Morfologi & Penggolongan Kata

2

Isi Kandungan Definisi morfologi………………………………………………………...... Teori pembentukan kata …………………………………………………… Bentuk perkataan…………………………………………………………… 5 Kata tunggal………………………………………………………… Kata Terbitan……………………………………………………….. Kata Majmuk………………………………………………………. Kata ganda…………………………………………………………. Golongan kata……………………………………………………………… Kata Nama…………………………………………………………………. Kata nama khas…………………………………………………….. Kata nama am……………………………………………………… Kata ganti nama……………………………………………………. Kata kerja………………………………………………………………….. Kata kerja tak transitis…………………………………………….. Kata kerja transitif………………………………………………… Kata adjektif………………………………………………………………. Kata tugas………………………………………………………………… Rujukan…………………………………………………………………… 6 7 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 21 3 4

1997 : 83. Morfologi juga bermaksud bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993) : Morfologi merupakan satu kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata. bentuk. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. 2008). Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) : Morfologi ialah kajian tentang pembantukan kata dalam sesuatu bahasa. pemajmukan dan penggandaan. termasuk infleksi. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan carcara pembentukannya. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Menurut Kamarudin Hj. (Siti Hajar Abdullah.Morfologi & Penggolongan Kata 3 DEFINISI MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Bahasa Melayu 1.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya . Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji Struktur. bentuk dan golongan ayat. Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. bentuk dan penggolongan kata. terbitan dan pemajmukan.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. bentuk dan penggolong kata.Menurut Abdullah Hassan (2006) pula. Raminah Hj. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. morfem dan penggolongan kata.

TEORI PEMBENTUKAN KATA Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.Morfologi & Penggolongan Kata 4 Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.Perkataan terbentuk hasil pemajmukan dan penggandaan seperti buku tulis. Perkataan terbentuk hasil proses pengimbuhan seperti berkawan. a) Bahasa melayu merupakan bahasa yang bersifat aglutinatif iaitu bahasa yang kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan. Perkataan tunggal seperti satu. Proses pembentukan yang bersifatderivative dapat menerbitkan banyak perkataan . iii. gambar rajah. baik. bahan. dan disarankan.Noor.Dalam kebanyakan bahasa. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd. Terdapat beberapa bentuk perkataan seperti : i. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. Imbuhan dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan. iaitu penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan. terjunam. bukit-bukau dan bantu-membantu. sekolah dan panjat ii. akhiran. Imbuhan bermaksud unit-unit bahaa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. sisipan dan apitan. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan (1996) Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan system morfologi bahasa itu.

perkataan bahasa melayu wujud melalui 2 sumber iaitu pertama bahasa melayu berasal dari rumpun Austronesia dan kedua perkataan terbentuk dari proses tertentu seperti akronim. Perkataan dapat dibahagikan kepada empat jenis : i. ii. pemberian makna khusus dan pinjaman kata. diserap dan sebagainya. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. iii. peleburan fonem.Morfologi & Penggolongan Kata b) iaitu melalui percantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan yang terdapat di dalam bahasa melayu seperti ‘serap’ yang ditukar kepadaserapan. iaitu berdasarkan golongan kata dan kasusnya. penyerap. Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. analogi. Dengan berdasarkan pelaksanaan tatabahasa. 5 BENTUK PERKATAAN Perkataan ialah satu ujaran yang bebas dan mengandungi makna. peluasan makna. iv. d) Secara umumnya. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. c) Kaedah pembentukan bahasa melayu tidak sama dengan bahasa arab yang bersifat fleksi iaitu pembentukan melalui perubahan fonem atau bunyi kata dasar itu sendiri. iaiu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. kata tunggal dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: .

e. sentiasa. tunggal. dua. Tiga suku kata Contoh : buaya. c. muzakarah. bendahara. tangki. Ini? ii. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurangkurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. . zink. am.Morfologi & Penggolongan Kata i. skru. Pawagam. urea. inti. Akronim Contoh : Mara. anjung. Kamu b. rahsia. laga. ubat. ziarah. straw. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh : a. d. Sudah? c. Satu suku kata Contoh : Ya. pulut. draf. haluan. ABIM. dari Terengganu 6 Kata tunggal hadir dalam beberapa bentuk. di mana? b. mahkamah. ke Kuala Lumpur c. Contoh : a. b.. deria. aur. Tabika. Gapena. sejahtera. biar. Antara bentuk kata tunggal ialah: a. tin. universiti. Dua suku kata Contoh : ibu. Empat suku kata Contoh : keluarga. Bernama. manfaat.

walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. akhiran. Perkataan yang demikian tetap dieja bercantum sebagai satu perkataan. Walaubagaimanapun terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. Kata majmuk tidak boleh menerima + + + + + + Perkataan makan temu tekan pamer guruh gaduh Kata Terbitan dimakan bertemu tekanan pamerkan gemuruh pergaduhan 7 sebarang penyisipan unsure lain. Contoh.Morfologi & Penggolongan Kata Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan sama ada awalan. apitan atau sisipan. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. Nik Safiah karim (1996): kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. iaitu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Kata majmuk dapat dikelas kan kepada 3 kumpulan seperti dalam jadual dibawah: KATA MAJMUK Rangkaian Kata Bebas nasi minyak bom tangan jalan raya air hujan Perdana Menteri Istilah Khusus garis pusat pita suara urus setia kanta tangan kertas kerja Mendukung Maksud Kiasan kaki bangku berat tangan ringan mulut duit kopi makan angina .-an Kata Majmuk Kata majmuk lahir melalui proses pemajmukan. Imbuhan diber-an -kan -emper-….

kata kerja. 2. Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (-). Contoh : Gandaan kata nama Gandaan Kata kerja Gandaan Adjektif /sifat buku-buku baring-baring manis-manis lembu-lembu pandang-pandang besar-besar beritahu kakitangan matahari suruhanjaya warganegara bumiputera kerjasama setiausaha tandatangan pesuruhjaya . dan kata keterangan. 3. 1. Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya.Morfologi & Penggolongan Kata profesor madya komputer riba batu kapur cari gali angkat bakul batu api 8 Contoh kata majmuk yang sudah mantap dan dieja dengan satu perkataan ialah: antarbangsa jawatankuasa olahraga sukarela tanggungjawab Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan. Gandaan Berirama d. kata adjektif. Gandaan Seluruh Kata b. Gandaan Seluruh Kata Gandaan berlaku pada seluruh perkataan tersebut tanpa ada perubahan. Gandaan Separa / Separuh c. Terdapat empat jenis kata Gandaan iaitu : a. Gandaan Menyaling 1. sama ada sebahagian atau seluruhnya.

Contohnya: persamaan bunyi di pangkal: lalu-lalang. cerai-berai. beli-belah. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama. Kata Ganda Menyaling .Morfologi & Penggolongan Kata 9 murid-murid kawan-kawan jalan-jalan usik-usik awal-awal bulat-bulat Kata Ganda Separa Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan. penyesuaian bunyi seluruhnya : compang-camping. persamaan bunyi di hujung : karut-marut. dentam-dentum. dan sebagainya. dan sebagainya. calar-balar. huyung-hayang. atau seluruhnya apabila digandakan. Contoh Kata Ganda Separa Lelaki Kakabu Kekadang Lelangit Bebudak Rerambut Bebola Kekura Kekili Sesiku Lalabi Dedaun Pepatung Lalabah reranting Kata Ganda Berentak / berirama Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di pangkal. dan sebagainya. di hujung. dolak-dalik.

Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja gandaan menyaling membawa maksud sesuatu perbuatan itu saling berbalas.Kasih-mengasihi Sahut……….Pandang-berpandangan 10 GOLONGAN KATA Nik Safiah Karim (1996) menjelaskan bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa criteria. Nama Nama Ganti Nama Numeral Perbuatan Perbuatan Modal Perbuatan Aspek Sifat Nama Kata penuh Partikel Kata Kerajaan Kata tugas Golongan Kata Mengikut Asmah (1968) .Sahut-menyahut Tikam………Tkiam-menikam Pandang……. antaranyakriteria struktur fonnologi atau bunyi. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. atau dilakukan dua pihak terhadap satu sama lain. Ahli bahasa telah membuat pembahagian mengikut pemahaman masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam rajah di bawah. kriteria struktur mofem. Contohnya: Sebelah ……Sebelah-menyebelah Kasih……….

Definisi itu diluaskan dengan meliputi apa-apa yang terlintas dalam fikiran dan tidak dapat dipandang atau dipegang seperti akal . nama tempat. Abdullah Hassan (2003) memberikan definisi kata nama sebagai kata yang menunjukkan nama benda. memberi definisi nama sebagai semua perkataan yang menyebut benda atau orang dan sebagainya. intitusi.ba (1965). Lutfi Abas (1971) menyatakan kata nama sebagai kata yang terletak selepas bilangan atau bilangan serta penjodoh bilangan. Kata Nama Khas . bangsa. fikiran. kekuatan dan sebagainya. bahasa dan pangkat. nama orang. benda. nama perkara. haiwan.Morfologi & Penggolongan Kata Nama Ganti Nama Bilangan Penjodoh bilangan Melampau Tak Melampau Tempat Aspek Bandingan Keadaan Dinamik Keadaan Dinamik Positif Negatif Kata Depan Tanya Tegasan Seruan 11 Kata Nama Kata Kerja Kata Adverba Kata Kata Sifat Kata Sifat Kata Tugas Kata Partikel Kata Nama Menurut Za. Kata nama ialah kata yang merujuk khusus pada sesuatu nama orang. undang-undang. Kata nama terbahagi kepada 3 iaitu : i.

kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. perbadanan (institusi) undang-undang. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Nama khas hidup dibahagikan kepada 2. iaitu manusia dan bukan manusia. bangsa. pangkat dan seumpamanya. Dalam tulisan. Kata Nama Am Kata Ganti Nama 12 Kata Nama Khas. iaitu kata nama khas. bahasa. Kata nama khas pula dibahagikan kepada 2. dan kata ganti nama . kata nama am.Morfologi & Penggolongan Kata ii. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. haiwan. Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. iii. Nik Safiah Karin (1996) menyatakan. benda. KATA NAMA KHAS Nama Khas Hidup Nama Khas Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Nama Khas Hidup Manusia Nama Khas Hidup Bukan Manusia Nama Khas Tidak Hidup .

iv. dan yang hidup seperti tumbuh-tumbuhsan KATA NAMA AM 2. iaitu benda. peerkara atau konsep yang umum sifatnya. Hidup atau tidak hidup Manusia atau bukan manusia Institusi atau bukan institusi Konkrit atau abstrak Berbilang atau tak berbilang Asraf (2007) menjelaskan bahawa kata nama am boleh digunakan untuk: 1.Morfologi & Penggolongan Kata Ahmad Adli Tan Sri Lee Wee Meng Pendeta Za. Dr. sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan binatang. iii. v. sesuatu yang tidak bernyawa atau tak hidup. tempat dan sebagainya. Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Institusi Bukan Institusi Abstrak Konkrit Berbilang Tidak berbilang . Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan cirri-ciri makna perkataannya iaitu: i. Nik Safiah Krishnan Kata Nama Am Sang Belang Si Comel Hevea Brasilia Vanda Diana Ananas Comosus 13 Proton Saga Universiti Sains Malaysia Toyota Melayu Pondok Kencana Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda.ba Prof. ii.

Asraf membahagikan kata ganti nama kepada lima iaitu : i. ii. v.Seterusnya kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada 3 . Kata ganti nama diri Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada 2 iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri Tanya. kata ganti diri kata ganti tanya kata ganti tempat kata ganti tunjuk kata ganti tak tentu Menurut Nik Safiah Karim (1996) kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. iv.Morfologi & Penggolongan Kata 14 Kata Ganti Nama Asraf (2007) memberikan definisi kata ganti nama sebagai kata yang mengambil tempat kata nama sebagai pengganti. ii. iii. Kata ganti nama dibahagikan kepada 2 golongan kecil iaitu: i.

Kata kerja digolongkan kepada 2 kumpulan iaitu : i. ayat komplemen. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsure lain seperti kata bantu. Penggolongan kata ganti nama dijelaskan dalam rajah yang berikut: 15 Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tunjuk Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri orang Pertama Kedua Ketiga Kata Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja.Morfologi & Penggolongan Kata iaitu kata ganti nama diri orang pertama. dan keterangan (Nik Safiah Karim). Za’ba menyatakan. Za’ba(1965) menamakan kata kerja sebagai perbuatan. Kata kerja tak transitif Kata kerja transitif . kedua dan ketiga. pelengkap. jika menyebut fasal membuat atau mengerjakan sesuatu perbuatan terpaksalah memakai perkataan yang dinamakan ‘perbuatan’. ii. kerana ialah sebutan bagi menyatakan perbuatan itu. objek.

ii. kata kerja tak transitif tanpa pelengkap kata kerja tak transitif berpelengkap 16 Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. Contoh: berdiri pergi pulang bermain menyanyi Kata kerja tak transitif juga boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan Contoh: Adik Naili berdiri di situ Cikgu Ahmad telah pergi ke sekolah Mereka pulang dari sekolah Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap i. Mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap ialah unsur yang hadir selepas kata kerja tak transitif Ayat yang mengandungi pelengkap tidak boleh dipasifkan Unsur yang menjadi pelengkap terdiri daripada beberapa jenis iaitu: a. ii.Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja tak transitif pula dapat dibahagikan kepada 2 subgolongan iaitu: i. iii. Kata adjektif .

Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meNdengan atau tanpa akhiran –kan atau –i Contoh kata kerja transitif aktif 1. Ahmad Adli menendang bola itu 2. Bola itu ditendang oleh Ahmad Adli 2. Aisha sedang melukis gambar kucing 3. ii. Gambar kucing itu sedang dilukis oleh Aisha 3. Pakaian sekolah dicuci oleh emak Kata Adjektif . Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat aktif Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat pasif Kedua-dua kata kerja tersebut disebut sebagai kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. Ianya dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: i.Morfologi & Penggolongan Kata b. Kata nama 17 Kata Kerja Transitif Merupakan kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Emak memcuci pakaian sekolah Kata kerja transitif pasif ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menja ayat pasif Contoh kata kerja transitif pasif: 1. Frasa sendi nama c.

kata adjektif bentuk v. amboi. kemudian Yang Bahawa Untuk Kerana. sangat. benar. tetapi. kata adjektif waktu Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. Berapa. agak. lalu. klausa. Contoh kata tugas ialah seperti berikut : Jenis kata tugas Gabungan Relatif Komplemen Keterangan Kata seru Kata Tanya Kata tugas Dan. oh. kata adjektif warna iii. sungguh. bedebah kau! Berapa harga ikan ini? vi. kata adjektif ukuran iv. Menurut Nik Safiah Karim. siapa. sudah lama sungguh. cis. masih lebat lagi. atau. supaya. sama ada imbuhan awalan. sekali. Onn. sambil. paling. agar. serta. prafrasa. kata adjektif sifatan/keadaan ii. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. apitan atau sisipan. Hashim Hj. Musa. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau berbentuk secara menerima imbuhan. kata adjektif jarak vii kata adjektif cara viii kata adjektif perasaan ix kata adjektif pancaindera . Farid M. 18 Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama.Morfologi & Penggolongan Kata Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat ialah kata yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. apa. semoga Aduh. Contoh ayat Aminah mengemas dapur dan bilik tidur Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin Perlawanan bola sepak itu terpaksa dihentikan kerana hijan lebat Cis. Abdul Hamid Mahmood (2004: 214) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis iaitu: i. malahan. atau sebagai kata pascakata. berfungsi sebagai kata praklausa.

betul Hatta. Ya. kepada Atas. banyak sedikit -nya Kelajuannya mencecah 180km sejam. Kata penekan sebilangan. tolong. Ya. ke. usah. daripada. pada. Ialah. paling. memang itu jawapannya Syahdan bermula sebuah cerita Pekerja itu telah pulang Bangau itu terlalu kurus Siapakah majikan kamu itu? Dia bukan adik saya Lelaki itu ialah ayah saya Kenyataan itu adalah tidak benar Murid-murid itu belajar di bawah pokok. -tah. Buku itu ada di atas meja Dua hari lagi dia akan balik . baru. pernah Terlalu. sepuluh. bawah. 19 Kata perintah Kata pembenar Kata pangkal ayat Kata Bantu Kata penguat Kata penegas Kata naïf Kata pemeri Kata sendi nama Kata arah Kata bilangan Jangan buang sampah di sini. beberapa. maka. seratus. alkisah Telah. dari. sila. dua. agak. benar.semua. -kah. bila Jangan. belakang Satu.adalah Di.Morfologi & Penggolongan Kata mengapa. tepi sudut. hadapan. tidak. -lah Bukan. syahdan.

(1995). Tatabahasa dewan edisi baharu. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Hashim Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Morfologi & Penggolongan Kata 20 Rujukan Abdullah Hassan. Omar. Onn. Nik Safiah Karim. . Susur galur bahasa melayu. Tatabahasa bahasa melayumorfologi dan sintaksis. Asmah Hj. (1996). Pahang : PTS Publication & Distributors Sdn. Bhd. Farid M. (2003).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful