Morfologi & Penggolongan Kata

2

Isi Kandungan Definisi morfologi………………………………………………………...... Teori pembentukan kata …………………………………………………… Bentuk perkataan…………………………………………………………… 5 Kata tunggal………………………………………………………… Kata Terbitan……………………………………………………….. Kata Majmuk………………………………………………………. Kata ganda…………………………………………………………. Golongan kata……………………………………………………………… Kata Nama…………………………………………………………………. Kata nama khas…………………………………………………….. Kata nama am……………………………………………………… Kata ganti nama……………………………………………………. Kata kerja………………………………………………………………….. Kata kerja tak transitis…………………………………………….. Kata kerja transitif………………………………………………… Kata adjektif………………………………………………………………. Kata tugas………………………………………………………………… Rujukan…………………………………………………………………… 6 7 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 21 3 4

Morfologi merupakan bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. morfologi ialah disiplin ilmu bahasa yang mengkaji struktur. (Siti Hajar Abdullah. Sabran dan Rahim Syam (1985) : Morfologi ialah satu bidang kajian bahasa yang mengkaji tentang perkataan dan carcara pembentukannya. Manakala ahli bahasa juga iaitu Leonard Bloomfield dalam bukunya . bentuk dan penggolong kata.Morfologi & Penggolongan Kata 3 DEFINISI MORFOLOGI Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur. terbitan dan pemajmukan. Morfologi juga bermaksud bidang ilmu bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok belok struktur kata serta pengaruh perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.Bentuk kata ini merujuk bentuk bunyi atau ujaran sesuatu kata itu. morfem dan penggolongan kata. Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob (1993) : Morfologi merupakan satu kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata.Husin dan rakan –rakannya dalam buku Pengajian Melayu 1. 2008). termasuk infleksi. bentuk. Morfologi merupakan satu bidang ilmu yang mengkaji bentuk perkataan. Nik Safiah Karim (1996) : Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji Struktur. Penggolongan kata pula ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan latar fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Ilmu Bahasa dan Kecekapan Berbahasa. bentuk dan golongan ayat. Menurut Kamarudin Hj. Raminah Hj. pemajmukan dan penggandaan. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa sama ada bentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan. Kamus Dewan Edisi Keempat (2005) : Morfologi ialah kajian tentang pembantukan kata dalam sesuatu bahasa. Struktur kata bermaksud susunan bunyi ujaran atau lambang yang menjadi unit tatabahasa yang bermakna. Bahasa Melayu 1.Menurut Abdullah Hassan (2006) pula. bentuk dan penggolongan kata.1997 : 83.

Noor. Menurut Nik Safiah Karim dan rakan (1996) Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa merupakan proses penyusunan morfem menurut peraturan system morfologi bahasa itu. gambar rajah. baik. Proses pembentukan yang bersifatderivative dapat menerbitkan banyak perkataan . TEORI PEMBENTUKAN KATA Proses pembentukan kata menerangkan bagaimana sesuatu kata itu dibina dan dibentuk sehingga dapat menghasilkan ayat dan ujaran dalam sesuatu bahasa. akhiran. Perkataan tunggal seperti satu. iii. Imbuhan bermaksud unit-unit bahaa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna. sisipan dan apitan. dan disarankan. a) Bahasa melayu merupakan bahasa yang bersifat aglutinatif iaitu bahasa yang kebanyakan perkataannya terbentuk melalui proses pengimbuhan. Kamaruzaman Mahayiddin dan Noor Ein Mohd.”“Morfologi meliputi konstruksi kata – kata dan bahagian kata”. bukit-bukau dan bantu-membantu.menyatakan bahawa “Morfologi adalah konstruksi yang mengandungi bentuk – bentuk terikat antara konsituen – konsituennya. Perkataan terbentuk hasil proses pengimbuhan seperti berkawan.Dalam kebanyakan bahasa. terjunam.Perkataan terbentuk hasil pemajmukan dan penggandaan seperti buku tulis.Morfologi & Penggolongan Kata 4 Language yang telah diterjemahkan oleh Alias Mahpol. Terdapat beberapa bentuk perkataan seperti : i. bahan. iaitu penggabungan morfem kata dasar dengan morfem imbuhan. sekolah dan panjat ii. Imbuhan dibahagikan kepada empat jenis iaitu awalan. proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.

iaiu tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. peleburan fonem. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. perkataan bahasa melayu wujud melalui 2 sumber iaitu pertama bahasa melayu berasal dari rumpun Austronesia dan kedua perkataan terbentuk dari proses tertentu seperti akronim. Perkataan dapat dibahagikan kepada empat jenis : i. peluasan makna. d) Secara umumnya. iv. 5 BENTUK PERKATAAN Perkataan ialah satu ujaran yang bebas dan mengandungi makna. kata tunggal dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: . c) Kaedah pembentukan bahasa melayu tidak sama dengan bahasa arab yang bersifat fleksi iaitu pembentukan melalui perubahan fonem atau bunyi kata dasar itu sendiri. iii. analogi. Dengan berdasarkan pelaksanaan tatabahasa. iaitu berdasarkan golongan kata dan kasusnya. Kata tunggal mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata. Kata Tunggal Kata Terbitan Kata Majmuk Kata Ganda Kata Tunggal Kata tunggal ialah bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar. penyerap. diserap dan sebagainya. ii. pemberian makna khusus dan pinjaman kata.Morfologi & Penggolongan Kata b) iaitu melalui percantuman kata dasar dengan pelbagai imbuhan yang terdapat di dalam bahasa melayu seperti ‘serap’ yang ditukar kepadaserapan.

deria. Contoh : a. aur. rahsia. tangki. di mana? b. anjung. am. straw. Unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurangkurangnya satu unit yang bebas untuk melaksanakan tugas nahunya. sentiasa. Kamu b.Morfologi & Penggolongan Kata i. Bernama. dari Terengganu 6 Kata tunggal hadir dalam beberapa bentuk. zink. bendahara. ke Kuala Lumpur c. c. b. mahkamah. ubat. Akronim Contoh : Mara. Ini? ii. Pawagam. urea. tin. laga. . d. Dua suku kata Contoh : ibu. Antara bentuk kata tunggal ialah: a. Tiga suku kata Contoh : buaya. draf. skru. dua. biar. Tabika. muzakarah. haluan. sejahtera.. Unit yang bebas dan dapat berdiri sendiri Contoh : a. inti. Sudah? c. manfaat. ziarah. ABIM. Satu suku kata Contoh : Ya. Empat suku kata Contoh : keluarga. Gapena. e. tunggal. universiti. pulut.

walaupun bentuk kata tersebut ternyata mengandungi dua kata dasar. akhiran. Kata majmuk tidak boleh menerima + + + + + + Perkataan makan temu tekan pamer guruh gaduh Kata Terbitan dimakan bertemu tekanan pamerkan gemuruh pergaduhan 7 sebarang penyisipan unsure lain. Imbuhan diber-an -kan -emper-…. Kata majmuk dapat dikelas kan kepada 3 kumpulan seperti dalam jadual dibawah: KATA MAJMUK Rangkaian Kata Bebas nasi minyak bom tangan jalan raya air hujan Perdana Menteri Istilah Khusus garis pusat pita suara urus setia kanta tangan kertas kerja Mendukung Maksud Kiasan kaki bangku berat tangan ringan mulut duit kopi makan angina .-an Kata Majmuk Kata majmuk lahir melalui proses pemajmukan. Perkataan yang demikian tetap dieja bercantum sebagai satu perkataan. Walaubagaimanapun terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang penggunaannya sudah dianggap mantap sebagai satu perkataan yang utuh.Morfologi & Penggolongan Kata Kata Terbitan Kata terbitan ialah bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan sama ada awalan. Contoh. iaitu proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan bentuk yang terhasil membawa makna tertentu. Nik Safiah karim (1996): kata terbitan ialah bentuk perkataan yang dihasilkan melalui proses pengimbuhan. iaitu proses yang menggandingkan imbuhan pada kata dasar. apitan atau sisipan. Kata majmuk dieja terpisah dan bertindak sebagai satu unit.

Kata ganda seluruh terdiri daripada kata nama. kata adjektif. sama ada sebahagian atau seluruhnya. Gandaan Seluruh Kata Gandaan berlaku pada seluruh perkataan tersebut tanpa ada perubahan. Kata ganda seluruh ialah kata dasar yang digandakan seluruhnya. kata kerja. dan kata keterangan. Gandaan Berirama d. 1. Contoh : Gandaan kata nama Gandaan Kata kerja Gandaan Adjektif /sifat buku-buku baring-baring manis-manis lembu-lembu pandang-pandang besar-besar beritahu kakitangan matahari suruhanjaya warganegara bumiputera kerjasama setiausaha tandatangan pesuruhjaya . Gandaan Menyaling 1. 3. Gandaan Separa / Separuh c.Morfologi & Penggolongan Kata profesor madya komputer riba batu kapur cari gali angkat bakul batu api 8 Contoh kata majmuk yang sudah mantap dan dieja dengan satu perkataan ialah: antarbangsa jawatankuasa olahraga sukarela tanggungjawab Kata Ganda Kata ganda ialah kata yang terbentuk daripada kata yang digandakan. 2. Terdapat empat jenis kata Gandaan iaitu : a. Gandaan Seluruh Kata b. Kata ganda seluruh mesti diberi tanda sempang (-).

beli-belah. Contoh Kata Ganda Separa Lelaki Kakabu Kekadang Lelangit Bebudak Rerambut Bebola Kekura Kekili Sesiku Lalabi Dedaun Pepatung Lalabah reranting Kata Ganda Berentak / berirama Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau penyesuaian bunyi (rima) di pangkal. Kata Ganda Menyaling . cerai-berai. dan sebagainya.Morfologi & Penggolongan Kata 9 murid-murid kawan-kawan jalan-jalan usik-usik awal-awal bulat-bulat Kata Ganda Separa Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan. dan sebagainya. calar-balar. persamaan bunyi di hujung : karut-marut. atau seluruhnya apabila digandakan. di hujung. penyesuaian bunyi seluruhnya : compang-camping. dan sebagainya. dolak-dalik. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama. dentam-dentum. huyung-hayang. Contohnya: persamaan bunyi di pangkal: lalu-lalang.

antaranyakriteria struktur fonnologi atau bunyi.Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja gandaan menyaling membawa maksud sesuatu perbuatan itu saling berbalas.Pandang-berpandangan 10 GOLONGAN KATA Nik Safiah Karim (1996) menjelaskan bahawa perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongan tertentu berdasarkan beberapa criteria. atau dilakukan dua pihak terhadap satu sama lain. Ahli bahasa telah membuat pembahagian mengikut pemahaman masing-masing sebagaimana yang dijelaskan dalam rajah di bawah. kriteria sintaksis dan kriteria semantik. Contohnya: Sebelah ……Sebelah-menyebelah Kasih……….Kasih-mengasihi Sahut……….Sahut-menyahut Tikam………Tkiam-menikam Pandang……. kriteria struktur mofem. Nama Nama Ganti Nama Numeral Perbuatan Perbuatan Modal Perbuatan Aspek Sifat Nama Kata penuh Partikel Kata Kerajaan Kata tugas Golongan Kata Mengikut Asmah (1968) .

memberi definisi nama sebagai semua perkataan yang menyebut benda atau orang dan sebagainya. haiwan. nama tempat. nama perkara. Lutfi Abas (1971) menyatakan kata nama sebagai kata yang terletak selepas bilangan atau bilangan serta penjodoh bilangan. Abdullah Hassan (2003) memberikan definisi kata nama sebagai kata yang menunjukkan nama benda.Morfologi & Penggolongan Kata Nama Ganti Nama Bilangan Penjodoh bilangan Melampau Tak Melampau Tempat Aspek Bandingan Keadaan Dinamik Keadaan Dinamik Positif Negatif Kata Depan Tanya Tegasan Seruan 11 Kata Nama Kata Kerja Kata Adverba Kata Kata Sifat Kata Sifat Kata Tugas Kata Partikel Kata Nama Menurut Za. undang-undang. Definisi itu diluaskan dengan meliputi apa-apa yang terlintas dalam fikiran dan tidak dapat dipandang atau dipegang seperti akal . bahasa dan pangkat. intitusi. nama orang. Kata Nama Khas . fikiran.ba (1965). bangsa. benda. Kata nama ialah kata yang merujuk khusus pada sesuatu nama orang. Kata nama terbahagi kepada 3 iaitu : i. kekuatan dan sebagainya.

huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Dalam tulisan. bangsa. haiwan. iaitu kata nama khas. iaitu nama khas hidup dan nama khas tidak hidup. dan kata ganti nama . perbadanan (institusi) undang-undang. pangkat dan seumpamanya.Morfologi & Penggolongan Kata ii. KATA NAMA KHAS Nama Khas Hidup Nama Khas Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Nama Khas Hidup Manusia Nama Khas Hidup Bukan Manusia Nama Khas Tidak Hidup . Kata Nama Am Kata Ganti Nama 12 Kata Nama Khas. benda. Nama khas hidup dibahagikan kepada 2. Kata nama dapat dibahagikan kepada tiga kumpulan. bahasa. Nik Safiah Karin (1996) menyatakan. kata nama khas ialah kata yang digunakan untuk rujukan khusus pada sesuatu nama orang. iii. iaitu manusia dan bukan manusia. kata nama am. Kata nama khas pula dibahagikan kepada 2.

tempat dan sebagainya.ba Prof. iv. Hidup atau tidak hidup Manusia atau bukan manusia Institusi atau bukan institusi Konkrit atau abstrak Berbilang atau tak berbilang Asraf (2007) menjelaskan bahawa kata nama am boleh digunakan untuk: 1. iii. Kata nama am boleh dibahagikan kepada kumpulan-kumpulan kecil berdasarkan cirri-ciri makna perkataannya iaitu: i. Nik Safiah Krishnan Kata Nama Am Sang Belang Si Comel Hevea Brasilia Vanda Diana Ananas Comosus 13 Proton Saga Universiti Sains Malaysia Toyota Melayu Pondok Kencana Kata nama am ialah perkataan yang merujuk kepada benda. ii. dan yang hidup seperti tumbuh-tumbuhsan KATA NAMA AM 2. sesuatu yang tidak bernyawa atau tak hidup. Dr. Hidup Tak Hidup Manusia Bukan Manusia Institusi Bukan Institusi Abstrak Konkrit Berbilang Tidak berbilang .Morfologi & Penggolongan Kata Ahmad Adli Tan Sri Lee Wee Meng Pendeta Za. peerkara atau konsep yang umum sifatnya. iaitu benda. sesuatu yang bernyawa seperti manusia dan binatang. v.

Asraf membahagikan kata ganti nama kepada lima iaitu : i. ii.Morfologi & Penggolongan Kata 14 Kata Ganti Nama Asraf (2007) memberikan definisi kata ganti nama sebagai kata yang mengambil tempat kata nama sebagai pengganti. kata ganti diri kata ganti tanya kata ganti tempat kata ganti tunjuk kata ganti tak tentu Menurut Nik Safiah Karim (1996) kata ganti nama sebagai perkataan yang menjadi pengganti kata nama khas dan kata nama am. iv. iii. Kata ganti nama diri Kata ganti nama tunjuk Kata ganti nama diri pula dibahagikan kepada 2 iaitu kata ganti nama diri orang dan kata ganti nama diri Tanya. v. ii.Seterusnya kata ganti nama diri orang dibahagikan kepada 3 . Kata ganti nama dibahagikan kepada 2 golongan kecil iaitu: i.

jika menyebut fasal membuat atau mengerjakan sesuatu perbuatan terpaksalah memakai perkataan yang dinamakan ‘perbuatan’. Penggolongan kata ganti nama dijelaskan dalam rajah yang berikut: 15 Kata Ganti Nama Kata Ganti Nama Diri Kata Ganti Nama Tunjuk Kata ganti nama diri tanya Kata ganti nama diri orang Pertama Kedua Ketiga Kata Kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. pelengkap. Za’ba menyatakan. objek. ii. ayat komplemen. Za’ba(1965) menamakan kata kerja sebagai perbuatan. Kata kerja digolongkan kepada 2 kumpulan iaitu : i. kedua dan ketiga. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsure lain seperti kata bantu.Morfologi & Penggolongan Kata iaitu kata ganti nama diri orang pertama. kerana ialah sebutan bagi menyatakan perbuatan itu. dan keterangan (Nik Safiah Karim). Kata kerja tak transitif Kata kerja transitif .

Kata adjektif . kata kerja tak transitif tanpa pelengkap kata kerja tak transitif berpelengkap 16 Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap Merupakan kata kerja yang boleh berdiri sendiri tanpa objek atau penyambut. iii.Morfologi & Penggolongan Kata Kata kerja tak transitif pula dapat dibahagikan kepada 2 subgolongan iaitu: i. ii. Contoh: berdiri pergi pulang bermain menyanyi Kata kerja tak transitif juga boleh diikuti oleh unsur keterangan yang berfungsi memberi maklumat tambahan Contoh: Adik Naili berdiri di situ Cikgu Ahmad telah pergi ke sekolah Mereka pulang dari sekolah Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap i. Mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan maksud ayat Pelengkap ialah unsur yang hadir selepas kata kerja tak transitif Ayat yang mengandungi pelengkap tidak boleh dipasifkan Unsur yang menjadi pelengkap terdiri daripada beberapa jenis iaitu: a. ii.

Ahmad Adli menendang bola itu 2. Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat aktif Kata kerja transitif yang berfungsi dalam ayat pasif Kedua-dua kata kerja tersebut disebut sebagai kata kerja transitif aktif dan kata kerja transitif pasif.Morfologi & Penggolongan Kata b. Bola itu ditendang oleh Ahmad Adli 2. Gambar kucing itu sedang dilukis oleh Aisha 3. Kata kerja transitif aktif ialah kata kerja yang menerima awalan meNdengan atau tanpa akhiran –kan atau –i Contoh kata kerja transitif aktif 1. Pakaian sekolah dicuci oleh emak Kata Adjektif . Frasa sendi nama c. Ianya dapat dibahagikan kepada 2 jenis iaitu: i. Aisha sedang melukis gambar kucing 3. Kata nama 17 Kata Kerja Transitif Merupakan kata kerja yang mengandungi objek yang terdiri daripada frasa nama untuk melengkapkan maksudnya. ii. Emak memcuci pakaian sekolah Kata kerja transitif pasif ialah kata kerja hasil daripada proses transformasi atau perubahan ayat aktif menja ayat pasif Contoh kata kerja transitif pasif: 1.

Kata adjektif mudah dikenali jika kata berkenaan didahului oleh kata penguat seperti amat. Onn. prafrasa. klausa. apitan atau sisipan. agak. siapa. sama ada imbuhan awalan. kata adjektif bentuk v. serta. lalu. kata adjektif waktu Kata Tugas Kata tugas ialah sejenis perkataan yang hadir dalam ayat. sangat. Abdul Hamid Mahmood (2004: 214) kata adjektif terbahagi kepada sekurang-kurangnya sembilan jenis iaitu: i. kemudian Yang Bahawa Untuk Kerana. Musa. apa. kata adjektif jarak vii kata adjektif cara viii kata adjektif perasaan ix kata adjektif pancaindera . sudah lama sungguh. Contoh ayat Aminah mengemas dapur dan bilik tidur Budaya hidup yang bertoleransi dapat menjamin kesejahteraan Guru itu menyatakan bahawa muridnya sangat rajin Perlawanan bola sepak itu terpaksa dihentikan kerana hijan lebat Cis. 18 Kata dalam golongan kata adjektif menerangkan keadaan atau sifat sesuatu nama atau frasa nama. kata adjektif warna iii. kata adjektif sifatan/keadaan ii. amboi. cis. semoga Aduh. kata adjektif ukuran iv. malahan. Farid M. sambil. Berapa. berfungsi sebagai kata praklausa. Contoh kata tugas ialah seperti berikut : Jenis kata tugas Gabungan Relatif Komplemen Keterangan Kata seru Kata Tanya Kata tugas Dan. oh. sekali. paling. agar. tetapi. Menurut Nik Safiah Karim. sungguh. benar. supaya. Kata adjektif boleh terbentuk berdasarkan kata itu sendiri atau berbentuk secara menerima imbuhan. Hashim Hj. bedebah kau! Berapa harga ikan ini? vi. atau. masih lebat lagi. atau frasa untuk mendukung sesuatu tugas tertentu seperti kata penyambung ayat. atau sebagai kata pascakata.Morfologi & Penggolongan Kata Kata adjektif yang juga dikenali sebagai kata sifat ialah kata yang menjadi unsur inti dalam frasa adjektif seperti manis sekali.

Kata penekan sebilangan. 19 Kata perintah Kata pembenar Kata pangkal ayat Kata Bantu Kata penguat Kata penegas Kata naïf Kata pemeri Kata sendi nama Kata arah Kata bilangan Jangan buang sampah di sini. paling. bawah. beberapa. alkisah Telah. pada. sepuluh. hadapan.semua. maka. tidak. banyak sedikit -nya Kelajuannya mencecah 180km sejam. pernah Terlalu. daripada. Ya. Buku itu ada di atas meja Dua hari lagi dia akan balik . dari. syahdan. bila Jangan. Ialah. baru. benar. agak. memang itu jawapannya Syahdan bermula sebuah cerita Pekerja itu telah pulang Bangau itu terlalu kurus Siapakah majikan kamu itu? Dia bukan adik saya Lelaki itu ialah ayah saya Kenyataan itu adalah tidak benar Murid-murid itu belajar di bawah pokok. kepada Atas.Morfologi & Penggolongan Kata mengapa. dua. -tah. seratus. tepi sudut. belakang Satu. -lah Bukan. usah. tolong. Ya. -kah. sila. betul Hatta.adalah Di. ke.

Pahang : PTS Publication & Distributors Sdn. Susur galur bahasa melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. (1996).Morfologi & Penggolongan Kata 20 Rujukan Abdullah Hassan. Onn. Tatabahasa bahasa melayumorfologi dan sintaksis. Omar. (2003). Nik Safiah Karim. Bhd. Hashim Hj. Farid M. Tatabahasa dewan edisi baharu. Musa dan Abdul Hamid Mahmood. . Asmah Hj. (1995). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful