GAYA BASA SUNDA 3.1.

Gaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun. 3.1.1. Majas Personifikasi (mijalma) Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa. Conto : a. Cihcir keur ngawih tengah peuting. b. Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang. a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting. b. Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan. 3.1.2. Majas Metafora (babandingan langsung) Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna. Conto : a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara) b. Sirung – sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda) c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor. d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa. 3.1.3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun) Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. Conto : a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb) b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok) c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh. d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana. 3.1.4. Majas Litotes (ngasor) Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. Conto : a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus) b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah) c. Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan. 3.1.5. Majas Hiperbola ( rarahulan) Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Conto : a. Aceh kiwari banjir getih. b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans., c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat. d. Manehna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a 3.1.6. Majas Pleonasme (kadalon) Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela. Conto : a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu. b. Mobil mogok téh didorong ka hareup. c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan. 3.1.7. Majas Metonimia (lalandian) Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud. Conto : a. Maung Bandung jadi juara liga Danhill. b. Budak téh keur numpak Honda.

lain di sakabeh wewengkon Bandung) c.1. metapora.10. b.2. ngan ukur kengeng izajah tamat. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. 3. ”Allhamdulillah. litotes.9. “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”.9. “Hidep mah abongna geus jadi propesor. padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna. Majas Totem Pro Parte Majas totem pro parte nya éta majas anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun sakabehna pikeun sabagian Conto : a. ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge. supaya kadengena leuwih sopan. Pun Aki mah tos kirang ngadangu. Conto : a. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul) b. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme ! a. Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag. 3. (torek) c. “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!” b. Majas Ironi (sindiran anu lemes) Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita. nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian.1. ( nu dimmaksud lain salambar pucuk tapi sakabehna) 3. ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia) b. abdi bade kapengker heula ! ( ka WC ) b. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa) 3. “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!” c. ngitung anu kieu wae mani teu bisa!” Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1.1. Majas Sinekdok (raguman) Majas raguman di bagi dua. Lamun hidep ulin ka imah babaturan. aki maneh mah geus lolong!” d.” d. kaparengan akina babaturan hidep téh panonna geus lolong. Pucuk Enteh keur digiling di pabrik. sanes lulus. Bapa mah mani teu bisa macana!” b. Majas Euphimisme (rautan) Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes. nilai rapotna oge mani caang kieu!” a. Conto : a. Majas Pras Pro Toto Majas pras pro toto.… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna) b. (gembul) d. Kalimah kasebut ngagunakeun majas…. (maot) 3. pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng di Kabupaten Bogor !” . d. Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes! a. “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!” 2. Punten Bu. maneh mah pinter. Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika. 3. Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari. Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa kabupaten Bogor. Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu. nilai ujian téh awon.1. (nu dimaksud lain leungeun wungkul) c.8. d. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?” b. Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat. c. Si Ibro tuangna mani ponyo. Conto : a. nya éta Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro Parte (sakabehna pikeun sabagian). “ Wah. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?” c.c. ” Wah. tapi sakabehna) d. personifikasi.1.1. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan.9. hiperbola. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul. a. Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles. “Aduh.

“Pa. Dina paguneman di luhur. a. 2 c. (4) harti konotatif. Sanif : “Wah. ka-6 TATA MAKNA Pengertian Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. metafora. ka-5 d. (6) harti antonim. no. Majas asosiasi dina paguneman di luhur. 1 no.1. “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur.” 4.” Ungkara kasebut. Mang Somad keur nandean cai hujan. no. “Euh. Harti Kecap 2. Komod : “ Juve. aya dina kalimah nomer…. Mang Udin keur ngomean payung. ka cai téh mani hampir sajam nungguan!” ceuk Si Uhe bari rada manyun. (2) harti gramatikal. 2 c. abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang.… dasar Si Gembrot. ka-1 b. Barudak anu ngilu hiking. paragraf ka-3 d. pleonasme. a. (a) harti nu ngalegaan (generalisasi. Majas metonimia.… puguh wae. malah kiperna oge pan sigegep!” 3). (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi). a. (8) harti hiponim. no. 10. dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf…. terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. Dina paragraf ka-1 wacana di luhur. Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha? a. (9) harti poli semi. 7. kalimah ka-2 c. Dina paguneman di luhuir.1. 2. (d) harti nu ngahandapan (peyorasi). no. no. (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi). c. b. kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola.” 4). Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung. . ka-3 c. d. b. 1 no. aya ungkara “bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian.1. no. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan). (7) harti homonim. aya dina kalimah nomer…. personifikasi. tong boro jalma hayang lalajo. 3 d. (1) harti leksikal. jeung (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi). 3 d. paragraf ka-4 9. Conto: -hujan = cai an turun ti langit (harti kamus) -payung = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan -buku = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel conto kalimah: a. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh. Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa. hiperbola. paragraf ka-2 c. c. majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ? a. Titenan ungkara basa ieu di handap ! Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. d. metafora. paragraf ka-1 b. asosiasi. hebat euy. Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug. b. personifikasi. bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. 4 6. a.Tengetan paguneman di handap ieu ! 1). Adun : “ Is. ngagunakeun majas naon…. “Mani gancang-gancang teuing Mas. napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. Harti kecap ngawengku. bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah. (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia). kasewelasan mana anu maen ayeuna?” 2). ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!” ceuk Pa Ganjar. (3) harti denotatif. Adun : “ Mod. “Barudak anu ngilu hiking . a. 4 5. ironi. liren heula sakedap. kalimah ka-4 8. keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari nyaritana kitu téh manehna bari heuay. Sedengkeun parobahan hati kecap ngawengku. kalimah ka-1 b. kalimah ka-3 d. (5) harti sinonim. Harti Leksikal Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas….

kusabab sieun kahujanan.rok x rock .gede = badag .7.bang x bank . Harti homograf Harti homograf.sangsi x sanksi Conto kalimah: a. tapi hartina teu sarua.7.1.hade x goreng conto kalimah: a. Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru.6. 2.pinter x bodo .2. nya éta harti homograf jeung harti homofon.meja hejo Conto kalimah: a. Conto: .kahujanan = hatina kakeunaan ku cai hujan .kaca = kaca . Harti homofon Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda.beunghar = jegud Conto dina paguneman: Aki : “Nini. nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen . koneng = anu hartina warna koneng = anu hartina mangrupa Conto kalimah: a.1. Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan . b. tapi hartina beda.leungeun 2.4.5. Harti umum.jangkung x pendek . ari ieu baju saha mani alus kieu ?" Nini : “Oh… éta mah acuk pa Lurah !" Aki : “beda nya Nini. Harti Sinonim Harti sinonim.3. a. Pa Lurah nuju maca buku kaca 13 . 2.hujan .korsi .payungan = make payung Conto kalimah: a. b. Sinta keur ngelapan kaca jandela . Conto: . 2.1.1. b.2. Bang Mandra pamaen sinetron. Juragan Badrun angkat ka bank BNI 2.1. Pa Ubed mah jalma beunghar. Conto: . ari adina mah bodo. b. Conto: . Harti Gramatikal Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken. Conto: .dahar . Budak téh make baju koneng. nya éta kecap anu tulisanana sarua. nya éta kecap anu ngabogaan harti umum jeung harti husus. Harti homonim dibagi dua. nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana (bunyi) sarua. ari raksukan anu beunghar mah mani sae kieu !" 2.1. Si Bogel mmah budakna panjang leungeun c. Lanceukna mah pinter. Harti Konotatif Harti konotatif nya éta harti kecap injeuman (kias).1.1.1.panjang leungeun .7.buku =buku kaca = hartina lembaran tina buku (halaman) kaca = hartina barang anu pecah belah Conto kalimah: a. 2.8.1.meja .koneng = koneng . atawa harti an teu sabenerna. Harti Denotatif Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna.baju = acuk . Harti homonim Harti homonim. Conto : .baju . b. Koruptor teh diadili dina meja hejo. Neng Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya.2.papayung = pejabat atawa an nyekel jabatan . nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen. Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet. Conto: . Harti hifonim Harti hiponim. b. ari Si Ibro mah jalma sangsara. Harti antonim Harti antonim nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen.hujan cimata . 2.

Aki = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?” Nini = “ Ieu. “Prasasti Ciaruteun mangrupa titinggal raja Purnawarman. Sayuran Tomat. 3. Bangunan Saung. taman topi b. kurung batok c. nya éta harti kecap anu leuwih ti hiji. kangkung. mawar. nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum. Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. nila. Harti polisemi Harti polisemi. Istri Pa Lurah nuju rapat di bale desa. katalimeng. atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen. No. beuteung. sedap malam Conto kalimah: 1). nini. barang anjog .bikang Conto kalimah: a. kunaon d. c.” . nyekelan b. padaharan c. Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit.parawan . aki. Kembang Melati. nya éta: a. (harti husus) 2). 2. taman topi.istri . b. Mang Somad keur mawa sayuran ka pasar. padaharan nini nyeri!” Dumasar kana paguneman diluhur. (harti umum) b. b. hotel. Hayam bikang Mang Usup geus ngendog.9. Hart husus. a. kurung batok 4. Conto: Awewe = . Lauk Gurame. padaharan. villa. Harti umum Harti husus 1. ngahuleng d. kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta: a. bandeng. Si Ibro ngahuleng bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh. a. Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…” 3. ”Barang anjog ka Taman Topi. d. beuteung 2.1. kentang. Kecap anu ngabogaan harti konotatif dina ungkara di luhur. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur.b. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus) 2. jalan pibalikeun. (harti umum) b. atawa bagian tina harti umum. gedong. nya éta: a. ros. 4. lele. Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun. Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal.

pikeun nyangu koneng. c. c. aya anu mawa ayakan. Conto kalimah: 1) a. d. jsb.saderek = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur.2. d. tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. ulama. kecrik jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk. b. tatangkalan. guru SD. miskin.bapa = kecap bapa bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot lalakina ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat. Bi Sumi keur ngarendos koneng . 10. jsb. ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul. teu boga 7. sarjana pertanian. d. ros. Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana. Misalna .aa. keur teu ngarareunah padaharan…” 8. ibu PKK. Bang Miun keur ngelapan kaca. b. 2. Kuring mah sangsi budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola. nyatu. Conto kalimah: 1) a. sangsara. bapa presiden. sepat. d. Ungkara di luhur. polisemi.sarjana = kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana. mawa. heurap. Misalna sarjana ekonomi. siswa. Kecap husus dina ungkara kasebut. pesantren. 6. (3) Upami teu kaabotan abdi mah bade neda piduana ti Bapa! (4) Ah.2.” Kecap dilodokan.” Kecap antonim tina kecap malarat nya eta : a. nya éta: a. c. jsb. ustad. “ (1) Mangga wae gera tuang heula Pa ! (2) Abdi mah parantos neda.2. jsb. kalimah ka-2 jeung ka –3 c. 4. jsb. kalimah a-4 jeungka-1 9. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT (harti nu ngalegaan) 2) a.2. . (harti heubeul) b. melati. tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. santri. nya éta a. “Saderek téh bade kasaha? (harti generalisasi) 2. 2. lele jeung sajabana. b. bapa RT. kalimah ka –3 jeung ka-4 d. Misalna. .guru = kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun elm ka anu sejen. teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan dilodokan ku entog. anu kecapna ngabogaan harti homograf. bapa lurah. 5. sirib. neda. (harti heubeul) b. b. Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi) Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna. guru matematika. Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan . homonim. c. guru olah raga.1. Situ Gede. Misalna saderek RT. Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi) Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula. denotatif. “Si Juned mah kawentar jalma malarat. Conto : . tuang. murid. d. bapa mah moal dahar. 3. Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa kecap umum ! a. Beunteur. Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon ! 1. ibu guru. jsb. ngabogaan harti sinonim nya éta: a. Parobahan Harti Kecap 2. dahar.Kecap Prasasti Ciaruteun ngabogaan harti : a. heurap. madrasah. Conto : . Misalna guru basa Sunda. bogo.ibu = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan ti hiji anak ka indungna. kalimah ka-1 jeung ka-2 b. “Budak téh jongjon wae tuang . disebut guru. c. Bapa Si Ewon bandar hayam. ibu lurah. lele. kitab. Pun Biang mah saderekna urang Bandung. lauk. dina kalimah di luhur. b. Bang Kasman bandar hayam. beunghar. Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan sisi Situ Gede. teteh. ibu RT. kiai. gelas. . konotatif. conto kecap sejena nu hartina ngalegaan nya éta.

Aki : “Ulah gutak gitek wae nini. = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi . nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang.bujang > jajaka/pamuda . (ameliorasi) b. jsb. 2.b.6. (harti sabenerna) 2. sarta pok nyarita deui) . propokator. Pa Maman guru basa Indonesia. di antarana. a. Harti Kecap anu Ngaluhuran (ameliorasi) Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula. diuk téh teu sopan. (harti peyorasi) c. Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta Titenan paguneman ieu di handap ! 1). ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna b. Conto: . (sinestesia} b. Conto : . gelandangan. Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri. c.parawan > gadis . (harti sabenerna) EVALUASI Jawab patalekan ieu di handap ! 1. Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI. Rambutan aceh mah rasana mani manis. Guru : “ Keun bae atuh.omah > nini . Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian. Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana.asisten > pembantu . (harti nu sabenerna) 2. Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia) Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar patukeurna panca indra.2. Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis. jsb. nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. budeg. 2. mamang baso. bikang. Sinta : “jep. lolong. Tanteu Rina nuju balanja di supermaket. Juragan Ubed nyariosna mani teuas. bibi jamu .Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah. jsb. Bibi Si Jantuk imahna di Jakarta. a. parawan. Conto kalimah: a. Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi) Harti kecap anu ngumpamakeun . “Ari Bapa Camat nyondong kitu Neng ?” ceuk Mang Udin.opah > aki . di antarana. mamang beca.2. ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap.karyawan > kuli Conto kalimah: a. Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill.istri = ajenna leuwih luhur ti batan kecap pamajikan Conto kecap anu ngaluhuran sejenna.wanoja > bikang . Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa. Conto: 1.amplop = duit sogokan . ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana. (sinestesia) b.2. “Pa. d.mamang = kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi lalaki bapa/ indung.2. ningali wae ka dieu!” 4).tuna wisma > gelandangan . bibi sayur. (harti asal) 2. b.om = ajenna leuwih luhur ti batan kecap mamang .kecap bibi = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu awewe. Nini : “ih… ari si aki sok bawel!” 3). jsb. (peyorasi) b. “ (tembalna.5.4. Conto : .korsi baseuh = pagawean anu genah .3. basa nyarekan bujangna. Misalna. . . atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. Harti Kecap anu Ngahandapan ( peyorasi) Harti kecap anu ngahandapan. Conto kalimah: a. ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan pikeun anu setatus sosialna handao.tenteu. era ku pa guru!” 2). c.

4 3. ameliorasi. 1 b. nini. Dumasar kana ungkara di luhur. 3 d. c. peyorasi. 7. asosiasi. d. aya dina kalimah … a. ngabogaan harti. aya tamu geura suguhan!” 2. kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi. ka-3 jeung ka-4 d. a. ari anu bade nikah téh Teteh kitu?” ceuk pa lebe . Pun Bibi mah kawitna ti Bogor. b. no. senjata. Bi Ijah. Tanteu. ka-1 jeung ka-4 6. c. di antarana: a. anu ngandung harti sinestesia. Para santri keur ngaji di pasantren Kiai Adullah Mustofa. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca. angin gunung ngahiliwir. di antarana: a.sora manuk mani hipu jeung manis. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. 2 c. Sakapeung mah dipirig ku sora manuk mani hipu jeung manis pisan kadengena…” 5.“ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu. c. 4 4. nyaeta : a. pamandangan mani endah c. peyorasi. ameliorasi. spesifikasi. no. b. d. d. ka-1 jeung ka-2 b. “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti. “Punten bade tumaros. asosiasi. 3 d. b. “Robet Uhe jadi asisten pelatih sepak bola kesebelasan Italia. duit. no. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur. Kecap dina paragraf di luhur. d. nya éta: a. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia. huntu anu seukeut. 1 b. nyaeta: a. estu ku matak waas. 8. b. kakawasaan d. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. 9. guru. diharudum ku halimun. no. no. c. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna. c. Tengetan ungkara basa ieu di handap! “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun. 2 c. sinestesia. no. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur. b. ka-2 jeung ka-3 c. c. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a.” Kecap sihung dina kalimah di luhur. 10. b.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. no. no.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful