Aplikasi Psikologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Psikologi adalah perkataan yang berasal dari tamadun Greek purba, iaitu dari perkataan 'Psych' dan 'Logos'. Ia dapat didefinisikan sebagai: "the scientific study of the way the human mind works and how it influences behaviour, or the influence of a particular person's character on their behaviour". (Cambridge International Dictionary of English, p.383). Iaitu"1. Kajian tentang proses mental dan pemikiran, terutamanya berhubung dengan perlakuan manusia dan haiwan"; "2. Pola pemikiran dan perlakuan seseorang atau sesuatu kumpulan tertentu"; "3. Kebijaksanaan memahami sifat manusia". (Kamus Dewan, edisi Ketiga. 1060). Menurut Davidov (1976) psikologi merupakan kajian saintifik mengenai tingkah laku manusia dan haiwan secara nyata (overt) atau selindung (covert). Secara keseluruhannya, Psikologi merupakan kajian secara saintifik mengenai tingkah laku manusia, jiwa atau rohani manusia , minda atau kehidupan mental manusia dan pengalaman dan aktiviti manusia. Apakah yang dimaksudkan psikologi pendidikan? Psikologi Pendidikan ialah penggabungan bidang psikologi dan pendidikan, iaitu kajian saintifik terhadap tingkah laku murid dalam situasi pendidikan .Aspek aspek psikologi dalam kajian meliputi tingkahlaku murid terhadap segala aktiviti pengajaran – pembelajaran dalam situasi bilik darjah. Menurut Atan Long (1976) menghuraikan psikologi pendidikan sebagai sains yang mengkaji tingkahlaku pelajar dalam suasana pembelajaran dalam bilik darjah . Smith ( 1978) menjelaskan tingkahlaku psikologi dalam pendidikan sebagai kajian saintifik dan terhadap kaedah pendidikan, termasuk prinsip-prinsip

pengajaran dan pembelajaran yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pendidikan. Selain itu, Slavin (1991) menyatakan psikologi pendidikan ialah kajian tentang murid ,pengajaran dan pembelajaran yang mengfokus proses proses pengetahuan kemahiran nilai dan sikap dialihkan daripada guru kepada murid dalam bilik darjah termasuk aplikasi prinsip-prinsip psikologi dalam pengajaran. Secara kesimpulan atau keseluruhan, pengertian psikologi boleh dikatakan psikologi pendidikan merupakan kajian saintifik tentang tingkah laku dan pemikiran manusia yang berkaitan dengan proses

Menurut Banks dan Thompson (1995) psikologi adalah pengetahuan mengenai kajian tingkahlaku manusia dan pendidikan adalah profesion yang mengkaji dan membina metodologi dalam pengajaran dan pembelajaran dibilik . Penjelasan di atas jelas menunjukkan kepentingan psikologi dalam mengkaji tingkah laku manusia yang sentiasa berkembang dengan pelbagai jenis pendekatan yang digunakan.pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah dan prinsip-prinsip yang menggalakkan peningkatan pembelajaran. psikologi pendidikan ialah satu displin ilmu yang mengkaji tingkahlaku murid dngan aplikasi prinsip-prinsip psikologi ke atas segala aktiviti pengajaran dan pembelajaran dalam situasi bilik darjah . proses belajar. rohani. pendekatan humanistik. Dalam konsep psikologi pendidikan. Antara pendekatan yang utama ialah pendekatan behaviorisme. emosi. Matlamat pendidikan psikologi ialah untuk memahami tingkahlaku murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran melalui pemerhatian oleh . intelek dan sosial. Ahli-ahli psikologi mengaplikasikan prinsip pendidikan mengkaji proses-proses perkembangan serta perbezaan individu. Setiap prespektif mempunyai kebaikan masing-masing dan ia juga dapat menyumbangkan aspek-aspek baru tentang tingkah laku manusia dari beberapa sudut yang berlainan. Ia juga memberi satu jalan bagi para penyelidik mempelajari tingkah laku manusia dari sudut yang difikirkan sesuai. Kelima-lima prespektif ini digunakan sebagai satu kanta bagi melihat tingkah laku manusia daripada beberapa sudut yang berlainan. pendekatan kognitivisme. Dan Borich dan Tombari (1977) menyatakan psikologi pendidikan ialah satu disiplin yang memfokus kajian kepada pengetahuan teoretikal psikologi dan pengetahuan bagi empirical mengenai pengajaran pertumbuhan dan dan pembelajaran dalam bilik darjah. strategi pengajaran dan pembelajaran dan kaedah untuk menilai pencapaian yang secara tidak langsung dapat mengembangkan minat dan bakat murid supaya akhirnya dapat membentuk insan yang seimbang dari segi jasmani. pendekatan psikoanalitik dan pendekatan biologi.

f)memberikan guru kefahaman membantu guru penggunakan tentang naluri dan keperluan murid akan teknik motivasi yang berkesan serta mewujudkan hubungan baik diantara guru dan muridnya. minat demi membolehkan mengajar murid-murid mengikut kebolehan mereka dengan menggunakan aktiviti kumpulan. Pendekatan Behaviorisme . d)melengkapkan ilmu psikologi murid tentang sahsiahnya dapat membantu guru membentuk personality mereka yang sihat dan konsep kendiri yang positif dengan bimbingan yang wajar. b)Menyedarkan guru terhadap perbezaan individu dari segi mental. g)Psikologi pendidikan membekalkan guru dengan ilmu pengetahuan .guru. e)melengkapkan guru dengan teori dan prinsip psikologi akan membantunya meningkatkan kualiti pengajaran dalam bilik darjah. fizikal.kemahiran dan sikap mengajar yang berguna dalam aktiviti pendidikan.Dengan cara ini . c)Membekalkan ilmu pengetahuan tentang tingkahlaku murid agarmembolehkan guru mencegah masalah displin yang tidak diingini dalam bilik darjah dengan berkesan .guru dapat membina kebolehan membuat jangkaan tingkahlaku alternative yang diperlukan untuk menggantikan tingkahlaku yang tidak dikehendaki.Kepentingan psikologi pendidikan kepada guru ialah: a)memberikan ilmu pengetahuan tentang teori dan prinsip psikologi kepada guru supaya mengamalkannya dalam bilik darjah.

setiap rangsangan akan menimbulkan gerak balas dan berlaku pembelajaran apabila terdapat perkaitan antara rangsangan dan gerak balas. sudah pastinya terdiri daripada murid yang bijak dan lembam. Thorndike bersetuju dengan pendapat Pavlov dan Skinner. Menurut beliau.L. Sebagai contoh. guru di sekolah dan ibu bapa di rumah memainkan peranan yang penting dalam mengubah tingkah laku kanakkanak mereka yang buruk kepada yang baik. Lazimnya. Skinner bersetuju dengan pendapat Pavlov tetapi menyatakan bahawa tingkah laku dapat diperhatikan dalam jangka masa panjang supaya dapat mengubah perlakuan yang mudah kepada perlakuan kompleks. galakan dan pujian dari gurunya setelah ia berjaya menyelesaikan soalan yang diberi. Pendekatan ini menekankan bahawa tingkah laku dan proses mental adalah hasil daripada pembelajaran. Misalnya. murid yang lembam tidak dapat mengikuti pelajaran secara normal seperti murid lain yang dalam lingkungan umur yang sama. Menurut Pavlov. Menurut Bernstein (1994). idea pendekatan behaviorisme ini telah diperkembangkan kepada pendekatan yang dikenali sebagai psikologi rangsangan gerak balas. seseorang murid itu akan terus memperbaiki kelemahannya hasil dari tunjuk ajar. Walaubagaimanapun. kemunduran mereka mungkin bukan disebabkan oleh kerencatan intelek tetapi keadaan persekitarannya atau faktor seperti kaedah mengajar yang tidak berkesan. sikap mental dan emosi . Watson di Universiti John Hopkins Amerika Syarikat pada tahun 1913. bimbingan. tingkah laku merupakan satu siri gerak balas yang dipelajari dengan wujudnya rangsangan. namun beliau memberi penekanan kepada pembelajaran cuba jaya dan pengulangan. Pendekatan ini menekankan kepada tingkah laku yang boleh dilihat dan diukur. latihan. Menurut pendekatan ini. Dalam sesebuah kelas itu.Pendekatan behaviorisme dipelopori oleh John B. Beliau berpendapat bahawa tingkah laku dipengaruhi oleh persekitaran dan bukannya unsur-unsur dalaman. seorang kanak-kanak yang mudah tersinggung perasaannya mungkin dipengaruhi oleh ahli keluarganya yang juga mempunyai sifat tersebut. pengukuhan dan tunjuk ajar yang berterusan adalah penting bagi menjamin perubahan tingkah laku yang berkesan. Dalam konteks ini. Walaupun E. ganjaran.

seseorang murid yang hidup dalam sesebuah keluarga yang berpecah belah. tiada keyakinan diri biasanya jauh ketinggalan dalam pembelajaran. Selain itu. murid-murid mundur memerlukan pujian. Kesannya. dimarah dan sebagainya secara tidak langsung akan hilang keyakinan diri dan berasa malu untuk bergaul dan belajar bersama murid-murid yang lain. Murid yang mempunyai sikap agresif. Sebagai contohnya. mengabaikan anak dan sebagainya. penyakit dan keadaan fizikal yang lemah. terdapat murid yang bergaul dengan kumpulan yang suka melakukan perbuatan nakal. Dalam bidang muzik.yang tidak sesuai terhadap guru dan pelajaran. perhatian dan minat yang berkekalan dari guru atau pembimbingnya. pencapaian akedemik murid akan semakin merosot dan sesetengahnya kembali menjadi buta huruf. seseorang murid yang hidup dalam sesebuah keluarga yang harmoni dan bahagia akan menunjukkan sikap yang berbeza. hubungan yang regang antara ibu bapa dengan anak. Dalam pendekatan behaviourisme. bimbang. cemas. Ibu bapa murid ini biasanya tidak memberi perhatian kepada perkembangan kanak-kanak dan menyediakan persekitaran yang kondusif untuk membantu kanak-kanak belajar. faktor persekitaran mempengaruhi kemunduran murid sama ada di bandar atau di luar bandar. ibu bapa dan adik-beradik yang sering bergaduh. Akibatnya. Tanda dan tingkah laku ini menunjukkan bahawa cara penjagaan ibu bapa yang salah seperti terlalu memanjakan anak. Melalui pendekatan behaviorisme. kemunduran menunjukkan satu ciri atau sifat psikologi yang timbul dari personaliti hasil gabungan sifat yang diwarisi dan pengaruh persekitaran dalam proses perkembangan yang akhirnya mempengaruhi personaliti individu. Sebaliknya. guru berkenaan harus bersedia untuk menerima cabaran dan menghadapi pelbagai masalah kerana . pertolongan. Oleh itu. Guru tersebut bukan sahaja dapat menerima kekurangan murid malah mereka harus menyedari anak murid mereka bukan langsung tidak mempunyai kebolehan. persekitaran murid baik di sekolah ataupun di rumah harus diberi perhatian kerana perkembangan mereka dan persekitarannya adalah saling berkaitan. selalu didera. Pada hakikatnya. mereka akan hilang minat untuk belajar.

Untuk murid yang mempunyai bakat semula jadi. anak akan sentiasa berusaha untuk memajukan diri. Dalam proses mempelajari. .muzik tidak mudah untuk diajar. Mereka harus sedar muzik bukanlah sesuatu yang dapat diajar dan dikuasai oleh anak muridnya dalam sekelip mata tetapi ia memerlukan masa selama berbulan sehingga bertahun. Ibu bapa harus memberi perhatian kepada kanak-kanak. Untuk murid yang berminat dalam muzik. mereka hendaklah bersikap positif dan yakin pada kemampuan diri. Oleh itu. dorongan dan pujian yang bersesuaian harus diberi supaya anak yakin pada kebolehan diri. guru harus sedar akan kebolehan anak muridnya. teliti dan penyayang dalam mengajar anak muridnya. mereka harus biarkan anak untuk belajar jikalau mereka mampu membiayai kos yang tinggi itu tetapi bukannya menyekat mereka. mereka akan mengambil masa yang panjang untuk menguasainya. mereka harus mencuba sebelum putus asa. Seseorang guru muzik harus bersikap sabar. seseorang itu mesti mempunyai kecekalan yang kuat. Dengan itu. Dorongan dan pujian harus diberikan kepada murid untuk merangsang minat dan keyakinan mereka. Jikalau mereka mendapati anak mereka mempunyai bakat atau minat dalam bidang muzik. Ini akan mematahkan semangat dan keyakinan diri mereka. Cara pengajaran yang berlainan juga harus ditujukan kepada murid yang berbeza tahap. Selain itu. Latihan yang berterusan juga amat penting dalam bidang muzik. Di samping itu. mereka mungkin dapat menguasainya dalam jangka masa yang pendek manakala untuk murid yang lebih lembap.