P. 1
doa iftitah

doa iftitah

|Views: 284|Likes:
Published by eriagustian

More info:

Published by: eriagustian on Apr 17, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/14/2014

pdf

text

original

“2 Macam Do'a Iftitah, Mana yang Seharusnya Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipakai?”

ketegori

Muslim.

Pak Ustadz, semenjak kecil saya telah mengenal 2 macam do‟a Iftitah yaitu yang diajarkan oleh guru saya di SD memakai kabirou… dan yang diajarkan oleh guru ngaji saya di kampung memakai allahumma baid baini… Menurut pak Ustadz, mana yang seharusnya dipakai? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Heri Setyadi Jawaban Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh, Doa iftitah itu sesungguhnya bukan terbatas pada dua yang Anda sebutkan, akan tetapi ada banyak sekali versinya. Yang penting, semua versi itu bersumber dari petunjuk nabi Muhammad SAW. Sebab doa iftitah itu bagian dari rangkaian ibadah shalat, sedangkan shalat itu harus merujuk kepada yang dicontohkan oleh beliau SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa dalam perkara shalat, setiap muslim harus merujuk kepada contoh dari beliau, sebagaimana sabda beliau: ً‫ص لىا م ما رأٌ تمىو ً أ ص ل‬ Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Beberapa di antara bentuk contoh doa ifititahyang paling populer adalah yang kami tuliskan berikut ini: ‫س بحاو ل ال لهم وب حمذك وت بارك ا سمل وت عال ى جذك وال إل ه غ ٍزك‬ Maha suci Engaku dan segala puji untuk-Mu. Diberkahilah asma-Mu, tinggilah keagungan-Mu. Dan tiada tuhan kecuali Engkau. Lafaz ini diriwayatkan oleh Asiyah ra. dengan perawi Abu Daud dan Ad-Daruquthuny. Selain itu juga ada doa yang mungkin Anda sudah menghafalnya, seperti yang berikut ini: ً‫وجهت وجهً ل لذي ف طز ال سماوات واألرض ح ى ٍ فا م س لما وما أو ا مه ال م شزم ٍه. إن ص الت ً وو س ن‬ ‫ومح ٍاي وممات ً هلل رب ال عال م ٍه ال شزٌ ل ل ه وب ذال ل أمزت وأو ا مه ال م س لم ٍه‬ Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi, dengan lurus dan berserah diri sedangkan aku bukan bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim. Lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizy

Namun meski ada perbedaan di kalangan ulama. terutama bila dia seorang muhaddits yang layak berbicara sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. Selain itu juga ada lafdz lainnya seperti di bawah ini: ‫ال لهم ب اعذ ب ٍ ىً وب ٍه خطاٌ ا م ما ب اعذت ب ٍه ال م شزق وال م غزب، ال لهم و ق ىً مه ال خطاٌ ا م ما و ق ٍت‬ ‫و ً ب ال ماء وال ث لج وال بزدال ثىب األب ٍض مه ال ذو س ، ال لهم اغ ٍل‬ Ya Allah. kita tidak pernah menyaksikan mereka saling menzalimi di antar mereka.a. salju dan embun. oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para ulama hadits itu sendiri.Wallahu A`lam Bish-shawab. sucikanlah aku . Ya Allah. Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh. Lafaz ini sebenarnya juga lafadz yang juga ada di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem.w. Ya Allah. Bolehlah setiap kita menguatkan satu hadits dari hadits lainnya. bersabda:Tidaklah sempurna solat seseorang di antara manusia. Amien.Rasulullah s. Ya Allah. Perbuatan seperti jelas diharamkan Allah SWT. adalah : 1. Ketiga ormas itu baru lahir di abad ke-20. Namun penilaian dan kritik sanad hadits itu bukan untuk bahan saling mencaci sesama kaum muslimin.w.a. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat.a. sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engaku mensucikan pakaian dari kotoran. memuji Allah dan memuja-Nya serta membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur’an…. sedangkan hadits-hadits nabi tentang doa iftitah sudah ada sejak abad ke-7.dan dishahihkan oleh Ali bin Abi Thalib. Sebab ketiga ormas Islam itu tidak dibedakan berdasarkan perbedaan lafadz doa iftitahnya. sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. tetapi sekaligus juga akhlaq mereka yang sangat mengagumkan itu. kecuali bagian terakhir tanpa kata awwalu. yaitu pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Apalagi berkembang sampaisaling menuduh sebagai tukang bid‟ah dan semua tudingan yang bukan-bukan. Lc. Ahmad Sarwat. Paling tidak ada pendapat Al-Malikiyah yang menolak kesunnahannya. sehingga ia bertakbir. Hadits-hadits yang berbeda itu tidak boleh dijadikan bahan perpecahan atau saling menyalahkan di kalangan umat Islam.Bahkan sebenarnya kesunnahan doa ifititah pun tidak mutlak disepakati oleh semua ulama. Baginda s. Tanpa harus menyebutkan bahwa kalau versi tertentu adalah lafadz milik NU atau Muhammadiyah atau milik Persis.Semoga kita bisa banyak belajar bukanm hanya dari ilmu para ulama. mandikan aku dengan air. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku.w. memulakan bacaan sesudah takbir dengan doa-doa yang BERBAGAI-BAGAI yang didalamnya mengandung puja-puji kepada Allah SWT. Maksudnya : Ya Allah. Tiga lafaz doa ifititah ini dan beberapa versi lainnya lagi adalah pilihan-pilihan yang secara bebas boleh kita pakai. (Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi) Diantara doa-doa iftitah yang dibaca Rasulullah s.

Yang mengetahui Alam Ghaib dan Alam Nyata. Maksudnya : Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya. Pencipta Langit dan Bumi. Maksudnya : Ya Allah. . segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pagi dan petang hari). Tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Engkau.a. aku mensucikan Engkau.a. Sama dengan nombor 2. “Aku kagum dengannya dan dibukanya pintu-pintu langit dengannya. 5.w. Tuhan Malaikat Jibril. Dalam riwayat lain Rasulullah s. 2. Muslim dan Ibnu Abi Syaibah). mengatakan hal itu dalam solat sunnat. bersabda. lalu Rasululluh s. dengan salju dan embun.w. (Abu Dawud dan Hakim disahihkan oleh AdzDzahabi).dari kesalahan-kesalahanku. dan senantiasa memuji Engkau.a. menambahkan dengan : 3. bersabda.w..a. Maksudnya : Tidak ada illah selain Allah (3x).w. Baginda s. (Ibnu Mandah –> sahih. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). (Abu Dawud dan Ath-Thohawi —> hasan) 4. Nasa’i —>mauquf dan marfu’). bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. Maksudnya : Ya Allah. kerana sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Mika’il dan Isrofil. Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya (3x). seterusnya sama dengan nombor 2. Do’a ini dibaca dalam sholat wajib. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). Engkaulah Hakim di antara hamba-hamba-Mu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan. nama Engkau selalu bertambah berkahnya dan keagunganMu selalu bertambah tinggi. Seorang laki-laki di antara para sahabat mengucapkan doa ini. (Bukhari. sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda. Ya Allah. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah apabila seorang hamba mengucapkan : Sub-haanaka Alloohumma…. Dalam hadith lain diriwayatkan Abu Na’im dari Jabir bin Muth’im bahwasanya Rasululluh s. dan tidak ada Tuhan selain dari pada Engkau. Dan di dalam solat lail/malam.

a. Engkau Maha Benar. tahmid 10x. Maksudnya : Wal-hamdulillaahi hamdan-ka-tsiiron thoy-yibam-mubaarokan-fiiih. Engkau raja langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya]. Abu Maksudnya : Ya Allah. 8. tahlil 10x dan ber-istighfar 10x. 9. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesempitan pada hari perhitungan. Engkau penjaga dan pemelihara langit dan bumi serta orangorang yang ada di dalamnya. Do‟a iftitah ini diucapkan oleh seorang laki-laki. janjiMu .Dan segala puji bagi Engkau. Maksudnya : Allah Maha Besar 3x. Engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya. Maksudnya : Ya Allah segala puji bagi Engkau. Maka bersabdalah Rasulullah s. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). 7. Kebesaran dan Keagungan. Kemudian beliau bersabda : (Ahmad dan Ibnu Syaibah.[Dan segala puji bagi Engkau. Kekuasaan.w. Maksudnya : Baginda s.a. tasbih 10x. Dan segala puji bagi Engkau. mengucapkan takbir 10x. (Ath-Thoyalisi dan Abu Dawud —> sahih).6.w. Aku telah melihat dua belas malaikat bergegas-gegas kepadanya (doa itu). Yang Mempunyai Kerajaan yang Amat Besar. Dawud dan Ath-Thobroni —>sahih)..

Sama dengan doa diatas sampai dengan kalimat : wa ana awwalul-muslimiin . kerana tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain daripada Engkau. di dalam solat lail. Maka.a. demikianlah yang diperintahkan kepadaku. Seluruh kebaikan itu ada padaMu dan kejahatan itu tidak berasal dariMu. ibadahku. tidak ada kekuatan selain daripada Engkau. kecuali kepadaMu. Tidak ada sekutu bagiNya. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. Muslim. hari kiamat itu benar. Aku denganMu dan kepadaMu. Wahai Robb kami bertambah-tambahlah keberkatanMu dan bertambah-tambah pulalah keluhuranMu. kepadaMu aku berserah diri. dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang msyrik. Ya Allah.w. dalam sholat malam (Muslim). Do‟a ini dibaca Rasulullah s. firmanMu benar. pertemuan denganMu adalah benar. Engkau Robbku dan Aku hambaMu. kepadaMu aku bertawakkal. Tidak ada Robb selain Engkau.Benar. Abu Dawud. Engkau Tuhanku tidak ada Tuhan selain Engkau. dengan keadaan lurus dan berserah diri. syurga itu benar. kuserahkan kepada Allah Robb semesta alam. kepadaMu aku mengadukan perselisihanku dan kepadaMu aku memohon keputusan. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (dari orang-orang yang berserah diri]. Kusambut panggilan Engkau dan kuikuti perintahMu. Ibnu Hibba. Engkau Robb/Tuhan kami dan kepadaMu kami kembali. Didalam riwayat lain dikatakan bahwa bacaan ini dilakukan Rasulullah s. maka ampunilah seluruh dosaku. Abu Dawud. Maha Suci Suci Engkau dan aku memujiMu. aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mengakui dosaku.w. Nasa’i.a. Tidak ada keselamatan dan perlindungan dariMu. 11. dan jauhkanlah aku dari yang buruknya. Abu ‘Uwanah. Ya Allah Engkau adalah Raja. Ahmad.a. Baginda s. baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan. hidupku dan matiku. Syafi’i. Thobrani). [Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui tentang itu dari aku]. mengucapkan doa ini di dalam solat fardhu dan solat sunat. kepadaMu aku bertaubat. neraka itu benar. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu. Beliau menambahnya dengan kalimat : . dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Engkau beri hidayah.w. (Muslim. Ibnu Nashr dan Ad-Darimi). ampunilah dosa-dosaku. Maksudnya : Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langt dan bumi. para nabi itu benar dan Muhammad itu benar. kerana tidak ada yang menjauhkannya daripadaku selain daripada Engkau. Abu „Uwanah. Sesungguhnya solatku. Engkau yang dahulu dan Engkau yang terakhir. (Bukhari. dan apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku nyatakan. kepadaMu aku beriman. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadanya selain daripada Engkau.

.: walaupun dalam mengutip hadith-hadith di atas ada tertulis doa yang ini diamalkan dalam solat sunnat/lail dan lainnya dalam solat fardhu/wajib.a.w.a. sehingga dapat menjadi pegangan bagi kita untuk boleh melafazkan do‟a yang dibenarkan oleh Rasulullah s. tetapi tidak ditemukan adanya larangan untuk menerapkan hadith-hadith (doa-doa iftitah ini berlainan dengan sifat solat dimana ia pertama kali bersumber.a.w. Dan peliharalah aku dari akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang buruk. Tentunya dengan keyakinan bahawa setelah Rasulullah s. Walloohu a’lamu bish-showaab. Catatan 1..11. maka sudah tidak boleh dibuat lagi do‟a iftitah yang baru. Catatan 2: di dalam kita membaca kisah-kisah tentang hadith-hadith ini terbaca ada beberapa sahabat yang berkreasi membuat sendiri doa iftitah dan dibenarkan oleh Rasulullah s. wafat. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadaku selain dari pada Engkau. kerana tidak ada yang memeliharaku daripadanya selain daripada Engkau. tersebut. Maksudnya : Ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik dan perbuatan yang paling baik. Apakah dengan demikian ia boleh diterapkan dalam semua solat ? Walloohu a‟lamu bish-showaab.w. (Nasa’i dan Daroqutni —> sahih).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->