Perubahan Perkembangan Sosioekonomi Semasa Penjajahan British di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak

3.0

Pengenalan Episod sejarah sosio-ekonomi Malaysia sering dikaitkan dengan pengalamannya

dalam era penjajahan khususnya semasa dalam cengkaman Inggeris. Senario yang mewarnai susur galur sejarahnya menunjukkan ada perubahan yang secara tidak langsung mencerminkan ekonomi negara yang ada pada masa kini. Perdebatan dalam kalangan sejarawan banyak membuktikan bahawa struktur ekonomi ketika itu banyak dipengaruhi oleh unsur dari barat iaitu British. Bermula ketika Penjanjian Pangkor 1874, golongan kulit putih ini telah berusaha mengaut sebanyak mungkin hasil perut bumi Tanah Melayu. Aktiviti ini berterusan sehingga kepada Malaysia mencapai kemerdekaan pada 1957. 3.1 Struktur Masyarakat Penguasaan British di Tanah Melayu,Sabah dan Sarawak telah membawa perubahan yang besar kepada sosioekonomi masyarakat Melayu,bumiputera dan bangsa asing yang menetap di Tanah Melayu.Apabila kita melihat pada sistem lapisan masyarakat dan struktur masyarakat Melayu dapat kita lihat perubahan ketara dan menonjol.Dahulu di mana kelompok tertinggi lapisan masyarakat adalah golongan pemerintah yang terdiri daripada bangsa Melayu tetapi telah mengalami perubahan di mana kelompok tertinggi terdiri daripada orang Inggeris .

Selain itu,British telah mengubah corak pentadbiran di Tanah Melayu . Pemerintah tertinggi pada zaman tradisional iaitu raja telah hilang kekuasaannya dan kedaulatannya di mana selepas kedatangan British peranan raja telah berkurangan .Hal ini kerana British memperkenalkan sistem Residen yang diperkenalkan di

Perak,Selangor,Negeri Sembilan dan Pahang . Melalui sistem ini kuasa mutlak sultan telah digantikan dengan kuasa Residen Inggeris yang telah menguasai kesemua kuasa sultan kecuali dalam perkara yang berkaitan agama Islam adat istiadat orang Melayu . Pada peringkat awal peranan residen sebagai pelindung rakyat British dan pedagang asing .Mereka juga menguruskan hal ehwal luar negeri-negeri Melayu dan agen perubahan dalam membentuk birokrasi pentadbiran corak Barat serta pelaksana dasardasar kerajaan . Berdasarkan Perjanjian Pangkor, residen akan menasihatkan sultan dalam semua hal ehwal kerajaan negeri kecuali yang menyentuh soal agama dan adat istiadat Melayu. 3.2 Sistem Ekonomi Pentadbiran Inggeris telah memperkenalkan sistem ekonomi moden yang berasaskan perdagangan antarabangsa atau komersial telah dilaksanakan .

Perkembangan ekonomi tanah Melayu khususnya Pulau Pinang dan Singpura muncul sebagai pelabuhan perdagangan penting di bawah pentadbiran yang mengamalkan dasar ekonomi laissez fair telah mewujudkan sistem ekonomi duaan atau dual di Tanah Melayu . Dual atau dwi-ekonomi bermaksud terdapat dua corak kegiatan ekonomi yang diamalkan iaitu ekonomi komersial dan sara diri . Perkembangan ekonomi Tanah Melayu juga bergantung kepada meningkatnya kemasukan pelaburan daripada saudagar-saudagar Cina Negeri-negeri Selat dan kemudiannya modal Barat .

Tanaman komersial peringkat awal iaitu tebu. telegraf. Kegiatan pertanian komersial lebih banyak melibatkan orang Cina dan bermula sejak abad ke-19 .perkembangan Revolusi Industri di England dan ketidakstabilan politik di negeri-negeri Melayu.sagu dan gambir.penggunaan teknologi pengeluaran lebih baik yang menjimatkan kos dan meningkatkan pengeluaran. dermaga dan keretapi telah di bina bagi .Kemudian the dan kopi pula menarik minat pengusaha .getah dan kelapa sawit . Campur tangan British didorong oleh kekayaan hasil bumi tanah Melayu . khasnya sistem perhubungan. Melihat kepada konteks ini pelbagai kemudahan termasuk jalan raya.memberi perhatian terhadap sektor perlombongan. Tanaman komersial peringkat kedua iaitu kelapa. Walaupun wujud perkembangan ekonomi tetapi kegiatan ekonomi orang Melayu masih berkisar di sektor pertanian . Walaupun orang Melayu terlibat dalam sektor pertanian ini tetapi hanya sebagai pekebun kecil. Seterusnya.kemasukan buruh Cina dan India.Sistem pengurusan lombong dan ladang yang baru serta institusi kewangan dan bank yang menjadi punca modal .pembukaan ladang tanaman secara besar-besaran dan penyediaan pelbagai bentuk kemudahan British melakukan pelbagai pembangunan sosio-ekonomi seperti pembentukan infrastruktur. Peringkat ini melibatkan modal dan kawasan tanah yang lebih luas .ubi kayu.Seterusnya. British menjalankan langkah yang lebih agresif bagi meningkatkan pengeluaran ekonomi dan keuntungan dengan memperkenalkan kegiatan ekonomi berasaskan eksport.menangkap ikan dan pertukangan atau kerja tangan.

Kuala Kangsar berhampiran Sungai Perak. Kota Tinggi berhampiran Sungai Johor.Kemudahan-kemudahan yang disediakan adalah bagi memastikan kelancaran pentadbiran dan perkembangan ekonomi. bandar Diraja Pekan terletak berhampiran Sungai Pahang.Umum mengetahui bahawa British mempunyai matlamat tersendiri di sebalik penjajahannya di Tanah Melayu iaitu mengaut seberapa banyak secara maksimum keuntungan daripada pengeksploitasian terhadap kekayaan hasil bahan mentah khususnya bijih timah di Tanah Melayu dan objektif ini sebenarnya dapat dicapai melalui kemajuan dalam infrastruktur iaitu dengan mewujudkan beberapa jaringan perhubungan bagi memudahkan proses penghantaran sumber secara berkesan serta efisien. Perkembangan infrastruktur ini telah memberi kesan terhadap sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan kerana dahulunya mereka menggunakan pengangkutan air untuk perhubungan. Hal ini dapat dibuktikan bandar Kuantan di Pahang didirikan berhampiran Sungai Kuantan. Pekara yang perlu dipastikan bahawa kesemua ini hanya dilakukan atas kepentingan ekonomi sahaja. Kinabatangan berhampiran Sungai Kinabatangan dan bandar-bandar yang lain. bandar Kuching berhampiran Sungai Sarawak.memudahkan aliran perdagangan. kemajuan dalam bidang komunikasi juga wujud dalam Tanah Melayu yang telah wujud talian telegraf antara Kuala Lumpur dengan Melaka pada tahun 1886. Perkembangan infrastruktur ini adalah kesan kolonilisme British yang memberi perubahan dalam landskap sosioekonomi masyarakat tradisional tempatan. Di samping itu. Penubuhan persekutuan 1895 telah memantapkan sistem perhubungan serta komunikasi setiap negeri di bawah British dengan terbinanya sambungan sistem .

Akhirnya dengan kemajuan sistem perhubungan telah mengubah struktur sosiekonomi masyarakat tradisional tempatan kerana kewujudan sistem perhubungan tanpa sempadan. Kepesatan perhubungan dapat dibuktikan dengan pendapat Amarjit Kaur yang mengemukakan bahawa sejarah pembinaan jalan kereta api di Semenanjung terbahagi kepada tiga fasa iaitu peringkat pertamanya pembinaan jalan kereta api yang pendekpendek pada tahun 1885 hingga 1896 dan akhirnya berkembang pesat. penyeragaman melalui Persekutuan Negeri-Negeri Melayu Bersekutu (NNMB) pada 1895. Frank Swettenham berjaya juga membuka jaringan jalan kereta api merangkumi seluruh Tanah Melayu iaitu menghubungkan Taiping ke Sungai Larut terus ke Port Weld yang dibina pada tahun 1885.perhubungan yang sedia ada di setiap negeri bagi meningkatkan keberkesanan eksploitasi terhadap sumber alam khususnya bijih timah dan ladang getah di negerinegeri berkenaan kerana kos pengangkutan bijih timah akan dapat dikurangkan dan diangkut dalam kuantiti yang banyak dalam masa yang singkat untuk dieksport. . Selain itu. Lantaran dasar British yang inginkan penguasaan ekonomi akhirnya memberi kesan terhadap struktur sosioekonomi masyarakat tempatan. diikuti jalan kereta api Kuala Lumpur ke Sungai Kelang setahun kemudian dan dilanjutkan ke Kelang melalui jambatan Connought pada tahun 1890. Keadaan ini membolehkan para pemodal menerokai kawasan pertanian secara liberal atau bebas sekaligus mengubah corak kehidupan masyarakat tradisional tempatan.

perkhidmatan ketenteraan.Kemajuan sistem ekonomi telah memberi kesan di mana imigran Cina dan India telah dibawa masuk secara beramai-ramai bagi memenuhi permintaan tenaga buruh dalam sektor ekonomi moden.1 Kedatangan Imigran ke Tanah Melayu Pembangunan dan kepesatan ekonomi Tanah Melayu telah menggalakkan kedatangan buruh-buruh asing untuk bekerja di kawasan perlombongan bijih timah.perlombongan. Seperti tanaman lada hitam.Permintaan pada tenaga buruh ini tinggi kerana terdapatnya permintaan yang tinggi bagi sektor tanaman komersil contohnya di Perak. Ini kerana tenaga mereka amat diperlukan untuk bekerja di lombong-lombong dan estet-estet. 3.3. Negeri Sembilan dan Johor . tebu dan buruhburuh ini dibawa masuk secara beransur-ansur.Terhadnya penghasilan ekonomi rakyat kerana terhadnya tenaga buruh .Faktor ekonomi merupakan pendorong utama kemasukkan imigran ditambah lagi dengan pemerintahan kuasa British di Pulau . Ini kerana tenaga buruh bergantung kepada buruh keluarga yang menjadi unit asas pengeluaran 3. estet-estet getah dan kawasan pertanian ladang.Buruh berkepentingan perladangan. Pada tahun 1840an permintaan pada buruh-buruh luar terutama dari China dan India agak tinggi berbanding buruh-buruh Melayu.3 Buruh Sistem Sosial adalah tenaga kerja yang dijadikan sebagai modal dalam dan untuk hasilkan sektor produktiviti. gambir.pentadbiran. kemasukkan mereka disokong oleh pihak British.

dan ini telah menarik lebih ramai golongan pemodal dan imigran asing ke Tanah Melayu 3.Keadaan ekonomi Tanah Melayu yang sedang pesat membangun melalui perusahaan getah dan bijih timah telah membuka banyak peluang pekerjaan. Ramai dikalangan imigran Cina telah datang ke Tanah Melayu melalui sistem tiket Kredit. sistem pengambilan kakitangan.1.Pinang dan Singapura yang telah memudahkan lagi kemasukan imigran. Orang-orang Melayu juga tidak menentang kedatangan kaum imigran ini. kebuluran dan lainlain.Kerajaan British juga telah menggalakkan agar imigran ini berhijrah ke Tanah Melayu. dan sistem pengambilan rumah kongsi.3.1 Kedatangan Buruh Cina Kedatangan buruh dari China secara besar-besaran bermula sejak awal abad ke-19 yang kebanyakkan berasal dari wilayah selatan China seperti Kwangtung. Kwangsi dan Fukien. ini telah mendorong mereka untuk berhijrah ke Tanah Melayu.Imigran Cina yang ingin datang ke Tanah Melayu akan dikumpulkan oleh Kheh-thau ( Ketua ).Imigran China dan India telah lama mengenali Tanah Melayu sebagai salah satu pusat perdagangan yang penting suatu masa dahulu.Kedatangan buruh ini ke Tanah Melayu adalah melalui beberapa cara seperti sistem tiket kredit.Kemasukan imigran ini adalah dipengaruhi oleh faktor-faktor penolak iaitu yang mendorong mereka untuk meninggalkan negara masing-masing seperti peperangan.Politik di Tanah Melayu juga berada dalam keadaan stabil di bawah penjajah British. orang yang bertanggunjawab mengumpulkan masyarakat .

Kerajaan British di Tanah Melayu telah mewujudkan jawatan pegawai pelindung buruh dari China pada bulan Mac 1872.Ia adalah bertujuan untuk mengawasi kemasukan buruh dan imigran dari China. . sistem tiket kredit ini telah digantikan dengan dengan sistem pengambilan Kakitangan ataupun pengambilan rumah kongsi. Imigran yang datang ini dipanggil Sin Kheh dan diletakkan dibawah pengawasan nahkoda kapal atau agensi buruh yang biasanya telah menerima bayaran daripada bakal majikan imigran berkenaan.Kheh-thau ini akan dibayar sejumlah wang bagi setiap imigran China yang dibawa oleh mereka.Beberapa undang-undang telah dilaksanakan bagi membaiki sistem pengambilan buruh.Selepas itu mereka bebas berkhidmat dengan sesiapa sahaja yang mereka suka. Mereka akan dibekalkan dengan tiket yang menunjukkan pelabuhan yang mereka akan tuju serta keterangan sama ada mereka bebas atau berhutang.Pada 30 Jun 1914.tempatan di China sebelum di bawa ke Pelabuhan.Mereka akan dibawa oleh orang tengah atau pemborong buruh dengan bayaran tertentu kepada pihak majikan.Imigran yang datang dengan cara ini terikat dengan perjanjian untuk bekerja bagi satu tempoh masa sehinggalah hutang tambang mereka dijelaskan.

Sistem Pengambilan Rumah Kongsi Di bawah sistem ini.Pegawai tersebut akan membaiyai segala perbelanjaan buruh-buruh tersebut sehingga mereka sampai di rumah kongsi.Sistem Pengambilan Kakitangan Melalui sistem ini.Kumpulan pertama dibawa masuk selepas adnya persetujuan di antara Wong Nai Siong.Segala tambang dan perbelanjaan buruh tersebut akan dibiayai oleh majikan. Secara Berkumpulan ( Foochow ) Pada awal abad ke-20.Pembawa buruh tadi akan dibayar oleh tuan punya rumah kongsi dengan kadar yang telah dipersetujui bagi setiap buruh yang dibawanya.Buruh ini masuk ke Sarawak secara berkumpulan seperti yang dianjurkan oleh orang Foochow di Sarawak. dengan Charles Brooke untuk menjemput petani Cina menerokai Lembah Rajang. cara kedatangan imigran ini telah berubah terutamanya di Sarawak.Charles Brooke melalui syarikatnya di Singapura telah menaja kemasukan buruh ke Sarawak. seorang ketua Foochow di Sibu. Lebih kurang . pemgambilan buruh adalah dilakukan oleh pegawai dinegara China yang dilantik oleh sesebuah rumah kongsi.Pegawai yang dihantar tersebut adalah bertanggungjawab untuk mengiringi buruh-buruh tersebut sehigga mereka sampai di tempat majikannya. majikan yang memerlukan buruh akan menghantar pegawainya ke China bagi mendapatkan tenaga buruh.

Tanah Melayu merupakan pengeluar bijih timah yang terbesar dunia. a) Bijih timah Jelasnya aktiviti ini menunjukkan suatu komoditi yang sangat penting malah merupakkan pengerak awal ekonomi khususnya di Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Penggunaan teknologi ini telah berjaya meluaskan operasi lombong kerana kemampuannya mengorek dengan lebih dalam lagi .Perkembangan bijih timah dilakukan secara besar-besaran ialah berlaku pada akhir abad ke-19. Kekayaan dan kemajuan ekonomi di tanah Melayu pada ketika itu adalah disebabkan oleh jumlah keuntungan yang diperolehi hasil pengeksportan bijih timah ke pasaran dunia.Sebelum Perang Dunia Kedua. Faktor kemasukan modal Eropah secara pukal berlaku hanya selepas pengenalan kapal korek pada tahun 1912.40 peratus jumlah pengeluaran bijih timah dunia telah dibekalkan oleh Tanah Melayu. Tanah Melayu telah menjadi pengeluar bijih timah yg terbesar di dunia iaitu dengan pengeluaran kira-kira 38 000 tan setahun. Pada peringkat awal sememangnya hasil bumi ini kurang mendapat perhatian menyeluruh. Perusahaan ini dilakukan oleh usahawan Cina Selat dan ada juga antara mereka mendapat sokongan modal dari saudagar Eropah. namun demikian setelah wujudnya pasaran yang memberangsangkan ianya menjadi lebih agresif untuk di korek.570 orang Foochow telah dibawa masuk ke Sibu pada bulan Januari 1901 dan bulan Mac. Akhir kurun ke-19.Kaum imigran ini amat diperlukan untuk mengusahakan tanah dan membangunkan sektor pertanian gambir dan lada hitam. antara 30. Petemuan tapak baru sering membuatkan ramai pihak mencebur diri dalam aktiviti ini khususnya orang Cina.

Usaha ini dilakukan ini menjamin kawasan pemajakkan yang tepat serta menghasilkan untung yang lebih maksimum. mengumpul maklumat mengenai kawasan lombong serta menyelia setiap kawasan yang diteroka. Selangor. Meskipun mencapai zaman gemilangnya industri timah juga mengalami kemerosotan sekitar tahun 1930an. namun sejak 1920 pemintaannya hanya berkisar pada aras 2540 tan setahun disebabkan penjimatan dan pengunaan timah yang lebih efektif. Permintaan yang tinggi daripada hasil bijih ini telah mendesak pihak kolonial untuk memenuhi kehendak pelabur dengan mengesyorkan kawasan yang lebih luas di Negeri Melayu Bersekutu seperti Perak. Bagi tujuan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan kesannya kepada struktur sosial yang mana terdapat kelas dalam birokrasi pengeluaran hasil. Jelasnya aktiviti ini menunjukkan suatu komoditi yang sangat penting malah merupakan pengerak awal ekonomi khususnya di NegeriNegeri Melayu Bersekutu. namun demikian setelah wujudnya pasaran yang memberangsangkan ianya menjadi lebih agresif untuk di korek. Meskipun mencapai zaman gemilangnya industri timah juga mengalami kemerosotan sekitar tahun 1930an disebabkan masalah harganya yang tidak seimbang.malah setiap hasil yang dikeluarkan mampu menghasilkan keuntungan yang besar berdasarkan pasaran. Pada awal kurun ke-20 pemintaannya meningkat disebabkan oleh industri mengetin yang berlaku di Eropah. pengurusan yang sistematik amat diperlukan bagi melicinkan operasi. Melihatkan kepada modal yang besar. dan Pahang. . Perkembangan bijih timah dilakukan secara besar-besaran ialah berlaku pada akhir abad ke-19. Pada peringkat awal sememangnya hasil bumi ini kurang mendapat perhatian menyeluruh. Proses penyediaan ini melibatkan hal mengukur tanah.

Penggunaan teknologi ini telah berjaya meluaskan operasi lombong kerana kemampuannya mengorek dengan lebih dalam lagi malah setiap hasil yang dikeluarkan mampu menghasilkan keuntungan yang besar berdasarkan pasaran.melihatkan kepesatan yang berlaku d Tanah Melayu maka penanamannya .Petemuan tapak baru sering membuatkan ramai pihak mencebur diri dalam aktiviti ini khususnya orang Cina. Justeru getah merupakan komoditi yang berjaya ditanam di kedua-dua belah bahagian Malaysia ketika itu. b) Getah Penglibatan Tanah Melayu dengan tanaman ini bermula dengan hadirnya biji benih pokok yang mampu mengeluarkan cecair getah yang di pungut dari Brazil ( Hevea brasiliensis ). Perusahaan ini dilakukan oleh usahawan Cina Selat dan ada juga antara mereka mendapat sokongan modal dari saudagar Eropah. dan Pahang. Penanaman awal getah dilihat tidak begitu teratur kerana kurang penyelidikan malah pasarannya yang belum diketahui keuntungannya. Bagi tujuan tersebut secara tidak langsung mengakibatkan kesannya kepada struktur sosial yang mana terdapat kelas dalam birokrasi pengeluaran hasil. Selangor. Faktor kemasukan modal Eropah secara pukal berlaku hanya selepas pengenalan kapal korek pada tahun 1912. Melihatkan kepada modal yang besar. pengurusan yang sistematik amat diperlukan bagi melicinkan operasi. Permintaan yang tinggi daripada hasil bijih timah ini telah mendesak pihak kolonial untuk memenuhi kehendak pelabur dengan mengesyorkan kawasan yang lebih luas di Negeri Melayu Bersekutu seperti Perak.

Kemerosotan pengeluaran bijih telah digantikan dengan penanaman pohon getah. Selain kemerosotan bijih kemerosotan harga kopi turut menyumbang kepada peralihan terhadap tanaman getah.Hasil ketekunan Ridley dalam usaha ujikajinya yang . Pada tahun 1897 satu peraturan tanah khas telah di perkenalkan di NMB untuk menggalakkan tanaman getah. Peningkatan dalam jumlah pengeluaran meningkat setiap tahun ( sila rujuk Lampiran 1). Harga getah dilihat semakin meningkat setiap tahun berdasarkan pasarannya . Tenaga buruh yang banyak dan murah membantu dalam pengeluran komoditi ini. Buruh India Selatan telah dibawa masuk untuk bekerja di estet menggunakan Sistem Kontrak. Berdasarkan galakan ini pelbagai langkah telah diambil bagi menarik minat penguasaha contohnya dengan mengenakan cukai yang rendah iaitu sebanyak 10 sen setiap ekar untuk sepuluh tahun pertama dan duti rendah hanya 2.5% bagi 15 tahun pertama. Secara amnya getah telah ditanam secara rasmi pada tahun 1896 berikutan perkembangan pembuatan tayar oleh Goodyear serta peningkatan pengeluaran kereta yang sangat memerlukan bahan ini bagi tujuan tersebut.telah diperbesarkan. Terdapat pelbagai faktor yang menyumbang kepada perkembangan getah di Malaysia khususnya pada zaman penjajahan. Ridley. Perkembangan getah ini secara amnya telah di bawa oleh seorang Inggeris iaitu H. Seterusnya modal seperti tanah amat diperlukan dalam hal sedemikian kerana rantau Malaysia amat sesuai bagi tanaman getah jenis ini.N. Beliau sangat berminat dan bersungguh-sungguh mengalakkan penanaman getah secara komersil bagi mengaut keuntungan seterusnya meningkatkan ekonomi domestik. Maka di sebabkan faktor modal tanah ianya telah berjaya membuka mata pelabur asing dalam memcebur diri dalam penanaman getah.

Terdapat juga pekebun kecil Melayu dan Cina berusaha untuk menanam namun pihak kerajaan kurang mengambil perhatian kepada mereka.berterusan maka telah berjaya mengembangkan tanaman getah ini. Harga yang semakin meningkat menyebabkan penambahan kos dalam membuat selingan dengan tanaman lain supaya pengeluaran dapat dimaksimakan. Hasilnya keluasan tanah yang ditanam dengan getah telah menunjukkan kadar yang positif iaitu kira-kira 219000 hektar dan terus meningkat kepada 322000 hektar pada tahun 1913. Senario ini telah menyebabkan lebih banyak kawasan yang dibuka untuk penanaman getah dengan lebih menyeluruh. Getah begitu ketara di negeri pantai barat di sebabkan kesinambungan penggunaan infrastruktur yang telah wujud sejak zaman timah lagi. Jumlah ini merupakan lebih banyak daripada tanaman lain. Kemelesetan semakin meruncing pada awal tahun 1930 menyebabkan peraturan getah telah telah ditanda tangani bagi mengurangkan pengeluaran getah dunia. Landasan keretapi dan jalan raya berfungsi sebagai penghubung dalam mengangkut susu getah ke bahagian pesisir pantai bagi tujuan eksport. Pengulangan peningkatan harga getah sekali lagi berlaku pada 1909 dan 1912 telah menyebabkan beberapa syarikat eropah seperti Guthries dan Harrisons & Crosfield menambah pelaburan dan membuka lebih banyak tanah bagi tujuan ini. Menjelang 1908. Tempoh masa Perang Dunia Pertama sedikit sebanyak telah menjejaskan peranan getah. . lebih parah lagi dengan wujudnya getah tiruan yang menyaingi getah asli. getah telah ditanam hampir keseluruhan Tanah Melayu berjumlah kira-kira 190000 hektar. Seperti yang dikatakan tadi meledaknya harga getah belaku dalam tahun 1905 dengan berkembangnya industri kereta.

Penggunaanya melibatkan pembuatan sabun. Kemudian terdapat firma lain mencuba nasib dalam tanaman ini dan berharap mendapat pulangan yang besar. Kemajuan ini telah dibantu dengan kemasukan teknologi baru serta kepakaran yang tinggi dalam teknik penanaman. minyak sayur. Kebanyakkan ladang sawit terdapat di kawasan pantai barat dan bertambah besar sehingga tahun 1930-an. Komoditi ini mencatatkan pertumbuhan pengeluaran yang memberangsangkan contohnya pada tahun 1938 telah berjaya meningkat kepada 58300 tan iaitu 11% daripada pengeluaran minyak sawit dunia. Modal yang besar dalam pengoperasian memerlukan tenaga yang pakar sering merusingkan pihak kolonial dan secara tidak langsung mengekalkan tanaman ini berdekatan dengan kawasan getah agar mendapat manfaat daripada infrastruktur getah itu sendiri.C) Minyak Sawit Menjelang tahun 1917 kemunculan ladang kelapa sawit yang pertama telah menampakkan usaha untuk mengkomersilkanya. Namun demikian penggunaannya hanya bersifat sedikit sehingga merosotnya harga getah telah menyebabkan pihak syarikat yang terlibat mencari tanaman ganti. fluks. lilin. . majerin. menyadur timah. gris dan minyak untuk enjin pembakaran. Justeru pengeluarannya terhenti seketika dan bersambung semula selepas perang. Bagaimanapun pembangunan secara besar-besaran dilakasanakan menjelang tahun 1924 apabila tiga buah syarikat getah dalam Guthrie telah menubuhkan Kelapa Sawit Malaya Berhad. Menjelang pendudukan Jepun banyak ladang telah musnah serta terbakar.

Bagi Borneo Utara dan Sarawak padi telah ditanam berdasarkan kepada keperluan kecil sahaja kerana masih terdapat masyarakat yang hidup secara pindah. . Secara keseluruhanya Padi juga mengalami perkembangan yang positif kesan daripada pertambahan penduduk Di Tanah Melayu.D) Komoditi Padi Padi pada asalnya berkisar dalam kalangan masyarakat tempatan namun menjelang kemasukan imigran luar ke Tanah Melayu menyebabkan bahan makanan ini amat diperlukan untuk menampung bekalan. Secara keseluruhannya 60 % dari kawasan padi di Tanah Melayu berada di kawasan seperti Perlis. Pemintaan semakin pesat serentak dengan kemerosotan pekerjaan tradisional seperti pertukangan telah menyebabkan ramai masyarakat khususnya Melayu memperbesarkan kawasan padi mereka. Pulau Pinang. Kedah. Sementara itu kerajaan negeri juga telah memperkenalkan sistem saliran secara besar-besaran bagi mengairi sawah padi dengan lebih sistematik lagi. hal ini disokong dengan wujudnya keadaan di mana kesemua manusia yang ada memerlukan beras sebagai makanan ruji. dan Perak manakala 23 % lagi di negeri Kelantan dan Terengganu. Penanaman secara aktif telah di syorkan oleh kerajaan kolonial disebabkan pertambahan penduduk. Sabah dan Sarawak. Contohnya bermula sejak akhir kurun ke-19 golongan bangsawan di Kedah telah memperluaskan kawasan padi sehingga ke kawasan barat laut negeri.

menulis dan mengira.4 Sistem Pendidikan Sebelum kedatangan British. Penubuhan sekolah ini telah bermula pada tahun 1821 apabila Penang Free School membuka cawangannya di gelugor dan diikuti dengan penubuhan Sekolah Melayu di Teluk Belanga (1855) dan di Kampung Gelam (1856). mempelajari bahasa Arab. Namun begitu. Pengenalan sistem latihan perguruan ini yang menjadi pemangkin perubahan dalam struktur masyarakat tradisional tempatan. sistem pendidikan vernakular ini tidak berjaya menyatukan semua kaum di bawah satu payung perpaduan kerana murid. Walau bagaimanapun. Mereka tidak melalui sistem pendidikan yang sama. Sistem pendidikan Melayu yang paling tua dan berpengaruh adalah persekolahan pondok.3. kanak-kanak Melayu hanya mendapat pendidikan di surau. Sekolah Melayu yang pertama . Penubuhan sekolah Melayu oleh British adalah untuk memberi kemahiran membaca. Pendidikan masyarakat pada masa itu berfokuskan kepada aspek-aspek seperti membaca dan memahami Al-Quran. sekolah pondok dan masjid. Pondok yang pertama didirikan ialah pada tahun 1820 oleh Tuan Haji Abd. tetapi tidak dilaksanakan sepenuhnya sehingga ke peringkat yang lebih tinggi. kurikulum sekolah Melayu tidak berkembang lebih daripada setakat memberikan pendidikan dasar selama empat tahun. Namun. British juga turut memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. kehadiran kolonialisme British telah memperkenalkan sistem pendidikan vernakular. Malah British telah menubuhkan sebuah sekolah vernakular Melayu di Negeri. Samad bin Abdullah.Negeri Selat. mengira dan membaca. hukum-hukum agama serta penguasaan menulis. kecuali latihan perguruan sebagai peringkat tertinggi pendidikan Melayu.murid daripada pelbagai kaum telah dipisahkan.

sekolah Cina dibiayai oleh saudagar dari China. buku dan tenaga pengajar dari India. Seterusnya British telah meneruskan usaha mereka dengan menubuhkan sebuah lagi sekolah vernakular Melayu di Seberang Prai pada tahun 1871. sehingga menyebabkan kaum. Di samping itu. oleh itu pihak pengurusan ladang akan membiayai sekolah Tamil di kawasan ladang.kaum ini terasing antara satu sama lain.didirikan di Singapura. Kewujudan sekolah vernakular ini ternyata tidak mengalakkan perpaduan antara kaum. disebabkan kaum India hanya bekerja di ladang. Pendidikan sekolah Tamil seperti Sekolah Tamil Vivekanada yang ditubuhkan pada tahun 1912 di Seremban yang berorientasikan sistem pendidikan di negara India dengan menggunakan sukatan pelajaran. Selain itu. Bagi masyarakat India pula. Fakta. Manakala bagi kaum Cina pula. tetapi guru. Akibat daripada pengasingan kaum oleh British akibat dari pengkhususan pekerjaan.aliran pendidikan di negara ini di zaman British saling berasingan dan memisahkan pandangan antara kaum. Sekolah kaum India ini juga menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar. Hal ini jelas dibuktikan melalui penubuhan Sekolah Chung Hwa dan Sekolah Cina Yuk Chai di Kuala Pilah pada tahun 1926. telah wujud juga sekolah vernakular untuk kaum Cina dan India di Tanah Melayu. Manakala di Perka pula.Fakta di atas menunjukkan aliran. sekolah vernakular Melayu ini telah ditubuhkan di Kuala Kangsar dan Batu Gajah pada tahun 1884. pendidikan Tamil disediakan oleh British di kawasan bandar. buku dan sukatan pelajaran juga turut berasal dari China.ladang getah milik British. telah dibina di Teluk Belanga pada 1867. . sekolah ini bukan sahaja menggunakan dialek mereka sebagai bahasa pengantar.

Sungguh pun terdapat beberapa buah hospital yang dibina untuk menampung jumlah pesakit yang ramai. tempat kerja dan kepadatan penduduk tidak dapat diurus dengan sempurna. khususnya dalam aktiviti perlombongan bijih timah. Secara tidak langsung telah didirikan rumah. Peningkatan hasil keluaran bijih timah di Tanah Melayu telah membuka banyak peluang pekerjaan. ini menyebabkan pesakit semakin bertambah serta wabak penyakit pula semakin menular. Semasa penjajahan British di Tanah Melayu. Kemudahan perkhidmatan kesihatan merupakan salah satu keperluan asas yang penting.ramai buruh asing ke Tanah Melayu. Keadaan ini telah mendatangkan kesan buruk kepada kesihatan penduduk akibat dari kurang pengurusan diri. menerusi pentadbiran Speedy pada 1874. hal ini secara tidak langsung telah mendorong kemasukan beramai. . Namun kelengkapan peralatan dan perubatannya tidaklah begitu sempurna dan teratur.rumah sakit bercorak klinik bagi kemudahan pelombong bijih timah. telah menyebabkan penyakit berjangkit mudah merebak sama ada di kawasan bandar atau luar bandar. Semua keadaan ini.5 Taraf Kesihatan Pengenalan ekonomi kapitalis oleh British juga memberi kesan kepada taraf kesihatanpenduduk di Tanah Melayu. Masalah ini telah menyebabkan urusan tempat tinggal. Kedatangan buruh asing ini telah menambahkan jumlah penduduk tempatan di Tanah Melayu. terutamanya di kawasan petempatan. telah berlaku perkembangan pesat dalam bidang ekonomi. Oleh itu. beliau merancang untuk mendirikan sebuah hospital untuk kemudahan awam di Larut.3. misalnya tidak mendapat bekalan air yang bersih dan tidak mencukupi.

Gopeng. Manakala di Perak pula telah terdapat beberapa buah hospital telah dibina. Oleh itu. Bagi di Sarawak pula pihak Rajah juga ada memperlakukan perkembangan ekonomi namun ianya tertakluk demi mempertahan kan hak pribumi. Hal ini merujuk kepada dasar kerajaan Brooke sendiri yang mahukan hak pribumi dipertahankan. Lembaga ini dikenali sebagai Sanitary Board dan turut ditubuhkan di beberapa buah bandar di Perak. hospital dan pusat kesihatan. Kerian dan Kuala Kangsar. satu lembaga telah ditubuhkan pada tahun 1890-an yang berperanan dalam mengawasi dan menjaga kebersihan dan kesihatan bandar di Kuala Lumpur.langkah yang perlu diambil untuk mencegah penyakit tersebut.bandar. Dengan ini. British juga turut mengambil berat akan kebersihan dan kesihatan awam khususnya di bandar. Untuk itu. British telah mengambil satu langkah untuk mengawal wabak penyakit. . Perkembangan Sosioekonomi di Sabah dan Sarawak Pada tahun-tahun awal pembabitan Syarikat Berpiagam Borneo Utara pelbagai tanaman telah cuba diusahakan bagi meningkat kadar pertumbuhan ekonomi. iaitu melalui penyelidikan. Batu Gajah. British talah menubuhkan satu badan yang bertanggungjawab untuk mengkaji punca penyakit merebak dan langkah. misalnya di Tanjung Malim. British telah menubuhkan Institut Penyelidikan Perubatan tahun 1900 di Kuala Lumpur. Di samping membina klinik. Hospital kerajaan terawal yang telah dibina di Taiping dan di Kuala Lumpur pada tahun 1898. Selain itu.tetapi hanya sebuah hospital yang besar iaitu Hospital Yang Wah yang dibiayai khas untuk penduduk miskin.

Namun masih terdapat . Berbanding dengan Tanah Melayu demam getah juga melanda Sabah sekitar awal kurun ke-20. Kewujudan getah di Borneo Utara dan Sarawak adalah seiring dengan keadaan di Tanah Melayu yang mana beralih daripada tempoh kemuncaknya sehingga keadaan kemelesetannya sekitar tahun 1930-an. contohnya sarang burung layanlayang. Meskipun demikian industri pembalakkan dilihat lebih mendatangkan hasil yang lumayan dalam dekad terakhir kurun ke-19 yang didorong oleh pemintaan kayu bagi pembinaan landasan keretapi.Merujuk pada kegiatan di Borneo Utara tanaman asing bukan menjadi komoditi utama tetapi hasil asli yang banyak menyumbang. British Borneo Trading and Planting Company merupakan syarikat yang terbesar menegendalikan aktiviti ini.Di Sarawak pula seperti yang telah diperkatakan tadi dasar awal pemerintah Brooke yang mahukan pengekalan ekonomi terhadap pribumi menjadi teras kepada perkembanganngannya. Kadar pertumbuhannya mungkin agak lambat tetapi setelah timbul kesedaran banyak kawasan baru di teroka bagi merealisasikan usaha ini disamping kemudahan seperti pengangkutan dan perhubungan. Kemudian sebuah syarikat baru telah muncul iaitu British Borneo Timber Company yang telah mendapat hak penebangan balak selama lebih 25 tahun. Sarang burung ini merupakan bahan hidangan sup masyarakat Cina yang dipungut daripada kawasan gua dan terus di eksport ke Hong kong. Kesemua ini dilihat serentak berlaku di seluruh dunia bukan sahaja di Tanah Melayu mahupun Borneo Utara dan Sarawak. Eksport kayu balak telah meningkat kepada 178000 tan dan perlabuhan Sandakan dijadikan hub pemasaranya keluar negeri.

. Syarikat Borneo Company pernah mengalami tempoh masa kemelesetan sekitar 1900-an namum telah berjaya meningkatkan keuntungan secara perlahan dan mampu bertahan sebelum kedatangan Jepun. Hal ini di sebabkan kefahaman yang tidak sama dengan Pentadbiran Kolonial Tanah Melayu serta jaminan pasaran yang berbeza dalam tempoh yang sama. Pada tahun 1895 minyak telah dijumpai di Miri namun hal ini hanya tertakluk kepada pengeluaran yang kecil. Pengeluarannya mengatasi pengeluaran getah yang ada pada ketika itu malah mampu menjana pendapatan negeri secara jangka panjang.kelonggaran kepada syarikat luar seperti Borneo Company yang menguasai ekonomi di Sarawak. walaupun terdapat perbezaan dalam menentukan kadar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi kedua-dua kawasan namun menjelang kemerdekaan dan penyatuan kesemua hal ini dapat diselaraskan. Percubaan telah mula dibuat dalam mempersiapkan infrastruktur bagi kemudahan sosio-ekonomi di Malaysia Timur ketika itu. Seperti mana di Borneo Utara Sarawak juga merupakan pembekal kayu balak yang unggul. Selain itu juga arang batu dan raksa telah dijumpai dan turut membantu pendapatan negeri. Maka.

mendapatkan sumber-sumber penting untuk menanggung belanja perang dan menjamin bekalan makanan yang mencukupi bagi anggota tenteranya di Tanah Melayu.Hal ini bermakna Jepun tidak nmenggalakan eksport barangan sebaliknya menggalakkan Tanah Melayu bergantungkepada pengeluaran untuk membekalkan bahan mentah untuk industry-industri ringan yang dapat menghasilkan barangan keperluan Negara.1Ekonomi Dasar ekonomi di Tanah Melayu diubaholeh Jepun daripada ekonomi usaha niaga bebas kepada ekonomi kawalan yang berasaskan ekonomi sara diri.Matlamat Jepun untuk membentuk ‘Pemerintahan Baru Asia Timur Raya’ masih belum tercapai.0Sistem Pentadbiran Pada awalnya Jepun menghadapi kesukaran dalam merangka dasar pentadbirannya terutamanya berkaitan kedudukan sultan-sultan dan agama Islam.Umumnya pentadbiran Jepun di Tanah Melayu bercorak ketenteraan memandangkan Jepun masih dalam peperangan. 5.Sabah dan Sarawak semasa Pendudukan Jepun 5. . Di Tanah Melayu pentadbiran tentera Jepun mempunyai matlamat utama iaitu untuk memulihkan ketertiban awam.Ringkasnya pemerintah Jepun cuba melahirkan satu sistem ekonomi yang bersifat berdikari dan menjalankan dasar tutup pintu.Perubahan Perkembangan Sosioekonomi Tanah Melayu.

pengeluaran padisemakin terjejas ekoran tidakan Jepun mengembalikan Negeri-negeri Melayu Utara iaitu Kedah. . Walaubagaimanapun.tanaman ubi kayu .kebuluran dan inflasi di seluruh Tanah Melayu.Penanaman mencukupi.Jepun menjadikan pertanian sebagai satu kegiatan umum.Rancangan keutamaan Sara Diri dijalankan.sagu dan lada hitam turut dipertingkatkan.Semua kegiatan ekonomi yang dahulunya dipegang olehpemodalpemodal Eropahdan Cina telah diambil aliholeh tentera Jepun.Bagi mengatasi kemerosotan pengeluaran padi.Di samping itu .Padi Taiwan diperkenalkan bagi menjayakan penanaman padi dua kali setahun.Perlis.Ekonomi Tanah Melayu merosot dan lumpuhlalu menyebabkan berlakunya masalah pengangguran.Kelantan dan Terengganu kepada nagara Thai pada tahun 1943.Pemerintah Jepun telah mewujudkan satu sisitem padi Tiga ekonomi diberi Tahun yang dikawal supaya olehkerajaan pengeluaran secara makanan turut langsung.tanah rizab Melayu telah dibuka kepada bukan Melayuuntuk dijadikan kawasan pertanian. Namun perkembangan ekonomi Tanah Melayu semasa pendudukan Jepuntidaklah berkembang seperti yang diharapkan .

Struktur Masyarakat Taraf Kesihatan Sistem Pendidikan Perubahan Perkembangan Sosioekonomi di Tanah Melayu.Sabah dan Sarawak Sistem Ekonomi Sistem Sosial Rajah 3 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful