UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED

IBRAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
ii

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHANCERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED IBRAHIM DISERTASI INI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
iii UNIVERSITI MALAYA
PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: KHAIRUNISAH BT. SAYED IBRAHIM (No.K.P/Pasport: 631005076348) No. Pendaftaran/Matrik: TGA 020035 Nama Ijazah: SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis ("Hasil Kerja ini"): UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYUBAHASA JERMAN : SATU ANALISIS Bidang Penyelidikan: TERJEMAHAN Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: (1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan,

ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini; (4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain; (5) Saya dengan ini rnenyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya ("UM") yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil. Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; (6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM. Tandatangan Calon Tarikh : 30 JANUARI 2008 Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan, Tandatangan Saksi Tarikh : 30 JANUARI 2008 Nama : SAKINA SAHURI BINTI SUFFIAN SAHURI Jawatan : PENSYARAH / PENYELIA

iv ABSTRAK Penghasilan teks terjemahan berkualiti yang mampu mewujudkan kesan seperti teks sumber adalah isu yang sangat penting di dalam bidang penterjemahan. Atas kesedaran ini, kajian terhadap terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka ke dalam bahasa Jerman dilakukan. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman yang merupakan dua bahasa berbeza dari rumpun keluarga bahasa yang berlainan telah menyumbang kepada perbezaan budaya akibat dari pandangan dunia yang berlainan. Justeru itu, fokus kajian ini adalah terhadap teknik pengalihan budaya yang digunakan dalam menghasilkan teks-teks terjemahan ini. Penyelidikan ini adalah berdasarkan kepada penelitian terhadap cerita rakyat Melayu iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai DerUnglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penelitian dan perbincangan menggupas peratus kejayaan pendekatan pengalihan budaya yang digunakan oleh

penterjemah. Ia juga akan menggariskan panduan yang boleh dipertimbangkan ketika melakukan penterjemahan yang melibatkan dua bahasa yang berbeza bagi menghasilkan teks terjemahan yang baik. iii v ABSTRACT Producing translated texts of quality which can successfully deliver the message as intended by the source text is crucial in the field of translation. With this in mind, a research on Malay folk tales translated into German from the genre of satire was carried out. German and Malay being two different languages from different language families contribute towards cultural differences due to differing world views. Thus, the focus of this research is on the cultural translation method used in translating these texts. This study is based on a comparison of the Malay satire Lebai Malang and Pak Belalang which are translated as DerUnglücks-Geistliche and Vater Heuschreck. The observations and discussions will focus on the percentage of success in the cultural translation method used by the translator. It will also provide a guide that can be considered by translators when translating two different languages in order to produce a good translation. iv vi PENGHARGAAN Bissmillah Arrahman Arrahim, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurniaNYA penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini. Sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada penyelia, iaitu Dr. Sakina Sahuri Bt Suffian Sahuri kerana dengan bimbingan dan tunjuk ajar beliau penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini dengan jayanya. Kepada individu yang terlibat dalam membantu penulis Dr. Zubaidah Ibrahim dan rakan-rakan, budi anda tetap terpahat

6.1. pengertian dan sokongan yang berterusan telah membantu kejayaan ini.1 Pendahuluan 1 1.5 Cerita Jenaka 21 1. terima kasih.1.2.1 Bahasa Melayu 13 1.2 Budaya dan Kebudayaan 34 2.7 Teks Sumber 23 1.2.3 Fungsi Kebudayaan 37 .2 Jenis Terjemahan 31 2.2.6 Budaya 23 1.6.1 Terjemahan 27 2.0 Pendahuluan 25 2.6.6.1 Definisi 34 2.3 Proses Penterjemahan 33 2.2 Bahasa Jerman 16 1.1.2 Pernyataan Masalah 4 1. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa Sayed Ibrahim dan Latifah serta keluarga.6. doa kalian menjadi pembakar semangat dalam mengenggam cita-cita ini.2 Sifat Kebudayaan 36 2.6.6 Definisi Konsep 13 1.dalam ingatan. Kepada suami Azmi Abu Bakar dan anak Muhammad Fazriq.5 Batasan Kajian 10 1.4 Kepentingan Kajian 8 1.3 Terjemahan 19 vi vii 1.4 Sastera Rakyat 20 1.6.1 Syarat Penterjemahan 29 2.8 Teks Sasaran 24 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.3 Objektif Kajian 7 1.6. -Terima Kasihv vii ISI KANDUNGAN Halaman ABSTRAK iii ABSTRACT iv PENGHARGAAN v ISI KANDUNGAN vi SENARAI RAJAH x SENARAI JADUAL xi BAB SATU PENGENALAN 1.

4 Pandangan Dunia 42 2.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? 102 5.1.0 Pendahuluan 58 4.2 Penutup 107 BIBLIOGRAFI 109 LAMPIRAN Lampiran 1 113 Lampiran 2 114 Lampiran 3 115 Lampiran 4 117 Lampiran 5 121 Lampiran 6 126 .2 Analisis Data 52 3.4 Kesimpulan 57 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan 47 viii BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? 97 5.5 Genre 44 2.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya 87 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5.1.3 Budaya dan Penterjemahan 37 2.1 Persampelan Data 50 3.1.1.2.1.1 Unsur Budaya Dikekalkan 59 4.1.2 Unsur Budaya Dihilangkan 64 4.4 Lain-Lain 85 4.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya 59 4.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? 91 ix 5.1.3 Prosedur Kajian 53 3.0 Pendahuluan 49 3.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula 76 4.1 Perbincangan Dapatan 91 5.1.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? 101 5.0 Pendahuluan 90 5.

Carta 3. Jadual 4.25 : Analisis 25 87 27.1 : Penyesuaian semula unsur budaya (LM) 92 29.1 : Analisis 1 60 3. Jadual 4.Lampiran 7 144 x SENARAI RAJAH Halaman 1.3 : Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah 18 4. Jadual 4.1 : Rumpun bahasa Austris 14 2.9 : Analisis 9 71 11.7 : Analisis 7 68 9. Jadual 4.1 : Contoh jadual analisis 52 2. Jadual 4.22 : Analisis 22 84 24. Jadual 4. Jadual 5. Jadual 4.4 : Analisis 4 63 6. Jadual 4.14 : Analisis 14 75 16. Jadual 3.8 : Analisis 8 70 10. Rajah 1.2 : Analisis 2 62 4. Jadual 4.5 : Analisis 5 65 7. Jadual 4.13 : Analisis 13 74 15.2 : Unsur yang dikekalkan (PB) 93 30. Jadual 4.16 : Analisis 16 77 18. Jadual 4. Jadual 5.19 : Analisis 19 81 21.26 : Analisis keseluruhan 88 28.15 : Analisis 15 76 17.21 : Analisis 21 82 23. Jadual 4. Jadual 4.10 : Analisis 10 72 12. Jadual 4.17 : Analisis 17 78 19.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya 89 xi SENARAI JADUAL Halaman 1. Jadual 4.4 : Rumusan keseluruhan 95 1 .Jadual 4.3 : Analisis 3 62 5.1 : Carta aliran prosedur kajian 57 5. Jadual 4. Jadual 4.11 : Analisis 11 73 13. Jadual 4. Jadual 4.18 : Analisis 18 79 20. Jadual 5. Jadual 4. Graf 4.12 : Analisis 12 73 14.6 : Analisis 6 66 8. Jadual 4. Jadual 4. Rajah 1.23 : Analisis 23 85 25. Jadual 4. Jadual 4. Rajah 1.3 : Penyesuaian semula unsur budaya (PB) 94 31.2 : Bahasa-bahasa Austronesia 15 3.20 : Analisis 20 82 xii 22.24 : Analisis 24 86 26. Jadual 5.

sastera.BAB SATU PENGENALAN 1. Bidang penterjemahan menjadi lebih penting dalam dunia moden yang mengalami ledakan maklumat pada masa kini. dengan penekanan khusus pada pembaharuan-pembaharuan teknologi yang terpenting dalam hubungan politik dan komersil antara satu negara dengan negara lain. Bahasa merupakan kunci ilmu. serta juga bidang sastera kreatif. sains dan falsafah. secara tidak disedari ianya telah melibatkan pakar dalam pelbagai bidang menceburkan diri dalam bidang penterjemahan. diikuti dengan penterjemahan Al-Quran semasa zaman penyebaran dan . Maka para penterjemah juga berperanan sebagai pembuka ruang lingkup pergaulan ke peringkat global serta berperanan dalam menyampaikan ilmu. dan bahasa juga membuka ruang untuk memulakan interaksi sosial di antara satu sama lain.1 Pendahuluan Penduduk di atas muka bumi ini bertutur dan menggunakan pelbagai jenis bahasa di dalam kehidupan seharian mereka. dari itu terjemahan adalah juga satu cara manusia berkomunikasi. 2 Justeru. Sebaliknya perkara-perkara yang diterjemahkan kini telah meliputi keseluruhan khazanah pengetahuan manusia. Perbincangan tentang perterjemahan bermula berkurun-kurun lamanya dengan bermulanya penterjemahan kitab Injil dalam zaman penyebaran agama Kristian di Eropah. iaitu satu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain (Catford. Bidang terjemahan kini tidak lagi hanya menjadi perhatian ahli linguistik dan para penterjemah yang memberi tumpuan kepada teks agama. Selain daripada itu bahasa juga berperanan sebagai alat komunikasi oleh manusia untuk pelbagai tujuan. Penterjemahan merupakan operasi yang dilakukan pada bahasa. 1996:1).

kegemilangan Islam. Manakala Nida (1974) pula menyatakan : “Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message. Sejak kemunculan linguistik moden maka muncul pendapat-pendapat seperti Catford (1965:20). Apa yang dimaksudkan dengan “SL” dalam petikkan ini adalah “Source Language” iaitu bahasa sumber. Manakala terjemahan komunikatif (dinamis) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca teks sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal (Newmark. teks atau pembaca. penaklukan dan penjajahan kawasan-kawasan baru. kesetiaan kepada penulis. Penterjemahan pada masa dahulu tertumpu kepada kitab-kitab atau bahan bacaan umum yang diperlukan dalam penyebaran agama. yang mentakrifkan terjemahan sebagai : “ The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”. Penterjemahan kini terus berkembang dan tumpuan telah berubah meliputi pelbagai isu seperti terjemahan sebagai satu seni atau satu sains. Manakala “TL” pula adalah “Target Language” yang bermaksud bahasa sasaran.” Era ini telah mendorong kepada kemunculan dua aliran dalam bidang penterjemahan. 1981). 3 Terjemahan semantik (makna) pada asasnya adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya seperti yang terdapat di dalam teks asal atau bahasa sumber setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. first in terms of meaning and secondly. iaitu terjemahan semantik (makna) dan terjemahan komunikatif (dinamis). in terms of style. Salah satu isu lain yang dipentingkan ialah bagaimana sesuatu teks sumber dipindahkan atau diterjemahkan kepada teks sasaran mengikut proses dan kaedah . jenis-jenis terjemahan dan kaedah yang berkesan.

Walaupun terdapat banyak kaedah terjemahan yang diutarakan. pembaca sasaran serta laras bahasa turut mempengaruhi pemilihan kaedah terjemahan yang digunakan. 1964). Albert Lehmenkühler. Maka apakah alat atau bahan ilmu serta kemahiran yang perlu digunakan atau dikenalpasti oleh seseorang .” Ini jelas menunjukkan bahawa makna menjadi ukuran kepada hasil kerja terjemahan. Isu atau aspek kebudayaan inilah yang menjadi fokus perbincangan pengkaji dalam meneliti koleksi terjemahan cerita jenaka 4 dalam buku “Matahari” oleh Albert Hoffmann.2 Pernyataan Masalah Penterjemahan selalunya didefinisikan dengan merujuk kepada makna yang sama dengan teks asal. This means that language reflects the culture of its speakers – the way of life they lead as well their physical and social enviroment…”. Omar dalam Mohd. Mengikut Asmah Hj. Larson (1984). Dagmar Hahn dan Zaini Zahari.tertentu. terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumatmaklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal. Taib Osman (1985). Oleh itu seandainya sesuatu teks yang diterjemah itu terpisah daripada konteks masyarakatnya maka sukar untuk menghasilkan proses komunikasi yang berkesan. 1. mendefinisikan penterjemahan sebagai “… transferring the meaning of the source language into the receptor language. Oleh itu banyak sistem penggolongan kaedah terjemahan diperkenalkan dalam usaha memahami konsep penterjemahan (Nida. samada secara disedari atau pun tidak oleh penterjemah. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti serta mewujudkan kesan yang sehampir mungkin seperti teks sumber adalah menjadi ukuran. “…language is an index to culture. Bert Nentwich. namun faktor-faktor seperti jenis teks. latar belakang penterjemah. Justeru.

Cerita jenaka merupakan salah satu bentuk sastera rakyat yang begitu bermakna dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu. Adakah keduadua fungsi ini dapat diambil alih oleh teks terjemahan? Adakah teks terjemahan masih boleh memainkan peranan yang sama seperti teks sumber itu? Tidak dapat dinafikan bahawa perkara-perkara seperti laras bahasa. Semakin banyak dan semakin luas perbezaan antara budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran. ianya juga berfungsi sebagai sindiran dengan berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Perbezaan bahasa menyebabkan kita wajib melakukan pelbagai penyesuaian semula dalam terjemahan. semakin banyak perubahan yang mesti dilakukan (Ainon Muhammad & Abdullah Hassan. 2005). Isu ini juga menjadi pendorong kepada pengkaji untuk membuat penelitian dengan penumpuan kepada aspek budaya dalam genre cerita jenaka.penterjemah dalam usaha melakukan penterjemahan yang melibatkan perkara-perkara yang berlandaskan budaya teks sumber dalam menghasilkan kesan yang sama kepada pembaca teks terjemahan. cara penyampaian serta juga pemilihan perkataan merupakan aspek penting dalam menghasilkan sesuatu teks terjemahan. Inilah yang menarik minat pengkaji untuk melihat bagaimana terjemahan antara dua bahasa dari rumpun yang berlainan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Jerman dilakukan. Namun begitu dalam membicarakan genre cerita jenaka ini. Terutamanya apabila melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. kemahiran dan 5 kepakaran yang tinggi adalah diperlukan dalam usaha menghasilkan teks terjemahan yang berkualiti serta seiring dengan teks asal. aspek kebudayaan pula adalah lebih penting dan menarik untuk . Justeru. yang membawa kepada budaya atau gaya hidup yang berlainan. Selain dari hiburan. teknik pengolahan.

s 114) yang merupakan terjemahan surat di Lampiran 1 (m. jika penterjemah sendiri tidak sedar akan kepentingan dan peranan unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah . Di sini jelas menampakkan bengkel penterjemahan ini hanya bergantung kepada minat dan kebolehan berbahasa sahaja tanpa menitik beratkan soal kemahiran dan pengetahuan terjemahan. mainan perkataan dan lain-lain lagi.s 113). boleh menjurus kepada terjemahan yang mengelirukan dan menimbulkan salah faham. Ini menunjukkkan pentingnya kita memberi fokus kepada aspek budaya yang berperanan dalam menyumbang kepada penyampaian mesej teks sumber. dengan syarat individu tersebut boleh berbahasa Jerman dan Melayu. Contoh yang begitu jelas dapat dilihat dalam Lampiran 2 (m. iaitu surat jemputan menerusi e-mail ke Bengkel Penterjemahan Cerita-cerita Pendek Malaysia ke bahasa Jerman. Apatah lagi genre ini juga banyak mengenengahkan unsur budaya sebagai teknik dalam penyampaian mesejnya.dikaji kerana ianya melibatkan penterjemahan dua bahasa dari rumpun yang berbeza yang mengamalkan gaya hidup yang amat berlainan. rentak. Tawaran ini terbuka kepada sesiapa sahaja (guru dan pensyarah) yang berminat. penterjemahan yang menumpukan kepada bentuk-bentuk maklumat untuk mengekalkan ciriciri luaran seperti bentuk stilistik. Kesedaran terhadap aspek budaya ini juga amat penting kerana tidak semua penterjemah peka terhadap permasalahan ini. lebih-lebih lagi apabila melibatkan penterjemah yang tidak mahir dalam bidang ini. rima. Selain itu menurut Ainon Muhammad (1985). Persoalan yang timbul adakah aspek budaya ini turut diberi perhatian dalam menghasilkan teks sasaran yang berkualiti. Dari itu kerja-kerja terjemahan juga harus memberi tumpuan kepada isi kandungan teks 6 sumber.

oleh Albert Hoffman. Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan ? c. 8 1.s 115 ) dan Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. Bert Nentwich. Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? d.s 117) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman Der Unglücks-Geistliche (sila lihat Lampiran 3. m. m. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Teks terjemahan . Albert Lehmenkühler. Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Kajian terhadap persoalan-persoalan di atas adalah berlandaskan kepada teks cerita jenaka Melayu yang bertajuk Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Albert Lehmenkühler. Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? b. m.4 Kepentingan Kajian Kajian terperinci akan dilakukan ke atas teks terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka yang terdapat dalam buku “Matahari”.3 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi mendapat jawapan terhadap persoalanpersoalan berikut : a. Bert Nentwich. iaitu koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffmann. 7 1.teks.s 126 ) diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang diterbitkan pada 1996. m. Ini seterusnya menjurus kepada penghasilan teks terjemahan yang tidak tepat apatah lagi terjemahan yang melibatkan aspek budaya akibat daripada tiada kemahiran mahu pun pengetahuan serta pengalaman.s 121) di dalam buku “Matahari”.

Pada tahun 1996 buku “Matahari” yang menjadi sumber kajian ini diterbitkan. Selain itu juga penterjemahan teks sastera dari dua rumpun bahasa yang berlainan pada masa kini turut meningkat. Walau pun kajian ini tertumpu kepada dua buah teks ini sahaja. penterjemahan bidang sastera samada dari bahasa Melayu ke bahasa Jerman mahu pun bahasa Jerman ke bahasa Melayu kini semakin diminati. penggunaan bahasa Jerman yang semakin meningkat di Malaysia.s 114 dan terjemahannya Lampiran 1. Antologi puisi ini yang mengandungi sajak dari abad kedua belas hingga kedua puluh. samada di institusi pengajian tinggi mahu pun di sekolah-sekolah. m.s 113. kerjakerja penterjemahan cerita-cerita pendek bahasa Melayu ke bahasa Jerman semakin giat dilakukan.yang menjadi bahan kajian ialah Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang). namun diharapkan dapat menyumbangkan maklumat terhadap penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan. Seterusnya ia boleh menyumbang maklumat dalam perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Jerman secara umumnya dan khususnya terhadap kerja-kerja penterjemahan yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. di mana surat ini membuktikan kepada kita kegiatan terjemahan terus dilakukan. Sejak tahun 2006. Pada tahun 1995 bahasa Jerman mula diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di sepuluh . Semakin banyak teks seperti cerpen dan puisi diterjemahkan. Pada tahun 2004 sebuah antologi puisi Jerman-Melayu yang pertama iaitu “Impian dalam Biru Muda” (“Träumerei in Hellblau”) telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. hasil lapan puluh tujuh orang penyair. 9 b. m. sebagai contoh sila lihat Lampiran 2. Ini adalah kerana : a.

Sesuatu perkara. teknik penyampaian dan genre sesuatu teks yang perlu diberi perhatian dalam menghasilkan teks terjemahan dan implikasi budaya adalah sangat penting dalam menghasilkan terjemahan yang berkesan (Newmark. German-Malaysia Institute dan lain-lain. Universiti Multimedia. Komitmen yang tinggi amatlah diperlukan begitu juga dengan kemahiran dari segi bahasa dan juga ilmu terjemahan serta memahami kebudayaan kedua-dua bahasa. bahasa Jerman turut diperkenalkan di pusatpusat pengajian tinggi awam mahu pun swasta. Kesinambungan kepada usaha ini. Penterjemahan sebegini merupakan suatu usaha serius dan tidak boleh di pandang ringan.buah Sekolah Berasrama Penuh dan pada tahun 2004 ianya telah meningkat kepada 12 buah sekolah. Universiti Sains Malaysia. terjemahan yang melibatkan dua rumpun bahasa yang berbeza sudah tentu melibatkan corak budaya yang berlainan. kajian ini boleh memberi maklumat kepada pengkaji bidang terjemahan tentang wujudnya kaitan antara unsur budaya dengan kaedah terjemahan. 2005). Pada tahun 2005 usaha memperkenalkan mata pelajaran bahasa Jerman telah diperluaskan ke tiga buah sekolah harian. e. Universiti Kebangsaan Malaysia. boleh memperkenalkan kebudayaan melalui sastera yang merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan saling pengertian antara bangsa dalam usaha . terutamanya yang melibatkan budaya akan ditafsir dengan cara yang amat berlainan kerana perbezaan pandangan dunia (Ainon Mohd dan Adullah Hassan. f. kepakaran dan komitmen merupakan faktor penting dalam bidang penterjemahan. 1981). Universiti Pertanian. Kajian ini diharapkan akan dapat membantu sesiapa sahaja yang melibatkan diri dalam penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun 10 yang berbeza seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. contohnya di Universiti Malaya. c. laras bahasa. d.

teks sumber dalam bahasa Melayu ialah Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre secara keseluruhannya. penglipurlara. Albert Lehmenkühler. m. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) mengisahkan tentang taat setia rakyat kepada sultan. Bert Nentwich.s 126). Contohnya dalam cerita Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dipaparkan tentang kepercayaan agama dan kaitannya dengan corak hidup masyarakat. ianya turut mendukung mesej tertentu. teks sumbernya adalah Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. m. samada secara tersurat mahu pun tersirat. cerita binatang. 2004). Selain itu. cerita jenaka dan lain-lain.s 115). Namun demikian fokus kajian adalah kepada genre cerita jenaka. seterusnya gambaran tentang . m.5 Batasan Kajian Kajian adalah dilakukan terhadap buku “Matahari” yang merupakan koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman. Pemilihan ini dibuat kerana pengkaji mendapati kedua-dua teks ini banyak memaparkan unsur-unsur budaya tentang gaya dan corak hidup serta berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Ini adalah kerana genre ini didapati banyak memaparkan budaya masyarakat setempat atau bahasa sumber. iaitu Der Unglücks-Geistliche dalam bahasa Jerman (sila lihat Lampiran 3. cerita teladan. 1.s 121).s 117) dan teks sasaran kedua ialah Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. Contohnya ia bukan saja berperanan sebagai hiburan malah turut memberi panduan dan teladan serta sindiran kepada golongan tertentu dan juga masyarakat setempat. Di antaranya adalah puisi.menuju dunia yang damai dan berbudaya (Berthold Damshäuser dan Muhamad Haji Salleh. m. 11 Fokus kajian hanyalah kepada dua buah teks dari genre cerita jenaka sahaja.

berkisar pada watak jenaka atau lucu yang boleh menimbulkan salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak.html.Ashtech.perbezaan hidup antara dua golongan.s 126).com. Maulud dan khatam Quran. Namun demikian sebahagian daripada teks ini akan diabaikan oleh pengkaji kerana terdapat bahagian teks tersebut yang dilenyapkan penterjemah. Manakala teks sumber Pak Belalang pula diambil dari http://www. Kedua-dua teks sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam kerjakerja kajian ini adalah diperolehi dari laman web. html. 12 Kedua-dua buah cerita ini. Ini adalah kerana tujuan cerita jenaka sebagai sastera rakyat pada masa dahulu ialah untuk memberi kesedaran. Lebai Malang terlepas kedua-dua jemputan dan hanya mendapat lempeng pada kenduri khatam Quran.s 117) yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www.my/ceritarakyat/pakbelalang. pengajaran dan juga hiburan. m. Unsur budaya yang terdapat dalam kedua-dua teks ini amat bertepatan dengan fokus kajian. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian sebaliknya unsur budaya yang menjadi fokus pengkaji. Namun demikian nasibnya sungguh malang kerana lempengnya dilarikan anjing dan dia balik tanpa seurat benang pun kerana pakaiannya dicuri orang. Kadang kala pula watak dilihat mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat membantunya dalam kesusahan. Kisah Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) ini berkisar tentang seorang Lebai Malang yang tidak dapat membuat keputusan yang tepat apabila mendapat tiga jemputan iaitu kenduri arwah.ashtech.my/cerita rakyat/lebai_malang. (sila lihat Lampiran 6. Teks sumber Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) adalah watak seorang lelaki .com. Dari itu terjemahan budaya yang dikaji hanyalah berdasarkan kedua-dua teks ini. m.

teks sumber. 1. 13 Dari itu ianya secara tidak langsung dapat memberi input kepada penterjemah yang terlibat dalam bidang ini. teks sasaran dan terjemahan akan digunapakai dalam kajian ini. Selain itu ianya turut memaparkan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. 1.yang menjadi nujum negara tanpa sebarang ilmu. bahasa Jerman. cerita jenaka. Malaysia sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura serta Brunei ianya dipanggil sebagai Bahasa Melayu. budaya. Bahasa Melayu . Perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan digunakan dalam semua urusan rasmi. sastera rakyat. Seterusnya kejayaan diperolehinya menggunakan kepintaran dengan hanya menilik beberapa perkara secara kebetulan sahaja.6. rasional pengkaji memilih genre cerita jenaka Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) dari koleksi buku ini adalah kerana genre ini merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal dan terdapat di dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Contohnya di Belanda watak jenaka dikenali sebagai Owlglass. Manakala dalam sastera Arab-Turki dikenali sebagai Jaha atau Khoja Nasreddin dan dalam sastera Jawa seperti Pak Banjin dan Joko Bodo. Kisahnya bermula dengan cara berbohong menujumkan kerbau petani yang hilang yang telah disembunyikannya bagi mendapat rezeki.1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. maka konsep-konsep utama ini akan diperjelaskan. Negara-negara tersebut ialah Indonesia yang dikenali sebagai Bahasa Indonesia. Selain unsur budaya. Bagi memudahkan perbincangan dan mengelakkan kekeliruan yang timbul.6 Definisi Konsep Beberapa konsep utama seperti bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu.

merupakan bahasa ibunda orang Melayu yang tinggal di Nusantara (Nik Safiah Karim, 1988:21). Bangsa Melayu berasal daripada cabang Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia 14 Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun SM (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Kira-kira 1500 tahun SM, dipercayai datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini dikatakan menyebabkan orang-orang Melayu-Proto seperti orang-orang Jakun, Mah Meri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pendalaman. Justeru, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasabahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada itu, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina juga berasal dari rumpun bahasa Austris (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Rajah 1.1: Rumpun bahasa Austris (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Rumpun bahasa Austronesia terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.
BAHASA –BAHASA AUSTRIS BAHASA-BAHASA AUSTRO-ASIA BAHASA-BAHASA TIBET-CINA BAHASA-BAHASA

AUSTRONESIA

15 2. Bahasa-bahasa Polinesia Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti 3. Bahasa-bahasa Melanesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia 4. Bahasa-bahasa Mikronesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert. (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. htm). Rajah 1.2: Bahasa-bahasa Austronesia (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Bahasa Melayu tergolong di dalam cabang Bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Bentuk bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai bahasa Melayu kuno dan jauh berbeza dengan bahasa Melayu moden. Bentuk bahasa Melayu kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batubatu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke-7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut :
Bahasa-Bahasa Nusantara Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-Bahasa Melanesia Bahasa-Bahasa Mikronesia Bahasa-Bahasa Austronesia

16 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) - Palembang 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) - Palembang 3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) - Pulau Bangka, Palembang 4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) - Palembang (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahas a_ melayu. htm)

Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 M. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang mencatatkannya sebagai Semenanjung Tanah Melayu dan Jambi, Sumatera. Bahasa Melayu yang dikaji ialah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisi yang tergolong di dalam bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau dikenali juga sebagai Bahasa Nusantara. 1.6.2 Bahasa Jerman Bahasa Jerman, bersama-sama bahasa Inggeris, Belanda dan Frisia merupakan daripada kumpulan anggota bahasa Jermanik Barat dalam cabang bahasa Jermanik Indo-Eropah. Kini bahasa Jerman dituturkan oleh lebih 94 juta penutur di Eropah dan mempunyai status bahasa kebangsaan rasmi (samada tersendiri atau bersama bahasabahasa lain) di Jerman, Switzerland, Austria, Luxemburg, Liechtenstein dan Namibia (Comrie, 1998). 17 Bersempadankan kawasan bahasa Jerman, terdapat ramai kaum minoriti yang bertutur dalam bahasa Jerman di negara-negara Belgium, Rusia, Rumania, Hungary, Republik Czech, Poland dan Yugoslavia. Di luar Eropah, bahasa Jerman merupakan bahasa minoriti di beberapa tempat seperti Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Chile dan Mexico. Terdapat banyak persamaan di antara bahasa Jerman dan bahasa Inggeris. Hubungan atau perkaitan perbendaharaan kata paling banyak ditemui. Perhubungan ini ujud kerana kedua-duanya berasal dari rumpun yang sama dari satu keluarga yang besar iaitu Proto-Indo-Eropah. Persamaan-persamaan inilah yang menjadikan bahasa

Armenia. 1976). PROTO-INDO-EROPAH TOCHARIA INDO-IRAN IRAN ARMENIA ANATOLIA ALBANIA GREEK . Bahasa-bahasa ini adalah cabang dari bahasa IndoEropah. dalam konteks yang lebih luas. Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah (Cambridge Encyclopedia of Language. John T. di mana ianya akan menunjukkan kepada kita terdapat perhubungan genetik antara bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Jerman (Waterman. 1971).3. Bukan itu sahaja. Sweden. 18 Slavik dan Tocharia. Sanskrit dan Rusia. Celtik. Indik. 1987) Bahasa Jerman yang dikaji adalah merupakan bahasa dari keluarga Jermanik. Iran. adalah jelas bahawa bahasa Jerman mempunyai perkaitan bukan sahaja dengan kumpulan bahasa yang dipanggil “Jermanik” malah lebih dari itu (Comrie.Inggeris dan bahasa Jerman sebagai keluarga bahasa yang dipanggil “Jermanik” (Bach. Frisian. perkaitan ini juga ujud dalam bahasa Greek. Dengan lain perkataan. Berikut ialah pohon bahasa Proto-Indo-Eropah. Hubungan ini juga dikongsi oleh beberapa bahasa Eropah yang lain seperti bahasa Denmark. Flemish dan Belanda. Baltik. Apa yang lebih menarik lagi. Italik. Bahasa Jerman juga mempunyai perkaitan dengan beberapa kumpulan bahasa lain yang mempunyai asal usul yang sama serta mempunyai perhubungan genetik seperti bahasa Albania. 1998). Hittite. Iaitu bahasa Jerman yang dituturkan pada masa kini di negara Jerman. Rajah 1. pelajar yang mempelajari bahasa Latin dikejutkan oleh kenyataan bahawa tatabahasa bahasa Jerman lebih mirip kepada tatabahasa bahasa Latin berbanding tatabahasa bahasa Inggeris. Norway. Iceland. Greek.

Definisi ini menerangkan bahawa pemindahan maklumat dari teks sumber ke teks sasaran hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin. Di antaranya ialah Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) yang menyatakan bahawa terjemahan ialah satu aktiviti yang dibuat oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu bahasa dengan bahasa lain dan antara satu budaya dengan budaya lain. Secara amnya dapatlah dikatakan bahawa penterjemahan ini adalah merupakan pengalihan teks dari satu bahasa ke bahasa lain.3 Terjemahan Eugene A.03 nggeris 19 1. mengatakan bahawa penterjemahan ialah penyalinan semula ke dalam bahasa penerima maklumat daripada bahasa sumber dalam bentuk persamaan yang terdekat dan sejadi. Terdapat banyak definisi tentang terjemahan yang telah diutarakan.ITALIK Sepanyol SLAVIK Section 1. Di mana teks bahasa sumber dialih ke bahasa penerima dengan mengekalkan isi dan juga ciri-ciri luarannya. Pengalihan yang tidak dapat diterjemah dengan tepat. di mana teks sasaran tidak dipengaruhi oleh bahasa sumber. Harus diingat bahawa terjemahan bukanlah . Selain itu teks sasaran juga seharusnya tidak berbau terjemahan. perlulah menggunakan atau digantikan dengan mencari persamaan paling dekat.02 J erman BRYTHONIC CELTIK GOIDELIK BALTO-SLAVIK BALTIK Section 1.01 JE RMANIK Section 1. Nida (1964). seperti gaya bahasa yang digunakan oleh penulis asal. pertama dari segi makna dan kedua dari segi stail.6.

saduran. malah juga menyalin maklumat kebudayaan yang terdapat di dalam teks asal. 1. Untuk membuat sesuatu cerita yang disampaikan itu lebih menarik. Dalam konteks kajian ini. dinamik. Pada kebiasaannya sastera rakyat disampaikan oleh seorang tukang cerita yang berkemahiran dikenali sebagai ‘penglipurlara’. Lazimnya sastera rakyat disampaikan secara lisan dan tidak mementingkan tulisan. penglipurlara akan menyampaikannya dengan pelbagai teknik yang . Penyampaian secara lisan. seorang penterjemah haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya. terjemahan merujuk kepada satu proses di mana teks bahasa sumber iaitu bahasa Melayu dialihkan ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. Faktor ini menyebabkan kita sering menemui pelbagai variasi untuk sesuatu cerita itu.sekadar itu.6. menyebabkan sastera rakyat sering mengalami perubahan kerana berlakunya tokok tambah ketika penyampaian. terutamanya apabila ianya melibatkan terjemahan teks sastera. yang masih kuat berpegang dan mengamalkan budaya lama dan menjadi warisan kepada sesuatu masyarakat.4 Sastera Rakyat Sastera rakyat merupakan bentuk sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang sederhana dan tradisional. Ianya adalah sebahagian daripada kehidupan budaya bagi masyarakat lama. interlinear dan budaya. Ia disampaikan secara individu kepada seorang individu yang lain atau sekumpulan individu yang lain dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi. Salah satu sifat sastera rakyat yang utama adalah terletak kepada cara penyampaiannya. 20 Terdapat juga beberapa jenis terjemahan seperti harfiah. Jenis-jenis terjemahan ini bergantung kepada tujuan sesuatu teks itu diterjemahkan. Justeru itu.

cerita hantu. Cerita-cerita jenaka yang terdapat di seluruh dunia bukan sahaja mempunyai persamaan pada motif atau isi ceritanya. 21 Soal hak cipta tidak wujud dalam sastera rakyat. puisi rakyat seperti pantun. teromba adat pepatih. iaitu cerita jenaka.5 Cerita Jenaka Cerita jenaka merupakan salah satu genre sastera rakyat yang berbentuk naratif. seloka dan gurindam (Jihaty Abadi. cerita mitos. memberi pengetahuan dan tauladan kepada pendengar pada masa lampau. iaitu sastera rakyat yang berbentuk naratif dan bukan naratif. Kajian ini adalah tertumpu kepada sastera rakyat yang berbentuk naratif. 22 . “Tall Tales”. cerita asal usul. Semua cerita jenaka ini mempunyai tujuan yang sama iaitu sebagai hiburan.6. Pada kebiasaannya cerita jenaka berkisar pada seorang watak jenaka atau lucu. bercerita dengan lagu dan bercerita berlagu dengan iringan alatan bunyi-bunyian. Secara umumnya sastera rakyat boleh dikategorikan kepada dua kategori yang besar. seperti bercerita. Sastera rakyat seolah-olah berperanan sebagai sebaran am pada masa kini. teka-teki.difikirkan sesuai dengan latar. Golongan sastera rakyat yang bukan berbentuk cerita atau bukan naratif adalah seperti peribahasa. tauladan dan sindiran. 1. Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai cerita-cerita jenaka dalam kesusasteraan lisan mereka. cerita penglipurlara. perbilangan. Sastera rakyat yang berbentuk cerita atau pun naratif adalah seperti cerita jenaka. cerita lagenda dan cerita tauladan. nyanyian rakyat. di mana ianya bertujuan untuk menghibur. 1979). sebaliknya ia adalah kepunyaan masyarakat. tetapi juga dalam maksud dan bentuk cerita. masa dan masyarakat setempat. Cerita-cerita tersebut dikenali dengan istilah seperti “Merry Tales”. “Droll Talles” dan lain-lain. tiada siapa yang mengakui hak kepunyaannya sendiri.

mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat menolongnya dalam kesusahan. berdasarkan watak yang terdapat dalam sesuatu cerita : i. 1979) Cerita-cerita jenaka Melayu tidak seharusnya dianggap semuanya sebagai pinjaman dari luar apabila ianya menunjukkan ciri-ciri persamaan. Cerita-cerita jenaka Melayu itu diciptakan oleh orang Melayu sendiri berdasarkan pengalaman yang sama dialami oleh mereka yang bersifat sejagat dalam semua kebudayaan manusia. Shuib Che Din. Pak Belalang. Adakalanya watak yang jenaka itu. Pak Pandir. Watak pintar Pak Belalang dan Si Luncai adalah termasuk dalam kategori ini. iii. mengait dan mentafsir . tingkah laku atau perasaan tetapi ianya adalah cara-cara manusia melihat.Contoh cerita jenaka dalam sastera rakyat Melayu adalah seperti Lebai Malang. Pak Kaduk dan Si Luncai. Manakala Goodenough (1957). Namun tidak dapat dinafikan kadang kala terdapat cerita saduran yang diubahsuai dengan budaya setempat sehinggakan cerita-cerita itu menjadi sebahagaian daripada warisan setempat (Mohd. pula menyatakan budaya bukan terdiri daripada barang-barang.6. Cerita jenaka ini sebenarnya dapatlah digolongkan kepada tiga. Watak bodoh-sial Cerita yang termasuk dalam golongan ini adalah Lebai Malang dan Pak Kaduk. (Jihaty Abadi. Porter dan Jain (1981). 1976). 23 1. Watak pintar bodoh Cerita Pak Pandir dapat dikategorikan sebagai pintar bodoh. Watak ini kadangkadang tersangat bodoh dan tidak boleh memahami maksud orang lain hingga membawa kepada salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak tersebut. mendefinisikan budaya sebagai satu kelaziman tingkah laku yang dipersetujui bersama suatu kumpulan manusia dalam sebuah masyarakat pada satu ketika untuk tujuan hidup berharmoni.6 Budaya Samovar. ii.

ada penutur dari satu generasi tidak dapat memahami penutur generasi yang lain yang datangnya dari zaman yang agak jauh jaraknya. Di mana tumpuan kajian adalah kepada gaya atau cara hidup masyarakat Melayu tradisi. Teks sasaran bagi kajian ini adalah Der Unglücks-Geistliche iaitu terjemahan teks Lebai Malang dan Vater Heuschreck terjemahan teks Pak Belalang . . 25 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.6. di mana sesuatu pengetahuan tentangnya diperolehi secara sosial. pekerjaan.7 Teks Sumber Istilah teks sumber adalah merujuk teks asal yang menjadi sumber bahan terjemahan. Contohnya dari segi pemakanan. bahasa yang digunakan dan juga tingkah laku. dan bukannya hanya sekadar sesuatu yang diwarisi. serta juga daya cipta cara bahasa digunakan. Budaya dalam konteks kajian ini hanyalah berdasarkan cerita Lebai Malang dan Pak Belalang. 1. Dalam kajian ini teks sasaran adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman untuk pembaca sasaran iaitu masyarakat Jerman. Dalam kajian ini ianya merujuk kepada dua buah teks sastera bahasa Melayu dari genre cerita jenaka yang menjadi kajian penulis iaitu teks yang bertajuk Lebai Malang dan Pak Belalang. menyebabkan bahasa manusia menjadi begitu berubah-ubah dan bertukar mengikut masa. 24 1. Dari itu dapatlah dikatakan bahawa budaya ini adalah cara atau gaya hidup sesuatu masyarakat. kepercayaan. pergaulan.6. Penemuan pada awal kurun kesembilan belas mendapati bahawa bahasa Eropah. Oleh sebab bahasa manusia berubah sebegitu rupa.8 Teks Sasaran Teks sasaran adalah bermaksud teks yang diterjemahkan atau dialih bahasa untuk pembaca sasaran.0 Pendahuluan Sifat mudah ubah yang wujud dalam bahasa manusia.perkara-perkara.

Yunani dan Sanskrit (bahasa kuno India). Bahasa Melayu juga diajar di universiti-universiti di United Kingdom. ini membawa kepada satu revolusi dalam pemahaman sifat dan sejarah bahasa. Penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta (bersama penutur bahasa Indonesia) dan merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia selepas bahasa Mandarin. New Zealand dan beberapa tempat yang lain (Comrie. Jerman dan Perancis menunjukkan kaitannya dengan bahasa zaman purba seperti bahasa Latin. Amerika Syarikat. bahasa-bahasa tersebut masih lagi mampu untuk berkongsi ilmu dengan cara mendekati bidang terjemahan. manakala di China pula. bahasa Inggeris dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. China. Selain itu. Jerman. 1998). . dalam kertasnya “Pembinaan Bahasa dan Pembangunan Negara” yang dikemukakan di Universiti Pertanian Malaysia (1984) telah menyatakan : …Meiji telah memilih pemuda-pemuda yang pintar untuk dilatih di negara-negara Eropah dan belajar bahasa-bahasa asing dengan tujuan khusus untuk menterjemahkan ilmu-ilmu Barat ke dalam bahasa Jepun. 1998). Perkembangan bahasa dan budaya serta ilmu dalam zaman globalisasi ini telah menyebabkan setiap bahasa di dunia ini perlu mewujudkan suatu pertalian yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dalam menjana pelbagai bidang ilmu.seperti bahasa Inggeris. terdapat siaran radio dalam bahasa Melayu. Kajian terhadap persamaan bahasa antara bahasa Eropah yang berbeza sebenarnya telah dilakukan sebelum kurun ke sembilan belas (Comrie. Ainon Mohammad. Manakala bahasa Melayu pula merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Belanda.000 orang mampu bertutur 26 bahasa Melayu di Sri Lanka. dilaporkan sebanyak 70. Australia. Justeru itu walaupun sesuatu bahasa itu tidak mempunyai pertalian genetik atau dengan kata lain pertalian kekeluargaan.

Sastera adalah merupakan hasil utama yang dapat memaparkan atau mencerminkan budaya sesebuah masyarakat. Berdasarkan petikan di atas. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Arab pada suatu ketika dahulu berupaya menjadi satu bangsa yang gagah dengan tamadun dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mantap hasil dari kegiatan mereka menterjemahkan pelbagai ilmu dari bangsa Yunani. Pantulan budaya ini tidak mungkin diperolehi dari sumber-sumber lain.1 Terjemahan Bidang penterjemahan adalah di antara bidang yang terpenting dalam menjana perkembangan ilmu pengetahuan dan menyuburkan tamadun sesuatu bangsa. Oleh itu teks sastera merupakan kunci utama memahami kebudayaan lain. 2007). Dalam usaha itu Meiji menubuhkan biro terjemahan yang menjadi asal usul Universiti Imperial Tokyo hari ini. 2. 27 Bahasa dari rumpun Proto Indo-Eropah iaitu bahasa Jerman dan bahasa Melayu dari keluarga Austronesia juga sedang berusaha untuk berkongsi ilmu dalam bidang sastera. ke England untuk buku-buku falsafah dan Jerman untuk buku-buku sains dan perubatan. Hasil penterjemahan sastera ini membolehkan masyarakat Jerman yang jauh di sana lebih mengetahui dan mengenali budaya Melayu. 'Baitul Hikmah'. iaitu sebuah tempat kegiatan penterjemahan di Baghdad dan 'Darul Hikmah'. iaitu sebuah organisasi kegiatan keilmuan yang bertempat di Kaherah. . jelas membuktikan betapa pentingnya bidang terjemahan dalam usaha menjana ilmu apabila bahasa menjadi faktor penghalang.Pemuda-pemuda itu dihantar ke Russia untuk menterjemahkan bukubuku militer. selain dari hasil kegiatan kreatif mereka sendiri (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. negeri Jepun telah menterjemahkan 150. melalui penterjemahan sastera. terutama sumbangan hasil penulisan bukan orang Melayu. Semenjak Perang Dunia II.000 tajuk buku dari seluruh dunia.

Banyak bahan-bahan akademik. bahan bacaan. 2007). pertahanan.Mesir di mana bukan hanya orang-orang Islam. intelek dan saintis Islam itu berpindah pula ke Barat. perubatan. Ini bertujuan untuk menghasilkan gaya bahasa yang paling hampir dengan gaya bahasa teks sumber. Namun demikian aspek bentuk dan gaya bahasa tidaklah boleh diabaikan. . Ada yang mendefinisikan terjemahan sebagai proses mengubah hasil percakapan atau pun teks dalam sesuatu bahasa kepada hasil percakapan atau pun teks ke dalam bahasa yang lain dengan memelihara isi kandungannya. Tumpuan haruslah diberikan kepada aspek makna antara teks sumber dan teks sasaran dengan penekanan kepada aspek ketepatan. Contohnya teks sastera harus menampakkan ciri-ciri genre kesusasteraannya. Oleh kerana itu bidang penterjemahan merupakan satu bidang yang sangat penting dalam proses pemindahan ilmu dan pemindahan budaya dalam zaman sains dan teknologi masa kini. Di dalam konteks negara kita. malah orang-orang Barat juga turut berminat lalu mengikut jejak yang sama dalam menimba ilmu pengetahuan dari tamadun Arab dan Islam hinggalah ilmu yang asalnya dipelopori oleh ilmuan. Menurut “Kamus Dewan” (1993:1351). kesamaan dan kesepadanan isi semaksima yang mungkin. novel dan sebagainya yang telah diterjemah dari berbagai bahasa untuk digunakan di negara ini. Manakala terjemahan pula adalah hasil yang telah diterjemahkan. perkataan terjemah adalah bermaksud memindahkan (karangan dan lain-lain) daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Orang-orang Barat terus 28 memperkembangkan dan memajukan ilmu yang mereka perolehi (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. bahasa dan sastera dan sebagainya. bidang penterjemahan bukanlah suatu bidang yang asing khususnya di dalam sektor-sektor kerajaan seperti perundangan. sastera.

Seseorang yang ingin menjadi penterjemah yang baik perlu memenuhi syarat-syarat utama seperti berikut: i. Menguasai bahasa sumber secara mendalam Keperluan ini dikehendaki untuk membolehkan seseorang penterjemah mengetahui selok-belok keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat mentakrifkan maksudnya dengan tepat (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. elakkan kesamaran dan tiada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan.1 Syarat Penterjemah Pada suatu masa dahulu. sebaliknya sesuatu yang agak bebas bergantung kepada kemampuan. dia dianggap boleh menjadi penterjemah tanpa memerlukan pengetahuan lanjut. ii. Pakar-pakar dalam bidang penterjemahan telah menghasilkan teori dan prinsip yang menjadi pedoman bagi para penterjemah. 29 Walau bagaimanapun kerja-kerja terjemahan ini tidak mempunyai suatu peraturan yang tetap. 2. jika bukan dengan lebih baik. Semua ini akan membolehkan 30 penterjemah menghasilkan sebuah teks terjemahan dengan bahasa yang indah.1. Mengetahui bahasa sasaran Mengikut pakar terjemahan hari ini. Pendapat ini kini dianggap sangat jauh daripada kenyataan. halus. 2005). pengalaman dan gaya seseorang penterjemah dalam membina dan menstruktur semula teks sasaran yang dihasilkannya. supaya penterjemah dapat mengolah teks sasaran dengan jelas. struktur ayat yang mantap. serta kepakaran menggunakan . berimaginasi dan menjimatkan kata-kata. pengetahun.Kesepadanan ini harus dikekalkan bagi menghasilkan persamaan reaksi seperti teks sumber. mudah difahami. jika seseorang mengetahui dua bahasa. seseorang penterjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan sama baik.

Amanah Ciri amanah ini adalah merupakan ciri yang penting kepada seorang penterjemah. bukan sahaja untuk penterjemahan teks-teks khusus dan teknikal. Ini merangkumi peristiwa semasa. Ini adalah penting. seseorang penterjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan. Mengetahui teori dan amalan terjemahan Pada suatu masa dahulu. Ini bermaksud bahawa penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang mencukupi dalam bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugasnya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. tetapi juga untuk penterjemahan karya-karya kesusasteraan. Ini tidak lagi dianggap benar kerana penterjemah juga bertanggungjawab untuk memindahkan idea. geografi. Ini bukan saja melibatkan soal ilmu malahan turut berkait dengan laras bahasa yang digunakan dan penggunaan pelbagai konsep dan istilah-istilah bidang yang diterjemahkannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. . 2005). vi. iv. penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas untuk mencari perkataan-perkataan padanan yang boleh menggantikan perkataanperkataan asal dalam bahasa sumbernya. suasana politik. 31 v. Memiliki pengetahuan am Penterjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. 2005). 2005).segala jenis struktur bahasa yang ada padanya dan memiliki perbendaharaan kata yang luas (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. iii. Pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan Untuk menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik (Muhammad Bukhari Lubis dll. ekonomi. budaya dan adat serta sejarah. 1998).

akibat daripada kehilangan makna. ii. Kesannya terdapat penambahan. iii. Penterjemah akan membaca sesuatu . membuang. Penterjemahan tetap akan berkisar dalam budaya asal. Kesannya menyalahi struktur ayat bahasa sasaran. Ini bermaksud kerjakerja terjemahan akan dilakukan tanpa sebarang kongkongan atau mengambil kira perkataan dan struktur bentuk ayat asal.2 Jenis Terjemahan i. Terjemahan Bebas Penterjemah akan membaca dan memahami teks yang akan diterjemahkannya iaitu teks sumber. Seterusnya penterjemah akan menyatakan semula teks itu ke dalam 32 bahasa sasaran mengikut pandangannya sendiri. 2. 1998). Terjemahan Makna (Semantik) Terjemahan makna atau terjemahan semantik adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya dengan apa yang terdapat dalam teks sumber. kesamaran makna dan kesilapan. pengurangan. Penterjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penterjemahannya dengan cara seperti menambah. Namun demikian. meringkas atau memendekkan maksud teks sumber. Pada kebiasaannya terjemahan jenis ini akan menghasilkan teks yang lebih rendah mutunya daripada teks asal. 2003). penambahan perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat betul tata bahasanya dan tidak membawa makna baru bukanlah merupakan satu kesalahan (Muhammad Bukhari Lubis dll. 2003). Terjemahan Harfiah Ia bermaksud terjemahan perkataan demi perkataan.untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujurannya dengan tugasan yang dipikul.1. penyimpangan makna serta ayat yang panjang dan mungkin membawa kepada kekaburan teks sasaran (Abdullah Hassan. Banyak berlaku dalam terjemahan buku-buku agama pada zaman dahulu (Abdullah Hassan.

secara umum terdapat peringkatperingkat dalam proses penterjemahan iaitu: i. Penafsiran dan Analisis Teks Sumber Pada peringkat ini. Dalam penterjemahan ini. sebaliknya kaedah terjemahan yang digunakan akan bertumpang tindih di antara satu sama lain.1. penterjemah haruslah membaca teks sumber secara keseluruhan dengan teliti dan memahami isi kandungan teks itu. 1981). pembaca teks sasaran menyamakan diri mereka dengan pembaca teks sumber (Newmark. Selain itu penterjemah akan cuba sedaya upaya mengekalkan idiolek dan bentuk ungkapan penulis teks sumber. dengan harapan mereka tidak mengalami kesulitan atau kekaburan dalam memahami teks terjemahan yang dibaca. Prosedur Terjemahan Di peringkat kedua ini penterjemah perlu membuat rujukan kepada kamus-kamus dan glosari tertentu atau pun sebarang rujukan lain yang difikirkan perlu bagi .ayat dan cuba memahaminya dan kemudian akan menterjemahkannya setepattepatnya setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. 1981). Terjemahan Komunikatif Terjemahan Komunikatif ini berusaha untuk menghasilkan kesan yang sehampir mungkin seperti pembaca asal. kesetiaan penterjemah adalah kepada penulis. ii. Dalam penterjemahan ini. iv. Sebenarnya sukar untuk dikatakan kaedah terjemahan yang tertentu sahaja yang akan digunakan dalam kerja-kerja terjemahan. bergantung kepada cara dan keperluannya semasa kerja terjemahan dilakukan. Justeru itu terjemahan makna atau semantik ini terpisah dari masa dan ruang tempat (Newmark. Hasil terjemahan ini pada kebiasaannya adalah lebih baik kerana penterjemah dapat mengimbangi apa-apa yang hilang dengan cuba menulis 33 dalam bahasanya sendiri. Tumpuan adalah kepada pembaca sasaran.3 Proses Penterjemahan Menurut Peter Newmark (1981). 2.

yang berasal dari Latin iaitu ‘Colere’. 2. music and all the other products of human thought made by a particular group of people at a particular time.org/wiki/Budaya) Menurut “Kamus Dewan” (1992:65) ‘budaya’ ialah ‘tamadun’. Dalam bahasa Inggeris pula kebudayaan disebut sebagai ‘culture’. Definisi ini menjelaskan bahawa budaya adalah merupakan suatu adat-resam. iii. peradaban.2 Budaya dan Kebudayaan 2. Kerja-kerja pemilihan perkataan dan penstrukturan ayat haruslah dilakukan dengan berhati-hati. ‘kebudayaan’. kerja-kerja terjemahan dimulakan dengan cara menterjemah setiap ayat secara berasingan. Manakala ‘kebudayaan’ pula adalah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. tamadun. Perkataan ‘culture’ yang bermaksud kebudayaan dalam Bahasa Melayu telah diertikan oleh “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” sebagai “The customs. ‘peradaban’.2. art. atau dengan lebih jelas ianya bermaksud ‘bertani’ (http://id.mendapatkan penerangan yang jelas dan tepat. kemajuan akal budi dan lain-lain. Penulisan Semula Teks Pada peringkat ketiga. yang membawa maksud ‘mengerjakan’. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. Penggunaan kata penghubung yang 34 sesuai amat penting bagi mewujudkan sebuah teks yang koherens.1 Definisi Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’. Akhirnya pembacaan semula teks secara menyeluruh haruslah dilakukan. kepercayaan. beliefs.wikipedia. Di samping itu penterjemah haruslah amanah dan tidak membuang atau meringkas dan memendekkan sesuatu ayat apatah lagi fakta teks sumber. ‘cara berkelakuan’ (berfikir dan sebagainya). seni muzik dan semua hasil pemikiran yang .” (1989). ‘kemajuan’ (akal budi).

Contohnya perilaku. Herskovits (1959) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. hukum. Makan dahulu sebelum ibu bapa telah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini.2. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. kepercayaan.2 Sifat Kebudayaan Menurut Abdul Rahman Nawas dan lain-lain lagi (1995) terdapat tiga sifat kebudayaan: . Menurut Edward B. Dari pelbagai definisi ini. Contohnya pada masa dahulu seseorang tidak dibenarkan makan terlebih dahulu sebelum ibu bapanya. Tuntasnya. adat istiadat. kesenian. Tylor (1974). dan kemampuankemampuan lain yang didapati pada seseorang sebagai anggota masyarakat. agama. seni. tetapi kini adat-resam in telah berubah. di mana ke semuanya adalah bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat.35 dibentuk atau dihasilkan oleh sekumpulan manusia pada masa tertentu. akibat daripada kekangan masa keluarga yang bekerja. moral. dan lain-lain. dapatlah disimpulkan bahawa kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem pemikiran manusia yang merangkumi kehidupan sehari-hari yang juga bersifat abstrak. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat adalah ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. bahasa. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. 36 2. Kebudayaan juga adalah merupakan perkara-perkara yang diciptakan oleh manusia dan ianya adalah berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. organisasi sosial. yang kemudian disebut sebagai superorganik. peralatan hidup. budaya adalah suatu amalan atau gaya hidup serta corak pemikiran yang turut melibatkan kepercayaan sesuatu masyarakat pada sesuatu ketika. Peredaran masa boleh mengakibatkan berlakunya perubahan gaya atau corak pemikiran.

atau memindahkannya kepadanya. bukan hanya oleh masyarakat itu sahaja malahan juga oleh orang asing. Oleh itu. namun tentulah dia masih tidak mampu membentuk kebudayaan tersebut dalam kelompok perantau yang kecil itu. Dipraktikkan secara bersama oleh anggota masyarakat Kebudayaan bersifat berkelompok. jika hidup di negeri bukan Melayu yang tidak mempunyai persekitaran Melayu.2. memahami dan mengamalkan kebudayaan secara tidak langsung menerusi keluarga dan anggota masyarakat. tanpa ibu bapa Melayu yang mempraktikkan kebudayaan Melayu. bukannya secara individu. walaupun dia mengamalkan kebudayaan bangsanya. Ia hasil amalan bersama anggota masyarakat sejak zaman berzaman. difahami dan diamalkan. iii. Tidak boleh diterima melalui baka atau warisan Faktor baka semata-mata tidak mampu memperwariskan kebudayaan sesebuah masyarakat. Kebanyakan anggota sesebuah masyarakat mempelajari. Justeru. Mensosialkan anggota masyarakat yang baru supaya menjadi orang yang berfungsi dalam masyarakat. dia tidak mampu mewarisi kebudayaan Melayu. 2. . kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat boleh dipelajari. sehingga ia sebati sedemikian rupa dalam sesebuah masyarakat. ii. seorang anak Melayu. kerana kemungkinan persekitaran kehidupan seseorang itu tidak mengikut corak kebudayaan baka yang diwarisinya.3 Fungsi Kebudayaan Kebudayaan juga mempunyai empat fungsi : i. sesebuah keluarga yang merantau ke negeri yang mempunyai kebudayaan berlainan dengan 37 kebudayaannya. Justeru. meskipun dia berbaka Melayu.i. Dipelajari oleh anggota masyarakat Kebudayaan boleh dipelajari oleh anggota masyarakat sama ada secara langsung atau tidak langsung.

3 Budaya dan Penterjemahan Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubung samada dalam bentuk tulisan. Oleh kerana sifat sesuatu bahasa dipengaruhi oleh budaya masyarakat penutur. iii. 1995). mahu pun bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan sesuatu mesej kepada orang lain. Perangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyarakatnya. Menjaga dan mengawal anggotanya dengan kawalan sosial.ii. buah fikiran dan perasaan dengan latar belakang yang terdapat pada karya asli itu. Penterjemahan merupakan suatu usaha mengalihkan fikiran dan perasaan yang ditulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. iv. Ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah . tetapi sebaliknya suatu usaha memindahkan fikiran dan perasaan penulis ke dalam bahasa sasaran dengan memelihara gaya. Meneruskan peraturan antara sesama anggotanya dan antara anggotanya dengan orang luar. 2. Ini membuktikkan kepada kita bahawa budaya dan penterjemahan ini mempunyai suatu ikatan yang erat dan saling mempengaruhi serta tidak mungkin dapat dipisahkan. peraturan masyarakat. dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup sesebuah masyarakat. pemilihan teknik dan teori perlu dititik beratkan selaras dengan genre teks yang akan diterjemahkan. Menterjemah bukanlah sekadar menggantikan perkataan. Dalam penterjemahan. manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. tingkah laku. norma dan nilai masyarakat. maka tidak mungkin bahasa dipisahkan daripada budayanya. Fenomena ini memberi kesan yang amat besar ke atas teori dan teknik-teknik terjemahan. Manakala 38 penterjemahan yang mementingkan perhubungan antara bahasa sudah tentu turut melibatkan budaya. (Abdul Rahman Nawas dll. Melalui bahasa. lisan.

tumpuan kajian adalah kepada pengalihan budaya dari teks sumber iaitu Lebai Malang kepada teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Pak Belalang kepada Vater Heuschreck. Unsur budaya dikekalkan .teks terjemahan yang berkualiti serta dapat meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan pembaca teks sumber. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. Menurut Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). terdapat dua aspek yang perlu diterjemahkan dengan cara yang berbeza : i. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) lagi. benda. Dari itu unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. pengkaji akan menggunakan kaedah penterjemahan budaya yang terdapat dalam buku “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi amatlah diperlukan kepada seorang penterjemah. Terjemahan bahasa Bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu tinggi. 39 ii. Kaedah penterjemahan budaya ini menjadi landasan atau dasar dalam kajian yang akan dilakukan terhadap kedua-dua buah teks tersebut. Seseorang penterjemah itu perlulah menggunakan bahasa sebagaimana yang digunakan oleh penutur asal. perkara dan budaya asing. Bagaimanakah pemindahan ini dilakukan oleh penterjemah? Dalam penelitian ini. Terjemahan budaya Terjemahan yang bermutu tinggi adalah terjemahan yang dapat memberitahu pembaca sasaran bahawa mereka sedang membaca berkenaan orang. apatah lagi apabila usaha ini bukan sahaja melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan malahan mencakupi dua budaya yang amat berbeza. menterjemah istilah yang mempunyai latar belakang unsur budaya setempat boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut : i.

Contohnya “roti” kepada masyarakat Jerman merupakan makanan ruji. ini mungkin dapat difahami oleh masyarakat Melayu. sesuatu unsur budaya itu akan digantikan dengan cara memberi penerangan makna yang sebenar. Tetapi bagaimana dengan jenis roti? Terdapat bermacam-macam jenis roti masyarakat Jerman yang tidak dapat dikenali oleh sebahagian besar masyarakat Melayu. Contohnya “snow white” boleh diterjemahkan atau digantikan menjadi “putih melepak” atau pun “sangat putih”. Ini adalah kerana tidak semua pengekalan unsur budaya dapat memberi gambaran sebenar yang dapat membantu pembaca teks sasaran. ii. Pengekalan sebegini akan dapat memberi gambaran yang tepat dan lebih jelas kepada pembaca 40 teks sasaran. Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. Contohnya perkataan “snow” dalam istilah “snow white”. Namun pengekalan budaya teks sumber ini juga boleh menyebabkan kualiti sesebuah teks terjemahan menurun. Apatah lagi seandainya terdapat unsur-unsur pertentangan nilai budaya maka kaedah ini amatlah .Dalam teknik ini unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. dapat dikekalkan sebagai “salji” dalam bahasa Melayu kerana pembaca sasaran telah jelas dengan gambaran dan sifat salji walau pun tidak terdapat di dalam budaya pembaca sasaran. lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. Ini adalah kerana jurang perbezaan budaya yang tinggi. yang boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. kerana terdapat perkara-perkara yang telah diketahui oleh pembaca teks sasaran. Unsur budaya dihilangkan Menurut kaedah ini. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberatkan keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya.

contohnya dalam bahasa Jerman “Sparschwein” yang bermaksud “tabung babi” tidak dapat dikekalkan dalam terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Manakala dalam bahasa Melayu ianya menunjukkan status seorang isteri. Terjemahan sebegini adalah lebih baik dan tepat walaupun ianya berbentuk frasa. Unsur budaya disesuaikan semula Kadang kala terasa seolah-olah sesuatu unsur budaya bahasa sumber terdapat padanannya dengan bahasa sasaran. Oleh itu. Perbezaan ini adalah kerana latar belakang budaya yang berbeza kerana amalan sistem poligami. Menurut Rudolf Kassuhlke (dalam Richard W. . “young wife” bermaksud seorang isteri yang usianya lebih muda. 41 iii. Maka penyesuaian semula haruslah dilakukan bagi mengelakkan salah terjemahan dengan menggunakan istilah ‘isteri yang masih muda’. tetapi maklumat yang paling minimum tentang corak pemikiran iaitu pandangan dunia dan nilai budaya bahasa sumber. adalah lebih baik menggunakan istilah ‘tabung wang’ untuk menggantikannya. kerana ianya tidak dapat diterima oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa seorang penterjemah dapat menterjemah isu kebudayaan dengan baik jika dia mengetahui tentang kebudayaan itu sendiri. jika penerima hendak memahami mesej di dalam bahasa dan budayanya sendiri. 1976) dalam “Translation: Application and Research”.Brislin. ia bukan sahaja memerlukan pemindahan yang jelas dari segi linguistik. namun tidak dapat disangkal pengaruh pandangan dunia penterjemah serta pembaca teks sasaran juga memainkan peranan yang amat besar dalam mentafsir sesuatu hal kebudayaan yang terdapat dalam teks. iaitu isteri kedua.sesuai digunakan. Contohnya “young wife” dan “old wife” apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu membawa maksud yang berbeza. Bagi bahasa Inggeris.

apa yang membezakan antara setiap individu itu adalah pandangan dunia masing-masing. manakala bagi orang lain impian masa depan serta persediaan menghadapinya kelak merupakan cabaran yang paling penting. tumpuan masa kini adalah yang menjadi fokus. menyatakan bahawa seseorang penterjemah terpaksa bergantung sepenuhnya ke atas keupayaan mentalnya. 1985). W. World-view… as the way a certain people perceive life and this perception may be reflected in or influenced by various media.Wilss (1981).” Dapatlah dikatakan bahasa bukan sahaja memaparkan budaya malah turut menggambarkan pandangan dunia sesuatu bangsa. religion. Taib Osman. As such. 43 Menurut Asmah Haji Omar (dalam Mohd. Manusia di dunia menggunakan proses mental yang serupa. 1985) berpendapat. Di mana dan bagaimana persekitaran yang di kenali sebagai budaya itu membentuk cara pemikiran seorang itu akan membawa kepada cara mereka berfikir dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara itu.4 Pandangan Dunia Pandangan dunia adalah merujuk kepada set kepercayaan yang menjadi falsafah atau pun pegangan kehidupan sesebuah kelompok atau masyarakat dunia. and so on. Lazimnya . Ketidaksamaan pandangan sebeginilah yang dinamakan sebagai pandangan dunia. Asmah Haji Omar (dalam Mohd. language. and this is recorded in his language. culture. Taib Osman. Namun bagi golongan yang lain pula. Contohnya. Ianya juga turut mencirikan sifat-sifat kelompok dan cara kelompok tersebut bertindak. examining people’s perception through any of the media metioned means examining the relationship between this medium and their thought processes. pengetahuan linguistik dan juga pengetahuan dunianya. Bagi setengah orang masa lampau merupakan aspek paling bermakna dalam kehidupan. “Man’s perception and conception of the realities around him include his view of the world. orientasi masa merupakan aspek penting pandangan dunia yang memberi kesan kepada komunikasi dan tindakan seseorang.42 2.

Ini seolah-olah kaum perempuan punca sesuatu mala petaka itu. Ciri-ciri bahasa ini juga secara tidak langsung boleh mengambarkan pandangan dunia masyarakat Jerman. Omar dalam Mohd.5 Genre Perkataan “genre” adalah berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud . It is highly probable that the speech community concerned has a social system which does not discriminate the various sexes in certain aspects of their life. betina dan neutral. Contoh yang jelas dapat dilihat kepada lebih sembilan puluh peratus kata nama yang melibatkan bencana alam tergolong dalam genus betina. Ini menunujukkan seolah-olahnya masyarakat Jerman megasingkan sesuatu berdasarkan genus. justeru itu sudah tentulah mempunyai pandangan dunia yang amat berbeza tentang sesuatu perkara. as reflected in the grammatical gender.semakin jauh hubungan genetik sesuatu bahasa maka semakin besarlah jurang perbezaan budaya antara kedua-dua masyarakat penutur aslinya. The Malay language is one such language… A different way of treating the sexes. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman bukan saja merupakan dua bahasa yang berbeza dari segi linguistik dan ciri-ciri lesikalnya. Hal ini tidak pula berlaku kepada penutur bahasa Melayu yang sering diperkatakan menindas kaum wanita. 1985) 2. 44 A language which does not have a category of gender. Although the European or Western way of life tends to show equal treatment to both sexes. Bahasa Jerman membahagikan kata nama kepada tiga genus iaitu jantan. malahan juga mencerminkan dua kebudayaan yang berbeza yang membina kedua-dua bahasa.… reflects a world-view of its speaker in regard to the treatment of the sexes in his everyday life. Taib Osman. lelaki sebagai genus jantan dan kanak-kanak samada perempuan atau lelaki digolongkan ke dalam genus neutral. (Asmah Hj. …Western society sought to place their women in roles separate from the men. Jika diteliti secara terperinci bahasa Jerman mengkategorikan perempuan ke dalam genus betina. is seen in languages which have the gender system… [contohnya bahasa Jerman].

Istilah “genre” ini telah digunakan secara meluas dalam bidang retorik. ilmiah. Jenis-jenis kata ini kemudiannya dikategorikan kepada nama-nama tertentu. Dari itu setiap penutur akan mempelajari gaya bahasa tersebut dan seterusnya mengamalkan ciri-ciri khusus ini mengikut konteks. yang dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti isi kandungan. hiburan. samada yang berbentuk lisan mahu pun tulisan yang menunjukkan ciri-ciri atau fiturfitur yang sama digolongkan dalam satu “genre”. kesusasteraan dan sebagainya menurut lapangan tertentu. keagamaan. Teks. Genre puisi ini dapat dibahagikankan pula kepada drama. sejak dua ribu tahun yang lalu kajian tentang genre telah dilakukan terhadap fungsi kata nama logikal dan tipologikal. Drama ini dapat diperhalusikan lagi kepada jenaka. tragedi dan lain-lain. media dan kini ianya telah digunakan dalam bidang linguistik. (1995) pula. semua bahasa terikat dengan konteks budaya dan konteks situasi. antaranya genre perundangan.“jenis” atau “kelas”. Konteks budaya akan menentukan jenis teks. Gaya bahasa yang digunakan dalam sesuatu konteks akan menjadikan sesuatu komunikasi itu bermakna. Genre kesusasteraan merupakan genre daripada bidang sastera. media. 45 Definisi-definisi konvensional pula menggangap “genre” adalah terdiri daripada konvensi-konvensi khusus yang membentuk kandungan seperti tema atau pun latar dan juga bentuk yang merangkumi struktur dan gaya yang berkongsi ciri-ciri tertentu dengan teks serta mewujudkan hubungan antara satu sama lain. Menurut Ronald Wardhaugh. penggunaan gaya tertentu dan nada sesuatu teks itu. . Secara umumnya genre kesusasteraan ini dapat dikategorikan kepada puisi dan prosa. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis genre. Menurut Robert Allen (1989:44). Kajian-kajian tersebut adalah berdasarkan pengkelasan kata kepada jenis-jenisnya. kesusasteraan. lirik dan epik.

47 2. Jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan Unsur jenaka kebudayaan. 46 Begitulah juga bila kita membicarakan tentang cerita jenaka. kerana semuanya bergantung kepada pandangan tertentu bagaimana teks tersebut dilihat dan dikategorikan. iii. Ini membuktikan kepada kita bahawa sajak ini dapat digolongkan dalam genre kesusasteraan iaitu puisi. satu gambaran tentang ciri-cirinya sudah terpapar dalam fikiran mereka. Bagi yang sudah biasa dengan genre ini. Menurut Raphaelson-West (1989:130). Ianya sukar digarap oleh masyarakat dari kebudayaan yang lain dan pengalihan unsur jenaka ini adalah sukar dan selalunya tidak berjaya. lebih berteraskan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu budaya. pendengar sudah pun mempunyai satu gambaran khusus dalam fikirannya seperti bentuk dan ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah sajak. cerita jenaka yang menjadi teks kajian adalah tergolong dalam kategori dua. Berdasarkan kepada tiga kategori di atas. Jenaka yang melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik Corak jenaka seperti ini dikatakan melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik dan permainan kata.Manakala yang berbentuk prosa dapat dipecahkan kepada dua kategori iaitu fiksyen dan bukan fiksyen. iaitu jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan. ii. Jenaka yang sejagat Kategori jenaka seperti ini adalah berbentuk agak natural dan biasanya tidak melibatkan budaya dan mudah difahami. jenaka sebenarnya dapat dikategorikan kepada tiga jenis: i. Apabila kita menyebut perkataan “sajak” misalnya.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan . Namun demikian pengkelasan sesuatu teks kepada genre tertentu tidak dapat dilakukan secara tepat. terutama cerita jenaka yang terdapat dalam sastera rakyat Melayu.

Pembacaan yang mendalam daripada pelbagai sumber dapat membantu pengkaji dalam memahami bidang kajiannya. Pembacaan tulisan-tulisan sarjana yang berkaitan turut menyumbangkan maklumat dan pengetahuan terhadap kajian yang akan dijalankan. Pada 1997 Sugeng Hariyanto telah membuat kajian terhadap sebuah novel berbahasa Jawa yang berjudul Burung-Burung Manyar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Thomas M. Hunter. Kajian menunjukkan bahawa novel terjemahan telah berjaya menyampaikan kesan yang sama seperti novel sumber kepada pembaca sasaran. Faktor ini telah mendorong Sugeng Hariyanto membuat kajian lanjutan pada tahun 1999, bagi melihat bagaimana penterjemah berjaya mengalihkan perkatan yang melibatkan budaya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penterjemah telah menggunakan teknik penterjemahan sastera, melakukan penambahan dan pengurangan, penerangan, modulasi, perkatan sinonim dan mencari kesepadanan budaya. Namun demikian, terdapat juga perkataan yang menggambarkan budaya yang telah digugurkannya. Pengguguran ini dilakukan penterjemah apabila beliau tidak dapat mencari kesepadanan serta beranggapan bahawa ianya adalah sesuatu yang tidak penting. Pengkaji kurang bersetuju dengan tindakan ini dan mencadangkan sekiranya kesepadanan tidak dapat dicari, maka penerangan bagi menyampaikan maksud sesuatu budaya mesti dilakukan. 48 Jaafar bin Jambi (2001), misalnya, telah mengkaji sebuah teks karya Soseki Natsume (1914) berjudul Kokoro yang diterjemahkan dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu oleh Thaiyibah Sulaiman (1996) berjudul Kalbu dari aspek bahasa kiasan. Dalam kajian ini beliau telah mengenal pasti bahasa kiasan serta strategi yang diambil

oleh penterjemah. Dapatan menunjukkan bahawa versi bahasa Jepun lebih banyak menggunakan bahasa kiasan berbanding teks terjemahan bahasa Melayu. Strategi utama penterjemah adalah menterjemah tanpa menggekalkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan. Pengkaji berpendapat penterjemah tidak sepatutnya mengambil jalan mudah dengan melenyapkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan teks sumber, sebaliknya perlu berusaha mencari kesepadanan bahasa kiasan yang terdapat dalam bahasa Melayu semaksima yang mungkin. Tindakan sebegini akan mendorong kepada penghasilan teks terjemahan yang seiring dengan teks sumber. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wan Amizah Bt Wan Mahmud (1998) pula, beliau telah mengupas kaedah penterjemahan sari kata dengan membandingkan dua bentuk genre rancangan iaitu dokumentari dan komedi semasa (sitcom). Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan antara sarikata keduaa-dua genre tersebut. Di dalam genre dokumentari didapati bahawa penggunaan ayat adalah lebih formal dan panjang serta lebih banyak terdapat penggunaan imbuhan, laras dan jargon. Pemindahan makna yang dilakukan dipengaruhi teks asal dan cenderung mematuhi bahasa sumber. Kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah semantik. Manakala genre komedi lebih condong kepada bahasa lisan dan kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah penterjemahan komunikatif. Dalam situasi ini pengkaji bersetuju dengan tindakan penterjemah yang menggunakan dua laras bahasa yang berbeza bagi dua bentuk genre yang berlainan. Kaedah terjemahan yang dipilih juga bersesuaian dengan genre. 49 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Dalam membuat sesuatu penyelidikan terutamanya dalam mengkaji sesuatu kes,

terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk mencari data-data yang relevan dan tepat bagi memenuhi kehendak kajian dan menjawab penyataan masalah. Justeru itu, bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data cerita rakyat, genre cerita jenaka bahasa Melayu yang berjudul Lebai Malang yang diterjemahkan kepada bahasa Jerman Der Unglücks– Geistliche dan Pak Belalang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck. Kajian ini menganalisis dan mengklasifikasi aspek budaya yang telah diterjemahkan berdasarkan kepada “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd. dan Adullah Hassan (2005). Di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam bab ini : a. Persampelan Data b. Analisis Data c. Prosedur Kajian 50 3.1 Persampelan Data Sampel yang dipilih adalah daripada buku “Matahari”, koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman, Albert Lehmenkühler, Bert Nentwich, Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre. Pilihan buku ini dibuat kerana bahasa Jerman semakin diberi perhatian di Malaysia pada masa kini. Tambahan pula semakin banyak terjemahan sastera bahasa Melayu mendapat tempat di kalangan penduduk Jerman mahu pun sebaliknya (sila lihat Lampiran 2, m.s 114, terjemahan surat: Lampiran 1, m.s 113). Kajian akan dilakukan terhadap dua buah teks dari genre cerita jenaka, iaitu Lebai Malang dalam bahasa Jerman yang dikenali sebagai Der Unglücks– Geistliche (sila lihat Lampiran 3, m.s 115) dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5, m.s 121). Pengkaji telah berusaha untuk mendapatkan teks sumber bagi keduadua buah teks sasaran dari pelbagai media. Samada buku-buku sastera Melayu mahu pun laman

Sementara Pak Belalang pula seorang ahli nujum negara yang sentiasa bernasib baik. 52 . muka surat 117). 51 Maka penulis mendapatkan sebuah teks sumber yang sehampir mungkin dari laman web http://www.ashtech. Cerita Lebai Malang atau terjemahannya Der Unglücks– Geistliche bertemakan kepada seorang “Lebai” iaitu ahli agama yang sentiasa dipandang mulia.s 126) dengan mengabaikan sebahagian teks yang dilenyapkan penterjemah. walau pun pada awalnya telah memulakan peranannya dengan menipu penduduk kampung. Manakala teks sumber Pak Belalang adalah terlalu sukar untuk diperolehi kerana teks sasaran iaitu Vater Heuschreck berkemungkinan telah diringkaskan dan sebahagian kandungan cerita asal itu telah dilenyapkan oleh penterjemah. menjadi contoh dan berperanan penting kepada masyarakat Melayu beragama Islam.com. Selain dari menjadi sumber hiburan. mengekal dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara berhubung dengan kehidupan iaitu unsur budaya (Geetz. Kedua-dua teks ini menjadi pilihan penulis kerana terdapat pelbagai paparan kehidupan masyarakat Melayu pada masa dahulu. m.my/cerita_rakyat/pak_belalang. sampel-sampel ini juga membawa makna konotasi yang memerlukan penelitian dan lebih mencabar untuk dilakukan kajian. akhirnya teks sumber iaitu Lebai Malang yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www.1973). yang menjadi fokus kajian.html (sila lihat Lampiran 6.my/cerita rakyat/lebai_malang. yang melibatkan cara manusia berkomunikasi. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian penulis sebaliknya unsur budaya yang menjadi tumpuan pengkaji.html.ashtech.com.web. (sila lihat Lampiran 4.

komen dan kesimpulan akan . Data yang menjadi kajian adalah terjemahan yang mencerminkan aspek budaya. Jadual 3. Unsur budaya itu dikekalkan b. setiap aspek budaya iaitu setiap data akan diberikan nombor rujukan untuk memudahkan analisis.m/s) Baris No. aspek ini akan dianalisis dan diklasifikasikan mengikut teknik terjemahan 53 budaya berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemahan aspek budaya dalam teks sasaran. Setiap data yang diambil akan dipaparkan dalam jadual seperti di muka surat sebelah. Seterusnya.2 Analisis Data Data-data yang dikumpul akan dianalisis secara teliti dalam mengenal pasti aspek budaya yang terdapat dalam teks sumber dan diikuti pula teks sasaran.3. Manakala teks Vater Heuschreck (Pak Belalang) diberi nombor rujukan PB 01. Bagi memudahkan analisis. Aspekaspek budaya dari kedua-dua teks ini akan dikeluarkan bagi memudahkan proses perbandingan. Pengkaji akan menggunakan singkatan “LM” untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan berikan nombor untuk setiap unsur budaya. iaitu samada : a. Ruj.1: Contoh jadual analisis Teks Sumber (Lampiran. Unsur budaya itu dihilangkan c.m/s) Baris Teks Sasaran (Lampiran. Teks bahasa Melayu merupakan teks sumber dan teks bahasa Jerman dicatatkan sebagai teks sasaran. Akhir sekali berdasarkan penelitian dan analisis. contohnya LM 01. Unsur budaya itu disesuaikan semula Setelah itu barulah diberikan ulasan-ulasan dan cadangan yang relevan.

penulis mendapati bahawa genre cerita jenaka begitu menarik untuk dikaji kerana ianya merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal serta berperanan menyampaikan mesej tertentu megenai masyarakat dahulu. Penelitian terhadap teks-teks sastera yang terdapat di dalam koleksi buku “Matahari” dilakukan dengan teliti. teks sasaran.3 Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini menggunakan kaedah penelitian yang tertumpu terhadap teks yang dipilih. Akhirnya penulis mendapati buku koleksi sastera Melayu yang berjudul “Matahari”.diberikan terhadap keberkesanan penyampaian mesej berdasarkan teknik terjemahan budaya yang digunakan oleh penterjemah. Plot. karya-karya terjemahan. diterbitkan pada 1996 oleh Albert Hoffman begitu menarik untuk dikaji. aspek-aspek budaya. penulis membuat keputusan untuk memberi tumpuan terhadap teks yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. sastera rakyat Melayu. Mengenal pasti teks terjemahan dan membuat pilihan. Menganalisis teks iii. kerana ianya mengandungi lima belas genre. majalah. watak. laman web dan tesis. Terdapat tiga peringkat dalam prosedur kajian ini iatu : i. Maka penulis memulakan langkah dengan melakukan pembacaan dan penelitian terhadap teks-teks terjemahan bahasa Jerman yang terdapat di Malaysia. latar belakang serta unsur budaya yang terkandung di dalam genre ini juga begitu menarik untuk dikaji. Sebagai seorang guru bahasa Jerman. 3. Bidang terjemahan telah menarik minat penulis untuk melakukan kajian. rujukan akan dilakukan terhadap buku-buku berkaitan iaitu teks asal atau teks sumber. Melalui kaedah perpustakaan. Pemilihan Teks Langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut : a. Maka pemilihan dua buah teks dari genre . Pemilihan teks ii. Rumusan 54 i. Setelah diteliti. kamus.

html (sila lihat Lampiran 4. m.com. iaitu sampel yang pertama maka teks kajian kedua Pak Belalang sebagai teks sumber dan Vater Heuschreck teks sasaran pula adalah sebagai sampel kedua. Setelah diteliti teks sasaran dengan terperinci. Membandingkan dan mengenal pasti bagaimana aspek budaya dari teks sumber diterjemahkan atau dipindahkan ke teks sasaran. maka perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran bagi kedua-dua sampel dari aspek budaya pun dilakukan.html (sila lihat Lampiran 6. Unsur budaya itu dihilangkan iii. b. ii. Mengenal pasti teks sumber yang menjadi sampel terjemahan. Menganalisis Data Pada tahap ini ianya melibatkan analisis teks seperti berikut : a.com.s 117) untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang). samada dari buku-buku sastera mahu pun laman 55 web. iaitu : i.ashtech.cerita jenaka iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan dibuat.my/cerita_rakyat/lebai_malang. Unsur budaya itu disesuaikan semula . m. Mengklasifikasikan teknik terjemahan budaya yang dilakukan oleh penterjemah berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). dan akhirnya memperolehi teks dari laman web http://www.ashtech. Unsur budaya itu dikekalkan ii. 56 c. dengan mengabaikan sebahagian daripada kandungan cerita yang dilenyapkan oleh penterjemah. b. Manakala teks sumber bagi Vater Heuschreck iaitu Pak Belalang diperolehi dari http://www.s 126).my/cerita_rakyat/pak_belalang. c. Pengkaji mencari teks sumber yang sehampir mungkin dengan teks sasaran. Penelitian dan analisis dibuat ke atas teks sumber dan teks sasaran dengan memberi fokus kepada aspek budaya. Melakukan perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran Setelah memperolehi teks sumber Lebai Malang dan Der UnglücksGeistliche sebagai teks sasaran. maka pengkaji pun mencari teks sumber dari pelbagai media.

Selain itu penulis juga akan meneliti samada aspek budaya menimbulkan masalah dalam terjemahan teks sastera yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza ini. Berlandaskan rangka kajian inilah penulis akan melakukan kajian terperinci ke atas dua buah teks iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) dari genre cerita jenaka. di bawah ini dipaparkan carta aliran prosedur kajian penulis : Carta 3. Penyataan Masalah Pilihan Teks . Mengesan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemah dalam penggunaan sesuatu teknik pengalihan budaya. e.d.4 Kesimpulan Bab ini menghurai dan menerangkan mengenai tatacara rangka kajian yang akan digunakan dalam kajian ini. iii. Mengesan permasalahan yang mungkin timbul semasa penterjemahan teks dilakukan. 57 Sebagai rumusan. bahasa Jerman. Berdasarkan penelitian serta kajian yang dibuat penulis akan merumuskan samada teks terjemahan ini mampu atau dapat memainkan peranan seperti teks sumber. Kajian ini memberi fokus kepada aspek budaya dari teks sumber iaitu teks bahasa Melayu yang diterjemahkan atau dialihkan kepada bahasa sasaran. Dapatan kajian serta rumusannya akan dibincangkan di dalam bab berikut bagi menjelaskan dapatan daripada kajian yang dijalankan. Rumusan Pengkaji akan merumus teknik terjemahan aspek budaya yang digunapakai oleh penterjemah berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005) serta melihat hubung kaitnya dan keberkesanan teknik yang dipilih dalam usaha untuk menyampaikan mesej teks sumber secara amnya.1: Carta aliran prosedur kajian 3.

latar. 4. Oleh itu sesuatu cerita rakyat yang menjadi lambang sesebuah masyarakat sudah tentu memaparkan aspek budaya masyarakat tersebut. sebaliknya ianya turut melibatkan hal-hal kebudayaan (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Oleh itu bahasa yang digunakan akan menggambarkan budaya. 2005).Analisis Data Mengkategorikan Kesimpulan 58 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4. Seorang penterjemah yang baik selain harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. watak dan sebagainya memainkan peranan penting sebagai lambang dan mewakili sesebuah masyarakat yang juga membantu bagi mewujudkan kesan yang baik serta menyampaikan mesej sesuatu cerita itu. persoalan budaya merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Oleh itu pengkaji ingin meneliti bagaimanakah pengalihan unsur budaya dilakukan oleh penterjemah yang turut menyumbang kepada 59 penyampaian mesej cerita. Ini adalah kerana penterjemahan bukanlah sekadar pengalihan bahasa sahaja. Padanan kebudayaan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran perlu dicari bagi meningkatkan kefahaman pembaca sasaran iaitu teks terjemahan serta melahirkan kesan pembacaan yang sehampir. Pada amnya plot. analisis terperinci terhadap aspek budaya dari keduadua buah .1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya Dalam kajian ini. bahasa. juga harus memahami konteks karya yang akan diterjemahkan. Apabila penterjemahan melibatkan teks sastera. Berlandaskan kepada objektif inilah kajian yang terperinci akan dilakukan oleh penulis.0 Pendahuluan Budaya merupakan identiti sesebuah masyarakat dan bahasa pula merupakan indeks kepada budaya.

1 Unsur Budaya Dikekalkan Dalam teknik ini. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberat keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Unsur budaya itu disesuaikan semula 4. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m.1. Menurut “Kamus Dewan” “lebai” . yang mana boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Dua. 4. Unsur budaya itu dihilangkan c.s 39).1. Walau bagaimanapun teknik mengekalkan unsur budaya asing dalam terjemahan adalah teknik yang banyak kelemahannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber.1. Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza.teks yang telah dipilih iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) akan dilakukan berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. Ini adalah kerana jurang perbezaan 60 budaya yang tinggi.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Dalam sastera rakyat Melayu Lebai Malang iaitu tajuk cerita yang dijadikan sumber kajian ini apabila dibaca atau didengar oleh pembaca sumber. Penterjemah akan cuba mengekalkan unsur budaya teks sumber walaupun gambaran sebenar pengekalan budaya tidak membantu pembaca teks sasaran. Unsur budaya itu dikekalkan b. Penterjemah hanya sekadar menterjemahkannya sahaja tanpa sebarang gambaran mahupun penerangan. iaitu: a. maka wujud suatu persepsi atau gambaran umum mengenai tema cerita. 2005).

Penterjemah telah menterjemah tajuk cerita Lebai Malang kepada Der Unglücks-Geistliche. Pada pendapat pengkaji adalah terlalu sukar untuk mendapatkan pembaca yang prihatin terhadap isuisu sebegini. yang merupakan watak utama dalam cerita yang berperanan mengaitkan latar serta plot cerita dalam mewujudkan kesan pengajaran kepada pendengar atau pun pembaca. kenapa lebai ini digelar Lebai Malang. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. sebaliknya perkataan “Pak Lebai” dalam teks sasaran dikekalkan dengan hanya melakukan perubahan ejaan seperti di bawah : Jadual 4. m/s 115) Baris No. Penterjemah mengekalkan unsur ini tanpa menghuraikan keberkesanannya. Ruj. melainkan teks terjemahan diterjemahkan dengan satu kaedah yang memerlukan pembaca sering mengaitkan situasi dengan penerangan awal yang terdapat pada tajuk cerita ini. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 61 Dapatkah pembaca sasaran mengaitkan panggilan “Pa Lebai” ini semasa mendalami atau mengikuti perkembangan cerita ini. malah ianya telah dilenyapkan terus oleh penterjemah. Yang menjadi persoalan di sini adakah penterjemahan yang tepat ini dapat .1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4.bermaksud orang yang mengetahui tentang agama. Selain itu penterjemahan perkataan “tikar” telah diterjemah dengan tepat sebagai “Matte”. Persoalannya. Dari itu sudah tentulah tema cerita ini berkisar mengenai seorang yang dihormati di kalangan masyarakat. dan menyebabkan terjemahan ini banyak kelemahannya. Secara tidak langsung pembaca akan membuat andaian kemungkinan Lebai ini sering ditimpa malang. walau bagaimanapun tajuk ini tidak digunakan oleh penterjemah dalam perkembangan watak teks terjemahan.

62 Jadual 4. Apakah fungsi tikar itu. walaupun ianya tidak memberi kesan yang baik terhadap pengalihan budaya. ditulisnya bagai bekas cakar ayam . … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 4. penterjemah telah cuba sedaya upaya mengekalkan unsur budaya ini tanpa menghiraukan aspek keberkesanannya. m/s 121) Baris No. Tindakan penterjemah mengekalkan unsur budaya ini. serta apakah gambaran tikar yang tercetus dalam minda pembaca teks sasaran ini berdasarkan pandangan dunia mereka. Dalam situasi begini.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Teks terjemahan Vater Heuschreck (Pak Belalang) juga didapati mempunyai unsur budaya dari teks sumber iaitu Pak Belalang yang dikekalkan oleh penterjemah. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.1. berkemungkinan kerana terdapat kesepadanan perkataan dalam bahasa Jerman serta bersikap cuba mengekalkan budaya bahasa sumber dalam teks sasaran. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. Contohnya: Jadual 4. Pengkaji berpendapat pembaca sasaran tidak mungkin dapat memahami unsur budaya sebegini.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6.juga menyampaikan mesej yang tepat kepada pembaca sasaran dalam situasi ini. Ruj. m/s 115) Baris No.1. Ruj.

m/s 129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Simpulan bahasa juga melambangkan betapa budaya masyarakat Melayu begitu berhati-hati dalam membuat teguran kepada seseorang agar tidak tersinggung. maka penterjemah tidak mensiasiakan unsur kesamaan ini dan telah mengaplikasikannya ke dalam teks sasaran. Contohnya : Jadual 4. Dalam usaha mengekalkan jalan cerita agar berkembang dan difahami dengan baik. holte jener ein Blatt Papier. . Memandangkan terdapat kesamaan. Kritzelte allerlei Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 63 Simpulan bahasa yang digunakan adalah “cakar ayam”. Pengkaji berpendapat bahawa unsur ini merupakan sesuatu yang mengelirukan dan terlalu sukar untuk pembaca sasaran menggarapkannya. m/s 122 ) Baris No. Ini menunujukkan bahawa penterjemah telah sedaya upaya cuba mencari kesepadanan dalam usaha menterjemah teks ini. yang bermaksud tulisan yang buruk dan secara kebetulan terdapat persamaan dengan bahasa Jerman iaitu “Krähenfü_e” juga membawa maksud tulisan yang buruk. penterjemah telah mengekalkan satu unsur budaya yang kelihatan seolah-olah bunyi semulajadi. Namun demikian “Krähen” bermaksud gagak dan “fü_e” pula adalah kaki (kaki gagak).sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6. Pada pendapat saya berkemungkinan sekali simpulan bahasa dalam masyarakat Jerman turut memainkan peranan yang sama seperti masyarakat Melayu.

s 40).. Kaedah ini sesuai apabila terdapat unsurunsur pertentangan nilai budaya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan.s 122) dilakukan. .1. berkaitan dengan bunyi roti yang direndang “chur”.25. 4. Tschur machten der ersten Kuchen. Ini membuktikan terdapat pengekalan unsur budaya.Ruj. Selain itu pengkaji juga berpendapat bahawa penterjemah cuba untuk mengembangkan plot cerita sama seperti teks sumber. Tindakan ini adalah untuk menunjukkan bunyi perkataan “pencuri” dalam bahasa Melayu itu. m. …direndangnya sebiji-biji . Justeru itu langkah mengekalkan bunyi “chur” dibuat dengan hanya melakukan perubahan ejaan menjadi “Tschur”. Pengekalan ini kelihatan hanya seperti percubaan untuk mengekalkan bunyi sahaja. chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali. Baris: 24 . 2005). Namun demikian apabila diteliti. penerangan ringkas dalam bahasa Jerman : Im Malaiischen hei_t Dieb nämlich “pentschuri” (Lampiran 5. Perbincangan yang terperinci berhubung dengan unsur budaya yang dihilangkan telah pun dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m.2 Unsur Budaya Dihilangkan Mengikut kaedah ini unsur budaya digantikan dengan perkataan yang menerangkan makna sebenar. didapati bahawa ianya menggambarkan cara masakan masyarakat Melayu tradisi. 2223 PB 02 64 Setelah teks sasaran seperti di atas dihasilkan. walaupun ianya tidak menjurus kepada penghasilan penterjemahan yang berkesan dalam usaha menghasilkan teks sasaran yang berkualiti.

…kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Terjemahan di atas membuktikan kepada kita bahawa penterjemah melakukan suatu terjemahan yang telah mengakibatkan percanggahan maksud sebenar teks sumber. bagi menjelaskan maksudnya itu daripada mengambil jalan pintas. yang turut memberi kesan kepada plot serta watak teks sasaran. malah turut menghilangkan koheren teks terjemahan. Pilihan perkataan yang menyampaikan makna adalah amat penting. atau mungkin penterjemah tidak dapat mencari suatu kesepadanan kepada perkataan ini dengan bahasa sasaran.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4.2. m/s 115) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.1. Ruj. Manakala dalam teks terjemahan ianya telah dinyatakan sebagai sebuah majlis meraikan tamat belajar.65 4. adalah lebih baik sekiranya penterjemah membuat sedikit catatan mengenai majlis berkhatam. Berkemungkinan penterjemah tidak dapat membezakan perkataan pengajian antara tamat sekolah dan tamat mengaji Al-Quran.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4. Apa yang dimaksudkan dalam teks sumber adalah suatu majlis diadakan sebagai tanda seseorang Islam telah tamat membaca AlQuran. Penterjemahan yang dilakukan bukan saja terpesong maksud asal. dan sekiranya ianya tidak dapat dilakukan. Pembaca teks 66 sasaran tidak dapat menghubungkait peranan seorang “Lebai” dengan majlis tersebut. . “Berkhatam” menurut “Kamus Dewan Bahasa” ialah pengajian (Quran) tamat kajian (bacaan Quran).

m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. ianya tidak dapat menggambarkan kepentingan atau kedudukan Pak Lebai.Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). m/s 115 ) Baris No. kerana ini akan menghilangkan maksud sebenar sesuatu teks itu. proses komunikasi tidak boleh dikaji terpisah daripada konteks masyarakat. Pada masa dahulu jarak atau jangka masa sesuatu peristiwa sering dikaitkan dengan situasi-situasi tertentu seperti sepuntung rokok. Justeru. unsur sebegini yang menunjukkan jangka masa seperti di atas turut digunakan : Jadual 4. Dalam teks sumber. setanak nasi dan lain-lain lagi.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4. …hingga beralih matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 67 Penterjemahan “…hingga beralih matahari…” merupakan suatu jangka masa yang sangat panjang telah digantikan dengan “… jeder wartete und wartete…” yang bermaksud “menunggu-nunggu”. Terjemahan begini tentulah menyebabkan pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan bahawa penantian jemputan dan tuan rumah terhadap Pak Lebai adalah melibatkan suatu tempoh masa yang sangat panjang yang juga merupakan suatu unsur budaya dalam masyarakat Melayu. Dari itu penterjemah seharusnya mencari kaedah yang dapat menyampaikan mesej tersebut dengan lebih berkesan tanpa melenyapkan unsur budaya. iaitu membandingkan sesuatu perbuatan yang mengambil masa dengan situasi tertentu. Ruj. yang sudah menjadi .

suatu kemestian dalam budaya masyarakat Melayu ketika menyambut sesuatu majlis. penterjemah telah menghilangkan unsur budaya dan menggantikannya dengan perkataan lain. Dari itu pelbagai jalan pintas diambil dalam menyiapkan kerja-kerja terjemahannya. Ruj. Dalam hal ini. Penulis berpendapat sudah tentu pembaca teks terjemahan tidak akan dapat menggambarkan juga gaya hidup masyarakat Melayu yang beragama Islam pada ketika itu yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap seseorang yang tinggi pendidikan keagamaannya.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. Apabila diteliti teks terjemahan ini. Kadang kala seseorang penterjemah cuba menyiapkan hasil terjemahan dengan jalan yang mudah dan cepat tanpa memikirkan atau mempertimbangkan mutu atau hasil terjemahannya. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 . didapati penterjemah cuba mempermudahkan terjemahannya dengan cara membuat kesimpulan kepada sesuatu situasi itu. contohnya : 68 Jadual 4. m/s 115) Baris No. terutamanya majlis keagamaan. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

08 LM 05 LM 06 Unsur budaya (LM 05) teks sumber baris 14 hingga 15 telah diterjemahkan dengan hanya menyatakan “… der Tote ohne ihn begraben…” yang bermaksud “simati dikebumikan tanpanya” (LM 05).s 115) diterjemahkan kepada “perhimpunan sembahyang itu diadakan tanpa kehadirannya” (… ohne seine Anwesenheit). penterjemah juga telah menggugurkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Jika diteliti. “…yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan …”. dipercayai . tentulah berlainan sama sekali. ketiga-tiga ayat di atas telah diterjemahkan sebagai “tanpa kehadirannya”. Terjemahan sebegini sudah tentu menyebabkan pembaca tidak sedar atau mungkin tidak tahu langsung hubungkait antara peranan watak dalam situasi tersebut. 69 Pada pendapat pengkaji penterjemah mengambil suatu jalan singkat dengan mengabaikan ikon “Pak Lebai” yang amat memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu beragama Islam. Proses pengurusan jenazah antara dua agama dan budaya yang berbeza. Dari itu mungkinkah ianya dapat memberikan kesan yang sama seperti teks sumber apabila hanya diterjemahkan “…yang mati pun dikebumikan tanpanya…”. Manakala unsur budaya LM 06 bermaksud “kanak-kanak lelaki itu meraikan majlisnya tanpanya”. “Kenapa semua majlis itu begitu memerlukan kehadirannya?” Selain ikon watak utama diabaikan. Teks sasaran LM 17 (sila lihat m. di dalam masyarakat yang beragama Islam pengurusan jenazah biasanya akan diambil alih oleh Pak Lebai yang merupakan seorang yang dihormati. Persoalan yang mungkin timbul. yang turut merupakan watak penting kepada cerita tersebut. contohnya proses pengurusan jenazah.

jujur dan ikhlas dalam berurusan walau pun tiada alat pengukur pada ketika itu. Sayangnya kehalusan bahasa Melayu yang menggambarkan sifat kejujuran dan keperhatinan ini telah diabaikan oleh penterjemah yang sepatutnya difahaminya kerana beliau pernah tinggal bersama masyarakat Melayu . Penjodoh bilangan ini secara tidak langsung menggambarkan budaya masyarakat Melayu yang begitu prihatin terhadap ukuran dan mahu menghasilkan sesuatu ukuran dengan tepat. seandainya penterjemah 70 mahu mengekalkan unsur-unsur budaya asal. perkara dan budaya asing. seikat. benda. Sebaliknya terjemahan boleh dilakukan dengan mencari kesepadanan dengan budaya masyarakat bahasa sasaran yang majoritinya beragama Kristian. pengkaji berpendapat bahawa makna konotasi dapat diwujudkan kepada watak utama itu. setali dan sebagainya dan unsur sebegini telah juga diterapkan dalam teks sumber ini. Oleh itu bagi memastikan perkara ini. unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. Dengan teknik ini. dengan melakukan sedikit penyesuaian seperti penerangan ringkas dan bukanlah dengan cara unsur budaya itu dilenyapkan. setandan. terjemahan yang baik mesti memberitahu pembaca bahawa dia sedang membaca berkenaan orang.dan mempunyai keupayaan. kerana mereka juga mempunyai cara tertentu dan orang tertentu dalam menguruskan kematian. Oleh itu timbullah ukuranukuran seperti secupak. Pengkaji berpendapat penterjemah telah mengambil jalan yang singkat dan mudah dalam menghasilkan teks sasaran tanpa memikirkan kesan peranan watak utama itu dengan menghilangkan unsur budaya. Masyarakat Melayu pada masa silam begitu kaya dengan penjodoh bilangannya dan sehingga kini ianya masih diguna pakai. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005).

Akibatnya penterjemahan begini telah dihasilkannya : Jadual 4. Unsur budaya ini dihilangkan oleh penterjemah.pada suatu ketika dulu. kelapa dan beras” sahaja. Mengapakah penterjemah telah mengabaikannya? Adakah mungkin kerana penterjemah tidak mahu melibatkan atau menerapkan hal keagamaan sebegini dalam teks terjemahannnya.9: Analisis 9 Teks Sumber (Lampiran 4. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. Maka teks sumber ini turut memasukkan perkara-perkara yang melibatkan hal keagamaan seperti sabda junjungan yang bermaksud bahawa ianya adalah suatu perkara yang wajib dilakukan dan disampaikan sendiri oleh pesuruh Allah. Pengkaji berpendapat unsur sebegini adalah tidak mustahil untuk diterjemahkan oleh penterjemah kerana masyarakat pembaca teks sasaran mampu untuk memahaminya. …secupak daging. Agama Islam yang menjadi teras kehidupan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan lagi dengan gaya hidup dan amalan Nabi Muhammad SAW serta suruhan dan perintah Allah SWT. Ruj. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 71 Penterjemah hanya menyatakan “daging.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. Akibatnya terjemahan sebegini dilakukannya : Jadual 4. m/s 115) Baris . m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

LM 09 Bahasa-bahasa puitis yang menggambarkan kesenian dan kehalusan bukan sahaja pada bahasa Melayu malah masyarakat yang menggunakannya juga telah diabaikan oleh . ini berkemungkinan penterjemah cuba untuk tidak menggunakan unsur-unsur keagamaan dalam penterjemahannya.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 72 Unsur budaya LM 08 yang diterjemahkan kepada “… Die Plicht …” bermaksud “kewajiban membawanya kepada kematian”. Dari itu timbullah ungkapan.No. m/s 115) Baris No. Ruj. Ini adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan masyarakat Melayu yang segala tindak-tanduk tidak dapat dipisahkan daripada pegangan agama mereka. Jadual 4. Penggantian yang dilakukan adalah tidak munasabah. simpulan bahasa dan sebagainya. … putihlah matanya … 24 . Maka unsur sebegini juga digunakan dalam teks sumber yang telah diabaikan atau dilenyapkan oleh penterjemah dalam menghasilkan teks sasaran. Kehalusan bahasa ini juga menjadi lambang atau menggambarkan pandangan hidup masyarakat Melayu sendiri dalam menyampaikan sesuatu mesej atau sindiran secara halus.. Ruj. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Masyarakat Melayu banyak menggunakan bahasa halus dan indah dalam pertuturan. peribahasa. Perkataan sabda junjungan itu telah dihilangkan.

penterjemah. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.LM 10 Selain itu syair yang terdapat dalam teks sumber turut diabaikan dalam teks sasaran. m/s 126) Baris Teks Sasaran . Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 . Penganan habis dibaham anjing. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.2. Habis hilang baju dan kain. Ayuhai nasib fikir miskin. Ruj. 73 Jadual 4. Jadual 4. m/s 115) Baris No.12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. 17-24 ..LM 11 74 4.1. didapati terdapat juga unsur-unsur budaya dalam teks Pak Belalang yang turut dihilangkan..13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. sebaliknya dilenyapkannya. Jadual 4. Dapat sedekah sebungkus lempeng . m/s 115) Baris No. Ruj.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Setelah meneliti teks Lebai Malang. Dalam konteks ini pantun yang terdapat dalam teks sumber tidak diterjemahkan.

gambir. ikan… 23 09 … mit Reis. padi.. m/s 122) Baris No. Ruj. ini tentulah tidak menampakkan kepada pembaca teks sasaran bagaimana cara masyarakat petani Melayu pada masa dahulu mengerjakan sawah atau bendang mereka.(Lampiran 5. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Dari contoh di atas jelas menunjukkan kepada kita perkataan “menenggala di bendang” hanya digantikan dengan “Bauern” yang bermaksud petani. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. Apatah lagi untuk mengaitkan kehilangan kerbau yang membantu petani dan sebagai penggerak utama untuk kerja-kerja menenggala dengan plot cerita. m/s 121 ) Baris No. …beras.… 22-23 .Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe. Ruj. ihnen heimlich die Büffel. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6.. Maka kata Pak Belalang.. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. tembakau. 75 Jadual 4. Tabak und Fischen im Wert… .

dari itu adalah terlalu sukar untuk penterjemah menterjemahkannya kepada pembaca teks sasaran.PB 04 PB 06 Menurut Kamus Dewan “gobek” adalah merupakan sejenis alat (seperti takung kecil) digunakan untuk melumatkan sireh. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 . ini berkemungkinan kerana budaya makan sireh tiada dalam budaya pembaca sasaran. Memandangkan bahawa kedua-duanya tidak diterjemahkan. m/s 121) Baris No. Ruj. dapat disimpulkan bahawa kedua-dua bahan yang digunakan untuk memakan sireh telah dilenyapkan oleh penterjemah. Manakala “gambir” pula ialah benda yang diperbuat daripada daun gambir untuk dimakan dengan sireh dan pinang.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula Ada ketikanya sesuatu istilah yang digunakan seolah-olah mempunyai . …Insyaallah ta’ala.PB 06 Sekali lagi seperti dalam teks Lebai Malang penterjemah mengambil tindakan yang sama kepada teks Pak Belalang dengan mengabaikan unsur keagamaan yang terdapat dalam teks sumber.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. walau pun ini amat bertentangan dengan budaya masyarakat Melayu di mana agama menjadi titik tolak dalam segala hal kehidupan. 4.1.. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. mungkin tiada perkataan yang sesuai untuk menggantikannya dan mungkin juga penterjemah tidak mahu memasukkan perkaraperkara yang melibatkan keagamaan yang begitu sensitif. 76 Jadual 4.

m/s 115) Baris No. “Lebai” adalah merupakan seseorang yang dihormati dalam masyarakat kerana pengetahuan agamanya dan sentiasa menjadi rujukkan dan sering bertindak sebagai penasihat dalam sesuatu hal.s 41). Dalam situasi ini walau pun pengalihan yang di lakukan tidak tepat.3. Penterjemahan tajuk ini telah dilakukan secara literal (terus) dengan menggunakan: Lebai Malang Der Unglücks .padanannya atau mungkin disamaertikan dalam bahasa yang diterjemahkan. namun satu kaitan yang baik dapat mengambarkan watak Lebai Malang dengan jelas kepada pembaca sasaran. Namun demikian pada hakikatnya ia berbeza antara satu sama lain. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. Perbezaan ini terletak pada latar belakang sesuatu budaya itu.Geistliche Jadual 4.1. m/s 117) .1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Lebai Malang iaitu teks dari sastera rakyat Melayu yang dijadikan sumber kajian. 4.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 “Der Unglück” bermaksud seorang lelaki yang malang. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Manakala “Geistliche” pula adalah seorang paderi. 78 Jadual 4. merupakan sebuah cerita yang berkisar tentang seorang lebai yang sentiasa ditimpa malang atas segala tindak-tanduk yang diambilnya. Oleh sebab itu adalah lebih baik sesuatu konsep diterjemahkan dengan melakukan penyesuaian budaya bahasa sasaran (Ainon Mohd 77 dan Abdullah Hasssan. 2005).

Ruj. Ruj. Sebaliknya telah diterjemah menjadi “Küchen” yag bermaksud “kek” yang merupakan sejenis makanan lain. Dari itu sudah tentulah pembaca sasaran tidak mengesan terdapatnya perbezaan makanan antara kedua-dua masyarakat. m/s 116) Baris No. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer . Lempeng menurut “Kamus Dewan Bahasa” adalah sejenis kuih yang pipih dan tipis (yang diperbuat daripada tepung beras dan lain-lain lagi). m/s 116) Baris No. Pak Lebai menyatakan bahawa dia akan kenyang makan lempeng. unsur beginilah yang menerangkan secara tidak langsung akan budaya dan gaya hidup masyarakat teks sumber.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. 79 Jadual 4. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … 24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Pada baris ke 24 (LM 13) teks sumber. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Penterjemah telah menyesuaikan semula unsur budaya tersebut dengan jalan yang mudah walaupun penterjemah boleh menggunakan perkataan “Pfannkuchen” yang bermaksud “lempeng”.

Penterjemah mengandaikan setidaktidaknya pembaca sasaran dapat membuat satu gambaran tentang pokok kabung itu dari jenis palma.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 Pohon atau pokok kabung yang hanya terdapat di kawasan tropika malangnya tidak lagi dikenali oleh sebilangan besar masyarakat Melayu pada masa kini. yang bertungkuslumus memanjat pokok kabung dan memberi kesan kepada plot serta watak cerita ini. tuak) telah diterjemahkan dengan membuat penerangan seperti “…deren Saft er abzapfte …” baris tiga hingga empat. Oleh itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikenali oleh pembaca sasaran. 80 Selain itu sudah tentu juga pembaca sasaran tidak dapat membayangkan bagaimana caranya nira itu akan dipungut. Apatah lagi nama pokok itu dikekalkan dengan hanya menambahkan perkataan “Palme” (LM 14) sahaja sebagai tambahan penerangan kepada pokok itu. yang bermaksud jusnya yang disedut. Mungkinkah unsur budaya atau gaya hidup masyarakat Melayu tradisi ini dapat meninggalkan kesan kepada pembaca sasaran. Dari itu sudah tentu pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan situasi Lebai Malang pada ketika itu. Justeru. seperti mengapa nira itu perlu diambil pada masa itu atau penting kepada Lebai Malang. Di mana pendapatan mereka adalah sangat sedikit serta memerlukan ketekunan dalam melakukan kerja-kerja sebegini. lempeng yang diperolehinya amat bemakna juga dan seterusnya mewujudkan teks yang koheren yang memberi kesan kepada . “Nira” menurut “Kamus Dewan” adalah air yang disadap dari mayang kelapa atau enau (boleh dibuat gula. Ianya juga merupakan punca mata pencarian masyarkat Melayu pada masa dahulu.Kabong-Palme.deren Saft er abzapfte.

sumber makanan.pembaca. tempat perlindungan dan lain-lain lagi amat bergantung kepada persekitaran mereka. m/s 116) Baris No. “Bacuk” mengikut “Kamus Dewan” ialah bekas tempat menakung cecair (contohnya dibuat daripada buluh). Di sini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula terhadap unsur budaya ini tanpa menghiraukan kesan kepada plot teks Lebai Malang ini. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Oleh itu apabila ianya diterjemahkan menjadi “Gefä_” yang bermaksud bekas kecil untuk mengisi air sahaja. Sumber mata pencarian. Contohnya jalan perhubungan adalah melalui sungai menggunakan sampan atau darat dengan berjalan kaki mahu pun menggunakan “bacuk” untuk memunggut nira. Flora dan fauna adalah begitu sebati dengan masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan beriklim tropika. Dari itu segalanya adalah hasil hutan. Ruj. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Sebaiknya penterjemah membuat sedikit penerangan seperti bahan yang digunakan untuk membuat bekas ini. 81 Jadual 4. sudah tentulah ini tidak menampakkan gaya hidup masyarakat teks sumber yang sebenarnya. apa yang digambarkan oleh penulis teks sumber adalah corak kehidupan masyarakat Melayu sebenar.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. Secara tidak langsung ini akan menambahkan lagi .

holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Teks sasaran bermaksud Lebai Malang berlari masuk ke tempat tidurnya.1. Tersiratnya kelambu juga merupakan sebagai bilik kepada masyarakat pada masa dahulu yang hanya mempunyai sebuah ruang untuk tinggal bersama ahli keluarga yang ramai. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett.kefahaman pembaca teks sasaran. Pengkaji berpendapat mesej yang ingin disampaikan secara tersurat itu mungkin dapat digarap oleh pembaca teks sasaran tetapi perkara budaya yang tersirat sama sekali gagal disampaikan. m/s 116) Baris No. Penterjemah telah melakukan penyesuaian semula tanpa menghiraukan keberkesanan terjemahannya itu. Maka ianya juga merupakan sebuah tempat atau kawasan persendirian. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran3. Pada masa dahulu masyarakat Melayu menggunakan kelambu ketika tidur bagi menggelakan daripada gigitan nyamuk mahu pun serangga ketika tidur. ini secara tidak langsung menggambarkan corak kehidupan masyarakat pada masa dahulu.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Memandangkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman adalah dua bahasa dari . malahan hingga kini kelambu masih digunakan di kawasan luar bandar.3. Ruj. 4. Dalam situasi ini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula. Malangnya frasa di bawah telah diterjemahkan kepada “ins Bett”: 82 Jadual 4.

Berkemungkinan penterjemah beranggapan pembaca sasaran tidak memahami situasi ini dan menyebabkan penyesuaian semula dilakukan dengan menterjemahkannya sebagai “…lelaki itu berlari dan bertanya kepada setiap orang dalam daerah sesiapa yang dapat membantu mencari barang yang hilang…”. 84 Selain itu penterjemah juga melakukan penyesuaian semula dalam jenis .rumpun yang berbeza. Antaranya: 83 Jadual 4. Harapan penterjemah agar mesej untuk mencari orang yang dapat menolong raja mendapatkan semula emas yang dicuri itu dapat disampaikan dengan lebih tepat. Dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu canang ini juga berperanan sebagai alat untuk berkomunikasi. die ihm bei der Suche behiflich… 11-12 B 07 “Canang” menurut “Kamus Dewan” adalah gong kecil yang digunakan untuk mengabarkan atau menghebohkan sesuatu berita pada masa dahulu. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan…siapa-siapa tahu bertenung…. m/s 122 ) Baris No. Ruj. Maka terkadang kala ianya memerlukan penyesuaian semula dilakukan. 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. Ini menyebabkan penyesuaian semula begini dilakukan dan membawa kepada pengabaian unsur budaya. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. sudah tentulah tidak semua unsur budaya dalam teks sumber dapat diterjemahkan ke dalam teks sasaran.

telah disesuaikan oleh penterjemah kepada “Kuchen” yang bermaksud kek atau kuih kepada pembaca sasaran. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4. m/s 122 ) Baris No.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6.1.4.makanan yang terdapat dalam teks sumber : Jadual 4.4 Lain-Lain 4.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. 85 4.. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Dalam baris 16 teks sumber (LM 17) tercatat “…yang berkenduri itu pun . … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. Ruj.1. m/s 115) Baris No. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 Jika diperhatikan secara terperinci berkemungkinan “roti” yang dimaksudkan dalam teks sumber itu adalah sejenis kuih yang dikenali sebagai “cucur” yang menjadi santapan harian masyarakat Melayu pada masa dahulu. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.

Ruj. m/s 115) Baris No. Ini berkemungkinan berlaku kerana penterjemah tidak dapat mengaitkan fungsi kain putih itu dengan kematian dalam agama Islam.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. Sebaliknya mungkin penterjemah telah mengaitkan pakaian lelaki Islam yang sering berjubah. Namun demikian unsur budaya LM 18 “kain putih” telah digantikan dengan “ein wei_es Gewand” dalam teks sasaran yang bermaksud sehelai jubah putih. Maka penterjemahan seperti ini bukan sahaja tidak dapat memberi kesan yang sama seperti teks sumber malah langsung tidak tepat. Perbezaan agama antara penterjemah dan masyarakat teks sumber juga merupakan antara faktor yang membawa kepada terjemahan sebegini. maka akan disedekahkan kain putih dan sekeping tikar. 86 Sudah menjadi resam masyarakat Melayu lama apabila seseorang itu menguruskan jenazah. dan itu menyebabkan penterjemahan sebegini dilakukan : Jadual 4.bertampillah berdikir…” telah diterjemahkan menjadi “Gebetversammlung” yang bermaksud “perhimpunan sembahyang”. penterjemah tidak mengabaikan aspek budaya ini dan menterjemahkannya. Terjemahan yang dilakukan ini langsung telah terpesong dari maksud sebenar teks sumber dan tidak menampakkan situasi sebenar majlis tersebut. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat . m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Menurut “Kamus Dewan”. “berdikir” merupakan ucapan (doa) untuk memuji-muji Rasul biasanya dengan berlagu (lazimnya diadakan ketika Maulud Nabi) dan dalam majlis ini ianya dilakukan secara beramai-ramai.

m/s 116) Baris No.sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Pakaian melambangkan identiti seseorang mahu pun mewakili sesebuah masyarakat itu. maka istilah ini telah digunakan. yang merupakan pakaian harian masyarakat Melayu. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. Masyarakat lelaki Melayu beragama Islam sudah semestinya berpakaian lengkap bersama songkok. Pengkaji berpendapat kemungkinan penterjemah telah membuat suatu generalisasi terhadap songkok ini kerana berkemungkinan penterjemah melihat sebahagian kaum lelaki Islam berserban dan menganggap kain serban itu memainkan fungsi yang sama seperti kain tudung.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya . Ruj. Jacke und Kopftuch… 12-13 LM 19 4. Jadual 4. Ini secara tidak 87 langsung boleh mengakibatkan pembaca teks sasaran mendapat suatu persepsi yang salah tentang hal berpakaian ini. apatah lagi seorang Lebai. Perkataan “songkok” telah diterjemahkan menjadi “Kopftuch” yang bermaksud tudung kepala.

PB 01.LM 05. PB 07 dan PB 08. Bagi memudahkan analisis unsur-unsur ini diperincikan seperti di bawah : 88 Jadual 4. LM 10. LM 07. PB 03. LM 07. M 19. LM 02. LM 04 . LM 02. LM 19 Salah terjemahan Berdasarkan kepada teks sasaran yang dikaji. PB 04. LM 05. LM 14. Walau bagaimanapun terdapat tiga unsur budaya yang telah disalah terjemahkan yang tidak dapat diletakkan di bawah ketiga-tiga kategori di atas. iaitu unsur budaya dikekalkan. penulis telah dapat mengenal pasti dua puluh tujuh unsur yang mencerminkan budaya dalam teks sumber. LM 08. LM 11 PB 03. LM 16. LM 13. LM 06. LM 14. Unsur tersebut adalah yang nombor rujukkannya M 17. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. LM 13. empat unsur budaya yang nombor rujukannya LM 01. 89 Di bawah kategori ketiga iaitu unsur budaya itu disesuaikan semula. LM 15. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. Manakala tiga belas unsur. B 01 dan B 02 dapat dikategorikan dalam kategori pertama. didapati bahawa daripada dua puluh tujuh unsur budaya ini. nombor rujukkannya LM 03. M 18.Daripada penelitian yang dilakukan terhadap teks sumber Lebai Malang dan Pak Belalang dan teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. LM 04. terdapat tujuh unsur semuanya dengan nombor rujukkannya LM 12. Kesimpulannya dapat dilihat dalam Graf 4. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. PB 05. LM 10. di mana unsur budaya dihilangkan. LM 18. PB 05 dan PB 06 dapat dikategorikan dalam kategori kedua. LM 11. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. PB 04.1 di bawah : . LM 09. LM 15. LM 09.26: Analisis Keseluruhan Bil. LM 08. LM 06. LM 16 PB 07.

Justeru itu kaedah terjemahan yang dinamis dan kreatif yang bersesuaian dengan teks perlu digunakan. kepekaan dan budaya teks sumber. Penterjemah juga harus memastikan agar kekeliruan penyampaian maksud tidak berlaku. 90 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5. Terjemahan teks sastera seperti genre cerita jenaka. unsur budaya ini perlu . sudah tentu mengandungi pelbagai unsur budaya yang berfungsi bukan sahaja sebagai latar cerita sebaliknya berperanan untuk menyampaikan mesej tertentu yang disalurkan secara tidak langsung. cita rasa. Selebihnya iaitu sebanyak 11% telah silap diterjemahkan. Penterjemah tidak hanya mengalihkan bahasa sebaliknya menterjemahkan segala lapisan maksud. sebanyak 48% daripada unsur budaya yang terdapat di dalam teks Lebai Malang dan Pak Belalang telah dihilangkan oleh penterjemah dalam menghasilkan tek sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Namun penterjemahan teks sastera adalah sesuatu yang lebih mencabar. Diikuti kategori tiga. Oleh itu untuk terjemahan teks sastera ke dalam bahasa sasaran.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya Secara keseluruhannya.0 Pendahuluan Penterjemahan merupakan suatu proses mengalihkan bahasa dengan tujuan untuk menyampaikan mesej penulis teks kepada pembaca sasaran dengan meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan teks asal.0 10 20 30 40 50 Kekal Hilang Sesuai Salah Graf 4. di samping jujur kepada teks asal agar isi kandungannya terpelihara. 26% unsur budaya disesuaikan semula dan 15% unsur budaya itu dikekalkan.

Lebai Malang Daripada kajian yang dilakukan.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan? Sastera rakyat merupakan sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang masih kuat berpegang dan mengamalkan corak kehidupan tradisi.1. pengkaji telah dapat mengenalpasti terdapat sebanyak 19 unsur budaya dalam teks sumber iaitu cerita Lebai Malang . 5. selaras dengan objektif kajian yang diutarakan dalam Bab Satu. 91 5. Pengekalan LM 01 yang dilakukan adalah terhadap istilah “Pak Lebai”. i. Unsur budaya yang telah dikekalkan ialah LM 01 dan LM 02. tetapi hanya 2 unsur budaya yang telah dikekalkan dalam teks sasaran (DerUnglücksGeistliche). dengan sedikit perubahan ejaan menjadi “Pa Lebai”. Dapatan kajian pengalihan budaya terhadap dua buah teks sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka sebagai teks sumber dan teks sasaran berbahasa Jerman iaitu Lebai Malang (DerUnglücksGeistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) akan dibincangkan secara berasingan terlebih dahulu sebelum rumusan keseluruhan dibuat.diteliti supaya keasliannya dapat dikekalkan apabila ianya di tulis semula dengan menggunakan bahasa sasaran.1 Perbincangan Dapatan Bagi memudahkan perbincangan dapatan kajian akan dilakukan berlandaskan objektif kajian yang telah dibentangkan dalam Bab Satu. Sastera dan budaya adalah suatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan. 92 Pengkaji berpendapat pengekalan sebegini dalam konteks budaya masyarakat . Corak kehidupan dan amalan masyarakat inilah yang dikenali sebagai budaya. Menyedari kepentingannya. dapatan kajian yang terperinci berlandaskan pengalihan faktor budaya yang lakukan akan dibincangkan.

Manakala “Geistliche” . sehelai tikar berserta kain putih menggantikan wang akan dihadiahkan kepada imam atau orang yang menguruskan jenazah sebagai penghargaan atas pertolongan yang dihulurkan. LM 16 dan LM 17 telah disesuaikan semula oleh penterjemah. Unsur kedua yang dikekalkan adalah perkataan “tikar” yang diterjemahkan menjadi “Matte”.Jerman yang mempunyai pandangan dunia yang amat berlainan sudah tentu tidak akan mendatangkan sebarang makna kepada pembaca sasaran. Penterjemah telah mencari satu penyesuaian yang baik. Namun pengkaji berpendapat.1. gambaran dan mengapakah tikar dihadiahkan kepada Lebai Malang tidak akan tercetus dalam minda pembaca sasaran dan tidak akan mengganggu atau memberi sebarang erti kepada pembaca sasaran mengenai jalan cerita teks sasaran. Lebai Malang Der Unglücks – Geistliche LM 12 lempeng Kuchen LM 13 niranya diatas pohon kabung einer Kabong-Palme. LM 13.das Gefä_ mit dem Palmsaft LM 14 bacuk Gefä_ M 15 kelambu ins Bett M 16 roti Kuchen M 17 93 Pengkaji mendapati bahawa daripada enam unsur budaya di atas hanya unsur LM 12 yang dapat membantu pembaca sasaran mendapat gambaran yang agak jelas tentang watak Lebai Malang. di mana “Der Unglücks” bermaksud seorang lelaki yang malang. deren Saft er abzapfte. LM 14.1: Penyesuaian semula unsur budaya (LM) Teks Sumber Teks Sasaran No. Menurut masyarakat Melayu tradisi. LM 15. Jadual 5. berkemungkinan pembaca akan menganggap ianya hanyalah nama seseorang. iaitu LM 12. Enam unsur budaya seperti yang terdapat dalam Jadual 5. di mana pengalihan bahasa telah dilakukan dengan tepat. Ruj.

Walau bagaimanapun ianya tidak dapat membantu dalam pengalihan budaya yang sebenar. Daripada lapan unsur ini hanya dua unsur iaitu PB 01 dan PB 02 yang dikekalkan. penterjemah menggunakan unsur bunyi “Tschur” seterusnya membuat kaitan dengan aktiviti memasak. kerana penterjemah telah berjaya mencari persamaan simpulan bahasa yang digunakan dalam bahasa sumber. Perbincangan yang terperinci telah pun dilakukan dalam Bab Empat. Rujukan cakar ayam Krähenfü_e PB 01 chur Tschur PB 02 94 Pengekalan unsur budaya PB 01. Sebaliknya pengkaji berpendapat penyesuaian yang lain langsung tidak menyumbang ke arah pengalihan budaya teks sumber.2: Unsur yang dikekalkan (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No.pula bermaksud seorang paderi. Pada unsur PB 02. iaitu ketika memasukkan tepung ke dalam minyak. Teknik penyesuaian semula seperti dalam jadual di bawah. Kadang-kala penyesuaian budaya ini seolah-olah terpesong dan tidak menyumbang kepada pengalihan budaya. “ins Bett” bermakna masuk ke tempat tidur. telah membantu pemahaman pembaca sasaran tentang gelagat Pak Belalang. Ini adalah sesuatu yang amat berbeza. Penterjemahan begini setidak-tidaknya mampu memberi satu persepsi yang baik kepada pembaca sasaran bagi membantu peranan watak utama dalam perkembangan cerita. bagi unsur budaya . Jadual 5. ii. iaitu cara pemakanan dan penyediaan makanan masyarakat Melayu. kerana aktiviti memasak adalah merupakan sesuatu yang universal. Gambaran ini akan dapat dikesan oleh pembaca sasaran. Pak Belalang Pengkaji telah mengenalpasti lapan unsur budaya dalam teks sumber yang dialihkan dengan pelbagai teknik oleh penterjemah kepada teks sasaran iaitu Vater Heuschreck. Contohnya unsur budaya LM 16 di mana “kelambu” diterjemah kepada “ins Bett”.

sebaliknya suatu penyesuaian yang agak longgar telah dibuat iaitu “ berlari ke sana-sini dan bertanya setiap orang”. LM 02. die… PB 07 …Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. Penerangan atau kesepadanan terhadap unsur yang sehampir mungkin tidak dilakukan penterjemah. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.s 88). Impikasinya pembaca sasaran tidak memperoleh gambaran budaya teks sumber iaitu masyarakat Melayu yang sebenar. perbincangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Empat (m. … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. digunakan pada masa lampau. Begitu juga PB 08. perkataan “roti” disesuaikan mengikut pemakanan masyarakat Jerman “Kuchen” yang bermaksud “kek”.3: Penyesuaian semula unsur budaya (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No.PB 07 dan PB 08 juga tidak membantu ke arah pengalihan budaya.4: Rumusan keseluruhan Bil. namun jadual ini dilengkapi dengan peratus bagi setiap kategori terjemahan budaya yang ditemui. Ruj. Jadual 5. Nombor Rujukan Kategori Jumlah Peratus 1 LM 01. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … PB 08 95 “Canang” adalah suatu alat bunyian berupa gendang. Jadual yang sama telah dikemukakan di dalam Bab Empat (m.. Jadual 5. Jadual di bawah menunjukkan data rumusan kepada perbincangan di atas. . paluan akan dibuat jika sesuatu berita hendak dikhabarkan.s 83).

s 76-84) Kategori Empat : Salah terjemahan *3 unsur budaya salah 3/27 X 100% = 11% terjemahan (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 08. m. PB 05. LM 06. LM 11 PB 03. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 13 48% 3 LM 12.s 64-76) Kategori Tiga : Unsur budaya disesuaikan 7 unsur budaya dikekalkan 7/27 X 100% = 26% 1 unsur berkesan (LM 12) 1/27 X 100% = 4% * 6 unsur tidak berkesan 6/27 X 100% = 22% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. di bawah ini diperincikan hasil dapatan kajian : Kategori Satu : Unsur budaya dikekalkan 4 unsur budaya dikekalkan 4/27 X 100% = 15% 1 unsur berkesan (PB 01) 1/27 X 100% = 4% * 3 unsur tidak berkesan 3/27 X 100% = 11% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. jumlah yang tidak berjaya.s 59-64) Kategori Dua : Unsur budaya dihilangkan *13 unsur budaya dihilangkan 13/27 X 100% = 48% (Huraian terperinci dalam Bab Empat.PB 01. LM 07. m. LM 10. LM 14. LM 15. m. LM 16 PB 07. LM 04. PB 04.s 85-87) 97 Berdasarkan kepada perincian dapatan di atas. LM 19 Salah terjemahan 3 11% Jumlah 27 27 100% 96 Bagi memudahkan perbincangan terhadap kesimpulan yang dibuat. tidak berkesan dan salah terjemahan dianggap sebagai tidak berjaya diterjemahkan (bertanda . PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 7 26% 4 LM 17. m. LM 13. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 4 15% 2 LM 03. LM 05. LM 18. LM 09.

Contohnya. bagaimana unsur budaya masyarakat Melayu tentang kenduri itu tidak langsung terpancar dalam terjemahan yang dilakukan untuk pembaca yang berbahasa Jerman. 5.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? Dapatan menunjukkan bahawa sejumlah besar unsur budaya Melayu. yang bermaksud “perhimpunan sembahyang” atau dari segi semantik ianya bermaksud “berhimpun untuk bersembahyang”. unsur budaya LM17.*). Kenapa pengalihan budaya sebegini rupa berlaku? Contoh kedua dapat dilihat pada unsur budaya LM 18 : “…Jika aku pergi . walau pun dalam kajian yang dilakukan menunjukkan terdapat usahausaha pengalihan yang cuba dilakukan oleh penterjemah. Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang besar kepada pembaca teks sasaran dalam memahami budaya masyarakat Melayu yang secara tidak langsung memberi implikasi kepada teks yang dibaca. sebanyak 25 unsur (bertanda : *) iaitu 93% unsur budaya telah gagal diterjemahkan. Kesimpulannya pengkaji mendapati sejumlah 25 unsur daripada 27 unsur budaya yang dikenal pasti iaitu mencapai 93% unsur budaya Melayu yang terdapat dalam teks terjemahan Lebai Malang dan Pak Belalang telah gagal dialihkan ciri-ciri budayanya kepada teks bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck . Kemungkinan pembaca yang berbahasa Jerman akan membayangkan suatu suasana di mana orang berkumpul di gereja untuk bersembahyang. 98 Dari penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas. iaitu 93% dari teks sumber telah gagal dialihkan oleh penterjemah ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman.1. di mana perkataan “kenduri” telah diterjemahkan kepada “Gebetversammlung”. Daripada 27 unsur budaya yang dikenalpasti dalam kedua-dua teks yang dijadikan bahan kajian.

Pengkaji dapat merasakan bahawa budaya telah menimbulkan atau menjadi permasalahan kepada penterjemah dalam usahanya menghasilkan teks sasaran yang berkualiti dan berfungsi seiring dengan teks sumber. samada dari segi teori mahupun perkaedahan berkemungkinan telah menyebabkan penterjemah melakukan kesilapan dalam usaha menterjemah teks sastera Melayu ini. Kekurangan-kekurangan ini telah mengarahkan kepada permasalahan dalam terjemahan. terutamanya terhadap pengalihan unsur budaya. adakah penterjemah kurang menitik beratkan pengalihan unsur budaya ini atau pun penterjemah menghadapi permasalahan lain dalam usaha pengalihan budaya yang dilakukannya? Persoalan inilah yang ingin disingkap oleh pengkaji dalam objektif kajian yang kedua ini. Persoalan yang timbul. Ini menyebabkan hilangnya perkaitan antara fungsi kain putih dengan kematian dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam. yang secara langsung .kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih …” telah diterjemahkan menjadi “… Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand …” Apa yang dapat diperkatakan ialah kenapa objek yang mudah diterjemahkan iaitu “kain putih” telah disalah terjemah atau dipesongkan terjemahannya dengan menggantikannya dengan “ein wei_es Gewand” yang bermaksud sehelai jubah putih. Secara umumnya pemasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yang berlainan. Kekurangan pengetahuan tentang ilmu terjemahan. Penterjemahan budaya ini bukan saja memerlukan ilmu dan kepakaran yang tinggi tetapi juga daya kreativiti penterjemah. Pertama dari aspek penterjemah sendiri dan kedua dari aspek yang lebih global iaitu hubung kait antara bahasa Melayu dan bahasa 99 Jerman yang lahir dari dua rumpun yang berbeza dan membawa kepada jurang perbezaan kebudayaan yang tinggi.

berkaitan dengan hal pengurusan jenazah iaitu dimandikan. Bahasa adalah merupakan indeks budaya. LM 06 iaitu perkataan “berkhatam” dialihkan menjadi “Fest” iaitu majlis keraian. Apatah lagi untuk mengaitkan corak hidup dan kepercayaan sesebuah masyarakat asing. Justeru itu dalam kajian yang dilakukan. Di mana segala tindak-tanduk mereka adalah berlandaskan amalan agama.s 13–18). Contohnya dalam LM 05. Apatah lagi ditambah dengan jurang perbezaan bahasa yang begitu besar. banyak hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup orang Melayu dan agama Islam telah diterjemahkan dengan cara yang salah. Perbezaan bahasa juga telah menimbulkan permasalahan kepada pengalihan . Pengetahuan yang diperolehi secara teori tanpa diseimbangkan dengan pengalaman boleh menyebabkan seseorang itu sukar memahami bidang yang diceburi. Semangat untuk menghasilkan sesuatu yang dipelajari dengan kadar yang segera memungkinkan penterjemah mengambil jalan pintas dan mudah tanpa mempertimbangkan soal-soal kebudayaan yang memerlukan penelitian dalam proses melakukan terjemahan. disembahyangkan dan ditanamkan hanya diterjemahkan menjadi dikebumikan. Kelemahan ini menghasilkan teks sasaran yang begitu longgar. sudah tentu mempunyai ciriciri bahasa yang amat berbeza (sila rujuk m. Bahasa Melayu dari rumpun Austronesia dan bahasa Jerman dari keluarga Jermanik langsung tidak mempunyai ikatan kekeluargaan. Di samping itu mungkin penterjemah kurang arif tentang budaya masyarakat Melayu yang beragama Islam. secara tidak langsung perbezaan bahasa adalah juga merupakan perbezaan budaya. 100 sepatutnya hal ini tidak harus diabaikan kerana ianya merupakan sesuatu yang penting dan melibatkan soal kepercayaan agama. Manakala LM 08 perkataan “sabda junjungan” langsung dilenyapkan.menjejaskan kualiti mesej teks sumber.

Apatah lagi. harus juga berkebolehan menulis dengan cekap. cita rasa.1. Berlandaskan kepada pengetahuan yang lengkap dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran termasuk pengetahuan berkaitan dengan teks serta merangkumi kebolehan menyepadukan penguasaan kedua-dua bahasa di tahap yang lebih tinggi iaitu di tahap teks. penterjemah dapat menghasilkan sebuah teks terjemahan yang memenuhi keperluan pembaca sasaran dan seterusnya sebuah teks yang berkualiti. Selain daripada mengetahui isi kandungan teks sumber. maka kepakaran diperlukan supaya boleh menterjemahkan segala lapisan maksud. kepekaan dan budaya penulis teks asalnya.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? Tujuan terjemahan adalah untuk menghasilkan kesan yang hampir sama kepada pembacanya dengan kesan yang terhasil pada pembaca teks asal. Contohnya “putihlah 101 matanya”. sastera Melayu dari genre cerita jenaka mempunyai . Dapatan menunjukkan bahawa kata-kata idiomatik atau peribahasa yang mengambarkan ciriciri budaya kurang difahami dan tidak dapat dipindahkan dengan baik. “beralih matahari” begitu juga dengan penjodoh bilangan “secupak”. penterjemah juga perlu menguasai kedua-dua bahasa. “sebungkus” dan lain-lain. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. apabila melibatkan penterjemahan teks sastera khususnya sastera rakyat.budaya teks sasaran. berimaginasi dengan pemilihan perkataan yang tepat serta pakar menggunakan segala jenis struktur bahasa dan memiliki perbendaharaan kata yang luas bagi membolehkan isu budaya diterjemahkan dengan baik dan tidak menganggu proses serta hasil terjemahan. menggunakan bahasa dengan indah dan halus. 5.

pelbagai fungsi kepada masyarakat Melayu tradisi. Penguasaan Bahasa Penterjemah haruslah mempunyai penguasaan bahasa yang kukuh dalam . Ini adalah kerana ada yang sering menyatakan bahawa teks terjemahan pada hakikatnya bermutu rendah daripada karya asal dan merupakan hanya tiruan atau bayangan kepada karya asalnya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat beberapa panduan yang boleh dikuti dalam menghasilkan teks terjemahan kesesusasteraan genre cerita jenaka yang baik. Justeru timbullah pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa teks terjemahan akan sentiasa bermutu lebih rendah daripada teks asalnya serta pengecaman hasil penterjemahan sebagai “second rate”. ia juga berperanan untuk memberi sindiran dan tauladan kepada masyarakat ketika itu.1. Antaranya selain dari hiburan. 5. Panduan-panduan ini secara umumnya dapatlah dibahagikan kepada tiga tahap iaitu sebelum. semasa dan selepas proses terjemahan. etika serta garis panduan tertentu. kepakaran. Pengkaji juga berpendapat teks sasaran ini hanyalah berfungsi sebagai sebuah cerita biasa yang juga tidak memaparkan nilai dan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. i. Berpegang kepada prinsip di atas. Sebelum Terjemahan a.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Pengalaman mengajar seseorang menjadi lebih matang. Situasi ini timbul kerana kaedah terjemahan yang digunakan tidak membantu ke arah pengalihan budaya yang 102 menjurus kepada penyampaian mesej yang berkesan. teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck tidak mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh teks sumber. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti memerlukan penelitian. dapatan kajian menunjukkan bahawa selain dari hiburan.

Ini juga turut menjurus kepada penyampaian yang jelas dan tepat. perubatan. Jika bahasa teks asal itu kelihatan kabur berbelitbelit atau susah difahami. Bahasa yang digunakan oleh penterjemah mempengaruhi keberkesanan dan kualiti terjemahan. semantik mahupun pragmatik amatlah penting bagi 103 menjamin apa yang terdapat dalam teks sumber benar-benar difahami. maka penterjemah harus memperkemaskan bahasa dalam terjemahannya. kesusasteraan. malah lebih dari itu bagi menggarap kandungan isi tersirat yang dilafazkan melalui bahasa-bahasa yang idiomatik dan puitis yang sering menjadi penghalang kepada penterjemah dalam proses pengalihan maklumat. sintaksis. keagamaan dan sebagainya. sebaliknya perlu menguasai dan menceburi bidang yang diterokainya dengan sebaik mungkin. sendiri seperti bidang undangundang. Penguasaan bahasa sumber dari segi morfologi. Bukan sekadar memperoleh maklumat yang tersurat pada teks sumber. b. terutamanya yang berkaitan dengan budaya sesbuah masyarakat. Pemahaman yang tinggi terhadap teks sumber dan penguasaan bahasa sasaran yang baik akan membantu penterjemah menggunakan bahasa. laras dan gaya yang betul dalam penterjemahannya. Ini merupakan faktor yang penting dalam penguasaan mesej teks.kedua-dua bahasa sasaran dan bahasa sumber. lingusitik. Tidak memadai jika seorang penterjemah hanya mengenali sesuatu bidang itu sekadar mengetahui laras sahaja. “Hanya jauhari yang mengenal manikam”. Selain itu sebaik-baiknya penterjemah menganalisis lapisan maksud teks dan mengemukakannya kembali dalam bahasa sasaran dengan jelas tanpa terpesong 104 dari makna dan tujuan teks asal dan tidak meninggalkan bahagian teks asal yang . Penguasaan Bidang Yang Diterjemah Setiap bidang mempunyai larasnya tersendiri.

dan sebagai seorang penterjemah semestinya mempunyai ilmu pengetahuan penterjemahan yang baik tentang teori. begitulah juga dalam bidang keilmuan. kaedah. pemindahan . d. 105 e. pengkaji berpendapat bahawa satu cara terbaik bagi meyelesaikan permasalahan yang timbul memerlukan rujukan yng ekstensif. untuk tujuan hiburan. Rujukan “Segan bertanya sesat jalan”. etika dan sebagainya bagi penghasilan teks yang baik. prinsip. Ilmu Terjemahan Bidang terjemahan merupakan cabang linguistik. sebaliknya kadang kala pengalaman perlu diambil kira. Penyelesaian boleh dibuat dengan merujuk kepada individu ataupun masyarakat setempat yang mahir dalam bidang yang diceburi penterjemah mahupun penulis asal. Tujuan Terjemahan Penterjemah haruslah jelas tentang tujuan atau pun objektif kerja-kerja terjemahan yang dilakukannya. seandainya sesuatu permasalahan timbul janganlah kita merasa rendah diri untuk bertanya kepada orang yang lebih mahir. c. Sebagai seorang penterjemah yang menyelami budaya dan bahasa lain. Justeru sebagai seorang penterjemah yang ingin berkecimpung dalam bidang ini seharusnya mengenali dan memahami budaya masyarakat ini sebaik mungkin seperti membuat kerja lapangan bagi membolehkan pengalihan bahasa teks sumber untuk menghasilkan sebuah teks sasaran yang berkualiti. Contohnya. Sikap ambil mudah terhadap isu ini akan mengakibatkan penghasilan teks sasaran yang tidak berkualiti dan banyak menimbulkan kekeliruan serta kekaburan.sukar untuk diterjemah. Tidak semua ilmu dapat diperoleh melalui pembacaan. f. Kenali Budaya Teks Sumber Teks-teks yang berbentuk kesusasteraan pada amnya secara tidak langsung melibatkan budaya masyarakat teks sumber.

Pembaca Sasaran Penterjemah harus jelas siapa pembaca sasaran agar corak pemilihan kata. rujukan. Penterjemah perlu membuat penjelasan tambahan (seperti nota kaki) supaya perkara-perkara yang tidak boleh . Objektif yang jelas akan memandu penterjemah ke jalan yang betul dari segi pemilihan teknik terjemahan dalam penghasilan teks sasaran yang sempurna dan menepati objektif.pengetahuan. Tumpukan perhatian terhadap kerja yang dilakukan. Menterjemah dengan membuat penggantian terhadap sesuatu unsur lain yang mempunyai maksud yang sama. b. ii. Penterjemah mesti sedar bahawa teks yang diterjemahkannya adalah hak kepunyaan orang lain. Dia juga tidak sepatutnya melakukan perubahan sewenang-wenangnya apatah lagi menukar atau meninggalkan isi-isi teks sumber demi kepentingan diri. Melakukan perbandingan yang dapat menimbulkan kesan yang sama. Jadilah seorang 106 penterjemah yang beretika dan berkualiti. c. g. glosari mahupun orang perseorangan jika memerlukan bantuan untuk mengalihkan unsur budaya dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. gaya penyampaian dan struktur ayat yang digunakan dalam penterjemahan dapat disesuaikan dengan mereka. Semasa Terjemahan a. Amanah Prinsip amanah terhadap teks asal adalah perlu kepada seseorang penterjemah. Bantuan Dapatkan bantuan samada melalui kamus. Proses Pemindahan Maklumat Pemindahan maklumat terutama yang berkaitan dengan hal kebudayaaan boleh dilakukan dengan cara: Mencari kesepadanan dengan teks sasaran jika ada. jangan terlalu ghairah. Melakukan penerangan jika perlu. dan sebagainya. samada kepada penulis asal mahu pun teks sumber.

Perbincangan Berbincanglah dengan penulis asal ataupun soal selidik ke atas kumpulan pembaca sasaran boleh dilakukan untuk mendapatkan timbal-balik.diterjemahkan secara biasa (akibat daripada perbezaan besar antara kebudayaan penulis teks asal dan pembaca terjemahan) akan lebih senang difahami. Penterjemah harus berfikiran terbuka dan menerima sebarang komen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hasil terjemahannya. Penilaian Semakan semula dan pengawasan mutu selepas kerja-kerja terjemahan adalah penting dilakukan. Mungkin juga dapat menggunakan gambar mahupun ilustrasi. Tindakan ini dilakukan bagi mengawal mutu hasil terjemahan serta menggelakkan berlakunya masalah kekaburan penulisan bahan yang diterjemah. penterjemah harus melakukan penelitian terhadap teks yang akan diterjemahkan sebelum memulakan proses penterjemahan. 5. b. Perbincangan dengan penterjemah lain juga digalakkan. 107 iii. Umumnya teks asal dan tujuan terjemahan serta pembaca sasaran sering diketepikan dan tidak diberikan perhatian yang wajar dalam kerja penterjemahan. pemilihan kaedah. Selepas Terjemahan a. Samada penterjemah mahu membuat pengekalan atau penyesuaian terpulanglah kepadanya. pengkaji berpendapat bahawa jika penterjemah ingin menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berfungsi dengan baik dan berkesan. Apa yang penting penterjemah perlu sentiasa menimbangkan kehadiran ciriciri tersebut bagi .2 Penutup Sebagai rumusan. mungkin akibat daripada penggunaan bahasa. 108 Penterjemah bertanggung jawab memastikan ciri-ciri teks asal termasuk konteks situasi dan konteks budaya diambil kira semasa menterjemahkan sesuatu teks. gaya penulisan dan sebagainya.

mesej yang hendak disampaikan akan terhalang akibat daripada tiadanya kesepaduan antara budaya yang menjadi latar bagi penyampaian mesej. Panduan Menterjemah . Tamadun Islam. Semakin banyak unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah teks. Keupayaan bahasa sasaran untuk menyampaikan sesuatu konsep atau maklumat budaya juga merupakan faktor penting dalam terjemahan budaya. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Penjelasan yang diberi harus seimbang dengan apa yang tidak diketahui oleh pembaca. Abdullah Hassan (2003). Hans Borchers. Gabriele Kreutzner & Eva-Maria Warth (Eds. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. 109 BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Nawas et al. Tanpa pengalihan budaya yang baik terutamanya ke atas teks cerita jenaka. Bhd.): . Edisi Ketiga Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn. Jurang perbezaan budaya yang besar berkehendakkan maklumat tambahan bagi meningkatkan tahap kefahaman pembaca teks sasaran. pengalaman dan daya kreativiti penterjemah amatlah diperlukan agar pemindahan unsur jenaka seiring dengan pengalihan budaya. dapat dirumuskan bahawa pengalihan unsur budaya genre cerita jenaka ini adalah sesuatu yang mencabar. Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005).menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berkualiti dan memanfaatkan pembacanya. Robert (1989): 'Bursting bubbles: "Soap opera" audiences and the limits of genre'. Allen. Ainon Muhammad (1985). In Ellen Seiter. (1995). semakin sukarlah ianya diterjemahkan. Ini amat penting terutamanya apabila melibatkan penyampaian mesej yang tersirat. Teori Dan Teknik Terjemahan. Di samping itu ilmu. Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9.

New York: Harper & Row. 9th ed. New York : Gardner Press. Audiences and Cultural Power. (1985). DC: Georgetown University. Catford. (P. Cambridge.” dalam Report of the seventh annual round table meeting on linguistics and language study. A Reader in Linguistics and Anthropology. Geschichte der Deutschen Spracher. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (D. Sugeng. (1987). New York: Macmillan. London: Routledge. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.).). Bernard (1998). A Linguistic Theory of Translation. Matthew (1869). Adolf (1971). W. Clifford. ed. Brislin.C. ed. Heidelberg. J. (1973). Hariyanto. Translation : Application and Research. Omar. Berthold Damshäuser et. 44-55 Arnold. (ed) (2004). Garvin ed. Bach. “Language And The World-View Of The Malay Peasants” dalam Malaysian World-View. Southeast Asian Studies Program.al.Remote Control: Television. “Cultural anthropology and linguistics. pp. London: Oxford University Press. Taib Osman. "Cultural Anthropology and Linguistics" dalam Language in Culture and Society. 110 Comrie. Hymes. (1996). Washington. Teori Linguistik. New York : Cambridge University Press. (1997). H. (1957). Diterjemahkan oleh Uma a/p Iyavoo dan Koh Chung Gaik (1996). Ensaiklopedia Bahasa Utama Dunia. Asmah Hj. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. ______________(1964). Mohd. Richard W. Antologi Puisi Jerman-Melayu Träumerie in Hellblau / Impian dalam Biru Muda. ed. L. (1976). ______________(1965).) Kuala Lumpur :DBP Geertz. New York. Culture and Anarchy.(Aishah Mohd. An Evaluation of the English translation of An Indonesian . Cambridge Encyclopedia of Language (1987) Cambridge Encyclopedia of Language . Goodenough.

Das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende (1994). (1959). Herskovit. Hoffmann. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Mildred L. J. Anjuran Persatuan Ulama Malaysia. 91-104. ELE Journal 2:1. Pp. Mohd Asmadi Yakob. Matahari. Sugeng. About Translation. Multilingual Matters. Hariyanto. Bhd. (1984). (1997). Kuala Lumpur : Penerbitan Adabi. Kuala Lumpur : Art Printing Works Sdn. Terjemahan Bahasa Kiasan Dalam Novel Kokoro Dari Bahasa Jepun Ke Bahasa Melayu : satu analisis. Chicago: University of Chicago Press. Larson. München : Langenscheidt. 309. Approaches To Translation. Singapore: Unpublished Project Report for Diploma in Applied Linguistics. Mohd Shuib Che Din. Rahman (1994 ). Nature Publishing . et al. M. Panduan Sastera Melayu Lama.Continuity and Change in African Culture. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan(1993). MD: University Press of America. ix. Selangor : Penerbitan Adabi. Kamus Dewan (1992).Meaning-based translation: A guide to crosslanguage equivalence. Penerjemahan Arab Melayu. Newmark. SEAMEO RELC Singapore. (1998).Novel: A Case Study on the Translation of Manguwijaya’s "BurungBurung Manyar". Diterjemahkan oleh Zainab Ahmad dan Zaiton Ab. Teori dan Teknik Terjemahan: Satu Sorotan. Lanham. Jaafar Jambi. (2001). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Langenscheidts Gro_wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Albert. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1976). Peter (1981). (1979). ____________ (1995). Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bengkel Perterjemahan. The Implication of Culture on Translation Theory and Practice. Peraturan Dan Dasar. Jihaty Abadi et al. 111 Muhammad Bukhari Lubis et al. Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia ( Tradisi dan Moden ). (1996).

128-141..J. Brill. 1975 O Macmillan Journals Ltd 1975 Published weekly. religion. ). The Theory and Practice of Translation. 87–96. Yang Mulia Pengiran Dato Seri Setia Dr. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. W. Kementerian Pelajaran Malaysia. Scheik.J. (1998). J. Number 1.’" New England Quarterly. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1989). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka." In Meta. (1964). Primitive culture : researches into the development of mythology.Group – 1869. di Majlis Pembukaan Bengkel Terjemahaan Kali Ke-2 pada hari Rabu. Jain. Special Issue on Humor and Translation. Towards a Science of Translating. Nida. Belmont. and Nemi C. Samovar. Leiden: E. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. 1st published in 1871. philosophy. E. Pusat Perkembangan Kurikulum. CA: Wadsworth. Richard E. Tatabahasa dewan.B. art and custom. (1974) "The Widower Narrator in Nathaniel Ward’s ‘The Simple Cobler of Aggawam in America. pp. Debra S.(1981). Cassell : London. 1989.“Translation” dalam Current trends in linguistics ( T. Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan. Tylor. E. Volume 34. 2nd ed. Sabeok ed. Understanding Intercultural Communication. Brill. New York : Gordon Press. Nik Safiah Karim et al. 47. Leiden : E. Raphaelson-West. Eugene A. (1988). (1974). ______________(1982). Universiti Brunei Darussalam. Kaedah penterjemahan sari kata dokumentari dan . 5531 November 13. Wan Amizah Wan Mahmud. V. Sukatan Pelajaran Bahasa Jerman. “Translation” dalam Cassell’s Encyclopedia of Literature. Mouton : The Hague. Larry A. Porter. 3 Safar 1428 / 21 Februari 2007 bertempat di Dewan Canselor. Rieu. 4th Edition Oxford University Press. ______________(1974b). (1989) "On the Feasibility and Strategies of Translating Humor. (1953).

S) . (1981).htm> Dilayari pada 10 Febuari 2006 <http://faculty. (1976).unitarklj1.com. The Science of Translation.pdf.my/pdf/terjemahan+Arab-Melayu + ktn. Laman web : <http://www.unitarklj1. 04 Apr 2006 11:19:06 +0800 From: .com.L. An Introduction To Sociolinguistics.htm> 113 LAMPIRAN 1 Date: Tue. Dilayari pada 22 Jun 2005. Ronald.html> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://ms.tutor.lib.tutor. John T.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://id.org/wiki/Bahasa_Melayu> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://faculty. [ online ]. 112 Wardhaugh. Stuttgart: Gunter Narr verlag Tubingen. Tübingen :Gunter Narr Verlag .my> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.wikipedia.com.arabic.wikipedia.edu. 4th Edition.ashtech.M. The Science Of Translation.usm. Cerita rakyat Pak Belalang.my/cerita_ rakyat/lebai_malang.org/wiki/Budaya> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu.brunet. A History of the German Language.htm > Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www. Universiti Malaya. [ online ].bn/news/pelita/25apr/haluan. (1995). Laman web : <http://www.my/press/DAH/DAH.com.my> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.html> . United Kingdom : Blackwell Publishing.komedi semasa di televisyen : satu kajian perbandingan. Seattle : University of Washington Press Wills.Fakulti Bahasa dan Linguistik. ____________ (1982). Problem And Methods. W. Cerita rakyat Lebai Malang. Disertasi (M. Dilayari pada 22 Jun 2005.com.ashtech. Waterman.edu.my/cerita_rakyat/pak_belalang.

wer von Ihnen dabei sein moechte. Di samping itu. Bitte lasst mich wissen. aber es sollen sich mindestens 10 Teilnehmer dafuer anmelden. dass man diesen Info-Brief selbst kostenlos abonnieren kann! Ausserdem moechte ich fragen. saya ingin mengetahui adakah sesiapa di antara tuantuan dan puanpuan yang berminat (mungkin berbakat) untuk menyertai Bengkel Penterjemahan Bahasa Jerman.“Volker Wolf” <director@kualalumpur. es geht dabei weniger um die unmittelbaren Ergebnisse als um ein erstes Qualifizierungsangebot fuer deutsche und malaysische Lehrer und Dozenten. werde mich aber Anfang Mai wieder mit den neuesten Kulturnachrichten bei Euch melden! Euer Volker 114 LAMPIRAN 2 Terjemahan Lampiran 1 Saudara-Saudari. In diesem Workshop sollen malaysische Kurzgeschichten (Ausschnitte) unter fachlicher Anleitung von Holger Warnk (SOA Institut Frankfurt) ins Deutsche uebertragen werden. selbstverstaendlich werden keine Honorare gezahlt. Den TeilnehmerInnen an diesem Workshop entstehen keine Ausgaben. um euch/Sie daran zu erinnern. De” <kuadl-lis@goethe.de> Liebe KollegInnen. eventuell spaeter auch lukratives Betaetigungsfeld fuer sich suchen.goethe. wird fuer Transport. sollte der Workshop auf Pangkor stattfinden. die sich fuer literarische Uebersetzungsarbeit interessieren und ein kreatives. Uebernachtung und Verkoestigung gesorgt. Sep).org> Add to Address Book Add Mobile Alert Subject: kuadl-lis: Uebersetzerworkshop im September To: “Kuadl-Lis@Goethe. Sekali lagi saya ingin memaklumkan maklumat tentang bahasa Jerman sebagai bahasa asing (3/2006). Sep bis 22. serta mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar mendapatkan sendiri informasi bahasa Jerman secara percuma.Bahasa Malaysia? Bengkel tersebut akan diadakan pada bulan . Mit herzlichen Gruessen verabschiede ich mich in die Schulferien meiner Tochter nach Melbourne. damit ich den Plan bald konkretisieren kann. ich schicke hier wieder einmal einen „Info Brief Deutsch als Fremdsprache (3/2006)“. wer von Euch/Ihnen interessiert ist (und sich ausreichend kompetent fuehlt) an einem „Deutsch-Bahasa Malaysia Uebersetzer-Workshop“ teilzunehmen? Der Workshop soll zwar erst im September stattfinden (18.

Peserta tidak akan dibebani dengan sebarang kos.. serta dengan tulus ikhlas hatinya kedua laki isteri. Bilangan minima peserta mestilah sekurang-kurangnya sepuluh orang. datanglah seorang laki-laki kerumahnya mengajak akan dia melawat orang mati.September ( 18 September hingga 22 September). terima kasih. 115 LAMPIRAN 3 116 117 LAMPIRAN 4 Lebai Malang Al kisah. Maka kata Pak Lebai. maka adalah sebuah desa. Ia itu tinggal disebuag dusun. Tiada wang sagu hati diperuntukan. sila hubungi saya untuk tujuan perancangan bengkel terjemahan ini. istimewa pula perangainya tersangat adab dan santun. Kepada sesiapa yang berminat. Maka didalam rantau itu adalah seorang lebai pandai mengaji dan taat ibadatnya kepada Allah ta`ala. Dan seketika lagi datang pula seorang kanak-kanak menjemput Pak Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian. Volker. Sekian. Kembalilah tuan dahulu. baiklah. Maka itu puj disanggup juga Pak Lebai. Tawaran ini dibuka kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang berminat terhadap penterjemahan sastera serta merupakan seorang yang kreatif. Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai keterataknya oleh hendak berdikir kenduri Maulud. demikianlah juga . Bengkel ini akan menterjemahkan cerita-cerita pendek bahasa Malaysia ke bahasa Jerman. Frankfurt). Secara tidak langsung juga kepada sesiapa yang mencari aktiviti yang akan menguntungkannya kelak. yalah. Sekali peristiwa. di bawah bimbingan Holger Warnk (SOA Institut. baliklah engkau dahulu. Jumpa lagi pada awal Mei. makanan dan pengangkutan disediakan. di mana penginapan. Maka jawab Pak Lebai.

kemana baik aku pergi ini? Jika aku pergikepada orang mati tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. telah Lebai Malang berfikir demikiaan. Dengan takdir Allah ta`ala Pak Lebai bertemu dengan orang-orang yang pergi menanamkan orang mati itu baru pulang sahaja dari kubur. Demi dilihat oleh orang empunya kerja itu. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu. Serta ia sampai kesana.katanya. Maka kata saudara si mati. Maka Pak Lebai pun pergilah pula kerumah orang berkhatam itu. Kelakian. Sudah sembahyang lalu berfikir didalam hatinya. Maka yang mati itu pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan. Pak Lebai. maka ia pun pergilah kerumah orang yang kematian itu. dan sedekah pula secupak daging kerbau. Dan jikalau aku pergi kepada orang berdikir itu perut aku tentulah kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu. perutku tentulah kenyang. mengapa lambat datang? Sudahlah apa boleh buat? Tiada hendak menjadi rezeki saya. serta kelapa setali dan kampit beras satu. Kemudian daripada mereka yang ketiga itu telah kembali. masing-masing dengan pekerjaannya. . Hatta. tiadalah juga Pak Lebai datang. maka ia pun sembahyang zuhur. Dan demikian juga yang berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah dan yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir. Hatta. dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga beralih matahari. Allah. 118 baiklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu. orang semuanya habis hendak balik. maka tersebutlah perkataan Pak Lebai. Maka kalau begitu. Maka ketiga-tiga mereka itu pun pulanglah kerumah masingmasing berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang juga kerumahnya. kerana sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja yang lain-lain.

Allah mengapa lambat datang Pak Lebai? Hingga penatlah saya menanti tiada juga Pak Lebai sampai. lalu ia mencabut goloknya serta dipunggaikannya kepada anjing itu. Dengan takdir Allah. Naiklah. sudahlah. tiada mengapa apa pula yang disusahkan saya ini. Setelah ia sampai kesana. ah. asalkan sudah selamat. Kemudian ia pun berjalan menuju kerumah orang bermaulud itu. lalu dibalingkannya. Kelakian. tiada juga kena. nah inilah yang ada hanya sebungkus penganan saja lagi. Maka apabila dilihatnya oleh tuan rumah akan Pak Lebai. Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. lain semuanya sekali telah habis. ah ini pun Pak Lebai baru sampai. Maka ia pun terjun dari atas pohon itu berkejar sekuatnya menghambat binatang bedebah itu. tiada mengapa. maka katanya. Maka setelah dilihatnya oleh Pak Lebai akan hal 119 penganannya itu digonggong oleh anjing. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada bacuk niranya itu. Kemudian diperbuatlah mana-mana yang dapat. Lalu diambilnya bungkusan lempeng itu serta berjalan pulang kerumahnya. Maka ujar Pak Lebai. Pak Lebai. maka hilanglah fikirannya. tiada kena. Mengapa Pak Lebai lambat datang? Sekarang apa pun tiada lagi. Dilihatnya bacuk itu penuh berisi air nira. dibawanya lari. orang baru lepas berangkat saja.katanya. masing-masing orang pun hendak kembalilah. lempengnya yang ditinggalkannya dibawah itu sudah digonggong oleh anjing. semuanya telah habis. Maka kata Pak Lebai. melainkan barang dimaafkan sahajalah hal saya ini. Maka ia pun pergilah kepohon kabung itu dan lempengnya itu pun disangkutkannya pada singai tempat iaa memanjat pohon itu. maka hari pun hampir petang Pak Lebai pun sampailah kekampungnya lalu teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi. kerana semuanya telah habis sekali. .

maka keduanya pun terbanglah naik keatas pohon kayu yang berhampiran disitu. dan lain-lain benda pun tiada juga hendak disumbatkannya pada lubang itu. Wah apabila dirasa oleh burung itu badanya sudah tiada terapit lagi. mengonggong bungkusan itu dengan pantasnya masuk kedalam hutan lalu hilanglah sekali tiada kelihatan pada mata Pak Lebai. Maka Pak Lebai pun tercengang-cenganglah mengintai anjing itu kesana kemari. istimewa pula hari sudah malam buta. Hatta seketika lagi terbanglah dua ekor burung punai betul-betul menuju Pak Lebai. Maka anjing itu pun masuklah kedalam lubang batang kayu bersembunyi membawa bungkusan kuih yang separuh sudah dimakannya sambil lari itu. putihlah matanya dengan putus asanya kerana segala pekara yang diusahakannya itu suatu pun tiada memberi faedah kepadanya. ia pun segeralah mengadakan lengannya dan membukakan kedua ketiaknya. Dicarinya kayu tiada. Maka sianjing sial itu pun keluarlah lari mengikut lubang yang sebelah lagi yang tiada bertutup itu. Maka ia pun mengucapkan syukurlah kepada Allah lalu ia pun kembalilah kepada lubang kayu tadi hendak mengambil kain bajunya. Sekunyung-kunyung suatu pun tiada . lalu disumbatkannya kepada lubang itu. Maka punai itu pun betullah masuk kedalam lubang ketiaknya. Setelah dilihat oleh Pak Lebai akan punai itu datang. kerana pada sangka burung itu tunggul kayu.Maka oleh tersangat pantasnya Pak Lebai mengejar anjing itu hingga terkepunglah ia. Maka Pak Lebai pun oleh tersangat berang hatinya. tiada tentu arahnya hendak lari lagi. Setelah dilihat oleh Pak Lebai punai itu terbang. seurat benang pun tiada lekat pada tubuhnya. Maka Pak Lebai pun tinggal bertelanjang bulat sahaja. oleh Pak Lebai bertelanjang bogel. lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya. seekor disebelah kiri hendak menangkap burung itu. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada tempat anjing itu menyembunyikan dirinya.

marahlah ia. Telah dilihat oleh isterinya Pak Lebai bertelanjang bogel itu.html 121 LAMPIRAN 5 122 123 124 125 126 . Punah golok bersama nira.ashtech.' Maka demikianlah ceritanya Pak Lebai Malang itu. kalau secupak. serta dengan berangnya sebab penat dan sakit kena bahan oleh kayu api Mak Lebai. rezeki sudah sebanyak itu. kena apa awak demikian ini.com. takkan segantang. Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang.my/cerita_rakyat/lebai_malang. Kesana kemari tersera-sera. seraya mengambil kayu api. Penat berkejar tidak terkira. Habis hilang baju dan kain. Pulang kerumah mendapat mara. Dapat sedekah sebungkus lempeng. semuanya telah ghaib. Maka Mak Lebai pun naiklah radangnya. Wah apatah lagi. disesahkannya kebelakang Pak Lebai seraya berkata: ‘ Lebai nasib langkahan malang .lagi. seraya katanya. lalu duduk termenung memikirkan halnya yang telah jadi. suatu pun tiada lagi. Lalu ia bersyair pula: ‘ Ayuhai nasib fikir miskin. adanya. http://www. Maka Pak Lebai pun naiklah kerumahnya.' Maka Pak Lebai pun lari masuk kedalam kelambu mencari kain. Penganan habis dibaham anjing. Maka pergi pula ia kepohon kabung mencari goloknya dan 120 bacuk niranya. seperti laku orang gila? Kemana pergi seluar dan baju awak? Maka oleh Pak Lebai diceritakannya segala hal ehwal yang telah berlaku keatas dirinya. sudah diambil oleh orang. lalu teringatlah ia akan bidalan orang tua-tua. sesal Pak Lebai pun tiadalah berguna lagi.

anaknya laki-laki dinamakannya Belalang. Maka pada suatu tahun semua orang tiada dapat padi berladang. menjadi orang-orang semuanya memanggil orang tua peladang itu Pak Belalang. boleh senang menanam padi. Maka pada suatu hari Pak Belalang berkata kepada anaknya nama Si Belalang itu. kononnya sebuah negeri nama Halban Cundung. apakah fikiran aki? Maka kata Pak Belalang. melainkan dengan makanan kutip katap sahaja. lagi pula menyuburkan pokok padi sampai kepada buahnya. membaiki batas-batas mana-mana yang patut dan rusuk. Maka adalah dipeminggiran negeri raja itu seorang peladang tiga beranak. pisang. Nama rajanya Indera Maya. Tiadalah dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak. Maka ada pula yang memagar dan berbuat berbagai-bagai ikhtiar supaya terpelihara daripada mara bahaya musuhnya seperti tikus. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang . ulat dan babi. dan ada yang menengala dengan kerbau. ada yang mencuci parit. oleh sangat kemarau. ya ni terkadang makan ubi. wahai anakku. cukup dengan hulubalang menterinya. Maka didalam hal yang demikian itu semua orang membuat pekerjaan. sampailah pula musim piama. tebu.LAMPIRAN 6 Pak Belalang Al kisah. keladi dan sebagainya. maka adalah suatu cerita. tiadalah dapat daya dan upaya lagi. Maka jawab anaknya. Maka orang bekerja bendang pun masing-masing turun kebendangnya membuat pekerjaan. ya ni tanah didalam petak bendang itu supaya menjadi lembut semuanya. antara beberapa lamanya didalam hal yang demikian itu. Hatta. melainkan Pak Belalang tiga beranak asyik dengan tidur siang malam dirumahnya dengan berdukacita yang teramat sangat akan kehidupannya yang akan boleh makan. Maka yang hal sepeladang tiga beranak itu sangatlah kesusahan hendak mencari makanan. apalah sudah untung kita demikian ini.

bapaku tahu juga sedikit-sedikit bertenung. lalulah ketempat kerbau yang teramat itu dengan seorang dirinya terhendap-hendap mengintau tuan kerbau itu. diambilnya dua ekor. Lalu pergilah orang-orang bendang itu kepada Pak Belalang. Jikalau orang itu gempar 127 kehilangan kerbaunya. tersebut perkataan orang-orang bendang itu. Maka pada ketika itu Si Belalang sedang bermain dekat-dekat meraka itu. Si Belalang pun. Jawabnya tahu juga. moh la. taruh didalam semaksemak itu. Sebermula. Maka pada ketika itu Pak Belalang pun ada dirumah . siapakah gerangan agaknya tahu bertenung ini? Kita hendak tenungkan kerbau yang hilang ini.menenggala dibendang itu barang dua ekor. marilah kita sekalian pergi kepada Pak Belalang minta ditenungkan. Maka dilihat dua ekor kerbaunya sudah hilang. Hatta. katakana aku tahu bertenung menentukan dimana-mana tempat kerbau itu. Maka sangatlah sukacita bapanya mendengarkan perkataan anaknya oleh mengikut seperti pengajarannya. habis dikabarkannya hal ehwalnya. Maka katanya. telah sudah bermesyuarat kedua beranaknya. Masing-masing pun berhentilah naik kedangaunya makan minum dan setengah tidur. Jawab kawannya. Arakian. masingmasing pun turunlah kebendangnya sambil hendak mengambil kerbau. Maka kerbau-kerbau mereka itu ditambatkan ditepi batas yang disebelah naung. sambil berkata. makan rumput dan setengah dilepaskan dengan tali-talinya berkubang. Maka kata orang bendang itu. Maka ia pun pulang kepada bapanya. Telah sampai lalu dipegangnya tali kerbau. ditambatkannya kepada pohon kayu besar kira-kira sebatu jauhnya daripada tempat itu. pada waktu matahari rembang orang-orang bendang itu kelelahanlah penat. Jenuh mencari tiada jump. Apabila telah beralih hari. lepas bermesyuarat dengan bapanya itu.

yang kita tahu. intan. hendak minta tenungkan harta yang hilang kecurian tujuh buji peti semalam. . Katanya. boleh dapat dengan segeranya. Maka kerbau dua ekor itu hampir akan mati kerana tersangat dahaga. ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja. Lalulah pergi setenganya mencari dan yang setengah balik pulang. dengan tawakal diperbuatnya serta membilangbilang jarinya dan memejam-mejamkan matanya. dengan beberapa kesenangan ia makan anak-beranak. derham dan lain-lain mata benda yang mahal-mahal harganya. siapa-siapa tahu bertenung raja memanggil kedalam. tersebutlah Raja Indera Maya didalam negeri itu. sangatlah sukacita hatinya. Maka kata Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk.sedang memegang gobek. ditambatkan orang dipohon kayu besar. Maka dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan didalam negeri itu. jenuh mencarinya. Pada suatu malam kecurianlah baginda tujuh biji peti yang berisi emas. ayuhi anakku. Katanya. Maka sangatlah kesukaan hati Pak Belalang menerima hadiah mereka itu. Kemudian antara beberapa lamanya mereka itu pun sampailah ketempat yang ditambatkan oleh Si Belalang itu. dibawa pulang kerumahnya akan Pak Belalang tahu tenung. Maka singgahlah mereka itu dirumah Pak Belalang. kerbau itu dua yang hilang ada 128 disebelah matahari mati. apakah hajat anakku sekalian ini? Jawab orang-orang itu. Maka didengar oleh bendang yang hilang kerbau itu. kita ini mendapatkan Pak Belalang minta tenungkan kerbau kita hilang. gambir. ikan dan lain-lainnya adalah berharga kadar lima puluh derham. titahnya. Kelakian. Lalu ditegurnya akan mereka itu seraya katanya. Pada petuanya jikalau lambat dituruti nescayalah ia mati. Demi orang-orang itu mendengarkan perkataan Pak Belalang. tembakau. lalu diambilnya. orang yang pandai bertenung. padi. serta membawa beberapa banyak hadiah daripada beras.

Lalu mereka bertanya. tahu juga sedikit. tahukah engkau bertenung? Maka sembah Pak Belalang. minyak dan tepung. maka dibelinya beras. nescaya beta bunuh kerana membuat bohong mengatakan ada empat biji peti tib ilmu nujum. Maka Pak Belalang pun bermohon balik. Daulat Tuanku titah patik junjung. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. dikurniakan oleh baginda seratus derham akan belanjanya. kerana baginda kecurian tujuh biji peti semalam. disuruhnya bertenung hartanya hilanh tujuh biji peti semalam konon. Seketika nanti hari . diberikan kepada isterinya. Jika tiada dapat engkau tenungkan harta itu. beta minta tenungkan harta beta yang hilang itu. iakah sungguhh tahu bertenung? Maka jawabnya. Maka sembah Pak Belalang. Maka kata tukang canang. ayuhai Pak Belalang. Maka pergilah tukang canang itu. jikalau baginda beta beri tempoh didalam tujuh hari ini. berkat dengan tinggi daulat. dimana Pak Belalang dapat barang banyak-banyak ini? Curikah? Jawabnya. ikan.Maka kata tukang canang itu. Maka ia pun pergilah mengadap baginda bersamasama dengan tukang canang. tiada aku curi. Maka tanya isterinya. Aku teragak hendak makan roti rasanya. Tuanku. Maka diambil oleh perempuannya barang-barang itu diperbuat roti. raja memberi kepada aku. marilah mengadap baginda. hai Pak Belalang. dibawa balik kerumahnya. apabila sampai kepekan. Hatta. itulah rumahnya. Maka tepung ini perbuatlah roti. Insyaallah ta`ala. Maka titah baginda. Apabila sampai kedalam lalu ditegur oleh baginda seraya bertitah. Maka jawab Pak Belalang. Didapati Pak Belalang ada hadir dirumahnya. baiklah. bolehlah patik tenungkan. dimanakah rumahnya? Jawab orang bendang itu. tahu juga sedikit kerana patik ditinggalkan hamba tua 129 dahulu empat peti kitab tiba dirumah patik dari hal kisah pencuri barang-barang yang hilang.

Maka dibuka oleh Pak Belalang pintunya lalu naiklah pencuri ketujuh-tujuh orang itu seraya duduk berjabat tangan dengan Pak Belalang. Maka oleh Pak Belalang dibilangnya dari tengah rumah itu. Lepas makan nasi tiga beranak itu. bersetuju dengan pencuri itu telah ada disitu ketujuhtujuhnya. Maka kata Pak Belalang. Jangan kamu . kami datang ini minta nyawa kepada Pak Belalang.pun malam. baiklah mari kita pergi kabarkan supaya lepas nyawa kita mati dibunuh raja itu. Hai kawan-kawan sekalian. Jawab yang berenam itu lagi. katanya. Kemudian chur bunyinya sekeping roti lagi. maka pencuri itu pun sudah tiga orang disitu. ada pun kita ni sudah diketahui oleh orang tua Pak Belalang akan kita ada disini. satu membilang roti itu. maka berbunyilah roti itu kena minyak didalam kuali. 130 Maka kata kepala pencuri itu. dari mana datang dan apakah hajat? Maka jawab pencuri. tatkala ia membilang roti itu maka kepala pencuri yang mengambil harta baginda itu ada orang terdiri dihalam Pak Belalang. Pak Belalang pun berbaring ditengah rumahnya oleh sebab letih berjalan tadi. Maka isterinya pun masaklah roti itu didapurnya. berkat ia bertawakal membuat pembohong itu. barulah ia keluar dari hutan. Kemudian tiga. direndangnya sebiji-biji. Kemudian tujuh keping roti dibilang oleh Pak Belalang. Maka pencuri itu pun sudah dua berdiri dihalamannya. dibilangnya. Maka pencuri ketujuh itu pun pergilah mengetuk pintu Pak Belalang. kita hendak berjumpa dengan Pak Belalang. Maka dengan takdir Allah. Pada fikiranku. tentulah ia tahu kita tujuh orang ini yang mengambil harta raja itu dan sekarang baiklah kita pergi berjumpa dengan dia berkabarkan kesalahan kita yang mengambil harta raja itu. Maka kata Pak Belalang siapa itu? Jawabnya. chur bunyinya. dua. kerana jalannya pergi datang itu dekat dengan rumah Pak Belalang.

Kami sekalian tanamkan didalam tanah tiada apa-apa rusak. apa kabar. matilah kami sekalian di bunuh oleh raja itu. Hatta.sekalian dibunuh. kami di tanah lagi belum nampak sudah Pak Belalang bilang. dibawahnya kesebelah selatan. bolehlah Pak Belalang ambil harta raja itu balik. telah siang hari. tetapi jangan membuat bohong. adalah kami sekalian tanamkan disebelah selatan didalam hutan. Tuanku. Tentu aku suruh bunuh kepada raja. Pak Belalang sudah tahu. Lepas makan mereka itu pun turunlah berjalan. Maka kata Pak Belalang. kerana kamilah semua yang mengambil peti raja negeri ini. didalamnya ada tersebut bahawasanya ada pun hartanya yang hilang tujuh orang. Benar atau tidak bilangan aku itu? Maka jawab pencuri itu dengan ketakutan. Dimanakah harta raja itu sekarang? Jawab pencuri itu. jikalau sungguh anakku sekalian berkata benar. lebih kurang ada sebatu dari sini. Masa anakku di tanah tadi aku bilang di rumah ini satu hingga ketujuh. Maka bersumpahlah pencuri itu mengatakan tidak bohong sekali-kali. benar. dengan sesungguhnya aku tahu. . Kemudian roti yang dimasak oleh isteri Pak Belalang itu pun dijamukannyalah kepada pencuri-pencuri 131 itu. Maka kata Pak Belalang. Sebermula telah didengar oleh Pak Belalang akan perkataan pencuri ketujuh itu sangatlah sukacitanya sambil berdaham. Pak belalang? Adakah dapat ditenungkan di dalam tib darihal itu? Maka sembah Pak Belalang. yang hilang tujuh biji itu. Itulah sebabnya kami sekalian takut akan Pak Belalang berkabar kepada raja. Katanya. Patik peroleh satu buku. Pak Belalang pun pergilah mengadap Raja Indera Maya seraya baginda bertitah. dengan berkat tinggi daulat dapatlah dalam tib-tib patik itu. baiklah. kerana Pak Belalang di rumah. tidaklah dibunuh oleh raja. Oleh sebab jikalau tiada kita berkabarkan benar pun. insyaallah ta`ala.

lalu kenalah kepada peti itu. kerana ayapan yang kurniai oleh dulu Tuanku dahulu itu pun cukup patik ayapi anak beranak. patik mohonkan ampunlah dikurniakan 132 harta itu. bawalah pulang kerumah. intan. Maka sekalian rakyat. Maka tersebutlah kisah menteri dengan hulubalang. menteri hulubalang pun mengatakan Ahlunnujum sekaliannya. maka masing-masing menyembah lalu berjala. ratna . Maka diambil oleh menteri anak-anak kayu suruh tikam kedalam tanah. Titahnya pula. ditujunya kesebelah selatan. tetapi tiada rosak barang-barang itu lagi. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. ada pun Pak Belalang ini telah beta gelar Ahlunnujum pada hari ini. berikan kepada anak isteri engkau. Hai ahlunnujum. dipikul oleh rakyat sekalian. Maka titah baginda menyuruh juga hantarkan sebiji peti yang berisi emas. Baginda bertitah itu dengan teramat sukacitanya. berjumpa dengan suatu lubang bekas ditimbus orang.sudah ditanamkannya didalam tanah. dibawa balik mengadap baginda. seraya memandang kepada muka Pak Belalang. Maka sembah Ahlunnujum Belalang. beta anugerahi sebiji peti ini akan dikau. Selang beberapa lamanya sampailah kedalam hutan besar. betullah sungguh Pak Belalang ini. Maka titah baginda. Setelah menitahkan dua orang menteri dengan seratus hulubalang dan lima ratus rakyat mencari peti baginda itu dengan segeranya. Maka baginda pun tinggallah dengan Pak Belalang di balairong seri dihadapi oleh bentara biduanda sida-sida sekalian. besar untungnya dan kebaktiannya kepada aku. Maka baginda pun turunlah dari atas singgahsana sambil berkata. rakyat pergi mencari harta itu. dan barangsiapa memanggil Pak Belalang. beta guntingkan lidahnya. serta diangkat naik. Dengan takdir Allah subhanahu wata`ala betullah sampai mereka kepada tempat peti yang ditanamkan oleh pencuri itu.

mutu manikam. Itulah sebab Tuanku memanggil. Hai Ahlun nujum . Serta baginda memandang. boleh beta kenalkan jantan betinanya. negeri Tuanku ini patik pohonkan supaya menjadi milik patik. harapkan diampun beribu-ribu ampun. masuklah pula tiga buah kapal membawa anak itik baru jadi. Maka sahut baginda. Maka juragan itu pun naiklah kebalai pengahadapan masuk mengadap dibawa oleh bahtera baginda. Tatkala itu Ahlun nujum Belalang ada dirumahnya sedang merojak sireh hendak dimakannya. meminta kenalkan jantan dan betinanya patik persembahkan kebawah duli Tuanku kapal patik tiga buah itu dengan isinya. sida-sida. Maka sahut Ahlun nujum Belalang. Maka biduanda pun naik. patik ini datang dari sebuah negeri kesebuah negeri membawa anak itik baru menetas. Maka biduanda pergi kepada Ahlun nujum Belalang. patik turun kain sehelai sepinggang sahaja. titah memanggil bersama-sama sahaya mengadap dengan segeranya. Maka ahlunnujum pun bermohon kembali pulang kerumahnya dengan sukacita sekalian anak isterinya. . Maka juragan itu pun bermohon balik kekapalnya. Maka kapal itu pun sampailah kepelabuhan. antara selang tiga bulan. kerumah ahlunnujum Belalang itu. Tetapi jika Tuanku terkenal anak itik itu jantan betinanya. Maka ada pun tatkala itu baginda sedang dihadapi oleh menteri. biduanda sekaliannya. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka baginda pun menitaahkan seorang biduanda panggil ahlunnujum belalang. baiklah encik Juragan. Katanya. hulubalang. Sembahnya. juragan pun bertelut kepada baginda. Jawab biduanda ada kapal masuk membawa anak itik baru menetas. beta minta tempoh tiga hari dahulu. Hatta. Juragannya naik kedarat mengadap Raja Indera Maya. meminta kenalkan jantan betinanya. Kepada hari yang ketiga itu pagi-pagi bolehlah datang bawakan anak-anak itik itu. minta kenalkan jantan betinanya.

Maka Pak Belalang pun bermohon balik pulang kerumahnya dengan dukacita yang teramat sangat kerana takut kalau kedapatan budi pembohongnya itu. Hatta. ya Maulai. dua tiga empat peti penuh berisi dengan pasal anak itik itu sahaja. Maka Pak Belalang pun datanglah hampir dengan baginda seraya meyembah. hendak bermesyuarat. Juragannya meminta kenalkan jantan betinanya. Maka dengan berkat tinggi daulat Tuanku adalah pula buku tib itu tinggal di rumah patik. maka baginda pun bertitah. ya Saidi. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka titah baginda. Maka titah baginda. Maka sangatlah dukacita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. ya Rabbi. negeri ini pulanglah kepadanya. Jika tidak kenal. Kepada Tuhanku juga hamba menyerahkan diri. kepada beta. baiklah. Setelah sampai kepada malam ketiganya. Demi terpandang kepada Ahlun nujum. maka dengan takdir Allah subhanahuwata`ala dibukakan hatinya . apalah hal beta ini ahlun nujum? Ada pula masuk tiga buah kapal membawa anak itik baru menetas dari telur. barang dimakbulkan kiranya seperti maksud dan hajat hamba ini akan mengetahui jantan betina anak itik itu dengan mudahnya. Dan harapkan ampun patik bertempuh tiga hari mencari dalam tib itu. ia pun termenung seketika serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan sarwa sekalian alam harapkan makbul sebarang maksudnya membuat perkataannya yang pembohong itu semuanya. perjanjian dengan baginda itu pun sampailah dua hari sudah. Maka keluh kesahlah ia tiada lalu makan dan minum dan tidur. Maka sekarang apakah halnya beta hendak mengenalnya itu? Setelah Ahlun nujum Belalang mendengarkan titah baginda. melainkan di dalam hatinya berkata. titah Tuanku terjunjunglah diatas otak batu kepala patik.Baiklah. lalu ia mengambil tongkat berjalan bersama-sama dengan biduanda mengadap 133 baginda kebalairong seri. marilah kesini dekat dengan beta ini. ya Allah.

Maka jawab juragan itu. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air. Maka dengan takdir 134 Allah subhanahu wata`ala melakukan kudrat diatas hambanya. jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu. Jikalau tiada lalu raja itu mengenalnya negeri ini kita miliki. Lalu tidur kedua laki isteri menantikan siang. pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. Di mana pula ada orang tengah malam datang hampir kemari? Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. buah hati kekanda. takut didengar oleh orang. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang tiga buah berlabuh itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang dikapal itu. Shahadan maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengar. Kita sekalian turun kain sehelai sepinggang sahaja. Janganlah dicakapkan kepada orang. Jikalau sungguh kasih kepada saya tolonglah kabarkan supaya saya tahu. Katanya ayuhi Encik Juragan. .fikiran yang baik. ayuhai adinda. berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini minta kenalkan jantan betinanya belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Tetapi oleh kasih kekanda. Setelah didengar oleh isterinya. ia pun diam. dan jikalau lalu pula raja itu mengenalnya. katanya. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. katakanlah supaya adinda dengar. kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. kerana esok hari hendak kekanda bawa mengadap raja negeri ini minta kenalkan jantan betinanya. tiadalah dapat kekanda hendak mengabarkan hal itu. kabarkan. Maka jawab isterinya. hendaklah dibubuh air didalam terenang.

Maka baginda pun hadir diatas singgasana tahta kerajaan 135 dihadapi oleh sekalian menteri. Maka Ahlun nujum pun bersiapsiapkan sirehnya lalu mengadap baginda. Sebermula.Sangatlah suka hatinya serasa mati hidup kembali. Maka emak Belalang pun bangun memebuka pintu. Setelah itu. marilah kemari. Maka jawab isterinya. Setelah sampai lalu memanggil perempuannya emak Belalang. Apakah hal ahlun nujum hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya? Maka sembah Pak Belalang. Juragan dan sekalian orang telah berhimpun dibalai semuanya. hina dina hendak melihat temasya itu. baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil ahlun nujum Belalang dengan segeranya. Maka kata Pak Belalang. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja. ia pun tidur dengan kesukaannya. sudah ada nasi. Maka Ahlun nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. sida-sida bentara. bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik itu . jenuh patikmencari di dalam tin patik. maka juragan pun bersiaplah lalu naik kedarat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa anak itik itu. Maka titah baginda. sambil berkayuh perlahan-lahan balik pulang kerumahnya. maka tersebutlah perkataan juragan kapal. rakyat bala. ada di dalam dua baris tertulis di tulis disitu mengatakan demikian. apa digaduhkan masak nasi ransom? Belanja kita raja memberi. Maka titah baginda. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan kerumah Ahlun nujum Belalang. Hatta. Telah hari siang pagi-pagi hari. Maka Pak Belalang pun bersalin kainnya lalu duduk serta memakan nasi. hulubalang. Maka sampailah kebalairung seri. Maka katanya titah Tuanku memanggil Ahlun nujum. Seketika lagi hari pun sianglah lalu ia bangun duduk sambil merojak sirehnya. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Pergilah masak segera. ada \kah nasi emak Belalang? Aku lapar ini. Makanlah.

yang lambat menyelam itu jantan. . dengan kerelaan hati beta memberi sebuah kapal itu kepada saudara dengan isi-isinya. dengan sebolah-bolehnya patik mohon ampunlah dikurniai itu. Maka apabila dilepaskannya seekor dalam terenan. sembah patik harapkan diampun. Maka titahnya. inilah air. Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan itik itu. dimana hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar itu? Maka titah baginda. lambat pula menyelan itu. Manamana yang dahulu menyelam. apakah kabar Juragan? Betulkah seperti kata ahlun nujum ini. Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. hendaklah dengan air. Tuanku.jantan betinanya. Sebermula. Sembah Pak Belalang. tersebutlah kisah baginda itu pula memberi titah kepada Pak Belalang. tuanku. maka anak itik pun menyelam. kemudian lepaskan seekor. Maka sembah Pak Belalang. Titahnya ayuhai saudara beta. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Titah baginda. sebenar sangat seperti titah itu. ahlun nujum. jikalau begitu. Maka perdana menteri pun menyembah dan juragan kapal pun turun bersama-sama dengan menterinya seraya menyembah baginda. Kapal itu pun diserahkan kepada bendahara dengan isi-isinya. Maka sembah Pak Belalang. beta tiada tahu. lambat menyelam. itulah betina. Kemudian dilepaskan pula seekor lagi. itulah yang betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. Maka titah baginda. Titah baginda. silakanlah Tuanku melepaskannya. baiklah perdana menteri 136 beri juragan ini tiga buah perahu dan bekalnya sampai ia balik kenegerinya. Maka sembah Pak Belalang. Sembah Pak Belalang. lepaskanlah. Titahnya. ahlun nujum yang bijaksana. Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. Maka di bawa oleh dayang-dayang di persembahkan kepada baginda.

ampun tuanku beribu-ribu ampun. masuklah pula tujuh buah kapal membawa kayu yang teramat licin dan bulat.kerana mana-mana harta yang duli Tuanku kurniakan dahulu sekarang telah sudah dihabiskan oleh didik itu bersuka ria. ampun tuanku bermain muda sahaja kerjanya. dipersembahkan kepada baginda. Patik minta kenalkan kayu tentukan ujung dan pangkalnya patik persembahkan ketujuh buah kapal patik ini. Baginda pun tertawa gelak-gelak. tiada pula menjadi kesalahan. Tetapi kawinkan dia mana-mana yang diperkenankan dan kapal ini pemberian betalah kepadanya Si Belalang itu. telah selesai kisah anak itik itu. daulat Tuanku. Maka kapal itu pun disuruh hantarkan kepelabuhan Pak Belalang. Katanya. lalu titah baginda. Sebermula. panjangnya kira-kira sehasta. apalah ikhtiar diri sekarang? Ada seorang nakhoda . titah tuanku memanggil kebalai. nakhodanya itu pun naiklah mengadap baginda bermaklumkan halnya serta membawa kayu itu. Adalah patik datang ini mengadap tuanku membawa suatu kayu bulat licin semuanya. patik turun sehelai sepinggang sahaja. setelah baginda melihat Pak Belalang datang itu. Maka sembah Pak Belalang. budakbudak sahajanya gemar main muda itu. Setelah sudah. apa pasal memanggil aku? Lalu ia pun turun dengan segera mengadap baginda bersamasama dengan biduanda kebalai. titahnya. dengan takdir Allah subhanahu wa`tala. Demi didengar oleh baginda sembah nahkoda itu. Hatta. ayuhai ahlun nujum. adanya. sembah patik harap diampun jua kiranya. Jawab Pak Belalang. baiklah beta minta tempoh tujuh hari kepada nakhoda. tiada mengapa. Maka biduanda pun menyembah serta bermohon pergi mendapatkan ahlun 137 nujum Belalang itu. Maka baginda pun bertitah menyuruh panggil Pak Belalang. maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah balik kekapalnya. baginda pun memberi titah kepadanya. Katanya.

penuh sesak hendak melihat temasya itu. bentara. Jika tiada terkenal. kerana ada tujuh peti tib patik dirumah pasal mengenal kayukayu. Beta minta tempoh tujuh hari. baiklah boleh ahlun nujum lihat didalam buku-buku itu. kalau didengar . Maka sahut nahkoda kepada anak-anak 138 perahunya itu. sembah patik harap diampun. Maka pada ketika hulubalang. maka negeri ini pulang kepadanya. Hatta. Maka kata sekalian anakanak perahunya itu. Hatta dengan takdir Allah subanahu wata`ala sampailah ia kekapal nahkoda yang jauh ditengah lautan sekali. kapal yang tujuh buah itu diberikannya kepada beta. Ia meminta kenalkan ujung pangkal kayu itu. Maka hal Pak Belalang pada malam yang ketujuh itu turunlah ia kesampan berkayuh kekapal nahkoda itu daripada sebuah kapal kepada sebuah kapal. Arakian. ayuhai Tuan nahkoda. bolehlah juga patik kenalka. Kepada masa itu nahkoda pun ada duduk sedang bermesyuaratkan darihal hendak membawa kayu itu esok harinya mengadap baginda. Titah baginda. Jikalau lalu terkenal oleh beta ujung dan pangkalnya. sida-sida. berkat tinggi daulat tuanku. kerana ia ada membawa kayu bulat licin. dalam pada itu sampailah perjanjian itu tujuh hari kepada malam.membawa kapal tujuh buah datang kepada beta. telah Pak Belalang mendengar titah baginda. ada pun dari hal mengenal kayu. hamba sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenali ujung pangkal kayu itu. Dan dua peti buku-buku pasal itu sahaja. Maka Pak Belalang pun bermohonlah kembalilah kerumahnya. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Maka daripada pagi-pagi hari nakhoda kapal pun bersiaplah dengan anak perahunya hendak naik kebalairung seri membawa kayu itu. janganlah kau sekalian cakapkan kepada orang rahsia ini. maka lalu ia mengangkat tangan mendatangkan sembah.

Maka ditegur oleh baginda sambil bertitah. telah hari siang. Hatta. tuanku lepaskan kayu itu. dibubuh didalam batil emas. marilah dekat dengan beta disini. Titah baginda. Apa kabar dalam tib ahlun nujum itu? Maka sembah Pak Belalang. ada pun hendak mengenal ujung kayu itu dipegang sama tengahnya. pagi-pagi hari berhimpunlah sekaliannya. Ahlun nujum sendiri lepaskan. dimana datang orang tengah malam ini? Maka kata nahkoda sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenal ujung pangkal kayu itu. Telah sudah nahkoda berkabarkan rahsia itu kepada anak-anak perahunya. Maka tenggelam sebelah dahulu. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. disitulah pangkalnya. ada pun didalam tib patik darihal hendak mengenal ujung pangkal kayu itu hendaklah dengan air. dibawa kehadapan baginda. Maka sembah Pak Belalang. Ia pun balik kerumahnya. yang tenggelam itu pangkalnya dan ujungnya itu kemudian tenggelam kerana ringan dan pangkalnya itu berat. Maka titah baginda menyuruh ambil air kepada dayang-dayang pun mengambil air. Maka baginda pun bertitah suruh duduk seraya memandang kepintu balai penghadapan itu menantikan ahlun nujum Belalang. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. beta tiada tahu. Maka titah baginda. diletakkan diatas air. Kemudian mana-mana dahulu yang tenggelam. tuanku.oleh orang rosaklah kita. Maka kata sekalian anak-anak perahu itu. Maka Pak Belalang pun menyembah baginda seraya mengambil kayu itu. Maka nahkoda kapal itu pun naiklah mengadap baginda membawa kayu itu. . ya tuan nahkoda. semuanya didengar oleh Pak Belalang perkataan itu. dilepaskannya didalam air itu. lalu naik keatas balai penghadapan seraya menyembah baginda. Maka ditimbangnya betul sama-sama tengah kayu. Apa yang dahulu temggelam itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang.

Jikalau ada kepandaian arif bijaksana sekali pun jika tiada rajin usaha tiada berguna juga. dengan sebenarnya juga encik nahkoda menyembah kebawah duli yanga maha mulia itu. selang antara berapa lamanya. 139 sebenarnyalah seperti kata ahlun nujum Tuanku itu.Maka baginda pun memandang kepada nahkoda kapal itu seraya bertitah. Maka titah baginda menyuruh biduanda berikan ampun kurnia kepada nahkoda itu tujuh buah perahu serta belanja makanannya. kerana ada cakapnya itu berusaha. Tatkala itu baginda sedang semayam diatas takhta kerajaan dibalairung seri. Maka nahkoda itu pun turun dari kapal sehelai sepinggang sahaja. tuanku kerana patik dengar ahlun nujum tuanku ini arif bijaksana sangat. apa kabar nahkoda adakah betul seperti kata ahlun nujum beta dan tiada? Maka sembah nahkoda itu. barang disampaikan kiranya mengadap kebawah tahta paduka . tiada dikeluarkannya. Hatta. Apa hendak patik salahkan lagi? Sudah nasib patik. Perdana Menteri itu pun naik lalu menyembah baginda dan mempersembahkan surat itu. masuk pula sebuah kapal perdana menteri Askalan Rum mengadap baginda membawa surat rajanya kepada baginda. Demikianlah bunyinya: Sembah sujud serta ta`zim serta takrim daripada anakanda Raja Baharum Indera Sakti dinegeri Askalan Rum. Maka sahut ahlun nujum. Inilah sebab patik mencuba kepandaiannya itu. Maka nahkoda itu pun bermohon kepada baginda naik keperahunya langsung pulang kenegerinya. Maka disambut oleh bentera dan dibaca dihadapan baginda. Maka terasalah dihati nahkoda itu teringatkan tatkala anak-anak perahunya itu bertanyakan ujung pangkal kayu dahulu agaknya barangkali Pak Belalang itu mengendapmendengarkan kisah itu. Maka kapal tujuh buah serta dengan isinya itu pulang kepada baginda semuanya. Tetapi itu fikiran didalam hatinya sahaja.

Maka baginda pun 140 bertitah. ada pun sebab beta memanggil ini kerana ada sebuah kapal masuk kemari mengadap membawa surat darihal putera baginda negeri Askalan Rum hilang isteriny. ia sedang tidur bersama-sama dicuri oleh seorang jin. Lalu ia menyembahkan kepada baginda bersama-sama turun kekapal Perdana Menteri itu langsung belayar kenegeri Askalan Rum. sampailah kejambatan larangan. sedang tidur dicuri oleh jin. Belanja-belanja ada beta beri. titah patik junjunglah. Maka titah baginda. Selang antara beberapa lamanya. dari hal itu barangkali ada didalam tib-tib patik tangkal jin itu supaya ia takut.ayahanda duli yang maha mulia. Maka titah baginda. Ihwal anakanda maklumkan jikalau ada mudahmudahan rahim kasihan belas ayahanda. Patik pohon ampun pulang keteratak patik dahulu. Maka biduanda pun pergilah. Maka sembah Ahlun nujum Belalang. insya Allah ta`ala. baiklah tuanku. hai ahlun nujum. berkat dengan tinggi daulat duli yang maha mulia. Maka haraplah dipohonkan bersama-sama pacal Perdana Menteri itu. Maka disambut oleh baginda itu menteri serta dengan Ahlun nujum Belalang. minta lihatkan anakanda kehilangan isteri anakanda baru kawin tujuh hari. baiklah boleh pergi sekarang bersama-sama Perdana menteri baginda ini. tolonglah . usahlah balik dahulu. ahlun nujum Belalang pun sampailah bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda. Ada seketika lamanya. Adakah dapat ahlun nujum mengembalikan balik daripada jin itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. Titahnya . Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Telah didengar bunyi surat itu. Maka datanglah putera baginda itu mendapatkan Pak Belalang dengan tangisnya. baginda pun menyuruh panggil ahlun nujum Belalang. ayuhai bapa hamba. Maka sembahnya. anakanda pohonkan Ahlun nujum ayahanda. Daulat tuanku.

Maka antara beberapa lamanya sampailah Pak Belalang kepada sepohon kayu beringin ditengah padang . hulubalangnya sekalian yang tiada tepermanai banyaknya. Ia pun berbaring dibawah kayu beringin itu lalu tertidur. lembu. Hatta. pertetapkan juga hati tuanku. hulubalangnya pun mengakulah seperti sembah ahlun nujum itu. waktu dinihari. Pak Belalang pun berdatang sembah kepada putera baginda itu. Telah malamlah.hamba minta carikan isteri hamba yang telah dicuri oleh jin itu dengan segeranya. 141 Maka putera baginda serta dengan dengan sekalian menteri. disembelih kerbau. perdana menteri pun menyuruhkan sekalian rakyat isi negeri semua kehutan rimba belantara itu dengan terlalu amat kesusahannya. Maka baginda pun berangkat dari kapal naik keistana membawa Ahlun nujum Belalang. janggutnya putih hingga kepusatnya. seraya berkata dengan suara yang . jangan dekat. Tuanku pun bersama-sama berangkat. terlalu amat rendang pokoknya. dengan takdir Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Maka sembah Pak Belalang. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekalian isi negeri. apabila gari pun sudah cerah Pak Belalang pun berjalanlah bersama-sama dengan putera baginda itu diiringkan oleh menteri. lepas itu. tuanku sekalian rakyat pun berhenti jauh-jauh daripada patik. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekaliannya mengikut patik. nanti pada waktu dinihari tuanku titahkan sekalian isi negeri. Sembahnya. dan matanya pun mengantuk seperti diperekat rasanya. ayam dan itik. diperjamu makan dan minum tujuh hari tujuh malam. Hatta. Hatta. Insya Allah ta`ala patik pergi mencari paduka adinda itu. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Apabila patik berhenti. kepada ketika itu datanglah seorang tua. Lalu berhentilah akan lelahnya teramat sangat. ampun tuanku beribu-ribu ampun.

Segeralah pergi ketempat itu. Maka sabda Kutubul`alam.dahsyat. inilah isim Allah ta`ala ya`ni tangkal yang ditakuti oleh jin. semata-mata membuat kerana Allah memelihara raja sendiri daripada percubaan Tuhan sarwa sekalian alam keatas hambanya. Maka diajarkannya suatu isim kepada Pak Belalang. tetapi bohong engkau itu diperkenankan Allah ta`ala tiada menganiayai orang sekalikali. Hatta. Sabdanya. dengan sebenarnya engkau berbuat bohong semata-mata. Ada pun darihal engkau hendak mengambil tuan puteri itu. hamba tuan dititahkan oleh putera baginda ini meminta carikan isterinya dicuri oleh jin konon. tiada perkataan yang sebenarnya? Maka Pak Belalang pun terkejut mendengarkan sabda orang tua itu. kerana dengan hal mencari napakah hamba. bagaimanakah hal engkau hendak mencarinya itu? Maka sembah Pak Belalang. seraya menyembah. hai Pak Belalang apakah pekerjaan engkau demikian ini sentiasa berbuat bohong sahaja. hulubalang. hamba tuan sungguhlah berbohong sahaja. Maka sekarang ini apalah pekerjaan engkau? Hendak kemana? Maka sembah Pak Belalang didalam tidurnya. 142 beta ajarkan. Maka sabda orang tua itu. rakyat . Maka putera baginda dengan menteri. telah sudah berkatakata Pak Belalang pun jaga daripada tidurnya. katanya. Apakah nama tuan hamba? Maka disahut oleh orang tua itu. ada pun sekarang jin itu sedang tidur memangku Tuan Puteri itu didalam suatu gua batu ditepi gunung. Kemudian engkau ambilah tuan puteri itu. Bacalah kepada jin itu supaya ia lari. betalah yang bernama nabi Allah Khidir. entahlah tuan tiada hamba tahu. Maka dengan tiada lengah lagi lalu berjalan menuju kegunung itu. Maka sabda orang tua itu. Dapatlah olehnya. Kutubu`l alam menjaga hutan dan daratan dengan titah Tuhan beta. Inilah hamba kerjakan.

pun bersama-samalah mengikuti jauh-jauh dari belakang. Dalam hal yang demikian sampailah kepada suatu gua batu. Betullah dilihatnya jin itu sedang memangku Tuan Puteri itu sedang tidur juga kedua-duanya. Maka balutlah mata Tuan Puetri itu bekas menangis. Tersangatlah belas kasihan Pak Belalang melihatnya. Maka segeralah ia membacakan isim Allah ta`alaseperti pengajaran Kutubul alam itu. Dengan berkat isim doa itu, dihembuskan oleh Ahlun nujum dikepalanya, maka jin itu pun terbanglah lari, tinggallah Tuan Puteri itu. Maka segeralah diambil oleh Pak Belalang dengan besar suaranya meminta tolong. Katanya, tolong Yuanku, segera ini adinda. Maka apabila didengar oleh putera baginda dengan menteri, hulubalangnya maka sekalian rakyat pun berhimpum mengiringkan puteri itu, diletakkan diatas geta yang keemasan, dihadapi oleh dayang-dayang, bentar, sida-sida sekalian bertunggu menjaga Tuan Puteri itu lagi pengsan tiada sedarkan dirinya. Maka diambil oelh Pak Belalang air, dibacanya isim tadi, disiramkan pada seluruh tubuhnya. Maka Tuan Puteri pun sehatlah sedikit lalu bangun duduk santap nasi. Maka putera baginda itu pun teramatlah sukacita melihat isterinya sudah didapati, lalu duduk disitu serta memuji-muji ahlun nujum itu, lalu menitahkan menteri hulubalang rakyat hina dina sekalian bersiap hendak kenduri melepaskan nazarnya, menyembelih kerbau, lembu, ayam dan itik makan minum tujuh hari tujuh malam.memberi sedekah kepada fakir miskin dengan beberapa pula hadiah kelelahan ahlun nujum Belalang itu, dikurniakan oleh baginda daripada harta emas, perak, kain baju dan hamba, dan kapal sebuah, cukup dengan isinya kapal itu. 143 Maka ahlun nujum Belalang pun mengajar putera baginda itu akan isim yang diajarkan oleh Kutubul alam itu, di perbuat tangkal Tuan Puteri itu, supaya jangan dicuri oleh jin itu balik. Maka kepada ketika yang baik, Pak Belalang pun bermohon hendak balik

kenegerinya dihantar oleh putera baginda itu kedua laki isteri hingga kekapal serta dipasangkan meriam alamat tanda kebesaran diatas ahlun nujum itu. Setelah sampai kapal. Putera baginda itu pun berpeluk bercium denga ahlun nujum Belalang, bertangistangisan. Lalu berangkat kembali keistananya. Maka ahlun nujum Belalang pun belayarlah pulang kenegerinya. 144 LAMPIRAN 7 Jadual 4.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 Jadual 4.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 Jadual 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 121) Baris No. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk, ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en, holte jener ein Blatt Papier, kritzelte allerlei

Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 Jadual 4.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 122 ) Baris No. Ruj. …direndangnya sebijibiji , maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali, chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Tschur machten der ersten Kuchen… 22-23 PB 02 145 Jadual 4.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Jadual 4.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115 ) Baris No. Ruj. …hingga beralih

8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. Ruj.matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 Jadual 4.9: Analisis 9 Teks Sumber . …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 08 LM 05 LM 06 Jadual 4. …secupak daging.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 146 Jadual 4. m/s 115) Baris No. m/s 115) Baris No.

Ruj. m/s 115) Baris No.. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.LM 10 147 Jadual 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 Jadual 4. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.(Lampiran 4. m/s 115) Baris No. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 .12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4.LM 09 Jadual 4. m/s115) Baris No. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 115) . … putihlah matanya … 24 .

m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj. …beras. Penganan habis dibaham anjing. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek.. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor.… 22-23 .. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Jadual 4. m/s 122) Baris No. Dapat sedekah sebungkus lempeng . Ruj.LM 11 Jadual 4.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe. Habis hilang baju dan kain.. Ayuhai nasib fikir miskin.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6. Maka kata Pak Belalang. ihnen heimlich die Büffel. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. padi. 17-24 . m/s 121 ) Baris No. Ruj.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6.Baris No. ..

. …Insyaallah ta’ala. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 6. Ruj.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 .PB 06 Jadual 4. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 Jadual 4.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. Ruj. m/s 121) Baris No. Ruj. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … .17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No.tembakau. gambir. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Tabak und Fischen im Wert… PB 04 PB 05 148 Jadual 4. m/s 116) Baris No. ikan… 23 09 … mit Reis.

das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 149 Jadual 4. Ruj.deren Saft er abzapfte.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Jadual 4. m/s 116) Baris No. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 4. m/s 116) . m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Jadual 4. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer Kabong-Palme. m/s 116) Baris No.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu.

… Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. m/s 117) . Ruj.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan… 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. m/s 122 ) Baris No. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. m/s 122 ) Baris No. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Jadual 4. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj.Baris No. die… 11-12 B 07 Jadual 4.. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 150 Jadual 4. Ruj.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6.

25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Jadual 4. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Jadual 4. m/s 115) Baris No.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 116) Baris No. Jacke und Kopftuch… . Ruj. m/s 115) Baris No. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. kepercayaan. PB 01. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. LM 09. LM 04 . Kluckhohn pernah mengumpul sehingga160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana.Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan.Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Perlakuan ini . Kroeber dan C. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. LM 15. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. LM 13. LM 02. LM 10. LM 08. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. LM 16 PB 07. LM 06. seperti norma. LM 18. adat resam.L. nilai. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. peraturan. LM 14. LM 11 PB 03. PB 04. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12.Dalam bahasa Melayu ³budaya´ itu berasal daripada perkataan ³budi´. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. A. LM 19 Salah terjemahan Pengertian Budaya Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai Kesenian. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian³daya´ dan ³budi´ yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjana-sarjana anthropologi budaya. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. undang-undang dan sebagainya. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. rasa dan penggunaan fikiran manusia.26: Analisis Keseluruhan Bil. PB 05. LM 07.LM 05.12-13 LM 19 151 Jadual 4.

Petikan dari kata-kata Prof Dr Sidek Baba. lakonan dan kegiatan seumpamanya. Seluruh apa yang difikir.Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Umat Islam tidak wajar menentang Barat mahupun Timur tetapi proses pembaratan yang menghakis aspek . Globalisasi yang melakukan hegemoni atau penguasaan dalam hampir semua kehidupan manusia amat besar kesannya terhadap umat Islam. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban.Pengajian budaya sekat liberalisasi Barat Keupayaan berfikir perlu dipertingkat untuk tapis pengaruh sekular BUDAYA dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. muzik. Perubahan dalam maksud yang luas tidak boleh dibatasi secara pengasingan. Makna budaya pada hari ini dibatasi dengan maksud lagu. Perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi umpamanya menjadikan dunia ini suatu daerah yang semakin kecil dan dekat. tetapi yang pastinya pengukuhan cara hidup sekular dan liberal semakin kuat. Umat Islam semacam menghadapi krisis identiti dan tidak mampu menawarkan corak budaya serta jalur kehidupan yang mantap berasaskan acuan sendiri. aspek teknologi canggih dan dominasi sistem ekonomi kapitalis-liberal. dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Pengaruh globalisasi tidak saja subur dalam aspek maklumat tetapi juga amat luar biasa dikembangkan dalam bidang hiburan popular Barat. bidang bahasa dan sistem nilai sehingga menyebabkan proses pembaratan dan pengliberalan berlaku dalam semua aspek kehidupan umat Islam.adalah hasildari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. bidang keilmuan dan penyelidikan. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. Memang ada aspek berbanding yang boleh dimanfaatkan daripada globalisasi. Namun begitu. upaya keilmuan dalam menghasilkan perisian dan program berasaskan acuan sendiri menjadi terbatas menyebabkan pengaruh globalisasi tidak dapat dielakkan malah meletakkan umat Islam sebagai pengguna berorientasi kebaratan. tarian.

aspek budaya tidak difahami secara tuntas. nazam.Walaupun genre puisi itu daripada sumber budaya lain tetapi ia tetap menjadi sebahagian pengucapan seni yang murni. Walaupun ada usaha sesetengah pihak untuk memperkasa budaya tradisi. daya kreativiti seni menjadi malap. Apa yang sedang berlaku kini adalah jelmaan terhadap corak kehidupan yang berlaku sebelum 1970-an iaitu ada kesedaran baru di kalangan generasi muda dan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai sumber budaya serta cara hidup. ilmu yang memancarkan kebijaksanaan dan melambangkan pemikiran tinggi kalangan umat Melayu. Dengan kekuatan akidah. Pantun sebagai genre puisi Melayu asli mengalami proses pemurnian isi dan maksud apabila elemen Islam dimasukkan ke dalamnya. filem pancaran peradaban tinggi patut dikongsi. Pada hari ini apabila upaya berfikir umat Islam menjadi lesu. Ia berkembang selama lebih 30 tahun dan kini sedang menghadapi gugatan pengaruh globalisasi yang amat menekan. Syair. ilmu dan syariah orang Islam.Tidak iklan yang mengambil kira budaya setempat amat kaya dengan kesantunan. pepatah-petitih. Memerdekakan budaya tidak harus dilihat memutar jarum jam ke belakang sebaliknya dilihat sebagai asas pengukuhan jati diri di samping tidak menolak aspek positif yang berkembang di Barat dan Timur. drama yang merangsang ke arah keluarga bahagia dan nilai murni yang harus didukung. drama menggambarkan konflik dan tragedi tidak berkesudahan. gurindam. rasa pasrah menyalahi takdir. qitah dan seumpamanya melalui proses peMelayuan dan pengIslaman.Acuan budaya Islam umpamanya tidak menolak faktor menyumbang dari tamadun atau budaya lain. adegan seks murahan merangsang nafsi.budaya. seloka. filem menggambarkan kekecewaan hambar dalam percintaan. pemahaman yang baik terhadap kekuatan tamadun silam menjadi faktor penyaring yang berkesan bagaimana kreativiti boleh berlaku dalam budaya.Akhirnya media elektronik mempamerkan dengan gagah aspek budaya menerusi iklan komersial yang mendukung budaya Barat. Di sini perlunya azam budaya (cultural will) yang tinggi . nilai dan pemikiran murni semakin terancam dan sebahagian besar generasi muda seakan selesa dengan proses yang sedang berlaku. ia berlaku dalam upaya yang terbatas dan kadang-kadang boleh bersimpang siur. rasa kekecewaan yang tidak membawa jalan putus asas dan dorongan untuk maju dalam acuan sendiri. menyebabkan kemandulan budaya berlaku. tetapi tetap mengekalkan jati diri Islami.

Dari berbagai definisi dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. bangunan. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Ia bakal mendorong penghasilan kreativiti seni dan budaya yang sifatnya berkembang tetapi dalam acuan sendiri. Ia akan mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna terhadap sumber orang lain dan tidak mampu lahir sebagai umat penyumbang terhadap pembinaan budaya murni untuk umat manusia. Jika tidak. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah. kreativiti tinggi dan bersifat maju. merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Bagaimana cara pandang kita terhadap kebudayaan. sebagaimana juga budaya. perkakas. yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.di kalangan umat memanfaatkan perkembangan teknologi media untuk menghasilkan kreativiti yang sifatnya dinamik tetapi terkandung imej jati diri yang jelas.Sekolah dan institut pengajian tinggi harus memberi fokus terhadap pengajian budaya dan seni supaya di kalangan warga umat terdedah dengan potensi pemahaman budaya secara lebih jelas. akhirnya pemahaman budaya hanya dalam batas upacara atau majlis tertentu. banyak hal-hal yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan. pembelenguan budaya dari faktor luar akan terus gagah dan penampilan budaya sendiri semakin terpinggir. Azam budaya memerlukan penyuburan ilmu sepadu. dan karya seni. Secara lebih rinci. termasuk sistem agama dan politik. serta bagaimana cara untuk menetrasi kebudayaan yang faktanya telah mempengaruhi kebudayaan lain. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang . Bahasa. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. adat istiadat. kebudayaan itu bersifat abstrak. Definis Budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. bahasa. pakaian. Pengertian Kebudayaan – Banyak berbagai definisi tentang kebudayaan yang telah di paparkan oleh para ahli.

ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial. dan luas. 2. budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. dan lain-lain. Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggotaanggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.yang berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilainilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. yang kemudian disebut sebagai superorganic. budaya bersifat kompleks. Menurut Andreas Eppink. religius. “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. Dengan demikian. abstrak.PengertianKebudayaan Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial.”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Melville J.norma sosial. . Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh.

yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. kebudayaan adalah sarana hasil karya. hukum. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Cara pandang terhadap kebudayaan 3. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. bahasa. dan lain-lain. dan mengambil bagian. elit. berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata. seni. kebanyakan orang memahami gagasan “budaya” yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Mereka menganggap ‘kebudayaan’ sebagai “peradaban” sebagai lawan kata dari “alam”. moral. Menurut cara pikir ini. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. Sebagai contoh. sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui. kebudayaan itu bersifat abstrak. kepercayaan. fine art. atau mendengarkan musik klasik. religi. misalnya pola-pola perilaku. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. organisasi sosial. sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. adat istiadat. dari aktivitas-aktivitas di atas. kesenian. dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah “berkebudayaan”. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. peralatan hidup. jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang “berkelas”. 3. dan cipta masyarakat. Pada prakteknya.1 Kebudayaan Sebagai Peradaban Saat ini. Dari berbagai definisi tersebut. kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang “elit” seperti misalnya memakai baju yang berkelas.Menurut Edward Burnett Tylor. rasa. . salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. dan bercita rasa seni. Gagasan tentang “budaya” ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat.

dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran AustriaHongaria – mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam “sudut pandang umum”. Menurut cara pandang ini. beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. Meskipun . Dalam hal ini. mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia.2 Kebudayaan sebagai “sudut pandang umum” Selama Era Romantis. 3. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap “tidak elit” dan “kebudayaan elit” adalah sama – masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan.dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan “tidak alami” yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. budaya tidak dapat diperbandingkan. Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. Karenanya. yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang.” Orang yang “tidak berkebudayaan” dikatakan lebih “alam. khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme – seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman.Orang yang menggunakan kata “kebudayaan” dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis. dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan. seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang “berkebudayaan” disebut sebagai orang yang “tidak berkebudayaan”. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan “jalan hidup yang alami” (natural way of life). bukan sebagai orang “dari kebudayaan yang lain. para cendekiawan di Jerman. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur.” dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran “manusia alami” (human nature) Sejak abad ke-18.

tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. subkebudayaan – kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya – mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi. Bertolak dari teori evolusi. atau Sintesis. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi.begitu.1 Penetrasi damai (penetration pasifique) Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Asimilasi. dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan.” Pada akhir abad ke-19. 4.3 Kebudayaan sebagai Mekanisme Stabilisasi Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat. gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara “berkebudayaan” dengan “tidak berkebudayaan” atau kebudayaan “primitif. Misalnya. para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Pada abad ini pula. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. 3. terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan – perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja. mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama. masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Pada tahun 50-an. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan . atau biasa disebut dengan tribalisme. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik. Penetrasi kebudayaan Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 4.

Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. tetapi dari segi pengertiannya. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. Maknanya. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya.2 Penetrasi Kekerasan (penetration violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang adakalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. kepercayaan dan sebagainya. Contohnya. adat bersanding dan sebagainya. Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia. Contohnya. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza. Apabila ianya dizahirkan dan dapat dilihat perlaksanaanya.baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. itu sudah menjadi suatu budaya. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup iaitu tingkah laku. misalnya kita melihat adat bercukur. • Refferensi Wikipedia. Adat bersifat maya iaitu tidak dapat dilihat. . bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. 4. budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat.org ADAT DALAM MASYARAKAT MALAYSIA DAN KEPENTINGANYA Aspek Adat Dalam Masyarakat Malaysia dan Kepentinganya Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup.

kita seharusnya mengetahui dahulu berkenaan aspek adat yang menjadi identiti masyarakat yang pelbagai di Malaysia. Justeru tidak hairanlah jika didalam masyarakat mereka wujud istilah-istilah seperti “undang-undang adat”. aspek adat masih lagi dianggap sebagai suatu pengungkap identiti bangsa dan terus dipertahankan walaupun ia sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan perlaksanaanya suatu ketika dahulu. Kerana masyarakat Malaysia itu masyarakat Jawi. Yang berbeza cuma cara sebutannya. kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan peribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. Begitu juga dengan lain-lain kaum di Malaysia. hakikatnya ialah adat. Martabat adat itu sendiri berbeza kedudukanya bagi masyarakat Malaysia pada hari ini. Bagi . Tidak terkecuali berbeza dari segi adat dan budaya. Masyarakat Malaysia ialah suatu masyarakat yang bersifat majmuk dan pelbagai. maka ia jelaslah boleh berubah. iaitu yang pelbagai latar belakangnya. Justeru wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. oleh itu bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal. cara pertabalan Luak dan sebagainya. kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. tetapi adat ialah suatu peraturan hidup yang perlu dipegang kuat oleh generasi mereka sehingga ke hari ini. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. Budaya yang difahami dan dilihat. Budaya bersifat tidak tetap iaitu boleh berubah. “mahkamah adat”. Justeru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia pada hari ini. Adat bagi setiap kaum di Malaysia pastinya dilihat dari sistem nilai yang berbeza. adat dianggap sebagai sebuah tradisi lisan yang tinggi sekali martabatnya dalam kehidupan mereka. “ketua adat” dan sebagainya. Dalam membicarakan fokus esei ini iaitu kepentingan aspek adat yang menjadi penyatu bagi mewujudkan peribadi dan identiti kebangsaan.Kerana dua entiti ini terlalu berkait sifatnya. Adat dalam konteks Minangkabau bukan sekadar cara bersanding. maka setiap bangsa atau ras didalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza satu sama lain dari segi latar belakangnya. ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. cara menyantap hidangan makanan. Bagi masyarakat Minangkabau sebagai contoh.

Ada diantara adat-adat dalam period Hindu dan Buddha ini masih diamalkan sehingga ke hari ini. Adat Melayu yang awal dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu dan Buddha yang diperolehi melalui kitab-kitab lama seperti Rayamana dan Mahabrata. namun ianya dapat dinafikan dengan mengetengahkan konsep merantau yang menjadi amalan masyarakat Melayu di Nusantara ketika itu. Pemujaan Raja secara melebih-lebih dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu juga merupakan cerminan kepada pengaruh Hindu Dan Buddha dalam masyarakat Melayu bahkan perkataan “Raja” itu sendiri pun sudah memperlihatkan pengaruh Hindu yang tebal. Pastinya kita pernah melihat upacara persandingan didalam majlis-majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Walaupun ada sesetengah sejarawan khususnya sejarawan Barat era kolonial mendakwa masyarakat Melayu juga masyarakat pendatang. Begitu juga dari aspek pertabalan dan adat istiadat Istana Melayu. Ini menunjukkan pelbagai percampuran dalam pembinaan adat Melayu. Masyarakat Melayu ialah masyarakat asal di Tanah Melayu. Bercakap berkenaan adat didalam masyarakat Melayu. Justeru zaman ini digelar zaman campuran adat Hindu/Buddha dan Islam dalam masyarakat Melayu. ramai sarjana mengatakan bahawa adat Melayu merupakan adat jawi iaitu adat yang bercampur. . terlihat lagi kekuatan unsur Hindu dan Buddha dalam mencorakkan adat Melayu itu. Pertamanya ialah adat yang dipengaruhi adat Hindu dan Buddha. Islam masih belum sampai ke Nusantara. Cina dan India. Ini sesuai dengan pemahaman kita berkenaan proses pembentukan Melayu itu sendiri yang merupakan cantuman ras-ras kecil yang beragama Islam. yang ketiga ialah adat yang berteraskan Islam. Ini merupakan salah satu contoh adat-adat Hindu yang ditiru oleh masyarakat Melayu dahulu. Ketika adat ini diamalkan. maka wujudlah apa yang dipanggil Melayu itu. Period atau peringkat yang kedua ialah pengaruh unsur campuran Hindu/Buddha dan Islam.maksud itu. yang kedua ialah adat yang dipengaruhi zaman Hindu/Buddha dan Islam. Pada zaman ini Islam sudah datang ke Nusantara dan majoriti orang Melayu pun sudah beragama Islam. walaupun masyarakat Melayu sudah Islam. didalam bahagian ini kita akan melihat aspek adat yang mencerminkan identiti tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu. kita dapat melihat tiga bentuk pengaruh yang besar dalam proses pembinaan adat Melayu. Dalam soal pembinaan adat Melayu. Namun pengaruh adat lama yang berteraskan Hindu dan Buddha masih diamalkan. Pada zaman ini.

Namun pada zaman Islam ini. Adat-adat yang diamalkan ini sebenarnya merupakan apa yang disebut sebagai perkara sunat didalam ajaran Islam. Antaranya ialah adat bercukur. ianya biasa diadakan pada hari-hari ganjil seperti hari ketiga. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Syed Naquib Al-Attas yang mengatakan Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. dewasa. masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai teras kepada pembentukan adatnya. Apa yang ingin dijelaskan disini ialah betapa pentingnya agama Islam kepada orang Melayu. Pengaruh unsur luar yang ketiga didalam masyarakat Melayu ialah pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. melaungkan azan dan iqamat ke telinga bayi dan adat membelah mulut. puja pantai dan sebagainya. Bercukur ialah perbuatan mencukur rambut asal bayi sehingga botak. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam diakui oleh Prof. Adat-adat Melayu yang bercirikan Islam merangkumi adat ketika seseorang dilahirkan. Ia jelas bertentangan dengan Islam. Bagi masyarakat Melayu. kesembilan dan seterusnya. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. adat-adat lampau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap diteruskan pengamalanya. adat dalam kehidupan sehari-hari dan adat ketika seseorang itu meninggal dunia.namun mereka mengamalkan adat-adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Begitu juga adat puja kampung. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Kerana kepentingan itu. Bercukur bertujuan membuang rambut asal bayi yang dianggap . pada zaman pengaruh Islam yang kuat ini. ketujuh. Sebagai contoh masyarakat Melayu mengamalkan adat mandi Safar yang dianggap sebagai suatu usaha untuk membuang sial bulan Safar dalam kehidupan mereka. Sebagai petunjuk kepada pengaruh Islam didalam adat Melayu ialah adat ketika seseorang itu baru dilahirkan. Adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan semakin dikurangkan penggunaanya. seseorang meningkat remaja. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perbuatan itu sebagai khurafat. tetapi tetap diamalkan dengan meluas didalam masyarakat Melayu yang masih tebal dengan pengaruh Hindu dan Buddha ketika itu.

masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan. Adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. dan sebagainya. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. Apa yang menarik berkenaan adat kaum Cina ialah suatu bentuk adat dan petua untuk kehidupan yang mereka namakan “Feng Shui”. Ia sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan. Masyarakat Cina di Malaysia juga seperti masyarakat-masyarakat lain yang mempunyai adat dan cara hidupnya sendiri. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat.kotor dan tidak akan tumbuh dengan baik. Ada masa-masanya. Nama pangkal seseorang iaitu nama keluarga didalam . Azan dan Iqamat pula merupakan tuntutan Islam untuk memulakan pendengaran seseorang yang baru dilahirkan itu dengan kalimat-kalimat yang mulia. Falsafah lampau juga banyak mempengaruhi adat istiadat Cina sehingga menyebabkan mereka mempunyai pelbagai acara-acara dan pantang larang yang berorientasikan adat. masyarakat Cina juga mementingkan nasab keluarga dari sebelah lelaki. dapat kita katakan bahawa adat kaum Cina di Malaysia ialah warisan daripada negara China. kematian. yang mana pengaruhnya masih menebal dalam kalangan mereka pada hari ini. kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu ketika itu secara tidak langsung telah membawa sekali segala adat istiadat mereka. Ada juga golongan tua Melayu mengatakan ianya merupakan simbolik kepada singkatnya hidup didunia ini iaitu sesingkat masa yang diambil antara iqamat dan solat yang akan didirikan. Ini memandangkan berlaku proses kemasukan besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke 19 dahulu. Lazimnya adat istiadat Cina dipengaruhi oleh unsur Buddha yang menjadi pegangan kebanyakan ahli dalam masyarakat Cina. seperti juga lain-lain kaum. dan apabila kita meninggal dunia. Seperti juga masyarakat majoriti Melayu dan Islam. kita disolatkan dengan solat jenazah. Secara teorinya. Ketika dilahirkan kita diazan dan diiqamatkan. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan mereka.

Ini merupakan salah satu aspek adat yang menjadi amalan masyarakat Cina. Keranda yang baik. Justeru kesihatan si ibu dan kandunganya adalah amat dititik beratkan. Keranda tersebut akan dijaga hingga beberapa hari tertentu untuk lawatan dan sembahyang seterusnya akan dikebumikan pada satu hari yang ganjil. Wang Gunwu. . perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkahwinan. Apabila anak itu dilahirkan. Setelah sebulan kelahiran anak itu. Pada hari ke 29 kelahiran. kecuali diperingati oleh anaknya apabila seseorang itu sudah tua dan ianya akan diadakan secara besar-besaran. Ulang tahun kelahiran seseorang kaun Cina tidak akan diperingati. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. rambut si anak dicukur dan rambutnya dibungkus dengan kain merah. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga didalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang lelaki didalam keluarga adalah amat penting. Anak itu diharap akan menjadi berani pada masa hayatnya. Bagi masyarakat Cina inilah hadiah terbaik seorang anak kepada ibu bapanya. tanah kuburan yang baik dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan belanja besar. upacara Bulan Penuh akan diadakan dengan meriah. Jika si anak tidak mampu. dilantik menjadi ketua keluarrga dan merupakan waris utama pusaka keluarga. Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain. Kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Namun. masyarakat sekeliling pasti akan membantu. nama Prof. Secara tradisi. Dr. membaca buku yang baik dan melihat benda-benda yang cantik. hanya pendaftaran menurut undang-undang saja yang diperlukan dan akan diadakan majlis keraian yang mewah di restoran.masyarakat Cina ialah nama keluarga disebelah lelaki. nama pangkal mereka iaitu Teo dan Wang itu ialah nama warisan keluarga ayah mereka yakni nama keluarga sebelah lelaki. Sebagai contoh. Teo Kok Seong dan Prof. anak itu dibersihkan dan akan dibedung. pada zaman yang lebih moden ini. Anak lelaki yang tua memainkan peranan utama memastikan upacara mandi. kafan dan bertanggungjawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh seorang tukang tilik. Rambut itu akan digantung berdekatan bantalnya selama 100 hari dan kemudian rambut itu dibuang ke sungai. memberi makan. Si ibu digalakkan tidur dan makan dengan baik.

amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda . Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri. sami Buddha dan Hindu. adat Puja Kampung. adat Mencuci Kubur. Kemasukan masyarakat India ke Tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. Selepas pengkebumian mayat. pasti ada kegiatan dan upacara tertentu serta dewanya yang berlainan untuk dipuja. jika kita ingin berkunjung kerumah tetamu. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke 15.masyarakat India yang terdiri daripada golongan pedagang. Namun ianya pastilah berbeza dan dijalankan dengan cara dan matlamat yang berbeza bagi mewujudkan identiti masyarakat Cina yang tersendiri. Upacara ini biasanya akan diketuai oleh seorang Sami yang diamanahkan oleh keluarga si mati. Samada kemasukan itu suatu bentuk penghijrahan atau sekadar merantau untuk mencari rezeki. Seperti kaum-kaum lain di Malaysia. Sepanjang tahun dalam kehidupan masyarakat Cina. Oleh kerana adat kematian ini dianggap terlalu penting dalam masyarakat Cina. Setiap bulan.Didalam masyarakat Cina. banyak kepercayaan dan pantang larang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlaku sesuatu kematian. mereka juga mempunyai budaya berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. banyak sekali perayaan yang diikuti dan diraikan oleh orang Cina. Sembahyang Hajat dan Menjamu Keramat. upacara pengkebumian adalah acara yang amat meriah dengan dipenuhi dengan peraturan dan adat tertentu. kaum India juga bukanlah penduduk asal Malaysia. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resam yang berteraskan agama Hindu meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. hakikatnya kemasukan ini sudah berlaku sejak sekian lama. akan diadakan pelbagai upacara lain terutama adat pembakaran colok dan alatan yang diperbuat daripada kertas sebagai bekalan hidup si mati di alam akhirat. tukang dan sebagainya tidak terlepas pandang untuk memasuki Tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. Didalam masyarakat India. Adat resam masyarakat Cina amat banyak dan ianya akan diamalkan mengikut perubahan musim pertanian dan negeri China. Adat-adat ini tampak seumpama perbuatan-perbuatan yang menjadi amalan masyarakat Melayu. Seperti juga kaum Cina. Antara upacara-upacara yang diraikan masyarakat Cina selain dari Tahun Baru Cina dan Chap Goh Meh ialah adat Ulang Tahun Kematian.

penjagaan anak perempuan amat dititik beratkan terutama ketika mereka masih dara. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan itu. kerja. Mereka juga biasanya melangkah kedalam rumah dengan kaki kanan dahulu. Seperti juga adat kaum-kaum lain. . maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan naik. Semua saudara mara akan dimaklumkan apabila lahirnya seorang bayi. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka. Mereka menyapa dengan sebutan ‘vanakam’ dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. Oleh kerana itu. Didalam masyarakat India juga. Ketika ini rumah dan buaian akan dihias cantik dan jiran-jiran dijemput bersama meraikan upacara tersebut. perniagaan atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka. Seorang suami pula didalam masyarakat India adalah ‘Tuhan bagi isterinya’ dan mesti sentiasa dihormati. Kaum India juga mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri. dimestikan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. ‘Ibu adalah umpama Tuhan’ dan anak perempuan juga dipanggil ‘amma’ seperti seorang ibu didalam tradisi India. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk. Selama 16 hari selepas kelahiran bayi. proses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta keserasian pasangan yang akan berkahwin. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah institusi yang paling dihormati dan dianggap mulia. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seorang ketua agama. Keluarga amat penting dalam masyarakat India.terima kasih kepada tuan rumah. ahli keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. upacara penting diadakan untuk menamakan anak. jika menerima sesuatu. Oleh itu. Pada hari ke 16 kelahiran. kelahiran seorang bayi adalah acara yang penting kepada keluarga dan masyarakat India. Masa perkahwinan yang dianggap bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu.

Dalam aspek pemberian nama anak, nama seorang anak diperolehi dari almanak Hindu mengikuti bintang dan hari kelahirannya. Seorang ketua agama akan dirujuk untuk mencari nama bertuah mengikuti aksara bintangnya. Ketika menamakan itu, bayi dipangku oleh orang tua satu persatu sambil dinyanyikan doa agama oleh kaum wanita mereka. Dari aspek perayaan, terdapat banyak perayaan di kalangan masyarakat India. Di sepanjang tahun, mengikut kalendar Hindu mereka akan mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun seperti di negeri India. Masyarakat Hindu akan bersembahyang sebanyak tiga kali sehari iaitu pada waktu pagi, tengahari dan petang di tempat tertentu di rumah. Mereka juga pergi ke kuil untuk bersembahyang ataupun mengadakan upacara agama. Perayaan kaum India diadakan dengan mengikuti peredaran bulan dan setiap bulan ditandakan oleh bulan mengembang dan bulan menirus. Terdapat 21 jenis perayaan didalam adat masyarakat India. Perayaan-perayaan itu termasuklah Deepavali, Thaipusam dan Thaiponggal. Deepavali ialah ‘perayaan cahaya’ sebagai tanda kejayaan ‘cahaya’ ke atas ‘gelap’ atau ‘ilmu’ ke atas ‘kejahilan’ ataupun ‘keadilan’ mengatasi ‘kezaliman’. Inilah perayaan paling utama bagi masyarakat India. Pada hari ini sembahyang akan diadakan terutama untuk mendoakan roh keluarga yang sudah meninggal dunia. Thaipusam pula adalah perayaan bulan “Thai” untuk membersihkan diri dengan menggunakan susu, madu dan bunga di kuil dan membuat persembahan kepada Dewa Subramaniam. Pada masa perayaan ini diadakan, ‘kavadi’ yang berisi buah-buahan, susu dan akan dibawa pelbagai persembahan. Thaiponggal pula merupakan perayaan menuai dan ‘masak padi baru’ serta ‘memuja semangat padi’. Ia adalah masa yang amat baik untuk mangadakan perkahwinan dan upacara lain. Rumah akan dibersihkan dan dihiasi, ‘ponggal’ pula akan dimasak di dalam periuk baru untuk dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan juga disedekahkan kepada jiran tetangga. Melanjutkan perbicaraan terdahulu berkaitan adat atau disebut juga budaya masyarakatmasyarakat utama Malaysia, apa yang cuba digambarkan bukanlah bagaimana bentuk adatadat tradisi masyarakat di Malaysia semata-mata, tetapi kita berusaha untuk melihat bagaimana setiap kaum itu mempunyai adat dan kepercayaanya yang membentuk identiti

dan keperibadian mereka yang tersendiri. Secara tidak langsung juga didalam bahagian itu kita telah membicarakan kepentingan adat kepada kaum-kaum tersebut. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, namun jika diteliti, kita pasti akan memahami akan kepentingan adat-adat itu sekurang-kurangnya sebagai perlambangan identiti dan peribadi masyarakat mereka. Bercakap berkenaan identiti dan keperibadian masyarakat. Kita sedia memaklumi bahawa di Malaysia, kita tidak hanya mempunyai satu bangsa sahaja. Malaysia merupakan sebuah negara yang bangsa-bangsa didalamnya adalah bercampur ataupun dalam istilah yang lebih mudah, masyarakat yang majmuk. Justeru apa yang ingin dijadikan topik disini ialah bagaimana kepelbagaian adat didalam masyarakat Malaysia yang membentuk identiti masing-masing ini mampu disatukan dan dijadikan sebagai cerminan peribadi dan identiti kepelbagaian itu secara menyeluruh dan bersifat nasional. Maknanya kita perlu membicarakan tentang bagaimana kepelbagaian adat di Malaysia itu dapat disatukan dan dijadikan sebagai adat yang satu bagi menjadi lambang identiti dan peribadi nasional. Perlu dibincangkan juga ialah apakah aspek teras yang menjadi garis panduan budaya nasional ini. Dalam mengungkap permasalahan ini, kita sebenarnya hanya perlu mencari aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan adat nasional yang menjadi perlambangan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia dan apakah kepentingan aspek adat itu serta kepentingan identiti dan keperibadian kebangsaan itu sendiri. Aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional lebih mudah kita fahami melalui pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang digubal pada 1971. Dasar ini diputuskan melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Kedua, Tun Abdul Razak dan ianya dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap kaum di Malaysia. Melalui pembentukan ini, secara rasmi telah digariskan beberapa perkara yang menjadi teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia. Justeru melalui kewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang memang digagaskan bagi maksud itu, kita akan dapat mengungkap aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional yang menjadi fokus tulisan ini.

Antara aspek teras dalam pembentukan identiti dan peribadi nasional ialah identiti dan kepribadian Malaysia haruslah berteraskan adat asal rantau ini. Definisi geografi berkaitan ‘rantau ini’ ialah kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik iaitu Polynesia, Melanesia, Oceania sehingga ke Madagascar. Rantau ini adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan warisan adat masyarakat Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa yang juga dipanggil sebagai linguafranca. Adat serantau ini juga digambarkan melalui persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu iaitu Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Justeru dalam aspek Malaysia, secara mudahnya, aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional ialah adat masyarakat Melayu. Hal ini tidak dapat dipertikaikan oleh masyarakat lain kerana adat atau budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Maka apabila dipersetujui adat masyarakat asal serantau dijadikan identiti Malaysia, pastilah di Malaysia, adat Melayu yang paling layak diletakkan didalam kategori itu. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim sendiri, walaupun berbangsa Cina, turut mengakui bahawa masyarakat Melayu ialah nuklius ataupun teras dalam masyarakat Malaysia. Justeru adat Melayu dijadikan teras identiti semua kaum di Malaysia adalah sangat berpatutan ataupun dalam istilah arab dipanggil adil. Aspek teras pembentukan identiti yang kedua ialah menggunakan unsur-unsur adat dan kebudayaan luar yang sesuai dan wajar untuk diterima sebagai identiti Malaysia. Aspek ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai adat dan budaya. Dengan itu unsur-unsur adat Cina, India, Kadazandusun, Arab, Barat dan lain-lain unsur adat yang sesuai, boleh diberi pertimbangan untuk diterima dan dijadikan sebagai identiti kebangsaan.

tetapi juga identiti kaum-kaum lain di Malaysia. Aspek ketiga yang menjadi teras kepada pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan ialah agama Islam. kepentingan adat Melayu dijadikan sebagai teras dalam pembentukan identiti nasional ialah untuk memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus . Yang pertama. adat luar yang sesuai dan adat yang berpandukan Islam pasti mempunyai kepentingannya yang tertentu. telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini sejak dahulu lagi. hal ini juga tidak boleh dijadikan isu samada identiti kebangsaan itu orientasinya adalah daripada warisan adat kaum yang mana. Bukan sahaja identiti Melayu diangkat sebagai identiti kebangsaan. asas-asas moral serta kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. Kerana itu ia patut dijadikan unsur yang penting dalam pembentukan identiti kebangsaan. aspek teras yang disenaraikan seperti adat masyarakat rantau ini. prinsip-prinsip Rukun Negara. Di samping itu. kepentingan nasional. Namun. Ia juga diterima kerana terdapat unsur-unsur adat yang sama dan seiring dengan adat teras iaitu adat dan kebudayaan Melayu. kita melihat berlaku tolak ansur sesama kaum di Malaysia dalam soal pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan. Ini juga memandangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara.Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada kerelevenannya yang pasti tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan. Agama juga perlu bagi merealisasikan pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Dalam penerimaan teras kedua ini. sebaliknya ia jelas berperanan untuk menyeragamkan identiti masyarakat yang pelbagai untuk dijadikan identiti Malaysia yang satu. Bercakap pula tentang kepentingan aspek-aspek adat yang dijadikan teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian kebangsaan. Namun identiti bangsa juga masih boleh dikekalkan dan dipelihara kelangsunganya. Ini kerana pembentukkan identiti dan keperibadian kebangsaan itu bukanlah bertujuan untuk mempromosikan adat masingmasing untuk digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting didalam proses pembangunan dan perpaduan negara. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal.

adat lain juga perlu disenaraikan. Raja-Raja dan Yang Dipertuan Agong merupakan tuan kepada negeri-negeri dan negara Malaysia sendiri. Justeru untuk memastikan Institusi Raja-Raja Melayu terus dilindungi dan dihormati. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Yang Dipertua Negeri dan Yang Dipertuan Agong juga merupakan aspek yang penting untuk menjadikan adat Melayu sebagai pemangkin identiti nasional. Adat dan budaya kaum lain yang sesuai juga dapat dipraktikkan asalkan ianya tidak bertentangan dengan semangat Perlembagaan dan Rukun Negara.terpelihara. namun ketetapan itu tidak bermaksud hanya itu sahaja adat yang akan diterima kearah pembentukan identiti yang seragam dalam masyarakat Malaysia. maka dalam usaha untuk membentuk identiti dan peribadi kebangsaan. Walaupun telah dipersetujui bahawa adat Melayu merupakan adat teras yang dijadikan ikutan setiap rakyat Malaysia. Unsur-unsur adat dan budaya luar juga penting untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan kerana bagi menghasilkan budaya kebangsaan yang tidak terlalu stereotaip dengan adat dan budaya Melayu. Kita juga harus melihat kepentingan untuk menerima mana-mana unsur adat dan budaya luar untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan. Kedudukan masyarakat Melayu yang dianggap nuklius didalam sistem sosial di Malaysia juga merupakan kepentingan yang perlu diambil berat sesuai dengan kedudukan istimewanya yang dijamin Perlembagaan. Pendek kata. Ini bagi memastikan tiada suara-suara yang mempertikaikan tindakan kerajaan yang menggariskan unsur-unsur penting kearah membentuk budaya kebangsaan. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Kerana orang Melayu ialah majoriti didalam masyarakat Malaysia. Kedudukan Raja-Raja. adat Melayu tidak boleh dikesampingkan. Kedudukan mereka yang menjadi lambang perpaduan negara ini menyebabkan adat istiadat mereka iaitu adat istiadat Melayu diterima sebagai suatu unsur teras dalam melaksanakan identiti Malaysia secara bersama. penerimaan unsur-unsur asing ini ialah supaya keharmonian kaum di Malaysia akan terus berlangsung dengan jayanya. Budaya kebangsaan . Mereka juga merupakan orang Melayu.

Masyarakat Malaysia sudah mempunyai adat yang tersendiri. Dalam erti kata yang lain. tidak dapat tidak. bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. Islam tidak boleh dikesampingkan. budaya dan bahasa pertuturan tetapi dapat hidup berdampingan. Antara kepentingan masyarakat Malaysia disatukan melalui adat dan budaya kebangsaan ialah untuk melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa. progresif. Selain kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi. maka akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat luwes. ia juga penting kerana Islam merupakan tunjang kepada kehidupan masyarakat Melayu iaitu masyarakat peribumi dan majoriti di Malaysia. Maka dalam usaha menerapkan identiti kebangsaan. Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan agama-agama lain kerana ia merupakan agama yang sebenar. Identiti dan kepribadian kebangsaan juga berkepentingan untuk menghindarkan masyarakat dari me1akukan perkara-perkara yang menyalahi norma-norma dan garis panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Budaya kebangsaan ini penting ke arah melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju. tetapi kenapa kerajaan masih berkehendak supaya diwujudkan suatu adat dan budaya baru bagi mencerminkan identiti dan keperibadian Malaysia yang seragam? Adakah dengan budaya dan adat kaum-kaum yang sedia ada di Malaysia tidak cukup untuk mencerminkan identiti negara? Bagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untuk hidup bersama di Malaysia. Penyeragaman identiti dan keperibadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan aman daripada persengketaan serta kucar-kacir. identiti dan keperibadian yang seragam ini akan membolehkan perpaduan nasional berlangsung dengan lebih utuh lagi. penyeragaman identiti dan keperibadian kebangsaan ini perlu dilakukan. Walaupun identiti dan peribadi kebangsaan adalah berteraskan Islam. berganding bahu. saintifik dan bersatu padu tanpa ada unsur-unsur . agama.diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat Malaysia yang pelbagai. namun agama-agama lain bebas untuk dilaksanakan dengan syarat amalan agama-agama lain tidak akan menggugat kedudukan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia. Dengan adanya unsur-unsur yang diluar daripada adat dan budaya Melayu yang sesuai. Unsur Islam yang dijadikan teras kebudayaan kebangsaan juga penting bagi menjamin kedudukannya yang merupakan agama rasmi Malaysia. bertimbang rasa dan penuh dengan sikap toleran.

Segala tindakan idealisme kebangsaan ini juga adalah suatu usaha untuk membina bangsa Malaysia melalui semangat Rukunegara. Kebudayaan dan adat ahli masyarakat Malaysia walaupun berbeza. Oleh itu. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni yang merupakan perkara penting dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan seharusnya ditegaskan sebagai sebahagian dari proses pembangunan identiti untuk mencapai tahap keutuhan peribadi dan perilaku yang mulia dan berbudi bahasa. keadilan. hati budi serta perilaku masyarakat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat dapat direalisasikan. Interaksi antara kaum yang baik juga adalah merupakan satu jalan kearah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu. Cina dan India yang mengamalkan kebudayaan. agarna dan bahasa masing-masing diharap akan dapat bersatu melalui usaha bersama yang murni ini. tradisi budaya serta masyarakat progresif. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindari masyarakat daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi normanorma kehidupan. Budaya yang seragam bagi rakyat Malaysia juga penting bagi memastikan perancangan dan tindakan kerajaan untuk menerap serta menanam nilai-nilai murni ke dalam akal fikiran.negatif dalam kehidupan seharian sesama sendiri. Secara umumnya pencapaian matlamat dan objektif hasrat ini telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. Perlu diingat bahawa didalam pembentukan dan pewujudan satu kebudayaan kebangsaan. Tiga etnik terbesar iaitu Melayu. proses penyerapan dan . Melalui usaha membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan. namun mempunyai asas yang sama iaitu membentuk keperibadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. Perisytiharan Rukunegara dengan jelas meletakkan negara di atas cita-cita perpaduan. adat resarn. Berbagai usaha telah dijalankan bagi mencapai matlamat untuk mewujudkan identiti dan keperibadian kebangsaan. ia membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama dalam melaksanakan matlamat yang sama iaitu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bepegang teguh dengan ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajar didalarn agama mereka. kehidupan demokratik. Maka identiti dan keperibadian kebangsaan ini diharap akan meneguhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri masyarakat. budaya dan identiti seragam ini penting untuk memastikan cita-cita tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya.

Asas Kebudayaan Dan Kesenian Melayu.Lumpur.KEKKWA. 1981. J . A. Malaysia:Economic Expansion and National Unity. BIBLIOGRAFI ___________________. Secara ringkas bolehlah dikatakan aspek adat yang menjadi teras identiti dan keperibadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat Malaysia.Rajantheran & S.DBP. M. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini kerana dengan keinsafan itu sahaja adat yang membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman. Identiti dan keperibadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. meskipun masih lagi baru usianya namun pembentukan identiti nasional dan perpaduan kaum dan nilai murni Islam telah pun dilaksanakan. Lumpur.Penerbit UKM.Bangi. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia(Edisi Baharu). Anwar Din(Penyunting). Gullick.Lumpur. Asimilasi Budaya:Kajian Kes Komuniti Cina Di Kelantan.Aziz Deraman.Westview Press. Hanapi Dollah.Manimaran. .K. 2004. Bakti.K.London. Penerbit Fajar UKM. .K. Adalah didapati bahawa pencapaian ke arah ini telahpun jelas kelihatan semenjak ia mula diterapkan. 2008. Penggubalan dan pelaksanaan dasar ini.penerimaannya akan mengambil masa yang lama dan mungkin melangkaui satu generasi ke satu generasi yang lain. .Bangi. 2001. Buku panduan Budi Bahasa Budaya Kita. Namun demikian pelaksanaannya pasti rumit dan tidak akan dapat dicapai dalam masa yang singkat.1986. Perayaan Dan Keraian Orang India. Identiti kewarganegaraan dan adat Malaysia pada hari ini boleh didapati didalam perayaan-perayaan antarabangsa dan juga di dalam kegiatan seni sukan dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia sama ada secara rasmi atau tidak rasmi.1994.

Kadir Yusoff & Zainal Abidi Borhan.DBP. K. Pengajian Melayu.K.Jakarta. 1985. Bunga Rampai Kebudayaan Melayu. Pantang Larang Orang Melayu Tradisional. K.Utusan Publications. Share this: • • • • StumbleUpon Digg Reddit Tinggalkan Jawapan Enter your comment here.Pustaka Kebangsaan. Taib Osman. Jab. 1999.UMalaya. Wan Abd.. .1989.Lumpur.Lumpur. Puti Reno Raudha Thaib. Kepariwisataan. Peran Adat Dalam Pengembangan Aksara.Lumpur..Mohd. Idealogi dan Kebudayaan Wan Ramli Wan Muhd & Hanapi Dollah. 1983.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful