KATA PENGANTAR

Dengan segala kerendahan hati penulis memanjatkan puji syukur kehadirat
Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulisan Tugas Makalah ini yang berjudul “SEJARAH DAN PERMAINAN
BOLA VOLI”
Mungkin dalam pembuatan makalah ini masih banyak kekurangan baik itu
dari segi penulisan, isi dan lain sebagainya, maka penulis sangat mengharapokan
kritikan dan saran guna perbaikan untuk pembuatan makalah untuk hari yang akan
datang.
Demikianlah sebagai pengantar kata, dengan iringan serta harapan semoga
tulisan sederhana ini dapat diterima dan bermanfaat bagi pembaca. Atas semua ini
penulis mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga, semoga segala
bantuan dari semua pihak mudah-mudahan mendapat amal baik yang diberikan
oleh Allah SWT.

Banda Aceh,

Juni 2011

Penulis

i

................................................................................. 25 ii ........................... Teknik Dasar Bola Voli ........... 2....................... 2 2............................. Wasit Dalam Bola Voli ......... 2..................................................2.......... Lapangan Permainan .........4............................ 1...................................... i DAFTAR ISI .........................................................................................................2..... ii BAB I PENDAHULUAN ..........................................................6.................. 24 DAFTAR PUSTAKA .............................................. 2 4 4 5 7 19 BAB III PENUTUP ............................................................................................ Sejarah Bola Voli ................................ Penghitungan Angka........1............................................. Rumusan Masalah.... 2............................................................DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ........ 2.... Latar Belakang .....................................3........................................... 1 1 BAB II PEMBAHASAN ....................................1.................. 1 1....................................5............................ 2....................................................................................................................... Cara Permainan .............