UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PB-1501 MELAYU ISLAM BERAJA

OLEH: ATHIAH BINTI HAJI BADAR KUMPULAN B

TAJUK LAPORAN:

BRUNEI NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA
PENDAMPING NORALLIZAH BTE HAJI ISHAK

TARIKH MENGHANTAR 4HB FEBUARI 2012

1

com/category/melayu-islam-beraja. Hj. calak negara yang akan dibentuk dan dipertahankan haruslah mengikut lunas atau dasar Melayu Islam Beraja itu. berdaulat dan demokratik.1998. Ini satu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Malah secara realitinya Melayu dan Beraja telah tumbuh sejak kewujudan Negara Brunei Darussalam dan Islam telah sampai di negara ini sejak kurun ke-10 Masihi. Melayu Brunei abad ke-21) 2 . Namun kita boleh berteori bagaimana hendak menjadikan Negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah Negara Melayu. Brunei di tengah-tengah nusantara. Negara Brunei Darussalam diistiharkan menjadi Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya. sebuah Negara Islam.PENDAHULUAN Pada 1 Januari 1984. (Dr. Moehammad Nazir. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. (Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. 1992) Dalam konteks ini Melayu Islam Beraja itu dijadikan asas untuk integrasi kebangsaan Brunei. 1994. (http://khairulameera. hal 224).Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. sepertimana didalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultah Haji Hassanal Bolkiah Mu‟izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien “ Negara Brunei Darussalam dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka.wordpress. Melayu Islam Beraja dijadikan sumber rujukan dan idea untuk pembentukkan calak bangsa Brunei. nilai-nilai luhur dan pemerintahan yang dipandu Islam sebagai ugama negara dengan sistem pemerintahan beraja sebagai asas dan sumber rujukan dalam mencapai matlamat negara. dan sebagai sebuah Negara Beraja. TEORI MELAYU ISLAM BERAJA Pengistiharan Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara pada hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam 1984 itu bukan lagi merupakan satu teori atau andaian kerana unsur-unsur MIB itu secara hafiahnya telah lama wujud. NBD. bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahlussunnah Waljama‟ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan…” Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam adalah rumusan ideal mengenai cara hidup berbangsa dan bernegara yang mengekalkan identiti. Kump.

” (Petikan titah Kebawah Duli Yng Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussaalam sempena sambutan puja usia baginda ke-44 tahun di Daerah Belait pada 21 Julai 1990) MELAYU Setelah Perlembagaan Negeri Brunei disiapkan dan ditandatangani pada 29 September 1959 . ia lahir bersama wujudnya Negara ini kira-kira lebih 600 tahun yang lalu. bahawa Bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. menunjukkan negeri ini adalah negeri melayu untuk orang melayu dan kepunyaan orang melayu Brunei. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Negara. sungguhpun dalam perlembagaan itu tidak menyebutkan secara khusus Negeri Brunei ini Negara Melayu tetapi berdasarkan adat istiadatnya. demikian juga dengan perlantikkan Menteri . Hashim bin Hj. dan setiausaha tetap yang terdiri daripada anak-anak melayu menguatkan lagi gambaran negeri ini adalah Negeri Melayu yang diterajui oleh orang Melayu. nilai bangsa yang sudah membudaya. dan gagasan yang berlandaskan agama dan sosio-budaya.. peruntukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi negaradan tafsiran rakyat sultan seperti yang diberikan oleh undang-undang taraf Kebangsaan Brunei 1961. bukanlah suara-suara tanpa makna. Hj. m. Islam dan Beraja itu mempunyai kefahaman dan huraian yang lebih mendalam dari segi maksudnya. Konsep MIB bukanlah slogan tanpa erti. Tanpa bahasa ini . (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Adapun di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Negara Brunei Darussalam ada menjelaskan sedikit mengenainya: “… Dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja .terdapat unsure-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara . ialah ugama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama. Abdul Hamid (2008).s 3) 3 . Justeru ia sudah sebati sebagai identiti negara bangsa. Madya Dr. m. Demikian juga Islam. Timbalan Menteri Besar. (Prof. Qarar. Lantas konsep MIB merupakan adiluhung (great tradition). Falsafah Melayu.s 9) Oleh yang demikian. 2004. Siapapun tak boleh menyangkal . suku. umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya . Awang Mohd. Hj. kaum dan keturunan…. kita tentunya tidak dikenali sebagai atu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identity. Sementara perkataan Beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi. Jamil Al-Sufri.KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah satu konsep yang sudah berakar umbi kepada bangsa Brunei.

bersopan-santun. Suatu Pendekatan) 4 . Ustaz Haji Md. terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara. umpamanya dari Melayu itu. Zain Haji Serudin 1998. namun pemaiakian Bahasa Inggeris itu hendaklah hanya sebagai bahasa bagi maksud ilmu pengetahuan dan hubungan antarabangsa. undang-undang. Melayu Bisaya. berkeluarga. berbudi bahasa. Ustaz Haji Md. berbangsa dan bernegara Puak jati bangsa Melayu yang dimaksudkan itu ialah tujuh puak jati Brunei yang tersebut di dalam undang-undang. Melayu Kedayan. Penyampaian dalam bahasa Melayu dirasakan lebih mendekatkan perasaan dan minda orang Melayu daripada penyampaian dalam bahasa asing. mempunyai ciri-ciri yang berperadapan tinggi .dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja. kesusilaan. Melayu Islam Beraja. Melayu Abad ke-21) Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan identity yang lebih mengikat dan konkrit yang menggambarkan budaya orang melayu Brunei. kepercayaan. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Suatu Pendekatan) Megenai budaya sehingga kini Melayu itu masih ditakrifkan kebanyakannya daripada konteks budaya. Melayu Islam Beraja. ialah bahasa. dari satu masa ke satu masa. bermasyarakat. hormat-menghormati terutama sekali kepada orang tua. Melayu Belait.(Awg. Tanpa bahasa itu tentunya tidak akan dikenali satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti….1998.” Bangsa Melayu Dalam takrif Melayu Islam Beraja yang diterima sebagai rasmi oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja mengenai „Melayu‟ memperakui: Hak bangsa melayu yang gterdiri daripada tujuh puak jati bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja.Budaya Melayu Kebudayaan merupakan suatu hal yang dipelajari yang diperoleh yang dengannya dapatlah seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan semulajadi di sekelilingnya dan ini tidaklah tetap dengan keadaan begitu selama-lamanya. Walaupun sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam menggunakan system dwibahasa. kesenian. adat resam dan hal-hal lain yang kebiasaanya diamalkan oleh setiap masyarakat. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Sesiapa pun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Dan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang corak susunannya berkait-kaitan yang meliputi pengetahuan. Melayu Dusun dan Melayu Tutong.Hj Abdul Latif Hj. Melayu dan Inggeris. Zain Haji Serudin 1998. iaitu Melayu Brunei. Melayu Murut. Ibrahim. Tentang bahasa ini ada disebut di dalam titah Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: “…. pengukuhan nilai-nilai budaya yang dominan.

Raja adalah lambang perpaduan umat Islam di Brunei Darussalam maka berkembangnya agama Islam di negara ini akan menguatkan kedudukan raja. Akademi Pengajian Brunei. Oleh yang demikian. Universiti Negara Brunei Darussalam) ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Mengukuhkan Islam di Negara Brunei Darussalam ada enam perkara yang diperhatikan dan dilaksanakan:   Pegawai kerajaan sebagai wakil pihak raja hendaklah menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. syariah dan mu‟amalat. unsur toleransi dalam Islam tetap menjamin keserasian hubungan dan menghormati pemeluk agama lain. Cara hidup yang mengikuti lunas-lunas Islam tetap akan menjamin perpaduan kebangsaan. (Dr. 1992.Melayu Bisaya Melayu Tutong Melayu Murut Melayu Kedayan Melayu Dusun ISLAM Melayu Belait Melayu Brunei Islam dalam Melayu Islam Beraja juga memberi takrif bahawa Islam adalah ugama rasmi negara. orang Islam Brunei dan agama Islam. Pengakuan Islam sebagai ugama rasmi negara bererti mengesahkan Islam sebagai sistem yang memandu kehidupan rakyat dan pemerintahan di negara ini. Haji Moehamad Nazir. Islam yang dipraktikan di Negara Brunei Darussalam adalah menikut kefahaman Ahlusunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie iaitu fahaman yang relative dan sederhana dalam pengalaman aqidah. 5 .

Degan berkembang agama Islam di antara penduduk Brunei. Manakala dari segi konteks yang lain di dalam Melayu Islam Beraja ialah Sultan adalah sebagai Raja yang sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh kedepan. (Dr. 1992. bukan mengembangkan agama kufur itu kepada orang kafir atau kepada orang Islam. Menjaga muslihat negara dan orang Islam dan agama Islam tidaklah dapat diabai-abaikan atau dipermudahkan. kerana perlembangaan membenarkan orang bukan Islam beragama dengan agama mereka. Ini adalah kerana kufur itu memang salah dan batil dan berdosa pada pandangan Islam. kerana kuasa memerintah itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wata‟ala juga. Dan dengan ada berbagai-bagai fahaman agama dalam Negara Brunei Darussalam dan banyak bilangan orang bukan Islam akan melemahkan kedudukan raja sebagai lambing perpaduan dan kekuatan Islam. Raja adalah payung bagi negara dan perpaduan bangsa.    Memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan menjauhkan diri dan menghalang akidah yang bertentang dengannya. Mempertingkatkan penerangan agama Islam melalui berbagai-bagai saluran. (Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Akademi Pengajian Brunei. Memesatkan dakwah. akan melemahkan agama Islam dan orang Islam dalam Negara Brunei Darussalam. adalah salah di sisi perlembangaan. sebagai lambing perpaduan umat Islam dalam Negara Brunei Darussalam dan dengannya ada satu matlamat di antara mereka. Mengukuhkan peranan pendidikan Islam dan institusi-instituti Islam bagi menjamin kemurnian dan kerberkesanan ajaran Islam. Universiti Brunei Darussalam) 6 . Moehamad Nazir. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz menyatakan bahawa pegawai kerajaan adalah wakil bagi pihak raja bagi menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. 1979) BERAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja bermakna sistem Kerajaan atau pemerintahan yang Beraja yang wajib diterima dan dita‟ati. secara lebih jelas. Yang demikian juga petikan daripada Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr.maka menguatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan „Aiiyada Hullahu Taala‟. sesuai dengan ungkapan bahawa raja adalah ibarat payung Allah dimuka bumi. maka umat Brunei akan sentiasa teguh dan kuat. Sekiranya dibiarkan orang bukan Islam mengembangkan agama kufur dengan hujah kebebasan beragama. Hj. lebih kuat dan lebih tajam. kerana dengan diabai-abaikan atau depermudahkan sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung. Raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan atau pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah.

Sebagaimana yang disebut oleh Raja Ali Haji dalam Thamarat Al-Mahammahnya bahawa: 1. memahami.s 67) KESIMPULAN Melayu Islam Beraja adalah cara hidup atau „The Way of Life‟ yang ditakdirkan oleh Allah Ta‟ala bagi Negara Brunei Darussalam. kedudukan Raja adalah:       Raja adalah payung Allah di atas bumi Brunei. Raja adalah Ketua Negara. MENGUKUHKAN SISTEM BERAJA Bagi mengukuhkan system beraja ada lima perkara yang perlu diperhatikan. hlm. Al-hadis dan Al. Raja adalah Ketua ugama Islam. dalam Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan.Ijmak. Raja adalah ketua Pemerintahan. Raja boleh diertikan sebagai khalifah yang membawa makna pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi yang berlandaskan Al-Quran.9. Malaysia: Institut Kajian Dasar. Zain Haji Serudin 1998. (Dr. Generasi baru merupakan pewaris iaitu turun-temurun disampaikan megenai Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam.      Kefahaman mengenai konsep raja menurut istilah politik Islam. Raja adalah adil tempat bernaung dan berlindung. Seterusnya boleh pula diertikan sebagai imam yang membawa maksud kepimpinan dan keteladanan. Raja contoh yang baik „uswatun hasanah‟ kepada rakyatnya. Boleh juga diertikan sebagai sultan yang membawa makna penguatkuasa keadilan hokum yang bersumberkan ajaran Allah dan rasul-Nya. Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Adanya pembantu-pembantu raja yang baik lagi jujur. belajar dengan lebih dalam lagi dan akhir sekali mempraktikkannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Raja adalah ketua Adat. MIB adalah falsafah Negara Brunei Darussalam buat selama-lamanya yang menjadi pandangan seluruh dunia. Tradisi Kesultanan :Perspektif Islam. Pendidikan MIB adalah wajib bagi setiap masyarakat Negara Brunei mengekalkan. iaitu raja sebagai khalifah. Siddiq Fadil. sultan dan imam. 7 . 3.KEDUDUKKAN RAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja. Raja adalah Ketua Angkatan Bersenjata. m. 2. Raja mengawal agama dan agama punca kekuatan raja. Ustaz Haji Md.

Madya Dr. 2004. Jamil Al-Sufri. Akademi Pengajian Brunei. Qarar. 1994. Suatu Pendekatan) Laman Web:  Mohd. Prof.) Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim.com/category/melayu-islam-beraja. Hj. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. Zain Haji Serudin 1998. Ustaz Haji Md. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam. Kump.s 3) (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr.wordpress.) . Dewan Bahasa dan Pustaka..Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. 1998.Rujukan :      Dr. Melayu Islam Beraja. 1992. Shahrol Amira Abdullah. Kementerian Belia dan Sukan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Brunei di tengah-tengah nusantara. 8 . Universiti Brunei Darussalam. Kementerian Belia dan Sukan. Hj. Abdul Hamid (2008). NBD. Hashim bin Hj. Moehammad Nazir. m. Hj. Melayu Islam Beraja. hal 224http://khairulameera. Melayu Brunei abad ke-21. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Awang Mohd.).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful