Thursday, April 8, 2010 HBPE1103 : PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 2 Topik 5 : Penilaian Dan Pengukuran Dalam Pendidikan Jasmani Soalan

1 a) Definisikan pengukuran dalam Pendidikan Jasmani? b) Terdapat 2 aspek penting dalam penilaian Pendidikan Jasmani, huraikan? c) Cirikan dan beri contoh Penilaian Formatif. d) Kecergasan yang berkait dengan perlakuan motor terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai kesan dalam proses menghasilkan perlakuan yang bermutu. Huraikan mana-mana 3 komponennya tersebut? e) Cirikan elemen afektif dalam penilaian? Jawapan 1 a) Pengukuran merupakan suatu kaedah pemerolehan keputusan bersifat kuantitatif atau angka. Apabila guru melaksanakan satu-satu pengukuran, keputusan pengukuran perlu ditafsirkan dengan bentuk keputusan yang bermakna. Contoh : Semasa mengukur tahap kecergasan murid, anugerah emas diberi bagi pencapaian satu-satu komponen pengukuran tersebut. b) Seseorang guru Pendidikan Jasmani akan terlibat dalam penilaian pencapaian setiap murid dengan menggunakan pelbagai jenis ujian. Pemilihan ujian yang tidak bersesuaian dengan objektif menunjukkan sikap guru yang tidak bertanggungjawab. Sebelum guru memilih satu-satu jenis ujian guru perlu mengetahui dan memikirkan 2 aspek penting dalam penilaian Pendidikan Jasmani iaitu : · Sama ada menggunakan jenis penilaian ujian berasaskan kriteria atau ujian berasaskan norma · Mengetahui apakah kriteria utama yang memastikan kebolehpercayaan dan kesahan terhadap ujian c) Penilaian dalam Pendidikan Jasmani yang biasa digunakan di peringkat sekolah dibahagikan kepada 2 bentuk iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. Penilaian Formatif Ia dijalankan sepanjang tahun persekolahan, digunakan bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran yang telah dilalui pelajar. Ia dapat membantu guru membimbing pelajar yang agak ketinggalan bagi mempertingkatkan kemajuannya secara tersusun. Melalui penilaian ini guru mengetahui sama ada objektif telah tercapai atau tidak. Contoh a Apabila kemahiran tendangan asas bola sepak diajar, ujian semula perlu dilakukan bagi mengetahui tahap penguasaan murid sebelum guru beralih kepada kemahiran seterusnya. Jika keputusan yang diterima sebaliknya guru boleh menambah latih tubi kemahiran atau memodifasikan cara latihan. Contoh b Ujian secara lisan bagi melihat kefahaman murid, barulah guru memindahkan topic pengajaran.

koordinasi. Isi kandungan yang menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat bekerjasama. Soalan 2 a) Nyatakan tujuan utama penilaian dalam Pendidikan Jasmani? b) Ciri ujian berasaskan norma c) Cirikan dan beri contoh Penilaian Sumatif. Kepantasan berkait rapat dengan kekuatan otot dan masa tindak balas. Cara-cara merangkumi : · Pemerhatian tingkah laku pelajar semasa beraktiviti · Mendengar komen mereka · Pelajar mengisi borang soal selidik Alat penilaian yang digunakan: · Senarai semak. kuasa. semangat kesukanan merupakan asas penting dalam Pendidikan Jasmani. Komponen tersebut meliputi kepantasan. mematuhi peraturan. · Ketangkasan Merupakan kebolehan melakukan pergerakan yang berulang-ulang kearah yang berbeza-beza dengan pantas dan efisien. · Kepantasan Merupakan kemampuan seseorang individu melakukan pergerakan pantas dalam tempoh yang singkat. ketangkasan. pemerhatian dan tingkah laku pelajar · Rekod-rekod anekdot · Temuduga · Soal selidik aneka pilihan · Skala pemerhatian Perkembangan afektif murid adalah salah satu domain yang membentuk nilai pendidikan di dalam Pendidikan Jasmani. Ia bermaksud mengukur pencapaian pelajar dari segi sikap dan nilai yang boleh didapati melalui pungutan data dari pelbagai cara. Kaedah ‘side-step’ biasa digunakan dalam permainan ragbi apabila pemain menukar arah secara tiba-tiba sambil membawa bola bagi mengelirukan pasukan lawan. Agak sukar mengukur tahap nilai-nilai murni pada pelajar kerana ia bersifat subjektif. disiplin. d) Cirikan elemen kognitif dalam penilaian? Jawapan 2 a) Tujuan utama penilaian Pendidikan Jasmani · Menentukan aras kemampuan murid · Tumpuan kepada murid . Contoh pukulan yang kencang dalam fasa pukulan badminton.d) Kecergasan yang berkait dengan perlakuan motor terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai kesan dalam proses menghasilkan perlakuan yang bermutu. imbangan dan masa tindak balas. · Kuasa Adalah kemampuan otot menghasilkan daya atau pergerakan yang mendadak dalam tempoh singkat. Namun guru perlu meneruskan usaha penerapan nilai agar perkembangan afektif dan sosial ke atas pelajar adalah seiring dengan matlamat Pendidikan Jasmani. e) Elemen Afektif termasuk salah satu elemen yang diukur dalam Pendidikan Jasmani. Seseorang pemain yang tangkas berupaya melakukan penukaran posisinya ketika mengawal imbangan bola.

Iaitu apabila sesuatu bab dilaksanakan pengajaran dan pembelajarannya.· · · · Merangsang dan memotivasikan murid Menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Membantu pendokumentasian dan penyelidikan Menentukan kumpulan murid berasaskan kebolehan b) Ujian Berasaskan Norma digunakan apabila guru mahu mentafsir kemajuan prestasi dalam satu-satu ujian. mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknikteknik yang diajar. Nyatakan kategorinya. Perbandingan ini boleh menentukan gred yang diperolehi oleh murid dalam satu-satu ujian. e) Definisikan Rancangan Kerja Tahunan. b) Pengalaman Pendidikan Jasmani merangkumi tiga aspek penting. d) Elemen Kognitif yang diukur dalam Pendidikan Jasmani merujuk kepada tahap kefahaman dan pengetahuan murid dalam kesemua topik Pendidikan Jasmani. Norma dalam Pendidikan Jasmani sering dikaitkan dalam pengukuran berat. Permainan akan dipantau dan guru boleh memberikan gred kepada setiap murid sama ada ‘baik’. Ujian rujukan kriteria dan rujukan norma sering digunakan dalam Penilaian Sumatif. kefahaman dan tahap pengetahuan boleh dijadikan kayu pengukur kepada komponen kognitif. Aspek ini melibatkan beberapa faktor yang asas. penilaian dilakukan pada akhir penggal persekolahan. d) Motor melibatkan aspek perihal kualiti pergerakan individu di mana perlakuan adalah mencapai tahap berkemahiran. c) Penilaian Sumatif sering digunakan pada peringkat akhir sesuatu bab pengajaran. Markah yang diperolehi murid menentukan tahap kemahiran dan penguasaan murid. Ia berupaya membandingkan keputusan di kalangan murid dalam satu darjah atau pun kumpulan. Kuiz dan soal jawab lisan juga dapat membantu menguji tahap pengetahuan dan kefahaman murid. Kategorikan. Contoh b Guru mengadakan penilaian bertulis bagi menguji kefahaman murid pada akhir penggal dengan pelbagai soalan objektif yang meliputi semua bab pengajaran. Murid diuji dari aspek kefahaman dan pengetahuan ketika sedang melaksanakan sesuatu bidang kemahiran. Nyatakan. ‘sederhana’ atau ‘lemah’. Contoh a Di akhir pengajaran kemahiran sukan hoki. Jawapan 1 a) Pembangunan fizikal . c) Nyatakan kemahiran berfikir yang selalu diserapkan dalam mengajar Pendidikan Jasmani. tinggi. guru mengadakan satu perlawanan hoki bagi menilai kemampuan penguasaan murid. Tujuan utama untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian murid bagi satu-satu kelas atau kumpulan. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir. umur dan aras gred. Penilaian yang digunakan berbentuk pemarkahan yang mengutamakan aras gred atau diberikan pangkat kepada pencapaian yang dikuasai. Apabila murid mula mempraktikkan sesuatu kemahiran. Topik 6 : Tafsiran Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Soalan 1 a) Pendidikan Jasmani berlandaskan kepada tiga kategori pembangunan.

Rancangan Kerja Tahunan yang baik dan berfungsi membenarkan seseorang guru mengubahsuaikan pelajarannya apabila perlu. b) Nyatakan elemen-elemen pembangunan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran c) Program Pendidikan Jasmani adalah program pendidikan yang berobjektifkan……Nyatakan? d) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran? e) Huraikan garis panduan yang digunakan dalam menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani. bagi memastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya. Ia menjadi panduan guru menyediakan pelajarannya. sikap yang positif. menolak.Pembangunan motor Pembangunan kognitif Pembangunan sosial. membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan . kecergasan. pengekalan aktiviti dan jernal pemakanan yang berkaitan dengan kesihatan · Kajian Sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya · Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur. alat dan rakan Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku c) Membuat kategori Menerangkan sebab Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Mencipta metafora Mencipta definisi d) Imej tubuh Kawalan objek Orientasi ruang (spatial) Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor Perkembangan kemahiran Kecergasan e) Rancangan Kerja Tahunan merupakan rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru. Jawapan 2 a) Contoh kesepaduan · Bahasa – penulisan mengenai sukan. Soalan 2 a) Berikan contoh kesepaduan matapelajaran lain dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. emosi dan afektif b) Penglibatan murid secara aktif dan selamat Interaksi yang kreatif dengan bahan. kerana rancangan ini tidak semestinya diikuti sepenuhnya di sepanjang tahun persekolahan.

b) Pengalaman Pendidikan Jasmani merangkumi tiga aspek penting.· Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan. Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti juga perlu difikirkan. Catatan yang dibuat dalam ruangan secara teratur di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan Topik 6 : Tafsiran Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Soalan 1 a) Pendidikan Jasmani berlandaskan kepada tiga kategori pembangunan. Nyatakan kategorinya. afektif dan psikomotor d) Saiz kelas Peralatan Kemudahan e) Garis panduan semasa menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani: · Penyelarasan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun RKT dibahagi kepada penggal persekolahan. Guru hendaklah memilih kegiatan yang lengkap contohnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan. objektif mata pelajaran hendaklah difahami terlebih dahulu · Kemudahan Pendidikan Jasmani Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang yang berhampiran dengan sekolah. Nyatakan. masa yang diperuntukkan akan mempengaruhi pilihan kegiatan . otot. jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani . . · Objektif Sebelum seseorang guru dapat merangka RKT. · Keperibadian murid-murid Latar belakang murid – pengetahuan dan tahap kemahiran murid Kesediaan murid – rancangan perlu sesuai dengan umur dan kemampuan murid · Keperincian RKT bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancang. tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia · Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia · Lukisan – melukis pelbagai simetri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia b) Sikap Apresiasi Nilai c) Perkembangan kognitif.

c) Nyatakan kemahiran berfikir yang selalu diserapkan dalam mengajar Pendidikan Jasmani. emosi dan afektif b) Penglibatan murid secara aktif dan selamat Interaksi yang kreatif dengan bahan. kerana rancangan ini tidak semestinya diikuti sepenuhnya di sepanjang tahun persekolahan. e) Definisikan Rancangan Kerja Tahunan. alat dan rakan Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku c) Membuat kategori Menerangkan sebab Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Mencipta metafora Mencipta definisi d) Imej tubuh Kawalan objek Orientasi ruang (spatial) Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor Perkembangan kemahiran Kecergasan e) Rancangan Kerja Tahunan merupakan rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru. Aspek ini melibatkan beberapa faktor yang asas. d) Motor melibatkan aspek perihal kualiti pergerakan individu di mana perlakuan adalah mencapai tahap berkemahiran. Soalan 2 a) Berikan contoh kesepaduan matapelajaran lain dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Jawapan 2 a) Contoh kesepaduan . Ia menjadi panduan guru menyediakan pelajarannya. Kategorikan. Rancangan Kerja Tahunan yang baik dan berfungsi membenarkan seseorang guru mengubahsuaikan pelajarannya apabila perlu. bagi memastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya. Jawapan 1 a) Pembangunan fizikal Pembangunan motor Pembangunan kognitif Pembangunan sosial. b) Nyatakan elemen-elemen pembangunan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran c) Program Pendidikan Jasmani adalah program pendidikan yang berobjektifkan……Nyatakan? d) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran? e) Huraikan garis panduan yang digunakan dalam menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani.

afektif dan psikomotor d) Saiz kelas Peralatan Kemudahan e) Garis panduan semasa menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani: · Penyelarasan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun RKT dibahagi kepada penggal persekolahan. · Keperibadian murid-murid Latar belakang murid – pengetahuan dan tahap kemahiran murid Kesediaan murid – rancangan perlu sesuai dengan umur dan kemampuan murid . masa yang diperuntukkan akan mempengaruhi pilihan kegiatan . otot. tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia · Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia · Lukisan – melukis pelbagai simetri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia b) Sikap Apresiasi Nilai c) Perkembangan kognitif. Guru hendaklah memilih kegiatan yang lengkap contohnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan. kecergasan. membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan · Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan. Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti juga perlu difikirkan. · Objektif Sebelum seseorang guru dapat merangka RKT. objektif mata pelajaran hendaklah difahami terlebih dahulu · Kemudahan Pendidikan Jasmani Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang yang berhampiran dengan sekolah. jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani . menolak.· Bahasa – penulisan mengenai sukan. pengekalan aktiviti dan jernal pemakanan yang berkaitan dengan kesihatan · Kajian Sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya · Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur. sikap yang positif.

Catatan yang dibuat dalam ruangan secara teratur di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan .· Keperincian RKT bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancang.