P. 1
Pengertian Budaya

Pengertian Budaya

|Views: 213|Likes:
Published by jaafar65

More info:

Published by: jaafar65 on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED

IBRAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
ii

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHANCERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED IBRAHIM DISERTASI INI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
iii UNIVERSITI MALAYA
PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: KHAIRUNISAH BT. SAYED IBRAHIM (No.K.P/Pasport: 631005076348) No. Pendaftaran/Matrik: TGA 020035 Nama Ijazah: SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis ("Hasil Kerja ini"): UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYUBAHASA JERMAN : SATU ANALISIS Bidang Penyelidikan: TERJEMAHAN Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: (1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan,

ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini; (4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain; (5) Saya dengan ini rnenyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya ("UM") yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil. Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; (6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM. Tandatangan Calon Tarikh : 30 JANUARI 2008 Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan, Tandatangan Saksi Tarikh : 30 JANUARI 2008 Nama : SAKINA SAHURI BINTI SUFFIAN SAHURI Jawatan : PENSYARAH / PENYELIA

iv ABSTRAK Penghasilan teks terjemahan berkualiti yang mampu mewujudkan kesan seperti teks sumber adalah isu yang sangat penting di dalam bidang penterjemahan. Atas kesedaran ini, kajian terhadap terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka ke dalam bahasa Jerman dilakukan. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman yang merupakan dua bahasa berbeza dari rumpun keluarga bahasa yang berlainan telah menyumbang kepada perbezaan budaya akibat dari pandangan dunia yang berlainan. Justeru itu, fokus kajian ini adalah terhadap teknik pengalihan budaya yang digunakan dalam menghasilkan teks-teks terjemahan ini. Penyelidikan ini adalah berdasarkan kepada penelitian terhadap cerita rakyat Melayu iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai DerUnglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penelitian dan perbincangan menggupas peratus kejayaan pendekatan pengalihan budaya yang digunakan oleh

penterjemah. Ia juga akan menggariskan panduan yang boleh dipertimbangkan ketika melakukan penterjemahan yang melibatkan dua bahasa yang berbeza bagi menghasilkan teks terjemahan yang baik. iii v ABSTRACT Producing translated texts of quality which can successfully deliver the message as intended by the source text is crucial in the field of translation. With this in mind, a research on Malay folk tales translated into German from the genre of satire was carried out. German and Malay being two different languages from different language families contribute towards cultural differences due to differing world views. Thus, the focus of this research is on the cultural translation method used in translating these texts. This study is based on a comparison of the Malay satire Lebai Malang and Pak Belalang which are translated as DerUnglücks-Geistliche and Vater Heuschreck. The observations and discussions will focus on the percentage of success in the cultural translation method used by the translator. It will also provide a guide that can be considered by translators when translating two different languages in order to produce a good translation. iv vi PENGHARGAAN Bissmillah Arrahman Arrahim, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurniaNYA penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini. Sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada penyelia, iaitu Dr. Sakina Sahuri Bt Suffian Sahuri kerana dengan bimbingan dan tunjuk ajar beliau penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini dengan jayanya. Kepada individu yang terlibat dalam membantu penulis Dr. Zubaidah Ibrahim dan rakan-rakan, budi anda tetap terpahat

8 Teks Sasaran 24 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.3 Objektif Kajian 7 1.1.2 Budaya dan Kebudayaan 34 2.2.6.0 Pendahuluan 25 2.3 Terjemahan 19 vi vii 1.4 Kepentingan Kajian 8 1. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa Sayed Ibrahim dan Latifah serta keluarga.6.6. pengertian dan sokongan yang berterusan telah membantu kejayaan ini.3 Proses Penterjemahan 33 2.6.7 Teks Sumber 23 1.3 Fungsi Kebudayaan 37 .5 Batasan Kajian 10 1.2.1 Syarat Penterjemahan 29 2.2 Sifat Kebudayaan 36 2.6 Definisi Konsep 13 1.1 Pendahuluan 1 1.2 Pernyataan Masalah 4 1.4 Sastera Rakyat 20 1.6.1.2 Bahasa Jerman 16 1.6.2 Jenis Terjemahan 31 2.5 Cerita Jenaka 21 1.6.1 Bahasa Melayu 13 1.2. -Terima Kasihv vii ISI KANDUNGAN Halaman ABSTRAK iii ABSTRACT iv PENGHARGAAN v ISI KANDUNGAN vi SENARAI RAJAH x SENARAI JADUAL xi BAB SATU PENGENALAN 1. Kepada suami Azmi Abu Bakar dan anak Muhammad Fazriq.1. doa kalian menjadi pembakar semangat dalam mengenggam cita-cita ini.dalam ingatan.6.6 Budaya 23 1. terima kasih.1 Definisi 34 2.1 Terjemahan 27 2.

2 Unsur Budaya Dihilangkan 64 4.2 Analisis Data 52 3.1 Persampelan Data 50 3.1.1.5 Genre 44 2.1.1 Unsur Budaya Dikekalkan 59 4.2.3 Prosedur Kajian 53 3.0 Pendahuluan 49 3.3 Budaya dan Penterjemahan 37 2.1 Perbincangan Dapatan 91 5.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? 91 ix 5.1.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? 101 5.0 Pendahuluan 90 5.1.4 Kesimpulan 57 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? 97 5.1.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan 47 viii BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.1.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya 59 4.4 Lain-Lain 85 4.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya 87 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula 76 4.0 Pendahuluan 58 4.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? 102 5.2 Penutup 107 BIBLIOGRAFI 109 LAMPIRAN Lampiran 1 113 Lampiran 2 114 Lampiran 3 115 Lampiran 4 117 Lampiran 5 121 Lampiran 6 126 .1.4 Pandangan Dunia 42 2.

1 : Rumpun bahasa Austris 14 2.5 : Analisis 5 65 7.22 : Analisis 22 84 24. Jadual 3. Jadual 4.11 : Analisis 11 73 13.23 : Analisis 23 85 25.3 : Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah 18 4. Jadual 4. Rajah 1. Jadual 5. Jadual 5. Jadual 4.18 : Analisis 18 79 20. Jadual 4. Jadual 4.26 : Analisis keseluruhan 88 28. Rajah 1. Jadual 4.21 : Analisis 21 82 23.7 : Analisis 7 68 9. Jadual 4.Lampiran 7 144 x SENARAI RAJAH Halaman 1.2 : Analisis 2 62 4.13 : Analisis 13 74 15.1 : Carta aliran prosedur kajian 57 5.25 : Analisis 25 87 27.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya 89 xi SENARAI JADUAL Halaman 1. Jadual 5. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.8 : Analisis 8 70 10. Jadual 4.9 : Analisis 9 71 11. Jadual 4.3 : Penyesuaian semula unsur budaya (PB) 94 31. Rajah 1. Jadual 4.1 : Contoh jadual analisis 52 2.16 : Analisis 16 77 18.1 : Penyesuaian semula unsur budaya (LM) 92 29. Jadual 4. Jadual 4.Jadual 4.17 : Analisis 17 78 19.15 : Analisis 15 76 17.4 : Analisis 4 63 6.24 : Analisis 24 86 26.12 : Analisis 12 73 14.3 : Analisis 3 62 5.4 : Rumusan keseluruhan 95 1 .14 : Analisis 14 75 16.2 : Bahasa-bahasa Austronesia 15 3. Jadual 4.10 : Analisis 10 72 12. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.2 : Unsur yang dikekalkan (PB) 93 30.6 : Analisis 6 66 8. Jadual 4.19 : Analisis 19 81 21. Jadual 5. Graf 4.20 : Analisis 20 82 xii 22. Carta 3. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.1 : Analisis 1 60 3.

2 Justeru. Bidang penterjemahan menjadi lebih penting dalam dunia moden yang mengalami ledakan maklumat pada masa kini. Bidang terjemahan kini tidak lagi hanya menjadi perhatian ahli linguistik dan para penterjemah yang memberi tumpuan kepada teks agama. serta juga bidang sastera kreatif. Selain daripada itu bahasa juga berperanan sebagai alat komunikasi oleh manusia untuk pelbagai tujuan.1 Pendahuluan Penduduk di atas muka bumi ini bertutur dan menggunakan pelbagai jenis bahasa di dalam kehidupan seharian mereka. Perbincangan tentang perterjemahan bermula berkurun-kurun lamanya dengan bermulanya penterjemahan kitab Injil dalam zaman penyebaran agama Kristian di Eropah.BAB SATU PENGENALAN 1. dari itu terjemahan adalah juga satu cara manusia berkomunikasi. sastera. secara tidak disedari ianya telah melibatkan pakar dalam pelbagai bidang menceburkan diri dalam bidang penterjemahan. Bahasa merupakan kunci ilmu. dan bahasa juga membuka ruang untuk memulakan interaksi sosial di antara satu sama lain. dengan penekanan khusus pada pembaharuan-pembaharuan teknologi yang terpenting dalam hubungan politik dan komersil antara satu negara dengan negara lain. Sebaliknya perkara-perkara yang diterjemahkan kini telah meliputi keseluruhan khazanah pengetahuan manusia. Penterjemahan merupakan operasi yang dilakukan pada bahasa. 1996:1). sains dan falsafah. iaitu satu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain (Catford. diikuti dengan penterjemahan Al-Quran semasa zaman penyebaran dan . Maka para penterjemah juga berperanan sebagai pembuka ruang lingkup pergaulan ke peringkat global serta berperanan dalam menyampaikan ilmu.

Manakala terjemahan komunikatif (dinamis) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca teks sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal (Newmark. Apa yang dimaksudkan dengan “SL” dalam petikkan ini adalah “Source Language” iaitu bahasa sumber. first in terms of meaning and secondly. Manakala “TL” pula adalah “Target Language” yang bermaksud bahasa sasaran. Manakala Nida (1974) pula menyatakan : “Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message. kesetiaan kepada penulis. Penterjemahan kini terus berkembang dan tumpuan telah berubah meliputi pelbagai isu seperti terjemahan sebagai satu seni atau satu sains. iaitu terjemahan semantik (makna) dan terjemahan komunikatif (dinamis). in terms of style. 1981). Sejak kemunculan linguistik moden maka muncul pendapat-pendapat seperti Catford (1965:20). teks atau pembaca. 3 Terjemahan semantik (makna) pada asasnya adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya seperti yang terdapat di dalam teks asal atau bahasa sumber setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. Salah satu isu lain yang dipentingkan ialah bagaimana sesuatu teks sumber dipindahkan atau diterjemahkan kepada teks sasaran mengikut proses dan kaedah . Penterjemahan pada masa dahulu tertumpu kepada kitab-kitab atau bahan bacaan umum yang diperlukan dalam penyebaran agama. penaklukan dan penjajahan kawasan-kawasan baru. jenis-jenis terjemahan dan kaedah yang berkesan.” Era ini telah mendorong kepada kemunculan dua aliran dalam bidang penterjemahan. yang mentakrifkan terjemahan sebagai : “ The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”.kegemilangan Islam.

mendefinisikan penterjemahan sebagai “… transferring the meaning of the source language into the receptor language. Justeru. terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumatmaklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. 1964). Maka apakah alat atau bahan ilmu serta kemahiran yang perlu digunakan atau dikenalpasti oleh seseorang . Oleh itu banyak sistem penggolongan kaedah terjemahan diperkenalkan dalam usaha memahami konsep penterjemahan (Nida. This means that language reflects the culture of its speakers – the way of life they lead as well their physical and social enviroment…”. Omar dalam Mohd. samada secara disedari atau pun tidak oleh penterjemah. pembaca sasaran serta laras bahasa turut mempengaruhi pemilihan kaedah terjemahan yang digunakan. Albert Lehmenkühler. latar belakang penterjemah. Walaupun terdapat banyak kaedah terjemahan yang diutarakan.2 Pernyataan Masalah Penterjemahan selalunya didefinisikan dengan merujuk kepada makna yang sama dengan teks asal. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti serta mewujudkan kesan yang sehampir mungkin seperti teks sumber adalah menjadi ukuran. Bert Nentwich. Taib Osman (1985).” Ini jelas menunjukkan bahawa makna menjadi ukuran kepada hasil kerja terjemahan. namun faktor-faktor seperti jenis teks. Mengikut Asmah Hj. Oleh itu seandainya sesuatu teks yang diterjemah itu terpisah daripada konteks masyarakatnya maka sukar untuk menghasilkan proses komunikasi yang berkesan. Isu atau aspek kebudayaan inilah yang menjadi fokus perbincangan pengkaji dalam meneliti koleksi terjemahan cerita jenaka 4 dalam buku “Matahari” oleh Albert Hoffmann. 1. “…language is an index to culture.tertentu. Larson (1984).

Terutamanya apabila melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. semakin banyak perubahan yang mesti dilakukan (Ainon Muhammad & Abdullah Hassan. Selain dari hiburan. 2005). Adakah keduadua fungsi ini dapat diambil alih oleh teks terjemahan? Adakah teks terjemahan masih boleh memainkan peranan yang sama seperti teks sumber itu? Tidak dapat dinafikan bahawa perkara-perkara seperti laras bahasa. Namun begitu dalam membicarakan genre cerita jenaka ini. cara penyampaian serta juga pemilihan perkataan merupakan aspek penting dalam menghasilkan sesuatu teks terjemahan. teknik pengolahan. Perbezaan bahasa menyebabkan kita wajib melakukan pelbagai penyesuaian semula dalam terjemahan. Semakin banyak dan semakin luas perbezaan antara budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran. Inilah yang menarik minat pengkaji untuk melihat bagaimana terjemahan antara dua bahasa dari rumpun yang berlainan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Jerman dilakukan.penterjemah dalam usaha melakukan penterjemahan yang melibatkan perkara-perkara yang berlandaskan budaya teks sumber dalam menghasilkan kesan yang sama kepada pembaca teks terjemahan. Isu ini juga menjadi pendorong kepada pengkaji untuk membuat penelitian dengan penumpuan kepada aspek budaya dalam genre cerita jenaka. Cerita jenaka merupakan salah satu bentuk sastera rakyat yang begitu bermakna dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu. ianya juga berfungsi sebagai sindiran dengan berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. kemahiran dan 5 kepakaran yang tinggi adalah diperlukan dalam usaha menghasilkan teks terjemahan yang berkualiti serta seiring dengan teks asal. aspek kebudayaan pula adalah lebih penting dan menarik untuk . yang membawa kepada budaya atau gaya hidup yang berlainan. Justeru.

s 114) yang merupakan terjemahan surat di Lampiran 1 (m. Dari itu kerja-kerja terjemahan juga harus memberi tumpuan kepada isi kandungan teks 6 sumber. Di sini jelas menampakkan bengkel penterjemahan ini hanya bergantung kepada minat dan kebolehan berbahasa sahaja tanpa menitik beratkan soal kemahiran dan pengetahuan terjemahan. jika penterjemah sendiri tidak sedar akan kepentingan dan peranan unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah . boleh menjurus kepada terjemahan yang mengelirukan dan menimbulkan salah faham.s 113). lebih-lebih lagi apabila melibatkan penterjemah yang tidak mahir dalam bidang ini. Persoalan yang timbul adakah aspek budaya ini turut diberi perhatian dalam menghasilkan teks sasaran yang berkualiti. iaitu surat jemputan menerusi e-mail ke Bengkel Penterjemahan Cerita-cerita Pendek Malaysia ke bahasa Jerman. penterjemahan yang menumpukan kepada bentuk-bentuk maklumat untuk mengekalkan ciriciri luaran seperti bentuk stilistik. Kesedaran terhadap aspek budaya ini juga amat penting kerana tidak semua penterjemah peka terhadap permasalahan ini. mainan perkataan dan lain-lain lagi. rentak. rima. Selain itu menurut Ainon Muhammad (1985). Contoh yang begitu jelas dapat dilihat dalam Lampiran 2 (m. Tawaran ini terbuka kepada sesiapa sahaja (guru dan pensyarah) yang berminat.dikaji kerana ianya melibatkan penterjemahan dua bahasa dari rumpun yang berbeza yang mengamalkan gaya hidup yang amat berlainan. Apatah lagi genre ini juga banyak mengenengahkan unsur budaya sebagai teknik dalam penyampaian mesejnya. Ini menunjukkkan pentingnya kita memberi fokus kepada aspek budaya yang berperanan dalam menyumbang kepada penyampaian mesej teks sumber. dengan syarat individu tersebut boleh berbahasa Jerman dan Melayu.

4 Kepentingan Kajian Kajian terperinci akan dilakukan ke atas teks terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka yang terdapat dalam buku “Matahari”. 7 1. 8 1.3 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi mendapat jawapan terhadap persoalanpersoalan berikut : a. Albert Lehmenkühler.s 115 ) dan Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. m. Bert Nentwich. Bert Nentwich.teks. Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? b. Albert Lehmenkühler. Ini seterusnya menjurus kepada penghasilan teks terjemahan yang tidak tepat apatah lagi terjemahan yang melibatkan aspek budaya akibat daripada tiada kemahiran mahu pun pengetahuan serta pengalaman. Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan ? c. Teks terjemahan . Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang diterbitkan pada 1996.s 117) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman Der Unglücks-Geistliche (sila lihat Lampiran 3. Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? d. iaitu koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffmann. oleh Albert Hoffman.s 126 ) diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Kajian terhadap persoalan-persoalan di atas adalah berlandaskan kepada teks cerita jenaka Melayu yang bertajuk Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. m. m. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. m.s 121) di dalam buku “Matahari”.

m. 9 b.yang menjadi bahan kajian ialah Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang). hasil lapan puluh tujuh orang penyair. Selain itu juga penterjemahan teks sastera dari dua rumpun bahasa yang berlainan pada masa kini turut meningkat.s 114 dan terjemahannya Lampiran 1. samada di institusi pengajian tinggi mahu pun di sekolah-sekolah.s 113. Seterusnya ia boleh menyumbang maklumat dalam perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Jerman secara umumnya dan khususnya terhadap kerja-kerja penterjemahan yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. Pada tahun 2004 sebuah antologi puisi Jerman-Melayu yang pertama iaitu “Impian dalam Biru Muda” (“Träumerei in Hellblau”) telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. namun diharapkan dapat menyumbangkan maklumat terhadap penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan. di mana surat ini membuktikan kepada kita kegiatan terjemahan terus dilakukan. penggunaan bahasa Jerman yang semakin meningkat di Malaysia. Walau pun kajian ini tertumpu kepada dua buah teks ini sahaja. penterjemahan bidang sastera samada dari bahasa Melayu ke bahasa Jerman mahu pun bahasa Jerman ke bahasa Melayu kini semakin diminati. kerjakerja penterjemahan cerita-cerita pendek bahasa Melayu ke bahasa Jerman semakin giat dilakukan. m. Pada tahun 1995 bahasa Jerman mula diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di sepuluh . Ini adalah kerana : a. Antologi puisi ini yang mengandungi sajak dari abad kedua belas hingga kedua puluh. Semakin banyak teks seperti cerpen dan puisi diterjemahkan. Sejak tahun 2006. Pada tahun 1996 buku “Matahari” yang menjadi sumber kajian ini diterbitkan. sebagai contoh sila lihat Lampiran 2.

2005). contohnya di Universiti Malaya. Kajian ini diharapkan akan dapat membantu sesiapa sahaja yang melibatkan diri dalam penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun 10 yang berbeza seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. Universiti Multimedia. laras bahasa. kajian ini boleh memberi maklumat kepada pengkaji bidang terjemahan tentang wujudnya kaitan antara unsur budaya dengan kaedah terjemahan. Kesinambungan kepada usaha ini.buah Sekolah Berasrama Penuh dan pada tahun 2004 ianya telah meningkat kepada 12 buah sekolah. Universiti Kebangsaan Malaysia. terutamanya yang melibatkan budaya akan ditafsir dengan cara yang amat berlainan kerana perbezaan pandangan dunia (Ainon Mohd dan Adullah Hassan. f. boleh memperkenalkan kebudayaan melalui sastera yang merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan saling pengertian antara bangsa dalam usaha . d. Universiti Pertanian. Sesuatu perkara. kepakaran dan komitmen merupakan faktor penting dalam bidang penterjemahan. c. teknik penyampaian dan genre sesuatu teks yang perlu diberi perhatian dalam menghasilkan teks terjemahan dan implikasi budaya adalah sangat penting dalam menghasilkan terjemahan yang berkesan (Newmark. German-Malaysia Institute dan lain-lain. bahasa Jerman turut diperkenalkan di pusatpusat pengajian tinggi awam mahu pun swasta. terjemahan yang melibatkan dua rumpun bahasa yang berbeza sudah tentu melibatkan corak budaya yang berlainan. e. Komitmen yang tinggi amatlah diperlukan begitu juga dengan kemahiran dari segi bahasa dan juga ilmu terjemahan serta memahami kebudayaan kedua-dua bahasa. Pada tahun 2005 usaha memperkenalkan mata pelajaran bahasa Jerman telah diperluaskan ke tiga buah sekolah harian. Penterjemahan sebegini merupakan suatu usaha serius dan tidak boleh di pandang ringan. Universiti Sains Malaysia. 1981).

ianya turut mendukung mesej tertentu. Contohnya ia bukan saja berperanan sebagai hiburan malah turut memberi panduan dan teladan serta sindiran kepada golongan tertentu dan juga masyarakat setempat. 1. penglipurlara. Bert Nentwich. samada secara tersurat mahu pun tersirat. iaitu Der Unglücks-Geistliche dalam bahasa Jerman (sila lihat Lampiran 3. Di antaranya adalah puisi. Pemilihan ini dibuat kerana pengkaji mendapati kedua-dua teks ini banyak memaparkan unsur-unsur budaya tentang gaya dan corak hidup serta berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi.s 121). cerita binatang. seterusnya gambaran tentang . Ini adalah kerana genre ini didapati banyak memaparkan budaya masyarakat setempat atau bahasa sumber.s 126). Contohnya dalam cerita Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dipaparkan tentang kepercayaan agama dan kaitannya dengan corak hidup masyarakat. teks sumber dalam bahasa Melayu ialah Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre secara keseluruhannya.5 Batasan Kajian Kajian adalah dilakukan terhadap buku “Matahari” yang merupakan koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman. teks sumbernya adalah Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. 2004). m. m. Namun demikian fokus kajian adalah kepada genre cerita jenaka. cerita teladan. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) mengisahkan tentang taat setia rakyat kepada sultan. m. 11 Fokus kajian hanyalah kepada dua buah teks dari genre cerita jenaka sahaja. Selain itu. Albert Lehmenkühler. cerita jenaka dan lain-lain.menuju dunia yang damai dan berbudaya (Berthold Damshäuser dan Muhamad Haji Salleh. m.s 117) dan teks sasaran kedua ialah Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5.s 115).

Kisah Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) ini berkisar tentang seorang Lebai Malang yang tidak dapat membuat keputusan yang tepat apabila mendapat tiga jemputan iaitu kenduri arwah.com.perbezaan hidup antara dua golongan.Ashtech. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian sebaliknya unsur budaya yang menjadi fokus pengkaji. Namun demikian nasibnya sungguh malang kerana lempengnya dilarikan anjing dan dia balik tanpa seurat benang pun kerana pakaiannya dicuri orang.ashtech. 12 Kedua-dua buah cerita ini. berkisar pada watak jenaka atau lucu yang boleh menimbulkan salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak. Namun demikian sebahagian daripada teks ini akan diabaikan oleh pengkaji kerana terdapat bahagian teks tersebut yang dilenyapkan penterjemah.s 126).html. Kadang kala pula watak dilihat mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat membantunya dalam kesusahan. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) adalah watak seorang lelaki . (sila lihat Lampiran 6.com. Unsur budaya yang terdapat dalam kedua-dua teks ini amat bertepatan dengan fokus kajian. Dari itu terjemahan budaya yang dikaji hanyalah berdasarkan kedua-dua teks ini. m. Manakala teks sumber Pak Belalang pula diambil dari http://www. pengajaran dan juga hiburan. Maulud dan khatam Quran. Ini adalah kerana tujuan cerita jenaka sebagai sastera rakyat pada masa dahulu ialah untuk memberi kesedaran. Teks sumber Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Kedua-dua teks sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam kerjakerja kajian ini adalah diperolehi dari laman web. m. Lebai Malang terlepas kedua-dua jemputan dan hanya mendapat lempeng pada kenduri khatam Quran. html.my/cerita rakyat/lebai_malang.s 117) yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www.my/ceritarakyat/pakbelalang.

Negara-negara tersebut ialah Indonesia yang dikenali sebagai Bahasa Indonesia. Selain unsur budaya. Contohnya di Belanda watak jenaka dikenali sebagai Owlglass. budaya.6. teks sumber. Selain itu ianya turut memaparkan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi.yang menjadi nujum negara tanpa sebarang ilmu. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu.1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Seterusnya kejayaan diperolehinya menggunakan kepintaran dengan hanya menilik beberapa perkara secara kebetulan sahaja. Manakala dalam sastera Arab-Turki dikenali sebagai Jaha atau Khoja Nasreddin dan dalam sastera Jawa seperti Pak Banjin dan Joko Bodo. Malaysia sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura serta Brunei ianya dipanggil sebagai Bahasa Melayu. teks sasaran dan terjemahan akan digunapakai dalam kajian ini. Bagi memudahkan perbincangan dan mengelakkan kekeliruan yang timbul. Kisahnya bermula dengan cara berbohong menujumkan kerbau petani yang hilang yang telah disembunyikannya bagi mendapat rezeki. rasional pengkaji memilih genre cerita jenaka Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) dari koleksi buku ini adalah kerana genre ini merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal dan terdapat di dalam hampir semua bahasa di dunia ini. cerita jenaka. sastera rakyat. bahasa Jerman. 1. 1. 13 Dari itu ianya secara tidak langsung dapat memberi input kepada penterjemah yang terlibat dalam bidang ini. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan digunakan dalam semua urusan rasmi. maka konsep-konsep utama ini akan diperjelaskan.6 Definisi Konsep Beberapa konsep utama seperti bahasa Melayu. Bahasa Melayu .

merupakan bahasa ibunda orang Melayu yang tinggal di Nusantara (Nik Safiah Karim, 1988:21). Bangsa Melayu berasal daripada cabang Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia 14 Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun SM (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Kira-kira 1500 tahun SM, dipercayai datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini dikatakan menyebabkan orang-orang Melayu-Proto seperti orang-orang Jakun, Mah Meri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pendalaman. Justeru, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasabahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada itu, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina juga berasal dari rumpun bahasa Austris (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Rajah 1.1: Rumpun bahasa Austris (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Rumpun bahasa Austronesia terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.
BAHASA –BAHASA AUSTRIS BAHASA-BAHASA AUSTRO-ASIA BAHASA-BAHASA TIBET-CINA BAHASA-BAHASA

AUSTRONESIA

15 2. Bahasa-bahasa Polinesia Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti 3. Bahasa-bahasa Melanesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia 4. Bahasa-bahasa Mikronesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert. (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. htm). Rajah 1.2: Bahasa-bahasa Austronesia (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Bahasa Melayu tergolong di dalam cabang Bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Bentuk bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai bahasa Melayu kuno dan jauh berbeza dengan bahasa Melayu moden. Bentuk bahasa Melayu kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batubatu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke-7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut :
Bahasa-Bahasa Nusantara Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-Bahasa Melanesia Bahasa-Bahasa Mikronesia Bahasa-Bahasa Austronesia

16 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) - Palembang 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) - Palembang 3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) - Pulau Bangka, Palembang 4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) - Palembang (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahas a_ melayu. htm)

Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 M. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang mencatatkannya sebagai Semenanjung Tanah Melayu dan Jambi, Sumatera. Bahasa Melayu yang dikaji ialah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisi yang tergolong di dalam bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau dikenali juga sebagai Bahasa Nusantara. 1.6.2 Bahasa Jerman Bahasa Jerman, bersama-sama bahasa Inggeris, Belanda dan Frisia merupakan daripada kumpulan anggota bahasa Jermanik Barat dalam cabang bahasa Jermanik Indo-Eropah. Kini bahasa Jerman dituturkan oleh lebih 94 juta penutur di Eropah dan mempunyai status bahasa kebangsaan rasmi (samada tersendiri atau bersama bahasabahasa lain) di Jerman, Switzerland, Austria, Luxemburg, Liechtenstein dan Namibia (Comrie, 1998). 17 Bersempadankan kawasan bahasa Jerman, terdapat ramai kaum minoriti yang bertutur dalam bahasa Jerman di negara-negara Belgium, Rusia, Rumania, Hungary, Republik Czech, Poland dan Yugoslavia. Di luar Eropah, bahasa Jerman merupakan bahasa minoriti di beberapa tempat seperti Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Chile dan Mexico. Terdapat banyak persamaan di antara bahasa Jerman dan bahasa Inggeris. Hubungan atau perkaitan perbendaharaan kata paling banyak ditemui. Perhubungan ini ujud kerana kedua-duanya berasal dari rumpun yang sama dari satu keluarga yang besar iaitu Proto-Indo-Eropah. Persamaan-persamaan inilah yang menjadikan bahasa

Indik. Apa yang lebih menarik lagi. Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah (Cambridge Encyclopedia of Language. Dengan lain perkataan. Italik. pelajar yang mempelajari bahasa Latin dikejutkan oleh kenyataan bahawa tatabahasa bahasa Jerman lebih mirip kepada tatabahasa bahasa Latin berbanding tatabahasa bahasa Inggeris. perkaitan ini juga ujud dalam bahasa Greek. di mana ianya akan menunjukkan kepada kita terdapat perhubungan genetik antara bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Jerman (Waterman. Hittite.3. PROTO-INDO-EROPAH TOCHARIA INDO-IRAN IRAN ARMENIA ANATOLIA ALBANIA GREEK . Berikut ialah pohon bahasa Proto-Indo-Eropah. 1976). 1987) Bahasa Jerman yang dikaji adalah merupakan bahasa dari keluarga Jermanik. John T.Inggeris dan bahasa Jerman sebagai keluarga bahasa yang dipanggil “Jermanik” (Bach. Hubungan ini juga dikongsi oleh beberapa bahasa Eropah yang lain seperti bahasa Denmark. Sanskrit dan Rusia. Iran. Flemish dan Belanda. dalam konteks yang lebih luas. Bahasa Jerman juga mempunyai perkaitan dengan beberapa kumpulan bahasa lain yang mempunyai asal usul yang sama serta mempunyai perhubungan genetik seperti bahasa Albania. 1971). Iaitu bahasa Jerman yang dituturkan pada masa kini di negara Jerman. Armenia. Celtik. adalah jelas bahawa bahasa Jerman mempunyai perkaitan bukan sahaja dengan kumpulan bahasa yang dipanggil “Jermanik” malah lebih dari itu (Comrie. Bukan itu sahaja. 1998). Norway. Frisian. Greek. Baltik. Rajah 1. Sweden. 18 Slavik dan Tocharia. Iceland. Bahasa-bahasa ini adalah cabang dari bahasa IndoEropah.

Di antaranya ialah Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) yang menyatakan bahawa terjemahan ialah satu aktiviti yang dibuat oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu bahasa dengan bahasa lain dan antara satu budaya dengan budaya lain.6. Selain itu teks sasaran juga seharusnya tidak berbau terjemahan.3 Terjemahan Eugene A. perlulah menggunakan atau digantikan dengan mencari persamaan paling dekat.ITALIK Sepanyol SLAVIK Section 1. pertama dari segi makna dan kedua dari segi stail. Nida (1964). Definisi ini menerangkan bahawa pemindahan maklumat dari teks sumber ke teks sasaran hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin. mengatakan bahawa penterjemahan ialah penyalinan semula ke dalam bahasa penerima maklumat daripada bahasa sumber dalam bentuk persamaan yang terdekat dan sejadi. di mana teks sasaran tidak dipengaruhi oleh bahasa sumber. Pengalihan yang tidak dapat diterjemah dengan tepat. seperti gaya bahasa yang digunakan oleh penulis asal.02 J erman BRYTHONIC CELTIK GOIDELIK BALTO-SLAVIK BALTIK Section 1. Di mana teks bahasa sumber dialih ke bahasa penerima dengan mengekalkan isi dan juga ciri-ciri luarannya. Harus diingat bahawa terjemahan bukanlah .01 JE RMANIK Section 1.03 nggeris 19 1. Terdapat banyak definisi tentang terjemahan yang telah diutarakan. Secara amnya dapatlah dikatakan bahawa penterjemahan ini adalah merupakan pengalihan teks dari satu bahasa ke bahasa lain.

dinamik. menyebabkan sastera rakyat sering mengalami perubahan kerana berlakunya tokok tambah ketika penyampaian. Ia disampaikan secara individu kepada seorang individu yang lain atau sekumpulan individu yang lain dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi. Ianya adalah sebahagian daripada kehidupan budaya bagi masyarakat lama. malah juga menyalin maklumat kebudayaan yang terdapat di dalam teks asal. 20 Terdapat juga beberapa jenis terjemahan seperti harfiah. Pada kebiasaannya sastera rakyat disampaikan oleh seorang tukang cerita yang berkemahiran dikenali sebagai ‘penglipurlara’.4 Sastera Rakyat Sastera rakyat merupakan bentuk sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang sederhana dan tradisional. 1.6.sekadar itu. penglipurlara akan menyampaikannya dengan pelbagai teknik yang . yang masih kuat berpegang dan mengamalkan budaya lama dan menjadi warisan kepada sesuatu masyarakat. terutamanya apabila ianya melibatkan terjemahan teks sastera. Lazimnya sastera rakyat disampaikan secara lisan dan tidak mementingkan tulisan. Salah satu sifat sastera rakyat yang utama adalah terletak kepada cara penyampaiannya. Jenis-jenis terjemahan ini bergantung kepada tujuan sesuatu teks itu diterjemahkan. interlinear dan budaya. Faktor ini menyebabkan kita sering menemui pelbagai variasi untuk sesuatu cerita itu. Untuk membuat sesuatu cerita yang disampaikan itu lebih menarik. Justeru itu. Dalam konteks kajian ini. saduran. terjemahan merujuk kepada satu proses di mana teks bahasa sumber iaitu bahasa Melayu dialihkan ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. Penyampaian secara lisan. seorang penterjemah haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya.

puisi rakyat seperti pantun. bercerita dengan lagu dan bercerita berlagu dengan iringan alatan bunyi-bunyian. Secara umumnya sastera rakyat boleh dikategorikan kepada dua kategori yang besar. Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai cerita-cerita jenaka dalam kesusasteraan lisan mereka. iaitu sastera rakyat yang berbentuk naratif dan bukan naratif.5 Cerita Jenaka Cerita jenaka merupakan salah satu genre sastera rakyat yang berbentuk naratif. tetapi juga dalam maksud dan bentuk cerita. iaitu cerita jenaka. 1979). tauladan dan sindiran. tiada siapa yang mengakui hak kepunyaannya sendiri. seperti bercerita.6.difikirkan sesuai dengan latar. cerita hantu. Cerita-cerita jenaka yang terdapat di seluruh dunia bukan sahaja mempunyai persamaan pada motif atau isi ceritanya. 22 . perbilangan. Sastera rakyat seolah-olah berperanan sebagai sebaran am pada masa kini. Sastera rakyat yang berbentuk cerita atau pun naratif adalah seperti cerita jenaka. masa dan masyarakat setempat. 21 Soal hak cipta tidak wujud dalam sastera rakyat. di mana ianya bertujuan untuk menghibur. “Tall Tales”. “Droll Talles” dan lain-lain. memberi pengetahuan dan tauladan kepada pendengar pada masa lampau. cerita asal usul. cerita lagenda dan cerita tauladan. seloka dan gurindam (Jihaty Abadi. teromba adat pepatih. teka-teki. Cerita-cerita tersebut dikenali dengan istilah seperti “Merry Tales”. Golongan sastera rakyat yang bukan berbentuk cerita atau bukan naratif adalah seperti peribahasa. Kajian ini adalah tertumpu kepada sastera rakyat yang berbentuk naratif. cerita mitos. Semua cerita jenaka ini mempunyai tujuan yang sama iaitu sebagai hiburan. sebaliknya ia adalah kepunyaan masyarakat. cerita penglipurlara. 1. Pada kebiasaannya cerita jenaka berkisar pada seorang watak jenaka atau lucu. nyanyian rakyat.

Cerita jenaka ini sebenarnya dapatlah digolongkan kepada tiga. ii. Shuib Che Din. Namun tidak dapat dinafikan kadang kala terdapat cerita saduran yang diubahsuai dengan budaya setempat sehinggakan cerita-cerita itu menjadi sebahagaian daripada warisan setempat (Mohd. Watak pintar Pak Belalang dan Si Luncai adalah termasuk dalam kategori ini. mengait dan mentafsir . Watak bodoh-sial Cerita yang termasuk dalam golongan ini adalah Lebai Malang dan Pak Kaduk. 23 1. Pak Belalang. Pak Pandir. Manakala Goodenough (1957). 1976). mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat menolongnya dalam kesusahan. Watak pintar bodoh Cerita Pak Pandir dapat dikategorikan sebagai pintar bodoh. (Jihaty Abadi. pula menyatakan budaya bukan terdiri daripada barang-barang. Cerita-cerita jenaka Melayu itu diciptakan oleh orang Melayu sendiri berdasarkan pengalaman yang sama dialami oleh mereka yang bersifat sejagat dalam semua kebudayaan manusia. mendefinisikan budaya sebagai satu kelaziman tingkah laku yang dipersetujui bersama suatu kumpulan manusia dalam sebuah masyarakat pada satu ketika untuk tujuan hidup berharmoni. 1979) Cerita-cerita jenaka Melayu tidak seharusnya dianggap semuanya sebagai pinjaman dari luar apabila ianya menunjukkan ciri-ciri persamaan. Pak Kaduk dan Si Luncai. iii. Adakalanya watak yang jenaka itu. berdasarkan watak yang terdapat dalam sesuatu cerita : i.6. tingkah laku atau perasaan tetapi ianya adalah cara-cara manusia melihat.6 Budaya Samovar. Watak ini kadangkadang tersangat bodoh dan tidak boleh memahami maksud orang lain hingga membawa kepada salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak tersebut.Contoh cerita jenaka dalam sastera rakyat Melayu adalah seperti Lebai Malang. Porter dan Jain (1981).

Oleh sebab bahasa manusia berubah sebegitu rupa. Teks sasaran bagi kajian ini adalah Der Unglücks-Geistliche iaitu terjemahan teks Lebai Malang dan Vater Heuschreck terjemahan teks Pak Belalang . ada penutur dari satu generasi tidak dapat memahami penutur generasi yang lain yang datangnya dari zaman yang agak jauh jaraknya. Penemuan pada awal kurun kesembilan belas mendapati bahawa bahasa Eropah.8 Teks Sasaran Teks sasaran adalah bermaksud teks yang diterjemahkan atau dialih bahasa untuk pembaca sasaran. dan bukannya hanya sekadar sesuatu yang diwarisi. menyebabkan bahasa manusia menjadi begitu berubah-ubah dan bertukar mengikut masa. 1. pekerjaan. Dari itu dapatlah dikatakan bahawa budaya ini adalah cara atau gaya hidup sesuatu masyarakat. Dalam kajian ini ianya merujuk kepada dua buah teks sastera bahasa Melayu dari genre cerita jenaka yang menjadi kajian penulis iaitu teks yang bertajuk Lebai Malang dan Pak Belalang. 25 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.perkara-perkara. pergaulan. Budaya dalam konteks kajian ini hanyalah berdasarkan cerita Lebai Malang dan Pak Belalang. di mana sesuatu pengetahuan tentangnya diperolehi secara sosial.7 Teks Sumber Istilah teks sumber adalah merujuk teks asal yang menjadi sumber bahan terjemahan. Di mana tumpuan kajian adalah kepada gaya atau cara hidup masyarakat Melayu tradisi. kepercayaan. .6. serta juga daya cipta cara bahasa digunakan. Dalam kajian ini teks sasaran adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman untuk pembaca sasaran iaitu masyarakat Jerman. Contohnya dari segi pemakanan. 24 1. bahasa yang digunakan dan juga tingkah laku.0 Pendahuluan Sifat mudah ubah yang wujud dalam bahasa manusia.6.

Jerman dan Perancis menunjukkan kaitannya dengan bahasa zaman purba seperti bahasa Latin. 1998). bahasa Inggeris dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. manakala di China pula. Manakala bahasa Melayu pula merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta (bersama penutur bahasa Indonesia) dan merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia selepas bahasa Mandarin. Amerika Syarikat. bahasa-bahasa tersebut masih lagi mampu untuk berkongsi ilmu dengan cara mendekati bidang terjemahan. dilaporkan sebanyak 70. Perkembangan bahasa dan budaya serta ilmu dalam zaman globalisasi ini telah menyebabkan setiap bahasa di dunia ini perlu mewujudkan suatu pertalian yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dalam menjana pelbagai bidang ilmu. Kajian terhadap persamaan bahasa antara bahasa Eropah yang berbeza sebenarnya telah dilakukan sebelum kurun ke sembilan belas (Comrie. Yunani dan Sanskrit (bahasa kuno India). Bahasa Melayu juga diajar di universiti-universiti di United Kingdom. terdapat siaran radio dalam bahasa Melayu. Justeru itu walaupun sesuatu bahasa itu tidak mempunyai pertalian genetik atau dengan kata lain pertalian kekeluargaan. New Zealand dan beberapa tempat yang lain (Comrie. ini membawa kepada satu revolusi dalam pemahaman sifat dan sejarah bahasa. China. Ainon Mohammad. 1998). Australia. Belanda. . dalam kertasnya “Pembinaan Bahasa dan Pembangunan Negara” yang dikemukakan di Universiti Pertanian Malaysia (1984) telah menyatakan : …Meiji telah memilih pemuda-pemuda yang pintar untuk dilatih di negara-negara Eropah dan belajar bahasa-bahasa asing dengan tujuan khusus untuk menterjemahkan ilmu-ilmu Barat ke dalam bahasa Jepun.seperti bahasa Inggeris. Jerman.000 orang mampu bertutur 26 bahasa Melayu di Sri Lanka. Selain itu.

iaitu sebuah organisasi kegiatan keilmuan yang bertempat di Kaherah. terutama sumbangan hasil penulisan bukan orang Melayu. jelas membuktikan betapa pentingnya bidang terjemahan dalam usaha menjana ilmu apabila bahasa menjadi faktor penghalang.Pemuda-pemuda itu dihantar ke Russia untuk menterjemahkan bukubuku militer. 'Baitul Hikmah'.1 Terjemahan Bidang penterjemahan adalah di antara bidang yang terpenting dalam menjana perkembangan ilmu pengetahuan dan menyuburkan tamadun sesuatu bangsa. selain dari hasil kegiatan kreatif mereka sendiri (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. Semenjak Perang Dunia II. Berdasarkan petikan di atas. iaitu sebuah tempat kegiatan penterjemahan di Baghdad dan 'Darul Hikmah'. . 2. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Arab pada suatu ketika dahulu berupaya menjadi satu bangsa yang gagah dengan tamadun dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mantap hasil dari kegiatan mereka menterjemahkan pelbagai ilmu dari bangsa Yunani. 27 Bahasa dari rumpun Proto Indo-Eropah iaitu bahasa Jerman dan bahasa Melayu dari keluarga Austronesia juga sedang berusaha untuk berkongsi ilmu dalam bidang sastera. Oleh itu teks sastera merupakan kunci utama memahami kebudayaan lain.000 tajuk buku dari seluruh dunia. ke England untuk buku-buku falsafah dan Jerman untuk buku-buku sains dan perubatan. negeri Jepun telah menterjemahkan 150. 2007). Sastera adalah merupakan hasil utama yang dapat memaparkan atau mencerminkan budaya sesebuah masyarakat. Dalam usaha itu Meiji menubuhkan biro terjemahan yang menjadi asal usul Universiti Imperial Tokyo hari ini. Hasil penterjemahan sastera ini membolehkan masyarakat Jerman yang jauh di sana lebih mengetahui dan mengenali budaya Melayu. Pantulan budaya ini tidak mungkin diperolehi dari sumber-sumber lain. melalui penterjemahan sastera.

Manakala terjemahan pula adalah hasil yang telah diterjemahkan. perkataan terjemah adalah bermaksud memindahkan (karangan dan lain-lain) daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Namun demikian aspek bentuk dan gaya bahasa tidaklah boleh diabaikan. Ini bertujuan untuk menghasilkan gaya bahasa yang paling hampir dengan gaya bahasa teks sumber. sastera. . Ada yang mendefinisikan terjemahan sebagai proses mengubah hasil percakapan atau pun teks dalam sesuatu bahasa kepada hasil percakapan atau pun teks ke dalam bahasa yang lain dengan memelihara isi kandungannya. Oleh kerana itu bidang penterjemahan merupakan satu bidang yang sangat penting dalam proses pemindahan ilmu dan pemindahan budaya dalam zaman sains dan teknologi masa kini. Menurut “Kamus Dewan” (1993:1351). Tumpuan haruslah diberikan kepada aspek makna antara teks sumber dan teks sasaran dengan penekanan kepada aspek ketepatan. intelek dan saintis Islam itu berpindah pula ke Barat. perubatan. bahasa dan sastera dan sebagainya. bahan bacaan. Banyak bahan-bahan akademik. novel dan sebagainya yang telah diterjemah dari berbagai bahasa untuk digunakan di negara ini. 2007). kesamaan dan kesepadanan isi semaksima yang mungkin. Orang-orang Barat terus 28 memperkembangkan dan memajukan ilmu yang mereka perolehi (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei.Mesir di mana bukan hanya orang-orang Islam. malah orang-orang Barat juga turut berminat lalu mengikut jejak yang sama dalam menimba ilmu pengetahuan dari tamadun Arab dan Islam hinggalah ilmu yang asalnya dipelopori oleh ilmuan. bidang penterjemahan bukanlah suatu bidang yang asing khususnya di dalam sektor-sektor kerajaan seperti perundangan. Contohnya teks sastera harus menampakkan ciri-ciri genre kesusasteraannya. pertahanan. Di dalam konteks negara kita.

berimaginasi dan menjimatkan kata-kata. serta kepakaran menggunakan . halus. dia dianggap boleh menjadi penterjemah tanpa memerlukan pengetahuan lanjut. 29 Walau bagaimanapun kerja-kerja terjemahan ini tidak mempunyai suatu peraturan yang tetap. struktur ayat yang mantap. Pakar-pakar dalam bidang penterjemahan telah menghasilkan teori dan prinsip yang menjadi pedoman bagi para penterjemah. seseorang penterjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan sama baik. Mengetahui bahasa sasaran Mengikut pakar terjemahan hari ini. Seseorang yang ingin menjadi penterjemah yang baik perlu memenuhi syarat-syarat utama seperti berikut: i. 2. mudah difahami. pengetahun. Pendapat ini kini dianggap sangat jauh daripada kenyataan. pengalaman dan gaya seseorang penterjemah dalam membina dan menstruktur semula teks sasaran yang dihasilkannya.1 Syarat Penterjemah Pada suatu masa dahulu. jika bukan dengan lebih baik. supaya penterjemah dapat mengolah teks sasaran dengan jelas.1. Semua ini akan membolehkan 30 penterjemah menghasilkan sebuah teks terjemahan dengan bahasa yang indah. ii. 2005). elakkan kesamaran dan tiada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan. jika seseorang mengetahui dua bahasa. Menguasai bahasa sumber secara mendalam Keperluan ini dikehendaki untuk membolehkan seseorang penterjemah mengetahui selok-belok keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat mentakrifkan maksudnya dengan tepat (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. sebaliknya sesuatu yang agak bebas bergantung kepada kemampuan.Kesepadanan ini harus dikekalkan bagi menghasilkan persamaan reaksi seperti teks sumber.

1998). vi.segala jenis struktur bahasa yang ada padanya dan memiliki perbendaharaan kata yang luas (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. ekonomi. Mengetahui teori dan amalan terjemahan Pada suatu masa dahulu. Ini merangkumi peristiwa semasa. maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. 2005). budaya dan adat serta sejarah. geografi. 2005). iv. Pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan Untuk menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. tetapi juga untuk penterjemahan karya-karya kesusasteraan. Ini bermaksud bahawa penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang mencukupi dalam bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugasnya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. bukan sahaja untuk penterjemahan teks-teks khusus dan teknikal. Memiliki pengetahuan am Penterjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. 31 v. Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik (Muhammad Bukhari Lubis dll. iii. penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas untuk mencari perkataan-perkataan padanan yang boleh menggantikan perkataanperkataan asal dalam bahasa sumbernya. Ini bukan saja melibatkan soal ilmu malahan turut berkait dengan laras bahasa yang digunakan dan penggunaan pelbagai konsep dan istilah-istilah bidang yang diterjemahkannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Amanah Ciri amanah ini adalah merupakan ciri yang penting kepada seorang penterjemah. . 2005). suasana politik. seseorang penterjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan. Ini tidak lagi dianggap benar kerana penterjemah juga bertanggungjawab untuk memindahkan idea. Ini adalah penting.

Terjemahan Bebas Penterjemah akan membaca dan memahami teks yang akan diterjemahkannya iaitu teks sumber. Banyak berlaku dalam terjemahan buku-buku agama pada zaman dahulu (Abdullah Hassan.2 Jenis Terjemahan i. 1998). kesamaran makna dan kesilapan. 2003).untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujurannya dengan tugasan yang dipikul. iii. 2. Penterjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penterjemahannya dengan cara seperti menambah. Terjemahan Harfiah Ia bermaksud terjemahan perkataan demi perkataan. membuang. penambahan perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat betul tata bahasanya dan tidak membawa makna baru bukanlah merupakan satu kesalahan (Muhammad Bukhari Lubis dll. ii. pengurangan. Seterusnya penterjemah akan menyatakan semula teks itu ke dalam 32 bahasa sasaran mengikut pandangannya sendiri.1. penyimpangan makna serta ayat yang panjang dan mungkin membawa kepada kekaburan teks sasaran (Abdullah Hassan. Ini bermaksud kerjakerja terjemahan akan dilakukan tanpa sebarang kongkongan atau mengambil kira perkataan dan struktur bentuk ayat asal. Namun demikian. Kesannya menyalahi struktur ayat bahasa sasaran. 2003). Terjemahan Makna (Semantik) Terjemahan makna atau terjemahan semantik adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya dengan apa yang terdapat dalam teks sumber. akibat daripada kehilangan makna. Penterjemah akan membaca sesuatu . Penterjemahan tetap akan berkisar dalam budaya asal. Kesannya terdapat penambahan. Pada kebiasaannya terjemahan jenis ini akan menghasilkan teks yang lebih rendah mutunya daripada teks asal. meringkas atau memendekkan maksud teks sumber.

Justeru itu terjemahan makna atau semantik ini terpisah dari masa dan ruang tempat (Newmark. Tumpuan adalah kepada pembaca sasaran. bergantung kepada cara dan keperluannya semasa kerja terjemahan dilakukan. Dalam penterjemahan ini. pembaca teks sasaran menyamakan diri mereka dengan pembaca teks sumber (Newmark.3 Proses Penterjemahan Menurut Peter Newmark (1981). secara umum terdapat peringkatperingkat dalam proses penterjemahan iaitu: i. kesetiaan penterjemah adalah kepada penulis. Selain itu penterjemah akan cuba sedaya upaya mengekalkan idiolek dan bentuk ungkapan penulis teks sumber. Penafsiran dan Analisis Teks Sumber Pada peringkat ini. 1981). ii. dengan harapan mereka tidak mengalami kesulitan atau kekaburan dalam memahami teks terjemahan yang dibaca. Hasil terjemahan ini pada kebiasaannya adalah lebih baik kerana penterjemah dapat mengimbangi apa-apa yang hilang dengan cuba menulis 33 dalam bahasanya sendiri. Terjemahan Komunikatif Terjemahan Komunikatif ini berusaha untuk menghasilkan kesan yang sehampir mungkin seperti pembaca asal. iv.ayat dan cuba memahaminya dan kemudian akan menterjemahkannya setepattepatnya setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. 2. Dalam penterjemahan ini. Sebenarnya sukar untuk dikatakan kaedah terjemahan yang tertentu sahaja yang akan digunakan dalam kerja-kerja terjemahan. penterjemah haruslah membaca teks sumber secara keseluruhan dengan teliti dan memahami isi kandungan teks itu. sebaliknya kaedah terjemahan yang digunakan akan bertumpang tindih di antara satu sama lain.1. Prosedur Terjemahan Di peringkat kedua ini penterjemah perlu membuat rujukan kepada kamus-kamus dan glosari tertentu atau pun sebarang rujukan lain yang difikirkan perlu bagi . 1981).

Kerja-kerja pemilihan perkataan dan penstrukturan ayat haruslah dilakukan dengan berhati-hati.wikipedia. yang membawa maksud ‘mengerjakan’. kemajuan akal budi dan lain-lain.1 Definisi Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’. Di samping itu penterjemah haruslah amanah dan tidak membuang atau meringkas dan memendekkan sesuatu ayat apatah lagi fakta teks sumber. art. Definisi ini menjelaskan bahawa budaya adalah merupakan suatu adat-resam. tamadun. ‘kemajuan’ (akal budi). Manakala ‘kebudayaan’ pula adalah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. kerja-kerja terjemahan dimulakan dengan cara menterjemah setiap ayat secara berasingan. Dalam bahasa Inggeris pula kebudayaan disebut sebagai ‘culture’.org/wiki/Budaya) Menurut “Kamus Dewan” (1992:65) ‘budaya’ ialah ‘tamadun’. seni muzik dan semua hasil pemikiran yang . music and all the other products of human thought made by a particular group of people at a particular time. yang berasal dari Latin iaitu ‘Colere’. ‘peradaban’. ‘kebudayaan’. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat.2 Budaya dan Kebudayaan 2.2.” (1989). kepercayaan. 2. Akhirnya pembacaan semula teks secara menyeluruh haruslah dilakukan. Penggunaan kata penghubung yang 34 sesuai amat penting bagi mewujudkan sebuah teks yang koherens. Perkataan ‘culture’ yang bermaksud kebudayaan dalam Bahasa Melayu telah diertikan oleh “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” sebagai “The customs. Penulisan Semula Teks Pada peringkat ketiga. ‘cara berkelakuan’ (berfikir dan sebagainya). iii. atau dengan lebih jelas ianya bermaksud ‘bertani’ (http://id.mendapatkan penerangan yang jelas dan tepat. beliefs. peradaban.

dan kemampuankemampuan lain yang didapati pada seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya perilaku. peralatan hidup. Kebudayaan juga adalah merupakan perkara-perkara yang diciptakan oleh manusia dan ianya adalah berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Contohnya pada masa dahulu seseorang tidak dibenarkan makan terlebih dahulu sebelum ibu bapanya.2. Tylor (1974). kepercayaan. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat adalah ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Tuntasnya. bahasa. tetapi kini adat-resam in telah berubah. Menurut Edward B. seni. yang kemudian disebut sebagai superorganik. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. Makan dahulu sebelum ibu bapa telah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini. akibat daripada kekangan masa keluarga yang bekerja.2 Sifat Kebudayaan Menurut Abdul Rahman Nawas dan lain-lain lagi (1995) terdapat tiga sifat kebudayaan: .35 dibentuk atau dihasilkan oleh sekumpulan manusia pada masa tertentu. budaya adalah suatu amalan atau gaya hidup serta corak pemikiran yang turut melibatkan kepercayaan sesuatu masyarakat pada sesuatu ketika. adat istiadat. moral. agama. Peredaran masa boleh mengakibatkan berlakunya perubahan gaya atau corak pemikiran. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. dan lain-lain. kesenian. di mana ke semuanya adalah bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Dari pelbagai definisi ini. 36 2. organisasi sosial. Herskovits (1959) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. dapatlah disimpulkan bahawa kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem pemikiran manusia yang merangkumi kehidupan sehari-hari yang juga bersifat abstrak. hukum.

Oleh itu. dia tidak mampu mewarisi kebudayaan Melayu. bukannya secara individu. tanpa ibu bapa Melayu yang mempraktikkan kebudayaan Melayu. 2.3 Fungsi Kebudayaan Kebudayaan juga mempunyai empat fungsi : i. atau memindahkannya kepadanya. kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat boleh dipelajari. sehingga ia sebati sedemikian rupa dalam sesebuah masyarakat. ii.i. Dipelajari oleh anggota masyarakat Kebudayaan boleh dipelajari oleh anggota masyarakat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Ia hasil amalan bersama anggota masyarakat sejak zaman berzaman. difahami dan diamalkan. walaupun dia mengamalkan kebudayaan bangsanya. memahami dan mengamalkan kebudayaan secara tidak langsung menerusi keluarga dan anggota masyarakat. Justeru. sesebuah keluarga yang merantau ke negeri yang mempunyai kebudayaan berlainan dengan 37 kebudayaannya. jika hidup di negeri bukan Melayu yang tidak mempunyai persekitaran Melayu. namun tentulah dia masih tidak mampu membentuk kebudayaan tersebut dalam kelompok perantau yang kecil itu. Mensosialkan anggota masyarakat yang baru supaya menjadi orang yang berfungsi dalam masyarakat.2. seorang anak Melayu. Kebanyakan anggota sesebuah masyarakat mempelajari. meskipun dia berbaka Melayu. . kerana kemungkinan persekitaran kehidupan seseorang itu tidak mengikut corak kebudayaan baka yang diwarisinya. Tidak boleh diterima melalui baka atau warisan Faktor baka semata-mata tidak mampu memperwariskan kebudayaan sesebuah masyarakat. Justeru. bukan hanya oleh masyarakat itu sahaja malahan juga oleh orang asing. Dipraktikkan secara bersama oleh anggota masyarakat Kebudayaan bersifat berkelompok. iii.

norma dan nilai masyarakat. tingkah laku. Ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah . Perangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyarakatnya. dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup sesebuah masyarakat. buah fikiran dan perasaan dengan latar belakang yang terdapat pada karya asli itu. iv. pemilihan teknik dan teori perlu dititik beratkan selaras dengan genre teks yang akan diterjemahkan. tetapi sebaliknya suatu usaha memindahkan fikiran dan perasaan penulis ke dalam bahasa sasaran dengan memelihara gaya. Ini membuktikkan kepada kita bahawa budaya dan penterjemahan ini mempunyai suatu ikatan yang erat dan saling mempengaruhi serta tidak mungkin dapat dipisahkan. Fenomena ini memberi kesan yang amat besar ke atas teori dan teknik-teknik terjemahan. lisan. iii. maka tidak mungkin bahasa dipisahkan daripada budayanya.3 Budaya dan Penterjemahan Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubung samada dalam bentuk tulisan.ii. 1995). peraturan masyarakat. Manakala 38 penterjemahan yang mementingkan perhubungan antara bahasa sudah tentu turut melibatkan budaya. 2. Meneruskan peraturan antara sesama anggotanya dan antara anggotanya dengan orang luar. mahu pun bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan sesuatu mesej kepada orang lain. (Abdul Rahman Nawas dll. Melalui bahasa. manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. Menjaga dan mengawal anggotanya dengan kawalan sosial. Penterjemahan merupakan suatu usaha mengalihkan fikiran dan perasaan yang ditulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Menterjemah bukanlah sekadar menggantikan perkataan. Oleh kerana sifat sesuatu bahasa dipengaruhi oleh budaya masyarakat penutur. Dalam penterjemahan.

perkara dan budaya asing. 39 ii. Dari itu unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. menterjemah istilah yang mempunyai latar belakang unsur budaya setempat boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut : i. Unsur budaya dikekalkan . Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) lagi. Bagaimanakah pemindahan ini dilakukan oleh penterjemah? Dalam penelitian ini. Seseorang penterjemah itu perlulah menggunakan bahasa sebagaimana yang digunakan oleh penutur asal. tumpuan kajian adalah kepada pengalihan budaya dari teks sumber iaitu Lebai Malang kepada teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Pak Belalang kepada Vater Heuschreck. Kaedah penterjemahan budaya ini menjadi landasan atau dasar dalam kajian yang akan dilakukan terhadap kedua-dua buah teks tersebut. terdapat dua aspek yang perlu diterjemahkan dengan cara yang berbeza : i. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi amatlah diperlukan kepada seorang penterjemah. Terjemahan budaya Terjemahan yang bermutu tinggi adalah terjemahan yang dapat memberitahu pembaca sasaran bahawa mereka sedang membaca berkenaan orang. seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. benda. Menurut Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). pengkaji akan menggunakan kaedah penterjemahan budaya yang terdapat dalam buku “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005).teks terjemahan yang berkualiti serta dapat meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan pembaca teks sumber. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. Terjemahan bahasa Bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu tinggi. apatah lagi apabila usaha ini bukan sahaja melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan malahan mencakupi dua budaya yang amat berbeza.

sesuatu unsur budaya itu akan digantikan dengan cara memberi penerangan makna yang sebenar. Pengekalan sebegini akan dapat memberi gambaran yang tepat dan lebih jelas kepada pembaca 40 teks sasaran. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberatkan keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. kerana terdapat perkara-perkara yang telah diketahui oleh pembaca teks sasaran. dapat dikekalkan sebagai “salji” dalam bahasa Melayu kerana pembaca sasaran telah jelas dengan gambaran dan sifat salji walau pun tidak terdapat di dalam budaya pembaca sasaran. Contohnya perkataan “snow” dalam istilah “snow white”. Contohnya “snow white” boleh diterjemahkan atau digantikan menjadi “putih melepak” atau pun “sangat putih”. Ini adalah kerana jurang perbezaan budaya yang tinggi. Unsur budaya dihilangkan Menurut kaedah ini. Tetapi bagaimana dengan jenis roti? Terdapat bermacam-macam jenis roti masyarakat Jerman yang tidak dapat dikenali oleh sebahagian besar masyarakat Melayu. ii.Dalam teknik ini unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. Namun pengekalan budaya teks sumber ini juga boleh menyebabkan kualiti sesebuah teks terjemahan menurun. Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. ini mungkin dapat difahami oleh masyarakat Melayu. Contohnya “roti” kepada masyarakat Jerman merupakan makanan ruji. yang boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. Apatah lagi seandainya terdapat unsur-unsur pertentangan nilai budaya maka kaedah ini amatlah . Ini adalah kerana tidak semua pengekalan unsur budaya dapat memberi gambaran sebenar yang dapat membantu pembaca teks sasaran. lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber.

Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa seorang penterjemah dapat menterjemah isu kebudayaan dengan baik jika dia mengetahui tentang kebudayaan itu sendiri. Manakala dalam bahasa Melayu ianya menunjukkan status seorang isteri. contohnya dalam bahasa Jerman “Sparschwein” yang bermaksud “tabung babi” tidak dapat dikekalkan dalam terjemahan ke dalam bahasa Melayu. 1976) dalam “Translation: Application and Research”. Perbezaan ini adalah kerana latar belakang budaya yang berbeza kerana amalan sistem poligami. 41 iii. ia bukan sahaja memerlukan pemindahan yang jelas dari segi linguistik. iaitu isteri kedua. adalah lebih baik menggunakan istilah ‘tabung wang’ untuk menggantikannya. namun tidak dapat disangkal pengaruh pandangan dunia penterjemah serta pembaca teks sasaran juga memainkan peranan yang amat besar dalam mentafsir sesuatu hal kebudayaan yang terdapat dalam teks. Oleh itu. . Unsur budaya disesuaikan semula Kadang kala terasa seolah-olah sesuatu unsur budaya bahasa sumber terdapat padanannya dengan bahasa sasaran. Menurut Rudolf Kassuhlke (dalam Richard W. jika penerima hendak memahami mesej di dalam bahasa dan budayanya sendiri.Brislin. “young wife” bermaksud seorang isteri yang usianya lebih muda. kerana ianya tidak dapat diterima oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. Bagi bahasa Inggeris. Maka penyesuaian semula haruslah dilakukan bagi mengelakkan salah terjemahan dengan menggunakan istilah ‘isteri yang masih muda’.sesuai digunakan. Terjemahan sebegini adalah lebih baik dan tepat walaupun ianya berbentuk frasa. Contohnya “young wife” dan “old wife” apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu membawa maksud yang berbeza. tetapi maklumat yang paling minimum tentang corak pemikiran iaitu pandangan dunia dan nilai budaya bahasa sumber.

Namun bagi golongan yang lain pula. Taib Osman. Contohnya. Lazimnya .42 2. and this is recorded in his language. 1985) berpendapat. “Man’s perception and conception of the realities around him include his view of the world. Ianya juga turut mencirikan sifat-sifat kelompok dan cara kelompok tersebut bertindak. pengetahuan linguistik dan juga pengetahuan dunianya. 43 Menurut Asmah Haji Omar (dalam Mohd. orientasi masa merupakan aspek penting pandangan dunia yang memberi kesan kepada komunikasi dan tindakan seseorang. W. tumpuan masa kini adalah yang menjadi fokus.” Dapatlah dikatakan bahasa bukan sahaja memaparkan budaya malah turut menggambarkan pandangan dunia sesuatu bangsa. menyatakan bahawa seseorang penterjemah terpaksa bergantung sepenuhnya ke atas keupayaan mentalnya.4 Pandangan Dunia Pandangan dunia adalah merujuk kepada set kepercayaan yang menjadi falsafah atau pun pegangan kehidupan sesebuah kelompok atau masyarakat dunia. World-view… as the way a certain people perceive life and this perception may be reflected in or influenced by various media. Taib Osman. culture. religion. examining people’s perception through any of the media metioned means examining the relationship between this medium and their thought processes.Wilss (1981). Di mana dan bagaimana persekitaran yang di kenali sebagai budaya itu membentuk cara pemikiran seorang itu akan membawa kepada cara mereka berfikir dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara itu. Bagi setengah orang masa lampau merupakan aspek paling bermakna dalam kehidupan. Manusia di dunia menggunakan proses mental yang serupa. manakala bagi orang lain impian masa depan serta persediaan menghadapinya kelak merupakan cabaran yang paling penting. language. 1985). Asmah Haji Omar (dalam Mohd. and so on. apa yang membezakan antara setiap individu itu adalah pandangan dunia masing-masing. As such. Ketidaksamaan pandangan sebeginilah yang dinamakan sebagai pandangan dunia.

Ini seolah-olah kaum perempuan punca sesuatu mala petaka itu. malahan juga mencerminkan dua kebudayaan yang berbeza yang membina kedua-dua bahasa. It is highly probable that the speech community concerned has a social system which does not discriminate the various sexes in certain aspects of their life. Hal ini tidak pula berlaku kepada penutur bahasa Melayu yang sering diperkatakan menindas kaum wanita. 1985) 2. Ciri-ciri bahasa ini juga secara tidak langsung boleh mengambarkan pandangan dunia masyarakat Jerman. The Malay language is one such language… A different way of treating the sexes. Although the European or Western way of life tends to show equal treatment to both sexes. justeru itu sudah tentulah mempunyai pandangan dunia yang amat berbeza tentang sesuatu perkara. lelaki sebagai genus jantan dan kanak-kanak samada perempuan atau lelaki digolongkan ke dalam genus neutral. Omar dalam Mohd. …Western society sought to place their women in roles separate from the men. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman bukan saja merupakan dua bahasa yang berbeza dari segi linguistik dan ciri-ciri lesikalnya. (Asmah Hj. Bahasa Jerman membahagikan kata nama kepada tiga genus iaitu jantan.… reflects a world-view of its speaker in regard to the treatment of the sexes in his everyday life. Contoh yang jelas dapat dilihat kepada lebih sembilan puluh peratus kata nama yang melibatkan bencana alam tergolong dalam genus betina. betina dan neutral.semakin jauh hubungan genetik sesuatu bahasa maka semakin besarlah jurang perbezaan budaya antara kedua-dua masyarakat penutur aslinya. as reflected in the grammatical gender. is seen in languages which have the gender system… [contohnya bahasa Jerman]. Ini menunujukkan seolah-olahnya masyarakat Jerman megasingkan sesuatu berdasarkan genus. Taib Osman.5 Genre Perkataan “genre” adalah berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud . 44 A language which does not have a category of gender. Jika diteliti secara terperinci bahasa Jerman mengkategorikan perempuan ke dalam genus betina.

penggunaan gaya tertentu dan nada sesuatu teks itu. tragedi dan lain-lain. Secara umumnya genre kesusasteraan ini dapat dikategorikan kepada puisi dan prosa. (1995) pula. . semua bahasa terikat dengan konteks budaya dan konteks situasi. 45 Definisi-definisi konvensional pula menggangap “genre” adalah terdiri daripada konvensi-konvensi khusus yang membentuk kandungan seperti tema atau pun latar dan juga bentuk yang merangkumi struktur dan gaya yang berkongsi ciri-ciri tertentu dengan teks serta mewujudkan hubungan antara satu sama lain. Genre kesusasteraan merupakan genre daripada bidang sastera. samada yang berbentuk lisan mahu pun tulisan yang menunjukkan ciri-ciri atau fiturfitur yang sama digolongkan dalam satu “genre”. antaranya genre perundangan. ilmiah. hiburan. Dari itu setiap penutur akan mempelajari gaya bahasa tersebut dan seterusnya mengamalkan ciri-ciri khusus ini mengikut konteks. Konteks budaya akan menentukan jenis teks. sejak dua ribu tahun yang lalu kajian tentang genre telah dilakukan terhadap fungsi kata nama logikal dan tipologikal. yang dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti isi kandungan. Gaya bahasa yang digunakan dalam sesuatu konteks akan menjadikan sesuatu komunikasi itu bermakna. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis genre. media dan kini ianya telah digunakan dalam bidang linguistik. kesusasteraan. Drama ini dapat diperhalusikan lagi kepada jenaka. Istilah “genre” ini telah digunakan secara meluas dalam bidang retorik. Genre puisi ini dapat dibahagikankan pula kepada drama. Jenis-jenis kata ini kemudiannya dikategorikan kepada nama-nama tertentu. kesusasteraan dan sebagainya menurut lapangan tertentu.“jenis” atau “kelas”. Menurut Ronald Wardhaugh. media. Menurut Robert Allen (1989:44). Kajian-kajian tersebut adalah berdasarkan pengkelasan kata kepada jenis-jenisnya. lirik dan epik. Teks. keagamaan.

Ianya sukar digarap oleh masyarakat dari kebudayaan yang lain dan pengalihan unsur jenaka ini adalah sukar dan selalunya tidak berjaya. Namun demikian pengkelasan sesuatu teks kepada genre tertentu tidak dapat dilakukan secara tepat.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan . ii. lebih berteraskan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu budaya. iaitu jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan. Menurut Raphaelson-West (1989:130). 47 2. pendengar sudah pun mempunyai satu gambaran khusus dalam fikirannya seperti bentuk dan ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah sajak. Apabila kita menyebut perkataan “sajak” misalnya. Berdasarkan kepada tiga kategori di atas. jenaka sebenarnya dapat dikategorikan kepada tiga jenis: i. Bagi yang sudah biasa dengan genre ini. iii.Manakala yang berbentuk prosa dapat dipecahkan kepada dua kategori iaitu fiksyen dan bukan fiksyen. Jenaka yang melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik Corak jenaka seperti ini dikatakan melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik dan permainan kata. 46 Begitulah juga bila kita membicarakan tentang cerita jenaka. Jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan Unsur jenaka kebudayaan. terutama cerita jenaka yang terdapat dalam sastera rakyat Melayu. cerita jenaka yang menjadi teks kajian adalah tergolong dalam kategori dua. satu gambaran tentang ciri-cirinya sudah terpapar dalam fikiran mereka. kerana semuanya bergantung kepada pandangan tertentu bagaimana teks tersebut dilihat dan dikategorikan. Jenaka yang sejagat Kategori jenaka seperti ini adalah berbentuk agak natural dan biasanya tidak melibatkan budaya dan mudah difahami. Ini membuktikan kepada kita bahawa sajak ini dapat digolongkan dalam genre kesusasteraan iaitu puisi.

Pembacaan yang mendalam daripada pelbagai sumber dapat membantu pengkaji dalam memahami bidang kajiannya. Pembacaan tulisan-tulisan sarjana yang berkaitan turut menyumbangkan maklumat dan pengetahuan terhadap kajian yang akan dijalankan. Pada 1997 Sugeng Hariyanto telah membuat kajian terhadap sebuah novel berbahasa Jawa yang berjudul Burung-Burung Manyar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Thomas M. Hunter. Kajian menunjukkan bahawa novel terjemahan telah berjaya menyampaikan kesan yang sama seperti novel sumber kepada pembaca sasaran. Faktor ini telah mendorong Sugeng Hariyanto membuat kajian lanjutan pada tahun 1999, bagi melihat bagaimana penterjemah berjaya mengalihkan perkatan yang melibatkan budaya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penterjemah telah menggunakan teknik penterjemahan sastera, melakukan penambahan dan pengurangan, penerangan, modulasi, perkatan sinonim dan mencari kesepadanan budaya. Namun demikian, terdapat juga perkataan yang menggambarkan budaya yang telah digugurkannya. Pengguguran ini dilakukan penterjemah apabila beliau tidak dapat mencari kesepadanan serta beranggapan bahawa ianya adalah sesuatu yang tidak penting. Pengkaji kurang bersetuju dengan tindakan ini dan mencadangkan sekiranya kesepadanan tidak dapat dicari, maka penerangan bagi menyampaikan maksud sesuatu budaya mesti dilakukan. 48 Jaafar bin Jambi (2001), misalnya, telah mengkaji sebuah teks karya Soseki Natsume (1914) berjudul Kokoro yang diterjemahkan dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu oleh Thaiyibah Sulaiman (1996) berjudul Kalbu dari aspek bahasa kiasan. Dalam kajian ini beliau telah mengenal pasti bahasa kiasan serta strategi yang diambil

oleh penterjemah. Dapatan menunjukkan bahawa versi bahasa Jepun lebih banyak menggunakan bahasa kiasan berbanding teks terjemahan bahasa Melayu. Strategi utama penterjemah adalah menterjemah tanpa menggekalkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan. Pengkaji berpendapat penterjemah tidak sepatutnya mengambil jalan mudah dengan melenyapkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan teks sumber, sebaliknya perlu berusaha mencari kesepadanan bahasa kiasan yang terdapat dalam bahasa Melayu semaksima yang mungkin. Tindakan sebegini akan mendorong kepada penghasilan teks terjemahan yang seiring dengan teks sumber. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wan Amizah Bt Wan Mahmud (1998) pula, beliau telah mengupas kaedah penterjemahan sari kata dengan membandingkan dua bentuk genre rancangan iaitu dokumentari dan komedi semasa (sitcom). Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan antara sarikata keduaa-dua genre tersebut. Di dalam genre dokumentari didapati bahawa penggunaan ayat adalah lebih formal dan panjang serta lebih banyak terdapat penggunaan imbuhan, laras dan jargon. Pemindahan makna yang dilakukan dipengaruhi teks asal dan cenderung mematuhi bahasa sumber. Kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah semantik. Manakala genre komedi lebih condong kepada bahasa lisan dan kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah penterjemahan komunikatif. Dalam situasi ini pengkaji bersetuju dengan tindakan penterjemah yang menggunakan dua laras bahasa yang berbeza bagi dua bentuk genre yang berlainan. Kaedah terjemahan yang dipilih juga bersesuaian dengan genre. 49 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Dalam membuat sesuatu penyelidikan terutamanya dalam mengkaji sesuatu kes,

terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk mencari data-data yang relevan dan tepat bagi memenuhi kehendak kajian dan menjawab penyataan masalah. Justeru itu, bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data cerita rakyat, genre cerita jenaka bahasa Melayu yang berjudul Lebai Malang yang diterjemahkan kepada bahasa Jerman Der Unglücks– Geistliche dan Pak Belalang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck. Kajian ini menganalisis dan mengklasifikasi aspek budaya yang telah diterjemahkan berdasarkan kepada “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd. dan Adullah Hassan (2005). Di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam bab ini : a. Persampelan Data b. Analisis Data c. Prosedur Kajian 50 3.1 Persampelan Data Sampel yang dipilih adalah daripada buku “Matahari”, koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman, Albert Lehmenkühler, Bert Nentwich, Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre. Pilihan buku ini dibuat kerana bahasa Jerman semakin diberi perhatian di Malaysia pada masa kini. Tambahan pula semakin banyak terjemahan sastera bahasa Melayu mendapat tempat di kalangan penduduk Jerman mahu pun sebaliknya (sila lihat Lampiran 2, m.s 114, terjemahan surat: Lampiran 1, m.s 113). Kajian akan dilakukan terhadap dua buah teks dari genre cerita jenaka, iaitu Lebai Malang dalam bahasa Jerman yang dikenali sebagai Der Unglücks– Geistliche (sila lihat Lampiran 3, m.s 115) dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5, m.s 121). Pengkaji telah berusaha untuk mendapatkan teks sumber bagi keduadua buah teks sasaran dari pelbagai media. Samada buku-buku sastera Melayu mahu pun laman

akhirnya teks sumber iaitu Lebai Malang yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www.html (sila lihat Lampiran 6.s 126) dengan mengabaikan sebahagian teks yang dilenyapkan penterjemah. 51 Maka penulis mendapatkan sebuah teks sumber yang sehampir mungkin dari laman web http://www. yang menjadi fokus kajian. Manakala teks sumber Pak Belalang adalah terlalu sukar untuk diperolehi kerana teks sasaran iaitu Vater Heuschreck berkemungkinan telah diringkaskan dan sebahagian kandungan cerita asal itu telah dilenyapkan oleh penterjemah. mengekal dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara berhubung dengan kehidupan iaitu unsur budaya (Geetz. muka surat 117).my/cerita rakyat/lebai_malang. Selain dari menjadi sumber hiburan.my/cerita_rakyat/pak_belalang. (sila lihat Lampiran 4. Sementara Pak Belalang pula seorang ahli nujum negara yang sentiasa bernasib baik. menjadi contoh dan berperanan penting kepada masyarakat Melayu beragama Islam. Kedua-dua teks ini menjadi pilihan penulis kerana terdapat pelbagai paparan kehidupan masyarakat Melayu pada masa dahulu.com. m. Cerita Lebai Malang atau terjemahannya Der Unglücks– Geistliche bertemakan kepada seorang “Lebai” iaitu ahli agama yang sentiasa dipandang mulia.com.html.web. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian penulis sebaliknya unsur budaya yang menjadi tumpuan pengkaji.ashtech. walau pun pada awalnya telah memulakan peranannya dengan menipu penduduk kampung. yang melibatkan cara manusia berkomunikasi. 52 . sampel-sampel ini juga membawa makna konotasi yang memerlukan penelitian dan lebih mencabar untuk dilakukan kajian.1973).ashtech.

setiap aspek budaya iaitu setiap data akan diberikan nombor rujukan untuk memudahkan analisis.m/s) Baris No. contohnya LM 01. komen dan kesimpulan akan .1: Contoh jadual analisis Teks Sumber (Lampiran. Seterusnya.2 Analisis Data Data-data yang dikumpul akan dianalisis secara teliti dalam mengenal pasti aspek budaya yang terdapat dalam teks sumber dan diikuti pula teks sasaran. iaitu samada : a. Setiap data yang diambil akan dipaparkan dalam jadual seperti di muka surat sebelah. Ruj. aspek ini akan dianalisis dan diklasifikasikan mengikut teknik terjemahan 53 budaya berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). Jadual 3. Bagi memudahkan analisis. Unsur budaya itu dihilangkan c. terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemahan aspek budaya dalam teks sasaran. Data yang menjadi kajian adalah terjemahan yang mencerminkan aspek budaya. Manakala teks Vater Heuschreck (Pak Belalang) diberi nombor rujukan PB 01.m/s) Baris Teks Sasaran (Lampiran. Akhir sekali berdasarkan penelitian dan analisis. Unsur budaya itu dikekalkan b. Teks bahasa Melayu merupakan teks sumber dan teks bahasa Jerman dicatatkan sebagai teks sasaran. Aspekaspek budaya dari kedua-dua teks ini akan dikeluarkan bagi memudahkan proses perbandingan.3. Pengkaji akan menggunakan singkatan “LM” untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan berikan nombor untuk setiap unsur budaya. Unsur budaya itu disesuaikan semula Setelah itu barulah diberikan ulasan-ulasan dan cadangan yang relevan.

Maka pemilihan dua buah teks dari genre . aspek-aspek budaya. diterbitkan pada 1996 oleh Albert Hoffman begitu menarik untuk dikaji. Terdapat tiga peringkat dalam prosedur kajian ini iatu : i. penulis membuat keputusan untuk memberi tumpuan terhadap teks yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. Menganalisis teks iii. Setelah diteliti. Maka penulis memulakan langkah dengan melakukan pembacaan dan penelitian terhadap teks-teks terjemahan bahasa Jerman yang terdapat di Malaysia. rujukan akan dilakukan terhadap buku-buku berkaitan iaitu teks asal atau teks sumber. Mengenal pasti teks terjemahan dan membuat pilihan. watak. Plot. penulis mendapati bahawa genre cerita jenaka begitu menarik untuk dikaji kerana ianya merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal serta berperanan menyampaikan mesej tertentu megenai masyarakat dahulu.diberikan terhadap keberkesanan penyampaian mesej berdasarkan teknik terjemahan budaya yang digunakan oleh penterjemah. kamus. teks sasaran. 3. Akhirnya penulis mendapati buku koleksi sastera Melayu yang berjudul “Matahari”. Sebagai seorang guru bahasa Jerman. kerana ianya mengandungi lima belas genre. laman web dan tesis. Pemilihan Teks Langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut : a. Bidang terjemahan telah menarik minat penulis untuk melakukan kajian. karya-karya terjemahan. Rumusan 54 i. latar belakang serta unsur budaya yang terkandung di dalam genre ini juga begitu menarik untuk dikaji. sastera rakyat Melayu. majalah. Melalui kaedah perpustakaan. Penelitian terhadap teks-teks sastera yang terdapat di dalam koleksi buku “Matahari” dilakukan dengan teliti. Pemilihan teks ii.3 Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini menggunakan kaedah penelitian yang tertumpu terhadap teks yang dipilih.

Setelah diteliti teks sasaran dengan terperinci. maka pengkaji pun mencari teks sumber dari pelbagai media. 56 c. samada dari buku-buku sastera mahu pun laman 55 web.cerita jenaka iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan dibuat.s 117) untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang).html (sila lihat Lampiran 6. c. iaitu sampel yang pertama maka teks kajian kedua Pak Belalang sebagai teks sumber dan Vater Heuschreck teks sasaran pula adalah sebagai sampel kedua. Penelitian dan analisis dibuat ke atas teks sumber dan teks sasaran dengan memberi fokus kepada aspek budaya.s 126). Manakala teks sumber bagi Vater Heuschreck iaitu Pak Belalang diperolehi dari http://www.my/cerita_rakyat/lebai_malang. Mengenal pasti teks sumber yang menjadi sampel terjemahan. Unsur budaya itu disesuaikan semula .html (sila lihat Lampiran 4. Mengklasifikasikan teknik terjemahan budaya yang dilakukan oleh penterjemah berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005).ashtech. Pengkaji mencari teks sumber yang sehampir mungkin dengan teks sasaran. Melakukan perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran Setelah memperolehi teks sumber Lebai Malang dan Der UnglücksGeistliche sebagai teks sasaran. m. b. dan akhirnya memperolehi teks dari laman web http://www. Membandingkan dan mengenal pasti bagaimana aspek budaya dari teks sumber diterjemahkan atau dipindahkan ke teks sasaran. dengan mengabaikan sebahagian daripada kandungan cerita yang dilenyapkan oleh penterjemah. Menganalisis Data Pada tahap ini ianya melibatkan analisis teks seperti berikut : a. ii.my/cerita_rakyat/pak_belalang. iaitu : i.ashtech. maka perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran bagi kedua-dua sampel dari aspek budaya pun dilakukan. m.com. b. Unsur budaya itu dihilangkan iii. Unsur budaya itu dikekalkan ii.com.

Berdasarkan penelitian serta kajian yang dibuat penulis akan merumuskan samada teks terjemahan ini mampu atau dapat memainkan peranan seperti teks sumber. Dapatan kajian serta rumusannya akan dibincangkan di dalam bab berikut bagi menjelaskan dapatan daripada kajian yang dijalankan. Selain itu penulis juga akan meneliti samada aspek budaya menimbulkan masalah dalam terjemahan teks sastera yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza ini. Kajian ini memberi fokus kepada aspek budaya dari teks sumber iaitu teks bahasa Melayu yang diterjemahkan atau dialihkan kepada bahasa sasaran. Berlandaskan rangka kajian inilah penulis akan melakukan kajian terperinci ke atas dua buah teks iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) dari genre cerita jenaka. iii. Rumusan Pengkaji akan merumus teknik terjemahan aspek budaya yang digunapakai oleh penterjemah berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005) serta melihat hubung kaitnya dan keberkesanan teknik yang dipilih dalam usaha untuk menyampaikan mesej teks sumber secara amnya.d. bahasa Jerman.4 Kesimpulan Bab ini menghurai dan menerangkan mengenai tatacara rangka kajian yang akan digunakan dalam kajian ini.1: Carta aliran prosedur kajian 3. di bawah ini dipaparkan carta aliran prosedur kajian penulis : Carta 3. 57 Sebagai rumusan. e. Mengesan permasalahan yang mungkin timbul semasa penterjemahan teks dilakukan. Mengesan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemah dalam penggunaan sesuatu teknik pengalihan budaya. Penyataan Masalah Pilihan Teks .

sebaliknya ianya turut melibatkan hal-hal kebudayaan (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Padanan kebudayaan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran perlu dicari bagi meningkatkan kefahaman pembaca sasaran iaitu teks terjemahan serta melahirkan kesan pembacaan yang sehampir. Ini adalah kerana penterjemahan bukanlah sekadar pengalihan bahasa sahaja.Analisis Data Mengkategorikan Kesimpulan 58 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4. juga harus memahami konteks karya yang akan diterjemahkan.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya Dalam kajian ini. Pada amnya plot. 4. Oleh itu pengkaji ingin meneliti bagaimanakah pengalihan unsur budaya dilakukan oleh penterjemah yang turut menyumbang kepada 59 penyampaian mesej cerita. bahasa. persoalan budaya merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Oleh itu bahasa yang digunakan akan menggambarkan budaya. Berlandaskan kepada objektif inilah kajian yang terperinci akan dilakukan oleh penulis. Seorang penterjemah yang baik selain harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. analisis terperinci terhadap aspek budaya dari keduadua buah .0 Pendahuluan Budaya merupakan identiti sesebuah masyarakat dan bahasa pula merupakan indeks kepada budaya. latar. 2005). watak dan sebagainya memainkan peranan penting sebagai lambang dan mewakili sesebuah masyarakat yang juga membantu bagi mewujudkan kesan yang baik serta menyampaikan mesej sesuatu cerita itu. Apabila penterjemahan melibatkan teks sastera. Oleh itu sesuatu cerita rakyat yang menjadi lambang sesebuah masyarakat sudah tentu memaparkan aspek budaya masyarakat tersebut.

Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza.s 39).teks yang telah dipilih iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) akan dilakukan berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). Unsur budaya itu dikekalkan b. Walau bagaimanapun teknik mengekalkan unsur budaya asing dalam terjemahan adalah teknik yang banyak kelemahannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. iaitu: a. Penterjemah akan cuba mengekalkan unsur budaya teks sumber walaupun gambaran sebenar pengekalan budaya tidak membantu pembaca teks sasaran. yang mana boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. Lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber.1 Unsur Budaya Dikekalkan Dalam teknik ini. Ini adalah kerana jurang perbezaan 60 budaya yang tinggi. 2005). unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan.1.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Dalam sastera rakyat Melayu Lebai Malang iaitu tajuk cerita yang dijadikan sumber kajian ini apabila dibaca atau didengar oleh pembaca sumber.1. Menurut “Kamus Dewan” “lebai” . 4. Unsur budaya itu disesuaikan semula 4. maka wujud suatu persepsi atau gambaran umum mengenai tema cerita. seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Dua. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberat keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Unsur budaya itu dihilangkan c. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Penterjemah hanya sekadar menterjemahkannya sahaja tanpa sebarang gambaran mahupun penerangan.1.

melainkan teks terjemahan diterjemahkan dengan satu kaedah yang memerlukan pembaca sering mengaitkan situasi dengan penerangan awal yang terdapat pada tajuk cerita ini. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Penterjemah telah menterjemah tajuk cerita Lebai Malang kepada Der Unglücks-Geistliche. kenapa lebai ini digelar Lebai Malang. Selain itu penterjemahan perkataan “tikar” telah diterjemah dengan tepat sebagai “Matte”. Ruj. m/s 115) Baris No. yang merupakan watak utama dalam cerita yang berperanan mengaitkan latar serta plot cerita dalam mewujudkan kesan pengajaran kepada pendengar atau pun pembaca.bermaksud orang yang mengetahui tentang agama.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4. sebaliknya perkataan “Pak Lebai” dalam teks sasaran dikekalkan dengan hanya melakukan perubahan ejaan seperti di bawah : Jadual 4. Yang menjadi persoalan di sini adakah penterjemahan yang tepat ini dapat . Persoalannya. walau bagaimanapun tajuk ini tidak digunakan oleh penterjemah dalam perkembangan watak teks terjemahan. Dari itu sudah tentulah tema cerita ini berkisar mengenai seorang yang dihormati di kalangan masyarakat. Pada pendapat pengkaji adalah terlalu sukar untuk mendapatkan pembaca yang prihatin terhadap isuisu sebegini. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 61 Dapatkah pembaca sasaran mengaitkan panggilan “Pa Lebai” ini semasa mendalami atau mengikuti perkembangan cerita ini. Secara tidak langsung pembaca akan membuat andaian kemungkinan Lebai ini sering ditimpa malang. malah ianya telah dilenyapkan terus oleh penterjemah. dan menyebabkan terjemahan ini banyak kelemahannya. Penterjemah mengekalkan unsur ini tanpa menghuraikan keberkesanannya.

juga menyampaikan mesej yang tepat kepada pembaca sasaran dalam situasi ini.1. m/s 115) Baris No. berkemungkinan kerana terdapat kesepadanan perkataan dalam bahasa Jerman serta bersikap cuba mengekalkan budaya bahasa sumber dalam teks sasaran. Pengkaji berpendapat pembaca sasaran tidak mungkin dapat memahami unsur budaya sebegini.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Teks terjemahan Vater Heuschreck (Pak Belalang) juga didapati mempunyai unsur budaya dari teks sumber iaitu Pak Belalang yang dikekalkan oleh penterjemah. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 4. Contohnya: Jadual 4. Tindakan penterjemah mengekalkan unsur budaya ini. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6. walaupun ianya tidak memberi kesan yang baik terhadap pengalihan budaya. Dalam situasi begini. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. serta apakah gambaran tikar yang tercetus dalam minda pembaca teks sasaran ini berdasarkan pandangan dunia mereka.1. m/s 121) Baris No. Apakah fungsi tikar itu. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. ditulisnya bagai bekas cakar ayam . Ruj. 62 Jadual 4. penterjemah telah cuba sedaya upaya mengekalkan unsur budaya ini tanpa menghiraukan aspek keberkesanannya.

Pengkaji berpendapat bahawa unsur ini merupakan sesuatu yang mengelirukan dan terlalu sukar untuk pembaca sasaran menggarapkannya. holte jener ein Blatt Papier. maka penterjemah tidak mensiasiakan unsur kesamaan ini dan telah mengaplikasikannya ke dalam teks sasaran. Kritzelte allerlei Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 63 Simpulan bahasa yang digunakan adalah “cakar ayam”. yang bermaksud tulisan yang buruk dan secara kebetulan terdapat persamaan dengan bahasa Jerman iaitu “Krähenfü_e” juga membawa maksud tulisan yang buruk. Pada pendapat saya berkemungkinan sekali simpulan bahasa dalam masyarakat Jerman turut memainkan peranan yang sama seperti masyarakat Melayu. Namun demikian “Krähen” bermaksud gagak dan “fü_e” pula adalah kaki (kaki gagak). m/s 129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. m/s 122 ) Baris No. . Dalam usaha mengekalkan jalan cerita agar berkembang dan difahami dengan baik. Memandangkan terdapat kesamaan. penterjemah telah mengekalkan satu unsur budaya yang kelihatan seolah-olah bunyi semulajadi. Simpulan bahasa juga melambangkan betapa budaya masyarakat Melayu begitu berhati-hati dalam membuat teguran kepada seseorang agar tidak tersinggung. Contohnya : Jadual 4.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6. Ini menunujukkan bahawa penterjemah telah sedaya upaya cuba mencari kesepadanan dalam usaha menterjemah teks ini.sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en.

…direndangnya sebiji-biji . didapati bahawa ianya menggambarkan cara masakan masyarakat Melayu tradisi. Baris: 24 . Tschur machten der ersten Kuchen. penerangan ringkas dalam bahasa Jerman : Im Malaiischen hei_t Dieb nämlich “pentschuri” (Lampiran 5.25. walaupun ianya tidak menjurus kepada penghasilan penterjemahan yang berkesan dalam usaha menghasilkan teks sasaran yang berkualiti.s 40)..s 122) dilakukan. 2005). Kaedah ini sesuai apabila terdapat unsurunsur pertentangan nilai budaya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan.2 Unsur Budaya Dihilangkan Mengikut kaedah ini unsur budaya digantikan dengan perkataan yang menerangkan makna sebenar. chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali. berkaitan dengan bunyi roti yang direndang “chur”.1. Selain itu pengkaji juga berpendapat bahawa penterjemah cuba untuk mengembangkan plot cerita sama seperti teks sumber. 2223 PB 02 64 Setelah teks sasaran seperti di atas dihasilkan.Ruj. Pengekalan ini kelihatan hanya seperti percubaan untuk mengekalkan bunyi sahaja. 4. Justeru itu langkah mengekalkan bunyi “chur” dibuat dengan hanya melakukan perubahan ejaan menjadi “Tschur”. m. Namun demikian apabila diteliti. Tindakan ini adalah untuk menunjukkan bunyi perkataan “pencuri” dalam bahasa Melayu itu. Perbincangan yang terperinci berhubung dengan unsur budaya yang dihilangkan telah pun dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Ini membuktikan terdapat pengekalan unsur budaya. .

m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. .5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4. adalah lebih baik sekiranya penterjemah membuat sedikit catatan mengenai majlis berkhatam. malah turut menghilangkan koheren teks terjemahan. Berkemungkinan penterjemah tidak dapat membezakan perkataan pengajian antara tamat sekolah dan tamat mengaji Al-Quran.1. Pilihan perkataan yang menyampaikan makna adalah amat penting. m/s 115) Baris No. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Terjemahan di atas membuktikan kepada kita bahawa penterjemah melakukan suatu terjemahan yang telah mengakibatkan percanggahan maksud sebenar teks sumber. Pembaca teks 66 sasaran tidak dapat menghubungkait peranan seorang “Lebai” dengan majlis tersebut. Apa yang dimaksudkan dalam teks sumber adalah suatu majlis diadakan sebagai tanda seseorang Islam telah tamat membaca AlQuran. Penterjemahan yang dilakukan bukan saja terpesong maksud asal. bagi menjelaskan maksudnya itu daripada mengambil jalan pintas. Ruj. yang turut memberi kesan kepada plot serta watak teks sasaran.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4. “Berkhatam” menurut “Kamus Dewan Bahasa” ialah pengajian (Quran) tamat kajian (bacaan Quran). Manakala dalam teks terjemahan ianya telah dinyatakan sebagai sebuah majlis meraikan tamat belajar. dan sekiranya ianya tidak dapat dilakukan. atau mungkin penterjemah tidak dapat mencari suatu kesepadanan kepada perkataan ini dengan bahasa sasaran.65 4.2.

kerana ini akan menghilangkan maksud sebenar sesuatu teks itu.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115 ) Baris No. Dalam teks sumber. Terjemahan begini tentulah menyebabkan pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan bahawa penantian jemputan dan tuan rumah terhadap Pak Lebai adalah melibatkan suatu tempoh masa yang sangat panjang yang juga merupakan suatu unsur budaya dalam masyarakat Melayu. Pada masa dahulu jarak atau jangka masa sesuatu peristiwa sering dikaitkan dengan situasi-situasi tertentu seperti sepuntung rokok. proses komunikasi tidak boleh dikaji terpisah daripada konteks masyarakat. setanak nasi dan lain-lain lagi. yang sudah menjadi . Justeru. Dari itu penterjemah seharusnya mencari kaedah yang dapat menyampaikan mesej tersebut dengan lebih berkesan tanpa melenyapkan unsur budaya. Ruj. ianya tidak dapat menggambarkan kepentingan atau kedudukan Pak Lebai. unsur sebegini yang menunjukkan jangka masa seperti di atas turut digunakan : Jadual 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). …hingga beralih matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 67 Penterjemahan “…hingga beralih matahari…” merupakan suatu jangka masa yang sangat panjang telah digantikan dengan “… jeder wartete und wartete…” yang bermaksud “menunggu-nunggu”. iaitu membandingkan sesuatu perbuatan yang mengambil masa dengan situasi tertentu.

Dari itu pelbagai jalan pintas diambil dalam menyiapkan kerja-kerja terjemahannya. Penulis berpendapat sudah tentu pembaca teks terjemahan tidak akan dapat menggambarkan juga gaya hidup masyarakat Melayu yang beragama Islam pada ketika itu yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap seseorang yang tinggi pendidikan keagamaannya. Kadang kala seseorang penterjemah cuba menyiapkan hasil terjemahan dengan jalan yang mudah dan cepat tanpa memikirkan atau mempertimbangkan mutu atau hasil terjemahannya. contohnya : 68 Jadual 4. penterjemah telah menghilangkan unsur budaya dan menggantikannya dengan perkataan lain. m/s 115) Baris No. terutamanya majlis keagamaan. Apabila diteliti teks terjemahan ini. Dalam hal ini. didapati penterjemah cuba mempermudahkan terjemahannya dengan cara membuat kesimpulan kepada sesuatu situasi itu.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.suatu kemestian dalam budaya masyarakat Melayu ketika menyambut sesuatu majlis. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 .

Jika diteliti.s 115) diterjemahkan kepada “perhimpunan sembahyang itu diadakan tanpa kehadirannya” (… ohne seine Anwesenheit). Proses pengurusan jenazah antara dua agama dan budaya yang berbeza. 69 Pada pendapat pengkaji penterjemah mengambil suatu jalan singkat dengan mengabaikan ikon “Pak Lebai” yang amat memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu beragama Islam. Dari itu mungkinkah ianya dapat memberikan kesan yang sama seperti teks sumber apabila hanya diterjemahkan “…yang mati pun dikebumikan tanpanya…”. Manakala unsur budaya LM 06 bermaksud “kanak-kanak lelaki itu meraikan majlisnya tanpanya”. tentulah berlainan sama sekali. Terjemahan sebegini sudah tentu menyebabkan pembaca tidak sedar atau mungkin tidak tahu langsung hubungkait antara peranan watak dalam situasi tersebut. “…yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan …”. “Kenapa semua majlis itu begitu memerlukan kehadirannya?” Selain ikon watak utama diabaikan. di dalam masyarakat yang beragama Islam pengurusan jenazah biasanya akan diambil alih oleh Pak Lebai yang merupakan seorang yang dihormati.08 LM 05 LM 06 Unsur budaya (LM 05) teks sumber baris 14 hingga 15 telah diterjemahkan dengan hanya menyatakan “… der Tote ohne ihn begraben…” yang bermaksud “simati dikebumikan tanpanya” (LM 05). penterjemah juga telah menggugurkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Persoalan yang mungkin timbul. ketiga-tiga ayat di atas telah diterjemahkan sebagai “tanpa kehadirannya”. dipercayai . contohnya proses pengurusan jenazah. Teks sasaran LM 17 (sila lihat m. yang turut merupakan watak penting kepada cerita tersebut.

dengan melakukan sedikit penyesuaian seperti penerangan ringkas dan bukanlah dengan cara unsur budaya itu dilenyapkan. perkara dan budaya asing. pengkaji berpendapat bahawa makna konotasi dapat diwujudkan kepada watak utama itu. Penjodoh bilangan ini secara tidak langsung menggambarkan budaya masyarakat Melayu yang begitu prihatin terhadap ukuran dan mahu menghasilkan sesuatu ukuran dengan tepat. seandainya penterjemah 70 mahu mengekalkan unsur-unsur budaya asal. Dengan teknik ini. Sebaliknya terjemahan boleh dilakukan dengan mencari kesepadanan dengan budaya masyarakat bahasa sasaran yang majoritinya beragama Kristian. unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. Pengkaji berpendapat penterjemah telah mengambil jalan yang singkat dan mudah dalam menghasilkan teks sasaran tanpa memikirkan kesan peranan watak utama itu dengan menghilangkan unsur budaya. terjemahan yang baik mesti memberitahu pembaca bahawa dia sedang membaca berkenaan orang. kerana mereka juga mempunyai cara tertentu dan orang tertentu dalam menguruskan kematian. jujur dan ikhlas dalam berurusan walau pun tiada alat pengukur pada ketika itu.dan mempunyai keupayaan. setali dan sebagainya dan unsur sebegini telah juga diterapkan dalam teks sumber ini. benda. Oleh itu bagi memastikan perkara ini. setandan. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). seikat. Oleh itu timbullah ukuranukuran seperti secupak. Sayangnya kehalusan bahasa Melayu yang menggambarkan sifat kejujuran dan keperhatinan ini telah diabaikan oleh penterjemah yang sepatutnya difahaminya kerana beliau pernah tinggal bersama masyarakat Melayu . Masyarakat Melayu pada masa silam begitu kaya dengan penjodoh bilangannya dan sehingga kini ianya masih diguna pakai.

Pengkaji berpendapat unsur sebegini adalah tidak mustahil untuk diterjemahkan oleh penterjemah kerana masyarakat pembaca teks sasaran mampu untuk memahaminya. Mengapakah penterjemah telah mengabaikannya? Adakah mungkin kerana penterjemah tidak mahu melibatkan atau menerapkan hal keagamaan sebegini dalam teks terjemahannnya. Akibatnya penterjemahan begini telah dihasilkannya : Jadual 4. Unsur budaya ini dihilangkan oleh penterjemah. …secupak daging. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. Akibatnya terjemahan sebegini dilakukannya : Jadual 4.pada suatu ketika dulu. m/s 115) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.9: Analisis 9 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 71 Penterjemah hanya menyatakan “daging. Maka teks sumber ini turut memasukkan perkara-perkara yang melibatkan hal keagamaan seperti sabda junjungan yang bermaksud bahawa ianya adalah suatu perkara yang wajib dilakukan dan disampaikan sendiri oleh pesuruh Allah. Ruj. m/s 115) Baris . kelapa dan beras” sahaja. Agama Islam yang menjadi teras kehidupan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan lagi dengan gaya hidup dan amalan Nabi Muhammad SAW serta suruhan dan perintah Allah SWT.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4.

ini berkemungkinan penterjemah cuba untuk tidak menggunakan unsur-unsur keagamaan dalam penterjemahannya. … putihlah matanya … 24 . peribahasa. Maka unsur sebegini juga digunakan dalam teks sumber yang telah diabaikan atau dilenyapkan oleh penterjemah dalam menghasilkan teks sasaran. Ruj. Dari itu timbullah ungkapan. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 72 Unsur budaya LM 08 yang diterjemahkan kepada “… Die Plicht …” bermaksud “kewajiban membawanya kepada kematian”.No. Penggantian yang dilakukan adalah tidak munasabah. m/s 115) Baris No. Perkataan sabda junjungan itu telah dihilangkan. Jadual 4. Ini adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan masyarakat Melayu yang segala tindak-tanduk tidak dapat dipisahkan daripada pegangan agama mereka.LM 09 Bahasa-bahasa puitis yang menggambarkan kesenian dan kehalusan bukan sahaja pada bahasa Melayu malah masyarakat yang menggunakannya juga telah diabaikan oleh . m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Kehalusan bahasa ini juga menjadi lambang atau menggambarkan pandangan hidup masyarakat Melayu sendiri dalam menyampaikan sesuatu mesej atau sindiran secara halus.. simpulan bahasa dan sebagainya. Masyarakat Melayu banyak menggunakan bahasa halus dan indah dalam pertuturan. Ruj.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4.

2. didapati terdapat juga unsur-unsur budaya dalam teks Pak Belalang yang turut dihilangkan. Jadual 4. Penganan habis dibaham anjing.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. Habis hilang baju dan kain. Dalam konteks ini pantun yang terdapat dalam teks sumber tidak diterjemahkan.LM 11 74 4.. Dapat sedekah sebungkus lempeng . m/s 115) Baris No.penterjemah. Ayuhai nasib fikir miskin. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 .12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No..2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Setelah meneliti teks Lebai Malang. Jadual 4. m/s 126) Baris Teks Sasaran .13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6. sebaliknya dilenyapkannya. 17-24 . Ruj.1. 73 Jadual 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.LM 10 Selain itu syair yang terdapat dalam teks sumber turut diabaikan dalam teks sasaran.

. padi.(Lampiran 5. tembakau. Ruj. Maka kata Pak Belalang. m/s 121 ) Baris No. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. m/s 122) Baris No.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6.. gambir. Tabak und Fischen im Wert… .. ikan… 23 09 … mit Reis. 75 Jadual 4. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. ihnen heimlich die Büffel. Apatah lagi untuk mengaitkan kehilangan kerbau yang membantu petani dan sebagai penggerak utama untuk kerja-kerja menenggala dengan plot cerita. …beras.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe. ini tentulah tidak menampakkan kepada pembaca teks sasaran bagaimana cara masyarakat petani Melayu pada masa dahulu mengerjakan sawah atau bendang mereka. Ruj. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek.… 22-23 . Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Dari contoh di atas jelas menunjukkan kepada kita perkataan “menenggala di bendang” hanya digantikan dengan “Bauern” yang bermaksud petani.

Manakala “gambir” pula ialah benda yang diperbuat daripada daun gambir untuk dimakan dengan sireh dan pinang.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 121) Baris No. mungkin tiada perkataan yang sesuai untuk menggantikannya dan mungkin juga penterjemah tidak mahu memasukkan perkaraperkara yang melibatkan keagamaan yang begitu sensitif. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. 4. dapat disimpulkan bahawa kedua-dua bahan yang digunakan untuk memakan sireh telah dilenyapkan oleh penterjemah.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula Ada ketikanya sesuatu istilah yang digunakan seolah-olah mempunyai . 76 Jadual 4. Memandangkan bahawa kedua-duanya tidak diterjemahkan. …Insyaallah ta’ala. ini berkemungkinan kerana budaya makan sireh tiada dalam budaya pembaca sasaran. dari itu adalah terlalu sukar untuk penterjemah menterjemahkannya kepada pembaca teks sasaran.PB 06 Sekali lagi seperti dalam teks Lebai Malang penterjemah mengambil tindakan yang sama kepada teks Pak Belalang dengan mengabaikan unsur keagamaan yang terdapat dalam teks sumber. Ruj.1.PB 04 PB 06 Menurut Kamus Dewan “gobek” adalah merupakan sejenis alat (seperti takung kecil) digunakan untuk melumatkan sireh.. walau pun ini amat bertentangan dengan budaya masyarakat Melayu di mana agama menjadi titik tolak dalam segala hal kehidupan. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 .

4. namun satu kaitan yang baik dapat mengambarkan watak Lebai Malang dengan jelas kepada pembaca sasaran.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. 78 Jadual 4. m/s 117) . Namun demikian pada hakikatnya ia berbeza antara satu sama lain.s 41). m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Perbezaan ini terletak pada latar belakang sesuatu budaya itu.3. Penterjemahan tajuk ini telah dilakukan secara literal (terus) dengan menggunakan: Lebai Malang Der Unglücks . Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m.padanannya atau mungkin disamaertikan dalam bahasa yang diterjemahkan. Ruj. Manakala “Geistliche” pula adalah seorang paderi. 2005). m/s 115) Baris No. Dalam situasi ini walau pun pengalihan yang di lakukan tidak tepat. merupakan sebuah cerita yang berkisar tentang seorang lebai yang sentiasa ditimpa malang atas segala tindak-tanduk yang diambilnya.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Lebai Malang iaitu teks dari sastera rakyat Melayu yang dijadikan sumber kajian. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 “Der Unglück” bermaksud seorang lelaki yang malang.1. Oleh sebab itu adalah lebih baik sesuatu konsep diterjemahkan dengan melakukan penyesuaian budaya bahasa sasaran (Ainon Mohd 77 dan Abdullah Hasssan.Geistliche Jadual 4. “Lebai” adalah merupakan seseorang yang dihormati dalam masyarakat kerana pengetahuan agamanya dan sentiasa menjadi rujukkan dan sering bertindak sebagai penasihat dalam sesuatu hal.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4.

…tentulah kenyang makan lempeng penganan … 24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Pada baris ke 24 (LM 13) teks sumber.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Lempeng menurut “Kamus Dewan Bahasa” adalah sejenis kuih yang pipih dan tipis (yang diperbuat daripada tepung beras dan lain-lain lagi). m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. Pak Lebai menyatakan bahawa dia akan kenyang makan lempeng.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. Dari itu sudah tentulah pembaca sasaran tidak mengesan terdapatnya perbezaan makanan antara kedua-dua masyarakat. Penterjemah telah menyesuaikan semula unsur budaya tersebut dengan jalan yang mudah walaupun penterjemah boleh menggunakan perkataan “Pfannkuchen” yang bermaksud “lempeng”. m/s 116) Baris No. 79 Jadual 4. Ruj. m/s 116) Baris No. unsur beginilah yang menerangkan secara tidak langsung akan budaya dan gaya hidup masyarakat teks sumber. Sebaliknya telah diterjemah menjadi “Küchen” yag bermaksud “kek” yang merupakan sejenis makanan lain. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer .

seperti mengapa nira itu perlu diambil pada masa itu atau penting kepada Lebai Malang. Penterjemah mengandaikan setidaktidaknya pembaca sasaran dapat membuat satu gambaran tentang pokok kabung itu dari jenis palma.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 Pohon atau pokok kabung yang hanya terdapat di kawasan tropika malangnya tidak lagi dikenali oleh sebilangan besar masyarakat Melayu pada masa kini. “Nira” menurut “Kamus Dewan” adalah air yang disadap dari mayang kelapa atau enau (boleh dibuat gula.deren Saft er abzapfte. Di mana pendapatan mereka adalah sangat sedikit serta memerlukan ketekunan dalam melakukan kerja-kerja sebegini. Mungkinkah unsur budaya atau gaya hidup masyarakat Melayu tradisi ini dapat meninggalkan kesan kepada pembaca sasaran. yang bertungkuslumus memanjat pokok kabung dan memberi kesan kepada plot serta watak cerita ini. lempeng yang diperolehinya amat bemakna juga dan seterusnya mewujudkan teks yang koheren yang memberi kesan kepada . yang bermaksud jusnya yang disedut.Kabong-Palme. 80 Selain itu sudah tentu juga pembaca sasaran tidak dapat membayangkan bagaimana caranya nira itu akan dipungut. Dari itu sudah tentu pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan situasi Lebai Malang pada ketika itu. tuak) telah diterjemahkan dengan membuat penerangan seperti “…deren Saft er abzapfte …” baris tiga hingga empat. Oleh itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikenali oleh pembaca sasaran. Ianya juga merupakan punca mata pencarian masyarkat Melayu pada masa dahulu. Apatah lagi nama pokok itu dikekalkan dengan hanya menambahkan perkataan “Palme” (LM 14) sahaja sebagai tambahan penerangan kepada pokok itu. Justeru.

sumber makanan. Oleh itu apabila ianya diterjemahkan menjadi “Gefä_” yang bermaksud bekas kecil untuk mengisi air sahaja. Ruj.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. “Bacuk” mengikut “Kamus Dewan” ialah bekas tempat menakung cecair (contohnya dibuat daripada buluh). Contohnya jalan perhubungan adalah melalui sungai menggunakan sampan atau darat dengan berjalan kaki mahu pun menggunakan “bacuk” untuk memunggut nira. m/s 116) Baris No. 81 Jadual 4. apa yang digambarkan oleh penulis teks sumber adalah corak kehidupan masyarakat Melayu sebenar. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu.pembaca. tempat perlindungan dan lain-lain lagi amat bergantung kepada persekitaran mereka. Flora dan fauna adalah begitu sebati dengan masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan beriklim tropika. Sumber mata pencarian. Dari itu segalanya adalah hasil hutan. Di sini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula terhadap unsur budaya ini tanpa menghiraukan kesan kepada plot teks Lebai Malang ini. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Sebaiknya penterjemah membuat sedikit penerangan seperti bahan yang digunakan untuk membuat bekas ini. sudah tentulah ini tidak menampakkan gaya hidup masyarakat teks sumber yang sebenarnya. Secara tidak langsung ini akan menambahkan lagi .

kefahaman pembaca teks sasaran. Pada masa dahulu masyarakat Melayu menggunakan kelambu ketika tidur bagi menggelakan daripada gigitan nyamuk mahu pun serangga ketika tidur. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Teks sasaran bermaksud Lebai Malang berlari masuk ke tempat tidurnya. Penterjemah telah melakukan penyesuaian semula tanpa menghiraukan keberkesanan terjemahannya itu. Ruj. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran3. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. Dalam situasi ini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula.1.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Memandangkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman adalah dua bahasa dari . ini secara tidak langsung menggambarkan corak kehidupan masyarakat pada masa dahulu. Maka ianya juga merupakan sebuah tempat atau kawasan persendirian.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4.3. Tersiratnya kelambu juga merupakan sebagai bilik kepada masyarakat pada masa dahulu yang hanya mempunyai sebuah ruang untuk tinggal bersama ahli keluarga yang ramai. Malangnya frasa di bawah telah diterjemahkan kepada “ins Bett”: 82 Jadual 4. 4. Pengkaji berpendapat mesej yang ingin disampaikan secara tersurat itu mungkin dapat digarap oleh pembaca teks sasaran tetapi perkara budaya yang tersirat sama sekali gagal disampaikan. m/s 116) Baris No. malahan hingga kini kelambu masih digunakan di kawasan luar bandar.

Berkemungkinan penterjemah beranggapan pembaca sasaran tidak memahami situasi ini dan menyebabkan penyesuaian semula dilakukan dengan menterjemahkannya sebagai “…lelaki itu berlari dan bertanya kepada setiap orang dalam daerah sesiapa yang dapat membantu mencari barang yang hilang…”. m/s 122 ) Baris No. die ihm bei der Suche behiflich… 11-12 B 07 “Canang” menurut “Kamus Dewan” adalah gong kecil yang digunakan untuk mengabarkan atau menghebohkan sesuatu berita pada masa dahulu. Maka terkadang kala ianya memerlukan penyesuaian semula dilakukan. Harapan penterjemah agar mesej untuk mencari orang yang dapat menolong raja mendapatkan semula emas yang dicuri itu dapat disampaikan dengan lebih tepat. Antaranya: 83 Jadual 4. Ini menyebabkan penyesuaian semula begini dilakukan dan membawa kepada pengabaian unsur budaya. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan…siapa-siapa tahu bertenung…. Ruj. sudah tentulah tidak semua unsur budaya dalam teks sumber dapat diterjemahkan ke dalam teks sasaran.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6.rumpun yang berbeza. Dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu canang ini juga berperanan sebagai alat untuk berkomunikasi. 84 Selain itu penterjemah juga melakukan penyesuaian semula dalam jenis . 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.

makanan yang terdapat dalam teks sumber : Jadual 4. m/s 122 ) Baris No. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4.. 85 4. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Dalam baris 16 teks sumber (LM 17) tercatat “…yang berkenduri itu pun . m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 115) Baris No. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 Jika diperhatikan secara terperinci berkemungkinan “roti” yang dimaksudkan dalam teks sumber itu adalah sejenis kuih yang dikenali sebagai “cucur” yang menjadi santapan harian masyarakat Melayu pada masa dahulu.4 Lain-Lain 4.4.1. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji.1. telah disesuaikan oleh penterjemah kepada “Kuchen” yang bermaksud kek atau kuih kepada pembaca sasaran. Ruj.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4.

Terjemahan yang dilakukan ini langsung telah terpesong dari maksud sebenar teks sumber dan tidak menampakkan situasi sebenar majlis tersebut. Maka penterjemahan seperti ini bukan sahaja tidak dapat memberi kesan yang sama seperti teks sumber malah langsung tidak tepat.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat . maka akan disedekahkan kain putih dan sekeping tikar. 86 Sudah menjadi resam masyarakat Melayu lama apabila seseorang itu menguruskan jenazah. Ruj. m/s 115) Baris No. dan itu menyebabkan penterjemahan sebegini dilakukan : Jadual 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Perbezaan agama antara penterjemah dan masyarakat teks sumber juga merupakan antara faktor yang membawa kepada terjemahan sebegini. Ini berkemungkinan berlaku kerana penterjemah tidak dapat mengaitkan fungsi kain putih itu dengan kematian dalam agama Islam.bertampillah berdikir…” telah diterjemahkan menjadi “Gebetversammlung” yang bermaksud “perhimpunan sembahyang”. “berdikir” merupakan ucapan (doa) untuk memuji-muji Rasul biasanya dengan berlagu (lazimnya diadakan ketika Maulud Nabi) dan dalam majlis ini ianya dilakukan secara beramai-ramai. Namun demikian unsur budaya LM 18 “kain putih” telah digantikan dengan “ein wei_es Gewand” dalam teks sasaran yang bermaksud sehelai jubah putih. Sebaliknya mungkin penterjemah telah mengaitkan pakaian lelaki Islam yang sering berjubah. penterjemah tidak mengabaikan aspek budaya ini dan menterjemahkannya. Menurut “Kamus Dewan”.

Jacke und Kopftuch… 12-13 LM 19 4. Ruj. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. Ini secara tidak 87 langsung boleh mengakibatkan pembaca teks sasaran mendapat suatu persepsi yang salah tentang hal berpakaian ini.sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Pakaian melambangkan identiti seseorang mahu pun mewakili sesebuah masyarakat itu. Perkataan “songkok” telah diterjemahkan menjadi “Kopftuch” yang bermaksud tudung kepala. maka istilah ini telah digunakan. apatah lagi seorang Lebai. yang merupakan pakaian harian masyarakat Melayu. Jadual 4. Pengkaji berpendapat kemungkinan penterjemah telah membuat suatu generalisasi terhadap songkok ini kerana berkemungkinan penterjemah melihat sebahagian kaum lelaki Islam berserban dan menganggap kain serban itu memainkan fungsi yang sama seperti kain tudung.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. Masyarakat lelaki Melayu beragama Islam sudah semestinya berpakaian lengkap bersama songkok. m/s 116) Baris No. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya .

LM 19 Salah terjemahan Berdasarkan kepada teks sasaran yang dikaji. Kesimpulannya dapat dilihat dalam Graf 4. PB 01. LM 02. LM 09. PB 05 dan PB 06 dapat dikategorikan dalam kategori kedua. LM 18. Manakala tiga belas unsur. M 19. LM 06. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. LM 10. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. LM 10. iaitu unsur budaya dikekalkan. PB 05. B 01 dan B 02 dapat dikategorikan dalam kategori pertama. LM 06. PB 03. LM 07. terdapat tujuh unsur semuanya dengan nombor rujukkannya LM 12. didapati bahawa daripada dua puluh tujuh unsur budaya ini. PB 04. LM 16 PB 07. LM 13.Daripada penelitian yang dilakukan terhadap teks sumber Lebai Malang dan Pak Belalang dan teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. M 18. Bagi memudahkan analisis unsur-unsur ini diperincikan seperti di bawah : 88 Jadual 4. LM 04 .LM 05. LM 07. LM 16. empat unsur budaya yang nombor rujukannya LM 01. Unsur tersebut adalah yang nombor rujukkannya M 17. LM 14. LM 08. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. LM 04. LM 11 PB 03. LM 14. LM 15. LM 15. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. Walau bagaimanapun terdapat tiga unsur budaya yang telah disalah terjemahkan yang tidak dapat diletakkan di bawah ketiga-tiga kategori di atas. PB 04. 89 Di bawah kategori ketiga iaitu unsur budaya itu disesuaikan semula. penulis telah dapat mengenal pasti dua puluh tujuh unsur yang mencerminkan budaya dalam teks sumber. PB 07 dan PB 08.26: Analisis Keseluruhan Bil. LM 08. LM 13. nombor rujukkannya LM 03. LM 11.1 di bawah : . LM 09. LM 02. di mana unsur budaya dihilangkan. LM 05.

1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya Secara keseluruhannya. Justeru itu kaedah terjemahan yang dinamis dan kreatif yang bersesuaian dengan teks perlu digunakan. di samping jujur kepada teks asal agar isi kandungannya terpelihara.0 Pendahuluan Penterjemahan merupakan suatu proses mengalihkan bahasa dengan tujuan untuk menyampaikan mesej penulis teks kepada pembaca sasaran dengan meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan teks asal. 26% unsur budaya disesuaikan semula dan 15% unsur budaya itu dikekalkan. cita rasa. Namun penterjemahan teks sastera adalah sesuatu yang lebih mencabar. Selebihnya iaitu sebanyak 11% telah silap diterjemahkan. sebanyak 48% daripada unsur budaya yang terdapat di dalam teks Lebai Malang dan Pak Belalang telah dihilangkan oleh penterjemah dalam menghasilkan tek sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck.0 10 20 30 40 50 Kekal Hilang Sesuai Salah Graf 4. Penterjemah juga harus memastikan agar kekeliruan penyampaian maksud tidak berlaku. Diikuti kategori tiga. sudah tentu mengandungi pelbagai unsur budaya yang berfungsi bukan sahaja sebagai latar cerita sebaliknya berperanan untuk menyampaikan mesej tertentu yang disalurkan secara tidak langsung. Oleh itu untuk terjemahan teks sastera ke dalam bahasa sasaran. kepekaan dan budaya teks sumber. Terjemahan teks sastera seperti genre cerita jenaka. 90 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5. Penterjemah tidak hanya mengalihkan bahasa sebaliknya menterjemahkan segala lapisan maksud. unsur budaya ini perlu .

Unsur budaya yang telah dikekalkan ialah LM 01 dan LM 02. dapatan kajian yang terperinci berlandaskan pengalihan faktor budaya yang lakukan akan dibincangkan.1.1 Perbincangan Dapatan Bagi memudahkan perbincangan dapatan kajian akan dilakukan berlandaskan objektif kajian yang telah dibentangkan dalam Bab Satu. i. pengkaji telah dapat mengenalpasti terdapat sebanyak 19 unsur budaya dalam teks sumber iaitu cerita Lebai Malang . 92 Pengkaji berpendapat pengekalan sebegini dalam konteks budaya masyarakat . Sastera dan budaya adalah suatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Corak kehidupan dan amalan masyarakat inilah yang dikenali sebagai budaya. Lebai Malang Daripada kajian yang dilakukan. Pengekalan LM 01 yang dilakukan adalah terhadap istilah “Pak Lebai”.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan? Sastera rakyat merupakan sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang masih kuat berpegang dan mengamalkan corak kehidupan tradisi.diteliti supaya keasliannya dapat dikekalkan apabila ianya di tulis semula dengan menggunakan bahasa sasaran. dengan sedikit perubahan ejaan menjadi “Pa Lebai”. Dapatan kajian pengalihan budaya terhadap dua buah teks sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka sebagai teks sumber dan teks sasaran berbahasa Jerman iaitu Lebai Malang (DerUnglücksGeistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) akan dibincangkan secara berasingan terlebih dahulu sebelum rumusan keseluruhan dibuat. 5. 91 5. Menyedari kepentingannya. selaras dengan objektif kajian yang diutarakan dalam Bab Satu. tetapi hanya 2 unsur budaya yang telah dikekalkan dalam teks sasaran (DerUnglücksGeistliche).

LM 13. Ruj.1. deren Saft er abzapfte.Jerman yang mempunyai pandangan dunia yang amat berlainan sudah tentu tidak akan mendatangkan sebarang makna kepada pembaca sasaran. iaitu LM 12. gambaran dan mengapakah tikar dihadiahkan kepada Lebai Malang tidak akan tercetus dalam minda pembaca sasaran dan tidak akan mengganggu atau memberi sebarang erti kepada pembaca sasaran mengenai jalan cerita teks sasaran. Lebai Malang Der Unglücks – Geistliche LM 12 lempeng Kuchen LM 13 niranya diatas pohon kabung einer Kabong-Palme. LM 14. berkemungkinan pembaca akan menganggap ianya hanyalah nama seseorang. di mana pengalihan bahasa telah dilakukan dengan tepat.1: Penyesuaian semula unsur budaya (LM) Teks Sumber Teks Sasaran No. Unsur kedua yang dikekalkan adalah perkataan “tikar” yang diterjemahkan menjadi “Matte”. Penterjemah telah mencari satu penyesuaian yang baik. di mana “Der Unglücks” bermaksud seorang lelaki yang malang. LM 16 dan LM 17 telah disesuaikan semula oleh penterjemah. Jadual 5. Menurut masyarakat Melayu tradisi. sehelai tikar berserta kain putih menggantikan wang akan dihadiahkan kepada imam atau orang yang menguruskan jenazah sebagai penghargaan atas pertolongan yang dihulurkan. Manakala “Geistliche” . LM 15.das Gefä_ mit dem Palmsaft LM 14 bacuk Gefä_ M 15 kelambu ins Bett M 16 roti Kuchen M 17 93 Pengkaji mendapati bahawa daripada enam unsur budaya di atas hanya unsur LM 12 yang dapat membantu pembaca sasaran mendapat gambaran yang agak jelas tentang watak Lebai Malang. Enam unsur budaya seperti yang terdapat dalam Jadual 5. Namun pengkaji berpendapat.

Walau bagaimanapun ianya tidak dapat membantu dalam pengalihan budaya yang sebenar. Ini adalah sesuatu yang amat berbeza. iaitu cara pemakanan dan penyediaan makanan masyarakat Melayu. Pak Belalang Pengkaji telah mengenalpasti lapan unsur budaya dalam teks sumber yang dialihkan dengan pelbagai teknik oleh penterjemah kepada teks sasaran iaitu Vater Heuschreck. “ins Bett” bermakna masuk ke tempat tidur. Kadang-kala penyesuaian budaya ini seolah-olah terpesong dan tidak menyumbang kepada pengalihan budaya. Daripada lapan unsur ini hanya dua unsur iaitu PB 01 dan PB 02 yang dikekalkan. Penterjemahan begini setidak-tidaknya mampu memberi satu persepsi yang baik kepada pembaca sasaran bagi membantu peranan watak utama dalam perkembangan cerita. Gambaran ini akan dapat dikesan oleh pembaca sasaran. iaitu ketika memasukkan tepung ke dalam minyak. Teknik penyesuaian semula seperti dalam jadual di bawah. telah membantu pemahaman pembaca sasaran tentang gelagat Pak Belalang.2: Unsur yang dikekalkan (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. Contohnya unsur budaya LM 16 di mana “kelambu” diterjemah kepada “ins Bett”. Sebaliknya pengkaji berpendapat penyesuaian yang lain langsung tidak menyumbang ke arah pengalihan budaya teks sumber. kerana penterjemah telah berjaya mencari persamaan simpulan bahasa yang digunakan dalam bahasa sumber. bagi unsur budaya . Pada unsur PB 02. ii. Rujukan cakar ayam Krähenfü_e PB 01 chur Tschur PB 02 94 Pengekalan unsur budaya PB 01.pula bermaksud seorang paderi. Perbincangan yang terperinci telah pun dilakukan dalam Bab Empat. kerana aktiviti memasak adalah merupakan sesuatu yang universal. penterjemah menggunakan unsur bunyi “Tschur” seterusnya membuat kaitan dengan aktiviti memasak. Jadual 5.

Jadual di bawah menunjukkan data rumusan kepada perbincangan di atas. perkataan “roti” disesuaikan mengikut pemakanan masyarakat Jerman “Kuchen” yang bermaksud “kek”. perbincangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Empat (m. Jadual 5. Begitu juga PB 08. Jadual yang sama telah dikemukakan di dalam Bab Empat (m. namun jadual ini dilengkapi dengan peratus bagi setiap kategori terjemahan budaya yang ditemui. sebaliknya suatu penyesuaian yang agak longgar telah dibuat iaitu “ berlari ke sana-sini dan bertanya setiap orang”. Ruj.s 83). … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … PB 08 95 “Canang” adalah suatu alat bunyian berupa gendang. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. digunakan pada masa lampau.3: Penyesuaian semula unsur budaya (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No..4: Rumusan keseluruhan Bil. LM 02. … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. Impikasinya pembaca sasaran tidak memperoleh gambaran budaya teks sumber iaitu masyarakat Melayu yang sebenar. Nombor Rujukan Kategori Jumlah Peratus 1 LM 01. . paluan akan dibuat jika sesuatu berita hendak dikhabarkan. Jadual 5. Penerangan atau kesepadanan terhadap unsur yang sehampir mungkin tidak dilakukan penterjemah.s 88). die… PB 07 …Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji.PB 07 dan PB 08 juga tidak membantu ke arah pengalihan budaya.

jumlah yang tidak berjaya. LM 13. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 13 48% 3 LM 12. LM 18. m. LM 11 PB 03.s 85-87) 97 Berdasarkan kepada perincian dapatan di atas. LM 16 PB 07. LM 09. m.s 59-64) Kategori Dua : Unsur budaya dihilangkan *13 unsur budaya dihilangkan 13/27 X 100% = 48% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 07. m.s 64-76) Kategori Tiga : Unsur budaya disesuaikan 7 unsur budaya dikekalkan 7/27 X 100% = 26% 1 unsur berkesan (LM 12) 1/27 X 100% = 4% * 6 unsur tidak berkesan 6/27 X 100% = 22% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 08. tidak berkesan dan salah terjemahan dianggap sebagai tidak berjaya diterjemahkan (bertanda . PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 7 26% 4 LM 17. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 4 15% 2 LM 03. LM 06. PB 05. LM 15. LM 05. LM 19 Salah terjemahan 3 11% Jumlah 27 27 100% 96 Bagi memudahkan perbincangan terhadap kesimpulan yang dibuat. LM 10.s 76-84) Kategori Empat : Salah terjemahan *3 unsur budaya salah 3/27 X 100% = 11% terjemahan (Huraian terperinci dalam Bab Empat. PB 04. LM 14. m. di bawah ini diperincikan hasil dapatan kajian : Kategori Satu : Unsur budaya dikekalkan 4 unsur budaya dikekalkan 4/27 X 100% = 15% 1 unsur berkesan (PB 01) 1/27 X 100% = 4% * 3 unsur tidak berkesan 3/27 X 100% = 11% (Huraian terperinci dalam Bab Empat.PB 01. LM 04.

Daripada 27 unsur budaya yang dikenalpasti dalam kedua-dua teks yang dijadikan bahan kajian. walau pun dalam kajian yang dilakukan menunjukkan terdapat usahausaha pengalihan yang cuba dilakukan oleh penterjemah. Kenapa pengalihan budaya sebegini rupa berlaku? Contoh kedua dapat dilihat pada unsur budaya LM 18 : “…Jika aku pergi . di mana perkataan “kenduri” telah diterjemahkan kepada “Gebetversammlung”. Kemungkinan pembaca yang berbahasa Jerman akan membayangkan suatu suasana di mana orang berkumpul di gereja untuk bersembahyang. Kesimpulannya pengkaji mendapati sejumlah 25 unsur daripada 27 unsur budaya yang dikenal pasti iaitu mencapai 93% unsur budaya Melayu yang terdapat dalam teks terjemahan Lebai Malang dan Pak Belalang telah gagal dialihkan ciri-ciri budayanya kepada teks bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck . 98 Dari penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas. unsur budaya LM17. bagaimana unsur budaya masyarakat Melayu tentang kenduri itu tidak langsung terpancar dalam terjemahan yang dilakukan untuk pembaca yang berbahasa Jerman.1.*). Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang besar kepada pembaca teks sasaran dalam memahami budaya masyarakat Melayu yang secara tidak langsung memberi implikasi kepada teks yang dibaca. iaitu 93% dari teks sumber telah gagal dialihkan oleh penterjemah ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. 5. yang bermaksud “perhimpunan sembahyang” atau dari segi semantik ianya bermaksud “berhimpun untuk bersembahyang”.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? Dapatan menunjukkan bahawa sejumlah besar unsur budaya Melayu. Contohnya. sebanyak 25 unsur (bertanda : *) iaitu 93% unsur budaya telah gagal diterjemahkan.

terutamanya terhadap pengalihan unsur budaya. Pengkaji dapat merasakan bahawa budaya telah menimbulkan atau menjadi permasalahan kepada penterjemah dalam usahanya menghasilkan teks sasaran yang berkualiti dan berfungsi seiring dengan teks sumber. Kekurangan pengetahuan tentang ilmu terjemahan. Persoalan yang timbul. Pertama dari aspek penterjemah sendiri dan kedua dari aspek yang lebih global iaitu hubung kait antara bahasa Melayu dan bahasa 99 Jerman yang lahir dari dua rumpun yang berbeza dan membawa kepada jurang perbezaan kebudayaan yang tinggi. samada dari segi teori mahupun perkaedahan berkemungkinan telah menyebabkan penterjemah melakukan kesilapan dalam usaha menterjemah teks sastera Melayu ini. yang secara langsung . Secara umumnya pemasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yang berlainan. Penterjemahan budaya ini bukan saja memerlukan ilmu dan kepakaran yang tinggi tetapi juga daya kreativiti penterjemah. adakah penterjemah kurang menitik beratkan pengalihan unsur budaya ini atau pun penterjemah menghadapi permasalahan lain dalam usaha pengalihan budaya yang dilakukannya? Persoalan inilah yang ingin disingkap oleh pengkaji dalam objektif kajian yang kedua ini. Kekurangan-kekurangan ini telah mengarahkan kepada permasalahan dalam terjemahan. Ini menyebabkan hilangnya perkaitan antara fungsi kain putih dengan kematian dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam.kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih …” telah diterjemahkan menjadi “… Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand …” Apa yang dapat diperkatakan ialah kenapa objek yang mudah diterjemahkan iaitu “kain putih” telah disalah terjemah atau dipesongkan terjemahannya dengan menggantikannya dengan “ein wei_es Gewand” yang bermaksud sehelai jubah putih.

Apatah lagi untuk mengaitkan corak hidup dan kepercayaan sesebuah masyarakat asing. banyak hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup orang Melayu dan agama Islam telah diterjemahkan dengan cara yang salah. sudah tentu mempunyai ciriciri bahasa yang amat berbeza (sila rujuk m. secara tidak langsung perbezaan bahasa adalah juga merupakan perbezaan budaya. LM 06 iaitu perkataan “berkhatam” dialihkan menjadi “Fest” iaitu majlis keraian. Di mana segala tindak-tanduk mereka adalah berlandaskan amalan agama. Perbezaan bahasa juga telah menimbulkan permasalahan kepada pengalihan . Di samping itu mungkin penterjemah kurang arif tentang budaya masyarakat Melayu yang beragama Islam. Bahasa adalah merupakan indeks budaya. berkaitan dengan hal pengurusan jenazah iaitu dimandikan. Bahasa Melayu dari rumpun Austronesia dan bahasa Jerman dari keluarga Jermanik langsung tidak mempunyai ikatan kekeluargaan.menjejaskan kualiti mesej teks sumber.s 13–18). Apatah lagi ditambah dengan jurang perbezaan bahasa yang begitu besar. disembahyangkan dan ditanamkan hanya diterjemahkan menjadi dikebumikan. Justeru itu dalam kajian yang dilakukan. Kelemahan ini menghasilkan teks sasaran yang begitu longgar. Manakala LM 08 perkataan “sabda junjungan” langsung dilenyapkan. Contohnya dalam LM 05. Semangat untuk menghasilkan sesuatu yang dipelajari dengan kadar yang segera memungkinkan penterjemah mengambil jalan pintas dan mudah tanpa mempertimbangkan soal-soal kebudayaan yang memerlukan penelitian dalam proses melakukan terjemahan. Pengetahuan yang diperolehi secara teori tanpa diseimbangkan dengan pengalaman boleh menyebabkan seseorang itu sukar memahami bidang yang diceburi. 100 sepatutnya hal ini tidak harus diabaikan kerana ianya merupakan sesuatu yang penting dan melibatkan soal kepercayaan agama.

Berlandaskan kepada pengetahuan yang lengkap dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran termasuk pengetahuan berkaitan dengan teks serta merangkumi kebolehan menyepadukan penguasaan kedua-dua bahasa di tahap yang lebih tinggi iaitu di tahap teks. kepekaan dan budaya penulis teks asalnya. Apatah lagi.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? Tujuan terjemahan adalah untuk menghasilkan kesan yang hampir sama kepada pembacanya dengan kesan yang terhasil pada pembaca teks asal. penterjemah dapat menghasilkan sebuah teks terjemahan yang memenuhi keperluan pembaca sasaran dan seterusnya sebuah teks yang berkualiti. Contohnya “putihlah 101 matanya”. harus juga berkebolehan menulis dengan cekap. sastera Melayu dari genre cerita jenaka mempunyai . “sebungkus” dan lain-lain. cita rasa. maka kepakaran diperlukan supaya boleh menterjemahkan segala lapisan maksud. Dapatan menunjukkan bahawa kata-kata idiomatik atau peribahasa yang mengambarkan ciriciri budaya kurang difahami dan tidak dapat dipindahkan dengan baik. 5. Selain daripada mengetahui isi kandungan teks sumber. berimaginasi dengan pemilihan perkataan yang tepat serta pakar menggunakan segala jenis struktur bahasa dan memiliki perbendaharaan kata yang luas bagi membolehkan isu budaya diterjemahkan dengan baik dan tidak menganggu proses serta hasil terjemahan.1.budaya teks sasaran. menggunakan bahasa dengan indah dan halus. apabila melibatkan penterjemahan teks sastera khususnya sastera rakyat. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. “beralih matahari” begitu juga dengan penjodoh bilangan “secupak”. penterjemah juga perlu menguasai kedua-dua bahasa.

dapatan kajian menunjukkan bahawa selain dari hiburan. ia juga berperanan untuk memberi sindiran dan tauladan kepada masyarakat ketika itu. teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck tidak mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh teks sumber. Berpegang kepada prinsip di atas. Penguasaan Bahasa Penterjemah haruslah mempunyai penguasaan bahasa yang kukuh dalam .1. Sebelum Terjemahan a.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Pengalaman mengajar seseorang menjadi lebih matang. 5.pelbagai fungsi kepada masyarakat Melayu tradisi. kepakaran. Pengkaji juga berpendapat teks sasaran ini hanyalah berfungsi sebagai sebuah cerita biasa yang juga tidak memaparkan nilai dan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. Situasi ini timbul kerana kaedah terjemahan yang digunakan tidak membantu ke arah pengalihan budaya yang 102 menjurus kepada penyampaian mesej yang berkesan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat beberapa panduan yang boleh dikuti dalam menghasilkan teks terjemahan kesesusasteraan genre cerita jenaka yang baik. Justeru timbullah pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa teks terjemahan akan sentiasa bermutu lebih rendah daripada teks asalnya serta pengecaman hasil penterjemahan sebagai “second rate”. semasa dan selepas proses terjemahan. i. etika serta garis panduan tertentu. Antaranya selain dari hiburan. Panduan-panduan ini secara umumnya dapatlah dibahagikan kepada tiga tahap iaitu sebelum. Ini adalah kerana ada yang sering menyatakan bahawa teks terjemahan pada hakikatnya bermutu rendah daripada karya asal dan merupakan hanya tiruan atau bayangan kepada karya asalnya. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti memerlukan penelitian.

Tidak memadai jika seorang penterjemah hanya mengenali sesuatu bidang itu sekadar mengetahui laras sahaja. kesusasteraan. malah lebih dari itu bagi menggarap kandungan isi tersirat yang dilafazkan melalui bahasa-bahasa yang idiomatik dan puitis yang sering menjadi penghalang kepada penterjemah dalam proses pengalihan maklumat. Jika bahasa teks asal itu kelihatan kabur berbelitbelit atau susah difahami. perubatan. laras dan gaya yang betul dalam penterjemahannya. keagamaan dan sebagainya. Ini merupakan faktor yang penting dalam penguasaan mesej teks. terutamanya yang berkaitan dengan budaya sesbuah masyarakat. Ini juga turut menjurus kepada penyampaian yang jelas dan tepat. b. maka penterjemah harus memperkemaskan bahasa dalam terjemahannya. sintaksis. Bukan sekadar memperoleh maklumat yang tersurat pada teks sumber. Pemahaman yang tinggi terhadap teks sumber dan penguasaan bahasa sasaran yang baik akan membantu penterjemah menggunakan bahasa. “Hanya jauhari yang mengenal manikam”. Bahasa yang digunakan oleh penterjemah mempengaruhi keberkesanan dan kualiti terjemahan. Selain itu sebaik-baiknya penterjemah menganalisis lapisan maksud teks dan mengemukakannya kembali dalam bahasa sasaran dengan jelas tanpa terpesong 104 dari makna dan tujuan teks asal dan tidak meninggalkan bahagian teks asal yang . Penguasaan bahasa sumber dari segi morfologi. sebaliknya perlu menguasai dan menceburi bidang yang diterokainya dengan sebaik mungkin. lingusitik.kedua-dua bahasa sasaran dan bahasa sumber. sendiri seperti bidang undangundang. Penguasaan Bidang Yang Diterjemah Setiap bidang mempunyai larasnya tersendiri. semantik mahupun pragmatik amatlah penting bagi 103 menjamin apa yang terdapat dalam teks sumber benar-benar difahami.

Justeru sebagai seorang penterjemah yang ingin berkecimpung dalam bidang ini seharusnya mengenali dan memahami budaya masyarakat ini sebaik mungkin seperti membuat kerja lapangan bagi membolehkan pengalihan bahasa teks sumber untuk menghasilkan sebuah teks sasaran yang berkualiti.sukar untuk diterjemah. kaedah. 105 e. dan sebagai seorang penterjemah semestinya mempunyai ilmu pengetahuan penterjemahan yang baik tentang teori. Sikap ambil mudah terhadap isu ini akan mengakibatkan penghasilan teks sasaran yang tidak berkualiti dan banyak menimbulkan kekeliruan serta kekaburan. Rujukan “Segan bertanya sesat jalan”. prinsip. untuk tujuan hiburan. f. etika dan sebagainya bagi penghasilan teks yang baik. Tidak semua ilmu dapat diperoleh melalui pembacaan. Contohnya. pemindahan . Tujuan Terjemahan Penterjemah haruslah jelas tentang tujuan atau pun objektif kerja-kerja terjemahan yang dilakukannya. seandainya sesuatu permasalahan timbul janganlah kita merasa rendah diri untuk bertanya kepada orang yang lebih mahir. Ilmu Terjemahan Bidang terjemahan merupakan cabang linguistik. c. Kenali Budaya Teks Sumber Teks-teks yang berbentuk kesusasteraan pada amnya secara tidak langsung melibatkan budaya masyarakat teks sumber. sebaliknya kadang kala pengalaman perlu diambil kira. d. Penyelesaian boleh dibuat dengan merujuk kepada individu ataupun masyarakat setempat yang mahir dalam bidang yang diceburi penterjemah mahupun penulis asal. Sebagai seorang penterjemah yang menyelami budaya dan bahasa lain. begitulah juga dalam bidang keilmuan. pengkaji berpendapat bahawa satu cara terbaik bagi meyelesaikan permasalahan yang timbul memerlukan rujukan yng ekstensif.

Objektif yang jelas akan memandu penterjemah ke jalan yang betul dari segi pemilihan teknik terjemahan dalam penghasilan teks sasaran yang sempurna dan menepati objektif. rujukan. glosari mahupun orang perseorangan jika memerlukan bantuan untuk mengalihkan unsur budaya dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. Tumpukan perhatian terhadap kerja yang dilakukan.pengetahuan. g. Penterjemah perlu membuat penjelasan tambahan (seperti nota kaki) supaya perkara-perkara yang tidak boleh . gaya penyampaian dan struktur ayat yang digunakan dalam penterjemahan dapat disesuaikan dengan mereka. Dia juga tidak sepatutnya melakukan perubahan sewenang-wenangnya apatah lagi menukar atau meninggalkan isi-isi teks sumber demi kepentingan diri. Melakukan penerangan jika perlu. Melakukan perbandingan yang dapat menimbulkan kesan yang sama. Amanah Prinsip amanah terhadap teks asal adalah perlu kepada seseorang penterjemah. c. Penterjemah mesti sedar bahawa teks yang diterjemahkannya adalah hak kepunyaan orang lain. jangan terlalu ghairah. Proses Pemindahan Maklumat Pemindahan maklumat terutama yang berkaitan dengan hal kebudayaaan boleh dilakukan dengan cara: Mencari kesepadanan dengan teks sasaran jika ada. b. Bantuan Dapatkan bantuan samada melalui kamus. Pembaca Sasaran Penterjemah harus jelas siapa pembaca sasaran agar corak pemilihan kata. ii. Semasa Terjemahan a. dan sebagainya. Jadilah seorang 106 penterjemah yang beretika dan berkualiti. Menterjemah dengan membuat penggantian terhadap sesuatu unsur lain yang mempunyai maksud yang sama. samada kepada penulis asal mahu pun teks sumber.

5. Perbincangan dengan penterjemah lain juga digalakkan. 107 iii. Penilaian Semakan semula dan pengawasan mutu selepas kerja-kerja terjemahan adalah penting dilakukan. gaya penulisan dan sebagainya.2 Penutup Sebagai rumusan. pemilihan kaedah. penterjemah harus melakukan penelitian terhadap teks yang akan diterjemahkan sebelum memulakan proses penterjemahan. Selepas Terjemahan a. Apa yang penting penterjemah perlu sentiasa menimbangkan kehadiran ciriciri tersebut bagi . mungkin akibat daripada penggunaan bahasa. b. Tindakan ini dilakukan bagi mengawal mutu hasil terjemahan serta menggelakkan berlakunya masalah kekaburan penulisan bahan yang diterjemah. Penterjemah harus berfikiran terbuka dan menerima sebarang komen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hasil terjemahannya. Perbincangan Berbincanglah dengan penulis asal ataupun soal selidik ke atas kumpulan pembaca sasaran boleh dilakukan untuk mendapatkan timbal-balik.diterjemahkan secara biasa (akibat daripada perbezaan besar antara kebudayaan penulis teks asal dan pembaca terjemahan) akan lebih senang difahami. Samada penterjemah mahu membuat pengekalan atau penyesuaian terpulanglah kepadanya. 108 Penterjemah bertanggung jawab memastikan ciri-ciri teks asal termasuk konteks situasi dan konteks budaya diambil kira semasa menterjemahkan sesuatu teks. pengkaji berpendapat bahawa jika penterjemah ingin menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berfungsi dengan baik dan berkesan. Mungkin juga dapat menggunakan gambar mahupun ilustrasi. Umumnya teks asal dan tujuan terjemahan serta pembaca sasaran sering diketepikan dan tidak diberikan perhatian yang wajar dalam kerja penterjemahan.

semakin sukarlah ianya diterjemahkan. Di samping itu ilmu.): . Tamadun Islam. Jurang perbezaan budaya yang besar berkehendakkan maklumat tambahan bagi meningkatkan tahap kefahaman pembaca teks sasaran. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. (1995). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. 109 BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Nawas et al. Edisi Ketiga Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn. Ainon Muhammad (1985).menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berkualiti dan memanfaatkan pembacanya. dapat dirumuskan bahawa pengalihan unsur budaya genre cerita jenaka ini adalah sesuatu yang mencabar. Hans Borchers. pengalaman dan daya kreativiti penterjemah amatlah diperlukan agar pemindahan unsur jenaka seiring dengan pengalihan budaya. Allen. Panduan Menterjemah . In Ellen Seiter. Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Abdullah Hassan (2003). Penjelasan yang diberi harus seimbang dengan apa yang tidak diketahui oleh pembaca. Keupayaan bahasa sasaran untuk menyampaikan sesuatu konsep atau maklumat budaya juga merupakan faktor penting dalam terjemahan budaya. Bhd. mesej yang hendak disampaikan akan terhalang akibat daripada tiadanya kesepaduan antara budaya yang menjadi latar bagi penyampaian mesej. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Teori Dan Teknik Terjemahan. Robert (1989): 'Bursting bubbles: "Soap opera" audiences and the limits of genre'. Tanpa pengalihan budaya yang baik terutamanya ke atas teks cerita jenaka. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Semakin banyak unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah teks. Gabriele Kreutzner & Eva-Maria Warth (Eds. Ini amat penting terutamanya apabila melibatkan penyampaian mesej yang tersirat.

W. Taib Osman. (1987). ______________(1964).(Aishah Mohd. Asmah Hj. ______________(1965). Goodenough. 9th ed. Clifford. New York : Cambridge University Press. Catford.). Garvin ed. 110 Comrie. (1996).” dalam Report of the seventh annual round table meeting on linguistics and language study. H.). Cambridge Encyclopedia of Language (1987) Cambridge Encyclopedia of Language . (1973). A Linguistic Theory of Translation. Mohd. ed. Bernard (1998). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. New York: Macmillan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Brislin. Culture and Anarchy. Teori Linguistik. Matthew (1869). (1957). Southeast Asian Studies Program. Geschichte der Deutschen Spracher. Washington. Hariyanto. Sugeng. Ensaiklopedia Bahasa Utama Dunia. Translation : Application and Research. Antologi Puisi Jerman-Melayu Träumerie in Hellblau / Impian dalam Biru Muda.Remote Control: Television. Hymes. Diterjemahkan oleh Uma a/p Iyavoo dan Koh Chung Gaik (1996). An Evaluation of the English translation of An Indonesian . 44-55 Arnold.C. ed. “Cultural anthropology and linguistics. (ed) (2004). “Language And The World-View Of The Malay Peasants” dalam Malaysian World-View. Cambridge. New York : Gardner Press. (1976). Omar. L. "Cultural Anthropology and Linguistics" dalam Language in Culture and Society. New York.) Kuala Lumpur :DBP Geertz. J. (1997). pp.al. London: Oxford University Press. (1985). Bach. Richard W.New York: Harper & Row. (D. (P. London: Routledge. Berthold Damshäuser et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. ed. Audiences and Cultural Power. DC: Georgetown University. Adolf (1971). A Reader in Linguistics and Anthropology. Heidelberg.

Herskovit. Hariyanto. M. Matahari. Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bengkel Perterjemahan. (2001). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan(1993). (1984). (1979). (1976). Penerjemahan Arab Melayu. Kuala Lumpur : Art Printing Works Sdn. Rahman (1994 ). 309. Teori dan Teknik Terjemahan: Satu Sorotan. Larson. SEAMEO RELC Singapore. 91-104. (1959). Panduan Sastera Melayu Lama. 111 Muhammad Bukhari Lubis et al. Kuala Lumpur : Penerbitan Adabi. Nature Publishing . Mohd Asmadi Yakob. Selangor : Penerbitan Adabi. Peter (1981). Newmark. (1996). Sugeng. About Translation. Jihaty Abadi et al. Kamus Dewan (1992). MD: University Press of America. Approaches To Translation. (1997). ix. Chicago: University of Chicago Press.Continuity and Change in African Culture. Albert. Mohd Shuib Che Din. Anjuran Persatuan Ulama Malaysia. Singapore: Unpublished Project Report for Diploma in Applied Linguistics.Novel: A Case Study on the Translation of Manguwijaya’s "BurungBurung Manyar". Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. ____________ (1995). Lanham. Serdang: Universiti Putra Malaysia. The Implication of Culture on Translation Theory and Practice. Pp. et al. Hoffmann. J. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Langenscheidts Gro_wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia ( Tradisi dan Moden ). (1998). Terjemahan Bahasa Kiasan Dalam Novel Kokoro Dari Bahasa Jepun Ke Bahasa Melayu : satu analisis. Bhd. München : Langenscheidt. Multilingual Matters. Jaafar Jambi. Peraturan Dan Dasar.Meaning-based translation: A guide to crosslanguage equivalence. ELE Journal 2:1. Mildred L. Das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende (1994). Diterjemahkan oleh Zainab Ahmad dan Zaiton Ab.

(1974).Group – 1869. Nik Safiah Karim et al. 1989. New York : Gordon Press. (1998). ). and Nemi C.(1981). Wan Amizah Wan Mahmud. Belmont. (1964). Yang Mulia Pengiran Dato Seri Setia Dr. 1st published in 1871. Larry A. Debra S. Brill. Cassell : London. Brill. pp. Samovar. di Majlis Pembukaan Bengkel Terjemahaan Kali Ke-2 pada hari Rabu. Volume 34. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. 4th Edition Oxford University Press. Pusat Perkembangan Kurikulum. E. (1953).B. philosophy. 87–96. Sabeok ed. 2nd ed. 1975 O Macmillan Journals Ltd 1975 Published weekly. Rieu." In Meta. Porter. Universiti Brunei Darussalam. V. “Translation” dalam Cassell’s Encyclopedia of Literature. Tylor. religion. Towards a Science of Translating. Mouton : The Hague. Primitive culture : researches into the development of mythology. 47. Richard E. 5531 November 13. The Theory and Practice of Translation. Leiden: E. 3 Safar 1428 / 21 Februari 2007 bertempat di Dewan Canselor. Raphaelson-West. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Tatabahasa dewan. Understanding Intercultural Communication. ______________(1974b). 128-141. Sukatan Pelajaran Bahasa Jerman.. Leiden : E.“Translation” dalam Current trends in linguistics ( T. (1974) "The Widower Narrator in Nathaniel Ward’s ‘The Simple Cobler of Aggawam in America. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1989). (1989) "On the Feasibility and Strategies of Translating Humor.’" New England Quarterly. Scheik. Kaedah penterjemahan sari kata dokumentari dan .J. Nida. Kementerian Pelajaran Malaysia. ______________(1982). CA: Wadsworth. Jain. (1988). art and custom.J. E. Number 1. J. Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan. Eugene A. W. Special Issue on Humor and Translation.

my/press/DAH/DAH.unitarklj1. [ online ]. Cerita rakyat Lebai Malang.wikipedia. [ online ].my/cerita_ rakyat/lebai_malang.com. Dilayari pada 22 Jun 2005. Tübingen :Gunter Narr Verlag . (1995).org/wiki/Bahasa_Melayu> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://faculty.my/cerita_rakyat/pak_belalang. W.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu.edu. 04 Apr 2006 11:19:06 +0800 From: .org/wiki/Budaya> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.S) .ashtech.htm > Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.tutor. Seattle : University of Washington Press Wills.my> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www. An Introduction To Sociolinguistics. Cerita rakyat Pak Belalang. Problem And Methods.usm. Ronald.Fakulti Bahasa dan Linguistik.com.tutor. 4th Edition. Laman web : <http://www.html> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://ms. The Science Of Translation. Dilayari pada 22 Jun 2005.com.bn/news/pelita/25apr/haluan.com. Universiti Malaya. Laman web : <http://www.arabic.pdf. 112 Wardhaugh.L.brunet. The Science of Translation.lib. (1981).ashtech.edu.my> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.unitarklj1.com.komedi semasa di televisyen : satu kajian perbandingan. Waterman.html> . John T.wikipedia. A History of the German Language.htm> Dilayari pada 10 Febuari 2006 <http://faculty.my/pdf/terjemahan+Arab-Melayu + ktn. (1976).my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.htm> 113 LAMPIRAN 1 Date: Tue. ____________ (1982).> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://id.M. Stuttgart: Gunter Narr verlag Tubingen. United Kingdom : Blackwell Publishing. Disertasi (M.

wird fuer Transport. sollte der Workshop auf Pangkor stattfinden. Bitte lasst mich wissen. saya ingin mengetahui adakah sesiapa di antara tuantuan dan puanpuan yang berminat (mungkin berbakat) untuk menyertai Bengkel Penterjemahan Bahasa Jerman. damit ich den Plan bald konkretisieren kann. Sekali lagi saya ingin memaklumkan maklumat tentang bahasa Jerman sebagai bahasa asing (3/2006). um euch/Sie daran zu erinnern. Mit herzlichen Gruessen verabschiede ich mich in die Schulferien meiner Tochter nach Melbourne. ich schicke hier wieder einmal einen „Info Brief Deutsch als Fremdsprache (3/2006)“.org> Add to Address Book Add Mobile Alert Subject: kuadl-lis: Uebersetzerworkshop im September To: “Kuadl-Lis@Goethe. die sich fuer literarische Uebersetzungsarbeit interessieren und ein kreatives. eventuell spaeter auch lukratives Betaetigungsfeld fuer sich suchen. wer von Euch/Ihnen interessiert ist (und sich ausreichend kompetent fuehlt) an einem „Deutsch-Bahasa Malaysia Uebersetzer-Workshop“ teilzunehmen? Der Workshop soll zwar erst im September stattfinden (18. De” <kuadl-lis@goethe. In diesem Workshop sollen malaysische Kurzgeschichten (Ausschnitte) unter fachlicher Anleitung von Holger Warnk (SOA Institut Frankfurt) ins Deutsche uebertragen werden. es geht dabei weniger um die unmittelbaren Ergebnisse als um ein erstes Qualifizierungsangebot fuer deutsche und malaysische Lehrer und Dozenten. dass man diesen Info-Brief selbst kostenlos abonnieren kann! Ausserdem moechte ich fragen. Den TeilnehmerInnen an diesem Workshop entstehen keine Ausgaben.de> Liebe KollegInnen. wer von Ihnen dabei sein moechte. Uebernachtung und Verkoestigung gesorgt. Sep bis 22.“Volker Wolf” <director@kualalumpur. aber es sollen sich mindestens 10 Teilnehmer dafuer anmelden. Sep). Di samping itu. serta mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar mendapatkan sendiri informasi bahasa Jerman secara percuma. selbstverstaendlich werden keine Honorare gezahlt.goethe.Bahasa Malaysia? Bengkel tersebut akan diadakan pada bulan . werde mich aber Anfang Mai wieder mit den neuesten Kulturnachrichten bei Euch melden! Euer Volker 114 LAMPIRAN 2 Terjemahan Lampiran 1 Saudara-Saudari.

maka adalah sebuah desa. Kembalilah tuan dahulu. serta dengan tulus ikhlas hatinya kedua laki isteri. Bengkel ini akan menterjemahkan cerita-cerita pendek bahasa Malaysia ke bahasa Jerman.. Peserta tidak akan dibebani dengan sebarang kos. Frankfurt). Dan seketika lagi datang pula seorang kanak-kanak menjemput Pak Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian. Maka jawab Pak Lebai. Sekian.September ( 18 September hingga 22 September). demikianlah juga . Jumpa lagi pada awal Mei. Maka itu puj disanggup juga Pak Lebai. istimewa pula perangainya tersangat adab dan santun. Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai keterataknya oleh hendak berdikir kenduri Maulud. baiklah. sila hubungi saya untuk tujuan perancangan bengkel terjemahan ini. Maka didalam rantau itu adalah seorang lebai pandai mengaji dan taat ibadatnya kepada Allah ta`ala. makanan dan pengangkutan disediakan. Secara tidak langsung juga kepada sesiapa yang mencari aktiviti yang akan menguntungkannya kelak. 115 LAMPIRAN 3 116 117 LAMPIRAN 4 Lebai Malang Al kisah. yalah. Tawaran ini dibuka kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang berminat terhadap penterjemahan sastera serta merupakan seorang yang kreatif. datanglah seorang laki-laki kerumahnya mengajak akan dia melawat orang mati. di mana penginapan. Bilangan minima peserta mestilah sekurang-kurangnya sepuluh orang. terima kasih. Volker. Maka kata Pak Lebai. Tiada wang sagu hati diperuntukan. baliklah engkau dahulu. di bawah bimbingan Holger Warnk (SOA Institut. Kepada sesiapa yang berminat. Ia itu tinggal disebuag dusun. Sekali peristiwa.

118 baiklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu. mengapa lambat datang? Sudahlah apa boleh buat? Tiada hendak menjadi rezeki saya. maka ia pun sembahyang zuhur. Serta ia sampai kesana. maka ia pun pergilah kerumah orang yang kematian itu. . tiadalah juga Pak Lebai datang. Demi dilihat oleh orang empunya kerja itu. Kelakian. Maka Pak Lebai pun pergilah pula kerumah orang berkhatam itu. telah Lebai Malang berfikir demikiaan. kerana sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja yang lain-lain. dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga beralih matahari. perutku tentulah kenyang. serta kelapa setali dan kampit beras satu. Maka ketiga-tiga mereka itu pun pulanglah kerumah masingmasing berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang juga kerumahnya. orang semuanya habis hendak balik. Hatta. Dengan takdir Allah ta`ala Pak Lebai bertemu dengan orang-orang yang pergi menanamkan orang mati itu baru pulang sahaja dari kubur. Maka kalau begitu. Maka yang mati itu pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan. kemana baik aku pergi ini? Jika aku pergikepada orang mati tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. Pak Lebai. Hatta. Maka kata saudara si mati. Dan demikian juga yang berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah dan yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir.katanya. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu. Kemudian daripada mereka yang ketiga itu telah kembali. Dan jikalau aku pergi kepada orang berdikir itu perut aku tentulah kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu. Sudah sembahyang lalu berfikir didalam hatinya. Allah. maka tersebutlah perkataan Pak Lebai. masing-masing dengan pekerjaannya. dan sedekah pula secupak daging kerbau.

Lalu diambilnya bungkusan lempeng itu serta berjalan pulang kerumahnya. Maka ia pun terjun dari atas pohon itu berkejar sekuatnya menghambat binatang bedebah itu. Maka ujar Pak Lebai. Kelakian. Dilihatnya bacuk itu penuh berisi air nira. Maka ia pun pergilah kepohon kabung itu dan lempengnya itu pun disangkutkannya pada singai tempat iaa memanjat pohon itu. asalkan sudah selamat. semuanya telah habis. lalu ia mencabut goloknya serta dipunggaikannya kepada anjing itu. Mengapa Pak Lebai lambat datang? Sekarang apa pun tiada lagi. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada bacuk niranya itu. tiada mengapa. dibawanya lari. Setelah ia sampai kesana. Allah mengapa lambat datang Pak Lebai? Hingga penatlah saya menanti tiada juga Pak Lebai sampai. Naiklah. ah.katanya. tiada kena. maka hari pun hampir petang Pak Lebai pun sampailah kekampungnya lalu teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi. Maka apabila dilihatnya oleh tuan rumah akan Pak Lebai. Maka kata Pak Lebai. kerana semuanya telah habis sekali. orang baru lepas berangkat saja. Kemudian diperbuatlah mana-mana yang dapat. ah ini pun Pak Lebai baru sampai. Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. lalu dibalingkannya. tiada mengapa apa pula yang disusahkan saya ini. Maka setelah dilihatnya oleh Pak Lebai akan hal 119 penganannya itu digonggong oleh anjing. lain semuanya sekali telah habis. lempengnya yang ditinggalkannya dibawah itu sudah digonggong oleh anjing. maka hilanglah fikirannya. melainkan barang dimaafkan sahajalah hal saya ini. Dengan takdir Allah. masing-masing orang pun hendak kembalilah. maka katanya. . nah inilah yang ada hanya sebungkus penganan saja lagi. tiada juga kena. Kemudian ia pun berjalan menuju kerumah orang bermaulud itu. sudahlah. Pak Lebai.

Setelah dilihat oleh Pak Lebai punai itu terbang. Maka ia pun mengucapkan syukurlah kepada Allah lalu ia pun kembalilah kepada lubang kayu tadi hendak mengambil kain bajunya. Maka punai itu pun betullah masuk kedalam lubang ketiaknya. Dicarinya kayu tiada. oleh Pak Lebai bertelanjang bogel. Maka anjing itu pun masuklah kedalam lubang batang kayu bersembunyi membawa bungkusan kuih yang separuh sudah dimakannya sambil lari itu. dan lain-lain benda pun tiada juga hendak disumbatkannya pada lubang itu. Maka Pak Lebai pun tercengang-cenganglah mengintai anjing itu kesana kemari. Sekunyung-kunyung suatu pun tiada . kerana pada sangka burung itu tunggul kayu. maka keduanya pun terbanglah naik keatas pohon kayu yang berhampiran disitu. istimewa pula hari sudah malam buta. Maka sianjing sial itu pun keluarlah lari mengikut lubang yang sebelah lagi yang tiada bertutup itu. tiada tentu arahnya hendak lari lagi. ia pun segeralah mengadakan lengannya dan membukakan kedua ketiaknya. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada tempat anjing itu menyembunyikan dirinya.Maka oleh tersangat pantasnya Pak Lebai mengejar anjing itu hingga terkepunglah ia. Maka Pak Lebai pun tinggal bertelanjang bulat sahaja. Wah apabila dirasa oleh burung itu badanya sudah tiada terapit lagi. Maka Pak Lebai pun oleh tersangat berang hatinya. Setelah dilihat oleh Pak Lebai akan punai itu datang. putihlah matanya dengan putus asanya kerana segala pekara yang diusahakannya itu suatu pun tiada memberi faedah kepadanya. mengonggong bungkusan itu dengan pantasnya masuk kedalam hutan lalu hilanglah sekali tiada kelihatan pada mata Pak Lebai. seurat benang pun tiada lekat pada tubuhnya. lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya. Hatta seketika lagi terbanglah dua ekor burung punai betul-betul menuju Pak Lebai. seekor disebelah kiri hendak menangkap burung itu. lalu disumbatkannya kepada lubang itu.

Dapat sedekah sebungkus lempeng.html 121 LAMPIRAN 5 122 123 124 125 126 . Maka Mak Lebai pun naiklah radangnya. Penganan habis dibaham anjing. Telah dilihat oleh isterinya Pak Lebai bertelanjang bogel itu. seraya katanya. Kesana kemari tersera-sera. Maka Pak Lebai pun naiklah kerumahnya.my/cerita_rakyat/lebai_malang.' Maka demikianlah ceritanya Pak Lebai Malang itu. seperti laku orang gila? Kemana pergi seluar dan baju awak? Maka oleh Pak Lebai diceritakannya segala hal ehwal yang telah berlaku keatas dirinya. serta dengan berangnya sebab penat dan sakit kena bahan oleh kayu api Mak Lebai. kena apa awak demikian ini. adanya. rezeki sudah sebanyak itu. kalau secupak. lalu duduk termenung memikirkan halnya yang telah jadi. disesahkannya kebelakang Pak Lebai seraya berkata: ‘ Lebai nasib langkahan malang . suatu pun tiada lagi. takkan segantang. Maka pergi pula ia kepohon kabung mencari goloknya dan 120 bacuk niranya. Punah golok bersama nira. sesal Pak Lebai pun tiadalah berguna lagi.' Maka Pak Lebai pun lari masuk kedalam kelambu mencari kain. seraya mengambil kayu api. Lalu ia bersyair pula: ‘ Ayuhai nasib fikir miskin. Pulang kerumah mendapat mara.com. Wah apatah lagi. lalu teringatlah ia akan bidalan orang tua-tua. Penat berkejar tidak terkira.ashtech. Habis hilang baju dan kain. Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang. marahlah ia. http://www.lagi. sudah diambil oleh orang. semuanya telah ghaib.

Maka didalam hal yang demikian itu semua orang membuat pekerjaan. cukup dengan hulubalang menterinya. Maka pada suatu tahun semua orang tiada dapat padi berladang. Maka ada pula yang memagar dan berbuat berbagai-bagai ikhtiar supaya terpelihara daripada mara bahaya musuhnya seperti tikus. pisang. melainkan dengan makanan kutip katap sahaja. menjadi orang-orang semuanya memanggil orang tua peladang itu Pak Belalang. melainkan Pak Belalang tiga beranak asyik dengan tidur siang malam dirumahnya dengan berdukacita yang teramat sangat akan kehidupannya yang akan boleh makan. Maka adalah dipeminggiran negeri raja itu seorang peladang tiga beranak. Maka orang bekerja bendang pun masing-masing turun kebendangnya membuat pekerjaan. lagi pula menyuburkan pokok padi sampai kepada buahnya. ulat dan babi.LAMPIRAN 6 Pak Belalang Al kisah. anaknya laki-laki dinamakannya Belalang. Maka yang hal sepeladang tiga beranak itu sangatlah kesusahan hendak mencari makanan. tebu. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang . apakah fikiran aki? Maka kata Pak Belalang. kononnya sebuah negeri nama Halban Cundung. ada yang mencuci parit. apalah sudah untung kita demikian ini. maka adalah suatu cerita. keladi dan sebagainya. membaiki batas-batas mana-mana yang patut dan rusuk. Maka jawab anaknya. tiadalah dapat daya dan upaya lagi. boleh senang menanam padi. wahai anakku. Maka pada suatu hari Pak Belalang berkata kepada anaknya nama Si Belalang itu. Nama rajanya Indera Maya. ya ni tanah didalam petak bendang itu supaya menjadi lembut semuanya. Tiadalah dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak. sampailah pula musim piama. oleh sangat kemarau. Hatta. dan ada yang menengala dengan kerbau. ya ni terkadang makan ubi. antara beberapa lamanya didalam hal yang demikian itu.

Maka kerbau-kerbau mereka itu ditambatkan ditepi batas yang disebelah naung. Si Belalang pun. Jawabnya tahu juga. Telah sampai lalu dipegangnya tali kerbau. makan rumput dan setengah dilepaskan dengan tali-talinya berkubang. lepas bermesyuarat dengan bapanya itu. Maka pada ketika itu Pak Belalang pun ada dirumah . pada waktu matahari rembang orang-orang bendang itu kelelahanlah penat. habis dikabarkannya hal ehwalnya. Maka pada ketika itu Si Belalang sedang bermain dekat-dekat meraka itu. Maka kata orang bendang itu. Maka dilihat dua ekor kerbaunya sudah hilang. telah sudah bermesyuarat kedua beranaknya. masingmasing pun turunlah kebendangnya sambil hendak mengambil kerbau. Lalu pergilah orang-orang bendang itu kepada Pak Belalang. Apabila telah beralih hari. ditambatkannya kepada pohon kayu besar kira-kira sebatu jauhnya daripada tempat itu. Sebermula. bapaku tahu juga sedikit-sedikit bertenung. taruh didalam semaksemak itu. katakana aku tahu bertenung menentukan dimana-mana tempat kerbau itu. Maka katanya. tersebut perkataan orang-orang bendang itu. diambilnya dua ekor. siapakah gerangan agaknya tahu bertenung ini? Kita hendak tenungkan kerbau yang hilang ini. Arakian. Hatta. Maka sangatlah sukacita bapanya mendengarkan perkataan anaknya oleh mengikut seperti pengajarannya. Jenuh mencari tiada jump. Masing-masing pun berhentilah naik kedangaunya makan minum dan setengah tidur.menenggala dibendang itu barang dua ekor. Maka ia pun pulang kepada bapanya. Jikalau orang itu gempar 127 kehilangan kerbaunya. moh la. lalulah ketempat kerbau yang teramat itu dengan seorang dirinya terhendap-hendap mengintau tuan kerbau itu. Jawab kawannya. marilah kita sekalian pergi kepada Pak Belalang minta ditenungkan. sambil berkata.

apakah hajat anakku sekalian ini? Jawab orang-orang itu. Maka sangatlah kesukaan hati Pak Belalang menerima hadiah mereka itu. Kemudian antara beberapa lamanya mereka itu pun sampailah ketempat yang ditambatkan oleh Si Belalang itu. Pada petuanya jikalau lambat dituruti nescayalah ia mati. Katanya. lalu diambilnya. gambir. boleh dapat dengan segeranya. orang yang pandai bertenung. Lalu ditegurnya akan mereka itu seraya katanya. padi. jenuh mencarinya. tersebutlah Raja Indera Maya didalam negeri itu. ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja.sedang memegang gobek. kita ini mendapatkan Pak Belalang minta tenungkan kerbau kita hilang. tembakau. siapa-siapa tahu bertenung raja memanggil kedalam. derham dan lain-lain mata benda yang mahal-mahal harganya. Katanya. dengan tawakal diperbuatnya serta membilangbilang jarinya dan memejam-mejamkan matanya. Lalulah pergi setenganya mencari dan yang setengah balik pulang. . Maka dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan didalam negeri itu. sangatlah sukacita hatinya. serta membawa beberapa banyak hadiah daripada beras. dibawa pulang kerumahnya akan Pak Belalang tahu tenung. Maka didengar oleh bendang yang hilang kerbau itu. Demi orang-orang itu mendengarkan perkataan Pak Belalang. titahnya. Maka kata Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. hendak minta tenungkan harta yang hilang kecurian tujuh buji peti semalam. ikan dan lain-lainnya adalah berharga kadar lima puluh derham. Kelakian. ayuhi anakku. Pada suatu malam kecurianlah baginda tujuh biji peti yang berisi emas. intan. Maka singgahlah mereka itu dirumah Pak Belalang. Maka kerbau dua ekor itu hampir akan mati kerana tersangat dahaga. kerbau itu dua yang hilang ada 128 disebelah matahari mati. dengan beberapa kesenangan ia makan anak-beranak. yang kita tahu. ditambatkan orang dipohon kayu besar.

jikalau baginda beta beri tempoh didalam tujuh hari ini. tahukah engkau bertenung? Maka sembah Pak Belalang. Maka tanya isterinya. ikan. tiada aku curi. bolehlah patik tenungkan. tahu juga sedikit. Lalu mereka bertanya. Maka pergilah tukang canang itu. marilah mengadap baginda. apabila sampai kepekan. dibawa balik kerumahnya. Insyaallah ta`ala. Daulat Tuanku titah patik junjung. hai Pak Belalang. Jika tiada dapat engkau tenungkan harta itu. maka dibelinya beras. Maka ia pun pergilah mengadap baginda bersamasama dengan tukang canang. berkat dengan tinggi daulat. nescaya beta bunuh kerana membuat bohong mengatakan ada empat biji peti tib ilmu nujum. disuruhnya bertenung hartanya hilanh tujuh biji peti semalam konon. baiklah. beta minta tenungkan harta beta yang hilang itu. Hatta. itulah rumahnya. raja memberi kepada aku. diberikan kepada isterinya. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka jawab Pak Belalang. Maka titah baginda. Tuanku. Maka kata tukang canang.Maka kata tukang canang itu. dikurniakan oleh baginda seratus derham akan belanjanya. Maka tepung ini perbuatlah roti. minyak dan tepung. Maka diambil oleh perempuannya barang-barang itu diperbuat roti. Maka Pak Belalang pun bermohon balik. iakah sungguhh tahu bertenung? Maka jawabnya. Apabila sampai kedalam lalu ditegur oleh baginda seraya bertitah. ayuhai Pak Belalang. Didapati Pak Belalang ada hadir dirumahnya. dimanakah rumahnya? Jawab orang bendang itu. kerana baginda kecurian tujuh biji peti semalam. Seketika nanti hari . dimana Pak Belalang dapat barang banyak-banyak ini? Curikah? Jawabnya. Maka sembah Pak Belalang. Aku teragak hendak makan roti rasanya. tahu juga sedikit kerana patik ditinggalkan hamba tua 129 dahulu empat peti kitab tiba dirumah patik dari hal kisah pencuri barang-barang yang hilang.

tentulah ia tahu kita tujuh orang ini yang mengambil harta raja itu dan sekarang baiklah kita pergi berjumpa dengan dia berkabarkan kesalahan kita yang mengambil harta raja itu. satu membilang roti itu. kami datang ini minta nyawa kepada Pak Belalang. dari mana datang dan apakah hajat? Maka jawab pencuri. kerana jalannya pergi datang itu dekat dengan rumah Pak Belalang. berkat ia bertawakal membuat pembohong itu. bersetuju dengan pencuri itu telah ada disitu ketujuhtujuhnya. Maka kata Pak Belalang. Maka dibuka oleh Pak Belalang pintunya lalu naiklah pencuri ketujuh-tujuh orang itu seraya duduk berjabat tangan dengan Pak Belalang. 130 Maka kata kepala pencuri itu. Maka kata Pak Belalang siapa itu? Jawabnya. katanya. Maka oleh Pak Belalang dibilangnya dari tengah rumah itu. dibilangnya. barulah ia keluar dari hutan. Jangan kamu . Hai kawan-kawan sekalian. Lepas makan nasi tiga beranak itu. ada pun kita ni sudah diketahui oleh orang tua Pak Belalang akan kita ada disini. maka berbunyilah roti itu kena minyak didalam kuali. Maka pencuri ketujuh itu pun pergilah mengetuk pintu Pak Belalang. Pak Belalang pun berbaring ditengah rumahnya oleh sebab letih berjalan tadi. Pada fikiranku. direndangnya sebiji-biji. tatkala ia membilang roti itu maka kepala pencuri yang mengambil harta baginda itu ada orang terdiri dihalam Pak Belalang. Jawab yang berenam itu lagi. Maka pencuri itu pun sudah dua berdiri dihalamannya. Maka isterinya pun masaklah roti itu didapurnya. Kemudian tiga. kita hendak berjumpa dengan Pak Belalang. Kemudian tujuh keping roti dibilang oleh Pak Belalang. chur bunyinya. maka pencuri itu pun sudah tiga orang disitu. Kemudian chur bunyinya sekeping roti lagi. baiklah mari kita pergi kabarkan supaya lepas nyawa kita mati dibunuh raja itu. Maka dengan takdir Allah.pun malam. dua.

jikalau sungguh anakku sekalian berkata benar. dibawahnya kesebelah selatan. Dimanakah harta raja itu sekarang? Jawab pencuri itu. baiklah. Katanya. kerana Pak Belalang di rumah. Tentu aku suruh bunuh kepada raja. benar. tetapi jangan membuat bohong. Sebermula telah didengar oleh Pak Belalang akan perkataan pencuri ketujuh itu sangatlah sukacitanya sambil berdaham. lebih kurang ada sebatu dari sini. kerana kamilah semua yang mengambil peti raja negeri ini. Patik peroleh satu buku. Kemudian roti yang dimasak oleh isteri Pak Belalang itu pun dijamukannyalah kepada pencuri-pencuri 131 itu. Tuanku. didalamnya ada tersebut bahawasanya ada pun hartanya yang hilang tujuh orang. Pak Belalang sudah tahu. Pak belalang? Adakah dapat ditenungkan di dalam tib darihal itu? Maka sembah Pak Belalang. Maka kata Pak Belalang. insyaallah ta`ala. yang hilang tujuh biji itu. Oleh sebab jikalau tiada kita berkabarkan benar pun. bolehlah Pak Belalang ambil harta raja itu balik. Itulah sebabnya kami sekalian takut akan Pak Belalang berkabar kepada raja. Lepas makan mereka itu pun turunlah berjalan. Benar atau tidak bilangan aku itu? Maka jawab pencuri itu dengan ketakutan. kami di tanah lagi belum nampak sudah Pak Belalang bilang. dengan sesungguhnya aku tahu. Maka bersumpahlah pencuri itu mengatakan tidak bohong sekali-kali. . Kami sekalian tanamkan didalam tanah tiada apa-apa rusak. adalah kami sekalian tanamkan disebelah selatan didalam hutan. telah siang hari. matilah kami sekalian di bunuh oleh raja itu. dengan berkat tinggi daulat dapatlah dalam tib-tib patik itu. tidaklah dibunuh oleh raja. Hatta. Maka kata Pak Belalang. apa kabar. Pak Belalang pun pergilah mengadap Raja Indera Maya seraya baginda bertitah.sekalian dibunuh. Masa anakku di tanah tadi aku bilang di rumah ini satu hingga ketujuh.

besar untungnya dan kebaktiannya kepada aku. Baginda bertitah itu dengan teramat sukacitanya. beta guntingkan lidahnya.sudah ditanamkannya didalam tanah. beta anugerahi sebiji peti ini akan dikau. Maka baginda pun tinggallah dengan Pak Belalang di balairong seri dihadapi oleh bentara biduanda sida-sida sekalian. berikan kepada anak isteri engkau. serta diangkat naik. lalu kenalah kepada peti itu. intan. Hai ahlunnujum. menteri hulubalang pun mengatakan Ahlunnujum sekaliannya. tetapi tiada rosak barang-barang itu lagi. Maka sembah Ahlunnujum Belalang. ada pun Pak Belalang ini telah beta gelar Ahlunnujum pada hari ini. Maka titah baginda. betullah sungguh Pak Belalang ini. Maka tersebutlah kisah menteri dengan hulubalang. maka masing-masing menyembah lalu berjala. dibawa balik mengadap baginda. Titahnya pula. Maka diambil oleh menteri anak-anak kayu suruh tikam kedalam tanah. ratna . Maka sekalian rakyat. Selang beberapa lamanya sampailah kedalam hutan besar. ditujunya kesebelah selatan. dipikul oleh rakyat sekalian. Maka baginda pun turunlah dari atas singgahsana sambil berkata. patik mohonkan ampunlah dikurniakan 132 harta itu. Maka titah baginda menyuruh juga hantarkan sebiji peti yang berisi emas. bawalah pulang kerumah. Setelah menitahkan dua orang menteri dengan seratus hulubalang dan lima ratus rakyat mencari peti baginda itu dengan segeranya. dan barangsiapa memanggil Pak Belalang. seraya memandang kepada muka Pak Belalang. kerana ayapan yang kurniai oleh dulu Tuanku dahulu itu pun cukup patik ayapi anak beranak. Dengan takdir Allah subhanahu wata`ala betullah sampai mereka kepada tempat peti yang ditanamkan oleh pencuri itu. rakyat pergi mencari harta itu. berjumpa dengan suatu lubang bekas ditimbus orang. ampun Tuanku beribu-ribu ampun.

Jawab biduanda ada kapal masuk membawa anak itik baru menetas. Maka sahut baginda. . Maka kapal itu pun sampailah kepelabuhan. hulubalang. harapkan diampun beribu-ribu ampun. negeri Tuanku ini patik pohonkan supaya menjadi milik patik. boleh beta kenalkan jantan betinanya. Maka sahut Ahlun nujum Belalang. biduanda sekaliannya. Sembahnya. baiklah encik Juragan. masuklah pula tiga buah kapal membawa anak itik baru jadi. patik turun kain sehelai sepinggang sahaja. meminta kenalkan jantan dan betinanya patik persembahkan kebawah duli Tuanku kapal patik tiga buah itu dengan isinya. Maka biduanda pergi kepada Ahlun nujum Belalang. Juragannya naik kedarat mengadap Raja Indera Maya. Tetapi jika Tuanku terkenal anak itik itu jantan betinanya. Kepada hari yang ketiga itu pagi-pagi bolehlah datang bawakan anak-anak itik itu. Itulah sebab Tuanku memanggil. Hatta. antara selang tiga bulan. Serta baginda memandang. meminta kenalkan jantan betinanya. Maka ahlunnujum pun bermohon kembali pulang kerumahnya dengan sukacita sekalian anak isterinya. kerumah ahlunnujum Belalang itu. titah memanggil bersama-sama sahaya mengadap dengan segeranya. Maka biduanda pun naik. Maka juragan itu pun bermohon balik kekapalnya. sida-sida. Tatkala itu Ahlun nujum Belalang ada dirumahnya sedang merojak sireh hendak dimakannya. beta minta tempoh tiga hari dahulu. Maka juragan itu pun naiklah kebalai pengahadapan masuk mengadap dibawa oleh bahtera baginda. juragan pun bertelut kepada baginda. patik ini datang dari sebuah negeri kesebuah negeri membawa anak itik baru menetas.mutu manikam. minta kenalkan jantan betinanya. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Hai Ahlun nujum . Maka baginda pun menitaahkan seorang biduanda panggil ahlunnujum belalang. Katanya. Maka ada pun tatkala itu baginda sedang dihadapi oleh menteri.

Hatta. Jika tidak kenal. Maka titah baginda. Dan harapkan ampun patik bertempuh tiga hari mencari dalam tib itu. Kepada Tuhanku juga hamba menyerahkan diri. Maka keluh kesahlah ia tiada lalu makan dan minum dan tidur. maka dengan takdir Allah subhanahuwata`ala dibukakan hatinya . Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Setelah sampai kepada malam ketiganya. ya Maulai. barang dimakbulkan kiranya seperti maksud dan hajat hamba ini akan mengetahui jantan betina anak itik itu dengan mudahnya. Maka dengan berkat tinggi daulat Tuanku adalah pula buku tib itu tinggal di rumah patik. dua tiga empat peti penuh berisi dengan pasal anak itik itu sahaja. Maka sangatlah dukacita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. Maka sekarang apakah halnya beta hendak mengenalnya itu? Setelah Ahlun nujum Belalang mendengarkan titah baginda. baiklah. marilah kesini dekat dengan beta ini. melainkan di dalam hatinya berkata. hendak bermesyuarat. ya Allah. lalu ia mengambil tongkat berjalan bersama-sama dengan biduanda mengadap 133 baginda kebalairong seri. perjanjian dengan baginda itu pun sampailah dua hari sudah. apalah hal beta ini ahlun nujum? Ada pula masuk tiga buah kapal membawa anak itik baru menetas dari telur. kepada beta. maka baginda pun bertitah.Baiklah. ia pun termenung seketika serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan sarwa sekalian alam harapkan makbul sebarang maksudnya membuat perkataannya yang pembohong itu semuanya. Maka Pak Belalang pun bermohon balik pulang kerumahnya dengan dukacita yang teramat sangat kerana takut kalau kedapatan budi pembohongnya itu. Juragannya meminta kenalkan jantan betinanya. ya Saidi. Maka Pak Belalang pun datanglah hampir dengan baginda seraya meyembah. negeri ini pulanglah kepadanya. Maka titah baginda. titah Tuanku terjunjunglah diatas otak batu kepala patik. ya Rabbi. Demi terpandang kepada Ahlun nujum.

dan jikalau lalu pula raja itu mengenalnya. kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. katakanlah supaya adinda dengar. ia pun diam. Maka dengan takdir 134 Allah subhanahu wata`ala melakukan kudrat diatas hambanya. berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini minta kenalkan jantan betinanya belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. ayuhai adinda. kerana esok hari hendak kekanda bawa mengadap raja negeri ini minta kenalkan jantan betinanya. . Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air. takut didengar oleh orang. Di mana pula ada orang tengah malam datang hampir kemari? Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. katanya. tiadalah dapat kekanda hendak mengabarkan hal itu. Tetapi oleh kasih kekanda. Shahadan maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengar.fikiran yang baik. Lalu tidur kedua laki isteri menantikan siang. buah hati kekanda. Katanya ayuhi Encik Juragan. kabarkan. pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. Jikalau sungguh kasih kepada saya tolonglah kabarkan supaya saya tahu. Jikalau tiada lalu raja itu mengenalnya negeri ini kita miliki. hendaklah dibubuh air didalam terenang. Maka jawab isterinya. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu. Maka jawab juragan itu. Kita sekalian turun kain sehelai sepinggang sahaja. Setelah didengar oleh isterinya. Janganlah dicakapkan kepada orang. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang tiga buah berlabuh itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang dikapal itu.

Seketika lagi hari pun sianglah lalu ia bangun duduk sambil merojak sirehnya. apa digaduhkan masak nasi ransom? Belanja kita raja memberi. ada \kah nasi emak Belalang? Aku lapar ini. Maka Ahlun nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. Juragan dan sekalian orang telah berhimpun dibalai semuanya. Maka jawab isterinya. maka juragan pun bersiaplah lalu naik kedarat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa anak itik itu. baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil ahlun nujum Belalang dengan segeranya. Maka titah baginda. Maka Pak Belalang pun bersalin kainnya lalu duduk serta memakan nasi. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. sudah ada nasi. ia pun tidur dengan kesukaannya. Setelah itu. Maka kata Pak Belalang. Maka emak Belalang pun bangun memebuka pintu. Telah hari siang pagi-pagi hari. jenuh patikmencari di dalam tin patik. Makanlah. Maka katanya titah Tuanku memanggil Ahlun nujum. sida-sida bentara. bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik itu .Sangatlah suka hatinya serasa mati hidup kembali. Pergilah masak segera. Maka sampailah kebalairung seri. sambil berkayuh perlahan-lahan balik pulang kerumahnya. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja. ada di dalam dua baris tertulis di tulis disitu mengatakan demikian. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan kerumah Ahlun nujum Belalang. Maka titah baginda. hina dina hendak melihat temasya itu. Apakah hal ahlun nujum hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya? Maka sembah Pak Belalang. hulubalang. Maka Ahlun nujum pun bersiapsiapkan sirehnya lalu mengadap baginda. Hatta. rakyat bala. Setelah sampai lalu memanggil perempuannya emak Belalang. Maka baginda pun hadir diatas singgasana tahta kerajaan 135 dihadapi oleh sekalian menteri. maka tersebutlah perkataan juragan kapal. marilah kemari. Sebermula.

ahlun nujum yang bijaksana. Maka titah baginda. Titah baginda. Tuanku. dengan kerelaan hati beta memberi sebuah kapal itu kepada saudara dengan isi-isinya. Maka titahnya. dengan sebolah-bolehnya patik mohon ampunlah dikurniai itu. sebenar sangat seperti titah itu. maka anak itik pun menyelam. itulah yang betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. lambat menyelam. Maka perdana menteri pun menyembah dan juragan kapal pun turun bersama-sama dengan menterinya seraya menyembah baginda. Titah baginda. Kemudian dilepaskan pula seekor lagi. Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. silakanlah Tuanku melepaskannya. dimana hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar itu? Maka titah baginda. Titahnya. inilah air. jikalau begitu. tersebutlah kisah baginda itu pula memberi titah kepada Pak Belalang. apakah kabar Juragan? Betulkah seperti kata ahlun nujum ini. Maka sembah Pak Belalang. hendaklah dengan air.jantan betinanya. baiklah perdana menteri 136 beri juragan ini tiga buah perahu dan bekalnya sampai ia balik kenegerinya. Sembah Pak Belalang. tuanku. ahlun nujum. Sebermula. beta tiada tahu. lepaskanlah. Manamana yang dahulu menyelam. yang lambat menyelam itu jantan. lambat pula menyelan itu. Kapal itu pun diserahkan kepada bendahara dengan isi-isinya. itulah betina. Maka di bawa oleh dayang-dayang di persembahkan kepada baginda. . Maka sembah Pak Belalang. Titahnya ayuhai saudara beta. ampun tuanku beribu-ribu ampun. sembah patik harapkan diampun. Sembah Pak Belalang. Maka sembah Pak Belalang. Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. Maka apabila dilepaskannya seekor dalam terenan. kemudian lepaskan seekor. Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan itik itu.

baginda pun memberi titah kepadanya. patik turun sehelai sepinggang sahaja. Maka baginda pun bertitah menyuruh panggil Pak Belalang. maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah balik kekapalnya. ampun tuanku bermain muda sahaja kerjanya. ampun tuanku beribu-ribu ampun. titah tuanku memanggil kebalai. Maka biduanda pun menyembah serta bermohon pergi mendapatkan ahlun 137 nujum Belalang itu. apa pasal memanggil aku? Lalu ia pun turun dengan segera mengadap baginda bersamasama dengan biduanda kebalai. adanya. Jawab Pak Belalang. Sebermula. Adalah patik datang ini mengadap tuanku membawa suatu kayu bulat licin semuanya. Maka sembah Pak Belalang. Patik minta kenalkan kayu tentukan ujung dan pangkalnya patik persembahkan ketujuh buah kapal patik ini. budakbudak sahajanya gemar main muda itu. masuklah pula tujuh buah kapal membawa kayu yang teramat licin dan bulat. dipersembahkan kepada baginda. tiada mengapa. titahnya. Maka kapal itu pun disuruh hantarkan kepelabuhan Pak Belalang. dengan takdir Allah subhanahu wa`tala. baiklah beta minta tempoh tujuh hari kepada nakhoda. daulat Tuanku. apalah ikhtiar diri sekarang? Ada seorang nakhoda . Katanya. telah selesai kisah anak itik itu. Tetapi kawinkan dia mana-mana yang diperkenankan dan kapal ini pemberian betalah kepadanya Si Belalang itu. Demi didengar oleh baginda sembah nahkoda itu. setelah baginda melihat Pak Belalang datang itu. nakhodanya itu pun naiklah mengadap baginda bermaklumkan halnya serta membawa kayu itu. lalu titah baginda. Hatta. sembah patik harap diampun jua kiranya.kerana mana-mana harta yang duli Tuanku kurniakan dahulu sekarang telah sudah dihabiskan oleh didik itu bersuka ria. Baginda pun tertawa gelak-gelak. panjangnya kira-kira sehasta. Setelah sudah. Katanya. tiada pula menjadi kesalahan. ayuhai ahlun nujum.

ampun tuanku beribu-ribu ampun. Maka hal Pak Belalang pada malam yang ketujuh itu turunlah ia kesampan berkayuh kekapal nahkoda itu daripada sebuah kapal kepada sebuah kapal. Maka pada ketika hulubalang. telah Pak Belalang mendengar titah baginda. maka negeri ini pulang kepadanya. Jika tiada terkenal. Titah baginda. dalam pada itu sampailah perjanjian itu tujuh hari kepada malam. Hatta. Maka Pak Belalang pun bermohonlah kembalilah kerumahnya. Arakian. baiklah boleh ahlun nujum lihat didalam buku-buku itu. bolehlah juga patik kenalka. kapal yang tujuh buah itu diberikannya kepada beta. ada pun dari hal mengenal kayu. janganlah kau sekalian cakapkan kepada orang rahsia ini. kerana ia ada membawa kayu bulat licin. Beta minta tempoh tujuh hari. bentara. kerana ada tujuh peti tib patik dirumah pasal mengenal kayukayu. Ia meminta kenalkan ujung pangkal kayu itu. Jikalau lalu terkenal oleh beta ujung dan pangkalnya. maka lalu ia mengangkat tangan mendatangkan sembah. ayuhai Tuan nahkoda. Maka sahut nahkoda kepada anak-anak 138 perahunya itu. sida-sida. penuh sesak hendak melihat temasya itu. Maka kata sekalian anakanak perahunya itu.membawa kapal tujuh buah datang kepada beta. sembah patik harap diampun. Maka daripada pagi-pagi hari nakhoda kapal pun bersiaplah dengan anak perahunya hendak naik kebalairung seri membawa kayu itu. hamba sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenali ujung pangkal kayu itu. Kepada masa itu nahkoda pun ada duduk sedang bermesyuaratkan darihal hendak membawa kayu itu esok harinya mengadap baginda. kalau didengar . Dan dua peti buku-buku pasal itu sahaja. berkat tinggi daulat tuanku. Hatta dengan takdir Allah subanahu wata`ala sampailah ia kekapal nahkoda yang jauh ditengah lautan sekali.

pagi-pagi hari berhimpunlah sekaliannya. Maka titah baginda menyuruh ambil air kepada dayang-dayang pun mengambil air. Maka sembah Pak Belalang. Telah sudah nahkoda berkabarkan rahsia itu kepada anak-anak perahunya. diletakkan diatas air. ada pun didalam tib patik darihal hendak mengenal ujung pangkal kayu itu hendaklah dengan air. Maka ditimbangnya betul sama-sama tengah kayu. Apa kabar dalam tib ahlun nujum itu? Maka sembah Pak Belalang. marilah dekat dengan beta disini. Maka kata sekalian anak-anak perahu itu. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. ya tuan nahkoda. Maka baginda pun bertitah suruh duduk seraya memandang kepintu balai penghadapan itu menantikan ahlun nujum Belalang. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka tenggelam sebelah dahulu. Hatta. Maka Pak Belalang pun menyembah baginda seraya mengambil kayu itu. yang tenggelam itu pangkalnya dan ujungnya itu kemudian tenggelam kerana ringan dan pangkalnya itu berat. Ahlun nujum sendiri lepaskan. dilepaskannya didalam air itu. Titah baginda. tuanku. dibawa kehadapan baginda. dimana datang orang tengah malam ini? Maka kata nahkoda sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenal ujung pangkal kayu itu. Kemudian mana-mana dahulu yang tenggelam. . Maka nahkoda kapal itu pun naiklah mengadap baginda membawa kayu itu. semuanya didengar oleh Pak Belalang perkataan itu. ada pun hendak mengenal ujung kayu itu dipegang sama tengahnya. Maka ditegur oleh baginda sambil bertitah.oleh orang rosaklah kita. disitulah pangkalnya. beta tiada tahu. dibubuh didalam batil emas. tuanku lepaskan kayu itu. Ia pun balik kerumahnya. telah hari siang. lalu naik keatas balai penghadapan seraya menyembah baginda. Apa yang dahulu temggelam itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. Maka titah baginda.

Maka nahkoda itu pun turun dari kapal sehelai sepinggang sahaja. kerana ada cakapnya itu berusaha. dengan sebenarnya juga encik nahkoda menyembah kebawah duli yanga maha mulia itu. Maka sahut ahlun nujum. Maka terasalah dihati nahkoda itu teringatkan tatkala anak-anak perahunya itu bertanyakan ujung pangkal kayu dahulu agaknya barangkali Pak Belalang itu mengendapmendengarkan kisah itu. Maka kapal tujuh buah serta dengan isinya itu pulang kepada baginda semuanya. Hatta. Apa hendak patik salahkan lagi? Sudah nasib patik. Maka nahkoda itu pun bermohon kepada baginda naik keperahunya langsung pulang kenegerinya. Perdana Menteri itu pun naik lalu menyembah baginda dan mempersembahkan surat itu. tiada dikeluarkannya. Inilah sebab patik mencuba kepandaiannya itu. Jikalau ada kepandaian arif bijaksana sekali pun jika tiada rajin usaha tiada berguna juga. Maka disambut oleh bentera dan dibaca dihadapan baginda. Tatkala itu baginda sedang semayam diatas takhta kerajaan dibalairung seri. tuanku kerana patik dengar ahlun nujum tuanku ini arif bijaksana sangat. 139 sebenarnyalah seperti kata ahlun nujum Tuanku itu. barang disampaikan kiranya mengadap kebawah tahta paduka . Maka titah baginda menyuruh biduanda berikan ampun kurnia kepada nahkoda itu tujuh buah perahu serta belanja makanannya. masuk pula sebuah kapal perdana menteri Askalan Rum mengadap baginda membawa surat rajanya kepada baginda. Demikianlah bunyinya: Sembah sujud serta ta`zim serta takrim daripada anakanda Raja Baharum Indera Sakti dinegeri Askalan Rum.Maka baginda pun memandang kepada nahkoda kapal itu seraya bertitah. Tetapi itu fikiran didalam hatinya sahaja. selang antara berapa lamanya. apa kabar nahkoda adakah betul seperti kata ahlun nujum beta dan tiada? Maka sembah nahkoda itu.

Maka titah baginda. Titahnya . Belanja-belanja ada beta beri. Maka sembah Ahlun nujum Belalang. Daulat tuanku. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Maka sembahnya. Ihwal anakanda maklumkan jikalau ada mudahmudahan rahim kasihan belas ayahanda. Maka disambut oleh baginda itu menteri serta dengan Ahlun nujum Belalang. sampailah kejambatan larangan. ada pun sebab beta memanggil ini kerana ada sebuah kapal masuk kemari mengadap membawa surat darihal putera baginda negeri Askalan Rum hilang isteriny. ia sedang tidur bersama-sama dicuri oleh seorang jin.ayahanda duli yang maha mulia. Ada seketika lamanya. Selang antara beberapa lamanya. dari hal itu barangkali ada didalam tib-tib patik tangkal jin itu supaya ia takut. usahlah balik dahulu. anakanda pohonkan Ahlun nujum ayahanda. Patik pohon ampun pulang keteratak patik dahulu. Maka haraplah dipohonkan bersama-sama pacal Perdana Menteri itu. tolonglah . hai ahlun nujum. Lalu ia menyembahkan kepada baginda bersama-sama turun kekapal Perdana Menteri itu langsung belayar kenegeri Askalan Rum. titah patik junjunglah. Maka datanglah putera baginda itu mendapatkan Pak Belalang dengan tangisnya. ayuhai bapa hamba. ahlun nujum Belalang pun sampailah bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda. Telah didengar bunyi surat itu. Adakah dapat ahlun nujum mengembalikan balik daripada jin itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. Maka baginda pun 140 bertitah. berkat dengan tinggi daulat duli yang maha mulia. baiklah tuanku. insya Allah ta`ala. baiklah boleh pergi sekarang bersama-sama Perdana menteri baginda ini. Maka biduanda pun pergilah. baginda pun menyuruh panggil ahlun nujum Belalang. Maka titah baginda. sedang tidur dicuri oleh jin. minta lihatkan anakanda kehilangan isteri anakanda baru kawin tujuh hari.

Lalu berhentilah akan lelahnya teramat sangat. ampun tuanku beribu-ribu ampun. lembu. ampun tuanku beribu-ribu ampun. janggutnya putih hingga kepusatnya. pertetapkan juga hati tuanku. dengan takdir Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Hatta. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekaliannya mengikut patik. Sembahnya. perdana menteri pun menyuruhkan sekalian rakyat isi negeri semua kehutan rimba belantara itu dengan terlalu amat kesusahannya. Hatta. Maka sembah Pak Belalang. Telah malamlah. Apabila patik berhenti. lepas itu. ayam dan itik. kepada ketika itu datanglah seorang tua. hulubalangnya pun mengakulah seperti sembah ahlun nujum itu. terlalu amat rendang pokoknya. waktu dinihari. Insya Allah ta`ala patik pergi mencari paduka adinda itu. dan matanya pun mengantuk seperti diperekat rasanya.hamba minta carikan isteri hamba yang telah dicuri oleh jin itu dengan segeranya. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekalian isi negeri. hulubalangnya sekalian yang tiada tepermanai banyaknya. apabila gari pun sudah cerah Pak Belalang pun berjalanlah bersama-sama dengan putera baginda itu diiringkan oleh menteri. Ia pun berbaring dibawah kayu beringin itu lalu tertidur. nanti pada waktu dinihari tuanku titahkan sekalian isi negeri. tuanku sekalian rakyat pun berhenti jauh-jauh daripada patik. Hatta. Pak Belalang pun berdatang sembah kepada putera baginda itu. diperjamu makan dan minum tujuh hari tujuh malam. Maka antara beberapa lamanya sampailah Pak Belalang kepada sepohon kayu beringin ditengah padang . Maka baginda pun berangkat dari kapal naik keistana membawa Ahlun nujum Belalang. seraya berkata dengan suara yang . jangan dekat. 141 Maka putera baginda serta dengan dengan sekalian menteri. disembelih kerbau. Tuanku pun bersama-sama berangkat.

Segeralah pergi ketempat itu. hulubalang. rakyat . katanya. Kemudian engkau ambilah tuan puteri itu. Maka sabda orang tua itu. Apakah nama tuan hamba? Maka disahut oleh orang tua itu. Inilah hamba kerjakan. 142 beta ajarkan. tetapi bohong engkau itu diperkenankan Allah ta`ala tiada menganiayai orang sekalikali. Maka sabda orang tua itu. hai Pak Belalang apakah pekerjaan engkau demikian ini sentiasa berbuat bohong sahaja. Maka putera baginda dengan menteri. telah sudah berkatakata Pak Belalang pun jaga daripada tidurnya. kerana dengan hal mencari napakah hamba. entahlah tuan tiada hamba tahu. Ada pun darihal engkau hendak mengambil tuan puteri itu. Maka diajarkannya suatu isim kepada Pak Belalang. Bacalah kepada jin itu supaya ia lari. Dapatlah olehnya. ada pun sekarang jin itu sedang tidur memangku Tuan Puteri itu didalam suatu gua batu ditepi gunung. hamba tuan sungguhlah berbohong sahaja. betalah yang bernama nabi Allah Khidir. tiada perkataan yang sebenarnya? Maka Pak Belalang pun terkejut mendengarkan sabda orang tua itu. dengan sebenarnya engkau berbuat bohong semata-mata. inilah isim Allah ta`ala ya`ni tangkal yang ditakuti oleh jin. Maka sekarang ini apalah pekerjaan engkau? Hendak kemana? Maka sembah Pak Belalang didalam tidurnya.dahsyat. Maka dengan tiada lengah lagi lalu berjalan menuju kegunung itu. Hatta. seraya menyembah. Maka sabda Kutubul`alam. hamba tuan dititahkan oleh putera baginda ini meminta carikan isterinya dicuri oleh jin konon. semata-mata membuat kerana Allah memelihara raja sendiri daripada percubaan Tuhan sarwa sekalian alam keatas hambanya. Sabdanya. Kutubu`l alam menjaga hutan dan daratan dengan titah Tuhan beta. bagaimanakah hal engkau hendak mencarinya itu? Maka sembah Pak Belalang.

pun bersama-samalah mengikuti jauh-jauh dari belakang. Dalam hal yang demikian sampailah kepada suatu gua batu. Betullah dilihatnya jin itu sedang memangku Tuan Puteri itu sedang tidur juga kedua-duanya. Maka balutlah mata Tuan Puetri itu bekas menangis. Tersangatlah belas kasihan Pak Belalang melihatnya. Maka segeralah ia membacakan isim Allah ta`alaseperti pengajaran Kutubul alam itu. Dengan berkat isim doa itu, dihembuskan oleh Ahlun nujum dikepalanya, maka jin itu pun terbanglah lari, tinggallah Tuan Puteri itu. Maka segeralah diambil oleh Pak Belalang dengan besar suaranya meminta tolong. Katanya, tolong Yuanku, segera ini adinda. Maka apabila didengar oleh putera baginda dengan menteri, hulubalangnya maka sekalian rakyat pun berhimpum mengiringkan puteri itu, diletakkan diatas geta yang keemasan, dihadapi oleh dayang-dayang, bentar, sida-sida sekalian bertunggu menjaga Tuan Puteri itu lagi pengsan tiada sedarkan dirinya. Maka diambil oelh Pak Belalang air, dibacanya isim tadi, disiramkan pada seluruh tubuhnya. Maka Tuan Puteri pun sehatlah sedikit lalu bangun duduk santap nasi. Maka putera baginda itu pun teramatlah sukacita melihat isterinya sudah didapati, lalu duduk disitu serta memuji-muji ahlun nujum itu, lalu menitahkan menteri hulubalang rakyat hina dina sekalian bersiap hendak kenduri melepaskan nazarnya, menyembelih kerbau, lembu, ayam dan itik makan minum tujuh hari tujuh malam.memberi sedekah kepada fakir miskin dengan beberapa pula hadiah kelelahan ahlun nujum Belalang itu, dikurniakan oleh baginda daripada harta emas, perak, kain baju dan hamba, dan kapal sebuah, cukup dengan isinya kapal itu. 143 Maka ahlun nujum Belalang pun mengajar putera baginda itu akan isim yang diajarkan oleh Kutubul alam itu, di perbuat tangkal Tuan Puteri itu, supaya jangan dicuri oleh jin itu balik. Maka kepada ketika yang baik, Pak Belalang pun bermohon hendak balik

kenegerinya dihantar oleh putera baginda itu kedua laki isteri hingga kekapal serta dipasangkan meriam alamat tanda kebesaran diatas ahlun nujum itu. Setelah sampai kapal. Putera baginda itu pun berpeluk bercium denga ahlun nujum Belalang, bertangistangisan. Lalu berangkat kembali keistananya. Maka ahlun nujum Belalang pun belayarlah pulang kenegerinya. 144 LAMPIRAN 7 Jadual 4.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 Jadual 4.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 Jadual 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 121) Baris No. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk, ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en, holte jener ein Blatt Papier, kritzelte allerlei

Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 Jadual 4.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 122 ) Baris No. Ruj. …direndangnya sebijibiji , maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali, chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Tschur machten der ersten Kuchen… 22-23 PB 02 145 Jadual 4.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Jadual 4.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115 ) Baris No. Ruj. …hingga beralih

m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.9: Analisis 9 Teks Sumber . …secupak daging. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No.matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 Jadual 4. Ruj.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 08 LM 05 LM 06 Jadual 4. m/s 115) Baris No.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 146 Jadual 4.

m/s 115) Baris No.(Lampiran 4.. Ruj.. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 Jadual 4. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 . m/s 115) Baris No.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj.12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4.LM 09 Jadual 4.LM 10 147 Jadual 4.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. … putihlah matanya … 24 . m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) . Ruj. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s115) Baris No.

Ruj.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe. Maka kata Pak Belalang. Ayuhai nasib fikir miskin. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Jadual 4. m/s 122) Baris No. m/s 121 ) Baris No. 17-24 . m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. . …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek.. padi. Ruj.LM 11 Jadual 4..Baris No.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6. ihnen heimlich die Büffel. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. …beras.. Penganan habis dibaham anjing. Habis hilang baju dan kain.… 22-23 . m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6.. Dapat sedekah sebungkus lempeng . Ruj.

15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 6. Tabak und Fischen im Wert… PB 04 PB 05 148 Jadual 4. Ruj. m/s 115) Baris No. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 Jadual 4. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … . m/s 121) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …Insyaallah ta’ala. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4.. gambir. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 .PB 06 Jadual 4. Ruj.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No. Ruj.tembakau. ikan… 23 09 … mit Reis.

lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Jadual 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 4. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No.24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Jadual 4. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer Kabong-Palme. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) . m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 149 Jadual 4.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 116) Baris No. Ruj.deren Saft er abzapfte.

die… 11-12 B 07 Jadual 4. m/s 122 ) Baris No. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.. Ruj. m/s 122 ) Baris No. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 150 Jadual 4.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen.Baris No. Ruj. m/s 117) . …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan… 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. Ruj. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Jadual 4.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4.

m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Jadual 4. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) Baris No. m/s 115) Baris No.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. Ruj. Jacke und Kopftuch… . Ruj. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Jadual 4.

Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. LM 19 Salah terjemahan Pengertian Budaya Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai Kesenian. rasa dan penggunaan fikiran manusia. PB 01.L. LM 15. peraturan.Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan.Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjana-sarjana anthropologi budaya. kepercayaan. LM 14. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya.12-13 LM 19 151 Jadual 4. nilai. LM 10. PB 05. A. LM 02.Dalam bahasa Melayu ³budaya´ itu berasal daripada perkataan ³budi´. LM 06. LM 13. LM 04 .26: Analisis Keseluruhan Bil. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian³daya´ dan ³budi´ yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. Perlakuan ini . LM 07. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. LM 09. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. undang-undang dan sebagainya. seperti norma. Kroeber dan C. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. LM 11 PB 03. LM 18. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. PB 04.LM 05. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. LM 08. adat resam. LM 16 PB 07.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat.

Seluruh apa yang difikir. Umat Islam tidak wajar menentang Barat mahupun Timur tetapi proses pembaratan yang menghakis aspek . Pengaruh globalisasi tidak saja subur dalam aspek maklumat tetapi juga amat luar biasa dikembangkan dalam bidang hiburan popular Barat. Makna budaya pada hari ini dibatasi dengan maksud lagu. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. lakonan dan kegiatan seumpamanya.Pengajian budaya sekat liberalisasi Barat Keupayaan berfikir perlu dipertingkat untuk tapis pengaruh sekular BUDAYA dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Globalisasi yang melakukan hegemoni atau penguasaan dalam hampir semua kehidupan manusia amat besar kesannya terhadap umat Islam. dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Perubahan dalam maksud yang luas tidak boleh dibatasi secara pengasingan. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban. Petikan dari kata-kata Prof Dr Sidek Baba. Umat Islam semacam menghadapi krisis identiti dan tidak mampu menawarkan corak budaya serta jalur kehidupan yang mantap berasaskan acuan sendiri. Namun begitu. upaya keilmuan dalam menghasilkan perisian dan program berasaskan acuan sendiri menjadi terbatas menyebabkan pengaruh globalisasi tidak dapat dielakkan malah meletakkan umat Islam sebagai pengguna berorientasi kebaratan.Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan.adalah hasildari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Memang ada aspek berbanding yang boleh dimanfaatkan daripada globalisasi. bidang keilmuan dan penyelidikan. muzik. aspek teknologi canggih dan dominasi sistem ekonomi kapitalis-liberal. Perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi umpamanya menjadikan dunia ini suatu daerah yang semakin kecil dan dekat. tarian. bidang bahasa dan sistem nilai sehingga menyebabkan proses pembaratan dan pengliberalan berlaku dalam semua aspek kehidupan umat Islam. tetapi yang pastinya pengukuhan cara hidup sekular dan liberal semakin kuat.

drama yang merangsang ke arah keluarga bahagia dan nilai murni yang harus didukung. aspek budaya tidak difahami secara tuntas. ilmu dan syariah orang Islam. Dengan kekuatan akidah.Tidak iklan yang mengambil kira budaya setempat amat kaya dengan kesantunan. pemahaman yang baik terhadap kekuatan tamadun silam menjadi faktor penyaring yang berkesan bagaimana kreativiti boleh berlaku dalam budaya. filem pancaran peradaban tinggi patut dikongsi. drama menggambarkan konflik dan tragedi tidak berkesudahan. tetapi tetap mengekalkan jati diri Islami. rasa pasrah menyalahi takdir. Di sini perlunya azam budaya (cultural will) yang tinggi . adegan seks murahan merangsang nafsi. Syair. Pada hari ini apabila upaya berfikir umat Islam menjadi lesu. gurindam. rasa kekecewaan yang tidak membawa jalan putus asas dan dorongan untuk maju dalam acuan sendiri. nazam.Akhirnya media elektronik mempamerkan dengan gagah aspek budaya menerusi iklan komersial yang mendukung budaya Barat. Memerdekakan budaya tidak harus dilihat memutar jarum jam ke belakang sebaliknya dilihat sebagai asas pengukuhan jati diri di samping tidak menolak aspek positif yang berkembang di Barat dan Timur.budaya. menyebabkan kemandulan budaya berlaku. ia berlaku dalam upaya yang terbatas dan kadang-kadang boleh bersimpang siur.Acuan budaya Islam umpamanya tidak menolak faktor menyumbang dari tamadun atau budaya lain. seloka. pepatah-petitih. filem menggambarkan kekecewaan hambar dalam percintaan. ilmu yang memancarkan kebijaksanaan dan melambangkan pemikiran tinggi kalangan umat Melayu. Walaupun ada usaha sesetengah pihak untuk memperkasa budaya tradisi.Walaupun genre puisi itu daripada sumber budaya lain tetapi ia tetap menjadi sebahagian pengucapan seni yang murni. nilai dan pemikiran murni semakin terancam dan sebahagian besar generasi muda seakan selesa dengan proses yang sedang berlaku. daya kreativiti seni menjadi malap. Apa yang sedang berlaku kini adalah jelmaan terhadap corak kehidupan yang berlaku sebelum 1970-an iaitu ada kesedaran baru di kalangan generasi muda dan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai sumber budaya serta cara hidup. Ia berkembang selama lebih 30 tahun dan kini sedang menghadapi gugatan pengaruh globalisasi yang amat menekan. Pantun sebagai genre puisi Melayu asli mengalami proses pemurnian isi dan maksud apabila elemen Islam dimasukkan ke dalamnya. qitah dan seumpamanya melalui proses peMelayuan dan pengIslaman.

akhirnya pemahaman budaya hanya dalam batas upacara atau majlis tertentu. merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. serta bagaimana cara untuk menetrasi kebudayaan yang faktanya telah mempengaruhi kebudayaan lain. kebudayaan itu bersifat abstrak. Ia akan mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna terhadap sumber orang lain dan tidak mampu lahir sebagai umat penyumbang terhadap pembinaan budaya murni untuk umat manusia. dan karya seni. Azam budaya memerlukan penyuburan ilmu sepadu. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Definis Budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. banyak hal-hal yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah. pakaian. Secara lebih rinci. bangunan. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. kreativiti tinggi dan bersifat maju. sebagaimana juga budaya. Bahasa.di kalangan umat memanfaatkan perkembangan teknologi media untuk menghasilkan kreativiti yang sifatnya dinamik tetapi terkandung imej jati diri yang jelas. termasuk sistem agama dan politik. pembelenguan budaya dari faktor luar akan terus gagah dan penampilan budaya sendiri semakin terpinggir. perkakas. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang . Ia bakal mendorong penghasilan kreativiti seni dan budaya yang sifatnya berkembang tetapi dalam acuan sendiri. adat istiadat. Dari berbagai definisi dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Pengertian Kebudayaan – Banyak berbagai definisi tentang kebudayaan yang telah di paparkan oleh para ahli.Sekolah dan institut pengajian tinggi harus memberi fokus terhadap pengajian budaya dan seni supaya di kalangan warga umat terdedah dengan potensi pemahaman budaya secara lebih jelas. Bagaimana cara pandang kita terhadap kebudayaan. Jika tidak. yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. bahasa.

Dengan demikian. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilainilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. . Melville J. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. yang kemudian disebut sebagai superorganic. budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggotaanggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. dan lain-lain. 2. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. budaya bersifat kompleks. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. religius. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism.yang berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya.norma sosial.”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial. Menurut Andreas Eppink. dan luas. ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. abstrak.PengertianKebudayaan Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. membuktikan bahwa budaya itu dipelajari.

sehingga dalam kehidupan sehari-hari. maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah “berkebudayaan”. dan bercita rasa seni. kepercayaan. kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. dan cipta masyarakat. seni. dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. moral. atau mendengarkan musik klasik. . Cara pandang terhadap kebudayaan 3. kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang “elit” seperti misalnya memakai baju yang berkelas. Gagasan tentang “budaya” ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. dan lain-lain. jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang “berkelas”. Mereka menganggap ‘kebudayaan’ sebagai “peradaban” sebagai lawan kata dari “alam”. organisasi sosial. berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata. 3. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. dari aktivitas-aktivitas di atas.1 Kebudayaan Sebagai Peradaban Saat ini. dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. bahasa. sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui. kebudayaan itu bersifat abstrak. yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. hukum. rasa.Menurut Edward Burnett Tylor. fine art. dan mengambil bagian. elit. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. Dari berbagai definisi tersebut. religi. Pada prakteknya. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Menurut cara pikir ini. salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. peralatan hidup. adat istiadat. kesenian. kebanyakan orang memahami gagasan “budaya” yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. misalnya pola-pola perilaku. Sebagai contoh. kebudayaan adalah sarana hasil karya.

Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap “tidak elit” dan “kebudayaan elit” adalah sama – masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan.dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan “tidak alami” yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia.” Orang yang “tidak berkebudayaan” dikatakan lebih “alam. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing.” dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran “manusia alami” (human nature) Sejak abad ke-18. dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan. para cendekiawan di Jerman. mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. Meskipun . beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. budaya tidak dapat diperbandingkan. yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang.2 Kebudayaan sebagai “sudut pandang umum” Selama Era Romantis. Dalam hal ini. Karenanya.Orang yang menggunakan kata “kebudayaan” dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis. dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran AustriaHongaria – mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam “sudut pandang umum”. Menurut cara pandang ini. musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan “jalan hidup yang alami” (natural way of life). Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur. bukan sebagai orang “dari kebudayaan yang lain. seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang “berkebudayaan” disebut sebagai orang yang “tidak berkebudayaan”. khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme – seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman. 3.

Pada abad ini pula. atau biasa disebut dengan tribalisme. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan . tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik.begitu. Penetrasi kebudayaan Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 4. Pada tahun 50-an. 3. terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan – perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi. Misalnya.1 Penetrasi damai (penetration pasifique) Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Asimilasi.3 Kebudayaan sebagai Mekanisme Stabilisasi Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. atau Sintesis. masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia.” Pada akhir abad ke-19. Bertolak dari teori evolusi. mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama. dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan. 4. gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara “berkebudayaan” dengan “tidak berkebudayaan” atau kebudayaan “primitif. para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. subkebudayaan – kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya – mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi.

Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. Apabila ianya dizahirkan dan dapat dilihat perlaksanaanya. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia.baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. 4. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. kepercayaan dan sebagainya. bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Contohnya. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. adat bersanding dan sebagainya. . Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup iaitu tingkah laku. tetapi dari segi pengertiannya. Adat bersifat maya iaitu tidak dapat dilihat.2 Penetrasi Kekerasan (penetration violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. itu sudah menjadi suatu budaya. Contohnya.org ADAT DALAM MASYARAKAT MALAYSIA DAN KEPENTINGANYA Aspek Adat Dalam Masyarakat Malaysia dan Kepentinganya Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. • Refferensi Wikipedia. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza. misalnya kita melihat adat bercukur. Maknanya. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang adakalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama.

Budaya bersifat tidak tetap iaitu boleh berubah. Adat bagi setiap kaum di Malaysia pastinya dilihat dari sistem nilai yang berbeza. maka ia jelaslah boleh berubah.Kerana dua entiti ini terlalu berkait sifatnya. oleh itu bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal. Yang berbeza cuma cara sebutannya. Tidak terkecuali berbeza dari segi adat dan budaya. Dalam membicarakan fokus esei ini iaitu kepentingan aspek adat yang menjadi penyatu bagi mewujudkan peribadi dan identiti kebangsaan. aspek adat masih lagi dianggap sebagai suatu pengungkap identiti bangsa dan terus dipertahankan walaupun ia sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan perlaksanaanya suatu ketika dahulu. Martabat adat itu sendiri berbeza kedudukanya bagi masyarakat Malaysia pada hari ini. Bagi . “mahkamah adat”. cara menyantap hidangan makanan. tetapi adat ialah suatu peraturan hidup yang perlu dipegang kuat oleh generasi mereka sehingga ke hari ini. kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. cara pertabalan Luak dan sebagainya. Budaya yang difahami dan dilihat. hakikatnya ialah adat. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. Justeru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia pada hari ini. kita seharusnya mengetahui dahulu berkenaan aspek adat yang menjadi identiti masyarakat yang pelbagai di Malaysia. iaitu yang pelbagai latar belakangnya. Begitu juga dengan lain-lain kaum di Malaysia. ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. Justeru wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. maka setiap bangsa atau ras didalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza satu sama lain dari segi latar belakangnya. Kerana masyarakat Malaysia itu masyarakat Jawi. adat dianggap sebagai sebuah tradisi lisan yang tinggi sekali martabatnya dalam kehidupan mereka. kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan peribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. “ketua adat” dan sebagainya. Adat dalam konteks Minangkabau bukan sekadar cara bersanding. Masyarakat Malaysia ialah suatu masyarakat yang bersifat majmuk dan pelbagai. Justeru tidak hairanlah jika didalam masyarakat mereka wujud istilah-istilah seperti “undang-undang adat”. Bagi masyarakat Minangkabau sebagai contoh.

Namun pengaruh adat lama yang berteraskan Hindu dan Buddha masih diamalkan.maksud itu. walaupun masyarakat Melayu sudah Islam. maka wujudlah apa yang dipanggil Melayu itu. . Pastinya kita pernah melihat upacara persandingan didalam majlis-majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Cina dan India. Pada zaman ini Islam sudah datang ke Nusantara dan majoriti orang Melayu pun sudah beragama Islam. yang kedua ialah adat yang dipengaruhi zaman Hindu/Buddha dan Islam. terlihat lagi kekuatan unsur Hindu dan Buddha dalam mencorakkan adat Melayu itu. kita dapat melihat tiga bentuk pengaruh yang besar dalam proses pembinaan adat Melayu. Justeru zaman ini digelar zaman campuran adat Hindu/Buddha dan Islam dalam masyarakat Melayu. Ketika adat ini diamalkan. Begitu juga dari aspek pertabalan dan adat istiadat Istana Melayu. Bercakap berkenaan adat didalam masyarakat Melayu. didalam bahagian ini kita akan melihat aspek adat yang mencerminkan identiti tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu. Ini menunjukkan pelbagai percampuran dalam pembinaan adat Melayu. Ini merupakan salah satu contoh adat-adat Hindu yang ditiru oleh masyarakat Melayu dahulu. Pada zaman ini. Masyarakat Melayu ialah masyarakat asal di Tanah Melayu. Pertamanya ialah adat yang dipengaruhi adat Hindu dan Buddha. Ada diantara adat-adat dalam period Hindu dan Buddha ini masih diamalkan sehingga ke hari ini. Adat Melayu yang awal dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu dan Buddha yang diperolehi melalui kitab-kitab lama seperti Rayamana dan Mahabrata. Walaupun ada sesetengah sejarawan khususnya sejarawan Barat era kolonial mendakwa masyarakat Melayu juga masyarakat pendatang. Dalam soal pembinaan adat Melayu. Period atau peringkat yang kedua ialah pengaruh unsur campuran Hindu/Buddha dan Islam. Islam masih belum sampai ke Nusantara. namun ianya dapat dinafikan dengan mengetengahkan konsep merantau yang menjadi amalan masyarakat Melayu di Nusantara ketika itu. Ini sesuai dengan pemahaman kita berkenaan proses pembentukan Melayu itu sendiri yang merupakan cantuman ras-ras kecil yang beragama Islam. yang ketiga ialah adat yang berteraskan Islam. ramai sarjana mengatakan bahawa adat Melayu merupakan adat jawi iaitu adat yang bercampur. Pemujaan Raja secara melebih-lebih dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu juga merupakan cerminan kepada pengaruh Hindu Dan Buddha dalam masyarakat Melayu bahkan perkataan “Raja” itu sendiri pun sudah memperlihatkan pengaruh Hindu yang tebal.

namun mereka mengamalkan adat-adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Sebagai petunjuk kepada pengaruh Islam didalam adat Melayu ialah adat ketika seseorang itu baru dilahirkan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. ketujuh. Pengaruh unsur luar yang ketiga didalam masyarakat Melayu ialah pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. melaungkan azan dan iqamat ke telinga bayi dan adat membelah mulut. Adat-adat yang diamalkan ini sebenarnya merupakan apa yang disebut sebagai perkara sunat didalam ajaran Islam. puja pantai dan sebagainya. Syed Naquib Al-Attas yang mengatakan Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. Kerana kepentingan itu. kesembilan dan seterusnya. Begitu juga adat puja kampung. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perbuatan itu sebagai khurafat. Bercukur bertujuan membuang rambut asal bayi yang dianggap . ianya biasa diadakan pada hari-hari ganjil seperti hari ketiga. dewasa. Ia jelas bertentangan dengan Islam. pada zaman pengaruh Islam yang kuat ini. Namun pada zaman Islam ini. adat-adat lampau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap diteruskan pengamalanya. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Bagi masyarakat Melayu. Adat-adat Melayu yang bercirikan Islam merangkumi adat ketika seseorang dilahirkan. seseorang meningkat remaja. adat dalam kehidupan sehari-hari dan adat ketika seseorang itu meninggal dunia. Antaranya ialah adat bercukur. Apa yang ingin dijelaskan disini ialah betapa pentingnya agama Islam kepada orang Melayu. Bercukur ialah perbuatan mencukur rambut asal bayi sehingga botak. Adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan semakin dikurangkan penggunaanya. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam diakui oleh Prof. tetapi tetap diamalkan dengan meluas didalam masyarakat Melayu yang masih tebal dengan pengaruh Hindu dan Buddha ketika itu. masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai teras kepada pembentukan adatnya. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Sebagai contoh masyarakat Melayu mengamalkan adat mandi Safar yang dianggap sebagai suatu usaha untuk membuang sial bulan Safar dalam kehidupan mereka. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam.

dapat kita katakan bahawa adat kaum Cina di Malaysia ialah warisan daripada negara China. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan mereka. seperti juga lain-lain kaum. kematian. Azan dan Iqamat pula merupakan tuntutan Islam untuk memulakan pendengaran seseorang yang baru dilahirkan itu dengan kalimat-kalimat yang mulia. Masyarakat Cina di Malaysia juga seperti masyarakat-masyarakat lain yang mempunyai adat dan cara hidupnya sendiri. Secara teorinya. masyarakat Cina juga mementingkan nasab keluarga dari sebelah lelaki. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. dan apabila kita meninggal dunia. dan sebagainya. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. kita disolatkan dengan solat jenazah. Seperti juga masyarakat majoriti Melayu dan Islam. Ada masa-masanya. Ada juga golongan tua Melayu mengatakan ianya merupakan simbolik kepada singkatnya hidup didunia ini iaitu sesingkat masa yang diambil antara iqamat dan solat yang akan didirikan. Lazimnya adat istiadat Cina dipengaruhi oleh unsur Buddha yang menjadi pegangan kebanyakan ahli dalam masyarakat Cina. Falsafah lampau juga banyak mempengaruhi adat istiadat Cina sehingga menyebabkan mereka mempunyai pelbagai acara-acara dan pantang larang yang berorientasikan adat. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Nama pangkal seseorang iaitu nama keluarga didalam . Apa yang menarik berkenaan adat kaum Cina ialah suatu bentuk adat dan petua untuk kehidupan yang mereka namakan “Feng Shui”. Ketika dilahirkan kita diazan dan diiqamatkan.kotor dan tidak akan tumbuh dengan baik. masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan. kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu ketika itu secara tidak langsung telah membawa sekali segala adat istiadat mereka. Ia sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. yang mana pengaruhnya masih menebal dalam kalangan mereka pada hari ini. Ini memandangkan berlaku proses kemasukan besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke 19 dahulu.

Apabila anak itu dilahirkan. rambut si anak dicukur dan rambutnya dibungkus dengan kain merah. memberi makan. Anak itu diharap akan menjadi berani pada masa hayatnya. . tanah kuburan yang baik dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan belanja besar. perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkahwinan. Justeru kesihatan si ibu dan kandunganya adalah amat dititik beratkan. Sebagai contoh. Pada hari ke 29 kelahiran. pada zaman yang lebih moden ini. Ini merupakan salah satu aspek adat yang menjadi amalan masyarakat Cina. kafan dan bertanggungjawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh seorang tukang tilik. Dr. Ulang tahun kelahiran seseorang kaun Cina tidak akan diperingati. hanya pendaftaran menurut undang-undang saja yang diperlukan dan akan diadakan majlis keraian yang mewah di restoran. Namun. Rambut itu akan digantung berdekatan bantalnya selama 100 hari dan kemudian rambut itu dibuang ke sungai. Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain. Setelah sebulan kelahiran anak itu. membaca buku yang baik dan melihat benda-benda yang cantik. Keranda tersebut akan dijaga hingga beberapa hari tertentu untuk lawatan dan sembahyang seterusnya akan dikebumikan pada satu hari yang ganjil. Wang Gunwu. Secara tradisi. upacara Bulan Penuh akan diadakan dengan meriah. Jika si anak tidak mampu. Si ibu digalakkan tidur dan makan dengan baik. Kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Bagi masyarakat Cina inilah hadiah terbaik seorang anak kepada ibu bapanya. anak itu dibersihkan dan akan dibedung. kecuali diperingati oleh anaknya apabila seseorang itu sudah tua dan ianya akan diadakan secara besar-besaran. Teo Kok Seong dan Prof. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. Anak lelaki yang tua memainkan peranan utama memastikan upacara mandi. dilantik menjadi ketua keluarrga dan merupakan waris utama pusaka keluarga.masyarakat Cina ialah nama keluarga disebelah lelaki. nama Prof. Keranda yang baik. nama pangkal mereka iaitu Teo dan Wang itu ialah nama warisan keluarga ayah mereka yakni nama keluarga sebelah lelaki. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga didalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang lelaki didalam keluarga adalah amat penting. masyarakat sekeliling pasti akan membantu.

masyarakat India yang terdiri daripada golongan pedagang. jika kita ingin berkunjung kerumah tetamu. amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda . tukang dan sebagainya tidak terlepas pandang untuk memasuki Tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. adat Puja Kampung. Adat-adat ini tampak seumpama perbuatan-perbuatan yang menjadi amalan masyarakat Melayu. Samada kemasukan itu suatu bentuk penghijrahan atau sekadar merantau untuk mencari rezeki. Adat resam masyarakat Cina amat banyak dan ianya akan diamalkan mengikut perubahan musim pertanian dan negeri China. Selepas pengkebumian mayat. sami Buddha dan Hindu. akan diadakan pelbagai upacara lain terutama adat pembakaran colok dan alatan yang diperbuat daripada kertas sebagai bekalan hidup si mati di alam akhirat. hakikatnya kemasukan ini sudah berlaku sejak sekian lama. Didalam masyarakat India. Namun ianya pastilah berbeza dan dijalankan dengan cara dan matlamat yang berbeza bagi mewujudkan identiti masyarakat Cina yang tersendiri. Seperti kaum-kaum lain di Malaysia. Setiap bulan. Upacara ini biasanya akan diketuai oleh seorang Sami yang diamanahkan oleh keluarga si mati.Didalam masyarakat Cina. mereka juga mempunyai budaya berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. adat Mencuci Kubur. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri. Kemasukan masyarakat India ke Tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. Oleh kerana adat kematian ini dianggap terlalu penting dalam masyarakat Cina. banyak kepercayaan dan pantang larang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlaku sesuatu kematian. Seperti juga kaum Cina. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke 15. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resam yang berteraskan agama Hindu meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. kaum India juga bukanlah penduduk asal Malaysia. Sepanjang tahun dalam kehidupan masyarakat Cina. upacara pengkebumian adalah acara yang amat meriah dengan dipenuhi dengan peraturan dan adat tertentu. banyak sekali perayaan yang diikuti dan diraikan oleh orang Cina. Antara upacara-upacara yang diraikan masyarakat Cina selain dari Tahun Baru Cina dan Chap Goh Meh ialah adat Ulang Tahun Kematian. Sembahyang Hajat dan Menjamu Keramat. pasti ada kegiatan dan upacara tertentu serta dewanya yang berlainan untuk dipuja.

Masa perkahwinan yang dianggap bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. Oleh itu. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seorang ketua agama. tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Oleh kerana itu. upacara penting diadakan untuk menamakan anak. Ketika ini rumah dan buaian akan dihias cantik dan jiran-jiran dijemput bersama meraikan upacara tersebut. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. Pada hari ke 16 kelahiran.terima kasih kepada tuan rumah. penjagaan anak perempuan amat dititik beratkan terutama ketika mereka masih dara. Seorang suami pula didalam masyarakat India adalah ‘Tuhan bagi isterinya’ dan mesti sentiasa dihormati. Keluarga amat penting dalam masyarakat India. perniagaan atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka. jika menerima sesuatu. . Didalam masyarakat India juga. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah institusi yang paling dihormati dan dianggap mulia. proses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta keserasian pasangan yang akan berkahwin. Mereka menyapa dengan sebutan ‘vanakam’ dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. kerja. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan itu. Mereka juga biasanya melangkah kedalam rumah dengan kaki kanan dahulu. dimestikan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. Semua saudara mara akan dimaklumkan apabila lahirnya seorang bayi. Selama 16 hari selepas kelahiran bayi. maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan naik. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk. Kaum India juga mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri. Seperti juga adat kaum-kaum lain. ahli keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. kelahiran seorang bayi adalah acara yang penting kepada keluarga dan masyarakat India. ‘Ibu adalah umpama Tuhan’ dan anak perempuan juga dipanggil ‘amma’ seperti seorang ibu didalam tradisi India.

Dalam aspek pemberian nama anak, nama seorang anak diperolehi dari almanak Hindu mengikuti bintang dan hari kelahirannya. Seorang ketua agama akan dirujuk untuk mencari nama bertuah mengikuti aksara bintangnya. Ketika menamakan itu, bayi dipangku oleh orang tua satu persatu sambil dinyanyikan doa agama oleh kaum wanita mereka. Dari aspek perayaan, terdapat banyak perayaan di kalangan masyarakat India. Di sepanjang tahun, mengikut kalendar Hindu mereka akan mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun seperti di negeri India. Masyarakat Hindu akan bersembahyang sebanyak tiga kali sehari iaitu pada waktu pagi, tengahari dan petang di tempat tertentu di rumah. Mereka juga pergi ke kuil untuk bersembahyang ataupun mengadakan upacara agama. Perayaan kaum India diadakan dengan mengikuti peredaran bulan dan setiap bulan ditandakan oleh bulan mengembang dan bulan menirus. Terdapat 21 jenis perayaan didalam adat masyarakat India. Perayaan-perayaan itu termasuklah Deepavali, Thaipusam dan Thaiponggal. Deepavali ialah ‘perayaan cahaya’ sebagai tanda kejayaan ‘cahaya’ ke atas ‘gelap’ atau ‘ilmu’ ke atas ‘kejahilan’ ataupun ‘keadilan’ mengatasi ‘kezaliman’. Inilah perayaan paling utama bagi masyarakat India. Pada hari ini sembahyang akan diadakan terutama untuk mendoakan roh keluarga yang sudah meninggal dunia. Thaipusam pula adalah perayaan bulan “Thai” untuk membersihkan diri dengan menggunakan susu, madu dan bunga di kuil dan membuat persembahan kepada Dewa Subramaniam. Pada masa perayaan ini diadakan, ‘kavadi’ yang berisi buah-buahan, susu dan akan dibawa pelbagai persembahan. Thaiponggal pula merupakan perayaan menuai dan ‘masak padi baru’ serta ‘memuja semangat padi’. Ia adalah masa yang amat baik untuk mangadakan perkahwinan dan upacara lain. Rumah akan dibersihkan dan dihiasi, ‘ponggal’ pula akan dimasak di dalam periuk baru untuk dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan juga disedekahkan kepada jiran tetangga. Melanjutkan perbicaraan terdahulu berkaitan adat atau disebut juga budaya masyarakatmasyarakat utama Malaysia, apa yang cuba digambarkan bukanlah bagaimana bentuk adatadat tradisi masyarakat di Malaysia semata-mata, tetapi kita berusaha untuk melihat bagaimana setiap kaum itu mempunyai adat dan kepercayaanya yang membentuk identiti

dan keperibadian mereka yang tersendiri. Secara tidak langsung juga didalam bahagian itu kita telah membicarakan kepentingan adat kepada kaum-kaum tersebut. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, namun jika diteliti, kita pasti akan memahami akan kepentingan adat-adat itu sekurang-kurangnya sebagai perlambangan identiti dan peribadi masyarakat mereka. Bercakap berkenaan identiti dan keperibadian masyarakat. Kita sedia memaklumi bahawa di Malaysia, kita tidak hanya mempunyai satu bangsa sahaja. Malaysia merupakan sebuah negara yang bangsa-bangsa didalamnya adalah bercampur ataupun dalam istilah yang lebih mudah, masyarakat yang majmuk. Justeru apa yang ingin dijadikan topik disini ialah bagaimana kepelbagaian adat didalam masyarakat Malaysia yang membentuk identiti masing-masing ini mampu disatukan dan dijadikan sebagai cerminan peribadi dan identiti kepelbagaian itu secara menyeluruh dan bersifat nasional. Maknanya kita perlu membicarakan tentang bagaimana kepelbagaian adat di Malaysia itu dapat disatukan dan dijadikan sebagai adat yang satu bagi menjadi lambang identiti dan peribadi nasional. Perlu dibincangkan juga ialah apakah aspek teras yang menjadi garis panduan budaya nasional ini. Dalam mengungkap permasalahan ini, kita sebenarnya hanya perlu mencari aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan adat nasional yang menjadi perlambangan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia dan apakah kepentingan aspek adat itu serta kepentingan identiti dan keperibadian kebangsaan itu sendiri. Aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional lebih mudah kita fahami melalui pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang digubal pada 1971. Dasar ini diputuskan melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Kedua, Tun Abdul Razak dan ianya dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap kaum di Malaysia. Melalui pembentukan ini, secara rasmi telah digariskan beberapa perkara yang menjadi teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia. Justeru melalui kewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang memang digagaskan bagi maksud itu, kita akan dapat mengungkap aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional yang menjadi fokus tulisan ini.

Antara aspek teras dalam pembentukan identiti dan peribadi nasional ialah identiti dan kepribadian Malaysia haruslah berteraskan adat asal rantau ini. Definisi geografi berkaitan ‘rantau ini’ ialah kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik iaitu Polynesia, Melanesia, Oceania sehingga ke Madagascar. Rantau ini adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan warisan adat masyarakat Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa yang juga dipanggil sebagai linguafranca. Adat serantau ini juga digambarkan melalui persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu iaitu Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Justeru dalam aspek Malaysia, secara mudahnya, aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional ialah adat masyarakat Melayu. Hal ini tidak dapat dipertikaikan oleh masyarakat lain kerana adat atau budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Maka apabila dipersetujui adat masyarakat asal serantau dijadikan identiti Malaysia, pastilah di Malaysia, adat Melayu yang paling layak diletakkan didalam kategori itu. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim sendiri, walaupun berbangsa Cina, turut mengakui bahawa masyarakat Melayu ialah nuklius ataupun teras dalam masyarakat Malaysia. Justeru adat Melayu dijadikan teras identiti semua kaum di Malaysia adalah sangat berpatutan ataupun dalam istilah arab dipanggil adil. Aspek teras pembentukan identiti yang kedua ialah menggunakan unsur-unsur adat dan kebudayaan luar yang sesuai dan wajar untuk diterima sebagai identiti Malaysia. Aspek ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai adat dan budaya. Dengan itu unsur-unsur adat Cina, India, Kadazandusun, Arab, Barat dan lain-lain unsur adat yang sesuai, boleh diberi pertimbangan untuk diterima dan dijadikan sebagai identiti kebangsaan.

Ini kerana pembentukkan identiti dan keperibadian kebangsaan itu bukanlah bertujuan untuk mempromosikan adat masingmasing untuk digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Agama juga perlu bagi merealisasikan pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Ini juga memandangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. Bercakap pula tentang kepentingan aspek-aspek adat yang dijadikan teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian kebangsaan. kepentingan adat Melayu dijadikan sebagai teras dalam pembentukan identiti nasional ialah untuk memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus . Aspek ketiga yang menjadi teras kepada pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan ialah agama Islam. sebaliknya ia jelas berperanan untuk menyeragamkan identiti masyarakat yang pelbagai untuk dijadikan identiti Malaysia yang satu. Di samping itu. Namun identiti bangsa juga masih boleh dikekalkan dan dipelihara kelangsunganya. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting didalam proses pembangunan dan perpaduan negara. aspek teras yang disenaraikan seperti adat masyarakat rantau ini. Dalam penerimaan teras kedua ini. Bukan sahaja identiti Melayu diangkat sebagai identiti kebangsaan. adat luar yang sesuai dan adat yang berpandukan Islam pasti mempunyai kepentingannya yang tertentu. Kerana itu ia patut dijadikan unsur yang penting dalam pembentukan identiti kebangsaan. telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini sejak dahulu lagi. Yang pertama. kepentingan nasional. prinsip-prinsip Rukun Negara. Namun. hal ini juga tidak boleh dijadikan isu samada identiti kebangsaan itu orientasinya adalah daripada warisan adat kaum yang mana. kita melihat berlaku tolak ansur sesama kaum di Malaysia dalam soal pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal. tetapi juga identiti kaum-kaum lain di Malaysia. asas-asas moral serta kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya.Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada kerelevenannya yang pasti tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan. Ia juga diterima kerana terdapat unsur-unsur adat yang sama dan seiring dengan adat teras iaitu adat dan kebudayaan Melayu.

Budaya kebangsaan . Kedudukan masyarakat Melayu yang dianggap nuklius didalam sistem sosial di Malaysia juga merupakan kepentingan yang perlu diambil berat sesuai dengan kedudukan istimewanya yang dijamin Perlembagaan. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. adat lain juga perlu disenaraikan. Adat dan budaya kaum lain yang sesuai juga dapat dipraktikkan asalkan ianya tidak bertentangan dengan semangat Perlembagaan dan Rukun Negara. Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Kedudukan mereka yang menjadi lambang perpaduan negara ini menyebabkan adat istiadat mereka iaitu adat istiadat Melayu diterima sebagai suatu unsur teras dalam melaksanakan identiti Malaysia secara bersama. Justeru untuk memastikan Institusi Raja-Raja Melayu terus dilindungi dan dihormati.terpelihara. Unsur-unsur adat dan budaya luar juga penting untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan kerana bagi menghasilkan budaya kebangsaan yang tidak terlalu stereotaip dengan adat dan budaya Melayu. Kerana orang Melayu ialah majoriti didalam masyarakat Malaysia. namun ketetapan itu tidak bermaksud hanya itu sahaja adat yang akan diterima kearah pembentukan identiti yang seragam dalam masyarakat Malaysia. adat Melayu tidak boleh dikesampingkan. Kita juga harus melihat kepentingan untuk menerima mana-mana unsur adat dan budaya luar untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan. penerimaan unsur-unsur asing ini ialah supaya keharmonian kaum di Malaysia akan terus berlangsung dengan jayanya. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Walaupun telah dipersetujui bahawa adat Melayu merupakan adat teras yang dijadikan ikutan setiap rakyat Malaysia. Yang Dipertua Negeri dan Yang Dipertuan Agong juga merupakan aspek yang penting untuk menjadikan adat Melayu sebagai pemangkin identiti nasional. Kedudukan Raja-Raja. Ini bagi memastikan tiada suara-suara yang mempertikaikan tindakan kerajaan yang menggariskan unsur-unsur penting kearah membentuk budaya kebangsaan. Mereka juga merupakan orang Melayu. maka dalam usaha untuk membentuk identiti dan peribadi kebangsaan. Raja-Raja dan Yang Dipertuan Agong merupakan tuan kepada negeri-negeri dan negara Malaysia sendiri. Pendek kata.

Masyarakat Malaysia sudah mempunyai adat yang tersendiri. progresif.diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat Malaysia yang pelbagai. saintifik dan bersatu padu tanpa ada unsur-unsur . maka akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat luwes. Unsur Islam yang dijadikan teras kebudayaan kebangsaan juga penting bagi menjamin kedudukannya yang merupakan agama rasmi Malaysia. tetapi kenapa kerajaan masih berkehendak supaya diwujudkan suatu adat dan budaya baru bagi mencerminkan identiti dan keperibadian Malaysia yang seragam? Adakah dengan budaya dan adat kaum-kaum yang sedia ada di Malaysia tidak cukup untuk mencerminkan identiti negara? Bagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untuk hidup bersama di Malaysia. Dengan adanya unsur-unsur yang diluar daripada adat dan budaya Melayu yang sesuai. Budaya kebangsaan ini penting ke arah melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju. Identiti dan kepribadian kebangsaan juga berkepentingan untuk menghindarkan masyarakat dari me1akukan perkara-perkara yang menyalahi norma-norma dan garis panduan dalam kehidupan bermasyarakat. agama. tidak dapat tidak. budaya dan bahasa pertuturan tetapi dapat hidup berdampingan. Dalam erti kata yang lain. Selain kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Maka dalam usaha menerapkan identiti kebangsaan. ia juga penting kerana Islam merupakan tunjang kepada kehidupan masyarakat Melayu iaitu masyarakat peribumi dan majoriti di Malaysia. Walaupun identiti dan peribadi kebangsaan adalah berteraskan Islam. berganding bahu. bertimbang rasa dan penuh dengan sikap toleran. Penyeragaman identiti dan keperibadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan aman daripada persengketaan serta kucar-kacir. namun agama-agama lain bebas untuk dilaksanakan dengan syarat amalan agama-agama lain tidak akan menggugat kedudukan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia. Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan agama-agama lain kerana ia merupakan agama yang sebenar. Antara kepentingan masyarakat Malaysia disatukan melalui adat dan budaya kebangsaan ialah untuk melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa. identiti dan keperibadian yang seragam ini akan membolehkan perpaduan nasional berlangsung dengan lebih utuh lagi. Islam tidak boleh dikesampingkan. bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. penyeragaman identiti dan keperibadian kebangsaan ini perlu dilakukan.

Secara umumnya pencapaian matlamat dan objektif hasrat ini telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. Budaya yang seragam bagi rakyat Malaysia juga penting bagi memastikan perancangan dan tindakan kerajaan untuk menerap serta menanam nilai-nilai murni ke dalam akal fikiran. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni yang merupakan perkara penting dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan seharusnya ditegaskan sebagai sebahagian dari proses pembangunan identiti untuk mencapai tahap keutuhan peribadi dan perilaku yang mulia dan berbudi bahasa. namun mempunyai asas yang sama iaitu membentuk keperibadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. Segala tindakan idealisme kebangsaan ini juga adalah suatu usaha untuk membina bangsa Malaysia melalui semangat Rukunegara. hati budi serta perilaku masyarakat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat dapat direalisasikan. tradisi budaya serta masyarakat progresif.negatif dalam kehidupan seharian sesama sendiri. Perisytiharan Rukunegara dengan jelas meletakkan negara di atas cita-cita perpaduan. Berbagai usaha telah dijalankan bagi mencapai matlamat untuk mewujudkan identiti dan keperibadian kebangsaan. keadilan. Kebudayaan dan adat ahli masyarakat Malaysia walaupun berbeza. Cina dan India yang mengamalkan kebudayaan. Tiga etnik terbesar iaitu Melayu. agarna dan bahasa masing-masing diharap akan dapat bersatu melalui usaha bersama yang murni ini. Oleh itu. budaya dan identiti seragam ini penting untuk memastikan cita-cita tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya. Perlu diingat bahawa didalam pembentukan dan pewujudan satu kebudayaan kebangsaan. Interaksi antara kaum yang baik juga adalah merupakan satu jalan kearah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu. adat resarn. Melalui usaha membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan. ia membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama dalam melaksanakan matlamat yang sama iaitu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bepegang teguh dengan ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajar didalarn agama mereka. proses penyerapan dan . kehidupan demokratik. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindari masyarakat daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi normanorma kehidupan. Maka identiti dan keperibadian kebangsaan ini diharap akan meneguhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri masyarakat.

K.Rajantheran & S.Manimaran. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini kerana dengan keinsafan itu sahaja adat yang membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman.K. . Secara ringkas bolehlah dikatakan aspek adat yang menjadi teras identiti dan keperibadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat Malaysia. Penerbit Fajar UKM. M. 1981. 2001.Bangi.K.1986. Namun demikian pelaksanaannya pasti rumit dan tidak akan dapat dicapai dalam masa yang singkat.Bangi. Adalah didapati bahawa pencapaian ke arah ini telahpun jelas kelihatan semenjak ia mula diterapkan.penerimaannya akan mengambil masa yang lama dan mungkin melangkaui satu generasi ke satu generasi yang lain. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia(Edisi Baharu).Westview Press.KEKKWA. Bakti.Lumpur. Malaysia:Economic Expansion and National Unity. Buku panduan Budi Bahasa Budaya Kita.Asas Kebudayaan Dan Kesenian Melayu. Lumpur. Penggubalan dan pelaksanaan dasar ini. J .DBP.Lumpur. meskipun masih lagi baru usianya namun pembentukan identiti nasional dan perpaduan kaum dan nilai murni Islam telah pun dilaksanakan. Identiti dan keperibadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.Penerbit UKM. 2004.Aziz Deraman. BIBLIOGRAFI ___________________. Perayaan Dan Keraian Orang India. A.London. . Hanapi Dollah. Asimilasi Budaya:Kajian Kes Komuniti Cina Di Kelantan. Identiti kewarganegaraan dan adat Malaysia pada hari ini boleh didapati didalam perayaan-perayaan antarabangsa dan juga di dalam kegiatan seni sukan dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. . 2008. Anwar Din(Penyunting). Gullick.1994.

Lumpur.1989. Jab. Puti Reno Raudha Thaib. 1983. Wan Abd. Kepariwisataan. Bunga Rampai Kebudayaan Melayu.Lumpur.Mohd. Share this: • • • • StumbleUpon Digg Reddit Tinggalkan Jawapan Enter your comment here. . Pantang Larang Orang Melayu Tradisional. 1985.Pustaka Kebangsaan.K.Jakarta.Utusan Publications. 1999. Pengajian Melayu.DBP. K. Idealogi dan Kebudayaan Wan Ramli Wan Muhd & Hanapi Dollah.UMalaya. Kadir Yusoff & Zainal Abidi Borhan. Peran Adat Dalam Pengembangan Aksara.. K.. Taib Osman.Lumpur.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->