MANUAL KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU KANDUNGAN Bahagian I Pengurusan Keselamatan dan

Kesihatan Pekerjaan HSAJB 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2. Peranan Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Bahagian II Garis Panduan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Audit Keselamatan 2. Kenalpasti hazard 3. Garis Panduan Alat lindung diri 4. Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja 5. Garis Panduan Mnegurangkan risiko dan jangkitan besilang di wad 6. Garis Panduan Pengurusan Sisa Kimia 2. Peraturan dan Garis Panduan yang tertakluk di bawah Bahagian III Prosedur-Prosedur Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Prosedur Notifikasi Aduan, Kemalangan, Kemalangan Nyaris, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan 2. Kejadian berbahay yang boleh diberitahu 3. Penyakit Industri yang kena beritahu 4. Prosedur Kecemasan Kebakaran Dan Pengungsian Bangunan 5. Prosedur Pertolongan Cemas Bahagian IV Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1. Peraturan Keselamatan Am 2. Peraturan Pengendalian Pesakit Ganas 3. Peraturan Keselamatan Pengankutan / Kenderaan Bahagian V CONTOH Lampiran 1 : Pakej Orientasi Keselamatan dan Kesihatan Perkerjkaan Lampiran 2 : Job Safety Anlysis Lampiran 3 : Polisi Keselamatan Unit Pemulihan Carakerja HSAJB Lampiran 4 : Contractor Safety Requirement Lampiran 5 : Senarai Semak Tugas penyelengraan alat, bangunan dan kebersihan Lampiran 6 : Architectural Design Lampiran 7 : Checklist falls prevention.

BAHAGIAN I PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini disediakan berasaskan kepada keperluan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514), Seksyen 16 yang mana menekankan beberapa perkara penting berkaitan dengan dasar keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang wajib dilaksanakan oleh majikan. Antara perkara tersebut termasuklah ; n Mempromosi keselamatan dan kesihatan, mencegah kemalangan, penyakit pekerjaan, keracunan pekerjaan dan kejadian berbahaya n Mematuhi kehendak perundangan KKPp dan lain-lain kehendak n Mengiktiraf prestasi kkp adalah sebahagian daripada prestasi perkhidmatan n Pekerja dan wakil mereka dirujuk n Memastikan pengurusan dan pekerja adalah berkelayakan dan faham akan hak mereka n Memperuntukan sumber yang perlu n Penambahbaikan berterusan Objektif n Untuk menggalakkan perundingan dan kerjasama diantara pihak pengurusan dan pekerja untuk meningkatkan tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. n Untuk menyediakan komunikasi 2 hala dalam pengembangan dan penyebaran maklumat yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan. n Untuk menggalakkan minat dan kesedaran semua kumpulan pengurusan dan pekerja terhadap keselamatan dan kesihatan Skop Pelaksanaan Dasar Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan ini hendaklah dilaksanakan di semua premis di dalam kawasan Hospital Sultanah Aminah .

2. PERANAN PENGURUSAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

2. 1 Tanggungjawab Pengurusan

a) Setiap Ketua Bahagian, Seksyen dan Unit adalah bertanggungjawab sepenuhnya untuk melaksanakan dasar dan memperuntukkan sumber yang mencukupi bagi mencapai maksud tersebut.

b) Setiap Pengurus di dalam syarikat adalah bertanggungjawab memastikan bahawa setiap aktiviti dan lokasi kerja di bawah pengawasannya selamat dan tanpa risiko kepada kesihatan.

c) Menyedia dan memelihara tahap keselamatan dan kesihatan yang tertinggi bagi setiap kemudahan, loji, peralatan dan sistem beserta dengan kebajikan dan kemudahan pertolongan cemas.

d) Mewujudkan komunikasi berkesan supaya pihak pengurusan dan para pekerja dapat bekerjasama dalam membentuk dan mempromosikan langkah-langkah bagi memastikan keselamatan di tempat kerja.

e) Memberi latihan dan pengetahuan kepada para pekerja tentang risiko yang dihadapi semasa dan di tempat kerja.

f) Memastikan setiap kontraktor dan pembekal dipilih berdasarkan keperluan keselamatan dan kesihatan syarikat.

g) Menyediakan peralatan keselamatan dan perlindungan diri yang mencukupi untuk setiap pekerja.

h) Mewujudkan dan mengemaskini prosedur kecemasan selaras dengan keperluan perundangan dan komuniti setempat.

i) Mematuhi semua perundangan dan peraturan negara dan mempromosikan amalan keselamatan yang terbaik.

2.2 Tanggungjawab Pekerja a) Setiap pekerja bertanggungjawab ke atas keselamatan dan kesihatan diri sendiri, rakan sekerja, syarikat dan masyarakat.

b) Pekerja mestilah bekerjasama dengan pihak pengurusan dalam semua aspek keselamatan dan kesihatan.

c) Pekerja mestilah mematuhi sebarang arahan atau peraturan keselamatan dan kesihatan yang diadakan oleh pihak pengurusan.

d) Pekerja mestilah memakai atau menggunakan peralatan perlindungan diri yang dibekalkan di sepanjang waktu bekerja.

Dasar atau Polisi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan dibentuk berasaskan kepada peraturan-peraruran AKKP 1994 dan juga tataamalan industri. Mengikut seksyen 36 Akta yang sama, tataamalan industri adalah terdiri daripada arahan-arahan yang pada hemat Menteri Sumber Manusia perlu atau patut untuk panduan majikan dan pekerja dalam mematuhi kehendak-kehendak Akta. Suatu tataamalan terdiri daripada apa-apa standard, kaedah, spesifikasi atau peruntukkan berhubungan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang diluluskan oleh Menteri Sumber Manusia. Tataamalan juga perlu memakai, mengandungi atau merujuk kepada mana-mana dokumen yang dirumus atau disiarkan oleh mana-mana badan atau pihak yang berkuasa. Penalti Kegagalan menyediakan dasar keselamatan boleh menyebabkan majikan disabitkan kesalahan di bawah seksyen 195 di mana sekiranya didapati bersalah majikan boleh dikenakan denda tidak melebihi RM50,000 atau dipenjarakan tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali.

kemalangan nyaris. PUNCA KEMALANGAN. Mengkaji semula keberkesanan program keselamatan dan kesihatan : n Kursus induksi n Kempen keselamatan n Program pendedahan bunyi bising n Kesan dari segi : n Kadar kemalangan n Kesedaran/sikap pekerja n Pemahaman tentang aspek keselamatan & kesihatan . Menjalankan kajian tentang trend kemalangan. UNDANG-UNDANG DALAM n n n n n FUNGSI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN 1. KELAKUAN TIDAK SELAMAT.3 KOMPOSISI JAWATANKUASA KESELAMATAN DAN KESIHATAN n PENGERUSI n Majikan / pengurus yang diberi kuasa n SETIAUSAHA n Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan n WAKIL MAJIKAN & PEKERJA § 2 Wakil . kejadian merbahaya dan keracunan / penyakit pekerjaan dari segi : n Masa kemalangan n Punca / sebab kemalangan n Jumlah kemalangan 3.2.Jika Pekerja Lebih Dari 100 orang n Pengurus Bahagian/Penyelia Bahagian n Perlantikan dibuat oleh : § dipilih oleh pekerja-pekerja § dipilih oleh majikan Mewakili pelbagai bahagian tempat kerja KELEBIHAN MENGETAHUI KEADAAN MERBAHAYA. Membantu dalam menyediakan sistem / prosedur kerja selamat n SOP setiap proses/aktiviti n Pemilihan PPE n Permit kerja untuk sub kontraktor 2.Jika Pekerja Kurang Dari 100 orang § 4 Wakil .

Mengkaji semula dasar/polisi keselamatan dan kesihatan n Terdapat kelemahan n Berlaku kemalangan n Berlaku penyakit perusahaan n Banyak aduan n Perubahan dalam pengurusan 5.4. Menyiasat setiap kemalangan & cadangan Siasat/Periksa Tempat Kerja Selepas Kemalangan Pegawai Keselamatan Dan Kesihatan /AJK Mengemukakan Laporan Siasatan Kepada Pengerusi & Cadangan Pengerusi Perlu Mengadakan Mesyuarat Dengan Segera . Pemeriksaan tempat kerja /cadangan pembaikan seperti dibawah : Pemeriksaan Tempat Kerja Bincang / Rekod dan Melapor Sediakan Cadangan Kepada Majikan 6.

TINDAKAN KEATAS LAPORAN DAN CADANGAN JAWATANKUASA DALAM FUNGSI 5 & 6 SHO/Pengerusi Kemukakan Laporan Dan Cadangan Kepada Majikan Majikan Selepas Menerima Laporan berbincang dengan SHO /Pengerusi & Rekodkan Keputusan Majikan Majikan Mengarahkan Tindakan Pembetulan 7. Menerima aduan yang diterima berkaitan dengan keadaan tidak selamat dan membuat cadangan pembaikan Aduan Pekerja Tindakan Pembetulan Tindakan Tidak Dapat dibuat/Tidak Dilayan Rujuk Pada JKK Selesai Tindakan Pembaikan Oleh Majikan JKK Sediakan Laporan Dan cadangan Kepada Majikan Tiada Tindakan Majikan .

8. Membincangkan dan menimbangkan laporan yang dikemukakan oleh n Juru audit keselamatan dan kesihatan n Pegawai penguatkuasa agensi kerajaan n Lain lain laporan dan maklumat yang dikemukan oleh SHO / AJK 2.4 Mesyuarat Jawatankuasa Keselamatan n KEKERAPAN MESYUARAT n Seberapa kerap bergantung kepada risiko kerja yang terlibat § Risiko tinggi .1 bulan/sekali § Risiko rendah . ceramah dan lain-lain kegiatan untuk menggalakkan perjalanan kerja selamat 10.Majikan n Bilik mesyuarat yang sesuai perlu disediakan n Peralatan bilik mesyuarat yang mencukupi n Membenarkan anggota JKK menghadiri mesyuarat sewaktu bekerja .3 bulan/sekali § Lebih kerap semasa permulaan pembentukan jawatan kuasa n Tidak kurang dari 3 bulan sekali n Mesyuarat segera § Kemalangan maut § Kemalangan yang melibatkan kecederaan badan yang serius § Kemalangan nyaris § Kejadian merbahaya n PERKARA PERBINCANGAN n Keselamatan dan kesihatan tempat kerja sahaja n KEMUDAHAN MESYUARAT . Memberi bantuan kepada majikan dalam menjalankan kerja kerja promosi seperti kempen. Penyelesaian aduan Majikan Tidak Membuat Tindakan Kerana Ada Alasan Majikan Mengemukakan Alasan Kepada JKK JKK Tidak Setuju JKK Perlu Memohon Ketua Pengarah JKKP Menjalankan Pemeriksaan Untuk Penyelesaian 9.

dianggarkan 5. Pelbagai nama diberikan kepada aktiviti ini antaranya pemeriksaan keselamatan. 2000). Sungguhpun begitu.BAHAGIAN II GARIS PANDUAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. Majlis Kebangsaan Keselamatan dan Kesihatan Pekerja. Definisi Audit Keselamatan Perkataan audit diambil daripada perkataan Latin audire yang bermaksud didengar kerana semasa pertama kali diperkenalkan audit melibatkan pembentangan secara oral (Fuller dan Vassie. Berdasarkan Buletin pada bulan Januari 2002 yang dikeluarkan oleh NIOSH. Menurut Wallace (1995) audit sebagai pengesahan secara langsung sesuatu aktiviti dengan menggunakan pendekatan sistematik untuk mengenalpasti kekuatan dan kelemahan dengan cara membandingkan apa yang ada dan yang dilakukan dengan standard. .8% kejadian kemalangan industri berlaku terhadap setiap 1000 pekerja. Audit keselamatan juga merujuk kepada audit keselamatan dan kesihatan tentang loji dan sistem kerja untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang yang diambil kerja di tempat kerja1. 2004). kemalangan boleh dikawal sekiranya pemeriksaan dan audit keselamatan secara berjadual dilakukan demi melihat aspek manakah yang tidak komplian dengan sistem yang sepatutnya dilaksanakan dalam sesebuah organisasi. keefisyenan dan juga kebolehpercayaan sesuatu system pengurusan keselamatan dan kesihatan dan seterusnya merangka pelan untuk memperbaiki kelemahan (Health and Safety Executive. pelbagai program dijana oleh pelbagai kementerian dan jabatan yang terlibat dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan antaranya Kementerian Sumber Manusia. NIOSH. AUDIT KESELAMATAN Pengenalan Kegagalan memastikan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja menyebabkan peratusan kemalangan di tempat kerja meningkat hampir setiap tahun. lawatan mengejut dan sebagainya (Kamal Halili. amalan dan undang-undang. Antara takrifan audit keselamatan dan kesihatan ialah ia merupakan sebagai satu proses yang tersusun bagi mengumpul maklumat berkenaan dengan keberkesanan. Maka dengan itu. 2001). analisa dan penyelidikan keselamatan. DOSH dan sebagainya.

di samping mencari kekuatan dan kelemahan organisasi bagi mengenalpasti langkah-langkah pembaikan yang boleh diambil. yang dilantik oleh majikan untuk menjalankan audit keselamatan di tempat kerja. Perlaksanaan yang sempurna dan berterusan menunjukkan komitmen dan iltizam yang tinggi daripada pihak pengurusan secara tidak langsung memotivasikan pekerja betapa pentingnya menitikberatkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja Audit Keselamatan: Tanggungjawab Siapa? Dalam sesebuah organisasi. juru audit bagi keselamatan dan kesihatan tidak semestinya ahli JKKP. Audit keselamatan dilaksanakan dengan tujuan untuk menilai keberkesanan sistem keselamatan yang dibuat dalam sesebuah organisasi. Oleh itu. Tetapi dengan wujudnya jawatankuasa keselamatan dan kesihatan pekerjaan maka pengkhususan berkaitan dengan audit keselamatan dapat dilaksanakan sebagaimana termaktub dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan perundangan subsidiari di bawahnya. pada bila-bila masa. JKKP hendaklah: (a) Memeriksa tempat kerja sekurang-kurangnya tiga bulan sekali untuk menentukan jika terdapat apa-apa yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan orang yang diambil kerja di dalamnya.Walau apapun. . sama ada di ambil bekerja di tempat kerja atau sebaliknya. JKKP yang ditubuhkan berfungsi untuk mengkaji semula langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang-orang di tempat kerja. Dengan syarat bahawa JKKP itu boleh. tanggungjawab untuk melaksanakan audit keselamatan terletak di bahu majikan. AKKP 1994. yang pentingnya audit keselamatan difahami sebagai satu proses memantau aspek keselamatan dan kesihatan pekerjaan dan menilai ke atas sebarang aktiviti yang dirancang dan dilaksanakan di tempat kerja secara berkala. Audit boleh dikategorikan kepada audit dalaman dan audit luaran. Sesiapa yang mengendalikan audit keselamatan dan kesihatan di sesebuah organisasi dikenali sebagai juru audit keselamatan dan kesihatan2. Berdasarkan seksyen 31(a). membuat pemeriksaan lanjut ke atas apa-apa loji di dalamnya atau mana-mana bahagian tempat kerja untuk mengukur keberkesanan langkah-langkah yang diambil bagi memastikan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja.

memudaratkan keselamatan dan kesihatan mana-mana orang yang diambil kerja di dalamnya hendaklah merekodkan butir-butir tentang hal keadaan tersebut dalam suatu laporan yang disimpan bagi maksud itu. Objektif Audit Keselamatan Antara objektif audit keselamatan ialah untuk menilai keberkesanan pengurusan sistem keselamatan dan kesihatan yang diamalkan di sesebuah tempat kerja melalui pemeriksaan secara berkala. . pemerhatian anggota jawatankuasa yang dibuat semasa pemeriksaan tempat kerja. maklumat terkini yang diperolehi melalui audit akan menunjukkan kedudukan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi tersebut. audit keselamatan dianggap sebagai satu cermin kerana melaluinya sebarang kelemahan dan kekuatan sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan yang dilaksanakan dapat dikenalpasti. Selaras dengan itu. langkah-langkah penambahbaikan yang sesuai dan praktikal diambil oleh pihak majikan dalam tempoh yang ditetapkan bagi memperbaiki kepincangan dan meningkatkan pencapaian serta kecekapan dalam sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan. dan (c) membuat cadangan kepada majikan mengenai langkah-langkah pemulihan yang perlu diambil tentang apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja dan hendaklah merekodkan cadangan tersebut dalam laporan. Audit yang pertama kali dilakukan dianggap sebagai permulaan ke arah memperbaiki sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi dan ianya perlu dilakukan secara berterusan dan konsisten. Dengan kata lain.(b) membincangkan dengan seberapa segera yang praktik. dan jika terdapat hal keadaan di tempat kerja yang pada pendapat jawatankuasa. Di samping itu.

seterusnya temubual dengan responden tertentu. manual keselamatan dan kesihatan. Sesebuah organisasi diberi fleksibiliti untuk membangunkan sistem audit tersendiri dan unik. Isu-isu yang diambil berat contohnya : (i) Latarbelakang berkenaan dengan tempat yang perlu diaudit seperti pelan keselamatan dan kesihatan. standard dan amalan kerja yang dilakukan di premis kerja. (iii) Keperluan komunikasi yang mana mesyuarat perlu dilakukan dengan pihak atasan pengurusan. merupakan amalan terkini yang terbaik dan mampu mencapai objektif yang diharapkan. Objektif audit haruslah realistik dan dapat dicapai dan pada masa yang sama risiko yang hadir bersama aktiviti yang diaudit perlu dipantau. Objektif audit lebih khusus dan ianya mungkin berbeza daripada dasar keselamatan dan kesihatan dalam sesebuah organisasi. (ii) Keperluan kepada tenaga kepakaran seperti berapa ramai juru audit diperlukan dan kelayakan mereka dan samada perlu atau tidak mengambil juru audit luar .Membangunkan Sistem Audit Keselamatan Sesuatu audit yang berjaya memerlukan perancangan yang teliti. rapi dan sistematik dari peringkat awal lagi demi memastikan strategi yang diambil akan membuahkan output yang akan membantu organisasi tersebut. . beberapa aspek perlu dilihat iaitu dari sudut objektif dan kriteria dalam membuat penilaian audit. Kedua-dua aspek ini perlu dirancang dengan penuh teliti kerana ianya merupakan asas kepada berjaya atau tidak sistem audit tersebut. pemeriksaan dan pembentangan hasil. kewangan dan konklusi daripada laporan audit sebelumnya . lawatan. deskripsi tugas dan tanggungjawab pekerja. ianya perlulah bersesuaian dengan kompleksiti organisasi. Proses audit boleh dibahagikan kepada empat komponen iaitu : (a) Perancangan Dalam merancang satu sistem audit. prosedur dalam operasi kerja. Manakala kriteria yang digariskan dalam penilaian audit adalah bertujuan untuk mengenalpasti sebarang aktiviti yang tidak komplian kepada undangundang. Apa yang penting di dalam pemilihan sistem tersebut. Tidak terdapat satu garis panduan khusus yang mana sesuatu sistem audit keselamatan dan kesihatan boleh digunapakai oleh semua organisasi.

(ii) Melaksanakan audit Melaksanakan audit megikut garis panduan yang ditetapkan dan ianya juga merujuk kepada tempoh masa audit dan jadual masa pengauditan. mengenalpasti kawasan audit dan komponen apakah yang perlu diaudit. operasi dan personel yang terlibat dalam audit dan juga memastikan sumber. yang mana perlu dipersetujui oleh juru audit dan juga pihak yang diaudit bagi mengelakkan gangguan kerja yang tidak sepatutnya. data dan dokumen yang diperlukan bagi menjayakan audit. prosedur kerja. Kajian awal termasuklah mengumpul maklumat umum berkenaan dengan aktiviti yang perlu diaudit. Antara dokumen yang perlu diaudit dan disahkan bagi menjalankan audit keselamatan ialah maklumbalas dari pihak pengurusan. pemerhatian serta penilaian secara ringkas ke atas prosedur dan dokumen yang terbabit. (ii) Program audit Program audit pula merupakan bahagian penting yang perlu dirancang dengan rapi bagi memastikan tidak ada ketinggalan kepada komponen penting yang perlu diaudit. perbincangan dengan kumpulan pekerja yang tertentu. jadual kerja serta data kemalangan. menggariskan aktiviti yang perlu diaudit dan menyatakan dengan terperinci prosedur untuk mengumpul data dan maklumat.(b) Implementasi Audit diimplementasikan melalui 3 tahap : (i) Kajian awal Kajian awal membolehkan juru audit mengenali latarbelakang. Program audit menyatakan berkenaan dengan objektif program audit. lokasi audit. Kajian awal boleh dilakukan melalui temubual. .

(d) Tindakan terhadap hasil audit Menurut Peraturan 14(1). yang mana beberapa aspek perlu ditekankan iaitu dari sudut kos. tarikh dan tempat juga masa audit dilaksanakan. Dengan kata lain. dokumen rujukan yang digunakan dalam pengauditan. tempoh masa untuk memperbaiki kelemahan serta halangan atau kekangan yang mungkin wujud. seterusnya mencadangkan langkahlangkah pembaikan bukannya bertujuan untuk menuding jari mencari kesalahan orang. sebarang langkah pembaikan yang diambil akan dipantau perkembangannya. latihan dan pengalaman yang ada pada setiap juru audit. . Dan berdasarkan Peraturan 14(2). senarai aktiviti yang ketidakpatuhan yang kritikal (critical non-compliance). majikan akan mengarahkan JKKP untuk mengambil tindakan yang difikirkan perlu dan sesuai. Sesuatu laporan audit yang lengkap perlu merangkumi skop dan objektif audit. Pada waktu yang sama. perincian pelan audit.(c) Penilaian dan Laporan Penilaian dan laporan perlu berasaskan fakta dan maklumat yang didapati semasa proses audit berjalan. di mana seseorang majikan perlu membuat satu mesyuarat untuk memberitahu jawatankuasa dan juga membincangkan berkenaan dengan hasil audit. Seterusnya pelan tindakan akan dirancang dan dibangunkan bagi menangani kelemahan yang dapat dikenalpasti melalui audit. kerana tujuan audit ialah untuk mengenalpasti kelemahan dan memantau pencapaian di dalam sistem keselamatan dan kesihatan pekerjaan. bebas dan membina. ahli JKKP perlu mengetahui berkenaan dengan hasil audit. majikan perlu menyebarkan maklumat laporan akhir audit kepada JKKP. yang kemudiannya dianalisis dan diinterpretasi dengan tepat seterusnya menghasilkan audit yang objektif. senarai juru audit yang terlibat. kelemahan dan kekuatan perkara yang diaudit serta cadangan penambahbaikan. Penilaian adalah ke atas data yang dikumpul. Di sinilah pentingnya kepakaran. Manakala laporan audit adalah sulit dan hanya untuk pengetahuan pihak pengurusan yang diaudit sahaja.

mengakis. toksik. • debu dan habuk. . • gas. merengsa. malaria. • haba. Antara sifat-sifat tertentu bahan kimia contohnya mudah meletup. ii) Hazard kimia Bahan kimia terdapat dalam pelbagai keadaan fizikal iaitu bentuk • cecair. mudah terbakar. KENALPASTI HAZARD Tujuan mengenalpasti hazard ialah untuk mengetahui tahap keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dan ia satu proses untuk mengawal kemalangan apabila penyebab dapat dicam serta secara tidak langsung mematuhi undang-undang yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan. pengoksidaan. • bakteria atau virus seperti HIV. • bunyi bising. teratogenik atau mutagen iii) Hazard biologi Hazard yang terbit daripada • jangkitan kuman. • perlanggaran. • getaran. • pancaran. • hawar. Berdasarkan takrifan hazard terdapat pelbagai jenis hazard yang boleh ditemui di dalam sesuatu tugas atau tempat kerja. taun dan sebagainya. Antaranya: i) Hazard fizikal Sebagai contoh .2. • wap. • kulat. karsinogen.

viii) Hazard elektrik Mengakibatkan kejutan elektrik. • mencanai. • menyepit. • penggunaan komputer yang terlalu lama dibuktikan memberi kesan kepada keupayaan penglihatan dan boleh menyebabkan sakit tulang belakang. v) Hazard sinaran/pancaran Boleh menyebabkan kerosakan kepada tisu dalam badan seperti • pancaran Xray. • tekanan perasaan. Contohnya . • mengalami gangguan mental. • melelas. • menghempap. • memutar. vii) Hazard mekanikal Hazard yang berkaitan dengan penggunaan mesin atau jentera yang berfungsi • untuk memotong. • radium atau bahan radioaktif lain atau • bentuk-bentuk lain tenaga sinaran. dan sebagainya. lintar pintas sekiranya melebihi beban atau kebakaran. vi) Hazard ergonomik Berkenaan dengan ketidaksesuaian manusia dengan persekitaran kerja disebabkan kesilapan dan kelemahan dalam rekabentuk kejuruteraan dan proses kerja bagi memenuhi keperluan psikologi dan fisiologi manusia. • masalah peribadi.iv) Hazard psikologi Hazard perlakuan pekerja di mana bahaya terjadi disebabkan perbuatan pekerja itu sendiri seperti pekerja yang tidak mengikut peraturan. . • pengaruh pergaulan dan cuai. • partikel mengion.

kaki dan sebagainya. Bagi memilih PPE yang sesuai pihak pengurusan perlulah membuat penilaian risiko dan memililih langkah kawalan yang terbaik. telinga.3. tangan. kepala. Contoh merujuk Garis Panduan Kawalan Risiko di Tempat Kerja dalam manual ini dan Guidelines on Use of PPE Against ChemicalHazards 2005 yang dikeluarkan oleh Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia bagi membuat pemilihan PPE yang sesuai. dan perlindungan mata Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 : Peraturan-peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Penggunaan dan Standard Pendedahan Bahan Kimia Berbahaya kepada Kesihatan) 2000 Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan Kilang dan Jentera Pendedahan Bising) 1989 • • . PPE direkabentuk bagi melindungi bahagian tertentu tubuh badan manusia seperti bahagian mata. GARIS PANDUAN ALAT LINDUNG DIRI Pengenalan • Penggunaan Alat Lindung Diri (PPE ) merupakan salah satu kaedah untuk melindungi diri daripada mendapat kemalangan di tempat kerja dan ia merupakan kaedah terakhir untuk melindungi diri daripada kecederaan dan penyakit pekerjaan. ALD ini hendaklah dipilih mengikut kesesuaian hazad/bahaya yang wujud di Jabatan / Unit masing-masing dan sesuai dengan pekerja yang bekerja dengan hazad/bahaya tersebut. • • Keperluan Akta • Akta Kilang dan Jentera 1967 : Peraturan-peraturan (Keselamatan. sarung tangan.Kesihatan dan Kebajikan) Kilang dan Jentera 1970 dibawah Peraturan 32 mewajibkan penggunaan : Pakaian keselamatan. topi keselamatan.muka.

PERSONAL PROTECTIVE EQUIPMENT AGAINST RADIATION LEAD GOWN LEAD RUBBER GLOVES PELVIC SHIELD THYROID SHIELD GONAD SHIELD LEAD GOGGLES .

PROTECTION & PREVENTION AGAINST BIOLOGICAL HAZARDS MASK HAND WASH GOGGLES SHARP MX GLOVING PROCEDURE TECHNIQUES BOOTS GOWNING .

GARIS PANDUAN KAWALAN RISIKO DI TEMPAT KERJA Pengenalan Mengawal risiko melalui kaedah mengurangkan pendedahan kepada hazad pekerjaan adalah kaedah asas melindungi pekerja. tanda amaran dan skrin (dinding cermin). Perubahan besar dalam peralatan dan prosidur mungkin diperlukan untuk melaksanakan kaedah penghapusan dan akan melibatkan kos yang tinggi atau ketiadaan teknologi alternatif menjadi punca sesuatu hazard itu tidak boleh dihapuskan. Pengasingan (Isolation) Kaedah ini boleh dipilih sebagai salah satu cara untuk mengurangkan risiko dengan mengasingkan hazard daripada pekerja yang tidak berkaitan atau mengasingkan kawasan berisiko tersebut daripada kawasan kerja umum melalui pemagaran/halangan. Salah satu caranya adalah berdasarkan turutan berikut. Hieraki kawalan risiko telah digunakan sejak dulu sebagai cara untuk menentukan langkah kawalan yang sesuai dan berkesan. Paling Berkesan • ••Penghapusan/ membuang (Elimination) Berkesan • ••Penggantian (Subsitution) • ••Pengasingan (Isolation) • ••Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kurang Berkesan • ••Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) • ••Alat Lindung Diri (Personal Protective Equipment) Penghapusan/ membuang (Elimination) Kaedah ini adalah paling terbaik kerana jika sesuatu hazard tersebut tidak wujud maka soal mengurusnya tidak timbul tetapi ianya juga kaedah yang paling sukar untuk dilaksanakan bagi proses yang telah ada. . Penggantian (Subsitution) Kaedah ini boleh dilaksanakan dengan menggantikan atau menukarkan hazard yang berisiko tinggi kepada risiko yang mempunyai had yang dibenarkan/ kurang berbahaya seperti menggantikan amalan kerja/prosedur kerja yang berbahaya kepada yang kurang berbahaya. papan tanda.4.

Biasanya dilakukan di peringkat pelan dan lukisan. Ia merujuk kepada pihak pentadbiran mengeluarkan arahan/ prosedur kerja selamat yang baru kepada pekerja melalui dokumen. Ia mungkin juga boleh melibatkan pengubahsuaian pada rekabentuk peralatan atau tempat kerja seperti memasang pengadang pada mesin.Kawalan secara kejuruteraan (Enginering Control) Kawalan ini adalah mengurangkan risiko dengan menggunakan rekabentuk yang selamat. Kawalan secara pengurusan (Administrative controls) Kawalan ini dianggap kurang berkesan kerana ia melibatkan kerjasama dua pihak melalui komunikasi dan latihan malah ia memakan masa untuk mendapatkan keberkesanan program tersebut. mempertingkatkan sistem pengalihudaraan atau menukar aras ketinggian meja mengikut individu dan sebagainya. Pihak pentadbiran juga boleh meletakkan/menukarkan sementara .

GARISPANDUAN MENGURANGKAN RISIKO DAN JANGKITAN BERSILANG DI WAD 1.attendan tidak boleh mengangkat dan membawa beg yang terbuka) c) Kawasan penyimpanan sisa-sisa klinikal dalam sebuah wad/unit mestilah disediakan dan terletak berdekatan d) Beg plastic sisa-sisa klinikal haruslah dikeluarkan di wad/unit dengan kekerapan sekali sehari ataupun mengikut keadaan. e) Beg plastic kuning yang berlapis hanya digunakan untuk sisa-sisa tinggi seprti penyakit berjangkit dan unit pengasingan. Ini untuk mengurangkan tenaga mengangkat sisa-sisa klinikal dengan tangan. f) Bekas-bekas tajam disediakan untuk picagari-picagari dan jarum suntikan yang telah digunakan. h) Tong sampah bertayar disediakan untuk memungut sisa-sisa klinikal di semua wad/unit ke pusat penyimpanan. Bekas tersebut akan ditutup (seal) apabila ¾ penuh. Tanggungjawab-tanggungjawab tersebut adalah meliputi : a) Menutup (seal) beg plastic kuning apabila hamper penuh ¾ b) Memindahkan sisa klinikal itu dalam beg tertutup dan menyimpannya ditempat yang disediakan dalam hospital tersebut. g) Kesemua bekas-bekas sisa klinikal haruslah dibersihkan dengan menggunakan cecair anti bacteria sebelum penyimpanan beg plastic yang baru dalam bekas tersebut. (Angota kejurrurawatan. Oleh itu ia haruslah memastikan Attenden Hospital dan anggota bawahannya menyesuaikan diri dengan mengikuti prosedur yang betul pada setiap masa. Pengurusan hospital haruslah memastikan yang kesemua teknikal perubtan dan anggota kejururawatan dalam sesebuah wad/unit itu mengetahui akan prosedur-prosedur pengasingan dan penyimpanan.5. Tanggungjawab-tanggungjawab anggota kejururawatan untuk memastikan pengasingan dilakukan dengan betul dan kesemua sisa-sisa klinikal disimpan dalam beg plastic kuning sepertimana yang disediakan oleh pihak PANTAI. 3. 2. Ia haruslah diletakkan dalam tempat yang selamat di wad/unit tersebut. dengan itu setiap orang mestilah menyesuaikan diri dengan standard yang tinggi. Ketua dalam wad/unit mesti menggalakkan anggota kejururawatannya sentiasa berwaspada. .

Sisa bahan kimia pepejal. iv. Bahan kimia yang tidak berlabel atau yang telah tamat tempoh gunanya. GARIS PANDUAN PENGURUSAN SISA KIMIA Sumber Sisa Kimia Bahan kimia yang perlu dilupuskan terdiri daripada : i. ii. Sisa bahan kimia cecair. Sisa kimia yang diisi di dalam botol khas berlabel hendaklah disimpan di tempat yang selamat atau tempat penyimpanan sisa yang telah dikenalpasti sehingga langkah pelupusan dijalankan. iii. Sisa kimia perlu dielakkan daripada terdedah kepada haba atau api. Sebai-baiknya sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas asal ataupun di dalam bekas lain yang telah dikenalpasti sebagai bekas primer yang boleh terdiri daripada : ••Tin keluli ••Botol plastik ••Botol kaca ••Botol bersalut plastik ••Beg plastik .i) Kawasan penyimpanan untuk sisa-sisa haruslah berjauhan di kawasan penyediaan dan kawasan penyimpanan Kawasan penyimpanan: ü Hanya boleh dimasuki oleh orang yang dibenarkan sahaja ü Harus berkeadaan baik dan ventilasi baik ü Terdapat kemudahan pembersihan ü Mempunyai suhu persekitaran yang sesuai untuk penyimpanan 6. Bahan kimia yang tertumpah. Tumpahan minyaK Pengasingan dan Pengumpulan Sisa • • • • Pelupusan sisa kimia bermula dengan pengasingan dan pengumpulannya. vi. Bahan yang menghasilkan sisa yang reaktif dan beracun hasil tindak balas kimia. Bekas Sisa • • Sebarang sisa hendaklah dikumpulkan dalam bekas bersesuaian dan dilabelkan selengkapnya. v. Langkah ini bermula di peringkat makmal. Pengasingan sisa kimia juga membantu mengelakkan berlakunya perkara yang tidak diingini seperti letupan atau kebakaran ketika kerja pelupusan dilakukan.

minyak hidraulik dan minyak tercemar. garam inorganik. vi. kromat dan sianida. benzena. Kelas B : Sisa organik mengandungi halogen dan/atau sulfur – seperti kloroform. i. methanol. Kelas K : Sisa mengandungi raksa. • • • Pengkelasan Sisa Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Pengkelasan dibuat berdasarkan rawatan yang akan dijalankan terhadap sisa tersebut sebelum ianya dilupuskan. beg plastik mestilah dimasukkan ke dalam bekas lain seperti bekas kaca ataupun logam untuk tujuan penyimpanan. alkali. simbol kimia ataupun persamaan.contoh sisa yang mengandungi minyak pelincir. ii. Kelas X : Sisa tak organik .seperti gam dan fenol. Kelas T : Sisa racun perosak. Kelas A : Sisa minyak mineral . turpentin dan xilena. Jika beg plastik digunakan sebagai bekas sisa primer.• Bekas sisa mestilah dalam keadaan baik semasa digunakan dan mestilah diperiksa setiap minggu untuk memastikan tiada kebocoran atau tindak balas antara bekas dan sisa. v. iii. etanol. Kelas C : Sisa pelarut tanpa halogen/sulfur .seperti aseton. .seperti asid. vii. Pelabelan pada bekas sisa mesti menggunakan nama penuh sisa Elakkan penggunaan formula kimia. iv. Kelas H : Sisa organik tanpa halogen/sulfur . Saiz bekas kaca sebaik-baiknya kurang dari 4 liter dan elakkan pengisian penuh.

viii.seperti sisa asbestos dan enapan mineral. Packaging. PERATURAN DAN GARISPANDUAN YANG TERTAKLUK DIBAWAH OSHA • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Employer’s Safety and Health General Policy Statement (Exception) 1995 Control of Industrial Major Accident Hazards1996 Safety and Health Committee1996 Classification. 7. Kelas Z : Sisa bercampur .2001 Guidance for the Prevention of Stress and Violence at the Workplace2001 Code of Practice on Prevention and Management of HIV/AIDS at the Workplace2001 Guidelines on Occupational Safety and Health for Standing at Work 2002 Management of dengue and dengue haemorrhagic fever in the paediatric population (CPG01) Management of idiopathic nephrotic syndrome in childhood (CPG 01) Guidelines for the rational use of antibiotics (CPG 01) Guidelines on management of adult asthma consensus statement of the Malaysian Thoracic Society (CPG 01) Guidelines on management of tuberculosis (CPG 01) Clinical practice guidelines on the management of osteoarthritis (CPG 01) British guideline on the management of asthma Clinical practice guidelines : Diabetic retinopathy (CPG 01) Clinical practice guidelines for Radiotherapy : Breast cancer (CPG1) Management of dengue and dengue haemorrhagic fever in the paediatric population (CPG01) Management of idiopathic nephrotic syndrome in childhood (CPG 01) . and Labelling of Hazardous Chemicals1997 Safety and Health Officer1997 Prohibition of Use of Substance 1999 Use and Standards of Exposure of Chemicals Hazardous to Health2000 Guidelines for Public Safety and Health at Construction Site 1994 Guidelines on First Aid Facilities in the Workplace 1996 Guidelines on Occupational Safety and Health in the Office1996 Guidelines for the Classification of Hazardous Chemicals1997 Guidelines for Labeling of Hazardous Chemicals1997 Guidelines for the Formulation of a Chemical Safety Data Sheet1997 Guidelines on Control of Exposure to Dust in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Safety and Health in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Reduction of Exposure to Noise in the Wood Processing Industry1998 Guidelines on Occupational Safety and Health in Tunnel Construction1998 Guidelines for the Preparation of Demonstration of Safe Operation Document (Storage of Liquified Petroleum Gas in Cylinder)2001 Guidelines on Medical Surveillance 2001Approved Code of Practice for Safe Working in a Confined Space2001 Approved Code of Practice on HIV/AIDS in Workplace.

.. postnatal corticosteroids for the prevention of chronic lung disease in preterm infants Clinical practice guidelines on heart failure 2000 ( CPG 05) Clinical practice guidelines on acute myocardial infarction 2001 (CPG 05) Clinical practice guidelines on UA/NSTEMI 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on the management of hypertension 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on management of jaundice in healthy term newborns (CPG 05) Practice guidelines for the control and management of tuberculosis 2002 (CPG 05) Clinical practice guidelines on management of avulsed permanent anterior teeth in children (CPG 05) Antibiotic prophylaxis against wound infection for oral surgical procedures 2003 (CPG 05) Perioperative blood transfusion (CPG 05) Management ofdiabetic foot (CPG 06) Management of non-variceal upper gastrointestinal bleeding (CPG 06) Retinopathy of prematurity ( CPG 06 ) Rational antibiotic utilisation in selected paediatric conditions (CPG 06) .-2001 (CPG02) Malaysian guidelines for good clinical practice (CPG02) Guidelines on infection control in the intensive care unit (CPG02) Guidelines on the control of hospital acquired infections (CPG02) Principles and guide to ethical use of laboratory animals..-AIDS Series 4 (CPG03) Guidelines on the management of infected health care workers.AIDS series 6 (CPG03) Standard precaution for AIDS/STI (CPG03) Management guidelines in venous thromboembolism : diagnosis of pulmonary embolism (CPG03) Diagnosis and management of chronic myeloproliferative disorders(CPG03) Management of sore throat (CPG03) Management of dengue infection in the paediatric population ( CPG 04) Screening for colorectal cancer in Malaysia ( CPG 04) Practice guidelines for diabetes mellitus : the Malaysian consensus 1996 (CPG 04) Practice guideline of adjuvant therapy of colorectal cancer (CPG 04) Management of dengue fever in adult (CPG 04) Management of dengue fever in children (CPG 04) Mx.AID series 1 (CPG03) A guide to AIDS education programme.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Guidelines for the rational use of antibiotics (CPG 01) Guidelines on management of adult asthma consensus statement of the Malaysian Thoracic Society (CPG 01) Guidelines on management of tuberculosis (CPG 01) Clinical practice guidelines on the management of osteoarthritis (CPG 01) Guidelines for diagnosis of nosocomial infections (CPG02) Clinical practice guidelines on heart disease in pregnancy.. AIDS series 5 (CPG03) Universal infection control precuations.AIDS series 2 (CPG03) Guidelines for nursing managemnet of people infected with HIV/AIDS.-2000 (CPG03) Guidelines on couselling of HIV infection and AIDS.2000 (CPG02) Recommendations for standards of monitoring during anaesthesia and recovery (CPG03) Consensus guidelines on the management of staphylococcus aureus infections.

-2001(CPG08) Manual on adverse drug reactions monitoring & pharmaceutical product complaints (CPG08) Management of cervical cancer (CPG08) Garispanduan Bagi penggalakan Penyusuan Ibu :Breastfedding (CPG08)KOTAK CPG 9 Guide to safety and health aspects of base stations and mobile phone Management of acute of variceal bleeding .. -Jilid 6 (CPG07) Garispanduan pengurusan wabak penyakit keracunan makanan.2007 (CPG 09 ) Management of major depressive disorder....-3/e (CPG 06 ) Management of dengue infection in adults .-4th ed.2008 (CPG09) Garispanduan pengendalain diabetes (CPG09)PG Management of Gout ( CPG 10) Management of attention deficit hyperactivity disorder in children and adolescents ( CPG 10 ) Transfusion practice guidelines for clinicains and laboratory personnel.2004 (CPG 06) Transfusion practice guidelines for clinicains and laboratory personnel (CPG 06 ) Guidelines for credentialing and privileging in the Ministry of Health. May 2009 (CPG 10) .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Clinical practice guidelines on management of dyslipidemia .Jilid 4 (CPG07) Manual Pengurusan Program kawalan TIBI (CPG07) Garispanduaan perawatan pesakit HIV/AIDS di rumah (CPG07) Panduan Saringan HIV sukarela tanpa nama (CPG07) Garispanduan kaunseling untuk keselamatan kanak-kanak dan remaja (CPG07) Garispanduan pelaksanaan Program Imunisasi Hepatitis B (CPG07) Garispanduan bedah siasat mayat menurut perspektif Islam (CPG07) Buku panduan program bebas denggi di kemudahan kesihatan (CPG07) Panduan Pendidikan Penyusuan susu ibu mengandung program inisiatif Hospital Rakan Bayi (CPG07)KOTAK CPG 8 Garispanduan pemeriksaan kesihatan Jemaah Haji (CPG08) Panduan Pencegahan Dan Kawalan Penyakit demam denggi/demam denggi berdarah (CPG08) Childhood immunisation (CPG08) Clinical gudielines for the use of buprenorphine in the treatment of heroin dependence in Malaysia (CPG08) Diabetic nephropathy (CPG08) Management of osteoporosisi (CPG08) Consensus on antiretroviral treatment (2nd ed).-2007 ( CPG 09 ) Management of HIV infection in pregnant women (CPG 09) Guidelines for the clinical Management of Thalassaemia (CPG09) Garispanduan penyerahan mayat-mayat yang tidak dituntut di hospital KKM kepada Fakulti Perubatan Universiti… (CPG09) Manual of Hansen's disease counselling (CPG09) Garispanduan pengendalian kes-kes malaria (CPG09) Prevention of cardiovascular disease in women .-Jilid 2 (CPG07) Garispanduan pengurusan wabak penyakit hepatitis A . Malaysia (CPG06) Garispanduaan pencegahan umum dirumah (CPG07) Garispanduan umum kawalan wabak penyakit tifoid .-2/e :quick reference for healthcare provider ( CPG 10 ) Management of type 2 diabetes mellitus .

BAHAGIAN III PROSEDUR- PROSEDUR KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. PROSEDUR NOTIFIKASI ADUAN, KEMALANGAN, KEMALANGAN NYARIS, KEJADIAN BERBAHAYA, KERACUNAN PEKERJAAN PENGENALAN Prosedur ini adalah berdasarkan kepada Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 di bawah kehendak Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994. TUJUAN Peruntukan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 mengkehendaki setiap majikan; • Menyediakan suatu saluran komunikasi untuk membolehkan mana-mana pekerjanya membuat aduan mengenai apa-apa perkara yang memudaratkan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas aduan dan kejadian yang tersebut di atas. Melaporkan kejadian yang tersebut di atas kepada Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia

• •

TAKRIFAN Beberapa takrifan berikut adalah berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 dan Akta Kilang dan Jentera 1967. a. Kejadian Berbahaya (Dangerous Occurrence) Mana-mana kejadian di dalam mana-mana kelas yang disenaraikan pada Akta Kilang dan Jentera dan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 b. Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan (Occupational Poisoning and Diseases) Mana-mana keracunan atau penyakit yang disenaraikan dalam Akta Kilang dan Jentera 1967 dan Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 c. Kemalangan Nyaris (Near Miss) Apa-apa kemalangan di tempat kerja yang berpotensi untuk menyebabkan kecederaan kepada mana-mana orang atau kerosakan kepada apa-apa harta. d. Kemalangan (Accident) Suatu kejadian yang berbangkit daripada atau berkaitan dengan kerja yang mengakibatkan kecederaan maut atau kecederaan tidak maut

e. Kecederaan Badan yang Serius Apa-apa kecederaan yang disenaraikan Peraturan- Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan) 2004 f. Kecedaraan Maut Kecederaan yang membawa kepada kematian serta merta atau kematian dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh kemalangan. g. Kecederaan Tidak Maut • kecederaan masa hilang yang menghalang seorang pekerja daripada melaksanakan kerja biasa dan membawa kepada ketidakupayaan untuk bekerja secara kekal atau sementara, atau • kecederaan tiada masa hilang jika tiada masa kerja yang hilang selain yang dikehendaki bagi rawatan perubatan.

h. Masa Hilang Kehilangan hari yang dikira dari dan termasuk hari mendapat kemalangan berdasarkan hari kalendar. TINDAKAN MELAPOR KEMALANGAN 1. Ketua PTJ hendaklah memastikan setiap kemalangan, kejadian berbahaya, keracunan pekerjaan atau penyakit pekerjaan yang berlaku di tempat kerja masing-masing dilaporkan kepada Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan melalui Pengerusi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan . Laporan tersebut hendaklah dibuat dengan serta merta sebaik sahaja kejadian tersebut dikenalpasti atau berlaku di Jabatan masing-masing 2. Menghantar Borang Laporan Mengenai Kemalangan/Kejadian Berbahaya JKKP6 secepat yang praktik sebagaimana yang dilampirkan pada LAMPIRAN dan disalinkan kepada fail Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan PTJ masing-masing. 3. Bagi kemalangan yang serius, kawasan kemalangan hendaklah jangan diganggu kecuali untuk mencegah kemalangan yang lebih serius atau memudahkan laluan bantuan. Nasihat atau pandangan daripada Bahagian Keselamatan mengenai kemalangan hendaklah diperolehi serta merta.

2. KEJADIAN BERBAHAYA YANG BOLEH DIBERITAHU APABILA BERLAKU KERUNTUHAN PERANCAH 1. Keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada mana-mana perancah yang tingginya lebih daripada 5 meter yang mengakibatkan sebahagian besar daripada perancah jatuh atau terbalik. KERUNTUHAN BANGUNAN ATAU STRUKTUR 2. Di mana-mana bangunan atau struktur yang dalam pembinaan, pembinaan semula, pengubahsuaian atau perobohan, keruntuhan atau keruntuhan sebahagian daripada manamana bahagian bangunan atau struktur itu, atau daripada mana-mana topang sementara, kecuali jika cara dan takat keruntuhan atau keruntuhan sebahagian disengajakan. LITAR PINTAS ELEKTRIK 3. Litar pintas atau beban lampau elektrik yang disertai api atau letupan yang mengakibatkan pemberhentian loji yang terlibat selama lebih daripada 24 jam dan yang mungkin boleh menyebabkan kecederaan badan yang serius kepada mana-mana orang. PELEPASAN BAHAN 4. Pembebasan atau pelepasan tidak terkawal apa-apa bahan atau agen dalam hal keadaan yang mungkin boleh menyebabkan kerosakan kepada kesihatan atau kecederaan yang serius kepada mana-mana orang. LETUPAN, KEBAKARAN ATAU KEGAGALAN STRUKTUR 5. Letupan, kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana tempat kerja atau loji yang terdapat di dalam tempat kerja itu. 6. Apa-apa letupan atau kebakaran yang berlaku di mana-mana tempat kerja yang berpunca daripada penyalaan bahan terproses, barangan sampingan atau barangan siapnya yang mengakibatkan pemberhentian atau penggantungan kerja biasa di tempat itu selama lebih daripada 24 jam. 7. Peletusan bekas yang berputar, roda, batu pengasah atau roda pengasah yang digerakkan oleh kuasa mekanik. 8. Peletusan, peletupan atau keruntuhan talian paip atau mana-mana bahagiannya; atau penyalaan apa-apa benda di dalam talian paip, atau apa-apa benda yang sebaik sebelum ia dinyalakan, berada di dalam talian paip. 9. Peletupan, keruntuhan, peletusan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan apa-apa vessel tertutup termasuklah dandang stim atau vessel tekanan tidak berapi; kehilangan air, peleburan palam boleh lakur dan peletusan tiub.

10. Kebakaran atau letupan di dalam sesuatu gudang atau kawasan penyimpanan di mana bahan berbahaya disimpan. JENTERA PENGANGKAT DSB. 11. Keruntuhan, keterbalikan atau kegagalan apa-apa beban yang menahan sebahagian daripada mana-mana kren, derik, win, pesawat angkat, kerangka cerucuk, lif, pengorek atau perkakas lain yang digunakan untuk menaikkan atau menurunkan orang atau barang atau mana-mana bahagiannya KEJADIAN BERBAHAYA - DIBAWAH AKTA KILANG DAN JENTERA 1967 1. Pecahan suatu pengandung berputar, roda, batu canai atau roda canai yang digerakkan oleh kuasa jentera. 2. Keruntuhan atau kegagalan kren, derik, win, pengangkat, kerangka cerucuk atau perkakas lain yang digunakan untuk mengangkat atau menurunkan orang atau barang, atau mana-mana bahagian daripadanya (kecuali putusnya rantai atau tali anduhan) atau terbaliknya kren. 3. Letupan atau kebakaran atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan mana-mana bilik atau tempat di mana orang diambil kerja, atau kepada manamana jentera atau loji yang ada dalamnya. 4. Letupan atau kegagalan struktur yang menjejaskan keselamatan atau kekuatan dandang stim atau vesel tekanan tak berapi, kehilangan air dandang, peleburan plag pengefius dan pecahan tiub. 3. PENYAKIT-PENYAKIT INDUSTRI YANG KENA DIBERITAHU (Seksyen 32) 1. Penyakit debu pada paru-paru : a) Silikosis – penyedutan (SiO2) silika yang mengandungi debu. b) Stanosis – penyedutan debu timah atau wasap. c) Sidersosis atau sidero – silikosis penyedutan debu mengandungi besi dan silika, hematit. d) Asbestosis – penyedutan debu atau serat asbestos. e) Keadaan-keadaan alergi pernafasan bagi asma atau bronkitis kronik, atau bissinonis akibat daripada penyedutan debu yang berasal daripada tumbuhan seperti kapas, kayu, fleks, jut, sekam padi, gabus, rempah, jerami, sisal, tembakau, the, tepung dan yang sama dengannya dan debu galian seperti simen, tembaga, zing atau debu binatang seperti tulang atau bulu. f) Lain-lain penyekit pneumokonioses atau fibrotik paru-paru akibat daripada penyedutan aluminium atau talkum atau arang batu. 2. Kemabukan sistematik oleh mana-mana daripada logam berikut atau sebatiannya, plumbum, raksa, mangan, fosforus, antimoni, kromium, nikel, berilium. 3. Kemabukan akibat daripada penggunaan pelarut-pelarut seperti benzin dan hidrokarbon aromatik lain, karbon disulfida, hidrokarbon berklorin, dan petroleum atau terbitanterbitannya.

13. habuk dan perengsa lain. Penyakit malignan akibat daripada pengendalian atau penyedutan atau persentuhan dengan tar karsinogenik. Keadaan mata akibat daripada trauma fizikal seperti katarak haba. fosgen. Bursitis subkutaneus atau akut pada lutut atau tangan atau pergelangan tangan akibat daripada pekerjaan kasar menyebabkan geseran atau tekanan yang kuat atau berpanjangan. alkali. Penyakit dekompresi (penyakit kaison) dan penyakit akibat daripada bekerja bawah air. 5. Jaundis toksik akibat daripada terbitan-terbitan nitro atau amino daripada benzin atau bahan lain. 11. dan leptospirosis. Kemabukan akibat daripada pengendalian racun serangga. kusta (jika pendedahan kerana pekerjaan kepada tuberkulosis dan kusta adalah nyata) 8. atau debu radioaktif. asid. ammonia. atau racun herba. Gangguan pulmonari akibat daripada penyedutan nitrogen oksida. . klorin. dsb. 14. Keadaan akibat daripada pendedahan haba yang kuat seperti kekejangan haba atau strok haba. tuberkulosis. kelenjar. 7. sulfur oksida. 15.4. 6. Kehilangan pendengaran disebabkan oleh pendedahan berlebihan kepada kebisingan industri yang tahap tekanan bunyinya adalah tinggi. Keadaan pada dermatosis pekerjaan akibat daripada pengendalian minyak mineral. 9. sebatian bernitrogen dan berklorin. 12. atau racun kulat sebagai sebatian fosfat organik. katarak pencaran dan daripada perengsa. Keadaan akibat daripada pendedahan kepada pancaran pengionan dan tak pengionan radiasi. Jangkitan pekerjaan seperti antraks. 10.

adalah wajar setiap staf / pesakit / pelawat /kontraktor mengetahui tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kebakaran. Memenuhi keperluan undang-undang negara. Oleh hal yang demikian. Semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor adalah diingatkan supaya bertindak dengan tenang. . Satu salinan hendaklah di pamerkan di papan kenyataan disemua bangunan. jangan cemas apabila menghadapi keadaan begini. PROSEDUR KECEMASAN KEBAKARAN DAN PENGUNGSIAN BANGUNAN OBJEKTIF • • • • Menjelaskan langkah-langkah semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan yang berkesan bagi tujuan mengatasi semua jenis kemalangan yang mungkin berlaku di HSAJB Meminimumkan kesan kemalangan ke atas manusia dan harta benda di dalam dan luar kawasan HSAJB Memusatkan kecemasan di dalam kawasan HSAJB atau jika boleh membasminya. kakitangan.4. Prosedur ini menerangkan beberapa tindakan yang perlu diambil sekiranya berlaku kecemasan kebakaran dan tindakan pengungsian bangunan. PROSEDUR AM • • • Kebakaran boleh berlaku di mana-mana sahaja di dalam satu-satu bangunan tanpa mengira masa. kontraktor. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan dijalankan di HSAJB TANGGUNGJAWAB • • • Semua PTJ hendaklah menubuhkan Pasukan Kecemasan (EmergencyRespone Team) di PTJ masing-masing Semua pegawai. Unit Kecemasan Kebakaran dan Pengosongan Bangunan PTJ hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan. . pelawat dan pelatih hendaklah bertanggungjawab melaksanakan tindakan kecemasan kebakaran dan pengungsian bangunan.

Bangunan adalah berbeza diantara satu dengan lain dan ia mungkin memerlukan tindakan kecemasan yang berbeza. • PERHATIAN : • Sila rujuk pelan kecemasan/ pelan lantai bangunan dan prosedur kebakaran dimana anda menjalankan tugas. Keluar Menyelamatkan Diri . .Membunyikan sistem penggera kebakaran (alarm) dengan memecahkan “break glass” yang sedia ada di setiap paras bangunan. Panggilan Baris (Roll Call) – Semua taf / pesakit / pelawat /kontraktor adalah bertanggungjawab melaksanakan panggilan baris (roll-call) di Tempat Berkumpul dengan segera apabila mendengar isyarat kebakaran.Pegawai-pegawai Insiden / PAKSA dan kakitangan yang terlatih di PTJ sahaja dibenarkan untuk memadamkan kebakaran supaya ianya dapat dikawal. Memadam Kebakaran .TINDAKAN APABILA BERLAKU KEBAKARAN Tindakan berikut boleh dijadikan prosedur tetap dan garis panduan apabila berlaku kebakaran. Isyarat Kebakaran .Semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor hendaklah keluar daripada bangunan dan berkumpul di Tempat Berkumpul yang disediakan di PTJ. TANDA BUNYI KEBAKARAN MENGANDUNGI BUNYI LOCENG YANG BERULANG – ULANG • • • • Sesiapa pun tidak dibenarkan memasuki bangunan apabila loceng kecemasan dibunyikan. Memberitahu Pengawal Insiden/Pegawai-Pegawai Insiden yang bertugas di PTJ atau menghubungi bilik operator.

4. 10. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat keluar melalui pintu kecemasan sahaja. Arahkan kakitangan/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat menutup pintu-pintu dan tingkap. Matikan semua kuasa elektrik. Berhenti kerja. 13. padamkan segera. Jangan benarkan sesiapa pun masuk ke bangunan tersebut melainkan yang berkenaan sahaja. Matikan semua suis elektrik. 9. Memberi maklumat kepada Pegawai BOMBA mengenalpasti keadaan di dalam bangunan. Berikan bekerjasama dan ikut arahan. 11. 12. 11. Jangan duduk di dalam tandas atau stor. 3. Berkumpul di tempat yang telah ditetapkan TINDAKAN PEGAWAI-PEGAWAI INSIDEN 1. Jangan sengaja buat bising. 7. 12. Arahkan Ketua Jabatan/Ketua Bahagian/Ketua Unit membuat panggilan baris (rollcall) bagi semua staf / pesakit / pelawat /kontraktor di bawah kawalan masingmasing. 6. Jika didapati kebakaran tersebut telah merebak dan ada penghuni di bangunan tersebut. Arahkan staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat berkumpul di Tempat Berkumpul Yang ditetapkan Hubungi pegawai yang bertugas di pondok pengawal keselamatan untuk bantuan. Jangan berlari. 2. Jangan tolak menolak antara satu sama lain. 3. Jangan berpatah balik kebelakang untuk mengambil barang-barang yang tertinggal. 6. 2. 5. 8. 5. Bunyikan “alarm” atau “wisel” (jika “alarm” automatik tidak berbunyi). Tutup semua tingkap dan pintu.PERINGATAN: Apabila kedengaran loceng kebakaran berbunyi iaitu sebagai isyarat berlaku kebakaran. beri arahan mengosongkan bangunan. Jika perlu hubungi Jabatan BOMBA secara terus. Sekiranya kebakaran berlaku di peringkat awal dan tidak mengancam keselamatan diri. Jangan buat tidak tentu arah dan kelam kabut (panik). 8. Keluar melalui lorong jalan yang mudah dan jangan menggunakan lif. 10. 7. . 4. 9. Berhentikan semua mesin. semua staf/pelajar/kontraktor/pembekal/pelawat hendaklah : 1. Tutup gas atau lain-lain bahan yang mudah terbakar dari terdedah. Menyiasat tempat kebakaran. 14.

jika panas biarkan tertutup. 5. Dapatkan maklumat tentang panggilan baris (roll-call) sekiranya ada yang tertinggal di dalam bangunan. sabar dan berfikir. gunakan belakang tangan untuk raba jalan menyusur dinding hingga bertemu pintu keluar. Panik atau kelam kabut boleh mengakibatkan anda bertindak dengan cara yang salah. Sebelum membuka pintu.TINDAKAN PENGAWAL INSIDEN 1. Hubungi pihak ambulan bersiap sedia di satu tempat. 3. asap merupakan ancaman kerana ia bergerak mendahului api. Dalam keadaan demikian. Cari jalan lain untuk menyelamatkan diri. 2. 2. perkara-perkara berikut perlu diberi perhatian : 1. CARA-CARA BERGERAK SEMASA TERPERANGKAP DI DALAM ASAP Di dalam sesuatu kebakaran. Jika terperangkap di dalam asap. panas. Arahkan anggota untuk mengawal keadaan lalulintas untuk menyenangkan pihak BOMBA masuk. Bekerjasama dengan anggota BOMBA dalam segala aspek. Kepulan asap yang banyak biasanya boleh menggelapkan pemandangan. Sediakan alat memadam kebakaran di premis masing-masing (pastikan ia sentiasa diiselenggara) Mengenalpasti tempat pili bomba. 8. Arahkan Pegawai-pegawai Insiden memadam kebakaran sebelum pihak BOMBA masuk. . Bertenang. 6. rendahkan diri seberapa boleh sebaiknya merangkak di atas lantai dan bernafas pendek-pendek (melalui hidung hingga sampai ke tempat selamat). Hubungi pihak BOMBA sebaik sahaja mendapat maklumat daripada Pegawai-pegawai Insiden. menyesakkan pernafasan serta beracun dan boleh menyekat jalan menyelamatkan diri dari kebakaran. pastikan dahulu. 4. 7. 4. 3. Sebagai panduan menyelamatkan diri dari kebakaran asap.

Sumbat celah-celah pintu dan lubang angin dengan kain atau sebagainya bagi mengelakkan asap masuk (pilih bilik yang bertingkap dan tunggu untuk diselamatkan). Pergi ke tingkap bagi mendapatkan udara bersih dan beri isyarat minta bantuan. Tutupkan pintu di belakang anda dan jauhkan asap dan bahang. Jika keadaan semakin buruk. carpet atau sebagainya (basahkan jika perlu) bagi menahan kepanasan. balut kaki dengan baju. Sebagai makluman. jika benar-benar tidak ada jalan lain lagi. pintu-pintu boleh menjadi penyelamat nyawa anda. Ramai orang terbunuh kerana tergopoh-gapah terjun.TERPERANGKAP DI DALAM BANGUNAN TERBAKAR Jika anda terperangkap di dalam bangunan. • • • • . Tunggu BOMBA atau pasukan penyelamat. Buka tingkap sedikit di atas dan di bawah untuk membolehkan udara kotor keluar dan udara bersih masuk. Jangan cuba terjun dari tingkap atau tingkat yang tinggi. pandang keluar tingkap. semasa berlaku kebakaran anda hendaklah bertindak seperti berikut : • • Dapatkan seberapa banyak pintu bertutup di antara anda dengan api.

KOSONGKAN BANGUNAN MELALUI PINTU YANG TERDEKAT DAN SELAMAT SELEPAS WAKTU PEJABAT Telefon operator untuk mendapatkan bantuan:1. Pantai 3. Bomba 2. Wad berdekatan 4. Bomba 2. Pengarah hospital JIKA API TIDAK DAPAT DIPADAMKAN. Pantai 3.PROSEDUR EVAKUASI KECEMASAN KEBAKARAN ANGGOTA YANG PALING KANAN AKAN MENJADI KETUA KETUA CUBA MEMADAMKAN API MENELEFON UNTUK MENDAPATKAN BANTUAN Waktu Pejabat Telefon operator untuk mendapatkan bantuan :1. Wad berdekatan 4. Pengarah hospital PESAKIT-PESAKIT/PEKERJA BERKUMPUL DI KAWASAN KIRA-KIRA 100 KAKI DARI TEMPAT KEJADIAN KETUA MENGIRA SERTA MEMASTIKAN SEMUA PESAKIT/ANGGOTA BERADA DI TEMPAT BERKUMPUL .

5. PROSEDUR PERTOLONGAN CEMAS OBJEKTIF Objektif prosedur ini adalah untuk : • • • • Menjelaskan langkah-langkah tindakan semasa berlakunya kemalangan atau keadaan kecemasan di Jabatan / unit Memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan sebelum ketibaan pasukan perubatan. mengelakkan mangsa kemalangan menjadi lebih teruk serta mendapatkan pertolongan profesional atau pemindahan ke hospital. . Penolong Cemas PTJ hendaklah bertanggungjawab memberikan bantuan awal kecemasan kepada mangsa kemalangan atau keadaan kecemasan. Memenuhi kehendak undang-undang yang disyaratkan dalam Akta dan Peraturan yang berkaitan dengan keselamatan dan kesihatan pekerjaan. Kelayakan bagi pelantikan seorang Penolong Cemas hendaklah sekurangkurangnya telah menghadiri dan lulus Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR dari mana-mana organisasi yang diiktiraf oleh kerajaan. Menyelamatkan nyawa. Ketua Unit Pertolongan Cemas hendaklah merancang dan menjalankan “Refresh Course” Kursus Pertolongan Cemas Asas dan CPR kepada semua anggota Unit Pertolongan Cemas sekurang-kurangnya dua (2) tahun sekali PETI PERTOLONGAN CEMAS • • Jabatan /Unit adalah bertanggungjawab memastikan Peti Pertolongan Cemas ditempatkan di semua premis di dalam kawasan HSAJB hendaklah memastikan perkakasan dan ubat-ubatan di dalam Peti Pertolongan Cemas sentiasa mencukupi setiap masa. mengurangkan kesakitan. SKOP Prosedur ini hendaklah digunapakai semasa menghadapi kemalangan atau keadaan kecemasan dan memberikan bantuan awal kecemasan di Jabatan / Unit TANGGUNGJAWAB • • • • Semua warga HSAJB hendaklah bertanggungjawab melaksanakan prosedur ini ketika menghadapikemalangan atau keadaan kecemasan.

v. Sekiranya peralatan tersebut tidak ada. Lantai yang sedang dibersihkan atau dimop oleh pekerja maengakibatkan lantai licin. Laluan perjalanan orang ramai seharusnya mempunyai pencahayaan yang mencukupi. iv. Berikut adalah beberapa contoh amalan yanhg baik. Langkah-langkah mengelakkan kemalangan dan kecederaan Jika dilihat kebanyakkan kemalangan atau kecederaan tersebut bolehlah dielakkan dengan perancangan mudah serta ‘house keepiung’ yang baik. Alas kaki (floor mats) tidak digalakkan. ii. mengangkat benda dengan cara yang salah. Cecair yang tertumpah serta apa-apa objek di atas lantai dikutip dan dibersihkan segera. i. tercedera akibat penyalahgunaan peralatan pejabat dan terhimpit di dalam atau diantara benda. Peti fail perlulah diletakkan dengan cara ianya tidak membuka ruang laluan perjalanan orang ramai dan tidak dibiarkan terbuka. . terjatuh akibat tertindih.BAHAGIAN IV PERATURAN PERATURAN KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN 1. sampah sarap dan dawai elektrik. Peralatan pejabat perlulah digunakan mengikut cara yang telah ditetapkan. Cecair yang tertumpah ke atas lantai seperti air minuman atau makanan yang tidak dikeringkan serta-merta atau lantai yang kotor dan berair. bebas dari objek. sila laporkan kepada penyelia anda untuk tindakan selanjutnya. iii. Manakala terjatuh akibat tertindih berpunca dari objek yang berada di atas lantai atau yang terkeluar di tepi laluan perjalanan orang ramai.menggunakan tangga atau menggunakan kerusi untuk mencapai objek yang tinggi. Selalunya adalah akibat tumpahan dari air paip semasa membersihkan lantai. Untuk menstabilkan peti fail isikan dari ruang bawah dan tidak membuka lebih dari satu peti dalam satu masa yang sama. Terjatuh juga boleh berpunca dari cara yang salah. Peralatan pejabat yang menggunakan kuasaelektrik perlu diperiksa dan diselenggara oleh orang yang kompitan. Kemalangan akibat tergelincir Anggota di wad khususnya selalu tergelincir di atas lantai akibat lantai yang licin atau kasut yang tidak bercengkam. peralatan. Sila pastikan kesemua suis peralatan elektrik dimatikan sebelum pulang. PERATURAN AM MENGATUR LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN DI JABATAN / UNIT Kebanyakkan kemalangan di dalam jabatan / unit adalah berpunca dari tergelincir. Lantai sebaik-baiknya mempunyai satu paras yang seragam. Gunakan alat yang betul untuk menjalankan tugas anda.

Anggota hospital tidak dibenarkan mengangkat barang apabila terdapat risiko kecederaan belakang. Bahan kimia Terdapat kualiti yang kecil bahan kimia di dalam pejabat seperti dakwat percetakan. Pekerja-pekerja tidak dibenarkan memakai selipar atau kasut yang tidak bercengkam. daya upaya perlu datang dari kedua-dua kaki dan bahagian belakang badan mesti dikekalkan dalam keadaan lurus.. vii.vi. . Pekerja-pekerja tidak dibenarkan mengangkat benda-benda yang berat seorang diri. bahan pencuci dan cecair. Kerusi yang baik mempunyai cirri-ciri brikut :a) Boleh berpusing b) Mempunyai lima (5) roda supaya seimbang c) Dilapisi kain fabric yang baik yang membolehkan pengudaraan kepada kulit. toner mesin penyalin. viii. (ii) Posisi Peralatan Kerja Pastikan semua peralatan kerja berada pada jarak yang selesa untuk diambil oleh kedua-dua tangan. Harus meminta bantuan dari pekerja lain dengan cara yang betul. Ini adalah penting untuk mengelakkan pemulasan anggota badan. Pastikab anda tahu hazad bahan kimia ini dan cara penggunaanya yang betul. Apabila mengangkat barang. Ergonomik (i) Kerusi Kerusi yang telah disesuaikan mengikut posisi badan seseorang boleh memperbaiki peredaran darah dan “posture” badan. Mengangkat barang Kecederaan belakang biasanya berlaku kepada orang yang mengangkat barang dengan cara yang salah atau mengangkat barang yang terlalu berat bagi dirinya. d) Boleh diubah ketinggian tempat duduk dan penyokong belakang. Jika ada sebarang keraguan sila berbincang dengan penyelia atau pegawai keselamatan dan kesihatan di tempat anda. Sikap berhati-hati dari semua pihak supaya memastikan kemalangan dan kecederaan dapat dielakkan. Ianya juga dapat mengurangkan ketegangan otot serta tekanan pada bahagian belakang badan seseorang.

• Beritahu pakar mata anda sering menggunakan VDT. dimana sudut antara siku dengan lengan ialah 90 darjah. Alihkan skrin anda supaya kedudukannya berada antara 15 hingga 20 darjah dibawah garisan pandangan melintang anda. Kanakakanak sepatutnya duduk diatas kerusi yang sesuai ketinggiannya. Untuk mengurangkan silau mata pada monitor. lampu dan sebagainya dan gunakan penapis cahay anti-silau di atas monitor anda. Getaran ini seringkali disebabkan oleh kadar pembalikan memanjang yang rendah (low vertical refresh rate) atau high dot pitch. Jika anda perlu merujuk kertas /. Imej yang bergetar secara berterusan juga boleh menyebabkan keletihan pada mata anda. • • Pastikan jarak antara monitor dan mata anda adalah sekurang-kurangnya 20 inci.(iii) Mencegah Keletihan Mata Disebabkan Penggunaan VDT Jika anda banyak mnenghabiskan masa dihadapan computer (VDT-visual display terminal). Jika imej di atas skrin anda menjadi kabur. Tips dibawah mungkin boleh membantu mengurangkan keletihan mata anda. hantar VDT tersebut untuk diservis dengan segera. Anda mungkin memerlukan perskripsi khas. elakkan permukaan monitor dari menghadap punca cahaya yang terang seperti tingkap. . Banyakkan berkelip untuk mengelakkan mata menjadi kering. • • • • • Ketinggian kerusi ketika kanak-kanak menggunakan computer adalah amat penting. Anda juga boleh menggunakan pemegang dokumen. Sapu / cuci habuk daripada monitor anda secara kerap. Dokumen. Permukaan monitor yang terang boleh menimbulkan keletihan pada mata dan juga boleh menyebabknan sakit kepala. Bahagian atas skrin computer mestilah sama tinggi dengan dahi kanak-kanak. Kacamata untuk aktiviti lain mungkin tidak begitu sesuai untuk penggunaan computer. letakkan dokumen tersebut berhampiran monitor supaya mata anda tidak perlu mengubah focus setiap kali anda melihat dokumen tersebut. Mungkin sudah sampai masanya untuk anda membeli monitor baru.

orang lain atau harta benda. vi.2. PENGENDALIAN PESAKIT GANAS Keganasan merupakan satu tingkahlaku seseorang individu yang di luar tahap normal samada dari segi pertuturan ataupun perbuatan yang boleh mengancam dan mencederakan diri sendiri. iv. Penasihat akan membawa pesakit-pesakit lain keluar dan sebaik-baiknya memindahkan benda-benda atau perabot-perabot yang boleh membahayakan serta mengarah dan menentukan anggota lain membantu pesakit. v. ii. Doktor akan diberitahu dan ubat diberi mengikut arahan doktor. Protokol dalam pengendalian keganasan di dalam wad Jika pesakit diketahui berkelakuan ganas yang disebabkan oleh: a) Ancaman dan penderaan b) Agresif secara fizikal Prosedur-prosedur yang perlu diikuti adalah berikut: i. Ketua akan menenangkan pesakit melalui perbualan dengan mengikut jarak yang berpatutan (sekurang-kurangnya 3 kaki dari pesakit) dan berbual dengan nada suara yang rendah. Anggota kanan di dalam sebuah wad itu haruslah bertindak selaku ketua dan mengumpul anggota wad yang lain. vii. serta menawarkan pilihan kepada pesakit berdasarkan pengaduannya. Taklimat ringkas tentang kejadian akan diberi oleh ketua dan langkah-langkah akan diambil untuk mengendalikan pesakit iii. . 1.Ketua akan menentukan jika pasukan perlu mengikat pesakit (selalunya percubaan untuk menenangkan pesakit melalui perbualan/ percakapan dalam masa 5-10 minit). Pesakit akan dikawal mengikut prosedur yang ditetapkan dan akan didokumenkan/direkodkan dalam fail pesakit sebaiknya dalam laporan kejadian keganasan. Pesakit haruslah diletakkan berhampiran dengan bilik jururawat dan pemerhatian dibuat dengan lebih kerap.

ü Setiap pasukan haruslah mempunyai seorang ketua dimana beliau merupakan Pembantu Perubatan Kanan dan 4 orang anggota lelaki. Protokol dan prosedur dalam Pasukan Pengendalian Keganasan ü Ahli-ahli dalm pasukan akan ditugaskan oleh Ketua Pembantu Perubatan dan satu pasukan perlu ada dalam setiap giliran bertugas (shif). Pesakit-pesakit yang memegang senjata dan amat sukar dipujuk untuk menyerah diri iii. ü Sebaik sahaja ketua bertugas pada satu giliran bertugas (syif). ü Setiap kes mestilah didokumenkan dan akan dibincangkan bersama-sama dengan ahli-ahli Jawatankuasa Pasukan Pengendalian Keganasan yang diadakan sekali seminggu.2. ü Semua kes yang dirujuk kepada Pengendalian Keganasan mesti dirujuk kepada ketua. Kes-kes yang akan dirujuk kepada Pasukan Pengendalian Keganasan termasuklah: i. Pesakit-pesakit yang terlalu ganas untuk dikendalikan oleh anggota wad. Penasihat akan dilantik oleh Ketua Pasukan. Ahli-ahli yang tidak bertugas haruslah digantikan dengan anggota lelaki yang lain. Apabila anggota dalam wad sedikit sahaja untuk mengendalikan pesakit yang ganas dengan lebih efektif 3. Kemudian ketua akan memberitahu ahli-ahlinya yang lain untuk menghadirkan diri di tempat kejadian secepat mungkin untuk mengendalikan kes tersebut. ii. ü Prosedur untuk pengurusannya adalah sama dalam pengurusan wad. ia harus mengetahui yang ahli-ahlinya yang lain ada bekerja dan bersedia. .

Pemadam api e. 2. Oleh itu.1. Kotak kecemasan f. Pemeriksaan kenderaan hendaklah sentiasa dilakukan oleh pemandu sebelum digunakan seperti tekanan tayar dan lain-lain.4. c. Pemandu dan penumpang diwajibkan mamakai tali pinggang keledar semasa dalam perjalanan. Tidak dibenarkan membawa penumpang melebihi daripada had yang dibenarkan. ia adalah penting untuk memastikan pengangkutan dijaga dengan baik dan selamat digunakan. c.3. 2. . Perkakas – perkakas kenderaan hendaklah sentiasa disimpan dalam kenderaan tersebut.2. Spare tyre d.3. Semau kenderaan perlu diselenggarakan setiap 5000 km atau 6 sebulan sekali jika tidak mencapai km yang ditetapkan. Sebarang kerosakan hendaklah dilaporkan segera kepada PANTAI untuk tujuan pembaikan. Set spanner b. b. KEPERLUAN KELENGKPAN PERALATAN 2. LANGKAH-LANGKAH MENGELAK KEMALANGAN a. Alat oksigen dalam ambulans. Para pemandu bertanggungjawab ke atas perkakas tersebut seperti:a. Kenderaan yang kali diperbaiki dan berusia melebihi 10 tahun dirujuk kepada PANTAI dimana kenderaan itu akan dirujuk kepada PUSPAKOM untuk pemeriksaan lanjut. 1. 2. Peralatan untuk menukar tayar. 2. KESELAMATAN UNIT PEMANDU (PENGANGKUTAN / KENDERAAN) Pengangkutan dalam sebuah hospital memainkan peranan yang penting seperti :a) Menguruskan perkhidmatan ambulans untuk pesakit b) Menyediakan kemudahan untuk urusan rasmi.

.... -Use of transfer trolley/roller aids/transfer sheet during transfer of patients.. -Trolley should have railings to avoid patient falling.......... -Training on lifting techniques/body mechanics.... -Secure side panels of open care incubator... procedure tables & chairs........ SURVEILLANCE -Incidence reporting -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of all transport equipment. -Minimize patient transfer from bed to trolley by using appropriate transport beds.. -Elderly patients & patients who are unable to walk and who are on wheelchair should be assisted on to couches... -Bassinette to be attached to patient trolley where applicable......... HOSPITAL SULTANAH AMINAH JOHOR BAHRU.. JOHOR CONTOH JOB SAFETY ANALYSIS HSAJB STAFF AND PATIENT SAFETY PROTOCOLS ( to be used together with standard operating procedures ) WORK AREA TASK HAZARD RISK -Injury -Fractures PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES -Ensure adequate manpower available for lifting patients. Management of Physical Patient Transfer -Fall from trolley to trolley/bed/Wheelch air/Couches/Proced ure table & vice versa Patient transfer from Ergonomics incubator to open -Lifting care incubator/cot & vice versa -Backache -Sprain & Strains -Staff ........ -Lock incubator doors/side port & make sure port sleeves are tight................. -Lock trolley/incubator wheels during transfer of patient..CONTOH LAMPIRAN PAKEJ ORIENTASI KESELAMATAN & KESIHATAN PEKERJA ... -Step-stool for patients to climb on to couches....

Sets & -Lifting Goods -Portable equipments -Sets -Raws goods -Frozen goods -Dry goods -Boxes -Cartons -Backache -Sprain Strains -Staff & -Use trolley to transport. -Designation of more staff to handle each equipment or good depending on weight and quantity.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Cont/ Management of Patient Transfer from trolley to trolley/bed/ Wheelchair/ Couches/procedure table & vice versa Patient transfer from incubator to open care incubator/cot & vice versa Physical -Hypoxia -Airway adjunct disconnected or dislodged from ventilated patient -Patient waiting to be attended and who are on trolleys and wheelchairs are not to be left alone and must be accompanied. -Check air entry in lungs after each movement of patient. -Use step-up stools when removing or storing from above chest level. -Trained staffs to manage airway during transport. -Observation reinforcement -Incidence reporting. Handling Heavy Ergonomics Equipment. & .

-High expectations. -Frequency & duration of night duties reduced. -Enough posts made available and be filled. protocols & guidelines to be made available and be reviewed. -Work process. -Six monthly professional support & counseling to all staffs. -Normal sleeping time distruption for shift & on-call staff. -Workload & responsibility shared equally. . -Motivation and incentives.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Working Hours Psycho-Anxiety social -Stress -Long working -Depression hours. -Heavy responsibility & work load. -No proper guidelines or protocol.

be filled to give faster services. -Anxiety -Stress -Complains -Aggression -Abuse -Enough posts made available and -Incidence reporting. . -Reading material to be made available. -Visual entertainment and documentaries to be telecast for viewing while waiting. -Implement a recovery system.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient -Realtive CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Waiting Time For registration consultation. -Soft music to be played during period patients are waiting. -Motivation and incentives. -Flow chart must be simple and patient friendly. treatment & management Psychosocial -Long waiting hours -Disruptions of daily routine -Next of kin have other responsibility to deal with. -Implement Piagam Pelanggan and accept complaints positively. -All waiting area to be air conditioned. -Implement a good ‘Q’system. -Workload & responsibility shared equally. -Shorten waiting time.

-Use goggles. -Practice good body mechanics during procedures. -Provide free formula milk for 6 onths for babies of VDRL/HIV mothers as no breast feeding allowed. -height adjustable operating tables and surgeons stool to be used for procedures. mask. double. -Patients to screened & notified to all staffs concerned. -Six monthly health status assessment & documentation -Risk assessment -Infection rate surveillance -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of all equipment. surgical gloves and boots if necessary. secretions and excretions except sweat -Non-intact skin -Mucous membrane -Standard Operating Procedures to be strictly adhered. -Sterile technique to be strictly enforced for all invasive procedures. . -Aceptic techniques to be strictly enforced for non-invasive procedures. -For surgical gowning use non-strike through disposable gowns.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Patients Care – Including the whole process of invasive & non-invasive procedures Physical -Sharps -Backache -Sprain Strains -Injuries -Cross infection & Biological -Blood -All body fluids. -Strictly enforce Standard Precautions Practices & Additional Precaution Practice. -Proper homeostasis before patients leaves surgery. -Incidence reporting.

-Linen cover for benches & couches used by high risk patients to be changed before used by next patient. on patient in laying down position. . -Careful history of allergy from patient.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Cont/ Patients Care Chemical Including the whole -Antiseptics process of invasive & non-invansive procedures Psycho-Social -Stress -Medico legal Implications -Allergy -Eczema -Wrong procedure -Wrong body part intervened or investigated -Wrong patient -Document mixup -Quality of service will be compromised -Neglecting patient care -All invansive procedures to be done -Incidence reporting. -Benches used for examination & treatment must be covered with linen. -Check list for procedure to be performed -Marking affected body part with markers by surgeon concerned -System of counter checking by second person -Motivation & support to staffs by superiors. -Check list of patient identification -Incidence reporting. -Choice of alternative antiseptic to be made available.

& . restrain -Patient sedated in the emergency department -Secured examination room for violent & aggressive patients -Alarm system & CCTV -Security personnel available -Interviews conducted in clinic & in privacy -Desired level -Relatives of patient -Staff cooperation not optimal -Enviroment Psycho-social -Stress -Patient -Relative -Adequate staff training Counseling -Comtinous Medical Education -Hazard leave & -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Patient -Staff -Relatives CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Psychiatry Patients Care-– Including the whole process of invansive & non-invansive procedures. Nursing Psychiatric patients Psychosocial -Suicidal tendency -Injuries -Fractures -Head Injury -Fatality -Patients -Encourage close family members to accompany -Close observation nearer to nurses station -Windows to be fitted with grills -Observation reinforcement -Incidence reporting. Physical -Injury -Assault -Hidden sharp object in cloths -Adequate manpower for physical -Incidence reporting.

postcaesar & post analgesia. Nursing Neonates in Physical Cot -Suffocation -Fatality -Neonate -Health Education to mothers & -Observation & close supervision of neonates reinforcement -Ensure neonates are not nursed -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Mother -Staff -Baby CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Childbirth Physical -Wrong Tagging Psycho-social -Stress -Medico legal -Baby Mix-up -Mother to be tagged -Observation & -Identity verification before delivery reinforcement -Tag for baby prepared and verified -Incidence reporting. Breast Feeding Physical -Suffocation -Fatality -Neonate -Health Education & close -Incidence reporting. Physical Elderly & Restless -Fall Patients -Injuries -Frctures -Head Injury -Patients -Nurse in COT beds -Observation & -Close observation nearer to nurses reinforcement station -Incidence reporting. with mother before delivery -Tagging to be done immediately after delivery -Witnessed & Documented in PEROBST – 304 form. prone but nursed in later position and interchanged hourly Nursing Children. . supervision of breast feeding mothers especially primi.

-Verification of blood transfusion checklist before transfusion -Emergency trolley to be available Hand Washing Chemical -Antiseptic solution -Allergy -Eczema -Staff -Patient -Choice of alternative antiseptic to be -Incidence reporting.Incidence reporting. . Intubation Physical -Tooth -Broken during -Patient procedure -Airway obstruction -Medico-legal -Inspection of teeth after intubation -Intubation to be done by trained staff . made available Chest Drainage Tube Physical -Injury -Tubing -Pneumothorax slipped out -Chest tube bottle Accidentally broken. -Staff -Patient -Use disposable unbreakable bottles -Constant observation -Incidence reporting. strictly enforced.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Blood Transfusion Biological -Blood & Blood products -Reaction -Blood Bag Mix-up -Cross Infection -Anaphylaxis -Fatality -Medico-legal -Aseptic & sterile technique to be -Incidence reporting.

-No smoking signage -Training on Oxygen therapy & handling of Oxygen tanks -Fire-disaster plan with trained fire fighting team in each unit.Incidence reporting. -Orientation to patients on hot water delivery time -‘No Entry of Patient’into pantry signage Hot Water Taps for Physical bathing & washing -Thermal -Scalds -Burns -Staff -Patient -Mothers -Awareness amongst staff . Filling Hot Water Physical Thermos Flask -Thermal -Scalds -Burns -Staff -Patient Awareness . -Orientation to patients/mothers on hot water & cold water taps -Taps to be clearly marked .Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Oxygen Therapy Physical -Cylinder fall -Injury -Secure cylinder during storage & -Observation & transport reinforcement -Use wall mounted pipe line gases -Incidence reporting.

-Staff respiratory & skin irritation -Use mask. apron and gloves -Well ventilated room with exhaust fan -Avoid spillage -Containers to be recapped air-tight immediately -Decontaminate shower washer available Disinfection of Chemical instruments. fan -Avoid spillage -Containers to be recapped air-tight immediately -Use low temperature plasma hydrogen peroxide autoclaves for heat sensitive apparatus (Sterrad Sterilization) as an alternative -Disposable only for single use & not to be reused to avoid disinfecting . airway adjuncts. impermeable -Observation & apron and gloves reinforcement -Well ventilated room with exhaust -Incidence reporting. impermeable .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Preservation Specimen of Chemical -Formaldehyde -Carcinogenic -Pulmonary Oedema -Use of mask.Incidence reporting. -Disinfectant tubings. goggles. etc -Eye. googles.

bouffant caps. -Staff respiratory & skin infection -Strictly follow Standard Guidelines -Observation & on Handling and Administration of reinforcement Cytotoxic Drugs -Incidence reporting. -Incidence reporting Hood. Diathermy Physical -Thermal -Fires -Burns -Explosions -Staff -Patient -Technique of holding dissecting -Observation & forceps to allow diathermy flex to be reinforcement touched nearest to the area to be -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Administration Cytotoxic Drugs Reconstitution cytotoxic drug of Chemical -Cytotoxic Drugs of -Eye. Chemical -Fumes -Carcinogenic -Staff -Use sucker to suck away fumes -Use mask properly as to be air tight around edges of mask . disposable gowns. shoe cover & -Six monthly health double gloves status assessment & -Done in cytotoxic safety cabinet documentation -Risk assessment -Monitor Scheduled Planned Preventive Maintenance of safety cabinet. coagulated using monopolar. -Use jumpsuits.

-Reduce exposure to noise to less than 8 hours / day -Noise level should not be more than 80Dba -Incidence reporting -Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of drills.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Bone Cement application Chemical -Fumes -Respiratory & -Staff eye irritation -Addiction to glue sniffing -Use sucker to suck away fumes -Observation & -Use mask properly as to be air tight reinforcement around edges of mask -Incidence reporting. -Use amalgam capsules to avoid spillage Drilling Bone & Sawing Physical -Projectile -Noise -Eye Injury -Hearing problem -Staff -Use goggles -Use ear-plugs if prolong exposure. burs and saws . goggles and gloves -Incidence reporting. -Use goggles Amalgam Mixing & handling Chemical -Mercury vapour -Mercury toxicity -Patient -Staff -Use face mask. during processing.

WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Operating Lights Physical -Thermal -Glare -Sweating -Cross infection -Eye strain -Headache -Maximise distance of lights surgeons -Lights should be anti-glare emit cold light -Light intensity should be adjustable to reduce glare -Incidence reporting.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of all equipment Laser Procedures Physical -Thermal -Fire -Burns -Eye injury -Staff -Patient -Use laser goggles -Trained staff to handle equipment -Observation & reinforcement -Incidence reporting. -Use eye pad for patient -Stop phototherapy when doing other procedures on patient -Shield phototerapy unit with cloth -Avoid staring into light . . patient except when using biliblanket. Phototherapy Physical -Thermal -Glare -Burns -Eye strain -Headache -Patient -Staff -light distance not less than 45cm from -Incidence reporting.

staffs in uniform. Patients should be advised to recomfirm with staffs if suspicious. Patient’s Valuables Physical -Robbed -Stolen -Lost -Missing -Depressed -Complaints -Staff -Patient Safety During Physical Maintenance Work -Stolen -Damage -Complains -Staff -Breach of Akta Rahsia . -Patients should be advised to handover valuables to next of kin for safe keeping immediately. -Monitor & supervise cleaners & maintenance workers. -Female staffs should come and go in groups of more than two -Do not wear heavy jewellery -Security to be more frequent along probable areas -Drains & Holes to covered -Patients with valuables to be given advice to take instructions only from -Incidence reporting. -Do not accept property for safe keeping if next of kin available.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Hospital Enviroment General Safety Physical -Darkness -Lonely pathway -Secluded area -Drain & holes -Theft -Robbery -Rape -Injury -Staff -Patient -Pathways and roads should be well lit -Incidence reporting. -Cleaners & maintenance workers not to be left alone in offices. -Care of patient’s valuables protocol formulated.

Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of ambulances and transport vehicles Psyco-social -Stress -Complaints Tranportation Ambulances & Patient Transport Vehicles Physical -Bald Tyres -Defective breaking system -Uncuisoned interior -Noise Bumpy -Accident -Injuries -Anxiety -Nausea Vomiting -Staff -Patients & & relatives -Daily checks on tyres and breaking system -Interior of all vehicles not requiring the use of safety belts to be padded and cuisoned -Air tight windows with proper airconditioning & ventilation -Air suspensions for vehicles -Incidence reporting.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of ambulances and transport vehicles .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patients CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Borrowing Hospital Physical Property for Patient -Wheelchair Care -Identity Card -Lost -Stolen -Only I. -I.C. . -I. . to be kept locked.C. of applicant accepted & not any other document.C. & wheelchair should be signed in & out. -Incidence reporting.

-Reduce volume of vital sign monitors -Night sedation for patients if necessary. Equipment and Pipelines Gases -Incubators -Radiant Warmer -Monitoring Appliances . .UVL Light -IRR Lights -IPT Traction -ICT Traction -Sewing -Fluidotherapy -Tunturi -POP Cutter -Suspan & Heat Gun -Bobath Table -Lido Physical -Fire -Thermal -Electricity -Falls -Dust -Hyperthermia -Staff -Burns -Patient -Injury -Electrocution -Irritationb of eye/nose & respiratory problem -Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Set alarm range for minimum & maximum where applicable -Use anti-static footwear -Use ceiling mounted appliances -Use electrical and pipeline outlets from ceiling mounted pendents -Wires & hoses running on floor to be covered with cloth to prevent tripping -Use scavenging system for all anaesthetic gases -Use POP Cutter fitted with vaccum -Use face mask when using POP cutter -Electrical appliances to be switched off & unplugged when not in use. Observation & reinforcement -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Use of Electrical Appliances.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances Psycho-social -Stress -Noise -Insomnia -Depression -Patient . -Fire extinguisher should by available at all times.

. frames & rails to be padded -Therapist should be trained in CPR -Extra supervision for paediatric patients Observation & reinforcement -Incidence reporting. .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Use of Other Appliances & Equipment by Patient/on Patients & by Staffs -Hand Exercise -Monark -Sanding Board -Cutting Splints -Balancing Board -Trampoline -Therapy Ball -Rubber Floors Mats -Rollator -Standing Frame -Mattress & Ball Pool -Small Toys Physical -Falls -Spring Broken -Rubber Band -Dust -Cutting tool -Swallow Toys -Injury -Staff -Irritation of -Patient eye/nose & skin -Respiratory problem -Wrist strain & sprain -Chocking -Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Proper demonstration to patient on proper usage -Patient to be accompanied by therapist and assistance given for the needy -Equipment should be secured properly so that it does not fall off -Periodic sharpening of cutting tools -Scissors for left handed person -Hard surfaces. by clean linen and changed if soiled or used by high risk patients.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available Biological -Body fluids -Cross infection -Patient -Staff -Benches/couches to be covered -Incidence reporting.

Neonates & Infants -Staff -Patient -Use warm blankets and warm mattress -Burns -Extra precaution when using volatile gases and diathermy machines Maintain air exchange @ 25 cycles/hour -Ventilation -Cross Infection -Staff -Patient .Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of air conditioners & ventilation system. .WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Environmental Factors Physical during Invasive -High procedures and temperature storage of sterile equipment & Aseptic Dispensing Procedures -Low temperature -High Humidity -Cross infection -Maintain temperature between 18-22°C -Check temperature three times a day Observation & reinforcement -Incidence reporting. -Hypothermia -Geriatric.

. Hydroxide -Pot. Sulfhite -Aluminium Sulphate -Sulphuric Acid -Dust from Walles -Injury -Staff -Eye & skin irritation -Breathing disorders -Headache due to odour -Proper hand washing after handling wallets. Carbonate -Pot. gloves & goggles. -Dark room to have exhaust fan & flooring should be dry. -Use face mask. Sulfite -Ammonium Thioshiphate -Sod. -Notification to all present before each imaging -Staffs & patients to be a minimum distance of 2 meters from radiation source in areas imaging done outside Imaging department -Use lead screens -Imaging to be done only in designated area -Use lighter lead aprons -Use 2 piece dress/skirt type lead aprons.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE X-Ray Imaging Fluroscopy & Physical -Radiation -Mutagenicity -Staff -Terratogenic -Somatic & Genetic effect -Erythemia -Cataract -Leukemia -Weight of -Backache lead apron when worm -Staff -Hazard Signage & Light -Use Personel Protective Equipment as per appendix. Analysing & calibrating radiation film monitoring badge every month by MINT -Hazard leave Chemical -Fumes from solution & spillage Hydroquinone -Pot. -Incidence reporting.

WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Steam Autoclaving/ Decontimination & Drying Physical -Steam -Thermal -Scalds -Burns -Only Trained staffs to operate -Incidence reporting. Handling & Washing Biological Contaminated Surgical -Blood -Cross infection Instruments -All body fluids. secretions and excretions except sweat -Tissues -Staff -Personal protective equipment to -Incidence reporting. face mask . be worn as follows:Heavy Duty Rubber Gloves Face Shield Water proof Aprons Boots -Instruments to be soaked & decontaminated with disinfectant prior to handling -Instruments used in biohazard cases received in double biohazard bags -Thermal washer disinfector @ 90°C used to minimize handling . -Use insulated gloves. Planned Preventive Maintenance of autoclaves -Yearly certification from JKKP should be sought for autoclaves.Monitor scheduled and face shield.

Soft -Noise -Conductive Goods & Sets Deafness -Lint & fabric -Allergy fibres -Rhinitis -Eye irritation -Staff -Staff -Use carrier system -Sets not more than 7kg each -Use stepup stools -Heavier sets to be stored at the bottom shelf -Training on lifting technics/body mechanics -Use safety boots -Wear Ear Plugs -Use face Mask -Install Exhaust fan -Minimal handling of linen -Linen to be prefolded by launder on delivery. -Yearly assessment on hearing. -Hand washing after handling -Chemicals to stored in designated area with enclosed shelves and properly labeled Loading & Unloading of Ergonomics Sets into dryer & -Lifting autoclave & storage of -Arranging sets Physical -Falling heavy objects -Backache -Sprain Strains -Staff & -Injury Packing of Linen. reporting. . Observation & reinforcement -Incidence reporting.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Handling & Washing Chemical Contaminated Surgical -Detergent Instruments -Disinfectant -Skin allergy -Eye Irritation -Use gloves. plastic aprons and Incidence goggles when handling.

Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of pool to avoid slippery floor -Thermal Chemical -Cloride -Scalds -Patients -Temperature of water to maintained between 34-37°C be -Daily check & record temperature of pool -Skin irritation -Free Chloride level of 0.p.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient -Relatives CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Hydrotherapy Physical -Fall -Drowning -Floor of pool to be made of non-slip material.m -pH level between 7.5 – 2.8 -Room temperature is controlled at 25°C -Therapist is not in the water for more than 1½ to 2 hours without a break -Drinks given to patients & therapist after session -Shower before & after pool sessions. . -Incidence reporting.5 p. -Pool surrounding to be fitted with hand rails -Use floats & proper aids while in pool. .2 – 7.

WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Process of Washing & Physical Cutting Raw Products -Slippery floor for Cooking -Knives -Injury -Staff -Wrist strain & sprain -Appliance instruction manual should be available at all times with the appliance and read before usage by new staffs or those who have not handled it before -Equipment should be secured after use -Periodic sharpening of cutting tools -Flooring to be kept dry -Use anti-skid footwear -Observation & reinforcement -Incidence reporting. . .Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available -Incidence reporting -Conform to Food Act -NIA 49 Cooking Boiling. Frying Biological & Washing Equipment -Body fluids -Contamination -Food Chemical -Gas -Detergent -Fire -Explosion -Contamination -Staff -Food -Staffs to trained on safe handling -Observation & &usage of gas cylinders reinforcement -Incidence reporting.Monitor scheduled Planned Preventive Maintenance of appliances First Aid Box should be available .

.WORK AREA TASK HAZARD RISK PERSON @RISK -Staff -Patient CONTROL MEASURES SURVEILLANCE Floor Cleansing Physical -Slippery floor -Fall & Injury -Slippery floor signage and cording of area during cleaning & drying. -Floor to be dry before signage is removed -Use anti-sid footwear -Observation reinforcement -Incidence reporting. -Immediate drying equipment available. -Advise to visitors on status of patient Security Sealing Physical -Sealing Envelopes -Fire -Injury -Staff -Use sealing stickers instead of heat -Incidence sealing wax reporting. & Limitation of Visitors to Physical Critical Care Areas Overcrowding -Air pollution -Cross infection -Staff -Patient -Limit visitors to two visitors per -Incidence patient at any one time reporting.

Ruang kerja yang selelsa 3. Susun atur yang kemas 2. 2. Tanda – tanda amaran bahaya yang jelas dan mencukupi 12. . Peranti keselamatan pada mesin yang sesuai 8. 5. Peralatan yang berfungsi dengan baik dan sesuai 7. Pencahayaan yang mencukupi bagi kerja yang dilakaukan 4. Tanda – tanda arahan keselamatan yang jelas dan mencukupi. Pengalihanudara yang baik 5. 3. 8. 6. Bunyi bisiang yang terkawal 6. Sentiasa mengikut protocol kerja selamat Menumpukan sepenuh perhatian semasa kerja . Sistem pencegah kebakaran yang lengkap dan berfungsi 11. minum atau merokok semasa bekerja Tidak dipengaruhui alkohol atau dadah semasa bekerja Menghadiri latihan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja dari masa ke semasa Menggunakan kelengkapan atau pakaian perlindungan peribadi yang sesuai dengan betul. 7. Sistem pengera yang berfungsi 10. Mematuhui arahan keselamatan sepanjang hari Menyelenggara mesin dan peralatan secara sistematik Tidak makan .POLISI KESELAMATAN JABATAN / UNIT UNIT PEMULIHAN CARAKERJA HSAJB PERILAKU SELAMAT YANG PERLU DIAMALKAN 1. Bahan kimia berbahaya disimpan di tempat yang selamat 9. KEADAAN KERJA SELAMAT YANG PERLU DIWUJUDKAN 1.LAMPIRAN 3 CONTOH . 4.

PENYELENGGARAAN 1. PENGAWASAN 1. Anggota hospital perlu membasuh tangan dan memastikan tiada luka-luka terdedah kepada anggota semasa mengendalikan pesakitpesakit tersebut. . 3. perlu memaklumkan kepada Pihak Pengurusan Pantai Medivest. 2. Langkah berjaga-jaga universal untuk menghalang anggota dan juga pesakit lain dari dijangkiti oleh pesakit yang membawa penyakit merbahaya seperti AIDS atau penyakit kelamin (STD) perlu diamalkan. Semua Unit JPCK perlu ada Jadual PPM dari pihak Pantai Medivest dan jadual ini perlu dipamerkan. Kesemua peralatan dan perkakas perlu diselenggarakan dari masa kesemasa untuk memastikan ia adalah dalam keadaan selamat untuk digunakan. Perlu ada bukti penyelengaraan telah dilakukan. Sekiranya penylengaraan tidak dilakukan mengikut jadual.

patient and for the protection of property and the general public. lead abatement. • This information shall include. implement. but is not limited to: scope of work. • Contractors’ upper management must be fully committed to safety efforts and constantly strive to educate their employees on the importance of performing work in a safe manner. Competent Persons. 3. • All levels of Contractors’ management and employees must be held accountable for safety performance. site specific fall protection.CONTRACTOR SAFETY REQUIREMENTS Each Contractor is required to develop. • Develop the plan in a project specific nature. • Contractor employee safety and health must take priority over all other influences during the day-to-day decision-making process. 2. . the following major components must exist within each Contractor’s safety program: 1. which is designed to anticipate and identify hazards before work begins. and maintain a safety and health program that addresses the hazard(s) to which its employees are or will be exposed. • Contractors are expected to pre-plan all work to minimize the potential for personal injury and property damage. Pre-Work Planning HSAJB recognizes that pre-planning and coordination are a key aspect of Project safety. HSAJB employees. sequence of activities.LAMPIRAN 4 CONTOH . Accountability • Measurable performance criteria must exist and be routinely analyzed by Contractors’ upper management. in order to ensure all parties are executing their work at an acceptable level with regards to safety. training records. Each Contractor is charged with the responsibility for conducting its operations in a manner that will provide safe working conditions for all construction related employees. • Know in advance what measures will be taken to eliminate hazards or adequately control the anticipated risks for each scope of work. Attitude/Culture • Contractors must clearly articulate that safety is everyone’s responsibility. safety control methods. • Contractors’ management must routinely demonstrate to their employees that the safety measures taken are not an added burden. asbestos abatement. but rather are important and an expected part of the process. At a minimum. excavations etc. high angle rescue procedures.

Work Scope • Contractors exposing themselves to hazards outside of their work scope shall adhere to the Contractor Safety Requirements or the facilities site safety procedures associated with the specific hazards regardless of Contractor’s work scope. or exits that remain in use by the public shall be kept clear of obstructions to permit safe ingress and egress of the public at all times. • When it is necessary to maintain public use of work areas involving sidewalks. Protection of the Public and Property • The Contractor shall take all necessary action to prevent injury to the public and/or protect property from damage. signs. and injuries in order to ultimately determine the root cause(s) of the incident and to take appropriate corrective action to prevent recurrence. Communication • Proper communication between HSAJB and all Contractors is critical. a watchman shall be placed at all openings . • Information pertaining to specific hazards must be discussed and shared with all affected parties. 6. • The Contractor is responsible for the day-to-day routine safety management on the Site : 7. When a barricade is temporarily removed. shields. • Prompt investigations must be conducted of all accidents. • Appropriate warnings. the Contractor shall protect the public with overhead protection. 5.4. • Sidewalks. Evaluation/Auditing • Each Contractor’s management must periodically review its company’s comprehensive safety measures to determine their overall effectiveness in controlling losses. In addition. entrances to buildings and vehicular roadways. entrances to buildings. near misses. • Barricades shall be secured against accidental displacement and shall be maintained in place except where temporary removal is necessary to perform the work. and provide adequate visibility. and instructional safety signs shall be conspicuously posted where necessary. a signalman shall control the moving of motorized equipment in areas where the public might be endangered. temporary partitions. • Unexpected hazardous acts and conditions must be immediately reported.

General Safety • Protect the health and safety of employees. and equipment. • 10. materials. creating a disturbance will not be tolerated. • Good housekeeping affects safety. supplies. and industry standards • The Contractor shall be responsible for providing and ensuring the use of required personal protective equipment for its employees. common areas. Housekeeping & Sanitation • Housekeeping is everyone’s job. and avoid interrupting the normal operation of the plant or construction site. trash boxes. It is the responsibility of every Contractor on-site to keep their work area clean. Employee Conduct • Gambling. Adequate housekeeping must be maintained at all times. Contractors shall notify HSAJB Representative immediately. and production. . 9. To accomplish this. Trash chutes. or other approved means such as barricading and/or flagging shall be utilized. state and local safety laws and regulations. quality. fighting. • Comply with all federal. This includes parking areas.8. • Smoking is prohibited 11. prevent damage to property. Trash shall not be randomly thrown off a floor or through openings in the floor. Contractors are responsible for trash and debris that is generated by their work. break rooms. construction zones and toilet and drinking water facilities. all employees and Contractors have the authority to stop work and/or correct unsafe acts or conditions when necessary. the public and other persons. Accident Reporting and Investigation • In the event of a work-related accident resulting in a Contractor employee injury. Trash and debris must be collected and placed in proper containers on a daily basis.

aduan Jenis aduan aduan telah diambil 5 6.LAMPIRAN 5 CONTOH SENARAI SEMAK BAGI TUGAS PENGURUS PENYELENGGARAAN ALATAN. Beri peringatan jika tindakan belum dijalankan Catit dalam buku permohonan pembaikan kerosakan mengenai : § § Tarikh pembaikan pulih Kerja-kerja pembaikan memuaskan/ tidak 8. Pastikan tindakan 7. . BANGUNAN & KEBERSIHAN UNIT BIL 1 TINDAKAN Terima laporan kerosakan dari staf TANDA CATITAN 2 Periksa kerosakan samada § § Alat-alat perubatan Bukan Perubatan Bangunan unit unit dan atau 3 Periksa kebersihan persekitaran 4 Buat aduan ke Unit Pantai Medivest melalui talipon Rekod dalam buku catitan § § § § Tarikh Masa No.

Hard to grip handrails.ARCHITECTURAL DESIGN CONSIDERATIONS RAILINGS AND HANDRAILS 1. stairs. 2 Fig. wherever needed for the comfort and safety of all people.LAMPIRAN 6 CONTOH . DESIGN CONSIDERATIONS 3. On stairways. No railings or handrails. 3 .00 m from the landing should have railings. galleries.40 m high.1 General Safety guards or railings should be installed around hazardous areas. ramps. accessible roofs. Handrails should be installed to assist disabled persons in bathrooms and Fig. PROBLEM IDENTIFICATION Unsafe railings. 3. 2. windows positioned less than 1. PLANNING PRINCIPLE To install adequate railing. especially those with mobility problems. 1 Fig. mezzanines. balconies and raised platforms more than 0.

handrails should be mounted between 0. a third handrail can be mounted at a height of 0.95 m above the finished floor level. 6 . Low curbs also act as wheelstops. For the benefit of wheelchair users. 3. Handrails should not obstruct the path of travel.75 m from the floor. a second handrail can be mounted between 0. 5 Fig.2 Height (fig. 1) (1) To facilitate use by ambulant disabled and elderly people. To guide sightless people using a long cane. 4 Fig.10 m and 0.toilets (see Rest Rooms). To facilitate use by children and short people. or a low curb should be installed at a height between 50 mm and 75 mm (fig.60 m. a rail should be mounted at a height between 0. Spacing between the vertical and horizontal bars of railings should be narrow for the safety of children.3 Mounting Railings should be securely attached to the Fig.15 m (fig. 1).70 m and 0. 2).85 m and 0. 3.

Circular cross-sections with a diameter of 40 mm are preferable. Handrails should extend horizontally for a distance between 0. For stairs or ramps more than 3.30 m and 0.00 m wide. Sharp edges should be avoided. 3. Railings should not end abruptly but extend to the floor or blend into the wall so as not to create a hazard for sightless people. 3) Handrails should allow a firm and easy grip. except in places where extensions could obstruct the pedestrian flow (fig.wall or to a supporting structure so as to withstand heavy loads.5 Handrails for ramps and stairs Handrails should continue uninterrupted (except for doorways) on both sides and around the landing. Stairs).4 Form (fig.4). . 3.45 m at the top and bottom of stairs and ramps. a continuous intermediate handrail could be provided (see Ramps.

7 Tactile marking For emergency exit stairs or ramps.90 m long should be applied to the top and bottom edges of the handrail to alert the partially sighted. 5). . Where handrails are fully recessed into walls.8 Colour A contrasting colour is recommended for handrails to alert people with sight problems. a contrasting tactile strip at least 0. 6). EXISTING CONSTRUCTIONS If existing railings and handrails do not comply with the above requirements. 3. 3. a space of at least 0.6 Wall-mounted handrails The space between the handrail and the wall should be between 40 mm and 50 mm for smooth walls and 60 mm for rough textured walls (fig. 4.3. they should be modified or replaced.15 m should be allowed between the top of the rail and the top of the recess (fig.

ü Is any grab rail available in the bathroom /toilet? Suggestion: Install grab rail next to the toilet shower ü Is the floor is slippery? Suggestion:It is recommended to put non skid / non slip mat in the bathroom/toilet. Make sure the floor is dry always ü Do you find it easy to bathe while standing? Suggestion: Use a stable plastic chair or shower chair B) BEDROOM ü Is it easy for you to get in and out of the bed? Suggestion: Make sure the bed is firm (not too soft). Recommended appropriate height of the bed (depends on individual needs) o o o o o C) KITCHEN ü Is the items within reachable height? Suggestion: Place the items which are in daily use at reachable height ü Is the kitchen arrangement is organized well? Suggestion: Arrange the items in the kitchen in proper order to avoid fall ( slip / trip) o o .LAMPIRAN 7 OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE. MALAYSIAN MINISTRY OF HEALTH Checklist and Suggestions : Falls Prevention A) BATHROOM/TOILET ü Is there any curbs? Suggestion: Install / built in a ramp if the height is more than 1 inch.

D) LIVING AREAS ü Is it easy for you to get out from your sofa? o Suggestion: Use a firm based chair with appropriate height ü Is the furniture arranged well for freely move around? Suggestion: Keep all furniture out of walkways E) FLOORS ü Are the floors slippery? Suggestion: Low pile carpet / unglazed tiles are better ü Is the layered floor properly fixed? Suggestion: Repair / replace the damaged carpet o o o ü Are the floors clear of low furniture. loose rugs and electrical cords? Suggestion: Put telephone/ electrical cord out of the way or fix it properly with the tape on the floor avoiding trip or falls ü Do your floors get wet very often? Suggestion: Apply non slip product at most wet areas and keep your floor dry eventually all the time o o F) LIGHTS ü Are your lights bright enough? o Suggestion: Use fluorescent lights with 100-200lux reading (1 lux = 1 candle light) ü Is your outside pathways / stairs/ steps/ entrance well lit at night? Suggestion: Switch on the lights for clear vision o G) STAIRS ü Can you see the edge of the steps clearly? Suggestion: Mark or recode the edge of the steps with paint or non.slip tape in with the bright color ü Is there grab rail at both sides of the stairs to hold on? Suggestion: Install railing at both sides o o .

OCCUPATIONAL THERAPY SERVICE. MALAYSIAN MINISTRY OF HEALTH ü Are the stairways clear from clutters and objects? Suggestion: Clear the stairways ü Are stairs non slip and in good condition? Suggestion: Apply non slip covering and repair the damaged steps G) CLOTHING & FOOTWEAR ü Are you shoes well fitted and in good condition? Suggestion: Wear well fitted and good conditioned shoes ü Is your cloth too long and below your ankle? Suggestion: Wear a cloth above ankle to avoid tripping o o o o DISEDIAKAN OLEH PEREMALATHA SUNDRAM PEGAWAI KESELAMATAN PERKERJAAN 2010 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful