KAEDAH STRUKTURAL PENGENALAN Bertitik tolak daripada anggapan bahawa bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yang

mengandungi pengalaman ,imaginasi dan emosi yang berkaitan antara satu sama lain. Berdasarkan kaedah struktural, karya sastera diajar melalui struktur bahan itu sendiri. Contohnya, cereka akan diajar berdasarkan strukturnya iaitu tema, plot, perwatakan dan sebagainya.

Kaedah Struktural melihat sesuatu berdasarkan struktur dan fungsi. Kaedah

ini cenderung

membicarakan elemen- elemen yang membina objek. Jika melihat rumah, pendekatan ini akan melihat unsur-unsur yang membangun rumah seperti bahan binaan yang munkin terdiri daripada jenis kayu, simen, gred batu bata, jenis atap, jendela, pintu dan fungsi ruang-ruang atau bahagian rumah tersebut. Karya sastera pula dinilai berdasarkan unsure fizikal seperti watak luar, teknik dan sebaginya yang membangun karya sastera itu dan fungsi-fungsi unsur tadi untuk menyampaikan isi ( tema dan persoalan) karya sastera.

SEJARAH KAEDAH STRUKTURAL Pendekatan Struktural berasaskan kepada idea struktur dalam teori Struktural. Teori Struktural berkembang luas pada dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure pengasas linguistik moden kepada kesusasteraan (Terry Eagleton,1983:106). Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman tersendiri dan peraturan-peraturannya yang sistematik (Charles E Bressler, 1999:89). Peraturan- peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyi- bunyi yang dikenalpasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk

Secara umumnya. pengajaran. plot. perwatakan. latar dan sudut pandangan (Mana Sikana. perwatakan. persoalan. Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur. Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel. DEFINASI KAEDAH STRUKTURAL Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. Berdasarkan kepada pernyataan di atas. klimaks aksi memuncak. cerpen dan drama. selain bahasa itu sendiri.pendekatan struktural ialah pendekatan yang menekankan analisis karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. 1999:89). maka kaedah Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspekaspek struktur yang membina teks. gaya bahasa dan sudut pandangan. suasana.1983:82-83). Struktur ini adalah perkara. Struktur sesebuah teks termasuklah tema. perutusan. teori Struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain. plot.perkara dalaman (content) yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. latar belakang. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. nada. watak dan perwatakan. bahasa.menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler. Aspek yang dikaji meliputi tema. . latar. tema.

keseluruhan. dan penghayatan sastera dan memerlukan pembacaan yang rapi  Tujuan utama adalah untuk mengkaji sastera sebagai bahan pengajaran sastera sematamata.  Beberapa ciri kaedah analisis struktural adalah seperti yang berikut: • kajian secara induktif • pembacaan yang rapi • pemahaman pelajar terhadap setiap elemen sesebuah karya sastera dan hubungan setiap Elemen. antaranya 1. .CIRI-CIRI KAEDAH STRUKTURAL  Berasaskan kepada kritikan Sastera Moden • Bersifat induktif • Proses pembacaan yang rapi diperlukan semasa menggunakan kaedah ini • Penganalisaan akan mengakibatkan pemahaman. bukannya terpisah. makna istilah berkenaan dan contoh penggunaan istilah berkenaan. iaitu melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan. • penjelasan setiap unsur secara terperinci • pemahaman istilah sastera. PRINSIP KAEADAH STRUKTURAL Terdapat bebrapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik.

Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . antikrologi. pengajaran dan nilai. latar budaya. plot mudah. watak pipih. makna terhasil daripada satu proses transformasi.. . watak bulat dan sebagainya.latar cerita seperti latar tempat. plot kompleks dan tanpa plot. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. 3. tema . Jenis plot seperti kronologi. monolog dan multilog. Binari oposisi. antagnis. bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspek. setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. Karya sastera seperti novel. latar peralatan. dan latar waktu. Transformasi. Perkaitan. Jika ingin melihat sesuatu unsur dengan lebih mendalam maka kaedah berfokus digunakan. tema kemiskinan terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan yang sering dibahagikan kepada watak protagonist. stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks. Tanpa perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui. Teknik penceritaan seperti imbas muka dan imbas kembali. drama. 4. Isi karya sastera iaitu persoalan. neutral. Jenis perbualan seperti diolog. hikayat. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar.2. Regulasi diri. 5.aspek di luar teks. maka terhasil daripada setentangan duaan PELAKSANAAN Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera.

Ujian topikal akan dibuat selepas berakhir pengajarannya Bersoal-jawab antara guru dan murid-murid Setiap soalan perlu perancangan terperinci supaya pendedahan para pelajar terhadap hal-hal yang ingin diperkenalkan dan untuk ditanggapi terlaksana secara meyakinkan Contoh P&P Kaedah Struktur Permulaan: 1. Sajak – ANAK LAUT Segar angin laut Mengembalkan rindunya pada Kolek Bagai buih terapung di air Menjaring sedikit rezeki Dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong dan . Selepas itu guru pula membacanya dengan tekanan suara. Aspek yang dipilih dikupas dengan lebih terperinci 3 .Perincian yang lebih mendalam seperti definisi plot. 4. hentian dan pernyataan perasaan yang betul. 2. Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak Anak Laut. urutan plot. jenis plot yang dimilik karya tersebut. 2.Guru memilih satu aspek dalam karya berkenaan contohnya perwatakan atau tema.1 .

Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja untuk memastikan objektif tercapai. Apakah watak yang cuba ditonjolkan oleh penyajak? 2. Apakah risiko yang terpaksa ditanggung anak laut ketika di lautan? 6. Mengapakah penyajak rindu pada kolek? 4. Mengapakah penyajak mengumpamakan koleknya bagai buih di lautan? 5. atau unsur-unsur bahasa dalam puisi ini boleh juga disoal. Penutup 1. Bagaimanakah keadaan watak yang cuba digambarkan oleh penyajak? 3. Bagaimanakah keadaan anak laut itu sekarang? 7. 8. . Soalan-soalan yang sesuai: 1. Soalan-soalan daripada aspek gaya bahasa.kaki udang yang bersimpati seperti kolek terdampar di pasir Menampakkan urat jalur-jalur tua Anak laut itu sudah dapat menerka Langkahnya hampir tiba Pada muara Pencipta Perkembangan: Guru mengemukakan soalan demi soalan yang dijawab oleh pelajar-pelajar satu persatu. Huraikan maksud baris ke 4 dan 5 rangkap kedua sajak itu.

Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . Jenis perbualan seperti diolog. tema.latar cerita seperti latar tempat. Karya sastera seperti novel. nada. dan latar waktu. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. klimaks. latar peralatan. suasana. monolog dan multilog.KESIMPULAN Kesimpulannya Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan. latar belakang. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. latar budaya. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. . drama. Dari segi . hikayat. aksi memuncak. perwatakan.