P. 1
Brunei Negara Melayu Islam Beraja

Brunei Negara Melayu Islam Beraja

|Views: 2,778|Likes:
Published by athiah

More info:

Published by: athiah on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/17/2013

pdf

text

original

UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PB-1501 MELAYU ISLAM BERAJA

OLEH: ATHIAH BINTI HAJI BADAR KUMPULAN B

TAJUK LAPORAN:

BRUNEI NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA
PENDAMPING NORALLIZAH BTE HAJI ISHAK

TARIKH MENGHANTAR 4HB FEBUARI 2012

1

Namun kita boleh berteori bagaimana hendak menjadikan Negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah Negara Melayu. sebuah Negara Islam. dan sebagai sebuah Negara Beraja. (Dr. sepertimana didalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultah Haji Hassanal Bolkiah Mu‟izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien “ Negara Brunei Darussalam dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka. Malah secara realitinya Melayu dan Beraja telah tumbuh sejak kewujudan Negara Brunei Darussalam dan Islam telah sampai di negara ini sejak kurun ke-10 Masihi. Moehammad Nazir. calak negara yang akan dibentuk dan dipertahankan haruslah mengikut lunas atau dasar Melayu Islam Beraja itu. nilai-nilai luhur dan pemerintahan yang dipandu Islam sebagai ugama negara dengan sistem pemerintahan beraja sebagai asas dan sumber rujukan dalam mencapai matlamat negara. 1994. 1992) Dalam konteks ini Melayu Islam Beraja itu dijadikan asas untuk integrasi kebangsaan Brunei. (http://khairulameera.PENDAHULUAN Pada 1 Januari 1984.1998. Melayu Islam Beraja dijadikan sumber rujukan dan idea untuk pembentukkan calak bangsa Brunei. hal 224). (Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Kump. Brunei di tengah-tengah nusantara. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahlussunnah Waljama‟ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan…” Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam adalah rumusan ideal mengenai cara hidup berbangsa dan bernegara yang mengekalkan identiti. NBD. Negara Brunei Darussalam diistiharkan menjadi Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya. TEORI MELAYU ISLAM BERAJA Pengistiharan Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara pada hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam 1984 itu bukan lagi merupakan satu teori atau andaian kerana unsur-unsur MIB itu secara hafiahnya telah lama wujud. Ini satu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Melayu Brunei abad ke-21) 2 . berdaulat dan demokratik.wordpress. Hj.com/category/melayu-islam-beraja.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan.

ia lahir bersama wujudnya Negara ini kira-kira lebih 600 tahun yang lalu. m. (Prof. Konsep MIB bukanlah slogan tanpa erti. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Jamil Al-Sufri.” (Petikan titah Kebawah Duli Yng Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussaalam sempena sambutan puja usia baginda ke-44 tahun di Daerah Belait pada 21 Julai 1990) MELAYU Setelah Perlembagaan Negeri Brunei disiapkan dan ditandatangani pada 29 September 1959 . Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Negara. Qarar. m.. dan setiausaha tetap yang terdiri daripada anak-anak melayu menguatkan lagi gambaran negeri ini adalah Negeri Melayu yang diterajui oleh orang Melayu.terdapat unsure-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara . Abdul Hamid (2008). ialah ugama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama. bukanlah suara-suara tanpa makna. kaum dan keturunan…. Madya Dr.s 9) Oleh yang demikian. suku. Demikian juga Islam.KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah satu konsep yang sudah berakar umbi kepada bangsa Brunei. Sementara perkataan Beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi. Islam dan Beraja itu mempunyai kefahaman dan huraian yang lebih mendalam dari segi maksudnya. Justeru ia sudah sebati sebagai identiti negara bangsa. Siapapun tak boleh menyangkal . Hj. Tanpa bahasa ini . Timbalan Menteri Besar. menunjukkan negeri ini adalah negeri melayu untuk orang melayu dan kepunyaan orang melayu Brunei. bahawa Bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. nilai bangsa yang sudah membudaya. Hj. demikian juga dengan perlantikkan Menteri . Hashim bin Hj.s 3) 3 . dan gagasan yang berlandaskan agama dan sosio-budaya. 2004. Adapun di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Negara Brunei Darussalam ada menjelaskan sedikit mengenainya: “… Dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja . peruntukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi negaradan tafsiran rakyat sultan seperti yang diberikan oleh undang-undang taraf Kebangsaan Brunei 1961. Falsafah Melayu. umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya . Awang Mohd. Lantas konsep MIB merupakan adiluhung (great tradition). kita tentunya tidak dikenali sebagai atu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identity. sungguhpun dalam perlembagaan itu tidak menyebutkan secara khusus Negeri Brunei ini Negara Melayu tetapi berdasarkan adat istiadatnya.

Suatu Pendekatan) Megenai budaya sehingga kini Melayu itu masih ditakrifkan kebanyakannya daripada konteks budaya. Ustaz Haji Md. Dan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang corak susunannya berkait-kaitan yang meliputi pengetahuan. terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara. Sesiapa pun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Penyampaian dalam bahasa Melayu dirasakan lebih mendekatkan perasaan dan minda orang Melayu daripada penyampaian dalam bahasa asing. Tentang bahasa ini ada disebut di dalam titah Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: “…. dari satu masa ke satu masa.(Awg. hormat-menghormati terutama sekali kepada orang tua. Ibrahim. bersopan-santun. ialah bahasa. Melayu Bisaya. mempunyai ciri-ciri yang berperadapan tinggi . Ustaz Haji Md.1998.dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja. iaitu Melayu Brunei.Budaya Melayu Kebudayaan merupakan suatu hal yang dipelajari yang diperoleh yang dengannya dapatlah seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan semulajadi di sekelilingnya dan ini tidaklah tetap dengan keadaan begitu selama-lamanya. Zain Haji Serudin 1998. Melayu Murut. namun pemaiakian Bahasa Inggeris itu hendaklah hanya sebagai bahasa bagi maksud ilmu pengetahuan dan hubungan antarabangsa. undang-undang. Melayu Kedayan. Melayu Abad ke-21) Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan identity yang lebih mengikat dan konkrit yang menggambarkan budaya orang melayu Brunei. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. umpamanya dari Melayu itu. Walaupun sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam menggunakan system dwibahasa. pengukuhan nilai-nilai budaya yang dominan. Melayu Islam Beraja. kepercayaan. kesusilaan. Zain Haji Serudin 1998.Hj Abdul Latif Hj. adat resam dan hal-hal lain yang kebiasaanya diamalkan oleh setiap masyarakat. Melayu dan Inggeris. kesenian. berbangsa dan bernegara Puak jati bangsa Melayu yang dimaksudkan itu ialah tujuh puak jati Brunei yang tersebut di dalam undang-undang. Melayu Belait.” Bangsa Melayu Dalam takrif Melayu Islam Beraja yang diterima sebagai rasmi oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja mengenai „Melayu‟ memperakui: Hak bangsa melayu yang gterdiri daripada tujuh puak jati bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja. Melayu Dusun dan Melayu Tutong. bermasyarakat. Tanpa bahasa itu tentunya tidak akan dikenali satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti…. Suatu Pendekatan) 4 . berkeluarga. Melayu Islam Beraja. berbudi bahasa.

5 . syariah dan mu‟amalat. 1992. Cara hidup yang mengikuti lunas-lunas Islam tetap akan menjamin perpaduan kebangsaan.Melayu Bisaya Melayu Tutong Melayu Murut Melayu Kedayan Melayu Dusun ISLAM Melayu Belait Melayu Brunei Islam dalam Melayu Islam Beraja juga memberi takrif bahawa Islam adalah ugama rasmi negara. (Dr. Akademi Pengajian Brunei. orang Islam Brunei dan agama Islam. Islam yang dipraktikan di Negara Brunei Darussalam adalah menikut kefahaman Ahlusunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie iaitu fahaman yang relative dan sederhana dalam pengalaman aqidah. Raja adalah lambang perpaduan umat Islam di Brunei Darussalam maka berkembangnya agama Islam di negara ini akan menguatkan kedudukan raja. Pengakuan Islam sebagai ugama rasmi negara bererti mengesahkan Islam sebagai sistem yang memandu kehidupan rakyat dan pemerintahan di negara ini. Universiti Negara Brunei Darussalam) ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Mengukuhkan Islam di Negara Brunei Darussalam ada enam perkara yang diperhatikan dan dilaksanakan:   Pegawai kerajaan sebagai wakil pihak raja hendaklah menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. Oleh yang demikian. Haji Moehamad Nazir. unsur toleransi dalam Islam tetap menjamin keserasian hubungan dan menghormati pemeluk agama lain.

Mempertingkatkan penerangan agama Islam melalui berbagai-bagai saluran. bukan mengembangkan agama kufur itu kepada orang kafir atau kepada orang Islam. (Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Mengukuhkan peranan pendidikan Islam dan institusi-instituti Islam bagi menjamin kemurnian dan kerberkesanan ajaran Islam. Ini adalah kerana kufur itu memang salah dan batil dan berdosa pada pandangan Islam. lebih kuat dan lebih tajam. 1992. sesuai dengan ungkapan bahawa raja adalah ibarat payung Allah dimuka bumi. Akademi Pengajian Brunei. kerana dengan diabai-abaikan atau depermudahkan sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung. Manakala dari segi konteks yang lain di dalam Melayu Islam Beraja ialah Sultan adalah sebagai Raja yang sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh kedepan. Universiti Brunei Darussalam) 6 .maka menguatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan „Aiiyada Hullahu Taala‟. Moehamad Nazir. Yang demikian juga petikan daripada Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Hj. Menjaga muslihat negara dan orang Islam dan agama Islam tidaklah dapat diabai-abaikan atau dipermudahkan. Raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan atau pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah. Dan dengan ada berbagai-bagai fahaman agama dalam Negara Brunei Darussalam dan banyak bilangan orang bukan Islam akan melemahkan kedudukan raja sebagai lambing perpaduan dan kekuatan Islam. kerana kuasa memerintah itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wata‟ala juga. secara lebih jelas. adalah salah di sisi perlembangaan. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz. (Dr. Sekiranya dibiarkan orang bukan Islam mengembangkan agama kufur dengan hujah kebebasan beragama. Degan berkembang agama Islam di antara penduduk Brunei. Raja adalah payung bagi negara dan perpaduan bangsa. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz menyatakan bahawa pegawai kerajaan adalah wakil bagi pihak raja bagi menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. maka umat Brunei akan sentiasa teguh dan kuat. sebagai lambing perpaduan umat Islam dalam Negara Brunei Darussalam dan dengannya ada satu matlamat di antara mereka. Memesatkan dakwah.    Memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan menjauhkan diri dan menghalang akidah yang bertentang dengannya. akan melemahkan agama Islam dan orang Islam dalam Negara Brunei Darussalam. kerana perlembangaan membenarkan orang bukan Islam beragama dengan agama mereka. 1979) BERAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja bermakna sistem Kerajaan atau pemerintahan yang Beraja yang wajib diterima dan dita‟ati.

Adanya pembantu-pembantu raja yang baik lagi jujur. Siddiq Fadil. Sebagaimana yang disebut oleh Raja Ali Haji dalam Thamarat Al-Mahammahnya bahawa: 1.9. Zain Haji Serudin 1998.KEDUDUKKAN RAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja. (Dr. belajar dengan lebih dalam lagi dan akhir sekali mempraktikkannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Raja adalah adil tempat bernaung dan berlindung. hlm. Raja adalah Ketua Angkatan Bersenjata. Generasi baru merupakan pewaris iaitu turun-temurun disampaikan megenai Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam. Boleh juga diertikan sebagai sultan yang membawa makna penguatkuasa keadilan hokum yang bersumberkan ajaran Allah dan rasul-Nya. Raja contoh yang baik „uswatun hasanah‟ kepada rakyatnya. memahami.      Kefahaman mengenai konsep raja menurut istilah politik Islam. dalam Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan. m. MIB adalah falsafah Negara Brunei Darussalam buat selama-lamanya yang menjadi pandangan seluruh dunia. iaitu raja sebagai khalifah. Ustaz Haji Md. Raja adalah ketua Pemerintahan. Malaysia: Institut Kajian Dasar. MENGUKUHKAN SISTEM BERAJA Bagi mengukuhkan system beraja ada lima perkara yang perlu diperhatikan. 7 . Raja mengawal agama dan agama punca kekuatan raja. Seterusnya boleh pula diertikan sebagai imam yang membawa maksud kepimpinan dan keteladanan. kedudukan Raja adalah:       Raja adalah payung Allah di atas bumi Brunei. Raja boleh diertikan sebagai khalifah yang membawa makna pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi yang berlandaskan Al-Quran. Tradisi Kesultanan :Perspektif Islam. Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. 3. sultan dan imam. Raja adalah Ketua Negara. Raja adalah Ketua ugama Islam. Raja adalah ketua Adat.s 67) KESIMPULAN Melayu Islam Beraja adalah cara hidup atau „The Way of Life‟ yang ditakdirkan oleh Allah Ta‟ala bagi Negara Brunei Darussalam.Ijmak. 2. Al-hadis dan Al. Pendidikan MIB adalah wajib bagi setiap masyarakat Negara Brunei mengekalkan.

Hj. Kump.) Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Melayu Islam Beraja. m.). Hashim bin Hj.) . Zain Haji Serudin 1998.Rujukan :      Dr. Moehammad Nazir.wordpress.com/category/melayu-islam-beraja. Hj.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. Kementerian Belia dan Sukan. Universiti Brunei Darussalam. Dewan Bahasa dan Pustaka.s 3) (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Abdul Hamid (2008). Suatu Pendekatan) Laman Web:  Mohd. Akademi Pengajian Brunei. Hj. Kementerian Belia dan Sukan. hal 224http://khairulameera. NBD. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam. Melayu Brunei abad ke-21. 1994. Madya Dr. Dewan Bahasa dan Pustaka. Awang Mohd. Melayu Islam Beraja. Qarar. Brunei di tengah-tengah nusantara. Jamil Al-Sufri.. 1992. Ustaz Haji Md. 2004. Shahrol Amira Abdullah. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. 8 . Prof. 1998.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->