Thursday, April 8, 2010 HBPE1103 : PENGENALAN PENDIDIKAN JASMANI 2 Topik 5 : Penilaian Dan Pengukuran Dalam Pendidikan Jasmani Soalan

1 a) Definisikan pengukuran dalam Pendidikan Jasmani? b) Terdapat 2 aspek penting dalam penilaian Pendidikan Jasmani, huraikan? c) Cirikan dan beri contoh Penilaian Formatif. d) Kecergasan yang berkait dengan perlakuan motor terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai kesan dalam proses menghasilkan perlakuan yang bermutu. Huraikan mana-mana 3 komponennya tersebut? e) Cirikan elemen afektif dalam penilaian? Jawapan 1 a) Pengukuran merupakan suatu kaedah pemerolehan keputusan bersifat kuantitatif atau angka. Apabila guru melaksanakan satu-satu pengukuran, keputusan pengukuran perlu ditafsirkan dengan bentuk keputusan yang bermakna. Contoh : Semasa mengukur tahap kecergasan murid, anugerah emas diberi bagi pencapaian satu-satu komponen pengukuran tersebut. b) Seseorang guru Pendidikan Jasmani akan terlibat dalam penilaian pencapaian setiap murid dengan menggunakan pelbagai jenis ujian. Pemilihan ujian yang tidak bersesuaian dengan objektif menunjukkan sikap guru yang tidak bertanggungjawab. Sebelum guru memilih satu-satu jenis ujian guru perlu mengetahui dan memikirkan 2 aspek penting dalam penilaian Pendidikan Jasmani iaitu : · Sama ada menggunakan jenis penilaian ujian berasaskan kriteria atau ujian berasaskan norma · Mengetahui apakah kriteria utama yang memastikan kebolehpercayaan dan kesahan terhadap ujian c) Penilaian dalam Pendidikan Jasmani yang biasa digunakan di peringkat sekolah dibahagikan kepada 2 bentuk iaitu Penilaian Formatif dan Penilaian Sumatif. Penilaian Formatif Ia dijalankan sepanjang tahun persekolahan, digunakan bagi mengenalpasti perkembangan pembelajaran yang telah dilalui pelajar. Ia dapat membantu guru membimbing pelajar yang agak ketinggalan bagi mempertingkatkan kemajuannya secara tersusun. Melalui penilaian ini guru mengetahui sama ada objektif telah tercapai atau tidak. Contoh a Apabila kemahiran tendangan asas bola sepak diajar, ujian semula perlu dilakukan bagi mengetahui tahap penguasaan murid sebelum guru beralih kepada kemahiran seterusnya. Jika keputusan yang diterima sebaliknya guru boleh menambah latih tubi kemahiran atau memodifasikan cara latihan. Contoh b Ujian secara lisan bagi melihat kefahaman murid, barulah guru memindahkan topic pengajaran.

Namun guru perlu meneruskan usaha penerapan nilai agar perkembangan afektif dan sosial ke atas pelajar adalah seiring dengan matlamat Pendidikan Jasmani. · Ketangkasan Merupakan kebolehan melakukan pergerakan yang berulang-ulang kearah yang berbeza-beza dengan pantas dan efisien.d) Kecergasan yang berkait dengan perlakuan motor terdiri dari komponen-komponen yang mempunyai kesan dalam proses menghasilkan perlakuan yang bermutu. Isi kandungan yang menerapkan nilai-nilai murni seperti semangat bekerjasama. imbangan dan masa tindak balas. pemerhatian dan tingkah laku pelajar · Rekod-rekod anekdot · Temuduga · Soal selidik aneka pilihan · Skala pemerhatian Perkembangan afektif murid adalah salah satu domain yang membentuk nilai pendidikan di dalam Pendidikan Jasmani. Soalan 2 a) Nyatakan tujuan utama penilaian dalam Pendidikan Jasmani? b) Ciri ujian berasaskan norma c) Cirikan dan beri contoh Penilaian Sumatif. koordinasi. ketangkasan. d) Cirikan elemen kognitif dalam penilaian? Jawapan 2 a) Tujuan utama penilaian Pendidikan Jasmani · Menentukan aras kemampuan murid · Tumpuan kepada murid . disiplin. semangat kesukanan merupakan asas penting dalam Pendidikan Jasmani. Cara-cara merangkumi : · Pemerhatian tingkah laku pelajar semasa beraktiviti · Mendengar komen mereka · Pelajar mengisi borang soal selidik Alat penilaian yang digunakan: · Senarai semak. Contoh pukulan yang kencang dalam fasa pukulan badminton. e) Elemen Afektif termasuk salah satu elemen yang diukur dalam Pendidikan Jasmani. mematuhi peraturan. Ia bermaksud mengukur pencapaian pelajar dari segi sikap dan nilai yang boleh didapati melalui pungutan data dari pelbagai cara. Komponen tersebut meliputi kepantasan. Kepantasan berkait rapat dengan kekuatan otot dan masa tindak balas. · Kuasa Adalah kemampuan otot menghasilkan daya atau pergerakan yang mendadak dalam tempoh singkat. Agak sukar mengukur tahap nilai-nilai murni pada pelajar kerana ia bersifat subjektif. · Kepantasan Merupakan kemampuan seseorang individu melakukan pergerakan pantas dalam tempoh yang singkat. Seseorang pemain yang tangkas berupaya melakukan penukaran posisinya ketika mengawal imbangan bola. Kaedah ‘side-step’ biasa digunakan dalam permainan ragbi apabila pemain menukar arah secara tiba-tiba sambil membawa bola bagi mengelirukan pasukan lawan. kuasa.

‘sederhana’ atau ‘lemah’. umur dan aras gred. c) Penilaian Sumatif sering digunakan pada peringkat akhir sesuatu bab pengajaran. Perbandingan ini boleh menentukan gred yang diperolehi oleh murid dalam satu-satu ujian. Murid diuji dari aspek kefahaman dan pengetahuan ketika sedang melaksanakan sesuatu bidang kemahiran. Murid juga perlu diterap dan dilatih untuk mentafsir. Contoh a Di akhir pengajaran kemahiran sukan hoki. Jawapan 1 a) Pembangunan fizikal .· · · · Merangsang dan memotivasikan murid Menilai keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Membantu pendokumentasian dan penyelidikan Menentukan kumpulan murid berasaskan kebolehan b) Ujian Berasaskan Norma digunakan apabila guru mahu mentafsir kemajuan prestasi dalam satu-satu ujian. penilaian dilakukan pada akhir penggal persekolahan. Topik 6 : Tafsiran Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Soalan 1 a) Pendidikan Jasmani berlandaskan kepada tiga kategori pembangunan. d) Elemen Kognitif yang diukur dalam Pendidikan Jasmani merujuk kepada tahap kefahaman dan pengetahuan murid dalam kesemua topik Pendidikan Jasmani. Nyatakan. Apabila murid mula mempraktikkan sesuatu kemahiran. d) Motor melibatkan aspek perihal kualiti pergerakan individu di mana perlakuan adalah mencapai tahap berkemahiran. Permainan akan dipantau dan guru boleh memberikan gred kepada setiap murid sama ada ‘baik’. Penilaian yang digunakan berbentuk pemarkahan yang mengutamakan aras gred atau diberikan pangkat kepada pencapaian yang dikuasai. tinggi. Ujian rujukan kriteria dan rujukan norma sering digunakan dalam Penilaian Sumatif. e) Definisikan Rancangan Kerja Tahunan. Aspek ini melibatkan beberapa faktor yang asas. guru mengadakan satu perlawanan hoki bagi menilai kemampuan penguasaan murid. b) Pengalaman Pendidikan Jasmani merangkumi tiga aspek penting. Kuiz dan soal jawab lisan juga dapat membantu menguji tahap pengetahuan dan kefahaman murid. Norma dalam Pendidikan Jasmani sering dikaitkan dalam pengukuran berat. Tujuan utama untuk mengetahui tahap penguasaan dan pencapaian murid bagi satu-satu kelas atau kumpulan. Ia berupaya membandingkan keputusan di kalangan murid dalam satu darjah atau pun kumpulan. Markah yang diperolehi murid menentukan tahap kemahiran dan penguasaan murid. Nyatakan kategorinya. mengguna dan melaksanakan kemahiran berdasarkan teknikteknik yang diajar. Contoh b Guru mengadakan penilaian bertulis bagi menguji kefahaman murid pada akhir penggal dengan pelbagai soalan objektif yang meliputi semua bab pengajaran. c) Nyatakan kemahiran berfikir yang selalu diserapkan dalam mengajar Pendidikan Jasmani. Iaitu apabila sesuatu bab dilaksanakan pengajaran dan pembelajarannya. kefahaman dan tahap pengetahuan boleh dijadikan kayu pengukur kepada komponen kognitif. Kategorikan.

kecergasan. alat dan rakan Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku c) Membuat kategori Menerangkan sebab Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Mencipta metafora Mencipta definisi d) Imej tubuh Kawalan objek Orientasi ruang (spatial) Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor Perkembangan kemahiran Kecergasan e) Rancangan Kerja Tahunan merupakan rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru. Jawapan 2 a) Contoh kesepaduan · Bahasa – penulisan mengenai sukan. menolak.Pembangunan motor Pembangunan kognitif Pembangunan sosial. Rancangan Kerja Tahunan yang baik dan berfungsi membenarkan seseorang guru mengubahsuaikan pelajarannya apabila perlu. kerana rancangan ini tidak semestinya diikuti sepenuhnya di sepanjang tahun persekolahan. b) Nyatakan elemen-elemen pembangunan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran c) Program Pendidikan Jasmani adalah program pendidikan yang berobjektifkan……Nyatakan? d) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran? e) Huraikan garis panduan yang digunakan dalam menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani. sikap yang positif. Soalan 2 a) Berikan contoh kesepaduan matapelajaran lain dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. Ia menjadi panduan guru menyediakan pelajarannya. bagi memastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya. pengekalan aktiviti dan jernal pemakanan yang berkaitan dengan kesihatan · Kajian Sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya · Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur. membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan . emosi dan afektif b) Penglibatan murid secara aktif dan selamat Interaksi yang kreatif dengan bahan.

Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti juga perlu difikirkan. otot. objektif mata pelajaran hendaklah difahami terlebih dahulu · Kemudahan Pendidikan Jasmani Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang yang berhampiran dengan sekolah.· Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan. jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani . afektif dan psikomotor d) Saiz kelas Peralatan Kemudahan e) Garis panduan semasa menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani: · Penyelarasan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun RKT dibahagi kepada penggal persekolahan. · Keperibadian murid-murid Latar belakang murid – pengetahuan dan tahap kemahiran murid Kesediaan murid – rancangan perlu sesuai dengan umur dan kemampuan murid · Keperincian RKT bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancang. Guru hendaklah memilih kegiatan yang lengkap contohnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan. Nyatakan. tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia · Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia · Lukisan – melukis pelbagai simetri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia b) Sikap Apresiasi Nilai c) Perkembangan kognitif. Catatan yang dibuat dalam ruangan secara teratur di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan Topik 6 : Tafsiran Sukatan Pelajaran Pendidikan Jasmani Soalan 1 a) Pendidikan Jasmani berlandaskan kepada tiga kategori pembangunan. . Nyatakan kategorinya. · Objektif Sebelum seseorang guru dapat merangka RKT. masa yang diperuntukkan akan mempengaruhi pilihan kegiatan . b) Pengalaman Pendidikan Jasmani merangkumi tiga aspek penting.

Kategorikan. emosi dan afektif b) Penglibatan murid secara aktif dan selamat Interaksi yang kreatif dengan bahan. Aspek ini melibatkan beberapa faktor yang asas. alat dan rakan Penyimpanan rekod kegiatan murid sebagai bukti bahawa pembelajaran telah berlaku c) Membuat kategori Menerangkan sebab Mengusul periksa andaian Membuat ramalan Mencipta metafora Mencipta definisi d) Imej tubuh Kawalan objek Orientasi ruang (spatial) Kemahiran lokomotor dan bukan lokomotor Perkembangan kemahiran Kecergasan e) Rancangan Kerja Tahunan merupakan rancangan untuk melaksanakan sukatan pelajaran secara terperinci mengikut keperluan kelas yang diajar oleh seseorang guru. bagi memastikan pengajar tidak tersasar dari objektif asalnya. Jawapan 1 a) Pembangunan fizikal Pembangunan motor Pembangunan kognitif Pembangunan sosial.c) Nyatakan kemahiran berfikir yang selalu diserapkan dalam mengajar Pendidikan Jasmani. Ia menjadi panduan guru menyediakan pelajarannya. kerana rancangan ini tidak semestinya diikuti sepenuhnya di sepanjang tahun persekolahan. Soalan 2 a) Berikan contoh kesepaduan matapelajaran lain dalam mata pelajaran Pendidikan Jasmani. b) Nyatakan elemen-elemen pembangunan afektif dalam pengajaran dan pembelajaran c) Program Pendidikan Jasmani adalah program pendidikan yang berobjektifkan……Nyatakan? d) Nyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persekitaran pengajaran? e) Huraikan garis panduan yang digunakan dalam menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani. Jawapan 2 a) Contoh kesepaduan . d) Motor melibatkan aspek perihal kualiti pergerakan individu di mana perlakuan adalah mencapai tahap berkemahiran. Rancangan Kerja Tahunan yang baik dan berfungsi membenarkan seseorang guru mengubahsuaikan pelajarannya apabila perlu. e) Definisikan Rancangan Kerja Tahunan.

kecergasan. menolak. membahagi dan mendarab di dalam mendapatkan sesuatu keputusan · Sains – pendedahan kepada konsep pergerakan.· Bahasa – penulisan mengenai sukan. · Objektif Sebelum seseorang guru dapat merangka RKT. afektif dan psikomotor d) Saiz kelas Peralatan Kemudahan e) Garis panduan semasa menyediakan Rancangan Kerja Tahunan Pendidikan Jasmani: · Penyelarasan Rancangan Kerja Tahunan (RKT) perlu dirancang secara menyeluruh dan bersinambungan walaupun RKT dibahagi kepada penggal persekolahan. pengekalan aktiviti dan jernal pemakanan yang berkaitan dengan kesihatan · Kajian Sosial – perkaitan sukan dengan sejarah dan permainan daripada pelbagai sosio budaya · Matematik – pengiraan markah di dalam sukan iaitu mencampur. Guru hendaklah memilih kegiatan yang lengkap contohnya kegiatan yang menunjukkan sifat ansur maju dan kesinambungan. objektif mata pelajaran hendaklah difahami terlebih dahulu · Kemudahan Pendidikan Jasmani Kemudahan seperti padang atau kawasan lapang yang berhampiran dengan sekolah. Kemungkinan menggunakan peralatan reka ganti juga perlu difikirkan. sikap yang positif. tuas dan fungsi-fungsi tubuh manusia · Muzik – penghasilan bunyi yang bersesuaian untuk pergerakan manusia · Lukisan – melukis pelbagai simetri dan bentuk yang dapat dilakukan oleh badan manusia semasa melakukan aktiviti serta melabel tubuh manusia b) Sikap Apresiasi Nilai c) Perkembangan kognitif. otot. · Keperibadian murid-murid Latar belakang murid – pengetahuan dan tahap kemahiran murid Kesediaan murid – rancangan perlu sesuai dengan umur dan kemampuan murid . masa yang diperuntukkan akan mempengaruhi pilihan kegiatan . jenis dan bilangan peralatan Pendidikan Jasmani .

Catatan yang dibuat dalam ruangan secara teratur di bawah tajuk-tajuk yang dicadangkan .· Keperincian RKT bagi setiap semester persekolahan mestilah menyatakan butir-butir tentang pelajaran yang dirancang.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful