UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED

IBRAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
ii

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHANCERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED IBRAHIM DISERTASI INI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
iii UNIVERSITI MALAYA
PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: KHAIRUNISAH BT. SAYED IBRAHIM (No.K.P/Pasport: 631005076348) No. Pendaftaran/Matrik: TGA 020035 Nama Ijazah: SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis ("Hasil Kerja ini"): UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYUBAHASA JERMAN : SATU ANALISIS Bidang Penyelidikan: TERJEMAHAN Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: (1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan,

ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini; (4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain; (5) Saya dengan ini rnenyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya ("UM") yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil. Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; (6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM. Tandatangan Calon Tarikh : 30 JANUARI 2008 Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan, Tandatangan Saksi Tarikh : 30 JANUARI 2008 Nama : SAKINA SAHURI BINTI SUFFIAN SAHURI Jawatan : PENSYARAH / PENYELIA

iv ABSTRAK Penghasilan teks terjemahan berkualiti yang mampu mewujudkan kesan seperti teks sumber adalah isu yang sangat penting di dalam bidang penterjemahan. Atas kesedaran ini, kajian terhadap terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka ke dalam bahasa Jerman dilakukan. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman yang merupakan dua bahasa berbeza dari rumpun keluarga bahasa yang berlainan telah menyumbang kepada perbezaan budaya akibat dari pandangan dunia yang berlainan. Justeru itu, fokus kajian ini adalah terhadap teknik pengalihan budaya yang digunakan dalam menghasilkan teks-teks terjemahan ini. Penyelidikan ini adalah berdasarkan kepada penelitian terhadap cerita rakyat Melayu iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai DerUnglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penelitian dan perbincangan menggupas peratus kejayaan pendekatan pengalihan budaya yang digunakan oleh

penterjemah. Ia juga akan menggariskan panduan yang boleh dipertimbangkan ketika melakukan penterjemahan yang melibatkan dua bahasa yang berbeza bagi menghasilkan teks terjemahan yang baik. iii v ABSTRACT Producing translated texts of quality which can successfully deliver the message as intended by the source text is crucial in the field of translation. With this in mind, a research on Malay folk tales translated into German from the genre of satire was carried out. German and Malay being two different languages from different language families contribute towards cultural differences due to differing world views. Thus, the focus of this research is on the cultural translation method used in translating these texts. This study is based on a comparison of the Malay satire Lebai Malang and Pak Belalang which are translated as DerUnglücks-Geistliche and Vater Heuschreck. The observations and discussions will focus on the percentage of success in the cultural translation method used by the translator. It will also provide a guide that can be considered by translators when translating two different languages in order to produce a good translation. iv vi PENGHARGAAN Bissmillah Arrahman Arrahim, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurniaNYA penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini. Sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada penyelia, iaitu Dr. Sakina Sahuri Bt Suffian Sahuri kerana dengan bimbingan dan tunjuk ajar beliau penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini dengan jayanya. Kepada individu yang terlibat dalam membantu penulis Dr. Zubaidah Ibrahim dan rakan-rakan, budi anda tetap terpahat

3 Proses Penterjemahan 33 2. -Terima Kasihv vii ISI KANDUNGAN Halaman ABSTRAK iii ABSTRACT iv PENGHARGAAN v ISI KANDUNGAN vi SENARAI RAJAH x SENARAI JADUAL xi BAB SATU PENGENALAN 1.0 Pendahuluan 25 2. pengertian dan sokongan yang berterusan telah membantu kejayaan ini.4 Sastera Rakyat 20 1.2.3 Fungsi Kebudayaan 37 .1 Pendahuluan 1 1.2 Sifat Kebudayaan 36 2.6.2 Jenis Terjemahan 31 2.3 Objektif Kajian 7 1. doa kalian menjadi pembakar semangat dalam mengenggam cita-cita ini.6.5 Cerita Jenaka 21 1.2 Budaya dan Kebudayaan 34 2.dalam ingatan.2 Bahasa Jerman 16 1.1.1.8 Teks Sasaran 24 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.3 Terjemahan 19 vi vii 1. Kepada suami Azmi Abu Bakar dan anak Muhammad Fazriq. terima kasih.1 Terjemahan 27 2.1.5 Batasan Kajian 10 1.1 Bahasa Melayu 13 1.6.7 Teks Sumber 23 1.6 Budaya 23 1.2.6.1 Syarat Penterjemahan 29 2.4 Kepentingan Kajian 8 1.6.6 Definisi Konsep 13 1. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa Sayed Ibrahim dan Latifah serta keluarga.6.2.1 Definisi 34 2.6.2 Pernyataan Masalah 4 1.6.

1 Persampelan Data 50 3.0 Pendahuluan 49 3.4 Lain-Lain 85 4.2 Unsur Budaya Dihilangkan 64 4.1.5 Genre 44 2.1.2.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? 91 ix 5.1.3 Prosedur Kajian 53 3.0 Pendahuluan 58 4.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya 59 4.3 Budaya dan Penterjemahan 37 2.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? 97 5.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula 76 4.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan 47 viii BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? 102 5.1.1 Perbincangan Dapatan 91 5.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya 87 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5.1.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? 101 5.1.1.1 Unsur Budaya Dikekalkan 59 4.1.4 Pandangan Dunia 42 2.2 Penutup 107 BIBLIOGRAFI 109 LAMPIRAN Lampiran 1 113 Lampiran 2 114 Lampiran 3 115 Lampiran 4 117 Lampiran 5 121 Lampiran 6 126 .4 Kesimpulan 57 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4.2 Analisis Data 52 3.0 Pendahuluan 90 5.

7 : Analisis 7 68 9. Rajah 1.4 : Rumusan keseluruhan 95 1 .24 : Analisis 24 86 26. Rajah 1. Jadual 4.26 : Analisis keseluruhan 88 28.16 : Analisis 16 77 18. Jadual 4.23 : Analisis 23 85 25.5 : Analisis 5 65 7.1 : Carta aliran prosedur kajian 57 5. Jadual 4. Jadual 3.13 : Analisis 13 74 15.6 : Analisis 6 66 8. Jadual 4. Jadual 4.2 : Bahasa-bahasa Austronesia 15 3. Jadual 4.3 : Analisis 3 62 5.4 : Analisis 4 63 6.1 : Analisis 1 60 3. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Rajah 1.21 : Analisis 21 82 23. Jadual 4.1 : Rumpun bahasa Austris 14 2. Jadual 4.8 : Analisis 8 70 10.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya 89 xi SENARAI JADUAL Halaman 1. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.22 : Analisis 22 84 24.9 : Analisis 9 71 11.Jadual 4. Jadual 4.3 : Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah 18 4.Lampiran 7 144 x SENARAI RAJAH Halaman 1.19 : Analisis 19 81 21.1 : Contoh jadual analisis 52 2. Jadual 5.11 : Analisis 11 73 13.20 : Analisis 20 82 xii 22.10 : Analisis 10 72 12. Jadual 5.14 : Analisis 14 75 16. Jadual 4.2 : Analisis 2 62 4. Jadual 4. Jadual 5.25 : Analisis 25 87 27.17 : Analisis 17 78 19. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.3 : Penyesuaian semula unsur budaya (PB) 94 31.12 : Analisis 12 73 14. Jadual 5. Jadual 4. Carta 3.18 : Analisis 18 79 20. Jadual 4. Jadual 4.1 : Penyesuaian semula unsur budaya (LM) 92 29. Graf 4.15 : Analisis 15 76 17.2 : Unsur yang dikekalkan (PB) 93 30. Jadual 4.

sastera. diikuti dengan penterjemahan Al-Quran semasa zaman penyebaran dan . secara tidak disedari ianya telah melibatkan pakar dalam pelbagai bidang menceburkan diri dalam bidang penterjemahan.1 Pendahuluan Penduduk di atas muka bumi ini bertutur dan menggunakan pelbagai jenis bahasa di dalam kehidupan seharian mereka.BAB SATU PENGENALAN 1. Maka para penterjemah juga berperanan sebagai pembuka ruang lingkup pergaulan ke peringkat global serta berperanan dalam menyampaikan ilmu. dengan penekanan khusus pada pembaharuan-pembaharuan teknologi yang terpenting dalam hubungan politik dan komersil antara satu negara dengan negara lain. Sebaliknya perkara-perkara yang diterjemahkan kini telah meliputi keseluruhan khazanah pengetahuan manusia. Bidang penterjemahan menjadi lebih penting dalam dunia moden yang mengalami ledakan maklumat pada masa kini. 1996:1). sains dan falsafah. Perbincangan tentang perterjemahan bermula berkurun-kurun lamanya dengan bermulanya penterjemahan kitab Injil dalam zaman penyebaran agama Kristian di Eropah. Bidang terjemahan kini tidak lagi hanya menjadi perhatian ahli linguistik dan para penterjemah yang memberi tumpuan kepada teks agama. serta juga bidang sastera kreatif. Bahasa merupakan kunci ilmu. Selain daripada itu bahasa juga berperanan sebagai alat komunikasi oleh manusia untuk pelbagai tujuan. 2 Justeru. dan bahasa juga membuka ruang untuk memulakan interaksi sosial di antara satu sama lain. Penterjemahan merupakan operasi yang dilakukan pada bahasa. dari itu terjemahan adalah juga satu cara manusia berkomunikasi. iaitu satu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain (Catford.

kegemilangan Islam. Manakala terjemahan komunikatif (dinamis) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca teks sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal (Newmark. in terms of style.” Era ini telah mendorong kepada kemunculan dua aliran dalam bidang penterjemahan. Manakala Nida (1974) pula menyatakan : “Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message. 1981). Penterjemahan pada masa dahulu tertumpu kepada kitab-kitab atau bahan bacaan umum yang diperlukan dalam penyebaran agama. Penterjemahan kini terus berkembang dan tumpuan telah berubah meliputi pelbagai isu seperti terjemahan sebagai satu seni atau satu sains. Apa yang dimaksudkan dengan “SL” dalam petikkan ini adalah “Source Language” iaitu bahasa sumber. kesetiaan kepada penulis. iaitu terjemahan semantik (makna) dan terjemahan komunikatif (dinamis). jenis-jenis terjemahan dan kaedah yang berkesan. Sejak kemunculan linguistik moden maka muncul pendapat-pendapat seperti Catford (1965:20). teks atau pembaca. first in terms of meaning and secondly. Manakala “TL” pula adalah “Target Language” yang bermaksud bahasa sasaran. Salah satu isu lain yang dipentingkan ialah bagaimana sesuatu teks sumber dipindahkan atau diterjemahkan kepada teks sasaran mengikut proses dan kaedah . penaklukan dan penjajahan kawasan-kawasan baru. yang mentakrifkan terjemahan sebagai : “ The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”. 3 Terjemahan semantik (makna) pada asasnya adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya seperti yang terdapat di dalam teks asal atau bahasa sumber setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran.

Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti serta mewujudkan kesan yang sehampir mungkin seperti teks sumber adalah menjadi ukuran. 1. Oleh itu banyak sistem penggolongan kaedah terjemahan diperkenalkan dalam usaha memahami konsep penterjemahan (Nida. Isu atau aspek kebudayaan inilah yang menjadi fokus perbincangan pengkaji dalam meneliti koleksi terjemahan cerita jenaka 4 dalam buku “Matahari” oleh Albert Hoffmann.tertentu. Albert Lehmenkühler. Bert Nentwich.2 Pernyataan Masalah Penterjemahan selalunya didefinisikan dengan merujuk kepada makna yang sama dengan teks asal. mendefinisikan penterjemahan sebagai “… transferring the meaning of the source language into the receptor language. namun faktor-faktor seperti jenis teks. Maka apakah alat atau bahan ilmu serta kemahiran yang perlu digunakan atau dikenalpasti oleh seseorang . This means that language reflects the culture of its speakers – the way of life they lead as well their physical and social enviroment…”. 1964). pembaca sasaran serta laras bahasa turut mempengaruhi pemilihan kaedah terjemahan yang digunakan. Taib Osman (1985). Larson (1984). “…language is an index to culture. latar belakang penterjemah. Oleh itu seandainya sesuatu teks yang diterjemah itu terpisah daripada konteks masyarakatnya maka sukar untuk menghasilkan proses komunikasi yang berkesan. samada secara disedari atau pun tidak oleh penterjemah. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Mengikut Asmah Hj.” Ini jelas menunjukkan bahawa makna menjadi ukuran kepada hasil kerja terjemahan. Justeru. Omar dalam Mohd. Walaupun terdapat banyak kaedah terjemahan yang diutarakan. terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumatmaklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal.

ianya juga berfungsi sebagai sindiran dengan berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Perbezaan bahasa menyebabkan kita wajib melakukan pelbagai penyesuaian semula dalam terjemahan. cara penyampaian serta juga pemilihan perkataan merupakan aspek penting dalam menghasilkan sesuatu teks terjemahan. Namun begitu dalam membicarakan genre cerita jenaka ini. Justeru. Inilah yang menarik minat pengkaji untuk melihat bagaimana terjemahan antara dua bahasa dari rumpun yang berlainan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Jerman dilakukan. Terutamanya apabila melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. Adakah keduadua fungsi ini dapat diambil alih oleh teks terjemahan? Adakah teks terjemahan masih boleh memainkan peranan yang sama seperti teks sumber itu? Tidak dapat dinafikan bahawa perkara-perkara seperti laras bahasa. Cerita jenaka merupakan salah satu bentuk sastera rakyat yang begitu bermakna dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu. kemahiran dan 5 kepakaran yang tinggi adalah diperlukan dalam usaha menghasilkan teks terjemahan yang berkualiti serta seiring dengan teks asal.penterjemah dalam usaha melakukan penterjemahan yang melibatkan perkara-perkara yang berlandaskan budaya teks sumber dalam menghasilkan kesan yang sama kepada pembaca teks terjemahan. semakin banyak perubahan yang mesti dilakukan (Ainon Muhammad & Abdullah Hassan. teknik pengolahan. aspek kebudayaan pula adalah lebih penting dan menarik untuk . Isu ini juga menjadi pendorong kepada pengkaji untuk membuat penelitian dengan penumpuan kepada aspek budaya dalam genre cerita jenaka. yang membawa kepada budaya atau gaya hidup yang berlainan. 2005). Semakin banyak dan semakin luas perbezaan antara budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran. Selain dari hiburan.

iaitu surat jemputan menerusi e-mail ke Bengkel Penterjemahan Cerita-cerita Pendek Malaysia ke bahasa Jerman. rentak.dikaji kerana ianya melibatkan penterjemahan dua bahasa dari rumpun yang berbeza yang mengamalkan gaya hidup yang amat berlainan. dengan syarat individu tersebut boleh berbahasa Jerman dan Melayu. rima. Tawaran ini terbuka kepada sesiapa sahaja (guru dan pensyarah) yang berminat. Selain itu menurut Ainon Muhammad (1985).s 113). boleh menjurus kepada terjemahan yang mengelirukan dan menimbulkan salah faham. jika penterjemah sendiri tidak sedar akan kepentingan dan peranan unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah . Di sini jelas menampakkan bengkel penterjemahan ini hanya bergantung kepada minat dan kebolehan berbahasa sahaja tanpa menitik beratkan soal kemahiran dan pengetahuan terjemahan. Ini menunjukkkan pentingnya kita memberi fokus kepada aspek budaya yang berperanan dalam menyumbang kepada penyampaian mesej teks sumber. Persoalan yang timbul adakah aspek budaya ini turut diberi perhatian dalam menghasilkan teks sasaran yang berkualiti. Dari itu kerja-kerja terjemahan juga harus memberi tumpuan kepada isi kandungan teks 6 sumber. Apatah lagi genre ini juga banyak mengenengahkan unsur budaya sebagai teknik dalam penyampaian mesejnya. Kesedaran terhadap aspek budaya ini juga amat penting kerana tidak semua penterjemah peka terhadap permasalahan ini. mainan perkataan dan lain-lain lagi. penterjemahan yang menumpukan kepada bentuk-bentuk maklumat untuk mengekalkan ciriciri luaran seperti bentuk stilistik. Contoh yang begitu jelas dapat dilihat dalam Lampiran 2 (m. lebih-lebih lagi apabila melibatkan penterjemah yang tidak mahir dalam bidang ini.s 114) yang merupakan terjemahan surat di Lampiran 1 (m.

Teks terjemahan . Albert Lehmenkühler.s 117) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman Der Unglücks-Geistliche (sila lihat Lampiran 3. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Bert Nentwich. Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Kajian terhadap persoalan-persoalan di atas adalah berlandaskan kepada teks cerita jenaka Melayu yang bertajuk Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. m.s 126 ) diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang diterbitkan pada 1996. m.3 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi mendapat jawapan terhadap persoalanpersoalan berikut : a. oleh Albert Hoffman.teks. Albert Lehmenkühler.s 121) di dalam buku “Matahari”. m. Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan ? c. Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? b.4 Kepentingan Kajian Kajian terperinci akan dilakukan ke atas teks terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka yang terdapat dalam buku “Matahari”. 8 1. Ini seterusnya menjurus kepada penghasilan teks terjemahan yang tidak tepat apatah lagi terjemahan yang melibatkan aspek budaya akibat daripada tiada kemahiran mahu pun pengetahuan serta pengalaman. m. Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? d. iaitu koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffmann.s 115 ) dan Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. 7 1. Bert Nentwich.

hasil lapan puluh tujuh orang penyair. Pada tahun 2004 sebuah antologi puisi Jerman-Melayu yang pertama iaitu “Impian dalam Biru Muda” (“Träumerei in Hellblau”) telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. penggunaan bahasa Jerman yang semakin meningkat di Malaysia. kerjakerja penterjemahan cerita-cerita pendek bahasa Melayu ke bahasa Jerman semakin giat dilakukan. Antologi puisi ini yang mengandungi sajak dari abad kedua belas hingga kedua puluh. di mana surat ini membuktikan kepada kita kegiatan terjemahan terus dilakukan. sebagai contoh sila lihat Lampiran 2. Pada tahun 1995 bahasa Jerman mula diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di sepuluh . m. Semakin banyak teks seperti cerpen dan puisi diterjemahkan.s 113. Ini adalah kerana : a.s 114 dan terjemahannya Lampiran 1. Seterusnya ia boleh menyumbang maklumat dalam perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Jerman secara umumnya dan khususnya terhadap kerja-kerja penterjemahan yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. m. Selain itu juga penterjemahan teks sastera dari dua rumpun bahasa yang berlainan pada masa kini turut meningkat. namun diharapkan dapat menyumbangkan maklumat terhadap penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan. 9 b. Walau pun kajian ini tertumpu kepada dua buah teks ini sahaja. penterjemahan bidang sastera samada dari bahasa Melayu ke bahasa Jerman mahu pun bahasa Jerman ke bahasa Melayu kini semakin diminati. Pada tahun 1996 buku “Matahari” yang menjadi sumber kajian ini diterbitkan.yang menjadi bahan kajian ialah Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang). samada di institusi pengajian tinggi mahu pun di sekolah-sekolah. Sejak tahun 2006.

Kajian ini diharapkan akan dapat membantu sesiapa sahaja yang melibatkan diri dalam penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun 10 yang berbeza seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. f. Komitmen yang tinggi amatlah diperlukan begitu juga dengan kemahiran dari segi bahasa dan juga ilmu terjemahan serta memahami kebudayaan kedua-dua bahasa.buah Sekolah Berasrama Penuh dan pada tahun 2004 ianya telah meningkat kepada 12 buah sekolah. kajian ini boleh memberi maklumat kepada pengkaji bidang terjemahan tentang wujudnya kaitan antara unsur budaya dengan kaedah terjemahan. laras bahasa. boleh memperkenalkan kebudayaan melalui sastera yang merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan saling pengertian antara bangsa dalam usaha . terjemahan yang melibatkan dua rumpun bahasa yang berbeza sudah tentu melibatkan corak budaya yang berlainan. teknik penyampaian dan genre sesuatu teks yang perlu diberi perhatian dalam menghasilkan teks terjemahan dan implikasi budaya adalah sangat penting dalam menghasilkan terjemahan yang berkesan (Newmark. 1981). bahasa Jerman turut diperkenalkan di pusatpusat pengajian tinggi awam mahu pun swasta. Sesuatu perkara. d. Universiti Pertanian. Pada tahun 2005 usaha memperkenalkan mata pelajaran bahasa Jerman telah diperluaskan ke tiga buah sekolah harian. c. Kesinambungan kepada usaha ini. Penterjemahan sebegini merupakan suatu usaha serius dan tidak boleh di pandang ringan. kepakaran dan komitmen merupakan faktor penting dalam bidang penterjemahan. contohnya di Universiti Malaya. 2005). Universiti Multimedia. e. German-Malaysia Institute dan lain-lain. Universiti Sains Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. terutamanya yang melibatkan budaya akan ditafsir dengan cara yang amat berlainan kerana perbezaan pandangan dunia (Ainon Mohd dan Adullah Hassan.

2004). Selain itu. m. Di antaranya adalah puisi. teks sumbernya adalah Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. seterusnya gambaran tentang . Contohnya dalam cerita Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dipaparkan tentang kepercayaan agama dan kaitannya dengan corak hidup masyarakat. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) mengisahkan tentang taat setia rakyat kepada sultan. iaitu Der Unglücks-Geistliche dalam bahasa Jerman (sila lihat Lampiran 3.menuju dunia yang damai dan berbudaya (Berthold Damshäuser dan Muhamad Haji Salleh. Pemilihan ini dibuat kerana pengkaji mendapati kedua-dua teks ini banyak memaparkan unsur-unsur budaya tentang gaya dan corak hidup serta berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Albert Lehmenkühler. Bert Nentwich.s 115). Ini adalah kerana genre ini didapati banyak memaparkan budaya masyarakat setempat atau bahasa sumber.s 126).s 117) dan teks sasaran kedua ialah Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. m. samada secara tersurat mahu pun tersirat.5 Batasan Kajian Kajian adalah dilakukan terhadap buku “Matahari” yang merupakan koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman. cerita teladan. m. 1. Namun demikian fokus kajian adalah kepada genre cerita jenaka.s 121). 11 Fokus kajian hanyalah kepada dua buah teks dari genre cerita jenaka sahaja. m. penglipurlara. ianya turut mendukung mesej tertentu. Contohnya ia bukan saja berperanan sebagai hiburan malah turut memberi panduan dan teladan serta sindiran kepada golongan tertentu dan juga masyarakat setempat. cerita binatang. cerita jenaka dan lain-lain. teks sumber dalam bahasa Melayu ialah Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre secara keseluruhannya.

(sila lihat Lampiran 6. berkisar pada watak jenaka atau lucu yang boleh menimbulkan salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak.com.s 126). m. Kisah Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) ini berkisar tentang seorang Lebai Malang yang tidak dapat membuat keputusan yang tepat apabila mendapat tiga jemputan iaitu kenduri arwah. Kedua-dua teks sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam kerjakerja kajian ini adalah diperolehi dari laman web.Ashtech.my/ceritarakyat/pakbelalang. Namun demikian sebahagian daripada teks ini akan diabaikan oleh pengkaji kerana terdapat bahagian teks tersebut yang dilenyapkan penterjemah. pengajaran dan juga hiburan. Dari itu terjemahan budaya yang dikaji hanyalah berdasarkan kedua-dua teks ini.com. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) adalah watak seorang lelaki .my/cerita rakyat/lebai_malang. Ini adalah kerana tujuan cerita jenaka sebagai sastera rakyat pada masa dahulu ialah untuk memberi kesedaran.perbezaan hidup antara dua golongan.html.ashtech. html.s 117) yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www. Manakala teks sumber Pak Belalang pula diambil dari http://www. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian sebaliknya unsur budaya yang menjadi fokus pengkaji. Namun demikian nasibnya sungguh malang kerana lempengnya dilarikan anjing dan dia balik tanpa seurat benang pun kerana pakaiannya dicuri orang. Unsur budaya yang terdapat dalam kedua-dua teks ini amat bertepatan dengan fokus kajian. Lebai Malang terlepas kedua-dua jemputan dan hanya mendapat lempeng pada kenduri khatam Quran. Kadang kala pula watak dilihat mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat membantunya dalam kesusahan. Teks sumber Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. m. 12 Kedua-dua buah cerita ini. Maulud dan khatam Quran.

cerita jenaka. Negara-negara tersebut ialah Indonesia yang dikenali sebagai Bahasa Indonesia. Bahasa Melayu . Manakala dalam sastera Arab-Turki dikenali sebagai Jaha atau Khoja Nasreddin dan dalam sastera Jawa seperti Pak Banjin dan Joko Bodo. Malaysia sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura serta Brunei ianya dipanggil sebagai Bahasa Melayu. teks sasaran dan terjemahan akan digunapakai dalam kajian ini. Selain itu ianya turut memaparkan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. Kisahnya bermula dengan cara berbohong menujumkan kerbau petani yang hilang yang telah disembunyikannya bagi mendapat rezeki. 13 Dari itu ianya secara tidak langsung dapat memberi input kepada penterjemah yang terlibat dalam bidang ini. Seterusnya kejayaan diperolehinya menggunakan kepintaran dengan hanya menilik beberapa perkara secara kebetulan sahaja. 1.1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. budaya. rasional pengkaji memilih genre cerita jenaka Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) dari koleksi buku ini adalah kerana genre ini merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal dan terdapat di dalam hampir semua bahasa di dunia ini. maka konsep-konsep utama ini akan diperjelaskan. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan digunakan dalam semua urusan rasmi.6 Definisi Konsep Beberapa konsep utama seperti bahasa Melayu. bahasa Jerman.yang menjadi nujum negara tanpa sebarang ilmu. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu. 1. sastera rakyat. Contohnya di Belanda watak jenaka dikenali sebagai Owlglass. teks sumber.6. Selain unsur budaya. Bagi memudahkan perbincangan dan mengelakkan kekeliruan yang timbul.

merupakan bahasa ibunda orang Melayu yang tinggal di Nusantara (Nik Safiah Karim, 1988:21). Bangsa Melayu berasal daripada cabang Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia 14 Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun SM (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Kira-kira 1500 tahun SM, dipercayai datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini dikatakan menyebabkan orang-orang Melayu-Proto seperti orang-orang Jakun, Mah Meri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pendalaman. Justeru, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasabahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada itu, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina juga berasal dari rumpun bahasa Austris (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Rajah 1.1: Rumpun bahasa Austris (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Rumpun bahasa Austronesia terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.
BAHASA –BAHASA AUSTRIS BAHASA-BAHASA AUSTRO-ASIA BAHASA-BAHASA TIBET-CINA BAHASA-BAHASA

AUSTRONESIA

15 2. Bahasa-bahasa Polinesia Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti 3. Bahasa-bahasa Melanesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia 4. Bahasa-bahasa Mikronesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert. (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. htm). Rajah 1.2: Bahasa-bahasa Austronesia (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Bahasa Melayu tergolong di dalam cabang Bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Bentuk bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai bahasa Melayu kuno dan jauh berbeza dengan bahasa Melayu moden. Bentuk bahasa Melayu kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batubatu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke-7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut :
Bahasa-Bahasa Nusantara Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-Bahasa Melanesia Bahasa-Bahasa Mikronesia Bahasa-Bahasa Austronesia

16 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) - Palembang 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) - Palembang 3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) - Pulau Bangka, Palembang 4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) - Palembang (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahas a_ melayu. htm)

Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 M. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang mencatatkannya sebagai Semenanjung Tanah Melayu dan Jambi, Sumatera. Bahasa Melayu yang dikaji ialah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisi yang tergolong di dalam bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau dikenali juga sebagai Bahasa Nusantara. 1.6.2 Bahasa Jerman Bahasa Jerman, bersama-sama bahasa Inggeris, Belanda dan Frisia merupakan daripada kumpulan anggota bahasa Jermanik Barat dalam cabang bahasa Jermanik Indo-Eropah. Kini bahasa Jerman dituturkan oleh lebih 94 juta penutur di Eropah dan mempunyai status bahasa kebangsaan rasmi (samada tersendiri atau bersama bahasabahasa lain) di Jerman, Switzerland, Austria, Luxemburg, Liechtenstein dan Namibia (Comrie, 1998). 17 Bersempadankan kawasan bahasa Jerman, terdapat ramai kaum minoriti yang bertutur dalam bahasa Jerman di negara-negara Belgium, Rusia, Rumania, Hungary, Republik Czech, Poland dan Yugoslavia. Di luar Eropah, bahasa Jerman merupakan bahasa minoriti di beberapa tempat seperti Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Chile dan Mexico. Terdapat banyak persamaan di antara bahasa Jerman dan bahasa Inggeris. Hubungan atau perkaitan perbendaharaan kata paling banyak ditemui. Perhubungan ini ujud kerana kedua-duanya berasal dari rumpun yang sama dari satu keluarga yang besar iaitu Proto-Indo-Eropah. Persamaan-persamaan inilah yang menjadikan bahasa

Italik. Celtik. Greek. Norway. Dengan lain perkataan. Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah (Cambridge Encyclopedia of Language. Hittite. dalam konteks yang lebih luas. 18 Slavik dan Tocharia. 1976).3. Armenia. Berikut ialah pohon bahasa Proto-Indo-Eropah. Flemish dan Belanda. Sweden. Sanskrit dan Rusia. Baltik. 1987) Bahasa Jerman yang dikaji adalah merupakan bahasa dari keluarga Jermanik. 1971). Iaitu bahasa Jerman yang dituturkan pada masa kini di negara Jerman. Frisian. perkaitan ini juga ujud dalam bahasa Greek. 1998). Hubungan ini juga dikongsi oleh beberapa bahasa Eropah yang lain seperti bahasa Denmark. Bahasa-bahasa ini adalah cabang dari bahasa IndoEropah. Iceland. Iran. di mana ianya akan menunjukkan kepada kita terdapat perhubungan genetik antara bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Jerman (Waterman. pelajar yang mempelajari bahasa Latin dikejutkan oleh kenyataan bahawa tatabahasa bahasa Jerman lebih mirip kepada tatabahasa bahasa Latin berbanding tatabahasa bahasa Inggeris. Bukan itu sahaja. Apa yang lebih menarik lagi.Inggeris dan bahasa Jerman sebagai keluarga bahasa yang dipanggil “Jermanik” (Bach. adalah jelas bahawa bahasa Jerman mempunyai perkaitan bukan sahaja dengan kumpulan bahasa yang dipanggil “Jermanik” malah lebih dari itu (Comrie. Bahasa Jerman juga mempunyai perkaitan dengan beberapa kumpulan bahasa lain yang mempunyai asal usul yang sama serta mempunyai perhubungan genetik seperti bahasa Albania. Rajah 1. Indik. John T. PROTO-INDO-EROPAH TOCHARIA INDO-IRAN IRAN ARMENIA ANATOLIA ALBANIA GREEK .

seperti gaya bahasa yang digunakan oleh penulis asal.03 nggeris 19 1. perlulah menggunakan atau digantikan dengan mencari persamaan paling dekat. Terdapat banyak definisi tentang terjemahan yang telah diutarakan. Nida (1964).01 JE RMANIK Section 1. di mana teks sasaran tidak dipengaruhi oleh bahasa sumber.ITALIK Sepanyol SLAVIK Section 1. Secara amnya dapatlah dikatakan bahawa penterjemahan ini adalah merupakan pengalihan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. pertama dari segi makna dan kedua dari segi stail. Di antaranya ialah Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) yang menyatakan bahawa terjemahan ialah satu aktiviti yang dibuat oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu bahasa dengan bahasa lain dan antara satu budaya dengan budaya lain. Harus diingat bahawa terjemahan bukanlah . Pengalihan yang tidak dapat diterjemah dengan tepat. mengatakan bahawa penterjemahan ialah penyalinan semula ke dalam bahasa penerima maklumat daripada bahasa sumber dalam bentuk persamaan yang terdekat dan sejadi.3 Terjemahan Eugene A.6. Definisi ini menerangkan bahawa pemindahan maklumat dari teks sumber ke teks sasaran hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin. Selain itu teks sasaran juga seharusnya tidak berbau terjemahan.02 J erman BRYTHONIC CELTIK GOIDELIK BALTO-SLAVIK BALTIK Section 1. Di mana teks bahasa sumber dialih ke bahasa penerima dengan mengekalkan isi dan juga ciri-ciri luarannya.

yang masih kuat berpegang dan mengamalkan budaya lama dan menjadi warisan kepada sesuatu masyarakat. menyebabkan sastera rakyat sering mengalami perubahan kerana berlakunya tokok tambah ketika penyampaian. Lazimnya sastera rakyat disampaikan secara lisan dan tidak mementingkan tulisan. Ianya adalah sebahagian daripada kehidupan budaya bagi masyarakat lama.6. interlinear dan budaya. saduran. Penyampaian secara lisan. Faktor ini menyebabkan kita sering menemui pelbagai variasi untuk sesuatu cerita itu. Ia disampaikan secara individu kepada seorang individu yang lain atau sekumpulan individu yang lain dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi. 1. Untuk membuat sesuatu cerita yang disampaikan itu lebih menarik. Dalam konteks kajian ini. terjemahan merujuk kepada satu proses di mana teks bahasa sumber iaitu bahasa Melayu dialihkan ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman.4 Sastera Rakyat Sastera rakyat merupakan bentuk sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang sederhana dan tradisional. malah juga menyalin maklumat kebudayaan yang terdapat di dalam teks asal. dinamik. terutamanya apabila ianya melibatkan terjemahan teks sastera. Salah satu sifat sastera rakyat yang utama adalah terletak kepada cara penyampaiannya. penglipurlara akan menyampaikannya dengan pelbagai teknik yang .sekadar itu. Pada kebiasaannya sastera rakyat disampaikan oleh seorang tukang cerita yang berkemahiran dikenali sebagai ‘penglipurlara’. Justeru itu. seorang penterjemah haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya. Jenis-jenis terjemahan ini bergantung kepada tujuan sesuatu teks itu diterjemahkan. 20 Terdapat juga beberapa jenis terjemahan seperti harfiah.

sebaliknya ia adalah kepunyaan masyarakat. Sastera rakyat yang berbentuk cerita atau pun naratif adalah seperti cerita jenaka. Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai cerita-cerita jenaka dalam kesusasteraan lisan mereka. bercerita dengan lagu dan bercerita berlagu dengan iringan alatan bunyi-bunyian. 21 Soal hak cipta tidak wujud dalam sastera rakyat. tiada siapa yang mengakui hak kepunyaannya sendiri. 1. Kajian ini adalah tertumpu kepada sastera rakyat yang berbentuk naratif. Cerita-cerita tersebut dikenali dengan istilah seperti “Merry Tales”. Secara umumnya sastera rakyat boleh dikategorikan kepada dua kategori yang besar. cerita lagenda dan cerita tauladan. di mana ianya bertujuan untuk menghibur. seperti bercerita. Sastera rakyat seolah-olah berperanan sebagai sebaran am pada masa kini. tauladan dan sindiran. seloka dan gurindam (Jihaty Abadi.5 Cerita Jenaka Cerita jenaka merupakan salah satu genre sastera rakyat yang berbentuk naratif.6. teromba adat pepatih. Pada kebiasaannya cerita jenaka berkisar pada seorang watak jenaka atau lucu. teka-teki. cerita penglipurlara. 1979). tetapi juga dalam maksud dan bentuk cerita. cerita asal usul. “Droll Talles” dan lain-lain. Cerita-cerita jenaka yang terdapat di seluruh dunia bukan sahaja mempunyai persamaan pada motif atau isi ceritanya.difikirkan sesuai dengan latar. puisi rakyat seperti pantun. cerita mitos. memberi pengetahuan dan tauladan kepada pendengar pada masa lampau. 22 . nyanyian rakyat. masa dan masyarakat setempat. iaitu sastera rakyat yang berbentuk naratif dan bukan naratif. cerita hantu. Golongan sastera rakyat yang bukan berbentuk cerita atau bukan naratif adalah seperti peribahasa. iaitu cerita jenaka. perbilangan. “Tall Tales”. Semua cerita jenaka ini mempunyai tujuan yang sama iaitu sebagai hiburan.

(Jihaty Abadi. Pak Belalang. 23 1. Watak ini kadangkadang tersangat bodoh dan tidak boleh memahami maksud orang lain hingga membawa kepada salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak tersebut. Watak bodoh-sial Cerita yang termasuk dalam golongan ini adalah Lebai Malang dan Pak Kaduk. 1976). mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat menolongnya dalam kesusahan. ii. Manakala Goodenough (1957).Contoh cerita jenaka dalam sastera rakyat Melayu adalah seperti Lebai Malang. Cerita jenaka ini sebenarnya dapatlah digolongkan kepada tiga.6. Watak pintar Pak Belalang dan Si Luncai adalah termasuk dalam kategori ini. tingkah laku atau perasaan tetapi ianya adalah cara-cara manusia melihat.6 Budaya Samovar. Adakalanya watak yang jenaka itu. iii. Namun tidak dapat dinafikan kadang kala terdapat cerita saduran yang diubahsuai dengan budaya setempat sehinggakan cerita-cerita itu menjadi sebahagaian daripada warisan setempat (Mohd. Cerita-cerita jenaka Melayu itu diciptakan oleh orang Melayu sendiri berdasarkan pengalaman yang sama dialami oleh mereka yang bersifat sejagat dalam semua kebudayaan manusia. 1979) Cerita-cerita jenaka Melayu tidak seharusnya dianggap semuanya sebagai pinjaman dari luar apabila ianya menunjukkan ciri-ciri persamaan. berdasarkan watak yang terdapat dalam sesuatu cerita : i. Pak Kaduk dan Si Luncai. mengait dan mentafsir . Porter dan Jain (1981). pula menyatakan budaya bukan terdiri daripada barang-barang. mendefinisikan budaya sebagai satu kelaziman tingkah laku yang dipersetujui bersama suatu kumpulan manusia dalam sebuah masyarakat pada satu ketika untuk tujuan hidup berharmoni. Pak Pandir. Shuib Che Din. Watak pintar bodoh Cerita Pak Pandir dapat dikategorikan sebagai pintar bodoh.

Oleh sebab bahasa manusia berubah sebegitu rupa. menyebabkan bahasa manusia menjadi begitu berubah-ubah dan bertukar mengikut masa. Dalam kajian ini ianya merujuk kepada dua buah teks sastera bahasa Melayu dari genre cerita jenaka yang menjadi kajian penulis iaitu teks yang bertajuk Lebai Malang dan Pak Belalang. dan bukannya hanya sekadar sesuatu yang diwarisi. Di mana tumpuan kajian adalah kepada gaya atau cara hidup masyarakat Melayu tradisi. di mana sesuatu pengetahuan tentangnya diperolehi secara sosial. Budaya dalam konteks kajian ini hanyalah berdasarkan cerita Lebai Malang dan Pak Belalang. Teks sasaran bagi kajian ini adalah Der Unglücks-Geistliche iaitu terjemahan teks Lebai Malang dan Vater Heuschreck terjemahan teks Pak Belalang . . 24 1. kepercayaan. Contohnya dari segi pemakanan.0 Pendahuluan Sifat mudah ubah yang wujud dalam bahasa manusia. pergaulan.6.perkara-perkara. Dari itu dapatlah dikatakan bahawa budaya ini adalah cara atau gaya hidup sesuatu masyarakat. 1. bahasa yang digunakan dan juga tingkah laku. pekerjaan.6. Penemuan pada awal kurun kesembilan belas mendapati bahawa bahasa Eropah.7 Teks Sumber Istilah teks sumber adalah merujuk teks asal yang menjadi sumber bahan terjemahan. 25 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2. ada penutur dari satu generasi tidak dapat memahami penutur generasi yang lain yang datangnya dari zaman yang agak jauh jaraknya. Dalam kajian ini teks sasaran adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman untuk pembaca sasaran iaitu masyarakat Jerman. serta juga daya cipta cara bahasa digunakan.8 Teks Sasaran Teks sasaran adalah bermaksud teks yang diterjemahkan atau dialih bahasa untuk pembaca sasaran.

Bahasa Melayu juga diajar di universiti-universiti di United Kingdom. Belanda. 1998). Australia. 1998). Yunani dan Sanskrit (bahasa kuno India). manakala di China pula. New Zealand dan beberapa tempat yang lain (Comrie. Penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta (bersama penutur bahasa Indonesia) dan merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia selepas bahasa Mandarin. China.seperti bahasa Inggeris. Ainon Mohammad. bahasa-bahasa tersebut masih lagi mampu untuk berkongsi ilmu dengan cara mendekati bidang terjemahan. .000 orang mampu bertutur 26 bahasa Melayu di Sri Lanka. ini membawa kepada satu revolusi dalam pemahaman sifat dan sejarah bahasa. Kajian terhadap persamaan bahasa antara bahasa Eropah yang berbeza sebenarnya telah dilakukan sebelum kurun ke sembilan belas (Comrie. Justeru itu walaupun sesuatu bahasa itu tidak mempunyai pertalian genetik atau dengan kata lain pertalian kekeluargaan. Amerika Syarikat. Perkembangan bahasa dan budaya serta ilmu dalam zaman globalisasi ini telah menyebabkan setiap bahasa di dunia ini perlu mewujudkan suatu pertalian yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dalam menjana pelbagai bidang ilmu. dilaporkan sebanyak 70. dalam kertasnya “Pembinaan Bahasa dan Pembangunan Negara” yang dikemukakan di Universiti Pertanian Malaysia (1984) telah menyatakan : …Meiji telah memilih pemuda-pemuda yang pintar untuk dilatih di negara-negara Eropah dan belajar bahasa-bahasa asing dengan tujuan khusus untuk menterjemahkan ilmu-ilmu Barat ke dalam bahasa Jepun. terdapat siaran radio dalam bahasa Melayu. Jerman. bahasa Inggeris dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. Manakala bahasa Melayu pula merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Selain itu. Jerman dan Perancis menunjukkan kaitannya dengan bahasa zaman purba seperti bahasa Latin.

Oleh itu teks sastera merupakan kunci utama memahami kebudayaan lain.Pemuda-pemuda itu dihantar ke Russia untuk menterjemahkan bukubuku militer. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Arab pada suatu ketika dahulu berupaya menjadi satu bangsa yang gagah dengan tamadun dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mantap hasil dari kegiatan mereka menterjemahkan pelbagai ilmu dari bangsa Yunani. Pantulan budaya ini tidak mungkin diperolehi dari sumber-sumber lain. 27 Bahasa dari rumpun Proto Indo-Eropah iaitu bahasa Jerman dan bahasa Melayu dari keluarga Austronesia juga sedang berusaha untuk berkongsi ilmu dalam bidang sastera. jelas membuktikan betapa pentingnya bidang terjemahan dalam usaha menjana ilmu apabila bahasa menjadi faktor penghalang. 2. iaitu sebuah tempat kegiatan penterjemahan di Baghdad dan 'Darul Hikmah'. Semenjak Perang Dunia II. ke England untuk buku-buku falsafah dan Jerman untuk buku-buku sains dan perubatan. iaitu sebuah organisasi kegiatan keilmuan yang bertempat di Kaherah. Berdasarkan petikan di atas. 2007). 'Baitul Hikmah'. Sastera adalah merupakan hasil utama yang dapat memaparkan atau mencerminkan budaya sesebuah masyarakat. terutama sumbangan hasil penulisan bukan orang Melayu.000 tajuk buku dari seluruh dunia.1 Terjemahan Bidang penterjemahan adalah di antara bidang yang terpenting dalam menjana perkembangan ilmu pengetahuan dan menyuburkan tamadun sesuatu bangsa. . melalui penterjemahan sastera. negeri Jepun telah menterjemahkan 150. Dalam usaha itu Meiji menubuhkan biro terjemahan yang menjadi asal usul Universiti Imperial Tokyo hari ini. selain dari hasil kegiatan kreatif mereka sendiri (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. Hasil penterjemahan sastera ini membolehkan masyarakat Jerman yang jauh di sana lebih mengetahui dan mengenali budaya Melayu.

Orang-orang Barat terus 28 memperkembangkan dan memajukan ilmu yang mereka perolehi (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. kesamaan dan kesepadanan isi semaksima yang mungkin. 2007). Manakala terjemahan pula adalah hasil yang telah diterjemahkan. Tumpuan haruslah diberikan kepada aspek makna antara teks sumber dan teks sasaran dengan penekanan kepada aspek ketepatan. . sastera. bidang penterjemahan bukanlah suatu bidang yang asing khususnya di dalam sektor-sektor kerajaan seperti perundangan. intelek dan saintis Islam itu berpindah pula ke Barat. Ada yang mendefinisikan terjemahan sebagai proses mengubah hasil percakapan atau pun teks dalam sesuatu bahasa kepada hasil percakapan atau pun teks ke dalam bahasa yang lain dengan memelihara isi kandungannya. malah orang-orang Barat juga turut berminat lalu mengikut jejak yang sama dalam menimba ilmu pengetahuan dari tamadun Arab dan Islam hinggalah ilmu yang asalnya dipelopori oleh ilmuan. bahan bacaan. novel dan sebagainya yang telah diterjemah dari berbagai bahasa untuk digunakan di negara ini. Ini bertujuan untuk menghasilkan gaya bahasa yang paling hampir dengan gaya bahasa teks sumber. Banyak bahan-bahan akademik. perubatan. Oleh kerana itu bidang penterjemahan merupakan satu bidang yang sangat penting dalam proses pemindahan ilmu dan pemindahan budaya dalam zaman sains dan teknologi masa kini. Namun demikian aspek bentuk dan gaya bahasa tidaklah boleh diabaikan. Contohnya teks sastera harus menampakkan ciri-ciri genre kesusasteraannya. bahasa dan sastera dan sebagainya. pertahanan.Mesir di mana bukan hanya orang-orang Islam. Menurut “Kamus Dewan” (1993:1351). Di dalam konteks negara kita. perkataan terjemah adalah bermaksud memindahkan (karangan dan lain-lain) daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain.

2005).1. struktur ayat yang mantap.1 Syarat Penterjemah Pada suatu masa dahulu. elakkan kesamaran dan tiada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan. ii. 2.Kesepadanan ini harus dikekalkan bagi menghasilkan persamaan reaksi seperti teks sumber. pengetahun. Menguasai bahasa sumber secara mendalam Keperluan ini dikehendaki untuk membolehkan seseorang penterjemah mengetahui selok-belok keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat mentakrifkan maksudnya dengan tepat (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Mengetahui bahasa sasaran Mengikut pakar terjemahan hari ini. Semua ini akan membolehkan 30 penterjemah menghasilkan sebuah teks terjemahan dengan bahasa yang indah. supaya penterjemah dapat mengolah teks sasaran dengan jelas. Pendapat ini kini dianggap sangat jauh daripada kenyataan. Pakar-pakar dalam bidang penterjemahan telah menghasilkan teori dan prinsip yang menjadi pedoman bagi para penterjemah. Seseorang yang ingin menjadi penterjemah yang baik perlu memenuhi syarat-syarat utama seperti berikut: i. jika seseorang mengetahui dua bahasa. pengalaman dan gaya seseorang penterjemah dalam membina dan menstruktur semula teks sasaran yang dihasilkannya. serta kepakaran menggunakan . dia dianggap boleh menjadi penterjemah tanpa memerlukan pengetahuan lanjut. mudah difahami. jika bukan dengan lebih baik. berimaginasi dan menjimatkan kata-kata. halus. seseorang penterjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan sama baik. sebaliknya sesuatu yang agak bebas bergantung kepada kemampuan. 29 Walau bagaimanapun kerja-kerja terjemahan ini tidak mempunyai suatu peraturan yang tetap.

Mengetahui teori dan amalan terjemahan Pada suatu masa dahulu. 1998). seseorang penterjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan. Memiliki pengetahuan am Penterjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. tetapi juga untuk penterjemahan karya-karya kesusasteraan. Ini tidak lagi dianggap benar kerana penterjemah juga bertanggungjawab untuk memindahkan idea. penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas untuk mencari perkataan-perkataan padanan yang boleh menggantikan perkataanperkataan asal dalam bahasa sumbernya. suasana politik. maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. . ekonomi. Ini adalah penting. iii. 31 v. budaya dan adat serta sejarah. Ini bermaksud bahawa penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang mencukupi dalam bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugasnya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan Untuk menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. vi. geografi. Ini bukan saja melibatkan soal ilmu malahan turut berkait dengan laras bahasa yang digunakan dan penggunaan pelbagai konsep dan istilah-istilah bidang yang diterjemahkannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. 2005). 2005). iv. 2005). Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik (Muhammad Bukhari Lubis dll. Ini merangkumi peristiwa semasa. Amanah Ciri amanah ini adalah merupakan ciri yang penting kepada seorang penterjemah. bukan sahaja untuk penterjemahan teks-teks khusus dan teknikal.segala jenis struktur bahasa yang ada padanya dan memiliki perbendaharaan kata yang luas (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan.

Penterjemahan tetap akan berkisar dalam budaya asal.untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujurannya dengan tugasan yang dipikul. 2. membuang. penyimpangan makna serta ayat yang panjang dan mungkin membawa kepada kekaburan teks sasaran (Abdullah Hassan. Kesannya terdapat penambahan. Terjemahan Makna (Semantik) Terjemahan makna atau terjemahan semantik adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya dengan apa yang terdapat dalam teks sumber. meringkas atau memendekkan maksud teks sumber. akibat daripada kehilangan makna. 2003). Penterjemah akan membaca sesuatu . pengurangan.1. Terjemahan Harfiah Ia bermaksud terjemahan perkataan demi perkataan. penambahan perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat betul tata bahasanya dan tidak membawa makna baru bukanlah merupakan satu kesalahan (Muhammad Bukhari Lubis dll. Kesannya menyalahi struktur ayat bahasa sasaran. kesamaran makna dan kesilapan.2 Jenis Terjemahan i. Namun demikian. 1998). Terjemahan Bebas Penterjemah akan membaca dan memahami teks yang akan diterjemahkannya iaitu teks sumber. iii. Seterusnya penterjemah akan menyatakan semula teks itu ke dalam 32 bahasa sasaran mengikut pandangannya sendiri. ii. 2003). Pada kebiasaannya terjemahan jenis ini akan menghasilkan teks yang lebih rendah mutunya daripada teks asal. Ini bermaksud kerjakerja terjemahan akan dilakukan tanpa sebarang kongkongan atau mengambil kira perkataan dan struktur bentuk ayat asal. Banyak berlaku dalam terjemahan buku-buku agama pada zaman dahulu (Abdullah Hassan. Penterjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penterjemahannya dengan cara seperti menambah.

dengan harapan mereka tidak mengalami kesulitan atau kekaburan dalam memahami teks terjemahan yang dibaca. Dalam penterjemahan ini. pembaca teks sasaran menyamakan diri mereka dengan pembaca teks sumber (Newmark. Penafsiran dan Analisis Teks Sumber Pada peringkat ini. 1981). sebaliknya kaedah terjemahan yang digunakan akan bertumpang tindih di antara satu sama lain. penterjemah haruslah membaca teks sumber secara keseluruhan dengan teliti dan memahami isi kandungan teks itu. Hasil terjemahan ini pada kebiasaannya adalah lebih baik kerana penterjemah dapat mengimbangi apa-apa yang hilang dengan cuba menulis 33 dalam bahasanya sendiri. kesetiaan penterjemah adalah kepada penulis.ayat dan cuba memahaminya dan kemudian akan menterjemahkannya setepattepatnya setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. Prosedur Terjemahan Di peringkat kedua ini penterjemah perlu membuat rujukan kepada kamus-kamus dan glosari tertentu atau pun sebarang rujukan lain yang difikirkan perlu bagi . Sebenarnya sukar untuk dikatakan kaedah terjemahan yang tertentu sahaja yang akan digunakan dalam kerja-kerja terjemahan. Terjemahan Komunikatif Terjemahan Komunikatif ini berusaha untuk menghasilkan kesan yang sehampir mungkin seperti pembaca asal. bergantung kepada cara dan keperluannya semasa kerja terjemahan dilakukan. 2. Dalam penterjemahan ini. 1981). Selain itu penterjemah akan cuba sedaya upaya mengekalkan idiolek dan bentuk ungkapan penulis teks sumber. Justeru itu terjemahan makna atau semantik ini terpisah dari masa dan ruang tempat (Newmark. ii. secara umum terdapat peringkatperingkat dalam proses penterjemahan iaitu: i. iv.3 Proses Penterjemahan Menurut Peter Newmark (1981). Tumpuan adalah kepada pembaca sasaran.1.

kerja-kerja terjemahan dimulakan dengan cara menterjemah setiap ayat secara berasingan. ‘kebudayaan’. 2. ‘peradaban’. art. Definisi ini menjelaskan bahawa budaya adalah merupakan suatu adat-resam. Manakala ‘kebudayaan’ pula adalah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak.2 Budaya dan Kebudayaan 2. ‘cara berkelakuan’ (berfikir dan sebagainya). Dalam bahasa Inggeris pula kebudayaan disebut sebagai ‘culture’. Perkataan ‘culture’ yang bermaksud kebudayaan dalam Bahasa Melayu telah diertikan oleh “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” sebagai “The customs. yang membawa maksud ‘mengerjakan’. yang berasal dari Latin iaitu ‘Colere’.mendapatkan penerangan yang jelas dan tepat. kemajuan akal budi dan lain-lain.org/wiki/Budaya) Menurut “Kamus Dewan” (1992:65) ‘budaya’ ialah ‘tamadun’.wikipedia. peradaban. atau dengan lebih jelas ianya bermaksud ‘bertani’ (http://id. tamadun. kepercayaan. Di samping itu penterjemah haruslah amanah dan tidak membuang atau meringkas dan memendekkan sesuatu ayat apatah lagi fakta teks sumber. Penggunaan kata penghubung yang 34 sesuai amat penting bagi mewujudkan sebuah teks yang koherens. Kerja-kerja pemilihan perkataan dan penstrukturan ayat haruslah dilakukan dengan berhati-hati.2. seni muzik dan semua hasil pemikiran yang . beliefs.1 Definisi Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. music and all the other products of human thought made by a particular group of people at a particular time. Akhirnya pembacaan semula teks secara menyeluruh haruslah dilakukan. Penulisan Semula Teks Pada peringkat ketiga.” (1989). iii. ‘kemajuan’ (akal budi).

di mana ke semuanya adalah bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. tetapi kini adat-resam in telah berubah. agama. kesenian. Tuntasnya. organisasi sosial. yang kemudian disebut sebagai superorganik. Herskovits (1959) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Dari pelbagai definisi ini. dan lain-lain. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat adalah ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. seni. Peredaran masa boleh mengakibatkan berlakunya perubahan gaya atau corak pemikiran. dapatlah disimpulkan bahawa kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem pemikiran manusia yang merangkumi kehidupan sehari-hari yang juga bersifat abstrak.35 dibentuk atau dihasilkan oleh sekumpulan manusia pada masa tertentu. adat istiadat. Menurut Edward B. Kebudayaan juga adalah merupakan perkara-perkara yang diciptakan oleh manusia dan ianya adalah berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. kepercayaan. 36 2. budaya adalah suatu amalan atau gaya hidup serta corak pemikiran yang turut melibatkan kepercayaan sesuatu masyarakat pada sesuatu ketika. hukum. peralatan hidup.2 Sifat Kebudayaan Menurut Abdul Rahman Nawas dan lain-lain lagi (1995) terdapat tiga sifat kebudayaan: . Contohnya perilaku. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. Contohnya pada masa dahulu seseorang tidak dibenarkan makan terlebih dahulu sebelum ibu bapanya. Tylor (1974). Makan dahulu sebelum ibu bapa telah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini.2. bahasa. dan kemampuankemampuan lain yang didapati pada seseorang sebagai anggota masyarakat. akibat daripada kekangan masa keluarga yang bekerja. moral.

Ia hasil amalan bersama anggota masyarakat sejak zaman berzaman. difahami dan diamalkan. Justeru. sesebuah keluarga yang merantau ke negeri yang mempunyai kebudayaan berlainan dengan 37 kebudayaannya. bukannya secara individu. walaupun dia mengamalkan kebudayaan bangsanya. Oleh itu. sehingga ia sebati sedemikian rupa dalam sesebuah masyarakat. bukan hanya oleh masyarakat itu sahaja malahan juga oleh orang asing. seorang anak Melayu. Dipelajari oleh anggota masyarakat Kebudayaan boleh dipelajari oleh anggota masyarakat sama ada secara langsung atau tidak langsung. jika hidup di negeri bukan Melayu yang tidak mempunyai persekitaran Melayu. kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat boleh dipelajari. dia tidak mampu mewarisi kebudayaan Melayu. Dipraktikkan secara bersama oleh anggota masyarakat Kebudayaan bersifat berkelompok. kerana kemungkinan persekitaran kehidupan seseorang itu tidak mengikut corak kebudayaan baka yang diwarisinya. .i. atau memindahkannya kepadanya. namun tentulah dia masih tidak mampu membentuk kebudayaan tersebut dalam kelompok perantau yang kecil itu. Tidak boleh diterima melalui baka atau warisan Faktor baka semata-mata tidak mampu memperwariskan kebudayaan sesebuah masyarakat.3 Fungsi Kebudayaan Kebudayaan juga mempunyai empat fungsi : i. Mensosialkan anggota masyarakat yang baru supaya menjadi orang yang berfungsi dalam masyarakat.2. Kebanyakan anggota sesebuah masyarakat mempelajari. meskipun dia berbaka Melayu. memahami dan mengamalkan kebudayaan secara tidak langsung menerusi keluarga dan anggota masyarakat. iii. ii. Justeru. tanpa ibu bapa Melayu yang mempraktikkan kebudayaan Melayu. 2.

tetapi sebaliknya suatu usaha memindahkan fikiran dan perasaan penulis ke dalam bahasa sasaran dengan memelihara gaya. Menjaga dan mengawal anggotanya dengan kawalan sosial. pemilihan teknik dan teori perlu dititik beratkan selaras dengan genre teks yang akan diterjemahkan. Perangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyarakatnya. 1995). (Abdul Rahman Nawas dll. iii. Fenomena ini memberi kesan yang amat besar ke atas teori dan teknik-teknik terjemahan. maka tidak mungkin bahasa dipisahkan daripada budayanya. Oleh kerana sifat sesuatu bahasa dipengaruhi oleh budaya masyarakat penutur. Manakala 38 penterjemahan yang mementingkan perhubungan antara bahasa sudah tentu turut melibatkan budaya. mahu pun bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan sesuatu mesej kepada orang lain. Penterjemahan merupakan suatu usaha mengalihkan fikiran dan perasaan yang ditulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Melalui bahasa. buah fikiran dan perasaan dengan latar belakang yang terdapat pada karya asli itu. norma dan nilai masyarakat. 2. lisan.3 Budaya dan Penterjemahan Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubung samada dalam bentuk tulisan. Ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah . peraturan masyarakat. Menterjemah bukanlah sekadar menggantikan perkataan.ii. Ini membuktikkan kepada kita bahawa budaya dan penterjemahan ini mempunyai suatu ikatan yang erat dan saling mempengaruhi serta tidak mungkin dapat dipisahkan. manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. Meneruskan peraturan antara sesama anggotanya dan antara anggotanya dengan orang luar. iv. Dalam penterjemahan. tingkah laku. dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup sesebuah masyarakat.

menterjemah istilah yang mempunyai latar belakang unsur budaya setempat boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut : i. Unsur budaya dikekalkan . Terjemahan budaya Terjemahan yang bermutu tinggi adalah terjemahan yang dapat memberitahu pembaca sasaran bahawa mereka sedang membaca berkenaan orang. Seseorang penterjemah itu perlulah menggunakan bahasa sebagaimana yang digunakan oleh penutur asal. 39 ii. Kaedah penterjemahan budaya ini menjadi landasan atau dasar dalam kajian yang akan dilakukan terhadap kedua-dua buah teks tersebut. pengkaji akan menggunakan kaedah penterjemahan budaya yang terdapat dalam buku “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Menurut Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Terjemahan bahasa Bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu tinggi. tumpuan kajian adalah kepada pengalihan budaya dari teks sumber iaitu Lebai Malang kepada teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Pak Belalang kepada Vater Heuschreck. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi amatlah diperlukan kepada seorang penterjemah. seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. terdapat dua aspek yang perlu diterjemahkan dengan cara yang berbeza : i. Dari itu unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. benda. perkara dan budaya asing. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) lagi. Bagaimanakah pemindahan ini dilakukan oleh penterjemah? Dalam penelitian ini.teks terjemahan yang berkualiti serta dapat meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan pembaca teks sumber. apatah lagi apabila usaha ini bukan sahaja melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan malahan mencakupi dua budaya yang amat berbeza.

Contohnya perkataan “snow” dalam istilah “snow white”. yang boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. Pengekalan sebegini akan dapat memberi gambaran yang tepat dan lebih jelas kepada pembaca 40 teks sasaran. Ini adalah kerana jurang perbezaan budaya yang tinggi. Ini adalah kerana tidak semua pengekalan unsur budaya dapat memberi gambaran sebenar yang dapat membantu pembaca teks sasaran. Unsur budaya dihilangkan Menurut kaedah ini. Apatah lagi seandainya terdapat unsur-unsur pertentangan nilai budaya maka kaedah ini amatlah . Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberatkan keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. Contohnya “roti” kepada masyarakat Jerman merupakan makanan ruji. Contohnya “snow white” boleh diterjemahkan atau digantikan menjadi “putih melepak” atau pun “sangat putih”. Tetapi bagaimana dengan jenis roti? Terdapat bermacam-macam jenis roti masyarakat Jerman yang tidak dapat dikenali oleh sebahagian besar masyarakat Melayu. kerana terdapat perkara-perkara yang telah diketahui oleh pembaca teks sasaran. ii. dapat dikekalkan sebagai “salji” dalam bahasa Melayu kerana pembaca sasaran telah jelas dengan gambaran dan sifat salji walau pun tidak terdapat di dalam budaya pembaca sasaran. Namun pengekalan budaya teks sumber ini juga boleh menyebabkan kualiti sesebuah teks terjemahan menurun.Dalam teknik ini unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. ini mungkin dapat difahami oleh masyarakat Melayu. lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. sesuatu unsur budaya itu akan digantikan dengan cara memberi penerangan makna yang sebenar.

Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa seorang penterjemah dapat menterjemah isu kebudayaan dengan baik jika dia mengetahui tentang kebudayaan itu sendiri. ia bukan sahaja memerlukan pemindahan yang jelas dari segi linguistik. Menurut Rudolf Kassuhlke (dalam Richard W. 1976) dalam “Translation: Application and Research”.sesuai digunakan. jika penerima hendak memahami mesej di dalam bahasa dan budayanya sendiri. contohnya dalam bahasa Jerman “Sparschwein” yang bermaksud “tabung babi” tidak dapat dikekalkan dalam terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Oleh itu. kerana ianya tidak dapat diterima oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. Unsur budaya disesuaikan semula Kadang kala terasa seolah-olah sesuatu unsur budaya bahasa sumber terdapat padanannya dengan bahasa sasaran. Bagi bahasa Inggeris.Brislin. Manakala dalam bahasa Melayu ianya menunjukkan status seorang isteri. Terjemahan sebegini adalah lebih baik dan tepat walaupun ianya berbentuk frasa. Perbezaan ini adalah kerana latar belakang budaya yang berbeza kerana amalan sistem poligami. Contohnya “young wife” dan “old wife” apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu membawa maksud yang berbeza. “young wife” bermaksud seorang isteri yang usianya lebih muda. 41 iii. iaitu isteri kedua. tetapi maklumat yang paling minimum tentang corak pemikiran iaitu pandangan dunia dan nilai budaya bahasa sumber. namun tidak dapat disangkal pengaruh pandangan dunia penterjemah serta pembaca teks sasaran juga memainkan peranan yang amat besar dalam mentafsir sesuatu hal kebudayaan yang terdapat dalam teks. . Maka penyesuaian semula haruslah dilakukan bagi mengelakkan salah terjemahan dengan menggunakan istilah ‘isteri yang masih muda’. adalah lebih baik menggunakan istilah ‘tabung wang’ untuk menggantikannya.

religion. 1985) berpendapat. apa yang membezakan antara setiap individu itu adalah pandangan dunia masing-masing. language. Taib Osman.” Dapatlah dikatakan bahasa bukan sahaja memaparkan budaya malah turut menggambarkan pandangan dunia sesuatu bangsa. orientasi masa merupakan aspek penting pandangan dunia yang memberi kesan kepada komunikasi dan tindakan seseorang. tumpuan masa kini adalah yang menjadi fokus. and so on. Ketidaksamaan pandangan sebeginilah yang dinamakan sebagai pandangan dunia. 1985).Wilss (1981). Lazimnya . Contohnya. Taib Osman. pengetahuan linguistik dan juga pengetahuan dunianya. and this is recorded in his language. menyatakan bahawa seseorang penterjemah terpaksa bergantung sepenuhnya ke atas keupayaan mentalnya. World-view… as the way a certain people perceive life and this perception may be reflected in or influenced by various media. As such.42 2. manakala bagi orang lain impian masa depan serta persediaan menghadapinya kelak merupakan cabaran yang paling penting. examining people’s perception through any of the media metioned means examining the relationship between this medium and their thought processes.4 Pandangan Dunia Pandangan dunia adalah merujuk kepada set kepercayaan yang menjadi falsafah atau pun pegangan kehidupan sesebuah kelompok atau masyarakat dunia. Namun bagi golongan yang lain pula. Asmah Haji Omar (dalam Mohd. culture. Ianya juga turut mencirikan sifat-sifat kelompok dan cara kelompok tersebut bertindak. 43 Menurut Asmah Haji Omar (dalam Mohd. “Man’s perception and conception of the realities around him include his view of the world. Bagi setengah orang masa lampau merupakan aspek paling bermakna dalam kehidupan. Manusia di dunia menggunakan proses mental yang serupa. Di mana dan bagaimana persekitaran yang di kenali sebagai budaya itu membentuk cara pemikiran seorang itu akan membawa kepada cara mereka berfikir dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara itu. W.

Taib Osman. is seen in languages which have the gender system… [contohnya bahasa Jerman]. It is highly probable that the speech community concerned has a social system which does not discriminate the various sexes in certain aspects of their life. Although the European or Western way of life tends to show equal treatment to both sexes. (Asmah Hj. Ciri-ciri bahasa ini juga secara tidak langsung boleh mengambarkan pandangan dunia masyarakat Jerman. Ini seolah-olah kaum perempuan punca sesuatu mala petaka itu. 1985) 2. 44 A language which does not have a category of gender.5 Genre Perkataan “genre” adalah berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud . Contoh yang jelas dapat dilihat kepada lebih sembilan puluh peratus kata nama yang melibatkan bencana alam tergolong dalam genus betina. Omar dalam Mohd. The Malay language is one such language… A different way of treating the sexes. Jika diteliti secara terperinci bahasa Jerman mengkategorikan perempuan ke dalam genus betina. lelaki sebagai genus jantan dan kanak-kanak samada perempuan atau lelaki digolongkan ke dalam genus neutral. as reflected in the grammatical gender. …Western society sought to place their women in roles separate from the men.… reflects a world-view of its speaker in regard to the treatment of the sexes in his everyday life. malahan juga mencerminkan dua kebudayaan yang berbeza yang membina kedua-dua bahasa. Hal ini tidak pula berlaku kepada penutur bahasa Melayu yang sering diperkatakan menindas kaum wanita. Bahasa Jerman membahagikan kata nama kepada tiga genus iaitu jantan. Ini menunujukkan seolah-olahnya masyarakat Jerman megasingkan sesuatu berdasarkan genus. betina dan neutral. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman bukan saja merupakan dua bahasa yang berbeza dari segi linguistik dan ciri-ciri lesikalnya. justeru itu sudah tentulah mempunyai pandangan dunia yang amat berbeza tentang sesuatu perkara.semakin jauh hubungan genetik sesuatu bahasa maka semakin besarlah jurang perbezaan budaya antara kedua-dua masyarakat penutur aslinya.

Genre puisi ini dapat dibahagikankan pula kepada drama. penggunaan gaya tertentu dan nada sesuatu teks itu. Jenis-jenis kata ini kemudiannya dikategorikan kepada nama-nama tertentu. Teks. Menurut Robert Allen (1989:44). media dan kini ianya telah digunakan dalam bidang linguistik. . kesusasteraan. (1995) pula. hiburan. ilmiah. semua bahasa terikat dengan konteks budaya dan konteks situasi. 45 Definisi-definisi konvensional pula menggangap “genre” adalah terdiri daripada konvensi-konvensi khusus yang membentuk kandungan seperti tema atau pun latar dan juga bentuk yang merangkumi struktur dan gaya yang berkongsi ciri-ciri tertentu dengan teks serta mewujudkan hubungan antara satu sama lain. antaranya genre perundangan. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis genre. lirik dan epik. keagamaan. Menurut Ronald Wardhaugh. tragedi dan lain-lain. media. Dari itu setiap penutur akan mempelajari gaya bahasa tersebut dan seterusnya mengamalkan ciri-ciri khusus ini mengikut konteks. Drama ini dapat diperhalusikan lagi kepada jenaka.“jenis” atau “kelas”. Kajian-kajian tersebut adalah berdasarkan pengkelasan kata kepada jenis-jenisnya. Secara umumnya genre kesusasteraan ini dapat dikategorikan kepada puisi dan prosa. yang dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti isi kandungan. kesusasteraan dan sebagainya menurut lapangan tertentu. Istilah “genre” ini telah digunakan secara meluas dalam bidang retorik. samada yang berbentuk lisan mahu pun tulisan yang menunjukkan ciri-ciri atau fiturfitur yang sama digolongkan dalam satu “genre”. Genre kesusasteraan merupakan genre daripada bidang sastera. Gaya bahasa yang digunakan dalam sesuatu konteks akan menjadikan sesuatu komunikasi itu bermakna. Konteks budaya akan menentukan jenis teks. sejak dua ribu tahun yang lalu kajian tentang genre telah dilakukan terhadap fungsi kata nama logikal dan tipologikal.

Ini membuktikan kepada kita bahawa sajak ini dapat digolongkan dalam genre kesusasteraan iaitu puisi. Menurut Raphaelson-West (1989:130). Bagi yang sudah biasa dengan genre ini. terutama cerita jenaka yang terdapat dalam sastera rakyat Melayu. Jenaka yang melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik Corak jenaka seperti ini dikatakan melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik dan permainan kata. Apabila kita menyebut perkataan “sajak” misalnya. iii.Manakala yang berbentuk prosa dapat dipecahkan kepada dua kategori iaitu fiksyen dan bukan fiksyen. 46 Begitulah juga bila kita membicarakan tentang cerita jenaka. satu gambaran tentang ciri-cirinya sudah terpapar dalam fikiran mereka. Jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan Unsur jenaka kebudayaan. lebih berteraskan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu budaya. cerita jenaka yang menjadi teks kajian adalah tergolong dalam kategori dua. 47 2. Namun demikian pengkelasan sesuatu teks kepada genre tertentu tidak dapat dilakukan secara tepat. Berdasarkan kepada tiga kategori di atas. pendengar sudah pun mempunyai satu gambaran khusus dalam fikirannya seperti bentuk dan ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah sajak.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan . kerana semuanya bergantung kepada pandangan tertentu bagaimana teks tersebut dilihat dan dikategorikan. jenaka sebenarnya dapat dikategorikan kepada tiga jenis: i. iaitu jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan. Jenaka yang sejagat Kategori jenaka seperti ini adalah berbentuk agak natural dan biasanya tidak melibatkan budaya dan mudah difahami. Ianya sukar digarap oleh masyarakat dari kebudayaan yang lain dan pengalihan unsur jenaka ini adalah sukar dan selalunya tidak berjaya. ii.

Pembacaan yang mendalam daripada pelbagai sumber dapat membantu pengkaji dalam memahami bidang kajiannya. Pembacaan tulisan-tulisan sarjana yang berkaitan turut menyumbangkan maklumat dan pengetahuan terhadap kajian yang akan dijalankan. Pada 1997 Sugeng Hariyanto telah membuat kajian terhadap sebuah novel berbahasa Jawa yang berjudul Burung-Burung Manyar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Thomas M. Hunter. Kajian menunjukkan bahawa novel terjemahan telah berjaya menyampaikan kesan yang sama seperti novel sumber kepada pembaca sasaran. Faktor ini telah mendorong Sugeng Hariyanto membuat kajian lanjutan pada tahun 1999, bagi melihat bagaimana penterjemah berjaya mengalihkan perkatan yang melibatkan budaya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penterjemah telah menggunakan teknik penterjemahan sastera, melakukan penambahan dan pengurangan, penerangan, modulasi, perkatan sinonim dan mencari kesepadanan budaya. Namun demikian, terdapat juga perkataan yang menggambarkan budaya yang telah digugurkannya. Pengguguran ini dilakukan penterjemah apabila beliau tidak dapat mencari kesepadanan serta beranggapan bahawa ianya adalah sesuatu yang tidak penting. Pengkaji kurang bersetuju dengan tindakan ini dan mencadangkan sekiranya kesepadanan tidak dapat dicari, maka penerangan bagi menyampaikan maksud sesuatu budaya mesti dilakukan. 48 Jaafar bin Jambi (2001), misalnya, telah mengkaji sebuah teks karya Soseki Natsume (1914) berjudul Kokoro yang diterjemahkan dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu oleh Thaiyibah Sulaiman (1996) berjudul Kalbu dari aspek bahasa kiasan. Dalam kajian ini beliau telah mengenal pasti bahasa kiasan serta strategi yang diambil

oleh penterjemah. Dapatan menunjukkan bahawa versi bahasa Jepun lebih banyak menggunakan bahasa kiasan berbanding teks terjemahan bahasa Melayu. Strategi utama penterjemah adalah menterjemah tanpa menggekalkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan. Pengkaji berpendapat penterjemah tidak sepatutnya mengambil jalan mudah dengan melenyapkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan teks sumber, sebaliknya perlu berusaha mencari kesepadanan bahasa kiasan yang terdapat dalam bahasa Melayu semaksima yang mungkin. Tindakan sebegini akan mendorong kepada penghasilan teks terjemahan yang seiring dengan teks sumber. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wan Amizah Bt Wan Mahmud (1998) pula, beliau telah mengupas kaedah penterjemahan sari kata dengan membandingkan dua bentuk genre rancangan iaitu dokumentari dan komedi semasa (sitcom). Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan antara sarikata keduaa-dua genre tersebut. Di dalam genre dokumentari didapati bahawa penggunaan ayat adalah lebih formal dan panjang serta lebih banyak terdapat penggunaan imbuhan, laras dan jargon. Pemindahan makna yang dilakukan dipengaruhi teks asal dan cenderung mematuhi bahasa sumber. Kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah semantik. Manakala genre komedi lebih condong kepada bahasa lisan dan kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah penterjemahan komunikatif. Dalam situasi ini pengkaji bersetuju dengan tindakan penterjemah yang menggunakan dua laras bahasa yang berbeza bagi dua bentuk genre yang berlainan. Kaedah terjemahan yang dipilih juga bersesuaian dengan genre. 49 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Dalam membuat sesuatu penyelidikan terutamanya dalam mengkaji sesuatu kes,

terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk mencari data-data yang relevan dan tepat bagi memenuhi kehendak kajian dan menjawab penyataan masalah. Justeru itu, bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data cerita rakyat, genre cerita jenaka bahasa Melayu yang berjudul Lebai Malang yang diterjemahkan kepada bahasa Jerman Der Unglücks– Geistliche dan Pak Belalang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck. Kajian ini menganalisis dan mengklasifikasi aspek budaya yang telah diterjemahkan berdasarkan kepada “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd. dan Adullah Hassan (2005). Di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam bab ini : a. Persampelan Data b. Analisis Data c. Prosedur Kajian 50 3.1 Persampelan Data Sampel yang dipilih adalah daripada buku “Matahari”, koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman, Albert Lehmenkühler, Bert Nentwich, Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre. Pilihan buku ini dibuat kerana bahasa Jerman semakin diberi perhatian di Malaysia pada masa kini. Tambahan pula semakin banyak terjemahan sastera bahasa Melayu mendapat tempat di kalangan penduduk Jerman mahu pun sebaliknya (sila lihat Lampiran 2, m.s 114, terjemahan surat: Lampiran 1, m.s 113). Kajian akan dilakukan terhadap dua buah teks dari genre cerita jenaka, iaitu Lebai Malang dalam bahasa Jerman yang dikenali sebagai Der Unglücks– Geistliche (sila lihat Lampiran 3, m.s 115) dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5, m.s 121). Pengkaji telah berusaha untuk mendapatkan teks sumber bagi keduadua buah teks sasaran dari pelbagai media. Samada buku-buku sastera Melayu mahu pun laman

muka surat 117). (sila lihat Lampiran 4. yang melibatkan cara manusia berkomunikasi. Cerita Lebai Malang atau terjemahannya Der Unglücks– Geistliche bertemakan kepada seorang “Lebai” iaitu ahli agama yang sentiasa dipandang mulia.ashtech. Selain dari menjadi sumber hiburan. yang menjadi fokus kajian. akhirnya teks sumber iaitu Lebai Malang yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www.ashtech.my/cerita rakyat/lebai_malang. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian penulis sebaliknya unsur budaya yang menjadi tumpuan pengkaji.com. Sementara Pak Belalang pula seorang ahli nujum negara yang sentiasa bernasib baik. Kedua-dua teks ini menjadi pilihan penulis kerana terdapat pelbagai paparan kehidupan masyarakat Melayu pada masa dahulu.html. sampel-sampel ini juga membawa makna konotasi yang memerlukan penelitian dan lebih mencabar untuk dilakukan kajian. 52 .web. mengekal dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara berhubung dengan kehidupan iaitu unsur budaya (Geetz.1973). Manakala teks sumber Pak Belalang adalah terlalu sukar untuk diperolehi kerana teks sasaran iaitu Vater Heuschreck berkemungkinan telah diringkaskan dan sebahagian kandungan cerita asal itu telah dilenyapkan oleh penterjemah. walau pun pada awalnya telah memulakan peranannya dengan menipu penduduk kampung.com. m.s 126) dengan mengabaikan sebahagian teks yang dilenyapkan penterjemah.my/cerita_rakyat/pak_belalang. menjadi contoh dan berperanan penting kepada masyarakat Melayu beragama Islam. 51 Maka penulis mendapatkan sebuah teks sumber yang sehampir mungkin dari laman web http://www.html (sila lihat Lampiran 6.

Bagi memudahkan analisis. Unsur budaya itu dikekalkan b. terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemahan aspek budaya dalam teks sasaran. komen dan kesimpulan akan . Pengkaji akan menggunakan singkatan “LM” untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan berikan nombor untuk setiap unsur budaya. Akhir sekali berdasarkan penelitian dan analisis.1: Contoh jadual analisis Teks Sumber (Lampiran. Setiap data yang diambil akan dipaparkan dalam jadual seperti di muka surat sebelah. aspek ini akan dianalisis dan diklasifikasikan mengikut teknik terjemahan 53 budaya berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). Data yang menjadi kajian adalah terjemahan yang mencerminkan aspek budaya. Teks bahasa Melayu merupakan teks sumber dan teks bahasa Jerman dicatatkan sebagai teks sasaran.2 Analisis Data Data-data yang dikumpul akan dianalisis secara teliti dalam mengenal pasti aspek budaya yang terdapat dalam teks sumber dan diikuti pula teks sasaran.3. Manakala teks Vater Heuschreck (Pak Belalang) diberi nombor rujukan PB 01.m/s) Baris Teks Sasaran (Lampiran. Aspekaspek budaya dari kedua-dua teks ini akan dikeluarkan bagi memudahkan proses perbandingan.m/s) Baris No. iaitu samada : a. Ruj. Unsur budaya itu dihilangkan c. Jadual 3. Unsur budaya itu disesuaikan semula Setelah itu barulah diberikan ulasan-ulasan dan cadangan yang relevan. contohnya LM 01. setiap aspek budaya iaitu setiap data akan diberikan nombor rujukan untuk memudahkan analisis. Seterusnya.

sastera rakyat Melayu.3 Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini menggunakan kaedah penelitian yang tertumpu terhadap teks yang dipilih. penulis mendapati bahawa genre cerita jenaka begitu menarik untuk dikaji kerana ianya merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal serta berperanan menyampaikan mesej tertentu megenai masyarakat dahulu. Terdapat tiga peringkat dalam prosedur kajian ini iatu : i. Mengenal pasti teks terjemahan dan membuat pilihan. karya-karya terjemahan. Menganalisis teks iii. Plot. rujukan akan dilakukan terhadap buku-buku berkaitan iaitu teks asal atau teks sumber. laman web dan tesis. Rumusan 54 i. Melalui kaedah perpustakaan. aspek-aspek budaya. Setelah diteliti. Pemilihan Teks Langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut : a. Bidang terjemahan telah menarik minat penulis untuk melakukan kajian.diberikan terhadap keberkesanan penyampaian mesej berdasarkan teknik terjemahan budaya yang digunakan oleh penterjemah. Sebagai seorang guru bahasa Jerman. teks sasaran. Penelitian terhadap teks-teks sastera yang terdapat di dalam koleksi buku “Matahari” dilakukan dengan teliti. Maka penulis memulakan langkah dengan melakukan pembacaan dan penelitian terhadap teks-teks terjemahan bahasa Jerman yang terdapat di Malaysia. Akhirnya penulis mendapati buku koleksi sastera Melayu yang berjudul “Matahari”. kamus. watak. penulis membuat keputusan untuk memberi tumpuan terhadap teks yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. latar belakang serta unsur budaya yang terkandung di dalam genre ini juga begitu menarik untuk dikaji. majalah. 3. diterbitkan pada 1996 oleh Albert Hoffman begitu menarik untuk dikaji. Maka pemilihan dua buah teks dari genre . Pemilihan teks ii. kerana ianya mengandungi lima belas genre.

maka perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran bagi kedua-dua sampel dari aspek budaya pun dilakukan. Unsur budaya itu disesuaikan semula .html (sila lihat Lampiran 6. m.html (sila lihat Lampiran 4.my/cerita_rakyat/pak_belalang.my/cerita_rakyat/lebai_malang. b. dengan mengabaikan sebahagian daripada kandungan cerita yang dilenyapkan oleh penterjemah. Manakala teks sumber bagi Vater Heuschreck iaitu Pak Belalang diperolehi dari http://www. Unsur budaya itu dikekalkan ii. Mengenal pasti teks sumber yang menjadi sampel terjemahan. Membandingkan dan mengenal pasti bagaimana aspek budaya dari teks sumber diterjemahkan atau dipindahkan ke teks sasaran. Unsur budaya itu dihilangkan iii. Melakukan perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran Setelah memperolehi teks sumber Lebai Malang dan Der UnglücksGeistliche sebagai teks sasaran.cerita jenaka iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan dibuat. iaitu sampel yang pertama maka teks kajian kedua Pak Belalang sebagai teks sumber dan Vater Heuschreck teks sasaran pula adalah sebagai sampel kedua. Penelitian dan analisis dibuat ke atas teks sumber dan teks sasaran dengan memberi fokus kepada aspek budaya. iaitu : i.ashtech. Setelah diteliti teks sasaran dengan terperinci. samada dari buku-buku sastera mahu pun laman 55 web. 56 c.s 126).s 117) untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang). b. Mengklasifikasikan teknik terjemahan budaya yang dilakukan oleh penterjemah berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). c.ashtech.com. m. dan akhirnya memperolehi teks dari laman web http://www.com. maka pengkaji pun mencari teks sumber dari pelbagai media. ii. Pengkaji mencari teks sumber yang sehampir mungkin dengan teks sasaran. Menganalisis Data Pada tahap ini ianya melibatkan analisis teks seperti berikut : a.

Berdasarkan penelitian serta kajian yang dibuat penulis akan merumuskan samada teks terjemahan ini mampu atau dapat memainkan peranan seperti teks sumber. 57 Sebagai rumusan. iii. bahasa Jerman. e. Mengesan permasalahan yang mungkin timbul semasa penterjemahan teks dilakukan. Berlandaskan rangka kajian inilah penulis akan melakukan kajian terperinci ke atas dua buah teks iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) dari genre cerita jenaka. Dapatan kajian serta rumusannya akan dibincangkan di dalam bab berikut bagi menjelaskan dapatan daripada kajian yang dijalankan. Penyataan Masalah Pilihan Teks .1: Carta aliran prosedur kajian 3. Kajian ini memberi fokus kepada aspek budaya dari teks sumber iaitu teks bahasa Melayu yang diterjemahkan atau dialihkan kepada bahasa sasaran. di bawah ini dipaparkan carta aliran prosedur kajian penulis : Carta 3.4 Kesimpulan Bab ini menghurai dan menerangkan mengenai tatacara rangka kajian yang akan digunakan dalam kajian ini. Selain itu penulis juga akan meneliti samada aspek budaya menimbulkan masalah dalam terjemahan teks sastera yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza ini. Rumusan Pengkaji akan merumus teknik terjemahan aspek budaya yang digunapakai oleh penterjemah berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005) serta melihat hubung kaitnya dan keberkesanan teknik yang dipilih dalam usaha untuk menyampaikan mesej teks sumber secara amnya. Mengesan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemah dalam penggunaan sesuatu teknik pengalihan budaya.d.

1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya Dalam kajian ini. Apabila penterjemahan melibatkan teks sastera.Analisis Data Mengkategorikan Kesimpulan 58 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4. 2005). watak dan sebagainya memainkan peranan penting sebagai lambang dan mewakili sesebuah masyarakat yang juga membantu bagi mewujudkan kesan yang baik serta menyampaikan mesej sesuatu cerita itu. bahasa. Oleh itu pengkaji ingin meneliti bagaimanakah pengalihan unsur budaya dilakukan oleh penterjemah yang turut menyumbang kepada 59 penyampaian mesej cerita. Oleh itu sesuatu cerita rakyat yang menjadi lambang sesebuah masyarakat sudah tentu memaparkan aspek budaya masyarakat tersebut. Pada amnya plot.0 Pendahuluan Budaya merupakan identiti sesebuah masyarakat dan bahasa pula merupakan indeks kepada budaya. Seorang penterjemah yang baik selain harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Ini adalah kerana penterjemahan bukanlah sekadar pengalihan bahasa sahaja. Oleh itu bahasa yang digunakan akan menggambarkan budaya. persoalan budaya merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. analisis terperinci terhadap aspek budaya dari keduadua buah . latar. Berlandaskan kepada objektif inilah kajian yang terperinci akan dilakukan oleh penulis. juga harus memahami konteks karya yang akan diterjemahkan. 4. Padanan kebudayaan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran perlu dicari bagi meningkatkan kefahaman pembaca sasaran iaitu teks terjemahan serta melahirkan kesan pembacaan yang sehampir. sebaliknya ianya turut melibatkan hal-hal kebudayaan (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan.

Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. 2005). yang mana boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. Unsur budaya itu dikekalkan b. Ini adalah kerana jurang perbezaan 60 budaya yang tinggi. unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. Penterjemah hanya sekadar menterjemahkannya sahaja tanpa sebarang gambaran mahupun penerangan.1 Unsur Budaya Dikekalkan Dalam teknik ini.1.1. Unsur budaya itu disesuaikan semula 4. seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Dua. Walau bagaimanapun teknik mengekalkan unsur budaya asing dalam terjemahan adalah teknik yang banyak kelemahannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Penterjemah akan cuba mengekalkan unsur budaya teks sumber walaupun gambaran sebenar pengekalan budaya tidak membantu pembaca teks sasaran.1. Unsur budaya itu dihilangkan c.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Dalam sastera rakyat Melayu Lebai Malang iaitu tajuk cerita yang dijadikan sumber kajian ini apabila dibaca atau didengar oleh pembaca sumber.teks yang telah dipilih iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) akan dilakukan berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). Lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. iaitu: a. Menurut “Kamus Dewan” “lebai” .s 39). maka wujud suatu persepsi atau gambaran umum mengenai tema cerita. 4. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberat keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya.

kenapa lebai ini digelar Lebai Malang. walau bagaimanapun tajuk ini tidak digunakan oleh penterjemah dalam perkembangan watak teks terjemahan. dan menyebabkan terjemahan ini banyak kelemahannya. melainkan teks terjemahan diterjemahkan dengan satu kaedah yang memerlukan pembaca sering mengaitkan situasi dengan penerangan awal yang terdapat pada tajuk cerita ini. malah ianya telah dilenyapkan terus oleh penterjemah. Selain itu penterjemahan perkataan “tikar” telah diterjemah dengan tepat sebagai “Matte”.bermaksud orang yang mengetahui tentang agama. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Persoalannya.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4. Pada pendapat pengkaji adalah terlalu sukar untuk mendapatkan pembaca yang prihatin terhadap isuisu sebegini. Yang menjadi persoalan di sini adakah penterjemahan yang tepat ini dapat . Secara tidak langsung pembaca akan membuat andaian kemungkinan Lebai ini sering ditimpa malang. m/s 115) Baris No. sebaliknya perkataan “Pak Lebai” dalam teks sasaran dikekalkan dengan hanya melakukan perubahan ejaan seperti di bawah : Jadual 4. yang merupakan watak utama dalam cerita yang berperanan mengaitkan latar serta plot cerita dalam mewujudkan kesan pengajaran kepada pendengar atau pun pembaca. Dari itu sudah tentulah tema cerita ini berkisar mengenai seorang yang dihormati di kalangan masyarakat. Penterjemah mengekalkan unsur ini tanpa menghuraikan keberkesanannya. Ruj. Penterjemah telah menterjemah tajuk cerita Lebai Malang kepada Der Unglücks-Geistliche. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 61 Dapatkah pembaca sasaran mengaitkan panggilan “Pa Lebai” ini semasa mendalami atau mengikuti perkembangan cerita ini.

penterjemah telah cuba sedaya upaya mengekalkan unsur budaya ini tanpa menghiraukan aspek keberkesanannya. Dalam situasi begini.1. Contohnya: Jadual 4.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4. 62 Jadual 4. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Pengkaji berpendapat pembaca sasaran tidak mungkin dapat memahami unsur budaya sebegini. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6.juga menyampaikan mesej yang tepat kepada pembaca sasaran dalam situasi ini. Ruj. Apakah fungsi tikar itu.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Teks terjemahan Vater Heuschreck (Pak Belalang) juga didapati mempunyai unsur budaya dari teks sumber iaitu Pak Belalang yang dikekalkan oleh penterjemah. ditulisnya bagai bekas cakar ayam . walaupun ianya tidak memberi kesan yang baik terhadap pengalihan budaya. serta apakah gambaran tikar yang tercetus dalam minda pembaca teks sasaran ini berdasarkan pandangan dunia mereka. m/s 121) Baris No. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. berkemungkinan kerana terdapat kesepadanan perkataan dalam bahasa Jerman serta bersikap cuba mengekalkan budaya bahasa sumber dalam teks sasaran.1. m/s 115) Baris No. Tindakan penterjemah mengekalkan unsur budaya ini.

Dalam usaha mengekalkan jalan cerita agar berkembang dan difahami dengan baik. Pengkaji berpendapat bahawa unsur ini merupakan sesuatu yang mengelirukan dan terlalu sukar untuk pembaca sasaran menggarapkannya. m/s 122 ) Baris No. Namun demikian “Krähen” bermaksud gagak dan “fü_e” pula adalah kaki (kaki gagak). holte jener ein Blatt Papier. penterjemah telah mengekalkan satu unsur budaya yang kelihatan seolah-olah bunyi semulajadi.sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en. Contohnya : Jadual 4. maka penterjemah tidak mensiasiakan unsur kesamaan ini dan telah mengaplikasikannya ke dalam teks sasaran. Simpulan bahasa juga melambangkan betapa budaya masyarakat Melayu begitu berhati-hati dalam membuat teguran kepada seseorang agar tidak tersinggung. . Kritzelte allerlei Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 63 Simpulan bahasa yang digunakan adalah “cakar ayam”. Pada pendapat saya berkemungkinan sekali simpulan bahasa dalam masyarakat Jerman turut memainkan peranan yang sama seperti masyarakat Melayu. m/s 129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ini menunujukkan bahawa penterjemah telah sedaya upaya cuba mencari kesepadanan dalam usaha menterjemah teks ini. Memandangkan terdapat kesamaan.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6. yang bermaksud tulisan yang buruk dan secara kebetulan terdapat persamaan dengan bahasa Jerman iaitu “Krähenfü_e” juga membawa maksud tulisan yang buruk.

. penerangan ringkas dalam bahasa Jerman : Im Malaiischen hei_t Dieb nämlich “pentschuri” (Lampiran 5. didapati bahawa ianya menggambarkan cara masakan masyarakat Melayu tradisi. 2223 PB 02 64 Setelah teks sasaran seperti di atas dihasilkan.25. Kaedah ini sesuai apabila terdapat unsurunsur pertentangan nilai budaya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Tschur machten der ersten Kuchen. Namun demikian apabila diteliti. m. walaupun ianya tidak menjurus kepada penghasilan penterjemahan yang berkesan dalam usaha menghasilkan teks sasaran yang berkualiti.s 122) dilakukan. Baris: 24 . 4.2 Unsur Budaya Dihilangkan Mengikut kaedah ini unsur budaya digantikan dengan perkataan yang menerangkan makna sebenar.1. Tindakan ini adalah untuk menunjukkan bunyi perkataan “pencuri” dalam bahasa Melayu itu. …direndangnya sebiji-biji . berkaitan dengan bunyi roti yang direndang “chur”. . 2005).s 40). Pengekalan ini kelihatan hanya seperti percubaan untuk mengekalkan bunyi sahaja. Selain itu pengkaji juga berpendapat bahawa penterjemah cuba untuk mengembangkan plot cerita sama seperti teks sumber. chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen.Ruj. Perbincangan yang terperinci berhubung dengan unsur budaya yang dihilangkan telah pun dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Ini membuktikan terdapat pengekalan unsur budaya. maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali. Justeru itu langkah mengekalkan bunyi “chur” dibuat dengan hanya melakukan perubahan ejaan menjadi “Tschur”.

5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4. bagi menjelaskan maksudnya itu daripada mengambil jalan pintas.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4. malah turut menghilangkan koheren teks terjemahan. dan sekiranya ianya tidak dapat dilakukan. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Terjemahan di atas membuktikan kepada kita bahawa penterjemah melakukan suatu terjemahan yang telah mengakibatkan percanggahan maksud sebenar teks sumber.2. m/s 115) Baris No. Pembaca teks 66 sasaran tidak dapat menghubungkait peranan seorang “Lebai” dengan majlis tersebut. Apa yang dimaksudkan dalam teks sumber adalah suatu majlis diadakan sebagai tanda seseorang Islam telah tamat membaca AlQuran. Berkemungkinan penterjemah tidak dapat membezakan perkataan pengajian antara tamat sekolah dan tamat mengaji Al-Quran.65 4. adalah lebih baik sekiranya penterjemah membuat sedikit catatan mengenai majlis berkhatam. “Berkhatam” menurut “Kamus Dewan Bahasa” ialah pengajian (Quran) tamat kajian (bacaan Quran). Penterjemahan yang dilakukan bukan saja terpesong maksud asal. . atau mungkin penterjemah tidak dapat mencari suatu kesepadanan kepada perkataan ini dengan bahasa sasaran. Manakala dalam teks terjemahan ianya telah dinyatakan sebagai sebuah majlis meraikan tamat belajar. yang turut memberi kesan kepada plot serta watak teks sasaran.1. Pilihan perkataan yang menyampaikan makna adalah amat penting. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Dalam teks sumber. Justeru. m/s 115 ) Baris No.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4. ianya tidak dapat menggambarkan kepentingan atau kedudukan Pak Lebai. proses komunikasi tidak boleh dikaji terpisah daripada konteks masyarakat. Terjemahan begini tentulah menyebabkan pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan bahawa penantian jemputan dan tuan rumah terhadap Pak Lebai adalah melibatkan suatu tempoh masa yang sangat panjang yang juga merupakan suatu unsur budaya dalam masyarakat Melayu. Ruj. Pada masa dahulu jarak atau jangka masa sesuatu peristiwa sering dikaitkan dengan situasi-situasi tertentu seperti sepuntung rokok. iaitu membandingkan sesuatu perbuatan yang mengambil masa dengan situasi tertentu. unsur sebegini yang menunjukkan jangka masa seperti di atas turut digunakan : Jadual 4. Dari itu penterjemah seharusnya mencari kaedah yang dapat menyampaikan mesej tersebut dengan lebih berkesan tanpa melenyapkan unsur budaya. …hingga beralih matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 67 Penterjemahan “…hingga beralih matahari…” merupakan suatu jangka masa yang sangat panjang telah digantikan dengan “… jeder wartete und wartete…” yang bermaksud “menunggu-nunggu”. yang sudah menjadi . kerana ini akan menghilangkan maksud sebenar sesuatu teks itu. setanak nasi dan lain-lain lagi.

Penulis berpendapat sudah tentu pembaca teks terjemahan tidak akan dapat menggambarkan juga gaya hidup masyarakat Melayu yang beragama Islam pada ketika itu yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap seseorang yang tinggi pendidikan keagamaannya. Kadang kala seseorang penterjemah cuba menyiapkan hasil terjemahan dengan jalan yang mudah dan cepat tanpa memikirkan atau mempertimbangkan mutu atau hasil terjemahannya. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 . Dalam hal ini. terutamanya majlis keagamaan. Apabila diteliti teks terjemahan ini. contohnya : 68 Jadual 4.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No. didapati penterjemah cuba mempermudahkan terjemahannya dengan cara membuat kesimpulan kepada sesuatu situasi itu. penterjemah telah menghilangkan unsur budaya dan menggantikannya dengan perkataan lain. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.suatu kemestian dalam budaya masyarakat Melayu ketika menyambut sesuatu majlis. Ruj. Dari itu pelbagai jalan pintas diambil dalam menyiapkan kerja-kerja terjemahannya.

di dalam masyarakat yang beragama Islam pengurusan jenazah biasanya akan diambil alih oleh Pak Lebai yang merupakan seorang yang dihormati. Terjemahan sebegini sudah tentu menyebabkan pembaca tidak sedar atau mungkin tidak tahu langsung hubungkait antara peranan watak dalam situasi tersebut. Manakala unsur budaya LM 06 bermaksud “kanak-kanak lelaki itu meraikan majlisnya tanpanya”. “…yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan …”. Jika diteliti.s 115) diterjemahkan kepada “perhimpunan sembahyang itu diadakan tanpa kehadirannya” (… ohne seine Anwesenheit). penterjemah juga telah menggugurkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. tentulah berlainan sama sekali. contohnya proses pengurusan jenazah. dipercayai . “Kenapa semua majlis itu begitu memerlukan kehadirannya?” Selain ikon watak utama diabaikan. ketiga-tiga ayat di atas telah diterjemahkan sebagai “tanpa kehadirannya”.08 LM 05 LM 06 Unsur budaya (LM 05) teks sumber baris 14 hingga 15 telah diterjemahkan dengan hanya menyatakan “… der Tote ohne ihn begraben…” yang bermaksud “simati dikebumikan tanpanya” (LM 05). 69 Pada pendapat pengkaji penterjemah mengambil suatu jalan singkat dengan mengabaikan ikon “Pak Lebai” yang amat memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu beragama Islam. Persoalan yang mungkin timbul. Proses pengurusan jenazah antara dua agama dan budaya yang berbeza. Teks sasaran LM 17 (sila lihat m. Dari itu mungkinkah ianya dapat memberikan kesan yang sama seperti teks sumber apabila hanya diterjemahkan “…yang mati pun dikebumikan tanpanya…”. yang turut merupakan watak penting kepada cerita tersebut.

dan mempunyai keupayaan. Masyarakat Melayu pada masa silam begitu kaya dengan penjodoh bilangannya dan sehingga kini ianya masih diguna pakai. unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. Dengan teknik ini. jujur dan ikhlas dalam berurusan walau pun tiada alat pengukur pada ketika itu. kerana mereka juga mempunyai cara tertentu dan orang tertentu dalam menguruskan kematian. terjemahan yang baik mesti memberitahu pembaca bahawa dia sedang membaca berkenaan orang. setandan. Penjodoh bilangan ini secara tidak langsung menggambarkan budaya masyarakat Melayu yang begitu prihatin terhadap ukuran dan mahu menghasilkan sesuatu ukuran dengan tepat. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). dengan melakukan sedikit penyesuaian seperti penerangan ringkas dan bukanlah dengan cara unsur budaya itu dilenyapkan. Pengkaji berpendapat penterjemah telah mengambil jalan yang singkat dan mudah dalam menghasilkan teks sasaran tanpa memikirkan kesan peranan watak utama itu dengan menghilangkan unsur budaya. Sebaliknya terjemahan boleh dilakukan dengan mencari kesepadanan dengan budaya masyarakat bahasa sasaran yang majoritinya beragama Kristian. Sayangnya kehalusan bahasa Melayu yang menggambarkan sifat kejujuran dan keperhatinan ini telah diabaikan oleh penterjemah yang sepatutnya difahaminya kerana beliau pernah tinggal bersama masyarakat Melayu . Oleh itu bagi memastikan perkara ini. seandainya penterjemah 70 mahu mengekalkan unsur-unsur budaya asal. perkara dan budaya asing. pengkaji berpendapat bahawa makna konotasi dapat diwujudkan kepada watak utama itu. seikat. benda. setali dan sebagainya dan unsur sebegini telah juga diterapkan dalam teks sumber ini. Oleh itu timbullah ukuranukuran seperti secupak.

Mengapakah penterjemah telah mengabaikannya? Adakah mungkin kerana penterjemah tidak mahu melibatkan atau menerapkan hal keagamaan sebegini dalam teks terjemahannnya. m/s 115) Baris . m/s 115) Baris No. Pengkaji berpendapat unsur sebegini adalah tidak mustahil untuk diterjemahkan oleh penterjemah kerana masyarakat pembaca teks sasaran mampu untuk memahaminya. Ruj. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. kelapa dan beras” sahaja. Maka teks sumber ini turut memasukkan perkara-perkara yang melibatkan hal keagamaan seperti sabda junjungan yang bermaksud bahawa ianya adalah suatu perkara yang wajib dilakukan dan disampaikan sendiri oleh pesuruh Allah.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.pada suatu ketika dulu.9: Analisis 9 Teks Sumber (Lampiran 4. Unsur budaya ini dihilangkan oleh penterjemah. Akibatnya terjemahan sebegini dilakukannya : Jadual 4. Akibatnya penterjemahan begini telah dihasilkannya : Jadual 4. …secupak daging. Agama Islam yang menjadi teras kehidupan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan lagi dengan gaya hidup dan amalan Nabi Muhammad SAW serta suruhan dan perintah Allah SWT.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 71 Penterjemah hanya menyatakan “daging. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

Ini adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan masyarakat Melayu yang segala tindak-tanduk tidak dapat dipisahkan daripada pegangan agama mereka.No. Dari itu timbullah ungkapan. … putihlah matanya … 24 . Ruj. simpulan bahasa dan sebagainya. ini berkemungkinan penterjemah cuba untuk tidak menggunakan unsur-unsur keagamaan dalam penterjemahannya. Jadual 4. Ruj. Maka unsur sebegini juga digunakan dalam teks sumber yang telah diabaikan atau dilenyapkan oleh penterjemah dalam menghasilkan teks sasaran. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 72 Unsur budaya LM 08 yang diterjemahkan kepada “… Die Plicht …” bermaksud “kewajiban membawanya kepada kematian”. Perkataan sabda junjungan itu telah dihilangkan. Masyarakat Melayu banyak menggunakan bahasa halus dan indah dalam pertuturan.LM 09 Bahasa-bahasa puitis yang menggambarkan kesenian dan kehalusan bukan sahaja pada bahasa Melayu malah masyarakat yang menggunakannya juga telah diabaikan oleh . m/s 115) Baris No.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. Penggantian yang dilakukan adalah tidak munasabah. peribahasa. Kehalusan bahasa ini juga menjadi lambang atau menggambarkan pandangan hidup masyarakat Melayu sendiri dalam menyampaikan sesuatu mesej atau sindiran secara halus. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3..

m/s 115) Baris No.LM 11 74 4. m/s 126) Baris Teks Sasaran .. sebaliknya dilenyapkannya. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. Ayuhai nasib fikir miskin. Ruj.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6.penterjemah.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. 73 Jadual 4. m/s 115) Baris No. Habis hilang baju dan kain. Dapat sedekah sebungkus lempeng . m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Setelah meneliti teks Lebai Malang.2. didapati terdapat juga unsur-unsur budaya dalam teks Pak Belalang yang turut dihilangkan.12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4.LM 10 Selain itu syair yang terdapat dalam teks sumber turut diabaikan dalam teks sasaran.1.. Jadual 4. Dalam konteks ini pantun yang terdapat dalam teks sumber tidak diterjemahkan. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 . 17-24 . Penganan habis dibaham anjing. Jadual 4.

m/s 122) Baris No.. padi. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. Ruj. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. Ruj.… 22-23 . ikan… 23 09 … mit Reis. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Dari contoh di atas jelas menunjukkan kepada kita perkataan “menenggala di bendang” hanya digantikan dengan “Bauern” yang bermaksud petani. ini tentulah tidak menampakkan kepada pembaca teks sasaran bagaimana cara masyarakat petani Melayu pada masa dahulu mengerjakan sawah atau bendang mereka.. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe. tembakau. ihnen heimlich die Büffel. Tabak und Fischen im Wert… .. …beras.(Lampiran 5. 75 Jadual 4.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6. Maka kata Pak Belalang. Apatah lagi untuk mengaitkan kehilangan kerbau yang membantu petani dan sebagai penggerak utama untuk kerja-kerja menenggala dengan plot cerita. gambir. m/s 121 ) Baris No.

dapat disimpulkan bahawa kedua-dua bahan yang digunakan untuk memakan sireh telah dilenyapkan oleh penterjemah. dari itu adalah terlalu sukar untuk penterjemah menterjemahkannya kepada pembaca teks sasaran.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 121) Baris No. mungkin tiada perkataan yang sesuai untuk menggantikannya dan mungkin juga penterjemah tidak mahu memasukkan perkaraperkara yang melibatkan keagamaan yang begitu sensitif. 76 Jadual 4. ini berkemungkinan kerana budaya makan sireh tiada dalam budaya pembaca sasaran.PB 06 Sekali lagi seperti dalam teks Lebai Malang penterjemah mengambil tindakan yang sama kepada teks Pak Belalang dengan mengabaikan unsur keagamaan yang terdapat dalam teks sumber.PB 04 PB 06 Menurut Kamus Dewan “gobek” adalah merupakan sejenis alat (seperti takung kecil) digunakan untuk melumatkan sireh. …Insyaallah ta’ala. 4. Ruj. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 .. Memandangkan bahawa kedua-duanya tidak diterjemahkan. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.1.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula Ada ketikanya sesuatu istilah yang digunakan seolah-olah mempunyai . Manakala “gambir” pula ialah benda yang diperbuat daripada daun gambir untuk dimakan dengan sireh dan pinang. walau pun ini amat bertentangan dengan budaya masyarakat Melayu di mana agama menjadi titik tolak dalam segala hal kehidupan.

3.Geistliche Jadual 4. Ruj. namun satu kaitan yang baik dapat mengambarkan watak Lebai Malang dengan jelas kepada pembaca sasaran. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Perbezaan ini terletak pada latar belakang sesuatu budaya itu. 78 Jadual 4.padanannya atau mungkin disamaertikan dalam bahasa yang diterjemahkan. m/s 117) .s 41).17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 “Der Unglück” bermaksud seorang lelaki yang malang. “Lebai” adalah merupakan seseorang yang dihormati dalam masyarakat kerana pengetahuan agamanya dan sentiasa menjadi rujukkan dan sering bertindak sebagai penasihat dalam sesuatu hal.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. Namun demikian pada hakikatnya ia berbeza antara satu sama lain. Dalam situasi ini walau pun pengalihan yang di lakukan tidak tepat. Penterjemahan tajuk ini telah dilakukan secara literal (terus) dengan menggunakan: Lebai Malang Der Unglücks . 2005). m/s 115) Baris No.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Lebai Malang iaitu teks dari sastera rakyat Melayu yang dijadikan sumber kajian. 4. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Manakala “Geistliche” pula adalah seorang paderi. Oleh sebab itu adalah lebih baik sesuatu konsep diterjemahkan dengan melakukan penyesuaian budaya bahasa sasaran (Ainon Mohd 77 dan Abdullah Hasssan.1. merupakan sebuah cerita yang berkisar tentang seorang lebai yang sentiasa ditimpa malang atas segala tindak-tanduk yang diambilnya.

Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Lempeng menurut “Kamus Dewan Bahasa” adalah sejenis kuih yang pipih dan tipis (yang diperbuat daripada tepung beras dan lain-lain lagi). 79 Jadual 4. Ruj. Penterjemah telah menyesuaikan semula unsur budaya tersebut dengan jalan yang mudah walaupun penterjemah boleh menggunakan perkataan “Pfannkuchen” yang bermaksud “lempeng”. m/s 116) Baris No. Ruj. Dari itu sudah tentulah pembaca sasaran tidak mengesan terdapatnya perbezaan makanan antara kedua-dua masyarakat. unsur beginilah yang menerangkan secara tidak langsung akan budaya dan gaya hidup masyarakat teks sumber. Pak Lebai menyatakan bahawa dia akan kenyang makan lempeng. m/s 116) Baris No.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. Sebaliknya telah diterjemah menjadi “Küchen” yag bermaksud “kek” yang merupakan sejenis makanan lain. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer . …tentulah kenyang makan lempeng penganan … 24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Pada baris ke 24 (LM 13) teks sumber.

Oleh itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikenali oleh pembaca sasaran. seperti mengapa nira itu perlu diambil pada masa itu atau penting kepada Lebai Malang. Justeru. Ianya juga merupakan punca mata pencarian masyarkat Melayu pada masa dahulu. tuak) telah diterjemahkan dengan membuat penerangan seperti “…deren Saft er abzapfte …” baris tiga hingga empat. Dari itu sudah tentu pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan situasi Lebai Malang pada ketika itu. 80 Selain itu sudah tentu juga pembaca sasaran tidak dapat membayangkan bagaimana caranya nira itu akan dipungut. “Nira” menurut “Kamus Dewan” adalah air yang disadap dari mayang kelapa atau enau (boleh dibuat gula. lempeng yang diperolehinya amat bemakna juga dan seterusnya mewujudkan teks yang koheren yang memberi kesan kepada . yang bermaksud jusnya yang disedut.deren Saft er abzapfte.Kabong-Palme. Mungkinkah unsur budaya atau gaya hidup masyarakat Melayu tradisi ini dapat meninggalkan kesan kepada pembaca sasaran. Penterjemah mengandaikan setidaktidaknya pembaca sasaran dapat membuat satu gambaran tentang pokok kabung itu dari jenis palma.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 Pohon atau pokok kabung yang hanya terdapat di kawasan tropika malangnya tidak lagi dikenali oleh sebilangan besar masyarakat Melayu pada masa kini. Di mana pendapatan mereka adalah sangat sedikit serta memerlukan ketekunan dalam melakukan kerja-kerja sebegini. Apatah lagi nama pokok itu dikekalkan dengan hanya menambahkan perkataan “Palme” (LM 14) sahaja sebagai tambahan penerangan kepada pokok itu. yang bertungkuslumus memanjat pokok kabung dan memberi kesan kepada plot serta watak cerita ini.

Sumber mata pencarian. Di sini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula terhadap unsur budaya ini tanpa menghiraukan kesan kepada plot teks Lebai Malang ini. “Bacuk” mengikut “Kamus Dewan” ialah bekas tempat menakung cecair (contohnya dibuat daripada buluh). Secara tidak langsung ini akan menambahkan lagi . m/s 116) Baris No. Contohnya jalan perhubungan adalah melalui sungai menggunakan sampan atau darat dengan berjalan kaki mahu pun menggunakan “bacuk” untuk memunggut nira. tempat perlindungan dan lain-lain lagi amat bergantung kepada persekitaran mereka. 81 Jadual 4.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Sebaiknya penterjemah membuat sedikit penerangan seperti bahan yang digunakan untuk membuat bekas ini. Ruj. Dari itu segalanya adalah hasil hutan. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Flora dan fauna adalah begitu sebati dengan masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan beriklim tropika. sumber makanan. sudah tentulah ini tidak menampakkan gaya hidup masyarakat teks sumber yang sebenarnya.pembaca. apa yang digambarkan oleh penulis teks sumber adalah corak kehidupan masyarakat Melayu sebenar. Oleh itu apabila ianya diterjemahkan menjadi “Gefä_” yang bermaksud bekas kecil untuk mengisi air sahaja. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu.

Pengkaji berpendapat mesej yang ingin disampaikan secara tersurat itu mungkin dapat digarap oleh pembaca teks sasaran tetapi perkara budaya yang tersirat sama sekali gagal disampaikan.1. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. Pada masa dahulu masyarakat Melayu menggunakan kelambu ketika tidur bagi menggelakan daripada gigitan nyamuk mahu pun serangga ketika tidur.kefahaman pembaca teks sasaran. Dalam situasi ini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula. ini secara tidak langsung menggambarkan corak kehidupan masyarakat pada masa dahulu. Penterjemah telah melakukan penyesuaian semula tanpa menghiraukan keberkesanan terjemahannya itu. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Teks sasaran bermaksud Lebai Malang berlari masuk ke tempat tidurnya.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. Maka ianya juga merupakan sebuah tempat atau kawasan persendirian. 4. Tersiratnya kelambu juga merupakan sebagai bilik kepada masyarakat pada masa dahulu yang hanya mempunyai sebuah ruang untuk tinggal bersama ahli keluarga yang ramai. Malangnya frasa di bawah telah diterjemahkan kepada “ins Bett”: 82 Jadual 4. m/s 116) Baris No. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran3.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Memandangkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman adalah dua bahasa dari .3. malahan hingga kini kelambu masih digunakan di kawasan luar bandar. Ruj.

m/s 122 ) Baris No.rumpun yang berbeza. die ihm bei der Suche behiflich… 11-12 B 07 “Canang” menurut “Kamus Dewan” adalah gong kecil yang digunakan untuk mengabarkan atau menghebohkan sesuatu berita pada masa dahulu. 84 Selain itu penterjemah juga melakukan penyesuaian semula dalam jenis . Ini menyebabkan penyesuaian semula begini dilakukan dan membawa kepada pengabaian unsur budaya. Antaranya: 83 Jadual 4.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. Dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu canang ini juga berperanan sebagai alat untuk berkomunikasi. sudah tentulah tidak semua unsur budaya dalam teks sumber dapat diterjemahkan ke dalam teks sasaran. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj. Maka terkadang kala ianya memerlukan penyesuaian semula dilakukan. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan…siapa-siapa tahu bertenung…. Harapan penterjemah agar mesej untuk mencari orang yang dapat menolong raja mendapatkan semula emas yang dicuri itu dapat disampaikan dengan lebih tepat. Berkemungkinan penterjemah beranggapan pembaca sasaran tidak memahami situasi ini dan menyebabkan penyesuaian semula dilakukan dengan menterjemahkannya sebagai “…lelaki itu berlari dan bertanya kepada setiap orang dalam daerah sesiapa yang dapat membantu mencari barang yang hilang…”.

1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 Jika diperhatikan secara terperinci berkemungkinan “roti” yang dimaksudkan dalam teks sumber itu adalah sejenis kuih yang dikenali sebagai “cucur” yang menjadi santapan harian masyarakat Melayu pada masa dahulu. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.4 Lain-Lain 4. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. telah disesuaikan oleh penterjemah kepada “Kuchen” yang bermaksud kek atau kuih kepada pembaca sasaran. 85 4. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. Ruj.1. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Dalam baris 16 teks sumber (LM 17) tercatat “…yang berkenduri itu pun .22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 122 ) Baris No.. m/s 115) Baris No. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj.4.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4.1.makanan yang terdapat dalam teks sumber : Jadual 4.

Namun demikian unsur budaya LM 18 “kain putih” telah digantikan dengan “ein wei_es Gewand” dalam teks sasaran yang bermaksud sehelai jubah putih. Ruj. Maka penterjemahan seperti ini bukan sahaja tidak dapat memberi kesan yang sama seperti teks sumber malah langsung tidak tepat. Terjemahan yang dilakukan ini langsung telah terpesong dari maksud sebenar teks sumber dan tidak menampakkan situasi sebenar majlis tersebut. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat . maka akan disedekahkan kain putih dan sekeping tikar. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ini berkemungkinan berlaku kerana penterjemah tidak dapat mengaitkan fungsi kain putih itu dengan kematian dalam agama Islam.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No. 86 Sudah menjadi resam masyarakat Melayu lama apabila seseorang itu menguruskan jenazah.bertampillah berdikir…” telah diterjemahkan menjadi “Gebetversammlung” yang bermaksud “perhimpunan sembahyang”. Menurut “Kamus Dewan”. penterjemah tidak mengabaikan aspek budaya ini dan menterjemahkannya. Perbezaan agama antara penterjemah dan masyarakat teks sumber juga merupakan antara faktor yang membawa kepada terjemahan sebegini. dan itu menyebabkan penterjemahan sebegini dilakukan : Jadual 4. Sebaliknya mungkin penterjemah telah mengaitkan pakaian lelaki Islam yang sering berjubah. “berdikir” merupakan ucapan (doa) untuk memuji-muji Rasul biasanya dengan berlagu (lazimnya diadakan ketika Maulud Nabi) dan dalam majlis ini ianya dilakukan secara beramai-ramai.

2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya . m/s 116) Baris No. yang merupakan pakaian harian masyarakat Melayu. Jadual 4.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. Masyarakat lelaki Melayu beragama Islam sudah semestinya berpakaian lengkap bersama songkok. Jacke und Kopftuch… 12-13 LM 19 4. apatah lagi seorang Lebai. maka istilah ini telah digunakan. Ini secara tidak 87 langsung boleh mengakibatkan pembaca teks sasaran mendapat suatu persepsi yang salah tentang hal berpakaian ini. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. Ruj. Pengkaji berpendapat kemungkinan penterjemah telah membuat suatu generalisasi terhadap songkok ini kerana berkemungkinan penterjemah melihat sebahagian kaum lelaki Islam berserban dan menganggap kain serban itu memainkan fungsi yang sama seperti kain tudung. Perkataan “songkok” telah diterjemahkan menjadi “Kopftuch” yang bermaksud tudung kepala. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Pakaian melambangkan identiti seseorang mahu pun mewakili sesebuah masyarakat itu.

didapati bahawa daripada dua puluh tujuh unsur budaya ini.26: Analisis Keseluruhan Bil. LM 08. penulis telah dapat mengenal pasti dua puluh tujuh unsur yang mencerminkan budaya dalam teks sumber. LM 02. B 01 dan B 02 dapat dikategorikan dalam kategori pertama. nombor rujukkannya LM 03. 89 Di bawah kategori ketiga iaitu unsur budaya itu disesuaikan semula. M 19. PB 03. LM 09. Walau bagaimanapun terdapat tiga unsur budaya yang telah disalah terjemahkan yang tidak dapat diletakkan di bawah ketiga-tiga kategori di atas. PB 07 dan PB 08. LM 07. M 18. Manakala tiga belas unsur. LM 14. PB 04. LM 04 . PB 05. LM 08. LM 02. LM 09. Unsur tersebut adalah yang nombor rujukkannya M 17. empat unsur budaya yang nombor rujukannya LM 01. LM 06. LM 14. PB 05 dan PB 06 dapat dikategorikan dalam kategori kedua. iaitu unsur budaya dikekalkan. LM 15. terdapat tujuh unsur semuanya dengan nombor rujukkannya LM 12. LM 18. PB 01. LM 07. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. LM 10. di mana unsur budaya dihilangkan. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. LM 15. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. LM 16. LM 05. LM 11. LM 13. Bagi memudahkan analisis unsur-unsur ini diperincikan seperti di bawah : 88 Jadual 4.Daripada penelitian yang dilakukan terhadap teks sumber Lebai Malang dan Pak Belalang dan teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. LM 11 PB 03. LM 13. PB 04. LM 19 Salah terjemahan Berdasarkan kepada teks sasaran yang dikaji. LM 16 PB 07.LM 05. LM 10. LM 06. LM 04. Kesimpulannya dapat dilihat dalam Graf 4.1 di bawah : .

Oleh itu untuk terjemahan teks sastera ke dalam bahasa sasaran. Justeru itu kaedah terjemahan yang dinamis dan kreatif yang bersesuaian dengan teks perlu digunakan. di samping jujur kepada teks asal agar isi kandungannya terpelihara. sebanyak 48% daripada unsur budaya yang terdapat di dalam teks Lebai Malang dan Pak Belalang telah dihilangkan oleh penterjemah dalam menghasilkan tek sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. cita rasa. Selebihnya iaitu sebanyak 11% telah silap diterjemahkan. Diikuti kategori tiga. kepekaan dan budaya teks sumber. 26% unsur budaya disesuaikan semula dan 15% unsur budaya itu dikekalkan.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya Secara keseluruhannya. 90 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5. Namun penterjemahan teks sastera adalah sesuatu yang lebih mencabar. unsur budaya ini perlu .0 10 20 30 40 50 Kekal Hilang Sesuai Salah Graf 4. Terjemahan teks sastera seperti genre cerita jenaka. sudah tentu mengandungi pelbagai unsur budaya yang berfungsi bukan sahaja sebagai latar cerita sebaliknya berperanan untuk menyampaikan mesej tertentu yang disalurkan secara tidak langsung.0 Pendahuluan Penterjemahan merupakan suatu proses mengalihkan bahasa dengan tujuan untuk menyampaikan mesej penulis teks kepada pembaca sasaran dengan meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan teks asal. Penterjemah tidak hanya mengalihkan bahasa sebaliknya menterjemahkan segala lapisan maksud. Penterjemah juga harus memastikan agar kekeliruan penyampaian maksud tidak berlaku.

dengan sedikit perubahan ejaan menjadi “Pa Lebai”. Menyedari kepentingannya. Lebai Malang Daripada kajian yang dilakukan. tetapi hanya 2 unsur budaya yang telah dikekalkan dalam teks sasaran (DerUnglücksGeistliche).diteliti supaya keasliannya dapat dikekalkan apabila ianya di tulis semula dengan menggunakan bahasa sasaran. selaras dengan objektif kajian yang diutarakan dalam Bab Satu. Pengekalan LM 01 yang dilakukan adalah terhadap istilah “Pak Lebai”. i.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan? Sastera rakyat merupakan sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang masih kuat berpegang dan mengamalkan corak kehidupan tradisi. 91 5. dapatan kajian yang terperinci berlandaskan pengalihan faktor budaya yang lakukan akan dibincangkan. Unsur budaya yang telah dikekalkan ialah LM 01 dan LM 02. Dapatan kajian pengalihan budaya terhadap dua buah teks sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka sebagai teks sumber dan teks sasaran berbahasa Jerman iaitu Lebai Malang (DerUnglücksGeistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) akan dibincangkan secara berasingan terlebih dahulu sebelum rumusan keseluruhan dibuat.1 Perbincangan Dapatan Bagi memudahkan perbincangan dapatan kajian akan dilakukan berlandaskan objektif kajian yang telah dibentangkan dalam Bab Satu. Corak kehidupan dan amalan masyarakat inilah yang dikenali sebagai budaya. Sastera dan budaya adalah suatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan. 5. 92 Pengkaji berpendapat pengekalan sebegini dalam konteks budaya masyarakat . pengkaji telah dapat mengenalpasti terdapat sebanyak 19 unsur budaya dalam teks sumber iaitu cerita Lebai Malang .1.

1. Ruj. berkemungkinan pembaca akan menganggap ianya hanyalah nama seseorang. LM 15. di mana “Der Unglücks” bermaksud seorang lelaki yang malang. di mana pengalihan bahasa telah dilakukan dengan tepat. Menurut masyarakat Melayu tradisi. Lebai Malang Der Unglücks – Geistliche LM 12 lempeng Kuchen LM 13 niranya diatas pohon kabung einer Kabong-Palme. gambaran dan mengapakah tikar dihadiahkan kepada Lebai Malang tidak akan tercetus dalam minda pembaca sasaran dan tidak akan mengganggu atau memberi sebarang erti kepada pembaca sasaran mengenai jalan cerita teks sasaran. Jadual 5. LM 13. Penterjemah telah mencari satu penyesuaian yang baik. LM 14. LM 16 dan LM 17 telah disesuaikan semula oleh penterjemah.das Gefä_ mit dem Palmsaft LM 14 bacuk Gefä_ M 15 kelambu ins Bett M 16 roti Kuchen M 17 93 Pengkaji mendapati bahawa daripada enam unsur budaya di atas hanya unsur LM 12 yang dapat membantu pembaca sasaran mendapat gambaran yang agak jelas tentang watak Lebai Malang. Manakala “Geistliche” . deren Saft er abzapfte.1: Penyesuaian semula unsur budaya (LM) Teks Sumber Teks Sasaran No.Jerman yang mempunyai pandangan dunia yang amat berlainan sudah tentu tidak akan mendatangkan sebarang makna kepada pembaca sasaran. Namun pengkaji berpendapat. sehelai tikar berserta kain putih menggantikan wang akan dihadiahkan kepada imam atau orang yang menguruskan jenazah sebagai penghargaan atas pertolongan yang dihulurkan. Unsur kedua yang dikekalkan adalah perkataan “tikar” yang diterjemahkan menjadi “Matte”. iaitu LM 12. Enam unsur budaya seperti yang terdapat dalam Jadual 5.

Contohnya unsur budaya LM 16 di mana “kelambu” diterjemah kepada “ins Bett”. kerana aktiviti memasak adalah merupakan sesuatu yang universal. Gambaran ini akan dapat dikesan oleh pembaca sasaran. Teknik penyesuaian semula seperti dalam jadual di bawah. Rujukan cakar ayam Krähenfü_e PB 01 chur Tschur PB 02 94 Pengekalan unsur budaya PB 01. “ins Bett” bermakna masuk ke tempat tidur.2: Unsur yang dikekalkan (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. Walau bagaimanapun ianya tidak dapat membantu dalam pengalihan budaya yang sebenar. penterjemah menggunakan unsur bunyi “Tschur” seterusnya membuat kaitan dengan aktiviti memasak. bagi unsur budaya . Sebaliknya pengkaji berpendapat penyesuaian yang lain langsung tidak menyumbang ke arah pengalihan budaya teks sumber. Jadual 5. Penterjemahan begini setidak-tidaknya mampu memberi satu persepsi yang baik kepada pembaca sasaran bagi membantu peranan watak utama dalam perkembangan cerita. iaitu ketika memasukkan tepung ke dalam minyak. Pada unsur PB 02. Daripada lapan unsur ini hanya dua unsur iaitu PB 01 dan PB 02 yang dikekalkan. Kadang-kala penyesuaian budaya ini seolah-olah terpesong dan tidak menyumbang kepada pengalihan budaya. ii. Perbincangan yang terperinci telah pun dilakukan dalam Bab Empat. kerana penterjemah telah berjaya mencari persamaan simpulan bahasa yang digunakan dalam bahasa sumber. telah membantu pemahaman pembaca sasaran tentang gelagat Pak Belalang.pula bermaksud seorang paderi. iaitu cara pemakanan dan penyediaan makanan masyarakat Melayu. Ini adalah sesuatu yang amat berbeza. Pak Belalang Pengkaji telah mengenalpasti lapan unsur budaya dalam teks sumber yang dialihkan dengan pelbagai teknik oleh penterjemah kepada teks sasaran iaitu Vater Heuschreck.

perbincangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Empat (m. Begitu juga PB 08. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. die… PB 07 …Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. Jadual 5. Penerangan atau kesepadanan terhadap unsur yang sehampir mungkin tidak dilakukan penterjemah.PB 07 dan PB 08 juga tidak membantu ke arah pengalihan budaya. Impikasinya pembaca sasaran tidak memperoleh gambaran budaya teks sumber iaitu masyarakat Melayu yang sebenar.3: Penyesuaian semula unsur budaya (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No.. Nombor Rujukan Kategori Jumlah Peratus 1 LM 01. digunakan pada masa lampau. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … PB 08 95 “Canang” adalah suatu alat bunyian berupa gendang. Jadual yang sama telah dikemukakan di dalam Bab Empat (m. LM 02. namun jadual ini dilengkapi dengan peratus bagi setiap kategori terjemahan budaya yang ditemui. … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. Jadual 5. Ruj. sebaliknya suatu penyesuaian yang agak longgar telah dibuat iaitu “ berlari ke sana-sini dan bertanya setiap orang”.4: Rumusan keseluruhan Bil. .s 83). perkataan “roti” disesuaikan mengikut pemakanan masyarakat Jerman “Kuchen” yang bermaksud “kek”. Jadual di bawah menunjukkan data rumusan kepada perbincangan di atas.s 88). paluan akan dibuat jika sesuatu berita hendak dikhabarkan.

PB 04. di bawah ini diperincikan hasil dapatan kajian : Kategori Satu : Unsur budaya dikekalkan 4 unsur budaya dikekalkan 4/27 X 100% = 15% 1 unsur berkesan (PB 01) 1/27 X 100% = 4% * 3 unsur tidak berkesan 3/27 X 100% = 11% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 15. LM 16 PB 07. LM 11 PB 03. LM 18. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 7 26% 4 LM 17. LM 08. tidak berkesan dan salah terjemahan dianggap sebagai tidak berjaya diterjemahkan (bertanda .s 76-84) Kategori Empat : Salah terjemahan *3 unsur budaya salah 3/27 X 100% = 11% terjemahan (Huraian terperinci dalam Bab Empat.s 64-76) Kategori Tiga : Unsur budaya disesuaikan 7 unsur budaya dikekalkan 7/27 X 100% = 26% 1 unsur berkesan (LM 12) 1/27 X 100% = 4% * 6 unsur tidak berkesan 6/27 X 100% = 22% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. jumlah yang tidak berjaya. LM 07. LM 04. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 4 15% 2 LM 03. m. m. m. m. LM 19 Salah terjemahan 3 11% Jumlah 27 27 100% 96 Bagi memudahkan perbincangan terhadap kesimpulan yang dibuat. LM 05. LM 13. LM 06. LM 10. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 13 48% 3 LM 12.s 59-64) Kategori Dua : Unsur budaya dihilangkan *13 unsur budaya dihilangkan 13/27 X 100% = 48% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. PB 05. LM 09.s 85-87) 97 Berdasarkan kepada perincian dapatan di atas. LM 14.PB 01.

Kesimpulannya pengkaji mendapati sejumlah 25 unsur daripada 27 unsur budaya yang dikenal pasti iaitu mencapai 93% unsur budaya Melayu yang terdapat dalam teks terjemahan Lebai Malang dan Pak Belalang telah gagal dialihkan ciri-ciri budayanya kepada teks bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck . di mana perkataan “kenduri” telah diterjemahkan kepada “Gebetversammlung”. iaitu 93% dari teks sumber telah gagal dialihkan oleh penterjemah ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. 98 Dari penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas. Contohnya. 5. sebanyak 25 unsur (bertanda : *) iaitu 93% unsur budaya telah gagal diterjemahkan. unsur budaya LM17.*). Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang besar kepada pembaca teks sasaran dalam memahami budaya masyarakat Melayu yang secara tidak langsung memberi implikasi kepada teks yang dibaca. Daripada 27 unsur budaya yang dikenalpasti dalam kedua-dua teks yang dijadikan bahan kajian.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? Dapatan menunjukkan bahawa sejumlah besar unsur budaya Melayu.1. walau pun dalam kajian yang dilakukan menunjukkan terdapat usahausaha pengalihan yang cuba dilakukan oleh penterjemah. bagaimana unsur budaya masyarakat Melayu tentang kenduri itu tidak langsung terpancar dalam terjemahan yang dilakukan untuk pembaca yang berbahasa Jerman. Kemungkinan pembaca yang berbahasa Jerman akan membayangkan suatu suasana di mana orang berkumpul di gereja untuk bersembahyang. Kenapa pengalihan budaya sebegini rupa berlaku? Contoh kedua dapat dilihat pada unsur budaya LM 18 : “…Jika aku pergi . yang bermaksud “perhimpunan sembahyang” atau dari segi semantik ianya bermaksud “berhimpun untuk bersembahyang”.

samada dari segi teori mahupun perkaedahan berkemungkinan telah menyebabkan penterjemah melakukan kesilapan dalam usaha menterjemah teks sastera Melayu ini. Persoalan yang timbul. terutamanya terhadap pengalihan unsur budaya. Kekurangan-kekurangan ini telah mengarahkan kepada permasalahan dalam terjemahan. Pertama dari aspek penterjemah sendiri dan kedua dari aspek yang lebih global iaitu hubung kait antara bahasa Melayu dan bahasa 99 Jerman yang lahir dari dua rumpun yang berbeza dan membawa kepada jurang perbezaan kebudayaan yang tinggi. Penterjemahan budaya ini bukan saja memerlukan ilmu dan kepakaran yang tinggi tetapi juga daya kreativiti penterjemah.kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih …” telah diterjemahkan menjadi “… Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand …” Apa yang dapat diperkatakan ialah kenapa objek yang mudah diterjemahkan iaitu “kain putih” telah disalah terjemah atau dipesongkan terjemahannya dengan menggantikannya dengan “ein wei_es Gewand” yang bermaksud sehelai jubah putih. Secara umumnya pemasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yang berlainan. Ini menyebabkan hilangnya perkaitan antara fungsi kain putih dengan kematian dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam. yang secara langsung . Pengkaji dapat merasakan bahawa budaya telah menimbulkan atau menjadi permasalahan kepada penterjemah dalam usahanya menghasilkan teks sasaran yang berkualiti dan berfungsi seiring dengan teks sumber. adakah penterjemah kurang menitik beratkan pengalihan unsur budaya ini atau pun penterjemah menghadapi permasalahan lain dalam usaha pengalihan budaya yang dilakukannya? Persoalan inilah yang ingin disingkap oleh pengkaji dalam objektif kajian yang kedua ini. Kekurangan pengetahuan tentang ilmu terjemahan.

Apatah lagi ditambah dengan jurang perbezaan bahasa yang begitu besar. Justeru itu dalam kajian yang dilakukan. secara tidak langsung perbezaan bahasa adalah juga merupakan perbezaan budaya. banyak hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup orang Melayu dan agama Islam telah diterjemahkan dengan cara yang salah.menjejaskan kualiti mesej teks sumber. Pengetahuan yang diperolehi secara teori tanpa diseimbangkan dengan pengalaman boleh menyebabkan seseorang itu sukar memahami bidang yang diceburi. Semangat untuk menghasilkan sesuatu yang dipelajari dengan kadar yang segera memungkinkan penterjemah mengambil jalan pintas dan mudah tanpa mempertimbangkan soal-soal kebudayaan yang memerlukan penelitian dalam proses melakukan terjemahan. Bahasa adalah merupakan indeks budaya. Di mana segala tindak-tanduk mereka adalah berlandaskan amalan agama. Di samping itu mungkin penterjemah kurang arif tentang budaya masyarakat Melayu yang beragama Islam. Contohnya dalam LM 05. sudah tentu mempunyai ciriciri bahasa yang amat berbeza (sila rujuk m. Bahasa Melayu dari rumpun Austronesia dan bahasa Jerman dari keluarga Jermanik langsung tidak mempunyai ikatan kekeluargaan. Perbezaan bahasa juga telah menimbulkan permasalahan kepada pengalihan . disembahyangkan dan ditanamkan hanya diterjemahkan menjadi dikebumikan. Apatah lagi untuk mengaitkan corak hidup dan kepercayaan sesebuah masyarakat asing. Manakala LM 08 perkataan “sabda junjungan” langsung dilenyapkan. Kelemahan ini menghasilkan teks sasaran yang begitu longgar. 100 sepatutnya hal ini tidak harus diabaikan kerana ianya merupakan sesuatu yang penting dan melibatkan soal kepercayaan agama. berkaitan dengan hal pengurusan jenazah iaitu dimandikan. LM 06 iaitu perkataan “berkhatam” dialihkan menjadi “Fest” iaitu majlis keraian.s 13–18).

“sebungkus” dan lain-lain. penterjemah dapat menghasilkan sebuah teks terjemahan yang memenuhi keperluan pembaca sasaran dan seterusnya sebuah teks yang berkualiti. Apatah lagi.budaya teks sasaran. Selain daripada mengetahui isi kandungan teks sumber. Dapatan menunjukkan bahawa kata-kata idiomatik atau peribahasa yang mengambarkan ciriciri budaya kurang difahami dan tidak dapat dipindahkan dengan baik. apabila melibatkan penterjemahan teks sastera khususnya sastera rakyat.1. penterjemah juga perlu menguasai kedua-dua bahasa. 5. cita rasa. harus juga berkebolehan menulis dengan cekap. menggunakan bahasa dengan indah dan halus. Contohnya “putihlah 101 matanya”. kepekaan dan budaya penulis teks asalnya. sastera Melayu dari genre cerita jenaka mempunyai . Berlandaskan kepada pengetahuan yang lengkap dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran termasuk pengetahuan berkaitan dengan teks serta merangkumi kebolehan menyepadukan penguasaan kedua-dua bahasa di tahap yang lebih tinggi iaitu di tahap teks.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? Tujuan terjemahan adalah untuk menghasilkan kesan yang hampir sama kepada pembacanya dengan kesan yang terhasil pada pembaca teks asal. “beralih matahari” begitu juga dengan penjodoh bilangan “secupak”. berimaginasi dengan pemilihan perkataan yang tepat serta pakar menggunakan segala jenis struktur bahasa dan memiliki perbendaharaan kata yang luas bagi membolehkan isu budaya diterjemahkan dengan baik dan tidak menganggu proses serta hasil terjemahan. maka kepakaran diperlukan supaya boleh menterjemahkan segala lapisan maksud. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu.

teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck tidak mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh teks sumber.1. Penguasaan Bahasa Penterjemah haruslah mempunyai penguasaan bahasa yang kukuh dalam . Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti memerlukan penelitian. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat beberapa panduan yang boleh dikuti dalam menghasilkan teks terjemahan kesesusasteraan genre cerita jenaka yang baik. Pengkaji juga berpendapat teks sasaran ini hanyalah berfungsi sebagai sebuah cerita biasa yang juga tidak memaparkan nilai dan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. kepakaran. Sebelum Terjemahan a. dapatan kajian menunjukkan bahawa selain dari hiburan.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Pengalaman mengajar seseorang menjadi lebih matang. Ini adalah kerana ada yang sering menyatakan bahawa teks terjemahan pada hakikatnya bermutu rendah daripada karya asal dan merupakan hanya tiruan atau bayangan kepada karya asalnya. i. ia juga berperanan untuk memberi sindiran dan tauladan kepada masyarakat ketika itu. Situasi ini timbul kerana kaedah terjemahan yang digunakan tidak membantu ke arah pengalihan budaya yang 102 menjurus kepada penyampaian mesej yang berkesan. Antaranya selain dari hiburan. Justeru timbullah pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa teks terjemahan akan sentiasa bermutu lebih rendah daripada teks asalnya serta pengecaman hasil penterjemahan sebagai “second rate”. etika serta garis panduan tertentu. semasa dan selepas proses terjemahan. 5.pelbagai fungsi kepada masyarakat Melayu tradisi. Berpegang kepada prinsip di atas. Panduan-panduan ini secara umumnya dapatlah dibahagikan kepada tiga tahap iaitu sebelum.

maka penterjemah harus memperkemaskan bahasa dalam terjemahannya. Penguasaan Bidang Yang Diterjemah Setiap bidang mempunyai larasnya tersendiri. malah lebih dari itu bagi menggarap kandungan isi tersirat yang dilafazkan melalui bahasa-bahasa yang idiomatik dan puitis yang sering menjadi penghalang kepada penterjemah dalam proses pengalihan maklumat. b. kesusasteraan. “Hanya jauhari yang mengenal manikam”. Pemahaman yang tinggi terhadap teks sumber dan penguasaan bahasa sasaran yang baik akan membantu penterjemah menggunakan bahasa. laras dan gaya yang betul dalam penterjemahannya. perubatan. Bahasa yang digunakan oleh penterjemah mempengaruhi keberkesanan dan kualiti terjemahan. Tidak memadai jika seorang penterjemah hanya mengenali sesuatu bidang itu sekadar mengetahui laras sahaja. lingusitik. sebaliknya perlu menguasai dan menceburi bidang yang diterokainya dengan sebaik mungkin. keagamaan dan sebagainya. sintaksis. Bukan sekadar memperoleh maklumat yang tersurat pada teks sumber. Selain itu sebaik-baiknya penterjemah menganalisis lapisan maksud teks dan mengemukakannya kembali dalam bahasa sasaran dengan jelas tanpa terpesong 104 dari makna dan tujuan teks asal dan tidak meninggalkan bahagian teks asal yang . semantik mahupun pragmatik amatlah penting bagi 103 menjamin apa yang terdapat dalam teks sumber benar-benar difahami. sendiri seperti bidang undangundang. Penguasaan bahasa sumber dari segi morfologi.kedua-dua bahasa sasaran dan bahasa sumber. Ini juga turut menjurus kepada penyampaian yang jelas dan tepat. Ini merupakan faktor yang penting dalam penguasaan mesej teks. terutamanya yang berkaitan dengan budaya sesbuah masyarakat. Jika bahasa teks asal itu kelihatan kabur berbelitbelit atau susah difahami.

begitulah juga dalam bidang keilmuan. kaedah. pemindahan . Ilmu Terjemahan Bidang terjemahan merupakan cabang linguistik. Justeru sebagai seorang penterjemah yang ingin berkecimpung dalam bidang ini seharusnya mengenali dan memahami budaya masyarakat ini sebaik mungkin seperti membuat kerja lapangan bagi membolehkan pengalihan bahasa teks sumber untuk menghasilkan sebuah teks sasaran yang berkualiti. seandainya sesuatu permasalahan timbul janganlah kita merasa rendah diri untuk bertanya kepada orang yang lebih mahir. 105 e. untuk tujuan hiburan. Sebagai seorang penterjemah yang menyelami budaya dan bahasa lain. Rujukan “Segan bertanya sesat jalan”. prinsip. sebaliknya kadang kala pengalaman perlu diambil kira. f. Tujuan Terjemahan Penterjemah haruslah jelas tentang tujuan atau pun objektif kerja-kerja terjemahan yang dilakukannya. Tidak semua ilmu dapat diperoleh melalui pembacaan. d. Contohnya. Penyelesaian boleh dibuat dengan merujuk kepada individu ataupun masyarakat setempat yang mahir dalam bidang yang diceburi penterjemah mahupun penulis asal. c. Kenali Budaya Teks Sumber Teks-teks yang berbentuk kesusasteraan pada amnya secara tidak langsung melibatkan budaya masyarakat teks sumber. pengkaji berpendapat bahawa satu cara terbaik bagi meyelesaikan permasalahan yang timbul memerlukan rujukan yng ekstensif. Sikap ambil mudah terhadap isu ini akan mengakibatkan penghasilan teks sasaran yang tidak berkualiti dan banyak menimbulkan kekeliruan serta kekaburan.sukar untuk diterjemah. dan sebagai seorang penterjemah semestinya mempunyai ilmu pengetahuan penterjemahan yang baik tentang teori. etika dan sebagainya bagi penghasilan teks yang baik.

Dia juga tidak sepatutnya melakukan perubahan sewenang-wenangnya apatah lagi menukar atau meninggalkan isi-isi teks sumber demi kepentingan diri. ii. g.pengetahuan. Proses Pemindahan Maklumat Pemindahan maklumat terutama yang berkaitan dengan hal kebudayaaan boleh dilakukan dengan cara: Mencari kesepadanan dengan teks sasaran jika ada. Melakukan penerangan jika perlu. Jadilah seorang 106 penterjemah yang beretika dan berkualiti. Penterjemah mesti sedar bahawa teks yang diterjemahkannya adalah hak kepunyaan orang lain. Menterjemah dengan membuat penggantian terhadap sesuatu unsur lain yang mempunyai maksud yang sama. gaya penyampaian dan struktur ayat yang digunakan dalam penterjemahan dapat disesuaikan dengan mereka. Pembaca Sasaran Penterjemah harus jelas siapa pembaca sasaran agar corak pemilihan kata. c. glosari mahupun orang perseorangan jika memerlukan bantuan untuk mengalihkan unsur budaya dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. Penterjemah perlu membuat penjelasan tambahan (seperti nota kaki) supaya perkara-perkara yang tidak boleh . dan sebagainya. Melakukan perbandingan yang dapat menimbulkan kesan yang sama. b. Semasa Terjemahan a. Amanah Prinsip amanah terhadap teks asal adalah perlu kepada seseorang penterjemah. jangan terlalu ghairah. samada kepada penulis asal mahu pun teks sumber. Objektif yang jelas akan memandu penterjemah ke jalan yang betul dari segi pemilihan teknik terjemahan dalam penghasilan teks sasaran yang sempurna dan menepati objektif. rujukan. Tumpukan perhatian terhadap kerja yang dilakukan. Bantuan Dapatkan bantuan samada melalui kamus.

gaya penulisan dan sebagainya. Penterjemah harus berfikiran terbuka dan menerima sebarang komen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hasil terjemahannya. Samada penterjemah mahu membuat pengekalan atau penyesuaian terpulanglah kepadanya. Mungkin juga dapat menggunakan gambar mahupun ilustrasi.diterjemahkan secara biasa (akibat daripada perbezaan besar antara kebudayaan penulis teks asal dan pembaca terjemahan) akan lebih senang difahami. Perbincangan Berbincanglah dengan penulis asal ataupun soal selidik ke atas kumpulan pembaca sasaran boleh dilakukan untuk mendapatkan timbal-balik. Apa yang penting penterjemah perlu sentiasa menimbangkan kehadiran ciriciri tersebut bagi . b. Penilaian Semakan semula dan pengawasan mutu selepas kerja-kerja terjemahan adalah penting dilakukan. 5. Selepas Terjemahan a. 107 iii. Perbincangan dengan penterjemah lain juga digalakkan. mungkin akibat daripada penggunaan bahasa. pengkaji berpendapat bahawa jika penterjemah ingin menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berfungsi dengan baik dan berkesan. 108 Penterjemah bertanggung jawab memastikan ciri-ciri teks asal termasuk konteks situasi dan konteks budaya diambil kira semasa menterjemahkan sesuatu teks. pemilihan kaedah. penterjemah harus melakukan penelitian terhadap teks yang akan diterjemahkan sebelum memulakan proses penterjemahan. Tindakan ini dilakukan bagi mengawal mutu hasil terjemahan serta menggelakkan berlakunya masalah kekaburan penulisan bahan yang diterjemah.2 Penutup Sebagai rumusan. Umumnya teks asal dan tujuan terjemahan serta pembaca sasaran sering diketepikan dan tidak diberikan perhatian yang wajar dalam kerja penterjemahan.

mesej yang hendak disampaikan akan terhalang akibat daripada tiadanya kesepaduan antara budaya yang menjadi latar bagi penyampaian mesej. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. Bhd.menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berkualiti dan memanfaatkan pembacanya. pengalaman dan daya kreativiti penterjemah amatlah diperlukan agar pemindahan unsur jenaka seiring dengan pengalihan budaya. Ini amat penting terutamanya apabila melibatkan penyampaian mesej yang tersirat. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Tanpa pengalihan budaya yang baik terutamanya ke atas teks cerita jenaka.): . Ainon Muhammad (1985). Tamadun Islam. Gabriele Kreutzner & Eva-Maria Warth (Eds. dapat dirumuskan bahawa pengalihan unsur budaya genre cerita jenaka ini adalah sesuatu yang mencabar. In Ellen Seiter. Abdullah Hassan (2003). Teori Dan Teknik Terjemahan. Semakin banyak unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah teks. Penjelasan yang diberi harus seimbang dengan apa yang tidak diketahui oleh pembaca. Jurang perbezaan budaya yang besar berkehendakkan maklumat tambahan bagi meningkatkan tahap kefahaman pembaca teks sasaran. Robert (1989): 'Bursting bubbles: "Soap opera" audiences and the limits of genre'. semakin sukarlah ianya diterjemahkan. 109 BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Nawas et al. Di samping itu ilmu. Edisi Ketiga Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn. Allen. (1995). Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Keupayaan bahasa sasaran untuk menyampaikan sesuatu konsep atau maklumat budaya juga merupakan faktor penting dalam terjemahan budaya. Hans Borchers. Panduan Menterjemah . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan.

C. "Cultural Anthropology and Linguistics" dalam Language in Culture and Society. ed. ed. (1997). (1973).New York: Harper & Row. Bernard (1998). DC: Georgetown University. Hariyanto. New York: Macmillan. (1957). Cambridge Encyclopedia of Language (1987) Cambridge Encyclopedia of Language . Garvin ed. Taib Osman. L. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.(Aishah Mohd. “Language And The World-View Of The Malay Peasants” dalam Malaysian World-View. New York. 110 Comrie. Washington. Mohd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. “Cultural anthropology and linguistics. Clifford. (1976). Omar. ed. H. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. 44-55 Arnold.) Kuala Lumpur :DBP Geertz. Sugeng. Adolf (1971). Brislin. (P.). New York : Cambridge University Press. Southeast Asian Studies Program. (D. Heidelberg. Ensaiklopedia Bahasa Utama Dunia. Culture and Anarchy. Matthew (1869).). Geschichte der Deutschen Spracher. A Reader in Linguistics and Anthropology. J. London: Routledge. ______________(1965). 9th ed.Remote Control: Television. (1987). A Linguistic Theory of Translation. London: Oxford University Press. pp. (1985).” dalam Report of the seventh annual round table meeting on linguistics and language study. Antologi Puisi Jerman-Melayu Träumerie in Hellblau / Impian dalam Biru Muda. Teori Linguistik. Goodenough. New York : Gardner Press. Berthold Damshäuser et. An Evaluation of the English translation of An Indonesian . Cambridge. ______________(1964). Translation : Application and Research. (ed) (2004).al. Hymes. W. Richard W. Catford. Asmah Hj. Diterjemahkan oleh Uma a/p Iyavoo dan Koh Chung Gaik (1996). Audiences and Cultural Power. (1996). Bach.

Bhd. Peter (1981). (1997). Anjuran Persatuan Ulama Malaysia. Mohd Shuib Che Din. Teori dan Teknik Terjemahan: Satu Sorotan. (2001). (1998). Jihaty Abadi et al. (1984). MD: University Press of America. (1979). 91-104. Chicago: University of Chicago Press. Jaafar Jambi. 309. Kamus Dewan (1992). Matahari. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Peraturan Dan Dasar. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Albert. Penerjemahan Arab Melayu. 111 Muhammad Bukhari Lubis et al. Nature Publishing . The Implication of Culture on Translation Theory and Practice. Lanham. (1976). Rahman (1994 ).Novel: A Case Study on the Translation of Manguwijaya’s "BurungBurung Manyar". Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan(1993).Continuity and Change in African Culture. SEAMEO RELC Singapore. Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bengkel Perterjemahan. Selangor : Penerbitan Adabi.Meaning-based translation: A guide to crosslanguage equivalence. Diterjemahkan oleh Zainab Ahmad dan Zaiton Ab. Newmark. Sugeng. et al. (1959). About Translation. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Langenscheidts Gro_wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Hoffmann. Kuala Lumpur : Art Printing Works Sdn. Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia ( Tradisi dan Moden ). Pp. Mildred L. München : Langenscheidt. Hariyanto. Das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende (1994). Approaches To Translation. ELE Journal 2:1. Mohd Asmadi Yakob. (1996). ____________ (1995). Multilingual Matters. Larson. ix. M. Singapore: Unpublished Project Report for Diploma in Applied Linguistics. Kuala Lumpur : Penerbitan Adabi. J. Herskovit. Panduan Sastera Melayu Lama. Terjemahan Bahasa Kiasan Dalam Novel Kokoro Dari Bahasa Jepun Ke Bahasa Melayu : satu analisis.

. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. and Nemi C. religion. (1974).’" New England Quarterly. Universiti Brunei Darussalam. Nida. Belmont. Leiden : E. Number 1. E. Towards a Science of Translating. (1953).J. Pusat Perkembangan Kurikulum. ). philosophy. W.Group – 1869. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Debra S. Leiden: E. Kementerian Pelajaran Malaysia. The Theory and Practice of Translation. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1989). ______________(1974b). 1989. Jain. Understanding Intercultural Communication. New York : Gordon Press. CA: Wadsworth. Tatabahasa dewan. di Majlis Pembukaan Bengkel Terjemahaan Kali Ke-2 pada hari Rabu. Sabeok ed. Brill.J. Tylor. Porter. Scheik. “Translation” dalam Cassell’s Encyclopedia of Literature. (1989) "On the Feasibility and Strategies of Translating Humor. Raphaelson-West. Cassell : London. V. Wan Amizah Wan Mahmud. ______________(1982). Sukatan Pelajaran Bahasa Jerman. Kaedah penterjemahan sari kata dokumentari dan . J. art and custom." In Meta. E. 87–96. Yang Mulia Pengiran Dato Seri Setia Dr. Volume 34. Richard E. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.B. Larry A. (1964). (1974) "The Widower Narrator in Nathaniel Ward’s ‘The Simple Cobler of Aggawam in America. (1988). Mouton : The Hague. Samovar. Eugene A. 4th Edition Oxford University Press. Rieu. Brill. 47.(1981). 128-141. pp. 2nd ed. 3 Safar 1428 / 21 Februari 2007 bertempat di Dewan Canselor. Primitive culture : researches into the development of mythology. 1975 O Macmillan Journals Ltd 1975 Published weekly. Special Issue on Humor and Translation. Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan. 1st published in 1871. (1998).“Translation” dalam Current trends in linguistics ( T. 5531 November 13. Nik Safiah Karim et al.

unitarklj1.tutor.my/cerita_ rakyat/lebai_malang.ashtech. Problem And Methods. A History of the German Language. Disertasi (M. Waterman.L.edu.unitarklj1. [ online ].org/wiki/Bahasa_Melayu> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://faculty. Dilayari pada 22 Jun 2005. 4th Edition.usm. Cerita rakyat Pak Belalang.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.my> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.S) .Fakulti Bahasa dan Linguistik.com.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. Stuttgart: Gunter Narr verlag Tubingen.wikipedia. Cerita rakyat Lebai Malang. 04 Apr 2006 11:19:06 +0800 From: . Tübingen :Gunter Narr Verlag . Dilayari pada 22 Jun 2005.my> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.com. (1995).my/press/DAH/DAH.org/wiki/Budaya> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.bn/news/pelita/25apr/haluan. (1981).com.pdf.my/cerita_rakyat/pak_belalang.html> .htm> 113 LAMPIRAN 1 Date: Tue.edu. Universiti Malaya.html> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://ms. (1976). United Kingdom : Blackwell Publishing.htm> Dilayari pada 10 Febuari 2006 <http://faculty. 112 Wardhaugh.htm > Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www. Laman web : <http://www.brunet.wikipedia. The Science of Translation.arabic.tutor. Seattle : University of Washington Press Wills.> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://id. W.M.com.komedi semasa di televisyen : satu kajian perbandingan.my/pdf/terjemahan+Arab-Melayu + ktn. John T. Laman web : <http://www. Ronald. ____________ (1982).lib. The Science Of Translation.com. An Introduction To Sociolinguistics. [ online ].ashtech.

saya ingin mengetahui adakah sesiapa di antara tuantuan dan puanpuan yang berminat (mungkin berbakat) untuk menyertai Bengkel Penterjemahan Bahasa Jerman. De” <kuadl-lis@goethe. Mit herzlichen Gruessen verabschiede ich mich in die Schulferien meiner Tochter nach Melbourne.org> Add to Address Book Add Mobile Alert Subject: kuadl-lis: Uebersetzerworkshop im September To: “Kuadl-Lis@Goethe. Uebernachtung und Verkoestigung gesorgt.goethe. um euch/Sie daran zu erinnern. wer von Euch/Ihnen interessiert ist (und sich ausreichend kompetent fuehlt) an einem „Deutsch-Bahasa Malaysia Uebersetzer-Workshop“ teilzunehmen? Der Workshop soll zwar erst im September stattfinden (18. aber es sollen sich mindestens 10 Teilnehmer dafuer anmelden. eventuell spaeter auch lukratives Betaetigungsfeld fuer sich suchen. Sep). sollte der Workshop auf Pangkor stattfinden.de> Liebe KollegInnen. damit ich den Plan bald konkretisieren kann. Di samping itu. dass man diesen Info-Brief selbst kostenlos abonnieren kann! Ausserdem moechte ich fragen. die sich fuer literarische Uebersetzungsarbeit interessieren und ein kreatives. ich schicke hier wieder einmal einen „Info Brief Deutsch als Fremdsprache (3/2006)“. selbstverstaendlich werden keine Honorare gezahlt. es geht dabei weniger um die unmittelbaren Ergebnisse als um ein erstes Qualifizierungsangebot fuer deutsche und malaysische Lehrer und Dozenten. Den TeilnehmerInnen an diesem Workshop entstehen keine Ausgaben. werde mich aber Anfang Mai wieder mit den neuesten Kulturnachrichten bei Euch melden! Euer Volker 114 LAMPIRAN 2 Terjemahan Lampiran 1 Saudara-Saudari. serta mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar mendapatkan sendiri informasi bahasa Jerman secara percuma. Sekali lagi saya ingin memaklumkan maklumat tentang bahasa Jerman sebagai bahasa asing (3/2006).“Volker Wolf” <director@kualalumpur. Bitte lasst mich wissen. In diesem Workshop sollen malaysische Kurzgeschichten (Ausschnitte) unter fachlicher Anleitung von Holger Warnk (SOA Institut Frankfurt) ins Deutsche uebertragen werden.Bahasa Malaysia? Bengkel tersebut akan diadakan pada bulan . wird fuer Transport. wer von Ihnen dabei sein moechte. Sep bis 22.

Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai keterataknya oleh hendak berdikir kenduri Maulud. Sekian. makanan dan pengangkutan disediakan. di mana penginapan. Volker. Tiada wang sagu hati diperuntukan. datanglah seorang laki-laki kerumahnya mengajak akan dia melawat orang mati. Maka kata Pak Lebai. Secara tidak langsung juga kepada sesiapa yang mencari aktiviti yang akan menguntungkannya kelak. Tawaran ini dibuka kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang berminat terhadap penterjemahan sastera serta merupakan seorang yang kreatif.September ( 18 September hingga 22 September). Maka didalam rantau itu adalah seorang lebai pandai mengaji dan taat ibadatnya kepada Allah ta`ala. 115 LAMPIRAN 3 116 117 LAMPIRAN 4 Lebai Malang Al kisah. istimewa pula perangainya tersangat adab dan santun. Peserta tidak akan dibebani dengan sebarang kos. Bilangan minima peserta mestilah sekurang-kurangnya sepuluh orang. Frankfurt). Bengkel ini akan menterjemahkan cerita-cerita pendek bahasa Malaysia ke bahasa Jerman. Dan seketika lagi datang pula seorang kanak-kanak menjemput Pak Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian. maka adalah sebuah desa. Ia itu tinggal disebuag dusun. serta dengan tulus ikhlas hatinya kedua laki isteri. baiklah. Kepada sesiapa yang berminat. demikianlah juga . di bawah bimbingan Holger Warnk (SOA Institut. Maka jawab Pak Lebai. terima kasih. Jumpa lagi pada awal Mei. sila hubungi saya untuk tujuan perancangan bengkel terjemahan ini. Maka itu puj disanggup juga Pak Lebai. Kembalilah tuan dahulu. Sekali peristiwa. yalah. baliklah engkau dahulu..

118 baiklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu. Maka ketiga-tiga mereka itu pun pulanglah kerumah masingmasing berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang juga kerumahnya. maka ia pun pergilah kerumah orang yang kematian itu. Allah. Maka kalau begitu. Dan demikian juga yang berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah dan yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir. Hatta. perutku tentulah kenyang. Kemudian daripada mereka yang ketiga itu telah kembali. Pak Lebai. Hatta. tiadalah juga Pak Lebai datang. kerana sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja yang lain-lain. dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga beralih matahari. maka ia pun sembahyang zuhur. masing-masing dengan pekerjaannya. orang semuanya habis hendak balik. Serta ia sampai kesana. kemana baik aku pergi ini? Jika aku pergikepada orang mati tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. telah Lebai Malang berfikir demikiaan. serta kelapa setali dan kampit beras satu. Maka yang mati itu pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan. Dengan takdir Allah ta`ala Pak Lebai bertemu dengan orang-orang yang pergi menanamkan orang mati itu baru pulang sahaja dari kubur. Demi dilihat oleh orang empunya kerja itu. maka tersebutlah perkataan Pak Lebai. Maka kata saudara si mati. Maka Pak Lebai pun pergilah pula kerumah orang berkhatam itu. . Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu. Dan jikalau aku pergi kepada orang berdikir itu perut aku tentulah kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu.katanya. dan sedekah pula secupak daging kerbau. Sudah sembahyang lalu berfikir didalam hatinya. mengapa lambat datang? Sudahlah apa boleh buat? Tiada hendak menjadi rezeki saya. Kelakian.

lain semuanya sekali telah habis. Maka ia pun pergilah kepohon kabung itu dan lempengnya itu pun disangkutkannya pada singai tempat iaa memanjat pohon itu. Kemudian ia pun berjalan menuju kerumah orang bermaulud itu. lempengnya yang ditinggalkannya dibawah itu sudah digonggong oleh anjing. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada bacuk niranya itu. lalu ia mencabut goloknya serta dipunggaikannya kepada anjing itu. . kerana semuanya telah habis sekali. melainkan barang dimaafkan sahajalah hal saya ini. Mengapa Pak Lebai lambat datang? Sekarang apa pun tiada lagi. Allah mengapa lambat datang Pak Lebai? Hingga penatlah saya menanti tiada juga Pak Lebai sampai. nah inilah yang ada hanya sebungkus penganan saja lagi. ah. asalkan sudah selamat. Naiklah. maka hari pun hampir petang Pak Lebai pun sampailah kekampungnya lalu teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi. maka katanya. Setelah ia sampai kesana. lalu dibalingkannya. tiada kena. Maka ujar Pak Lebai. dibawanya lari.katanya. Maka setelah dilihatnya oleh Pak Lebai akan hal 119 penganannya itu digonggong oleh anjing. Pak Lebai. tiada mengapa. Dengan takdir Allah. orang baru lepas berangkat saja. Maka apabila dilihatnya oleh tuan rumah akan Pak Lebai. tiada mengapa apa pula yang disusahkan saya ini. maka hilanglah fikirannya. ah ini pun Pak Lebai baru sampai. sudahlah. Maka kata Pak Lebai. masing-masing orang pun hendak kembalilah. tiada juga kena. semuanya telah habis. Dilihatnya bacuk itu penuh berisi air nira. Kemudian diperbuatlah mana-mana yang dapat. Lalu diambilnya bungkusan lempeng itu serta berjalan pulang kerumahnya. Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. Maka ia pun terjun dari atas pohon itu berkejar sekuatnya menghambat binatang bedebah itu. Kelakian.

Maka sianjing sial itu pun keluarlah lari mengikut lubang yang sebelah lagi yang tiada bertutup itu. tiada tentu arahnya hendak lari lagi. maka keduanya pun terbanglah naik keatas pohon kayu yang berhampiran disitu. seurat benang pun tiada lekat pada tubuhnya. Setelah dilihat oleh Pak Lebai punai itu terbang. lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya. Maka punai itu pun betullah masuk kedalam lubang ketiaknya. Hatta seketika lagi terbanglah dua ekor burung punai betul-betul menuju Pak Lebai. Wah apabila dirasa oleh burung itu badanya sudah tiada terapit lagi. Dicarinya kayu tiada. Maka Pak Lebai pun tercengang-cenganglah mengintai anjing itu kesana kemari. mengonggong bungkusan itu dengan pantasnya masuk kedalam hutan lalu hilanglah sekali tiada kelihatan pada mata Pak Lebai. Maka ia pun mengucapkan syukurlah kepada Allah lalu ia pun kembalilah kepada lubang kayu tadi hendak mengambil kain bajunya. Setelah dilihat oleh Pak Lebai akan punai itu datang. dan lain-lain benda pun tiada juga hendak disumbatkannya pada lubang itu. Sekunyung-kunyung suatu pun tiada . Maka Pak Lebai pun sampailah kepada tempat anjing itu menyembunyikan dirinya. Maka Pak Lebai pun tinggal bertelanjang bulat sahaja. kerana pada sangka burung itu tunggul kayu. Maka anjing itu pun masuklah kedalam lubang batang kayu bersembunyi membawa bungkusan kuih yang separuh sudah dimakannya sambil lari itu. putihlah matanya dengan putus asanya kerana segala pekara yang diusahakannya itu suatu pun tiada memberi faedah kepadanya. ia pun segeralah mengadakan lengannya dan membukakan kedua ketiaknya.Maka oleh tersangat pantasnya Pak Lebai mengejar anjing itu hingga terkepunglah ia. seekor disebelah kiri hendak menangkap burung itu. istimewa pula hari sudah malam buta. Maka Pak Lebai pun oleh tersangat berang hatinya. oleh Pak Lebai bertelanjang bogel. lalu disumbatkannya kepada lubang itu.

lalu duduk termenung memikirkan halnya yang telah jadi. marahlah ia. Penat berkejar tidak terkira. seraya katanya. semuanya telah ghaib. Punah golok bersama nira. takkan segantang. kena apa awak demikian ini.html 121 LAMPIRAN 5 122 123 124 125 126 . disesahkannya kebelakang Pak Lebai seraya berkata: ‘ Lebai nasib langkahan malang . Maka pergi pula ia kepohon kabung mencari goloknya dan 120 bacuk niranya. Dapat sedekah sebungkus lempeng. lalu teringatlah ia akan bidalan orang tua-tua.lagi. http://www. Habis hilang baju dan kain.ashtech. Telah dilihat oleh isterinya Pak Lebai bertelanjang bogel itu. serta dengan berangnya sebab penat dan sakit kena bahan oleh kayu api Mak Lebai. Maka Pak Lebai pun naiklah kerumahnya. seperti laku orang gila? Kemana pergi seluar dan baju awak? Maka oleh Pak Lebai diceritakannya segala hal ehwal yang telah berlaku keatas dirinya. adanya. Penganan habis dibaham anjing. Maka Mak Lebai pun naiklah radangnya. sesal Pak Lebai pun tiadalah berguna lagi.' Maka Pak Lebai pun lari masuk kedalam kelambu mencari kain.my/cerita_rakyat/lebai_malang. rezeki sudah sebanyak itu.' Maka demikianlah ceritanya Pak Lebai Malang itu. Kesana kemari tersera-sera. kalau secupak. sudah diambil oleh orang. Lalu ia bersyair pula: ‘ Ayuhai nasib fikir miskin. Wah apatah lagi.com. suatu pun tiada lagi. Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang. Pulang kerumah mendapat mara. seraya mengambil kayu api.

melainkan Pak Belalang tiga beranak asyik dengan tidur siang malam dirumahnya dengan berdukacita yang teramat sangat akan kehidupannya yang akan boleh makan. ulat dan babi. tebu. antara beberapa lamanya didalam hal yang demikian itu. menjadi orang-orang semuanya memanggil orang tua peladang itu Pak Belalang. wahai anakku. melainkan dengan makanan kutip katap sahaja. Maka didalam hal yang demikian itu semua orang membuat pekerjaan. apakah fikiran aki? Maka kata Pak Belalang. sampailah pula musim piama. maka adalah suatu cerita. apalah sudah untung kita demikian ini. tiadalah dapat daya dan upaya lagi. Maka pada suatu tahun semua orang tiada dapat padi berladang. Maka orang bekerja bendang pun masing-masing turun kebendangnya membuat pekerjaan. Maka adalah dipeminggiran negeri raja itu seorang peladang tiga beranak. boleh senang menanam padi. anaknya laki-laki dinamakannya Belalang. dan ada yang menengala dengan kerbau. keladi dan sebagainya. Nama rajanya Indera Maya. ya ni terkadang makan ubi. lagi pula menyuburkan pokok padi sampai kepada buahnya. Maka jawab anaknya. cukup dengan hulubalang menterinya. Maka yang hal sepeladang tiga beranak itu sangatlah kesusahan hendak mencari makanan. Maka pada suatu hari Pak Belalang berkata kepada anaknya nama Si Belalang itu. membaiki batas-batas mana-mana yang patut dan rusuk. oleh sangat kemarau.LAMPIRAN 6 Pak Belalang Al kisah. Tiadalah dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak. pisang. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang . Maka ada pula yang memagar dan berbuat berbagai-bagai ikhtiar supaya terpelihara daripada mara bahaya musuhnya seperti tikus. Hatta. ada yang mencuci parit. ya ni tanah didalam petak bendang itu supaya menjadi lembut semuanya. kononnya sebuah negeri nama Halban Cundung.

moh la. Jawabnya tahu juga. makan rumput dan setengah dilepaskan dengan tali-talinya berkubang. Maka kerbau-kerbau mereka itu ditambatkan ditepi batas yang disebelah naung. Maka ia pun pulang kepada bapanya. Maka dilihat dua ekor kerbaunya sudah hilang. telah sudah bermesyuarat kedua beranaknya. Lalu pergilah orang-orang bendang itu kepada Pak Belalang. Sebermula. Telah sampai lalu dipegangnya tali kerbau. sambil berkata. diambilnya dua ekor. marilah kita sekalian pergi kepada Pak Belalang minta ditenungkan. ditambatkannya kepada pohon kayu besar kira-kira sebatu jauhnya daripada tempat itu. Maka pada ketika itu Si Belalang sedang bermain dekat-dekat meraka itu. Si Belalang pun.menenggala dibendang itu barang dua ekor. lalulah ketempat kerbau yang teramat itu dengan seorang dirinya terhendap-hendap mengintau tuan kerbau itu. bapaku tahu juga sedikit-sedikit bertenung. siapakah gerangan agaknya tahu bertenung ini? Kita hendak tenungkan kerbau yang hilang ini. katakana aku tahu bertenung menentukan dimana-mana tempat kerbau itu. pada waktu matahari rembang orang-orang bendang itu kelelahanlah penat. Apabila telah beralih hari. Arakian. Maka kata orang bendang itu. Masing-masing pun berhentilah naik kedangaunya makan minum dan setengah tidur. taruh didalam semaksemak itu. tersebut perkataan orang-orang bendang itu. Hatta. Jawab kawannya. habis dikabarkannya hal ehwalnya. Jenuh mencari tiada jump. lepas bermesyuarat dengan bapanya itu. Maka katanya. Maka pada ketika itu Pak Belalang pun ada dirumah . masingmasing pun turunlah kebendangnya sambil hendak mengambil kerbau. Jikalau orang itu gempar 127 kehilangan kerbaunya. Maka sangatlah sukacita bapanya mendengarkan perkataan anaknya oleh mengikut seperti pengajarannya.

ikan dan lain-lainnya adalah berharga kadar lima puluh derham. Kelakian. Maka dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan didalam negeri itu. tembakau. Katanya. derham dan lain-lain mata benda yang mahal-mahal harganya. sangatlah sukacita hatinya. Maka singgahlah mereka itu dirumah Pak Belalang. Maka didengar oleh bendang yang hilang kerbau itu. jenuh mencarinya. kita ini mendapatkan Pak Belalang minta tenungkan kerbau kita hilang. dengan beberapa kesenangan ia makan anak-beranak. orang yang pandai bertenung. Maka kata Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. apakah hajat anakku sekalian ini? Jawab orang-orang itu. lalu diambilnya. Pada petuanya jikalau lambat dituruti nescayalah ia mati.sedang memegang gobek. hendak minta tenungkan harta yang hilang kecurian tujuh buji peti semalam. intan. Lalulah pergi setenganya mencari dan yang setengah balik pulang. yang kita tahu. Maka sangatlah kesukaan hati Pak Belalang menerima hadiah mereka itu. . padi. Lalu ditegurnya akan mereka itu seraya katanya. tersebutlah Raja Indera Maya didalam negeri itu. kerbau itu dua yang hilang ada 128 disebelah matahari mati. Demi orang-orang itu mendengarkan perkataan Pak Belalang. dibawa pulang kerumahnya akan Pak Belalang tahu tenung. ditambatkan orang dipohon kayu besar. Maka kerbau dua ekor itu hampir akan mati kerana tersangat dahaga. Katanya. dengan tawakal diperbuatnya serta membilangbilang jarinya dan memejam-mejamkan matanya. ayuhi anakku. ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja. boleh dapat dengan segeranya. titahnya. Pada suatu malam kecurianlah baginda tujuh biji peti yang berisi emas. serta membawa beberapa banyak hadiah daripada beras. gambir. siapa-siapa tahu bertenung raja memanggil kedalam. Kemudian antara beberapa lamanya mereka itu pun sampailah ketempat yang ditambatkan oleh Si Belalang itu.

Didapati Pak Belalang ada hadir dirumahnya. bolehlah patik tenungkan. tahukah engkau bertenung? Maka sembah Pak Belalang. Maka pergilah tukang canang itu. Apabila sampai kedalam lalu ditegur oleh baginda seraya bertitah. Tuanku. Maka jawab Pak Belalang. Maka sembah Pak Belalang. Maka ia pun pergilah mengadap baginda bersamasama dengan tukang canang. Maka kata tukang canang. maka dibelinya beras. nescaya beta bunuh kerana membuat bohong mengatakan ada empat biji peti tib ilmu nujum. Seketika nanti hari . Maka diambil oleh perempuannya barang-barang itu diperbuat roti. Maka tanya isterinya. berkat dengan tinggi daulat. Maka Pak Belalang pun bermohon balik. tahu juga sedikit. disuruhnya bertenung hartanya hilanh tujuh biji peti semalam konon. kerana baginda kecurian tujuh biji peti semalam. beta minta tenungkan harta beta yang hilang itu. Maka tepung ini perbuatlah roti. iakah sungguhh tahu bertenung? Maka jawabnya. hai Pak Belalang. jikalau baginda beta beri tempoh didalam tujuh hari ini. dibawa balik kerumahnya. Aku teragak hendak makan roti rasanya. Insyaallah ta`ala. tahu juga sedikit kerana patik ditinggalkan hamba tua 129 dahulu empat peti kitab tiba dirumah patik dari hal kisah pencuri barang-barang yang hilang. Maka titah baginda. dimana Pak Belalang dapat barang banyak-banyak ini? Curikah? Jawabnya. ayuhai Pak Belalang. marilah mengadap baginda. Lalu mereka bertanya. baiklah. ikan. Jika tiada dapat engkau tenungkan harta itu. Daulat Tuanku titah patik junjung. dimanakah rumahnya? Jawab orang bendang itu. minyak dan tepung. itulah rumahnya. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. dikurniakan oleh baginda seratus derham akan belanjanya. tiada aku curi. apabila sampai kepekan. Hatta. raja memberi kepada aku.Maka kata tukang canang itu. diberikan kepada isterinya.

Pada fikiranku. Jangan kamu . Maka kata Pak Belalang siapa itu? Jawabnya. satu membilang roti itu. Kemudian tiga. Kemudian tujuh keping roti dibilang oleh Pak Belalang. 130 Maka kata kepala pencuri itu. Pak Belalang pun berbaring ditengah rumahnya oleh sebab letih berjalan tadi. dari mana datang dan apakah hajat? Maka jawab pencuri. Maka pencuri itu pun sudah dua berdiri dihalamannya. Maka oleh Pak Belalang dibilangnya dari tengah rumah itu. tatkala ia membilang roti itu maka kepala pencuri yang mengambil harta baginda itu ada orang terdiri dihalam Pak Belalang.pun malam. Maka dengan takdir Allah. bersetuju dengan pencuri itu telah ada disitu ketujuhtujuhnya. dua. barulah ia keluar dari hutan. kerana jalannya pergi datang itu dekat dengan rumah Pak Belalang. Maka kata Pak Belalang. maka berbunyilah roti itu kena minyak didalam kuali. baiklah mari kita pergi kabarkan supaya lepas nyawa kita mati dibunuh raja itu. dibilangnya. maka pencuri itu pun sudah tiga orang disitu. chur bunyinya. ada pun kita ni sudah diketahui oleh orang tua Pak Belalang akan kita ada disini. Lepas makan nasi tiga beranak itu. berkat ia bertawakal membuat pembohong itu. Maka dibuka oleh Pak Belalang pintunya lalu naiklah pencuri ketujuh-tujuh orang itu seraya duduk berjabat tangan dengan Pak Belalang. Maka isterinya pun masaklah roti itu didapurnya. kami datang ini minta nyawa kepada Pak Belalang. direndangnya sebiji-biji. kita hendak berjumpa dengan Pak Belalang. katanya. Hai kawan-kawan sekalian. tentulah ia tahu kita tujuh orang ini yang mengambil harta raja itu dan sekarang baiklah kita pergi berjumpa dengan dia berkabarkan kesalahan kita yang mengambil harta raja itu. Jawab yang berenam itu lagi. Maka pencuri ketujuh itu pun pergilah mengetuk pintu Pak Belalang. Kemudian chur bunyinya sekeping roti lagi.

Katanya. Itulah sebabnya kami sekalian takut akan Pak Belalang berkabar kepada raja. Kami sekalian tanamkan didalam tanah tiada apa-apa rusak. Masa anakku di tanah tadi aku bilang di rumah ini satu hingga ketujuh. Maka bersumpahlah pencuri itu mengatakan tidak bohong sekali-kali. kami di tanah lagi belum nampak sudah Pak Belalang bilang. dengan berkat tinggi daulat dapatlah dalam tib-tib patik itu. Dimanakah harta raja itu sekarang? Jawab pencuri itu. Lepas makan mereka itu pun turunlah berjalan. apa kabar. Oleh sebab jikalau tiada kita berkabarkan benar pun. Kemudian roti yang dimasak oleh isteri Pak Belalang itu pun dijamukannyalah kepada pencuri-pencuri 131 itu. Benar atau tidak bilangan aku itu? Maka jawab pencuri itu dengan ketakutan. Pak Belalang sudah tahu. kerana kamilah semua yang mengambil peti raja negeri ini. didalamnya ada tersebut bahawasanya ada pun hartanya yang hilang tujuh orang. tidaklah dibunuh oleh raja. Maka kata Pak Belalang. yang hilang tujuh biji itu.sekalian dibunuh. telah siang hari. kerana Pak Belalang di rumah. Pak belalang? Adakah dapat ditenungkan di dalam tib darihal itu? Maka sembah Pak Belalang. tetapi jangan membuat bohong. matilah kami sekalian di bunuh oleh raja itu. Tuanku. jikalau sungguh anakku sekalian berkata benar. adalah kami sekalian tanamkan disebelah selatan didalam hutan. baiklah. benar. lebih kurang ada sebatu dari sini. Pak Belalang pun pergilah mengadap Raja Indera Maya seraya baginda bertitah. Hatta. . dibawahnya kesebelah selatan. Tentu aku suruh bunuh kepada raja. Patik peroleh satu buku. Sebermula telah didengar oleh Pak Belalang akan perkataan pencuri ketujuh itu sangatlah sukacitanya sambil berdaham. dengan sesungguhnya aku tahu. insyaallah ta`ala. bolehlah Pak Belalang ambil harta raja itu balik. Maka kata Pak Belalang.

beta guntingkan lidahnya. intan. Maka diambil oleh menteri anak-anak kayu suruh tikam kedalam tanah. Baginda bertitah itu dengan teramat sukacitanya. Titahnya pula. besar untungnya dan kebaktiannya kepada aku. berjumpa dengan suatu lubang bekas ditimbus orang. Hai ahlunnujum. betullah sungguh Pak Belalang ini. kerana ayapan yang kurniai oleh dulu Tuanku dahulu itu pun cukup patik ayapi anak beranak. patik mohonkan ampunlah dikurniakan 132 harta itu. Maka baginda pun turunlah dari atas singgahsana sambil berkata. Maka baginda pun tinggallah dengan Pak Belalang di balairong seri dihadapi oleh bentara biduanda sida-sida sekalian. beta anugerahi sebiji peti ini akan dikau. Setelah menitahkan dua orang menteri dengan seratus hulubalang dan lima ratus rakyat mencari peti baginda itu dengan segeranya. dipikul oleh rakyat sekalian. serta diangkat naik. rakyat pergi mencari harta itu. Maka sembah Ahlunnujum Belalang. Maka titah baginda menyuruh juga hantarkan sebiji peti yang berisi emas. Dengan takdir Allah subhanahu wata`ala betullah sampai mereka kepada tempat peti yang ditanamkan oleh pencuri itu. tetapi tiada rosak barang-barang itu lagi. maka masing-masing menyembah lalu berjala. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka tersebutlah kisah menteri dengan hulubalang. menteri hulubalang pun mengatakan Ahlunnujum sekaliannya. bawalah pulang kerumah. lalu kenalah kepada peti itu. ada pun Pak Belalang ini telah beta gelar Ahlunnujum pada hari ini. Selang beberapa lamanya sampailah kedalam hutan besar. Maka titah baginda. berikan kepada anak isteri engkau. Maka sekalian rakyat. seraya memandang kepada muka Pak Belalang. ratna . ditujunya kesebelah selatan. dibawa balik mengadap baginda.sudah ditanamkannya didalam tanah. dan barangsiapa memanggil Pak Belalang.

Kepada hari yang ketiga itu pagi-pagi bolehlah datang bawakan anak-anak itik itu. antara selang tiga bulan. Hatta. Maka baginda pun menitaahkan seorang biduanda panggil ahlunnujum belalang. Katanya. Maka ahlunnujum pun bermohon kembali pulang kerumahnya dengan sukacita sekalian anak isterinya.mutu manikam. Maka ada pun tatkala itu baginda sedang dihadapi oleh menteri. biduanda sekaliannya. boleh beta kenalkan jantan betinanya. baiklah encik Juragan. Tatkala itu Ahlun nujum Belalang ada dirumahnya sedang merojak sireh hendak dimakannya. Maka biduanda pun naik. titah memanggil bersama-sama sahaya mengadap dengan segeranya. Maka sahut baginda. kerumah ahlunnujum Belalang itu. meminta kenalkan jantan betinanya. Maka kapal itu pun sampailah kepelabuhan. . Maka juragan itu pun naiklah kebalai pengahadapan masuk mengadap dibawa oleh bahtera baginda. harapkan diampun beribu-ribu ampun. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. hulubalang. Hai Ahlun nujum . Maka juragan itu pun bermohon balik kekapalnya. patik ini datang dari sebuah negeri kesebuah negeri membawa anak itik baru menetas. Tetapi jika Tuanku terkenal anak itik itu jantan betinanya. patik turun kain sehelai sepinggang sahaja. Serta baginda memandang. sida-sida. Maka sahut Ahlun nujum Belalang. juragan pun bertelut kepada baginda. minta kenalkan jantan betinanya. Juragannya naik kedarat mengadap Raja Indera Maya. masuklah pula tiga buah kapal membawa anak itik baru jadi. negeri Tuanku ini patik pohonkan supaya menjadi milik patik. Sembahnya. Maka biduanda pergi kepada Ahlun nujum Belalang. Jawab biduanda ada kapal masuk membawa anak itik baru menetas. meminta kenalkan jantan dan betinanya patik persembahkan kebawah duli Tuanku kapal patik tiga buah itu dengan isinya. Itulah sebab Tuanku memanggil. beta minta tempoh tiga hari dahulu.

Maka sangatlah dukacita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. Maka Pak Belalang pun bermohon balik pulang kerumahnya dengan dukacita yang teramat sangat kerana takut kalau kedapatan budi pembohongnya itu. marilah kesini dekat dengan beta ini. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. negeri ini pulanglah kepadanya. titah Tuanku terjunjunglah diatas otak batu kepala patik. Kepada Tuhanku juga hamba menyerahkan diri. baiklah. lalu ia mengambil tongkat berjalan bersama-sama dengan biduanda mengadap 133 baginda kebalairong seri. Maka sekarang apakah halnya beta hendak mengenalnya itu? Setelah Ahlun nujum Belalang mendengarkan titah baginda. ya Saidi. Setelah sampai kepada malam ketiganya. barang dimakbulkan kiranya seperti maksud dan hajat hamba ini akan mengetahui jantan betina anak itik itu dengan mudahnya. Juragannya meminta kenalkan jantan betinanya. Maka Pak Belalang pun datanglah hampir dengan baginda seraya meyembah. perjanjian dengan baginda itu pun sampailah dua hari sudah. kepada beta. maka baginda pun bertitah. Maka titah baginda. ia pun termenung seketika serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan sarwa sekalian alam harapkan makbul sebarang maksudnya membuat perkataannya yang pembohong itu semuanya. dua tiga empat peti penuh berisi dengan pasal anak itik itu sahaja. melainkan di dalam hatinya berkata. Dan harapkan ampun patik bertempuh tiga hari mencari dalam tib itu. Maka dengan berkat tinggi daulat Tuanku adalah pula buku tib itu tinggal di rumah patik. Maka keluh kesahlah ia tiada lalu makan dan minum dan tidur. Hatta. hendak bermesyuarat. ya Rabbi. Maka titah baginda. ya Maulai.Baiklah. Jika tidak kenal. Demi terpandang kepada Ahlun nujum. maka dengan takdir Allah subhanahuwata`ala dibukakan hatinya . ya Allah. apalah hal beta ini ahlun nujum? Ada pula masuk tiga buah kapal membawa anak itik baru menetas dari telur.

katakanlah supaya adinda dengar. Lalu tidur kedua laki isteri menantikan siang. Jikalau tiada lalu raja itu mengenalnya negeri ini kita miliki. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. . Janganlah dicakapkan kepada orang.fikiran yang baik. jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu. kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. Jikalau sungguh kasih kepada saya tolonglah kabarkan supaya saya tahu. Setelah didengar oleh isterinya. tiadalah dapat kekanda hendak mengabarkan hal itu. ia pun diam. takut didengar oleh orang. kabarkan. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. ayuhai adinda. Maka jawab juragan itu. kerana esok hari hendak kekanda bawa mengadap raja negeri ini minta kenalkan jantan betinanya. hendaklah dibubuh air didalam terenang. Maka jawab isterinya. Di mana pula ada orang tengah malam datang hampir kemari? Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. Tetapi oleh kasih kekanda. dan jikalau lalu pula raja itu mengenalnya. Kita sekalian turun kain sehelai sepinggang sahaja. Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air. buah hati kekanda. Shahadan maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengar. katanya. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang tiga buah berlabuh itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang dikapal itu. berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini minta kenalkan jantan betinanya belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Maka dengan takdir 134 Allah subhanahu wata`ala melakukan kudrat diatas hambanya. Katanya ayuhi Encik Juragan.

Maka sampailah kebalairung seri. hulubalang. Maka jawab isterinya. Setelah sampai lalu memanggil perempuannya emak Belalang. Maka titah baginda. Maka Pak Belalang pun bersalin kainnya lalu duduk serta memakan nasi. Setelah itu. ia pun tidur dengan kesukaannya. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan kerumah Ahlun nujum Belalang. Juragan dan sekalian orang telah berhimpun dibalai semuanya. Makanlah. Hatta. Sebermula. rakyat bala. Apakah hal ahlun nujum hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya? Maka sembah Pak Belalang. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. ada \kah nasi emak Belalang? Aku lapar ini. sambil berkayuh perlahan-lahan balik pulang kerumahnya. maka tersebutlah perkataan juragan kapal. hina dina hendak melihat temasya itu. maka juragan pun bersiaplah lalu naik kedarat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa anak itik itu. Maka baginda pun hadir diatas singgasana tahta kerajaan 135 dihadapi oleh sekalian menteri. Maka kata Pak Belalang. baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil ahlun nujum Belalang dengan segeranya. Pergilah masak segera.Sangatlah suka hatinya serasa mati hidup kembali. Maka emak Belalang pun bangun memebuka pintu. jenuh patikmencari di dalam tin patik. Telah hari siang pagi-pagi hari. apa digaduhkan masak nasi ransom? Belanja kita raja memberi. Maka Ahlun nujum pun bersiapsiapkan sirehnya lalu mengadap baginda. ada di dalam dua baris tertulis di tulis disitu mengatakan demikian. marilah kemari. Maka titah baginda. sudah ada nasi. sida-sida bentara. Seketika lagi hari pun sianglah lalu ia bangun duduk sambil merojak sirehnya. bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik itu . Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja. Maka Ahlun nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. Maka katanya titah Tuanku memanggil Ahlun nujum.

baiklah perdana menteri 136 beri juragan ini tiga buah perahu dan bekalnya sampai ia balik kenegerinya. maka anak itik pun menyelam. . Maka di bawa oleh dayang-dayang di persembahkan kepada baginda. silakanlah Tuanku melepaskannya. tersebutlah kisah baginda itu pula memberi titah kepada Pak Belalang. Sembah Pak Belalang. Maka apabila dilepaskannya seekor dalam terenan. Titahnya. Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. ahlun nujum yang bijaksana. Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan itik itu. dengan sebolah-bolehnya patik mohon ampunlah dikurniai itu. Maka sembah Pak Belalang. Titahnya ayuhai saudara beta. apakah kabar Juragan? Betulkah seperti kata ahlun nujum ini. dimana hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar itu? Maka titah baginda. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Tuanku. lambat pula menyelan itu. Sebermula. Maka titah baginda. Sembah Pak Belalang. jikalau begitu. sebenar sangat seperti titah itu. Maka perdana menteri pun menyembah dan juragan kapal pun turun bersama-sama dengan menterinya seraya menyembah baginda. dengan kerelaan hati beta memberi sebuah kapal itu kepada saudara dengan isi-isinya. Titah baginda. Maka sembah Pak Belalang. beta tiada tahu. lepaskanlah. kemudian lepaskan seekor. tuanku. sembah patik harapkan diampun. Titah baginda. lambat menyelam.jantan betinanya. ahlun nujum. itulah yang betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. Manamana yang dahulu menyelam. Maka titahnya. inilah air. Maka sembah Pak Belalang. hendaklah dengan air. Kemudian dilepaskan pula seekor lagi. yang lambat menyelam itu jantan. itulah betina. Kapal itu pun diserahkan kepada bendahara dengan isi-isinya.

budakbudak sahajanya gemar main muda itu. Setelah sudah. baiklah beta minta tempoh tujuh hari kepada nakhoda. telah selesai kisah anak itik itu. Jawab Pak Belalang. Maka kapal itu pun disuruh hantarkan kepelabuhan Pak Belalang. Katanya. lalu titah baginda. titahnya. masuklah pula tujuh buah kapal membawa kayu yang teramat licin dan bulat. Adalah patik datang ini mengadap tuanku membawa suatu kayu bulat licin semuanya. ayuhai ahlun nujum. baginda pun memberi titah kepadanya. Katanya. titah tuanku memanggil kebalai. tiada mengapa. Maka biduanda pun menyembah serta bermohon pergi mendapatkan ahlun 137 nujum Belalang itu. Tetapi kawinkan dia mana-mana yang diperkenankan dan kapal ini pemberian betalah kepadanya Si Belalang itu. adanya. panjangnya kira-kira sehasta. Hatta. nakhodanya itu pun naiklah mengadap baginda bermaklumkan halnya serta membawa kayu itu. Baginda pun tertawa gelak-gelak.kerana mana-mana harta yang duli Tuanku kurniakan dahulu sekarang telah sudah dihabiskan oleh didik itu bersuka ria. dipersembahkan kepada baginda. setelah baginda melihat Pak Belalang datang itu. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Patik minta kenalkan kayu tentukan ujung dan pangkalnya patik persembahkan ketujuh buah kapal patik ini. patik turun sehelai sepinggang sahaja. maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah balik kekapalnya. tiada pula menjadi kesalahan. apalah ikhtiar diri sekarang? Ada seorang nakhoda . Maka baginda pun bertitah menyuruh panggil Pak Belalang. sembah patik harap diampun jua kiranya. Maka sembah Pak Belalang. Demi didengar oleh baginda sembah nahkoda itu. dengan takdir Allah subhanahu wa`tala. apa pasal memanggil aku? Lalu ia pun turun dengan segera mengadap baginda bersamasama dengan biduanda kebalai. Sebermula. daulat Tuanku. ampun tuanku bermain muda sahaja kerjanya.

hamba sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenali ujung pangkal kayu itu. dalam pada itu sampailah perjanjian itu tujuh hari kepada malam. Dan dua peti buku-buku pasal itu sahaja. baiklah boleh ahlun nujum lihat didalam buku-buku itu. kerana ia ada membawa kayu bulat licin. Kepada masa itu nahkoda pun ada duduk sedang bermesyuaratkan darihal hendak membawa kayu itu esok harinya mengadap baginda. maka negeri ini pulang kepadanya. Maka kata sekalian anakanak perahunya itu. berkat tinggi daulat tuanku. sembah patik harap diampun. Jika tiada terkenal.membawa kapal tujuh buah datang kepada beta. Maka Pak Belalang pun bermohonlah kembalilah kerumahnya. penuh sesak hendak melihat temasya itu. Ia meminta kenalkan ujung pangkal kayu itu. Hatta. kerana ada tujuh peti tib patik dirumah pasal mengenal kayukayu. maka lalu ia mengangkat tangan mendatangkan sembah. bolehlah juga patik kenalka. Jikalau lalu terkenal oleh beta ujung dan pangkalnya. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Beta minta tempoh tujuh hari. kalau didengar . Arakian. telah Pak Belalang mendengar titah baginda. janganlah kau sekalian cakapkan kepada orang rahsia ini. Maka pada ketika hulubalang. ayuhai Tuan nahkoda. bentara. Maka sahut nahkoda kepada anak-anak 138 perahunya itu. Maka hal Pak Belalang pada malam yang ketujuh itu turunlah ia kesampan berkayuh kekapal nahkoda itu daripada sebuah kapal kepada sebuah kapal. sida-sida. Titah baginda. Maka daripada pagi-pagi hari nakhoda kapal pun bersiaplah dengan anak perahunya hendak naik kebalairung seri membawa kayu itu. kapal yang tujuh buah itu diberikannya kepada beta. ada pun dari hal mengenal kayu. Hatta dengan takdir Allah subanahu wata`ala sampailah ia kekapal nahkoda yang jauh ditengah lautan sekali.

ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka ditimbangnya betul sama-sama tengah kayu. ada pun hendak mengenal ujung kayu itu dipegang sama tengahnya. dibubuh didalam batil emas. tuanku. . ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka titah baginda. Maka baginda pun bertitah suruh duduk seraya memandang kepintu balai penghadapan itu menantikan ahlun nujum Belalang. ada pun didalam tib patik darihal hendak mengenal ujung pangkal kayu itu hendaklah dengan air. Ahlun nujum sendiri lepaskan. pagi-pagi hari berhimpunlah sekaliannya. lalu naik keatas balai penghadapan seraya menyembah baginda. Maka kata sekalian anak-anak perahu itu. dilepaskannya didalam air itu. dibawa kehadapan baginda. Ia pun balik kerumahnya. Maka titah baginda menyuruh ambil air kepada dayang-dayang pun mengambil air. ya tuan nahkoda. Apa yang dahulu temggelam itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. beta tiada tahu. Maka tenggelam sebelah dahulu. semuanya didengar oleh Pak Belalang perkataan itu. Maka nahkoda kapal itu pun naiklah mengadap baginda membawa kayu itu. tuanku lepaskan kayu itu. Hatta. telah hari siang. dimana datang orang tengah malam ini? Maka kata nahkoda sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenal ujung pangkal kayu itu. marilah dekat dengan beta disini. Apa kabar dalam tib ahlun nujum itu? Maka sembah Pak Belalang. Maka ditegur oleh baginda sambil bertitah.oleh orang rosaklah kita. Telah sudah nahkoda berkabarkan rahsia itu kepada anak-anak perahunya. Maka sembah Pak Belalang. disitulah pangkalnya. Maka Pak Belalang pun menyembah baginda seraya mengambil kayu itu. diletakkan diatas air. Kemudian mana-mana dahulu yang tenggelam. Titah baginda. yang tenggelam itu pangkalnya dan ujungnya itu kemudian tenggelam kerana ringan dan pangkalnya itu berat.

Jikalau ada kepandaian arif bijaksana sekali pun jika tiada rajin usaha tiada berguna juga. selang antara berapa lamanya. Tatkala itu baginda sedang semayam diatas takhta kerajaan dibalairung seri. Tetapi itu fikiran didalam hatinya sahaja. Maka nahkoda itu pun bermohon kepada baginda naik keperahunya langsung pulang kenegerinya. tiada dikeluarkannya. masuk pula sebuah kapal perdana menteri Askalan Rum mengadap baginda membawa surat rajanya kepada baginda. Maka titah baginda menyuruh biduanda berikan ampun kurnia kepada nahkoda itu tujuh buah perahu serta belanja makanannya. Maka disambut oleh bentera dan dibaca dihadapan baginda. Maka nahkoda itu pun turun dari kapal sehelai sepinggang sahaja. apa kabar nahkoda adakah betul seperti kata ahlun nujum beta dan tiada? Maka sembah nahkoda itu. kerana ada cakapnya itu berusaha. Perdana Menteri itu pun naik lalu menyembah baginda dan mempersembahkan surat itu. Maka terasalah dihati nahkoda itu teringatkan tatkala anak-anak perahunya itu bertanyakan ujung pangkal kayu dahulu agaknya barangkali Pak Belalang itu mengendapmendengarkan kisah itu. 139 sebenarnyalah seperti kata ahlun nujum Tuanku itu.Maka baginda pun memandang kepada nahkoda kapal itu seraya bertitah. Apa hendak patik salahkan lagi? Sudah nasib patik. dengan sebenarnya juga encik nahkoda menyembah kebawah duli yanga maha mulia itu. Maka sahut ahlun nujum. Demikianlah bunyinya: Sembah sujud serta ta`zim serta takrim daripada anakanda Raja Baharum Indera Sakti dinegeri Askalan Rum. tuanku kerana patik dengar ahlun nujum tuanku ini arif bijaksana sangat. barang disampaikan kiranya mengadap kebawah tahta paduka . Maka kapal tujuh buah serta dengan isinya itu pulang kepada baginda semuanya. Hatta. Inilah sebab patik mencuba kepandaiannya itu.

tolonglah . Patik pohon ampun pulang keteratak patik dahulu. Maka disambut oleh baginda itu menteri serta dengan Ahlun nujum Belalang. baginda pun menyuruh panggil ahlun nujum Belalang. baiklah boleh pergi sekarang bersama-sama Perdana menteri baginda ini. ahlun nujum Belalang pun sampailah bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda. Maka baginda pun 140 bertitah. sedang tidur dicuri oleh jin. anakanda pohonkan Ahlun nujum ayahanda. Maka haraplah dipohonkan bersama-sama pacal Perdana Menteri itu. ayuhai bapa hamba. Maka titah baginda.ayahanda duli yang maha mulia. Ihwal anakanda maklumkan jikalau ada mudahmudahan rahim kasihan belas ayahanda. Maka titah baginda. titah patik junjunglah. insya Allah ta`ala. usahlah balik dahulu. ada pun sebab beta memanggil ini kerana ada sebuah kapal masuk kemari mengadap membawa surat darihal putera baginda negeri Askalan Rum hilang isteriny. berkat dengan tinggi daulat duli yang maha mulia. sampailah kejambatan larangan. Titahnya . Daulat tuanku. hai ahlun nujum. Maka biduanda pun pergilah. dari hal itu barangkali ada didalam tib-tib patik tangkal jin itu supaya ia takut. Maka sembahnya. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Adakah dapat ahlun nujum mengembalikan balik daripada jin itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. Ada seketika lamanya. minta lihatkan anakanda kehilangan isteri anakanda baru kawin tujuh hari. Telah didengar bunyi surat itu. Belanja-belanja ada beta beri. Lalu ia menyembahkan kepada baginda bersama-sama turun kekapal Perdana Menteri itu langsung belayar kenegeri Askalan Rum. Selang antara beberapa lamanya. Maka sembah Ahlun nujum Belalang. ia sedang tidur bersama-sama dicuri oleh seorang jin. Maka datanglah putera baginda itu mendapatkan Pak Belalang dengan tangisnya. baiklah tuanku.

dengan takdir Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Ia pun berbaring dibawah kayu beringin itu lalu tertidur. ampun tuanku beribu-ribu ampun. ampun tuanku beribu-ribu ampun. kepada ketika itu datanglah seorang tua. Tuanku pun bersama-sama berangkat. lembu. Maka baginda pun berangkat dari kapal naik keistana membawa Ahlun nujum Belalang. 141 Maka putera baginda serta dengan dengan sekalian menteri. janggutnya putih hingga kepusatnya. Hatta. Insya Allah ta`ala patik pergi mencari paduka adinda itu. seraya berkata dengan suara yang . Hatta. apabila gari pun sudah cerah Pak Belalang pun berjalanlah bersama-sama dengan putera baginda itu diiringkan oleh menteri. Sembahnya. dan matanya pun mengantuk seperti diperekat rasanya. pertetapkan juga hati tuanku. disembelih kerbau. terlalu amat rendang pokoknya. Maka sembah Pak Belalang. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekalian isi negeri. ayam dan itik. waktu dinihari. perdana menteri pun menyuruhkan sekalian rakyat isi negeri semua kehutan rimba belantara itu dengan terlalu amat kesusahannya. diperjamu makan dan minum tujuh hari tujuh malam. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekaliannya mengikut patik. Lalu berhentilah akan lelahnya teramat sangat. hulubalangnya sekalian yang tiada tepermanai banyaknya. Hatta. lepas itu. Apabila patik berhenti. hulubalangnya pun mengakulah seperti sembah ahlun nujum itu. jangan dekat. nanti pada waktu dinihari tuanku titahkan sekalian isi negeri. Telah malamlah. Pak Belalang pun berdatang sembah kepada putera baginda itu. tuanku sekalian rakyat pun berhenti jauh-jauh daripada patik. Maka antara beberapa lamanya sampailah Pak Belalang kepada sepohon kayu beringin ditengah padang .hamba minta carikan isteri hamba yang telah dicuri oleh jin itu dengan segeranya.

hamba tuan sungguhlah berbohong sahaja. hai Pak Belalang apakah pekerjaan engkau demikian ini sentiasa berbuat bohong sahaja. katanya. semata-mata membuat kerana Allah memelihara raja sendiri daripada percubaan Tuhan sarwa sekalian alam keatas hambanya. Kemudian engkau ambilah tuan puteri itu. betalah yang bernama nabi Allah Khidir. Hatta. Maka sabda orang tua itu. Bacalah kepada jin itu supaya ia lari. telah sudah berkatakata Pak Belalang pun jaga daripada tidurnya. dengan sebenarnya engkau berbuat bohong semata-mata. Maka putera baginda dengan menteri. Sabdanya. Apakah nama tuan hamba? Maka disahut oleh orang tua itu. entahlah tuan tiada hamba tahu. rakyat . Maka sabda orang tua itu. ada pun sekarang jin itu sedang tidur memangku Tuan Puteri itu didalam suatu gua batu ditepi gunung. tiada perkataan yang sebenarnya? Maka Pak Belalang pun terkejut mendengarkan sabda orang tua itu. Maka dengan tiada lengah lagi lalu berjalan menuju kegunung itu. seraya menyembah. Ada pun darihal engkau hendak mengambil tuan puteri itu. Dapatlah olehnya. Kutubu`l alam menjaga hutan dan daratan dengan titah Tuhan beta. hamba tuan dititahkan oleh putera baginda ini meminta carikan isterinya dicuri oleh jin konon.dahsyat. Maka sekarang ini apalah pekerjaan engkau? Hendak kemana? Maka sembah Pak Belalang didalam tidurnya. kerana dengan hal mencari napakah hamba. bagaimanakah hal engkau hendak mencarinya itu? Maka sembah Pak Belalang. 142 beta ajarkan. inilah isim Allah ta`ala ya`ni tangkal yang ditakuti oleh jin. hulubalang. Maka sabda Kutubul`alam. Segeralah pergi ketempat itu. Inilah hamba kerjakan. tetapi bohong engkau itu diperkenankan Allah ta`ala tiada menganiayai orang sekalikali. Maka diajarkannya suatu isim kepada Pak Belalang.

pun bersama-samalah mengikuti jauh-jauh dari belakang. Dalam hal yang demikian sampailah kepada suatu gua batu. Betullah dilihatnya jin itu sedang memangku Tuan Puteri itu sedang tidur juga kedua-duanya. Maka balutlah mata Tuan Puetri itu bekas menangis. Tersangatlah belas kasihan Pak Belalang melihatnya. Maka segeralah ia membacakan isim Allah ta`alaseperti pengajaran Kutubul alam itu. Dengan berkat isim doa itu, dihembuskan oleh Ahlun nujum dikepalanya, maka jin itu pun terbanglah lari, tinggallah Tuan Puteri itu. Maka segeralah diambil oleh Pak Belalang dengan besar suaranya meminta tolong. Katanya, tolong Yuanku, segera ini adinda. Maka apabila didengar oleh putera baginda dengan menteri, hulubalangnya maka sekalian rakyat pun berhimpum mengiringkan puteri itu, diletakkan diatas geta yang keemasan, dihadapi oleh dayang-dayang, bentar, sida-sida sekalian bertunggu menjaga Tuan Puteri itu lagi pengsan tiada sedarkan dirinya. Maka diambil oelh Pak Belalang air, dibacanya isim tadi, disiramkan pada seluruh tubuhnya. Maka Tuan Puteri pun sehatlah sedikit lalu bangun duduk santap nasi. Maka putera baginda itu pun teramatlah sukacita melihat isterinya sudah didapati, lalu duduk disitu serta memuji-muji ahlun nujum itu, lalu menitahkan menteri hulubalang rakyat hina dina sekalian bersiap hendak kenduri melepaskan nazarnya, menyembelih kerbau, lembu, ayam dan itik makan minum tujuh hari tujuh malam.memberi sedekah kepada fakir miskin dengan beberapa pula hadiah kelelahan ahlun nujum Belalang itu, dikurniakan oleh baginda daripada harta emas, perak, kain baju dan hamba, dan kapal sebuah, cukup dengan isinya kapal itu. 143 Maka ahlun nujum Belalang pun mengajar putera baginda itu akan isim yang diajarkan oleh Kutubul alam itu, di perbuat tangkal Tuan Puteri itu, supaya jangan dicuri oleh jin itu balik. Maka kepada ketika yang baik, Pak Belalang pun bermohon hendak balik

kenegerinya dihantar oleh putera baginda itu kedua laki isteri hingga kekapal serta dipasangkan meriam alamat tanda kebesaran diatas ahlun nujum itu. Setelah sampai kapal. Putera baginda itu pun berpeluk bercium denga ahlun nujum Belalang, bertangistangisan. Lalu berangkat kembali keistananya. Maka ahlun nujum Belalang pun belayarlah pulang kenegerinya. 144 LAMPIRAN 7 Jadual 4.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 Jadual 4.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 Jadual 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 121) Baris No. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk, ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en, holte jener ein Blatt Papier, kritzelte allerlei

Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 Jadual 4.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 122 ) Baris No. Ruj. …direndangnya sebijibiji , maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali, chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Tschur machten der ersten Kuchen… 22-23 PB 02 145 Jadual 4.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Jadual 4.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115 ) Baris No. Ruj. …hingga beralih

serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch.matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 Jadual 4. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. …secupak daging. Ruj.9: Analisis 9 Teks Sumber . m/s 115) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 146 Jadual 4. m/s 115) Baris No. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 08 LM 05 LM 06 Jadual 4.

m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s115) Baris No. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. m/s 115) Baris No.12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. … putihlah matanya … 24 .11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 . m/s 115) .10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 Jadual 4. m/s 115) Baris No. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.LM 10 147 Jadual 4..(Lampiran 4..LM 09 Jadual 4.

…beras. m/s 122) Baris No. 17-24 . Ruj. m/s 121 ) Baris No. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Penganan habis dibaham anjing. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Jadual 4. padi.LM 11 Jadual 4.. Ayuhai nasib fikir miskin. Habis hilang baju dan kain. Ruj.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6.. Dapat sedekah sebungkus lempeng . pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor.Baris No. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. Ruj. ihnen heimlich die Büffel.. Maka kata Pak Belalang..Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe.… 22-23 . m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6. .

16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 121) Baris No. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 6.tembakau. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.. Ruj. gambir. m/s 116) Baris No. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 Jadual 4. m/s 115) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Tabak und Fischen im Wert… PB 04 PB 05 148 Jadual 4. Ruj. …Insyaallah ta’ala.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. ikan… 23 09 … mit Reis. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … . berkat dengan tinggi daulat… 06-07 .15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6.PB 06 Jadual 4.

m/s 116) .19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 149 Jadual 4. Ruj. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Jadual 4. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) Baris No. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer Kabong-Palme. Ruj.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 4.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4.24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Jadual 4.deren Saft er abzapfte. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. m/s 116) Baris No.

23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Jadual 4. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj. m/s 122 ) Baris No. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan… 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. die… 11-12 B 07 Jadual 4. m/s 122 ) Baris No. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. m/s 117) . … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 150 Jadual 4..Baris No. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj. Ruj. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett.

Ruj.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. Jacke und Kopftuch… . m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Jadual 4. Ruj. m/s 115) Baris No. Ruj. m/s 116) Baris No. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Jadual 4. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. m/s 115) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

LM 04 . LM 14. LM 15.Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjana-sarjana anthropologi budaya. peraturan.Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. LM 19 Salah terjemahan Pengertian Budaya Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai Kesenian. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. PB 05. LM 10. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian³daya´ dan ³budi´ yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. nilai. LM 02. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. undang-undang dan sebagainya. PB 04. LM 16 PB 07. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. LM 06. seperti norma. LM 08. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. adat resam. LM 13.LM 05. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. LM 09. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03.12-13 LM 19 151 Jadual 4. rasa dan penggunaan fikiran manusia. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. LM 11 PB 03. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. Perlakuan ini . kepercayaan. LM 18. LM 07. Kroeber dan C. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. A.26: Analisis Keseluruhan Bil. PB 01.L.Dalam bahasa Melayu ³budaya´ itu berasal daripada perkataan ³budi´. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks.

Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban. Pengaruh globalisasi tidak saja subur dalam aspek maklumat tetapi juga amat luar biasa dikembangkan dalam bidang hiburan popular Barat. Petikan dari kata-kata Prof Dr Sidek Baba. Namun begitu. tarian. Umat Islam semacam menghadapi krisis identiti dan tidak mampu menawarkan corak budaya serta jalur kehidupan yang mantap berasaskan acuan sendiri. Perubahan dalam maksud yang luas tidak boleh dibatasi secara pengasingan. muzik. lakonan dan kegiatan seumpamanya. bidang bahasa dan sistem nilai sehingga menyebabkan proses pembaratan dan pengliberalan berlaku dalam semua aspek kehidupan umat Islam. upaya keilmuan dalam menghasilkan perisian dan program berasaskan acuan sendiri menjadi terbatas menyebabkan pengaruh globalisasi tidak dapat dielakkan malah meletakkan umat Islam sebagai pengguna berorientasi kebaratan.Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi umpamanya menjadikan dunia ini suatu daerah yang semakin kecil dan dekat. Seluruh apa yang difikir. tetapi yang pastinya pengukuhan cara hidup sekular dan liberal semakin kuat.adalah hasildari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. Makna budaya pada hari ini dibatasi dengan maksud lagu. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Globalisasi yang melakukan hegemoni atau penguasaan dalam hampir semua kehidupan manusia amat besar kesannya terhadap umat Islam. Memang ada aspek berbanding yang boleh dimanfaatkan daripada globalisasi.Pengajian budaya sekat liberalisasi Barat Keupayaan berfikir perlu dipertingkat untuk tapis pengaruh sekular BUDAYA dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. aspek teknologi canggih dan dominasi sistem ekonomi kapitalis-liberal. bidang keilmuan dan penyelidikan. Umat Islam tidak wajar menentang Barat mahupun Timur tetapi proses pembaratan yang menghakis aspek .

daya kreativiti seni menjadi malap. ilmu yang memancarkan kebijaksanaan dan melambangkan pemikiran tinggi kalangan umat Melayu. nilai dan pemikiran murni semakin terancam dan sebahagian besar generasi muda seakan selesa dengan proses yang sedang berlaku. qitah dan seumpamanya melalui proses peMelayuan dan pengIslaman.budaya. filem pancaran peradaban tinggi patut dikongsi. seloka. nazam. Dengan kekuatan akidah.Tidak iklan yang mengambil kira budaya setempat amat kaya dengan kesantunan.Akhirnya media elektronik mempamerkan dengan gagah aspek budaya menerusi iklan komersial yang mendukung budaya Barat. pepatah-petitih. Di sini perlunya azam budaya (cultural will) yang tinggi . Pada hari ini apabila upaya berfikir umat Islam menjadi lesu. filem menggambarkan kekecewaan hambar dalam percintaan. rasa kekecewaan yang tidak membawa jalan putus asas dan dorongan untuk maju dalam acuan sendiri.Acuan budaya Islam umpamanya tidak menolak faktor menyumbang dari tamadun atau budaya lain. Walaupun ada usaha sesetengah pihak untuk memperkasa budaya tradisi. drama menggambarkan konflik dan tragedi tidak berkesudahan. Memerdekakan budaya tidak harus dilihat memutar jarum jam ke belakang sebaliknya dilihat sebagai asas pengukuhan jati diri di samping tidak menolak aspek positif yang berkembang di Barat dan Timur. adegan seks murahan merangsang nafsi. aspek budaya tidak difahami secara tuntas. ilmu dan syariah orang Islam. Syair. Apa yang sedang berlaku kini adalah jelmaan terhadap corak kehidupan yang berlaku sebelum 1970-an iaitu ada kesedaran baru di kalangan generasi muda dan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai sumber budaya serta cara hidup. Pantun sebagai genre puisi Melayu asli mengalami proses pemurnian isi dan maksud apabila elemen Islam dimasukkan ke dalamnya. ia berlaku dalam upaya yang terbatas dan kadang-kadang boleh bersimpang siur. rasa pasrah menyalahi takdir. Ia berkembang selama lebih 30 tahun dan kini sedang menghadapi gugatan pengaruh globalisasi yang amat menekan. drama yang merangsang ke arah keluarga bahagia dan nilai murni yang harus didukung. tetapi tetap mengekalkan jati diri Islami. pemahaman yang baik terhadap kekuatan tamadun silam menjadi faktor penyaring yang berkesan bagaimana kreativiti boleh berlaku dalam budaya. gurindam. menyebabkan kemandulan budaya berlaku.Walaupun genre puisi itu daripada sumber budaya lain tetapi ia tetap menjadi sebahagian pengucapan seni yang murni.

Bagaimana cara pandang kita terhadap kebudayaan. bangunan. merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. banyak hal-hal yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan. pakaian. sehingga dalam kehidupan sehari-hari.Sekolah dan institut pengajian tinggi harus memberi fokus terhadap pengajian budaya dan seni supaya di kalangan warga umat terdedah dengan potensi pemahaman budaya secara lebih jelas.di kalangan umat memanfaatkan perkembangan teknologi media untuk menghasilkan kreativiti yang sifatnya dinamik tetapi terkandung imej jati diri yang jelas. Dari berbagai definisi dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Pengertian Kebudayaan – Banyak berbagai definisi tentang kebudayaan yang telah di paparkan oleh para ahli. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. pembelenguan budaya dari faktor luar akan terus gagah dan penampilan budaya sendiri semakin terpinggir. Secara lebih rinci. bahasa. Jika tidak. kreativiti tinggi dan bersifat maju. dan karya seni. Azam budaya memerlukan penyuburan ilmu sepadu. Ia bakal mendorong penghasilan kreativiti seni dan budaya yang sifatnya berkembang tetapi dalam acuan sendiri. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah. Ia akan mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna terhadap sumber orang lain dan tidak mampu lahir sebagai umat penyumbang terhadap pembinaan budaya murni untuk umat manusia. Definis Budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. adat istiadat. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang . akhirnya pemahaman budaya hanya dalam batas upacara atau majlis tertentu. kebudayaan itu bersifat abstrak. termasuk sistem agama dan politik. yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. serta bagaimana cara untuk menetrasi kebudayaan yang faktanya telah mempengaruhi kebudayaan lain. perkakas. sebagaimana juga budaya. Bahasa.

Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggotaanggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. Melville J.yang berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilainilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Menurut Andreas Eppink. yang kemudian disebut sebagai superorganic. kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial. 2. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. religius.norma sosial. membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. budaya bersifat kompleks.PengertianKebudayaan Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. abstrak. dan luas. Dengan demikian. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. dan lain-lain. .”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika.

kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. Menurut cara pikir ini. kepercayaan. rasa. kebanyakan orang memahami gagasan “budaya” yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Mereka menganggap ‘kebudayaan’ sebagai “peradaban” sebagai lawan kata dari “alam”. kebudayaan adalah sarana hasil karya. hukum. kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang “elit” seperti misalnya memakai baju yang berkelas. peralatan hidup. maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah “berkebudayaan”. jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang “berkelas”. religi. kebudayaan itu bersifat abstrak. fine art. Pada prakteknya. Gagasan tentang “budaya” ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. dan mengambil bagian. berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata.1 Kebudayaan Sebagai Peradaban Saat ini. dan lain-lain. Dari berbagai definisi tersebut. moral. misalnya pola-pola perilaku. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. bahasa. atau mendengarkan musik klasik. kesenian.Menurut Edward Burnett Tylor. dan bercita rasa seni. dari aktivitas-aktivitas di atas. organisasi sosial. seni. Sebagai contoh. Cara pandang terhadap kebudayaan 3. elit. sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. . dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. adat istiadat. yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. dan cipta masyarakat. 3. sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui.

2 Kebudayaan sebagai “sudut pandang umum” Selama Era Romantis. Menurut cara pandang ini. dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan. para cendekiawan di Jerman.dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan “tidak alami” yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap “tidak elit” dan “kebudayaan elit” adalah sama – masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang. Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. bukan sebagai orang “dari kebudayaan yang lain. dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran AustriaHongaria – mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam “sudut pandang umum”. tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. 3. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur. musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan “jalan hidup yang alami” (natural way of life).” Orang yang “tidak berkebudayaan” dikatakan lebih “alam. seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang “berkebudayaan” disebut sebagai orang yang “tidak berkebudayaan”.” dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran “manusia alami” (human nature) Sejak abad ke-18. mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing.Orang yang menggunakan kata “kebudayaan” dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis. khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme – seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman. Dalam hal ini. Karenanya. Meskipun . budaya tidak dapat diperbandingkan. beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan.

Bertolak dari teori evolusi. terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan – perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja. masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia.begitu. Pada abad ini pula. Pada tahun 50-an. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama. Misalnya.1 Penetrasi damai (penetration pasifique) Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. 4.” Pada akhir abad ke-19. tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. 3. atau Sintesis. Asimilasi. subkebudayaan – kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya – mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik. Penetrasi kebudayaan Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 4. dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan.3 Kebudayaan sebagai Mekanisme Stabilisasi Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat. gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara “berkebudayaan” dengan “tidak berkebudayaan” atau kebudayaan “primitif. atau biasa disebut dengan tribalisme. para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan .

Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Contohnya. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza. masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. tetapi dari segi pengertiannya.org ADAT DALAM MASYARAKAT MALAYSIA DAN KEPENTINGANYA Aspek Adat Dalam Masyarakat Malaysia dan Kepentinganya Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. adat bersanding dan sebagainya. • Refferensi Wikipedia. Adat bersifat maya iaitu tidak dapat dilihat. kepercayaan dan sebagainya.baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup iaitu tingkah laku. misalnya kita melihat adat bercukur. Maknanya. Apabila ianya dizahirkan dan dapat dilihat perlaksanaanya. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia. 4. . Contohnya. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang adakalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. itu sudah menjadi suatu budaya.2 Penetrasi Kekerasan (penetration violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak.

Kerana dua entiti ini terlalu berkait sifatnya. Bagi masyarakat Minangkabau sebagai contoh. cara menyantap hidangan makanan. kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan peribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. cara pertabalan Luak dan sebagainya. kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. Justeru wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. “ketua adat” dan sebagainya. Masyarakat Malaysia ialah suatu masyarakat yang bersifat majmuk dan pelbagai. “mahkamah adat”. Tidak terkecuali berbeza dari segi adat dan budaya. oleh itu bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal. maka ia jelaslah boleh berubah. Kerana masyarakat Malaysia itu masyarakat Jawi. maka setiap bangsa atau ras didalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza satu sama lain dari segi latar belakangnya. hakikatnya ialah adat. Budaya bersifat tidak tetap iaitu boleh berubah. Budaya yang difahami dan dilihat. kita seharusnya mengetahui dahulu berkenaan aspek adat yang menjadi identiti masyarakat yang pelbagai di Malaysia. Adat dalam konteks Minangkabau bukan sekadar cara bersanding. Justeru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia pada hari ini. Bagi . ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. Martabat adat itu sendiri berbeza kedudukanya bagi masyarakat Malaysia pada hari ini. Dalam membicarakan fokus esei ini iaitu kepentingan aspek adat yang menjadi penyatu bagi mewujudkan peribadi dan identiti kebangsaan. Justeru tidak hairanlah jika didalam masyarakat mereka wujud istilah-istilah seperti “undang-undang adat”. Yang berbeza cuma cara sebutannya. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. adat dianggap sebagai sebuah tradisi lisan yang tinggi sekali martabatnya dalam kehidupan mereka. Begitu juga dengan lain-lain kaum di Malaysia. aspek adat masih lagi dianggap sebagai suatu pengungkap identiti bangsa dan terus dipertahankan walaupun ia sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan perlaksanaanya suatu ketika dahulu. Adat bagi setiap kaum di Malaysia pastinya dilihat dari sistem nilai yang berbeza. iaitu yang pelbagai latar belakangnya. tetapi adat ialah suatu peraturan hidup yang perlu dipegang kuat oleh generasi mereka sehingga ke hari ini.

Ketika adat ini diamalkan. Ini merupakan salah satu contoh adat-adat Hindu yang ditiru oleh masyarakat Melayu dahulu. Ada diantara adat-adat dalam period Hindu dan Buddha ini masih diamalkan sehingga ke hari ini. Ini sesuai dengan pemahaman kita berkenaan proses pembentukan Melayu itu sendiri yang merupakan cantuman ras-ras kecil yang beragama Islam. ramai sarjana mengatakan bahawa adat Melayu merupakan adat jawi iaitu adat yang bercampur. terlihat lagi kekuatan unsur Hindu dan Buddha dalam mencorakkan adat Melayu itu. Pertamanya ialah adat yang dipengaruhi adat Hindu dan Buddha. Walaupun ada sesetengah sejarawan khususnya sejarawan Barat era kolonial mendakwa masyarakat Melayu juga masyarakat pendatang. Justeru zaman ini digelar zaman campuran adat Hindu/Buddha dan Islam dalam masyarakat Melayu. Period atau peringkat yang kedua ialah pengaruh unsur campuran Hindu/Buddha dan Islam. namun ianya dapat dinafikan dengan mengetengahkan konsep merantau yang menjadi amalan masyarakat Melayu di Nusantara ketika itu. walaupun masyarakat Melayu sudah Islam. yang kedua ialah adat yang dipengaruhi zaman Hindu/Buddha dan Islam. Pada zaman ini Islam sudah datang ke Nusantara dan majoriti orang Melayu pun sudah beragama Islam. Pastinya kita pernah melihat upacara persandingan didalam majlis-majlis perkahwinan masyarakat Melayu. didalam bahagian ini kita akan melihat aspek adat yang mencerminkan identiti tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu. Adat Melayu yang awal dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu dan Buddha yang diperolehi melalui kitab-kitab lama seperti Rayamana dan Mahabrata.maksud itu. Pada zaman ini. Namun pengaruh adat lama yang berteraskan Hindu dan Buddha masih diamalkan. kita dapat melihat tiga bentuk pengaruh yang besar dalam proses pembinaan adat Melayu. Begitu juga dari aspek pertabalan dan adat istiadat Istana Melayu. Islam masih belum sampai ke Nusantara. yang ketiga ialah adat yang berteraskan Islam. Dalam soal pembinaan adat Melayu. Pemujaan Raja secara melebih-lebih dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu juga merupakan cerminan kepada pengaruh Hindu Dan Buddha dalam masyarakat Melayu bahkan perkataan “Raja” itu sendiri pun sudah memperlihatkan pengaruh Hindu yang tebal. Ini menunjukkan pelbagai percampuran dalam pembinaan adat Melayu. maka wujudlah apa yang dipanggil Melayu itu. Cina dan India. . Masyarakat Melayu ialah masyarakat asal di Tanah Melayu. Bercakap berkenaan adat didalam masyarakat Melayu.

Pengaruh unsur luar yang ketiga didalam masyarakat Melayu ialah pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. dewasa. adat-adat lampau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap diteruskan pengamalanya. Syed Naquib Al-Attas yang mengatakan Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. ketujuh. Bercukur ialah perbuatan mencukur rambut asal bayi sehingga botak. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam diakui oleh Prof. melaungkan azan dan iqamat ke telinga bayi dan adat membelah mulut. Adat-adat Melayu yang bercirikan Islam merangkumi adat ketika seseorang dilahirkan. Antaranya ialah adat bercukur. ianya biasa diadakan pada hari-hari ganjil seperti hari ketiga. Kerana kepentingan itu. seseorang meningkat remaja. Bercukur bertujuan membuang rambut asal bayi yang dianggap . masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai teras kepada pembentukan adatnya. Ia jelas bertentangan dengan Islam. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perbuatan itu sebagai khurafat. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. Sebagai contoh masyarakat Melayu mengamalkan adat mandi Safar yang dianggap sebagai suatu usaha untuk membuang sial bulan Safar dalam kehidupan mereka. kesembilan dan seterusnya. puja pantai dan sebagainya. Apa yang ingin dijelaskan disini ialah betapa pentingnya agama Islam kepada orang Melayu. pada zaman pengaruh Islam yang kuat ini.namun mereka mengamalkan adat-adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Sebagai petunjuk kepada pengaruh Islam didalam adat Melayu ialah adat ketika seseorang itu baru dilahirkan. Bagi masyarakat Melayu. adat dalam kehidupan sehari-hari dan adat ketika seseorang itu meninggal dunia. Adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan semakin dikurangkan penggunaanya. Adat-adat yang diamalkan ini sebenarnya merupakan apa yang disebut sebagai perkara sunat didalam ajaran Islam. Namun pada zaman Islam ini. tetapi tetap diamalkan dengan meluas didalam masyarakat Melayu yang masih tebal dengan pengaruh Hindu dan Buddha ketika itu. Begitu juga adat puja kampung.

yang mana pengaruhnya masih menebal dalam kalangan mereka pada hari ini. Ada juga golongan tua Melayu mengatakan ianya merupakan simbolik kepada singkatnya hidup didunia ini iaitu sesingkat masa yang diambil antara iqamat dan solat yang akan didirikan.kotor dan tidak akan tumbuh dengan baik. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. masyarakat Cina juga mementingkan nasab keluarga dari sebelah lelaki. dan apabila kita meninggal dunia. Azan dan Iqamat pula merupakan tuntutan Islam untuk memulakan pendengaran seseorang yang baru dilahirkan itu dengan kalimat-kalimat yang mulia. Ia sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan. Ini memandangkan berlaku proses kemasukan besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke 19 dahulu. Falsafah lampau juga banyak mempengaruhi adat istiadat Cina sehingga menyebabkan mereka mempunyai pelbagai acara-acara dan pantang larang yang berorientasikan adat. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan mereka. dapat kita katakan bahawa adat kaum Cina di Malaysia ialah warisan daripada negara China. Nama pangkal seseorang iaitu nama keluarga didalam . dan sebagainya. Ketika dilahirkan kita diazan dan diiqamatkan. kita disolatkan dengan solat jenazah. kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu ketika itu secara tidak langsung telah membawa sekali segala adat istiadat mereka. seperti juga lain-lain kaum. Adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Apa yang menarik berkenaan adat kaum Cina ialah suatu bentuk adat dan petua untuk kehidupan yang mereka namakan “Feng Shui”. kematian. Lazimnya adat istiadat Cina dipengaruhi oleh unsur Buddha yang menjadi pegangan kebanyakan ahli dalam masyarakat Cina. Masyarakat Cina di Malaysia juga seperti masyarakat-masyarakat lain yang mempunyai adat dan cara hidupnya sendiri. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. Seperti juga masyarakat majoriti Melayu dan Islam. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. Secara teorinya. Ada masa-masanya. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan.

Keranda tersebut akan dijaga hingga beberapa hari tertentu untuk lawatan dan sembahyang seterusnya akan dikebumikan pada satu hari yang ganjil. kecuali diperingati oleh anaknya apabila seseorang itu sudah tua dan ianya akan diadakan secara besar-besaran. rambut si anak dicukur dan rambutnya dibungkus dengan kain merah. Secara tradisi. Bagi masyarakat Cina inilah hadiah terbaik seorang anak kepada ibu bapanya. Ulang tahun kelahiran seseorang kaun Cina tidak akan diperingati. memberi makan. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. kafan dan bertanggungjawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh seorang tukang tilik. Pada hari ke 29 kelahiran. Si ibu digalakkan tidur dan makan dengan baik. nama Prof. nama pangkal mereka iaitu Teo dan Wang itu ialah nama warisan keluarga ayah mereka yakni nama keluarga sebelah lelaki. Ini merupakan salah satu aspek adat yang menjadi amalan masyarakat Cina. pada zaman yang lebih moden ini. Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain. masyarakat sekeliling pasti akan membantu. Anak itu diharap akan menjadi berani pada masa hayatnya. Anak lelaki yang tua memainkan peranan utama memastikan upacara mandi. membaca buku yang baik dan melihat benda-benda yang cantik. Apabila anak itu dilahirkan. perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkahwinan. anak itu dibersihkan dan akan dibedung.masyarakat Cina ialah nama keluarga disebelah lelaki. Rambut itu akan digantung berdekatan bantalnya selama 100 hari dan kemudian rambut itu dibuang ke sungai. Teo Kok Seong dan Prof. Keranda yang baik. tanah kuburan yang baik dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan belanja besar. . hanya pendaftaran menurut undang-undang saja yang diperlukan dan akan diadakan majlis keraian yang mewah di restoran. Setelah sebulan kelahiran anak itu. Dr. dilantik menjadi ketua keluarrga dan merupakan waris utama pusaka keluarga. Kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Sebagai contoh. Justeru kesihatan si ibu dan kandunganya adalah amat dititik beratkan. Wang Gunwu. upacara Bulan Penuh akan diadakan dengan meriah. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga didalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang lelaki didalam keluarga adalah amat penting. Namun. Jika si anak tidak mampu.

Sembahyang Hajat dan Menjamu Keramat. Antara upacara-upacara yang diraikan masyarakat Cina selain dari Tahun Baru Cina dan Chap Goh Meh ialah adat Ulang Tahun Kematian. Oleh kerana adat kematian ini dianggap terlalu penting dalam masyarakat Cina. akan diadakan pelbagai upacara lain terutama adat pembakaran colok dan alatan yang diperbuat daripada kertas sebagai bekalan hidup si mati di alam akhirat. Seperti kaum-kaum lain di Malaysia. kaum India juga bukanlah penduduk asal Malaysia. Kemasukan masyarakat India ke Tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. banyak kepercayaan dan pantang larang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlaku sesuatu kematian. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri. Selepas pengkebumian mayat. banyak sekali perayaan yang diikuti dan diraikan oleh orang Cina. Adat resam masyarakat Cina amat banyak dan ianya akan diamalkan mengikut perubahan musim pertanian dan negeri China. Sepanjang tahun dalam kehidupan masyarakat Cina. Samada kemasukan itu suatu bentuk penghijrahan atau sekadar merantau untuk mencari rezeki. Setiap bulan. Seperti juga kaum Cina. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke 15. pasti ada kegiatan dan upacara tertentu serta dewanya yang berlainan untuk dipuja. sami Buddha dan Hindu. tukang dan sebagainya tidak terlepas pandang untuk memasuki Tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. mereka juga mempunyai budaya berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. Upacara ini biasanya akan diketuai oleh seorang Sami yang diamanahkan oleh keluarga si mati. jika kita ingin berkunjung kerumah tetamu. adat Mencuci Kubur. amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda .Didalam masyarakat Cina. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resam yang berteraskan agama Hindu meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. Didalam masyarakat India.masyarakat India yang terdiri daripada golongan pedagang. Namun ianya pastilah berbeza dan dijalankan dengan cara dan matlamat yang berbeza bagi mewujudkan identiti masyarakat Cina yang tersendiri. adat Puja Kampung. hakikatnya kemasukan ini sudah berlaku sejak sekian lama. Adat-adat ini tampak seumpama perbuatan-perbuatan yang menjadi amalan masyarakat Melayu. upacara pengkebumian adalah acara yang amat meriah dengan dipenuhi dengan peraturan dan adat tertentu.

kelahiran seorang bayi adalah acara yang penting kepada keluarga dan masyarakat India. jika menerima sesuatu. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka. Keluarga amat penting dalam masyarakat India. Pada hari ke 16 kelahiran. upacara penting diadakan untuk menamakan anak. Mereka menyapa dengan sebutan ‘vanakam’ dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. Seorang suami pula didalam masyarakat India adalah ‘Tuhan bagi isterinya’ dan mesti sentiasa dihormati. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. dimestikan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. ahli keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. Didalam masyarakat India juga. Oleh itu. tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Seperti juga adat kaum-kaum lain. . sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan itu. kerja. Ketika ini rumah dan buaian akan dihias cantik dan jiran-jiran dijemput bersama meraikan upacara tersebut.terima kasih kepada tuan rumah. ‘Ibu adalah umpama Tuhan’ dan anak perempuan juga dipanggil ‘amma’ seperti seorang ibu didalam tradisi India. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seorang ketua agama. Oleh kerana itu. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah institusi yang paling dihormati dan dianggap mulia. Semua saudara mara akan dimaklumkan apabila lahirnya seorang bayi. Selama 16 hari selepas kelahiran bayi. penjagaan anak perempuan amat dititik beratkan terutama ketika mereka masih dara. Kaum India juga mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri. Masa perkahwinan yang dianggap bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. Mereka juga biasanya melangkah kedalam rumah dengan kaki kanan dahulu. proses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta keserasian pasangan yang akan berkahwin. maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan naik. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk. perniagaan atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka.

Dalam aspek pemberian nama anak, nama seorang anak diperolehi dari almanak Hindu mengikuti bintang dan hari kelahirannya. Seorang ketua agama akan dirujuk untuk mencari nama bertuah mengikuti aksara bintangnya. Ketika menamakan itu, bayi dipangku oleh orang tua satu persatu sambil dinyanyikan doa agama oleh kaum wanita mereka. Dari aspek perayaan, terdapat banyak perayaan di kalangan masyarakat India. Di sepanjang tahun, mengikut kalendar Hindu mereka akan mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun seperti di negeri India. Masyarakat Hindu akan bersembahyang sebanyak tiga kali sehari iaitu pada waktu pagi, tengahari dan petang di tempat tertentu di rumah. Mereka juga pergi ke kuil untuk bersembahyang ataupun mengadakan upacara agama. Perayaan kaum India diadakan dengan mengikuti peredaran bulan dan setiap bulan ditandakan oleh bulan mengembang dan bulan menirus. Terdapat 21 jenis perayaan didalam adat masyarakat India. Perayaan-perayaan itu termasuklah Deepavali, Thaipusam dan Thaiponggal. Deepavali ialah ‘perayaan cahaya’ sebagai tanda kejayaan ‘cahaya’ ke atas ‘gelap’ atau ‘ilmu’ ke atas ‘kejahilan’ ataupun ‘keadilan’ mengatasi ‘kezaliman’. Inilah perayaan paling utama bagi masyarakat India. Pada hari ini sembahyang akan diadakan terutama untuk mendoakan roh keluarga yang sudah meninggal dunia. Thaipusam pula adalah perayaan bulan “Thai” untuk membersihkan diri dengan menggunakan susu, madu dan bunga di kuil dan membuat persembahan kepada Dewa Subramaniam. Pada masa perayaan ini diadakan, ‘kavadi’ yang berisi buah-buahan, susu dan akan dibawa pelbagai persembahan. Thaiponggal pula merupakan perayaan menuai dan ‘masak padi baru’ serta ‘memuja semangat padi’. Ia adalah masa yang amat baik untuk mangadakan perkahwinan dan upacara lain. Rumah akan dibersihkan dan dihiasi, ‘ponggal’ pula akan dimasak di dalam periuk baru untuk dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan juga disedekahkan kepada jiran tetangga. Melanjutkan perbicaraan terdahulu berkaitan adat atau disebut juga budaya masyarakatmasyarakat utama Malaysia, apa yang cuba digambarkan bukanlah bagaimana bentuk adatadat tradisi masyarakat di Malaysia semata-mata, tetapi kita berusaha untuk melihat bagaimana setiap kaum itu mempunyai adat dan kepercayaanya yang membentuk identiti

dan keperibadian mereka yang tersendiri. Secara tidak langsung juga didalam bahagian itu kita telah membicarakan kepentingan adat kepada kaum-kaum tersebut. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, namun jika diteliti, kita pasti akan memahami akan kepentingan adat-adat itu sekurang-kurangnya sebagai perlambangan identiti dan peribadi masyarakat mereka. Bercakap berkenaan identiti dan keperibadian masyarakat. Kita sedia memaklumi bahawa di Malaysia, kita tidak hanya mempunyai satu bangsa sahaja. Malaysia merupakan sebuah negara yang bangsa-bangsa didalamnya adalah bercampur ataupun dalam istilah yang lebih mudah, masyarakat yang majmuk. Justeru apa yang ingin dijadikan topik disini ialah bagaimana kepelbagaian adat didalam masyarakat Malaysia yang membentuk identiti masing-masing ini mampu disatukan dan dijadikan sebagai cerminan peribadi dan identiti kepelbagaian itu secara menyeluruh dan bersifat nasional. Maknanya kita perlu membicarakan tentang bagaimana kepelbagaian adat di Malaysia itu dapat disatukan dan dijadikan sebagai adat yang satu bagi menjadi lambang identiti dan peribadi nasional. Perlu dibincangkan juga ialah apakah aspek teras yang menjadi garis panduan budaya nasional ini. Dalam mengungkap permasalahan ini, kita sebenarnya hanya perlu mencari aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan adat nasional yang menjadi perlambangan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia dan apakah kepentingan aspek adat itu serta kepentingan identiti dan keperibadian kebangsaan itu sendiri. Aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional lebih mudah kita fahami melalui pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang digubal pada 1971. Dasar ini diputuskan melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Kedua, Tun Abdul Razak dan ianya dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap kaum di Malaysia. Melalui pembentukan ini, secara rasmi telah digariskan beberapa perkara yang menjadi teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia. Justeru melalui kewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang memang digagaskan bagi maksud itu, kita akan dapat mengungkap aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional yang menjadi fokus tulisan ini.

Antara aspek teras dalam pembentukan identiti dan peribadi nasional ialah identiti dan kepribadian Malaysia haruslah berteraskan adat asal rantau ini. Definisi geografi berkaitan ‘rantau ini’ ialah kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik iaitu Polynesia, Melanesia, Oceania sehingga ke Madagascar. Rantau ini adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan warisan adat masyarakat Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa yang juga dipanggil sebagai linguafranca. Adat serantau ini juga digambarkan melalui persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu iaitu Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Justeru dalam aspek Malaysia, secara mudahnya, aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional ialah adat masyarakat Melayu. Hal ini tidak dapat dipertikaikan oleh masyarakat lain kerana adat atau budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Maka apabila dipersetujui adat masyarakat asal serantau dijadikan identiti Malaysia, pastilah di Malaysia, adat Melayu yang paling layak diletakkan didalam kategori itu. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim sendiri, walaupun berbangsa Cina, turut mengakui bahawa masyarakat Melayu ialah nuklius ataupun teras dalam masyarakat Malaysia. Justeru adat Melayu dijadikan teras identiti semua kaum di Malaysia adalah sangat berpatutan ataupun dalam istilah arab dipanggil adil. Aspek teras pembentukan identiti yang kedua ialah menggunakan unsur-unsur adat dan kebudayaan luar yang sesuai dan wajar untuk diterima sebagai identiti Malaysia. Aspek ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai adat dan budaya. Dengan itu unsur-unsur adat Cina, India, Kadazandusun, Arab, Barat dan lain-lain unsur adat yang sesuai, boleh diberi pertimbangan untuk diterima dan dijadikan sebagai identiti kebangsaan.

sebaliknya ia jelas berperanan untuk menyeragamkan identiti masyarakat yang pelbagai untuk dijadikan identiti Malaysia yang satu. aspek teras yang disenaraikan seperti adat masyarakat rantau ini. Dalam penerimaan teras kedua ini. telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini sejak dahulu lagi. adat luar yang sesuai dan adat yang berpandukan Islam pasti mempunyai kepentingannya yang tertentu. Ia juga diterima kerana terdapat unsur-unsur adat yang sama dan seiring dengan adat teras iaitu adat dan kebudayaan Melayu. tetapi juga identiti kaum-kaum lain di Malaysia. Di samping itu. Namun. Aspek ketiga yang menjadi teras kepada pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan ialah agama Islam. hal ini juga tidak boleh dijadikan isu samada identiti kebangsaan itu orientasinya adalah daripada warisan adat kaum yang mana. Bercakap pula tentang kepentingan aspek-aspek adat yang dijadikan teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian kebangsaan. kepentingan adat Melayu dijadikan sebagai teras dalam pembentukan identiti nasional ialah untuk memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus . Agama juga perlu bagi merealisasikan pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. kita melihat berlaku tolak ansur sesama kaum di Malaysia dalam soal pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan. prinsip-prinsip Rukun Negara. Yang pertama.Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada kerelevenannya yang pasti tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan. Ini juga memandangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. Ini kerana pembentukkan identiti dan keperibadian kebangsaan itu bukanlah bertujuan untuk mempromosikan adat masingmasing untuk digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Namun identiti bangsa juga masih boleh dikekalkan dan dipelihara kelangsunganya. kepentingan nasional. Bukan sahaja identiti Melayu diangkat sebagai identiti kebangsaan. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting didalam proses pembangunan dan perpaduan negara. asas-asas moral serta kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. Kerana itu ia patut dijadikan unsur yang penting dalam pembentukan identiti kebangsaan. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal.

adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya.terpelihara. Mereka juga merupakan orang Melayu. adat Melayu tidak boleh dikesampingkan. Walaupun telah dipersetujui bahawa adat Melayu merupakan adat teras yang dijadikan ikutan setiap rakyat Malaysia. Adat dan budaya kaum lain yang sesuai juga dapat dipraktikkan asalkan ianya tidak bertentangan dengan semangat Perlembagaan dan Rukun Negara. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Pendek kata. Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. namun ketetapan itu tidak bermaksud hanya itu sahaja adat yang akan diterima kearah pembentukan identiti yang seragam dalam masyarakat Malaysia. Ini bagi memastikan tiada suara-suara yang mempertikaikan tindakan kerajaan yang menggariskan unsur-unsur penting kearah membentuk budaya kebangsaan. maka dalam usaha untuk membentuk identiti dan peribadi kebangsaan. penerimaan unsur-unsur asing ini ialah supaya keharmonian kaum di Malaysia akan terus berlangsung dengan jayanya. Justeru untuk memastikan Institusi Raja-Raja Melayu terus dilindungi dan dihormati. Kedudukan Raja-Raja. Kedudukan masyarakat Melayu yang dianggap nuklius didalam sistem sosial di Malaysia juga merupakan kepentingan yang perlu diambil berat sesuai dengan kedudukan istimewanya yang dijamin Perlembagaan. Yang Dipertua Negeri dan Yang Dipertuan Agong juga merupakan aspek yang penting untuk menjadikan adat Melayu sebagai pemangkin identiti nasional. Kerana orang Melayu ialah majoriti didalam masyarakat Malaysia. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Budaya kebangsaan . adat lain juga perlu disenaraikan. Unsur-unsur adat dan budaya luar juga penting untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan kerana bagi menghasilkan budaya kebangsaan yang tidak terlalu stereotaip dengan adat dan budaya Melayu. Raja-Raja dan Yang Dipertuan Agong merupakan tuan kepada negeri-negeri dan negara Malaysia sendiri. Kedudukan mereka yang menjadi lambang perpaduan negara ini menyebabkan adat istiadat mereka iaitu adat istiadat Melayu diterima sebagai suatu unsur teras dalam melaksanakan identiti Malaysia secara bersama. Kita juga harus melihat kepentingan untuk menerima mana-mana unsur adat dan budaya luar untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan.

Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan agama-agama lain kerana ia merupakan agama yang sebenar.diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat Malaysia yang pelbagai. Penyeragaman identiti dan keperibadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan aman daripada persengketaan serta kucar-kacir. Antara kepentingan masyarakat Malaysia disatukan melalui adat dan budaya kebangsaan ialah untuk melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa. penyeragaman identiti dan keperibadian kebangsaan ini perlu dilakukan. Walaupun identiti dan peribadi kebangsaan adalah berteraskan Islam. Selain kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Unsur Islam yang dijadikan teras kebudayaan kebangsaan juga penting bagi menjamin kedudukannya yang merupakan agama rasmi Malaysia. agama. progresif. saintifik dan bersatu padu tanpa ada unsur-unsur . Maka dalam usaha menerapkan identiti kebangsaan. tetapi kenapa kerajaan masih berkehendak supaya diwujudkan suatu adat dan budaya baru bagi mencerminkan identiti dan keperibadian Malaysia yang seragam? Adakah dengan budaya dan adat kaum-kaum yang sedia ada di Malaysia tidak cukup untuk mencerminkan identiti negara? Bagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untuk hidup bersama di Malaysia. Dengan adanya unsur-unsur yang diluar daripada adat dan budaya Melayu yang sesuai. Identiti dan kepribadian kebangsaan juga berkepentingan untuk menghindarkan masyarakat dari me1akukan perkara-perkara yang menyalahi norma-norma dan garis panduan dalam kehidupan bermasyarakat. maka akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat luwes. Masyarakat Malaysia sudah mempunyai adat yang tersendiri. Islam tidak boleh dikesampingkan. namun agama-agama lain bebas untuk dilaksanakan dengan syarat amalan agama-agama lain tidak akan menggugat kedudukan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia. Dalam erti kata yang lain. tidak dapat tidak. budaya dan bahasa pertuturan tetapi dapat hidup berdampingan. identiti dan keperibadian yang seragam ini akan membolehkan perpaduan nasional berlangsung dengan lebih utuh lagi. berganding bahu. Budaya kebangsaan ini penting ke arah melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju. bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. ia juga penting kerana Islam merupakan tunjang kepada kehidupan masyarakat Melayu iaitu masyarakat peribumi dan majoriti di Malaysia. bertimbang rasa dan penuh dengan sikap toleran.

Secara umumnya pencapaian matlamat dan objektif hasrat ini telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. Interaksi antara kaum yang baik juga adalah merupakan satu jalan kearah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu. Berbagai usaha telah dijalankan bagi mencapai matlamat untuk mewujudkan identiti dan keperibadian kebangsaan. adat resarn. Segala tindakan idealisme kebangsaan ini juga adalah suatu usaha untuk membina bangsa Malaysia melalui semangat Rukunegara. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni yang merupakan perkara penting dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan seharusnya ditegaskan sebagai sebahagian dari proses pembangunan identiti untuk mencapai tahap keutuhan peribadi dan perilaku yang mulia dan berbudi bahasa. agarna dan bahasa masing-masing diharap akan dapat bersatu melalui usaha bersama yang murni ini. keadilan. proses penyerapan dan . Maka identiti dan keperibadian kebangsaan ini diharap akan meneguhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri masyarakat. budaya dan identiti seragam ini penting untuk memastikan cita-cita tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya. Perlu diingat bahawa didalam pembentukan dan pewujudan satu kebudayaan kebangsaan.negatif dalam kehidupan seharian sesama sendiri. Cina dan India yang mengamalkan kebudayaan. tradisi budaya serta masyarakat progresif. namun mempunyai asas yang sama iaitu membentuk keperibadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. Kebudayaan dan adat ahli masyarakat Malaysia walaupun berbeza. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindari masyarakat daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi normanorma kehidupan. kehidupan demokratik. Perisytiharan Rukunegara dengan jelas meletakkan negara di atas cita-cita perpaduan. Melalui usaha membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan. Oleh itu. ia membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama dalam melaksanakan matlamat yang sama iaitu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bepegang teguh dengan ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajar didalarn agama mereka. hati budi serta perilaku masyarakat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat dapat direalisasikan. Tiga etnik terbesar iaitu Melayu. Budaya yang seragam bagi rakyat Malaysia juga penting bagi memastikan perancangan dan tindakan kerajaan untuk menerap serta menanam nilai-nilai murni ke dalam akal fikiran.

Asas Kebudayaan Dan Kesenian Melayu. Secara ringkas bolehlah dikatakan aspek adat yang menjadi teras identiti dan keperibadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat Malaysia. Adalah didapati bahawa pencapaian ke arah ini telahpun jelas kelihatan semenjak ia mula diterapkan.Lumpur.DBP. J .Lumpur. Penerbit Fajar UKM. Penggubalan dan pelaksanaan dasar ini. meskipun masih lagi baru usianya namun pembentukan identiti nasional dan perpaduan kaum dan nilai murni Islam telah pun dilaksanakan. 1981. BIBLIOGRAFI ___________________. Identiti dan keperibadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.Bangi.KEKKWA.K. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini kerana dengan keinsafan itu sahaja adat yang membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman.Aziz Deraman. A.Westview Press. Hanapi Dollah.1986. 2001. . Identiti kewarganegaraan dan adat Malaysia pada hari ini boleh didapati didalam perayaan-perayaan antarabangsa dan juga di dalam kegiatan seni sukan dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Buku panduan Budi Bahasa Budaya Kita. 2004. Anwar Din(Penyunting).Rajantheran & S.K. Malaysia:Economic Expansion and National Unity. Lumpur. M. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia(Edisi Baharu).Penerbit UKM. Asimilasi Budaya:Kajian Kes Komuniti Cina Di Kelantan. Perayaan Dan Keraian Orang India. Bakti.London.penerimaannya akan mengambil masa yang lama dan mungkin melangkaui satu generasi ke satu generasi yang lain. .Manimaran. .Bangi.K. 2008. Gullick.1994. Namun demikian pelaksanaannya pasti rumit dan tidak akan dapat dicapai dalam masa yang singkat.

Bunga Rampai Kebudayaan Melayu.DBP. Pengajian Melayu.Lumpur. Wan Abd. Puti Reno Raudha Thaib.Pustaka Kebangsaan.UMalaya.Jakarta.Utusan Publications. K..Lumpur.Mohd.Lumpur. Kadir Yusoff & Zainal Abidi Borhan. Jab. Kepariwisataan. Peran Adat Dalam Pengembangan Aksara.K.1989. K. 1983. Share this: • • • • StumbleUpon Digg Reddit Tinggalkan Jawapan Enter your comment here. 1985. Pantang Larang Orang Melayu Tradisional. .. Idealogi dan Kebudayaan Wan Ramli Wan Muhd & Hanapi Dollah. 1999. Taib Osman.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful