P. 1
Teori Carl Rogers

Teori Carl Rogers

|Views: 277|Likes:
Published by Nisaque Nis

More info:

Published by: Nisaque Nis on Apr 12, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/04/2015

pdf

text

original

PENGENALAN Bab ini akan memperkenalkan Teori Pemusatan Insan yang dipelopori oleh CarlRogers .

Kaunseling pemusatan insan adalah satu pendekatan untuk membantu individu ataukumpulan berasaskan kepada falsafah bahawa pertumbuhan psikologikal akan

berlakusekiranya individu atau kumpulan itu mendapat layanan yang dirasakan jujur, mesra danempati. Menaruh sepenuh kepercayaan kepada kaunselor adalah asas bagi kaunselingpemusatan insan. Rogers percaya bahawa setiap manusia mempunyai kecenderungan inginmemenuhipotensiyangadapadadirinyasendiri( to self-actualise). Dengan itu, setiap manusiaakan bertindak dan bergerak maju ke hadapan untuk memenuhi kecenderungan ini. Andaakan mendapati teori ini lebih bermakna sekiranya konsep-konsep penting seperti kongruen,penerimaan positif tanpa syarat, empati, fenomenologi dan lain-lain, difahami dengan betul. OBJEKTIF Di akhir bab ini, anda seharusnya dapat: 1.mengenali sejarah hidup Carl Rogers dan teori personalitinya; 2.mengenalpasti proses kaunseling mengikut pendekatan teori kaunseling pemusataninsan; 3.mengenalpasti beberapa strategi untuk membantu klien; dan 4.memahami konsep-konsep penting yang terdapat dalam teori kaunseling pemusataninsan.

6.3PROSES KAUNSELING Semasa Rogers memperkenalkan terapi ini, beliau mendapat s a m b u t a n k e r a n a pendekatannya berbeza dengan apa yang diamalkan semasa itu, iaitu lebih kepada psikoanalitik atau tingkah laku.

Pendekatan pemusatan insan ini memberi tumpuan kepada perhubungan yang dibina oleh kaunselor dan kliennya. Bagi pihak kaunselor,beliau perlu mempunyai ciri-ciri tertentu untuk menjadikan perhubungan ini bermakna untukklien dan berkesan dalam sesi-sesi kaunseling. Manakala bagi pihak klien pula, dia perlumengalami keadaan psikologi tertentu sebelum menjalani sesi kaunseling.

6.3.1Syarat-syarat Terapi

berkurangan konflik dalaman.• k a u n s e l o r m e n e r i m a k l i e n d e n g a n t i d a k b e r s ya r a t . Rogers Kadang-kadang. menyarankan enam syarat penting untuk berlakunya perubahan personalitiapabila sesi kaunseling dijalankan. Rogers telah menyarankan beberapa syaratyang perlu untuk memulakan perubahan positif ini. •insan pertama yang kita akan gelarkan sebagai klien berada di dalam keadaan tidak kongruen mudah terpengaruh atau bimbang.Menurut Rogers (1957) . Rogers (1957). Apakah cara untuk mengelakkan perkara seumpama iniberlaku? mengemukakan syarat-syarat ini sebagai satu siri hipotesis yang perlu diuji dans e h i n g g a 1 9 8 5 .Berdasarkan kepada pengalaman klinikalnya.Jika kesemua enam syarat tersebut terdapat di dalam proses kaunseling . dan syarat-syarat ini apabila digunakanserentak nampaknya sudah mencukupi untuk memulakan perubahan. Pada awalnya. apa yang perlu dalam membentuk perubahan personaliti manusiayang dialami dalam kaunseling ialah beberapa ciri utama sikap yang boleh menggerakkansesi kaunseling. s e t e l a h s e k i a n l a m a d i d a l a m p e n g u j i a n n ya . Rogers (1985) m a s i h menganggap syarat.•insan kedua yang kita gelarkan sebagai kaunselor adalah kongruen dan sepadu didalam perhubungan. lebih banyak tenaga yang digunakan untuk hidupyang lebih berkesan dan perubahan tingkah laku yang dianggap menjadi lebih matang. dan•usaha kaunselor untuk mengkomunikasikan kepada klien akan kefaharnan empatik dan penerimaan yang tidak bersyarat tercapai setidak-tidaknya sedikit.syarat ini masih tekal dan boleh digunakan dan dijadikan satu panduanuntuk memahami hubungan kaunselor dengan klien dalam teori pemusatan insan. •kaunselor itu mengalami kefaharnan empatik terhadap rangka rujukan dalamanklien dan berusaha untuk mengkomunikasikannya. Syarat-syarat yang perlu dan harus kekal berterusanuntuk beberapa ketika dalam kaunseling supaya perubahan personaliti berlaku ialah:• d u a i n s a n b e r a d a d i d a l a m p e r h u b u n g a n p s i k o l o g i . Rogers menyuarakan pendapatnya bahawa perubahan personaliti yangberlaku di dalam diri individu dalam kaunseling ialah perubahan luaran dan dalaman ke arahkesepaduan. kaunselor juga boleh terbawa-bawa dalam memikirkanmasalah klien.

iaitu:• s a t u corak p e r h u b u n g a n .(a) Satu Perhubungan Syarat pertama ialah kaunseling itu hendaklah dilakukan sebagai satu perhubungan . Ketiga-tiga konsep utama yang disarankan ini perlu dilihat secara keseluruhan kerana iaberkaitan di antara satu dengan yang lain.7: Sesi kaunseling berkumpulan (b) Keadaan KlienKlien yang inginkan bantuan dari kaunselor hendaklah berada di dalam keadaan tidakkongruen. Dari satu aspek yang lain.di antara individu dengan individu ”. dan keduamereka ini mempersepsikan ruang lingkup pengalaman berlainan terhadap satu sama lain. OUM 143 U N I T 3 BAB 6 TEORI KAUNSELINGKAUNSELING PEMUSATAN INSAN Rajah 6. syarat-syarat lain tidak perlu untuk memulakan perubahan personaliti. •satu keadaan psikologi yang dialami klien. mudah dipengaruhi dan bimbang .lni bermakna syarat pertama ini berkehendakkan kedua-dua insan ini berhubung.Rogers (1957) mengatakan bahawa kaunseling ialah “ satu perhubungan yang amat personal dan subjektif.dan ia berterusanuntuk beberapa waktu. Kesemua mereka mentakrifkan kaunseling sebagai satuperhubungan.dan•tiga jenis sikap yang dipegang k a u n s e l o r .Keenam-enam syarat yang dikemukakan oleh Rogers meliputi tiga konsep utama. Patterson (1974) dan Corey (1984). andaian inimerupakan takrif kepada makna kaunseling seperti yang disarankan oleh pengarang -pengarang lain seperti Arbuckle (1974). Rogers menganggap bahawa syarat pertama ini merupakan satu andaian yang perlu untukmemberi makna kepada syarat-syarat yang lain.

Kedua-dua keadaan inimenunjukkan bahawa pengalaman sebenar organisme tidak kongruen dengan konsep kendiriindividu itu. dan dengan ini pengalaman tadi (mahukananaknya kekal bersama) dijelmakan secara herot sebegini..2Tiga Sikap Kaunselor Sekarang. ia akan lebihterdesak kepada perasaan bimbang dan kecelaruan. Walau bagaimanapun. 6. Keadaan pertama menyebabkan dia merasatercabar manakala yang kedua akan menimbulkan kebimbangan. Apa yang terjadi sekarang ialahsatu keadaan yang tidak kongruen di antara kendiri yang dipersepsikan (ibu sakit yangm a h u k a n p e r h a t i a n a n a k ) d a n p e n g a l a m a n s e b e n a r ( i b u ya n g t i d a k m a h u a n a k n ya meninggalkannya).(a) Kongruen Sikap pertama yang perlu ada di dalam perkembangan teraputik ini ialah kongruen. Ada pengalaman yang berlaku secaramendadak yang menyebabkan individu itu tidak boleh membiarkannya.8: Seorang ibu menanyakan arah tujuan anaknya apabila anaknya mahu keluar rumah 144 OUM U N I T 3 BAB 6 TEORI KAUNSELINGKAUNSELING PEMUSATAN INSAN Apabila seorang itu tidak sedar akan pengalaman dirinya yang tidak kongruen. lni bermakna. Rajah 6. menjadisakit adalah konsisten dengan konsep kendirinya. kaunselor sentiasa bebas dan bersungguh-sungguh untuk mengalami dirinya yang sebenar secara sedar. . Tetapi untukmempersepsikan keinginan ini sebagai satu kesedaran.3. mari kita melihat kepada tiga sikap yang perlu ada pada seorang kaunselor. Seseorang mengalami keadaan tidakkongruen apabila pengalaman sebenar organisme tidak seimbang dengan garnbaran kendirinya. keikhlasanataupun kesepaduan. Keinginan sebenar ialah untukanaknya terus tinggal bersamanya kerana ia memberi kepuasan untuk dirinya. dan bukannya bertopeng sama ada secara sedar ataupun tidak untukmenggambarkan dirinya. Ada pula keadaantidak kongruen yang disedari sedikit-sedikit. dalam perhubungannya dengan klien. Rogers (1957) memberi contoh bagaimana seorang ibu mengalami kesakitansetiap kali anak tunggalnya mahu meninggalkan rumah. dan keadaan inilah yang didapati apabila proses perhubungan kaunseling akanbermula. adalah tidak konsisten denganpandangannya terhadap dirinya sebagai seorang ibu yang baik.

kaunselor cuba mengalamidunia klien seperti dunianya sendiri tetapi dengan tidak melupakan perkataan «macamlah» (as if). matang. Di sini. Apabila kaunselor begitu jelas dengan klien dan dia pulabebas bergerak di dalam dunianya. Kaunselor akan cuba mengalami perasaan klien seperti marah. takut atau serbasalah. kaunselor bolehlah mengkomunikasikan kefahamanterhadap apa yang sudah jelas ternampak oleh klien. dan juga menyuarakan makna terhadappengalaman klien yang tidak begitu sedar. takut atau serba salah. yakindan perasaan bersosial. boleh bertukar menjadi ”gila meroyan”? Apakah faktor-faktor yang menyebabkan wanita itu bertukar sikap? (b) Penerimaan Positif Tanpa SyaratApabila kaunselor mendapati dia mengalami satu perasaan kemesraan menerima setiapaspek pengalaman klien sebagai sebahagian kehidupan klien. takut. Kesemua perasaan ini.ia mencukupi sekadar kaunselor bersikap sebegini semasa dalam proses perhubungannyadengan klien. Rajah 6.(c) EmpatiSyarat ketiga ialah supaya kaunselor mengalami satu kefahaman yang tepat danempatik akan keadaan klien terhadap pengalamannya .Perlu diingatkan juga bahawa adalah mustahil bagi seseorangkaunselor bersikap sedemikian di dalam semua aspek kehidupannya. Kaunselor perlu bersikap empatik supaya:• d i a . sebagaimana dia yang mempunyainya walaupun dirinya sendiri tidak pernah mengalamimarah. positif. Ianya melibatkan penerimaan semuapengalaman klien sama ada yang berbentuk negatif seperti “jahat”.9: Kaunselor sedang memberi input pada klien-kliennya di dalam satu bilik kecil Pernahkah anda terdengar bagaimana seorang wanita yang b a r u melahirkan anak. sedih. Penerimaan ini menunjukkantidak ada penilaian positif atau negatif dilakukan. termasuk juga sama ada diri klien itukonsisten atau tidak. Ini bermakna klien itu diterima sebagaiseorang insan yang tersendiri dengan kebenaran untuknya menerima perasaan dan pengalamannya sepenuh hati. diterima sepenuhnya dengan mesra dan bukan secara menguasaiatau pun kerana memenuhi keperluan kaunselor. ini dikatakan bahawadia sedang mengalami penerimaan positif tanpa syarat . Oleh yang demikian. mengalahdan pengalaman ganjil atau pun yang berbentuk positif seperti “baik”.

•tidak sangsi apa yang dimaksudkan o l e h k l i e n . ia perlu dilihat bersama dengan konsep personaliti yang disarankan oleh Rogers . dan• n a d a suara kaunselor menunjukkan dia begitu b e r u p a ya untuk b e r k o n g s i a k a n pengalaman klien.d a p a t m e m a h a m i p e r a s a a n k l i e n . dia dikatakan sebagai seorang yang berfungsisepenuhnya . klien akan menjadi bertambahsedar akan perasaan dan pengalaman sebenarnya dan konsep kendirinya akan menjadilebih kongruen dengan pengalaman keseluruhan organismenya. I have drawn most of whatever insight I posess into the meaning of therapy. Semasa proses ini berlaku. Kesediaan kaunselor untuk memulakan perhubungan kaunseling dengan klienmemerlukan satu pandangan yang jelas apakah bentuk personaliti manusia yang sedangberhadapan dengannya ini.3. satuproses perubahan akan bermula. 6. Apabila individu inimencapai kongruen sepenuhnya. the dynamics of interpersonal relationships. tanpaapa-apa syarat. Rogers (1957) Prinsip utama yang dapat dikonsepsikan oleh Rogers dari pengalaman teraputiknya ialahapabila klien mempersepsikan iaitu kaunselor menerimanya dengan sepenuh hati. dan memahaminya secara empatik akan rujukan dalaman dirinya.3Perkembangan Personaliti Untuk memahami ketiga-tiga sikap yang disarankan oleh Rogers dengan kesesuaianpenggunaannya. Teori personaliti yang dimajukan oleh Rogers berkembang daripengalamannya membuat sesi-sesi kaunseling dengan individu dan kelompok semenjakbermulanya dia berkhidmat dengan kanak-kanak di klinik bimbingan kanak-kanak hinggalahpenglibatannya dengan kelompok «encounter».“From these hours and from my relationships with these people.and the structure and functioning of personality”. •kata-kata kaunselor sesuai dengan perasaan dan isi percakapan klien.

3.mengekal dan mengembangkan pengalamannya. “It pictures the end-point of personality development as being a basic congruence betweenthe phenomenal field of experience and the conceptual structure of the self a situationwhich. Perubahan yang berlaku ini disebabkan oleh organisme diri seseorang. Rogers (1951) Organisme mempunyai satu kecenderungan dan tujuan asas. dia juga terdedahkepada pengaruh persekitaran. Dengan perkataan lain. if achieved. . iaitu untuk kesempurnaan. berbentuk positif (penerimaan positif tanpasyarat). and freedomfrom potential strain. lni bermakna organisme ini mempunyaisatu tenaga penggerak yang mempunyai satu tujuan kehidupan. Kecenderungan untukbergerak kehadapan inilah merupakan pegangan kepada kaunselor untuk perubahanpersonaliti dalam diri klien . perkembangan kendirinya tidak akan bercanggah dengan kecenderungan organismebergerak kedepan. 6. would represent freedom from internal strain and anxiety. Mengikut Rogers. terutamanya persekitaran sosial. seseorang itu tidak dapat menyempurnakandirinya kecuali dia dapat membezakan di antara cara bertingkah laku yang progresif danregresif.4Proses Terapi Sungguhpun individu mempunyai kecenderungan bergerak ke hadapan. apabilam e n d a p a t kebebasan akan berkecenderungan bergerak kehadapan m e n c a p a i kesempumaan.Teori personaliti Rogers bersandarkan kepada fahaman fenomenologi dan menggunakankonsep kendiri untuk penerangan perkembangan individu. perkembangan diri ini hanya boleh beroperasiapabila pilihan-pilihan tertentu dapat dipersepsi dengan jelas dan dapat digambarkan dengansepenuhnya oleh klien. which would represent the maximum in realistically oriented adaption..which would mean the establishment of an individualised value system having considerableidentity with the value system of any other equally well-adjusted member of the humanrace”. Jika penilaian terhadapseseorang kanak-kanak semasa dia membesar.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->