UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PB-1501 MELAYU ISLAM BERAJA

OLEH: ATHIAH BINTI HAJI BADAR KUMPULAN B

TAJUK LAPORAN:

BRUNEI NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA
PENDAMPING NORALLIZAH BTE HAJI ISHAK

TARIKH MENGHANTAR 4HB FEBUARI 2012

1

Kump. NBD. (Dr. Negara Brunei Darussalam diistiharkan menjadi Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya. Malah secara realitinya Melayu dan Beraja telah tumbuh sejak kewujudan Negara Brunei Darussalam dan Islam telah sampai di negara ini sejak kurun ke-10 Masihi. Namun kita boleh berteori bagaimana hendak menjadikan Negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah Negara Melayu. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. calak negara yang akan dibentuk dan dipertahankan haruslah mengikut lunas atau dasar Melayu Islam Beraja itu. sepertimana didalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultah Haji Hassanal Bolkiah Mu‟izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien “ Negara Brunei Darussalam dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka. TEORI MELAYU ISLAM BERAJA Pengistiharan Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara pada hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam 1984 itu bukan lagi merupakan satu teori atau andaian kerana unsur-unsur MIB itu secara hafiahnya telah lama wujud. (Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. berdaulat dan demokratik. bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahlussunnah Waljama‟ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan…” Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam adalah rumusan ideal mengenai cara hidup berbangsa dan bernegara yang mengekalkan identiti.1998. Brunei di tengah-tengah nusantara.wordpress. Melayu Islam Beraja dijadikan sumber rujukan dan idea untuk pembentukkan calak bangsa Brunei. Hj. 1994. Moehammad Nazir.PENDAHULUAN Pada 1 Januari 1984.com/category/melayu-islam-beraja. hal 224). Melayu Brunei abad ke-21) 2 . 1992) Dalam konteks ini Melayu Islam Beraja itu dijadikan asas untuk integrasi kebangsaan Brunei. sebuah Negara Islam. (http://khairulameera. dan sebagai sebuah Negara Beraja. Ini satu kenyataan yang tidak dapat ditolak.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. nilai-nilai luhur dan pemerintahan yang dipandu Islam sebagai ugama negara dengan sistem pemerintahan beraja sebagai asas dan sumber rujukan dalam mencapai matlamat negara.

Awang Mohd. Demikian juga Islam.KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah satu konsep yang sudah berakar umbi kepada bangsa Brunei. umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya . Justeru ia sudah sebati sebagai identiti negara bangsa. Siapapun tak boleh menyangkal . 2004. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Qarar. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Negara. suku. Abdul Hamid (2008). bukanlah suara-suara tanpa makna. m. Hashim bin Hj. kita tentunya tidak dikenali sebagai atu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identity. (Prof. Falsafah Melayu. kaum dan keturunan…. Madya Dr. peruntukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi negaradan tafsiran rakyat sultan seperti yang diberikan oleh undang-undang taraf Kebangsaan Brunei 1961. Hj. sungguhpun dalam perlembagaan itu tidak menyebutkan secara khusus Negeri Brunei ini Negara Melayu tetapi berdasarkan adat istiadatnya. Islam dan Beraja itu mempunyai kefahaman dan huraian yang lebih mendalam dari segi maksudnya. Tanpa bahasa ini .” (Petikan titah Kebawah Duli Yng Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussaalam sempena sambutan puja usia baginda ke-44 tahun di Daerah Belait pada 21 Julai 1990) MELAYU Setelah Perlembagaan Negeri Brunei disiapkan dan ditandatangani pada 29 September 1959 . nilai bangsa yang sudah membudaya. Sementara perkataan Beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi. Lantas konsep MIB merupakan adiluhung (great tradition). ia lahir bersama wujudnya Negara ini kira-kira lebih 600 tahun yang lalu. Konsep MIB bukanlah slogan tanpa erti. menunjukkan negeri ini adalah negeri melayu untuk orang melayu dan kepunyaan orang melayu Brunei. Hj. m. ialah ugama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama. demikian juga dengan perlantikkan Menteri . Timbalan Menteri Besar.s 3) 3 .. dan setiausaha tetap yang terdiri daripada anak-anak melayu menguatkan lagi gambaran negeri ini adalah Negeri Melayu yang diterajui oleh orang Melayu.s 9) Oleh yang demikian. dan gagasan yang berlandaskan agama dan sosio-budaya.terdapat unsure-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara . Jamil Al-Sufri. Adapun di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Negara Brunei Darussalam ada menjelaskan sedikit mengenainya: “… Dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja . bahawa Bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif.

kesenian. umpamanya dari Melayu itu. berbangsa dan bernegara Puak jati bangsa Melayu yang dimaksudkan itu ialah tujuh puak jati Brunei yang tersebut di dalam undang-undang.” Bangsa Melayu Dalam takrif Melayu Islam Beraja yang diterima sebagai rasmi oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja mengenai „Melayu‟ memperakui: Hak bangsa melayu yang gterdiri daripada tujuh puak jati bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja. namun pemaiakian Bahasa Inggeris itu hendaklah hanya sebagai bahasa bagi maksud ilmu pengetahuan dan hubungan antarabangsa. Melayu Islam Beraja. Melayu Murut. Walaupun sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam menggunakan system dwibahasa. Zain Haji Serudin 1998. ialah bahasa. Tentang bahasa ini ada disebut di dalam titah Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: “…. bersopan-santun. Dan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang corak susunannya berkait-kaitan yang meliputi pengetahuan. Melayu Belait.Budaya Melayu Kebudayaan merupakan suatu hal yang dipelajari yang diperoleh yang dengannya dapatlah seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan semulajadi di sekelilingnya dan ini tidaklah tetap dengan keadaan begitu selama-lamanya. terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara.dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja. pengukuhan nilai-nilai budaya yang dominan. kepercayaan. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Penyampaian dalam bahasa Melayu dirasakan lebih mendekatkan perasaan dan minda orang Melayu daripada penyampaian dalam bahasa asing.Hj Abdul Latif Hj. bermasyarakat. Melayu Islam Beraja. iaitu Melayu Brunei. Suatu Pendekatan) Megenai budaya sehingga kini Melayu itu masih ditakrifkan kebanyakannya daripada konteks budaya. adat resam dan hal-hal lain yang kebiasaanya diamalkan oleh setiap masyarakat. Melayu Dusun dan Melayu Tutong. Ibrahim. berkeluarga. Melayu dan Inggeris. Ustaz Haji Md. Suatu Pendekatan) 4 . kesusilaan.1998. mempunyai ciri-ciri yang berperadapan tinggi . Zain Haji Serudin 1998. hormat-menghormati terutama sekali kepada orang tua. dari satu masa ke satu masa. undang-undang. Melayu Bisaya. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Melayu Kedayan. Tanpa bahasa itu tentunya tidak akan dikenali satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti…. Melayu Abad ke-21) Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan identity yang lebih mengikat dan konkrit yang menggambarkan budaya orang melayu Brunei. Ustaz Haji Md. berbudi bahasa. Sesiapa pun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif.(Awg.

Haji Moehamad Nazir. 1992. Raja adalah lambang perpaduan umat Islam di Brunei Darussalam maka berkembangnya agama Islam di negara ini akan menguatkan kedudukan raja. Oleh yang demikian. Pengakuan Islam sebagai ugama rasmi negara bererti mengesahkan Islam sebagai sistem yang memandu kehidupan rakyat dan pemerintahan di negara ini. Universiti Negara Brunei Darussalam) ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Mengukuhkan Islam di Negara Brunei Darussalam ada enam perkara yang diperhatikan dan dilaksanakan:   Pegawai kerajaan sebagai wakil pihak raja hendaklah menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. Akademi Pengajian Brunei. 5 . unsur toleransi dalam Islam tetap menjamin keserasian hubungan dan menghormati pemeluk agama lain. Cara hidup yang mengikuti lunas-lunas Islam tetap akan menjamin perpaduan kebangsaan. Islam yang dipraktikan di Negara Brunei Darussalam adalah menikut kefahaman Ahlusunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie iaitu fahaman yang relative dan sederhana dalam pengalaman aqidah. (Dr. orang Islam Brunei dan agama Islam. syariah dan mu‟amalat.Melayu Bisaya Melayu Tutong Melayu Murut Melayu Kedayan Melayu Dusun ISLAM Melayu Belait Melayu Brunei Islam dalam Melayu Islam Beraja juga memberi takrif bahawa Islam adalah ugama rasmi negara.

    Memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan menjauhkan diri dan menghalang akidah yang bertentang dengannya. Manakala dari segi konteks yang lain di dalam Melayu Islam Beraja ialah Sultan adalah sebagai Raja yang sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh kedepan. Raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan atau pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah. 1992. kerana perlembangaan membenarkan orang bukan Islam beragama dengan agama mereka. Menjaga muslihat negara dan orang Islam dan agama Islam tidaklah dapat diabai-abaikan atau dipermudahkan. kerana kuasa memerintah itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wata‟ala juga. Sekiranya dibiarkan orang bukan Islam mengembangkan agama kufur dengan hujah kebebasan beragama. bukan mengembangkan agama kufur itu kepada orang kafir atau kepada orang Islam. Universiti Brunei Darussalam) 6 . Mengukuhkan peranan pendidikan Islam dan institusi-instituti Islam bagi menjamin kemurnian dan kerberkesanan ajaran Islam. Hj. Raja adalah payung bagi negara dan perpaduan bangsa. Ini adalah kerana kufur itu memang salah dan batil dan berdosa pada pandangan Islam. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz menyatakan bahawa pegawai kerajaan adalah wakil bagi pihak raja bagi menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz. Mempertingkatkan penerangan agama Islam melalui berbagai-bagai saluran. (Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. (Dr. Moehamad Nazir. sesuai dengan ungkapan bahawa raja adalah ibarat payung Allah dimuka bumi. kerana dengan diabai-abaikan atau depermudahkan sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung. adalah salah di sisi perlembangaan. Memesatkan dakwah. Yang demikian juga petikan daripada Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Dan dengan ada berbagai-bagai fahaman agama dalam Negara Brunei Darussalam dan banyak bilangan orang bukan Islam akan melemahkan kedudukan raja sebagai lambing perpaduan dan kekuatan Islam. 1979) BERAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja bermakna sistem Kerajaan atau pemerintahan yang Beraja yang wajib diterima dan dita‟ati. Degan berkembang agama Islam di antara penduduk Brunei. akan melemahkan agama Islam dan orang Islam dalam Negara Brunei Darussalam. sebagai lambing perpaduan umat Islam dalam Negara Brunei Darussalam dan dengannya ada satu matlamat di antara mereka. secara lebih jelas. maka umat Brunei akan sentiasa teguh dan kuat. Akademi Pengajian Brunei. lebih kuat dan lebih tajam.maka menguatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan „Aiiyada Hullahu Taala‟.

Raja adalah Ketua Angkatan Bersenjata. Pendidikan MIB adalah wajib bagi setiap masyarakat Negara Brunei mengekalkan. Generasi baru merupakan pewaris iaitu turun-temurun disampaikan megenai Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam. Zain Haji Serudin 1998. Tradisi Kesultanan :Perspektif Islam.KEDUDUKKAN RAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja. Raja adalah ketua Pemerintahan. iaitu raja sebagai khalifah.      Kefahaman mengenai konsep raja menurut istilah politik Islam. dalam Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan. Raja adalah Ketua ugama Islam. m. Malaysia: Institut Kajian Dasar. Siddiq Fadil. belajar dengan lebih dalam lagi dan akhir sekali mempraktikkannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Sebagaimana yang disebut oleh Raja Ali Haji dalam Thamarat Al-Mahammahnya bahawa: 1. Seterusnya boleh pula diertikan sebagai imam yang membawa maksud kepimpinan dan keteladanan. memahami. Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. (Dr. Boleh juga diertikan sebagai sultan yang membawa makna penguatkuasa keadilan hokum yang bersumberkan ajaran Allah dan rasul-Nya. kedudukan Raja adalah:       Raja adalah payung Allah di atas bumi Brunei. Raja adalah ketua Adat. 3. Ustaz Haji Md. Raja adalah adil tempat bernaung dan berlindung. Raja adalah Ketua Negara. 7 . sultan dan imam. 2. Al-hadis dan Al.Ijmak. Raja mengawal agama dan agama punca kekuatan raja. MENGUKUHKAN SISTEM BERAJA Bagi mengukuhkan system beraja ada lima perkara yang perlu diperhatikan.s 67) KESIMPULAN Melayu Islam Beraja adalah cara hidup atau „The Way of Life‟ yang ditakdirkan oleh Allah Ta‟ala bagi Negara Brunei Darussalam. Raja boleh diertikan sebagai khalifah yang membawa makna pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi yang berlandaskan Al-Quran. MIB adalah falsafah Negara Brunei Darussalam buat selama-lamanya yang menjadi pandangan seluruh dunia. hlm. Adanya pembantu-pembantu raja yang baik lagi jujur.9. Raja contoh yang baik „uswatun hasanah‟ kepada rakyatnya.

8 . Brunei di tengah-tengah nusantara. Kementerian Belia dan Sukan. Jamil Al-Sufri. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. 1998. Akademi Pengajian Brunei.s 3) (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr.Rujukan :      Dr.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. Suatu Pendekatan) Laman Web:  Mohd. Melayu Islam Beraja. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Universiti Brunei Darussalam. Awang Mohd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Melayu Brunei abad ke-21. 1994.) Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Moehammad Nazir. Hj. Hj. 2004. Hashim bin Hj. m..) . Hj.wordpress. Prof. Qarar. 1992.com/category/melayu-islam-beraja. Melayu Islam Beraja. NBD. Abdul Hamid (2008). Shahrol Amira Abdullah. Kump. Kementerian Belia dan Sukan. hal 224http://khairulameera. Zain Haji Serudin 1998. Ustaz Haji Md. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam. Dewan Bahasa dan Pustaka. Madya Dr.).