“2 Macam Do'a Iftitah, Mana yang Seharusnya Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipakai?”

ketegori

Muslim.

Pak Ustadz, semenjak kecil saya telah mengenal 2 macam do‟a Iftitah yaitu yang diajarkan oleh guru saya di SD memakai kabirou… dan yang diajarkan oleh guru ngaji saya di kampung memakai allahumma baid baini… Menurut pak Ustadz, mana yang seharusnya dipakai? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Heri Setyadi Jawaban Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh, Doa iftitah itu sesungguhnya bukan terbatas pada dua yang Anda sebutkan, akan tetapi ada banyak sekali versinya. Yang penting, semua versi itu bersumber dari petunjuk nabi Muhammad SAW. Sebab doa iftitah itu bagian dari rangkaian ibadah shalat, sedangkan shalat itu harus merujuk kepada yang dicontohkan oleh beliau SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa dalam perkara shalat, setiap muslim harus merujuk kepada contoh dari beliau, sebagaimana sabda beliau: ً‫ص لىا م ما رأٌ تمىو ً أ ص ل‬ Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Beberapa di antara bentuk contoh doa ifititahyang paling populer adalah yang kami tuliskan berikut ini: ‫س بحاو ل ال لهم وب حمذك وت بارك ا سمل وت عال ى جذك وال إل ه غ ٍزك‬ Maha suci Engaku dan segala puji untuk-Mu. Diberkahilah asma-Mu, tinggilah keagungan-Mu. Dan tiada tuhan kecuali Engkau. Lafaz ini diriwayatkan oleh Asiyah ra. dengan perawi Abu Daud dan Ad-Daruquthuny. Selain itu juga ada doa yang mungkin Anda sudah menghafalnya, seperti yang berikut ini: ً‫وجهت وجهً ل لذي ف طز ال سماوات واألرض ح ى ٍ فا م س لما وما أو ا مه ال م شزم ٍه. إن ص الت ً وو س ن‬ ‫ومح ٍاي وممات ً هلل رب ال عال م ٍه ال شزٌ ل ل ه وب ذال ل أمزت وأو ا مه ال م س لم ٍه‬ Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi, dengan lurus dan berserah diri sedangkan aku bukan bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim. Lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizy

sucikanlah aku . Baginda s. Hadits-hadits yang berbeda itu tidak boleh dijadikan bahan perpecahan atau saling menyalahkan di kalangan umat Islam. Ya Allah. Tanpa harus menyebutkan bahwa kalau versi tertentu adalah lafadz milik NU atau Muhammadiyah atau milik Persis. Lc.Bahkan sebenarnya kesunnahan doa ifititah pun tidak mutlak disepakati oleh semua ulama. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Ketiga ormas itu baru lahir di abad ke-20. yaitu pada saat Rasulullah SAW masih hidup.w. tetapi sekaligus juga akhlaq mereka yang sangat mengagumkan itu. memuji Allah dan memuja-Nya serta membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur’an….w.Rasulullah s. (Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi) Diantara doa-doa iftitah yang dibaca Rasulullah s. kecuali bagian terakhir tanpa kata awwalu. sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. mandikan aku dengan air. Bolehlah setiap kita menguatkan satu hadits dari hadits lainnya. oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para ulama hadits itu sendiri. sehingga ia bertakbir. adalah : 1. Lafaz ini sebenarnya juga lafadz yang juga ada di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem.Semoga kita bisa banyak belajar bukanm hanya dari ilmu para ulama.a. Paling tidak ada pendapat Al-Malikiyah yang menolak kesunnahannya. Selain itu juga ada lafdz lainnya seperti di bawah ini: ‫ال لهم ب اعذ ب ٍ ىً وب ٍه خطاٌ ا م ما ب اعذت ب ٍه ال م شزق وال م غزب، ال لهم و ق ىً مه ال خطاٌ ا م ما و ق ٍت‬ ‫و ً ب ال ماء وال ث لج وال بزدال ثىب األب ٍض مه ال ذو س ، ال لهم اغ ٍل‬ Ya Allah.w. Tiga lafaz doa ifititah ini dan beberapa versi lainnya lagi adalah pilihan-pilihan yang secara bebas boleh kita pakai. Namun penilaian dan kritik sanad hadits itu bukan untuk bahan saling mencaci sesama kaum muslimin. Apalagi berkembang sampaisaling menuduh sebagai tukang bid‟ah dan semua tudingan yang bukan-bukan. salju dan embun.a. sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engaku mensucikan pakaian dari kotoran. Amien. memulakan bacaan sesudah takbir dengan doa-doa yang BERBAGAI-BAGAI yang didalamnya mengandung puja-puji kepada Allah SWT.Wallahu A`lam Bish-shawab. Perbuatan seperti jelas diharamkan Allah SWT. Ya Allah. kita tidak pernah menyaksikan mereka saling menzalimi di antar mereka. bersabda:Tidaklah sempurna solat seseorang di antara manusia. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat.a. Namun meski ada perbedaan di kalangan ulama.dan dishahihkan oleh Ali bin Abi Thalib. sedangkan hadits-hadits nabi tentang doa iftitah sudah ada sejak abad ke-7. Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh. Ahmad Sarwat. Sebab ketiga ormas Islam itu tidak dibedakan berdasarkan perbedaan lafadz doa iftitahnya. Maksudnya : Ya Allah. terutama bila dia seorang muhaddits yang layak berbicara sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. Ya Allah.

a. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah apabila seorang hamba mengucapkan : Sub-haanaka Alloohumma…. Dalam hadith lain diriwayatkan Abu Na’im dari Jabir bin Muth’im bahwasanya Rasululluh s. Dan di dalam solat lail/malam. Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya (3x). Maksudnya : Ya Allah. dan tidak ada Tuhan selain dari pada Engkau. Ya Allah. (Abu Dawud dan Ath-Thohawi —> hasan) 4.a. Do’a ini dibaca dalam sholat wajib.a. Nasa’i —>mauquf dan marfu’). sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. bersabda. Baginda s. Mika’il dan Isrofil.dari kesalahan-kesalahanku. Tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Engkau. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). menambahkan dengan : 3. Maksudnya : Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya. (Bukhari. Yang mengetahui Alam Ghaib dan Alam Nyata. Sama dengan nombor 2. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). mengatakan hal itu dalam solat sunnat. Pencipta Langit dan Bumi. bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air.w. Seorang laki-laki di antara para sahabat mengucapkan doa ini. Maksudnya : Ya Allah.. segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pagi dan petang hari). (Abu Dawud dan Hakim disahihkan oleh AdzDzahabi). dan senantiasa memuji Engkau. kerana sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. bersabda. 2.w. . Muslim dan Ibnu Abi Syaibah).w. (Ibnu Mandah –> sahih. Dalam riwayat lain Rasulullah s. seterusnya sama dengan nombor 2. Tuhan Malaikat Jibril. dengan salju dan embun.a. Maksudnya : Tidak ada illah selain Allah (3x). lalu Rasululluh s. nama Engkau selalu bertambah berkahnya dan keagunganMu selalu bertambah tinggi.w. 5. aku mensucikan Engkau. “Aku kagum dengannya dan dibukanya pintu-pintu langit dengannya. Engkaulah Hakim di antara hamba-hamba-Mu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan.

Dan segala puji bagi Engkau. Kekuasaan.w. 8. tasbih 10x. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesempitan pada hari perhitungan.a.Dan segala puji bagi Engkau. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). Yang Mempunyai Kerajaan yang Amat Besar.. Maksudnya : Baginda s.w. Engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Kebesaran dan Keagungan.[Dan segala puji bagi Engkau. tahmid 10x. Maksudnya : Wal-hamdulillaahi hamdan-ka-tsiiron thoy-yibam-mubaarokan-fiiih. (Ath-Thoyalisi dan Abu Dawud —> sahih).6. Aku telah melihat dua belas malaikat bergegas-gegas kepadanya (doa itu). Engkau penjaga dan pemelihara langit dan bumi serta orangorang yang ada di dalamnya. 9. Kemudian beliau bersabda : (Ahmad dan Ibnu Syaibah. mengucapkan takbir 10x. Maka bersabdalah Rasulullah s. janjiMu . Maksudnya : Ya Allah segala puji bagi Engkau. Maksudnya : Allah Maha Besar 3x. Do‟a iftitah ini diucapkan oleh seorang laki-laki. Dawud dan Ath-Thobroni —>sahih). Engkau raja langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya].a. Abu Maksudnya : Ya Allah. 7. Engkau Maha Benar. tahlil 10x dan ber-istighfar 10x.

Tidak ada Robb selain Engkau.a. Ya Allah Engkau adalah Raja. Maka. ibadahku. dengan keadaan lurus dan berserah diri. aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mengakui dosaku.a. Ahmad. tidak ada kekuatan selain daripada Engkau. Ya Allah. mengucapkan doa ini di dalam solat fardhu dan solat sunat. kepadaMu aku bertawakkal. maka ampunilah seluruh dosaku. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu. Baginda s. kepadaMu aku beriman. kepadaMu aku berserah diri. neraka itu benar. Abu Dawud. syurga itu benar. Do‟a ini dibaca Rasulullah s. Engkau Robbku dan Aku hambaMu. Engkau yang dahulu dan Engkau yang terakhir. hidupku dan matiku. kecuali kepadaMu. dan jauhkanlah aku dari yang buruknya. kerana tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain daripada Engkau. Maksudnya : Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langt dan bumi. Didalam riwayat lain dikatakan bahwa bacaan ini dilakukan Rasulullah s. Tidak ada sekutu bagiNya. Nasa’i. Ibnu Hibba. di dalam solat lail. Abu „Uwanah. pertemuan denganMu adalah benar. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (dari orang-orang yang berserah diri]. kuserahkan kepada Allah Robb semesta alam. Beliau menambahnya dengan kalimat : . 11. firmanMu benar. Aku denganMu dan kepadaMu. hari kiamat itu benar. Tidak ada keselamatan dan perlindungan dariMu.w. (Bukhari.w. para nabi itu benar dan Muhammad itu benar. [Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui tentang itu dari aku]. kepadaMu aku mengadukan perselisihanku dan kepadaMu aku memohon keputusan. Maha Suci Suci Engkau dan aku memujiMu. Ibnu Nashr dan Ad-Darimi). Engkau Tuhanku tidak ada Tuhan selain Engkau. Abu Dawud. Wahai Robb kami bertambah-tambahlah keberkatanMu dan bertambah-tambah pulalah keluhuranMu. Sama dengan doa diatas sampai dengan kalimat : wa ana awwalul-muslimiin . ampunilah dosa-dosaku. kepadaMu aku bertaubat. dalam sholat malam (Muslim). Thobrani).a. Sesungguhnya solatku. dan apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku nyatakan. (Muslim. dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang msyrik. Kusambut panggilan Engkau dan kuikuti perintahMu. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadanya selain daripada Engkau. Syafi’i. Seluruh kebaikan itu ada padaMu dan kejahatan itu tidak berasal dariMu.Benar. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Abu ‘Uwanah. kerana tidak ada yang menjauhkannya daripadaku selain daripada Engkau. dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Engkau beri hidayah. baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan. Engkau Robb/Tuhan kami dan kepadaMu kami kembali.w. demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Muslim.

11. Maksudnya : Ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik dan perbuatan yang paling baik. wafat. Walloohu a’lamu bish-showaab. kerana tidak ada yang memeliharaku daripadanya selain daripada Engkau. Tentunya dengan keyakinan bahawa setelah Rasulullah s. Catatan 2: di dalam kita membaca kisah-kisah tentang hadith-hadith ini terbaca ada beberapa sahabat yang berkreasi membuat sendiri doa iftitah dan dibenarkan oleh Rasulullah s. . tetapi tidak ditemukan adanya larangan untuk menerapkan hadith-hadith (doa-doa iftitah ini berlainan dengan sifat solat dimana ia pertama kali bersumber.a. Apakah dengan demikian ia boleh diterapkan dalam semua solat ? Walloohu a‟lamu bish-showaab. tersebut.w. maka sudah tidak boleh dibuat lagi do‟a iftitah yang baru.w. sehingga dapat menjadi pegangan bagi kita untuk boleh melafazkan do‟a yang dibenarkan oleh Rasulullah s. Dan peliharalah aku dari akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang buruk.. Catatan 1. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadaku selain dari pada Engkau.a.a. (Nasa’i dan Daroqutni —> sahih).: walaupun dalam mengutip hadith-hadith di atas ada tertulis doa yang ini diamalkan dalam solat sunnat/lail dan lainnya dalam solat fardhu/wajib.w.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful