KAEDAH STRUKTURAL PENGENALAN Bertitik tolak daripada anggapan bahawa bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yang

mengandungi pengalaman ,imaginasi dan emosi yang berkaitan antara satu sama lain. Berdasarkan kaedah struktural, karya sastera diajar melalui struktur bahan itu sendiri. Contohnya, cereka akan diajar berdasarkan strukturnya iaitu tema, plot, perwatakan dan sebagainya.

Kaedah Struktural melihat sesuatu berdasarkan struktur dan fungsi. Kaedah

ini cenderung

membicarakan elemen- elemen yang membina objek. Jika melihat rumah, pendekatan ini akan melihat unsur-unsur yang membangun rumah seperti bahan binaan yang munkin terdiri daripada jenis kayu, simen, gred batu bata, jenis atap, jendela, pintu dan fungsi ruang-ruang atau bahagian rumah tersebut. Karya sastera pula dinilai berdasarkan unsure fizikal seperti watak luar, teknik dan sebaginya yang membangun karya sastera itu dan fungsi-fungsi unsur tadi untuk menyampaikan isi ( tema dan persoalan) karya sastera.

SEJARAH KAEDAH STRUKTURAL Pendekatan Struktural berasaskan kepada idea struktur dalam teori Struktural. Teori Struktural berkembang luas pada dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure pengasas linguistik moden kepada kesusasteraan (Terry Eagleton,1983:106). Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman tersendiri dan peraturan-peraturannya yang sistematik (Charles E Bressler, 1999:89). Peraturan- peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyi- bunyi yang dikenalpasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk

teori Struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain. klimaks aksi memuncak. Struktur sesebuah teks termasuklah tema. plot. gaya bahasa dan sudut pandangan. nada.pendekatan struktural ialah pendekatan yang menekankan analisis karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya.menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler.perkara dalaman (content) yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. 1999:89). DEFINASI KAEDAH STRUKTURAL Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. suasana. selain bahasa itu sendiri. latar dan sudut pandangan (Mana Sikana. maka kaedah Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspekaspek struktur yang membina teks. watak dan perwatakan. perutusan. bahasa. persoalan.1983:82-83). latar. tema. plot. Secara umumnya. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. . perwatakan. Berdasarkan kepada pernyataan di atas. cerpen dan drama. Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel. latar belakang. Struktur ini adalah perkara. pengajaran. Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur. Aspek yang dikaji meliputi tema. perwatakan.

bukannya terpisah. iaitu melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan. .CIRI-CIRI KAEDAH STRUKTURAL  Berasaskan kepada kritikan Sastera Moden • Bersifat induktif • Proses pembacaan yang rapi diperlukan semasa menggunakan kaedah ini • Penganalisaan akan mengakibatkan pemahaman. dan penghayatan sastera dan memerlukan pembacaan yang rapi  Tujuan utama adalah untuk mengkaji sastera sebagai bahan pengajaran sastera sematamata. keseluruhan. antaranya 1. • penjelasan setiap unsur secara terperinci • pemahaman istilah sastera.  Beberapa ciri kaedah analisis struktural adalah seperti yang berikut: • kajian secara induktif • pembacaan yang rapi • pemahaman pelajar terhadap setiap elemen sesebuah karya sastera dan hubungan setiap Elemen. PRINSIP KAEADAH STRUKTURAL Terdapat bebrapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik. makna istilah berkenaan dan contoh penggunaan istilah berkenaan.

drama. watak bulat dan sebagainya. pengajaran dan nilai. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. monolog dan multilog.latar cerita seperti latar tempat. Karya sastera seperti novel. antagnis. tema kemiskinan terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan. maka terhasil daripada setentangan duaan PELAKSANAAN Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. watak pipih. Transformasi. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan yang sering dibahagikan kepada watak protagonist. plot mudah. 5. neutral.aspek di luar teks.. Isi karya sastera iaitu persoalan. setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. Jenis perbualan seperti diolog. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . dan latar waktu. antikrologi. 3. stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks. latar budaya. Jika ingin melihat sesuatu unsur dengan lebih mendalam maka kaedah berfokus digunakan. Regulasi diri. plot kompleks dan tanpa plot. latar peralatan. hikayat. Teknik penceritaan seperti imbas muka dan imbas kembali. Perkaitan.2. Tanpa perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui. Jenis plot seperti kronologi. bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspek. . makna terhasil daripada satu proses transformasi. Binari oposisi. tema . Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. 4.

hentian dan pernyataan perasaan yang betul. jenis plot yang dimilik karya tersebut. Ujian topikal akan dibuat selepas berakhir pengajarannya Bersoal-jawab antara guru dan murid-murid Setiap soalan perlu perancangan terperinci supaya pendedahan para pelajar terhadap hal-hal yang ingin diperkenalkan dan untuk ditanggapi terlaksana secara meyakinkan Contoh P&P Kaedah Struktur Permulaan: 1. 4.Perincian yang lebih mendalam seperti definisi plot. urutan plot.Guru memilih satu aspek dalam karya berkenaan contohnya perwatakan atau tema. Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak Anak Laut. 2.1 . Sajak – ANAK LAUT Segar angin laut Mengembalkan rindunya pada Kolek Bagai buih terapung di air Menjaring sedikit rezeki Dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong dan . Selepas itu guru pula membacanya dengan tekanan suara. Aspek yang dipilih dikupas dengan lebih terperinci 3 . 2.

8.kaki udang yang bersimpati seperti kolek terdampar di pasir Menampakkan urat jalur-jalur tua Anak laut itu sudah dapat menerka Langkahnya hampir tiba Pada muara Pencipta Perkembangan: Guru mengemukakan soalan demi soalan yang dijawab oleh pelajar-pelajar satu persatu. Apakah risiko yang terpaksa ditanggung anak laut ketika di lautan? 6. Soalan-soalan yang sesuai: 1. Bagaimanakah keadaan anak laut itu sekarang? 7. . Huraikan maksud baris ke 4 dan 5 rangkap kedua sajak itu. Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja untuk memastikan objektif tercapai. Penutup 1. atau unsur-unsur bahasa dalam puisi ini boleh juga disoal. Apakah watak yang cuba ditonjolkan oleh penyajak? 2. Bagaimanakah keadaan watak yang cuba digambarkan oleh penyajak? 3. Mengapakah penyajak rindu pada kolek? 4. Soalan-soalan daripada aspek gaya bahasa. Mengapakah penyajak mengumpamakan koleknya bagai buih di lautan? 5.

hikayat.latar cerita seperti latar tempat. Dari segi . suasana. latar peralatan.KESIMPULAN Kesimpulannya Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. latar budaya. latar belakang. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. Karya sastera seperti novel. aksi memuncak. perwatakan. . Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. dan latar waktu. klimaks. drama. Jenis perbualan seperti diolog. Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. nada. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . tema. monolog dan multilog. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful