KAEDAH STRUKTURAL PENGENALAN Bertitik tolak daripada anggapan bahawa bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yang

mengandungi pengalaman ,imaginasi dan emosi yang berkaitan antara satu sama lain. Berdasarkan kaedah struktural, karya sastera diajar melalui struktur bahan itu sendiri. Contohnya, cereka akan diajar berdasarkan strukturnya iaitu tema, plot, perwatakan dan sebagainya.

Kaedah Struktural melihat sesuatu berdasarkan struktur dan fungsi. Kaedah

ini cenderung

membicarakan elemen- elemen yang membina objek. Jika melihat rumah, pendekatan ini akan melihat unsur-unsur yang membangun rumah seperti bahan binaan yang munkin terdiri daripada jenis kayu, simen, gred batu bata, jenis atap, jendela, pintu dan fungsi ruang-ruang atau bahagian rumah tersebut. Karya sastera pula dinilai berdasarkan unsure fizikal seperti watak luar, teknik dan sebaginya yang membangun karya sastera itu dan fungsi-fungsi unsur tadi untuk menyampaikan isi ( tema dan persoalan) karya sastera.

SEJARAH KAEDAH STRUKTURAL Pendekatan Struktural berasaskan kepada idea struktur dalam teori Struktural. Teori Struktural berkembang luas pada dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure pengasas linguistik moden kepada kesusasteraan (Terry Eagleton,1983:106). Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman tersendiri dan peraturan-peraturannya yang sistematik (Charles E Bressler, 1999:89). Peraturan- peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyi- bunyi yang dikenalpasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk

perwatakan. selain bahasa itu sendiri. latar. pengajaran.pendekatan struktural ialah pendekatan yang menekankan analisis karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel. gaya bahasa dan sudut pandangan. plot. nada. perwatakan. . fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. plot.perkara dalaman (content) yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. klimaks aksi memuncak.1983:82-83). 1999:89). latar belakang. Struktur ini adalah perkara. Struktur sesebuah teks termasuklah tema. tema. maka kaedah Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspekaspek struktur yang membina teks. teori Struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain. bahasa. Berdasarkan kepada pernyataan di atas. watak dan perwatakan. cerpen dan drama. DEFINASI KAEDAH STRUKTURAL Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. persoalan. Aspek yang dikaji meliputi tema. perutusan.menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler. Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur. suasana. Secara umumnya. latar dan sudut pandangan (Mana Sikana.

• penjelasan setiap unsur secara terperinci • pemahaman istilah sastera. makna istilah berkenaan dan contoh penggunaan istilah berkenaan. .CIRI-CIRI KAEDAH STRUKTURAL  Berasaskan kepada kritikan Sastera Moden • Bersifat induktif • Proses pembacaan yang rapi diperlukan semasa menggunakan kaedah ini • Penganalisaan akan mengakibatkan pemahaman. dan penghayatan sastera dan memerlukan pembacaan yang rapi  Tujuan utama adalah untuk mengkaji sastera sebagai bahan pengajaran sastera sematamata. bukannya terpisah. keseluruhan. PRINSIP KAEADAH STRUKTURAL Terdapat bebrapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik. antaranya 1.  Beberapa ciri kaedah analisis struktural adalah seperti yang berikut: • kajian secara induktif • pembacaan yang rapi • pemahaman pelajar terhadap setiap elemen sesebuah karya sastera dan hubungan setiap Elemen. iaitu melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan.

Isi karya sastera iaitu persoalan. watak bulat dan sebagainya. 4. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . Teknik penceritaan seperti imbas muka dan imbas kembali.. plot kompleks dan tanpa plot. neutral.2. plot mudah. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. Binari oposisi. Transformasi. Karya sastera seperti novel. watak pipih. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan yang sering dibahagikan kepada watak protagonist.latar cerita seperti latar tempat. tema . dan latar waktu. Jika ingin melihat sesuatu unsur dengan lebih mendalam maka kaedah berfokus digunakan. makna terhasil daripada satu proses transformasi. latar budaya. Regulasi diri. monolog dan multilog. tema kemiskinan terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan. stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks. Jenis perbualan seperti diolog. Tanpa perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui. latar peralatan. hikayat. . antagnis. 3. 5. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. antikrologi. drama.aspek di luar teks. maka terhasil daripada setentangan duaan PELAKSANAAN Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. pengajaran dan nilai. Perkaitan. setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspek. Jenis plot seperti kronologi.

Perincian yang lebih mendalam seperti definisi plot. Aspek yang dipilih dikupas dengan lebih terperinci 3 . 4. hentian dan pernyataan perasaan yang betul.Guru memilih satu aspek dalam karya berkenaan contohnya perwatakan atau tema. 2. urutan plot. jenis plot yang dimilik karya tersebut. 2. Sajak – ANAK LAUT Segar angin laut Mengembalkan rindunya pada Kolek Bagai buih terapung di air Menjaring sedikit rezeki Dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong dan . Ujian topikal akan dibuat selepas berakhir pengajarannya Bersoal-jawab antara guru dan murid-murid Setiap soalan perlu perancangan terperinci supaya pendedahan para pelajar terhadap hal-hal yang ingin diperkenalkan dan untuk ditanggapi terlaksana secara meyakinkan Contoh P&P Kaedah Struktur Permulaan: 1.1 . Selepas itu guru pula membacanya dengan tekanan suara. Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak Anak Laut.

8. Bagaimanakah keadaan watak yang cuba digambarkan oleh penyajak? 3.kaki udang yang bersimpati seperti kolek terdampar di pasir Menampakkan urat jalur-jalur tua Anak laut itu sudah dapat menerka Langkahnya hampir tiba Pada muara Pencipta Perkembangan: Guru mengemukakan soalan demi soalan yang dijawab oleh pelajar-pelajar satu persatu. Mengapakah penyajak rindu pada kolek? 4. Soalan-soalan daripada aspek gaya bahasa. . Apakah risiko yang terpaksa ditanggung anak laut ketika di lautan? 6. Soalan-soalan yang sesuai: 1. Bagaimanakah keadaan anak laut itu sekarang? 7. Huraikan maksud baris ke 4 dan 5 rangkap kedua sajak itu. Penutup 1. Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja untuk memastikan objektif tercapai. Apakah watak yang cuba ditonjolkan oleh penyajak? 2. Mengapakah penyajak mengumpamakan koleknya bagai buih di lautan? 5. atau unsur-unsur bahasa dalam puisi ini boleh juga disoal.

tema. Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. monolog dan multilog. nada. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. Karya sastera seperti novel. aksi memuncak. drama. latar belakang. Dari segi . klimaks. suasana.KESIMPULAN Kesimpulannya Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. dan latar waktu. latar budaya. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan. perwatakan. hikayat. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi .latar cerita seperti latar tempat. Jenis perbualan seperti diolog. latar peralatan. . sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar.