KAEDAH STRUKTURAL PENGENALAN Bertitik tolak daripada anggapan bahawa bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yang

mengandungi pengalaman ,imaginasi dan emosi yang berkaitan antara satu sama lain. Berdasarkan kaedah struktural, karya sastera diajar melalui struktur bahan itu sendiri. Contohnya, cereka akan diajar berdasarkan strukturnya iaitu tema, plot, perwatakan dan sebagainya.

Kaedah Struktural melihat sesuatu berdasarkan struktur dan fungsi. Kaedah

ini cenderung

membicarakan elemen- elemen yang membina objek. Jika melihat rumah, pendekatan ini akan melihat unsur-unsur yang membangun rumah seperti bahan binaan yang munkin terdiri daripada jenis kayu, simen, gred batu bata, jenis atap, jendela, pintu dan fungsi ruang-ruang atau bahagian rumah tersebut. Karya sastera pula dinilai berdasarkan unsure fizikal seperti watak luar, teknik dan sebaginya yang membangun karya sastera itu dan fungsi-fungsi unsur tadi untuk menyampaikan isi ( tema dan persoalan) karya sastera.

SEJARAH KAEDAH STRUKTURAL Pendekatan Struktural berasaskan kepada idea struktur dalam teori Struktural. Teori Struktural berkembang luas pada dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure pengasas linguistik moden kepada kesusasteraan (Terry Eagleton,1983:106). Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman tersendiri dan peraturan-peraturannya yang sistematik (Charles E Bressler, 1999:89). Peraturan- peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyi- bunyi yang dikenalpasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk

bahasa. persoalan. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. nada. Aspek yang dikaji meliputi tema. pengajaran.1983:82-83). tema. perutusan. Secara umumnya. latar belakang. DEFINASI KAEDAH STRUKTURAL Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. gaya bahasa dan sudut pandangan. perwatakan. 1999:89).menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler. selain bahasa itu sendiri. Struktur sesebuah teks termasuklah tema. maka kaedah Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspekaspek struktur yang membina teks. latar dan sudut pandangan (Mana Sikana. plot.pendekatan struktural ialah pendekatan yang menekankan analisis karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. perwatakan.perkara dalaman (content) yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. Struktur ini adalah perkara. klimaks aksi memuncak. Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur. Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel. . teori Struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain. latar. cerpen dan drama. watak dan perwatakan. suasana. plot. Berdasarkan kepada pernyataan di atas.

bukannya terpisah. antaranya 1. iaitu melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan.CIRI-CIRI KAEDAH STRUKTURAL  Berasaskan kepada kritikan Sastera Moden • Bersifat induktif • Proses pembacaan yang rapi diperlukan semasa menggunakan kaedah ini • Penganalisaan akan mengakibatkan pemahaman. • penjelasan setiap unsur secara terperinci • pemahaman istilah sastera. makna istilah berkenaan dan contoh penggunaan istilah berkenaan. keseluruhan. PRINSIP KAEADAH STRUKTURAL Terdapat bebrapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik. dan penghayatan sastera dan memerlukan pembacaan yang rapi  Tujuan utama adalah untuk mengkaji sastera sebagai bahan pengajaran sastera sematamata.  Beberapa ciri kaedah analisis struktural adalah seperti yang berikut: • kajian secara induktif • pembacaan yang rapi • pemahaman pelajar terhadap setiap elemen sesebuah karya sastera dan hubungan setiap Elemen. .

tema kemiskinan terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan. plot kompleks dan tanpa plot.aspek di luar teks. stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks. drama. bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspek. hikayat. Teknik penceritaan seperti imbas muka dan imbas kembali. Jenis perbualan seperti diolog. 5. setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . Regulasi diri. maka terhasil daripada setentangan duaan PELAKSANAAN Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. makna terhasil daripada satu proses transformasi. pengajaran dan nilai.latar cerita seperti latar tempat. Perkaitan. 4. Binari oposisi. watak pipih. neutral. latar budaya.. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan yang sering dibahagikan kepada watak protagonist. Jenis plot seperti kronologi. Jika ingin melihat sesuatu unsur dengan lebih mendalam maka kaedah berfokus digunakan.2. tema . Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. latar peralatan. . monolog dan multilog. Tanpa perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui. dan latar waktu. antikrologi. Transformasi. watak bulat dan sebagainya. Isi karya sastera iaitu persoalan. Karya sastera seperti novel. 3. antagnis. plot mudah.

Guru memilih satu aspek dalam karya berkenaan contohnya perwatakan atau tema. 2. Sajak – ANAK LAUT Segar angin laut Mengembalkan rindunya pada Kolek Bagai buih terapung di air Menjaring sedikit rezeki Dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong dan . 2.Perincian yang lebih mendalam seperti definisi plot. Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak Anak Laut. Selepas itu guru pula membacanya dengan tekanan suara. Ujian topikal akan dibuat selepas berakhir pengajarannya Bersoal-jawab antara guru dan murid-murid Setiap soalan perlu perancangan terperinci supaya pendedahan para pelajar terhadap hal-hal yang ingin diperkenalkan dan untuk ditanggapi terlaksana secara meyakinkan Contoh P&P Kaedah Struktur Permulaan: 1. Aspek yang dipilih dikupas dengan lebih terperinci 3 .1 . jenis plot yang dimilik karya tersebut. hentian dan pernyataan perasaan yang betul. 4. urutan plot.

Apakah risiko yang terpaksa ditanggung anak laut ketika di lautan? 6. Mengapakah penyajak rindu pada kolek? 4. 8. Bagaimanakah keadaan watak yang cuba digambarkan oleh penyajak? 3. . Huraikan maksud baris ke 4 dan 5 rangkap kedua sajak itu. Soalan-soalan yang sesuai: 1.kaki udang yang bersimpati seperti kolek terdampar di pasir Menampakkan urat jalur-jalur tua Anak laut itu sudah dapat menerka Langkahnya hampir tiba Pada muara Pencipta Perkembangan: Guru mengemukakan soalan demi soalan yang dijawab oleh pelajar-pelajar satu persatu. Soalan-soalan daripada aspek gaya bahasa. atau unsur-unsur bahasa dalam puisi ini boleh juga disoal. Bagaimanakah keadaan anak laut itu sekarang? 7. Penutup 1. Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja untuk memastikan objektif tercapai. Mengapakah penyajak mengumpamakan koleknya bagai buih di lautan? 5. Apakah watak yang cuba ditonjolkan oleh penyajak? 2.

dan latar waktu. latar budaya.KESIMPULAN Kesimpulannya Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. perwatakan. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. aksi memuncak. suasana. Dari segi .latar cerita seperti latar tempat. latar belakang. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. hikayat. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. monolog dan multilog. tema. . Jenis perbualan seperti diolog. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan. drama. nada. Karya sastera seperti novel. klimaks. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. latar peralatan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful