Penilaian Alternatif - Menilai pelajar pada tugas-tugas dalam disiplin khusus yang telah ditetapkan - Menilai pencapaian

pelajar secara menyeluruh - Mengambilkira pengetahuan dan kemahiran secara holistik berbanding secara dipecahasingkan - Ambil kira proses dan hasil pengajaran dan pembelajaran - Melatih pelajar cara-cara membuat penilaian terhadap pencapaiannya dan membantu menilai kerja seni orang lain - Mempastikan pelajar berupaya membuat persembahan dan mempertahankan hasil kerjanya secara lisan dan di khalayak ramai Penilaian alternatif adalah berdasarkan kepada ujian-ujian yang berasaskan pencapaian (performance based). Penilaian alternatif harus mempamerkan apa yang dianggap sebagai kemahiran, dan apa yang akan diterima atau ditolak, sebagai pertunjuk kepada pencapaian (Wolf, 1993). Penilaian alternatif juga dikenali sebagai penilaian autentik. Ia merangkumi sebarang bentuk penilaian yang memerlukan pelajar menghasilkan dan menerangkan respons yang dihasilkan itu dan bukan hanya memilih respons dari senarai beberapa kemungkinan respons yang disediakan. Penilaian autentik akan mengukur matlamat pembelajaran yang lebih kompleks dan merupakan sokongan kepada pengajaran yang diperlukan untuk membantu pelajar mencapai matlamat ini. Tujuan utama menjalankan penilaian alternatif adalah untuk membolehkan objektif pendidikan yang lebih luas dinilai, termasuk objektif-objektif dari domain-domain afektif dan psikomotor yang dinilai menerusi tugasan dan kerja kumpulan secara individu atau berkumpulan. Di antara bentuk penilaian alternatif yang boleh dijalankan secara berterusan ialah; projek, karangan dan berbagai bentuk ujian penulisan, ujian lisan, ujian amali, portfolio, tugasan, temu bual, soal selidik dan pemerhatian oleh guru. Pelaksanaan penilaian alternatif ini dapat mencakupi kemahiran yang lebih meluas jika dibandingkan dengan penggunaan ujian pencil dan kertas. Walau bagaimana pun beberapa masalah perlu di lihat secara objektif dan kritikal. Antaranya ialah; i. ii. iii. iv. memastikan wujudnya kesamaan dan kecemerlangan dalam pelaksanaan penilaian alternatif, memikir semula penilaian dan peranannya untuk menyokong pembaharuan dalam pendidikan, menyatupadukan penilaian dan pengajaran dalam usaha untuk menyokong pembelajaran, melaporkan hasil penilaian, dan menilai kemajuan pelajar dengan cara yang sesuai.

Selain dari itu terdapat beberapa perkara yang merupakan kekangan terhadap pelaksanaan penilaian ini. Antaranya ialah; i. ii. iii. apakah penilaian jenis ini betul-betul diperlukan untuk menilai pelajar?, adakah keputusan yang dihasilkan oleh penilaian ini benar-benar dapat digunakan untuk membuat keputusan yang lebih baik?, apakah penilaian ini berupaya memberikan pertunjuk kepada kesahan ujian dan kebolehan pelajar?,

Pelaksanaannya memerlukan kepada anjakan paradigma di kalangan guru-guru kerana mereka harus menukar corak pengajaran yang diamalkan selama ini. 1992). Dalam usaha mencari penilaian autentik. Pelaksanaannya memerlukan komitmen dari pelajar. Faktor-faktor seperti kewangan dan masa guru mungkin boleh di atasi sekiranya perancangan dibuat dengan teliti oleh semua pihak yang terlibat. i. Walau pun penilaian alternatif seperti yang dicadangkan di atas merupakan cara yang berpotensi untuk menilai kejayaan pelajar dengan lebih komprehensif dan mendalam. Penilaian tradisional dalam bentuk yang terstandard jika digunakan dengan betul memang mempunyai kebaikan. Shepard. 1989). Isu-isu lain yang lebih penting ialah isu yang melibatkan soal kewangan dan sokongan dari pihak yang berkuasa. 1994). adakah kaedah penilaian ini boleh dipercayai dan boleh dipertanggungjawabkan sebagai satu standard yang boleh dipercayai dan diterima pakai dalam mana-mana sistem pendidikan?. Pengalaman dari England menunjukkan bahawa pelaksanaan penilaian yang berasaskan rujukan kriteria sukar untuk dilakukan secara besar-besaran kerana ia melibatkan kos yang tinggi dari segi kewangan dan juga masa guru. sedar terhadap batasan yang dipunyai olehnya. Oleh itu kefahaman mendalam tentang apakah yang di katakan sebagai ujian dan penilaian yang sebenar (true test) adalah sangat penting. iii. sejauh mana berkesannya guru menggunakan penilaian. mengelakkan salah guna skor ujian dan berusaha untuk memperbaikinya. akan tetap merupakan sumber yang bernilai untuk membuat keputusan-keputusan dalam pendidikan. tetapi hanya dapat menyediakan gambaran sebahagian pencapaian seseorang individu dan mempunyai batasan yang perlu difahami (Worthen & Spandel. beban kerja di kalangan guru dan pelajar akan bertambah.iv. Namun harus diingat bahawa ujian yang berdasarkan penguasaan tahap pencapaian minimum dan berasaskan rujukan kriteria juga boleh distandardkan juga bila perbandingan antara pelajar perlu dilakukan. kekurangan pengalaman di kalangan guru kerana penilaian bentuk ini adalah suatu yang baru. guru dan masyarakat. 1989). namun beberapa pertimbangan yang wajar harus dilakukan sebelum keputusan dibuat untuk memilih bentuk penilaian yang akan digunakan. Kaedah penilaian ini juga memerlukan kemahiran baru yang perlu ada pada guru dan hanya boleh dijalankan jika ada kesungguhan dan kepakaran serta kepercayaan dari masyarakat. Masalah yang akan timbul ialah. Untuk merealisasikan anjakan paradigma sebegini bukan merupkan sesuatu perkara yang mudah (Gilman & McDermott. Namun faktor-faktor lain juga harus dipertimbangkan seperti. 1991. ii. Ini kerana ujian terstandard yang ada sekarang jika digunakan dengan betul. kekurangan kepakaran untuk membantu guru merancang dan melaksanakan penilaian ini dalam masa yang terdekat. sering di katakan bahawa penilaian tradisional tidak dapat memberi pertunjuk yang sebenar tentang pencapaian pelajar secara individu. iv. dan bagaimana maklumat dari penilaian oleh guru disampaikan (Hiebert. memenatkan dan juga pandangan sesetengah pihak yang menyatakan bahawa penilaian jenis ini membuatkan peperiksaan menjadi lebih mudah (Nuttall. kekurangan sokongan dari segi pentadbiran kerana tumpuan penilaian masih kepada hasil akhir pembelajaran. Maka dengan itu . apakah had yang boleh dicapai oleh penilaian guru.

buku log Tindakansusulan-peneguhan-pengayaanYaMenguasai bahanyang diajar?Tidak Tindakansusulan-pemulihanMeneruskan ke pelajaran baru . Berbagai bentuk penilaian alternatif telah dicadangkan. Penilaian juga harus merangkumi aspek-aspek nilai dan tingkah laku. 9.refleksi kendiri pelajar . yang berdasarkan pencapaian (performance based)..nota-nota yang disediakan oleh gurusenarai semak yang disediakan oleh guru. Akhirnya juga didapati penilaian alternatif bukanlah suatu bentuk penilaian yang boleh dilakukan tanpa sebarang masalah.5Penilaian Alternatif . sikap guru dan masalah-masalah dalam pentadbiran. harus dilihat sebagai usaha untuk melengkapkan lagi proses penilaian yang sedia ada supaya sebarang keputusan dari skor ujian yang akan dibuat adalah lebih tepat dan lebih bermakna. • Sebuah portfolio yang lengkap terdiri drpd pengumpulan bahan-bahanyang berikut iaitu:. • Digunakan sebagai rekod untuk menunjukkan pencapaian muridmuriduntuk mata pelajaran yang berlainan di sekolah.pencarian dan penggunaan ujian alternatif.bentuk penilaian yang berlainan daripada penilaian formal seperti penilaianformatif dan sumatif yang boleh digunakan oleh guru dalam bilik darjah. namun sejauh mana pelaksanaannya adalah bergantung kepada beberapa faktor. antaranya tujuan penilaian itu sendiri.Jenis penilaian alternatif yang bolehdigunakan oleh guru ialaha ) P o r t f o l i o b) Persembahan / Amalic ) P e m e r h a t i a n a)Portfolio • Satu koleksi hasil kerja murid yang terdiri daripada pelbagai bahan dansumber yang relevan dengan objektif mata pelajaran. Kajian ini cuba melihat sejauh mana kefahaman. maka gabungan penilaian alternatif ini dengan penilaian tradisional diharap dapat mewujudkan suatu proses penilaian yang lebih mantap. pengetahuan dan kepakaran yang ada pada guru. Rumusan Perbincangan di atas telah menunjukkan bahawa penilaian terhadap pencapaian pelajar dari aspek akademik sahaja tidak dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap pembelajaran yang dialami mereka. Cadangan kepada ujian secara berterusan menggunakan penilaian alternatif diharap dapat memberi sokongan kepada penilaian pencapaian. amalan dan masalah yang berkaitan dengan penilaian memberi kesan ke atas pelaksanaan penilaian alternatif di sekolah menengah sebagai sokongan kepada penilaian berbentuk peperiksaan yang sedia ada.

Menilai tahap perkembangan murid-murid. b)Persemba han / Ama li • Untuk menguji kebolehan & kecekapan seorang individu.gambar & foto • Jenis-jenis portfolio yang boleh diberikan kepada murid ialah portfoliokerja. • Kebaikan: melib atkan mu r id dgn sep enuhn ya d lm p roses p eng ajaran &pembelajaran.. portfolio dokumentari & portfolio produk akhir.mengenal pasti punca-punca maklumat / . • Gu ru mesti me mb i mb in g mu rid d lm p en yediaan p emb en tangan spt berikut:.catatan jurnal. alatan konkrit/gambar & tidak banyakbergantung kpd penggunaan bahasa & kertas-pensel kecuali semasaarahan diberi. • Amat sesuai bagi pelajar yang kelemahan bahasa. Memberi guru maklumat utk menilai pencapaian murid-murid. Memotivasikan murid-murid & meningkatkan tahap kefahamankendiri mengenai tugasan-tugasan pembelajaran yang diberikanoleh guru. • Melibatkan penggunaan radas.

• Guru menilai persembahan / tunjuk cara murid berdasarkan aspek-aspek: contoh-contoh yang dikaitkan edaran-edaran yang berkait peralatan yang digunakan dlm persembahan c)Pemerhatian • Meng en al p asti ciri-ciri p erk emb an g an p elajar d rpd b id ang af ek tif & psikomotor. projek / kerja lapangan. • Satu bentuk penilaian autentik yang membantu guru membimbing murid-murid meningkatkan keupayaan mereka secara individu. • . mempersembahkan analisis mereka terhadap dataitu.menstrukturkan pembentangan. • Contoh-contoh penilaian autentik yg boleh dijalankan oleh guru ialahmelalui pemerhatian. • Bertujuan utk membantu murid-murid mengaplikasikan pengetahuan yangdiperoleh drpd mata pelajaran yang berlainan dlm kehidupan seharian.. khasnya bagi mata pelajaran Agama Islam..sumber rujukan. guru akan menyuruh murid utk memanipulasi satuset data. Huraian dinilai oleh guru kerana ia merupakan satupenilaian yang sah mengenai pembelajaran murid. Pendidikan Moral. • Dlm penilaian amali. selepas itu. • Memberi murid-murid masalah-masalah yang dihadapi dlm dunia sebenar.Muzik & Pendidikan Jasmani.menilai & memberi maklum balas tentang pembentangan. • Murid perlu membuat huraian secara terperinci mengenai penglibatanmurid dlm kerja ini.

dibuat secara global / analitikal mengikut objektif yg ditetapkan olehguru. psikomotor.dibuat dengan menggunakan senarai semak/rekod anekdot kognitif.d i b u a t s e c a r a b e r t e r u s a n m e n g i k u t o b j e k t i f y a n g d i k e n a l p a s t i / dirancang.afektif.pengetahuan serta pengalaman sebenar penilai (guru).Mudah dilaksanakan oleh guru tetapi susah utk menjamin kesahihandapatannya. bahan & persekitaran. ... • Strategi Pelaksanaan. kerana pemerhatian dipengaruhi oleh daya pengamatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful