UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED

IBRAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
ii

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHANCERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED IBRAHIM DISERTASI INI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
iii UNIVERSITI MALAYA
PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: KHAIRUNISAH BT. SAYED IBRAHIM (No.K.P/Pasport: 631005076348) No. Pendaftaran/Matrik: TGA 020035 Nama Ijazah: SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis ("Hasil Kerja ini"): UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYUBAHASA JERMAN : SATU ANALISIS Bidang Penyelidikan: TERJEMAHAN Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: (1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan,

ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini; (4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain; (5) Saya dengan ini rnenyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya ("UM") yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil. Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; (6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM. Tandatangan Calon Tarikh : 30 JANUARI 2008 Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan, Tandatangan Saksi Tarikh : 30 JANUARI 2008 Nama : SAKINA SAHURI BINTI SUFFIAN SAHURI Jawatan : PENSYARAH / PENYELIA

iv ABSTRAK Penghasilan teks terjemahan berkualiti yang mampu mewujudkan kesan seperti teks sumber adalah isu yang sangat penting di dalam bidang penterjemahan. Atas kesedaran ini, kajian terhadap terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka ke dalam bahasa Jerman dilakukan. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman yang merupakan dua bahasa berbeza dari rumpun keluarga bahasa yang berlainan telah menyumbang kepada perbezaan budaya akibat dari pandangan dunia yang berlainan. Justeru itu, fokus kajian ini adalah terhadap teknik pengalihan budaya yang digunakan dalam menghasilkan teks-teks terjemahan ini. Penyelidikan ini adalah berdasarkan kepada penelitian terhadap cerita rakyat Melayu iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai DerUnglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penelitian dan perbincangan menggupas peratus kejayaan pendekatan pengalihan budaya yang digunakan oleh

penterjemah. Ia juga akan menggariskan panduan yang boleh dipertimbangkan ketika melakukan penterjemahan yang melibatkan dua bahasa yang berbeza bagi menghasilkan teks terjemahan yang baik. iii v ABSTRACT Producing translated texts of quality which can successfully deliver the message as intended by the source text is crucial in the field of translation. With this in mind, a research on Malay folk tales translated into German from the genre of satire was carried out. German and Malay being two different languages from different language families contribute towards cultural differences due to differing world views. Thus, the focus of this research is on the cultural translation method used in translating these texts. This study is based on a comparison of the Malay satire Lebai Malang and Pak Belalang which are translated as DerUnglücks-Geistliche and Vater Heuschreck. The observations and discussions will focus on the percentage of success in the cultural translation method used by the translator. It will also provide a guide that can be considered by translators when translating two different languages in order to produce a good translation. iv vi PENGHARGAAN Bissmillah Arrahman Arrahim, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurniaNYA penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini. Sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada penyelia, iaitu Dr. Sakina Sahuri Bt Suffian Sahuri kerana dengan bimbingan dan tunjuk ajar beliau penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini dengan jayanya. Kepada individu yang terlibat dalam membantu penulis Dr. Zubaidah Ibrahim dan rakan-rakan, budi anda tetap terpahat

-Terima Kasihv vii ISI KANDUNGAN Halaman ABSTRAK iii ABSTRACT iv PENGHARGAAN v ISI KANDUNGAN vi SENARAI RAJAH x SENARAI JADUAL xi BAB SATU PENGENALAN 1.5 Cerita Jenaka 21 1.2 Bahasa Jerman 16 1.6.1 Bahasa Melayu 13 1.5 Batasan Kajian 10 1.6.6.6.1.1.2 Budaya dan Kebudayaan 34 2.8 Teks Sasaran 24 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.2.6.6.2.1 Syarat Penterjemahan 29 2.1 Terjemahan 27 2. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa Sayed Ibrahim dan Latifah serta keluarga.1 Pendahuluan 1 1.3 Objektif Kajian 7 1.3 Proses Penterjemahan 33 2.6 Budaya 23 1.1.2 Pernyataan Masalah 4 1.2 Jenis Terjemahan 31 2.6. terima kasih.6.2 Sifat Kebudayaan 36 2.2.4 Kepentingan Kajian 8 1.1 Definisi 34 2.0 Pendahuluan 25 2.dalam ingatan.7 Teks Sumber 23 1. pengertian dan sokongan yang berterusan telah membantu kejayaan ini.3 Fungsi Kebudayaan 37 .6 Definisi Konsep 13 1. doa kalian menjadi pembakar semangat dalam mengenggam cita-cita ini. Kepada suami Azmi Abu Bakar dan anak Muhammad Fazriq.3 Terjemahan 19 vi vii 1.4 Sastera Rakyat 20 1.

1.1.1 Unsur Budaya Dikekalkan 59 4.3 Budaya dan Penterjemahan 37 2.2 Analisis Data 52 3.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? 91 ix 5.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? 97 5.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya 59 4.1.0 Pendahuluan 49 3.5 Genre 44 2.1 Perbincangan Dapatan 91 5.2.4 Pandangan Dunia 42 2.1 Persampelan Data 50 3.0 Pendahuluan 90 5.0 Pendahuluan 58 4.2 Unsur Budaya Dihilangkan 64 4.1.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan 47 viii BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.4 Lain-Lain 85 4.2 Penutup 107 BIBLIOGRAFI 109 LAMPIRAN Lampiran 1 113 Lampiran 2 114 Lampiran 3 115 Lampiran 4 117 Lampiran 5 121 Lampiran 6 126 .1.1.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya 87 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5.1.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? 102 5.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? 101 5.4 Kesimpulan 57 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4.3 Prosedur Kajian 53 3.1.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula 76 4.

Jadual 4.21 : Analisis 21 82 23.1 : Penyesuaian semula unsur budaya (LM) 92 29.20 : Analisis 20 82 xii 22.4 : Analisis 4 63 6.3 : Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah 18 4. Jadual 4.18 : Analisis 18 79 20. Rajah 1.26 : Analisis keseluruhan 88 28.8 : Analisis 8 70 10.1 : Carta aliran prosedur kajian 57 5. Jadual 5.5 : Analisis 5 65 7.1 : Analisis 1 60 3. Jadual 4.15 : Analisis 15 76 17. Graf 4. Jadual 4.19 : Analisis 19 81 21. Jadual 5.2 : Unsur yang dikekalkan (PB) 93 30.17 : Analisis 17 78 19. Jadual 5.Jadual 4.1 : Rumpun bahasa Austris 14 2. Rajah 1.25 : Analisis 25 87 27. Jadual 4. Jadual 4.1 : Contoh jadual analisis 52 2.13 : Analisis 13 74 15. Jadual 4.9 : Analisis 9 71 11. Jadual 4.16 : Analisis 16 77 18. Jadual 4.22 : Analisis 22 84 24.3 : Penyesuaian semula unsur budaya (PB) 94 31.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya 89 xi SENARAI JADUAL Halaman 1. Jadual 4.10 : Analisis 10 72 12.14 : Analisis 14 75 16. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.4 : Rumusan keseluruhan 95 1 . Jadual 5. Jadual 4. Carta 3. Jadual 4. Jadual 4.24 : Analisis 24 86 26.11 : Analisis 11 73 13.12 : Analisis 12 73 14. Jadual 4. Jadual 4.Lampiran 7 144 x SENARAI RAJAH Halaman 1.23 : Analisis 23 85 25.2 : Analisis 2 62 4.7 : Analisis 7 68 9. Jadual 4.2 : Bahasa-bahasa Austronesia 15 3. Jadual 4.3 : Analisis 3 62 5. Rajah 1. Jadual 4.6 : Analisis 6 66 8. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 3.

Bidang penterjemahan menjadi lebih penting dalam dunia moden yang mengalami ledakan maklumat pada masa kini. Penterjemahan merupakan operasi yang dilakukan pada bahasa. Bidang terjemahan kini tidak lagi hanya menjadi perhatian ahli linguistik dan para penterjemah yang memberi tumpuan kepada teks agama.1 Pendahuluan Penduduk di atas muka bumi ini bertutur dan menggunakan pelbagai jenis bahasa di dalam kehidupan seharian mereka. diikuti dengan penterjemahan Al-Quran semasa zaman penyebaran dan . dengan penekanan khusus pada pembaharuan-pembaharuan teknologi yang terpenting dalam hubungan politik dan komersil antara satu negara dengan negara lain. iaitu satu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain (Catford. secara tidak disedari ianya telah melibatkan pakar dalam pelbagai bidang menceburkan diri dalam bidang penterjemahan. dari itu terjemahan adalah juga satu cara manusia berkomunikasi. Maka para penterjemah juga berperanan sebagai pembuka ruang lingkup pergaulan ke peringkat global serta berperanan dalam menyampaikan ilmu. Selain daripada itu bahasa juga berperanan sebagai alat komunikasi oleh manusia untuk pelbagai tujuan. dan bahasa juga membuka ruang untuk memulakan interaksi sosial di antara satu sama lain. Perbincangan tentang perterjemahan bermula berkurun-kurun lamanya dengan bermulanya penterjemahan kitab Injil dalam zaman penyebaran agama Kristian di Eropah. Bahasa merupakan kunci ilmu. 2 Justeru. sastera. serta juga bidang sastera kreatif. 1996:1).BAB SATU PENGENALAN 1. Sebaliknya perkara-perkara yang diterjemahkan kini telah meliputi keseluruhan khazanah pengetahuan manusia. sains dan falsafah.

jenis-jenis terjemahan dan kaedah yang berkesan. Manakala “TL” pula adalah “Target Language” yang bermaksud bahasa sasaran. first in terms of meaning and secondly. iaitu terjemahan semantik (makna) dan terjemahan komunikatif (dinamis). Manakala Nida (1974) pula menyatakan : “Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message. Sejak kemunculan linguistik moden maka muncul pendapat-pendapat seperti Catford (1965:20). penaklukan dan penjajahan kawasan-kawasan baru. Apa yang dimaksudkan dengan “SL” dalam petikkan ini adalah “Source Language” iaitu bahasa sumber. teks atau pembaca.kegemilangan Islam. 3 Terjemahan semantik (makna) pada asasnya adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya seperti yang terdapat di dalam teks asal atau bahasa sumber setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. Manakala terjemahan komunikatif (dinamis) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca teks sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal (Newmark. Salah satu isu lain yang dipentingkan ialah bagaimana sesuatu teks sumber dipindahkan atau diterjemahkan kepada teks sasaran mengikut proses dan kaedah .” Era ini telah mendorong kepada kemunculan dua aliran dalam bidang penterjemahan. Penterjemahan pada masa dahulu tertumpu kepada kitab-kitab atau bahan bacaan umum yang diperlukan dalam penyebaran agama. 1981). Penterjemahan kini terus berkembang dan tumpuan telah berubah meliputi pelbagai isu seperti terjemahan sebagai satu seni atau satu sains. kesetiaan kepada penulis. yang mentakrifkan terjemahan sebagai : “ The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”. in terms of style.

mendefinisikan penterjemahan sebagai “… transferring the meaning of the source language into the receptor language. samada secara disedari atau pun tidak oleh penterjemah. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti serta mewujudkan kesan yang sehampir mungkin seperti teks sumber adalah menjadi ukuran.” Ini jelas menunjukkan bahawa makna menjadi ukuran kepada hasil kerja terjemahan. terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumatmaklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal. Oleh itu seandainya sesuatu teks yang diterjemah itu terpisah daripada konteks masyarakatnya maka sukar untuk menghasilkan proses komunikasi yang berkesan. “…language is an index to culture. 1. Albert Lehmenkühler. pembaca sasaran serta laras bahasa turut mempengaruhi pemilihan kaedah terjemahan yang digunakan. Mengikut Asmah Hj. This means that language reflects the culture of its speakers – the way of life they lead as well their physical and social enviroment…”.2 Pernyataan Masalah Penterjemahan selalunya didefinisikan dengan merujuk kepada makna yang sama dengan teks asal. Bert Nentwich. Larson (1984). Oleh itu banyak sistem penggolongan kaedah terjemahan diperkenalkan dalam usaha memahami konsep penterjemahan (Nida. latar belakang penterjemah. Taib Osman (1985). namun faktor-faktor seperti jenis teks. Justeru. Maka apakah alat atau bahan ilmu serta kemahiran yang perlu digunakan atau dikenalpasti oleh seseorang . Isu atau aspek kebudayaan inilah yang menjadi fokus perbincangan pengkaji dalam meneliti koleksi terjemahan cerita jenaka 4 dalam buku “Matahari” oleh Albert Hoffmann. Omar dalam Mohd. 1964). Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Walaupun terdapat banyak kaedah terjemahan yang diutarakan.tertentu.

semakin banyak perubahan yang mesti dilakukan (Ainon Muhammad & Abdullah Hassan. cara penyampaian serta juga pemilihan perkataan merupakan aspek penting dalam menghasilkan sesuatu teks terjemahan. 2005). Inilah yang menarik minat pengkaji untuk melihat bagaimana terjemahan antara dua bahasa dari rumpun yang berlainan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Jerman dilakukan. Perbezaan bahasa menyebabkan kita wajib melakukan pelbagai penyesuaian semula dalam terjemahan. kemahiran dan 5 kepakaran yang tinggi adalah diperlukan dalam usaha menghasilkan teks terjemahan yang berkualiti serta seiring dengan teks asal. Adakah keduadua fungsi ini dapat diambil alih oleh teks terjemahan? Adakah teks terjemahan masih boleh memainkan peranan yang sama seperti teks sumber itu? Tidak dapat dinafikan bahawa perkara-perkara seperti laras bahasa. Terutamanya apabila melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza.penterjemah dalam usaha melakukan penterjemahan yang melibatkan perkara-perkara yang berlandaskan budaya teks sumber dalam menghasilkan kesan yang sama kepada pembaca teks terjemahan. Isu ini juga menjadi pendorong kepada pengkaji untuk membuat penelitian dengan penumpuan kepada aspek budaya dalam genre cerita jenaka. aspek kebudayaan pula adalah lebih penting dan menarik untuk . teknik pengolahan. Semakin banyak dan semakin luas perbezaan antara budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran. yang membawa kepada budaya atau gaya hidup yang berlainan. Selain dari hiburan. Justeru. Namun begitu dalam membicarakan genre cerita jenaka ini. Cerita jenaka merupakan salah satu bentuk sastera rakyat yang begitu bermakna dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu. ianya juga berfungsi sebagai sindiran dengan berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi.

Kesedaran terhadap aspek budaya ini juga amat penting kerana tidak semua penterjemah peka terhadap permasalahan ini. Di sini jelas menampakkan bengkel penterjemahan ini hanya bergantung kepada minat dan kebolehan berbahasa sahaja tanpa menitik beratkan soal kemahiran dan pengetahuan terjemahan. Tawaran ini terbuka kepada sesiapa sahaja (guru dan pensyarah) yang berminat. Dari itu kerja-kerja terjemahan juga harus memberi tumpuan kepada isi kandungan teks 6 sumber. Persoalan yang timbul adakah aspek budaya ini turut diberi perhatian dalam menghasilkan teks sasaran yang berkualiti. boleh menjurus kepada terjemahan yang mengelirukan dan menimbulkan salah faham. iaitu surat jemputan menerusi e-mail ke Bengkel Penterjemahan Cerita-cerita Pendek Malaysia ke bahasa Jerman. jika penterjemah sendiri tidak sedar akan kepentingan dan peranan unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah . Contoh yang begitu jelas dapat dilihat dalam Lampiran 2 (m. penterjemahan yang menumpukan kepada bentuk-bentuk maklumat untuk mengekalkan ciriciri luaran seperti bentuk stilistik. rentak. rima.s 114) yang merupakan terjemahan surat di Lampiran 1 (m.s 113).dikaji kerana ianya melibatkan penterjemahan dua bahasa dari rumpun yang berbeza yang mengamalkan gaya hidup yang amat berlainan. lebih-lebih lagi apabila melibatkan penterjemah yang tidak mahir dalam bidang ini. mainan perkataan dan lain-lain lagi. Ini menunjukkkan pentingnya kita memberi fokus kepada aspek budaya yang berperanan dalam menyumbang kepada penyampaian mesej teks sumber. Apatah lagi genre ini juga banyak mengenengahkan unsur budaya sebagai teknik dalam penyampaian mesejnya. dengan syarat individu tersebut boleh berbahasa Jerman dan Melayu. Selain itu menurut Ainon Muhammad (1985).

s 126 ) diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. Bert Nentwich.s 121) di dalam buku “Matahari”. Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? d. m. m. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang diterbitkan pada 1996. m. Albert Lehmenkühler.s 117) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman Der Unglücks-Geistliche (sila lihat Lampiran 3. Albert Lehmenkühler. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari.teks. m.s 115 ) dan Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. oleh Albert Hoffman. iaitu koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffmann. 8 1.3 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi mendapat jawapan terhadap persoalanpersoalan berikut : a. Teks terjemahan . Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan ? c. Ini seterusnya menjurus kepada penghasilan teks terjemahan yang tidak tepat apatah lagi terjemahan yang melibatkan aspek budaya akibat daripada tiada kemahiran mahu pun pengetahuan serta pengalaman. Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Kajian terhadap persoalan-persoalan di atas adalah berlandaskan kepada teks cerita jenaka Melayu yang bertajuk Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? b. 7 1. Bert Nentwich.4 Kepentingan Kajian Kajian terperinci akan dilakukan ke atas teks terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka yang terdapat dalam buku “Matahari”.

m. Pada tahun 1995 bahasa Jerman mula diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di sepuluh . samada di institusi pengajian tinggi mahu pun di sekolah-sekolah. Seterusnya ia boleh menyumbang maklumat dalam perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Jerman secara umumnya dan khususnya terhadap kerja-kerja penterjemahan yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman.s 114 dan terjemahannya Lampiran 1. 9 b. penterjemahan bidang sastera samada dari bahasa Melayu ke bahasa Jerman mahu pun bahasa Jerman ke bahasa Melayu kini semakin diminati. Semakin banyak teks seperti cerpen dan puisi diterjemahkan. Sejak tahun 2006.yang menjadi bahan kajian ialah Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang). penggunaan bahasa Jerman yang semakin meningkat di Malaysia. Ini adalah kerana : a. di mana surat ini membuktikan kepada kita kegiatan terjemahan terus dilakukan. Selain itu juga penterjemahan teks sastera dari dua rumpun bahasa yang berlainan pada masa kini turut meningkat. Walau pun kajian ini tertumpu kepada dua buah teks ini sahaja. sebagai contoh sila lihat Lampiran 2.s 113. Pada tahun 2004 sebuah antologi puisi Jerman-Melayu yang pertama iaitu “Impian dalam Biru Muda” (“Träumerei in Hellblau”) telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Antologi puisi ini yang mengandungi sajak dari abad kedua belas hingga kedua puluh. kerjakerja penterjemahan cerita-cerita pendek bahasa Melayu ke bahasa Jerman semakin giat dilakukan. namun diharapkan dapat menyumbangkan maklumat terhadap penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan. Pada tahun 1996 buku “Matahari” yang menjadi sumber kajian ini diterbitkan. m. hasil lapan puluh tujuh orang penyair.

buah Sekolah Berasrama Penuh dan pada tahun 2004 ianya telah meningkat kepada 12 buah sekolah. d. Komitmen yang tinggi amatlah diperlukan begitu juga dengan kemahiran dari segi bahasa dan juga ilmu terjemahan serta memahami kebudayaan kedua-dua bahasa. kajian ini boleh memberi maklumat kepada pengkaji bidang terjemahan tentang wujudnya kaitan antara unsur budaya dengan kaedah terjemahan. bahasa Jerman turut diperkenalkan di pusatpusat pengajian tinggi awam mahu pun swasta. kepakaran dan komitmen merupakan faktor penting dalam bidang penterjemahan. teknik penyampaian dan genre sesuatu teks yang perlu diberi perhatian dalam menghasilkan teks terjemahan dan implikasi budaya adalah sangat penting dalam menghasilkan terjemahan yang berkesan (Newmark. boleh memperkenalkan kebudayaan melalui sastera yang merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan saling pengertian antara bangsa dalam usaha . Kajian ini diharapkan akan dapat membantu sesiapa sahaja yang melibatkan diri dalam penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun 10 yang berbeza seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. German-Malaysia Institute dan lain-lain. Universiti Sains Malaysia. contohnya di Universiti Malaya. Universiti Kebangsaan Malaysia. Pada tahun 2005 usaha memperkenalkan mata pelajaran bahasa Jerman telah diperluaskan ke tiga buah sekolah harian. e. 1981). c. Penterjemahan sebegini merupakan suatu usaha serius dan tidak boleh di pandang ringan. Kesinambungan kepada usaha ini. 2005). terjemahan yang melibatkan dua rumpun bahasa yang berbeza sudah tentu melibatkan corak budaya yang berlainan. Universiti Pertanian. terutamanya yang melibatkan budaya akan ditafsir dengan cara yang amat berlainan kerana perbezaan pandangan dunia (Ainon Mohd dan Adullah Hassan. Universiti Multimedia. laras bahasa. f. Sesuatu perkara.

2004). Selain itu. m. samada secara tersurat mahu pun tersirat.menuju dunia yang damai dan berbudaya (Berthold Damshäuser dan Muhamad Haji Salleh.s 117) dan teks sasaran kedua ialah Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. teks sumbernya adalah Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. 1. Ini adalah kerana genre ini didapati banyak memaparkan budaya masyarakat setempat atau bahasa sumber. Di antaranya adalah puisi. teks sumber dalam bahasa Melayu ialah Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. m. Albert Lehmenkühler. Namun demikian fokus kajian adalah kepada genre cerita jenaka. cerita teladan. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre secara keseluruhannya.s 121). iaitu Der Unglücks-Geistliche dalam bahasa Jerman (sila lihat Lampiran 3. m. cerita binatang. Bert Nentwich. 11 Fokus kajian hanyalah kepada dua buah teks dari genre cerita jenaka sahaja.s 126). cerita jenaka dan lain-lain.5 Batasan Kajian Kajian adalah dilakukan terhadap buku “Matahari” yang merupakan koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman. ianya turut mendukung mesej tertentu. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) mengisahkan tentang taat setia rakyat kepada sultan.s 115). Contohnya dalam cerita Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dipaparkan tentang kepercayaan agama dan kaitannya dengan corak hidup masyarakat. Pemilihan ini dibuat kerana pengkaji mendapati kedua-dua teks ini banyak memaparkan unsur-unsur budaya tentang gaya dan corak hidup serta berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Contohnya ia bukan saja berperanan sebagai hiburan malah turut memberi panduan dan teladan serta sindiran kepada golongan tertentu dan juga masyarakat setempat. seterusnya gambaran tentang . m. penglipurlara.

pengajaran dan juga hiburan. Dari itu terjemahan budaya yang dikaji hanyalah berdasarkan kedua-dua teks ini. m.s 117) yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www.com. Unsur budaya yang terdapat dalam kedua-dua teks ini amat bertepatan dengan fokus kajian. Kedua-dua teks sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam kerjakerja kajian ini adalah diperolehi dari laman web.my/ceritarakyat/pakbelalang. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian sebaliknya unsur budaya yang menjadi fokus pengkaji. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) adalah watak seorang lelaki .ashtech.perbezaan hidup antara dua golongan. m.com.s 126). Teks sumber Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. 12 Kedua-dua buah cerita ini. html.my/cerita rakyat/lebai_malang. (sila lihat Lampiran 6. Namun demikian sebahagian daripada teks ini akan diabaikan oleh pengkaji kerana terdapat bahagian teks tersebut yang dilenyapkan penterjemah.Ashtech. Namun demikian nasibnya sungguh malang kerana lempengnya dilarikan anjing dan dia balik tanpa seurat benang pun kerana pakaiannya dicuri orang. Kisah Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) ini berkisar tentang seorang Lebai Malang yang tidak dapat membuat keputusan yang tepat apabila mendapat tiga jemputan iaitu kenduri arwah. berkisar pada watak jenaka atau lucu yang boleh menimbulkan salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak. Ini adalah kerana tujuan cerita jenaka sebagai sastera rakyat pada masa dahulu ialah untuk memberi kesedaran. Manakala teks sumber Pak Belalang pula diambil dari http://www. Maulud dan khatam Quran. Lebai Malang terlepas kedua-dua jemputan dan hanya mendapat lempeng pada kenduri khatam Quran. Kadang kala pula watak dilihat mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat membantunya dalam kesusahan.html.

budaya. Kisahnya bermula dengan cara berbohong menujumkan kerbau petani yang hilang yang telah disembunyikannya bagi mendapat rezeki.1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Negara-negara tersebut ialah Indonesia yang dikenali sebagai Bahasa Indonesia. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan digunakan dalam semua urusan rasmi. Contohnya di Belanda watak jenaka dikenali sebagai Owlglass. Selain unsur budaya.6 Definisi Konsep Beberapa konsep utama seperti bahasa Melayu. Manakala dalam sastera Arab-Turki dikenali sebagai Jaha atau Khoja Nasreddin dan dalam sastera Jawa seperti Pak Banjin dan Joko Bodo. Selain itu ianya turut memaparkan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu. 1. teks sumber. cerita jenaka. 13 Dari itu ianya secara tidak langsung dapat memberi input kepada penterjemah yang terlibat dalam bidang ini. sastera rakyat. maka konsep-konsep utama ini akan diperjelaskan. Bagi memudahkan perbincangan dan mengelakkan kekeliruan yang timbul. Bahasa Melayu .yang menjadi nujum negara tanpa sebarang ilmu. teks sasaran dan terjemahan akan digunapakai dalam kajian ini. Seterusnya kejayaan diperolehinya menggunakan kepintaran dengan hanya menilik beberapa perkara secara kebetulan sahaja. bahasa Jerman.6. rasional pengkaji memilih genre cerita jenaka Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) dari koleksi buku ini adalah kerana genre ini merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal dan terdapat di dalam hampir semua bahasa di dunia ini. 1. Malaysia sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura serta Brunei ianya dipanggil sebagai Bahasa Melayu.

merupakan bahasa ibunda orang Melayu yang tinggal di Nusantara (Nik Safiah Karim, 1988:21). Bangsa Melayu berasal daripada cabang Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia 14 Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun SM (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Kira-kira 1500 tahun SM, dipercayai datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini dikatakan menyebabkan orang-orang Melayu-Proto seperti orang-orang Jakun, Mah Meri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pendalaman. Justeru, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasabahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada itu, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina juga berasal dari rumpun bahasa Austris (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Rajah 1.1: Rumpun bahasa Austris (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Rumpun bahasa Austronesia terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.
BAHASA –BAHASA AUSTRIS BAHASA-BAHASA AUSTRO-ASIA BAHASA-BAHASA TIBET-CINA BAHASA-BAHASA

AUSTRONESIA

15 2. Bahasa-bahasa Polinesia Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti 3. Bahasa-bahasa Melanesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia 4. Bahasa-bahasa Mikronesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert. (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. htm). Rajah 1.2: Bahasa-bahasa Austronesia (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Bahasa Melayu tergolong di dalam cabang Bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Bentuk bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai bahasa Melayu kuno dan jauh berbeza dengan bahasa Melayu moden. Bentuk bahasa Melayu kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batubatu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke-7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut :
Bahasa-Bahasa Nusantara Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-Bahasa Melanesia Bahasa-Bahasa Mikronesia Bahasa-Bahasa Austronesia

16 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) - Palembang 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) - Palembang 3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) - Pulau Bangka, Palembang 4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) - Palembang (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahas a_ melayu. htm)

Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 M. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang mencatatkannya sebagai Semenanjung Tanah Melayu dan Jambi, Sumatera. Bahasa Melayu yang dikaji ialah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisi yang tergolong di dalam bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau dikenali juga sebagai Bahasa Nusantara. 1.6.2 Bahasa Jerman Bahasa Jerman, bersama-sama bahasa Inggeris, Belanda dan Frisia merupakan daripada kumpulan anggota bahasa Jermanik Barat dalam cabang bahasa Jermanik Indo-Eropah. Kini bahasa Jerman dituturkan oleh lebih 94 juta penutur di Eropah dan mempunyai status bahasa kebangsaan rasmi (samada tersendiri atau bersama bahasabahasa lain) di Jerman, Switzerland, Austria, Luxemburg, Liechtenstein dan Namibia (Comrie, 1998). 17 Bersempadankan kawasan bahasa Jerman, terdapat ramai kaum minoriti yang bertutur dalam bahasa Jerman di negara-negara Belgium, Rusia, Rumania, Hungary, Republik Czech, Poland dan Yugoslavia. Di luar Eropah, bahasa Jerman merupakan bahasa minoriti di beberapa tempat seperti Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Chile dan Mexico. Terdapat banyak persamaan di antara bahasa Jerman dan bahasa Inggeris. Hubungan atau perkaitan perbendaharaan kata paling banyak ditemui. Perhubungan ini ujud kerana kedua-duanya berasal dari rumpun yang sama dari satu keluarga yang besar iaitu Proto-Indo-Eropah. Persamaan-persamaan inilah yang menjadikan bahasa

Armenia. perkaitan ini juga ujud dalam bahasa Greek. Rajah 1. Italik. Berikut ialah pohon bahasa Proto-Indo-Eropah. di mana ianya akan menunjukkan kepada kita terdapat perhubungan genetik antara bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Jerman (Waterman. Norway. Dengan lain perkataan. 1971). John T. Iaitu bahasa Jerman yang dituturkan pada masa kini di negara Jerman. adalah jelas bahawa bahasa Jerman mempunyai perkaitan bukan sahaja dengan kumpulan bahasa yang dipanggil “Jermanik” malah lebih dari itu (Comrie.3. Bukan itu sahaja. Greek. Baltik. 1976). 1987) Bahasa Jerman yang dikaji adalah merupakan bahasa dari keluarga Jermanik. Iran. Iceland. Bahasa Jerman juga mempunyai perkaitan dengan beberapa kumpulan bahasa lain yang mempunyai asal usul yang sama serta mempunyai perhubungan genetik seperti bahasa Albania. 1998). Bahasa-bahasa ini adalah cabang dari bahasa IndoEropah. Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah (Cambridge Encyclopedia of Language. Hittite. Frisian. dalam konteks yang lebih luas. Sanskrit dan Rusia. Indik. Flemish dan Belanda.Inggeris dan bahasa Jerman sebagai keluarga bahasa yang dipanggil “Jermanik” (Bach. pelajar yang mempelajari bahasa Latin dikejutkan oleh kenyataan bahawa tatabahasa bahasa Jerman lebih mirip kepada tatabahasa bahasa Latin berbanding tatabahasa bahasa Inggeris. 18 Slavik dan Tocharia. Apa yang lebih menarik lagi. Celtik. Sweden. Hubungan ini juga dikongsi oleh beberapa bahasa Eropah yang lain seperti bahasa Denmark. PROTO-INDO-EROPAH TOCHARIA INDO-IRAN IRAN ARMENIA ANATOLIA ALBANIA GREEK .

Secara amnya dapatlah dikatakan bahawa penterjemahan ini adalah merupakan pengalihan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. Pengalihan yang tidak dapat diterjemah dengan tepat. perlulah menggunakan atau digantikan dengan mencari persamaan paling dekat. Definisi ini menerangkan bahawa pemindahan maklumat dari teks sumber ke teks sasaran hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin.03 nggeris 19 1. Di mana teks bahasa sumber dialih ke bahasa penerima dengan mengekalkan isi dan juga ciri-ciri luarannya. Di antaranya ialah Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) yang menyatakan bahawa terjemahan ialah satu aktiviti yang dibuat oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu bahasa dengan bahasa lain dan antara satu budaya dengan budaya lain. di mana teks sasaran tidak dipengaruhi oleh bahasa sumber. seperti gaya bahasa yang digunakan oleh penulis asal. Selain itu teks sasaran juga seharusnya tidak berbau terjemahan. pertama dari segi makna dan kedua dari segi stail.01 JE RMANIK Section 1. Terdapat banyak definisi tentang terjemahan yang telah diutarakan.ITALIK Sepanyol SLAVIK Section 1. mengatakan bahawa penterjemahan ialah penyalinan semula ke dalam bahasa penerima maklumat daripada bahasa sumber dalam bentuk persamaan yang terdekat dan sejadi.6.3 Terjemahan Eugene A. Nida (1964).02 J erman BRYTHONIC CELTIK GOIDELIK BALTO-SLAVIK BALTIK Section 1. Harus diingat bahawa terjemahan bukanlah .

Dalam konteks kajian ini.sekadar itu. interlinear dan budaya. Justeru itu. Lazimnya sastera rakyat disampaikan secara lisan dan tidak mementingkan tulisan. Penyampaian secara lisan. dinamik.4 Sastera Rakyat Sastera rakyat merupakan bentuk sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang sederhana dan tradisional. Pada kebiasaannya sastera rakyat disampaikan oleh seorang tukang cerita yang berkemahiran dikenali sebagai ‘penglipurlara’. terjemahan merujuk kepada satu proses di mana teks bahasa sumber iaitu bahasa Melayu dialihkan ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. terutamanya apabila ianya melibatkan terjemahan teks sastera. Jenis-jenis terjemahan ini bergantung kepada tujuan sesuatu teks itu diterjemahkan. yang masih kuat berpegang dan mengamalkan budaya lama dan menjadi warisan kepada sesuatu masyarakat. menyebabkan sastera rakyat sering mengalami perubahan kerana berlakunya tokok tambah ketika penyampaian. Faktor ini menyebabkan kita sering menemui pelbagai variasi untuk sesuatu cerita itu. Ia disampaikan secara individu kepada seorang individu yang lain atau sekumpulan individu yang lain dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi. seorang penterjemah haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya. Salah satu sifat sastera rakyat yang utama adalah terletak kepada cara penyampaiannya. 20 Terdapat juga beberapa jenis terjemahan seperti harfiah. Ianya adalah sebahagian daripada kehidupan budaya bagi masyarakat lama. malah juga menyalin maklumat kebudayaan yang terdapat di dalam teks asal. saduran. penglipurlara akan menyampaikannya dengan pelbagai teknik yang .6. Untuk membuat sesuatu cerita yang disampaikan itu lebih menarik. 1.

Golongan sastera rakyat yang bukan berbentuk cerita atau bukan naratif adalah seperti peribahasa. Pada kebiasaannya cerita jenaka berkisar pada seorang watak jenaka atau lucu. seperti bercerita. Cerita-cerita tersebut dikenali dengan istilah seperti “Merry Tales”. memberi pengetahuan dan tauladan kepada pendengar pada masa lampau. Kajian ini adalah tertumpu kepada sastera rakyat yang berbentuk naratif. Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai cerita-cerita jenaka dalam kesusasteraan lisan mereka. Semua cerita jenaka ini mempunyai tujuan yang sama iaitu sebagai hiburan. Cerita-cerita jenaka yang terdapat di seluruh dunia bukan sahaja mempunyai persamaan pada motif atau isi ceritanya. 1979). perbilangan. “Droll Talles” dan lain-lain. 22 . tetapi juga dalam maksud dan bentuk cerita.5 Cerita Jenaka Cerita jenaka merupakan salah satu genre sastera rakyat yang berbentuk naratif. tiada siapa yang mengakui hak kepunyaannya sendiri. 1. nyanyian rakyat. masa dan masyarakat setempat. iaitu sastera rakyat yang berbentuk naratif dan bukan naratif. Sastera rakyat seolah-olah berperanan sebagai sebaran am pada masa kini. cerita penglipurlara. di mana ianya bertujuan untuk menghibur.6. cerita hantu. teka-teki. Secara umumnya sastera rakyat boleh dikategorikan kepada dua kategori yang besar. cerita asal usul. cerita lagenda dan cerita tauladan. seloka dan gurindam (Jihaty Abadi. iaitu cerita jenaka.difikirkan sesuai dengan latar. sebaliknya ia adalah kepunyaan masyarakat. bercerita dengan lagu dan bercerita berlagu dengan iringan alatan bunyi-bunyian. cerita mitos. 21 Soal hak cipta tidak wujud dalam sastera rakyat. Sastera rakyat yang berbentuk cerita atau pun naratif adalah seperti cerita jenaka. “Tall Tales”. teromba adat pepatih. puisi rakyat seperti pantun. tauladan dan sindiran.

(Jihaty Abadi. 1976). Watak pintar bodoh Cerita Pak Pandir dapat dikategorikan sebagai pintar bodoh. Cerita jenaka ini sebenarnya dapatlah digolongkan kepada tiga. berdasarkan watak yang terdapat dalam sesuatu cerita : i. pula menyatakan budaya bukan terdiri daripada barang-barang. Porter dan Jain (1981). Watak bodoh-sial Cerita yang termasuk dalam golongan ini adalah Lebai Malang dan Pak Kaduk. ii. Shuib Che Din. mendefinisikan budaya sebagai satu kelaziman tingkah laku yang dipersetujui bersama suatu kumpulan manusia dalam sebuah masyarakat pada satu ketika untuk tujuan hidup berharmoni. mengait dan mentafsir .Contoh cerita jenaka dalam sastera rakyat Melayu adalah seperti Lebai Malang. Adakalanya watak yang jenaka itu. mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat menolongnya dalam kesusahan. Pak Belalang. iii. Pak Pandir. Watak pintar Pak Belalang dan Si Luncai adalah termasuk dalam kategori ini. Namun tidak dapat dinafikan kadang kala terdapat cerita saduran yang diubahsuai dengan budaya setempat sehinggakan cerita-cerita itu menjadi sebahagaian daripada warisan setempat (Mohd. tingkah laku atau perasaan tetapi ianya adalah cara-cara manusia melihat. Watak ini kadangkadang tersangat bodoh dan tidak boleh memahami maksud orang lain hingga membawa kepada salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak tersebut. Manakala Goodenough (1957). 1979) Cerita-cerita jenaka Melayu tidak seharusnya dianggap semuanya sebagai pinjaman dari luar apabila ianya menunjukkan ciri-ciri persamaan.6 Budaya Samovar. Cerita-cerita jenaka Melayu itu diciptakan oleh orang Melayu sendiri berdasarkan pengalaman yang sama dialami oleh mereka yang bersifat sejagat dalam semua kebudayaan manusia.6. 23 1. Pak Kaduk dan Si Luncai.

di mana sesuatu pengetahuan tentangnya diperolehi secara sosial. pekerjaan. pergaulan.0 Pendahuluan Sifat mudah ubah yang wujud dalam bahasa manusia. Teks sasaran bagi kajian ini adalah Der Unglücks-Geistliche iaitu terjemahan teks Lebai Malang dan Vater Heuschreck terjemahan teks Pak Belalang .7 Teks Sumber Istilah teks sumber adalah merujuk teks asal yang menjadi sumber bahan terjemahan.6. . Contohnya dari segi pemakanan. Dalam kajian ini ianya merujuk kepada dua buah teks sastera bahasa Melayu dari genre cerita jenaka yang menjadi kajian penulis iaitu teks yang bertajuk Lebai Malang dan Pak Belalang. kepercayaan. Dalam kajian ini teks sasaran adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman untuk pembaca sasaran iaitu masyarakat Jerman. 24 1. serta juga daya cipta cara bahasa digunakan. 25 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2. Dari itu dapatlah dikatakan bahawa budaya ini adalah cara atau gaya hidup sesuatu masyarakat. Di mana tumpuan kajian adalah kepada gaya atau cara hidup masyarakat Melayu tradisi. Penemuan pada awal kurun kesembilan belas mendapati bahawa bahasa Eropah. ada penutur dari satu generasi tidak dapat memahami penutur generasi yang lain yang datangnya dari zaman yang agak jauh jaraknya. bahasa yang digunakan dan juga tingkah laku. 1. dan bukannya hanya sekadar sesuatu yang diwarisi.8 Teks Sasaran Teks sasaran adalah bermaksud teks yang diterjemahkan atau dialih bahasa untuk pembaca sasaran.perkara-perkara. menyebabkan bahasa manusia menjadi begitu berubah-ubah dan bertukar mengikut masa. Oleh sebab bahasa manusia berubah sebegitu rupa. Budaya dalam konteks kajian ini hanyalah berdasarkan cerita Lebai Malang dan Pak Belalang.6.

seperti bahasa Inggeris. Ainon Mohammad. China. ini membawa kepada satu revolusi dalam pemahaman sifat dan sejarah bahasa. manakala di China pula. dalam kertasnya “Pembinaan Bahasa dan Pembangunan Negara” yang dikemukakan di Universiti Pertanian Malaysia (1984) telah menyatakan : …Meiji telah memilih pemuda-pemuda yang pintar untuk dilatih di negara-negara Eropah dan belajar bahasa-bahasa asing dengan tujuan khusus untuk menterjemahkan ilmu-ilmu Barat ke dalam bahasa Jepun. terdapat siaran radio dalam bahasa Melayu. Kajian terhadap persamaan bahasa antara bahasa Eropah yang berbeza sebenarnya telah dilakukan sebelum kurun ke sembilan belas (Comrie. Perkembangan bahasa dan budaya serta ilmu dalam zaman globalisasi ini telah menyebabkan setiap bahasa di dunia ini perlu mewujudkan suatu pertalian yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dalam menjana pelbagai bidang ilmu. Manakala bahasa Melayu pula merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Amerika Syarikat. Jerman.000 orang mampu bertutur 26 bahasa Melayu di Sri Lanka. Jerman dan Perancis menunjukkan kaitannya dengan bahasa zaman purba seperti bahasa Latin. Selain itu. Yunani dan Sanskrit (bahasa kuno India). 1998). Australia. New Zealand dan beberapa tempat yang lain (Comrie. dilaporkan sebanyak 70. bahasa Inggeris dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. Bahasa Melayu juga diajar di universiti-universiti di United Kingdom. 1998). Justeru itu walaupun sesuatu bahasa itu tidak mempunyai pertalian genetik atau dengan kata lain pertalian kekeluargaan. bahasa-bahasa tersebut masih lagi mampu untuk berkongsi ilmu dengan cara mendekati bidang terjemahan. . Belanda. Penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta (bersama penutur bahasa Indonesia) dan merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia selepas bahasa Mandarin.

2. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Arab pada suatu ketika dahulu berupaya menjadi satu bangsa yang gagah dengan tamadun dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mantap hasil dari kegiatan mereka menterjemahkan pelbagai ilmu dari bangsa Yunani. terutama sumbangan hasil penulisan bukan orang Melayu. jelas membuktikan betapa pentingnya bidang terjemahan dalam usaha menjana ilmu apabila bahasa menjadi faktor penghalang. Berdasarkan petikan di atas.Pemuda-pemuda itu dihantar ke Russia untuk menterjemahkan bukubuku militer. 2007). 'Baitul Hikmah'. negeri Jepun telah menterjemahkan 150. . melalui penterjemahan sastera. Hasil penterjemahan sastera ini membolehkan masyarakat Jerman yang jauh di sana lebih mengetahui dan mengenali budaya Melayu. selain dari hasil kegiatan kreatif mereka sendiri (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei.000 tajuk buku dari seluruh dunia. Oleh itu teks sastera merupakan kunci utama memahami kebudayaan lain. Sastera adalah merupakan hasil utama yang dapat memaparkan atau mencerminkan budaya sesebuah masyarakat. ke England untuk buku-buku falsafah dan Jerman untuk buku-buku sains dan perubatan. Dalam usaha itu Meiji menubuhkan biro terjemahan yang menjadi asal usul Universiti Imperial Tokyo hari ini. iaitu sebuah organisasi kegiatan keilmuan yang bertempat di Kaherah. 27 Bahasa dari rumpun Proto Indo-Eropah iaitu bahasa Jerman dan bahasa Melayu dari keluarga Austronesia juga sedang berusaha untuk berkongsi ilmu dalam bidang sastera. iaitu sebuah tempat kegiatan penterjemahan di Baghdad dan 'Darul Hikmah'.1 Terjemahan Bidang penterjemahan adalah di antara bidang yang terpenting dalam menjana perkembangan ilmu pengetahuan dan menyuburkan tamadun sesuatu bangsa. Semenjak Perang Dunia II. Pantulan budaya ini tidak mungkin diperolehi dari sumber-sumber lain.

malah orang-orang Barat juga turut berminat lalu mengikut jejak yang sama dalam menimba ilmu pengetahuan dari tamadun Arab dan Islam hinggalah ilmu yang asalnya dipelopori oleh ilmuan. bahan bacaan. bidang penterjemahan bukanlah suatu bidang yang asing khususnya di dalam sektor-sektor kerajaan seperti perundangan. perkataan terjemah adalah bermaksud memindahkan (karangan dan lain-lain) daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Ini bertujuan untuk menghasilkan gaya bahasa yang paling hampir dengan gaya bahasa teks sumber. . Di dalam konteks negara kita. Contohnya teks sastera harus menampakkan ciri-ciri genre kesusasteraannya. perubatan. Banyak bahan-bahan akademik. intelek dan saintis Islam itu berpindah pula ke Barat. Oleh kerana itu bidang penterjemahan merupakan satu bidang yang sangat penting dalam proses pemindahan ilmu dan pemindahan budaya dalam zaman sains dan teknologi masa kini. Namun demikian aspek bentuk dan gaya bahasa tidaklah boleh diabaikan. novel dan sebagainya yang telah diterjemah dari berbagai bahasa untuk digunakan di negara ini. Menurut “Kamus Dewan” (1993:1351). Orang-orang Barat terus 28 memperkembangkan dan memajukan ilmu yang mereka perolehi (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei.Mesir di mana bukan hanya orang-orang Islam. Manakala terjemahan pula adalah hasil yang telah diterjemahkan. Tumpuan haruslah diberikan kepada aspek makna antara teks sumber dan teks sasaran dengan penekanan kepada aspek ketepatan. pertahanan. kesamaan dan kesepadanan isi semaksima yang mungkin. bahasa dan sastera dan sebagainya. Ada yang mendefinisikan terjemahan sebagai proses mengubah hasil percakapan atau pun teks dalam sesuatu bahasa kepada hasil percakapan atau pun teks ke dalam bahasa yang lain dengan memelihara isi kandungannya. 2007). sastera.

dia dianggap boleh menjadi penterjemah tanpa memerlukan pengetahuan lanjut. supaya penterjemah dapat mengolah teks sasaran dengan jelas. Mengetahui bahasa sasaran Mengikut pakar terjemahan hari ini.Kesepadanan ini harus dikekalkan bagi menghasilkan persamaan reaksi seperti teks sumber. ii. struktur ayat yang mantap.1. 2. pengalaman dan gaya seseorang penterjemah dalam membina dan menstruktur semula teks sasaran yang dihasilkannya. Seseorang yang ingin menjadi penterjemah yang baik perlu memenuhi syarat-syarat utama seperti berikut: i. mudah difahami. 2005). jika seseorang mengetahui dua bahasa. Semua ini akan membolehkan 30 penterjemah menghasilkan sebuah teks terjemahan dengan bahasa yang indah. seseorang penterjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan sama baik. halus. Pakar-pakar dalam bidang penterjemahan telah menghasilkan teori dan prinsip yang menjadi pedoman bagi para penterjemah. Menguasai bahasa sumber secara mendalam Keperluan ini dikehendaki untuk membolehkan seseorang penterjemah mengetahui selok-belok keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat mentakrifkan maksudnya dengan tepat (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. jika bukan dengan lebih baik. elakkan kesamaran dan tiada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan. 29 Walau bagaimanapun kerja-kerja terjemahan ini tidak mempunyai suatu peraturan yang tetap.1 Syarat Penterjemah Pada suatu masa dahulu. serta kepakaran menggunakan . Pendapat ini kini dianggap sangat jauh daripada kenyataan. berimaginasi dan menjimatkan kata-kata. sebaliknya sesuatu yang agak bebas bergantung kepada kemampuan. pengetahun.

maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. seseorang penterjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan. iii. Memiliki pengetahuan am Penterjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. vi. Ini tidak lagi dianggap benar kerana penterjemah juga bertanggungjawab untuk memindahkan idea. geografi. 31 v. bukan sahaja untuk penterjemahan teks-teks khusus dan teknikal. suasana politik. Ini merangkumi peristiwa semasa. ekonomi. tetapi juga untuk penterjemahan karya-karya kesusasteraan. 2005). Pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan Untuk menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. 2005). Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik (Muhammad Bukhari Lubis dll. Mengetahui teori dan amalan terjemahan Pada suatu masa dahulu. Ini bermaksud bahawa penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang mencukupi dalam bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugasnya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas untuk mencari perkataan-perkataan padanan yang boleh menggantikan perkataanperkataan asal dalam bahasa sumbernya. Ini bukan saja melibatkan soal ilmu malahan turut berkait dengan laras bahasa yang digunakan dan penggunaan pelbagai konsep dan istilah-istilah bidang yang diterjemahkannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan.segala jenis struktur bahasa yang ada padanya dan memiliki perbendaharaan kata yang luas (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. budaya dan adat serta sejarah. Ini adalah penting. Amanah Ciri amanah ini adalah merupakan ciri yang penting kepada seorang penterjemah. 2005). 1998). . iv.

Terjemahan Harfiah Ia bermaksud terjemahan perkataan demi perkataan. pengurangan.1. Pada kebiasaannya terjemahan jenis ini akan menghasilkan teks yang lebih rendah mutunya daripada teks asal. 2003). kesamaran makna dan kesilapan.2 Jenis Terjemahan i. membuang.untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujurannya dengan tugasan yang dipikul. penyimpangan makna serta ayat yang panjang dan mungkin membawa kepada kekaburan teks sasaran (Abdullah Hassan. meringkas atau memendekkan maksud teks sumber. Terjemahan Bebas Penterjemah akan membaca dan memahami teks yang akan diterjemahkannya iaitu teks sumber. Penterjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penterjemahannya dengan cara seperti menambah. Penterjemah akan membaca sesuatu . penambahan perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat betul tata bahasanya dan tidak membawa makna baru bukanlah merupakan satu kesalahan (Muhammad Bukhari Lubis dll. Ini bermaksud kerjakerja terjemahan akan dilakukan tanpa sebarang kongkongan atau mengambil kira perkataan dan struktur bentuk ayat asal. Terjemahan Makna (Semantik) Terjemahan makna atau terjemahan semantik adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya dengan apa yang terdapat dalam teks sumber. Penterjemahan tetap akan berkisar dalam budaya asal. akibat daripada kehilangan makna. ii. 1998). Seterusnya penterjemah akan menyatakan semula teks itu ke dalam 32 bahasa sasaran mengikut pandangannya sendiri. Kesannya terdapat penambahan. iii. 2. Banyak berlaku dalam terjemahan buku-buku agama pada zaman dahulu (Abdullah Hassan. 2003). Kesannya menyalahi struktur ayat bahasa sasaran. Namun demikian.

Dalam penterjemahan ini. Hasil terjemahan ini pada kebiasaannya adalah lebih baik kerana penterjemah dapat mengimbangi apa-apa yang hilang dengan cuba menulis 33 dalam bahasanya sendiri. 2. Prosedur Terjemahan Di peringkat kedua ini penterjemah perlu membuat rujukan kepada kamus-kamus dan glosari tertentu atau pun sebarang rujukan lain yang difikirkan perlu bagi . kesetiaan penterjemah adalah kepada penulis. Tumpuan adalah kepada pembaca sasaran. Dalam penterjemahan ini. Justeru itu terjemahan makna atau semantik ini terpisah dari masa dan ruang tempat (Newmark. ii. Terjemahan Komunikatif Terjemahan Komunikatif ini berusaha untuk menghasilkan kesan yang sehampir mungkin seperti pembaca asal. penterjemah haruslah membaca teks sumber secara keseluruhan dengan teliti dan memahami isi kandungan teks itu.1.ayat dan cuba memahaminya dan kemudian akan menterjemahkannya setepattepatnya setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. secara umum terdapat peringkatperingkat dalam proses penterjemahan iaitu: i. dengan harapan mereka tidak mengalami kesulitan atau kekaburan dalam memahami teks terjemahan yang dibaca. Penafsiran dan Analisis Teks Sumber Pada peringkat ini.3 Proses Penterjemahan Menurut Peter Newmark (1981). iv. Sebenarnya sukar untuk dikatakan kaedah terjemahan yang tertentu sahaja yang akan digunakan dalam kerja-kerja terjemahan. sebaliknya kaedah terjemahan yang digunakan akan bertumpang tindih di antara satu sama lain. 1981). pembaca teks sasaran menyamakan diri mereka dengan pembaca teks sumber (Newmark. bergantung kepada cara dan keperluannya semasa kerja terjemahan dilakukan. Selain itu penterjemah akan cuba sedaya upaya mengekalkan idiolek dan bentuk ungkapan penulis teks sumber. 1981).

atau dengan lebih jelas ianya bermaksud ‘bertani’ (http://id. yang berasal dari Latin iaitu ‘Colere’. yang membawa maksud ‘mengerjakan’. Manakala ‘kebudayaan’ pula adalah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. peradaban. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. iii. art. music and all the other products of human thought made by a particular group of people at a particular time. beliefs. Kerja-kerja pemilihan perkataan dan penstrukturan ayat haruslah dilakukan dengan berhati-hati.org/wiki/Budaya) Menurut “Kamus Dewan” (1992:65) ‘budaya’ ialah ‘tamadun’. ‘cara berkelakuan’ (berfikir dan sebagainya).” (1989).2 Budaya dan Kebudayaan 2.mendapatkan penerangan yang jelas dan tepat.1 Definisi Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’. kerja-kerja terjemahan dimulakan dengan cara menterjemah setiap ayat secara berasingan. kepercayaan. 2.wikipedia. seni muzik dan semua hasil pemikiran yang . ‘kemajuan’ (akal budi). ‘kebudayaan’.2. Penulisan Semula Teks Pada peringkat ketiga. ‘peradaban’. tamadun. Di samping itu penterjemah haruslah amanah dan tidak membuang atau meringkas dan memendekkan sesuatu ayat apatah lagi fakta teks sumber. Akhirnya pembacaan semula teks secara menyeluruh haruslah dilakukan. Penggunaan kata penghubung yang 34 sesuai amat penting bagi mewujudkan sebuah teks yang koherens. Definisi ini menjelaskan bahawa budaya adalah merupakan suatu adat-resam. Dalam bahasa Inggeris pula kebudayaan disebut sebagai ‘culture’. kemajuan akal budi dan lain-lain. Perkataan ‘culture’ yang bermaksud kebudayaan dalam Bahasa Melayu telah diertikan oleh “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” sebagai “The customs.

dan kemampuankemampuan lain yang didapati pada seseorang sebagai anggota masyarakat. adat istiadat. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks.2 Sifat Kebudayaan Menurut Abdul Rahman Nawas dan lain-lain lagi (1995) terdapat tiga sifat kebudayaan: . organisasi sosial. moral. yang kemudian disebut sebagai superorganik. dan lain-lain. agama. tetapi kini adat-resam in telah berubah. Contohnya pada masa dahulu seseorang tidak dibenarkan makan terlebih dahulu sebelum ibu bapanya. budaya adalah suatu amalan atau gaya hidup serta corak pemikiran yang turut melibatkan kepercayaan sesuatu masyarakat pada sesuatu ketika.35 dibentuk atau dihasilkan oleh sekumpulan manusia pada masa tertentu. di mana ke semuanya adalah bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. akibat daripada kekangan masa keluarga yang bekerja. seni. Tuntasnya. Contohnya perilaku. Herskovits (1959) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. kesenian. bahasa. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat adalah ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. hukum. Menurut Edward B. kepercayaan. Kebudayaan juga adalah merupakan perkara-perkara yang diciptakan oleh manusia dan ianya adalah berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. Peredaran masa boleh mengakibatkan berlakunya perubahan gaya atau corak pemikiran. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. Makan dahulu sebelum ibu bapa telah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini.2. dapatlah disimpulkan bahawa kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem pemikiran manusia yang merangkumi kehidupan sehari-hari yang juga bersifat abstrak. peralatan hidup. Tylor (1974). Dari pelbagai definisi ini. 36 2.

Ia hasil amalan bersama anggota masyarakat sejak zaman berzaman. Tidak boleh diterima melalui baka atau warisan Faktor baka semata-mata tidak mampu memperwariskan kebudayaan sesebuah masyarakat. walaupun dia mengamalkan kebudayaan bangsanya. memahami dan mengamalkan kebudayaan secara tidak langsung menerusi keluarga dan anggota masyarakat. tanpa ibu bapa Melayu yang mempraktikkan kebudayaan Melayu. atau memindahkannya kepadanya. sesebuah keluarga yang merantau ke negeri yang mempunyai kebudayaan berlainan dengan 37 kebudayaannya. kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat boleh dipelajari. bukan hanya oleh masyarakat itu sahaja malahan juga oleh orang asing. dia tidak mampu mewarisi kebudayaan Melayu. seorang anak Melayu.i. sehingga ia sebati sedemikian rupa dalam sesebuah masyarakat. Oleh itu. Dipelajari oleh anggota masyarakat Kebudayaan boleh dipelajari oleh anggota masyarakat sama ada secara langsung atau tidak langsung. Kebanyakan anggota sesebuah masyarakat mempelajari. .2. Justeru. kerana kemungkinan persekitaran kehidupan seseorang itu tidak mengikut corak kebudayaan baka yang diwarisinya. difahami dan diamalkan. bukannya secara individu. 2. meskipun dia berbaka Melayu.3 Fungsi Kebudayaan Kebudayaan juga mempunyai empat fungsi : i. Mensosialkan anggota masyarakat yang baru supaya menjadi orang yang berfungsi dalam masyarakat. jika hidup di negeri bukan Melayu yang tidak mempunyai persekitaran Melayu. iii. ii. Dipraktikkan secara bersama oleh anggota masyarakat Kebudayaan bersifat berkelompok. Justeru. namun tentulah dia masih tidak mampu membentuk kebudayaan tersebut dalam kelompok perantau yang kecil itu.

iii. Ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah . 1995). iv. Oleh kerana sifat sesuatu bahasa dipengaruhi oleh budaya masyarakat penutur. Menterjemah bukanlah sekadar menggantikan perkataan. tingkah laku. manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. (Abdul Rahman Nawas dll. Menjaga dan mengawal anggotanya dengan kawalan sosial. Melalui bahasa. mahu pun bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan sesuatu mesej kepada orang lain. pemilihan teknik dan teori perlu dititik beratkan selaras dengan genre teks yang akan diterjemahkan.3 Budaya dan Penterjemahan Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubung samada dalam bentuk tulisan. Penterjemahan merupakan suatu usaha mengalihkan fikiran dan perasaan yang ditulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. norma dan nilai masyarakat. tetapi sebaliknya suatu usaha memindahkan fikiran dan perasaan penulis ke dalam bahasa sasaran dengan memelihara gaya. lisan. Meneruskan peraturan antara sesama anggotanya dan antara anggotanya dengan orang luar. dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup sesebuah masyarakat. maka tidak mungkin bahasa dipisahkan daripada budayanya. Manakala 38 penterjemahan yang mementingkan perhubungan antara bahasa sudah tentu turut melibatkan budaya. Ini membuktikkan kepada kita bahawa budaya dan penterjemahan ini mempunyai suatu ikatan yang erat dan saling mempengaruhi serta tidak mungkin dapat dipisahkan. Dalam penterjemahan. peraturan masyarakat. Fenomena ini memberi kesan yang amat besar ke atas teori dan teknik-teknik terjemahan. 2. buah fikiran dan perasaan dengan latar belakang yang terdapat pada karya asli itu.ii. Perangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyarakatnya.

Kaedah penterjemahan budaya ini menjadi landasan atau dasar dalam kajian yang akan dilakukan terhadap kedua-dua buah teks tersebut. Terjemahan bahasa Bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu tinggi. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. Unsur budaya dikekalkan . benda. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) lagi. terdapat dua aspek yang perlu diterjemahkan dengan cara yang berbeza : i. perkara dan budaya asing.teks terjemahan yang berkualiti serta dapat meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan pembaca teks sumber. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi amatlah diperlukan kepada seorang penterjemah. tumpuan kajian adalah kepada pengalihan budaya dari teks sumber iaitu Lebai Malang kepada teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Pak Belalang kepada Vater Heuschreck. menterjemah istilah yang mempunyai latar belakang unsur budaya setempat boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut : i. Dari itu unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. Seseorang penterjemah itu perlulah menggunakan bahasa sebagaimana yang digunakan oleh penutur asal. Bagaimanakah pemindahan ini dilakukan oleh penterjemah? Dalam penelitian ini. apatah lagi apabila usaha ini bukan sahaja melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan malahan mencakupi dua budaya yang amat berbeza. 39 ii. seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. pengkaji akan menggunakan kaedah penterjemahan budaya yang terdapat dalam buku “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Terjemahan budaya Terjemahan yang bermutu tinggi adalah terjemahan yang dapat memberitahu pembaca sasaran bahawa mereka sedang membaca berkenaan orang. Menurut Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005).

Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. ini mungkin dapat difahami oleh masyarakat Melayu. ii. Ini adalah kerana tidak semua pengekalan unsur budaya dapat memberi gambaran sebenar yang dapat membantu pembaca teks sasaran. dapat dikekalkan sebagai “salji” dalam bahasa Melayu kerana pembaca sasaran telah jelas dengan gambaran dan sifat salji walau pun tidak terdapat di dalam budaya pembaca sasaran. Unsur budaya dihilangkan Menurut kaedah ini. Apatah lagi seandainya terdapat unsur-unsur pertentangan nilai budaya maka kaedah ini amatlah . Pengekalan sebegini akan dapat memberi gambaran yang tepat dan lebih jelas kepada pembaca 40 teks sasaran. Tetapi bagaimana dengan jenis roti? Terdapat bermacam-macam jenis roti masyarakat Jerman yang tidak dapat dikenali oleh sebahagian besar masyarakat Melayu. yang boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. Contohnya “roti” kepada masyarakat Jerman merupakan makanan ruji. Namun pengekalan budaya teks sumber ini juga boleh menyebabkan kualiti sesebuah teks terjemahan menurun. sesuatu unsur budaya itu akan digantikan dengan cara memberi penerangan makna yang sebenar. Contohnya perkataan “snow” dalam istilah “snow white”. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberatkan keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya.Dalam teknik ini unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. Ini adalah kerana jurang perbezaan budaya yang tinggi. kerana terdapat perkara-perkara yang telah diketahui oleh pembaca teks sasaran. Contohnya “snow white” boleh diterjemahkan atau digantikan menjadi “putih melepak” atau pun “sangat putih”.

ia bukan sahaja memerlukan pemindahan yang jelas dari segi linguistik. contohnya dalam bahasa Jerman “Sparschwein” yang bermaksud “tabung babi” tidak dapat dikekalkan dalam terjemahan ke dalam bahasa Melayu. jika penerima hendak memahami mesej di dalam bahasa dan budayanya sendiri. Unsur budaya disesuaikan semula Kadang kala terasa seolah-olah sesuatu unsur budaya bahasa sumber terdapat padanannya dengan bahasa sasaran. Maka penyesuaian semula haruslah dilakukan bagi mengelakkan salah terjemahan dengan menggunakan istilah ‘isteri yang masih muda’. kerana ianya tidak dapat diterima oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. 41 iii.sesuai digunakan. . Perbezaan ini adalah kerana latar belakang budaya yang berbeza kerana amalan sistem poligami. Manakala dalam bahasa Melayu ianya menunjukkan status seorang isteri. namun tidak dapat disangkal pengaruh pandangan dunia penterjemah serta pembaca teks sasaran juga memainkan peranan yang amat besar dalam mentafsir sesuatu hal kebudayaan yang terdapat dalam teks. Bagi bahasa Inggeris. Contohnya “young wife” dan “old wife” apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu membawa maksud yang berbeza. iaitu isteri kedua. 1976) dalam “Translation: Application and Research”. “young wife” bermaksud seorang isteri yang usianya lebih muda. Oleh itu. Menurut Rudolf Kassuhlke (dalam Richard W. Terjemahan sebegini adalah lebih baik dan tepat walaupun ianya berbentuk frasa. Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa seorang penterjemah dapat menterjemah isu kebudayaan dengan baik jika dia mengetahui tentang kebudayaan itu sendiri.Brislin. adalah lebih baik menggunakan istilah ‘tabung wang’ untuk menggantikannya. tetapi maklumat yang paling minimum tentang corak pemikiran iaitu pandangan dunia dan nilai budaya bahasa sumber.

Taib Osman. Di mana dan bagaimana persekitaran yang di kenali sebagai budaya itu membentuk cara pemikiran seorang itu akan membawa kepada cara mereka berfikir dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara itu. orientasi masa merupakan aspek penting pandangan dunia yang memberi kesan kepada komunikasi dan tindakan seseorang. As such. Ketidaksamaan pandangan sebeginilah yang dinamakan sebagai pandangan dunia. World-view… as the way a certain people perceive life and this perception may be reflected in or influenced by various media. W. 1985) berpendapat.4 Pandangan Dunia Pandangan dunia adalah merujuk kepada set kepercayaan yang menjadi falsafah atau pun pegangan kehidupan sesebuah kelompok atau masyarakat dunia. 1985). examining people’s perception through any of the media metioned means examining the relationship between this medium and their thought processes. culture. Manusia di dunia menggunakan proses mental yang serupa.42 2. Namun bagi golongan yang lain pula. menyatakan bahawa seseorang penterjemah terpaksa bergantung sepenuhnya ke atas keupayaan mentalnya. “Man’s perception and conception of the realities around him include his view of the world. language. apa yang membezakan antara setiap individu itu adalah pandangan dunia masing-masing. pengetahuan linguistik dan juga pengetahuan dunianya.” Dapatlah dikatakan bahasa bukan sahaja memaparkan budaya malah turut menggambarkan pandangan dunia sesuatu bangsa. tumpuan masa kini adalah yang menjadi fokus. 43 Menurut Asmah Haji Omar (dalam Mohd.Wilss (1981). and so on. and this is recorded in his language. manakala bagi orang lain impian masa depan serta persediaan menghadapinya kelak merupakan cabaran yang paling penting. Ianya juga turut mencirikan sifat-sifat kelompok dan cara kelompok tersebut bertindak. Taib Osman. Contohnya. religion. Bagi setengah orang masa lampau merupakan aspek paling bermakna dalam kehidupan. Lazimnya . Asmah Haji Omar (dalam Mohd.

Bahasa Jerman membahagikan kata nama kepada tiga genus iaitu jantan. 1985) 2. It is highly probable that the speech community concerned has a social system which does not discriminate the various sexes in certain aspects of their life. justeru itu sudah tentulah mempunyai pandangan dunia yang amat berbeza tentang sesuatu perkara.semakin jauh hubungan genetik sesuatu bahasa maka semakin besarlah jurang perbezaan budaya antara kedua-dua masyarakat penutur aslinya. is seen in languages which have the gender system… [contohnya bahasa Jerman]. malahan juga mencerminkan dua kebudayaan yang berbeza yang membina kedua-dua bahasa. …Western society sought to place their women in roles separate from the men. Although the European or Western way of life tends to show equal treatment to both sexes. betina dan neutral. Contoh yang jelas dapat dilihat kepada lebih sembilan puluh peratus kata nama yang melibatkan bencana alam tergolong dalam genus betina. Taib Osman. The Malay language is one such language… A different way of treating the sexes. as reflected in the grammatical gender. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman bukan saja merupakan dua bahasa yang berbeza dari segi linguistik dan ciri-ciri lesikalnya.5 Genre Perkataan “genre” adalah berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud . Ciri-ciri bahasa ini juga secara tidak langsung boleh mengambarkan pandangan dunia masyarakat Jerman. (Asmah Hj. Jika diteliti secara terperinci bahasa Jerman mengkategorikan perempuan ke dalam genus betina. 44 A language which does not have a category of gender. Hal ini tidak pula berlaku kepada penutur bahasa Melayu yang sering diperkatakan menindas kaum wanita.… reflects a world-view of its speaker in regard to the treatment of the sexes in his everyday life. Omar dalam Mohd. lelaki sebagai genus jantan dan kanak-kanak samada perempuan atau lelaki digolongkan ke dalam genus neutral. Ini seolah-olah kaum perempuan punca sesuatu mala petaka itu. Ini menunujukkan seolah-olahnya masyarakat Jerman megasingkan sesuatu berdasarkan genus.

lirik dan epik. . yang dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti isi kandungan. Kajian-kajian tersebut adalah berdasarkan pengkelasan kata kepada jenis-jenisnya. (1995) pula. Jenis-jenis kata ini kemudiannya dikategorikan kepada nama-nama tertentu. sejak dua ribu tahun yang lalu kajian tentang genre telah dilakukan terhadap fungsi kata nama logikal dan tipologikal. samada yang berbentuk lisan mahu pun tulisan yang menunjukkan ciri-ciri atau fiturfitur yang sama digolongkan dalam satu “genre”. antaranya genre perundangan. hiburan. Dari itu setiap penutur akan mempelajari gaya bahasa tersebut dan seterusnya mengamalkan ciri-ciri khusus ini mengikut konteks. Menurut Robert Allen (1989:44). 45 Definisi-definisi konvensional pula menggangap “genre” adalah terdiri daripada konvensi-konvensi khusus yang membentuk kandungan seperti tema atau pun latar dan juga bentuk yang merangkumi struktur dan gaya yang berkongsi ciri-ciri tertentu dengan teks serta mewujudkan hubungan antara satu sama lain. Konteks budaya akan menentukan jenis teks. tragedi dan lain-lain. Menurut Ronald Wardhaugh. Secara umumnya genre kesusasteraan ini dapat dikategorikan kepada puisi dan prosa. media dan kini ianya telah digunakan dalam bidang linguistik. semua bahasa terikat dengan konteks budaya dan konteks situasi. Istilah “genre” ini telah digunakan secara meluas dalam bidang retorik. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis genre. keagamaan. Gaya bahasa yang digunakan dalam sesuatu konteks akan menjadikan sesuatu komunikasi itu bermakna. Teks. Genre puisi ini dapat dibahagikankan pula kepada drama. ilmiah.“jenis” atau “kelas”. penggunaan gaya tertentu dan nada sesuatu teks itu. kesusasteraan dan sebagainya menurut lapangan tertentu. Genre kesusasteraan merupakan genre daripada bidang sastera. media. Drama ini dapat diperhalusikan lagi kepada jenaka. kesusasteraan.

iii. Jenaka yang melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik Corak jenaka seperti ini dikatakan melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik dan permainan kata. pendengar sudah pun mempunyai satu gambaran khusus dalam fikirannya seperti bentuk dan ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah sajak. terutama cerita jenaka yang terdapat dalam sastera rakyat Melayu. Ini membuktikan kepada kita bahawa sajak ini dapat digolongkan dalam genre kesusasteraan iaitu puisi. Jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan Unsur jenaka kebudayaan. Namun demikian pengkelasan sesuatu teks kepada genre tertentu tidak dapat dilakukan secara tepat. Ianya sukar digarap oleh masyarakat dari kebudayaan yang lain dan pengalihan unsur jenaka ini adalah sukar dan selalunya tidak berjaya. 47 2. cerita jenaka yang menjadi teks kajian adalah tergolong dalam kategori dua. Berdasarkan kepada tiga kategori di atas. lebih berteraskan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu budaya. Jenaka yang sejagat Kategori jenaka seperti ini adalah berbentuk agak natural dan biasanya tidak melibatkan budaya dan mudah difahami. Bagi yang sudah biasa dengan genre ini. Menurut Raphaelson-West (1989:130).6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan . 46 Begitulah juga bila kita membicarakan tentang cerita jenaka. iaitu jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan. jenaka sebenarnya dapat dikategorikan kepada tiga jenis: i. kerana semuanya bergantung kepada pandangan tertentu bagaimana teks tersebut dilihat dan dikategorikan.Manakala yang berbentuk prosa dapat dipecahkan kepada dua kategori iaitu fiksyen dan bukan fiksyen. satu gambaran tentang ciri-cirinya sudah terpapar dalam fikiran mereka. Apabila kita menyebut perkataan “sajak” misalnya. ii.

Pembacaan yang mendalam daripada pelbagai sumber dapat membantu pengkaji dalam memahami bidang kajiannya. Pembacaan tulisan-tulisan sarjana yang berkaitan turut menyumbangkan maklumat dan pengetahuan terhadap kajian yang akan dijalankan. Pada 1997 Sugeng Hariyanto telah membuat kajian terhadap sebuah novel berbahasa Jawa yang berjudul Burung-Burung Manyar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Thomas M. Hunter. Kajian menunjukkan bahawa novel terjemahan telah berjaya menyampaikan kesan yang sama seperti novel sumber kepada pembaca sasaran. Faktor ini telah mendorong Sugeng Hariyanto membuat kajian lanjutan pada tahun 1999, bagi melihat bagaimana penterjemah berjaya mengalihkan perkatan yang melibatkan budaya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penterjemah telah menggunakan teknik penterjemahan sastera, melakukan penambahan dan pengurangan, penerangan, modulasi, perkatan sinonim dan mencari kesepadanan budaya. Namun demikian, terdapat juga perkataan yang menggambarkan budaya yang telah digugurkannya. Pengguguran ini dilakukan penterjemah apabila beliau tidak dapat mencari kesepadanan serta beranggapan bahawa ianya adalah sesuatu yang tidak penting. Pengkaji kurang bersetuju dengan tindakan ini dan mencadangkan sekiranya kesepadanan tidak dapat dicari, maka penerangan bagi menyampaikan maksud sesuatu budaya mesti dilakukan. 48 Jaafar bin Jambi (2001), misalnya, telah mengkaji sebuah teks karya Soseki Natsume (1914) berjudul Kokoro yang diterjemahkan dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu oleh Thaiyibah Sulaiman (1996) berjudul Kalbu dari aspek bahasa kiasan. Dalam kajian ini beliau telah mengenal pasti bahasa kiasan serta strategi yang diambil

oleh penterjemah. Dapatan menunjukkan bahawa versi bahasa Jepun lebih banyak menggunakan bahasa kiasan berbanding teks terjemahan bahasa Melayu. Strategi utama penterjemah adalah menterjemah tanpa menggekalkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan. Pengkaji berpendapat penterjemah tidak sepatutnya mengambil jalan mudah dengan melenyapkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan teks sumber, sebaliknya perlu berusaha mencari kesepadanan bahasa kiasan yang terdapat dalam bahasa Melayu semaksima yang mungkin. Tindakan sebegini akan mendorong kepada penghasilan teks terjemahan yang seiring dengan teks sumber. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wan Amizah Bt Wan Mahmud (1998) pula, beliau telah mengupas kaedah penterjemahan sari kata dengan membandingkan dua bentuk genre rancangan iaitu dokumentari dan komedi semasa (sitcom). Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan antara sarikata keduaa-dua genre tersebut. Di dalam genre dokumentari didapati bahawa penggunaan ayat adalah lebih formal dan panjang serta lebih banyak terdapat penggunaan imbuhan, laras dan jargon. Pemindahan makna yang dilakukan dipengaruhi teks asal dan cenderung mematuhi bahasa sumber. Kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah semantik. Manakala genre komedi lebih condong kepada bahasa lisan dan kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah penterjemahan komunikatif. Dalam situasi ini pengkaji bersetuju dengan tindakan penterjemah yang menggunakan dua laras bahasa yang berbeza bagi dua bentuk genre yang berlainan. Kaedah terjemahan yang dipilih juga bersesuaian dengan genre. 49 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Dalam membuat sesuatu penyelidikan terutamanya dalam mengkaji sesuatu kes,

terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk mencari data-data yang relevan dan tepat bagi memenuhi kehendak kajian dan menjawab penyataan masalah. Justeru itu, bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data cerita rakyat, genre cerita jenaka bahasa Melayu yang berjudul Lebai Malang yang diterjemahkan kepada bahasa Jerman Der Unglücks– Geistliche dan Pak Belalang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck. Kajian ini menganalisis dan mengklasifikasi aspek budaya yang telah diterjemahkan berdasarkan kepada “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd. dan Adullah Hassan (2005). Di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam bab ini : a. Persampelan Data b. Analisis Data c. Prosedur Kajian 50 3.1 Persampelan Data Sampel yang dipilih adalah daripada buku “Matahari”, koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman, Albert Lehmenkühler, Bert Nentwich, Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre. Pilihan buku ini dibuat kerana bahasa Jerman semakin diberi perhatian di Malaysia pada masa kini. Tambahan pula semakin banyak terjemahan sastera bahasa Melayu mendapat tempat di kalangan penduduk Jerman mahu pun sebaliknya (sila lihat Lampiran 2, m.s 114, terjemahan surat: Lampiran 1, m.s 113). Kajian akan dilakukan terhadap dua buah teks dari genre cerita jenaka, iaitu Lebai Malang dalam bahasa Jerman yang dikenali sebagai Der Unglücks– Geistliche (sila lihat Lampiran 3, m.s 115) dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5, m.s 121). Pengkaji telah berusaha untuk mendapatkan teks sumber bagi keduadua buah teks sasaran dari pelbagai media. Samada buku-buku sastera Melayu mahu pun laman

Manakala teks sumber Pak Belalang adalah terlalu sukar untuk diperolehi kerana teks sasaran iaitu Vater Heuschreck berkemungkinan telah diringkaskan dan sebahagian kandungan cerita asal itu telah dilenyapkan oleh penterjemah. (sila lihat Lampiran 4. 52 . mengekal dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara berhubung dengan kehidupan iaitu unsur budaya (Geetz.my/cerita rakyat/lebai_malang. yang melibatkan cara manusia berkomunikasi.ashtech. muka surat 117).com. akhirnya teks sumber iaitu Lebai Malang yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www.my/cerita_rakyat/pak_belalang. m. sampel-sampel ini juga membawa makna konotasi yang memerlukan penelitian dan lebih mencabar untuk dilakukan kajian. Sementara Pak Belalang pula seorang ahli nujum negara yang sentiasa bernasib baik. Kedua-dua teks ini menjadi pilihan penulis kerana terdapat pelbagai paparan kehidupan masyarakat Melayu pada masa dahulu.com.s 126) dengan mengabaikan sebahagian teks yang dilenyapkan penterjemah.1973). yang menjadi fokus kajian. walau pun pada awalnya telah memulakan peranannya dengan menipu penduduk kampung.web.ashtech.html (sila lihat Lampiran 6. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian penulis sebaliknya unsur budaya yang menjadi tumpuan pengkaji. menjadi contoh dan berperanan penting kepada masyarakat Melayu beragama Islam. Cerita Lebai Malang atau terjemahannya Der Unglücks– Geistliche bertemakan kepada seorang “Lebai” iaitu ahli agama yang sentiasa dipandang mulia.html. Selain dari menjadi sumber hiburan. 51 Maka penulis mendapatkan sebuah teks sumber yang sehampir mungkin dari laman web http://www.

iaitu samada : a.2 Analisis Data Data-data yang dikumpul akan dianalisis secara teliti dalam mengenal pasti aspek budaya yang terdapat dalam teks sumber dan diikuti pula teks sasaran. Akhir sekali berdasarkan penelitian dan analisis. Aspekaspek budaya dari kedua-dua teks ini akan dikeluarkan bagi memudahkan proses perbandingan. Unsur budaya itu dikekalkan b. Seterusnya. aspek ini akan dianalisis dan diklasifikasikan mengikut teknik terjemahan 53 budaya berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). setiap aspek budaya iaitu setiap data akan diberikan nombor rujukan untuk memudahkan analisis.m/s) Baris Teks Sasaran (Lampiran. Setiap data yang diambil akan dipaparkan dalam jadual seperti di muka surat sebelah. Manakala teks Vater Heuschreck (Pak Belalang) diberi nombor rujukan PB 01.3.m/s) Baris No. Data yang menjadi kajian adalah terjemahan yang mencerminkan aspek budaya.1: Contoh jadual analisis Teks Sumber (Lampiran. contohnya LM 01. Teks bahasa Melayu merupakan teks sumber dan teks bahasa Jerman dicatatkan sebagai teks sasaran. Bagi memudahkan analisis. Ruj. Unsur budaya itu dihilangkan c. Jadual 3. Pengkaji akan menggunakan singkatan “LM” untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan berikan nombor untuk setiap unsur budaya. terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemahan aspek budaya dalam teks sasaran. Unsur budaya itu disesuaikan semula Setelah itu barulah diberikan ulasan-ulasan dan cadangan yang relevan. komen dan kesimpulan akan .

Menganalisis teks iii. Setelah diteliti. Terdapat tiga peringkat dalam prosedur kajian ini iatu : i.diberikan terhadap keberkesanan penyampaian mesej berdasarkan teknik terjemahan budaya yang digunakan oleh penterjemah. Mengenal pasti teks terjemahan dan membuat pilihan. Pemilihan Teks Langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut : a. Akhirnya penulis mendapati buku koleksi sastera Melayu yang berjudul “Matahari”. Rumusan 54 i. penulis mendapati bahawa genre cerita jenaka begitu menarik untuk dikaji kerana ianya merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal serta berperanan menyampaikan mesej tertentu megenai masyarakat dahulu. Maka penulis memulakan langkah dengan melakukan pembacaan dan penelitian terhadap teks-teks terjemahan bahasa Jerman yang terdapat di Malaysia. latar belakang serta unsur budaya yang terkandung di dalam genre ini juga begitu menarik untuk dikaji. laman web dan tesis. sastera rakyat Melayu. kerana ianya mengandungi lima belas genre. teks sasaran. majalah. watak. Maka pemilihan dua buah teks dari genre . penulis membuat keputusan untuk memberi tumpuan terhadap teks yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. 3. Sebagai seorang guru bahasa Jerman. aspek-aspek budaya. rujukan akan dilakukan terhadap buku-buku berkaitan iaitu teks asal atau teks sumber. Plot.3 Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini menggunakan kaedah penelitian yang tertumpu terhadap teks yang dipilih. diterbitkan pada 1996 oleh Albert Hoffman begitu menarik untuk dikaji. karya-karya terjemahan. Bidang terjemahan telah menarik minat penulis untuk melakukan kajian. Melalui kaedah perpustakaan. Penelitian terhadap teks-teks sastera yang terdapat di dalam koleksi buku “Matahari” dilakukan dengan teliti. kamus. Pemilihan teks ii.

s 126). maka perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran bagi kedua-dua sampel dari aspek budaya pun dilakukan.my/cerita_rakyat/pak_belalang. Unsur budaya itu dikekalkan ii. Penelitian dan analisis dibuat ke atas teks sumber dan teks sasaran dengan memberi fokus kepada aspek budaya. Menganalisis Data Pada tahap ini ianya melibatkan analisis teks seperti berikut : a. dengan mengabaikan sebahagian daripada kandungan cerita yang dilenyapkan oleh penterjemah. iaitu : i. Unsur budaya itu disesuaikan semula . m. iaitu sampel yang pertama maka teks kajian kedua Pak Belalang sebagai teks sumber dan Vater Heuschreck teks sasaran pula adalah sebagai sampel kedua.com. Mengklasifikasikan teknik terjemahan budaya yang dilakukan oleh penterjemah berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). c.html (sila lihat Lampiran 6. dan akhirnya memperolehi teks dari laman web http://www. b. ii.ashtech. maka pengkaji pun mencari teks sumber dari pelbagai media.my/cerita_rakyat/lebai_malang. b. Setelah diteliti teks sasaran dengan terperinci. Melakukan perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran Setelah memperolehi teks sumber Lebai Malang dan Der UnglücksGeistliche sebagai teks sasaran.cerita jenaka iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan dibuat. Mengenal pasti teks sumber yang menjadi sampel terjemahan. Membandingkan dan mengenal pasti bagaimana aspek budaya dari teks sumber diterjemahkan atau dipindahkan ke teks sasaran. Unsur budaya itu dihilangkan iii. Manakala teks sumber bagi Vater Heuschreck iaitu Pak Belalang diperolehi dari http://www. m.ashtech.html (sila lihat Lampiran 4.com. samada dari buku-buku sastera mahu pun laman 55 web. 56 c.s 117) untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang). Pengkaji mencari teks sumber yang sehampir mungkin dengan teks sasaran.

e. Berdasarkan penelitian serta kajian yang dibuat penulis akan merumuskan samada teks terjemahan ini mampu atau dapat memainkan peranan seperti teks sumber. bahasa Jerman.4 Kesimpulan Bab ini menghurai dan menerangkan mengenai tatacara rangka kajian yang akan digunakan dalam kajian ini. 57 Sebagai rumusan. Berlandaskan rangka kajian inilah penulis akan melakukan kajian terperinci ke atas dua buah teks iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) dari genre cerita jenaka. Rumusan Pengkaji akan merumus teknik terjemahan aspek budaya yang digunapakai oleh penterjemah berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005) serta melihat hubung kaitnya dan keberkesanan teknik yang dipilih dalam usaha untuk menyampaikan mesej teks sumber secara amnya. Selain itu penulis juga akan meneliti samada aspek budaya menimbulkan masalah dalam terjemahan teks sastera yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza ini. di bawah ini dipaparkan carta aliran prosedur kajian penulis : Carta 3. Mengesan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemah dalam penggunaan sesuatu teknik pengalihan budaya. Kajian ini memberi fokus kepada aspek budaya dari teks sumber iaitu teks bahasa Melayu yang diterjemahkan atau dialihkan kepada bahasa sasaran.1: Carta aliran prosedur kajian 3. Penyataan Masalah Pilihan Teks . iii.d. Mengesan permasalahan yang mungkin timbul semasa penterjemahan teks dilakukan. Dapatan kajian serta rumusannya akan dibincangkan di dalam bab berikut bagi menjelaskan dapatan daripada kajian yang dijalankan.

sebaliknya ianya turut melibatkan hal-hal kebudayaan (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Padanan kebudayaan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran perlu dicari bagi meningkatkan kefahaman pembaca sasaran iaitu teks terjemahan serta melahirkan kesan pembacaan yang sehampir. latar. Seorang penterjemah yang baik selain harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. persoalan budaya merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan. Apabila penterjemahan melibatkan teks sastera. Oleh itu sesuatu cerita rakyat yang menjadi lambang sesebuah masyarakat sudah tentu memaparkan aspek budaya masyarakat tersebut. 2005). Ini adalah kerana penterjemahan bukanlah sekadar pengalihan bahasa sahaja. analisis terperinci terhadap aspek budaya dari keduadua buah . juga harus memahami konteks karya yang akan diterjemahkan.Analisis Data Mengkategorikan Kesimpulan 58 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4. Berlandaskan kepada objektif inilah kajian yang terperinci akan dilakukan oleh penulis. Oleh itu bahasa yang digunakan akan menggambarkan budaya. Pada amnya plot.0 Pendahuluan Budaya merupakan identiti sesebuah masyarakat dan bahasa pula merupakan indeks kepada budaya.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya Dalam kajian ini. 4. watak dan sebagainya memainkan peranan penting sebagai lambang dan mewakili sesebuah masyarakat yang juga membantu bagi mewujudkan kesan yang baik serta menyampaikan mesej sesuatu cerita itu. Oleh itu pengkaji ingin meneliti bagaimanakah pengalihan unsur budaya dilakukan oleh penterjemah yang turut menyumbang kepada 59 penyampaian mesej cerita. bahasa.

2005). Penterjemah akan cuba mengekalkan unsur budaya teks sumber walaupun gambaran sebenar pengekalan budaya tidak membantu pembaca teks sasaran. iaitu: a. Penterjemah hanya sekadar menterjemahkannya sahaja tanpa sebarang gambaran mahupun penerangan. seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Dua. unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. Unsur budaya itu dihilangkan c.1.teks yang telah dipilih iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) akan dilakukan berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). yang mana boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran.s 39). 4. Unsur budaya itu dikekalkan b.1. maka wujud suatu persepsi atau gambaran umum mengenai tema cerita. Lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber.1. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Walau bagaimanapun teknik mengekalkan unsur budaya asing dalam terjemahan adalah teknik yang banyak kelemahannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan.1 Unsur Budaya Dikekalkan Dalam teknik ini. Ini adalah kerana jurang perbezaan 60 budaya yang tinggi. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberat keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Unsur budaya itu disesuaikan semula 4. Menurut “Kamus Dewan” “lebai” . Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Dalam sastera rakyat Melayu Lebai Malang iaitu tajuk cerita yang dijadikan sumber kajian ini apabila dibaca atau didengar oleh pembaca sumber.

Persoalannya. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 61 Dapatkah pembaca sasaran mengaitkan panggilan “Pa Lebai” ini semasa mendalami atau mengikuti perkembangan cerita ini. Pada pendapat pengkaji adalah terlalu sukar untuk mendapatkan pembaca yang prihatin terhadap isuisu sebegini. yang merupakan watak utama dalam cerita yang berperanan mengaitkan latar serta plot cerita dalam mewujudkan kesan pengajaran kepada pendengar atau pun pembaca. sebaliknya perkataan “Pak Lebai” dalam teks sasaran dikekalkan dengan hanya melakukan perubahan ejaan seperti di bawah : Jadual 4.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4. walau bagaimanapun tajuk ini tidak digunakan oleh penterjemah dalam perkembangan watak teks terjemahan. Secara tidak langsung pembaca akan membuat andaian kemungkinan Lebai ini sering ditimpa malang. dan menyebabkan terjemahan ini banyak kelemahannya. Dari itu sudah tentulah tema cerita ini berkisar mengenai seorang yang dihormati di kalangan masyarakat.bermaksud orang yang mengetahui tentang agama. Yang menjadi persoalan di sini adakah penterjemahan yang tepat ini dapat . malah ianya telah dilenyapkan terus oleh penterjemah. Ruj. Penterjemah telah menterjemah tajuk cerita Lebai Malang kepada Der Unglücks-Geistliche. melainkan teks terjemahan diterjemahkan dengan satu kaedah yang memerlukan pembaca sering mengaitkan situasi dengan penerangan awal yang terdapat pada tajuk cerita ini. m/s 115) Baris No. Selain itu penterjemahan perkataan “tikar” telah diterjemah dengan tepat sebagai “Matte”. Penterjemah mengekalkan unsur ini tanpa menghuraikan keberkesanannya. kenapa lebai ini digelar Lebai Malang. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

Pengkaji berpendapat pembaca sasaran tidak mungkin dapat memahami unsur budaya sebegini. penterjemah telah cuba sedaya upaya mengekalkan unsur budaya ini tanpa menghiraukan aspek keberkesanannya. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4. 62 Jadual 4. walaupun ianya tidak memberi kesan yang baik terhadap pengalihan budaya.1. Tindakan penterjemah mengekalkan unsur budaya ini.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 121) Baris No.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Teks terjemahan Vater Heuschreck (Pak Belalang) juga didapati mempunyai unsur budaya dari teks sumber iaitu Pak Belalang yang dikekalkan oleh penterjemah. serta apakah gambaran tikar yang tercetus dalam minda pembaca teks sasaran ini berdasarkan pandangan dunia mereka. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 4. berkemungkinan kerana terdapat kesepadanan perkataan dalam bahasa Jerman serta bersikap cuba mengekalkan budaya bahasa sumber dalam teks sasaran. m/s 115) Baris No.juga menyampaikan mesej yang tepat kepada pembaca sasaran dalam situasi ini. Apakah fungsi tikar itu.1. Dalam situasi begini. Contohnya: Jadual 4. ditulisnya bagai bekas cakar ayam .

penterjemah telah mengekalkan satu unsur budaya yang kelihatan seolah-olah bunyi semulajadi. Dalam usaha mengekalkan jalan cerita agar berkembang dan difahami dengan baik. holte jener ein Blatt Papier. . yang bermaksud tulisan yang buruk dan secara kebetulan terdapat persamaan dengan bahasa Jerman iaitu “Krähenfü_e” juga membawa maksud tulisan yang buruk. m/s 122 ) Baris No. Simpulan bahasa juga melambangkan betapa budaya masyarakat Melayu begitu berhati-hati dalam membuat teguran kepada seseorang agar tidak tersinggung. Pada pendapat saya berkemungkinan sekali simpulan bahasa dalam masyarakat Jerman turut memainkan peranan yang sama seperti masyarakat Melayu. Ini menunujukkan bahawa penterjemah telah sedaya upaya cuba mencari kesepadanan dalam usaha menterjemah teks ini. Memandangkan terdapat kesamaan. m/s 129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. maka penterjemah tidak mensiasiakan unsur kesamaan ini dan telah mengaplikasikannya ke dalam teks sasaran. Contohnya : Jadual 4. Namun demikian “Krähen” bermaksud gagak dan “fü_e” pula adalah kaki (kaki gagak). Kritzelte allerlei Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 63 Simpulan bahasa yang digunakan adalah “cakar ayam”. Pengkaji berpendapat bahawa unsur ini merupakan sesuatu yang mengelirukan dan terlalu sukar untuk pembaca sasaran menggarapkannya.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6.sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en.

Tindakan ini adalah untuk menunjukkan bunyi perkataan “pencuri” dalam bahasa Melayu itu. 4.. . Pengekalan ini kelihatan hanya seperti percubaan untuk mengekalkan bunyi sahaja.s 40).25. Perbincangan yang terperinci berhubung dengan unsur budaya yang dihilangkan telah pun dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Baris: 24 . walaupun ianya tidak menjurus kepada penghasilan penterjemahan yang berkesan dalam usaha menghasilkan teks sasaran yang berkualiti.s 122) dilakukan. Selain itu pengkaji juga berpendapat bahawa penterjemah cuba untuk mengembangkan plot cerita sama seperti teks sumber. 2223 PB 02 64 Setelah teks sasaran seperti di atas dihasilkan.1.2 Unsur Budaya Dihilangkan Mengikut kaedah ini unsur budaya digantikan dengan perkataan yang menerangkan makna sebenar. didapati bahawa ianya menggambarkan cara masakan masyarakat Melayu tradisi. penerangan ringkas dalam bahasa Jerman : Im Malaiischen hei_t Dieb nämlich “pentschuri” (Lampiran 5. m. Kaedah ini sesuai apabila terdapat unsurunsur pertentangan nilai budaya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Ini membuktikan terdapat pengekalan unsur budaya. Justeru itu langkah mengekalkan bunyi “chur” dibuat dengan hanya melakukan perubahan ejaan menjadi “Tschur”. …direndangnya sebiji-biji . maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali. chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Tschur machten der ersten Kuchen. 2005). Namun demikian apabila diteliti. berkaitan dengan bunyi roti yang direndang “chur”.Ruj.

2. yang turut memberi kesan kepada plot serta watak teks sasaran. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Terjemahan di atas membuktikan kepada kita bahawa penterjemah melakukan suatu terjemahan yang telah mengakibatkan percanggahan maksud sebenar teks sumber.65 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. bagi menjelaskan maksudnya itu daripada mengambil jalan pintas. Pilihan perkataan yang menyampaikan makna adalah amat penting. Berkemungkinan penterjemah tidak dapat membezakan perkataan pengajian antara tamat sekolah dan tamat mengaji Al-Quran. atau mungkin penterjemah tidak dapat mencari suatu kesepadanan kepada perkataan ini dengan bahasa sasaran. Manakala dalam teks terjemahan ianya telah dinyatakan sebagai sebuah majlis meraikan tamat belajar. Ruj. Apa yang dimaksudkan dalam teks sumber adalah suatu majlis diadakan sebagai tanda seseorang Islam telah tamat membaca AlQuran. dan sekiranya ianya tidak dapat dilakukan. adalah lebih baik sekiranya penterjemah membuat sedikit catatan mengenai majlis berkhatam. .5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4.1.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4. Penterjemahan yang dilakukan bukan saja terpesong maksud asal. m/s 115) Baris No. malah turut menghilangkan koheren teks terjemahan. “Berkhatam” menurut “Kamus Dewan Bahasa” ialah pengajian (Quran) tamat kajian (bacaan Quran). Pembaca teks 66 sasaran tidak dapat menghubungkait peranan seorang “Lebai” dengan majlis tersebut.

…hingga beralih matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 67 Penterjemahan “…hingga beralih matahari…” merupakan suatu jangka masa yang sangat panjang telah digantikan dengan “… jeder wartete und wartete…” yang bermaksud “menunggu-nunggu”. Justeru. proses komunikasi tidak boleh dikaji terpisah daripada konteks masyarakat. ianya tidak dapat menggambarkan kepentingan atau kedudukan Pak Lebai.Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). iaitu membandingkan sesuatu perbuatan yang mengambil masa dengan situasi tertentu. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Terjemahan begini tentulah menyebabkan pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan bahawa penantian jemputan dan tuan rumah terhadap Pak Lebai adalah melibatkan suatu tempoh masa yang sangat panjang yang juga merupakan suatu unsur budaya dalam masyarakat Melayu. yang sudah menjadi . Ruj. Pada masa dahulu jarak atau jangka masa sesuatu peristiwa sering dikaitkan dengan situasi-situasi tertentu seperti sepuntung rokok.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4. Dalam teks sumber. m/s 115 ) Baris No. Dari itu penterjemah seharusnya mencari kaedah yang dapat menyampaikan mesej tersebut dengan lebih berkesan tanpa melenyapkan unsur budaya. kerana ini akan menghilangkan maksud sebenar sesuatu teks itu. setanak nasi dan lain-lain lagi. unsur sebegini yang menunjukkan jangka masa seperti di atas turut digunakan : Jadual 4.

contohnya : 68 Jadual 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. penterjemah telah menghilangkan unsur budaya dan menggantikannya dengan perkataan lain. m/s 115) Baris No. Ruj. Apabila diteliti teks terjemahan ini. Kadang kala seseorang penterjemah cuba menyiapkan hasil terjemahan dengan jalan yang mudah dan cepat tanpa memikirkan atau mempertimbangkan mutu atau hasil terjemahannya. Penulis berpendapat sudah tentu pembaca teks terjemahan tidak akan dapat menggambarkan juga gaya hidup masyarakat Melayu yang beragama Islam pada ketika itu yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap seseorang yang tinggi pendidikan keagamaannya.suatu kemestian dalam budaya masyarakat Melayu ketika menyambut sesuatu majlis. Dari itu pelbagai jalan pintas diambil dalam menyiapkan kerja-kerja terjemahannya. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 . Dalam hal ini. didapati penterjemah cuba mempermudahkan terjemahannya dengan cara membuat kesimpulan kepada sesuatu situasi itu. terutamanya majlis keagamaan.

69 Pada pendapat pengkaji penterjemah mengambil suatu jalan singkat dengan mengabaikan ikon “Pak Lebai” yang amat memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu beragama Islam. penterjemah juga telah menggugurkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. ketiga-tiga ayat di atas telah diterjemahkan sebagai “tanpa kehadirannya”. tentulah berlainan sama sekali. Dari itu mungkinkah ianya dapat memberikan kesan yang sama seperti teks sumber apabila hanya diterjemahkan “…yang mati pun dikebumikan tanpanya…”. “Kenapa semua majlis itu begitu memerlukan kehadirannya?” Selain ikon watak utama diabaikan. Persoalan yang mungkin timbul. Teks sasaran LM 17 (sila lihat m.s 115) diterjemahkan kepada “perhimpunan sembahyang itu diadakan tanpa kehadirannya” (… ohne seine Anwesenheit). Manakala unsur budaya LM 06 bermaksud “kanak-kanak lelaki itu meraikan majlisnya tanpanya”. Proses pengurusan jenazah antara dua agama dan budaya yang berbeza. Jika diteliti. “…yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan …”. di dalam masyarakat yang beragama Islam pengurusan jenazah biasanya akan diambil alih oleh Pak Lebai yang merupakan seorang yang dihormati.08 LM 05 LM 06 Unsur budaya (LM 05) teks sumber baris 14 hingga 15 telah diterjemahkan dengan hanya menyatakan “… der Tote ohne ihn begraben…” yang bermaksud “simati dikebumikan tanpanya” (LM 05). yang turut merupakan watak penting kepada cerita tersebut. contohnya proses pengurusan jenazah. Terjemahan sebegini sudah tentu menyebabkan pembaca tidak sedar atau mungkin tidak tahu langsung hubungkait antara peranan watak dalam situasi tersebut. dipercayai .

Dengan teknik ini. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Oleh itu bagi memastikan perkara ini. Sayangnya kehalusan bahasa Melayu yang menggambarkan sifat kejujuran dan keperhatinan ini telah diabaikan oleh penterjemah yang sepatutnya difahaminya kerana beliau pernah tinggal bersama masyarakat Melayu . jujur dan ikhlas dalam berurusan walau pun tiada alat pengukur pada ketika itu. setali dan sebagainya dan unsur sebegini telah juga diterapkan dalam teks sumber ini. Masyarakat Melayu pada masa silam begitu kaya dengan penjodoh bilangannya dan sehingga kini ianya masih diguna pakai. pengkaji berpendapat bahawa makna konotasi dapat diwujudkan kepada watak utama itu.dan mempunyai keupayaan. dengan melakukan sedikit penyesuaian seperti penerangan ringkas dan bukanlah dengan cara unsur budaya itu dilenyapkan. Sebaliknya terjemahan boleh dilakukan dengan mencari kesepadanan dengan budaya masyarakat bahasa sasaran yang majoritinya beragama Kristian. seikat. perkara dan budaya asing. setandan. Oleh itu timbullah ukuranukuran seperti secupak. unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. Penjodoh bilangan ini secara tidak langsung menggambarkan budaya masyarakat Melayu yang begitu prihatin terhadap ukuran dan mahu menghasilkan sesuatu ukuran dengan tepat. terjemahan yang baik mesti memberitahu pembaca bahawa dia sedang membaca berkenaan orang. benda. seandainya penterjemah 70 mahu mengekalkan unsur-unsur budaya asal. kerana mereka juga mempunyai cara tertentu dan orang tertentu dalam menguruskan kematian. Pengkaji berpendapat penterjemah telah mengambil jalan yang singkat dan mudah dalam menghasilkan teks sasaran tanpa memikirkan kesan peranan watak utama itu dengan menghilangkan unsur budaya.

Akibatnya terjemahan sebegini dilakukannya : Jadual 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 71 Penterjemah hanya menyatakan “daging. m/s 115) Baris No.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. …secupak daging. Akibatnya penterjemahan begini telah dihasilkannya : Jadual 4.9: Analisis 9 Teks Sumber (Lampiran 4. Mengapakah penterjemah telah mengabaikannya? Adakah mungkin kerana penterjemah tidak mahu melibatkan atau menerapkan hal keagamaan sebegini dalam teks terjemahannnya.pada suatu ketika dulu. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Maka teks sumber ini turut memasukkan perkara-perkara yang melibatkan hal keagamaan seperti sabda junjungan yang bermaksud bahawa ianya adalah suatu perkara yang wajib dilakukan dan disampaikan sendiri oleh pesuruh Allah. Pengkaji berpendapat unsur sebegini adalah tidak mustahil untuk diterjemahkan oleh penterjemah kerana masyarakat pembaca teks sasaran mampu untuk memahaminya. m/s 115) Baris . Unsur budaya ini dihilangkan oleh penterjemah. Agama Islam yang menjadi teras kehidupan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan lagi dengan gaya hidup dan amalan Nabi Muhammad SAW serta suruhan dan perintah Allah SWT. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. Ruj. kelapa dan beras” sahaja.

Perkataan sabda junjungan itu telah dihilangkan. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Maka unsur sebegini juga digunakan dalam teks sumber yang telah diabaikan atau dilenyapkan oleh penterjemah dalam menghasilkan teks sasaran.. Jadual 4.No. … putihlah matanya … 24 . Ruj. peribahasa. ini berkemungkinan penterjemah cuba untuk tidak menggunakan unsur-unsur keagamaan dalam penterjemahannya. Penggantian yang dilakukan adalah tidak munasabah.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. Masyarakat Melayu banyak menggunakan bahasa halus dan indah dalam pertuturan. Ini adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan masyarakat Melayu yang segala tindak-tanduk tidak dapat dipisahkan daripada pegangan agama mereka. Dari itu timbullah ungkapan. Kehalusan bahasa ini juga menjadi lambang atau menggambarkan pandangan hidup masyarakat Melayu sendiri dalam menyampaikan sesuatu mesej atau sindiran secara halus. Ruj. simpulan bahasa dan sebagainya. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 72 Unsur budaya LM 08 yang diterjemahkan kepada “… Die Plicht …” bermaksud “kewajiban membawanya kepada kematian”. m/s 115) Baris No.LM 09 Bahasa-bahasa puitis yang menggambarkan kesenian dan kehalusan bukan sahaja pada bahasa Melayu malah masyarakat yang menggunakannya juga telah diabaikan oleh .

didapati terdapat juga unsur-unsur budaya dalam teks Pak Belalang yang turut dihilangkan. Ayuhai nasib fikir miskin. Penganan habis dibaham anjing. Jadual 4..2.LM 10 Selain itu syair yang terdapat dalam teks sumber turut diabaikan dalam teks sasaran. Dapat sedekah sebungkus lempeng .penterjemah. 73 Jadual 4.12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. Habis hilang baju dan kain. Ruj.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Setelah meneliti teks Lebai Malang. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 .1. m/s 126) Baris Teks Sasaran .11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. 17-24 . m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6.LM 11 74 4. Dalam konteks ini pantun yang terdapat dalam teks sumber tidak diterjemahkan. m/s 115) Baris No.. Jadual 4. sebaliknya dilenyapkannya.

. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor... ini tentulah tidak menampakkan kepada pembaca teks sasaran bagaimana cara masyarakat petani Melayu pada masa dahulu mengerjakan sawah atau bendang mereka. m/s 121 ) Baris No. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Dari contoh di atas jelas menunjukkan kepada kita perkataan “menenggala di bendang” hanya digantikan dengan “Bauern” yang bermaksud petani. tembakau. ihnen heimlich die Büffel. padi. Maka kata Pak Belalang. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. …beras. Tabak und Fischen im Wert… . Apatah lagi untuk mengaitkan kehilangan kerbau yang membantu petani dan sebagai penggerak utama untuk kerja-kerja menenggala dengan plot cerita. Ruj.(Lampiran 5. ikan… 23 09 … mit Reis. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek.… 22-23 .14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe. Ruj. m/s 122) Baris No. gambir. 75 Jadual 4.

76 Jadual 4.PB 04 PB 06 Menurut Kamus Dewan “gobek” adalah merupakan sejenis alat (seperti takung kecil) digunakan untuk melumatkan sireh. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 . walau pun ini amat bertentangan dengan budaya masyarakat Melayu di mana agama menjadi titik tolak dalam segala hal kehidupan. Memandangkan bahawa kedua-duanya tidak diterjemahkan. Ruj. dapat disimpulkan bahawa kedua-dua bahan yang digunakan untuk memakan sireh telah dilenyapkan oleh penterjemah..15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula Ada ketikanya sesuatu istilah yang digunakan seolah-olah mempunyai .1. mungkin tiada perkataan yang sesuai untuk menggantikannya dan mungkin juga penterjemah tidak mahu memasukkan perkaraperkara yang melibatkan keagamaan yang begitu sensitif. m/s 121) Baris No. dari itu adalah terlalu sukar untuk penterjemah menterjemahkannya kepada pembaca teks sasaran. ini berkemungkinan kerana budaya makan sireh tiada dalam budaya pembaca sasaran. 4. …Insyaallah ta’ala. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.PB 06 Sekali lagi seperti dalam teks Lebai Malang penterjemah mengambil tindakan yang sama kepada teks Pak Belalang dengan mengabaikan unsur keagamaan yang terdapat dalam teks sumber. Manakala “gambir” pula ialah benda yang diperbuat daripada daun gambir untuk dimakan dengan sireh dan pinang.

4.padanannya atau mungkin disamaertikan dalam bahasa yang diterjemahkan. m/s 117) . Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4.Geistliche Jadual 4. Manakala “Geistliche” pula adalah seorang paderi. 78 Jadual 4. Dalam situasi ini walau pun pengalihan yang di lakukan tidak tepat. 2005).16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. “Lebai” adalah merupakan seseorang yang dihormati dalam masyarakat kerana pengetahuan agamanya dan sentiasa menjadi rujukkan dan sering bertindak sebagai penasihat dalam sesuatu hal. Oleh sebab itu adalah lebih baik sesuatu konsep diterjemahkan dengan melakukan penyesuaian budaya bahasa sasaran (Ainon Mohd 77 dan Abdullah Hasssan. Penterjemahan tajuk ini telah dilakukan secara literal (terus) dengan menggunakan: Lebai Malang Der Unglücks .1. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 “Der Unglück” bermaksud seorang lelaki yang malang. Perbezaan ini terletak pada latar belakang sesuatu budaya itu. merupakan sebuah cerita yang berkisar tentang seorang lebai yang sentiasa ditimpa malang atas segala tindak-tanduk yang diambilnya.3.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Lebai Malang iaitu teks dari sastera rakyat Melayu yang dijadikan sumber kajian. m/s 115) Baris No. namun satu kaitan yang baik dapat mengambarkan watak Lebai Malang dengan jelas kepada pembaca sasaran.s 41). Namun demikian pada hakikatnya ia berbeza antara satu sama lain. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

Sebaliknya telah diterjemah menjadi “Küchen” yag bermaksud “kek” yang merupakan sejenis makanan lain. Lempeng menurut “Kamus Dewan Bahasa” adalah sejenis kuih yang pipih dan tipis (yang diperbuat daripada tepung beras dan lain-lain lagi). Penterjemah telah menyesuaikan semula unsur budaya tersebut dengan jalan yang mudah walaupun penterjemah boleh menggunakan perkataan “Pfannkuchen” yang bermaksud “lempeng”. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer . Dari itu sudah tentulah pembaca sasaran tidak mengesan terdapatnya perbezaan makanan antara kedua-dua masyarakat. Pak Lebai menyatakan bahawa dia akan kenyang makan lempeng. 79 Jadual 4. Ruj. Ruj. m/s 116) Baris No. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … 24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Pada baris ke 24 (LM 13) teks sumber.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. unsur beginilah yang menerangkan secara tidak langsung akan budaya dan gaya hidup masyarakat teks sumber. m/s 116) Baris No.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

Penterjemah mengandaikan setidaktidaknya pembaca sasaran dapat membuat satu gambaran tentang pokok kabung itu dari jenis palma.Kabong-Palme. Dari itu sudah tentu pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan situasi Lebai Malang pada ketika itu. seperti mengapa nira itu perlu diambil pada masa itu atau penting kepada Lebai Malang. yang bermaksud jusnya yang disedut. Oleh itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikenali oleh pembaca sasaran. tuak) telah diterjemahkan dengan membuat penerangan seperti “…deren Saft er abzapfte …” baris tiga hingga empat. lempeng yang diperolehinya amat bemakna juga dan seterusnya mewujudkan teks yang koheren yang memberi kesan kepada . Apatah lagi nama pokok itu dikekalkan dengan hanya menambahkan perkataan “Palme” (LM 14) sahaja sebagai tambahan penerangan kepada pokok itu.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 Pohon atau pokok kabung yang hanya terdapat di kawasan tropika malangnya tidak lagi dikenali oleh sebilangan besar masyarakat Melayu pada masa kini. Di mana pendapatan mereka adalah sangat sedikit serta memerlukan ketekunan dalam melakukan kerja-kerja sebegini.deren Saft er abzapfte. Ianya juga merupakan punca mata pencarian masyarkat Melayu pada masa dahulu. 80 Selain itu sudah tentu juga pembaca sasaran tidak dapat membayangkan bagaimana caranya nira itu akan dipungut. yang bertungkuslumus memanjat pokok kabung dan memberi kesan kepada plot serta watak cerita ini. Justeru. “Nira” menurut “Kamus Dewan” adalah air yang disadap dari mayang kelapa atau enau (boleh dibuat gula. Mungkinkah unsur budaya atau gaya hidup masyarakat Melayu tradisi ini dapat meninggalkan kesan kepada pembaca sasaran.

81 Jadual 4. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. tempat perlindungan dan lain-lain lagi amat bergantung kepada persekitaran mereka. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. Dari itu segalanya adalah hasil hutan. m/s 116) Baris No. Contohnya jalan perhubungan adalah melalui sungai menggunakan sampan atau darat dengan berjalan kaki mahu pun menggunakan “bacuk” untuk memunggut nira. Sumber mata pencarian. Oleh itu apabila ianya diterjemahkan menjadi “Gefä_” yang bermaksud bekas kecil untuk mengisi air sahaja.pembaca. sudah tentulah ini tidak menampakkan gaya hidup masyarakat teks sumber yang sebenarnya. Secara tidak langsung ini akan menambahkan lagi . sumber makanan.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. apa yang digambarkan oleh penulis teks sumber adalah corak kehidupan masyarakat Melayu sebenar. “Bacuk” mengikut “Kamus Dewan” ialah bekas tempat menakung cecair (contohnya dibuat daripada buluh). Ruj. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Sebaiknya penterjemah membuat sedikit penerangan seperti bahan yang digunakan untuk membuat bekas ini. Flora dan fauna adalah begitu sebati dengan masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan beriklim tropika. Di sini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula terhadap unsur budaya ini tanpa menghiraukan kesan kepada plot teks Lebai Malang ini.

2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Memandangkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman adalah dua bahasa dari . m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran3. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Teks sasaran bermaksud Lebai Malang berlari masuk ke tempat tidurnya.3. Ruj. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. m/s 116) Baris No. Pada masa dahulu masyarakat Melayu menggunakan kelambu ketika tidur bagi menggelakan daripada gigitan nyamuk mahu pun serangga ketika tidur. Maka ianya juga merupakan sebuah tempat atau kawasan persendirian. Tersiratnya kelambu juga merupakan sebagai bilik kepada masyarakat pada masa dahulu yang hanya mempunyai sebuah ruang untuk tinggal bersama ahli keluarga yang ramai. Malangnya frasa di bawah telah diterjemahkan kepada “ins Bett”: 82 Jadual 4. ini secara tidak langsung menggambarkan corak kehidupan masyarakat pada masa dahulu.1.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. Pengkaji berpendapat mesej yang ingin disampaikan secara tersurat itu mungkin dapat digarap oleh pembaca teks sasaran tetapi perkara budaya yang tersirat sama sekali gagal disampaikan.kefahaman pembaca teks sasaran. Dalam situasi ini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula. Penterjemah telah melakukan penyesuaian semula tanpa menghiraukan keberkesanan terjemahannya itu. malahan hingga kini kelambu masih digunakan di kawasan luar bandar. 4.

14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.rumpun yang berbeza. 84 Selain itu penterjemah juga melakukan penyesuaian semula dalam jenis . Antaranya: 83 Jadual 4. sudah tentulah tidak semua unsur budaya dalam teks sumber dapat diterjemahkan ke dalam teks sasaran. Harapan penterjemah agar mesej untuk mencari orang yang dapat menolong raja mendapatkan semula emas yang dicuri itu dapat disampaikan dengan lebih tepat. die ihm bei der Suche behiflich… 11-12 B 07 “Canang” menurut “Kamus Dewan” adalah gong kecil yang digunakan untuk mengabarkan atau menghebohkan sesuatu berita pada masa dahulu.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 122 ) Baris No. Maka terkadang kala ianya memerlukan penyesuaian semula dilakukan. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan…siapa-siapa tahu bertenung…. Ini menyebabkan penyesuaian semula begini dilakukan dan membawa kepada pengabaian unsur budaya. Dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu canang ini juga berperanan sebagai alat untuk berkomunikasi. Berkemungkinan penterjemah beranggapan pembaca sasaran tidak memahami situasi ini dan menyebabkan penyesuaian semula dilakukan dengan menterjemahkannya sebagai “…lelaki itu berlari dan bertanya kepada setiap orang dalam daerah sesiapa yang dapat membantu mencari barang yang hilang…”. Ruj.

4. Ruj. telah disesuaikan oleh penterjemah kepada “Kuchen” yang bermaksud kek atau kuih kepada pembaca sasaran. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.makanan yang terdapat dalam teks sumber : Jadual 4. 85 4. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 Jika diperhatikan secara terperinci berkemungkinan “roti” yang dimaksudkan dalam teks sumber itu adalah sejenis kuih yang dikenali sebagai “cucur” yang menjadi santapan harian masyarakat Melayu pada masa dahulu.1. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Dalam baris 16 teks sumber (LM 17) tercatat “…yang berkenduri itu pun . … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji.4 Lain-Lain 4.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. Ruj. m/s 122 ) Baris No.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4.. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen.1.

m/s 115) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. dan itu menyebabkan penterjemahan sebegini dilakukan : Jadual 4. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat . Perbezaan agama antara penterjemah dan masyarakat teks sumber juga merupakan antara faktor yang membawa kepada terjemahan sebegini. Ruj. Maka penterjemahan seperti ini bukan sahaja tidak dapat memberi kesan yang sama seperti teks sumber malah langsung tidak tepat. Namun demikian unsur budaya LM 18 “kain putih” telah digantikan dengan “ein wei_es Gewand” dalam teks sasaran yang bermaksud sehelai jubah putih. maka akan disedekahkan kain putih dan sekeping tikar.bertampillah berdikir…” telah diterjemahkan menjadi “Gebetversammlung” yang bermaksud “perhimpunan sembahyang”. Menurut “Kamus Dewan”.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. Ini berkemungkinan berlaku kerana penterjemah tidak dapat mengaitkan fungsi kain putih itu dengan kematian dalam agama Islam. “berdikir” merupakan ucapan (doa) untuk memuji-muji Rasul biasanya dengan berlagu (lazimnya diadakan ketika Maulud Nabi) dan dalam majlis ini ianya dilakukan secara beramai-ramai. 86 Sudah menjadi resam masyarakat Melayu lama apabila seseorang itu menguruskan jenazah. penterjemah tidak mengabaikan aspek budaya ini dan menterjemahkannya. Sebaliknya mungkin penterjemah telah mengaitkan pakaian lelaki Islam yang sering berjubah. Terjemahan yang dilakukan ini langsung telah terpesong dari maksud sebenar teks sumber dan tidak menampakkan situasi sebenar majlis tersebut.

Jadual 4. apatah lagi seorang Lebai. Masyarakat lelaki Melayu beragama Islam sudah semestinya berpakaian lengkap bersama songkok. Jacke und Kopftuch… 12-13 LM 19 4. maka istilah ini telah digunakan. Ruj. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Pengkaji berpendapat kemungkinan penterjemah telah membuat suatu generalisasi terhadap songkok ini kerana berkemungkinan penterjemah melihat sebahagian kaum lelaki Islam berserban dan menganggap kain serban itu memainkan fungsi yang sama seperti kain tudung. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya .25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. yang merupakan pakaian harian masyarakat Melayu.sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Pakaian melambangkan identiti seseorang mahu pun mewakili sesebuah masyarakat itu. m/s 116) Baris No. Ini secara tidak 87 langsung boleh mengakibatkan pembaca teks sasaran mendapat suatu persepsi yang salah tentang hal berpakaian ini. Perkataan “songkok” telah diterjemahkan menjadi “Kopftuch” yang bermaksud tudung kepala.

LM 08. LM 18.LM 05. LM 15. nombor rujukkannya LM 03. B 01 dan B 02 dapat dikategorikan dalam kategori pertama. PB 04. PB 03. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. LM 14. LM 06. penulis telah dapat mengenal pasti dua puluh tujuh unsur yang mencerminkan budaya dalam teks sumber. didapati bahawa daripada dua puluh tujuh unsur budaya ini. terdapat tujuh unsur semuanya dengan nombor rujukkannya LM 12. LM 13. 89 Di bawah kategori ketiga iaitu unsur budaya itu disesuaikan semula. PB 07 dan PB 08. Kesimpulannya dapat dilihat dalam Graf 4. LM 04 . PB 04. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. M 18. LM 14. LM 11 PB 03. LM 10. LM 07. LM 13.1 di bawah : . LM 19 Salah terjemahan Berdasarkan kepada teks sasaran yang dikaji. LM 15. empat unsur budaya yang nombor rujukannya LM 01. PB 05 dan PB 06 dapat dikategorikan dalam kategori kedua. LM 02. Bagi memudahkan analisis unsur-unsur ini diperincikan seperti di bawah : 88 Jadual 4. LM 16 PB 07. LM 08. LM 11. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. LM 07. LM 09. LM 04. PB 01. Walau bagaimanapun terdapat tiga unsur budaya yang telah disalah terjemahkan yang tidak dapat diletakkan di bawah ketiga-tiga kategori di atas. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. di mana unsur budaya dihilangkan. PB 05. M 19. LM 16. Manakala tiga belas unsur.Daripada penelitian yang dilakukan terhadap teks sumber Lebai Malang dan Pak Belalang dan teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. LM 05. LM 09. LM 10.26: Analisis Keseluruhan Bil. iaitu unsur budaya dikekalkan. LM 06. Unsur tersebut adalah yang nombor rujukkannya M 17. LM 02.

Namun penterjemahan teks sastera adalah sesuatu yang lebih mencabar. sebanyak 48% daripada unsur budaya yang terdapat di dalam teks Lebai Malang dan Pak Belalang telah dihilangkan oleh penterjemah dalam menghasilkan tek sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penterjemah tidak hanya mengalihkan bahasa sebaliknya menterjemahkan segala lapisan maksud.0 Pendahuluan Penterjemahan merupakan suatu proses mengalihkan bahasa dengan tujuan untuk menyampaikan mesej penulis teks kepada pembaca sasaran dengan meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan teks asal. unsur budaya ini perlu . 26% unsur budaya disesuaikan semula dan 15% unsur budaya itu dikekalkan. Penterjemah juga harus memastikan agar kekeliruan penyampaian maksud tidak berlaku. Terjemahan teks sastera seperti genre cerita jenaka. Diikuti kategori tiga. 90 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5. Selebihnya iaitu sebanyak 11% telah silap diterjemahkan. Justeru itu kaedah terjemahan yang dinamis dan kreatif yang bersesuaian dengan teks perlu digunakan. kepekaan dan budaya teks sumber.0 10 20 30 40 50 Kekal Hilang Sesuai Salah Graf 4. di samping jujur kepada teks asal agar isi kandungannya terpelihara. cita rasa. Oleh itu untuk terjemahan teks sastera ke dalam bahasa sasaran.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya Secara keseluruhannya. sudah tentu mengandungi pelbagai unsur budaya yang berfungsi bukan sahaja sebagai latar cerita sebaliknya berperanan untuk menyampaikan mesej tertentu yang disalurkan secara tidak langsung.

91 5. pengkaji telah dapat mengenalpasti terdapat sebanyak 19 unsur budaya dalam teks sumber iaitu cerita Lebai Malang . Menyedari kepentingannya. dapatan kajian yang terperinci berlandaskan pengalihan faktor budaya yang lakukan akan dibincangkan.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan? Sastera rakyat merupakan sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang masih kuat berpegang dan mengamalkan corak kehidupan tradisi. Corak kehidupan dan amalan masyarakat inilah yang dikenali sebagai budaya.1 Perbincangan Dapatan Bagi memudahkan perbincangan dapatan kajian akan dilakukan berlandaskan objektif kajian yang telah dibentangkan dalam Bab Satu. 92 Pengkaji berpendapat pengekalan sebegini dalam konteks budaya masyarakat . tetapi hanya 2 unsur budaya yang telah dikekalkan dalam teks sasaran (DerUnglücksGeistliche). Unsur budaya yang telah dikekalkan ialah LM 01 dan LM 02. Lebai Malang Daripada kajian yang dilakukan. i. Sastera dan budaya adalah suatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan.1. Pengekalan LM 01 yang dilakukan adalah terhadap istilah “Pak Lebai”. selaras dengan objektif kajian yang diutarakan dalam Bab Satu.diteliti supaya keasliannya dapat dikekalkan apabila ianya di tulis semula dengan menggunakan bahasa sasaran. Dapatan kajian pengalihan budaya terhadap dua buah teks sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka sebagai teks sumber dan teks sasaran berbahasa Jerman iaitu Lebai Malang (DerUnglücksGeistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) akan dibincangkan secara berasingan terlebih dahulu sebelum rumusan keseluruhan dibuat. 5. dengan sedikit perubahan ejaan menjadi “Pa Lebai”.

Jerman yang mempunyai pandangan dunia yang amat berlainan sudah tentu tidak akan mendatangkan sebarang makna kepada pembaca sasaran. LM 15. Lebai Malang Der Unglücks – Geistliche LM 12 lempeng Kuchen LM 13 niranya diatas pohon kabung einer Kabong-Palme. LM 14. iaitu LM 12. Enam unsur budaya seperti yang terdapat dalam Jadual 5. di mana “Der Unglücks” bermaksud seorang lelaki yang malang. LM 13. Ruj.1. Manakala “Geistliche” .das Gefä_ mit dem Palmsaft LM 14 bacuk Gefä_ M 15 kelambu ins Bett M 16 roti Kuchen M 17 93 Pengkaji mendapati bahawa daripada enam unsur budaya di atas hanya unsur LM 12 yang dapat membantu pembaca sasaran mendapat gambaran yang agak jelas tentang watak Lebai Malang. Menurut masyarakat Melayu tradisi.1: Penyesuaian semula unsur budaya (LM) Teks Sumber Teks Sasaran No. Jadual 5. Penterjemah telah mencari satu penyesuaian yang baik. Namun pengkaji berpendapat. deren Saft er abzapfte. gambaran dan mengapakah tikar dihadiahkan kepada Lebai Malang tidak akan tercetus dalam minda pembaca sasaran dan tidak akan mengganggu atau memberi sebarang erti kepada pembaca sasaran mengenai jalan cerita teks sasaran. sehelai tikar berserta kain putih menggantikan wang akan dihadiahkan kepada imam atau orang yang menguruskan jenazah sebagai penghargaan atas pertolongan yang dihulurkan. LM 16 dan LM 17 telah disesuaikan semula oleh penterjemah. di mana pengalihan bahasa telah dilakukan dengan tepat. Unsur kedua yang dikekalkan adalah perkataan “tikar” yang diterjemahkan menjadi “Matte”. berkemungkinan pembaca akan menganggap ianya hanyalah nama seseorang.

Walau bagaimanapun ianya tidak dapat membantu dalam pengalihan budaya yang sebenar. Kadang-kala penyesuaian budaya ini seolah-olah terpesong dan tidak menyumbang kepada pengalihan budaya. Gambaran ini akan dapat dikesan oleh pembaca sasaran. Teknik penyesuaian semula seperti dalam jadual di bawah.pula bermaksud seorang paderi. ii. iaitu cara pemakanan dan penyediaan makanan masyarakat Melayu. kerana penterjemah telah berjaya mencari persamaan simpulan bahasa yang digunakan dalam bahasa sumber. kerana aktiviti memasak adalah merupakan sesuatu yang universal. Jadual 5. bagi unsur budaya . iaitu ketika memasukkan tepung ke dalam minyak. Contohnya unsur budaya LM 16 di mana “kelambu” diterjemah kepada “ins Bett”. Rujukan cakar ayam Krähenfü_e PB 01 chur Tschur PB 02 94 Pengekalan unsur budaya PB 01. Sebaliknya pengkaji berpendapat penyesuaian yang lain langsung tidak menyumbang ke arah pengalihan budaya teks sumber. penterjemah menggunakan unsur bunyi “Tschur” seterusnya membuat kaitan dengan aktiviti memasak. Pak Belalang Pengkaji telah mengenalpasti lapan unsur budaya dalam teks sumber yang dialihkan dengan pelbagai teknik oleh penterjemah kepada teks sasaran iaitu Vater Heuschreck.2: Unsur yang dikekalkan (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. Pada unsur PB 02. Perbincangan yang terperinci telah pun dilakukan dalam Bab Empat. Ini adalah sesuatu yang amat berbeza. telah membantu pemahaman pembaca sasaran tentang gelagat Pak Belalang. Daripada lapan unsur ini hanya dua unsur iaitu PB 01 dan PB 02 yang dikekalkan. “ins Bett” bermakna masuk ke tempat tidur. Penterjemahan begini setidak-tidaknya mampu memberi satu persepsi yang baik kepada pembaca sasaran bagi membantu peranan watak utama dalam perkembangan cerita.

… Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … PB 08 95 “Canang” adalah suatu alat bunyian berupa gendang. perbincangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Empat (m.PB 07 dan PB 08 juga tidak membantu ke arah pengalihan budaya..s 83).4: Rumusan keseluruhan Bil. Impikasinya pembaca sasaran tidak memperoleh gambaran budaya teks sumber iaitu masyarakat Melayu yang sebenar. Jadual 5. Jadual di bawah menunjukkan data rumusan kepada perbincangan di atas. LM 02. die… PB 07 …Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. namun jadual ini dilengkapi dengan peratus bagi setiap kategori terjemahan budaya yang ditemui. … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. digunakan pada masa lampau. Jadual yang sama telah dikemukakan di dalam Bab Empat (m. . Ruj. sebaliknya suatu penyesuaian yang agak longgar telah dibuat iaitu “ berlari ke sana-sini dan bertanya setiap orang”. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.3: Penyesuaian semula unsur budaya (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. Penerangan atau kesepadanan terhadap unsur yang sehampir mungkin tidak dilakukan penterjemah. Nombor Rujukan Kategori Jumlah Peratus 1 LM 01. perkataan “roti” disesuaikan mengikut pemakanan masyarakat Jerman “Kuchen” yang bermaksud “kek”. paluan akan dibuat jika sesuatu berita hendak dikhabarkan. Jadual 5.s 88). Begitu juga PB 08.

LM 11 PB 03. LM 05. LM 09. LM 07. LM 14. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 4 15% 2 LM 03. LM 18. LM 16 PB 07. LM 08. PB 05. m. PB 04. LM 06. LM 13. jumlah yang tidak berjaya.s 64-76) Kategori Tiga : Unsur budaya disesuaikan 7 unsur budaya dikekalkan 7/27 X 100% = 26% 1 unsur berkesan (LM 12) 1/27 X 100% = 4% * 6 unsur tidak berkesan 6/27 X 100% = 22% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 15. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 7 26% 4 LM 17.PB 01. tidak berkesan dan salah terjemahan dianggap sebagai tidak berjaya diterjemahkan (bertanda . PB 06 Unsur budaya dihilangkan 13 48% 3 LM 12. LM 19 Salah terjemahan 3 11% Jumlah 27 27 100% 96 Bagi memudahkan perbincangan terhadap kesimpulan yang dibuat.s 59-64) Kategori Dua : Unsur budaya dihilangkan *13 unsur budaya dihilangkan 13/27 X 100% = 48% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. m. LM 04.s 85-87) 97 Berdasarkan kepada perincian dapatan di atas. LM 10.s 76-84) Kategori Empat : Salah terjemahan *3 unsur budaya salah 3/27 X 100% = 11% terjemahan (Huraian terperinci dalam Bab Empat. m. di bawah ini diperincikan hasil dapatan kajian : Kategori Satu : Unsur budaya dikekalkan 4 unsur budaya dikekalkan 4/27 X 100% = 15% 1 unsur berkesan (PB 01) 1/27 X 100% = 4% * 3 unsur tidak berkesan 3/27 X 100% = 11% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. m.

2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? Dapatan menunjukkan bahawa sejumlah besar unsur budaya Melayu.1. Kenapa pengalihan budaya sebegini rupa berlaku? Contoh kedua dapat dilihat pada unsur budaya LM 18 : “…Jika aku pergi .*). sebanyak 25 unsur (bertanda : *) iaitu 93% unsur budaya telah gagal diterjemahkan. unsur budaya LM17. 98 Dari penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas. bagaimana unsur budaya masyarakat Melayu tentang kenduri itu tidak langsung terpancar dalam terjemahan yang dilakukan untuk pembaca yang berbahasa Jerman. 5. Kesimpulannya pengkaji mendapati sejumlah 25 unsur daripada 27 unsur budaya yang dikenal pasti iaitu mencapai 93% unsur budaya Melayu yang terdapat dalam teks terjemahan Lebai Malang dan Pak Belalang telah gagal dialihkan ciri-ciri budayanya kepada teks bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck . Contohnya. Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang besar kepada pembaca teks sasaran dalam memahami budaya masyarakat Melayu yang secara tidak langsung memberi implikasi kepada teks yang dibaca. walau pun dalam kajian yang dilakukan menunjukkan terdapat usahausaha pengalihan yang cuba dilakukan oleh penterjemah. Daripada 27 unsur budaya yang dikenalpasti dalam kedua-dua teks yang dijadikan bahan kajian. yang bermaksud “perhimpunan sembahyang” atau dari segi semantik ianya bermaksud “berhimpun untuk bersembahyang”. Kemungkinan pembaca yang berbahasa Jerman akan membayangkan suatu suasana di mana orang berkumpul di gereja untuk bersembahyang. iaitu 93% dari teks sumber telah gagal dialihkan oleh penterjemah ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. di mana perkataan “kenduri” telah diterjemahkan kepada “Gebetversammlung”.

Pengkaji dapat merasakan bahawa budaya telah menimbulkan atau menjadi permasalahan kepada penterjemah dalam usahanya menghasilkan teks sasaran yang berkualiti dan berfungsi seiring dengan teks sumber. adakah penterjemah kurang menitik beratkan pengalihan unsur budaya ini atau pun penterjemah menghadapi permasalahan lain dalam usaha pengalihan budaya yang dilakukannya? Persoalan inilah yang ingin disingkap oleh pengkaji dalam objektif kajian yang kedua ini. Ini menyebabkan hilangnya perkaitan antara fungsi kain putih dengan kematian dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam. Pertama dari aspek penterjemah sendiri dan kedua dari aspek yang lebih global iaitu hubung kait antara bahasa Melayu dan bahasa 99 Jerman yang lahir dari dua rumpun yang berbeza dan membawa kepada jurang perbezaan kebudayaan yang tinggi.kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih …” telah diterjemahkan menjadi “… Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand …” Apa yang dapat diperkatakan ialah kenapa objek yang mudah diterjemahkan iaitu “kain putih” telah disalah terjemah atau dipesongkan terjemahannya dengan menggantikannya dengan “ein wei_es Gewand” yang bermaksud sehelai jubah putih. Kekurangan pengetahuan tentang ilmu terjemahan. terutamanya terhadap pengalihan unsur budaya. Penterjemahan budaya ini bukan saja memerlukan ilmu dan kepakaran yang tinggi tetapi juga daya kreativiti penterjemah. Persoalan yang timbul. Secara umumnya pemasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yang berlainan. Kekurangan-kekurangan ini telah mengarahkan kepada permasalahan dalam terjemahan. samada dari segi teori mahupun perkaedahan berkemungkinan telah menyebabkan penterjemah melakukan kesilapan dalam usaha menterjemah teks sastera Melayu ini. yang secara langsung .

Bahasa Melayu dari rumpun Austronesia dan bahasa Jerman dari keluarga Jermanik langsung tidak mempunyai ikatan kekeluargaan. Di samping itu mungkin penterjemah kurang arif tentang budaya masyarakat Melayu yang beragama Islam. LM 06 iaitu perkataan “berkhatam” dialihkan menjadi “Fest” iaitu majlis keraian. sudah tentu mempunyai ciriciri bahasa yang amat berbeza (sila rujuk m. berkaitan dengan hal pengurusan jenazah iaitu dimandikan.s 13–18). banyak hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup orang Melayu dan agama Islam telah diterjemahkan dengan cara yang salah. secara tidak langsung perbezaan bahasa adalah juga merupakan perbezaan budaya. Apatah lagi untuk mengaitkan corak hidup dan kepercayaan sesebuah masyarakat asing. disembahyangkan dan ditanamkan hanya diterjemahkan menjadi dikebumikan. Di mana segala tindak-tanduk mereka adalah berlandaskan amalan agama. Manakala LM 08 perkataan “sabda junjungan” langsung dilenyapkan. 100 sepatutnya hal ini tidak harus diabaikan kerana ianya merupakan sesuatu yang penting dan melibatkan soal kepercayaan agama. Semangat untuk menghasilkan sesuatu yang dipelajari dengan kadar yang segera memungkinkan penterjemah mengambil jalan pintas dan mudah tanpa mempertimbangkan soal-soal kebudayaan yang memerlukan penelitian dalam proses melakukan terjemahan. Justeru itu dalam kajian yang dilakukan. Kelemahan ini menghasilkan teks sasaran yang begitu longgar. Pengetahuan yang diperolehi secara teori tanpa diseimbangkan dengan pengalaman boleh menyebabkan seseorang itu sukar memahami bidang yang diceburi. Perbezaan bahasa juga telah menimbulkan permasalahan kepada pengalihan .menjejaskan kualiti mesej teks sumber. Contohnya dalam LM 05. Apatah lagi ditambah dengan jurang perbezaan bahasa yang begitu besar. Bahasa adalah merupakan indeks budaya.

1. cita rasa. berimaginasi dengan pemilihan perkataan yang tepat serta pakar menggunakan segala jenis struktur bahasa dan memiliki perbendaharaan kata yang luas bagi membolehkan isu budaya diterjemahkan dengan baik dan tidak menganggu proses serta hasil terjemahan. sastera Melayu dari genre cerita jenaka mempunyai . Contohnya “putihlah 101 matanya”. maka kepakaran diperlukan supaya boleh menterjemahkan segala lapisan maksud. Berlandaskan kepada pengetahuan yang lengkap dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran termasuk pengetahuan berkaitan dengan teks serta merangkumi kebolehan menyepadukan penguasaan kedua-dua bahasa di tahap yang lebih tinggi iaitu di tahap teks. penterjemah dapat menghasilkan sebuah teks terjemahan yang memenuhi keperluan pembaca sasaran dan seterusnya sebuah teks yang berkualiti. “sebungkus” dan lain-lain. harus juga berkebolehan menulis dengan cekap. menggunakan bahasa dengan indah dan halus. Selain daripada mengetahui isi kandungan teks sumber. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. Dapatan menunjukkan bahawa kata-kata idiomatik atau peribahasa yang mengambarkan ciriciri budaya kurang difahami dan tidak dapat dipindahkan dengan baik.budaya teks sasaran. 5.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? Tujuan terjemahan adalah untuk menghasilkan kesan yang hampir sama kepada pembacanya dengan kesan yang terhasil pada pembaca teks asal. penterjemah juga perlu menguasai kedua-dua bahasa. Apatah lagi. “beralih matahari” begitu juga dengan penjodoh bilangan “secupak”. kepekaan dan budaya penulis teks asalnya. apabila melibatkan penterjemahan teks sastera khususnya sastera rakyat.

kepakaran. ia juga berperanan untuk memberi sindiran dan tauladan kepada masyarakat ketika itu. Penguasaan Bahasa Penterjemah haruslah mempunyai penguasaan bahasa yang kukuh dalam . Ini adalah kerana ada yang sering menyatakan bahawa teks terjemahan pada hakikatnya bermutu rendah daripada karya asal dan merupakan hanya tiruan atau bayangan kepada karya asalnya. Berpegang kepada prinsip di atas. Panduan-panduan ini secara umumnya dapatlah dibahagikan kepada tiga tahap iaitu sebelum. Sebelum Terjemahan a. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti memerlukan penelitian. Situasi ini timbul kerana kaedah terjemahan yang digunakan tidak membantu ke arah pengalihan budaya yang 102 menjurus kepada penyampaian mesej yang berkesan. teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck tidak mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh teks sumber. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat beberapa panduan yang boleh dikuti dalam menghasilkan teks terjemahan kesesusasteraan genre cerita jenaka yang baik. semasa dan selepas proses terjemahan. etika serta garis panduan tertentu. 5. Antaranya selain dari hiburan. i.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Pengalaman mengajar seseorang menjadi lebih matang. dapatan kajian menunjukkan bahawa selain dari hiburan.pelbagai fungsi kepada masyarakat Melayu tradisi. Justeru timbullah pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa teks terjemahan akan sentiasa bermutu lebih rendah daripada teks asalnya serta pengecaman hasil penterjemahan sebagai “second rate”.1. Pengkaji juga berpendapat teks sasaran ini hanyalah berfungsi sebagai sebuah cerita biasa yang juga tidak memaparkan nilai dan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi.

Tidak memadai jika seorang penterjemah hanya mengenali sesuatu bidang itu sekadar mengetahui laras sahaja. Pemahaman yang tinggi terhadap teks sumber dan penguasaan bahasa sasaran yang baik akan membantu penterjemah menggunakan bahasa. Penguasaan Bidang Yang Diterjemah Setiap bidang mempunyai larasnya tersendiri. semantik mahupun pragmatik amatlah penting bagi 103 menjamin apa yang terdapat dalam teks sumber benar-benar difahami. “Hanya jauhari yang mengenal manikam”. malah lebih dari itu bagi menggarap kandungan isi tersirat yang dilafazkan melalui bahasa-bahasa yang idiomatik dan puitis yang sering menjadi penghalang kepada penterjemah dalam proses pengalihan maklumat. keagamaan dan sebagainya. laras dan gaya yang betul dalam penterjemahannya. sintaksis. Jika bahasa teks asal itu kelihatan kabur berbelitbelit atau susah difahami. Ini merupakan faktor yang penting dalam penguasaan mesej teks. maka penterjemah harus memperkemaskan bahasa dalam terjemahannya. Bukan sekadar memperoleh maklumat yang tersurat pada teks sumber. kesusasteraan. perubatan. lingusitik. b. terutamanya yang berkaitan dengan budaya sesbuah masyarakat. Ini juga turut menjurus kepada penyampaian yang jelas dan tepat. Penguasaan bahasa sumber dari segi morfologi. Selain itu sebaik-baiknya penterjemah menganalisis lapisan maksud teks dan mengemukakannya kembali dalam bahasa sasaran dengan jelas tanpa terpesong 104 dari makna dan tujuan teks asal dan tidak meninggalkan bahagian teks asal yang . sebaliknya perlu menguasai dan menceburi bidang yang diterokainya dengan sebaik mungkin.kedua-dua bahasa sasaran dan bahasa sumber. sendiri seperti bidang undangundang. Bahasa yang digunakan oleh penterjemah mempengaruhi keberkesanan dan kualiti terjemahan.

pengkaji berpendapat bahawa satu cara terbaik bagi meyelesaikan permasalahan yang timbul memerlukan rujukan yng ekstensif.sukar untuk diterjemah. Kenali Budaya Teks Sumber Teks-teks yang berbentuk kesusasteraan pada amnya secara tidak langsung melibatkan budaya masyarakat teks sumber. Rujukan “Segan bertanya sesat jalan”. Ilmu Terjemahan Bidang terjemahan merupakan cabang linguistik. prinsip. Sikap ambil mudah terhadap isu ini akan mengakibatkan penghasilan teks sasaran yang tidak berkualiti dan banyak menimbulkan kekeliruan serta kekaburan. begitulah juga dalam bidang keilmuan. Contohnya. d. Penyelesaian boleh dibuat dengan merujuk kepada individu ataupun masyarakat setempat yang mahir dalam bidang yang diceburi penterjemah mahupun penulis asal. untuk tujuan hiburan. dan sebagai seorang penterjemah semestinya mempunyai ilmu pengetahuan penterjemahan yang baik tentang teori. f. Justeru sebagai seorang penterjemah yang ingin berkecimpung dalam bidang ini seharusnya mengenali dan memahami budaya masyarakat ini sebaik mungkin seperti membuat kerja lapangan bagi membolehkan pengalihan bahasa teks sumber untuk menghasilkan sebuah teks sasaran yang berkualiti. 105 e. c. seandainya sesuatu permasalahan timbul janganlah kita merasa rendah diri untuk bertanya kepada orang yang lebih mahir. Sebagai seorang penterjemah yang menyelami budaya dan bahasa lain. sebaliknya kadang kala pengalaman perlu diambil kira. Tidak semua ilmu dapat diperoleh melalui pembacaan. kaedah. etika dan sebagainya bagi penghasilan teks yang baik. pemindahan . Tujuan Terjemahan Penterjemah haruslah jelas tentang tujuan atau pun objektif kerja-kerja terjemahan yang dilakukannya.

Dia juga tidak sepatutnya melakukan perubahan sewenang-wenangnya apatah lagi menukar atau meninggalkan isi-isi teks sumber demi kepentingan diri. Menterjemah dengan membuat penggantian terhadap sesuatu unsur lain yang mempunyai maksud yang sama. gaya penyampaian dan struktur ayat yang digunakan dalam penterjemahan dapat disesuaikan dengan mereka. jangan terlalu ghairah. g. Bantuan Dapatkan bantuan samada melalui kamus. Jadilah seorang 106 penterjemah yang beretika dan berkualiti. samada kepada penulis asal mahu pun teks sumber. Melakukan perbandingan yang dapat menimbulkan kesan yang sama. Tumpukan perhatian terhadap kerja yang dilakukan.pengetahuan. Penterjemah mesti sedar bahawa teks yang diterjemahkannya adalah hak kepunyaan orang lain. c. Penterjemah perlu membuat penjelasan tambahan (seperti nota kaki) supaya perkara-perkara yang tidak boleh . Amanah Prinsip amanah terhadap teks asal adalah perlu kepada seseorang penterjemah. Semasa Terjemahan a. rujukan. dan sebagainya. Proses Pemindahan Maklumat Pemindahan maklumat terutama yang berkaitan dengan hal kebudayaaan boleh dilakukan dengan cara: Mencari kesepadanan dengan teks sasaran jika ada. ii. Melakukan penerangan jika perlu. Objektif yang jelas akan memandu penterjemah ke jalan yang betul dari segi pemilihan teknik terjemahan dalam penghasilan teks sasaran yang sempurna dan menepati objektif. glosari mahupun orang perseorangan jika memerlukan bantuan untuk mengalihkan unsur budaya dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. b. Pembaca Sasaran Penterjemah harus jelas siapa pembaca sasaran agar corak pemilihan kata.

Samada penterjemah mahu membuat pengekalan atau penyesuaian terpulanglah kepadanya. Penilaian Semakan semula dan pengawasan mutu selepas kerja-kerja terjemahan adalah penting dilakukan. Penterjemah harus berfikiran terbuka dan menerima sebarang komen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hasil terjemahannya. pengkaji berpendapat bahawa jika penterjemah ingin menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berfungsi dengan baik dan berkesan. 107 iii. pemilihan kaedah. b. Selepas Terjemahan a. 108 Penterjemah bertanggung jawab memastikan ciri-ciri teks asal termasuk konteks situasi dan konteks budaya diambil kira semasa menterjemahkan sesuatu teks. 5. mungkin akibat daripada penggunaan bahasa. gaya penulisan dan sebagainya.diterjemahkan secara biasa (akibat daripada perbezaan besar antara kebudayaan penulis teks asal dan pembaca terjemahan) akan lebih senang difahami. Apa yang penting penterjemah perlu sentiasa menimbangkan kehadiran ciriciri tersebut bagi . penterjemah harus melakukan penelitian terhadap teks yang akan diterjemahkan sebelum memulakan proses penterjemahan. Tindakan ini dilakukan bagi mengawal mutu hasil terjemahan serta menggelakkan berlakunya masalah kekaburan penulisan bahan yang diterjemah. Mungkin juga dapat menggunakan gambar mahupun ilustrasi. Perbincangan Berbincanglah dengan penulis asal ataupun soal selidik ke atas kumpulan pembaca sasaran boleh dilakukan untuk mendapatkan timbal-balik. Perbincangan dengan penterjemah lain juga digalakkan.2 Penutup Sebagai rumusan. Umumnya teks asal dan tujuan terjemahan serta pembaca sasaran sering diketepikan dan tidak diberikan perhatian yang wajar dalam kerja penterjemahan.

Keupayaan bahasa sasaran untuk menyampaikan sesuatu konsep atau maklumat budaya juga merupakan faktor penting dalam terjemahan budaya. Ini amat penting terutamanya apabila melibatkan penyampaian mesej yang tersirat. Di samping itu ilmu. Semakin banyak unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah teks. Penjelasan yang diberi harus seimbang dengan apa yang tidak diketahui oleh pembaca. dapat dirumuskan bahawa pengalihan unsur budaya genre cerita jenaka ini adalah sesuatu yang mencabar. Panduan Menterjemah . Hans Borchers. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. In Ellen Seiter. Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9.): . Tamadun Islam. Edisi Ketiga Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn. Jurang perbezaan budaya yang besar berkehendakkan maklumat tambahan bagi meningkatkan tahap kefahaman pembaca teks sasaran. (1995). Abdullah Hassan (2003). Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. mesej yang hendak disampaikan akan terhalang akibat daripada tiadanya kesepaduan antara budaya yang menjadi latar bagi penyampaian mesej. semakin sukarlah ianya diterjemahkan. Teori Dan Teknik Terjemahan. Gabriele Kreutzner & Eva-Maria Warth (Eds. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Bhd. Tanpa pengalihan budaya yang baik terutamanya ke atas teks cerita jenaka. Ainon Muhammad (1985).menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berkualiti dan memanfaatkan pembacanya. Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Robert (1989): 'Bursting bubbles: "Soap opera" audiences and the limits of genre'. 109 BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Nawas et al. Allen. pengalaman dan daya kreativiti penterjemah amatlah diperlukan agar pemindahan unsur jenaka seiring dengan pengalihan budaya. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan.

Diterjemahkan oleh Uma a/p Iyavoo dan Koh Chung Gaik (1996). DC: Georgetown University. Berthold Damshäuser et. London: Routledge. A Linguistic Theory of Translation. Adolf (1971). Hariyanto. Garvin ed. J. An Evaluation of the English translation of An Indonesian . Southeast Asian Studies Program. New York : Cambridge University Press. Cambridge Encyclopedia of Language (1987) Cambridge Encyclopedia of Language . Catford. Sugeng.New York: Harper & Row. Bach.Remote Control: Television. New York. (1997). 9th ed.). Goodenough. (1996). Richard W. ed. "Cultural Anthropology and Linguistics" dalam Language in Culture and Society. (P. 44-55 Arnold. New York: Macmillan. Washington. (1957). H. Audiences and Cultural Power. (1987). Culture and Anarchy. W. (ed) (2004). Omar. Hymes. London: Oxford University Press. Taib Osman. (1985).(Aishah Mohd. Mohd. pp. (1976). Bernard (1998). 110 Comrie.” dalam Report of the seventh annual round table meeting on linguistics and language study. Geschichte der Deutschen Spracher. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Ensaiklopedia Bahasa Utama Dunia. Heidelberg. ed. “Cultural anthropology and linguistics. Teori Linguistik. Asmah Hj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. ______________(1964).al. Translation : Application and Research. “Language And The World-View Of The Malay Peasants” dalam Malaysian World-View. A Reader in Linguistics and Anthropology. New York : Gardner Press. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. ______________(1965).C. (1973).) Kuala Lumpur :DBP Geertz. (D. L. Matthew (1869). Cambridge.). ed. Clifford. Brislin. Antologi Puisi Jerman-Melayu Träumerie in Hellblau / Impian dalam Biru Muda.

Singapore: Unpublished Project Report for Diploma in Applied Linguistics. Kuala Lumpur : Penerbitan Adabi. The Implication of Culture on Translation Theory and Practice. Albert. Chicago: University of Chicago Press. Lanham. Hariyanto. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Jaafar Jambi.Meaning-based translation: A guide to crosslanguage equivalence. Approaches To Translation. Terjemahan Bahasa Kiasan Dalam Novel Kokoro Dari Bahasa Jepun Ke Bahasa Melayu : satu analisis. Hoffmann. Mohd Asmadi Yakob. ____________ (1995). Larson. (1959). Kuala Lumpur : Art Printing Works Sdn. J. Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia ( Tradisi dan Moden ). Nature Publishing . Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.Novel: A Case Study on the Translation of Manguwijaya’s "BurungBurung Manyar".Continuity and Change in African Culture. Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bengkel Perterjemahan. Kamus Dewan (1992). Mildred L. Selangor : Penerbitan Adabi. Bhd. 91-104. Peter (1981). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan(1993). Matahari. ix. Das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende (1994). Pp. 111 Muhammad Bukhari Lubis et al. (1979). (1976). Anjuran Persatuan Ulama Malaysia. Jihaty Abadi et al. (1984). Penerjemahan Arab Melayu. Newmark. Rahman (1994 ). M. Teori dan Teknik Terjemahan: Satu Sorotan. Peraturan Dan Dasar. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Langenscheidts Gro_wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. (2001). Sugeng. Herskovit. 309. Diterjemahkan oleh Zainab Ahmad dan Zaiton Ab. (1996). (1998). About Translation. ELE Journal 2:1. München : Langenscheidt. SEAMEO RELC Singapore. Mohd Shuib Che Din. (1997). et al. Panduan Sastera Melayu Lama. MD: University Press of America. Multilingual Matters.

Nik Safiah Karim et al. 5531 November 13. art and custom. W. Leiden : E. V.(1981).Group – 1869. E. di Majlis Pembukaan Bengkel Terjemahaan Kali Ke-2 pada hari Rabu. (1964). Nida. Kementerian Pelajaran Malaysia.J. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. 47.’" New England Quarterly. The Theory and Practice of Translation. Special Issue on Humor and Translation. (1974) "The Widower Narrator in Nathaniel Ward’s ‘The Simple Cobler of Aggawam in America. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1989). Larry A. 1975 O Macmillan Journals Ltd 1975 Published weekly. Sukatan Pelajaran Bahasa Jerman. Debra S. Pusat Perkembangan Kurikulum. 1st published in 1871. (1974). 87–96. ______________(1982).J. Samovar. religion. 128-141.“Translation” dalam Current trends in linguistics ( T. 3 Safar 1428 / 21 Februari 2007 bertempat di Dewan Canselor. Kaedah penterjemahan sari kata dokumentari dan . Towards a Science of Translating.B. Richard E. (1989) "On the Feasibility and Strategies of Translating Humor. 1989. 2nd ed. Eugene A. Raphaelson-West. ______________(1974b). Yang Mulia Pengiran Dato Seri Setia Dr. Universiti Brunei Darussalam. (1953). “Translation” dalam Cassell’s Encyclopedia of Literature. Understanding Intercultural Communication. Primitive culture : researches into the development of mythology. (1998). philosophy. pp." In Meta. J. E. Number 1. Tatabahasa dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 4th Edition Oxford University Press.. Leiden: E. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. Porter. Scheik. CA: Wadsworth. Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan. New York : Gordon Press. Brill. Volume 34. Cassell : London. Tylor. Rieu. (1988). and Nemi C. Wan Amizah Wan Mahmud. Jain. ). Belmont. Mouton : The Hague. Sabeok ed. Brill.

United Kingdom : Blackwell Publishing. (1981). Ronald. [ online ]. John T. Tübingen :Gunter Narr Verlag .my> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www. [ online ].L. The Science Of Translation.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www. Dilayari pada 22 Jun 2005. A History of the German Language.tutor.com. Seattle : University of Washington Press Wills.wikipedia.com. Dilayari pada 22 Jun 2005.arabic.tutor.my/cerita_rakyat/pak_belalang.usm. ____________ (1982).htm> Dilayari pada 10 Febuari 2006 <http://faculty.unitarklj1. Disertasi (M. Laman web : <http://www. Waterman.komedi semasa di televisyen : satu kajian perbandingan.Fakulti Bahasa dan Linguistik.edu.S) . Universiti Malaya.com.lib.my/pdf/terjemahan+Arab-Melayu + ktn. The Science of Translation.html> .brunet.org/wiki/Bahasa_Melayu> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://faculty.pdf.ashtech. Cerita rakyat Pak Belalang. 4th Edition. 112 Wardhaugh.htm > Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www. Cerita rakyat Lebai Malang.unitarklj1. (1976).my> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www. Stuttgart: Gunter Narr verlag Tubingen.ashtech.com.my/press/DAH/DAH.wikipedia. W.htm> 113 LAMPIRAN 1 Date: Tue.edu. 04 Apr 2006 11:19:06 +0800 From: .com.> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://id. Problem And Methods. (1995).my/cerita_ rakyat/lebai_malang. Laman web : <http://www.html> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://ms. An Introduction To Sociolinguistics.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu.bn/news/pelita/25apr/haluan.M.org/wiki/Budaya> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.

Bahasa Malaysia? Bengkel tersebut akan diadakan pada bulan . Bitte lasst mich wissen. dass man diesen Info-Brief selbst kostenlos abonnieren kann! Ausserdem moechte ich fragen. Di samping itu. ich schicke hier wieder einmal einen „Info Brief Deutsch als Fremdsprache (3/2006)“. De” <kuadl-lis@goethe.“Volker Wolf” <director@kualalumpur. sollte der Workshop auf Pangkor stattfinden.org> Add to Address Book Add Mobile Alert Subject: kuadl-lis: Uebersetzerworkshop im September To: “Kuadl-Lis@Goethe. um euch/Sie daran zu erinnern. Uebernachtung und Verkoestigung gesorgt. wer von Ihnen dabei sein moechte. es geht dabei weniger um die unmittelbaren Ergebnisse als um ein erstes Qualifizierungsangebot fuer deutsche und malaysische Lehrer und Dozenten. Mit herzlichen Gruessen verabschiede ich mich in die Schulferien meiner Tochter nach Melbourne. die sich fuer literarische Uebersetzungsarbeit interessieren und ein kreatives. saya ingin mengetahui adakah sesiapa di antara tuantuan dan puanpuan yang berminat (mungkin berbakat) untuk menyertai Bengkel Penterjemahan Bahasa Jerman. eventuell spaeter auch lukratives Betaetigungsfeld fuer sich suchen. In diesem Workshop sollen malaysische Kurzgeschichten (Ausschnitte) unter fachlicher Anleitung von Holger Warnk (SOA Institut Frankfurt) ins Deutsche uebertragen werden. Den TeilnehmerInnen an diesem Workshop entstehen keine Ausgaben. aber es sollen sich mindestens 10 Teilnehmer dafuer anmelden. damit ich den Plan bald konkretisieren kann. wer von Euch/Ihnen interessiert ist (und sich ausreichend kompetent fuehlt) an einem „Deutsch-Bahasa Malaysia Uebersetzer-Workshop“ teilzunehmen? Der Workshop soll zwar erst im September stattfinden (18.de> Liebe KollegInnen. Sekali lagi saya ingin memaklumkan maklumat tentang bahasa Jerman sebagai bahasa asing (3/2006). werde mich aber Anfang Mai wieder mit den neuesten Kulturnachrichten bei Euch melden! Euer Volker 114 LAMPIRAN 2 Terjemahan Lampiran 1 Saudara-Saudari. serta mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar mendapatkan sendiri informasi bahasa Jerman secara percuma. Sep).goethe. selbstverstaendlich werden keine Honorare gezahlt. Sep bis 22. wird fuer Transport.

Maka didalam rantau itu adalah seorang lebai pandai mengaji dan taat ibadatnya kepada Allah ta`ala. baiklah. Bengkel ini akan menterjemahkan cerita-cerita pendek bahasa Malaysia ke bahasa Jerman. makanan dan pengangkutan disediakan. Maka kata Pak Lebai. Kepada sesiapa yang berminat. Sekali peristiwa. datanglah seorang laki-laki kerumahnya mengajak akan dia melawat orang mati. di bawah bimbingan Holger Warnk (SOA Institut. Tawaran ini dibuka kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang berminat terhadap penterjemahan sastera serta merupakan seorang yang kreatif. Jumpa lagi pada awal Mei. sila hubungi saya untuk tujuan perancangan bengkel terjemahan ini. Volker. Ia itu tinggal disebuag dusun. serta dengan tulus ikhlas hatinya kedua laki isteri. Kembalilah tuan dahulu. yalah. Sekian. Bilangan minima peserta mestilah sekurang-kurangnya sepuluh orang. Maka itu puj disanggup juga Pak Lebai. Frankfurt). Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai keterataknya oleh hendak berdikir kenduri Maulud.. demikianlah juga . Dan seketika lagi datang pula seorang kanak-kanak menjemput Pak Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian. Tiada wang sagu hati diperuntukan. baliklah engkau dahulu. di mana penginapan. terima kasih. 115 LAMPIRAN 3 116 117 LAMPIRAN 4 Lebai Malang Al kisah. Peserta tidak akan dibebani dengan sebarang kos. Maka jawab Pak Lebai. Secara tidak langsung juga kepada sesiapa yang mencari aktiviti yang akan menguntungkannya kelak. istimewa pula perangainya tersangat adab dan santun. maka adalah sebuah desa.September ( 18 September hingga 22 September).

masing-masing dengan pekerjaannya. Demi dilihat oleh orang empunya kerja itu. Dengan takdir Allah ta`ala Pak Lebai bertemu dengan orang-orang yang pergi menanamkan orang mati itu baru pulang sahaja dari kubur. kerana sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja yang lain-lain. Maka ketiga-tiga mereka itu pun pulanglah kerumah masingmasing berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang juga kerumahnya. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu. Maka Pak Lebai pun pergilah pula kerumah orang berkhatam itu. 118 baiklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu. kemana baik aku pergi ini? Jika aku pergikepada orang mati tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. Maka yang mati itu pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan. . orang semuanya habis hendak balik. maka ia pun pergilah kerumah orang yang kematian itu. Maka kata saudara si mati. telah Lebai Malang berfikir demikiaan. maka tersebutlah perkataan Pak Lebai. Hatta. Kelakian. Sudah sembahyang lalu berfikir didalam hatinya. Pak Lebai. serta kelapa setali dan kampit beras satu. mengapa lambat datang? Sudahlah apa boleh buat? Tiada hendak menjadi rezeki saya. maka ia pun sembahyang zuhur. Dan jikalau aku pergi kepada orang berdikir itu perut aku tentulah kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu. Hatta. Maka kalau begitu. dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga beralih matahari. Allah. perutku tentulah kenyang. tiadalah juga Pak Lebai datang. Serta ia sampai kesana. dan sedekah pula secupak daging kerbau.katanya. Kemudian daripada mereka yang ketiga itu telah kembali. Dan demikian juga yang berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah dan yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir.

melainkan barang dimaafkan sahajalah hal saya ini. Maka kata Pak Lebai. ah ini pun Pak Lebai baru sampai. Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. Mengapa Pak Lebai lambat datang? Sekarang apa pun tiada lagi. maka hari pun hampir petang Pak Lebai pun sampailah kekampungnya lalu teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi. tiada mengapa apa pula yang disusahkan saya ini. lempengnya yang ditinggalkannya dibawah itu sudah digonggong oleh anjing. semuanya telah habis. dibawanya lari. Maka ia pun pergilah kepohon kabung itu dan lempengnya itu pun disangkutkannya pada singai tempat iaa memanjat pohon itu.katanya. masing-masing orang pun hendak kembalilah. ah. tiada mengapa. orang baru lepas berangkat saja. Kelakian. . asalkan sudah selamat. Dengan takdir Allah. tiada kena. lalu ia mencabut goloknya serta dipunggaikannya kepada anjing itu. sudahlah. lain semuanya sekali telah habis. Lalu diambilnya bungkusan lempeng itu serta berjalan pulang kerumahnya. kerana semuanya telah habis sekali. maka hilanglah fikirannya. Pak Lebai. Maka apabila dilihatnya oleh tuan rumah akan Pak Lebai. lalu dibalingkannya. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada bacuk niranya itu. Kemudian diperbuatlah mana-mana yang dapat. tiada juga kena. Maka ujar Pak Lebai. Setelah ia sampai kesana. maka katanya. Maka ia pun terjun dari atas pohon itu berkejar sekuatnya menghambat binatang bedebah itu. nah inilah yang ada hanya sebungkus penganan saja lagi. Allah mengapa lambat datang Pak Lebai? Hingga penatlah saya menanti tiada juga Pak Lebai sampai. Dilihatnya bacuk itu penuh berisi air nira. Maka setelah dilihatnya oleh Pak Lebai akan hal 119 penganannya itu digonggong oleh anjing. Naiklah. Kemudian ia pun berjalan menuju kerumah orang bermaulud itu.

Maka oleh tersangat pantasnya Pak Lebai mengejar anjing itu hingga terkepunglah ia. lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya. oleh Pak Lebai bertelanjang bogel. Wah apabila dirasa oleh burung itu badanya sudah tiada terapit lagi. putihlah matanya dengan putus asanya kerana segala pekara yang diusahakannya itu suatu pun tiada memberi faedah kepadanya. lalu disumbatkannya kepada lubang itu. Maka Pak Lebai pun tinggal bertelanjang bulat sahaja. istimewa pula hari sudah malam buta. Maka Pak Lebai pun tercengang-cenganglah mengintai anjing itu kesana kemari. Maka Pak Lebai pun oleh tersangat berang hatinya. Setelah dilihat oleh Pak Lebai punai itu terbang. Maka anjing itu pun masuklah kedalam lubang batang kayu bersembunyi membawa bungkusan kuih yang separuh sudah dimakannya sambil lari itu. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada tempat anjing itu menyembunyikan dirinya. seurat benang pun tiada lekat pada tubuhnya. dan lain-lain benda pun tiada juga hendak disumbatkannya pada lubang itu. ia pun segeralah mengadakan lengannya dan membukakan kedua ketiaknya. Dicarinya kayu tiada. Maka ia pun mengucapkan syukurlah kepada Allah lalu ia pun kembalilah kepada lubang kayu tadi hendak mengambil kain bajunya. Maka sianjing sial itu pun keluarlah lari mengikut lubang yang sebelah lagi yang tiada bertutup itu. kerana pada sangka burung itu tunggul kayu. Maka punai itu pun betullah masuk kedalam lubang ketiaknya. Setelah dilihat oleh Pak Lebai akan punai itu datang. mengonggong bungkusan itu dengan pantasnya masuk kedalam hutan lalu hilanglah sekali tiada kelihatan pada mata Pak Lebai. Sekunyung-kunyung suatu pun tiada . Hatta seketika lagi terbanglah dua ekor burung punai betul-betul menuju Pak Lebai. maka keduanya pun terbanglah naik keatas pohon kayu yang berhampiran disitu. seekor disebelah kiri hendak menangkap burung itu. tiada tentu arahnya hendak lari lagi.

Dapat sedekah sebungkus lempeng. sudah diambil oleh orang. Kesana kemari tersera-sera. http://www. takkan segantang. Maka Mak Lebai pun naiklah radangnya. marahlah ia. lalu teringatlah ia akan bidalan orang tua-tua. Penat berkejar tidak terkira.' Maka demikianlah ceritanya Pak Lebai Malang itu. Wah apatah lagi.' Maka Pak Lebai pun lari masuk kedalam kelambu mencari kain. Punah golok bersama nira.my/cerita_rakyat/lebai_malang.html 121 LAMPIRAN 5 122 123 124 125 126 . suatu pun tiada lagi. Maka pergi pula ia kepohon kabung mencari goloknya dan 120 bacuk niranya. Maka Pak Lebai pun naiklah kerumahnya.ashtech. adanya. Lalu ia bersyair pula: ‘ Ayuhai nasib fikir miskin. seraya mengambil kayu api. seperti laku orang gila? Kemana pergi seluar dan baju awak? Maka oleh Pak Lebai diceritakannya segala hal ehwal yang telah berlaku keatas dirinya. Habis hilang baju dan kain. seraya katanya. Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang.com. lalu duduk termenung memikirkan halnya yang telah jadi.lagi. disesahkannya kebelakang Pak Lebai seraya berkata: ‘ Lebai nasib langkahan malang . rezeki sudah sebanyak itu. Pulang kerumah mendapat mara. kalau secupak. semuanya telah ghaib. serta dengan berangnya sebab penat dan sakit kena bahan oleh kayu api Mak Lebai. Penganan habis dibaham anjing. sesal Pak Lebai pun tiadalah berguna lagi. kena apa awak demikian ini. Telah dilihat oleh isterinya Pak Lebai bertelanjang bogel itu.

Maka pada suatu hari Pak Belalang berkata kepada anaknya nama Si Belalang itu. melainkan Pak Belalang tiga beranak asyik dengan tidur siang malam dirumahnya dengan berdukacita yang teramat sangat akan kehidupannya yang akan boleh makan. anaknya laki-laki dinamakannya Belalang. Maka adalah dipeminggiran negeri raja itu seorang peladang tiga beranak. tebu. menjadi orang-orang semuanya memanggil orang tua peladang itu Pak Belalang. ulat dan babi. maka adalah suatu cerita. Maka jawab anaknya. boleh senang menanam padi. wahai anakku. kononnya sebuah negeri nama Halban Cundung. tiadalah dapat daya dan upaya lagi. melainkan dengan makanan kutip katap sahaja.LAMPIRAN 6 Pak Belalang Al kisah. Hatta. Maka didalam hal yang demikian itu semua orang membuat pekerjaan. ya ni terkadang makan ubi. Maka yang hal sepeladang tiga beranak itu sangatlah kesusahan hendak mencari makanan. Tiadalah dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak. dan ada yang menengala dengan kerbau. Maka ada pula yang memagar dan berbuat berbagai-bagai ikhtiar supaya terpelihara daripada mara bahaya musuhnya seperti tikus. Maka orang bekerja bendang pun masing-masing turun kebendangnya membuat pekerjaan. oleh sangat kemarau. Maka pada suatu tahun semua orang tiada dapat padi berladang. keladi dan sebagainya. membaiki batas-batas mana-mana yang patut dan rusuk. sampailah pula musim piama. antara beberapa lamanya didalam hal yang demikian itu. pisang. cukup dengan hulubalang menterinya. ya ni tanah didalam petak bendang itu supaya menjadi lembut semuanya. ada yang mencuci parit. apakah fikiran aki? Maka kata Pak Belalang. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang . lagi pula menyuburkan pokok padi sampai kepada buahnya. Nama rajanya Indera Maya. apalah sudah untung kita demikian ini.

telah sudah bermesyuarat kedua beranaknya. moh la. siapakah gerangan agaknya tahu bertenung ini? Kita hendak tenungkan kerbau yang hilang ini. sambil berkata. Maka pada ketika itu Si Belalang sedang bermain dekat-dekat meraka itu.menenggala dibendang itu barang dua ekor. Maka pada ketika itu Pak Belalang pun ada dirumah . diambilnya dua ekor. Jawab kawannya. katakana aku tahu bertenung menentukan dimana-mana tempat kerbau itu. Lalu pergilah orang-orang bendang itu kepada Pak Belalang. Jawabnya tahu juga. ditambatkannya kepada pohon kayu besar kira-kira sebatu jauhnya daripada tempat itu. taruh didalam semaksemak itu. bapaku tahu juga sedikit-sedikit bertenung. Hatta. Maka katanya. tersebut perkataan orang-orang bendang itu. Arakian. masingmasing pun turunlah kebendangnya sambil hendak mengambil kerbau. lepas bermesyuarat dengan bapanya itu. Telah sampai lalu dipegangnya tali kerbau. Maka sangatlah sukacita bapanya mendengarkan perkataan anaknya oleh mengikut seperti pengajarannya. makan rumput dan setengah dilepaskan dengan tali-talinya berkubang. habis dikabarkannya hal ehwalnya. Maka dilihat dua ekor kerbaunya sudah hilang. Maka kata orang bendang itu. Maka ia pun pulang kepada bapanya. Apabila telah beralih hari. pada waktu matahari rembang orang-orang bendang itu kelelahanlah penat. Jenuh mencari tiada jump. lalulah ketempat kerbau yang teramat itu dengan seorang dirinya terhendap-hendap mengintau tuan kerbau itu. Si Belalang pun. Sebermula. marilah kita sekalian pergi kepada Pak Belalang minta ditenungkan. Masing-masing pun berhentilah naik kedangaunya makan minum dan setengah tidur. Maka kerbau-kerbau mereka itu ditambatkan ditepi batas yang disebelah naung. Jikalau orang itu gempar 127 kehilangan kerbaunya.

lalu diambilnya. yang kita tahu. dengan beberapa kesenangan ia makan anak-beranak. Maka dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan didalam negeri itu. dibawa pulang kerumahnya akan Pak Belalang tahu tenung. ayuhi anakku. padi. Lalu ditegurnya akan mereka itu seraya katanya. titahnya. Maka sangatlah kesukaan hati Pak Belalang menerima hadiah mereka itu. Katanya. Demi orang-orang itu mendengarkan perkataan Pak Belalang. . tersebutlah Raja Indera Maya didalam negeri itu. boleh dapat dengan segeranya. serta membawa beberapa banyak hadiah daripada beras. Pada suatu malam kecurianlah baginda tujuh biji peti yang berisi emas. Maka kata Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. ditambatkan orang dipohon kayu besar. siapa-siapa tahu bertenung raja memanggil kedalam. sangatlah sukacita hatinya. Maka singgahlah mereka itu dirumah Pak Belalang. Maka didengar oleh bendang yang hilang kerbau itu. Pada petuanya jikalau lambat dituruti nescayalah ia mati. Maka kerbau dua ekor itu hampir akan mati kerana tersangat dahaga. orang yang pandai bertenung. derham dan lain-lain mata benda yang mahal-mahal harganya. jenuh mencarinya. ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja.sedang memegang gobek. Kelakian. tembakau. intan. kerbau itu dua yang hilang ada 128 disebelah matahari mati. gambir. dengan tawakal diperbuatnya serta membilangbilang jarinya dan memejam-mejamkan matanya. ikan dan lain-lainnya adalah berharga kadar lima puluh derham. Katanya. apakah hajat anakku sekalian ini? Jawab orang-orang itu. Lalulah pergi setenganya mencari dan yang setengah balik pulang. Kemudian antara beberapa lamanya mereka itu pun sampailah ketempat yang ditambatkan oleh Si Belalang itu. hendak minta tenungkan harta yang hilang kecurian tujuh buji peti semalam. kita ini mendapatkan Pak Belalang minta tenungkan kerbau kita hilang.

diberikan kepada isterinya. raja memberi kepada aku. Maka jawab Pak Belalang. nescaya beta bunuh kerana membuat bohong mengatakan ada empat biji peti tib ilmu nujum. Maka pergilah tukang canang itu. tahu juga sedikit. Maka sembah Pak Belalang. Daulat Tuanku titah patik junjung. jikalau baginda beta beri tempoh didalam tujuh hari ini. disuruhnya bertenung hartanya hilanh tujuh biji peti semalam konon. Maka diambil oleh perempuannya barang-barang itu diperbuat roti. Maka kata tukang canang. iakah sungguhh tahu bertenung? Maka jawabnya. Seketika nanti hari . tahukah engkau bertenung? Maka sembah Pak Belalang. tahu juga sedikit kerana patik ditinggalkan hamba tua 129 dahulu empat peti kitab tiba dirumah patik dari hal kisah pencuri barang-barang yang hilang. baiklah. dimanakah rumahnya? Jawab orang bendang itu. Lalu mereka bertanya.Maka kata tukang canang itu. dimana Pak Belalang dapat barang banyak-banyak ini? Curikah? Jawabnya. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. ayuhai Pak Belalang. Hatta. Didapati Pak Belalang ada hadir dirumahnya. berkat dengan tinggi daulat. dikurniakan oleh baginda seratus derham akan belanjanya. Tuanku. Maka tepung ini perbuatlah roti. Maka Pak Belalang pun bermohon balik. marilah mengadap baginda. tiada aku curi. bolehlah patik tenungkan. hai Pak Belalang. apabila sampai kepekan. Insyaallah ta`ala. Aku teragak hendak makan roti rasanya. minyak dan tepung. Maka titah baginda. Maka ia pun pergilah mengadap baginda bersamasama dengan tukang canang. Apabila sampai kedalam lalu ditegur oleh baginda seraya bertitah. kerana baginda kecurian tujuh biji peti semalam. maka dibelinya beras. Jika tiada dapat engkau tenungkan harta itu. itulah rumahnya. dibawa balik kerumahnya. beta minta tenungkan harta beta yang hilang itu. ikan. Maka tanya isterinya.

maka pencuri itu pun sudah tiga orang disitu. ada pun kita ni sudah diketahui oleh orang tua Pak Belalang akan kita ada disini. Pak Belalang pun berbaring ditengah rumahnya oleh sebab letih berjalan tadi. Jangan kamu . Lepas makan nasi tiga beranak itu. baiklah mari kita pergi kabarkan supaya lepas nyawa kita mati dibunuh raja itu. berkat ia bertawakal membuat pembohong itu. Maka isterinya pun masaklah roti itu didapurnya. dari mana datang dan apakah hajat? Maka jawab pencuri. Maka kata Pak Belalang. barulah ia keluar dari hutan. dua. Kemudian tujuh keping roti dibilang oleh Pak Belalang. Maka pencuri ketujuh itu pun pergilah mengetuk pintu Pak Belalang. Maka oleh Pak Belalang dibilangnya dari tengah rumah itu. katanya. Maka kata Pak Belalang siapa itu? Jawabnya. 130 Maka kata kepala pencuri itu. Jawab yang berenam itu lagi. Kemudian tiga. kita hendak berjumpa dengan Pak Belalang. Kemudian chur bunyinya sekeping roti lagi.pun malam. satu membilang roti itu. maka berbunyilah roti itu kena minyak didalam kuali. tatkala ia membilang roti itu maka kepala pencuri yang mengambil harta baginda itu ada orang terdiri dihalam Pak Belalang. chur bunyinya. kami datang ini minta nyawa kepada Pak Belalang. dibilangnya. direndangnya sebiji-biji. bersetuju dengan pencuri itu telah ada disitu ketujuhtujuhnya. Maka dengan takdir Allah. Maka pencuri itu pun sudah dua berdiri dihalamannya. tentulah ia tahu kita tujuh orang ini yang mengambil harta raja itu dan sekarang baiklah kita pergi berjumpa dengan dia berkabarkan kesalahan kita yang mengambil harta raja itu. Pada fikiranku. Hai kawan-kawan sekalian. Maka dibuka oleh Pak Belalang pintunya lalu naiklah pencuri ketujuh-tujuh orang itu seraya duduk berjabat tangan dengan Pak Belalang. kerana jalannya pergi datang itu dekat dengan rumah Pak Belalang.

Sebermula telah didengar oleh Pak Belalang akan perkataan pencuri ketujuh itu sangatlah sukacitanya sambil berdaham. lebih kurang ada sebatu dari sini. Tuanku. Pak belalang? Adakah dapat ditenungkan di dalam tib darihal itu? Maka sembah Pak Belalang. Lepas makan mereka itu pun turunlah berjalan. tidaklah dibunuh oleh raja. dengan berkat tinggi daulat dapatlah dalam tib-tib patik itu. Dimanakah harta raja itu sekarang? Jawab pencuri itu. dengan sesungguhnya aku tahu. Hatta. Benar atau tidak bilangan aku itu? Maka jawab pencuri itu dengan ketakutan. Tentu aku suruh bunuh kepada raja. kerana Pak Belalang di rumah. Masa anakku di tanah tadi aku bilang di rumah ini satu hingga ketujuh. benar. kami di tanah lagi belum nampak sudah Pak Belalang bilang. Oleh sebab jikalau tiada kita berkabarkan benar pun. Maka kata Pak Belalang. Pak Belalang pun pergilah mengadap Raja Indera Maya seraya baginda bertitah. didalamnya ada tersebut bahawasanya ada pun hartanya yang hilang tujuh orang. adalah kami sekalian tanamkan disebelah selatan didalam hutan.sekalian dibunuh. bolehlah Pak Belalang ambil harta raja itu balik. tetapi jangan membuat bohong. Kemudian roti yang dimasak oleh isteri Pak Belalang itu pun dijamukannyalah kepada pencuri-pencuri 131 itu. kerana kamilah semua yang mengambil peti raja negeri ini. Patik peroleh satu buku. matilah kami sekalian di bunuh oleh raja itu. . apa kabar. yang hilang tujuh biji itu. Katanya. jikalau sungguh anakku sekalian berkata benar. insyaallah ta`ala. Itulah sebabnya kami sekalian takut akan Pak Belalang berkabar kepada raja. telah siang hari. dibawahnya kesebelah selatan. Kami sekalian tanamkan didalam tanah tiada apa-apa rusak. baiklah. Pak Belalang sudah tahu. Maka kata Pak Belalang. Maka bersumpahlah pencuri itu mengatakan tidak bohong sekali-kali.

ditujunya kesebelah selatan. besar untungnya dan kebaktiannya kepada aku. intan. seraya memandang kepada muka Pak Belalang. ratna . bawalah pulang kerumah. Maka diambil oleh menteri anak-anak kayu suruh tikam kedalam tanah. dan barangsiapa memanggil Pak Belalang. menteri hulubalang pun mengatakan Ahlunnujum sekaliannya. Dengan takdir Allah subhanahu wata`ala betullah sampai mereka kepada tempat peti yang ditanamkan oleh pencuri itu. Maka baginda pun tinggallah dengan Pak Belalang di balairong seri dihadapi oleh bentara biduanda sida-sida sekalian. dibawa balik mengadap baginda. tetapi tiada rosak barang-barang itu lagi. Maka baginda pun turunlah dari atas singgahsana sambil berkata. Baginda bertitah itu dengan teramat sukacitanya. lalu kenalah kepada peti itu. Maka tersebutlah kisah menteri dengan hulubalang. Hai ahlunnujum. dipikul oleh rakyat sekalian. serta diangkat naik. beta anugerahi sebiji peti ini akan dikau. Selang beberapa lamanya sampailah kedalam hutan besar.sudah ditanamkannya didalam tanah. Titahnya pula. maka masing-masing menyembah lalu berjala. Setelah menitahkan dua orang menteri dengan seratus hulubalang dan lima ratus rakyat mencari peti baginda itu dengan segeranya. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. ada pun Pak Belalang ini telah beta gelar Ahlunnujum pada hari ini. beta guntingkan lidahnya. berikan kepada anak isteri engkau. Maka sembah Ahlunnujum Belalang. patik mohonkan ampunlah dikurniakan 132 harta itu. betullah sungguh Pak Belalang ini. Maka sekalian rakyat. Maka titah baginda menyuruh juga hantarkan sebiji peti yang berisi emas. rakyat pergi mencari harta itu. kerana ayapan yang kurniai oleh dulu Tuanku dahulu itu pun cukup patik ayapi anak beranak. Maka titah baginda. berjumpa dengan suatu lubang bekas ditimbus orang.

Kepada hari yang ketiga itu pagi-pagi bolehlah datang bawakan anak-anak itik itu. beta minta tempoh tiga hari dahulu. boleh beta kenalkan jantan betinanya.mutu manikam. . meminta kenalkan jantan betinanya. masuklah pula tiga buah kapal membawa anak itik baru jadi. Itulah sebab Tuanku memanggil. minta kenalkan jantan betinanya. Maka sahut baginda. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka baginda pun menitaahkan seorang biduanda panggil ahlunnujum belalang. antara selang tiga bulan. Hai Ahlun nujum . Maka juragan itu pun naiklah kebalai pengahadapan masuk mengadap dibawa oleh bahtera baginda. Serta baginda memandang. negeri Tuanku ini patik pohonkan supaya menjadi milik patik. Jawab biduanda ada kapal masuk membawa anak itik baru menetas. Maka ada pun tatkala itu baginda sedang dihadapi oleh menteri. Tetapi jika Tuanku terkenal anak itik itu jantan betinanya. patik turun kain sehelai sepinggang sahaja. Juragannya naik kedarat mengadap Raja Indera Maya. kerumah ahlunnujum Belalang itu. Maka biduanda pun naik. Sembahnya. juragan pun bertelut kepada baginda. Maka ahlunnujum pun bermohon kembali pulang kerumahnya dengan sukacita sekalian anak isterinya. baiklah encik Juragan. hulubalang. harapkan diampun beribu-ribu ampun. Maka sahut Ahlun nujum Belalang. meminta kenalkan jantan dan betinanya patik persembahkan kebawah duli Tuanku kapal patik tiga buah itu dengan isinya. Maka biduanda pergi kepada Ahlun nujum Belalang. Tatkala itu Ahlun nujum Belalang ada dirumahnya sedang merojak sireh hendak dimakannya. titah memanggil bersama-sama sahaya mengadap dengan segeranya. Katanya. Maka juragan itu pun bermohon balik kekapalnya. sida-sida. biduanda sekaliannya. Maka kapal itu pun sampailah kepelabuhan. patik ini datang dari sebuah negeri kesebuah negeri membawa anak itik baru menetas. Hatta.

ya Maulai. Dan harapkan ampun patik bertempuh tiga hari mencari dalam tib itu. titah Tuanku terjunjunglah diatas otak batu kepala patik. dua tiga empat peti penuh berisi dengan pasal anak itik itu sahaja. Maka titah baginda. perjanjian dengan baginda itu pun sampailah dua hari sudah. Maka titah baginda. Jika tidak kenal. Hatta. apalah hal beta ini ahlun nujum? Ada pula masuk tiga buah kapal membawa anak itik baru menetas dari telur. melainkan di dalam hatinya berkata. Setelah sampai kepada malam ketiganya. Maka Pak Belalang pun bermohon balik pulang kerumahnya dengan dukacita yang teramat sangat kerana takut kalau kedapatan budi pembohongnya itu.Baiklah. negeri ini pulanglah kepadanya. kepada beta. ya Saidi. ya Rabbi. ia pun termenung seketika serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan sarwa sekalian alam harapkan makbul sebarang maksudnya membuat perkataannya yang pembohong itu semuanya. lalu ia mengambil tongkat berjalan bersama-sama dengan biduanda mengadap 133 baginda kebalairong seri. Maka sekarang apakah halnya beta hendak mengenalnya itu? Setelah Ahlun nujum Belalang mendengarkan titah baginda. Maka sangatlah dukacita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. Maka Pak Belalang pun datanglah hampir dengan baginda seraya meyembah. Kepada Tuhanku juga hamba menyerahkan diri. Maka keluh kesahlah ia tiada lalu makan dan minum dan tidur. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. maka baginda pun bertitah. ya Allah. barang dimakbulkan kiranya seperti maksud dan hajat hamba ini akan mengetahui jantan betina anak itik itu dengan mudahnya. baiklah. marilah kesini dekat dengan beta ini. hendak bermesyuarat. Juragannya meminta kenalkan jantan betinanya. Demi terpandang kepada Ahlun nujum. Maka dengan berkat tinggi daulat Tuanku adalah pula buku tib itu tinggal di rumah patik. maka dengan takdir Allah subhanahuwata`ala dibukakan hatinya .

Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. . takut didengar oleh orang. berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini minta kenalkan jantan betinanya belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Setelah didengar oleh isterinya. katanya. Di mana pula ada orang tengah malam datang hampir kemari? Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. katakanlah supaya adinda dengar. pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. Maka jawab isterinya. Jikalau sungguh kasih kepada saya tolonglah kabarkan supaya saya tahu. Jikalau tiada lalu raja itu mengenalnya negeri ini kita miliki. ia pun diam. jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu. dan jikalau lalu pula raja itu mengenalnya. tiadalah dapat kekanda hendak mengabarkan hal itu.fikiran yang baik. hendaklah dibubuh air didalam terenang. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang tiga buah berlabuh itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang dikapal itu. kabarkan. Shahadan maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengar. Maka jawab juragan itu. Katanya ayuhi Encik Juragan. Janganlah dicakapkan kepada orang. buah hati kekanda. Tetapi oleh kasih kekanda. Maka dengan takdir 134 Allah subhanahu wata`ala melakukan kudrat diatas hambanya. Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air. kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. Kita sekalian turun kain sehelai sepinggang sahaja. kerana esok hari hendak kekanda bawa mengadap raja negeri ini minta kenalkan jantan betinanya. ayuhai adinda. Lalu tidur kedua laki isteri menantikan siang. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan.

Juragan dan sekalian orang telah berhimpun dibalai semuanya. Sebermula. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja. hulubalang. Maka sampailah kebalairung seri. Maka Pak Belalang pun bersalin kainnya lalu duduk serta memakan nasi. Hatta. marilah kemari. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan kerumah Ahlun nujum Belalang. Maka titah baginda.Sangatlah suka hatinya serasa mati hidup kembali. Maka baginda pun hadir diatas singgasana tahta kerajaan 135 dihadapi oleh sekalian menteri. sambil berkayuh perlahan-lahan balik pulang kerumahnya. Makanlah. Maka emak Belalang pun bangun memebuka pintu. apa digaduhkan masak nasi ransom? Belanja kita raja memberi. Seketika lagi hari pun sianglah lalu ia bangun duduk sambil merojak sirehnya. Maka katanya titah Tuanku memanggil Ahlun nujum. sida-sida bentara. Maka titah baginda. Maka jawab isterinya. maka juragan pun bersiaplah lalu naik kedarat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa anak itik itu. Maka Ahlun nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. Setelah itu. Maka kata Pak Belalang. ada di dalam dua baris tertulis di tulis disitu mengatakan demikian. Telah hari siang pagi-pagi hari. Maka Ahlun nujum pun bersiapsiapkan sirehnya lalu mengadap baginda. Pergilah masak segera. Apakah hal ahlun nujum hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya? Maka sembah Pak Belalang. hina dina hendak melihat temasya itu. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. jenuh patikmencari di dalam tin patik. baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil ahlun nujum Belalang dengan segeranya. ia pun tidur dengan kesukaannya. Setelah sampai lalu memanggil perempuannya emak Belalang. maka tersebutlah perkataan juragan kapal. ada \kah nasi emak Belalang? Aku lapar ini. bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik itu . rakyat bala. sudah ada nasi.

lepaskanlah. jikalau begitu. Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan itik itu. yang lambat menyelam itu jantan. Titah baginda. Maka sembah Pak Belalang. apakah kabar Juragan? Betulkah seperti kata ahlun nujum ini. Maka di bawa oleh dayang-dayang di persembahkan kepada baginda. itulah yang betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. ahlun nujum yang bijaksana. . Titah baginda. Maka sembah Pak Belalang. Maka titahnya. itulah betina. Maka perdana menteri pun menyembah dan juragan kapal pun turun bersama-sama dengan menterinya seraya menyembah baginda. Kemudian dilepaskan pula seekor lagi. Sembah Pak Belalang. sebenar sangat seperti titah itu. Sembah Pak Belalang. silakanlah Tuanku melepaskannya. Sebermula. Maka sembah Pak Belalang. baiklah perdana menteri 136 beri juragan ini tiga buah perahu dan bekalnya sampai ia balik kenegerinya. dimana hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar itu? Maka titah baginda. tuanku. inilah air. Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. dengan sebolah-bolehnya patik mohon ampunlah dikurniai itu. ahlun nujum. Titahnya ayuhai saudara beta. maka anak itik pun menyelam. Manamana yang dahulu menyelam. sembah patik harapkan diampun. kemudian lepaskan seekor. tersebutlah kisah baginda itu pula memberi titah kepada Pak Belalang. lambat pula menyelan itu. ampun tuanku beribu-ribu ampun. hendaklah dengan air. Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. Maka apabila dilepaskannya seekor dalam terenan. Titahnya.jantan betinanya. Tuanku. beta tiada tahu. dengan kerelaan hati beta memberi sebuah kapal itu kepada saudara dengan isi-isinya. lambat menyelam. Kapal itu pun diserahkan kepada bendahara dengan isi-isinya. Maka titah baginda.

ampun tuanku beribu-ribu ampun. titah tuanku memanggil kebalai. lalu titah baginda. maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah balik kekapalnya. dengan takdir Allah subhanahu wa`tala. Maka baginda pun bertitah menyuruh panggil Pak Belalang. baginda pun memberi titah kepadanya. ampun tuanku bermain muda sahaja kerjanya. budakbudak sahajanya gemar main muda itu. telah selesai kisah anak itik itu. patik turun sehelai sepinggang sahaja. Patik minta kenalkan kayu tentukan ujung dan pangkalnya patik persembahkan ketujuh buah kapal patik ini. tiada pula menjadi kesalahan. dipersembahkan kepada baginda.kerana mana-mana harta yang duli Tuanku kurniakan dahulu sekarang telah sudah dihabiskan oleh didik itu bersuka ria. masuklah pula tujuh buah kapal membawa kayu yang teramat licin dan bulat. setelah baginda melihat Pak Belalang datang itu. titahnya. Jawab Pak Belalang. nakhodanya itu pun naiklah mengadap baginda bermaklumkan halnya serta membawa kayu itu. panjangnya kira-kira sehasta. apalah ikhtiar diri sekarang? Ada seorang nakhoda . Setelah sudah. daulat Tuanku. Maka biduanda pun menyembah serta bermohon pergi mendapatkan ahlun 137 nujum Belalang itu. Hatta. Maka kapal itu pun disuruh hantarkan kepelabuhan Pak Belalang. Sebermula. tiada mengapa. sembah patik harap diampun jua kiranya. apa pasal memanggil aku? Lalu ia pun turun dengan segera mengadap baginda bersamasama dengan biduanda kebalai. Tetapi kawinkan dia mana-mana yang diperkenankan dan kapal ini pemberian betalah kepadanya Si Belalang itu. Demi didengar oleh baginda sembah nahkoda itu. Katanya. adanya. ayuhai ahlun nujum. Baginda pun tertawa gelak-gelak. Adalah patik datang ini mengadap tuanku membawa suatu kayu bulat licin semuanya. baiklah beta minta tempoh tujuh hari kepada nakhoda. Katanya. Maka sembah Pak Belalang.

maka lalu ia mengangkat tangan mendatangkan sembah. Maka sahut nahkoda kepada anak-anak 138 perahunya itu. Hatta. Beta minta tempoh tujuh hari. Jika tiada terkenal. ayuhai Tuan nahkoda. Maka Pak Belalang pun bermohonlah kembalilah kerumahnya. Titah baginda. bolehlah juga patik kenalka. ampun tuanku beribu-ribu ampun. janganlah kau sekalian cakapkan kepada orang rahsia ini. Maka daripada pagi-pagi hari nakhoda kapal pun bersiaplah dengan anak perahunya hendak naik kebalairung seri membawa kayu itu. Kepada masa itu nahkoda pun ada duduk sedang bermesyuaratkan darihal hendak membawa kayu itu esok harinya mengadap baginda. Maka hal Pak Belalang pada malam yang ketujuh itu turunlah ia kesampan berkayuh kekapal nahkoda itu daripada sebuah kapal kepada sebuah kapal. Maka kata sekalian anakanak perahunya itu. ada pun dari hal mengenal kayu. bentara. Arakian. sembah patik harap diampun. baiklah boleh ahlun nujum lihat didalam buku-buku itu. hamba sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenali ujung pangkal kayu itu. Ia meminta kenalkan ujung pangkal kayu itu. Jikalau lalu terkenal oleh beta ujung dan pangkalnya. kapal yang tujuh buah itu diberikannya kepada beta. maka negeri ini pulang kepadanya. Dan dua peti buku-buku pasal itu sahaja. dalam pada itu sampailah perjanjian itu tujuh hari kepada malam. sida-sida.membawa kapal tujuh buah datang kepada beta. kerana ia ada membawa kayu bulat licin. Maka pada ketika hulubalang. kalau didengar . penuh sesak hendak melihat temasya itu. kerana ada tujuh peti tib patik dirumah pasal mengenal kayukayu. Hatta dengan takdir Allah subanahu wata`ala sampailah ia kekapal nahkoda yang jauh ditengah lautan sekali. berkat tinggi daulat tuanku. telah Pak Belalang mendengar titah baginda.

ada pun didalam tib patik darihal hendak mengenal ujung pangkal kayu itu hendaklah dengan air. ya tuan nahkoda. Maka tenggelam sebelah dahulu. dibubuh didalam batil emas. dimana datang orang tengah malam ini? Maka kata nahkoda sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenal ujung pangkal kayu itu. Maka titah baginda. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. tuanku lepaskan kayu itu. semuanya didengar oleh Pak Belalang perkataan itu. Telah sudah nahkoda berkabarkan rahsia itu kepada anak-anak perahunya. Maka baginda pun bertitah suruh duduk seraya memandang kepintu balai penghadapan itu menantikan ahlun nujum Belalang. Maka Pak Belalang pun menyembah baginda seraya mengambil kayu itu. Maka titah baginda menyuruh ambil air kepada dayang-dayang pun mengambil air. Maka nahkoda kapal itu pun naiklah mengadap baginda membawa kayu itu. Hatta. dilepaskannya didalam air itu. lalu naik keatas balai penghadapan seraya menyembah baginda. Maka kata sekalian anak-anak perahu itu. pagi-pagi hari berhimpunlah sekaliannya. Apa kabar dalam tib ahlun nujum itu? Maka sembah Pak Belalang. ampun Tuanku beribu-ribu ampun.oleh orang rosaklah kita. Titah baginda. disitulah pangkalnya. Maka ditegur oleh baginda sambil bertitah. Maka ditimbangnya betul sama-sama tengah kayu. Ahlun nujum sendiri lepaskan. telah hari siang. . Ia pun balik kerumahnya. dibawa kehadapan baginda. marilah dekat dengan beta disini. Apa yang dahulu temggelam itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. Maka sembah Pak Belalang. tuanku. ada pun hendak mengenal ujung kayu itu dipegang sama tengahnya. yang tenggelam itu pangkalnya dan ujungnya itu kemudian tenggelam kerana ringan dan pangkalnya itu berat. beta tiada tahu. Kemudian mana-mana dahulu yang tenggelam. diletakkan diatas air.

Maka kapal tujuh buah serta dengan isinya itu pulang kepada baginda semuanya. Perdana Menteri itu pun naik lalu menyembah baginda dan mempersembahkan surat itu. Maka terasalah dihati nahkoda itu teringatkan tatkala anak-anak perahunya itu bertanyakan ujung pangkal kayu dahulu agaknya barangkali Pak Belalang itu mengendapmendengarkan kisah itu. tiada dikeluarkannya. Maka disambut oleh bentera dan dibaca dihadapan baginda. masuk pula sebuah kapal perdana menteri Askalan Rum mengadap baginda membawa surat rajanya kepada baginda. Maka sahut ahlun nujum. barang disampaikan kiranya mengadap kebawah tahta paduka . Tetapi itu fikiran didalam hatinya sahaja. Maka titah baginda menyuruh biduanda berikan ampun kurnia kepada nahkoda itu tujuh buah perahu serta belanja makanannya. Apa hendak patik salahkan lagi? Sudah nasib patik. Demikianlah bunyinya: Sembah sujud serta ta`zim serta takrim daripada anakanda Raja Baharum Indera Sakti dinegeri Askalan Rum. Tatkala itu baginda sedang semayam diatas takhta kerajaan dibalairung seri. 139 sebenarnyalah seperti kata ahlun nujum Tuanku itu. selang antara berapa lamanya. Hatta. tuanku kerana patik dengar ahlun nujum tuanku ini arif bijaksana sangat. Maka nahkoda itu pun turun dari kapal sehelai sepinggang sahaja. Maka nahkoda itu pun bermohon kepada baginda naik keperahunya langsung pulang kenegerinya. kerana ada cakapnya itu berusaha.Maka baginda pun memandang kepada nahkoda kapal itu seraya bertitah. apa kabar nahkoda adakah betul seperti kata ahlun nujum beta dan tiada? Maka sembah nahkoda itu. Inilah sebab patik mencuba kepandaiannya itu. dengan sebenarnya juga encik nahkoda menyembah kebawah duli yanga maha mulia itu. Jikalau ada kepandaian arif bijaksana sekali pun jika tiada rajin usaha tiada berguna juga.

Ada seketika lamanya. Ihwal anakanda maklumkan jikalau ada mudahmudahan rahim kasihan belas ayahanda. Belanja-belanja ada beta beri. Maka sembah Ahlun nujum Belalang. ia sedang tidur bersama-sama dicuri oleh seorang jin. Titahnya . Lalu ia menyembahkan kepada baginda bersama-sama turun kekapal Perdana Menteri itu langsung belayar kenegeri Askalan Rum. Maka titah baginda. ahlun nujum Belalang pun sampailah bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda. Daulat tuanku. sampailah kejambatan larangan. dari hal itu barangkali ada didalam tib-tib patik tangkal jin itu supaya ia takut. Ampun tuanku beribu-ribu ampun.ayahanda duli yang maha mulia. berkat dengan tinggi daulat duli yang maha mulia. insya Allah ta`ala. ayuhai bapa hamba. hai ahlun nujum. anakanda pohonkan Ahlun nujum ayahanda. baginda pun menyuruh panggil ahlun nujum Belalang. minta lihatkan anakanda kehilangan isteri anakanda baru kawin tujuh hari. sedang tidur dicuri oleh jin. ada pun sebab beta memanggil ini kerana ada sebuah kapal masuk kemari mengadap membawa surat darihal putera baginda negeri Askalan Rum hilang isteriny. titah patik junjunglah. Maka disambut oleh baginda itu menteri serta dengan Ahlun nujum Belalang. Maka haraplah dipohonkan bersama-sama pacal Perdana Menteri itu. Adakah dapat ahlun nujum mengembalikan balik daripada jin itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. Patik pohon ampun pulang keteratak patik dahulu. baiklah tuanku. Selang antara beberapa lamanya. baiklah boleh pergi sekarang bersama-sama Perdana menteri baginda ini. tolonglah . Maka datanglah putera baginda itu mendapatkan Pak Belalang dengan tangisnya. Maka baginda pun 140 bertitah. usahlah balik dahulu. Maka biduanda pun pergilah. Telah didengar bunyi surat itu. Maka titah baginda. Maka sembahnya.

Tuanku pun bersama-sama berangkat. lembu. Telah malamlah. hulubalangnya pun mengakulah seperti sembah ahlun nujum itu. Hatta. tuanku sekalian rakyat pun berhenti jauh-jauh daripada patik. kepada ketika itu datanglah seorang tua. jangan dekat. Maka sembah Pak Belalang. hulubalangnya sekalian yang tiada tepermanai banyaknya. Apabila patik berhenti. dengan takdir Allah Tuhan sarwa sekalian alam. 141 Maka putera baginda serta dengan dengan sekalian menteri. Sembahnya.hamba minta carikan isteri hamba yang telah dicuri oleh jin itu dengan segeranya. Ia pun berbaring dibawah kayu beringin itu lalu tertidur. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekaliannya mengikut patik. disembelih kerbau. apabila gari pun sudah cerah Pak Belalang pun berjalanlah bersama-sama dengan putera baginda itu diiringkan oleh menteri. dan matanya pun mengantuk seperti diperekat rasanya. ampun tuanku beribu-ribu ampun. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekalian isi negeri. nanti pada waktu dinihari tuanku titahkan sekalian isi negeri. Pak Belalang pun berdatang sembah kepada putera baginda itu. Maka baginda pun berangkat dari kapal naik keistana membawa Ahlun nujum Belalang. Insya Allah ta`ala patik pergi mencari paduka adinda itu. terlalu amat rendang pokoknya. janggutnya putih hingga kepusatnya. lepas itu. pertetapkan juga hati tuanku. ampun tuanku beribu-ribu ampun. waktu dinihari. Hatta. Hatta. Lalu berhentilah akan lelahnya teramat sangat. diperjamu makan dan minum tujuh hari tujuh malam. ayam dan itik. Maka antara beberapa lamanya sampailah Pak Belalang kepada sepohon kayu beringin ditengah padang . perdana menteri pun menyuruhkan sekalian rakyat isi negeri semua kehutan rimba belantara itu dengan terlalu amat kesusahannya. seraya berkata dengan suara yang .

Maka sabda orang tua itu. hamba tuan dititahkan oleh putera baginda ini meminta carikan isterinya dicuri oleh jin konon. tetapi bohong engkau itu diperkenankan Allah ta`ala tiada menganiayai orang sekalikali. hamba tuan sungguhlah berbohong sahaja. Ada pun darihal engkau hendak mengambil tuan puteri itu. hulubalang. Apakah nama tuan hamba? Maka disahut oleh orang tua itu. betalah yang bernama nabi Allah Khidir. Segeralah pergi ketempat itu. kerana dengan hal mencari napakah hamba. bagaimanakah hal engkau hendak mencarinya itu? Maka sembah Pak Belalang. Kutubu`l alam menjaga hutan dan daratan dengan titah Tuhan beta. Sabdanya. seraya menyembah. inilah isim Allah ta`ala ya`ni tangkal yang ditakuti oleh jin.dahsyat. katanya. Maka sekarang ini apalah pekerjaan engkau? Hendak kemana? Maka sembah Pak Belalang didalam tidurnya. Kemudian engkau ambilah tuan puteri itu. entahlah tuan tiada hamba tahu. Inilah hamba kerjakan. Hatta. rakyat . dengan sebenarnya engkau berbuat bohong semata-mata. Dapatlah olehnya. Maka diajarkannya suatu isim kepada Pak Belalang. Maka sabda Kutubul`alam. hai Pak Belalang apakah pekerjaan engkau demikian ini sentiasa berbuat bohong sahaja. tiada perkataan yang sebenarnya? Maka Pak Belalang pun terkejut mendengarkan sabda orang tua itu. Maka dengan tiada lengah lagi lalu berjalan menuju kegunung itu. 142 beta ajarkan. telah sudah berkatakata Pak Belalang pun jaga daripada tidurnya. Maka putera baginda dengan menteri. ada pun sekarang jin itu sedang tidur memangku Tuan Puteri itu didalam suatu gua batu ditepi gunung. Bacalah kepada jin itu supaya ia lari. semata-mata membuat kerana Allah memelihara raja sendiri daripada percubaan Tuhan sarwa sekalian alam keatas hambanya. Maka sabda orang tua itu.

pun bersama-samalah mengikuti jauh-jauh dari belakang. Dalam hal yang demikian sampailah kepada suatu gua batu. Betullah dilihatnya jin itu sedang memangku Tuan Puteri itu sedang tidur juga kedua-duanya. Maka balutlah mata Tuan Puetri itu bekas menangis. Tersangatlah belas kasihan Pak Belalang melihatnya. Maka segeralah ia membacakan isim Allah ta`alaseperti pengajaran Kutubul alam itu. Dengan berkat isim doa itu, dihembuskan oleh Ahlun nujum dikepalanya, maka jin itu pun terbanglah lari, tinggallah Tuan Puteri itu. Maka segeralah diambil oleh Pak Belalang dengan besar suaranya meminta tolong. Katanya, tolong Yuanku, segera ini adinda. Maka apabila didengar oleh putera baginda dengan menteri, hulubalangnya maka sekalian rakyat pun berhimpum mengiringkan puteri itu, diletakkan diatas geta yang keemasan, dihadapi oleh dayang-dayang, bentar, sida-sida sekalian bertunggu menjaga Tuan Puteri itu lagi pengsan tiada sedarkan dirinya. Maka diambil oelh Pak Belalang air, dibacanya isim tadi, disiramkan pada seluruh tubuhnya. Maka Tuan Puteri pun sehatlah sedikit lalu bangun duduk santap nasi. Maka putera baginda itu pun teramatlah sukacita melihat isterinya sudah didapati, lalu duduk disitu serta memuji-muji ahlun nujum itu, lalu menitahkan menteri hulubalang rakyat hina dina sekalian bersiap hendak kenduri melepaskan nazarnya, menyembelih kerbau, lembu, ayam dan itik makan minum tujuh hari tujuh malam.memberi sedekah kepada fakir miskin dengan beberapa pula hadiah kelelahan ahlun nujum Belalang itu, dikurniakan oleh baginda daripada harta emas, perak, kain baju dan hamba, dan kapal sebuah, cukup dengan isinya kapal itu. 143 Maka ahlun nujum Belalang pun mengajar putera baginda itu akan isim yang diajarkan oleh Kutubul alam itu, di perbuat tangkal Tuan Puteri itu, supaya jangan dicuri oleh jin itu balik. Maka kepada ketika yang baik, Pak Belalang pun bermohon hendak balik

kenegerinya dihantar oleh putera baginda itu kedua laki isteri hingga kekapal serta dipasangkan meriam alamat tanda kebesaran diatas ahlun nujum itu. Setelah sampai kapal. Putera baginda itu pun berpeluk bercium denga ahlun nujum Belalang, bertangistangisan. Lalu berangkat kembali keistananya. Maka ahlun nujum Belalang pun belayarlah pulang kenegerinya. 144 LAMPIRAN 7 Jadual 4.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 Jadual 4.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 Jadual 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 121) Baris No. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk, ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en, holte jener ein Blatt Papier, kritzelte allerlei

Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 Jadual 4.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 122 ) Baris No. Ruj. …direndangnya sebijibiji , maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali, chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Tschur machten der ersten Kuchen… 22-23 PB 02 145 Jadual 4.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Jadual 4.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115 ) Baris No. Ruj. …hingga beralih

m/s 115) Baris No. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 08 LM 05 LM 06 Jadual 4.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 146 Jadual 4.9: Analisis 9 Teks Sumber .matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 Jadual 4. …secupak daging. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No. Ruj.

m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.LM 10 147 Jadual 4. … putihlah matanya … 24 .10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No. Ruj. m/s 115) . …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 Jadual 4.12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 . m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.LM 09 Jadual 4.(Lampiran 4... m/s115) Baris No. m/s 115) Baris No. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4.

Baris No. . pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Jadual 4.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6. Ayuhai nasib fikir miskin. padi. ihnen heimlich die Büffel. Ruj.. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. Ruj. m/s 122) Baris No.. Maka kata Pak Belalang.… 22-23 . Habis hilang baju dan kain. Ruj. Dapat sedekah sebungkus lempeng .. m/s 121 ) Baris No. 17-24 . …beras.LM 11 Jadual 4. Penganan habis dibaham anjing.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe..

m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) Baris No. m/s 121) Baris No. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … .PB 06 Jadual 4. Ruj. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 Jadual 4.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 . m/s 115) Baris No. gambir.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj.tembakau. Tabak und Fischen im Wert… PB 04 PB 05 148 Jadual 4. ikan… 23 09 … mit Reis. …Insyaallah ta’ala.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 6. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.. Ruj.

das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 149 Jadual 4. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) Baris No.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Jadual 4. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer Kabong-Palme. m/s 116) Baris No. m/s 116) . m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 4.deren Saft er abzapfte.24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Jadual 4.

… lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. m/s 122 ) Baris No. m/s 117) .22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6..Baris No. m/s 122 ) Baris No. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 150 Jadual 4. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Jadual 4. Ruj. die… 11-12 B 07 Jadual 4. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan… 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. Ruj.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4.

……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Jadual 4. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) Baris No. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Jadual 4.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. Jacke und Kopftuch… . Ruj. m/s 115) Baris No. m/s 115) Baris No. Ruj.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4.

LM 10. PB 05.12-13 LM 19 151 Jadual 4. LM 16 PB 07.Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. A. nilai.LM 05.Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan.26: Analisis Keseluruhan Bil. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. LM 09. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. LM 19 Salah terjemahan Pengertian Budaya Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai Kesenian. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. Kroeber dan C. PB 01.L. LM 18. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. LM 14. LM 13. adat resam. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. peraturan. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. LM 11 PB 03. LM 02. kepercayaan.Dalam bahasa Melayu ³budaya´ itu berasal daripada perkataan ³budi´. LM 07. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjana-sarjana anthropologi budaya. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. LM 08. LM 04 . PB 04. LM 15. rasa dan penggunaan fikiran manusia. undang-undang dan sebagainya. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. seperti norma. LM 06.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. Perlakuan ini . Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian³daya´ dan ³budi´ yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta.

Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat.Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Globalisasi yang melakukan hegemoni atau penguasaan dalam hampir semua kehidupan manusia amat besar kesannya terhadap umat Islam. Makna budaya pada hari ini dibatasi dengan maksud lagu. Umat Islam tidak wajar menentang Barat mahupun Timur tetapi proses pembaratan yang menghakis aspek . Petikan dari kata-kata Prof Dr Sidek Baba. Perubahan dalam maksud yang luas tidak boleh dibatasi secara pengasingan. tarian. Umat Islam semacam menghadapi krisis identiti dan tidak mampu menawarkan corak budaya serta jalur kehidupan yang mantap berasaskan acuan sendiri. aspek teknologi canggih dan dominasi sistem ekonomi kapitalis-liberal. bidang bahasa dan sistem nilai sehingga menyebabkan proses pembaratan dan pengliberalan berlaku dalam semua aspek kehidupan umat Islam. Namun begitu. dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. tetapi yang pastinya pengukuhan cara hidup sekular dan liberal semakin kuat. Seluruh apa yang difikir. Memang ada aspek berbanding yang boleh dimanfaatkan daripada globalisasi. lakonan dan kegiatan seumpamanya. muzik. upaya keilmuan dalam menghasilkan perisian dan program berasaskan acuan sendiri menjadi terbatas menyebabkan pengaruh globalisasi tidak dapat dielakkan malah meletakkan umat Islam sebagai pengguna berorientasi kebaratan. Perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi umpamanya menjadikan dunia ini suatu daerah yang semakin kecil dan dekat. bidang keilmuan dan penyelidikan. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban.Pengajian budaya sekat liberalisasi Barat Keupayaan berfikir perlu dipertingkat untuk tapis pengaruh sekular BUDAYA dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Pengaruh globalisasi tidak saja subur dalam aspek maklumat tetapi juga amat luar biasa dikembangkan dalam bidang hiburan popular Barat.adalah hasildari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya.

nilai dan pemikiran murni semakin terancam dan sebahagian besar generasi muda seakan selesa dengan proses yang sedang berlaku.Akhirnya media elektronik mempamerkan dengan gagah aspek budaya menerusi iklan komersial yang mendukung budaya Barat. Di sini perlunya azam budaya (cultural will) yang tinggi . rasa kekecewaan yang tidak membawa jalan putus asas dan dorongan untuk maju dalam acuan sendiri.Acuan budaya Islam umpamanya tidak menolak faktor menyumbang dari tamadun atau budaya lain. daya kreativiti seni menjadi malap. adegan seks murahan merangsang nafsi. seloka. Ia berkembang selama lebih 30 tahun dan kini sedang menghadapi gugatan pengaruh globalisasi yang amat menekan. qitah dan seumpamanya melalui proses peMelayuan dan pengIslaman. Pantun sebagai genre puisi Melayu asli mengalami proses pemurnian isi dan maksud apabila elemen Islam dimasukkan ke dalamnya. pepatah-petitih. drama menggambarkan konflik dan tragedi tidak berkesudahan. gurindam. ilmu yang memancarkan kebijaksanaan dan melambangkan pemikiran tinggi kalangan umat Melayu. pemahaman yang baik terhadap kekuatan tamadun silam menjadi faktor penyaring yang berkesan bagaimana kreativiti boleh berlaku dalam budaya. ilmu dan syariah orang Islam. menyebabkan kemandulan budaya berlaku. aspek budaya tidak difahami secara tuntas. Apa yang sedang berlaku kini adalah jelmaan terhadap corak kehidupan yang berlaku sebelum 1970-an iaitu ada kesedaran baru di kalangan generasi muda dan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai sumber budaya serta cara hidup. tetapi tetap mengekalkan jati diri Islami. Walaupun ada usaha sesetengah pihak untuk memperkasa budaya tradisi. ia berlaku dalam upaya yang terbatas dan kadang-kadang boleh bersimpang siur.budaya.Tidak iklan yang mengambil kira budaya setempat amat kaya dengan kesantunan. Memerdekakan budaya tidak harus dilihat memutar jarum jam ke belakang sebaliknya dilihat sebagai asas pengukuhan jati diri di samping tidak menolak aspek positif yang berkembang di Barat dan Timur. rasa pasrah menyalahi takdir.Walaupun genre puisi itu daripada sumber budaya lain tetapi ia tetap menjadi sebahagian pengucapan seni yang murni. Dengan kekuatan akidah. Pada hari ini apabila upaya berfikir umat Islam menjadi lesu. Syair. drama yang merangsang ke arah keluarga bahagia dan nilai murni yang harus didukung. filem pancaran peradaban tinggi patut dikongsi. nazam. filem menggambarkan kekecewaan hambar dalam percintaan.

pakaian. Secara lebih rinci. akhirnya pemahaman budaya hanya dalam batas upacara atau majlis tertentu. kreativiti tinggi dan bersifat maju. Jika tidak. bangunan. Bagaimana cara pandang kita terhadap kebudayaan. merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. serta bagaimana cara untuk menetrasi kebudayaan yang faktanya telah mempengaruhi kebudayaan lain. Ia akan mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna terhadap sumber orang lain dan tidak mampu lahir sebagai umat penyumbang terhadap pembinaan budaya murni untuk umat manusia. perkakas. pembelenguan budaya dari faktor luar akan terus gagah dan penampilan budaya sendiri semakin terpinggir. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. sebagaimana juga budaya. Definis Budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa.Sekolah dan institut pengajian tinggi harus memberi fokus terhadap pengajian budaya dan seni supaya di kalangan warga umat terdedah dengan potensi pemahaman budaya secara lebih jelas. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang . bahasa. Pengertian Kebudayaan – Banyak berbagai definisi tentang kebudayaan yang telah di paparkan oleh para ahli. dan karya seni. banyak hal-hal yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan.di kalangan umat memanfaatkan perkembangan teknologi media untuk menghasilkan kreativiti yang sifatnya dinamik tetapi terkandung imej jati diri yang jelas. adat istiadat. kebudayaan itu bersifat abstrak. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah. Azam budaya memerlukan penyuburan ilmu sepadu. termasuk sistem agama dan politik. Dari berbagai definisi dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Ia bakal mendorong penghasilan kreativiti seni dan budaya yang sifatnya berkembang tetapi dalam acuan sendiri. yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Dengan demikian. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism.norma sosial.PengertianKebudayaan Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. dan luas. Melville J. yang kemudian disebut sebagai superorganic.yang berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya. membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. . Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggotaanggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. religius. budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial. kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial. tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilainilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Menurut Andreas Eppink. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. budaya bersifat kompleks. dan lain-lain. abstrak. 2. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia.

sehingga dalam kehidupan sehari-hari. kepercayaan. misalnya pola-pola perilaku. Dari berbagai definisi tersebut. Gagasan tentang “budaya” ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. rasa. . kesenian. berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata. kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang “elit” seperti misalnya memakai baju yang berkelas. sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui. Cara pandang terhadap kebudayaan 3. yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. elit. Menurut cara pikir ini. Sebagai contoh. adat istiadat.Menurut Edward Burnett Tylor.1 Kebudayaan Sebagai Peradaban Saat ini. moral. bahasa. dari aktivitas-aktivitas di atas. peralatan hidup. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. fine art. jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang “berkelas”. atau mendengarkan musik klasik. organisasi sosial. dan cipta masyarakat. religi. dan lain-lain. dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. kebanyakan orang memahami gagasan “budaya” yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah “berkebudayaan”. Mereka menganggap ‘kebudayaan’ sebagai “peradaban” sebagai lawan kata dari “alam”. hukum. kebudayaan adalah sarana hasil karya. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. dan mengambil bagian. seni. dan bercita rasa seni. kebudayaan itu bersifat abstrak. 3. Pada prakteknya. dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya.

Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap “tidak elit” dan “kebudayaan elit” adalah sama – masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang “berkebudayaan” disebut sebagai orang yang “tidak berkebudayaan”. musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan “jalan hidup yang alami” (natural way of life).dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan “tidak alami” yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. Menurut cara pandang ini.” dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran “manusia alami” (human nature) Sejak abad ke-18.” Orang yang “tidak berkebudayaan” dikatakan lebih “alam. Meskipun . Karenanya. khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme – seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman. Dalam hal ini. dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran AustriaHongaria – mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam “sudut pandang umum”. tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. bukan sebagai orang “dari kebudayaan yang lain. mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia.2 Kebudayaan sebagai “sudut pandang umum” Selama Era Romantis. yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang. para cendekiawan di Jerman.Orang yang menggunakan kata “kebudayaan” dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis. 3. budaya tidak dapat diperbandingkan. Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur. dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan.

subkebudayaan – kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya – mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi.1 Penetrasi damai (penetration pasifique) Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. Penetrasi kebudayaan Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 4. Pada abad ini pula. para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Misalnya. gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara “berkebudayaan” dengan “tidak berkebudayaan” atau kebudayaan “primitif. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan .begitu. atau Sintesis. Pada tahun 50-an. masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Asimilasi. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi. mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. 4. terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan – perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja. atau biasa disebut dengan tribalisme. tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik. Bertolak dari teori evolusi.3 Kebudayaan sebagai Mekanisme Stabilisasi Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat. 3. dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan.” Pada akhir abad ke-19.

adat bersanding dan sebagainya.2 Penetrasi Kekerasan (penetration violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. Contohnya. kepercayaan dan sebagainya.org ADAT DALAM MASYARAKAT MALAYSIA DAN KEPENTINGANYA Aspek Adat Dalam Masyarakat Malaysia dan Kepentinganya Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup iaitu tingkah laku. 4. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza. Contohnya. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. • Refferensi Wikipedia. itu sudah menjadi suatu budaya. ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang adakalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. misalnya kita melihat adat bercukur. tetapi dari segi pengertiannya. Apabila ianya dizahirkan dan dapat dilihat perlaksanaanya. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Adat bersifat maya iaitu tidak dapat dilihat.baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Maknanya. . Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia.

Begitu juga dengan lain-lain kaum di Malaysia. Justeru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia pada hari ini. cara pertabalan Luak dan sebagainya. kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan peribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. adat dianggap sebagai sebuah tradisi lisan yang tinggi sekali martabatnya dalam kehidupan mereka. Kerana masyarakat Malaysia itu masyarakat Jawi. iaitu yang pelbagai latar belakangnya. hakikatnya ialah adat. aspek adat masih lagi dianggap sebagai suatu pengungkap identiti bangsa dan terus dipertahankan walaupun ia sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan perlaksanaanya suatu ketika dahulu. “mahkamah adat”. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. maka setiap bangsa atau ras didalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza satu sama lain dari segi latar belakangnya. oleh itu bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal. maka ia jelaslah boleh berubah. kita seharusnya mengetahui dahulu berkenaan aspek adat yang menjadi identiti masyarakat yang pelbagai di Malaysia. Budaya bersifat tidak tetap iaitu boleh berubah. Masyarakat Malaysia ialah suatu masyarakat yang bersifat majmuk dan pelbagai. Yang berbeza cuma cara sebutannya. Martabat adat itu sendiri berbeza kedudukanya bagi masyarakat Malaysia pada hari ini. Bagi masyarakat Minangkabau sebagai contoh. Adat dalam konteks Minangkabau bukan sekadar cara bersanding. Tidak terkecuali berbeza dari segi adat dan budaya. Bagi . Justeru tidak hairanlah jika didalam masyarakat mereka wujud istilah-istilah seperti “undang-undang adat”. cara menyantap hidangan makanan. kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. Adat bagi setiap kaum di Malaysia pastinya dilihat dari sistem nilai yang berbeza. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah.Kerana dua entiti ini terlalu berkait sifatnya. ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. “ketua adat” dan sebagainya. Justeru wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. tetapi adat ialah suatu peraturan hidup yang perlu dipegang kuat oleh generasi mereka sehingga ke hari ini. Dalam membicarakan fokus esei ini iaitu kepentingan aspek adat yang menjadi penyatu bagi mewujudkan peribadi dan identiti kebangsaan. Budaya yang difahami dan dilihat.

terlihat lagi kekuatan unsur Hindu dan Buddha dalam mencorakkan adat Melayu itu. Walaupun ada sesetengah sejarawan khususnya sejarawan Barat era kolonial mendakwa masyarakat Melayu juga masyarakat pendatang. Ini merupakan salah satu contoh adat-adat Hindu yang ditiru oleh masyarakat Melayu dahulu. kita dapat melihat tiga bentuk pengaruh yang besar dalam proses pembinaan adat Melayu. Pemujaan Raja secara melebih-lebih dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu juga merupakan cerminan kepada pengaruh Hindu Dan Buddha dalam masyarakat Melayu bahkan perkataan “Raja” itu sendiri pun sudah memperlihatkan pengaruh Hindu yang tebal. maka wujudlah apa yang dipanggil Melayu itu. walaupun masyarakat Melayu sudah Islam. yang kedua ialah adat yang dipengaruhi zaman Hindu/Buddha dan Islam. Pastinya kita pernah melihat upacara persandingan didalam majlis-majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Adat Melayu yang awal dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu dan Buddha yang diperolehi melalui kitab-kitab lama seperti Rayamana dan Mahabrata. Justeru zaman ini digelar zaman campuran adat Hindu/Buddha dan Islam dalam masyarakat Melayu. yang ketiga ialah adat yang berteraskan Islam. Pertamanya ialah adat yang dipengaruhi adat Hindu dan Buddha. Ada diantara adat-adat dalam period Hindu dan Buddha ini masih diamalkan sehingga ke hari ini. Bercakap berkenaan adat didalam masyarakat Melayu. namun ianya dapat dinafikan dengan mengetengahkan konsep merantau yang menjadi amalan masyarakat Melayu di Nusantara ketika itu. Ini menunjukkan pelbagai percampuran dalam pembinaan adat Melayu. Pada zaman ini. . Namun pengaruh adat lama yang berteraskan Hindu dan Buddha masih diamalkan. didalam bahagian ini kita akan melihat aspek adat yang mencerminkan identiti tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu. Ini sesuai dengan pemahaman kita berkenaan proses pembentukan Melayu itu sendiri yang merupakan cantuman ras-ras kecil yang beragama Islam. Cina dan India. ramai sarjana mengatakan bahawa adat Melayu merupakan adat jawi iaitu adat yang bercampur. Ketika adat ini diamalkan.maksud itu. Pada zaman ini Islam sudah datang ke Nusantara dan majoriti orang Melayu pun sudah beragama Islam. Islam masih belum sampai ke Nusantara. Begitu juga dari aspek pertabalan dan adat istiadat Istana Melayu. Masyarakat Melayu ialah masyarakat asal di Tanah Melayu. Period atau peringkat yang kedua ialah pengaruh unsur campuran Hindu/Buddha dan Islam. Dalam soal pembinaan adat Melayu.

Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. tetapi tetap diamalkan dengan meluas didalam masyarakat Melayu yang masih tebal dengan pengaruh Hindu dan Buddha ketika itu. Syed Naquib Al-Attas yang mengatakan Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. Antaranya ialah adat bercukur. Namun pada zaman Islam ini. Begitu juga adat puja kampung. Sebagai contoh masyarakat Melayu mengamalkan adat mandi Safar yang dianggap sebagai suatu usaha untuk membuang sial bulan Safar dalam kehidupan mereka. puja pantai dan sebagainya. dewasa. masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai teras kepada pembentukan adatnya.namun mereka mengamalkan adat-adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. adat dalam kehidupan sehari-hari dan adat ketika seseorang itu meninggal dunia. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. Bercukur bertujuan membuang rambut asal bayi yang dianggap . Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. Bercukur ialah perbuatan mencukur rambut asal bayi sehingga botak. adat-adat lampau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap diteruskan pengamalanya. Apa yang ingin dijelaskan disini ialah betapa pentingnya agama Islam kepada orang Melayu. seseorang meningkat remaja. Bagi masyarakat Melayu. melaungkan azan dan iqamat ke telinga bayi dan adat membelah mulut. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam diakui oleh Prof. ianya biasa diadakan pada hari-hari ganjil seperti hari ketiga. Sebagai petunjuk kepada pengaruh Islam didalam adat Melayu ialah adat ketika seseorang itu baru dilahirkan. Adat-adat Melayu yang bercirikan Islam merangkumi adat ketika seseorang dilahirkan. Pengaruh unsur luar yang ketiga didalam masyarakat Melayu ialah pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. Ia jelas bertentangan dengan Islam. ketujuh. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. Adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan semakin dikurangkan penggunaanya. Kerana kepentingan itu. Adat-adat yang diamalkan ini sebenarnya merupakan apa yang disebut sebagai perkara sunat didalam ajaran Islam. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perbuatan itu sebagai khurafat. kesembilan dan seterusnya. pada zaman pengaruh Islam yang kuat ini.

Ia sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan. Seperti juga masyarakat majoriti Melayu dan Islam. seperti juga lain-lain kaum. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Ketika dilahirkan kita diazan dan diiqamatkan. Adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan mereka. yang mana pengaruhnya masih menebal dalam kalangan mereka pada hari ini. Ada juga golongan tua Melayu mengatakan ianya merupakan simbolik kepada singkatnya hidup didunia ini iaitu sesingkat masa yang diambil antara iqamat dan solat yang akan didirikan. Falsafah lampau juga banyak mempengaruhi adat istiadat Cina sehingga menyebabkan mereka mempunyai pelbagai acara-acara dan pantang larang yang berorientasikan adat. kematian. masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan. Lazimnya adat istiadat Cina dipengaruhi oleh unsur Buddha yang menjadi pegangan kebanyakan ahli dalam masyarakat Cina. Masyarakat Cina di Malaysia juga seperti masyarakat-masyarakat lain yang mempunyai adat dan cara hidupnya sendiri. kita disolatkan dengan solat jenazah. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. masyarakat Cina juga mementingkan nasab keluarga dari sebelah lelaki. Ini memandangkan berlaku proses kemasukan besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke 19 dahulu. Secara teorinya. Azan dan Iqamat pula merupakan tuntutan Islam untuk memulakan pendengaran seseorang yang baru dilahirkan itu dengan kalimat-kalimat yang mulia. Nama pangkal seseorang iaitu nama keluarga didalam . dan apabila kita meninggal dunia. Apa yang menarik berkenaan adat kaum Cina ialah suatu bentuk adat dan petua untuk kehidupan yang mereka namakan “Feng Shui”. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. dapat kita katakan bahawa adat kaum Cina di Malaysia ialah warisan daripada negara China. dan sebagainya. kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu ketika itu secara tidak langsung telah membawa sekali segala adat istiadat mereka. Ada masa-masanya.kotor dan tidak akan tumbuh dengan baik.

Apabila anak itu dilahirkan. kafan dan bertanggungjawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh seorang tukang tilik. Namun. nama Prof. Secara tradisi. membaca buku yang baik dan melihat benda-benda yang cantik. memberi makan. perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkahwinan. Keranda tersebut akan dijaga hingga beberapa hari tertentu untuk lawatan dan sembahyang seterusnya akan dikebumikan pada satu hari yang ganjil. Sebagai contoh. dilantik menjadi ketua keluarrga dan merupakan waris utama pusaka keluarga. Dr. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga didalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang lelaki didalam keluarga adalah amat penting. Wang Gunwu. Ulang tahun kelahiran seseorang kaun Cina tidak akan diperingati. Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain. masyarakat sekeliling pasti akan membantu. Anak lelaki yang tua memainkan peranan utama memastikan upacara mandi. Jika si anak tidak mampu. kecuali diperingati oleh anaknya apabila seseorang itu sudah tua dan ianya akan diadakan secara besar-besaran. Rambut itu akan digantung berdekatan bantalnya selama 100 hari dan kemudian rambut itu dibuang ke sungai. Setelah sebulan kelahiran anak itu. Pada hari ke 29 kelahiran. Si ibu digalakkan tidur dan makan dengan baik. upacara Bulan Penuh akan diadakan dengan meriah. tanah kuburan yang baik dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan belanja besar.masyarakat Cina ialah nama keluarga disebelah lelaki. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. pada zaman yang lebih moden ini. Ini merupakan salah satu aspek adat yang menjadi amalan masyarakat Cina. Kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Bagi masyarakat Cina inilah hadiah terbaik seorang anak kepada ibu bapanya. hanya pendaftaran menurut undang-undang saja yang diperlukan dan akan diadakan majlis keraian yang mewah di restoran. Anak itu diharap akan menjadi berani pada masa hayatnya. nama pangkal mereka iaitu Teo dan Wang itu ialah nama warisan keluarga ayah mereka yakni nama keluarga sebelah lelaki. rambut si anak dicukur dan rambutnya dibungkus dengan kain merah. Justeru kesihatan si ibu dan kandunganya adalah amat dititik beratkan. Keranda yang baik. . anak itu dibersihkan dan akan dibedung. Teo Kok Seong dan Prof.

pasti ada kegiatan dan upacara tertentu serta dewanya yang berlainan untuk dipuja. upacara pengkebumian adalah acara yang amat meriah dengan dipenuhi dengan peraturan dan adat tertentu. Samada kemasukan itu suatu bentuk penghijrahan atau sekadar merantau untuk mencari rezeki. kaum India juga bukanlah penduduk asal Malaysia.Didalam masyarakat Cina. amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda . Oleh kerana adat kematian ini dianggap terlalu penting dalam masyarakat Cina. Namun ianya pastilah berbeza dan dijalankan dengan cara dan matlamat yang berbeza bagi mewujudkan identiti masyarakat Cina yang tersendiri. Sembahyang Hajat dan Menjamu Keramat. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke 15. Antara upacara-upacara yang diraikan masyarakat Cina selain dari Tahun Baru Cina dan Chap Goh Meh ialah adat Ulang Tahun Kematian. mereka juga mempunyai budaya berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. Didalam masyarakat India. Upacara ini biasanya akan diketuai oleh seorang Sami yang diamanahkan oleh keluarga si mati. Setiap bulan. akan diadakan pelbagai upacara lain terutama adat pembakaran colok dan alatan yang diperbuat daripada kertas sebagai bekalan hidup si mati di alam akhirat. Adat-adat ini tampak seumpama perbuatan-perbuatan yang menjadi amalan masyarakat Melayu. Sepanjang tahun dalam kehidupan masyarakat Cina. sami Buddha dan Hindu. jika kita ingin berkunjung kerumah tetamu. Selepas pengkebumian mayat. banyak kepercayaan dan pantang larang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlaku sesuatu kematian. adat Puja Kampung. Adat resam masyarakat Cina amat banyak dan ianya akan diamalkan mengikut perubahan musim pertanian dan negeri China. Seperti kaum-kaum lain di Malaysia. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resam yang berteraskan agama Hindu meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. hakikatnya kemasukan ini sudah berlaku sejak sekian lama. Seperti juga kaum Cina. Kemasukan masyarakat India ke Tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. banyak sekali perayaan yang diikuti dan diraikan oleh orang Cina.masyarakat India yang terdiri daripada golongan pedagang. adat Mencuci Kubur. tukang dan sebagainya tidak terlepas pandang untuk memasuki Tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri.

maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan naik. Masa perkahwinan yang dianggap bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. ahli keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. penjagaan anak perempuan amat dititik beratkan terutama ketika mereka masih dara. Keluarga amat penting dalam masyarakat India. Didalam masyarakat India juga. tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan itu. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. . Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seorang ketua agama. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah institusi yang paling dihormati dan dianggap mulia. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka. Semua saudara mara akan dimaklumkan apabila lahirnya seorang bayi. kerja. Kaum India juga mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri. Oleh itu. Seorang suami pula didalam masyarakat India adalah ‘Tuhan bagi isterinya’ dan mesti sentiasa dihormati. proses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta keserasian pasangan yang akan berkahwin. Pada hari ke 16 kelahiran.terima kasih kepada tuan rumah. Mereka juga biasanya melangkah kedalam rumah dengan kaki kanan dahulu. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk. kelahiran seorang bayi adalah acara yang penting kepada keluarga dan masyarakat India. Mereka menyapa dengan sebutan ‘vanakam’ dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. dimestikan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. ‘Ibu adalah umpama Tuhan’ dan anak perempuan juga dipanggil ‘amma’ seperti seorang ibu didalam tradisi India. upacara penting diadakan untuk menamakan anak. Ketika ini rumah dan buaian akan dihias cantik dan jiran-jiran dijemput bersama meraikan upacara tersebut. jika menerima sesuatu. Oleh kerana itu. Seperti juga adat kaum-kaum lain. perniagaan atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka. Selama 16 hari selepas kelahiran bayi.

Dalam aspek pemberian nama anak, nama seorang anak diperolehi dari almanak Hindu mengikuti bintang dan hari kelahirannya. Seorang ketua agama akan dirujuk untuk mencari nama bertuah mengikuti aksara bintangnya. Ketika menamakan itu, bayi dipangku oleh orang tua satu persatu sambil dinyanyikan doa agama oleh kaum wanita mereka. Dari aspek perayaan, terdapat banyak perayaan di kalangan masyarakat India. Di sepanjang tahun, mengikut kalendar Hindu mereka akan mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun seperti di negeri India. Masyarakat Hindu akan bersembahyang sebanyak tiga kali sehari iaitu pada waktu pagi, tengahari dan petang di tempat tertentu di rumah. Mereka juga pergi ke kuil untuk bersembahyang ataupun mengadakan upacara agama. Perayaan kaum India diadakan dengan mengikuti peredaran bulan dan setiap bulan ditandakan oleh bulan mengembang dan bulan menirus. Terdapat 21 jenis perayaan didalam adat masyarakat India. Perayaan-perayaan itu termasuklah Deepavali, Thaipusam dan Thaiponggal. Deepavali ialah ‘perayaan cahaya’ sebagai tanda kejayaan ‘cahaya’ ke atas ‘gelap’ atau ‘ilmu’ ke atas ‘kejahilan’ ataupun ‘keadilan’ mengatasi ‘kezaliman’. Inilah perayaan paling utama bagi masyarakat India. Pada hari ini sembahyang akan diadakan terutama untuk mendoakan roh keluarga yang sudah meninggal dunia. Thaipusam pula adalah perayaan bulan “Thai” untuk membersihkan diri dengan menggunakan susu, madu dan bunga di kuil dan membuat persembahan kepada Dewa Subramaniam. Pada masa perayaan ini diadakan, ‘kavadi’ yang berisi buah-buahan, susu dan akan dibawa pelbagai persembahan. Thaiponggal pula merupakan perayaan menuai dan ‘masak padi baru’ serta ‘memuja semangat padi’. Ia adalah masa yang amat baik untuk mangadakan perkahwinan dan upacara lain. Rumah akan dibersihkan dan dihiasi, ‘ponggal’ pula akan dimasak di dalam periuk baru untuk dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan juga disedekahkan kepada jiran tetangga. Melanjutkan perbicaraan terdahulu berkaitan adat atau disebut juga budaya masyarakatmasyarakat utama Malaysia, apa yang cuba digambarkan bukanlah bagaimana bentuk adatadat tradisi masyarakat di Malaysia semata-mata, tetapi kita berusaha untuk melihat bagaimana setiap kaum itu mempunyai adat dan kepercayaanya yang membentuk identiti

dan keperibadian mereka yang tersendiri. Secara tidak langsung juga didalam bahagian itu kita telah membicarakan kepentingan adat kepada kaum-kaum tersebut. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, namun jika diteliti, kita pasti akan memahami akan kepentingan adat-adat itu sekurang-kurangnya sebagai perlambangan identiti dan peribadi masyarakat mereka. Bercakap berkenaan identiti dan keperibadian masyarakat. Kita sedia memaklumi bahawa di Malaysia, kita tidak hanya mempunyai satu bangsa sahaja. Malaysia merupakan sebuah negara yang bangsa-bangsa didalamnya adalah bercampur ataupun dalam istilah yang lebih mudah, masyarakat yang majmuk. Justeru apa yang ingin dijadikan topik disini ialah bagaimana kepelbagaian adat didalam masyarakat Malaysia yang membentuk identiti masing-masing ini mampu disatukan dan dijadikan sebagai cerminan peribadi dan identiti kepelbagaian itu secara menyeluruh dan bersifat nasional. Maknanya kita perlu membicarakan tentang bagaimana kepelbagaian adat di Malaysia itu dapat disatukan dan dijadikan sebagai adat yang satu bagi menjadi lambang identiti dan peribadi nasional. Perlu dibincangkan juga ialah apakah aspek teras yang menjadi garis panduan budaya nasional ini. Dalam mengungkap permasalahan ini, kita sebenarnya hanya perlu mencari aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan adat nasional yang menjadi perlambangan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia dan apakah kepentingan aspek adat itu serta kepentingan identiti dan keperibadian kebangsaan itu sendiri. Aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional lebih mudah kita fahami melalui pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang digubal pada 1971. Dasar ini diputuskan melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Kedua, Tun Abdul Razak dan ianya dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap kaum di Malaysia. Melalui pembentukan ini, secara rasmi telah digariskan beberapa perkara yang menjadi teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia. Justeru melalui kewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang memang digagaskan bagi maksud itu, kita akan dapat mengungkap aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional yang menjadi fokus tulisan ini.

Antara aspek teras dalam pembentukan identiti dan peribadi nasional ialah identiti dan kepribadian Malaysia haruslah berteraskan adat asal rantau ini. Definisi geografi berkaitan ‘rantau ini’ ialah kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik iaitu Polynesia, Melanesia, Oceania sehingga ke Madagascar. Rantau ini adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan warisan adat masyarakat Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa yang juga dipanggil sebagai linguafranca. Adat serantau ini juga digambarkan melalui persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu iaitu Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Justeru dalam aspek Malaysia, secara mudahnya, aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional ialah adat masyarakat Melayu. Hal ini tidak dapat dipertikaikan oleh masyarakat lain kerana adat atau budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Maka apabila dipersetujui adat masyarakat asal serantau dijadikan identiti Malaysia, pastilah di Malaysia, adat Melayu yang paling layak diletakkan didalam kategori itu. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim sendiri, walaupun berbangsa Cina, turut mengakui bahawa masyarakat Melayu ialah nuklius ataupun teras dalam masyarakat Malaysia. Justeru adat Melayu dijadikan teras identiti semua kaum di Malaysia adalah sangat berpatutan ataupun dalam istilah arab dipanggil adil. Aspek teras pembentukan identiti yang kedua ialah menggunakan unsur-unsur adat dan kebudayaan luar yang sesuai dan wajar untuk diterima sebagai identiti Malaysia. Aspek ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai adat dan budaya. Dengan itu unsur-unsur adat Cina, India, Kadazandusun, Arab, Barat dan lain-lain unsur adat yang sesuai, boleh diberi pertimbangan untuk diterima dan dijadikan sebagai identiti kebangsaan.

aspek teras yang disenaraikan seperti adat masyarakat rantau ini. telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini sejak dahulu lagi. Ia juga diterima kerana terdapat unsur-unsur adat yang sama dan seiring dengan adat teras iaitu adat dan kebudayaan Melayu. kita melihat berlaku tolak ansur sesama kaum di Malaysia dalam soal pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan. tetapi juga identiti kaum-kaum lain di Malaysia. Dalam penerimaan teras kedua ini.Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada kerelevenannya yang pasti tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan. Aspek ketiga yang menjadi teras kepada pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan ialah agama Islam. Kerana itu ia patut dijadikan unsur yang penting dalam pembentukan identiti kebangsaan. kepentingan adat Melayu dijadikan sebagai teras dalam pembentukan identiti nasional ialah untuk memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus . Di samping itu. asas-asas moral serta kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. kepentingan nasional. sebaliknya ia jelas berperanan untuk menyeragamkan identiti masyarakat yang pelbagai untuk dijadikan identiti Malaysia yang satu. Bukan sahaja identiti Melayu diangkat sebagai identiti kebangsaan. Bercakap pula tentang kepentingan aspek-aspek adat yang dijadikan teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian kebangsaan. hal ini juga tidak boleh dijadikan isu samada identiti kebangsaan itu orientasinya adalah daripada warisan adat kaum yang mana. Ini kerana pembentukkan identiti dan keperibadian kebangsaan itu bukanlah bertujuan untuk mempromosikan adat masingmasing untuk digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Yang pertama. prinsip-prinsip Rukun Negara. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting didalam proses pembangunan dan perpaduan negara. Namun identiti bangsa juga masih boleh dikekalkan dan dipelihara kelangsunganya. Ini juga memandangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. Agama juga perlu bagi merealisasikan pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. adat luar yang sesuai dan adat yang berpandukan Islam pasti mempunyai kepentingannya yang tertentu. Namun.

adat lain juga perlu disenaraikan. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Pendek kata. Raja-Raja dan Yang Dipertuan Agong merupakan tuan kepada negeri-negeri dan negara Malaysia sendiri. Justeru untuk memastikan Institusi Raja-Raja Melayu terus dilindungi dan dihormati. Kerana orang Melayu ialah majoriti didalam masyarakat Malaysia. Yang Dipertua Negeri dan Yang Dipertuan Agong juga merupakan aspek yang penting untuk menjadikan adat Melayu sebagai pemangkin identiti nasional. penerimaan unsur-unsur asing ini ialah supaya keharmonian kaum di Malaysia akan terus berlangsung dengan jayanya. Ini bagi memastikan tiada suara-suara yang mempertikaikan tindakan kerajaan yang menggariskan unsur-unsur penting kearah membentuk budaya kebangsaan.terpelihara. Kedudukan Raja-Raja. Kita juga harus melihat kepentingan untuk menerima mana-mana unsur adat dan budaya luar untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan. Kedudukan mereka yang menjadi lambang perpaduan negara ini menyebabkan adat istiadat mereka iaitu adat istiadat Melayu diterima sebagai suatu unsur teras dalam melaksanakan identiti Malaysia secara bersama. Adat dan budaya kaum lain yang sesuai juga dapat dipraktikkan asalkan ianya tidak bertentangan dengan semangat Perlembagaan dan Rukun Negara. maka dalam usaha untuk membentuk identiti dan peribadi kebangsaan. Unsur-unsur adat dan budaya luar juga penting untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan kerana bagi menghasilkan budaya kebangsaan yang tidak terlalu stereotaip dengan adat dan budaya Melayu. Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. adat Melayu tidak boleh dikesampingkan. Mereka juga merupakan orang Melayu. Kedudukan masyarakat Melayu yang dianggap nuklius didalam sistem sosial di Malaysia juga merupakan kepentingan yang perlu diambil berat sesuai dengan kedudukan istimewanya yang dijamin Perlembagaan. namun ketetapan itu tidak bermaksud hanya itu sahaja adat yang akan diterima kearah pembentukan identiti yang seragam dalam masyarakat Malaysia. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Budaya kebangsaan . Walaupun telah dipersetujui bahawa adat Melayu merupakan adat teras yang dijadikan ikutan setiap rakyat Malaysia.

saintifik dan bersatu padu tanpa ada unsur-unsur . Penyeragaman identiti dan keperibadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan aman daripada persengketaan serta kucar-kacir. agama. Antara kepentingan masyarakat Malaysia disatukan melalui adat dan budaya kebangsaan ialah untuk melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa. Masyarakat Malaysia sudah mempunyai adat yang tersendiri. maka akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat luwes. Budaya kebangsaan ini penting ke arah melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju. penyeragaman identiti dan keperibadian kebangsaan ini perlu dilakukan. Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan agama-agama lain kerana ia merupakan agama yang sebenar.diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat Malaysia yang pelbagai. Selain kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi. berganding bahu. namun agama-agama lain bebas untuk dilaksanakan dengan syarat amalan agama-agama lain tidak akan menggugat kedudukan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia. tidak dapat tidak. Unsur Islam yang dijadikan teras kebudayaan kebangsaan juga penting bagi menjamin kedudukannya yang merupakan agama rasmi Malaysia. Dengan adanya unsur-unsur yang diluar daripada adat dan budaya Melayu yang sesuai. Dalam erti kata yang lain. Walaupun identiti dan peribadi kebangsaan adalah berteraskan Islam. Islam tidak boleh dikesampingkan. bertimbang rasa dan penuh dengan sikap toleran. identiti dan keperibadian yang seragam ini akan membolehkan perpaduan nasional berlangsung dengan lebih utuh lagi. ia juga penting kerana Islam merupakan tunjang kepada kehidupan masyarakat Melayu iaitu masyarakat peribumi dan majoriti di Malaysia. bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. budaya dan bahasa pertuturan tetapi dapat hidup berdampingan. progresif. Identiti dan kepribadian kebangsaan juga berkepentingan untuk menghindarkan masyarakat dari me1akukan perkara-perkara yang menyalahi norma-norma dan garis panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dalam usaha menerapkan identiti kebangsaan. tetapi kenapa kerajaan masih berkehendak supaya diwujudkan suatu adat dan budaya baru bagi mencerminkan identiti dan keperibadian Malaysia yang seragam? Adakah dengan budaya dan adat kaum-kaum yang sedia ada di Malaysia tidak cukup untuk mencerminkan identiti negara? Bagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untuk hidup bersama di Malaysia.

Kebudayaan dan adat ahli masyarakat Malaysia walaupun berbeza.negatif dalam kehidupan seharian sesama sendiri. proses penyerapan dan . Tiga etnik terbesar iaitu Melayu. ia membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama dalam melaksanakan matlamat yang sama iaitu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bepegang teguh dengan ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajar didalarn agama mereka. Budaya yang seragam bagi rakyat Malaysia juga penting bagi memastikan perancangan dan tindakan kerajaan untuk menerap serta menanam nilai-nilai murni ke dalam akal fikiran. Berbagai usaha telah dijalankan bagi mencapai matlamat untuk mewujudkan identiti dan keperibadian kebangsaan. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni yang merupakan perkara penting dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan seharusnya ditegaskan sebagai sebahagian dari proses pembangunan identiti untuk mencapai tahap keutuhan peribadi dan perilaku yang mulia dan berbudi bahasa. keadilan. Oleh itu. kehidupan demokratik. adat resarn. Cina dan India yang mengamalkan kebudayaan. Interaksi antara kaum yang baik juga adalah merupakan satu jalan kearah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu. Secara umumnya pencapaian matlamat dan objektif hasrat ini telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. budaya dan identiti seragam ini penting untuk memastikan cita-cita tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya. hati budi serta perilaku masyarakat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat dapat direalisasikan. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindari masyarakat daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi normanorma kehidupan. Maka identiti dan keperibadian kebangsaan ini diharap akan meneguhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri masyarakat. Perlu diingat bahawa didalam pembentukan dan pewujudan satu kebudayaan kebangsaan. Perisytiharan Rukunegara dengan jelas meletakkan negara di atas cita-cita perpaduan. tradisi budaya serta masyarakat progresif. Melalui usaha membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan. Segala tindakan idealisme kebangsaan ini juga adalah suatu usaha untuk membina bangsa Malaysia melalui semangat Rukunegara. namun mempunyai asas yang sama iaitu membentuk keperibadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. agarna dan bahasa masing-masing diharap akan dapat bersatu melalui usaha bersama yang murni ini.

Penggubalan dan pelaksanaan dasar ini. Perayaan Dan Keraian Orang India.penerimaannya akan mengambil masa yang lama dan mungkin melangkaui satu generasi ke satu generasi yang lain. Asimilasi Budaya:Kajian Kes Komuniti Cina Di Kelantan. . 2004.Rajantheran & S. .1986. Malaysia:Economic Expansion and National Unity. Namun demikian pelaksanaannya pasti rumit dan tidak akan dapat dicapai dalam masa yang singkat.1994. M.Penerbit UKM. meskipun masih lagi baru usianya namun pembentukan identiti nasional dan perpaduan kaum dan nilai murni Islam telah pun dilaksanakan. Anwar Din(Penyunting). Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia(Edisi Baharu).Bangi. BIBLIOGRAFI ___________________. Bakti. Adalah didapati bahawa pencapaian ke arah ini telahpun jelas kelihatan semenjak ia mula diterapkan. Buku panduan Budi Bahasa Budaya Kita. .DBP. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini kerana dengan keinsafan itu sahaja adat yang membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman.K. 2001.Aziz Deraman.Manimaran.Westview Press. Hanapi Dollah.Asas Kebudayaan Dan Kesenian Melayu.K.London. 1981.Lumpur. Identiti kewarganegaraan dan adat Malaysia pada hari ini boleh didapati didalam perayaan-perayaan antarabangsa dan juga di dalam kegiatan seni sukan dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia sama ada secara rasmi atau tidak rasmi.KEKKWA. Identiti dan keperibadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah. J . A. Gullick.Bangi.K.Lumpur. Penerbit Fajar UKM. Secara ringkas bolehlah dikatakan aspek adat yang menjadi teras identiti dan keperibadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat Malaysia. Lumpur. 2008.

Pengajian Melayu. Bunga Rampai Kebudayaan Melayu. K.DBP.Pustaka Kebangsaan.Utusan Publications. Pantang Larang Orang Melayu Tradisional. Idealogi dan Kebudayaan Wan Ramli Wan Muhd & Hanapi Dollah.Mohd.K. 1985. Puti Reno Raudha Thaib. Share this: • • • • StumbleUpon Digg Reddit Tinggalkan Jawapan Enter your comment here. 1999. Taib Osman. 1983. .Jakarta.UMalaya.1989. Wan Abd.Lumpur. K..Lumpur. Kepariwisataan.Lumpur. Kadir Yusoff & Zainal Abidi Borhan. Jab.. Peran Adat Dalam Pengembangan Aksara.