PERKEMBANGAN SEJARAH KEILMUAN ISLAM KLASIK DAN PENGARUHNYA Resume by Dr Hj Liza

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Menurut Ibnu Khaldun , Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Dalam hakikat sejarah, terkandung pengertian observasi dan mencari kebenaran (tahqiq), keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal benda wujud serta pengertian dan pemgetahuan tentang substansi, essensi dan sebab-sebab terjadinya peristiwa.Sejarah membuat kita paham akan hal-ikwal bangsabangsa terdahulu, yang merefleksikan diri dalam perilaku kebangsaan mereka, sejarah membuat kita mengetahui biografi, jejak historis, kebijaksanaan para pemimpin jaman dulu . Sehingga menjadi sempurnalah faedah dalam memcari solusi masalah agama dan dunia .1 Sejarah islam membuktikan banyaknya para cendikiawan Muslim yang banyak memberikan Kontribusi dalam pengembangan ilmu di percaturan ilmu pengetahuan dunia. Yang ilmunya tidak kalah dengan para ilmuwan barat, yang keberadaannya tidaklah seterkenal ilmuwan barat. Pada abab pertengahan hidup para pakar-pakar cendikiawan muslim seperti Ibnu Sina yang terkenal dengan bukunya Qanun Fi Attib (the Canon) yang disebut-sebut sebagai inspirator utama kebangkitan barat dalam ilmu kedokteran, sampai sekarang pun keberadaan Avicenna nama lain dari Ibnu Sina (750 – 1450 M) masih fenomenal, di internat pun ada situs yang khusus membahas kehidupan dan pemikiran ibnu Sina. Selain itu Islam juga mengenal Penemu Gaya Gravitasi Al-Biruni, Bapak Sosiologi Politik Ibnu Khaldun, Jabir ibnu Hayyan sebagai penemu Ilmu Kimia, Ada Ibnu Zuhr bapak Parasitologi dan pelopor Tracheotomi, Ibnu Majid penemu Kompas dan Navigator. Al-Khawarizmi (bapak aljabar dan geografi), Abu Al-Zahrawi (bapak bedah, penemu hemofilia), Ibnu Haitham (penemu teknik fotografi, optik dan energi solar), Ibnu Rusyd (perintis ilmu jaringan tubuh), Ibnu Nafis (penemu peredaran darah paru-paru), dan lain-lain. Namun kadang mereka jarang disebut-sebut dalam khazanah pendidikan kita, kalau sekarang murid-murid menengah pertama ditanya siapakah penemu peredaran darah , mereka akan menjawab William harvey. Mencari Ilmu adalah kewajiban sebagai umat muslim, Alquran menempatkan orang yang berilmu dalam derajat yang tinggi, ketika selesai Allah memberi tutor kepada Adam nama-nama benda seluruhnya , maka diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam.
1

Muqaddimah Ibn khaldun penerjemah Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus jakarta tahun 2000.

Dan Pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Kalau ada Hadiah Nobel pada zaman mereka lahir, mungkin sudah banyak penerima nobel dari kalangan dunia islam. Dalam perjalanan nobel sejak 100 tahun silam baru ada empat orang penerima nobel dari umat muslim , mereka adalah Presiden Mesir Anwar Sadat tahun 1978, sastrawan Mesir Nagib Mahfudz tahun 1988, Abdus Salam dari pakistan , dan yang terakhir ilmuwan asal Mesir yang menetap di AS, Ahmad Zuwaeli asal Mesir. Dua yang pertama mendapatkah Penghargaan Nobel di bidang perdamaian dan sastra. Sedangkan Abdus Salam di bidang fisika dan Zuwaeli ,yang juga hafiz Quran, ahli di bidang kimia Nobel adalah penghargaan yang diperakarsai oleh Alfred Nobel (1833-1896), sejak tahun 1901 untuk 5 bidang ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, sastra, ekonomi dan perdamaian. Ilmuawan yang menerima adalah orang-orang yang dianggap paling berjasa bagi umat manusia. Sebelum kita membicarakan pakar-pakar pengetahuan muslim kita ada baiknya kita mengemukakan sedikit gebrakan apa saja yang terjadi dikalangan umat islam sejak kepemimpinan khulaufaur Rasyidin dan zaman bani umayah dan bani Abbasiyah. Bicara cendikiawan muslim, berkaitan erat dengan siapa yang saat itu berkuasa. Khalifah dan para Pemimpin adalah orang-orang yang memfasilitasi perkembangan ilmu, semakin sadarnya seorang pemimpin akan pentingnya ilmu pengetahuan , maka makin berkembanglah ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Tercatat Khalifah Harun Ar-rasyid, Al-makmun, termasuk khalifah dari Bani abbasiah yang turut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Harun Al-rasyid adalah khalifah yang memanfaatkan kekayaan negara untuk mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, dan lembaga pendidikan farmasi , serta pemandian umum. Jaman itu umat islam memiliki 800 orang dokter.2 Khalifah Harun al-Rasyid mendirikan Khizanat al-Hikmat yang berfungi sebagai perpustakaan yang kemudian zaman Al-makmun namanya diubah menjadi Baynt alHikmat.(abad 9 M) Jaman al-Makmun, Khalifah ini mempekerjakan Muhammad Ibn-Musa Alkhawarijmi dalam bidang aljabar dan astronomi untuk mengelola Baynt al Hikmah (Perpustakaan besar ) ini dijadikan tempat penterjemahan buku-buku filsafat karya Galen, Aristoteles dan plato. Dan ditempat ini juga terdapat observatorium astronomi untuk meneliti perbintangan.3 Puncak kejayaan pemerintah bani Abbas berada pada masa khalifah Harun ArRasyid dan putranya Khalifah Al-Makmun yang disebut jaman Keemasan Islam (The Golden Age of Islam). Pada tahun 800 Bahdad menjadi kota metropolitan dan kota utama umat Islam, serta pusat perdagangan ekonomi dan politik dan berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Dan sebagai raja yang besar zaman itu hanya karel Agung (742-814 ) di Eropa yang dapat menjadi bandingannya.4 B PERKEMBANGAN ILMU
2

lihat Dr. Jaih Mubarok A.Ag Sejarah Peradaban Islam, Pustaka bani Quraisy, tahun 2005, hal 119. diambil juga dari badri yatim, Sejarah Peradaban Islam, hal 50 3 Jaih mubarok Op.cit hal 120 4 Enksiklopedi Islam Jilid 2, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Hal 89

Disiplin ilmu ini adalah cabangnya pertama dari ilmu-ilmu matematis dan yang paling pasti. 6 3. Sayang buku ini tidak memasukkan nama Al-kawarizmi. Apakah hanya cendikiawan yunani yang pantas selalu disebut-sebut dalam khazanah ilmu pengetahuan matematika. (2) ide-ide empiris tentang hukum eksakta dan hukum alam (3) konsep operasi (4) matematika bergerak dari deskripsi yang bersifat statis kepada deskripsi yang bersifat dinamis 5conny Semiawan. Yufiarti. Ibn As-Samah dan Abu Muslim Ibn Khaldun .I Setiawan.Th. An-Najat oleh Ibnu Sina. 6 ibnu Khaldun hal 656 7 7. berbagai penemuan mengenai simetris-simetris kristal . Panorama Filsafat Ilmu (PT Mizan publica tahun 2005hal 29. Aljabar Merupakan cabang aritmatika : orang pertama yang menulis disiplin ilmu ini adalah al-Khawarizmi. Panorama Filsafat Ilmu dalam buku ini yang dibahas hanya teori pythagoras(582-500SM) dikatakan Phytagoras meneliti nadanada alam dan nada-nada tangga nada musik. pengukuran tanah .8 5 6 conny Semiawan. dan murid Maslamah Al-Majriti.I Setiawan. inid hal 660 8 .Aritmetika Menurut ibnu khaldun aritmatika Adalah pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasi di dalam deret hitung dan deret ukur.Aritmetika Bisnis Cabang nya adalah hitung dagang . Yufiarti.MATEMATIKA Matematika adalah ilmu yang diperoleh melalui tangga musik dan rasional Konsep matematika yang dikembangkan adalah sebagai berikut (1) logika tentang bukti. dan sesudahnya . Dari hasil penelitiannya dia mendapat ilham menciptakan sistem angka decimal 1-10. Buku-buku tentang ilmu ini ditulis As-Syifa. dan semua bisnis lain yang punya hubungan dengan angka-angka Dan Ilmuwan Andalusia yang terkenal dengan ilmu dagang adalah Hitung dagang Az-Zahrawi. yang kemudian mengilhami Plato (428 -347 SM) dan Aristoteles (384 sm322 SM) dan pada perkembangan matematika dan filsafat rasional dunia barat. kalau mau jujur selain Phytagoras. Bisnis yang berkenaan dengan jual beli barang. Buku yang terbaik adalah kitab karya al-Quraisyi .Th. Cendikiawan yang lahir 1300 tahun kemudian punya andil besar dalam perkembangan matematika dunia. 11-20 dan seterusnya yang hingga kini dipakai seluruh dunia.1. ibid hal 659 8. zakat. 2. Aplikasinya banyak dilakukan dikota-kota . penemuan pola kemungkinan simetris antara ruang dan waktu yang sifatnya statis. Abu Kamil Syuja bin Aslam . Ia masuk kedalam pembuktian melalui hitungan.7 4. Dalam perjalanan ilmu yang bertolak dari matematika yang dipengaruhi oleh budaya islam ditemukan letak kiblat.

ibid hal 662 11. (Khaldun hal 661). ukuran itu boleh bersambung seperti garis.Astronomi Ilmu yang mempelajari gerakan bintang. unit lain 7. lahirlah bukunya Ibnu Tsabit. Ilmu ini juga membahas juga perbedaan melihat bulan pada laritude yang berlainan (de Slane mencatat bahwa Ibnu Khaldun telah mengatakan Longitude-longitude). Sarjana yang paling terkenal membahas tentang ini adalah Ibnu al-Haitsan 11. al-Shuradi . bidang datar. Berdasarkan mahzab as-Syafi’I .Shalt dalam buku al-Iqtishar 10 6. Demikian juga karya mazhab hanbali dan Hanafi.Ibnu as. al-ju’adi. disiplin ilmu ini penting . 9 5. pusat bumi tidaklah identik dengan pusat lingkaran kecil (epicycle) yang membawa (bintang-bintang) dan bergerak di dalam 9 9.bintang yang tetap dan planet-planet. Oleh as.4. jengkal. Ringkasan Eukleides dibuat antara lain oleh Ibnu Sina dalam buku AsSyifa. Kitab Ringkasan Qadli Abu al-Qasim alHufi. Karya orang-orang Yunani dalam bidang ini yang sudah diterjamahkan kedalam bahasa Arab.Agar penyelesaian masalah pembagian waris ini dapat adil dan benar. 10. Pada Mahzab malik.Faraid adalah cabang aritmetika Untuk menghitung bagi ahli-ali waris yang berhak (dzawil furudl). Karya Ibnu al-Munmir. Geometri cabang ilmu pengukuran tanah (almisahah) menjadi dasar pengukuran ilmu ini istilah kubik. Persepsi visual terjadi dengan melalui kerucut yang ditimbulkan oleh sinar. Yang puncaknya adalah titik pandang dan pangkalnya adalah obyek yang dilihat. ibid Hal 665) 10 11 . dan benda-benda geometris . Adalah buku Eukleides yang diterjemahkan pada masa khalifah Abu Ja’far al-manshur menjadi buku pegangan para pelajar saat itu. Iman al-Haramain . dengan dasar pengetahuan tentang bagaimana sebab-sebab hal tersebut terjadi. 8. astronomi menarik kesimpulan berdasarkan metode geometris tentang adanya bentukbentuk tertentu dan bermacam-macam posisi lingkaran yang mengharuskan terjadinya gerakan yang dapat dilihat dengan indra itu. Optika Merupakan cabang geometri ilmu yang menerangkan musabab terjadinya kesalahan dalam persepsi visual . Ilmu Ukur Mempelajari ukuran-ukuran kuantitas. Dan astronomi juga membuktikan bahwa misalnya dengan adanya presisi equinox-equinox. namun yang tertinggi karya alHufi.

Perihal mata air . sebagaimana juga manusia. Orang yunani mempergunakan alat yang mereka sebut Astrolab (dzat i-halg). Tabel ini mengikuti bermacap prinsip dasar yang sudah ditetapkan yang menyangkut pengetahuan tentang apogee (titik terjauh dari bumi dan peredaran suatu satelit) dan deklinasi-deklinasi. Ibnu Sina seakan–akan menetang Aristoteles dan banyak mengemukakan pendapatnya sendiri sedang Ibn Rusyd meringkas tapi tidak menentang . dan interaksinya. dan dilupakan Karya terbaik bidang ini adalah Majisti (Al-Magest ) yang dikarang oleh Ptolomeus (raja Yunani ) sedang filosof muslim terkemuka seperti Ibnu Sina meringkasnya dalam Asy-Syifa. binatang . astronomi membuktikan adanya lingkaran falak kedelapan. Dibuktikan juga bahwa bintang tunggal memiliki sejumlah deklinasi. Penetapan posisi bintang pada suaktu waktu tertentu dalam bidang ini disebut penyetelan tabulasi. tapi tidak selesai kemudian pondasi bangunan ini lenyap. balik dan seterusnya dengan menghitung gerakan-gerakannya menurut hukum-hukum yang berlaku.lingkaran yang besar. Kemudian Ibnu Sina meringkas kembali Asy-Syifa didalam kitab An-Najah dan al-isyarat. lurus . yaitu jiwa dalam berbagai bentuk dimana ia muncul pada manusia dan binatang-binatang dan tumbuhan Buku-buku Aristoteles tentang fisika di ringkas dalam asy-Syifa karya ibnu Sina. Menurut ibnu Khaldun Fisika adalah Ilmu yang membahas tentang tubuh-tubuh dari titik pandang gerakan dan diam yang melekat padanya.memiliki ringkasan astronomi12 8.Tabel-tabel astronomi Ilmu yang menjadi cabang astronomi ini berisi tabel-tabel berdasar hitungan menurut rumus aritmatika . Fisika mempelajari tentang tubuh-tubuh samawi dan substansi elementair. guntuh. sifat berbagai wujud materi dan interaksinya. Ibn ishaq sarjana yang melakukan observasi astronomi pada 619 (1222)13 9. berkenaan dengan perjalanan gerak khusus bagi setiap bintang serta watak gerakan itu. Ibn al-Farghani . Lalu melalui gerakan bintang-bintang yang tetap. juga awan. lambat. mencakup struktur materi. uap . . energi. cepat . Sarjana yang menulis beberapa buku tentan masalah ini adalah Al-Battani dan Ibnu Al-Khamad. Para sarjana menuliskan pada tabel-tabel disebut tabel-tabel astronomi (azyaj). berbagai macm gerakan dan bagaimana hal-hal ini melepaskan satu hingga pada lainnya. tumbuhan dan barang tambang yang diciptakan dari padanya. Ibnu Rusyd (filosof Andalusia) juga meringkas karya ptolomeus . Selanjutnya mempelajari tubuh. Dalam islam pada masa al-makmun dibangun alat observasi besar yang dikenal Astrolab.14 12 13 14 (Khaldun hal 666 – 667) (Khaldun Hal 667) (hal 675). gempa yang timbul dalam bumi. dan badai yang terdapat dalam atmosfir dan lain-lain. Ruang lingkup fisika amat luas. kilat. Fisika Menuru Ensiklopedi Islam Fisika adalah ilmu pengetahuan yang membahas materi. Ibn as-Samah dan ibn as-Shalt dalam kitab al-Iqtishar.

misalnya. Dokter berusaha menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit dengna bantuan obat-obatan dan makanan. pengolahan tanah. 15(Khaldun hal 667) 11. perak.10. KEDOKTERAN Kedokteran adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang tubuh manisia dari segi sehat dan sakitnya. Namun masih seperti teka-teki silang. oleh disolusi tubuh-tubuh (substansi-substansi ) pada komponen-komponen naturalnya melalui sublimasi dan distilasi pleh solidifikasi substansi yang meltable (cair) melalui klasifikasi (proses mengeras menjadi kapur) oleh pulverisasi benda-benda keras dengan bantuan alat-alat penumbuk dan palu-palu dan lain-lain. irigasi . Bagaimanapun itu bukan termasuk kedokteran humoral tetapi akibat dari keimanan yang tulus. sehingga mempunyai pengaruh manfaat yang besar. Apabila batu hitam . maka sabdanya. ILMU PERTANIAN Mempelajari pengolahan. Kitab al-Falahah an-Nabathiyyah diterjemahkan (pertanian nabataean agricultural ) dinisbatkan kepada Abu Bakar Muhammad bin Ali ibnu Wasyiyah. dan Ibnu Sina. Galen atau galinus ilmuwan yang hidup jaman nabi Isa karya-karya kedokterannya merupakan induk dari ilmu kedokteran sesudahnya. Dan Allah memberikan petunjuk kepada yang benar . dan pengolahan. ILMU KIMIA Dalam Ilmu ini di pelajari substansi emas. tanaman . Dan dari kalangan Andalusia yang paling terkenal adalah Ibn-Zuhr (Abdul Malik bin Zuhr (avenzoar) wafat 557 (1162) Menurut Ibnu khaldun Kedokteran tidak disebut dalam ilmu hadist shahih . mereka juga menyelidiki bahan-bahan buangan/limbah. Maka tidak satupun dari pernyataan-pernyataan mengenai kedokteran yang terdapat dalam hadist shahih boleh dinyatakan sebagai suatu syariat.16 (khaldun hal 678) 12. usaha-usaha operasional melalui pengalihan substansi dari potensilitas ke aktualitas seperti. sehingga mereka menyebutnya ”ilmu Jabir” dan dia telah menulis 70 risalah tentang kimia.kalian lebih mengetahui masalah-masalah dunia kalian(daripada saya). Yang boleh hanyalah apabila jenis medis semacam itu dipergunakan untuk memperoleh berkah dan kebenaran ikatan keimanan. perak dan tentang cara kerja bahan. al-Majusi (Ali ibn al-Abbas abad ke 10). 15 16 Khaldun 667 ibid hal 678 17 ibid . produksi emas. Dalam islam terdapat dokter-dokter terkemuka seperti ar-Razi (Muhammad ibn Zakaria ) 251-313H /866-925 M. pemeliharaannya saja karena saat itu isi buku itu juga menyangkut masalah sihir. tiada tuhan selain Dia.Dan dalam islam sihir adalah hal yang terlarang dipelajari. karena Muhamad tidak diutus Allah untuk masalah kedokteran tapi masalah syariat-syariat agama. timah dan tembaga dipersiapkan menerima emas atau perak yang dipanaskan di api maka substansi ini akan berubah jadi emas murni. Salah satu buku yunani . Tak ada satu dalilpun menunjukan itu. hal ini telah terjadi ketika pada saat Nabi ditanya tentang proses perkawinan pohon korma.17 Ilmuwan kimia yang terkenal adalah Jabir Bin Hayyan. tapi saat itu dipelajari hanya terbatas mempelajari tanaman . berisi informasi tentang diatas. Sebagaimana terjadi dalam pengobatan sakit perut dengan madu.

KHALIFAH YAZID IBNU MUAWIYAH (60 – 63 H/681M-684M) 3. sarana yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Yatiman Abdullah. Dibawah ini sebelum kita membicarakan saru persatu cendikiwan musilim yang banyak berjasa dalam mengembangan ilmu.A. KHALIFAH SULAIMAN IBNU ABDIL MALIK (96 -99 H/717-720 M) 8. KHALIFAH UMAR IBNU ABDIL AZIZ (99 – 101H/720 -722 M) 9. Karena pada saat itu Khalifah memberikan modal penelitian.Filosof timur yang menerang kan ilmu kimia secara sistematis adalah Ath-Thaghra. KHALIFAH WALID IBNU YAZID (125 – 127H/746-748 M) 12. KHALIFAH MARWAN IBNU HAKAM (64 – 65 H/685-686M) 5. KHALIFAH WALID IBNU ABDIL MALIK (86 – 96 H/707-717 M) 7. Seringkali karya-karya tentang kimia dianggap berasal dari al-Ghazali. KHALIFAH ABU BAKAR (11-13H/632-634 H) 2. kita melihat kilas balik tahun-tahun kepemimpinan khalifah dari mulai jaman Abu bakar sampai kepemimpinan bani Umayah dan Abasiyah SEJARAH KEPEMIMPINAN KHULAFAUR RASYIDIN Drs. KHALIFAH YAZID IBNU ABDIL MALIK (101 – 105 H/722-726 M) 10. M.KHALIFAH ALI BIN ABU THALIB (35-40 H/ 656-661 M)19 ZAMAN BANI UMAYAH (40 H – 132 H) 1. Bila pada saat itu Khalifah yang meminpin pada masanya sangat concern terhadap perkembangan ilmu filsafat dan agama. M. KHALIFAH IBRAHIM IBNU WALID ( 127 – 127 H) 14. Kemudian Maslamah al-Majrithi Ilmuwan dari Andalusia yang menulis buku tentang kimia rutbah al-hakim Ibnu al-mughayribi seorang ilmuwan terkemuka menulis pribahasa kedalam baitbait sajak. KHALIFAH YAZID IBNU WALID (127 – 127 H/748 – 748M) 13. KHALIFAH MUA’WIYAH IBNU ABI SUFYAN (40-60 H/661-681M) 2. Amzah jakarta 2004 1. maka berkembanglah keilmuan yang pesat.18 BAB II PEMBAHASAN Berbicara Ilmu dan perkebangannya maka tidak lepas dari kepemimpinan pada jamannya. KHALIFAH MARWAN IBNU MUHAMMAD (127 – 132 H/748-753M) 18 19 ibid . KHALIFAH MU’AWIYAH IBNU YAZID (63 – 64 H/684-685M) 4. KHALIFAH ABDUL MALIK IBNU MARWAN (65 – 86 H/686-707 M) 6.KHALIFAH UMAR BIN KHATAB (13-23 H / 634-644 M) 3. KHALIFAH HISYAM IBNU ABDIL MALIK (105 – 125 H/ 726-746 M) 11. Anggapan ini tidak benar karena persepsinya yang tinggi tidak mengizinkan untuk mempelajari atau bahkan menerima berbagai kesalahan teori kimia.KHALIFAH USTMAN BIN AFFAN (23 -35 H/644-656 M) 4.Studi islam Kontemporer.

IBNU MUSA AL-KAHARIZMI (149H/770 –219/840 M)PENEMU ALGORITMA DAN ALJABAR . ABU ABBAS AS-SAFFAH (132-136 H/753 -757 M) 2.809 M) hingga Khalifah Al-makmun (813-833 M) 3. IBNU HAITSAM (354 H/965 M-431/1038 M) PENEMU ILMU OPTIK. JABIR IBNU HAYYAN (721. 20 . 4. MUSA AN-NADI (169 – 170 H/790 – 791M) 5. IMAM AT-TABARI (225H/839M-310H/923M) BAPAK SEJARAH ISLAM MODERN 8. penemu bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari. AL-MU’TASHIM (218 – 227 H/839 – 848 M) 9. 46 menit.815 H). HARUN AL-WATSIQ (227 – 232 H/848 – 853 M)20 CENDIKIAWAN MUSLIM 1. 5. di sebuah kota bernama Khawarizmi. ABU JA’FAR AL-MANSHUR (136 – 158 H/757 – 779 M) 3. HARUN AR-RASYID (170 – 193 H/791 – 814 M) 6. tepatnya di bagian selatan sungai itu. AHLI FILSAFAT (AKHLAK) Al Khawarizmi149H/770 –219/840 M Ia yang lahir Adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al Khawarizmi.ZAMAN BANI ABBASIYAH 1. IBNU AL-NAFIS 1213 M (PENEMU PEREDARAN DARAH JANTUNG) 12 IBNU MISKAWAYH 940 M-1030 M. saat masih kecil ia pindah bersama kedua orang tuannya ke Baghdad Saat itu Irak di bawah pemerintahan Khalifah Al Ma'mun yang memerintah sepanjang tahun 813 sampai 833. Al-BATTANI (858 M) Astronomi. AL-MAWARDI (386 H/975M. PENEMU ILMU KIMIA 6. zaman khalifah Al-manshur (754 – 775 M. ABU UBAY AL BAKRI geografer terbesar abad XI / abad ke-5 H 9. di pinggiran sungai Oxus. AL-MAHDI (158 – 169 H/779-790 M) 4. Terkenal sebagai penelaah mazhab Syafii.1037 M) ILMUWAN PENCETUS POLITIK ISLAM. 10. dan Harun Ar-rasyid (w. MUHAMMAD AL-AMIN (193 – 198 H/ 814 -819 M) 7. hidup pada zaman Bani abasiyah Al-makmun tahun 813-833M 2. seorang intelektual Islam yang lahir pada tahun 770 Masehi. 5 jam.MUHAMMAD BIN ZAKARIA AR-RAZI (225H/846-304/925 M) PERINTIS KEDOKTERAN MODERN. dan 24 detik. Sungai Oxus adalah satu sungai yang mengalir panjang dan membelah negara Uzbekistan. Al-IDRISI (1100 .1166 M) ahli Geografi yang telah membuat bola dunia dari bahan perak seberat 400 ons 11. ABDULLAH AL-MAKMUN (198 – 218 H/819 – 839 M) 8. IBNU SINA (360 H/981 M) BAPAK KEDOKTERAN MODERN 7.

jika kita pelajari secara detail. di antaranya Aljabar. kemudian menyusul bahasabahasa lain seperti bahasa-bahasa yang digunakan di Eropa dan terakhir diterjemahkan dalam bahasa Cina. Grafindo hal 18. Dalam buku ini ia merumuskan dan menjelaskan secara detail table trigonometri yang biasa kita pelajari saat ini. ia tak hanya mengenali satu hal sebagai subyek saja. Sebuah tim astronom pimpinanya berhasil menemukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. ia berjasa memperkenalkan angka-angka arab atau algoritma kedunia barat. nama itu berubah menjadi algoritma sehingga orang barat menyebutnya algoritma.877 kaki dari garis tengah bumi yang sebenarnya. dibawah pengawasan Khalifah Al-Makmun . Al Khawarizmi's contribution to mathematics influenced mathematical thought to a greater extent. tapi ia juga mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam subyek tersebut. Dunia benar-benar tak bisa lepas dari jasa-jasa orang-orang Islam. Karya-karyanya. Al Khawarizmi juga melahirkan karya dalam bidang astronomi. setelah di terjemahkan dalam bahasa Latin. Cahaya Islam. karya-karya Al Khawarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa lain. The Treatise of Arithmetic. which established him as the founder of Algebra.islamonline. buku-buku karya Al Khawarizmi masih menjadi acuan dan text book untuk mahasiswa di sana sampai pertengahan abad ke enam belas. as he not only initiated the subject in a systematic form but he also developed it to the extent of giving analytical solutions of linear and quadratic equations. His work on algebra was outstanding. tangen. .com Al Khawarizmi selain ahli matematik juga ahli astronomi dan georgrafi . dan www. bukunya diterjemahkan pada abad ke-12 oleh Gerard dari Cremona dan dipakai sampai abad ke 16 didunia barat.islam0nline. Selain karya-karyanya di bidang matematika. Dalam bukunya yang berjudul Al-Jabr wa-Al-MuQadilah ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus. kotangen serta konsep diferensiasi. hasilnya 56. Pada awal abad 12. In the words of Phillip Hitti.75 mil arab sebagai panjang derajat meridian. kosinus. Teori mngenalkan teori kalkulus secara mudah. Seorang penulis buku the history of the arabs of Phillip Hitti. He is one of the most prominent mathematicians who ever lived. buku ini ternyata mengenalkan teori-teori kalkulus dasar dengan gampang. Salah satu kehebatan Al Khawarizmi adalah. Hery Sucipto. Moreover he was the founder of several branches and basic concepts of mathematics. Menurut Ca Nallino ukuran ini hanya selisih 2. dan yang pertama kali adalah bahasa latin oleh Adelard of bath dan Gerard of Cremona.www. Tak hanya itu.com Al Khawarizmi selain terkenal dengan teori Algoritmanya. Al Muqala fi Hisab Al Jabr wa Al Muqabilah. The very name Algebra has been derived from his famous book Al-Jabr wa-alMuqabilah. Riset pengukuran ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra. Ia membuat tabel yang mengelompokkan ilmu perbintangan ini. "Al Jabr wa Al Muqabilah". ia juga dikenal sebagai seorang yang membangun teori-teori matematika lain. Aljabar diambil dari kata depan judul buku yang dikarang oleh Al Khawarizmi. menyebutkan Al Khawarizmi adalah tokoh utama sejarah awal matematika arab. Kita-kita itu adalah. Di banyak universitas di Eropa.Mungkin karena lidah orang barat susah menyebut Al-Khawarizmi.

Al Zahrawi died in 1013 C. bedah gigi. Kata hemofilia pertama kali muncul pada sebuah . instrumen memeriksa uretra.D. Dokter terkenal asal perancis Jacques Delechamps (1513-1588) mengunakan At-Tasrif sebagai acuan saat itu. Kista Thyroid (Thyroid Cyst) . lahir di Al Zahra 6 mil Cordoba Andalusia. Talmud. Islam online. Al-Zahrawi yang pertama kali mengemukakan cara operasi pada kanker payudara secara terperinci. Al Zahrawi Abu al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi (A. Yang menguasai bedah umum . Al-Zahrawi pantas mendapatkan Nobel . seperti AlZahrawi. United Arab Emirates Dalam dunia kedokteran. Bukunya tersebut yang berjudul At-Tasrif Liman Ajiza ’an at Ta’lif (The method of medicine). dan belum memiliki nama. Al-Zahrawi membuat banyak instrument bedah seperti alat untuk memeriksa telinga. Al Zahrawi juga dokter pribadi raja Al-Hakam-II of Spain. Ia menduga hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. nama Albucasis alias Al Zahrawi tidak pernah luntur. At Tasrif merupakan encyclopedi yang memuat 30 volume buku. dikenal didunia barat dengan sebutan albucasis.(al-Zahrawi adalah bapak ilmu bedah kedokteran). sampai 5 abad kedepan. alat untuk mengeluarkan benda asing dari tenggorokan Zahrawi dan mempunyai sepesialisasi pembedahan dengan cauterisasi dan dalam lebih dari 50 tehnik operasi yang berbeda-beda. www. (Muslim profiles. Dia termasuk dokter bedah muslim yang terkenal. Dubai. Begitu juga dalam bidang geografi. karena karyanya sangat fenomental. bahkan membuat sendiri instrumennya. Operasi pada Gigi (dental operation).Dalam bidang astronomi pun. yaitu sekumpulan tulisan para rabi Yahudi. Seperti yang disebut oleh ahli bedah eropa Pietro Argallata (meninggal tahun 1424) “ Al-Zahrawi as “without doubt the chief of all surgeos”. ia membuat koreksi-koreksi mendasar pada pemikiran filsuf Yunani tentang geografi. Adakah saat ini dokter bedah yang menguasai semua operasi bedah . Dunia eropa mengakuinya dan menjadikan bukunya sebagai acuan pelajaran kedokteran bedah dan sebagai kurikulum kedokteran eropa selama berabad-abad. Gherrad of Cremona merupakan buku pertama hasil terjemahan buku Al_zahrawi ke bahasa latin diabad pertengahan. dipakai oleh dokter bedah di eropa . Penyakit ini sebenarnya telah ada sejak lama sekali. full of rich and significant contributions. operasi pengangkatan batu kandung kemih (Bladder Stone). Titik terang ditemukan setelah Al Zahrawi pada abad ke-12 menulis dalam bukunya mengenai sebuah keluarga yang setiap anak laki-lakinya meninggal setelah terjadi perdarahan akibat luka kecil. Al Khawarizmi menyumbangkan karya-karya besarnya yang tak terbatas. Karya ini dikenal dunia pada tahun 830 masehi.com Copyright 1992-2005 Al Jazeera Publishing. 2 abad setelah Masehi menyatakan bahwa seorang bayi laki-laki tidak harus dikhitan jika dua kakak laki-lakinya mengalami kematian akibat dikhitan. Dalam sejarah tercatat tujuh puluh orang yang ahli dalam bidang geografi bekerja di bawah koordinasi Al Khawarizmi. Ia adalah penemuan penyakit hemofilia. After a long medical career. 936-1013). Grup ini kemudian melahirkan peta bumi yang kita kenal sebagai globe untuk pertama kali.E.

tahun-tahun terakhir hidupnya ia banyak menyalin naskah matematika dan meninggal tenang di Cairo. camera obscura. Johann Lukas Schonlein (1793 . Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan bernama Tricella mengetahui hal tersebut 500 tahun kemudian. untuk melindungi dirinya dari amarah peguasa saat itu dia berpura-pura sakit ingatan dan tidak diketahui kehidupannya setelah itu. tahun 1828. Selain itu. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Retina mata adalah tempat penglihatah dan bukan yang mengeluarkan cahaya. hal 153-154 ensiklopedia islam 2. penggunaan lensa. Kitab Fi al-Minasit (kamus optika). Fi al-maraya al-Muhriqah bi al-Dawair (tentang cermin yang dapat membakar). Zawahir al-hasaq (tentang gejala senja) .islamonline. Dan menurut ensiklopedia Britanica. semua karyanya di terjemahkan kedalam bahasa eropa. antara lain tulisannya Maqalah fi Istikhraj Samt al-Qiblah (tentang teorama kota). beliau juga berjaya menghasilkan . Benda akan terliht karena ia memantulkan sinar kedalam mata. ahli optik. Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar.1864). Maqalah Fi Hayat al-Alam (astronomi). matematika dan astronomi. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan Barat untuk menghasilkan tayangan gambar. termasuk tulisan Al Zahrawi atau Albucasis itu. yang kerap mengenangi lahan pertanian di mesir.com). pada tahun 1928.pesantren. istilah hemofilia (haemophilia) pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter berkebangsaan Jerman. Menurut Ibnu Haitham. antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. Lukas menelusur aneka catatan kedokteran.com) Ibnu Haitan meninggalkan hampir 200 karya tulis. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris.tulisan yang ditulis oleh Hopff di Universitas Zurich. Tapi karena menurutnya itu tidak mungkin.(ensiklopedi islam hal 153 dan www. (Ibnu haytam www. pemikir Yunani yang berpendapat bahwa benda terlihat karena memancarkan cahaya. Kemasyuran namanya membuat raja dinasti fatimah di mesir saat itu Al-Hakim Bin Amirillah (386-411 H/9961021 M) untuk bisa mengatur banjir sungai Nil.(ensiklopedia153) Dalam Bidang optika Ibnu haytam mengadakan eksperimen untuk menentukan gerak rektiliner cahaya. lahir di Basra persia yang berkarir di Kairo mesir. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. membuat lensa dan cermin lengkung. Ibn Al Haytham (965 -1040 M) Alhazen/alhuzen adalah nama yang dikenal didunia barat. Dalam kajiannya. Maqalah Fi daw’al-Qamar (membahas cahaya dan gerak-gerik langit). cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. Temuan ilmiahnya yang terkenal adalah pendapatnya bahwa sinar cahaya bergerak mulai dari obyek dan berjalan menuju kemata. Ibnu Haitham juga telah menengarai perihal gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengetahuinya. pendapat ini adalah kebalikan dair apa yang dikemukakan oleh Euclides dan ptolemaeus. fi Surah al-kusuf (mengenai penggunaan camera obscura/kamar gelap pada pengamatan gerhana matahari). sifat bayangan.

com) dan pembalikan cahaya.pesantren. ( ibnu .kedudukan cahaya seperti bias cahaya haytam/Republika.com/ www.

Asia Tengah. Pada usia 10 tahun.IBNU SINA Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. dan wafat pada 1037. . Lahir pada 980 di Ifsyia Karmitan. ia sudah hafal Alquran.

penguapan. mirip semua 'technique' kimia modern. Urjuzah fit Tibb. sematan (fixation). makanan. dan oksidasireduksi. keseimbangan gerak dan fikiran. udara. Pertama. sejarah. danau. . dan sekarang menjadi masalah lingkungan yang utama. Triangular Theory of Islamic Medicine yang menyatakan kaitan antara Allah. Dari sejumlah risalah kesehatannya. matematika. Dalam penemuannya. Karya lainnya. Selain kedokteran.bersama dengan Zakaria Razi -. risalah penyakit malaria yang diadopsi sembilan abad kemudian oleh Prof Wagner von Jauree dari Vienna sehingga menerima Nobel bidang fisiologi tahun 1927. dibahasalatinkan oleh Armengaud Blasius (meninggal tahun 1312) menjadi Cantica di Montpellier. Kitab ini diterjemahkan Arnold of Villanova dengan judul De Viribus Cordis di Spanyol. saluran drainase. Ia menyempurnakan proses dasar sublimasi. ia lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek spiritual dan fisik pasien secara simultan dalam pengobatannya. Jabir pula menyiapkan tekniknya. H2S dan NH3. dan semangat' pada kesehatan manusia. peleburan dan pengkristalan. ia juga menguasai fisika. dan filsafat dan kedokteran. Bahwa temperatur.sangat menonjol sebagai ahli kimia termasyhur yang dihasilkan abad pertengahan. udara yang terkontaminasi uap dari rawa. Dia pula yang pertama mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melalui proses penyulingan. Sebagai dokter. minuman. Karya medis pemilik magnum opus untuk buku al-Qanun fit Tibb atau Canon of Medicine ini. pembuatan kapur. adanya 'hubungan antara badan. penyulingan. itu semua terbukti. JABIR IBNU HAYYAN Jabir ibnu Hayyan (721-815 H) di Barat dikenal dengan nama Geber. Katanya. dan pengobatan. gas itu adalah hasil proses anaerobik air limbah yakni CH4 (metana). Anak seorang penjual obat di Kufah (Irak) ini juga merupakan seorang sufi. Ia membedakan antara penyulingan langsung yang memakai bejana basah dan tak langsung yang memakai bejana kering. sebagian menyatakan mencapai ratusan judul. limbah. pemurnian. asap atau jelaga dapat membahayakan kesehatan. amalgamasi. ada sekitar 48 buah dalam bentuk buku dan risalah. ia -. Kini diketahui. Teori kedua. menurut MS Khan. Ibnu Sina punya dua teori segitiga pengobatan. manusia. Termasuk. astronomi. Sampai akhir abad 17. kristalisasi. fikiran. tidur dan kerja mempengaruhi kesehatan. Jabir membuat instrumen pemotong. Perancis. sebuah manual medis. Topik artikelnya yang lain adalah tentang penyakit jantung yang ada di dalam Kitab Adwiyat al-Qalbiyah (risalah obat untuk sakit jantung).Ibnu Sina dikenal sebagai the faher of doctors (bapak kedokteran). pencairan. pencelupan.

Namun ia tidak sreg dengan kehidupan birokrat. memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles mengenai dasar logam. tetapi adalah salah menganggap bahwa produk ini sama sekali baru dan merkuri serta sulfur berubah keseluruhannya secara lengkap. karya Jabir ibnu Hayyan mencapai lebih 500 buah. Dalam buku ini. Setelah itu. Jabir melaluinya dengan terlebih dahulu melakukan riset dan eksperimen. pertama yang harus dilakukan adalah mendata kembali dengan metoda-metoda yang lebih sempurna. ia mengasah otaknya dengan beragam ilmu. dan penghabluran. Jabir menjelaskan. maka akan tampak bahwa tiap elemen (unsur) mempertahankan karakteristik teoretisnya. untuk mengembangkan kedua dasar ilmu itu. Ibn Haitham Islam sering kali mendapat stigma sebagai agama yang terbelakang. Kecintaannya kepada ilmu membawanya berhijrah ke Mesir. nonmetal dan penguraian zat kimia. Di negeri ini. destilasi. Sejarah optik mencatat. tapi hanya beberapa yang sampai pada zaman Renaissance. Dalam bidang kimia. Publik Barat mengenalnya sebagai Alhazen. Ia pun memutuskan keluar untuk kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad. ia melakukan penelitian mengenai aliran dan saluran Sungai Nil serta menyalin buku-buku tentang matematika dan ilmu falak. Awal pendidikan didapatkan di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di kota kelahirannya itu. antara lain dikemukakan reaksi kimia: ''Air raksa (merkuri) dan belerang (sulfur) bersatu membentuk satu produk tunggal. kontribusi ilmuwan Islam bagi dunia ilmu pengetahuan tidaklah sedikit. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al Hikmah Al Falsafiyah. penglarutan. Dalam setiap karyanya.Khusus menyangkut fungsi dua ilmu dasar kimia. Ibn Haitham contohnya. Padahal. dan segala yang terjadi adalah sebagian dari kedua bahan itu berinteraksi dan bercampur sedemikian rupa sehingga tidak mungkin membedakannya secara seksama. Hasilnya adalah suatu kombinasi kimiawi antara unsur yang terdapat dalam keadaan keterkaitan permanen tanpa perubahan karakteristik dari masing-masing unsur. yakni kalsinasi dan reduksi. yang tetap tidak berubah sejak awal abad ke-18 M.'' ''Jika dihendaki memisahkan bagian-bagian terkecil dari dua kategori itu oleh instrumen khusus. dialah bapak ilmu optik yang mengurai bagaimana kerja mata 'mencerna' penampakan suatu obyek. diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul Summa Perfectionis. sublimasi. Dia lahir di Basrah pada tahun 965 Masehi. . utamanya pada bahan metal. Di perantauan. Nama lengkap ilmuwan ini Abu Al Muhammad alHassan ibnu al-Haitham. yakni metoda penguapan. Yang benar adalah bahwa keduanya mempertahankan karakteristik alaminya.'' Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal/dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia.

matematika. Bagi Ibnu Haitham. pengobatan. Selain sains. antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. Dan untuk menguasainya seseorang perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Selain itu. dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan pelbagai data penting mengenai cahaya. Menurut Ibnu Haitham. Ibnu Haitham membuktikan dirinya begitu bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. ilmu falak. kekuatan fisikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Penulisan filsafatnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai filsafat. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. Teorinya telah membawa kepada penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan pada para penonton sebagaimana yang dapat kita tonton pada masa kini. telah menjadi salah satu rujukan penting dalam bidang penelitian sains di Barat. filsafat tidak dapat dipisahkan dari ilmu matematika. Apabila umur makin meningkat. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragukan dalam menilai semua pandangan yang ada. Pandangannya mengenai filsafat amat menarik untuk dikaji hingga saat ini. Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar. Tulisannya mengenai mata. Dalam kajiannya. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai. . dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. logika. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. dan ketuhanan.Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dalam meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Padanya pertikaian mengenai sesuatu perkara bermula dari pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. Bacon. metafisika. Dia juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. Penelitiannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains Barat seperti Boger. beliau juga berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Banyak buku yang dihasilkannya dan masih menjadi rujukan hingga saat ini. Belajar yang dilakukannya secara otodidak justru membuatnya menjadi seorang yang mahir dalam bidang ilmu pengetahuan. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. sains. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas bagi kajian dunia modern mengenai pengobatan mata. Ibnu Haitham juga telah menengarai perihal gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengetahuinya. geometri. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan bernama Tricella mengetahui hal tersebut 500 tahun kemudian. dan filsafat. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan Barat untuk menghasilkan tayangan gambar. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana.

Pada masa itu. ia habiskan waktunya di tanah kelahirannya. Kemudian Ibn Miskawayh meninggalkan kota kelahirannya menuju Baghdad. filsafat maupun bidang lainnya. perpustakaan pribadi juga banyak bermunculan. Ia merumuskan langkah bagaimana membangun moral yang sehat serta menguraikan cara-cara membangun jiwa yang harmonis. khususnya filsafat Yunani. Namun. dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi.Di antara buku-bukunya itu adalah Al-Jami' fi Usul al-Hisab yang mengandung teori-teori ilmu matemetika dan matemetika penganalisaan. Maqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak. Ibn Misakawayh mempelajari filsafat dan sejarah sebagai alat untuk menemukan kebanaran. ia lebih memberi tekanan kepada kajian filsafat terutama filsafat etika. Irak. Ia bekerja di sana hingga beberapa kali pergantian kekuasaan terjadi. gencar melakukan translasi atau penerjemahaan karya-karya dari berbagai bidang ilmu ke dalam bahasa Arab. sebuah kota yang berada di Iran. pada saat Dinasti Abasid berkuasa. dan di belahan dunia Islam lainnya. Ia lahir pada 940 M di Rayy. Mudahnya akses ke berbagai pengetahuan ini tak heran membuat banyak kalangan yang membuat majelis kajian untuk berdiskusi mengenai hal ihwal agama.co. Perpustakaan bagi dirinya merupakan sekolah yang membuatnya mampu berinteraksi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Ia secara tekun dan serius melakukan kajian di bidang filsafat. . sejarah dan kedokteran. Kitab al-Tahlil wa al-Tarkib mengenai ilmu geometri. Pada masa seperti inilah kemudian muncul seorang intelektual Muslim terkemuka dalam bidang etika. bahkan kimia. Maqalah fi Istikhraj Simat al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat. Seperti ilmuwan yang hidup di zamannya. Tak hanya perpustakaan umum yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Apalagi kala itu. tetapi juga di Kairo. Bahkan beragam ide yang berasal dari tradisi intelektual di luar Islam. Kedua kajian inilah di kemudian hari mengantarnya menjadi intelektual yang mengagumkan dalam kedua bidang tersebut. (yus)[republika. namun Ibnu Haitham tetap hidup dalam kesederhanaan. para intelektual Muslim telah sampai pada puncak kematangan pemikiran dan berbagai ide. Walaupun menjadi orang terkenal di zamannya. bernama Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Miskawayh atau lebih dikenal Ibn Miskawayh. Di antara kajian yang menjadi perhatian utamanya adalah filsafat Yunani dan sejarah. Hingga beranjak dewasa. Tak ayal jika banyak Dar al-Ilm (semacam perpustakaan umum) didirikan. Kitab Tahlil al-Masa'il al-'Adadiyah tentang aljabar. Ia bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan umum pada masa pemerintah dinasti Abasid. Baghdad. Kordoba. Bukan hanya di pusat pemerintahan.id] Ibn Miskawayh Abad kesepuluh masehi menjadi periode gemilang dalam perkembangan peradaban Islam. Ia dikenal sebagai orang yang miskin materi tapi kaya ilmu pengetahuan.

Ini adalah peran filsuf moral atau etika memberikan resep bagi kesehatan moral yang berpijak pada kombinasi pengembangan intelektual dan praktik keseharian. Dalam pandangannnya. Seseorang akan mampu menggapai kebahagiaan hidup jika ia mampu menciptakan kebahagiaan moral dengan memenuhi sifat-sifat jiwa. Label humanis bagi Ibn Miskawayh juga disematkan oleh kalangan pemikir Muslim. ia juga menulis kitab yang bertajuk Jawidan Khirad (hikmah yang tak lekang waktu) dan Tartib as-Saadah (kaidah kebahagiaan). Kondisi internal yang mempengaruhi pemikiran dan arah moral seseorang adalah kesehatan tubuh dan bagaimana kemampuan dirinya mengendalikan temperamen. Itulah. Mohamed Arkoun pada 1969 menyematkan label terhadap dirinya sebagai seorang humanis.Di kemudian hari ia lebih dikenal sebagai seorang Islam humanis. Namun hal ini dilihat dalam sudut pandang tradisi intelektual Islam. yaitu kondisi eskternal dan internal dirinya. Selain Tahdib al-Akhlaq. Sedangkan kondisi eskternal adalah keadaan yang terkait dengan hubungan dirinya dengan orang lain serta lingkungan di sekitarnya. Dengan kajian filsafat Yunani ia kemudian terpengaruh oleh pemikiran Neoplatonisme baik pada sisi teori maupun praktik. anak-anaknya dan kesejahteraan dirinya. Ibn Miskwayh memandang bahwa ilmu akan menuntun manusia untuk tak hanya bergantung kepada hal yang bersifat materi. Pasalnya ia memiliki kecenderungan agar Islam dapat masuk ke dalam sistem praktik rasional yang lebih luas pada semua ranah kemanusiaan. salah satu sifat yang dimiliki oleh jiwa. Ibn Miskawayh menelurkan karya monumental yaitu Tahdib alAkhlaq (pembinaan akhlak). Ada dua hal yang dapat mempengaruhi manusia dalam mencapai kebahagiaan itu. Di antaranya adalah kedahagaan jiwa terhadap asupan ilmu. Dalam kajian filsafat etika. ia membicarakan tentang jiwa dan sifat-sifatnya. misalnya. Kedua kondisi inilah yang kemudian memperkaya jiwanya dalam mencapai kebahagiaan dirinya. setiap manusia mampu mencapai setiap jenis kebahagiaan dengan cara memenuhi sifat-sifat kebahagiaan itu. bukan dalam tradisi intelektual humanisme Eropa. Selanjutnya akan membuat manusia memiliki kebijaksanaan dalam meniti hidup yang akhirnya menjadikannya sebagai manusia yang sempurna. teman sepergaulan. Dalam kitab yang terdiri atas tujuh bagian ini. Di dalamnya termasuk. Hal ini menggambarkan bagaimana berbagai bagian jiwa diharmonikan untuk mencapai kebahagiaan. Pada bagian awal dalam kitabnya. kata Miskawayh. Karya-karya . Dalam penjelasan berikutnya. secara umum ia membicarakan bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan tertinggi melalui moral yang sehat. ia menguraikan tentang jenis kebahagiaan dan sifat-sifat yang dimilikinya.

id] Ibnu Bajjah Umat Islam telah sampai ke tanah Spanyol (Andalusia) semenjak zaman sahabat Rasul. Sumbangannya dalam bidang keilmuan begitu besar. Sepanjang pemerintahan Islam di Spanyol. Ibn Miskawayh menghembuskan napasnya yang terakhir pada 16 Februari 1030 M dalam usia 90 tahun. dan sebagainya. astronomi. Kemudian Ajwibah wa alAsilah fi an-Nafs wa al-Aql as-Siyar (tentang aturan hidup) dan Taharat an-Nafs (suci dari nafsu). sastra. Ibnu Bajjah merupakan seorang sastrawan dan ahli bahasa yang unggul. Pada kesempatan itu beliau banyak menulis buku yang berkaitan dengan ilmu logika. Ibnu Bajjah amat terkenal dalam bidang perobatan dan merupakan salah seorang dokter terkenal yang pernah dilahirkan di Andalusia. fisika.tersebut mendapatkan pujian besar dari para ilmuwan barat dan dianggap sebagai karya yang dapat disejajarkan dengan Nicomachean Ethics karya Aristoteles. perobatan. Kemampuannya menguasai berbagai ilmu itu menjadikannya seorang sarjana teragung bahkan tiada bandingan di Andalusia dan barangkali di dunia Islam. Salah satu karyanya adalah Tajarib al-Umam (pengalaman bangsa-bangsa). matematika. filsafat. Kedatangan mereka telah berhasil mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana khususnya dalam bidang keilmuan. dalam bidang kedokteran ia menghasilkan karya yang bertajuk al-Asyribah. Terlahir di Saragossa tahun 1082 M. Ibn Miskawayh kemudian kembali ke Iran. dianggap karyanya yang terbaik dalam bidang sejarah. beliau dapat menguasai ilmu matematika. Setelah lama ia berada di Baghdad untuk belajar dan bekerja dengan berbagai karya gemilangnya. Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh atau lebih terkenal sebagai Ibnu Bajjah adalah salah seorang diantara para cendekiawan Muslim tersebut. [republika. Meski tak banyak. Selain itu. dan falak. Kehebatannya pun turut terlihat dalam bidang politik sehingga ia dilantik menjadi menteri semasa Abu Bakr Ibrahim berkuasa di Saragossa. dalam kajian sejarah Ibn Miskawayh menelurkan pula karya monumental. Sementara itu. Beberapa lama setelah kepulangan ke negerinya sendiri.co. Sebagian mereka ialah ahli sains. merupakan kajian tentang minuman dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Lebih menakjubkan lagi. al-Fauz al-asghar (kemenangan kecil) dianggap sebagai karya filsafat yang sejajar dengan karya Al-Farabi. Ia pernah menjadi penyair bagi golongan al-Murabbitin yang dipimpin oleh Abu Bakr Ibrahim Ibn Tafalwit. tepatnya ke Kota Isfahan. Ia juga seorang yang hafal Al-Qur'an. telah lahir sejumlah cendikiawan dan sarjana dalam pelbagai bidang ilmu. Ibnu Bajjah juga ahli di bidang musik dan pemain gambus yang handal. Arau Ahl al-madinah (pikiran penduduk kota). Ia juga menuliskan karya lain di bidang etika yaitu al-Fauz al-Akbar (kemenangan besar). Dalam waktu yang sama. .

Semasa membicarakan tentang politik. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa sesuatu yang dianggap ada itu sama ada benar-benar ada atau tidak ada bergantung pada yang . Selain itu. ada sebagian pemikir mengatakan bahwa kitab tersebut sama dengan buku alMadinah al-Fadhilah yang ditulis al-Farabi. Dalam bidang ini ia mengemukakan gagasan filsafat ketuhanan yang menetapkan manusia boleh berhubungan dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Mereka hampir sependapat bahwa akal dan wahyu merupakan satu hakekat yang padu. aljabar. Satu persamaan yang kentara antara al-Farabi dengan Ibnu Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. seseorang harus mengupayakan perjuangannya untuk berhubung dengan alam bersama-sama dengan masyarakatnya ataupun secara terpisah. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa saja kewujudan benda atau Tuhan. al-Farabi. segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa. Dalam buku itu. alFarabi telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli filsafat diwujudkan. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran filsafat Yunani. manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. Sewaktu membicarakan ilmu logika. Oleh sebab itulah. Ibnu Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Al-Nafs yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. Dengan ilmu dan amalan berfikir. perobatan. Kalau masyarakat itu tidak baik maka seseorang itu harus menyepi dan menyendiri. dan sebagainya. Upaya untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. politik. dan al-Razi. Galenos. Berdasarkan pendapatnya. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia. Usaha ini dapat menumpas sifat hewaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia. Menurut Ibnu Bajjah. Pemikiran filsafatnya ini dapat diikuti dalam Risalah al-Wida dan kitab Tadbir al-Muttawwahid yang secara umum merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina kecuali bagian yang berkenaan dengan sistem menyepi dan menyendiri. Ibnu Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristoteles. Pandangan filsafat Ibnu Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh ide-ide al-Farabi. kemampuan Ibnu Bajjah setara dengan al-Farabi ataupun Aristoteles. Oleh sebab itu.Dalam bidang filsafat umpamanya. Minatnya dalam soal yang berkaitan dengan ketuhanan dan metafisika jauh mengatasi bidang ilmu lain meski beliau mahir dalam ilmu psikologi. Namun.

Sebagai contoh. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berserakan di beberapa perpustakaan di Eropa. Biar pun umur Ibnu Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan ilmu dan filsafat di bumi Andalusia. Namun kehebatannya inilah yang mengundang cemburu beberapa kalangan. Menurut Ibnu Bajjah. Kebanyakan dari kita pasti tahu atau sering membaca namanya. benda tidak mungkin terwujud tanpa rupa tetapi rupa tanpa benda mungkin wujud.diyakini ada atau hanyalah suatu kemungkinan. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. mereka hijrah ke Tunisia dari Seville. cabangcabang ilmu Islam lainnya seperti ilmu teologi dialektikal dan hukum-hukum Islam. Tentu saja orang tidak akan sembarang memilih nama untuk sekolah atau perguruannya. Setengah pandangan filsafatnya jelas mendahului zamannya. Ibnu Khaldun banyak belajar di Tunisia dan Fez . . Ibnu Bajjah belajar ilmu-ilmu lain untuk membantunya memahaminya hal-hal berkaitan dengan metafisika. Ibnu Khaldun secara luas dikenal sebagai peletak batu pertama alias pelopor dan sekaligus bapak ilmu sosiologi dan sejarah sains. Ibnu Khaldun. banyak perkara di dunia ini yang tidak dapat diuraikan menggunakan logika. Ilmu sains dan fisika misalnya digunakan oleh Ibnu Bajjah untuk menguraikan persoalan benda dan rupa. Oleh sebab itu. kita boleh menggambarkan sesuatu dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda. beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial. Hadits. Perasaan dengki dan cemburu ini menyebabkannya diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138. Justru apa yang diyakini itulah sebenarnya satu kebenaran dan sesuatu kemungkinan itu boleh jadi mungkin benar dan tidak benar. Namanya sering dipakai untuk nama sekolah atau perguruan. ia mempelajari Qur'an. sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Lahir di Tunisia dari keluarga kelas bangsawan di tahun 723 Hijriah atau tahun 1332 SM. Masih banyak lagi pemikiran filsafat Ibnu Bajjah yang tidak diketahui karena sebagian besar karya tulisnya telah musnah. Sesungguhnya Ibnu Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Dan ia lebih dikenal lagi karena buku Muqaddimah-nya atau di Barat sana dikenal dengan 'Prolegomena'. wilayah Spanyol yang berpenduduk Islam. Ibnu Khaldun sebenarnya punya nama asli Abdullah al Rahman Ibnu Muhammad. Kenyataannya. Keluarganya sendiri bukan berasal dari Tunisia. Jadi. kalau ia masih hidup tentu tidak akan menyangka namanya begitu universal digunakan orang. [republi Ibnu Khaldun Siapa yang tidak kenal nama Ibnu Khaldun.

Dengan semangat belajar dan keingintahuannya yang besar. Granada (Islam Spayol) dan Biaja (di Afrika Utara). filosofi dan literatur Arab. sosiolog dan filosof dunia. Muqaddimah telah membuat intelektual dunia dulu dan kini. Ia pula yang mengenalkan ilmu analisa tentang peradaban manusia. astronomi. Bagian pertama bukunya. Ia bekerja untuk pemerintah Tunisia dan Fez (Maroko). Di sana pula ia mulai menulis Muqaddimah. Karya ini kelak menempatkan namanya di antara nama-nama besar sejarawan. ditulisnya dalam buku itu. Karena hal in pula ia menemukan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan perdaban manusia. Al 'Asabiyya. "Ketidakadilan. Ibnu Khaldun kemudian menuju Aljazair. "Sejarah ada subyek menuju hukum-hukum universal. telah memberi arah pada ilmu-ilmu psikologi. dikenal juga sebagai seorang kritikus sejarah yang disegani. ilmu pembangunan sosial yang saat ini biasa kita sebut dengan ilmu sosiologi. karena kegiatan politiknya di masa lalu. Apalagi tipikal orang padang pasir kan panas-panas bawaannya. lingkungan hidup dan sosial. dari Afrika Utara karena melarikan diri dari Turmoil di Afrika Utara. Ibnu Khaldun selain terkenal sebagai penulis sejarah dan manusia. sangat tajam." begitu katanya. pemerintah Granada menolaknya. ia juga mempelajari matematika. Ini adalah satu contoh bagaimana Ibnu Khaldun dijadikan rujukan dunia sosiologi internasional. Selama empat tahun ia tinggal di sebuah desa kecil bernama Qalat Ibnu Salama. tenaga dan kepandaiannya bergelut dengan dunia politik praktis. ekonomi. Tak hanya itu. Al 'Ibar. Pada buku inilah Ibnu Khaldun. Tak hanya itu faktor-faktor yang mendukung ilmu analisa ia kenalkan pula. Misalnya. berapa banyak suku dan bani yang ada di sana. Ini yang menjadikannya dalam usia belasan sudah bekerja pada Sultan Barquq. Ibnu Khaldun pun jauh hari sudah menyimpulkan beberapa penyebab kehancuran sebuah negara atau pemerintahan. Beliau juga menganalisa hubungan dinamis dan menggambarkan perasan-perasaan antar manusia. Spanyol. Tahun 1375 ia mengasingkan diri ke Granada. Sayangnya. Sebelum dikenal sebagai penulis buku yang kelak menjadi adi karya dalam sejarah dunia. Hasil pemikirannya yang sangat cemerlang. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun saat itu sebenarnya sudah sangat maju. misalnya saja ia berpendapat bahwa kehidupan beragama adalah satu hal pokok yang mampu menyatukan jazirah Arab saat itu. Tahu sendiri kan. seorang Kaisar di Mesir. di Timur dan Barat gelenggeleng kepala dibuatnya. kekecewaan rakyat dan . Ada satu satu pernyataan atau argumen Ibnu Khaldun yang sampai saat ini masih dibuat pijakan banyak ilmuwan. rasional dan analitik meninjau masalah-masalah manusia dan sejarah. Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu. memberi pandangan baru pada kekuatan penduduk dan politik. menurut banyak intelektual dunia.

Mengapa ia dipanggil Ibnu Qoyyim? Padahal dilihat dari nama sebenarnya ia tidak ada kaitan dengan nama Qoyyim. Akal yes. Tapi singkatnya ia dipanggil "Ibnu Qoyyim". pemikirannya yang cemerlang serta idenya yang brilian masih bisa kita rasakan. Ia berasal dari Damsyik. Pendidikannya anjlok.tirani adalah langkah awal kehancuran sebuah negara. Ia mendapat bimbingan dpengarahan dari . Namun Ibnu Qoyyim menjadikan ayahnya sebagai gurunya langsung. Satu hal yang menjadikannya seperti itu. Karena bapaknya adalah pendiri (qoyyim) perguruan tersebut. mampu mengalahkan umur manusia yang hanya sejengkal. Ia seorang yang sangat percaya pada kekuatan akal bukan kekuatan fisik. moralnya bobrok dan sebagian besar masyarakat tidak merasa perlu belajar dan berhati-hati. Ibnu Khaldun dikenal pula sebagai seorang pioneer atau perintis pendidikan modern. Dan saat ini banyak contoh yang bisa kita lihat betapa tiga hal yang disebutkan Ibnu Khaldun berabad-abad lalu benar adanya. Kondisi askripsi ini dilimpahkan pada Ibnu Qoyyim. mengingatkan orang tentang pentingnya peradaban. Ibnu Qoyyim dilahirkan di kota Damsyik (sekarang Damaskus) tahun 691 H (1292 M). maka ia dipanggil dengan "Ibnu Qoyyim Al Jauziyah". Selain sebagai sejarawan dan sosiolog. ayahnya adalah seorang pendiri dan pengasuh perguruan "Al-Jauziyah"n. Ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sangat kental di kota Damsyik. hipokrit dan pembohong besar. politik. kelak banyak memberikan warna dan pengaruh pada dunia ilmu sosial. Dan ISlam merupakan bagian yang sangat internalized dalam setiap individu maupun masyarakatnya. Nama julukannya adalah syamsuddin. filosofi dan pendidikan. sejarah. Ternyata kebaikan dan ilmu." begitu katanya. Menurutnya kekuatan fisik hanya membuat seseorang menjadi malas. Kini berabad-abad setelah ia wafat. Ia dibesarkan dalam keluarga ilmuwan. Pemikiran dan analisa Ibnu Khaldun. lantaran situasi ketika ia dilahirkan dan dibesarkan. Nama sehariharinya ia dipanggil "Abu Abdullah". [masjid_annahl] Ibnu Qoyyim Nama lengkap Ibnu Qoyyim adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Said bin Hariz Azzar'ie. Sehingga lembagalembaga pendidikan atau sekolah-sekolah bertebaran di mana-mana. Persoalannya. sehingga ia menjadi terkenal. kota Damsyik tengah berada dalamkeadaan puncak peradaban ilmu pengetahuan. Ini yang membuat Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu mengumpulkan data. daerah pasar gandum di kota Damsyik. okol no! Ibnu Khaldun hidup di Mesir pada zaman Mesir sedang mengalami kemerosotan. ia belajar Islam dengan benar.

Kemudian. Luas ilmu yang dimiliki Ibnu Qoyyim karena sangat dipengaruhi oleh berbagai guru lain yang menjadi ulama terkenal seperti: Ahmad Ibnu Taimiyah. ras malu merupakan cerminan pribadi manusia. Lama-kelamaan akan terdorong untuk melakukan tindakan maksiat berikutnya. Profesi gurunya ia tekuni meskipun ia sudah menjadi ulama termasyhur dan disegani. serasi dan berkesinambungan. Ia melontarkan fikiranfiirannya mengenai kemaksiatan dan dampak-dampaknya pada pribadi dan masyarakat. Bila manusia sudah kehilangan rasa malu. tercermin dalam kajian. rendah hatinya. karsa dan karya yang bersifat kemanusiaan. Keistiqomahan sangat tercermin dalam tulisan-tulisan dan sikapnya terhadap fenomena-fenomena kemaksiatan yang ada. Murid-muridnya banyak sekali. Ia pun m enjadikan sastra dan bahasa sebagai pusat perhatiannya. Kepribadian dan prilakunya yang menarik dan menonjol tersebut lantaran ia begitu sulit melepaskan diri dari Qurän dan Hadits. Setelah ia menghafal Al-Qurän secara sempurna. Kompleksitas pengetahuan dalam dirinya didukung oleh manhaj yang tertata dengan baik. seseorang kehilangan rasa malu. tenang penampilannya. Muridnya yang turut muncul ke permukaan anatar lain Ibnu Katsir. pandangan. Sejak kecil. Seseorang pada awalnya merasa aneh dengan kemaksiatan yang ada di lingkungan. ia tidak melupakan diri untuk mengkonstruksikan fikiran-fikirannya dalam bentuk buku. Fikiran-fikirannya sangat tajam dan cemerlang. ia mencoba mencicipibuah terlarang (maksiat). hati dan pendengarannya seakan-akan tertutup dari kebenaran. Kemaksiatan (kesenangan semu) ini menjadi kebiasaan karena peranan syetan yang idak henti-hentinya mengganggumanusia untuk menjadi abdi mereka. disenangi sikap dan kearifan fikirannya oleh masyarakat. Ibnu Qoyyim sudah nampak bakat intelektualitas dan keulamaannya. Hal ini dapat dipahami dalam masyarakat. dan lain-lain. Ia mengajar di perguruan Al Jauziyah. maka seseorang akan terbiasa dengan kemaksiatan. Pertama: Karena berbuat maksiat. Sifat-sifat tersebut terkumpul dalam perilaunya dan turut pula menshibghah kebudayaan dan pengetahuan yang ada. milik ayahnya. ia begitu sabar. Dengan demikian tidak mengherankan ia menjadi ulama yang kondang di abad ke-8 hijriyah. Dengan demikian. tegar ucapannya walaupun harus menghadapi resiko. Ibnu Qoyyim tida melepaskan dirinya dari proses belajar dan mengjar (bima tu'allimu nal kitab wa bima kuntum tadrusun). . sistematik dan teliti uraiannya. dilanjutkan dengan menhafal Hadits. Ia giat belajar. pembahasannya luas dan mendalam.ayahnya sendiri. Kedua: Karena melakukan perbuatan maksiat. Keulamaannya sangat tercermin dengan sikap hidupnya yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Begitu juga di sela-sela waktunya sebagai pendidik dan tokoh refernsi keagamaan masyarakat. terbuka sifat pribadinya. fikiran dalam buku-bukunya. Dengan demikian ketiadaan rasa malu pada diri manusia digambarkan sebagai tanpa rasa. tindakan coba-coba tersebut berakhir menjadi kebiasaan. akhirnya. tulisannya terasa tersuguhkan dengan lengkap. Ibnu Syirazi.

Ibnu Rusydi dapat digolongkan sebagai seorang ilmuwan yang komplit. sastra. ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang kedokteran. sehingga nama-nama ilmuwan besar Yunani seperti Aristoteles. Liku-liku perjalanan hidup pemikir besar ini sangatlah menarik. logika. Latar belakang kelauarga tersebut sangat mempengaruhi proses pembentukan tingkat intelektualitasnya di kemudian hari. . di samping sangat menguasai pula pengetahuan keislaman. merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-12 dan beberapa abad berikutnya. yaitu Al Kuliyat Fil-Tibb atau (Hal-Hal yang Umum tentang Ilmu Pengobatan) telah menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran.Karena itu. Ibnu Rusydi dilahirkan pada tahun 1126 M di Qurtubah (Cordoba) dari sebuah keluarga bangsawan terkemuka. bahkan mereka sering memerintahkan para ilmuwan untuk menggali kembali warisan intelektual Yunani yang masih tersisa. khususnya dalam tafsir Al Qur’an dan Hadits ataupun dalam bidang hukum dan fikih. yang berpusat di Semenanjung Andalusia (Spanyol) di bawah pemerintahan Dinasti Abasiyah. Para penguasa muslim pada masa itu mendukung sekali perkembangan ilmu pengetahuan. yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ibnu Rusydi atau Averrous. ataupun Euclides dengan karya-karyanya masih tetap terpelihara sampai sekarang. Posisi tersebut ia pegang pada masa pemerintahan Khalihaf Abu Ya’kub Yusuf dan anaknya Khalifah Abu Yusuf. Kebesaran Ibnu Rusydi sebagai seorang pemikir sangat dipengaruhi oleh zeitgeist atau jiwa zamannya. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. jabatan yang pernah dipegang oleh kakeknya pada masa pemerintahan Dinasti al Murabitun di Afrika Utara. ilmu-ilmu pasti. tidak mengherankan bila seorang doktor dari Al Azhar yakni Al Ustadz Husaini Ali Ridwan membahas secara khusus mengenai tulisan Ibnu Qoyyim. menyebabkan ia diangkat menjadi kepala qadi atau hakim agung Cordoba. Kecerdasan yang luar biasa dan pemahamannya yang mendalam dalam banyak disiplin ilmu. Selain sebagai seorang ahli filsafat. [Majalah Sabili No. Bahkan karya terbesarnya dalam bidang kedokteran. Plato. Abad ke-12 dan beberapa abad sebelumnya merupakan zaman keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Dunia Islam.Posisi yang prestisius dan tentunya diimpikan banyak orang. dan banyak pula saudaranya yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Phitagoras. Ayahnya adalah seorang ahli hukum yang cukup berpengaruh di Cordoba. 33 Tahun II Januari 1991] Ibnu Rusydi Abul al Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusydi.

Ia pun melengkapi telaahnya dengan menggunanakan komentar-komentar klasik dari Themisius. strata suatu masyarakat. Tak ada kebetulan dalam sejarah sosial kecuali sebab dan akibatnya semata. al Farabi dengan Falasifah-nya. Model ini menempatkan Ibn Khaldun sebagai penganut teori siklus sejarah. Pengaruh itu universal dan pasti. karena sebabsebab nyata yang mempengaruhinya. tumbuh. dan komentar Ibnu Sina. Karya emasnya itu hingga kini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. berkembang. Semua komentarnya tergabung dalam sebuah versi Latin melengkapi karya Aristoteles. Menurutnya. memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan sebuah observasi. seperti De Organon. Mereka diikat dengan solidaritas ashabiyah (ungkapan pra-Islam) yang diarahkan oleh para pimpinannya. dan sebagainya. Rhetorica. Khaldun memetakan masyarakat dengan interaksi sosial. Pendekatan ini dianggap menjadi terobosan yang sangat signifikan. dan Nichomachean Ethick.Hal terpenting dari kiprah Ibnu Rusydi dalam bidang ilmu pengetahuan adalah usahanya untuk menerjemahkan dan melengkapi karya-karya pemikir Yunani. Dalam karyanya itu. Phiysica. sebagian lagi tidak. Parna Naturalisi. Metaphisica. IBNU KHALDUN Bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibn Khaldun. . organisme dapat tumbuh dan matang. Formasi masyarakat. Analisanya telah mampu menghadirkan secara lengkap pemikiran Aristoteles. Ia memperkirakan bahwa solidaritas itu berlangsung empat generasi. Masyarakat lahir. politik. Alexander of Aphiordisius. pemikir (1332-1406) kelahiran Tunisia ini dikenal sebagai bapak sosiologi dan politik. sebagian jelas dan diketahui. lalu mati untuk diganti dengan yang lain. lalu memperebutkan kepemimpinan. De Partibus Animalia. Al Muqaddimah merupakan karya monumental pertama yang memuat prinsip-prinsip politik. Metodologica. Demikian seterusnya. Ibnu Rusydi menulis satu segi komentar terhadap karya-karya Aristoteles. yang mempunyai pengaruh selama berabad-abad lamanya. De Anima. Komentar-komentarnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan tradisi intelektual kaum Yahudi dan Nasrani. Al Muqaddimah juga mengupas asal muasal suatu masyarakat. lahirnya kota dan desa. dan teori dissintegrasi. dan geografi yang melingkupinya. sebagai hasrat manusia untuk berkumpul. ekonomi. tulisnya. termasuk Indonesia. bersaing. Komentarnya terhadap percobaan Aristoteles mengenai ilmu-ilmu alam. terutama karya Aristoteles dan Plato. Antara tahun 1169-1195.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful