Gaya Basa Sunda

GAYA BASA SUNDA 3.1.

Gaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun. 3.1.1. Majas Personifikasi (mijalma) Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa. Conto : a. Cihcir keur ngawih tengah peuting. b. Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang. a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting. b. Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan. 3.1.2. Majas Metafora (babandingan langsung) Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna. Conto : a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara) b. Sirung – sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda) c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor. d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa. 3.1.3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun) Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. Conto : a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb) b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok) c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh. d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana. 3.1.4. Majas Litotes (ngasor) Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. Conto : a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus) b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah) c. Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan. 3.1.5. Majas Hiperbola ( rarahulan) Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Conto : a. Aceh kiwari banjir getih. b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans., c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat. d. Manehna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a 3.1.6. Majas Pleonasme (kadalon) Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela. Conto : a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu. b. Mobil mogok téh didorong ka hareup. c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan. 3.1.7. Majas Metonimia (lalandian) Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud. Conto : a. Maung Bandung jadi juara liga Danhill. b. Budak téh keur numpak Honda.

maneh mah pinter.1. ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia) b.” d. Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes! a. Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa kabupaten Bogor. tapi sakabehna) d. “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”. 3. Majas Sinekdok (raguman) Majas raguman di bagi dua. Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari. “Hidep mah abongna geus jadi propesor. (maot) 3. ngan ukur kengeng izajah tamat. “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!” 2. Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles. Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag. Punten Bu. d. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme ! a. Conto : a. ngitung anu kieu wae mani teu bisa!” Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. Lamun hidep ulin ka imah babaturan. Majas Euphimisme (rautan) Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?” b. Pun Aki mah tos kirang ngadangu. personifikasi. padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna. a. Bapa mah mani teu bisa macana!” b.… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna) b.9. nilai rapotna oge mani caang kieu!” a.1. nilai ujian téh awon. 3. “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!” c. Si Ibro tuangna mani ponyo. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa) 3. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul. hiperbola. metapora. Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu. lain di sakabeh wewengkon Bandung) c.9. Majas Pras Pro Toto Majas pras pro toto. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan.1.8. aki maneh mah geus lolong!” d. Pucuk Enteh keur digiling di pabrik. “Aduh. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?” c. “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!” b. abdi bade kapengker heula ! ( ka WC ) b. ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge. c. Conto : a. Majas Ironi (sindiran anu lemes) Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita. 3. Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat.1.1. ” Wah. nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian. sanes lulus. pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng di Kabupaten Bogor !” . kaparengan akina babaturan hidep téh panonna geus lolong. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika.9. (torek) c.1. ”Allhamdulillah.10. b. Majas Totem Pro Parte Majas totem pro parte nya éta majas anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun sakabehna pikeun sabagian Conto : a.2. nya éta Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro Parte (sakabehna pikeun sabagian). Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. ( nu dimmaksud lain salambar pucuk tapi sakabehna) 3. d. Kalimah kasebut ngagunakeun majas…. (nu dimaksud lain leungeun wungkul) c. (gembul) d. litotes.c. supaya kadengena leuwih sopan. “ Wah. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul) b. Conto : a.

asosiasi. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan).1. Sedengkeun parobahan hati kecap ngawengku. Dina paguneman di luhur. b. ka-5 d. Mang Somad keur nandean cai hujan. 4 6. personifikasi. ka-3 c. b. 7.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas…. a. Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa. terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur. (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi). 10. no. Conto: -hujan = cai an turun ti langit (harti kamus) -payung = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan -buku = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel conto kalimah: a. (a) harti nu ngalegaan (generalisasi. paragraf ka-1 b. ngagunakeun majas naon…. “Euh. kalimah ka-1 b. a. Harti kecap ngawengku. tong boro jalma hayang lalajo. aya dina kalimah nomer…. 2 c. personifikasi. kalimah ka-4 8.” Ungkara kasebut. liren heula sakedap. kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola. Dina paguneman di luhuir. Harti Leksikal Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus. Adun : “ Is. kalimah ka-2 c. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh. ka-1 b.1. (3) harti denotatif. metafora. paragraf ka-3 d. paragraf ka-4 9. napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. Titenan ungkara basa ieu di handap ! Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf…. kalimah ka-3 d. terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. “Mani gancang-gancang teuing Mas. no.1. “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. malah kiperna oge pan sigegep!” 3). Barudak anu ngilu hiking. (4) harti konotatif. Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha? a. hiperbola. no. a. b. 2. no. Adun : “ Mod. (8) harti hiponim. ka-6 TATA MAKNA Pengertian Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. . (2) harti gramatikal. metafora. c. Komod : “ Juve. hebat euy. (1) harti leksikal. abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang. aya ungkara “bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. (9) harti poli semi. 3 d. a. (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia). jeung (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi). Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug. 3 d. no. 4 5.” 4. no. kasewelasan mana anu maen ayeuna?” 2). (6) harti antonim. a. Majas asosiasi dina paguneman di luhur. (d) harti nu ngahandapan (peyorasi). (5) harti sinonim. keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari nyaritana kitu téh manehna bari heuay. ironi. “Pa. ka cai téh mani hampir sajam nungguan!” ceuk Si Uhe bari rada manyun.” 4). 2 c. “Barudak anu ngilu hiking . d. (7) harti homonim. majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ? a. pleonasme. bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. Dina paragraf ka-1 wacana di luhur. (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi). Mang Udin keur ngomean payung.… puguh wae. bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah. Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung.Tengetan paguneman di handap ieu ! 1). 1 no. Sanif : “Wah. c. Harti Kecap 2.… dasar Si Gembrot. 1 no. aya dina kalimah nomer…. Majas metonimia. paragraf ka-2 c. d. ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!” ceuk Pa Ganjar.

b.1.jangkung x pendek . tapi hartina teu sarua. 2. Conto : . koneng = anu hartina warna koneng = anu hartina mangrupa Conto kalimah: a. Harti homograf Harti homograf.1.2. 2.1. Harti hifonim Harti hiponim. Lanceukna mah pinter.meja hejo Conto kalimah: a. nya éta kecap anu tulisanana sarua.1. Harti Denotatif Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna. Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru. 2.koneng = koneng . Harti Gramatikal Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken.5.hujan .sangsi x sanksi Conto kalimah: a. b.baju = acuk . Koruptor teh diadili dina meja hejo. Conto: . Harti Sinonim Harti sinonim. nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana (bunyi) sarua.meja . b.buku =buku kaca = hartina lembaran tina buku (halaman) kaca = hartina barang anu pecah belah Conto kalimah: a. 2.panjang leungeun .bang x bank .1.kaca = kaca . Conto: .dahar .2. a.gede = badag .7. Harti homofon Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda. Juragan Badrun angkat ka bank BNI 2.hade x goreng conto kalimah: a. Pa Lurah nuju maca buku kaca 13 . Harti homonim Harti homonim.3. nya éta harti homograf jeung harti homofon. Conto: .6. nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen. ari adina mah bodo.8.1. Harti antonim Harti antonim nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen. b.payungan = make payung Conto kalimah: a. Harti umum. Harti Konotatif Harti konotatif nya éta harti kecap injeuman (kias).7.papayung = pejabat atawa an nyekel jabatan .leungeun 2. ari Si Ibro mah jalma sangsara. Harti homonim dibagi dua. 2. b. Conto: . kusabab sieun kahujanan.4.1. Pa Ubed mah jalma beunghar. Conto: .1.beunghar = jegud Conto dina paguneman: Aki : “Nini. Sinta keur ngelapan kaca jandela . nya éta kecap anu ngabogaan harti umum jeung harti husus.1. tapi hartina beda. Neng Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya. Conto: . nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen . Si Bogel mmah budakna panjang leungeun c.hujan cimata .pinter x bodo .baju .2. atawa harti an teu sabenerna. ari raksukan anu beunghar mah mani sae kieu !" 2.rok x rock . Budak téh make baju koneng. Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan . Bang Mandra pamaen sinetron. b.7.1.korsi . Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet.kahujanan = hatina kakeunaan ku cai hujan . ari ieu baju saha mani alus kieu ?" Nini : “Oh… éta mah acuk pa Lurah !" Aki : “beda nya Nini.

aki. b. Sayuran Tomat. katalimeng.istri . kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta: a. taman topi b. 2. padaharan c. jalan pibalikeun. “Prasasti Ciaruteun mangrupa titinggal raja Purnawarman. ngahuleng d. Si Ibro ngahuleng bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh. Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. b. Conto: Awewe = . beuteung 2. atawa bagian tina harti umum. kurung batok 4. atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen. bandeng. a. (harti umum) b. Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…” 3. ”Barang anjog ka Taman Topi. beuteung. a. Kecap anu ngabogaan harti konotatif dina ungkara di luhur. Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun. nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum. lele.bikang Conto kalimah: a. kentang.1. Harti polisemi Harti polisemi. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus) 2. d. c.9.” . nya éta harti kecap anu leuwih ti hiji. 3. nyekelan b. padaharan. Kembang Melati. Lauk Gurame. Istri Pa Lurah nuju rapat di bale desa. nya éta: a. Bangunan Saung. (harti umum) b. taman topi. Harti umum Harti husus 1.b. Mang Somad keur mawa sayuran ka pasar. barang anjog . sedap malam Conto kalimah: 1). Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit. No. kurung batok c. nya éta: a. 4. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur. kunaon d. villa. padaharan nini nyeri!” Dumasar kana paguneman diluhur. mawar. ros. hotel. Aki = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?” Nini = “ Ieu. nini. nila. Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal. (harti husus) 2). gedong. Hayam bikang Mang Usup geus ngendog.parawan . Hart husus. kangkung.

miskin. Misalna.1. d. 3. bapa mah moal dahar. mawa. kecrik jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk. bapa lurah. gelas. teteh. “Saderek téh bade kasaha? (harti generalisasi) 2. b. Situ Gede. tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. Beunteur. 10. heurap. Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul. tuang. Bang Kasman bandar hayam. tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. kalimah ka-1 jeung ka-2 b.aa. c. santri. bapa presiden. kitab. b. Misalna saderek RT. Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan . jsb. guru olah raga. bapa RT.guru = kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun elm ka anu sejen. melati. 2.2. ibu RT. Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi) Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula.” Kecap antonim tina kecap malarat nya eta : a. . d. b. c. conto kecap sejena nu hartina ngalegaan nya éta. 5. jsb. d. pesantren. . jsb.2. d. Misalna . b. sarjana pertanian. heurap. Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi) Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna. keur teu ngarareunah padaharan…” 8. ulama. jsb. Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa kecap umum ! a. kalimah ka-2 jeung ka –3 c. (harti heubeul) b. ngabogaan harti sinonim nya éta: a. ustad. “ (1) Mangga wae gera tuang heula Pa ! (2) Abdi mah parantos neda. aya anu mawa ayakan. teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan dilodokan ku entog. siswa. ibu lurah. (harti heubeul) b. tatangkalan. b. Conto : . beunghar. neda. “Si Juned mah kawentar jalma malarat. murid. lele jeung sajabana. nya éta a. Pun Biang mah saderekna urang Bandung. nyatu. madrasah. Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana. pikeun nyangu koneng.bapa = kecap bapa bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot lalakina ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat. 4. Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan sisi Situ Gede. lauk. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT (harti nu ngalegaan) 2) a. jsb. Parobahan Harti Kecap 2.ibu = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan ti hiji anak ka indungna. guru SD. jsb. dahar. c. teu boga 7. Kecap husus dina ungkara kasebut. (3) Upami teu kaabotan abdi mah bade neda piduana ti Bapa! (4) Ah.saderek = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur. ibu guru. Misalna sarjana ekonomi. kalimah ka –3 jeung ka-4 d. Conto kalimah: 1) a. sirib. dina kalimah di luhur. sepat. ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. guru matematika. . ros. Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon ! 1. c. bogo. Bang Miun keur ngelapan kaca. 6. Bapa Si Ewon bandar hayam. ibu PKK.” Kecap dilodokan. denotatif. Bi Sumi keur ngarendos koneng .2. konotatif. Kuring mah sangsi budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola. c. Conto : . Misalna guru basa Sunda. polisemi. lele.2. kalimah a-4 jeungka-1 9. nya éta: a. homonim.sarjana = kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana. d. Conto kalimah: 1) a.Kecap Prasasti Ciaruteun ngabogaan harti : a. sangsara. anu kecapna ngabogaan harti homograf. Ungkara di luhur. disebut guru. kiai. “Budak téh jongjon wae tuang . 2.

asisten > pembantu . budeg. b.6.5.bujang > jajaka/pamuda . atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis. jsb.2. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill.tenteu. gelandangan. diuk téh teu sopan. Guru : “ Keun bae atuh. = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi . (harti sabenerna) 2. Nini : “ih… ari si aki sok bawel!” 3). jsb. Juragan Ubed nyariosna mani teuas. era ku pa guru!” 2). . Misalna.wanoja > bikang . Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa. Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi) Harti kecap anu ngumpamakeun . Harti Kecap anu Ngahandapan ( peyorasi) Harti kecap anu ngahandapan. “ (tembalna. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana. (peyorasi) b. (sinestesia} b.parawan > gadis . basa nyarekan bujangna.4.tuna wisma > gelandangan .2. ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan pikeun anu setatus sosialna handao. di antarana. (harti nu sabenerna) 2. lolong. Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri.karyawan > kuli Conto kalimah: a. bibi jamu . Conto: . (sinestesia) b. mamang baso. c. Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI.omah > nini . mamang beca. d. Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia) Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar patukeurna panca indra. Rambutan aceh mah rasana mani manis. ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap. Sinta : “jep. Bibi Si Jantuk imahna di Jakarta. jsb. Harti Kecap anu Ngaluhuran (ameliorasi) Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula. Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian.om = ajenna leuwih luhur ti batan kecap mamang . propokator. . di antarana. nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang.amplop = duit sogokan .kecap bibi = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu awewe. c. (ameliorasi) b. ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna b. ningali wae ka dieu!” 4).2.2. bikang. Conto kalimah: a. Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan.mamang = kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi lalaki bapa/ indung.b. Conto kalimah: a.korsi baseuh = pagawean anu genah .opah > aki . parawan. (harti peyorasi) c. jsb. Conto: 1. ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana. 2. “Ari Bapa Camat nyondong kitu Neng ?” ceuk Mang Udin. Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca. Aki : “Ulah gutak gitek wae nini. Conto : . 2. Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta Titenan paguneman ieu di handap ! 1). a. bibi sayur. a. (harti asal) 2. Conto : .istri = ajenna leuwih luhur ti batan kecap pamajikan Conto kecap anu ngaluhuran sejenna.3. nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. “Pa.Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah. sarta pok nyarita deui) . Pa Maman guru basa Indonesia. Tanteu Rina nuju balanja di supermaket. (harti sabenerna) EVALUASI Jawab patalekan ieu di handap ! 1.

ka-1 jeung ka-4 6. aya tamu geura suguhan!” 2. pamandangan mani endah c. 3 d. no. d. b. Para santri keur ngaji di pasantren Kiai Adullah Mustofa. 2 c. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. 10. no. kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca. d. ameliorasi.“ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu. ari anu bade nikah téh Teteh kitu?” ceuk pa lebe . 1 b. duit. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia. d. 7. nyaeta: a. c. b. senjata. 3 d. anu ngandung harti sinestesia. peyorasi. c. c. b. no. ngabogaan harti. no. estu ku matak waas. c. diharudum ku halimun. no. 4 4. di antarana: a. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor. Tanteu. di antarana: a. “Robet Uhe jadi asisten pelatih sepak bola kesebelasan Italia. Kecap dina paragraf di luhur. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. nya éta: a. angin gunung ngahiliwir. sinestesia. spesifikasi. huntu anu seukeut. “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti. Bi Ijah.sora manuk mani hipu jeung manis. b. c. b. guru. ka-2 jeung ka-3 c. c. 2 c. d. no. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur. 1 b. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna. nyaeta : a. a. asosiasi. no. nini.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. asosiasi.” Kecap sihung dina kalimah di luhur. Dumasar kana ungkara di luhur. peyorasi. aya dina kalimah … a. “Punten bade tumaros. Tengetan ungkara basa ieu di handap! “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun. Sakapeung mah dipirig ku sora manuk mani hipu jeung manis pisan kadengena…” 5. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. 4 3. b. kakawasaan d. ka-3 jeung ka-4 d. 8. ka-1 jeung ka-2 b. no. ameliorasi. 9. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful