PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PERSONALITI GURU SATU TINJAUAN DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SEKITAR DAERAH KUANTAN, PAHANG.

TIN LEI FEN

Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia

.

.

2006 . TIN LEI FEN Tesis Ini Dikemukakan Sebagai Memenuhi Sebahagian Syarat Penganugerahan Ijazah Sarjana Muda Teknologi Serta Pendidikan ( Kejuruteraan Awam ) Fakulti Pendidikan Universiti Teknologi Malaysia APRIL.i PERSEPSI PELAJAR TERHADAP PERSONALITI GURU SATU TINJAUAN DI SEKOLAH MENENGAH TEKNIK SEKITAR DAERAH KUANTAN. PAHANG.

.......... TIN LEI FEN 17HB APRIL 2006 Nama Penulis : Tarikh : ..ii “Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.............” Tandatangan : ..........

Kejujuran dan keikhlasan dalam persahabatan ini akan kukenangi selamanya… .iii DEDIKASI Buatmu ayah (Tin Ah Hock) dan ibu (Wee Mek Choo) yang dikasihi. Terima kasih atas sokongan. Doamu. kepercayaan dan kesabaran yang diberikan selama ini Buatmu pembimbing yang disanjungi. Bimbingan. nasihatmu dan pengorbananmu menjadi pelita serta panduan perjuanganku dalam kehidupan ini… Buatmu insan yang tersayang. tunjuk ajar dan jasamu yang diberikan tidak akan ku lupakan… Buatmu teman-teman seperjuangan. nasihat.

Pahang yang telah menjadi responden bagi projek ini. Projek Sarjana Muda ini tidak akan disiapkan dengan begitu lancar dan sempurna. Saya tidak dapat membalas budi baik kalian tetapi hanya dapat mengucapkan ribuan terima kasih. Ucapan jutaan terima kasih ditujukan kepada pelajar-pelajar tingkatan empat Sekolah Menengah Teknik Kuantan dan Sekolah Menengah Teknik Seri Pelindung. . Penghargaan turut ditujukan kepada rakan-rakan seperjuangan serta mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam usaha menyiapkan projek ini. Beliau telah banyak memberi tunjuk ajar tanpa rasa jemu dalam proses menyiapkan projek Sarjana Sarjana Muda ini. Mohsin Bin Uzir atas bimbingan dan dorongan yang diberikan sepanjang tempoh penyelidikan projek Sarjana Muda ini. Kuantan. tunjuk ajar dan maklumat serta dorongan daripada semua pihak di atas amat saya hargai. Kerjasama. Tuan Haji Mohd. Semoga kalian sentiasa sihat sejahtera diberkati oleh Tuhan. Kerjasama daripada mereka dalam penyelidikan Projek Sarjana Muda ini amatlah dihargai.iv PENGHARGAAN Di sini saya ingin merakamkan penghargaan ikhlas setinggi-tingginya kepada pensyarah pembimbing Projek Sarjana Muda (PSM). Tanpa sokongan dan kerjasama daripada semua pihak di atas.

Malaysia turut mengalami arus revolusi perindustrian yang berasaskan sains. penubuhan Koridor Raya Multimedia. bahasa. kejiwaan. psikologikal dan kebudayaan.1 Pengenalan Dunia sekarang yang semakin berkembang dan maju telah membawa banyak perubahan dalam pelbagai bidang. .1 BAB 1 PENDAHULUAN 1. teknologi maklumat dan telekomunikasi bagi tujuan mencapai status negara perindustrian sepenuhnya. sosial kerohanian. Wawasan 2020 dan cabaran globalisasi iaitu dunia tanpa sempadan yang mana segala aktiviti yang dijalankan adalah tidak terkongkong oleh sempadan geografi. Malaysia tidak ketinggalan dalam mengejar kemajuan dunia. politik. Kemajuan yang dimaksudkan merangkumi semua bidang ekonomi. Malaysia hanya mewujudkan Dasar Pembangunan Industri pada sekitar tahun 1980an yang kemudiannya telah berubah kepada dasar teknologi maklumat. budaya dan ideologi politik sesebuah negara. ICT.

emosi. 1995 ). Profesionalisme perguruan merujuk kepada sifat yang ada dalam diri seseorang untuk mencapai keberkesanan. Dalam usaha ini. Pendidikan amatlah penting bagi merealisasikan impian semua rakyat dan negara dalam Wawasan 2020 kerana ia merupakan suatu proses yang membawa perubahan kepada individu mengikut norma dan nilai sesuatu masyarakat. kecekapan dan kemahiran untuk mengajar ( Sufean. profesion sebagai seorang guru dianggap suatu kerja yang mudah dan remeh oleh masyarakat. tanggungjawab. Suatu nilai yang murni jika individu itu mengamalkan tanggungjawab dengan penuh dedikasi dan tidak mementingkan diri atau suka memilih pekerjaan. . rohani dan intelek ( Ee Ah Meng. Seseorang yang dikatakan profesional apabila dia mempunyai strategi dalam menguruskan pekerjaannya terutama dalam perihal yang formal seperti urusan kerajaan. 1971 ). Mempunyai komitmen terhadap pekerjaan dalam sesebuah pertubuhan serta dedikasi dalam menyampaikan pengetahuan dan dilengkapi dengan pelbagai kemahiran. Pendidikan bertujuan melahirkan individu yang seimbang perkembangannya iaitu dari segi jasmani. Mereka tidak memahami kesukaran yang dihadapi oleh guru untuk membimbing anak bangsa supaya menjadi seorang insan yang berilmu. 1995 ) Menurut Johnson (1972). Profesionalisme merupakan kualiti kerja atau sifat-sifat yang dimiliki oleh orang yang profesional.2 Sistem pendidikan negara telah mengalami reformasi ekoran daripada Wawasan 2020 yang bermatlamat untuk menjadi negara maju sepenuhnya mengikut acuan sendiri tanpa terikat dengan cara dan corak negara maju yang ada sekarang. ( Intan. profesionalisme perguruan adalah kualiti pekerjaan atau sifat yang ada dalam kecekapan dan kemahiran untuk mengajar. pendidikan menjadi agen untuk menyebarkan dan mengekalkan kebudayaan yang sesuai dengan kemajuan dan pembangunan semasa. Sesuatu tugas yang dilaksanakan tidak bertujuan bagi mendapatkan pendapatan yang lumayan tetapi hendaklah seseorang itu mempunyai komitmen untuk memberikan perkhidmatan yang berkualiti tinggi serta bermatlamatkan sumbangan untuk masyarakat dan negara. Matlamat utama pendidikan adalah menyediakan seseorang individu memainkan peranan positif dan berkesan dalam masyarakat. 1994). Pada pandangan kasar. ( Hedderdof. produktiviti.

menentu corak penyusunan meja dan sebagainya. Peranan ini akan membantu pelajar menyesuaikan diri di sekolah sebagai sebahagian daripada keluarga mereka. . 4 Sebagai ibubapa kepada pelajar. rohani dan intelek supaya mereka menjadi seorang yang berpengetahuan luas dan berakhlak mulia. 2 Sebagai pengarah pembelajaran dengan membimbing pelajar supaya mereka berusaha belajar secara individu atau berkumpulan. Oleh itu. 6 Sebagai contoh model hidup di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada pelajar. 5 Sebagai pendisiplin yang bertanggungjawab menjaga disiplin pelajar serta membantu mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma masyarakat. Guru perlu mendidik dan membimbing untuk mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dari segi jasmani. emosi. peranan guru masa kini bukan sahaja menyampaikan pengajaran tetapi juga sebagai fasilitator dan pemberi perangsang kepada pelajar. Menurut Mok (1998). guru merupakan insan yang penting dalam pembentukan generasi akan datang. kerjaya sebagai guru perlu dipandang mulia di sisi agama dan masyarakat. Ekoran daripada reformasi pendidikan.3 Sebenarnya. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah dapat diterapkan dalam jiwa pelajar. antara peranan guru yang penting ialah : 1 Sebagai tenaga pengajar dengan merancang aktiviti pelajar berdasarkan sukatan pelajaran dan melaksanakannya dalam bilik darjah mengikut strategi pengajaran yang sesuai. demi menjaga keselamatan pelajar. 3 Sebagai pengurus bilik darjah seperti menyusun rutin bilik darjah.

Matlamat ini akan dicapai melalui pendidikan khususnya program sekolah bestari yang menyediakan pelbagai kemudahan terkini. tanggungjawab dan peranan sebagai seorang guru menjadi semakin berat dan kompleks kerana remaja pada masa depan yang hendak dihasilkan bukan sahaja perlu diterapkan dari segi pemikiran dengan nilai teknologi tinggi semata-mata. Sekiranya ia tercicir dari landasan untuk mencapai hasrat ini maka akan timbul masalah di kalangan pelajar contohnya wujud pelbagai masalah yang boleh membawa mereka ke arah keruntuhan akhlak remaja kini. berdedikasi dan bersikap positif. . Oleh itu. Seseorang yang digelar sebagai pendidik mempunyai peranan yang profesional dimana mereka bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru juga perlu mahir dalam pelbagai program komputer yang dapat membantu untuk menguruskan data bagi memudahkan kerja pengurusan. bersopan santun. berbudi bahasa. malah mendidik untuk membentuk sikap. Mendidik adalah satu amanah kepada seseorang pendidik di mana apabila seseorang itu mendidik pelajarnya dengan ikhlas secara tidak langsung pelajarnya akan turut menjadi seorang yang celik akal dan akhlak yang dibentuk semakin baik serta mulia.4 Dasar kerajaan hendak menjadikan Malaysia sebuah negara yang mempunyai kepakaran dalam teknologi tinggi dan teknologi maklumat. bersimpati. semua guru perlu meningkat profesionalisme mereka dengan menyediakan diri dengan ilmu penggunaan komputer dalam pengajaran kerana pendidikan masa kini menitikberatkan pengajaran berbantukan komputer. tetapi perlu diseimbangkan dengan nilai moral dan etika yang murni. guru hendaklah menunjukkan contoh disiplin yang baik seperti bertatatertib. Bagi mancapai matlamat ini. Penerapan nilai murni dan ketahanan jiwa pelajar perlu disemai oleh guru. bertimbang rasa. akhlak dan peribadi pelajar melalui pembentukan disiplin yang baik. Utusan Malaysia (2004) menyiarkan kejadian seorang pelajar perempuan berusia 16 tahun yang menggugurkan bayi dalam kandungannya secara haram. nilai. Dalam kata lain.

Seseorang guru yang memiliki sifat-sifat yang mulia dalam diri mereka seperti peramah. Guru yang mengamalkan tingkah laku yang beradab akan lebih disukai oleh pelajar ( Atan Long. 1991 ). penyayang. kemas dan suka buat lawak akan lebih suka didampingi oleh pelajar. Oleh itu. mesra. bermoral dan berdisiplin dapat membimbing pelajar menjadi seorang insan yang baik secara tidak langsung.5 1. yakin pada diri akan diminati dan disukai oleh pelajar. Guru yang mempunyai ciri-ciri peribadi yang baik dan terpuji setiap waktu dapat mengatasi masalah tingkah laku pelajar dengan mudah. Guru yang menepati masa menghadiri kelas. Guru akan memuji. . guru yang mempunyai personaliti baik serta perwatakan bersih akan dapat melahirkan generasi yang berakhlak.2 Latarbelakang Masalah Guru merupakan orang yang penting dalam pembentukan diri seseorang pelajar kerana mereka menghabiskan sebahagian besar masa di sekolah. Contohnya cara guru berpakaian. Cara hidup yang beragama. menegur. Guru akan suka bergaul mesra dengan pelajar. Seorang kanak-kanak berhadapan dengan guru bermula sejak umur mereka 6 tahun iaitu di peringkat prasekolah sehingga peringkat remaja. Oleh itu. Ini akan membantu proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih mudah dan berkesan kerana pelajar akan berminat dan menumpukan perhatian dalam bilik darjah. tertib dan bertanggungjawab dalam menjalankan tugas. Segala gerak laku dan perbuatan guru yang disenangi atau sebaliknya akan diperhatikan dan ditiru oleh pelajar. gaya berjalan. bertimbang rasa. menguji dan menengking mereka semasa menjalankan tugas. 1998). guru harus menunjukkan ciri-ciri teladan kepada para pelajar. Oleh itu. segala tingkah laku dan perbuatan guru akan mempengaruhi sikap dan pembelajaran pelajar. Reformasi pendidikan mementingkan agama. cuba memahami perasaan dan kehendak mereka serta bimbing mereka menjadi orang yang baik. pendidikan moral dan penerapan nilai-nilai murni dalam kurikulum ( Esah. ikhlas dan sabar semasa menyampaikan pengajaran. cara pertuturan dan lain-lain penampilan diri guru akan menjadi perhatian dan ikutan pelajar terutama guru yang menjadi idola kepada pelajarnya.

Faktor inilah yang menyebabkan mereka tidak mematuhi etika perguruan. Kenyataan ini adalah berdasarkan laporan Utusan Malaysia (2004) bertempat di Bangkok apabila 4 orang guru agama terlibat dalam kes keganasan. Di mana letaknya perikemanusiaan seorang guru sehingga sanggup melakukan perbuatan sedermikian terhadap pelajar yang tidak normal.. Masalah disiplin ini telah mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran sekolah berkenaan kerana pelajar lain bimbang akan keselamatan mereka. sekiranya mereka sendiri seperti “ ketam mengajar anaknya berjalan ”.6 Terdapat guru yang mendera pelajar secara keterlaluan sama ada fizikal atau mental yang boleh menimbulkan kesan yang negatif kepada pelajar tersebut. Pelbagai isu yang berkaitan dengan disiplin dan sahsiah guru dipersoalkan dan terpampang di akhbar tempatan. Ada juga guru yang tidak ikhlas dalam menjalankan amanah yang diberikan untuk mendidik pelajar. Mereka beranggapan profesion perguruan hanyalah satu pekerjaan dan meletakkan profesion ini sebagai bidang kerjaya pilihan terakhir. yang membunuh seorang junior tingkatan empat pada 28 Mac yang lepas. Berita ini hangat diperkatakan dan banyak andaian telah dibuat. Contohnya seorang pelajar berusia 12 tahun yang pekak dan bisu telah dirogol oleh gurunya ( Berita Harian. Ampang. Dimanakah kewibawaan seorang guru sebagai agen pembentuk masyarakat yang berilmu dan berakhlak. Perubahan yang berlaku pada diri pelajar adalah seperti fobia terhadap guru. Generasi muda sekarang merupakan tunggak utama masa depan negara. Setiap pelajar perlu menyahut saranan Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi yang mahu menghapuskan masalah jenayah di sekolah sehingga ke tahap sifar. tidak mahu ke sekolah dan sebagainya. 2004). Kita digembar gemburkan dengan kes 8 orang pelajar tingkatan lima Sekolah Menengah Agama Dato’ Klana. Mereka menjadi dalang dalam serangan di selatan Thailand. Siapa yang harus bertanggungjawab dalam kejadian ini? Masing-masing cuba menuding jari. Beliau . Mereka bukan sahaja berilmu pengetahuan tetapi perlu memiliki sahsiah diri. Hal ini telah menyebabkan masyarakat memandang serong terhadap profesion perguruan.

Kajian ini dijalankan adalah untuk mengenalpasti persepsi pelajar terhadap personaliti guru mereka di sekolah. ..3 Pernyataan Masalah Guru merupakan agen pembaharuan dalam pembentukan masa hadapan bagi sesebuah masyarakat. Di samping itu. Guru perlu bijak dalam mengendalikan bilik darjah kerana ia memberikan kesan kepada pencapaian akademik pelajar. Personaliti adalah salah satu daripada aspek dalam profesionalisme perguruan. 1994). Guru yang cekap menggunakan pelbagai alat bantu mengajar dapat menarik perhatian pelajar untuk memberikan sepenuh tumpuan kepada pembelajara mereka. Kajian ini juga bertujuan untuk mengetahui sejauhmanakah personaliti seorang guru dapat mempengaruhi tingkah laku pelajar. Kemahiran terpenting yang perlu ada pada guru ialah menguasai kaedah dan teknik pengajaran. penampilan guru memainkan peranan yang penting dalam membentuk minat pelajar. Pengajaran yang menarik memerlukan perancangan teliti daripada guru ( Ee Ah Meng. Oleh yang demikian. Kaedah mengajar yang melibatkan pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran akan lebih berkesan. dapat mengenalpasti ciri-ciri personaliti guru yang dapat menarik minat pelajar dan adakah ia dapat meningkatkan proses pembelajaran mereka. 1. Merekalah yang akan menentukan corak generasi pada masa akan datang. Guru yang menampilkan diri dengan personaliti yang baik akan dijadikan ‘role model’ oleh pelajar.7 mencadangkan agar guru memainkan peranan penting dengan memberi khidmat kaunseling kepada pelajar bermasalah.

5 Objektif Kajian 1 2 3 Mengenalpasti persepsi pelajar terhadap ciri personaliti guru di sekolah.4 Persoalan Kajian 1 2 3 4 Apakah persepsi pelajar terhadap ciri personaliti guru di sekolah? Apakah ciri personaliti guru yang dapat menarik minat pelajar? Apakah ciri personaliti guru yang dapat meningkatkan proses pembelajaran pelajar? Adakah ciri personaliti guru mempengaruhi tingkah laku pelajar? 1. . Mengenalpasti ciri personaliti guru yang dapat meningkatkan proses pembelajaran pelajar. 4 Mengenalpasti ciri personaliti guru yang mempengaruhi tingkah laku pelajar.8 1. Mengenalpasti ciri personaliti guru yang dapat menarik minat pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful