KAJIAN AWALANKE ATAS HUBUNGAN ANTARA KEPIMPINAN BERKUALITI DAN KUALITI PENGAJARAN DI SEKOLAH MENENGAH

Tesis ini diserahkan kepada Sekolah Siswazah untuk memenuhi sebahagian daripada keperluan Ijazah Sarjana Sains ( Pengurusan ) Universiti Utara Malaysia

Oleh NORHAYATI BINTI SIDEK

0 Norhayati Sidek, 1996. Hakcipta terpelihara.

Sekolah
(Graduate

Siswazah
School)

Universiti Utara Malaysia

PERAKUAN KERJA TESIS (Certification Of Thesis Work)
Kami, yang bertandatangan, memperakukan bahawa (We, tiuz understgned, certify that) mxHAYAT1 calon untuk ijazah (candidate for tile degree ofi BT. SIDEK

Sarjana Sains.(Pengurusan)

telah mengemukakan tesisnya yang bertajuk &as presented Itis/iler tAmis of tA.e following title) Kajian Awalan Ke Atas Hubungan Antara Kepimpinan Berkualiti Dan Kualiti Pengajaran Di Sekolah Menengah

seperti yang tercatat di muka surat tajuk dan kulit tesis (as it appears on lile title page and front cover of &.esis) bahawa tesis tersebut boleh diterima dari segi bentuk serta kandungan, dan meliputi bidang ilmu dengan memuaskan. (tlLat tlte timis is acceptable in form and content, and tlmt a satisfixtmy knowkdge of the field is coverd by tJw tlmis). AJK Tesis (TIlesis Conmittee) Nama (Nan&e) P.M.Dr. Rushami Zien Yusoff
(Penyelia iJl5tna/Principal Super&or)

Nama (Name) Nama (h’anre)

Pn -

l

Hartini &rnad

Tandatangan (Signature) Tandatangan (Signature) Tarikh (Date)

KEBENARAN MENGGUNAKAN TESIS

Dalam penyerahan tesis ini sebagai keperluan pengajian lepasan ijazah Universiti Utara Malaysia (UUM), saya bersetuju supaya pihak perpustakaan UUM mengadakan tesis ini bagi tujuan rujukan. Saya juga bersetuju bahawa

kebenaran untuk membuat salinan keseluruhan atau sebahagian daripadanya, bagi tujuan akademik mestilah mendapat kebenaran daripada penyelia saya atau semasa ketiadaan beliau, kebenaran tersebut boleh diperolehi daripada Dekan Sekolah Siswazah. Sebarang penyalinan, penerbitan atau penggunaan ke atas keseluruhan atau sebahagian daripada tesis ini, untuk pemerolehan kewangan tidak dibenarkan tanpa kebenaran daripada saya. Di samping itu pengiktirafan kepada saya dan UUM seharusnya diberikan dalam kegunaan bahan-bahan yang terdapat dalam tesis ini.

Permohonan untuk kebenaran membuat salinan atau lain kegunaan, sama ada secara keseluruhan atau sebahagiannya, boleh dibuat dengan menulis kepada:

DEKAN SEKOLAH SISWAZAH UNIVERSITI UTARA MALAYSIA 060 10 SINTOK KEDAH DARUL AMAN

Abstrak

Tujuan kajian ini ialah untuk mengenalpasti hubungan antara kepimpinan berkualiti dan kualiti pengajaran di sekolah-sekolah menengah.
Kajim

ini

mengambilkira kepimpinan pengetua sebagai dimensi ukuran terhadap pengajaran berkualiti. Kriteria bagi kepimpinan pengetua meliputi aq.x& pengurusan, kerja berpasukan, komunikasi dan penambahbaikkan berterusan. Sebanyak 360 soal selidik telah diedarkan kepada responden yang terdiri daripada guru-guru di kesemua 20 buah sekolah menengah di Negeri Perlis. 91 % daripada responden telah memberikan kerjasama yang baik. 328 set soal selidik telah dikembalikan. Data yang diperolehi dianalisis dengan statistik diskriptif Penganalisisan dilakukan dengan menggunakan perisian komputer SPSS Windows 6.0. Kaedah korelasi digunakan untuk mengesan hubungan di antara kepimpinan pengetua dan kualiti pengajaran guru. Tahap kebolehpercayaan instrumen diukur menggunakan
Cronbach Alpha.

Hasil kajian menunjukkan bahawa soal selidik yang dibina mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi. Secara keseluruhannya, kebanyakkan sekolah

memperlihatkan pengaruh kepimpinan pengetua yang sederhana menghasilkan kualiti pengajaran yang sederhana. Terdapat empat buah sekolah menunjukkan pengaruh kepimpinan pengetua yang kuat turut menghasilkan kualiti pengajaran yang tinggi. Penambahbaikkan berterusan pengetua didapati mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kualiti pengajaran di kalangan guru-guru sekolah menengah.

ii

Abstract

This research is undertaken to identity the relation between quality leadership of secondary school principals and teaching quality. The quality leadership criteria under investigation that might affect the teachers’ teaching quality covered several aspects namely management, teamwork, communication and continuous improvements.

A total of 360 questionnaires were distributed to the secondary school teachers in the whole state of Perlis. 328 questionnaires were returned from 91 % of the respondence.

The data obtained were analysed by using descriptive statistics. Analysis was done by using the SPSS Windows version 6.0. The reliability of the instrument was measured by using the Cronbach Alpha. Correlation was used to indentify the relationship between principals leadership quality and the teaching quality among the school teachers.

The overall finding indicates that moderate principal leadership quality has moderate influence towards the teachers’ teaching quality. Among the 20 secondary schools, 4 of them show high quality teaching as a result of strong leadership quality of the school principals. Continuous improvement seems to have prominent effect towards teaching quality.

.. .

111

PENGHARGAAN Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah Lagi Maha Penyayang. Setinggi tinggi penghargaan dirakamkan untuk penyelia kajian ini, Prof Madya Dr. Rushami Zein Yussoff , Pengarah Institut Pengurusan Kualiti dan Puan Hartini Ahmad daripada Sekolah Pengurusan, Universiti Utara Malaysia di atas segala nasihat, bimbingan dan tunjukajar yang amat bemilai hingga membolehkan kajian ini disempurnakan.

Ucapan ribuan terima kasih kepada Dr. Tbrahim Ahmad Bajunid, Pengarah Institut Aminuddin Baki (IAB) dan Prof. Madya Dr. Ibrahim Abdul Hamid, D&an Sekolah Siswazah, Universiti Utara Malaysia, yang member-i peluang kepada saya untuk meneruskan pengajian di peringkat ijazah.

Penghargaan yang tidak terhingga ditujukan kepada ayah saya, Sidek bin Sab dan ibu saya Rahmah binti Abdullah yang sentiasa mendoakan kejayaan saya.

Saya merasa terhutang budi kepada Noraini Sidek dan Aminah Othman yang banyak memberikan perangsang dan semangat.Terima kasih juga kepada rakan-rakan Kohort III yang turut membantu dalam kerja-kerja teknikal, berkongsi ide dan pengalaman di sepanjang kajian ini dibuat, terutamanya kepada Normahani Muhamad, Rahmah Yusak, Nuraihan Ahmad dan Saham Ahmad. Sekian. Terima kasih.

iv

JADUAL KANDUNGAN KEBENARAN MENGGUNA ABSTRAK ABSTRACT PENGHARGAAN JADUAL KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH BAB I. PENGENALAN Latar Belakang Pernyataan Masalah Objektif Kajian Kepentigan Kajian Batasan Kajian Definisi Istilah SOROTAN LITERATUR Definisi Kualiti Produktiviti Produktiviti Dan Kualiti Kualiti Dalam Pendidikan Produktiviti Dalam Pendidikan Sekolah Berkualiti Sekolah Efektif Ciri Ciri Sekolah Efektif Kecemerlangan Sekolah Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) Dan Pendidikan Pelanggan Dalam Pendidikan Sekolah Sebagai Sebuah Sistem Sekolah Berkualiti Menyeluruh Kepimpinan Pengetua Dalam Sekolah Berkualiti 1 1 4 8 8 10 11 13 14 16 20 20 24 27 29 29 31 35 41 43 46 48 52 i ii
111

...

iv
V

vii
Vlll

...

II.

III

METODOLOGI KAJIAN Kerangka Konseptual Kajian Kepimpinan Dalam Organisasi Kepimpinan Dalam Islam Kepimpinan Berkualiti Kepimpinan Pengetua Lokasi Kajian Responden Kajian Atau Persampelan Soal Selidik Penganalisisan Data HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN Pendahuluan Taburan Skor Pembolehubah Kajian Kebolehpercayaan soal selidik Kajian Hubungan Di Antara Pengurusan Dengan Pengajaran Berkualiti Hubungan Di Antara Komunikasi Dengan Pengajaran Berkualiti Hubungan Di Antara Pengurusan Dengan Pengajaran Berkualiti Hubungan Di Antara Pengurusan Dengan Pengajaran Berkualiti Analisis Skor Min Pembolehubah Kajian Bagi Setiap Sekolah RINGKASAN DAN KESIMPULAN Ringkasan Objektif Kajian Kerangka Konseptual Metodologi Kaj ian Kesimpulan Implikasi Kajian Cadangan Kajian Akan Datang BIBLIOGRAFI LAMPIRAN Surat Kebenaran Soal Selidik Sekolah-Sekolah Menengah Di Perlis BIODATA

54 54 64 66 67 71 80 81 81 84 85 85 86 88 90 91 92 93 94 97 97 99

IV

V

100 101
102 103 104 106

vi

SENAFtAI JADUAL

Jadual 4.1 Analisis Kekerapan Dan Skor Min Pembolehubah Kajian

Mukasurat a7 89 90 91 92 93 94

4.2 Analisis Kebolehpercayaan Pembolehubah Kajian 4.3 4.4 4.5 4.6 Hubungan Di Antara Pengurusan Dengan Pengajaran Berkualiti Hubungan Di Antara Komunikasi Dengan Pengajaran Berkualiti Hubungan Di Antara Kerja Berpasukan Dengan Pengajaran Berkualiti Hubungan Di Antara Penambahbaikkan Berterusan Dengan Pengajaran Berkualiti

4.7 Analisis Skor Min Pembolehubah Kajian Bagi Setiap Sekolah

vii

SENARAI

RAJAH

Rajah 3.1 3.2 Kerangka Konseptual Menunjukkan Dimensi Prestasi Sekolah Berkualiti. Kerangka Konseptual Hubungan Di Antara Kepimpinan Pengetua Berkualiti Dengan Pengajaran Berkualiti

Mukasurat 79 80

. .. VW

BAB I PENGENALAN

Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses yang dinamik. Justeru itu, pendidikan akan sentiasa mengalami perubahan demi perubahan bagi terus menjamin

keutuhannya untuk bersaing dan memenuhi aspirasi sesebuah negara bagi membekalkan sumber tenaga manusia mahir serta melahirkan insan yang berwibawa pada masa depan.

Perlaksanaan Akta Pendidikan 1995, kelulusan pindaan Akta Universiti kolej 1971 (UUCA), kebenaran pembinaan universiti swasta dan kampus cawangan universiti luar negara telah membuka banyak peluang kepada rakyat khususnya kaum pendidik untuk melanjutkan pelajaran ke Institusi Pengajian Tinggi. Cadangan bagi menwujudkan Lembaga Akreditasi Negara (LAN) yang dibentangkan rang undang-undangnya pada Julai 1996 juga adalah di antara contoh-contoh reformasi pendidikan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memantau kualiti pendidikan negara.

Daripada laporan Rancangan Malaysia ke-7, yang menyebut penmtukan sebanyak
RMlO. 1

billion di dalam bidang pendidikan dan latihan, telah

1

membuktikan kerajaan memandang berat aspek pendidikan khususnya dalam pembangunan sumber manusia. (BackBench, September 1996). Ini sejajar dengan wawasan negara dan gagasan pendidikan yang dinyatakan dalam Laporan Jawatankuasa kabinet 1990 (Para 452, hlm 227) Untuk kepentingan pembangunan negara tenaga rakyat yang diperlukan bukan sahaja perlu dilihat dari segi bilangan, jenis pengetahuan dan kemahiran yang dimiliki bahkan perlu dilihat juga dari segi nilai-nilai disiplin yang perlu diterima. Dari segi sikap, mereka perlu jujur dan dedikasi terhadap kerja. Mereka bukan sahaja perlu cekap bahkan perlu boleh berfikir dan bertindak dengan baik sama ada secara sendiri mahupun secara beramai-ramai dengan berpandukan punca-punca akhlak mulia.Tegasnya, individu yang dilahirkan daripada sistem persekolahan negara perlu selaras dengan tujuan pembangunan manusia. Sekolah merupakan entiti penting dalam sistem pendidikan. Di sekolahlah berlakunya pembudayaan dan pembinaan Insan secara formal di peringkat awal (Mohamed Nor, 1990) . Sekolah juga boleh dianggap sebagai sebuah industri yang mengalami persekitaran yang sentiasa bersaing. Murgatryod (1989) yang

mengambilkira sekolah sebahagian daripada sebuah industri yang luas, dikenali sebagai industri pengetahuan dan latihan.

Keadaan sekolah yang semakin mencabar telah menuntut kepada kebijaksanaan pihak pimpinan atasan sekolah iaitu pengetua untuk menangani segala bentuk persoalan yang mungkin timbul dalam menjamin prod& pelajar berkualiti dengan mengawal kualiti proses pendidikan. Kajian daripada Sekolah Efektif dan pembaikkan sekolah mendapati bahawa pengetua memainkan peranan penting bagi memastikan keberkesanan sekolah. Pengetua juga memainkan peranan penting bagi memastikan matlamat dan objektif persekolah tercapai ( Saat, 1989).

2

Kemunculan Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) sebuah falsafah pengurusan kontemporari pada awal tahun 198Oaq telah membukti kemampuannya dengan menanggani pelbagai cabaran, perubahan dan persaingan dalam bidang industri dan perniagaan khususnya di Jepun dan Amerika Syarikat. Arcaro (1995) menegaskan keyakinannya dalam pengamalan stail kepimpinan berteraskan TQM yang lebih terbuka dalam pengurusan sekolah.

Kesimpulamrya, dunia sent&a mengalami perubahan begitu juga dengan sistem pendidikan. Perubahan-perubahan yang berlaku dan akan tents berlaku bertujuan untuk menggalakkan pembaikkan berterusan sesebuah sistem atau organisasi ke arah pencapaian kesempurnaan (Kaufman dan Zahn, 1993). Sekiranya, ahli-ahli organisasi pasif terhadap gegaran perubahan yang berlaku, maka mereka akan jauh ketinggalan, akan lenyaplah daya-saing di kalangan mereka dan wujudnya suatu keadaan yang jumud yang merugikan organisasi tersebut. Falsafah Pengurusan Kualiti Menyeluruh (Total Quality Management - TQM) telah memberikan nafas bar-u dalam bidang pengurusan. TQM dilihat oleh ahli-ahli akademik sebagai suatu konsep pengurusan yang berpotensi untuk diterima-pakai serta membantu pihak pengurusan sekolah ke arah pembaikkan dan peningkatan prestasi sekolah (Morgan dan Murgatroyd ,1994).

3

Pernyataan Masalah

Pengalaman seseorang dianggap sebagai sesuatu yang amat berharga di samping ilmu pengetahuannya. Pengalaman menjadikan seseorang lebih matang dan berkemampuan menyesuaikan diri dengan persekitaran yang sukar diramalkan. Pendidikan yang ditakritkan sebagai pengalaman yang dialami oleh seseorang di sepanjang hayatnya untuk menyesuaikan diri dengan persekitaran fizikal dan berinteraksi dengan manusia dan beberapa institusi pendidikan (Mohamed Nor ,199O). Pendidikan diumpamakan sebagai pakaian yang menggambarkan suasana sekelilingnya di mana ia hidup dan peradaban yang diwarisi. Tujuan pendidikan ialah untuk mengeluarkan potensi insan sepenuhnya dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelektual. Sepertimana yang dinyatakan oleh Mohamed Nor (1990) bahawa pendidikan bermatlamatkan untuk membimbing individu mengembangkan diri sendiri serta menyebabkan individu mampu hidup dalam keadaan yang lebih baik dalam masyarakat yang bersesuaian dengan keadaan persekitaran masingmasing. Proses ini selaras dengan konsep membangunkan manusia sebagai sebaikbaik kejadian (Ibrahim, 1993). Firman Allah di dalam surah At-Tiin, ayat 4 yang

bermaksud : “Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya”.

Pengalaman berinteraksi secara formal dan tidak formal bagi seseorang dengan masyarakat bermula di alam persekolahan. Ia menjadi lebih kritikal dan menggambarkan kejayaan pemindahan ilmu dan pendidikan yang diterima, pada

4

peringkat sekolah menengah. Maka tidaklah keterlaluan jika ditegaskan bahawa sekolah dilihat sebagai unit yang paling penting sekali dalam proses pendidikan (Hussein ,1993 dan Mohamad Nor, 1990) walaupun ianya bukan penyumbang pendidikan yang menyeluruh (Mohamad Nor, 1990).

Persekolahan. dilihat oleh masyarakat sebagai sebuah institusi yang bertanggungjawab dalam membentuk barisan pelapis yang berketrampilan, berkeyakinan diri, berkemampuan untuk tents bersaing dan melakukan pembaikkan berterusan. Harapan masyarakat yang tinggi terhadap sekolah telah menuntut sekolah menjadi lebih dinamik dan progresif. (Ramlaq1995).

Sekolah merupakan sebuah institusi formal yang kompleks yang terdiri daripada sekumpulan individu yang mempunyai matlamat yang tertentu, serta cenderung mengalami perubahan dari aspek orientasi matlamat, struktur hieraki, struktur organisasi dan interaksi antara anggotanya (&at, 1989) . Beliau menyamakan sekolah dengan organisasi kompleks yang lain seperti organisasi perniagaan. Atan (1984) pula berpendapat: Persekolahan adalah satu proses yang kompleks, berterusan dan perkembangannya sentiasa dipengaruhi oleh sejarah dan alam sekeliling, Oleh itu tidak ada satu faktor keberkesanan sekolah dapat dipertimbangkan secara bersendirian atau berasingan dengan yang lain , prinsip-prinsip keberkesanan sekolah boleh jadi tidak berubah dan serupa tetapi tiap-tiap sekolah mesti melaksanakannya dengan cara yang tersendiri dan unik.

Keperluan untuk menilai

keberkesanan pendidikan dan kejayaan

pesekolahan menjadi semakin mendesak. Komuniti yang terdiri daripada ibubapa

dan penjaga para pelajar, berhak mendapatkan maklum balas daripada pihak pengurusan sekolah tentang prestasi anak-anak di bawah jagaan mereka, yang dianggap sebagai aset masa hadapan. Pihak Kementerian Pendidikan Malaysia, sebagai pemegang amanah, badan bertanggungjawab menggubal polisi pendidikan dan memantau proses pendidikan, sudah semestinya ingin mengetahui sejauh mana keberkesanan perlaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran ke arah pencapaian objektif pendidikan dart Falsafah Pendidikan Negara. Perubahan pendidikan yang tidak berpenghujung itu, menuntut kepada suatu pembaikkan berterusan sekolah khasnya dan sistem pendidikan amnya.

Di Amerika Syarikat, Ibubapa diberi kebebasan untuk memilih sekolah untuk anak-anak mereka menimba ilmu. Kajian berdasarkan persepsi para ibubapa dan pelajar terhadap sekolah yang memenuhi citarasa dan pilihan mereka dapat menggambarkan ciri-ciri sekolah pilihan mereka. Hasil kajian ini sedikit sebanyak boleh dijadikan kayu pengukur untuk menilai prestasi sesebuah sekolah. Sekolah yang menjadi pilihan ibubapa dan pelajar yang diiktiraf sebagai konsumer perkhidmatan pendidikan yang agung, dianggap sebagai penunjuk sebuah sekolah yang berjaya (Dennison, 1990). Beliau menegaskan bahawa persepsi ibubapa dan pelajar perlu diambilkira disamping pandangan pegawai-pegawai profesional yang terlibat dalam membuat penilaian prestasi sesebuah sekolah. Glover (1992) dalam kajiannya menentukan kriteria yang digunakan oleh ibubapa dalam menilai sekolah berkualiti, memetik pendapat Williams (1987) yang telah mendapati hasil kajiannya menunjukkan bahawa reputasi perlakuan, organisasi yang baik dan keputusan peperiksaan yang baik adalah ketara. West et al (199 l), mendapati hampir kesemua

6

pelajar yang terlibat dalam kajiannya mengenai persepsi pelajar terhadap sekolah pilihan mereka menyuarakan persepsi positif tentang sekolah pilihan yang mencapai keputusan peperiksaan yang baik dan mempunyai kemudahan pembelajaran yang baik.

Di Malaysia, pemilihan untuk ke sekolah-sekolah tidak diamalkan kerana implikasinya yang meluaskan jurang perbezaan status sosio-ekonomi dan mengelakkan tercetusnya sekolah elit dan sekolah biasa, sekali gus menafikan kebebasan hak untuk mendapatkan pendidikan yang sama rata. Jelaslah, sekolah boleh dinilai dalam pelbagai aspek dan bidang serta bergantung kepada siapakah penilai dan tujuan penilaian dibuat. Keadaan ini dijelaskan oleh Alder et al (1989), berdasarkan kajian sekolah pilihan yang dibuat oleh ibubapa di Scotland.

Sekolah yang terdiri daripada sistem pelbagai aspek (facet) yang menawarkan perkhidmatan tertentu kepada komuniti, merumitkan lagi penilaian untuk dibuat. Pendidikan dilihat sebagai suatu bentuk perkhidmatan. Perkhidmatan yang bersifat subjektif, sukar untuk dinilai dan diukur ( Ibrahim, 1993). Tambahan pula, setiap sekolah menawarkan perkhidmatan yang berbeza berdasarkan sumbersumber yang terhad.

Walau apa pun kriteria yang digunakan untuk mengukur kualiti sesebuah sekolah, segala-galanya terletak kepada gelagat kepimpinan pengetua sekolah tersebut. Kajian daripada Sekolah Efektif telah mendapati bahawa kepimpinan pengetua memainkan peranan utama dan penting dalam pendidikan berkualiti di

peringkat sekolah. Ini ditegaskan oleh Ibrahim (1993) yang berpendapat bahawa “kemajuan sesebuah sekolah bergantung pada kebijaksanaan pengetua, serta keberkesanan kepimpinannya” dan disokong oleh Hussein (1993). Holt dan Murphy (1993) tidak menyangkal sama sekali, kepimpinan yang berkesan merupakan input penting bagi persekolahan berkualiti. Kepentingan kepimpinan pengetua juga turut dikongsikan bersama oleh Timer dan Kirp (19SS), yang menyatakan bahawa kepimpinan biasanya dihubungkaitkan dengan organisasi bagi menggalakkan iklim perpaduan dan konsistensi.

Tujuan kajian ini dibuat ialah untuk mengenalpasti perhubungan antara kepimpinan berkualiti dan kualiti pengajaran di sekolah-sekolah menengah. Satu set instrumen yang merupakan soal-selidik yang merangkumi kriteria-kriteria instrumen yang telah digunakan oleh Jemaah Nazir Sekolah, Kementerian Pendidikan Malaysia tentang pemimpin dan kepimpinan, dibina untuk tujuan ini. Kriteria yang dipilih adalah bersandarkan falsafah Pengurusan Kualiti Menyeluruh. Falsafah pengurusan tersebut yang mengutamakan pengagihan kuasa pihak pengurusan atasan bagi menggalakkan penglibatan ahli secara aktif dalam aktiviti organisasi dilihat berkemampuan untuk meningkatkan keberkesanan sesebuah organisasi. Konsep yang sama difikirkan dapat membantu pihak pengurusan sekolah khasnya pengetua, untuk menggembeleng tenaga guru-guru dan berkerjasama rapat dengan mereka untuk menjayakan usaha-usaha ke arah memajukan sekolah.

Objektif

Kajian

Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti sama ada kriteria kepimpinan pengetua menurut falsafah TQM iaitu pengurusan, komunikasi, kerja berpasukan dan pembaikkan berterusan adalah penunjuk bagi pengajaran berkualiti yang mana secara tidak langsung menjadi penunjuk bagi kualiti dan produktiviti sesebuah sekolah.

Kepentingan

Kajian

1.

Hasil kajian ini diharapkan dapat dijadikan maklum balas kepada pihak

pentadbir sekolah untuk mengenalpasti aspek-aspek pengurusan yang perlu diberi penekanan untuk meningkatkan prestasi sekolah.

2.

Diharapkan, hasil kajian ini dapat membantu pihak pentadbir sekolah dalam

membimbing dan berkerjasama dengan pihak guru untuk memperbaiki proses pengajaran dan pembelajaran.

3.

Hasil kajian ini kelak akan digrmakan sebagai penunjuk dalam membuat

penilaian terhadap sekolah khususnya terhadap kepimpinan pengetua. Seterusnya menjadi garis panduan kepada pihak Kementerian Pendidikan untuk merangka latihan dan kursus untuk para pentadbir dan guru sekolah.

9

4.

Hasil kajian ini juga diharapkan dapat membantu pihak Kementerian

Pendidikan untuk mengambilkira aspek kepimpinan pengetua sebelum memberikan penganugerahan sekolah cemerlang dan memperbaiki perkhidmatan penyeliaannya.

Batasan

Kajian

1.

Responden kajian dibataskan kepada guru di sekolah-sekolah menengah di

Perlis disebabkan Perlis adalah sebuah negeri terpilih untuk melaksanakan projek perintis Pengurusan Kualiti Menyeluruh dalam pendidikan. Oleh itu Warga pendidikan di Perlis lebih terdedah kepada TQM secara perbandingan.

2.

Pengkaji telah membataskan perbincangan kepimpinan pengetua berkualiti iaitu pengurusan, komunikasi, kerja berpasukan dan

menurut proses TQM

pembaikan berterusan sebagai kriteria untuk mengukur kualiti dan produktiviti sekolah. Walaupun aspek-aspek lain yang mempengaruhi kualiti sekolah perlu diambil-kira secara menyeluruh.

3.

Kajian ini hanya berpusat pada proses pengajaran dan pembelajaran di

dalam bidang akademik walaupun tidak dinafikan bidang ko-kurikulum dan sukan juga merupakan pencapaian yang tidak kurang penting.

4.

Pengalaman dan jangka masa responden berkerja dengan pengetua tidak

diambil kira dan boleh mempengaruhi kajian.

10

5.

Kajian ini juga tidak mengambilkira stail kepimpinan pengetua , iklim

sekolah sebelumnya dan jangka masa pengetua berkhidmat .

Definisi Istilah

Kualiti adalah keselarasan dengan keperluan (Crosby, 1979), Kesesuaian untuk penggunaan (Juran, 1979), pengurangan dalam variasi (Deming, 1982), kecacatan sifar (Crosby, 1979), memenuhi kehendak pelanggan ( Feigenbaum, 1983).

Kualiti dalam pendidikan ditakrifkan sesuatu yang memenuhi spesifikasi misi dan matlamat pencapaian yang mana piawaian pertanggungjawaban dan kesahihannya diterima umum.

Pengurusan Kualiti Menyeluruh (Total Quality Management, TQM) merupakan sistem pengurusan yang memberikan tumpuan kepada manusia, yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan dan kegembiraan pelanggan, dan merendahkan kos secara berterusan.

TQM adalah sebuah sistem pendekatan yang menyeluruh dan sebahagian daripada penyatuan strategi bertahap tinggi yang melibatkan kesemua ahli

organisasi dari semua tahap yang merangkumi rantaian pembekal dan pelanggan. TQM member-i penekanan kepada pembelajaran dan penyesuaian kepada perubahan yang berterusan sebagai kunci kejayaan organisasi (Bounds et al, 1995).

11

Produktiviti adalah ukuran bagaimana sumber tertentu diuruskan secara berkesan bagi mencapai objektif semasa, yang dinyatakan supaya mengujudkan perkhidmatan yang baik. (LeBoeuf, 1983)

Keberkesanan (Baykul, 1993).

ialah tahap yang mana sesbuah sistem mencapai objektifnya

Dalam kajian Sekolah Efektif, keberkesanan teknikal ditekankan daripada kecekapan ekonomi (Razik dan Swanson, 1995).

Kepimpinan ialah proses yang mempengaruhi aktiviti individu atau kumpulan ke arah pencapaian matlamat. Dalam kajian ini, gelagat kepimpinan pihak pengurusan atasan sesebuah organisasi dilihat sebagai input bagi sesuatu sistem.

Kepimpinan dilihat sebagai satu set hubungan, pengaruh, perubahan, motivasi, komunikasi, konflik, perkembangan dan pembangunan ( Knezevich, 1989 )

Menurut Kohut (1990), pengetua sekolah yang berjaya sentiasa profesional, demokratik, mudah ditemui, berorientasikan kerja, aktif dalam perkembangan kurikulum dan penyelesai masalah.

12

BAB II

SOROTAN LITERATUR

Pendahuluan

Tahun 2020 telah menjadi sasaran seluruh lapisan masyarakat untuk menggembeleng tenaga bagi merealisasikan pencapaian sepenuhnya cabarancabaran yang telah digariskan dalam wawasan negara, Wawasan 2020. Warga Kementerian Pendidikan khususnya para pendidik memikul beban yang maha berat ini kerana hala tuju dan arah pembangunan serta kemajuan yang dicitakan turut ditempa melalui bidang pendidikan. Ketelitian yang rapi hams diberikan terhadap corak dan kecemerlangan pendidikan, harapan utama negara terletak pada pendidikan yang sewajamya kepada para remaja supaya mereka tidak muncul sebagai penghalang kepada pencapaian kejayaan Wawasan 2020.

Pergerakkan untuk meningkatkan kecemerlangan pendidikan bukanlah suatu persoalan yang bat-u di negara-negara seperti di Jepun, Amerika Syarikat, United Kingdom, Amerika Utara dan Australia. Kajian tentang sekolah efektif telah dijalankan secara intensif sejak pada tahun 1970an lagi. Has&hasil kajian yang telah dijalankan oleh Lezotte (1979), Felsenthal (1982), Mackenzie (1983), Coleman (1991), dan ramai lagi, telah mendorong beberapa ahli akademik seperti Abdul Karim (1993) dan menjalankan kajian yang seumpamanya di Malaysia.

13

Berlandaskan kajian sekolah efektif ini, berlaku pelbagai penerokaan ilmiah oleh para ahli akademik yang sentiasa melakukan pembaharuan demi pembaharuan bagi memantapkan lagi sistem pendidikan melalui reformasi pendidikan.

Seperti mana yang sering diperkatakan bahawa perkara yang pasti berlaku adalah perubahan. Keseluruhan sesebuah Sekolah itu dilihat oleh Rutter (1979) sebagai elemen perubahan. Oleh itu, penumpuan kepada faktor-faktor yang menambah nilai dalam proses persekolahan amat penting serta menuntut kepada pengubahsuaian bagi memenuhui kehendak semasa negara dan masyarakat.

Satu alat pengukuran yang akan dijadikan piawaian di peringkat kebangsaan perlu dibina, bagi menilai sejauh mana keberkesanan perlaksanaan dan penyerapan Falsafah Pendidikan Negara di peringkat sekolah dan sekali gus menilai mutu persekolahan. Keadaan ini akan memudahkan semua pihak yang terbabit untuk memperbaiki dan merangka program-program baru bagi meningkatkan lagi martabat pendidikan negara.

Definisi Kualiti

Kualiti tidak mempunyai batasan. Kualiti menjadi relatif apabila ia digunakan untuk menerangkan sesuatu sifat dan menjadi lebih khusus apabila ia bergantung kepada jenis perkhidmatan atau produk serta pelanggan yang rnemvima dan memerlukan perkhidmatan, dan menggunakan produk tersebut.

14

Kualiti bagi sesuatu produk atau perkbidmatan ialah yang menurut piawaian yang telah ditetapkan (Eriksen, 1995). Martin (1993) menegaskan bahawa kualiti mempunyai beberapa dimensi dan menurut hiraiki sebagaimana yang dikenalpasti oleh Institut Kualiti Persekutuan ( Federal Quality Institute, FQI ). Kebolehpercayaan merupakan dimensi yang paling penting bagi pelanggan. Pelanggan mengharapkan perkhidmatan atau produk yang mempunyai kualiti yang sama pada masa yang akan datang. Variasi dalarn perkhidmatan atau produk yang diterima menggambarkan berlakunya masalah kualiti.

Kualiti juga dikenali sebagai mutu sesuatu produk atau perkhidmatan diukur daripada peringkat awal sehingga ia diterima-pakai oleh pelanggan. Kualiti

merangkumi aspek sifat dan ciri produk atau perkhimatan yang ditawarkan, kos yang berpatutan dan setanding dengan organisasi lain, menurut piawaian yang ditetapkan, dan semangat, keyakinan serta kesungguhan anggota organisasi yang mengeluar produk atau memberikan perkhidmatan (Tembun et al, 1985).

Kualiti turut dikaitkan dengan kecemerlangan. Menurut Rego (1986) pula, kualiti melibatkan kesempurnaan atau pengekalan piawaian kecemerlangan pencapaian, produktiviti dan kreativiti. Oakland (1989) berpendapat kualiti adalah proses yang berterusan untuk meningkatkan pengurusan sesebuah organisasi.

Kualiti mempunyai unsur-unsur objektif dan subjektif. Bagi perkhidmatan, unsur objektif termasuklah perkhidmatan yang diberikan mengikut ketepatan masa

15

mar&ala unsur subjektif meliputi aspek perkhidmatan yang menjamin keselesaan (Barrett, 1994).

Thomas (1994) menegaskan bahawa kejayaan menghasilkan sesuatu yang berkualiti bergantung kepada sejauh mana kepuasan pelanggan telah dipenuhi atau yang terbaik ialah menyediakan sesuatu yang menjangkau keperluan pelanggan.

Daripada perbincangan diatas, bolehlah dirumuskan bahawa kualiti penting bagi menggambarkan sesuatu sifat dan ciri bagi sesuatu produk atau perkhidmatan yang ditawarkan kepada pelanggan. Kualiti merangkumi segenap proses penghasilan produk dan perkhidmatan, diperingkat penyediaan bahan permulaan hinggalah produk dan perkhidmatan dinikmati oleh pelanggan. Bagi memenuhi kehendak dan keperluan pelanggan, perubaban dan pembaikkan berterusan terhadap produk dan perkhidmatan sentiasa dilakukan. Kepelbagaian citarasa dan ragam pelanggan sesebuah organisasi menu.ntut kepada perjuangan kualiti yang tidak berkesudahan bagi menjamin kesinambungan dan daya saing sesebuah organisasi.

Produktiviti

Produktiviti ialah suatu tahap produktif. Pelbagai slogan digunakan untuk menggambarkan produktiviti, di antaranya ialah melakukan lebih dengan sumber yang sedikit, berkerja dengan bijaksana, menyedari kita melakukan sebaik mungkin,

16

berusaha dengan gigih dan menyenangi keadaan tersebut, melakukan sesuatu secara berkesan, dan menjadikan esok lebih baik daripada hari ini.

Produktiviti merupakan ukuran bagaimana sumber-sumber yang ditetapkan diuruskan untuk mencapai objektif semasa yang dinyatakan dalam bentuk kuantiti dan kualiti. Produktiviti sering dirumuskan sebagai nisbah hasil (output) yang diinginkan sama ada barangan dan perkhidmatan kepada kesemua input yang digunakan untuk menghasilkan barangan dan memberikan perkhidmatan (LeBouef, 1983; Werther et al, 1986; Thor, 1994 dan Zairi, 1992).

Peranan pengurusan dalam meningkatkan produktiviti ialah menjuruskan bakat manusia bagi menafaat sepenuhnya sumber-sumber fizikal bagi menghasilkan produk dan perkhidmatan menurut kadar yang ditetapkan pada tahap kualiti yang ditentukan oleh organisasi. Produktiviti wujud di dalam minda seseorang. Sekiranya produktiviti diyakini akan membawa perubahan kepada kualiti kehidupan dan secara ikhlas berusaha untuk meningkatkannya maka tidak mustahil setiap anggota organisasi mampu merealisasikannya dalam bentuk material. Seperti mana yang dinyatakan oleh Roshidi Hassan (1992) bahawa produktiviti merupakan sebuah sikap mental yang meyakini mutu kehidupan hari ini lebih baik daripada semalam. Contohnya, mutu kehidupan harian seorang suri rumah tangga bertambah apabila beliau dapat menghasilkan kuih yang lebih banyak menggunakan sumber iaitu bahan dan masa, yang sama daripada semalam. Dalam perkhidmatan, urnpamakan sebuah kolej jururawat swasta yang berjaya melatih jururawat, bukan sahaja dalam

17

kadar yang lebih tinggi daripada jangka masa sebelumnya tetapi jururawat yang lebih mahir lagi cekap, menggambarkan sebuah pusat latihan yang produktif.

Produktiviti mudah diperkatakan dan dirumuskan tetapi untuk meningkatkan produktiviti bukanlah suatu perkerjaan yang mudah. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi produktiviti sesebuah organisasi. Dengan melakukan perubahan positif kepada faktor-faktor tersebut peingkatan terhadap produktiviti dapat dinikmati oleh seluruh warga organisasi. Roshidi Hassan (1992) berpendapat peningkatan produktiviti boleh diperbaiki melalui pendidikan dan latihan serta pemberian insentif kepada pekerja-pekerja sesebuah organisasi. Pendidikan dan latihan berhubungkait dengan pengetahuan dan kemahiran seseorang pekerja. Pengetahuan yang tinggi dan pendedahan latihan dalam sesuatu bidang akan menambahkan lagi produktivi pekerja dan organisasi tersebut. Pemberian insentif dalam bentuk material menjadi pendorong kuat untuk berkerja dengan lebih rajin dan sebagai pengiktirafan majikan terhadap segala usaha pekerja. Persekitaran yang menggalakkan ini, melahirkan pekerja yang mempunyai tahap kepuasan berkerja yang tinggi dan menyumbang ke arah peningkatan produktiviti individu dan organisasi.

Teoh (1985) mencadangkan tiga kaedah bagi meningkatkan produktiviti iaitu melalui (i) peningkatan kn o 1ogi bermaksud dengan penggunaan peralatan yang te

canggih akan membantu kecekapan pengeluaran dan perkhidmatan dan secara tidak langsung akan meningkatkan produktiviti,

18

(ii)

meningkatan

penglibatan

para

pekerja.

Keadaan ini membantu

menggalakkan peningkatan kualiti, kerja berpasukan, dan keberkesan dan kecekapan melalui perkongsian ide, pendapat dan cadangan para pekerja, dan

(iii)

peningkatan pengurusan. Setiap pekerja diberi peluang untuk menggunakan

keupayaan mereka semaksima mungkin. Dengan cara ini keseronokan bekerja dapat dirasai seterusnya menggalakkan pengeluaran dan mengurangkan sebarang pembaziran

Ringkasnya, produktiviti adalah hubungan di antara output sesuatu proses dan input bagi proses tersebut. Peningkatan produktiviti dicapai dengan mengubah nisbah output kepada input iaitu sama ada dengan menambah output atau mengurangkan input atau menambah output dan mengurangkan input. Produktiviti menaungi segala kebaikkan dalam sesebuah organisasi. Dengan bantuan teknologi canggih dan pengamalan pengurusan sumber yang berkesan, pembaikkan dalam setiap tahap aktiviti dalam sesebuah organisasi mampu meningkatkan produktiviti pekeja dan organisasi tersebut.

19

Produktiviti dan Kualiti

Produktiviti mempunyai huhungan yang amat rapat dengan kualiti sehingga kadangkala, produktiviti dianggap sebagai kualiti. Produktiviti lebih mudah difahami dan digunakan sebagai pengukuran keberkesanan dan kecekapan sesebuah organ&i. Kualiti pula yang dikira sebagai ftmgsi persepsi pelanggan menjadikan pengukurannya lebih subjektif

Produktiviti menyebabkan sesebuah organisasi mampu bersaing dan berjaya tetapi kualiti merupakan pendekatan yang terbaik menjurus kepada pencapaian produktiviti. Dengan member-i penumpuan kepada kualiti input yang digunakan dan pembaikkan berterusan semua tahap proses dalam sistem sesebuah organisasi menjamin pemerolehan output yang berkualiti. Keadan ini dipersetujui oleh Roshidi Hassan (1992), Thor (1994), dan Skitty dan Buchner (1987) yang menekankan bahawa peningkatan kualiti dalam sesebuah organisasi akan secara langsung mengakibatkan peningkatan produktiviti.

Kualiti Dalam Pendidikan

Pendidikan diberikan penekanan yang penting dalam TQM. Deming sendiri merangkumkan aspek pendidikan sebagai salah sebuah prinsip untuk melakukan perubahan. Beliau menegaskan aspek pendidikan dengan memberikan saranan

20

berikut : “Galakan pendidikan dan peningkatan kendiri pada setiap orang. Apa yang diperlukan oleh sesebuah organisasi bukanlah semata mata surnber manusia yang baik tetapi manusia yang memajukan diri melalui pendidikan” (Deming,1986). Peningkatan kualiti dalam bidang pendidikan secara langsung membuka ruang-ruang ke arah kecemerlangan sesebuah organisasi.

Kualiti dalam pendidikan menurut Mortimore dan Stone (1990) tidak mempunyai satu dimensi yang mudah. Keadaan ini disebabkan banyak faktor yang menyumbangkan kepada kualiti pendidikan yang pelbagai dimensi. Contohnya pelajar dan latar belakangnya, staf clan kemahiran mereka, sekolah dengan struktur dan etosnya, kurikulum dan pengharapan masyarakat. Mereka berpendapat komponen-komponen proses pendidikan yang boleh diukur untuk mencapai kualiti pendidikan ialah sumber dan bangunan, pedagogi (pengajaran dan pembelajaran), pencapaian akademik, pencapaian lanjutan pelajar selepas tamat pengajian.

Pendidikan lebih mudah digambarkan sebagai perkhidmatan daripada prod& Pengukuran kualiti dalam pendidikan melibatkan proses yang rumit dan memakan masa yang lama. Kesukaran untuk mengukur proses-proses yang terlibat dan kualiti hasilnya adalah mirip ciri-ciri perkhidmatan (Sallis, 1993). Kesukaran untuk mengukur kualiti dalam pendidikan dinyatakan oleh Psacharapoulos (1985) dan Beeby (1986) menambah bahawa sebarang kemajuan yang dijangkakan dalam meningkatkan kualiti pendidikan di peringkat kebangsaan adalah lambat dan pemerhati perlu berada di sepanjang proses yang mengambil masa yang lama untuk melihat kemajuan tersebut dengan mata kasar.

21

Murgatrroyd dan Morgan (1993) mengutarakan tiga asas kualiti yang perlu wujud dalam pendidikan iaitu 0 Jaminan kualiti (Quality assurance): Rujukan kualiti berpandukan kepada

ketetapan piawaian, pendekatan yang bersesuaian dan kehendak kualiti yang dibina oleh sekumpulan pakar serta disusuli dengan penyeliaan atau penilaian sejauh mana pencapaian berdasarkan piawaian telah dipenuhi. Contohnya, IS0 9000 dalam pendidikan dan intrumen pengukuran bagi pengajaran yang berkesan..

ii)

Perjanjian kesetiaan (Contract conformance): Suatu pengakuan untuk

melaksanakan tugasan mengikuti kehendak dan ketetapan yang dipersetujui bersama dengan pihak berwajib. Misalnya, ikatan perjanjian untuk mematuhi etika

profession perguruan dengan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia.

iii)

Kualiti berasaskan pclanggan (Customer-driven quality): Membawa maksud

bahawa kualiti mengutamakan pandangan, keperluan dan kepuasan pelanggan sebagai pengguna produk atau perkhidmatan yang diberikan. Contohnya, pengajaran dan pembelajaran menjadi aktiviti yang perlu diberikan penekanan bagi menjamin kecemerlangan pencapaian pelajar.

Dalam konteks pendidikan di Malaysia, Mohd Zin (1987) berpendapat bahawa kualiti pcndidikan merujuk kepada kualiti intrinsik (dalaman) dan ekstrinsik (luaran). Kriteria luaran bagi kualiti diperolehi daripada keperluan masyarakat

22

manakala kriteria dalaman berdasarkan objektif pendidikan dan pencapaian.

piawaian

Kerajaan Malaysia melihat kualiti dan hubungannya dengan pendidikan berdasarkan kelemahan pencapaian pelajar di pelbagai per&&at. Di antara faktor yang didapati mempengaruhi kualiti pendidikan termasuklah amalan pengajaran dan kurikulum yang tidak sesuai, kekurangan bahan pendidikan dan keperluan lain yang menggalakkan pengajaran dan pembelajaran, halangan-halangan yang dialami oleh guru, kekurangan keupayaan proses pemantauan dan penilaian guru, persoalanpersoalan yang berkait rapat dengan pengagihan yang tidak sama rata keperluan akademik serta penempatan para pelajar dan staf ( Mohd. Zin, 1987). Dalam ha1 ini, beliau merasakan bahawa menjadi tanggung jawab dan kebijaksanaan setiap pentadbir pendidikan untuk memanfaatkan sumber yang terbatas itu.

Kesimpulannya, pendidikan sukar digambarkan sebagai penghasilan produk semata-mata. Kawalan bahan permulaan dan pengagihan sumber manusia,

kewangan dan lain-lain keperluan pendidikan melibatkan proses yang kompleks. Contohnya, pemilihan dan pengagihan pelajar, guru dan kewangan agak mustahil dilakukan secara adil.. Interaksi di antara pihak institusi pendidikan khususnya sekolah dan komunitinya turut menambah kerumitan pendidikan. Keberkesanan penggunaan segala sumber sama ada manusia dan sumber bukan manusia serta kecemerlangan pencapaian pelajar dikaitkan dengan kualiti pendidikan. Bagi mengurangkan bebanan pengukuran kualiti, pihak yang menetapkan dasar seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, perlu menyedialcan panduan bertulis sebagai

23

garis panduan dan piawaian kepada para perlaksana dasar terutamanya guru-guru. Di samping itu, komitmen, penglibatan yang serius dan kerjasama semua warga pendidikan khususnya kepekaan para pentadbir pendidikan amat penting dalam meningkatkan kualiti dalam pendidikan.

Produktiviti Dalam Pendidikan

Di peringkat intitusi pendidikan khususnya sekolah, pengagihan sumber yang terhad lagi kompleks menuntut kepada suatu budaya kerja yang dapat mengelakkan pembaziran berlaku. Konsep produktiviti yang diterapkan di sekolah-sekolah dipercayai mampu menanggani permasalahan bagi menjamin kecekapan dan keberkesanan perkhidmatan pendidikan yang ditawarkan kepada masyarakat.

Dalam pendidikan, input yang paling utarna ialah tenaga buruh yang meliputi semua kategori staf pendidikan, manakala output yang diberi penekanan ialah pencapaian pelajar. Iklim pekerjaan yang selesa tidak dinafikan dapat menyumbang kepada peningkatan produktiviti organisasi. Sekolah-sekolah yang menunjukkan taraf pembelajaran dan pencapaian yang tinggi mengamalkan pendekatan

pengurusan yang menggalakkan penglibatan staf, stail kepimpinan yang tidak memusat, mewujudkan suasana pekerjaan yang profesional dan kumpulan sokongan di kalangan guru, dan pemberian insentif kepada kumpulan sepcrti pemberian anugerah berdasarkan prestasi sekolah. Keadaan tersebut dinyatakan oleh Odden

24

(1992) sebagai sebahagian daripada hasil rumusan sebuah Simposium Produktiviti dalam Pendidikan.

Produktiviti dalam pendidikan mementingkan output. Pentadbir pendidikan yang perlu mengenalpasti faktor-faktor yang mempengaruhi produktiviti terlebih dahulu sebelum merancang strategi perlaksanaan untuk memperbaiki produktiviti pendidikan. Marginson (199 1) menyenaraikan faktor-faktor tersebut. Di antaranya ialah peningkatan latihan, penggunaan teknologi maklumat, perancangan yang baik khususnya dalam mendefinisikan matlamat, pemantauan output serta penyeliaan, dan yang paling utama ialah iltizam (commitment) untuk berkerjasama.

Zaidatul (1990) melihat produktiviti dalam pendidikan dalam dua sudut iaitu sudut pelaburan dan sudut tujuan penggunaan. Produktiviti dari sudut pelaburan bermaksud mengharapkan pulangan sebaik mungkin dalam jangka masa yang panjang dan dari sudut tujuan penggunaan pula penghasilan perkhidmatan yang terbaik dengan perbelanjaan yang minimum. Beliau memetik ucapan yang amat berhormat Menteri Pendidikan Malaysia, Encik Anuar Ibrahim( 1986) berkaitan dengan produktiviti yang berbunyi: Pendidikan mempunyai kesan langsung ke atas ekonomi. Dengan meningkatkan tahap dan stok ilmu pengetahuan yang ada pada seseorang individu akan menjadikarmya seorang tenaga kerja yang prod&if dan boleh memberi sumbangan terhadap tambahan nilai keluaran.Oleh yang demikian konsep produktiviti dalam sektor pendidikan adalah dilihat dari segi kecekapan jentera perlaksanaan sistem pelajaran mengeluarkan tenaga kerja yang prod&if sesuai dengan keperluan pembangunan sektor ekonomi lain dalam meningkatkan hasil keluaran negara.

25

Pengurusan masa dan persoalan penempatan guru merupakan dua contoh isu yang sering dikaitkan dengan produktiviti pengajaran dan pembelajaran. Keberkesanan sesebuah pengajaran diukur sejauh mana masa yang diperuntukkan kepada guru digunakan sepenuhnya di dalam kelas bagi memastikan objektif pengajaran dan pembelajaran tercapai.

Zaidatul (1990) merujuk pengurusan masa sebagai indikator produktiviti dalam sesebuah sekolah dan mencadangkan supaya guru mencatatkan masa yang digunakan untuk menjalankan aktiviti-aktiviti utama (pengajaran), kerja-kerja rasmi contohnya menghadiri mesyuarat, dan urusan peribadi dalam waktu persekolahan.

Penempatan guru-guru sebagai sumber manusia juga tidak kurang pentingnya dalam memperkatakan produktiviti sekolah. Jais (1992) seorang pegawai di Jabatan Pendidikan Sarawak, berpendapat bahawa produktiviti sesebuah organisasi menjadi rendah disebabkan salah penempatan ahli-ahlinya untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan pendidikan dan kemampuannya. Keadaan ini berlaku di sekolah di mana guru-guru diarahkan mengajar mata pelajaran yang di luar bidangnya, dibebankan dengan tugas-tugas pengkeranian, dan melakukan pekerjaan yang tidak memerlukan pendidikan dan kepakaran yang sejajar dengan kelulusannya. Beliau turut menegaskan kecekapan sesebuah organisasi boleh ditingkatkan melalui sistem pendidikan yang seimbang, latihan dalam perkhidmatan, dan bimbingan dan kepimpinan.

26

Kesimpulannya,

keseluruhan proses

pendidikan

pada dasamya

mementingkan produktiviti. Keprihatinan dan usaha guru memastikan para pelajar berdisiplin tinggi, berakhlak mulia, keteltian dalam merancang kurikulum dan perlaksanaannya di dalam kelas, dan pemantauan yang berterusan oleh pihak pengurusan pendidikan terhadap pengajaran dan pembelajaran cukup membuktikan kesungguhan untuk menyediakan suatu sistem pendidikan yang seimbang lagi produktif. Pembudayaan ilmu pengetahuan dengan mengambil kira f&or-faktor yang mempengaruhi produktiviti di kalangan semua warga pendidikan merupakan pelaburan jangka masa panjang dengan harapan untuk melahirkan generasi yang berketerampilan sebagaimana yang digariskan dalam Falsafah Pendidikan Negara.

Sekolah Berkualiti

Sistem pendidikan dirangka untuk memenuhi kehendak dan keperluan masyarakat pada sesuatu jangka masa yang tertentu. Perubahan dan pengubahsuaian perlu dilakukan selaras dengan pemintaan global.

Sekolah berfungsi untuk membantu para pelajar menguasai pelbagai kemahiran untuk keperluan masa akan datang. Dalam era ledakan teknologi

maklumat, pelajar haruslah mampu berdikari untuk mendapatkan maklurnat dan menggunakannya dengan bijaksana daripada menghafal sahaja. Keadaan ini penting untuk membentuk warga negara yang produktif yang mampu berfikir secara kreatif,

27

menyelesaikan masalah secara efisien dan berkomunikasi secara berkesan hingga ke peringkat antarabangsa serta menonjolkan kepimpinan yang berketerampilan.

Rangkaian Munsyi urnpamanya adalah projek perintis Kementerian Pendidikan yang menelan belanja berjuta-juta ringgit untuk membawa pembaharuan kepada sistem pendidikan. Projek ini membolehkan para pelajar daripada 14 buah sekolah di Malaysia menikmati penggunaan komputer melalui rangkaian Pusat Sumber Elektronik (PSE) di seluruh negara (Khairul Anuar, 1996). Rancangan untuk membina Cyberjaya yang menumpukan kepada aktiviti penyelidikan dan

pembangunan teknologi Maklumat dalam pendidikan di Halaman Super Multimedia (Multimedia Super Corridor, MSC) juga adalah sebahagian daripada usaha Kerajaan Malaysia untuk meningkatkan kualiti pendidikan negara ke taraf dunia.

Peranan yang dimainkan oleh sekolah amat kritikal sekali dalam menjayakan wawasan sesebuah negara. Sehubungan dengan itu, pelbagai penyelidikan di peringkat kebangsaan dan antarabangsa telah dibuat untuk mengujudkan sekolah yang berkualiti. Di antaranya ialah penyelidikan Sekolah Efektif, Sekolah Cemerlang dan Sekolah Berkualiti Menyeluruh.

28

Sekolah

Efektif

Hasil kajian yang lalu daripada negara-negara seperti Britain, Amerika Latin, Amerika Syarikat dan Australia menunjukkan bahawa sekolah yang efektif

mempunyai ciri-ciri yang tertentu. Mcgaw et al (1992) dan Lezotte (1979) menjelaskan bahawa sebuah sekolah yang efektif mencapai kadar pembelajaran yang tinggi daripada pelunjuran yang ditetapkan. Mcgaw (1992) memetik kenyataan Chapman (1991) yang melihat Sekolah Efektif daripada perspektif yang berbeza. beliau melihat pencapaian pelajar dalam konteks yang lebih luas termasuklah sosial dan emosi. An effevtive school is one that promotes the progress of its students in a broad range of intellectual, social and emotional outcomes, taking into account sosio-economic status, family background and prior learning

Ciri Ciri Sekolah Efektif

Kajian tentang sekolah efektif telah dipulopori pada 3 July 1966 apabila tersiarnya rencana yang ditulis oleh James Coleman (1966) mengenai kajian kesamaan peluang untuk belajar. Ekoran dari kajian Coleman, ramai yang berminat dan mendalami kajian tersebut yang lebih mengutamakan pencapaian akademik sebagai ukuran keberkesanan. Timbullah pelbagai resipi yang telah dirumuskan daripada penyelidikan sekolah efektif sebagai usaha dalarn memajukan sekolah.

29

Penyelidikan yang dijalankan oleh Lezotte sering dipetik dalam rencana ilmiah. Lezotte( 1979) menggariskan enam ciri-ciri sekolah yang efektif dalam A
Policy Prospectus For Improving Urban Education iaitu sekolah yang mempunyai

misi yang jelas, tingkah laku pengajaran guru, kepimpinan dalam pengajaran (instructional leadership), pemantauan yang berterusan prestasi pelajar, penglibatan ibu bapa, dan penyediaan masa yang mencukupi untuk pembelajaran.

Di Malaysia, dua belas ciri-ciri telah dikenalpasti oleh Abdul I&rim (1993) bagi membezakan sekolah yang berkesan dan kurang berkesan di sekolah menengah luar bandar yang berdasarkan pencapaian dalam peperiksaan Sijil Rendah Pelajaran.

Kajian sekolah menengah efektor luar bandar di Malaysia telah menunjukkan ciriciri berikut:

1) 2)

Kepimpinan pengetua yang mantap dan berketrampilan. Persepsi pengetua tentang pentingnya peranan mereka ke arah memajukan sekolah.

3) 4)

Lebih banyak strategi diguna dan dijalankan untuk memajukan sekolah. Guru mempunyai harapan yang tinggi terhadap kemajuan murid, dan member-i bantuan dan bimbingan ke arah ini.

5) 6) 7) 8) 9)

Guru mempunyai sikap positif terhadap murid. Guru mempunyaipandangan tinggi terhadap sekolah mereka. Pengetua yang berpengalaman. Disiplin sekolahkelas yang baik. Penggunaan sepenuhnya sumber dan kemudahan-kemudahan.

30

10)

Persepsi guru bahawa segala laporan, arahan dan sebagainya dari pihak atasan (Kementerian, Jabatan Pendidikan) sebagai berguna membantu memajukan sekolah.

11)

Guru berpuas hati tentang kerja rumah yang dibuat oleh murid.

Kajian Sekolah Efektif dikira sebagai perjuangan awal dalam pergerakkan kemajuan yang berasaskan sekolah. Kepentingannya tidak dapat disangkal walau pun terdapat percanggahan, sehinggakan hasil kajiannya dijadikan asas kepada kajian-kajian terkemudian daripadanya. Pada umumnya persepsi kepimpinan pengetua, persepsi dan harapan guru terhadap pencapaian pelajar menjadi ciri-ciri utama keberkesanan sesebuah sekolah.

Kecemerlangan

Sekolah

Penyelidikan tentang kecemerlangan sekolah merupakan penyelidikan yang didasarkan daripada kajian sekolah efektif. Kecemerlangan yang dimaksudkan ialah kejayaan berkualiti yang dicapai oleh sesebuah sekolah Hussein (1993). Beliau merumuskan kecemerlangan seperti berikut: Konsep kecemerlangan bermakna sekolah perlu memastikan bahawa semua pelajarnya mendapat pendidikan sewajarnya dan tidak ada pelajar yang gagal, atau berhenti dari sekolah semata mata kerana tidak berjaya dalam pelajaran atau kerana dia ‘takut’ pergi ke sekolah . Kecemerlangan sekolah dihubungkan dengan pemberian peluang yang sama rata kepada setiap pelajar khususnya dalam pencapaian akademik.

31

Hussein (1993) turut mengutarakan sepuluh prinsip kecemerlangan sekolah iaitu :

1)

Mempercayai dan mengakui bahawa semua pelajar boleh belajar, diajar dan boleh mencapai kemajuan.

2)

Mempercayai dart mengakui bahawa sekolah adalah kunci utarna bagi kejayaan para pelajarnya.

3)

Pembangunan kemajuan sekolah memerlukan falsafah, matlamat, objektif dan dasar sekolah yang berkesan.

4)

Pembangunan kemajuan

dalam sekolah merupakan usaha untuk

mengujudkan satu budaya sekolah yang positif.

Kelolaan dan pengurusan bilik darjah yang berkesan ialah aspek yang penting untuk meningkatkan lagi pencapaian prestasi akademik sekolah.

6)

Penyelesaian masalah sekolah harus ditumpukan kepada punca-punca yang menyebabkan timbulnya masalah tersebut, dan bukan kepada gejala-gejala nya.

7)

Pembangunan kemajuan sekolah perlu dilaksanakan atas dasar usaha sama dan bukanlah semata-mata usaha pengetua seorang.

32

8)

Maklurnbalas yang berterusan merupakan mekanisma penting ke arah perlaksanaan kemajuan pembangunan sekolah.

9)

Mempercayai dan mengakui bahawa ibu bapa dan masyarakat sekitar mempunyai pelbagai kemahiran dan sumber tenaga yang dapat membantu ke arah pembangunan sekolah.

10)

Kemajuan sesebuah sekolah memerlukan pengetua yang mempunyai kepimpinan yang berkesan.

Kementerian Pendidikan Malaysia telah menganjurkan suatu program tahunan di peringkat kebangsaan yang dikenali sebagai Anugerah Sekolah Harapan Negara bagi merealisasikan kecemerlangan sekolah. dengan pengaugerahan ini satu model sekolah contoh dapat dihasilkan. Insentif seperti penganugerahan sijil kepada pengetuaguru-guru dan kakitangan sekolah, Wang tunai, kemudahan-kemudahan

untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran, dan penghormatan melaksanakan sesuatu inovasi pendidikan. kritreria penilaian bagi penganugerahan Sekolah Harapan Negara termasuklah tatasusila profesion perguruan Malaysia yang

mengukur tanggung jawab guru-guru terhadap warga sekolah, etika kepimpinan, pentadbiran dan pengurusan sekolah, aspek pengajaran dan pembelajaran, kegiatan kokurikulum, komitmen di antara sekolah dengan pelajar dan ibubapa. Kualiti kecemerlangan pula diukur berdasarkan kecekapan dan keberkesanannya, rasa tanggtmg jawab yang tinggi, dedikasi, kesetiaan kepada tujuan dan peraturan kerja, penghayatan etika kerja, dan pengorbanan untuk menjalankan tugas.

33

Isu kecemerlangan sekolah dibincangkan dengan meluas dalarn Persidangan pendidikan Nasional anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia. Mat Nor Bin Supaat (1996) telah memetik ciri-ciri kecemerlangan yang dikenalpasti oleh Kementerian Pendidikan Malaysia yang disampaikan oleh Pengarah pendidikan Malaysia, Wan Zahid (1995).

Ciri-ciri kecemerlangan yang dimaksudkan merangkumi seluruh domain kehidupan insan yang bermatlamatkan bagi melahirkan insan seimbang dalam semua sapek selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Ciri-ciri tersebut ialah

1)

Kepimpinan ikhtisas iaitu kepimpinan yang dapat menangani pelbagai masalah di semua peringkat.

2) 3)
4) 5) 6) 7) 8) 9

Perkongsian wawasan dan matlamat. Suasana pembelajaran yang unggul. Tumpuan terhadap pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran yang ada hala tuju yang jelas. Pengharapan yang tinggi kepada pelajar. Sekolah yang sentiasa memberi galakkan yang positif kepada pelajar. Ada kemaj uan pemantauan. Penyerahan tanggung jawab kepada pelajar untuk mempertingkatkan imej kendiri.

10)

Ada permuafakatan dengan pihak ibu bapa.

34

11)

Mewujudkan organisasi pembelajaran yang baik yang menghasilkan kolaborasi dan pa&an yang bersatu untuk berjaya.

Garis panduan ini yang disarankan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia ini menjadi tumpuan utama pihak sekolah untuk mengujudkan budaya kecemerlangan dalam organisasi mereka.

Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM)

Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau lebih dikenali sebagai TQM ( Total Quality Management ) merupakan sebuah falsafah yang menjanakan konsep, sikap, kepercayaan dan ide-ide sekumpulan pakar kualiti terutamanya Deming, Crosby, Juran, dan Feigenbaum.

Deming terkenal dengan konsep pembaikkan berterusan yang menekankan ketiadaan kesudahan dan penghujung bagi kualiti. Crosby pula dikenali dengan laungan slogan kecacatan sifar yang bermaksud bahawa sebarang proses boleh diperbaiki. Crosby juga memberikan kefahaman tentang melakukan sesuatu perkara dengan betul buat pertama kali dan setiap kali. Juran percaya bahawa pengurusan kualiti tidak memerlukan revolusi menyeluruh sesebuah organisasi dan menyumbangkan tiga pendekatan penting dalam TQM iaitu perancangan kualiti, kawalan kualiti, dan pembaikkan kualiti. Juran melihat bahawa progam TQM terbuktikan berjaya dengan adanya iltizam dan pertanggung jawaban yang tinggi pihak pengurusan atasan tentang kualiti. Feigenbaum pula merupakan tokoh yang

35

membawa ide kos kepada kualiti. Beliau mendapati bahawa penekanan kepada kualiti pada produk dan perkhidmatan adalah lebih murah dalam jangka panjang daripada mengadakan pembaikan terhadap kesilapan kemudiannya.

TQM dikatakan telah dipelopori oleh W. E. Deming (1900- 1993). Di antara pakar-pakar kualiti yang tersebut, Deming dan Juran dilihat sebagai wira yang memperjuangkan tentang kualiti. Deming pula mempunyai pengaruh yang paling kuat dan ide idenya sering menjadi rujukan dalam perbincangan-perbincangan mengenai kualiti.

Martin (1993) telah merumuskan enam unsur yang disepakati oleh keempat empat pakar kualiti itu yang dibuat berdasarkan analisis dan sintesis hasil tulisantulisan mereka dalam tujuh penyelidikan terkini (Carr dan Litman,l990; Dobyans dan Crawford-Mason, 199 1; Gabor, 1990; Kronenberg dan Loeffler, 1991; Milakovich, 1990; Swiss, 1992; Watson dan Hopp, 1992).

Enam unsur penting yang menjadi dasar kefahaman TQM yang dimaksudkan itu ialah: Pertama: Kualiti merupakan matlamat utarna sesebuah organisasi. Kedua: Kualiti ditentukan oleh pelanggan organisasi tersebut. Ketiga: Kepuasan pelanggan menjadi penggerak utama sesebuah organisasi. Keempat: Penyelidikan dan pengurangan variasi dalam proses-proses. Kelima: Perubahan dilakukan secara berterusan dan dicapai dalam pasukan kerja dan secara berpasukan.

36

Keenam: Tanggung jawab pihak pengurusan atasan untuk menjayakan budaya kualiti, pengagihan-kuasa pekerja dan pespektif jangka panjang.

Bounds et al (1995) pula mengutarakan tujuh prinsip TQM. Prinsip-prinsip yang saling bersandar di antara satu dengan lain ini perlu dilaksanakan secara bersama bagi memudahkan pengurusan sesebuah sistem. Tujuh prinsip tersebut ialah:

Prinsip pertama: Menumpukan perhatian kepada pemberian nilai pelanggan. Keadaan ini dapat membantu pihak pengurusan mengutamakan kualiti di peringkat awal sebagaimana yang disarankan oleh Deming. Ia menjadi kayu pengukur sesebuah organisasi terhadap sejauh mana keberkesanan perkhidmatan yang

diberikan kepada pelanggan dan membantu mereka membuat pembaikkan untuk tents kekal bersaing.

Prinsip kedua: Memperbaiki secara berterusan sistem dan prosesnya. Persekitaran yang sentiasa mengalami perubahan menuntut kepada pembaikkan yang berterusan agar mampu terus bersaing.

Prinsip ketiga: Mengurus proses dan bukan semata mata manusia kerana proses yang menentukan sesuatu kerja dilaksanakan dalam sesebuah organisasi.

37

Prinsip keempat: Merujuk kepada penyebab utama dalam menyelesaikan dan mencegah sebarang masalah. Pengesanan kepada punca masalah diberikan penekanan supaya masalah tidak berulang.

Prinsip kelima: Mengumpul data dan menggunakan kaedah saintitik dalam penganalisaan. Pendekatan ini membantu pemahaman tentang variasi yang

mempengaruhi kualiti.

Prinsip keenam: Manusia adalah sumber primer kepada sesebuah organisasi. sekiranya sesebuah organisasi ingin terus maju, ia mestilah memastikan semua pekerjanya mendapat peluang pendidikan dan latihan yang berterusan.

Prinsip ketujuh: Berkerja dalam pasukan bagi menghasilkan proses yang efektif dan efisien. Kerja berpasukan memudahkan kerjasama dalam organisasi.

Falsafah Kualiti Menyeluruh menyalurkan keberkesanan pencapaian objektif sesebuah organisasi dengan menggunakan segala sumber yang ada, dalam

memastikan kepuasan pelanggan tercapai dan memaksimumkan kepentingan pemegang-pemegang amanah (stakeholder) dalam sesebuah orgamsasi. Pelbagai definisi TQM telah diutarakan. Tiada suatu definisi pun yang dipersetujui umum sebagai suatu definisi yang boleh diterima-pakai oleh semua organisasi. Lazimnya, TQM didefinisikan bersesuaian dengan sesebuah organisasi.

38

TQM didefinisikan sebagai

aplikasi keadah kualitatif dan sumber

kemanusiaan untuk meningkatkan material dan perkhidmatan yang dibekalkan kepada sesebuah organisasi dan tahap di mana keperluan pelanggan dipenuhi pada masa kini dan pada masa akan datang. ( Mossard, 1991).

Terdapat perbezaan yang ketara di antara TQM dan falsafah pengurusan sebelumnya. Prinsip TQM termasuklah kualiti menjadi daya penggerak sesebuah organisasi, mengutamakan kerjasama daripada persaingan, percaya bahawa

perubahan berlaku secara berterusan dan berperingkat peringkat, mengutamakan kerja berpasukan daripada individualisma, dan kualiti dicapai dengan melakukan pembaikkan berterusan ke atas sistem-sistem dan proses-proses utama sesebuah organisasi (Martin,1993).

TQM merupaka sebuah pendekatan yang sistematik yang menjamin semua aktiviti berlaku sebagaimana yang dirancangkan. Eriksen (1995), menegaskan TQM merupakan falsafah yang mudah tetapi mempunyai pengaruh yang kuat kerana mengamalkan sikap pengurusan mencegah lebih baik daripada membiarkan

masalah timbul dan mencari jalan penyelesaian berdasarkan kesilapan yang berlaku dan boleh dielakkan. Beliau menggariskan strategi mudah TQM seperti berikut : 9 ii) iii) Bagi setiap masalah atau kegagalan , pasti ada penyebab utama. Penyebab - penyebab kepada masalah dan kegagalan boleh dielakkan. Pencegahan sentiasa lebih murah.

39

TQM dilihat juga sebagai kesinambungan daripada model sistem terbuka. Sistem terbuka turut merujuk pelanggan sebagai sumber utama dan penting bagi memberikan timbal-balik tentang prestasi sesebuah organisasi dan menilai keberkesanan perkhidmatan yang ditawarkan oleh organisasi tersebut. Bounds et al (1995), merumuskan bahawa TQM telah menyumbangkan tiga unsur kritikal kepada pandangan sistem terbuka iaitu pelanggan merupakan pemegang amanah yang utama, para pengurus dan semua pekerja bertanggung jawab dalam menguruskan semua sistem dan proses sesebuah organisasi, dan memperbaiki secara berterusan semua aspek organisasi supaya dapat memberikan nilai perkhidmatan yang lebih baik kepada pelanggan.

Kesimpulannya, TQM sebuah falsafah yang mengagungkan pelanggan kerana kehadiran pelanggan menyebabkan wujudnya sesebuah organisasi. TQM memperbudayakan sikap, kepimpinan dan cara menjalankan tugas seluruh anggota organisasinya untuk memastikan produk dan perkhidmatan yang diberikan menjangkau keperluan dan kehendak pelanggan melalui pembaikkan berterusan proses dalam sistemnya.

40

Pengurusan Kualiti Menyeluruh (TQM) dan Pendidikan

Dr. W. Edward Deming (1900 - 1993), merupakan salah seorang “guru” dan pengasas Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( Total Quality Management, TQM ) telah menghalusi kemerosotan ekonomi, politik dan sosial negara-negara maju seperti Amerika dan Jepun, dan mendapati bahawa segala-galanya berpunca daripada kelemahan pengurusan. Konsep yang dicetuskan, dibina dan disarankan oleh Deming ini telah menjadi asas kepada TQM (Cook 199 1; Idhammar 1992; Kline 1992; Walker 1993 dipetik oleh Scott dan Palmer, 1994)

Dalam konteks pendidikan, Murgatroyd dan Morgan (1993), merujulc TQM sebagai sebuah pengurusan yang sistematik hubungan pelanggan dan pembekal bagi sesebuah organisasi untuk memastikan pengekalan dan kemajuan yang berterusan dalam kualiti pencapaian.

Dalam sistem pendidikan, penggembelengan tenaga pengetua, guru-guru, para ibubapa dan penjaga pelajar dalam program pembaikan sekolah dapat direalisasikan melalui TQM. Berasaskan kepada falsafah tersebut, yang menyediakan proses yang boleh disesuaikan dalam apa jenis organisasi sekali pun, untuk mengawal kedua-dua pengaruh dalaman dan luaran supaya produk yang berkualiti dihasilkan ( Weller dan Hartley, 1994). Di peringkat sekolah, pelajar merupakan produk proses pendidikan. TQM dilihat sebagai sebuah falsafah yang baik dan mampu diserapkan dalam bidang pendidikan atas beberapa alasan.

41

Di antara pandangan yang dikemukan oleh Morgan dan Murgatroyd (1994) dalam konteks pendidikan di Amerika Syarikat , ialah 1. Konsep pengagihan kuasa dan demokrasi dalam TQM, yang selaras dengan

etos pendidikan, 2. TQM dapat meningkatkan identiti profesiolisma para guru melalui program

latihan yang terancang lagi tersusun, dan

3.

TQM memberikan penumpuan kepada penilaian semua proses yang terlibat,

sekali gus meletakkan penilaian yang lebih terperinci dibuat oleh pihak professional bagi memastikan jaminan kualiti.

Kualiti yang sentiasa menjadi sasaran ke arah kesungguhan usaha melalui pembaikkan berterusan keseluruhan organisasi dianggap sesuatu yang lazim bagi mana-mana organisasi. Tambahan pula, pendekatan holistik model Deming yang memenuhi keperluan persekitaran kerja yang menyeluruh adalah konsisten dengan nilai asas, kepercayaan, dan hasil kajian berkaitan dengan gelagat manusia dan bidang pembangunan seperti teori motivasi dan organisasi yang telah sedia ada, menjadikannya mudah diterima dalam bidang pendidikan, pengurusan mahupun dalam bidang gelagat manusia ( Weller dan Hartley, 1994).

Kejayaan perlaksanaan TQM di sektor-sektor awam dan agensi kerajaan di Malaysia khususnya organisasi yang menawarkan perkhidmatan kepada mayarakat, seperti Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta (JPPH) yang dengan bangganya meraih Anugerah Kualiti Ketua Pengarah MAMPU bagi tahun 1993, membuktikan

42

kemampuan falsafah ini untuk meningkatkan produktiviti pekerja dan kualiti perkhidmatan dengan mengambil kira komitmen yang tinggi dan penglibatan keseluruhan ahli organisasi tersebut (Laporan daripada Buletin Produktiviti dan Kualiti, 1995). Bukan suatu perkara yang mustahil, sekiranya kejayaan yang sama turut dikecapi dalam bidang pendidikan di Malaysia, khasnya di peringkat sekolah. Pada peringkat permulaan, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melancarkan projek perintis perlaksanaan TQM di peringkat sekolah di Perlis pada tahun 1995, di mana salah sebuah sekolah tersebut iaitu Sekolah Menengah Derma, Kangar telah dipilih untuk perlaksanaan TQM.

Pelanggan Dalam Perkhidmatan Pendidikan

Kewujudan dan keutuhan sesebuah organisasi adalah berpunca daripada pelanggan yang memerlukan perkhidmatan. Pelanggan diumpamakan sebagai itik angsa yang mengeluarkan telur emas setiap hari dan selamanya. Segala cadangan, sungutan dan aduan mereka sungguh berharga bagi membantu pihak pengurusan organisasi memperbaiki perkhidmatan mereka supaya mampu terus bersaing.

Penggerak utama dalam usaha meningkat kualiti perkhidmatan pendidikan ialah penekanan terhadap pelanggan dan pencapaian keperluan dan harapan mereka. Pentingnya penumpuan terhadap pelanggan diutarakan oleh Lewis dan Smith (1994) dalam bukunya Total Quality in Higher Education. Menurut mereka, bagi menjayakan TQM dalam mana-mana organisasi, perlu wujudlcan empat unsur utama

43

yang menjadi asas kepada kejayan perlaksaanan TQM

iaitu perkhidmatan

pelanggan, pembaikan berterusan, pemerosesan dan fakta, menghormati sesama insan. Intitusi pendidikan yang berjaya ialah yang telah mengenal pasti pelanggan mereka dan beriltizam untuk terus melayan dan memenuhi kepuasan pelanggan mereka.

Dalam perkhidmatan pendidikan, pelanggan dikategorikan kepada dua iaitu pelanggan dalaman dan pelanggan luaran. Pelanggan luaran merupakan kumpulan yang menerima perkhidmatan secara langsung dan mempunyai pengaruh dalam perkhidmatan ma&ala pelanggan dalaman merupakan kumpulan yang memberikan perkhidmatan dan yang menonjolkan imej organisasi. Sallis (1993) telah mengenalpasti pelanggan dalam perkhidmatan seperti berikut: 0 Pelanggan luaran primer: Golongan ini terdiri daripada para pelajar yang

menjadi penumpuan utarna perkhidmatan pendidikan.

ii)

Pelanggan luaran sekunder: Merupakan para Kementerian Pendidikan,

ibubapa, penjaga dan angggota lembaga sekolah.

iii)

Pelanggan luaran peringkat ketiga: Termasuklah pihak kerajaan, Kerajaan

dan masyarakat. iv) Pelanggan dalaman: Merangkumi kakitangan yang memberikan

perkhidmatan iaitu staf akademik khususnya dan staf bukan akademik amnya.

44

Secara ringkasnya, pelanggan dalam pendidikan merangkumi para pelajar, para pendidik, para pekerja, kerajaan dan para pembayar cukai termasuklah para ibubapa dan penjaga kepada pelajar (Borgers dan Thompson, 1994).

Sekolah turut dilihat sebagai rangkaian hubungan di antara pelanggan dan pembekal. Guru memberikan perkhidmatan kepada para pelajar dan ibubapa
pelajar,

staf sokongan memberi perkhidmatan kepada guru, pentadbir sekolah pula merupakan pembekal perkhidmatan kepada guru manakala para guru memberikan perkhidmatan sesama mereka. Murgatroyd dan Morgan (1994) berpendapat bahawa sekolah adalah sebuah organisasi yang menguruskan rangkaian pelanggan yang boleh diringkaskan sebagai pelanggan luaran iaitu mereka yang berkhidmat dengan sekolah manakala sebuah lagi golongan pelanggan digelar sebagai pelanggan dalaman iaitu mereka yang menuntut perkhidmatan daripada sekolah. Pendapat ini turut dipersetujui oleh Arcaro (1995). Dalam memperkatakan tentang sekolah berkualiti menyeluruh, beliau menegaskan bahawa pelanggan primer sesebuah sekolah ialah para pelajar dan ibubapa mereka. Setiap langkah untuk memperbaiki kualiti pendidikan haruslah mengutamakan pencapaian akademik pelajar dan merapatkan hubungan di antara para ibubapa dan sekolah.

Dalam usaha mengujudkan sebuah sekolah yang berkualiti, individu atau golongan yang terbabit dalam perkhidmatan pendidikan boleh bersifat sebagai pembekal dan juga pelanggan. Ibubapa umpamanya merupakan golongan yang membekalkan pelajar dan pada masa yang sama perkhidmatan pendidikan. mereka turut memanfaatkan

45

Ringkasnya, pelanggan dalaman ialah mereka yang di dalam sistem pendidikan termasuklah para pelajar, ibubapa, guru, pentadbir dan lembaga sekolah. Pelanggan luaran yang berupa masyarakat, majikan, komuniti, institusi pendidikan dan ketenteraan yang berada di luar sistem pendidikan tetapi mempunyai keperluan tertentu terhadap sekolah. Bagi mencernakan TQM dalam pendidikan, warga pendidikan haruslah mengetahui pelanggan mereka dan peranan mereka dalam memenuhi dan melewati kepuasan pelanggan. Perkara ini penting kerana dalam paradigma pendidikan masa kini, para pelajar khususnya tidak lagi dianggap sebagai hasil pendidikan tetapi sebagai pelanggan utama dalam sesebuah sekolah. Penggunaan konsep ini terbukti berkesan dan diamalkan oleh organisasi yang berjaya (Lewis dan Smith ,1994).

Sekolah Sebagai Sebuah Sistem

Organisasi didefinisikan oleh Robbins (1993), sebagai sebuah unit sosial yang saling berkerjasama, terdiri daripada sekurang kurangnya dua orang atau sekelompok manusia yang sentiasa berusaha ke arah pencapaian matlamat yang sama. Organisasi sering dilihat oleh kebanyakan ahli pengurusan sebagai sebuah sistem. Menurut Turban dan Meredith (1994), sesebuah sistem ialah sekumpulan manusia, sumber, konsep dan prosedur yang bertujuan untuk melaksanakan fungsi yang jelas. Sistem memptmyai beberapa elemen. Asas bagi sebuah sistem terdiri daripada elemen input, elemen proses dan elemen output. Ketiga-tiga elemen ini dirangkumi oleh persekitaran dan biasanya dihubungi dengan mekanisma timbal-

46

balik. Input adalah apa sahaja yang dimasukkan ke dalam sistem dan boleh mempengaruhi proses dan operasi sesebuah organisasi dan hasil yang diharapkan atau untuk mencapai sesuatu matlamat (Wilkinson dan Cave, 1987). Bagi mendapatkan output, input perlu terlebih dahulu mengalami proses pertukaran. Sumber input ditukarkan kepada sumber output melalui proses transformasi (McLeod, 1995). Sistem terbuka pula mempunyai interaksi dengan persekitaran mar&ala sistem yang bercirikan keadaan yang sebaliknya dikenali sebagai sistem tertutup. Sistem yang terbuka mempunyai hubungan yang dinamik dengan persekitarannya, menerima pelbagai input dan menukarkannya kepada hasil atau output, keadaan ini berterusan sehingga suatu tahap malar berlaku dan di mana keseimbangan (stabil) telah dicapai. ( Kast dan Rosenzweig, 1974).

Menurut pendapat Wilkinson dan Cave (1987), berdasarkan teori sistem terbuka, sekolah hat-us mengambilkira sumber input yang terdiri daripada manusia, kebendaan, kewangan dan tidak ketinggalan nilai, kepercayaan, sikap dan harapan komuniti dan juga masyarakat, sekolah diberi kuasa untuk mengawal prosesnya manakala outputnya pula bergantung kepada harapan dan matlamat yang diharapkan daripada sistem tersebut.

Di Malaysia, sekolah mempunyai hak dan kuasa dalam mengawal proses pengajaran dan pembelajaran melalui aktiviti-aktiviti yang dijalankan ke arah pencapaian matlamat, ma&ala outputnya lebih menekankan kepada pencapaian akademik.

47

Dalam mana-mana organisasi yang inginkan hasil yang berkualiti, sumber atau input yang berkualiti mestilah dikenalpasti pada peringkat awal, sebelum diproses ke dalam sesuatu sistem. Demikianlah juga keadaannya dalam sistem pendidikan, yang turut melibatkan elemen yang sama iaitu input, proses dan output. Sekolah sebagai subsistem dalam sistem pendidikan merupakan sebuah sistem yang mana salah satu sumber inputnya ialah guru, pengajaran dan pembelajaran merupakan proses yang bertanggung jawab menukarkan sumber input bagi menghasilkan pelajar yang berketrampilan. Ibrahim (1994) menegaskan bahawa unsur-unsur yang terdapat dalam pendidikan berkualiti yang dilihat secara

menyeluruh terdiri daripada kualiti tenaga (guru), kualiti proses ( pengajaran dan pembelajaran) dan kualiti hasil, manusia yang dikeluarkan yakni para pelajar.

Sekolah

Berkualiti

Menyeluruh

Sekolah sebagai sebuah institusi penting dalam pendidikan formal turut mengalami perubahan sejajar dengan perubahan yang berlaku kepada

persekitarannya. Keghairahan untuk melaksanakan falsafah pengurusan TQM, yang dianggap sebagai suatu kebiasaan (common sense), turut diserap dalam sistem pendidikan khususnya diperingkat sekolah. Keberkesanan dan kecekapan dalam pengurusan sumber-sumber sekolah terutamanya sumber tenaga manusia dikaitkan dengan kecemerlangan sekolah.

48

Perlaksanaan prinsip-prinsip TQM di peringkat sekolah sama ada di luar negara dan di Malaysia, masih lagi di dalam kajian dan di tahap percubaan. Dalam melaksanakan kecemerlangan dan peningkatan berterusan, beberapa garis panduan telah disarankan. Scott dan Palmer (1994) mengutarakan lapan prinsip bagi melahirkan Sekolah Berkualiti Menyeluruh (Total Quality School) iaitu

1)

Digerakkan oleh pelanggan. Penglibatan pelajar, ibubapa dan komuniti

digalakkan. Guru bertindak sebagai pemudah cara mar&ala pengetua berfungsi sebagai pemimpin pengajaran dan pemimpin yang memberikan sokongan.

2)

Penglibatan dan iltizam pihak pengurusan atasan. Sistem mentor dan master

digunakan bagi memudahkan interaksi para guru dan pihak pengurusan.

3)

Pengupayaan pasukan (team empowerment). Para guru dan ibu bapa

berkerjasama dalam satu pasukan dalam membuat keputusan yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan perubahan yang dilakukan adalah kekal.

4)

Latihan dalam peningkatan kualiti. Guru merupakan kunci kepada kualiti.

latihan dan kursus perkembangan staf perlu disusun dan dilaksanakan dengan baik bagi memajukan kendiri guru dan pembelajaran pelajar.

5)

Peningkatan

proses, hasil dan perkhidmatan. Penekanan diberi kepada

peningkatan pencapaian akademik pelajar.

49

6)

Kesahan pengukuran kecemerlangan (Valid measure of success). Piawaian

haruslah berdasarkan prestasi para guru dan pentadbir sekolah yang mempengaruhi pembelajaran pelajar.

7)

Pengurangan laju dan kitaran masa (Speed and cycle-time reduction).

Memberikan keutamaan masa pelajar kepada kerja-kerja yang sepatutnya perlu diambilkira kerana penggunaan masa guru memberi kesan kepada prestasi pelajar.

8)

Permudahkan sistem. Ini bermaksud untuk meningkatkan kualiti pendidikan,

unsur-unsur asas pendidikan perlu diberi penekanan. Pengharapan yang tinggi oleh para guru mampu mengurangkan masa pengajaran yang terbazir seterusnya meningkatkan produktiviti.

Usaha untuk meningkatkan kualiti institusi pendidikan memerlukan iltizam dan rasa terpanggil untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dan mengujudkan iklim yang menggalakkan para guru, kakitangan sekolah dan pelajar memaksimumkan keupayaan mereka untuk melaksanakan kerja yang terbaik mungkin. Arcaro (1995) berpendapat bahawa sekolah berkualiti mempunyai lima ciri-ciri asas yang

disebutkan sebagai tiang kualiti. Lima tiang kualiti yang dimaksudklan oleh Arcaro ialah:

50

1)

Fokus pelanggan. Pihak sekolah dan ibubapa seharusnya berkerjasama bagi

melaksanakan aktiviti-aktiviti yang boleh memanfaatkan proses pembelajaran pelajar.

2)

Penglibatan yang menyeluruh (Total involvement). Setiap individu yang

mempunyai kepentingan dalam sekolah perlu memainkan peranan masing-masing dan berkerjasama dengan pihak sekolah sebagai sumbangan dalam usaha meningkatkan kualiti.

3)

Pengukuran (Mearsurement). Sekolah seharusnya mempunyai suatu alat

untuk mengukur prestasinya dalam mencapai piawaian yang ditetapkan, sebagaimana pelajar menggunakan markah yang diperolehi untuk mengukur keupayaannya dalam kelas.

4)

Iltizam (Commitment). Pihak pengurusan bertanggung jawab untuk

menyedia semua jenis prasarana untuk menjayakan dan mempromosikan kualiti.

5)

Penambahbaikkan yang berterusan (Continuous improvement). Ini bermakna

pihak pengurusan sekolah khususnya perlu menggelakkan permasalahan daripada timbul, sentiasa memperbaiki pembelajaran. dan meningkatkan proses pengajaran dan

Prinsip - prinsip TQM yang

disesuaikan dengan enviromen sekolah

bertujuan untuk memantapkan lagi kualiti pengurusan sekolah dan secara lansung

51

menjayakan Budaya Kecemerlangan Sekolah sebagaimana yang diwarwarkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Kriteria-kriteria yang disebutkan menjadi pra syarat bagi mencapai tahap sekolah berkualiti mar&ala Sekolah Berkualiti Menyeluruh memiliki kesemua kriteria tersebut.

Kepimpinan Pengetua Dalam

Sekolah Berkualiti

Pendidikan adalah suatu proses yang kompleks, tindakan bersifat pemililihan perlu dibuat dengan teliti untuk melakukan perubahan (Abdul Shukor, 1994). Keadaan ini dipersetujui oleh Gray (1990) yang menekankan penumpuan kepada aspek asas pendidikan iaitu pengajaran dan pembelajaran dalam memilih indikator pendidikan.

Hasil kajian daripada Sekolah Efektif, Sekolah Cemerlang dan Sekolah Berkualiti Menyeluruh menyebut tentang kepimpinan pengetua atau pihak pengurusan atasan di sekolah sebagai salah satu kriteria kecemerlangan sekolah. Kepimpinan berkesan pengetua merupakan unsur kekuatan untuk meningkatkan prestasi pelajar (Sagor dan Barnett, 1994).

Hussein (1993) merumuskan

bahawa faktor kepimpinan pengetua sesebuah sekolah.

mempunyai hubungan yang rapat dengan kecemerlangan

Kejayaan sekolah sering dilihat sebagai usaha dinamik pengetuanya. Glenn (1994) berpendapat keberkesanan sesebuah sekolah mencerminkan prestasi yang baik pengetua sekolah tersebut.

52

Untuk melaksanakan sesuatu dasar dalam sesebuah organisasi, seseorang memerlukan pengagihan kuasa atau pengupayaan. Pengetua sebagai pemimpin primer bagi sekolah memerlukan kuasa untuk melaksanakan tanggung jawab dan memantapkan organisasinya. Pengetua dilihat sebagai pemimpin yang berpengaruh dan paling berkuasa dalam sesebuah sekolah (Omar dan Robiah, 1993). Dengan kuasa yang diperolehi daripada jawatan yang disandang membolehkan pengetua melakukan perubahan di dalam bidang kuasanya untuk memajukan sekolah.

Pemimpin yang dihormati kerana kepimpinannya dan bukan kedudukarmya, memainkan peranan untuk menyampaikan matlamat dan wawasan sesebuah organisasi. Kepimpinan berkesan dilihat sebagai berkemampuan untuk melakukan perubahan dan mengekalkan kemajuan di dalam sesebuah institusi (Sallis, 1993).

Kesimpulannya, peningkatan kualiti sekolah banyak bergantung kepada kepimpinan pengetuanya kerana pengetua mempunyai pengaruh yang besar dalam melaksanakan sesuatu program untuk memajukan sekolah. Dalam sesebuah sekolah, manusia (guru) adalah sumber utama dan mudah dirangsang oleh persekitarannya. Keberkesanan kepimpinan pengetua menggalakkan kerjasama di kalangan guru, menyediakan suasana kerja yang ceria dan secara tidak langsung meningkatkan lagi kualiti pengajaran dan pembelajaran.Tegasnya, kepimpinan pengetua merupakan komponen utama dalam merealisasikan dan menjayakan budaya kecemerlangan sekolah.

53

BAB III METODOLOGI KAJIAN Kerangka Konseptual Kajian

Kajian ini merupakan kajian jenis diskriptif Kajian ini melibatkan penerangan tentang sifat-sifat individu atau kumpulan tertentu. Ia mempunyai ramalan-ramalan yang spesifik dan disertai dengan fakta-fakta yang menerangkan sifat-sifat individu atau kumpulan yang dikaji (Kothari,1985). Kajian diskriptif turut dilakukan ke atas sesebuah organisasi yang melalui amalan yang sama (Sekanq1992). Kajian populasi ini melibatkan kumpulan yang besar. Dalam kes ini, kesemua sekolah menengah di negeri Perlis terpilih untuk mengambil bahagian bagi menjayakan kajian ini. Bagi kajian populasi, ia tidak melibatkan pengujian hipotesis.

Peningkatan kualiti pendidikan banyak bergantung kepada perubahan yang berlaku di sekolah. Tambahan pula, sekolah dianggap sebagai elemen perubahan (Rutter, 1979). Pendekatan yang melihat sesebuah organisasi sebagai sebuah sistem terbuka amat sesuai bagi sekolah. Mekanisma penyesuaian kepada perubahan persekitaran yang ditekankan dalam sistem ini membolehkan sekolah menggunakan pelbagai kaedah bagi menanggani masalah dart mencegah kemungkinan

menghadapi kegagalan. Dengan cara ini, sekolah dapat mengekalkan kestabilamrya

54

dan pada masa yang sama menyesuaikan diri pada perubahan persekitaran bagi tents meningkatkan prestasinya.

Dalam kajian ini, berdasarkan sekolah dianggap sebagai sebuah sistem dan merupakan sebuah masyarakat mini, model input-proses-output digunakan dalam perbincangan. Ini bermakna input yang dibekalkan oleh sesebuah komuniti

diproses untuk membentuk hasil yang akan dijanakan semula bagi dimanfaatkan komuniti tersebut. Penekanan diberikan kepada input dan proses sistem persekolahan iaitu kepimpinan pengetua berkualiti dan pengajaran berkualiti masing-masing. Penggunaan model merupakan salah satu pendekatan untuk pembinaan indikator pendidikan seperti yang disarankan oleh Nuttall (1994). Model yang dibentuk adalah hasil gabungan dan penyesuaian daripada model sistem pendidikan Shavelson et al (1987) dan Porter (1991), dan model sistem sekolah yang dibentuk oleh Wilkinson dan Cave (1987).

Dalam revolusi kualiti, penumpuan untuk mengenalpasti dan memenuhi kepuasan pelanggan menjadi keutamaan. Borgers dan Thompson (1994) memberikan maksud umum pelanggan iaitu terdiri daripada para pelajar, para pendidik, para pekerja, kerajaan dan para pembayar cukai termasuklah para ibu bapa dan penjaga kepada pelajar. Pelanggan boleh dikategorikan kepada pelynggan dalaman dan pelanggan luaran, bergantung kepada hubungan langsung atau tidak langsung dengan sekolah. Walau apa pun kupasan definisi pelanggan, yang penting warga sekolah berusaha memberikan layanan terbaik dan melewati kepuasan pelanggan utama mereka iaitu para pelajar.

55

Pencapaian kepuasan dan dan pengekalan ketaatan pelanggan pada organisasi dijadikan fokus bagi sesebuah organisasi. Fokus kepada kehendakkehandak pelanggan dalam erti kata yang luas, iaitu memenuhi kepuasan pelanggan dalaman dan luarannya menjadi faktor penentu kepada kejayaan jangka masa Padang bagi sesebuah organisasi (Prescott, 1995). Bagi sesebuah sekolah,

pencapaian cemerlang dalam bidang akademik khasnya dan di bidang lain termasuk ko-kurikulum secara tidak langsung mewartakan reputasi kecemerlangannya

kepada masyarakat.

Beberapa garis panduan telah dirumuskan untuk membantu organisasi mencetuskan budaya fokus kepada pelanggan. Goetsch dan Davis (1994) berkeyakinan bahawa organisasi yang menekankan ciriciri berikut telah mengujudkan fokus pelanggan, iaitu:

1)

Visi, iltizam dan iklim. Organisasi tersebut menyediakan iklim yang memberangsangkan untuk mengekalkan pelanggan dengan memenuhi kehendak mereka. Iltizam mereka untuk menggembirakan pelanggan terserlah melalui perkataan dan tindakan.

2)

Penjajaran dengan pelanggan. Pelanggan diambil kira dalam segala keputusan yang dibuat dan perlaksanaan sesuatu program.

56

3)

Bersedia untuk mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pelanggan. Dengan menerima maklum balas pelanggan dan menganalisis secara berterusan, masalah pelanggan boleh diselesaikan.

4)

Penggunaan maklumat pelanggan. Ini membawa pengertian bahawa per&pat, aduan dan keresahan pelanggan dianalisis dan maklum balas pelanggan digunakan untuk meningkatkan perkhidmatan.

5)

Mendekati pelanggan. Memudahkan pelanggan mendapatkan perkhidrnatan tanpa mengira batas masa dan memudahkan pelanggan membuat aduan.

6)

Berkemampuan, berkeupayaan dan pengupayaan (Competence, capability and empowerment). Para warga organisasi diberi mandat, segala keperluan dan sumber, dan sokongan untuk memuaskan kehendak pelanggan.

7)

Penambahbaikkan berterusan terhadap hasil dan proses. Keadaan ini dicapai dengan menjalankan penyelidikan dan pembangunan secara berterusan dan kerjasama yang padu para warga organisasi untuk mencapai perkongsian matlamat.

Sekolah sebagai sebuah organisasi yang terkawal pengumsarm ya, memiliki kebanyakan ciri-ciri di atas. Tahap kematangan pelajar sebagai pelanggan utama sekolah, dalam membuat penilaian masih boleh dipertikaikan. Pelajar tidak digalakkan untuk mengadu terus kepada pihak sekolah. Sebagai altematif,

Persatuan Ibu bapa dan Guru-guru digunakan untuk menyalurkan pengaduan dan ketidakpuasan hati pelajar tentang aktiviti persekolahan. Dengan cara ini, pihak sekolah dan ibu bapa akan lebih bertanggung jawab dan berkerjasama dalam meningkatkan pencapaian pelajar.

Sekolah tidak ketinggalan dalam ha1 ini. Fokus terhadap pelanggan tern-&tub dalam Falsafah Pendidikan Negara. Falsafah (1990) ini menjadi tunggak dan sumber segala usaha meningkatkan kualiti dalam bidang pendidikan, yang menyatakan: Pendidikan di Malaysia adalah suatu berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mengujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggung jawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. Segala program yang dirangka dan dilaksanakan adalah sejajar dengan falsafah ini iaitu mementingkan dan member-i manfat kepada masa depan pelajar. Mohd Dahalan (1989) menyebut peranan falsafah dan matlamat pendidikan menyumbang ke arah sejahteraan insan.

Dalam era teknologi maklumat yang mengutamakan kecanggihan prasarana organisasi, manusia bukan sahaja salah satu sumber malah merupakan aset bagi sesebuah organisasi. Dengan menguruskan sumber manusia dengan berkesan, sumber-sumber lain termasuk sumber maklumat, dengan tersendirinya diuruskan dengan baik. Konsep ini dicanangkan dalam Pengurusan Sumber Manusia (HRM). Seperti mana yang dinyatakan oleh Maimunah Aminuddin (1992), organisasi tidak

58

boleh dipisahkan dengan manusia. Beliau menambah bahawa Pengurusan Sumber Manusia bertujuan untuk memastikan para pekerja dimanfaatkan sepenuhnya dan berkeupayaan untuk memberikan sumbangan ke arab pencapaian matlamat organisasi tersebut.

Deming (1986) yang dianggap sebagai bapa TQM, mengulangi penekanannya terhadap keberkesanan organisasi bahawa sistem dalam organisasi merupakan masalah tetapi bukannya manusia. Beliau menegaskan 85 % daripada masalah organisasi berpunca daripada masalah sistem manakala pekerja hanya menyumbang 15 % daripada keseluruhan masalah. Manusia pula dikira sebagai sebahagian daripada penyelesaian kerana manusia memahami dan berkemampuan untuk mengubah sistem.

Dalam sistem persekolahan, sumber manusia termasuklah pelajar, guru-guru, pentadbir sekolah dan kakitangan bukan akademik. Para pentadbir sekolah khususnya pengetua, dan para guru merupakan mereka yang bertanggung jawab melaksanakan dasar Kementerian Pendidikan Malaysia (Arfah dan Ibrahim, 1992). Keberkesanan mentafsir dan kesungguhan melaksanakan dasar-dasar yang terpikul di bahu mereka, penting dalam membantu pembaziran masa dan tenaga manusia di sekolah.

Sumber manusia dilihat sebagai sumber primer dan merupakan salah satu input sistem persekolahan yang menjayakan proses pengajaran. Guru khasnya, memainkan peranan penting dalam pemindahan ilmu pengetahuan dan memudahkan

59

pemerolehan ilmu kepada pelajar-pelajar mereka. Ibrahim (1993) telah menyenaraikan guru sebagai salah satu unsur-unsur kualiti yang disebutkan sebagai unsur tenaga bagi menjayakan proses pendidikan berkualiti iaitu pengajaran dan pembelajaran. Peranan pengetua juga tidak kurang pentingnya dalam memudahkan pemerolehan sumber dan pemberi sokongan terhadap proses pengajaran dan pembelajaran. Perlakuan pengetua sebagai pemimpin yang membantu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dikisarkan dalam hasil kajian Sekolah Efektif Penglibatan dan sokongan pengetua dalam pengajaran dinyatakan oleh Levine dan Stark (1981) serta Austin (1979).

Pengajaran dan pembelajaran diumpamakan sebagai kenderaan untuk menunmkan ilmu daripada pendidik kepada para pelajar. Bagi meningkatkan kualiti pendidikan, penambahbaikan berterusan proses dalam pendidikan ini menjadi fokus sistem persekolahan. Pengajaran guru dan pembelajaran pelajar merupakan aktiviti utarna dan penting di sekolah. Ini ditegaskan oleh Dimmock (1995) yang merujuk pengajaran dan pembelajaran sebagai proses teras (core technology) dalam sesebuah sekolah. Beliau menambah, cara terbaik menilai kualiti sesebuah sekolah ialah dengan menilai kualiti pengajaran dan pembelajarannya. Che Su dan Mohd So’ad (1993), berpendapat pengajaran dan pembelajaran ialah kaedah yang penting bagi pelajar menguasai sesuatu pengetahuan dan kemahiran. Abdul Shukor (1994) memetik kata-kata Peters dan Waterman dalam buku In Search of Excellent bahawa organisasi yang berkesan memberi turnpuan kepada teras. Menurut beliau sekolah seharusnya memberi tumpuan utama kepada pedagogi dan akademik untuk tents cemerlang.

60

Abdul Rahman dan Zakaria (1987) menjelaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran serta hubungan kedua-dua proses ini dengan satu sama lain. Pembelajaran adalah pelbagai aktiviti yang membawa kepada perubahan tingkah laku dan penguasaan sesuatu yang dipelajari secara sedar. Manakala pengajaran pula ialah aktiviti dan tindakan yang praktikal dilakukan secara segaja dan disedari untuk mambantu pembelajaran. Mereka menegaskan bahawa pengajaran tidak ada erti tanpa pembelajaran tetapi pembelajaran tidak semestinya ada kaitan dengan konsep pengajaran. Ini bermakna pengajaran tidak perlu bagi pembelajaran-kendiri tetapi perlu dalam pendidikan formal di sekolah.

Guru sebagai pengajar atau individu profesional yang bertanggung jawab mengajar pelajar yang sepatutnya membawa kepada pembelajaran. Pengajaran yang berkualiti dilihat oleh Stockard dan Maybeny (1992) sebagai salah satu unsur persekitaran pendidikan yang berkesan, secara langsung berperanan untuk meningkatkan pembelajaran berkualiti dan menghasilkan pencapaian yang tinggi. Pendapat ini juga disokong oleh Ibrahim (1993), Brookover (1982) serta McQuade dan Champagne (1995).

Kriteria- kriteria yang dipilih sebagai dimensi pengajaran berkualiti oleh Seyfarth (1996) ialah pengetahuan tentang pelajaran yang diajar, persiapan dan perancangan, perlaksanaan dan pengurusan pengajaran, penilaian pelajar dan suasana atau persekitaran bilik darjah. Guru perlu melihat pengajaran sebagai peranan mama dalam memastikan suasana yang aman dan keadaan yang teratur yang

61

membantu pembelajaran yang optimum. Willower (1984) pula menegaskan bahawa guru-guru sepatutnya dinilai dari segi kawalan kelas, hubungan interpersonal dan keupayaan dalam pengurusan khususnya dalam pengajaran. Guru yang berkesan mampu mengimbangkan penyampaian isi pelajaran sebanyak mungkin dan memastikan para pelajar dapat menguasai bahan tanpa merasa bosan ( Stockard dan Mayberry, 1992). Untuk mencapai keberkesanan dalam pengajaran, guru perlu merancang dalam memilih bahan dan penggunaan kaedah yang sesuai dalam rakan sejawat. Keadaan ini diutarakan oleh Austin (1979) dan ditegaskan oleh Doss dan Holley ( 1982). Menurut Shahrir dan Shahril (1992) pengajaran yang berkualiti diukur dalam aspek penggunaan masa, pengurusan tingkah laku atau disiplin, penyampian isi pelajaran, pengawasan pelajaran dan maklum balik pengajaran. Para pelajar yang mempunyai latar belakang yang berbeza mempunyai tahap penguasaan pelajaran yang berbeza. Keadaan ini menuntut guru-guru membuat penyesuaian dari segi bahan dan penyampaian ilmu berdasarkan rekod dan prestasi pelajar (Mcquade dan Champagne, 1995). Mereka juga mendapati pencapaian pelajar meningkat apabila guru menekankan pengharapan yang tinggi terhadap pelajar di dalam kelas.

Hasil daripada segala aktiviti persekolahan adalah diharapkan dapat memenuhi kepuasan pelanggan. Ibrahim (1993) menyebut hasil yang berkualiti dalam pendidikan ialah dapat melahirkan manusia yang baik sebagai hasil pengajaran dan pembelajaran. Kualiti yang diharapkan dinilai sebagai hasil pendidikan turut disebut sebagai perubahan sikap dan keupayaan. Pelajar yang telah tamat pengajian mereka seharusnya berkeupayaan, berkeyakinan dan berkemampuan

62

melaksanakan sesuatu pekerjaan sebagai suatu sumbangan (Kaufman dart Zahn, 1993).

Pencapaian tinggi dalam bidang akademik khasnya yang menjadi pengukuran keberkesanan dan kecemerlangan sesebuah sekolah. Vanezky dan Winfeild (1979) mendapati sekolah yang berjaya berorientasikan pencapaian dan penekanan diberi kepada kecekapan dalam pengajaran. Selain daripada pencapaian akademik, penglibatan dalam ko-kurikulum dan aktiviti-akvtiti di luar bilik darjah yang lain juga dilihat dapat meningkat kualiti persekolahan. Perubahan sikap juga diharapkan daripada proses pendidikan. Kesemua ini secara kolektif diharapkan dapat memenuhi aspirasi negara. Kemajuan yang merangkumi keseluruhan dimensi fizikal, rohani, intelektual dart mental ini sejajar dengan Wawasan 2020 ( Hussein, 1991).

Pengisythiharan Wawasan 2020 yang diilhamkan oleh YAB Perdana Menteri pada 28 Februari 199 1 merupakan gagasan pembangunan yang diharapkan untuk menjadikan Malaysia negara maju pada tahun 2020. Kejayaan program manamana negara sekali pun dipengaruhi oleh sistem pendidkan. Kejayaan aspirasi negara ini, turut ditentukan oleh sistem pendidikan (Ahrnad, 1993). Kepercayaan kepada sistem pendidikan Malaysia, bagi menjayakan hasrat YAJ3 Perdana Menteri Malaysia jelas digambarkan melalui ucapannya seperti berikut : Malaysia memiliki salah satu Sistem Pendidikan yang terbaik di Dunia Ketiga. namun demikian, untuk menyediakan jalan bagi generasi kedua, kita kena menentukan piawaian yang baru dart mengeluarkan hasil-hasil yang bar-u. (Malaysia: The Way forward, 1993) Kita mestilah mempunyai hasrat untuk mencapai taraf yang setinggi-setingginya dari segi keterampilan para rakyat kita, dari segi penghargaan mereka akan kemahiran
63

dan pengetahuan serta kemajuan diri, dari segi kemampuan berbahasa, dari segi sikap mereka terhadap kerja dan disiplin, dari segi motivasi mereka terhadap pencapaian, sikap mereka terhadap kecemerlangan dan terhadap mendorongkan semangat keusahawaan . (Malaysia: The Way Forward, 1993) Ahmad (1993) merumuskan bahawa untuk merealisasikan kejayaan Wawasan 2020, semua warga pendidikan di semua peringkat iaitu daripada kementerian hinggalah di sekolah, perlu beriltizam, berkerjasama dan berperanan dalam memperjuangkan falsafah pembangunan ini.

Kepimpinan pengetua yang mempengaruhi

proses pengajaran dan

pembelajaran, menjadi fokus utama kajian ini. Ia akan menjadi dimensi bagi pembinaan instrumen untuk mengukur prestasi sesebuah sekolah. Sifat-sifat guruguru berkualiti sebagai input sistem persekolahan terhadap pengajaran berkualiti tidak dinafikan kepentingamrya dan aspek kajian mengenainya dijalankan oleh penyelidik yang lain dalam karangan ilmiah beliau.

Kepimpinan Dalam Organisasi

Kepimpinan mempunyai skop perbincangan yang amat luas. Dalam konteks kajian ini, kepimpinan yang dimaksudkan lebih menjurus kepada suatu kemahiran dan proses dalam keperluan untuk menguruskan sesuatu organisasi. Keadaan ini dipercayai membantu meningkatkan kuahti dan produktiviti. Di peringkat sekolah, kepimpinan diyakini dapat meningkatkan pengajaran dan insan berkualiti.

64

Perbincangan ini tidak bertujuan untuk menyentuh tentang stail kepimpinan, jenisjenis kepimpinan dan kesannya terhadap organisasi.

Pemimpin memainkan peranan penting dalam kejayaan sesebuah organisasi. Untuk merubah persepsi dan sikap warga organisasi terhadap tugasan dan tanggungjawab bukanlah suatu perkara mudah. Hanya dengan kehadiran seorang pemimpin, pemuafakatan dan matlamat bersama dapat dicapai. Bounds et al (1995) menegaskan kepimpinan seseorang amat kritikal bagi melaksanakan sesuatu dan membuat pengubahsuaian dalam organisasi. Kehebatan individu dalam membuat keputusan, mencemakan idea dan kreativiti akan menjadi sia-sia apabila tidak

mampu memimpin orang lain ke arah pencapian matlamat.

Contoh-contoh pemimpin dalam sebuah organisasi yang berjaya ialah David Keams dalam Xerox, John Young dalam Hewlett Packard, Robert Galvin dalam Motorola dan Martin Luther King, Jr dalam Pergerakan Hak Asasi.

Secara umumnya, kepimpinan dilihat sebagai kemahiran atau proses untuk mempengaruhi orang lain untuk berkerjasama secara suka rela untuk mencapai matlamat bersama.

Kepimpinan merupakan keupayaan atau kekuatan yang meyakinkan orang lain berkerja keras ke arah pencapaian sesuatu matlamat, dan kemahiran untuk membantu orang lain mencapai matlamat tersebut Ia merupakan suatu proses pengaruh-mempengaruhi pengikutnya dan memerlukan kerjasama mereka untuk

65

mencapai perkongsian matlamat (Hollander, 1978),

merangsang pengikutnya untuk

berusaha secara rela hati untuk mencapai matlamat bersama (Gribben, 1972). Menurut Robbins( 1993), pemimpin yang berkarisma, memberikan perhatian kendiri dan merangsang intelektual orang bawahannya, lebih mampu meningkatkan produktivi daripada pemimpin yang mengarah dan memotivasikan pengikutnya ke arah pencapaian matlamat dengan menyatakan peranan mereka dan keperluan tugasan.

Kepimpinan Dalam Islam

Menurut pandangan Islam pula, manusia secara semula jadi mempunyai keistimewaan dan kelebihan yang diciptakan oleh Allah untuk mengolah segala sumber asli yang disediakan sama ada sumber tenaga manusia atau sumber bukan manusia. Kepimpinan merupakan amanah yang dipertanggungjawapkan oleh Allah. Kepimpinan Nabi Muhammad s.a.w yang unggul dan bersifat sejagat menjadi ikutan umat Islam dan semestinya umat manusia.

“ Sesungguhnya Aku (Allah) jadikan manusia itu dengan seindah-indah kej adian.” (Surah At-Tin, ayat 4) “ Dan sesungguhnya Kami telah memuliakan anak-anak Adam; dan Kami telah memberi mereka menggunakan berbagai-bagai kenderaan di darat dan laut; dan Kami telah memberi rezeki kepada mereka dari benda-benda yang baik-baik serta kami telah lebihkan mereka dengan selebih-lebihnya atas banyak makhluk yang telah kami ciptakan.” ( Surah Al-Israa’, ayat 70)

66

“ Setiap kamu adalah pemimpin dan mestilah bertanggungjawab di atas kepimpinan kamu. Seseorang pemimpin (ketua) yang memimpin orang ramai adalah bertanggungjawab di atas kepimpinannya. Isteri adalah pemimpin dan bertanggungjawab dalam urusan rumahtangga suaminya. Anak bertanggungjawab ke atas warisan harta bapanya. Hamba bertanggung atas harta tuannya. Ketahuilah! sesungguhnya setiap kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab ke atas pimpinan kamu.” (Hadis riwayat Bukhari dan Muslim) “ Dan tidaklah Kami (Allah) utus engkau (Muhammad s.a.w.) melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta.” (Surah Al-Anbiya, ayat 107)

Kepimpinan

Berkualiti

Organisasi Berkualiti Menyeluruh bercirikan fokus pelanggan, pengurusan proses, kerja dalam pa&an, membuat keputusan berdasarkan data, dan penambahbaikkan berterusan dalam semua aspek operasinya. Pemimpin berfungsi sebagai penggerak untuk menjadikan keadaan ini sebagai kenyataan. Kepimpinan berkualiti akan menjamin kecemerlangan sesebuah organisasi.

Seorang pemimpin berkemampuan untuk mempengaruhi pengikutnya dan memperkembangkan potensi yang ada pada mereka untuk manfaat organisasi. Pemimpin yang didasarkan dengan falsafah TQM mengujudkan persekitaran dan membina budaya yang menyerlahkan kepimpinan pengikutnya di semua peringkat (Bounds et al 1995). Beliau menambah organisasi berkualiti memerlukan pemimpin atasan yang berdedikasi bagi membantu penyesuaian ke atas budaya dan persekitaran untuk memberikan kualiti kepada pelanggan. Bounds merumuskan

67

bahawa konsep kemudahan penyesuaian dalam TQM kepada perubahan persekitaran menyebabkan kesemua ciri-ciri kepimpinan yang berkesan adalah selaras dengan falsafah TQM.

Kepimpinan yang berorientasikan pelanggan dalam sesebuah organisasi yang mengutamakan kecemerlangan, mengerahkan seluruh warga organisasinya untuk berkerjasama bagi memastikan kehendak dan kepuasan pelanggan dipenuhi. Prescott (1995) menegaskan kepimpinan yang berorientasikan pelanggan wajar

mempromosikan kerja berpasukan, inovasi, pengupayaan dan penambaikkan berterusan proses bagi mencapai matlamat ini.

Bagi menjayakan aspirasi organisasi, komunikasi berkesan menjadi kritikal untuk meningkatkan kualiti dan produktiviti. Junaidy (1996) menekankan kepentingan komunikasi dalam sesebuah organisasi sebagai ukuran tahap kualiti dan produktivi organisasi tersebut.

Budaya perkongsian matlamat dan mengutamakan perpaduan yang ingin diwujudkan dalam sesebuah organisasi khususnya yang mengamalkan TQM memerlukan komunikasi yang terbuka. Komunikasi berfungsi sebagai

pemberitahuan maklumat, mendidik dan menghibur. Bounds et al (1995) mempersetujui bahawa komunikasi menentukan tahap perkongsian maklumat dan sikap keterbukaan di kalangan semua lapisan pekerja menjamin keharmonian, dan menghindarkan sebarang halangan komunikasi yang berkesan.

68

Kemahiran kepimpinan perlu dimiliki oleh setiap orang dalam oraganisasi yang mengamalkan falsafah TQM. Pekerja diberikan pengupayaan dan kebebasan untuk menjalankan tugas mereka dan meminimumkan hiraki di kalangan warga organisasi Setiap pekerja bertanggung jawab di zon atau bidang-bidang yang ditetapkan dan menggunakan kemahiran kepimpinan pada waktu yang sesuai (Bare& 1995). Beliau memberi penekanan terhadap kerja berpasukan dan

kepimpinan dalam pasukan.

Bounds et al menggariskan panduan bagi pemimpin yang baik yang penting mencetuskan kerelaan dan iltizam yang berterusan di kalangan pekerja. Ciri-ciri tersebut ialah seperti berikut : 1) 2) 3) 4) 5) Kebolehan memujuk. Memberikan pengaruh yang positif. Kemahiran berkomunikasi yang baik. Model yang positif. Mempunyai iltizam yang seimbang.

Dengan kefahaman bahawa kepimpinan dan pengurusan adalah saling melengkapkan (Bounds et al, 1995 ; Schmidt dan Finnigan ,1993), ciri-ciri pengurusan yang berkesan juga perlu ditonjolkan oleh seseorang pemimpin.

Schmidth dan Funnigan (1993), merumuskan pengurus TQM yang berjaya perlu menyahut dua belas cabaran berikut: 1) Memahami prinsip-prinsip yang melibatkan TQM.

69

2)

Menjadi pembekal yang baik kepada pelanggan. Menjadi pelanggan yang baik. Menjadi pelatih (coach) yang baik. Ahli pa&an yang baik. Pemimpin pasukan yang baik. Pemerhati proses. Perancang dan penyelesai masalah. Bersedia untuk melakukan penambahbaikkan. Komunikator yang baik. Pendengar yang baik. Bersedia untuk tents belajar.

3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12)

Barrett ( 1995) menyatakan kepimpinan dalam paradigma TQM perlu bersikap proaktif, inovatif dan kreatif, membimbing, menyokong, mencetuskan

inspirasi, dan memberi ruang pengupayaan kepada pengikut mereka. Prescott (1995) pula berpendapat pimpinan yang berorientasikan pelanggan perlu menggalakkan kerja berpasukan, inovasi, pengupayaan dan penambahbaikkan berterusan proses. Martin (1993) menegaskan pihak pimpinan atasan sesebuah organisasi

perkhidmatan berasaskan kemanusiaan (Human Service Organisation) perlu mengujudkan budaya kualiti, mengekalkan perspektif jangka panjang dan memberi pengupayaan kepada pekerja mereka.

70

Daripada perbincangan di atas, kemahiran dan sifat-sifat yang perlu wujud dalam pihak pemimpin atasan sesebuah organisasi yang berjaya, untuk mempengaruhi pengikut mereka merangkumi bidang pengurusan, kerja berpasukan, penambahbaikkan berterusan, dan komunikasi.

Kepimpinan

Pengetua

Pengetua merupakan pemimpin atasan di sekolah seharusnya merasa terpanggil dan beriltizam sepenuhnya untuk meletakkan sekolah sebagai organisasi yang cemerlang. Ini ditegaskan oleh Seyfarth (1996) yang mendapati kejayaan sesebuah sekolah bergantung kepada kualiti pentadbirnya.

Pengetua yang mengamalkan falsafah TQM dilihat sebagai pemimpin yang dihormati dan mencabar pengikutnya untuk berkerja mengikut kemampuan masingmasing (Morgan dan Murgatroyd, 1994), memberi pengupayaan dan peluang

maksimum kepada guru untuk meningkatkan pencapaian pelajar (Sallis, 1993), mengukur kejayaannya berdasarkan kejayaan warga organisasinya, menggalakkan pengupayaan dan perkongsian tanggung jawab dan pencapaian matlamat melalui penambahbaikkan berterusan kualiti (Arcaro, 1995).

Kepimpinan pengetua

dianggap sebagai penggerak sekolah untuk

meningkatkan kualiti pengajaran (Ibrahim, 1993). Pengetua merupakan seorang pemimpin pengajaran-pembelajaran (instructional leader) dan sebagai ketua

71

eksekutif yang bertanggung jawab melaksanakan segala perancangan dan dasar dari Kementerian dan Jabatan Pendidikan (Wan Ahmad, 1985), dan sebagai pengurus yang berkesan (Abdul Shukor, 1994)

Kesimpulannya, pengetua hari ini perlu mengubah paradigma kepimpinan mereka bagi menyesuaikan diri dengan persekitaran pendidikan yang semakin mencabar. Mereka tidak hanya bertindak sebagai penyusun program mengarah, mengawal dan memimpin tetapi bertindak sebagai fasilitator, pakar rujuk, kaunselor dan komunikator yang berkesan. Kepimpinan mereka seharusnya lebih demokratik dan perlu melibatkan diri secara langsung dan aktif dalam semua aktiviti sekolah.

Sebagaimana yang disimpulkan oleh Bounds et al (1995), kesemua ciri-ciri kepimpinan yang berkesan menjurus kepada kepimpinan organisasi yang berkualiti. Seterusnya perbincangan kemahiran kepimpinan pengetua sekolah dibataskan skopnya kepada aspek-aspek yang dipercayai membantu keberkesanan pengajaran dan pembelajaran iaitu pengurusan harian, kerja berpasukan, komunikasi dan penambahbaikkan berterusan.

Kemahiran Dalam Pengurusan

Pengurusan mengorganisasikan,

melibatkan empat

bidang penting iaitu merancang,

memimpin, dan mengawal ( Stoner dan Wankel, 1989).

Pengurusan turut dilihat sebagai perkara yang terpenting bagi kelicinan aktiviti organisasi ( Koontz dan We&rich, 1992).

72

Kepimpinan pengetua yang berkesan dilengkapi dengan kemahiran pengurusan yang cekap. Keadaan ini ditegaskan oleh Immegart (1991), MD. Ismail (1989) dan disokong oleh Harrold dan Mckenzie (1989) dan dinyatakan oleh Madden (1976) dalam kajian sekolah efektif. Abdul Shukor (1994) menyebut penumpuan tugas dan aktiviti teras pengetua dalam pengurusan penting untuk melahirkan sekolah yang berkesan. Pengurusan yang dimaksudkan ialah perancangan, penyelaras, pemantauan, dan pembahagian sumber. Fleishman (199 1) berpendapat bahawa pengurusan dan kepimpinan tidak dapat dipisahkan dan saling bergantung di antara satu sama lain. Beliau menegaskan pengurusan termasuklah merancang, penyelesaian masalah, berkerja dengan manusia dan sumber material, memimpin operasi organisasi dalam konteks mandat yang diberikan, kehendak persekitaran, dan keperluan tugas harian.

Pengetua sekolah berfungsi sebagai pemimpin pengajaran merupakan faktor penting dalam memudahkan, meningkatkan dan mempromosikan pencapaian pelajar khususnya dalam pencapaian akademik. Mendez-Morse ( 1996) merumuskan peranan pengetua dalam meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran sebagai

1) 2) 3) 4) 5) 6)

menyokong dan membantu dalam kaedah pengajaran guru memudahkan pemerolehan sumber dan material, melawat kelas dengan kerap, memberikan maklum balas tentang teknik dan kaedah pengajaran guru, menggunakan data dalam meningkatkan pengajaran atau kurikulum, dan menggunakan data dan input jabatan bagi menentukan perkembangan staf.

73

Keadaan ini bertepatan dengan pendapat Stockard dan Mayberry (1992) yang menyatakan pengetua yang berkesan menekankan pencapaian yang tinggi dengan menggalakkan pengharapan yang tinggi di kalangan pelajar dan menyediakan suasana pengajaran yang berkesan melalui hubungan pengajaran yang intensif. Bagi Edmonds (1979), pengetua yang memiliki pengaruh kepimpinan yang kuat turut memastikan persekitaran sekolah yang tenang dan teratur. Ini termasuklah membantu dan menyokong guru dalam mengawal disiplin pelajar.

Kerja Berpasukan

Pasukan dicirikan dengan setiap anggotanya mempunyai keutamaan bersama yang tinggi (highest priority) dan pencapaian matlamat pa&an. Menurut Quick (1992), kolaborasi (collaboration) merupakan manfaat utama berkerja dalam satu pa&an di samping komunikasi, menyelesaikan masalah dan membuat keputusan bersama, dan beritizam untuk mencapai kejayaan dalam memperjuangkan kualiti.

Sekolah yang merupakan sebuah masyarakat mini terdiri daripada manusia yang pelbagai ragam ( Ibrahim, 1993) memptmyai kehendak-kehendak yang berbeza. Untuk memastikan keperluan dan kehendak pelanggan-pelanggan sekolah dipenuhi, pengetua tidak mampu melaksanakannya secara berseorangan tetapi sangat memerlukan kerjasama dan bantuan para guru khasnya dan ibu bapa amnya.

74

Kerja dalam satu pasukan disarankan dalam mengendalikan tugasan dan menanggani masalah dalam sesebuah organisasi. Pendekatan ini terbukti

kejayaamrya dalam organisasi-organisasi yang berjaya (Bounds et al, 1995) dan diterima sebagai suatu prinsip yang perlu diambil berat dalam mengamalkan falsafah TQM (Prescott, 1995; Hradesky, 1995; Goetsch dan Davis, 1994). Kepimpinan yang menggalakkan kerja berpasukan diyakini dapat menghapuskan ketakutan yang menjadi penghalang kepada keberkesanan sesebuah organisasi (Suarez, 1994).

Kerjasama pengetua dan guru-guru berkerja dalam satu pa&an ditekankan oleh Brookover dan Lozette (1979), Liberman dan Miller (1978), Murgatroyd (1992) dan disarankan perlaksanaanya di peringkat sekolah menengah oleh (Bell, 1993) dan Kohut (1990) dipercayai mampu meningkatkan produktiviti (Ouchi, 198 1). Pengetua dilihat sebagai ketua dan ahli pa&an perlu bersedia mengagihkan kuasa, berkongsi tanggung jawab, mudahkan pemerolehan sumber, menyokong, dan memberi peluang ke arah pembangunan past&an (Walker, 1994). Schmidt dan Funnigan (1993) berpendapat pemimpin memudahkan keperluan pasukan dengan melibatkan dir-i dalam aktiviti pa&an, menggalakkan mesyuarat, berkongsi maklum balas prestasi pasukan dari masa ke semasa, dan merangsangkan pembangunan pasukan.

Komunikasi

Komunikasi merupakan pemindahan dan pemahaman sesuatu. Komunikasi dalam sesebuah organisasi berfungsi untuk mengawal dan memotivasi ahli-ahlinya,

75

untuk meluahkan pendapat dan emosi, dan pemerolehan maklumat (Scott dan Mitchell, 1976).

Keterbukaan pengetua dalam berurusan dengan para guru dan kakitangan sekolah bukan akademik menjadi kemestian untuk menyampaikan maklumat dan meningkatkan kerjasama bagi menjayakan budaya kecemerlangan di sekolah. Aliran komunikasi secara mendatar iaitu melibatkan interaksi sesama rakan sekerja adalah yang paling berkesan dalam sesebuah organisasi ( Kanter, 1982). Komunikasi yang berkesan penting bagi mengekalkan keharmonian dan mengeratkan hubungan warga sekolah. Ini ditegaskan oleh Radziah (1994) yang menganggap komunikasi sebagai wadah untuk membina hubungan positif sesama ahli dalam organisasi pendidikan dengan berkongsi pengalaman dan berkerja sebagai satu pasukan.

Pengetua yang berkesan perlu mengamalkan komunikasi yang positif bagi memastikan keberkesanan penyampaian wawasan dan matlamat di seluruh organisasi. Kepentingan kemahiran komunikasi berkesan dapat menyediakan pemimpin dan pengikutnya untuk memperolehi maklumat yang releven untuk membuat keputusan organisasi dinyatakan oleh Fiechner dan Krayer( 1986) yang dipetik oleh Hughes et al (1996). Menurut Dolan (1996), kemahiran komunikasi yang positif dapat dicapai dengan menjadi pendengar yang baik, penggunan pelbagai alat komunikasi termasuk penulisan dan lisan seperti perbincangan satu dengan satu dan keberkesanan mengendalikankan mesyuarat. Hdradesky (1995), berpendapat pemimpin yang berkesan berupaya menyalurkan ide melalui komunikasi yang sederhana dan memudahkan, mendengar terhadap individu dan kumpulan, peka

76

terhadap isyarat-isyarat yang diperolehi daripada pemerhatian, mengambil berat tentang pengikutnya dan memiliki sikap yang terpuji. Junaidi (1996) merujuk mendengar secara berkesan dan proses maklum balas sebagai kaedah meningkatkan keberkesanan komunikasi organisasi.

Penambahbaikkan

Berterusan

Penambahbaikkan berterusan dikatakan sebagai aktiviti teras untuk mencapai kualiti menyeluruh dalam sesebuah organisasi. Ia merupakan falsafah dan pendekatan yang dipraktikkan untuk sentiasa mengekalkan kemajuan organisasi.

Kualiti bersifat dinamik, cenderung mengalami perubahan sejajar dengan perubahan persekitaran organisasi serta kepermintaan pelanggan. Pengekalan kualiti perkhidmatan dalam pendidikan menuntut kepada penambahbaikkan yang berterusan aktiviti teras berkaitan dengan pengajaran-pembelajaran yang akan meningkatkan produktiviti sekolah.

Borgers dan Thompson (1994) berpendapat pengetua sebagai pengurus atasan sekolah seharusnya membuat perubahan kepada sistem untuk

menambahbaikkan kemahiran, suasana berkerja, dan peralatan kepada pekerja. Penambahbaikan yang menyeluruh dikatakan wujud dan penting dalam Sekolah Efektif (Levine dan Stark, 198 1; Glenn, 1981)

77

Penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan di peringkat sekolah mempunyai satu matlamat iaitu untuk meningkatkan kualiti pencapaian pelajar. Dalam ha1 ini kemahiran guru boleh ditingkatkan melalui program-program perkembangan staf dan latihan. Penambahbaikan program perkembangan staf berkait rapat dengan pencapaian pelajar (Klausmeier, 1982). Perkembangan staf yang dimaksudkan member-i penekanan kepada pengajaran (Vanezky dan Winfeild, 1979). Little( 198 1) dan Kohut ( 1990) menambah pengetua berinteraksi dengan guruguru dalam program perkembangan staf yang berkesan. Menurut Clauset dan Gaynor (1982) seharusnya berupaya melaksanakan program pencerapan dan latihan guru untuk meningkatkan kemahiran guru di bilik darjah. Pemberian ganjaran dan pengiktirafan kepada kejayaan guru dapat memotivasikan dan meningkatkan kepuasan kerja guru. Pengetua didapati memberikan ganjaran kepada kejayaan guru dalam Sekolah Efektif (Lieberman dan Miller, 1978).

Pencapaian pelajar pula diutamakan dalam penyeliaan bilik darjah, pemantauan prestasi mereka dan mempertingkatkan keceriaan sekolah secara berterusan. Pengumpulan data yang diperlukan untuk proses penambahbaikan boleh diperolehi daripada analisis keputusan peperiksan pelajar, laporan disiplin, perbincangan berdasarkan maklum balas pencerapan guru dan seumpamanya. Keadaan ini ditegaskan oleh Edmonds (1982), kekerapan pengetua mengadakan pertemuan formal dan tidak formal dengan guru untuk mencapai pengajvan yang berkesan adalah didasarkan kepada penyeliaan dan analisis yang sistematik.

78

1

INPUT

1

(1

(1
KEPUASAN PELANGGAN

KEPIMPINAN PENGETUA

--) PENGAJARAN BERKUALITI
l

.

PENGURUSAN

PENCAPAIAN PENGLIBATAN MENINGKATKAN KUALITI SIKAP

. KOMUNIKASI . KERJA BERPASUKAN . PENAh4BAHBAIKKAN BERTERUSAN PEMBELAJARAN BERKUALITI

.

l

. MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

SIFAT-SIFAT GURU BERKUALITI

RAJAH 3.1 : Kerangka Konseptual Menunjukkan Dimensi Prestasi Sekolah Berkualiti

Pembolehubah Tidak Bersandar

KEPIMPINAN PENGETUA BERKUALITI

. PENGURUSAN

Pembolehubah Bersandar

. KERJA BERPASUKAN

--(E]

l

KOMUNIKASI PENAMBAHBBERTERUSAN

.

Rajah 3.2 : Kerangka Konseptual Hubungan Di antara Kepimpinan Pengetua Berkualiti Dengan Pengajaran Berkualiti

80

Lokasi Kajian

Kesemua sekolah menengah di Perlis dipilih bagi menjalankan kajian ini, memandangkan Perlis merupakan salah sebuah negeri yang terpilih bagi projek perintis Kementerian Pendidikan Malaysia untuk mengamalkan Pengurusan Kualiti Menyeluruh ( TQM ) di peringkat sekolah. Warga sekolah telah pun didedahkan dan dibiasakan dengan konsep TQM, keadaan ini memantapkan lagi persampelan data bagi seluruh Perlis. Tambahan pula keadaan geografinya sebagai negeri yang terkecil memberikan manfaat kepada proses penyelidikan khususnya dalam pengagihan dan pengumpulan bahan penyelidikan

Responden Kajian atau Persampelan

Responden bagi kajian ini adalah guru atau tenaga pengajar kerana mereka adalah individu yang berhubung dengan rapat dengan pihak pentadbir sekolah. Keadaan ini ditegaskan oleh Seyfarth (1996). Populasi kajian adalah seramai 360. Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Professor Uma Sekaran ( 1992), jumlah besar responden seramai 12 10 bagi 20 buah sekolah menengah memberikan minima sampel seramai 297 orang bagi memenuhi kehendak jumlah sesebuah kajian. Bagi mengelakkan sebarang kemungkinan yang tidak diingini berlaku seperti kerosakan data dan pengembalian borang soal selidik yang tidak menepati sasaran, maka penyelidik memutuskan 360 responden digunakan dalam kajian ini. Kaedah

81

pemilihan responden dibuat menggunakan kaedah ‘Simple Random Sampling’ (Kerlinger, 1986). Seramai 18 orang guru bagi setiap sekolah dipilih secara rawak berdasarkan senarai nama guru yang disediakan oleh pihak sekolah.

Soal Selidik

Soal selidik dibina untuk mengumpul maklumat yang diperlukan untuk kajian ini. Soal selidik yang digunakan adalah daripada penyesuaian dengan instrumen yang digunakan oleh Jemaah Nazir Institusi Pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia yang bertajuk Pemimpin dan Kepimpinan, soal selidik daripada buku yang bertajuk berdasarkan TQE Principals: A Transformed Leader oleh Sagor dan Bamett (1994), The principalship: Dimensions in InstructionaE
Leadership lnstructionai Leadership oleh Rossow (1990) dan Management for Efictives SchooIs Personnel

oleh Seyfarth (1996).

Kepimpinan pengetua dipilih sebagai dimensi pengukuran, ma&ala kriteria-kriteria kepimpinan pengetua terdiri daripada bidang pengurusan, kerja berpasukan, komunikasi dan penambahbaikan berterusan. Keadaan ini dipercayai akan menghasilkan pengajaran berkualiti dan seterusnya pembelajaran berkualiti.

Soal selidik dibahagikan kepada lima bahagian. Empat bahagian iaitu bahagian A, B, C, dan D yang merupakan pembolehubah tak bersandar. Bahagian E pula adalah pembolehubah bersandar.

Bahagian A : Pengurusan

Bahagian ini akan bertanyakan tentang kebolehan dan kemahiran pengurusan harian pengetua dalam perancangan dan pengendalian sumber dalam menyokong dan membantu pengajaran guru. Terdapat bahagian ini. 10 item dalam

Bahagian B : Komunikasi

Bahagian ini meminta maklumat tentang amalan komunikasi dalam menyampaikan maklumat dan interaksinya dengan guru-guru sebagai

pemimpin atasan. Terdapat 10 item dalam bahagian ini.

Bahagian C : Kerja Berpasukan

Soalan bahagian ini berkisar kepada aspek kebolehan pengetua bertindak sebagai ketua past&an yang menggalakkan dan menyokong kerja berpasukan. Bahagian ini mengandungi 10 item.

Bahagian D : Pembaikan Berterusan

Bahagian ini meminta maklumbalas tentang aktiviti kepimpinan pengetua yang berkaitan dengan penambahbaikkan kegiatan sekolah. Terdapat 9 item dalam bahagian ini.

83

Bahagian E : Pengajaran Berkualiti Bahagian ini meminta responden memberi maklumat balas tentang aktiviaktiviti pengajaran mereka. Terdapat 10 item dalam bahagian ini.

Penganalisisan

Data

Pengukuran dibuat dengan memberikan nilaian skor di antara satu hingga lima kepada jawapan soal selidik. Semua soal selidik dan pemprosesan data merujuk kepada maklumbalas berdasrkan skala Likert seperti berikut: 1. 2. 3. 4. 5. Sangat bersetuju Bersetuju Tidak pasti Tidak bersetuju Sangat tidak bersetuju.

Pemprosesan data dilakukan secara berkomputer dengan menggunakan kaedah Statistical Pakage for Social Science ( SPSS) untuk mendapatkan yang berikut : a. Ujian kebolehpercayaan, Cronbach Alpha, bagi melihat aras kebolehpercayaan item-item yang digunakan. b. Analisis kekerapan, Frequency, bagi menentukan nilai min setiap

pembolehubah yang dikaji.
C.

Korelasi Pearson, Pearson Correlation, tuntt digunakan tmtuk menguji hubungan di kalangan pembolehubah pembolehubah.

84

BAB IV

HASIL KAJIAN DAN PERBINCANGAN

Pendahuluan

Data yang diperolehi daripada jawapan soal selidik dianalisis dan dikemukakan dalam bab ini. Keputusan adalah berdasarkan pentafsiran ke atas hasil pemerosesan data yang diperolehi daripada jawapan soal selidik. Seramai 328 responden memberikan maklumbalas daripada 360 set soal selidik yang diedarkan. Ini bermakna 91 peratus daripada responden telah member&an kerjasama untuk menjawab soal selidik tersebut. Bilangan soal selidik yang diterima telah memenuhi kehendak kajian yang memerlukan sekurang-kurangnya 297 set. Mereka yang

menjadi responden dalam kajian ini merupakan guru-guru sekolah menengah di seluruh Perlis.

85 --

Taburan Skor Pembolehubah Kajian

Pengujian taburan skor pembolehubah-pembolehubah kajian telah dilaksanakan dengan menggunakan analisis kekerapan ( frequency) dalam menentukan nilai min setiap pembolehubah yang dikaji. Ini kerana nilai min kajian dapat mengenalpasti aras kekuatan instrumen yang dikaji sama ada ke arah positif atau ke arah negatif (kuat, sederhana dan lemah). Ini dapat di tunjukkan melalui Jadual 4.1. Berdasarkan Jadual 4.1 di atas jelas menunjukkan skor min setiap pembolehubah-pembolehubah yang dikaji mempunyai pengaruh dan taburan yang positif tetapi adalah sederhana ( moderate ) iaitu pengaruh pengurusan ( 3.80 ), komunikasi (3.82), kerja berpasukan (3.80), pembaikkan berterusan ( 3.86 ) dan kualiti pengajaran (3.72). Ini bermakna kepimpinan pengetua sekolah yang sederhana berkemungkinan menghasilkan kualiti pengajaran guru-guru yang juga sederhana.

Kenyataan ini menggambarkan bahawa responden masih mempunyai iltizam (commitment) dalam profesion perguruan khususnya dalam aspek kepimpinan pengetua. Ini juga menjelaskan kepimpinan pengetua-pengetua di sekolah masih lagi dihormati dan dominan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di antara guru-guru dan para pelajar. Ini bertepatan dengan pendapat Wan Ahmad (1985) dan Ibrahim (1993) bahawa kepimpinan pengajaran pengetua mempengaruhi proses pengajaran dan sekali gus meningkatkan pembelajaran pelajar dan pencapaian pelajar.

86

Jadual 4.1 : Analisis Kekerapan dan Skor Min Pembolehubah Kajian Min 3.80 3.82

Pembolehubah Bahagian A : Pengurusan

Bahagian B : Komunikasi Bahagian C : Kerja Berpasukan

3.80

Bahagian D : Pembaikkan Berterusan

3.86 3.72

Bahagian E : Pengajaran Berkualiti

Berdasarkan Jadual 4.1 di atas jelas menunjukkan skor min setiap pembolehubah-pembolehubah yang dikaji mempunyai pengaruh dan taburan yang positif tetapi adalah sederhana ( moderate ) iaitu pengaruh pengurusan ( 3.80 ), komunikasi ( 3.82 ), kerja berpasukan ( 3.80 ), pembaikkan berterusan ( 3.86 ) dan kualiti pengajaran ( 3.72 ). Ini bermakna kepimpinan pengetua sekolah yang sederhana berkemungkinan menghasilkan kualiti pengajaran guru-guru yang juga sederhana.

Dari analisis lain, jelas memmjukkan bahawa majoriti responden yang dikaji menunjukkan aras persetujuan yang lebih ke arah positif iaitu aras “bersetuju” dan “arnat bersetuju” _Kenyataan ini menggambarkan bahawa responden mempunyai iltizam (commitment) dalam profesion perguruan khususnya dalam aspek

87

kepimpinan pengetua. Ini juga menjelaskan kepimpinan pengetua-pengetua di sekolah masih lagi dihormati dan dominan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di antara guru-guru dan para pelajar. Ini bertepatan dengan pendapat Wan Ahmad (1985) dan Ibrahim (1993) bahawa kepimpinan pengajaran pengetua mempengaruhi proses pengajaran dan sekali gus meningkatkan pembelajaran pelajar dan pencapaian pelajar.

Kebolehpercayaan soal selidik Kajian

Ujian kebolehpercayaan ( Cronbach Alpha ) telah dilakukan sekali lagi untuk melihat aras kebolehpercayaan item-item yang diberikan. Ini bertujuan untuk mengukuhkan lagi dapatan laporan ini. Sekaran ( 1992 ) menyatakan item-item yang melebihi nilai 0.6 boleh diterima dan lebih 0.7 menunjukkan kebolehpercayaan yang kuat. Sebaliknya item yang mempunyai nilai di bawah 0.6 merupakan itemitem yang lemah atau aras kepercayaan yang rendah. Walaubagaimana pun analisis kebolehpercayaan yang kedua ini menunjukkan kesemua item mempunyai kebolehpercayaan yang tinggi dan boleh diterima iaitu di antara 0.87 hingga 0.92. Sila rujuk Jadua14.2 di bawah.

88

Jadua14.2 : Analisis

Kebolehpercayaan Pembolehubah Kajian. Kebolehpercayaan 0.87 0.90 0.91 0.92 0.88

Pembolehubah Bahagian A : Pengurusan Bahagian B : Komunikasi Bahagian C : Kerja Berpasukan Bahagian D : Pembaikan Berterusan Bahagian E : Pengajaran Berkualiti

Hubungan Kualiti Pengajaran Dengan Pengurusan, Komunikasi, Kerja Berpasukan Dan Pembaikkan Berterusan Para Pengetua

Untuk melihat perhubungan ini, kaedah korelasi pearson telah digunakan dalam penyelidikan ini. Walaupun kajian ini bukan bertujuan untuk menguji hipotesis tetapi ianya boleh membantu dalam aspek penilaian pengaruh pembolehubah-pembolehubah pengurusan, komunikasi, kerja berpasukan dan

pembaikan berterusan para pengetua sekolah dalam mempengaruhi kualiti pengajaran orang bawahannya iaitu guru-guru itu sendiri. Daripada pengajaran berkualiti itu ia akan memberikan kesan selanjutnya ke atas pencapaian pelajar sama ada akademik dan pencapaian ko-kurikulum, peluang untuk melanjutkan pelajaran ke institusi pengajian tinggi, sikap bidang kerjaya yang diceburi selepas tamat persekolahan, dart sejauh mana perlaksanaan wawasan negara telah mencapai sasarannya.

89

Hubungan Di antara Pengurusan Dengan Pengajaran Berkualiti

Jadual 4.3 : Hubungan Di antara Pengurusan Dengan Pengajaran Berkualiti Pembolehubah Bersandar Pengurusan Pengetua r 0.55 P 0.00

Pengajaran Berkualiti ( p = 0.05 )

Berdasarkan ujian korelasi ini, mempamerkan hubungan yang signifikan dan positif di antara pengurusan para pengetua dengan kualiti pengajaran yang dalam bentuk yang sederhana iaitu p = 0.00 < 0.05, r = 0.55. dapatan ini menjelaskan bahawa sebarang peningkatan pengurusan pengetua yang sederhana akan menyebabkan kualiti pengajaran para guru yang sederhana ( moderate ) dalam bentuk yang signifikan dart positif. Tanpa pengurusan yang teratur, suasana yang tenang dan menggalakkan pengajaran dan pembelajaran tidak akan dapat dicapai. Pendapat Immegart (199 1 ), MD. Ismail (1989), Harrold dan Mckenzie (1989) membuktikan bahawa kemahiran pengurusan pengetua membantu melicinkan lagi perjalanan aktiviti di sekolah. Keperluan kemahiran pengurusan pengetua selaras dengan pendapat Madden (1976) yang menekankan bahawa pengurusan pengetua berkemampuan melahirkan sekolah yang mengoptimumkan segala sumber yang ada untuk mencapai objektif pendididkan. Keadaan ini secara tidak langsung akan memberi kesan ke atas yang memenuhi kepuasan pelanggan yang mengharapkan

90

prasarana sekolah yang meyakinkan kejayaaan dalam pencapaian pelajar dan sikap penglibatan yang menghasilkan kualiti dan pencapaian aspirasi negara.

Hubungan Di antara Komunikasi Dengan Pengajaran Berkualiti

Jadual 4.4 : Hubungan Di antara Komunikasi Para Pengetua Dengan
Pengajaran Berkualiti

Pembolehubah

Bersandar

Komunikasi r
0.49

Pengetua P
0.00

Pengajaran Berkualiti ( p = 0.05 )

Kajian ini mendapati terdapat hubungan yang signifikan dan positif di antara komunikasi para pengetua dengan pengajaran berkualiti ( p = 0.00 < 0.05,

r = 0.49 ). Walaupun pengaruh komunikasi pengetua adalah sederhana ( moderate ) ia cukup membuktikan bahawa sikap terbuka para pengetua, menghormati pandangan, pendengar yang baik, peka terhadap tingkah laku orang bawahannya dan mudah memberi pengiktirafan terhadap kejayaan guru, ketika berkomunikasi dengan para guru dapat menentukan pencapaian pengajaran berkualiti para guru di sekolahsekolah. Pandangan Radziah (1994) yang menegaskan komunikasi sebagai wadah yang menghubungkan warga sekolah bagi mengekalkan keharmonian mereka tidak boleh dipandang ringan. Kepentingan komunikasi seterusnya memberi kesan ke atas faktor-faktor yang memuaskan kehendakan pelanggan khususnya para pelajar, ibu bapa dan pihak Kementerian Pendidikan Malaysia. Ini seperti yang dipamerkan dalam Jadual 4.4.

91

Hubungan Di antara Kerja Berpasukan Dengan Pengajaran Berkualiti

Jadual 4.5 : Hubungan Di antara Kerja Berpasukan Para Pengetua Dengan
Pengajaran Berkualiti

Pembolehubah

Bersandar

Kerja Berpasukan Pengetua r 0.57 P 0.00

Pengajaran Berkualiti (p = 0.05)

Hasil ujian korelasi Pearson di dalam Jadual 4.5 menunjukkan bahawa kerja sepasukan mempunyai pengaruh yang kedua terkuat dalam mempengaruhi pengajaran yang berkualiti daripada kesemua pembolehubah-pembolehubah kajian. Ia juga mempamerkan hubungan yang positif dan signifikan antara kedua-dua = 0.57). Walaubagaimana pun dapatan

pembolehubah (p = 0.00 < 0.05, r

menjelaskan hubungan pengaruh kerja berpasukan masih lagi bersifat sederhana (r = 0.57).

Tetapi apa yang nyata ianya menunjukkan sikap para pengetua menanam semangat kerja berpasukan seperti berkongsi tanggung jawab, sokongan moral, pujian bersama, menggalakkan interakasi antara guru dan sebagainya merupakan elemen penentu yang penting dalam meningkatkan prestasi dan pengajaran berkualiti para guru di sekolah mereka. Pengetua yang berperanan sebagai ketua pasukan dan sekali gus memudahcarakan keperluan pa&an, menyokong pendapat

92

Bell (1993) Walker (1994) Schmidt dan Funnigan (1993). Keadaan ini pada pendapat Ouchi ( 198 1) mampu meningkatkan produktiviti sekolah.

Hubungan Di antara Penambahbaikkan Berterusan Dengan Pengajaran Berkualiti

Jadual 4.6 : Hubungan Di antara Penambahbaikkan Berterusan Para Pengetua Dengan Pengajaran Berkualiti Pembolehubah Bersandar Penambahbaikkan r 0.62 Berterusan P 0.00 Pengetua

Pengajaran Berkualiti (p = 0.05 )

Jadual 4.6 menunjukkan pembolehubah penambahbaikkan berterusan yang dilaksanakan oleh para pengetua mempunyai pengaruh yang paling kuat berbanding dengan pembolehubah lain iaitu kerja berpasukan, komunikasi dan pengurusan (r = 0.62). Analisis ini membuktikan bahawa terdapat hubungan pengaruh yang positif dan signifikan di antara pembolehubah pengajaran berkualiti dengan penambahbaikkan ber terusan walaupun ianya bersifat pengaruh yang sederhana ( p = 0.00 < 0.05, r = 0.62 ). Ini juga menunjukkan sikap sentiasa meminta pandangan, sentiasa berbincang, sentiasa memperbaiki prasarana sekolah dan seumpamanya memberi kesan yang efektif ke atas kualiti para guru di sekolah. Pendapat ini selaras dengan Borgers dan Thompson (1994) dan penekanannya untuk melahirkan sekolah yang berkesan dipersetujui oleh Levine dan Stark (198 1) serta Glenn (1981).

93

Secara keseluruhan, hubungan keempat pembolehubah yang terdiri daripada pengurusan, komunikasi, kerja berpasukan dan penambahbaikkan berterusan apabila digabungkan mempunyai hubungan yang sederhana dan positif di mana r = 0.60 dan p = 0.00. Sebarang perubahan kepada kepimpinan pengetua yang sederhana akan mengakibatkan kualiti pengajaran yang sederhana juga.

Analisis Skor Min Pembolebubah Kajian Bagi Setiap Sekolah

Jadual 4.7 : Skor Min Pembolehubah Kajian Bagi Setiap Sekolah.

Jadual 4.7 menunjukkan skor min bagi pengajaran berkualiti sebagai pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar yang terdiri daripada

94

pengurusan pengetua, komunikasi pengetua, kerja berpasukan yang dipengaruhi oleh pengetua dan penambahbaikkan berterusan yang dijalankan oleh pengetua.

Bagi &ala Likert yang digunakan iaitu 1 hingga 5, nilai yang kurang daripada 3 diterima sebagai rendah, nilai di antara 3 dan 4 adalah sederhana ma&alanilai yang melebihi 4 dikira sebagai tinggi.

17 buah sekolah atau lapan puluh lima peratus daripada sekolah-sekolah menengah di Perlis menunjukkan pengaruh kepimpinan pengetua yang sederhana menghasilkan kualiti pengajaran yang sederhana. Kualiti pengajaran guru-guru di 3 buah sekolah yang dinamakankan sebagai sekolah A, I dan N adalah sederhana dan dipengaruhi oleh kepimpinan pengetua yang sederhana kuat. Secara bandingan, Sekolah J, K, E dan T pula mempamerkan pengaruh kepimpinan pengetua yang kuat menghasilkan pengajaran berkualiti.

penambahbaikkan berterusan pengetua dalam semua proses yang berhubung rapat dengan pengajaran dan pembelajaran di kebanyakan sekolah menengah di Perlis, mempunyai pemgaruh yang kuat jika dibandingkan dengan kerja berpasukan, pengurusan dan komunikasi.

Faktor seperti bebanan kerja yang banyak khususnya tugas-tugas pengkeranian yang terpaksa dilakukan oleh guru-guru mempengaruhi penggunaan masa yang berkesan di sekolah. Tahap kepuasan guru dan persepsi guru terhadap profesion perguruan yang semakin pudar disebabkan sistem ganjaran atau upah yang

95

tidak setimpal dengan bebanan kerja kemungkinan membawa kepada kesederhanaan dalam kualiti pengajaran guru-guru. Sebagai rumusan, kebanyakan pengajaran berkualiti guru-guru di sekolah menengah di sehr.ruh Perlis dapat dicapai dengan kepimpinan pengetua yang berkualiti.

Kesimpulannya,

hasil analisis yang dilakukan membuktikan bahawa

kepimpinan para pengetua di sekolah yang merangkumi pengurusan, komunikasi, kerja berpasukan dan penambahbaikkan berterusan boleh menjamin pengajaran berkualiti di kalangan guru-guru sekolah. Ini juga akan memenuhi kepuasan para pelanggan sekolah terutamanya pencapaian para pelajar, dan seterusnya para ibu bapa, peningkatan kualiti pendidikan, perubahan yang menentukan sikap dan memenuhi aspirasi negara kita dalam mencapai dan merealisaikan wawasan pendidikan dan wawasan 2020. Sekolah dilihat sebagai sumber harapan berbagai pihak, Ibubapa mengharapkan anak-anak mereka mendapat pendidikan yang terbaik dari segi mental, jasmani, rohani dan emosi mar&ala masyarakat pula mengharapkan agar sekolah mampu melahirkan generasi pelapis yang

berketrampilan. Negara menaruh harapan agar para pelajar dapat meneruskan perjuangan bagi mencapai wawasan negara. Harapan tinggi yang diletakkan kepada pihak sekolah untuk merealisasikannya, menuntut kepimpinan pengetua yang sentiasa membaiki kesilapan dan kekurangan, melengkapkan diri dengan pelbagai kemahiran dan berkerja secara berpasukan dengan staf akademik mahupun staf bukan akademik di samping lain-lain faktor supaya pengurusan sekolah dapat dimantapkan lagi, profesion perguruan dapat meletakkan di tempat yang sepatutnya seiring dengan pembangunan negara.

96

BAB V RINGKASAN DAN KJWMPULAN

Ringkasan dan kesimpulan kajian akan diutarakan dalam bab ini. Kajian ini bertujuan untuk mengkaji hubungan di antara kepimpinan pengetua yang berkualiti menghasilkan pengajaran yang berkualiti.

Ringkasan

Menurut pendapat Wilkinson dan Cave ( 1987) yang disokong oleh Synder dart Anderson (1996), sekolah harus disifatkan sebagai sebuah sistem terbuka yang mengambilkira sumber manusia disamping sumber-sumber lain dan mengawal setiap proses untuk menghasilkan output (pelajar) yang berkualiti. Pengharapan yang tinggi terhadap sekolah oleh ibu bapa, masyarakat dan negara untuk melahirkan warga negara yang berketrampilan, mendedahkan sekolah untuk dinilai dan dikritik secara berterusan. Mereka yang mempunyai kepentingan terhadap output persekolahan ini sudah tentu berminat untuk mendapatkan maklum balas tentang kemajuan sekolah. Suatu alat pengukuran semasa perlu dibina bagi membantu semua pihak khususnya pentadbir sekolah untuk menilai dan memperbaiki prestasi sekolah.

97

Falsafah Pengurusan Kualiti Menyeluruh yang lebih dike&i sebagai TQM diserap ke dalam sistem persekolahan kerana diyakini berkemampuan untuk menyerlahkan potensi yang dimiliki oleh manusia untuk dimanfaatkan bagi mencapai matlamat organisasi. Sungguhpun sekolah dianggap sebagai sebuah industri pendidikan oleh Murgatroyd (1989), produk yang berjaya dihasilkan oleh sekolah dipengaruhi oleh pelbagai faktor dan mempunyai ciri-ciri subjektif. Kepelbagaian dimensi sekolah menuntut kepada pemilihan dibuat dalam pengukuaran kualiti pendidikan.

Kajian daripada Sekolah Efektif dan kajian-kajian seterusnya, merumuskan bahawa pengaruh kepimpinan pengetua yang kuat meningkat pencapaian pelajar khususnya di bidang akademik. Pendapat Mackenzie (1983), Abdul Grim (1993) dan Coleman (1991), Morgan dan Murgatroyd (1993), dan Sallis (1993) ini digunakan bagi memilih kepimpinan pengetua sebagai dimensi pengukuran kualiti dan seterusnya produktiviti sesebuah sekolah.

Peranan pengetua sebagai fasilitator tidak dapat dipisahkan dengan proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran kepimpinan diukur melalui kriteria kemahiran pengurusan, komunikasi, kerja berpasukan dan penambahbaikkan berterusan. Aspek pengurusan yang merangkumi aktiviti perancangan, membuat keputusan, mengawal, memudahkan pemerolehan sumber seperti mana yang diutarakan oleh Immergart (1991) dan Fleishman (1991). Pengetua juga perlu berkomunikasi dengan baik khususnya dengan guru-guru bagi menghapuskan sebarang benteng yang menggagalkan interaksi dan penyampaian maklumat secara

98 __

berkesan. Keperluan ini ditegaskan oleh bounds et al (1995) bagi menjamin keharmonian warga sekolah. Kewajaran pemimpin untuk menggalakkan kerja berpasukan dan melakukan penambahbaikkan dinyatakan oleh Prescott (1995) bagi mencapai matlamat organisasi. Kepimpinan pengetua yang berkualiti ini diharapkan dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru. Pengkaji seperti Seyfarth (1996) berpcndapat pengajaran yang berkesan dapat diukur dari aspek persiapan dan perancangan, perlaksanaan dan pengurusan, penilaian pelajar dan suasana atau persekitaran bilik darjah.

Kajian ini dijangka dapat membantu pengetua sejauh mana peranan yang dimainkan untuk mencetuskan persekitaran yang merangsang para guru menjalankan tugas dengan berkesan dan memantapkan lagi kemahiran dalam pengurusan sekolah bagi melahirkan generasi pelapis yang berketrampilan.

Objektif

Kajian

Objektif kajian ini ialah untuk mengenalpasti sama ada kriteria kepimpinan pengetua sekolah yang didasarkan kepada falsafah TQM iaitu pengurusan, komunikasi, kerja berpasukan dan penambahbaikkan berterusan adalah penunjuk bagi menghasilkan pengajaran berkualiti dan seterusnya digunakan untuk mengukur kualiti dan produktiviti sesebuah sekolah.

99

Kerangka

Konseptual

Penyesuaian sekolah terhadap perubahan persekitaran sama ada perubahan dasar pendidikan atau perubahan kehendak pelanggan yang terdiri daripada pelajar, ibubapa, guru-guru, masyarakat dan pihak kerajaan menuntut sekolah disifatkan sebagai sebuah sistem yang terbuka.

Pelajar yang dijadikan tumpuan dalam setiap program pembaikkan sekolah amat wajar dan selaras dengan matlamat persekolahan untuk menghasilkankan insan yang seimbang dalam semua aspek. Ini adalah selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara dan Wawasan 2020 untuk melahirkan warga negara yang berketrampilan dan berkeupayaan memberikan sumbangan untuk memajukan diri, bangsa dan negara.

Guru-guru termasuk pengetua merupakan sun&r tenaga manusia yang penting bagi merealisasikan pembinaan insan seperti mana yang diharapkan. Sebagai aktiviti teras persekolahan, pengajaran dan pembelajaran dilihat berkemampuan untuk menukarkan segala input termasuk kepimpinan pengetua kepada output yang pencapaian pelajar dari sudut akademik dan ko-kurikulum, perubahan sikap dan penglibatan mereka dalam aktiviti-aktiviti yang meningkatkan kualiti kehidupan.

Pengaruh pengetua sekolah bagi menjayakan matlamat sekolah tidak harus dipandang ringan dalam meningkatkan kualiti pendidikan. Kepimpinan pengetua

100

dapat digunakan sebagai dimensi untuk mengukur keberkesanan perlaksanaan dasar pendidikan melalui proses pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran pengetua dalam pengurusan, berkomunikasi, berkerja dengan guru-guru sebagai satu pa&an dan sering melakukan penambahbaikkan berterusan dalam semua proses diharapkan dapat dijelmakan dalam pengajaran berkualiti.

Metodologi Kajian

Seramai 360 guru-guru daripada kesemua 20 buah sekolah menengah di seluruh Negeri Perlis mengambil bahagian dalam kajian ini. Dari jumlah tersebut, seramai 328 telah memberikan kerjasama yang baik dengn mengembalikan borang soal selidik yang telah diedarkan. Walau bagaimanapun sasaran untuk memenuhi kehendak kajian ini telah dicapai. Segala data berkenaan dengan soal selidik dikumpulkan dan dikendalikan oleh penyelidik. Soal selidik mengandungi maklumat mengenai pembolehubah bersandar dan pembolehubah tidak bersandar kajian.

Pembolehubah bersandar dalam kajian ini merupakan pengajaran berkualiti. Pembolehubah tersebut melibatkan 10 soalan dalam bidang persiapan dan perancangan, perlaksanaan dan pengurusan, penilaian pelajar dan suasana atau persekitaran bilik darjah. Pembolehubah tidak bersandar ialah kepimpinan pengetua yang terdiri daripada pengurusan, komunikasi, kerja berpasukan dan penambahbaikkan berterusan. Pengukuran skala dibuat secara nilaian skor antara satu hingga lima kepada setiap soalan soal selidik.

101

Kaedah statistik diskriptif digtmakan untuk mendapatkan ujian kebolehpercayaan, Cronbach Alpha bagi melihat aras kebolehpercayaan item-item yang digunakan, analisis kekerapan, Frequency bagi menentukan nilai min setiap pembolehubah yang dikaji, dan korelasi Pearson, Pearson Correlation untuk menguji hubungan di kalangan pembolehubah-pembolehubah.

Kesimpulsn

Hasil kajian ini telah menjawab objektif kajian. Jelas terdapat hubungan di antara kepimpinan pengetua terhadap kualiti pengajaran guru-guru di sekolah menengah. Skor min bagi setiap pembolehubah yang dikaji mempunyai pengaruh dart taburan yang positif tetapi sederhana. Ini bermakna kepimpinan pengetua yang sederhana berkemungkinan menghasilkan kualiti pengajaran yang juga sederhana juga. Daripada 20 buah sekolah menengah di seluruh Negeri Perlis yang mengambil bahagian, hampir keseluruhan sekolah menunjukkan pengaruh kepimpinan pengetua yang sederhana menghasilkan kualiti pengajaran yang sederhana. Walau bagaimanapun secara bandingan terdapat 4 buah sekolah sahaja yang

memperlihatkan pengaruh kepimpinan pengetua yang kuat menghasilkan pengajaran berkualiti. Secara bandingan, penambahbaikkan pengetua dalam proses-proses yang berhubungkait dengan pengajaran dan pembelajaran menunjukkan pengaruh yang kuat terhadap pengajaran guru. Kajian awal yang mengkaji hubungan antara kepimpinan pengetua berkualiti dengan kualiti pengajaran guru ini memerlukan penerokaan ilmiah yang lebih mendalam. Kajian pelbagai aspek lain selain daripada

102

empat bidang kemahiran iaitu penambahbaikkan berterusan, kerja berpasukan, komunikasi dan pengurusan juga perlu diberi tempat untuk diperbincangankan pada masa akan datang.

Implikasi

Kajian

Implikasi yang dapat dilihat daripada kajian ini ialah :

1.

Penambahbaikkan berterusan yang dilakukan oleh pengetua melalui

pemantauan prestasi pelajar khususnya dalam bidang akademik, dan pengajaran guru memainkan peranan penting untuk meningkatkan kualiti persekolahan.

Perbincangan dengan guru-guru berpandukan data-data membolehkan analisis prestasi dibuat dengan teratur dan teliti.

2.

Perancangan dan perlaksanaan berkesan program-program perkembangan

staf oleh pengetua banyak membantu guru-guru dalam memperbaiki kualiti pengajaran. Keadaan ini membuktikan bahawa ahli akademik perlu sentiasa melengkapkan dir-i dengan pelbagai ilmu semasa bagi mengelakkan kejumudan persembahan dan ketandusan ide dalam pengajaran.

3

Kolaborasi di antara pengetua dan guru-guru sedikit sebanyak dapat

mencetuskan rasa kebersamaan (sense of belonging) dalam sesebuah organisasi seperti sekolah dan mempertingkatkan semangat kekitaan. Kepentingan kerja dalam satu pa&an mampu mewujudkan iklim sekolah selamat, harmoni lagi sihat. Keadaan ini mengurangkan tekanan yang dihasilkan daripada bebanan kerja dan

103

perbezaan status serta menghindarkan sebarang halangan yang menbantutkan komunikasi berkesan di kalangan warga sekolah khususnya di antara pengetua dan iiw-wwu-

4.

Kriteria-kriteria kepimpinan pengetua iaitu pengurusan, komunikasi, kerja

berpasukan dan penambahbaikkan berterusan merangkumi sebahagian daripada pengaruh kepimpinan pengetua. Ini bermakna terdapat daripada aspek kepimpinan yang tidak termasuk dalam kajian ini perlu diambilkira dan diterokai sepenuhnya bagi memantapkan lagi kualiti pengajaran guru di sekolah-sekolab menengah.

Cadangan Kajian Akan Datang

1.

Kajian yang melihat hubungan kepimpinan pengetua terhadap kualiti

pengajaran berkualiti akan lebih mantap lagi jika stail kepimpinan pengetua khususnya kepimpinan yang bercorak transformasional ( transformational )

diperbincangkan dengan terperinci.

2.

Dicadangkan juga, kajian tentang kepuasan kerja guru dengan stail

kepimpinan pengetua yang berkualiti sebagai ukuran kecemerlangan sekolah.

3.

Kepimpinan pengetua hanya merupakan salah satu dimensi persekolahan

yang mempengaruhi pengajaran dan pembelajaran. Faktor-faktor lain yang ditikirkan turut menyumbang kepada kecemerlangan sekolah perlu dikaji dan mungkin

diambilkira sebagai dimensi instrumen yang akan datang. Dicadangkan supaya

104

aspek hubungan sekolah dengan komuniti khasnya ibu bapa atau penjaga pelajar dan perkhidmatan kaunselor sekolah dalam meningkatkan pencapaian akademik turut dikaji pada masa akan datang.

4.

Pengukuran keberkesanan sekolah dalam mengendalikan aktiviti ko-

kurikulum dan pencapaian pelajar dalam bidang ini perlu diberi peluang untuk dibincangkan dan dicadangkan kajiannya dibuat pada masa depan.

105

Bibliografi

Abd. Karim Mohd Nor. “ Ke At-ah Kecemerlangan: Implikasi Dari Kajian Sekolah Efektif’. Jurnal Pengurusan Pendidikan, Jilid 3, Bil. 1, Jun 1993. Abdul Shukor Abdullah. “ Penilaian Semula Situasi Pengurusan Sekolah”. Jurnal Pengurusan Pendidikan. Genting highlands: Institut Aminuddin Baki, 4(l), 1994. Ahmad bin Mohamad Said. “ Wawasan 2020: Model Pembangunan Negara dan Implikasi Pendidikan”. Jurnal Guru . Mei, 1993. Ahmad Saman Bin Mohd Nawawi. “ Pengurusan Sekolah: Satu Cabaran”. Jurnal Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Keluaran 30, Jilid 68, 1986. Araki, C. “Leadership Study In Hawaii: How Characteristics Of Principal Affect The Schools”. NASSP Bulletin 66. Oktober, 1982. Arcaro, J. Quality in Education: An Implementation Handbook. Florida: St. Lucie Presql995. Arfah A. Aziz dan Ibrahim Yahaya. “ Managing Teachers And Their Roles” Jurnal Pendidikan Bahasa. Bil. 5, Dis. 1992. Atan, L. Pendidik dan Pendidikan. Petaling Jaya: Penerbitan Fajar bakti, 1984. Austin, G. “Exemplary Schools And The Search For Effectiveness”. Educational Leadership. 37,1979. Barrett, D. The TQM Paradigm: Key Ideas That Make it Work Oregon: Productivity Press, Inc. 1995. Barrett. D. Fast Focus On TQM. Portland: Productivity Press, 1994. Baykul, Y. “Productivity And Evaluation In Education”. Education . 113(2), 1993. Beeby, C. The Quality of Education in DeveIoping Counteries. Cambridge: Harvard University Press, 1966. Borgers, B. and Thompson, T. Implementing Continuous Improvement Management (CIM) In The Public Schools. New York: Scholastic Inc, 1994. Bounds, G. atal. Management : A Total Quality Perspective. Cincinnati: SouthWestern College Publishing, 1995.

106

Brookover, W and Lezotte, L. Changes In School Characteristic Coincident With Changes In Student Achievement. Michigan State University. 1979. Che Su Mustaffa dan Mohd. Fo’ad Sakdan‘Komunikasi Yang Efektif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran” Jurnal Guru . Mei, 1993. Clauset, K and Gaynor, A. “A Systems Perspective On Effective Schools”. Educational Leadership. December, 1982. Collins, P. “Very Model of A Middle School”. Education USA. April, 1980. Crosby, P. Quality is Free: The Art of Making Quality Certain. New York: McGraw Hill, 1979. Deming, E.Out of Crisis. Cambridge MIT Centre For Advanced Engineering Study. 1986. Dimmock, C. “Restructuring For School Effectiveness: Leading, Organising And Teaching For Effective Learning”. Educational Management And
Administration. 23(l), 1995

Dolan, K. Communication: A Practical Guide To School And Community Relations. California: Wadworth Publishing Company, 1996. Doss, D and Holley, F. A Cause For National Pause: Title I Schoolwide Projects. Austin: Office Of Research And Evaluation. 81, 1982. Edmonds, R. “Effective Schools For The Urban Poor”. Educational Leadership. October, 1979. Edmonds, R. “Programs of School Improvement” An Overview”. Educational Leadership. December, 1982. Eriksen. S. “ TQM and The Transformation From An Elite To A Mass System of Higher Education In The UK”. Quality Assurance in Education, 3(l),
1995.

Fleishman, E. “ Taxonomic Efforts In The Description of Leader Behaviour” The Leadership Quarterly. 2(4), Winter 199 1. Fullan, M. “ Implementing educational Change: Progress At LasT” . National
Institute Of Education. 1982.

Glenn, B. What Works? An Examination Of Effective Schools For Poor And Black Children. Havard University. 198 1.

107

Glover, D. “An Investigation of Criteria Used by Parents and Community in Judgement of School Quality”. Educational Research, 34 (l), (Spring) 1992. Glover, D. “An Investigation of Criteria Used by Parents and Community in Judgement of School Quality”. Educational Research, 34 (l), Spring, 1992. Glover, D. “An Investigation Of Criteria Used By Parents And Community In Judgement Of School Quality” . Education Research. 34( 1). Spring, 1992. Goetsch, D and Davis, S. Introduction to Total Quality. New Jersey: Prentice Hall, 1994. Gray, J. “ The Quality of Schooling: Framework for Judgement “. British Journal of Education Studies, 38(3), August 1990. Gribben, J. Effective Managerial Leadership, New York: Houghton Mifflin, 1972. Hallinger, P. “The Evolving Role Of American Principals: From Managerial to Instructional To Transformational Leaders. Journal Of Educational
Administration. 30(3), 1992.

Harold, R and McKenzie, P. “Curriculum Arrangements And Resource Allocation In Secondary Schools”. International Journal Of Educational Management.
3(3), 1989.

Hollander, E. Leadership Dynamics. New York: Free Press, 1978. Hradesky, J. Total Quality Management HandBook. New York: McGraw-Hill, Inc, 1995. Hussein Bin Haji Ahmad. “ Pengurusan Organisasi Institusi Yang Efektif Dalam Menghadapi Cabaran Wawasan 2020”. Jurnal Pengurusan Pendidikan. Z(l), Sept. 1991. Hussein Mahmood. Kepimpinan dan Keberkesanan Sekolah. Subang Jaya: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1993. Ibrahim Mamat. Kepimpinan Sekolah: Teori Untuk Praktis. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd, 1993. Immegart, G. “ The School Head, Director, Or Principal And School Assessment”.
International Journal of Educational Management, 8(l), 1994.

Jais Sahok. “ Nilai-nilai Hidup dan Etika Kerja yang Positif Sebagai Nadi Kepada Peningkatan Produktiviti”. Produktiviti. Kuala Lumpur: Perbadanan Produktiviti Negara, 39 ( Jan-feb), 1992.

108

Junaidy Abu Bakar. “ Komunikasi Organ&i: Kepentingan Bagi Industri Kecil dan Sederhana”. Dewan Ekonomi. November, 1996. Juran, J. Juran Leadership for Quality. New York: Free Press, 1989. Kanter, R. “The Middle manager as Innovator”. Havard Business Review. JulyAugust, 1982. Kast, F. and Rosenzweig, J. Experimental Exercises and Cases in Management. New York: McGraw-Hill, 1976. Kaufman, R and Zahn, D. Quality Management Plus: The Continuous Improvement Of Education. California: Corwin PressInc, 1993. Kerlinger, F. Foundation of Behavioral Research. 3rd ed. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1986. Khairul Anuar Samad. “ Rangkaian Munsyi”. Buletin Kementerian Pendidikan. 3(I), April, 1996. Klausmeier, H. “A Research Strategy For Educational Improvement”. Educational Research. February, 1982. Knezevich, S. Administration of Public Education: A Sourcebook For Leadership And Management Of Education Institution. 4th ed. New Row, 1989. York: Harper and Kohut, S. “ A Quality Middle School: What Makes The Difference ?” Educational Horizons. Winter, 1990. Kothari, C. Research Methodology: Research and Techniques. 5th Ed. New Delhi: Wiley Eastern Limited, 1985. Laporan Rancangan Malaysia Ke-7. BackBench. September 1996. LeBoeuf, M. The Productivity Challenge. New York: Mcgraw Hill, 1983. Leithwood et al, “The Nature, Causes and Consequences of Principals’ Practices : An Agenda For Future Research” , Journal of Education Administration, 24(4), 1990. Leithwood. K. “ The Move Toward Transformational Leadership” Educational Leadership. 49( 5), Feb. 1992. Lewis , R and Smith, D. Total Quality In Higher Education. Florida: St. Lucie Press, 1994.

109

Lezotte, L. A Final Report : Remedy For School Failure to Equitable Deliver Basic School Skills. Michigan State University. 1979. Lieberman, A and Miller, L. Introduction To Staff Development New Demands, New Realities, New Perspectives. New York: Teachers College Press, 1978. Little, J. School Success And Staff Development: The Role of Staff Development In Urban Desegregatedb Schools. Colo: Center For Research Inc. 1981. Madden, J. ‘School Effectiveness Study: State of California”. American Education Research. 1976. Maimunah Aminuddin. Human Resource Management. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd. 1992. Marginson, S. “ Productivity and Efficiency in Education”. Australian Journal of
Education, 35(2), 199 1.

Martin, L. Total Quality Management in Human Service Organizations. California, United State of America: SAGE Publication, Inc, 1993. Mat Nor Bin Supaat. Iklim Kualiti Organisasi: Satu Kajian Ke Atas SekolahSekolah Menengah Di Daerah Hilir Perak Tesis Sarjana. Kedah : Universiti Utara Malaysia, 1996. Maznah Ahmad et al. “Tujuh Strategi ke Arah Kecemerlangan Organisasi: Pengalaman Jabatan Penilaian Dan Perkhidmatan Harta (JPPH)“. Buletin Produktiviti Dan Kualiti, 4(l), (1994). McGaw, B et al. Making School More Effective. Victoria: The Australian Council For Educational Research Ltd, 1992. McLeod, R. Management Information Systems. Englewood Cliff, New Jersey: Prentice-Hall Inc, 1995. McQuade, F and Champagne, D. How To Make A Better School. Massachussetts: Allyn and Bacon, 1995. MD. Ismail ZamZam. “Hubungan Manusia Dan Kemanusiaan Dalam Pengurusan Sekolah” . Jurnal Guru. Mei, 1989. Mendez-Morse, S. Instructional Leaderhip In Student At Risk School. Gohper of School Improvement (Internet), 1996. Mink, 0 et al Developing And managing Open Organization. Texas: Learning Concepts. 1979.

110

Mohamad Nor Che’ Nor. Asas - asas Pendidikan: Satu Pengenalan. Selangor: Flo Enterprise Sdn Bhd, 1990. Mohd. Dahalan Bin Mohd Ramli. “ Peranan Kurikulum ke Arah Kesejahteraan Insan” . Jurnal Guru. Mei, 1989. Mohd. Zin Sham. Improving The Quality of Education: A Malaysian Experience. Tesis Master. University of Lancaster, 1987. Morgan, C. and Murgatroyd, S. Total Quality Management In Public Sector: An International Perspective. London: Open University Press, 1994. Mortimore, P and Stone, C. “ Measuring Educational Quality”. British Journal of
Education, 39(l), 1990.

Mossard, G. “A Technical Skills Framework” Journal of Management Science &
Policy Analysis. 8, 199 1.

Mossard. G. “A TQM technical skills framework”. Journal of Management Science & Policy Analysis, 8, 199 1. Murgatroyd, S. “Kaizen: School-Wide Quality Improvement”. School Organization. 9(2), 1989. Murgatroyd, S. and Morgan, C. Total Quality Management and The School. Philadelphia: Open University Press, 1994. Oakland, J. Total Quality Management. 2nd ed. Oxford: Butterworth - Heinemann Ltd, 1993. Odden, A. “ Symposium: Micro-approaches to Educational Productivity. Discovering Educational Productivity: An Organizational Approach’. Educational Evaluation and Policy Analysis, 14(4), Winter 1992. Omar Abdul dan Robiah Sidin. “ Lokus Kawalan Dan Hubungannya Dengan Kuasa Pengetua: Satu Kajian Kes Di Malaysia” . Jurnal Pengurusan Pendidikan, 3(l), Jun 1993. Ouchi, W. How American Business Can Meet The Japanese Challenge. Reading: Addison - Wesley, 1981. Porter, A. “ Creating A System Of School Process Indicator” Educational Evaluation And Policy Analysis, 13(l), Spring, 1991 Prentice-Hall , Inc, 1990. Prescott, B. Creating A World Class Quality Organisation: 10 Essentials For Business Success. London: Kogan Page, 1995.

111

Psacharopoulos. G, “Return to Education: A further International Update and Implications”. Journal of Human Resource,l985. Quick, T. Success Team Building. New York: AMACOM, 1992. Ramlan Abd. Samad. “ Memantapkan Keupayaan Sekolah” Dewan Masyarakat. Julai, 1995. Razik, T and Swanson, A. Fundamental Concepts of Educational Leadership and Management. U. S.A: Prentice Hall, 1995. Rego. “The Quality of Instruction in Brazillian Education Today”. Journal of The
College of Perceptions, 36 (2), 1986.

Riley, K and Nuttall, D. Measuring Quality: Education Indicators - United Kingdom and International Perspectives. London: The Falmer Press. 1994. Robbins, S. Organizational Behavior: Concepts, Controversies, And Application. 6th ed Englewood Cliff, New Jerse y: Prentice-Hall Inc. 1993. Roshidi Hassan. “Strategi Meningkatkan Produktiviti dan Kualiti Dalam Organisasi”. Produktiviti. Kuala Lumpur: Perbadanan Produktiviti Negara, 39( Jan -feb), 1992. Rossow, L.The Principalship : Dimensions in Instructional Leadership. New Jersey : Prentice-Hall Inc, 1990. Rutter, M et al. Fifteen Thousands Hours: Secondary Schools And Their Effects on Children. Cambridge: Havard University Press. 1979. Saat Md. Yassin. “ Cabaran Yang Dihadapi Oleh Pentadbiran Sekolah Dalam Abad ke-2 1”. Aliran Dalam Amalan Pendidikan Menjelang Abad ke-21, Suntingan Juriah et al. Kuala Lumpur: Percetakan Watan Sdn, 1990. Sagor, R. and Barnett, B. The TQE Principal: A Transformed Leader.Califomia: Corwin Press Inc, 1994. Sallis, E. Total Quality Management In Education. London: Kogan Page,l993. Schmidt, W and Finnigan, J. TQ Manager: A Practical Guide For Managing in a Total Quality Organization. California: Jossey-Bass Inc. 1993. Scott, M. and Palmer, J. “Eight Principles For The “ Total Quality” Schools”. Education, 115( 1), 1994. Sekaran, U. Research Methods For Business: A Skill Building Approach. 2nd ed. New York: John Wiley & Sons Inc. 1992

112

Seyfarth, J. Personal Management For Efficient Schools. 2nd edition. Boston: Allan and Bacon, 1996. Shahrir, J dan Sharil, M. “Persepsi Guru Besar Dan Murid Mengenai Ciri-ciri Guru Yang Berkualiti”. Jurnal Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Keluaran 76 - 77, Jilid 36, 1992. Skitty, Y. and Buchler, V. Productivity and Quality Through People. 1987. Stockard, J and Mayberry. M Effective Educational Enviroments. California: Corwin Press, Inc, 1992. Suarez, G. “ Managing Fear In The Workplace”. Journal For Quality and Participation. December, 1994. Tembun Ghani et al Kumpulan Kawalan Mutu (QCC): Falsafah, Pendekatan & Kaedah. Kuala Lumpur: Percetakan Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985. Thor, C. The Measure of Success. United State of America: Oliver Wright Publication Inc. 1994. Trethovan, D. Managing With Appraisal: Achieving Quality Schoools Through Performance Management. London: Paul Chapman Publishing Ltd, 199 1. Turban, E. dan Meredith, J. Fundamental of Management Science.6th ed. United States of America: Richard D. Irwin, Inc, 1994. Vanesky, R and Wintield, D. “ School That Succed Beyond Expectations In Reading”. Studies In Education. 1979. Walker, A. “Team In Schools: Looking Below The Surface”. International Journal Of Educational Management. 8(4), 1994. Wan Ahmad Nasir Hassan. “Pentadbiran/Pengurusan Sekolah Ke Arah Peningkatan Disiplin Sekolah”. Jurnal Pendidikan Kementerian Pendidikan Malaysia. Keluaran 29, Jilid 66, 1985. Weber, G. Inner - city Children Can Be Taught To Read: Four Success School. Washington: Council for basic Education, 1971. Weller, L. and Hartley, S. “ Why are Educators Stonewalling TQM? “, The Total
Quality Magazine, 6 (3), (1994).

West, A. et al “Choice Of High Schools: Pupils’ Perceptions” Educational
Research. 33(l), 1992.

Wilkinson, C and Cave, E. Teaching And Managing: Inseparable Activities In Schools. New York: Croom Helm, 1987.
113

Wilkinson, C. and Cave, E.Teaching and Managing: Inseparable Activities in Schools. United States of America: Croom Helm Ltd. 1987. Willower, D. “ School Principals, School Cultures and School Improvement”.

Education Horizon. 63(l), 1984.
Zaidatul Akmaliah Lope Pihie. Pentadbiran Pendidikan. Kuala Lumpur: Percetakan Fajar Bakti, 1990. Zairi, M. TQM - Based Performance Measurement: Practical Guidelines. Letchworth: Technical Communication Ltd. 1992

114

LAMPIRAN

/

c

BAHAGIAN PERANCANGAN DAN PENYELIDIKAN PENDIDIKAN. KEMENTERIAN PENDIDIKAN. _ .bRAS 2, 3 DAN 5, BLOK J.

Telefim 2556900

PUSAT BANDAR DAMANSARA. 50604 KUALA LUMPUR
Ruj. Tuan: Ruj. Keni: Torikh:

Kawat: “PENDlDtKAf4” Faks: 03.2554960

KP(BPPP)13/15

Jld.‘-k( f23)
33

ogos 199

Cik Norhayati Sidek, 2 4 , P e r s i a r a n W i r a Jaya T i m u r 3 0 .
Taman Rapat, Ipoh.

Puan, Kebenaran

Bagi MenjalankanKajian Ke Sekolah-Sekolah, Bagi Menjalankan Kajian Ke Jabatan-Jabatan Dan Institusi-Institusi Di Bawah Kementerian Pendidikan Malaysia Adalah saya diarah untuk memaklumkan bahawa permohonan puan untuk menjalankan kajian mengenai
“ T h e D e v e l o p m e n t O f Quality And Productivity Performance Indicator For Secondary Schools”. diluluskan K e l u l u s a n ini a d a l a h b e r d a s a r k a n k e p a d a h a n y a apa y a n g 2. t e r k a n d u n g di dalam cadangan penyelidikan yang puan kemukakan ke B a h a g i a n ini. Kebenaran basi menqqunakan sampel kalian perlu d i p e r o l e h i dat-jpada K e t u a &haqian/Penqarah -Pendidikan N e a e r i yang ber kenaan,, 3. ke Puan juga dikehendaki menghantar senaskhah hasil kajian puan Bahagian ini s e b a i k s a h a j a s e l e s a i k e l a k .

Sekian.
“BERKH

I OMAT UNTUK NEGARA”

“CINTAILAH BAHASA KITA”
Saya y a n g menurut

perintah,

O&4L-c4(

.

(DR. ABD. KARIM BIN MD. NOR) b.p. Pengarah Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, b.p. Pendaftar Besar Sekolah-Sekolah dan Guru-Guru, Kementerian Pendidikan.

KEPADA SESTAPA YANG BERKENAAN

Adalah disahkan bahawa Norhayati binti Sidek, No. matrik 80283, ialah pelajar siswazah program Sarjana Sains (Pengurusan) UUMAAB di Universiti ini. Beliau perlu mengutip setta mengumpul data/maklumat daripada berbagai sumber yang telah dikenalpasti untuk membolehkan beliau memenuhi keperluan keja kursus bagi program ini. Sehubungan itu, kami amat berbesar hati sekiranya pihak tuan/puan dapat member-i kerjasama dan bantuan kepada beliau dalam usaha tersebut.

(RAMLAH C H E K ) b.p. Dekan

s.k. Fail Pelajar

s-siapa#&+%h

JABATAN PENDIDIKAN PERLIS JALAN TUN ABD. RAZAK 01990 KANGAR PERLIS INDERA KAYANGAN

TELEFON: Pejabat - 04-9761177 Bilik Pengarah - M-B763166 Rumah Pengarah - 04-9761661

FAX:
Pejabat Peperiksaan 04-9767060 04-9769366

.

Ruj.Tuan: Ruj.Kami:

jPPs.PPGS.5.23(63)

Tarikh:

07 November 1996 25 J’Akhir 1417

Puan Norhayati bin t i Sia!ek,

24, Persiaran Wira Jaya Timor 30, Taman Rapat, 31350 Ipoh, Perak Darul Ridzuan.

Puan,
Kebenaran Mettjalankan Kaiian Di Sekoluh-Sekolah Menettauh Nezeti Perlis

Dengan hormatnya ssya diarah merujuk kepada perkara yang tersebut di atas. 2. Jabatan ini tiada halangan bagi puan menjalankan kajian sebagai memenuhi sebahagian daripada Program Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan).
“Pembiman lnstrutnen Llnluk Mengukur Kunliti Dan Produktiviti Sekolah Menengah”,

3. Puan juga dikehendaki mendapat kebenaran dan persetujuan daripada Pengetua sekolah berkenaan terlebih dahulu. Senaskah bahan kajian hendaklah dihantar ke bahagian ini setelah selesai kajian tersebut.
“l?ERKkIIDMA?‘ UV7UK NEGARR”

(kL4Jl SULAiMAN

BIN ISMA.lL)

b.p. Pengarah Pendidikan, Perlis.
MKHM/sr..

(Slla catatkan rujukan Jabatan ini apabila berhubung)

Norhayati Binti Sidek Sekolah Siswazah Universiti Utara Malaysia 06010 Sintok Kedah Darul Aman
Tajuk Kajian : Pembinaan Instrumen Bagi Mengukur Kualiti Dan Produktiviti Sekolah Menengah

Tuan / Puan, Terima kasih kcrana sudi mcnjadi salah scorang rcspondcn untuk kajian ini. Kajian ini dibuat sebagai memenuhi sebahagian syarat Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) di Universiti Utara Malaysia. Tujuannya ialah untuk mengumpul maklumat berkenaan dengan kepimpinan pengetua sekolah bagi pembinaan instrumen untuk mengukur kualiti dan produktiviti sekolah menengah, yang kelak akan digunakan untuk mempertingkatkan lagi kualiti perkhidmatan sekolah. Kajian ini bukan untuk mengkaji seseorang individu dan segala maklumat yang diperolehi tidak akan dilaporkan di dalam sesuatu bentuk yang boleh menunjukkan identiti seseorang. Segala maklumat yang diperolehi adaiah dirahsiakan. Kerjasama dan penyertaan tuan / puan dalam kajian ini amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. Terima kasih.

........................................

Norhayati Binti Sidek Pelajar Ijazah Sarjana Sains (Pengurusan) Program Kembar IAB - UUM 1995 / 1996

SOAL SELIDIK k.01) R E S P O N D E N

2

3

fin

S i l a j a w a b s e m u a soalan y a n g Ijcrikut, pengetua sekolah tuan/puan d-engan yang berkenaan. 1.
Sangat

mengenai kepimpinan MEMBULATKAN n o m b o r

Tidak Bcrxclu j u

2 . T i d a k Bersctuju
3.

‘I’i dnk Pas 1 i Bcrsetuju Snngat IIcrscluju

4. 5 .

BAIIAGIAN A : PENGURUSAN Kosongkan r u a n g ini

L’cTlgc 1 ua 1I Mcngadaknn m c s y u a r a t tlcrlg;~n g u r u - g u r u da1 am ITlcrarlcarlp kurikulum. Bcrbincang dengan kc lu;l.-kc t CI;I jabstun s e b e l u m menycdi:lkilll / be Ian jawan bagi menws t i kan p e r u n t u k a n kewangan tl igunakan scpenuhnyn. Menguruskan pcro I char1 p e r a l a t a n dan baharl-baharl b a n t u a n pengajaran bagi mcningka t kan kcberkesanarl pengnjaran g u r u . Mengemask i rl’i bu t i ran sCII;‘I I‘~I i semak 1 at i han/k.ursus yang p e r n a h d i h a d i r i 01~11 g u r u - g u r u clar i m a s a k c ,C;emilsi~.

c

l

7 -.

3,

4,

1

Kosongkan

r u a n g ini

5.

Menyediokan tnkwim s’ekolnh untuk kemudahan semua guru m e m b u a t r u j u k a n rancnngan tahunan. Mcnganalisis keputusan p e p e r i k s a a n .pelajar bcrsnm;~. sama d e n g a n g u r u . Menggunakan data da 1 am mcmhll:l t sesuatu keputusan. Menyel ia g u r u d i d a l a m kc-l;:.; d a r i m a s a k c semasn. Sering kel ihalnn (Ii k~Wi1:>;~~1 sckolah u n t u k mclnkukr~r~ penyeliaan.

,I

6.

7. 8. 9.

1 0 . M e n g u a t k u a s a k a n peruiurnn sekolah bagi memnstikan suasana pengajnran dan apembelajarnn y a n g sclcs;~.

cl I n I I
cl I cl I

BAIIAGIAN B : KOMIJNI
Penge tua

KASI

1 1 . B e r s i k a p t e r b u k a clen~::lu ):uru k e t i k a p e r b i n c a n g a n clilakuknn. 12. M e n g h o r m a t i pandangan guru k e t i k a s e m a s a pcrbincangzirl diadakan. 1 3 . M e n j a d i d i r i pendcngnr .~ilr\p baik ketika berkomunikasi dengan guru. 1 4 . B e r s c d i a m e m b c r i pcnjeI:iscln mengenai sebarang t i ntl;l kan yang d i 1 akukan .

,

.

Kosongkan ruang ini 15. B e r s e d i a m e n c r i m a scgala r i n t i h a n k e t i k a intcraksi tidak f o r m a l d i Inkukan. 1 (i . S e g a l a arahrln string d i s a m p a i k a n mclnlui I isnn. 1 7 . Member i ga lnknn kcpatla ~rr 1.11 u n t u k tcrus mcmajukan tl i r i . 18. M e m b e r i k a n bimbingan tlnn t u n j u k a j a r kepadil g u r u I>;tgc memban tu mcni ngkat knrl ku;t ! i t i pengajnran. i9. Mcngadakan pcrbincnngnn ur~tuk mcmpcrbn i k i kacrla h pcrlg;l .j :I I’:I II sclcpns pcnycl iailn tli IiIkl:b;III. 20 ;- Memi n ta mak 1 urn ba I a:; tl;~ I I ip;l(l;I g u r u ten t a n g t indnk;Irl !‘;III!: t e l a h pcngctun Iakuknrl IIIIIU~ mcwu judkan suas:111;1 Y;I~I:~ .;c‘ I c’:;;l.
BAWIG I A N C : 2

-I

7

2

I 2

7 ”

El I El cl L-l I

KERJA

DI:KI’AS:JK/‘:i - --...- -_- -

Pcnge tua 2 1 . Menggalnkkan g u r u m e Litk:;il~~i~k;~~l sesuatu tugas da I a111 S;I t I I pasukan. 22. M e m b e r i kan kebcbasnn kcpatl;~ g u r u - g u r u u n t u k menjil I;tt~l;arr a k t i v i t i m c t c k a (Inlam :;a111 pnsukan.
1 ‘,

2

cl cl

23 . Memudahknn pe ro I chilrl III:I I c I’ i ;I I clan kewangan un tuk kcp~r I II;IO akt iv i t.i PasukarI . 24. Bcrkongsi tnnggung.jawat~ tlcrr~~,.;~~~ guru-gUrU dengan IllClllbUil 1 keputusan yang btll-ka i I *II; (I(*II~J;III pcngajurari dart I>crnl)cB I it jil rilri .

2

2

cl I

Kosongkan ruang ini

25.

Memberikan sokongan moral dengan menghadirkan diri dalam mesyuarat panitia.

12

3 4 5

cl

26. Memuji pasukan guru yang berjaya mendapat sesuatu anugerah atau penghormatan. 27. Bertindak sebagai ketua yang bertindak untuk menjamin keharmonian pasukan. 28. Meraikan guru-guru apabila sekolah mencapai sesuatu kejayaan. 29. Berkongsi maklum balas dengdll pasukan-pasukan guru dari masa ke semasa. 30. Menggalakkan interaksi dan kerjasama di antara pasukan -'guru panitia.
BAHAGIAN D : PEMBAIKAN BEH'IW~USAN ---Pengetua

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

I
cl cl

1.

2

3

4

5

1

2

3

4

5

12

3

4

5

31. Sentiasa meminta pandangan guru dalam usaha memperbaiki keadaan sekolah. 32. Sentiasa berbincang cleng;.ll guru-guru untuk memperbaiki kualiti pengajaran dan pembelajaran dari masa ke semasa. 33. Sentiasa menggalakkan cp’rrl menggunakan pelbagai pendekatan dalam pengajnran mereka. 34. Sentiasi memperbaiki infrastruktur sekolah supaya mencapai kualiti yang lehih baik secara berterusan.

I 2

3 4 5

12

3 4 5

1 2

3 4 5

I El

12

3

4

5

Kosongtsn

ruang ini

35. Sentiasa memberikan keyakinan kepada guru-guru untuk memajukan diri dalam kerjaya. 3 6 . S e n t i a s a m e r a n g k a tindakan/ rancangan baru untuk mempertingkatkan lagi kejayaan sekolah. 37. Menggalakkan guru-guru m e n g i k u t i latihan/kursus perkembangan staf anjuran Kementerian Pendidikan Malaysia/Jabatan Pendidikan Negeri. 38. Berbincang dengan guru-guru tentang p r e s t a s i t a h u n a n sebelum membuat penilaian. 39. Menggunakan statistik dalam membuat penilaian prestasi keseluruhan bagi memantau kemajuan.

I

I

I
El I I I I I I

BAIIAGIAN E : PENGAJARAN BERICUALITI

40. Guru menyediakan rancangan p e n g a j a r a n secara h a r i a n dan jangka panjang. 41. Guru membuat penyerahan awal untuk mendapatkan bahan-bahan keperluan untuk pengajaran. 42. Guru menyelaras prosedur mengajar supaya menepati objektif pengajaran. 43. Guru bekerjasama dengan rakan sekerja di sekolah untuk pembinaan kurikulum dan memilih bahan-bahan pengajaran . 44. Guru menyatakan matlamat pengajaran dengan jelas kepada semua pelajar.

5

Kosongkan ruang ini
45. Guru m e m a n t a u p r e s t a s i p e l a j a r dan membuat pengubahsuaian kaedah pengajaran mengikut tahap kesukaran dan kefahaman pelajar. 1 2 3 4 5

I I I I I

46. Guru memperuntukkan masa untuk aktiviti-aktiviti yang menghasilkan tahap pengajaran d a n pembelajaran y a n g t i n g g i . 47. Guru s e n t i a s a memberikan, mengumpul dan menilai kerja rumah. 48. Guru menyediakan maklumbalas terhadap pencapaian pelajar. 49. Guru mempamerkan harapan yang tinggi kepada pencapaian pelajar.

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

TERIM K A S I H KERANA TELAH MEUBER I KER JASANA YANO SEWA JARNYA

6

Bil 1. 2. 3.

Nama Sekolah S. M. Dato Sheikh Ahmad 02600 Arau. S. M. Syed Ahmad 02600 Tambun Tulang. S. M. Syed Hassan 0 1000 Kangar. S. M. R. P. M. Tengku Fuziah 02200 Kaki Bukit. S. M. Kuala Perlis S. M. Dato Jaafar Hassan

Bil II. 12.

Nama Sekolah S. M. Syed Saffl 02700 Simpang Empat. S. M. Syed Sirajuddin 02600 Arau. S. M. Tengku Sulaiman 02400 Beseri. S. M. Arau 02600 Arau.

13. 14.

4.

S. M. Keb. Agama Arau

S. M. Putra S. M. Teknik Arau S. M. Vokasional Kangar S. M. Tuanku Syed Putra 01000 Kangar.

S. M. Derma S, M. Syed Alwi 0 1000 Kangar

Sekolah - Sekolah Menengah Di Seluruh Negeri Perlis

BIODATA

Norhayati Binti Sidek dilahirkan pada 5 November 1962. Beliau memperolehi Ijazah Pertama, B.Sc. di University College Cardiff, Wales, United Kingdom dalam bidang Kimia pada tahun 1985 dan Sijil Perguruan Lepasan Ijazah di Maktab Perguruan

Persekutuan, Pulau Pinang pada tahun 1986. Beliau pernah berkhidmat sebagai guru Sains dan Matematik di Sekolah Menengah Sultan Yussuf, Batu Gajah, Perak dan Sekolah Menengah Jenis Kebangsaan Yuk Choy, Ipoh, Perak. Sekarang beliau masih berkhidmat di Sekolah Raja Chulan, Ipoh, Perak.