Aplikasi Psikologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Psikologi adalah perkataan yang berasal dari tamadun Greek purba, iaitu dari perkataan 'Psych' dan 'Logos'. Ia dapat didefinisikan sebagai: "the scientific study of the way the human mind works and how it influences behaviour, or the influence of a particular person's character on their behaviour". (Cambridge International Dictionary of English, p.383). Iaitu"1. Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan"; "2. Pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu"; "3. Kebijaksanaan memahami sifat manusia". (Kamus Dewan, edisi Ketiga. 1060). Menurut Davidov (1976) psikologi merupakan kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia dan haiwan secara nyata (overt) atau selindung (covert). Secara keseluruhannya, Psikologi merupakan kajian secara saintifik mengenai tingkah laku manusia, jiwa atau rohani manusia , minda atau kehidupan mental manusia dan pengalaman dan aktiviti manusia. Apakah yang dimaksudkan psikologi pendidikan? Psikologi Pendidikan ialah penggabungan bidang psikologi dan pendidikan, iaitu kajian saintifik terhadap tingkah laku murid dalam situasi pendidikan .Aspek aspek psikologi dalam kajian meliputi tingkahlaku murid terhadap segala aktiviti pengajaran – pembelajaran dalam situasi bilik darjah. Menurut Atan Long (1976) menghuraikan psikologi pendidikan sebagai sains yang mengkaji tingkahlaku pelajar dalam suasana pembelajaran dalam bilik darjah . Smith ( 1978) menjelaskan tingkahlaku psikologi dalam pendidikan sebagai kajian saintifik dan terhadap kaedah pendidikan, termasuk prinsip-prinsip

pengajaran dan pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Selain itu, Slavin (1991) menyatakan psikologi pendidikan ialah kajian tentang murid ,pengajaran dan pembelajaran yang mengfokus proses proses pengetahuan kemahiran nilai dan sikap dialihkan daripada guru kepada murid dalam bilik darjah termasuk aplikasi prinsip-prinsip psikologi dalam pengajaran. Secara kesimpulan atau keseluruhan, pengertian psikologi boleh dikatakan psikologi pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku dan pemikiran manusia yang berkaitan dengan proses

intelek dan sosial. pendekatan kognitivisme. Ia juga memberi satu jalan bagi para penyelidik mempelajari tingkah laku manusia dari sudut yang difikirkan sesuai. Setiap prespektif mempunyai kebaikan masing-masing dan ia juga dapat menyumbangkan aspek-aspek baru tentang tingkah laku manusia dari beberapa sudut yang berlainan. pendekatan humanistik.pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan prinsip-prinsip yang menggalakkan peningkatan pembelajaran. psikologi pendidikan ialah satu displin ilmu yang mengkaji tingkahlaku murid dngan aplikasi prinsip-prinsip psikologi ke atas segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam situasi bilik darjah . Dalam konsep psikologi pendidikan. Matlamat pendidikan psikologi ialah untuk memahami tingkahlaku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui pemerhatian oleh . Penjelasan di atas jelas menunjukkan kepentingan psikologi dalam mengkaji tingkah laku manusia yang sentiasa berkembang dengan pelbagai jenis pendekatan yang digunakan. emosi. Kelima-lima prespektif ini digunakan sebagai satu kanta bagi melihat tingkah laku manusia daripada beberapa sudut yang berlainan. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kaedah untuk menilai pencapaian yang secara tidak langsung dapat mengembangkan minat dan bakat murid supaya akhirnya dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. Ahli-ahli psikologi mengaplikasikan prinsip pendidikan mengkaji proses-proses perkembangan serta perbezaan individu. Dan Borich dan Tombari (1977) menyatakan psikologi pendidikan ialah satu disiplin yang memfokus kajian kepada pengetahuan teoretikal psikologi dan pengetahuan bagi empirical mengenai pengajaran pertumbuhan dan dan pembelajaran dalam bilik darjah. Menurut Banks dan Thompson (1995) psikologi adalah pengetahuan mengenai kajian tingkahlaku manusia dan pendidikan adalah profesion yang mengkaji dan membina metodologi dalam pengajaran dan pembelajaran dibilik . rohani. proses belajar. Antara pendekatan yang utama ialah pendekatan behaviorisme. pendekatan psikoanalitik dan pendekatan biologi.

kemahiran dan sikap mengajar yang berguna dalam aktiviti pendidikan.Kepentingan psikologi pendidikan kepada guru ialah: a)memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepada guru supaya mengamalkannya dalam bilik darjah. b)Menyedarkan guru terhadap perbezaan individu dari segi mental. c)Membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkahlaku murid agarmembolehkan guru mencegah masalah displin yang tidak diingini dalam bilik darjah dengan berkesan . d)melengkapkan ilmu psikologi murid tentang sahsiahnya dapat membantu guru membentuk personality mereka yang sihat dan konsep kendiri yang positif dengan bimbingan yang wajar.Dengan cara ini .guru. fizikal.guru dapat membina kebolehan membuat jangkaan tingkahlaku alternative yang diperlukan untuk menggantikan tingkahlaku yang tidak dikehendaki. g)Psikologi pendidikan membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan . minat demi membolehkan mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka dengan menggunakan aktiviti kumpulan. f)memberikan guru kefahaman membantu guru penggunakan tentang naluri dan keperluan murid akan teknik motivasi yang berkesan serta mewujudkan hubungan baik diantara guru dan muridnya. Pendekatan Behaviorisme . e)melengkapkan guru dengan teori dan prinsip psikologi akan membantunya meningkatkan kualiti pengajaran dalam bilik darjah.

Dalam sesebuah kelas itu. Pendekatan ini menekankan bahawa tingkah laku dan proses mental adalah hasil daripada pembelajaran. seorang kanak-kanak yang mudah tersinggung perasaannya mungkin dipengaruhi oleh ahli keluarganya yang juga mempunyai sifat tersebut. sudah pastinya terdiri daripada murid yang bijak dan lembam. Walaubagaimanapun. idea pendekatan behaviorisme ini telah diperkembangkan kepada pendekatan yang dikenali sebagai psikologi rangsangan gerak balas. Dalam konteks ini. Skinner bersetuju dengan pendapat Pavlov tetapi menyatakan bahawa tingkah laku dapat diperhatikan dalam jangka masa panjang supaya dapat mengubah perlakuan yang mudah kepada perlakuan kompleks. Menurut Bernstein (1994). ganjaran. galakan dan pujian dari gurunya setelah ia berjaya menyelesaikan soalan yang diberi. Menurut beliau. Thorndike bersetuju dengan pendapat Pavlov dan Skinner. namun beliau memberi penekanan kepada pembelajaran cuba jaya dan pengulangan. kemunduran mereka mungkin bukan disebabkan oleh kerencatan intelek tetapi keadaan persekitarannya atau faktor seperti kaedah mengajar yang tidak berkesan. Pendekatan ini menekankan kepada tingkah laku yang boleh dilihat dan diukur. latihan. Walaupun E. Sebagai contoh.L. bimbingan. Lazimnya. tingkah laku merupakan satu siri gerak balas yang dipelajari dengan wujudnya rangsangan. sikap mental dan emosi . murid yang lembam tidak dapat mengikuti pelajaran secara normal seperti murid lain yang dalam lingkungan umur yang sama. Watson di Universiti John Hopkins Amerika Syarikat pada tahun 1913. pengukuhan dan tunjuk ajar yang berterusan adalah penting bagi menjamin perubahan tingkah laku yang berkesan.Pendekatan behaviorisme dipelopori oleh John B. Menurut Pavlov. Beliau berpendapat bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh persekitaran dan bukannya unsur-unsur dalaman. guru di sekolah dan ibu bapa di rumah memainkan peranan yang penting dalam mengubah tingkah laku kanakkanak mereka yang buruk kepada yang baik. Misalnya. setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas dan berlaku pembelajaran apabila terdapat perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. seseorang murid itu akan terus memperbaiki kelemahannya hasil dari tunjuk ajar. Menurut pendekatan ini.

hubungan yang regang antara ibu bapa dengan anak. persekitaran murid baik di sekolah ataupun di rumah harus diberi perhatian kerana perkembangan mereka dan persekitarannya adalah saling berkaitan. penyakit dan keadaan fizikal yang lemah. seseorang murid yang hidup dalam sesebuah keluarga yang harmoni dan bahagia akan menunjukkan sikap yang berbeza. Tanda dan tingkah laku ini menunjukkan bahawa cara penjagaan ibu bapa yang salah seperti terlalu memanjakan anak. Kesannya. terdapat murid yang bergaul dengan kumpulan yang suka melakukan perbuatan nakal. seseorang murid yang hidup dalam sesebuah keluarga yang berpecah belah. Akibatnya. pencapaian akedemik murid akan semakin merosot dan sesetengahnya kembali menjadi buta huruf. Pada hakikatnya. Murid yang mempunyai sikap agresif. Sebaliknya.yang tidak sesuai terhadap guru dan pelajaran. Oleh itu. bimbang. mengabaikan anak dan sebagainya. Dalam pendekatan behaviourisme. Selain itu. dimarah dan sebagainya secara tidak langsung akan hilang keyakinan diri dan berasa malu untuk bergaul dan belajar bersama murid-murid yang lain. selalu didera. kemunduran menunjukkan satu ciri atau sifat psikologi yang timbul dari personaliti hasil gabungan sifat yang diwarisi dan pengaruh persekitaran dalam proses perkembangan yang akhirnya mempengaruhi personaliti individu. Ibu bapa murid ini biasanya tidak memberi perhatian kepada perkembangan kanak-kanak dan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk membantu kanak-kanak belajar. faktor persekitaran mempengaruhi kemunduran murid sama ada di bandar atau di luar bandar. Dalam bidang muzik. tiada keyakinan diri biasanya jauh ketinggalan dalam pembelajaran. murid-murid mundur memerlukan pujian. mereka akan hilang minat untuk belajar. Sebagai contohnya. Guru tersebut bukan sahaja dapat menerima kekurangan murid malah mereka harus menyedari anak murid mereka bukan langsung tidak mempunyai kebolehan. pertolongan. Melalui pendekatan behaviorisme. guru berkenaan harus bersedia untuk menerima cabaran dan menghadapi pelbagai masalah kerana . cemas. ibu bapa dan adik-beradik yang sering bergaduh. perhatian dan minat yang berkekalan dari guru atau pembimbingnya.

seseorang itu mesti mempunyai kecekalan yang kuat. Selain itu.muzik tidak mudah untuk diajar. Seseorang guru muzik harus bersikap sabar. Oleh itu. anak akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri. mereka hendaklah bersikap positif dan yakin pada kemampuan diri. mereka akan mengambil masa yang panjang untuk menguasainya. . teliti dan penyayang dalam mengajar anak muridnya. Cara pengajaran yang berlainan juga harus ditujukan kepada murid yang berbeza tahap. Ini akan mematahkan semangat dan keyakinan diri mereka. mereka harus biarkan anak untuk belajar jikalau mereka mampu membiayai kos yang tinggi itu tetapi bukannya menyekat mereka. mereka harus mencuba sebelum putus asa. Untuk murid yang mempunyai bakat semula jadi. Mereka harus sedar muzik bukanlah sesuatu yang dapat diajar dan dikuasai oleh anak muridnya dalam sekelip mata tetapi ia memerlukan masa selama berbulan sehingga bertahun. Latihan yang berterusan juga amat penting dalam bidang muzik. Untuk murid yang berminat dalam muzik. dorongan dan pujian yang bersesuaian harus diberi supaya anak yakin pada kebolehan diri. Ibu bapa harus memberi perhatian kepada kanak-kanak. Dorongan dan pujian harus diberikan kepada murid untuk merangsang minat dan keyakinan mereka. mereka mungkin dapat menguasainya dalam jangka masa yang pendek manakala untuk murid yang lebih lembap. Di samping itu. Jikalau mereka mendapati anak mereka mempunyai bakat atau minat dalam bidang muzik. Dengan itu. Dalam proses mempelajari. guru harus sedar akan kebolehan anak muridnya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful