UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PB-1501 MELAYU ISLAM BERAJA

OLEH: ATHIAH BINTI HAJI BADAR KUMPULAN B

TAJUK LAPORAN:

BRUNEI NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA
PENDAMPING NORALLIZAH BTE HAJI ISHAK

TARIKH MENGHANTAR 4HB FEBUARI 2012

1

com/category/melayu-islam-beraja.PENDAHULUAN Pada 1 Januari 1984. nilai-nilai luhur dan pemerintahan yang dipandu Islam sebagai ugama negara dengan sistem pemerintahan beraja sebagai asas dan sumber rujukan dalam mencapai matlamat negara. sebuah Negara Islam. Namun kita boleh berteori bagaimana hendak menjadikan Negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah Negara Melayu. NBD. Ini satu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Moehammad Nazir. (Dr.1998. berdaulat dan demokratik. (Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. 1994. 1992) Dalam konteks ini Melayu Islam Beraja itu dijadikan asas untuk integrasi kebangsaan Brunei. bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahlussunnah Waljama‟ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan…” Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam adalah rumusan ideal mengenai cara hidup berbangsa dan bernegara yang mengekalkan identiti. sepertimana didalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultah Haji Hassanal Bolkiah Mu‟izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien “ Negara Brunei Darussalam dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka. hal 224). (http://khairulameera. dan sebagai sebuah Negara Beraja. TEORI MELAYU ISLAM BERAJA Pengistiharan Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara pada hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam 1984 itu bukan lagi merupakan satu teori atau andaian kerana unsur-unsur MIB itu secara hafiahnya telah lama wujud. Malah secara realitinya Melayu dan Beraja telah tumbuh sejak kewujudan Negara Brunei Darussalam dan Islam telah sampai di negara ini sejak kurun ke-10 Masihi.wordpress.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. Hj. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. Melayu Brunei abad ke-21) 2 . Melayu Islam Beraja dijadikan sumber rujukan dan idea untuk pembentukkan calak bangsa Brunei. calak negara yang akan dibentuk dan dipertahankan haruslah mengikut lunas atau dasar Melayu Islam Beraja itu. Brunei di tengah-tengah nusantara. Kump. Negara Brunei Darussalam diistiharkan menjadi Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya.

. bukanlah suara-suara tanpa makna. demikian juga dengan perlantikkan Menteri . Qarar. kaum dan keturunan…. Hashim bin Hj. Islam dan Beraja itu mempunyai kefahaman dan huraian yang lebih mendalam dari segi maksudnya. Konsep MIB bukanlah slogan tanpa erti. nilai bangsa yang sudah membudaya. sungguhpun dalam perlembagaan itu tidak menyebutkan secara khusus Negeri Brunei ini Negara Melayu tetapi berdasarkan adat istiadatnya.KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah satu konsep yang sudah berakar umbi kepada bangsa Brunei. Madya Dr.s 3) 3 . (Prof.terdapat unsure-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara . bahawa Bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. kita tentunya tidak dikenali sebagai atu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identity. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Negara. Hj.s 9) Oleh yang demikian. umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya . menunjukkan negeri ini adalah negeri melayu untuk orang melayu dan kepunyaan orang melayu Brunei. dan setiausaha tetap yang terdiri daripada anak-anak melayu menguatkan lagi gambaran negeri ini adalah Negeri Melayu yang diterajui oleh orang Melayu. Siapapun tak boleh menyangkal . Sementara perkataan Beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi. Lantas konsep MIB merupakan adiluhung (great tradition). Tanpa bahasa ini . Timbalan Menteri Besar. Demikian juga Islam. suku. peruntukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi negaradan tafsiran rakyat sultan seperti yang diberikan oleh undang-undang taraf Kebangsaan Brunei 1961.” (Petikan titah Kebawah Duli Yng Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussaalam sempena sambutan puja usia baginda ke-44 tahun di Daerah Belait pada 21 Julai 1990) MELAYU Setelah Perlembagaan Negeri Brunei disiapkan dan ditandatangani pada 29 September 1959 . 2004. m. Adapun di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Negara Brunei Darussalam ada menjelaskan sedikit mengenainya: “… Dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja . m. ialah ugama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama. Abdul Hamid (2008). Hj. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. ia lahir bersama wujudnya Negara ini kira-kira lebih 600 tahun yang lalu. dan gagasan yang berlandaskan agama dan sosio-budaya. Awang Mohd. Justeru ia sudah sebati sebagai identiti negara bangsa. Jamil Al-Sufri. Falsafah Melayu.

(Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. kesusilaan. Tanpa bahasa itu tentunya tidak akan dikenali satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti…. Ustaz Haji Md. Dan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang corak susunannya berkait-kaitan yang meliputi pengetahuan. Ibrahim. Tentang bahasa ini ada disebut di dalam titah Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: “…. Walaupun sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam menggunakan system dwibahasa. Sesiapa pun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Suatu Pendekatan) 4 . Zain Haji Serudin 1998. mempunyai ciri-ciri yang berperadapan tinggi . kepercayaan. ialah bahasa. Zain Haji Serudin 1998. undang-undang.1998. kesenian. Melayu Abad ke-21) Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan identity yang lebih mengikat dan konkrit yang menggambarkan budaya orang melayu Brunei. bermasyarakat. iaitu Melayu Brunei. Melayu Kedayan. namun pemaiakian Bahasa Inggeris itu hendaklah hanya sebagai bahasa bagi maksud ilmu pengetahuan dan hubungan antarabangsa. Ustaz Haji Md. berbudi bahasa. berkeluarga.dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja. bersopan-santun. Melayu Bisaya. terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara. pengukuhan nilai-nilai budaya yang dominan. adat resam dan hal-hal lain yang kebiasaanya diamalkan oleh setiap masyarakat. Melayu Belait. Suatu Pendekatan) Megenai budaya sehingga kini Melayu itu masih ditakrifkan kebanyakannya daripada konteks budaya. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Melayu dan Inggeris.Budaya Melayu Kebudayaan merupakan suatu hal yang dipelajari yang diperoleh yang dengannya dapatlah seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan semulajadi di sekelilingnya dan ini tidaklah tetap dengan keadaan begitu selama-lamanya. Melayu Murut.Hj Abdul Latif Hj. umpamanya dari Melayu itu. Penyampaian dalam bahasa Melayu dirasakan lebih mendekatkan perasaan dan minda orang Melayu daripada penyampaian dalam bahasa asing. berbangsa dan bernegara Puak jati bangsa Melayu yang dimaksudkan itu ialah tujuh puak jati Brunei yang tersebut di dalam undang-undang. hormat-menghormati terutama sekali kepada orang tua. Melayu Islam Beraja.(Awg. dari satu masa ke satu masa.” Bangsa Melayu Dalam takrif Melayu Islam Beraja yang diterima sebagai rasmi oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja mengenai „Melayu‟ memperakui: Hak bangsa melayu yang gterdiri daripada tujuh puak jati bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja. Melayu Dusun dan Melayu Tutong. Melayu Islam Beraja.

Melayu Bisaya Melayu Tutong Melayu Murut Melayu Kedayan Melayu Dusun ISLAM Melayu Belait Melayu Brunei Islam dalam Melayu Islam Beraja juga memberi takrif bahawa Islam adalah ugama rasmi negara. orang Islam Brunei dan agama Islam. Pengakuan Islam sebagai ugama rasmi negara bererti mengesahkan Islam sebagai sistem yang memandu kehidupan rakyat dan pemerintahan di negara ini. Haji Moehamad Nazir. 1992. unsur toleransi dalam Islam tetap menjamin keserasian hubungan dan menghormati pemeluk agama lain. Islam yang dipraktikan di Negara Brunei Darussalam adalah menikut kefahaman Ahlusunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie iaitu fahaman yang relative dan sederhana dalam pengalaman aqidah. Cara hidup yang mengikuti lunas-lunas Islam tetap akan menjamin perpaduan kebangsaan. Oleh yang demikian. Akademi Pengajian Brunei. (Dr. Raja adalah lambang perpaduan umat Islam di Brunei Darussalam maka berkembangnya agama Islam di negara ini akan menguatkan kedudukan raja. syariah dan mu‟amalat. 5 . Universiti Negara Brunei Darussalam) ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Mengukuhkan Islam di Negara Brunei Darussalam ada enam perkara yang diperhatikan dan dilaksanakan:   Pegawai kerajaan sebagai wakil pihak raja hendaklah menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam.

sesuai dengan ungkapan bahawa raja adalah ibarat payung Allah dimuka bumi. akan melemahkan agama Islam dan orang Islam dalam Negara Brunei Darussalam.    Memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan menjauhkan diri dan menghalang akidah yang bertentang dengannya. Memesatkan dakwah. Universiti Brunei Darussalam) 6 . Sekiranya dibiarkan orang bukan Islam mengembangkan agama kufur dengan hujah kebebasan beragama. Akademi Pengajian Brunei. kerana perlembangaan membenarkan orang bukan Islam beragama dengan agama mereka. kerana dengan diabai-abaikan atau depermudahkan sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung. Raja adalah payung bagi negara dan perpaduan bangsa. Dan dengan ada berbagai-bagai fahaman agama dalam Negara Brunei Darussalam dan banyak bilangan orang bukan Islam akan melemahkan kedudukan raja sebagai lambing perpaduan dan kekuatan Islam. 1992. kerana kuasa memerintah itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wata‟ala juga. (Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Mempertingkatkan penerangan agama Islam melalui berbagai-bagai saluran. Yang demikian juga petikan daripada Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Hj. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz menyatakan bahawa pegawai kerajaan adalah wakil bagi pihak raja bagi menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. Menjaga muslihat negara dan orang Islam dan agama Islam tidaklah dapat diabai-abaikan atau dipermudahkan. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz. Moehamad Nazir. Raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan atau pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah. Mengukuhkan peranan pendidikan Islam dan institusi-instituti Islam bagi menjamin kemurnian dan kerberkesanan ajaran Islam. bukan mengembangkan agama kufur itu kepada orang kafir atau kepada orang Islam. Degan berkembang agama Islam di antara penduduk Brunei. secara lebih jelas. 1979) BERAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja bermakna sistem Kerajaan atau pemerintahan yang Beraja yang wajib diterima dan dita‟ati. sebagai lambing perpaduan umat Islam dalam Negara Brunei Darussalam dan dengannya ada satu matlamat di antara mereka. maka umat Brunei akan sentiasa teguh dan kuat. lebih kuat dan lebih tajam. Ini adalah kerana kufur itu memang salah dan batil dan berdosa pada pandangan Islam. Manakala dari segi konteks yang lain di dalam Melayu Islam Beraja ialah Sultan adalah sebagai Raja yang sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh kedepan.maka menguatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan „Aiiyada Hullahu Taala‟. adalah salah di sisi perlembangaan. (Dr.

     Kefahaman mengenai konsep raja menurut istilah politik Islam. Al-hadis dan Al. 3. Boleh juga diertikan sebagai sultan yang membawa makna penguatkuasa keadilan hokum yang bersumberkan ajaran Allah dan rasul-Nya. Raja contoh yang baik „uswatun hasanah‟ kepada rakyatnya. hlm. Raja adalah Ketua ugama Islam.KEDUDUKKAN RAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja. 7 . Raja boleh diertikan sebagai khalifah yang membawa makna pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi yang berlandaskan Al-Quran. Raja adalah adil tempat bernaung dan berlindung. Raja adalah Ketua Angkatan Bersenjata. iaitu raja sebagai khalifah. MENGUKUHKAN SISTEM BERAJA Bagi mengukuhkan system beraja ada lima perkara yang perlu diperhatikan. sultan dan imam.s 67) KESIMPULAN Melayu Islam Beraja adalah cara hidup atau „The Way of Life‟ yang ditakdirkan oleh Allah Ta‟ala bagi Negara Brunei Darussalam. Zain Haji Serudin 1998. belajar dengan lebih dalam lagi dan akhir sekali mempraktikkannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Raja adalah ketua Adat. Pendidikan MIB adalah wajib bagi setiap masyarakat Negara Brunei mengekalkan. m. Ustaz Haji Md. kedudukan Raja adalah:       Raja adalah payung Allah di atas bumi Brunei. Malaysia: Institut Kajian Dasar. Raja mengawal agama dan agama punca kekuatan raja.9. (Dr. dalam Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan. Adanya pembantu-pembantu raja yang baik lagi jujur.Ijmak. memahami. Raja adalah ketua Pemerintahan. Generasi baru merupakan pewaris iaitu turun-temurun disampaikan megenai Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam. MIB adalah falsafah Negara Brunei Darussalam buat selama-lamanya yang menjadi pandangan seluruh dunia. 2. Sebagaimana yang disebut oleh Raja Ali Haji dalam Thamarat Al-Mahammahnya bahawa: 1. Raja adalah Ketua Negara. Siddiq Fadil. Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Tradisi Kesultanan :Perspektif Islam. Seterusnya boleh pula diertikan sebagai imam yang membawa maksud kepimpinan dan keteladanan.

Dewan Bahasa dan Pustaka. 2004. Kementerian Belia dan Sukan. Universiti Brunei Darussalam. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. Hj. Shahrol Amira Abdullah. Kementerian Belia dan Sukan. Dewan Bahasa dan Pustaka. Moehammad Nazir. Akademi Pengajian Brunei. Hj. Ustaz Haji Md. Jamil Al-Sufri.). Brunei di tengah-tengah nusantara. Kump. 1998.s 3) (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Prof. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam. Qarar.Rujukan :      Dr.com/category/melayu-islam-beraja. 8 .) . NBD. 1992. Hashim bin Hj. hal 224http://khairulameera. Melayu Islam Beraja.wordpress. Madya Dr. Zain Haji Serudin 1998. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. 1994. Melayu Brunei abad ke-21.) Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Suatu Pendekatan) Laman Web:  Mohd. Abdul Hamid (2008).Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. Awang Mohd. Melayu Islam Beraja.. Hj. m.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful