PERKEMBANGAN SEJARAH KEILMUAN ISLAM KLASIK DAN PENGARUHNYA Resume by Dr Hj Liza

PENDAHULUAN A. LATAR BELAKANG Menurut Ibnu Khaldun , Sejarah adalah salah satu disiplin ilmu yang dipelajari secara luas oleh bangsa-bangsa dan generasi-generasi. Dalam hakikat sejarah, terkandung pengertian observasi dan mencari kebenaran (tahqiq), keterangan yang mendalam tentang sebab dan asal benda wujud serta pengertian dan pemgetahuan tentang substansi, essensi dan sebab-sebab terjadinya peristiwa.Sejarah membuat kita paham akan hal-ikwal bangsabangsa terdahulu, yang merefleksikan diri dalam perilaku kebangsaan mereka, sejarah membuat kita mengetahui biografi, jejak historis, kebijaksanaan para pemimpin jaman dulu . Sehingga menjadi sempurnalah faedah dalam memcari solusi masalah agama dan dunia .1 Sejarah islam membuktikan banyaknya para cendikiawan Muslim yang banyak memberikan Kontribusi dalam pengembangan ilmu di percaturan ilmu pengetahuan dunia. Yang ilmunya tidak kalah dengan para ilmuwan barat, yang keberadaannya tidaklah seterkenal ilmuwan barat. Pada abab pertengahan hidup para pakar-pakar cendikiawan muslim seperti Ibnu Sina yang terkenal dengan bukunya Qanun Fi Attib (the Canon) yang disebut-sebut sebagai inspirator utama kebangkitan barat dalam ilmu kedokteran, sampai sekarang pun keberadaan Avicenna nama lain dari Ibnu Sina (750 – 1450 M) masih fenomenal, di internat pun ada situs yang khusus membahas kehidupan dan pemikiran ibnu Sina. Selain itu Islam juga mengenal Penemu Gaya Gravitasi Al-Biruni, Bapak Sosiologi Politik Ibnu Khaldun, Jabir ibnu Hayyan sebagai penemu Ilmu Kimia, Ada Ibnu Zuhr bapak Parasitologi dan pelopor Tracheotomi, Ibnu Majid penemu Kompas dan Navigator. Al-Khawarizmi (bapak aljabar dan geografi), Abu Al-Zahrawi (bapak bedah, penemu hemofilia), Ibnu Haitham (penemu teknik fotografi, optik dan energi solar), Ibnu Rusyd (perintis ilmu jaringan tubuh), Ibnu Nafis (penemu peredaran darah paru-paru), dan lain-lain. Namun kadang mereka jarang disebut-sebut dalam khazanah pendidikan kita, kalau sekarang murid-murid menengah pertama ditanya siapakah penemu peredaran darah , mereka akan menjawab William harvey. Mencari Ilmu adalah kewajiban sebagai umat muslim, Alquran menempatkan orang yang berilmu dalam derajat yang tinggi, ketika selesai Allah memberi tutor kepada Adam nama-nama benda seluruhnya , maka diperintahkan malaikat untuk bersujud kepada Adam.
1

Muqaddimah Ibn khaldun penerjemah Ahmadie Thoha, Pustaka Firdaus jakarta tahun 2000.

Dan Pada hari kiamat ditimbanglah tinta ulama dengan darah syuhada, maka tinta ulama dilebihkan dari darah syuhada. Kalau ada Hadiah Nobel pada zaman mereka lahir, mungkin sudah banyak penerima nobel dari kalangan dunia islam. Dalam perjalanan nobel sejak 100 tahun silam baru ada empat orang penerima nobel dari umat muslim , mereka adalah Presiden Mesir Anwar Sadat tahun 1978, sastrawan Mesir Nagib Mahfudz tahun 1988, Abdus Salam dari pakistan , dan yang terakhir ilmuwan asal Mesir yang menetap di AS, Ahmad Zuwaeli asal Mesir. Dua yang pertama mendapatkah Penghargaan Nobel di bidang perdamaian dan sastra. Sedangkan Abdus Salam di bidang fisika dan Zuwaeli ,yang juga hafiz Quran, ahli di bidang kimia Nobel adalah penghargaan yang diperakarsai oleh Alfred Nobel (1833-1896), sejak tahun 1901 untuk 5 bidang ilmu pengetahuan seperti kimia, fisika, sastra, ekonomi dan perdamaian. Ilmuawan yang menerima adalah orang-orang yang dianggap paling berjasa bagi umat manusia. Sebelum kita membicarakan pakar-pakar pengetahuan muslim kita ada baiknya kita mengemukakan sedikit gebrakan apa saja yang terjadi dikalangan umat islam sejak kepemimpinan khulaufaur Rasyidin dan zaman bani umayah dan bani Abbasiyah. Bicara cendikiawan muslim, berkaitan erat dengan siapa yang saat itu berkuasa. Khalifah dan para Pemimpin adalah orang-orang yang memfasilitasi perkembangan ilmu, semakin sadarnya seorang pemimpin akan pentingnya ilmu pengetahuan , maka makin berkembanglah ilmu pengetahuan pada zaman tersebut. Tercatat Khalifah Harun Ar-rasyid, Al-makmun, termasuk khalifah dari Bani abbasiah yang turut andil dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Harun Al-rasyid adalah khalifah yang memanfaatkan kekayaan negara untuk mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan kedokteran, dan lembaga pendidikan farmasi , serta pemandian umum. Jaman itu umat islam memiliki 800 orang dokter.2 Khalifah Harun al-Rasyid mendirikan Khizanat al-Hikmat yang berfungi sebagai perpustakaan yang kemudian zaman Al-makmun namanya diubah menjadi Baynt alHikmat.(abad 9 M) Jaman al-Makmun, Khalifah ini mempekerjakan Muhammad Ibn-Musa Alkhawarijmi dalam bidang aljabar dan astronomi untuk mengelola Baynt al Hikmah (Perpustakaan besar ) ini dijadikan tempat penterjemahan buku-buku filsafat karya Galen, Aristoteles dan plato. Dan ditempat ini juga terdapat observatorium astronomi untuk meneliti perbintangan.3 Puncak kejayaan pemerintah bani Abbas berada pada masa khalifah Harun ArRasyid dan putranya Khalifah Al-Makmun yang disebut jaman Keemasan Islam (The Golden Age of Islam). Pada tahun 800 Bahdad menjadi kota metropolitan dan kota utama umat Islam, serta pusat perdagangan ekonomi dan politik dan berpenduduk lebih dari satu juta jiwa. Dan sebagai raja yang besar zaman itu hanya karel Agung (742-814 ) di Eropa yang dapat menjadi bandingannya.4 B PERKEMBANGAN ILMU
2

lihat Dr. Jaih Mubarok A.Ag Sejarah Peradaban Islam, Pustaka bani Quraisy, tahun 2005, hal 119. diambil juga dari badri yatim, Sejarah Peradaban Islam, hal 50 3 Jaih mubarok Op.cit hal 120 4 Enksiklopedi Islam Jilid 2, PT Ictiar Baru Van Hoeve, Hal 89

yang kemudian mengilhami Plato (428 -347 SM) dan Aristoteles (384 sm322 SM) dan pada perkembangan matematika dan filsafat rasional dunia barat. Ia masuk kedalam pembuktian melalui hitungan.MATEMATIKA Matematika adalah ilmu yang diperoleh melalui tangga musik dan rasional Konsep matematika yang dikembangkan adalah sebagai berikut (1) logika tentang bukti.8 5 6 conny Semiawan. Disiplin ilmu ini adalah cabangnya pertama dari ilmu-ilmu matematis dan yang paling pasti. 6 3.Th. kalau mau jujur selain Phytagoras. dan sesudahnya . ibid hal 659 8. Cendikiawan yang lahir 1300 tahun kemudian punya andil besar dalam perkembangan matematika dunia. penemuan pola kemungkinan simetris antara ruang dan waktu yang sifatnya statis. Abu Kamil Syuja bin Aslam . Yufiarti.Aritmetika Bisnis Cabang nya adalah hitung dagang . An-Najat oleh Ibnu Sina. Bisnis yang berkenaan dengan jual beli barang. 2. Buku-buku tentang ilmu ini ditulis As-Syifa.Aritmetika Menurut ibnu khaldun aritmatika Adalah pengetahuan tentang angka-angka yang dikombinasi di dalam deret hitung dan deret ukur. Panorama Filsafat Ilmu (PT Mizan publica tahun 2005hal 29.7 4.I Setiawan. Ibn As-Samah dan Abu Muslim Ibn Khaldun .I Setiawan. 11-20 dan seterusnya yang hingga kini dipakai seluruh dunia. Panorama Filsafat Ilmu dalam buku ini yang dibahas hanya teori pythagoras(582-500SM) dikatakan Phytagoras meneliti nadanada alam dan nada-nada tangga nada musik. Apakah hanya cendikiawan yunani yang pantas selalu disebut-sebut dalam khazanah ilmu pengetahuan matematika. Aplikasinya banyak dilakukan dikota-kota . zakat. Sayang buku ini tidak memasukkan nama Al-kawarizmi. dan murid Maslamah Al-Majriti. Dari hasil penelitiannya dia mendapat ilham menciptakan sistem angka decimal 1-10. pengukuran tanah . Buku yang terbaik adalah kitab karya al-Quraisyi . Aljabar Merupakan cabang aritmatika : orang pertama yang menulis disiplin ilmu ini adalah al-Khawarizmi. Dalam perjalanan ilmu yang bertolak dari matematika yang dipengaruhi oleh budaya islam ditemukan letak kiblat. dan semua bisnis lain yang punya hubungan dengan angka-angka Dan Ilmuwan Andalusia yang terkenal dengan ilmu dagang adalah Hitung dagang Az-Zahrawi. Yufiarti. (2) ide-ide empiris tentang hukum eksakta dan hukum alam (3) konsep operasi (4) matematika bergerak dari deskripsi yang bersifat statis kepada deskripsi yang bersifat dinamis 5conny Semiawan.1.Th. 6 ibnu Khaldun hal 656 7 7. berbagai penemuan mengenai simetris-simetris kristal . inid hal 660 8 .

bidang datar. 9 5.4.Ibnu as.Faraid adalah cabang aritmetika Untuk menghitung bagi ahli-ali waris yang berhak (dzawil furudl).Shalt dalam buku al-Iqtishar 10 6. 10. Karya orang-orang Yunani dalam bidang ini yang sudah diterjamahkan kedalam bahasa Arab. ukuran itu boleh bersambung seperti garis. Oleh as. Sarjana yang paling terkenal membahas tentang ini adalah Ibnu al-Haitsan 11. Pada Mahzab malik. Yang puncaknya adalah titik pandang dan pangkalnya adalah obyek yang dilihat. disiplin ilmu ini penting . 8. Kitab Ringkasan Qadli Abu al-Qasim alHufi. Karya Ibnu al-Munmir. unit lain 7. Adalah buku Eukleides yang diterjemahkan pada masa khalifah Abu Ja’far al-manshur menjadi buku pegangan para pelajar saat itu. namun yang tertinggi karya alHufi. ibid Hal 665) 10 11 . Demikian juga karya mazhab hanbali dan Hanafi.bintang yang tetap dan planet-planet. Optika Merupakan cabang geometri ilmu yang menerangkan musabab terjadinya kesalahan dalam persepsi visual . al-Shuradi . astronomi menarik kesimpulan berdasarkan metode geometris tentang adanya bentukbentuk tertentu dan bermacam-macam posisi lingkaran yang mengharuskan terjadinya gerakan yang dapat dilihat dengan indra itu. dan benda-benda geometris . Ilmu Ukur Mempelajari ukuran-ukuran kuantitas. lahirlah bukunya Ibnu Tsabit. Persepsi visual terjadi dengan melalui kerucut yang ditimbulkan oleh sinar. Berdasarkan mahzab as-Syafi’I .Agar penyelesaian masalah pembagian waris ini dapat adil dan benar. (Khaldun hal 661). jengkal. Geometri cabang ilmu pengukuran tanah (almisahah) menjadi dasar pengukuran ilmu ini istilah kubik. Dan astronomi juga membuktikan bahwa misalnya dengan adanya presisi equinox-equinox. pusat bumi tidaklah identik dengan pusat lingkaran kecil (epicycle) yang membawa (bintang-bintang) dan bergerak di dalam 9 9. Iman al-Haramain . Ilmu ini juga membahas juga perbedaan melihat bulan pada laritude yang berlainan (de Slane mencatat bahwa Ibnu Khaldun telah mengatakan Longitude-longitude). ibid hal 662 11. Ringkasan Eukleides dibuat antara lain oleh Ibnu Sina dalam buku AsSyifa.Astronomi Ilmu yang mempelajari gerakan bintang. dengan dasar pengetahuan tentang bagaimana sebab-sebab hal tersebut terjadi. al-ju’adi.

juga awan. Kemudian Ibnu Sina meringkas kembali Asy-Syifa didalam kitab An-Najah dan al-isyarat. dan badai yang terdapat dalam atmosfir dan lain-lain. Ibn ishaq sarjana yang melakukan observasi astronomi pada 619 (1222)13 9. Selanjutnya mempelajari tubuh. gempa yang timbul dalam bumi. Tabel ini mengikuti bermacap prinsip dasar yang sudah ditetapkan yang menyangkut pengetahuan tentang apogee (titik terjauh dari bumi dan peredaran suatu satelit) dan deklinasi-deklinasi. Sarjana yang menulis beberapa buku tentan masalah ini adalah Al-Battani dan Ibnu Al-Khamad. Dalam islam pada masa al-makmun dibangun alat observasi besar yang dikenal Astrolab.Tabel-tabel astronomi Ilmu yang menjadi cabang astronomi ini berisi tabel-tabel berdasar hitungan menurut rumus aritmatika . yaitu jiwa dalam berbagai bentuk dimana ia muncul pada manusia dan binatang-binatang dan tumbuhan Buku-buku Aristoteles tentang fisika di ringkas dalam asy-Syifa karya ibnu Sina. tapi tidak selesai kemudian pondasi bangunan ini lenyap.memiliki ringkasan astronomi12 8. dan interaksinya. Perihal mata air . sebagaimana juga manusia. Lalu melalui gerakan bintang-bintang yang tetap. Fisika Menuru Ensiklopedi Islam Fisika adalah ilmu pengetahuan yang membahas materi. astronomi membuktikan adanya lingkaran falak kedelapan. Menurut ibnu Khaldun Fisika adalah Ilmu yang membahas tentang tubuh-tubuh dari titik pandang gerakan dan diam yang melekat padanya. Ibnu Rusyd (filosof Andalusia) juga meringkas karya ptolomeus . dan dilupakan Karya terbaik bidang ini adalah Majisti (Al-Magest ) yang dikarang oleh Ptolomeus (raja Yunani ) sedang filosof muslim terkemuka seperti Ibnu Sina meringkasnya dalam Asy-Syifa. cepat . berbagai macm gerakan dan bagaimana hal-hal ini melepaskan satu hingga pada lainnya. Penetapan posisi bintang pada suaktu waktu tertentu dalam bidang ini disebut penyetelan tabulasi. energi. berkenaan dengan perjalanan gerak khusus bagi setiap bintang serta watak gerakan itu. Ruang lingkup fisika amat luas. balik dan seterusnya dengan menghitung gerakan-gerakannya menurut hukum-hukum yang berlaku. lurus . Ibn al-Farghani . tumbuhan dan barang tambang yang diciptakan dari padanya. Dibuktikan juga bahwa bintang tunggal memiliki sejumlah deklinasi. Ibnu Sina seakan–akan menetang Aristoteles dan banyak mengemukakan pendapatnya sendiri sedang Ibn Rusyd meringkas tapi tidak menentang . . binatang .14 12 13 14 (Khaldun hal 666 – 667) (Khaldun Hal 667) (hal 675). Fisika mempelajari tentang tubuh-tubuh samawi dan substansi elementair. Ibn as-Samah dan ibn as-Shalt dalam kitab al-Iqtishar.lingkaran yang besar. guntuh. mencakup struktur materi. Para sarjana menuliskan pada tabel-tabel disebut tabel-tabel astronomi (azyaj). sifat berbagai wujud materi dan interaksinya. kilat. lambat. uap . Orang yunani mempergunakan alat yang mereka sebut Astrolab (dzat i-halg).

timah dan tembaga dipersiapkan menerima emas atau perak yang dipanaskan di api maka substansi ini akan berubah jadi emas murni. usaha-usaha operasional melalui pengalihan substansi dari potensilitas ke aktualitas seperti. produksi emas. Kitab al-Falahah an-Nabathiyyah diterjemahkan (pertanian nabataean agricultural ) dinisbatkan kepada Abu Bakar Muhammad bin Ali ibnu Wasyiyah. dan Ibnu Sina. Apabila batu hitam . Sebagaimana terjadi dalam pengobatan sakit perut dengan madu. ILMU KIMIA Dalam Ilmu ini di pelajari substansi emas. pemeliharaannya saja karena saat itu isi buku itu juga menyangkut masalah sihir.Dan dalam islam sihir adalah hal yang terlarang dipelajari. pengolahan tanah. Dan Allah memberikan petunjuk kepada yang benar . Yang boleh hanyalah apabila jenis medis semacam itu dipergunakan untuk memperoleh berkah dan kebenaran ikatan keimanan. Maka tidak satupun dari pernyataan-pernyataan mengenai kedokteran yang terdapat dalam hadist shahih boleh dinyatakan sebagai suatu syariat. 15 16 Khaldun 667 ibid hal 678 17 ibid . Tak ada satu dalilpun menunjukan itu. Galen atau galinus ilmuwan yang hidup jaman nabi Isa karya-karya kedokterannya merupakan induk dari ilmu kedokteran sesudahnya.16 (khaldun hal 678) 12. perak dan tentang cara kerja bahan.10. tanaman . dan pengolahan. tiada tuhan selain Dia. irigasi . berisi informasi tentang diatas. KEDOKTERAN Kedokteran adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang tubuh manisia dari segi sehat dan sakitnya. Dalam islam terdapat dokter-dokter terkemuka seperti ar-Razi (Muhammad ibn Zakaria ) 251-313H /866-925 M. maka sabdanya. misalnya.17 Ilmuwan kimia yang terkenal adalah Jabir Bin Hayyan. Salah satu buku yunani . Dan dari kalangan Andalusia yang paling terkenal adalah Ibn-Zuhr (Abdul Malik bin Zuhr (avenzoar) wafat 557 (1162) Menurut Ibnu khaldun Kedokteran tidak disebut dalam ilmu hadist shahih . mereka juga menyelidiki bahan-bahan buangan/limbah. 15(Khaldun hal 667) 11. karena Muhamad tidak diutus Allah untuk masalah kedokteran tapi masalah syariat-syariat agama.kalian lebih mengetahui masalah-masalah dunia kalian(daripada saya). hal ini telah terjadi ketika pada saat Nabi ditanya tentang proses perkawinan pohon korma. Bagaimanapun itu bukan termasuk kedokteran humoral tetapi akibat dari keimanan yang tulus. al-Majusi (Ali ibn al-Abbas abad ke 10). oleh disolusi tubuh-tubuh (substansi-substansi ) pada komponen-komponen naturalnya melalui sublimasi dan distilasi pleh solidifikasi substansi yang meltable (cair) melalui klasifikasi (proses mengeras menjadi kapur) oleh pulverisasi benda-benda keras dengan bantuan alat-alat penumbuk dan palu-palu dan lain-lain. perak. tapi saat itu dipelajari hanya terbatas mempelajari tanaman . sehingga mempunyai pengaruh manfaat yang besar. sehingga mereka menyebutnya ”ilmu Jabir” dan dia telah menulis 70 risalah tentang kimia. Dokter berusaha menjaga kesehatan dan menyembuhkan penyakit dengna bantuan obat-obatan dan makanan. Namun masih seperti teka-teki silang. ILMU PERTANIAN Mempelajari pengolahan.

A. KHALIFAH MUA’WIYAH IBNU ABI SUFYAN (40-60 H/661-681M) 2. sarana yang baik dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Karena pada saat itu Khalifah memberikan modal penelitian.KHALIFAH UMAR BIN KHATAB (13-23 H / 634-644 M) 3. Dibawah ini sebelum kita membicarakan saru persatu cendikiwan musilim yang banyak berjasa dalam mengembangan ilmu. M. KHALIFAH HISYAM IBNU ABDIL MALIK (105 – 125 H/ 726-746 M) 11. KHALIFAH IBRAHIM IBNU WALID ( 127 – 127 H) 14. KHALIFAH MARWAN IBNU HAKAM (64 – 65 H/685-686M) 5.KHALIFAH ALI BIN ABU THALIB (35-40 H/ 656-661 M)19 ZAMAN BANI UMAYAH (40 H – 132 H) 1. M. KHALIFAH WALID IBNU YAZID (125 – 127H/746-748 M) 12.KHALIFAH USTMAN BIN AFFAN (23 -35 H/644-656 M) 4.Filosof timur yang menerang kan ilmu kimia secara sistematis adalah Ath-Thaghra. KHALIFAH UMAR IBNU ABDIL AZIZ (99 – 101H/720 -722 M) 9. Anggapan ini tidak benar karena persepsinya yang tinggi tidak mengizinkan untuk mempelajari atau bahkan menerima berbagai kesalahan teori kimia. Amzah jakarta 2004 1.Studi islam Kontemporer. Yatiman Abdullah. KHALIFAH ABU BAKAR (11-13H/632-634 H) 2. maka berkembanglah keilmuan yang pesat. KHALIFAH MU’AWIYAH IBNU YAZID (63 – 64 H/684-685M) 4. KHALIFAH MARWAN IBNU MUHAMMAD (127 – 132 H/748-753M) 18 19 ibid . KHALIFAH SULAIMAN IBNU ABDIL MALIK (96 -99 H/717-720 M) 8. Kemudian Maslamah al-Majrithi Ilmuwan dari Andalusia yang menulis buku tentang kimia rutbah al-hakim Ibnu al-mughayribi seorang ilmuwan terkemuka menulis pribahasa kedalam baitbait sajak. KHALIFAH WALID IBNU ABDIL MALIK (86 – 96 H/707-717 M) 7.18 BAB II PEMBAHASAN Berbicara Ilmu dan perkebangannya maka tidak lepas dari kepemimpinan pada jamannya. KHALIFAH YAZID IBNU MUAWIYAH (60 – 63 H/681M-684M) 3. KHALIFAH YAZID IBNU WALID (127 – 127 H/748 – 748M) 13. KHALIFAH YAZID IBNU ABDIL MALIK (101 – 105 H/722-726 M) 10. KHALIFAH ABDUL MALIK IBNU MARWAN (65 – 86 H/686-707 M) 6. kita melihat kilas balik tahun-tahun kepemimpinan khalifah dari mulai jaman Abu bakar sampai kepemimpinan bani Umayah dan Abasiyah SEJARAH KEPEMIMPINAN KHULAFAUR RASYIDIN Drs. Bila pada saat itu Khalifah yang meminpin pada masanya sangat concern terhadap perkembangan ilmu filsafat dan agama. Seringkali karya-karya tentang kimia dianggap berasal dari al-Ghazali.

IBNU HAITSAM (354 H/965 M-431/1038 M) PENEMU ILMU OPTIK. 10. IBNU MUSA AL-KAHARIZMI (149H/770 –219/840 M)PENEMU ALGORITMA DAN ALJABAR . IMAM AT-TABARI (225H/839M-310H/923M) BAPAK SEJARAH ISLAM MODERN 8. Sungai Oxus adalah satu sungai yang mengalir panjang dan membelah negara Uzbekistan. JABIR IBNU HAYYAN (721. MUSA AN-NADI (169 – 170 H/790 – 791M) 5. HARUN AR-RASYID (170 – 193 H/791 – 814 M) 6. MUHAMMAD AL-AMIN (193 – 198 H/ 814 -819 M) 7. PENEMU ILMU KIMIA 6. ABDULLAH AL-MAKMUN (198 – 218 H/819 – 839 M) 8. IBNU SINA (360 H/981 M) BAPAK KEDOKTERAN MODERN 7. AL-MAWARDI (386 H/975M. AL-MAHDI (158 – 169 H/779-790 M) 4.1166 M) ahli Geografi yang telah membuat bola dunia dari bahan perak seberat 400 ons 11. ABU JA’FAR AL-MANSHUR (136 – 158 H/757 – 779 M) 3. AL-MU’TASHIM (218 – 227 H/839 – 848 M) 9. hidup pada zaman Bani abasiyah Al-makmun tahun 813-833M 2. Al-BATTANI (858 M) Astronomi. seorang intelektual Islam yang lahir pada tahun 770 Masehi.1037 M) ILMUWAN PENCETUS POLITIK ISLAM. HARUN AL-WATSIQ (227 – 232 H/848 – 853 M)20 CENDIKIAWAN MUSLIM 1. Al-IDRISI (1100 . zaman khalifah Al-manshur (754 – 775 M. penemu bumi mengelilingi pusat tata surya tersebut dalam waktu 365 hari. di sebuah kota bernama Khawarizmi.809 M) hingga Khalifah Al-makmun (813-833 M) 3. tepatnya di bagian selatan sungai itu. ABU UBAY AL BAKRI geografer terbesar abad XI / abad ke-5 H 9. Terkenal sebagai penelaah mazhab Syafii. 5 jam. 20 . dan 24 detik. saat masih kecil ia pindah bersama kedua orang tuannya ke Baghdad Saat itu Irak di bawah pemerintahan Khalifah Al Ma'mun yang memerintah sepanjang tahun 813 sampai 833. 4.ZAMAN BANI ABBASIYAH 1. 5. di pinggiran sungai Oxus. AHLI FILSAFAT (AKHLAK) Al Khawarizmi149H/770 –219/840 M Ia yang lahir Adalah Abu Abdullah Muhammad Ibn Musa Al Khawarizmi. dan Harun Ar-rasyid (w. IBNU AL-NAFIS 1213 M (PENEMU PEREDARAN DARAH JANTUNG) 12 IBNU MISKAWAYH 940 M-1030 M.815 H).MUHAMMAD BIN ZAKARIA AR-RAZI (225H/846-304/925 M) PERINTIS KEDOKTERAN MODERN. ABU ABBAS AS-SAFFAH (132-136 H/753 -757 M) 2. 46 menit.

In the words of Phillip Hitti. jika kita pelajari secara detail. Dalam buku ini ia merumuskan dan menjelaskan secara detail table trigonometri yang biasa kita pelajari saat ini. kemudian menyusul bahasabahasa lain seperti bahasa-bahasa yang digunakan di Eropa dan terakhir diterjemahkan dalam bahasa Cina. Al Khawarizmi juga melahirkan karya dalam bidang astronomi. Di banyak universitas di Eropa. Salah satu kehebatan Al Khawarizmi adalah. dan yang pertama kali adalah bahasa latin oleh Adelard of bath dan Gerard of Cremona. as he not only initiated the subject in a systematic form but he also developed it to the extent of giving analytical solutions of linear and quadratic equations.com Al Khawarizmi selain terkenal dengan teori Algoritmanya. Pada awal abad 12. dan www. ia tak hanya mengenali satu hal sebagai subyek saja. "Al Jabr wa Al Muqabilah". buku ini ternyata mengenalkan teori-teori kalkulus dasar dengan gampang. Ia membuat tabel yang mengelompokkan ilmu perbintangan ini. nama itu berubah menjadi algoritma sehingga orang barat menyebutnya algoritma. He is one of the most prominent mathematicians who ever lived. Karya-karyanya. setelah di terjemahkan dalam bahasa Latin.877 kaki dari garis tengah bumi yang sebenarnya. Seorang penulis buku the history of the arabs of Phillip Hitti. Selain karya-karyanya di bidang matematika. karya-karya Al Khawarizmi diterjemahkan ke dalam bahasa lain. bukunya diterjemahkan pada abad ke-12 oleh Gerard dari Cremona dan dipakai sampai abad ke 16 didunia barat. Dunia benar-benar tak bisa lepas dari jasa-jasa orang-orang Islam. dibawah pengawasan Khalifah Al-Makmun . Hery Sucipto. Teori mngenalkan teori kalkulus secara mudah. . kotangen serta konsep diferensiasi. buku-buku karya Al Khawarizmi masih menjadi acuan dan text book untuk mahasiswa di sana sampai pertengahan abad ke enam belas. Aljabar diambil dari kata depan judul buku yang dikarang oleh Al Khawarizmi.com Al Khawarizmi selain ahli matematik juga ahli astronomi dan georgrafi . hasilnya 56.75 mil arab sebagai panjang derajat meridian. tapi ia juga mampu menyelesaikan masalah yang ada dalam subyek tersebut. Grafindo hal 18. menyebutkan Al Khawarizmi adalah tokoh utama sejarah awal matematika arab. Sebuah tim astronom pimpinanya berhasil menemukan ukuran dan bentuk bundaran bumi. which established him as the founder of Algebra. kosinus. Al Muqala fi Hisab Al Jabr wa Al Muqabilah.islam0nline. Al Khawarizmi's contribution to mathematics influenced mathematical thought to a greater extent. Moreover he was the founder of several branches and basic concepts of mathematics. The Treatise of Arithmetic.Mungkin karena lidah orang barat susah menyebut Al-Khawarizmi. ia berjasa memperkenalkan angka-angka arab atau algoritma kedunia barat.www. di antaranya Aljabar. Dalam bukunya yang berjudul Al-Jabr wa-Al-MuQadilah ia mengembangkan tabel rincian trigonometri yang memuat fungsi sinus. ia juga dikenal sebagai seorang yang membangun teori-teori matematika lain. Tak hanya itu. His work on algebra was outstanding.islamonline. Kita-kita itu adalah. tangen. Cahaya Islam. The very name Algebra has been derived from his famous book Al-Jabr wa-alMuqabilah. Menurut Ca Nallino ukuran ini hanya selisih 2. Riset pengukuran ini dilakukan di Sanjar dan Palmyra.

yaitu sekumpulan tulisan para rabi Yahudi. 2 abad setelah Masehi menyatakan bahwa seorang bayi laki-laki tidak harus dikhitan jika dua kakak laki-lakinya mengalami kematian akibat dikhitan. 936-1013). Grup ini kemudian melahirkan peta bumi yang kita kenal sebagai globe untuk pertama kali. After a long medical career. Ia menduga hal tersebut tidak terjadi secara kebetulan. lahir di Al Zahra 6 mil Cordoba Andalusia. dipakai oleh dokter bedah di eropa .D. operasi pengangkatan batu kandung kemih (Bladder Stone). Dalam sejarah tercatat tujuh puluh orang yang ahli dalam bidang geografi bekerja di bawah koordinasi Al Khawarizmi.(al-Zahrawi adalah bapak ilmu bedah kedokteran). Al Zahrawi juga dokter pribadi raja Al-Hakam-II of Spain. At Tasrif merupakan encyclopedi yang memuat 30 volume buku. karena karyanya sangat fenomental. bedah gigi. Dokter terkenal asal perancis Jacques Delechamps (1513-1588) mengunakan At-Tasrif sebagai acuan saat itu. dan belum memiliki nama. Penyakit ini sebenarnya telah ada sejak lama sekali. nama Albucasis alias Al Zahrawi tidak pernah luntur. Dubai. Ia adalah penemuan penyakit hemofilia. Dia termasuk dokter bedah muslim yang terkenal. Karya ini dikenal dunia pada tahun 830 masehi. United Arab Emirates Dalam dunia kedokteran. Al Zahrawi Abu al-Qasim Khalaf bin Abbas Al-Zahrawi (A. Al Khawarizmi menyumbangkan karya-karya besarnya yang tak terbatas. Adakah saat ini dokter bedah yang menguasai semua operasi bedah . alat untuk mengeluarkan benda asing dari tenggorokan Zahrawi dan mempunyai sepesialisasi pembedahan dengan cauterisasi dan dalam lebih dari 50 tehnik operasi yang berbeda-beda. sampai 5 abad kedepan. seperti AlZahrawi. Talmud. Yang menguasai bedah umum . full of rich and significant contributions. Islam online. ia membuat koreksi-koreksi mendasar pada pemikiran filsuf Yunani tentang geografi. Kata hemofilia pertama kali muncul pada sebuah .com Copyright 1992-2005 Al Jazeera Publishing.Dalam bidang astronomi pun. Bukunya tersebut yang berjudul At-Tasrif Liman Ajiza ’an at Ta’lif (The method of medicine). Begitu juga dalam bidang geografi. Titik terang ditemukan setelah Al Zahrawi pada abad ke-12 menulis dalam bukunya mengenai sebuah keluarga yang setiap anak laki-lakinya meninggal setelah terjadi perdarahan akibat luka kecil. dikenal didunia barat dengan sebutan albucasis. Kista Thyroid (Thyroid Cyst) . instrumen memeriksa uretra. (Muslim profiles. bahkan membuat sendiri instrumennya. Gherrad of Cremona merupakan buku pertama hasil terjemahan buku Al_zahrawi ke bahasa latin diabad pertengahan. Dunia eropa mengakuinya dan menjadikan bukunya sebagai acuan pelajaran kedokteran bedah dan sebagai kurikulum kedokteran eropa selama berabad-abad. Al-Zahrawi membuat banyak instrument bedah seperti alat untuk memeriksa telinga. Operasi pada Gigi (dental operation). www.E. Al Zahrawi died in 1013 C. Al-Zahrawi yang pertama kali mengemukakan cara operasi pada kanker payudara secara terperinci. Seperti yang disebut oleh ahli bedah eropa Pietro Argallata (meninggal tahun 1424) “ Al-Zahrawi as “without doubt the chief of all surgeos”. Al-Zahrawi pantas mendapatkan Nobel .

istilah hemofilia (haemophilia) pertama kali diperkenalkan oleh seorang dokter berkebangsaan Jerman. untuk melindungi dirinya dari amarah peguasa saat itu dia berpura-pura sakit ingatan dan tidak diketahui kehidupannya setelah itu. Retina mata adalah tempat penglihatah dan bukan yang mengeluarkan cahaya. ahli optik. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. Temuan ilmiahnya yang terkenal adalah pendapatnya bahwa sinar cahaya bergerak mulai dari obyek dan berjalan menuju kemata. penggunaan lensa. semua karyanya di terjemahkan kedalam bahasa eropa. antara lain tulisannya Maqalah fi Istikhraj Samt al-Qiblah (tentang teorama kota). teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan Barat untuk menghasilkan tayangan gambar. matematika dan astronomi. tahun-tahun terakhir hidupnya ia banyak menyalin naskah matematika dan meninggal tenang di Cairo. pemikir Yunani yang berpendapat bahwa benda terlihat karena memancarkan cahaya.(ensiklopedi islam hal 153 dan www. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. termasuk tulisan Al Zahrawi atau Albucasis itu. Tapi karena menurutnya itu tidak mungkin. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. Dalam kajiannya. Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar. tahun 1828. Fi al-maraya al-Muhriqah bi al-Dawair (tentang cermin yang dapat membakar). Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Zawahir al-hasaq (tentang gejala senja) .com) Ibnu Haitan meninggalkan hampir 200 karya tulis.(ensiklopedia153) Dalam Bidang optika Ibnu haytam mengadakan eksperimen untuk menentukan gerak rektiliner cahaya. Menurut Ibnu Haitham. fi Surah al-kusuf (mengenai penggunaan camera obscura/kamar gelap pada pengamatan gerhana matahari). Johann Lukas Schonlein (1793 . lahir di Basra persia yang berkarir di Kairo mesir.pesantren. Lukas menelusur aneka catatan kedokteran. yang kerap mengenangi lahan pertanian di mesir. (Ibnu haytam www.1864). Ibn Al Haytham (965 -1040 M) Alhazen/alhuzen adalah nama yang dikenal didunia barat. hal 153-154 ensiklopedia islam 2. Maqalah Fi Hayat al-Alam (astronomi). Benda akan terliht karena ia memantulkan sinar kedalam mata. pada tahun 1928. Maqalah Fi daw’al-Qamar (membahas cahaya dan gerak-gerik langit). pendapat ini adalah kebalikan dair apa yang dikemukakan oleh Euclides dan ptolemaeus. Ibnu Haitham juga telah menengarai perihal gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengetahuinya. Kitab Fi al-Minasit (kamus optika). sifat bayangan. camera obscura. Kemasyuran namanya membuat raja dinasti fatimah di mesir saat itu Al-Hakim Bin Amirillah (386-411 H/9961021 M) untuk bisa mengatur banjir sungai Nil.com). Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan bernama Tricella mengetahui hal tersebut 500 tahun kemudian. Dan menurut ensiklopedia Britanica. beliau juga berjaya menghasilkan .tulisan yang ditulis oleh Hopff di Universitas Zurich. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. membuat lensa dan cermin lengkung.islamonline. Selain itu.

pesantren.com/ www. ( ibnu .com) dan pembalikan cahaya.kedudukan cahaya seperti bias cahaya haytam/Republika.

Asia Tengah. dan wafat pada 1037. Lahir pada 980 di Ifsyia Karmitan. Pada usia 10 tahun.IBNU SINA Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdullah Ibnu Sina. . ia sudah hafal Alquran.

Urjuzah fit Tibb. sebagian menyatakan mencapai ratusan judul. Teori kedua. Jabir pula menyiapkan tekniknya. Pertama. . saluran drainase. amalgamasi. peleburan dan pengkristalan. danau. Ibnu Sina punya dua teori segitiga pengobatan. Karya lainnya.sangat menonjol sebagai ahli kimia termasyhur yang dihasilkan abad pertengahan. menurut MS Khan. kristalisasi. Perancis. pencelupan. dan filsafat dan kedokteran. ia lebih suka tindakan preventif daripada kuratif dan selalu menguatkan aspek spiritual dan fisik pasien secara simultan dalam pengobatannya. Jabir membuat instrumen pemotong. Topik artikelnya yang lain adalah tentang penyakit jantung yang ada di dalam Kitab Adwiyat al-Qalbiyah (risalah obat untuk sakit jantung). pembuatan kapur. makanan. minuman. astronomi. ia -. H2S dan NH3. Karya medis pemilik magnum opus untuk buku al-Qanun fit Tibb atau Canon of Medicine ini. risalah penyakit malaria yang diadopsi sembilan abad kemudian oleh Prof Wagner von Jauree dari Vienna sehingga menerima Nobel bidang fisiologi tahun 1927. Sebagai dokter. gas itu adalah hasil proses anaerobik air limbah yakni CH4 (metana). matematika.bersama dengan Zakaria Razi -. pencairan. Dari sejumlah risalah kesehatannya. sematan (fixation). keseimbangan gerak dan fikiran. Selain kedokteran. sebuah manual medis. manusia. tidur dan kerja mempengaruhi kesehatan. Ia menyempurnakan proses dasar sublimasi. ada sekitar 48 buah dalam bentuk buku dan risalah. pemurnian. sejarah. Sampai akhir abad 17. udara yang terkontaminasi uap dari rawa. dibahasalatinkan oleh Armengaud Blasius (meninggal tahun 1312) menjadi Cantica di Montpellier. penguapan. penyulingan. adanya 'hubungan antara badan. Anak seorang penjual obat di Kufah (Irak) ini juga merupakan seorang sufi. Kini diketahui. udara. mirip semua 'technique' kimia modern. Ia membedakan antara penyulingan langsung yang memakai bejana basah dan tak langsung yang memakai bejana kering. Katanya.Ibnu Sina dikenal sebagai the faher of doctors (bapak kedokteran). dan pengobatan. ia juga menguasai fisika. Kitab ini diterjemahkan Arnold of Villanova dengan judul De Viribus Cordis di Spanyol. Termasuk. dan sekarang menjadi masalah lingkungan yang utama. dan oksidasireduksi. Dia pula yang pertama mengklaim bahwa air hanya dapat dimurnikan melalui proses penyulingan. itu semua terbukti. dan semangat' pada kesehatan manusia. Bahwa temperatur. Dalam penemuannya. limbah. Triangular Theory of Islamic Medicine yang menyatakan kaitan antara Allah. fikiran. JABIR IBNU HAYYAN Jabir ibnu Hayyan (721-815 H) di Barat dikenal dengan nama Geber. asap atau jelaga dapat membahayakan kesehatan.

sublimasi. dialah bapak ilmu optik yang mengurai bagaimana kerja mata 'mencerna' penampakan suatu obyek. destilasi. Di antara bukunya yang terkenal adalah Al Hikmah Al Falsafiyah. diterjemahkan ke dalam bahasa Latin berjudul Summa Perfectionis. Publik Barat mengenalnya sebagai Alhazen. Ibn Haitham Islam sering kali mendapat stigma sebagai agama yang terbelakang. Dia lahir di Basrah pada tahun 965 Masehi. Hasilnya adalah suatu kombinasi kimiawi antara unsur yang terdapat dalam keadaan keterkaitan permanen tanpa perubahan karakteristik dari masing-masing unsur. Awal pendidikan didapatkan di Basrah sebelum dilantik menjadi pegawai pemerintah di kota kelahirannya itu.'' ''Jika dihendaki memisahkan bagian-bagian terkecil dari dua kategori itu oleh instrumen khusus. Jabir melaluinya dengan terlebih dahulu melakukan riset dan eksperimen. Di negeri ini. dan penghabluran. Nama lengkap ilmuwan ini Abu Al Muhammad alHassan ibnu al-Haitham. yakni metoda penguapan. Kecintaannya kepada ilmu membawanya berhijrah ke Mesir. Di perantauan. Dalam buku ini. Sejarah optik mencatat. karya Jabir ibnu Hayyan mencapai lebih 500 buah. antara lain dikemukakan reaksi kimia: ''Air raksa (merkuri) dan belerang (sulfur) bersatu membentuk satu produk tunggal. . Dalam bidang kimia. maka akan tampak bahwa tiap elemen (unsur) mempertahankan karakteristik teoretisnya. tapi hanya beberapa yang sampai pada zaman Renaissance. Ibn Haitham contohnya. Ia pun memutuskan keluar untuk kemudian merantau ke Ahwaz dan Baghdad. penglarutan. nonmetal dan penguraian zat kimia. Jabir menjelaskan. tetapi adalah salah menganggap bahwa produk ini sama sekali baru dan merkuri serta sulfur berubah keseluruhannya secara lengkap. Yang benar adalah bahwa keduanya mempertahankan karakteristik alaminya. ia melakukan penelitian mengenai aliran dan saluran Sungai Nil serta menyalin buku-buku tentang matematika dan ilmu falak. utamanya pada bahan metal. pertama yang harus dilakukan adalah mendata kembali dengan metoda-metoda yang lebih sempurna. yakni kalsinasi dan reduksi.Khusus menyangkut fungsi dua ilmu dasar kimia. Padahal. Dalam setiap karyanya. ia mengasah otaknya dengan beragam ilmu. untuk mengembangkan kedua dasar ilmu itu. Setelah itu. Namun ia tidak sreg dengan kehidupan birokrat. memodifikasi dan mengoreksi teori Aristoteles mengenai dasar logam. dan segala yang terjadi adalah sebagian dari kedua bahan itu berinteraksi dan bercampur sedemikian rupa sehingga tidak mungkin membedakannya secara seksama. kontribusi ilmuwan Islam bagi dunia ilmu pengetahuan tidaklah sedikit. yang tetap tidak berubah sejak awal abad ke-18 M.'' Ide-ide eksperimen Jabir itu sekarang lebih dikenal/dipakai sebagai dasar untuk mengklasifikasikan unsur-unsur kimia.

geometri.Tujuannya adalah untuk mendapatkan uang tambahan dalam meneruskan pendidikannya di Universitas al-Azhar. Selain itu. Pandangannya mengenai filsafat amat menarik untuk dikaji hingga saat ini. Bagi Ibnu Haitham. Dia juga berpendapat bahwa kebenaran hanyalah satu. Selain sains. Ibnu Haitham juga telah menengarai perihal gaya gravitasi bumi sebelum Issac Newton mengetahuinya. Beliau turut menulis ulasan dan ringkasan terhadap karya-karya sarjana terdahulu. dan Kepler menciptakan mikroskop serta teleskop. Dialah orang pertama yang menulis dan menemukan pelbagai data penting mengenai cahaya. dan filsafat. ilmu falak. metafisika. Dalam kajiannya. Menurut Ibnu Haitham. Ketiga bidang dan cabang ilmu ini harus dikuasai. Yang lebih menakjubkan ialah Ibnu Haitham telah menemukan prinsip isi padu udara sebelum seorang ilmuwan bernama Tricella mengetahui hal tersebut 500 tahun kemudian. Warna merah pada senja akan hilang apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk barat. Teori itu telah digunakan oleh para saintis di Itali untuk menghasilkan kaca pembesar pertama di dunia. Oleh sebab itu semua dakwaan kebenaran wajar diragukan dalam menilai semua pandangan yang ada. cahaya fajar bermula apabila matahari berada di garis 19 derajat ufuk timur. pengobatan. telah menjadi salah satu rujukan penting dalam bidang penelitian sains di Barat. Ibnu Haitham juga turut melakukan percobaan terhadap kaca yang dibakar dan dari situ tercetuslah teori lensa pembesar. Penulisan filsafatnya banyak tertumpu kepada aspek kebenaran dalam masalah yang menjadi pertikaian. Tulisannya mengenai mata. Beberapa buah buku mengenai cahaya yang ditulisnya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. dan ketuhanan. matematika. Banyak buku yang dihasilkannya dan masih menjadi rujukan hingga saat ini. dan persoalan yang berkaitan dengan keagamaan. filsafat tidak dapat dipisahkan dari ilmu matematika. teori Ibnu Haitham mengenai jiwa manusia sebagai satu rentetan perasaan yang bersambung secara teratur telah memberikan ilham kepada ilmuwan Barat untuk menghasilkan tayangan gambar. antaranya adalah Light dan On Twilight Phenomena. beliau juga berjaya menghasilkan kedudukan cahaya seperti bias cahaya dan pembalikan cahaya. Bacon. Penelitiannya mengenai cahaya telah memberikan ilham kepada ahli sains Barat seperti Boger. Ibnu Haitham juga banyak menulis mengenai filsafat. Apabila umur makin meningkat. Dan untuk menguasainya seseorang perlu menggunakan waktu mudanya dengan sepenuhnya. Malahan kajiannya mengenai pengobatan mata telah menjadi asas bagi kajian dunia modern mengenai pengobatan mata. Teorinya telah membawa kepada penemuan film yang kemudiannya disambung-sambung dan dimainkan pada para penonton sebagaimana yang dapat kita tonton pada masa kini. Kajiannya banyak membahas mengenai senja dan lingkaran cahaya di sekitar bulan dan matahari serta bayang-bayang dan gerhana. logika. Ibnu Haitham membuktikan dirinya begitu bergairah mencari dan mendalami ilmu pengetahuan pada usia mudanya. . Padanya pertikaian mengenai sesuatu perkara bermula dari pendekatan yang digunakan dalam mengenalinya. kekuatan fisikal dan mental akan turut mengalami kemerosotan. Belajar yang dilakukannya secara otodidak justru membuatnya menjadi seorang yang mahir dalam bidang ilmu pengetahuan. sains.

Di antara kajian yang menjadi perhatian utamanya adalah filsafat Yunani dan sejarah. Maqalah fi Istikhraj Simat al-Qiblah yang mengupas tentang arah kiblat. Tak hanya perpustakaan umum yang tumbuh bak cendawan di musim hujan. Seperti ilmuwan yang hidup di zamannya. Hingga beranjak dewasa. sejarah dan kedokteran. Ia dikenal sebagai orang yang miskin materi tapi kaya ilmu pengetahuan. Bahkan beragam ide yang berasal dari tradisi intelektual di luar Islam. Kemudian Ibn Miskawayh meninggalkan kota kelahirannya menuju Baghdad. Irak. Pada masa seperti inilah kemudian muncul seorang intelektual Muslim terkemuka dalam bidang etika. Mudahnya akses ke berbagai pengetahuan ini tak heran membuat banyak kalangan yang membuat majelis kajian untuk berdiskusi mengenai hal ihwal agama. Kordoba.co.Di antara buku-bukunya itu adalah Al-Jami' fi Usul al-Hisab yang mengandung teori-teori ilmu matemetika dan matemetika penganalisaan. Kedua kajian inilah di kemudian hari mengantarnya menjadi intelektual yang mengagumkan dalam kedua bidang tersebut. dan Risalah fi Sina'at al-Syi'r mengenai teknik penulisan puisi. Perpustakaan bagi dirinya merupakan sekolah yang membuatnya mampu berinteraksi dengan berbagai ilmu pengetahuan. Kitab al-Tahlil wa al-Tarkib mengenai ilmu geometri. para intelektual Muslim telah sampai pada puncak kematangan pemikiran dan berbagai ide. Kitab Tahlil al-Masa'il al-'Adadiyah tentang aljabar. pada saat Dinasti Abasid berkuasa. Walaupun menjadi orang terkenal di zamannya. Pada masa itu. khususnya filsafat Yunani. ia habiskan waktunya di tanah kelahirannya. bahkan kimia. gencar melakukan translasi atau penerjemahaan karya-karya dari berbagai bidang ilmu ke dalam bahasa Arab. Apalagi kala itu. . Maqalah fima Tad'u llaih mengenai penggunaan geometri dalam urusan hukum syarak. Baghdad. Ia lahir pada 940 M di Rayy. dan di belahan dunia Islam lainnya. Bukan hanya di pusat pemerintahan. ia lebih memberi tekanan kepada kajian filsafat terutama filsafat etika.id] Ibn Miskawayh Abad kesepuluh masehi menjadi periode gemilang dalam perkembangan peradaban Islam. Ia secara tekun dan serius melakukan kajian di bidang filsafat. bernama Abu Ali Ahmad bin Muhammad bin Yaqub Miskawayh atau lebih dikenal Ibn Miskawayh. Ia bekerja di sana hingga beberapa kali pergantian kekuasaan terjadi. namun Ibnu Haitham tetap hidup dalam kesederhanaan. Namun. filsafat maupun bidang lainnya. Ibn Misakawayh mempelajari filsafat dan sejarah sebagai alat untuk menemukan kebanaran. Ia merumuskan langkah bagaimana membangun moral yang sehat serta menguraikan cara-cara membangun jiwa yang harmonis. (yus)[republika. Ia bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan umum pada masa pemerintah dinasti Abasid. Tak ayal jika banyak Dar al-Ilm (semacam perpustakaan umum) didirikan. perpustakaan pribadi juga banyak bermunculan. tetapi juga di Kairo. sebuah kota yang berada di Iran.

Pada bagian awal dalam kitabnya. Di dalamnya termasuk. Dalam penjelasan berikutnya. Dengan kajian filsafat Yunani ia kemudian terpengaruh oleh pemikiran Neoplatonisme baik pada sisi teori maupun praktik. Pasalnya ia memiliki kecenderungan agar Islam dapat masuk ke dalam sistem praktik rasional yang lebih luas pada semua ranah kemanusiaan. Kedua kondisi inilah yang kemudian memperkaya jiwanya dalam mencapai kebahagiaan dirinya. Selanjutnya akan membuat manusia memiliki kebijaksanaan dalam meniti hidup yang akhirnya menjadikannya sebagai manusia yang sempurna. Dalam kajian filsafat etika. teman sepergaulan. Itulah. Ini adalah peran filsuf moral atau etika memberikan resep bagi kesehatan moral yang berpijak pada kombinasi pengembangan intelektual dan praktik keseharian. Hal ini menggambarkan bagaimana berbagai bagian jiwa diharmonikan untuk mencapai kebahagiaan. Dalam pandangannnya. setiap manusia mampu mencapai setiap jenis kebahagiaan dengan cara memenuhi sifat-sifat kebahagiaan itu. ia membicarakan tentang jiwa dan sifat-sifatnya. Seseorang akan mampu menggapai kebahagiaan hidup jika ia mampu menciptakan kebahagiaan moral dengan memenuhi sifat-sifat jiwa. kata Miskawayh. Label humanis bagi Ibn Miskawayh juga disematkan oleh kalangan pemikir Muslim. misalnya. bukan dalam tradisi intelektual humanisme Eropa. Mohamed Arkoun pada 1969 menyematkan label terhadap dirinya sebagai seorang humanis. yaitu kondisi eskternal dan internal dirinya. Ibn Miskawayh menelurkan karya monumental yaitu Tahdib alAkhlaq (pembinaan akhlak). Di antaranya adalah kedahagaan jiwa terhadap asupan ilmu. Sedangkan kondisi eskternal adalah keadaan yang terkait dengan hubungan dirinya dengan orang lain serta lingkungan di sekitarnya. Selain Tahdib al-Akhlaq. secara umum ia membicarakan bagaimana seseorang dapat mencapai kebahagiaan tertinggi melalui moral yang sehat. Namun hal ini dilihat dalam sudut pandang tradisi intelektual Islam. Ibn Miskwayh memandang bahwa ilmu akan menuntun manusia untuk tak hanya bergantung kepada hal yang bersifat materi. anak-anaknya dan kesejahteraan dirinya. salah satu sifat yang dimiliki oleh jiwa. ia juga menulis kitab yang bertajuk Jawidan Khirad (hikmah yang tak lekang waktu) dan Tartib as-Saadah (kaidah kebahagiaan). Dalam kitab yang terdiri atas tujuh bagian ini. Ada dua hal yang dapat mempengaruhi manusia dalam mencapai kebahagiaan itu. Kondisi internal yang mempengaruhi pemikiran dan arah moral seseorang adalah kesehatan tubuh dan bagaimana kemampuan dirinya mengendalikan temperamen. Karya-karya . ia menguraikan tentang jenis kebahagiaan dan sifat-sifat yang dimilikinya.Di kemudian hari ia lebih dikenal sebagai seorang Islam humanis.

telah lahir sejumlah cendikiawan dan sarjana dalam pelbagai bidang ilmu. Kemudian Ajwibah wa alAsilah fi an-Nafs wa al-Aql as-Siyar (tentang aturan hidup) dan Taharat an-Nafs (suci dari nafsu). Ia pernah menjadi penyair bagi golongan al-Murabbitin yang dipimpin oleh Abu Bakr Ibrahim Ibn Tafalwit.tersebut mendapatkan pujian besar dari para ilmuwan barat dan dianggap sebagai karya yang dapat disejajarkan dengan Nicomachean Ethics karya Aristoteles. Terlahir di Saragossa tahun 1082 M. Meski tak banyak. filsafat. Pada kesempatan itu beliau banyak menulis buku yang berkaitan dengan ilmu logika. Sementara itu. merupakan kajian tentang minuman dan pengaruhnya terhadap kesehatan. Selain itu. Ia juga seorang yang hafal Al-Qur'an. Lebih menakjubkan lagi. Sepanjang pemerintahan Islam di Spanyol. Dalam waktu yang sama. Ibnu Bajjah juga ahli di bidang musik dan pemain gambus yang handal. Salah satu karyanya adalah Tajarib al-Umam (pengalaman bangsa-bangsa). Kemampuannya menguasai berbagai ilmu itu menjadikannya seorang sarjana teragung bahkan tiada bandingan di Andalusia dan barangkali di dunia Islam. Sumbangannya dalam bidang keilmuan begitu besar. . perobatan. Sebagian mereka ialah ahli sains. al-Fauz al-asghar (kemenangan kecil) dianggap sebagai karya filsafat yang sejajar dengan karya Al-Farabi. matematika. Abu Bakr Muhammad Ibn Yahya al-Saigh atau lebih terkenal sebagai Ibnu Bajjah adalah salah seorang diantara para cendekiawan Muslim tersebut. Ibn Miskawayh kemudian kembali ke Iran. beliau dapat menguasai ilmu matematika. Kehebatannya pun turut terlihat dalam bidang politik sehingga ia dilantik menjadi menteri semasa Abu Bakr Ibrahim berkuasa di Saragossa. fisika. Ia juga menuliskan karya lain di bidang etika yaitu al-Fauz al-Akbar (kemenangan besar).id] Ibnu Bajjah Umat Islam telah sampai ke tanah Spanyol (Andalusia) semenjak zaman sahabat Rasul. dalam bidang kedokteran ia menghasilkan karya yang bertajuk al-Asyribah. Arau Ahl al-madinah (pikiran penduduk kota). dan sebagainya. dianggap karyanya yang terbaik dalam bidang sejarah. dalam kajian sejarah Ibn Miskawayh menelurkan pula karya monumental. Ibn Miskawayh menghembuskan napasnya yang terakhir pada 16 Februari 1030 M dalam usia 90 tahun. Beberapa lama setelah kepulangan ke negerinya sendiri. [republika. Ibnu Bajjah merupakan seorang sastrawan dan ahli bahasa yang unggul. tepatnya ke Kota Isfahan. sastra.co. dan falak. Kedatangan mereka telah berhasil mempengaruhi kehidupan masyarakat di sana khususnya dalam bidang keilmuan. Setelah lama ia berada di Baghdad untuk belajar dan bekerja dengan berbagai karya gemilangnya. astronomi. Ibnu Bajjah amat terkenal dalam bidang perobatan dan merupakan salah seorang dokter terkenal yang pernah dilahirkan di Andalusia.

Dalam buku itu. aljabar. politik. Dengan ilmu dan amalan berfikir. Kalau masyarakat itu tidak baik maka seseorang itu harus menyepi dan menyendiri. Pembicaraan itu banyak dipengaruhi oleh gagasan pemikiran filsafat Yunani. dan sebagainya. Satu persamaan yang kentara antara al-Farabi dengan Ibnu Bajjah ialah kedua-duanya meletakkan ilmu mengatasi segala-galanya. al-Farabi menjelaskan pandangan beliau mengenai politik dan falsafah. Pandangan filsafat Ibnu Bajjah ini jelas dipengaruhi oleh ide-ide al-Farabi. Mereka hampir sependapat bahwa akal dan wahyu merupakan satu hakekat yang padu. perobatan. Namun. Usaha ini dapat menumpas sifat hewaniah yang bersarang dalam hati dan diri manusia.Dalam bidang filsafat umpamanya. akal dan wahyu harus menjadi dasar dan asas pembinaan sebuah negara serta masyarakat yang bahagia. Dalam bidang ini ia mengemukakan gagasan filsafat ketuhanan yang menetapkan manusia boleh berhubungan dengan akal fa'al melalui perantaraan ilmu pengetahuan dan pembangunan potensi manusia. Galenos. Pemikiran filsafatnya ini dapat diikuti dalam Risalah al-Wida dan kitab Tadbir al-Muttawwahid yang secara umum merupakan pembelaan kepada karya-karya al-Farabi dan Ibn Sina kecuali bagian yang berkenaan dengan sistem menyepi dan menyendiri. dan al-Razi. al-Farabi. Selain itu. Sewaktu membicarakan ilmu logika. Semasa membicarakan tentang politik. manusia boleh mendekati Tuhan melalui amalan berfikir dan tidak semestinya melalui amalan tasawuf yang dikemukakan oleh Iman al-Ghazali. seseorang harus mengupayakan perjuangannya untuk berhubung dengan alam bersama-sama dengan masyarakatnya ataupun secara terpisah. Upaya untuk memisahkan kedua-duanya hanya akan melahirkan sebuah masyarakat dan negara yang pincang. Akal boleh mengenali dengan sendiri perkara-perkara tersebut tanpa dipengaruhi oleh unsur-unsur kerohanian melalui amalan tasawuf. Oleh sebab itulah. ada sebagian pemikir mengatakan bahwa kitab tersebut sama dengan buku alMadinah al-Fadhilah yang ditulis al-Farabi. Ibnu Bajjah juga telah menulis sebuah buku yang berjudul Al-Nafs yang membicarakan persoalan yang berkaitan dengan jiwa. kemampuan Ibnu Bajjah setara dengan al-Farabi ataupun Aristoteles. Berdasarkan pendapatnya. Oleh sebab itu. Ibnu Bajjah banyak membuat ulasan terhadap karya dan hasil tulisan Aristoteles. Ibnu Bajjah berpendapat bahwa sesuatu yang dianggap ada itu sama ada benar-benar ada atau tidak ada bergantung pada yang . Ibnu Bajjah berpendapat bahwa akal boleh menyebabkan manusia mengenali apa saja kewujudan benda atau Tuhan. alFarabi telah mencadangkan supaya sebuah negara kebajikan yang diketuai oleh ahli filsafat diwujudkan. Minatnya dalam soal yang berkaitan dengan ketuhanan dan metafisika jauh mengatasi bidang ilmu lain meski beliau mahir dalam ilmu psikologi. Menurut Ibnu Bajjah. segala keutamaan dan perbuatan moral dapat diarahkan untuk memimpin serta menguasai jiwa.

Keluarganya sendiri bukan berasal dari Tunisia. Namanya sering dipakai untuk nama sekolah atau perguruan. Sesungguhnya Ibnu Bajjah merupakan tokoh ilmuwan yang hebat. Kenyataannya. Hadits. Sebagai contoh. . mereka hijrah ke Tunisia dari Seville. Ibnu Khaldun banyak belajar di Tunisia dan Fez . Ibnu Bajjah belajar ilmu-ilmu lain untuk membantunya memahaminya hal-hal berkaitan dengan metafisika. Lahir di Tunisia dari keluarga kelas bangsawan di tahun 723 Hijriah atau tahun 1332 SM. Oleh sebab itu. Masih banyak lagi pemikiran filsafat Ibnu Bajjah yang tidak diketahui karena sebagian besar karya tulisnya telah musnah. kalau ia masih hidup tentu tidak akan menyangka namanya begitu universal digunakan orang. Ibnu Khaldun sebenarnya punya nama asli Abdullah al Rahman Ibnu Muhammad. cabangcabang ilmu Islam lainnya seperti ilmu teologi dialektikal dan hukum-hukum Islam. Begitu juga konsep masyarakat madani telah dibicarakan dalam tulisannya secara tidak langsung. banyak perkara di dunia ini yang tidak dapat diuraikan menggunakan logika. Ibnu Khaldun secara luas dikenal sebagai peletak batu pertama alias pelopor dan sekaligus bapak ilmu sosiologi dan sejarah sains.diyakini ada atau hanyalah suatu kemungkinan. kita boleh menggambarkan sesuatu dalam bentuk dan rupa yang berbeda-beda. Dan ia lebih dikenal lagi karena buku Muqaddimah-nya atau di Barat sana dikenal dengan 'Prolegomena'. benda tidak mungkin terwujud tanpa rupa tetapi rupa tanpa benda mungkin wujud. wilayah Spanyol yang berpenduduk Islam. Ilmu sains dan fisika misalnya digunakan oleh Ibnu Bajjah untuk menguraikan persoalan benda dan rupa. sebelum para sarjana Barat berbuat demikian. Kebanyakan dari kita pasti tahu atau sering membaca namanya. Perasaan dengki dan cemburu ini menyebabkannya diracuni dan akhirnya meninggal dunia pada tahun 1138. Bahan yang tinggal dan sampai kepada kita hanya merupakan sisa-sisa dokumen yang berserakan di beberapa perpustakaan di Eropa. Jadi. Menurut Ibnu Bajjah. Namun kehebatannya inilah yang mengundang cemburu beberapa kalangan. beliau telah lama menggunakan ungkapan manusia sebagai makhluk sosial. Tentu saja orang tidak akan sembarang memilih nama untuk sekolah atau perguruannya. ia mempelajari Qur'an. Biar pun umur Ibnu Bajjah tidak panjang tetapi sumbangan dan pemikirannya telah meletakkan dasar yang kokoh bagi perkembangan ilmu dan filsafat di bumi Andalusia. Setengah pandangan filsafatnya jelas mendahului zamannya. Ibnu Khaldun. [republi Ibnu Khaldun Siapa yang tidak kenal nama Ibnu Khaldun. Justru apa yang diyakini itulah sebenarnya satu kebenaran dan sesuatu kemungkinan itu boleh jadi mungkin benar dan tidak benar.

"Sejarah ada subyek menuju hukum-hukum universal. astronomi. di Timur dan Barat gelenggeleng kepala dibuatnya. tenaga dan kepandaiannya bergelut dengan dunia politik praktis. telah memberi arah pada ilmu-ilmu psikologi. Beliau juga menganalisa hubungan dinamis dan menggambarkan perasan-perasaan antar manusia. Ia pula yang mengenalkan ilmu analisa tentang peradaban manusia. Di sana pula ia mulai menulis Muqaddimah. memberi pandangan baru pada kekuatan penduduk dan politik. Al 'Ibar. Al 'Asabiyya. lingkungan hidup dan sosial. Pada buku inilah Ibnu Khaldun. Selama empat tahun ia tinggal di sebuah desa kecil bernama Qalat Ibnu Salama. Karya ini kelak menempatkan namanya di antara nama-nama besar sejarawan. Pemikiran-pemikiran Ibnu Khaldun saat itu sebenarnya sudah sangat maju. Spanyol. Muqaddimah telah membuat intelektual dunia dulu dan kini. filosofi dan literatur Arab. Ada satu satu pernyataan atau argumen Ibnu Khaldun yang sampai saat ini masih dibuat pijakan banyak ilmuwan. Sayangnya. sosiolog dan filosof dunia. Granada (Islam Spayol) dan Biaja (di Afrika Utara). rasional dan analitik meninjau masalah-masalah manusia dan sejarah.Dengan semangat belajar dan keingintahuannya yang besar. dikenal juga sebagai seorang kritikus sejarah yang disegani. ilmu pembangunan sosial yang saat ini biasa kita sebut dengan ilmu sosiologi. ia juga mempelajari matematika. Misalnya. Tahun 1375 ia mengasingkan diri ke Granada. misalnya saja ia berpendapat bahwa kehidupan beragama adalah satu hal pokok yang mampu menyatukan jazirah Arab saat itu. dari Afrika Utara karena melarikan diri dari Turmoil di Afrika Utara. Bagian pertama bukunya. seorang Kaisar di Mesir. Hasil pemikirannya yang sangat cemerlang. Ini yang menjadikannya dalam usia belasan sudah bekerja pada Sultan Barquq. kekecewaan rakyat dan ." begitu katanya. sangat tajam. ekonomi. menurut banyak intelektual dunia. Tak hanya itu faktor-faktor yang mendukung ilmu analisa ia kenalkan pula. pemerintah Granada menolaknya. Tahu sendiri kan. Ibnu Khaldun selain terkenal sebagai penulis sejarah dan manusia. Tak hanya itu. Ibnu Khaldun pun jauh hari sudah menyimpulkan beberapa penyebab kehancuran sebuah negara atau pemerintahan. berapa banyak suku dan bani yang ada di sana. Sebelum dikenal sebagai penulis buku yang kelak menjadi adi karya dalam sejarah dunia. karena kegiatan politiknya di masa lalu. Karena hal in pula ia menemukan ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan perdaban manusia. Apalagi tipikal orang padang pasir kan panas-panas bawaannya. Ibnu Khaldun kemudian menuju Aljazair. Ini adalah satu contoh bagaimana Ibnu Khaldun dijadikan rujukan dunia sosiologi internasional. Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu. Ia bekerja untuk pemerintah Tunisia dan Fez (Maroko). ditulisnya dalam buku itu. "Ketidakadilan.

lantaran situasi ketika ia dilahirkan dan dibesarkan. filosofi dan pendidikan. Ia seorang yang sangat percaya pada kekuatan akal bukan kekuatan fisik. Dan saat ini banyak contoh yang bisa kita lihat betapa tiga hal yang disebutkan Ibnu Khaldun berabad-abad lalu benar adanya. ayahnya adalah seorang pendiri dan pengasuh perguruan "Al-Jauziyah"n. maka ia dipanggil dengan "Ibnu Qoyyim Al Jauziyah". Ini yang membuat Ibnu Khaldun banyak menghabiskan waktu mengumpulkan data. Nama julukannya adalah syamsuddin. Sehingga lembagalembaga pendidikan atau sekolah-sekolah bertebaran di mana-mana. ia belajar Islam dengan benar." begitu katanya. Kondisi askripsi ini dilimpahkan pada Ibnu Qoyyim. Akal yes. Nama sehariharinya ia dipanggil "Abu Abdullah". daerah pasar gandum di kota Damsyik. mampu mengalahkan umur manusia yang hanya sejengkal. politik. Dan ISlam merupakan bagian yang sangat internalized dalam setiap individu maupun masyarakatnya. Karena bapaknya adalah pendiri (qoyyim) perguruan tersebut. Ibnu Qoyyim dilahirkan di kota Damsyik (sekarang Damaskus) tahun 691 H (1292 M). Pendidikannya anjlok. Ilmu pengetahuan dan peradaban Islam sangat kental di kota Damsyik. moralnya bobrok dan sebagian besar masyarakat tidak merasa perlu belajar dan berhati-hati. pemikirannya yang cemerlang serta idenya yang brilian masih bisa kita rasakan. okol no! Ibnu Khaldun hidup di Mesir pada zaman Mesir sedang mengalami kemerosotan. Ibnu Khaldun dikenal pula sebagai seorang pioneer atau perintis pendidikan modern. Persoalannya. Mengapa ia dipanggil Ibnu Qoyyim? Padahal dilihat dari nama sebenarnya ia tidak ada kaitan dengan nama Qoyyim. [masjid_annahl] Ibnu Qoyyim Nama lengkap Ibnu Qoyyim adalah Muhammad bin Abu Bakar bin Said bin Hariz Azzar'ie. Ia dibesarkan dalam keluarga ilmuwan. sehingga ia menjadi terkenal. Ia mendapat bimbingan dpengarahan dari . Namun Ibnu Qoyyim menjadikan ayahnya sebagai gurunya langsung. Satu hal yang menjadikannya seperti itu. Ternyata kebaikan dan ilmu. kota Damsyik tengah berada dalamkeadaan puncak peradaban ilmu pengetahuan. Kini berabad-abad setelah ia wafat. Ia berasal dari Damsyik. sejarah. Pemikiran dan analisa Ibnu Khaldun. Menurutnya kekuatan fisik hanya membuat seseorang menjadi malas. Tapi singkatnya ia dipanggil "Ibnu Qoyyim". hipokrit dan pembohong besar.tirani adalah langkah awal kehancuran sebuah negara. mengingatkan orang tentang pentingnya peradaban. Selain sebagai sejarawan dan sosiolog. kelak banyak memberikan warna dan pengaruh pada dunia ilmu sosial.

Dengan demikian. Dengan demikian ketiadaan rasa malu pada diri manusia digambarkan sebagai tanpa rasa. terbuka sifat pribadinya. Setelah ia menghafal Al-Qurän secara sempurna. Pertama: Karena berbuat maksiat. Muridnya yang turut muncul ke permukaan anatar lain Ibnu Katsir. dan lain-lain. . Lama-kelamaan akan terdorong untuk melakukan tindakan maksiat berikutnya. seseorang kehilangan rasa malu. Kemaksiatan (kesenangan semu) ini menjadi kebiasaan karena peranan syetan yang idak henti-hentinya mengganggumanusia untuk menjadi abdi mereka. ras malu merupakan cerminan pribadi manusia. Kepribadian dan prilakunya yang menarik dan menonjol tersebut lantaran ia begitu sulit melepaskan diri dari Qurän dan Hadits. akhirnya. Ia mengajar di perguruan Al Jauziyah. disenangi sikap dan kearifan fikirannya oleh masyarakat. dilanjutkan dengan menhafal Hadits. sistematik dan teliti uraiannya. Sifat-sifat tersebut terkumpul dalam perilaunya dan turut pula menshibghah kebudayaan dan pengetahuan yang ada. Kedua: Karena melakukan perbuatan maksiat. tulisannya terasa tersuguhkan dengan lengkap. Ia giat belajar.ayahnya sendiri. Keistiqomahan sangat tercermin dalam tulisan-tulisan dan sikapnya terhadap fenomena-fenomena kemaksiatan yang ada. Murid-muridnya banyak sekali. maka seseorang akan terbiasa dengan kemaksiatan. pandangan. karsa dan karya yang bersifat kemanusiaan. Ia pun m enjadikan sastra dan bahasa sebagai pusat perhatiannya. Ia melontarkan fikiranfiirannya mengenai kemaksiatan dan dampak-dampaknya pada pribadi dan masyarakat. Ibnu Qoyyim sudah nampak bakat intelektualitas dan keulamaannya. Kompleksitas pengetahuan dalam dirinya didukung oleh manhaj yang tertata dengan baik. Kemudian. Sejak kecil. fikiran dalam buku-bukunya. tercermin dalam kajian. Ibnu Syirazi. Begitu juga di sela-sela waktunya sebagai pendidik dan tokoh refernsi keagamaan masyarakat. ia mencoba mencicipibuah terlarang (maksiat). ia tidak melupakan diri untuk mengkonstruksikan fikiran-fikirannya dalam bentuk buku. Dengan demikian tidak mengherankan ia menjadi ulama yang kondang di abad ke-8 hijriyah. tenang penampilannya. milik ayahnya. Hal ini dapat dipahami dalam masyarakat. Keulamaannya sangat tercermin dengan sikap hidupnya yang bisa menjadi teladan dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. pembahasannya luas dan mendalam. Luas ilmu yang dimiliki Ibnu Qoyyim karena sangat dipengaruhi oleh berbagai guru lain yang menjadi ulama terkenal seperti: Ahmad Ibnu Taimiyah. rendah hatinya. Fikiran-fikirannya sangat tajam dan cemerlang. tindakan coba-coba tersebut berakhir menjadi kebiasaan. serasi dan berkesinambungan. ia begitu sabar. Ibnu Qoyyim tida melepaskan dirinya dari proses belajar dan mengjar (bima tu'allimu nal kitab wa bima kuntum tadrusun). tegar ucapannya walaupun harus menghadapi resiko. Seseorang pada awalnya merasa aneh dengan kemaksiatan yang ada di lingkungan. Profesi gurunya ia tekuni meskipun ia sudah menjadi ulama termasyhur dan disegani. hati dan pendengarannya seakan-akan tertutup dari kebenaran. Bila manusia sudah kehilangan rasa malu.

Para penguasa muslim pada masa itu mendukung sekali perkembangan ilmu pengetahuan. Bahkan karya terbesarnya dalam bidang kedokteran. Phitagoras. Kebesaran Ibnu Rusydi sebagai seorang pemikir sangat dipengaruhi oleh zeitgeist atau jiwa zamannya. merupakan seorang ilmuwan muslim yang sangat berpengaruh pada abad ke-12 dan beberapa abad berikutnya. Liku-liku perjalanan hidup pemikir besar ini sangatlah menarik.Posisi yang prestisius dan tentunya diimpikan banyak orang. di samping sangat menguasai pula pengetahuan keislaman. Kecerdasan yang luar biasa dan pemahamannya yang mendalam dalam banyak disiplin ilmu. dan banyak pula saudaranya yang menduduki posisi penting di pemerintahan. Ayahnya adalah seorang ahli hukum yang cukup berpengaruh di Cordoba. ia juga dikenal sebagai seorang yang ahli dalam bidang kedokteran. ataupun Euclides dengan karya-karyanya masih tetap terpelihara sampai sekarang. Plato. Ia adalah seorang filosof yang telah berjasa mengintegrasikan Islam dengan tradisi pemikiran Yunani. menyebabkan ia diangkat menjadi kepala qadi atau hakim agung Cordoba. . [Majalah Sabili No. Ibnu Rusydi dilahirkan pada tahun 1126 M di Qurtubah (Cordoba) dari sebuah keluarga bangsawan terkemuka. sastra. ilmu-ilmu pasti. bahkan mereka sering memerintahkan para ilmuwan untuk menggali kembali warisan intelektual Yunani yang masih tersisa.Karena itu. jabatan yang pernah dipegang oleh kakeknya pada masa pemerintahan Dinasti al Murabitun di Afrika Utara. tidak mengherankan bila seorang doktor dari Al Azhar yakni Al Ustadz Husaini Ali Ridwan membahas secara khusus mengenai tulisan Ibnu Qoyyim. sehingga nama-nama ilmuwan besar Yunani seperti Aristoteles. 33 Tahun II Januari 1991] Ibnu Rusydi Abul al Walid Muhammad Ibnu Ahmad Ibnu Muhammad Ibnu Rusydi. yang kemudian lebih dikenal dengan nama Ibnu Rusydi atau Averrous. logika. Latar belakang kelauarga tersebut sangat mempengaruhi proses pembentukan tingkat intelektualitasnya di kemudian hari. khususnya dalam tafsir Al Qur’an dan Hadits ataupun dalam bidang hukum dan fikih. Ibnu Rusydi dapat digolongkan sebagai seorang ilmuwan yang komplit. yaitu Al Kuliyat Fil-Tibb atau (Hal-Hal yang Umum tentang Ilmu Pengobatan) telah menjadi rujukan utama dalam bidang kedokteran. Abad ke-12 dan beberapa abad sebelumnya merupakan zaman keemasan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Dunia Islam. Selain sebagai seorang ahli filsafat. Posisi tersebut ia pegang pada masa pemerintahan Khalihaf Abu Ya’kub Yusuf dan anaknya Khalifah Abu Yusuf. yang berpusat di Semenanjung Andalusia (Spanyol) di bawah pemerintahan Dinasti Abasiyah.

organisme dapat tumbuh dan matang. dan geografi yang melingkupinya. Pendekatan ini dianggap menjadi terobosan yang sangat signifikan. berkembang. Parna Naturalisi. lalu memperebutkan kepemimpinan. Ia memperkirakan bahwa solidaritas itu berlangsung empat generasi. Al Muqaddimah merupakan karya monumental pertama yang memuat prinsip-prinsip politik. tulisnya. yang mempunyai pengaruh selama berabad-abad lamanya. Phiysica. dan komentar Ibnu Sina. al Farabi dengan Falasifah-nya. tumbuh. Semua komentarnya tergabung dalam sebuah versi Latin melengkapi karya Aristoteles. Al Muqaddimah juga mengupas asal muasal suatu masyarakat. Komentar-komentarnya sangat berpengaruh terhadap pembentukan tradisi intelektual kaum Yahudi dan Nasrani. memperlihatkan kemampuan luar biasa dalam menghasilkan sebuah observasi. De Partibus Animalia. seperti De Organon. dan Nichomachean Ethick. Formasi masyarakat. Rhetorica. Khaldun memetakan masyarakat dengan interaksi sosial. Ia pun melengkapi telaahnya dengan menggunanakan komentar-komentar klasik dari Themisius. terutama karya Aristoteles dan Plato. Masyarakat lahir. politik. Karya emasnya itu hingga kini telah diterjemahkan ke berbagai bahasa. Mereka diikat dengan solidaritas ashabiyah (ungkapan pra-Islam) yang diarahkan oleh para pimpinannya. bersaing. Antara tahun 1169-1195. Tak ada kebetulan dalam sejarah sosial kecuali sebab dan akibatnya semata. Metaphisica. Menurutnya.Hal terpenting dari kiprah Ibnu Rusydi dalam bidang ilmu pengetahuan adalah usahanya untuk menerjemahkan dan melengkapi karya-karya pemikir Yunani. lalu mati untuk diganti dengan yang lain. Ibnu Rusydi menulis satu segi komentar terhadap karya-karya Aristoteles. pemikir (1332-1406) kelahiran Tunisia ini dikenal sebagai bapak sosiologi dan politik. lahirnya kota dan desa. Demikian seterusnya. sebagian jelas dan diketahui. termasuk Indonesia. . karena sebabsebab nyata yang mempengaruhinya. Analisanya telah mampu menghadirkan secara lengkap pemikiran Aristoteles. Model ini menempatkan Ibn Khaldun sebagai penganut teori siklus sejarah. Alexander of Aphiordisius. dan teori dissintegrasi. De Anima. Metodologica. sebagai hasrat manusia untuk berkumpul. IBNU KHALDUN Bernama lengkap Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Ibn Khaldun. ekonomi. strata suatu masyarakat. Dalam karyanya itu. Pengaruh itu universal dan pasti. sebagian lagi tidak. Komentarnya terhadap percobaan Aristoteles mengenai ilmu-ilmu alam. dan sebagainya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful