Apakah maksud Teori Perkembangan Kognitif Piaget? 1.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget • Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. A) Adaptasi - proses penyesuaian kepada persekitaran di mana schema berubah. • Proses adaptasi berlaku melalui 2 cara: 1. Assimilasi - meletakkan pengalaman baru dalam struktur mental yang ada. 2. Akomodasi - proses mengubah struktur mental untuk mnyesuaikan diri kepada persekitaran. B) Organisasi: • Satu proses berterusan untuk menyusun maklumat dan pengalaman ke system mental atau kategori. • Apabila schema baru dibentuk, schema itu disusun semula dan dikaitkan kepada schema lain supaya membentuk satu sistem kognitif yang saling berkaitan. C) Equilibrasi • Proses penyesuaian berpusat kpada penerangan pembelajaran Piaget. Pelajar cuba mengimbangkan antara asimilasi dan akomodasi untuk meneruskan pembelajaran. • Proses mengasimilasi bahan pembelajaran dinamakan equilibrasi. Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara. Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut: 1. sensori motor 2. operasi 3. Operasi yang konkrit 4. operasi formal (B) Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat. Sensori motor: 0 - 2 tahun. Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka.

Lahir-5 tahun: Masa perkembangan yang lancar 5-6 tahun: Masa transisi. • Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek-aspek lain yang membawa kepada perkembangan seterusnya. Apakah keistimewaan Teori Perkembangan Tugasan Havighurst? 3. Teori kematangan Gesell • Perkembangan berlaku secara dalaman. mental dan fizikal. Operasi Formal: 12 tahun ke atas. isipadu. 7-10 tahun: Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan 11-14 tahun: Masa trasisi. reversibiliti. persediaan untuk menghadapi alam dewasa. menyelesaikan masalah. emosi. Boleh membuat penakulan abstrak. hukum keabadian.Pra-operasi: 2 . Kanak-kanak pro sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah. peluang-peluang yang diberikan kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yang positif. rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan.7 tahun. Apakah maksud Teori kematangan Gesell ? 2. Teori Perkembangan Tugasan Havighurst Robert Havighurst berpendapat bahwa seseorang individu mesti menyelesaikan “tugasan” pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. Operasi konkrit: 7-11 tahun. 15-16 tahun: Masa penyetuan. boleh membuat klasifikasi. dsbnya) tidak mencapai kematangan yang sesuai. luas. mengawal pembolehubah . • Kematangan fizikal merupakan faktor utama untuk mennetukan proses pembelajaran. berat.menguji hipotesis. Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya. tidak faham hukum keabadian jisim. • Apabila kesediaan (kekuatan otot. nombor. • Kesediaan pelajar menentukan kejayaan pembelajaran pelajar. tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logic dan mudah diperdaya oleh pesepsi yang berlainan. konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan. tulang. . Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. Penggunaan simbol dan bahasa. keperluan sekolah. Berfikir secara logik dan konkrit. Zaman persekolahan. • Ciri-ciri tertentu seseorang akan muncul bila tiba peringkat kematangan yang bersesuaian.

individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya. membentuk konsep diri yang sihat. sikap. benbuat konsep “betul” & “salah”. membaca. Apakah Prinsip yang membentuk Teori Erikson? 4.Belajar tentang perbezaan jantina. iaitu faktor kendiri. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. membuang najis dan pengubahsuaian emosi. Kanak-kanak 6-12 tahun: Belajar kemahiran fizikal untuk bermain. Cth: belajar merangkak (menyelesaikan masalah merangkak – kemahiran peringkat awal) sebelum berjalan (kemahiran peringkak lebih tinggi). bercakap.Jika tidak. emosi dan sosial. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. belajar tanpa bantuan. Menguasai kemahiran menulis. berjalan. Boleh menguruskan kewangan sendiri. Teori perkembangan Psikososial Erikson Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson kerana ia mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. Robert Havighurst menyenaraikan 42 tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu. Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. mengira. 0-6 tahun: Belajar makan makanan pepejal. . Tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu Perkembangan Tugasan Lahir hingga awal kanak-kanak. Awal remaja dan remaja 12-18 yahun: Menggunakan fungsi badan dan deria dengan berkesan. kefahaman.

inisiatif lwn perasaan bersalah 3-6 tahun: Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. 3. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. Autonomi lwn malu/keraguan 18 bulan. kegagalan dan tidak cekap. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik. 5. 5. 3. peranan jantina. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. menggenggam dsbnya. 4.Teori Erikson berdasarkan lima prinsip: 1. 6. setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya. 2. kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya. politik dan agama. kerapatan lwn pengasingan 18-35 tahun .3 tahun: Tenga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. 2. ketekunan lwn rasa rendah diri 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri. perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluankeperluan asas. 4. Konflik dalam setiap tahap di bawah Teori perkembangan Psikososial Erikson 1. identiti lwn kekeliruan identiti 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan.

• Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan. 8. dan kesetiaan kepada Negara. undang-undang masyuarakat.Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan. Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional • Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) • Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional • Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh • Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. nilai tradisional. generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. harapan keluarga. • Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu • Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. kesepaduan lwn putus asa 60tahun – akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. • Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial • Berdasarkan undang-undang yang mutlak. 7. . Sila senaraikan dan huraikan tahap-tahap perkembangan Kohlberg? 5.

marual insan dan kesamaan. Cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan 1. Membantu murid memahami emosi mereka. bekerjasama. Potensi Manusia Apakah maksud kecerdasan pelbagai? • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi untuk berjaya dalam kehidupan. yang ditentukan oleh sosialnya. 8. tekun & sbgnya. 3. ketakutaan. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal • Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan. Meningkatkan keupayaan komunikasi murid supaya mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Memupuk nilai murni dalam diri murid. 7. Ia akan meningkatkan perkembangan mental mereka. 4. Membantu murid-murid mengembangkan hubungan mereka yang akan memberi kesan positif dalam perkembangan mereka.Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial • Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. . Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan murid. Membantu murid-murid memahami konflik yang wujud antara mereka dan memahami perbezaan individu. tanggungjawab. kebimbangan dsbnya dan menyalurkan emosi ke arah positif. Nyatakan cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan. 6. Membantu murid menguruskan emosi secara betul: kemarahan. Membantu kanak-kanak memahami diri mereka dan peringkat-peringkat perkembangan mereka. 2. 5. • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang berbeza.

hukuman dan keadilan. Piaget menanyakan kepada kanak-kanak tentang natijah-natijah apabila kanak-kanak melakukan kesalahan seperti mencuri. Dua cara tersebut ialah Heteronomous Morality dan Autonomous Morality. Selain itu. Terdapat dua kajian yang dilakukan oleh Piaget (1932) mengenai perkembangan moral kanak-kanak dan remaja iaitu membuat pemerhatian terhadap sejumlah kanak-kanak yang bermain sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan tentang peraturan-peraturan permainan.• Potensi kanak-kanak dapat diperkembangkan dengan baik melalui persekitaran yang kondusif dan cara yang sesuai. Kebanyakkan pakar mempelajari tentang bagaimana anak-anak kita berfikir. . Teori Kognitif (Jean Piaget) -Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. berkelakuan dan menyedari tentang aturan-aturan tersebut. 2. berbohong. Hasil daripada kajian beliau. Piaget menyimpulkan bahawa kanak-kanak berfikir dengan dua cara yang sangat berbeza mengenai perkembangan moral kerana pemikiran ini bergantung kepada tahap perkembangan mereka.

.

Teori Perkembangan Moral (Lawrence Kholberg) -Teori perkembangan moral Kohlberg (1986) lebih memfokuskan kepada penaakulan moral peringkat awal remaja dan dewasa. . Penaakulan moral Kohlberg terbahagi kepada tiga peringkat dan setiap peringkat dipecahkan kepada dua tahap. Kohlberg menekankan bahawa perkembangan moral didasarkan terutama pada perkembangan moral dan perkembangan berlaku secara peringkat iaitu daripada awal remaja sehingga dewasa. Penaakulan moral bergantung kepada perkembangan akal dan keupayaan menaakul seseorang. keupayaan menaakul berkembang seiring dengan perkembangan logiknya. Oleh itu. Beliau berpandangan bayi dan kanak-kanak masih tidak mampu menaakul dan mencapai nilai moral yang sebenar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful