UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PB-1501 MELAYU ISLAM BERAJA

OLEH: ATHIAH BINTI HAJI BADAR KUMPULAN B

TAJUK LAPORAN:

BRUNEI NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA
PENDAMPING NORALLIZAH BTE HAJI ISHAK

TARIKH MENGHANTAR 4HB FEBUARI 2012

1

Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. nilai-nilai luhur dan pemerintahan yang dipandu Islam sebagai ugama negara dengan sistem pemerintahan beraja sebagai asas dan sumber rujukan dalam mencapai matlamat negara. 1992) Dalam konteks ini Melayu Islam Beraja itu dijadikan asas untuk integrasi kebangsaan Brunei. Ini satu kenyataan yang tidak dapat ditolak. Namun kita boleh berteori bagaimana hendak menjadikan Negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah Negara Melayu. (Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Kump. bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahlussunnah Waljama‟ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan…” Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam adalah rumusan ideal mengenai cara hidup berbangsa dan bernegara yang mengekalkan identiti.PENDAHULUAN Pada 1 Januari 1984. sebuah Negara Islam. (Dr. Melayu Islam Beraja dijadikan sumber rujukan dan idea untuk pembentukkan calak bangsa Brunei. calak negara yang akan dibentuk dan dipertahankan haruslah mengikut lunas atau dasar Melayu Islam Beraja itu. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. Negara Brunei Darussalam diistiharkan menjadi Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya. Brunei di tengah-tengah nusantara. Melayu Brunei abad ke-21) 2 .com/category/melayu-islam-beraja. 1994. Hj. Malah secara realitinya Melayu dan Beraja telah tumbuh sejak kewujudan Negara Brunei Darussalam dan Islam telah sampai di negara ini sejak kurun ke-10 Masihi.1998. sepertimana didalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultah Haji Hassanal Bolkiah Mu‟izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien “ Negara Brunei Darussalam dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka. NBD. Moehammad Nazir. berdaulat dan demokratik. dan sebagai sebuah Negara Beraja. (http://khairulameera. TEORI MELAYU ISLAM BERAJA Pengistiharan Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara pada hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam 1984 itu bukan lagi merupakan satu teori atau andaian kerana unsur-unsur MIB itu secara hafiahnya telah lama wujud.wordpress. hal 224).

(Prof. dan setiausaha tetap yang terdiri daripada anak-anak melayu menguatkan lagi gambaran negeri ini adalah Negeri Melayu yang diterajui oleh orang Melayu.KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah satu konsep yang sudah berakar umbi kepada bangsa Brunei. ialah ugama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama. Demikian juga Islam. Falsafah Melayu. Adapun di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Negara Brunei Darussalam ada menjelaskan sedikit mengenainya: “… Dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja .” (Petikan titah Kebawah Duli Yng Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussaalam sempena sambutan puja usia baginda ke-44 tahun di Daerah Belait pada 21 Julai 1990) MELAYU Setelah Perlembagaan Negeri Brunei disiapkan dan ditandatangani pada 29 September 1959 . Timbalan Menteri Besar. nilai bangsa yang sudah membudaya. m. m. umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya . dan gagasan yang berlandaskan agama dan sosio-budaya. menunjukkan negeri ini adalah negeri melayu untuk orang melayu dan kepunyaan orang melayu Brunei. Konsep MIB bukanlah slogan tanpa erti. Lantas konsep MIB merupakan adiluhung (great tradition). 2004. bahawa Bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. kaum dan keturunan…. Jamil Al-Sufri.s 9) Oleh yang demikian. Hashim bin Hj. sungguhpun dalam perlembagaan itu tidak menyebutkan secara khusus Negeri Brunei ini Negara Melayu tetapi berdasarkan adat istiadatnya.terdapat unsure-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara . Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Negara. kita tentunya tidak dikenali sebagai atu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identity. Hj. Tanpa bahasa ini . Madya Dr. demikian juga dengan perlantikkan Menteri . Abdul Hamid (2008). Justeru ia sudah sebati sebagai identiti negara bangsa. Islam dan Beraja itu mempunyai kefahaman dan huraian yang lebih mendalam dari segi maksudnya. Awang Mohd. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Siapapun tak boleh menyangkal . ia lahir bersama wujudnya Negara ini kira-kira lebih 600 tahun yang lalu. Sementara perkataan Beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi.s 3) 3 . peruntukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi negaradan tafsiran rakyat sultan seperti yang diberikan oleh undang-undang taraf Kebangsaan Brunei 1961.. Hj. Qarar. suku. bukanlah suara-suara tanpa makna.

dari satu masa ke satu masa. Zain Haji Serudin 1998. bersopan-santun. Suatu Pendekatan) Megenai budaya sehingga kini Melayu itu masih ditakrifkan kebanyakannya daripada konteks budaya. namun pemaiakian Bahasa Inggeris itu hendaklah hanya sebagai bahasa bagi maksud ilmu pengetahuan dan hubungan antarabangsa. pengukuhan nilai-nilai budaya yang dominan. Melayu Belait. Melayu Islam Beraja. Ustaz Haji Md. umpamanya dari Melayu itu. adat resam dan hal-hal lain yang kebiasaanya diamalkan oleh setiap masyarakat. Melayu Kedayan. Melayu Dusun dan Melayu Tutong.Hj Abdul Latif Hj. kesenian. kesusilaan.dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja. Melayu Murut. kepercayaan.1998. Walaupun sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam menggunakan system dwibahasa. iaitu Melayu Brunei. terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara. Ustaz Haji Md. berbudi bahasa.Budaya Melayu Kebudayaan merupakan suatu hal yang dipelajari yang diperoleh yang dengannya dapatlah seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan semulajadi di sekelilingnya dan ini tidaklah tetap dengan keadaan begitu selama-lamanya. Ibrahim. Melayu dan Inggeris. bermasyarakat. undang-undang. Suatu Pendekatan) 4 . hormat-menghormati terutama sekali kepada orang tua. Penyampaian dalam bahasa Melayu dirasakan lebih mendekatkan perasaan dan minda orang Melayu daripada penyampaian dalam bahasa asing. Tentang bahasa ini ada disebut di dalam titah Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: “…. ialah bahasa. Melayu Bisaya. Melayu Islam Beraja. Melayu Abad ke-21) Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan identity yang lebih mengikat dan konkrit yang menggambarkan budaya orang melayu Brunei. berbangsa dan bernegara Puak jati bangsa Melayu yang dimaksudkan itu ialah tujuh puak jati Brunei yang tersebut di dalam undang-undang.(Awg. berkeluarga. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr.” Bangsa Melayu Dalam takrif Melayu Islam Beraja yang diterima sebagai rasmi oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja mengenai „Melayu‟ memperakui: Hak bangsa melayu yang gterdiri daripada tujuh puak jati bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Tanpa bahasa itu tentunya tidak akan dikenali satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti…. mempunyai ciri-ciri yang berperadapan tinggi . Zain Haji Serudin 1998. Sesiapa pun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. Dan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang corak susunannya berkait-kaitan yang meliputi pengetahuan.

Pengakuan Islam sebagai ugama rasmi negara bererti mengesahkan Islam sebagai sistem yang memandu kehidupan rakyat dan pemerintahan di negara ini. Universiti Negara Brunei Darussalam) ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Mengukuhkan Islam di Negara Brunei Darussalam ada enam perkara yang diperhatikan dan dilaksanakan:   Pegawai kerajaan sebagai wakil pihak raja hendaklah menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. Haji Moehamad Nazir. Islam yang dipraktikan di Negara Brunei Darussalam adalah menikut kefahaman Ahlusunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie iaitu fahaman yang relative dan sederhana dalam pengalaman aqidah. 1992.Melayu Bisaya Melayu Tutong Melayu Murut Melayu Kedayan Melayu Dusun ISLAM Melayu Belait Melayu Brunei Islam dalam Melayu Islam Beraja juga memberi takrif bahawa Islam adalah ugama rasmi negara. orang Islam Brunei dan agama Islam. Oleh yang demikian. Raja adalah lambang perpaduan umat Islam di Brunei Darussalam maka berkembangnya agama Islam di negara ini akan menguatkan kedudukan raja. (Dr. Akademi Pengajian Brunei. Cara hidup yang mengikuti lunas-lunas Islam tetap akan menjamin perpaduan kebangsaan. 5 . syariah dan mu‟amalat. unsur toleransi dalam Islam tetap menjamin keserasian hubungan dan menghormati pemeluk agama lain.

Dan dengan ada berbagai-bagai fahaman agama dalam Negara Brunei Darussalam dan banyak bilangan orang bukan Islam akan melemahkan kedudukan raja sebagai lambing perpaduan dan kekuatan Islam. Manakala dari segi konteks yang lain di dalam Melayu Islam Beraja ialah Sultan adalah sebagai Raja yang sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh kedepan. adalah salah di sisi perlembangaan. kerana perlembangaan membenarkan orang bukan Islam beragama dengan agama mereka. (Dr. Hj. 1979) BERAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja bermakna sistem Kerajaan atau pemerintahan yang Beraja yang wajib diterima dan dita‟ati. lebih kuat dan lebih tajam. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz. Memesatkan dakwah. Mengukuhkan peranan pendidikan Islam dan institusi-instituti Islam bagi menjamin kemurnian dan kerberkesanan ajaran Islam. Sekiranya dibiarkan orang bukan Islam mengembangkan agama kufur dengan hujah kebebasan beragama. Degan berkembang agama Islam di antara penduduk Brunei. maka umat Brunei akan sentiasa teguh dan kuat. Raja adalah payung bagi negara dan perpaduan bangsa. Raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan atau pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah. sesuai dengan ungkapan bahawa raja adalah ibarat payung Allah dimuka bumi. secara lebih jelas. bukan mengembangkan agama kufur itu kepada orang kafir atau kepada orang Islam. 1992. Mempertingkatkan penerangan agama Islam melalui berbagai-bagai saluran. akan melemahkan agama Islam dan orang Islam dalam Negara Brunei Darussalam. Menjaga muslihat negara dan orang Islam dan agama Islam tidaklah dapat diabai-abaikan atau dipermudahkan. Universiti Brunei Darussalam) 6 . kerana dengan diabai-abaikan atau depermudahkan sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung. Akademi Pengajian Brunei. Yang demikian juga petikan daripada Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz menyatakan bahawa pegawai kerajaan adalah wakil bagi pihak raja bagi menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. (Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. kerana kuasa memerintah itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wata‟ala juga. Ini adalah kerana kufur itu memang salah dan batil dan berdosa pada pandangan Islam. sebagai lambing perpaduan umat Islam dalam Negara Brunei Darussalam dan dengannya ada satu matlamat di antara mereka.maka menguatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan „Aiiyada Hullahu Taala‟.    Memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan menjauhkan diri dan menghalang akidah yang bertentang dengannya. Moehamad Nazir.

3. Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. MIB adalah falsafah Negara Brunei Darussalam buat selama-lamanya yang menjadi pandangan seluruh dunia. iaitu raja sebagai khalifah. Malaysia: Institut Kajian Dasar. memahami. Seterusnya boleh pula diertikan sebagai imam yang membawa maksud kepimpinan dan keteladanan. Raja mengawal agama dan agama punca kekuatan raja. Adanya pembantu-pembantu raja yang baik lagi jujur. Raja boleh diertikan sebagai khalifah yang membawa makna pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi yang berlandaskan Al-Quran. Ustaz Haji Md.9. Raja adalah ketua Pemerintahan.Ijmak. sultan dan imam. Zain Haji Serudin 1998. dalam Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan. Raja adalah Ketua ugama Islam. 7 .KEDUDUKKAN RAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja. Pendidikan MIB adalah wajib bagi setiap masyarakat Negara Brunei mengekalkan. Siddiq Fadil. (Dr. Raja adalah Ketua Negara. m. Raja adalah adil tempat bernaung dan berlindung. hlm. Raja contoh yang baik „uswatun hasanah‟ kepada rakyatnya. Raja adalah Ketua Angkatan Bersenjata.s 67) KESIMPULAN Melayu Islam Beraja adalah cara hidup atau „The Way of Life‟ yang ditakdirkan oleh Allah Ta‟ala bagi Negara Brunei Darussalam. Raja adalah ketua Adat. Sebagaimana yang disebut oleh Raja Ali Haji dalam Thamarat Al-Mahammahnya bahawa: 1. belajar dengan lebih dalam lagi dan akhir sekali mempraktikkannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Generasi baru merupakan pewaris iaitu turun-temurun disampaikan megenai Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam. Tradisi Kesultanan :Perspektif Islam. kedudukan Raja adalah:       Raja adalah payung Allah di atas bumi Brunei. 2. Boleh juga diertikan sebagai sultan yang membawa makna penguatkuasa keadilan hokum yang bersumberkan ajaran Allah dan rasul-Nya. MENGUKUHKAN SISTEM BERAJA Bagi mengukuhkan system beraja ada lima perkara yang perlu diperhatikan. Al-hadis dan Al.      Kefahaman mengenai konsep raja menurut istilah politik Islam.

8 . Moehammad Nazir. Zain Haji Serudin 1998.com/category/melayu-islam-beraja. Ustaz Haji Md.) Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Melayu Islam Beraja. Qarar. Melayu Islam Beraja. Hj. Madya Dr. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam. Universiti Brunei Darussalam.. Kump. Shahrol Amira Abdullah. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1994. Akademi Pengajian Brunei. hal 224http://khairulameera. Prof. Awang Mohd. Kementerian Belia dan Sukan. Hj. 2004. Kertas kerja seminar sejarah Brunei.). m.s 3) (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Brunei di tengah-tengah nusantara. 1998. 1992. Kementerian Belia dan Sukan. Hj. Hashim bin Hj.wordpress. Melayu Brunei abad ke-21.Rujukan :      Dr. Suatu Pendekatan) Laman Web:  Mohd. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Abdul Hamid (2008).Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. Jamil Al-Sufri.) . Dewan Bahasa dan Pustaka. NBD.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful