TOPIK 3

KEMAHIRAN LISAN

TOPIK 3

KEMAHIRAN LISAN

PENGENALAN
Kemahiran mendengar ialah kemahiran lisan yang paling asas dan kemahiran ini berlaku pada peringkat penerimaan. Seseorang yang telah menguasai kemahiran mendengar dengan baik biasanya dapat mendengar dengan baik apa sahaja yang dituturkan oleh orang lain dan dapat pula memahami maksud serta membuat tafsiran daripada apa yang didengarnya. Kemahiran mendengar melibatkan kemahiran menerima maklumat secara lisan. Proses mendengar merupakan satu proses fizikal yang melibatkan telinga sebagai alat penerima bunyi bahasa. Proses memahami pendengaran pula melibatkan proses psikologi dan mental seperti pengamatan, kecerdasan dan pemikiran yang disepadukan untuk membolehkan seseorang itu memahami apa yang didengarnya dan membuat tindak balas yang sesuai.

OBJEKTIF
Di akhir topik ini, anda seharusnya dapat: 1. 2. 3. 4. 5. Menguasai konsep konsep penting di dalam kemahiran mendengar. Mengenal pasti jenis dan proses kemahiran mendengar Menyatakan peringkat peringkat kemahiran mendengar Mengetahui konsep kemahiran bertutur. Merancang aktiviti kemahiran berttur dan mendengar di dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.

OUM

37

Contohnya. melalui latihan-latihan khas yang dilakukan secara Beberapa konsep penting tentang pendengaran. seseorang itu perlu mempunyai tujuan tertentu untuk mendengar. kita akan membuat jangkaan tentang kemungkinan lain yang berkaitan dengan peristiwa tersebut. psikologi dan neurologi mempengaruhi proses pendengaran. Menentukan Tujuan Untuk menjadi pendengar yang berkesan. Aspek fizikal. Sekiranya kita mendengar tanpa tujuan. Mendengar melibatkan dua proses. Pendengaran merupakan gabungan daripada segala yang didengar difaham dan diingat. Pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Tujuan mendengar mungkin untuk mendapat hiburan. iaitu. iaitu. Jelaskan konsep mendengar mengikut pemahaman anda. apabila kita mendengar berita tentang banjir kilat yang melanda Kuala Lumpur. pengetahuan dan maklumat. Pendengaran untuk tujuan hiburan melibatkan tindak balas positif terhadap muzik.2 JENIS DAN PROSES MENDENGAR Mendengar adalah satu proses yang aktif kerana berlaku tindak balas selepas mendengar. (a) Membuat jangkaan Apabila kita mendengar kita akan membuat jangkaan dalam fikiran terhadap apa yang akan kita dengar seterusnya. Pendengaran yang cekap memerlukan penyatuan idea yang logik dan berkesan. Pendengaran untuk mengkritik memerlukan pendengaran yang berpusatkan idea utama. hujah-hujah dan bukti-bukti.1 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) KONSEP PENTING DI DALAM PENDENGARAN Individu lebih banyak belajar mendengar melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya. Pendengaran untuk tujuan apresiasi memerlukan analisis kritis terhadap bentuk dan isi. kesusasteraan dan lain-lain aspek seni dan estetika. Bincangkan contoh-contoh lain yang melibatkan proses membuat jangkaan. (b) Aktiviti 1 1. apa yang didengar itu tidak bermakna. 2. 3.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 3. 38 OUM . Pendengaran berlaku berperingkat-peringkat.

Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. frasa. Kemahiran mendengar boleh juga dibahagikan kepada tiga peringkat mengikut perkembangan individu tertentu. Pemahaman tentang bunyi bahasa bergantung pada pengetahuan. seseorang itu perlu mempunyai unsur-unsur kefahaman yang berikut. Menjalankan perintah dan permintaan. b – p bagi baba jambi bawang dari ladang dentum beras kelas keras gali geli garang pagi bapa jampi pawang lari lalang lentum berat kelat kerat kali keli karang kibas betis bajak lobal daki dayang dagu sari surat kabus tegak guli gaya kipas petis pajak lopak laki layang lagu tari tulat kabut tekak kuli kaya 2. pengalaman budaya dan sikap pendengar itu. Mendengar dan mengecam makna perkataan. Peringkat pertama dikenali sebagai peringkat awal. klausa dan ayat. g – k Peringkat kedua ialah memahami bunyi bahasa yang bermakna seperti perkataan. Mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah secara tepat.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. d – l 3.3 PERINGKAT-PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR Kemahiran mendengar melibatkan dua peringkat kemahiran. mengajuk dan memilih bunyi. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Mengecam. Peringkat pertama ialah menerima dan membezakan bunyi-bunyi bahasa yang hampir sama. rangkai kata dan ayat-ayat. Pada peringkat ini beberapa kemahiran mendengar yang perlu dikuasai ialah. Untuk memahami bunyi bahasa. Pengetahuan tentang situasi berlakunya pertuturan yang didengar. seperti fakta dan budaya bahasa yang didengar serta bagaimana bahasa digunakan. (a) (b) (c) Pengetahuan tentang sistem bahasa. Melakukan sesuatu yang disuruh. Pengetahuan yang sedia ada pada pendengar. Contoh : 1. s – t 4. OUM 39 .

KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 Peringkat kedua ialah peringkat pertengahan. peringkat pramendengar peringkat semasa mendengar peringkat selepas mendengar Peringkat pramendengar • • • Guru memberi tugasan atau soalan kepada murid sebelum mereka mula mendengar. 1. Mentafsirkan tatabahasa. Guru memberi gambaran yang menyeluruh atau penerangan ringkas tentang apa yang hendak diperdengarkan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) Mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci. Mengikut aliran dalam dialog atau perbualan. (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Mengenal isi-isi penting. Mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap. tujuan penutur menggunakan berbagai-bagai bentuk struktur Pelaksanaan aktivtii pengajaran dan pembelajaran kemahiran mendengar Dalam melaksanakan aktiviti mendengar. 2. Mengenal sebab dan akibat. Mengetahui peranan dan perhubungan orang yang bercakap. 1. Mengenal maklumat khusus. Mencari jalan mengatasi masalah yang didengar. Mentafsirkan maksud orang yang bercakap. Guru memastikan murid dalam keadaan bersedia untuk mengikuti aktiviti. Pada peringkat ini beberapa kemahiran yang perlu dikuasai ialah. Guru memberi arahan yang jelas tentang tugasan dan memastikan bahan rangsangan dalam keadaan baik serta mencukupi untuk digunakan dalam aktiviti berkenaan. Mengenal perhubungan orang–orang yang berinteraksi. • 40 OUM . Perancangan boleh dilakukan mengikut tiga peringkat yang berikut. 3. Memberitahu fungsi tekanan dan intonasi. Pada peringkat ini kemahiran yang perlu dikuasai ialah. guru perlu merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bagi memastikan pengajaran berjalan dengan berkesan. Mengesan urutan. Peringkat ketiga ialah peringkat maju.

Guru hendaklah mengatasi sebarang gangguan atau masalah yang secepat mungkin semasa aktiviti mendengar dijalankan. Guru menjalankan aktiviti tindakan susulan yang bersesuaian dengan aktiviti berkenaan. intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang lain. dan jantina boleh mempengaruhi kemahiran bertutur.4. model-model yang diperdengar haruslah model-model yang baik yang membolehkan pelajar-pelajar bertutur secara berkesan. Ia berlaku setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang didengarnya. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi tumpuan kepada aspek fonologi.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 2. Guru memastikan murid menyempurnakan tugasan dan membuat pengukuhan. (a) (b) (c) (d) (e) Pertuturan ialah gabungan bunyi-bunyi bahasa yang dilafazkan. Manakala unsur para linguistik ialah bahasa isyarat dan pergerakan badan. seseorang itu akan menggunakan unsur-unsur prosodi dan cara paralinguistik semasa bertutur bagi menguatkan maksud pertuturan. persekitaran. Berdasarkan sukatan pelajaran bahasa Melayu.4 KEMAHIRAN BERTUTUR 3. OUM 41 . Aspek fizikal. Individu lebih banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada kecerdasan otaknya.1 Konsep bertutur Bertutur merupakan satu cara berkomunikasi yang kompleks dan melibatkan proses mental yang menggerakkan alat pertuturan untuk mengeluarkan bunyi bahasa yang bermakna. kemahiran lisan melibatkan kemahiran yang berkaitan dengan aktiviti yang berikut. Bertutur ialah kegiatan melafazkan bunyi-bunyi yang dilahirkan daripada alat-alat sebutan atau dikenali juga sebagai artikulator. tekanan. Di samping penghasilan bunyi bahasa. sebutan dan jeda. Guru memberi penekanan kepada aspek-aspek penting dalam bahan itu. Oleh sebab itu. Unsur prosodi ialah intonasi. Peringkat selepas mendengar • • • • Guru menghuraikan tentang apa yang dikemukakan oleh murid dalam bahan rakaman yang mungkin menyulitkan pemahaman mereka. kesihatan. Peringkat semasa mendengar • • Guru memastikan murid menumpukan sepenuh perhatian terhadap bahan rangsangan. Beberapa konsep pertuturan. struktutr. timbul 3. Pertuturan berlaku pada peringkat produksi. nada. 3. Bertutur merupakan kemahiran berinteraksi dalam suasana berbahasa dan berlaku pada peringkat produksi.

Pengajaran dan pembelajaran bertutur haruslah membolehkan murid. 42 OUM . intonasi.2 Tujuan bertutur Kemahiran bertutur diajarkan untuk membolehkan murid bertutur dan mengeluarkan buah fikiran dengan menggunakan bahasa yang sesuai dalam pelbbagai keadaan perhubungan seperti perbualan dengan rakan-rakan. Soal jawab dengan tujuan untuk berinteraksi. ibu bapa serta dalam aktiviti perbahasan dan syarahan. Kemahiran yang berhubung dengan arahan dan permintaan terutama yang berkaitan dengan diri dan masyarakat setempat. sosialisasi dan berkomunikasi.4. Dalam menguasai kemahiran tersebut. guru haruslah memastikan murid boleh bertutur dalam bahasa Melayu dengan betul dari segi sebutan. Menunjukkan arah.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Berkaitan dengan kemahiran mendengar dan menyebut atau mengajuk bunyi dan suara. Aspek-aspek penting dalam kemahiran bertutur (a) Sebutan (b) Tekanan (c) Mora (panjang-pendek) (d) Jeda (persendian) (e) Intonasi (f) Nada (g) Tatabahasa (h) Kelancaran (i) (j) Kefasihan Laras bahasa 3. Pengucapan yang berunsur sosial dan bermoral. Bercerita sebagai cara untuk menyampaikan pengalaman dan perasaan individu. intonasi serta menggunakan perkataan dan ayat dengan tepat. guru. gaya di samping suara yang baik dan jelas maksudnya. (a) (b) (c) Menyebut dengan jelas. Berita dan laporan iaitu kemahiran melahirkan semula pengalaman dan pengamatan secara lisan dalam struktur ayat dan frasa yang baik. Kemahiran bersyarah dengan menggunakan bahasa. Perbincangan dan perbahasan iaitu kemahiran mengeluarkan pendapat di samping mempertikaikan pendapat orang lainsecara serentak. Lakonan dan puisi iaitu kemahiran menyampaikan pendapat dalam gaya yang menarik dan serentak. Menyampaikan atau melahirkan pendapat peribadi.

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Melafazkan pengucapan bertatasusila. persekitaran. Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar bersiri Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa. Aktiviti bagi peringkat maju. Menyoal untuk mendapatkan maklumat. Membuat ayatr-ayat mengenai diri sendiri. Bertindak terhadap soalan-soalan mudah. Memberi satu siri arahan untuk membuat sesuatu. Menyoal soalan-soalan mudah berdasarkan situasi tertentu. Melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat. masa bersekolah. Mengajuk perkataan dan ayat-ayat yang didengar. Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya. objek. permainan.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Bertemu ramah. Membuat ayat-auyat daripada gambar. Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi. ibu bapa dan sebagainya. Memberi arahan. Memberi ucapan pendek dan mudah. Membina soalan untuk mencari maklumat. Bertutur secara bertatasusila. proses dan sebagainya.4. memberi pendapat atau pandangan secara mudah. Membaca iklan dan peraturan. OUM 43 . Bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi. rakan. (a) (b) Mendeskripsikan sesuatu peristiwa. Mengambil bahagian dalam perbualan mudah.3 Peringkat-peringkat Kemahiran Bertutur Aktiviti yang boleh dijalankan pada peringkat awal ialah. Memberi penerangan dan memberi alasan. Bertukar-tukar pendapat dan maklumat. 3. di rumah dan sebagainya. Aktiviti bagi peringkat pertengahan: (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) Membuat deskripsi tentang objek atau gambar. Menyoal dan menjawab soalan-soalan berhubung dengan peribadi seseorang. Memberi komen secara mudah. Membuat ulasan.

membimbing kelas. kumpulan atau pasangan yang 44 OUM . (i) (ii) (iii) Guru menerangkan tugasan yang akan dilakukan oleh murid atau membuat tunjuk cara serta memberi contoh. Contohnya. Memberikan ceramah atau syarahan. perbincangan.5. Mendeklamasi puisi. perbualan atau dialog. pendapat. diskusi. bahan stensilan dan peralatan lain yang mungkin diperlukan. kejadian. 3.5 PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN LISAN Perancangan aktiviti lisan melibatkan tiga peringkat. Mengambil bahagian dalam perbahasan. prosedur dan peraturan. (a) (b) (c) Peringkat persediaan Peringkat pelaksanaan aktiviti Peringkat susulan dan penilaian 3. Guru mengedarkan bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat aktiviti.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) Mengambil bahagian dalam perbincangan. Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat. Tiga peringkat perancangan aktiviti lisan ialah. Bertanya untuk mendapatkan maklumat. Guru memastikan semua alat dan bahan mencukupi dan murid memahami tugasan. 3.5.2 Peringkat Pelaksanaan Aktiviti Dua perkara yang berlaku semasa peringkat pelaksanaan aktiviti iaitu. Guru menyelia dan mengambil bahagian. Mengkritik cerpen. laporan atau ulasan. kad kiu. (i) (ii) Murid menjalankan tugasan seperti yang diarahkan. puisi. Mengambil bahagian dalam drama atau lakonan. forum. Menerangkan proses. novel dan sebagainya. Menyampaikan komen. seminar dan lain-lain.1 Peringkat Persediaan Tiga perkara yang boleh dilakukan oleh guru ialah.

Kemahiran bertutur ini harus digabung jalin dengan kemahiran-kemahiran bahasa yang lain untuk melahirkan satu kesepaduan yang bermakna. Penggabungjalinan juga penting dijalankan untuk mengukuhkan pembelajaran murid. Guru menyediakan puisi sama ada puisi moden ataupun puisi tradisional dan meminta murid membacanya. aktiviti susulan dan penilaian perlu dilakukan oleh guru untuk mendapatkan maklum balas bagi aktiviti-aktiviti yang telah dilaksanakan oleh murid. Guru juga boleh melaksanakan aktiviti dengan secara berdua ataupun secara berkumpulan. melihat. alami atau mendengar daripada orang lain. misalnya di dewan sekolah. Aktiviti ini menjadi lebih menarik sekiranya tajuk puisi yang digunakan itu dimaklumkan lebih awal kepada murid. maka murid akan membuat persediaan yang lebih rapi dan bersungguh-sungguh. (a) (b) Aktiviti berbual Dalam melaksanakan aktiviti ini guru menyediakan beberapa tajuk yang sesuai dengan tahap kebolehan berbahasa serta persekitaran murid.5. Aktiviti berlakon boleh dijalankan di dalam kelas ataupun di luar kelas. Aktiviti ini boleh dijalankan dengan menggunakan gambar tunggal ataupun gambar bersiri. Beberapa aktiviti yang boleh dirancang dalam kemahiran bertutur ialah. Contoh aktiviti susulan dan penilaian yang boleh dijalankan ialah seperti mengadakan perbincangan dan kemudian guru memberi maklum balas tentang prestasi dan pencapaian murid.3 Peringkat Susulan dan Penilaian Dalam sesuatu waktu pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menggalakkan murid mengambil bahagian dalam aktiviti ini. Guru boleh menyediakan pelbagai gambar yang menarik minat murid untuk bercerita atau menerangkan sesuatu perkara yang terdapat dalam gambar berkenaan. misalnya tema dan masa yang diperuntukkan. (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) OUM 45 . guru digalakkan membentuk kumpulankumpulan kecil supaya ramai murid dapat mengambil bahagian yang aktif dalam masa yang terhad. Aktiviti bercakap berdasarkan gambar Aktiviti ini dijalankan mengikut prestasi murid. Langkah ini dapat memberi peluang kepada murid untuk berlatih. Sebagai pengukuhan guru digalakkan memberi kerja rumah yang berkaitan untuk aktiviti susulan. Oleh itu. Aktiviti bercerita Guru memberikan garis panduan bagi memudahkan murid bercerita. Sekiranya aktiviti itu dijalankan di luar kelas. Aktiviti melaporkan berita Guru meminta murid melaporkan sesuatu berita tentang sesuatu perkara atau peristiwa yang mereka pernah terbaca.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. iaitu membaca dan menghayati puisi berkenaan. Penilaian yang dimaksudkan bukanlah dalam bentuk penilaian formal tetapi lebih merupakan penilaian berterusan. Dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur. Guru juga boleh menyediakan tempat yang sesuai supaya aktiviti itu menjadi menarik dan dapat menggalakkan murid untuk bercerita. Aktiviti berlakon Aktiviti berlakon dapat meningkatkan kemahiran lisan murid. Aktiviti berpuisi Aktiviti ini boleh dijalankan secara individu ataupun kumpulan.

(o) (p) (q) (r) Aktiviti 2 Secara kumpulan. Langkah seterusnya ialah hasil perbincangan itu akan dilaporkan oleh ketua kumpulan kepada kelas untuk disoal jawab. 3. Guru menggunakan papan tulis untuk mencatat perkataan atau frasa yang perlu digunakan oleh murid apabila bertutur.5. Aktiviti perbincangan Aktiviti ini lebih sesuai dijalankan bagi murid yang berada di sekolah menengah ataupun bagi murid tahap dua di sekolah rendah. guru boleh menyanyikan lagu kanak-kanak yang mengandungi perkataan yang mudah untuk disebut dan difahami bagi kanak-kanak pada peringkat rendah. anda diminta membincangkan aktiviti di atas dan rancang satu aktiviti yang berkaitan.4 Memilih dan Menggunakan Bahan Pengajaran Kemahiran Lisan Guru boleh memilih alat atau bahan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan kriteria yang berikut. (a) (b) (c) bahan yang sedia ada kesesuaian dengan objektif pengajaran keberkesanannya. Syarahan boleh dijalankan secara individu sementara perbahasan dijalankan secara kumpulan. 46 OUM . misalnya. Aktiviti menyanyi Pada kebiasaannya.murid-murid berasa seronok apabila guru menjalankan aktiviti menyanyi. (i) (ii) (iii) guru menaikkan dan menurunkan tangan kanan atau menggerakkan kepala bagi menunjukkan perbezaan intonasi dalam pertuturan . Dalam aktiviti ini. Aktiviti menyanyi boleh meningkatkan kebolehan murid dalam sebutan dan intonasi. Perbincangan boleh dijalankan secara kelas ataupun secara kumpulan. Guru menunjukkan cara-cara membunyikan sesuatu sebutan. (a) Guru. murid dan bilik darjah Gerak laku guru dan murid boleh dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Guru menjelaskan syarat-syarat syarahan dan bahasa kepada murid.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (m) Aktiviti berbahas atau bersyarah (n) Guru memberi tajuk syarahan atau perbahasan kepada murid. Alat atau bahan bantuan mengajar boleh dibahagikan kepada tujuh kategori iaitu. Guru membahagikan murid mengikut kumpulan tertentu dan perbincangan bermula dengan membincangkan sesuatu tajuk dalam kumpulan masing-masing.

buku. Bahan sebenar seperti tiket bas.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN (b) Objek Sebenar Objek yang biasa digunakan sehari-hari boleh dijadikan alat dan bahan pengajaran yang berkesan. (i) Mengaitkan konsep dengan bunyi. berpuisi dan berdialog. contohnya. Sama ada gambar tunggal atau gambar bersiri boleh digunakan sebagai bahan rangsangan untuk murid-murid bercerita. 1 Satu keluarga bertolak dari rumah untuk pergi berkelah 2 Dalam perjalanan melalui jalan di tepi pantai 3 Mereka duduk di tepi pantai sambil makan 4 anak-anak mandi di laut. kalendar dan borang adalah bahan yang boleh digunakan secara kreatif sebagai bahan bertutur. majlis hari jadi dan lain-lain. sukan sekolah. Contoh ini boleh ditunjukkan atau didengar melalui alat audio dan visual seperti televisyen. Gambar-gambar yang digunakan hendaklah sesuai dari segi saiz. (ii) (iii) (c) Gambar Guru digalakkan mempunyai fail untuk menyimpan gambar yang boleh digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran bertutur. majalah. bunyi pelbagai kenderaan. 5 Berkemas untuk setelah hari petang pulang OUM 47 . Contoh gambar trunggal (misalnya: pemandangan di sekolah. terang dan jelas. Mengaitkan situasi dengan pertuturan sebenar yang sedang berlaku. bapa membaca surat khabar. video. berlakon. pertuturan sekumpulan manusia di stesen bas berbeza dengan pertuturan di pasar. butang baju pelbagai warna dan saiz. untuk membolehkan murid. menu. mergastua dan air dengan menggunakan alat audio seperti radio dan pita rakaman. pemandangan di pasar dan sebagainya) Contoh gambar bersiri (misalnya: pergi berkelah. Contohnya. filem dan transperansi.

(ii) (f) Bahan nyanyian. (i) (ii) (iii) Pelbagai jenis carta misalnya carta pai. (i) (ii) (iii) makmal bahasa untuk melatih murid dari segi sebutan. Melalui permainan murid dapat menggunakan kemahiran bertutur dalam keadaan bersahaja. Jadual yang mengandungi maklumat untuk aktiviti pertuturan. Pelan dan peta yang menunjukkan arah perjalanan atau kedudukan sesuatu tempat. seperti. rancangan televisyen dan plastik lutsinar/ transperansi. Alat dan bahan yang dibeli Alat dan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam kategori ini terdiri daripada perkakasan dan perisian. (e) Kad Pelbagai jenis kad boleh digunakan sebagai bahan rangsangan. seperti. puisi dan permainan Bahan ini dapat mewujudkan suasana gembira dalam kalangan murid. Permainan bahasa dapat menambah kepelbagaian situasi pembelajaran. Komputer. (g) 48 OUM .KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (d) Grafik Pelbagai grafik boleh digunakan sebagai bahan rangsangan yang baik untuk bertutur. intonasi dan perbualan. Contohnya. Penggunaannnya harus diawasi supaya objektif pengajaran dan pembelajaran tidak diabaikan. carta palang. memberi motivasi dan peluang kepada murid mempelajari bahasa. Alat dan bahan ini agak mahal dan penggunaannya bergantung pada kemudahan fizikal yang disediakan di sekolah. misalnya jadual waktu. Kad arahan atau kad peranan – mengandungi arahan tentang peranan yang harus dimainkan oleh murid dalam situasi tertentu semasa berlakon atau main peranan. carta lingkaran dan carta organisasi seperti carta keluarga. Penggunaan kad sebagai alat dan bahan bantuan mengajar akan lebih licin dan kemas sekiranya guru menggunakannya di atas papan flanel dan carta poket. Filem. jadual perjalanan dan jadual tugas. (i) kad perkataan. Permainan bahasa yang dirancang secara teliti akan dapat membantu pencapaian objektif bertutur.untuk memperkenalkan perkataan-perkataan baru dan penting bagi digunakan dalam pertuturan.

umur dan kepentingan serta melaporkan dalam bentuk pertuturan. Berbincang untuk memilih orang yang paling layak bagi memikul sesuatu tugas. (v) Berinteraksi Contoh: • • • Berinteraksi menggunakan telefon Berinteraksi dalam perbincangan tentang sesuatu rancangan televisyen.5. OUM 49 . seperti memilih ketua darjah. (a) Tugasan dalam ujian bertutur (i) Memadankan Contoh : memadankan objek dengan tulisan memadankan gambar dengan tempatnya memadankan harga dengan objek (ii) Mengelompok Contoh: • • • Mengelompokkan haiwan mengikut jenis dan habitatnya. Mencari perkataan dan idea yang sengaja ditinggalkan dan menyusun sehingga menjadi cerita yang lengkap untuk disampaikan kepada rakanrakan. Mengelompokkan pelbagai jenis warna.5 Penilaian Ujian bertutur boleh dilakukan melalui. Menyusun semula perkataan sehingga menjadi ayat dan seterusnya menjadi sebuah cerita yang diperdengarkan semula. Mengelompok kegunaannya. arahan dan permintaan.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN 3. dan menerangkan jenis-jenis kenderaan dan (iii) Menyusun dan melengkapkan Contoh: • • • Menyusun maklumat mengikut saiz. seperti kehilangan adik di pusat membeli-belah. Berinteraksi menyampaikan maklumat yang berupa pesanan. Berbincang dan membuat keputusan tentang apa yang perelu dilakukan. (iv) Menyelesaikan masalah Contoh: • • • Menerangkan cara untuk sampai ke sesuatu destinasi dengan selamat.

Kadang-kadang dapat memberi sumbangan idea yang menarik. Namun interaksi berjalan lancar. Dapat berbincang dengan fasih dan cekap. Dapat menggunakan bahasa dengan baik. Banyak melakukan kesalahan besar dan kadang-kadang pertuturan sukar difahami sehinggalah dibantu. masih memerlukan banyak sokongan. • • Berbincang untuk membeli-belah bagi mengadakan jamuan hari jadi. Terdapat kesalahan kecil yang tidak merosakkan makna bahasa seperti dialek. Boleh menjawab soalan dan menjelaskan isi-isi penting dengan bantuan sekali-sekala. Melakukan kesalahan besar. (vii) Projek Contoh: • Berbincang untuk mengelolakan satu persembahan kelas bagi majlis Penyampaian Hadiah sekolah. Kadangkala teragak-agak dan melakukan kesalahan kecil yang boleh dimaafkan. Secara keseluruhan dapat berinteraksi dengan berkesan walaupun kadangkala terhenti-henti sewaktu bertutur.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 (vi) Simulasi Contoh: • Bermain peranan sebagai pemandu dan penumpang teksi. • • Berbincang bagi menyediakan rancangan siaran radio kanak-kanak. Menyambut tetamu di rumah. berkeupayaan menggunakan dialog dengan berkesan. Berbincang untuk mengelolakan lawatan kelas ke kilang. Pemarkahan kemahiran bertutur Peringkat Cemerlang Penerangan Dapat bertutur dan berhubung dengan lancar dan berkesan. Tidak dipengaruhi oleh dialek dan gangguan bahasa yang lain. Amat baik Sederhana baik Sederhana Sederhana lemah 50 OUM . mengulang-ulang dan melakukan beberapa kesalahan besar. Pengendalian Ujian Bertutur (a) Ujian secara kumpulan Terdiri daripada 4 – 6 orang murid Panjang masa perbualan tidak lebih dari 30 minit. Walaupun dapat berinteraksi. namun masih boleh difahami. (b) Ujian secara individu Panjang masa menguji yang sesuai. Dilaksanakan secara ringkas. Baik Dapat memberi sumbangan idea secara positif dalam perbincangan dan dapat menutup beberapa kelemahan dalam pertuturan.

OUM 51 . menyeleweng dan tidak difahami. markah bagi setiap peringkat adalah seperti yang berikut. Apa yang didengar perlu difaham dan diingat sebelum boleh bertindak balas seperti yang dikehendaki. soalan terpaksa diulang banyak kali dan dipermudahkan. Tidak dapat menjawab. PERINGKAT Cemerlang Sangat baik Baik Lulus Lemah Sangat lemah MARKAH (100%) 90-100 75-89 65-74 50-64 30-49 0-29 GRED A+ A B C D E Aktiviti 3 Pada pendapat anda. guru hendaklah menentukan markah bagi setiap peringkat. boleh memperkatakan perkara yang mudah-mudah dan asas sahaja. RUMUSAN Topik 3 ini telah menghuraikan dengan panjang lebar kemahiran lisan. apakah bentuk penilaian yang sesuai untuk menilai tahap kemahiran bertutur yang dimiliki oleh murid anda.TOPIK 3 KEMAHIRAN LISAN Lemah Interaksi kerap kali terputus. Amat lemah Tiada tindak balas Berdasarkan kepada kriteria yang disediakan di atas. Pelajar telah diperkenalkan dengan beberapa konsep penting di dalam kemahiran mendengar. antaranya dinyatakan bahawa pendengaran melibatkan aspek fizikal. Jawapan kadangkala tidak tepat. soalan terpaksa diulang dan jawapan kurang tepat. psikologi dan neurologi yang mempengaruhi pendengaran dan pendengaran harus berlaku melalui fikiran dan bukan perasaan. Interaksi berlaku pada peringkat asas sahaja. Perlu diingat bahawa kemahiranmendengar berkait rapat dengan kehiran bertutur. Selain itu pelajar juga telah didedahkan dengan beberapa proses dan jenis mendengar. peringkat peringkat kemahiran mendengar. kemahiran bertutur dan pembelajaran pengajaran lisan. Sebagai contoh. Banyak gangguan dialek. asas bagi semua kemahiran. Tidak dapat meneruskan interaksi.

1985. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Zuariah Yusoff. Pedagogi Bahasa Perkaedahan. Radiah Nordin dan Maimunah Samat. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Talib. peta yang boleh membantu dan/atau menghidupkan dan mengukuh proses pengajaran dan pembelajaran. Aziz Abd. keadaan dan isi pengajaran yang diajar. jadual. Setiap grafik dibina berdasarkan minat.Kuala Lumpur : Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd. Rahman. Kemahiran Mendengar. 1992. Zainon Zainalabidin & Fatimah Abd. Pedagogi Bahasa Melayu. plan.KEMAHIRAN LISAN TOPIK 3 GLOSARI Grafik – grafik merupakan pelbagai jenis carta. 1992. Dalam Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. Sabran & Rahim Syam. Kamarudin Hj. 1998. Kuala Lumpur: Dewan bahasa dan Pustaka. Raminah Hj. Husin. 52 OUM . Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn bhd. 2000. Dalam Asas Kemahiran Berbahasa KBSR Jilid 3. Kuala Lumpur: Penerbit Fajar Bakti. Mora – UJIAN 1 Mengapakah kemahiran mendengar asas bagi segala kemahiran? Adakah kemahiran ini perlu diajar oleh guru di dalam bilik darjah? UJIAN 2 Kenapakah kemahiran bertutur disifatkan sebagai suatu kemahiran yang kompleks? Apakah hubungannya antara kemahiran mendengar dan kemahiran bertutur? RUJUKAN Abd. mora merupakan keadaan panjang pendek sebutan/ujaran yang boleh membezakan makna. Kemahiran Bertutur.