Pengertian Tasybih Secara etimologis Tasybih bermakna tamsil, yang berarti ‘Perumpamaan’ atau ‘Penyerupaan’.

Sedangkan Tasybih menurut ahli ilmu bayan adalah suatu istilah yang di dalamnya terdapat pengertian penyerupaan atau perserikatan antara dua perkara (Musyabah dan Musyabah bih). Perserikatan tersebut terjadi pada suatu makna ( wajh alsyibh) dan dengan mengunakan sebuah alat (adat Tasybih).

Tasybih termasuk uslub bayan yang didalamnya terdapat penjelasan dan perumpamaan. Tasybih merupakan langkah awal untuk menjelaskan suatu makna dan sarana untuk menjelaskan sifat. Dengan Tasybih, maka kita dapat menambah ketinggian makna dan kejelasannya serta juga dapat membuat makna tampak lebih indah dan bermutu. Berikut ini ungkapan al-Ma’arri dalam bentuk Tasybih, ‫وزت كيىان في علىّ المكان‬ # ‫اوث كالشمس في الضياء وإن جا‬

“ Engkau bagaikan matahari yang memancarkan sinarnya walaupun kau berada di atas planet Pluto di tempat yang tinggi.”

b. Rukun Tasybih Suatu ungkapan dinamakan Tasybih jika memenuhi syarat-syarat dalam unsur-unsurnya. Sebuah Tasybih harus memenuhi unsure-unsur berikut:

1.

Musyabah, yaitu sesuatu yang hendak diserupakan.

2. Musyabah bih, sesuatu yang diserupai, kedua unsur ini disebut Thorafai Tasybih (kedua pihak yang diserupakan). 3. Wajh al-Syibh, yaitu sifat yang terdapat pada kedua pihak itu. 4. Adat al-Tasybih, yaitu huruf atau kata yang digunakan untuk menyatakan penyerupaan. Contoh :

Pembagian jenis tasybih sendiri dapat dilihat dari berbagai segi: 1. Macam-Macam Tasybih Cara pengungkapan suatu ide dengan menggunakan model Tasybih pada dasarnya dapat melalui macam-macam bentuk. . Bentuk-bentuk pengungkapan tersebut menunjukan jenis dari tasybih.‫وزت كيىان في علىّ المكان‬ Musyabbah ‫انت‬ # ‫اوث كالشمس في الضياء وإن جا‬ Adat tasybih ‫)ك‬huruf kaf ( Wajah syibeh ‫)الضياء‬pancaraaan cahaya( bih Musyabbah ‫الشمس‬ c.  Dilihat dari segi ada atau tidak ada Adat Tasybih Tasybih Mursal (disebut adat tasybih-nya) Contoh : ‫وزت كيىان في علىّ المكان‬  # ‫اوث كالشمس في الضياء وإن جا‬ Tasybih Muakkad (dibuang adat tasybih-nya) Contoh: ‫اوث شمس في الضياء وإن جاوزت كيىان في علىّ المكان‬ 2.  Dilihat dari segi ada atau tidak adanya wajah bsyibeh Tasybih mufashshol (disebut wajah syibh-nya) Contoh: ‫وزت كيىان في علىّ المكان‬  # ‫اوث كالشمس في الضياء وإن جا‬ Tasybih mujmal (dibuang wajh syibh-nya) Contoh: ‫اوث كالشمس وإن جاوزت كيىان في علىالمكان‬ ّ 3.  Dilihat dari ada atau tidak adanya adat dan wajah syibeh Tasybih baligh adalah tasybih yang dibuang adat tasybih dan wajh syibihnya.

Contoh: ‫وبذا الصباح كان غرجه # وجه الخليفة حيه يمحذح‬ ” Pagi telah muncul. Contoh: ‫يهسالجيش حىلك جاوبيه # كما وفضث جىاحيها العقاب‬ “ Pasukan disekelilingmu bergerak seirama di kanan kirimu.Contoh: ‫اوث شمس‬  Tasybih Ghair Baligh adalah tasybih yang merupakan kebalikan dari tasybih baligh. Tingkatkan pendekatanmu kepadanya. maka kamu akan bertamabah jauh dari kefakiran.”  Tasybih Ghaer Tamsil tasybih yang wajh syibihnya tidak terdiri dari rangkaian rangkaian beberapa hal.  # ‫اوث كالشمس في الضياء وإن جا‬ Dilihat dari bentuk wajah syibeh Tasybih Tamsil adalah tasybih yang keadaan wajh syibih-nya terdiri dari gambaran yang dirangkai dari keadaan beberapa hal.” . Contoh : ‫هى بحر السماح و الجىد فازدد # مىه قربا جسدد مه الفقلر بعذا‬ “Ia adalah lautan kemurahan. Tasybih yang keluar dari kebiasaan  Tasybih Maqlub adalah menjadikan musyabah sebagai musyabbah bih dengan mendakwahkan bahwa titik keserupaannya lebih kuat pada musyabbah. Contoh: ‫وزت كيىان في علىّ المكان‬ 4. sebagaimana burung yang menggerakkan kedua sayapnya.” 5. seakan-akan gebyarnya adalah wajah khalifah ketika dipuji.

Uslub tasybih ini digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut: 1. Maksud dan Tujuan Tasybih Tasybih merupakan salah satu Uslub pengungkapan dalam bahasa Arab. 3. 2. 5. melainkan keduanya hanya berdampingan dalam susunan kalimat. Menjelaskan kemungkinan adanya sesuatu hal pada Musyabah. Memperindah atau memperburuk Musyabah. Menegaskan keadaan Musyabah. Tasybih jenis ini didatangkan untuk menunjukkan bahwa hokum (makna) yang disandarkan kepada musyabbah itu mungkin adaya. Tasybih Dhimni adalah tasybih yang kedua tharaf-nya tidak dirangkan dalam bentuk tasybih yang telah kita kenal. “ d. ‫فى هذا البيت تشبيه ضمنى يلمح من السياق والمعنى فهو يقول امن يخاطبها التنكرى خلو الرجل الكريم من الغنى فليس ذلك‬ ‫عيب فققم الجبال اليستقر بها ماء السيل‬ . 4. Luka bagi mayat tidak memberinya sakit. Menjelaskan keadaan Musyabah. Menjelaskan kadar keadaan Musyabah. maka akan mudah ia menanggung kehinaan. Contoh: ‫مه يهه يسهل الهىان عليه # ما لجرح بميث ايالم‬ “ Barang siapa yang merendah.