Apakah maksud Teori Perkembangan Kognitif Piaget? 1.

Teori Perkembangan Kognitif Piaget • Kanak-kanak membina maklumat secara aktif semasa meneroka dunia sekelilingnya. Mereka mengadaptasikan pemikiran dengan memasukkan idea-idea baru bagi menambahkan lagi kefahaman tentang sesuatu perkara. A) Adaptasi - proses penyesuaian kepada persekitaran di mana schema berubah. • Proses adaptasi berlaku melalui 2 cara: 1. Assimilasi - meletakkan pengalaman baru dalam struktur mental yang ada. 2. Akomodasi - proses mengubah struktur mental untuk mnyesuaikan diri kepada persekitaran. B) Organisasi: • Satu proses berterusan untuk menyusun maklumat dan pengalaman ke system mental atau kategori. • Apabila schema baru dibentuk, schema itu disusun semula dan dikaitkan kepada schema lain supaya membentuk satu sistem kognitif yang saling berkaitan. C) Equilibrasi • Proses penyesuaian berpusat kpada penerangan pembelajaran Piaget. Pelajar cuba mengimbangkan antara asimilasi dan akomodasi untuk meneruskan pembelajaran. • Proses mengasimilasi bahan pembelajaran dinamakan equilibrasi. Teori Piaget berasaskan anggapan bahawa perkembangan kognitif manusia berlaku dalam peringkat urutan yang ketara. Menurut Jean Piaget, perkembangan pemikiran kanak-kanak dapat dibahagikan kepada empat peringkat seperti berikut: 1. sensori motor 2. operasi 3. Operasi yang konkrit 4. operasi formal (B) Perkembangan kognitif berlaku dalam peringkat. Sensori motor: 0 - 2 tahun. Boleh membuat greak balas refleks. Kanak-kanak menggunakan deria motor dan deria yang lain untuk memahami dunia mereka.

menguji hipotesis. Operasi Formal: 12 tahun ke atas. Apakah maksud Teori kematangan Gesell ? 2. keperluan sekolah. persediaan untuk menghadapi alam dewasa. 7-10 tahun: Masa penyatuan dan penyesuaian kepada alam persekolahan 11-14 tahun: Masa trasisi. Kanak-kanak pro sekolah menggunakan keupayaan berfikir secara simbolik untuk menyelesaikan masalah. • Kematangan fizikal merupakan faktor utama untuk mennetukan proses pembelajaran. rakan sebaya dan pengubahsuaian kepada peraturan. hukum keabadian. Remaja boleh berfikir secara abstrak konsep hipotetikal dan boleh memikirkan akibat jangka panjang sesuatu aksi. mengawal pembolehubah . Apakah keistimewaan Teori Perkembangan Tugasan Havighurst? 3. konflik berhubung dengan baligh dan keremajaan. Boleh membuat penakulan abstrak. tetapi tahap pemikiran masih tidak mengikut logic dan mudah diperdaya oleh pesepsi yang berlainan. menyelesaikan masalah. Penggunaan simbol dan bahasa. emosi. Teori Perkembangan Tugasan Havighurst Robert Havighurst berpendapat bahwa seseorang individu mesti menyelesaikan “tugasan” pada setiap peringkat perkembangan pada setiap tahap perkembangan. • Ciri-ciri tertentu seseorang akan muncul bila tiba peringkat kematangan yang bersesuaian. . Boleh menyelesaikan masalah secara cuba jaya. berat. 15-16 tahun: Masa penyetuan. • Lima tahun pertama merupakan tapak perkembangan tingkah laku dan aspek-aspek lain yang membawa kepada perkembangan seterusnya. tulang. dsbnya) tidak mencapai kematangan yang sesuai.Pra-operasi: 2 . boleh membuat klasifikasi. Berfikir secara logik dan konkrit. tidak faham hukum keabadian jisim. nombor. isipadu. • Kesediaan pelajar menentukan kejayaan pembelajaran pelajar. luas. Zaman persekolahan. • Apabila kesediaan (kekuatan otot.7 tahun. reversibiliti. Lahir-5 tahun: Masa perkembangan yang lancar 5-6 tahun: Masa transisi. Operasi konkrit: 7-11 tahun. peluang-peluang yang diberikan kepada pelajar untuk belajar sesuatu kemahiran tidak akan mencapai hasil yang positif. Teori kematangan Gesell • Perkembangan berlaku secara dalaman. mental dan fizikal.

0-6 tahun: Belajar makan makanan pepejal. benbuat konsep “betul” & “salah”. membuang najis dan pengubahsuaian emosi. Apakah Prinsip yang membentuk Teori Erikson? 4. Menguasai kemahiran menulis. Kanak-kanak 6-12 tahun: Belajar kemahiran fizikal untuk bermain. Boleh menguruskan kewangan sendiri. individu itu akan mengalami masalah perkembangan pada peringkat yang berikutnya.Jika tidak. . membentuk konsep diri yang sihat. emosi dan sosial. Teori perkembangan Psikososial Erikson Teori Erik Erikson dikenali sebagai Teori Perkembangan Psikososial Erikson kerana ia mengabungkan tiga faktor yang mempengaruhi perkembangan individu. berjalan. Tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu Perkembangan Tugasan Lahir hingga awal kanak-kanak. bercakap. belajar tanpa bantuan. dan pencapaian sebagai ciri-ciri setiap peringkat perkembangan. kefahaman. Cth: belajar merangkak (menyelesaikan masalah merangkak – kemahiran peringkat awal) sebelum berjalan (kemahiran peringkak lebih tinggi).Belajar tentang perbezaan jantina. sikap. Robert Havighurst menyenaraikan 42 tugasan perkembangan dalam kehidupan seseorang individu. mengira. Havighurst mendefinisikan tugasan sebagai kemahiran. Awal remaja dan remaja 12-18 yahun: Menggunakan fungsi badan dan deria dengan berkesan. Tugasan atau tugas perkembangan ialah satu set kemahiran atau kebolehan yang perlu dikuasai oleh individu. membaca. iaitu faktor kendiri.

kegagalan mengatasi konflik pada suatu tahap akan menjejaskan perkembangan tahap yang berikutnya. kegagalan dan tidak cekap. 2. peranan jantina. perkembangan individu bergantung kepada tindak balas terhadap keperluankeperluan asas. identiti lwn kekeliruan identiti 12-18 tahun Remaja mesti berjaya mencari identiti dalam pekerjaan. politik dan agama. jika tidak perasaan rendah diri akan timbul. 3. setiap tahap mempunyai konflik dan konflik ini mesti diatasi sebelum individu dapat berfungsi dengan jayanya pada tahap yang berikutnya. menggenggam dsbnya.3 tahun: Tenga kanak-kanak disalurkan untuk perkembangan kemahiran fizikal seperti berjalan. perkembangan manusia mengikut tahap-tahap yang tertentu. 5. inisiatif lwn perasaan bersalah 3-6 tahun: Kanak-kanak menjadi lebih mendesak dan berinisiatif tetapi sebaliknya berkemungkinan keterlaluan sehingga menimbulkan perasaan bersalah. Manusia mempunyai keperluan asas yang sama. Kanak-kanak belajar mengawal emosi tetapi sebaliknya mungkin membentuk perasaan malu sekiranya tidak diuruskan dengan baik. 4. kepercayaan lwn tidak ketidakpercayaan: Lahir-18 bulan Bayi mesti menjalin kasih sayang dan kepercayaan dengan pengasuh atau sebaliknya membentuk perasaan tidakpercaya. Konflik dalam setiap tahap di bawah Teori perkembangan Psikososial Erikson 1. ketekunan lwn rasa rendah diri 6-12 tahun Kanak-kanak mesti menghadapi pembelajaran kemahiran baru atau sebaliknya menghadapi risiko perasaan rendah diri.Teori Erikson berdasarkan lima prinsip: 1. 6. 3. 4. Autonomi lwn malu/keraguan 18 bulan. kerapatan lwn pengasingan 18-35 tahun . 5. 2.

pihak berkuasa dihormati dan susunan sosial dikekalkan. Sila senaraikan dan huraikan tahap-tahap perkembangan Kohlberg? 5. generativiti lwn pemusatan kendiri (stagnasi) 35-60 tahun Setiap dewasa mencari jalan untuk memuaskan hati dan menyokong generasi akan datang atau sebaliknya hanya memusatkan kepada perkembangan /aktiviti diri. harapan keluarga.Dewasa akan membina hubungan rapat atau sebaliknya merasa terasing jika tidak mahir membina hubungan. • Peringkat 4: Orientasi mengekal susunan sosial • Berdasarkan undang-undang yang mutlak. kesepaduan lwn putus asa 60tahun – akhir hayat Kemuncak perkembangan di mana perasaan diterima dengan perasaan kepuasan atau merasa tidak diterima dan putus asa dengan kehidupannya. nilai tradisional. Tiga tahap dalam Teori Penaakulan Moral Kohlberg Tahap 1 Penaakulan Moral Pra-konvensional • Pertimbangan berdasarkan keperluan individu & peraturan Peringkat 1: Orientasi hukuman-patuh • Peraturan dipatuhi untuk mengelakkan hukuman. 7. Tahap 2 Penaakulan Moral Konvensional • Pertimbangan adalah berdasarkan persetujuan orang lain. undang-undang masyuarakat. Peringkat 3: Orientasi kanak-kanak baik (good boy-nice girl orientation) • Berdasarkan apa yang dipersetujui oleh orang lain tentang dirinya sebagai baik. dan kesetiaan kepada Negara. . Teori Penaakulan Moral Kohlberg Perkembangan manusia berlaku mengikut 3 tahap tertentu. • Pertolongan adalah atas dasar mengharapkan balasan. • Peringkat 2: Orientasi ganjaran individu • Keperluan individu yang menentukan salah dan betul. 8.

6. Membantu murid menguruskan emosi secara betul: kemarahan. Cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan 1. Potensi Manusia Apakah maksud kecerdasan pelbagai? • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi untuk berjaya dalam kehidupan. Meningkatkan keupayaan komunikasi murid supaya mereka dapat berinteraksi dengan orang lain dengan baik. Menyediakan persekitaran yang kondusif untuk perkembangan murid. ketakutaan. Ia akan meningkatkan perkembangan mental mereka. Membantu murid-murid mengembangkan hubungan mereka yang akan memberi kesan positif dalam perkembangan mereka. Memupuk nilai murni dalam diri murid. tekun & sbgnya. Nyatakan cara-cara guru membantu murid mencapai perkembangan. 3. Membantu murid memahami emosi mereka. yang ditentukan oleh sosialnya. 5. . 4. 7. marual insan dan kesamaan. 2. kebimbangan dsbnya dan menyalurkan emosi ke arah positif. tanggungjawab. Membantu murid-murid memahami konflik yang wujud antara mereka dan memahami perbezaan individu. bekerjasama. • Setiap kanak-kanak mempunyai potensi yang berbeza. Membantu kanak-kanak memahami diri mereka dan peringkat-peringkat perkembangan mereka.Tahap 3 Penaakulan Moral Pra-konvensional Peringkat 5: Orientasi perjanjian sosial • Kebaikan ditentukan oleh piawaian hak individu. 8. Peringkat 6: Orientasi prinsip etika universal • Kebaikan dan kebenaran ditentukan oleh hati nurani seseorang individu & melibatkan konsep abstrak seperti keadilan.

. Terdapat dua kajian yang dilakukan oleh Piaget (1932) mengenai perkembangan moral kanak-kanak dan remaja iaitu membuat pemerhatian terhadap sejumlah kanak-kanak yang bermain sambil mempelajari bagaimana mereka bermain dan memikirkan tentang peraturan-peraturan permainan. 2. berkelakuan dan menyedari tentang aturan-aturan tersebut. Dua cara tersebut ialah Heteronomous Morality dan Autonomous Morality. Piaget menyimpulkan bahawa kanak-kanak berfikir dengan dua cara yang sangat berbeza mengenai perkembangan moral kerana pemikiran ini bergantung kepada tahap perkembangan mereka. Teori Kognitif (Jean Piaget) -Perkembangan moral berkaitan dengan aturan-aturan dan ketentuan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh orang dalam berinteraksi dengan orang lain. hukuman dan keadilan. Selain itu. berbohong. Kebanyakkan pakar mempelajari tentang bagaimana anak-anak kita berfikir. Piaget menanyakan kepada kanak-kanak tentang natijah-natijah apabila kanak-kanak melakukan kesalahan seperti mencuri. Hasil daripada kajian beliau.• Potensi kanak-kanak dapat diperkembangkan dengan baik melalui persekitaran yang kondusif dan cara yang sesuai.

.

Beliau berpandangan bayi dan kanak-kanak masih tidak mampu menaakul dan mencapai nilai moral yang sebenar. Kohlberg menekankan bahawa perkembangan moral didasarkan terutama pada perkembangan moral dan perkembangan berlaku secara peringkat iaitu daripada awal remaja sehingga dewasa. Penaakulan moral Kohlberg terbahagi kepada tiga peringkat dan setiap peringkat dipecahkan kepada dua tahap. Penaakulan moral bergantung kepada perkembangan akal dan keupayaan menaakul seseorang.Teori Perkembangan Moral (Lawrence Kholberg) -Teori perkembangan moral Kohlberg (1986) lebih memfokuskan kepada penaakulan moral peringkat awal remaja dan dewasa. Oleh itu. . keupayaan menaakul berkembang seiring dengan perkembangan logiknya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful