Jurnal Akademik 2006 IPTAR

Tahap Punca Tekanan dan Strategi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Kota Samarahan, Sarawak
Oleh Safiah Hj Shain Setiausaha Gerko Institut Perguruan Tun Abdul Razak

Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap punca tekanan yang utama dari aspek tingkah laku pelajar, tuntutan professional, pengurusan sekolah, beban tugas, persekitaran sekolah dan hubungan interpersonel serta strategi menangani tekanan yang berkesan dalam mengurangkan tekanan tersebut. Dapatan kajian menunjukkan bahawa punca tekanan utama guru-guru ialah dari aspek beban tugas iaitu berada pada tahap sederhana dengan nilai min 3.60 diikuti oleh punca dari aspek tingkah laku pelajar, tuntutan professional, pengurusan sekolah dan persekitaran sekolah. Strategi menangani tekanan yang paling berkesan ialah dengan mengamalkan suruhan agama diikuti dengan mengamalkan gaya hidup sihat dan belajar mengawal emosi.

Pendahuluan
Pengenalan
Tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Tekanan boleh berlaku di mana-mana, sama ada dalam kehidupan seharian, dalam alam pekerjaan ataupun dalam hal-hal peribadi. Tekanan yang dihadapi oleh pekerja akan memberi kesan terhadap kualiti kerja dan prestasi pekerja di sesebuah organisasi sekiranya masalah yang dihadapi tidak diselesaikan segera. Kirsta (1986) menyatakan bahawa tekanan boleh terdiri daripada tekanan terkawal atau tidak terkawal. Tekanan terkawal akan memberi kesan yang positif kepada pekerja manakala tekanan yang tidak terkawal akan memberi kesan yang negatif terhadap pekerja dan organisasi. Tekanan ini akan menyebabkan seseorang itu berasa bosan, hilang keyakinan dan sebagainya. Dalam pengajarannya, seorang guru melibatkan dirinya secara total, sama ada dari segi fizikal (contoh : pegerakan tangan, intonasi suara, pergerakan kaki, ekspresi muka), mental (contoh : jenis soalan ditanya, jenis aktiviti yang perlu dijalankan) atau pun secara afektif (contoh : memberi peneguhan positif, galakan, menunjukkan kasih sayang, empati dan understanding). Dalam kesemua tugas ini, ia juga perlu mengekalkan hubungan interpersonel yang baik dengan semua murid, rakan sejawat, kakitangan sekolah serta para ibu bapa. Memandangkan tuntutan-tuntutan yang pelbagai dan berat ini, adalah tidak hairan bahawa kajian-kajian yang lepas telah menunjukkan bahawa seorang guru mengalami tahap tekanan yang sangat tinggi. (Suseela, 1994; Sarros & Sarros 1990). Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutamanya masalah disiplin pelajar, bebanan kerja , isu SSM dan PTK serta perubahan dasar yang tidak pernah selesai. Kesemua ini menuntut kepada perubahan pandangan guru terhadap persekitaran mereka. Perubahan ini pasti menyebabkan tekanan ke atas guru. Fenomena guru mengambil keputusan bersara awal sering dikaitkan dengan perubahan kurikulum baru dalam sistem pendidikan Malaysia. Perubahan itu dikatakan menyebabkan senarai tugas guru semakin panjang dan harapan terhadap guru semakin tinggi, sedangkan keadaan lain tidak banyak berubah (Amla Mohd Salleh, 1994). Guru sendiri dan persekitaran proses pembelajaran itu tidak disediakan dengan sempurna bagi menghadapi perubahan. Dengan itu, guru berasa amat kecewa kerana tidak mampu menangani tugas dan harapan yang sudah berubah. Dalam konteks Negeri Sarawak, Menteri Pembangunan Industri, Datuk Abang Johari Bin Tun Abang Hj Openg selaku menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal pendidikan telah menjelaskan sebab-sebab mengapa 75 guru di Sarawak telah meninggalkan profesion perguruan (semenjak 1993 hingga Mei 1996). Antara alasannya ialah

10

tuntutan profesional. “Berkesan” dan “sangat berkesan”. penyelidik menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Sampel oleh Krejcie dan Morgan (1970) (Lampiran B). bilangan sampel adalah seramai 196 guru yang dipilih secara rawak kelompok iaitu sebanyak 46. “Sedikit berkesan”. beban tugas. kaedah pengumpulan data ini dianggap sesuai dengan faktor masa dan kos kajian. persekitaran sekolah dan hubungan interpersonel di kalangan guru-guru Sekolah Rendah di daerah Kota Samarahan. pilihan respon ialah “Tidak tertekan”. Nilai bagi setiap item adalah seperti dalam jadual 2 berikut: Jadual 2 : Nilai Bagi Item Strategi Menangani Tekanan 11 . Metodologi Kajian Reka bentuk kajian Dalam kajian ini penyelidik menggunakan reka bentuk tinjauan yang mana dapat dianggap sebagai metodologi yang paling sesuai untuk situasi yang dinyatakan. tuntutan profesionalisme.7 peratus. Jumlah saiz sampel kajian ditentukan berdasarkan Jadual Penentuan Sampel oleh Krejcie dan Morgan (1970). Memandangkan daerah kajian yang luas. 1996). persekitaran kerja yang tidak sesuai dan beban tugas yang berat (Borneo Post. Terdapat lima pilihan respon untuk setiap item. Skala Item-item soal selidik di dalam kajian ini menggunakan skala lima mata. Untuk mengenalpasti strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru di Sekolah Rendah di daerah Kota Samarahan. pengurusan sekolah. Sarawak. Nilai bagi setiap item adalah seperti dalam jadual 1 berikut: Jadual 1 : Nilai Bagi Item Tahap Punca Tekanan Skala Tidak tertekan Sedikit tertekan Sederhana tertekan Banyak tertekan Sangat banyak tertekan Nilai 1 2 3 4 5 Sementara bagi mengkaji strategi menangani tekanan. pengurusan sekolah. tawaran yang lebih baik. pilihan respon ialah “Tidak berkesan” . tidak mahu berjauhan dengan keluarga. ” Sedikit tertekan”. Kaedah ini digunakan untuk mengenalpasti punca tekanan dan strategi menangani tekanan di kalangan guru. persekitaran kerja dan hubungan interpersonel serta strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru Sekolah Rendah di daerah Kota Samarahan. Populasi Populasi kajian terdiri daripada 415 orang.Jurnal Akademik 2006 IPTAR masalah peribadi. beban tugas. Untuk mengkaji tahap punca tekanan yang paling utama daripada aspek tingkah laku pelajar. tuntutan profesional. pengurusan sekolah. Secara khususnya. persekitaran dan hubungan interpersonel di kalangan guru-guru Sekolah Rendah di daerah Kota Samarahan. Bagi mengkaji punca tekanan. Objektif Kajian Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji punca tekanan dari aspek tingkah laku pelajar. “Sederhana berkesan”. Persampelan Dalam kajian ini. Mereka bertugas di 22 buah sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. beban tugas. Seramai 146 guru lelaki dan 269 guru perempuan. “Sederhana tertekan”. objektif kajian adalah:    Untuk mengkaji tahap punca tekanan dari aspek tingkah laku pelajar. Oleh itu. Instrumen Kajian Soal selidik digunakan sebagai kaedah pengumpulan data. “Banyak tertekan” dan “Sangat banyak tertekan”.

87 2.29 4.13 3.54 3.52 3.13. Satu aspek yang berada pada tahap punca tekanan yang rendah ialah aspek hubungan interpersonal dengan purata nilai min ialah 2. diikuti oleh aspek persekitaran sekolah dengan nilai min 2. tuntutan profesionalisme.45 3. Berdasarkan pembahagian nilai bagi kedudukan tahap punca tekanan.85 3.16 3.95 2.96 1. aspek beban tugas dan persekitaran sekola. Persekitaran dan Hubungan Interpersonal Bahagian ini membentangkan dapatan punca utama tekanan dari aspek tingkah laku pelajar. Jadual 4: Min Strategi Menangani Tekanan Mengikut Urutan Keberkesanan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 No Item C12 C15 C16 C18 C22 C17 C2 C8 C7 C13 C4 C1 C19 C23 C9 C20 C10 C5 C11 C6 C14 C21 C3 Kenyataan Mengamalkan suruhan agama Mengamalkan gaya hidup sihat Belajar cara mengawal emosi Mengelakkan persengketaan Merancang dan mengutamakan kerja lebih awal Mencari kelucuan daripada sesuatu keadaan Berehat selepas kerja Melibatkan diri dengan aktiviti lain semasa waktu lapang Memahami kerja yang akan dilakukan/ diajar Melupakan urusan sekolah selepas waktu kerja Menganalisis serta cuba menyelesaikan masalah Membincangkan masalah dengan rakan Melanjutkan pelajaran Membaca buku mengenai tekanan Menganggap pelajar sebagai individu Berkongsi kegagalan Meluangkan banyak masa untuk berkomunikasi dengan ibu bapa Mendapatkan khidmat kaunseling psikologi Memikirkan tentang cuti yang akan datang Menghela nafas dengan dalam Bersendirian Memohon pertukaran sekolah Tidak hadir bekerja Min 4.33.81 3.60. 5 aspek berada pada kedudukan tahap punca tekanan yang sederhana iaitu aspek tingkahlaku pelajar.12 Jadual 3 di atas menunjukkan purata min dari 6 aspek yang menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru. Pengurusan Sekolah.57 3. Aspek pengurusan sekolah mendapat kedudukan ke empat dengan nilai purata min 3.60 2.1%) responden mengatakan mengamalkan suruhan agama merupakan strategi menangani tekanan 12 .34.09 1. tuntutan professional. beban tugas.10 2. Nilai min bagi semua aspek berada di antara nilai 2.Jurnal Akademik 2006 IPTAR Skala Tiada berkesan Sedikit berkesan Sederhana berkesan Berkesan Sangat berkesan Nilai 1 2 3 4 5 Dapatan Kajian dan Perbincangan Tahap Punca Tekanan Yang Paling Utama dari Aspek Tingkah Laku Pelajar.07 1.98 3.27 3. di ikuti dengan aspek tingkahlaku pelajar iaitu dengan nilai purata min 3.60.33 SP 0. pengurusan sekolah .88 3.30 3. 3.13 1. Strategi Menangani Tekanan Bahagian ini membentangkan dapatan item strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru sekolah rendah. Tuntutan Profesional.38 3. persekitaran dan hubungan interpersonal Jadual 3: Min Responden Serta Nilai Sisihan Piawai Setiap Aspek Punca Tekanan Bil 1 2 3 4 5 6 Aspek Punca Tekanan Tingkah laku pelajar Tuntutan profesional Pengurusan sekolah Beban tugas Persekitaran sekolah Hubungan interpersonel Min 3. Aspek beban tugas mendapat purata min yang paling tinggi iaitu 3. pengurusan sekolah. Seramai 108 (55. hanya 1 aspek sahaja berada pada tahap punca tekanan yang rendah iaitu aspek hubungan interpersonal.30 dan purata min ketiga tertinggi ialah dari aspek tuntutan professional iaitu 3.87.34 4.72 3. Sementara itu.73 3.82 3.16.05 3. Beban Tugas.46 3.16 1.13.82 Item c12 “mengamalkan suruhan agama” mendapat nilai min yang paling tinggi berbanding item yang lain iaitu 4.81 1.23 4.33 hingga 3.

4%).Jurnal Akademik 2006 IPTAR yang “sangat berkesan”. Nilai tahap sederhana ialah daripada 2. 25 (12. Item c14 “bersendirian” dan item c21 “memohon pertukaran sekolah” masing-masing mendapat tempat 21 dan tempat 22 (mengikut rank) dalam strategi menangani tekanan guru dengan purata nilai min masing-masing ialah 2.44 3. Hanya seramai 36 (18.8%). Punca tekanannya adalah pada tahap sederhana.95 dan 2.0%) pula mengatakan “ tiada berkesan”.5%) responden mengatakan “tiada berkesan”.52. Item c1 “membincangkan masalah dengan rakan” mendapat nilai min yang sederhana iaitu 3.4%) responden mengatakan “mengamalkan gaya hidup sihat” merupakan strategi menangani tekanan yang sangat berkesan. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Tingkah Laku Pelajar Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek tingkah laku pelajar adalah seperti jadual 5. Berdasarkan pembahagian nilai min bagi strategi menangani tekanan guru. kedua-dua item c14 dan c21 berada dalam kedudukan strategi menangani yang sederhana berkesan.4%) responden mengatakan strategi berhubung tekanan iaitu dengan membaca buku mengenai tekanan“sangat berkesan” . Seramai 24 (12. Item c16 “belajar cara mengawal emosi” dan item c18 “mengelakkan persengketaan” masing-masing mendapat tempat ketiga dan keempat tertinggi dalam strategi menangani tekanan guru dengan nilai min 4. mendapati sikap pelajar yang lemah terhadap pelajar dan masalah dengan pelajar yang kurang bermotivasi memberikan tekanan yang sederhana terhadap guruguru. Sebanyak 109 (55.6%) dan responden yang mengatakan “sedikit berkesan” pula sebanyak 25 (12. Oleh itu. Kenyataan ini dikukuhkan lagi oleh sebanyak 87 (44. Sementara itu. Berdasarkan pembahagian nilai min bagi strategi menangani tekanan guru.0%) mengatakan sedikit berkesan dan 4 (2.09 3. Manakala 6 (3. responden yang mengatakan “sederhana berkesan ” ialah sebanyak 25 (12. Bagi item ini.28 3.6%) responden pula mengatakan “tiada berkesan” berhubung perkara tidak hadir bertugas berhubung strategi menangani tekanan guru. sebanyak 89 (45. 67 (34. responden yang mengatakan “sederhana berkesan” ialah sebanyak 62 (31. Sten-Olof Brenner dan Horst Lofgren 13 .8%) dan responden yang mengatakan “sedikit berkesan” pula sebanyak 40 (20.57.67.2%) responden mengatakan berbincang masalah dengan rakan merupakan strategi yang “sangat berkesan”. dengan min purata bagi aspek ini ialah 3. Hanya seramai 4 (2.2%) mengatakan “berkesan”.0%) responden mengatakan tidak hadir berkerja merupakan strategi menangani tekanan yang “sangat berkesan” dan 18 (9. Nilai min item c15 merupakan nilai min yang kedua tertinggi iaitu 4.9%) responden mengatakan “berkesan ”.1%) responden pula mengatakan “berkesan” . 23 (11. Item c3 “tidak hadir bekerja” mendapat nilai min yang terendah sekali dalam item strategi menangani tekanan iaitu 1.29.34 hingga 3. 2(1.2%) mengatakan “berkesan”.1%) responden mengatakan “sedikit berkesan” dan juga 1 (0. Item c23 “membaca buku mengenai tekanan” mendapat nilai min yang sederhana berkesan iaitu 3.30.5%) pula mengatakan “ tiada berkesan”. Hanya 6 (3.4%) responden yang mengatakan “sangat berkesan”.50 3. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Chris Kyriacou dan Pei-Yu Chien (2004) dalam kajian terhadap tekanan guru-guru sekolah rendah di Taiwan.6%) responden mengatakan “sederhana berkesan”. dapatlah dikatakan bahawa tingkah laku pelajar menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru.09 3.23 dan 4.8%) responden mengatakan “sederhana berkesan”. 60 (30.42 3.05. 57 (29. Sementara itu. 11(5. kedua-dua item c16 dan c18 berada dalam kedudukan strategi yang berkesan.82. Jadual 5: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Tingkahlaku Pelajar Aspek Tingkahlaku Pelajar Sikap pelajar yang lemah terhadap tugasan/pelajaran Ramai murid datang ke kelas tanpa bahan yang diperlukan dalam pembelajaran Individu pelajar yang sama yang selalu berkelakuan buruk Masalah dengan pelajar yang kurang bermotivasi Pelajar terlalu bising Menangani masalah displin dalam kelas Purata Nilai Min 3. 88 (44.1%) responden pula mengatakan mereka “tiada berkesan” .30 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Daripada jadual 5 didapati kesemua nilai min aspek tingkah laku pelajar yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana.81. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh Sten Tellenback.6%) mengatakan “sederhana berkesan”.7%) mengatakan “sedikit berkesan” dan hanya 1 (0.

Punca tekanannya adalah pada tahap sederhana. Bagaimanapun kajian oleh Booney Vance et. tahap punca tekanan guruguru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek pengurusan sekolah adalah seperti jadual 5.17 dan kedua-duanya item berada pada tahap tekanan yang sederhana. Dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Booney Vance et.4) peratus serta kurang progress dalam kerjaya.04 3. al (1989) mendapati punca utama tekanan guru-guru di Arizona Utara ialah gaji yang tidak mencukupi atau setimpal dengan purata nilai min 4. Kajian ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh Fred C. 14 . Sementara itu kajian oleh Chris Kyriacou dan Pei-Yu Chien (2004) mendapati punca utama tekanan guru-guru sekolah rendah di Taiwan ialah sukar menangani dengan perubahan dan kehendak kurikulum berada pada tahap tekanan yang tinggi. Oleh itu.6.11 3.2.91 serta kurang progres dalam kerjaya menyebabkan tekanan pada guru pada tahap yang sederhana dengan nilai min 2. al (1989) di Arizona Utara yang membuktikan bahawa kurang pengiktirafan yang diberikan terhadap kerja-kerja tambahan yang telah disiapkan dengan nilai min 3. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Pengurusan Sekolah Berdasarkan analisis dapatan kajian di dalam Bab IV.40 3. Jadual 6: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Tuntutan Profesional Aspek Tuntutan Profesional Prosedur Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kurang pengiktirafan diberi untuk kerjakerja tambahan yang telah disiapkan Gaji yang tidak mencukupi/setimpal Kurang peluang kenaikan pangkat Sukar untuk menangani dengan perubahan dan kehendak kurikulum Status dan penghormatan yang rendah dalan profesion keguruan Kurang progres dalam kerjaya Purata Nilai Min 3. (1986) terhadap 4000 orang guru mendapati bahawa 37.28 3.25 dan tanggungjawab terhadap pelajar seperti peperiksaan dengan nilai min 2.4 berada pada tahap tekanan yang sederhana . dan Edward B.16 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Daripada jadual 6 didapati kesemua nilai min aspek tuntutan profesional yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana.0 iaitu berada pada tahap tekanan yang tinggi.3.33 3. dapatlah dikatakan bahawa tuntutan profesional guru menyebabkan punca tekanan kepada mereka.00 2. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Tuntutan Profesional Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek tuntutan profesional adalah seperti jadual 6.2 peratus guru-guru mendapati individu pelajar yang berterusan yang tidak bertingkah laku baik merupakan antara punca tekanan yang utama kepada mereka. Sementara itu oleh kajian oleh Fred C.97 3. Dapatan ini turut disokong oleh kajian yang dibuat oleh Tatyana (2001) mengenai tekanan profesional di kalangan 300 orang guru-guru di Lativia mendapati punca utama tekanan guru ialah dari aspek tingkah laku pelajar iaitu mendenda pelajar dengan nilai min 2. dan Edward B.. Kajian beliau juga mendapati status dan penghormatan yang rendah dalam profesion keguruan berada pada tahap yang sederhana dengan nilai min 2.. (1986) terhadap 119 orang guru mendapati bahawa antara punca utama tekanan guru-guru ialah aspek penilaian terhadap guru (31.Jurnal Akademik 2006 IPTAR (1983) terhadap 445 guru-guru sekolah di Great Britain mendapati bahawa punca tekanan utama guru ialah masalah berkaitan dengan tingkah laku pelajar.

Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Salleh (1983) yang telah membuat kajian tentang persepsi guru-guru yang mengajar Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di Selangor dan di Negeri Sembilan. Manakala 4 item lagi berada pada tahap punca tekanan yang sederhana.72 3.94 2. menyatakan bahawa bebanan tugas yang berat.46 3.76 3. saiz kelas yang besar dan kerja-kerja pengkeranian yang dibuat. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Sten Tellenback. boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan. Dapatan ini menyamai dengan kajian yang dibuat oleh Siti Rodziah (1982) terhadap 71 orang guru dari beberapa buah sekolah di wilayah Persekutuan. Guru-guru menyatakan tekanan yang mereka alami ialah beban tugas yang berat. dapatlah dikatakan bahawa aspek beban tugas juga menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru sekolah rendah dengan punca tekanannya adalah pada tahap sederhana.2 iaitu berada pada tahap tekanan yang sederhana. Abdul Malek (2000).25 3. Secara keseluruhan .51 3.08 2. Oleh itu. Kajian oleh Denise Micallef (2002) berkaitan dengan tekanan dikalangan guru-guru sekolah rendah di Kepulauan Maltese mendapati menyemak kerja 15 .60 Tahap Punca Tekanan Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Daripada jadual 8 didapati item terlalu banyak kerja perkeranian dan guru yang diarah untuk melakukan banyak tugas yang berbeza dalam masa yang singkat berada pada tahap punca tekanan yang tinggi.67 3.31 3. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Beban Tugas Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek beban tugas adalah seperti jadual 8. Punca tekanannya adalah pada tahap sederhana. Kerja-kerja pengkeranian ini akan mendatangkan keletihan kepada guru dan boleh mengurangkan masa mengajar guru di dalam kelas serta membuatkan fikiran guru tidak tenteram kerana masanya sentiasa terganggu. dapatlah dikatakan bahawa aspek pengurusan sekolah menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru sekolah rendah. tidak dapat menyiapkan tugas.48 3. Dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Booney Vance et. kekurangan peralatan. Dapatan kajian ini disokong oleh Zubaidah (1999) dalam kajiannya yang mendapati bebanan waktu mengajar.68 hingga 5. al (1989) di Arizona Utara yang membuktikan bahawa guruguru tiada masa untuk berehat menyebabkan tekanan kepada guru dengan nilai min tekanan ialah 3. Sten-Olof Brenner dan Horst Lofgren (1983) terhadap 445 guru-guru sekolah di Sweden mendapati bahawa salah satu punca utama tekanan guru ialah masalah berkaitan dengan pengurusan sekolah.13 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Daripada jadual 7 didapati kesemua nilai min aspek pengurusan sekolah yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana.Jurnal Akademik 2006 IPTAR Jadual 7: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Pengurusan Sekolah Aspek Pengurusan Sekolah Tiada masa untuk berehat di antara masa pengajaran Desakan bertugas selepas waktu persekolahan Terpaksa menggantikan guru-guru yang tidak hadir Sikap dan tingkah laku guru besar Kekurangan bahan/ sumber pengajaran Kurang dilibatkan dalam membuat keputusan Purata Nilai Min 3. Jadual 8: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Beban Tugas Aspek Beban Tugas Terlalu banyak kerja perkeranian Diarah untuk melakukan banyak tugas yang berbeza dalam masa yang singkat Berkerja dalam tempoh siap yang ketat Terpaksa membawa pulang kerja ke rumah Diharap dapat melaksanakan tugas yang mana tidak pernah mendapat latihan dalam bidang tersebut Bilangan waktu mengajar yang membebankan Purata Nilai Min 3.86 3.00.35 3. Nilai tahap tinggi ialah daripada 3.. mendapati tekanan atau ketegangan guru lebih dipengaruhi oleh beban kerja iaitu terlalu banyak kerja pengkeranian dan masa mengajar yang terlalu banyak. jumlah pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi seterusnya menyebabkan tekanan kepada guru.

bising atau suram Peralatan untuk berehat kurang bermutu dan melemahkan semangat Rasa tersisih dalam bilik guru Purata Nilai Min 3. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Hubungan Interpersonel Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek hubungan interpersonal adalah seperti jadual 10. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Persekitaran Sekolah Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek persekitaran sekolah adalah seperti jadual 9.49 2.33.Jurnal Akademik 2006 IPTAR pelajar dirumah. Kanada mendapati antara punca utama tekanan guru-guru ialah beban tugas iaitu sebanyak 74 peratus. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian rintis yang telah di jalankan oleh Lynda (2000) terhadap 189 orang guru-guru di Newfoundland dan Labrador. dapatlah dikatakan bahawa aspek persekitaran menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru sekolah rendah dengan punca tekanannya adalah pada tahap sederhana.87 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Rendah Sederhana Daripada jadual 9 didapati 5 item mempunyai nilai min aspek persekitaran sekolah yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana . Antara aspek beban tugas ialah guru-guru yang diarah melakukan banyak tugas yang berbeza dalam masa yang singkat serta guru terpaksa membawa pulang kerja ke rumah. merupakan salah satu faktor yang boleh dikaitkan dengan tekanan.96 2. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh National Union of Teachers (NUT) di United Kingdom yang mendapat bahawa bunyi bising di tempat kerja.73 Tahap Punca Tekanan Sederhana 2.00 hingga 2.04 2. Manakala 3 item lagi berada pada tahap punca tekanan yang rendah. Jadual 10: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Hubungan Interpersonel Aspek Hubungan Interpersonel Ketua saya kurang memberi maklumbalas yang mencukupi tentang prestasi kerja saya Kakitangan sokongan adalah tidak cekap dan tidak berkesan Kebelakangan ini saya risau bagaimana orang lain di tempat kerja menilai saya Kebanyakkan rakan sejawat saya tidak mesra dan tidak memberi sokongan Kebelakangan ini perhubungan saya dengan rakan sejawat kurang baik Sering bertelagah dengan kawan Purata Nilai Min 2.05 2.33.07 2. Nilai tahap rendah ialah daripada 1. merupakan punca tekanan yang utama kepada mereka yang mengakibatkan tekanan secara personel dan professional. Secara keseluruhan . dapatlah dikatakan bahawa aspek 16 . Manakala 1 item lagi iaitu rasa tersisih dalam bilik guru berada pada tahap punca tekanan yang rendah.12 3. Nilai tahap rendah ialah daripada 1.02 1.00 hingga 2.33 Sederhana Sederhana Rendah Rendah Rendah Rendah Daripada jadual didapati 3 item mempunyai nilai min aspek hubungan interpersonel yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana .96 2.71 2.77 2. Jadual 9: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Persekitaran Sekolah Aspek Persekitaran Sekolah Keadaan kerja persekitaran fizikal kelas yang sangat lemah Jadual kerja tidak menentu Bunyi bising dalam kelas susah untuk ditanggung Persekitaran fizikal sekolah amat sesak.26 3. Secara kesuluruhan .

Kajian yang dibuat terhadap guru-guru di Nova Scotia (1999). Kajian oleh Chris Kyriacou dan Pei-Yu Chien (2004) mendapati aspek beban tugas merupakan punca utama atau punca dominan tekanan. menyatakan bahawa bebanan tugas yang berat. 70% mengatakan mereka risau tentang kurangnya masa untuk bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. cepat meradang. kemudahan bahan mengajar.30 3.13 2. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Nor Azizah (1991) terhadap 338 orang guru di 24 buah sekolah di Daerah Hulu Langat. tidak dapat menyiapkan tugas.52.3 peratus guru menyatakan bahawa beban kerja di sekolah adalah berat yang menyebabkan tekanan kepada mereka. Manakala hanya 1 aspek sahaja berada pada tahap punca tekanan yang lemah. Antara faktor-faktor ini termasuk beban kerja. Mereka juga mengatakan punca utama tekanan ialah tuntutan professional iaitu sukar untuk menangani dengan perubahan dan kehendak kurikulum serta beban tugas iaitu tambahan pada tugas pengkeranian.16 3.Jurnal Akademik 2006 IPTAR hubungan interpersonal kurang menyebabkan tekanan kepada guru-guru sekolah rendah dengan tahap punca tekanannya adalah pada tahap rendah.34 hingga 3. mendapati bahawa 70. Kajian yang dibuat oleh Abang Mat Ali (1998) berkaitan dengan strategi menangani tekanan di kalangan 209 guruguru di bahagian Kuching. mendapati purata jam seminggu guru disana adalah 50 jam seminggu. Dapatan ini turut disokong oleh kajian yang dibuat oleh Aeria (1995) terhadap tahap burnout dikalangan guru-guru sekolah menengah mendapati beberapa faktor kerja yang menpunyai hubungan signifikan dengan tahap burnout. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian rintis yang telah di jalankan oleh Lynda (2000) terhadap 189 orang guru-guru di Newfoundland dan Labrador. Selangor mendapati bahawa guru juga melahirkan rasa tertekan dengan beban tugas yang berat. kemudahan fizikal dan faktor-faktor pelaksanaan kurikulum seperti kejelasan kurikulum dan kepraktikalan kurikulum. Tekanan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. Dapatan kajian ini bertentangan dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Kendell (1983) terhadap tahap tekanan guru di Newfoundland dan Labrador dimana antara punca utama tekanan ialah konflik interpersonal dikalangan guru-guru serta konflik interpersonal diantara guru-guru dengan staf sokongan . 80% guru mengatakan mereka terpaksa terkejar-kejar melakukan kerja setiap hari. Terdapat 63. boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan. guru-guru sekolah rendah di Taiwan. tuntutan profesionalisme dengan nilai min 3.60 3. Secara kesuluruhan . agresif. Jadual 11: Tahap Punca Tekanan Guru Aspek Punca Tekanan Beban Tugas Tingkah laku Pelajar Tuntutan Profesional Pengurusan Sekolah Persekitaran Sekolah Hubungan Interpersonel Purata Nilai Min 3. Ini akhirnya akan mengakibatkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya. Dapatan kajian ini disokong oleh Zubaidah (1999) dalam kajiannya yang mendapati bebanan waktu mengajar. Kanada mendapati punca utama tekanan guru-guru ialah beban tugas dan tuntutan profesional. Kajian yang dibuat oleh Timothy (2003) terhadap guru-guru sekolah menengah di Ohio juga menyokong dapatan kajian ini dengan punca utama tekanan guru-guru ialah tekanan yang berpunca dari peranan guru dengan nilai min 2.67. sangat 17 .07 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Rendah Sederhana Daripada jadual 11 didapati kebanyakkan aspek punca tekanan berada pada tahap punca tekanan yang sederhana.87 2.33 3. sokongan pengetua.3% guru berada pada tahap tekanan kerja yang sederhana. fikiran menjadi kurang berstruktur dan hilang daya konsentrasi. dapatlah dikatakan bahawa kesemua punca tekanan menyebabkan tekanan kepada guru-guru sekolah rendah dengan tahap punca tekanannya adalah pada tahap sederhana.75 .19 dan keadaan persekitaran dengan nilai min 3. Kajian mengenai kaitan antara kepuasan dan tekanan guru yang dibuat oleh Max Smith dan Sid Bourke (1989) terhadap 182 orang guru kelas di Newcaste mendapati dua punca utama tekanan ialah tanggungjawab pengurusan dan beban tugas yang menyebabkan tekanan yang tinggi kepada mereka. jumlah pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi seterusnya menyebabkan tekanan kepada guru. Abdul Malek (2000). Tahap Punca Tekanan Utama Guru Tahap punca tekanan utama guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan adalah seperti jadual . peruntukan masa. Nilai tahap sederhana ialah daripada 2. sokongan rakan sejawat.

Tahap Keberkesanan Strategi Menangani Tekanan Tahap keberkesanan strategi menangani tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan adalah seperti jadual 12. Kesemua strategi yang disenaraikan di atas adalah berada pada tahap keberkesanan yang tinggi.45 3. konflik peranan serta tanggungjawab yang harus dipikul. Kajian yang dibuat oleh Chin (2000) terhadap 100 orang guru mengenai tekanan kerja di kalangan guru-guru sekolah rendah kerajaan aliran bahasa cina mendapati punca tekanan yang utama ialah dari aspek peranan guru dalam organisasi yang meliputi peranan guru yang pelbagai.54 3. keluarga dan rakan-rakan dan terakhir ialah pelajarpelajar.88 3.9 peratus. mencari kelucuan daripa sesuatu keadaan.81 3.82 3. mendapati bahawa strategi yang paling utama bagi menangani tekanan mengikut urutan ialah : i) ii) iii) iv) v) mengamalkan gaya hidup yang sihat. aspek persekitaran sekolah dan aspek pengurusan sekolah.38 3.10 2.Jurnal Akademik 2006 IPTAR tertekan dan amat sangat tertekan dengan punca tekanan yang utama adalah berpunca daripada pengurusan sekolah.2. Nilai tahap tinggi ialah daripada 3. Hanya 1 item sahaja yang berada pada tahap keberkesanan yang rendah. dan berehat selepas bekerja.05 3. ibubapa atau masyarakat.8%).57 3.29 4. 3.98 3. Kajian beliau juga mendapati punca tekanan yang lain ialah aspek beban tugas dan aspek dengan pihak pengurusan sekolah dengan kesemua punca tekanan berada pada tahap tekanan yang sederhana iaitu sebanyak 95 peratus. Terdapat 11 item berada pada tahap keberkesanan strategi menangani tekanan pada tahap sederhana.13. bertukar sekolah dengan nilai peratus sebanyak 54. mendapati bahawa tujuh strategi yang paling berkesan dalam menangani tekanan guru ialah memastikan diri faham apa yang akan diajar (73.23 4.46 3. Kajian beliau juga mendapati strategi yang paling kurang berkesan dalam menangani tekanan ialah tidak hadir bekerja.34 4. memahami kerja yang akan dilakukan.52 3. Kajian yang dibuat oleh Tatyana (2001) mengenai tekanan profesional di kalangan 300 orang guru-guru di Lativia mendapati punca utama tekanan guru ialah dari aspek tingkah laku pelajar. Kementerian atau JPNS. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Chris Kyriacou dan Pei-Yu Chien (2004) dalam kajian terhadap 203 orang guru-guru sekolah rendah di Taiwan berkaitan dengan strategi menangani tekanan. Jadual 12: Tahap Keberkesanan Strategi Menangani Tekanan Strategi Menangani Tekanan Mengamalkan suruhan agama Mengamalkan gaya hidup sihat Belajar cara mengawal emosi Mengelakkan persengketaan Merancang dan mengutamakan kerja lebih awal Mencari kelucuan daripada sesuatu keadaan Berehat selepas kerja Melibatkan diri dengan aktiviti lain semasa waktu lapang Memahami kerja yang akan dilakukan/ diajar Melupakan urusan sekolah selepas waktu kerja Menganalisis serta cuba menyelesaikan masalah Membincangkan masalah dengan rakan Melanjutkan pelajaran Membaca buku mengenai tekanan Menganggap pelajar sebagai individu Berkongsi kegagalan Meluangkan banyak masa untuk berkomunikasi dengan ibu bapa Mendapatkan khidmat kaunseling psikologi Memikirkan tentang cuti yang akan datang Menghela nafas dengan dalam Bersendirian Memohon pertukaran sekolah Tidak hadir bekerja Min 4. diikuti dengan mendapatkan khidmat kaunseling psikologi iaitu sebanyak 56.00 . iaitu sebanyak 64.73 3. belajar cara mengawal emosi.82 Tahap Keberkesanan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Rendah Daripada jadual 12 didapati 11 item berada pada tahap keberkesanan strategi menangani tekanan yang tinggi.81 1. Sementara itu kajian yang dibuat oleh Abang Mat Ali (1998) berkaitan dengan strategi menangani tekanan di kalangan 209 guru-guru di bahagian Kuching.72 3.68 hingga 5.85 3.95 2.7 peratus .27 3. belajar daripada kesilapan dan 18 .

Strategi lain yang boleh membantu dalam menangani tekanan ialah persepktif yang lebih realistik seperti berseloroh dan bergurau jenaka (humour). dan menumpukan perhatian kepada satu perkara pada satu masa (50. kajian ini berhadapan dengan pelbagai batasan.4%). Subtajuk berkaitan model tekanan dan tekanan kerja guru diharap akan dapat memberi gambaran tentang pentingnya tekanan yang dialami oleh guru-guru. berhenti daripada menyukai kerja. Kesimpulan Kajian Masalah tekanan di kalangan guru seluruh negara merupakan satu fenomena yang memang wujud di kalangan guru-guru. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) mendakwa tahap tekanan di kalangan guru-guru di negara ini semakin menjadi-jadi dan membimbangkan negara. Lantaran itu. Sementara itu. Ia boleh dianggap sebagai satu petunjuk kepada kesihatan mental guru. Hasil kajian ini ini dianggap penting untuk membantu pihak kementerian pelajaran menstrukturkan semula tugas guru-guru bagi mengelakkan bebanan tanggungjawab yang berlebihan yang boleh mendatangkan tekanan. Pandangan dan kajian pengkaji lain juga menyediakan latar belakang penting bagi kajian ini tentang punca tekanan dan strategi menangani tekanan guru-guru. sederhana atau tinggi. adalah penting bahawa pemantauan perlu dibuat ke atas tahap tekanan dari semasa ke semasa. berbincang urusan-urusan dengan guru-guru (54. Manakala tujuh strategi yang tidak akan dicuba ialah melepaskan kemarahan kepada rakan sejawat. 19 . Sampel kajian terdiri daripada 196 orang guru sekolah rendah dari daerah Kota Samarahan. mengambil cuti pada hari itu untuk mencari ketenangan. pengurusan sekolah.0%) merupakan strategi menangani tekanan yang pernah dicuba dan berkesan. timbul pertanyaan apakah punca utama yang menyebabkan berlakunya tekanan ini dan apakah strategi menangani tekanan yang paling berkesan digunakan dalam menyelesaikan tekanan yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. kajian ini agak terhad. objektif kajian ini juga untuk mengenalpasti strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. Nilai min juga digunakan untuk menentukan strategi menangani tekanan yang paling berkesan yang digunakan oleh guru-guru dalam menangani tekanan yang dialami oleh mereka. beban tugas. Perbincangan tentang kesan-kesan tekanan berkaitan tekanan kerja guru pula menunjukkan betapa perlunya pihak kementerian mengambilkira pelbagai faktor sebelum menstrukturkan semula tugas kepada guru. mewujudkan set mental yang lebih positif serta menggunkan peluang kursus dan perkhidmatan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan komunikasi. Kajian yang dilakukan oleh Narawi (1998) bagi strategi daya tindak menangani stress di kalangan pengetua sekolah menengah di Sarawak terhadap 119 orang pengetua mendapati strategi daya tindak yang paling berkesan dalam menangani tekanan ialah dengan bersikap positif yakni mengamalkan kemahiran perhubungan dengan rakan sekerja.0%). serta sokongan intelektual. Ekoran itu. cuba mengatasi sesuatu keadaan (50. Oleh itu. melupakan kurikulum nasional untuk hari tersebut. khususnya batasan masa dan kewangan. Dari segi tinjauan literatur pula. sosial dan kerohanian seperti melibatkan diri dalam kegiatan kerohania. menghadapi masalah secara optimis. Nilai min pula digunakan untuk menentukan tahap punca tekanan setiap aspek dan membandingakan tahap punca tekanan yang paling utama yang menyebabkan tekanan kepada guru sama ada rendah. ia boleh membawa kepada kemerosotan sistem pendidikan negara dan seterusnya menghampakan segala aspirasi negara mencapai negara maju menjelang Wawasan 2020. Sarawak.Jurnal Akademik 2006 IPTAR memaafkan diri sendiri (64.6%). bagi guru-guru pula kajian ini penting dalam membantu mengurangkan tekanan kerja yang dialami mereka supaya mereka dapat memfokuskan kepada urusan utama mereka iaitu mengajar.4%). bermain muzik dalam bilik darjah dan mengamanahkan tugas-tugas kepada rakan-rakan sejawat yang lain. Dalam kajian ini. Seandainya tidak . Dalam usaha untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki. Soal selidik digunakan sebagai kaedah untuk mengumpul data. bersembang dengan rakan sejawat tentang minat rekreasi dan sebagainya (53. persekitaran sekolah dan hubungan interpersonal di kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. penyelidik telah mengemukakan pandangan dan kajian pengkaji lain. Selain itu. terutama dari segi pemilihan populasi kajian dan kaedah pengumpulan data. Sebarang peningkatan pada tahap tekanan guru perlu diberi pertimbangan yang serius dan tindakan perlu diambil untuk mengurangkan masalah tersebut.0%). realistik terhadap matlamat-matlamat (50. objektif kajian adalah untuk mengkaji tahap punca tekanan dan apakah tahap punca tekanan yang paling utama dari aspek tingkah laku pelajar. berbual dengan ahli keluarga atau sahabat karib dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. mengambil masa untuk berehat secara sedar/sengaja semasa hari persekolahan. tuntutan professional. Statistik deskriptif iaitu analisis frekuensi dan peratusan digunakan untuk mengkaji dan membincangkan persoalan punca tekanan dan strategi menangani tekanan di kalangan guru. Di samping itu subtajuk strategi menangani tekanan dalam membantu mengatasi tekanan yang dialami oleh guru juga turut dibincangkan.

Pihak pentadbir juga haruslah menimbangkan soal-soal perumahan guru dan cara menilai pegawai dibawah jagaannya seperti yang dikehendaki dalam Sistem Saraan Malaysia. Menambahkan bilangan guru pada setiap sekolah yakni menukar ratio bilangan guru berbanding murid yang sedia ada sekarang. Prosedur Penilaian Tahap Kecekapan perlulah dikaji semula kaedah penilaiannya. Memandangkan betapa perlunya guru-guru bertanggungjawab untuk mentadbir.agar dapat memberikan keadilan kepada semua agar dapat mengurangkan tekanan. kepada semua guru serta kepada pengkaji lain yang berminat dalam penyelidikan untuk tujuan menjalankan kajian lanjutan. 4. Sarawak ialah datangnya dari aspek beban tugas iaitu berada pada tahap sederhana. serta segala urusan seperti pungutan yuran.Jurnal Akademik 2006 IPTAR Hasil kajian mendapati punca tekanan yang paling utama yang menyebabkan tekanan kepada guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. kertas soalan peperiksaan dan ujian. maka dicadangkan beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan bagi mengatasi tekanan dikalangan guru. pinjaman buku teks dan lain-lain hendaklah dilakukan oleh kerani atau staf sokongan. Kelas tambahan yang hanya diadakan untuk tujuan menghabiskan sukatan pelajaran tidak perlu diadakan. 3. tingkah laku pelajar dan tuntutan profesional merupakan punca tekanan yang utama kepada kepada guru-guru yang berada pada tahap sederhana. Manakala tidak hadir bekerja dan memohon pertukaran sekolah bukanlah merupakan strategi yang paling berkesan dalam menyelesaikan tekanan yang dialami oleh guru-guru. 2. Ini boleh memudahkan kerja guru dan tidak akan menganggu sosioemosi dan juga konsentrasi guru di dalam kelas. Cadangan Sistem pendidikan di Malaysia masih memperlihatkan pelbagai kelemahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. Kelas yang diadakan pada waktu petang atau pada masa cuti mestilah berbentuk kelas pengayaan dan pemulihan. Pihak perancang kurikulum mungkin perlu mengkaji terlebih dahulu sama ada guru telah bersedia dan pihak sekolah telah mempunyai infrastruktur yang sewajarnya sebelum mereka memperkenalkan sesuatu perubahan kepada kurikulum. seperti mengenai keadaan pekerjaan. Aspek hubungan interpersonel pula bukan merupakan punca kepada tekanan guru dengan tahap tekanan berada pada tahap tekanan yang rendah. kepada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Di samping itu. Begitu juga dengan kerja cetak bahan pengajaran dan pembelajaran . 5. kepada pihak pengurusan sekolah yakni Guru Besar. Latihan secara topikal boleh mengesan kelemahan pelajar dan pemulihan boleh dijalankan semerta. kesihatan jiwa guru dan fizikal sekolah. sistem pendidikan harus dikaji dan diubahsuai dari semasa ke semasa untuk kemajuan dan kepentingan rakyat pelbagai kaum dan sejajar ke arah mencapai wawasan negara. pihak pentadbir harus jugs memikirkan soal latihan yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja dan dalam memberi kepuasan kerja serta mengamalkan teknikteknik kepimpinan dan motivasi yang lebih mesra. maka beberapa cadangan boleh dilakukan bagi menangani punca tekanan dikalangan guru. pendaftaran. 1. Diwujudkan satu jawatan khas seperti kerani bagi membantu mengisi dan merekod data atau butir-butir diri pelajar. mengamalkan gaya hidup sihat dan belajar mengawal emosi merupakan strategi yang paling berkesan yang digunakan oleh guru-guru dalam membantu menangani tekanan mereka. 6. Melalui kajian ini penyelidik mengemukakan beberapa cadangan yang difikirkan perlu diberi perhatian oleh pihakpihak yang berkaitan dengan punca tekanan guru-guru sekolah rendah. Cadangan Untuk Pihak Pengurusan Sekolah (Guru Besar) Daripada kajian ini adalah jelas bahawa aspek pengurusan sekolah dan persekitaran sekolah merupakan punca tekanan kepada kepada guru-guru dengan tahap sederhana. Cadangan Untuk Kementerian Pelajaran Malaysia/Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS) Daripada kajian ini adalah jelas bahawa aspek beban tugas. Boleh dikatakan. kerana penilaian sedia ada kurang dapat menggambarkan realiti kemampuan sebenar guru kerana penilaian lebih berdasarkan peperiksaan bertulis(PTK). 20 . Mengamalkan suruhan agama. Antaranya ialah : 1. Ini bagi mengurangkan bilangan waktu mengajar yang harus dipikul oleh guru dan memberikan ruang masa rehat yang lebih baik kepada setiap guru. Memandangkan betapa perlunya guru-guru bertanggungjawab terhadap profesionnya dan bersedia untuk menjalankan tugasnya dengan lebih berkesan. Dicadangkan pungutan yuran boleh dibayar melalui akaun bank sekolah berkenaan terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar. Ini akan memudahkan guru memantau pelajar-pelajarnya dan akan membantu mengurangkan masalah berkaitan dengan tingkah laku pelajar. Cadangan-cadangan ini dikemukakan . Bilangan murid dalam bilik darjah hendaklah mengikut bilangan yang telah ditetapkan iaitu sekolah rendah seramai 30 orang bagi setiap kelas. Para pentadbir sekolah haruslah peka terhadap hal-hal yang melibatkan soal-soal kemanusiaan. Antaranya ialah .

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif seperti temu bual dan pemerhatian. menghargai setiap usaha guru dan lebih berempati dengan masalah guru. Pendekatan secara kualitatif dalam mengumpulkan data juga amat penting. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dapatan kajian ini menunjukkan guru-guru menyatakan mereka mengamalkan suruhan agama sebagai strategi yang paling berkesan dalam menangani tekanan. Pengetua juga perlu melihat sesuatu keadaan dari kaca mata guruguru dan kakitangannya. Booney V. mental dan fizikal. 3. Dicadangkan juga agar kajian lanjutan tentang tahap punca tekanan serta strategi menangani tekanan yang digunakan oleh guru-guru sekolah menengah. Beban Kerja Halang Kemampuan Guru. Untuk itu kajian mendalam dan secara lebih meluas boleh dikendalikan terhadap populasi yang lebih luas. program rasmi sekolah dan sebagainya 2. pelbagai maklumat tambahan yang tidak dapat diperolehi melalui pendekatan kuantitatif dapat dikumpulkan. Antaranya.. Kekurangan pengetahuan dan pengalaman perlu diberikan latihan yang secukupnya agar dapat membuahkan hasil kerja yang lebih baik. (1994. Guru Besar dan Pengetua apabila mereka berhadapan dengan tekanan. Sabah dan Sarawak. Dengan ini guru akan merasa lebih bebas sedikit dan ini akan mengurangkan tekanan kepada mereka. No 2 http://jaie. Guru Besar juga harus melibatkan guru-guru dalam membuat keputusan yang boleh mempengaruhi mereka dan pekerjaan mereka. (1989).2 (10-11) Amla Mohd Salleh..htm 21 . Guru Besar juga harus mengambil tahu kebajikan dan hal ehwal guru. Christina Maslach (1982) menggariskan beberapa perkara yang harus diketahui oleh seseorang untuk mengelakkan dari dari tahap tekanan yang tinggi sehingga boleh menyebabkan burnout. Kajian lanjut tentang kesan tekanan serta kaitannya dengan prestasi dan kepuasan kerja boleh juga dikendalikan selanjutnya terhadap guru-guru sekolah rendah di seluruh Malaysia. Cadangan Untuk Pihak Guru 1. yakni seluruh Malaysia dengan sampel kajian secara rawak daripada setiap negeri di Semenanjung Malaysia. Sam H. Dengan kajian yang sebegini bolehlah nanti dibuat perbandingan antara tahap punca tekanan serta strategi menangani tekanan yang digunakan oleh pelbagai kategori guru dalam perkhidmatan pendidikan. Buletin Akademik. Untuk itu dicadangkan agar memasukkan unsur-unsur kerohanian dan keagamaan dalam kebanyakkan program yang melibatkan guru contohnya latihan perkembangan staf (LPS). bolehlah dikenalpasti perkaitan antara prestasi dan kepuasan kerja dengan keberkesanan strategi yang digunakan untuk mengawal tekanan di kalangan guru-guru sekolah rendah di negara ini. Untuk kajian pada masa akan datang juga dicadangkan agar prosedur pengumpulan data harus dipelbagaikan dan tidak hanya terbatas kepada bentuk kuantitatif sahaja. Dengan kajian yang sedemikian rupa.edu/v28/V28S2sou. Francine R. 3. Mereka hendaklah disediakan ganjaran jika perlu untuk mengurangkan tekanan. Dengan ini guru boleh bekerja dengan tenang dan tidak merasa tertekan. 4..Jurnal Akademik 2006 IPTAR 2. memperoleh kemahiran-kemahiran interpersonal dan mengamalkan teknik-teknik mengurangkan tekanan seperti latihan untuk meregangkan otot dan merehatkan minda. Susan M. Berita Harian. Rujukan Abdul Malek Abd Rahman (2000). Kuala Lumpur. Guru perlu menentukan susunan kerja mereka sendiri. Vol 28. 19. Sarawak. Seelok-eloknya guru-guru diajar cara mengurus tekanan ini semasa mereka berada dalam latihan lagi. seseorang itu perlu tahu mengesan tanda-tanda awal tekanan. Guru besar juga perlu mengamalkan komunikasi berkesan di sekolahnya. Mereka sentiasa mendapat bimbingan dan latihan daripada guru besar semasa menjalankan tugas di sekolah. Hal. Guru-guru akan merasa puas hati dan tidak berada dalam kekaburan peranan. supaya guru bebas dari tekanan.asu. Mereka akan bekerja lebih kuat demi mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh mereka sendiri. kaedah yang paling berkesan untuk mencapai matlamat bukan dengan menggunakan kuasa tetapi dengan memenuhi hasrat dan keperluan individu. Konsep pengarahan perlu disisipkan untuk menjelas dan membahagikan tugas-tugas kepada guru dan kakitangannya secara seimbang dan teratur. emosi. Cadangan Untuk Kajian Lanjutan Kajian ini adalah merupakan kajian permulaan terhadap tahap punca tekanan dan strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. Guru-guru juga boleh diajar cara-cara mengurus tekanan (Pengurusan tekanan). Omardin Ashari (1996) mengikut teori moden. Guru akan lebih dihargai kerana keputusan yang dibuat juga adalah yang telah dipersetujui oleh mereka sendiri. Manusia dan Stress. 1 Okt). Sources and manifestation of Occupational Stress As Reported by Fulltime Teachers Working In A Bia School. Journal of American Indian Education.

A Comparison of Role/Task/Enviroment Stress Experienced By Beginning Academic and CareerTechnical Teachers In Southwestern Ohio Career-Technical Schools.Fal. Latihan Ilmiah. kekaburan peranan dan sokongan social. Kuala Lumpur.27. 22(1). 86-104 Crow dan Crow. Jurnal Pendidikan. Teacher Stress. Siti Rodziah Kadir (1982). MP Tun Abdul Razak. Krejcie. Educational Review.S & Chong K. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan.org/en/colloquium/nyborg/Nyborg%20Presentations Uzole. Kepuasan bekerja dan keperluan professional guru-guru lepasan maktab dan implikasinya kepada pendidikan lanjutan. Tesis Dr. Universiti Kebangsaan Malaysia. tekanan kerja. (1983). & Sutcliffe. Journal of Education and Psychological Kyriacou. 607-610. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketegangan serta kesannya ke atas guru-guru. (1986). Cheltenham : Nelson Thornes Chris Kyriacou and Pei-Yu Chien (2004). A review. 29(4). Koleksi Laporan Penyelidikan BPG. Teacher Stress In One School District of http://www. A. Sarawak. No 2.( Tesis Tidak diterbitkan) Suseela Malakolunthu. Professional Stress Among Latvian Teachers. 16:84-89. 299-306.ispaweb. How administrators cope with stress. Zubaidah Aman (1999). (Tidak diterbitkan) Chri Kyriacou (2000). Theory Into Practice. 22 . Dewan Bahasa dan Pustaka. Determining Sample Size for Research. Tatyana Uzole (2001). (2003). (1983). Stress busting for teachers.Jurnal Akademik 2006 IPTAR Chin.N. Lynda J. Kerlin. http://www.mun. No 3. Vol 5. London : Simon & Schuster Inc.htm Newfoundland And Labrador : A Pilot Study Narawi Udin. 30. Measurement. Burnout di kalangan guru : perkaitannya dengan factor latar belakang. Teachers stress in Taiwanese primary schools. The Book of Stress Survival Identifying and Reducing the Stress In Your Life. Journal of Vocational Education Research. B.(1994).V. D. Kirsta.W. Occupational Stress Among Teachers In The Government Aided Chinese Committee Primary Schools (Grade A) In Kuching. dan Morgan. (1977).Younghusband (2000). Journal of Educational Enquiry.htm Timothy F. University of Malaya. A study of teacher stress and its correlates. Swent. Universiti Malaysia Sarawak: Tesis Sarjana (Tidak diterbitkan) Nor Azizah Salleh (1991). Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia. (1998). C. J. Strategi Daya Tindak Menangani Stress Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak. Vol. Unpublished master’s thesis. 70-84.Y. (1970).ca/educ/faculty/mwatch/fall00/younghusband. R. ( 2003).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful