KAEDAH STRUKTURAL PENGENALAN Bertitik tolak daripada anggapan bahawa bahan sastera ialah penghasilan buah fikiran yang

mengandungi pengalaman ,imaginasi dan emosi yang berkaitan antara satu sama lain. Berdasarkan kaedah struktural, karya sastera diajar melalui struktur bahan itu sendiri. Contohnya, cereka akan diajar berdasarkan strukturnya iaitu tema, plot, perwatakan dan sebagainya.

Kaedah Struktural melihat sesuatu berdasarkan struktur dan fungsi. Kaedah

ini cenderung

membicarakan elemen- elemen yang membina objek. Jika melihat rumah, pendekatan ini akan melihat unsur-unsur yang membangun rumah seperti bahan binaan yang munkin terdiri daripada jenis kayu, simen, gred batu bata, jenis atap, jendela, pintu dan fungsi ruang-ruang atau bahagian rumah tersebut. Karya sastera pula dinilai berdasarkan unsure fizikal seperti watak luar, teknik dan sebaginya yang membangun karya sastera itu dan fungsi-fungsi unsur tadi untuk menyampaikan isi ( tema dan persoalan) karya sastera.

SEJARAH KAEDAH STRUKTURAL Pendekatan Struktural berasaskan kepada idea struktur dalam teori Struktural. Teori Struktural berkembang luas pada dekad 1960-an sebagai suatu usaha untuk menerapkan kaedah dan wawasan Ferdinand de Saussure pengasas linguistik moden kepada kesusasteraan (Terry Eagleton,1983:106). Saussure ialah seorang ahli falsafah Swiss (1857-1913) percaya bahawa bahasa mempunyai struktur dalaman tersendiri dan peraturan-peraturannya yang sistematik (Charles E Bressler, 1999:89). Peraturan- peraturan ini menguasai dan menggerakkan semua aspek bagi bahasa termasuk bunyi- bunyi yang dikenalpasti sangat bermakna, berbagai kombinasi bunyi yang membentuk perkataan dan bagaimana perkataan dikendalikan untuk

klimaks aksi memuncak. tema. Struktur ini adalah perkara. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. plot. perutusan. Struktur sesebuah teks termasuklah tema. cerpen dan drama. latar. plot. persoalan.menghasilkan hubungan yang bermakna dalam bahasa yang disediakan (Charles E Bressler. Struktur ini adalah yang sangat biasa bagi genre novel. Berdasarkan kepada pernyataan di atas. watak dan perwatakan. . 1999:89).pendekatan struktural ialah pendekatan yang menekankan analisis karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. selain bahasa itu sendiri. latar dan sudut pandangan (Mana Sikana. maka kaedah Struktural memberi tumpuan penelitian terhadap aspekaspek struktur yang membina teks. DEFINASI KAEDAH STRUKTURAL Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot.perkara dalaman (content) yang membentuk rangka dan membangunakan sesebuah teks. nada. perwatakan. perwatakan.1983:82-83). Pengkritik juga harus memahami dengan baik prinsip-prinsip teori Struktur jika ingin mengkritik teks kesusasteraan berasaskan idea struktur. teori Struktural ialah suatu percubaan untuk menerapkan teori linguistik kepada objek-objek dan kegiatan-kegiatan lain. pengajaran. latar belakang. suasana. gaya bahasa dan sudut pandangan. Aspek yang dikaji meliputi tema. Secara umumnya. bahasa.

CIRI-CIRI KAEDAH STRUKTURAL  Berasaskan kepada kritikan Sastera Moden • Bersifat induktif • Proses pembacaan yang rapi diperlukan semasa menggunakan kaedah ini • Penganalisaan akan mengakibatkan pemahaman. • penjelasan setiap unsur secara terperinci • pemahaman istilah sastera. dan penghayatan sastera dan memerlukan pembacaan yang rapi  Tujuan utama adalah untuk mengkaji sastera sebagai bahan pengajaran sastera sematamata. iaitu melihat perhubungan antara struktur secara keseluruhan. . antaranya 1.  Beberapa ciri kaedah analisis struktural adalah seperti yang berikut: • kajian secara induktif • pembacaan yang rapi • pemahaman pelajar terhadap setiap elemen sesebuah karya sastera dan hubungan setiap Elemen. PRINSIP KAEADAH STRUKTURAL Terdapat bebrapa prinsip teori yang patut difahami pengkritik. bukannya terpisah. keseluruhan. makna istilah berkenaan dan contoh penggunaan istilah berkenaan.

antagnis. antikrologi. latar budaya. 4. watak bulat dan sebagainya. Perkaitan. 5. plot kompleks dan tanpa plot. tema . tema kemiskinan terhasil kesan daripada perhubungan pemilihan bahasa dengan persoalan. . watak pipih. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan yang sering dibahagikan kepada watak protagonist. hikayat. Regulasi diri. Tanpa perkaitan ini tidak mungkin makna teks dapat ditemui. plot mudah. Isi karya sastera iaitu persoalan. Jenis plot seperti kronologi. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. dan latar waktu. Transformasi. Jika ingin melihat sesuatu unsur dengan lebih mendalam maka kaedah berfokus digunakan.2. Karya sastera seperti novel. monolog dan multilog. Jenis perbualan seperti diolog.. latar peralatan. Binari oposisi.aspek di luar teks. makna terhasil daripada satu proses transformasi. setiap satu stkrutur adalah berkait dengan sturktur yang lain. 3.latar cerita seperti latar tempat. neutral. bukannya akibat daripada pengaruh pengarang atau aspek. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. Teknik penceritaan seperti imbas muka dan imbas kembali. pengajaran dan nilai. stuktur bergerak dan berfungsi dalam lingkaran tekstual teks. maka terhasil daripada setentangan duaan PELAKSANAAN Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera. drama. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi .

jenis plot yang dimilik karya tersebut.Guru memilih satu aspek dalam karya berkenaan contohnya perwatakan atau tema. Sajak – ANAK LAUT Segar angin laut Mengembalkan rindunya pada Kolek Bagai buih terapung di air Menjaring sedikit rezeki Dan sisik ikan kulit ketam kepala sotong dan . hentian dan pernyataan perasaan yang betul. 2.Perincian yang lebih mendalam seperti definisi plot. urutan plot.1 . Aspek yang dipilih dikupas dengan lebih terperinci 3 . 2. Ujian topikal akan dibuat selepas berakhir pengajarannya Bersoal-jawab antara guru dan murid-murid Setiap soalan perlu perancangan terperinci supaya pendedahan para pelajar terhadap hal-hal yang ingin diperkenalkan dan untuk ditanggapi terlaksana secara meyakinkan Contoh P&P Kaedah Struktur Permulaan: 1. Seorang pelajar diminta mendeklamasikan sajak Anak Laut. 4. Selepas itu guru pula membacanya dengan tekanan suara.

8. Apakah risiko yang terpaksa ditanggung anak laut ketika di lautan? 6. atau unsur-unsur bahasa dalam puisi ini boleh juga disoal. Bagaimanakah keadaan watak yang cuba digambarkan oleh penyajak? 3. . Apakah watak yang cuba ditonjolkan oleh penyajak? 2. Murid menjawab soalan berdasarkan lembaran kerja untuk memastikan objektif tercapai.kaki udang yang bersimpati seperti kolek terdampar di pasir Menampakkan urat jalur-jalur tua Anak laut itu sudah dapat menerka Langkahnya hampir tiba Pada muara Pencipta Perkembangan: Guru mengemukakan soalan demi soalan yang dijawab oleh pelajar-pelajar satu persatu. Soalan-soalan yang sesuai: 1. Huraikan maksud baris ke 4 dan 5 rangkap kedua sajak itu. Penutup 1. Mengapakah penyajak mengumpamakan koleknya bagai buih di lautan? 5. Soalan-soalan daripada aspek gaya bahasa. Bagaimanakah keadaan anak laut itu sekarang? 7. Mengapakah penyajak rindu pada kolek? 4.

KESIMPULAN Kesimpulannya Kaedah struktural memberi tumpuan kepada sesuatu hasil sastera berdasarkan plot. Jenis sudut pandangan pencerita yang terbahagi . . tema. aksi memuncak. latar peralatan. perwatakan. hikayat. monolog dan multilog. fokus dan mood Kaeadah ini menegaskan pencerakinan karya sastera dari sudut pembinaan atau struktur karya. latar belakang. Karya sastera seperti novel. dan latar waktu. Dari segi . klimaks.latar cerita seperti latar tempat. sudut pandangan watak dan sudut pandangan pandangan bawah sedar. nada. Kaedah ini melihat semua unsur yang terdapat dalam karya sastera namun tidak begitu mendalam dari segi jankauan penjelesanya. Jenis perbualan seperti diolog. latar budaya. drama. suasana. cerita rakyat dan cerpen diajarkan melalui pembicaraan tentang elemen-elemen seperti watak dan perwatakan. Pengajaran sastera melalui kaeadah ini bermaksud mengajar elemen-eleman yang membangun karya sastera.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful