BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Umat muslim dalam hidupnya berpegang teguh pada Al Qur’an dan Al Hadist sebagai pedoman hidupnya. Dari kedua pedoman tersebut, umat muslim tidak perlu khawatir dalam menjalani persoalan hidup. Segala apa yang menjadi persoalan, solusi, peringatan, kebaikan dan ancaman termuat di dalam pedoman tersebut. Bahkan dalam Al Qur’an dan Al Hadits permasalahan politik juga tertuang di dalamnya. Prinsip-prinsip dasar politik adalah: pertama, kedaulatan, yakni kekuasaan itu merupakan amanah. Kedaulatan yang mutlak dan legal adalah milik Allah. Kepercayaan itulah yang merupakan satu-satunya titik awal dari filsafat politik dalam Islam. Kedua, syura dan ijma’ yakni mengambil keputusan di dalam semua urusan kemasyarakatan dilakukan melalui konsensus dan konsultasi dengan semua pihak yakni rakyat melalui pemilihan secara adil, jujur, dan amanah. Ketiga, semua warga negara dijamin hak-hak pokok tertentu. Keempat, hak-hak negara. Kelima, hak-hak khusus dan batasan-batasan bagi warga negara yang non-Muslim—memiliki hak-hak sipil yang sama. Keenam, ikhtilaf dan konsensus yang menentukan. Perbedaanperbedaan pendapat diselesaikan berdasarkan keputusan dari suara mayoritas yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Prinsip mengambil keputusan menurut suara mayoritas ini sangat penting untuk mencapai tujuan bersama. Para pakar politik dan hukum Islam yang menguraikan prinsip-prinsip negara dalam syari’at Islam sangat bervariasi. Namun dari uraian di atas cukup representatif untuk memformulasikan bahwa prinsip-prinsip negara dalam Islam itu adalah : 1) prinsip tauhid (kekuasaan/jabatan pemerintahan itu sebagai amanah); 2) prinsip keadilan; 3) prinsip kedaulatan rakyat; 4) prinsip musyawarah; 5) prinsip kesamaan di hadapan hukum (equality before the law) ; 6) prinsip kebebasan rakyat; 7) prinsip persatuan; 8) prinsip persaudaraan; 9) prinsip gotong-royong dalam ridha Ilahi; 10) prinsip kepatuhan rakyat; 11) prinsip perdamaian; 12) prinsip kesejahteraan; 13) prinsip pengakuan dan 1

1. Mengetahui konstribusi umat islam dalam perpolitikan nasional BAB II PEMBAHASAN . dimana semua prinsip-prinsip yang terkandung telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. untuk menata kehidupan sosial-politik masyarakat Madinah. Muatan piagam ini menggambarkan hubungan antara Islam dan ketatanegaraan dan undang-undang yang diletakkan oleh Nabi SAW. Sebutkan prinsip-prinsip dasar politik (siyasah) Islam? 3. Mengetahui prinsip-prinsip dasar politik (siyasah) Islam 3. Prinsip-prinsip politik tersebut mengejawantah pada periode Negara Madinah era kepemimpinan Rasulullah. digalang suatu perjanjian untuk menetapkan persamaan hak dan kewajiban semua komunitas dalam kehidupan sosial politik. Apa konstribusi umat islam dalam perpolitikan nasional? 1.3 Tujuan 1. Mengetahui ruang lingkup pembahasan siyasah 4. Apa saja ruang lingkup pembahasan siyasah? 4.2 Rumusan Masalah 1. Mengetahui pengertian politik Islam 2. maka sepatutnya kita juga mengikuti alur dari prinsip-prinsip politik Islam sehingga segala persoalan politik negara di era globalisasi tidak menjadi kacau dan dapat terlaksana dengan baik.perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Dengan mengetahui dan mempelajari tentang politik Islam. Apa pengertian Politik dan kepemimpinan dalam Islam? 2. Dalam Piagam Madinah.

Jadi politik secara etimologis bermakna mengurus atau mengelola.politik adalah keahlian memerintah dan menjalankan negara. Terdapat lima kerangka konseptual dalam memahami makna politik: 1. Politik menurut para ahli: 1. Sebagai konflik dalam rangka mencari atau mempertahankan sumbersumber yang dianggap penting Berdasarkan beberapa pengertian politik diatas. Sebagai kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan memepertahankan kekuasaan dalam masyarakat 4.mengendalikan dan mengatur).dapat dirumuskan 3 . Abdul Hamid Al Ghozali.dalam bahasa arab politik diartikan dengan siyasah yang berasal dari kata pengertian saasa-yasuusu (mengemudi.1 Pengertian Politik Islam Kata politik berasal dari bahasa latin politicos atau politicus yang berarti relating to citizen (hubungan warga negara) keduanya berasal dari kata polis (kota). Sebagian usaha warga negara dalam membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama 2. Berkaitan dengan penyelenggaraan negara 3.sedangkan secara terminologi politik berarti cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia.politik adalah sesuatu kegiatan yang menjadi umat manusia mendekat kepada hidup maslahat dan menjauhkan dari kerusakan 2.2. Digunakan sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum 5. Ibnu Qoyyim.

tidak memepunyai bentuk kerajaan .digantikan Abu Bakar untuk jabatan kepala negara hasil kesepakatan tokoh-tokoh sahabat yang selanjutnya kepala negara tersebut dinamakan khalifah.Kedua agama tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan . serta wacana politik.Setelah meninggal.tetapi terdapat seperangkat tata nilai etika bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.Nabi menguasai suatu wilayah yaitu Yastrid(Madinah) juga sebagai pusat pemerintahannya dengan piagam Madinah sebagai aturan kenegaraan. seperti menggunakan perlambang Islam.Dan ketiga Islam tidak terdapat sistem ketatanegaraan .kepala agama. mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam. dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi.Sebagai diketahui khalifah pertama adalah sahabat Abu Bakar dan beliau tidak memepunyai hubungan darah dengn sahabat Nabi Muhammad.bahwa Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basa solidaritas berkelompok serta penanganan urusan umat baik urusan dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan kaidah-kaidah syariat islam.dengan demikian sistem ketatanegaraan yang harus diteladani adalh sistem ketatanegaraan yang telah dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para khulafaurrasyidin. Sejarah membuktikan bahwa Nabi selain sebagai Rasul .dan . Umat Islam berbeda pendapat tentang kedudukan politik dalam syri’at islam:pertama penpdapat yang menyatakan bahwa islam adalah agama yang serba lengkap.dalam arti kepala negara dipilih dan tidak mempunyai sifat turun temurun .juga beliau adalah kepala negara . Karena itu. juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik.didalamnya terdapat sistem ketatanegaraan.khalifah yang timbul sesudah wafatnya Nabi Muhammad.meminjam istilah Harun Nasution . Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: pemeluk agama Islam).Utsman dan Ali bin Abi Tholib.tetapi lebih dekat merupakan republik. Menurut Harun Nasution. khittah perjuangan.lalu berlanjut Umar bin Affan.

Keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah “Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah-lembut terhadap mereka.Pemegang amanah haruslah menggunakan kekuasaan itu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam Al Quran dan Sunnah Rasul. agama yang satu dan Aku adalah Tuhanmu.juga khulafaur Rasyidin yang lainnya . Kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi yang dapat mempersatukan kekuatan dan aliran –aliran yang berbeda-beda dalam masyarakat.Al-Mu’minun.mereka adalah sahabat nabi.Disampimh itu.ia hanyalah wakil Allah di muka bumi dan berfungsi untuk membumikan sifatsifat Allah dalam kehidupan nyata.kekuasaan konsep dan Islam aliran-aliran .Ibnu Khaldun (1406M) secara pragmatis menerima penggabungan dalam arti menganggap tidak ada perbedaan prinsipal antara system khalifah dengan sistem kerajaan.Kekhalifahan maupun kerajaan adalah khalifah Allah diantara manusia bagi pelaksanaan segala peraturan diantara manusia. (QS.Ekspresi kekuasaan dan kehendak Allah tertuang dalam Al-Quran dan sunnah Rasul.52) 2.Dalam konsep islam. Sungguhpun demikian .2 Prinsip-prinsip Dasar Politik (Siyasah) Islam Prinsip-prinsip dasar siasah dalam islam meliputi .Oleh karena itu penguasa tidaklah memiliki kekuatan mutlak.kekuasaan Allah adalah amanah yang diberikan kepada orang-orang yang berhak memilikinya. maka bertakwalah kepada-Ku. 1.Dalam tertinggi Allah SWT. 5 .kekuasaan yang berbeda-beda adalah di masyarakat. 2. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar. Mewujudkan persatuan dan kesatuan umat “Sesungguhnya (agama tauhid) ini. adalah agama kamu semua.

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaikbaiknya kepadamu. Jika salah satu dari kedua golongan itu berbuat aniaya terhadap golongan yang lain maka perangilah golongan yang berbuat aniaya itu sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Mentaati Allah SWT. dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad. Rasul SAW dan ulil amri (pemeggang kekuasaan) “Hai orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang . Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepada-Nya” (QS Ali Imran : 159) 3. maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya).”(QS An Nisa’:58) 4. dan ulil amri di antara kamu. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. Karena itu maafkanlah mereka.” (QS.tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam “Dan jika ada dua golongan dari orang-orang mukmin berperang maka damaikanlah antara keduanya. jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah).An Nisa’:59) 5. dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Selalu amanah dan menetapkan hukum secara adil ” Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya). mohonkanlah ampun bagi mereka. maka bertawakallah kepada Allah. maka damaikanlah antara keduanya dengan adil dan berlaku adillah. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu. jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

”(QS An Nahl:91) 10.yang berlaku adil. Menepati janji ” Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu. Beredarnya harta pada seluruh lapisan masyarakat 7 .”(QS Al Anfal : 60) 9. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. sedang Allah mengetahuinya. karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi “Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu. (tetapi) janganlah kamu melampaui batas.”(QS Al Anfal:61) 8. sesudah meneguhkannya. Apa saja yang kamu nafkahkan pada jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dianiaya (dirugikan). Mementingkan perdamaian dari pada permusuhan “Dan jika mereka condong kepada perdamaian.”(QS Al Hujurat:9) 6. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpah itu). Meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan “Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggentarkan musuh Allah.”(QS Al Baqoroh :190) 7. maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.

menjelaskan hubungan pemimpin dengan rakyatnya serta institusi yang ada dinegara itu sesuai dengan kebutuhan rakyat untuk kemaslahatan dan pemenuhan kebutuhan rakyat itu sendiri.adapun materinya: a) Persoalan imamah.hak dan kewajibannya c) Persoalan baiat d) Persoalan waliyul ahdi e) Persoalan perwakilan f) Persoalan ahlul halli wal aqdi g) Wizarah dan pembagianyya .3 RuangLingkup pembahasan Siyasah Objek pembahasan politik islam meliputi: 1. dan bertakwalah kepada Allah. Mengikuti prinsip-prinsip pelaksanaan hukum: a) Menyedikitkan beban (taqlil al takalif) b) Brangsur angsur (al tadarruj) c) Tidak menyulitkan (’adam al haraj) 2. supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Siyasah dusturiyah (hukum tata negara). orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan.” Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah. kerabat Rasul. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia.hak dan kewajibanya b) Persoalan rakyat. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.status. Rasul. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah.”(QS Al Hasyr:7) 11. anak-anak yatim.

Siyasah dauliyah(hukum internasional).2.menuntut ilmu dan memiliki harta benda.hukum internasional menurut Islam berdasarkan: a) Kesatuan umat b) Keadilan (al ’adalah) c) Persamaan (al musawah) d) Kehormatan manusia(karomah insaniyah) e) Toleransi f) Kerjasama manusia g) Kebebasan dan kemerdekaan (al khurriyah) berfikir. h) Perilaku moral yang baik(al akhlaq al karimah) Pembahasan siyasah dauliyah dalam Islam berorientasi pada: a. Perjanjian internasional e.beragama. Perjanjian dengan orang asing Secara khusus siyasah dauliyah membahas hubungan internasional dalam kondisi perang yang berkisar antara lain 9 . Kewajiban suatun negara terhadap negara lain d.menyatakan pendapat. Perjanjian yang berjangka panjang (mu’abbad) dan jangka menengah atau sementara (muaqqat) f. Memperlakukan tawanan perang secara manusiawi c. Damai adlah azas hubungan internasional b. Perjanjian terbuka dan tertutup g.

emas. 3.dilarang membunuh orang tua yang tidak ikut berperang.a. Harta yang ditinggal pemilik yang tidak memiliki waris g.untuk mempertahankan diri atau melindungi hak negara yang sah dan dilanggar oleh negara lainnya tanpa sebab yang tidak dapat diterima b.masyarakat dll) c.4 Kontribusi Umat Islam terhadap kehidupan Politik di Indonesia Islam sebagai sebuah ajaran yang mencakup persoalan spiritual dan .pengelolahan dan pengeluaran uang milik negara)antara lain: a.keluarga. Siasah maaliyah (hukum yang mengatur pemasukan . Prinsip kepemilikaharta b. Beracukai barang import j. Ghanimah dan fai i.perak. Harta karun e. Eksploitasi sumberdaya alam yang berwawasan lingkungan 2. Pajak(kharaj) f. Zakat (seperti zakat hasil bumi. Sebab sebab terjadinya perang . Tanggung jawab sosial yang kokoh(diri sendiri.ikhlas dan berani dalam berperang dan tidak melampaui batas.pengumuman perang.tidak merusak binatang ternak.etika dan peraturan perang seperti dilarang membunuh anak anak dan wanita. Aturan aturan dalam perang.tidak merusak pepohonan. Jizyah h.ternak dan zakat fitrah) d.

Islam telah membentuk Civic Culture. nilai-nilainya dibenarkan oleh Ajaran Islam. sejak proses awal kemerdekaan . kedua. perumusan pancasila bukan merupakan sesuatu yang bertentangan dengan ajaran Al-Quran karena nilai-nilai yang terdapat dalam pancasila juga merupakan bagian dari nilai-nilai yang terdapat dalam Al-Quran.ideologi jihad dan kontrol sosial. Dalam pandangan islam. Pertama ditandai dengan munculnya partai-partai berasaskan Islam serta partai nasionalis berbasis umat islam dan kedua dengan ditandai sikap proaktifnya tokoh-tokoh politik islam dan umat islam terhadap keutuhan negara kesatuan republik Indonesia.selain mencakup persoalan spiritual juga politik.umat Islam melalui ajarannya telah memberikan konstribusi yang dapat dikatakan cukup signifikan terhadap kehidupan politik dunia internasional maupun nasional. fungsinya sebagai noktah-noktah kesepakatan antar berbagai golongan untuk mewujudkan kesatun politik bersama. umat islam rela menghilangkan tujuh kata dari sila kesatu dari Pancasila yaitu kata-kata ” kewajiban melaksanakan syariat Islam bagi para pemeluknya”. Umat islam Indonesia dapat menyetujui kesepakatan pancasila dan UUD 1945 setidak-tidaknya atas 2 pertimbangan : pertama.Oleh karena itu.sambungan tersedut berujung pada keutuhan negara serta terwujudnya persatuan dan kesatuan.yaitu budaya bernegara yang meliputi solidaritas nasional. Islam merupakan agama yang serba lengkap. misalnya Muhammad Natsir pernah menyerukan umat islam agar tidak mempertentangkan pancasila dengan islam.hal ini menghasilkan banyaknya partai politik yang berbasis idiologi Islam yang baik langsung maupun tak langsung dan terpengasruhinyas sistem politik pemerintahan Indonesia yang dilandasi nilai nilai keislaman. Demi keutuhan dan persatuan kesatuan bangsa. hingga sekarang jaman reformasi. Berkaitan dengan keutuhan negara. 11 .politik telah memberikan konstribusi yag cukup signifikan terhadap kehidupan politik di Indonesia.

.

BAB III PENUTUP 3. Semoga di masa depan sistem politik islam dapat lebih di pahami dan di terapkan tidak hanya sebagai kover namun juga menjadi acuan dalam berpolitik agar dalam berpolitik kita dapat sesuai 13 .mentaati Allah SWT.2 Saran Demikianlah makalah yang mengulas tentang sitem politik islam ini masih penuh dengan kekurangan kekurangan. Sedangkan dalam arti terminologi politik islam identik denga siasah (mengatur). mementingkan perdamaian dari pada permusuhan. Islam telah membentuk Civic Culture.umat Islam melalui ajarannya telah memberikan konstribusi yang dapat dikatakan cukup signifikan terhadap kehidupan politik dunia internasional maupun nasional. Di dalam objek pembahasan politik islam meliputi:Siyasah dusturiyah (hukum tata negara) Siyasah dauliyah(hukum internasional) Siasah maaliyah (hukum yang mengatur pemasukan .selain mencakup persoalan spiritual juga politik. meningkatkan kewaspadaan dalam bidang pertahanan dan keamanan. Rasul SAW dan ulil amri (pemeggang kekuasaan).1 Kesimpulan Politik Islam ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok serta penanganan urusan umat baik urusan dalam negeri maupun luar negeri berdasarkan kaidah-kaidah syariat islam. keharusan musyawarah dalam menyelesaikan masalah-masalah ijtihadiyah.selalu amanah dan menetapkan hukum secara adil.pengelolahan dan pengeluaran uang milik negara).mempertahankan kedaulatan Negara dan larangan melakukan agresi dan invasi. Prinsip-prinsip dasar siasah dalam islam meliputi mewujudkan persatuan dan kesatuan umat.Oleh karena itu. menepati janji dan beredarnya harta pada seluruh lapisan masyarakat. Islam merupakan agama yang serba lengkap.yaitu budaya bernegara yang meliputi solidaritas nasional.ideologi jihad dan kontrol sosial 3.mendamaikan konflik antar kelompok dalam masyarakat islam.

ketentuan Allah swt. DAFTAR PUSTAKA .

2010. Diakses tanggal 16 Oktober2010 pukul 05:55 am 15 .com/2009/01/02/konsep-sistem-politik-islamdemokrasi-islam-partai-islam-politik-islami-demokrasi-islami-partaiislami-pemilu-islami-negara-islam-negara-islami-pemerintahan-islampemerintahan-isla/ Diakses tanggal 16 Oktober 2010 pukul 05:31 am http://efrinaldi.Fanani. Sunan.com/journal/item/8/PRINSIPPRINSIP_POLITIK_ISLAM.Lembar Kerja Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Untuk Perguruan Tinggi.Surabaya:PT.multiply. Al-Maktabah http://ainuamri.wordpress.