GAYA BASA SUNDA 3.1.

Gaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun. 3.1.1. Majas Personifikasi (mijalma) Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa. Conto : a. Cihcir keur ngawih tengah peuting. b. Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang. a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting. b. Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan. 3.1.2. Majas Metafora (babandingan langsung) Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna. Conto : a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara) b. Sirung – sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda) c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor. d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa. 3.1.3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun) Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. Conto : a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb) b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok) c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh. d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana. 3.1.4. Majas Litotes (ngasor) Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. Conto : a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus) b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah) c. Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan. 3.1.5. Majas Hiperbola ( rarahulan) Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Conto : a. Aceh kiwari banjir getih. b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans., c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat. d. Manehna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a 3.1.6. Majas Pleonasme (kadalon) Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela. Conto : a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu. b. Mobil mogok téh didorong ka hareup. c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan. 3.1.7. Majas Metonimia (lalandian) Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud. Conto : a. Maung Bandung jadi juara liga Danhill. b. Budak téh keur numpak Honda.

c. pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng di Kabupaten Bogor !” . supaya kadengena leuwih sopan. (gembul) d. nilai rapotna oge mani caang kieu!” a. maneh mah pinter. sanes lulus. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul) b. “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!” 2.10.2. nya éta Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro Parte (sakabehna pikeun sabagian). padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna. Punten Bu. Kalimah kasebut ngagunakeun majas…. aki maneh mah geus lolong!” d. Majas Ironi (sindiran anu lemes) Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita. Pucuk Enteh keur digiling di pabrik. (torek) c. (maot) 3. Majas Euphimisme (rautan) Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes.1. “Hidep mah abongna geus jadi propesor. abdi bade kapengker heula ! ( ka WC ) b. Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. a. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa) 3.1. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika. tapi sakabehna) d. “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”. d. lain di sakabeh wewengkon Bandung) c. 3. 3. d. ” Wah. ngan ukur kengeng izajah tamat. Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika. ngitung anu kieu wae mani teu bisa!” Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. hiperbola. “ Wah. Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa kabupaten Bogor. Lamun hidep ulin ka imah babaturan. nilai ujian téh awon. ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia) b.8. Si Ibro tuangna mani ponyo. (nu dimaksud lain leungeun wungkul) c.1. b. Conto : a. Pun Aki mah tos kirang ngadangu.1.9. “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!” b. c. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme ! a. Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles. ( nu dimmaksud lain salambar pucuk tapi sakabehna) 3. Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes! a. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?” b. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan.… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna) b. ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge.9. Majas Totem Pro Parte Majas totem pro parte nya éta majas anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun sakabehna pikeun sabagian Conto : a. “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!” c. Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat. personifikasi.9.1.” d. litotes. Majas Sinekdok (raguman) Majas raguman di bagi dua. metapora. Conto : a. nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian. Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari. kaparengan akina babaturan hidep téh panonna geus lolong.1. 3. Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag. Bapa mah mani teu bisa macana!” b. ”Allhamdulillah. Conto : a. Majas Pras Pro Toto Majas pras pro toto. “Aduh. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?” c.

abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang. terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur. personifikasi. paragraf ka-4 9. hebat euy. d. 2 c. pleonasme. ka-1 b. (d) harti nu ngahandapan (peyorasi).1. aya ungkara “bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa. no. asosiasi. Harti kecap ngawengku. (5) harti sinonim.1. napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. b. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh. bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah. no. (4) harti konotatif. 10. no. 2. ka-5 d. tong boro jalma hayang lalajo. a. 3 d. Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug. Majas metonimia. personifikasi. (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi).1. d. Sedengkeun parobahan hati kecap ngawengku.” 4). Dina paguneman di luhur. 7. Adun : “ Is.Tengetan paguneman di handap ieu ! 1). Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha? a. (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia). ka-6 TATA MAKNA Pengertian Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung. hiperbola. a.” 4. 1 no. (2) harti gramatikal. no. ironi. 4 5. 4 6. c. (3) harti denotatif. a.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas…. Dina paragraf ka-1 wacana di luhur. bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. 2 c. ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!” ceuk Pa Ganjar. kasewelasan mana anu maen ayeuna?” 2). kalimah ka-3 d. a. aya dina kalimah nomer…. Barudak anu ngilu hiking. “Euh. c. “Pa.” Ungkara kasebut. 3 d. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan). malah kiperna oge pan sigegep!” 3). “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. Titenan ungkara basa ieu di handap ! Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola. (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi). (6) harti antonim.… dasar Si Gembrot. no. paragraf ka-1 b. Dina paguneman di luhuir. (8) harti hiponim. liren heula sakedap. jeung (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi). (7) harti homonim. Komod : “ Juve.… puguh wae. keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari nyaritana kitu téh manehna bari heuay. metafora. Sanif : “Wah. (a) harti nu ngalegaan (generalisasi. majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ? a. paragraf ka-3 d. Mang Somad keur nandean cai hujan. Adun : “ Mod. . (1) harti leksikal. metafora. dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf…. kalimah ka-4 8. Conto: -hujan = cai an turun ti langit (harti kamus) -payung = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan -buku = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel conto kalimah: a. ngagunakeun majas naon…. 1 no. kalimah ka-1 b. kalimah ka-2 c. aya dina kalimah nomer…. b. ka-3 c. “Barudak anu ngilu hiking . “Mani gancang-gancang teuing Mas. a. paragraf ka-2 c. (9) harti poli semi. Harti Leksikal Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus. Harti Kecap 2. Mang Udin keur ngomean payung. terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. b. Majas asosiasi dina paguneman di luhur. no. ka cai téh mani hampir sajam nungguan!” ceuk Si Uhe bari rada manyun.

1. Bang Mandra pamaen sinetron. koneng = anu hartina warna koneng = anu hartina mangrupa Conto kalimah: a. Harti homofon Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda. Harti umum. Harti hifonim Harti hiponim.dahar . 2.kaca = kaca .1. Conto: . Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan . Conto: . Conto : . Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru. Si Bogel mmah budakna panjang leungeun c. 2.1.3. Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet. ari raksukan anu beunghar mah mani sae kieu !" 2.papayung = pejabat atawa an nyekel jabatan . Pa Ubed mah jalma beunghar. Harti homonim Harti homonim. Harti homonim dibagi dua. Juragan Badrun angkat ka bank BNI 2.1. kusabab sieun kahujanan.leungeun 2. b.7. b.hujan cimata .buku =buku kaca = hartina lembaran tina buku (halaman) kaca = hartina barang anu pecah belah Conto kalimah: a.baju = acuk .2. Conto: .bang x bank .korsi .1.rok x rock . a. Harti antonim Harti antonim nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen. Neng Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya.beunghar = jegud Conto dina paguneman: Aki : “Nini. Harti Konotatif Harti konotatif nya éta harti kecap injeuman (kias). Conto: . Sinta keur ngelapan kaca jandela . nya éta harti homograf jeung harti homofon.meja .meja hejo Conto kalimah: a.6. Harti Gramatikal Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken. Lanceukna mah pinter. ari Si Ibro mah jalma sangsara. Conto: .1. Harti homograf Harti homograf.1.payungan = make payung Conto kalimah: a.gede = badag . Harti Sinonim Harti sinonim.sangsi x sanksi Conto kalimah: a. b.1.kahujanan = hatina kakeunaan ku cai hujan . tapi hartina teu sarua. nya éta kecap anu ngabogaan harti umum jeung harti husus. 2. 2.4.1. nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen. Pa Lurah nuju maca buku kaca 13 . Harti Denotatif Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna. b.2. nya éta kecap anu tulisanana sarua.8.5. b.baju . atawa harti an teu sabenerna. 2. b. nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana (bunyi) sarua. tapi hartina beda.panjang leungeun .hade x goreng conto kalimah: a.2.7.jangkung x pendek .7. Koruptor teh diadili dina meja hejo.1. Budak téh make baju koneng.pinter x bodo . Conto: . ari ieu baju saha mani alus kieu ?" Nini : “Oh… éta mah acuk pa Lurah !" Aki : “beda nya Nini.koneng = koneng . nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen . ari adina mah bodo.hujan .

2. padaharan.9. atawa bagian tina harti umum. Lauk Gurame. Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. bandeng. a. taman topi.istri . 3. padaharan c.” . Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun. kurung batok c. nya éta: a. ngahuleng d. sedap malam Conto kalimah: 1). villa. atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen. (harti umum) b. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus) 2. kunaon d. Sayuran Tomat. Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit. nila. nya éta: a. kurung batok 4. lele. Istri Pa Lurah nuju rapat di bale desa. kangkung. Hayam bikang Mang Usup geus ngendog. Aki = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?” Nini = “ Ieu. Harti umum Harti husus 1.bikang Conto kalimah: a. b. Hart husus. katalimeng.1. nyekelan b. 4. Kembang Melati. b. barang anjog . beuteung 2. ”Barang anjog ka Taman Topi. jalan pibalikeun. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur. Harti polisemi Harti polisemi. hotel. Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal. beuteung. Kecap anu ngabogaan harti konotatif dina ungkara di luhur. c. (harti husus) 2). d. Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…” 3. Bangunan Saung. Si Ibro ngahuleng bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh. gedong. a. nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum. No. kentang. ros. “Prasasti Ciaruteun mangrupa titinggal raja Purnawarman. kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta: a. padaharan nini nyeri!” Dumasar kana paguneman diluhur. (harti umum) b. nini. Mang Somad keur mawa sayuran ka pasar. nya éta harti kecap anu leuwih ti hiji. Conto: Awewe = .b.parawan . mawar. taman topi b. aki.

Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan .ibu = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan ti hiji anak ka indungna. teteh. c. 2. 2. teu boga 7. heurap. bapa lurah. jsb. d. bapa presiden. konotatif. jsb. 6. teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan dilodokan ku entog. pesantren. kitab. ngabogaan harti sinonim nya éta: a. Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana. Bang Miun keur ngelapan kaca. Beunteur. Conto : . jsb. “Budak téh jongjon wae tuang . 3. Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon ! 1. Kecap husus dina ungkara kasebut. kalimah a-4 jeungka-1 9. b. b. sangsara. pikeun nyangu koneng.sarjana = kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana.saderek = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur.2. sepat. Conto kalimah: 1) a. kalimah ka-1 jeung ka-2 b. Misalna . tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. madrasah.guru = kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun elm ka anu sejen. Bi Sumi keur ngarendos koneng . jsb. kalimah ka –3 jeung ka-4 d. ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. polisemi. anu kecapna ngabogaan harti homograf. kecrik jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT (harti nu ngalegaan) 2) a. ibu RT. bogo. Misalna sarjana ekonomi. dina kalimah di luhur. denotatif.2. “Saderek téh bade kasaha? (harti generalisasi) 2. . lele jeung sajabana. nyatu. guru SD. lele. Ungkara di luhur. tuang. bapa RT. . Misalna guru basa Sunda. dahar. Parobahan Harti Kecap 2. keur teu ngarareunah padaharan…” 8. c. beunghar. “Si Juned mah kawentar jalma malarat. murid.Kecap Prasasti Ciaruteun ngabogaan harti : a. nya éta: a. c. neda. 4. bapa mah moal dahar. Conto kalimah: 1) a. Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan sisi Situ Gede. ustad. ibu PKK. Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi) Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula. Conto : . lauk. nya éta a. Bapa Si Ewon bandar hayam. jsb. b. 10. ulama. conto kecap sejena nu hartina ngalegaan nya éta.bapa = kecap bapa bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot lalakina ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat.” Kecap dilodokan. Pun Biang mah saderekna urang Bandung. c. ibu lurah. heurap. b. melati. d. kalimah ka-2 jeung ka –3 c. d. Misalna. c. (3) Upami teu kaabotan abdi mah bade neda piduana ti Bapa! (4) Ah.2.” Kecap antonim tina kecap malarat nya eta : a. siswa. 5. disebut guru. d. aya anu mawa ayakan.aa.1. Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa kecap umum ! a. tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. mawa.2. ibu guru. tatangkalan. miskin. Bang Kasman bandar hayam. “ (1) Mangga wae gera tuang heula Pa ! (2) Abdi mah parantos neda. (harti heubeul) b. Misalna saderek RT. ros. sirib. d. jsb. sarjana pertanian. b. kiai. homonim. santri. . Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul. gelas. Kuring mah sangsi budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola. (harti heubeul) b. guru matematika. Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi) Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna. Situ Gede. guru olah raga.

“Ari Bapa Camat nyondong kitu Neng ?” ceuk Mang Udin. ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan pikeun anu setatus sosialna handao. bikang. budeg.4. basa nyarekan bujangna. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana.6. Misalna. bibi jamu .amplop = duit sogokan .kecap bibi = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu awewe. d. ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana. Conto: 1. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. jsb. jsb. Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri.2. nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang. Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill. Sinta : “jep. Conto : . (harti nu sabenerna) 2. Rambutan aceh mah rasana mani manis. c. Aki : “Ulah gutak gitek wae nini. Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan. Harti Kecap anu Ngaluhuran (ameliorasi) Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula. sarta pok nyarita deui) .mamang = kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi lalaki bapa/ indung. mamang baso. Pa Maman guru basa Indonesia. jsb.2.2.asisten > pembantu . (peyorasi) b.5. ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap. Conto: .bujang > jajaka/pamuda . gelandangan. era ku pa guru!” 2). Conto : . Bibi Si Jantuk imahna di Jakarta. Conto kalimah: a. “ (tembalna.om = ajenna leuwih luhur ti batan kecap mamang .omah > nini . atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi. diuk téh teu sopan. Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian. mamang beca. b. 2.wanoja > bikang . (sinestesia} b. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis. di antarana.2.opah > aki . Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta Titenan paguneman ieu di handap ! 1). Juragan Ubed nyariosna mani teuas.parawan > gadis . Nini : “ih… ari si aki sok bawel!” 3). (harti asal) 2. Guru : “ Keun bae atuh. .b. Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI. a.korsi baseuh = pagawean anu genah . c.3. (sinestesia) b. parawan. ningali wae ka dieu!” 4).tenteu.karyawan > kuli Conto kalimah: a. (ameliorasi) b. “Pa. ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna b. nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. bibi sayur. = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi . (harti sabenerna) EVALUASI Jawab patalekan ieu di handap ! 1.tuna wisma > gelandangan . di antarana. a. jsb. Conto kalimah: a. (harti sabenerna) 2. lolong. Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca. Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa. . Tanteu Rina nuju balanja di supermaket. Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia) Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar patukeurna panca indra. (harti peyorasi) c.Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah.istri = ajenna leuwih luhur ti batan kecap pamajikan Conto kecap anu ngaluhuran sejenna. Harti Kecap anu Ngahandapan ( peyorasi) Harti kecap anu ngahandapan. Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi) Harti kecap anu ngumpamakeun . propokator. 2.

2 c. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur. no. diharudum ku halimun. c. nya éta: a. c.“ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu. duit. aya dina kalimah … a. guru. aya tamu geura suguhan!” 2. ka-1 jeung ka-2 b. d. “Robet Uhe jadi asisten pelatih sepak bola kesebelasan Italia. peyorasi. 7. no. no. d. no. kakawasaan d. “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti. “Punten bade tumaros.sora manuk mani hipu jeung manis.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. ngabogaan harti. asosiasi. no. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca. di antarana: a. ari anu bade nikah téh Teteh kitu?” ceuk pa lebe . kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi. Bi Ijah. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. ameliorasi. 2 c. 4 3. no. di antarana: a. senjata. a. estu ku matak waas. Tanteu. nyaeta : a. 3 d. no. Dumasar kana ungkara di luhur. pamandangan mani endah c. Kecap dina paragraf di luhur. b. b. b. d.” Kecap sihung dina kalimah di luhur. Para santri keur ngaji di pasantren Kiai Adullah Mustofa. b. 9. huntu anu seukeut. c. 3 d. asosiasi. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur. 4 4. angin gunung ngahiliwir. 10. c. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. b. ka-2 jeung ka-3 c. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. nyaeta: a. ka-1 jeung ka-4 6. b. no. ka-3 jeung ka-4 d. Tengetan ungkara basa ieu di handap! “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun. 1 b. Sakapeung mah dipirig ku sora manuk mani hipu jeung manis pisan kadengena…” 5. spesifikasi. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia. anu ngandung harti sinestesia. nini. c. 8. 1 b. ameliorasi. d. sinestesia. c. peyorasi.