Jurnal Akademik 2006 IPTAR

Tahap Punca Tekanan dan Strategi Menangani Tekanan di Kalangan Guru-guru Sekolah Rendah di Daerah Kota Samarahan, Sarawak
Oleh Safiah Hj Shain Setiausaha Gerko Institut Perguruan Tun Abdul Razak

Abstrak
Kajian ini bertujuan untuk mengkaji tahap punca tekanan yang utama dari aspek tingkah laku pelajar, tuntutan professional, pengurusan sekolah, beban tugas, persekitaran sekolah dan hubungan interpersonel serta strategi menangani tekanan yang berkesan dalam mengurangkan tekanan tersebut. Dapatan kajian menunjukkan bahawa punca tekanan utama guru-guru ialah dari aspek beban tugas iaitu berada pada tahap sederhana dengan nilai min 3.60 diikuti oleh punca dari aspek tingkah laku pelajar, tuntutan professional, pengurusan sekolah dan persekitaran sekolah. Strategi menangani tekanan yang paling berkesan ialah dengan mengamalkan suruhan agama diikuti dengan mengamalkan gaya hidup sihat dan belajar mengawal emosi.

Pendahuluan
Pengenalan
Tekanan merupakan sebahagian daripada kehidupan manusia. Tekanan boleh berlaku di mana-mana, sama ada dalam kehidupan seharian, dalam alam pekerjaan ataupun dalam hal-hal peribadi. Tekanan yang dihadapi oleh pekerja akan memberi kesan terhadap kualiti kerja dan prestasi pekerja di sesebuah organisasi sekiranya masalah yang dihadapi tidak diselesaikan segera. Kirsta (1986) menyatakan bahawa tekanan boleh terdiri daripada tekanan terkawal atau tidak terkawal. Tekanan terkawal akan memberi kesan yang positif kepada pekerja manakala tekanan yang tidak terkawal akan memberi kesan yang negatif terhadap pekerja dan organisasi. Tekanan ini akan menyebabkan seseorang itu berasa bosan, hilang keyakinan dan sebagainya. Dalam pengajarannya, seorang guru melibatkan dirinya secara total, sama ada dari segi fizikal (contoh : pegerakan tangan, intonasi suara, pergerakan kaki, ekspresi muka), mental (contoh : jenis soalan ditanya, jenis aktiviti yang perlu dijalankan) atau pun secara afektif (contoh : memberi peneguhan positif, galakan, menunjukkan kasih sayang, empati dan understanding). Dalam kesemua tugas ini, ia juga perlu mengekalkan hubungan interpersonel yang baik dengan semua murid, rakan sejawat, kakitangan sekolah serta para ibu bapa. Memandangkan tuntutan-tuntutan yang pelbagai dan berat ini, adalah tidak hairan bahawa kajian-kajian yang lepas telah menunjukkan bahawa seorang guru mengalami tahap tekanan yang sangat tinggi. (Suseela, 1994; Sarros & Sarros 1990). Perubahan yang berlaku dalam dunia pendidikan terutamanya masalah disiplin pelajar, bebanan kerja , isu SSM dan PTK serta perubahan dasar yang tidak pernah selesai. Kesemua ini menuntut kepada perubahan pandangan guru terhadap persekitaran mereka. Perubahan ini pasti menyebabkan tekanan ke atas guru. Fenomena guru mengambil keputusan bersara awal sering dikaitkan dengan perubahan kurikulum baru dalam sistem pendidikan Malaysia. Perubahan itu dikatakan menyebabkan senarai tugas guru semakin panjang dan harapan terhadap guru semakin tinggi, sedangkan keadaan lain tidak banyak berubah (Amla Mohd Salleh, 1994). Guru sendiri dan persekitaran proses pembelajaran itu tidak disediakan dengan sempurna bagi menghadapi perubahan. Dengan itu, guru berasa amat kecewa kerana tidak mampu menangani tugas dan harapan yang sudah berubah. Dalam konteks Negeri Sarawak, Menteri Pembangunan Industri, Datuk Abang Johari Bin Tun Abang Hj Openg selaku menteri yang bertanggungjawab dalam hal ehwal pendidikan telah menjelaskan sebab-sebab mengapa 75 guru di Sarawak telah meninggalkan profesion perguruan (semenjak 1993 hingga Mei 1996). Antara alasannya ialah

10

1996). “Sederhana tertekan”. persekitaran sekolah dan hubungan interpersonel di kalangan guru-guru Sekolah Rendah di daerah Kota Samarahan. Nilai bagi setiap item adalah seperti dalam jadual 1 berikut: Jadual 1 : Nilai Bagi Item Tahap Punca Tekanan Skala Tidak tertekan Sedikit tertekan Sederhana tertekan Banyak tertekan Sangat banyak tertekan Nilai 1 2 3 4 5 Sementara bagi mengkaji strategi menangani tekanan. Secara khususnya. Sarawak. beban tugas. Untuk mengkaji tahap punca tekanan yang paling utama daripada aspek tingkah laku pelajar. tidak mahu berjauhan dengan keluarga. “Berkesan” dan “sangat berkesan”. tuntutan profesional. Terdapat lima pilihan respon untuk setiap item. Mereka bertugas di 22 buah sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. tuntutan profesional. Kaedah ini digunakan untuk mengenalpasti punca tekanan dan strategi menangani tekanan di kalangan guru. penyelidik menentukan saiz sampel berdasarkan Jadual Penentuan Sampel oleh Krejcie dan Morgan (1970) (Lampiran B). Untuk mengenalpasti strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru di Sekolah Rendah di daerah Kota Samarahan. bilangan sampel adalah seramai 196 guru yang dipilih secara rawak kelompok iaitu sebanyak 46. Memandangkan daerah kajian yang luas.7 peratus. pengurusan sekolah. Jumlah saiz sampel kajian ditentukan berdasarkan Jadual Penentuan Sampel oleh Krejcie dan Morgan (1970). persekitaran dan hubungan interpersonel di kalangan guru-guru Sekolah Rendah di daerah Kota Samarahan. Bagi mengkaji punca tekanan. Persampelan Dalam kajian ini. objektif kajian adalah:    Untuk mengkaji tahap punca tekanan dari aspek tingkah laku pelajar. persekitaran kerja dan hubungan interpersonel serta strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru Sekolah Rendah di daerah Kota Samarahan. pilihan respon ialah “Tidak tertekan”. persekitaran kerja yang tidak sesuai dan beban tugas yang berat (Borneo Post. ” Sedikit tertekan”. kaedah pengumpulan data ini dianggap sesuai dengan faktor masa dan kos kajian. beban tugas.Jurnal Akademik 2006 IPTAR masalah peribadi. Instrumen Kajian Soal selidik digunakan sebagai kaedah pengumpulan data. tuntutan profesionalisme. beban tugas. pengurusan sekolah. tawaran yang lebih baik. Seramai 146 guru lelaki dan 269 guru perempuan. Populasi Populasi kajian terdiri daripada 415 orang. Oleh itu. Objektif Kajian Objektif kajian ini ialah untuk mengkaji punca tekanan dari aspek tingkah laku pelajar. pengurusan sekolah. Nilai bagi setiap item adalah seperti dalam jadual 2 berikut: Jadual 2 : Nilai Bagi Item Strategi Menangani Tekanan 11 . Skala Item-item soal selidik di dalam kajian ini menggunakan skala lima mata. pilihan respon ialah “Tidak berkesan” . “Sedikit berkesan”. Metodologi Kajian Reka bentuk kajian Dalam kajian ini penyelidik menggunakan reka bentuk tinjauan yang mana dapat dianggap sebagai metodologi yang paling sesuai untuk situasi yang dinyatakan. “Sederhana berkesan”. “Banyak tertekan” dan “Sangat banyak tertekan”.

34.1%) responden mengatakan mengamalkan suruhan agama merupakan strategi menangani tekanan 12 . Satu aspek yang berada pada tahap punca tekanan yang rendah ialah aspek hubungan interpersonal dengan purata nilai min ialah 2. diikuti oleh aspek persekitaran sekolah dengan nilai min 2.07 1.73 3.38 3.81 3.13 1.60 2. Jadual 4: Min Strategi Menangani Tekanan Mengikut Urutan Keberkesanan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 No Item C12 C15 C16 C18 C22 C17 C2 C8 C7 C13 C4 C1 C19 C23 C9 C20 C10 C5 C11 C6 C14 C21 C3 Kenyataan Mengamalkan suruhan agama Mengamalkan gaya hidup sihat Belajar cara mengawal emosi Mengelakkan persengketaan Merancang dan mengutamakan kerja lebih awal Mencari kelucuan daripada sesuatu keadaan Berehat selepas kerja Melibatkan diri dengan aktiviti lain semasa waktu lapang Memahami kerja yang akan dilakukan/ diajar Melupakan urusan sekolah selepas waktu kerja Menganalisis serta cuba menyelesaikan masalah Membincangkan masalah dengan rakan Melanjutkan pelajaran Membaca buku mengenai tekanan Menganggap pelajar sebagai individu Berkongsi kegagalan Meluangkan banyak masa untuk berkomunikasi dengan ibu bapa Mendapatkan khidmat kaunseling psikologi Memikirkan tentang cuti yang akan datang Menghela nafas dengan dalam Bersendirian Memohon pertukaran sekolah Tidak hadir bekerja Min 4. Strategi Menangani Tekanan Bahagian ini membentangkan dapatan item strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru sekolah rendah.57 3.72 3.98 3.33. Nilai min bagi semua aspek berada di antara nilai 2. Seramai 108 (55. pengurusan sekolah.52 3.88 3.60.13 3. tuntutan profesionalisme.13. pengurusan sekolah .33 hingga 3.81 1.16.29 4. Beban Tugas.23 4.27 3.33 SP 0. beban tugas.10 2.60. hanya 1 aspek sahaja berada pada tahap punca tekanan yang rendah iaitu aspek hubungan interpersonal.30 3. 3.96 1. di ikuti dengan aspek tingkahlaku pelajar iaitu dengan nilai purata min 3.54 3.Jurnal Akademik 2006 IPTAR Skala Tiada berkesan Sedikit berkesan Sederhana berkesan Berkesan Sangat berkesan Nilai 1 2 3 4 5 Dapatan Kajian dan Perbincangan Tahap Punca Tekanan Yang Paling Utama dari Aspek Tingkah Laku Pelajar. aspek beban tugas dan persekitaran sekola.87. Aspek pengurusan sekolah mendapat kedudukan ke empat dengan nilai purata min 3.46 3.82 3.13.16 3. tuntutan professional. 5 aspek berada pada kedudukan tahap punca tekanan yang sederhana iaitu aspek tingkahlaku pelajar.85 3.09 1.12 Jadual 3 di atas menunjukkan purata min dari 6 aspek yang menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru.95 2. Berdasarkan pembahagian nilai bagi kedudukan tahap punca tekanan. Persekitaran dan Hubungan Interpersonal Bahagian ini membentangkan dapatan punca utama tekanan dari aspek tingkah laku pelajar.34 4.05 3.16 1. Aspek beban tugas mendapat purata min yang paling tinggi iaitu 3. Tuntutan Profesional. Sementara itu.87 2.30 dan purata min ketiga tertinggi ialah dari aspek tuntutan professional iaitu 3.82 Item c12 “mengamalkan suruhan agama” mendapat nilai min yang paling tinggi berbanding item yang lain iaitu 4.45 3. persekitaran dan hubungan interpersonal Jadual 3: Min Responden Serta Nilai Sisihan Piawai Setiap Aspek Punca Tekanan Bil 1 2 3 4 5 6 Aspek Punca Tekanan Tingkah laku pelajar Tuntutan profesional Pengurusan sekolah Beban tugas Persekitaran sekolah Hubungan interpersonel Min 3. Pengurusan Sekolah.

6%) dan responden yang mengatakan “sedikit berkesan” pula sebanyak 25 (12. Oleh itu.6%) mengatakan “sederhana berkesan”.30.81. dengan min purata bagi aspek ini ialah 3. dapatlah dikatakan bahawa tingkah laku pelajar menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru. Manakala 6 (3. Berdasarkan pembahagian nilai min bagi strategi menangani tekanan guru.05.6%) responden mengatakan “sederhana berkesan”.2%) mengatakan “berkesan”. 57 (29. Bagi item ini.1%) responden mengatakan “sedikit berkesan” dan juga 1 (0.2%) mengatakan “berkesan”.34 hingga 3. Nilai tahap sederhana ialah daripada 2. Sebanyak 109 (55.5%) responden mengatakan “tiada berkesan”.8%). sebanyak 89 (45.57. Item c23 “membaca buku mengenai tekanan” mendapat nilai min yang sederhana berkesan iaitu 3. Item c16 “belajar cara mengawal emosi” dan item c18 “mengelakkan persengketaan” masing-masing mendapat tempat ketiga dan keempat tertinggi dalam strategi menangani tekanan guru dengan nilai min 4. Sementara itu.2%) responden mengatakan berbincang masalah dengan rakan merupakan strategi yang “sangat berkesan”.28 3. Item c1 “membincangkan masalah dengan rakan” mendapat nilai min yang sederhana iaitu 3. kedua-dua item c14 dan c21 berada dalam kedudukan strategi menangani yang sederhana berkesan. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Tingkah Laku Pelajar Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek tingkah laku pelajar adalah seperti jadual 5. Nilai min item c15 merupakan nilai min yang kedua tertinggi iaitu 4.0%) pula mengatakan “ tiada berkesan”.5%) pula mengatakan “ tiada berkesan”.9%) responden mengatakan “berkesan ”. Seramai 24 (12.95 dan 2. 88 (44. 23 (11.1%) responden pula mengatakan “berkesan” . responden yang mengatakan “sederhana berkesan ” ialah sebanyak 25 (12. Item c3 “tidak hadir bekerja” mendapat nilai min yang terendah sekali dalam item strategi menangani tekanan iaitu 1.0%) mengatakan sedikit berkesan dan 4 (2.52. 60 (30.30 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Daripada jadual 5 didapati kesemua nilai min aspek tingkah laku pelajar yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana.1%) responden pula mengatakan mereka “tiada berkesan” . kedua-dua item c16 dan c18 berada dalam kedudukan strategi yang berkesan.67.Jurnal Akademik 2006 IPTAR yang “sangat berkesan”.8%) dan responden yang mengatakan “sedikit berkesan” pula sebanyak 40 (20. responden yang mengatakan “sederhana berkesan” ialah sebanyak 62 (31. 25 (12.82. Jadual 5: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Tingkahlaku Pelajar Aspek Tingkahlaku Pelajar Sikap pelajar yang lemah terhadap tugasan/pelajaran Ramai murid datang ke kelas tanpa bahan yang diperlukan dalam pembelajaran Individu pelajar yang sama yang selalu berkelakuan buruk Masalah dengan pelajar yang kurang bermotivasi Pelajar terlalu bising Menangani masalah displin dalam kelas Purata Nilai Min 3.0%) responden mengatakan tidak hadir berkerja merupakan strategi menangani tekanan yang “sangat berkesan” dan 18 (9.4%) responden yang mengatakan “sangat berkesan”. Berdasarkan pembahagian nilai min bagi strategi menangani tekanan guru.6%) responden pula mengatakan “tiada berkesan” berhubung perkara tidak hadir bertugas berhubung strategi menangani tekanan guru. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Chris Kyriacou dan Pei-Yu Chien (2004) dalam kajian terhadap tekanan guru-guru sekolah rendah di Taiwan. Kenyataan ini dikukuhkan lagi oleh sebanyak 87 (44.4%) responden mengatakan “mengamalkan gaya hidup sihat” merupakan strategi menangani tekanan yang sangat berkesan. 67 (34. Item c14 “bersendirian” dan item c21 “memohon pertukaran sekolah” masing-masing mendapat tempat 21 dan tempat 22 (mengikut rank) dalam strategi menangani tekanan guru dengan purata nilai min masing-masing ialah 2. 11(5.42 3.4%).09 3.44 3. Hanya seramai 4 (2.8%) responden mengatakan “sederhana berkesan”. Hanya 6 (3.7%) mengatakan “sedikit berkesan” dan hanya 1 (0. 2(1. Sementara itu. Dapatan ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh Sten Tellenback. Sten-Olof Brenner dan Horst Lofgren 13 .4%) responden mengatakan strategi berhubung tekanan iaitu dengan membaca buku mengenai tekanan“sangat berkesan” . Punca tekanannya adalah pada tahap sederhana.23 dan 4. Hanya seramai 36 (18.09 3.50 3. mendapati sikap pelajar yang lemah terhadap pelajar dan masalah dengan pelajar yang kurang bermotivasi memberikan tekanan yang sederhana terhadap guruguru.29.

40 3.00 2. Sementara itu kajian oleh Chris Kyriacou dan Pei-Yu Chien (2004) mendapati punca utama tekanan guru-guru sekolah rendah di Taiwan ialah sukar menangani dengan perubahan dan kehendak kurikulum berada pada tahap tekanan yang tinggi. (1986) terhadap 119 orang guru mendapati bahawa antara punca utama tekanan guru-guru ialah aspek penilaian terhadap guru (31.0 iaitu berada pada tahap tekanan yang tinggi. dapatlah dikatakan bahawa tuntutan profesional guru menyebabkan punca tekanan kepada mereka.33 3. dan Edward B.6.11 3.16 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Daripada jadual 6 didapati kesemua nilai min aspek tuntutan profesional yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana.. Dapatan ini turut disokong oleh kajian yang dibuat oleh Tatyana (2001) mengenai tekanan profesional di kalangan 300 orang guru-guru di Lativia mendapati punca utama tekanan guru ialah dari aspek tingkah laku pelajar iaitu mendenda pelajar dengan nilai min 2.2.4) peratus serta kurang progress dalam kerjaya. dan Edward B.04 3. Dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Booney Vance et.Jurnal Akademik 2006 IPTAR (1983) terhadap 445 guru-guru sekolah di Great Britain mendapati bahawa punca tekanan utama guru ialah masalah berkaitan dengan tingkah laku pelajar. Kajian beliau juga mendapati status dan penghormatan yang rendah dalam profesion keguruan berada pada tahap yang sederhana dengan nilai min 2. Sementara itu oleh kajian oleh Fred C. Kajian ini disokong oleh kajian yang dibuat oleh Fred C. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Tuntutan Profesional Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek tuntutan profesional adalah seperti jadual 6.25 dan tanggungjawab terhadap pelajar seperti peperiksaan dengan nilai min 2. al (1989) di Arizona Utara yang membuktikan bahawa kurang pengiktirafan yang diberikan terhadap kerja-kerja tambahan yang telah disiapkan dengan nilai min 3. Jadual 6: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Tuntutan Profesional Aspek Tuntutan Profesional Prosedur Penilaian Tahap Kecekapan (PTK) Kurang pengiktirafan diberi untuk kerjakerja tambahan yang telah disiapkan Gaji yang tidak mencukupi/setimpal Kurang peluang kenaikan pangkat Sukar untuk menangani dengan perubahan dan kehendak kurikulum Status dan penghormatan yang rendah dalan profesion keguruan Kurang progres dalam kerjaya Purata Nilai Min 3. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Pengurusan Sekolah Berdasarkan analisis dapatan kajian di dalam Bab IV.91 serta kurang progres dalam kerjaya menyebabkan tekanan pada guru pada tahap yang sederhana dengan nilai min 2. al (1989) mendapati punca utama tekanan guru-guru di Arizona Utara ialah gaji yang tidak mencukupi atau setimpal dengan purata nilai min 4.2 peratus guru-guru mendapati individu pelajar yang berterusan yang tidak bertingkah laku baik merupakan antara punca tekanan yang utama kepada mereka.97 3. Punca tekanannya adalah pada tahap sederhana. (1986) terhadap 4000 orang guru mendapati bahawa 37.17 dan kedua-duanya item berada pada tahap tekanan yang sederhana.3.28 3. Oleh itu. 14 .4 berada pada tahap tekanan yang sederhana . tahap punca tekanan guruguru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek pengurusan sekolah adalah seperti jadual 5. Bagaimanapun kajian oleh Booney Vance et..

94 2. tidak dapat menyiapkan tugas.60 Tahap Punca Tekanan Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Daripada jadual 8 didapati item terlalu banyak kerja perkeranian dan guru yang diarah untuk melakukan banyak tugas yang berbeza dalam masa yang singkat berada pada tahap punca tekanan yang tinggi. Oleh itu.68 hingga 5. Kerja-kerja pengkeranian ini akan mendatangkan keletihan kepada guru dan boleh mengurangkan masa mengajar guru di dalam kelas serta membuatkan fikiran guru tidak tenteram kerana masanya sentiasa terganggu. jumlah pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi seterusnya menyebabkan tekanan kepada guru. Jadual 8: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Beban Tugas Aspek Beban Tugas Terlalu banyak kerja perkeranian Diarah untuk melakukan banyak tugas yang berbeza dalam masa yang singkat Berkerja dalam tempoh siap yang ketat Terpaksa membawa pulang kerja ke rumah Diharap dapat melaksanakan tugas yang mana tidak pernah mendapat latihan dalam bidang tersebut Bilangan waktu mengajar yang membebankan Purata Nilai Min 3.31 3.35 3.76 3.25 3. saiz kelas yang besar dan kerja-kerja pengkeranian yang dibuat. Dapatan kajian ini disokong dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Booney Vance et.2 iaitu berada pada tahap tekanan yang sederhana.13 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Daripada jadual 7 didapati kesemua nilai min aspek pengurusan sekolah yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana.86 3. Dapatan kajian ini disokong oleh Zubaidah (1999) dalam kajiannya yang mendapati bebanan waktu mengajar. Sten-Olof Brenner dan Horst Lofgren (1983) terhadap 445 guru-guru sekolah di Sweden mendapati bahawa salah satu punca utama tekanan guru ialah masalah berkaitan dengan pengurusan sekolah.51 3. Secara keseluruhan . menyatakan bahawa bebanan tugas yang berat. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Salleh (1983) yang telah membuat kajian tentang persepsi guru-guru yang mengajar Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) di Selangor dan di Negeri Sembilan. mendapati tekanan atau ketegangan guru lebih dipengaruhi oleh beban kerja iaitu terlalu banyak kerja pengkeranian dan masa mengajar yang terlalu banyak. dapatlah dikatakan bahawa aspek beban tugas juga menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru sekolah rendah dengan punca tekanannya adalah pada tahap sederhana. boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan.00. Kajian oleh Denise Micallef (2002) berkaitan dengan tekanan dikalangan guru-guru sekolah rendah di Kepulauan Maltese mendapati menyemak kerja 15 . Punca tekanannya adalah pada tahap sederhana. Guru-guru menyatakan tekanan yang mereka alami ialah beban tugas yang berat. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Sten Tellenback. Dapatan ini menyamai dengan kajian yang dibuat oleh Siti Rodziah (1982) terhadap 71 orang guru dari beberapa buah sekolah di wilayah Persekutuan. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Beban Tugas Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek beban tugas adalah seperti jadual 8. dapatlah dikatakan bahawa aspek pengurusan sekolah menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru sekolah rendah. kekurangan peralatan. Abdul Malek (2000). al (1989) di Arizona Utara yang membuktikan bahawa guruguru tiada masa untuk berehat menyebabkan tekanan kepada guru dengan nilai min tekanan ialah 3.. Manakala 4 item lagi berada pada tahap punca tekanan yang sederhana. Nilai tahap tinggi ialah daripada 3.48 3.46 3.Jurnal Akademik 2006 IPTAR Jadual 7: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Pengurusan Sekolah Aspek Pengurusan Sekolah Tiada masa untuk berehat di antara masa pengajaran Desakan bertugas selepas waktu persekolahan Terpaksa menggantikan guru-guru yang tidak hadir Sikap dan tingkah laku guru besar Kekurangan bahan/ sumber pengajaran Kurang dilibatkan dalam membuat keputusan Purata Nilai Min 3.72 3.08 2.67 3.

00 hingga 2.05 2. Manakala 1 item lagi iaitu rasa tersisih dalam bilik guru berada pada tahap punca tekanan yang rendah. Jadual 9: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Persekitaran Sekolah Aspek Persekitaran Sekolah Keadaan kerja persekitaran fizikal kelas yang sangat lemah Jadual kerja tidak menentu Bunyi bising dalam kelas susah untuk ditanggung Persekitaran fizikal sekolah amat sesak. merupakan punca tekanan yang utama kepada mereka yang mengakibatkan tekanan secara personel dan professional.04 2. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Hubungan Interpersonel Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek hubungan interpersonal adalah seperti jadual 10. Antara aspek beban tugas ialah guru-guru yang diarah melakukan banyak tugas yang berbeza dalam masa yang singkat serta guru terpaksa membawa pulang kerja ke rumah.33 Sederhana Sederhana Rendah Rendah Rendah Rendah Daripada jadual didapati 3 item mempunyai nilai min aspek hubungan interpersonel yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana .71 2. Kanada mendapati antara punca utama tekanan guru-guru ialah beban tugas iaitu sebanyak 74 peratus. bising atau suram Peralatan untuk berehat kurang bermutu dan melemahkan semangat Rasa tersisih dalam bilik guru Purata Nilai Min 3.Jurnal Akademik 2006 IPTAR pelajar dirumah.26 3.00 hingga 2.07 2.96 2.77 2. dapatlah dikatakan bahawa aspek 16 .73 Tahap Punca Tekanan Sederhana 2.96 2. Jadual 10: Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Hubungan Interpersonel Aspek Hubungan Interpersonel Ketua saya kurang memberi maklumbalas yang mencukupi tentang prestasi kerja saya Kakitangan sokongan adalah tidak cekap dan tidak berkesan Kebelakangan ini saya risau bagaimana orang lain di tempat kerja menilai saya Kebanyakkan rakan sejawat saya tidak mesra dan tidak memberi sokongan Kebelakangan ini perhubungan saya dengan rakan sejawat kurang baik Sering bertelagah dengan kawan Purata Nilai Min 2. Secara kesuluruhan .33.12 3.49 2. dapatlah dikatakan bahawa aspek persekitaran menyebabkan punca tekanan kepada guru-guru sekolah rendah dengan punca tekanannya adalah pada tahap sederhana. Manakala 3 item lagi berada pada tahap punca tekanan yang rendah. Nilai tahap rendah ialah daripada 1.02 1. merupakan salah satu faktor yang boleh dikaitkan dengan tekanan.33.87 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Rendah Sederhana Daripada jadual 9 didapati 5 item mempunyai nilai min aspek persekitaran sekolah yang menjadi punca kepada tekanan guru berada pada tahap sederhana . Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian rintis yang telah di jalankan oleh Lynda (2000) terhadap 189 orang guru-guru di Newfoundland dan Labrador. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh National Union of Teachers (NUT) di United Kingdom yang mendapat bahawa bunyi bising di tempat kerja. Nilai tahap rendah ialah daripada 1. Tahap Punca Tekanan Dari Aspek Persekitaran Sekolah Tahap punca tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan dari aspek persekitaran sekolah adalah seperti jadual 9. Secara keseluruhan .

boleh menyebabkan seseorang itu mengalami tekanan. Kanada mendapati punca utama tekanan guru-guru ialah beban tugas dan tuntutan profesional. Dapatan kajian ini disokong oleh Zubaidah (1999) dalam kajiannya yang mendapati bebanan waktu mengajar. Dapatan kajian ini bertentangan dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Kendell (1983) terhadap tahap tekanan guru di Newfoundland dan Labrador dimana antara punca utama tekanan ialah konflik interpersonal dikalangan guru-guru serta konflik interpersonal diantara guru-guru dengan staf sokongan . tuntutan profesionalisme dengan nilai min 3. Selangor mendapati bahawa guru juga melahirkan rasa tertekan dengan beban tugas yang berat.19 dan keadaan persekitaran dengan nilai min 3. Tahap Punca Tekanan Utama Guru Tahap punca tekanan utama guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan adalah seperti jadual . Kajian yang dibuat oleh Timothy (2003) terhadap guru-guru sekolah menengah di Ohio juga menyokong dapatan kajian ini dengan punca utama tekanan guru-guru ialah tekanan yang berpunca dari peranan guru dengan nilai min 2. dapatlah dikatakan bahawa kesemua punca tekanan menyebabkan tekanan kepada guru-guru sekolah rendah dengan tahap punca tekanannya adalah pada tahap sederhana. sokongan rakan sejawat.52. Secara kesuluruhan .67.07 Tahap Punca Tekanan Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Rendah Sederhana Daripada jadual 11 didapati kebanyakkan aspek punca tekanan berada pada tahap punca tekanan yang sederhana. Antara faktor-faktor ini termasuk beban kerja.75 .Jurnal Akademik 2006 IPTAR hubungan interpersonal kurang menyebabkan tekanan kepada guru-guru sekolah rendah dengan tahap punca tekanannya adalah pada tahap rendah.13 2. Tekanan yang berpanjangan boleh mempengaruhi psikologi seseorang seperti hilang keyakinan. guru-guru sekolah rendah di Taiwan.3% guru berada pada tahap tekanan kerja yang sederhana.87 2. Kajian mengenai kaitan antara kepuasan dan tekanan guru yang dibuat oleh Max Smith dan Sid Bourke (1989) terhadap 182 orang guru kelas di Newcaste mendapati dua punca utama tekanan ialah tanggungjawab pengurusan dan beban tugas yang menyebabkan tekanan yang tinggi kepada mereka.16 3.30 3. kemudahan bahan mengajar. kemudahan fizikal dan faktor-faktor pelaksanaan kurikulum seperti kejelasan kurikulum dan kepraktikalan kurikulum. Dapatan ini turut disokong oleh kajian yang dibuat oleh Aeria (1995) terhadap tahap burnout dikalangan guru-guru sekolah menengah mendapati beberapa faktor kerja yang menpunyai hubungan signifikan dengan tahap burnout. Kajian yang dibuat oleh Abang Mat Ali (1998) berkaitan dengan strategi menangani tekanan di kalangan 209 guruguru di bahagian Kuching. mendapati purata jam seminggu guru disana adalah 50 jam seminggu. cepat meradang. 80% guru mengatakan mereka terpaksa terkejar-kejar melakukan kerja setiap hari. fikiran menjadi kurang berstruktur dan hilang daya konsentrasi. mendapati bahawa 70. peruntukan masa.33 3. Nilai tahap sederhana ialah daripada 2. Kajian oleh Chris Kyriacou dan Pei-Yu Chien (2004) mendapati aspek beban tugas merupakan punca utama atau punca dominan tekanan. jumlah pelajaran dan bebanan tugas di sekolah mempengaruhi keletihan emosi seterusnya menyebabkan tekanan kepada guru. Manakala hanya 1 aspek sahaja berada pada tahap punca tekanan yang lemah.3 peratus guru menyatakan bahawa beban kerja di sekolah adalah berat yang menyebabkan tekanan kepada mereka. tidak dapat menyiapkan tugas. 70% mengatakan mereka risau tentang kurangnya masa untuk bersama dengan keluarga dan rakan-rakan. agresif. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Nor Azizah (1991) terhadap 338 orang guru di 24 buah sekolah di Daerah Hulu Langat. Ini akhirnya akan mengakibatkan seseorang guru itu kurang bersemangat dan tidak bermotivasi di dalam menjalankan tugasnya.34 hingga 3. sangat 17 . sokongan pengetua. Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian rintis yang telah di jalankan oleh Lynda (2000) terhadap 189 orang guru-guru di Newfoundland dan Labrador. Jadual 11: Tahap Punca Tekanan Guru Aspek Punca Tekanan Beban Tugas Tingkah laku Pelajar Tuntutan Profesional Pengurusan Sekolah Persekitaran Sekolah Hubungan Interpersonel Purata Nilai Min 3.60 3. Kajian yang dibuat terhadap guru-guru di Nova Scotia (1999). menyatakan bahawa bebanan tugas yang berat. Mereka juga mengatakan punca utama tekanan ialah tuntutan professional iaitu sukar untuk menangani dengan perubahan dan kehendak kurikulum serta beban tugas iaitu tambahan pada tugas pengkeranian. Abdul Malek (2000). Terdapat 63.

82 3. ibubapa atau masyarakat.2.98 3. Kesemua strategi yang disenaraikan di atas adalah berada pada tahap keberkesanan yang tinggi. belajar cara mengawal emosi. Kajian yang dibuat oleh Chin (2000) terhadap 100 orang guru mengenai tekanan kerja di kalangan guru-guru sekolah rendah kerajaan aliran bahasa cina mendapati punca tekanan yang utama ialah dari aspek peranan guru dalam organisasi yang meliputi peranan guru yang pelbagai. belajar daripada kesilapan dan 18 .72 3. Kajian beliau juga mendapati strategi yang paling kurang berkesan dalam menangani tekanan ialah tidak hadir bekerja.27 3.23 4.13.95 2. Nilai tahap tinggi ialah daripada 3. Kajian beliau juga mendapati punca tekanan yang lain ialah aspek beban tugas dan aspek dengan pihak pengurusan sekolah dengan kesemua punca tekanan berada pada tahap tekanan yang sederhana iaitu sebanyak 95 peratus. diikuti dengan mendapatkan khidmat kaunseling psikologi iaitu sebanyak 56.10 2. bertukar sekolah dengan nilai peratus sebanyak 54.8%). Jadual 12: Tahap Keberkesanan Strategi Menangani Tekanan Strategi Menangani Tekanan Mengamalkan suruhan agama Mengamalkan gaya hidup sihat Belajar cara mengawal emosi Mengelakkan persengketaan Merancang dan mengutamakan kerja lebih awal Mencari kelucuan daripada sesuatu keadaan Berehat selepas kerja Melibatkan diri dengan aktiviti lain semasa waktu lapang Memahami kerja yang akan dilakukan/ diajar Melupakan urusan sekolah selepas waktu kerja Menganalisis serta cuba menyelesaikan masalah Membincangkan masalah dengan rakan Melanjutkan pelajaran Membaca buku mengenai tekanan Menganggap pelajar sebagai individu Berkongsi kegagalan Meluangkan banyak masa untuk berkomunikasi dengan ibu bapa Mendapatkan khidmat kaunseling psikologi Memikirkan tentang cuti yang akan datang Menghela nafas dengan dalam Bersendirian Memohon pertukaran sekolah Tidak hadir bekerja Min 4.45 3.9 peratus. 3.05 3.68 hingga 5. Hanya 1 item sahaja yang berada pada tahap keberkesanan yang rendah. aspek persekitaran sekolah dan aspek pengurusan sekolah.Jurnal Akademik 2006 IPTAR tertekan dan amat sangat tertekan dengan punca tekanan yang utama adalah berpunca daripada pengurusan sekolah.88 3. Kementerian atau JPNS.52 3.00 .81 3.38 3. mencari kelucuan daripa sesuatu keadaan. dan berehat selepas bekerja. mendapati bahawa tujuh strategi yang paling berkesan dalam menangani tekanan guru ialah memastikan diri faham apa yang akan diajar (73.82 Tahap Keberkesanan Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Sederhana Rendah Daripada jadual 12 didapati 11 item berada pada tahap keberkesanan strategi menangani tekanan yang tinggi. konflik peranan serta tanggungjawab yang harus dipikul. Terdapat 11 item berada pada tahap keberkesanan strategi menangani tekanan pada tahap sederhana. Tahap Keberkesanan Strategi Menangani Tekanan Tahap keberkesanan strategi menangani tekanan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan adalah seperti jadual 12.54 3.81 1.34 4.73 3. Kajian yang dibuat oleh Tatyana (2001) mengenai tekanan profesional di kalangan 300 orang guru-guru di Lativia mendapati punca utama tekanan guru ialah dari aspek tingkah laku pelajar. keluarga dan rakan-rakan dan terakhir ialah pelajarpelajar.7 peratus . Dapatan kajian ini sama dengan dapatan kajian yang telah dijalankan oleh Chris Kyriacou dan Pei-Yu Chien (2004) dalam kajian terhadap 203 orang guru-guru sekolah rendah di Taiwan berkaitan dengan strategi menangani tekanan. iaitu sebanyak 64. mendapati bahawa strategi yang paling utama bagi menangani tekanan mengikut urutan ialah : i) ii) iii) iv) v) mengamalkan gaya hidup yang sihat.85 3.57 3.46 3. Sementara itu kajian yang dibuat oleh Abang Mat Ali (1998) berkaitan dengan strategi menangani tekanan di kalangan 209 guru-guru di bahagian Kuching. memahami kerja yang akan dilakukan.29 4.

Nilai min pula digunakan untuk menentukan tahap punca tekanan setiap aspek dan membandingakan tahap punca tekanan yang paling utama yang menyebabkan tekanan kepada guru sama ada rendah. cuba mengatasi sesuatu keadaan (50. penyelidik telah mengemukakan pandangan dan kajian pengkaji lain. kajian ini berhadapan dengan pelbagai batasan. mengambil masa untuk berehat secara sedar/sengaja semasa hari persekolahan. bagi guru-guru pula kajian ini penting dalam membantu mengurangkan tekanan kerja yang dialami mereka supaya mereka dapat memfokuskan kepada urusan utama mereka iaitu mengajar. dan menumpukan perhatian kepada satu perkara pada satu masa (50. Sebarang peningkatan pada tahap tekanan guru perlu diberi pertimbangan yang serius dan tindakan perlu diambil untuk mengurangkan masalah tersebut. ia boleh membawa kepada kemerosotan sistem pendidikan negara dan seterusnya menghampakan segala aspirasi negara mencapai negara maju menjelang Wawasan 2020.4%). adalah penting bahawa pemantauan perlu dibuat ke atas tahap tekanan dari semasa ke semasa. Subtajuk berkaitan model tekanan dan tekanan kerja guru diharap akan dapat memberi gambaran tentang pentingnya tekanan yang dialami oleh guru-guru. kajian ini agak terhad. beban tugas. Kesimpulan Kajian Masalah tekanan di kalangan guru seluruh negara merupakan satu fenomena yang memang wujud di kalangan guru-guru. pengurusan sekolah. menghadapi masalah secara optimis. Kajian yang dilakukan oleh Narawi (1998) bagi strategi daya tindak menangani stress di kalangan pengetua sekolah menengah di Sarawak terhadap 119 orang pengetua mendapati strategi daya tindak yang paling berkesan dalam menangani tekanan ialah dengan bersikap positif yakni mengamalkan kemahiran perhubungan dengan rakan sekerja. Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan (NUTP) mendakwa tahap tekanan di kalangan guru-guru di negara ini semakin menjadi-jadi dan membimbangkan negara. 19 . Sementara itu. persekitaran sekolah dan hubungan interpersonal di kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. timbul pertanyaan apakah punca utama yang menyebabkan berlakunya tekanan ini dan apakah strategi menangani tekanan yang paling berkesan digunakan dalam menyelesaikan tekanan yang dihadapi oleh guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. sosial dan kerohanian seperti melibatkan diri dalam kegiatan kerohania. Selain itu.Jurnal Akademik 2006 IPTAR memaafkan diri sendiri (64. Dari segi tinjauan literatur pula. khususnya batasan masa dan kewangan. berbincang urusan-urusan dengan guru-guru (54. mewujudkan set mental yang lebih positif serta menggunkan peluang kursus dan perkhidmatan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan komunikasi. objektif kajian ini juga untuk mengenalpasti strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. mengambil cuti pada hari itu untuk mencari ketenangan. Soal selidik digunakan sebagai kaedah untuk mengumpul data. bermain muzik dalam bilik darjah dan mengamanahkan tugas-tugas kepada rakan-rakan sejawat yang lain. sederhana atau tinggi. Hasil kajian ini ini dianggap penting untuk membantu pihak kementerian pelajaran menstrukturkan semula tugas guru-guru bagi mengelakkan bebanan tanggungjawab yang berlebihan yang boleh mendatangkan tekanan.6%). melupakan kurikulum nasional untuk hari tersebut. Sampel kajian terdiri daripada 196 orang guru sekolah rendah dari daerah Kota Samarahan.4%). Sarawak. Ia boleh dianggap sebagai satu petunjuk kepada kesihatan mental guru. objektif kajian adalah untuk mengkaji tahap punca tekanan dan apakah tahap punca tekanan yang paling utama dari aspek tingkah laku pelajar. berbual dengan ahli keluarga atau sahabat karib dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Di samping itu subtajuk strategi menangani tekanan dalam membantu mengatasi tekanan yang dialami oleh guru juga turut dibincangkan. terutama dari segi pemilihan populasi kajian dan kaedah pengumpulan data. Seandainya tidak . Pandangan dan kajian pengkaji lain juga menyediakan latar belakang penting bagi kajian ini tentang punca tekanan dan strategi menangani tekanan guru-guru. tuntutan professional. Nilai min juga digunakan untuk menentukan strategi menangani tekanan yang paling berkesan yang digunakan oleh guru-guru dalam menangani tekanan yang dialami oleh mereka. Strategi lain yang boleh membantu dalam menangani tekanan ialah persepktif yang lebih realistik seperti berseloroh dan bergurau jenaka (humour). Perbincangan tentang kesan-kesan tekanan berkaitan tekanan kerja guru pula menunjukkan betapa perlunya pihak kementerian mengambilkira pelbagai faktor sebelum menstrukturkan semula tugas kepada guru.0%). Dalam kajian ini. Dalam usaha untuk mendapatkan maklumat yang dikehendaki.0%). Oleh itu. Statistik deskriptif iaitu analisis frekuensi dan peratusan digunakan untuk mengkaji dan membincangkan persoalan punca tekanan dan strategi menangani tekanan di kalangan guru. berhenti daripada menyukai kerja. Ekoran itu. serta sokongan intelektual. Manakala tujuh strategi yang tidak akan dicuba ialah melepaskan kemarahan kepada rakan sejawat. bersembang dengan rakan sejawat tentang minat rekreasi dan sebagainya (53. realistik terhadap matlamat-matlamat (50. Lantaran itu.0%) merupakan strategi menangani tekanan yang pernah dicuba dan berkesan.

Ini bagi mengurangkan bilangan waktu mengajar yang harus dipikul oleh guru dan memberikan ruang masa rehat yang lebih baik kepada setiap guru.agar dapat memberikan keadilan kepada semua agar dapat mengurangkan tekanan. Pihak perancang kurikulum mungkin perlu mengkaji terlebih dahulu sama ada guru telah bersedia dan pihak sekolah telah mempunyai infrastruktur yang sewajarnya sebelum mereka memperkenalkan sesuatu perubahan kepada kurikulum.Jurnal Akademik 2006 IPTAR Hasil kajian mendapati punca tekanan yang paling utama yang menyebabkan tekanan kepada guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan. sistem pendidikan harus dikaji dan diubahsuai dari semasa ke semasa untuk kemajuan dan kepentingan rakyat pelbagai kaum dan sejajar ke arah mencapai wawasan negara. Para pentadbir sekolah haruslah peka terhadap hal-hal yang melibatkan soal-soal kemanusiaan. 5. Dicadangkan pungutan yuran boleh dibayar melalui akaun bank sekolah berkenaan terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan bandar. 4. Boleh dikatakan. kepada semua guru serta kepada pengkaji lain yang berminat dalam penyelidikan untuk tujuan menjalankan kajian lanjutan. kerana penilaian sedia ada kurang dapat menggambarkan realiti kemampuan sebenar guru kerana penilaian lebih berdasarkan peperiksaan bertulis(PTK). 20 . Antaranya ialah . pinjaman buku teks dan lain-lain hendaklah dilakukan oleh kerani atau staf sokongan. Bilangan murid dalam bilik darjah hendaklah mengikut bilangan yang telah ditetapkan iaitu sekolah rendah seramai 30 orang bagi setiap kelas. 6. Cadangan-cadangan ini dikemukakan . Cadangan Sistem pendidikan di Malaysia masih memperlihatkan pelbagai kelemahan yang harus diperbaiki dan disempurnakan. kepada Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ini akan memudahkan guru memantau pelajar-pelajarnya dan akan membantu mengurangkan masalah berkaitan dengan tingkah laku pelajar. maka dicadangkan beberapa perkara yang boleh dilakukan oleh pihak pengurusan bagi mengatasi tekanan dikalangan guru. kepada pihak pengurusan sekolah yakni Guru Besar. Pihak pentadbir juga haruslah menimbangkan soal-soal perumahan guru dan cara menilai pegawai dibawah jagaannya seperti yang dikehendaki dalam Sistem Saraan Malaysia. Ini boleh memudahkan kerja guru dan tidak akan menganggu sosioemosi dan juga konsentrasi guru di dalam kelas. Mengamalkan suruhan agama. Melalui kajian ini penyelidik mengemukakan beberapa cadangan yang difikirkan perlu diberi perhatian oleh pihakpihak yang berkaitan dengan punca tekanan guru-guru sekolah rendah. pendaftaran. Aspek hubungan interpersonel pula bukan merupakan punca kepada tekanan guru dengan tahap tekanan berada pada tahap tekanan yang rendah. tingkah laku pelajar dan tuntutan profesional merupakan punca tekanan yang utama kepada kepada guru-guru yang berada pada tahap sederhana. Diwujudkan satu jawatan khas seperti kerani bagi membantu mengisi dan merekod data atau butir-butir diri pelajar. Kelas tambahan yang hanya diadakan untuk tujuan menghabiskan sukatan pelajaran tidak perlu diadakan. 3. mengamalkan gaya hidup sihat dan belajar mengawal emosi merupakan strategi yang paling berkesan yang digunakan oleh guru-guru dalam membantu menangani tekanan mereka. Menambahkan bilangan guru pada setiap sekolah yakni menukar ratio bilangan guru berbanding murid yang sedia ada sekarang. 1. Cadangan Untuk Kementerian Pelajaran Malaysia/Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak (JPNS) Daripada kajian ini adalah jelas bahawa aspek beban tugas. Begitu juga dengan kerja cetak bahan pengajaran dan pembelajaran . maka beberapa cadangan boleh dilakukan bagi menangani punca tekanan dikalangan guru. Di samping itu. serta segala urusan seperti pungutan yuran. pihak pentadbir harus jugs memikirkan soal latihan yang bertujuan meningkatkan prestasi kerja dan dalam memberi kepuasan kerja serta mengamalkan teknikteknik kepimpinan dan motivasi yang lebih mesra. Prosedur Penilaian Tahap Kecekapan perlulah dikaji semula kaedah penilaiannya. 2. Latihan secara topikal boleh mengesan kelemahan pelajar dan pemulihan boleh dijalankan semerta. Kelas yang diadakan pada waktu petang atau pada masa cuti mestilah berbentuk kelas pengayaan dan pemulihan. kesihatan jiwa guru dan fizikal sekolah. Cadangan Untuk Pihak Pengurusan Sekolah (Guru Besar) Daripada kajian ini adalah jelas bahawa aspek pengurusan sekolah dan persekitaran sekolah merupakan punca tekanan kepada kepada guru-guru dengan tahap sederhana. seperti mengenai keadaan pekerjaan. Antaranya ialah : 1. Manakala tidak hadir bekerja dan memohon pertukaran sekolah bukanlah merupakan strategi yang paling berkesan dalam menyelesaikan tekanan yang dialami oleh guru-guru. kertas soalan peperiksaan dan ujian. Memandangkan betapa perlunya guru-guru bertanggungjawab untuk mentadbir. Memandangkan betapa perlunya guru-guru bertanggungjawab terhadap profesionnya dan bersedia untuk menjalankan tugasnya dengan lebih berkesan. Sarawak ialah datangnya dari aspek beban tugas iaitu berada pada tahap sederhana.

Dengan menggunakan pendekatan kualitatif seperti temu bual dan pemerhatian. yakni seluruh Malaysia dengan sampel kajian secara rawak daripada setiap negeri di Semenanjung Malaysia. Guru Besar juga harus melibatkan guru-guru dalam membuat keputusan yang boleh mempengaruhi mereka dan pekerjaan mereka. Booney V. (1989). Guru akan lebih dihargai kerana keputusan yang dibuat juga adalah yang telah dipersetujui oleh mereka sendiri. 3. Hal. Kekurangan pengetahuan dan pengalaman perlu diberikan latihan yang secukupnya agar dapat membuahkan hasil kerja yang lebih baik. Untuk itu kajian mendalam dan secara lebih meluas boleh dikendalikan terhadap populasi yang lebih luas. Francine R. Rujukan Abdul Malek Abd Rahman (2000).edu/v28/V28S2sou. mental dan fizikal. Cadangan Untuk Pihak Guru 1. seseorang itu perlu tahu mengesan tanda-tanda awal tekanan. Beban Kerja Halang Kemampuan Guru. Berita Harian. Guru Besar dan Pengetua apabila mereka berhadapan dengan tekanan. (1994. bolehlah dikenalpasti perkaitan antara prestasi dan kepuasan kerja dengan keberkesanan strategi yang digunakan untuk mengawal tekanan di kalangan guru-guru sekolah rendah di negara ini.Jurnal Akademik 2006 IPTAR 2. Guru-guru akan merasa puas hati dan tidak berada dalam kekaburan peranan. Universiti Pendidikan Sultan Idris. Vol 28. Kuala Lumpur. Buletin Akademik. memperoleh kemahiran-kemahiran interpersonal dan mengamalkan teknik-teknik mengurangkan tekanan seperti latihan untuk meregangkan otot dan merehatkan minda. Dicadangkan juga agar kajian lanjutan tentang tahap punca tekanan serta strategi menangani tekanan yang digunakan oleh guru-guru sekolah menengah. Dengan kajian yang sebegini bolehlah nanti dibuat perbandingan antara tahap punca tekanan serta strategi menangani tekanan yang digunakan oleh pelbagai kategori guru dalam perkhidmatan pendidikan. supaya guru bebas dari tekanan. Dapatan kajian ini menunjukkan guru-guru menyatakan mereka mengamalkan suruhan agama sebagai strategi yang paling berkesan dalam menangani tekanan. Untuk itu dicadangkan agar memasukkan unsur-unsur kerohanian dan keagamaan dalam kebanyakkan program yang melibatkan guru contohnya latihan perkembangan staf (LPS). Guru besar juga perlu mengamalkan komunikasi berkesan di sekolahnya. 1 Okt). Cadangan Untuk Kajian Lanjutan Kajian ini adalah merupakan kajian permulaan terhadap tahap punca tekanan dan strategi menangani tekanan di kalangan guru-guru sekolah rendah di daerah Kota Samarahan.. pelbagai maklumat tambahan yang tidak dapat diperolehi melalui pendekatan kuantitatif dapat dikumpulkan. Antaranya. Pengetua juga perlu melihat sesuatu keadaan dari kaca mata guruguru dan kakitangannya. program rasmi sekolah dan sebagainya 2. Manusia dan Stress. Sarawak. Kajian lanjut tentang kesan tekanan serta kaitannya dengan prestasi dan kepuasan kerja boleh juga dikendalikan selanjutnya terhadap guru-guru sekolah rendah di seluruh Malaysia. menghargai setiap usaha guru dan lebih berempati dengan masalah guru. Omardin Ashari (1996) mengikut teori moden. Dengan ini guru boleh bekerja dengan tenang dan tidak merasa tertekan. No 2 http://jaie. Seelok-eloknya guru-guru diajar cara mengurus tekanan ini semasa mereka berada dalam latihan lagi. Dengan kajian yang sedemikian rupa.asu.2 (10-11) Amla Mohd Salleh. kaedah yang paling berkesan untuk mencapai matlamat bukan dengan menggunakan kuasa tetapi dengan memenuhi hasrat dan keperluan individu. Sources and manifestation of Occupational Stress As Reported by Fulltime Teachers Working In A Bia School.. 3. emosi. Journal of American Indian Education. Guru perlu menentukan susunan kerja mereka sendiri. Mereka sentiasa mendapat bimbingan dan latihan daripada guru besar semasa menjalankan tugas di sekolah. Christina Maslach (1982) menggariskan beberapa perkara yang harus diketahui oleh seseorang untuk mengelakkan dari dari tahap tekanan yang tinggi sehingga boleh menyebabkan burnout. 4. Susan M. Konsep pengarahan perlu disisipkan untuk menjelas dan membahagikan tugas-tugas kepada guru dan kakitangannya secara seimbang dan teratur..htm 21 . Dengan ini guru akan merasa lebih bebas sedikit dan ini akan mengurangkan tekanan kepada mereka. 19. Untuk kajian pada masa akan datang juga dicadangkan agar prosedur pengumpulan data harus dipelbagaikan dan tidak hanya terbatas kepada bentuk kuantitatif sahaja. Guru Besar juga harus mengambil tahu kebajikan dan hal ehwal guru. Guru-guru juga boleh diajar cara-cara mengurus tekanan (Pengurusan tekanan). Mereka hendaklah disediakan ganjaran jika perlu untuk mengurangkan tekanan. Pendekatan secara kualitatif dalam mengumpulkan data juga amat penting. Mereka akan bekerja lebih kuat demi mencapai sasaran yang telah ditentukan oleh mereka sendiri. Sam H. Sabah dan Sarawak.

& Sutcliffe. dan Morgan. Universiti Kebangsaan Malaysia. http://www. tekanan kerja. No 3. University of Malaya. 607-610. 22(1). Professional Stress Among Latvian Teachers.htm Newfoundland And Labrador : A Pilot Study Narawi Udin. Stress busting for teachers. Theory Into Practice.(1994). Burnout di kalangan guru : perkaitannya dengan factor latar belakang. Lynda J. Dewan Bahasa dan Pustaka. Unpublished master’s thesis. Educational Review. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketegangan serta kesannya ke atas guru-guru. Journal of Vocational Education Research. Occupational Stress Among Teachers In The Government Aided Chinese Committee Primary Schools (Grade A) In Kuching. Universiti Malaysia Sarawak: Tesis Sarjana (Tidak diterbitkan) Nor Azizah Salleh (1991). (1977).mun. (Tidak diterbitkan) Chri Kyriacou (2000). Latihan Ilmiah.Fal.Y. 16:84-89. ( 2003). Vol. (1983). Kuala Lumpur. R. Zubaidah Aman (1999). Kirsta. B. Measurement. 22 .N. A Comparison of Role/Task/Enviroment Stress Experienced By Beginning Academic and CareerTechnical Teachers In Southwestern Ohio Career-Technical Schools. Journal of Educational Enquiry.V. (1983). Siti Rodziah Kadir (1982). (2003). (1986). Kerlin. Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Teachers stress in Taiwanese primary schools. Universiti Kebangsaan Malaysia. Swent.ispaweb. J. Kepuasan bekerja dan keperluan professional guru-guru lepasan maktab dan implikasinya kepada pendidikan lanjutan. 70-84. Cheltenham : Nelson Thornes Chris Kyriacou and Pei-Yu Chien (2004). How administrators cope with stress. 29(4). London : Simon & Schuster Inc. A. Sarawak. Koleksi Laporan Penyelidikan BPG. (1998).27. kekaburan peranan dan sokongan social. Teacher Stress In One School District of http://www. (1970).htm Timothy F. Teacher Stress. A review. Kuala Lumpur. D.Jurnal Akademik 2006 IPTAR Chin.S & Chong K. C. The Book of Stress Survival Identifying and Reducing the Stress In Your Life. No 2. Vol 5. 86-104 Crow dan Crow. A study of teacher stress and its correlates. Jurnal Pendidikan.ca/educ/faculty/mwatch/fall00/younghusband.( Tesis Tidak diterbitkan) Suseela Malakolunthu.Younghusband (2000). Strategi Daya Tindak Menangani Stress Di Kalangan Pengetua Sekolah Menengah Sarawak. Tatyana Uzole (2001).W. 30. 299-306.org/en/colloquium/nyborg/Nyborg%20Presentations Uzole. Tesis Dr. Determining Sample Size for Research. Krejcie. MP Tun Abdul Razak. Journal of Education and Psychological Kyriacou.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful