UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED

IBRAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
ii

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHANCERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED IBRAHIM DISERTASI INI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
iii UNIVERSITI MALAYA
PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: KHAIRUNISAH BT. SAYED IBRAHIM (No.K.P/Pasport: 631005076348) No. Pendaftaran/Matrik: TGA 020035 Nama Ijazah: SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis ("Hasil Kerja ini"): UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYUBAHASA JERMAN : SATU ANALISIS Bidang Penyelidikan: TERJEMAHAN Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: (1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan,

ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini; (4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain; (5) Saya dengan ini rnenyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya ("UM") yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil. Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; (6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM. Tandatangan Calon Tarikh : 30 JANUARI 2008 Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan, Tandatangan Saksi Tarikh : 30 JANUARI 2008 Nama : SAKINA SAHURI BINTI SUFFIAN SAHURI Jawatan : PENSYARAH / PENYELIA

iv ABSTRAK Penghasilan teks terjemahan berkualiti yang mampu mewujudkan kesan seperti teks sumber adalah isu yang sangat penting di dalam bidang penterjemahan. Atas kesedaran ini, kajian terhadap terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka ke dalam bahasa Jerman dilakukan. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman yang merupakan dua bahasa berbeza dari rumpun keluarga bahasa yang berlainan telah menyumbang kepada perbezaan budaya akibat dari pandangan dunia yang berlainan. Justeru itu, fokus kajian ini adalah terhadap teknik pengalihan budaya yang digunakan dalam menghasilkan teks-teks terjemahan ini. Penyelidikan ini adalah berdasarkan kepada penelitian terhadap cerita rakyat Melayu iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai DerUnglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penelitian dan perbincangan menggupas peratus kejayaan pendekatan pengalihan budaya yang digunakan oleh

penterjemah. Ia juga akan menggariskan panduan yang boleh dipertimbangkan ketika melakukan penterjemahan yang melibatkan dua bahasa yang berbeza bagi menghasilkan teks terjemahan yang baik. iii v ABSTRACT Producing translated texts of quality which can successfully deliver the message as intended by the source text is crucial in the field of translation. With this in mind, a research on Malay folk tales translated into German from the genre of satire was carried out. German and Malay being two different languages from different language families contribute towards cultural differences due to differing world views. Thus, the focus of this research is on the cultural translation method used in translating these texts. This study is based on a comparison of the Malay satire Lebai Malang and Pak Belalang which are translated as DerUnglücks-Geistliche and Vater Heuschreck. The observations and discussions will focus on the percentage of success in the cultural translation method used by the translator. It will also provide a guide that can be considered by translators when translating two different languages in order to produce a good translation. iv vi PENGHARGAAN Bissmillah Arrahman Arrahim, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurniaNYA penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini. Sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada penyelia, iaitu Dr. Sakina Sahuri Bt Suffian Sahuri kerana dengan bimbingan dan tunjuk ajar beliau penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini dengan jayanya. Kepada individu yang terlibat dalam membantu penulis Dr. Zubaidah Ibrahim dan rakan-rakan, budi anda tetap terpahat

3 Terjemahan 19 vi vii 1.3 Objektif Kajian 7 1.7 Teks Sumber 23 1.5 Batasan Kajian 10 1. pengertian dan sokongan yang berterusan telah membantu kejayaan ini.5 Cerita Jenaka 21 1.0 Pendahuluan 25 2.dalam ingatan.3 Fungsi Kebudayaan 37 .2.6.6.1 Definisi 34 2.2 Bahasa Jerman 16 1.1 Pendahuluan 1 1.1 Syarat Penterjemahan 29 2.6.1. terima kasih.1. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa Sayed Ibrahim dan Latifah serta keluarga.6.2.1 Bahasa Melayu 13 1.6.6 Definisi Konsep 13 1. doa kalian menjadi pembakar semangat dalam mengenggam cita-cita ini.3 Proses Penterjemahan 33 2.1. -Terima Kasihv vii ISI KANDUNGAN Halaman ABSTRAK iii ABSTRACT iv PENGHARGAAN v ISI KANDUNGAN vi SENARAI RAJAH x SENARAI JADUAL xi BAB SATU PENGENALAN 1.2 Pernyataan Masalah 4 1.4 Kepentingan Kajian 8 1.6 Budaya 23 1.8 Teks Sasaran 24 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.2 Budaya dan Kebudayaan 34 2.6.4 Sastera Rakyat 20 1. Kepada suami Azmi Abu Bakar dan anak Muhammad Fazriq.2 Jenis Terjemahan 31 2.2.6.2 Sifat Kebudayaan 36 2.6.1 Terjemahan 27 2.

6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan 47 viii BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.1.5 Genre 44 2.0 Pendahuluan 90 5.2 Penutup 107 BIBLIOGRAFI 109 LAMPIRAN Lampiran 1 113 Lampiran 2 114 Lampiran 3 115 Lampiran 4 117 Lampiran 5 121 Lampiran 6 126 .1.1 Unsur Budaya Dikekalkan 59 4.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya 87 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5.0 Pendahuluan 58 4.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya 59 4.2 Unsur Budaya Dihilangkan 64 4.1 Perbincangan Dapatan 91 5.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula 76 4.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? 101 5.1.1.3 Budaya dan Penterjemahan 37 2.1 Persampelan Data 50 3.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? 91 ix 5.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? 97 5.2 Analisis Data 52 3.4 Lain-Lain 85 4.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? 102 5.1.3 Prosedur Kajian 53 3.0 Pendahuluan 49 3.1.1.2.4 Kesimpulan 57 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4.1.4 Pandangan Dunia 42 2.

23 : Analisis 23 85 25.20 : Analisis 20 82 xii 22.9 : Analisis 9 71 11. Jadual 4. Jadual 4. Rajah 1.19 : Analisis 19 81 21.2 : Unsur yang dikekalkan (PB) 93 30.14 : Analisis 14 75 16. Rajah 1.3 : Penyesuaian semula unsur budaya (PB) 94 31.1 : Contoh jadual analisis 52 2. Jadual 5.13 : Analisis 13 74 15. Jadual 4. Jadual 4.8 : Analisis 8 70 10.3 : Analisis 3 62 5. Jadual 4. Jadual 4.1 : Rumpun bahasa Austris 14 2. Jadual 4.4 : Rumusan keseluruhan 95 1 . Jadual 4. Jadual 4.24 : Analisis 24 86 26.11 : Analisis 11 73 13. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 5. Jadual 4.15 : Analisis 15 76 17.Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.3 : Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah 18 4. Jadual 4.2 : Analisis 2 62 4.18 : Analisis 18 79 20.Lampiran 7 144 x SENARAI RAJAH Halaman 1. Jadual 4. Graf 4. Jadual 4. Jadual 5. Jadual 4.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya 89 xi SENARAI JADUAL Halaman 1. Jadual 4.10 : Analisis 10 72 12. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 5.5 : Analisis 5 65 7.12 : Analisis 12 73 14.21 : Analisis 21 82 23.7 : Analisis 7 68 9. Rajah 1.25 : Analisis 25 87 27. Jadual 4. Jadual 4. Carta 3. Jadual 4. Jadual 3.26 : Analisis keseluruhan 88 28. Jadual 4.1 : Penyesuaian semula unsur budaya (LM) 92 29.4 : Analisis 4 63 6.6 : Analisis 6 66 8.2 : Bahasa-bahasa Austronesia 15 3.1 : Analisis 1 60 3.1 : Carta aliran prosedur kajian 57 5.16 : Analisis 16 77 18.22 : Analisis 22 84 24.17 : Analisis 17 78 19.

dengan penekanan khusus pada pembaharuan-pembaharuan teknologi yang terpenting dalam hubungan politik dan komersil antara satu negara dengan negara lain. Penterjemahan merupakan operasi yang dilakukan pada bahasa. 1996:1). Bidang penterjemahan menjadi lebih penting dalam dunia moden yang mengalami ledakan maklumat pada masa kini. Selain daripada itu bahasa juga berperanan sebagai alat komunikasi oleh manusia untuk pelbagai tujuan. Bidang terjemahan kini tidak lagi hanya menjadi perhatian ahli linguistik dan para penterjemah yang memberi tumpuan kepada teks agama. secara tidak disedari ianya telah melibatkan pakar dalam pelbagai bidang menceburkan diri dalam bidang penterjemahan.1 Pendahuluan Penduduk di atas muka bumi ini bertutur dan menggunakan pelbagai jenis bahasa di dalam kehidupan seharian mereka. sastera. serta juga bidang sastera kreatif. dan bahasa juga membuka ruang untuk memulakan interaksi sosial di antara satu sama lain. dari itu terjemahan adalah juga satu cara manusia berkomunikasi. diikuti dengan penterjemahan Al-Quran semasa zaman penyebaran dan . Bahasa merupakan kunci ilmu.BAB SATU PENGENALAN 1. Maka para penterjemah juga berperanan sebagai pembuka ruang lingkup pergaulan ke peringkat global serta berperanan dalam menyampaikan ilmu. sains dan falsafah. Perbincangan tentang perterjemahan bermula berkurun-kurun lamanya dengan bermulanya penterjemahan kitab Injil dalam zaman penyebaran agama Kristian di Eropah. iaitu satu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain (Catford. 2 Justeru. Sebaliknya perkara-perkara yang diterjemahkan kini telah meliputi keseluruhan khazanah pengetahuan manusia.

Penterjemahan pada masa dahulu tertumpu kepada kitab-kitab atau bahan bacaan umum yang diperlukan dalam penyebaran agama. Penterjemahan kini terus berkembang dan tumpuan telah berubah meliputi pelbagai isu seperti terjemahan sebagai satu seni atau satu sains.kegemilangan Islam. jenis-jenis terjemahan dan kaedah yang berkesan. iaitu terjemahan semantik (makna) dan terjemahan komunikatif (dinamis). Apa yang dimaksudkan dengan “SL” dalam petikkan ini adalah “Source Language” iaitu bahasa sumber. Manakala Nida (1974) pula menyatakan : “Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message. Manakala terjemahan komunikatif (dinamis) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca teks sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal (Newmark. penaklukan dan penjajahan kawasan-kawasan baru. Salah satu isu lain yang dipentingkan ialah bagaimana sesuatu teks sumber dipindahkan atau diterjemahkan kepada teks sasaran mengikut proses dan kaedah . teks atau pembaca. yang mentakrifkan terjemahan sebagai : “ The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”. in terms of style.” Era ini telah mendorong kepada kemunculan dua aliran dalam bidang penterjemahan. first in terms of meaning and secondly. 1981). Manakala “TL” pula adalah “Target Language” yang bermaksud bahasa sasaran. kesetiaan kepada penulis. 3 Terjemahan semantik (makna) pada asasnya adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya seperti yang terdapat di dalam teks asal atau bahasa sumber setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. Sejak kemunculan linguistik moden maka muncul pendapat-pendapat seperti Catford (1965:20).

Justeru. Oleh itu banyak sistem penggolongan kaedah terjemahan diperkenalkan dalam usaha memahami konsep penterjemahan (Nida. Oleh itu seandainya sesuatu teks yang diterjemah itu terpisah daripada konteks masyarakatnya maka sukar untuk menghasilkan proses komunikasi yang berkesan. latar belakang penterjemah. terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumatmaklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal. Larson (1984). This means that language reflects the culture of its speakers – the way of life they lead as well their physical and social enviroment…”.tertentu. Mengikut Asmah Hj. “…language is an index to culture. Albert Lehmenkühler. pembaca sasaran serta laras bahasa turut mempengaruhi pemilihan kaedah terjemahan yang digunakan. Walaupun terdapat banyak kaedah terjemahan yang diutarakan. mendefinisikan penterjemahan sebagai “… transferring the meaning of the source language into the receptor language. samada secara disedari atau pun tidak oleh penterjemah. 1964). Maka apakah alat atau bahan ilmu serta kemahiran yang perlu digunakan atau dikenalpasti oleh seseorang . Bert Nentwich.2 Pernyataan Masalah Penterjemahan selalunya didefinisikan dengan merujuk kepada makna yang sama dengan teks asal. namun faktor-faktor seperti jenis teks. 1. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti serta mewujudkan kesan yang sehampir mungkin seperti teks sumber adalah menjadi ukuran. Omar dalam Mohd. Isu atau aspek kebudayaan inilah yang menjadi fokus perbincangan pengkaji dalam meneliti koleksi terjemahan cerita jenaka 4 dalam buku “Matahari” oleh Albert Hoffmann.” Ini jelas menunjukkan bahawa makna menjadi ukuran kepada hasil kerja terjemahan. Taib Osman (1985).

2005). teknik pengolahan. aspek kebudayaan pula adalah lebih penting dan menarik untuk . Perbezaan bahasa menyebabkan kita wajib melakukan pelbagai penyesuaian semula dalam terjemahan. semakin banyak perubahan yang mesti dilakukan (Ainon Muhammad & Abdullah Hassan.penterjemah dalam usaha melakukan penterjemahan yang melibatkan perkara-perkara yang berlandaskan budaya teks sumber dalam menghasilkan kesan yang sama kepada pembaca teks terjemahan. Isu ini juga menjadi pendorong kepada pengkaji untuk membuat penelitian dengan penumpuan kepada aspek budaya dalam genre cerita jenaka. cara penyampaian serta juga pemilihan perkataan merupakan aspek penting dalam menghasilkan sesuatu teks terjemahan. Selain dari hiburan. ianya juga berfungsi sebagai sindiran dengan berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Justeru. yang membawa kepada budaya atau gaya hidup yang berlainan. kemahiran dan 5 kepakaran yang tinggi adalah diperlukan dalam usaha menghasilkan teks terjemahan yang berkualiti serta seiring dengan teks asal. Semakin banyak dan semakin luas perbezaan antara budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran. Namun begitu dalam membicarakan genre cerita jenaka ini. Adakah keduadua fungsi ini dapat diambil alih oleh teks terjemahan? Adakah teks terjemahan masih boleh memainkan peranan yang sama seperti teks sumber itu? Tidak dapat dinafikan bahawa perkara-perkara seperti laras bahasa. Cerita jenaka merupakan salah satu bentuk sastera rakyat yang begitu bermakna dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu. Terutamanya apabila melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. Inilah yang menarik minat pengkaji untuk melihat bagaimana terjemahan antara dua bahasa dari rumpun yang berlainan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Jerman dilakukan.

Tawaran ini terbuka kepada sesiapa sahaja (guru dan pensyarah) yang berminat. rima. dengan syarat individu tersebut boleh berbahasa Jerman dan Melayu. Apatah lagi genre ini juga banyak mengenengahkan unsur budaya sebagai teknik dalam penyampaian mesejnya. Dari itu kerja-kerja terjemahan juga harus memberi tumpuan kepada isi kandungan teks 6 sumber.dikaji kerana ianya melibatkan penterjemahan dua bahasa dari rumpun yang berbeza yang mengamalkan gaya hidup yang amat berlainan. jika penterjemah sendiri tidak sedar akan kepentingan dan peranan unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah . boleh menjurus kepada terjemahan yang mengelirukan dan menimbulkan salah faham. Contoh yang begitu jelas dapat dilihat dalam Lampiran 2 (m. Ini menunjukkkan pentingnya kita memberi fokus kepada aspek budaya yang berperanan dalam menyumbang kepada penyampaian mesej teks sumber. lebih-lebih lagi apabila melibatkan penterjemah yang tidak mahir dalam bidang ini. rentak.s 113). Di sini jelas menampakkan bengkel penterjemahan ini hanya bergantung kepada minat dan kebolehan berbahasa sahaja tanpa menitik beratkan soal kemahiran dan pengetahuan terjemahan. mainan perkataan dan lain-lain lagi. Selain itu menurut Ainon Muhammad (1985). Kesedaran terhadap aspek budaya ini juga amat penting kerana tidak semua penterjemah peka terhadap permasalahan ini. iaitu surat jemputan menerusi e-mail ke Bengkel Penterjemahan Cerita-cerita Pendek Malaysia ke bahasa Jerman.s 114) yang merupakan terjemahan surat di Lampiran 1 (m. Persoalan yang timbul adakah aspek budaya ini turut diberi perhatian dalam menghasilkan teks sasaran yang berkualiti. penterjemahan yang menumpukan kepada bentuk-bentuk maklumat untuk mengekalkan ciriciri luaran seperti bentuk stilistik.

4 Kepentingan Kajian Kajian terperinci akan dilakukan ke atas teks terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka yang terdapat dalam buku “Matahari”. Teks terjemahan . Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Kajian terhadap persoalan-persoalan di atas adalah berlandaskan kepada teks cerita jenaka Melayu yang bertajuk Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Albert Lehmenkühler. m. m.s 121) di dalam buku “Matahari”.s 115 ) dan Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? b. 8 1. Ini seterusnya menjurus kepada penghasilan teks terjemahan yang tidak tepat apatah lagi terjemahan yang melibatkan aspek budaya akibat daripada tiada kemahiran mahu pun pengetahuan serta pengalaman.s 126 ) diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5.s 117) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman Der Unglücks-Geistliche (sila lihat Lampiran 3. Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? d. Albert Lehmenkühler. Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan ? c. m.teks. iaitu koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffmann. Bert Nentwich. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang diterbitkan pada 1996. Bert Nentwich. 7 1. m. oleh Albert Hoffman.3 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi mendapat jawapan terhadap persoalanpersoalan berikut : a.

kerjakerja penterjemahan cerita-cerita pendek bahasa Melayu ke bahasa Jerman semakin giat dilakukan. di mana surat ini membuktikan kepada kita kegiatan terjemahan terus dilakukan.yang menjadi bahan kajian ialah Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang). Seterusnya ia boleh menyumbang maklumat dalam perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Jerman secara umumnya dan khususnya terhadap kerja-kerja penterjemahan yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. penggunaan bahasa Jerman yang semakin meningkat di Malaysia. penterjemahan bidang sastera samada dari bahasa Melayu ke bahasa Jerman mahu pun bahasa Jerman ke bahasa Melayu kini semakin diminati. sebagai contoh sila lihat Lampiran 2. m. namun diharapkan dapat menyumbangkan maklumat terhadap penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan. Sejak tahun 2006. 9 b. Pada tahun 2004 sebuah antologi puisi Jerman-Melayu yang pertama iaitu “Impian dalam Biru Muda” (“Träumerei in Hellblau”) telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. m. samada di institusi pengajian tinggi mahu pun di sekolah-sekolah. Ini adalah kerana : a.s 114 dan terjemahannya Lampiran 1. Semakin banyak teks seperti cerpen dan puisi diterjemahkan.s 113. Antologi puisi ini yang mengandungi sajak dari abad kedua belas hingga kedua puluh. Pada tahun 1996 buku “Matahari” yang menjadi sumber kajian ini diterbitkan. Pada tahun 1995 bahasa Jerman mula diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di sepuluh . hasil lapan puluh tujuh orang penyair. Selain itu juga penterjemahan teks sastera dari dua rumpun bahasa yang berlainan pada masa kini turut meningkat. Walau pun kajian ini tertumpu kepada dua buah teks ini sahaja.

2005). Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Sains Malaysia. terjemahan yang melibatkan dua rumpun bahasa yang berbeza sudah tentu melibatkan corak budaya yang berlainan.buah Sekolah Berasrama Penuh dan pada tahun 2004 ianya telah meningkat kepada 12 buah sekolah. German-Malaysia Institute dan lain-lain. Komitmen yang tinggi amatlah diperlukan begitu juga dengan kemahiran dari segi bahasa dan juga ilmu terjemahan serta memahami kebudayaan kedua-dua bahasa. kepakaran dan komitmen merupakan faktor penting dalam bidang penterjemahan. c. boleh memperkenalkan kebudayaan melalui sastera yang merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan saling pengertian antara bangsa dalam usaha . kajian ini boleh memberi maklumat kepada pengkaji bidang terjemahan tentang wujudnya kaitan antara unsur budaya dengan kaedah terjemahan. Pada tahun 2005 usaha memperkenalkan mata pelajaran bahasa Jerman telah diperluaskan ke tiga buah sekolah harian. f. Penterjemahan sebegini merupakan suatu usaha serius dan tidak boleh di pandang ringan. e. laras bahasa. bahasa Jerman turut diperkenalkan di pusatpusat pengajian tinggi awam mahu pun swasta. d. contohnya di Universiti Malaya. Sesuatu perkara. Universiti Pertanian. terutamanya yang melibatkan budaya akan ditafsir dengan cara yang amat berlainan kerana perbezaan pandangan dunia (Ainon Mohd dan Adullah Hassan. teknik penyampaian dan genre sesuatu teks yang perlu diberi perhatian dalam menghasilkan teks terjemahan dan implikasi budaya adalah sangat penting dalam menghasilkan terjemahan yang berkesan (Newmark. Kesinambungan kepada usaha ini. Kajian ini diharapkan akan dapat membantu sesiapa sahaja yang melibatkan diri dalam penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun 10 yang berbeza seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. 1981). Universiti Multimedia.

2004). Ini adalah kerana genre ini didapati banyak memaparkan budaya masyarakat setempat atau bahasa sumber. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre secara keseluruhannya. penglipurlara. Selain itu. 1.menuju dunia yang damai dan berbudaya (Berthold Damshäuser dan Muhamad Haji Salleh. Bert Nentwich. m. Contohnya ia bukan saja berperanan sebagai hiburan malah turut memberi panduan dan teladan serta sindiran kepada golongan tertentu dan juga masyarakat setempat. iaitu Der Unglücks-Geistliche dalam bahasa Jerman (sila lihat Lampiran 3.s 121). ianya turut mendukung mesej tertentu. cerita jenaka dan lain-lain. cerita binatang. teks sumber dalam bahasa Melayu ialah Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6.s 115). Namun demikian fokus kajian adalah kepada genre cerita jenaka. 11 Fokus kajian hanyalah kepada dua buah teks dari genre cerita jenaka sahaja. teks sumbernya adalah Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. seterusnya gambaran tentang . cerita teladan. m. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) mengisahkan tentang taat setia rakyat kepada sultan.s 126).s 117) dan teks sasaran kedua ialah Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5.5 Batasan Kajian Kajian adalah dilakukan terhadap buku “Matahari” yang merupakan koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman. Pemilihan ini dibuat kerana pengkaji mendapati kedua-dua teks ini banyak memaparkan unsur-unsur budaya tentang gaya dan corak hidup serta berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Di antaranya adalah puisi. m. samada secara tersurat mahu pun tersirat. Albert Lehmenkühler. Contohnya dalam cerita Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dipaparkan tentang kepercayaan agama dan kaitannya dengan corak hidup masyarakat. m.

html.s 117) yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www. Teks sumber Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4.ashtech. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) adalah watak seorang lelaki . Kedua-dua teks sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam kerjakerja kajian ini adalah diperolehi dari laman web. Ini adalah kerana tujuan cerita jenaka sebagai sastera rakyat pada masa dahulu ialah untuk memberi kesedaran.html. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian sebaliknya unsur budaya yang menjadi fokus pengkaji. Kisah Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) ini berkisar tentang seorang Lebai Malang yang tidak dapat membuat keputusan yang tepat apabila mendapat tiga jemputan iaitu kenduri arwah. Dari itu terjemahan budaya yang dikaji hanyalah berdasarkan kedua-dua teks ini. berkisar pada watak jenaka atau lucu yang boleh menimbulkan salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak. m.com.s 126).my/cerita rakyat/lebai_malang. Kadang kala pula watak dilihat mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat membantunya dalam kesusahan. pengajaran dan juga hiburan. Namun demikian nasibnya sungguh malang kerana lempengnya dilarikan anjing dan dia balik tanpa seurat benang pun kerana pakaiannya dicuri orang.com. Unsur budaya yang terdapat dalam kedua-dua teks ini amat bertepatan dengan fokus kajian. Lebai Malang terlepas kedua-dua jemputan dan hanya mendapat lempeng pada kenduri khatam Quran. 12 Kedua-dua buah cerita ini. Namun demikian sebahagian daripada teks ini akan diabaikan oleh pengkaji kerana terdapat bahagian teks tersebut yang dilenyapkan penterjemah.Ashtech. m.my/ceritarakyat/pakbelalang. (sila lihat Lampiran 6.perbezaan hidup antara dua golongan. Manakala teks sumber Pak Belalang pula diambil dari http://www. Maulud dan khatam Quran.

Malaysia sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura serta Brunei ianya dipanggil sebagai Bahasa Melayu. Kisahnya bermula dengan cara berbohong menujumkan kerbau petani yang hilang yang telah disembunyikannya bagi mendapat rezeki. teks sasaran dan terjemahan akan digunapakai dalam kajian ini. 1.6 Definisi Konsep Beberapa konsep utama seperti bahasa Melayu.yang menjadi nujum negara tanpa sebarang ilmu. teks sumber.1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu. Selain unsur budaya. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan digunakan dalam semua urusan rasmi. Contohnya di Belanda watak jenaka dikenali sebagai Owlglass. maka konsep-konsep utama ini akan diperjelaskan.6. Negara-negara tersebut ialah Indonesia yang dikenali sebagai Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu . Selain itu ianya turut memaparkan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. Seterusnya kejayaan diperolehinya menggunakan kepintaran dengan hanya menilik beberapa perkara secara kebetulan sahaja. Manakala dalam sastera Arab-Turki dikenali sebagai Jaha atau Khoja Nasreddin dan dalam sastera Jawa seperti Pak Banjin dan Joko Bodo. budaya. Bagi memudahkan perbincangan dan mengelakkan kekeliruan yang timbul. 13 Dari itu ianya secara tidak langsung dapat memberi input kepada penterjemah yang terlibat dalam bidang ini. bahasa Jerman. 1. sastera rakyat. cerita jenaka. rasional pengkaji memilih genre cerita jenaka Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) dari koleksi buku ini adalah kerana genre ini merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal dan terdapat di dalam hampir semua bahasa di dunia ini.

merupakan bahasa ibunda orang Melayu yang tinggal di Nusantara (Nik Safiah Karim, 1988:21). Bangsa Melayu berasal daripada cabang Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia 14 Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun SM (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Kira-kira 1500 tahun SM, dipercayai datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini dikatakan menyebabkan orang-orang Melayu-Proto seperti orang-orang Jakun, Mah Meri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pendalaman. Justeru, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasabahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada itu, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina juga berasal dari rumpun bahasa Austris (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Rajah 1.1: Rumpun bahasa Austris (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Rumpun bahasa Austronesia terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.
BAHASA –BAHASA AUSTRIS BAHASA-BAHASA AUSTRO-ASIA BAHASA-BAHASA TIBET-CINA BAHASA-BAHASA

AUSTRONESIA

15 2. Bahasa-bahasa Polinesia Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti 3. Bahasa-bahasa Melanesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia 4. Bahasa-bahasa Mikronesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert. (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. htm). Rajah 1.2: Bahasa-bahasa Austronesia (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Bahasa Melayu tergolong di dalam cabang Bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Bentuk bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai bahasa Melayu kuno dan jauh berbeza dengan bahasa Melayu moden. Bentuk bahasa Melayu kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batubatu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke-7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut :
Bahasa-Bahasa Nusantara Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-Bahasa Melanesia Bahasa-Bahasa Mikronesia Bahasa-Bahasa Austronesia

16 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) - Palembang 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) - Palembang 3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) - Pulau Bangka, Palembang 4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) - Palembang (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahas a_ melayu. htm)

Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 M. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang mencatatkannya sebagai Semenanjung Tanah Melayu dan Jambi, Sumatera. Bahasa Melayu yang dikaji ialah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisi yang tergolong di dalam bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau dikenali juga sebagai Bahasa Nusantara. 1.6.2 Bahasa Jerman Bahasa Jerman, bersama-sama bahasa Inggeris, Belanda dan Frisia merupakan daripada kumpulan anggota bahasa Jermanik Barat dalam cabang bahasa Jermanik Indo-Eropah. Kini bahasa Jerman dituturkan oleh lebih 94 juta penutur di Eropah dan mempunyai status bahasa kebangsaan rasmi (samada tersendiri atau bersama bahasabahasa lain) di Jerman, Switzerland, Austria, Luxemburg, Liechtenstein dan Namibia (Comrie, 1998). 17 Bersempadankan kawasan bahasa Jerman, terdapat ramai kaum minoriti yang bertutur dalam bahasa Jerman di negara-negara Belgium, Rusia, Rumania, Hungary, Republik Czech, Poland dan Yugoslavia. Di luar Eropah, bahasa Jerman merupakan bahasa minoriti di beberapa tempat seperti Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Chile dan Mexico. Terdapat banyak persamaan di antara bahasa Jerman dan bahasa Inggeris. Hubungan atau perkaitan perbendaharaan kata paling banyak ditemui. Perhubungan ini ujud kerana kedua-duanya berasal dari rumpun yang sama dari satu keluarga yang besar iaitu Proto-Indo-Eropah. Persamaan-persamaan inilah yang menjadikan bahasa

Baltik. Frisian.3. Armenia. Hubungan ini juga dikongsi oleh beberapa bahasa Eropah yang lain seperti bahasa Denmark. Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah (Cambridge Encyclopedia of Language. Bahasa-bahasa ini adalah cabang dari bahasa IndoEropah. Sweden. 1987) Bahasa Jerman yang dikaji adalah merupakan bahasa dari keluarga Jermanik. Flemish dan Belanda. 1976). adalah jelas bahawa bahasa Jerman mempunyai perkaitan bukan sahaja dengan kumpulan bahasa yang dipanggil “Jermanik” malah lebih dari itu (Comrie. Berikut ialah pohon bahasa Proto-Indo-Eropah. PROTO-INDO-EROPAH TOCHARIA INDO-IRAN IRAN ARMENIA ANATOLIA ALBANIA GREEK . Dengan lain perkataan. 1998). Bukan itu sahaja. 1971). 18 Slavik dan Tocharia. Apa yang lebih menarik lagi. Iceland. Italik. Rajah 1. Iaitu bahasa Jerman yang dituturkan pada masa kini di negara Jerman. dalam konteks yang lebih luas. Bahasa Jerman juga mempunyai perkaitan dengan beberapa kumpulan bahasa lain yang mempunyai asal usul yang sama serta mempunyai perhubungan genetik seperti bahasa Albania. pelajar yang mempelajari bahasa Latin dikejutkan oleh kenyataan bahawa tatabahasa bahasa Jerman lebih mirip kepada tatabahasa bahasa Latin berbanding tatabahasa bahasa Inggeris. Hittite. Indik. Greek.Inggeris dan bahasa Jerman sebagai keluarga bahasa yang dipanggil “Jermanik” (Bach. Sanskrit dan Rusia. John T. Iran. Celtik. Norway. perkaitan ini juga ujud dalam bahasa Greek. di mana ianya akan menunjukkan kepada kita terdapat perhubungan genetik antara bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Jerman (Waterman.

Terdapat banyak definisi tentang terjemahan yang telah diutarakan. Secara amnya dapatlah dikatakan bahawa penterjemahan ini adalah merupakan pengalihan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Harus diingat bahawa terjemahan bukanlah . perlulah menggunakan atau digantikan dengan mencari persamaan paling dekat. Selain itu teks sasaran juga seharusnya tidak berbau terjemahan. Pengalihan yang tidak dapat diterjemah dengan tepat. seperti gaya bahasa yang digunakan oleh penulis asal.02 J erman BRYTHONIC CELTIK GOIDELIK BALTO-SLAVIK BALTIK Section 1.6.01 JE RMANIK Section 1. Di mana teks bahasa sumber dialih ke bahasa penerima dengan mengekalkan isi dan juga ciri-ciri luarannya.ITALIK Sepanyol SLAVIK Section 1.3 Terjemahan Eugene A. mengatakan bahawa penterjemahan ialah penyalinan semula ke dalam bahasa penerima maklumat daripada bahasa sumber dalam bentuk persamaan yang terdekat dan sejadi. di mana teks sasaran tidak dipengaruhi oleh bahasa sumber.03 nggeris 19 1. Di antaranya ialah Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) yang menyatakan bahawa terjemahan ialah satu aktiviti yang dibuat oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu bahasa dengan bahasa lain dan antara satu budaya dengan budaya lain. Definisi ini menerangkan bahawa pemindahan maklumat dari teks sumber ke teks sasaran hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin. Nida (1964). pertama dari segi makna dan kedua dari segi stail.

saduran. terutamanya apabila ianya melibatkan terjemahan teks sastera. Pada kebiasaannya sastera rakyat disampaikan oleh seorang tukang cerita yang berkemahiran dikenali sebagai ‘penglipurlara’. menyebabkan sastera rakyat sering mengalami perubahan kerana berlakunya tokok tambah ketika penyampaian. malah juga menyalin maklumat kebudayaan yang terdapat di dalam teks asal. Untuk membuat sesuatu cerita yang disampaikan itu lebih menarik.4 Sastera Rakyat Sastera rakyat merupakan bentuk sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang sederhana dan tradisional. Justeru itu. Jenis-jenis terjemahan ini bergantung kepada tujuan sesuatu teks itu diterjemahkan. Ianya adalah sebahagian daripada kehidupan budaya bagi masyarakat lama. Penyampaian secara lisan. yang masih kuat berpegang dan mengamalkan budaya lama dan menjadi warisan kepada sesuatu masyarakat.6. dinamik.sekadar itu. Ia disampaikan secara individu kepada seorang individu yang lain atau sekumpulan individu yang lain dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi. Lazimnya sastera rakyat disampaikan secara lisan dan tidak mementingkan tulisan. Dalam konteks kajian ini. Faktor ini menyebabkan kita sering menemui pelbagai variasi untuk sesuatu cerita itu. Salah satu sifat sastera rakyat yang utama adalah terletak kepada cara penyampaiannya. 1. interlinear dan budaya. terjemahan merujuk kepada satu proses di mana teks bahasa sumber iaitu bahasa Melayu dialihkan ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. penglipurlara akan menyampaikannya dengan pelbagai teknik yang . seorang penterjemah haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya. 20 Terdapat juga beberapa jenis terjemahan seperti harfiah.

di mana ianya bertujuan untuk menghibur. cerita hantu. 1. cerita penglipurlara. iaitu cerita jenaka. 21 Soal hak cipta tidak wujud dalam sastera rakyat. 22 . teka-teki. “Tall Tales”. tetapi juga dalam maksud dan bentuk cerita. teromba adat pepatih. 1979). Golongan sastera rakyat yang bukan berbentuk cerita atau bukan naratif adalah seperti peribahasa. tauladan dan sindiran. bercerita dengan lagu dan bercerita berlagu dengan iringan alatan bunyi-bunyian.difikirkan sesuai dengan latar. Cerita-cerita jenaka yang terdapat di seluruh dunia bukan sahaja mempunyai persamaan pada motif atau isi ceritanya. perbilangan. Sastera rakyat seolah-olah berperanan sebagai sebaran am pada masa kini. Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai cerita-cerita jenaka dalam kesusasteraan lisan mereka. memberi pengetahuan dan tauladan kepada pendengar pada masa lampau. “Droll Talles” dan lain-lain. Cerita-cerita tersebut dikenali dengan istilah seperti “Merry Tales”.6. nyanyian rakyat. sebaliknya ia adalah kepunyaan masyarakat. Kajian ini adalah tertumpu kepada sastera rakyat yang berbentuk naratif. seloka dan gurindam (Jihaty Abadi. Semua cerita jenaka ini mempunyai tujuan yang sama iaitu sebagai hiburan. Secara umumnya sastera rakyat boleh dikategorikan kepada dua kategori yang besar. Sastera rakyat yang berbentuk cerita atau pun naratif adalah seperti cerita jenaka. cerita lagenda dan cerita tauladan.5 Cerita Jenaka Cerita jenaka merupakan salah satu genre sastera rakyat yang berbentuk naratif. seperti bercerita. Pada kebiasaannya cerita jenaka berkisar pada seorang watak jenaka atau lucu. masa dan masyarakat setempat. puisi rakyat seperti pantun. iaitu sastera rakyat yang berbentuk naratif dan bukan naratif. tiada siapa yang mengakui hak kepunyaannya sendiri. cerita asal usul. cerita mitos.

Porter dan Jain (1981). mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat menolongnya dalam kesusahan. mengait dan mentafsir . berdasarkan watak yang terdapat dalam sesuatu cerita : i. pula menyatakan budaya bukan terdiri daripada barang-barang. Pak Belalang. Watak ini kadangkadang tersangat bodoh dan tidak boleh memahami maksud orang lain hingga membawa kepada salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak tersebut. Watak bodoh-sial Cerita yang termasuk dalam golongan ini adalah Lebai Malang dan Pak Kaduk. Cerita-cerita jenaka Melayu itu diciptakan oleh orang Melayu sendiri berdasarkan pengalaman yang sama dialami oleh mereka yang bersifat sejagat dalam semua kebudayaan manusia. Shuib Che Din. Manakala Goodenough (1957). 1976).Contoh cerita jenaka dalam sastera rakyat Melayu adalah seperti Lebai Malang. (Jihaty Abadi. tingkah laku atau perasaan tetapi ianya adalah cara-cara manusia melihat. ii. iii. Namun tidak dapat dinafikan kadang kala terdapat cerita saduran yang diubahsuai dengan budaya setempat sehinggakan cerita-cerita itu menjadi sebahagaian daripada warisan setempat (Mohd. Pak Kaduk dan Si Luncai. 23 1. Cerita jenaka ini sebenarnya dapatlah digolongkan kepada tiga. mendefinisikan budaya sebagai satu kelaziman tingkah laku yang dipersetujui bersama suatu kumpulan manusia dalam sebuah masyarakat pada satu ketika untuk tujuan hidup berharmoni. Pak Pandir. Watak pintar bodoh Cerita Pak Pandir dapat dikategorikan sebagai pintar bodoh.6 Budaya Samovar. Adakalanya watak yang jenaka itu.6. 1979) Cerita-cerita jenaka Melayu tidak seharusnya dianggap semuanya sebagai pinjaman dari luar apabila ianya menunjukkan ciri-ciri persamaan. Watak pintar Pak Belalang dan Si Luncai adalah termasuk dalam kategori ini.

25 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.6. bahasa yang digunakan dan juga tingkah laku. kepercayaan.0 Pendahuluan Sifat mudah ubah yang wujud dalam bahasa manusia.8 Teks Sasaran Teks sasaran adalah bermaksud teks yang diterjemahkan atau dialih bahasa untuk pembaca sasaran. Oleh sebab bahasa manusia berubah sebegitu rupa.perkara-perkara. di mana sesuatu pengetahuan tentangnya diperolehi secara sosial. ada penutur dari satu generasi tidak dapat memahami penutur generasi yang lain yang datangnya dari zaman yang agak jauh jaraknya. Penemuan pada awal kurun kesembilan belas mendapati bahawa bahasa Eropah. menyebabkan bahasa manusia menjadi begitu berubah-ubah dan bertukar mengikut masa.6. Contohnya dari segi pemakanan. Teks sasaran bagi kajian ini adalah Der Unglücks-Geistliche iaitu terjemahan teks Lebai Malang dan Vater Heuschreck terjemahan teks Pak Belalang . dan bukannya hanya sekadar sesuatu yang diwarisi. serta juga daya cipta cara bahasa digunakan. . Di mana tumpuan kajian adalah kepada gaya atau cara hidup masyarakat Melayu tradisi. pekerjaan. Dari itu dapatlah dikatakan bahawa budaya ini adalah cara atau gaya hidup sesuatu masyarakat.7 Teks Sumber Istilah teks sumber adalah merujuk teks asal yang menjadi sumber bahan terjemahan. Budaya dalam konteks kajian ini hanyalah berdasarkan cerita Lebai Malang dan Pak Belalang. 1. 24 1. Dalam kajian ini ianya merujuk kepada dua buah teks sastera bahasa Melayu dari genre cerita jenaka yang menjadi kajian penulis iaitu teks yang bertajuk Lebai Malang dan Pak Belalang. Dalam kajian ini teks sasaran adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman untuk pembaca sasaran iaitu masyarakat Jerman. pergaulan.

1998). Yunani dan Sanskrit (bahasa kuno India). dilaporkan sebanyak 70. Ainon Mohammad. manakala di China pula. 1998). Amerika Syarikat. New Zealand dan beberapa tempat yang lain (Comrie. Penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta (bersama penutur bahasa Indonesia) dan merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia selepas bahasa Mandarin. Justeru itu walaupun sesuatu bahasa itu tidak mempunyai pertalian genetik atau dengan kata lain pertalian kekeluargaan. . Kajian terhadap persamaan bahasa antara bahasa Eropah yang berbeza sebenarnya telah dilakukan sebelum kurun ke sembilan belas (Comrie. Australia. bahasa-bahasa tersebut masih lagi mampu untuk berkongsi ilmu dengan cara mendekati bidang terjemahan.seperti bahasa Inggeris. Perkembangan bahasa dan budaya serta ilmu dalam zaman globalisasi ini telah menyebabkan setiap bahasa di dunia ini perlu mewujudkan suatu pertalian yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dalam menjana pelbagai bidang ilmu. Jerman dan Perancis menunjukkan kaitannya dengan bahasa zaman purba seperti bahasa Latin. bahasa Inggeris dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. Selain itu. Belanda. Bahasa Melayu juga diajar di universiti-universiti di United Kingdom. Jerman. Manakala bahasa Melayu pula merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. ini membawa kepada satu revolusi dalam pemahaman sifat dan sejarah bahasa. dalam kertasnya “Pembinaan Bahasa dan Pembangunan Negara” yang dikemukakan di Universiti Pertanian Malaysia (1984) telah menyatakan : …Meiji telah memilih pemuda-pemuda yang pintar untuk dilatih di negara-negara Eropah dan belajar bahasa-bahasa asing dengan tujuan khusus untuk menterjemahkan ilmu-ilmu Barat ke dalam bahasa Jepun. China. terdapat siaran radio dalam bahasa Melayu.000 orang mampu bertutur 26 bahasa Melayu di Sri Lanka.

Sastera adalah merupakan hasil utama yang dapat memaparkan atau mencerminkan budaya sesebuah masyarakat. melalui penterjemahan sastera. Berdasarkan petikan di atas. terutama sumbangan hasil penulisan bukan orang Melayu. 2. Semenjak Perang Dunia II. Pantulan budaya ini tidak mungkin diperolehi dari sumber-sumber lain.Pemuda-pemuda itu dihantar ke Russia untuk menterjemahkan bukubuku militer. 27 Bahasa dari rumpun Proto Indo-Eropah iaitu bahasa Jerman dan bahasa Melayu dari keluarga Austronesia juga sedang berusaha untuk berkongsi ilmu dalam bidang sastera. Oleh itu teks sastera merupakan kunci utama memahami kebudayaan lain. Dalam usaha itu Meiji menubuhkan biro terjemahan yang menjadi asal usul Universiti Imperial Tokyo hari ini. iaitu sebuah tempat kegiatan penterjemahan di Baghdad dan 'Darul Hikmah'. 2007). negeri Jepun telah menterjemahkan 150. selain dari hasil kegiatan kreatif mereka sendiri (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Arab pada suatu ketika dahulu berupaya menjadi satu bangsa yang gagah dengan tamadun dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mantap hasil dari kegiatan mereka menterjemahkan pelbagai ilmu dari bangsa Yunani. ke England untuk buku-buku falsafah dan Jerman untuk buku-buku sains dan perubatan. Hasil penterjemahan sastera ini membolehkan masyarakat Jerman yang jauh di sana lebih mengetahui dan mengenali budaya Melayu.000 tajuk buku dari seluruh dunia. iaitu sebuah organisasi kegiatan keilmuan yang bertempat di Kaherah.1 Terjemahan Bidang penterjemahan adalah di antara bidang yang terpenting dalam menjana perkembangan ilmu pengetahuan dan menyuburkan tamadun sesuatu bangsa. . 'Baitul Hikmah'. jelas membuktikan betapa pentingnya bidang terjemahan dalam usaha menjana ilmu apabila bahasa menjadi faktor penghalang.

Mesir di mana bukan hanya orang-orang Islam. bahan bacaan. pertahanan. Namun demikian aspek bentuk dan gaya bahasa tidaklah boleh diabaikan. novel dan sebagainya yang telah diterjemah dari berbagai bahasa untuk digunakan di negara ini. Menurut “Kamus Dewan” (1993:1351). intelek dan saintis Islam itu berpindah pula ke Barat. malah orang-orang Barat juga turut berminat lalu mengikut jejak yang sama dalam menimba ilmu pengetahuan dari tamadun Arab dan Islam hinggalah ilmu yang asalnya dipelopori oleh ilmuan. bidang penterjemahan bukanlah suatu bidang yang asing khususnya di dalam sektor-sektor kerajaan seperti perundangan. kesamaan dan kesepadanan isi semaksima yang mungkin. . Banyak bahan-bahan akademik. Tumpuan haruslah diberikan kepada aspek makna antara teks sumber dan teks sasaran dengan penekanan kepada aspek ketepatan. 2007). Ada yang mendefinisikan terjemahan sebagai proses mengubah hasil percakapan atau pun teks dalam sesuatu bahasa kepada hasil percakapan atau pun teks ke dalam bahasa yang lain dengan memelihara isi kandungannya. Ini bertujuan untuk menghasilkan gaya bahasa yang paling hampir dengan gaya bahasa teks sumber. Manakala terjemahan pula adalah hasil yang telah diterjemahkan. Di dalam konteks negara kita. Oleh kerana itu bidang penterjemahan merupakan satu bidang yang sangat penting dalam proses pemindahan ilmu dan pemindahan budaya dalam zaman sains dan teknologi masa kini. perubatan. Contohnya teks sastera harus menampakkan ciri-ciri genre kesusasteraannya. Orang-orang Barat terus 28 memperkembangkan dan memajukan ilmu yang mereka perolehi (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. perkataan terjemah adalah bermaksud memindahkan (karangan dan lain-lain) daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain. bahasa dan sastera dan sebagainya. sastera.

elakkan kesamaran dan tiada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan.Kesepadanan ini harus dikekalkan bagi menghasilkan persamaan reaksi seperti teks sumber. halus. Seseorang yang ingin menjadi penterjemah yang baik perlu memenuhi syarat-syarat utama seperti berikut: i. Pakar-pakar dalam bidang penterjemahan telah menghasilkan teori dan prinsip yang menjadi pedoman bagi para penterjemah. Mengetahui bahasa sasaran Mengikut pakar terjemahan hari ini. mudah difahami. pengalaman dan gaya seseorang penterjemah dalam membina dan menstruktur semula teks sasaran yang dihasilkannya. ii. jika bukan dengan lebih baik. sebaliknya sesuatu yang agak bebas bergantung kepada kemampuan. jika seseorang mengetahui dua bahasa. 2. 2005). berimaginasi dan menjimatkan kata-kata. struktur ayat yang mantap. pengetahun.1 Syarat Penterjemah Pada suatu masa dahulu. 29 Walau bagaimanapun kerja-kerja terjemahan ini tidak mempunyai suatu peraturan yang tetap. Menguasai bahasa sumber secara mendalam Keperluan ini dikehendaki untuk membolehkan seseorang penterjemah mengetahui selok-belok keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat mentakrifkan maksudnya dengan tepat (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Semua ini akan membolehkan 30 penterjemah menghasilkan sebuah teks terjemahan dengan bahasa yang indah. supaya penterjemah dapat mengolah teks sasaran dengan jelas.1. Pendapat ini kini dianggap sangat jauh daripada kenyataan. seseorang penterjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan sama baik. dia dianggap boleh menjadi penterjemah tanpa memerlukan pengetahuan lanjut. serta kepakaran menggunakan .

Ini merangkumi peristiwa semasa. Ini tidak lagi dianggap benar kerana penterjemah juga bertanggungjawab untuk memindahkan idea. 2005). iv. Mengetahui teori dan amalan terjemahan Pada suatu masa dahulu. Amanah Ciri amanah ini adalah merupakan ciri yang penting kepada seorang penterjemah. bukan sahaja untuk penterjemahan teks-teks khusus dan teknikal. Ini bermaksud bahawa penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang mencukupi dalam bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugasnya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Memiliki pengetahuan am Penterjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. tetapi juga untuk penterjemahan karya-karya kesusasteraan.segala jenis struktur bahasa yang ada padanya dan memiliki perbendaharaan kata yang luas (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. geografi. maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. vi. budaya dan adat serta sejarah. Ini bukan saja melibatkan soal ilmu malahan turut berkait dengan laras bahasa yang digunakan dan penggunaan pelbagai konsep dan istilah-istilah bidang yang diterjemahkannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. 1998). penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas untuk mencari perkataan-perkataan padanan yang boleh menggantikan perkataanperkataan asal dalam bahasa sumbernya. . Ini adalah penting. ekonomi. 31 v. Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik (Muhammad Bukhari Lubis dll. Pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan Untuk menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. suasana politik. 2005). 2005). iii. seseorang penterjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan.

1998). Banyak berlaku dalam terjemahan buku-buku agama pada zaman dahulu (Abdullah Hassan. Penterjemahan tetap akan berkisar dalam budaya asal. 2. Terjemahan Bebas Penterjemah akan membaca dan memahami teks yang akan diterjemahkannya iaitu teks sumber. kesamaran makna dan kesilapan. 2003). Penterjemah akan membaca sesuatu . Ini bermaksud kerjakerja terjemahan akan dilakukan tanpa sebarang kongkongan atau mengambil kira perkataan dan struktur bentuk ayat asal. Terjemahan Makna (Semantik) Terjemahan makna atau terjemahan semantik adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya dengan apa yang terdapat dalam teks sumber.1. Terjemahan Harfiah Ia bermaksud terjemahan perkataan demi perkataan. Kesannya terdapat penambahan. Seterusnya penterjemah akan menyatakan semula teks itu ke dalam 32 bahasa sasaran mengikut pandangannya sendiri. meringkas atau memendekkan maksud teks sumber. Kesannya menyalahi struktur ayat bahasa sasaran. Namun demikian. Penterjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penterjemahannya dengan cara seperti menambah. penambahan perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat betul tata bahasanya dan tidak membawa makna baru bukanlah merupakan satu kesalahan (Muhammad Bukhari Lubis dll. akibat daripada kehilangan makna.untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujurannya dengan tugasan yang dipikul.2 Jenis Terjemahan i. Pada kebiasaannya terjemahan jenis ini akan menghasilkan teks yang lebih rendah mutunya daripada teks asal. iii. penyimpangan makna serta ayat yang panjang dan mungkin membawa kepada kekaburan teks sasaran (Abdullah Hassan. ii. membuang. pengurangan. 2003).

iv. Justeru itu terjemahan makna atau semantik ini terpisah dari masa dan ruang tempat (Newmark. Sebenarnya sukar untuk dikatakan kaedah terjemahan yang tertentu sahaja yang akan digunakan dalam kerja-kerja terjemahan. ii. 1981). sebaliknya kaedah terjemahan yang digunakan akan bertumpang tindih di antara satu sama lain. bergantung kepada cara dan keperluannya semasa kerja terjemahan dilakukan. 1981).3 Proses Penterjemahan Menurut Peter Newmark (1981). 2. Penafsiran dan Analisis Teks Sumber Pada peringkat ini. Prosedur Terjemahan Di peringkat kedua ini penterjemah perlu membuat rujukan kepada kamus-kamus dan glosari tertentu atau pun sebarang rujukan lain yang difikirkan perlu bagi . Tumpuan adalah kepada pembaca sasaran. secara umum terdapat peringkatperingkat dalam proses penterjemahan iaitu: i. Selain itu penterjemah akan cuba sedaya upaya mengekalkan idiolek dan bentuk ungkapan penulis teks sumber.1. kesetiaan penterjemah adalah kepada penulis. pembaca teks sasaran menyamakan diri mereka dengan pembaca teks sumber (Newmark. Terjemahan Komunikatif Terjemahan Komunikatif ini berusaha untuk menghasilkan kesan yang sehampir mungkin seperti pembaca asal. Hasil terjemahan ini pada kebiasaannya adalah lebih baik kerana penterjemah dapat mengimbangi apa-apa yang hilang dengan cuba menulis 33 dalam bahasanya sendiri. penterjemah haruslah membaca teks sumber secara keseluruhan dengan teliti dan memahami isi kandungan teks itu. dengan harapan mereka tidak mengalami kesulitan atau kekaburan dalam memahami teks terjemahan yang dibaca. Dalam penterjemahan ini. Dalam penterjemahan ini.ayat dan cuba memahaminya dan kemudian akan menterjemahkannya setepattepatnya setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran.

Definisi ini menjelaskan bahawa budaya adalah merupakan suatu adat-resam. ‘peradaban’. Penulisan Semula Teks Pada peringkat ketiga. peradaban.” (1989).2 Budaya dan Kebudayaan 2. seni muzik dan semua hasil pemikiran yang . kemajuan akal budi dan lain-lain. ‘cara berkelakuan’ (berfikir dan sebagainya). Manakala ‘kebudayaan’ pula adalah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. yang membawa maksud ‘mengerjakan’. music and all the other products of human thought made by a particular group of people at a particular time. ‘kebudayaan’.2. Di samping itu penterjemah haruslah amanah dan tidak membuang atau meringkas dan memendekkan sesuatu ayat apatah lagi fakta teks sumber.org/wiki/Budaya) Menurut “Kamus Dewan” (1992:65) ‘budaya’ ialah ‘tamadun’. kerja-kerja terjemahan dimulakan dengan cara menterjemah setiap ayat secara berasingan. ‘kemajuan’ (akal budi). kepercayaan. art. yang berasal dari Latin iaitu ‘Colere’.wikipedia.mendapatkan penerangan yang jelas dan tepat. Perkataan ‘culture’ yang bermaksud kebudayaan dalam Bahasa Melayu telah diertikan oleh “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” sebagai “The customs. Akhirnya pembacaan semula teks secara menyeluruh haruslah dilakukan. tamadun. iii. Kerja-kerja pemilihan perkataan dan penstrukturan ayat haruslah dilakukan dengan berhati-hati.1 Definisi Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’. Dalam bahasa Inggeris pula kebudayaan disebut sebagai ‘culture’. atau dengan lebih jelas ianya bermaksud ‘bertani’ (http://id. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. Penggunaan kata penghubung yang 34 sesuai amat penting bagi mewujudkan sebuah teks yang koherens. beliefs. 2.

kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. dan kemampuankemampuan lain yang didapati pada seseorang sebagai anggota masyarakat. Herskovits (1959) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. budaya adalah suatu amalan atau gaya hidup serta corak pemikiran yang turut melibatkan kepercayaan sesuatu masyarakat pada sesuatu ketika. Tylor (1974). hukum. Dari pelbagai definisi ini. Contohnya perilaku. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat adalah ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.2 Sifat Kebudayaan Menurut Abdul Rahman Nawas dan lain-lain lagi (1995) terdapat tiga sifat kebudayaan: . 36 2. seni. Makan dahulu sebelum ibu bapa telah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini. kepercayaan. Contohnya pada masa dahulu seseorang tidak dibenarkan makan terlebih dahulu sebelum ibu bapanya. Kebudayaan juga adalah merupakan perkara-perkara yang diciptakan oleh manusia dan ianya adalah berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Menurut Edward B. tetapi kini adat-resam in telah berubah. bahasa. adat istiadat. dapatlah disimpulkan bahawa kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem pemikiran manusia yang merangkumi kehidupan sehari-hari yang juga bersifat abstrak.35 dibentuk atau dihasilkan oleh sekumpulan manusia pada masa tertentu. moral. organisasi sosial. agama. di mana ke semuanya adalah bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Peredaran masa boleh mengakibatkan berlakunya perubahan gaya atau corak pemikiran. kesenian. akibat daripada kekangan masa keluarga yang bekerja. Tuntasnya.2. yang kemudian disebut sebagai superorganik. peralatan hidup. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. dan lain-lain.

sehingga ia sebati sedemikian rupa dalam sesebuah masyarakat. kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat boleh dipelajari. namun tentulah dia masih tidak mampu membentuk kebudayaan tersebut dalam kelompok perantau yang kecil itu. .i. atau memindahkannya kepadanya. bukannya secara individu. sesebuah keluarga yang merantau ke negeri yang mempunyai kebudayaan berlainan dengan 37 kebudayaannya. bukan hanya oleh masyarakat itu sahaja malahan juga oleh orang asing. Dipelajari oleh anggota masyarakat Kebudayaan boleh dipelajari oleh anggota masyarakat sama ada secara langsung atau tidak langsung. memahami dan mengamalkan kebudayaan secara tidak langsung menerusi keluarga dan anggota masyarakat. difahami dan diamalkan. Tidak boleh diterima melalui baka atau warisan Faktor baka semata-mata tidak mampu memperwariskan kebudayaan sesebuah masyarakat. Ia hasil amalan bersama anggota masyarakat sejak zaman berzaman. walaupun dia mengamalkan kebudayaan bangsanya. tanpa ibu bapa Melayu yang mempraktikkan kebudayaan Melayu. Mensosialkan anggota masyarakat yang baru supaya menjadi orang yang berfungsi dalam masyarakat. jika hidup di negeri bukan Melayu yang tidak mempunyai persekitaran Melayu.3 Fungsi Kebudayaan Kebudayaan juga mempunyai empat fungsi : i. Dipraktikkan secara bersama oleh anggota masyarakat Kebudayaan bersifat berkelompok. Justeru. dia tidak mampu mewarisi kebudayaan Melayu.2. Oleh itu. Kebanyakan anggota sesebuah masyarakat mempelajari. meskipun dia berbaka Melayu. iii. kerana kemungkinan persekitaran kehidupan seseorang itu tidak mengikut corak kebudayaan baka yang diwarisinya. seorang anak Melayu. 2. ii. Justeru.

iii. 1995). norma dan nilai masyarakat. Dalam penterjemahan. Ini membuktikkan kepada kita bahawa budaya dan penterjemahan ini mempunyai suatu ikatan yang erat dan saling mempengaruhi serta tidak mungkin dapat dipisahkan. Fenomena ini memberi kesan yang amat besar ke atas teori dan teknik-teknik terjemahan. (Abdul Rahman Nawas dll. buah fikiran dan perasaan dengan latar belakang yang terdapat pada karya asli itu. Menterjemah bukanlah sekadar menggantikan perkataan.ii. Perangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyarakatnya. Manakala 38 penterjemahan yang mementingkan perhubungan antara bahasa sudah tentu turut melibatkan budaya. pemilihan teknik dan teori perlu dititik beratkan selaras dengan genre teks yang akan diterjemahkan. peraturan masyarakat. Melalui bahasa. dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup sesebuah masyarakat. Penterjemahan merupakan suatu usaha mengalihkan fikiran dan perasaan yang ditulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. iv.3 Budaya dan Penterjemahan Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubung samada dalam bentuk tulisan. Ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah . Menjaga dan mengawal anggotanya dengan kawalan sosial. 2. mahu pun bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan sesuatu mesej kepada orang lain. Oleh kerana sifat sesuatu bahasa dipengaruhi oleh budaya masyarakat penutur. lisan. Meneruskan peraturan antara sesama anggotanya dan antara anggotanya dengan orang luar. manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. maka tidak mungkin bahasa dipisahkan daripada budayanya. tetapi sebaliknya suatu usaha memindahkan fikiran dan perasaan penulis ke dalam bahasa sasaran dengan memelihara gaya. tingkah laku.

Unsur budaya dikekalkan . Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi amatlah diperlukan kepada seorang penterjemah. tumpuan kajian adalah kepada pengalihan budaya dari teks sumber iaitu Lebai Malang kepada teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Pak Belalang kepada Vater Heuschreck. perkara dan budaya asing. Terjemahan bahasa Bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu tinggi. apatah lagi apabila usaha ini bukan sahaja melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan malahan mencakupi dua budaya yang amat berbeza. 39 ii. benda. Seseorang penterjemah itu perlulah menggunakan bahasa sebagaimana yang digunakan oleh penutur asal. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. Dari itu unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. pengkaji akan menggunakan kaedah penterjemahan budaya yang terdapat dalam buku “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Bagaimanakah pemindahan ini dilakukan oleh penterjemah? Dalam penelitian ini. menterjemah istilah yang mempunyai latar belakang unsur budaya setempat boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut : i. seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. terdapat dua aspek yang perlu diterjemahkan dengan cara yang berbeza : i.teks terjemahan yang berkualiti serta dapat meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan pembaca teks sumber. Kaedah penterjemahan budaya ini menjadi landasan atau dasar dalam kajian yang akan dilakukan terhadap kedua-dua buah teks tersebut. Terjemahan budaya Terjemahan yang bermutu tinggi adalah terjemahan yang dapat memberitahu pembaca sasaran bahawa mereka sedang membaca berkenaan orang. Menurut Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) lagi.

Contohnya “roti” kepada masyarakat Jerman merupakan makanan ruji.Dalam teknik ini unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. sesuatu unsur budaya itu akan digantikan dengan cara memberi penerangan makna yang sebenar. ii. Contohnya perkataan “snow” dalam istilah “snow white”. yang boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberatkan keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Pengekalan sebegini akan dapat memberi gambaran yang tepat dan lebih jelas kepada pembaca 40 teks sasaran. Ini adalah kerana jurang perbezaan budaya yang tinggi. Tetapi bagaimana dengan jenis roti? Terdapat bermacam-macam jenis roti masyarakat Jerman yang tidak dapat dikenali oleh sebahagian besar masyarakat Melayu. lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. Ini adalah kerana tidak semua pengekalan unsur budaya dapat memberi gambaran sebenar yang dapat membantu pembaca teks sasaran. Namun pengekalan budaya teks sumber ini juga boleh menyebabkan kualiti sesebuah teks terjemahan menurun. Unsur budaya dihilangkan Menurut kaedah ini. Contohnya “snow white” boleh diterjemahkan atau digantikan menjadi “putih melepak” atau pun “sangat putih”. kerana terdapat perkara-perkara yang telah diketahui oleh pembaca teks sasaran. dapat dikekalkan sebagai “salji” dalam bahasa Melayu kerana pembaca sasaran telah jelas dengan gambaran dan sifat salji walau pun tidak terdapat di dalam budaya pembaca sasaran. Apatah lagi seandainya terdapat unsur-unsur pertentangan nilai budaya maka kaedah ini amatlah . Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. ini mungkin dapat difahami oleh masyarakat Melayu.

Perbezaan ini adalah kerana latar belakang budaya yang berbeza kerana amalan sistem poligami. iaitu isteri kedua. contohnya dalam bahasa Jerman “Sparschwein” yang bermaksud “tabung babi” tidak dapat dikekalkan dalam terjemahan ke dalam bahasa Melayu. kerana ianya tidak dapat diterima oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. 1976) dalam “Translation: Application and Research”.Brislin. Oleh itu. . tetapi maklumat yang paling minimum tentang corak pemikiran iaitu pandangan dunia dan nilai budaya bahasa sumber.sesuai digunakan. Menurut Rudolf Kassuhlke (dalam Richard W. ia bukan sahaja memerlukan pemindahan yang jelas dari segi linguistik. adalah lebih baik menggunakan istilah ‘tabung wang’ untuk menggantikannya. “young wife” bermaksud seorang isteri yang usianya lebih muda. Contohnya “young wife” dan “old wife” apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu membawa maksud yang berbeza. Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa seorang penterjemah dapat menterjemah isu kebudayaan dengan baik jika dia mengetahui tentang kebudayaan itu sendiri. Terjemahan sebegini adalah lebih baik dan tepat walaupun ianya berbentuk frasa. Unsur budaya disesuaikan semula Kadang kala terasa seolah-olah sesuatu unsur budaya bahasa sumber terdapat padanannya dengan bahasa sasaran. jika penerima hendak memahami mesej di dalam bahasa dan budayanya sendiri. Manakala dalam bahasa Melayu ianya menunjukkan status seorang isteri. 41 iii. namun tidak dapat disangkal pengaruh pandangan dunia penterjemah serta pembaca teks sasaran juga memainkan peranan yang amat besar dalam mentafsir sesuatu hal kebudayaan yang terdapat dalam teks. Bagi bahasa Inggeris. Maka penyesuaian semula haruslah dilakukan bagi mengelakkan salah terjemahan dengan menggunakan istilah ‘isteri yang masih muda’.

1985). and so on. As such. tumpuan masa kini adalah yang menjadi fokus. orientasi masa merupakan aspek penting pandangan dunia yang memberi kesan kepada komunikasi dan tindakan seseorang. “Man’s perception and conception of the realities around him include his view of the world. 1985) berpendapat. manakala bagi orang lain impian masa depan serta persediaan menghadapinya kelak merupakan cabaran yang paling penting. Asmah Haji Omar (dalam Mohd. Manusia di dunia menggunakan proses mental yang serupa. Taib Osman. and this is recorded in his language. Di mana dan bagaimana persekitaran yang di kenali sebagai budaya itu membentuk cara pemikiran seorang itu akan membawa kepada cara mereka berfikir dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara itu. Namun bagi golongan yang lain pula. menyatakan bahawa seseorang penterjemah terpaksa bergantung sepenuhnya ke atas keupayaan mentalnya.Wilss (1981). Taib Osman.” Dapatlah dikatakan bahasa bukan sahaja memaparkan budaya malah turut menggambarkan pandangan dunia sesuatu bangsa. language. Ketidaksamaan pandangan sebeginilah yang dinamakan sebagai pandangan dunia. culture. religion. 43 Menurut Asmah Haji Omar (dalam Mohd.4 Pandangan Dunia Pandangan dunia adalah merujuk kepada set kepercayaan yang menjadi falsafah atau pun pegangan kehidupan sesebuah kelompok atau masyarakat dunia. W. examining people’s perception through any of the media metioned means examining the relationship between this medium and their thought processes.42 2. pengetahuan linguistik dan juga pengetahuan dunianya. World-view… as the way a certain people perceive life and this perception may be reflected in or influenced by various media. apa yang membezakan antara setiap individu itu adalah pandangan dunia masing-masing. Ianya juga turut mencirikan sifat-sifat kelompok dan cara kelompok tersebut bertindak. Lazimnya . Contohnya. Bagi setengah orang masa lampau merupakan aspek paling bermakna dalam kehidupan.

as reflected in the grammatical gender. Ini menunujukkan seolah-olahnya masyarakat Jerman megasingkan sesuatu berdasarkan genus.5 Genre Perkataan “genre” adalah berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud . Omar dalam Mohd. …Western society sought to place their women in roles separate from the men. The Malay language is one such language… A different way of treating the sexes.… reflects a world-view of its speaker in regard to the treatment of the sexes in his everyday life. Contoh yang jelas dapat dilihat kepada lebih sembilan puluh peratus kata nama yang melibatkan bencana alam tergolong dalam genus betina. Ini seolah-olah kaum perempuan punca sesuatu mala petaka itu. lelaki sebagai genus jantan dan kanak-kanak samada perempuan atau lelaki digolongkan ke dalam genus neutral. Hal ini tidak pula berlaku kepada penutur bahasa Melayu yang sering diperkatakan menindas kaum wanita. Jika diteliti secara terperinci bahasa Jerman mengkategorikan perempuan ke dalam genus betina. justeru itu sudah tentulah mempunyai pandangan dunia yang amat berbeza tentang sesuatu perkara. Bahasa Jerman membahagikan kata nama kepada tiga genus iaitu jantan. Ciri-ciri bahasa ini juga secara tidak langsung boleh mengambarkan pandangan dunia masyarakat Jerman. Taib Osman. malahan juga mencerminkan dua kebudayaan yang berbeza yang membina kedua-dua bahasa. It is highly probable that the speech community concerned has a social system which does not discriminate the various sexes in certain aspects of their life. Although the European or Western way of life tends to show equal treatment to both sexes.semakin jauh hubungan genetik sesuatu bahasa maka semakin besarlah jurang perbezaan budaya antara kedua-dua masyarakat penutur aslinya. (Asmah Hj. betina dan neutral. 1985) 2. 44 A language which does not have a category of gender. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman bukan saja merupakan dua bahasa yang berbeza dari segi linguistik dan ciri-ciri lesikalnya. is seen in languages which have the gender system… [contohnya bahasa Jerman].

kesusasteraan. Menurut Ronald Wardhaugh. Jenis-jenis kata ini kemudiannya dikategorikan kepada nama-nama tertentu. media. 45 Definisi-definisi konvensional pula menggangap “genre” adalah terdiri daripada konvensi-konvensi khusus yang membentuk kandungan seperti tema atau pun latar dan juga bentuk yang merangkumi struktur dan gaya yang berkongsi ciri-ciri tertentu dengan teks serta mewujudkan hubungan antara satu sama lain. samada yang berbentuk lisan mahu pun tulisan yang menunjukkan ciri-ciri atau fiturfitur yang sama digolongkan dalam satu “genre”. Istilah “genre” ini telah digunakan secara meluas dalam bidang retorik. tragedi dan lain-lain. ilmiah. Teks. keagamaan. hiburan. semua bahasa terikat dengan konteks budaya dan konteks situasi. Kajian-kajian tersebut adalah berdasarkan pengkelasan kata kepada jenis-jenisnya. lirik dan epik. Gaya bahasa yang digunakan dalam sesuatu konteks akan menjadikan sesuatu komunikasi itu bermakna. Konteks budaya akan menentukan jenis teks. Genre kesusasteraan merupakan genre daripada bidang sastera. sejak dua ribu tahun yang lalu kajian tentang genre telah dilakukan terhadap fungsi kata nama logikal dan tipologikal. Genre puisi ini dapat dibahagikankan pula kepada drama. Dari itu setiap penutur akan mempelajari gaya bahasa tersebut dan seterusnya mengamalkan ciri-ciri khusus ini mengikut konteks. kesusasteraan dan sebagainya menurut lapangan tertentu. penggunaan gaya tertentu dan nada sesuatu teks itu.“jenis” atau “kelas”. Secara umumnya genre kesusasteraan ini dapat dikategorikan kepada puisi dan prosa. Drama ini dapat diperhalusikan lagi kepada jenaka. (1995) pula. . antaranya genre perundangan. yang dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti isi kandungan. media dan kini ianya telah digunakan dalam bidang linguistik. Menurut Robert Allen (1989:44). Sebenarnya terdapat pelbagai jenis genre.

Ianya sukar digarap oleh masyarakat dari kebudayaan yang lain dan pengalihan unsur jenaka ini adalah sukar dan selalunya tidak berjaya. lebih berteraskan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu budaya. Berdasarkan kepada tiga kategori di atas. pendengar sudah pun mempunyai satu gambaran khusus dalam fikirannya seperti bentuk dan ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah sajak. Menurut Raphaelson-West (1989:130). kerana semuanya bergantung kepada pandangan tertentu bagaimana teks tersebut dilihat dan dikategorikan. Ini membuktikan kepada kita bahawa sajak ini dapat digolongkan dalam genre kesusasteraan iaitu puisi. jenaka sebenarnya dapat dikategorikan kepada tiga jenis: i. terutama cerita jenaka yang terdapat dalam sastera rakyat Melayu. iii. iaitu jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan. Jenaka yang sejagat Kategori jenaka seperti ini adalah berbentuk agak natural dan biasanya tidak melibatkan budaya dan mudah difahami. 46 Begitulah juga bila kita membicarakan tentang cerita jenaka.Manakala yang berbentuk prosa dapat dipecahkan kepada dua kategori iaitu fiksyen dan bukan fiksyen. Apabila kita menyebut perkataan “sajak” misalnya. satu gambaran tentang ciri-cirinya sudah terpapar dalam fikiran mereka.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan . cerita jenaka yang menjadi teks kajian adalah tergolong dalam kategori dua. Jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan Unsur jenaka kebudayaan. Namun demikian pengkelasan sesuatu teks kepada genre tertentu tidak dapat dilakukan secara tepat. 47 2. ii. Jenaka yang melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik Corak jenaka seperti ini dikatakan melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik dan permainan kata. Bagi yang sudah biasa dengan genre ini.

Pembacaan yang mendalam daripada pelbagai sumber dapat membantu pengkaji dalam memahami bidang kajiannya. Pembacaan tulisan-tulisan sarjana yang berkaitan turut menyumbangkan maklumat dan pengetahuan terhadap kajian yang akan dijalankan. Pada 1997 Sugeng Hariyanto telah membuat kajian terhadap sebuah novel berbahasa Jawa yang berjudul Burung-Burung Manyar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Thomas M. Hunter. Kajian menunjukkan bahawa novel terjemahan telah berjaya menyampaikan kesan yang sama seperti novel sumber kepada pembaca sasaran. Faktor ini telah mendorong Sugeng Hariyanto membuat kajian lanjutan pada tahun 1999, bagi melihat bagaimana penterjemah berjaya mengalihkan perkatan yang melibatkan budaya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penterjemah telah menggunakan teknik penterjemahan sastera, melakukan penambahan dan pengurangan, penerangan, modulasi, perkatan sinonim dan mencari kesepadanan budaya. Namun demikian, terdapat juga perkataan yang menggambarkan budaya yang telah digugurkannya. Pengguguran ini dilakukan penterjemah apabila beliau tidak dapat mencari kesepadanan serta beranggapan bahawa ianya adalah sesuatu yang tidak penting. Pengkaji kurang bersetuju dengan tindakan ini dan mencadangkan sekiranya kesepadanan tidak dapat dicari, maka penerangan bagi menyampaikan maksud sesuatu budaya mesti dilakukan. 48 Jaafar bin Jambi (2001), misalnya, telah mengkaji sebuah teks karya Soseki Natsume (1914) berjudul Kokoro yang diterjemahkan dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu oleh Thaiyibah Sulaiman (1996) berjudul Kalbu dari aspek bahasa kiasan. Dalam kajian ini beliau telah mengenal pasti bahasa kiasan serta strategi yang diambil

oleh penterjemah. Dapatan menunjukkan bahawa versi bahasa Jepun lebih banyak menggunakan bahasa kiasan berbanding teks terjemahan bahasa Melayu. Strategi utama penterjemah adalah menterjemah tanpa menggekalkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan. Pengkaji berpendapat penterjemah tidak sepatutnya mengambil jalan mudah dengan melenyapkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan teks sumber, sebaliknya perlu berusaha mencari kesepadanan bahasa kiasan yang terdapat dalam bahasa Melayu semaksima yang mungkin. Tindakan sebegini akan mendorong kepada penghasilan teks terjemahan yang seiring dengan teks sumber. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wan Amizah Bt Wan Mahmud (1998) pula, beliau telah mengupas kaedah penterjemahan sari kata dengan membandingkan dua bentuk genre rancangan iaitu dokumentari dan komedi semasa (sitcom). Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan antara sarikata keduaa-dua genre tersebut. Di dalam genre dokumentari didapati bahawa penggunaan ayat adalah lebih formal dan panjang serta lebih banyak terdapat penggunaan imbuhan, laras dan jargon. Pemindahan makna yang dilakukan dipengaruhi teks asal dan cenderung mematuhi bahasa sumber. Kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah semantik. Manakala genre komedi lebih condong kepada bahasa lisan dan kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah penterjemahan komunikatif. Dalam situasi ini pengkaji bersetuju dengan tindakan penterjemah yang menggunakan dua laras bahasa yang berbeza bagi dua bentuk genre yang berlainan. Kaedah terjemahan yang dipilih juga bersesuaian dengan genre. 49 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Dalam membuat sesuatu penyelidikan terutamanya dalam mengkaji sesuatu kes,

terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk mencari data-data yang relevan dan tepat bagi memenuhi kehendak kajian dan menjawab penyataan masalah. Justeru itu, bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data cerita rakyat, genre cerita jenaka bahasa Melayu yang berjudul Lebai Malang yang diterjemahkan kepada bahasa Jerman Der Unglücks– Geistliche dan Pak Belalang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck. Kajian ini menganalisis dan mengklasifikasi aspek budaya yang telah diterjemahkan berdasarkan kepada “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd. dan Adullah Hassan (2005). Di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam bab ini : a. Persampelan Data b. Analisis Data c. Prosedur Kajian 50 3.1 Persampelan Data Sampel yang dipilih adalah daripada buku “Matahari”, koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman, Albert Lehmenkühler, Bert Nentwich, Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre. Pilihan buku ini dibuat kerana bahasa Jerman semakin diberi perhatian di Malaysia pada masa kini. Tambahan pula semakin banyak terjemahan sastera bahasa Melayu mendapat tempat di kalangan penduduk Jerman mahu pun sebaliknya (sila lihat Lampiran 2, m.s 114, terjemahan surat: Lampiran 1, m.s 113). Kajian akan dilakukan terhadap dua buah teks dari genre cerita jenaka, iaitu Lebai Malang dalam bahasa Jerman yang dikenali sebagai Der Unglücks– Geistliche (sila lihat Lampiran 3, m.s 115) dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5, m.s 121). Pengkaji telah berusaha untuk mendapatkan teks sumber bagi keduadua buah teks sasaran dari pelbagai media. Samada buku-buku sastera Melayu mahu pun laman

Manakala teks sumber Pak Belalang adalah terlalu sukar untuk diperolehi kerana teks sasaran iaitu Vater Heuschreck berkemungkinan telah diringkaskan dan sebahagian kandungan cerita asal itu telah dilenyapkan oleh penterjemah. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian penulis sebaliknya unsur budaya yang menjadi tumpuan pengkaji. akhirnya teks sumber iaitu Lebai Malang yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www. Cerita Lebai Malang atau terjemahannya Der Unglücks– Geistliche bertemakan kepada seorang “Lebai” iaitu ahli agama yang sentiasa dipandang mulia. (sila lihat Lampiran 4.my/cerita rakyat/lebai_malang. Selain dari menjadi sumber hiburan.web. sampel-sampel ini juga membawa makna konotasi yang memerlukan penelitian dan lebih mencabar untuk dilakukan kajian. m. menjadi contoh dan berperanan penting kepada masyarakat Melayu beragama Islam. walau pun pada awalnya telah memulakan peranannya dengan menipu penduduk kampung. Sementara Pak Belalang pula seorang ahli nujum negara yang sentiasa bernasib baik.html (sila lihat Lampiran 6. muka surat 117).com.ashtech.com. 51 Maka penulis mendapatkan sebuah teks sumber yang sehampir mungkin dari laman web http://www.html.my/cerita_rakyat/pak_belalang. 52 . Kedua-dua teks ini menjadi pilihan penulis kerana terdapat pelbagai paparan kehidupan masyarakat Melayu pada masa dahulu. yang melibatkan cara manusia berkomunikasi. mengekal dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara berhubung dengan kehidupan iaitu unsur budaya (Geetz.1973).s 126) dengan mengabaikan sebahagian teks yang dilenyapkan penterjemah.ashtech. yang menjadi fokus kajian.

Akhir sekali berdasarkan penelitian dan analisis. Manakala teks Vater Heuschreck (Pak Belalang) diberi nombor rujukan PB 01. Data yang menjadi kajian adalah terjemahan yang mencerminkan aspek budaya. Jadual 3. aspek ini akan dianalisis dan diklasifikasikan mengikut teknik terjemahan 53 budaya berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). Bagi memudahkan analisis.1: Contoh jadual analisis Teks Sumber (Lampiran. Seterusnya. iaitu samada : a. contohnya LM 01. terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemahan aspek budaya dalam teks sasaran.2 Analisis Data Data-data yang dikumpul akan dianalisis secara teliti dalam mengenal pasti aspek budaya yang terdapat dalam teks sumber dan diikuti pula teks sasaran.3. Aspekaspek budaya dari kedua-dua teks ini akan dikeluarkan bagi memudahkan proses perbandingan. Pengkaji akan menggunakan singkatan “LM” untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan berikan nombor untuk setiap unsur budaya.m/s) Baris Teks Sasaran (Lampiran. Unsur budaya itu dikekalkan b. Ruj. Unsur budaya itu disesuaikan semula Setelah itu barulah diberikan ulasan-ulasan dan cadangan yang relevan. Setiap data yang diambil akan dipaparkan dalam jadual seperti di muka surat sebelah. komen dan kesimpulan akan . setiap aspek budaya iaitu setiap data akan diberikan nombor rujukan untuk memudahkan analisis.m/s) Baris No. Teks bahasa Melayu merupakan teks sumber dan teks bahasa Jerman dicatatkan sebagai teks sasaran. Unsur budaya itu dihilangkan c.

3. latar belakang serta unsur budaya yang terkandung di dalam genre ini juga begitu menarik untuk dikaji. Melalui kaedah perpustakaan. aspek-aspek budaya. rujukan akan dilakukan terhadap buku-buku berkaitan iaitu teks asal atau teks sumber.diberikan terhadap keberkesanan penyampaian mesej berdasarkan teknik terjemahan budaya yang digunakan oleh penterjemah. laman web dan tesis. Bidang terjemahan telah menarik minat penulis untuk melakukan kajian. majalah. Mengenal pasti teks terjemahan dan membuat pilihan. penulis mendapati bahawa genre cerita jenaka begitu menarik untuk dikaji kerana ianya merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal serta berperanan menyampaikan mesej tertentu megenai masyarakat dahulu. teks sasaran. karya-karya terjemahan. Pemilihan Teks Langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut : a. watak. sastera rakyat Melayu. Maka pemilihan dua buah teks dari genre . Penelitian terhadap teks-teks sastera yang terdapat di dalam koleksi buku “Matahari” dilakukan dengan teliti.3 Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini menggunakan kaedah penelitian yang tertumpu terhadap teks yang dipilih. Sebagai seorang guru bahasa Jerman. Menganalisis teks iii. Pemilihan teks ii. kamus. Maka penulis memulakan langkah dengan melakukan pembacaan dan penelitian terhadap teks-teks terjemahan bahasa Jerman yang terdapat di Malaysia. kerana ianya mengandungi lima belas genre. Akhirnya penulis mendapati buku koleksi sastera Melayu yang berjudul “Matahari”. Rumusan 54 i. diterbitkan pada 1996 oleh Albert Hoffman begitu menarik untuk dikaji. Terdapat tiga peringkat dalam prosedur kajian ini iatu : i. penulis membuat keputusan untuk memberi tumpuan terhadap teks yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. Setelah diteliti. Plot.

html (sila lihat Lampiran 4.com.s 117) untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang). 56 c. Menganalisis Data Pada tahap ini ianya melibatkan analisis teks seperti berikut : a. Penelitian dan analisis dibuat ke atas teks sumber dan teks sasaran dengan memberi fokus kepada aspek budaya. ii. iaitu sampel yang pertama maka teks kajian kedua Pak Belalang sebagai teks sumber dan Vater Heuschreck teks sasaran pula adalah sebagai sampel kedua.html (sila lihat Lampiran 6. dan akhirnya memperolehi teks dari laman web http://www. maka pengkaji pun mencari teks sumber dari pelbagai media. b. Setelah diteliti teks sasaran dengan terperinci. dengan mengabaikan sebahagian daripada kandungan cerita yang dilenyapkan oleh penterjemah. Melakukan perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran Setelah memperolehi teks sumber Lebai Malang dan Der UnglücksGeistliche sebagai teks sasaran.cerita jenaka iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan dibuat. Unsur budaya itu dikekalkan ii. c. maka perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran bagi kedua-dua sampel dari aspek budaya pun dilakukan. Unsur budaya itu disesuaikan semula .my/cerita_rakyat/lebai_malang.com. Mengenal pasti teks sumber yang menjadi sampel terjemahan. b. m. samada dari buku-buku sastera mahu pun laman 55 web. Unsur budaya itu dihilangkan iii. Membandingkan dan mengenal pasti bagaimana aspek budaya dari teks sumber diterjemahkan atau dipindahkan ke teks sasaran. iaitu : i.ashtech. Manakala teks sumber bagi Vater Heuschreck iaitu Pak Belalang diperolehi dari http://www. m. Pengkaji mencari teks sumber yang sehampir mungkin dengan teks sasaran. Mengklasifikasikan teknik terjemahan budaya yang dilakukan oleh penterjemah berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005).my/cerita_rakyat/pak_belalang.ashtech.s 126).

Mengesan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemah dalam penggunaan sesuatu teknik pengalihan budaya.4 Kesimpulan Bab ini menghurai dan menerangkan mengenai tatacara rangka kajian yang akan digunakan dalam kajian ini. Penyataan Masalah Pilihan Teks .1: Carta aliran prosedur kajian 3. iii. 57 Sebagai rumusan. Selain itu penulis juga akan meneliti samada aspek budaya menimbulkan masalah dalam terjemahan teks sastera yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza ini. Kajian ini memberi fokus kepada aspek budaya dari teks sumber iaitu teks bahasa Melayu yang diterjemahkan atau dialihkan kepada bahasa sasaran. Berlandaskan rangka kajian inilah penulis akan melakukan kajian terperinci ke atas dua buah teks iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) dari genre cerita jenaka. Dapatan kajian serta rumusannya akan dibincangkan di dalam bab berikut bagi menjelaskan dapatan daripada kajian yang dijalankan. Mengesan permasalahan yang mungkin timbul semasa penterjemahan teks dilakukan. e. Berdasarkan penelitian serta kajian yang dibuat penulis akan merumuskan samada teks terjemahan ini mampu atau dapat memainkan peranan seperti teks sumber.d. di bawah ini dipaparkan carta aliran prosedur kajian penulis : Carta 3. bahasa Jerman. Rumusan Pengkaji akan merumus teknik terjemahan aspek budaya yang digunapakai oleh penterjemah berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005) serta melihat hubung kaitnya dan keberkesanan teknik yang dipilih dalam usaha untuk menyampaikan mesej teks sumber secara amnya.

Pada amnya plot. 4. latar. Apabila penterjemahan melibatkan teks sastera.0 Pendahuluan Budaya merupakan identiti sesebuah masyarakat dan bahasa pula merupakan indeks kepada budaya.Analisis Data Mengkategorikan Kesimpulan 58 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4. Oleh itu pengkaji ingin meneliti bagaimanakah pengalihan unsur budaya dilakukan oleh penterjemah yang turut menyumbang kepada 59 penyampaian mesej cerita. Padanan kebudayaan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran perlu dicari bagi meningkatkan kefahaman pembaca sasaran iaitu teks terjemahan serta melahirkan kesan pembacaan yang sehampir. Ini adalah kerana penterjemahan bukanlah sekadar pengalihan bahasa sahaja.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya Dalam kajian ini. watak dan sebagainya memainkan peranan penting sebagai lambang dan mewakili sesebuah masyarakat yang juga membantu bagi mewujudkan kesan yang baik serta menyampaikan mesej sesuatu cerita itu. Oleh itu bahasa yang digunakan akan menggambarkan budaya. Seorang penterjemah yang baik selain harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. sebaliknya ianya turut melibatkan hal-hal kebudayaan (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Berlandaskan kepada objektif inilah kajian yang terperinci akan dilakukan oleh penulis. persoalan budaya merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. juga harus memahami konteks karya yang akan diterjemahkan. analisis terperinci terhadap aspek budaya dari keduadua buah . Oleh itu sesuatu cerita rakyat yang menjadi lambang sesebuah masyarakat sudah tentu memaparkan aspek budaya masyarakat tersebut. 2005). bahasa.

2005). Ini adalah kerana jurang perbezaan 60 budaya yang tinggi. Walau bagaimanapun teknik mengekalkan unsur budaya asing dalam terjemahan adalah teknik yang banyak kelemahannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Penterjemah akan cuba mengekalkan unsur budaya teks sumber walaupun gambaran sebenar pengekalan budaya tidak membantu pembaca teks sasaran.teks yang telah dipilih iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) akan dilakukan berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005).1. Menurut “Kamus Dewan” “lebai” . yang mana boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran.s 39). seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Dua. maka wujud suatu persepsi atau gambaran umum mengenai tema cerita.1. Unsur budaya itu dikekalkan b.1.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Dalam sastera rakyat Melayu Lebai Malang iaitu tajuk cerita yang dijadikan sumber kajian ini apabila dibaca atau didengar oleh pembaca sumber. unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. iaitu: a. Unsur budaya itu dihilangkan c. Unsur budaya itu disesuaikan semula 4. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberat keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. 4. Penterjemah hanya sekadar menterjemahkannya sahaja tanpa sebarang gambaran mahupun penerangan. Lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber.1 Unsur Budaya Dikekalkan Dalam teknik ini.

Secara tidak langsung pembaca akan membuat andaian kemungkinan Lebai ini sering ditimpa malang. yang merupakan watak utama dalam cerita yang berperanan mengaitkan latar serta plot cerita dalam mewujudkan kesan pengajaran kepada pendengar atau pun pembaca. Penterjemah telah menterjemah tajuk cerita Lebai Malang kepada Der Unglücks-Geistliche. Dari itu sudah tentulah tema cerita ini berkisar mengenai seorang yang dihormati di kalangan masyarakat. Persoalannya. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 61 Dapatkah pembaca sasaran mengaitkan panggilan “Pa Lebai” ini semasa mendalami atau mengikuti perkembangan cerita ini. kenapa lebai ini digelar Lebai Malang. dan menyebabkan terjemahan ini banyak kelemahannya. melainkan teks terjemahan diterjemahkan dengan satu kaedah yang memerlukan pembaca sering mengaitkan situasi dengan penerangan awal yang terdapat pada tajuk cerita ini. Ruj. Yang menjadi persoalan di sini adakah penterjemahan yang tepat ini dapat . sebaliknya perkataan “Pak Lebai” dalam teks sasaran dikekalkan dengan hanya melakukan perubahan ejaan seperti di bawah : Jadual 4. malah ianya telah dilenyapkan terus oleh penterjemah. Penterjemah mengekalkan unsur ini tanpa menghuraikan keberkesanannya.bermaksud orang yang mengetahui tentang agama. walau bagaimanapun tajuk ini tidak digunakan oleh penterjemah dalam perkembangan watak teks terjemahan. Pada pendapat pengkaji adalah terlalu sukar untuk mendapatkan pembaca yang prihatin terhadap isuisu sebegini. Selain itu penterjemahan perkataan “tikar” telah diterjemah dengan tepat sebagai “Matte”.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No.

ditulisnya bagai bekas cakar ayam .juga menyampaikan mesej yang tepat kepada pembaca sasaran dalam situasi ini.1. Dalam situasi begini. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. m/s 121) Baris No.1. walaupun ianya tidak memberi kesan yang baik terhadap pengalihan budaya. berkemungkinan kerana terdapat kesepadanan perkataan dalam bahasa Jerman serta bersikap cuba mengekalkan budaya bahasa sumber dalam teks sasaran. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 4. Tindakan penterjemah mengekalkan unsur budaya ini. Ruj. penterjemah telah cuba sedaya upaya mengekalkan unsur budaya ini tanpa menghiraukan aspek keberkesanannya. Pengkaji berpendapat pembaca sasaran tidak mungkin dapat memahami unsur budaya sebegini.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Teks terjemahan Vater Heuschreck (Pak Belalang) juga didapati mempunyai unsur budaya dari teks sumber iaitu Pak Belalang yang dikekalkan oleh penterjemah. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. 62 Jadual 4. m/s 115) Baris No. Contohnya: Jadual 4. serta apakah gambaran tikar yang tercetus dalam minda pembaca teks sasaran ini berdasarkan pandangan dunia mereka.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4. Apakah fungsi tikar itu.

Namun demikian “Krähen” bermaksud gagak dan “fü_e” pula adalah kaki (kaki gagak). penterjemah telah mengekalkan satu unsur budaya yang kelihatan seolah-olah bunyi semulajadi.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 122 ) Baris No. Memandangkan terdapat kesamaan. holte jener ein Blatt Papier. Dalam usaha mengekalkan jalan cerita agar berkembang dan difahami dengan baik. yang bermaksud tulisan yang buruk dan secara kebetulan terdapat persamaan dengan bahasa Jerman iaitu “Krähenfü_e” juga membawa maksud tulisan yang buruk. Kritzelte allerlei Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 63 Simpulan bahasa yang digunakan adalah “cakar ayam”. Pengkaji berpendapat bahawa unsur ini merupakan sesuatu yang mengelirukan dan terlalu sukar untuk pembaca sasaran menggarapkannya. Simpulan bahasa juga melambangkan betapa budaya masyarakat Melayu begitu berhati-hati dalam membuat teguran kepada seseorang agar tidak tersinggung. maka penterjemah tidak mensiasiakan unsur kesamaan ini dan telah mengaplikasikannya ke dalam teks sasaran. Contohnya : Jadual 4. . Ini menunujukkan bahawa penterjemah telah sedaya upaya cuba mencari kesepadanan dalam usaha menterjemah teks ini. m/s 129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Pada pendapat saya berkemungkinan sekali simpulan bahasa dalam masyarakat Jerman turut memainkan peranan yang sama seperti masyarakat Melayu.sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en.

2 Unsur Budaya Dihilangkan Mengikut kaedah ini unsur budaya digantikan dengan perkataan yang menerangkan makna sebenar. …direndangnya sebiji-biji . Pengekalan ini kelihatan hanya seperti percubaan untuk mengekalkan bunyi sahaja. Baris: 24 .1. chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. 2223 PB 02 64 Setelah teks sasaran seperti di atas dihasilkan. Ini membuktikan terdapat pengekalan unsur budaya.Ruj. m. berkaitan dengan bunyi roti yang direndang “chur”.s 40). didapati bahawa ianya menggambarkan cara masakan masyarakat Melayu tradisi. Tindakan ini adalah untuk menunjukkan bunyi perkataan “pencuri” dalam bahasa Melayu itu. Tschur machten der ersten Kuchen. Perbincangan yang terperinci berhubung dengan unsur budaya yang dihilangkan telah pun dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Selain itu pengkaji juga berpendapat bahawa penterjemah cuba untuk mengembangkan plot cerita sama seperti teks sumber.s 122) dilakukan. penerangan ringkas dalam bahasa Jerman : Im Malaiischen hei_t Dieb nämlich “pentschuri” (Lampiran 5. 4. Justeru itu langkah mengekalkan bunyi “chur” dibuat dengan hanya melakukan perubahan ejaan menjadi “Tschur”. walaupun ianya tidak menjurus kepada penghasilan penterjemahan yang berkesan dalam usaha menghasilkan teks sasaran yang berkualiti.25. 2005).. Namun demikian apabila diteliti. maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali. Kaedah ini sesuai apabila terdapat unsurunsur pertentangan nilai budaya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. .

“Berkhatam” menurut “Kamus Dewan Bahasa” ialah pengajian (Quran) tamat kajian (bacaan Quran).65 4. Pilihan perkataan yang menyampaikan makna adalah amat penting. adalah lebih baik sekiranya penterjemah membuat sedikit catatan mengenai majlis berkhatam.1. malah turut menghilangkan koheren teks terjemahan. dan sekiranya ianya tidak dapat dilakukan. Berkemungkinan penterjemah tidak dapat membezakan perkataan pengajian antara tamat sekolah dan tamat mengaji Al-Quran. Penterjemahan yang dilakukan bukan saja terpesong maksud asal.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4. Manakala dalam teks terjemahan ianya telah dinyatakan sebagai sebuah majlis meraikan tamat belajar. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.2. Apa yang dimaksudkan dalam teks sumber adalah suatu majlis diadakan sebagai tanda seseorang Islam telah tamat membaca AlQuran. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Terjemahan di atas membuktikan kepada kita bahawa penterjemah melakukan suatu terjemahan yang telah mengakibatkan percanggahan maksud sebenar teks sumber.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4. Pembaca teks 66 sasaran tidak dapat menghubungkait peranan seorang “Lebai” dengan majlis tersebut. atau mungkin penterjemah tidak dapat mencari suatu kesepadanan kepada perkataan ini dengan bahasa sasaran. m/s 115) Baris No. . yang turut memberi kesan kepada plot serta watak teks sasaran. bagi menjelaskan maksudnya itu daripada mengambil jalan pintas.

m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. iaitu membandingkan sesuatu perbuatan yang mengambil masa dengan situasi tertentu.Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Dari itu penterjemah seharusnya mencari kaedah yang dapat menyampaikan mesej tersebut dengan lebih berkesan tanpa melenyapkan unsur budaya. Dalam teks sumber. Justeru. Terjemahan begini tentulah menyebabkan pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan bahawa penantian jemputan dan tuan rumah terhadap Pak Lebai adalah melibatkan suatu tempoh masa yang sangat panjang yang juga merupakan suatu unsur budaya dalam masyarakat Melayu.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4. Pada masa dahulu jarak atau jangka masa sesuatu peristiwa sering dikaitkan dengan situasi-situasi tertentu seperti sepuntung rokok. ianya tidak dapat menggambarkan kepentingan atau kedudukan Pak Lebai. m/s 115 ) Baris No. proses komunikasi tidak boleh dikaji terpisah daripada konteks masyarakat. …hingga beralih matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 67 Penterjemahan “…hingga beralih matahari…” merupakan suatu jangka masa yang sangat panjang telah digantikan dengan “… jeder wartete und wartete…” yang bermaksud “menunggu-nunggu”. yang sudah menjadi . kerana ini akan menghilangkan maksud sebenar sesuatu teks itu. setanak nasi dan lain-lain lagi. unsur sebegini yang menunjukkan jangka masa seperti di atas turut digunakan : Jadual 4.

Penulis berpendapat sudah tentu pembaca teks terjemahan tidak akan dapat menggambarkan juga gaya hidup masyarakat Melayu yang beragama Islam pada ketika itu yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap seseorang yang tinggi pendidikan keagamaannya.suatu kemestian dalam budaya masyarakat Melayu ketika menyambut sesuatu majlis. Apabila diteliti teks terjemahan ini.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No. Dari itu pelbagai jalan pintas diambil dalam menyiapkan kerja-kerja terjemahannya. contohnya : 68 Jadual 4. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 . m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. penterjemah telah menghilangkan unsur budaya dan menggantikannya dengan perkataan lain. didapati penterjemah cuba mempermudahkan terjemahannya dengan cara membuat kesimpulan kepada sesuatu situasi itu. terutamanya majlis keagamaan. Dalam hal ini. Kadang kala seseorang penterjemah cuba menyiapkan hasil terjemahan dengan jalan yang mudah dan cepat tanpa memikirkan atau mempertimbangkan mutu atau hasil terjemahannya.

yang turut merupakan watak penting kepada cerita tersebut. “…yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan …”. Dari itu mungkinkah ianya dapat memberikan kesan yang sama seperti teks sumber apabila hanya diterjemahkan “…yang mati pun dikebumikan tanpanya…”. Proses pengurusan jenazah antara dua agama dan budaya yang berbeza. ketiga-tiga ayat di atas telah diterjemahkan sebagai “tanpa kehadirannya”. Teks sasaran LM 17 (sila lihat m. di dalam masyarakat yang beragama Islam pengurusan jenazah biasanya akan diambil alih oleh Pak Lebai yang merupakan seorang yang dihormati. Manakala unsur budaya LM 06 bermaksud “kanak-kanak lelaki itu meraikan majlisnya tanpanya”. tentulah berlainan sama sekali. “Kenapa semua majlis itu begitu memerlukan kehadirannya?” Selain ikon watak utama diabaikan. Terjemahan sebegini sudah tentu menyebabkan pembaca tidak sedar atau mungkin tidak tahu langsung hubungkait antara peranan watak dalam situasi tersebut. Jika diteliti. contohnya proses pengurusan jenazah. penterjemah juga telah menggugurkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. Persoalan yang mungkin timbul.08 LM 05 LM 06 Unsur budaya (LM 05) teks sumber baris 14 hingga 15 telah diterjemahkan dengan hanya menyatakan “… der Tote ohne ihn begraben…” yang bermaksud “simati dikebumikan tanpanya” (LM 05). dipercayai .s 115) diterjemahkan kepada “perhimpunan sembahyang itu diadakan tanpa kehadirannya” (… ohne seine Anwesenheit). 69 Pada pendapat pengkaji penterjemah mengambil suatu jalan singkat dengan mengabaikan ikon “Pak Lebai” yang amat memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu beragama Islam.

Oleh itu bagi memastikan perkara ini. Sebaliknya terjemahan boleh dilakukan dengan mencari kesepadanan dengan budaya masyarakat bahasa sasaran yang majoritinya beragama Kristian. kerana mereka juga mempunyai cara tertentu dan orang tertentu dalam menguruskan kematian. Masyarakat Melayu pada masa silam begitu kaya dengan penjodoh bilangannya dan sehingga kini ianya masih diguna pakai. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Penjodoh bilangan ini secara tidak langsung menggambarkan budaya masyarakat Melayu yang begitu prihatin terhadap ukuran dan mahu menghasilkan sesuatu ukuran dengan tepat. setandan. dengan melakukan sedikit penyesuaian seperti penerangan ringkas dan bukanlah dengan cara unsur budaya itu dilenyapkan. setali dan sebagainya dan unsur sebegini telah juga diterapkan dalam teks sumber ini. seikat. Dengan teknik ini. Sayangnya kehalusan bahasa Melayu yang menggambarkan sifat kejujuran dan keperhatinan ini telah diabaikan oleh penterjemah yang sepatutnya difahaminya kerana beliau pernah tinggal bersama masyarakat Melayu . perkara dan budaya asing.dan mempunyai keupayaan. unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. terjemahan yang baik mesti memberitahu pembaca bahawa dia sedang membaca berkenaan orang. pengkaji berpendapat bahawa makna konotasi dapat diwujudkan kepada watak utama itu. Pengkaji berpendapat penterjemah telah mengambil jalan yang singkat dan mudah dalam menghasilkan teks sasaran tanpa memikirkan kesan peranan watak utama itu dengan menghilangkan unsur budaya. seandainya penterjemah 70 mahu mengekalkan unsur-unsur budaya asal. jujur dan ikhlas dalam berurusan walau pun tiada alat pengukur pada ketika itu. benda. Oleh itu timbullah ukuranukuran seperti secupak.

Agama Islam yang menjadi teras kehidupan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan lagi dengan gaya hidup dan amalan Nabi Muhammad SAW serta suruhan dan perintah Allah SWT. m/s 115) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.pada suatu ketika dulu. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch.9: Analisis 9 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris . Unsur budaya ini dihilangkan oleh penterjemah.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. Akibatnya penterjemahan begini telah dihasilkannya : Jadual 4. kelapa dan beras” sahaja. …secupak daging. Mengapakah penterjemah telah mengabaikannya? Adakah mungkin kerana penterjemah tidak mahu melibatkan atau menerapkan hal keagamaan sebegini dalam teks terjemahannnya. Ruj. Maka teks sumber ini turut memasukkan perkara-perkara yang melibatkan hal keagamaan seperti sabda junjungan yang bermaksud bahawa ianya adalah suatu perkara yang wajib dilakukan dan disampaikan sendiri oleh pesuruh Allah. Pengkaji berpendapat unsur sebegini adalah tidak mustahil untuk diterjemahkan oleh penterjemah kerana masyarakat pembaca teks sasaran mampu untuk memahaminya.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 71 Penterjemah hanya menyatakan “daging. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Akibatnya terjemahan sebegini dilakukannya : Jadual 4.

LM 09 Bahasa-bahasa puitis yang menggambarkan kesenian dan kehalusan bukan sahaja pada bahasa Melayu malah masyarakat yang menggunakannya juga telah diabaikan oleh . peribahasa. Dari itu timbullah ungkapan. Penggantian yang dilakukan adalah tidak munasabah. Perkataan sabda junjungan itu telah dihilangkan. Ruj.No.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. Maka unsur sebegini juga digunakan dalam teks sumber yang telah diabaikan atau dilenyapkan oleh penterjemah dalam menghasilkan teks sasaran.. ini berkemungkinan penterjemah cuba untuk tidak menggunakan unsur-unsur keagamaan dalam penterjemahannya. Ini adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan masyarakat Melayu yang segala tindak-tanduk tidak dapat dipisahkan daripada pegangan agama mereka. m/s 115) Baris No. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 72 Unsur budaya LM 08 yang diterjemahkan kepada “… Die Plicht …” bermaksud “kewajiban membawanya kepada kematian”. Masyarakat Melayu banyak menggunakan bahasa halus dan indah dalam pertuturan. … putihlah matanya … 24 . Jadual 4. Ruj. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. simpulan bahasa dan sebagainya. Kehalusan bahasa ini juga menjadi lambang atau menggambarkan pandangan hidup masyarakat Melayu sendiri dalam menyampaikan sesuatu mesej atau sindiran secara halus.

Dapat sedekah sebungkus lempeng .12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4.1. m/s 115) Baris No. didapati terdapat juga unsur-unsur budaya dalam teks Pak Belalang yang turut dihilangkan.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Setelah meneliti teks Lebai Malang. sebaliknya dilenyapkannya. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.penterjemah.LM 11 74 4.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Habis hilang baju dan kain. Ruj. 73 Jadual 4. Dalam konteks ini pantun yang terdapat dalam teks sumber tidak diterjemahkan.. Ayuhai nasib fikir miskin. m/s 115) Baris No. Jadual 4. 17-24 . m/s 126) Baris Teks Sasaran . Ruj..LM 10 Selain itu syair yang terdapat dalam teks sumber turut diabaikan dalam teks sasaran.2. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 .11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. Jadual 4. Penganan habis dibaham anjing.

…beras.. 75 Jadual 4. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. ikan… 23 09 … mit Reis. gambir.(Lampiran 5. padi. Apatah lagi untuk mengaitkan kehilangan kerbau yang membantu petani dan sebagai penggerak utama untuk kerja-kerja menenggala dengan plot cerita. m/s 122) Baris No. m/s 121 ) Baris No. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Dari contoh di atas jelas menunjukkan kepada kita perkataan “menenggala di bendang” hanya digantikan dengan “Bauern” yang bermaksud petani. Maka kata Pak Belalang. tembakau.… 22-23 . Ruj.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe. ini tentulah tidak menampakkan kepada pembaca teks sasaran bagaimana cara masyarakat petani Melayu pada masa dahulu mengerjakan sawah atau bendang mereka. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek.. Tabak und Fischen im Wert… .14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6. ihnen heimlich die Büffel. Ruj..

Manakala “gambir” pula ialah benda yang diperbuat daripada daun gambir untuk dimakan dengan sireh dan pinang.1. walau pun ini amat bertentangan dengan budaya masyarakat Melayu di mana agama menjadi titik tolak dalam segala hal kehidupan. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 . Memandangkan bahawa kedua-duanya tidak diterjemahkan. dapat disimpulkan bahawa kedua-dua bahan yang digunakan untuk memakan sireh telah dilenyapkan oleh penterjemah. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj. mungkin tiada perkataan yang sesuai untuk menggantikannya dan mungkin juga penterjemah tidak mahu memasukkan perkaraperkara yang melibatkan keagamaan yang begitu sensitif.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. ini berkemungkinan kerana budaya makan sireh tiada dalam budaya pembaca sasaran..3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula Ada ketikanya sesuatu istilah yang digunakan seolah-olah mempunyai . dari itu adalah terlalu sukar untuk penterjemah menterjemahkannya kepada pembaca teks sasaran.PB 04 PB 06 Menurut Kamus Dewan “gobek” adalah merupakan sejenis alat (seperti takung kecil) digunakan untuk melumatkan sireh. m/s 121) Baris No. …Insyaallah ta’ala. 76 Jadual 4.PB 06 Sekali lagi seperti dalam teks Lebai Malang penterjemah mengambil tindakan yang sama kepada teks Pak Belalang dengan mengabaikan unsur keagamaan yang terdapat dalam teks sumber. 4.

Perbezaan ini terletak pada latar belakang sesuatu budaya itu. Dalam situasi ini walau pun pengalihan yang di lakukan tidak tepat. Namun demikian pada hakikatnya ia berbeza antara satu sama lain. “Lebai” adalah merupakan seseorang yang dihormati dalam masyarakat kerana pengetahuan agamanya dan sentiasa menjadi rujukkan dan sering bertindak sebagai penasihat dalam sesuatu hal. m/s 117) . Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Manakala “Geistliche” pula adalah seorang paderi. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. 78 Jadual 4.3.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. merupakan sebuah cerita yang berkisar tentang seorang lebai yang sentiasa ditimpa malang atas segala tindak-tanduk yang diambilnya.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4.Geistliche Jadual 4. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 “Der Unglück” bermaksud seorang lelaki yang malang. namun satu kaitan yang baik dapat mengambarkan watak Lebai Malang dengan jelas kepada pembaca sasaran.1. 2005). Oleh sebab itu adalah lebih baik sesuatu konsep diterjemahkan dengan melakukan penyesuaian budaya bahasa sasaran (Ainon Mohd 77 dan Abdullah Hasssan. Ruj.s 41).padanannya atau mungkin disamaertikan dalam bahasa yang diterjemahkan. m/s 115) Baris No. 4.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Lebai Malang iaitu teks dari sastera rakyat Melayu yang dijadikan sumber kajian. Penterjemahan tajuk ini telah dilakukan secara literal (terus) dengan menggunakan: Lebai Malang Der Unglücks .

unsur beginilah yang menerangkan secara tidak langsung akan budaya dan gaya hidup masyarakat teks sumber. 79 Jadual 4. Sebaliknya telah diterjemah menjadi “Küchen” yag bermaksud “kek” yang merupakan sejenis makanan lain. Pak Lebai menyatakan bahawa dia akan kenyang makan lempeng. Ruj. m/s 116) Baris No. Ruj. Lempeng menurut “Kamus Dewan Bahasa” adalah sejenis kuih yang pipih dan tipis (yang diperbuat daripada tepung beras dan lain-lain lagi).Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer . …tentulah kenyang makan lempeng penganan … 24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Pada baris ke 24 (LM 13) teks sumber. Penterjemah telah menyesuaikan semula unsur budaya tersebut dengan jalan yang mudah walaupun penterjemah boleh menggunakan perkataan “Pfannkuchen” yang bermaksud “lempeng”. Dari itu sudah tentulah pembaca sasaran tidak mengesan terdapatnya perbezaan makanan antara kedua-dua masyarakat.

deren Saft er abzapfte. yang bertungkuslumus memanjat pokok kabung dan memberi kesan kepada plot serta watak cerita ini. yang bermaksud jusnya yang disedut. Di mana pendapatan mereka adalah sangat sedikit serta memerlukan ketekunan dalam melakukan kerja-kerja sebegini. lempeng yang diperolehinya amat bemakna juga dan seterusnya mewujudkan teks yang koheren yang memberi kesan kepada . Penterjemah mengandaikan setidaktidaknya pembaca sasaran dapat membuat satu gambaran tentang pokok kabung itu dari jenis palma. seperti mengapa nira itu perlu diambil pada masa itu atau penting kepada Lebai Malang.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 Pohon atau pokok kabung yang hanya terdapat di kawasan tropika malangnya tidak lagi dikenali oleh sebilangan besar masyarakat Melayu pada masa kini.Kabong-Palme. Ianya juga merupakan punca mata pencarian masyarkat Melayu pada masa dahulu. Dari itu sudah tentu pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan situasi Lebai Malang pada ketika itu. Mungkinkah unsur budaya atau gaya hidup masyarakat Melayu tradisi ini dapat meninggalkan kesan kepada pembaca sasaran. 80 Selain itu sudah tentu juga pembaca sasaran tidak dapat membayangkan bagaimana caranya nira itu akan dipungut. “Nira” menurut “Kamus Dewan” adalah air yang disadap dari mayang kelapa atau enau (boleh dibuat gula. tuak) telah diterjemahkan dengan membuat penerangan seperti “…deren Saft er abzapfte …” baris tiga hingga empat. Justeru. Apatah lagi nama pokok itu dikekalkan dengan hanya menambahkan perkataan “Palme” (LM 14) sahaja sebagai tambahan penerangan kepada pokok itu. Oleh itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikenali oleh pembaca sasaran.

19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4.pembaca. Dari itu segalanya adalah hasil hutan. sumber makanan. 81 Jadual 4. Sumber mata pencarian. “Bacuk” mengikut “Kamus Dewan” ialah bekas tempat menakung cecair (contohnya dibuat daripada buluh). apa yang digambarkan oleh penulis teks sumber adalah corak kehidupan masyarakat Melayu sebenar. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. Di sini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula terhadap unsur budaya ini tanpa menghiraukan kesan kepada plot teks Lebai Malang ini. m/s 116) Baris No. sudah tentulah ini tidak menampakkan gaya hidup masyarakat teks sumber yang sebenarnya. Secara tidak langsung ini akan menambahkan lagi . Flora dan fauna adalah begitu sebati dengan masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan beriklim tropika. Oleh itu apabila ianya diterjemahkan menjadi “Gefä_” yang bermaksud bekas kecil untuk mengisi air sahaja. Contohnya jalan perhubungan adalah melalui sungai menggunakan sampan atau darat dengan berjalan kaki mahu pun menggunakan “bacuk” untuk memunggut nira. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Sebaiknya penterjemah membuat sedikit penerangan seperti bahan yang digunakan untuk membuat bekas ini. tempat perlindungan dan lain-lain lagi amat bergantung kepada persekitaran mereka. Ruj.

malahan hingga kini kelambu masih digunakan di kawasan luar bandar. Pada masa dahulu masyarakat Melayu menggunakan kelambu ketika tidur bagi menggelakan daripada gigitan nyamuk mahu pun serangga ketika tidur. Ruj. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Teks sasaran bermaksud Lebai Malang berlari masuk ke tempat tidurnya. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. 4.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran3. Pengkaji berpendapat mesej yang ingin disampaikan secara tersurat itu mungkin dapat digarap oleh pembaca teks sasaran tetapi perkara budaya yang tersirat sama sekali gagal disampaikan. m/s 116) Baris No.kefahaman pembaca teks sasaran. Dalam situasi ini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula. ini secara tidak langsung menggambarkan corak kehidupan masyarakat pada masa dahulu. Tersiratnya kelambu juga merupakan sebagai bilik kepada masyarakat pada masa dahulu yang hanya mempunyai sebuah ruang untuk tinggal bersama ahli keluarga yang ramai. Penterjemah telah melakukan penyesuaian semula tanpa menghiraukan keberkesanan terjemahannya itu.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Memandangkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman adalah dua bahasa dari . Malangnya frasa di bawah telah diterjemahkan kepada “ins Bett”: 82 Jadual 4.1.3. Maka ianya juga merupakan sebuah tempat atau kawasan persendirian.

m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.rumpun yang berbeza. m/s 122 ) Baris No. 84 Selain itu penterjemah juga melakukan penyesuaian semula dalam jenis . 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. sudah tentulah tidak semua unsur budaya dalam teks sumber dapat diterjemahkan ke dalam teks sasaran. Harapan penterjemah agar mesej untuk mencari orang yang dapat menolong raja mendapatkan semula emas yang dicuri itu dapat disampaikan dengan lebih tepat. Ini menyebabkan penyesuaian semula begini dilakukan dan membawa kepada pengabaian unsur budaya. Dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu canang ini juga berperanan sebagai alat untuk berkomunikasi. die ihm bei der Suche behiflich… 11-12 B 07 “Canang” menurut “Kamus Dewan” adalah gong kecil yang digunakan untuk mengabarkan atau menghebohkan sesuatu berita pada masa dahulu. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan…siapa-siapa tahu bertenung…. Ruj. Maka terkadang kala ianya memerlukan penyesuaian semula dilakukan. Antaranya: 83 Jadual 4. Berkemungkinan penterjemah beranggapan pembaca sasaran tidak memahami situasi ini dan menyebabkan penyesuaian semula dilakukan dengan menterjemahkannya sebagai “…lelaki itu berlari dan bertanya kepada setiap orang dalam daerah sesiapa yang dapat membantu mencari barang yang hilang…”.

1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4.4 Lain-Lain 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.1.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 122 ) Baris No. 85 4. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji.makanan yang terdapat dalam teks sumber : Jadual 4. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 Jika diperhatikan secara terperinci berkemungkinan “roti” yang dimaksudkan dalam teks sumber itu adalah sejenis kuih yang dikenali sebagai “cucur” yang menjadi santapan harian masyarakat Melayu pada masa dahulu. m/s 115) Baris No.4. telah disesuaikan oleh penterjemah kepada “Kuchen” yang bermaksud kek atau kuih kepada pembaca sasaran. Ruj. Ruj.1.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Dalam baris 16 teks sumber (LM 17) tercatat “…yang berkenduri itu pun ..

Perbezaan agama antara penterjemah dan masyarakat teks sumber juga merupakan antara faktor yang membawa kepada terjemahan sebegini. Menurut “Kamus Dewan”. penterjemah tidak mengabaikan aspek budaya ini dan menterjemahkannya. dan itu menyebabkan penterjemahan sebegini dilakukan : Jadual 4.bertampillah berdikir…” telah diterjemahkan menjadi “Gebetversammlung” yang bermaksud “perhimpunan sembahyang”. Terjemahan yang dilakukan ini langsung telah terpesong dari maksud sebenar teks sumber dan tidak menampakkan situasi sebenar majlis tersebut. Maka penterjemahan seperti ini bukan sahaja tidak dapat memberi kesan yang sama seperti teks sumber malah langsung tidak tepat. Ruj. Ini berkemungkinan berlaku kerana penterjemah tidak dapat mengaitkan fungsi kain putih itu dengan kematian dalam agama Islam.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat . Namun demikian unsur budaya LM 18 “kain putih” telah digantikan dengan “ein wei_es Gewand” dalam teks sasaran yang bermaksud sehelai jubah putih. 86 Sudah menjadi resam masyarakat Melayu lama apabila seseorang itu menguruskan jenazah. “berdikir” merupakan ucapan (doa) untuk memuji-muji Rasul biasanya dengan berlagu (lazimnya diadakan ketika Maulud Nabi) dan dalam majlis ini ianya dilakukan secara beramai-ramai. maka akan disedekahkan kain putih dan sekeping tikar. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Sebaliknya mungkin penterjemah telah mengaitkan pakaian lelaki Islam yang sering berjubah.

Pengkaji berpendapat kemungkinan penterjemah telah membuat suatu generalisasi terhadap songkok ini kerana berkemungkinan penterjemah melihat sebahagian kaum lelaki Islam berserban dan menganggap kain serban itu memainkan fungsi yang sama seperti kain tudung. Ruj. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Pakaian melambangkan identiti seseorang mahu pun mewakili sesebuah masyarakat itu.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya . Masyarakat lelaki Melayu beragama Islam sudah semestinya berpakaian lengkap bersama songkok. Jacke und Kopftuch… 12-13 LM 19 4.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No. yang merupakan pakaian harian masyarakat Melayu. maka istilah ini telah digunakan. Ini secara tidak 87 langsung boleh mengakibatkan pembaca teks sasaran mendapat suatu persepsi yang salah tentang hal berpakaian ini. Perkataan “songkok” telah diterjemahkan menjadi “Kopftuch” yang bermaksud tudung kepala. Jadual 4. apatah lagi seorang Lebai.

terdapat tujuh unsur semuanya dengan nombor rujukkannya LM 12. LM 08. didapati bahawa daripada dua puluh tujuh unsur budaya ini. LM 04 . Kesimpulannya dapat dilihat dalam Graf 4. LM 13. LM 16 PB 07. PB 03.26: Analisis Keseluruhan Bil. LM 16.LM 05. Bagi memudahkan analisis unsur-unsur ini diperincikan seperti di bawah : 88 Jadual 4. LM 07. LM 02. di mana unsur budaya dihilangkan. LM 07. LM 15. LM 15. M 18. penulis telah dapat mengenal pasti dua puluh tujuh unsur yang mencerminkan budaya dalam teks sumber. PB 05 dan PB 06 dapat dikategorikan dalam kategori kedua. LM 06. Unsur tersebut adalah yang nombor rujukkannya M 17. PB 07 dan PB 08. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. empat unsur budaya yang nombor rujukannya LM 01. Walau bagaimanapun terdapat tiga unsur budaya yang telah disalah terjemahkan yang tidak dapat diletakkan di bawah ketiga-tiga kategori di atas. LM 10. LM 13. Manakala tiga belas unsur. LM 06. LM 19 Salah terjemahan Berdasarkan kepada teks sasaran yang dikaji. LM 04. LM 14. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. LM 09. LM 14. PB 04. iaitu unsur budaya dikekalkan.Daripada penelitian yang dilakukan terhadap teks sumber Lebai Malang dan Pak Belalang dan teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. B 01 dan B 02 dapat dikategorikan dalam kategori pertama. LM 11 PB 03. nombor rujukkannya LM 03. LM 11. LM 10. LM 09. LM 05.1 di bawah : . LM 08. PB 01. LM 18. PB 05. M 19. LM 02. 89 Di bawah kategori ketiga iaitu unsur budaya itu disesuaikan semula. PB 04. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17.

kepekaan dan budaya teks sumber. sebanyak 48% daripada unsur budaya yang terdapat di dalam teks Lebai Malang dan Pak Belalang telah dihilangkan oleh penterjemah dalam menghasilkan tek sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penterjemah tidak hanya mengalihkan bahasa sebaliknya menterjemahkan segala lapisan maksud. Oleh itu untuk terjemahan teks sastera ke dalam bahasa sasaran. 26% unsur budaya disesuaikan semula dan 15% unsur budaya itu dikekalkan. Terjemahan teks sastera seperti genre cerita jenaka. Diikuti kategori tiga.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya Secara keseluruhannya. Selebihnya iaitu sebanyak 11% telah silap diterjemahkan. di samping jujur kepada teks asal agar isi kandungannya terpelihara. sudah tentu mengandungi pelbagai unsur budaya yang berfungsi bukan sahaja sebagai latar cerita sebaliknya berperanan untuk menyampaikan mesej tertentu yang disalurkan secara tidak langsung. Justeru itu kaedah terjemahan yang dinamis dan kreatif yang bersesuaian dengan teks perlu digunakan. cita rasa.0 Pendahuluan Penterjemahan merupakan suatu proses mengalihkan bahasa dengan tujuan untuk menyampaikan mesej penulis teks kepada pembaca sasaran dengan meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan teks asal. Namun penterjemahan teks sastera adalah sesuatu yang lebih mencabar. 90 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5. Penterjemah juga harus memastikan agar kekeliruan penyampaian maksud tidak berlaku.0 10 20 30 40 50 Kekal Hilang Sesuai Salah Graf 4. unsur budaya ini perlu .

dapatan kajian yang terperinci berlandaskan pengalihan faktor budaya yang lakukan akan dibincangkan. Unsur budaya yang telah dikekalkan ialah LM 01 dan LM 02. Corak kehidupan dan amalan masyarakat inilah yang dikenali sebagai budaya. 91 5. 92 Pengkaji berpendapat pengekalan sebegini dalam konteks budaya masyarakat .1 Perbincangan Dapatan Bagi memudahkan perbincangan dapatan kajian akan dilakukan berlandaskan objektif kajian yang telah dibentangkan dalam Bab Satu. tetapi hanya 2 unsur budaya yang telah dikekalkan dalam teks sasaran (DerUnglücksGeistliche). selaras dengan objektif kajian yang diutarakan dalam Bab Satu. Sastera dan budaya adalah suatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Dapatan kajian pengalihan budaya terhadap dua buah teks sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka sebagai teks sumber dan teks sasaran berbahasa Jerman iaitu Lebai Malang (DerUnglücksGeistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) akan dibincangkan secara berasingan terlebih dahulu sebelum rumusan keseluruhan dibuat.diteliti supaya keasliannya dapat dikekalkan apabila ianya di tulis semula dengan menggunakan bahasa sasaran.1. Pengekalan LM 01 yang dilakukan adalah terhadap istilah “Pak Lebai”. 5. dengan sedikit perubahan ejaan menjadi “Pa Lebai”.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan? Sastera rakyat merupakan sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang masih kuat berpegang dan mengamalkan corak kehidupan tradisi. pengkaji telah dapat mengenalpasti terdapat sebanyak 19 unsur budaya dalam teks sumber iaitu cerita Lebai Malang . i. Menyedari kepentingannya. Lebai Malang Daripada kajian yang dilakukan.

Jadual 5. di mana “Der Unglücks” bermaksud seorang lelaki yang malang. LM 14. di mana pengalihan bahasa telah dilakukan dengan tepat.1. berkemungkinan pembaca akan menganggap ianya hanyalah nama seseorang. Unsur kedua yang dikekalkan adalah perkataan “tikar” yang diterjemahkan menjadi “Matte”. LM 13. LM 16 dan LM 17 telah disesuaikan semula oleh penterjemah. Lebai Malang Der Unglücks – Geistliche LM 12 lempeng Kuchen LM 13 niranya diatas pohon kabung einer Kabong-Palme. Manakala “Geistliche” .Jerman yang mempunyai pandangan dunia yang amat berlainan sudah tentu tidak akan mendatangkan sebarang makna kepada pembaca sasaran. deren Saft er abzapfte. Penterjemah telah mencari satu penyesuaian yang baik. gambaran dan mengapakah tikar dihadiahkan kepada Lebai Malang tidak akan tercetus dalam minda pembaca sasaran dan tidak akan mengganggu atau memberi sebarang erti kepada pembaca sasaran mengenai jalan cerita teks sasaran. sehelai tikar berserta kain putih menggantikan wang akan dihadiahkan kepada imam atau orang yang menguruskan jenazah sebagai penghargaan atas pertolongan yang dihulurkan.1: Penyesuaian semula unsur budaya (LM) Teks Sumber Teks Sasaran No. Menurut masyarakat Melayu tradisi. Ruj. Namun pengkaji berpendapat. Enam unsur budaya seperti yang terdapat dalam Jadual 5.das Gefä_ mit dem Palmsaft LM 14 bacuk Gefä_ M 15 kelambu ins Bett M 16 roti Kuchen M 17 93 Pengkaji mendapati bahawa daripada enam unsur budaya di atas hanya unsur LM 12 yang dapat membantu pembaca sasaran mendapat gambaran yang agak jelas tentang watak Lebai Malang. iaitu LM 12. LM 15.

penterjemah menggunakan unsur bunyi “Tschur” seterusnya membuat kaitan dengan aktiviti memasak.pula bermaksud seorang paderi. Sebaliknya pengkaji berpendapat penyesuaian yang lain langsung tidak menyumbang ke arah pengalihan budaya teks sumber. “ins Bett” bermakna masuk ke tempat tidur. Daripada lapan unsur ini hanya dua unsur iaitu PB 01 dan PB 02 yang dikekalkan. kerana penterjemah telah berjaya mencari persamaan simpulan bahasa yang digunakan dalam bahasa sumber. Contohnya unsur budaya LM 16 di mana “kelambu” diterjemah kepada “ins Bett”. Walau bagaimanapun ianya tidak dapat membantu dalam pengalihan budaya yang sebenar. Perbincangan yang terperinci telah pun dilakukan dalam Bab Empat. iaitu ketika memasukkan tepung ke dalam minyak. Pak Belalang Pengkaji telah mengenalpasti lapan unsur budaya dalam teks sumber yang dialihkan dengan pelbagai teknik oleh penterjemah kepada teks sasaran iaitu Vater Heuschreck. bagi unsur budaya .2: Unsur yang dikekalkan (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. Jadual 5. iaitu cara pemakanan dan penyediaan makanan masyarakat Melayu. Pada unsur PB 02. Penterjemahan begini setidak-tidaknya mampu memberi satu persepsi yang baik kepada pembaca sasaran bagi membantu peranan watak utama dalam perkembangan cerita. Kadang-kala penyesuaian budaya ini seolah-olah terpesong dan tidak menyumbang kepada pengalihan budaya. telah membantu pemahaman pembaca sasaran tentang gelagat Pak Belalang. Gambaran ini akan dapat dikesan oleh pembaca sasaran. kerana aktiviti memasak adalah merupakan sesuatu yang universal. ii. Ini adalah sesuatu yang amat berbeza. Rujukan cakar ayam Krähenfü_e PB 01 chur Tschur PB 02 94 Pengekalan unsur budaya PB 01. Teknik penyesuaian semula seperti dalam jadual di bawah.

die… PB 07 …Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. digunakan pada masa lampau. paluan akan dibuat jika sesuatu berita hendak dikhabarkan. LM 02. . sebaliknya suatu penyesuaian yang agak longgar telah dibuat iaitu “ berlari ke sana-sini dan bertanya setiap orang”. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … PB 08 95 “Canang” adalah suatu alat bunyian berupa gendang. perbincangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Empat (m. Ruj. perkataan “roti” disesuaikan mengikut pemakanan masyarakat Jerman “Kuchen” yang bermaksud “kek”. Penerangan atau kesepadanan terhadap unsur yang sehampir mungkin tidak dilakukan penterjemah. Jadual yang sama telah dikemukakan di dalam Bab Empat (m. Impikasinya pembaca sasaran tidak memperoleh gambaran budaya teks sumber iaitu masyarakat Melayu yang sebenar. Begitu juga PB 08. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.3: Penyesuaian semula unsur budaya (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. Jadual 5. namun jadual ini dilengkapi dengan peratus bagi setiap kategori terjemahan budaya yang ditemui. Jadual di bawah menunjukkan data rumusan kepada perbincangan di atas.. … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen.s 88). Jadual 5.4: Rumusan keseluruhan Bil.s 83). Nombor Rujukan Kategori Jumlah Peratus 1 LM 01.PB 07 dan PB 08 juga tidak membantu ke arah pengalihan budaya.

LM 19 Salah terjemahan 3 11% Jumlah 27 27 100% 96 Bagi memudahkan perbincangan terhadap kesimpulan yang dibuat.s 76-84) Kategori Empat : Salah terjemahan *3 unsur budaya salah 3/27 X 100% = 11% terjemahan (Huraian terperinci dalam Bab Empat. tidak berkesan dan salah terjemahan dianggap sebagai tidak berjaya diterjemahkan (bertanda . LM 07. LM 04. LM 18. LM 09. m. m.s 64-76) Kategori Tiga : Unsur budaya disesuaikan 7 unsur budaya dikekalkan 7/27 X 100% = 26% 1 unsur berkesan (LM 12) 1/27 X 100% = 4% * 6 unsur tidak berkesan 6/27 X 100% = 22% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 16 PB 07. LM 13. LM 08. m. LM 05. m.PB 01. PB 05. LM 11 PB 03. LM 15. LM 06.s 85-87) 97 Berdasarkan kepada perincian dapatan di atas. LM 10. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 13 48% 3 LM 12.s 59-64) Kategori Dua : Unsur budaya dihilangkan *13 unsur budaya dihilangkan 13/27 X 100% = 48% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. PB 04. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 4 15% 2 LM 03. jumlah yang tidak berjaya. di bawah ini diperincikan hasil dapatan kajian : Kategori Satu : Unsur budaya dikekalkan 4 unsur budaya dikekalkan 4/27 X 100% = 15% 1 unsur berkesan (PB 01) 1/27 X 100% = 4% * 3 unsur tidak berkesan 3/27 X 100% = 11% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 14. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 7 26% 4 LM 17.

walau pun dalam kajian yang dilakukan menunjukkan terdapat usahausaha pengalihan yang cuba dilakukan oleh penterjemah. sebanyak 25 unsur (bertanda : *) iaitu 93% unsur budaya telah gagal diterjemahkan.1. yang bermaksud “perhimpunan sembahyang” atau dari segi semantik ianya bermaksud “berhimpun untuk bersembahyang”. bagaimana unsur budaya masyarakat Melayu tentang kenduri itu tidak langsung terpancar dalam terjemahan yang dilakukan untuk pembaca yang berbahasa Jerman. 5.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? Dapatan menunjukkan bahawa sejumlah besar unsur budaya Melayu. 98 Dari penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas. Kemungkinan pembaca yang berbahasa Jerman akan membayangkan suatu suasana di mana orang berkumpul di gereja untuk bersembahyang. unsur budaya LM17.*). Contohnya. Daripada 27 unsur budaya yang dikenalpasti dalam kedua-dua teks yang dijadikan bahan kajian. Kenapa pengalihan budaya sebegini rupa berlaku? Contoh kedua dapat dilihat pada unsur budaya LM 18 : “…Jika aku pergi . Kesimpulannya pengkaji mendapati sejumlah 25 unsur daripada 27 unsur budaya yang dikenal pasti iaitu mencapai 93% unsur budaya Melayu yang terdapat dalam teks terjemahan Lebai Malang dan Pak Belalang telah gagal dialihkan ciri-ciri budayanya kepada teks bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck . di mana perkataan “kenduri” telah diterjemahkan kepada “Gebetversammlung”. Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang besar kepada pembaca teks sasaran dalam memahami budaya masyarakat Melayu yang secara tidak langsung memberi implikasi kepada teks yang dibaca. iaitu 93% dari teks sumber telah gagal dialihkan oleh penterjemah ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman.

Persoalan yang timbul. Pengkaji dapat merasakan bahawa budaya telah menimbulkan atau menjadi permasalahan kepada penterjemah dalam usahanya menghasilkan teks sasaran yang berkualiti dan berfungsi seiring dengan teks sumber.kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih …” telah diterjemahkan menjadi “… Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand …” Apa yang dapat diperkatakan ialah kenapa objek yang mudah diterjemahkan iaitu “kain putih” telah disalah terjemah atau dipesongkan terjemahannya dengan menggantikannya dengan “ein wei_es Gewand” yang bermaksud sehelai jubah putih. samada dari segi teori mahupun perkaedahan berkemungkinan telah menyebabkan penterjemah melakukan kesilapan dalam usaha menterjemah teks sastera Melayu ini. terutamanya terhadap pengalihan unsur budaya. Penterjemahan budaya ini bukan saja memerlukan ilmu dan kepakaran yang tinggi tetapi juga daya kreativiti penterjemah. Kekurangan-kekurangan ini telah mengarahkan kepada permasalahan dalam terjemahan. Ini menyebabkan hilangnya perkaitan antara fungsi kain putih dengan kematian dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam. Kekurangan pengetahuan tentang ilmu terjemahan. Secara umumnya pemasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yang berlainan. Pertama dari aspek penterjemah sendiri dan kedua dari aspek yang lebih global iaitu hubung kait antara bahasa Melayu dan bahasa 99 Jerman yang lahir dari dua rumpun yang berbeza dan membawa kepada jurang perbezaan kebudayaan yang tinggi. yang secara langsung . adakah penterjemah kurang menitik beratkan pengalihan unsur budaya ini atau pun penterjemah menghadapi permasalahan lain dalam usaha pengalihan budaya yang dilakukannya? Persoalan inilah yang ingin disingkap oleh pengkaji dalam objektif kajian yang kedua ini.

disembahyangkan dan ditanamkan hanya diterjemahkan menjadi dikebumikan. Bahasa Melayu dari rumpun Austronesia dan bahasa Jerman dari keluarga Jermanik langsung tidak mempunyai ikatan kekeluargaan. Apatah lagi ditambah dengan jurang perbezaan bahasa yang begitu besar. banyak hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup orang Melayu dan agama Islam telah diterjemahkan dengan cara yang salah. berkaitan dengan hal pengurusan jenazah iaitu dimandikan. Di samping itu mungkin penterjemah kurang arif tentang budaya masyarakat Melayu yang beragama Islam. Manakala LM 08 perkataan “sabda junjungan” langsung dilenyapkan.menjejaskan kualiti mesej teks sumber. LM 06 iaitu perkataan “berkhatam” dialihkan menjadi “Fest” iaitu majlis keraian. Kelemahan ini menghasilkan teks sasaran yang begitu longgar. Perbezaan bahasa juga telah menimbulkan permasalahan kepada pengalihan . sudah tentu mempunyai ciriciri bahasa yang amat berbeza (sila rujuk m. 100 sepatutnya hal ini tidak harus diabaikan kerana ianya merupakan sesuatu yang penting dan melibatkan soal kepercayaan agama. Justeru itu dalam kajian yang dilakukan. Apatah lagi untuk mengaitkan corak hidup dan kepercayaan sesebuah masyarakat asing. secara tidak langsung perbezaan bahasa adalah juga merupakan perbezaan budaya.s 13–18). Contohnya dalam LM 05. Bahasa adalah merupakan indeks budaya. Semangat untuk menghasilkan sesuatu yang dipelajari dengan kadar yang segera memungkinkan penterjemah mengambil jalan pintas dan mudah tanpa mempertimbangkan soal-soal kebudayaan yang memerlukan penelitian dalam proses melakukan terjemahan. Pengetahuan yang diperolehi secara teori tanpa diseimbangkan dengan pengalaman boleh menyebabkan seseorang itu sukar memahami bidang yang diceburi. Di mana segala tindak-tanduk mereka adalah berlandaskan amalan agama.

maka kepakaran diperlukan supaya boleh menterjemahkan segala lapisan maksud. “sebungkus” dan lain-lain. berimaginasi dengan pemilihan perkataan yang tepat serta pakar menggunakan segala jenis struktur bahasa dan memiliki perbendaharaan kata yang luas bagi membolehkan isu budaya diterjemahkan dengan baik dan tidak menganggu proses serta hasil terjemahan. harus juga berkebolehan menulis dengan cekap. Apatah lagi. apabila melibatkan penterjemahan teks sastera khususnya sastera rakyat. penterjemah juga perlu menguasai kedua-dua bahasa. Contohnya “putihlah 101 matanya”. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. sastera Melayu dari genre cerita jenaka mempunyai .3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? Tujuan terjemahan adalah untuk menghasilkan kesan yang hampir sama kepada pembacanya dengan kesan yang terhasil pada pembaca teks asal.budaya teks sasaran. cita rasa. 5.1. Berlandaskan kepada pengetahuan yang lengkap dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran termasuk pengetahuan berkaitan dengan teks serta merangkumi kebolehan menyepadukan penguasaan kedua-dua bahasa di tahap yang lebih tinggi iaitu di tahap teks. Dapatan menunjukkan bahawa kata-kata idiomatik atau peribahasa yang mengambarkan ciriciri budaya kurang difahami dan tidak dapat dipindahkan dengan baik. kepekaan dan budaya penulis teks asalnya. penterjemah dapat menghasilkan sebuah teks terjemahan yang memenuhi keperluan pembaca sasaran dan seterusnya sebuah teks yang berkualiti. menggunakan bahasa dengan indah dan halus. Selain daripada mengetahui isi kandungan teks sumber. “beralih matahari” begitu juga dengan penjodoh bilangan “secupak”.

teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck tidak mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh teks sumber. Antaranya selain dari hiburan. Penguasaan Bahasa Penterjemah haruslah mempunyai penguasaan bahasa yang kukuh dalam . Pengkaji juga berpendapat teks sasaran ini hanyalah berfungsi sebagai sebuah cerita biasa yang juga tidak memaparkan nilai dan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. ia juga berperanan untuk memberi sindiran dan tauladan kepada masyarakat ketika itu.pelbagai fungsi kepada masyarakat Melayu tradisi.1. etika serta garis panduan tertentu. Ini adalah kerana ada yang sering menyatakan bahawa teks terjemahan pada hakikatnya bermutu rendah daripada karya asal dan merupakan hanya tiruan atau bayangan kepada karya asalnya. Berpegang kepada prinsip di atas. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti memerlukan penelitian. Sebelum Terjemahan a. Justeru timbullah pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa teks terjemahan akan sentiasa bermutu lebih rendah daripada teks asalnya serta pengecaman hasil penterjemahan sebagai “second rate”.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Pengalaman mengajar seseorang menjadi lebih matang. i. Panduan-panduan ini secara umumnya dapatlah dibahagikan kepada tiga tahap iaitu sebelum. 5. semasa dan selepas proses terjemahan. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat beberapa panduan yang boleh dikuti dalam menghasilkan teks terjemahan kesesusasteraan genre cerita jenaka yang baik. kepakaran. dapatan kajian menunjukkan bahawa selain dari hiburan. Situasi ini timbul kerana kaedah terjemahan yang digunakan tidak membantu ke arah pengalihan budaya yang 102 menjurus kepada penyampaian mesej yang berkesan.

keagamaan dan sebagainya. b. kesusasteraan. Selain itu sebaik-baiknya penterjemah menganalisis lapisan maksud teks dan mengemukakannya kembali dalam bahasa sasaran dengan jelas tanpa terpesong 104 dari makna dan tujuan teks asal dan tidak meninggalkan bahagian teks asal yang . Bahasa yang digunakan oleh penterjemah mempengaruhi keberkesanan dan kualiti terjemahan. “Hanya jauhari yang mengenal manikam”. maka penterjemah harus memperkemaskan bahasa dalam terjemahannya. Pemahaman yang tinggi terhadap teks sumber dan penguasaan bahasa sasaran yang baik akan membantu penterjemah menggunakan bahasa. Ini merupakan faktor yang penting dalam penguasaan mesej teks. sendiri seperti bidang undangundang.kedua-dua bahasa sasaran dan bahasa sumber. sebaliknya perlu menguasai dan menceburi bidang yang diterokainya dengan sebaik mungkin. sintaksis. terutamanya yang berkaitan dengan budaya sesbuah masyarakat. Bukan sekadar memperoleh maklumat yang tersurat pada teks sumber. perubatan. Jika bahasa teks asal itu kelihatan kabur berbelitbelit atau susah difahami. Ini juga turut menjurus kepada penyampaian yang jelas dan tepat. Penguasaan Bidang Yang Diterjemah Setiap bidang mempunyai larasnya tersendiri. semantik mahupun pragmatik amatlah penting bagi 103 menjamin apa yang terdapat dalam teks sumber benar-benar difahami. laras dan gaya yang betul dalam penterjemahannya. Tidak memadai jika seorang penterjemah hanya mengenali sesuatu bidang itu sekadar mengetahui laras sahaja. lingusitik. Penguasaan bahasa sumber dari segi morfologi. malah lebih dari itu bagi menggarap kandungan isi tersirat yang dilafazkan melalui bahasa-bahasa yang idiomatik dan puitis yang sering menjadi penghalang kepada penterjemah dalam proses pengalihan maklumat.

Tujuan Terjemahan Penterjemah haruslah jelas tentang tujuan atau pun objektif kerja-kerja terjemahan yang dilakukannya. Penyelesaian boleh dibuat dengan merujuk kepada individu ataupun masyarakat setempat yang mahir dalam bidang yang diceburi penterjemah mahupun penulis asal. Ilmu Terjemahan Bidang terjemahan merupakan cabang linguistik. f. Contohnya. untuk tujuan hiburan. dan sebagai seorang penterjemah semestinya mempunyai ilmu pengetahuan penterjemahan yang baik tentang teori. Sikap ambil mudah terhadap isu ini akan mengakibatkan penghasilan teks sasaran yang tidak berkualiti dan banyak menimbulkan kekeliruan serta kekaburan. etika dan sebagainya bagi penghasilan teks yang baik. prinsip. 105 e. begitulah juga dalam bidang keilmuan. pemindahan . Tidak semua ilmu dapat diperoleh melalui pembacaan. kaedah. Justeru sebagai seorang penterjemah yang ingin berkecimpung dalam bidang ini seharusnya mengenali dan memahami budaya masyarakat ini sebaik mungkin seperti membuat kerja lapangan bagi membolehkan pengalihan bahasa teks sumber untuk menghasilkan sebuah teks sasaran yang berkualiti. seandainya sesuatu permasalahan timbul janganlah kita merasa rendah diri untuk bertanya kepada orang yang lebih mahir. Sebagai seorang penterjemah yang menyelami budaya dan bahasa lain.sukar untuk diterjemah. c. pengkaji berpendapat bahawa satu cara terbaik bagi meyelesaikan permasalahan yang timbul memerlukan rujukan yng ekstensif. Rujukan “Segan bertanya sesat jalan”. Kenali Budaya Teks Sumber Teks-teks yang berbentuk kesusasteraan pada amnya secara tidak langsung melibatkan budaya masyarakat teks sumber. d. sebaliknya kadang kala pengalaman perlu diambil kira.

rujukan. glosari mahupun orang perseorangan jika memerlukan bantuan untuk mengalihkan unsur budaya dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. dan sebagainya. Semasa Terjemahan a. Amanah Prinsip amanah terhadap teks asal adalah perlu kepada seseorang penterjemah. jangan terlalu ghairah. Penterjemah mesti sedar bahawa teks yang diterjemahkannya adalah hak kepunyaan orang lain. Pembaca Sasaran Penterjemah harus jelas siapa pembaca sasaran agar corak pemilihan kata. Dia juga tidak sepatutnya melakukan perubahan sewenang-wenangnya apatah lagi menukar atau meninggalkan isi-isi teks sumber demi kepentingan diri. Melakukan perbandingan yang dapat menimbulkan kesan yang sama. Proses Pemindahan Maklumat Pemindahan maklumat terutama yang berkaitan dengan hal kebudayaaan boleh dilakukan dengan cara: Mencari kesepadanan dengan teks sasaran jika ada. c. ii. Tumpukan perhatian terhadap kerja yang dilakukan. Menterjemah dengan membuat penggantian terhadap sesuatu unsur lain yang mempunyai maksud yang sama. Penterjemah perlu membuat penjelasan tambahan (seperti nota kaki) supaya perkara-perkara yang tidak boleh .pengetahuan. samada kepada penulis asal mahu pun teks sumber. Objektif yang jelas akan memandu penterjemah ke jalan yang betul dari segi pemilihan teknik terjemahan dalam penghasilan teks sasaran yang sempurna dan menepati objektif. b. Jadilah seorang 106 penterjemah yang beretika dan berkualiti. Bantuan Dapatkan bantuan samada melalui kamus. gaya penyampaian dan struktur ayat yang digunakan dalam penterjemahan dapat disesuaikan dengan mereka. Melakukan penerangan jika perlu. g.

Umumnya teks asal dan tujuan terjemahan serta pembaca sasaran sering diketepikan dan tidak diberikan perhatian yang wajar dalam kerja penterjemahan.diterjemahkan secara biasa (akibat daripada perbezaan besar antara kebudayaan penulis teks asal dan pembaca terjemahan) akan lebih senang difahami. Perbincangan dengan penterjemah lain juga digalakkan. Penilaian Semakan semula dan pengawasan mutu selepas kerja-kerja terjemahan adalah penting dilakukan. Penterjemah harus berfikiran terbuka dan menerima sebarang komen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hasil terjemahannya. pemilihan kaedah. Samada penterjemah mahu membuat pengekalan atau penyesuaian terpulanglah kepadanya. pengkaji berpendapat bahawa jika penterjemah ingin menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berfungsi dengan baik dan berkesan. Apa yang penting penterjemah perlu sentiasa menimbangkan kehadiran ciriciri tersebut bagi .2 Penutup Sebagai rumusan. Mungkin juga dapat menggunakan gambar mahupun ilustrasi. 108 Penterjemah bertanggung jawab memastikan ciri-ciri teks asal termasuk konteks situasi dan konteks budaya diambil kira semasa menterjemahkan sesuatu teks. Selepas Terjemahan a. Tindakan ini dilakukan bagi mengawal mutu hasil terjemahan serta menggelakkan berlakunya masalah kekaburan penulisan bahan yang diterjemah. b. 107 iii. Perbincangan Berbincanglah dengan penulis asal ataupun soal selidik ke atas kumpulan pembaca sasaran boleh dilakukan untuk mendapatkan timbal-balik. mungkin akibat daripada penggunaan bahasa. penterjemah harus melakukan penelitian terhadap teks yang akan diterjemahkan sebelum memulakan proses penterjemahan. gaya penulisan dan sebagainya. 5.

Panduan Menterjemah . In Ellen Seiter. Keupayaan bahasa sasaran untuk menyampaikan sesuatu konsep atau maklumat budaya juga merupakan faktor penting dalam terjemahan budaya. Abdullah Hassan (2003). (1995). Teori Dan Teknik Terjemahan. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Gabriele Kreutzner & Eva-Maria Warth (Eds. Tanpa pengalihan budaya yang baik terutamanya ke atas teks cerita jenaka. mesej yang hendak disampaikan akan terhalang akibat daripada tiadanya kesepaduan antara budaya yang menjadi latar bagi penyampaian mesej. semakin sukarlah ianya diterjemahkan. pengalaman dan daya kreativiti penterjemah amatlah diperlukan agar pemindahan unsur jenaka seiring dengan pengalihan budaya. Ini amat penting terutamanya apabila melibatkan penyampaian mesej yang tersirat. dapat dirumuskan bahawa pengalihan unsur budaya genre cerita jenaka ini adalah sesuatu yang mencabar. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan.): . Robert (1989): 'Bursting bubbles: "Soap opera" audiences and the limits of genre'. Hans Borchers. Penjelasan yang diberi harus seimbang dengan apa yang tidak diketahui oleh pembaca. 109 BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Nawas et al. Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Allen. Bhd. Di samping itu ilmu. Jurang perbezaan budaya yang besar berkehendakkan maklumat tambahan bagi meningkatkan tahap kefahaman pembaca teks sasaran. Semakin banyak unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah teks. Tamadun Islam. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan.menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berkualiti dan memanfaatkan pembacanya. Ainon Muhammad (1985). Edisi Ketiga Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn.

Goodenough. Bernard (1998). pp. Catford. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. 110 Comrie. Hariyanto. (1996).C. Brislin. "Cultural Anthropology and Linguistics" dalam Language in Culture and Society. Culture and Anarchy.al. Washington. 9th ed.” dalam Report of the seventh annual round table meeting on linguistics and language study. ed. ed.(Aishah Mohd. Ensaiklopedia Bahasa Utama Dunia. New York : Cambridge University Press.New York: Harper & Row. Mohd. New York: Macmillan. (1987). Diterjemahkan oleh Uma a/p Iyavoo dan Koh Chung Gaik (1996). J. H. L. Taib Osman. W. Berthold Damshäuser et. “Language And The World-View Of The Malay Peasants” dalam Malaysian World-View. London: Routledge. 44-55 Arnold. Teori Linguistik. (1997). (D. A Reader in Linguistics and Anthropology. Heidelberg. Omar. (P. (1957). DC: Georgetown University. Sugeng. Geschichte der Deutschen Spracher. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. London: Oxford University Press. ed. ______________(1965). A Linguistic Theory of Translation. Garvin ed.) Kuala Lumpur :DBP Geertz. Hymes. Cambridge. Richard W. Matthew (1869). Southeast Asian Studies Program. Adolf (1971). (1985). (1973). Asmah Hj.Remote Control: Television. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. Audiences and Cultural Power. An Evaluation of the English translation of An Indonesian . ______________(1964).). Bach. Cambridge Encyclopedia of Language (1987) Cambridge Encyclopedia of Language . “Cultural anthropology and linguistics. Antologi Puisi Jerman-Melayu Träumerie in Hellblau / Impian dalam Biru Muda. (ed) (2004). Clifford. New York.). New York : Gardner Press. (1976). Translation : Application and Research.

111 Muhammad Bukhari Lubis et al. Mildred L. About Translation.Novel: A Case Study on the Translation of Manguwijaya’s "BurungBurung Manyar". Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia ( Tradisi dan Moden ). (1979). Hariyanto. Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bengkel Perterjemahan. (2001). Kamus Dewan (1992). SEAMEO RELC Singapore. Jihaty Abadi et al. The Implication of Culture on Translation Theory and Practice. Rahman (1994 ). (1959). Hoffmann. J. 91-104. Teori dan Teknik Terjemahan: Satu Sorotan. Pp.Continuity and Change in African Culture. München : Langenscheidt. (1984). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1976). Larson. ELE Journal 2:1. MD: University Press of America. (1997). Das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende (1994). Multilingual Matters. Chicago: University of Chicago Press. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Langenscheidts Gro_wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. M. Panduan Sastera Melayu Lama. Terjemahan Bahasa Kiasan Dalam Novel Kokoro Dari Bahasa Jepun Ke Bahasa Melayu : satu analisis. Singapore: Unpublished Project Report for Diploma in Applied Linguistics. Sugeng. Kuala Lumpur : Art Printing Works Sdn. ____________ (1995). Peter (1981). Albert. Newmark. Penerjemahan Arab Melayu. Kuala Lumpur : Penerbitan Adabi.Meaning-based translation: A guide to crosslanguage equivalence. Lanham. Matahari. Diterjemahkan oleh Zainab Ahmad dan Zaiton Ab. Mohd Asmadi Yakob. Nature Publishing . Mohd Shuib Che Din. Selangor : Penerbitan Adabi. Peraturan Dan Dasar. Bhd. Anjuran Persatuan Ulama Malaysia. Serdang: Universiti Putra Malaysia. (1998). Approaches To Translation. et al. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan(1993). (1996). ix. Jaafar Jambi. 309. Herskovit.

W.“Translation” dalam Current trends in linguistics ( T. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah.(1981). philosophy. Understanding Intercultural Communication. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. Porter. 87–96. religion. ______________(1982). pp. Mouton : The Hague. Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan. New York : Gordon Press. ______________(1974b). Kementerian Pelajaran Malaysia. Eugene A. Larry A. Number 1. Leiden : E. Sukatan Pelajaran Bahasa Jerman. (1953). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 4th Edition Oxford University Press. Tylor.J. Cassell : London. Kaedah penterjemahan sari kata dokumentari dan . Rieu. Scheik. Special Issue on Humor and Translation. Wan Amizah Wan Mahmud. Towards a Science of Translating. 128-141. (1989) "On the Feasibility and Strategies of Translating Humor. ).. (1988). 1st published in 1871. Raphaelson-West. Yang Mulia Pengiran Dato Seri Setia Dr. Brill.B. Nida. Belmont. E. Tatabahasa dewan. 1989. “Translation” dalam Cassell’s Encyclopedia of Literature. Leiden: E. Universiti Brunei Darussalam. 3 Safar 1428 / 21 Februari 2007 bertempat di Dewan Canselor. (1964). Volume 34. art and custom. Brill. CA: Wadsworth. Samovar.Group – 1869. Debra S. (1998). Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1989). 1975 O Macmillan Journals Ltd 1975 Published weekly. (1974) "The Widower Narrator in Nathaniel Ward’s ‘The Simple Cobler of Aggawam in America." In Meta. Primitive culture : researches into the development of mythology.J. Pusat Perkembangan Kurikulum. Jain. Nik Safiah Karim et al. J. and Nemi C. di Majlis Pembukaan Bengkel Terjemahaan Kali Ke-2 pada hari Rabu. Sabeok ed. Richard E.’" New England Quarterly. 5531 November 13. V. 2nd ed. E. The Theory and Practice of Translation. 47. (1974).

John T. W.unitarklj1. 4th Edition. Ronald. Cerita rakyat Pak Belalang.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www. Universiti Malaya.htm > Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.com. (1995).arabic.wikipedia. [ online ]. Laman web : <http://www.usm.ashtech. Laman web : <http://www. Disertasi (M. ____________ (1982).my> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.org/wiki/Budaya> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.com. Dilayari pada 22 Jun 2005.unitarklj1.> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://id.htm> Dilayari pada 10 Febuari 2006 <http://faculty. The Science Of Translation.S) .komedi semasa di televisyen : satu kajian perbandingan. Problem And Methods. Cerita rakyat Lebai Malang.com.Fakulti Bahasa dan Linguistik.org/wiki/Bahasa_Melayu> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://faculty. Seattle : University of Washington Press Wills. Dilayari pada 22 Jun 2005.L.my> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www. 04 Apr 2006 11:19:06 +0800 From: .brunet.com.my/cerita_ rakyat/lebai_malang.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu.htm> 113 LAMPIRAN 1 Date: Tue. An Introduction To Sociolinguistics.ashtech. [ online ]. 112 Wardhaugh.com. Stuttgart: Gunter Narr verlag Tubingen.pdf.edu.html> .tutor. The Science of Translation.my/press/DAH/DAH. (1976).wikipedia. (1981).html> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://ms. United Kingdom : Blackwell Publishing. A History of the German Language.bn/news/pelita/25apr/haluan.my/pdf/terjemahan+Arab-Melayu + ktn. Tübingen :Gunter Narr Verlag .my/cerita_rakyat/pak_belalang. Waterman.tutor.edu.M.lib.

In diesem Workshop sollen malaysische Kurzgeschichten (Ausschnitte) unter fachlicher Anleitung von Holger Warnk (SOA Institut Frankfurt) ins Deutsche uebertragen werden.“Volker Wolf” <director@kualalumpur. Sep bis 22. wer von Euch/Ihnen interessiert ist (und sich ausreichend kompetent fuehlt) an einem „Deutsch-Bahasa Malaysia Uebersetzer-Workshop“ teilzunehmen? Der Workshop soll zwar erst im September stattfinden (18. selbstverstaendlich werden keine Honorare gezahlt.Bahasa Malaysia? Bengkel tersebut akan diadakan pada bulan . eventuell spaeter auch lukratives Betaetigungsfeld fuer sich suchen. wer von Ihnen dabei sein moechte. De” <kuadl-lis@goethe. damit ich den Plan bald konkretisieren kann. sollte der Workshop auf Pangkor stattfinden. Uebernachtung und Verkoestigung gesorgt. saya ingin mengetahui adakah sesiapa di antara tuantuan dan puanpuan yang berminat (mungkin berbakat) untuk menyertai Bengkel Penterjemahan Bahasa Jerman. um euch/Sie daran zu erinnern. werde mich aber Anfang Mai wieder mit den neuesten Kulturnachrichten bei Euch melden! Euer Volker 114 LAMPIRAN 2 Terjemahan Lampiran 1 Saudara-Saudari. Mit herzlichen Gruessen verabschiede ich mich in die Schulferien meiner Tochter nach Melbourne.de> Liebe KollegInnen. Bitte lasst mich wissen. Sekali lagi saya ingin memaklumkan maklumat tentang bahasa Jerman sebagai bahasa asing (3/2006). Di samping itu.goethe. serta mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar mendapatkan sendiri informasi bahasa Jerman secara percuma. dass man diesen Info-Brief selbst kostenlos abonnieren kann! Ausserdem moechte ich fragen. Sep). Den TeilnehmerInnen an diesem Workshop entstehen keine Ausgaben. die sich fuer literarische Uebersetzungsarbeit interessieren und ein kreatives. ich schicke hier wieder einmal einen „Info Brief Deutsch als Fremdsprache (3/2006)“. wird fuer Transport. aber es sollen sich mindestens 10 Teilnehmer dafuer anmelden.org> Add to Address Book Add Mobile Alert Subject: kuadl-lis: Uebersetzerworkshop im September To: “Kuadl-Lis@Goethe. es geht dabei weniger um die unmittelbaren Ergebnisse als um ein erstes Qualifizierungsangebot fuer deutsche und malaysische Lehrer und Dozenten.

demikianlah juga . Volker. Dan seketika lagi datang pula seorang kanak-kanak menjemput Pak Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian. di bawah bimbingan Holger Warnk (SOA Institut. Peserta tidak akan dibebani dengan sebarang kos.September ( 18 September hingga 22 September). terima kasih. Kepada sesiapa yang berminat. Maka kata Pak Lebai. Tiada wang sagu hati diperuntukan. baiklah. Kembalilah tuan dahulu. Maka jawab Pak Lebai. Sekian. istimewa pula perangainya tersangat adab dan santun. di mana penginapan. Bengkel ini akan menterjemahkan cerita-cerita pendek bahasa Malaysia ke bahasa Jerman. Maka itu puj disanggup juga Pak Lebai. Tawaran ini dibuka kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang berminat terhadap penterjemahan sastera serta merupakan seorang yang kreatif. yalah. maka adalah sebuah desa. Frankfurt).. Sekali peristiwa. 115 LAMPIRAN 3 116 117 LAMPIRAN 4 Lebai Malang Al kisah. Bilangan minima peserta mestilah sekurang-kurangnya sepuluh orang. Maka didalam rantau itu adalah seorang lebai pandai mengaji dan taat ibadatnya kepada Allah ta`ala. serta dengan tulus ikhlas hatinya kedua laki isteri. Jumpa lagi pada awal Mei. makanan dan pengangkutan disediakan. baliklah engkau dahulu. sila hubungi saya untuk tujuan perancangan bengkel terjemahan ini. Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai keterataknya oleh hendak berdikir kenduri Maulud. datanglah seorang laki-laki kerumahnya mengajak akan dia melawat orang mati. Ia itu tinggal disebuag dusun. Secara tidak langsung juga kepada sesiapa yang mencari aktiviti yang akan menguntungkannya kelak.

katanya. Pak Lebai. kemana baik aku pergi ini? Jika aku pergikepada orang mati tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. Maka Pak Lebai pun pergilah pula kerumah orang berkhatam itu. Maka kata saudara si mati. dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga beralih matahari. kerana sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja yang lain-lain. 118 baiklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu. Dan jikalau aku pergi kepada orang berdikir itu perut aku tentulah kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu. Dengan takdir Allah ta`ala Pak Lebai bertemu dengan orang-orang yang pergi menanamkan orang mati itu baru pulang sahaja dari kubur. serta kelapa setali dan kampit beras satu. orang semuanya habis hendak balik. Maka kalau begitu. Maka yang mati itu pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan. Sudah sembahyang lalu berfikir didalam hatinya. Serta ia sampai kesana. maka ia pun sembahyang zuhur. maka tersebutlah perkataan Pak Lebai. masing-masing dengan pekerjaannya. maka ia pun pergilah kerumah orang yang kematian itu. Allah. telah Lebai Malang berfikir demikiaan. mengapa lambat datang? Sudahlah apa boleh buat? Tiada hendak menjadi rezeki saya. perutku tentulah kenyang. Kelakian. Hatta. dan sedekah pula secupak daging kerbau. Kemudian daripada mereka yang ketiga itu telah kembali. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu. tiadalah juga Pak Lebai datang. Maka ketiga-tiga mereka itu pun pulanglah kerumah masingmasing berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang juga kerumahnya. . Hatta. Demi dilihat oleh orang empunya kerja itu. Dan demikian juga yang berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah dan yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir.

Allah mengapa lambat datang Pak Lebai? Hingga penatlah saya menanti tiada juga Pak Lebai sampai. lain semuanya sekali telah habis. dibawanya lari. Setelah ia sampai kesana. tiada mengapa. Kemudian ia pun berjalan menuju kerumah orang bermaulud itu. melainkan barang dimaafkan sahajalah hal saya ini. lempengnya yang ditinggalkannya dibawah itu sudah digonggong oleh anjing. ah ini pun Pak Lebai baru sampai. tiada kena. Maka ia pun terjun dari atas pohon itu berkejar sekuatnya menghambat binatang bedebah itu. maka katanya. Dilihatnya bacuk itu penuh berisi air nira. tiada mengapa apa pula yang disusahkan saya ini.katanya. Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. asalkan sudah selamat. tiada juga kena. maka hilanglah fikirannya. Kemudian diperbuatlah mana-mana yang dapat. Pak Lebai. . Maka apabila dilihatnya oleh tuan rumah akan Pak Lebai. Lalu diambilnya bungkusan lempeng itu serta berjalan pulang kerumahnya. Kelakian. nah inilah yang ada hanya sebungkus penganan saja lagi. maka hari pun hampir petang Pak Lebai pun sampailah kekampungnya lalu teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi. Dengan takdir Allah. semuanya telah habis. Maka ujar Pak Lebai. kerana semuanya telah habis sekali. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada bacuk niranya itu. Maka setelah dilihatnya oleh Pak Lebai akan hal 119 penganannya itu digonggong oleh anjing. orang baru lepas berangkat saja. ah. Maka kata Pak Lebai. masing-masing orang pun hendak kembalilah. lalu ia mencabut goloknya serta dipunggaikannya kepada anjing itu. sudahlah. Naiklah. Maka ia pun pergilah kepohon kabung itu dan lempengnya itu pun disangkutkannya pada singai tempat iaa memanjat pohon itu. lalu dibalingkannya. Mengapa Pak Lebai lambat datang? Sekarang apa pun tiada lagi.

Maka Pak Lebai pun tinggal bertelanjang bulat sahaja. Maka sianjing sial itu pun keluarlah lari mengikut lubang yang sebelah lagi yang tiada bertutup itu. Wah apabila dirasa oleh burung itu badanya sudah tiada terapit lagi. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada tempat anjing itu menyembunyikan dirinya. Maka anjing itu pun masuklah kedalam lubang batang kayu bersembunyi membawa bungkusan kuih yang separuh sudah dimakannya sambil lari itu. seurat benang pun tiada lekat pada tubuhnya. istimewa pula hari sudah malam buta. putihlah matanya dengan putus asanya kerana segala pekara yang diusahakannya itu suatu pun tiada memberi faedah kepadanya. Setelah dilihat oleh Pak Lebai akan punai itu datang. dan lain-lain benda pun tiada juga hendak disumbatkannya pada lubang itu. Sekunyung-kunyung suatu pun tiada . kerana pada sangka burung itu tunggul kayu. Hatta seketika lagi terbanglah dua ekor burung punai betul-betul menuju Pak Lebai. mengonggong bungkusan itu dengan pantasnya masuk kedalam hutan lalu hilanglah sekali tiada kelihatan pada mata Pak Lebai. Dicarinya kayu tiada. Setelah dilihat oleh Pak Lebai punai itu terbang. lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya. tiada tentu arahnya hendak lari lagi. ia pun segeralah mengadakan lengannya dan membukakan kedua ketiaknya. oleh Pak Lebai bertelanjang bogel.Maka oleh tersangat pantasnya Pak Lebai mengejar anjing itu hingga terkepunglah ia. lalu disumbatkannya kepada lubang itu. Maka ia pun mengucapkan syukurlah kepada Allah lalu ia pun kembalilah kepada lubang kayu tadi hendak mengambil kain bajunya. Maka Pak Lebai pun tercengang-cenganglah mengintai anjing itu kesana kemari. maka keduanya pun terbanglah naik keatas pohon kayu yang berhampiran disitu. Maka Pak Lebai pun oleh tersangat berang hatinya. Maka punai itu pun betullah masuk kedalam lubang ketiaknya. seekor disebelah kiri hendak menangkap burung itu.

com. kena apa awak demikian ini.ashtech. Dapat sedekah sebungkus lempeng. sesal Pak Lebai pun tiadalah berguna lagi. Penat berkejar tidak terkira. lalu teringatlah ia akan bidalan orang tua-tua. sudah diambil oleh orang. seperti laku orang gila? Kemana pergi seluar dan baju awak? Maka oleh Pak Lebai diceritakannya segala hal ehwal yang telah berlaku keatas dirinya. Penganan habis dibaham anjing. lalu duduk termenung memikirkan halnya yang telah jadi. Pulang kerumah mendapat mara. Habis hilang baju dan kain.my/cerita_rakyat/lebai_malang. takkan segantang. kalau secupak. Maka Mak Lebai pun naiklah radangnya. Punah golok bersama nira. serta dengan berangnya sebab penat dan sakit kena bahan oleh kayu api Mak Lebai. suatu pun tiada lagi. Telah dilihat oleh isterinya Pak Lebai bertelanjang bogel itu.' Maka demikianlah ceritanya Pak Lebai Malang itu. seraya katanya. semuanya telah ghaib. Kesana kemari tersera-sera. disesahkannya kebelakang Pak Lebai seraya berkata: ‘ Lebai nasib langkahan malang .html 121 LAMPIRAN 5 122 123 124 125 126 . Maka pergi pula ia kepohon kabung mencari goloknya dan 120 bacuk niranya. http://www. Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang.lagi. marahlah ia. rezeki sudah sebanyak itu. Maka Pak Lebai pun naiklah kerumahnya.' Maka Pak Lebai pun lari masuk kedalam kelambu mencari kain. Lalu ia bersyair pula: ‘ Ayuhai nasib fikir miskin. adanya. Wah apatah lagi. seraya mengambil kayu api.

Maka ada pula yang memagar dan berbuat berbagai-bagai ikhtiar supaya terpelihara daripada mara bahaya musuhnya seperti tikus. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang . Tiadalah dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak. Maka orang bekerja bendang pun masing-masing turun kebendangnya membuat pekerjaan. ada yang mencuci parit. melainkan Pak Belalang tiga beranak asyik dengan tidur siang malam dirumahnya dengan berdukacita yang teramat sangat akan kehidupannya yang akan boleh makan. Maka jawab anaknya. lagi pula menyuburkan pokok padi sampai kepada buahnya. ya ni terkadang makan ubi. oleh sangat kemarau. sampailah pula musim piama. Maka adalah dipeminggiran negeri raja itu seorang peladang tiga beranak. boleh senang menanam padi. Nama rajanya Indera Maya. wahai anakku. tebu. melainkan dengan makanan kutip katap sahaja. Maka pada suatu hari Pak Belalang berkata kepada anaknya nama Si Belalang itu. maka adalah suatu cerita. anaknya laki-laki dinamakannya Belalang. apalah sudah untung kita demikian ini. ya ni tanah didalam petak bendang itu supaya menjadi lembut semuanya. antara beberapa lamanya didalam hal yang demikian itu. ulat dan babi. keladi dan sebagainya.LAMPIRAN 6 Pak Belalang Al kisah. pisang. dan ada yang menengala dengan kerbau. cukup dengan hulubalang menterinya. membaiki batas-batas mana-mana yang patut dan rusuk. Maka didalam hal yang demikian itu semua orang membuat pekerjaan. menjadi orang-orang semuanya memanggil orang tua peladang itu Pak Belalang. Maka yang hal sepeladang tiga beranak itu sangatlah kesusahan hendak mencari makanan. kononnya sebuah negeri nama Halban Cundung. tiadalah dapat daya dan upaya lagi. Maka pada suatu tahun semua orang tiada dapat padi berladang. apakah fikiran aki? Maka kata Pak Belalang. Hatta.

Maka katanya. Jikalau orang itu gempar 127 kehilangan kerbaunya. Maka pada ketika itu Pak Belalang pun ada dirumah . lalulah ketempat kerbau yang teramat itu dengan seorang dirinya terhendap-hendap mengintau tuan kerbau itu. masingmasing pun turunlah kebendangnya sambil hendak mengambil kerbau. telah sudah bermesyuarat kedua beranaknya. Jenuh mencari tiada jump. tersebut perkataan orang-orang bendang itu. Maka ia pun pulang kepada bapanya. lepas bermesyuarat dengan bapanya itu. sambil berkata. Jawabnya tahu juga. Sebermula. makan rumput dan setengah dilepaskan dengan tali-talinya berkubang. pada waktu matahari rembang orang-orang bendang itu kelelahanlah penat. marilah kita sekalian pergi kepada Pak Belalang minta ditenungkan.menenggala dibendang itu barang dua ekor. Maka kata orang bendang itu. Maka dilihat dua ekor kerbaunya sudah hilang. Jawab kawannya. bapaku tahu juga sedikit-sedikit bertenung. Maka pada ketika itu Si Belalang sedang bermain dekat-dekat meraka itu. Si Belalang pun. Lalu pergilah orang-orang bendang itu kepada Pak Belalang. taruh didalam semaksemak itu. siapakah gerangan agaknya tahu bertenung ini? Kita hendak tenungkan kerbau yang hilang ini. Telah sampai lalu dipegangnya tali kerbau. diambilnya dua ekor. habis dikabarkannya hal ehwalnya. Hatta. katakana aku tahu bertenung menentukan dimana-mana tempat kerbau itu. Apabila telah beralih hari. moh la. Maka sangatlah sukacita bapanya mendengarkan perkataan anaknya oleh mengikut seperti pengajarannya. Arakian. Masing-masing pun berhentilah naik kedangaunya makan minum dan setengah tidur. Maka kerbau-kerbau mereka itu ditambatkan ditepi batas yang disebelah naung. ditambatkannya kepada pohon kayu besar kira-kira sebatu jauhnya daripada tempat itu.

Demi orang-orang itu mendengarkan perkataan Pak Belalang. Pada suatu malam kecurianlah baginda tujuh biji peti yang berisi emas. ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja. Kelakian. Maka sangatlah kesukaan hati Pak Belalang menerima hadiah mereka itu. jenuh mencarinya. tersebutlah Raja Indera Maya didalam negeri itu. Maka kerbau dua ekor itu hampir akan mati kerana tersangat dahaga. gambir. yang kita tahu. intan. dengan beberapa kesenangan ia makan anak-beranak. serta membawa beberapa banyak hadiah daripada beras. apakah hajat anakku sekalian ini? Jawab orang-orang itu. Maka singgahlah mereka itu dirumah Pak Belalang. titahnya. Lalulah pergi setenganya mencari dan yang setengah balik pulang. Maka didengar oleh bendang yang hilang kerbau itu. Maka kata Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. hendak minta tenungkan harta yang hilang kecurian tujuh buji peti semalam. ayuhi anakku. Pada petuanya jikalau lambat dituruti nescayalah ia mati. Kemudian antara beberapa lamanya mereka itu pun sampailah ketempat yang ditambatkan oleh Si Belalang itu. . dengan tawakal diperbuatnya serta membilangbilang jarinya dan memejam-mejamkan matanya. boleh dapat dengan segeranya. dibawa pulang kerumahnya akan Pak Belalang tahu tenung. tembakau. kerbau itu dua yang hilang ada 128 disebelah matahari mati.sedang memegang gobek. lalu diambilnya. ikan dan lain-lainnya adalah berharga kadar lima puluh derham. Maka dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan didalam negeri itu. siapa-siapa tahu bertenung raja memanggil kedalam. derham dan lain-lain mata benda yang mahal-mahal harganya. sangatlah sukacita hatinya. kita ini mendapatkan Pak Belalang minta tenungkan kerbau kita hilang. padi. Lalu ditegurnya akan mereka itu seraya katanya. Katanya. Katanya. ditambatkan orang dipohon kayu besar. orang yang pandai bertenung.

Insyaallah ta`ala. diberikan kepada isterinya. disuruhnya bertenung hartanya hilanh tujuh biji peti semalam konon. Seketika nanti hari .Maka kata tukang canang itu. dimana Pak Belalang dapat barang banyak-banyak ini? Curikah? Jawabnya. apabila sampai kepekan. jikalau baginda beta beri tempoh didalam tujuh hari ini. dikurniakan oleh baginda seratus derham akan belanjanya. tahu juga sedikit kerana patik ditinggalkan hamba tua 129 dahulu empat peti kitab tiba dirumah patik dari hal kisah pencuri barang-barang yang hilang. tahukah engkau bertenung? Maka sembah Pak Belalang. Maka tanya isterinya. maka dibelinya beras. Daulat Tuanku titah patik junjung. ayuhai Pak Belalang. iakah sungguhh tahu bertenung? Maka jawabnya. hai Pak Belalang. Maka diambil oleh perempuannya barang-barang itu diperbuat roti. Hatta. Maka jawab Pak Belalang. Maka kata tukang canang. Tuanku. Maka ia pun pergilah mengadap baginda bersamasama dengan tukang canang. Lalu mereka bertanya. Maka pergilah tukang canang itu. Jika tiada dapat engkau tenungkan harta itu. kerana baginda kecurian tujuh biji peti semalam. Apabila sampai kedalam lalu ditegur oleh baginda seraya bertitah. itulah rumahnya. beta minta tenungkan harta beta yang hilang itu. tiada aku curi. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka tepung ini perbuatlah roti. raja memberi kepada aku. Maka sembah Pak Belalang. dimanakah rumahnya? Jawab orang bendang itu. dibawa balik kerumahnya. bolehlah patik tenungkan. Didapati Pak Belalang ada hadir dirumahnya. berkat dengan tinggi daulat. baiklah. minyak dan tepung. Maka titah baginda. Aku teragak hendak makan roti rasanya. nescaya beta bunuh kerana membuat bohong mengatakan ada empat biji peti tib ilmu nujum. Maka Pak Belalang pun bermohon balik. marilah mengadap baginda. tahu juga sedikit. ikan.

Jawab yang berenam itu lagi. Pada fikiranku. Maka dibuka oleh Pak Belalang pintunya lalu naiklah pencuri ketujuh-tujuh orang itu seraya duduk berjabat tangan dengan Pak Belalang. Pak Belalang pun berbaring ditengah rumahnya oleh sebab letih berjalan tadi. kerana jalannya pergi datang itu dekat dengan rumah Pak Belalang. chur bunyinya. kami datang ini minta nyawa kepada Pak Belalang. tentulah ia tahu kita tujuh orang ini yang mengambil harta raja itu dan sekarang baiklah kita pergi berjumpa dengan dia berkabarkan kesalahan kita yang mengambil harta raja itu. satu membilang roti itu. dua. ada pun kita ni sudah diketahui oleh orang tua Pak Belalang akan kita ada disini. katanya. Lepas makan nasi tiga beranak itu.pun malam. Kemudian chur bunyinya sekeping roti lagi. Maka pencuri itu pun sudah dua berdiri dihalamannya. Maka kata Pak Belalang siapa itu? Jawabnya. maka berbunyilah roti itu kena minyak didalam kuali. Maka kata Pak Belalang. Hai kawan-kawan sekalian. Maka dengan takdir Allah. baiklah mari kita pergi kabarkan supaya lepas nyawa kita mati dibunuh raja itu. bersetuju dengan pencuri itu telah ada disitu ketujuhtujuhnya. berkat ia bertawakal membuat pembohong itu. Maka oleh Pak Belalang dibilangnya dari tengah rumah itu. Maka isterinya pun masaklah roti itu didapurnya. Maka pencuri ketujuh itu pun pergilah mengetuk pintu Pak Belalang. Jangan kamu . barulah ia keluar dari hutan. 130 Maka kata kepala pencuri itu. maka pencuri itu pun sudah tiga orang disitu. dari mana datang dan apakah hajat? Maka jawab pencuri. dibilangnya. tatkala ia membilang roti itu maka kepala pencuri yang mengambil harta baginda itu ada orang terdiri dihalam Pak Belalang. kita hendak berjumpa dengan Pak Belalang. Kemudian tujuh keping roti dibilang oleh Pak Belalang. Kemudian tiga. direndangnya sebiji-biji.

Kami sekalian tanamkan didalam tanah tiada apa-apa rusak. adalah kami sekalian tanamkan disebelah selatan didalam hutan. dengan sesungguhnya aku tahu. Pak Belalang sudah tahu. Patik peroleh satu buku. Kemudian roti yang dimasak oleh isteri Pak Belalang itu pun dijamukannyalah kepada pencuri-pencuri 131 itu. yang hilang tujuh biji itu. Katanya. Maka kata Pak Belalang. Tentu aku suruh bunuh kepada raja. lebih kurang ada sebatu dari sini. kami di tanah lagi belum nampak sudah Pak Belalang bilang. Oleh sebab jikalau tiada kita berkabarkan benar pun. jikalau sungguh anakku sekalian berkata benar. Sebermula telah didengar oleh Pak Belalang akan perkataan pencuri ketujuh itu sangatlah sukacitanya sambil berdaham. didalamnya ada tersebut bahawasanya ada pun hartanya yang hilang tujuh orang. kerana kamilah semua yang mengambil peti raja negeri ini. Itulah sebabnya kami sekalian takut akan Pak Belalang berkabar kepada raja. Maka kata Pak Belalang. tetapi jangan membuat bohong. dengan berkat tinggi daulat dapatlah dalam tib-tib patik itu. Benar atau tidak bilangan aku itu? Maka jawab pencuri itu dengan ketakutan. telah siang hari. insyaallah ta`ala. Pak Belalang pun pergilah mengadap Raja Indera Maya seraya baginda bertitah. Maka bersumpahlah pencuri itu mengatakan tidak bohong sekali-kali. apa kabar. tidaklah dibunuh oleh raja. baiklah. dibawahnya kesebelah selatan. bolehlah Pak Belalang ambil harta raja itu balik. benar. kerana Pak Belalang di rumah. Hatta. Tuanku. Dimanakah harta raja itu sekarang? Jawab pencuri itu. Pak belalang? Adakah dapat ditenungkan di dalam tib darihal itu? Maka sembah Pak Belalang. matilah kami sekalian di bunuh oleh raja itu. Lepas makan mereka itu pun turunlah berjalan. Masa anakku di tanah tadi aku bilang di rumah ini satu hingga ketujuh.sekalian dibunuh. .

Hai ahlunnujum. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. lalu kenalah kepada peti itu. betullah sungguh Pak Belalang ini. bawalah pulang kerumah. Maka sekalian rakyat. seraya memandang kepada muka Pak Belalang. patik mohonkan ampunlah dikurniakan 132 harta itu. Baginda bertitah itu dengan teramat sukacitanya. tetapi tiada rosak barang-barang itu lagi. besar untungnya dan kebaktiannya kepada aku. Maka titah baginda menyuruh juga hantarkan sebiji peti yang berisi emas. berjumpa dengan suatu lubang bekas ditimbus orang. beta guntingkan lidahnya. Maka baginda pun turunlah dari atas singgahsana sambil berkata. Maka diambil oleh menteri anak-anak kayu suruh tikam kedalam tanah. ada pun Pak Belalang ini telah beta gelar Ahlunnujum pada hari ini. Setelah menitahkan dua orang menteri dengan seratus hulubalang dan lima ratus rakyat mencari peti baginda itu dengan segeranya. dibawa balik mengadap baginda. Maka titah baginda. Maka tersebutlah kisah menteri dengan hulubalang. dan barangsiapa memanggil Pak Belalang. ratna . beta anugerahi sebiji peti ini akan dikau. serta diangkat naik. Dengan takdir Allah subhanahu wata`ala betullah sampai mereka kepada tempat peti yang ditanamkan oleh pencuri itu. Selang beberapa lamanya sampailah kedalam hutan besar. kerana ayapan yang kurniai oleh dulu Tuanku dahulu itu pun cukup patik ayapi anak beranak. ditujunya kesebelah selatan.sudah ditanamkannya didalam tanah. rakyat pergi mencari harta itu. Maka baginda pun tinggallah dengan Pak Belalang di balairong seri dihadapi oleh bentara biduanda sida-sida sekalian. dipikul oleh rakyat sekalian. intan. menteri hulubalang pun mengatakan Ahlunnujum sekaliannya. maka masing-masing menyembah lalu berjala. berikan kepada anak isteri engkau. Maka sembah Ahlunnujum Belalang. Titahnya pula.

Serta baginda memandang. Hai Ahlun nujum . Maka sahut baginda. kerumah ahlunnujum Belalang itu. Maka sahut Ahlun nujum Belalang. meminta kenalkan jantan betinanya. hulubalang. boleh beta kenalkan jantan betinanya. patik ini datang dari sebuah negeri kesebuah negeri membawa anak itik baru menetas. biduanda sekaliannya. Maka ahlunnujum pun bermohon kembali pulang kerumahnya dengan sukacita sekalian anak isterinya. Tatkala itu Ahlun nujum Belalang ada dirumahnya sedang merojak sireh hendak dimakannya. antara selang tiga bulan.mutu manikam. Sembahnya. Kepada hari yang ketiga itu pagi-pagi bolehlah datang bawakan anak-anak itik itu. Juragannya naik kedarat mengadap Raja Indera Maya. juragan pun bertelut kepada baginda. Maka ada pun tatkala itu baginda sedang dihadapi oleh menteri. Maka juragan itu pun naiklah kebalai pengahadapan masuk mengadap dibawa oleh bahtera baginda. meminta kenalkan jantan dan betinanya patik persembahkan kebawah duli Tuanku kapal patik tiga buah itu dengan isinya. titah memanggil bersama-sama sahaya mengadap dengan segeranya. Maka biduanda pergi kepada Ahlun nujum Belalang. Maka juragan itu pun bermohon balik kekapalnya. sida-sida. Tetapi jika Tuanku terkenal anak itik itu jantan betinanya. Itulah sebab Tuanku memanggil. Jawab biduanda ada kapal masuk membawa anak itik baru menetas. negeri Tuanku ini patik pohonkan supaya menjadi milik patik. . Maka biduanda pun naik. Maka baginda pun menitaahkan seorang biduanda panggil ahlunnujum belalang. baiklah encik Juragan. Hatta. minta kenalkan jantan betinanya. Katanya. beta minta tempoh tiga hari dahulu. Maka kapal itu pun sampailah kepelabuhan. masuklah pula tiga buah kapal membawa anak itik baru jadi. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. harapkan diampun beribu-ribu ampun. patik turun kain sehelai sepinggang sahaja.

maka baginda pun bertitah. Dan harapkan ampun patik bertempuh tiga hari mencari dalam tib itu. Kepada Tuhanku juga hamba menyerahkan diri. maka dengan takdir Allah subhanahuwata`ala dibukakan hatinya . Maka sangatlah dukacita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu.Baiklah. marilah kesini dekat dengan beta ini. Maka keluh kesahlah ia tiada lalu makan dan minum dan tidur. Hatta. Maka sekarang apakah halnya beta hendak mengenalnya itu? Setelah Ahlun nujum Belalang mendengarkan titah baginda. Maka Pak Belalang pun datanglah hampir dengan baginda seraya meyembah. lalu ia mengambil tongkat berjalan bersama-sama dengan biduanda mengadap 133 baginda kebalairong seri. Setelah sampai kepada malam ketiganya. Maka titah baginda. apalah hal beta ini ahlun nujum? Ada pula masuk tiga buah kapal membawa anak itik baru menetas dari telur. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. dua tiga empat peti penuh berisi dengan pasal anak itik itu sahaja. ia pun termenung seketika serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan sarwa sekalian alam harapkan makbul sebarang maksudnya membuat perkataannya yang pembohong itu semuanya. Demi terpandang kepada Ahlun nujum. Maka Pak Belalang pun bermohon balik pulang kerumahnya dengan dukacita yang teramat sangat kerana takut kalau kedapatan budi pembohongnya itu. melainkan di dalam hatinya berkata. barang dimakbulkan kiranya seperti maksud dan hajat hamba ini akan mengetahui jantan betina anak itik itu dengan mudahnya. Maka dengan berkat tinggi daulat Tuanku adalah pula buku tib itu tinggal di rumah patik. Jika tidak kenal. kepada beta. ya Allah. Maka titah baginda. titah Tuanku terjunjunglah diatas otak batu kepala patik. negeri ini pulanglah kepadanya. ya Maulai. ya Saidi. ya Rabbi. baiklah. hendak bermesyuarat. perjanjian dengan baginda itu pun sampailah dua hari sudah. Juragannya meminta kenalkan jantan betinanya.

berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini minta kenalkan jantan betinanya belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. katanya. pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. kerana esok hari hendak kekanda bawa mengadap raja negeri ini minta kenalkan jantan betinanya. buah hati kekanda. Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air. Janganlah dicakapkan kepada orang. Katanya ayuhi Encik Juragan. dan jikalau lalu pula raja itu mengenalnya. tiadalah dapat kekanda hendak mengabarkan hal itu. Lalu tidur kedua laki isteri menantikan siang. Di mana pula ada orang tengah malam datang hampir kemari? Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. hendaklah dibubuh air didalam terenang. Shahadan maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengar. kabarkan. Maka jawab juragan itu. Setelah didengar oleh isterinya. ia pun diam. Maka jawab isterinya.fikiran yang baik. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. Tetapi oleh kasih kekanda. Kita sekalian turun kain sehelai sepinggang sahaja. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang tiga buah berlabuh itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang dikapal itu. jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu. Jikalau tiada lalu raja itu mengenalnya negeri ini kita miliki. Maka dengan takdir 134 Allah subhanahu wata`ala melakukan kudrat diatas hambanya. takut didengar oleh orang. ayuhai adinda. Jikalau sungguh kasih kepada saya tolonglah kabarkan supaya saya tahu. katakanlah supaya adinda dengar. .

Seketika lagi hari pun sianglah lalu ia bangun duduk sambil merojak sirehnya. Maka emak Belalang pun bangun memebuka pintu. Setelah sampai lalu memanggil perempuannya emak Belalang. Setelah itu. sida-sida bentara. Juragan dan sekalian orang telah berhimpun dibalai semuanya. Apakah hal ahlun nujum hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya? Maka sembah Pak Belalang. Maka sampailah kebalairung seri. Pergilah masak segera.Sangatlah suka hatinya serasa mati hidup kembali. Sebermula. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka titah baginda. maka tersebutlah perkataan juragan kapal. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja. ia pun tidur dengan kesukaannya. Maka kata Pak Belalang. baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil ahlun nujum Belalang dengan segeranya. Telah hari siang pagi-pagi hari. Maka katanya titah Tuanku memanggil Ahlun nujum. sudah ada nasi. Maka Ahlun nujum pun bersiapsiapkan sirehnya lalu mengadap baginda. ada \kah nasi emak Belalang? Aku lapar ini. apa digaduhkan masak nasi ransom? Belanja kita raja memberi. hulubalang. Maka Ahlun nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. jenuh patikmencari di dalam tin patik. Maka Pak Belalang pun bersalin kainnya lalu duduk serta memakan nasi. marilah kemari. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan kerumah Ahlun nujum Belalang. bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik itu . rakyat bala. hina dina hendak melihat temasya itu. Hatta. Maka jawab isterinya. maka juragan pun bersiaplah lalu naik kedarat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa anak itik itu. ada di dalam dua baris tertulis di tulis disitu mengatakan demikian. Makanlah. sambil berkayuh perlahan-lahan balik pulang kerumahnya. Maka titah baginda. Maka baginda pun hadir diatas singgasana tahta kerajaan 135 dihadapi oleh sekalian menteri.

lambat pula menyelan itu. Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. baiklah perdana menteri 136 beri juragan ini tiga buah perahu dan bekalnya sampai ia balik kenegerinya. dengan sebolah-bolehnya patik mohon ampunlah dikurniai itu. yang lambat menyelam itu jantan. Sebermula. Maka sembah Pak Belalang. Sembah Pak Belalang. sembah patik harapkan diampun. Titah baginda. Maka sembah Pak Belalang. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Sembah Pak Belalang. Maka perdana menteri pun menyembah dan juragan kapal pun turun bersama-sama dengan menterinya seraya menyembah baginda. ahlun nujum yang bijaksana. Maka di bawa oleh dayang-dayang di persembahkan kepada baginda. hendaklah dengan air. inilah air. ahlun nujum. itulah betina. Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. tersebutlah kisah baginda itu pula memberi titah kepada Pak Belalang. Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan itik itu. itulah yang betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. Manamana yang dahulu menyelam. Maka apabila dilepaskannya seekor dalam terenan. sebenar sangat seperti titah itu. Titahnya. apakah kabar Juragan? Betulkah seperti kata ahlun nujum ini. Maka titahnya. . Kemudian dilepaskan pula seekor lagi. silakanlah Tuanku melepaskannya. lambat menyelam.jantan betinanya. lepaskanlah. maka anak itik pun menyelam. Maka sembah Pak Belalang. jikalau begitu. kemudian lepaskan seekor. Tuanku. Titah baginda. tuanku. dimana hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar itu? Maka titah baginda. beta tiada tahu. Kapal itu pun diserahkan kepada bendahara dengan isi-isinya. Maka titah baginda. dengan kerelaan hati beta memberi sebuah kapal itu kepada saudara dengan isi-isinya. Titahnya ayuhai saudara beta.

sembah patik harap diampun jua kiranya. Adalah patik datang ini mengadap tuanku membawa suatu kayu bulat licin semuanya. apa pasal memanggil aku? Lalu ia pun turun dengan segera mengadap baginda bersamasama dengan biduanda kebalai. nakhodanya itu pun naiklah mengadap baginda bermaklumkan halnya serta membawa kayu itu. tiada pula menjadi kesalahan. budakbudak sahajanya gemar main muda itu. Hatta. Baginda pun tertawa gelak-gelak. Patik minta kenalkan kayu tentukan ujung dan pangkalnya patik persembahkan ketujuh buah kapal patik ini. Tetapi kawinkan dia mana-mana yang diperkenankan dan kapal ini pemberian betalah kepadanya Si Belalang itu. Maka sembah Pak Belalang. lalu titah baginda. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Katanya. Maka biduanda pun menyembah serta bermohon pergi mendapatkan ahlun 137 nujum Belalang itu. dengan takdir Allah subhanahu wa`tala. baiklah beta minta tempoh tujuh hari kepada nakhoda.kerana mana-mana harta yang duli Tuanku kurniakan dahulu sekarang telah sudah dihabiskan oleh didik itu bersuka ria. titah tuanku memanggil kebalai. Katanya. panjangnya kira-kira sehasta. Demi didengar oleh baginda sembah nahkoda itu. Maka kapal itu pun disuruh hantarkan kepelabuhan Pak Belalang. apalah ikhtiar diri sekarang? Ada seorang nakhoda . ampun tuanku bermain muda sahaja kerjanya. daulat Tuanku. telah selesai kisah anak itik itu. Jawab Pak Belalang. Setelah sudah. maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah balik kekapalnya. titahnya. Sebermula. setelah baginda melihat Pak Belalang datang itu. dipersembahkan kepada baginda. tiada mengapa. patik turun sehelai sepinggang sahaja. Maka baginda pun bertitah menyuruh panggil Pak Belalang. baginda pun memberi titah kepadanya. masuklah pula tujuh buah kapal membawa kayu yang teramat licin dan bulat. ayuhai ahlun nujum. adanya.

Dan dua peti buku-buku pasal itu sahaja. ampun tuanku beribu-ribu ampun.membawa kapal tujuh buah datang kepada beta. ada pun dari hal mengenal kayu. sida-sida. Maka sahut nahkoda kepada anak-anak 138 perahunya itu. kalau didengar . maka negeri ini pulang kepadanya. Maka daripada pagi-pagi hari nakhoda kapal pun bersiaplah dengan anak perahunya hendak naik kebalairung seri membawa kayu itu. Kepada masa itu nahkoda pun ada duduk sedang bermesyuaratkan darihal hendak membawa kayu itu esok harinya mengadap baginda. penuh sesak hendak melihat temasya itu. bolehlah juga patik kenalka. sembah patik harap diampun. telah Pak Belalang mendengar titah baginda. Maka kata sekalian anakanak perahunya itu. maka lalu ia mengangkat tangan mendatangkan sembah. kerana ia ada membawa kayu bulat licin. berkat tinggi daulat tuanku. Maka hal Pak Belalang pada malam yang ketujuh itu turunlah ia kesampan berkayuh kekapal nahkoda itu daripada sebuah kapal kepada sebuah kapal. Titah baginda. Jikalau lalu terkenal oleh beta ujung dan pangkalnya. Hatta. Jika tiada terkenal. bentara. Arakian. hamba sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenali ujung pangkal kayu itu. janganlah kau sekalian cakapkan kepada orang rahsia ini. Maka Pak Belalang pun bermohonlah kembalilah kerumahnya. Beta minta tempoh tujuh hari. Hatta dengan takdir Allah subanahu wata`ala sampailah ia kekapal nahkoda yang jauh ditengah lautan sekali. Ia meminta kenalkan ujung pangkal kayu itu. Maka pada ketika hulubalang. ayuhai Tuan nahkoda. baiklah boleh ahlun nujum lihat didalam buku-buku itu. kapal yang tujuh buah itu diberikannya kepada beta. kerana ada tujuh peti tib patik dirumah pasal mengenal kayukayu. dalam pada itu sampailah perjanjian itu tujuh hari kepada malam.

lalu naik keatas balai penghadapan seraya menyembah baginda. dibawa kehadapan baginda. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka ditegur oleh baginda sambil bertitah. Maka kata sekalian anak-anak perahu itu. ada pun hendak mengenal ujung kayu itu dipegang sama tengahnya. Ia pun balik kerumahnya.oleh orang rosaklah kita. . Apa yang dahulu temggelam itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. beta tiada tahu. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Apa kabar dalam tib ahlun nujum itu? Maka sembah Pak Belalang. diletakkan diatas air. pagi-pagi hari berhimpunlah sekaliannya. Ahlun nujum sendiri lepaskan. yang tenggelam itu pangkalnya dan ujungnya itu kemudian tenggelam kerana ringan dan pangkalnya itu berat. Kemudian mana-mana dahulu yang tenggelam. ada pun didalam tib patik darihal hendak mengenal ujung pangkal kayu itu hendaklah dengan air. tuanku. Maka baginda pun bertitah suruh duduk seraya memandang kepintu balai penghadapan itu menantikan ahlun nujum Belalang. Maka Pak Belalang pun menyembah baginda seraya mengambil kayu itu. Maka tenggelam sebelah dahulu. dibubuh didalam batil emas. dimana datang orang tengah malam ini? Maka kata nahkoda sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenal ujung pangkal kayu itu. Maka nahkoda kapal itu pun naiklah mengadap baginda membawa kayu itu. marilah dekat dengan beta disini. telah hari siang. Titah baginda. Maka ditimbangnya betul sama-sama tengah kayu. Maka titah baginda menyuruh ambil air kepada dayang-dayang pun mengambil air. Maka titah baginda. Maka sembah Pak Belalang. Telah sudah nahkoda berkabarkan rahsia itu kepada anak-anak perahunya. tuanku lepaskan kayu itu. semuanya didengar oleh Pak Belalang perkataan itu. dilepaskannya didalam air itu. ya tuan nahkoda. Hatta. disitulah pangkalnya.

Maka baginda pun memandang kepada nahkoda kapal itu seraya bertitah. Inilah sebab patik mencuba kepandaiannya itu. apa kabar nahkoda adakah betul seperti kata ahlun nujum beta dan tiada? Maka sembah nahkoda itu. Demikianlah bunyinya: Sembah sujud serta ta`zim serta takrim daripada anakanda Raja Baharum Indera Sakti dinegeri Askalan Rum. Maka titah baginda menyuruh biduanda berikan ampun kurnia kepada nahkoda itu tujuh buah perahu serta belanja makanannya. Apa hendak patik salahkan lagi? Sudah nasib patik. Maka terasalah dihati nahkoda itu teringatkan tatkala anak-anak perahunya itu bertanyakan ujung pangkal kayu dahulu agaknya barangkali Pak Belalang itu mengendapmendengarkan kisah itu. tuanku kerana patik dengar ahlun nujum tuanku ini arif bijaksana sangat. selang antara berapa lamanya. Maka nahkoda itu pun bermohon kepada baginda naik keperahunya langsung pulang kenegerinya. Jikalau ada kepandaian arif bijaksana sekali pun jika tiada rajin usaha tiada berguna juga. masuk pula sebuah kapal perdana menteri Askalan Rum mengadap baginda membawa surat rajanya kepada baginda. Tatkala itu baginda sedang semayam diatas takhta kerajaan dibalairung seri. Maka nahkoda itu pun turun dari kapal sehelai sepinggang sahaja. tiada dikeluarkannya. dengan sebenarnya juga encik nahkoda menyembah kebawah duli yanga maha mulia itu. Maka disambut oleh bentera dan dibaca dihadapan baginda. Perdana Menteri itu pun naik lalu menyembah baginda dan mempersembahkan surat itu. Tetapi itu fikiran didalam hatinya sahaja. 139 sebenarnyalah seperti kata ahlun nujum Tuanku itu. Maka sahut ahlun nujum. Hatta. kerana ada cakapnya itu berusaha. Maka kapal tujuh buah serta dengan isinya itu pulang kepada baginda semuanya. barang disampaikan kiranya mengadap kebawah tahta paduka .

Ihwal anakanda maklumkan jikalau ada mudahmudahan rahim kasihan belas ayahanda. Lalu ia menyembahkan kepada baginda bersama-sama turun kekapal Perdana Menteri itu langsung belayar kenegeri Askalan Rum. Belanja-belanja ada beta beri. hai ahlun nujum. insya Allah ta`ala. Patik pohon ampun pulang keteratak patik dahulu. Maka baginda pun 140 bertitah. baiklah boleh pergi sekarang bersama-sama Perdana menteri baginda ini. Maka sembahnya. baiklah tuanku. Selang antara beberapa lamanya. Maka titah baginda. sampailah kejambatan larangan. Daulat tuanku. anakanda pohonkan Ahlun nujum ayahanda. Maka datanglah putera baginda itu mendapatkan Pak Belalang dengan tangisnya. Maka haraplah dipohonkan bersama-sama pacal Perdana Menteri itu. Ada seketika lamanya. Telah didengar bunyi surat itu. Titahnya . baginda pun menyuruh panggil ahlun nujum Belalang. ayuhai bapa hamba. Maka biduanda pun pergilah. Maka disambut oleh baginda itu menteri serta dengan Ahlun nujum Belalang. titah patik junjunglah.ayahanda duli yang maha mulia. berkat dengan tinggi daulat duli yang maha mulia. minta lihatkan anakanda kehilangan isteri anakanda baru kawin tujuh hari. tolonglah . ia sedang tidur bersama-sama dicuri oleh seorang jin. usahlah balik dahulu. ahlun nujum Belalang pun sampailah bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda. Maka titah baginda. ada pun sebab beta memanggil ini kerana ada sebuah kapal masuk kemari mengadap membawa surat darihal putera baginda negeri Askalan Rum hilang isteriny. sedang tidur dicuri oleh jin. Maka sembah Ahlun nujum Belalang. Adakah dapat ahlun nujum mengembalikan balik daripada jin itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. dari hal itu barangkali ada didalam tib-tib patik tangkal jin itu supaya ia takut. Ampun tuanku beribu-ribu ampun.

141 Maka putera baginda serta dengan dengan sekalian menteri. pertetapkan juga hati tuanku. Telah malamlah. kepada ketika itu datanglah seorang tua. Hatta. apabila gari pun sudah cerah Pak Belalang pun berjalanlah bersama-sama dengan putera baginda itu diiringkan oleh menteri. Ia pun berbaring dibawah kayu beringin itu lalu tertidur. nanti pada waktu dinihari tuanku titahkan sekalian isi negeri. Sembahnya. Apabila patik berhenti. Maka baginda pun berangkat dari kapal naik keistana membawa Ahlun nujum Belalang. ayam dan itik. Maka sembah Pak Belalang. diperjamu makan dan minum tujuh hari tujuh malam. lepas itu. ampun tuanku beribu-ribu ampun. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekaliannya mengikut patik. hulubalangnya sekalian yang tiada tepermanai banyaknya. janggutnya putih hingga kepusatnya. dan matanya pun mengantuk seperti diperekat rasanya. waktu dinihari. Tuanku pun bersama-sama berangkat. Maka antara beberapa lamanya sampailah Pak Belalang kepada sepohon kayu beringin ditengah padang . lembu. jangan dekat. Insya Allah ta`ala patik pergi mencari paduka adinda itu. hulubalangnya pun mengakulah seperti sembah ahlun nujum itu. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekalian isi negeri. ampun tuanku beribu-ribu ampun. seraya berkata dengan suara yang . tuanku sekalian rakyat pun berhenti jauh-jauh daripada patik. terlalu amat rendang pokoknya.hamba minta carikan isteri hamba yang telah dicuri oleh jin itu dengan segeranya. perdana menteri pun menyuruhkan sekalian rakyat isi negeri semua kehutan rimba belantara itu dengan terlalu amat kesusahannya. Hatta. Hatta. Lalu berhentilah akan lelahnya teramat sangat. dengan takdir Allah Tuhan sarwa sekalian alam. disembelih kerbau. Pak Belalang pun berdatang sembah kepada putera baginda itu.

seraya menyembah. Bacalah kepada jin itu supaya ia lari. Segeralah pergi ketempat itu. Kutubu`l alam menjaga hutan dan daratan dengan titah Tuhan beta. Kemudian engkau ambilah tuan puteri itu. Sabdanya. hai Pak Belalang apakah pekerjaan engkau demikian ini sentiasa berbuat bohong sahaja. inilah isim Allah ta`ala ya`ni tangkal yang ditakuti oleh jin. Ada pun darihal engkau hendak mengambil tuan puteri itu. kerana dengan hal mencari napakah hamba.dahsyat. Maka putera baginda dengan menteri. tiada perkataan yang sebenarnya? Maka Pak Belalang pun terkejut mendengarkan sabda orang tua itu. hulubalang. Dapatlah olehnya. dengan sebenarnya engkau berbuat bohong semata-mata. entahlah tuan tiada hamba tahu. betalah yang bernama nabi Allah Khidir. Maka diajarkannya suatu isim kepada Pak Belalang. telah sudah berkatakata Pak Belalang pun jaga daripada tidurnya. hamba tuan dititahkan oleh putera baginda ini meminta carikan isterinya dicuri oleh jin konon. Inilah hamba kerjakan. rakyat . bagaimanakah hal engkau hendak mencarinya itu? Maka sembah Pak Belalang. Hatta. katanya. Apakah nama tuan hamba? Maka disahut oleh orang tua itu. hamba tuan sungguhlah berbohong sahaja. semata-mata membuat kerana Allah memelihara raja sendiri daripada percubaan Tuhan sarwa sekalian alam keatas hambanya. Maka sabda orang tua itu. Maka dengan tiada lengah lagi lalu berjalan menuju kegunung itu. Maka sabda Kutubul`alam. tetapi bohong engkau itu diperkenankan Allah ta`ala tiada menganiayai orang sekalikali. 142 beta ajarkan. Maka sekarang ini apalah pekerjaan engkau? Hendak kemana? Maka sembah Pak Belalang didalam tidurnya. ada pun sekarang jin itu sedang tidur memangku Tuan Puteri itu didalam suatu gua batu ditepi gunung. Maka sabda orang tua itu.

pun bersama-samalah mengikuti jauh-jauh dari belakang. Dalam hal yang demikian sampailah kepada suatu gua batu. Betullah dilihatnya jin itu sedang memangku Tuan Puteri itu sedang tidur juga kedua-duanya. Maka balutlah mata Tuan Puetri itu bekas menangis. Tersangatlah belas kasihan Pak Belalang melihatnya. Maka segeralah ia membacakan isim Allah ta`alaseperti pengajaran Kutubul alam itu. Dengan berkat isim doa itu, dihembuskan oleh Ahlun nujum dikepalanya, maka jin itu pun terbanglah lari, tinggallah Tuan Puteri itu. Maka segeralah diambil oleh Pak Belalang dengan besar suaranya meminta tolong. Katanya, tolong Yuanku, segera ini adinda. Maka apabila didengar oleh putera baginda dengan menteri, hulubalangnya maka sekalian rakyat pun berhimpum mengiringkan puteri itu, diletakkan diatas geta yang keemasan, dihadapi oleh dayang-dayang, bentar, sida-sida sekalian bertunggu menjaga Tuan Puteri itu lagi pengsan tiada sedarkan dirinya. Maka diambil oelh Pak Belalang air, dibacanya isim tadi, disiramkan pada seluruh tubuhnya. Maka Tuan Puteri pun sehatlah sedikit lalu bangun duduk santap nasi. Maka putera baginda itu pun teramatlah sukacita melihat isterinya sudah didapati, lalu duduk disitu serta memuji-muji ahlun nujum itu, lalu menitahkan menteri hulubalang rakyat hina dina sekalian bersiap hendak kenduri melepaskan nazarnya, menyembelih kerbau, lembu, ayam dan itik makan minum tujuh hari tujuh malam.memberi sedekah kepada fakir miskin dengan beberapa pula hadiah kelelahan ahlun nujum Belalang itu, dikurniakan oleh baginda daripada harta emas, perak, kain baju dan hamba, dan kapal sebuah, cukup dengan isinya kapal itu. 143 Maka ahlun nujum Belalang pun mengajar putera baginda itu akan isim yang diajarkan oleh Kutubul alam itu, di perbuat tangkal Tuan Puteri itu, supaya jangan dicuri oleh jin itu balik. Maka kepada ketika yang baik, Pak Belalang pun bermohon hendak balik

kenegerinya dihantar oleh putera baginda itu kedua laki isteri hingga kekapal serta dipasangkan meriam alamat tanda kebesaran diatas ahlun nujum itu. Setelah sampai kapal. Putera baginda itu pun berpeluk bercium denga ahlun nujum Belalang, bertangistangisan. Lalu berangkat kembali keistananya. Maka ahlun nujum Belalang pun belayarlah pulang kenegerinya. 144 LAMPIRAN 7 Jadual 4.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 Jadual 4.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 Jadual 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 121) Baris No. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk, ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en, holte jener ein Blatt Papier, kritzelte allerlei

Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 Jadual 4.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 122 ) Baris No. Ruj. …direndangnya sebijibiji , maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali, chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Tschur machten der ersten Kuchen… 22-23 PB 02 145 Jadual 4.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Jadual 4.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115 ) Baris No. Ruj. …hingga beralih

Ruj.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 146 Jadual 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 08 LM 05 LM 06 Jadual 4.matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 Jadual 4.9: Analisis 9 Teks Sumber . m/s 115) Baris No. …secupak daging.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No.

10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4.LM 10 147 Jadual 4.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 . Ruj. m/s115) Baris No. m/s 115) Baris No. … putihlah matanya … 24 .. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. Ruj. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3..12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) . m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 Jadual 4.(Lampiran 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No.LM 09 Jadual 4.

pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. m/s 121 ) Baris No. padi.. 17-24 . Ayuhai nasib fikir miskin. Ruj.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6.LM 11 Jadual 4.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe.… 22-23 . Maka kata Pak Belalang. Dapat sedekah sebungkus lempeng . m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. m/s 122) Baris No.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6. Penganan habis dibaham anjing..Baris No.. …beras. ihnen heimlich die Büffel. Ruj. Habis hilang baju dan kain.. Ruj. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Jadual 4. .

. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 6. Tabak und Fischen im Wert… PB 04 PB 05 148 Jadual 4. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … . Ruj. Ruj. m/s 121) Baris No. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 Jadual 4. ikan… 23 09 … mit Reis. Ruj. …Insyaallah ta’ala. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. gambir.tembakau. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.PB 06 Jadual 4. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 . m/s 115) Baris No.

24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Jadual 4. Ruj. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) .das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 149 Jadual 4. m/s 116) Baris No. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Jadual 4.deren Saft er abzapfte. Ruj. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 4. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer Kabong-Palme. m/s 116) Baris No.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4.

…dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan… 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. Ruj. m/s 117) . holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Jadual 4. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. Ruj. Ruj. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 150 Jadual 4. m/s 122 ) Baris No. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen.Baris No. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. die… 11-12 B 07 Jadual 4. m/s 122 ) Baris No..22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6.

m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. Ruj. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Jacke und Kopftuch… .25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No. Ruj. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Jadual 4.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Jadual 4.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 115) Baris No.

LM 11 PB 03. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjana-sarjana anthropologi budaya. peraturan. PB 01. LM 09. adat resam. PB 04. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. LM 14.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian³daya´ dan ³budi´ yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks.12-13 LM 19 151 Jadual 4.LM 05. LM 06. LM 02. LM 18. seperti norma. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03.Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. A. kepercayaan. LM 13. LM 19 Salah terjemahan Pengertian Budaya Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai Kesenian. LM 07. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. nilai. LM 08. LM 10. LM 15. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. Kroeber dan C. LM 16 PB 07.L. undang-undang dan sebagainya. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana.Dalam bahasa Melayu ³budaya´ itu berasal daripada perkataan ³budi´. Perlakuan ini .Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya.26: Analisis Keseluruhan Bil. PB 05. rasa dan penggunaan fikiran manusia. LM 04 . Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran.

tarian. Perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi umpamanya menjadikan dunia ini suatu daerah yang semakin kecil dan dekat. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban. Memang ada aspek berbanding yang boleh dimanfaatkan daripada globalisasi. muzik. upaya keilmuan dalam menghasilkan perisian dan program berasaskan acuan sendiri menjadi terbatas menyebabkan pengaruh globalisasi tidak dapat dielakkan malah meletakkan umat Islam sebagai pengguna berorientasi kebaratan. Petikan dari kata-kata Prof Dr Sidek Baba. aspek teknologi canggih dan dominasi sistem ekonomi kapitalis-liberal. Makna budaya pada hari ini dibatasi dengan maksud lagu.adalah hasildari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Umat Islam tidak wajar menentang Barat mahupun Timur tetapi proses pembaratan yang menghakis aspek . Namun begitu.Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Globalisasi yang melakukan hegemoni atau penguasaan dalam hampir semua kehidupan manusia amat besar kesannya terhadap umat Islam. Perubahan dalam maksud yang luas tidak boleh dibatasi secara pengasingan. bidang keilmuan dan penyelidikan. dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. lakonan dan kegiatan seumpamanya.Pengajian budaya sekat liberalisasi Barat Keupayaan berfikir perlu dipertingkat untuk tapis pengaruh sekular BUDAYA dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Pengaruh globalisasi tidak saja subur dalam aspek maklumat tetapi juga amat luar biasa dikembangkan dalam bidang hiburan popular Barat. Umat Islam semacam menghadapi krisis identiti dan tidak mampu menawarkan corak budaya serta jalur kehidupan yang mantap berasaskan acuan sendiri. tetapi yang pastinya pengukuhan cara hidup sekular dan liberal semakin kuat. Seluruh apa yang difikir. bidang bahasa dan sistem nilai sehingga menyebabkan proses pembaratan dan pengliberalan berlaku dalam semua aspek kehidupan umat Islam. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat.

Memerdekakan budaya tidak harus dilihat memutar jarum jam ke belakang sebaliknya dilihat sebagai asas pengukuhan jati diri di samping tidak menolak aspek positif yang berkembang di Barat dan Timur. Dengan kekuatan akidah. drama yang merangsang ke arah keluarga bahagia dan nilai murni yang harus didukung.budaya.Acuan budaya Islam umpamanya tidak menolak faktor menyumbang dari tamadun atau budaya lain. rasa pasrah menyalahi takdir. drama menggambarkan konflik dan tragedi tidak berkesudahan. adegan seks murahan merangsang nafsi. ia berlaku dalam upaya yang terbatas dan kadang-kadang boleh bersimpang siur. pemahaman yang baik terhadap kekuatan tamadun silam menjadi faktor penyaring yang berkesan bagaimana kreativiti boleh berlaku dalam budaya. nilai dan pemikiran murni semakin terancam dan sebahagian besar generasi muda seakan selesa dengan proses yang sedang berlaku. Pada hari ini apabila upaya berfikir umat Islam menjadi lesu. Apa yang sedang berlaku kini adalah jelmaan terhadap corak kehidupan yang berlaku sebelum 1970-an iaitu ada kesedaran baru di kalangan generasi muda dan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai sumber budaya serta cara hidup. gurindam.Walaupun genre puisi itu daripada sumber budaya lain tetapi ia tetap menjadi sebahagian pengucapan seni yang murni. qitah dan seumpamanya melalui proses peMelayuan dan pengIslaman. Ia berkembang selama lebih 30 tahun dan kini sedang menghadapi gugatan pengaruh globalisasi yang amat menekan. seloka. ilmu yang memancarkan kebijaksanaan dan melambangkan pemikiran tinggi kalangan umat Melayu. rasa kekecewaan yang tidak membawa jalan putus asas dan dorongan untuk maju dalam acuan sendiri. filem pancaran peradaban tinggi patut dikongsi. aspek budaya tidak difahami secara tuntas. Di sini perlunya azam budaya (cultural will) yang tinggi . Walaupun ada usaha sesetengah pihak untuk memperkasa budaya tradisi. tetapi tetap mengekalkan jati diri Islami. daya kreativiti seni menjadi malap. ilmu dan syariah orang Islam. Pantun sebagai genre puisi Melayu asli mengalami proses pemurnian isi dan maksud apabila elemen Islam dimasukkan ke dalamnya. pepatah-petitih. menyebabkan kemandulan budaya berlaku. filem menggambarkan kekecewaan hambar dalam percintaan.Tidak iklan yang mengambil kira budaya setempat amat kaya dengan kesantunan. nazam. Syair.Akhirnya media elektronik mempamerkan dengan gagah aspek budaya menerusi iklan komersial yang mendukung budaya Barat.

pakaian. Pengertian Kebudayaan – Banyak berbagai definisi tentang kebudayaan yang telah di paparkan oleh para ahli. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. termasuk sistem agama dan politik. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah. kreativiti tinggi dan bersifat maju. akhirnya pemahaman budaya hanya dalam batas upacara atau majlis tertentu. Secara lebih rinci. yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Jika tidak. serta bagaimana cara untuk menetrasi kebudayaan yang faktanya telah mempengaruhi kebudayaan lain. Azam budaya memerlukan penyuburan ilmu sepadu. Bahasa. dan karya seni. bangunan.Sekolah dan institut pengajian tinggi harus memberi fokus terhadap pengajian budaya dan seni supaya di kalangan warga umat terdedah dengan potensi pemahaman budaya secara lebih jelas. Definis Budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. perkakas. merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. Dari berbagai definisi dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. pembelenguan budaya dari faktor luar akan terus gagah dan penampilan budaya sendiri semakin terpinggir. Bagaimana cara pandang kita terhadap kebudayaan. adat istiadat. bahasa. Ia akan mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna terhadap sumber orang lain dan tidak mampu lahir sebagai umat penyumbang terhadap pembinaan budaya murni untuk umat manusia. Ia bakal mendorong penghasilan kreativiti seni dan budaya yang sifatnya berkembang tetapi dalam acuan sendiri. sebagaimana juga budaya.di kalangan umat memanfaatkan perkembangan teknologi media untuk menghasilkan kreativiti yang sifatnya dinamik tetapi terkandung imej jati diri yang jelas. kebudayaan itu bersifat abstrak. banyak hal-hal yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang .

norma sosial. abstrak. tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. 2. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh.yang berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya. religius. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial.”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika. Menurut Andreas Eppink. ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial. Dengan demikian. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. dan luas. membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Melville J. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. budaya bersifat kompleks. . Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggotaanggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. dan lain-lain. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilainilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. yang kemudian disebut sebagai superorganic.PengertianKebudayaan Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat.

Menurut cara pikir ini. seni. atau mendengarkan musik klasik. yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui. rasa. hukum. moral. jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang “berkelas”.Menurut Edward Burnett Tylor. organisasi sosial. dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. 3. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. fine art. kebudayaan itu bersifat abstrak. dan lain-lain. kebudayaan adalah sarana hasil karya. dan cipta masyarakat. dan mengambil bagian. sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang “elit” seperti misalnya memakai baju yang berkelas. kesenian. Cara pandang terhadap kebudayaan 3. Gagasan tentang “budaya” ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. dari aktivitas-aktivitas di atas. elit. Sebagai contoh. kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. bahasa. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. dan bercita rasa seni. kepercayaan. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. adat istiadat. peralatan hidup. dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Mereka menganggap ‘kebudayaan’ sebagai “peradaban” sebagai lawan kata dari “alam”. Dari berbagai definisi tersebut. misalnya pola-pola perilaku. berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata. kebanyakan orang memahami gagasan “budaya” yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. . religi. Pada prakteknya. maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah “berkebudayaan”.1 Kebudayaan Sebagai Peradaban Saat ini. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi.

khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme – seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman.” dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran “manusia alami” (human nature) Sejak abad ke-18. 3. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur.Orang yang menggunakan kata “kebudayaan” dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis. Dalam hal ini. mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan “jalan hidup yang alami” (natural way of life).dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan “tidak alami” yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Menurut cara pandang ini.2 Kebudayaan sebagai “sudut pandang umum” Selama Era Romantis. yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang. Meskipun . dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran AustriaHongaria – mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam “sudut pandang umum”. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap “tidak elit” dan “kebudayaan elit” adalah sama – masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. para cendekiawan di Jerman. dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan. Karenanya. bukan sebagai orang “dari kebudayaan yang lain. budaya tidak dapat diperbandingkan. seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang “berkebudayaan” disebut sebagai orang yang “tidak berkebudayaan”.” Orang yang “tidak berkebudayaan” dikatakan lebih “alam.

Pada tahun 50-an. Misalnya. gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara “berkebudayaan” dengan “tidak berkebudayaan” atau kebudayaan “primitif. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik.3 Kebudayaan sebagai Mekanisme Stabilisasi Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat. tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan . subkebudayaan – kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya – mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi.1 Penetrasi damai (penetration pasifique) Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Pada abad ini pula. Asimilasi. dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan.” Pada akhir abad ke-19. Bertolak dari teori evolusi. 3. Penetrasi kebudayaan Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 4. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia.begitu. terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan – perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja. mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama. atau Sintesis. 4. atau biasa disebut dengan tribalisme.

itu sudah menjadi suatu budaya. • Refferensi Wikipedia. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang adakalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup iaitu tingkah laku. adat bersanding dan sebagainya. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. tetapi dari segi pengertiannya.org ADAT DALAM MASYARAKAT MALAYSIA DAN KEPENTINGANYA Aspek Adat Dalam Masyarakat Malaysia dan Kepentinganya Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza.baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Apabila ianya dizahirkan dan dapat dilihat perlaksanaanya. Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia. Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Contohnya. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. Adat bersifat maya iaitu tidak dapat dilihat. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. . ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama.2 Penetrasi Kekerasan (penetration violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. misalnya kita melihat adat bercukur. masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Maknanya. kepercayaan dan sebagainya. bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. 4. Contohnya.

“ketua adat” dan sebagainya. Budaya bersifat tidak tetap iaitu boleh berubah. Masyarakat Malaysia ialah suatu masyarakat yang bersifat majmuk dan pelbagai. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. Yang berbeza cuma cara sebutannya. Bagi . Tidak terkecuali berbeza dari segi adat dan budaya. Adat dalam konteks Minangkabau bukan sekadar cara bersanding. Justeru tidak hairanlah jika didalam masyarakat mereka wujud istilah-istilah seperti “undang-undang adat”. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. Bagi masyarakat Minangkabau sebagai contoh. Budaya yang difahami dan dilihat. Kerana masyarakat Malaysia itu masyarakat Jawi. Begitu juga dengan lain-lain kaum di Malaysia. adat dianggap sebagai sebuah tradisi lisan yang tinggi sekali martabatnya dalam kehidupan mereka. tetapi adat ialah suatu peraturan hidup yang perlu dipegang kuat oleh generasi mereka sehingga ke hari ini. cara menyantap hidangan makanan.Kerana dua entiti ini terlalu berkait sifatnya. Justeru wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. maka setiap bangsa atau ras didalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza satu sama lain dari segi latar belakangnya. Martabat adat itu sendiri berbeza kedudukanya bagi masyarakat Malaysia pada hari ini. iaitu yang pelbagai latar belakangnya. kita seharusnya mengetahui dahulu berkenaan aspek adat yang menjadi identiti masyarakat yang pelbagai di Malaysia. ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. “mahkamah adat”. kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. maka ia jelaslah boleh berubah. Adat bagi setiap kaum di Malaysia pastinya dilihat dari sistem nilai yang berbeza. Dalam membicarakan fokus esei ini iaitu kepentingan aspek adat yang menjadi penyatu bagi mewujudkan peribadi dan identiti kebangsaan. kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan peribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. cara pertabalan Luak dan sebagainya. Justeru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia pada hari ini. aspek adat masih lagi dianggap sebagai suatu pengungkap identiti bangsa dan terus dipertahankan walaupun ia sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan perlaksanaanya suatu ketika dahulu. hakikatnya ialah adat. oleh itu bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal.

Pada zaman ini. Walaupun ada sesetengah sejarawan khususnya sejarawan Barat era kolonial mendakwa masyarakat Melayu juga masyarakat pendatang. Cina dan India. yang kedua ialah adat yang dipengaruhi zaman Hindu/Buddha dan Islam. didalam bahagian ini kita akan melihat aspek adat yang mencerminkan identiti tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu. Namun pengaruh adat lama yang berteraskan Hindu dan Buddha masih diamalkan. kita dapat melihat tiga bentuk pengaruh yang besar dalam proses pembinaan adat Melayu. Pemujaan Raja secara melebih-lebih dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu juga merupakan cerminan kepada pengaruh Hindu Dan Buddha dalam masyarakat Melayu bahkan perkataan “Raja” itu sendiri pun sudah memperlihatkan pengaruh Hindu yang tebal. Adat Melayu yang awal dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu dan Buddha yang diperolehi melalui kitab-kitab lama seperti Rayamana dan Mahabrata. Period atau peringkat yang kedua ialah pengaruh unsur campuran Hindu/Buddha dan Islam. ramai sarjana mengatakan bahawa adat Melayu merupakan adat jawi iaitu adat yang bercampur. Bercakap berkenaan adat didalam masyarakat Melayu. Pertamanya ialah adat yang dipengaruhi adat Hindu dan Buddha. maka wujudlah apa yang dipanggil Melayu itu. Ini sesuai dengan pemahaman kita berkenaan proses pembentukan Melayu itu sendiri yang merupakan cantuman ras-ras kecil yang beragama Islam. Ini menunjukkan pelbagai percampuran dalam pembinaan adat Melayu. Ini merupakan salah satu contoh adat-adat Hindu yang ditiru oleh masyarakat Melayu dahulu. Justeru zaman ini digelar zaman campuran adat Hindu/Buddha dan Islam dalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ialah masyarakat asal di Tanah Melayu. terlihat lagi kekuatan unsur Hindu dan Buddha dalam mencorakkan adat Melayu itu. Islam masih belum sampai ke Nusantara. Ketika adat ini diamalkan. . yang ketiga ialah adat yang berteraskan Islam. Pada zaman ini Islam sudah datang ke Nusantara dan majoriti orang Melayu pun sudah beragama Islam. namun ianya dapat dinafikan dengan mengetengahkan konsep merantau yang menjadi amalan masyarakat Melayu di Nusantara ketika itu. Dalam soal pembinaan adat Melayu.maksud itu. Ada diantara adat-adat dalam period Hindu dan Buddha ini masih diamalkan sehingga ke hari ini. Pastinya kita pernah melihat upacara persandingan didalam majlis-majlis perkahwinan masyarakat Melayu. walaupun masyarakat Melayu sudah Islam. Begitu juga dari aspek pertabalan dan adat istiadat Istana Melayu.

bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Begitu juga adat puja kampung. Kerana kepentingan itu. dewasa. ianya biasa diadakan pada hari-hari ganjil seperti hari ketiga. ketujuh. adat-adat lampau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap diteruskan pengamalanya. kesembilan dan seterusnya. Bercukur ialah perbuatan mencukur rambut asal bayi sehingga botak. Namun pada zaman Islam ini. Sebagai petunjuk kepada pengaruh Islam didalam adat Melayu ialah adat ketika seseorang itu baru dilahirkan. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perbuatan itu sebagai khurafat.namun mereka mengamalkan adat-adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam diakui oleh Prof. Apa yang ingin dijelaskan disini ialah betapa pentingnya agama Islam kepada orang Melayu. pada zaman pengaruh Islam yang kuat ini. masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai teras kepada pembentukan adatnya. Pengaruh unsur luar yang ketiga didalam masyarakat Melayu ialah pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. Bagi masyarakat Melayu. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. Ia jelas bertentangan dengan Islam. Bercukur bertujuan membuang rambut asal bayi yang dianggap . melaungkan azan dan iqamat ke telinga bayi dan adat membelah mulut. puja pantai dan sebagainya. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. seseorang meningkat remaja. Antaranya ialah adat bercukur. Adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan semakin dikurangkan penggunaanya. Sebagai contoh masyarakat Melayu mengamalkan adat mandi Safar yang dianggap sebagai suatu usaha untuk membuang sial bulan Safar dalam kehidupan mereka. Adat-adat yang diamalkan ini sebenarnya merupakan apa yang disebut sebagai perkara sunat didalam ajaran Islam. adat dalam kehidupan sehari-hari dan adat ketika seseorang itu meninggal dunia. tetapi tetap diamalkan dengan meluas didalam masyarakat Melayu yang masih tebal dengan pengaruh Hindu dan Buddha ketika itu. Adat-adat Melayu yang bercirikan Islam merangkumi adat ketika seseorang dilahirkan. Syed Naquib Al-Attas yang mengatakan Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu.

Adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan.kotor dan tidak akan tumbuh dengan baik. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan. Ini memandangkan berlaku proses kemasukan besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke 19 dahulu. Falsafah lampau juga banyak mempengaruhi adat istiadat Cina sehingga menyebabkan mereka mempunyai pelbagai acara-acara dan pantang larang yang berorientasikan adat. Ketika dilahirkan kita diazan dan diiqamatkan. dan apabila kita meninggal dunia. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan mereka. masyarakat Cina juga mementingkan nasab keluarga dari sebelah lelaki. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. Seperti juga masyarakat majoriti Melayu dan Islam. Secara teorinya. Nama pangkal seseorang iaitu nama keluarga didalam . kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu ketika itu secara tidak langsung telah membawa sekali segala adat istiadat mereka. Lazimnya adat istiadat Cina dipengaruhi oleh unsur Buddha yang menjadi pegangan kebanyakan ahli dalam masyarakat Cina. dapat kita katakan bahawa adat kaum Cina di Malaysia ialah warisan daripada negara China. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. Ia sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan. kita disolatkan dengan solat jenazah. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. kematian. seperti juga lain-lain kaum. dan sebagainya. Apa yang menarik berkenaan adat kaum Cina ialah suatu bentuk adat dan petua untuk kehidupan yang mereka namakan “Feng Shui”. Ada juga golongan tua Melayu mengatakan ianya merupakan simbolik kepada singkatnya hidup didunia ini iaitu sesingkat masa yang diambil antara iqamat dan solat yang akan didirikan. yang mana pengaruhnya masih menebal dalam kalangan mereka pada hari ini. Masyarakat Cina di Malaysia juga seperti masyarakat-masyarakat lain yang mempunyai adat dan cara hidupnya sendiri. Ada masa-masanya. Azan dan Iqamat pula merupakan tuntutan Islam untuk memulakan pendengaran seseorang yang baru dilahirkan itu dengan kalimat-kalimat yang mulia.

Keranda tersebut akan dijaga hingga beberapa hari tertentu untuk lawatan dan sembahyang seterusnya akan dikebumikan pada satu hari yang ganjil. . Si ibu digalakkan tidur dan makan dengan baik. Wang Gunwu. upacara Bulan Penuh akan diadakan dengan meriah. memberi makan. perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkahwinan. rambut si anak dicukur dan rambutnya dibungkus dengan kain merah.masyarakat Cina ialah nama keluarga disebelah lelaki. Apabila anak itu dilahirkan. Setelah sebulan kelahiran anak itu. Kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. kecuali diperingati oleh anaknya apabila seseorang itu sudah tua dan ianya akan diadakan secara besar-besaran. Teo Kok Seong dan Prof. dilantik menjadi ketua keluarrga dan merupakan waris utama pusaka keluarga. nama Prof. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. Namun. kafan dan bertanggungjawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh seorang tukang tilik. Bagi masyarakat Cina inilah hadiah terbaik seorang anak kepada ibu bapanya. Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain. membaca buku yang baik dan melihat benda-benda yang cantik. masyarakat sekeliling pasti akan membantu. anak itu dibersihkan dan akan dibedung. Ini merupakan salah satu aspek adat yang menjadi amalan masyarakat Cina. hanya pendaftaran menurut undang-undang saja yang diperlukan dan akan diadakan majlis keraian yang mewah di restoran. Sebagai contoh. Pada hari ke 29 kelahiran. Ulang tahun kelahiran seseorang kaun Cina tidak akan diperingati. tanah kuburan yang baik dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan belanja besar. Anak lelaki yang tua memainkan peranan utama memastikan upacara mandi. Secara tradisi. pada zaman yang lebih moden ini. Justeru kesihatan si ibu dan kandunganya adalah amat dititik beratkan. Jika si anak tidak mampu. Anak itu diharap akan menjadi berani pada masa hayatnya. Keranda yang baik. nama pangkal mereka iaitu Teo dan Wang itu ialah nama warisan keluarga ayah mereka yakni nama keluarga sebelah lelaki. Rambut itu akan digantung berdekatan bantalnya selama 100 hari dan kemudian rambut itu dibuang ke sungai. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga didalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang lelaki didalam keluarga adalah amat penting. Dr.

upacara pengkebumian adalah acara yang amat meriah dengan dipenuhi dengan peraturan dan adat tertentu. Adat-adat ini tampak seumpama perbuatan-perbuatan yang menjadi amalan masyarakat Melayu.Didalam masyarakat Cina. Namun ianya pastilah berbeza dan dijalankan dengan cara dan matlamat yang berbeza bagi mewujudkan identiti masyarakat Cina yang tersendiri. Antara upacara-upacara yang diraikan masyarakat Cina selain dari Tahun Baru Cina dan Chap Goh Meh ialah adat Ulang Tahun Kematian. Samada kemasukan itu suatu bentuk penghijrahan atau sekadar merantau untuk mencari rezeki. banyak kepercayaan dan pantang larang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlaku sesuatu kematian. mereka juga mempunyai budaya berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. Selepas pengkebumian mayat.masyarakat India yang terdiri daripada golongan pedagang. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri. amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda . hakikatnya kemasukan ini sudah berlaku sejak sekian lama. akan diadakan pelbagai upacara lain terutama adat pembakaran colok dan alatan yang diperbuat daripada kertas sebagai bekalan hidup si mati di alam akhirat. jika kita ingin berkunjung kerumah tetamu. banyak sekali perayaan yang diikuti dan diraikan oleh orang Cina. sami Buddha dan Hindu. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resam yang berteraskan agama Hindu meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. Upacara ini biasanya akan diketuai oleh seorang Sami yang diamanahkan oleh keluarga si mati. adat Puja Kampung. Kemasukan masyarakat India ke Tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke 15. kaum India juga bukanlah penduduk asal Malaysia. tukang dan sebagainya tidak terlepas pandang untuk memasuki Tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. Setiap bulan. adat Mencuci Kubur. Seperti kaum-kaum lain di Malaysia. Sepanjang tahun dalam kehidupan masyarakat Cina. Oleh kerana adat kematian ini dianggap terlalu penting dalam masyarakat Cina. Didalam masyarakat India. Seperti juga kaum Cina. Adat resam masyarakat Cina amat banyak dan ianya akan diamalkan mengikut perubahan musim pertanian dan negeri China. pasti ada kegiatan dan upacara tertentu serta dewanya yang berlainan untuk dipuja. Sembahyang Hajat dan Menjamu Keramat.

kelahiran seorang bayi adalah acara yang penting kepada keluarga dan masyarakat India. proses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta keserasian pasangan yang akan berkahwin.terima kasih kepada tuan rumah. Didalam masyarakat India juga. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk. Ketika ini rumah dan buaian akan dihias cantik dan jiran-jiran dijemput bersama meraikan upacara tersebut. Keluarga amat penting dalam masyarakat India. Semua saudara mara akan dimaklumkan apabila lahirnya seorang bayi. Oleh itu. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. penjagaan anak perempuan amat dititik beratkan terutama ketika mereka masih dara. maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan naik. Pada hari ke 16 kelahiran. Seorang suami pula didalam masyarakat India adalah ‘Tuhan bagi isterinya’ dan mesti sentiasa dihormati. upacara penting diadakan untuk menamakan anak. Masa perkahwinan yang dianggap bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. ahli keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. perniagaan atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka. Oleh kerana itu. Mereka menyapa dengan sebutan ‘vanakam’ dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. . Selama 16 hari selepas kelahiran bayi. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seorang ketua agama. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah institusi yang paling dihormati dan dianggap mulia. kerja. jika menerima sesuatu. Seperti juga adat kaum-kaum lain. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan itu. Kaum India juga mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri. tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Mereka juga biasanya melangkah kedalam rumah dengan kaki kanan dahulu. ‘Ibu adalah umpama Tuhan’ dan anak perempuan juga dipanggil ‘amma’ seperti seorang ibu didalam tradisi India. dimestikan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran.

Dalam aspek pemberian nama anak, nama seorang anak diperolehi dari almanak Hindu mengikuti bintang dan hari kelahirannya. Seorang ketua agama akan dirujuk untuk mencari nama bertuah mengikuti aksara bintangnya. Ketika menamakan itu, bayi dipangku oleh orang tua satu persatu sambil dinyanyikan doa agama oleh kaum wanita mereka. Dari aspek perayaan, terdapat banyak perayaan di kalangan masyarakat India. Di sepanjang tahun, mengikut kalendar Hindu mereka akan mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun seperti di negeri India. Masyarakat Hindu akan bersembahyang sebanyak tiga kali sehari iaitu pada waktu pagi, tengahari dan petang di tempat tertentu di rumah. Mereka juga pergi ke kuil untuk bersembahyang ataupun mengadakan upacara agama. Perayaan kaum India diadakan dengan mengikuti peredaran bulan dan setiap bulan ditandakan oleh bulan mengembang dan bulan menirus. Terdapat 21 jenis perayaan didalam adat masyarakat India. Perayaan-perayaan itu termasuklah Deepavali, Thaipusam dan Thaiponggal. Deepavali ialah ‘perayaan cahaya’ sebagai tanda kejayaan ‘cahaya’ ke atas ‘gelap’ atau ‘ilmu’ ke atas ‘kejahilan’ ataupun ‘keadilan’ mengatasi ‘kezaliman’. Inilah perayaan paling utama bagi masyarakat India. Pada hari ini sembahyang akan diadakan terutama untuk mendoakan roh keluarga yang sudah meninggal dunia. Thaipusam pula adalah perayaan bulan “Thai” untuk membersihkan diri dengan menggunakan susu, madu dan bunga di kuil dan membuat persembahan kepada Dewa Subramaniam. Pada masa perayaan ini diadakan, ‘kavadi’ yang berisi buah-buahan, susu dan akan dibawa pelbagai persembahan. Thaiponggal pula merupakan perayaan menuai dan ‘masak padi baru’ serta ‘memuja semangat padi’. Ia adalah masa yang amat baik untuk mangadakan perkahwinan dan upacara lain. Rumah akan dibersihkan dan dihiasi, ‘ponggal’ pula akan dimasak di dalam periuk baru untuk dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan juga disedekahkan kepada jiran tetangga. Melanjutkan perbicaraan terdahulu berkaitan adat atau disebut juga budaya masyarakatmasyarakat utama Malaysia, apa yang cuba digambarkan bukanlah bagaimana bentuk adatadat tradisi masyarakat di Malaysia semata-mata, tetapi kita berusaha untuk melihat bagaimana setiap kaum itu mempunyai adat dan kepercayaanya yang membentuk identiti

dan keperibadian mereka yang tersendiri. Secara tidak langsung juga didalam bahagian itu kita telah membicarakan kepentingan adat kepada kaum-kaum tersebut. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, namun jika diteliti, kita pasti akan memahami akan kepentingan adat-adat itu sekurang-kurangnya sebagai perlambangan identiti dan peribadi masyarakat mereka. Bercakap berkenaan identiti dan keperibadian masyarakat. Kita sedia memaklumi bahawa di Malaysia, kita tidak hanya mempunyai satu bangsa sahaja. Malaysia merupakan sebuah negara yang bangsa-bangsa didalamnya adalah bercampur ataupun dalam istilah yang lebih mudah, masyarakat yang majmuk. Justeru apa yang ingin dijadikan topik disini ialah bagaimana kepelbagaian adat didalam masyarakat Malaysia yang membentuk identiti masing-masing ini mampu disatukan dan dijadikan sebagai cerminan peribadi dan identiti kepelbagaian itu secara menyeluruh dan bersifat nasional. Maknanya kita perlu membicarakan tentang bagaimana kepelbagaian adat di Malaysia itu dapat disatukan dan dijadikan sebagai adat yang satu bagi menjadi lambang identiti dan peribadi nasional. Perlu dibincangkan juga ialah apakah aspek teras yang menjadi garis panduan budaya nasional ini. Dalam mengungkap permasalahan ini, kita sebenarnya hanya perlu mencari aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan adat nasional yang menjadi perlambangan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia dan apakah kepentingan aspek adat itu serta kepentingan identiti dan keperibadian kebangsaan itu sendiri. Aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional lebih mudah kita fahami melalui pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang digubal pada 1971. Dasar ini diputuskan melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Kedua, Tun Abdul Razak dan ianya dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap kaum di Malaysia. Melalui pembentukan ini, secara rasmi telah digariskan beberapa perkara yang menjadi teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia. Justeru melalui kewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang memang digagaskan bagi maksud itu, kita akan dapat mengungkap aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional yang menjadi fokus tulisan ini.

Antara aspek teras dalam pembentukan identiti dan peribadi nasional ialah identiti dan kepribadian Malaysia haruslah berteraskan adat asal rantau ini. Definisi geografi berkaitan ‘rantau ini’ ialah kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik iaitu Polynesia, Melanesia, Oceania sehingga ke Madagascar. Rantau ini adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan warisan adat masyarakat Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa yang juga dipanggil sebagai linguafranca. Adat serantau ini juga digambarkan melalui persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu iaitu Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Justeru dalam aspek Malaysia, secara mudahnya, aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional ialah adat masyarakat Melayu. Hal ini tidak dapat dipertikaikan oleh masyarakat lain kerana adat atau budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Maka apabila dipersetujui adat masyarakat asal serantau dijadikan identiti Malaysia, pastilah di Malaysia, adat Melayu yang paling layak diletakkan didalam kategori itu. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim sendiri, walaupun berbangsa Cina, turut mengakui bahawa masyarakat Melayu ialah nuklius ataupun teras dalam masyarakat Malaysia. Justeru adat Melayu dijadikan teras identiti semua kaum di Malaysia adalah sangat berpatutan ataupun dalam istilah arab dipanggil adil. Aspek teras pembentukan identiti yang kedua ialah menggunakan unsur-unsur adat dan kebudayaan luar yang sesuai dan wajar untuk diterima sebagai identiti Malaysia. Aspek ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai adat dan budaya. Dengan itu unsur-unsur adat Cina, India, Kadazandusun, Arab, Barat dan lain-lain unsur adat yang sesuai, boleh diberi pertimbangan untuk diterima dan dijadikan sebagai identiti kebangsaan.

Namun. Agama juga perlu bagi merealisasikan pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Namun identiti bangsa juga masih boleh dikekalkan dan dipelihara kelangsunganya. Ini kerana pembentukkan identiti dan keperibadian kebangsaan itu bukanlah bertujuan untuk mempromosikan adat masingmasing untuk digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Bukan sahaja identiti Melayu diangkat sebagai identiti kebangsaan. tetapi juga identiti kaum-kaum lain di Malaysia. Yang pertama. prinsip-prinsip Rukun Negara. sebaliknya ia jelas berperanan untuk menyeragamkan identiti masyarakat yang pelbagai untuk dijadikan identiti Malaysia yang satu. asas-asas moral serta kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. kepentingan nasional. Di samping itu. Bercakap pula tentang kepentingan aspek-aspek adat yang dijadikan teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian kebangsaan. hal ini juga tidak boleh dijadikan isu samada identiti kebangsaan itu orientasinya adalah daripada warisan adat kaum yang mana. aspek teras yang disenaraikan seperti adat masyarakat rantau ini. Dalam penerimaan teras kedua ini. Kerana itu ia patut dijadikan unsur yang penting dalam pembentukan identiti kebangsaan. kita melihat berlaku tolak ansur sesama kaum di Malaysia dalam soal pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan. telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini sejak dahulu lagi. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting didalam proses pembangunan dan perpaduan negara. Ia juga diterima kerana terdapat unsur-unsur adat yang sama dan seiring dengan adat teras iaitu adat dan kebudayaan Melayu. Aspek ketiga yang menjadi teras kepada pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan ialah agama Islam. Ini juga memandangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. kepentingan adat Melayu dijadikan sebagai teras dalam pembentukan identiti nasional ialah untuk memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus .Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada kerelevenannya yang pasti tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan. adat luar yang sesuai dan adat yang berpandukan Islam pasti mempunyai kepentingannya yang tertentu. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal.

adat Melayu tidak boleh dikesampingkan. Kedudukan mereka yang menjadi lambang perpaduan negara ini menyebabkan adat istiadat mereka iaitu adat istiadat Melayu diterima sebagai suatu unsur teras dalam melaksanakan identiti Malaysia secara bersama. Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. maka dalam usaha untuk membentuk identiti dan peribadi kebangsaan. Walaupun telah dipersetujui bahawa adat Melayu merupakan adat teras yang dijadikan ikutan setiap rakyat Malaysia. Kedudukan masyarakat Melayu yang dianggap nuklius didalam sistem sosial di Malaysia juga merupakan kepentingan yang perlu diambil berat sesuai dengan kedudukan istimewanya yang dijamin Perlembagaan. Adat dan budaya kaum lain yang sesuai juga dapat dipraktikkan asalkan ianya tidak bertentangan dengan semangat Perlembagaan dan Rukun Negara. Yang Dipertua Negeri dan Yang Dipertuan Agong juga merupakan aspek yang penting untuk menjadikan adat Melayu sebagai pemangkin identiti nasional. adat lain juga perlu disenaraikan. Mereka juga merupakan orang Melayu. Kita juga harus melihat kepentingan untuk menerima mana-mana unsur adat dan budaya luar untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan.terpelihara. Ini bagi memastikan tiada suara-suara yang mempertikaikan tindakan kerajaan yang menggariskan unsur-unsur penting kearah membentuk budaya kebangsaan. Kedudukan Raja-Raja. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Unsur-unsur adat dan budaya luar juga penting untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan kerana bagi menghasilkan budaya kebangsaan yang tidak terlalu stereotaip dengan adat dan budaya Melayu. Kerana orang Melayu ialah majoriti didalam masyarakat Malaysia. Raja-Raja dan Yang Dipertuan Agong merupakan tuan kepada negeri-negeri dan negara Malaysia sendiri. namun ketetapan itu tidak bermaksud hanya itu sahaja adat yang akan diterima kearah pembentukan identiti yang seragam dalam masyarakat Malaysia. Budaya kebangsaan . penerimaan unsur-unsur asing ini ialah supaya keharmonian kaum di Malaysia akan terus berlangsung dengan jayanya. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. Justeru untuk memastikan Institusi Raja-Raja Melayu terus dilindungi dan dihormati. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Pendek kata.

Budaya kebangsaan ini penting ke arah melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju. budaya dan bahasa pertuturan tetapi dapat hidup berdampingan. berganding bahu. Dalam erti kata yang lain. agama. namun agama-agama lain bebas untuk dilaksanakan dengan syarat amalan agama-agama lain tidak akan menggugat kedudukan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia. tidak dapat tidak. Maka dalam usaha menerapkan identiti kebangsaan. bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. tetapi kenapa kerajaan masih berkehendak supaya diwujudkan suatu adat dan budaya baru bagi mencerminkan identiti dan keperibadian Malaysia yang seragam? Adakah dengan budaya dan adat kaum-kaum yang sedia ada di Malaysia tidak cukup untuk mencerminkan identiti negara? Bagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untuk hidup bersama di Malaysia. maka akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat luwes. Penyeragaman identiti dan keperibadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan aman daripada persengketaan serta kucar-kacir. Islam tidak boleh dikesampingkan.diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat Malaysia yang pelbagai. Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan agama-agama lain kerana ia merupakan agama yang sebenar. Walaupun identiti dan peribadi kebangsaan adalah berteraskan Islam. bertimbang rasa dan penuh dengan sikap toleran. Unsur Islam yang dijadikan teras kebudayaan kebangsaan juga penting bagi menjamin kedudukannya yang merupakan agama rasmi Malaysia. Antara kepentingan masyarakat Malaysia disatukan melalui adat dan budaya kebangsaan ialah untuk melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa. identiti dan keperibadian yang seragam ini akan membolehkan perpaduan nasional berlangsung dengan lebih utuh lagi. saintifik dan bersatu padu tanpa ada unsur-unsur . Identiti dan kepribadian kebangsaan juga berkepentingan untuk menghindarkan masyarakat dari me1akukan perkara-perkara yang menyalahi norma-norma dan garis panduan dalam kehidupan bermasyarakat. progresif. Masyarakat Malaysia sudah mempunyai adat yang tersendiri. Dengan adanya unsur-unsur yang diluar daripada adat dan budaya Melayu yang sesuai. Selain kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi. penyeragaman identiti dan keperibadian kebangsaan ini perlu dilakukan. ia juga penting kerana Islam merupakan tunjang kepada kehidupan masyarakat Melayu iaitu masyarakat peribumi dan majoriti di Malaysia.

negatif dalam kehidupan seharian sesama sendiri. adat resarn. Perisytiharan Rukunegara dengan jelas meletakkan negara di atas cita-cita perpaduan. Segala tindakan idealisme kebangsaan ini juga adalah suatu usaha untuk membina bangsa Malaysia melalui semangat Rukunegara. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindari masyarakat daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi normanorma kehidupan. Budaya yang seragam bagi rakyat Malaysia juga penting bagi memastikan perancangan dan tindakan kerajaan untuk menerap serta menanam nilai-nilai murni ke dalam akal fikiran. Tiga etnik terbesar iaitu Melayu. Interaksi antara kaum yang baik juga adalah merupakan satu jalan kearah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu. Perlu diingat bahawa didalam pembentukan dan pewujudan satu kebudayaan kebangsaan. proses penyerapan dan . Maka identiti dan keperibadian kebangsaan ini diharap akan meneguhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri masyarakat. Cina dan India yang mengamalkan kebudayaan. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni yang merupakan perkara penting dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan seharusnya ditegaskan sebagai sebahagian dari proses pembangunan identiti untuk mencapai tahap keutuhan peribadi dan perilaku yang mulia dan berbudi bahasa. kehidupan demokratik. keadilan. Oleh itu. hati budi serta perilaku masyarakat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat dapat direalisasikan. Kebudayaan dan adat ahli masyarakat Malaysia walaupun berbeza. budaya dan identiti seragam ini penting untuk memastikan cita-cita tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya. agarna dan bahasa masing-masing diharap akan dapat bersatu melalui usaha bersama yang murni ini. namun mempunyai asas yang sama iaitu membentuk keperibadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. ia membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama dalam melaksanakan matlamat yang sama iaitu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bepegang teguh dengan ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajar didalarn agama mereka. Melalui usaha membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan. Secara umumnya pencapaian matlamat dan objektif hasrat ini telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. Berbagai usaha telah dijalankan bagi mencapai matlamat untuk mewujudkan identiti dan keperibadian kebangsaan. tradisi budaya serta masyarakat progresif.

2008. Lumpur.Bangi.Asas Kebudayaan Dan Kesenian Melayu.Bangi.KEKKWA. Anwar Din(Penyunting).Penerbit UKM. Secara ringkas bolehlah dikatakan aspek adat yang menjadi teras identiti dan keperibadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat Malaysia.Lumpur. Identiti dan keperibadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. . 1981. Malaysia:Economic Expansion and National Unity.K. Identiti kewarganegaraan dan adat Malaysia pada hari ini boleh didapati didalam perayaan-perayaan antarabangsa dan juga di dalam kegiatan seni sukan dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia sama ada secara rasmi atau tidak rasmi.DBP. meskipun masih lagi baru usianya namun pembentukan identiti nasional dan perpaduan kaum dan nilai murni Islam telah pun dilaksanakan. 2001.Westview Press. J . Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini kerana dengan keinsafan itu sahaja adat yang membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman. . Hanapi Dollah. Penerbit Fajar UKM. M.1994. BIBLIOGRAFI ___________________. Perayaan Dan Keraian Orang India.Aziz Deraman. Namun demikian pelaksanaannya pasti rumit dan tidak akan dapat dicapai dalam masa yang singkat. Buku panduan Budi Bahasa Budaya Kita. Gullick.Lumpur. Asimilasi Budaya:Kajian Kes Komuniti Cina Di Kelantan. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia(Edisi Baharu). Bakti.K.penerimaannya akan mengambil masa yang lama dan mungkin melangkaui satu generasi ke satu generasi yang lain.Manimaran.Rajantheran & S. A. . Penggubalan dan pelaksanaan dasar ini.London.1986. 2004.K. Adalah didapati bahawa pencapaian ke arah ini telahpun jelas kelihatan semenjak ia mula diterapkan.

Bunga Rampai Kebudayaan Melayu. Jab. Pantang Larang Orang Melayu Tradisional. 1999.. Pengajian Melayu. Share this: • • • • StumbleUpon Digg Reddit Tinggalkan Jawapan Enter your comment here. Wan Abd.Mohd. Kadir Yusoff & Zainal Abidi Borhan.UMalaya.Lumpur.Utusan Publications. K. Idealogi dan Kebudayaan Wan Ramli Wan Muhd & Hanapi Dollah.Jakarta. K.Lumpur.1989. Taib Osman. 1985.K.DBP. Puti Reno Raudha Thaib..Pustaka Kebangsaan. Kepariwisataan. . Peran Adat Dalam Pengembangan Aksara.Lumpur. 1983.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful