GAYA BASA SUNDA 3.1.

Gaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun. 3.1.1. Majas Personifikasi (mijalma) Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa. Conto : a. Cihcir keur ngawih tengah peuting. b. Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang. a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting. b. Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan. 3.1.2. Majas Metafora (babandingan langsung) Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna. Conto : a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara) b. Sirung – sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda) c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor. d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa. 3.1.3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun) Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. Conto : a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb) b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok) c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh. d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana. 3.1.4. Majas Litotes (ngasor) Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. Conto : a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus) b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah) c. Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan. 3.1.5. Majas Hiperbola ( rarahulan) Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Conto : a. Aceh kiwari banjir getih. b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans., c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat. d. Manehna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a 3.1.6. Majas Pleonasme (kadalon) Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela. Conto : a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu. b. Mobil mogok téh didorong ka hareup. c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan. 3.1.7. Majas Metonimia (lalandian) Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud. Conto : a. Maung Bandung jadi juara liga Danhill. b. Budak téh keur numpak Honda.

”Allhamdulillah.2. Pun Aki mah tos kirang ngadangu. lain di sakabeh wewengkon Bandung) c. “ Wah. padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna. hiperbola. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul) b. “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!” b. Conto : a.1. 3.8. nilai rapotna oge mani caang kieu!” a.1.9. metapora.10. Bapa mah mani teu bisa macana!” b. tapi sakabehna) d. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?” c. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. ( nu dimmaksud lain salambar pucuk tapi sakabehna) 3.1. Kalimah kasebut ngagunakeun majas…. “Hidep mah abongna geus jadi propesor. kaparengan akina babaturan hidep téh panonna geus lolong. aki maneh mah geus lolong!” d. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme ! a. (torek) c. Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles.1. Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat. Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag.1. “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!” c. sanes lulus. ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge. Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika. ” Wah. (nu dimaksud lain leungeun wungkul) c. Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes! a. Majas Ironi (sindiran anu lemes) Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita. Punten Bu. c. ngan ukur kengeng izajah tamat. nilai ujian téh awon. ngitung anu kieu wae mani teu bisa!” Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. 3. nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian. “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”. abdi bade kapengker heula ! ( ka WC ) b. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa) 3. personifikasi. supaya kadengena leuwih sopan. (gembul) d. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan. Pucuk Enteh keur digiling di pabrik. Majas Euphimisme (rautan) Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes.1.” d. (maot) 3.c. Majas Pras Pro Toto Majas pras pro toto. Majas Sinekdok (raguman) Majas raguman di bagi dua. a. maneh mah pinter. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika.9. Conto : a. pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng di Kabupaten Bogor !” . b. Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa kabupaten Bogor. Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu. Conto : a. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?” b. litotes. d. nya éta Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro Parte (sakabehna pikeun sabagian). ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia) b. Si Ibro tuangna mani ponyo. Lamun hidep ulin ka imah babaturan.… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna) b.9. 3. Majas Totem Pro Parte Majas totem pro parte nya éta majas anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun sakabehna pikeun sabagian Conto : a. d. “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!” 2. Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul. “Aduh.

abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang. hiperbola. 3 d. no. Mang Udin keur ngomean payung. (5) harti sinonim. no. kalimah ka-4 8. 3 d. Adun : “ Is. Majas metonimia. a. (2) harti gramatikal.” 4). 10. aya dina kalimah nomer…. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh. Titenan ungkara basa ieu di handap ! Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. ka-1 b. (4) harti konotatif. Mang Somad keur nandean cai hujan. “Barudak anu ngilu hiking . Sedengkeun parobahan hati kecap ngawengku. (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi). ka-5 d. bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. no. a. (d) harti nu ngahandapan (peyorasi).Tengetan paguneman di handap ieu ! 1). d. (3) harti denotatif.” Ungkara kasebut. Barudak anu ngilu hiking. “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. (8) harti hiponim. hebat euy. 7. kalimah ka-1 b. bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah. napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. (6) harti antonim. (a) harti nu ngalegaan (generalisasi. Komod : “ Juve. paragraf ka-4 9. asosiasi. malah kiperna oge pan sigegep!” 3). Dina paguneman di luhur. ka-3 c. terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur. “Pa. a. jeung (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi). personifikasi. paragraf ka-3 d. Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha? a. ka-6 TATA MAKNA Pengertian Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. ngagunakeun majas naon…. aya dina kalimah nomer…. kalimah ka-3 d. b. liren heula sakedap. pleonasme. terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. no. 4 6. kalimah ka-2 c. a. no. 2 c. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan). (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia). (9) harti poli semi. dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf….” 4. 1 no. Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung. Harti Kecap 2. ironi. “Euh. (7) harti homonim. metafora. Harti kecap ngawengku. metafora. no. paragraf ka-1 b. ka cai téh mani hampir sajam nungguan!” ceuk Si Uhe bari rada manyun.1. Dina paragraf ka-1 wacana di luhur. Majas asosiasi dina paguneman di luhur. Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa. personifikasi.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas…. Dina paguneman di luhuir. Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug. d. (1) harti leksikal. paragraf ka-2 c. Sanif : “Wah. b. keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari nyaritana kitu téh manehna bari heuay. Conto: -hujan = cai an turun ti langit (harti kamus) -payung = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan -buku = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel conto kalimah: a. majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ? a. kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola. Adun : “ Mod.… puguh wae. tong boro jalma hayang lalajo.… dasar Si Gembrot. ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!” ceuk Pa Ganjar. (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi).1. c. 4 5. 2. a. b.1. . 1 no. “Mani gancang-gancang teuing Mas. kasewelasan mana anu maen ayeuna?” 2). Harti Leksikal Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus. c. 2 c. aya ungkara “bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian.

nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen. Harti Denotatif Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna. 2. Sinta keur ngelapan kaca jandela . koneng = anu hartina warna koneng = anu hartina mangrupa Conto kalimah: a.pinter x bodo .hujan cimata .1. Conto: . Juragan Badrun angkat ka bank BNI 2. Neng Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya.1. b.1.beunghar = jegud Conto dina paguneman: Aki : “Nini.4.7.1. nya éta kecap anu ngabogaan harti umum jeung harti husus. Harti hifonim Harti hiponim.rok x rock . Harti homonim Harti homonim. b. Si Bogel mmah budakna panjang leungeun c.2.hujan .buku =buku kaca = hartina lembaran tina buku (halaman) kaca = hartina barang anu pecah belah Conto kalimah: a. ari Si Ibro mah jalma sangsara. Budak téh make baju koneng. Harti umum. Conto: .1. Conto: .dahar . Bang Mandra pamaen sinetron.1. 2. Conto: .1.baju . Conto : .sangsi x sanksi Conto kalimah: a. Harti antonim Harti antonim nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen. 2. b. Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan . nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen . nya éta kecap anu tulisanana sarua.kahujanan = hatina kakeunaan ku cai hujan . Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru. b.meja .1.7. b.6.2.7.koneng = koneng . nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana (bunyi) sarua.panjang leungeun .8. Pa Lurah nuju maca buku kaca 13 . 2.meja hejo Conto kalimah: a.3. ari ieu baju saha mani alus kieu ?" Nini : “Oh… éta mah acuk pa Lurah !" Aki : “beda nya Nini.hade x goreng conto kalimah: a. Harti homograf Harti homograf. 2. Harti homofon Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda. tapi hartina beda. Harti homonim dibagi dua.2.baju = acuk . a.papayung = pejabat atawa an nyekel jabatan . ari adina mah bodo.gede = badag . Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet. Harti Sinonim Harti sinonim.bang x bank . nya éta harti homograf jeung harti homofon. Conto: . Harti Konotatif Harti konotatif nya éta harti kecap injeuman (kias).5. Conto: .korsi . Harti Gramatikal Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken.1.1.kaca = kaca . kusabab sieun kahujanan. b. Pa Ubed mah jalma beunghar. Koruptor teh diadili dina meja hejo. atawa harti an teu sabenerna. ari raksukan anu beunghar mah mani sae kieu !" 2.jangkung x pendek . Lanceukna mah pinter. tapi hartina teu sarua.leungeun 2.payungan = make payung Conto kalimah: a.

gedong. kurung batok c. Mang Somad keur mawa sayuran ka pasar. Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. katalimeng. Lauk Gurame. kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta: a. nila.1. a. kunaon d. nya éta: a. Hart husus. ”Barang anjog ka Taman Topi. lele. nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum. taman topi. padaharan nini nyeri!” Dumasar kana paguneman diluhur. Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit. 4. 3. aki. Bangunan Saung. padaharan c. “Prasasti Ciaruteun mangrupa titinggal raja Purnawarman.b. nya éta harti kecap anu leuwih ti hiji. Sayuran Tomat. (harti husus) 2). Hayam bikang Mang Usup geus ngendog. jalan pibalikeun. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur. villa. barang anjog . beuteung 2. Kecap anu ngabogaan harti konotatif dina ungkara di luhur. kurung batok 4. Istri Pa Lurah nuju rapat di bale desa. a. atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen. taman topi b. hotel. Kembang Melati. beuteung. sedap malam Conto kalimah: 1).bikang Conto kalimah: a. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus) 2. Aki = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?” Nini = “ Ieu. No. (harti umum) b. Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal. Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun.” . mawar. d. Harti polisemi Harti polisemi. b. kangkung. bandeng. 2. ngahuleng d. padaharan. (harti umum) b. atawa bagian tina harti umum. ros. Conto: Awewe = . nini. c.istri . Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…” 3.9. b. Harti umum Harti husus 1. Si Ibro ngahuleng bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh.parawan . nya éta: a. nyekelan b. kentang.

Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan sisi Situ Gede. . lauk.1. nyatu. ibu RT. d. Situ Gede.ibu = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan ti hiji anak ka indungna. 2.” Kecap dilodokan. pesantren.2. denotatif. 3. sirib. polisemi. d. 5. Bi Sumi keur ngarendos koneng . jsb. Conto kalimah: 1) a. Beunteur.sarjana = kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana. bogo. b. ibu PKK. sangsara. jsb. heurap. Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul. ibu lurah. tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. ros. murid. “Budak téh jongjon wae tuang . conto kecap sejena nu hartina ngalegaan nya éta. lele jeung sajabana. 4. Bapa Si Ewon bandar hayam. . homonim. b. santri. kalimah ka-2 jeung ka –3 c. kiai. “Saderek téh bade kasaha? (harti generalisasi) 2. d. melati.2. Misalna. Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa kecap umum ! a. Misalna sarjana ekonomi. Misalna saderek RT.aa. “ (1) Mangga wae gera tuang heula Pa ! (2) Abdi mah parantos neda. Bang Miun keur ngelapan kaca. bapa presiden. Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi) Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula. Misalna guru basa Sunda. anu kecapna ngabogaan harti homograf. kecrik jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk.Kecap Prasasti Ciaruteun ngabogaan harti : a. (harti heubeul) b. Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan . dahar. tuang. Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi) Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna. bapa RT. Parobahan Harti Kecap 2. kalimah a-4 jeungka-1 9. mawa. kitab. Kecap husus dina ungkara kasebut.2.bapa = kecap bapa bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot lalakina ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat. 10. b. kalimah ka –3 jeung ka-4 d. Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon ! 1. guru olah raga. tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. tatangkalan. Ungkara di luhur. (3) Upami teu kaabotan abdi mah bade neda piduana ti Bapa! (4) Ah. guru SD. keur teu ngarareunah padaharan…” 8. 2. Kuring mah sangsi budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola. d. jsb. kalimah ka-1 jeung ka-2 b. miskin. c. teu boga 7. disebut guru. c.guru = kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun elm ka anu sejen. konotatif. (harti heubeul) b. bapa mah moal dahar.saderek = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur. c. siswa. Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana. c. teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan dilodokan ku entog. beunghar. pikeun nyangu koneng. Bang Kasman bandar hayam. jsb.2. d. nya éta a. Conto kalimah: 1) a. bapa lurah. dina kalimah di luhur. 6. ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. gelas.” Kecap antonim tina kecap malarat nya eta : a. sepat. b. heurap. nya éta: a. jsb. Conto : . guru matematika. teteh. ngabogaan harti sinonim nya éta: a. neda. sarjana pertanian. Pun Biang mah saderekna urang Bandung. c. ulama. “Si Juned mah kawentar jalma malarat. ibu guru. ustad. aya anu mawa ayakan. lele. b. . Conto : . madrasah. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT (harti nu ngalegaan) 2) a. Misalna . jsb.

budeg. Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia) Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar patukeurna panca indra.3. (harti peyorasi) c.opah > aki .6. ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana. “ (tembalna. (ameliorasi) b. Conto kalimah: a. = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi . bibi jamu . jsb. lolong.mamang = kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi lalaki bapa/ indung. Nini : “ih… ari si aki sok bawel!” 3). Harti Kecap anu Ngaluhuran (ameliorasi) Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula. parawan. mamang beca. Conto: . . 2. 2. Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI. Conto : .2. di antarana.asisten > pembantu . Misalna.tuna wisma > gelandangan .tenteu. a. (harti asal) 2. ningali wae ka dieu!” 4). Guru : “ Keun bae atuh. d. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis. era ku pa guru!” 2). “Pa.parawan > gadis . ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna b. (harti sabenerna) EVALUASI Jawab patalekan ieu di handap ! 1.2. (harti sabenerna) 2. Aki : “Ulah gutak gitek wae nini. bikang. jsb. Rambutan aceh mah rasana mani manis. di antarana.wanoja > bikang . (peyorasi) b.b. Conto: 1. Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi) Harti kecap anu ngumpamakeun . ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan pikeun anu setatus sosialna handao. Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca. Conto kalimah: a. c. Bibi Si Jantuk imahna di Jakarta. jsb.omah > nini . a.5. Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta Titenan paguneman ieu di handap ! 1). Conto : . Juragan Ubed nyariosna mani teuas. nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. Sinta : “jep. diuk téh teu sopan. Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa. (harti nu sabenerna) 2. Tanteu Rina nuju balanja di supermaket. basa nyarekan bujangna. gelandangan. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. mamang baso. bibi sayur. Harti Kecap anu Ngahandapan ( peyorasi) Harti kecap anu ngahandapan. atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana. “Ari Bapa Camat nyondong kitu Neng ?” ceuk Mang Udin.kecap bibi = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu awewe. Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan.korsi baseuh = pagawean anu genah .4. Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian.karyawan > kuli Conto kalimah: a. propokator. (sinestesia} b. nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang.2. Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill. (sinestesia) b.amplop = duit sogokan . Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri. c.istri = ajenna leuwih luhur ti batan kecap pamajikan Conto kecap anu ngaluhuran sejenna. sarta pok nyarita deui) . jsb. Pa Maman guru basa Indonesia.om = ajenna leuwih luhur ti batan kecap mamang . .2.bujang > jajaka/pamuda . b.Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah. ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap.

Sakapeung mah dipirig ku sora manuk mani hipu jeung manis pisan kadengena…” 5. guru. 1 b. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. Kecap dina paragraf di luhur. ka-1 jeung ka-2 b. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. 4 4. b. “Punten bade tumaros. 4 3. aya dina kalimah … a. c. ameliorasi. 10. 7. peyorasi. anu ngandung harti sinestesia. b. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur. 2 c. aya tamu geura suguhan!” 2. spesifikasi.” Kecap sihung dina kalimah di luhur. 3 d. ka-1 jeung ka-4 6. d. c. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor. ari anu bade nikah téh Teteh kitu?” ceuk pa lebe . Dumasar kana ungkara di luhur. 9. c. 2 c. no. asosiasi.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. di antarana: a. d. d. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca. no. 1 b. ameliorasi. b. no. asosiasi. d. pamandangan mani endah c. huntu anu seukeut. Tengetan ungkara basa ieu di handap! “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun. 3 d. kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi. ka-3 jeung ka-4 d. Bi Ijah. “Robet Uhe jadi asisten pelatih sepak bola kesebelasan Italia. 8. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur. b. senjata. ka-2 jeung ka-3 c. no. c. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia. c. angin gunung ngahiliwir.“ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu. no. c.sora manuk mani hipu jeung manis. nya éta: a. peyorasi. no. ngabogaan harti. estu ku matak waas. no. kakawasaan d. diharudum ku halimun. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. b. a. nyaeta: a. no. b. nini. duit. Tanteu. sinestesia. Para santri keur ngaji di pasantren Kiai Adullah Mustofa. nyaeta : a. di antarana: a. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna. “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful