Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA

)

1
Bab I
REZEKI ( SUMBER DAYA LANGIT )
SABA’ ( 34 ) : 24 ( ALLAH Pemberi rezeki )
÷³;©O4^¯- *. Og~-.- +O·¯ 4` O)×
gª4OE©OO¯- 4`4Ò O)× ^·¯O·-
N¡·.4Ò ÷³;©O4^¯- O)× jE4O´=E- _
4O¬-4Ò O¦1´¯O4^¯- +OO)l·C^¯- ^¯÷
1. segala puji bagi Allah yang memiliki apa yang di langit dan apa yang di bumi dan bagi-Nya (pula) segala puji di
akhirat. dan Dia-lah yang Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui.

SABA’ ( 34 ) : 15 ( saba as a welfare state )
;³·³·¯ 4p~E ¯¯4l=Og¯ O)× ¯ª)_g4·¯¯O4`
¬O4C-47 W ÷p4-E4E_ }4N ¡×-g©4C
±·E©g-4Ò W W-O¬U7 }g` ´-^ej´O
¯ª7¯)Þ4O W-ÒNO7¯;--4Ò +O·¯ _
¬E4·-4 ¬O4:j´O·C ±·4O4Ò EOO¬¼EN ^¯)÷
15. Sesungguhnya bagi kaum Saba' ada tanda (kekuasaan Tuhan) di tempat kediaman mereka Yaitu dua buah kebun
di sebelah kanan dan di sebelah kiri. (kepada mereka dikatakan): "Makanlah olehmu dari rezki yang
(dianugerahkan) Tuhanmu dan bersyukurlah kamu kepada-Nya. (Negerimu) adalah negeri yang baik dan (Tuhanmu)
adalah Tuhan yang Maha Pengampun".

SABA’ ( 34 ) : 17 ( saba negeri makmur tapi hancur karena kafir )
Elg¯·O ª÷_E4uC4OE_ E©) W-ÒNOE¼E
W ¯E-4Ò -O@OO_q± ·º)³ 4OO¬¼·¯^¯- ^¯_÷
17. Demikianlah Kami memberi Balasan kepada mereka karena kekafiran mereka. dan Kami tidak menjatuhkan
azab (yang demikian itu), melainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir.

SABA’ ( 34 ) : 36 ( ALLAH peluas dan penyempit rezeki )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

2
¯¬~ Ep)³ O)Þ.4O 7OOO¯:4C ·-^e)´O¯-
}E©g¯ +7.4=EC +Og³^³4C4Ò O}´¯·¯4Ò
4O·4-±Ò¡ +EEL¯- ºº 4pO÷©ÞU;¬4C ^@g÷
36. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan
(bagi siapa yang dikehendaki-Nya). akan tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui".

SABA’ ( 34 ) : 39
¯¬~ Ep)³ O)Þ.4O 7OOO¯:4C ·-^e)´O¯-
}E©g¯ +7.4=EC ;}g` ·jÞg14lgN
+Og³^³4C4Ò +O·¯ _ .4`4Ò ¦+^³E¼^Ò¡
}g)` ¡7¯/E* 4O÷_·· +O¬¼)U^C7© W 4O¬-4Ò
+O¯OE= ¬--g~)e·O¯- ^@_÷
39. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-
hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan,
Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

FAATIR ( 34 ) : 3 ( ingat nikmat ALLAH, yang member rezeki )
Og¬³Ò^4C +EEL¯- W-ÒNO7^O-
=eE©u¬g^ *.- ¯7¯^OÞU4× _ ¯E- ;}g`
-)UE= +O¯OEN *.- ª7¯¬~Ne¯O4C =}g)`
g7.E©OO¯- ^·¯O·-4Ò _ ¨º 4O·¯)³
·º)³ 4O¬- W _©^+Ò·· ¬]O7¯··u·¬> ^@÷
3. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki
kepada kamu dari langit dan bumi ? tidak ada Tuhan selain dia; Maka Mengapakah kamu berpaling (dari
ketauhidan)?

Az-ZUMAR ( 39 ) : 52 ( ALLAH peluas dan penyempit rejeki )
¯ª·¯4ÒÒ¡ W-EO÷©ÞUu¬4C EpÒ¡ -.-
7OOO¯:4C ·-^e)´O¯- }E©g¯ +7.4=EC
+Og³^³4C4Ò _ Ep)³ O)× ¬Cg¯·O ±e4C±E
±¬¯O·³g¢¯ 4pONLg`u·NC ^)g÷
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

3
52. dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang
dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang
beriman.


ASY-SYURAA ( 42 ) : 12 ( peluas dan penyempit rejeki )
+O·¯ ÷³Og¯·³4` gª4OE©OO¯-
^·¯O·-4Ò W 7OOO¯:4C ·-^e)´O¯- }E©g¯
+7.4=EC +Og³^³4C4Ò _ +O^^)³ ÷]7¯)
·7¯/E* ¬®7)U4× ^¯g÷
12. kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya
dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

ASY-SYURAA ( 42 ) : 19 ( pemberi rejeki kepada yang DIA kehendaki )
+.- l-OgC·¯ ·jÞg14lg¬) 7-Ne¯O4C
}4` +7.4=EC W 4O¬-4Ò OO÷O·³^¯-
+OCjOE¬^¯- ^¯_÷
19. Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah
yang Maha kuat lagi Maha Perkasa.

ASY-SYURAA ( 42 ) : 27 ( pengandaian ALLAH tentang pelapangan rejeki )
¯ ¯O·¯4Ò EO=OE´ +.- ·-^e)´O¯-
·jÞg14lg¬g¯ W-¯O4¯4l·¯ O)× ^·¯O·-
}´¯·¯4Ò N·j)O46NC ¯OE³·³) E` +7.4=EC
_ +O^^)³ ·jÞg14lg¬) lOO)lE=
¬OO´4 ^g_÷
27. dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka
bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui
(keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat.

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

4
Al-Baqarah ( 2 ) : 212 ( memberi rejeki yang dikehendaki )

4×´)¯Ne 4ׯg~--g¯ W-ÒNOE¼E
7E_O41E·^¯- 4Ou^O³¯-
4pÒNOEC¯OEC4Ò =}g` =}Cg~-.-
W-ONL4`-47 O =}C´O-¯-4Ò W-¯O·³E>-
¯¦÷_·~¯O·· 4¯¯O4C gOE©41´³^¯- ¯
+.-4Ò 7-Ne¯O4C }4` +7.4=EC )O¯O4¯)
±·=OgO ^g¯g÷
212. kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orang-
orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah
memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Al-Maida ( 5 ) : 64 ( member rejeki kepada yang IA kehendaki )
·ª¬¦ ¦+-^1-¯4O·> -;g)` g³u¬4 Elg¯·O W
ºº¯OÞU·· N;_·· *.- ¯ª7¯^OÞU4N
+O+E©;O4O4Ò ¦+-47¯·¯ =}g)`
4ׯ)O´O·C^¯- ^gj÷
64. kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatNya
atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi.

Yunus ( 10 ) : 21 ( Maha pemberi rejeki )
¯¬~ }4` ª7¯¬~Ne¯O4C =}g)` g7.E©OO¯-
^·¯O·-4Ò }E`Ò¡ ¬l)U;©4C E7;©OO¯-
4O=¯·-4Ò }4`4Ò ÷¤@O^C7© OOEC^¯-
=}g` gej´OE©^¯- ÷¤@O^C7©4Ò
=ej´OE©^¯- ¬;g` ^]OEC^¯- }4`4Ò
NO)ÞE³NC =O¯··- _ 4pO7¯O¬³41=O··
+.- _ ¯¬³·· ºE··Ò¡ 4pO¬³+-·> ^@¯÷
31. Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa
(menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

5
mengeluarkan yang mati dari yang hidup[689] dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan
menjawab: "Allah". Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?"

[689] Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur, dan telur dari
ayam. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya
sesuatu umat adalah menurut hukum Allah.

Hud ( 11 ) : 3 ( memberikan kelebihan kepada tertentu )
Ep)³ O¦7¯+4O +.- Og~-.- 4-ÞUE·
gª4OE©OO¯- 4·¯O·-4Ò O)× gO+-´c
±¬+CÒ¡ ·ª¬¦ ¯O4O4-¯c- OÞ>4N
+¯OE¬^¯- W NO)ÞE³NC 4O^`·- W 4`
}g` >7Og¼E- ·º)³ }g` g³u¬4 ·gOg^^O)³ _
Nª¬:g¯·O +.- ¯ª¬:¬4O +ÞÒ÷³+:;N·· _
ºE··Ò¡ ¬]ÒNO-EO·> ^@÷
3. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, kemudian Dia
bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali
sesudah ada izin-Nya. (Dzat) yang demikian Itulah Allah, Tuhan kamu, Maka sembahlah Dia. Maka Apakah kamu
tidak mengambil pelajaran?

Hud ( 11 ) : 6 ( setiap makhluk dijamin rejekinya )
¯ 4`4Ò }g` lO+.-E1 O)× ^·¯O·- ·º)³
OÞ>4N *.- E_¬~^ejO O¦ÞUu¬4C4Ò
E-·O·³4¯ON` E_4NE1¯O4¯ON`4Ò _ 7
O)× ±U4-´± ¡×-)lG` ^g÷
6. dan tidak ada suatu binatang melata[709] pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia
mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya[710]. semuanya tertulis dalam kitab yang
nyata (Lauh Mahfuzh).

[709] Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa.
[710] Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat
penyimpanan ialah akhirat. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan
tempat penyimpanan ialah rahim.
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

6

ArRad ( 13 ) : 26 ( ALLAH meluaskan dan menyempitkan rejeki kepada yang
dikehendaki )
+.- 7OOO¯:4C ·-^e)´O¯- }E©g¯
+7.4=EC +Og³^³4C4Ò _ W-ONO@O··4Ò
jE_O4OE·^¯) 4Ou^O³¯- 4`4Ò
7E_O4OE·^¯- 4Ou^O³¯- O)×
jE4O´=E- ·º)³ /744` ^gg÷
26. Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. mereka bergembira dengan
kehidupan di dunia, Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat, hanyalah kesenangan (yang
sedikit).

AnNahl ( 16 ) : 71 ( ALLAH melebihkan rejeki dari yang lain )
+.-4Ò º·_·· ¯7¯º_u¬4 _OÞ>4N ¯*u¬4
O)× ´-^e@´O¯- _ E©·· ¬-¯g~-.-
W-O¬U´]_¬· Og¢1.-4O) ¯¦)_g~^ejO
_OÞ>4N 4` ;eE:ÞU4` ¯ª×g÷+E©uCÒ¡ ¯¦÷_··
gO1g· v7.-4OEc _ gOE©u¬gL):··Ò¡ *.-
¬]Ò÷³E·^_·© ^_¯÷
71. dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki, tetapi orang-orang yang
dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki, agar mereka
sama (merasakan) rezki itu. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah[832]?.

[832] Ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaaan dalam Islam.

Al-Israa ( 17 ) : 30 ( meluaskan dan menyempitkan rejeki kepada yang DIA
kehendaki )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

7
Ep)³ El+4O 7OOO¯:4C ·-^e)´O¯- }E©g¯
+7.4=EC +Og³^³4C4Ò _ +O^^)³ 4p~E
·jÞg14:g¬) -eOO)lE= -LOO´4 ^@´÷
30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya;
Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

An-Nur ( 24 ) : 38 ( ALLAH member rejeki kepada yang DIA kehendaki )
Nª×g4³@O;×4Og¯ +.- =}=O;OÒ¡ 4`
W-O¬Ug·E× ª¬-E³C@O4C4Ò }g)` ·g¡)-;_·· ¯
+.-4Ò 7-Ne¯O4C }4` +7.4=EC )O¯O4¯)
±·=OgO ^@g÷
38. (Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan)
yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan, dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. dan
Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Bab II
Kerja / Usaha
AzZumar ( 39 ) : 39 ( Himbauan untuk bekerja )
¯¬~ ´¬¯O·³4C W-O¬UE©;N- _OÞ>4N
¯ª¬:g-4^~·¯4` O)E+)³ ¬g©4N W 4¯O=O··
¬]O÷©ÞUu¬·> ^@_÷
39. Katakanlah: "Hai kaumku, Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu, Sesungguhnya aku akan bekerja (pula), Maka
kelak kamu akan mengetahui,

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

8
Jatsiyah ( 45 ) : 15 ( mengerjakan amal baik ataupun buruk akan kembali kepada
diri sendiri )
;}4` ºg©4N w·)U= ·gO´O^¼4L)U·· W
;}4`4Ò 47.EcÒ¡ Og¯OÞUE¬·· W ·ª¬¦
_OÞ¯)³ ¯¦7¯)Þ4O ¬]ON¬E_¯O¬> ^¯)÷
15. Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, Maka itu adalah untuk dirinya sendiri, dan Barangsiapa yang
mengerjakan kejahatan, Maka itu akan menimpa dirinya sendiri, kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan.

Ahqaf ( 46 ) : 19 ( derajat yang diberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan )
¯]¬:g¯4Ò ¬eE_4OE1 +¨¯]¯ W-O¬Ug·E×
W ¯ª×g4Og¢·4ONOg¯4Ò ¯ª÷_ÞU4··×Ò¡ ¯ª¬-4Ò
ºº 4pO+···;¬NC ^¯_÷
19. dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan
bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.

Al-Jumuah ( 62 ) : 10 ( usai sholat, bertebaranlah di muka Bumi untuk mencari
karunia Allah )
-·O)¯·· ge41´_¬~ 7E_OÞUO¯-
W-ÒNOg=4^·· O)× ^·¯O·-
W-O7¯4-¯-4Ò }g` ÷;_·· *.-
W-ÒNO7^O-4Ò -.- -LOOg1E
¯7¯^UE¬-¯ 4pO÷·)U^¼¬> ^¯´÷
10. apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah
Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Al-Mulk ( 67 ) : 2 ( Allah menguji siapa yang lebih baik amalnya )
Og~-.- 4-ÞUE· =ª¯OE©^¯-
ÞE_O4OO4^¯-4Ò ¯ª74O¬U¯l4Og¯
¯7¯GCÒ¡ ÷}=O;OÒ¡ 1E4©4N _ 4O¬-4Ò
+OCjGE¬^¯- +OO¬¼4¯^¯- ^g÷
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

9
2. yang menjadikan mati dan hidup, supaya Dia menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan
Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun,

Al-Mulk ( 67 ) : 15 ( berjalanlah di muka bumi untuk mencari rejeki )
4O¬- Og~-.- ºE¬E_ Nª7¯·¯ 4·¯O·-
LºO7¯·O W-O¬=^`·· O)× Og÷¯g4L4`
W-O¬U74Ò }g` ·gOg~^ej´O W gO^O·¯)³4Ò
+OO¬=·4¯- ^¯)÷
15. Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah
sebahagian dari rezki-Nya. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan.

An’Am ( 6 ) : 132 ( derajat berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan )
¯]¬:g¯4Ò ¬eE_4OE1 O©g)` W-O¬Ug©4N _
4`4Ò ¬CG4O g¼4¯) O©4N
¬]O¬UE©u¬4C ^¯@g÷
132. dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. dan
Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan.

An’Am ( 6 ) : 135 ( bekerjalah sepenuh kemampuan )
¯¬~ ´¬¯O·³4C W-O¬UE©;N- _OÞ>4N
¯ª¬:g-4^~·¯4` O)E+)³ ¬g`4N W 4¯O=O··
¬]O÷©ÞUu¬·> }4` C]O7¯·> +O·¯ ¬O4l´³4N
jO-O.- ¯ +O^^)³ ºº ÷E)U^¼NC
¬]O÷©)U-¬¯- ^¯@)÷
135. Katakanlah: "Hai kaumku, berbuatlah sepenuh kemampuanmu[506], Sesungguhnya akupun berbuat (pula).
kelak kamu akan mengetahui, siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini[507].
Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan.

[506] Artinya: tetaplah dalam kekafiranmu sebagaimana aku tetap dalam keislamanku.
[507] Maksudnya: Allah menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) yang baik Yaitu kebahagiaan diakhirat.

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

10
AtTaubah ( 9 ) : 94 ( Allah dan Rasul melihat pekerjaan umat )
¬]Ò+O´O4u¬4C ¯ª7¯¯O·¯)³ -·O)³
¯¦+u¬E_4O ¯ªjg¯O·¯)³ _ ¬~ ·º
W-Ò+O´O4-u¬·> }·¯ ¬;g`u·-^ ¯ª¬:·¯ ;³·~
4^Ò*:4^ +.- ;}g` ¯ª¬±jO4:u=Ò¡ _
O4O=OEc4Ò +.- ¯ª7¯ÞUE©4N N¡¬.O÷c4O4Ò
·ª¬¦ ¬]Ò·14O¬> _OÞ¯)³ ´¦)U4N
´U^O4¯^¯- jEE³E_O=¯-4Ò
ª7¯N©)Ol4[NO·· E©) ¯¦+L7
4pO¬UE©u¬·> ^_j÷
94. mereka (orang-orang munafik) mengemukakan 'uzurnya kepadamu, apabila kamu telah kembali kepada mereka
(dari medan perang). Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan 'uzur; Kami tidak percaya lagi kepadamu,
(karena) Sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada Kami beritamu yang sebenarnya. dan Allah serta Rasul-
Nya akan melihat pekerjaanmu, kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata,
lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

AtTaubah ( 9 ) : 105 ( Bekerjalah kamu, karena Allah dan Rasul melihat kerjamu )
÷¬~4Ò W-O¬UE©;N- O4O=O=O·· +.-
¯7¯ÞU4·E× N¡¬.O÷c4O4Ò
4pONLg`u·÷©^¯-4Ò W ¬]Ò·14O7¨Ec4Ò
_OÞ¯)³ ´¦)U4N ´U^O4¯^¯-
jEE³OgO´¯-4Ò 7¯N©)Ol4[NO·· E©)
u®7+L7 4pO¬UE©u¬·> ^¯´)÷
105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,
lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.
Hud ( 11 ) : 93 ( bekerjalah, karena kami bekerja )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

11
g¬¯O·³4C4Ò W-O¬UE©;N- _OÞ>4N
¯ª¬:g-4^~·¯4` O)E+)³ ¬g©4N W 4;OEc
¬]O÷©ÞUu¬·> }4` gOOg>·4C _·-EO4N
gOC@O^C7© ¯;4`4Ò 4O¬- _·´OE W
W-EO+l´³·>¯O-4Ò O)E+)³ ¯ª¬:E¬4`
_U1g~4O ^_@÷
93. dan (dia berkata): "Hai kaumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, Sesungguhnya akupun berbuat (pula).
kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. dan
tunggulah azab (Tuhan), Sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu."

Israa’ ( 17 ) : 12 ( waktu siang hari adalah waktu kita mencari karunia Allah )
4L·UE¬E_4Ò º^O-¯- 4OOgE+¯-4Ò
÷×u-4-4C-47 W .4^¯OE·E©·· ·O4C-47
÷^O-¯- .4L·UE¬E_4Ò ·O4C-47
jOOgE+¯- LE4O´^¯lN` W-O7¯4-¯±4-g¢¯
1E;_·· }g)` ¯¦7¯)Þ·O W-O÷©ÞUu¬4-g¯4Ò
E1E³4N 4×-gL´pO¯- =·=Og4^¯-4Ò _
E¬±4Ò ¡7¯/E* +OE4·UO·· 1E1´^¼·> ^¯g÷
12. dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda
siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan
perhitungan. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.

Israa’ ( 17 ) : 66 ( kapal dilayarkan oleh Allah untuk mencari karunia Allah )
Nª7¯¬·O Og~-.- /´]uONC Nª¬:·¯
¬C·U¬¼^¯- O)× @O¯·4l^¯-
W-O7¯4-¯±4-g¯ }g` ¼·g¡)-;_·· _ +O^^)³
¬]~E ¯ª7¯) V©1gO4O ^gg÷
66. Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu, agar kamu mencari sebahagian dari karunia-
Nya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

12Al-Qashas ( 28 ) : 77 ( carilah anugrah Allah, untuk akhirat dan jangan lupakan
duniamu )
;u4-¯-4Ò .E©Og· ¬C¯4>-47 +.-
4O-O.- ÞE4O´=E- W ºº4Ò ¬w4·>
El4l1´4^ ¬;g` 4Ou^O³¯- W }´O;OÒ¡4Ò
.E©º± =}=O;OÒ¡ +.- ¬C^O·¯)³ W ºº4Ò
;u¯l·> E1=OE¼^¯- O)× ^·¯O·- W Ep)³
-.- ºº OUg47© 4ׯg³´O^¼÷©^¯- ^__÷
77. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah
kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana
Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah
tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.

ArRum ( ) : 46 ( agar mencari karuniaNYA )
;}g`4Ò ¼·gOg-4C-47 pÒ¡ º´c¯ONC
EE4C@´O¯- ±ª4O´]¯4:N`
7¯·³C´ONOg¯4Ò }g)` ·gOg4·uO·O
EO@O;×4-g¯4Ò ¬l·U¬¼^¯- ·jÞ@O^`Ò)
W-O7¯4-¯±4-g¯4Ò }g` ·g¡)-;_··
¯7¯^UE¬·¯4Ò 4pÒNO7¯;=Þ ^jg÷
46. dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita
gembira[1173] dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan
perintah-Nya[1174] dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya; mudah-mudahn kamu bersyukur.

[1173] Pembawa berita gembira Maksudnya: awan yang tebal yang ditiup angin lalu menurunkan hujan. karenanya
dapat dirasakan rahmat Allah dengan tumbuhnya biji-biji yang telah disemaikan dan menghijaunya tanaman-
tanaman serta berbuahnya tumbutumbuhan dan sebagainya.
[1174] Yaitu: dengan seizin Allah dan dengan sekehendak-Nya.


Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

13

Bab III
Kepemilikan / Khalifah di Bumi
Faatir ( 35 ) : 39 ( menjadikan khalifah di bumi )
4O¬- Og~-.- ¯7¯ÞUE¬E_ E-j·^ÞUE=
O)× ^·¯O·- _ }E©·· 4OE¼E gO^OÞUE¬··
+ÞNO^¼7 W ºº4Ò ÷³C@O4C 4ׯjOg¼·¯^¯-
¯ª¬-NO^¼7 E³LgN ¯ªjgj´±4O ·º)³ 6^³4` W
ºº4Ò ÷³C@O4C 4ׯjOg¼·¯^¯- ¯¦¬-NO^¼7
·º)³ -4O=OE= ^@_÷
39. Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi. Barangsiapa yang kafir, Maka (akibat)
kekafirannya menimpa dirinya sendiri. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah
kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah
kerugian mereka belaka.

AsSyura ( 42 ) : 4 ( bagiNya apa yang ada di langit dan bumi )
+O·¯ 4` O)× gª4OE©OO¯- 4`4Ò O)×
^·¯O·- W 4O¬-4Ò OOj>E¬^¯-
N®7g¬E¬^¯- ^j÷
4. kepunyaan-Nya-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha
besar.

AsSyura ( 42 ) : 53 ( bagiNya apa yang di langit dan bumi )
´O4O´· *.- Og~-.- +O·¯ 4` O)×
gª4OE©OO¯- 4`4Ò O)× ^·¯O·- ¯ ¨ºÒ¡
OÞ¯)³ *.- +OO´·> +OON`1·- ^)@÷
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

14
53. (yaitu) jalan Allah yang Kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ingatlah,
bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan.

Zukhruf ( 43 ) : 10 ( Allah menjadikan bumi untuk manusia )
Og~-.- ºE¬E_ Nª¬:·¯ 4·¯O·- -4³;_4`
ºE¬E_4Ò ¯ª7¯·¯ OgOg· 1E+l÷c ¯ª7¯^UE¬-¯
¬]Ò÷³4-;_·> ^¯´÷
10. yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk
kamu supaya kamu mendapat petunjuk.

Fath ( 48 ) : 14 ( kepunyaanNya kerajaan bumi dan langit )
*.4Ò ¬l·UN` gª4OE©OO¯- ^·¯O·-4Ò _
NOg¼^¯4C }E©g¯ +7.4=EC C·´¢OE¬NC4Ò }4`
+7.4=EC _ ¬]~º±4Ò +.- -4OO¬¼EN
V©1gO·O ^¯j÷
14. dan hanya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. Dia memberikan ampun kepada siapa yang
dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang dikehendaki-Nya. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Najm ( 53 ) : 31 ( bagiNya apa yang di lagit dan bumi )
*.4Ò 4` O)× gª4OE©OO¯- 4`4Ò O)×
^·¯O·- EO@O;×4Og¯ 4ׯg~-.-
W-O7*^EcÒ¡ E©) W-O¬Ug·E×
EO@O^_·©4Ò 4ׯg~-.- W-ONL=O;OÒ¡
/E_¯O+4^¯) ^@¯÷
31. dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan
kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada
orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga).

Hadid ( 57 ) : 5 ( bagiNya kerajaan langit dan bumi )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

15
N¡-. ¬l·UN` gª4OE©OO¯- ^·¯O·-4Ò
_ OÞ¯)³4Ò *.- ÷7E_¯O¬> +OON`1·- ^)÷
5. kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.
Munafiqun ( 63 ) : 7 ( kepunyaan Allah gudang – gudang langit dan bumi )
Nª¬- 4ׯg~-.- 4pO7¯O¬³4C ºº W-O¬³g¼L¬>
_OÞ>4N ;}4` E³4gN ´·O÷c4O *.- __4®EO
W-OO_E¼L4C ¯ *.4Ò ÷×´N.-4OE=
gª4OE©OO¯- ^·¯O·-4Ò O}´¯·¯4Ò
4×-´³g¼4LN©^¯- ºº 4pO÷_·³^¼4C ^_÷
7. mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar): "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan
kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada disisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah)."
Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi, tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami.

AlBaqarah(2) : 29 – 30 ( Bumi untuk manusia dan manusia sebagai khalifah bumi )
4O¬- Og~-.- ¬4ÞUE· ª7¯·¯ E` O)×
^·¯O·- 4¬1g©E_ ·ª¬¦ -O4O4-¯c-
OÞ¯)³ g7.E©OO¯- O}÷_.·O=O·· E7¯lEc
±ª4OE©Ec _ 4O¬-4Ò ÷]7¯) ·7¯/E*
¬®7)U4× ^g_÷ ^O)³4Ò 4··~ ¬CG4O
gO·¯j·^ÞUE©·Ug¯ O)E+)³ ¬gN~E} O)×
^·¯O·- LOE¼O)UE= W W-EO7¯·~
NE¬^_Ò`Ò¡ OgOg· }4` ÷³´O^¼NC OgOg·
¬lg¼¯OEC4Ò 47.4`g].- ÷}^4º±4Ò
÷E)Ol=O+^ E´g³;©O4·± +Eg-³·³+^4Ò El·¯ W
4··~ EO)E+)³ NªÞU;NÒ¡ 4` ºº 4pO÷©ÞUu¬·>
^@´÷
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

16
29. Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit,
lalu dijadikan-Nya tujuh langit. dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu.
30. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang
khalifah di muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang
akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji
Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui."

AlBaqarah (2) : 115 – 116 ( bagi Allah bagian barat dan timur )
*.4Ò 7-@O;=O^·¬- C·@O^¯O^·¬-4Ò _
E©4LuCÒ·· W-Oe¯4O¬> ·ª·V·· +O;_4Ò *.-
_ ·])³ -.- 77´c4Ò _¦1)U4× ^¯¯)÷
W-O7¯·~4Ò EO·C+`- +.- -V·.4Ò ¯
+OE4E·¯l÷c W 4 N¡-. 4` O)×
gª4OE©OO¯- ^·¯O·-4Ò W 7 N¡-.
4pO+g[·~ ^¯¯g÷
115. dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat, Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah[83].
Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui.
116. mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak". Maha suci Allah, bahkan apa yang ada di langit
dan di bumi adalah kepunyaan Allah; semua tunduk kepada-Nya.

[83] Disitulah wajah Allah maksudnya; kekuasaan Allah meliputi seluruh alam; sebab itu di mana saja manusia
berada, Allah mengetahui perbuatannya, karena ia selalu berhadapan dengan Allah.

Yunus ( 10 ) : 14 ( menjadikan kalian khalifah bumi )
·ª¬¦ ¯ª7¯E4·UE¬E_ E-j·^ÞUE= O)×
^·¯O·- }g` ¯ªg-g³u¬4 4OO¬LE4g¯
E-^OE 4pO¬UE©u¬·> ^¯j÷
14. kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka, supaya Kami
memperhatikan bagaimana kamu berbuat.

AnNur ( 24 ) : 55 ( janji Allah kepada orang – orang yang mengerjakan amal saleh )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

17
E³4N4Ò +.- 4ׯg~-.- W-ONL4`-47
¯¦7¯Lg` W-O¬Ug©4N4Ò geE·)UO¯-
¯¦÷_ELE¼)U^C4-¯O41·¯ O)× ^·¯O·-
E©º± E-ÞUuC4-¯c- ¬-¯g~-.- }g`
¯ª)_)U¯:·~ O}4L´¢¯4©NO·¯4Ò ¯ª+¤O±
Nª×g·+Cg1 Og~-.- _/=/·>¯O- ¯ª+¤O±
ª×gE+·¯g-³4lN1·¯4Ò }g)` g³u¬4
¯ª)_g·¯OE= 4L^`Ò¡ _ /j_4^Ò÷³+:u¬4C ºº
¬]O7)O;¯+C O). 6*^OE- _ }4`4Ò 4OE¼º±
E³u¬4 Elg¯·O Elj·^·¯Òq·· Nª¬-
4pO¬³´OE¼^¯- ^))÷
55. dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang
saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah
menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang
telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam
ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun
dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.


Bab IV
Konsumsi
AlBaqarah (2) : 168 ( makanlah yang halal dan toyyib )
E_GCÒ^4C +EEL¯- W-O¬U7 O©g`
O)× ^·¯O·- 1EÞUEO 4lj´O·C ºº4Ò
W-ON¬):4©·> gª4O7C7= ^}·C^OO=¯- _
+O^^)³ ¯ª7¯·¯ ·Ò÷³4N N×-)lG` ^¯gg÷
168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu
mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

18

AlBaqarah (2) : 172 – 173 ( makan yang toyyib dan bersyukur dan makanan –
makanan yang diharamkan )
E_GCÒ^4C ¬-¯g~-.- W-ONL4`-47
W-O¬U¬± }g` ge4:j´1·C 4` ¯ª7¯E4^~Ee4O
W-ÒNO7¯;--4Ò *. p)³ ¯¦+L¬± +Þ+C)³
¬]Ò÷³+lu¬·> ^¯_g÷ E©^^)³ 4¯·OEO
Nª¬:^OÞU4× ·O4-^1E©^¯- 4¯O.-4Ò
=ª¯··¯4Ò jOC@O4gC^¯- .4`4Ò Eg-q¡
·gO) )O¯O4¯g¯ *.- W ^}E©·· ·O7C;¯-
4O¯OEN ´^4 ºº4Ò l14N ¨E·· =ª^¦)³
gO^OÞU4N _ Ep)³ -.- EOO¬¼EN v¦1gO·O
^¯_@÷
172. Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan
bersyukurlah kepada Allah, jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah.
173. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika
disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang
Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah
Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

[108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut
pula nama selain Allah.


AlBaqarah (2) : 188 ( jangan memakan harta dengan cara yang batil )
ºº4Ò W-EO¬U7··> ª7¯·¯4O^`Ò¡ ª7¯E4uO4
÷gC4:^¯) W-O7¯;³¬>4Ò .E_)
OÞ¯)³ g¬O:+4^¯- W-O¬U¬±·4-g¯
L³C@O·· ;}g)` ´·4O^`Ò¡ +EE4¯-
´¦^¦e") ¯¦+^Ò¡4Ò 4pO÷©ÞUu¬·>
^¯gg÷
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

19
188. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil
dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada
harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.

Al-Maidah ( 5 ) : 4 ( dihalalkan makanan yang toyyib )
El4^O¬U4*¯OEC .-·O4` EgOq¡ ¯ª+¤O± W
¯¬~ EgOq¡ Nª7¯·¯ ¬e4:j´1-C¯- · 4`4Ò
¦+;©^U4× =}g)` ^EjO-4OO_^¯-
4×-)lggU·¯N` O}×g4+O+·j¢·E¬¬> 4¼¯¯
Nª7¯E©^U4× +.- W W-O¬U7¯·· .4¼¯¯
=}'¯=O^`Ò¡ ¯ª7¯^OÞU4× W-ÒNO7^O-4Ò
4®;-- *.- gO^OÞU4N W W-O¬³E>-4Ò
-.- _ Ep)³ -.- ÷7C)O=· ´·=Og4^¯-
^j÷
4. mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang
baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu;
kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu[399]. Maka makanlah dari apa yang
ditangkapnya untukmu[400], dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)[401]. dan
bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya.

[399] Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman; pikiran
manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.
[400] Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh
binatang itu.
[401] Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu
sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan.
Al-Maidah ( 5 ) : 87 – 88 ( jangan mengharamkan yang halal dan mengahalalkan
yang haram )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

20
Og¬³Ò^4C 4ׯg~-.- W-ONL4`-47 ºº
W-ON`@´OO4q` ge4:j´O·C .4` EEOÒ¡
+.- ¯ª7¯·¯ ºº4Ò W-¼Ò÷³4-u¬·> _ ·])³ -.-
ºº OUg47© 4ׯg³4u¬÷©^¯- ^g_÷
W-O¬U74Ò O©g` Nª7¯E~Ee4O +.-
1EÞUEO 4lj´O·C _ W-O¬³E>-4Ò -.-
-Og~-.- ¦+^Ò¡ ·gO) ¬]ONLg`u·N` ^gg÷
87. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi
kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui
batas.
88. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah
kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.

Al-Maidah ( 5 ) : 90 ( pelarangan meminum khamer, brjudi, dll )
Og¬³Ò^4C 4ׯg~-.- W-EON44`-47
E©^^)³ NO;©·C^¯- +O´O^1E©^¯-4Ò
C·=^·-4Ò Nª·¯^e·-4Ò /·;_jO
;}g)` ÷E©4N ^}·C^OO=¯-
+ÞO+lg[4-;_·· ¯ª7¯+UE¬·¯ 4pO÷·)U^¼¬>
^_´÷
90. Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala,
mengundi nasib dengan panah[434], adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu
agar kamu mendapat keberuntungan.

[434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang
belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. Caranya Ialah:
mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah,
jangan lakukan, sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa, diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam
Ka'bah. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah
anak panah itu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu, sesuai dengan
tulisan anak panah yang diambil itu. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya, Maka undian
diulang sekali lagi.


Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

21

Al-Maidah ( 5 ) : 96 ( halal buruan laut dan pelarangan menangkap hewan saat
ikhram darat )
EgOq¡ ¯ª7¯·¯ ÷³^O= @O¯·4l^¯-
+ON`E¬·C4Ò 4¬44` ¯ª7¯-¯
jE4O·OOOUg¯4Ò W 4¯@´ONO4Ò ¯ª7¯^OÞU4×
÷³^O= )´OE¯^¯- 4` ¯¦+^`÷1 4`NONO ¯
W-O¬³E>-4Ò -.- -Og~-.- gO^1·¯)³
¬]Ò+O=¯^4q` ^_g÷
96. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[442] dan makanan (yang berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang
lezat bagimu, dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan; dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan
darat, selama kamu dalam ihram. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan.

[442] Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail, memukat dan
sebagainya. Termasuk juga dalam pengertian laut disini Ialah: sungai, danau, kolam dan sebagainya.
[443] Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah, karena telah mati terapung atau terdampar
dipantai dan sebagainya.

Al-Maidah ( 5 ) : 100 ( tidak sama anatara buruk dan baik )
¬~ ·º O÷O4-¯OEC ÷+1)l·C^¯-
CUj´O-C¯-4Ò ¯O·¯4Ò El4lE×;NÒ¡
7E4O^4E g+1)l·C^¯- _ W-O¬³E>··
-.- Oj¯Òq^4C ´U4:^¯·- ¯ª7¯+UE¬·¯
¬]O÷·)U^¼¬> ^¯´´÷
100. Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik, meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu,
Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal, agar kamu mendapat keberuntungan."

Al-An’am ( 6 ) : 142 ( hewan ternak ada yang untuk pengangkutan dan ada yang
untuk disembelih sebagai rejeki Allah )
¬;g`4Ò ´¦E¬u^·- 6·.O÷©EO V-¯O··4Ò
_ W-O¬U¬± O©g` Nª7¯E~Ee4O +.- ºº4Ò
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

22
W-ON¬)l+·> gª4O7C7= ^}·C^OO=¯- _
+O^^)³ ¯ª7¯·¯ ·Ò÷³4N ¬×-)lG` ^¯jg÷
142. dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih.
makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.
Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu.

Al-An’am ( 6 ) : 145 – 146 ( hal – hal yang dilarang untuk di konsumsi )
¬~ ·º ÷³´}Ò¡ O)× .4` =/^ÒÒq¡ ©OÞ¯)³
`·OO4¬` _OÞ>4N ±¦gN·C ¼+O÷©E¬;C4C
·º)³ pÒ¡ ¬]O7¯4C O4-^14` uÒÒ¡ 4`E1
~ÞO¬¼¯OE` uÒÒ¡ =ª¯··¯ ¯OCjO6´= +O^^)¯··
+w;_jO uÒÒ¡ ³¯Og· Eg-q¡ )O¯O4¯g¯
*.- ·gO) _ ^}E©·· ·O7C;¯- 4O¯OEN
´^4 ºº4Ò l14N Ep)¯·· ¬C+4O EOO¬¼EN
_¦OgO·O ^¯j)÷ OÞ>4N4Ò ¬-¯g~-.-
W-Ò÷1E- E4^`·OEO E¬± OgO ¯O¬¼¬÷ W
¬;g`4Ò @O·³4l^¯- ´¦E44¯^¯-4Ò
E4^`·OEO ¯ª)_^OÞU4× .E©÷_4`O÷·7- ·º)³
4` ;eÞUE©EO .E©¬-+OO÷_¬÷ jÒÒ¡
.4C-4OE·^¯- uÒÒ¡ 4` EOÞU4-u=-
±¦;¬E¬) _ Elg¯·O ¦÷_E4uC=GE_
¯ªjg÷O^¯4l) W ^^)³4Ò 4pO¬~g³=·¯
^¯jg÷
145. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu, sesuatu yang diharamkan bagi
orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi -
karena Sesungguhnya semua itu kotor - atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang
dalam Keadaan terpaksa, sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, Maka
Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".
146. dan kepada orang-orang Yahudi, Kami haramkan segala binatang yang berkuku[517] dan dari sapi dan domba,
Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu, selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau
yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan
kedurhakaan mereka; dan Sesungguhnya Kami adalah Maha benar.

[517] Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara
satu dengan yang lain, seperti: unta, itik, angsa dan lain-lain. sebahagian ahli tafsir mengartikan dengan hewan yang
berkuku satu seperti kuda, keledai dan lain-lain.
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

23
A’raf ( ) : 31 – 33 ( pelarangan Israf, fasik, dll )
¯ ×/j_4:4C 4¯E1-47 W-Ò7O¬· ¯7¯4-4[C)e
E³LgN ÷]7 l³´×¯O4` W-O¬U¬±4Ò
W-O+4O'=-4Ò ºº4Ò W-EO¬·)O;O¬ _
+O^^)³ ºº OUg47© 4×-g·)O;O÷©^¯- ^@¯÷
¯¬~ ;}4` 4¯·OEO ·OE4C)e *.- ×/´®-¯-
E¤4Ou=Ò¡ ·jÞg14lg¬g¯
ge4:j´O-C¯-4Ò =}g` ´-^e@´O¯- _
¯¬~ "Og- 4ׯg~--g¯ W-ONL4`-47 O)×
jE_O41E·^¯- 4Ou^O³¯- LO=g¯~··
4¯¯O4C gOE©41´³^¯- ¯ Elg¯EOE
N´_E¼+^ ge4CE- ±¬¯O·³g¯
4pO+···;¬4C ^@g÷ ¯¬~ E©^^)³ 4¯·OEO
"O)Þ4O =gO4OE¼^¯- 4` 4OE_·÷
Ogu+g` 4`4Ò =}·C4 =ª^¦e"-4Ò
=/^¯4l^¯-4Ò )O¯O4¯) ÷--EC^¯-
pÒ¡4Ò W-O7)O;¯¬ *.) 4` ¯¦·¯
¯·j)O46NC ·gO) 4L·C·U÷c pÒ¡4Ò
W-O7¯O¬³·> OÞ>4N *.- 4` ºº 4pO+···u¬·>
^@@÷
31. Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534], Makan dan minumlah, dan
janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.
32. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hamba-
hamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan)
bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat[536]."
Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.
33. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi,
dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah
dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah
apa yang tidak kamu ketahui."
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

24

[534] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain.
[535] Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas
makanan yang dihalalkan.
[536] Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh
orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman, sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk
orang-orang yang beriman saja.

Anfal ( 8 ) : 69 ( makanlah yang halal toyyib di ghonimah )
W-O¬U7¯·· O©g` ¯ª+;©g4EN 1EÞUEO
4lj´O·C _ W-O¬³E>-4Ò -.- _ ·])³
-.- EOO¬¼EN _¦OgO·O ^g_÷
69. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi
baik, dan bertakwalah kepada Allah; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Nahl ( 16 ) : 114 – 115 ( makanlah yang halal dan toyyib, haram darah, dll )
W-O¬U7¯·· O©g` Nª¬:·~Ee4O +.- 1EÞUEO
4lj´O·C W-ÒNO¬:;--4Ò =eE©u¬g^ *.-
p)³ ¯¦+L7 +Þ+C)³ 4pÒ÷³+lu¬·> ^¯¯j÷
E©^^)³ 4¯·OEO Nª¬:^OÞU4× ·O4-^1E©^¯-
4¯O.-4Ò =ª¯··¯4Ò @OCjO6gC^¯-
.4`4Ò Eg-q¡ )O¯O4¯g¯ *.- ·gO) W
^}E©·· ·O7C;¯- 4O¯OEN ´^4 ºº4Ò l14N
·])¯·· -.- EOO¬¼EN _¦OgO·O ^¯¯)÷
114. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat
Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.
115. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang
disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak
Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Israa’ ( 17 ) : 26 – 27 ( larangan mubadzir )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

25
gª-474Ò -·O _OÞ.¯O¬³^¯- +OO³EO
4×-´¯¯Og©^¯-4Ò 4×^¯-4Ò ÷O):OO¯-
ºº4Ò ¯O´¢O4l¬> -OC´O¯l·> ^gg÷ Ep)³
4ׯjO´¢O4:÷©^¯- W-EO+^~E 4p4Ou=)³
÷×-gC4OO=¯- W 4p~E4Ò ÷}·C^OO=¯-
·gO)Þ4Og¯ -4OO¬¼E ^g_÷
26. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam
perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros.
27. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar
kepada Tuhannya.

Bab V
Industri / Produksi
Al-Hadid ( 57 ) : 25 ( logam yang kuat dan multiguna )
;³·³·¯ 4L·UEc¯OÒ¡ E4ÞU÷c+O
ge4L´)O4l^¯) 4L^¯4O^Ò¡4Ò
O¦÷_E¬4` =U4-´¯^¯- ¬]-4OOg©^¯-4Ò
4¯O¬³4Og¯ +EE4¯- ´O¯O´³^¯) W
4L^¯4O^Ò¡4Ò E³Cg³O4^¯- gO1g· /E·4
/³Cg³E- ÷7g¼E44`4Ò +EELUg¯
=ªÞUu¬4Og¯4Ò +.- }4` +Þ+OO^L4C
N¡·-÷c+O4Ò jU^O4¯^¯) _ Ep)³ -.-
±O÷O·~ EOC@O4N ^g)÷
25. Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami
turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. dan Kami
ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, (supaya mereka
mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya
Padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

26

A’raaf ( 7 ) : 26 ( tentang pakaian )
×/j_4:4C 4¯E1-47 ;³·~ 4L^¯4O^Ò¡
¯7¯^OÞU4× ±c4lg¯ OjO4ONC
¯ª7¯g>47¯OEc 1=CjO4Ò W +E4lg¯4Ò
¯O4O^³+-¯- Elg¯·O ¬O¯OE= _ ¬Cg¯·O
;}g` ge4C-47 *.- ¯¦÷_^UE¬·¯
4pÒNO-OO4C ^gg÷
26. Hai anak Adam[530], Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan
pakaian indah untuk perhiasan. dan pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. yang demikian itu adalah
sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah, Mudah-mudahan mereka selalu ingat.

[530] Maksudnya Ialah: umat manusia
[531] Maksudnya Ialah: selalu bertakwa kepada Allah.Hud ( 11 ) : 37 – 38 ( buatlah perahu )
;7E4;-4Ò El·U¬¼^¯- 4Lg[NO;NÒ)
E4j1;O4Ò4Ò ºº4Ò /j_¯lgC·Cq` O)×
4ׯg~-.- W-EO÷©ÞU·÷ _ ª×gE+)³
4pO¬~4O^¯G` ^@_÷ ÷74L¯4C4Ò
¬C·U¬¼^¯- E©^U¬±4Ò ·O4` gO^OÞU4N -=4`
}g)` ·gOg`¯O·~ W-ÒNOgCEc +OuLg` _ 4··~
p)³ W-ÒNOEC¯O·> ELg` ^^)¯·· NOEC¯O4^
¯ª7¯Lg` E©E 4pÒNOEC¯OÞ ^@g÷
37. dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan
aku tentang orang-orang yang zalim itu; Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan.
38. dan mulailah Nuh membuat bahtera. dan Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh, mereka
mengejeknya. berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek Kami, Maka Sesungguhnya Kami (pun) mengejekmu
sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami).
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

27

Saba’ ( ) : 10 ( daud menundukkan besi )
¯ ;³·³·¯4Ò E4uO·>-47 E1NÒ-E1 ELg`
1E;_·· W N·4l´×4C O).j)ÒÒ¡ +OE¬4`
4O¯O-C¯-4Ò W E4·¯Ò¡4Ò +O·¯
E³Cg³O4^¯- ^¯´÷
10. dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. (kami berfirman): "Hai gunung-gunung
dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud", dan Kami telah melunakkan besi untuknya,Bab VI
Fungsi Al – Quran dan Rasulullah SAW.
Asy-Syura ( 42 ) : 7 ( Al-quran berbahasa arab sebagai tunzir / peringatan )
Elg¯EOE4Ò .4L^1EOuÒÒ¡ El^O·¯)³
^-47¯O¬~ =O)4O4N 4O´O4+-g¢¯ E¯q¡
¯O4O¬³^¯- ;}4`4Ò E¤O±¯OEO 4O´OL¬>4Ò
4¯¯O4C ;7;©O_^¯- ºº =UuC4O gO1g· _ ¬-C@O··
O)× gOE4O_^¯- ¬-C@O··4Ò O)×
)OOg¬OO¯- ^_÷
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

28
7. Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab, supaya kamu memberi peringatan kepada
Ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya[1339] serta memberi peringatan (pula)
tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. segolongan masuk surga, dan segolongan masuk
Jahannam.

[1339] Maksudnya: penduduk dunia seluruhnya.

Ahqaaf ( 46 ) : 12 ( membenarkan kitab nabi musa )
}g`4Ò ·g¡)-¯l·~ CU4g -/E<ON`
4`4`)³ LOE©;O4O4Ò _ -EOE-4Ò _U4-g
¬-g-³=G` ^=Og¢¯ =O)4O4N
4O´OLNOg¢¯ 4ׯg~-.- W-O÷©ÞU·÷
¯O4O;=+´4Ò 4×-gL´O¯·÷©·Ug¯ ^¯g÷
12. dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. dan ini (Al Quran) adalah kitab
yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi
kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Ahqaaf ( 46 ) : 30 ( petunjuk untuk jalan yang lurus )
W-O7¯·~ .E44`¯O·³4C ^^)³ E4u¬g©Ec
l4´± 4·@O^q¡ }g` g³u¬4 _/E<ON`
+~g-³=N` E©g¢¯ 4×u-4 gOuCE³4C
-Og³¯g4³ OÞ¯)³ ÷--E·^¯- _OÞ¯)³4Ò
¯-C@O·C ´®7´³4-¯OG` ^@´÷
30. mereka berkata: "Hai kaum Kami, Sesungguhnya Kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah
diturunkan sesudah Musa yang membenarkan Kitab-Kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan
kepada jalan yang lurus.

Faath ( 48 ) : 8 ( Rasul sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi
peringatan )
.^^)³ ¬CE4·UEc¯OÒ¡ -4³)_E-
-6Og]=4:N`4Ò -6OC´O4^4Ò ^g÷
8. Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan,
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

29

Hadid ( 57 ) : 9 ( mengeluarkan dari kegelapan )
4O¬- Og~-.- N·j)O46NC _OÞ>4N ¼·jÞg³¯l4N
Oe4C-47 ±e4L´)O4 7¯E_@OuCNOg¢¯
=}g)` geE©¬Ue¬¯- OÞ¯)³ jOO·4¯- _
Ep)³4Ò -.- ¯7¯) [Ò+74O·¯ ¬®7gO·O
^_÷
9. Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Quran) supaya Dia mengeluarkan kamu
dari kegelapan kepada cahaya. dan Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang
terhadapmu.

Thalaq ( 65 ) : 11 ( mengeluarkan dari kegelapan )
LºO÷c·O W-O¬Uu-4C ¯7¯^1ÞU4N ge4C-47
*.- ±eE4´)O4lN` E¤@OuCNOg¢¯
4ׯg~-.- W-ONL4`-47 W-O¬Ug·E×4Ò
geE·)UO¯- =}g` ge4·7·e¬¯- OÞ¯)³
jOO·4¯- _ }4`4Ò }g`u·NC *.)
¯E©u¬4C4Ò w·)U= N¡·-´=;³NC ±eELE_
O@O^_Ò` }g` E_g^4Ò` NOOgu+·-
4ׯg)-E= .OgOg· -4³4Ò¡ W ;³·~
=}=O;OÒ¡ +.- +O·¯ ~^ejO ^¯¯÷
11. (dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacam-
macam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada
cahaya. dan Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan
memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai; mereka kekal di dalamnya
selama-lamanya. Sesungguhnya Allah memberikan rezki yang baik kepadanya.
AlBaqarah ( 2 ) : 185 ( sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang
batil )
NO¯gE+ 4pº_4`4O -Og~-.- 4·@O^q¡ gO1g·
Np-47¯O¬³^¯- O1³¬- +EE4Ug¢¯
±eE4´)O44Ò =}g)` ¯OE³÷_^¯-
÷p·~¯O¬¼^¯-4Ò _ }E©·· E³jgE+ Nª7¯4g`
4O¯gO´¯- +O;©O41·U·· W }4`4Ò 4pº±
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

30
¯_CjO·· uÒÒ¡ _OÞ>4N ¯OE¼Ec ¬EO³g¬··
;}g)` `¬+CÒ¡ 4OE=q¡ ¯ ÷³C@ONC +.-
Nª¬:) 4O¯ON1^¯- ºº4Ò ÷³C@ONC Nª¬:)
4O;ON¬^¯- W-O¬Ug©-:+-g¯4Ò
ÞEO³g¬^¯- W-Ò+O´)¯E:+-g¯4Ò -.-
_©Þ>4N 4` ¯ª7¯.E³E- ¯ª¬:^UE¬·¯4Ò
¬]ÒNO7¯;=Þ ^¯g)÷
185. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al
Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang
hak dan yang bathil). karena itu, Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, Maka
hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), Maka (wajiblah
baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan
bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah
kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Ali-Imron ( 3 ) : 3 ( membenarkan kitab taurat dan injil )
4·EO4^ ¬C^OÞU4N =U4-´¯^¯-
÷--E·^¯) +~g-³=N` E©g¢¯ 4×u-4
gOuCE³4C 4·4O^Ò¡4Ò ·O.4O¯O+-¯-
ºO´_±e"-4Ò ^@÷
3. Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya; membenarkan kitab yang telah diturunkan
sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil,

AnNisa ( ) : 174 ( bukti kebenaran dan cahaya yang terang )
Og¬³Ò^4C +EEL¯- ;³·~ ª747.~E}
E}E-¯O+ }g)` ¯ª7¯)Þ·O
.4L^¯4O^Ò¡4Ò ¯ª7¯¯O·¯)³ -4OO+^
44O):G` ^¯_j÷
174. Hai manusia, Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (Muhammad dengan
mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran).


Al-Maidah ( 5 ) : 48 ( pembawa kebenaran dan membenarkan )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

31
.4L^¯4O^Ò¡4Ò El^O·¯)³ =U4-´¯^¯-
÷--E·^¯) +~g-³=N` E©g¢¯ ¬-u-4
gOuCE³4C =}g` ´U4-´:^¯-
4g©^OE_N`4Ò gO^OÞU4N W ª¬:uÞ··
¦÷_E4uO4 .E©) 4·4O^Ò¡ +.- W ºº4Ò
;7):4©·> ¯ª¬-47.-4Ou-Ò¡ O©4N E´47.~E}
=}g` ÷--E·^¯- _ ¯]7¯g¯ E4·UE¬E_
¯ª7¯Lg` LO4NuO´= ~w}E_u4g`4Ò _ ¯O·¯4Ò
47.E- +.- ¯ª¬:ÞUE¬E×·¯ LOE`q¡
LEE³gÞ4Ò }´¯·¯4Ò ¯ª74O¬U¯l41g¢¯ O)×
.4` ¯ª7¯´·>-47 W W-O¬³)l4¯c··
gª4O¯OEC^¯- _ OÞ¯)³ *.- ¯ª¬:N¬´_¯O4`
4¬Og©E_ ª7¯N©)O:4[N1·· E©) ¯¦+-47
gO1g· 4pO¬¼)U4^CÒ` ^jg÷
48. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang
sebelumnya, Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain
itu; Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu
mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422],
Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat
(saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu, Maka berlomba-lombalah berbuat
kebajikan. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu
perselisihkan itu,

[421] Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam
Kitab-Kitab sebelumnya.
[422] Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.a.w. dan umat-umat yang sebelumnya.

Al-An’am ( 6 ) : 155 ( Alquran Diberkati )
-EOE-4Ò RU4-g +OE4^¯4O^Ò¡
[´4O4:N` +ÞON¬)lE>·· W-O¬³E>-4Ò
¯ª7¯+UE¬·¯ 4pO+·EO¯O¬> ^¯))÷
155. dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, Maka ikutilah Dia dan bertakwalah agar
kamu diberi rahmat.

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

32Al-An’am ( 6 ) : 157 ( Al-Quran sebagai keterangan, petunjuk dan rahmat )
uÒÒ¡ W-O7¯O¬³·> ¯O·¯ .^^Ò¡ 4·@O^q¡
4L^1ÞU4N CU4´¯^¯- .EL7¯·¯
¯OE³u-Ò¡ ¯ª×gu+g` _ ;³·³·· ª¬±47.~E}
¬OE4j´O4 }g)` ¯ª¬:)Þ·O O4³¬-4Ò
¬OE©;O4O4Ò _ ;}E©·· O¦ÞU^÷Ò¡ }O©g` =·OOE
ge4C4*) *.- 4E³=4Ò Ogu+4N ¯
O@O;×4LEc 4ׯg~-.- 4pO¬·g³¯4C ;}4N
4Lg-4C-47 47EO÷c ´·-EOE¬^¯-
E©) W-O+^~E 4pO¬·g³¯4C ^¯)_÷
157. atau agar kamu (tidak) mengatakan: "Sesungguhnya Jikalau kitab ini diturunkan kepada Kami, tentulah Kami
lebih mendapat petunjuk dari mereka." Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari
Tuhanmu, petunjuk dan rahmat. Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah
dan berpaling daripadanya? kelak Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat
Kami dengan siksa yang buruk, disebabkan mereka selalu berpaling.

A’raaf ( 7 ) : 2 ( Alquran sebagai memberi peringatan dan menjadi pelajaran bagi
orang – orang yang beriman )
RU4-g 4·@O^q¡ El^O·¯)³ ºE·· }7¯4C O)×
E´jO;³= /¤4OEO +OuLg)` 4O´OL+g¯
·gO) ¯O4O^gO4Ò ¬--g4g`u·÷©·Ug¯ ^g÷
2. ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu, Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya,
supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir), dan menjadi pelajaran bagi orang-orang
yang beriman.

A’raaf (7) : 188 ( Rasul sebagai pemberi peringatan dan pembawa berita gembira )
¬~ ·º ¬l)U^`Ò¡ /´O^¼4Lg¯ 4¬^¼4^ ºº4Ò
-COºg ·º)³ 4` 47.E- +.- _ ¯O·¯4Ò ¬eL7
NªÞU;NÒ¡ =U^O4¯^¯- ÷ªuO·4-:4-¯c+º =}g`
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

33
)O¯OEC^¯- 4`4Ò =/j_OO4` +7EOOO¯- _
up)³ ¦4^Ò¡ ·º)³ EOC´O4^ ¬OOg=E´4Ò
±¬¯O·³g¢¯ 4pONLg`u·NC ^¯gg÷
188. Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan
kecuali yang dikehendaki Allah. dan Sekiranya aku mengetahui yang ghaib, tentulah aku membuat kebajikan
sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan, dan
pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman".

Anbiya ( 21 ) : 107 ( Rasul sebagai rahmat bagi semesta alam )
.4`4Ò ¬CE4·UEc¯OÒ¡ ·º)³ LO4·;OEO
¬--g©ÞUE¬·Ug¢¯ ^¯´_÷
107. dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.

Lukman ( 31 ) : 2 – 3 ( alquran mengandung hikmat, menjdi petunjuk dan rahmat )
El·Ug> ¬e4C-47 ´U4-´¯^¯-
´¦O´¯O4^¯- ^g÷ O1³¬- LO4·uO4O4Ò
4×-gL´O¯·÷©·Ug¢¯ ^@÷
2. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat,
3. menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan,

Ahzab ( 33 ) : 45 – 46 ( Rasul untuk ditaati )
4p¯O·~4Ò O)× O}7¯g>ONO+ ºº4Ò ¬;;_·OE¯·>
E¤GOE¯·> gOE1)U)_E×^¯- _OÞ¯Ò1·- W
=};©g~Ò¡4Ò ÞE_OÞUO¯- ¬--g>-474Ò
ÞE_Oº±EO¯- =}u¬gCÒ¡4Ò -.-
¼N¡·.O÷c4O4Ò _ E©^^)³ ÷³C@ONC +.-
=Ug-'ONOg¯ Nª¬:L4N "·;_j´O¯- ºu-Ò¡
ge^O4l^¯- ¯74O)-_·CNC4Ò
-LOO)_;C·> ^@@÷
33. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-
orang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

34
Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan
kamu sebersih-bersihnya.

[1215] Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan
oleh syara'. perintah ini juga meliputi segenap mukminat.
[1216] Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad
s.a.w. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan, yang terjadi sesudah datangnya Islam.
[1217] Ahlul bait di sini, Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s.a.w.Bab VII
ZISWAQ ( zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf ) dan Redistribusi Harta
Faathir (35) : 29 (menginfaqkan rejeki adalah perdagangan yang tak akan merugi)
Ep)³ 4ׯg~-.- ¬]O¬Uu-4C =U4-g *.-
W-ON`·~Ò¡4Ò ÞE_OÞUO¯-
W-O¬³E¼^Ò¡4Ò O©g` ¯ª÷_4L^~Ee4O
-4O´· LO41g^ºE4N4Ò ¬]ON_¯O4C LE4OO_g`
}-¯ 4OO+l·> ^g_÷
29. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan
sebahagian dari rezki yang Kami anuge- rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu
mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi,

Adz-Dzariyaat ( 51 ) : 19 ( di setiap harta terdapat hak orang miskin )
EO)×4Ò ¯ª)_g¯4O^`Ò¡ ·-EO
÷j*.OOUg¢¯ g¬ÒNO¯·O^·¬-4Ò ^¯_÷
19. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat
bagian[1417].

[1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta.
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

35

Al-Hadid ( 57 ) : 7 ( berinfaq akan memperoleh pahala yang besar )
W-ONLg`-47 *.) ·g¡).O÷c4O4Ò
W-O¬³g¼^Ò¡4Ò O©g` 7¯ÞUE¬E_
4×-g¼ÞU^C4-¯OG` gO1g· W 4ׯg~-.··
W-ONL4`-47 ¯¦7¯Lg` W-O¬³E¼^Ò¡4Ò ¯ª+¤O±
EO;_Ò¡ ¬OO)lE ^_÷
7. berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah
menjadikan kamu menguasainya[1456]. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan
(sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar.

[1456] Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. hak milik pada
hakikatnya adalah pada Allah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah
disyariatkan Allah. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros.

Al-Hasyr ( 59 ) : 7 ( pelarangan harta yang berputar di kalangan yang kaya saja )
.E` 47.··Ò¡ +.- _OÞ>4N ·g¡).O÷c4O
;}g` ÷u-Ò¡ ¯O4O¬³^¯- *+·· ´·O÷c·OUg¯4Ò
Og~).4Ò _OÞ.¯O¬³^¯- _OE©4-41^¯-4Ò
÷×-´¯=OE©^¯-4Ò ÷×^¯-4Ò ÷O):OO¯-
¯O·. ºº 4pO7¯4C ¯·.Ò÷1 4×u-4
g7.41g4^N·- ¯ª7¯Lg` _ .4`4Ò
Nª7¯¯·>-47 N·O÷c·O¯- +ÞÒ7ONC·· 4`4Ò
¯ª7¯¯Og4+ +Ou44N W-O÷_4^·· _
W-O¬³E>-4Ò -.- W Ep)³ -.- ÷³Cg³E-
´··³g¬^¯- ^_÷
7. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari
penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan
orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu.
apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan
bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.

Munafiqun ( 63 ) : 10 ( berikfaq dan bersedekahlah sebelum kematian datang )
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

36
W-O¬³g¼^Ò¡4Ò }g` E` ª7¯E4^~Ee4O }g)`
÷¯:·~ pÒ¡ ¬©)··4C Nª7E³4ÞÒ¡
÷ª¯OE©^¯- 4·O¬³4O·· ´p·4O ¨º¯O·¯
×/j_·>¯OE=Ò¡ -OÞ¯)³ ¯E_Ò¡ ±UC@O·~
¬+O³OÒ·· }7Ò¡4Ò =}g)` 4×-´·)UO¯-
^¯´÷
10. dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah
seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai
waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"

AlBaqarah ( 2 ) : 195 ( Berinfaq di jalan Allah )
W-O¬³g¼^Ò¡4Ò O)× ÷O):Ec *.- ºº4Ò
W-O¬³·U¬> ¯7¯Cg³uCÒ) OÞ¯)³
gO·¯¬U¯g+©¯- O W-EONL´O;OÒ¡4Ò O Ep)³
-.- OUg47© 4×-gL´O¯·÷©^¯- ^¯_)÷
195. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam
kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.
AlBaqarah ( 2 ) : 215 ( nafkah diberikan kepada ibu – bapak, kaum kerabat,dll )
¬C4^O¬U4*¯OEC -·O4` 4pO¬³g¼LNC W ¯¬~
.4` ¦+^³E¼^Ò¡ ;}g)` ¯O¯OE=
÷×^¯E³g¯4O·U)U·· 4×-)4O^~·-4Ò
_OE©4-41^¯-4Ò ÷×-´¯=OO^·¬-4Ò
÷×^¯-4Ò ÷O):OO¯- ¯ 4`4Ò
W-O¬UE¬^¼·> ;}g` ¯O¯OE= Ep)¯·· -.-
·gO) _¦1)U4× ^g¯)÷
215. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan
hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang
sedang dalam perjalanan." dan apa saja kebaikan yang kamu buat, Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya.

AlBaqarah ( 2 ) : 219 ( larangan isrof dalam nafkah harta )
¯ El4^O¬U4*¯OEC ^;4N @O;©EC^¯-
)O´OuOE©^¯-4Ò W ¯¬~ .E©)_1g· Eª^¦)³
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

37
¬OO)lº± ÷7g¼E44`4Ò +EELUg¯
.E©÷_÷©^¦)³4Ò +O4¯-±Ò¡ }g`
E©)_g¬^¼^^ ¯ ¬C4^O¬U4*¯OEC4Ò -·O4`
4pO¬³g¼LNC ÷¬~ 4O^¼E¬^¯- ¯
¬Cg¯EOE ÷×))-4lNC +.- Nª7¯·¯
ge4CE- ¯ª¬:^UE¬·¯ 4pÒNO-¯E¼4·>
^g¯_÷
219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang
besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". dan mereka bertanya
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan
ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir,

[136] Segala minuman yang memabukkan.


Albaqarah ( 2 ) : 254 ( berinfaq sebelum hari kiamat )
E_GCÒ^4C 4ׯg~-.- W-EONL4`-47
W-O¬³g¼^Ò¡ O©g` ª7¯E4^~Ee4O }g)`
÷¯l·~ pÒ¡ 4O)··4C ¬¯¯O4C ·º /7^14 gO1g·
ºº4Ò ¬--7= ºº4Ò ¬OE¬E¼E- ¯
4pÒNOg¼·¯^¯-4Ò Nª¬- 4pON©)U-¬¯-
^g)j÷
254. Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan
kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[160]. dan orang-
orang kafir Itulah orang-orang yang zalim.

[160] Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu
mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir.

Albaqarah ( 2 ) : 261 ( pemisalan orang yang berinfaq di jalan Allah )
N·1E` 4ׯg~-.- 4pO¬³g¼LNC
¯¦÷_·¯4O^`Ò¡ O)× ÷O):Ec *.-
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

38
÷·VE©E ·O*:EO ;e44±^Ò¡ E7¯lEc
º)4LEc O)× ÷]7 l·-+l4÷c
¬O·wWg)` lO*:EO ¯ +.-4Ò ÷-g¬º_NC
}E©g¯ +7.4=EC ¯ +.-4Ò 77´c4Ò v¦1)U4×
^gg¯÷
261. perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166]
adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat
gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui.

[166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan
perguruan, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

Albaqarah ( 2 ) : 267 – 268 ( setan membujuk untuk kikir )
E_GCÒ^4C 4ׯg~-.- W-EONL4`-47
W-O¬³g¼^Ò¡ }g` ge4:j´1·C 4`
¯¦+¯±=Oº± .O©g`4Ò E4;_4Ou=Ò¡ ª7¯·¯
=}g)` ^·¯O·- W ºº4Ò W-O÷©O©4O·>
E+1)lEC^¯- +OuLg` 4pO¬³g¼4¬>
ª+-¯O·¯4Ò gOC´Og·4*) ·º)³ pÒ¡
W-O¬_g©^¯¬> gOOg· _ W-EO÷©ÞU;N-4Ò
EpÒ¡ -.- ±/j_EN N³1g©EO ^gg_÷
÷}·C^OO=¯- Nª7÷³g¬4C 4O^³E¼^¯-
ª¬±NON`·4C4Ò g7.4=¯·E¼^¯) W
+.-4Ò ª7÷³g¬4C LE4Og¼^¯E` +OuLg)`
1E;_··4Ò ¯ +.-4Ò 77´c4Ò _¦1)U4× ^ggg÷
267. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan
sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu
kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan
mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.
268. syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir);
sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia[170]. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya)
lagi Maha Mengatahui.

[170] Balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia.
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

39

Ali-imron ( 3 ) : 92 ( menginfaqkan harta yang dicintai )
}·¯ W-O7¯E4·> ·O´¯^¯- _/4®EO
W-O¬³g¼L¬> O©g` ¬]Oc:g4q` _ 4`4Ò
W-O¬³g¼L¬> }g` ¡7¯/E* Ep)¯·· -.-
·gO) _¦1)U4× ^_g÷
92. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta
yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

Furqan ( 25 ) : 67 ( membelanjakan harta tidak israf dan tidak pula kikir )
4ׯg~-.-4Ò .-·O)³ W-O¬³E¼^Ò¡ ¯ª·¯
W-O¬·@O¯O+C ¯ª·¯4Ò W-Ò+O7¨^³4C 4p~º±4Ò
¬-u-4 ¬Cg¯·O 4`-4O·~ ^g_÷
67. dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan
adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian.

Ibrahim ( 14 ) : 31 ( berinfaq secara terang – terangan atau sembunyi )
¬~ EOg14lg¬g¢¯ 4ׯg~-.-
W-ONL4`-47 W-O÷©1´³NC ÞE_OÞUO¯-
W-O¬³g¼LNC4Ò O©g` ¯ª÷_4L^~Ee4O
-+O´c LO4Og^ºE4N4Ò }g)` ÷¯:·~ pÒ¡
4O)··4C ¬¯¯O4C ·º /7^14 gOOg· ºº4Ò NÞU´=
^@¯÷
31. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan
sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari
(kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan[790].

[790] Maksudnya: pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat, Lihat juga ayat 254 surat
(2) Al Baqarah.

Bab VIII
Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

40
Jual – Beli, Bisnis dan Distribusi
( maaf, Bab ini saya tulis no. surat dan ayat saja, karena sudah lumayan pegel
linu,hehe [ adi surya : tukang ketik ] )
ArRahman ( ) : 9
Jumu’ah ( ) : 9
Muthaffifin ( ) : 1 – 6
AnNisa ( 4 ) : 29
An’Am ( ) : 152
A’raf ( ) : 85
Hud ( ) : 84 – 85
Yusuf ( ) : 88
Israa’ ( ) : 35
Nur ( ) : 37
Asy-syuuaraa ( ) : 181 - 183

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

             
36. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan (bagi siapa yang dikehendaki-Nya). akan tetapi kebanyakan manusia tidak Mengetahui".

SABA’ ( 34 ) : 39                       
39. Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hambahamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya.

FAATIR ( 34 ) : 3 ( ingat nikmat ALLAH, yang member rezeki )                         
3. Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah Pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezki kepada kamu dari langit dan bumi ? tidak ada Tuhan selain dia; Maka Mengapakah kamu berpaling (dari ketauhidan)?

Az-ZUMAR ( 39 ) : 52 ( ALLAH peluas dan penyempit rejeki )                 

2

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )
52. dan tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah melapangkan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang dikehendaki-Nya? Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang beriman.

ASY-SYURAA ( 42 ) : 12 ( peluas dan penyempit rejeki )                
12. kepunyaan-Nya-lah perbendaharaan langit dan bumi; Dia melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya dan menyempitkan(nya). Sesungguhnya Dia Maha mengetahui segala sesuatu.

ASY-SYURAA ( 42 ) : 19 ( pemberi rejeki kepada yang DIA kehendaki )           
19. Allah Maha lembut terhadap hamba-hamba-Nya; Dia memberi rezki kepada yang di kehendaki-Nya dan Dialah yang Maha kuat lagi Maha Perkasa.

ASY-SYURAA ( 42 ) : 27 ( pengandaian ALLAH tentang pelapangan rejeki )                    
27. dan Jikalau Allah melapangkan rezki kepada hamba-hamba-Nya tentulah mereka akan melampaui batas di muka bumi, tetapi Allah menurunkan apa yang dikehendaki-Nya dengan ukuran. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui (keadaan) hamba-hamba-Nya lagi Maha melihat.

3

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )

Al-Baqarah ( 2 ) : 212 ( memberi rejeki yang dikehendaki )

                      
212. kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir, dan mereka memandang hina orangorang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. dan Allah memberi rezki kepada orang-orang yang dikehendaki-Nya tanpa batas.

Al-Maida ( 5 ) : 64 ( member rejeki kepada yang IA kehendaki )               
64. kemudian kamu berpaling setelah (adanya perjanjian) itu, Maka kalau tidak ada karunia Allah dan rahmatNya atasmu, niscaya kamu tergolong orang yang rugi.

Yunus ( 10 ) : 21 ( Maha pemberi rejeki )                              
31. Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang Kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan

4

[709] Yang dimaksud binatang melata di sini ialah segenap makhluk Allah yang bernyawa. Maka sembahlah Dia. Tuhan kamu. Hud ( 11 ) : 3 ( memberikan kelebihan kepada tertentu )                                   3. Maka Apakah kamu tidak mengambil pelajaran? Hud ( 11 ) : 6 ( setiap makhluk dijamin rejekinya )                    6. dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya[710]. 5 . kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy untuk mengatur segala urusan. dan dapat juga diartikan bahwa pergiliran kekuasaan diantara bangsa-bangsa dan timbul tenggelamnya sesuatu umat adalah menurut hukum Allah. dan telur dari ayam.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) mengeluarkan yang mati dari yang hidup[689] dan siapakah yang mengatur segala urusan?" Maka mereka akan menjawab: "Allah". semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh). Maka Katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-Nya)?" [689] Sebagian mufassirin memberi misal untuk ayat ini dengan mengeluarkan anak ayam dari telur. dan tidak ada suatu binatang melata[709] pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya. Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. dan menurut sebagian ahli tafsir yang lain maksud tempat berdiam ialah tulang sulbi dan tempat penyimpanan ialah rahim. (Dzat) yang demikian Itulah Allah. [710] Menurut sebagian ahli tafsir yang dimaksud dengan tempat berdiam di sini ialah dunia dan tempat penyimpanan ialah akhirat. tiada seorangpun yang akan memberi syafa'at kecuali sesudah ada izin-Nya.

Padahal kehidupan dunia itu (dibanding dengan) kehidupan akhirat. hanyalah kesenangan (yang sedikit). tetapi orang-orang yang dilebihkan (rezkinya itu) tidak mau memberikan rezki mereka kepada budak-budak yang mereka miliki. agar mereka sama (merasakan) rezki itu. Al-Israa ( 17 ) : 30 ( meluaskan dan menyempitkan rejeki kepada yang DIA kehendaki ) 6 .Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) ArRad ( 13 ) : 26 ( ALLAH meluaskan dan menyempitkan rejeki kepada yang dikehendaki )                   26. Allah meluaskan rezki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Maka mengapa mereka mengingkari nikmat Allah[832]?. [832] Ayat ini salah satu dasar Ukhuwah dan Persamaaan dalam Islam. mereka bergembira dengan kehidupan di dunia. dan Allah melebihkan sebahagian kamu dari sebagian yang lain dalam hal rezki. AnNahl ( 16 ) : 71 ( ALLAH melebihkan rejeki dari yang lain )                          71.

dan supaya Allah menambah karunia-Nya kepada mereka. An-Nur ( 24 ) : 38 ( ALLAH member rejeki kepada yang DIA kehendaki )                 38. dan Allah memberi rezki kepada siapa yang dikehendaki-Nya tanpa batas. Bab II Kerja / Usaha AzZumar ( 39 ) : 39 ( Himbauan untuk bekerja )            39. (Meraka mengerjakan yang demikian itu) supaya Allah memberikan Balasan kepada mereka (dengan balasan) yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka kelak kamu akan mengetahui. Katakanlah: "Hai kaumku. Bekerjalah sesuai dengan keadaanmu. Sesungguhnya aku akan bekerja (pula). 7 .Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )               30. Sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rezki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkannya. Sesungguhnya Dia Maha mengetahui lagi Maha melihat akan hamba-hamba-Nya.

Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh. Maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Maka itu adalah untuk dirinya sendiri. Ahqaf ( 46 ) : 19 ( derajat yang diberikan sesuai dengan apa yang kita kerjakan )            19.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Jatsiyah ( 45 ) : 15 ( mengerjakan amal baik ataupun buruk akan kembali kepada diri sendiri )               15. apabila telah ditunaikan shalat. kemudian kepada Tuhanmulah kamu dikembalikan. Al-Mulk ( 67 ) : 2 ( Allah menguji siapa yang lebih baik amalnya )              8 . dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan. dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. dan Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan. Maka bertebaranlah kamu di muka bumi. bertebaranlah di muka Bumi untuk mencari karunia Allah )                 10. Al-Jumuah ( 62 ) : 10 ( usai sholat.

siapakah (di antara kita) yang akan memperoleh hasil yang baik di dunia ini[507]. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan mendapatkan keberuntungan. yang menjadikan mati dan hidup. [506] Artinya: tetaplah dalam kekafiranmu sebagaimana aku tetap dalam keislamanku. supaya Dia menguji kamu. 9 . Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu. An’Am ( 6 ) : 135 ( bekerjalah sepenuh kemampuan )                      135. Katakanlah: "Hai kaumku. siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Sesungguhnya akupun berbuat (pula). berbuatlah sepenuh kemampuanmu[506].Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 2. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebahagian dari rezki-Nya. kelak kamu akan mengetahui. dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. An’Am ( 6 ) : 132 ( derajat berbanding lurus dengan apa yang dikerjakan )            132. Al-Mulk ( 67 ) : 15 ( berjalanlah di muka bumi untuk mencari rejeki )                 15. dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan. dan masing-masing orang memperoleh derajat-derajat (seimbang) dengan apa yang dikerjakannya. [507] Maksudnya: Allah menjadikan dunia sebagai tempat mencari (hasil) yang baik Yaitu kebahagiaan diakhirat.

kemudian kamu dikembalikan kepada yang mengetahui yang ghaib dan yang nyata. lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. (karena) Sesungguhnya Allah telah memberitahukan kepada Kami beritamu yang sebenarnya. Hud ( 11 ) : 93 ( bekerjalah. karena Allah dan Rasul melihat kerjamu )                   105. dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) AtTaubah ( 9 ) : 94 ( Allah dan Rasul melihat pekerjaan umat )                                  94. Katakanlah: "Janganlah kamu mengemukakan 'uzur. mereka (orang-orang munafik) mengemukakan 'uzurnya kepadamu. Kami tidak percaya lagi kepadamu. apabila kamu telah kembali kepada mereka (dari medan perang). AtTaubah ( 9 ) : 105 ( Bekerjalah kamu. dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata. Maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu. karena kami bekerja ) 10 . lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. dan Allah serta RasulNya akan melihat pekerjaanmu.

dan tunggulah azab (Tuhan). Sesungguhnya akupun menunggu bersama kamu. lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang. kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakannya dan siapa yang berdusta. berbuatlah menurut kemampuanmu." Israa’ ( 17 ) : 12 ( waktu siang hari adalah waktu kita mencari karunia Allah )                           12. dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyayang terhadapmu. dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas. dan (dia berkata): "Hai kaumku. Israa’ ( 17 ) : 66 ( kapal dilayarkan oleh Allah untuk mencari karunia Allah )                 66. agar kamu mencari sebahagian dari karuniaNya. Tuhan-mu adalah yang melayarkan kapal-kapal di lautan untukmu. 11 . dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Sesungguhnya akupun berbuat (pula). agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                       93.

[1174] Yaitu: dengan seizin Allah dan dengan sekehendak-Nya. ArRum ( ) : 46 ( agar mencari karuniaNYA )                   46. dan di antara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira[1173] dan untuk merasakan kepadamu sebagian dari rahmat-Nya dan supaya kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya[1174] dan (juga) supaya kamu dapat mencari karunia-Nya.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Al-Qashas ( 28 ) : 77 ( carilah anugrah Allah. dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat. [1173] Pembawa berita gembira Maksudnya: awan yang tebal yang ditiup angin lalu menurunkan hujan. mudah-mudahn kamu bersyukur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. 12 . dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik. kepadamu. untuk akhirat dan jangan lupakan duniamu )                                77. karenanya dapat dirasakan rahmat Allah dengan tumbuhnya biji-biji yang telah disemaikan dan menghijaunya tanamantanaman serta berbuahnya tumbutumbuhan dan sebagainya.

dan Dialah yang Maha Tinggi lagi Maha besar. Barangsiapa yang kafir. AsSyura ( 42 ) : 4 ( bagiNya apa yang ada di langit dan bumi )             4. dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kemurkaan pada sisi Tuhannya dan kekafiran orang-orang yang kafir itu tidak lain hanyalah akan menambah kerugian mereka belaka.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Bab III Kepemilikan / Khalifah di Bumi Faatir ( 35 ) : 39 ( menjadikan khalifah di bumi )                             39. Maka (akibat) kekafirannya menimpa dirinya sendiri. AsSyura ( 42 ) : 53 ( bagiNya apa yang di langit dan bumi )                  13 . kepunyaan-Nya-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dia-lah yang menjadikan kamu khalifah-khalifah di muka bumi.

Najm ( 53 ) : 31 ( bagiNya apa yang di lagit dan bumi )                  31. Dia memberikan ampun kepada siapa yang dikehendaki-Nya dan mengazab siapa yang dikehendaki-Nya. Zukhruf ( 43 ) : 10 ( Allah menjadikan bumi untuk manusia )             10. dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. bahwa kepada Allah-lah kembali semua urusan. (yaitu) jalan Allah yang Kepunyaan-Nya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. dan hanya kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi. yang menjadikan bumi untuk kamu sebagai tempat menetap dan Dia membuat jalan-jalan di atas bumi untuk kamu supaya kamu mendapat petunjuk. dan hanya kepunyaan Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi supaya Dia memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa yang telah mereka kerjakan dan memberi Balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (syurga). Fath ( 48 ) : 14 ( kepunyaanNya kerajaan bumi dan langit )                  14. Hadid ( 57 ) : 5 ( bagiNya kerajaan langit dan bumi ) 14 .Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 53. Ingatlah.

kepunyaan-Nya-lah kerajaan langit dan bumi. Munafiqun ( 63 ) : 7 ( kepunyaan Allah gudang – gudang langit dan bumi )                       7. tetapi orang-orang munafik itu tidak memahami. AlBaqarah(2) : 29 – 30 ( Bumi untuk manusia dan manusia sebagai khalifah bumi )                                                     15 ." Padahal kepunyaan Allah-lah perbendaharaan langit dan bumi.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )           5. mereka orang-orang yang mengatakan (kepada orang-orang Anshar): "Janganlah kamu memberikan perbelanjaan kepada orang-orang (Muhajirin) yang ada disisi Rasulullah supaya mereka bubar (meninggalkan Rasulullah). dan kepada Allah-lah dikembalikan segala urusan.

116. kemudian Kami jadikan kamu pengganti-pengganti (mereka) di muka bumi sesudah mereka. karena ia selalu berhadapan dengan Allah." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. lalu dijadikan-Nya tujuh langit. Dia-lah Allah. sebab itu di mana saja manusia berada. supaya Kami memperhatikan bagaimana kamu berbuat. Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. 30. Maha suci Allah. Yunus ( 10 ) : 14 ( menjadikan kalian khalifah bumi )            14. mereka (orang-orang kafir) berkata: "Allah mempunyai anak"." AlBaqarah (2) : 115 – 116 ( bagi Allah bagian barat dan timur )                                  115. [83] Disitulah wajah Allah maksudnya. kekuasaan Allah meliputi seluruh alam.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 29. bahkan apa yang ada di langit dan di bumi adalah kepunyaan Allah. Maka kemanapun kamu menghadap di situlah wajah Allah[83]. AnNur ( 24 ) : 55 ( janji Allah kepada orang – orang yang mengerjakan amal saleh ) 16 . dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. semua tunduk kepada-Nya. Allah mengetahui perbuatannya. yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit. Sesungguhnya Allah Maha Luas (rahmat-Nya) lagi Maha mengetahui. ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. dan kepunyaan Allah-lah timur dan barat.

Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik. sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                                          55. dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka. 17 . Hai sekalian manusia. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Bab IV Konsumsi AlBaqarah (2) : 168 ( makanlah yang halal dan toyyib )                   168. sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka. makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu. dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan.sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi.

daging babi. tetapi Barangsiapa dalam Keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. Maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah. darah. [108] Haram juga menurut ayat ini daging yang berasal dari sembelihan yang menyebut nama Allah tetapi disebut pula nama selain Allah. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Hai orang-orang yang beriman.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) AlBaqarah (2) : 172 – 173 ( makan yang toyyib dan bersyukur dan makanan – makanan yang diharamkan )                                            172. AlBaqarah (2) : 188 ( jangan memakan harta dengan cara yang batil )                   18 . makanlah di antara rezki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah. dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah[108]. 173.

dan sebutlah nama Allah atas binatang buas itu (waktu melepaskannya)[401]. [401] Maksudnya: di waktu melepaskan binatang buas itu disebut nama Allah sebagai ganti binatang buruan itu sendiri menyebutkan waktu menerkam buruan. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu[400]. Al-Maidah ( 5 ) : 4 ( dihalalkan makanan yang toyyib )                                      4. Al-Maidah ( 5 ) : 87 – 88 ( jangan mengharamkan yang halal dan mengahalalkan yang haram ) 19 . supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa. Sesungguhnya Allah Amat cepat hisab-Nya. dan bertakwalah kepada Allah. dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim. [399] Maksudnya: binatang buas itu dilatih menurut kepandaian yang diperolehnya dari pengalaman. Katakanlah: "Dihalalkan bagimu yang baik-baik dan (buruan yang ditangkap) oleh binatang buas yang telah kamu ajar dengan melatih nya untuk berburu. mereka menanyakan kepadamu: "Apakah yang Dihalalkan bagi mereka?". [400] Yaitu: buruan yang ditangkap binatang buas semata-mata untukmu dan tidak dimakan sedikitpun oleh binatang itu. Padahal kamu mengetahui.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 188. kamu mengajarnya menurut apa yang telah diajarkan Allah kepadamu[399]. pikiran manusia dan ilham dari Allah tentang melatih binatang buas dan cara berburu.

dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya. dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. setelah ditulis masing-masing Yaitu dengan: lakukanlah. sedang yang ketiga tidak ditulis apa-apa. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Hai orang-orang yang beriman. dll )                 90. dan janganlah kamu melampaui batas. kalau yang terambil anak panah yang tidak ada tulisannya. janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu. 20 . Hai orang-orang yang beriman. Maka undian diulang sekali lagi. bila mereka hendak melakukan sesuatu Maka mereka meminta supaya juru kunci ka'bah mengambil sebuah anak panah itu. 88. diletakkan dalam sebuah tempat dan disimpan dalam Ka'bah. (berkorban untuk) berhala. jangan lakukan. Caranya Ialah: mereka ambil tiga buah anak panah yang belum pakai bulu. Terserahlah nanti Apakah mereka akan melakukan atau tidak melakukan sesuatu. brjudi. adalah Termasuk perbuatan syaitan. orang Arab Jahiliyah menggunakan anak panah yang belum pakai bulu untuk menentukan Apakah mereka akan melakukan suatu perbuatan atau tidak. mengundi nasib dengan panah[434].Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                                  87. Sesungguhnya (meminum) khamar. Al-Maidah ( 5 ) : 90 ( pelarangan meminum khamer. [434] Al Azlaam artinya: anak panah yang belum pakai bulu. sesuai dengan tulisan anak panah yang diambil itu. berjudi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu. dan bagi orang-orang yang dalam perjalanan. agar kamu mendapat keberuntungan. karena telah mati terapung atau terdampar dipantai dan sebagainya. kolam dan sebagainya. Katakanlah: "tidak sama yang buruk dengan yang baik.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Al-Maidah ( 5 ) : 96 ( halal buruan laut dan pelarangan menangkap hewan saat ikhram darat )                        96. dan bertakwalah kepada Allah yang kepada-Nyalah kamu akan dikumpulkan. dan diharamkan atasmu (menangkap) binatang buruan darat. Termasuk juga dalam pengertian laut disini Ialah: sungai. memukat dan sebagainya. selama kamu dalam ihram. Dihalalkan bagimu binatang buruan laut[442] dan makanan (yang berasal) dari laut[443] sebagai makanan yang lezat bagimu. [443] Maksudnya: ikan atau binatang laut yang diperoleh dengan mudah. Al-Maidah ( 5 ) : 100 ( tidak sama anatara buruk dan baik )                  100. [442] Maksudnya: binatang buruan laut yang diperoleh dengan jalan usaha seperti mengail. danau." Al-An’am ( 6 ) : 142 ( hewan ternak ada yang untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih sebagai rejeki Allah )           21 . Maka bertakwalah kepada Allah Hai orang-orang berakal.

sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas. angsa dan lain-lain. kecuali kalau makanan itu bangkai.atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Kami haramkan segala binatang yang berkuku[517] dan dari sapi dan domba. Demikianlah Kami hukum mereka disebabkan kedurhakaan mereka. 22 . Maka Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". dan kepada orang-orang Yahudi. Kami haramkan atas mereka lemak dari kedua binatang itu. selain lemak yang melekat di punggung keduanya atau yang di perut besar dan usus atau yang bercampur dengan tulang. atau darah yang mengalir atau daging babi karena Sesungguhnya semua itu kotor . sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya. seperti: unta.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )          142. sebahagian ahli tafsir mengartikan dengan hewan yang berkuku satu seperti kuda. Al-An’am ( 6 ) : 145 – 146 ( hal – hal yang dilarang untuk di konsumsi )                                                                          145. itik. Barangsiapa yang dalam Keadaan terpaksa. dan Sesungguhnya Kami adalah Maha benar. 146. dan di antara hewan ternak itu ada yang dijadikan untuk pengangkutan dan ada yang untuk disembelih. dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaKu. makanlah dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. [517] Yang dimaksud dengan binatang berkuku di sini ialah binatang-binatang yang jari-jarinya tidak terpisah antara satu dengan yang lain. keledai dan lain-lain.

dll )                                                                              31. Makan dan minumlah." Demikianlah Kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi orang-orang yang mengetahui.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) A’raf ( ) : 31 – 33 ( pelarangan Israf. dan janganlah berlebih-lebihan[535]. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui. Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji. khusus (untuk mereka saja) di hari kiamat[536]. dan perbuatan dosa." 23 . pakailah pakaianmu yang indah di Setiap (memasuki) mesjid[534]. fasik. 33. 32. Hai anak Adam. Katakanlah: "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkan-Nya untuk hambahamba-Nya dan (siapa pulakah yang mengharamkan) rezki yang baik?" Katakanlah: "Semuanya itu (disediakan) bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia. melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar.

dan bertakwalah kepada Allah.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) [534] Maksudnya: tiap-tiap akan mengerjakan sembahyang atau thawaf keliling ka'bah atau ibadat-ibadat yang lain. dll )                                       114. Nahl ( 16 ) : 114 – 115 ( makanlah yang halal dan toyyib. Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu. [536] Maksudnya: perhiasan-perhiasan dari Allah dan makanan yang baik itu dapat dinikmati di dunia ini oleh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang tidak beriman. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai. 115. haram darah. Israa’ ( 17 ) : 26 – 27 ( larangan mubadzir ) 24 . jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah. [535] Maksudnya: janganlah melampaui batas yang dibutuhkan oleh tubuh dan jangan pula melampaui batas-batas makanan yang dihalalkan. tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas. Anfal ( 8 ) : 69 ( makanlah yang halal toyyib di ghonimah )               69. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. sebagai makanan yang halal lagi baik. Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. sedang di akhirat nanti adalah semata-mata untuk orang-orang yang beriman saja. darah. Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezki yang telah diberikan Allah kepadamu. dan syukurilah nikmat Allah.

Sesungguhnya Kami telah mengutus Rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah Kami turunkan bersama mereka Al kitab dan neraca (keadilan) supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. 25 . Bab V Industri / Produksi Al-Hadid ( 57 ) : 25 ( logam yang kuat dan multiguna )                                25. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya. (supaya mereka mempergunakan besi itu) dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong (agama)Nya dan rasul-rasul-Nya Padahal Allah tidak dilihatnya.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                       26. dan Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia. kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. 27. Sesungguhnya Allah Maha kuat lagi Maha Perkasa.

Sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan. dan janganlah kamu bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim itu. berkatalah Nuh: "Jika kamu mengejek Kami. mereka mengejeknya. yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) A’raaf ( 7 ) : 26 ( tentang pakaian )                       26. Maka Sesungguhnya Kami (pun) mengejekmu sebagaimana kamu sekalian mengejek (kami). dan mulailah Nuh membuat bahtera. 38. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. [530] Maksudnya Ialah: umat manusia [531] Maksudnya Ialah: selalu bertakwa kepada Allah. Hai anak Adam[530]. dan pakaian takwa[531] Itulah yang paling baik. 26 . dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu Kami. Hud ( 11 ) : 37 – 38 ( buatlah perahu )                                   37. dan Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan meliwati Nuh.

bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud". Bab VI Fungsi Al – Quran dan Rasulullah SAW.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Saba’ ( ) : 10 ( daud menundukkan besi )                 10. (kami berfirman): "Hai gunung-gunung dan burung-burung. Asy-Syura ( 42 ) : 7 ( Al-quran berbahasa arab sebagai tunzir / peringatan )                         27 . dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Daud kurnia dari kami. dan Kami telah melunakkan besi untuknya.

Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) 7. dan sebelum Al Quran itu telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. segolongan masuk surga. mereka berkata: "Hai kaum Kami. Sesungguhnya Kami mengutus kamu sebagai saksi. 28 . pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Faath ( 48 ) : 8 ( Rasul sebagai saksi. pembawa berita gembira dan pemberi peringatan )       8. Ahqaaf ( 46 ) : 30 ( petunjuk untuk jalan yang lurus )                     30. Demikianlah Kami wahyukan kepadamu Al Quran dalam bahasa Arab. dan ini (Al Quran) adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ahqaaf ( 46 ) : 12 ( membenarkan kitab nabi musa )                   12. [1339] Maksudnya: penduduk dunia seluruhnya. Sesungguhnya Kami telah mendengarkan kitab (Al Quran) yang telah diturunkan sesudah Musa yang membenarkan Kitab-Kitab yang sebelumnya lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus. supaya kamu memberi peringatan kepada Ummul Qura (penduduk Mekah) dan penduduk (negeri-negeri) sekelilingnya[1339] serta memberi peringatan (pula) tentang hari berkumpul (kiamat) yang tidak ada keraguan padanya. dan segolongan masuk Jahannam.

(dan mengutus) seorang Rasul yang membacakan kepadamu ayat-ayat Allah yang menerangkan (bermacammacam hukum) supaya Dia mengeluarkan orang-orang yang beriman dan beramal saleh dari kegelapan kepada cahaya. dan Barangsiapa beriman kepada Allah dan mengerjakan amal yang saleh niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Thalaq ( 65 ) : 11 ( mengeluarkan dari kegelapan )                                      11. dan Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Penyantun lagi Maha Penyayang terhadapmu.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Hadid ( 57 ) : 9 ( mengeluarkan dari kegelapan )                    9. Sesungguhnya Allah memberikan rezki yang baik kepadanya. AlBaqarah ( 2 ) : 185 ( sebagai petunjuk dan pembeda antara yang hak dan yang batil )                      29 . Dialah yang menurunkan kepada hamba-Nya ayat-ayat yang terang (Al-Quran) supaya Dia mengeluarkan kamu dari kegelapan kepada cahaya. mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.

pada hari-hari yang lain. karena itu. Maka (wajiblah baginya berpuasa). dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dia menurunkan Al kitab (Al Quran) kepadamu dengan sebenarnya. Allah menghendaki kemudahan bagimu. sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. Maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Hai manusia. AnNisa ( ) : 174 ( bukti kebenaran dan cahaya yang terang )             174. supaya kamu bersyukur. Ali-Imron ( 3 ) : 3 ( membenarkan kitab taurat dan injil )             3. dan Barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka).Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                            185. (Muhammad dengan mukjizatnya) dan telah Kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang (Al Quran). membenarkan kitab yang telah diturunkan sebelumnya dan menurunkan Taurat dan Injil. Al-Maidah ( 5 ) : 48 ( pembawa kebenaran dan membenarkan ) 30 . dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu. Barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu. (Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan.

[422] Maksudnya: umat Nabi Muhammad s.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                                                           48. untuk tiap-tiap umat diantara kamu[422]. Yaitu Kitab-Kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian[421] terhadap Kitab-Kitab yang lain itu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. dan Al-Quran itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati. [421] Maksudnya: Al Quran adalah ukuran untuk menentukan benar tidaknya ayat-ayat yang diturunkan dalam Kitab-Kitab sebelumnya.w. Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Maka ikutilah Dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat. tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-Nya kepadamu. hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya. dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran. niscaya kamu dijadikan-Nya satu umat (saja).a. dan umat-umat yang sebelumnya. 31 . membenarkan apa yang sebelumnya. lalu diberitahukan-Nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Al-An’am ( 6 ) : 155 ( Alquran Diberkati )          155. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Sekiranya Allah menghendaki.

petunjuk dan rahmat )                                        157. disebabkan mereka selalu berpaling." Sesungguhnya telah datang kepada kamu keterangan yang nyata dari Tuhanmu. Maka janganlah ada kesempitan di dalam dadamu karenanya. A’raaf (7) : 188 ( Rasul sebagai pemberi peringatan dan pembawa berita gembira )                   32 . dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Al-An’am ( 6 ) : 157 ( Al-Quran sebagai keterangan. petunjuk dan rahmat. A’raaf ( 7 ) : 2 ( Alquran sebagai memberi peringatan dan menjadi pelajaran bagi orang – orang yang beriman )               2. supaya kamu memberi peringatan dengan kitab itu (kepada orang kafir). Maka siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mendustakan ayat-ayat Allah dan berpaling daripadanya? kelak Kami akan memberi Balasan kepada orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Kami dengan siksa yang buruk. tentulah Kami lebih mendapat petunjuk dari mereka. atau agar kamu (tidak) mengatakan: "Sesungguhnya Jikalau kitab ini diturunkan kepada Kami. ini adalah sebuah kitab yang diturunkan kepadamu.

dan Sekiranya aku mengetahui yang ghaib. aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan. menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang berbuat kebaikan. dan Tiadalah Kami mengutus kamu. 33 . menjdi petunjuk dan rahmat )          2. melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. Anbiya ( 21 ) : 107 ( Rasul sebagai rahmat bagi semesta alam )       107. 3. Lukman ( 31 ) : 2 – 3 ( alquran mengandung hikmat. Inilah ayat-ayat Al Quran yang mengandung hikmat.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )              188. dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman". Ahzab ( 33 ) : 45 – 46 ( Rasul untuk ditaati )                             33. tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudharatan. dan hendaklah kamu tetap di rumahmu[1215] dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orangorang Jahiliyah yang dahulu[1216] dan dirikanlah shalat. Katakanlah: "Aku tidak berkuasa menarik kemanfaatan bagi diriku dan tidak (pula) menolak kemudharatan kecuali yang dikehendaki Allah. tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya.

infaq. dan yang dimaksud Jahiliyah sekarang ialah Jahiliyah kemaksiatan. shodaqoh dan waqaf ) dan Redistribusi Harta Faathir (35) : 29 (menginfaqkan rejeki adalah perdagangan yang tak akan merugi)                  29. mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.w. Adz-Dzariyaat ( 51 ) : 19 ( di setiap harta terdapat hak orang miskin )       19.rahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan. Yaitu keluarga rumah tangga Rasulullah s. [1215] Maksudnya: isteri-isteri Rasul agar tetap di rumah dan ke luar rumah bila ada keperluan yang dibenarkan oleh syara'. [1417] Orang miskin yang tidak mendapat bagian Maksudnya ialah orang miskin yang tidak meminta-minta. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian[1417]. [1216] Yang dimaksud Jahiliyah yang dahulu ialah Jahiliah kekafiran yang terdapat sebelum Nabi Muhammad s.a. 34 . perintah ini juga meliputi segenap mukminat.w.a. Bab VII ZISWAQ ( zakat. [1217] Ahlul bait di sini. Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang Kami anuge. Hai ahlul bait[1217] dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya. yang terjadi sesudah datangnya Islam.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu.

Maka tinggalkanlah. Munafiqun ( 63 ) : 10 ( berikfaq dan bersedekahlah sebelum kematian datang ) 35 . [1456] Yang dimaksud dengan menguasai di sini ialah penguasaan yang bukan secara mutlak. apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah. anak-anak yatim. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan (sebagian) dari hartanya memperoleh pahala yang besar. hak milik pada hakikatnya adalah pada Allah. Al-Hasyr ( 59 ) : 7 ( pelarangan harta yang berputar di kalangan yang kaya saja )                                          7. kaum kerabat. untuk rasul. dan apa yang dilarangnya bagimu. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya. karena itu tidaklah boleh kikir dan boros. Maka terimalah. manusia menafkahkan hartanya itu haruslah menurut hukum-hukum yang telah disyariatkan Allah. orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah telah menjadikan kamu menguasainya[1456].Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Al-Hadid ( 57 ) : 7 ( berinfaq akan memperoleh pahala yang besar )                  7. apa yang diberikan Rasul kepadamu. supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. dan bertakwalah kepada Allah.

lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku.dll )                          215.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                       10. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak. dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah." dan apa saja kebaikan yang kamu buat. dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. kaum kerabat. AlBaqarah ( 2 ) : 215 ( nafkah diberikan kepada ibu – bapak. mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah Maha mengetahuinya. yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?" AlBaqarah ( 2 ) : 195 ( Berinfaq di jalan Allah )                  195. kaum kerabat. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. anak-anak yatim. dan berbuat baiklah. mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat. AlBaqarah ( 2 ) : 219 ( larangan isrof dalam nafkah harta )          36 . orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan.

Hai orang-orang yang beriman. Albaqarah ( 2 ) : 261 ( pemisalan orang yang berinfaq di jalan Allah )        37 . Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia. dan orangorang kafir Itulah orang-orang yang zalim. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. [160] Syafa'at: usaha perantaraan dalam memberikan sesuatu manfaat bagi orang lain atau mengelakkan sesuatu mudharat bagi orang lain. syafa'at yang tidak diterima di sisi Allah adalah syafa'at bagi orang-orang kafir. tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". [136] Segala minuman yang memabukkan. Albaqarah ( 2 ) : 254 ( berinfaq sebelum hari kiamat )                        254.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                       219. mereka bertanya kepadamu tentang khamar[136] dan judi. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan. belanjakanlah (di jalan Allah) sebagian dari rezki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli dan tidak ada lagi syafa'at[160].

Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya. dan ketahuilah. pada tiap-tiap bulir seratus biji. nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu.Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA )                     261. pembangunan perguruan. Hai orang-orang yang beriman. 38 . perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah[166] adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengatahui. rumah sakit. syaitan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan (kikir). [166] Pengertian menafkahkan harta di jalan Allah meliputi belanja untuk kepentingan jihad. 268. [170] Balasan yang lebih baik dari apa yang dikerjakan sewaktu di dunia. usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha mengetahui. bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Albaqarah ( 2 ) : 267 – 268 ( setan membujuk untuk kikir )                                                 267. Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. sedang Allah menjadikan untukmu ampunan daripada-Nya dan karunia[170].

dan tidak (pula) kikir. Lihat juga ayat 254 surat (2) Al Baqarah. dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta). [790] Maksudnya: pada hari kiamat itu tidak ada penebusan dosa dan pertolongan sahabat. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. Furqan ( 25 ) : 67 ( membelanjakan harta tidak israf dan tidak pula kikir )             67. Ibrahim ( 14 ) : 31 ( berinfaq secara terang – terangan atau sembunyi )                       31. Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat. menafkahkan sebahagian rezki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada bari itu tidak ada jual beli dan persahabatan[790]. kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna). mereka tidak berlebihan. Bab VIII 39 .Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Ali-imron ( 3 ) : 92 ( menginfaqkan harta yang dicintai )                  92. sebelum kamu menafkahkan sehahagian harta yang kamu cintai.

183 40 . Bab ini saya tulis no. Bisnis dan Distribusi ( maaf. surat dan ayat saja. karena sudah lumayan pegel linu.hehe [ adi surya : tukang ketik ] ) ArRahman ( ) : 9 Jumu’ah ( ) : 9 Muthaffifin ( ) : 1 – 6 AnNisa ( 4 ) : 29 An’Am ( ) : 152 A’raf ( ) : 85 Hud ( ) : 84 – 85 Yusuf ( ) : 88 Israa’ ( ) : 35 Nur ( ) : 37 Asy-syuuaraa ( ) : 181 .Oleh : Irham Zaki ( dosen FEB UA dan kandidat doctor of Islamic Economics di S3 Ekonomi Islam UA ) Jual – Beli.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful