UNIVERSITI BRUNEI DARUSSALAM

PB-1501 MELAYU ISLAM BERAJA

OLEH: ATHIAH BINTI HAJI BADAR KUMPULAN B

TAJUK LAPORAN:

BRUNEI NEGARA MELAYU ISLAM BERAJA
PENDAMPING NORALLIZAH BTE HAJI ISHAK

TARIKH MENGHANTAR 4HB FEBUARI 2012

1

(http://khairulameera. (Dr. Melayu Islam Beraja dijadikan sumber rujukan dan idea untuk pembentukkan calak bangsa Brunei. berdaulat dan demokratik. Brunei di tengah-tengah nusantara. sepertimana didalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultah Haji Hassanal Bolkiah Mu‟izzaddin Waddaulah ibni AlMarhum Sultan Omar Ali Saifuddien Sa‟adul Khairi Waddien “ Negara Brunei Darussalam dengan izin dan limpah kurnia Allah Subhanahu wa Taala akan untuk selamalamanya kekal menjadi sebuah Negara Melayu Islam Beraja yang merdeka. Melayu Brunei abad ke-21) 2 . 1992) Dalam konteks ini Melayu Islam Beraja itu dijadikan asas untuk integrasi kebangsaan Brunei. Namun kita boleh berteori bagaimana hendak menjadikan Negara Brunei Darussalam itu sebagai sebuah Negara Melayu. Ini satu kenyataan yang tidak dapat ditolak. sebuah Negara Islam. hal 224). Moehammad Nazir.1998. nilai-nilai luhur dan pemerintahan yang dipandu Islam sebagai ugama negara dengan sistem pemerintahan beraja sebagai asas dan sumber rujukan dalam mencapai matlamat negara.PENDAHULUAN Pada 1 Januari 1984. NBD. Malah secara realitinya Melayu dan Beraja telah tumbuh sejak kewujudan Negara Brunei Darussalam dan Islam telah sampai di negara ini sejak kurun ke-10 Masihi.com/category/melayu-islam-beraja. (Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. dan sebagai sebuah Negara Beraja. Negara Brunei Darussalam diistiharkan menjadi Negara Melayu Islam Beraja buat selama-lamanya.wordpress. Hj. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. TEORI MELAYU ISLAM BERAJA Pengistiharan Melayu Islam Beraja sebagai falsafah negara pada hari kemerdekaan Negara Brunei Darussalam 1984 itu bukan lagi merupakan satu teori atau andaian kerana unsur-unsur MIB itu secara hafiahnya telah lama wujud. bersendikan kepada ajaran-ajaran ugama Islam menurut Ahlussunnah Waljama‟ah dan dengan berasaskan keadilan dan amanah dan kebebasan…” Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam adalah rumusan ideal mengenai cara hidup berbangsa dan bernegara yang mengekalkan identiti. calak negara yang akan dibentuk dan dipertahankan haruslah mengikut lunas atau dasar Melayu Islam Beraja itu.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. Kump. 1994.

Lantas konsep MIB merupakan adiluhung (great tradition).s 9) Oleh yang demikian. Madya Dr. Islam dan Beraja itu mempunyai kefahaman dan huraian yang lebih mendalam dari segi maksudnya. Hj. sungguhpun dalam perlembagaan itu tidak menyebutkan secara khusus Negeri Brunei ini Negara Melayu tetapi berdasarkan adat istiadatnya. suku. Hj. Adapun di dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Yang Negara Brunei Darussalam ada menjelaskan sedikit mengenainya: “… Dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja . Sementara perkataan Beraja pula adalah menunjukkan kepada kerajaan yang Bersultan atau Beraja yang sudah wujud dan menjadi warisan zaman semenjak dari beberapa abad lagi. 2004. Hashim bin Hj. Qarar. Justeru ia sudah sebati sebagai identiti negara bangsa. kaum dan keturunan…. Awang Mohd. nilai bangsa yang sudah membudaya. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam Negara. Tanpa bahasa ini . peruntukan Bahasa Melayu sebagai Bahasa rasmi negaradan tafsiran rakyat sultan seperti yang diberikan oleh undang-undang taraf Kebangsaan Brunei 1961. Siapapun tak boleh menyangkal . Konsep MIB bukanlah slogan tanpa erti. bukanlah suara-suara tanpa makna. Demikian juga Islam. dan setiausaha tetap yang terdiri daripada anak-anak melayu menguatkan lagi gambaran negeri ini adalah Negeri Melayu yang diterajui oleh orang Melayu. (Prof. m. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Falsafah Melayu. umpamanya dari Melayu itu ialah bahasanya . dan gagasan yang berlandaskan agama dan sosio-budaya. kita tentunya tidak dikenali sebagai atu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identity. Jamil Al-Sufri. ia lahir bersama wujudnya Negara ini kira-kira lebih 600 tahun yang lalu. m.KONSEP MELAYU ISLAM BERAJA Konsep Melayu Islam Beraja (MIB) adalah satu konsep yang sudah berakar umbi kepada bangsa Brunei. Timbalan Menteri Besar. Abdul Hamid (2008). menunjukkan negeri ini adalah negeri melayu untuk orang melayu dan kepunyaan orang melayu Brunei. bahawa Bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. demikian juga dengan perlantikkan Menteri .terdapat unsure-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara ..s 3) 3 .” (Petikan titah Kebawah Duli Yng Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussaalam sempena sambutan puja usia baginda ke-44 tahun di Daerah Belait pada 21 Julai 1990) MELAYU Setelah Perlembagaan Negeri Brunei disiapkan dan ditandatangani pada 29 September 1959 . ialah ugama yang menjamin seluruh kepentingan rakyat dan penduduk dengan tidak mengira apa jua ugama.

Zain Haji Serudin 1998.Budaya Melayu Kebudayaan merupakan suatu hal yang dipelajari yang diperoleh yang dengannya dapatlah seseorang itu menyesuaikan diri dengan keadaan semulajadi di sekelilingnya dan ini tidaklah tetap dengan keadaan begitu selama-lamanya. kepercayaan. dari satu masa ke satu masa.1998. Melayu Kedayan.dari tiga rangkai kata Melayu Islam Beraja. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Melayu Islam Beraja.(Awg. Suatu Pendekatan) 4 . kesenian. berbudi bahasa. Tanpa bahasa itu tentunya tidak akan dikenali satu bangsa yang berdaulat lagi mempunyai identiti…. Dan kebudayaan ialah satu keseluruhan yang corak susunannya berkait-kaitan yang meliputi pengetahuan. Melayu Murut. Tentang bahasa ini ada disebut di dalam titah Baginda Sultan dan Yang Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam iaitu: “…. Sesiapa pun tidak boleh menyangkal bahawa bahasa Melayu itu satu-satunya alat perpaduan kita yang paling efektif. pengukuhan nilai-nilai budaya yang dominan. bersopan-santun. (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. hormat-menghormati terutama sekali kepada orang tua. Melayu dan Inggeris. Ustaz Haji Md. berbangsa dan bernegara Puak jati bangsa Melayu yang dimaksudkan itu ialah tujuh puak jati Brunei yang tersebut di dalam undang-undang. Melayu Belait. Walaupun sistem pendidikan di Negara Brunei Darussalam menggunakan system dwibahasa. Zain Haji Serudin 1998.Hj Abdul Latif Hj. Ustaz Haji Md. iaitu Melayu Brunei. undang-undang. kesusilaan. mempunyai ciri-ciri yang berperadapan tinggi . umpamanya dari Melayu itu.” Bangsa Melayu Dalam takrif Melayu Islam Beraja yang diterima sebagai rasmi oleh Majlis Tertinggi Kebangsaan Melayu Islam Beraja mengenai „Melayu‟ memperakui: Hak bangsa melayu yang gterdiri daripada tujuh puak jati bangsa Melayu dengan nilai-nilai luhur kebudayaan Melayu yang dinamik dan dominan menjadi sandaran kehidupan beraja. Melayu Dusun dan Melayu Tutong. adat resam dan hal-hal lain yang kebiasaanya diamalkan oleh setiap masyarakat. bermasyarakat. Penyampaian dalam bahasa Melayu dirasakan lebih mendekatkan perasaan dan minda orang Melayu daripada penyampaian dalam bahasa asing. namun pemaiakian Bahasa Inggeris itu hendaklah hanya sebagai bahasa bagi maksud ilmu pengetahuan dan hubungan antarabangsa. Melayu Islam Beraja. Melayu Bisaya. Suatu Pendekatan) Megenai budaya sehingga kini Melayu itu masih ditakrifkan kebanyakannya daripada konteks budaya. ialah bahasa. Melayu Abad ke-21) Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan identity yang lebih mengikat dan konkrit yang menggambarkan budaya orang melayu Brunei. Ibrahim. berkeluarga. terdapat unsur-unsur atau nilai-nilai yang positif untuk ketahanan negara.

Raja adalah lambang perpaduan umat Islam di Brunei Darussalam maka berkembangnya agama Islam di negara ini akan menguatkan kedudukan raja. Akademi Pengajian Brunei. Islam yang dipraktikan di Negara Brunei Darussalam adalah menikut kefahaman Ahlusunnah Wal Jamaah Mazhab Syafie iaitu fahaman yang relative dan sederhana dalam pengalaman aqidah. Haji Moehamad Nazir. Universiti Negara Brunei Darussalam) ISLAM DI NEGARA BRUNEI DARUSSALAM Mengukuhkan Islam di Negara Brunei Darussalam ada enam perkara yang diperhatikan dan dilaksanakan:   Pegawai kerajaan sebagai wakil pihak raja hendaklah menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. syariah dan mu‟amalat. 5 . 1992. (Dr. Pengakuan Islam sebagai ugama rasmi negara bererti mengesahkan Islam sebagai sistem yang memandu kehidupan rakyat dan pemerintahan di negara ini.Melayu Bisaya Melayu Tutong Melayu Murut Melayu Kedayan Melayu Dusun ISLAM Melayu Belait Melayu Brunei Islam dalam Melayu Islam Beraja juga memberi takrif bahawa Islam adalah ugama rasmi negara. unsur toleransi dalam Islam tetap menjamin keserasian hubungan dan menghormati pemeluk agama lain. Cara hidup yang mengikuti lunas-lunas Islam tetap akan menjamin perpaduan kebangsaan. Oleh yang demikian. orang Islam Brunei dan agama Islam.

kerana dengan diabai-abaikan atau depermudahkan sama ada dengan cara langsung atau tidak langsung. kerana perlembangaan membenarkan orang bukan Islam beragama dengan agama mereka. akan melemahkan agama Islam dan orang Islam dalam Negara Brunei Darussalam. sesuai dengan ungkapan bahawa raja adalah ibarat payung Allah dimuka bumi. Sekiranya dibiarkan orang bukan Islam mengembangkan agama kufur dengan hujah kebebasan beragama. Mempertingkatkan penerangan agama Islam melalui berbagai-bagai saluran.maka menguatkan kedudukan Duli Yang Maha Mulia Sultan dan Yang Di-Pertuan „Aiiyada Hullahu Taala‟. Manakala dari segi konteks yang lain di dalam Melayu Islam Beraja ialah Sultan adalah sebagai Raja yang sentiasa mengambil berat tentang kebajikan rakyat dan kemakmuran negara serta mempunyai pandangan yang jauh kedepan. Akademi Pengajian Brunei. maka umat Brunei akan sentiasa teguh dan kuat. kerana kuasa memerintah itu adalah kurnia dari Allah Subhanahu Wata‟ala juga. Moehamad Nazir. sebagai lambing perpaduan umat Islam dalam Negara Brunei Darussalam dan dengannya ada satu matlamat di antara mereka. Universiti Brunei Darussalam) 6 . Raja adalah pemegang amanah untuk mengendali dan menjalankan kerajaan atau pemerintahan dengan cara yang adil dan ihsan menurut landasan-landasan hukum Allah. 1992. bukan mengembangkan agama kufur itu kepada orang kafir atau kepada orang Islam. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz. 1979) BERAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja bermakna sistem Kerajaan atau pemerintahan yang Beraja yang wajib diterima dan dita‟ati. (Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr.    Memelihara akidah Ahli Sunnah Waljamaah dan menjauhkan diri dan menghalang akidah yang bertentang dengannya. Raja adalah payung bagi negara dan perpaduan bangsa. Haji Awang Ismail bin Umar Abdul Aziz menyatakan bahawa pegawai kerajaan adalah wakil bagi pihak raja bagi menjaga muslihat Negara Brunei Darussalam. Menjaga muslihat negara dan orang Islam dan agama Islam tidaklah dapat diabai-abaikan atau dipermudahkan. (Dr. Memesatkan dakwah. Dan dengan ada berbagai-bagai fahaman agama dalam Negara Brunei Darussalam dan banyak bilangan orang bukan Islam akan melemahkan kedudukan raja sebagai lambing perpaduan dan kekuatan Islam. Yang demikian juga petikan daripada Pehin Datu Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr. Ini adalah kerana kufur itu memang salah dan batil dan berdosa pada pandangan Islam. Degan berkembang agama Islam di antara penduduk Brunei. adalah salah di sisi perlembangaan. Mengukuhkan peranan pendidikan Islam dan institusi-instituti Islam bagi menjamin kemurnian dan kerberkesanan ajaran Islam. Hj. lebih kuat dan lebih tajam. secara lebih jelas.

7 . 2. 3. Ustaz Haji Md. Raja boleh diertikan sebagai khalifah yang membawa makna pengganti dan pelanjut pemerintahan Nabawi yang berlandaskan Al-Quran. dalam Melayu Islam Beraja: Suatu Pendekatan.KEDUDUKKAN RAJA Dalam konteks Melayu Islam Beraja. Raja contoh yang baik „uswatun hasanah‟ kepada rakyatnya. (Dr.9. sultan dan imam. Raja adalah Ketua Angkatan Bersenjata. Raja mengawal agama dan agama punca kekuatan raja. Adanya pembantu-pembantu raja yang baik lagi jujur. MENGUKUHKAN SISTEM BERAJA Bagi mengukuhkan system beraja ada lima perkara yang perlu diperhatikan. Tradisi Kesultanan :Perspektif Islam. hlm. memahami. belajar dengan lebih dalam lagi dan akhir sekali mempraktikkannya di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.      Kefahaman mengenai konsep raja menurut istilah politik Islam. Al-hadis dan Al. Raja adalah ketua Adat.s 67) KESIMPULAN Melayu Islam Beraja adalah cara hidup atau „The Way of Life‟ yang ditakdirkan oleh Allah Ta‟ala bagi Negara Brunei Darussalam. Raja adalah adil tempat bernaung dan berlindung. Zain Haji Serudin 1998.Ijmak. kedudukan Raja adalah:       Raja adalah payung Allah di atas bumi Brunei. MIB adalah falsafah Negara Brunei Darussalam buat selama-lamanya yang menjadi pandangan seluruh dunia. Raja adalah Ketua Negara. Boleh juga diertikan sebagai sultan yang membawa makna penguatkuasa keadilan hokum yang bersumberkan ajaran Allah dan rasul-Nya. Seterusnya boleh pula diertikan sebagai imam yang membawa maksud kepimpinan dan keteladanan. Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Raja adalah Ketua ugama Islam. iaitu raja sebagai khalifah. Generasi baru merupakan pewaris iaitu turun-temurun disampaikan megenai Melayu Islam Beraja sebagai falsafah Negara Brunei Darussalam. m. Sebagaimana yang disebut oleh Raja Ali Haji dalam Thamarat Al-Mahammahnya bahawa: 1. Pendidikan MIB adalah wajib bagi setiap masyarakat Negara Brunei mengekalkan. Raja adalah ketua Pemerintahan. Siddiq Fadil. Malaysia: Institut Kajian Dasar.

com/category/melayu-islam-beraja.Rujukan :      Dr.) Awang Haji Abdul Latif Haji Ibrahim. Perlaksanaan Dasar Negara Melayu Islam.s 3) (Pehin Jawatan Luar Perkerma Raja Dato Seri Utama Dr. Melayu Brunei abad ke-21. Hj. Melayu Islam Beraja. Hashim bin Hj.wordpress. Akademi Pengajian Brunei. Qarar. Kementerian Belia dan Sukan. Kump. Jamil Al-Sufri. Zain Haji Serudin 1998. hal 224http://khairulameera. 1992. NBD. 2004. Madya Dr. Prof. Kertas kerja seminar sejarah Brunei. Brunei di tengah-tengah nusantara. 8 . Shahrol Amira Abdullah. Ustaz Haji Md. (Pehin Jawatan Dalam Seri Maharaja Dato Seri Utama Dr.. Universiti Brunei Darussalam. Dewan Bahasa dan Pustaka. Dewan Bahasa dan Pustaka.) . Suatu Pendekatan) Laman Web:  Mohd.Kementerian Kebudayaan Belia & Sukan. m. Abdul Hamid (2008). Kementerian Belia dan Sukan. Melayu Islam Beraja.). 1998. Moehammad Nazir. Hj. 1994. Awang Mohd. Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful