KURSUS DALAM PERKHIDMATAN 4 MINGGU PENINGKATAN PROFESIONALISME

Program Memartabatkan Bahasa Malaysia dan Memperkukuh Bahasa Inggeris MODUL KURSUS

PEMBUGARAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAHASA MELAYU (SR/SM)

Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia Jun 2010

Tujuan utama memartabatkan Bahasa Melayu adalah kerana Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan. strategi penyampaian yang kreatif. Elemen ini dapat membugarkan penggunaan Bahasa Melayu dalam kalangan khalayak dan memartabatkannya sebagai bahasa perhubungan utama dan alat perpaduan. Justeru. dan perkakasan persembahan seperti point. peserta akan mendapat pengetahuan kandungan cara-cara menggalakkan penggunaan Bahasa Melayu melalui aktiviti berbahasa di dalam dan di luar bilik darjah dengan memfokuskan kepada kemahiran berlisan dan pengucapan awam seperti bersyarah. aktiviti berbahasa tersebut juga boleh meningkatkan keyakinan berkomunikasi dalam Bahasa Melayu di dalam kalangan murid dan pelajar.PENGENALAN Konsep Memartabatkan Bahasa Malaysia (MBM) bermaksud meletakkan Bahasa Melayu pada tempat yang sepatutnya. Aktiviti pembugaran memberikan tumpuan kepada keceriaan dan kenikmatan dalam melaksanakan sesuatu aktiviti bahasa dengan menggabungjalinkan aktiviti yang berkenaan dengan penggunaan perkakasan TMK seperti alat perakam video dan audio. Selain itu. Selain daripada itu. Melalui kursus Pembugaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu yang ditawarkan di dalam program ini. setiap aktiviti itu dirakamakan dengan menggunakan alat perakaman audiovideo. berpidato dan berpuisi. bagi memastikan impak optimum penggunaan pengetahuan kandungan Bahasa Melayu tersebut dapat di capai. sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152. semua usaha memartabatkan Bahasa Melayu hendaklah dijuruskan ke arah mencapai matlamat fungsi tersebut. Perlembagaan Malaysia. inovatif serta pengintegrasian elemen didik hibur dan kemahiran Abad ke 21 diberikan secara tunjuk cara dan aplikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu. Tajuk-tajuk kursus MBM KDP 4 Minggu Peningkatan Profesionlaisme ini menggunakan istilah Bahasa Melayu kerana Bahasa Melayu merupakan epistimologi kepada bahasa Malaysia selaras dengan Akta 152. Untuk mencapai hasrat aktivti pembugaran sebagai aktiviti yang ceria dan memberikan kenikmatan. Alat perakaman yang diperlukan tidak semestinya merupakan alat perakaman audio- . Program Memartabatkan Bahasa Malaysia dalam Kursus Dalam Perkhidmatan (KDP) 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme ini memfokuskan kepada pengetahuan kandungan (content knowledge) Bahasa Melayu terkini kepada guru opsyen dan guru bukan opsyen Bahasa Melayu di sekolah rendah dan di sekolah menengah. Kemahiran berbahasa murid dan pelajar boleh diaplikasikan dalam aktiviti-aktiviti berbahasa secara menarik dan berstruktur seperti di atas. Bahasa Melayu juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996. bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1 Malaysia. KEMAHIRAN SEPANJANG PELAKSANAAN Pembugaran Bahasa Melayu merupakan pendakatan baharu dalam pelaksanaan aktiviti bahasa Melayu di sekolah.

Setelah selesai sesuatu aktiviti pembugaran. Penggunaan perkakasan rakaman audio-video dilakukan dari peringkat perancangan. audio-video. KEMAHIRAN ASAS • • • • • Kebolehan menggunakan komputer. Proses Kerja Dan Perakaman Mula: Rancang aktiviti Pelaksanaan aktiviti Hasil Mengambil gambar. Kebolehan memindahkan rakaman kepada komputer Kebolehan mengedit menggunakan perkakasan pengeditan seperti movie maker KEPERLUAN PERKAKASAN • Kamera digital . pengeditan audio-video PANDUAN KEPADA PENSYARAH/FASILITOR Kemahiran menggunakan alat rakaman gambar. murid akan mengedit dan menyusun semula aktiviti yang dirakam menjadi satu urutan aktiviti yang bermakna. dan memindahkan bahan kepada komputer perlu diajarkan kepada peserta kursus terlebih dahulu untuk membolehkan mereka merakamkan semua aktiviti yang dilakukan di bilik kuliah sepanjang mereka menghadiri kursus yang diikuti.video yang canggih dan mahal tetapi memadai dengan menggunakan alat perakaman yang sedia ada seperti kamera telefon bimbit dan seumpamanya. dan penghasilan. dan mengedit menggunakan movie maker. Hal ini bertujuan untuk menjadikan murid berasa seronokyang aktiviti pembugaran sebagai aktiviti sebagai aktiviti yang memberikan pengalaman baharu kepada murid. pelaksanaan aktiviti. Kebolehan menggunakan kamera digital Kebolehan menggunakan perkakasan perakaman audio-video. perakaman audio-video Memindahkan gambar.

Bekerjasama dan berkolaborasi dalam menghasilkan produk dan portfolio pengajaran pembugaran untuk dilaksanakan di sekolah. Mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang bentuk dan prosedur pelaksanaan aktiviti-aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu yang boleh digunakan di sekolah. audio-video. Menggunakan perkakasan rakaman gambar tunggal. 5. PANDUAN ASAS Sila lihat nota cara menggunakan perkakasan pengeditan movie maker seperti yang disediakan di dalam modul ini. CADANGAN STRATEGI PENYAMPAIAN Untuk mencapai hasil pembelajaran kursus ini. Mengecam dan menjelaskan aktiviti-aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah dengan tepat dan betul. dan alat penyuntingan audio-video sepanjang sesuatu aktiviti pembugaran. MATLAMAT Matlamat Kursus Ketrampilan Menulis dalam Bahasa Melayu KDP 4 Minggu Peningkatan Profesionalisme Program MBMMBI untuk melahirkan guru yang berketrampilan dalam merancang dan melaksanakan aktiviti pembugaran dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu di dalam dan di luar bilik darjah. 3. Mengaplikasikan ilmu dan kemahiran pengurusan aktiviti pembugaran dalam Bahasa Melayu untuk menghasilkan bahan pengajaran dan pembelajaran. 2. pensyarah disarankan untuk mengguna prinsip dan strategi pengajaran dan pembelajaran menjurus kepada menggalakkan peserta kursus . HASIL PEMBELAJARAN 1.• • • Alat rakaman audio-video Komputer Fon kepala yang boleh digunakan untuk merakamkan suara. dan 4.

menguasai kemahiran belajar secara terarah kendiri serta dapat memproses maklumat secara kritis dan kreatis. Berikut adalah cadangan strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dipraktikkan: • • • • • • • • Kuliah Tunjuk cara Perbincangan Rujukan kendiri Penyelesaian masalah Pembelajaran berasaskan situasi/konteks Kolaboratif dan koperatif Penyediaan produk/portfolio pembelajaran PENEKANAN ELEMEN DALAM STRATEGI PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran yang digunakan memberi penekanan kepada elemen seperti yang berikut: • Kemahiran belajar • Kemahiran berfikir • Kemahiran mentaksir dan menilai • Kemahiran Teknologi Maklumat dan Komunikasi • Kemahiran fasilitator • Kemahiran kerja berpasukan • Kecerdasan pelbagai • Kemahiran Abad ke 21 .

1 1.1 Konsep dan definisi pembugaran 1.1 Teka Silang Kata .2 Dalam Bilik Darjah Luar Bilik Darjah 2. Aktiviti Pembugaran dalam Bilik darjah 2.2.BAHAN SUMBER PENGAJARAN Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan: • • • • • • • • Nota kuliah Filem slaid tunjuk cara Jaringan internet Keratan akhbar situasi Kad-kad suku kata/perkataan/frasa Kad tatabahasa Lirik-lirik lagu Dll KANDUNGAN KURSUS PEMBUGARAN DALAM BAHASA MELAYU 1.2 Kategori Pembugaran 1.2. Orientasi dan Kandungan Pembugaran Bahasa Melayu 1.

 Ciri-ciri a. d. b. b. Mengisi tiap-tiap kotak dengan huruf-huruf tertentu sehingga menjadi perkataaan b. 3 Informatif Aktiviti Pembugaran Luar Bilik Darjah 3. c. Mempunyai pelbagai tema dan bayangan jawapan c. 2. Pengucapan yang disampaikan secara individu kepada khalayak Menghuraikan sesuatu tajuk .1 Syarahan / Pidato Konsep/Ciri-ciri a.3 Untuk meningkatkan kecekapan otak atau minda Mentafsir input dengan cepat dalam masa yang singkat Menguji kelancaran dan kefasihan bertutur Meningkatkan kemahiran menghafaz dan mengingat Dapat meringankan tekanan Permainan Kosa Kata  Ciri-ciri a.4 Peningkatan Bahasa Melalui Projek berdasarkan sesuatau isu dengan menggunakan brosur dan laman web  Ciri-ciri a. Penggunaan dalam ayat 2. e. Dapat mengurangkan rasa bosan 2. Mencari makna mengikut konteks b.2 Pemintal Lidah  Ciri-ciri a.

3. Pembahas mementingkan perincian fakta dan bukti e.4 Deklamasi Puisi  a. 3. Boleh diselangi dengan soalan dariapda khalayak dan jawapan daripada penceramah d. Boleh menggunakan mimik muka. Perbahasan berdasarkan logik 3. Mempunyai matlamat kebenaran b. b.2  Ciri-ciri Perbahasan Komunikasi sehala Menerangkan tentang sesuatu maklumat a.3  Ciri-ciri a. d. dan gerak badan bagi membantu menyakinkan khalayak 3. Boleh digunakan untuk memujuk atau mengubah sikap.5 Biografi  Ciri-ciri Ciri-ciri Pemilihan puisi dan diksi yang bertepatan Latihan penyebutan Latihan penghayatan Persembahan yang meyakinakan .c. Mencerminkan kejituan dan ketegasan c. c. Terdapat penerangan daripada penceramah Ceramah c. kepercayaan atau tindakan khalayak e. nada suara. Mengemukakan idea/pemikiran melalui pengucapan yang disampaikan secara syarahan dua hala b. Kepetahan pembahas mempengaruhi pendirian audien d. d.

Boleh berbentuk kompleks contoh kejayaan dan jasa seseorang tokoh yang dituliskan oleh orang lain c. Teka silang kata Menentukan reka bentuk dan struktur perpautan Mengisi petak-petak kosong secara power point . Kisah atau keterangan tentang kehidupan seseorang b. Boleh juga bercerita tentang perasaan individu yang terlibat semasa mengalami kejadian-kejadian dalam hidup 3. Merangka isi f.1 Aktiviti Pembugaran Dalam Bilik Darjah 4. Merangka dialog Menentukan subjek atau tajuk Merangka draf soalan Penggunaan bahasa sapaan dan bertatasusila 4 Pelaksanaan Pembugaran Bahasa Melayu 4. c.1  Cara pelaksanaan a. b.8 Teledokumentari  Ciri-ciri d.1.a. Menentukan tajuk e. 3.6 Teledrama pendek  Ciri –ciri Berdasarkan tajuk dan tema Mempunyai skrip dan dialog yang mantap Masa terhad lebih krang sepuluh minit 3.7  Temu bual Ciri-ciri a. b.

1.2.2 Aktiviti Pembugaran Luar Bilik Darjah 4. Menyediakan brosur dan laman web d. Memberikan beberapa kosa kata mengikut tema b. Peringkat permulaaan perbahasan c. Membina ayat berdasarkan kosa kata 4.2. Pendahuluan isi c. Memilih reka bentuk c.1. Mengenal pasti tajuk b. Peringkat persediaan b.2  Perbahasan Pelaksanaan a.1.3  Cara pelaksanaan Permainan kosa kata karat a.2 Pemintal lidah  Cara pelaksanaan a. Berdasarkan jenis permainan pemintal lidah contoh telefon 4. Penutup isi e. Menerbitkan brosur dan laman web 4. Peringkatan kemahiran melahirkan pendapat dan hujah Syarahan / Pidato . Isi / amanat d.4 Peningkatan bahasa melalui projek berdasarkan sesuatu isu dengan menggunakan brosur dan laman web  Cara pelaksanaan a. Penutup syarahan/ pidato 4.4. Pembuka kata/salutasi b.1  Pelaksanaan a.

Membuat pementasan 4.3  Ceramah Pelaksanaan a. Memastikan puisi yang dipilih bertepatan dengan tema b.d. Hasilkan penulisan biografi tokoh tersebut 4. Peringkat penggulungan idea 4.2. Mengadakan sesi latihan c.2. Mencipta dialog yang bersesuaian dengan plot dan watak b.4 Deklamasi Puisi  Pelaksanaan a.7 Temu bual  Pelaksanaan a.2. Nyatakan kekuatan yang ada pada tokoh tersebut c. Bina soalan temu bual Lirik yang puitis dan menimbulkan kesan estetika d. Membuat temu janji .6 Teledrama Pendek  Pelaksanaan a.mengandungi kata sapaan sesuai dengan taraf khalayak atau audien b. Salutasi/protokol . Persembahan dan penghayatan yang menyakinkan c 4. Penutup 4. Kenal pasti tokoh yang hendak ditulis biografinya dan buat kajian tentang tokoh tersebut b.5 Biografi  Pelaksanaan a. Kandungan – ada ayat pembukaan/ dan pembentangan maklumat c.2.2.

Mengadakan sesi latihan c.2. Membuat improvisasi TUGASAN .8 Teledokumentari  Pelaksanaan a.b. Mencipta skrip atau papan cerita yang bersesuaian dengan plot dan watak b. Melaksanakan temu bual 4.

Produk pembelajaran tersebut boleh dihasilkan dalam bentuk perisian kursus (CD) atau portfolio pembelajaran. iv.Anda dikehendaki menghasilkan suatu produk pembelajaran yang mengandungi perkara seperti berikut: i. Kriteria penilaian produk seperti yang dilampirkan. Pentaksiran terhadap produk/portfolio berdasarkan kriteria penilaian seperti yang berikut: BIL 1 Matlamat Kursus • • Kriteria Skor Maksima Skor di Peroleh Tema dan tajuk meliputi secara jelas dan selaras dengan kepeluan sukatan pelajaran Aktiviti pembelajaran menjana daya pemikiran aras tinggi dan kemahiran belajar secara terarah kendiri . Pakej aktiviti pengajaran dan pembelajaran untuk suatu tempoh pengajaran tertentu di sekolah Bahan-bahan sokongan yang akan digunakan dalam tempoh pengajaran tersebut Pentaksiran dan penilaian aktiviti pengajaran dan pembelajaran Bahan-bahan rujukan Persembahan multimedia untuk tujuan pembentangan ii. v. PENILAIAN Penilaian kursus dibuat 100% berdasarkan produk/portfolio pembelajaran yang dihasilkan oleh peserta kursus. iii.

BIL • Kriteria Bahan sokongan yang disediakan menjurus ke arah pencapaian matlamat kursus Skor Maksima Skor di Peroleh 2 Kandungan Portfolio • • Prosedur portfolio dicatat dengan jelas Hubungan antara maklumat yang dikumpul dengan Hasil Pembelajaran kursus ditunjukkan dalam bahan yang disediakan di dalam portfolio • Komponen-komponen di dalam portfolio merupakan model yang dibina untuk membantu pelaksanaan di peringkat sekolah 3 Integrasi Teknologi • Penggunaan teknologi yang menyokong ke arah mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam 4 Kreativiti dan Inovasi • • Peserta dapat menghasilkan bahan sumber pengajaranpembelajaran yang kreatif dan inovatif Peserta dapat membina portfolio yang menarik dan boleh diguna pakai oleh guru lain 5 Keseluruhan • • • Portfolio menunjukkan keberkesanan kursus yang diikuti Bukti keseluruhan boleh dilihat melalui kelicinan aktivit persembahan/pembentangan Pengurusan portfolio yang kemas dan baik Jumlah 100% .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful