Morfologi & Penggolongan Kata

2

Isi Kandungan Definisi morfologi………………………………………………………...... Teori pembentukan kata …………………………………………………… Bentuk perkataan…………………………………………………………… 5 Kata tunggal………………………………………………………… Kata Terbitan……………………………………………………….. Kata Majmuk………………………………………………………. Kata ganda…………………………………………………………. Golongan kata……………………………………………………………… Kata Nama…………………………………………………………………. Kata nama khas…………………………………………………….. Kata nama am……………………………………………………… Kata ganti nama……………………………………………………. Kata kerja………………………………………………………………….. Kata kerja tak transitis…………………………………………….. Kata kerja transitif………………………………………………… Kata adjektif………………………………………………………………. Kata tugas………………………………………………………………… Rujukan…………………………………………………………………… 6 7 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 21 3 4

Raminah Hj. Bahasa Melayu 1. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993) : Morfologi merupakan satu kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) : Morfologi ialah kajian tentang pembantukan kata dalam sesuatu bahasa.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. 2008). (Siti Hajar Abdullah.1997 : 83. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur. morfem dan penggolongan kata. Morfologi juga bermaksud bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.Morfologi & Penggolongan Kata 3 DEFINISI MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. bentuk dan penggolong kata. bentuk dan penggolongan kata. terbitan dan pemajmukan. Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji Struktur. Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. pemajmukan dan penggandaan. bentuk. bentuk dan golongan ayat. termasuk infleksi. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya .Menurut Abdullah Hassan (2006) pula. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan carcara pembentukannya. Menurut Kamarudin Hj.

Perkataan terbentuk hasil proses pengimbuhan seperti berkawan. bukit-bukau dan bantu-membantu. TEORI PEMBENTUKAN KATA Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. Imbuhan dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan. sekolah dan panjat ii.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya.Noor. terjunam. sisipan dan apitan.Perkataan terbentuk hasil pemajmukan dan penggandaan seperti buku tulis. bahan. a) Bahasa melayu merupakan bahasa yang bersifat aglutinatif iaitu bahasa yang kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan. Imbuhan bermaksud unit-unit bahaa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna. iaitu penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan. baik. iii. Perkataan tunggal seperti satu. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan (1996) Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan system morfologi bahasa itu. dan disarankan. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan. Proses pembentukan yang bersifatderivative dapat menerbitkan banyak perkataan . gambar rajah. Terdapat beberapa bentuk perkataan seperti : i. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”.Morfologi & Penggolongan Kata 4 Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol.Dalam kebanyakan bahasa. akhiran.

peleburan fonem. d) Secara umumnya. iv. penyerap. diserap dan sebagainya. kata tunggal dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: . 5 BENTUK PERKATAAN Perkataan ialah satu ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Dengan berdasarkan pelaksanaan tatabahasa. c) Kaedah pembentukan bahasa melayu tidak sama dengan bahasa arab yang bersifat fleksi iaitu pembentukan melalui perubahan fonem atau bunyi kata dasar itu sendiri. ii. Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. iaiu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Perkataan dapat dibahagikan kepada empat jenis : i.Morfologi & Penggolongan Kata b) iaitu melalui percantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan yang terdapat di dalam bahasa melayu seperti ‘serap’ yang ditukar kepadaserapan. analogi. peluasan makna. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. pemberian makna khusus dan pinjaman kata. iii. iaitu berdasarkan golongan kata dan kasusnya. perkataan bahasa melayu wujud melalui 2 sumber iaitu pertama bahasa melayu berasal dari rumpun Austronesia dan kedua perkataan terbentuk dari proses tertentu seperti akronim.

universiti. pulut. e. ke Kuala Lumpur c. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh : a. aur. mahkamah. ABIM. Dua suku kata Contoh : ibu. Tiga suku kata Contoh : buaya. Antara bentuk kata tunggal ialah: a.. Pawagam. c. tunggal. tin. ubat. Tabika. Kamu b. Sudah? c. rahsia. draf. Akronim Contoh : Mara. skru. Ini? ii. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurangkurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. bendahara.Morfologi & Penggolongan Kata i. sejahtera. haluan. Empat suku kata Contoh : keluarga. anjung. di mana? b. zink. d. inti. Bernama. manfaat. muzakarah. deria. dua. Gapena. sentiasa. b. ziarah. . am. straw. dari Terengganu 6 Kata tunggal hadir dalam beberapa bentuk. laga. Contoh : a. tangki. Satu suku kata Contoh : Ya. urea. biar.

Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. akhiran. Nik Safiah karim (1996): kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. Contoh. apitan atau sisipan.-an Kata Majmuk Kata majmuk lahir melalui proses pemajmukan. Walaubagaimanapun terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh. iaitu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Perkataan yang demikian tetap dieja bercantum sebagai satu perkataan. Imbuhan diber-an -kan -emper-…. Kata majmuk tidak boleh menerima + + + + + + Perkataan makan temu tekan pamer guruh gaduh Kata Terbitan dimakan bertemu tekanan pamerkan gemuruh pergaduhan 7 sebarang penyisipan unsure lain. walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar.Morfologi & Penggolongan Kata Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan sama ada awalan. Kata majmuk dapat dikelas kan kepada 3 kumpulan seperti dalam jadual dibawah: KATA MAJMUK Rangkaian Kata Bebas nasi minyak bom tangan jalan raya air hujan Perdana Menteri Istilah Khusus garis pusat pita suara urus setia kanta tangan kertas kerja Mendukung Maksud Kiasan kaki bangku berat tangan ringan mulut duit kopi makan angina .

Gandaan Berirama d. 1. Gandaan Menyaling 1. Gandaan Seluruh Kata Gandaan berlaku pada seluruh perkataan tersebut tanpa ada perubahan. kata kerja. Gandaan Seluruh Kata b. Terdapat empat jenis kata Gandaan iaitu : a. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (-). Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya. sama ada sebahagian atau seluruhnya. Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama. 2. Contoh : Gandaan kata nama Gandaan Kata kerja Gandaan Adjektif /sifat buku-buku baring-baring manis-manis lembu-lembu pandang-pandang besar-besar beritahu kakitangan matahari suruhanjaya warganegara bumiputera kerjasama setiausaha tandatangan pesuruhjaya .Morfologi & Penggolongan Kata profesor madya komputer riba batu kapur cari gali angkat bakul batu api 8 Contoh kata majmuk yang sudah mantap dan dieja dengan satu perkataan ialah: antarbangsa jawatankuasa olahraga sukarela tanggungjawab Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan. Gandaan Separa / Separuh c. kata adjektif. dan kata keterangan. 3.

dolak-dalik.Morfologi & Penggolongan Kata 9 murid-murid kawan-kawan jalan-jalan usik-usik awal-awal bulat-bulat Kata Ganda Separa Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan. calar-balar. Contohnya: persamaan bunyi di pangkal: lalu-lalang. Kata Ganda Menyaling . di hujung. dan sebagainya. dan sebagainya. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama. persamaan bunyi di hujung : karut-marut. beli-belah. atau seluruhnya apabila digandakan. dan sebagainya. cerai-berai. Contoh Kata Ganda Separa Lelaki Kakabu Kekadang Lelangit Bebudak Rerambut Bebola Kekura Kekili Sesiku Lalabi Dedaun Pepatung Lalabah reranting Kata Ganda Berentak / berirama Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di pangkal. dentam-dentum. huyung-hayang. penyesuaian bunyi seluruhnya : compang-camping.

antaranyakriteria struktur fonnologi atau bunyi. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. Ahli bahasa telah membuat pembahagian mengikut pemahaman masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam rajah di bawah.Kasih-mengasihi Sahut………. Nama Nama Ganti Nama Numeral Perbuatan Perbuatan Modal Perbuatan Aspek Sifat Nama Kata penuh Partikel Kata Kerajaan Kata tugas Golongan Kata Mengikut Asmah (1968) . kriteria struktur mofem. Contohnya: Sebelah ……Sebelah-menyebelah Kasih……….Sahut-menyahut Tikam………Tkiam-menikam Pandang…….Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja gandaan menyaling membawa maksud sesuatu perbuatan itu saling berbalas.Pandang-berpandangan 10 GOLONGAN KATA Nik Safiah Karim (1996) menjelaskan bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa criteria. atau dilakukan dua pihak terhadap satu sama lain.

bangsa. nama orang. bahasa dan pangkat. Definisi itu diluaskan dengan meliputi apa-apa yang terlintas dalam fikiran dan tidak dapat dipandang atau dipegang seperti akal .Morfologi & Penggolongan Kata Nama Ganti Nama Bilangan Penjodoh bilangan Melampau Tak Melampau Tempat Aspek Bandingan Keadaan Dinamik Keadaan Dinamik Positif Negatif Kata Depan Tanya Tegasan Seruan 11 Kata Nama Kata Kerja Kata Adverba Kata Kata Sifat Kata Sifat Kata Tugas Kata Partikel Kata Nama Menurut Za. Abdullah Hassan (2003) memberikan definisi kata nama sebagai kata yang menunjukkan nama benda. benda. intitusi. Kata nama ialah kata yang merujuk khusus pada sesuatu nama orang. nama perkara. Kata nama terbahagi kepada 3 iaitu : i. fikiran. memberi definisi nama sebagai semua perkataan yang menyebut benda atau orang dan sebagainya.ba (1965). Kata Nama Khas . kekuatan dan sebagainya. undang-undang. nama tempat. Lutfi Abas (1971) menyatakan kata nama sebagai kata yang terletak selepas bilangan atau bilangan serta penjodoh bilangan. haiwan.

benda. Nama khas hidup dibahagikan kepada 2.Morfologi & Penggolongan Kata ii. Kata Nama Am Kata Ganti Nama 12 Kata Nama Khas. haiwan. iaitu manusia dan bukan manusia. bahasa. iaitu kata nama khas. huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. perbadanan (institusi) undang-undang. Kata nama khas pula dibahagikan kepada 2. kata nama am. iii. Nik Safiah Karin (1996) menyatakan. Dalam tulisan. dan kata ganti nama . KATA NAMA KHAS Nama Khas Hidup Nama Khas Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Nama Khas Hidup Manusia Nama Khas Hidup Bukan Manusia Nama Khas Tidak Hidup . bangsa. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. pangkat dan seumpamanya. Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan.

v. sesuatu yang tidak bernyawa atau tak hidup. peerkara atau konsep yang umum sifatnya. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan cirri-ciri makna perkataannya iaitu: i. tempat dan sebagainya. iii.ba Prof. dan yang hidup seperti tumbuh-tumbuhsan KATA NAMA AM 2. Dr.Morfologi & Penggolongan Kata Ahmad Adli Tan Sri Lee Wee Meng Pendeta Za. Hidup atau tidak hidup Manusia atau bukan manusia Institusi atau bukan institusi Konkrit atau abstrak Berbilang atau tak berbilang Asraf (2007) menjelaskan bahawa kata nama am boleh digunakan untuk: 1. iv. iaitu benda. Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Institusi Bukan Institusi Abstrak Konkrit Berbilang Tidak berbilang . Nik Safiah Krishnan Kata Nama Am Sang Belang Si Comel Hevea Brasilia Vanda Diana Ananas Comosus 13 Proton Saga Universiti Sains Malaysia Toyota Melayu Pondok Kencana Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda. sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan binatang. ii.

Morfologi & Penggolongan Kata 14 Kata Ganti Nama Asraf (2007) memberikan definisi kata ganti nama sebagai kata yang mengambil tempat kata nama sebagai pengganti. Kata ganti nama diri Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada 2 iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri Tanya. iv. Kata ganti nama dibahagikan kepada 2 golongan kecil iaitu: i. v. ii. Asraf membahagikan kata ganti nama kepada lima iaitu : i. iii. kata ganti diri kata ganti tanya kata ganti tempat kata ganti tunjuk kata ganti tak tentu Menurut Nik Safiah Karim (1996) kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. ii.Seterusnya kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada 3 .

jika menyebut fasal membuat atau mengerjakan sesuatu perbuatan terpaksalah memakai perkataan yang dinamakan ‘perbuatan’. Penggolongan kata ganti nama dijelaskan dalam rajah yang berikut: 15 Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tunjuk Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri orang Pertama Kedua Ketiga Kata Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsure lain seperti kata bantu. objek.Morfologi & Penggolongan Kata iaitu kata ganti nama diri orang pertama. Za’ba menyatakan. kedua dan ketiga. ii. Za’ba(1965) menamakan kata kerja sebagai perbuatan. Kata kerja tak transitif Kata kerja transitif . ayat komplemen. Kata kerja digolongkan kepada 2 kumpulan iaitu : i. dan keterangan (Nik Safiah Karim). kerana ialah sebutan bagi menyatakan perbuatan itu. pelengkap.

Kata adjektif . kata kerja tak transitif tanpa pelengkap kata kerja tak transitif berpelengkap 16 Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. iii. ii.Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja tak transitif pula dapat dibahagikan kepada 2 subgolongan iaitu: i. Mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap ialah unsur yang hadir selepas kata kerja tak transitif Ayat yang mengandungi pelengkap tidak boleh dipasifkan Unsur yang menjadi pelengkap terdiri daripada beberapa jenis iaitu: a. ii. Contoh: berdiri pergi pulang bermain menyanyi Kata kerja tak transitif juga boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan Contoh: Adik Naili berdiri di situ Cikgu Ahmad telah pergi ke sekolah Mereka pulang dari sekolah Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap i.

Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meNdengan atau tanpa akhiran –kan atau –i Contoh kata kerja transitif aktif 1. Pakaian sekolah dicuci oleh emak Kata Adjektif . Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat aktif Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat pasif Kedua-dua kata kerja tersebut disebut sebagai kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif. ii. Emak memcuci pakaian sekolah Kata kerja transitif pasif ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menja ayat pasif Contoh kata kerja transitif pasif: 1. Ianya dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: i.Morfologi & Penggolongan Kata b. Bola itu ditendang oleh Ahmad Adli 2. Kata nama 17 Kata Kerja Transitif Merupakan kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. Frasa sendi nama c. Aisha sedang melukis gambar kucing 3. Ahmad Adli menendang bola itu 2. Gambar kucing itu sedang dilukis oleh Aisha 3.

siapa. kata adjektif jarak vii kata adjektif cara viii kata adjektif perasaan ix kata adjektif pancaindera . kemudian Yang Bahawa Untuk Kerana. agak. tetapi. sangat. apa. Abdul Hamid Mahmood (2004: 214) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis iaitu: i. paling. kata adjektif warna iii. apitan atau sisipan. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau berbentuk secara menerima imbuhan. lalu. Berapa. Contoh ayat Aminah mengemas dapur dan bilik tidur Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin Perlawanan bola sepak itu terpaksa dihentikan kerana hijan lebat Cis. sama ada imbuhan awalan. amboi. klausa. malahan. Musa. sungguh. benar. Farid M. prafrasa. kata adjektif ukuran iv. cis. 18 Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. sudah lama sungguh.Morfologi & Penggolongan Kata Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat ialah kata yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali. kata adjektif bentuk v. atau sebagai kata pascakata. masih lebat lagi. Menurut Nik Safiah Karim. serta. supaya. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. agar. sekali. oh. Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. Contoh kata tugas ialah seperti berikut : Jenis kata tugas Gabungan Relatif Komplemen Keterangan Kata seru Kata Tanya Kata tugas Dan. semoga Aduh. kata adjektif sifatan/keadaan ii. berfungsi sebagai kata praklausa. bedebah kau! Berapa harga ikan ini? vi. atau. Hashim Hj. kata adjektif waktu Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. sambil. Onn.

Ya.semua. alkisah Telah. Ya. -kah.adalah Di. Buku itu ada di atas meja Dua hari lagi dia akan balik . banyak sedikit -nya Kelajuannya mencecah 180km sejam. beberapa. sepuluh. betul Hatta. daripada. Kata penekan sebilangan. memang itu jawapannya Syahdan bermula sebuah cerita Pekerja itu telah pulang Bangau itu terlalu kurus Siapakah majikan kamu itu? Dia bukan adik saya Lelaki itu ialah ayah saya Kenyataan itu adalah tidak benar Murid-murid itu belajar di bawah pokok. -tah. hadapan. paling. pada. seratus. 19 Kata perintah Kata pembenar Kata pangkal ayat Kata Bantu Kata penguat Kata penegas Kata naïf Kata pemeri Kata sendi nama Kata arah Kata bilangan Jangan buang sampah di sini. tepi sudut. kepada Atas. dari. belakang Satu. agak. baru. bawah. ke. syahdan. tidak.Morfologi & Penggolongan Kata mengapa. Ialah. bila Jangan. pernah Terlalu. tolong. benar. -lah Bukan. usah. dua. sila. maka.

Susur galur bahasa melayu. (1995). Farid M. Tatabahasa dewan edisi baharu. Pahang : PTS Publication & Distributors Sdn. Asmah Hj. (1996). (2003). Nik Safiah Karim. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. Onn. Tatabahasa bahasa melayumorfologi dan sintaksis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd.Morfologi & Penggolongan Kata 20 Rujukan Abdullah Hassan. Hashim Hj. . Omar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.