GAYA BASA SUNDA 3.1.

Gaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun. 3.1.1. Majas Personifikasi (mijalma) Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa. Conto : a. Cihcir keur ngawih tengah peuting. b. Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang. a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting. b. Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan. 3.1.2. Majas Metafora (babandingan langsung) Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna. Conto : a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara) b. Sirung – sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda) c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor. d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa. 3.1.3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun) Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. Conto : a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb) b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok) c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh. d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana. 3.1.4. Majas Litotes (ngasor) Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. Conto : a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus) b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah) c. Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan. 3.1.5. Majas Hiperbola ( rarahulan) Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Conto : a. Aceh kiwari banjir getih. b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans., c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat. d. Manehna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a 3.1.6. Majas Pleonasme (kadalon) Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela. Conto : a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu. b. Mobil mogok téh didorong ka hareup. c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan. 3.1.7. Majas Metonimia (lalandian) Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud. Conto : a. Maung Bandung jadi juara liga Danhill. b. Budak téh keur numpak Honda.

Majas Sinekdok (raguman) Majas raguman di bagi dua. “Aduh. nilai rapotna oge mani caang kieu!” a. padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna.1. metapora. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan. Bapa mah mani teu bisa macana!” b. “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”. (maot) 3. Conto : a. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?” c. lain di sakabeh wewengkon Bandung) c. maneh mah pinter.9. Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles. Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag. kaparengan akina babaturan hidep téh panonna geus lolong. Pucuk Enteh keur digiling di pabrik. ( nu dimmaksud lain salambar pucuk tapi sakabehna) 3. “Hidep mah abongna geus jadi propesor. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika. litotes. personifikasi. nilai ujian téh awon.1. abdi bade kapengker heula ! ( ka WC ) b. ngan ukur kengeng izajah tamat. (nu dimaksud lain leungeun wungkul) c.c. ngitung anu kieu wae mani teu bisa!” Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. ”Allhamdulillah. ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge. Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu.1.8. Punten Bu. Majas Pras Pro Toto Majas pras pro toto. c. Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika.1. Conto : a. hiperbola.1. ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia) b. aki maneh mah geus lolong!” d.9. “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!” c.1. (torek) c. Majas Ironi (sindiran anu lemes) Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita.10.2. Conto : a. Lamun hidep ulin ka imah babaturan. (gembul) d. pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng di Kabupaten Bogor !” . Majas Euphimisme (rautan) Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes. Majas Totem Pro Parte Majas totem pro parte nya éta majas anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun sakabehna pikeun sabagian Conto : a. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?” b. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul. Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa kabupaten Bogor. Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme ! a. Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat.” d. “ Wah. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa) 3. “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!” 2. d. d. “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!” b. supaya kadengena leuwih sopan. 3. sanes lulus. ” Wah. nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian. Si Ibro tuangna mani ponyo. Pun Aki mah tos kirang ngadangu.9. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul) b. b. Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes! a. 3.… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna) b. 3. Kalimah kasebut ngagunakeun majas…. tapi sakabehna) d. nya éta Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro Parte (sakabehna pikeun sabagian). a.

4 5. (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi). no. b. metafora. (6) harti antonim. jeung (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi). “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia). kalimah ka-3 d. ka-3 c. abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh. Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa. ka-6 TATA MAKNA Pengertian Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. paragraf ka-3 d. no. “Mani gancang-gancang teuing Mas. a. ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!” ceuk Pa Ganjar. 3 d. Mang Somad keur nandean cai hujan. (2) harti gramatikal. 4 6. no. asosiasi. Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung. personifikasi. personifikasi. kalimah ka-1 b. (9) harti poli semi. 2 c. kalimah ka-2 c. paragraf ka-4 9. 2 c. majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ? a. (8) harti hiponim.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas…. a. Dina paguneman di luhur. keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari nyaritana kitu téh manehna bari heuay. malah kiperna oge pan sigegep!” 3). (1) harti leksikal. Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug. aya ungkara “bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. hebat euy. aya dina kalimah nomer…. Barudak anu ngilu hiking. Majas asosiasi dina paguneman di luhur. terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. hiperbola. (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi). Dina paragraf ka-1 wacana di luhur. c.” Ungkara kasebut. 1 no. aya dina kalimah nomer…. Conto: -hujan = cai an turun ti langit (harti kamus) -payung = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan -buku = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel conto kalimah: a. no. Sedengkeun parobahan hati kecap ngawengku.” 4. Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha? a. (a) harti nu ngalegaan (generalisasi. (4) harti konotatif. c. Sanif : “Wah. ka-1 b.Tengetan paguneman di handap ieu ! 1). dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf…. .… dasar Si Gembrot.” 4).… puguh wae. 1 no. pleonasme. b. (3) harti denotatif. 3 d. d. “Pa. “Euh. (7) harti homonim. Harti Leksikal Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus. d.1. no. “Barudak anu ngilu hiking . Harti kecap ngawengku. ngagunakeun majas naon…. a. Adun : “ Is. Dina paguneman di luhuir. ka cai téh mani hampir sajam nungguan!” ceuk Si Uhe bari rada manyun. b. napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. paragraf ka-1 b. (d) harti nu ngahandapan (peyorasi). 2. bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur. Majas metonimia. ironi. tong boro jalma hayang lalajo. kasewelasan mana anu maen ayeuna?” 2). Harti Kecap 2. paragraf ka-2 c. a. 10. ka-5 d. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan). kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola.1. Adun : “ Mod. bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah. metafora. (5) harti sinonim. Titenan ungkara basa ieu di handap ! Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. kalimah ka-4 8. Komod : “ Juve. a. liren heula sakedap. 7.1. Mang Udin keur ngomean payung. no.

koneng = anu hartina warna koneng = anu hartina mangrupa Conto kalimah: a. Conto: . Juragan Badrun angkat ka bank BNI 2.1.jangkung x pendek . Harti Konotatif Harti konotatif nya éta harti kecap injeuman (kias). b. Harti homonim dibagi dua. Pa Lurah nuju maca buku kaca 13 .1. Koruptor teh diadili dina meja hejo.3. Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan . ari Si Ibro mah jalma sangsara. Harti Sinonim Harti sinonim.1. tapi hartina beda. Budak téh make baju koneng. Conto: . Harti hifonim Harti hiponim.kaca = kaca .7. Conto: .hujan . Sinta keur ngelapan kaca jandela .kahujanan = hatina kakeunaan ku cai hujan .2. Harti antonim Harti antonim nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen.papayung = pejabat atawa an nyekel jabatan . ari ieu baju saha mani alus kieu ?" Nini : “Oh… éta mah acuk pa Lurah !" Aki : “beda nya Nini.rok x rock . Neng Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya.1. 2.4. Conto: . Si Bogel mmah budakna panjang leungeun c. kusabab sieun kahujanan. tapi hartina teu sarua. Conto: .hade x goreng conto kalimah: a.baju . 2.baju = acuk . nya éta kecap anu ngabogaan harti umum jeung harti husus.7.meja . b. nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana (bunyi) sarua.hujan cimata . ari raksukan anu beunghar mah mani sae kieu !" 2. nya éta harti homograf jeung harti homofon. ari adina mah bodo. b. Pa Ubed mah jalma beunghar. b. Harti homofon Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda. Harti Gramatikal Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken.1.buku =buku kaca = hartina lembaran tina buku (halaman) kaca = hartina barang anu pecah belah Conto kalimah: a.1.1. Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet. b. nya éta kecap anu tulisanana sarua. 2. Conto: .1. Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru. Conto : .payungan = make payung Conto kalimah: a. Harti homonim Harti homonim.bang x bank . a. b. nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen . 2.panjang leungeun .koneng = koneng . Bang Mandra pamaen sinetron.leungeun 2.beunghar = jegud Conto dina paguneman: Aki : “Nini.2.1. Harti umum. Harti Denotatif Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna.2.meja hejo Conto kalimah: a. 2.pinter x bodo .gede = badag . nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen.sangsi x sanksi Conto kalimah: a.dahar . Harti homograf Harti homograf.5.1.6.8.korsi . Lanceukna mah pinter.7. atawa harti an teu sabenerna.

hotel. c. atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen.bikang Conto kalimah: a. Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal. (harti umum) b. a. Lauk Gurame. ros. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur. bandeng. Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit. 3. Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…” 3. nyekelan b. gedong. Istri Pa Lurah nuju rapat di bale desa. padaharan c.istri . Hart husus.parawan . b.b. Mang Somad keur mawa sayuran ka pasar. jalan pibalikeun. aki.9. a.1. ngahuleng d. “Prasasti Ciaruteun mangrupa titinggal raja Purnawarman. kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta: a. (harti husus) 2). katalimeng. villa. sedap malam Conto kalimah: 1). Si Ibro ngahuleng bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh. beuteung. Sayuran Tomat. Conto: Awewe = . taman topi b. b. lele. 2. Bangunan Saung. kentang. nya éta: a. Kecap anu ngabogaan harti konotatif dina ungkara di luhur. padaharan nini nyeri!” Dumasar kana paguneman diluhur. Harti umum Harti husus 1. Hayam bikang Mang Usup geus ngendog. kurung batok 4. mawar.” . nya éta harti kecap anu leuwih ti hiji. atawa bagian tina harti umum. No. ”Barang anjog ka Taman Topi. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus) 2. nila. beuteung 2. Harti polisemi Harti polisemi. kunaon d. (harti umum) b. d. padaharan. barang anjog . 4. nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum. Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun. taman topi. nya éta: a. nini. Kembang Melati. kangkung. Aki = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?” Nini = “ Ieu. kurung batok c. Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1.

Conto kalimah: 1) a. gelas. ibu guru. Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi) Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna. . conto kecap sejena nu hartina ngalegaan nya éta.2. Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan sisi Situ Gede. 2. “Si Juned mah kawentar jalma malarat. Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa kecap umum ! a. teu boga 7. bapa presiden. Conto kalimah: 1) a. bogo.” Kecap dilodokan. 2. ibu RT.sarjana = kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana. melati. d. kecrik jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk. Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan . tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. 10. heurap.guru = kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun elm ka anu sejen. mawa.Kecap Prasasti Ciaruteun ngabogaan harti : a. b. pesantren. c. d. Misalna sarjana ekonomi. sarjana pertanian.2. b. denotatif. Bang Kasman bandar hayam. Conto : . 5. lauk. Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon ! 1. Misalna saderek RT. ulama. Pun Biang mah saderekna urang Bandung. santri. c. guru olah raga. d. jsb. Misalna .ibu = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan ti hiji anak ka indungna. d.2. Parobahan Harti Kecap 2. “Budak téh jongjon wae tuang . “Saderek téh bade kasaha? (harti generalisasi) 2. miskin. ibu lurah. Misalna guru basa Sunda. dina kalimah di luhur. ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. c. ngabogaan harti sinonim nya éta: a. Beunteur. kitab. siswa. Conto : . pikeun nyangu koneng. c. beunghar. . murid. Situ Gede. sepat.aa. Misalna. lele jeung sajabana.bapa = kecap bapa bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot lalakina ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat. 3. Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana. Bi Sumi keur ngarendos koneng . 4.1. b. Ungkara di luhur. (harti heubeul) b. anu kecapna ngabogaan harti homograf. neda. tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. kalimah a-4 jeungka-1 9. ros. jsb. b. polisemi. teteh. kalimah ka-2 jeung ka –3 c. guru SD. ibu PKK. c. Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul. bapa RT. sangsara. Bang Miun keur ngelapan kaca. heurap. tatangkalan. keur teu ngarareunah padaharan…” 8. ustad.2. sirib. nya éta a. nya éta: a. bapa mah moal dahar. jsb. b. guru matematika. 6. disebut guru. kalimah ka-1 jeung ka-2 b. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT (harti nu ngalegaan) 2) a. lele.saderek = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur. (harti heubeul) b. tuang. madrasah. Bapa Si Ewon bandar hayam. Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi) Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula. nyatu. kiai.” Kecap antonim tina kecap malarat nya eta : a. (3) Upami teu kaabotan abdi mah bade neda piduana ti Bapa! (4) Ah. kalimah ka –3 jeung ka-4 d. aya anu mawa ayakan. Kecap husus dina ungkara kasebut. jsb. homonim. d. konotatif. teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan dilodokan ku entog. “ (1) Mangga wae gera tuang heula Pa ! (2) Abdi mah parantos neda. jsb. . dahar. Kuring mah sangsi budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola. jsb. bapa lurah.

bibi sayur. bikang. “ (tembalna. = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi . Guru : “ Keun bae atuh.amplop = duit sogokan . Bibi Si Jantuk imahna di Jakarta. (sinestesia) b. “Ari Bapa Camat nyondong kitu Neng ?” ceuk Mang Udin. 2. (sinestesia} b. Rambutan aceh mah rasana mani manis. (harti sabenerna) EVALUASI Jawab patalekan ieu di handap ! 1.2.mamang = kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi lalaki bapa/ indung.tuna wisma > gelandangan . atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi. a. Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan. jsb. sarta pok nyarita deui) .parawan > gadis . c.b. (ameliorasi) b.2.2.wanoja > bikang .6. Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta Titenan paguneman ieu di handap ! 1).kecap bibi = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu awewe. Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi) Harti kecap anu ngumpamakeun . ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap.3. jsb.bujang > jajaka/pamuda . Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI. parawan. d. propokator.korsi baseuh = pagawean anu genah . b.karyawan > kuli Conto kalimah: a.5. (harti nu sabenerna) 2. (harti sabenerna) 2. Tanteu Rina nuju balanja di supermaket. Conto : . budeg.4. Aki : “Ulah gutak gitek wae nini. . Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis.opah > aki . Juragan Ubed nyariosna mani teuas. Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa. Conto kalimah: a. nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. ningali wae ka dieu!” 4). (harti asal) 2. Harti Kecap anu Ngaluhuran (ameliorasi) Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula. (peyorasi) b. c. bibi jamu . ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna b. basa nyarekan bujangna. era ku pa guru!” 2). Conto: . Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia) Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar patukeurna panca indra. gelandangan. 2. Conto: 1. Misalna. Pa Maman guru basa Indonesia. diuk téh teu sopan. Sinta : “jep. Conto : . nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang.asisten > pembantu . Nini : “ih… ari si aki sok bawel!” 3). mamang baso.om = ajenna leuwih luhur ti batan kecap mamang . di antarana. Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian. lolong. Conto kalimah: a. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana. a. Harti Kecap anu Ngahandapan ( peyorasi) Harti kecap anu ngahandapan. Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri. di antarana. jsb.Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah. ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan pikeun anu setatus sosialna handao.omah > nini .tenteu. (harti peyorasi) c. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a.2. “Pa. . Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill. mamang beca.istri = ajenna leuwih luhur ti batan kecap pamajikan Conto kecap anu ngaluhuran sejenna. jsb. ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana.

2 c. ka-2 jeung ka-3 c. aya dina kalimah … a. nya éta: a. nyaeta: a. c. 7. no. aya tamu geura suguhan!” 2. nini. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur. angin gunung ngahiliwir. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca. no. anu ngandung harti sinestesia. Kecap dina paragraf di luhur. b. d. estu ku matak waas. Dumasar kana ungkara di luhur. Bi Ijah. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. 1 b.“ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu. Tengetan ungkara basa ieu di handap! “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun. senjata. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia. no. 2 c.” Kecap sihung dina kalimah di luhur. no. no. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna. 4 3. b. c. di antarana: a. 9. “Punten bade tumaros. a. peyorasi. 1 b. no. “Robet Uhe jadi asisten pelatih sepak bola kesebelasan Italia. ka-3 jeung ka-4 d. “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti. pamandangan mani endah c. asosiasi. b.sora manuk mani hipu jeung manis. Para santri keur ngaji di pasantren Kiai Adullah Mustofa. 8. c. ka-1 jeung ka-2 b. ameliorasi. kakawasaan d. ameliorasi.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. d. c. nyaeta : a. ka-1 jeung ka-4 6. 3 d. kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi. 10. guru. diharudum ku halimun. 4 4. c. b. spesifikasi. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. ngabogaan harti. ari anu bade nikah téh Teteh kitu?” ceuk pa lebe . no. d. asosiasi. b. c. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur. Sakapeung mah dipirig ku sora manuk mani hipu jeung manis pisan kadengena…” 5. huntu anu seukeut. duit. peyorasi. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor. 3 d. Tanteu. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. d. no. di antarana: a. sinestesia. b.