P. 1
Pengertian Budaya

Pengertian Budaya

|Views: 221|Likes:
Published by jaafar65

More info:

Published by: jaafar65 on Apr 19, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/11/2015

pdf

text

original

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED

IBRAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
ii

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHANCERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED IBRAHIM DISERTASI INI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
iii UNIVERSITI MALAYA
PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: KHAIRUNISAH BT. SAYED IBRAHIM (No.K.P/Pasport: 631005076348) No. Pendaftaran/Matrik: TGA 020035 Nama Ijazah: SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis ("Hasil Kerja ini"): UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYUBAHASA JERMAN : SATU ANALISIS Bidang Penyelidikan: TERJEMAHAN Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: (1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan,

ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini; (4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain; (5) Saya dengan ini rnenyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya ("UM") yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil. Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; (6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM. Tandatangan Calon Tarikh : 30 JANUARI 2008 Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan, Tandatangan Saksi Tarikh : 30 JANUARI 2008 Nama : SAKINA SAHURI BINTI SUFFIAN SAHURI Jawatan : PENSYARAH / PENYELIA

iv ABSTRAK Penghasilan teks terjemahan berkualiti yang mampu mewujudkan kesan seperti teks sumber adalah isu yang sangat penting di dalam bidang penterjemahan. Atas kesedaran ini, kajian terhadap terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka ke dalam bahasa Jerman dilakukan. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman yang merupakan dua bahasa berbeza dari rumpun keluarga bahasa yang berlainan telah menyumbang kepada perbezaan budaya akibat dari pandangan dunia yang berlainan. Justeru itu, fokus kajian ini adalah terhadap teknik pengalihan budaya yang digunakan dalam menghasilkan teks-teks terjemahan ini. Penyelidikan ini adalah berdasarkan kepada penelitian terhadap cerita rakyat Melayu iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai DerUnglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penelitian dan perbincangan menggupas peratus kejayaan pendekatan pengalihan budaya yang digunakan oleh

penterjemah. Ia juga akan menggariskan panduan yang boleh dipertimbangkan ketika melakukan penterjemahan yang melibatkan dua bahasa yang berbeza bagi menghasilkan teks terjemahan yang baik. iii v ABSTRACT Producing translated texts of quality which can successfully deliver the message as intended by the source text is crucial in the field of translation. With this in mind, a research on Malay folk tales translated into German from the genre of satire was carried out. German and Malay being two different languages from different language families contribute towards cultural differences due to differing world views. Thus, the focus of this research is on the cultural translation method used in translating these texts. This study is based on a comparison of the Malay satire Lebai Malang and Pak Belalang which are translated as DerUnglücks-Geistliche and Vater Heuschreck. The observations and discussions will focus on the percentage of success in the cultural translation method used by the translator. It will also provide a guide that can be considered by translators when translating two different languages in order to produce a good translation. iv vi PENGHARGAAN Bissmillah Arrahman Arrahim, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurniaNYA penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini. Sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada penyelia, iaitu Dr. Sakina Sahuri Bt Suffian Sahuri kerana dengan bimbingan dan tunjuk ajar beliau penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini dengan jayanya. Kepada individu yang terlibat dalam membantu penulis Dr. Zubaidah Ibrahim dan rakan-rakan, budi anda tetap terpahat

5 Batasan Kajian 10 1. terima kasih. Kepada suami Azmi Abu Bakar dan anak Muhammad Fazriq.4 Sastera Rakyat 20 1. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa Sayed Ibrahim dan Latifah serta keluarga.6 Definisi Konsep 13 1.6.8 Teks Sasaran 24 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.2 Budaya dan Kebudayaan 34 2.3 Objektif Kajian 7 1.2 Sifat Kebudayaan 36 2.2 Jenis Terjemahan 31 2.3 Fungsi Kebudayaan 37 .6.1.6.6.6 Budaya 23 1.2.2.5 Cerita Jenaka 21 1.6. pengertian dan sokongan yang berterusan telah membantu kejayaan ini.6.1 Terjemahan 27 2.2 Bahasa Jerman 16 1. -Terima Kasihv vii ISI KANDUNGAN Halaman ABSTRAK iii ABSTRACT iv PENGHARGAAN v ISI KANDUNGAN vi SENARAI RAJAH x SENARAI JADUAL xi BAB SATU PENGENALAN 1.1.1 Bahasa Melayu 13 1.2 Pernyataan Masalah 4 1.4 Kepentingan Kajian 8 1.1. doa kalian menjadi pembakar semangat dalam mengenggam cita-cita ini.2.1 Definisi 34 2.1 Syarat Penterjemahan 29 2.3 Proses Penterjemahan 33 2.3 Terjemahan 19 vi vii 1.dalam ingatan.1 Pendahuluan 1 1.7 Teks Sumber 23 1.0 Pendahuluan 25 2.6.6.

1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? 91 ix 5.1.2.1.1.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? 97 5.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? 101 5.4 Lain-Lain 85 4.0 Pendahuluan 58 4.1.1.3 Prosedur Kajian 53 3.4 Pandangan Dunia 42 2.2 Unsur Budaya Dihilangkan 64 4.2 Penutup 107 BIBLIOGRAFI 109 LAMPIRAN Lampiran 1 113 Lampiran 2 114 Lampiran 3 115 Lampiran 4 117 Lampiran 5 121 Lampiran 6 126 .0 Pendahuluan 49 3.4 Kesimpulan 57 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4.5 Genre 44 2.1.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya 59 4.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? 102 5.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya 87 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan 47 viii BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula 76 4.1.1.3 Budaya dan Penterjemahan 37 2.1 Persampelan Data 50 3.0 Pendahuluan 90 5.1 Unsur Budaya Dikekalkan 59 4.2 Analisis Data 52 3.1 Perbincangan Dapatan 91 5.

1 : Rumpun bahasa Austris 14 2. Rajah 1. Jadual 4.Lampiran 7 144 x SENARAI RAJAH Halaman 1. Jadual 4. Jadual 4.22 : Analisis 22 84 24. Jadual 5.16 : Analisis 16 77 18.14 : Analisis 14 75 16. Jadual 4. Jadual 3. Jadual 4. Jadual 4.11 : Analisis 11 73 13.2 : Bahasa-bahasa Austronesia 15 3. Rajah 1.4 : Rumusan keseluruhan 95 1 . Jadual 4. Jadual 4.10 : Analisis 10 72 12. Graf 4. Jadual 4.24 : Analisis 24 86 26.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya 89 xi SENARAI JADUAL Halaman 1.9 : Analisis 9 71 11.2 : Analisis 2 62 4. Jadual 4. Jadual 4. Carta 3. Jadual 5.1 : Carta aliran prosedur kajian 57 5.3 : Penyesuaian semula unsur budaya (PB) 94 31.1 : Contoh jadual analisis 52 2.1 : Penyesuaian semula unsur budaya (LM) 92 29. Jadual 5.25 : Analisis 25 87 27. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.17 : Analisis 17 78 19.18 : Analisis 18 79 20. Jadual 4.12 : Analisis 12 73 14. Jadual 4.13 : Analisis 13 74 15.8 : Analisis 8 70 10.20 : Analisis 20 82 xii 22.3 : Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah 18 4.15 : Analisis 15 76 17. Jadual 4. Jadual 4.2 : Unsur yang dikekalkan (PB) 93 30. Jadual 4.19 : Analisis 19 81 21.23 : Analisis 23 85 25.3 : Analisis 3 62 5. Jadual 4.5 : Analisis 5 65 7. Rajah 1.7 : Analisis 7 68 9. Jadual 5. Jadual 4.Jadual 4.21 : Analisis 21 82 23.26 : Analisis keseluruhan 88 28.4 : Analisis 4 63 6.1 : Analisis 1 60 3.6 : Analisis 6 66 8. Jadual 4.

Bidang penterjemahan menjadi lebih penting dalam dunia moden yang mengalami ledakan maklumat pada masa kini. Penterjemahan merupakan operasi yang dilakukan pada bahasa. sastera. dan bahasa juga membuka ruang untuk memulakan interaksi sosial di antara satu sama lain. Bahasa merupakan kunci ilmu. dengan penekanan khusus pada pembaharuan-pembaharuan teknologi yang terpenting dalam hubungan politik dan komersil antara satu negara dengan negara lain. Selain daripada itu bahasa juga berperanan sebagai alat komunikasi oleh manusia untuk pelbagai tujuan. diikuti dengan penterjemahan Al-Quran semasa zaman penyebaran dan . sains dan falsafah. 1996:1). Bidang terjemahan kini tidak lagi hanya menjadi perhatian ahli linguistik dan para penterjemah yang memberi tumpuan kepada teks agama. dari itu terjemahan adalah juga satu cara manusia berkomunikasi. Maka para penterjemah juga berperanan sebagai pembuka ruang lingkup pergaulan ke peringkat global serta berperanan dalam menyampaikan ilmu. Sebaliknya perkara-perkara yang diterjemahkan kini telah meliputi keseluruhan khazanah pengetahuan manusia. secara tidak disedari ianya telah melibatkan pakar dalam pelbagai bidang menceburkan diri dalam bidang penterjemahan. iaitu satu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain (Catford.1 Pendahuluan Penduduk di atas muka bumi ini bertutur dan menggunakan pelbagai jenis bahasa di dalam kehidupan seharian mereka. 2 Justeru. Perbincangan tentang perterjemahan bermula berkurun-kurun lamanya dengan bermulanya penterjemahan kitab Injil dalam zaman penyebaran agama Kristian di Eropah. serta juga bidang sastera kreatif.BAB SATU PENGENALAN 1.

” Era ini telah mendorong kepada kemunculan dua aliran dalam bidang penterjemahan. Penterjemahan pada masa dahulu tertumpu kepada kitab-kitab atau bahan bacaan umum yang diperlukan dalam penyebaran agama. Apa yang dimaksudkan dengan “SL” dalam petikkan ini adalah “Source Language” iaitu bahasa sumber. Manakala terjemahan komunikatif (dinamis) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca teks sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal (Newmark.kegemilangan Islam. first in terms of meaning and secondly. in terms of style. iaitu terjemahan semantik (makna) dan terjemahan komunikatif (dinamis). teks atau pembaca. Sejak kemunculan linguistik moden maka muncul pendapat-pendapat seperti Catford (1965:20). Salah satu isu lain yang dipentingkan ialah bagaimana sesuatu teks sumber dipindahkan atau diterjemahkan kepada teks sasaran mengikut proses dan kaedah . kesetiaan kepada penulis. Manakala “TL” pula adalah “Target Language” yang bermaksud bahasa sasaran. 3 Terjemahan semantik (makna) pada asasnya adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya seperti yang terdapat di dalam teks asal atau bahasa sumber setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. Penterjemahan kini terus berkembang dan tumpuan telah berubah meliputi pelbagai isu seperti terjemahan sebagai satu seni atau satu sains. jenis-jenis terjemahan dan kaedah yang berkesan. yang mentakrifkan terjemahan sebagai : “ The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”. 1981). penaklukan dan penjajahan kawasan-kawasan baru. Manakala Nida (1974) pula menyatakan : “Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message.

Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Isu atau aspek kebudayaan inilah yang menjadi fokus perbincangan pengkaji dalam meneliti koleksi terjemahan cerita jenaka 4 dalam buku “Matahari” oleh Albert Hoffmann. terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumatmaklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal. Mengikut Asmah Hj. Oleh itu banyak sistem penggolongan kaedah terjemahan diperkenalkan dalam usaha memahami konsep penterjemahan (Nida. latar belakang penterjemah.tertentu. Albert Lehmenkühler.” Ini jelas menunjukkan bahawa makna menjadi ukuran kepada hasil kerja terjemahan. This means that language reflects the culture of its speakers – the way of life they lead as well their physical and social enviroment…”. Oleh itu seandainya sesuatu teks yang diterjemah itu terpisah daripada konteks masyarakatnya maka sukar untuk menghasilkan proses komunikasi yang berkesan.2 Pernyataan Masalah Penterjemahan selalunya didefinisikan dengan merujuk kepada makna yang sama dengan teks asal. 1964). namun faktor-faktor seperti jenis teks. Justeru. 1. Taib Osman (1985). Walaupun terdapat banyak kaedah terjemahan yang diutarakan. Maka apakah alat atau bahan ilmu serta kemahiran yang perlu digunakan atau dikenalpasti oleh seseorang . mendefinisikan penterjemahan sebagai “… transferring the meaning of the source language into the receptor language. Larson (1984). “…language is an index to culture. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti serta mewujudkan kesan yang sehampir mungkin seperti teks sumber adalah menjadi ukuran. Omar dalam Mohd. Bert Nentwich. samada secara disedari atau pun tidak oleh penterjemah. pembaca sasaran serta laras bahasa turut mempengaruhi pemilihan kaedah terjemahan yang digunakan.

yang membawa kepada budaya atau gaya hidup yang berlainan. ianya juga berfungsi sebagai sindiran dengan berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Inilah yang menarik minat pengkaji untuk melihat bagaimana terjemahan antara dua bahasa dari rumpun yang berlainan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Jerman dilakukan. cara penyampaian serta juga pemilihan perkataan merupakan aspek penting dalam menghasilkan sesuatu teks terjemahan. Isu ini juga menjadi pendorong kepada pengkaji untuk membuat penelitian dengan penumpuan kepada aspek budaya dalam genre cerita jenaka. aspek kebudayaan pula adalah lebih penting dan menarik untuk .penterjemah dalam usaha melakukan penterjemahan yang melibatkan perkara-perkara yang berlandaskan budaya teks sumber dalam menghasilkan kesan yang sama kepada pembaca teks terjemahan. Perbezaan bahasa menyebabkan kita wajib melakukan pelbagai penyesuaian semula dalam terjemahan. Cerita jenaka merupakan salah satu bentuk sastera rakyat yang begitu bermakna dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu. Semakin banyak dan semakin luas perbezaan antara budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran. semakin banyak perubahan yang mesti dilakukan (Ainon Muhammad & Abdullah Hassan. 2005). Namun begitu dalam membicarakan genre cerita jenaka ini. Adakah keduadua fungsi ini dapat diambil alih oleh teks terjemahan? Adakah teks terjemahan masih boleh memainkan peranan yang sama seperti teks sumber itu? Tidak dapat dinafikan bahawa perkara-perkara seperti laras bahasa. kemahiran dan 5 kepakaran yang tinggi adalah diperlukan dalam usaha menghasilkan teks terjemahan yang berkualiti serta seiring dengan teks asal. teknik pengolahan. Justeru. Selain dari hiburan. Terutamanya apabila melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza.

Di sini jelas menampakkan bengkel penterjemahan ini hanya bergantung kepada minat dan kebolehan berbahasa sahaja tanpa menitik beratkan soal kemahiran dan pengetahuan terjemahan. mainan perkataan dan lain-lain lagi. Ini menunjukkkan pentingnya kita memberi fokus kepada aspek budaya yang berperanan dalam menyumbang kepada penyampaian mesej teks sumber. Tawaran ini terbuka kepada sesiapa sahaja (guru dan pensyarah) yang berminat. rentak. Selain itu menurut Ainon Muhammad (1985). Apatah lagi genre ini juga banyak mengenengahkan unsur budaya sebagai teknik dalam penyampaian mesejnya. Dari itu kerja-kerja terjemahan juga harus memberi tumpuan kepada isi kandungan teks 6 sumber. Contoh yang begitu jelas dapat dilihat dalam Lampiran 2 (m. iaitu surat jemputan menerusi e-mail ke Bengkel Penterjemahan Cerita-cerita Pendek Malaysia ke bahasa Jerman. lebih-lebih lagi apabila melibatkan penterjemah yang tidak mahir dalam bidang ini.s 114) yang merupakan terjemahan surat di Lampiran 1 (m. penterjemahan yang menumpukan kepada bentuk-bentuk maklumat untuk mengekalkan ciriciri luaran seperti bentuk stilistik. rima.s 113). Kesedaran terhadap aspek budaya ini juga amat penting kerana tidak semua penterjemah peka terhadap permasalahan ini. dengan syarat individu tersebut boleh berbahasa Jerman dan Melayu. boleh menjurus kepada terjemahan yang mengelirukan dan menimbulkan salah faham. Persoalan yang timbul adakah aspek budaya ini turut diberi perhatian dalam menghasilkan teks sasaran yang berkualiti. jika penterjemah sendiri tidak sedar akan kepentingan dan peranan unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah .dikaji kerana ianya melibatkan penterjemahan dua bahasa dari rumpun yang berbeza yang mengamalkan gaya hidup yang amat berlainan.

Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan ? c.s 115 ) dan Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6.4 Kepentingan Kajian Kajian terperinci akan dilakukan ke atas teks terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka yang terdapat dalam buku “Matahari”. iaitu koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffmann. Albert Lehmenkühler.s 121) di dalam buku “Matahari”. Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Kajian terhadap persoalan-persoalan di atas adalah berlandaskan kepada teks cerita jenaka Melayu yang bertajuk Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? b. m. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang diterbitkan pada 1996. Albert Lehmenkühler. m.teks. Teks terjemahan . oleh Albert Hoffman. 8 1. 7 1. Ini seterusnya menjurus kepada penghasilan teks terjemahan yang tidak tepat apatah lagi terjemahan yang melibatkan aspek budaya akibat daripada tiada kemahiran mahu pun pengetahuan serta pengalaman.3 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi mendapat jawapan terhadap persoalanpersoalan berikut : a.s 117) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman Der Unglücks-Geistliche (sila lihat Lampiran 3.s 126 ) diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. Bert Nentwich. Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? d. Bert Nentwich. m. m.

namun diharapkan dapat menyumbangkan maklumat terhadap penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan. Pada tahun 1996 buku “Matahari” yang menjadi sumber kajian ini diterbitkan. Pada tahun 1995 bahasa Jerman mula diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di sepuluh . Ini adalah kerana : a. Semakin banyak teks seperti cerpen dan puisi diterjemahkan. Seterusnya ia boleh menyumbang maklumat dalam perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Jerman secara umumnya dan khususnya terhadap kerja-kerja penterjemahan yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. Pada tahun 2004 sebuah antologi puisi Jerman-Melayu yang pertama iaitu “Impian dalam Biru Muda” (“Träumerei in Hellblau”) telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Walau pun kajian ini tertumpu kepada dua buah teks ini sahaja. 9 b. sebagai contoh sila lihat Lampiran 2.yang menjadi bahan kajian ialah Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang). Antologi puisi ini yang mengandungi sajak dari abad kedua belas hingga kedua puluh. hasil lapan puluh tujuh orang penyair. m. Sejak tahun 2006. Selain itu juga penterjemahan teks sastera dari dua rumpun bahasa yang berlainan pada masa kini turut meningkat.s 113. samada di institusi pengajian tinggi mahu pun di sekolah-sekolah.s 114 dan terjemahannya Lampiran 1. kerjakerja penterjemahan cerita-cerita pendek bahasa Melayu ke bahasa Jerman semakin giat dilakukan. di mana surat ini membuktikan kepada kita kegiatan terjemahan terus dilakukan. m. penterjemahan bidang sastera samada dari bahasa Melayu ke bahasa Jerman mahu pun bahasa Jerman ke bahasa Melayu kini semakin diminati. penggunaan bahasa Jerman yang semakin meningkat di Malaysia.

2005). bahasa Jerman turut diperkenalkan di pusatpusat pengajian tinggi awam mahu pun swasta. Sesuatu perkara. Pada tahun 2005 usaha memperkenalkan mata pelajaran bahasa Jerman telah diperluaskan ke tiga buah sekolah harian. terjemahan yang melibatkan dua rumpun bahasa yang berbeza sudah tentu melibatkan corak budaya yang berlainan. kajian ini boleh memberi maklumat kepada pengkaji bidang terjemahan tentang wujudnya kaitan antara unsur budaya dengan kaedah terjemahan. Kesinambungan kepada usaha ini. c. e. teknik penyampaian dan genre sesuatu teks yang perlu diberi perhatian dalam menghasilkan teks terjemahan dan implikasi budaya adalah sangat penting dalam menghasilkan terjemahan yang berkesan (Newmark. Penterjemahan sebegini merupakan suatu usaha serius dan tidak boleh di pandang ringan. f. Kajian ini diharapkan akan dapat membantu sesiapa sahaja yang melibatkan diri dalam penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun 10 yang berbeza seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. Universiti Multimedia. boleh memperkenalkan kebudayaan melalui sastera yang merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan saling pengertian antara bangsa dalam usaha . Universiti Kebangsaan Malaysia. d. 1981). Universiti Pertanian.buah Sekolah Berasrama Penuh dan pada tahun 2004 ianya telah meningkat kepada 12 buah sekolah. laras bahasa. Universiti Sains Malaysia. German-Malaysia Institute dan lain-lain. contohnya di Universiti Malaya. kepakaran dan komitmen merupakan faktor penting dalam bidang penterjemahan. Komitmen yang tinggi amatlah diperlukan begitu juga dengan kemahiran dari segi bahasa dan juga ilmu terjemahan serta memahami kebudayaan kedua-dua bahasa. terutamanya yang melibatkan budaya akan ditafsir dengan cara yang amat berlainan kerana perbezaan pandangan dunia (Ainon Mohd dan Adullah Hassan.

11 Fokus kajian hanyalah kepada dua buah teks dari genre cerita jenaka sahaja.s 121). 1. Selain itu. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre secara keseluruhannya. penglipurlara. Namun demikian fokus kajian adalah kepada genre cerita jenaka. Albert Lehmenkühler.s 117) dan teks sasaran kedua ialah Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. cerita binatang. 2004).5 Batasan Kajian Kajian adalah dilakukan terhadap buku “Matahari” yang merupakan koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman.menuju dunia yang damai dan berbudaya (Berthold Damshäuser dan Muhamad Haji Salleh.s 126). iaitu Der Unglücks-Geistliche dalam bahasa Jerman (sila lihat Lampiran 3. Bert Nentwich. cerita teladan. m. teks sumber dalam bahasa Melayu ialah Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. Contohnya ia bukan saja berperanan sebagai hiburan malah turut memberi panduan dan teladan serta sindiran kepada golongan tertentu dan juga masyarakat setempat.s 115). ianya turut mendukung mesej tertentu. m. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) mengisahkan tentang taat setia rakyat kepada sultan. cerita jenaka dan lain-lain. Pemilihan ini dibuat kerana pengkaji mendapati kedua-dua teks ini banyak memaparkan unsur-unsur budaya tentang gaya dan corak hidup serta berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. teks sumbernya adalah Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Ini adalah kerana genre ini didapati banyak memaparkan budaya masyarakat setempat atau bahasa sumber. samada secara tersurat mahu pun tersirat. m. Contohnya dalam cerita Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dipaparkan tentang kepercayaan agama dan kaitannya dengan corak hidup masyarakat. Di antaranya adalah puisi. m. seterusnya gambaran tentang .

Ashtech.my/ceritarakyat/pakbelalang. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian sebaliknya unsur budaya yang menjadi fokus pengkaji.my/cerita rakyat/lebai_malang. berkisar pada watak jenaka atau lucu yang boleh menimbulkan salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) adalah watak seorang lelaki . 12 Kedua-dua buah cerita ini.html.perbezaan hidup antara dua golongan. m.s 126).ashtech. Kadang kala pula watak dilihat mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat membantunya dalam kesusahan.s 117) yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www. m. Maulud dan khatam Quran. Dari itu terjemahan budaya yang dikaji hanyalah berdasarkan kedua-dua teks ini. pengajaran dan juga hiburan. Ini adalah kerana tujuan cerita jenaka sebagai sastera rakyat pada masa dahulu ialah untuk memberi kesedaran. Kedua-dua teks sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam kerjakerja kajian ini adalah diperolehi dari laman web. Namun demikian sebahagian daripada teks ini akan diabaikan oleh pengkaji kerana terdapat bahagian teks tersebut yang dilenyapkan penterjemah.com. Teks sumber Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Kisah Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) ini berkisar tentang seorang Lebai Malang yang tidak dapat membuat keputusan yang tepat apabila mendapat tiga jemputan iaitu kenduri arwah. Namun demikian nasibnya sungguh malang kerana lempengnya dilarikan anjing dan dia balik tanpa seurat benang pun kerana pakaiannya dicuri orang. html. (sila lihat Lampiran 6. Lebai Malang terlepas kedua-dua jemputan dan hanya mendapat lempeng pada kenduri khatam Quran.com. Manakala teks sumber Pak Belalang pula diambil dari http://www. Unsur budaya yang terdapat dalam kedua-dua teks ini amat bertepatan dengan fokus kajian.

bahasa Jerman. teks sasaran dan terjemahan akan digunapakai dalam kajian ini. rasional pengkaji memilih genre cerita jenaka Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) dari koleksi buku ini adalah kerana genre ini merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal dan terdapat di dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu. Bagi memudahkan perbincangan dan mengelakkan kekeliruan yang timbul. Kisahnya bermula dengan cara berbohong menujumkan kerbau petani yang hilang yang telah disembunyikannya bagi mendapat rezeki. Selain unsur budaya.1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Manakala dalam sastera Arab-Turki dikenali sebagai Jaha atau Khoja Nasreddin dan dalam sastera Jawa seperti Pak Banjin dan Joko Bodo. maka konsep-konsep utama ini akan diperjelaskan.6.yang menjadi nujum negara tanpa sebarang ilmu. 13 Dari itu ianya secara tidak langsung dapat memberi input kepada penterjemah yang terlibat dalam bidang ini. Selain itu ianya turut memaparkan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. cerita jenaka. Bahasa Melayu . sastera rakyat. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan digunakan dalam semua urusan rasmi. 1. Contohnya di Belanda watak jenaka dikenali sebagai Owlglass. teks sumber. 1. Seterusnya kejayaan diperolehinya menggunakan kepintaran dengan hanya menilik beberapa perkara secara kebetulan sahaja. Malaysia sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura serta Brunei ianya dipanggil sebagai Bahasa Melayu. Negara-negara tersebut ialah Indonesia yang dikenali sebagai Bahasa Indonesia. budaya.6 Definisi Konsep Beberapa konsep utama seperti bahasa Melayu.

merupakan bahasa ibunda orang Melayu yang tinggal di Nusantara (Nik Safiah Karim, 1988:21). Bangsa Melayu berasal daripada cabang Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia 14 Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun SM (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Kira-kira 1500 tahun SM, dipercayai datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini dikatakan menyebabkan orang-orang Melayu-Proto seperti orang-orang Jakun, Mah Meri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pendalaman. Justeru, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasabahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada itu, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina juga berasal dari rumpun bahasa Austris (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Rajah 1.1: Rumpun bahasa Austris (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Rumpun bahasa Austronesia terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.
BAHASA –BAHASA AUSTRIS BAHASA-BAHASA AUSTRO-ASIA BAHASA-BAHASA TIBET-CINA BAHASA-BAHASA

AUSTRONESIA

15 2. Bahasa-bahasa Polinesia Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti 3. Bahasa-bahasa Melanesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia 4. Bahasa-bahasa Mikronesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert. (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. htm). Rajah 1.2: Bahasa-bahasa Austronesia (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Bahasa Melayu tergolong di dalam cabang Bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Bentuk bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai bahasa Melayu kuno dan jauh berbeza dengan bahasa Melayu moden. Bentuk bahasa Melayu kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batubatu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke-7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut :
Bahasa-Bahasa Nusantara Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-Bahasa Melanesia Bahasa-Bahasa Mikronesia Bahasa-Bahasa Austronesia

16 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) - Palembang 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) - Palembang 3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) - Pulau Bangka, Palembang 4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) - Palembang (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahas a_ melayu. htm)

Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 M. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang mencatatkannya sebagai Semenanjung Tanah Melayu dan Jambi, Sumatera. Bahasa Melayu yang dikaji ialah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisi yang tergolong di dalam bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau dikenali juga sebagai Bahasa Nusantara. 1.6.2 Bahasa Jerman Bahasa Jerman, bersama-sama bahasa Inggeris, Belanda dan Frisia merupakan daripada kumpulan anggota bahasa Jermanik Barat dalam cabang bahasa Jermanik Indo-Eropah. Kini bahasa Jerman dituturkan oleh lebih 94 juta penutur di Eropah dan mempunyai status bahasa kebangsaan rasmi (samada tersendiri atau bersama bahasabahasa lain) di Jerman, Switzerland, Austria, Luxemburg, Liechtenstein dan Namibia (Comrie, 1998). 17 Bersempadankan kawasan bahasa Jerman, terdapat ramai kaum minoriti yang bertutur dalam bahasa Jerman di negara-negara Belgium, Rusia, Rumania, Hungary, Republik Czech, Poland dan Yugoslavia. Di luar Eropah, bahasa Jerman merupakan bahasa minoriti di beberapa tempat seperti Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Chile dan Mexico. Terdapat banyak persamaan di antara bahasa Jerman dan bahasa Inggeris. Hubungan atau perkaitan perbendaharaan kata paling banyak ditemui. Perhubungan ini ujud kerana kedua-duanya berasal dari rumpun yang sama dari satu keluarga yang besar iaitu Proto-Indo-Eropah. Persamaan-persamaan inilah yang menjadikan bahasa

Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah (Cambridge Encyclopedia of Language. Flemish dan Belanda. Dengan lain perkataan. Iran. Indik. PROTO-INDO-EROPAH TOCHARIA INDO-IRAN IRAN ARMENIA ANATOLIA ALBANIA GREEK . Sanskrit dan Rusia. di mana ianya akan menunjukkan kepada kita terdapat perhubungan genetik antara bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Jerman (Waterman. Celtik. adalah jelas bahawa bahasa Jerman mempunyai perkaitan bukan sahaja dengan kumpulan bahasa yang dipanggil “Jermanik” malah lebih dari itu (Comrie. perkaitan ini juga ujud dalam bahasa Greek.Inggeris dan bahasa Jerman sebagai keluarga bahasa yang dipanggil “Jermanik” (Bach.3. Frisian. Bahasa Jerman juga mempunyai perkaitan dengan beberapa kumpulan bahasa lain yang mempunyai asal usul yang sama serta mempunyai perhubungan genetik seperti bahasa Albania. Iceland. Baltik. Rajah 1. 1987) Bahasa Jerman yang dikaji adalah merupakan bahasa dari keluarga Jermanik. Norway. Berikut ialah pohon bahasa Proto-Indo-Eropah. 18 Slavik dan Tocharia. Bahasa-bahasa ini adalah cabang dari bahasa IndoEropah. Hubungan ini juga dikongsi oleh beberapa bahasa Eropah yang lain seperti bahasa Denmark. Hittite. Armenia. Italik. Sweden. Bukan itu sahaja. Greek. Iaitu bahasa Jerman yang dituturkan pada masa kini di negara Jerman. 1971). 1998). pelajar yang mempelajari bahasa Latin dikejutkan oleh kenyataan bahawa tatabahasa bahasa Jerman lebih mirip kepada tatabahasa bahasa Latin berbanding tatabahasa bahasa Inggeris. John T. 1976). Apa yang lebih menarik lagi. dalam konteks yang lebih luas.

Secara amnya dapatlah dikatakan bahawa penterjemahan ini adalah merupakan pengalihan teks dari satu bahasa ke bahasa lain. di mana teks sasaran tidak dipengaruhi oleh bahasa sumber. pertama dari segi makna dan kedua dari segi stail. Terdapat banyak definisi tentang terjemahan yang telah diutarakan.3 Terjemahan Eugene A. mengatakan bahawa penterjemahan ialah penyalinan semula ke dalam bahasa penerima maklumat daripada bahasa sumber dalam bentuk persamaan yang terdekat dan sejadi.02 J erman BRYTHONIC CELTIK GOIDELIK BALTO-SLAVIK BALTIK Section 1. Harus diingat bahawa terjemahan bukanlah .01 JE RMANIK Section 1.6. Di antaranya ialah Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) yang menyatakan bahawa terjemahan ialah satu aktiviti yang dibuat oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu bahasa dengan bahasa lain dan antara satu budaya dengan budaya lain. Di mana teks bahasa sumber dialih ke bahasa penerima dengan mengekalkan isi dan juga ciri-ciri luarannya. Selain itu teks sasaran juga seharusnya tidak berbau terjemahan.03 nggeris 19 1. Nida (1964). Definisi ini menerangkan bahawa pemindahan maklumat dari teks sumber ke teks sasaran hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin.ITALIK Sepanyol SLAVIK Section 1. Pengalihan yang tidak dapat diterjemah dengan tepat. perlulah menggunakan atau digantikan dengan mencari persamaan paling dekat. seperti gaya bahasa yang digunakan oleh penulis asal.

20 Terdapat juga beberapa jenis terjemahan seperti harfiah. Ianya adalah sebahagian daripada kehidupan budaya bagi masyarakat lama. Penyampaian secara lisan. Dalam konteks kajian ini. Faktor ini menyebabkan kita sering menemui pelbagai variasi untuk sesuatu cerita itu. Justeru itu. seorang penterjemah haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya.sekadar itu. Ia disampaikan secara individu kepada seorang individu yang lain atau sekumpulan individu yang lain dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi. malah juga menyalin maklumat kebudayaan yang terdapat di dalam teks asal. yang masih kuat berpegang dan mengamalkan budaya lama dan menjadi warisan kepada sesuatu masyarakat. terjemahan merujuk kepada satu proses di mana teks bahasa sumber iaitu bahasa Melayu dialihkan ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. terutamanya apabila ianya melibatkan terjemahan teks sastera.6. interlinear dan budaya. menyebabkan sastera rakyat sering mengalami perubahan kerana berlakunya tokok tambah ketika penyampaian. Untuk membuat sesuatu cerita yang disampaikan itu lebih menarik. penglipurlara akan menyampaikannya dengan pelbagai teknik yang . Jenis-jenis terjemahan ini bergantung kepada tujuan sesuatu teks itu diterjemahkan. Lazimnya sastera rakyat disampaikan secara lisan dan tidak mementingkan tulisan. Salah satu sifat sastera rakyat yang utama adalah terletak kepada cara penyampaiannya. saduran. dinamik. 1. Pada kebiasaannya sastera rakyat disampaikan oleh seorang tukang cerita yang berkemahiran dikenali sebagai ‘penglipurlara’.4 Sastera Rakyat Sastera rakyat merupakan bentuk sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang sederhana dan tradisional.

Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai cerita-cerita jenaka dalam kesusasteraan lisan mereka. tetapi juga dalam maksud dan bentuk cerita. cerita lagenda dan cerita tauladan. cerita hantu. 1. tauladan dan sindiran. teka-teki. 1979). seloka dan gurindam (Jihaty Abadi.6. masa dan masyarakat setempat. seperti bercerita. puisi rakyat seperti pantun.5 Cerita Jenaka Cerita jenaka merupakan salah satu genre sastera rakyat yang berbentuk naratif. tiada siapa yang mengakui hak kepunyaannya sendiri. Secara umumnya sastera rakyat boleh dikategorikan kepada dua kategori yang besar. cerita mitos. cerita asal usul. “Droll Talles” dan lain-lain. 22 . perbilangan. Cerita-cerita tersebut dikenali dengan istilah seperti “Merry Tales”. nyanyian rakyat. iaitu sastera rakyat yang berbentuk naratif dan bukan naratif. iaitu cerita jenaka. Cerita-cerita jenaka yang terdapat di seluruh dunia bukan sahaja mempunyai persamaan pada motif atau isi ceritanya. 21 Soal hak cipta tidak wujud dalam sastera rakyat. Pada kebiasaannya cerita jenaka berkisar pada seorang watak jenaka atau lucu. Semua cerita jenaka ini mempunyai tujuan yang sama iaitu sebagai hiburan. Sastera rakyat yang berbentuk cerita atau pun naratif adalah seperti cerita jenaka. bercerita dengan lagu dan bercerita berlagu dengan iringan alatan bunyi-bunyian. Golongan sastera rakyat yang bukan berbentuk cerita atau bukan naratif adalah seperti peribahasa.difikirkan sesuai dengan latar. di mana ianya bertujuan untuk menghibur. cerita penglipurlara. memberi pengetahuan dan tauladan kepada pendengar pada masa lampau. teromba adat pepatih. “Tall Tales”. Kajian ini adalah tertumpu kepada sastera rakyat yang berbentuk naratif. Sastera rakyat seolah-olah berperanan sebagai sebaran am pada masa kini. sebaliknya ia adalah kepunyaan masyarakat.

1976). Watak ini kadangkadang tersangat bodoh dan tidak boleh memahami maksud orang lain hingga membawa kepada salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak tersebut. Cerita-cerita jenaka Melayu itu diciptakan oleh orang Melayu sendiri berdasarkan pengalaman yang sama dialami oleh mereka yang bersifat sejagat dalam semua kebudayaan manusia. Porter dan Jain (1981).6. tingkah laku atau perasaan tetapi ianya adalah cara-cara manusia melihat. iii. (Jihaty Abadi. Pak Kaduk dan Si Luncai. mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat menolongnya dalam kesusahan.6 Budaya Samovar. Watak pintar Pak Belalang dan Si Luncai adalah termasuk dalam kategori ini. Namun tidak dapat dinafikan kadang kala terdapat cerita saduran yang diubahsuai dengan budaya setempat sehinggakan cerita-cerita itu menjadi sebahagaian daripada warisan setempat (Mohd. Cerita jenaka ini sebenarnya dapatlah digolongkan kepada tiga. Shuib Che Din. 23 1. Watak bodoh-sial Cerita yang termasuk dalam golongan ini adalah Lebai Malang dan Pak Kaduk. Adakalanya watak yang jenaka itu. mendefinisikan budaya sebagai satu kelaziman tingkah laku yang dipersetujui bersama suatu kumpulan manusia dalam sebuah masyarakat pada satu ketika untuk tujuan hidup berharmoni. 1979) Cerita-cerita jenaka Melayu tidak seharusnya dianggap semuanya sebagai pinjaman dari luar apabila ianya menunjukkan ciri-ciri persamaan. ii. Manakala Goodenough (1957). Pak Pandir. pula menyatakan budaya bukan terdiri daripada barang-barang. berdasarkan watak yang terdapat dalam sesuatu cerita : i. Pak Belalang. mengait dan mentafsir . Watak pintar bodoh Cerita Pak Pandir dapat dikategorikan sebagai pintar bodoh.Contoh cerita jenaka dalam sastera rakyat Melayu adalah seperti Lebai Malang.

6. Di mana tumpuan kajian adalah kepada gaya atau cara hidup masyarakat Melayu tradisi. dan bukannya hanya sekadar sesuatu yang diwarisi. Oleh sebab bahasa manusia berubah sebegitu rupa. Dari itu dapatlah dikatakan bahawa budaya ini adalah cara atau gaya hidup sesuatu masyarakat. serta juga daya cipta cara bahasa digunakan. Contohnya dari segi pemakanan. 24 1. Budaya dalam konteks kajian ini hanyalah berdasarkan cerita Lebai Malang dan Pak Belalang. Teks sasaran bagi kajian ini adalah Der Unglücks-Geistliche iaitu terjemahan teks Lebai Malang dan Vater Heuschreck terjemahan teks Pak Belalang . bahasa yang digunakan dan juga tingkah laku.6.0 Pendahuluan Sifat mudah ubah yang wujud dalam bahasa manusia.7 Teks Sumber Istilah teks sumber adalah merujuk teks asal yang menjadi sumber bahan terjemahan. ada penutur dari satu generasi tidak dapat memahami penutur generasi yang lain yang datangnya dari zaman yang agak jauh jaraknya. Penemuan pada awal kurun kesembilan belas mendapati bahawa bahasa Eropah. pekerjaan.perkara-perkara. . Dalam kajian ini ianya merujuk kepada dua buah teks sastera bahasa Melayu dari genre cerita jenaka yang menjadi kajian penulis iaitu teks yang bertajuk Lebai Malang dan Pak Belalang. 1. Dalam kajian ini teks sasaran adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman untuk pembaca sasaran iaitu masyarakat Jerman. menyebabkan bahasa manusia menjadi begitu berubah-ubah dan bertukar mengikut masa.8 Teks Sasaran Teks sasaran adalah bermaksud teks yang diterjemahkan atau dialih bahasa untuk pembaca sasaran. di mana sesuatu pengetahuan tentangnya diperolehi secara sosial. kepercayaan. pergaulan. 25 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.

ini membawa kepada satu revolusi dalam pemahaman sifat dan sejarah bahasa. manakala di China pula. China. Kajian terhadap persamaan bahasa antara bahasa Eropah yang berbeza sebenarnya telah dilakukan sebelum kurun ke sembilan belas (Comrie. . Justeru itu walaupun sesuatu bahasa itu tidak mempunyai pertalian genetik atau dengan kata lain pertalian kekeluargaan. Yunani dan Sanskrit (bahasa kuno India). Perkembangan bahasa dan budaya serta ilmu dalam zaman globalisasi ini telah menyebabkan setiap bahasa di dunia ini perlu mewujudkan suatu pertalian yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dalam menjana pelbagai bidang ilmu.seperti bahasa Inggeris. Belanda. Jerman dan Perancis menunjukkan kaitannya dengan bahasa zaman purba seperti bahasa Latin. Selain itu. 1998). Manakala bahasa Melayu pula merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Australia. New Zealand dan beberapa tempat yang lain (Comrie. bahasa Inggeris dan bahasa Hindi/bahasa Urdu. Ainon Mohammad. 1998). Amerika Syarikat. dilaporkan sebanyak 70. Bahasa Melayu juga diajar di universiti-universiti di United Kingdom.000 orang mampu bertutur 26 bahasa Melayu di Sri Lanka. dalam kertasnya “Pembinaan Bahasa dan Pembangunan Negara” yang dikemukakan di Universiti Pertanian Malaysia (1984) telah menyatakan : …Meiji telah memilih pemuda-pemuda yang pintar untuk dilatih di negara-negara Eropah dan belajar bahasa-bahasa asing dengan tujuan khusus untuk menterjemahkan ilmu-ilmu Barat ke dalam bahasa Jepun. Jerman. terdapat siaran radio dalam bahasa Melayu. Penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta (bersama penutur bahasa Indonesia) dan merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia selepas bahasa Mandarin. bahasa-bahasa tersebut masih lagi mampu untuk berkongsi ilmu dengan cara mendekati bidang terjemahan.

ke England untuk buku-buku falsafah dan Jerman untuk buku-buku sains dan perubatan. Pantulan budaya ini tidak mungkin diperolehi dari sumber-sumber lain. 'Baitul Hikmah'. 2007).Pemuda-pemuda itu dihantar ke Russia untuk menterjemahkan bukubuku militer. iaitu sebuah organisasi kegiatan keilmuan yang bertempat di Kaherah.1 Terjemahan Bidang penterjemahan adalah di antara bidang yang terpenting dalam menjana perkembangan ilmu pengetahuan dan menyuburkan tamadun sesuatu bangsa. 2. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Arab pada suatu ketika dahulu berupaya menjadi satu bangsa yang gagah dengan tamadun dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mantap hasil dari kegiatan mereka menterjemahkan pelbagai ilmu dari bangsa Yunani. Semenjak Perang Dunia II. . negeri Jepun telah menterjemahkan 150. terutama sumbangan hasil penulisan bukan orang Melayu. 27 Bahasa dari rumpun Proto Indo-Eropah iaitu bahasa Jerman dan bahasa Melayu dari keluarga Austronesia juga sedang berusaha untuk berkongsi ilmu dalam bidang sastera. iaitu sebuah tempat kegiatan penterjemahan di Baghdad dan 'Darul Hikmah'. Hasil penterjemahan sastera ini membolehkan masyarakat Jerman yang jauh di sana lebih mengetahui dan mengenali budaya Melayu. melalui penterjemahan sastera.000 tajuk buku dari seluruh dunia. Dalam usaha itu Meiji menubuhkan biro terjemahan yang menjadi asal usul Universiti Imperial Tokyo hari ini. selain dari hasil kegiatan kreatif mereka sendiri (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. jelas membuktikan betapa pentingnya bidang terjemahan dalam usaha menjana ilmu apabila bahasa menjadi faktor penghalang. Sastera adalah merupakan hasil utama yang dapat memaparkan atau mencerminkan budaya sesebuah masyarakat. Oleh itu teks sastera merupakan kunci utama memahami kebudayaan lain. Berdasarkan petikan di atas.

perkataan terjemah adalah bermaksud memindahkan (karangan dan lain-lain) daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain. perubatan. novel dan sebagainya yang telah diterjemah dari berbagai bahasa untuk digunakan di negara ini.Mesir di mana bukan hanya orang-orang Islam. Namun demikian aspek bentuk dan gaya bahasa tidaklah boleh diabaikan. intelek dan saintis Islam itu berpindah pula ke Barat. Oleh kerana itu bidang penterjemahan merupakan satu bidang yang sangat penting dalam proses pemindahan ilmu dan pemindahan budaya dalam zaman sains dan teknologi masa kini. malah orang-orang Barat juga turut berminat lalu mengikut jejak yang sama dalam menimba ilmu pengetahuan dari tamadun Arab dan Islam hinggalah ilmu yang asalnya dipelopori oleh ilmuan. pertahanan. sastera. 2007). . Di dalam konteks negara kita. Menurut “Kamus Dewan” (1993:1351). Contohnya teks sastera harus menampakkan ciri-ciri genre kesusasteraannya. Tumpuan haruslah diberikan kepada aspek makna antara teks sumber dan teks sasaran dengan penekanan kepada aspek ketepatan. bidang penterjemahan bukanlah suatu bidang yang asing khususnya di dalam sektor-sektor kerajaan seperti perundangan. kesamaan dan kesepadanan isi semaksima yang mungkin. bahasa dan sastera dan sebagainya. Orang-orang Barat terus 28 memperkembangkan dan memajukan ilmu yang mereka perolehi (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. Banyak bahan-bahan akademik. Ada yang mendefinisikan terjemahan sebagai proses mengubah hasil percakapan atau pun teks dalam sesuatu bahasa kepada hasil percakapan atau pun teks ke dalam bahasa yang lain dengan memelihara isi kandungannya. Ini bertujuan untuk menghasilkan gaya bahasa yang paling hampir dengan gaya bahasa teks sumber. Manakala terjemahan pula adalah hasil yang telah diterjemahkan. bahan bacaan.

Pendapat ini kini dianggap sangat jauh daripada kenyataan. Pakar-pakar dalam bidang penterjemahan telah menghasilkan teori dan prinsip yang menjadi pedoman bagi para penterjemah. berimaginasi dan menjimatkan kata-kata. Mengetahui bahasa sasaran Mengikut pakar terjemahan hari ini. struktur ayat yang mantap. seseorang penterjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan sama baik.1. pengetahun. 29 Walau bagaimanapun kerja-kerja terjemahan ini tidak mempunyai suatu peraturan yang tetap. jika seseorang mengetahui dua bahasa. halus. elakkan kesamaran dan tiada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan. mudah difahami. supaya penterjemah dapat mengolah teks sasaran dengan jelas. Semua ini akan membolehkan 30 penterjemah menghasilkan sebuah teks terjemahan dengan bahasa yang indah. jika bukan dengan lebih baik.1 Syarat Penterjemah Pada suatu masa dahulu. ii. Seseorang yang ingin menjadi penterjemah yang baik perlu memenuhi syarat-syarat utama seperti berikut: i. Menguasai bahasa sumber secara mendalam Keperluan ini dikehendaki untuk membolehkan seseorang penterjemah mengetahui selok-belok keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat mentakrifkan maksudnya dengan tepat (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan.Kesepadanan ini harus dikekalkan bagi menghasilkan persamaan reaksi seperti teks sumber. pengalaman dan gaya seseorang penterjemah dalam membina dan menstruktur semula teks sasaran yang dihasilkannya. 2005). dia dianggap boleh menjadi penterjemah tanpa memerlukan pengetahuan lanjut. sebaliknya sesuatu yang agak bebas bergantung kepada kemampuan. serta kepakaran menggunakan . 2.

Memiliki pengetahuan am Penterjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. Ini merangkumi peristiwa semasa. vi. 31 v. geografi. ekonomi. 2005). Ini bermaksud bahawa penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang mencukupi dalam bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugasnya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. 1998). Ini bukan saja melibatkan soal ilmu malahan turut berkait dengan laras bahasa yang digunakan dan penggunaan pelbagai konsep dan istilah-istilah bidang yang diterjemahkannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. iii. .segala jenis struktur bahasa yang ada padanya dan memiliki perbendaharaan kata yang luas (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. Pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan Untuk menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. suasana politik. Mengetahui teori dan amalan terjemahan Pada suatu masa dahulu. Amanah Ciri amanah ini adalah merupakan ciri yang penting kepada seorang penterjemah. bukan sahaja untuk penterjemahan teks-teks khusus dan teknikal. 2005). Ini adalah penting. tetapi juga untuk penterjemahan karya-karya kesusasteraan. seseorang penterjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan. budaya dan adat serta sejarah. penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas untuk mencari perkataan-perkataan padanan yang boleh menggantikan perkataanperkataan asal dalam bahasa sumbernya. iv. Ini tidak lagi dianggap benar kerana penterjemah juga bertanggungjawab untuk memindahkan idea. 2005). maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik (Muhammad Bukhari Lubis dll.

2003). Terjemahan Bebas Penterjemah akan membaca dan memahami teks yang akan diterjemahkannya iaitu teks sumber. penambahan perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat betul tata bahasanya dan tidak membawa makna baru bukanlah merupakan satu kesalahan (Muhammad Bukhari Lubis dll. 2003). meringkas atau memendekkan maksud teks sumber. Banyak berlaku dalam terjemahan buku-buku agama pada zaman dahulu (Abdullah Hassan.2 Jenis Terjemahan i. Penterjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penterjemahannya dengan cara seperti menambah. Kesannya terdapat penambahan. kesamaran makna dan kesilapan.1. pengurangan. membuang. Penterjemah akan membaca sesuatu . penyimpangan makna serta ayat yang panjang dan mungkin membawa kepada kekaburan teks sasaran (Abdullah Hassan. ii. Terjemahan Makna (Semantik) Terjemahan makna atau terjemahan semantik adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya dengan apa yang terdapat dalam teks sumber. akibat daripada kehilangan makna.untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujurannya dengan tugasan yang dipikul. Pada kebiasaannya terjemahan jenis ini akan menghasilkan teks yang lebih rendah mutunya daripada teks asal. 1998). Kesannya menyalahi struktur ayat bahasa sasaran. Seterusnya penterjemah akan menyatakan semula teks itu ke dalam 32 bahasa sasaran mengikut pandangannya sendiri. 2. iii. Penterjemahan tetap akan berkisar dalam budaya asal. Terjemahan Harfiah Ia bermaksud terjemahan perkataan demi perkataan. Namun demikian. Ini bermaksud kerjakerja terjemahan akan dilakukan tanpa sebarang kongkongan atau mengambil kira perkataan dan struktur bentuk ayat asal.

dengan harapan mereka tidak mengalami kesulitan atau kekaburan dalam memahami teks terjemahan yang dibaca. 2. Sebenarnya sukar untuk dikatakan kaedah terjemahan yang tertentu sahaja yang akan digunakan dalam kerja-kerja terjemahan.1. Selain itu penterjemah akan cuba sedaya upaya mengekalkan idiolek dan bentuk ungkapan penulis teks sumber. Dalam penterjemahan ini. secara umum terdapat peringkatperingkat dalam proses penterjemahan iaitu: i. bergantung kepada cara dan keperluannya semasa kerja terjemahan dilakukan. iv. pembaca teks sasaran menyamakan diri mereka dengan pembaca teks sumber (Newmark. Penafsiran dan Analisis Teks Sumber Pada peringkat ini. Hasil terjemahan ini pada kebiasaannya adalah lebih baik kerana penterjemah dapat mengimbangi apa-apa yang hilang dengan cuba menulis 33 dalam bahasanya sendiri. Prosedur Terjemahan Di peringkat kedua ini penterjemah perlu membuat rujukan kepada kamus-kamus dan glosari tertentu atau pun sebarang rujukan lain yang difikirkan perlu bagi . Tumpuan adalah kepada pembaca sasaran. 1981). ii. Justeru itu terjemahan makna atau semantik ini terpisah dari masa dan ruang tempat (Newmark. penterjemah haruslah membaca teks sumber secara keseluruhan dengan teliti dan memahami isi kandungan teks itu. sebaliknya kaedah terjemahan yang digunakan akan bertumpang tindih di antara satu sama lain. Dalam penterjemahan ini.ayat dan cuba memahaminya dan kemudian akan menterjemahkannya setepattepatnya setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. 1981). kesetiaan penterjemah adalah kepada penulis.3 Proses Penterjemahan Menurut Peter Newmark (1981). Terjemahan Komunikatif Terjemahan Komunikatif ini berusaha untuk menghasilkan kesan yang sehampir mungkin seperti pembaca asal.

mendapatkan penerangan yang jelas dan tepat. ‘cara berkelakuan’ (berfikir dan sebagainya). 2. Kerja-kerja pemilihan perkataan dan penstrukturan ayat haruslah dilakukan dengan berhati-hati.1 Definisi Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’. kepercayaan. yang berasal dari Latin iaitu ‘Colere’. ‘kemajuan’ (akal budi). Akhirnya pembacaan semula teks secara menyeluruh haruslah dilakukan. art. yang membawa maksud ‘mengerjakan’. ‘kebudayaan’. Definisi ini menjelaskan bahawa budaya adalah merupakan suatu adat-resam. atau dengan lebih jelas ianya bermaksud ‘bertani’ (http://id. iii.org/wiki/Budaya) Menurut “Kamus Dewan” (1992:65) ‘budaya’ ialah ‘tamadun’.wikipedia. kemajuan akal budi dan lain-lain. Di samping itu penterjemah haruslah amanah dan tidak membuang atau meringkas dan memendekkan sesuatu ayat apatah lagi fakta teks sumber. kerja-kerja terjemahan dimulakan dengan cara menterjemah setiap ayat secara berasingan.2 Budaya dan Kebudayaan 2. ‘peradaban’. tamadun. peradaban. Penulisan Semula Teks Pada peringkat ketiga. music and all the other products of human thought made by a particular group of people at a particular time. beliefs.2. Dalam bahasa Inggeris pula kebudayaan disebut sebagai ‘culture’. seni muzik dan semua hasil pemikiran yang . Perkataan ‘culture’ yang bermaksud kebudayaan dalam Bahasa Melayu telah diertikan oleh “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” sebagai “The customs.” (1989). Manakala ‘kebudayaan’ pula adalah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat. Penggunaan kata penghubung yang 34 sesuai amat penting bagi mewujudkan sebuah teks yang koherens.

yang kemudian disebut sebagai superorganik. dapatlah disimpulkan bahawa kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem pemikiran manusia yang merangkumi kehidupan sehari-hari yang juga bersifat abstrak.35 dibentuk atau dihasilkan oleh sekumpulan manusia pada masa tertentu. Tylor (1974). Makan dahulu sebelum ibu bapa telah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini. moral.2 Sifat Kebudayaan Menurut Abdul Rahman Nawas dan lain-lain lagi (1995) terdapat tiga sifat kebudayaan: . hukum. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. di mana ke semuanya adalah bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat adalah ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. peralatan hidup. Peredaran masa boleh mengakibatkan berlakunya perubahan gaya atau corak pemikiran. dan lain-lain. organisasi sosial. dan kemampuankemampuan lain yang didapati pada seseorang sebagai anggota masyarakat. agama. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. Herskovits (1959) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. bahasa. Contohnya pada masa dahulu seseorang tidak dibenarkan makan terlebih dahulu sebelum ibu bapanya. seni. kesenian. Menurut Edward B. adat istiadat. tetapi kini adat-resam in telah berubah. Contohnya perilaku. budaya adalah suatu amalan atau gaya hidup serta corak pemikiran yang turut melibatkan kepercayaan sesuatu masyarakat pada sesuatu ketika.2. Dari pelbagai definisi ini. akibat daripada kekangan masa keluarga yang bekerja. 36 2. Tuntasnya. kepercayaan. Kebudayaan juga adalah merupakan perkara-perkara yang diciptakan oleh manusia dan ianya adalah berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata.

jika hidup di negeri bukan Melayu yang tidak mempunyai persekitaran Melayu. Dipelajari oleh anggota masyarakat Kebudayaan boleh dipelajari oleh anggota masyarakat sama ada secara langsung atau tidak langsung.2. bukannya secara individu. 2. bukan hanya oleh masyarakat itu sahaja malahan juga oleh orang asing.i. Justeru. memahami dan mengamalkan kebudayaan secara tidak langsung menerusi keluarga dan anggota masyarakat. . ii. namun tentulah dia masih tidak mampu membentuk kebudayaan tersebut dalam kelompok perantau yang kecil itu. sesebuah keluarga yang merantau ke negeri yang mempunyai kebudayaan berlainan dengan 37 kebudayaannya. Mensosialkan anggota masyarakat yang baru supaya menjadi orang yang berfungsi dalam masyarakat. iii. Ia hasil amalan bersama anggota masyarakat sejak zaman berzaman. difahami dan diamalkan. atau memindahkannya kepadanya. Oleh itu. Tidak boleh diterima melalui baka atau warisan Faktor baka semata-mata tidak mampu memperwariskan kebudayaan sesebuah masyarakat. meskipun dia berbaka Melayu. walaupun dia mengamalkan kebudayaan bangsanya. kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat boleh dipelajari. Kebanyakan anggota sesebuah masyarakat mempelajari. dia tidak mampu mewarisi kebudayaan Melayu. Justeru. kerana kemungkinan persekitaran kehidupan seseorang itu tidak mengikut corak kebudayaan baka yang diwarisinya. sehingga ia sebati sedemikian rupa dalam sesebuah masyarakat. seorang anak Melayu.3 Fungsi Kebudayaan Kebudayaan juga mempunyai empat fungsi : i. tanpa ibu bapa Melayu yang mempraktikkan kebudayaan Melayu. Dipraktikkan secara bersama oleh anggota masyarakat Kebudayaan bersifat berkelompok.

buah fikiran dan perasaan dengan latar belakang yang terdapat pada karya asli itu.ii. Fenomena ini memberi kesan yang amat besar ke atas teori dan teknik-teknik terjemahan. (Abdul Rahman Nawas dll. Menterjemah bukanlah sekadar menggantikan perkataan.3 Budaya dan Penterjemahan Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubung samada dalam bentuk tulisan. iv. Perangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyarakatnya. 1995). Ini membuktikkan kepada kita bahawa budaya dan penterjemahan ini mempunyai suatu ikatan yang erat dan saling mempengaruhi serta tidak mungkin dapat dipisahkan. tingkah laku. iii. Menjaga dan mengawal anggotanya dengan kawalan sosial. manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. 2. dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup sesebuah masyarakat. lisan. Penterjemahan merupakan suatu usaha mengalihkan fikiran dan perasaan yang ditulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Meneruskan peraturan antara sesama anggotanya dan antara anggotanya dengan orang luar. Oleh kerana sifat sesuatu bahasa dipengaruhi oleh budaya masyarakat penutur. tetapi sebaliknya suatu usaha memindahkan fikiran dan perasaan penulis ke dalam bahasa sasaran dengan memelihara gaya. Melalui bahasa. Ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah . Manakala 38 penterjemahan yang mementingkan perhubungan antara bahasa sudah tentu turut melibatkan budaya. peraturan masyarakat. norma dan nilai masyarakat. pemilihan teknik dan teori perlu dititik beratkan selaras dengan genre teks yang akan diterjemahkan. mahu pun bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan sesuatu mesej kepada orang lain. maka tidak mungkin bahasa dipisahkan daripada budayanya. Dalam penterjemahan.

Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) lagi. Terjemahan bahasa Bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu tinggi. Menurut Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Kaedah penterjemahan budaya ini menjadi landasan atau dasar dalam kajian yang akan dilakukan terhadap kedua-dua buah teks tersebut. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi amatlah diperlukan kepada seorang penterjemah. menterjemah istilah yang mempunyai latar belakang unsur budaya setempat boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut : i. terdapat dua aspek yang perlu diterjemahkan dengan cara yang berbeza : i. Unsur budaya dikekalkan .teks terjemahan yang berkualiti serta dapat meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan pembaca teks sumber. pengkaji akan menggunakan kaedah penterjemahan budaya yang terdapat dalam buku “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Bagaimanakah pemindahan ini dilakukan oleh penterjemah? Dalam penelitian ini. perkara dan budaya asing. Seseorang penterjemah itu perlulah menggunakan bahasa sebagaimana yang digunakan oleh penutur asal. benda. apatah lagi apabila usaha ini bukan sahaja melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan malahan mencakupi dua budaya yang amat berbeza. Terjemahan budaya Terjemahan yang bermutu tinggi adalah terjemahan yang dapat memberitahu pembaca sasaran bahawa mereka sedang membaca berkenaan orang. Dari itu unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. 39 ii. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. tumpuan kajian adalah kepada pengalihan budaya dari teks sumber iaitu Lebai Malang kepada teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Pak Belalang kepada Vater Heuschreck.

Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. sesuatu unsur budaya itu akan digantikan dengan cara memberi penerangan makna yang sebenar. yang boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. kerana terdapat perkara-perkara yang telah diketahui oleh pembaca teks sasaran. Tetapi bagaimana dengan jenis roti? Terdapat bermacam-macam jenis roti masyarakat Jerman yang tidak dapat dikenali oleh sebahagian besar masyarakat Melayu. Ini adalah kerana jurang perbezaan budaya yang tinggi. Contohnya “snow white” boleh diterjemahkan atau digantikan menjadi “putih melepak” atau pun “sangat putih”. Contohnya “roti” kepada masyarakat Jerman merupakan makanan ruji. ini mungkin dapat difahami oleh masyarakat Melayu. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberatkan keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Unsur budaya dihilangkan Menurut kaedah ini. Namun pengekalan budaya teks sumber ini juga boleh menyebabkan kualiti sesebuah teks terjemahan menurun.Dalam teknik ini unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. Apatah lagi seandainya terdapat unsur-unsur pertentangan nilai budaya maka kaedah ini amatlah . ii. Pengekalan sebegini akan dapat memberi gambaran yang tepat dan lebih jelas kepada pembaca 40 teks sasaran. dapat dikekalkan sebagai “salji” dalam bahasa Melayu kerana pembaca sasaran telah jelas dengan gambaran dan sifat salji walau pun tidak terdapat di dalam budaya pembaca sasaran. Contohnya perkataan “snow” dalam istilah “snow white”. Ini adalah kerana tidak semua pengekalan unsur budaya dapat memberi gambaran sebenar yang dapat membantu pembaca teks sasaran.

Manakala dalam bahasa Melayu ianya menunjukkan status seorang isteri. Bagi bahasa Inggeris. “young wife” bermaksud seorang isteri yang usianya lebih muda. Terjemahan sebegini adalah lebih baik dan tepat walaupun ianya berbentuk frasa. adalah lebih baik menggunakan istilah ‘tabung wang’ untuk menggantikannya. 1976) dalam “Translation: Application and Research”.sesuai digunakan. .Brislin. jika penerima hendak memahami mesej di dalam bahasa dan budayanya sendiri. kerana ianya tidak dapat diterima oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. namun tidak dapat disangkal pengaruh pandangan dunia penterjemah serta pembaca teks sasaran juga memainkan peranan yang amat besar dalam mentafsir sesuatu hal kebudayaan yang terdapat dalam teks. Menurut Rudolf Kassuhlke (dalam Richard W. 41 iii. Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa seorang penterjemah dapat menterjemah isu kebudayaan dengan baik jika dia mengetahui tentang kebudayaan itu sendiri. tetapi maklumat yang paling minimum tentang corak pemikiran iaitu pandangan dunia dan nilai budaya bahasa sumber. Oleh itu. Contohnya “young wife” dan “old wife” apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu membawa maksud yang berbeza. Perbezaan ini adalah kerana latar belakang budaya yang berbeza kerana amalan sistem poligami. Unsur budaya disesuaikan semula Kadang kala terasa seolah-olah sesuatu unsur budaya bahasa sumber terdapat padanannya dengan bahasa sasaran. iaitu isteri kedua. ia bukan sahaja memerlukan pemindahan yang jelas dari segi linguistik. Maka penyesuaian semula haruslah dilakukan bagi mengelakkan salah terjemahan dengan menggunakan istilah ‘isteri yang masih muda’. contohnya dalam bahasa Jerman “Sparschwein” yang bermaksud “tabung babi” tidak dapat dikekalkan dalam terjemahan ke dalam bahasa Melayu.

pengetahuan linguistik dan juga pengetahuan dunianya. Ketidaksamaan pandangan sebeginilah yang dinamakan sebagai pandangan dunia. and this is recorded in his language. Taib Osman. 43 Menurut Asmah Haji Omar (dalam Mohd. Ianya juga turut mencirikan sifat-sifat kelompok dan cara kelompok tersebut bertindak. menyatakan bahawa seseorang penterjemah terpaksa bergantung sepenuhnya ke atas keupayaan mentalnya. orientasi masa merupakan aspek penting pandangan dunia yang memberi kesan kepada komunikasi dan tindakan seseorang.” Dapatlah dikatakan bahasa bukan sahaja memaparkan budaya malah turut menggambarkan pandangan dunia sesuatu bangsa. manakala bagi orang lain impian masa depan serta persediaan menghadapinya kelak merupakan cabaran yang paling penting. Namun bagi golongan yang lain pula. 1985). religion. Di mana dan bagaimana persekitaran yang di kenali sebagai budaya itu membentuk cara pemikiran seorang itu akan membawa kepada cara mereka berfikir dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara itu. World-view… as the way a certain people perceive life and this perception may be reflected in or influenced by various media. Asmah Haji Omar (dalam Mohd. W. language. Lazimnya .4 Pandangan Dunia Pandangan dunia adalah merujuk kepada set kepercayaan yang menjadi falsafah atau pun pegangan kehidupan sesebuah kelompok atau masyarakat dunia. tumpuan masa kini adalah yang menjadi fokus. Contohnya. Taib Osman.42 2. Bagi setengah orang masa lampau merupakan aspek paling bermakna dalam kehidupan. Manusia di dunia menggunakan proses mental yang serupa. “Man’s perception and conception of the realities around him include his view of the world.Wilss (1981). examining people’s perception through any of the media metioned means examining the relationship between this medium and their thought processes. 1985) berpendapat. apa yang membezakan antara setiap individu itu adalah pandangan dunia masing-masing. and so on. culture. As such.

Ini menunujukkan seolah-olahnya masyarakat Jerman megasingkan sesuatu berdasarkan genus. Bahasa Jerman membahagikan kata nama kepada tiga genus iaitu jantan. 1985) 2. lelaki sebagai genus jantan dan kanak-kanak samada perempuan atau lelaki digolongkan ke dalam genus neutral. (Asmah Hj.5 Genre Perkataan “genre” adalah berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud . justeru itu sudah tentulah mempunyai pandangan dunia yang amat berbeza tentang sesuatu perkara. betina dan neutral. …Western society sought to place their women in roles separate from the men. Jika diteliti secara terperinci bahasa Jerman mengkategorikan perempuan ke dalam genus betina. malahan juga mencerminkan dua kebudayaan yang berbeza yang membina kedua-dua bahasa. Omar dalam Mohd. Hal ini tidak pula berlaku kepada penutur bahasa Melayu yang sering diperkatakan menindas kaum wanita. as reflected in the grammatical gender. It is highly probable that the speech community concerned has a social system which does not discriminate the various sexes in certain aspects of their life.… reflects a world-view of its speaker in regard to the treatment of the sexes in his everyday life. is seen in languages which have the gender system… [contohnya bahasa Jerman]. Ini seolah-olah kaum perempuan punca sesuatu mala petaka itu. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman bukan saja merupakan dua bahasa yang berbeza dari segi linguistik dan ciri-ciri lesikalnya. Although the European or Western way of life tends to show equal treatment to both sexes. Contoh yang jelas dapat dilihat kepada lebih sembilan puluh peratus kata nama yang melibatkan bencana alam tergolong dalam genus betina. Taib Osman.semakin jauh hubungan genetik sesuatu bahasa maka semakin besarlah jurang perbezaan budaya antara kedua-dua masyarakat penutur aslinya. The Malay language is one such language… A different way of treating the sexes. Ciri-ciri bahasa ini juga secara tidak langsung boleh mengambarkan pandangan dunia masyarakat Jerman. 44 A language which does not have a category of gender.

semua bahasa terikat dengan konteks budaya dan konteks situasi. kesusasteraan dan sebagainya menurut lapangan tertentu. Menurut Robert Allen (1989:44). media dan kini ianya telah digunakan dalam bidang linguistik. yang dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti isi kandungan. . lirik dan epik. Drama ini dapat diperhalusikan lagi kepada jenaka. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis genre. hiburan. Jenis-jenis kata ini kemudiannya dikategorikan kepada nama-nama tertentu.“jenis” atau “kelas”. Teks. tragedi dan lain-lain. 45 Definisi-definisi konvensional pula menggangap “genre” adalah terdiri daripada konvensi-konvensi khusus yang membentuk kandungan seperti tema atau pun latar dan juga bentuk yang merangkumi struktur dan gaya yang berkongsi ciri-ciri tertentu dengan teks serta mewujudkan hubungan antara satu sama lain. Istilah “genre” ini telah digunakan secara meluas dalam bidang retorik. Dari itu setiap penutur akan mempelajari gaya bahasa tersebut dan seterusnya mengamalkan ciri-ciri khusus ini mengikut konteks. kesusasteraan. Kajian-kajian tersebut adalah berdasarkan pengkelasan kata kepada jenis-jenisnya. media. Gaya bahasa yang digunakan dalam sesuatu konteks akan menjadikan sesuatu komunikasi itu bermakna. Menurut Ronald Wardhaugh. penggunaan gaya tertentu dan nada sesuatu teks itu. (1995) pula. Genre kesusasteraan merupakan genre daripada bidang sastera. keagamaan. sejak dua ribu tahun yang lalu kajian tentang genre telah dilakukan terhadap fungsi kata nama logikal dan tipologikal. antaranya genre perundangan. samada yang berbentuk lisan mahu pun tulisan yang menunjukkan ciri-ciri atau fiturfitur yang sama digolongkan dalam satu “genre”. Secara umumnya genre kesusasteraan ini dapat dikategorikan kepada puisi dan prosa. ilmiah. Konteks budaya akan menentukan jenis teks. Genre puisi ini dapat dibahagikankan pula kepada drama.

lebih berteraskan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu budaya. satu gambaran tentang ciri-cirinya sudah terpapar dalam fikiran mereka. pendengar sudah pun mempunyai satu gambaran khusus dalam fikirannya seperti bentuk dan ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah sajak. Jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan Unsur jenaka kebudayaan. iaitu jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan. Ini membuktikan kepada kita bahawa sajak ini dapat digolongkan dalam genre kesusasteraan iaitu puisi. jenaka sebenarnya dapat dikategorikan kepada tiga jenis: i. Apabila kita menyebut perkataan “sajak” misalnya. Ianya sukar digarap oleh masyarakat dari kebudayaan yang lain dan pengalihan unsur jenaka ini adalah sukar dan selalunya tidak berjaya. Jenaka yang sejagat Kategori jenaka seperti ini adalah berbentuk agak natural dan biasanya tidak melibatkan budaya dan mudah difahami.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan . Namun demikian pengkelasan sesuatu teks kepada genre tertentu tidak dapat dilakukan secara tepat. Berdasarkan kepada tiga kategori di atas. cerita jenaka yang menjadi teks kajian adalah tergolong dalam kategori dua. 46 Begitulah juga bila kita membicarakan tentang cerita jenaka. 47 2. Menurut Raphaelson-West (1989:130). kerana semuanya bergantung kepada pandangan tertentu bagaimana teks tersebut dilihat dan dikategorikan. Jenaka yang melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik Corak jenaka seperti ini dikatakan melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik dan permainan kata. Bagi yang sudah biasa dengan genre ini.Manakala yang berbentuk prosa dapat dipecahkan kepada dua kategori iaitu fiksyen dan bukan fiksyen. iii. ii. terutama cerita jenaka yang terdapat dalam sastera rakyat Melayu.

Pembacaan yang mendalam daripada pelbagai sumber dapat membantu pengkaji dalam memahami bidang kajiannya. Pembacaan tulisan-tulisan sarjana yang berkaitan turut menyumbangkan maklumat dan pengetahuan terhadap kajian yang akan dijalankan. Pada 1997 Sugeng Hariyanto telah membuat kajian terhadap sebuah novel berbahasa Jawa yang berjudul Burung-Burung Manyar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Thomas M. Hunter. Kajian menunjukkan bahawa novel terjemahan telah berjaya menyampaikan kesan yang sama seperti novel sumber kepada pembaca sasaran. Faktor ini telah mendorong Sugeng Hariyanto membuat kajian lanjutan pada tahun 1999, bagi melihat bagaimana penterjemah berjaya mengalihkan perkatan yang melibatkan budaya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penterjemah telah menggunakan teknik penterjemahan sastera, melakukan penambahan dan pengurangan, penerangan, modulasi, perkatan sinonim dan mencari kesepadanan budaya. Namun demikian, terdapat juga perkataan yang menggambarkan budaya yang telah digugurkannya. Pengguguran ini dilakukan penterjemah apabila beliau tidak dapat mencari kesepadanan serta beranggapan bahawa ianya adalah sesuatu yang tidak penting. Pengkaji kurang bersetuju dengan tindakan ini dan mencadangkan sekiranya kesepadanan tidak dapat dicari, maka penerangan bagi menyampaikan maksud sesuatu budaya mesti dilakukan. 48 Jaafar bin Jambi (2001), misalnya, telah mengkaji sebuah teks karya Soseki Natsume (1914) berjudul Kokoro yang diterjemahkan dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu oleh Thaiyibah Sulaiman (1996) berjudul Kalbu dari aspek bahasa kiasan. Dalam kajian ini beliau telah mengenal pasti bahasa kiasan serta strategi yang diambil

oleh penterjemah. Dapatan menunjukkan bahawa versi bahasa Jepun lebih banyak menggunakan bahasa kiasan berbanding teks terjemahan bahasa Melayu. Strategi utama penterjemah adalah menterjemah tanpa menggekalkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan. Pengkaji berpendapat penterjemah tidak sepatutnya mengambil jalan mudah dengan melenyapkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan teks sumber, sebaliknya perlu berusaha mencari kesepadanan bahasa kiasan yang terdapat dalam bahasa Melayu semaksima yang mungkin. Tindakan sebegini akan mendorong kepada penghasilan teks terjemahan yang seiring dengan teks sumber. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wan Amizah Bt Wan Mahmud (1998) pula, beliau telah mengupas kaedah penterjemahan sari kata dengan membandingkan dua bentuk genre rancangan iaitu dokumentari dan komedi semasa (sitcom). Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan antara sarikata keduaa-dua genre tersebut. Di dalam genre dokumentari didapati bahawa penggunaan ayat adalah lebih formal dan panjang serta lebih banyak terdapat penggunaan imbuhan, laras dan jargon. Pemindahan makna yang dilakukan dipengaruhi teks asal dan cenderung mematuhi bahasa sumber. Kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah semantik. Manakala genre komedi lebih condong kepada bahasa lisan dan kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah penterjemahan komunikatif. Dalam situasi ini pengkaji bersetuju dengan tindakan penterjemah yang menggunakan dua laras bahasa yang berbeza bagi dua bentuk genre yang berlainan. Kaedah terjemahan yang dipilih juga bersesuaian dengan genre. 49 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Dalam membuat sesuatu penyelidikan terutamanya dalam mengkaji sesuatu kes,

terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk mencari data-data yang relevan dan tepat bagi memenuhi kehendak kajian dan menjawab penyataan masalah. Justeru itu, bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data cerita rakyat, genre cerita jenaka bahasa Melayu yang berjudul Lebai Malang yang diterjemahkan kepada bahasa Jerman Der Unglücks– Geistliche dan Pak Belalang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck. Kajian ini menganalisis dan mengklasifikasi aspek budaya yang telah diterjemahkan berdasarkan kepada “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd. dan Adullah Hassan (2005). Di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam bab ini : a. Persampelan Data b. Analisis Data c. Prosedur Kajian 50 3.1 Persampelan Data Sampel yang dipilih adalah daripada buku “Matahari”, koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman, Albert Lehmenkühler, Bert Nentwich, Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre. Pilihan buku ini dibuat kerana bahasa Jerman semakin diberi perhatian di Malaysia pada masa kini. Tambahan pula semakin banyak terjemahan sastera bahasa Melayu mendapat tempat di kalangan penduduk Jerman mahu pun sebaliknya (sila lihat Lampiran 2, m.s 114, terjemahan surat: Lampiran 1, m.s 113). Kajian akan dilakukan terhadap dua buah teks dari genre cerita jenaka, iaitu Lebai Malang dalam bahasa Jerman yang dikenali sebagai Der Unglücks– Geistliche (sila lihat Lampiran 3, m.s 115) dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5, m.s 121). Pengkaji telah berusaha untuk mendapatkan teks sumber bagi keduadua buah teks sasaran dari pelbagai media. Samada buku-buku sastera Melayu mahu pun laman

html. 52 .my/cerita_rakyat/pak_belalang. yang melibatkan cara manusia berkomunikasi. menjadi contoh dan berperanan penting kepada masyarakat Melayu beragama Islam. Selain dari menjadi sumber hiburan. (sila lihat Lampiran 4.ashtech. akhirnya teks sumber iaitu Lebai Malang yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www. Kedua-dua teks ini menjadi pilihan penulis kerana terdapat pelbagai paparan kehidupan masyarakat Melayu pada masa dahulu.web.html (sila lihat Lampiran 6. Cerita Lebai Malang atau terjemahannya Der Unglücks– Geistliche bertemakan kepada seorang “Lebai” iaitu ahli agama yang sentiasa dipandang mulia. Manakala teks sumber Pak Belalang adalah terlalu sukar untuk diperolehi kerana teks sasaran iaitu Vater Heuschreck berkemungkinan telah diringkaskan dan sebahagian kandungan cerita asal itu telah dilenyapkan oleh penterjemah.s 126) dengan mengabaikan sebahagian teks yang dilenyapkan penterjemah.1973). Sementara Pak Belalang pula seorang ahli nujum negara yang sentiasa bernasib baik. sampel-sampel ini juga membawa makna konotasi yang memerlukan penelitian dan lebih mencabar untuk dilakukan kajian. 51 Maka penulis mendapatkan sebuah teks sumber yang sehampir mungkin dari laman web http://www. m. yang menjadi fokus kajian.com. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian penulis sebaliknya unsur budaya yang menjadi tumpuan pengkaji.com. walau pun pada awalnya telah memulakan peranannya dengan menipu penduduk kampung. muka surat 117).my/cerita rakyat/lebai_malang.ashtech. mengekal dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara berhubung dengan kehidupan iaitu unsur budaya (Geetz.

Aspekaspek budaya dari kedua-dua teks ini akan dikeluarkan bagi memudahkan proses perbandingan. contohnya LM 01.m/s) Baris Teks Sasaran (Lampiran.m/s) Baris No.2 Analisis Data Data-data yang dikumpul akan dianalisis secara teliti dalam mengenal pasti aspek budaya yang terdapat dalam teks sumber dan diikuti pula teks sasaran. Pengkaji akan menggunakan singkatan “LM” untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan berikan nombor untuk setiap unsur budaya.3.1: Contoh jadual analisis Teks Sumber (Lampiran. Unsur budaya itu disesuaikan semula Setelah itu barulah diberikan ulasan-ulasan dan cadangan yang relevan. Teks bahasa Melayu merupakan teks sumber dan teks bahasa Jerman dicatatkan sebagai teks sasaran. Manakala teks Vater Heuschreck (Pak Belalang) diberi nombor rujukan PB 01. Ruj. komen dan kesimpulan akan . iaitu samada : a. aspek ini akan dianalisis dan diklasifikasikan mengikut teknik terjemahan 53 budaya berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemahan aspek budaya dalam teks sasaran. Seterusnya. Unsur budaya itu dikekalkan b. Akhir sekali berdasarkan penelitian dan analisis. Jadual 3. Setiap data yang diambil akan dipaparkan dalam jadual seperti di muka surat sebelah. Unsur budaya itu dihilangkan c. Data yang menjadi kajian adalah terjemahan yang mencerminkan aspek budaya. Bagi memudahkan analisis. setiap aspek budaya iaitu setiap data akan diberikan nombor rujukan untuk memudahkan analisis.

diterbitkan pada 1996 oleh Albert Hoffman begitu menarik untuk dikaji. Maka pemilihan dua buah teks dari genre . aspek-aspek budaya.3 Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini menggunakan kaedah penelitian yang tertumpu terhadap teks yang dipilih. Pemilihan teks ii. Akhirnya penulis mendapati buku koleksi sastera Melayu yang berjudul “Matahari”.diberikan terhadap keberkesanan penyampaian mesej berdasarkan teknik terjemahan budaya yang digunakan oleh penterjemah. teks sasaran. 3. Menganalisis teks iii. majalah. Setelah diteliti. laman web dan tesis. penulis mendapati bahawa genre cerita jenaka begitu menarik untuk dikaji kerana ianya merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal serta berperanan menyampaikan mesej tertentu megenai masyarakat dahulu. Terdapat tiga peringkat dalam prosedur kajian ini iatu : i. Mengenal pasti teks terjemahan dan membuat pilihan. sastera rakyat Melayu. Pemilihan Teks Langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut : a. Plot. penulis membuat keputusan untuk memberi tumpuan terhadap teks yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. latar belakang serta unsur budaya yang terkandung di dalam genre ini juga begitu menarik untuk dikaji. rujukan akan dilakukan terhadap buku-buku berkaitan iaitu teks asal atau teks sumber. Sebagai seorang guru bahasa Jerman. Bidang terjemahan telah menarik minat penulis untuk melakukan kajian. karya-karya terjemahan. kerana ianya mengandungi lima belas genre. Melalui kaedah perpustakaan. Penelitian terhadap teks-teks sastera yang terdapat di dalam koleksi buku “Matahari” dilakukan dengan teliti. Rumusan 54 i. kamus. watak. Maka penulis memulakan langkah dengan melakukan pembacaan dan penelitian terhadap teks-teks terjemahan bahasa Jerman yang terdapat di Malaysia.

m. 56 c. samada dari buku-buku sastera mahu pun laman 55 web. Unsur budaya itu dikekalkan ii.s 126).s 117) untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang).cerita jenaka iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan dibuat. iaitu sampel yang pertama maka teks kajian kedua Pak Belalang sebagai teks sumber dan Vater Heuschreck teks sasaran pula adalah sebagai sampel kedua. Mengklasifikasikan teknik terjemahan budaya yang dilakukan oleh penterjemah berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). m. Penelitian dan analisis dibuat ke atas teks sumber dan teks sasaran dengan memberi fokus kepada aspek budaya. maka pengkaji pun mencari teks sumber dari pelbagai media.com. dengan mengabaikan sebahagian daripada kandungan cerita yang dilenyapkan oleh penterjemah. Manakala teks sumber bagi Vater Heuschreck iaitu Pak Belalang diperolehi dari http://www.my/cerita_rakyat/pak_belalang.com. b. Mengenal pasti teks sumber yang menjadi sampel terjemahan.ashtech. Membandingkan dan mengenal pasti bagaimana aspek budaya dari teks sumber diterjemahkan atau dipindahkan ke teks sasaran. Unsur budaya itu dihilangkan iii. Unsur budaya itu disesuaikan semula .my/cerita_rakyat/lebai_malang. maka perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran bagi kedua-dua sampel dari aspek budaya pun dilakukan.html (sila lihat Lampiran 4. b. ii. Pengkaji mencari teks sumber yang sehampir mungkin dengan teks sasaran. Melakukan perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran Setelah memperolehi teks sumber Lebai Malang dan Der UnglücksGeistliche sebagai teks sasaran. iaitu : i. dan akhirnya memperolehi teks dari laman web http://www.html (sila lihat Lampiran 6. c.ashtech. Menganalisis Data Pada tahap ini ianya melibatkan analisis teks seperti berikut : a. Setelah diteliti teks sasaran dengan terperinci.

57 Sebagai rumusan. Selain itu penulis juga akan meneliti samada aspek budaya menimbulkan masalah dalam terjemahan teks sastera yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza ini. Rumusan Pengkaji akan merumus teknik terjemahan aspek budaya yang digunapakai oleh penterjemah berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005) serta melihat hubung kaitnya dan keberkesanan teknik yang dipilih dalam usaha untuk menyampaikan mesej teks sumber secara amnya.1: Carta aliran prosedur kajian 3. bahasa Jerman. iii. Kajian ini memberi fokus kepada aspek budaya dari teks sumber iaitu teks bahasa Melayu yang diterjemahkan atau dialihkan kepada bahasa sasaran.4 Kesimpulan Bab ini menghurai dan menerangkan mengenai tatacara rangka kajian yang akan digunakan dalam kajian ini. Mengesan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemah dalam penggunaan sesuatu teknik pengalihan budaya. di bawah ini dipaparkan carta aliran prosedur kajian penulis : Carta 3.d. Berlandaskan rangka kajian inilah penulis akan melakukan kajian terperinci ke atas dua buah teks iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) dari genre cerita jenaka. Berdasarkan penelitian serta kajian yang dibuat penulis akan merumuskan samada teks terjemahan ini mampu atau dapat memainkan peranan seperti teks sumber. Dapatan kajian serta rumusannya akan dibincangkan di dalam bab berikut bagi menjelaskan dapatan daripada kajian yang dijalankan. Mengesan permasalahan yang mungkin timbul semasa penterjemahan teks dilakukan. e. Penyataan Masalah Pilihan Teks .

Ini adalah kerana penterjemahan bukanlah sekadar pengalihan bahasa sahaja. persoalan budaya merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan.0 Pendahuluan Budaya merupakan identiti sesebuah masyarakat dan bahasa pula merupakan indeks kepada budaya. Seorang penterjemah yang baik selain harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. analisis terperinci terhadap aspek budaya dari keduadua buah . juga harus memahami konteks karya yang akan diterjemahkan. watak dan sebagainya memainkan peranan penting sebagai lambang dan mewakili sesebuah masyarakat yang juga membantu bagi mewujudkan kesan yang baik serta menyampaikan mesej sesuatu cerita itu. Oleh itu bahasa yang digunakan akan menggambarkan budaya. 2005). Apabila penterjemahan melibatkan teks sastera. Berlandaskan kepada objektif inilah kajian yang terperinci akan dilakukan oleh penulis. latar. bahasa.Analisis Data Mengkategorikan Kesimpulan 58 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya Dalam kajian ini. 4. Oleh itu pengkaji ingin meneliti bagaimanakah pengalihan unsur budaya dilakukan oleh penterjemah yang turut menyumbang kepada 59 penyampaian mesej cerita. Pada amnya plot. Oleh itu sesuatu cerita rakyat yang menjadi lambang sesebuah masyarakat sudah tentu memaparkan aspek budaya masyarakat tersebut. Padanan kebudayaan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran perlu dicari bagi meningkatkan kefahaman pembaca sasaran iaitu teks terjemahan serta melahirkan kesan pembacaan yang sehampir. sebaliknya ianya turut melibatkan hal-hal kebudayaan (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan.

yang mana boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran.1. Unsur budaya itu dihilangkan c. Ini adalah kerana jurang perbezaan 60 budaya yang tinggi. unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan. Lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Dua.1.1 Unsur Budaya Dikekalkan Dalam teknik ini. Menurut “Kamus Dewan” “lebai” . Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. Penterjemah akan cuba mengekalkan unsur budaya teks sumber walaupun gambaran sebenar pengekalan budaya tidak membantu pembaca teks sasaran.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Dalam sastera rakyat Melayu Lebai Malang iaitu tajuk cerita yang dijadikan sumber kajian ini apabila dibaca atau didengar oleh pembaca sumber. Penterjemah hanya sekadar menterjemahkannya sahaja tanpa sebarang gambaran mahupun penerangan. 2005). Unsur budaya itu disesuaikan semula 4. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberat keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Unsur budaya itu dikekalkan b. Walau bagaimanapun teknik mengekalkan unsur budaya asing dalam terjemahan adalah teknik yang banyak kelemahannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. maka wujud suatu persepsi atau gambaran umum mengenai tema cerita. 4. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m.s 39). iaitu: a.1.teks yang telah dipilih iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) akan dilakukan berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005).

Persoalannya. Penterjemah mengekalkan unsur ini tanpa menghuraikan keberkesanannya.bermaksud orang yang mengetahui tentang agama. kenapa lebai ini digelar Lebai Malang. malah ianya telah dilenyapkan terus oleh penterjemah. yang merupakan watak utama dalam cerita yang berperanan mengaitkan latar serta plot cerita dalam mewujudkan kesan pengajaran kepada pendengar atau pun pembaca. m/s 115) Baris No. Penterjemah telah menterjemah tajuk cerita Lebai Malang kepada Der Unglücks-Geistliche. Yang menjadi persoalan di sini adakah penterjemahan yang tepat ini dapat . Pada pendapat pengkaji adalah terlalu sukar untuk mendapatkan pembaca yang prihatin terhadap isuisu sebegini. walau bagaimanapun tajuk ini tidak digunakan oleh penterjemah dalam perkembangan watak teks terjemahan. melainkan teks terjemahan diterjemahkan dengan satu kaedah yang memerlukan pembaca sering mengaitkan situasi dengan penerangan awal yang terdapat pada tajuk cerita ini. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 61 Dapatkah pembaca sasaran mengaitkan panggilan “Pa Lebai” ini semasa mendalami atau mengikuti perkembangan cerita ini. sebaliknya perkataan “Pak Lebai” dalam teks sasaran dikekalkan dengan hanya melakukan perubahan ejaan seperti di bawah : Jadual 4. dan menyebabkan terjemahan ini banyak kelemahannya. Selain itu penterjemahan perkataan “tikar” telah diterjemah dengan tepat sebagai “Matte”. Secara tidak langsung pembaca akan membuat andaian kemungkinan Lebai ini sering ditimpa malang. Ruj. Dari itu sudah tentulah tema cerita ini berkisar mengenai seorang yang dihormati di kalangan masyarakat. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4.

Apakah fungsi tikar itu. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. ditulisnya bagai bekas cakar ayam .juga menyampaikan mesej yang tepat kepada pembaca sasaran dalam situasi ini. Contohnya: Jadual 4. m/s 115) Baris No. serta apakah gambaran tikar yang tercetus dalam minda pembaca teks sasaran ini berdasarkan pandangan dunia mereka. Tindakan penterjemah mengekalkan unsur budaya ini. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. Ruj. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.1. Pengkaji berpendapat pembaca sasaran tidak mungkin dapat memahami unsur budaya sebegini. penterjemah telah cuba sedaya upaya mengekalkan unsur budaya ini tanpa menghiraukan aspek keberkesanannya.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4. Dalam situasi begini.1. 62 Jadual 4. berkemungkinan kerana terdapat kesepadanan perkataan dalam bahasa Jerman serta bersikap cuba mengekalkan budaya bahasa sumber dalam teks sasaran. Ruj.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 121) Baris No. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 4.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Teks terjemahan Vater Heuschreck (Pak Belalang) juga didapati mempunyai unsur budaya dari teks sumber iaitu Pak Belalang yang dikekalkan oleh penterjemah. walaupun ianya tidak memberi kesan yang baik terhadap pengalihan budaya.

Pengkaji berpendapat bahawa unsur ini merupakan sesuatu yang mengelirukan dan terlalu sukar untuk pembaca sasaran menggarapkannya. Dalam usaha mengekalkan jalan cerita agar berkembang dan difahami dengan baik. Simpulan bahasa juga melambangkan betapa budaya masyarakat Melayu begitu berhati-hati dalam membuat teguran kepada seseorang agar tidak tersinggung.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6. Namun demikian “Krähen” bermaksud gagak dan “fü_e” pula adalah kaki (kaki gagak). m/s 122 ) Baris No. maka penterjemah tidak mensiasiakan unsur kesamaan ini dan telah mengaplikasikannya ke dalam teks sasaran. penterjemah telah mengekalkan satu unsur budaya yang kelihatan seolah-olah bunyi semulajadi. Kritzelte allerlei Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 63 Simpulan bahasa yang digunakan adalah “cakar ayam”. . holte jener ein Blatt Papier. Memandangkan terdapat kesamaan. Ini menunujukkan bahawa penterjemah telah sedaya upaya cuba mencari kesepadanan dalam usaha menterjemah teks ini.sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en. Pada pendapat saya berkemungkinan sekali simpulan bahasa dalam masyarakat Jerman turut memainkan peranan yang sama seperti masyarakat Melayu. m/s 129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Contohnya : Jadual 4. yang bermaksud tulisan yang buruk dan secara kebetulan terdapat persamaan dengan bahasa Jerman iaitu “Krähenfü_e” juga membawa maksud tulisan yang buruk.

2 Unsur Budaya Dihilangkan Mengikut kaedah ini unsur budaya digantikan dengan perkataan yang menerangkan makna sebenar. 4.1. 2223 PB 02 64 Setelah teks sasaran seperti di atas dihasilkan. . m. …direndangnya sebiji-biji .s 122) dilakukan. Pengekalan ini kelihatan hanya seperti percubaan untuk mengekalkan bunyi sahaja. maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali. Kaedah ini sesuai apabila terdapat unsurunsur pertentangan nilai budaya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. Justeru itu langkah mengekalkan bunyi “chur” dibuat dengan hanya melakukan perubahan ejaan menjadi “Tschur”. 2005). walaupun ianya tidak menjurus kepada penghasilan penterjemahan yang berkesan dalam usaha menghasilkan teks sasaran yang berkualiti. Tindakan ini adalah untuk menunjukkan bunyi perkataan “pencuri” dalam bahasa Melayu itu. penerangan ringkas dalam bahasa Jerman : Im Malaiischen hei_t Dieb nämlich “pentschuri” (Lampiran 5.. Selain itu pengkaji juga berpendapat bahawa penterjemah cuba untuk mengembangkan plot cerita sama seperti teks sumber. berkaitan dengan bunyi roti yang direndang “chur”. Baris: 24 . Namun demikian apabila diteliti. Perbincangan yang terperinci berhubung dengan unsur budaya yang dihilangkan telah pun dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m.s 40).Ruj. Ini membuktikan terdapat pengekalan unsur budaya. chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. didapati bahawa ianya menggambarkan cara masakan masyarakat Melayu tradisi.25. Tschur machten der ersten Kuchen.

Pembaca teks 66 sasaran tidak dapat menghubungkait peranan seorang “Lebai” dengan majlis tersebut. malah turut menghilangkan koheren teks terjemahan. atau mungkin penterjemah tidak dapat mencari suatu kesepadanan kepada perkataan ini dengan bahasa sasaran. adalah lebih baik sekiranya penterjemah membuat sedikit catatan mengenai majlis berkhatam. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Terjemahan di atas membuktikan kepada kita bahawa penterjemah melakukan suatu terjemahan yang telah mengakibatkan percanggahan maksud sebenar teks sumber. dan sekiranya ianya tidak dapat dilakukan. “Berkhatam” menurut “Kamus Dewan Bahasa” ialah pengajian (Quran) tamat kajian (bacaan Quran). Manakala dalam teks terjemahan ianya telah dinyatakan sebagai sebuah majlis meraikan tamat belajar. bagi menjelaskan maksudnya itu daripada mengambil jalan pintas.2.65 4. Apa yang dimaksudkan dalam teks sumber adalah suatu majlis diadakan sebagai tanda seseorang Islam telah tamat membaca AlQuran. yang turut memberi kesan kepada plot serta watak teks sasaran. Berkemungkinan penterjemah tidak dapat membezakan perkataan pengajian antara tamat sekolah dan tamat mengaji Al-Quran. m/s 115) Baris No.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4. Pilihan perkataan yang menyampaikan makna adalah amat penting. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. Penterjemahan yang dilakukan bukan saja terpesong maksud asal.1. .

unsur sebegini yang menunjukkan jangka masa seperti di atas turut digunakan : Jadual 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Terjemahan begini tentulah menyebabkan pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan bahawa penantian jemputan dan tuan rumah terhadap Pak Lebai adalah melibatkan suatu tempoh masa yang sangat panjang yang juga merupakan suatu unsur budaya dalam masyarakat Melayu. iaitu membandingkan sesuatu perbuatan yang mengambil masa dengan situasi tertentu.Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Ruj. Pada masa dahulu jarak atau jangka masa sesuatu peristiwa sering dikaitkan dengan situasi-situasi tertentu seperti sepuntung rokok. setanak nasi dan lain-lain lagi. proses komunikasi tidak boleh dikaji terpisah daripada konteks masyarakat. Justeru. …hingga beralih matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 67 Penterjemahan “…hingga beralih matahari…” merupakan suatu jangka masa yang sangat panjang telah digantikan dengan “… jeder wartete und wartete…” yang bermaksud “menunggu-nunggu”. yang sudah menjadi . Dari itu penterjemah seharusnya mencari kaedah yang dapat menyampaikan mesej tersebut dengan lebih berkesan tanpa melenyapkan unsur budaya. Dalam teks sumber. ianya tidak dapat menggambarkan kepentingan atau kedudukan Pak Lebai.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4. kerana ini akan menghilangkan maksud sebenar sesuatu teks itu. m/s 115 ) Baris No.

Ruj. m/s 115) Baris No. Dalam hal ini. contohnya : 68 Jadual 4. terutamanya majlis keagamaan. Apabila diteliti teks terjemahan ini. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 . Penulis berpendapat sudah tentu pembaca teks terjemahan tidak akan dapat menggambarkan juga gaya hidup masyarakat Melayu yang beragama Islam pada ketika itu yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap seseorang yang tinggi pendidikan keagamaannya.suatu kemestian dalam budaya masyarakat Melayu ketika menyambut sesuatu majlis.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. didapati penterjemah cuba mempermudahkan terjemahannya dengan cara membuat kesimpulan kepada sesuatu situasi itu. Kadang kala seseorang penterjemah cuba menyiapkan hasil terjemahan dengan jalan yang mudah dan cepat tanpa memikirkan atau mempertimbangkan mutu atau hasil terjemahannya. Dari itu pelbagai jalan pintas diambil dalam menyiapkan kerja-kerja terjemahannya. penterjemah telah menghilangkan unsur budaya dan menggantikannya dengan perkataan lain.

dipercayai . Dari itu mungkinkah ianya dapat memberikan kesan yang sama seperti teks sumber apabila hanya diterjemahkan “…yang mati pun dikebumikan tanpanya…”. Persoalan yang mungkin timbul. Proses pengurusan jenazah antara dua agama dan budaya yang berbeza. “…yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan …”. di dalam masyarakat yang beragama Islam pengurusan jenazah biasanya akan diambil alih oleh Pak Lebai yang merupakan seorang yang dihormati. Manakala unsur budaya LM 06 bermaksud “kanak-kanak lelaki itu meraikan majlisnya tanpanya”. contohnya proses pengurusan jenazah.08 LM 05 LM 06 Unsur budaya (LM 05) teks sumber baris 14 hingga 15 telah diterjemahkan dengan hanya menyatakan “… der Tote ohne ihn begraben…” yang bermaksud “simati dikebumikan tanpanya” (LM 05). tentulah berlainan sama sekali. Jika diteliti. Terjemahan sebegini sudah tentu menyebabkan pembaca tidak sedar atau mungkin tidak tahu langsung hubungkait antara peranan watak dalam situasi tersebut.s 115) diterjemahkan kepada “perhimpunan sembahyang itu diadakan tanpa kehadirannya” (… ohne seine Anwesenheit). Teks sasaran LM 17 (sila lihat m. 69 Pada pendapat pengkaji penterjemah mengambil suatu jalan singkat dengan mengabaikan ikon “Pak Lebai” yang amat memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu beragama Islam. penterjemah juga telah menggugurkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. yang turut merupakan watak penting kepada cerita tersebut. “Kenapa semua majlis itu begitu memerlukan kehadirannya?” Selain ikon watak utama diabaikan. ketiga-tiga ayat di atas telah diterjemahkan sebagai “tanpa kehadirannya”.

Sebaliknya terjemahan boleh dilakukan dengan mencari kesepadanan dengan budaya masyarakat bahasa sasaran yang majoritinya beragama Kristian. Masyarakat Melayu pada masa silam begitu kaya dengan penjodoh bilangannya dan sehingga kini ianya masih diguna pakai. seikat. Pengkaji berpendapat penterjemah telah mengambil jalan yang singkat dan mudah dalam menghasilkan teks sasaran tanpa memikirkan kesan peranan watak utama itu dengan menghilangkan unsur budaya. setandan. Penjodoh bilangan ini secara tidak langsung menggambarkan budaya masyarakat Melayu yang begitu prihatin terhadap ukuran dan mahu menghasilkan sesuatu ukuran dengan tepat. unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. Oleh itu timbullah ukuranukuran seperti secupak. kerana mereka juga mempunyai cara tertentu dan orang tertentu dalam menguruskan kematian. Dengan teknik ini. seandainya penterjemah 70 mahu mengekalkan unsur-unsur budaya asal. jujur dan ikhlas dalam berurusan walau pun tiada alat pengukur pada ketika itu. setali dan sebagainya dan unsur sebegini telah juga diterapkan dalam teks sumber ini. terjemahan yang baik mesti memberitahu pembaca bahawa dia sedang membaca berkenaan orang.dan mempunyai keupayaan. pengkaji berpendapat bahawa makna konotasi dapat diwujudkan kepada watak utama itu. benda. Sayangnya kehalusan bahasa Melayu yang menggambarkan sifat kejujuran dan keperhatinan ini telah diabaikan oleh penterjemah yang sepatutnya difahaminya kerana beliau pernah tinggal bersama masyarakat Melayu . perkara dan budaya asing. Oleh itu bagi memastikan perkara ini. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). dengan melakukan sedikit penyesuaian seperti penerangan ringkas dan bukanlah dengan cara unsur budaya itu dilenyapkan.

pada suatu ketika dulu. Maka teks sumber ini turut memasukkan perkara-perkara yang melibatkan hal keagamaan seperti sabda junjungan yang bermaksud bahawa ianya adalah suatu perkara yang wajib dilakukan dan disampaikan sendiri oleh pesuruh Allah. m/s 115) Baris No. Agama Islam yang menjadi teras kehidupan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan lagi dengan gaya hidup dan amalan Nabi Muhammad SAW serta suruhan dan perintah Allah SWT. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Pengkaji berpendapat unsur sebegini adalah tidak mustahil untuk diterjemahkan oleh penterjemah kerana masyarakat pembaca teks sasaran mampu untuk memahaminya. Unsur budaya ini dihilangkan oleh penterjemah. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 71 Penterjemah hanya menyatakan “daging. Akibatnya penterjemahan begini telah dihasilkannya : Jadual 4. Ruj. Mengapakah penterjemah telah mengabaikannya? Adakah mungkin kerana penterjemah tidak mahu melibatkan atau menerapkan hal keagamaan sebegini dalam teks terjemahannnya. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. Akibatnya terjemahan sebegini dilakukannya : Jadual 4. m/s 115) Baris . …secupak daging.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. kelapa dan beras” sahaja.9: Analisis 9 Teks Sumber (Lampiran 4.

No. peribahasa. Perkataan sabda junjungan itu telah dihilangkan. Ini adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan masyarakat Melayu yang segala tindak-tanduk tidak dapat dipisahkan daripada pegangan agama mereka. Jadual 4. Penggantian yang dilakukan adalah tidak munasabah. m/s 115) Baris No. Maka unsur sebegini juga digunakan dalam teks sumber yang telah diabaikan atau dilenyapkan oleh penterjemah dalam menghasilkan teks sasaran. … putihlah matanya … 24 . Ruj.. simpulan bahasa dan sebagainya. Kehalusan bahasa ini juga menjadi lambang atau menggambarkan pandangan hidup masyarakat Melayu sendiri dalam menyampaikan sesuatu mesej atau sindiran secara halus.LM 09 Bahasa-bahasa puitis yang menggambarkan kesenian dan kehalusan bukan sahaja pada bahasa Melayu malah masyarakat yang menggunakannya juga telah diabaikan oleh . m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. Dari itu timbullah ungkapan.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 72 Unsur budaya LM 08 yang diterjemahkan kepada “… Die Plicht …” bermaksud “kewajiban membawanya kepada kematian”. ini berkemungkinan penterjemah cuba untuk tidak menggunakan unsur-unsur keagamaan dalam penterjemahannya. Masyarakat Melayu banyak menggunakan bahasa halus dan indah dalam pertuturan.

Penganan habis dibaham anjing. m/s 115) Baris No. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 . Ruj. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. 73 Jadual 4.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Setelah meneliti teks Lebai Malang. 17-24 . Dalam konteks ini pantun yang terdapat dalam teks sumber tidak diterjemahkan... Jadual 4. Ayuhai nasib fikir miskin.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6. Ruj. Jadual 4. m/s 126) Baris Teks Sasaran .penterjemah. sebaliknya dilenyapkannya. Habis hilang baju dan kain. m/s 115) Baris No. didapati terdapat juga unsur-unsur budaya dalam teks Pak Belalang yang turut dihilangkan.12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4.LM 11 74 4.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4.2.LM 10 Selain itu syair yang terdapat dalam teks sumber turut diabaikan dalam teks sasaran.1. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Dapat sedekah sebungkus lempeng .

…pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. …beras. ihnen heimlich die Büffel. m/s 122) Baris No. ikan… 23 09 … mit Reis. ini tentulah tidak menampakkan kepada pembaca teks sasaran bagaimana cara masyarakat petani Melayu pada masa dahulu mengerjakan sawah atau bendang mereka.. m/s 121 ) Baris No. Ruj. tembakau.. 75 Jadual 4.(Lampiran 5. Apatah lagi untuk mengaitkan kehilangan kerbau yang membantu petani dan sebagai penggerak utama untuk kerja-kerja menenggala dengan plot cerita. gambir. padi. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. Maka kata Pak Belalang. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Dari contoh di atas jelas menunjukkan kepada kita perkataan “menenggala di bendang” hanya digantikan dengan “Bauern” yang bermaksud petani. Ruj.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.. Tabak und Fischen im Wert… .… 22-23 .

dapat disimpulkan bahawa kedua-dua bahan yang digunakan untuk memakan sireh telah dilenyapkan oleh penterjemah. m/s 121) Baris No.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. …Insyaallah ta’ala. Memandangkan bahawa kedua-duanya tidak diterjemahkan. walau pun ini amat bertentangan dengan budaya masyarakat Melayu di mana agama menjadi titik tolak dalam segala hal kehidupan.PB 04 PB 06 Menurut Kamus Dewan “gobek” adalah merupakan sejenis alat (seperti takung kecil) digunakan untuk melumatkan sireh. dari itu adalah terlalu sukar untuk penterjemah menterjemahkannya kepada pembaca teks sasaran. mungkin tiada perkataan yang sesuai untuk menggantikannya dan mungkin juga penterjemah tidak mahu memasukkan perkaraperkara yang melibatkan keagamaan yang begitu sensitif. Manakala “gambir” pula ialah benda yang diperbuat daripada daun gambir untuk dimakan dengan sireh dan pinang.1. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 .PB 06 Sekali lagi seperti dalam teks Lebai Malang penterjemah mengambil tindakan yang sama kepada teks Pak Belalang dengan mengabaikan unsur keagamaan yang terdapat dalam teks sumber. Ruj. ini berkemungkinan kerana budaya makan sireh tiada dalam budaya pembaca sasaran. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.. 4.3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula Ada ketikanya sesuatu istilah yang digunakan seolah-olah mempunyai . 76 Jadual 4.

Dalam situasi ini walau pun pengalihan yang di lakukan tidak tepat. namun satu kaitan yang baik dapat mengambarkan watak Lebai Malang dengan jelas kepada pembaca sasaran. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.padanannya atau mungkin disamaertikan dalam bahasa yang diterjemahkan. m/s 115) Baris No. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 “Der Unglück” bermaksud seorang lelaki yang malang. Namun demikian pada hakikatnya ia berbeza antara satu sama lain. Perbezaan ini terletak pada latar belakang sesuatu budaya itu.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Lebai Malang iaitu teks dari sastera rakyat Melayu yang dijadikan sumber kajian.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. Oleh sebab itu adalah lebih baik sesuatu konsep diterjemahkan dengan melakukan penyesuaian budaya bahasa sasaran (Ainon Mohd 77 dan Abdullah Hasssan. Manakala “Geistliche” pula adalah seorang paderi. m/s 117) . 2005). Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m.3. Penterjemahan tajuk ini telah dilakukan secara literal (terus) dengan menggunakan: Lebai Malang Der Unglücks . Ruj.1. “Lebai” adalah merupakan seseorang yang dihormati dalam masyarakat kerana pengetahuan agamanya dan sentiasa menjadi rujukkan dan sering bertindak sebagai penasihat dalam sesuatu hal.Geistliche Jadual 4. 4.s 41). merupakan sebuah cerita yang berkisar tentang seorang lebai yang sentiasa ditimpa malang atas segala tindak-tanduk yang diambilnya. 78 Jadual 4.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4.

Penterjemah telah menyesuaikan semula unsur budaya tersebut dengan jalan yang mudah walaupun penterjemah boleh menggunakan perkataan “Pfannkuchen” yang bermaksud “lempeng”. Lempeng menurut “Kamus Dewan Bahasa” adalah sejenis kuih yang pipih dan tipis (yang diperbuat daripada tepung beras dan lain-lain lagi). Ruj. Pak Lebai menyatakan bahawa dia akan kenyang makan lempeng. unsur beginilah yang menerangkan secara tidak langsung akan budaya dan gaya hidup masyarakat teks sumber. Ruj. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Sebaliknya telah diterjemah menjadi “Küchen” yag bermaksud “kek” yang merupakan sejenis makanan lain. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer . 79 Jadual 4.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) Baris No. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … 24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Pada baris ke 24 (LM 13) teks sumber.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. Dari itu sudah tentulah pembaca sasaran tidak mengesan terdapatnya perbezaan makanan antara kedua-dua masyarakat. m/s 116) Baris No.

Oleh itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikenali oleh pembaca sasaran. yang bertungkuslumus memanjat pokok kabung dan memberi kesan kepada plot serta watak cerita ini. Di mana pendapatan mereka adalah sangat sedikit serta memerlukan ketekunan dalam melakukan kerja-kerja sebegini. seperti mengapa nira itu perlu diambil pada masa itu atau penting kepada Lebai Malang. Penterjemah mengandaikan setidaktidaknya pembaca sasaran dapat membuat satu gambaran tentang pokok kabung itu dari jenis palma. tuak) telah diterjemahkan dengan membuat penerangan seperti “…deren Saft er abzapfte …” baris tiga hingga empat. 80 Selain itu sudah tentu juga pembaca sasaran tidak dapat membayangkan bagaimana caranya nira itu akan dipungut.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 Pohon atau pokok kabung yang hanya terdapat di kawasan tropika malangnya tidak lagi dikenali oleh sebilangan besar masyarakat Melayu pada masa kini. Dari itu sudah tentu pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan situasi Lebai Malang pada ketika itu. Apatah lagi nama pokok itu dikekalkan dengan hanya menambahkan perkataan “Palme” (LM 14) sahaja sebagai tambahan penerangan kepada pokok itu. “Nira” menurut “Kamus Dewan” adalah air yang disadap dari mayang kelapa atau enau (boleh dibuat gula. Justeru. Ianya juga merupakan punca mata pencarian masyarkat Melayu pada masa dahulu. yang bermaksud jusnya yang disedut. Mungkinkah unsur budaya atau gaya hidup masyarakat Melayu tradisi ini dapat meninggalkan kesan kepada pembaca sasaran.deren Saft er abzapfte.Kabong-Palme. lempeng yang diperolehinya amat bemakna juga dan seterusnya mewujudkan teks yang koheren yang memberi kesan kepada .

sudah tentulah ini tidak menampakkan gaya hidup masyarakat teks sumber yang sebenarnya. Flora dan fauna adalah begitu sebati dengan masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan beriklim tropika. sumber makanan. apa yang digambarkan oleh penulis teks sumber adalah corak kehidupan masyarakat Melayu sebenar. Di sini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula terhadap unsur budaya ini tanpa menghiraukan kesan kepada plot teks Lebai Malang ini. Oleh itu apabila ianya diterjemahkan menjadi “Gefä_” yang bermaksud bekas kecil untuk mengisi air sahaja.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. 81 Jadual 4. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. Dari itu segalanya adalah hasil hutan. tempat perlindungan dan lain-lain lagi amat bergantung kepada persekitaran mereka. Sumber mata pencarian. “Bacuk” mengikut “Kamus Dewan” ialah bekas tempat menakung cecair (contohnya dibuat daripada buluh).pembaca. Secara tidak langsung ini akan menambahkan lagi . m/s 116) Baris No. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Sebaiknya penterjemah membuat sedikit penerangan seperti bahan yang digunakan untuk membuat bekas ini. Ruj. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Contohnya jalan perhubungan adalah melalui sungai menggunakan sampan atau darat dengan berjalan kaki mahu pun menggunakan “bacuk” untuk memunggut nira.

4. Penterjemah telah melakukan penyesuaian semula tanpa menghiraukan keberkesanan terjemahannya itu. Tersiratnya kelambu juga merupakan sebagai bilik kepada masyarakat pada masa dahulu yang hanya mempunyai sebuah ruang untuk tinggal bersama ahli keluarga yang ramai. Pada masa dahulu masyarakat Melayu menggunakan kelambu ketika tidur bagi menggelakan daripada gigitan nyamuk mahu pun serangga ketika tidur. ini secara tidak langsung menggambarkan corak kehidupan masyarakat pada masa dahulu. m/s 116) Baris No.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran3.3. Pengkaji berpendapat mesej yang ingin disampaikan secara tersurat itu mungkin dapat digarap oleh pembaca teks sasaran tetapi perkara budaya yang tersirat sama sekali gagal disampaikan.1.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Memandangkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman adalah dua bahasa dari .kefahaman pembaca teks sasaran. Malangnya frasa di bawah telah diterjemahkan kepada “ins Bett”: 82 Jadual 4. Ruj. malahan hingga kini kelambu masih digunakan di kawasan luar bandar. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Teks sasaran bermaksud Lebai Malang berlari masuk ke tempat tidurnya. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. Dalam situasi ini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula. Maka ianya juga merupakan sebuah tempat atau kawasan persendirian.

Antaranya: 83 Jadual 4. 84 Selain itu penterjemah juga melakukan penyesuaian semula dalam jenis . die ihm bei der Suche behiflich… 11-12 B 07 “Canang” menurut “Kamus Dewan” adalah gong kecil yang digunakan untuk mengabarkan atau menghebohkan sesuatu berita pada masa dahulu.rumpun yang berbeza.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan…siapa-siapa tahu bertenung…. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Harapan penterjemah agar mesej untuk mencari orang yang dapat menolong raja mendapatkan semula emas yang dicuri itu dapat disampaikan dengan lebih tepat. 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. Ruj. Maka terkadang kala ianya memerlukan penyesuaian semula dilakukan. Berkemungkinan penterjemah beranggapan pembaca sasaran tidak memahami situasi ini dan menyebabkan penyesuaian semula dilakukan dengan menterjemahkannya sebagai “…lelaki itu berlari dan bertanya kepada setiap orang dalam daerah sesiapa yang dapat membantu mencari barang yang hilang…”. Ini menyebabkan penyesuaian semula begini dilakukan dan membawa kepada pengabaian unsur budaya. sudah tentulah tidak semua unsur budaya dalam teks sumber dapat diterjemahkan ke dalam teks sasaran. m/s 122 ) Baris No. Dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu canang ini juga berperanan sebagai alat untuk berkomunikasi.

1. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 Jika diperhatikan secara terperinci berkemungkinan “roti” yang dimaksudkan dalam teks sumber itu adalah sejenis kuih yang dikenali sebagai “cucur” yang menjadi santapan harian masyarakat Melayu pada masa dahulu. m/s 115) Baris No.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. Ruj.4.4 Lain-Lain 4. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. telah disesuaikan oleh penterjemah kepada “Kuchen” yang bermaksud kek atau kuih kepada pembaca sasaran. m/s 122 ) Baris No.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Dalam baris 16 teks sumber (LM 17) tercatat “…yang berkenduri itu pun .1. 85 4. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.makanan yang terdapat dalam teks sumber : Jadual 4..

m/s 115) Baris No. Menurut “Kamus Dewan”.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. Sebaliknya mungkin penterjemah telah mengaitkan pakaian lelaki Islam yang sering berjubah. Namun demikian unsur budaya LM 18 “kain putih” telah digantikan dengan “ein wei_es Gewand” dalam teks sasaran yang bermaksud sehelai jubah putih. dan itu menyebabkan penterjemahan sebegini dilakukan : Jadual 4. penterjemah tidak mengabaikan aspek budaya ini dan menterjemahkannya. Ini berkemungkinan berlaku kerana penterjemah tidak dapat mengaitkan fungsi kain putih itu dengan kematian dalam agama Islam. “berdikir” merupakan ucapan (doa) untuk memuji-muji Rasul biasanya dengan berlagu (lazimnya diadakan ketika Maulud Nabi) dan dalam majlis ini ianya dilakukan secara beramai-ramai. Perbezaan agama antara penterjemah dan masyarakat teks sumber juga merupakan antara faktor yang membawa kepada terjemahan sebegini. 86 Sudah menjadi resam masyarakat Melayu lama apabila seseorang itu menguruskan jenazah. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat .bertampillah berdikir…” telah diterjemahkan menjadi “Gebetversammlung” yang bermaksud “perhimpunan sembahyang”. Maka penterjemahan seperti ini bukan sahaja tidak dapat memberi kesan yang sama seperti teks sumber malah langsung tidak tepat. Ruj. Terjemahan yang dilakukan ini langsung telah terpesong dari maksud sebenar teks sumber dan tidak menampakkan situasi sebenar majlis tersebut. maka akan disedekahkan kain putih dan sekeping tikar.

Ini secara tidak 87 langsung boleh mengakibatkan pembaca teks sasaran mendapat suatu persepsi yang salah tentang hal berpakaian ini. apatah lagi seorang Lebai. Perkataan “songkok” telah diterjemahkan menjadi “Kopftuch” yang bermaksud tudung kepala. maka istilah ini telah digunakan. Masyarakat lelaki Melayu beragama Islam sudah semestinya berpakaian lengkap bersama songkok.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya .25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) Baris No. Ruj.sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Pakaian melambangkan identiti seseorang mahu pun mewakili sesebuah masyarakat itu. Jacke und Kopftuch… 12-13 LM 19 4. yang merupakan pakaian harian masyarakat Melayu. Pengkaji berpendapat kemungkinan penterjemah telah membuat suatu generalisasi terhadap songkok ini kerana berkemungkinan penterjemah melihat sebahagian kaum lelaki Islam berserban dan menganggap kain serban itu memainkan fungsi yang sama seperti kain tudung. Jadual 4. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose.

LM 10. LM 14. PB 07 dan PB 08. LM 11 PB 03. Bagi memudahkan analisis unsur-unsur ini diperincikan seperti di bawah : 88 Jadual 4. 89 Di bawah kategori ketiga iaitu unsur budaya itu disesuaikan semula. M 19.26: Analisis Keseluruhan Bil. LM 10. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. LM 09. LM 11. di mana unsur budaya dihilangkan. B 01 dan B 02 dapat dikategorikan dalam kategori pertama.Daripada penelitian yang dilakukan terhadap teks sumber Lebai Malang dan Pak Belalang dan teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. PB 03. PB 05. terdapat tujuh unsur semuanya dengan nombor rujukkannya LM 12. LM 13. LM 04. LM 08. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. Kesimpulannya dapat dilihat dalam Graf 4.1 di bawah : . M 18. Manakala tiga belas unsur. LM 19 Salah terjemahan Berdasarkan kepada teks sasaran yang dikaji. LM 07. PB 01. penulis telah dapat mengenal pasti dua puluh tujuh unsur yang mencerminkan budaya dalam teks sumber. PB 04. PB 04. empat unsur budaya yang nombor rujukannya LM 01. LM 13.LM 05. LM 02. didapati bahawa daripada dua puluh tujuh unsur budaya ini. LM 15. LM 06. LM 18. LM 09. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. LM 06. nombor rujukkannya LM 03. LM 16. LM 07. LM 16 PB 07. LM 04 . LM 15. LM 08. LM 14. iaitu unsur budaya dikekalkan. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. LM 02. Walau bagaimanapun terdapat tiga unsur budaya yang telah disalah terjemahkan yang tidak dapat diletakkan di bawah ketiga-tiga kategori di atas. PB 05 dan PB 06 dapat dikategorikan dalam kategori kedua. Unsur tersebut adalah yang nombor rujukkannya M 17. LM 05.

Oleh itu untuk terjemahan teks sastera ke dalam bahasa sasaran. Diikuti kategori tiga. sudah tentu mengandungi pelbagai unsur budaya yang berfungsi bukan sahaja sebagai latar cerita sebaliknya berperanan untuk menyampaikan mesej tertentu yang disalurkan secara tidak langsung.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya Secara keseluruhannya. cita rasa.0 Pendahuluan Penterjemahan merupakan suatu proses mengalihkan bahasa dengan tujuan untuk menyampaikan mesej penulis teks kepada pembaca sasaran dengan meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan teks asal.0 10 20 30 40 50 Kekal Hilang Sesuai Salah Graf 4. Penterjemah juga harus memastikan agar kekeliruan penyampaian maksud tidak berlaku. 26% unsur budaya disesuaikan semula dan 15% unsur budaya itu dikekalkan. sebanyak 48% daripada unsur budaya yang terdapat di dalam teks Lebai Malang dan Pak Belalang telah dihilangkan oleh penterjemah dalam menghasilkan tek sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. 90 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5. Namun penterjemahan teks sastera adalah sesuatu yang lebih mencabar. unsur budaya ini perlu . Penterjemah tidak hanya mengalihkan bahasa sebaliknya menterjemahkan segala lapisan maksud. Terjemahan teks sastera seperti genre cerita jenaka. kepekaan dan budaya teks sumber. Justeru itu kaedah terjemahan yang dinamis dan kreatif yang bersesuaian dengan teks perlu digunakan. di samping jujur kepada teks asal agar isi kandungannya terpelihara. Selebihnya iaitu sebanyak 11% telah silap diterjemahkan.

1 Perbincangan Dapatan Bagi memudahkan perbincangan dapatan kajian akan dilakukan berlandaskan objektif kajian yang telah dibentangkan dalam Bab Satu. dapatan kajian yang terperinci berlandaskan pengalihan faktor budaya yang lakukan akan dibincangkan. pengkaji telah dapat mengenalpasti terdapat sebanyak 19 unsur budaya dalam teks sumber iaitu cerita Lebai Malang . 92 Pengkaji berpendapat pengekalan sebegini dalam konteks budaya masyarakat .diteliti supaya keasliannya dapat dikekalkan apabila ianya di tulis semula dengan menggunakan bahasa sasaran.1. Pengekalan LM 01 yang dilakukan adalah terhadap istilah “Pak Lebai”. tetapi hanya 2 unsur budaya yang telah dikekalkan dalam teks sasaran (DerUnglücksGeistliche).1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan? Sastera rakyat merupakan sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang masih kuat berpegang dan mengamalkan corak kehidupan tradisi. Lebai Malang Daripada kajian yang dilakukan. Sastera dan budaya adalah suatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan. Menyedari kepentingannya. i. 91 5. Unsur budaya yang telah dikekalkan ialah LM 01 dan LM 02. Corak kehidupan dan amalan masyarakat inilah yang dikenali sebagai budaya. selaras dengan objektif kajian yang diutarakan dalam Bab Satu. Dapatan kajian pengalihan budaya terhadap dua buah teks sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka sebagai teks sumber dan teks sasaran berbahasa Jerman iaitu Lebai Malang (DerUnglücksGeistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) akan dibincangkan secara berasingan terlebih dahulu sebelum rumusan keseluruhan dibuat. dengan sedikit perubahan ejaan menjadi “Pa Lebai”. 5.

Enam unsur budaya seperti yang terdapat dalam Jadual 5. LM 16 dan LM 17 telah disesuaikan semula oleh penterjemah.Jerman yang mempunyai pandangan dunia yang amat berlainan sudah tentu tidak akan mendatangkan sebarang makna kepada pembaca sasaran. Menurut masyarakat Melayu tradisi. LM 15. Unsur kedua yang dikekalkan adalah perkataan “tikar” yang diterjemahkan menjadi “Matte”. sehelai tikar berserta kain putih menggantikan wang akan dihadiahkan kepada imam atau orang yang menguruskan jenazah sebagai penghargaan atas pertolongan yang dihulurkan.1: Penyesuaian semula unsur budaya (LM) Teks Sumber Teks Sasaran No. iaitu LM 12. LM 14. Manakala “Geistliche” .1. deren Saft er abzapfte. Ruj. gambaran dan mengapakah tikar dihadiahkan kepada Lebai Malang tidak akan tercetus dalam minda pembaca sasaran dan tidak akan mengganggu atau memberi sebarang erti kepada pembaca sasaran mengenai jalan cerita teks sasaran. Penterjemah telah mencari satu penyesuaian yang baik. Namun pengkaji berpendapat. di mana pengalihan bahasa telah dilakukan dengan tepat. LM 13. di mana “Der Unglücks” bermaksud seorang lelaki yang malang. berkemungkinan pembaca akan menganggap ianya hanyalah nama seseorang. Lebai Malang Der Unglücks – Geistliche LM 12 lempeng Kuchen LM 13 niranya diatas pohon kabung einer Kabong-Palme. Jadual 5.das Gefä_ mit dem Palmsaft LM 14 bacuk Gefä_ M 15 kelambu ins Bett M 16 roti Kuchen M 17 93 Pengkaji mendapati bahawa daripada enam unsur budaya di atas hanya unsur LM 12 yang dapat membantu pembaca sasaran mendapat gambaran yang agak jelas tentang watak Lebai Malang.

bagi unsur budaya . iaitu cara pemakanan dan penyediaan makanan masyarakat Melayu. Sebaliknya pengkaji berpendapat penyesuaian yang lain langsung tidak menyumbang ke arah pengalihan budaya teks sumber. Ini adalah sesuatu yang amat berbeza. penterjemah menggunakan unsur bunyi “Tschur” seterusnya membuat kaitan dengan aktiviti memasak. Kadang-kala penyesuaian budaya ini seolah-olah terpesong dan tidak menyumbang kepada pengalihan budaya. Walau bagaimanapun ianya tidak dapat membantu dalam pengalihan budaya yang sebenar. Perbincangan yang terperinci telah pun dilakukan dalam Bab Empat. Jadual 5. telah membantu pemahaman pembaca sasaran tentang gelagat Pak Belalang. Pak Belalang Pengkaji telah mengenalpasti lapan unsur budaya dalam teks sumber yang dialihkan dengan pelbagai teknik oleh penterjemah kepada teks sasaran iaitu Vater Heuschreck. kerana aktiviti memasak adalah merupakan sesuatu yang universal. Gambaran ini akan dapat dikesan oleh pembaca sasaran. Rujukan cakar ayam Krähenfü_e PB 01 chur Tschur PB 02 94 Pengekalan unsur budaya PB 01. iaitu ketika memasukkan tepung ke dalam minyak. “ins Bett” bermakna masuk ke tempat tidur. Teknik penyesuaian semula seperti dalam jadual di bawah. Contohnya unsur budaya LM 16 di mana “kelambu” diterjemah kepada “ins Bett”. Daripada lapan unsur ini hanya dua unsur iaitu PB 01 dan PB 02 yang dikekalkan.pula bermaksud seorang paderi. Pada unsur PB 02. kerana penterjemah telah berjaya mencari persamaan simpulan bahasa yang digunakan dalam bahasa sumber. Penterjemahan begini setidak-tidaknya mampu memberi satu persepsi yang baik kepada pembaca sasaran bagi membantu peranan watak utama dalam perkembangan cerita.2: Unsur yang dikekalkan (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. ii.

perkataan “roti” disesuaikan mengikut pemakanan masyarakat Jerman “Kuchen” yang bermaksud “kek”. Jadual yang sama telah dikemukakan di dalam Bab Empat (m. Begitu juga PB 08.PB 07 dan PB 08 juga tidak membantu ke arah pengalihan budaya. paluan akan dibuat jika sesuatu berita hendak dikhabarkan. sebaliknya suatu penyesuaian yang agak longgar telah dibuat iaitu “ berlari ke sana-sini dan bertanya setiap orang”. Nombor Rujukan Kategori Jumlah Peratus 1 LM 01. Jadual di bawah menunjukkan data rumusan kepada perbincangan di atas. namun jadual ini dilengkapi dengan peratus bagi setiap kategori terjemahan budaya yang ditemui. .s 88). Jadual 5.. perbincangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Empat (m.4: Rumusan keseluruhan Bil. digunakan pada masa lampau. Jadual 5. … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. LM 02. Impikasinya pembaca sasaran tidak memperoleh gambaran budaya teks sumber iaitu masyarakat Melayu yang sebenar. Ruj. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … PB 08 95 “Canang” adalah suatu alat bunyian berupa gendang. Penerangan atau kesepadanan terhadap unsur yang sehampir mungkin tidak dilakukan penterjemah.3: Penyesuaian semula unsur budaya (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No.s 83). …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. die… PB 07 …Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji.

s 76-84) Kategori Empat : Salah terjemahan *3 unsur budaya salah 3/27 X 100% = 11% terjemahan (Huraian terperinci dalam Bab Empat.s 85-87) 97 Berdasarkan kepada perincian dapatan di atas. LM 05. LM 07. LM 16 PB 07. PB 04. LM 11 PB 03. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 7 26% 4 LM 17. LM 09. LM 14. di bawah ini diperincikan hasil dapatan kajian : Kategori Satu : Unsur budaya dikekalkan 4 unsur budaya dikekalkan 4/27 X 100% = 15% 1 unsur berkesan (PB 01) 1/27 X 100% = 4% * 3 unsur tidak berkesan 3/27 X 100% = 11% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. m. m. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 4 15% 2 LM 03. m. LM 04.PB 01. LM 19 Salah terjemahan 3 11% Jumlah 27 27 100% 96 Bagi memudahkan perbincangan terhadap kesimpulan yang dibuat.s 64-76) Kategori Tiga : Unsur budaya disesuaikan 7 unsur budaya dikekalkan 7/27 X 100% = 26% 1 unsur berkesan (LM 12) 1/27 X 100% = 4% * 6 unsur tidak berkesan 6/27 X 100% = 22% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. jumlah yang tidak berjaya.s 59-64) Kategori Dua : Unsur budaya dihilangkan *13 unsur budaya dihilangkan 13/27 X 100% = 48% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 15. LM 13. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 13 48% 3 LM 12. LM 08. LM 10. m. tidak berkesan dan salah terjemahan dianggap sebagai tidak berjaya diterjemahkan (bertanda . LM 06. LM 18. PB 05.

Kemungkinan pembaca yang berbahasa Jerman akan membayangkan suatu suasana di mana orang berkumpul di gereja untuk bersembahyang. 5.1. sebanyak 25 unsur (bertanda : *) iaitu 93% unsur budaya telah gagal diterjemahkan. 98 Dari penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas. Contohnya. unsur budaya LM17. Daripada 27 unsur budaya yang dikenalpasti dalam kedua-dua teks yang dijadikan bahan kajian.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? Dapatan menunjukkan bahawa sejumlah besar unsur budaya Melayu. yang bermaksud “perhimpunan sembahyang” atau dari segi semantik ianya bermaksud “berhimpun untuk bersembahyang”. iaitu 93% dari teks sumber telah gagal dialihkan oleh penterjemah ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. Kesimpulannya pengkaji mendapati sejumlah 25 unsur daripada 27 unsur budaya yang dikenal pasti iaitu mencapai 93% unsur budaya Melayu yang terdapat dalam teks terjemahan Lebai Malang dan Pak Belalang telah gagal dialihkan ciri-ciri budayanya kepada teks bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck .*). Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang besar kepada pembaca teks sasaran dalam memahami budaya masyarakat Melayu yang secara tidak langsung memberi implikasi kepada teks yang dibaca. Kenapa pengalihan budaya sebegini rupa berlaku? Contoh kedua dapat dilihat pada unsur budaya LM 18 : “…Jika aku pergi . bagaimana unsur budaya masyarakat Melayu tentang kenduri itu tidak langsung terpancar dalam terjemahan yang dilakukan untuk pembaca yang berbahasa Jerman. walau pun dalam kajian yang dilakukan menunjukkan terdapat usahausaha pengalihan yang cuba dilakukan oleh penterjemah. di mana perkataan “kenduri” telah diterjemahkan kepada “Gebetversammlung”.

Secara umumnya pemasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yang berlainan. terutamanya terhadap pengalihan unsur budaya. Persoalan yang timbul. yang secara langsung . Kekurangan-kekurangan ini telah mengarahkan kepada permasalahan dalam terjemahan. Ini menyebabkan hilangnya perkaitan antara fungsi kain putih dengan kematian dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam.kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih …” telah diterjemahkan menjadi “… Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand …” Apa yang dapat diperkatakan ialah kenapa objek yang mudah diterjemahkan iaitu “kain putih” telah disalah terjemah atau dipesongkan terjemahannya dengan menggantikannya dengan “ein wei_es Gewand” yang bermaksud sehelai jubah putih. Penterjemahan budaya ini bukan saja memerlukan ilmu dan kepakaran yang tinggi tetapi juga daya kreativiti penterjemah. Pengkaji dapat merasakan bahawa budaya telah menimbulkan atau menjadi permasalahan kepada penterjemah dalam usahanya menghasilkan teks sasaran yang berkualiti dan berfungsi seiring dengan teks sumber. adakah penterjemah kurang menitik beratkan pengalihan unsur budaya ini atau pun penterjemah menghadapi permasalahan lain dalam usaha pengalihan budaya yang dilakukannya? Persoalan inilah yang ingin disingkap oleh pengkaji dalam objektif kajian yang kedua ini. Kekurangan pengetahuan tentang ilmu terjemahan. samada dari segi teori mahupun perkaedahan berkemungkinan telah menyebabkan penterjemah melakukan kesilapan dalam usaha menterjemah teks sastera Melayu ini. Pertama dari aspek penterjemah sendiri dan kedua dari aspek yang lebih global iaitu hubung kait antara bahasa Melayu dan bahasa 99 Jerman yang lahir dari dua rumpun yang berbeza dan membawa kepada jurang perbezaan kebudayaan yang tinggi.

Di samping itu mungkin penterjemah kurang arif tentang budaya masyarakat Melayu yang beragama Islam. Apatah lagi ditambah dengan jurang perbezaan bahasa yang begitu besar. Contohnya dalam LM 05. Kelemahan ini menghasilkan teks sasaran yang begitu longgar. Bahasa Melayu dari rumpun Austronesia dan bahasa Jerman dari keluarga Jermanik langsung tidak mempunyai ikatan kekeluargaan.menjejaskan kualiti mesej teks sumber. berkaitan dengan hal pengurusan jenazah iaitu dimandikan. Justeru itu dalam kajian yang dilakukan. 100 sepatutnya hal ini tidak harus diabaikan kerana ianya merupakan sesuatu yang penting dan melibatkan soal kepercayaan agama. Apatah lagi untuk mengaitkan corak hidup dan kepercayaan sesebuah masyarakat asing. disembahyangkan dan ditanamkan hanya diterjemahkan menjadi dikebumikan. Perbezaan bahasa juga telah menimbulkan permasalahan kepada pengalihan . sudah tentu mempunyai ciriciri bahasa yang amat berbeza (sila rujuk m. Pengetahuan yang diperolehi secara teori tanpa diseimbangkan dengan pengalaman boleh menyebabkan seseorang itu sukar memahami bidang yang diceburi. Bahasa adalah merupakan indeks budaya. Manakala LM 08 perkataan “sabda junjungan” langsung dilenyapkan. banyak hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup orang Melayu dan agama Islam telah diterjemahkan dengan cara yang salah. LM 06 iaitu perkataan “berkhatam” dialihkan menjadi “Fest” iaitu majlis keraian.s 13–18). Di mana segala tindak-tanduk mereka adalah berlandaskan amalan agama. Semangat untuk menghasilkan sesuatu yang dipelajari dengan kadar yang segera memungkinkan penterjemah mengambil jalan pintas dan mudah tanpa mempertimbangkan soal-soal kebudayaan yang memerlukan penelitian dalam proses melakukan terjemahan. secara tidak langsung perbezaan bahasa adalah juga merupakan perbezaan budaya.

sastera Melayu dari genre cerita jenaka mempunyai . 5. Dapatan menunjukkan bahawa kata-kata idiomatik atau peribahasa yang mengambarkan ciriciri budaya kurang difahami dan tidak dapat dipindahkan dengan baik. penterjemah dapat menghasilkan sebuah teks terjemahan yang memenuhi keperluan pembaca sasaran dan seterusnya sebuah teks yang berkualiti. Contohnya “putihlah 101 matanya”. Selain daripada mengetahui isi kandungan teks sumber. cita rasa. Apatah lagi. penterjemah juga perlu menguasai kedua-dua bahasa.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? Tujuan terjemahan adalah untuk menghasilkan kesan yang hampir sama kepada pembacanya dengan kesan yang terhasil pada pembaca teks asal.budaya teks sasaran. “beralih matahari” begitu juga dengan penjodoh bilangan “secupak”. menggunakan bahasa dengan indah dan halus.1. “sebungkus” dan lain-lain. berimaginasi dengan pemilihan perkataan yang tepat serta pakar menggunakan segala jenis struktur bahasa dan memiliki perbendaharaan kata yang luas bagi membolehkan isu budaya diterjemahkan dengan baik dan tidak menganggu proses serta hasil terjemahan. Berlandaskan kepada pengetahuan yang lengkap dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran termasuk pengetahuan berkaitan dengan teks serta merangkumi kebolehan menyepadukan penguasaan kedua-dua bahasa di tahap yang lebih tinggi iaitu di tahap teks. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. maka kepakaran diperlukan supaya boleh menterjemahkan segala lapisan maksud. apabila melibatkan penterjemahan teks sastera khususnya sastera rakyat. kepekaan dan budaya penulis teks asalnya. harus juga berkebolehan menulis dengan cekap.

4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Pengalaman mengajar seseorang menjadi lebih matang. i. Ini adalah kerana ada yang sering menyatakan bahawa teks terjemahan pada hakikatnya bermutu rendah daripada karya asal dan merupakan hanya tiruan atau bayangan kepada karya asalnya. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti memerlukan penelitian.1. kepakaran.pelbagai fungsi kepada masyarakat Melayu tradisi. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat beberapa panduan yang boleh dikuti dalam menghasilkan teks terjemahan kesesusasteraan genre cerita jenaka yang baik. teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck tidak mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh teks sumber. Antaranya selain dari hiburan. ia juga berperanan untuk memberi sindiran dan tauladan kepada masyarakat ketika itu. etika serta garis panduan tertentu. Pengkaji juga berpendapat teks sasaran ini hanyalah berfungsi sebagai sebuah cerita biasa yang juga tidak memaparkan nilai dan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. Situasi ini timbul kerana kaedah terjemahan yang digunakan tidak membantu ke arah pengalihan budaya yang 102 menjurus kepada penyampaian mesej yang berkesan. Berpegang kepada prinsip di atas. Justeru timbullah pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa teks terjemahan akan sentiasa bermutu lebih rendah daripada teks asalnya serta pengecaman hasil penterjemahan sebagai “second rate”. Penguasaan Bahasa Penterjemah haruslah mempunyai penguasaan bahasa yang kukuh dalam . 5. semasa dan selepas proses terjemahan. Sebelum Terjemahan a. Panduan-panduan ini secara umumnya dapatlah dibahagikan kepada tiga tahap iaitu sebelum. dapatan kajian menunjukkan bahawa selain dari hiburan.

malah lebih dari itu bagi menggarap kandungan isi tersirat yang dilafazkan melalui bahasa-bahasa yang idiomatik dan puitis yang sering menjadi penghalang kepada penterjemah dalam proses pengalihan maklumat.kedua-dua bahasa sasaran dan bahasa sumber. Penguasaan Bidang Yang Diterjemah Setiap bidang mempunyai larasnya tersendiri. Jika bahasa teks asal itu kelihatan kabur berbelitbelit atau susah difahami. Pemahaman yang tinggi terhadap teks sumber dan penguasaan bahasa sasaran yang baik akan membantu penterjemah menggunakan bahasa. terutamanya yang berkaitan dengan budaya sesbuah masyarakat. “Hanya jauhari yang mengenal manikam”. Ini merupakan faktor yang penting dalam penguasaan mesej teks. sendiri seperti bidang undangundang. Bahasa yang digunakan oleh penterjemah mempengaruhi keberkesanan dan kualiti terjemahan. keagamaan dan sebagainya. b. Selain itu sebaik-baiknya penterjemah menganalisis lapisan maksud teks dan mengemukakannya kembali dalam bahasa sasaran dengan jelas tanpa terpesong 104 dari makna dan tujuan teks asal dan tidak meninggalkan bahagian teks asal yang . Ini juga turut menjurus kepada penyampaian yang jelas dan tepat. lingusitik. Tidak memadai jika seorang penterjemah hanya mengenali sesuatu bidang itu sekadar mengetahui laras sahaja. maka penterjemah harus memperkemaskan bahasa dalam terjemahannya. sebaliknya perlu menguasai dan menceburi bidang yang diterokainya dengan sebaik mungkin. Bukan sekadar memperoleh maklumat yang tersurat pada teks sumber. perubatan. semantik mahupun pragmatik amatlah penting bagi 103 menjamin apa yang terdapat dalam teks sumber benar-benar difahami. kesusasteraan. sintaksis. laras dan gaya yang betul dalam penterjemahannya. Penguasaan bahasa sumber dari segi morfologi.

etika dan sebagainya bagi penghasilan teks yang baik. Penyelesaian boleh dibuat dengan merujuk kepada individu ataupun masyarakat setempat yang mahir dalam bidang yang diceburi penterjemah mahupun penulis asal.sukar untuk diterjemah. begitulah juga dalam bidang keilmuan. Tidak semua ilmu dapat diperoleh melalui pembacaan. Kenali Budaya Teks Sumber Teks-teks yang berbentuk kesusasteraan pada amnya secara tidak langsung melibatkan budaya masyarakat teks sumber. dan sebagai seorang penterjemah semestinya mempunyai ilmu pengetahuan penterjemahan yang baik tentang teori. Justeru sebagai seorang penterjemah yang ingin berkecimpung dalam bidang ini seharusnya mengenali dan memahami budaya masyarakat ini sebaik mungkin seperti membuat kerja lapangan bagi membolehkan pengalihan bahasa teks sumber untuk menghasilkan sebuah teks sasaran yang berkualiti. d. pengkaji berpendapat bahawa satu cara terbaik bagi meyelesaikan permasalahan yang timbul memerlukan rujukan yng ekstensif. pemindahan . untuk tujuan hiburan. 105 e. kaedah. c. Sikap ambil mudah terhadap isu ini akan mengakibatkan penghasilan teks sasaran yang tidak berkualiti dan banyak menimbulkan kekeliruan serta kekaburan. prinsip. Tujuan Terjemahan Penterjemah haruslah jelas tentang tujuan atau pun objektif kerja-kerja terjemahan yang dilakukannya. Contohnya. Sebagai seorang penterjemah yang menyelami budaya dan bahasa lain. Ilmu Terjemahan Bidang terjemahan merupakan cabang linguistik. seandainya sesuatu permasalahan timbul janganlah kita merasa rendah diri untuk bertanya kepada orang yang lebih mahir. f. sebaliknya kadang kala pengalaman perlu diambil kira. Rujukan “Segan bertanya sesat jalan”.

Tumpukan perhatian terhadap kerja yang dilakukan. Amanah Prinsip amanah terhadap teks asal adalah perlu kepada seseorang penterjemah. Penterjemah mesti sedar bahawa teks yang diterjemahkannya adalah hak kepunyaan orang lain. Semasa Terjemahan a. Jadilah seorang 106 penterjemah yang beretika dan berkualiti. Melakukan perbandingan yang dapat menimbulkan kesan yang sama. Objektif yang jelas akan memandu penterjemah ke jalan yang betul dari segi pemilihan teknik terjemahan dalam penghasilan teks sasaran yang sempurna dan menepati objektif. Penterjemah perlu membuat penjelasan tambahan (seperti nota kaki) supaya perkara-perkara yang tidak boleh .pengetahuan. samada kepada penulis asal mahu pun teks sumber. b. Dia juga tidak sepatutnya melakukan perubahan sewenang-wenangnya apatah lagi menukar atau meninggalkan isi-isi teks sumber demi kepentingan diri. rujukan. Bantuan Dapatkan bantuan samada melalui kamus. Melakukan penerangan jika perlu. jangan terlalu ghairah. Menterjemah dengan membuat penggantian terhadap sesuatu unsur lain yang mempunyai maksud yang sama. Proses Pemindahan Maklumat Pemindahan maklumat terutama yang berkaitan dengan hal kebudayaaan boleh dilakukan dengan cara: Mencari kesepadanan dengan teks sasaran jika ada. dan sebagainya. gaya penyampaian dan struktur ayat yang digunakan dalam penterjemahan dapat disesuaikan dengan mereka. Pembaca Sasaran Penterjemah harus jelas siapa pembaca sasaran agar corak pemilihan kata. c. glosari mahupun orang perseorangan jika memerlukan bantuan untuk mengalihkan unsur budaya dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. ii. g.

Penterjemah harus berfikiran terbuka dan menerima sebarang komen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hasil terjemahannya. 5. 107 iii. Samada penterjemah mahu membuat pengekalan atau penyesuaian terpulanglah kepadanya. mungkin akibat daripada penggunaan bahasa. 108 Penterjemah bertanggung jawab memastikan ciri-ciri teks asal termasuk konteks situasi dan konteks budaya diambil kira semasa menterjemahkan sesuatu teks. b. penterjemah harus melakukan penelitian terhadap teks yang akan diterjemahkan sebelum memulakan proses penterjemahan. Selepas Terjemahan a. gaya penulisan dan sebagainya. Perbincangan dengan penterjemah lain juga digalakkan.diterjemahkan secara biasa (akibat daripada perbezaan besar antara kebudayaan penulis teks asal dan pembaca terjemahan) akan lebih senang difahami. Penilaian Semakan semula dan pengawasan mutu selepas kerja-kerja terjemahan adalah penting dilakukan.2 Penutup Sebagai rumusan. Tindakan ini dilakukan bagi mengawal mutu hasil terjemahan serta menggelakkan berlakunya masalah kekaburan penulisan bahan yang diterjemah. pemilihan kaedah. pengkaji berpendapat bahawa jika penterjemah ingin menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berfungsi dengan baik dan berkesan. Apa yang penting penterjemah perlu sentiasa menimbangkan kehadiran ciriciri tersebut bagi . Mungkin juga dapat menggunakan gambar mahupun ilustrasi. Perbincangan Berbincanglah dengan penulis asal ataupun soal selidik ke atas kumpulan pembaca sasaran boleh dilakukan untuk mendapatkan timbal-balik. Umumnya teks asal dan tujuan terjemahan serta pembaca sasaran sering diketepikan dan tidak diberikan perhatian yang wajar dalam kerja penterjemahan.

dapat dirumuskan bahawa pengalihan unsur budaya genre cerita jenaka ini adalah sesuatu yang mencabar. semakin sukarlah ianya diterjemahkan. Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Keupayaan bahasa sasaran untuk menyampaikan sesuatu konsep atau maklumat budaya juga merupakan faktor penting dalam terjemahan budaya. Hans Borchers. Teori Dan Teknik Terjemahan.): . Tanpa pengalihan budaya yang baik terutamanya ke atas teks cerita jenaka. 109 BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Nawas et al. mesej yang hendak disampaikan akan terhalang akibat daripada tiadanya kesepaduan antara budaya yang menjadi latar bagi penyampaian mesej.menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berkualiti dan memanfaatkan pembacanya. Edisi Ketiga Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. Gabriele Kreutzner & Eva-Maria Warth (Eds. Ini amat penting terutamanya apabila melibatkan penyampaian mesej yang tersirat. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. (1995). Panduan Menterjemah . Penjelasan yang diberi harus seimbang dengan apa yang tidak diketahui oleh pembaca. Tamadun Islam. Semakin banyak unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah teks. Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. Bhd. Ainon Muhammad (1985). Di samping itu ilmu. Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. In Ellen Seiter. Robert (1989): 'Bursting bubbles: "Soap opera" audiences and the limits of genre'. Allen. Jurang perbezaan budaya yang besar berkehendakkan maklumat tambahan bagi meningkatkan tahap kefahaman pembaca teks sasaran. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. pengalaman dan daya kreativiti penterjemah amatlah diperlukan agar pemindahan unsur jenaka seiring dengan pengalihan budaya. Abdullah Hassan (2003).

Bernard (1998). New York: Macmillan. Sugeng.” dalam Report of the seventh annual round table meeting on linguistics and language study. ed. 110 Comrie.(Aishah Mohd. L. “Cultural anthropology and linguistics. Southeast Asian Studies Program.) Kuala Lumpur :DBP Geertz. An Evaluation of the English translation of An Indonesian . Geschichte der Deutschen Spracher. Richard W.New York: Harper & Row. DC: Georgetown University.). Ensaiklopedia Bahasa Utama Dunia. New York : Gardner Press. 44-55 Arnold. (1957). Berthold Damshäuser et. Omar. (P. (1976). ______________(1964). (1985). Hymes. Culture and Anarchy. (1987). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Antologi Puisi Jerman-Melayu Träumerie in Hellblau / Impian dalam Biru Muda. A Linguistic Theory of Translation. ed. "Cultural Anthropology and Linguistics" dalam Language in Culture and Society. Asmah Hj.C. (1997). New York : Cambridge University Press. Mohd. New York. Teori Linguistik. The Interpretation of Cultures: Selected Essays. W.Remote Control: Television. Goodenough. Audiences and Cultural Power. (1973). 9th ed. Bach. ______________(1965). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Brislin. Adolf (1971). (1996). “Language And The World-View Of The Malay Peasants” dalam Malaysian World-View. Matthew (1869). A Reader in Linguistics and Anthropology. Catford. Cambridge. London: Routledge. Clifford. Diterjemahkan oleh Uma a/p Iyavoo dan Koh Chung Gaik (1996).). Hariyanto. (ed) (2004). pp. Garvin ed.al. London: Oxford University Press. Translation : Application and Research. Heidelberg. (D. Cambridge Encyclopedia of Language (1987) Cambridge Encyclopedia of Language . Washington. Taib Osman. H. J. ed.

SEAMEO RELC Singapore. Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bengkel Perterjemahan. Mildred L. J. München : Langenscheidt. Sugeng. (1997). (1976). Peter (1981). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1984). ____________ (1995).Novel: A Case Study on the Translation of Manguwijaya’s "BurungBurung Manyar". (2001). Hariyanto.Continuity and Change in African Culture. Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia ( Tradisi dan Moden ). 91-104.Meaning-based translation: A guide to crosslanguage equivalence. Penerjemahan Arab Melayu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan(1993). ix. Das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende (1994). Teori dan Teknik Terjemahan: Satu Sorotan. The Implication of Culture on Translation Theory and Practice. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Langenscheidts Gro_wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. Diterjemahkan oleh Zainab Ahmad dan Zaiton Ab. Approaches To Translation. ELE Journal 2:1. About Translation. Bhd. (1959). Albert. Terjemahan Bahasa Kiasan Dalam Novel Kokoro Dari Bahasa Jepun Ke Bahasa Melayu : satu analisis. Lanham. Selangor : Penerbitan Adabi. Mohd Shuib Che Din. Panduan Sastera Melayu Lama. (1996). Mohd Asmadi Yakob. Kuala Lumpur : Art Printing Works Sdn. Herskovit. Larson. Multilingual Matters. et al. Matahari. Jihaty Abadi et al. (1979). Kamus Dewan (1992). Kuala Lumpur : Penerbitan Adabi. Anjuran Persatuan Ulama Malaysia. MD: University Press of America. M. Jaafar Jambi. Newmark. 111 Muhammad Bukhari Lubis et al. Peraturan Dan Dasar. Singapore: Unpublished Project Report for Diploma in Applied Linguistics. Nature Publishing . 309. Rahman (1994 ). Pp. Serdang: Universiti Putra Malaysia. (1998). Chicago: University of Chicago Press. Hoffmann.

(1974) "The Widower Narrator in Nathaniel Ward’s ‘The Simple Cobler of Aggawam in America.“Translation” dalam Current trends in linguistics ( T. art and custom. Sabeok ed.J. Raphaelson-West. 87–96. (1998). 128-141. E. 4th Edition Oxford University Press. ). di Majlis Pembukaan Bengkel Terjemahaan Kali Ke-2 pada hari Rabu. Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan. Eugene A. Nida. Pusat Perkembangan Kurikulum. Mouton : The Hague. Leiden : E. Brill. Samovar. V. (1974). Leiden: E. pp.B. Towards a Science of Translating. E. W." In Meta.Group – 1869. “Translation” dalam Cassell’s Encyclopedia of Literature. philosophy. Larry A. 5531 November 13. Cassell : London. Jain. 1975 O Macmillan Journals Ltd 1975 Published weekly. Number 1. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. Belmont. 2nd ed. (1989) "On the Feasibility and Strategies of Translating Humor.. Tatabahasa dewan. 1st published in 1871. New York : Gordon Press. Richard E. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Primitive culture : researches into the development of mythology. 47. Special Issue on Humor and Translation. ______________(1974b). Understanding Intercultural Communication. (1964). Nik Safiah Karim et al. J. 1989. 3 Safar 1428 / 21 Februari 2007 bertempat di Dewan Canselor.’" New England Quarterly. and Nemi C. Volume 34. Porter. The Theory and Practice of Translation. Universiti Brunei Darussalam. Kaedah penterjemahan sari kata dokumentari dan . (1988). religion. CA: Wadsworth. Scheik. Kementerian Pelajaran Malaysia. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1989).J. (1953). Debra S. Yang Mulia Pengiran Dato Seri Setia Dr. ______________(1982). Sukatan Pelajaran Bahasa Jerman. Tylor.(1981). Wan Amizah Wan Mahmud. Brill. Rieu. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

04 Apr 2006 11:19:06 +0800 From: .html> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://ms. Stuttgart: Gunter Narr verlag Tubingen.wikipedia. (1976).htm> 113 LAMPIRAN 1 Date: Tue.org/wiki/Budaya> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.my/press/DAH/DAH. Dilayari pada 22 Jun 2005.unitarklj1. Laman web : <http://www. A History of the German Language. Seattle : University of Washington Press Wills. W.S) . (1981).brunet.tutor. 112 Wardhaugh.ashtech.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. Cerita rakyat Pak Belalang.my/cerita_rakyat/pak_belalang.com.my> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www. United Kingdom : Blackwell Publishing.> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://id. Ronald.htm> Dilayari pada 10 Febuari 2006 <http://faculty.my/cerita_ rakyat/lebai_malang.M.com.edu.my/pdf/terjemahan+Arab-Melayu + ktn.org/wiki/Bahasa_Melayu> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://faculty.html> .arabic. An Introduction To Sociolinguistics.unitarklj1.Fakulti Bahasa dan Linguistik.usm.lib.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.komedi semasa di televisyen : satu kajian perbandingan.tutor. Waterman. Disertasi (M. Cerita rakyat Lebai Malang.edu. [ online ].my> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.htm > Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www. Tübingen :Gunter Narr Verlag .wikipedia.pdf.com. Universiti Malaya. ____________ (1982). The Science of Translation. (1995).ashtech. 4th Edition.com. [ online ]. The Science Of Translation. Laman web : <http://www.com. Dilayari pada 22 Jun 2005.L. John T.bn/news/pelita/25apr/haluan. Problem And Methods.

Sep bis 22. selbstverstaendlich werden keine Honorare gezahlt. aber es sollen sich mindestens 10 Teilnehmer dafuer anmelden. Bitte lasst mich wissen. serta mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar mendapatkan sendiri informasi bahasa Jerman secara percuma. Den TeilnehmerInnen an diesem Workshop entstehen keine Ausgaben. es geht dabei weniger um die unmittelbaren Ergebnisse als um ein erstes Qualifizierungsangebot fuer deutsche und malaysische Lehrer und Dozenten. wer von Ihnen dabei sein moechte. dass man diesen Info-Brief selbst kostenlos abonnieren kann! Ausserdem moechte ich fragen. Di samping itu.“Volker Wolf” <director@kualalumpur.goethe. die sich fuer literarische Uebersetzungsarbeit interessieren und ein kreatives.de> Liebe KollegInnen. In diesem Workshop sollen malaysische Kurzgeschichten (Ausschnitte) unter fachlicher Anleitung von Holger Warnk (SOA Institut Frankfurt) ins Deutsche uebertragen werden. ich schicke hier wieder einmal einen „Info Brief Deutsch als Fremdsprache (3/2006)“. De” <kuadl-lis@goethe. wer von Euch/Ihnen interessiert ist (und sich ausreichend kompetent fuehlt) an einem „Deutsch-Bahasa Malaysia Uebersetzer-Workshop“ teilzunehmen? Der Workshop soll zwar erst im September stattfinden (18. Sekali lagi saya ingin memaklumkan maklumat tentang bahasa Jerman sebagai bahasa asing (3/2006). sollte der Workshop auf Pangkor stattfinden. eventuell spaeter auch lukratives Betaetigungsfeld fuer sich suchen. werde mich aber Anfang Mai wieder mit den neuesten Kulturnachrichten bei Euch melden! Euer Volker 114 LAMPIRAN 2 Terjemahan Lampiran 1 Saudara-Saudari. Mit herzlichen Gruessen verabschiede ich mich in die Schulferien meiner Tochter nach Melbourne.Bahasa Malaysia? Bengkel tersebut akan diadakan pada bulan . um euch/Sie daran zu erinnern. Sep). Uebernachtung und Verkoestigung gesorgt. damit ich den Plan bald konkretisieren kann. saya ingin mengetahui adakah sesiapa di antara tuantuan dan puanpuan yang berminat (mungkin berbakat) untuk menyertai Bengkel Penterjemahan Bahasa Jerman. wird fuer Transport.org> Add to Address Book Add Mobile Alert Subject: kuadl-lis: Uebersetzerworkshop im September To: “Kuadl-Lis@Goethe.

sila hubungi saya untuk tujuan perancangan bengkel terjemahan ini. Kepada sesiapa yang berminat. Frankfurt). istimewa pula perangainya tersangat adab dan santun. Maka kata Pak Lebai. Volker. Maka jawab Pak Lebai.. yalah. Bengkel ini akan menterjemahkan cerita-cerita pendek bahasa Malaysia ke bahasa Jerman. baliklah engkau dahulu. Tiada wang sagu hati diperuntukan. Maka didalam rantau itu adalah seorang lebai pandai mengaji dan taat ibadatnya kepada Allah ta`ala. terima kasih. Tawaran ini dibuka kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang berminat terhadap penterjemahan sastera serta merupakan seorang yang kreatif. serta dengan tulus ikhlas hatinya kedua laki isteri. Dan seketika lagi datang pula seorang kanak-kanak menjemput Pak Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian. datanglah seorang laki-laki kerumahnya mengajak akan dia melawat orang mati. Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai keterataknya oleh hendak berdikir kenduri Maulud. Sekian. Sekali peristiwa. Jumpa lagi pada awal Mei. di mana penginapan. Kembalilah tuan dahulu. makanan dan pengangkutan disediakan. baiklah. di bawah bimbingan Holger Warnk (SOA Institut. maka adalah sebuah desa. Peserta tidak akan dibebani dengan sebarang kos. Secara tidak langsung juga kepada sesiapa yang mencari aktiviti yang akan menguntungkannya kelak. 115 LAMPIRAN 3 116 117 LAMPIRAN 4 Lebai Malang Al kisah. Ia itu tinggal disebuag dusun. Maka itu puj disanggup juga Pak Lebai. Bilangan minima peserta mestilah sekurang-kurangnya sepuluh orang.September ( 18 September hingga 22 September). demikianlah juga .

Hatta. maka ia pun pergilah kerumah orang yang kematian itu. perutku tentulah kenyang. Pak Lebai. serta kelapa setali dan kampit beras satu. kemana baik aku pergi ini? Jika aku pergikepada orang mati tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. Kemudian daripada mereka yang ketiga itu telah kembali. dan sedekah pula secupak daging kerbau. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu. Kelakian. orang semuanya habis hendak balik. Allah. Dan demikian juga yang berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah dan yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir. tiadalah juga Pak Lebai datang. Maka Pak Lebai pun pergilah pula kerumah orang berkhatam itu. Dan jikalau aku pergi kepada orang berdikir itu perut aku tentulah kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu. 118 baiklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu. Hatta. kerana sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja yang lain-lain. mengapa lambat datang? Sudahlah apa boleh buat? Tiada hendak menjadi rezeki saya. Maka kata saudara si mati. Demi dilihat oleh orang empunya kerja itu. telah Lebai Malang berfikir demikiaan. maka ia pun sembahyang zuhur. dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga beralih matahari.katanya. Maka ketiga-tiga mereka itu pun pulanglah kerumah masingmasing berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang juga kerumahnya. masing-masing dengan pekerjaannya. . Serta ia sampai kesana. Maka yang mati itu pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan. maka tersebutlah perkataan Pak Lebai. Sudah sembahyang lalu berfikir didalam hatinya. Maka kalau begitu. Dengan takdir Allah ta`ala Pak Lebai bertemu dengan orang-orang yang pergi menanamkan orang mati itu baru pulang sahaja dari kubur.

Dengan takdir Allah. kerana semuanya telah habis sekali. Setelah ia sampai kesana. nah inilah yang ada hanya sebungkus penganan saja lagi.katanya. tiada mengapa apa pula yang disusahkan saya ini. ah. Kemudian ia pun berjalan menuju kerumah orang bermaulud itu. tiada kena. lalu ia mencabut goloknya serta dipunggaikannya kepada anjing itu. maka hilanglah fikirannya. orang baru lepas berangkat saja. tiada mengapa. melainkan barang dimaafkan sahajalah hal saya ini. tiada juga kena. Pak Lebai. dibawanya lari. Maka ia pun pergilah kepohon kabung itu dan lempengnya itu pun disangkutkannya pada singai tempat iaa memanjat pohon itu. Maka ujar Pak Lebai. ah ini pun Pak Lebai baru sampai. lempengnya yang ditinggalkannya dibawah itu sudah digonggong oleh anjing. Kemudian diperbuatlah mana-mana yang dapat. lain semuanya sekali telah habis. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada bacuk niranya itu. . lalu dibalingkannya. Maka setelah dilihatnya oleh Pak Lebai akan hal 119 penganannya itu digonggong oleh anjing. Mengapa Pak Lebai lambat datang? Sekarang apa pun tiada lagi. semuanya telah habis. Lalu diambilnya bungkusan lempeng itu serta berjalan pulang kerumahnya. masing-masing orang pun hendak kembalilah. maka hari pun hampir petang Pak Lebai pun sampailah kekampungnya lalu teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi. Naiklah. Dilihatnya bacuk itu penuh berisi air nira. sudahlah. asalkan sudah selamat. Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. Maka kata Pak Lebai. Allah mengapa lambat datang Pak Lebai? Hingga penatlah saya menanti tiada juga Pak Lebai sampai. Maka apabila dilihatnya oleh tuan rumah akan Pak Lebai. maka katanya. Maka ia pun terjun dari atas pohon itu berkejar sekuatnya menghambat binatang bedebah itu. Kelakian.

Maka punai itu pun betullah masuk kedalam lubang ketiaknya. lalu disumbatkannya kepada lubang itu. lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya. seurat benang pun tiada lekat pada tubuhnya. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada tempat anjing itu menyembunyikan dirinya. dan lain-lain benda pun tiada juga hendak disumbatkannya pada lubang itu. Maka sianjing sial itu pun keluarlah lari mengikut lubang yang sebelah lagi yang tiada bertutup itu. istimewa pula hari sudah malam buta. Wah apabila dirasa oleh burung itu badanya sudah tiada terapit lagi. Maka Pak Lebai pun tinggal bertelanjang bulat sahaja. seekor disebelah kiri hendak menangkap burung itu. Maka Pak Lebai pun tercengang-cenganglah mengintai anjing itu kesana kemari. Hatta seketika lagi terbanglah dua ekor burung punai betul-betul menuju Pak Lebai.Maka oleh tersangat pantasnya Pak Lebai mengejar anjing itu hingga terkepunglah ia. mengonggong bungkusan itu dengan pantasnya masuk kedalam hutan lalu hilanglah sekali tiada kelihatan pada mata Pak Lebai. Setelah dilihat oleh Pak Lebai akan punai itu datang. Sekunyung-kunyung suatu pun tiada . putihlah matanya dengan putus asanya kerana segala pekara yang diusahakannya itu suatu pun tiada memberi faedah kepadanya. Setelah dilihat oleh Pak Lebai punai itu terbang. Maka Pak Lebai pun oleh tersangat berang hatinya. Maka anjing itu pun masuklah kedalam lubang batang kayu bersembunyi membawa bungkusan kuih yang separuh sudah dimakannya sambil lari itu. Dicarinya kayu tiada. tiada tentu arahnya hendak lari lagi. Maka ia pun mengucapkan syukurlah kepada Allah lalu ia pun kembalilah kepada lubang kayu tadi hendak mengambil kain bajunya. oleh Pak Lebai bertelanjang bogel. ia pun segeralah mengadakan lengannya dan membukakan kedua ketiaknya. kerana pada sangka burung itu tunggul kayu. maka keduanya pun terbanglah naik keatas pohon kayu yang berhampiran disitu.

seraya mengambil kayu api. Dapat sedekah sebungkus lempeng. semuanya telah ghaib. Pulang kerumah mendapat mara. lalu duduk termenung memikirkan halnya yang telah jadi. Telah dilihat oleh isterinya Pak Lebai bertelanjang bogel itu. Lalu ia bersyair pula: ‘ Ayuhai nasib fikir miskin. Maka pergi pula ia kepohon kabung mencari goloknya dan 120 bacuk niranya. Maka Mak Lebai pun naiklah radangnya. Punah golok bersama nira. http://www. Habis hilang baju dan kain. lalu teringatlah ia akan bidalan orang tua-tua. kena apa awak demikian ini. rezeki sudah sebanyak itu.ashtech.lagi. suatu pun tiada lagi. disesahkannya kebelakang Pak Lebai seraya berkata: ‘ Lebai nasib langkahan malang . Penat berkejar tidak terkira.com.html 121 LAMPIRAN 5 122 123 124 125 126 . Penganan habis dibaham anjing. Maka Pak Lebai pun naiklah kerumahnya. sesal Pak Lebai pun tiadalah berguna lagi. Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang. Wah apatah lagi. serta dengan berangnya sebab penat dan sakit kena bahan oleh kayu api Mak Lebai. adanya. marahlah ia.my/cerita_rakyat/lebai_malang.' Maka Pak Lebai pun lari masuk kedalam kelambu mencari kain. Kesana kemari tersera-sera. seperti laku orang gila? Kemana pergi seluar dan baju awak? Maka oleh Pak Lebai diceritakannya segala hal ehwal yang telah berlaku keatas dirinya. kalau secupak. takkan segantang. seraya katanya. sudah diambil oleh orang.' Maka demikianlah ceritanya Pak Lebai Malang itu.

pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang . wahai anakku. Tiadalah dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak. dan ada yang menengala dengan kerbau. apalah sudah untung kita demikian ini. Maka didalam hal yang demikian itu semua orang membuat pekerjaan. apakah fikiran aki? Maka kata Pak Belalang. Maka ada pula yang memagar dan berbuat berbagai-bagai ikhtiar supaya terpelihara daripada mara bahaya musuhnya seperti tikus. melainkan dengan makanan kutip katap sahaja. Hatta. ulat dan babi. anaknya laki-laki dinamakannya Belalang. ya ni terkadang makan ubi. maka adalah suatu cerita. oleh sangat kemarau. lagi pula menyuburkan pokok padi sampai kepada buahnya. kononnya sebuah negeri nama Halban Cundung. melainkan Pak Belalang tiga beranak asyik dengan tidur siang malam dirumahnya dengan berdukacita yang teramat sangat akan kehidupannya yang akan boleh makan. keladi dan sebagainya. antara beberapa lamanya didalam hal yang demikian itu. Maka jawab anaknya. Maka pada suatu hari Pak Belalang berkata kepada anaknya nama Si Belalang itu. ya ni tanah didalam petak bendang itu supaya menjadi lembut semuanya. sampailah pula musim piama. boleh senang menanam padi. cukup dengan hulubalang menterinya. Maka yang hal sepeladang tiga beranak itu sangatlah kesusahan hendak mencari makanan. pisang. ada yang mencuci parit. membaiki batas-batas mana-mana yang patut dan rusuk. Nama rajanya Indera Maya. tiadalah dapat daya dan upaya lagi. tebu.LAMPIRAN 6 Pak Belalang Al kisah. menjadi orang-orang semuanya memanggil orang tua peladang itu Pak Belalang. Maka pada suatu tahun semua orang tiada dapat padi berladang. Maka orang bekerja bendang pun masing-masing turun kebendangnya membuat pekerjaan. Maka adalah dipeminggiran negeri raja itu seorang peladang tiga beranak.

telah sudah bermesyuarat kedua beranaknya. tersebut perkataan orang-orang bendang itu. sambil berkata. Jawab kawannya. ditambatkannya kepada pohon kayu besar kira-kira sebatu jauhnya daripada tempat itu. Maka sangatlah sukacita bapanya mendengarkan perkataan anaknya oleh mengikut seperti pengajarannya. Telah sampai lalu dipegangnya tali kerbau. Sebermula. lalulah ketempat kerbau yang teramat itu dengan seorang dirinya terhendap-hendap mengintau tuan kerbau itu. masingmasing pun turunlah kebendangnya sambil hendak mengambil kerbau.menenggala dibendang itu barang dua ekor. Maka dilihat dua ekor kerbaunya sudah hilang. Jikalau orang itu gempar 127 kehilangan kerbaunya. taruh didalam semaksemak itu. lepas bermesyuarat dengan bapanya itu. Masing-masing pun berhentilah naik kedangaunya makan minum dan setengah tidur. Apabila telah beralih hari. Jawabnya tahu juga. makan rumput dan setengah dilepaskan dengan tali-talinya berkubang. Hatta. Maka katanya. moh la. Maka kata orang bendang itu. Maka pada ketika itu Pak Belalang pun ada dirumah . Arakian. siapakah gerangan agaknya tahu bertenung ini? Kita hendak tenungkan kerbau yang hilang ini. katakana aku tahu bertenung menentukan dimana-mana tempat kerbau itu. bapaku tahu juga sedikit-sedikit bertenung. Lalu pergilah orang-orang bendang itu kepada Pak Belalang. marilah kita sekalian pergi kepada Pak Belalang minta ditenungkan. Si Belalang pun. habis dikabarkannya hal ehwalnya. Jenuh mencari tiada jump. Maka kerbau-kerbau mereka itu ditambatkan ditepi batas yang disebelah naung. Maka pada ketika itu Si Belalang sedang bermain dekat-dekat meraka itu. Maka ia pun pulang kepada bapanya. pada waktu matahari rembang orang-orang bendang itu kelelahanlah penat. diambilnya dua ekor.

tembakau. kerbau itu dua yang hilang ada 128 disebelah matahari mati. Demi orang-orang itu mendengarkan perkataan Pak Belalang. derham dan lain-lain mata benda yang mahal-mahal harganya. Maka sangatlah kesukaan hati Pak Belalang menerima hadiah mereka itu. Maka singgahlah mereka itu dirumah Pak Belalang. yang kita tahu. apakah hajat anakku sekalian ini? Jawab orang-orang itu. Maka kata Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. Kelakian. Maka dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan didalam negeri itu. Lalulah pergi setenganya mencari dan yang setengah balik pulang. ayuhi anakku. orang yang pandai bertenung. dengan tawakal diperbuatnya serta membilangbilang jarinya dan memejam-mejamkan matanya. tersebutlah Raja Indera Maya didalam negeri itu. Katanya. dengan beberapa kesenangan ia makan anak-beranak. hendak minta tenungkan harta yang hilang kecurian tujuh buji peti semalam. dibawa pulang kerumahnya akan Pak Belalang tahu tenung. boleh dapat dengan segeranya. . Lalu ditegurnya akan mereka itu seraya katanya. Pada petuanya jikalau lambat dituruti nescayalah ia mati. siapa-siapa tahu bertenung raja memanggil kedalam. ditambatkan orang dipohon kayu besar. Katanya. serta membawa beberapa banyak hadiah daripada beras. Maka didengar oleh bendang yang hilang kerbau itu. titahnya.sedang memegang gobek. jenuh mencarinya. ikan dan lain-lainnya adalah berharga kadar lima puluh derham. lalu diambilnya. intan. ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja. kita ini mendapatkan Pak Belalang minta tenungkan kerbau kita hilang. sangatlah sukacita hatinya. Maka kerbau dua ekor itu hampir akan mati kerana tersangat dahaga. Kemudian antara beberapa lamanya mereka itu pun sampailah ketempat yang ditambatkan oleh Si Belalang itu. padi. gambir. Pada suatu malam kecurianlah baginda tujuh biji peti yang berisi emas.

raja memberi kepada aku. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka kata tukang canang. Tuanku. jikalau baginda beta beri tempoh didalam tujuh hari ini. tiada aku curi. maka dibelinya beras. Didapati Pak Belalang ada hadir dirumahnya. Seketika nanti hari . Maka titah baginda. Aku teragak hendak makan roti rasanya. Maka Pak Belalang pun bermohon balik. ayuhai Pak Belalang. bolehlah patik tenungkan. minyak dan tepung. itulah rumahnya. ikan. marilah mengadap baginda. baiklah. hai Pak Belalang. beta minta tenungkan harta beta yang hilang itu. Maka sembah Pak Belalang. Maka tanya isterinya. Jika tiada dapat engkau tenungkan harta itu. tahukah engkau bertenung? Maka sembah Pak Belalang. iakah sungguhh tahu bertenung? Maka jawabnya. dimanakah rumahnya? Jawab orang bendang itu. disuruhnya bertenung hartanya hilanh tujuh biji peti semalam konon. Hatta. tahu juga sedikit kerana patik ditinggalkan hamba tua 129 dahulu empat peti kitab tiba dirumah patik dari hal kisah pencuri barang-barang yang hilang. Maka pergilah tukang canang itu. Apabila sampai kedalam lalu ditegur oleh baginda seraya bertitah. berkat dengan tinggi daulat. dikurniakan oleh baginda seratus derham akan belanjanya. tahu juga sedikit. apabila sampai kepekan. dibawa balik kerumahnya. Maka jawab Pak Belalang. Daulat Tuanku titah patik junjung. Maka diambil oleh perempuannya barang-barang itu diperbuat roti. Insyaallah ta`ala. kerana baginda kecurian tujuh biji peti semalam. dimana Pak Belalang dapat barang banyak-banyak ini? Curikah? Jawabnya. nescaya beta bunuh kerana membuat bohong mengatakan ada empat biji peti tib ilmu nujum. Maka tepung ini perbuatlah roti. Maka ia pun pergilah mengadap baginda bersamasama dengan tukang canang. diberikan kepada isterinya. Lalu mereka bertanya.Maka kata tukang canang itu.

satu membilang roti itu. tatkala ia membilang roti itu maka kepala pencuri yang mengambil harta baginda itu ada orang terdiri dihalam Pak Belalang. maka pencuri itu pun sudah tiga orang disitu. Maka pencuri ketujuh itu pun pergilah mengetuk pintu Pak Belalang. baiklah mari kita pergi kabarkan supaya lepas nyawa kita mati dibunuh raja itu. Kemudian tiga. Jangan kamu . dari mana datang dan apakah hajat? Maka jawab pencuri. berkat ia bertawakal membuat pembohong itu. Maka dibuka oleh Pak Belalang pintunya lalu naiklah pencuri ketujuh-tujuh orang itu seraya duduk berjabat tangan dengan Pak Belalang. Maka kata Pak Belalang siapa itu? Jawabnya. barulah ia keluar dari hutan. ada pun kita ni sudah diketahui oleh orang tua Pak Belalang akan kita ada disini. Maka pencuri itu pun sudah dua berdiri dihalamannya. dua. 130 Maka kata kepala pencuri itu. Maka dengan takdir Allah. kami datang ini minta nyawa kepada Pak Belalang. Maka isterinya pun masaklah roti itu didapurnya. Maka oleh Pak Belalang dibilangnya dari tengah rumah itu. bersetuju dengan pencuri itu telah ada disitu ketujuhtujuhnya. Pada fikiranku. chur bunyinya. Jawab yang berenam itu lagi. dibilangnya. direndangnya sebiji-biji. maka berbunyilah roti itu kena minyak didalam kuali. Maka kata Pak Belalang. Kemudian chur bunyinya sekeping roti lagi. katanya. Lepas makan nasi tiga beranak itu. kerana jalannya pergi datang itu dekat dengan rumah Pak Belalang.pun malam. kita hendak berjumpa dengan Pak Belalang. tentulah ia tahu kita tujuh orang ini yang mengambil harta raja itu dan sekarang baiklah kita pergi berjumpa dengan dia berkabarkan kesalahan kita yang mengambil harta raja itu. Kemudian tujuh keping roti dibilang oleh Pak Belalang. Hai kawan-kawan sekalian. Pak Belalang pun berbaring ditengah rumahnya oleh sebab letih berjalan tadi.

benar. Oleh sebab jikalau tiada kita berkabarkan benar pun. adalah kami sekalian tanamkan disebelah selatan didalam hutan. tidaklah dibunuh oleh raja. Maka kata Pak Belalang. Itulah sebabnya kami sekalian takut akan Pak Belalang berkabar kepada raja. Benar atau tidak bilangan aku itu? Maka jawab pencuri itu dengan ketakutan. Tuanku. dengan sesungguhnya aku tahu. Lepas makan mereka itu pun turunlah berjalan. bolehlah Pak Belalang ambil harta raja itu balik. Patik peroleh satu buku. Hatta. Maka bersumpahlah pencuri itu mengatakan tidak bohong sekali-kali.sekalian dibunuh. dengan berkat tinggi daulat dapatlah dalam tib-tib patik itu. lebih kurang ada sebatu dari sini. kerana kamilah semua yang mengambil peti raja negeri ini. baiklah. tetapi jangan membuat bohong. kami di tanah lagi belum nampak sudah Pak Belalang bilang. Kami sekalian tanamkan didalam tanah tiada apa-apa rusak. Maka kata Pak Belalang. Pak Belalang pun pergilah mengadap Raja Indera Maya seraya baginda bertitah. matilah kami sekalian di bunuh oleh raja itu. Pak belalang? Adakah dapat ditenungkan di dalam tib darihal itu? Maka sembah Pak Belalang. telah siang hari. jikalau sungguh anakku sekalian berkata benar. insyaallah ta`ala. apa kabar. Masa anakku di tanah tadi aku bilang di rumah ini satu hingga ketujuh. Dimanakah harta raja itu sekarang? Jawab pencuri itu. yang hilang tujuh biji itu. Katanya. Kemudian roti yang dimasak oleh isteri Pak Belalang itu pun dijamukannyalah kepada pencuri-pencuri 131 itu. dibawahnya kesebelah selatan. kerana Pak Belalang di rumah. Tentu aku suruh bunuh kepada raja. Sebermula telah didengar oleh Pak Belalang akan perkataan pencuri ketujuh itu sangatlah sukacitanya sambil berdaham. Pak Belalang sudah tahu. didalamnya ada tersebut bahawasanya ada pun hartanya yang hilang tujuh orang. .

Dengan takdir Allah subhanahu wata`ala betullah sampai mereka kepada tempat peti yang ditanamkan oleh pencuri itu. bawalah pulang kerumah. Maka tersebutlah kisah menteri dengan hulubalang. kerana ayapan yang kurniai oleh dulu Tuanku dahulu itu pun cukup patik ayapi anak beranak. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Setelah menitahkan dua orang menteri dengan seratus hulubalang dan lima ratus rakyat mencari peti baginda itu dengan segeranya. beta guntingkan lidahnya. dan barangsiapa memanggil Pak Belalang. seraya memandang kepada muka Pak Belalang. Maka sekalian rakyat. menteri hulubalang pun mengatakan Ahlunnujum sekaliannya. Maka titah baginda. intan. ratna . dipikul oleh rakyat sekalian. Maka baginda pun tinggallah dengan Pak Belalang di balairong seri dihadapi oleh bentara biduanda sida-sida sekalian. beta anugerahi sebiji peti ini akan dikau.sudah ditanamkannya didalam tanah. Selang beberapa lamanya sampailah kedalam hutan besar. serta diangkat naik. betullah sungguh Pak Belalang ini. Titahnya pula. tetapi tiada rosak barang-barang itu lagi. Maka sembah Ahlunnujum Belalang. patik mohonkan ampunlah dikurniakan 132 harta itu. berikan kepada anak isteri engkau. dibawa balik mengadap baginda. lalu kenalah kepada peti itu. ada pun Pak Belalang ini telah beta gelar Ahlunnujum pada hari ini. rakyat pergi mencari harta itu. Maka titah baginda menyuruh juga hantarkan sebiji peti yang berisi emas. Hai ahlunnujum. besar untungnya dan kebaktiannya kepada aku. Maka diambil oleh menteri anak-anak kayu suruh tikam kedalam tanah. Maka baginda pun turunlah dari atas singgahsana sambil berkata. Baginda bertitah itu dengan teramat sukacitanya. berjumpa dengan suatu lubang bekas ditimbus orang. ditujunya kesebelah selatan. maka masing-masing menyembah lalu berjala.

Maka juragan itu pun bermohon balik kekapalnya. Maka kapal itu pun sampailah kepelabuhan. Maka sahut baginda. minta kenalkan jantan betinanya.mutu manikam. Jawab biduanda ada kapal masuk membawa anak itik baru menetas. negeri Tuanku ini patik pohonkan supaya menjadi milik patik. Tetapi jika Tuanku terkenal anak itik itu jantan betinanya. boleh beta kenalkan jantan betinanya. sida-sida. baiklah encik Juragan. Juragannya naik kedarat mengadap Raja Indera Maya. Maka biduanda pun naik. antara selang tiga bulan. biduanda sekaliannya. hulubalang. . Itulah sebab Tuanku memanggil. harapkan diampun beribu-ribu ampun. titah memanggil bersama-sama sahaya mengadap dengan segeranya. Maka ahlunnujum pun bermohon kembali pulang kerumahnya dengan sukacita sekalian anak isterinya. Katanya. meminta kenalkan jantan dan betinanya patik persembahkan kebawah duli Tuanku kapal patik tiga buah itu dengan isinya. Serta baginda memandang. Hatta. Kepada hari yang ketiga itu pagi-pagi bolehlah datang bawakan anak-anak itik itu. meminta kenalkan jantan betinanya. Maka sahut Ahlun nujum Belalang. Maka baginda pun menitaahkan seorang biduanda panggil ahlunnujum belalang. juragan pun bertelut kepada baginda. Maka juragan itu pun naiklah kebalai pengahadapan masuk mengadap dibawa oleh bahtera baginda. beta minta tempoh tiga hari dahulu. patik ini datang dari sebuah negeri kesebuah negeri membawa anak itik baru menetas. Hai Ahlun nujum . masuklah pula tiga buah kapal membawa anak itik baru jadi. Maka biduanda pergi kepada Ahlun nujum Belalang. Tatkala itu Ahlun nujum Belalang ada dirumahnya sedang merojak sireh hendak dimakannya. patik turun kain sehelai sepinggang sahaja. Sembahnya. Maka ada pun tatkala itu baginda sedang dihadapi oleh menteri. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. kerumah ahlunnujum Belalang itu.

Maka Pak Belalang pun bermohon balik pulang kerumahnya dengan dukacita yang teramat sangat kerana takut kalau kedapatan budi pembohongnya itu. ya Allah. Maka sangatlah dukacita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu. baiklah. maka baginda pun bertitah. negeri ini pulanglah kepadanya. Maka Pak Belalang pun datanglah hampir dengan baginda seraya meyembah. Maka keluh kesahlah ia tiada lalu makan dan minum dan tidur. perjanjian dengan baginda itu pun sampailah dua hari sudah. ya Rabbi. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. lalu ia mengambil tongkat berjalan bersama-sama dengan biduanda mengadap 133 baginda kebalairong seri. ya Maulai. Kepada Tuhanku juga hamba menyerahkan diri. melainkan di dalam hatinya berkata. Juragannya meminta kenalkan jantan betinanya.Baiklah. barang dimakbulkan kiranya seperti maksud dan hajat hamba ini akan mengetahui jantan betina anak itik itu dengan mudahnya. ya Saidi. maka dengan takdir Allah subhanahuwata`ala dibukakan hatinya . Maka titah baginda. Dan harapkan ampun patik bertempuh tiga hari mencari dalam tib itu. Maka titah baginda. marilah kesini dekat dengan beta ini. titah Tuanku terjunjunglah diatas otak batu kepala patik. ia pun termenung seketika serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan sarwa sekalian alam harapkan makbul sebarang maksudnya membuat perkataannya yang pembohong itu semuanya. Maka sekarang apakah halnya beta hendak mengenalnya itu? Setelah Ahlun nujum Belalang mendengarkan titah baginda. hendak bermesyuarat. Setelah sampai kepada malam ketiganya. Maka dengan berkat tinggi daulat Tuanku adalah pula buku tib itu tinggal di rumah patik. Demi terpandang kepada Ahlun nujum. Hatta. apalah hal beta ini ahlun nujum? Ada pula masuk tiga buah kapal membawa anak itik baru menetas dari telur. kepada beta. dua tiga empat peti penuh berisi dengan pasal anak itik itu sahaja. Jika tidak kenal.

pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. ayuhai adinda. Maka jawab juragan itu. takut didengar oleh orang. Lalu tidur kedua laki isteri menantikan siang. buah hati kekanda. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air. kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. Maka jawab isterinya. hendaklah dibubuh air didalam terenang. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang tiga buah berlabuh itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang dikapal itu. katanya. .fikiran yang baik. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini minta kenalkan jantan betinanya belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. kabarkan. ia pun diam. jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu. kerana esok hari hendak kekanda bawa mengadap raja negeri ini minta kenalkan jantan betinanya. Kita sekalian turun kain sehelai sepinggang sahaja. Tetapi oleh kasih kekanda. Janganlah dicakapkan kepada orang. katakanlah supaya adinda dengar. Jikalau tiada lalu raja itu mengenalnya negeri ini kita miliki. Maka dengan takdir 134 Allah subhanahu wata`ala melakukan kudrat diatas hambanya. Jikalau sungguh kasih kepada saya tolonglah kabarkan supaya saya tahu. tiadalah dapat kekanda hendak mengabarkan hal itu. Shahadan maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengar. Setelah didengar oleh isterinya. Di mana pula ada orang tengah malam datang hampir kemari? Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. Katanya ayuhi Encik Juragan. dan jikalau lalu pula raja itu mengenalnya.

rakyat bala. Maka baginda pun hadir diatas singgasana tahta kerajaan 135 dihadapi oleh sekalian menteri. Makanlah. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja. ia pun tidur dengan kesukaannya. Seketika lagi hari pun sianglah lalu ia bangun duduk sambil merojak sirehnya. Setelah sampai lalu memanggil perempuannya emak Belalang. maka juragan pun bersiaplah lalu naik kedarat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa anak itik itu. Maka emak Belalang pun bangun memebuka pintu. Maka Pak Belalang pun bersalin kainnya lalu duduk serta memakan nasi. Sebermula. Maka titah baginda. baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil ahlun nujum Belalang dengan segeranya. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan kerumah Ahlun nujum Belalang. hina dina hendak melihat temasya itu. jenuh patikmencari di dalam tin patik. Maka jawab isterinya. Apakah hal ahlun nujum hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya? Maka sembah Pak Belalang. sambil berkayuh perlahan-lahan balik pulang kerumahnya. marilah kemari. Maka Ahlun nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. apa digaduhkan masak nasi ransom? Belanja kita raja memberi. hulubalang. Pergilah masak segera. Maka sampailah kebalairung seri. sida-sida bentara. Maka Ahlun nujum pun bersiapsiapkan sirehnya lalu mengadap baginda. ada \kah nasi emak Belalang? Aku lapar ini. maka tersebutlah perkataan juragan kapal. Juragan dan sekalian orang telah berhimpun dibalai semuanya. ada di dalam dua baris tertulis di tulis disitu mengatakan demikian.Sangatlah suka hatinya serasa mati hidup kembali. Maka katanya titah Tuanku memanggil Ahlun nujum. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Setelah itu. Telah hari siang pagi-pagi hari. Maka titah baginda. bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik itu . sudah ada nasi. Hatta. Maka kata Pak Belalang.

kemudian lepaskan seekor. jikalau begitu. dengan sebolah-bolehnya patik mohon ampunlah dikurniai itu. itulah betina. Titah baginda. yang lambat menyelam itu jantan. dimana hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar itu? Maka titah baginda. Titahnya ayuhai saudara beta. Maka titah baginda. Manamana yang dahulu menyelam. Maka sembah Pak Belalang. Maka di bawa oleh dayang-dayang di persembahkan kepada baginda. baiklah perdana menteri 136 beri juragan ini tiga buah perahu dan bekalnya sampai ia balik kenegerinya. Maka sembah Pak Belalang.jantan betinanya. lepaskanlah. Sembah Pak Belalang. Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan itik itu. maka anak itik pun menyelam. Maka sembah Pak Belalang. beta tiada tahu. Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. sebenar sangat seperti titah itu. itulah yang betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. Maka apabila dilepaskannya seekor dalam terenan. tuanku. sembah patik harapkan diampun. silakanlah Tuanku melepaskannya. Titah baginda. Maka perdana menteri pun menyembah dan juragan kapal pun turun bersama-sama dengan menterinya seraya menyembah baginda. dengan kerelaan hati beta memberi sebuah kapal itu kepada saudara dengan isi-isinya. lambat pula menyelan itu. Maka titahnya. Sebermula. Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. apakah kabar Juragan? Betulkah seperti kata ahlun nujum ini. Kapal itu pun diserahkan kepada bendahara dengan isi-isinya. ahlun nujum. . hendaklah dengan air. tersebutlah kisah baginda itu pula memberi titah kepada Pak Belalang. lambat menyelam. Tuanku. ampun tuanku beribu-ribu ampun. ahlun nujum yang bijaksana. Titahnya. Sembah Pak Belalang. inilah air. Kemudian dilepaskan pula seekor lagi.

masuklah pula tujuh buah kapal membawa kayu yang teramat licin dan bulat. Tetapi kawinkan dia mana-mana yang diperkenankan dan kapal ini pemberian betalah kepadanya Si Belalang itu. baiklah beta minta tempoh tujuh hari kepada nakhoda. lalu titah baginda. panjangnya kira-kira sehasta. sembah patik harap diampun jua kiranya. setelah baginda melihat Pak Belalang datang itu. Jawab Pak Belalang. ampun tuanku bermain muda sahaja kerjanya. daulat Tuanku. tiada pula menjadi kesalahan. apalah ikhtiar diri sekarang? Ada seorang nakhoda . baginda pun memberi titah kepadanya. Setelah sudah. Maka biduanda pun menyembah serta bermohon pergi mendapatkan ahlun 137 nujum Belalang itu. Sebermula. Maka baginda pun bertitah menyuruh panggil Pak Belalang. titahnya. Katanya. nakhodanya itu pun naiklah mengadap baginda bermaklumkan halnya serta membawa kayu itu. Baginda pun tertawa gelak-gelak. Maka kapal itu pun disuruh hantarkan kepelabuhan Pak Belalang. budakbudak sahajanya gemar main muda itu. Katanya. dengan takdir Allah subhanahu wa`tala. titah tuanku memanggil kebalai. Hatta. telah selesai kisah anak itik itu. Demi didengar oleh baginda sembah nahkoda itu. Patik minta kenalkan kayu tentukan ujung dan pangkalnya patik persembahkan ketujuh buah kapal patik ini. tiada mengapa. dipersembahkan kepada baginda. patik turun sehelai sepinggang sahaja. ayuhai ahlun nujum. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Adalah patik datang ini mengadap tuanku membawa suatu kayu bulat licin semuanya. Maka sembah Pak Belalang. apa pasal memanggil aku? Lalu ia pun turun dengan segera mengadap baginda bersamasama dengan biduanda kebalai.kerana mana-mana harta yang duli Tuanku kurniakan dahulu sekarang telah sudah dihabiskan oleh didik itu bersuka ria. adanya. maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah balik kekapalnya.

Dan dua peti buku-buku pasal itu sahaja. Maka kata sekalian anakanak perahunya itu. bolehlah juga patik kenalka. penuh sesak hendak melihat temasya itu. kalau didengar . Hatta dengan takdir Allah subanahu wata`ala sampailah ia kekapal nahkoda yang jauh ditengah lautan sekali. janganlah kau sekalian cakapkan kepada orang rahsia ini. bentara. Kepada masa itu nahkoda pun ada duduk sedang bermesyuaratkan darihal hendak membawa kayu itu esok harinya mengadap baginda. maka negeri ini pulang kepadanya. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Hatta. Jikalau lalu terkenal oleh beta ujung dan pangkalnya. Jika tiada terkenal. Maka Pak Belalang pun bermohonlah kembalilah kerumahnya. Maka hal Pak Belalang pada malam yang ketujuh itu turunlah ia kesampan berkayuh kekapal nahkoda itu daripada sebuah kapal kepada sebuah kapal. Arakian. dalam pada itu sampailah perjanjian itu tujuh hari kepada malam. kapal yang tujuh buah itu diberikannya kepada beta. Maka pada ketika hulubalang. berkat tinggi daulat tuanku.membawa kapal tujuh buah datang kepada beta. kerana ada tujuh peti tib patik dirumah pasal mengenal kayukayu. ada pun dari hal mengenal kayu. Beta minta tempoh tujuh hari. Ia meminta kenalkan ujung pangkal kayu itu. Titah baginda. kerana ia ada membawa kayu bulat licin. ayuhai Tuan nahkoda. telah Pak Belalang mendengar titah baginda. sembah patik harap diampun. sida-sida. Maka daripada pagi-pagi hari nakhoda kapal pun bersiaplah dengan anak perahunya hendak naik kebalairung seri membawa kayu itu. Maka sahut nahkoda kepada anak-anak 138 perahunya itu. maka lalu ia mengangkat tangan mendatangkan sembah. baiklah boleh ahlun nujum lihat didalam buku-buku itu. hamba sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenali ujung pangkal kayu itu.

telah hari siang. Maka baginda pun bertitah suruh duduk seraya memandang kepintu balai penghadapan itu menantikan ahlun nujum Belalang. Maka sembah Pak Belalang. tuanku lepaskan kayu itu. Telah sudah nahkoda berkabarkan rahsia itu kepada anak-anak perahunya. Maka kata sekalian anak-anak perahu itu. disitulah pangkalnya. Apa yang dahulu temggelam itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. lalu naik keatas balai penghadapan seraya menyembah baginda. ada pun didalam tib patik darihal hendak mengenal ujung pangkal kayu itu hendaklah dengan air. Maka Pak Belalang pun menyembah baginda seraya mengambil kayu itu. yang tenggelam itu pangkalnya dan ujungnya itu kemudian tenggelam kerana ringan dan pangkalnya itu berat. dibawa kehadapan baginda. Maka tenggelam sebelah dahulu. Maka nahkoda kapal itu pun naiklah mengadap baginda membawa kayu itu. Hatta. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Kemudian mana-mana dahulu yang tenggelam. dibubuh didalam batil emas. diletakkan diatas air. beta tiada tahu. marilah dekat dengan beta disini. Maka titah baginda. Ahlun nujum sendiri lepaskan. Maka titah baginda menyuruh ambil air kepada dayang-dayang pun mengambil air. dimana datang orang tengah malam ini? Maka kata nahkoda sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenal ujung pangkal kayu itu. tuanku. ya tuan nahkoda. Apa kabar dalam tib ahlun nujum itu? Maka sembah Pak Belalang. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. ada pun hendak mengenal ujung kayu itu dipegang sama tengahnya. pagi-pagi hari berhimpunlah sekaliannya. Ia pun balik kerumahnya. . Maka ditegur oleh baginda sambil bertitah. dilepaskannya didalam air itu. Titah baginda.oleh orang rosaklah kita. semuanya didengar oleh Pak Belalang perkataan itu. Maka ditimbangnya betul sama-sama tengah kayu.

tuanku kerana patik dengar ahlun nujum tuanku ini arif bijaksana sangat. 139 sebenarnyalah seperti kata ahlun nujum Tuanku itu. Demikianlah bunyinya: Sembah sujud serta ta`zim serta takrim daripada anakanda Raja Baharum Indera Sakti dinegeri Askalan Rum. dengan sebenarnya juga encik nahkoda menyembah kebawah duli yanga maha mulia itu. tiada dikeluarkannya. Maka kapal tujuh buah serta dengan isinya itu pulang kepada baginda semuanya. Maka titah baginda menyuruh biduanda berikan ampun kurnia kepada nahkoda itu tujuh buah perahu serta belanja makanannya. barang disampaikan kiranya mengadap kebawah tahta paduka . Maka terasalah dihati nahkoda itu teringatkan tatkala anak-anak perahunya itu bertanyakan ujung pangkal kayu dahulu agaknya barangkali Pak Belalang itu mengendapmendengarkan kisah itu. Maka disambut oleh bentera dan dibaca dihadapan baginda. Maka nahkoda itu pun bermohon kepada baginda naik keperahunya langsung pulang kenegerinya. selang antara berapa lamanya. Maka sahut ahlun nujum. Tatkala itu baginda sedang semayam diatas takhta kerajaan dibalairung seri. Hatta. kerana ada cakapnya itu berusaha. masuk pula sebuah kapal perdana menteri Askalan Rum mengadap baginda membawa surat rajanya kepada baginda. Maka nahkoda itu pun turun dari kapal sehelai sepinggang sahaja. Apa hendak patik salahkan lagi? Sudah nasib patik. Tetapi itu fikiran didalam hatinya sahaja. Perdana Menteri itu pun naik lalu menyembah baginda dan mempersembahkan surat itu. Jikalau ada kepandaian arif bijaksana sekali pun jika tiada rajin usaha tiada berguna juga. Inilah sebab patik mencuba kepandaiannya itu. apa kabar nahkoda adakah betul seperti kata ahlun nujum beta dan tiada? Maka sembah nahkoda itu.Maka baginda pun memandang kepada nahkoda kapal itu seraya bertitah.

Telah didengar bunyi surat itu.ayahanda duli yang maha mulia. Ihwal anakanda maklumkan jikalau ada mudahmudahan rahim kasihan belas ayahanda. Ada seketika lamanya. baginda pun menyuruh panggil ahlun nujum Belalang. minta lihatkan anakanda kehilangan isteri anakanda baru kawin tujuh hari. dari hal itu barangkali ada didalam tib-tib patik tangkal jin itu supaya ia takut. Adakah dapat ahlun nujum mengembalikan balik daripada jin itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. baiklah tuanku. Patik pohon ampun pulang keteratak patik dahulu. hai ahlun nujum. insya Allah ta`ala. tolonglah . sedang tidur dicuri oleh jin. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. Maka datanglah putera baginda itu mendapatkan Pak Belalang dengan tangisnya. Maka titah baginda. Maka disambut oleh baginda itu menteri serta dengan Ahlun nujum Belalang. ia sedang tidur bersama-sama dicuri oleh seorang jin. titah patik junjunglah. Selang antara beberapa lamanya. Maka biduanda pun pergilah. Maka baginda pun 140 bertitah. anakanda pohonkan Ahlun nujum ayahanda. usahlah balik dahulu. Maka haraplah dipohonkan bersama-sama pacal Perdana Menteri itu. ada pun sebab beta memanggil ini kerana ada sebuah kapal masuk kemari mengadap membawa surat darihal putera baginda negeri Askalan Rum hilang isteriny. Belanja-belanja ada beta beri. berkat dengan tinggi daulat duli yang maha mulia. Maka titah baginda. Lalu ia menyembahkan kepada baginda bersama-sama turun kekapal Perdana Menteri itu langsung belayar kenegeri Askalan Rum. Maka sembahnya. sampailah kejambatan larangan. baiklah boleh pergi sekarang bersama-sama Perdana menteri baginda ini. Maka sembah Ahlun nujum Belalang. ahlun nujum Belalang pun sampailah bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda. Titahnya . ayuhai bapa hamba. Daulat tuanku.

jangan dekat. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekaliannya mengikut patik. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Pak Belalang pun berdatang sembah kepada putera baginda itu. seraya berkata dengan suara yang . rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekalian isi negeri. kepada ketika itu datanglah seorang tua. janggutnya putih hingga kepusatnya. 141 Maka putera baginda serta dengan dengan sekalian menteri. waktu dinihari. Lalu berhentilah akan lelahnya teramat sangat.hamba minta carikan isteri hamba yang telah dicuri oleh jin itu dengan segeranya. tuanku sekalian rakyat pun berhenti jauh-jauh daripada patik. diperjamu makan dan minum tujuh hari tujuh malam. dan matanya pun mengantuk seperti diperekat rasanya. lepas itu. Telah malamlah. Insya Allah ta`ala patik pergi mencari paduka adinda itu. perdana menteri pun menyuruhkan sekalian rakyat isi negeri semua kehutan rimba belantara itu dengan terlalu amat kesusahannya. nanti pada waktu dinihari tuanku titahkan sekalian isi negeri. lembu. Hatta. Maka antara beberapa lamanya sampailah Pak Belalang kepada sepohon kayu beringin ditengah padang . ayam dan itik. Maka sembah Pak Belalang. terlalu amat rendang pokoknya. Apabila patik berhenti. Maka baginda pun berangkat dari kapal naik keistana membawa Ahlun nujum Belalang. dengan takdir Allah Tuhan sarwa sekalian alam. Ia pun berbaring dibawah kayu beringin itu lalu tertidur. pertetapkan juga hati tuanku. Sembahnya. apabila gari pun sudah cerah Pak Belalang pun berjalanlah bersama-sama dengan putera baginda itu diiringkan oleh menteri. hulubalangnya pun mengakulah seperti sembah ahlun nujum itu. Hatta. Hatta. Tuanku pun bersama-sama berangkat. hulubalangnya sekalian yang tiada tepermanai banyaknya. disembelih kerbau. ampun tuanku beribu-ribu ampun.

seraya menyembah. Kutubu`l alam menjaga hutan dan daratan dengan titah Tuhan beta. inilah isim Allah ta`ala ya`ni tangkal yang ditakuti oleh jin. tetapi bohong engkau itu diperkenankan Allah ta`ala tiada menganiayai orang sekalikali. entahlah tuan tiada hamba tahu. kerana dengan hal mencari napakah hamba. Hatta. hamba tuan dititahkan oleh putera baginda ini meminta carikan isterinya dicuri oleh jin konon. ada pun sekarang jin itu sedang tidur memangku Tuan Puteri itu didalam suatu gua batu ditepi gunung. Maka putera baginda dengan menteri. bagaimanakah hal engkau hendak mencarinya itu? Maka sembah Pak Belalang. Dapatlah olehnya. Maka dengan tiada lengah lagi lalu berjalan menuju kegunung itu. Maka sabda orang tua itu. Apakah nama tuan hamba? Maka disahut oleh orang tua itu. Kemudian engkau ambilah tuan puteri itu. katanya. semata-mata membuat kerana Allah memelihara raja sendiri daripada percubaan Tuhan sarwa sekalian alam keatas hambanya. hai Pak Belalang apakah pekerjaan engkau demikian ini sentiasa berbuat bohong sahaja. rakyat . Maka diajarkannya suatu isim kepada Pak Belalang. tiada perkataan yang sebenarnya? Maka Pak Belalang pun terkejut mendengarkan sabda orang tua itu. Bacalah kepada jin itu supaya ia lari. Maka sekarang ini apalah pekerjaan engkau? Hendak kemana? Maka sembah Pak Belalang didalam tidurnya.dahsyat. Segeralah pergi ketempat itu. hulubalang. telah sudah berkatakata Pak Belalang pun jaga daripada tidurnya. Sabdanya. Maka sabda orang tua itu. dengan sebenarnya engkau berbuat bohong semata-mata. betalah yang bernama nabi Allah Khidir. Inilah hamba kerjakan. 142 beta ajarkan. Ada pun darihal engkau hendak mengambil tuan puteri itu. Maka sabda Kutubul`alam. hamba tuan sungguhlah berbohong sahaja.

pun bersama-samalah mengikuti jauh-jauh dari belakang. Dalam hal yang demikian sampailah kepada suatu gua batu. Betullah dilihatnya jin itu sedang memangku Tuan Puteri itu sedang tidur juga kedua-duanya. Maka balutlah mata Tuan Puetri itu bekas menangis. Tersangatlah belas kasihan Pak Belalang melihatnya. Maka segeralah ia membacakan isim Allah ta`alaseperti pengajaran Kutubul alam itu. Dengan berkat isim doa itu, dihembuskan oleh Ahlun nujum dikepalanya, maka jin itu pun terbanglah lari, tinggallah Tuan Puteri itu. Maka segeralah diambil oleh Pak Belalang dengan besar suaranya meminta tolong. Katanya, tolong Yuanku, segera ini adinda. Maka apabila didengar oleh putera baginda dengan menteri, hulubalangnya maka sekalian rakyat pun berhimpum mengiringkan puteri itu, diletakkan diatas geta yang keemasan, dihadapi oleh dayang-dayang, bentar, sida-sida sekalian bertunggu menjaga Tuan Puteri itu lagi pengsan tiada sedarkan dirinya. Maka diambil oelh Pak Belalang air, dibacanya isim tadi, disiramkan pada seluruh tubuhnya. Maka Tuan Puteri pun sehatlah sedikit lalu bangun duduk santap nasi. Maka putera baginda itu pun teramatlah sukacita melihat isterinya sudah didapati, lalu duduk disitu serta memuji-muji ahlun nujum itu, lalu menitahkan menteri hulubalang rakyat hina dina sekalian bersiap hendak kenduri melepaskan nazarnya, menyembelih kerbau, lembu, ayam dan itik makan minum tujuh hari tujuh malam.memberi sedekah kepada fakir miskin dengan beberapa pula hadiah kelelahan ahlun nujum Belalang itu, dikurniakan oleh baginda daripada harta emas, perak, kain baju dan hamba, dan kapal sebuah, cukup dengan isinya kapal itu. 143 Maka ahlun nujum Belalang pun mengajar putera baginda itu akan isim yang diajarkan oleh Kutubul alam itu, di perbuat tangkal Tuan Puteri itu, supaya jangan dicuri oleh jin itu balik. Maka kepada ketika yang baik, Pak Belalang pun bermohon hendak balik

kenegerinya dihantar oleh putera baginda itu kedua laki isteri hingga kekapal serta dipasangkan meriam alamat tanda kebesaran diatas ahlun nujum itu. Setelah sampai kapal. Putera baginda itu pun berpeluk bercium denga ahlun nujum Belalang, bertangistangisan. Lalu berangkat kembali keistananya. Maka ahlun nujum Belalang pun belayarlah pulang kenegerinya. 144 LAMPIRAN 7 Jadual 4.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 Jadual 4.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 Jadual 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 121) Baris No. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk, ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en, holte jener ein Blatt Papier, kritzelte allerlei

Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 Jadual 4.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 122 ) Baris No. Ruj. …direndangnya sebijibiji , maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali, chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Tschur machten der ersten Kuchen… 22-23 PB 02 145 Jadual 4.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Jadual 4.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115 ) Baris No. Ruj. …hingga beralih

m/s 115) Baris No.matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 Jadual 4. m/s 115) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 08 LM 05 LM 06 Jadual 4. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. Ruj.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 146 Jadual 4. …secupak daging.9: Analisis 9 Teks Sumber . Ruj.

11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 Jadual 4. Ruj. m/s 115) Baris No.LM 10 147 Jadual 4.. m/s 115) .12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 . m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4.LM 09 Jadual 4.. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. m/s 115) Baris No. … putihlah matanya … 24 .(Lampiran 4. m/s115) Baris No. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

Baris No. Ruj. . Ruj. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. Ayuhai nasib fikir miskin. 17-24 . m/s 122) Baris No. Ruj.… 22-23 .13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Jadual 4.. Dapat sedekah sebungkus lempeng . ihnen heimlich die Büffel.. padi. …beras. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. m/s 121 ) Baris No. Maka kata Pak Belalang. Penganan habis dibaham anjing. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.LM 11 Jadual 4.. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe..14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6. Habis hilang baju dan kain.

. Ruj. gambir.tembakau. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.PB 06 Jadual 4. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 Jadual 4. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … .15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 121) Baris No. …Insyaallah ta’ala. Tabak und Fischen im Wert… PB 04 PB 05 148 Jadual 4.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 116) Baris No. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 6. ikan… 23 09 … mit Reis. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 .

m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.deren Saft er abzapfte. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer Kabong-Palme.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 149 Jadual 4.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu.24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Jadual 4. Ruj. Ruj. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Jadual 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 4. m/s 116) .

Ruj. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. die… 11-12 B 07 Jadual 4. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 150 Jadual 4. m/s 122 ) Baris No. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan… 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4.Baris No. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. Ruj.. m/s 122 ) Baris No. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Jadual 4. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. m/s 117) .

Ruj. Ruj.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No. m/s 115) Baris No. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Jadual 4. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Jadual 4. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. m/s 115) Baris No. Jacke und Kopftuch… .

Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan.Dalam bahasa Melayu ³budaya´ itu berasal daripada perkataan ³budi´.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal.L. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. Kroeber dan C. peraturan. LM 19 Salah terjemahan Pengertian Budaya Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai Kesenian. LM 09. LM 08. LM 10. nilai. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. seperti norma. PB 01. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. A. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. LM 02. adat resam. PB 05. LM 16 PB 07.Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian³daya´ dan ³budi´ yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta.12-13 LM 19 151 Jadual 4. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17.LM 05. Perlakuan ini . LM 18. undang-undang dan sebagainya. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. rasa dan penggunaan fikiran manusia. LM 14. LM 07. LM 04 . LM 06. LM 13. PB 04. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjana-sarjana anthropologi budaya.26: Analisis Keseluruhan Bil. LM 15.Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu. kepercayaan. LM 11 PB 03. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01.

bidang bahasa dan sistem nilai sehingga menyebabkan proses pembaratan dan pengliberalan berlaku dalam semua aspek kehidupan umat Islam. Globalisasi yang melakukan hegemoni atau penguasaan dalam hampir semua kehidupan manusia amat besar kesannya terhadap umat Islam. Namun begitu. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. muzik. Makna budaya pada hari ini dibatasi dengan maksud lagu. Pengaruh globalisasi tidak saja subur dalam aspek maklumat tetapi juga amat luar biasa dikembangkan dalam bidang hiburan popular Barat.adalah hasildari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. tetapi yang pastinya pengukuhan cara hidup sekular dan liberal semakin kuat.Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Umat Islam tidak wajar menentang Barat mahupun Timur tetapi proses pembaratan yang menghakis aspek . Perubahan dalam maksud yang luas tidak boleh dibatasi secara pengasingan. aspek teknologi canggih dan dominasi sistem ekonomi kapitalis-liberal.Pengajian budaya sekat liberalisasi Barat Keupayaan berfikir perlu dipertingkat untuk tapis pengaruh sekular BUDAYA dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. Perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi umpamanya menjadikan dunia ini suatu daerah yang semakin kecil dan dekat. Petikan dari kata-kata Prof Dr Sidek Baba. tarian. Umat Islam semacam menghadapi krisis identiti dan tidak mampu menawarkan corak budaya serta jalur kehidupan yang mantap berasaskan acuan sendiri. Memang ada aspek berbanding yang boleh dimanfaatkan daripada globalisasi. lakonan dan kegiatan seumpamanya. dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan. Seluruh apa yang difikir. bidang keilmuan dan penyelidikan. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban. upaya keilmuan dalam menghasilkan perisian dan program berasaskan acuan sendiri menjadi terbatas menyebabkan pengaruh globalisasi tidak dapat dielakkan malah meletakkan umat Islam sebagai pengguna berorientasi kebaratan.

budaya.Akhirnya media elektronik mempamerkan dengan gagah aspek budaya menerusi iklan komersial yang mendukung budaya Barat. ilmu yang memancarkan kebijaksanaan dan melambangkan pemikiran tinggi kalangan umat Melayu. Pantun sebagai genre puisi Melayu asli mengalami proses pemurnian isi dan maksud apabila elemen Islam dimasukkan ke dalamnya. filem menggambarkan kekecewaan hambar dalam percintaan. menyebabkan kemandulan budaya berlaku. tetapi tetap mengekalkan jati diri Islami. pemahaman yang baik terhadap kekuatan tamadun silam menjadi faktor penyaring yang berkesan bagaimana kreativiti boleh berlaku dalam budaya. aspek budaya tidak difahami secara tuntas. Apa yang sedang berlaku kini adalah jelmaan terhadap corak kehidupan yang berlaku sebelum 1970-an iaitu ada kesedaran baru di kalangan generasi muda dan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai sumber budaya serta cara hidup. nazam. adegan seks murahan merangsang nafsi.Walaupun genre puisi itu daripada sumber budaya lain tetapi ia tetap menjadi sebahagian pengucapan seni yang murni. rasa kekecewaan yang tidak membawa jalan putus asas dan dorongan untuk maju dalam acuan sendiri. ilmu dan syariah orang Islam. Memerdekakan budaya tidak harus dilihat memutar jarum jam ke belakang sebaliknya dilihat sebagai asas pengukuhan jati diri di samping tidak menolak aspek positif yang berkembang di Barat dan Timur. nilai dan pemikiran murni semakin terancam dan sebahagian besar generasi muda seakan selesa dengan proses yang sedang berlaku. drama menggambarkan konflik dan tragedi tidak berkesudahan. daya kreativiti seni menjadi malap. gurindam. pepatah-petitih. Dengan kekuatan akidah. ia berlaku dalam upaya yang terbatas dan kadang-kadang boleh bersimpang siur. Di sini perlunya azam budaya (cultural will) yang tinggi .Acuan budaya Islam umpamanya tidak menolak faktor menyumbang dari tamadun atau budaya lain. Pada hari ini apabila upaya berfikir umat Islam menjadi lesu. Ia berkembang selama lebih 30 tahun dan kini sedang menghadapi gugatan pengaruh globalisasi yang amat menekan. filem pancaran peradaban tinggi patut dikongsi. seloka. Walaupun ada usaha sesetengah pihak untuk memperkasa budaya tradisi. rasa pasrah menyalahi takdir. drama yang merangsang ke arah keluarga bahagia dan nilai murni yang harus didukung. qitah dan seumpamanya melalui proses peMelayuan dan pengIslaman.Tidak iklan yang mengambil kira budaya setempat amat kaya dengan kesantunan. Syair.

Secara lebih rinci. Azam budaya memerlukan penyuburan ilmu sepadu. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. dan karya seni. merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang . bahasa. kebudayaan itu bersifat abstrak. serta bagaimana cara untuk menetrasi kebudayaan yang faktanya telah mempengaruhi kebudayaan lain. Pengertian Kebudayaan – Banyak berbagai definisi tentang kebudayaan yang telah di paparkan oleh para ahli. akhirnya pemahaman budaya hanya dalam batas upacara atau majlis tertentu. pembelenguan budaya dari faktor luar akan terus gagah dan penampilan budaya sendiri semakin terpinggir. Dari berbagai definisi dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. Bagaimana cara pandang kita terhadap kebudayaan. banyak hal-hal yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan. perkakas. Jika tidak. adat istiadat. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. bangunan. Definis Budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi.di kalangan umat memanfaatkan perkembangan teknologi media untuk menghasilkan kreativiti yang sifatnya dinamik tetapi terkandung imej jati diri yang jelas. Bahasa.Sekolah dan institut pengajian tinggi harus memberi fokus terhadap pengajian budaya dan seni supaya di kalangan warga umat terdedah dengan potensi pemahaman budaya secara lebih jelas. Ia bakal mendorong penghasilan kreativiti seni dan budaya yang sifatnya berkembang tetapi dalam acuan sendiri. sebagaimana juga budaya. Ia akan mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna terhadap sumber orang lain dan tidak mampu lahir sebagai umat penyumbang terhadap pembinaan budaya murni untuk umat manusia. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah. kreativiti tinggi dan bersifat maju. pakaian. termasuk sistem agama dan politik. yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia.

yang kemudian disebut sebagai superorganic.norma sosial. Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggotaanggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka. ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilainilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. dan lain-lain. “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. religius. abstrak. kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial.yang berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya.PengertianKebudayaan Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. 2. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. dan luas. budaya bersifat kompleks. Dengan demikian. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. Menurut Andreas Eppink.”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika. budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. . membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat.

Menurut Edward Burnett Tylor.1 Kebudayaan Sebagai Peradaban Saat ini. kepercayaan. dari aktivitas-aktivitas di atas. dan lain-lain. kesenian. Menurut cara pikir ini. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. kebudayaan adalah sarana hasil karya. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. Mereka menganggap ‘kebudayaan’ sebagai “peradaban” sebagai lawan kata dari “alam”. kebanyakan orang memahami gagasan “budaya” yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. religi. berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata. jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang “berkelas”. Gagasan tentang “budaya” ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. rasa. salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. dan mengambil bagian. bahasa. misalnya pola-pola perilaku. hukum. atau mendengarkan musik klasik. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. elit. dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. dan cipta masyarakat. kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang “elit” seperti misalnya memakai baju yang berkelas. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. moral. 3. fine art. Pada prakteknya. kebudayaan itu bersifat abstrak. yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. peralatan hidup. kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. Cara pandang terhadap kebudayaan 3. seni. Sebagai contoh. organisasi sosial. dan bercita rasa seni. dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. . Dari berbagai definisi tersebut. maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah “berkebudayaan”. adat istiadat.

mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. Meskipun . Menurut cara pandang ini.” dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran “manusia alami” (human nature) Sejak abad ke-18.2 Kebudayaan sebagai “sudut pandang umum” Selama Era Romantis. para cendekiawan di Jerman. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur. dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan. khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme – seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman.” Orang yang “tidak berkebudayaan” dikatakan lebih “alam. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan “jalan hidup yang alami” (natural way of life). budaya tidak dapat diperbandingkan. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap “tidak elit” dan “kebudayaan elit” adalah sama – masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang “berkebudayaan” disebut sebagai orang yang “tidak berkebudayaan”. Dalam hal ini. dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran AustriaHongaria – mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam “sudut pandang umum”. 3. yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang. beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. Karenanya. bukan sebagai orang “dari kebudayaan yang lain. Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku.Orang yang menggunakan kata “kebudayaan” dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis.dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan “tidak alami” yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan.

subkebudayaan – kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya – mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi. 3. terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan – perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja. Asimilasi.1 Penetrasi damai (penetration pasifique) Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara “berkebudayaan” dengan “tidak berkebudayaan” atau kebudayaan “primitif. mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama. para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Pada abad ini pula. Pada tahun 50-an. masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia.3 Kebudayaan sebagai Mekanisme Stabilisasi Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat. atau biasa disebut dengan tribalisme. tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat. dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan.” Pada akhir abad ke-19. atau Sintesis. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi. Bertolak dari teori evolusi. 4. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan .begitu. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik. Penetrasi kebudayaan Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 4. Misalnya. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat.

Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. tetapi dari segi pengertiannya. Contohnya. Contohnya. misalnya kita melihat adat bercukur. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang adakalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun. itu sudah menjadi suatu budaya. Adat bersifat maya iaitu tidak dapat dilihat. • Refferensi Wikipedia. Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. . budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup iaitu tingkah laku. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. 4. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan.baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. adat bersanding dan sebagainya.2 Penetrasi Kekerasan (penetration violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak.org ADAT DALAM MASYARAKAT MALAYSIA DAN KEPENTINGANYA Aspek Adat Dalam Masyarakat Malaysia dan Kepentinganya Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. kepercayaan dan sebagainya. bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. Apabila ianya dizahirkan dan dapat dilihat perlaksanaanya. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza. Maknanya.

tetapi adat ialah suatu peraturan hidup yang perlu dipegang kuat oleh generasi mereka sehingga ke hari ini. cara pertabalan Luak dan sebagainya. hakikatnya ialah adat. Adat bagi setiap kaum di Malaysia pastinya dilihat dari sistem nilai yang berbeza. ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. Tidak terkecuali berbeza dari segi adat dan budaya. kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. Justeru wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. Justeru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia pada hari ini. Masyarakat Malaysia ialah suatu masyarakat yang bersifat majmuk dan pelbagai. Budaya yang difahami dan dilihat. Dalam membicarakan fokus esei ini iaitu kepentingan aspek adat yang menjadi penyatu bagi mewujudkan peribadi dan identiti kebangsaan. Yang berbeza cuma cara sebutannya.Kerana dua entiti ini terlalu berkait sifatnya. kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan peribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. “ketua adat” dan sebagainya. Bagi masyarakat Minangkabau sebagai contoh. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. “mahkamah adat”. Budaya bersifat tidak tetap iaitu boleh berubah. Begitu juga dengan lain-lain kaum di Malaysia. cara menyantap hidangan makanan. Kerana masyarakat Malaysia itu masyarakat Jawi. oleh itu bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal. iaitu yang pelbagai latar belakangnya. aspek adat masih lagi dianggap sebagai suatu pengungkap identiti bangsa dan terus dipertahankan walaupun ia sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan perlaksanaanya suatu ketika dahulu. Justeru tidak hairanlah jika didalam masyarakat mereka wujud istilah-istilah seperti “undang-undang adat”. Bagi . adat dianggap sebagai sebuah tradisi lisan yang tinggi sekali martabatnya dalam kehidupan mereka. Martabat adat itu sendiri berbeza kedudukanya bagi masyarakat Malaysia pada hari ini. maka setiap bangsa atau ras didalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza satu sama lain dari segi latar belakangnya. Adat dalam konteks Minangkabau bukan sekadar cara bersanding. maka ia jelaslah boleh berubah. kita seharusnya mengetahui dahulu berkenaan aspek adat yang menjadi identiti masyarakat yang pelbagai di Malaysia.

Pemujaan Raja secara melebih-lebih dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu juga merupakan cerminan kepada pengaruh Hindu Dan Buddha dalam masyarakat Melayu bahkan perkataan “Raja” itu sendiri pun sudah memperlihatkan pengaruh Hindu yang tebal. Namun pengaruh adat lama yang berteraskan Hindu dan Buddha masih diamalkan. namun ianya dapat dinafikan dengan mengetengahkan konsep merantau yang menjadi amalan masyarakat Melayu di Nusantara ketika itu. Ini menunjukkan pelbagai percampuran dalam pembinaan adat Melayu. Ketika adat ini diamalkan. Ada diantara adat-adat dalam period Hindu dan Buddha ini masih diamalkan sehingga ke hari ini. ramai sarjana mengatakan bahawa adat Melayu merupakan adat jawi iaitu adat yang bercampur. kita dapat melihat tiga bentuk pengaruh yang besar dalam proses pembinaan adat Melayu. Cina dan India. Begitu juga dari aspek pertabalan dan adat istiadat Istana Melayu. Justeru zaman ini digelar zaman campuran adat Hindu/Buddha dan Islam dalam masyarakat Melayu. Pada zaman ini Islam sudah datang ke Nusantara dan majoriti orang Melayu pun sudah beragama Islam. terlihat lagi kekuatan unsur Hindu dan Buddha dalam mencorakkan adat Melayu itu. Pastinya kita pernah melihat upacara persandingan didalam majlis-majlis perkahwinan masyarakat Melayu. maka wujudlah apa yang dipanggil Melayu itu. Pertamanya ialah adat yang dipengaruhi adat Hindu dan Buddha. yang ketiga ialah adat yang berteraskan Islam. Pada zaman ini. Adat Melayu yang awal dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu dan Buddha yang diperolehi melalui kitab-kitab lama seperti Rayamana dan Mahabrata. Period atau peringkat yang kedua ialah pengaruh unsur campuran Hindu/Buddha dan Islam. Dalam soal pembinaan adat Melayu. Bercakap berkenaan adat didalam masyarakat Melayu. Masyarakat Melayu ialah masyarakat asal di Tanah Melayu.maksud itu. yang kedua ialah adat yang dipengaruhi zaman Hindu/Buddha dan Islam. didalam bahagian ini kita akan melihat aspek adat yang mencerminkan identiti tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu. Islam masih belum sampai ke Nusantara. walaupun masyarakat Melayu sudah Islam. Ini merupakan salah satu contoh adat-adat Hindu yang ditiru oleh masyarakat Melayu dahulu. . Ini sesuai dengan pemahaman kita berkenaan proses pembentukan Melayu itu sendiri yang merupakan cantuman ras-ras kecil yang beragama Islam. Walaupun ada sesetengah sejarawan khususnya sejarawan Barat era kolonial mendakwa masyarakat Melayu juga masyarakat pendatang.

Begitu juga adat puja kampung. Sebagai petunjuk kepada pengaruh Islam didalam adat Melayu ialah adat ketika seseorang itu baru dilahirkan. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. Bercukur bertujuan membuang rambut asal bayi yang dianggap . adat dalam kehidupan sehari-hari dan adat ketika seseorang itu meninggal dunia. tetapi tetap diamalkan dengan meluas didalam masyarakat Melayu yang masih tebal dengan pengaruh Hindu dan Buddha ketika itu. puja pantai dan sebagainya. pada zaman pengaruh Islam yang kuat ini. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam diakui oleh Prof. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. adat-adat lampau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap diteruskan pengamalanya. Apa yang ingin dijelaskan disini ialah betapa pentingnya agama Islam kepada orang Melayu. Kerana kepentingan itu.namun mereka mengamalkan adat-adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan semakin dikurangkan penggunaanya. kesembilan dan seterusnya. Ia jelas bertentangan dengan Islam. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perbuatan itu sebagai khurafat. Antaranya ialah adat bercukur. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. Pengaruh unsur luar yang ketiga didalam masyarakat Melayu ialah pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. seseorang meningkat remaja. Adat-adat yang diamalkan ini sebenarnya merupakan apa yang disebut sebagai perkara sunat didalam ajaran Islam. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. melaungkan azan dan iqamat ke telinga bayi dan adat membelah mulut. Bercukur ialah perbuatan mencukur rambut asal bayi sehingga botak. Namun pada zaman Islam ini. Adat-adat Melayu yang bercirikan Islam merangkumi adat ketika seseorang dilahirkan. ketujuh. dewasa. masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai teras kepada pembentukan adatnya. ianya biasa diadakan pada hari-hari ganjil seperti hari ketiga. Bagi masyarakat Melayu. Sebagai contoh masyarakat Melayu mengamalkan adat mandi Safar yang dianggap sebagai suatu usaha untuk membuang sial bulan Safar dalam kehidupan mereka. Syed Naquib Al-Attas yang mengatakan Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu.

Secara teorinya. kita disolatkan dengan solat jenazah. Lazimnya adat istiadat Cina dipengaruhi oleh unsur Buddha yang menjadi pegangan kebanyakan ahli dalam masyarakat Cina. Ia sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan.kotor dan tidak akan tumbuh dengan baik. Ini memandangkan berlaku proses kemasukan besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke 19 dahulu. Ketika dilahirkan kita diazan dan diiqamatkan. masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan. kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu ketika itu secara tidak langsung telah membawa sekali segala adat istiadat mereka. Apa yang menarik berkenaan adat kaum Cina ialah suatu bentuk adat dan petua untuk kehidupan yang mereka namakan “Feng Shui”. Seperti juga masyarakat majoriti Melayu dan Islam. seperti juga lain-lain kaum. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. dan apabila kita meninggal dunia. Ada masa-masanya. kematian. Masyarakat Cina di Malaysia juga seperti masyarakat-masyarakat lain yang mempunyai adat dan cara hidupnya sendiri. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan mereka. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. Azan dan Iqamat pula merupakan tuntutan Islam untuk memulakan pendengaran seseorang yang baru dilahirkan itu dengan kalimat-kalimat yang mulia. Ada juga golongan tua Melayu mengatakan ianya merupakan simbolik kepada singkatnya hidup didunia ini iaitu sesingkat masa yang diambil antara iqamat dan solat yang akan didirikan. dapat kita katakan bahawa adat kaum Cina di Malaysia ialah warisan daripada negara China. dan sebagainya. yang mana pengaruhnya masih menebal dalam kalangan mereka pada hari ini. Falsafah lampau juga banyak mempengaruhi adat istiadat Cina sehingga menyebabkan mereka mempunyai pelbagai acara-acara dan pantang larang yang berorientasikan adat. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. Nama pangkal seseorang iaitu nama keluarga didalam . Adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. masyarakat Cina juga mementingkan nasab keluarga dari sebelah lelaki.

nama Prof. Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga didalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang lelaki didalam keluarga adalah amat penting. pada zaman yang lebih moden ini. kecuali diperingati oleh anaknya apabila seseorang itu sudah tua dan ianya akan diadakan secara besar-besaran.masyarakat Cina ialah nama keluarga disebelah lelaki. Anak itu diharap akan menjadi berani pada masa hayatnya. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. Dr. perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkahwinan. membaca buku yang baik dan melihat benda-benda yang cantik. Rambut itu akan digantung berdekatan bantalnya selama 100 hari dan kemudian rambut itu dibuang ke sungai. hanya pendaftaran menurut undang-undang saja yang diperlukan dan akan diadakan majlis keraian yang mewah di restoran. Wang Gunwu. memberi makan. Sebagai contoh. Pada hari ke 29 kelahiran. Teo Kok Seong dan Prof. Kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. dilantik menjadi ketua keluarrga dan merupakan waris utama pusaka keluarga. Jika si anak tidak mampu. anak itu dibersihkan dan akan dibedung. . Setelah sebulan kelahiran anak itu. Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain. Ulang tahun kelahiran seseorang kaun Cina tidak akan diperingati. Bagi masyarakat Cina inilah hadiah terbaik seorang anak kepada ibu bapanya. Keranda tersebut akan dijaga hingga beberapa hari tertentu untuk lawatan dan sembahyang seterusnya akan dikebumikan pada satu hari yang ganjil. tanah kuburan yang baik dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan belanja besar. nama pangkal mereka iaitu Teo dan Wang itu ialah nama warisan keluarga ayah mereka yakni nama keluarga sebelah lelaki. kafan dan bertanggungjawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh seorang tukang tilik. Justeru kesihatan si ibu dan kandunganya adalah amat dititik beratkan. Ini merupakan salah satu aspek adat yang menjadi amalan masyarakat Cina. Namun. rambut si anak dicukur dan rambutnya dibungkus dengan kain merah. Secara tradisi. masyarakat sekeliling pasti akan membantu. Apabila anak itu dilahirkan. Anak lelaki yang tua memainkan peranan utama memastikan upacara mandi. Si ibu digalakkan tidur dan makan dengan baik. Keranda yang baik. upacara Bulan Penuh akan diadakan dengan meriah.

Sembahyang Hajat dan Menjamu Keramat. tukang dan sebagainya tidak terlepas pandang untuk memasuki Tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. Adat-adat ini tampak seumpama perbuatan-perbuatan yang menjadi amalan masyarakat Melayu. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri. jika kita ingin berkunjung kerumah tetamu. mereka juga mempunyai budaya berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. Oleh kerana adat kematian ini dianggap terlalu penting dalam masyarakat Cina.masyarakat India yang terdiri daripada golongan pedagang. banyak kepercayaan dan pantang larang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlaku sesuatu kematian. Seperti kaum-kaum lain di Malaysia. Didalam masyarakat India. upacara pengkebumian adalah acara yang amat meriah dengan dipenuhi dengan peraturan dan adat tertentu. Seperti juga kaum Cina. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resam yang berteraskan agama Hindu meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. Namun ianya pastilah berbeza dan dijalankan dengan cara dan matlamat yang berbeza bagi mewujudkan identiti masyarakat Cina yang tersendiri. Selepas pengkebumian mayat. Samada kemasukan itu suatu bentuk penghijrahan atau sekadar merantau untuk mencari rezeki. Antara upacara-upacara yang diraikan masyarakat Cina selain dari Tahun Baru Cina dan Chap Goh Meh ialah adat Ulang Tahun Kematian. banyak sekali perayaan yang diikuti dan diraikan oleh orang Cina. akan diadakan pelbagai upacara lain terutama adat pembakaran colok dan alatan yang diperbuat daripada kertas sebagai bekalan hidup si mati di alam akhirat. Adat resam masyarakat Cina amat banyak dan ianya akan diamalkan mengikut perubahan musim pertanian dan negeri China. hakikatnya kemasukan ini sudah berlaku sejak sekian lama. Sepanjang tahun dalam kehidupan masyarakat Cina. sami Buddha dan Hindu. adat Puja Kampung. Kemasukan masyarakat India ke Tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke 15. Upacara ini biasanya akan diketuai oleh seorang Sami yang diamanahkan oleh keluarga si mati. pasti ada kegiatan dan upacara tertentu serta dewanya yang berlainan untuk dipuja. Setiap bulan. amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda . adat Mencuci Kubur. kaum India juga bukanlah penduduk asal Malaysia.Didalam masyarakat Cina.

dimestikan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah institusi yang paling dihormati dan dianggap mulia. perniagaan atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka. jika menerima sesuatu. penjagaan anak perempuan amat dititik beratkan terutama ketika mereka masih dara. Oleh itu. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk. . maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan naik. upacara penting diadakan untuk menamakan anak. Didalam masyarakat India juga. Keluarga amat penting dalam masyarakat India.terima kasih kepada tuan rumah. Masa perkahwinan yang dianggap bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. Seperti juga adat kaum-kaum lain. tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seorang ketua agama. Mereka menyapa dengan sebutan ‘vanakam’ dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. proses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta keserasian pasangan yang akan berkahwin. Pada hari ke 16 kelahiran. ahli keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. ‘Ibu adalah umpama Tuhan’ dan anak perempuan juga dipanggil ‘amma’ seperti seorang ibu didalam tradisi India. Seorang suami pula didalam masyarakat India adalah ‘Tuhan bagi isterinya’ dan mesti sentiasa dihormati. Ketika ini rumah dan buaian akan dihias cantik dan jiran-jiran dijemput bersama meraikan upacara tersebut. Semua saudara mara akan dimaklumkan apabila lahirnya seorang bayi. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. Selama 16 hari selepas kelahiran bayi. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan itu. Kaum India juga mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri. kelahiran seorang bayi adalah acara yang penting kepada keluarga dan masyarakat India. Oleh kerana itu. kerja. Mereka juga biasanya melangkah kedalam rumah dengan kaki kanan dahulu.

Dalam aspek pemberian nama anak, nama seorang anak diperolehi dari almanak Hindu mengikuti bintang dan hari kelahirannya. Seorang ketua agama akan dirujuk untuk mencari nama bertuah mengikuti aksara bintangnya. Ketika menamakan itu, bayi dipangku oleh orang tua satu persatu sambil dinyanyikan doa agama oleh kaum wanita mereka. Dari aspek perayaan, terdapat banyak perayaan di kalangan masyarakat India. Di sepanjang tahun, mengikut kalendar Hindu mereka akan mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun seperti di negeri India. Masyarakat Hindu akan bersembahyang sebanyak tiga kali sehari iaitu pada waktu pagi, tengahari dan petang di tempat tertentu di rumah. Mereka juga pergi ke kuil untuk bersembahyang ataupun mengadakan upacara agama. Perayaan kaum India diadakan dengan mengikuti peredaran bulan dan setiap bulan ditandakan oleh bulan mengembang dan bulan menirus. Terdapat 21 jenis perayaan didalam adat masyarakat India. Perayaan-perayaan itu termasuklah Deepavali, Thaipusam dan Thaiponggal. Deepavali ialah ‘perayaan cahaya’ sebagai tanda kejayaan ‘cahaya’ ke atas ‘gelap’ atau ‘ilmu’ ke atas ‘kejahilan’ ataupun ‘keadilan’ mengatasi ‘kezaliman’. Inilah perayaan paling utama bagi masyarakat India. Pada hari ini sembahyang akan diadakan terutama untuk mendoakan roh keluarga yang sudah meninggal dunia. Thaipusam pula adalah perayaan bulan “Thai” untuk membersihkan diri dengan menggunakan susu, madu dan bunga di kuil dan membuat persembahan kepada Dewa Subramaniam. Pada masa perayaan ini diadakan, ‘kavadi’ yang berisi buah-buahan, susu dan akan dibawa pelbagai persembahan. Thaiponggal pula merupakan perayaan menuai dan ‘masak padi baru’ serta ‘memuja semangat padi’. Ia adalah masa yang amat baik untuk mangadakan perkahwinan dan upacara lain. Rumah akan dibersihkan dan dihiasi, ‘ponggal’ pula akan dimasak di dalam periuk baru untuk dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan juga disedekahkan kepada jiran tetangga. Melanjutkan perbicaraan terdahulu berkaitan adat atau disebut juga budaya masyarakatmasyarakat utama Malaysia, apa yang cuba digambarkan bukanlah bagaimana bentuk adatadat tradisi masyarakat di Malaysia semata-mata, tetapi kita berusaha untuk melihat bagaimana setiap kaum itu mempunyai adat dan kepercayaanya yang membentuk identiti

dan keperibadian mereka yang tersendiri. Secara tidak langsung juga didalam bahagian itu kita telah membicarakan kepentingan adat kepada kaum-kaum tersebut. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, namun jika diteliti, kita pasti akan memahami akan kepentingan adat-adat itu sekurang-kurangnya sebagai perlambangan identiti dan peribadi masyarakat mereka. Bercakap berkenaan identiti dan keperibadian masyarakat. Kita sedia memaklumi bahawa di Malaysia, kita tidak hanya mempunyai satu bangsa sahaja. Malaysia merupakan sebuah negara yang bangsa-bangsa didalamnya adalah bercampur ataupun dalam istilah yang lebih mudah, masyarakat yang majmuk. Justeru apa yang ingin dijadikan topik disini ialah bagaimana kepelbagaian adat didalam masyarakat Malaysia yang membentuk identiti masing-masing ini mampu disatukan dan dijadikan sebagai cerminan peribadi dan identiti kepelbagaian itu secara menyeluruh dan bersifat nasional. Maknanya kita perlu membicarakan tentang bagaimana kepelbagaian adat di Malaysia itu dapat disatukan dan dijadikan sebagai adat yang satu bagi menjadi lambang identiti dan peribadi nasional. Perlu dibincangkan juga ialah apakah aspek teras yang menjadi garis panduan budaya nasional ini. Dalam mengungkap permasalahan ini, kita sebenarnya hanya perlu mencari aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan adat nasional yang menjadi perlambangan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia dan apakah kepentingan aspek adat itu serta kepentingan identiti dan keperibadian kebangsaan itu sendiri. Aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional lebih mudah kita fahami melalui pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang digubal pada 1971. Dasar ini diputuskan melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Kedua, Tun Abdul Razak dan ianya dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap kaum di Malaysia. Melalui pembentukan ini, secara rasmi telah digariskan beberapa perkara yang menjadi teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia. Justeru melalui kewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang memang digagaskan bagi maksud itu, kita akan dapat mengungkap aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional yang menjadi fokus tulisan ini.

Antara aspek teras dalam pembentukan identiti dan peribadi nasional ialah identiti dan kepribadian Malaysia haruslah berteraskan adat asal rantau ini. Definisi geografi berkaitan ‘rantau ini’ ialah kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik iaitu Polynesia, Melanesia, Oceania sehingga ke Madagascar. Rantau ini adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan warisan adat masyarakat Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa yang juga dipanggil sebagai linguafranca. Adat serantau ini juga digambarkan melalui persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu iaitu Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Justeru dalam aspek Malaysia, secara mudahnya, aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional ialah adat masyarakat Melayu. Hal ini tidak dapat dipertikaikan oleh masyarakat lain kerana adat atau budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Maka apabila dipersetujui adat masyarakat asal serantau dijadikan identiti Malaysia, pastilah di Malaysia, adat Melayu yang paling layak diletakkan didalam kategori itu. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim sendiri, walaupun berbangsa Cina, turut mengakui bahawa masyarakat Melayu ialah nuklius ataupun teras dalam masyarakat Malaysia. Justeru adat Melayu dijadikan teras identiti semua kaum di Malaysia adalah sangat berpatutan ataupun dalam istilah arab dipanggil adil. Aspek teras pembentukan identiti yang kedua ialah menggunakan unsur-unsur adat dan kebudayaan luar yang sesuai dan wajar untuk diterima sebagai identiti Malaysia. Aspek ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai adat dan budaya. Dengan itu unsur-unsur adat Cina, India, Kadazandusun, Arab, Barat dan lain-lain unsur adat yang sesuai, boleh diberi pertimbangan untuk diterima dan dijadikan sebagai identiti kebangsaan.

hal ini juga tidak boleh dijadikan isu samada identiti kebangsaan itu orientasinya adalah daripada warisan adat kaum yang mana. kepentingan adat Melayu dijadikan sebagai teras dalam pembentukan identiti nasional ialah untuk memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus . sebaliknya ia jelas berperanan untuk menyeragamkan identiti masyarakat yang pelbagai untuk dijadikan identiti Malaysia yang satu. Ini juga memandangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. kita melihat berlaku tolak ansur sesama kaum di Malaysia dalam soal pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting didalam proses pembangunan dan perpaduan negara. tetapi juga identiti kaum-kaum lain di Malaysia. asas-asas moral serta kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. Ini kerana pembentukkan identiti dan keperibadian kebangsaan itu bukanlah bertujuan untuk mempromosikan adat masingmasing untuk digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Namun. Ia juga diterima kerana terdapat unsur-unsur adat yang sama dan seiring dengan adat teras iaitu adat dan kebudayaan Melayu. Yang pertama. prinsip-prinsip Rukun Negara.Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada kerelevenannya yang pasti tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan. Kerana itu ia patut dijadikan unsur yang penting dalam pembentukan identiti kebangsaan. Namun identiti bangsa juga masih boleh dikekalkan dan dipelihara kelangsunganya. Di samping itu. Aspek ketiga yang menjadi teras kepada pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan ialah agama Islam. telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini sejak dahulu lagi. Bercakap pula tentang kepentingan aspek-aspek adat yang dijadikan teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian kebangsaan. aspek teras yang disenaraikan seperti adat masyarakat rantau ini. Dalam penerimaan teras kedua ini. kepentingan nasional. adat luar yang sesuai dan adat yang berpandukan Islam pasti mempunyai kepentingannya yang tertentu. Bukan sahaja identiti Melayu diangkat sebagai identiti kebangsaan. Agama juga perlu bagi merealisasikan pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia.

Kerana orang Melayu ialah majoriti didalam masyarakat Malaysia. Raja-Raja dan Yang Dipertuan Agong merupakan tuan kepada negeri-negeri dan negara Malaysia sendiri. adat lain juga perlu disenaraikan. Adat dan budaya kaum lain yang sesuai juga dapat dipraktikkan asalkan ianya tidak bertentangan dengan semangat Perlembagaan dan Rukun Negara. Unsur-unsur adat dan budaya luar juga penting untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan kerana bagi menghasilkan budaya kebangsaan yang tidak terlalu stereotaip dengan adat dan budaya Melayu. Mereka juga merupakan orang Melayu. Justeru untuk memastikan Institusi Raja-Raja Melayu terus dilindungi dan dihormati. Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Yang Dipertua Negeri dan Yang Dipertuan Agong juga merupakan aspek yang penting untuk menjadikan adat Melayu sebagai pemangkin identiti nasional. Kita juga harus melihat kepentingan untuk menerima mana-mana unsur adat dan budaya luar untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan. maka dalam usaha untuk membentuk identiti dan peribadi kebangsaan. penerimaan unsur-unsur asing ini ialah supaya keharmonian kaum di Malaysia akan terus berlangsung dengan jayanya. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. namun ketetapan itu tidak bermaksud hanya itu sahaja adat yang akan diterima kearah pembentukan identiti yang seragam dalam masyarakat Malaysia. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. Pendek kata. Kedudukan masyarakat Melayu yang dianggap nuklius didalam sistem sosial di Malaysia juga merupakan kepentingan yang perlu diambil berat sesuai dengan kedudukan istimewanya yang dijamin Perlembagaan. adat Melayu tidak boleh dikesampingkan.terpelihara. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia. Budaya kebangsaan . Kedudukan Raja-Raja. Walaupun telah dipersetujui bahawa adat Melayu merupakan adat teras yang dijadikan ikutan setiap rakyat Malaysia. Ini bagi memastikan tiada suara-suara yang mempertikaikan tindakan kerajaan yang menggariskan unsur-unsur penting kearah membentuk budaya kebangsaan. Kedudukan mereka yang menjadi lambang perpaduan negara ini menyebabkan adat istiadat mereka iaitu adat istiadat Melayu diterima sebagai suatu unsur teras dalam melaksanakan identiti Malaysia secara bersama.

Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan agama-agama lain kerana ia merupakan agama yang sebenar. Maka dalam usaha menerapkan identiti kebangsaan. bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. Dengan adanya unsur-unsur yang diluar daripada adat dan budaya Melayu yang sesuai. Antara kepentingan masyarakat Malaysia disatukan melalui adat dan budaya kebangsaan ialah untuk melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa. Unsur Islam yang dijadikan teras kebudayaan kebangsaan juga penting bagi menjamin kedudukannya yang merupakan agama rasmi Malaysia. Budaya kebangsaan ini penting ke arah melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju. identiti dan keperibadian yang seragam ini akan membolehkan perpaduan nasional berlangsung dengan lebih utuh lagi. agama. Masyarakat Malaysia sudah mempunyai adat yang tersendiri. bertimbang rasa dan penuh dengan sikap toleran. Identiti dan kepribadian kebangsaan juga berkepentingan untuk menghindarkan masyarakat dari me1akukan perkara-perkara yang menyalahi norma-norma dan garis panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun identiti dan peribadi kebangsaan adalah berteraskan Islam. Dalam erti kata yang lain. progresif. tetapi kenapa kerajaan masih berkehendak supaya diwujudkan suatu adat dan budaya baru bagi mencerminkan identiti dan keperibadian Malaysia yang seragam? Adakah dengan budaya dan adat kaum-kaum yang sedia ada di Malaysia tidak cukup untuk mencerminkan identiti negara? Bagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untuk hidup bersama di Malaysia.diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat Malaysia yang pelbagai. saintifik dan bersatu padu tanpa ada unsur-unsur . tidak dapat tidak. Penyeragaman identiti dan keperibadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan aman daripada persengketaan serta kucar-kacir. namun agama-agama lain bebas untuk dilaksanakan dengan syarat amalan agama-agama lain tidak akan menggugat kedudukan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia. berganding bahu. Selain kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Islam tidak boleh dikesampingkan. ia juga penting kerana Islam merupakan tunjang kepada kehidupan masyarakat Melayu iaitu masyarakat peribumi dan majoriti di Malaysia. penyeragaman identiti dan keperibadian kebangsaan ini perlu dilakukan. budaya dan bahasa pertuturan tetapi dapat hidup berdampingan. maka akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat luwes.

keadilan. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindari masyarakat daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi normanorma kehidupan. Melalui usaha membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan. Cina dan India yang mengamalkan kebudayaan. Perlu diingat bahawa didalam pembentukan dan pewujudan satu kebudayaan kebangsaan. budaya dan identiti seragam ini penting untuk memastikan cita-cita tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya. adat resarn. Segala tindakan idealisme kebangsaan ini juga adalah suatu usaha untuk membina bangsa Malaysia melalui semangat Rukunegara. hati budi serta perilaku masyarakat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat dapat direalisasikan.negatif dalam kehidupan seharian sesama sendiri. Secara umumnya pencapaian matlamat dan objektif hasrat ini telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. Oleh itu. Budaya yang seragam bagi rakyat Malaysia juga penting bagi memastikan perancangan dan tindakan kerajaan untuk menerap serta menanam nilai-nilai murni ke dalam akal fikiran. Tiga etnik terbesar iaitu Melayu. Kebudayaan dan adat ahli masyarakat Malaysia walaupun berbeza. tradisi budaya serta masyarakat progresif. Interaksi antara kaum yang baik juga adalah merupakan satu jalan kearah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu. agarna dan bahasa masing-masing diharap akan dapat bersatu melalui usaha bersama yang murni ini. proses penyerapan dan . namun mempunyai asas yang sama iaitu membentuk keperibadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. kehidupan demokratik. ia membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama dalam melaksanakan matlamat yang sama iaitu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bepegang teguh dengan ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajar didalarn agama mereka. Perisytiharan Rukunegara dengan jelas meletakkan negara di atas cita-cita perpaduan. Maka identiti dan keperibadian kebangsaan ini diharap akan meneguhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri masyarakat. Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni yang merupakan perkara penting dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan seharusnya ditegaskan sebagai sebahagian dari proses pembangunan identiti untuk mencapai tahap keutuhan peribadi dan perilaku yang mulia dan berbudi bahasa. Berbagai usaha telah dijalankan bagi mencapai matlamat untuk mewujudkan identiti dan keperibadian kebangsaan.

Gullick. 1981.KEKKWA. A. Namun demikian pelaksanaannya pasti rumit dan tidak akan dapat dicapai dalam masa yang singkat. 2001. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini kerana dengan keinsafan itu sahaja adat yang membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman. Secara ringkas bolehlah dikatakan aspek adat yang menjadi teras identiti dan keperibadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat Malaysia.Lumpur.K.1986.DBP.Bangi.Asas Kebudayaan Dan Kesenian Melayu. meskipun masih lagi baru usianya namun pembentukan identiti nasional dan perpaduan kaum dan nilai murni Islam telah pun dilaksanakan. . . Anwar Din(Penyunting). Perayaan Dan Keraian Orang India.Manimaran. BIBLIOGRAFI ___________________.1994.K.Penerbit UKM.Bangi. Hanapi Dollah. M.Rajantheran & S.Aziz Deraman. Buku panduan Budi Bahasa Budaya Kita. Penggubalan dan pelaksanaan dasar ini.K. .penerimaannya akan mengambil masa yang lama dan mungkin melangkaui satu generasi ke satu generasi yang lain. Identiti kewarganegaraan dan adat Malaysia pada hari ini boleh didapati didalam perayaan-perayaan antarabangsa dan juga di dalam kegiatan seni sukan dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia sama ada secara rasmi atau tidak rasmi. Asimilasi Budaya:Kajian Kes Komuniti Cina Di Kelantan. Penerbit Fajar UKM.Lumpur. 2008. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia(Edisi Baharu). 2004. Adalah didapati bahawa pencapaian ke arah ini telahpun jelas kelihatan semenjak ia mula diterapkan.Westview Press. J .London. Lumpur. Bakti. Malaysia:Economic Expansion and National Unity. Identiti dan keperibadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.

Pengajian Melayu.Lumpur. Pantang Larang Orang Melayu Tradisional..Utusan Publications.Jakarta. K. Puti Reno Raudha Thaib.UMalaya.DBP. Bunga Rampai Kebudayaan Melayu.Lumpur..K.Pustaka Kebangsaan. Kadir Yusoff & Zainal Abidi Borhan. Taib Osman. K. . Kepariwisataan. Idealogi dan Kebudayaan Wan Ramli Wan Muhd & Hanapi Dollah.Mohd. 1999. Wan Abd. 1983. Jab.1989. 1985.Lumpur. Peran Adat Dalam Pengembangan Aksara. Share this: • • • • StumbleUpon Digg Reddit Tinggalkan Jawapan Enter your comment here.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->