“2 Macam Do'a Iftitah, Mana yang Seharusnya Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipakai?”

ketegori

Muslim.

Pak Ustadz, semenjak kecil saya telah mengenal 2 macam do‟a Iftitah yaitu yang diajarkan oleh guru saya di SD memakai kabirou… dan yang diajarkan oleh guru ngaji saya di kampung memakai allahumma baid baini… Menurut pak Ustadz, mana yang seharusnya dipakai? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Heri Setyadi Jawaban Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh, Doa iftitah itu sesungguhnya bukan terbatas pada dua yang Anda sebutkan, akan tetapi ada banyak sekali versinya. Yang penting, semua versi itu bersumber dari petunjuk nabi Muhammad SAW. Sebab doa iftitah itu bagian dari rangkaian ibadah shalat, sedangkan shalat itu harus merujuk kepada yang dicontohkan oleh beliau SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa dalam perkara shalat, setiap muslim harus merujuk kepada contoh dari beliau, sebagaimana sabda beliau: ً‫ص لىا م ما رأٌ تمىو ً أ ص ل‬ Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Beberapa di antara bentuk contoh doa ifititahyang paling populer adalah yang kami tuliskan berikut ini: ‫س بحاو ل ال لهم وب حمذك وت بارك ا سمل وت عال ى جذك وال إل ه غ ٍزك‬ Maha suci Engaku dan segala puji untuk-Mu. Diberkahilah asma-Mu, tinggilah keagungan-Mu. Dan tiada tuhan kecuali Engkau. Lafaz ini diriwayatkan oleh Asiyah ra. dengan perawi Abu Daud dan Ad-Daruquthuny. Selain itu juga ada doa yang mungkin Anda sudah menghafalnya, seperti yang berikut ini: ً‫وجهت وجهً ل لذي ف طز ال سماوات واألرض ح ى ٍ فا م س لما وما أو ا مه ال م شزم ٍه. إن ص الت ً وو س ن‬ ‫ومح ٍاي وممات ً هلل رب ال عال م ٍه ال شزٌ ل ل ه وب ذال ل أمزت وأو ا مه ال م س لم ٍه‬ Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi, dengan lurus dan berserah diri sedangkan aku bukan bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim. Lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizy

terutama bila dia seorang muhaddits yang layak berbicara sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. (Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi) Diantara doa-doa iftitah yang dibaca Rasulullah s. tetapi sekaligus juga akhlaq mereka yang sangat mengagumkan itu. Selain itu juga ada lafdz lainnya seperti di bawah ini: ‫ال لهم ب اعذ ب ٍ ىً وب ٍه خطاٌ ا م ما ب اعذت ب ٍه ال م شزق وال م غزب، ال لهم و ق ىً مه ال خطاٌ ا م ما و ق ٍت‬ ‫و ً ب ال ماء وال ث لج وال بزدال ثىب األب ٍض مه ال ذو س ، ال لهم اغ ٍل‬ Ya Allah. Amien. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku.a. sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat.w. Lc. Perbuatan seperti jelas diharamkan Allah SWT. Ketiga ormas itu baru lahir di abad ke-20.Rasulullah s. sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engaku mensucikan pakaian dari kotoran. sehingga ia bertakbir. Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh.a. Namun penilaian dan kritik sanad hadits itu bukan untuk bahan saling mencaci sesama kaum muslimin.w.Bahkan sebenarnya kesunnahan doa ifititah pun tidak mutlak disepakati oleh semua ulama. Namun meski ada perbedaan di kalangan ulama. Hadits-hadits yang berbeda itu tidak boleh dijadikan bahan perpecahan atau saling menyalahkan di kalangan umat Islam. Paling tidak ada pendapat Al-Malikiyah yang menolak kesunnahannya. Ya Allah. Tiga lafaz doa ifititah ini dan beberapa versi lainnya lagi adalah pilihan-pilihan yang secara bebas boleh kita pakai. memulakan bacaan sesudah takbir dengan doa-doa yang BERBAGAI-BAGAI yang didalamnya mengandung puja-puji kepada Allah SWT. mandikan aku dengan air. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ahmad Sarwat. yaitu pada saat Rasulullah SAW masih hidup. sucikanlah aku .Semoga kita bisa banyak belajar bukanm hanya dari ilmu para ulama. oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para ulama hadits itu sendiri. Apalagi berkembang sampaisaling menuduh sebagai tukang bid‟ah dan semua tudingan yang bukan-bukan. Maksudnya : Ya Allah. salju dan embun.dan dishahihkan oleh Ali bin Abi Thalib. adalah : 1.w. kita tidak pernah menyaksikan mereka saling menzalimi di antar mereka. Lafaz ini sebenarnya juga lafadz yang juga ada di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem. Bolehlah setiap kita menguatkan satu hadits dari hadits lainnya. Baginda s. bersabda:Tidaklah sempurna solat seseorang di antara manusia. Sebab ketiga ormas Islam itu tidak dibedakan berdasarkan perbedaan lafadz doa iftitahnya. Tanpa harus menyebutkan bahwa kalau versi tertentu adalah lafadz milik NU atau Muhammadiyah atau milik Persis. kecuali bagian terakhir tanpa kata awwalu.a.Wallahu A`lam Bish-shawab. Ya Allah. sedangkan hadits-hadits nabi tentang doa iftitah sudah ada sejak abad ke-7. Ya Allah. memuji Allah dan memuja-Nya serta membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur’an….

menambahkan dengan : 3. Maksudnya : Ya Allah.a. Do’a ini dibaca dalam sholat wajib. Dalam hadith lain diriwayatkan Abu Na’im dari Jabir bin Muth’im bahwasanya Rasululluh s. sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. (Bukhari..a. Pencipta Langit dan Bumi. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah apabila seorang hamba mengucapkan : Sub-haanaka Alloohumma…. Maksudnya : Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya.w. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pagi dan petang hari). Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya (3x).w. dengan salju dan embun. Ya Allah. . bersabda. Sama dengan nombor 2. aku mensucikan Engkau. Tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Engkau. Mika’il dan Isrofil. bersabda.dari kesalahan-kesalahanku.w.w. (Ibnu Mandah –> sahih. Muslim dan Ibnu Abi Syaibah). 5. (Abu Dawud dan Ath-Thohawi —> hasan) 4. dan tidak ada Tuhan selain dari pada Engkau. mengatakan hal itu dalam solat sunnat. 2. Tuhan Malaikat Jibril.a. Dalam riwayat lain Rasulullah s. Engkaulah Hakim di antara hamba-hamba-Mu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. Nasa’i —>mauquf dan marfu’). (Abu Dawud dan Hakim disahihkan oleh AdzDzahabi). dan senantiasa memuji Engkau. Baginda s. Yang mengetahui Alam Ghaib dan Alam Nyata.a. kerana sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Dan di dalam solat lail/malam. nama Engkau selalu bertambah berkahnya dan keagunganMu selalu bertambah tinggi. “Aku kagum dengannya dan dibukanya pintu-pintu langit dengannya. Maksudnya : Tidak ada illah selain Allah (3x). bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. Maksudnya : Ya Allah. lalu Rasululluh s. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). seterusnya sama dengan nombor 2. Seorang laki-laki di antara para sahabat mengucapkan doa ini.

tasbih 10x. Do‟a iftitah ini diucapkan oleh seorang laki-laki. Maksudnya : Baginda s. 9. Engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya. tahmid 10x. janjiMu .[Dan segala puji bagi Engkau. Engkau raja langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya]. tahlil 10x dan ber-istighfar 10x. Engkau Maha Benar.w. Engkau penjaga dan pemelihara langit dan bumi serta orangorang yang ada di dalamnya. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesempitan pada hari perhitungan..a. Dawud dan Ath-Thobroni —>sahih). Kemudian beliau bersabda : (Ahmad dan Ibnu Syaibah.a. 8.w. Maksudnya : Ya Allah segala puji bagi Engkau. (Ath-Thoyalisi dan Abu Dawud —> sahih). (Muslim dan Abu ‘Uwanah). mengucapkan takbir 10x. Maka bersabdalah Rasulullah s. Maksudnya : Allah Maha Besar 3x. 7. Abu Maksudnya : Ya Allah. Kebesaran dan Keagungan. Aku telah melihat dua belas malaikat bergegas-gegas kepadanya (doa itu). Dan segala puji bagi Engkau. Yang Mempunyai Kerajaan yang Amat Besar.6.Dan segala puji bagi Engkau. Maksudnya : Wal-hamdulillaahi hamdan-ka-tsiiron thoy-yibam-mubaarokan-fiiih. Kekuasaan.

w. (Bukhari. syurga itu benar. firmanMu benar. (Muslim. Ya Allah. maka ampunilah seluruh dosaku. Sama dengan doa diatas sampai dengan kalimat : wa ana awwalul-muslimiin . di dalam solat lail. dan jauhkanlah aku dari yang buruknya.w. Ibnu Hibba. Tidak ada sekutu bagiNya. kepadaMu aku beriman. Engkau Robb/Tuhan kami dan kepadaMu kami kembali. Baginda s. Abu Dawud. dengan keadaan lurus dan berserah diri.w. ibadahku. Abu „Uwanah. kepadaMu aku bertaubat. Engkau Tuhanku tidak ada Tuhan selain Engkau. ampunilah dosa-dosaku. kerana tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain daripada Engkau. hidupku dan matiku. Syafi’i. neraka itu benar.a. kecuali kepadaMu. Engkau yang dahulu dan Engkau yang terakhir. Seluruh kebaikan itu ada padaMu dan kejahatan itu tidak berasal dariMu. kepadaMu aku berserah diri. Beliau menambahnya dengan kalimat : . Didalam riwayat lain dikatakan bahwa bacaan ini dilakukan Rasulullah s. kepadaMu aku mengadukan perselisihanku dan kepadaMu aku memohon keputusan. Ya Allah Engkau adalah Raja. dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang msyrik. Nasa’i. 11.a. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu. Tidak ada keselamatan dan perlindungan dariMu. Thobrani).Benar. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadanya selain daripada Engkau. dalam sholat malam (Muslim). mengucapkan doa ini di dalam solat fardhu dan solat sunat. kuserahkan kepada Allah Robb semesta alam. kepadaMu aku bertawakkal. Ahmad. tidak ada kekuatan selain daripada Engkau. aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mengakui dosaku.a. Abu ‘Uwanah. baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan. [Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui tentang itu dari aku]. Wahai Robb kami bertambah-tambahlah keberkatanMu dan bertambah-tambah pulalah keluhuranMu. Sesungguhnya solatku. kerana tidak ada yang menjauhkannya daripadaku selain daripada Engkau. Aku denganMu dan kepadaMu. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Engkau Robbku dan Aku hambaMu. hari kiamat itu benar. Maka. Maksudnya : Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langt dan bumi. dan apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku nyatakan. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (dari orang-orang yang berserah diri]. dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Engkau beri hidayah. para nabi itu benar dan Muhammad itu benar. pertemuan denganMu adalah benar. Ibnu Nashr dan Ad-Darimi). Kusambut panggilan Engkau dan kuikuti perintahMu. Do‟a ini dibaca Rasulullah s. Tidak ada Robb selain Engkau. Maha Suci Suci Engkau dan aku memujiMu. Abu Dawud. Muslim. demikianlah yang diperintahkan kepadaku.

w. kerana tidak ada yang memeliharaku daripadanya selain daripada Engkau.a. Maksudnya : Ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik dan perbuatan yang paling baik. Dan peliharalah aku dari akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang buruk. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadaku selain dari pada Engkau. (Nasa’i dan Daroqutni —> sahih). maka sudah tidak boleh dibuat lagi do‟a iftitah yang baru..11. wafat.a. Catatan 1. tetapi tidak ditemukan adanya larangan untuk menerapkan hadith-hadith (doa-doa iftitah ini berlainan dengan sifat solat dimana ia pertama kali bersumber.: walaupun dalam mengutip hadith-hadith di atas ada tertulis doa yang ini diamalkan dalam solat sunnat/lail dan lainnya dalam solat fardhu/wajib. tersebut.w. . Tentunya dengan keyakinan bahawa setelah Rasulullah s. Apakah dengan demikian ia boleh diterapkan dalam semua solat ? Walloohu a‟lamu bish-showaab. Catatan 2: di dalam kita membaca kisah-kisah tentang hadith-hadith ini terbaca ada beberapa sahabat yang berkreasi membuat sendiri doa iftitah dan dibenarkan oleh Rasulullah s.w. Walloohu a’lamu bish-showaab.a. sehingga dapat menjadi pegangan bagi kita untuk boleh melafazkan do‟a yang dibenarkan oleh Rasulullah s.