UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PB-1501 MELAYU ISLAM BERAJA

OLEH: ATHIAH BINTI HAJI BADAR KUMPULAN B

TAJUK LAPORAN:

BRUNEI NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA
PENDAMPING NORALLIZAH BTE HAJI ISHAK

TARIKH MENGHANTAR 4HB FEBUARI 2012

1

Kertas kerja seminar sejarah Brunei.wordpress. Negara Brunei Darussalam diistiharkan menjadi Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya. (Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. berdaulat dan demokratik.PENDAHULUAN Pada 1 Januari 1984. bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahlussunnah Waljama‟ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan…” Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam adalah rumusan ideal mengenai cara hidup berbangsa dan bernegara yang mengekalkan identiti.com/category/melayu-islam-beraja. Ini satu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Hj. sebuah Negara Islam. dan sebagai sebuah Negara Beraja. Namun kita boleh berteori bagaimana hendak menjadikan Negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah Negara Melayu.1998. Moehammad Nazir. nilai-nilai luhur dan pemerintahan yang dipandu Islam sebagai ugama negara dengan sistem pemerintahan beraja sebagai asas dan sumber rujukan dalam mencapai matlamat negara. hal 224). sepertimana didalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultah Haji Hassanal Bolkiah Mu‟izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien “ Negara Brunei Darussalam dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. Brunei di tengah-tengah nusantara. Melayu Brunei abad ke-21) 2 . calak negara yang akan dibentuk dan dipertahankan haruslah mengikut lunas atau dasar Melayu Islam Beraja itu. 1994. Melayu Islam Beraja dijadikan sumber rujukan dan idea untuk pembentukkan calak bangsa Brunei. NBD. (http://khairulameera. TEORI MELAYU ISLAM BERAJA Pengistiharan Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara pada hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam 1984 itu bukan lagi merupakan satu teori atau andaian kerana unsur-unsur MIB itu secara hafiahnya telah lama wujud. 1992) Dalam konteks ini Melayu Islam Beraja itu dijadikan asas untuk integrasi kebangsaan Brunei. (Dr. Malah secara realitinya Melayu dan Beraja telah tumbuh sejak kewujudan Negara Brunei Darussalam dan Islam telah sampai di negara ini sejak kurun ke-10 Masihi. Kump.

s 9) Oleh yang demikian. kita tentunya tidak dikenali sebagai atu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identity.” (Petikan titah Kebawah Duli Yng Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussaalam sempena sambutan puja usia baginda ke-44 tahun di Daerah Belait pada 21 Julai 1990) MELAYU Setelah Perlembagaan Negeri Brunei disiapkan dan ditandatangani pada 29 September 1959 . Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Negara. 2004. Jamil Al-Sufri. umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya . ialah ugama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama. Madya Dr. menunjukkan negeri ini adalah negeri melayu untuk orang melayu dan kepunyaan orang melayu Brunei. Lantas konsep MIB merupakan adiluhung (great tradition). Falsafah Melayu.s 3) 3 . m. Hj.KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah satu konsep yang sudah berakar umbi kepada bangsa Brunei. ia lahir bersama wujudnya Negara ini kira-kira lebih 600 tahun yang lalu. Siapapun tak boleh menyangkal . Justeru ia sudah sebati sebagai identiti negara bangsa. suku. bahawa Bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Timbalan Menteri Besar. sungguhpun dalam perlembagaan itu tidak menyebutkan secara khusus Negeri Brunei ini Negara Melayu tetapi berdasarkan adat istiadatnya. Abdul Hamid (2008). Awang Mohd. Demikian juga Islam. (Prof. kaum dan keturunan…. nilai bangsa yang sudah membudaya. dan setiausaha tetap yang terdiri daripada anak-anak melayu menguatkan lagi gambaran negeri ini adalah Negeri Melayu yang diterajui oleh orang Melayu.terdapat unsure-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara . (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. m. Sementara perkataan Beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi. dan gagasan yang berlandaskan agama dan sosio-budaya. demikian juga dengan perlantikkan Menteri . Adapun di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Negara Brunei Darussalam ada menjelaskan sedikit mengenainya: “… Dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja . Hj. bukanlah suara-suara tanpa makna.. Konsep MIB bukanlah slogan tanpa erti. peruntukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi negaradan tafsiran rakyat sultan seperti yang diberikan oleh undang-undang taraf Kebangsaan Brunei 1961. Islam dan Beraja itu mempunyai kefahaman dan huraian yang lebih mendalam dari segi maksudnya. Tanpa bahasa ini . Qarar. Hashim bin Hj.

hormat-menghormati terutama sekali kepada orang tua. Melayu Islam Beraja. pengukuhan nilai-nilai budaya yang dominan. berbudi bahasa. Melayu Abad ke-21) Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan identity yang lebih mengikat dan konkrit yang menggambarkan budaya orang melayu Brunei.Hj Abdul Latif Hj. Penyampaian dalam bahasa Melayu dirasakan lebih mendekatkan perasaan dan minda orang Melayu daripada penyampaian dalam bahasa asing. bermasyarakat.1998. iaitu Melayu Brunei. terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara. Tentang bahasa ini ada disebut di dalam titah Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: “…. Melayu dan Inggeris.(Awg. Melayu Kedayan. kepercayaan. Melayu Belait. dari satu masa ke satu masa. Ibrahim. Melayu Bisaya.dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja. Sesiapa pun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif.” Bangsa Melayu Dalam takrif Melayu Islam Beraja yang diterima sebagai rasmi oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja mengenai „Melayu‟ memperakui: Hak bangsa melayu yang gterdiri daripada tujuh puak jati bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja. Ustaz Haji Md. Zain Haji Serudin 1998. Melayu Murut. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Dan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang corak susunannya berkait-kaitan yang meliputi pengetahuan. Ustaz Haji Md. namun pemaiakian Bahasa Inggeris itu hendaklah hanya sebagai bahasa bagi maksud ilmu pengetahuan dan hubungan antarabangsa. Tanpa bahasa itu tentunya tidak akan dikenali satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti…. Suatu Pendekatan) 4 . (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr.Budaya Melayu Kebudayaan merupakan suatu hal yang dipelajari yang diperoleh yang dengannya dapatlah seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan semulajadi di sekelilingnya dan ini tidaklah tetap dengan keadaan begitu selama-lamanya. mempunyai ciri-ciri yang berperadapan tinggi . kesenian. umpamanya dari Melayu itu. berkeluarga. kesusilaan. bersopan-santun. Zain Haji Serudin 1998. berbangsa dan bernegara Puak jati bangsa Melayu yang dimaksudkan itu ialah tujuh puak jati Brunei yang tersebut di dalam undang-undang. undang-undang. ialah bahasa. Melayu Islam Beraja. Suatu Pendekatan) Megenai budaya sehingga kini Melayu itu masih ditakrifkan kebanyakannya daripada konteks budaya. Walaupun sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam menggunakan system dwibahasa. Melayu Dusun dan Melayu Tutong. adat resam dan hal-hal lain yang kebiasaanya diamalkan oleh setiap masyarakat.

Pengakuan Islam sebagai ugama rasmi negara bererti mengesahkan Islam sebagai sistem yang memandu kehidupan rakyat dan pemerintahan di negara ini. unsur toleransi dalam Islam tetap menjamin keserasian hubungan dan menghormati pemeluk agama lain. 5 . syariah dan mu‟amalat.Melayu Bisaya Melayu Tutong Melayu Murut Melayu Kedayan Melayu Dusun ISLAM Melayu Belait Melayu Brunei Islam dalam Melayu Islam Beraja juga memberi takrif bahawa Islam adalah ugama rasmi negara. Raja adalah lambang perpaduan umat Islam di Brunei Darussalam maka berkembangnya agama Islam di negara ini akan menguatkan kedudukan raja. 1992. Akademi Pengajian Brunei. Oleh yang demikian. Haji Moehamad Nazir. Universiti Negara Brunei Darussalam) ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Mengukuhkan Islam di Negara Brunei Darussalam ada enam perkara yang diperhatikan dan dilaksanakan:   Pegawai kerajaan sebagai wakil pihak raja hendaklah menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. orang Islam Brunei dan agama Islam. (Dr. Islam yang dipraktikan di Negara Brunei Darussalam adalah menikut kefahaman Ahlusunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie iaitu fahaman yang relative dan sederhana dalam pengalaman aqidah. Cara hidup yang mengikuti lunas-lunas Islam tetap akan menjamin perpaduan kebangsaan.

sesuai dengan ungkapan bahawa raja adalah ibarat payung Allah dimuka bumi. 1979) BERAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja bermakna sistem Kerajaan atau pemerintahan yang Beraja yang wajib diterima dan dita‟ati. Universiti Brunei Darussalam) 6 . sebagai lambing perpaduan umat Islam dalam Negara Brunei Darussalam dan dengannya ada satu matlamat di antara mereka. Menjaga muslihat negara dan orang Islam dan agama Islam tidaklah dapat diabai-abaikan atau dipermudahkan. kerana kuasa memerintah itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wata‟ala juga. kerana perlembangaan membenarkan orang bukan Islam beragama dengan agama mereka. Raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan atau pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz. Hj.maka menguatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan „Aiiyada Hullahu Taala‟. Akademi Pengajian Brunei. Sekiranya dibiarkan orang bukan Islam mengembangkan agama kufur dengan hujah kebebasan beragama. (Dr. Yang demikian juga petikan daripada Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. maka umat Brunei akan sentiasa teguh dan kuat. (Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. kerana dengan diabai-abaikan atau depermudahkan sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung. secara lebih jelas. Memesatkan dakwah. Ini adalah kerana kufur itu memang salah dan batil dan berdosa pada pandangan Islam. Mengukuhkan peranan pendidikan Islam dan institusi-instituti Islam bagi menjamin kemurnian dan kerberkesanan ajaran Islam. Moehamad Nazir.    Memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan menjauhkan diri dan menghalang akidah yang bertentang dengannya. bukan mengembangkan agama kufur itu kepada orang kafir atau kepada orang Islam. Degan berkembang agama Islam di antara penduduk Brunei. Dan dengan ada berbagai-bagai fahaman agama dalam Negara Brunei Darussalam dan banyak bilangan orang bukan Islam akan melemahkan kedudukan raja sebagai lambing perpaduan dan kekuatan Islam. Mempertingkatkan penerangan agama Islam melalui berbagai-bagai saluran. lebih kuat dan lebih tajam. akan melemahkan agama Islam dan orang Islam dalam Negara Brunei Darussalam. adalah salah di sisi perlembangaan. Manakala dari segi konteks yang lain di dalam Melayu Islam Beraja ialah Sultan adalah sebagai Raja yang sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh kedepan. 1992. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz menyatakan bahawa pegawai kerajaan adalah wakil bagi pihak raja bagi menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. Raja adalah payung bagi negara dan perpaduan bangsa.

kedudukan Raja adalah:       Raja adalah payung Allah di atas bumi Brunei. Raja adalah ketua Pemerintahan. hlm. Zain Haji Serudin 1998. Tradisi Kesultanan :Perspektif Islam. Boleh juga diertikan sebagai sultan yang membawa makna penguatkuasa keadilan hokum yang bersumberkan ajaran Allah dan rasul-Nya. dalam Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan. 2. Raja contoh yang baik „uswatun hasanah‟ kepada rakyatnya. Raja boleh diertikan sebagai khalifah yang membawa makna pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi yang berlandaskan Al-Quran.Ijmak. Generasi baru merupakan pewaris iaitu turun-temurun disampaikan megenai Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam. MIB adalah falsafah Negara Brunei Darussalam buat selama-lamanya yang menjadi pandangan seluruh dunia. Sebagaimana yang disebut oleh Raja Ali Haji dalam Thamarat Al-Mahammahnya bahawa: 1. m. memahami. sultan dan imam. MENGUKUHKAN SISTEM BERAJA Bagi mengukuhkan system beraja ada lima perkara yang perlu diperhatikan. Raja adalah Ketua Angkatan Bersenjata. Raja adalah ketua Adat. belajar dengan lebih dalam lagi dan akhir sekali mempraktikkannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Raja adalah Ketua ugama Islam. Raja mengawal agama dan agama punca kekuatan raja. Malaysia: Institut Kajian Dasar. Adanya pembantu-pembantu raja yang baik lagi jujur. 7 . Pendidikan MIB adalah wajib bagi setiap masyarakat Negara Brunei mengekalkan. 3. Al-hadis dan Al. (Dr.      Kefahaman mengenai konsep raja menurut istilah politik Islam. Ustaz Haji Md. Siddiq Fadil. iaitu raja sebagai khalifah.KEDUDUKKAN RAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja. Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr.9. Raja adalah adil tempat bernaung dan berlindung.s 67) KESIMPULAN Melayu Islam Beraja adalah cara hidup atau „The Way of Life‟ yang ditakdirkan oleh Allah Ta‟ala bagi Negara Brunei Darussalam. Raja adalah Ketua Negara. Seterusnya boleh pula diertikan sebagai imam yang membawa maksud kepimpinan dan keteladanan.

1998. 8 . Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam. 1994. Dewan Bahasa dan Pustaka. Jamil Al-Sufri. Brunei di tengah-tengah nusantara.. Zain Haji Serudin 1998. 2004. Kementerian Belia dan Sukan. Prof. Melayu Islam Beraja.Rujukan :      Dr. 1992. Shahrol Amira Abdullah. Melayu Islam Beraja. Suatu Pendekatan) Laman Web:  Mohd. Kementerian Belia dan Sukan. Kertas kerja seminar sejarah Brunei.) .) Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Moehammad Nazir. NBD.s 3) (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Akademi Pengajian Brunei. Awang Mohd. Qarar. Hj. hal 224http://khairulameera.com/category/melayu-islam-beraja.). Ustaz Haji Md. Kump.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. Hj. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Dewan Bahasa dan Pustaka.wordpress. Hashim bin Hj. Melayu Brunei abad ke-21. Hj. Universiti Brunei Darussalam. Madya Dr. Abdul Hamid (2008). m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful