P. 1
Gaya Basa Sunda

Gaya Basa Sunda

|Views: 1,327|Likes:

More info:

Published by: Mohamad Reza Nurrahman on Apr 14, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2014

pdf

text

original

GAYA BASA SUNDA 3.1.

Gaya Basa Gaya basa atawa majas nya éta ungkara basa anu susunanana geus matok sarta ngandung harti injeuman. Majas manrope cara makena kecap kiasan/injeuman anu sifatna ngabandingkeun, ngagambarkeun, jeung negaskeun. 3.1.1. Majas Personifikasi (mijalma) Majas personifikasi, nys éta majas anu mapandekeun/ngaibaratkeun hiji barang mibanda kalakuan kawas manusa. Conto : a. Cihcir keur ngawih tengah peuting. b. Daun kalapa cing arulang ngagupayan anu rek mulang. a. Sora suling ngabangingik keur ceurik tengah peuting. b. Angin gunung ngusapan buuk anu keur ngiuhan. 3.1.2. Majas Metafora (babandingan langsung) Majas metafora, nya éta majas anu ngabandingkeun hiji barang jeung barang sejen sacara langsung, anu ngabogaan sifat anu sarua jeung barang asalna. Conto : a. Raja angkasa keur ngabombardir kota Bagdad. (kapal udara) b. Sirung – sirung Pajajaran geus mimiti hudang di Kota Bogor. (masarakat Sunda) c. Si Ratu Ngebor, keur ngahibur nu lalajo di Bogor. d. Kabeh oge kasima basa Si Raja Leuweung gagauran neangan mangsa. 3.1.3. Majas Asosiasi (ngumpamakeun) Majas asosiasi, nya éta majas anu ngumpamakeun kana barang anu ngabogaan ciri anu sarua jeung barang anu diumpamakeunana. Conto : a. Tanteu Jois mah ari angkat téh siga toko maju. (sagala dipake,emas, jsb) b. Budak téh siga careuh bulan. (diwedak anu cemedok) c. Bi Mumun beungeutna pias kawas mayit, sabab geuring ripuh. d. Budak téh siga bueuk meunang mabuk, basa dicarekan ku bapana. 3.1.4. Majas Litotes (ngasor) Majas litotes nya éta majas anu digunakeun pikeun ngahandapkeun kaayaan diri nu nyarita (ngasor), pikeun ngahormat ka jalma anu diajak nyarita. Conto : a. Linggih atuh pa, ka saung butut. (nu dimaksud imah alus) b. Tuang téh teu aya nanaon ngan saukur jeung uyah. (nu dimaksud mewah) c. Abdi mah jalmi bodo teuterang huruf bingkeng-bingkeng acan. 3.1.5. Majas Hiperbola ( rarahulan) Majas hiperbola, nya éta majas anu ngagunakeun kecep anu kaleuleuwihi atawa pamohalan. Conto : a. Aceh kiwari banjir getih. b. Jakarta ayeuna geus jadi kota demontrans., c. Bakating kusieun, bulu punduk racung kawas kawat. d. Manehna ngajerit maratan langit basa indungna ka tabrak a 3.1.6. Majas Pleonasme (kadalon) Majas kadalon, nya éta majas anu ngagunakeun kecap tambahan katerangan anu sabenerna mah teu perlu, sabab geus tetela. Conto : a. Budak téh naek ka luhur ngala jambu. b. Mobil mogok téh didorong ka hareup. c. Pundurkeun ka tukang tah mobil téh tong ngahalangan jalan. 3.1.7. Majas Metonimia (lalandian) Majas metonimia, nya éta majas anu ngagunakeun kecap lalandian pikeun ngaganti barang anu dimaksud. Conto : a. Maung Bandung jadi juara liga Danhill. b. Budak téh keur numpak Honda.

Siswa SLTP N I Dramaga pinunjul kahiji pasanggiri biantara sa kabupaten Bogor. “Hidep mah abongna geus jadi propesor. Kalimah kasebut ngagunakeun majas…. Lamun hidep ulin ka imah babaturan.10.8. ngitung anu kieu wae mani teu bisa!” Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. Conto : a. Majas Pras Pro Toto Majas pras pro toto. Di Bandung kungsi diayakeun konfrensi Asia-Afrika.c. aki maneh mah geus lolong!” d. sanes lulus. padahal anu dimaksud sagemblengna atawa sakabehna. nilai rapotna oge mani caang kieu!” a. 3. ngan ukur kengeng izajah tamat.2. nilai ujian téh awon. (nu dimaksud lain leungeun wungkul) c.9. metapora. ” Wah. Pilih ungkara basa di handap ieu anu ngagunakeun majas litotes! a. Conto : a.1.1. ” Tuang aki téh titingalianana tos kaganggu kitu?” c. “Rorompok abdi mah didamelna tina saung tos butu deui!” b. (maot) 3. Majas Sinekdok (raguman) Majas raguman di bagi dua. litotes. Majas Euphimisme (rautan) Majas anu ngagunakeun kecap anu lembut/lemes. tapi sakabehna) d. Punten Bu. Conto : a. “Bapa silaing mah geus teu neuleu nya ?” b. Kumaha pibasaeun hidep lamun ngagunakeun majas eufeumisme ! a. personifikasi. kaparengan akina babaturan hidep téh panonna geus lolong.” d. Pagawean loba leungeun mah sok tara bener. lain di sakabeh wewengkon Bandung) c. (nu dimaksud ngan saurang lain sakabeh siswa) 3. “Bagong kajajaden téh ahirna guyang getih dicacag ku urang lembur”. “Tuh imah dewek mah anu tilu tingkat!” c. maneh mah pinter. hiperbola. Juragan Somad tos ngantunkeun poe kamari.9. pun anak mah kamari janten juara kahiji lomba maca dongeng di Kabupaten Bogor !” . supaya kadengena leuwih sopan.9. ”Allhamdulillah. d. Pun Aki mah tos kirang ngadangu. Domba téh sabaraha perhuluna ? (nu dimaksud lain huluna wungkul. “ Wah. d.1. Majas Totem Pro Parte Majas totem pro parte nya éta majas anu ngagunakeunkecap dina kalima anu nyebutkeun sakabehna pikeun sabagian Conto : a. Budak téh geus lila teu katingali tarang-tarangna acan. ( nu dimmaksud lain salambar pucuk tapi sakabehna) 3. Si Eneng mah tulisan téh mani sae kieu. abdi bade kapengker heula ! ( ka WC ) b. Majas Ironi (sindiran anu lemes) Majas anu ngagunakeun kecap sabalikana anu tujuanana pikeun nyindir sindir sacara lemes pikeun nu diajak nyarita. Pa Otto Iskandardinata katelah Si Jalak Harupat. “Pun aki mah titingalianana tos kirang awas!” 2. (gembul) d. nya éta majas anu ngagunakeun kecap dina kalimah nyebutkeun sabagian.1. Si Ibro tuangna mani ponyo.1. “Aduh. Si Ujang Gembrot lumpatna mani ngagegag.1. (nu dimaksud mah sakabehna lain tarangna wungkul) b. ( nu dimaksud ngan sa tiem lain sakabeh masarakat Indonesia) b. (torek) c. 3. Bapa mah mani teu bisa macana!” b. ”Lumayan sok sanaos kirang nyugemakeunana oge. a.… jang ampir weh kabeurangan!” (nu dimaksud sabalikna) b. b. (nu dimaksud di gedung Asia-Afrika. nya éta Pars Pro Toto (sabagian pikeun sakabehna) jeung Totem Pro Parte (sakabehna pikeun sabagian). Pucuk Enteh keur digiling di pabrik. Indonesia jadi juara Badminton dina olimpiade di Los Angeles. 3. c.

metafora. . kasewelasan mana anu maen ayeuna?” 2). 4 5.” Kalimah diluhur ngagunakeun majas…. no.Tengetan paguneman di handap ieu ! 1). liren heula sakedap. kalimah ka-4 8. Sedengkeun parobahan hati kecap ngawengku. 1 no.1. paragraf ka-3 d. Manehna téh guru pramuka anu kacida pisan resepeunana mawa barudak ulin ka gunung. terus wae ngeureuyeuh naek ka luhur. (7) harti homonim. dina ungkara basa di luhur aya dina paragraf…. Dina paragraf ka-1 wacana di luhur. c. a. aya dina kalimah nomer….” 4. pleonasme. d. jeung (f) harti kecap an ngumpamakeun (asosiasi). 4 6. ka-6 TATA MAKNA Pengertian Tata makna manrupa widang elmu basa anu maluruh ngenaan harti kecap jeung parobahan harti kecap. Harti Leksikal Harti leksikal nya éta harti kecap an sarua jeung harti an aya dina kamus. personifikasi. Majas ironi dina ungkara basa kasebut aya dina paragraf kasabaraha? a. napasna oge meh ampir beak waktu nyorang tanjakan anu kacida netekna. Barudak anu ngilu hiking. personifikasi. (6) harti antonim. hiperbola. Conto: -hujan = cai an turun ti langit (harti kamus) -payung = alat pikeun nahan panas panon poe atawa cai hujan -buku = alat pikeun nulis atawa maca an dibendel conto kalimah: a. Majas asosiasi dina paguneman di luhur. (d) harti nu ngahandapan (peyorasi). Majas metonimia.… dasar Si Gembrot. b. Dina paguneman di luhur. Sanif : “Wah. Mang Udin keur ngomean payung. abdi tos teu kiat hoyong kapengker ! ceuk Imas bari nyusutan kesang. (2) harti gramatikal. paragraf ka-1 b. “Ari Imas tos datang teu acan Tin ?” ceuk Pa Ganjar ka Titin anu keur jongjon diuk bari mencetan bitisna. b. (c) harti nu ngaluhuran (ameliorasi). Palebah anu mengkol jeung paroek ku tatangkalan barudak téh ngan katingali sirahna wungkul cing arungkug. aya dina kalimah nomer…. ka-1 b. ngagunakeun majas naon….” 4). 1 no. Dina paguneman di luhuir. keur dileuweung kieu oge beser dih!” Ceuk Dodo bari nyaritana kitu téh manehna bari heuay. ka-3 c. aya ungkara “bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. ” Urang eureun heula wae sakeudeung tuh diditu deukeut mata air!” ceuk Pa Ganjar. Harti Kecap 2. “Mani gancang-gancang teuing Mas. “Euh. kalimah anu ngagunakeun majas hiperbola. Harti leksikal bisa oge disebut harti kecap an can make rarangken (imbuhan). ka cai téh mani hampir sajam nungguan!” ceuk Si Uhe bari rada manyun. (1) harti leksikal. a. malah kiperna oge pan sigegep!” 3). kalimah ka-3 d. Harti kecap ngawengku. ironi. paragraf ka-4 9. 3 d. (e) harti nu matukeurkeun (sinestesia). Titenan ungkara basa ieu di handap ! Ti kajuhan keneh Gunung Salak geus katempo keur ngajogo diharudum ku halimun. Mang Somad keur nandean cai hujan. b. “Barudak anu ngilu hiking . (5) harti sinonim. 2. (b) harti nu ngaheureutan (sfesipikasi). 7.… puguh wae. c.1. (3) harti denotatif. kalimah ka-2 c. asosiasi. d. hebat euy.1. tong boro jalma hayang lalajo. metafora. (a) harti nu ngalegaan (generalisasi. no. 2 c. 3 d. ka-5 d. Komod : “ Juve. a. bakal hujan gol geura ari Juventus maen mah. “Pa. (9) harti poli semi. a. Keur kitu anu diomongkeun norojol datang bari ulungah-elengeh. a. Adun : “ Mod. no. bulan oge bakal ngintip hayangeun nyaksian. 2 c. Sawareh mah katingali beungeutna mani sepa. majas pras pra toto aya dina kalimah kasabaraha ? a. kalimah ka-1 b. no. paragraf ka-2 c. no. 10.” Ungkara kasebut. Adun : “ Is. terus wae ngeureuyeuh naek kaluhur. no. (8) harti hiponim. (4) harti konotatif.

payungan = make payung Conto kalimah: a. Pa Ubed mah jalma beunghar.2. tapi hartina beda.hade x goreng conto kalimah: a.rok x rock .1.7. 2. Conto: .5. Harti hifonim Harti hiponim.kaca = kaca .hujan cimata . Conto : . Bang Mandra pamaen sinetron.1.dahar . Harti Denotatif Harti denotataif nya éta harti kecap anu sabenerna.baju . Bi Ijah keur ngarendos koneng dina coet. a.1.jangkung x pendek . 2. Pa Lurah nuju maca buku kaca 13 . Juragan Badrun angkat ka bank BNI 2.korsi .kahujanan = hatina kakeunaan ku cai hujan . Conto: .1.1. nya éta kecap anu tulisanana sarua.7. Koruptor teh diadili dina meja hejo. nya éta kecap anu ngabogaan harti sarua jeung kecap sejen.sangsi x sanksi Conto kalimah: a.panjang leungeun .3. b. Neng Sinta hujan cimata basal indungna tilar dunya.2. Conto: . Harti Sinonim Harti sinonim. Conto: . ari ieu baju saha mani alus kieu ?" Nini : “Oh… éta mah acuk pa Lurah !" Aki : “beda nya Nini. 2. koneng = anu hartina warna koneng = anu hartina mangrupa Conto kalimah: a. nya éta harti kecap anu ngawengku harti sejen . Si Bogel mmah budakna panjang leungeun c. kusabab sieun kahujanan. b. Si Ibro keur ngiuhan dina tangkal waru. Harti homofon Harti homofon nya éta kecap anu sora basana sarua tapi hartina beda.gede = badag . b.meja .1.hujan .koneng = koneng .meja hejo Conto kalimah: a. nya éta kecap anu ngabogaan harti umum jeung harti husus. b. Conto: .bang x bank .2.buku =buku kaca = hartina lembaran tina buku (halaman) kaca = hartina barang anu pecah belah Conto kalimah: a.pinter x bodo .leungeun 2. 2. Harti antonim Harti antonim nya éta kecap anu hartina lalawanan jeung kecap sejen. ari raksukan anu beunghar mah mani sae kieu !" 2. b. tapi hartina teu sarua. Harti Gramatikal Harti gramatikal nya éta harti kecap an geus make rarangken. Harti homograf Harti homograf. Sinta keur ngelapan kaca jandela .4.1. nya éta kecap anu tulisan jeung sora basana (bunyi) sarua.beunghar = jegud Conto dina paguneman: Aki : “Nini.6. Harti homonim dibagi dua.1. Harti umum.7.baju = acuk . nya éta harti homograf jeung harti homofon. Budak téh make baju koneng.1. ari adina mah bodo. Conto: . Pa Ewon tos jadi papayung di kecamatan . Harti Konotatif Harti konotatif nya éta harti kecap injeuman (kias).8. ari Si Ibro mah jalma sangsara. Harti homonim Harti homonim. 2.papayung = pejabat atawa an nyekel jabatan . b.1. atawa harti an teu sabenerna. Lanceukna mah pinter.

Aki = “ Kunaon nini nyekelan wae beuteung?” Nini = “ Ieu. Ari budak anu kurung batok mah karek sakalieun ulin ka kota oge bet ngarasa katalimeng…” 3. hotel.bikang Conto kalimah: a. Ceu Sari keur metikan kangkung di dapur. padaharan nini nyeri!” Dumasar kana paguneman diluhur. lele. nyekelan b. gedong. kentang. padaharan c. kecap anu ngabogaan harti leksikal nya éta: a. atawa bagian tina harti umum. taman topi. Hart husus. nini. “ Mangga atuh linggih heula kasaung butut pa!”(harti husus) 2. sedap malam Conto kalimah: 1). ”Barang anjog ka Taman Topi. jalan pibalikeun. Si Ibro ngahuleng bari luak lieuk susuganan aya anu wawuh.b. nya éta harti kecap anu kawengku ku harti umum. taman topi b. d. 3. Sayuran Tomat. Harti umum Harti husus 1. Manehna bingung teu nyaho jalan pibalikeun. Lauk Gurame.” . kurung batok 4. “Prasasti Ciaruteun mangrupa titinggal raja Purnawarman. Harti polisemi Harti polisemi. nila. bandeng. katalimeng. Kecap anu ngabogaan harti konotatif dina ungkara di luhur.1. Jakarta loba bangunan anu jujul ka langit. kurung batok c. nya éta harti kecap anu leuwih ti hiji.parawan . Bangunan Saung. padaharan.9. Evaluasi Jawab patalekan ieu di handap ! 1. Kembang Melati. a. aki. ngahuleng d. beuteung 2. No. b. 2. Kecap dina paguneman di luhur anu ngabogaan harti gramatikal. Mang Somad keur mawa sayuran ka pasar.istri . kunaon d. Hayam bikang Mang Usup geus ngendog. ros. mawar. barang anjog . kangkung. nya éta: a. beuteung. atawa harti kecap anu ngaragum harti kecap sejen. c. (harti umum) b. (harti umum) b. a. Conto: Awewe = . nya éta: a. (harti husus) 2). b. 4. Istri Pa Lurah nuju rapat di bale desa. villa.

ibu guru.sarjana = kecap sarjana baheula mah dipake sesbutan pikeun sakabeh jalma anu pinter/ ngabogaan kaahlian leuwih ti jalma sejen disebut sarjana. dina kalimah di luhur. Misalna guru basa Sunda. . Bapa Si Ewon bandar hayam. ngabogaan harti sinonim nya éta: a. pikeun nyangu koneng. pesantren. kalimah a-4 jeungka-1 9. ibu PKK. c. Conto kecap anu ngaheureutan sejenna di antarana. 3. d. Ungkara di luhur. d. bapa lurah.2. Bang Miun keur ngelapan kaca. ulama. disebut guru. sirib. miskin. c. tapi ayeuna mah kecap sarjana téh ngan dipake sesebutan pikeun ka jalma anu lulus ti perguruan tinggi. “Si Juned mah kawentar jalma malarat. sarjana pertanian. tatangkalan. “Budak téh jongjon wae tuang . kalimah ka –3 jeung ka-4 d. d. jsb.” Kecap dilodokan. tuang.2. 5. b.bapa = kecap bapa bareto mah dipake pikeun sesebutan anak ka kolot lalakina ayeuna mah dipake pikan kasakumna jalma anu dipikahormat. Misalna. 2. bapa presiden. bapa mah moal dahar. heurap. denotatif.Kecap Prasasti Ciaruteun ngabogaan harti : a. “Saderek téh bade kasaha? (harti generalisasi) 2.ibu = kecap ibu bareto mah dipake pikeun sesebutan ti hiji anak ka indungna. Conto kalimah: 1) a. Misalna . d. mawa. bogo. sangsara. kiai. teteh. nyatu. guru matematika. Conto : .2. c. conto kecap sejena nu hartina ngalegaan nya éta. jsb.2. Harti kecap anu Ngalegaan (generalisassi) Harti kecap anu ngalegaan nya éta harti kecap anu dipake kiwari ambahanana leuwih lega tibatan harti kecap anu dipake ayeuna. Misalna sarjana ekonomi. Conto : .aa. b. Conto kalimah: 1) a. jsb. Parobahan Harti Kecap 2. teu boga 7. beunghar. . 2. “Ari bapa lurah aya?” ceuk pa RT (harti nu ngalegaan) 2) a. kitab. (harti heubeul) b. bapa RT. c. sepat. ibu lurah. jsb. anu kecapna ngabogaan harti homograf. lele. lauk. teu ningalieun sangu anu dihuapkeunana maruragan dilodokan ku entog. b. kalimah ka-1 jeung ka-2 b. Bang Kasman bandar hayam. guru SD. neda. c. Pilih kalimah ieu di handap anu ngabogan harti homofon ! 1. Pilih kecap ieu di handap anu mangrupa kecap umum ! a. d. 6. Si Joni Uhe sarjana ekonomi lulusan . (3) Upami teu kaabotan abdi mah bade neda piduana ti Bapa! (4) Ah. heurap. lele jeung sajabana. ibu RT. madrasah.1. konotatif. nya éta: a. Kecap husus dina ungkara kasebut. nya éta a. Bi Sumi keur ngarendos koneng . Pun Biang mah saderekna urang Bandung. Situ Gede. (harti heubeul) b. jsb. Kuring mah sangsi budak anu bolos dibere sanksi ku kapala sakola. melati. polisemi. ros. “ (1) Mangga wae gera tuang heula Pa ! (2) Abdi mah parantos neda. siswa. murid. santri. . homonim. b. Isuk-isuk keneh jalma-jalma geus minuhan sisi Situ Gede. guru olah raga. b. Beunteur. jsb. kecrik jeung alat sejena anu bisa pake ngala lauk. tapi ayeuna dipake sesebutan pikeun unggal jalma awewe anu dipika hormat. gelas. ayeuna dipake sesebutan pikeun kasakabeh jalma anu dipihormat. Harti Kecap anu Ngaheureutan (spesifikasi) Harti kecap anu ngaheureutan nyak éta harti kecap anu dipake ayeuna leuwih heureut ambahanana tibatan harti kecap anu dipakae baheula. 4. Kecap guru ayeuna mah ngan dipake pikeun jalma anu ngajar di sakola wungkul. ustad.guru = kecap guru baheula mah dipake pikeun sakabeh jalma anu ngajarkeun elm ka anu sejen. aya anu mawa ayakan.saderek = kecap saderek baheula mah dipake pikeun sesebutan kanu jadi dulur. 10. dahar. kalimah ka-2 jeung ka –3 c. keur teu ngarareunah padaharan…” 8. Misalna saderek RT.” Kecap antonim tina kecap malarat nya eta : a.

4. mamang beca. Ari make sabun mah teu burung jadi pegawe negeri. nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna atawa nilai rasana leuwih handap ti batan baheula. (harti nu sabenerna) 2. bibi jamu . di antarana. Harti Kecap anu Ngahandapan ( peyorasi) Harti kecap anu ngahandapan. Jang Eman ari make amplop mah teu burung wae lulus ujian. atuh jempe isin tuh ku Tanteu Susi.wanoja > bikang . Harti Kecap anu Ngumpamakeun (asosiasi) Harti kecap anu ngumpamakeun . Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. Pa Maman guru basa Indonesia. c. . 2.3. “ (tembalna. (peyorasi) b. (harti sabenerna) 2. budeg. ayeuna mah kecap bibi téh dipake sesebutan pikeun ka babu (pembentu) atawa anu status sosialna handap. parawan. gelandangan. mamang baso. Tanteu Rina nuju balanja di supermaket. jsb. Conto kecap sejenna anu nilai rasana nganhandapan. propokator. Conto: . Harti Kecap anu Matukeurkeun (sinestesia) Harti kecap peyorasi nya éta harti kecap anu muncul balukar patukeurna panca indra.kecap bibi = baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi bapa/indung anu awewe. bibi sayur.5. di antarana. ayeuna mah kecap mamang téh dipake sesebutan pikeun anu setatus sosialna handao.karyawan > kuli Conto kalimah: a. a. d.istri = ajenna leuwih luhur ti batan kecap pamajikan Conto kecap anu ngaluhuran sejenna.2. Conto: 1. Sinta : “jep.omah > nini . ”Geura tuang heula atuh bapa!” ceuk Raras ka bapana. bikang. Bibi Si Jantuk imahna di Jakarta.tuna wisma > gelandangan . lolong.6. (sinestesia} b.2. (sinestesia) b.tenteu. “Pa. Harti Kecap anu Ngaluhuran (ameliorasi) Harti kecap anu ngaluhuran nya éta harti kecap anu dipake ayeuna ajenna (nilai rasana) leuwih luhur tibatan harti kecap anu dipake baheula.korsi baseuh = pagawean anu genah . . Nini : “ih… ari si aki sok bawel!” 3). Pun bapa mah nuju angkat ka Jakarta Titenan paguneman ieu di handap ! 1). ari ibu kamana ?” Ceuk Sinta nanyakeun indungna b.om = ajenna leuwih luhur ti batan kecap mamang . Conto kalimah: a. Aki : “Ulah gutak gitek wae nini. sarta pok nyarita deui) . Guru : “ Keun bae atuh. diuk téh teu sopan. b.2.Tangkal tiwu téh mani teuas ari geus kolot mah.opah > aki .asisten > pembantu . c. Conto : . Rambutan aceh mah rasana mani manis. jsb. basa nyarekan bujangna. jsb. Misalna. era ku pa guru!” 2).b. (ameliorasi) b. Si Bibi tukang bala-bala anu disuhun ka tabrak beca. (harti peyorasi) c. a.parawan > gadis . 2. “Ari Bapa Camat nyondong kitu Neng ?” ceuk Mang Udin. (harti sabenerna) EVALUASI Jawab patalekan ieu di handap ! 1. Persib Maung Bandung jadi juara liga Danhill. Neng Sinta mah ari dangdos téh mani manis. “ Bibi cing pang nyandakeun cai ieu aya tamu” ceuk dununganana. (harti asal) 2.amplop = duit sogokan . Pun Bibi mah didamelna di Bank BNI. Conto : . Juragan Ubed nyariosna mani teuas. nya éta harti kecap anu diumpamakeun jeung harti kecap anu ngabogaan sifat anu saraua jeung hiji barang. jsb.2. = ajenna leuwih luhur tibatan kecap bibi . Conto kalimah: a.mamang = kecap mamang baheula mah dipake sesebutan pikeun ka adi lalaki bapa/ indung.bujang > jajaka/pamuda . Umpamana indra pangdenge jadi indra pangrasa. ningali wae ka dieu!” 4).

b. c. asosiasi. 4 4. 10. ameliorasi. no. Dumasar kana ungkara di luhur. b. 7. ka-1 jeung ka-4 6. b. di antarana: a. peyorasi. Tanteu Erna tukang bala-bala keliling ka tabrak beca. duit. 9. Pun Bibi mah kawitna ti Bogor. Tengetan ungkara basa ieu di handap! “Gunung Salak ari wanci isuk-isuk mah ngajogo diharudum ku halimun. d. di antarana: a. Kecap dina paragraf di luhur anu ngabogaan harti sinestesia. pamandangan mani endah c. no. d. kalimah anu kecapna ngandung harti peyorasi. c. Sakapeung mah dipirig ku sora manuk mani hipu jeung manis pisan kadengena…” 5. angin gunung ngahiliwir. ngabogaan harti. kakawasaan d. “Ari make amplop mah teu burung budak téh lulus ujianana!” kecap amplop ngandung harti. “Para anggota DPR keur nembongkeun sihungna dina sidang paripurna. nyaeta : a. 3 d. ka-2 jeung ka-3 c. ari anu bade nikah téh Teteh kitu?” ceuk pa lebe . no. no. 3 d. aya dina kalimah … a. Tanteu. guru. nini. “Robet Uhe jadi asisten pelatih sepak bola kesebelasan Italia. aya tamu geura suguhan!” 2. Pilih kalimah di handap ieu anu hartina ngalegaan! a. a. no. Para santri keur ngaji di pasantren Kiai Adullah Mustofa. b. b. b. nya éta: a. 1 b. ka-1 jeung ka-2 b. Bi Ijah. Kecap anu hartina ngaluhuran dina paguneman di luhur. sinestesia. estu ku matak waas. Kalimah anu kecapna ngabogaan harti spesifikasi dina paguneman di luhur. 1 b. huntu anu seukeut. c. d. 4 3. Angin gunung ngahiliwir kacida pisan ngeunahna. ameliorasi.sora manuk mani hipu jeung manis. 2 c. nyaeta: a.” Kecap sihung dina kalimah di luhur. anu ngandung harti sinestesia. diharudum ku halimun. “Punten bade tumaros. spesifikasi. c. ka-3 jeung ka-4 d. 8. senjata. Kecap dina paragraf di luhur.“ Bi Ijah…nyandak cai yeuh kadieu.” Kecap asisten ngabogaan harti : a. c. no. no. asosiasi. Hal kitu téh komo deu lamun disawangna ti kadeukeutan bruhbreh pamandangan mani endah. d. 2 c. c. no. peyorasi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->