GAYA BASA SUNDA 3.1.

Gaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun. 3.1.1. Majas Personifikasi (mijalma) Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa. Conto : a. Cihcir keur ngawih tengah peuting. b. Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang. a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting. b. Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan. 3.1.2. Majas Metafora (babandingan langsung) Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna. Conto : a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara) b. Sirung – sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda) c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor. d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa. 3.1.3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun) Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. Conto : a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb) b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok) c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh. d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana. 3.1.4. Majas Litotes (ngasor) Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. Conto : a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus) b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah) c. Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan. 3.1.5. Majas Hiperbola ( rarahulan) Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Conto : a. Aceh kiwari banjir getih. b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans., c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat. d. Manehna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a 3.1.6. Majas Pleonasme (kadalon) Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela. Conto : a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu. b. Mobil mogok téh didorong ka hareup. c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan. 3.1.7. Majas Metonimia (lalandian) Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud. Conto : a. Maung Bandung jadi juara liga Danhill. b. Budak téh keur numpak Honda.

c. “ Wah. (nu dimaksud lain leungeun wungkul) c. ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge.1. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul. maneh mah pinter.9. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?” c. lain di sakabeh wewengkon Bandung) c. Si Ibro tuangna mani ponyo. Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat.1. Majas Pras Pro Toto Majas pras pro toto. Majas Sinekdok (raguman) Majas raguman di bagi dua. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa) 3. aki maneh mah geus lolong!” d.9.… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna) b. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul) b. ngitung anu kieu wae mani teu bisa!” Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu. litotes. Punten Bu. metapora. nilai ujian téh awon. Majas Ironi (sindiran anu lemes) Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita. Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles. Majas Totem Pro Parte Majas totem pro parte nya éta majas anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun sakabehna pikeun sabagian Conto : a. 3.10. (torek) c. nilai rapotna oge mani caang kieu!” a. personifikasi. Majas Euphimisme (rautan) Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes. ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia) b. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. 3. Pucuk Enteh keur digiling di pabrik. a. tapi sakabehna) d. Conto : a. Conto : a.8. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika. Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes! a. “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!” b. (maot) 3. ”Allhamdulillah. padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna. Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika. d. Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari. “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?” b. supaya kadengena leuwih sopan. kaparengan akina babaturan hidep téh panonna geus lolong. “Hidep mah abongna geus jadi propesor. pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng di Kabupaten Bogor !” . Pun Aki mah tos kirang ngadangu. “Aduh. Conto : a. (gembul) d.9. Lamun hidep ulin ka imah babaturan.2. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme ! a. hiperbola. nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian. nya éta Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro Parte (sakabehna pikeun sabagian). b.” d.1.1. ngan ukur kengeng izajah tamat. Bapa mah mani teu bisa macana!” b. d.1. Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag. c. abdi bade kapengker heula ! ( ka WC ) b. Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa kabupaten Bogor. ” Wah. Kalimah kasebut ngagunakeun majas…. 3. ( nu dimmaksud lain salambar pucuk tapi sakabehna) 3. “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!” 2. “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!” c. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan. sanes lulus.1.

Harti kecap ngawengku. kalimah ka-1 b. personifikasi. (4) harti konotatif.1.” Ungkara kasebut. 2. “Pa.” 4. b. Harti Kecap 2.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas…. ka-3 c. 4 6. a. ironi. no. bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah. 7. a. “Euh. 2 c. ka-6 TATA MAKNA Pengertian Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf…. b. Majas metonimia.Tengetan paguneman di handap ieu ! 1). Dina paguneman di luhur. (1) harti leksikal. Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha? a. d.” 4). Mang Somad keur nandean cai hujan. kasewelasan mana anu maen ayeuna?” 2). Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa. . no. aya dina kalimah nomer…. (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi). liren heula sakedap. 4 5. terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh. Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung. (a) harti nu ngalegaan (generalisasi. kalimah ka-3 d. ka-1 b. aya ungkara “bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. (d) harti nu ngahandapan (peyorasi). “Mani gancang-gancang teuing Mas. Mang Udin keur ngomean payung. paragraf ka-1 b. paragraf ka-2 c. Komod : “ Juve.… dasar Si Gembrot. metafora.… puguh wae. kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola. Harti Leksikal Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus. (2) harti gramatikal. 2 c. c. (9) harti poli semi. b. a. 1 no. no. a. Majas asosiasi dina paguneman di luhur. aya dina kalimah nomer…. ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!” ceuk Pa Ganjar. no. (3) harti denotatif. pleonasme. Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan). (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia). paragraf ka-4 9. keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari nyaritana kitu téh manehna bari heuay. no. ka cai téh mani hampir sajam nungguan!” ceuk Si Uhe bari rada manyun. c. ka-5 d.1. asosiasi. hebat euy.1. malah kiperna oge pan sigegep!” 3). tong boro jalma hayang lalajo. d. Titenan ungkara basa ieu di handap ! Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. Dina paragraf ka-1 wacana di luhur. abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang. hiperbola. ngagunakeun majas naon…. kalimah ka-2 c. Conto: -hujan = cai an turun ti langit (harti kamus) -payung = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan -buku = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel conto kalimah: a. 10. bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. 3 d. (8) harti hiponim. (5) harti sinonim. jeung (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi). kalimah ka-4 8. terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur. paragraf ka-3 d. majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ? a. no. “Barudak anu ngilu hiking . personifikasi. (7) harti homonim. a. (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi). metafora. (6) harti antonim. Adun : “ Is. Barudak anu ngilu hiking. 3 d. “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. Dina paguneman di luhuir. 1 no. Sanif : “Wah. Adun : “ Mod. napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. Sedengkeun parobahan hati kecap ngawengku.

Harti Konotatif Harti konotatif nya éta harti kecap injeuman (kias).meja hejo Conto kalimah: a.kahujanan = hatina kakeunaan ku cai hujan .6. ari adina mah bodo. Harti Denotatif Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna. Bang Mandra pamaen sinetron.baju = acuk .2. atawa harti an teu sabenerna. b. Harti Sinonim Harti sinonim.sangsi x sanksi Conto kalimah: a. 2. ari ieu baju saha mani alus kieu ?" Nini : “Oh… éta mah acuk pa Lurah !" Aki : “beda nya Nini.7. tapi hartina teu sarua. Neng Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya. Koruptor teh diadili dina meja hejo.jangkung x pendek . b.rok x rock . kusabab sieun kahujanan. Sinta keur ngelapan kaca jandela .8.3.1.payungan = make payung Conto kalimah: a.meja . Conto : .koneng = koneng . Harti umum.2.1.leungeun 2. nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen . Si Bogel mmah budakna panjang leungeun c. Harti hifonim Harti hiponim.7. b. a. Conto: .1. Harti antonim Harti antonim nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen. Harti Gramatikal Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken. nya éta kecap anu ngabogaan harti umum jeung harti husus.gede = badag .pinter x bodo .1. b. 2. Conto: . nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen. nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana (bunyi) sarua.2.hujan cimata .7.1. nya éta harti homograf jeung harti homofon. Pa Ubed mah jalma beunghar. ari Si Ibro mah jalma sangsara.hujan . Harti homonim dibagi dua. Pa Lurah nuju maca buku kaca 13 . b.buku =buku kaca = hartina lembaran tina buku (halaman) kaca = hartina barang anu pecah belah Conto kalimah: a. ari raksukan anu beunghar mah mani sae kieu !" 2. Lanceukna mah pinter.1. Harti homofon Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda. 2.5.korsi . Conto: .1. Conto: . Conto: . koneng = anu hartina warna koneng = anu hartina mangrupa Conto kalimah: a.4. Harti homonim Harti homonim. tapi hartina beda.beunghar = jegud Conto dina paguneman: Aki : “Nini. Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet.hade x goreng conto kalimah: a. nya éta kecap anu tulisanana sarua. Conto: . 2.dahar .panjang leungeun .bang x bank .1. b. Juragan Badrun angkat ka bank BNI 2. Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru.1.1.baju .papayung = pejabat atawa an nyekel jabatan .kaca = kaca . Harti homograf Harti homograf. 2. Budak téh make baju koneng. Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan .

sedap malam Conto kalimah: 1). Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun. aki. Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal. gedong. Bangunan Saung. ngahuleng d. Hayam bikang Mang Usup geus ngendog. hotel. “Prasasti Ciaruteun mangrupa titinggal raja Purnawarman. taman topi b. bandeng. kurung batok 4. c.istri . Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1.b. beuteung. padaharan. Hart husus. mawar. nya éta: a. padaharan c. nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum. (harti umum) b. Sayuran Tomat. Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…” 3. Si Ibro ngahuleng bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh. 3. jalan pibalikeun. Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit. atawa bagian tina harti umum.9. b. nila. atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen. No. kunaon d. nyekelan b.1. Aki = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?” Nini = “ Ieu.parawan .bikang Conto kalimah: a. nya éta harti kecap anu leuwih ti hiji. b. nini. Mang Somad keur mawa sayuran ka pasar. kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta: a. ”Barang anjog ka Taman Topi. Istri Pa Lurah nuju rapat di bale desa. lele. Harti polisemi Harti polisemi. (harti umum) b. beuteung 2. kurung batok c. Harti umum Harti husus 1. Kembang Melati. taman topi. padaharan nini nyeri!” Dumasar kana paguneman diluhur. katalimeng. Kecap anu ngabogaan harti konotatif dina ungkara di luhur. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur. (harti husus) 2). kentang. a. barang anjog . 4. 2. Lauk Gurame. Conto: Awewe = .” . kangkung. villa. ros. nya éta: a. a. d. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus) 2.

Bi Sumi keur ngarendos koneng . c. Conto kalimah: 1) a. kiai.1. disebut guru. ngabogaan harti sinonim nya éta: a. ibu PKK. ustad. miskin. Conto kalimah: 1) a. “Saderek téh bade kasaha? (harti generalisasi) 2. b. heurap. d. Bapa Si Ewon bandar hayam. 6.guru = kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun elm ka anu sejen. keur teu ngarareunah padaharan…” 8. polisemi. bapa mah moal dahar. guru olah raga. sepat. jsb. teu boga 7.2. b. lele. Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi) Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT (harti nu ngalegaan) 2) a. guru matematika. Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa kecap umum ! a. santri. guru SD. sangsara. Ungkara di luhur.Kecap Prasasti Ciaruteun ngabogaan harti : a. ibu guru. . (3) Upami teu kaabotan abdi mah bade neda piduana ti Bapa! (4) Ah. kalimah ka-2 jeung ka –3 c. b. sirib. jsb. siswa. Kuring mah sangsi budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola. denotatif. jsb. gelas. dahar. Kecap husus dina ungkara kasebut. kalimah ka-1 jeung ka-2 b. melati. kalimah a-4 jeungka-1 9. konotatif. b. jsb. d. d. Misalna. c. Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul.bapa = kecap bapa bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot lalakina ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat. anu kecapna ngabogaan harti homograf. kalimah ka –3 jeung ka-4 d. ros. neda. Conto : . “ (1) Mangga wae gera tuang heula Pa ! (2) Abdi mah parantos neda. 5. ulama. . bapa RT. Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan sisi Situ Gede. teteh. Bang Kasman bandar hayam. pesantren. teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan dilodokan ku entog. tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. “Si Juned mah kawentar jalma malarat. Parobahan Harti Kecap 2. (harti heubeul) b.saderek = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur. tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. Bang Miun keur ngelapan kaca. Conto : . Misalna sarjana ekonomi. 3. aya anu mawa ayakan. madrasah. murid. jsb. c. kitab.2. tuang. homonim. 2.2. pikeun nyangu koneng. ibu lurah. d.aa. 10. tatangkalan. heurap. bogo. jsb. Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon ! 1.sarjana = kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana.” Kecap antonim tina kecap malarat nya eta : a. “Budak téh jongjon wae tuang . Situ Gede. sarjana pertanian. Misalna . lauk.ibu = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan ti hiji anak ka indungna. 2. . Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi) Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula. conto kecap sejena nu hartina ngalegaan nya éta. mawa. dina kalimah di luhur. b. Beunteur. bapa presiden. lele jeung sajabana.” Kecap dilodokan. nya éta a. bapa lurah. Misalna guru basa Sunda. kecrik jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk.2. (harti heubeul) b. Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan . ibu RT. Misalna saderek RT. c. ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana. beunghar. c. 4. nyatu. Pun Biang mah saderekna urang Bandung. d. nya éta: a.

Bibi Si Jantuk imahna di Jakarta. gelandangan. jsb. (sinestesia} b. atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi. diuk téh teu sopan. (peyorasi) b. .tenteu. (harti sabenerna) 2. bibi sayur. Harti Kecap anu Ngahandapan ( peyorasi) Harti kecap anu ngahandapan. propokator. = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi .kecap bibi = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu awewe. (ameliorasi) b. Conto : . a. budeg. parawan. ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap. Nini : “ih… ari si aki sok bawel!” 3). jsb. “Pa. bibi jamu .Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah. a. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana. ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana. di antarana. Guru : “ Keun bae atuh. Rambutan aceh mah rasana mani manis.istri = ajenna leuwih luhur ti batan kecap pamajikan Conto kecap anu ngaluhuran sejenna. nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. 2. Aki : “Ulah gutak gitek wae nini. Conto : .wanoja > bikang . Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis. Sinta : “jep.parawan > gadis . Misalna.opah > aki . “ (tembalna.2. nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang. Juragan Ubed nyariosna mani teuas. Conto kalimah: a. Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri.karyawan > kuli Conto kalimah: a. 2.amplop = duit sogokan . (harti asal) 2.asisten > pembantu .6. mamang baso.2. “Ari Bapa Camat nyondong kitu Neng ?” ceuk Mang Udin. Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca. ningali wae ka dieu!” 4). Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian. ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan pikeun anu setatus sosialna handao.bujang > jajaka/pamuda . b. sarta pok nyarita deui) . Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan.2. Harti Kecap anu Ngaluhuran (ameliorasi) Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula. (harti nu sabenerna) 2. lolong. c. basa nyarekan bujangna. (harti sabenerna) EVALUASI Jawab patalekan ieu di handap ! 1. era ku pa guru!” 2).mamang = kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi lalaki bapa/ indung.omah > nini . Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta Titenan paguneman ieu di handap ! 1).tuna wisma > gelandangan . d. (sinestesia) b. Conto: 1. di antarana. Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi) Harti kecap anu ngumpamakeun . Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill. jsb.2.om = ajenna leuwih luhur ti batan kecap mamang . jsb. Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna b. Pa Maman guru basa Indonesia. bikang. Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia) Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar patukeurna panca indra.3. (harti peyorasi) c. mamang beca. c. Conto: .b.5. Tanteu Rina nuju balanja di supermaket. Conto kalimah: a.4.korsi baseuh = pagawean anu genah . .

kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi. c. 3 d. no. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia. no. no. 9. c. b.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. b. ka-1 jeung ka-4 6. aya tamu geura suguhan!” 2. b. 2 c. asosiasi. nyaeta : a. 7. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. spesifikasi.” Kecap sihung dina kalimah di luhur. a. ari anu bade nikah téh Teteh kitu?” ceuk pa lebe . ka-1 jeung ka-2 b. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor. pamandangan mani endah c. no. 4 3. d. Kecap dina paragraf di luhur. 1 b. d. asosiasi. c. nya éta: a. Sakapeung mah dipirig ku sora manuk mani hipu jeung manis pisan kadengena…” 5. anu ngandung harti sinestesia. b. Bi Ijah. angin gunung ngahiliwir. “Punten bade tumaros. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. senjata. di antarana: a. no. peyorasi. 2 c. huntu anu seukeut.sora manuk mani hipu jeung manis. 1 b. di antarana: a. no. nyaeta: a. c.“ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu. no. Para santri keur ngaji di pasantren Kiai Adullah Mustofa. 3 d. guru. no. Tanteu. nini. Tengetan ungkara basa ieu di handap! “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun. ka-3 jeung ka-4 d. d. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. Dumasar kana ungkara di luhur. d. “Robet Uhe jadi asisten pelatih sepak bola kesebelasan Italia. ka-2 jeung ka-3 c. “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti. ameliorasi. b. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur. ngabogaan harti. ameliorasi. 10. peyorasi. 8. 4 4. diharudum ku halimun. b. aya dina kalimah … a. c. c. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca. sinestesia. duit. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur. kakawasaan d. estu ku matak waas.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful