P. 1
Brunei Negara Melayu Islam Beraja

Brunei Negara Melayu Islam Beraja

|Views: 2,628|Likes:
Published by athiah

More info:

Published by: athiah on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PB-1501 MELAYU ISLAM BERAJA

OLEH: ATHIAH BINTI HAJI BADAR KUMPULAN B

TAJUK LAPORAN:

BRUNEI NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA
PENDAMPING NORALLIZAH BTE HAJI ISHAK

TARIKH MENGHANTAR 4HB FEBUARI 2012

1

Ini satu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Negara Brunei Darussalam diistiharkan menjadi Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya. sepertimana didalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultah Haji Hassanal Bolkiah Mu‟izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien “ Negara Brunei Darussalam dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka. Hj. bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahlussunnah Waljama‟ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan…” Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam adalah rumusan ideal mengenai cara hidup berbangsa dan bernegara yang mengekalkan identiti. Malah secara realitinya Melayu dan Beraja telah tumbuh sejak kewujudan Negara Brunei Darussalam dan Islam telah sampai di negara ini sejak kurun ke-10 Masihi. TEORI MELAYU ISLAM BERAJA Pengistiharan Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara pada hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam 1984 itu bukan lagi merupakan satu teori atau andaian kerana unsur-unsur MIB itu secara hafiahnya telah lama wujud. berdaulat dan demokratik. (Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Namun kita boleh berteori bagaimana hendak menjadikan Negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah Negara Melayu. Melayu Islam Beraja dijadikan sumber rujukan dan idea untuk pembentukkan calak bangsa Brunei.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. sebuah Negara Islam. (Dr. NBD. nilai-nilai luhur dan pemerintahan yang dipandu Islam sebagai ugama negara dengan sistem pemerintahan beraja sebagai asas dan sumber rujukan dalam mencapai matlamat negara.wordpress. hal 224). Kertas kerja seminar sejarah Brunei. (http://khairulameera. Kump. dan sebagai sebuah Negara Beraja. 1994. Moehammad Nazir. 1992) Dalam konteks ini Melayu Islam Beraja itu dijadikan asas untuk integrasi kebangsaan Brunei. Melayu Brunei abad ke-21) 2 . Brunei di tengah-tengah nusantara. calak negara yang akan dibentuk dan dipertahankan haruslah mengikut lunas atau dasar Melayu Islam Beraja itu.1998.com/category/melayu-islam-beraja.PENDAHULUAN Pada 1 Januari 1984.

KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah satu konsep yang sudah berakar umbi kepada bangsa Brunei. Adapun di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Negara Brunei Darussalam ada menjelaskan sedikit mengenainya: “… Dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja .s 3) 3 . sungguhpun dalam perlembagaan itu tidak menyebutkan secara khusus Negeri Brunei ini Negara Melayu tetapi berdasarkan adat istiadatnya. Qarar. peruntukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi negaradan tafsiran rakyat sultan seperti yang diberikan oleh undang-undang taraf Kebangsaan Brunei 1961. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. menunjukkan negeri ini adalah negeri melayu untuk orang melayu dan kepunyaan orang melayu Brunei. Demikian juga Islam. bukanlah suara-suara tanpa makna. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Negara. Hj.s 9) Oleh yang demikian. Falsafah Melayu. kita tentunya tidak dikenali sebagai atu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identity. m. nilai bangsa yang sudah membudaya. m.” (Petikan titah Kebawah Duli Yng Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussaalam sempena sambutan puja usia baginda ke-44 tahun di Daerah Belait pada 21 Julai 1990) MELAYU Setelah Perlembagaan Negeri Brunei disiapkan dan ditandatangani pada 29 September 1959 . ia lahir bersama wujudnya Negara ini kira-kira lebih 600 tahun yang lalu. kaum dan keturunan…. umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya . Lantas konsep MIB merupakan adiluhung (great tradition). (Prof. Jamil Al-Sufri. bahawa Bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Islam dan Beraja itu mempunyai kefahaman dan huraian yang lebih mendalam dari segi maksudnya. Hj. Hashim bin Hj. dan gagasan yang berlandaskan agama dan sosio-budaya. Tanpa bahasa ini . Justeru ia sudah sebati sebagai identiti negara bangsa. 2004. Siapapun tak boleh menyangkal . suku. ialah ugama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama. Madya Dr. Sementara perkataan Beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi. Timbalan Menteri Besar.terdapat unsure-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara . Abdul Hamid (2008). Awang Mohd. dan setiausaha tetap yang terdiri daripada anak-anak melayu menguatkan lagi gambaran negeri ini adalah Negeri Melayu yang diterajui oleh orang Melayu. demikian juga dengan perlantikkan Menteri .. Konsep MIB bukanlah slogan tanpa erti.

Suatu Pendekatan) Megenai budaya sehingga kini Melayu itu masih ditakrifkan kebanyakannya daripada konteks budaya. berkeluarga.Budaya Melayu Kebudayaan merupakan suatu hal yang dipelajari yang diperoleh yang dengannya dapatlah seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan semulajadi di sekelilingnya dan ini tidaklah tetap dengan keadaan begitu selama-lamanya. Melayu dan Inggeris. Melayu Abad ke-21) Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan identity yang lebih mengikat dan konkrit yang menggambarkan budaya orang melayu Brunei. kepercayaan. Melayu Islam Beraja. kesusilaan. Ustaz Haji Md. Tentang bahasa ini ada disebut di dalam titah Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: “…. Ibrahim. kesenian. Sesiapa pun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Melayu Kedayan.1998. Melayu Belait. namun pemaiakian Bahasa Inggeris itu hendaklah hanya sebagai bahasa bagi maksud ilmu pengetahuan dan hubungan antarabangsa. berbangsa dan bernegara Puak jati bangsa Melayu yang dimaksudkan itu ialah tujuh puak jati Brunei yang tersebut di dalam undang-undang. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Zain Haji Serudin 1998. Zain Haji Serudin 1998.” Bangsa Melayu Dalam takrif Melayu Islam Beraja yang diterima sebagai rasmi oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja mengenai „Melayu‟ memperakui: Hak bangsa melayu yang gterdiri daripada tujuh puak jati bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja. ialah bahasa. Melayu Murut. Dan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang corak susunannya berkait-kaitan yang meliputi pengetahuan.dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja. Melayu Bisaya. terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara. Suatu Pendekatan) 4 . Melayu Dusun dan Melayu Tutong. berbudi bahasa.(Awg. undang-undang. hormat-menghormati terutama sekali kepada orang tua. Melayu Islam Beraja. mempunyai ciri-ciri yang berperadapan tinggi .Hj Abdul Latif Hj. Walaupun sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam menggunakan system dwibahasa. umpamanya dari Melayu itu. Tanpa bahasa itu tentunya tidak akan dikenali satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti…. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Penyampaian dalam bahasa Melayu dirasakan lebih mendekatkan perasaan dan minda orang Melayu daripada penyampaian dalam bahasa asing. bermasyarakat. pengukuhan nilai-nilai budaya yang dominan. iaitu Melayu Brunei. bersopan-santun. dari satu masa ke satu masa. adat resam dan hal-hal lain yang kebiasaanya diamalkan oleh setiap masyarakat. Ustaz Haji Md.

syariah dan mu‟amalat. Universiti Negara Brunei Darussalam) ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Mengukuhkan Islam di Negara Brunei Darussalam ada enam perkara yang diperhatikan dan dilaksanakan:   Pegawai kerajaan sebagai wakil pihak raja hendaklah menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. orang Islam Brunei dan agama Islam.Melayu Bisaya Melayu Tutong Melayu Murut Melayu Kedayan Melayu Dusun ISLAM Melayu Belait Melayu Brunei Islam dalam Melayu Islam Beraja juga memberi takrif bahawa Islam adalah ugama rasmi negara. Oleh yang demikian. Haji Moehamad Nazir. unsur toleransi dalam Islam tetap menjamin keserasian hubungan dan menghormati pemeluk agama lain. Akademi Pengajian Brunei. 1992. Cara hidup yang mengikuti lunas-lunas Islam tetap akan menjamin perpaduan kebangsaan. (Dr. Pengakuan Islam sebagai ugama rasmi negara bererti mengesahkan Islam sebagai sistem yang memandu kehidupan rakyat dan pemerintahan di negara ini. Islam yang dipraktikan di Negara Brunei Darussalam adalah menikut kefahaman Ahlusunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie iaitu fahaman yang relative dan sederhana dalam pengalaman aqidah. Raja adalah lambang perpaduan umat Islam di Brunei Darussalam maka berkembangnya agama Islam di negara ini akan menguatkan kedudukan raja. 5 .

Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz menyatakan bahawa pegawai kerajaan adalah wakil bagi pihak raja bagi menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. Dan dengan ada berbagai-bagai fahaman agama dalam Negara Brunei Darussalam dan banyak bilangan orang bukan Islam akan melemahkan kedudukan raja sebagai lambing perpaduan dan kekuatan Islam. sebagai lambing perpaduan umat Islam dalam Negara Brunei Darussalam dan dengannya ada satu matlamat di antara mereka. bukan mengembangkan agama kufur itu kepada orang kafir atau kepada orang Islam. (Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Memesatkan dakwah. akan melemahkan agama Islam dan orang Islam dalam Negara Brunei Darussalam. Sekiranya dibiarkan orang bukan Islam mengembangkan agama kufur dengan hujah kebebasan beragama. Manakala dari segi konteks yang lain di dalam Melayu Islam Beraja ialah Sultan adalah sebagai Raja yang sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh kedepan. adalah salah di sisi perlembangaan. Mempertingkatkan penerangan agama Islam melalui berbagai-bagai saluran. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz. Ini adalah kerana kufur itu memang salah dan batil dan berdosa pada pandangan Islam. maka umat Brunei akan sentiasa teguh dan kuat. Universiti Brunei Darussalam) 6 . sesuai dengan ungkapan bahawa raja adalah ibarat payung Allah dimuka bumi. secara lebih jelas. kerana perlembangaan membenarkan orang bukan Islam beragama dengan agama mereka. Mengukuhkan peranan pendidikan Islam dan institusi-instituti Islam bagi menjamin kemurnian dan kerberkesanan ajaran Islam. 1992. Degan berkembang agama Islam di antara penduduk Brunei.maka menguatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan „Aiiyada Hullahu Taala‟. (Dr.    Memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan menjauhkan diri dan menghalang akidah yang bertentang dengannya. kerana kuasa memerintah itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wata‟ala juga. Hj. Yang demikian juga petikan daripada Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Raja adalah payung bagi negara dan perpaduan bangsa. 1979) BERAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja bermakna sistem Kerajaan atau pemerintahan yang Beraja yang wajib diterima dan dita‟ati. Menjaga muslihat negara dan orang Islam dan agama Islam tidaklah dapat diabai-abaikan atau dipermudahkan. Akademi Pengajian Brunei. kerana dengan diabai-abaikan atau depermudahkan sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung. Raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan atau pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah. lebih kuat dan lebih tajam. Moehamad Nazir.

dalam Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan. sultan dan imam. Siddiq Fadil. (Dr. Seterusnya boleh pula diertikan sebagai imam yang membawa maksud kepimpinan dan keteladanan. Raja adalah ketua Adat. Sebagaimana yang disebut oleh Raja Ali Haji dalam Thamarat Al-Mahammahnya bahawa: 1. Raja boleh diertikan sebagai khalifah yang membawa makna pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi yang berlandaskan Al-Quran. Raja mengawal agama dan agama punca kekuatan raja.s 67) KESIMPULAN Melayu Islam Beraja adalah cara hidup atau „The Way of Life‟ yang ditakdirkan oleh Allah Ta‟ala bagi Negara Brunei Darussalam. MIB adalah falsafah Negara Brunei Darussalam buat selama-lamanya yang menjadi pandangan seluruh dunia. Raja adalah Ketua Angkatan Bersenjata. Raja adalah Ketua Negara. 3. Raja contoh yang baik „uswatun hasanah‟ kepada rakyatnya.Ijmak. Boleh juga diertikan sebagai sultan yang membawa makna penguatkuasa keadilan hokum yang bersumberkan ajaran Allah dan rasul-Nya. belajar dengan lebih dalam lagi dan akhir sekali mempraktikkannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.      Kefahaman mengenai konsep raja menurut istilah politik Islam. Raja adalah Ketua ugama Islam. Generasi baru merupakan pewaris iaitu turun-temurun disampaikan megenai Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam. Raja adalah adil tempat bernaung dan berlindung. MENGUKUHKAN SISTEM BERAJA Bagi mengukuhkan system beraja ada lima perkara yang perlu diperhatikan. m. memahami. 7 . hlm. Malaysia: Institut Kajian Dasar. 2. Ustaz Haji Md.KEDUDUKKAN RAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja.9. Raja adalah ketua Pemerintahan. iaitu raja sebagai khalifah. kedudukan Raja adalah:       Raja adalah payung Allah di atas bumi Brunei. Pendidikan MIB adalah wajib bagi setiap masyarakat Negara Brunei mengekalkan. Tradisi Kesultanan :Perspektif Islam. Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Zain Haji Serudin 1998. Adanya pembantu-pembantu raja yang baik lagi jujur. Al-hadis dan Al.

wordpress.) . Awang Mohd. 1994. Dewan Bahasa dan Pustaka. m. Melayu Brunei abad ke-21. Melayu Islam Beraja. Hashim bin Hj. Akademi Pengajian Brunei. 1992. Kementerian Belia dan Sukan.. NBD. Shahrol Amira Abdullah. hal 224http://khairulameera. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. Brunei di tengah-tengah nusantara. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam.s 3) (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr.com/category/melayu-islam-beraja. Kump. Hj. 8 .Rujukan :      Dr. Moehammad Nazir. Jamil Al-Sufri. Madya Dr. Hj.) Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Universiti Brunei Darussalam. Melayu Islam Beraja.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. 2004. Qarar. 1998. Hj. Prof.). Abdul Hamid (2008). Dewan Bahasa dan Pustaka. Suatu Pendekatan) Laman Web:  Mohd. Ustaz Haji Md. Kementerian Belia dan Sukan. Zain Haji Serudin 1998.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->