SEKTOR PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR
2011

STANDARD PRESTASI PENTAKSIRAN
PENDIDIKAN ISLAM KSSR TAHUN 1

INSTRUMEN TILAWAH

1

For Filing Used

INSTRUMEN STANDARD PRESTASI
PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1

ITEM

PERNYATAAN ITEM

Band

1

Standard Prestasi

Tahu Bacaan Al Quran

Deskriptor

B1D1
Boleh menyebut bunyi huruf-huruf hijaiyah tunggal berbaris satu di atas

Evidens

B1D1E1
Menyebut dan mengiyakan/ menggeleng (body
language ) huruf hijaiyah berbaris satu di atas dan bunyi huruf yang hampir
sama

Instrumen

Aktiviti

Pemerhatian
Tasmik
Ujian lisan
Ujian bertulis
Iqra (ms 1-6)

ARAHAN GURU
• Guru meminta murid menyebut huruf dipamerkan
• Guru menyebut huruf dipamerkan
• Memaparkan huruf hijaiyah tunggal
ARAHAN MURID
• Murid menyebut huruf
• Murid mengiyakan /mengangguk huruf yang dibacakan
• Murid memadankan huruf yang hampir sama bunyi

Contoh Item

Kad huruf, lembaran kerja - Pelajaran No. 25

Refleksi :
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Lampiran B1D1E1
2

(Bertulis) ‫ت‬ ‫ث‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫ع‬ ‫أ‬ For Filing Used INSTRUMEN STANDARD PRESTASI 3 . flash kad (lisan) ‫ب‬ ‫ا‬ Soalan 2 : Suaikan huruf yang hampir sama bunyi dan warnakan.Soalan 1 : ‫ت‬ Kaedah tasmik.

29 REFLEKSI .PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ASAS TILAWAH AL-QURAN ITEM PERNYATAAN ITEM Band 2 Standard Prestasi Tahu dan faham Bacaan Al Quran Deskriptor B2D1 Boleh membunyikan huruf hijaiyah yang bersambung B2D1E1 Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad dan mempunyai pelbagai baris Instrumen • • • • Aktiviti ARAHAN GURU • Guru memaparkan huruf hijaiyah bersambung dan pelbagai baris • Guru mememinta murid membaca Pemerhatian Tasmik Soal jawab Ujian lisan ARAHAN MURID • Murid membaca berdasarkan kad yang dipaparkan Contoh Item Kad kalimah Iqra 2 . ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ __________________________________________________________________ ___ Bidang : Tilawah 4 . ms1-13 Rujuk Pelajaran No.

B2D1E1 (Murid menyebut huruf hijaiyah bersambung dan mempunyai pelbagai baris) ‫ُوِلَد‬ َ ‫ُكِت‬ ‫ب‬ َ ‫َفِه‬ ‫ى‬ -lisan ‫ب‬ َ ‫ضِر‬ ُ َ ‫سِك‬ ‫ن‬ َ َ ‫ُفِع‬ ‫ل‬ 5 .

For Filing Used INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ASAS TILAWAH AL-QURAN ITEM PERNYATAAN ITEM Band 2 Standard Prestasi Tahu dan faham Bacaan Al Quran Deskriptor B2D2 Boleh menyebut kalimah yang mengandungi huruf mad dan tanda bacaan mad Eviden B2D2E1 Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad Instrumen • • • • • Aktiviti ARAHAN GURU • Guru memaparkan huruf hijaiyah bersambung dengan huruf mad • Guru mememinta murid membaca Pemerhatian Talaqqi dan mushyafahah Tasmik Soal jawab Ujian bertulis ARAHAN MURID • Murid membaca berdasarkan kad yang dipaparkan • Menjawab lembaran kerja yang diberikan Contoh Item Kad kalimah . lembaran kerja Iqra 2. 29 REFELKSI .30 Pelajaran no. ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ 6 . ms 14 .

____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ Bidang : Tilawah B2D2E1(Membaca kalimah yang bersambung dengan huruf mad) Soalan 1 : 1. Sila Baca kalimah yang mengandungi bacaan mad berikut. ِ‫ِفيه‬ ُ ‫َيُقو‬ ‫ل‬ ِ ‫َثَوا‬ ‫ب‬ Soalan 2 : Warnakan kalimah mengandungi bacaan mad dengan betul. ِ‫ِفيه‬ ‫سِفِه‬ َ ُ ‫َيُقو‬ ‫ل‬ ِ ‫َثَوا‬ ‫ب‬ ‫صَر‬ َ ‫َن‬ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI 7 .

Instrumen • • • • Pemerhatian Tasmik Soal jawab Ujian bertulis ARAHAN GURU Aktiviti • • • Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Meminta murid latihan diberi ARAHAN MURID • • Contoh Item Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul Kad kalimah. lembaran kerja Rujuk lampiran (Pelajaran no 35) REFLEKSI ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ 8 . potongan ayat dan ayat pendek dengan betul B3D1E1 Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek.PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ASAS TILAWAH AL-QURAN ITEM PERNYATAAN ITEM Band 3 Standard Prestasi Tahu .faham dan boleh membaca Al Quran Deskriptor B3D1 Boleh membaca kalimah. tanwin. qalqalah dan huruf-huruf sakinah. nun dan mim sakinah.

______________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________ Bidang : Tilawah B3D1E1 (Membaca kalimah yang mengandungi bacaan panjang dan pendek. ِ‫جِهد‬ َ ‫شِهَد‬ َ ‫ى‬ َ ‫َفِه‬ ‫َثَواب‬ 2. Tandakan ( / ) pada bacaan panjang dan (X ) pada bacaan pendek. qalqalah dan huruf-huruf sakinah) 1. nun dan mim sakinah. tanwin. Padankan tanda tanwin yang sesuai berpandukan kalimah yang diberi. ً ً ً ‫َزَل‬ ‫ف‬ ً ‫عَل‬ ‫ق‬ َ 9 .

‫كَاِد ٌ‬ ‫ح‬ ‫صَيٍة‬ ‫َنا ِ‬ ‫ٍ‬ ‫ٍ‬ ‫عِليٌم‬ ‫َ‬ ‫ٌ ٌ‬ ‫عَم ً‬ ‫ل‬ ‫ن ( ‪3. Suaikan kalimah yang mengandungi nun sakinah‬‬ ‫‪ْ ) dan mim‬‬ ‫‪ْ ) mengikut kategori:‬م ( ‪sakinah‬‬ ‫َواْنححححححححححححححححححححححححححححححححححححححححر‬ ‫ِإّنُهم َكاُنواْ‬ ‫ْ‬ ‫ن‬ ‫ْم‬ ‫‪10‬‬ .

Warnakan kalimah-kalimah yang mengandungi tanda mati. Sila baca kalimah berikut . ‫حَنَفآء‬ ُ ‫َمْتَرَبٍة‬ ‫غَنى‬ ْ ‫َفَأ‬ ‫َفُأمُّه‬ َ ‫َتْعَلُمو‬ ‫ن‬ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ASAS TILAWAH AL-QURAN ITEM Band PERNYATAAN ITEM 3 11 . ‫طَغحححححححححى‬ ْ ‫وَأ‬ ‫َوَأْبَقحححححححححى‬ ْ ِ‫َواْقَتر‬ ‫ب‬ َ ‫جَزْو‬ ‫ن‬ ْ ‫ُت‬ 5.‫ُكْفُرُهححححححححححححححححححححححححححححححححححححححم‬ َ ‫َوَمن مِّع‬ ‫ى‬ 4.

faham dan boleh membaca Al Quran Deskriptor B3D2 Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat di dalam al Quran B3D2E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam alQuran dengan betul • • • • • Instrumen Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Soal jawab Ujian bertulis ARAHAN GURU • Memaparkan kalimah pelbagai jenis • Meminta murid membaca kalimah dengan betul • Meminta murid latihan diberi Aktiviti ARAHAN MURID • Membaca dengan betul • Menjawab latihan dengan betul Contoh Item Kad kalimah.Standard Prestasi Tahu . lembaran kerja Rujuk lampiran (Pelajaran no 35) REFLEKSI . ‫الحمدل رب‬ ‫قل اعوذ‬ 12 . ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ Bidang : Tilawah B3D2E1 (Membaca potongan ayat-ayat pendek yang terdapat dalam alQuran dengan betul) 1. Sila baca potongan ayat berikut.

For Filing Used INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 TILAWAH AL-QURAN ITEM PERNYATAAN ITEM 13 .‫ملك الناس‬ Suaikan kalimah menjadi ayat. ‫الدين‬ ‫الحمدل‬ ‫عليهم‬ ‫ملك يوم‬ ‫رب العلمين‬ ‫إياك نعبد‬ ‫وإياك نستعين‬ ‫غير المغضوب‬ 2.

lembaran kerja Rujuk lampiran (B4D1E1) Pelajaran No 37 ULASAN GURU ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ Bidang : Tilawah B4D1E1(Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan. alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf bertasydid. alif lam qamariah dan alif lam syamsiah dan huruf-huruf bertasydid. Instrumen Aktiviti • • • • Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis ARAHAN GURU • Memaparkan kalimah pelbagai jenis • Meminta murid membaca kalimah dengan betul ARAHAN MURID • Membaca dengan betul • Menjawab latihan dengan betul Contoh Item Kad kalimah. nun dan mim syaddah. 14 . waqaf. tanda mad.) 1. nun dan mim syaddah. waqaf.faham dan boleh membaca Al Quran dengan bertajwid Deskriptor B4D1 Boleh membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi pelbagai baris dan tanda dengan makhraj yang betul dan fasih Evidens B4D1E1 Membaca kalimah dan potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan. Sila baca kalimah berikut. tanda mad.Band 4 Standard Prestasi Tahu .

15 .َ‫عون‬ ُ ‫َواْد‬ ‫سَتْكَبَر‬ ْ ‫َوا‬ ‫ضى‬ َ ‫ن اْرَت‬ ِ ‫ن َم‬ َ ‫سَمُعو‬ ْ ‫َفا‬ 2. Tandakan ( / ) pada bacaan wakaf yang betul. ْ‫شْوا‬ َ ‫سَتْغ‬ ْ ‫َوا‬ َ ‫عطَْيَن‬ ‫ك‬ ْ ‫َأ‬ ‫جْد‬ ُ‫س‬ ْ ‫َوا‬ ‫غِفرَْلَنا‬ َ ‫َوا‬ ‫َفَأْلَهَمَها‬ 3. Tandakan ( / ) pada kalimah yang mengandungi huruf alif yang tidak dibunyikan.

‬‬ ‫َداِنَيْة‬ ‫َكِفِري ْ‬ ‫ن‬ ‫سيَبا‬ ‫حِ‬ ‫َ‬ ‫سيًبا‬ ‫حِ‬ ‫َ‬ ‫سيبْ‬ ‫حِ‬ ‫َ‬ ‫‪3.‫رينِ‬ ‫َكِف ِ‬ ‫َداِنَيُة‬ ‫َكِفِري َ‬ ‫ن‬ ‫‪2.‬‬ ‫َداِنَية َ ‪1. Sila baca potongan ayat berikut :‬‬ ‫ِفيِهَمآإْثمٌ‬ ‫غثآًء َأحْوى‬ ‫ُ‬ ‫عِبُدو َ‬ ‫ن‬ ‫َولَأنُتْم َ‬ ‫ضآّلين‬ ‫لال ّ‬ ‫َو َ‬ ‫‪16‬‬ .‬‬ ‫)‪(lisan‬‬ ‫‪4.

5. Tandakan ( / ) pada tanda bacaan panjang lebih 2 harakat ٌ‫َقِريب‬ ‫حَنَفآَء‬ ُ ‫الطآّمة‬ ٍ ‫عآِئ‬ ‫ل‬ 6. Bulatkan Nun dan Mim syaddah َ‫َوالّرّمان‬ ‫طآّمُة‬ ّ ‫ال‬ ّ ‫سَئُل‬ ‫ن‬ ْ ‫َلُت‬ ‫ن‬ ُ‫ح‬ ْ ‫َوِإّنا َلَن‬ 17 .

‫َفُيَعّذُبُه‬ َ ‫ ِإَذاُفّز‬. ‫حِكيُم‬ َ ‫َاْل‬ Warnakan huruf bertanda syaddah pada kalimah dengan betul 1.7. Warnakan kalimah yang mengandungi Alif Lam ْ‫َذلِكُم‬ ِ ‫شْم‬ ‫س‬ ّ ‫َوال‬ ِ ‫طُغو‬ ‫ت‬ ّ ‫ِبال‬ ْ‫شرَح‬ ْ ‫َأَلْم َن‬ ‫اْلَبَلِد‬ 8.2 ‫ب ّذ‬ ‫ع‬ ّ ّ ‫ف‬ ‫ِّز‬ 3. ُ ‫َوُهَواْلَفّتا‬ ‫ح‬ 18 .

fasih dan bertajwid. B5D1E1 Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi mim dan nun sakinah yang bertemu dengan hurufhuruf tertentu. tanda-tanda waqaf dan waqaf pada kalimah tertentu (huruf muqattaah) dengan betul.faham dan boleh membaca Al Quran dengan betul. fasih dan bertajwid Deskriptor B5D1 Boleh/ mampu membaca potongan ayat dan ayat-ayat pendek dengan betul. fasih dan bertajwid. bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah. • Pemerhatian 19 .ّ ‫ف‬ ّ ‫ت‬ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 ITEM PERNYATAAN ITEM Band 5 Standard Prestasi Tahu .

) 1. lembaran kerja Rujuk lampiran (B5D1E1) Bidang : Tilawah B5D1E1(Membaca potongan ayat-ayat pendek yang mengandungi mim dan nun sakinah yang bertemu dengan huruf-huruf tertentu. tanda-tanda waqaf dan waqaf pada kalimah tertentu (huruf muqattaah) dengan betul. Baca ayat berikut dengan bacaan panjang enam harakat 20 . fasih dan bertajwid. Sila baca potongan ayat berikut َ‫َأْنَعْمت‬ َ ‫نءَاَم‬ ‫ن‬ ْ ‫َم‬ ‫عْنُه‬ َ ‫ن‬ َ ‫َوُهْم َيْنَهْو‬ ‫جسَ ِمْنُهْم‬ َ ‫فََأْو‬ 2.Instrumen • • • Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis ARAHAN GURU Aktiviti • • • Memaparkan kalimah pelbagai jenis Meminta murid membaca kalimah dengan betul Memberi latihan bertulis ARAHAN MURID • • Contoh Item Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul Kad kalimah. bacaan panjang enam harakat pada tanda melintang bersyaddah.

‫لَفَهَدى‬ ‫ضآ ّ‬ ‫َ‬ ‫صآُفو َ‬ ‫ن‬ ‫ن ال ّ‬ ‫حُ‬ ‫َوِإّناَلَن ْ‬ ‫ضآّلين‬ ‫لال ّ‬ ‫َو َ‬ ‫خُة‬ ‫صآ ّ‬ ‫ت ال ّ‬ ‫جآَء ِ‬ ‫َفِإَذا َ‬ ‫ضآّلو َ‬ ‫ن‬ ‫َقاُلوْا ِإنّاَل َ‬ ‫‪21‬‬ .

‫ج‬ ‫ق‬ ‫م‬ Padankan huruf dengan bunyi bacaan yang betul 22 .3. Warnakan tanda-tanda wakaf ‫و‬ ‫قلى‬ ‫صلىى‬ ٣ ‫قل‬ ‫ل‬ ‫صل‬ 4.

‫ن‬ ‫طاها‬ ‫قاف‬ ‫طه‬ ‫صاد‬ ‫ق‬ ‫نون‬ ‫ص‬ ‫ياسين‬ ‫يس‬ INSTRUMEN STANDARD PRESTASI PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 1 23 .

menjaga adab-adab membaca al quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan. lembaran kerja Contoh Item Rujuk lampiran (B6D1E1) Bidang : Tilawah 24 . B6D1E1 Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj dan bertajwid. fasih bertajwid serta menjaga adab membaca al quran dan layak menjadi naqib.faham dan boleh membaca Al Quran dengan betul. Deskriptor B6D1 Boleh membaca potongan ayat pendek dan ayat-ayat pendek mengikut makhraj yang betul. Instrumen • • • • Pemerhatian Talaqqi dan musyafahah Tasmik Ujian bertulis ARAHAN GURU Aktiviti • • Memaparkan potongan ayat al Quran Meminta murid membaca dengan betul ARAHAN MURID • • • Membaca dengan betul Menjawab latihan dengan betul Menjadi naqib terhadap rakan yang lain Potongan ayat .ITEM PERNYATAAN ITEM Band 6 Standard Prestasi Tahu . fasih bertajwid serta menjaga adab dan layak menjadi naqib.

Berwuduk ii.) Soalan lisan 1. Apa yang perlu kita lakukan sebelum membaca Al Quran Jawapan i. Menutup aurat 2. Murid membaca potongan ayat dengan bimbingan rakan sebaya. (Guru mengawasi naqib)                              25 .B6D1E1(Membaca potongan ayat al Quran dengan makhraj dan bertajwid.menjaga adab-adab membaca al quran seperti berwuduk dan menutup aurat serta boleh membetulkan bacaan rakan.

               26 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful