“2 Macam Do'a Iftitah, Mana yang Seharusnya Assalamualaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dipakai?”

ketegori

Muslim.

Pak Ustadz, semenjak kecil saya telah mengenal 2 macam do‟a Iftitah yaitu yang diajarkan oleh guru saya di SD memakai kabirou… dan yang diajarkan oleh guru ngaji saya di kampung memakai allahumma baid baini… Menurut pak Ustadz, mana yang seharusnya dipakai? wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Heri Setyadi Jawaban Assalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh, Doa iftitah itu sesungguhnya bukan terbatas pada dua yang Anda sebutkan, akan tetapi ada banyak sekali versinya. Yang penting, semua versi itu bersumber dari petunjuk nabi Muhammad SAW. Sebab doa iftitah itu bagian dari rangkaian ibadah shalat, sedangkan shalat itu harus merujuk kepada yang dicontohkan oleh beliau SAW. Sedangkan Rasulullah SAW telah menetapkan bahwa dalam perkara shalat, setiap muslim harus merujuk kepada contoh dari beliau, sebagaimana sabda beliau: ً‫ص لىا م ما رأٌ تمىو ً أ ص ل‬ Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku shalat. Beberapa di antara bentuk contoh doa ifititahyang paling populer adalah yang kami tuliskan berikut ini: ‫س بحاو ل ال لهم وب حمذك وت بارك ا سمل وت عال ى جذك وال إل ه غ ٍزك‬ Maha suci Engaku dan segala puji untuk-Mu. Diberkahilah asma-Mu, tinggilah keagungan-Mu. Dan tiada tuhan kecuali Engkau. Lafaz ini diriwayatkan oleh Asiyah ra. dengan perawi Abu Daud dan Ad-Daruquthuny. Selain itu juga ada doa yang mungkin Anda sudah menghafalnya, seperti yang berikut ini: ً‫وجهت وجهً ل لذي ف طز ال سماوات واألرض ح ى ٍ فا م س لما وما أو ا مه ال م شزم ٍه. إن ص الت ً وو س ن‬ ‫ومح ٍاي وممات ً هلل رب ال عال م ٍه ال شزٌ ل ل ه وب ذال ل أمزت وأو ا مه ال م س لم ٍه‬ Aku hadapkan wajahku kepada Tuhan Yang menciptakan langit dan bumi, dengan lurus dan berserah diri sedangkan aku bukan bagian dari orang musyrik. Sesungguhnya shalatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Tuhan semesta alam.Tiada sekutu baginya dan dengan itulah aku diperintahkan. Dan aku termasuk bagian dari orang-orang muslim. Lafaz ini sampai kepada kita lewat perawi yang kuat seperti Imam Muslim, Ahmad dan Tirmizy

Wallahu A`lam Bish-shawab. adalah : 1. kecuali bagian terakhir tanpa kata awwalu. Ya Allah. sucikanlah aku dari kesalahan-kesalahan sebagaimana Engaku mensucikan pakaian dari kotoran. kita tidak pernah menyaksikan mereka saling menzalimi di antar mereka. Tanpa harus menyebutkan bahwa kalau versi tertentu adalah lafadz milik NU atau Muhammadiyah atau milik Persis. sucikanlah aku . Maksudnya : Ya Allah. memuji Allah dan memuja-Nya serta membaca apa yang mudah baginya dari ayat-ayat Al-Qur’an…. Lafaz ini sebenarnya juga lafadz yang juga ada di dalam ayat Al-Quran Al-Kariem.w. Ya Allah. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku sebagaimana Engkau menjauhkan antara timur dan barat. Wassalamu `Alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh. sebagaimana Engkau menjauhkan antara Timur dan Barat. Baginda s. Selain itu juga ada lafdz lainnya seperti di bawah ini: ‫ال لهم ب اعذ ب ٍ ىً وب ٍه خطاٌ ا م ما ب اعذت ب ٍه ال م شزق وال م غزب، ال لهم و ق ىً مه ال خطاٌ ا م ما و ق ٍت‬ ‫و ً ب ال ماء وال ث لج وال بزدال ثىب األب ٍض مه ال ذو س ، ال لهم اغ ٍل‬ Ya Allah. salju dan embun. Lc. memulakan bacaan sesudah takbir dengan doa-doa yang BERBAGAI-BAGAI yang didalamnya mengandung puja-puji kepada Allah SWT. Tiga lafaz doa ifititah ini dan beberapa versi lainnya lagi adalah pilihan-pilihan yang secara bebas boleh kita pakai. Ahmad Sarwat.dan dishahihkan oleh Ali bin Abi Thalib. yaitu pada saat Rasulullah SAW masih hidup. Apalagi berkembang sampaisaling menuduh sebagai tukang bid‟ah dan semua tudingan yang bukan-bukan. Amien. mandikan aku dengan air.Semoga kita bisa banyak belajar bukanm hanya dari ilmu para ulama. terutama bila dia seorang muhaddits yang layak berbicara sesuai dengan disiplin ilmu yang dikuasainya. sedangkan hadits-hadits nabi tentang doa iftitah sudah ada sejak abad ke-7. Paling tidak ada pendapat Al-Malikiyah yang menolak kesunnahannya.w.Bahkan sebenarnya kesunnahan doa ifititah pun tidak mutlak disepakati oleh semua ulama. oleh Rasulullah SAW dan juga oleh para ulama hadits itu sendiri. Sebab ketiga ormas Islam itu tidak dibedakan berdasarkan perbedaan lafadz doa iftitahnya. Namun meski ada perbedaan di kalangan ulama. Bolehlah setiap kita menguatkan satu hadits dari hadits lainnya. Perbuatan seperti jelas diharamkan Allah SWT. tetapi sekaligus juga akhlaq mereka yang sangat mengagumkan itu.a. Ya Allah. Namun penilaian dan kritik sanad hadits itu bukan untuk bahan saling mencaci sesama kaum muslimin. sehingga ia bertakbir.a. bersabda:Tidaklah sempurna solat seseorang di antara manusia.w. (Abu Dawud dan Al-Hakim dan disahihkan oleh Adz-Dzahabi) Diantara doa-doa iftitah yang dibaca Rasulullah s. jauhkanlah antara aku dan kesalahan-kesalahanku.a.Rasulullah s. Hadits-hadits yang berbeda itu tidak boleh dijadikan bahan perpecahan atau saling menyalahkan di kalangan umat Islam. Ketiga ormas itu baru lahir di abad ke-20.

kerana sesungguhnya Engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang Engkau kehendaki kepada jalan yang lurus. Do’a ini dibaca dalam sholat wajib. Pencipta Langit dan Bumi. dan senantiasa memuji Engkau.w. . dan tidak ada Tuhan selain dari pada Engkau. sebagaimana kain putih dibersihkan dari noda.w. 2. segala puji bagi Allah sebanyak-banyaknya dan Maha Suci Allah pagi dan petang hari). menambahkan dengan : 3. Dalam riwayat lain Rasulullah s. 5. (Ibnu Mandah –> sahih. Dalam hadith lain diriwayatkan Abu Na’im dari Jabir bin Muth’im bahwasanya Rasululluh s. “Aku kagum dengannya dan dibukanya pintu-pintu langit dengannya. Dan di dalam solat lail/malam. bersihkanlah aku dari kesalahan-kesalahanku dengan air. Maksudnya : Ya Allah. (Bukhari. lalu Rasululluh s. Tuhan Malaikat Jibril. nama Engkau selalu bertambah berkahnya dan keagunganMu selalu bertambah tinggi. Sama dengan nombor 2. Maksudnya : Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya..a.a.w.w. Tunjukkanlah kebenaran kepadaku di dalam apa yang mereka perselisihkan itu dengan izin Engkau. aku mensucikan Engkau. bersabda. Muslim dan Ibnu Abi Syaibah). Allah Maha Besar lagi sempurna kebesaranNya (3x). (Abu Dawud dan Ath-Thohawi —> hasan) 4. Mika’il dan Isrofil. Ya Allah. (Abu Dawud dan Hakim disahihkan oleh AdzDzahabi). (Muslim dan Abu ‘Uwanah). Yang mengetahui Alam Ghaib dan Alam Nyata. (Muslim dan Abu ‘Uwanah). mengatakan hal itu dalam solat sunnat.a. Sesungguhnya ucapan yang paling disukai oleh Allah adalah apabila seorang hamba mengucapkan : Sub-haanaka Alloohumma…. seterusnya sama dengan nombor 2. Seorang laki-laki di antara para sahabat mengucapkan doa ini. bersabda. Nasa’i —>mauquf dan marfu’). Maksudnya : Tidak ada illah selain Allah (3x). Baginda s. dengan salju dan embun.a. Engkaulah Hakim di antara hamba-hamba-Mu di dalam hal-hal yang mereka perselisihkan.dari kesalahan-kesalahanku. Maksudnya : Ya Allah.

Engkau adalah cahaya bagi langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya. mengucapkan takbir 10x. Kekuasaan. 7. Kemudian beliau bersabda : (Ahmad dan Ibnu Syaibah. Maksudnya : Allah Maha Besar 3x. 8. Dan segala puji bagi Engkau. Engkau raja langit dan bumi dan orang-orang yang ada di dalamnya].Dan segala puji bagi Engkau. janjiMu .a. Engkau penjaga dan pemelihara langit dan bumi serta orangorang yang ada di dalamnya. Maka bersabdalah Rasulullah s. Maksudnya : Baginda s.w. sesungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kesempitan pada hari perhitungan. Dawud dan Ath-Thobroni —>sahih). (Muslim dan Abu ‘Uwanah).w. Maksudnya : Wal-hamdulillaahi hamdan-ka-tsiiron thoy-yibam-mubaarokan-fiiih.6. Yang Mempunyai Kerajaan yang Amat Besar.[Dan segala puji bagi Engkau. tahmid 10x. (Ath-Thoyalisi dan Abu Dawud —> sahih).a. tasbih 10x. tahlil 10x dan ber-istighfar 10x. Kebesaran dan Keagungan. Aku telah melihat dua belas malaikat bergegas-gegas kepadanya (doa itu). 9. Maksudnya : Ya Allah segala puji bagi Engkau. Abu Maksudnya : Ya Allah.. Do‟a iftitah ini diucapkan oleh seorang laki-laki. Engkau Maha Benar.

maka ampunilah seluruh dosaku. kepadaMu aku mengadukan perselisihanku dan kepadaMu aku memohon keputusan. Ibnu Hibba. Tidak ada sekutu bagiNya.w. firmanMu benar. Aku denganMu dan kepadaMu. Muslim. Thobrani). Maha Suci Suci Engkau dan aku memujiMu. Seluruh kebaikan itu ada padaMu dan kejahatan itu tidak berasal dariMu. ibadahku. Engkau Tuhanku tidak ada Tuhan selain Engkau. hidupku dan matiku. Abu Dawud. dan apa-apa yang aku sembunyikan dan apa-apa yang aku nyatakan. neraka itu benar. kepadaMu aku bertaubat. (Muslim. Tunjukkanlah aku kepada akhlak yang terbaik. aku telah menganiaya diriku sendiri dan aku mengakui dosaku. mengucapkan doa ini di dalam solat fardhu dan solat sunat. Aku memohon ampun dan bertaubat kepadaMu. dalam sholat malam (Muslim). Maka.a. syurga itu benar. Do‟a ini dibaca Rasulullah s. tidak ada kekuatan selain daripada Engkau. Maksudnya : Kuhadapkan wajahku kepada Zat yang menciptakan langt dan bumi. Engkau Robb/Tuhan kami dan kepadaMu kami kembali. hari kiamat itu benar. Tidak ada keselamatan dan perlindungan dariMu. Dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri (dari orang-orang yang berserah diri]. kepadaMu aku bertawakkal. ampunilah dosa-dosaku. dengan keadaan lurus dan berserah diri. di dalam solat lail.a. Abu ‘Uwanah. Engkau Robbku dan Aku hambaMu. [Sesungguhnya Engkau lebih mengetahui tentang itu dari aku]. Ya Allah Engkau adalah Raja. Nasa’i. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadanya selain daripada Engkau. pertemuan denganMu adalah benar. 11. Ibnu Nashr dan Ad-Darimi). demikianlah yang diperintahkan kepadaku. kerana tidak ada yang menjauhkannya daripadaku selain daripada Engkau. kepadaMu aku beriman. Beliau menambahnya dengan kalimat : . Sesungguhnya solatku. para nabi itu benar dan Muhammad itu benar. Baginda s. Engkau yang dahulu dan Engkau yang terakhir. dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang msyrik. Ahmad. Kusambut panggilan Engkau dan kuikuti perintahMu. (Bukhari. Abu Dawud. Sama dengan doa diatas sampai dengan kalimat : wa ana awwalul-muslimiin . Tidak ada Robb selain Engkau. kepadaMu aku berserah diri.w. Didalam riwayat lain dikatakan bahwa bacaan ini dilakukan Rasulullah s. Syafi’i. dan jauhkanlah aku dari yang buruknya. Abu „Uwanah. dan orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Engkau beri hidayah. Wahai Robb kami bertambah-tambahlah keberkatanMu dan bertambah-tambah pulalah keluhuranMu.a. kecuali kepadaMu.Benar.w. baik yang telah aku lakukan maupun yang belum aku lakukan. kuserahkan kepada Allah Robb semesta alam. Ya Allah. kerana tidak ada yang mengampuni dosa-dosa selain daripada Engkau.

.w.a.. Walloohu a’lamu bish-showaab.a. maka sudah tidak boleh dibuat lagi do‟a iftitah yang baru. Maksudnya : Ya Allah tunjukkan aku kepada akhlak yang paling baik dan perbuatan yang paling baik. sehingga dapat menjadi pegangan bagi kita untuk boleh melafazkan do‟a yang dibenarkan oleh Rasulullah s. kerana tidak ada yang menunjukkan kepadaku selain dari pada Engkau. Catatan 1.11. tersebut. wafat. Dan peliharalah aku dari akhlak-akhlak dan perbuatan-perbuatan yang buruk.w.: walaupun dalam mengutip hadith-hadith di atas ada tertulis doa yang ini diamalkan dalam solat sunnat/lail dan lainnya dalam solat fardhu/wajib.a.w. Apakah dengan demikian ia boleh diterapkan dalam semua solat ? Walloohu a‟lamu bish-showaab. tetapi tidak ditemukan adanya larangan untuk menerapkan hadith-hadith (doa-doa iftitah ini berlainan dengan sifat solat dimana ia pertama kali bersumber. Tentunya dengan keyakinan bahawa setelah Rasulullah s. (Nasa’i dan Daroqutni —> sahih). Catatan 2: di dalam kita membaca kisah-kisah tentang hadith-hadith ini terbaca ada beberapa sahabat yang berkreasi membuat sendiri doa iftitah dan dibenarkan oleh Rasulullah s. kerana tidak ada yang memeliharaku daripadanya selain daripada Engkau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful