SOAL CERDAS CERMAT AGAMA ISLAM

1. Sebutkan serta terjemahkan Q.S Al–Baqrah 12 : 39 ! . . . . . . Jawab : XII. 3. 32 – 33 2. Baca serta terjemahkan Q.S Ar-Rahman 53 : 26-27 . . . . . . Jawab : XII. 3. 30 3. Baca dan terjemahkan Surah Al- Kafirun ayat 1 dan 2 . . . . . Jawab : XII. 1. 2 – 3 4. Sebutkan salah satu isi kandungan Surah Al- Kafirun . . . . . . Jawab : Surah Al- Kafirun sebagaimana surah Al- Iklas disebut sebagai Al Muqasyaisyah atau penyembuh karena kandungannya menyembuhkan dan menghilangkan penyakit kemusryikan. 5. Baca dan terjemahkan surah Yunus ayat 40 . . . .. . Jawab : XII. 1-5 6. Ayat Al-Quran yang yang berkenan dengan perbedan pendapat terdapat pada Surah . . . . ayat . . . . Jawab: Surah Az-Zariyat ayat 8 7. Ayat Al- Quran yang berkenan dengan perbedaan keimanan dan ketakwaan terdapat pada surah . . . . . ayat . . . . Jawab : Surah At-Tagabun ayat 2 dan yunus ayat 99 8. Surat apakah yang menerangkan tentang adil ? . . . . Jawab : Q.S An-Nahl / 16-90 9. Apakah yang dimaksud dengan adil ? . . . . . Jawab : Adil berarti lurus, tidak berat sebelah, tidak memihak, atau berpegang pada kebenaran. 10. Sebutkan salah satu perilaku adil ! . . . . . Jawab : Belaku adil kepada Allah SWT, yaitu menjadikan Allah SWT sebagai satu – satunya Tuhan yang memiliki kesempurnaan. 11. Sebutkan salah satu yang menunjukan sikap adil ! . . . .

. Jawab : Rida menurut syariah adalah menerima dengan senang hati atas segala yang diberikan Alah SWT baik berupa hokum (peraturan) maupun peraturan yang telah ditentukan. b. Jelaskan pengertian Rida . 15. 55 17. Ijab Kabul c. . . c. Haram Makru Sunnah Wajib . Saksi 16. . . 12.Teliti dan berhati – hati dalam menghadapi berbagai keadaan yang sulit 13. 19. Sebutkan hukum-hukum rujuk ! . sopan dan santun. . .Jawab : Memberikan rasa aman kepada orang lain dengan sikap ramah. . . Sebutkan 3 macam talak ynganda ketahui ! . Jawab : Bersatu atau berkumpul antara seorang laki-laki dan seorang prempuan yang bukan muhrimnya untuk membangun rumah tangga sebagai suami istri menurut ketentuan agam Islam. Jawab : XII Bab 5 Hal. . . Jawab : a. Menurut istilah Syariat. . .Pengendalian Emosi . . Jawab : a. Sebutkan salah satu perilaku terpuji yang harus dimiliki agar kita dapat menjadi bijaksana ! . . Jawab : . Talak ba’in 18. Jawab : a. . Jawab : Rujuk ialah mengembalikan status hukum pernikahan secara penuh setelah terjadi talak raj’I yang dilakukan oleh mantan suami terhadap mantan istrinya yang masih dalam masa Iddahnya dengan cara-cara tertentu. . . . . . Apa yang dimaksud dengan rujuk ? . menurut Q. .Kemandirian .S An-Nisa : 3 . . d. . nikah artinya .Empati . . Talak sunah b. Wali b. 14..Berfikir positif . . Talak bid’ah c. Bacakan dan terjemahkan ayat yang menjlaskan tentang nikah. . Sebutkan rukun dalam munakahat ! .

Dari berita Cina dapat diketahui bahwa masa dinasti yang abad ke. Hal 16 27. Apakah yang di maksud dengan tawazun ? Jawab : Tawazun (seimbang) adalah suatu fitrah manusia. . .Syamsuddin As Sumaterani . Islam membimbing umatnya melalui Al-Quran dan sunah agar selalu seimbang (tawazun ) dalam segala hal. Sebagai wadah bagi ketentuan jiwa kasih saying dan cinta kasih c. Sebutkan dan jelaskan salah satu hikmah dari talak ! . 22.9 hingga ke. Menyelamatkan diri dari penyalah gunaan nafsu seksual b. . Jawab : Perceraian dapat mengakhiri pendaritaan batin yang telah lama terpendam oleh kedua belah pihak. Jawab : Ta sihin adalah sebutan untuk orang – orang Arab dan Persia yang ketika itu sudah menjadi muslim. maka kita wajib meniggalkan urusan atau pekerjaan . . .20. . .Hamzah Fansuri . . Jawab : a. . . dan . .10 terdapat orang – orang ta sihin. Apakah yang dimaksud dengan Ta sihin ? . . dan segera kemesjid untuk melaksanakan skolat dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Sebagai wadah pembinaan tanggung jawab dalam keduanya 21.Nuruddin Ar Raniri . Membentuk kader –kader ulama yang akan bertugas sebagai mubalig 2. . Bacalah Al. Sebutkan 5 ilmuan muslim di Indonesia ! . Melalui karya – karya tertulis yang tersebar dan dibaca kaum muslim di nusantara.Mujadilah ayat 11 beserta terjemahannya . Jawab : Datuk Ri Bandang Tunggang Parangan 23. Jawab : 1.Sunan Bonang 26. Sebutkan dua mubalig yang pertama kali mengislamkan Kalimantan timur ! . Menciptakan dalam keadaan seimbang dan sesuai dengan kebutuhan manusia itu sendiri untuk hidup dan beribadah kepadanya. . . .Abdul Muhyi. .Jumu` ah ayat 9 Jawab : Pada ayat 9. . Bab 2. Jawab : . Jawab : XII. . Jelaskan isi kandungan surah Al. . . 25. Sebutkan salah satu hikmah pernikahan bagi yang menjalankannya ! . Menjelaskan bahwa apabila dikumandangkan azan. 29. Tawazun di bagi menjadi 2 sebutkan. . 24. . 28. Allah SWT. Sebutkan dua cra yang dilakukan para ulama dalam menumbuh kembangkan ajaran Islam ! . Allah SWT.

atau hidup bermewah-mewahan. Sebutkan minimal 3 kiat-kiat untuk menjahui perilaku berlebihan. Hukum perbuatan ini adalah dosa besar. berhias. Jawab : XII.Jawab : - Tawazun dalam beribadah Tawazun dalam bekerja 30. 35. Jelaskan Pengertian Israf ! Jawab : Israf artinya melampaui batas.Memupuk kerjasama atas dasar kebajikan dan takwa sehingga dapat tercipta ketahanan social . menggunakan peralatan. seperti dalam hal makanan. b. minuman. berpakaian. Terjemahkan kata-kata berikut ini kedalam bahasa Indonesia ! a. Jawab : Hemat dan tepat dalam menggunakan harta Menabung untuk masa depan Bersedekah atau menunaikan zakat bila sudah sampai nisabnya. Lebih baik 33. Jelaskan apa yang di maksud dengan Gibah ! Jawab : Gibah yaitu membicarakan aib atau cela ( keburukan ) seseoran atau suatu pihak kepada orang lain. Bacalah dan terjemahkanlah surah Al-tagabun ayat 18. . 36. Sebutkan salah satu penerapan sikap dan perilaku yang terpuji ! Jawab : Manusia hendaknya memahami perannya sebagai khalifa yang bertugas memakmurkan bumi dan bekerja keras dan menuntut ilmu dengan sebaik-baiknya untuk bekal masa sepan. Perbuatan Israf bermakna perbuatan yang melampaui batas.Menyelenggarakan kegiatan social agar terhindar dari permusuhan. 32. Sebutkan minimal 3 kiat untuk menjauhi sifat gibah ! Jawab : . Jawab : a. Bab 2 Hal 23 31. 34. Menggugat Allah b.

Yang artinya bahwa fitnah itu juga dapat timbul karena kebodohan merajalela. 44. positif dalam setiap langkah dan perbuatan. 37. Kita akan terhidar dari sikap sombong dan takabur karena Allah turut berperan dalam hidup dan kehidupan manusia . 42.- Memelihara hubungan persaudaraan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan perbuatan mengadu domba ! Jawab : Mengadu domba adalah menyebarkan sesuatu yang tidak disukai pihak lain atau menyampaikan berita-berita buruk kepada orang lain. . sehingga timbul kebencian dan dendam sehingga hubungan antar teman menjadi retak atau putus akibat berita atau cerita yang belum tentu kebenarannya. 47.Ucapan yang salah atau menyimpang dari sebelumnya. maka hasil yang di peroleh juga akan baik dan positif. dan kikir .Kebodohan. Hal 100 46. Hal-hal apa saja yang dapat menimbulkan terjadinya fitnah ! Jawab : . dan banyak kekacauan serta pembunuhan. 43. persatuan. Bab 8. Baca dan terjemahkanlah Qs Ali. 38. Jelaskan pengertian tentang iman kepada Qada dan Qadar ! Jawab : Agar manusia tetap bersyukur pada kondisi menyenangkan da n sikap bersikap angkuh atua kufur serta bersikap sabar dalam menghadapi yang tidak menyenangkan. 39. 2. dengki. ilmu telah tercabut. Arti persatuan adalah ? . Kata dasar kerukunan adalah rukun yang artinya ? Jawab : Hubungan persahabatan. sebagaimana hadis nabi Muhammad SAW. dan kesatuan sesame umat dan bangsa. angkuh. Apakah yang dimaksud dengan bertafakur alam ? Jawab : Bertafakur adalah berfikir tentang hikmah melalui tanda-tanda atau ayat-ayat mengenai keesaan dan kebenaran Allah yang ada di alam semesta. damai.Penyakit hati seperti syirik. Bila kita berfikir dan bertindak. Apa yang di maksud dengan tawakal ? Jawab : Tawakal adalah penyerahan sesuatu kepada Allah atau menggantungkan urusan dari pada Allah setelah beriktiar. Apa yang di maksud dengan fitnah ? Jawab : Fitnah berarti berita bohong atau desas-desus tentang seseorang karena ada maksud yang tidak baik. Baca dan terjemahkanlah surah yunus ayat 101 ! Jawab : XII. Jelaskan 2 fungsi hikmah mengimani Qada dan Qadar ! Jawab : 1. 45. Bab 7.Imran ayat 47 ! Jawab : XII. dan tidak saling berselisih. 40. Hal 87 41.

53. atau perang antar kepentingan dan hawa nafsu.Memenuhi nazar jenazah ketika masih hidup dan belum sempat dilaksanakan. Pengaruh dan perkembangan islam pada masa ini diwakili oleh tiga kerajaan besar . Kerajaan mughal di india 56. Sebutkan pengertian dari mawaris/ warisan ! Jawab : Kata mawaris berasal dari kata waris (bahasa arab) yang berarti mempusakai harta orang yang sudah meninggal. 54. . Ilmu faraid dalam ajaran agama islam adalah ilmu yang mempelajari tentang ? Jawab : Warisan 52. Kerajaan safawi di Persia 3. perpecahan. Ahli waris asabah adalah ? Jawab : Para ahli waris yang bagian penerimaannya tidak di tentukan tetapi menerima dan menghabiskan sisahnya. 49. Ketidak adilan dan ketidak kerukunan telah membuat sulit terjalinnya persatuan negeri tersebut. Apa yang di maksud dengan khalifah ? Jawab : PEMIMPIN . .Membayar wasiat. 51. Siapakah pendiri kerajaan mughal di india? Jawab : Zahirud bin Babur 57. 48. Apa yang akan terjadi jika rakyat Indonesia tidak bersatu ? Jawab : Akan di ancam krisis kekerasan.Biaya perawatan.Zakat . Pihak keluarga atau ahli waris terlebih dahulu harus menyelesaikan beberapa hal yang ada sangkut pautnya dengan harta peninggalan.Hutang. 50. Ahli waris zawil furud adalah ? Jawab : Para ahli waris yang bagian –bagian penerimaannya sudah di tentukan. Kerajaan turki usmani 2. dan .Jawab : Gabungan yang terdiri atas beberapa bagian yang telah bersatu . . 55. Ahli waris adalah ? Jawab : orang – orang yang mempunyai hak untuk mendapat bagian dari harta peninggalan orang yang sudah meninggal. atau membagi-bagikan harta peninggalan orng yang sudah meniggal kepada ahli warisnya. sebutkan ketiga kerajaan tersebut ! Jawab : 1. Yaitu ? Jawab : .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful