P. 1
Gaya Basa Sunda

Gaya Basa Sunda

|Views: 1,012|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Reza Nurrahman on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

GAYA BASA SUNDA 3.1.

Gaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun. 3.1.1. Majas Personifikasi (mijalma) Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa. Conto : a. Cihcir keur ngawih tengah peuting. b. Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang. a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting. b. Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan. 3.1.2. Majas Metafora (babandingan langsung) Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna. Conto : a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara) b. Sirung – sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda) c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor. d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa. 3.1.3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun) Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. Conto : a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb) b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok) c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh. d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana. 3.1.4. Majas Litotes (ngasor) Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. Conto : a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus) b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah) c. Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan. 3.1.5. Majas Hiperbola ( rarahulan) Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Conto : a. Aceh kiwari banjir getih. b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans., c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat. d. Manehna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a 3.1.6. Majas Pleonasme (kadalon) Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela. Conto : a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu. b. Mobil mogok téh didorong ka hareup. c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan. 3.1.7. Majas Metonimia (lalandian) Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud. Conto : a. Maung Bandung jadi juara liga Danhill. b. Budak téh keur numpak Honda.

Conto : a. nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian. (maot) 3. “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!” c. abdi bade kapengker heula ! ( ka WC ) b. Kalimah kasebut ngagunakeun majas….10. padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna. “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!” b. d. Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu. Bapa mah mani teu bisa macana!” b. a. pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng di Kabupaten Bogor !” . ( nu dimmaksud lain salambar pucuk tapi sakabehna) 3. Conto : a. aki maneh mah geus lolong!” d. metapora. Pucuk Enteh keur digiling di pabrik.1. supaya kadengena leuwih sopan. ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia) b. ”Allhamdulillah. “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”. Si Ibro tuangna mani ponyo. Majas Pras Pro Toto Majas pras pro toto. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul. ngitung anu kieu wae mani teu bisa!” Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?” c. Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme ! a.1. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika. “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!” 2.1. ngan ukur kengeng izajah tamat.1. (gembul) d. 3. (torek) c. d. Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag. litotes. Majas Ironi (sindiran anu lemes) Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita. ” Wah. 3. personifikasi. “ Wah. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa) 3.1.9. nilai rapotna oge mani caang kieu!” a. tapi sakabehna) d. Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari. lain di sakabeh wewengkon Bandung) c. Majas Totem Pro Parte Majas totem pro parte nya éta majas anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun sakabehna pikeun sabagian Conto : a. Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika.” d. nya éta Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro Parte (sakabehna pikeun sabagian).8. nilai ujian téh awon. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?” b. (nu dimaksud lain leungeun wungkul) c. kaparengan akina babaturan hidep téh panonna geus lolong. “Aduh. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan. Conto : a.2. ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge. sanes lulus. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul) b. Majas Euphimisme (rautan) Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes.9.c. b. hiperbola. “Hidep mah abongna geus jadi propesor. Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles. 3. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes! a. Punten Bu. maneh mah pinter.1. Pun Aki mah tos kirang ngadangu.9.… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna) b. Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa kabupaten Bogor. Majas Sinekdok (raguman) Majas raguman di bagi dua. Lamun hidep ulin ka imah babaturan. c.

metafora. paragraf ka-4 9. no. 1 no. a. ngagunakeun majas naon…. (6) harti antonim. (5) harti sinonim. “Barudak anu ngilu hiking . d. no. Titenan ungkara basa ieu di handap ! Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. a. (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi).1. 4 6. Barudak anu ngilu hiking. aya dina kalimah nomer…. metafora. Mang Somad keur nandean cai hujan. 3 d. (d) harti nu ngahandapan (peyorasi). (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia). Harti kecap ngawengku. dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf…. no. kalimah ka-1 b. (3) harti denotatif. Adun : “ Is. c. Komod : “ Juve. 1 no. Sedengkeun parobahan hati kecap ngawengku.” 4). keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari nyaritana kitu téh manehna bari heuay. hiperbola. Harti Kecap 2. kasewelasan mana anu maen ayeuna?” 2). a. personifikasi. terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. paragraf ka-2 c. . 10. kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola. (9) harti poli semi. liren heula sakedap. tong boro jalma hayang lalajo. kalimah ka-3 d.… puguh wae.1. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan). Majas metonimia. Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa. Sanif : “Wah. Dina paguneman di luhur. 3 d. Conto: -hujan = cai an turun ti langit (harti kamus) -payung = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan -buku = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel conto kalimah: a. Harti Leksikal Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus. bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah. jeung (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi).… dasar Si Gembrot. a. ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!” ceuk Pa Ganjar. 7. no. Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung. bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. (7) harti homonim. 2. (1) harti leksikal. paragraf ka-3 d. ironi.” Ungkara kasebut. kalimah ka-4 8. Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug. no. ka-3 c. b. Mang Udin keur ngomean payung. aya ungkara “bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. a. malah kiperna oge pan sigegep!” 3). Dina paguneman di luhuir. paragraf ka-1 b. kalimah ka-2 c. d. aya dina kalimah nomer…. abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang. 2 c. b. (a) harti nu ngalegaan (generalisasi. hebat euy. no.1.” 4. Majas asosiasi dina paguneman di luhur. ka-1 b. pleonasme. (4) harti konotatif. terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur. 4 5. asosiasi. (2) harti gramatikal. personifikasi. (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi). majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ? a. c. “Euh. “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. Adun : “ Mod. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh.Tengetan paguneman di handap ieu ! 1). ka cai téh mani hampir sajam nungguan!” ceuk Si Uhe bari rada manyun. Dina paragraf ka-1 wacana di luhur. ka-5 d. b. ka-6 TATA MAKNA Pengertian Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha? a.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas…. “Pa. “Mani gancang-gancang teuing Mas. (8) harti hiponim. napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. 2 c.

payungan = make payung Conto kalimah: a. atawa harti an teu sabenerna. 2.2.1.1. Si Bogel mmah budakna panjang leungeun c. b. b. 2.1.baju = acuk . Harti homonim Harti homonim. nya éta harti homograf jeung harti homofon.jangkung x pendek .4. Harti Denotatif Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna.beunghar = jegud Conto dina paguneman: Aki : “Nini. Sinta keur ngelapan kaca jandela . ari Si Ibro mah jalma sangsara.2. b.meja hejo Conto kalimah: a. Harti homonim dibagi dua. nya éta kecap anu tulisanana sarua.leungeun 2. Koruptor teh diadili dina meja hejo. tapi hartina teu sarua. a. nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen. Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru.meja .korsi .5. 2. nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen . b. koneng = anu hartina warna koneng = anu hartina mangrupa Conto kalimah: a.kaca = kaca .dahar .1. ari adina mah bodo. Conto: .1. Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet. Juragan Badrun angkat ka bank BNI 2. Pa Ubed mah jalma beunghar.bang x bank . kusabab sieun kahujanan. Conto: .1.hujan cimata . tapi hartina beda. Harti Konotatif Harti konotatif nya éta harti kecap injeuman (kias).kahujanan = hatina kakeunaan ku cai hujan . 2.8. Conto : .1. 2.1.hujan . Neng Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya.6.3. Harti homofon Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda. Harti homograf Harti homograf. Pa Lurah nuju maca buku kaca 13 . Harti umum.2. Harti antonim Harti antonim nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen. ari ieu baju saha mani alus kieu ?" Nini : “Oh… éta mah acuk pa Lurah !" Aki : “beda nya Nini. b. Conto: .koneng = koneng . Harti Gramatikal Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken.1. Conto: . Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan . Harti Sinonim Harti sinonim. Conto: . ari raksukan anu beunghar mah mani sae kieu !" 2.hade x goreng conto kalimah: a.7. Budak téh make baju koneng.sangsi x sanksi Conto kalimah: a.7.7. Bang Mandra pamaen sinetron.papayung = pejabat atawa an nyekel jabatan .buku =buku kaca = hartina lembaran tina buku (halaman) kaca = hartina barang anu pecah belah Conto kalimah: a.rok x rock . Conto: . Harti hifonim Harti hiponim. nya éta kecap anu ngabogaan harti umum jeung harti husus.gede = badag .baju .pinter x bodo .panjang leungeun .1. b. Lanceukna mah pinter. nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana (bunyi) sarua.

Hart husus. 3. kangkung. jalan pibalikeun.istri . beuteung 2. 4. kentang. a. (harti husus) 2). Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal. nyekelan b. gedong. Sayuran Tomat. kunaon d. Harti umum Harti husus 1. d. Hayam bikang Mang Usup geus ngendog.bikang Conto kalimah: a. lele. Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun. Mang Somad keur mawa sayuran ka pasar. Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit. padaharan. nya éta: a. c. No. (harti umum) b. b. Si Ibro ngahuleng bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh. Harti polisemi Harti polisemi. ros. 2. nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum. Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. ”Barang anjog ka Taman Topi.b. Aki = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?” Nini = “ Ieu. sedap malam Conto kalimah: 1). Conto: Awewe = . padaharan nini nyeri!” Dumasar kana paguneman diluhur. hotel.parawan . atawa bagian tina harti umum. Kembang Melati. Istri Pa Lurah nuju rapat di bale desa. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur. villa. Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…” 3. nya éta harti kecap anu leuwih ti hiji. “Prasasti Ciaruteun mangrupa titinggal raja Purnawarman. (harti umum) b. a. aki. taman topi. barang anjog .1. Lauk Gurame. katalimeng. taman topi b. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus) 2. padaharan c. kurung batok c. b. nila. ngahuleng d. kurung batok 4. mawar. beuteung.9. atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen. bandeng. nini. nya éta: a. kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta: a. Bangunan Saung. Kecap anu ngabogaan harti konotatif dina ungkara di luhur.” .

kalimah ka –3 jeung ka-4 d. heurap. nya éta a. c. Parobahan Harti Kecap 2. ulama. c. b. ibu PKK. anu kecapna ngabogaan harti homograf. tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. ustad. tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. 3. disebut guru.2. Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana. kitab. ibu guru. c. guru olah raga. b. Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan sisi Situ Gede. kalimah ka-2 jeung ka –3 c. b. jsb. Misalna . Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi) Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula. sarjana pertanian.sarjana = kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana. (harti heubeul) b. . ibu lurah. bapa mah moal dahar. miskin.1. b. Situ Gede. (3) Upami teu kaabotan abdi mah bade neda piduana ti Bapa! (4) Ah. ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. . guru SD. (harti heubeul) b. 2. teteh. kalimah a-4 jeungka-1 9. kalimah ka-1 jeung ka-2 b. dina kalimah di luhur. bapa presiden.2. homonim. 5. jsb. ros. bogo.bapa = kecap bapa bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot lalakina ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat. sangsara. “Si Juned mah kawentar jalma malarat. Bang Miun keur ngelapan kaca. b. 10. kecrik jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk. denotatif. Bapa Si Ewon bandar hayam. “ (1) Mangga wae gera tuang heula Pa ! (2) Abdi mah parantos neda. Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa kecap umum ! a. keur teu ngarareunah padaharan…” 8. Conto kalimah: 1) a. Kuring mah sangsi budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola.2. teu boga 7. tuang. Ungkara di luhur. Misalna.guru = kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun elm ka anu sejen. d. 6. gelas. konotatif. ibu RT. Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon ! 1. “Saderek téh bade kasaha? (harti generalisasi) 2. ngabogaan harti sinonim nya éta: a. mawa. beunghar. sepat. d. bapa lurah. Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan . c. nyatu. teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan dilodokan ku entog. dahar. Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul. aya anu mawa ayakan. lauk. santri. Kecap husus dina ungkara kasebut. 2. guru matematika. pikeun nyangu koneng. Pun Biang mah saderekna urang Bandung.aa.2. Conto : . conto kecap sejena nu hartina ngalegaan nya éta. jsb. Bi Sumi keur ngarendos koneng . lele jeung sajabana.ibu = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan ti hiji anak ka indungna. d. lele. bapa RT. Conto kalimah: 1) a. “Budak téh jongjon wae tuang . Beunteur. 4. Misalna guru basa Sunda. jsb. sirib. jsb. d.Kecap Prasasti Ciaruteun ngabogaan harti : a. c. madrasah. Bang Kasman bandar hayam. kiai. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT (harti nu ngalegaan) 2) a.saderek = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur. Misalna sarjana ekonomi.” Kecap dilodokan. polisemi. melati. nya éta: a. jsb. Conto : . heurap. tatangkalan. neda. Misalna saderek RT. . pesantren. Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi) Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna. d.” Kecap antonim tina kecap malarat nya eta : a. murid. siswa.

Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa.2. . sarta pok nyarita deui) . 2. bibi jamu . ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan pikeun anu setatus sosialna handao. Harti Kecap anu Ngaluhuran (ameliorasi) Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula. lolong. (peyorasi) b.korsi baseuh = pagawean anu genah .Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah.amplop = duit sogokan . bikang. Aki : “Ulah gutak gitek wae nini. d. jsb.2. Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia) Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar patukeurna panca indra. (harti peyorasi) c. ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana. Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi) Harti kecap anu ngumpamakeun . Conto kalimah: a. Harti Kecap anu Ngahandapan ( peyorasi) Harti kecap anu ngahandapan. Rambutan aceh mah rasana mani manis. ningali wae ka dieu!” 4). di antarana. (harti asal) 2. (sinestesia} b.asisten > pembantu . diuk téh teu sopan. mamang baso. atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi.karyawan > kuli Conto kalimah: a.6. Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta Titenan paguneman ieu di handap ! 1). Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian. Nini : “ih… ari si aki sok bawel!” 3). Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a.kecap bibi = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu awewe.omah > nini . Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill. Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI. Pa Maman guru basa Indonesia.5. Juragan Ubed nyariosna mani teuas.tenteu. ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna b. b. (harti sabenerna) EVALUASI Jawab patalekan ieu di handap ! 1. (harti nu sabenerna) 2. Sinta : “jep. jsb. “ (tembalna. c.bujang > jajaka/pamuda . Guru : “ Keun bae atuh. Bibi Si Jantuk imahna di Jakarta. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis. propokator. nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang. 2.tuna wisma > gelandangan . ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap. Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca.mamang = kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi lalaki bapa/ indung.4. di antarana. basa nyarekan bujangna.3. Misalna. “Pa. (sinestesia) b.istri = ajenna leuwih luhur ti batan kecap pamajikan Conto kecap anu ngaluhuran sejenna. Conto : . gelandangan. c. jsb.b. jsb. era ku pa guru!” 2). nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. a.parawan > gadis . Conto: . Conto : . Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan. (harti sabenerna) 2. . Conto kalimah: a. “Ari Bapa Camat nyondong kitu Neng ?” ceuk Mang Udin. budeg. Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri. = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi .2.2.om = ajenna leuwih luhur ti batan kecap mamang .opah > aki . bibi sayur. Tanteu Rina nuju balanja di supermaket. parawan. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana. mamang beca. Conto: 1.wanoja > bikang . (ameliorasi) b. a.

10. estu ku matak waas. c. ka-1 jeung ka-4 6. c. b. Kecap dina paragraf di luhur. peyorasi. d.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. peyorasi. d. Tanteu. guru. no. no. Para santri keur ngaji di pasantren Kiai Adullah Mustofa. asosiasi. pamandangan mani endah c. d. 4 3. 4 4. Tengetan ungkara basa ieu di handap! “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. ka-1 jeung ka-2 b. Sakapeung mah dipirig ku sora manuk mani hipu jeung manis pisan kadengena…” 5. b. nyaeta : a. 9. b. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia. Dumasar kana ungkara di luhur. no. 2 c. sinestesia. di antarana: a. b. ameliorasi. 3 d. “Punten bade tumaros. di antarana: a.” Kecap sihung dina kalimah di luhur. “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti. ngabogaan harti. b. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. spesifikasi. Bi Ijah.sora manuk mani hipu jeung manis. c. ameliorasi. no. “Robet Uhe jadi asisten pelatih sepak bola kesebelasan Italia. d. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur. a. c. b. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. no. nyaeta: a. kakawasaan d. no. asosiasi. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur. ka-2 jeung ka-3 c. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna. aya dina kalimah … a. 1 b. 7. 2 c. aya tamu geura suguhan!” 2. senjata. 8. anu ngandung harti sinestesia. ka-3 jeung ka-4 d. angin gunung ngahiliwir. no. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca. diharudum ku halimun. 3 d.“ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu. huntu anu seukeut. nini. c. c. duit. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor. ari anu bade nikah téh Teteh kitu?” ceuk pa lebe . no. 1 b. nya éta: a. kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->