UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED

IBRAHIM FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
ii

UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHANCERITA JENAKA BAHASA MELAYU – BAHASA JERMAN SATU ANALISIS KHAIRUNISAH BT SAYED IBRAHIM DISERTASI INI DISERAHKAN UNTUK MEMENUHI KEPERLUAN BAGI IJAZAH SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN FAKULTI BAHASA DAN LINGUISTIK UNIVERSITI MALAYA KUALA LUMPUR FEBRUARI 2008
iii UNIVERSITI MALAYA
PERAKUAN KEASLIAN PENULISAN Nama: KHAIRUNISAH BT. SAYED IBRAHIM (No.K.P/Pasport: 631005076348) No. Pendaftaran/Matrik: TGA 020035 Nama Ijazah: SARJANA PENGAJIAN BAHASA MODEN Tajuk Kertas Projek/Laporan Penyelidikan/Disertasi/Tesis ("Hasil Kerja ini"): UNSUR BUDAYA DALAM KOLEKSI TERJEMAHAN CERITA JENAKA BAHASA MELAYUBAHASA JERMAN : SATU ANALISIS Bidang Penyelidikan: TERJEMAHAN Saya dengan sesungguhnya dan sebenarnya mengaku bahawa: (1) Saya adalah satu-satunya pengarang/penulis Hasil Kerja ini; (2) Hasil Kerja ini adalah asli; (3) Apa-apa penggunaan mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dilakukan secara urusan yang wajar dan bagi maksud yang dibenarkan dan apa-apa petikan,

ekstrak, rujukan atau pengeluaran semula daripada atau kepada mana-mana hasil kerja yang mengandungi hakcipta telah dinyatakan dengan sejelasnya dan secukupnya dan satu pengiktirafan tajuk hasil kerja tersebut dan pengarang/penulisnya telah dilakukan di dalam Hasil Kerja ini; (4) Saya tidak mempunyai apa-apa pengetahuan sebenar atau patut semunasabahnya tahu bahawa penghasilan Hasil Kerja ini melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain; (5) Saya dengan ini rnenyerahkan kesemua dan tiap-tiap hak yang terkandung di dalam hakcipta Hasil Kerja ini kepada Universiti Malaya ("UM") yang seterusnya mula dari sekarang adalah tuan punya kepada hakcipta di dalam Hasil. Kerja ini dan apa-apa pengeluaran semula atau penggunaan dalam apa jua bentuk atau dengan apa juga cara sekalipun adalah dilarang tanpa terlebih dahulu mendapat kebenaran bertulis dari UM; (6) Saya sedar sepenuhnya sekiranya dalam masa penghasilan Hasil Kerja ini saya telah melanggar suatu hakcipta hasil kerja yang lain sama ada dengan niat atau sebaliknya, saya boleh dikenakan tindakan undang-undang atau apa-apa tindakan lain sebagaimana yang diputuskan oleh UM. Tandatangan Calon Tarikh : 30 JANUARI 2008 Diperbuat dan sesungguhnya diakui di hadapan, Tandatangan Saksi Tarikh : 30 JANUARI 2008 Nama : SAKINA SAHURI BINTI SUFFIAN SAHURI Jawatan : PENSYARAH / PENYELIA

iv ABSTRAK Penghasilan teks terjemahan berkualiti yang mampu mewujudkan kesan seperti teks sumber adalah isu yang sangat penting di dalam bidang penterjemahan. Atas kesedaran ini, kajian terhadap terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka ke dalam bahasa Jerman dilakukan. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman yang merupakan dua bahasa berbeza dari rumpun keluarga bahasa yang berlainan telah menyumbang kepada perbezaan budaya akibat dari pandangan dunia yang berlainan. Justeru itu, fokus kajian ini adalah terhadap teknik pengalihan budaya yang digunakan dalam menghasilkan teks-teks terjemahan ini. Penyelidikan ini adalah berdasarkan kepada penelitian terhadap cerita rakyat Melayu iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai DerUnglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penelitian dan perbincangan menggupas peratus kejayaan pendekatan pengalihan budaya yang digunakan oleh

penterjemah. Ia juga akan menggariskan panduan yang boleh dipertimbangkan ketika melakukan penterjemahan yang melibatkan dua bahasa yang berbeza bagi menghasilkan teks terjemahan yang baik. iii v ABSTRACT Producing translated texts of quality which can successfully deliver the message as intended by the source text is crucial in the field of translation. With this in mind, a research on Malay folk tales translated into German from the genre of satire was carried out. German and Malay being two different languages from different language families contribute towards cultural differences due to differing world views. Thus, the focus of this research is on the cultural translation method used in translating these texts. This study is based on a comparison of the Malay satire Lebai Malang and Pak Belalang which are translated as DerUnglücks-Geistliche and Vater Heuschreck. The observations and discussions will focus on the percentage of success in the cultural translation method used by the translator. It will also provide a guide that can be considered by translators when translating two different languages in order to produce a good translation. iv vi PENGHARGAAN Bissmillah Arrahman Arrahim, bersyukur ke hadrat Allah s.w.t kerana dengan izin dan limpah kurniaNYA penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini. Sekalung penghargaan dan setinggi-tinggi terima kasih kepada penyelia, iaitu Dr. Sakina Sahuri Bt Suffian Sahuri kerana dengan bimbingan dan tunjuk ajar beliau penulis dapat menghabiskan kajian ilmiah ini dengan jayanya. Kepada individu yang terlibat dalam membantu penulis Dr. Zubaidah Ibrahim dan rakan-rakan, budi anda tetap terpahat

2 Budaya dan Kebudayaan 34 2.1.6.2 Pernyataan Masalah 4 1.2.6.7 Teks Sumber 23 1.2 Sifat Kebudayaan 36 2.3 Objektif Kajian 7 1. pengertian dan sokongan yang berterusan telah membantu kejayaan ini.5 Cerita Jenaka 21 1. terima kasih.3 Terjemahan 19 vi vii 1.1 Pendahuluan 1 1.2.3 Proses Penterjemahan 33 2.6.6 Definisi Konsep 13 1.6.2. Kepada suami Azmi Abu Bakar dan anak Muhammad Fazriq.1 Bahasa Melayu 13 1.6 Budaya 23 1.4 Kepentingan Kajian 8 1.1 Terjemahan 27 2.6.1 Definisi 34 2. -Terima Kasihv vii ISI KANDUNGAN Halaman ABSTRAK iii ABSTRACT iv PENGHARGAAN v ISI KANDUNGAN vi SENARAI RAJAH x SENARAI JADUAL xi BAB SATU PENGENALAN 1.6.1.3 Fungsi Kebudayaan 37 .1 Syarat Penterjemahan 29 2.0 Pendahuluan 25 2.5 Batasan Kajian 10 1.4 Sastera Rakyat 20 1. Tidak lupa kepada kedua ibu bapa Sayed Ibrahim dan Latifah serta keluarga.1.2 Jenis Terjemahan 31 2.dalam ingatan. doa kalian menjadi pembakar semangat dalam mengenggam cita-cita ini.6.6.8 Teks Sasaran 24 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2.2 Bahasa Jerman 16 1.

3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula 76 4.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? 101 5.1.1.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya 87 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5.1.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan 47 viii BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.1 Unsur Budaya Dikekalkan 59 4.4 Lain-Lain 85 4.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? 91 ix 5.2 Penutup 107 BIBLIOGRAFI 109 LAMPIRAN Lampiran 1 113 Lampiran 2 114 Lampiran 3 115 Lampiran 4 117 Lampiran 5 121 Lampiran 6 126 .1.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? 97 5.3 Prosedur Kajian 53 3.3 Budaya dan Penterjemahan 37 2.4 Pandangan Dunia 42 2.0 Pendahuluan 49 3.1 Perbincangan Dapatan 91 5.2 Unsur Budaya Dihilangkan 64 4.1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya 59 4.1.1 Persampelan Data 50 3.1.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? 102 5.4 Kesimpulan 57 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4.1.0 Pendahuluan 90 5.1.0 Pendahuluan 58 4.2.2 Analisis Data 52 3.5 Genre 44 2.

10 : Analisis 10 72 12.Jadual 4. Graf 4.7 : Analisis 7 68 9.26 : Analisis keseluruhan 88 28. Jadual 4. Jadual 5.12 : Analisis 12 73 14. Jadual 4. Jadual 4.19 : Analisis 19 81 21. Jadual 4. Jadual 5.8 : Analisis 8 70 10. Jadual 3.1 : Analisis 1 60 3.22 : Analisis 22 84 24.3 : Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah 18 4. Jadual 4.15 : Analisis 15 76 17.1 : Penyesuaian semula unsur budaya (LM) 92 29.1 : Contoh jadual analisis 52 2.2 : Bahasa-bahasa Austronesia 15 3. Jadual 4.3 : Penyesuaian semula unsur budaya (PB) 94 31.21 : Analisis 21 82 23.13 : Analisis 13 74 15.6 : Analisis 6 66 8. Jadual 4. Rajah 1.16 : Analisis 16 77 18.11 : Analisis 11 73 13.Lampiran 7 144 x SENARAI RAJAH Halaman 1.3 : Analisis 3 62 5. Jadual 4. Rajah 1. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4. Jadual 4.25 : Analisis 25 87 27. Jadual 4. Jadual 4.17 : Analisis 17 78 19. Jadual 4.1 : Rumpun bahasa Austris 14 2.5 : Analisis 5 65 7. Jadual 4. Jadual 4.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya 89 xi SENARAI JADUAL Halaman 1.14 : Analisis 14 75 16.2 : Analisis 2 62 4. Jadual 4.2 : Unsur yang dikekalkan (PB) 93 30.4 : Rumusan keseluruhan 95 1 .20 : Analisis 20 82 xii 22. Rajah 1.4 : Analisis 4 63 6.24 : Analisis 24 86 26.23 : Analisis 23 85 25.1 : Carta aliran prosedur kajian 57 5. Jadual 5.9 : Analisis 9 71 11. Jadual 4. Carta 3.18 : Analisis 18 79 20. Jadual 5. Jadual 4. Jadual 4.

2 Justeru. Bidang penterjemahan menjadi lebih penting dalam dunia moden yang mengalami ledakan maklumat pada masa kini. serta juga bidang sastera kreatif. 1996:1). Penterjemahan merupakan operasi yang dilakukan pada bahasa. secara tidak disedari ianya telah melibatkan pakar dalam pelbagai bidang menceburkan diri dalam bidang penterjemahan. dengan penekanan khusus pada pembaharuan-pembaharuan teknologi yang terpenting dalam hubungan politik dan komersil antara satu negara dengan negara lain. Bidang terjemahan kini tidak lagi hanya menjadi perhatian ahli linguistik dan para penterjemah yang memberi tumpuan kepada teks agama. Selain daripada itu bahasa juga berperanan sebagai alat komunikasi oleh manusia untuk pelbagai tujuan.BAB SATU PENGENALAN 1. sains dan falsafah. Sebaliknya perkara-perkara yang diterjemahkan kini telah meliputi keseluruhan khazanah pengetahuan manusia. Perbincangan tentang perterjemahan bermula berkurun-kurun lamanya dengan bermulanya penterjemahan kitab Injil dalam zaman penyebaran agama Kristian di Eropah. dari itu terjemahan adalah juga satu cara manusia berkomunikasi. Bahasa merupakan kunci ilmu. diikuti dengan penterjemahan Al-Quran semasa zaman penyebaran dan . iaitu satu proses menggantikan teks dalam satu bahasa kepada satu teks dalam bahasa lain (Catford. sastera. dan bahasa juga membuka ruang untuk memulakan interaksi sosial di antara satu sama lain.1 Pendahuluan Penduduk di atas muka bumi ini bertutur dan menggunakan pelbagai jenis bahasa di dalam kehidupan seharian mereka. Maka para penterjemah juga berperanan sebagai pembuka ruang lingkup pergaulan ke peringkat global serta berperanan dalam menyampaikan ilmu.

jenis-jenis terjemahan dan kaedah yang berkesan.” Era ini telah mendorong kepada kemunculan dua aliran dalam bidang penterjemahan. Penterjemahan kini terus berkembang dan tumpuan telah berubah meliputi pelbagai isu seperti terjemahan sebagai satu seni atau satu sains. 3 Terjemahan semantik (makna) pada asasnya adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya seperti yang terdapat di dalam teks asal atau bahasa sumber setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. teks atau pembaca.kegemilangan Islam. in terms of style. kesetiaan kepada penulis. Salah satu isu lain yang dipentingkan ialah bagaimana sesuatu teks sumber dipindahkan atau diterjemahkan kepada teks sasaran mengikut proses dan kaedah . Penterjemahan pada masa dahulu tertumpu kepada kitab-kitab atau bahan bacaan umum yang diperlukan dalam penyebaran agama. Manakala Nida (1974) pula menyatakan : “Translating consists in reproducing in the receptor language the closest natural equivalent of the source language message. Apa yang dimaksudkan dengan “SL” dalam petikkan ini adalah “Source Language” iaitu bahasa sumber. Manakala terjemahan komunikatif (dinamis) adalah bertujuan untuk menghasilkan pada pembaca teks sasaran kesan yang sehampir mungkin seperti yang diperoleh oleh pembaca teks asal (Newmark. 1981). yang mentakrifkan terjemahan sebagai : “ The replacement of textual material in one language (SL) by equivalent textual material in another language (TL)”. first in terms of meaning and secondly. penaklukan dan penjajahan kawasan-kawasan baru. iaitu terjemahan semantik (makna) dan terjemahan komunikatif (dinamis). Manakala “TL” pula adalah “Target Language” yang bermaksud bahasa sasaran. Sejak kemunculan linguistik moden maka muncul pendapat-pendapat seperti Catford (1965:20).

tertentu. Oleh itu banyak sistem penggolongan kaedah terjemahan diperkenalkan dalam usaha memahami konsep penterjemahan (Nida.2 Pernyataan Masalah Penterjemahan selalunya didefinisikan dengan merujuk kepada makna yang sama dengan teks asal. This means that language reflects the culture of its speakers – the way of life they lead as well their physical and social enviroment…”. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti serta mewujudkan kesan yang sehampir mungkin seperti teks sumber adalah menjadi ukuran. 1. “…language is an index to culture. Omar dalam Mohd. Oleh itu seandainya sesuatu teks yang diterjemah itu terpisah daripada konteks masyarakatnya maka sukar untuk menghasilkan proses komunikasi yang berkesan. pembaca sasaran serta laras bahasa turut mempengaruhi pemilihan kaedah terjemahan yang digunakan. namun faktor-faktor seperti jenis teks. samada secara disedari atau pun tidak oleh penterjemah. Mengikut Asmah Hj. 1964).” Ini jelas menunjukkan bahawa makna menjadi ukuran kepada hasil kerja terjemahan. Bert Nentwich. Maka apakah alat atau bahan ilmu serta kemahiran yang perlu digunakan atau dikenalpasti oleh seseorang . Larson (1984). Walaupun terdapat banyak kaedah terjemahan yang diutarakan. terjemahan bukan sekadar mengalihkan bahasa tetapi juga menyampaikan maklumatmaklumat kebudayaan yang terkandung dalam teks asal. Justeru. Isu atau aspek kebudayaan inilah yang menjadi fokus perbincangan pengkaji dalam meneliti koleksi terjemahan cerita jenaka 4 dalam buku “Matahari” oleh Albert Hoffmann. latar belakang penterjemah. mendefinisikan penterjemahan sebagai “… transferring the meaning of the source language into the receptor language. Albert Lehmenkühler. Taib Osman (1985).

aspek kebudayaan pula adalah lebih penting dan menarik untuk . Isu ini juga menjadi pendorong kepada pengkaji untuk membuat penelitian dengan penumpuan kepada aspek budaya dalam genre cerita jenaka. kemahiran dan 5 kepakaran yang tinggi adalah diperlukan dalam usaha menghasilkan teks terjemahan yang berkualiti serta seiring dengan teks asal.penterjemah dalam usaha melakukan penterjemahan yang melibatkan perkara-perkara yang berlandaskan budaya teks sumber dalam menghasilkan kesan yang sama kepada pembaca teks terjemahan. semakin banyak perubahan yang mesti dilakukan (Ainon Muhammad & Abdullah Hassan. yang membawa kepada budaya atau gaya hidup yang berlainan. teknik pengolahan. 2005). Namun begitu dalam membicarakan genre cerita jenaka ini. Perbezaan bahasa menyebabkan kita wajib melakukan pelbagai penyesuaian semula dalam terjemahan. ianya juga berfungsi sebagai sindiran dengan berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. Inilah yang menarik minat pengkaji untuk melihat bagaimana terjemahan antara dua bahasa dari rumpun yang berlainan iaitu bahasa Melayu dan bahasa Jerman dilakukan. Semakin banyak dan semakin luas perbezaan antara budaya bahasa sumber dan budaya bahasa sasaran. Cerita jenaka merupakan salah satu bentuk sastera rakyat yang begitu bermakna dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu. Adakah keduadua fungsi ini dapat diambil alih oleh teks terjemahan? Adakah teks terjemahan masih boleh memainkan peranan yang sama seperti teks sumber itu? Tidak dapat dinafikan bahawa perkara-perkara seperti laras bahasa. Terutamanya apabila melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. Selain dari hiburan. cara penyampaian serta juga pemilihan perkataan merupakan aspek penting dalam menghasilkan sesuatu teks terjemahan. Justeru.

penterjemahan yang menumpukan kepada bentuk-bentuk maklumat untuk mengekalkan ciriciri luaran seperti bentuk stilistik. iaitu surat jemputan menerusi e-mail ke Bengkel Penterjemahan Cerita-cerita Pendek Malaysia ke bahasa Jerman. Kesedaran terhadap aspek budaya ini juga amat penting kerana tidak semua penterjemah peka terhadap permasalahan ini. lebih-lebih lagi apabila melibatkan penterjemah yang tidak mahir dalam bidang ini. rentak. Apatah lagi genre ini juga banyak mengenengahkan unsur budaya sebagai teknik dalam penyampaian mesejnya.dikaji kerana ianya melibatkan penterjemahan dua bahasa dari rumpun yang berbeza yang mengamalkan gaya hidup yang amat berlainan. Di sini jelas menampakkan bengkel penterjemahan ini hanya bergantung kepada minat dan kebolehan berbahasa sahaja tanpa menitik beratkan soal kemahiran dan pengetahuan terjemahan. dengan syarat individu tersebut boleh berbahasa Jerman dan Melayu. Selain itu menurut Ainon Muhammad (1985). Dari itu kerja-kerja terjemahan juga harus memberi tumpuan kepada isi kandungan teks 6 sumber. Contoh yang begitu jelas dapat dilihat dalam Lampiran 2 (m. boleh menjurus kepada terjemahan yang mengelirukan dan menimbulkan salah faham. mainan perkataan dan lain-lain lagi. rima. jika penterjemah sendiri tidak sedar akan kepentingan dan peranan unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah . Ini menunjukkkan pentingnya kita memberi fokus kepada aspek budaya yang berperanan dalam menyumbang kepada penyampaian mesej teks sumber.s 114) yang merupakan terjemahan surat di Lampiran 1 (m. Tawaran ini terbuka kepada sesiapa sahaja (guru dan pensyarah) yang berminat. Persoalan yang timbul adakah aspek budaya ini turut diberi perhatian dalam menghasilkan teks sasaran yang berkualiti.s 113).

Bert Nentwich.s 117) yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman Der Unglücks-Geistliche (sila lihat Lampiran 3. m. 8 1. Albert Lehmenkühler. Teks terjemahan . Albert Lehmenkühler.teks. Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Kajian terhadap persoalan-persoalan di atas adalah berlandaskan kepada teks cerita jenaka Melayu yang bertajuk Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan ? c.s 115 ) dan Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6.4 Kepentingan Kajian Kajian terperinci akan dilakukan ke atas teks terjemahan sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka yang terdapat dalam buku “Matahari”.s 121) di dalam buku “Matahari”. m. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang diterbitkan pada 1996. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari. m. 7 1. Bert Nentwich.3 Objektif Kajian Kajian ini dijalankan bagi mendapat jawapan terhadap persoalanpersoalan berikut : a.s 126 ) diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan ? b. oleh Albert Hoffman. Ini seterusnya menjurus kepada penghasilan teks terjemahan yang tidak tepat apatah lagi terjemahan yang melibatkan aspek budaya akibat daripada tiada kemahiran mahu pun pengetahuan serta pengalaman. Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? d. m. iaitu koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffmann.

Pada tahun 2004 sebuah antologi puisi Jerman-Melayu yang pertama iaitu “Impian dalam Biru Muda” (“Träumerei in Hellblau”) telah diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. m. Sejak tahun 2006.s 113. hasil lapan puluh tujuh orang penyair. Selain itu juga penterjemahan teks sastera dari dua rumpun bahasa yang berlainan pada masa kini turut meningkat. di mana surat ini membuktikan kepada kita kegiatan terjemahan terus dilakukan. m. Antologi puisi ini yang mengandungi sajak dari abad kedua belas hingga kedua puluh. Semakin banyak teks seperti cerpen dan puisi diterjemahkan. namun diharapkan dapat menyumbangkan maklumat terhadap penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan. Ini adalah kerana : a. Pada tahun 1995 bahasa Jerman mula diperkenalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia di sepuluh .s 114 dan terjemahannya Lampiran 1. Walau pun kajian ini tertumpu kepada dua buah teks ini sahaja.yang menjadi bahan kajian ialah Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang). Seterusnya ia boleh menyumbang maklumat dalam perkembangan bahasa Melayu dan bahasa Jerman secara umumnya dan khususnya terhadap kerja-kerja penterjemahan yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. kerjakerja penterjemahan cerita-cerita pendek bahasa Melayu ke bahasa Jerman semakin giat dilakukan. sebagai contoh sila lihat Lampiran 2. 9 b. Pada tahun 1996 buku “Matahari” yang menjadi sumber kajian ini diterbitkan. penggunaan bahasa Jerman yang semakin meningkat di Malaysia. samada di institusi pengajian tinggi mahu pun di sekolah-sekolah. penterjemahan bidang sastera samada dari bahasa Melayu ke bahasa Jerman mahu pun bahasa Jerman ke bahasa Melayu kini semakin diminati.

laras bahasa. c. terjemahan yang melibatkan dua rumpun bahasa yang berbeza sudah tentu melibatkan corak budaya yang berlainan. Universiti Multimedia. teknik penyampaian dan genre sesuatu teks yang perlu diberi perhatian dalam menghasilkan teks terjemahan dan implikasi budaya adalah sangat penting dalam menghasilkan terjemahan yang berkesan (Newmark. Universiti Sains Malaysia. d. f. terutamanya yang melibatkan budaya akan ditafsir dengan cara yang amat berlainan kerana perbezaan pandangan dunia (Ainon Mohd dan Adullah Hassan. bahasa Jerman turut diperkenalkan di pusatpusat pengajian tinggi awam mahu pun swasta. kepakaran dan komitmen merupakan faktor penting dalam bidang penterjemahan. Pada tahun 2005 usaha memperkenalkan mata pelajaran bahasa Jerman telah diperluaskan ke tiga buah sekolah harian. Sesuatu perkara. boleh memperkenalkan kebudayaan melalui sastera yang merupakan salah satu jalan untuk mengembangkan saling pengertian antara bangsa dalam usaha . German-Malaysia Institute dan lain-lain. Penterjemahan sebegini merupakan suatu usaha serius dan tidak boleh di pandang ringan. Universiti Pertanian.buah Sekolah Berasrama Penuh dan pada tahun 2004 ianya telah meningkat kepada 12 buah sekolah. Kesinambungan kepada usaha ini. e. contohnya di Universiti Malaya. 1981). Kajian ini diharapkan akan dapat membantu sesiapa sahaja yang melibatkan diri dalam penterjemahan yang melibatkan dua bahasa dari rumpun 10 yang berbeza seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. Komitmen yang tinggi amatlah diperlukan begitu juga dengan kemahiran dari segi bahasa dan juga ilmu terjemahan serta memahami kebudayaan kedua-dua bahasa. 2005). kajian ini boleh memberi maklumat kepada pengkaji bidang terjemahan tentang wujudnya kaitan antara unsur budaya dengan kaedah terjemahan. Universiti Kebangsaan Malaysia.

s 117) dan teks sasaran kedua ialah Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5. m. Ini adalah kerana genre ini didapati banyak memaparkan budaya masyarakat setempat atau bahasa sumber.s 126). Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) mengisahkan tentang taat setia rakyat kepada sultan. teks sumbernya adalah Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. penglipurlara. Pemilihan ini dibuat kerana pengkaji mendapati kedua-dua teks ini banyak memaparkan unsur-unsur budaya tentang gaya dan corak hidup serta berlatar belakangkan masyarakat Melayu tradisi. iaitu Der Unglücks-Geistliche dalam bahasa Jerman (sila lihat Lampiran 3.s 121). ianya turut mendukung mesej tertentu. cerita teladan. m. seterusnya gambaran tentang .5 Batasan Kajian Kajian adalah dilakukan terhadap buku “Matahari” yang merupakan koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman.menuju dunia yang damai dan berbudaya (Berthold Damshäuser dan Muhamad Haji Salleh. Contohnya ia bukan saja berperanan sebagai hiburan malah turut memberi panduan dan teladan serta sindiran kepada golongan tertentu dan juga masyarakat setempat.s 115). samada secara tersurat mahu pun tersirat. Di antaranya adalah puisi. Albert Lehmenkühler. 11 Fokus kajian hanyalah kepada dua buah teks dari genre cerita jenaka sahaja. Bert Nentwich. 2004). cerita binatang. m. teks sumber dalam bahasa Melayu ialah Pak Belalang (sila lihat Lampiran 6. cerita jenaka dan lain-lain. 1. Namun demikian fokus kajian adalah kepada genre cerita jenaka. Contohnya dalam cerita Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dipaparkan tentang kepercayaan agama dan kaitannya dengan corak hidup masyarakat. Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre secara keseluruhannya. Selain itu. m.

com.html. Maulud dan khatam Quran. Namun demikian sebahagian daripada teks ini akan diabaikan oleh pengkaji kerana terdapat bahagian teks tersebut yang dilenyapkan penterjemah. Namun demikian nasibnya sungguh malang kerana lempengnya dilarikan anjing dan dia balik tanpa seurat benang pun kerana pakaiannya dicuri orang. berkisar pada watak jenaka atau lucu yang boleh menimbulkan salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak.my/cerita rakyat/lebai_malang.s 117) yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www. Ini adalah kerana tujuan cerita jenaka sebagai sastera rakyat pada masa dahulu ialah untuk memberi kesedaran.Ashtech. pengajaran dan juga hiburan. Unsur budaya yang terdapat dalam kedua-dua teks ini amat bertepatan dengan fokus kajian. Kadang kala pula watak dilihat mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat membantunya dalam kesusahan. Teks sumber Lebai Malang (sila lihat Lampiran 4. Lebai Malang terlepas kedua-dua jemputan dan hanya mendapat lempeng pada kenduri khatam Quran. Kisah Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) ini berkisar tentang seorang Lebai Malang yang tidak dapat membuat keputusan yang tepat apabila mendapat tiga jemputan iaitu kenduri arwah.my/ceritarakyat/pakbelalang. Kedua-dua teks sumber yang digunakan sebagai rujukan dalam kerjakerja kajian ini adalah diperolehi dari laman web.ashtech. Dari itu terjemahan budaya yang dikaji hanyalah berdasarkan kedua-dua teks ini. html. Manakala teks sumber Pak Belalang pula diambil dari http://www. 12 Kedua-dua buah cerita ini. (sila lihat Lampiran 6. Manakala cerita Pak Belalang (Vater Heuschreck) adalah watak seorang lelaki . m.s 126).perbezaan hidup antara dua golongan. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian sebaliknya unsur budaya yang menjadi fokus pengkaji.com. m.

rasional pengkaji memilih genre cerita jenaka Lebai Malang (Der Unglücks-Geistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) dari koleksi buku ini adalah kerana genre ini merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal dan terdapat di dalam hampir semua bahasa di dunia ini. Contohnya di Belanda watak jenaka dikenali sebagai Owlglass. bahasa Jerman.6. sastera rakyat. Bahasa Melayu . Manakala dalam sastera Arab-Turki dikenali sebagai Jaha atau Khoja Nasreddin dan dalam sastera Jawa seperti Pak Banjin dan Joko Bodo. Selain itu ianya turut memaparkan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. 1. Negara-negara tersebut ialah Indonesia yang dikenali sebagai Bahasa Indonesia. Seterusnya kejayaan diperolehinya menggunakan kepintaran dengan hanya menilik beberapa perkara secara kebetulan sahaja. Selain unsur budaya. Malaysia sebagai Bahasa Malaysia dan di Singapura serta Brunei ianya dipanggil sebagai Bahasa Melayu.6 Definisi Konsep Beberapa konsep utama seperti bahasa Melayu. teks sasaran dan terjemahan akan digunapakai dalam kajian ini. teks sumber. cerita jenaka. Bagi memudahkan perbincangan dan mengelakkan kekeliruan yang timbul. maka konsep-konsep utama ini akan diperjelaskan. Kisahnya bermula dengan cara berbohong menujumkan kerbau petani yang hilang yang telah disembunyikannya bagi mendapat rezeki. 1.1 Bahasa Melayu Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan di empat buah negara Asia Tenggara. Perkara 152 Perlembagaan Malaysia telah memperuntukkan bahawa bahasa Melayu adalah bahasa kebangsaan dan digunakan dalam semua urusan rasmi. 13 Dari itu ianya secara tidak langsung dapat memberi input kepada penterjemah yang terlibat dalam bidang ini.yang menjadi nujum negara tanpa sebarang ilmu. Bahasa Melayu adalah bahasa ibunda orang Melayu. budaya.

merupakan bahasa ibunda orang Melayu yang tinggal di Nusantara (Nik Safiah Karim, 1988:21). Bangsa Melayu berasal daripada cabang Austronesia, iaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di China yang kemudiannya berhijrah dalam bentuk beberapa gelombang pergerakan manusia dan akhirnya menduduki wilayah Asia 14 Tenggara. Gelombang pertama dikenali sebagai Melayu-Proto dan berlaku kira-kira 2500 tahun SM (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Kira-kira 1500 tahun SM, dipercayai datang pula gelombang kedua yang dikenali sebagai Melayu-Deutro. Mereka mendiami daerah-daerah yang subur di pinggir pantai dan tanah lembah Asia Tenggara. Kehadiran mereka ini dikatakan menyebabkan orang-orang Melayu-Proto seperti orang-orang Jakun, Mah Meri, Jahut, Temuan, Biduanda dan beberapa kelompok kecil yang lain berpindah ke kawasan pendalaman. Justeru, Melayu-Deutro ini merupakan masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Bahasa Melayu berasal daripada rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasabahasa Austronesia ini berasal daripada keluarga bahasa Austris. Selain daripada itu, rumpun bahasa Austro-Asia dan rumpun bahasa Tibet-Cina juga berasal dari rumpun bahasa Austris (http://ms.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Melayu). Rajah 1.1: Rumpun bahasa Austris (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Rumpun bahasa Austronesia terbahagi kepada empat kelompok yang lebih kecil: 1. Bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau Bahasa Nusantara. Contoh : bahasa Melayu, Aceh, Jawa, Sunda, Dayak, Tagalog, Solo, Roto, Sika dan lain-lain.
BAHASA –BAHASA AUSTRIS BAHASA-BAHASA AUSTRO-ASIA BAHASA-BAHASA TIBET-CINA BAHASA-BAHASA

AUSTRONESIA

15 2. Bahasa-bahasa Polinesia Contoh : bahasa Hawaii, Tonga, Maori, Haiti 3. Bahasa-bahasa Melanesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Fiji, Irian and Kepulaun Caledonia 4. Bahasa-bahasa Mikronesia Contoh : bahasa-bahasa di Kepulauan Marianna, Marshall, Carolina dan Gilbert. (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu. htm). Rajah 1.2: Bahasa-bahasa Austronesia (http://faculty.unitarklj1.edu.my) Bahasa Melayu tergolong di dalam cabang Bahasa-bahasa Nusantara yang mempunyai bahasa yang paling banyak, iaitu kira-kira 200 hingga 300 bahasa. Bentuk bahasa Melayu yang dituturkan di Kepulauan Melayu pada zaman dahulu dikenali sebagai bahasa Melayu kuno dan jauh berbeza dengan bahasa Melayu moden. Bentuk bahasa Melayu kuno hanya dapat dilihat melalui kesan tinggalan sejarah seperti batubatu bersurat. Batu-batu bersurat yang menggunakan bahasa Melayu dipercayai ditulis bermula pada akhir abad ke-7. Sebanyak empat batu bersurat telah dijumpai yang mempunyai tarikh tersebut :
Bahasa-Bahasa Nusantara Bahasa-bahasa Polinesia Bahasa-Bahasa Melanesia Bahasa-Bahasa Mikronesia Bahasa-Bahasa Austronesia

16 1. Batu Bersurat Kedukan Bukit (683 M) - Palembang 2. Batu Bersurat Talang Tuwo (684 M) - Palembang 3. Batu Bersurat Kota Kapor (686 M) - Pulau Bangka, Palembang 4. Batu Bersurat Karang Brahi (686 M) - Palembang (http://www.tutor.com.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/asal_usul_bahas a_ melayu. htm)

Istilah “Melayu” timbul buat pertama kali dalam tulisan Cina pada tahun 644 dan 645 M. Tulisan ini menyebut mengenai orang “Mo-Lo-Yue” yang mengirimkan utusan ke Negeri China untuk mempersembahkan hasil-hasil bumi kepada Raja China. Letaknya kerajaan “Mo-Lo-Yue” ini tidak dapat dipastikan dengan jelas. Ada yang mencatatkannya sebagai Semenanjung Tanah Melayu dan Jambi, Sumatera. Bahasa Melayu yang dikaji ialah bahasa Melayu yang digunakan oleh masyarakat Melayu tradisi yang tergolong di dalam bahasa-bahasa Kepulauan Melayu atau dikenali juga sebagai Bahasa Nusantara. 1.6.2 Bahasa Jerman Bahasa Jerman, bersama-sama bahasa Inggeris, Belanda dan Frisia merupakan daripada kumpulan anggota bahasa Jermanik Barat dalam cabang bahasa Jermanik Indo-Eropah. Kini bahasa Jerman dituturkan oleh lebih 94 juta penutur di Eropah dan mempunyai status bahasa kebangsaan rasmi (samada tersendiri atau bersama bahasabahasa lain) di Jerman, Switzerland, Austria, Luxemburg, Liechtenstein dan Namibia (Comrie, 1998). 17 Bersempadankan kawasan bahasa Jerman, terdapat ramai kaum minoriti yang bertutur dalam bahasa Jerman di negara-negara Belgium, Rusia, Rumania, Hungary, Republik Czech, Poland dan Yugoslavia. Di luar Eropah, bahasa Jerman merupakan bahasa minoriti di beberapa tempat seperti Amerika Syarikat, Kanada, Brazil, Argentina, Australia, Afrika Selatan, Chile dan Mexico. Terdapat banyak persamaan di antara bahasa Jerman dan bahasa Inggeris. Hubungan atau perkaitan perbendaharaan kata paling banyak ditemui. Perhubungan ini ujud kerana kedua-duanya berasal dari rumpun yang sama dari satu keluarga yang besar iaitu Proto-Indo-Eropah. Persamaan-persamaan inilah yang menjadikan bahasa

Iceland. 1998). Frisian. Italik. PROTO-INDO-EROPAH TOCHARIA INDO-IRAN IRAN ARMENIA ANATOLIA ALBANIA GREEK . Iaitu bahasa Jerman yang dituturkan pada masa kini di negara Jerman.3. 1976). di mana ianya akan menunjukkan kepada kita terdapat perhubungan genetik antara bahasa-bahasa tersebut dengan bahasa Jerman (Waterman. Celtik. Rajah 1. Baltik. Carta pohon bahasa Proto-Indo-Eropah (Cambridge Encyclopedia of Language. Bahasa Jerman juga mempunyai perkaitan dengan beberapa kumpulan bahasa lain yang mempunyai asal usul yang sama serta mempunyai perhubungan genetik seperti bahasa Albania.Inggeris dan bahasa Jerman sebagai keluarga bahasa yang dipanggil “Jermanik” (Bach. Sanskrit dan Rusia. Berikut ialah pohon bahasa Proto-Indo-Eropah. Indik. Bukan itu sahaja. pelajar yang mempelajari bahasa Latin dikejutkan oleh kenyataan bahawa tatabahasa bahasa Jerman lebih mirip kepada tatabahasa bahasa Latin berbanding tatabahasa bahasa Inggeris. Apa yang lebih menarik lagi. perkaitan ini juga ujud dalam bahasa Greek. Sweden. 1971). Hubungan ini juga dikongsi oleh beberapa bahasa Eropah yang lain seperti bahasa Denmark. Hittite. Greek. adalah jelas bahawa bahasa Jerman mempunyai perkaitan bukan sahaja dengan kumpulan bahasa yang dipanggil “Jermanik” malah lebih dari itu (Comrie. John T. 18 Slavik dan Tocharia. Bahasa-bahasa ini adalah cabang dari bahasa IndoEropah. Armenia. Dengan lain perkataan. dalam konteks yang lebih luas. Iran. Norway. Flemish dan Belanda. 1987) Bahasa Jerman yang dikaji adalah merupakan bahasa dari keluarga Jermanik.

Terdapat banyak definisi tentang terjemahan yang telah diutarakan. Di antaranya ialah Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) yang menyatakan bahawa terjemahan ialah satu aktiviti yang dibuat oleh manusia untuk berkomunikasi antara satu bahasa dengan bahasa lain dan antara satu budaya dengan budaya lain.01 JE RMANIK Section 1. Nida (1964). mengatakan bahawa penterjemahan ialah penyalinan semula ke dalam bahasa penerima maklumat daripada bahasa sumber dalam bentuk persamaan yang terdekat dan sejadi. pertama dari segi makna dan kedua dari segi stail. Harus diingat bahawa terjemahan bukanlah .03 nggeris 19 1. seperti gaya bahasa yang digunakan oleh penulis asal. Di mana teks bahasa sumber dialih ke bahasa penerima dengan mengekalkan isi dan juga ciri-ciri luarannya. Selain itu teks sasaran juga seharusnya tidak berbau terjemahan. di mana teks sasaran tidak dipengaruhi oleh bahasa sumber. perlulah menggunakan atau digantikan dengan mencari persamaan paling dekat.ITALIK Sepanyol SLAVIK Section 1.02 J erman BRYTHONIC CELTIK GOIDELIK BALTO-SLAVIK BALTIK Section 1. Definisi ini menerangkan bahawa pemindahan maklumat dari teks sumber ke teks sasaran hendaklah dilakukan dengan sebaik mungkin. Pengalihan yang tidak dapat diterjemah dengan tepat.6.3 Terjemahan Eugene A. Secara amnya dapatlah dikatakan bahawa penterjemahan ini adalah merupakan pengalihan teks dari satu bahasa ke bahasa lain.

Ia disampaikan secara individu kepada seorang individu yang lain atau sekumpulan individu yang lain dan seterusnya dari satu generasi ke satu generasi. terjemahan merujuk kepada satu proses di mana teks bahasa sumber iaitu bahasa Melayu dialihkan ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman.4 Sastera Rakyat Sastera rakyat merupakan bentuk sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang sederhana dan tradisional. Jenis-jenis terjemahan ini bergantung kepada tujuan sesuatu teks itu diterjemahkan. Justeru itu. malah juga menyalin maklumat kebudayaan yang terdapat di dalam teks asal. terutamanya apabila ianya melibatkan terjemahan teks sastera. 20 Terdapat juga beberapa jenis terjemahan seperti harfiah.6. yang masih kuat berpegang dan mengamalkan budaya lama dan menjadi warisan kepada sesuatu masyarakat. 1. Penyampaian secara lisan. seorang penterjemah haruslah mempunyai pengetahuan yang mendalam dalam bidang yang diceburinya. interlinear dan budaya. dinamik. menyebabkan sastera rakyat sering mengalami perubahan kerana berlakunya tokok tambah ketika penyampaian. Untuk membuat sesuatu cerita yang disampaikan itu lebih menarik. penglipurlara akan menyampaikannya dengan pelbagai teknik yang . saduran. Faktor ini menyebabkan kita sering menemui pelbagai variasi untuk sesuatu cerita itu.sekadar itu. Salah satu sifat sastera rakyat yang utama adalah terletak kepada cara penyampaiannya. Dalam konteks kajian ini. Pada kebiasaannya sastera rakyat disampaikan oleh seorang tukang cerita yang berkemahiran dikenali sebagai ‘penglipurlara’. Ianya adalah sebahagian daripada kehidupan budaya bagi masyarakat lama. Lazimnya sastera rakyat disampaikan secara lisan dan tidak mementingkan tulisan.

“Tall Tales”. masa dan masyarakat setempat. “Droll Talles” dan lain-lain. tetapi juga dalam maksud dan bentuk cerita. 22 . di mana ianya bertujuan untuk menghibur. tiada siapa yang mengakui hak kepunyaannya sendiri. 1979).5 Cerita Jenaka Cerita jenaka merupakan salah satu genre sastera rakyat yang berbentuk naratif. Pada kebiasaannya cerita jenaka berkisar pada seorang watak jenaka atau lucu. puisi rakyat seperti pantun. Golongan sastera rakyat yang bukan berbentuk cerita atau bukan naratif adalah seperti peribahasa. cerita asal usul. Secara umumnya sastera rakyat boleh dikategorikan kepada dua kategori yang besar. seloka dan gurindam (Jihaty Abadi. Cerita-cerita jenaka yang terdapat di seluruh dunia bukan sahaja mempunyai persamaan pada motif atau isi ceritanya. Setiap bangsa di muka bumi ini mempunyai cerita-cerita jenaka dalam kesusasteraan lisan mereka. bercerita dengan lagu dan bercerita berlagu dengan iringan alatan bunyi-bunyian. Semua cerita jenaka ini mempunyai tujuan yang sama iaitu sebagai hiburan. iaitu cerita jenaka. nyanyian rakyat. sebaliknya ia adalah kepunyaan masyarakat. memberi pengetahuan dan tauladan kepada pendengar pada masa lampau. teromba adat pepatih. cerita penglipurlara. tauladan dan sindiran.6. 21 Soal hak cipta tidak wujud dalam sastera rakyat.difikirkan sesuai dengan latar. cerita mitos. teka-teki. Kajian ini adalah tertumpu kepada sastera rakyat yang berbentuk naratif. Sastera rakyat seolah-olah berperanan sebagai sebaran am pada masa kini. iaitu sastera rakyat yang berbentuk naratif dan bukan naratif. cerita lagenda dan cerita tauladan. perbilangan. cerita hantu. seperti bercerita. 1. Cerita-cerita tersebut dikenali dengan istilah seperti “Merry Tales”. Sastera rakyat yang berbentuk cerita atau pun naratif adalah seperti cerita jenaka.

(Jihaty Abadi. Pak Belalang. Manakala Goodenough (1957). 1979) Cerita-cerita jenaka Melayu tidak seharusnya dianggap semuanya sebagai pinjaman dari luar apabila ianya menunjukkan ciri-ciri persamaan. Watak pintar Pak Belalang dan Si Luncai adalah termasuk dalam kategori ini. Cerita-cerita jenaka Melayu itu diciptakan oleh orang Melayu sendiri berdasarkan pengalaman yang sama dialami oleh mereka yang bersifat sejagat dalam semua kebudayaan manusia. Cerita jenaka ini sebenarnya dapatlah digolongkan kepada tiga. ii. Pak Kaduk dan Si Luncai. mendefinisikan budaya sebagai satu kelaziman tingkah laku yang dipersetujui bersama suatu kumpulan manusia dalam sebuah masyarakat pada satu ketika untuk tujuan hidup berharmoni. tingkah laku atau perasaan tetapi ianya adalah cara-cara manusia melihat. 1976).6 Budaya Samovar. iii. Shuib Che Din. mengait dan mentafsir .Contoh cerita jenaka dalam sastera rakyat Melayu adalah seperti Lebai Malang. Namun tidak dapat dinafikan kadang kala terdapat cerita saduran yang diubahsuai dengan budaya setempat sehinggakan cerita-cerita itu menjadi sebahagaian daripada warisan setempat (Mohd. Watak bodoh-sial Cerita yang termasuk dalam golongan ini adalah Lebai Malang dan Pak Kaduk.6. Porter dan Jain (1981). pula menyatakan budaya bukan terdiri daripada barang-barang. Watak pintar bodoh Cerita Pak Pandir dapat dikategorikan sebagai pintar bodoh. Watak ini kadangkadang tersangat bodoh dan tidak boleh memahami maksud orang lain hingga membawa kepada salah faham dan mendatangkan kesusahan kepada watak tersebut. 23 1. Adakalanya watak yang jenaka itu. berdasarkan watak yang terdapat dalam sesuatu cerita : i. mempunyai kecerdasan yang luar biasa dan dapat menolongnya dalam kesusahan. Pak Pandir.

pekerjaan. 24 1. Penemuan pada awal kurun kesembilan belas mendapati bahawa bahasa Eropah. ada penutur dari satu generasi tidak dapat memahami penutur generasi yang lain yang datangnya dari zaman yang agak jauh jaraknya.0 Pendahuluan Sifat mudah ubah yang wujud dalam bahasa manusia. serta juga daya cipta cara bahasa digunakan. 25 BAB DUA PEMBACAAN BERKAITAN 2. 1. Di mana tumpuan kajian adalah kepada gaya atau cara hidup masyarakat Melayu tradisi.6. pergaulan. Dalam kajian ini teks sasaran adalah teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman untuk pembaca sasaran iaitu masyarakat Jerman. Contohnya dari segi pemakanan.6.7 Teks Sumber Istilah teks sumber adalah merujuk teks asal yang menjadi sumber bahan terjemahan. Budaya dalam konteks kajian ini hanyalah berdasarkan cerita Lebai Malang dan Pak Belalang. di mana sesuatu pengetahuan tentangnya diperolehi secara sosial. Dalam kajian ini ianya merujuk kepada dua buah teks sastera bahasa Melayu dari genre cerita jenaka yang menjadi kajian penulis iaitu teks yang bertajuk Lebai Malang dan Pak Belalang.8 Teks Sasaran Teks sasaran adalah bermaksud teks yang diterjemahkan atau dialih bahasa untuk pembaca sasaran. menyebabkan bahasa manusia menjadi begitu berubah-ubah dan bertukar mengikut masa. bahasa yang digunakan dan juga tingkah laku.perkara-perkara. Oleh sebab bahasa manusia berubah sebegitu rupa. kepercayaan. Dari itu dapatlah dikatakan bahawa budaya ini adalah cara atau gaya hidup sesuatu masyarakat. dan bukannya hanya sekadar sesuatu yang diwarisi. . Teks sasaran bagi kajian ini adalah Der Unglücks-Geistliche iaitu terjemahan teks Lebai Malang dan Vater Heuschreck terjemahan teks Pak Belalang .

China. dalam kertasnya “Pembinaan Bahasa dan Pembangunan Negara” yang dikemukakan di Universiti Pertanian Malaysia (1984) telah menyatakan : …Meiji telah memilih pemuda-pemuda yang pintar untuk dilatih di negara-negara Eropah dan belajar bahasa-bahasa asing dengan tujuan khusus untuk menterjemahkan ilmu-ilmu Barat ke dalam bahasa Jepun. Selain itu. Ainon Mohammad. 1998). Perkembangan bahasa dan budaya serta ilmu dalam zaman globalisasi ini telah menyebabkan setiap bahasa di dunia ini perlu mewujudkan suatu pertalian yang membolehkan masyarakat berkomunikasi dalam menjana pelbagai bidang ilmu. . Amerika Syarikat. 1998). Manakala bahasa Melayu pula merupakan bahasa kebangsaan negara Malaysia. Jerman dan Perancis menunjukkan kaitannya dengan bahasa zaman purba seperti bahasa Latin. terdapat siaran radio dalam bahasa Melayu. Belanda. dilaporkan sebanyak 70. Yunani dan Sanskrit (bahasa kuno India). bahasa-bahasa tersebut masih lagi mampu untuk berkongsi ilmu dengan cara mendekati bidang terjemahan. Jerman. bahasa Inggeris dan bahasa Hindi/bahasa Urdu.seperti bahasa Inggeris.000 orang mampu bertutur 26 bahasa Melayu di Sri Lanka. Bahasa Melayu juga diajar di universiti-universiti di United Kingdom. Australia. Kajian terhadap persamaan bahasa antara bahasa Eropah yang berbeza sebenarnya telah dilakukan sebelum kurun ke sembilan belas (Comrie. Justeru itu walaupun sesuatu bahasa itu tidak mempunyai pertalian genetik atau dengan kata lain pertalian kekeluargaan. ini membawa kepada satu revolusi dalam pemahaman sifat dan sejarah bahasa. New Zealand dan beberapa tempat yang lain (Comrie. manakala di China pula. Penutur bahasa Melayu dianggarkan berjumlah lebih 300 juta (bersama penutur bahasa Indonesia) dan merupakan bahasa keempat dalam turutan jumlah penutur terpenting bagi bahasa-bahasa di dunia selepas bahasa Mandarin.

iaitu sebuah tempat kegiatan penterjemahan di Baghdad dan 'Darul Hikmah'. 27 Bahasa dari rumpun Proto Indo-Eropah iaitu bahasa Jerman dan bahasa Melayu dari keluarga Austronesia juga sedang berusaha untuk berkongsi ilmu dalam bidang sastera. negeri Jepun telah menterjemahkan 150. Pantulan budaya ini tidak mungkin diperolehi dari sumber-sumber lain. ke England untuk buku-buku falsafah dan Jerman untuk buku-buku sains dan perubatan. jelas membuktikan betapa pentingnya bidang terjemahan dalam usaha menjana ilmu apabila bahasa menjadi faktor penghalang. Semenjak Perang Dunia II. 2007). Berdasarkan petikan di atas. Oleh itu teks sastera merupakan kunci utama memahami kebudayaan lain.Pemuda-pemuda itu dihantar ke Russia untuk menterjemahkan bukubuku militer. selain dari hasil kegiatan kreatif mereka sendiri (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. melalui penterjemahan sastera.000 tajuk buku dari seluruh dunia. Sejarah telah membuktikan bahawa bahasa Arab pada suatu ketika dahulu berupaya menjadi satu bangsa yang gagah dengan tamadun dan perkembangan ilmu pengetahuan yang mantap hasil dari kegiatan mereka menterjemahkan pelbagai ilmu dari bangsa Yunani. . Sastera adalah merupakan hasil utama yang dapat memaparkan atau mencerminkan budaya sesebuah masyarakat. Dalam usaha itu Meiji menubuhkan biro terjemahan yang menjadi asal usul Universiti Imperial Tokyo hari ini. 'Baitul Hikmah'. Hasil penterjemahan sastera ini membolehkan masyarakat Jerman yang jauh di sana lebih mengetahui dan mengenali budaya Melayu.1 Terjemahan Bidang penterjemahan adalah di antara bidang yang terpenting dalam menjana perkembangan ilmu pengetahuan dan menyuburkan tamadun sesuatu bangsa. iaitu sebuah organisasi kegiatan keilmuan yang bertempat di Kaherah. 2. terutama sumbangan hasil penulisan bukan orang Melayu.

Orang-orang Barat terus 28 memperkembangkan dan memajukan ilmu yang mereka perolehi (Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan Brunei. malah orang-orang Barat juga turut berminat lalu mengikut jejak yang sama dalam menimba ilmu pengetahuan dari tamadun Arab dan Islam hinggalah ilmu yang asalnya dipelopori oleh ilmuan. Banyak bahan-bahan akademik. 2007). Ini bertujuan untuk menghasilkan gaya bahasa yang paling hampir dengan gaya bahasa teks sumber. . bidang penterjemahan bukanlah suatu bidang yang asing khususnya di dalam sektor-sektor kerajaan seperti perundangan. Menurut “Kamus Dewan” (1993:1351). Tumpuan haruslah diberikan kepada aspek makna antara teks sumber dan teks sasaran dengan penekanan kepada aspek ketepatan. perkataan terjemah adalah bermaksud memindahkan (karangan dan lain-lain) daripada suatu bahasa kepada bahasa yang lain. Di dalam konteks negara kita. Ada yang mendefinisikan terjemahan sebagai proses mengubah hasil percakapan atau pun teks dalam sesuatu bahasa kepada hasil percakapan atau pun teks ke dalam bahasa yang lain dengan memelihara isi kandungannya. pertahanan. bahan bacaan. Oleh kerana itu bidang penterjemahan merupakan satu bidang yang sangat penting dalam proses pemindahan ilmu dan pemindahan budaya dalam zaman sains dan teknologi masa kini. sastera. Manakala terjemahan pula adalah hasil yang telah diterjemahkan.Mesir di mana bukan hanya orang-orang Islam. novel dan sebagainya yang telah diterjemah dari berbagai bahasa untuk digunakan di negara ini. kesamaan dan kesepadanan isi semaksima yang mungkin. Namun demikian aspek bentuk dan gaya bahasa tidaklah boleh diabaikan. perubatan. bahasa dan sastera dan sebagainya. Contohnya teks sastera harus menampakkan ciri-ciri genre kesusasteraannya. intelek dan saintis Islam itu berpindah pula ke Barat.

Menguasai bahasa sumber secara mendalam Keperluan ini dikehendaki untuk membolehkan seseorang penterjemah mengetahui selok-belok keistimewaan dan kelainan bahasa sumber supaya dapat membezakan makna yang terkandung dalam teks asal agar dapat mentakrifkan maksudnya dengan tepat (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. elakkan kesamaran dan tiada kesalahan bahasa di samping teks yang dihasilkan juga tidak berbau terjemahan. Mengetahui bahasa sasaran Mengikut pakar terjemahan hari ini. berimaginasi dan menjimatkan kata-kata. sebaliknya sesuatu yang agak bebas bergantung kepada kemampuan. jika bukan dengan lebih baik. halus. ii. mudah difahami. pengalaman dan gaya seseorang penterjemah dalam membina dan menstruktur semula teks sasaran yang dihasilkannya. 2005).1. jika seseorang mengetahui dua bahasa. seseorang penterjemah harus juga menguasai bahasa penerima dengan sama baik. struktur ayat yang mantap. Semua ini akan membolehkan 30 penterjemah menghasilkan sebuah teks terjemahan dengan bahasa yang indah. pengetahun. Pakar-pakar dalam bidang penterjemahan telah menghasilkan teori dan prinsip yang menjadi pedoman bagi para penterjemah. dia dianggap boleh menjadi penterjemah tanpa memerlukan pengetahuan lanjut.Kesepadanan ini harus dikekalkan bagi menghasilkan persamaan reaksi seperti teks sumber. Pendapat ini kini dianggap sangat jauh daripada kenyataan. supaya penterjemah dapat mengolah teks sasaran dengan jelas.1 Syarat Penterjemah Pada suatu masa dahulu. Seseorang yang ingin menjadi penterjemah yang baik perlu memenuhi syarat-syarat utama seperti berikut: i. 29 Walau bagaimanapun kerja-kerja terjemahan ini tidak mempunyai suatu peraturan yang tetap. 2. serta kepakaran menggunakan .

Ini tidak lagi dianggap benar kerana penterjemah juga bertanggungjawab untuk memindahkan idea. iii. iv. . bukan sahaja untuk penterjemahan teks-teks khusus dan teknikal. 1998). Mengetahui teori dan amalan terjemahan Pada suatu masa dahulu. suasana politik. 31 v. 2005). 2005). tetapi juga untuk penterjemahan karya-karya kesusasteraan. Amanah Ciri amanah ini adalah merupakan ciri yang penting kepada seorang penterjemah. Ini bukan saja melibatkan soal ilmu malahan turut berkait dengan laras bahasa yang digunakan dan penggunaan pelbagai konsep dan istilah-istilah bidang yang diterjemahkannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. ekonomi. Memiliki pengetahuan am Penterjemah haruslah juga seorang yang peka dan memiliki pengetahuan am yang baik. budaya dan adat serta sejarah. vi. maklumat dan gaya teks yang diterjemahkan. Ini adalah penting. geografi. Faktor ini juga adalah penyumbang kepada penghasilan teks terjemahan yang baik (Muhammad Bukhari Lubis dll. 2005).segala jenis struktur bahasa yang ada padanya dan memiliki perbendaharaan kata yang luas (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan. seseorang penterjemah harus menguasai bidang yang hendak diterjemahkan. Pengetahuan dalam bidang yang diterjemahkan Untuk menjamin supaya makna atau maklumat yang terkandung dalam teks asal dapat dipindahkan dengan tepat dan sempurna daripada bahasa sumber ke dalam bahasa penerima. penterjemahan dianggap sebagai suatu tugas untuk mencari perkataan-perkataan padanan yang boleh menggantikan perkataanperkataan asal dalam bahasa sumbernya. Ini merangkumi peristiwa semasa. Ini bermaksud bahawa penterjemahan perlu dibantu oleh ilmu pengetahuan yang mencukupi dalam bidang teori dan kaedah terjemahan semasa menjalankan tugasnya (Ainon Mohd dan Abdullah Hassan.

Ini bermaksud kerjakerja terjemahan akan dilakukan tanpa sebarang kongkongan atau mengambil kira perkataan dan struktur bentuk ayat asal. Terjemahan Bebas Penterjemah akan membaca dan memahami teks yang akan diterjemahkannya iaitu teks sumber. 1998). Kesannya menyalahi struktur ayat bahasa sasaran. 2003). 2. Terjemahan Harfiah Ia bermaksud terjemahan perkataan demi perkataan. Kesannya terdapat penambahan. penyimpangan makna serta ayat yang panjang dan mungkin membawa kepada kekaburan teks sasaran (Abdullah Hassan. kesamaran makna dan kesilapan. akibat daripada kehilangan makna. Penterjemahan tetap akan berkisar dalam budaya asal.untuk menunjukkan kesetiaan serta kejujurannya dengan tugasan yang dipikul. Pada kebiasaannya terjemahan jenis ini akan menghasilkan teks yang lebih rendah mutunya daripada teks asal. Penterjemah tidak boleh mengambil jalan pintas dalam kerja-kerja penterjemahannya dengan cara seperti menambah. 2003). Terjemahan Makna (Semantik) Terjemahan makna atau terjemahan semantik adalah terjemahan yang menghuraikan makna konteks setepat-tepatnya dengan apa yang terdapat dalam teks sumber. Banyak berlaku dalam terjemahan buku-buku agama pada zaman dahulu (Abdullah Hassan. Penterjemah akan membaca sesuatu . pengurangan. Seterusnya penterjemah akan menyatakan semula teks itu ke dalam 32 bahasa sasaran mengikut pandangannya sendiri. penambahan perkataan untuk menjadikan sesuatu ayat betul tata bahasanya dan tidak membawa makna baru bukanlah merupakan satu kesalahan (Muhammad Bukhari Lubis dll. membuang. iii.1. meringkas atau memendekkan maksud teks sumber. Namun demikian.2 Jenis Terjemahan i. ii.

Selain itu penterjemah akan cuba sedaya upaya mengekalkan idiolek dan bentuk ungkapan penulis teks sumber.3 Proses Penterjemahan Menurut Peter Newmark (1981). pembaca teks sasaran menyamakan diri mereka dengan pembaca teks sumber (Newmark. dengan harapan mereka tidak mengalami kesulitan atau kekaburan dalam memahami teks terjemahan yang dibaca. bergantung kepada cara dan keperluannya semasa kerja terjemahan dilakukan. Dalam penterjemahan ini. ii. Dalam penterjemahan ini. Terjemahan Komunikatif Terjemahan Komunikatif ini berusaha untuk menghasilkan kesan yang sehampir mungkin seperti pembaca asal. 2. Prosedur Terjemahan Di peringkat kedua ini penterjemah perlu membuat rujukan kepada kamus-kamus dan glosari tertentu atau pun sebarang rujukan lain yang difikirkan perlu bagi . Hasil terjemahan ini pada kebiasaannya adalah lebih baik kerana penterjemah dapat mengimbangi apa-apa yang hilang dengan cuba menulis 33 dalam bahasanya sendiri. 1981). 1981).1. Penafsiran dan Analisis Teks Sumber Pada peringkat ini. Sebenarnya sukar untuk dikatakan kaedah terjemahan yang tertentu sahaja yang akan digunakan dalam kerja-kerja terjemahan. Justeru itu terjemahan makna atau semantik ini terpisah dari masa dan ruang tempat (Newmark. penterjemah haruslah membaca teks sumber secara keseluruhan dengan teliti dan memahami isi kandungan teks itu. sebaliknya kaedah terjemahan yang digunakan akan bertumpang tindih di antara satu sama lain. Tumpuan adalah kepada pembaca sasaran. secara umum terdapat peringkatperingkat dalam proses penterjemahan iaitu: i. iv.ayat dan cuba memahaminya dan kemudian akan menterjemahkannya setepattepatnya setakat yang dibenarkan oleh struktur semantik dan sintaksis bahasa sasaran. kesetiaan penterjemah adalah kepada penulis.

‘cara berkelakuan’ (berfikir dan sebagainya). Penulisan Semula Teks Pada peringkat ketiga.wikipedia. Manakala ‘kebudayaan’ pula adalah keseluruhan cara hidup (yang merangkumi cara bertindak. art. berkelakuan dan berfikir) serta segala hasil kegiatan dan penciptaan yang berupa kebendaan atau kerohanian sesuatu masyarakat.1 Definisi Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sanskrit iaitu ‘buddhayah’. ‘kebudayaan’. kemajuan akal budi dan lain-lain.org/wiki/Budaya) Menurut “Kamus Dewan” (1992:65) ‘budaya’ ialah ‘tamadun’. Kerja-kerja pemilihan perkataan dan penstrukturan ayat haruslah dilakukan dengan berhati-hati. ‘peradaban’.” (1989). ‘kemajuan’ (akal budi). beliefs. atau dengan lebih jelas ianya bermaksud ‘bertani’ (http://id. Penggunaan kata penghubung yang 34 sesuai amat penting bagi mewujudkan sebuah teks yang koherens. Akhirnya pembacaan semula teks secara menyeluruh haruslah dilakukan. yang membawa maksud ‘mengerjakan’. iii. kepercayaan. Perkataan ‘culture’ yang bermaksud kebudayaan dalam Bahasa Melayu telah diertikan oleh “Oxford Advanced Learner’s Dictionary” sebagai “The customs.2. tamadun. Dalam bahasa Inggeris pula kebudayaan disebut sebagai ‘culture’.2 Budaya dan Kebudayaan 2. Definisi ini menjelaskan bahawa budaya adalah merupakan suatu adat-resam. yang berasal dari Latin iaitu ‘Colere’. Di samping itu penterjemah haruslah amanah dan tidak membuang atau meringkas dan memendekkan sesuatu ayat apatah lagi fakta teks sumber.mendapatkan penerangan yang jelas dan tepat. seni muzik dan semua hasil pemikiran yang . 2. kerja-kerja terjemahan dimulakan dengan cara menterjemah setiap ayat secara berasingan. peradaban. music and all the other products of human thought made by a particular group of people at a particular time.

kesenian. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. Kebudayaan juga adalah merupakan perkara-perkara yang diciptakan oleh manusia dan ianya adalah berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata. bahasa. hukum. Makan dahulu sebelum ibu bapa telah menjadi sesuatu yang lumrah dalam kehidupan masyarakat Melayu pada masa kini. Contohnya pada masa dahulu seseorang tidak dibenarkan makan terlebih dahulu sebelum ibu bapanya. moral. Dari pelbagai definisi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat adalah ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Peredaran masa boleh mengakibatkan berlakunya perubahan gaya atau corak pemikiran. dan lain-lain. peralatan hidup. kepercayaan. Tuntasnya. Herskovits (1959) memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. organisasi sosial. di mana ke semuanya adalah bertujuan untuk membantu manusia dalam menjalani kehidupan bermasyarakat. Menurut Edward B. 36 2.35 dibentuk atau dihasilkan oleh sekumpulan manusia pada masa tertentu. seni. yang kemudian disebut sebagai superorganik. dapatlah disimpulkan bahawa kebudayaan adalah sistem pengetahuan yang meliputi sistem pemikiran manusia yang merangkumi kehidupan sehari-hari yang juga bersifat abstrak. tetapi kini adat-resam in telah berubah. adat istiadat. agama.2. budaya adalah suatu amalan atau gaya hidup serta corak pemikiran yang turut melibatkan kepercayaan sesuatu masyarakat pada sesuatu ketika. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. akibat daripada kekangan masa keluarga yang bekerja. Tylor (1974). dan kemampuankemampuan lain yang didapati pada seseorang sebagai anggota masyarakat. Contohnya perilaku.2 Sifat Kebudayaan Menurut Abdul Rahman Nawas dan lain-lain lagi (1995) terdapat tiga sifat kebudayaan: .

namun tentulah dia masih tidak mampu membentuk kebudayaan tersebut dalam kelompok perantau yang kecil itu. Dipraktikkan secara bersama oleh anggota masyarakat Kebudayaan bersifat berkelompok. dia tidak mampu mewarisi kebudayaan Melayu. kerana kemungkinan persekitaran kehidupan seseorang itu tidak mengikut corak kebudayaan baka yang diwarisinya. Mensosialkan anggota masyarakat yang baru supaya menjadi orang yang berfungsi dalam masyarakat.3 Fungsi Kebudayaan Kebudayaan juga mempunyai empat fungsi : i. Ia hasil amalan bersama anggota masyarakat sejak zaman berzaman. Justeru. 2. Oleh itu. Justeru.2. bukan hanya oleh masyarakat itu sahaja malahan juga oleh orang asing. Dipelajari oleh anggota masyarakat Kebudayaan boleh dipelajari oleh anggota masyarakat sama ada secara langsung atau tidak langsung. sehingga ia sebati sedemikian rupa dalam sesebuah masyarakat.i. . ii. difahami dan diamalkan. Kebanyakan anggota sesebuah masyarakat mempelajari. kebudayaan adalah sesuatu yang bersifat boleh dipelajari. seorang anak Melayu. sesebuah keluarga yang merantau ke negeri yang mempunyai kebudayaan berlainan dengan 37 kebudayaannya. iii. bukannya secara individu. walaupun dia mengamalkan kebudayaan bangsanya. meskipun dia berbaka Melayu. tanpa ibu bapa Melayu yang mempraktikkan kebudayaan Melayu. Tidak boleh diterima melalui baka atau warisan Faktor baka semata-mata tidak mampu memperwariskan kebudayaan sesebuah masyarakat. jika hidup di negeri bukan Melayu yang tidak mempunyai persekitaran Melayu. memahami dan mengamalkan kebudayaan secara tidak langsung menerusi keluarga dan anggota masyarakat. atau memindahkannya kepadanya.

Ini membuktikkan kepada kita bahawa budaya dan penterjemahan ini mempunyai suatu ikatan yang erat dan saling mempengaruhi serta tidak mungkin dapat dipisahkan. Melalui bahasa. Perangsang kepada anggotanya untuk meneruskan masyarakatnya. maka tidak mungkin bahasa dipisahkan daripada budayanya. norma dan nilai masyarakat.ii. iv. tingkah laku. Fenomena ini memberi kesan yang amat besar ke atas teori dan teknik-teknik terjemahan. mahu pun bahasa isyarat dengan tujuan menyampaikan sesuatu mesej kepada orang lain. Menjaga dan mengawal anggotanya dengan kawalan sosial. buah fikiran dan perasaan dengan latar belakang yang terdapat pada karya asli itu. pemilihan teknik dan teori perlu dititik beratkan selaras dengan genre teks yang akan diterjemahkan.3 Budaya dan Penterjemahan Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubung samada dalam bentuk tulisan. peraturan masyarakat. Penterjemahan merupakan suatu usaha mengalihkan fikiran dan perasaan yang ditulis dalam bahasa sumber ke dalam bahasa sasaran. Manakala 38 penterjemahan yang mementingkan perhubungan antara bahasa sudah tentu turut melibatkan budaya. manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat. 2. Dalam penterjemahan. Oleh kerana sifat sesuatu bahasa dipengaruhi oleh budaya masyarakat penutur. iii. 1995). tetapi sebaliknya suatu usaha memindahkan fikiran dan perasaan penulis ke dalam bahasa sasaran dengan memelihara gaya. Ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah . dan seterusnya menyesuaikan dirinya dengan gaya hidup sesebuah masyarakat. Menterjemah bukanlah sekadar menggantikan perkataan. (Abdul Rahman Nawas dll. Meneruskan peraturan antara sesama anggotanya dan antara anggotanya dengan orang luar. lisan.

apatah lagi apabila usaha ini bukan sahaja melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berlainan malahan mencakupi dua budaya yang amat berbeza. Pengalaman dan pengetahuan yang tinggi amatlah diperlukan kepada seorang penterjemah. Bagaimanakah pemindahan ini dilakukan oleh penterjemah? Dalam penelitian ini. Unsur budaya dikekalkan . Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005) lagi. terdapat dua aspek yang perlu diterjemahkan dengan cara yang berbeza : i. Kaedah penterjemahan budaya ini menjadi landasan atau dasar dalam kajian yang akan dilakukan terhadap kedua-dua buah teks tersebut. benda. Seseorang penterjemah itu perlulah menggunakan bahasa sebagaimana yang digunakan oleh penutur asal. seperti bahasa Melayu dan bahasa Jerman. perkara dan budaya asing. 39 ii. tumpuan kajian adalah kepada pengalihan budaya dari teks sumber iaitu Lebai Malang kepada teks yang diterjemahkan ke dalam bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Pak Belalang kepada Vater Heuschreck.teks terjemahan yang berkualiti serta dapat meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan pembaca teks sumber. Menurut Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). menterjemah istilah yang mempunyai latar belakang unsur budaya setempat boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah-kaedah seperti berikut : i. pengkaji akan menggunakan kaedah penterjemahan budaya yang terdapat dalam buku “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). Dari itu unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. Terjemahan bahasa Bagi menghasilkan terjemahan yang bermutu tinggi. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. Terjemahan budaya Terjemahan yang bermutu tinggi adalah terjemahan yang dapat memberitahu pembaca sasaran bahawa mereka sedang membaca berkenaan orang.

yang boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. dapat dikekalkan sebagai “salji” dalam bahasa Melayu kerana pembaca sasaran telah jelas dengan gambaran dan sifat salji walau pun tidak terdapat di dalam budaya pembaca sasaran. Contohnya “roti” kepada masyarakat Jerman merupakan makanan ruji. Pengekalan sebegini akan dapat memberi gambaran yang tepat dan lebih jelas kepada pembaca 40 teks sasaran. Contohnya perkataan “snow” dalam istilah “snow white”. Unsur budaya dihilangkan Menurut kaedah ini. lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. ii. Ini adalah kerana jurang perbezaan budaya yang tinggi. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberatkan keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya. Apatah lagi seandainya terdapat unsur-unsur pertentangan nilai budaya maka kaedah ini amatlah . Contohnya “snow white” boleh diterjemahkan atau digantikan menjadi “putih melepak” atau pun “sangat putih”. Namun pengekalan budaya teks sumber ini juga boleh menyebabkan kualiti sesebuah teks terjemahan menurun. kerana terdapat perkara-perkara yang telah diketahui oleh pembaca teks sasaran. ini mungkin dapat difahami oleh masyarakat Melayu. Tetapi bagaimana dengan jenis roti? Terdapat bermacam-macam jenis roti masyarakat Jerman yang tidak dapat dikenali oleh sebahagian besar masyarakat Melayu. Ini adalah kerana tidak semua pengekalan unsur budaya dapat memberi gambaran sebenar yang dapat membantu pembaca teks sasaran. sesuatu unsur budaya itu akan digantikan dengan cara memberi penerangan makna yang sebenar.Dalam teknik ini unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan.

. Bagi bahasa Inggeris. ia bukan sahaja memerlukan pemindahan yang jelas dari segi linguistik. iaitu isteri kedua. contohnya dalam bahasa Jerman “Sparschwein” yang bermaksud “tabung babi” tidak dapat dikekalkan dalam terjemahan ke dalam bahasa Melayu. Sebagai kesimpulannya dapatlah dikatakan bahawa seorang penterjemah dapat menterjemah isu kebudayaan dengan baik jika dia mengetahui tentang kebudayaan itu sendiri. tetapi maklumat yang paling minimum tentang corak pemikiran iaitu pandangan dunia dan nilai budaya bahasa sumber.Brislin. Maka penyesuaian semula haruslah dilakukan bagi mengelakkan salah terjemahan dengan menggunakan istilah ‘isteri yang masih muda’. 1976) dalam “Translation: Application and Research”. “young wife” bermaksud seorang isteri yang usianya lebih muda. adalah lebih baik menggunakan istilah ‘tabung wang’ untuk menggantikannya. Manakala dalam bahasa Melayu ianya menunjukkan status seorang isteri. jika penerima hendak memahami mesej di dalam bahasa dan budayanya sendiri. 41 iii. Contohnya “young wife” dan “old wife” apabila diterjemahkan kepada bahasa Melayu membawa maksud yang berbeza. Menurut Rudolf Kassuhlke (dalam Richard W.sesuai digunakan. Unsur budaya disesuaikan semula Kadang kala terasa seolah-olah sesuatu unsur budaya bahasa sumber terdapat padanannya dengan bahasa sasaran. Oleh itu. Perbezaan ini adalah kerana latar belakang budaya yang berbeza kerana amalan sistem poligami. kerana ianya tidak dapat diterima oleh masyarakat Melayu yang beragama Islam. Terjemahan sebegini adalah lebih baik dan tepat walaupun ianya berbentuk frasa. namun tidak dapat disangkal pengaruh pandangan dunia penterjemah serta pembaca teks sasaran juga memainkan peranan yang amat besar dalam mentafsir sesuatu hal kebudayaan yang terdapat dalam teks.

Di mana dan bagaimana persekitaran yang di kenali sebagai budaya itu membentuk cara pemikiran seorang itu akan membawa kepada cara mereka berfikir dan membuat keputusan tentang sesuatu perkara itu. Manusia di dunia menggunakan proses mental yang serupa. language.” Dapatlah dikatakan bahasa bukan sahaja memaparkan budaya malah turut menggambarkan pandangan dunia sesuatu bangsa.42 2. manakala bagi orang lain impian masa depan serta persediaan menghadapinya kelak merupakan cabaran yang paling penting. apa yang membezakan antara setiap individu itu adalah pandangan dunia masing-masing.Wilss (1981). menyatakan bahawa seseorang penterjemah terpaksa bergantung sepenuhnya ke atas keupayaan mentalnya. Ketidaksamaan pandangan sebeginilah yang dinamakan sebagai pandangan dunia. examining people’s perception through any of the media metioned means examining the relationship between this medium and their thought processes. W. 1985).4 Pandangan Dunia Pandangan dunia adalah merujuk kepada set kepercayaan yang menjadi falsafah atau pun pegangan kehidupan sesebuah kelompok atau masyarakat dunia. “Man’s perception and conception of the realities around him include his view of the world. Taib Osman. pengetahuan linguistik dan juga pengetahuan dunianya. Asmah Haji Omar (dalam Mohd. 1985) berpendapat. Taib Osman. Ianya juga turut mencirikan sifat-sifat kelompok dan cara kelompok tersebut bertindak. 43 Menurut Asmah Haji Omar (dalam Mohd. culture. and this is recorded in his language. religion. As such. tumpuan masa kini adalah yang menjadi fokus. and so on. Contohnya. orientasi masa merupakan aspek penting pandangan dunia yang memberi kesan kepada komunikasi dan tindakan seseorang. Lazimnya . World-view… as the way a certain people perceive life and this perception may be reflected in or influenced by various media. Namun bagi golongan yang lain pula. Bagi setengah orang masa lampau merupakan aspek paling bermakna dalam kehidupan.

Although the European or Western way of life tends to show equal treatment to both sexes. Taib Osman. Bahasa Melayu dan bahasa Jerman bukan saja merupakan dua bahasa yang berbeza dari segi linguistik dan ciri-ciri lesikalnya. …Western society sought to place their women in roles separate from the men. is seen in languages which have the gender system… [contohnya bahasa Jerman]. The Malay language is one such language… A different way of treating the sexes. It is highly probable that the speech community concerned has a social system which does not discriminate the various sexes in certain aspects of their life.… reflects a world-view of its speaker in regard to the treatment of the sexes in his everyday life. (Asmah Hj. betina dan neutral.5 Genre Perkataan “genre” adalah berasal daripada bahasa Perancis yang bermaksud . Bahasa Jerman membahagikan kata nama kepada tiga genus iaitu jantan. justeru itu sudah tentulah mempunyai pandangan dunia yang amat berbeza tentang sesuatu perkara. lelaki sebagai genus jantan dan kanak-kanak samada perempuan atau lelaki digolongkan ke dalam genus neutral. 44 A language which does not have a category of gender. Omar dalam Mohd. malahan juga mencerminkan dua kebudayaan yang berbeza yang membina kedua-dua bahasa. Ini seolah-olah kaum perempuan punca sesuatu mala petaka itu.semakin jauh hubungan genetik sesuatu bahasa maka semakin besarlah jurang perbezaan budaya antara kedua-dua masyarakat penutur aslinya. Hal ini tidak pula berlaku kepada penutur bahasa Melayu yang sering diperkatakan menindas kaum wanita. as reflected in the grammatical gender. Ini menunujukkan seolah-olahnya masyarakat Jerman megasingkan sesuatu berdasarkan genus. Ciri-ciri bahasa ini juga secara tidak langsung boleh mengambarkan pandangan dunia masyarakat Jerman. Contoh yang jelas dapat dilihat kepada lebih sembilan puluh peratus kata nama yang melibatkan bencana alam tergolong dalam genus betina. Jika diteliti secara terperinci bahasa Jerman mengkategorikan perempuan ke dalam genus betina. 1985) 2.

Genre kesusasteraan merupakan genre daripada bidang sastera. Jenis-jenis kata ini kemudiannya dikategorikan kepada nama-nama tertentu. yang dikategorikan berdasarkan ciri-ciri seperti isi kandungan. keagamaan. Kajian-kajian tersebut adalah berdasarkan pengkelasan kata kepada jenis-jenisnya. kesusasteraan. Teks. Sebenarnya terdapat pelbagai jenis genre. Dari itu setiap penutur akan mempelajari gaya bahasa tersebut dan seterusnya mengamalkan ciri-ciri khusus ini mengikut konteks. ilmiah. Secara umumnya genre kesusasteraan ini dapat dikategorikan kepada puisi dan prosa. kesusasteraan dan sebagainya menurut lapangan tertentu. Istilah “genre” ini telah digunakan secara meluas dalam bidang retorik. (1995) pula. sejak dua ribu tahun yang lalu kajian tentang genre telah dilakukan terhadap fungsi kata nama logikal dan tipologikal. samada yang berbentuk lisan mahu pun tulisan yang menunjukkan ciri-ciri atau fiturfitur yang sama digolongkan dalam satu “genre”. . media. Gaya bahasa yang digunakan dalam sesuatu konteks akan menjadikan sesuatu komunikasi itu bermakna. Genre puisi ini dapat dibahagikankan pula kepada drama. 45 Definisi-definisi konvensional pula menggangap “genre” adalah terdiri daripada konvensi-konvensi khusus yang membentuk kandungan seperti tema atau pun latar dan juga bentuk yang merangkumi struktur dan gaya yang berkongsi ciri-ciri tertentu dengan teks serta mewujudkan hubungan antara satu sama lain. hiburan. Konteks budaya akan menentukan jenis teks. lirik dan epik. penggunaan gaya tertentu dan nada sesuatu teks itu.“jenis” atau “kelas”. Menurut Robert Allen (1989:44). Drama ini dapat diperhalusikan lagi kepada jenaka. semua bahasa terikat dengan konteks budaya dan konteks situasi. tragedi dan lain-lain. media dan kini ianya telah digunakan dalam bidang linguistik. antaranya genre perundangan. Menurut Ronald Wardhaugh.

satu gambaran tentang ciri-cirinya sudah terpapar dalam fikiran mereka. Ianya sukar digarap oleh masyarakat dari kebudayaan yang lain dan pengalihan unsur jenaka ini adalah sukar dan selalunya tidak berjaya. Jenaka yang melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik Corak jenaka seperti ini dikatakan melibatkan penggunaan unsur-unsur linguistik dan permainan kata. Ini membuktikan kepada kita bahawa sajak ini dapat digolongkan dalam genre kesusasteraan iaitu puisi. Jenaka yang sejagat Kategori jenaka seperti ini adalah berbentuk agak natural dan biasanya tidak melibatkan budaya dan mudah difahami.Manakala yang berbentuk prosa dapat dipecahkan kepada dua kategori iaitu fiksyen dan bukan fiksyen.6 Dapatan Kajian Lepas Yang Berkaitan . Berdasarkan kepada tiga kategori di atas. Bagi yang sudah biasa dengan genre ini. Jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan Unsur jenaka kebudayaan. Apabila kita menyebut perkataan “sajak” misalnya. 46 Begitulah juga bila kita membicarakan tentang cerita jenaka. terutama cerita jenaka yang terdapat dalam sastera rakyat Melayu. iii. cerita jenaka yang menjadi teks kajian adalah tergolong dalam kategori dua. ii. 47 2. pendengar sudah pun mempunyai satu gambaran khusus dalam fikirannya seperti bentuk dan ciri-ciri yang terdapat dalam sebuah sajak. iaitu jenaka yang berdasarkan kepada sesuatu kebudayaan. Namun demikian pengkelasan sesuatu teks kepada genre tertentu tidak dapat dilakukan secara tepat. Menurut Raphaelson-West (1989:130). lebih berteraskan kepada unsur-unsur yang terdapat dalam sesuatu budaya. kerana semuanya bergantung kepada pandangan tertentu bagaimana teks tersebut dilihat dan dikategorikan. jenaka sebenarnya dapat dikategorikan kepada tiga jenis: i.

Pembacaan yang mendalam daripada pelbagai sumber dapat membantu pengkaji dalam memahami bidang kajiannya. Pembacaan tulisan-tulisan sarjana yang berkaitan turut menyumbangkan maklumat dan pengetahuan terhadap kajian yang akan dijalankan. Pada 1997 Sugeng Hariyanto telah membuat kajian terhadap sebuah novel berbahasa Jawa yang berjudul Burung-Burung Manyar yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris oleh Thomas M. Hunter. Kajian menunjukkan bahawa novel terjemahan telah berjaya menyampaikan kesan yang sama seperti novel sumber kepada pembaca sasaran. Faktor ini telah mendorong Sugeng Hariyanto membuat kajian lanjutan pada tahun 1999, bagi melihat bagaimana penterjemah berjaya mengalihkan perkatan yang melibatkan budaya. Dapatan kajian menunjukkan bahawa penterjemah telah menggunakan teknik penterjemahan sastera, melakukan penambahan dan pengurangan, penerangan, modulasi, perkatan sinonim dan mencari kesepadanan budaya. Namun demikian, terdapat juga perkataan yang menggambarkan budaya yang telah digugurkannya. Pengguguran ini dilakukan penterjemah apabila beliau tidak dapat mencari kesepadanan serta beranggapan bahawa ianya adalah sesuatu yang tidak penting. Pengkaji kurang bersetuju dengan tindakan ini dan mencadangkan sekiranya kesepadanan tidak dapat dicari, maka penerangan bagi menyampaikan maksud sesuatu budaya mesti dilakukan. 48 Jaafar bin Jambi (2001), misalnya, telah mengkaji sebuah teks karya Soseki Natsume (1914) berjudul Kokoro yang diterjemahkan dari bahasa Jepun ke bahasa Melayu oleh Thaiyibah Sulaiman (1996) berjudul Kalbu dari aspek bahasa kiasan. Dalam kajian ini beliau telah mengenal pasti bahasa kiasan serta strategi yang diambil

oleh penterjemah. Dapatan menunjukkan bahawa versi bahasa Jepun lebih banyak menggunakan bahasa kiasan berbanding teks terjemahan bahasa Melayu. Strategi utama penterjemah adalah menterjemah tanpa menggekalkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan. Pengkaji berpendapat penterjemah tidak sepatutnya mengambil jalan mudah dengan melenyapkan unsur-unsur atau imej bahasa kiasan teks sumber, sebaliknya perlu berusaha mencari kesepadanan bahasa kiasan yang terdapat dalam bahasa Melayu semaksima yang mungkin. Tindakan sebegini akan mendorong kepada penghasilan teks terjemahan yang seiring dengan teks sumber. Dalam kajian yang dilakukan oleh Wan Amizah Bt Wan Mahmud (1998) pula, beliau telah mengupas kaedah penterjemahan sari kata dengan membandingkan dua bentuk genre rancangan iaitu dokumentari dan komedi semasa (sitcom). Dapatan menunjukkan terdapat perbezaan antara sarikata keduaa-dua genre tersebut. Di dalam genre dokumentari didapati bahawa penggunaan ayat adalah lebih formal dan panjang serta lebih banyak terdapat penggunaan imbuhan, laras dan jargon. Pemindahan makna yang dilakukan dipengaruhi teks asal dan cenderung mematuhi bahasa sumber. Kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah semantik. Manakala genre komedi lebih condong kepada bahasa lisan dan kaedah penterjemahan yang digunakan adalah kaedah penterjemahan komunikatif. Dalam situasi ini pengkaji bersetuju dengan tindakan penterjemah yang menggunakan dua laras bahasa yang berbeza bagi dua bentuk genre yang berlainan. Kaedah terjemahan yang dipilih juga bersesuaian dengan genre. 49 BAB TIGA METODOLOGI KAJIAN 3.0 Pendahuluan Dalam membuat sesuatu penyelidikan terutamanya dalam mengkaji sesuatu kes,

terdapat beberapa metodologi yang digunakan untuk mencari data-data yang relevan dan tepat bagi memenuhi kehendak kajian dan menjawab penyataan masalah. Justeru itu, bab ini membincangkan metodologi yang digunakan untuk mengumpul dan menganalisis data cerita rakyat, genre cerita jenaka bahasa Melayu yang berjudul Lebai Malang yang diterjemahkan kepada bahasa Jerman Der Unglücks– Geistliche dan Pak Belalang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck. Kajian ini menganalisis dan mengklasifikasi aspek budaya yang telah diterjemahkan berdasarkan kepada “Teori dan Teknik Terjemahan” oleh Ainon Mohd. dan Adullah Hassan (2005). Di antara perkara-perkara yang dibincangkan dalam bab ini : a. Persampelan Data b. Analisis Data c. Prosedur Kajian 50 3.1 Persampelan Data Sampel yang dipilih adalah daripada buku “Matahari”, koleksi teks terjemahan sastera Melayu oleh Albert Hoffman, Albert Lehmenkühler, Bert Nentwich, Dagmar Hahn dan Zaini Zahari yang mengandungi lima belas genre. Pilihan buku ini dibuat kerana bahasa Jerman semakin diberi perhatian di Malaysia pada masa kini. Tambahan pula semakin banyak terjemahan sastera bahasa Melayu mendapat tempat di kalangan penduduk Jerman mahu pun sebaliknya (sila lihat Lampiran 2, m.s 114, terjemahan surat: Lampiran 1, m.s 113). Kajian akan dilakukan terhadap dua buah teks dari genre cerita jenaka, iaitu Lebai Malang dalam bahasa Jerman yang dikenali sebagai Der Unglücks– Geistliche (sila lihat Lampiran 3, m.s 115) dan Pak Belalang yang diterjemahkan sebagai Vater Heuschreck (sila lihat Lampiran 5, m.s 121). Pengkaji telah berusaha untuk mendapatkan teks sumber bagi keduadua buah teks sasaran dari pelbagai media. Samada buku-buku sastera Melayu mahu pun laman

s 126) dengan mengabaikan sebahagian teks yang dilenyapkan penterjemah.ashtech. (sila lihat Lampiran 4.html. Selain dari menjadi sumber hiburan.ashtech. Kedua-dua teks ini menjadi pilihan penulis kerana terdapat pelbagai paparan kehidupan masyarakat Melayu pada masa dahulu. Sementara Pak Belalang pula seorang ahli nujum negara yang sentiasa bernasib baik.html (sila lihat Lampiran 6. Pengabaian ini dilakukan kerana plot cerita bukanlah tumpuan kajian penulis sebaliknya unsur budaya yang menjadi tumpuan pengkaji. Cerita Lebai Malang atau terjemahannya Der Unglücks– Geistliche bertemakan kepada seorang “Lebai” iaitu ahli agama yang sentiasa dipandang mulia. 51 Maka penulis mendapatkan sebuah teks sumber yang sehampir mungkin dari laman web http://www. 52 . akhirnya teks sumber iaitu Lebai Malang yang mirip kepada teks sasaran telah diperolehi dari laman web http://www. mengekal dan memperkembangkan pengetahuan mereka tentang perkara-perkara berhubung dengan kehidupan iaitu unsur budaya (Geetz.com. Manakala teks sumber Pak Belalang adalah terlalu sukar untuk diperolehi kerana teks sasaran iaitu Vater Heuschreck berkemungkinan telah diringkaskan dan sebahagian kandungan cerita asal itu telah dilenyapkan oleh penterjemah. sampel-sampel ini juga membawa makna konotasi yang memerlukan penelitian dan lebih mencabar untuk dilakukan kajian. muka surat 117). menjadi contoh dan berperanan penting kepada masyarakat Melayu beragama Islam.com. yang melibatkan cara manusia berkomunikasi.web. yang menjadi fokus kajian. m. walau pun pada awalnya telah memulakan peranannya dengan menipu penduduk kampung.my/cerita_rakyat/pak_belalang.1973).my/cerita rakyat/lebai_malang.

Ruj. Bagi memudahkan analisis.3.m/s) Baris No. aspek ini akan dianalisis dan diklasifikasikan mengikut teknik terjemahan 53 budaya berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). Data yang menjadi kajian adalah terjemahan yang mencerminkan aspek budaya. Setiap data yang diambil akan dipaparkan dalam jadual seperti di muka surat sebelah.1: Contoh jadual analisis Teks Sumber (Lampiran. iaitu samada : a. Unsur budaya itu dikekalkan b. Unsur budaya itu dihilangkan c. Teks bahasa Melayu merupakan teks sumber dan teks bahasa Jerman dicatatkan sebagai teks sasaran. Akhir sekali berdasarkan penelitian dan analisis.m/s) Baris Teks Sasaran (Lampiran. Pengkaji akan menggunakan singkatan “LM” untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan berikan nombor untuk setiap unsur budaya. Manakala teks Vater Heuschreck (Pak Belalang) diberi nombor rujukan PB 01. Jadual 3. contohnya LM 01. terhadap faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemahan aspek budaya dalam teks sasaran. Unsur budaya itu disesuaikan semula Setelah itu barulah diberikan ulasan-ulasan dan cadangan yang relevan. Aspekaspek budaya dari kedua-dua teks ini akan dikeluarkan bagi memudahkan proses perbandingan.2 Analisis Data Data-data yang dikumpul akan dianalisis secara teliti dalam mengenal pasti aspek budaya yang terdapat dalam teks sumber dan diikuti pula teks sasaran. Seterusnya. komen dan kesimpulan akan . setiap aspek budaya iaitu setiap data akan diberikan nombor rujukan untuk memudahkan analisis.

aspek-aspek budaya. Rumusan 54 i. laman web dan tesis. majalah. sastera rakyat Melayu. diterbitkan pada 1996 oleh Albert Hoffman begitu menarik untuk dikaji. Maka penulis memulakan langkah dengan melakukan pembacaan dan penelitian terhadap teks-teks terjemahan bahasa Jerman yang terdapat di Malaysia. Maka pemilihan dua buah teks dari genre . Pemilihan Teks Langkah-langkah yang diambil adalah seperti berikut : a. watak.3 Prosedur Kajian Secara amnya kajian ini menggunakan kaedah penelitian yang tertumpu terhadap teks yang dipilih. Pemilihan teks ii. 3. Terdapat tiga peringkat dalam prosedur kajian ini iatu : i. Mengenal pasti teks terjemahan dan membuat pilihan. Plot. Setelah diteliti. Akhirnya penulis mendapati buku koleksi sastera Melayu yang berjudul “Matahari”. Penelitian terhadap teks-teks sastera yang terdapat di dalam koleksi buku “Matahari” dilakukan dengan teliti. Sebagai seorang guru bahasa Jerman. teks sasaran. Melalui kaedah perpustakaan. penulis membuat keputusan untuk memberi tumpuan terhadap teks yang melibatkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman. rujukan akan dilakukan terhadap buku-buku berkaitan iaitu teks asal atau teks sumber. penulis mendapati bahawa genre cerita jenaka begitu menarik untuk dikaji kerana ianya merupakan salah satu bentuk sastera yang terkenal serta berperanan menyampaikan mesej tertentu megenai masyarakat dahulu. kerana ianya mengandungi lima belas genre. Menganalisis teks iii. Bidang terjemahan telah menarik minat penulis untuk melakukan kajian. karya-karya terjemahan. latar belakang serta unsur budaya yang terkandung di dalam genre ini juga begitu menarik untuk dikaji.diberikan terhadap keberkesanan penyampaian mesej berdasarkan teknik terjemahan budaya yang digunakan oleh penterjemah. kamus.

b.ashtech.com. Unsur budaya itu disesuaikan semula . 56 c.s 126).my/cerita_rakyat/pak_belalang. Mengenal pasti teks sumber yang menjadi sampel terjemahan. c. samada dari buku-buku sastera mahu pun laman 55 web. Membandingkan dan mengenal pasti bagaimana aspek budaya dari teks sumber diterjemahkan atau dipindahkan ke teks sasaran.cerita jenaka iaitu Lebai Malang dan Pak Belalang yang diterjemahkan dibuat. dengan mengabaikan sebahagian daripada kandungan cerita yang dilenyapkan oleh penterjemah. m.html (sila lihat Lampiran 4. maka pengkaji pun mencari teks sumber dari pelbagai media. Melakukan perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran Setelah memperolehi teks sumber Lebai Malang dan Der UnglücksGeistliche sebagai teks sasaran. Mengklasifikasikan teknik terjemahan budaya yang dilakukan oleh penterjemah berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005).my/cerita_rakyat/lebai_malang. iaitu sampel yang pertama maka teks kajian kedua Pak Belalang sebagai teks sumber dan Vater Heuschreck teks sasaran pula adalah sebagai sampel kedua.ashtech. Penelitian dan analisis dibuat ke atas teks sumber dan teks sasaran dengan memberi fokus kepada aspek budaya.com.html (sila lihat Lampiran 6.s 117) untuk teks Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang). iaitu : i. dan akhirnya memperolehi teks dari laman web http://www. Setelah diteliti teks sasaran dengan terperinci. maka perbandingan antara teks sumber dan teks sasaran bagi kedua-dua sampel dari aspek budaya pun dilakukan. b. m. ii. Unsur budaya itu dikekalkan ii. Menganalisis Data Pada tahap ini ianya melibatkan analisis teks seperti berikut : a. Manakala teks sumber bagi Vater Heuschreck iaitu Pak Belalang diperolehi dari http://www. Pengkaji mencari teks sumber yang sehampir mungkin dengan teks sasaran. Unsur budaya itu dihilangkan iii.

e. 57 Sebagai rumusan. iii.1: Carta aliran prosedur kajian 3. di bawah ini dipaparkan carta aliran prosedur kajian penulis : Carta 3. Mengesan permasalahan yang mungkin timbul semasa penterjemahan teks dilakukan. Kajian ini memberi fokus kepada aspek budaya dari teks sumber iaitu teks bahasa Melayu yang diterjemahkan atau dialihkan kepada bahasa sasaran. Selain itu penulis juga akan meneliti samada aspek budaya menimbulkan masalah dalam terjemahan teks sastera yang melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza ini. Berlandaskan rangka kajian inilah penulis akan melakukan kajian terperinci ke atas dua buah teks iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) dari genre cerita jenaka.d. Penyataan Masalah Pilihan Teks . bahasa Jerman.4 Kesimpulan Bab ini menghurai dan menerangkan mengenai tatacara rangka kajian yang akan digunakan dalam kajian ini. Mengesan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi penterjemah dalam penggunaan sesuatu teknik pengalihan budaya. Rumusan Pengkaji akan merumus teknik terjemahan aspek budaya yang digunapakai oleh penterjemah berdasarkan pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005) serta melihat hubung kaitnya dan keberkesanan teknik yang dipilih dalam usaha untuk menyampaikan mesej teks sumber secara amnya. Berdasarkan penelitian serta kajian yang dibuat penulis akan merumuskan samada teks terjemahan ini mampu atau dapat memainkan peranan seperti teks sumber. Dapatan kajian serta rumusannya akan dibincangkan di dalam bab berikut bagi menjelaskan dapatan daripada kajian yang dijalankan.

1 Analisis Kaedah Menterjemahkan Unsur Budaya Dalam kajian ini.Analisis Data Mengkategorikan Kesimpulan 58 BAB EMPAT ANALISIS DAN PENEMUAN 4. Apabila penterjemahan melibatkan teks sastera. Oleh itu pengkaji ingin meneliti bagaimanakah pengalihan unsur budaya dilakukan oleh penterjemah yang turut menyumbang kepada 59 penyampaian mesej cerita. Padanan kebudayaan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran perlu dicari bagi meningkatkan kefahaman pembaca sasaran iaitu teks terjemahan serta melahirkan kesan pembacaan yang sehampir. sebaliknya ianya turut melibatkan hal-hal kebudayaan (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. juga harus memahami konteks karya yang akan diterjemahkan. bahasa. latar. Pada amnya plot. Ini adalah kerana penterjemahan bukanlah sekadar pengalihan bahasa sahaja. Seorang penterjemah yang baik selain harus menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran. Oleh itu sesuatu cerita rakyat yang menjadi lambang sesebuah masyarakat sudah tentu memaparkan aspek budaya masyarakat tersebut. Berlandaskan kepada objektif inilah kajian yang terperinci akan dilakukan oleh penulis. Oleh itu bahasa yang digunakan akan menggambarkan budaya. watak dan sebagainya memainkan peranan penting sebagai lambang dan mewakili sesebuah masyarakat yang juga membantu bagi mewujudkan kesan yang baik serta menyampaikan mesej sesuatu cerita itu. analisis terperinci terhadap aspek budaya dari keduadua buah . 4.0 Pendahuluan Budaya merupakan identiti sesebuah masyarakat dan bahasa pula merupakan indeks kepada budaya. 2005). persoalan budaya merupakan sesuatu yang tidak boleh diabaikan.

Walau bagaimanapun teknik mengekalkan unsur budaya asing dalam terjemahan adalah teknik yang banyak kelemahannya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. 4. Apatah lagi apabila penterjemah sendiri tidak menitikberat keberkesanan pengalihan sesuatu unsur budaya.teks yang telah dipilih iaitu Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) dan Vater Heuschreck (Pak Belalang) akan dilakukan berdasarkan teknik terjemahan budaya mengikut pandangan Ainon Mohd dan Adullah Hassan dalam “Teori dan Teknik Terjemahan” (2005). seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Dua. Keadaan ini akan menjadi lebih sukar lagi sekiranya ia melibatkan dua bahasa dari rumpun yang berbeza. Ini adalah kerana jurang perbezaan 60 budaya yang tinggi. 2005).1. Penterjemah hanya sekadar menterjemahkannya sahaja tanpa sebarang gambaran mahupun penerangan.1.1 Unsur Budaya Dikekalkan Dalam teknik ini. Lantas akan menyebabkan teks sasaran yang dihasilkan tidak sepadan dengan kualiti teks sumber. Unsur budaya itu dihilangkan c. yang mana boleh mengakibatkan timbulnya kekeliruan kepada pembaca teks sasaran. Unsur budaya itu disesuaikan semula 4. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. maka wujud suatu persepsi atau gambaran umum mengenai tema cerita. Penterjemah akan cuba mengekalkan unsur budaya teks sumber walaupun gambaran sebenar pengekalan budaya tidak membantu pembaca teks sasaran. Unsur budaya itu dikekalkan b. Menurut “Kamus Dewan” “lebai” . iaitu: a.1.s 39). unsur budaya akan dikekalkan dalam teks terjemahan.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Dalam sastera rakyat Melayu Lebai Malang iaitu tajuk cerita yang dijadikan sumber kajian ini apabila dibaca atau didengar oleh pembaca sumber.

melainkan teks terjemahan diterjemahkan dengan satu kaedah yang memerlukan pembaca sering mengaitkan situasi dengan penerangan awal yang terdapat pada tajuk cerita ini. Ruj. Persoalannya. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 61 Dapatkah pembaca sasaran mengaitkan panggilan “Pa Lebai” ini semasa mendalami atau mengikuti perkembangan cerita ini. Secara tidak langsung pembaca akan membuat andaian kemungkinan Lebai ini sering ditimpa malang. Penterjemah telah menterjemah tajuk cerita Lebai Malang kepada Der Unglücks-Geistliche. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Dari itu sudah tentulah tema cerita ini berkisar mengenai seorang yang dihormati di kalangan masyarakat. walau bagaimanapun tajuk ini tidak digunakan oleh penterjemah dalam perkembangan watak teks terjemahan.bermaksud orang yang mengetahui tentang agama.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4. yang merupakan watak utama dalam cerita yang berperanan mengaitkan latar serta plot cerita dalam mewujudkan kesan pengajaran kepada pendengar atau pun pembaca. Selain itu penterjemahan perkataan “tikar” telah diterjemah dengan tepat sebagai “Matte”. malah ianya telah dilenyapkan terus oleh penterjemah. Pada pendapat pengkaji adalah terlalu sukar untuk mendapatkan pembaca yang prihatin terhadap isuisu sebegini. sebaliknya perkataan “Pak Lebai” dalam teks sasaran dikekalkan dengan hanya melakukan perubahan ejaan seperti di bawah : Jadual 4. Penterjemah mengekalkan unsur ini tanpa menghuraikan keberkesanannya. Yang menjadi persoalan di sini adakah penterjemahan yang tepat ini dapat . dan menyebabkan terjemahan ini banyak kelemahannya. m/s 115) Baris No. kenapa lebai ini digelar Lebai Malang.

Ruj. serta apakah gambaran tikar yang tercetus dalam minda pembaca teks sasaran ini berdasarkan pandangan dunia mereka.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Teks terjemahan Vater Heuschreck (Pak Belalang) juga didapati mempunyai unsur budaya dari teks sumber iaitu Pak Belalang yang dikekalkan oleh penterjemah.1. Dalam situasi begini. Tindakan penterjemah mengekalkan unsur budaya ini.1. m/s 121) Baris No. ditulisnya bagai bekas cakar ayam . Apakah fungsi tikar itu.juga menyampaikan mesej yang tepat kepada pembaca sasaran dalam situasi ini. Ruj. Pengkaji berpendapat pembaca sasaran tidak mungkin dapat memahami unsur budaya sebegini. Contohnya: Jadual 4. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. walaupun ianya tidak memberi kesan yang baik terhadap pengalihan budaya.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4. 62 Jadual 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 115) Baris No. penterjemah telah cuba sedaya upaya mengekalkan unsur budaya ini tanpa menghiraukan aspek keberkesanannya. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. berkemungkinan kerana terdapat kesepadanan perkataan dalam bahasa Jerman serta bersikap cuba mengekalkan budaya bahasa sumber dalam teks sasaran. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 4. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk.

penterjemah telah mengekalkan satu unsur budaya yang kelihatan seolah-olah bunyi semulajadi. Dalam usaha mengekalkan jalan cerita agar berkembang dan difahami dengan baik. Namun demikian “Krähen” bermaksud gagak dan “fü_e” pula adalah kaki (kaki gagak). Ini menunujukkan bahawa penterjemah telah sedaya upaya cuba mencari kesepadanan dalam usaha menterjemah teks ini.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6. yang bermaksud tulisan yang buruk dan secara kebetulan terdapat persamaan dengan bahasa Jerman iaitu “Krähenfü_e” juga membawa maksud tulisan yang buruk. Contohnya : Jadual 4. Kritzelte allerlei Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 63 Simpulan bahasa yang digunakan adalah “cakar ayam”. maka penterjemah tidak mensiasiakan unsur kesamaan ini dan telah mengaplikasikannya ke dalam teks sasaran.sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en. m/s 129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. . m/s 122 ) Baris No. holte jener ein Blatt Papier. Pada pendapat saya berkemungkinan sekali simpulan bahasa dalam masyarakat Jerman turut memainkan peranan yang sama seperti masyarakat Melayu. Pengkaji berpendapat bahawa unsur ini merupakan sesuatu yang mengelirukan dan terlalu sukar untuk pembaca sasaran menggarapkannya. Memandangkan terdapat kesamaan. Simpulan bahasa juga melambangkan betapa budaya masyarakat Melayu begitu berhati-hati dalam membuat teguran kepada seseorang agar tidak tersinggung.

s 122) dilakukan. berkaitan dengan bunyi roti yang direndang “chur”. didapati bahawa ianya menggambarkan cara masakan masyarakat Melayu tradisi. walaupun ianya tidak menjurus kepada penghasilan penterjemahan yang berkesan dalam usaha menghasilkan teks sasaran yang berkualiti. Pengekalan ini kelihatan hanya seperti percubaan untuk mengekalkan bunyi sahaja.1. Justeru itu langkah mengekalkan bunyi “chur” dibuat dengan hanya melakukan perubahan ejaan menjadi “Tschur”. penerangan ringkas dalam bahasa Jerman : Im Malaiischen hei_t Dieb nämlich “pentschuri” (Lampiran 5. m. 4. Tschur machten der ersten Kuchen.Ruj.25. maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali. Namun demikian apabila diteliti. .. Baris: 24 . …direndangnya sebiji-biji . Perbincangan yang terperinci berhubung dengan unsur budaya yang dihilangkan telah pun dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m. Kaedah ini sesuai apabila terdapat unsurunsur pertentangan nilai budaya (Ainon Mohd dan Abdullah Hasssan. 2223 PB 02 64 Setelah teks sasaran seperti di atas dihasilkan. 2005).2 Unsur Budaya Dihilangkan Mengikut kaedah ini unsur budaya digantikan dengan perkataan yang menerangkan makna sebenar. Ini membuktikan terdapat pengekalan unsur budaya. Tindakan ini adalah untuk menunjukkan bunyi perkataan “pencuri” dalam bahasa Melayu itu. chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Selain itu pengkaji juga berpendapat bahawa penterjemah cuba untuk mengembangkan plot cerita sama seperti teks sumber.s 40).

Ruj. yang turut memberi kesan kepada plot serta watak teks sasaran. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. malah turut menghilangkan koheren teks terjemahan. Manakala dalam teks terjemahan ianya telah dinyatakan sebagai sebuah majlis meraikan tamat belajar.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4. atau mungkin penterjemah tidak dapat mencari suatu kesepadanan kepada perkataan ini dengan bahasa sasaran.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4. . …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Terjemahan di atas membuktikan kepada kita bahawa penterjemah melakukan suatu terjemahan yang telah mengakibatkan percanggahan maksud sebenar teks sumber. Pilihan perkataan yang menyampaikan makna adalah amat penting.65 4. m/s 115) Baris No. “Berkhatam” menurut “Kamus Dewan Bahasa” ialah pengajian (Quran) tamat kajian (bacaan Quran). dan sekiranya ianya tidak dapat dilakukan. Penterjemahan yang dilakukan bukan saja terpesong maksud asal. Berkemungkinan penterjemah tidak dapat membezakan perkataan pengajian antara tamat sekolah dan tamat mengaji Al-Quran.1. adalah lebih baik sekiranya penterjemah membuat sedikit catatan mengenai majlis berkhatam. Apa yang dimaksudkan dalam teks sumber adalah suatu majlis diadakan sebagai tanda seseorang Islam telah tamat membaca AlQuran.2. bagi menjelaskan maksudnya itu daripada mengambil jalan pintas. Pembaca teks 66 sasaran tidak dapat menghubungkait peranan seorang “Lebai” dengan majlis tersebut.

ianya tidak dapat menggambarkan kepentingan atau kedudukan Pak Lebai. setanak nasi dan lain-lain lagi. unsur sebegini yang menunjukkan jangka masa seperti di atas turut digunakan : Jadual 4. kerana ini akan menghilangkan maksud sebenar sesuatu teks itu. Terjemahan begini tentulah menyebabkan pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan bahawa penantian jemputan dan tuan rumah terhadap Pak Lebai adalah melibatkan suatu tempoh masa yang sangat panjang yang juga merupakan suatu unsur budaya dalam masyarakat Melayu. Dari itu penterjemah seharusnya mencari kaedah yang dapat menyampaikan mesej tersebut dengan lebih berkesan tanpa melenyapkan unsur budaya. Ruj. …hingga beralih matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 67 Penterjemahan “…hingga beralih matahari…” merupakan suatu jangka masa yang sangat panjang telah digantikan dengan “… jeder wartete und wartete…” yang bermaksud “menunggu-nunggu”. m/s 115 ) Baris No.Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). yang sudah menjadi . Dalam teks sumber. iaitu membandingkan sesuatu perbuatan yang mengambil masa dengan situasi tertentu. Justeru. Pada masa dahulu jarak atau jangka masa sesuatu peristiwa sering dikaitkan dengan situasi-situasi tertentu seperti sepuntung rokok.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. proses komunikasi tidak boleh dikaji terpisah daripada konteks masyarakat.

contohnya : 68 Jadual 4.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. didapati penterjemah cuba mempermudahkan terjemahannya dengan cara membuat kesimpulan kepada sesuatu situasi itu. terutamanya majlis keagamaan. Dari itu pelbagai jalan pintas diambil dalam menyiapkan kerja-kerja terjemahannya. Apabila diteliti teks terjemahan ini. penterjemah telah menghilangkan unsur budaya dan menggantikannya dengan perkataan lain. m/s 115) Baris No. Ruj.suatu kemestian dalam budaya masyarakat Melayu ketika menyambut sesuatu majlis. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Kadang kala seseorang penterjemah cuba menyiapkan hasil terjemahan dengan jalan yang mudah dan cepat tanpa memikirkan atau mempertimbangkan mutu atau hasil terjemahannya. Penulis berpendapat sudah tentu pembaca teks terjemahan tidak akan dapat menggambarkan juga gaya hidup masyarakat Melayu yang beragama Islam pada ketika itu yang memberikan penghormatan yang tinggi terhadap seseorang yang tinggi pendidikan keagamaannya. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 . Dalam hal ini.

Proses pengurusan jenazah antara dua agama dan budaya yang berbeza. di dalam masyarakat yang beragama Islam pengurusan jenazah biasanya akan diambil alih oleh Pak Lebai yang merupakan seorang yang dihormati. contohnya proses pengurusan jenazah. 69 Pada pendapat pengkaji penterjemah mengambil suatu jalan singkat dengan mengabaikan ikon “Pak Lebai” yang amat memainkan peranan penting dalam masyarakat Melayu beragama Islam.08 LM 05 LM 06 Unsur budaya (LM 05) teks sumber baris 14 hingga 15 telah diterjemahkan dengan hanya menyatakan “… der Tote ohne ihn begraben…” yang bermaksud “simati dikebumikan tanpanya” (LM 05). Teks sasaran LM 17 (sila lihat m. Terjemahan sebegini sudah tentu menyebabkan pembaca tidak sedar atau mungkin tidak tahu langsung hubungkait antara peranan watak dalam situasi tersebut. Manakala unsur budaya LM 06 bermaksud “kanak-kanak lelaki itu meraikan majlisnya tanpanya”. yang turut merupakan watak penting kepada cerita tersebut. Dari itu mungkinkah ianya dapat memberikan kesan yang sama seperti teks sumber apabila hanya diterjemahkan “…yang mati pun dikebumikan tanpanya…”. penterjemah juga telah menggugurkan perkara-perkara yang berkaitan dengan agama Islam. ketiga-tiga ayat di atas telah diterjemahkan sebagai “tanpa kehadirannya”. dipercayai . Jika diteliti. tentulah berlainan sama sekali. “…yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan …”.s 115) diterjemahkan kepada “perhimpunan sembahyang itu diadakan tanpa kehadirannya” (… ohne seine Anwesenheit). “Kenapa semua majlis itu begitu memerlukan kehadirannya?” Selain ikon watak utama diabaikan. Persoalan yang mungkin timbul.

Sebaliknya terjemahan boleh dilakukan dengan mencari kesepadanan dengan budaya masyarakat bahasa sasaran yang majoritinya beragama Kristian. Pengkaji berpendapat penterjemah telah mengambil jalan yang singkat dan mudah dalam menghasilkan teks sasaran tanpa memikirkan kesan peranan watak utama itu dengan menghilangkan unsur budaya. kerana mereka juga mempunyai cara tertentu dan orang tertentu dalam menguruskan kematian. Masyarakat Melayu pada masa silam begitu kaya dengan penjodoh bilangannya dan sehingga kini ianya masih diguna pakai.dan mempunyai keupayaan. pengkaji berpendapat bahawa makna konotasi dapat diwujudkan kepada watak utama itu. dengan melakukan sedikit penyesuaian seperti penerangan ringkas dan bukanlah dengan cara unsur budaya itu dilenyapkan. seandainya penterjemah 70 mahu mengekalkan unsur-unsur budaya asal. terjemahan yang baik mesti memberitahu pembaca bahawa dia sedang membaca berkenaan orang. setandan. Oleh itu bagi memastikan perkara ini. Sayangnya kehalusan bahasa Melayu yang menggambarkan sifat kejujuran dan keperhatinan ini telah diabaikan oleh penterjemah yang sepatutnya difahaminya kerana beliau pernah tinggal bersama masyarakat Melayu . seikat. Dengan teknik ini. Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan (2005). benda. setali dan sebagainya dan unsur sebegini telah juga diterapkan dalam teks sumber ini. perkara dan budaya asing. Penjodoh bilangan ini secara tidak langsung menggambarkan budaya masyarakat Melayu yang begitu prihatin terhadap ukuran dan mahu menghasilkan sesuatu ukuran dengan tepat. unsur-unsur budaya asal wajib dikekalkan. Oleh itu timbullah ukuranukuran seperti secupak. jujur dan ikhlas dalam berurusan walau pun tiada alat pengukur pada ketika itu.

9: Analisis 9 Teks Sumber (Lampiran 4. Akibatnya terjemahan sebegini dilakukannya : Jadual 4. Maka teks sumber ini turut memasukkan perkara-perkara yang melibatkan hal keagamaan seperti sabda junjungan yang bermaksud bahawa ianya adalah suatu perkara yang wajib dilakukan dan disampaikan sendiri oleh pesuruh Allah.pada suatu ketika dulu. …secupak daging.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No. Pengkaji berpendapat unsur sebegini adalah tidak mustahil untuk diterjemahkan oleh penterjemah kerana masyarakat pembaca teks sasaran mampu untuk memahaminya. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 71 Penterjemah hanya menyatakan “daging. Unsur budaya ini dihilangkan oleh penterjemah. m/s 115) Baris . Akibatnya penterjemahan begini telah dihasilkannya : Jadual 4. Mengapakah penterjemah telah mengabaikannya? Adakah mungkin kerana penterjemah tidak mahu melibatkan atau menerapkan hal keagamaan sebegini dalam teks terjemahannnya. Ruj. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. Agama Islam yang menjadi teras kehidupan masyarakat Melayu tidak dapat dipisahkan lagi dengan gaya hidup dan amalan Nabi Muhammad SAW serta suruhan dan perintah Allah SWT. kelapa dan beras” sahaja.

Perkataan sabda junjungan itu telah dihilangkan. Ruj.No. Penggantian yang dilakukan adalah tidak munasabah. … putihlah matanya … 24 . Kehalusan bahasa ini juga menjadi lambang atau menggambarkan pandangan hidup masyarakat Melayu sendiri dalam menyampaikan sesuatu mesej atau sindiran secara halus.. peribahasa. m/s 115) Baris No. simpulan bahasa dan sebagainya. Maka unsur sebegini juga digunakan dalam teks sumber yang telah diabaikan atau dilenyapkan oleh penterjemah dalam menghasilkan teks sasaran. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.LM 09 Bahasa-bahasa puitis yang menggambarkan kesenian dan kehalusan bukan sahaja pada bahasa Melayu malah masyarakat yang menggunakannya juga telah diabaikan oleh . …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 72 Unsur budaya LM 08 yang diterjemahkan kepada “… Die Plicht …” bermaksud “kewajiban membawanya kepada kematian”.10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. Masyarakat Melayu banyak menggunakan bahasa halus dan indah dalam pertuturan. Ini adalah sesuatu yang amat bertentangan dengan masyarakat Melayu yang segala tindak-tanduk tidak dapat dipisahkan daripada pegangan agama mereka. Jadual 4. Dari itu timbullah ungkapan. ini berkemungkinan penterjemah cuba untuk tidak menggunakan unsur-unsur keagamaan dalam penterjemahannya. Ruj.

Jadual 4. 17-24 .12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. didapati terdapat juga unsur-unsur budaya dalam teks Pak Belalang yang turut dihilangkan.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Setelah meneliti teks Lebai Malang.1.. Jadual 4.. Habis hilang baju dan kain. 73 Jadual 4. Penganan habis dibaham anjing.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6. Dalam konteks ini pantun yang terdapat dalam teks sumber tidak diterjemahkan. Ruj. Ayuhai nasib fikir miskin. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 .LM 11 74 4. sebaliknya dilenyapkannya.penterjemah. m/s 126) Baris Teks Sasaran .LM 10 Selain itu syair yang terdapat dalam teks sumber turut diabaikan dalam teks sasaran. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 115) Baris No. Ruj.2. m/s 115) Baris No. Dapat sedekah sebungkus lempeng .

padi. Tabak und Fischen im Wert… .. m/s 121 ) Baris No. …beras.… 22-23 . Ruj. m/s 122) Baris No.(Lampiran 5. 75 Jadual 4. Maka kata Pak Belalang. Apatah lagi untuk mengaitkan kehilangan kerbau yang membantu petani dan sebagai penggerak utama untuk kerja-kerja menenggala dengan plot cerita. ini tentulah tidak menampakkan kepada pembaca teks sasaran bagaimana cara masyarakat petani Melayu pada masa dahulu mengerjakan sawah atau bendang mereka. gambir.. ikan… 23 09 … mit Reis. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Dari contoh di atas jelas menunjukkan kepada kita perkataan “menenggala di bendang” hanya digantikan dengan “Bauern” yang bermaksud petani.. ihnen heimlich die Büffel. Ruj. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. tembakau.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6.

1.15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. mungkin tiada perkataan yang sesuai untuk menggantikannya dan mungkin juga penterjemah tidak mahu memasukkan perkaraperkara yang melibatkan keagamaan yang begitu sensitif. Manakala “gambir” pula ialah benda yang diperbuat daripada daun gambir untuk dimakan dengan sireh dan pinang. dapat disimpulkan bahawa kedua-dua bahan yang digunakan untuk memakan sireh telah dilenyapkan oleh penterjemah. Memandangkan bahawa kedua-duanya tidak diterjemahkan. walau pun ini amat bertentangan dengan budaya masyarakat Melayu di mana agama menjadi titik tolak dalam segala hal kehidupan. ini berkemungkinan kerana budaya makan sireh tiada dalam budaya pembaca sasaran.PB 04 PB 06 Menurut Kamus Dewan “gobek” adalah merupakan sejenis alat (seperti takung kecil) digunakan untuk melumatkan sireh. dari itu adalah terlalu sukar untuk penterjemah menterjemahkannya kepada pembaca teks sasaran. …Insyaallah ta’ala. 76 Jadual 4..3 Unsur Budaya Disesuaikan Semula Ada ketikanya sesuatu istilah yang digunakan seolah-olah mempunyai . m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Ruj.PB 06 Sekali lagi seperti dalam teks Lebai Malang penterjemah mengambil tindakan yang sama kepada teks Pak Belalang dengan mengabaikan unsur keagamaan yang terdapat dalam teks sumber. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 . 4. m/s 121) Baris No.

4. Dalam situasi ini walau pun pengalihan yang di lakukan tidak tepat.padanannya atau mungkin disamaertikan dalam bahasa yang diterjemahkan. merupakan sebuah cerita yang berkisar tentang seorang lebai yang sentiasa ditimpa malang atas segala tindak-tanduk yang diambilnya. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 “Der Unglück” bermaksud seorang lelaki yang malang. m/s 117) . Oleh sebab itu adalah lebih baik sesuatu konsep diterjemahkan dengan melakukan penyesuaian budaya bahasa sasaran (Ainon Mohd 77 dan Abdullah Hasssan. 2005).s 41). “Lebai” adalah merupakan seseorang yang dihormati dalam masyarakat kerana pengetahuan agamanya dan sentiasa menjadi rujukkan dan sering bertindak sebagai penasihat dalam sesuatu hal.Geistliche Jadual 4. Penerangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Dua (sila lihat m.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Lebai Malang iaitu teks dari sastera rakyat Melayu yang dijadikan sumber kajian. Namun demikian pada hakikatnya ia berbeza antara satu sama lain. Penterjemahan tajuk ini telah dilakukan secara literal (terus) dengan menggunakan: Lebai Malang Der Unglücks . m/s 115) Baris No. 78 Jadual 4. namun satu kaitan yang baik dapat mengambarkan watak Lebai Malang dengan jelas kepada pembaca sasaran. Perbezaan ini terletak pada latar belakang sesuatu budaya itu.16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.3. Manakala “Geistliche” pula adalah seorang paderi.1.

Lempeng menurut “Kamus Dewan Bahasa” adalah sejenis kuih yang pipih dan tipis (yang diperbuat daripada tepung beras dan lain-lain lagi). Pak Lebai menyatakan bahawa dia akan kenyang makan lempeng. Sebaliknya telah diterjemah menjadi “Küchen” yag bermaksud “kek” yang merupakan sejenis makanan lain. m/s 116) Baris No.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … 24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Pada baris ke 24 (LM 13) teks sumber. Ruj. Dari itu sudah tentulah pembaca sasaran tidak mengesan terdapatnya perbezaan makanan antara kedua-dua masyarakat. m/s 116) Baris No. Penterjemah telah menyesuaikan semula unsur budaya tersebut dengan jalan yang mudah walaupun penterjemah boleh menggunakan perkataan “Pfannkuchen” yang bermaksud “lempeng”. 79 Jadual 4. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer . unsur beginilah yang menerangkan secara tidak langsung akan budaya dan gaya hidup masyarakat teks sumber.

Apatah lagi nama pokok itu dikekalkan dengan hanya menambahkan perkataan “Palme” (LM 14) sahaja sebagai tambahan penerangan kepada pokok itu.deren Saft er abzapfte. Oleh itu adalah sesuatu yang mustahil untuk dikenali oleh pembaca sasaran. Dari itu sudah tentu pembaca teks sasaran tidak dapat membayangkan situasi Lebai Malang pada ketika itu.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 Pohon atau pokok kabung yang hanya terdapat di kawasan tropika malangnya tidak lagi dikenali oleh sebilangan besar masyarakat Melayu pada masa kini. Mungkinkah unsur budaya atau gaya hidup masyarakat Melayu tradisi ini dapat meninggalkan kesan kepada pembaca sasaran. yang bermaksud jusnya yang disedut. lempeng yang diperolehinya amat bemakna juga dan seterusnya mewujudkan teks yang koheren yang memberi kesan kepada . Justeru. Ianya juga merupakan punca mata pencarian masyarkat Melayu pada masa dahulu. yang bertungkuslumus memanjat pokok kabung dan memberi kesan kepada plot serta watak cerita ini. “Nira” menurut “Kamus Dewan” adalah air yang disadap dari mayang kelapa atau enau (boleh dibuat gula. Di mana pendapatan mereka adalah sangat sedikit serta memerlukan ketekunan dalam melakukan kerja-kerja sebegini. seperti mengapa nira itu perlu diambil pada masa itu atau penting kepada Lebai Malang. tuak) telah diterjemahkan dengan membuat penerangan seperti “…deren Saft er abzapfte …” baris tiga hingga empat. Penterjemah mengandaikan setidaktidaknya pembaca sasaran dapat membuat satu gambaran tentang pokok kabung itu dari jenis palma.Kabong-Palme. 80 Selain itu sudah tentu juga pembaca sasaran tidak dapat membayangkan bagaimana caranya nira itu akan dipungut.

pembaca. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Contohnya jalan perhubungan adalah melalui sungai menggunakan sampan atau darat dengan berjalan kaki mahu pun menggunakan “bacuk” untuk memunggut nira. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. Sumber mata pencarian. m/s 116) Baris No. sumber makanan. Dari itu segalanya adalah hasil hutan. tempat perlindungan dan lain-lain lagi amat bergantung kepada persekitaran mereka. Oleh itu apabila ianya diterjemahkan menjadi “Gefä_” yang bermaksud bekas kecil untuk mengisi air sahaja. sudah tentulah ini tidak menampakkan gaya hidup masyarakat teks sumber yang sebenarnya. “Bacuk” mengikut “Kamus Dewan” ialah bekas tempat menakung cecair (contohnya dibuat daripada buluh). Di sini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula terhadap unsur budaya ini tanpa menghiraukan kesan kepada plot teks Lebai Malang ini. Ruj. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Sebaiknya penterjemah membuat sedikit penerangan seperti bahan yang digunakan untuk membuat bekas ini. 81 Jadual 4. Flora dan fauna adalah begitu sebati dengan masyarakat Melayu yang tinggal di kawasan beriklim tropika. apa yang digambarkan oleh penulis teks sumber adalah corak kehidupan masyarakat Melayu sebenar.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. Secara tidak langsung ini akan menambahkan lagi .

m/s 116) Baris No. Dalam situasi ini penterjemah telah melakukan penyesuaian semula. ini secara tidak langsung menggambarkan corak kehidupan masyarakat pada masa dahulu. Penterjemah telah melakukan penyesuaian semula tanpa menghiraukan keberkesanan terjemahannya itu. 4.kefahaman pembaca teks sasaran. Pengkaji berpendapat mesej yang ingin disampaikan secara tersurat itu mungkin dapat digarap oleh pembaca teks sasaran tetapi perkara budaya yang tersirat sama sekali gagal disampaikan. Pada masa dahulu masyarakat Melayu menggunakan kelambu ketika tidur bagi menggelakan daripada gigitan nyamuk mahu pun serangga ketika tidur.1. Malangnya frasa di bawah telah diterjemahkan kepada “ins Bett”: 82 Jadual 4. malahan hingga kini kelambu masih digunakan di kawasan luar bandar. Ruj. holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Teks sasaran bermaksud Lebai Malang berlari masuk ke tempat tidurnya. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran3. Maka ianya juga merupakan sebuah tempat atau kawasan persendirian.2 Vater Heuschreck (Pak Belalang) Memandangkan bahasa Melayu dan bahasa Jerman adalah dua bahasa dari . … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4.3. Tersiratnya kelambu juga merupakan sebagai bilik kepada masyarakat pada masa dahulu yang hanya mempunyai sebuah ruang untuk tinggal bersama ahli keluarga yang ramai.

m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. Berkemungkinan penterjemah beranggapan pembaca sasaran tidak memahami situasi ini dan menyebabkan penyesuaian semula dilakukan dengan menterjemahkannya sebagai “…lelaki itu berlari dan bertanya kepada setiap orang dalam daerah sesiapa yang dapat membantu mencari barang yang hilang…”. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan…siapa-siapa tahu bertenung…. sudah tentulah tidak semua unsur budaya dalam teks sumber dapat diterjemahkan ke dalam teks sasaran. Ruj. die ihm bei der Suche behiflich… 11-12 B 07 “Canang” menurut “Kamus Dewan” adalah gong kecil yang digunakan untuk mengabarkan atau menghebohkan sesuatu berita pada masa dahulu. Dalam masyarakat Melayu pada masa dahulu canang ini juga berperanan sebagai alat untuk berkomunikasi. Antaranya: 83 Jadual 4. 84 Selain itu penterjemah juga melakukan penyesuaian semula dalam jenis .rumpun yang berbeza. Harapan penterjemah agar mesej untuk mencari orang yang dapat menolong raja mendapatkan semula emas yang dicuri itu dapat disampaikan dengan lebih tepat.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 122 ) Baris No. 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. Ini menyebabkan penyesuaian semula begini dilakukan dan membawa kepada pengabaian unsur budaya. Maka terkadang kala ianya memerlukan penyesuaian semula dilakukan.

22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6.1. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen.. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. 85 4. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. m/s 115) Baris No.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Dalam baris 16 teks sumber (LM 17) tercatat “…yang berkenduri itu pun .1. Ruj.4.1 Der Unglücks-Geistliche (Lebai Malang) Jadual 4.makanan yang terdapat dalam teks sumber : Jadual 4. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 Jika diperhatikan secara terperinci berkemungkinan “roti” yang dimaksudkan dalam teks sumber itu adalah sejenis kuih yang dikenali sebagai “cucur” yang menjadi santapan harian masyarakat Melayu pada masa dahulu. m/s 122 ) Baris No.4 Lain-Lain 4. Ruj. telah disesuaikan oleh penterjemah kepada “Kuchen” yang bermaksud kek atau kuih kepada pembaca sasaran.

Terjemahan yang dilakukan ini langsung telah terpesong dari maksud sebenar teks sumber dan tidak menampakkan situasi sebenar majlis tersebut. maka akan disedekahkan kain putih dan sekeping tikar. Namun demikian unsur budaya LM 18 “kain putih” telah digantikan dengan “ein wei_es Gewand” dalam teks sasaran yang bermaksud sehelai jubah putih. 86 Sudah menjadi resam masyarakat Melayu lama apabila seseorang itu menguruskan jenazah. Ini berkemungkinan berlaku kerana penterjemah tidak dapat mengaitkan fungsi kain putih itu dengan kematian dalam agama Islam. Sebaliknya mungkin penterjemah telah mengaitkan pakaian lelaki Islam yang sering berjubah. “berdikir” merupakan ucapan (doa) untuk memuji-muji Rasul biasanya dengan berlagu (lazimnya diadakan ketika Maulud Nabi) dan dalam majlis ini ianya dilakukan secara beramai-ramai. Ruj. Perbezaan agama antara penterjemah dan masyarakat teks sumber juga merupakan antara faktor yang membawa kepada terjemahan sebegini. dan itu menyebabkan penterjemahan sebegini dilakukan : Jadual 4. Maka penterjemahan seperti ini bukan sahaja tidak dapat memberi kesan yang sama seperti teks sumber malah langsung tidak tepat. penterjemah tidak mengabaikan aspek budaya ini dan menterjemahkannya.bertampillah berdikir…” telah diterjemahkan menjadi “Gebetversammlung” yang bermaksud “perhimpunan sembahyang”. Menurut “Kamus Dewan”. m/s 115) Baris No. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat .24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. Jadual 4. Jacke und Kopftuch… 12-13 LM 19 4. Pengkaji berpendapat kemungkinan penterjemah telah membuat suatu generalisasi terhadap songkok ini kerana berkemungkinan penterjemah melihat sebahagian kaum lelaki Islam berserban dan menganggap kain serban itu memainkan fungsi yang sama seperti kain tudung. m/s 116) Baris No. maka istilah ini telah digunakan. Masyarakat lelaki Melayu beragama Islam sudah semestinya berpakaian lengkap bersama songkok. Perkataan “songkok” telah diterjemahkan menjadi “Kopftuch” yang bermaksud tudung kepala.sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Pakaian melambangkan identiti seseorang mahu pun mewakili sesebuah masyarakat itu. Ini secara tidak 87 langsung boleh mengakibatkan pembaca teks sasaran mendapat suatu persepsi yang salah tentang hal berpakaian ini. apatah lagi seorang Lebai. yang merupakan pakaian harian masyarakat Melayu. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.2 Jumlah dan Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Budaya . Ruj. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose.

LM 16 PB 07. PB 05. LM 08. LM 06. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. terdapat tujuh unsur semuanya dengan nombor rujukkannya LM 12. LM 07. PB 04. 89 Di bawah kategori ketiga iaitu unsur budaya itu disesuaikan semula. LM 09. B 01 dan B 02 dapat dikategorikan dalam kategori pertama. LM 13. empat unsur budaya yang nombor rujukannya LM 01. Walau bagaimanapun terdapat tiga unsur budaya yang telah disalah terjemahkan yang tidak dapat diletakkan di bawah ketiga-tiga kategori di atas. iaitu unsur budaya dikekalkan. PB 03. LM 15. PB 04. LM 10. LM 11. Bagi memudahkan analisis unsur-unsur ini diperincikan seperti di bawah : 88 Jadual 4.1 di bawah : .26: Analisis Keseluruhan Bil. LM 07. penulis telah dapat mengenal pasti dua puluh tujuh unsur yang mencerminkan budaya dalam teks sumber. LM 11 PB 03. Manakala tiga belas unsur. LM 16. LM 08. LM 06. Unsur tersebut adalah yang nombor rujukkannya M 17. PB 07 dan PB 08.Daripada penelitian yang dilakukan terhadap teks sumber Lebai Malang dan Pak Belalang dan teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. LM 09. LM 15. LM 05. LM 04. nombor rujukkannya LM 03. didapati bahawa daripada dua puluh tujuh unsur budaya ini. PB 01. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. LM 14. LM 19 Salah terjemahan Berdasarkan kepada teks sasaran yang dikaji. LM 14. LM 02. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. di mana unsur budaya dihilangkan. M 18. LM 02. LM 13. LM 04 . LM 10. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01.LM 05. PB 05 dan PB 06 dapat dikategorikan dalam kategori kedua. M 19. Kesimpulannya dapat dilihat dalam Graf 4. LM 18.

unsur budaya ini perlu . cita rasa.1 : Peratus Penggunaan Teknik Terjemahan Unsur Budaya Secara keseluruhannya. Oleh itu untuk terjemahan teks sastera ke dalam bahasa sasaran. kepekaan dan budaya teks sumber. Justeru itu kaedah terjemahan yang dinamis dan kreatif yang bersesuaian dengan teks perlu digunakan. Terjemahan teks sastera seperti genre cerita jenaka.0 10 20 30 40 50 Kekal Hilang Sesuai Salah Graf 4. 26% unsur budaya disesuaikan semula dan 15% unsur budaya itu dikekalkan. Penterjemah juga harus memastikan agar kekeliruan penyampaian maksud tidak berlaku.0 Pendahuluan Penterjemahan merupakan suatu proses mengalihkan bahasa dengan tujuan untuk menyampaikan mesej penulis teks kepada pembaca sasaran dengan meninggalkan kesan yang sehampir mungkin dengan teks asal. 90 BAB LIMA PERBINCANGAN DAPATAN DAN PENUTUP 5. Selebihnya iaitu sebanyak 11% telah silap diterjemahkan. di samping jujur kepada teks asal agar isi kandungannya terpelihara. sudah tentu mengandungi pelbagai unsur budaya yang berfungsi bukan sahaja sebagai latar cerita sebaliknya berperanan untuk menyampaikan mesej tertentu yang disalurkan secara tidak langsung. Diikuti kategori tiga. Namun penterjemahan teks sastera adalah sesuatu yang lebih mencabar. sebanyak 48% daripada unsur budaya yang terdapat di dalam teks Lebai Malang dan Pak Belalang telah dihilangkan oleh penterjemah dalam menghasilkan tek sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck. Penterjemah tidak hanya mengalihkan bahasa sebaliknya menterjemahkan segala lapisan maksud.

i. dengan sedikit perubahan ejaan menjadi “Pa Lebai”. 5. Dapatan kajian pengalihan budaya terhadap dua buah teks sastera rakyat Melayu dari genre cerita jenaka sebagai teks sumber dan teks sasaran berbahasa Jerman iaitu Lebai Malang (DerUnglücksGeistliche) dan Pak Belalang (Vater Heuschreck) akan dibincangkan secara berasingan terlebih dahulu sebelum rumusan keseluruhan dibuat. pengkaji telah dapat mengenalpasti terdapat sebanyak 19 unsur budaya dalam teks sumber iaitu cerita Lebai Malang . 92 Pengkaji berpendapat pengekalan sebegini dalam konteks budaya masyarakat . Menyedari kepentingannya.diteliti supaya keasliannya dapat dikekalkan apabila ianya di tulis semula dengan menggunakan bahasa sasaran. 91 5. tetapi hanya 2 unsur budaya yang telah dikekalkan dalam teks sasaran (DerUnglücksGeistliche).1 Perbincangan Dapatan Bagi memudahkan perbincangan dapatan kajian akan dilakukan berlandaskan objektif kajian yang telah dibentangkan dalam Bab Satu. Sastera dan budaya adalah suatu yang tidak mungkin dapat dipisahkan.1. selaras dengan objektif kajian yang diutarakan dalam Bab Satu. Pengekalan LM 01 yang dilakukan adalah terhadap istilah “Pak Lebai”. Corak kehidupan dan amalan masyarakat inilah yang dikenali sebagai budaya.1 Adakah pengalihan ciri-ciri budaya dari teks sumber ke teks sasaran berjaya dilakukan? Sastera rakyat merupakan sastera kepunyaan masyarakat masa lampau yang masih kuat berpegang dan mengamalkan corak kehidupan tradisi. dapatan kajian yang terperinci berlandaskan pengalihan faktor budaya yang lakukan akan dibincangkan. Unsur budaya yang telah dikekalkan ialah LM 01 dan LM 02. Lebai Malang Daripada kajian yang dilakukan.

Lebai Malang Der Unglücks – Geistliche LM 12 lempeng Kuchen LM 13 niranya diatas pohon kabung einer Kabong-Palme. di mana pengalihan bahasa telah dilakukan dengan tepat. Jadual 5. deren Saft er abzapfte. Unsur kedua yang dikekalkan adalah perkataan “tikar” yang diterjemahkan menjadi “Matte”. Menurut masyarakat Melayu tradisi. iaitu LM 12. Ruj. LM 15. sehelai tikar berserta kain putih menggantikan wang akan dihadiahkan kepada imam atau orang yang menguruskan jenazah sebagai penghargaan atas pertolongan yang dihulurkan. LM 14. Namun pengkaji berpendapat. LM 13. di mana “Der Unglücks” bermaksud seorang lelaki yang malang. gambaran dan mengapakah tikar dihadiahkan kepada Lebai Malang tidak akan tercetus dalam minda pembaca sasaran dan tidak akan mengganggu atau memberi sebarang erti kepada pembaca sasaran mengenai jalan cerita teks sasaran. berkemungkinan pembaca akan menganggap ianya hanyalah nama seseorang.1.Jerman yang mempunyai pandangan dunia yang amat berlainan sudah tentu tidak akan mendatangkan sebarang makna kepada pembaca sasaran.1: Penyesuaian semula unsur budaya (LM) Teks Sumber Teks Sasaran No. LM 16 dan LM 17 telah disesuaikan semula oleh penterjemah. Manakala “Geistliche” .das Gefä_ mit dem Palmsaft LM 14 bacuk Gefä_ M 15 kelambu ins Bett M 16 roti Kuchen M 17 93 Pengkaji mendapati bahawa daripada enam unsur budaya di atas hanya unsur LM 12 yang dapat membantu pembaca sasaran mendapat gambaran yang agak jelas tentang watak Lebai Malang. Penterjemah telah mencari satu penyesuaian yang baik. Enam unsur budaya seperti yang terdapat dalam Jadual 5.

Sebaliknya pengkaji berpendapat penyesuaian yang lain langsung tidak menyumbang ke arah pengalihan budaya teks sumber. Daripada lapan unsur ini hanya dua unsur iaitu PB 01 dan PB 02 yang dikekalkan. Pada unsur PB 02. Kadang-kala penyesuaian budaya ini seolah-olah terpesong dan tidak menyumbang kepada pengalihan budaya. Pak Belalang Pengkaji telah mengenalpasti lapan unsur budaya dalam teks sumber yang dialihkan dengan pelbagai teknik oleh penterjemah kepada teks sasaran iaitu Vater Heuschreck. bagi unsur budaya . Jadual 5. “ins Bett” bermakna masuk ke tempat tidur. iaitu cara pemakanan dan penyediaan makanan masyarakat Melayu. Teknik penyesuaian semula seperti dalam jadual di bawah. kerana penterjemah telah berjaya mencari persamaan simpulan bahasa yang digunakan dalam bahasa sumber.pula bermaksud seorang paderi.2: Unsur yang dikekalkan (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. Rujukan cakar ayam Krähenfü_e PB 01 chur Tschur PB 02 94 Pengekalan unsur budaya PB 01. ii. iaitu ketika memasukkan tepung ke dalam minyak. Contohnya unsur budaya LM 16 di mana “kelambu” diterjemah kepada “ins Bett”. Gambaran ini akan dapat dikesan oleh pembaca sasaran. kerana aktiviti memasak adalah merupakan sesuatu yang universal. Penterjemahan begini setidak-tidaknya mampu memberi satu persepsi yang baik kepada pembaca sasaran bagi membantu peranan watak utama dalam perkembangan cerita. Perbincangan yang terperinci telah pun dilakukan dalam Bab Empat. Walau bagaimanapun ianya tidak dapat membantu dalam pengalihan budaya yang sebenar. penterjemah menggunakan unsur bunyi “Tschur” seterusnya membuat kaitan dengan aktiviti memasak. Ini adalah sesuatu yang amat berbeza. telah membantu pemahaman pembaca sasaran tentang gelagat Pak Belalang.

Nombor Rujukan Kategori Jumlah Peratus 1 LM 01. paluan akan dibuat jika sesuatu berita hendak dikhabarkan. LM 02.3: Penyesuaian semula unsur budaya (PB) Teks Sumber Teks Sasaran No. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … PB 08 95 “Canang” adalah suatu alat bunyian berupa gendang. namun jadual ini dilengkapi dengan peratus bagi setiap kategori terjemahan budaya yang ditemui. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen.PB 07 dan PB 08 juga tidak membantu ke arah pengalihan budaya. Jadual 5. … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. Penerangan atau kesepadanan terhadap unsur yang sehampir mungkin tidak dilakukan penterjemah. perbincangan yang terperinci telah dilakukan dalam Bab Empat (m. Impikasinya pembaca sasaran tidak memperoleh gambaran budaya teks sumber iaitu masyarakat Melayu yang sebenar.4: Rumusan keseluruhan Bil.s 83).s 88). Jadual yang sama telah dikemukakan di dalam Bab Empat (m.. die… PB 07 …Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. perkataan “roti” disesuaikan mengikut pemakanan masyarakat Jerman “Kuchen” yang bermaksud “kek”. Jadual di bawah menunjukkan data rumusan kepada perbincangan di atas. . digunakan pada masa lampau. Begitu juga PB 08. Ruj. Jadual 5. sebaliknya suatu penyesuaian yang agak longgar telah dibuat iaitu “ berlari ke sana-sini dan bertanya setiap orang”.

m. LM 07. m. LM 11 PB 03. PB 05. LM 09. LM 05. LM 19 Salah terjemahan 3 11% Jumlah 27 27 100% 96 Bagi memudahkan perbincangan terhadap kesimpulan yang dibuat. LM 18. PB 04. di bawah ini diperincikan hasil dapatan kajian : Kategori Satu : Unsur budaya dikekalkan 4 unsur budaya dikekalkan 4/27 X 100% = 15% 1 unsur berkesan (PB 01) 1/27 X 100% = 4% * 3 unsur tidak berkesan 3/27 X 100% = 11% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. LM 04.s 59-64) Kategori Dua : Unsur budaya dihilangkan *13 unsur budaya dihilangkan 13/27 X 100% = 48% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 7 26% 4 LM 17.s 64-76) Kategori Tiga : Unsur budaya disesuaikan 7 unsur budaya dikekalkan 7/27 X 100% = 26% 1 unsur berkesan (LM 12) 1/27 X 100% = 4% * 6 unsur tidak berkesan 6/27 X 100% = 22% (Huraian terperinci dalam Bab Empat. m. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 13 48% 3 LM 12. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 4 15% 2 LM 03. jumlah yang tidak berjaya. LM 15. LM 13. LM 06. tidak berkesan dan salah terjemahan dianggap sebagai tidak berjaya diterjemahkan (bertanda . LM 10. LM 08.s 76-84) Kategori Empat : Salah terjemahan *3 unsur budaya salah 3/27 X 100% = 11% terjemahan (Huraian terperinci dalam Bab Empat.s 85-87) 97 Berdasarkan kepada perincian dapatan di atas.PB 01. LM 14. LM 16 PB 07. m.

Ini secara tidak langsung akan memberi kesan yang besar kepada pembaca teks sasaran dalam memahami budaya masyarakat Melayu yang secara tidak langsung memberi implikasi kepada teks yang dibaca. iaitu 93% dari teks sumber telah gagal dialihkan oleh penterjemah ke dalam bahasa sasaran iaitu bahasa Jerman. 98 Dari penjelasan di atas dapat dilihat dengan jelas. 5. Kesimpulannya pengkaji mendapati sejumlah 25 unsur daripada 27 unsur budaya yang dikenal pasti iaitu mencapai 93% unsur budaya Melayu yang terdapat dalam teks terjemahan Lebai Malang dan Pak Belalang telah gagal dialihkan ciri-ciri budayanya kepada teks bahasa Jerman iaitu Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck .1. sebanyak 25 unsur (bertanda : *) iaitu 93% unsur budaya telah gagal diterjemahkan. yang bermaksud “perhimpunan sembahyang” atau dari segi semantik ianya bermaksud “berhimpun untuk bersembahyang”. walau pun dalam kajian yang dilakukan menunjukkan terdapat usahausaha pengalihan yang cuba dilakukan oleh penterjemah. Daripada 27 unsur budaya yang dikenalpasti dalam kedua-dua teks yang dijadikan bahan kajian. Kenapa pengalihan budaya sebegini rupa berlaku? Contoh kedua dapat dilihat pada unsur budaya LM 18 : “…Jika aku pergi . bagaimana unsur budaya masyarakat Melayu tentang kenduri itu tidak langsung terpancar dalam terjemahan yang dilakukan untuk pembaca yang berbahasa Jerman. unsur budaya LM17. di mana perkataan “kenduri” telah diterjemahkan kepada “Gebetversammlung”. Kemungkinan pembaca yang berbahasa Jerman akan membayangkan suatu suasana di mana orang berkumpul di gereja untuk bersembahyang. Contohnya.2 Adakah pengalihan budaya merupakan masalah dalam penterjemahan yang dilakukan? Dapatan menunjukkan bahawa sejumlah besar unsur budaya Melayu.*).

Penterjemahan budaya ini bukan saja memerlukan ilmu dan kepakaran yang tinggi tetapi juga daya kreativiti penterjemah. Secara umumnya pemasalahan ini dapat dilihat dari dua sudut yang berlainan. adakah penterjemah kurang menitik beratkan pengalihan unsur budaya ini atau pun penterjemah menghadapi permasalahan lain dalam usaha pengalihan budaya yang dilakukannya? Persoalan inilah yang ingin disingkap oleh pengkaji dalam objektif kajian yang kedua ini. Pertama dari aspek penterjemah sendiri dan kedua dari aspek yang lebih global iaitu hubung kait antara bahasa Melayu dan bahasa 99 Jerman yang lahir dari dua rumpun yang berbeza dan membawa kepada jurang perbezaan kebudayaan yang tinggi. Ini menyebabkan hilangnya perkaitan antara fungsi kain putih dengan kematian dalam masyarakat Melayu yang beragama Islam. samada dari segi teori mahupun perkaedahan berkemungkinan telah menyebabkan penterjemah melakukan kesilapan dalam usaha menterjemah teks sastera Melayu ini. terutamanya terhadap pengalihan unsur budaya.kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih …” telah diterjemahkan menjadi “… Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand …” Apa yang dapat diperkatakan ialah kenapa objek yang mudah diterjemahkan iaitu “kain putih” telah disalah terjemah atau dipesongkan terjemahannya dengan menggantikannya dengan “ein wei_es Gewand” yang bermaksud sehelai jubah putih. Pengkaji dapat merasakan bahawa budaya telah menimbulkan atau menjadi permasalahan kepada penterjemah dalam usahanya menghasilkan teks sasaran yang berkualiti dan berfungsi seiring dengan teks sumber. Kekurangan pengetahuan tentang ilmu terjemahan. yang secara langsung . Kekurangan-kekurangan ini telah mengarahkan kepada permasalahan dalam terjemahan. Persoalan yang timbul.

secara tidak langsung perbezaan bahasa adalah juga merupakan perbezaan budaya. banyak hal-hal yang berkaitan dengan prinsip hidup orang Melayu dan agama Islam telah diterjemahkan dengan cara yang salah. Pengetahuan yang diperolehi secara teori tanpa diseimbangkan dengan pengalaman boleh menyebabkan seseorang itu sukar memahami bidang yang diceburi. Di samping itu mungkin penterjemah kurang arif tentang budaya masyarakat Melayu yang beragama Islam. Di mana segala tindak-tanduk mereka adalah berlandaskan amalan agama. Bahasa Melayu dari rumpun Austronesia dan bahasa Jerman dari keluarga Jermanik langsung tidak mempunyai ikatan kekeluargaan. berkaitan dengan hal pengurusan jenazah iaitu dimandikan. Kelemahan ini menghasilkan teks sasaran yang begitu longgar. disembahyangkan dan ditanamkan hanya diterjemahkan menjadi dikebumikan. 100 sepatutnya hal ini tidak harus diabaikan kerana ianya merupakan sesuatu yang penting dan melibatkan soal kepercayaan agama. Apatah lagi ditambah dengan jurang perbezaan bahasa yang begitu besar. Perbezaan bahasa juga telah menimbulkan permasalahan kepada pengalihan . Semangat untuk menghasilkan sesuatu yang dipelajari dengan kadar yang segera memungkinkan penterjemah mengambil jalan pintas dan mudah tanpa mempertimbangkan soal-soal kebudayaan yang memerlukan penelitian dalam proses melakukan terjemahan. sudah tentu mempunyai ciriciri bahasa yang amat berbeza (sila rujuk m. Justeru itu dalam kajian yang dilakukan. Contohnya dalam LM 05. Apatah lagi untuk mengaitkan corak hidup dan kepercayaan sesebuah masyarakat asing. Manakala LM 08 perkataan “sabda junjungan” langsung dilenyapkan. Bahasa adalah merupakan indeks budaya. LM 06 iaitu perkataan “berkhatam” dialihkan menjadi “Fest” iaitu majlis keraian.s 13–18).menjejaskan kualiti mesej teks sumber.

“beralih matahari” begitu juga dengan penjodoh bilangan “secupak”. Seperti yang telah dibincangkan dalam Bab Satu. penterjemah juga perlu menguasai kedua-dua bahasa. harus juga berkebolehan menulis dengan cekap. 5. berimaginasi dengan pemilihan perkataan yang tepat serta pakar menggunakan segala jenis struktur bahasa dan memiliki perbendaharaan kata yang luas bagi membolehkan isu budaya diterjemahkan dengan baik dan tidak menganggu proses serta hasil terjemahan. “sebungkus” dan lain-lain. cita rasa.1. Apatah lagi. Berlandaskan kepada pengetahuan yang lengkap dalam bahasa sumber dan bahasa sasaran termasuk pengetahuan berkaitan dengan teks serta merangkumi kebolehan menyepadukan penguasaan kedua-dua bahasa di tahap yang lebih tinggi iaitu di tahap teks. penterjemah dapat menghasilkan sebuah teks terjemahan yang memenuhi keperluan pembaca sasaran dan seterusnya sebuah teks yang berkualiti.3 Apakah fungsi atau kesan teks terjemahan sama seperti fungsi sebenar Cerita Jenaka Melayu ? Tujuan terjemahan adalah untuk menghasilkan kesan yang hampir sama kepada pembacanya dengan kesan yang terhasil pada pembaca teks asal.budaya teks sasaran. Contohnya “putihlah 101 matanya”. maka kepakaran diperlukan supaya boleh menterjemahkan segala lapisan maksud. sastera Melayu dari genre cerita jenaka mempunyai . Selain daripada mengetahui isi kandungan teks sumber. apabila melibatkan penterjemahan teks sastera khususnya sastera rakyat. kepekaan dan budaya penulis teks asalnya. Dapatan menunjukkan bahawa kata-kata idiomatik atau peribahasa yang mengambarkan ciriciri budaya kurang difahami dan tidak dapat dipindahkan dengan baik. menggunakan bahasa dengan indah dan halus.

Situasi ini timbul kerana kaedah terjemahan yang digunakan tidak membantu ke arah pengalihan budaya yang 102 menjurus kepada penyampaian mesej yang berkesan. 5. teks sasaran Der Unglücks-Geistliche dan Vater Heuschreck tidak mampu berfungsi sebagaimana yang diharapkan oleh teks sumber. Penghasilan teks terjemahan yang berkualiti memerlukan penelitian.4 Dapatkah satu panduan diperoleh untuk membantu mereka yang ingin berkecimpung dalam bidang penterjemahan teks seperti ini ? Pengalaman mengajar seseorang menjadi lebih matang. Berpegang kepada prinsip di atas. etika serta garis panduan tertentu. ia juga berperanan untuk memberi sindiran dan tauladan kepada masyarakat ketika itu.1. Dapatan kajian menunjukkan bahawa sebenarnya terdapat beberapa panduan yang boleh dikuti dalam menghasilkan teks terjemahan kesesusasteraan genre cerita jenaka yang baik. dapatan kajian menunjukkan bahawa selain dari hiburan. Sebelum Terjemahan a. Panduan-panduan ini secara umumnya dapatlah dibahagikan kepada tiga tahap iaitu sebelum. Pengkaji juga berpendapat teks sasaran ini hanyalah berfungsi sebagai sebuah cerita biasa yang juga tidak memaparkan nilai dan corak kehidupan masyarakat Melayu tradisi. semasa dan selepas proses terjemahan. Ini adalah kerana ada yang sering menyatakan bahawa teks terjemahan pada hakikatnya bermutu rendah daripada karya asal dan merupakan hanya tiruan atau bayangan kepada karya asalnya. kepakaran.pelbagai fungsi kepada masyarakat Melayu tradisi. Penguasaan Bahasa Penterjemah haruslah mempunyai penguasaan bahasa yang kukuh dalam . Justeru timbullah pandangan-pandangan yang menyatakan bahawa teks terjemahan akan sentiasa bermutu lebih rendah daripada teks asalnya serta pengecaman hasil penterjemahan sebagai “second rate”. i. Antaranya selain dari hiburan.

Bahasa yang digunakan oleh penterjemah mempengaruhi keberkesanan dan kualiti terjemahan. sebaliknya perlu menguasai dan menceburi bidang yang diterokainya dengan sebaik mungkin. b. lingusitik. sintaksis. Ini merupakan faktor yang penting dalam penguasaan mesej teks. malah lebih dari itu bagi menggarap kandungan isi tersirat yang dilafazkan melalui bahasa-bahasa yang idiomatik dan puitis yang sering menjadi penghalang kepada penterjemah dalam proses pengalihan maklumat. maka penterjemah harus memperkemaskan bahasa dalam terjemahannya. semantik mahupun pragmatik amatlah penting bagi 103 menjamin apa yang terdapat dalam teks sumber benar-benar difahami. perubatan. Pemahaman yang tinggi terhadap teks sumber dan penguasaan bahasa sasaran yang baik akan membantu penterjemah menggunakan bahasa. Tidak memadai jika seorang penterjemah hanya mengenali sesuatu bidang itu sekadar mengetahui laras sahaja. kesusasteraan. Penguasaan Bidang Yang Diterjemah Setiap bidang mempunyai larasnya tersendiri.kedua-dua bahasa sasaran dan bahasa sumber. Penguasaan bahasa sumber dari segi morfologi. Ini juga turut menjurus kepada penyampaian yang jelas dan tepat. Jika bahasa teks asal itu kelihatan kabur berbelitbelit atau susah difahami. sendiri seperti bidang undangundang. terutamanya yang berkaitan dengan budaya sesbuah masyarakat. “Hanya jauhari yang mengenal manikam”. laras dan gaya yang betul dalam penterjemahannya. keagamaan dan sebagainya. Bukan sekadar memperoleh maklumat yang tersurat pada teks sumber. Selain itu sebaik-baiknya penterjemah menganalisis lapisan maksud teks dan mengemukakannya kembali dalam bahasa sasaran dengan jelas tanpa terpesong 104 dari makna dan tujuan teks asal dan tidak meninggalkan bahagian teks asal yang .

c. Sebagai seorang penterjemah yang menyelami budaya dan bahasa lain. etika dan sebagainya bagi penghasilan teks yang baik. kaedah. dan sebagai seorang penterjemah semestinya mempunyai ilmu pengetahuan penterjemahan yang baik tentang teori.sukar untuk diterjemah. Justeru sebagai seorang penterjemah yang ingin berkecimpung dalam bidang ini seharusnya mengenali dan memahami budaya masyarakat ini sebaik mungkin seperti membuat kerja lapangan bagi membolehkan pengalihan bahasa teks sumber untuk menghasilkan sebuah teks sasaran yang berkualiti. Tidak semua ilmu dapat diperoleh melalui pembacaan. f. Penyelesaian boleh dibuat dengan merujuk kepada individu ataupun masyarakat setempat yang mahir dalam bidang yang diceburi penterjemah mahupun penulis asal. seandainya sesuatu permasalahan timbul janganlah kita merasa rendah diri untuk bertanya kepada orang yang lebih mahir. Kenali Budaya Teks Sumber Teks-teks yang berbentuk kesusasteraan pada amnya secara tidak langsung melibatkan budaya masyarakat teks sumber. pengkaji berpendapat bahawa satu cara terbaik bagi meyelesaikan permasalahan yang timbul memerlukan rujukan yng ekstensif. Ilmu Terjemahan Bidang terjemahan merupakan cabang linguistik. pemindahan . Sikap ambil mudah terhadap isu ini akan mengakibatkan penghasilan teks sasaran yang tidak berkualiti dan banyak menimbulkan kekeliruan serta kekaburan. sebaliknya kadang kala pengalaman perlu diambil kira. prinsip. 105 e. begitulah juga dalam bidang keilmuan. d. Tujuan Terjemahan Penterjemah haruslah jelas tentang tujuan atau pun objektif kerja-kerja terjemahan yang dilakukannya. Rujukan “Segan bertanya sesat jalan”. Contohnya. untuk tujuan hiburan.

Melakukan penerangan jika perlu. Pembaca Sasaran Penterjemah harus jelas siapa pembaca sasaran agar corak pemilihan kata. Semasa Terjemahan a. Penterjemah mesti sedar bahawa teks yang diterjemahkannya adalah hak kepunyaan orang lain.pengetahuan. Melakukan perbandingan yang dapat menimbulkan kesan yang sama. Dia juga tidak sepatutnya melakukan perubahan sewenang-wenangnya apatah lagi menukar atau meninggalkan isi-isi teks sumber demi kepentingan diri. Penterjemah perlu membuat penjelasan tambahan (seperti nota kaki) supaya perkara-perkara yang tidak boleh . dan sebagainya. gaya penyampaian dan struktur ayat yang digunakan dalam penterjemahan dapat disesuaikan dengan mereka. glosari mahupun orang perseorangan jika memerlukan bantuan untuk mengalihkan unsur budaya dari satu bahasa ke satu bahasa yang lain. Bantuan Dapatkan bantuan samada melalui kamus. Tumpukan perhatian terhadap kerja yang dilakukan. b. Menterjemah dengan membuat penggantian terhadap sesuatu unsur lain yang mempunyai maksud yang sama. samada kepada penulis asal mahu pun teks sumber. g. rujukan. Objektif yang jelas akan memandu penterjemah ke jalan yang betul dari segi pemilihan teknik terjemahan dalam penghasilan teks sasaran yang sempurna dan menepati objektif. c. ii. Proses Pemindahan Maklumat Pemindahan maklumat terutama yang berkaitan dengan hal kebudayaaan boleh dilakukan dengan cara: Mencari kesepadanan dengan teks sasaran jika ada. Amanah Prinsip amanah terhadap teks asal adalah perlu kepada seseorang penterjemah. Jadilah seorang 106 penterjemah yang beretika dan berkualiti. jangan terlalu ghairah.

penterjemah harus melakukan penelitian terhadap teks yang akan diterjemahkan sebelum memulakan proses penterjemahan. Mungkin juga dapat menggunakan gambar mahupun ilustrasi.diterjemahkan secara biasa (akibat daripada perbezaan besar antara kebudayaan penulis teks asal dan pembaca terjemahan) akan lebih senang difahami. Perbincangan dengan penterjemah lain juga digalakkan. pengkaji berpendapat bahawa jika penterjemah ingin menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berfungsi dengan baik dan berkesan. Penilaian Semakan semula dan pengawasan mutu selepas kerja-kerja terjemahan adalah penting dilakukan. pemilihan kaedah. 108 Penterjemah bertanggung jawab memastikan ciri-ciri teks asal termasuk konteks situasi dan konteks budaya diambil kira semasa menterjemahkan sesuatu teks. Perbincangan Berbincanglah dengan penulis asal ataupun soal selidik ke atas kumpulan pembaca sasaran boleh dilakukan untuk mendapatkan timbal-balik. Tindakan ini dilakukan bagi mengawal mutu hasil terjemahan serta menggelakkan berlakunya masalah kekaburan penulisan bahan yang diterjemah. Penterjemah harus berfikiran terbuka dan menerima sebarang komen dengan tujuan untuk meningkatkan mutu hasil terjemahannya. b. Umumnya teks asal dan tujuan terjemahan serta pembaca sasaran sering diketepikan dan tidak diberikan perhatian yang wajar dalam kerja penterjemahan. Selepas Terjemahan a. 5.2 Penutup Sebagai rumusan. Samada penterjemah mahu membuat pengekalan atau penyesuaian terpulanglah kepadanya. gaya penulisan dan sebagainya. mungkin akibat daripada penggunaan bahasa. Apa yang penting penterjemah perlu sentiasa menimbangkan kehadiran ciriciri tersebut bagi . 107 iii.

menghasilkan sebuah teks terjemahan yang berkualiti dan memanfaatkan pembacanya. Teori Dan Teknik Terjemahan. Penjelasan yang diberi harus seimbang dengan apa yang tidak diketahui oleh pembaca. Tamadun Islam. Ini amat penting terutamanya apabila melibatkan penyampaian mesej yang tersirat. Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. pengalaman dan daya kreativiti penterjemah amatlah diperlukan agar pemindahan unsur jenaka seiring dengan pengalihan budaya. Ainon Muhammad (1985). Semakin banyak unsur budaya yang terdapat dalam sesebuah teks. Di samping itu ilmu. Panduan Menterjemah . Robert (1989): 'Bursting bubbles: "Soap opera" audiences and the limits of genre'. Abdullah Hassan (2003). Kuala Lumpur: Pustaka Haji Abdul Majid. (1995). Himpunan Kertas Kerja Persidangan Penterjemahan Antarabangsa ke-9. Terjemahan Dalam Bidang Pendidikan. Jurang perbezaan budaya yang besar berkehendakkan maklumat tambahan bagi meningkatkan tahap kefahaman pembaca teks sasaran. Bhd. semakin sukarlah ianya diterjemahkan. In Ellen Seiter. Hans Borchers. Tanpa pengalihan budaya yang baik terutamanya ke atas teks cerita jenaka. dapat dirumuskan bahawa pengalihan unsur budaya genre cerita jenaka ini adalah sesuatu yang mencabar. Ainon Mohd dan Adullah Hassan (2005). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka. mesej yang hendak disampaikan akan terhalang akibat daripada tiadanya kesepaduan antara budaya yang menjadi latar bagi penyampaian mesej. Gabriele Kreutzner & Eva-Maria Warth (Eds. Keupayaan bahasa sasaran untuk menyampaikan sesuatu konsep atau maklumat budaya juga merupakan faktor penting dalam terjemahan budaya. Allen.): . Edisi Ketiga Kuala Lumpur : PTS Publications & Distributors Sdn. 109 BIBLIOGRAFI Abdul Rahman Nawas et al.

New York. Translation : Application and Research. (1976).) Kuala Lumpur :DBP Geertz. Ensaiklopedia Bahasa Utama Dunia. Bach. Goodenough. 110 Comrie. (P. ______________(1965). (1996). Mohd. (1973). New York : Gardner Press. Southeast Asian Studies Program.(Aishah Mohd. “Cultural anthropology and linguistics.). Garvin ed. (1985). The Interpretation of Cultures: Selected Essays. (1987). London: Routledge. (ed) (2004).Remote Control: Television. An Evaluation of the English translation of An Indonesian . "Cultural Anthropology and Linguistics" dalam Language in Culture and Society. “Language And The World-View Of The Malay Peasants” dalam Malaysian World-View. London: Oxford University Press. ed. Hymes. Diterjemahkan oleh Uma a/p Iyavoo dan Koh Chung Gaik (1996). (D. pp. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Heidelberg. Antologi Puisi Jerman-Melayu Träumerie in Hellblau / Impian dalam Biru Muda. 9th ed. ed. Berthold Damshäuser et. New York : Cambridge University Press. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. (1957). W. Adolf (1971). A Reader in Linguistics and Anthropology. Sugeng.” dalam Report of the seventh annual round table meeting on linguistics and language study. 44-55 Arnold. A Linguistic Theory of Translation. Cambridge Encyclopedia of Language (1987) Cambridge Encyclopedia of Language . Asmah Hj. Matthew (1869). Teori Linguistik. ______________(1964). Clifford. Bernard (1998). DC: Georgetown University.al.).C. Hariyanto. ed. (1997). Catford. Audiences and Cultural Power. Culture and Anarchy. Richard W. J. Washington. Brislin.New York: Harper & Row. New York: Macmillan. Taib Osman. Omar. Cambridge. Geschichte der Deutschen Spracher. H. L.

Jihaty Abadi et al. Jaafar Jambi. Hariyanto. Singapore: Unpublished Project Report for Diploma in Applied Linguistics. Mohd Asmadi Yakob. Selangor : Penerbitan Adabi. The Implication of Culture on Translation Theory and Practice. Kertas Kerja Yang Dibentangkan Dalam Bengkel Perterjemahan. Larson. (1976). Penerjemahan Arab Melayu. MD: University Press of America. Peraturan Dan Dasar. Terjemahan Bahasa Kiasan Dalam Novel Kokoro Dari Bahasa Jepun Ke Bahasa Melayu : satu analisis. (1979). (1996). Nature Publishing . Das neue einsprachige Wörterbuch für Deutschlernende (1994). ELE Journal 2:1. ix. Hoffmann. (1984). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Langenscheidts Gro_wörterbuch Deutsch als Fremdsprache. et al. M.Continuity and Change in African Culture. (1959). 91-104. Rahman (1994 ). About Translation. Serdang: Universiti Putra Malaysia. Mohd Shuib Che Din. 309. Bhd. Panduan Sastera Melayu Lama. Diterjemahkan oleh Zainab Ahmad dan Zaiton Ab. (1997). Herskovit. Matahari. Teori dan Teknik Terjemahan: Satu Sorotan. Kuala Lumpur : Art Printing Works Sdn. 111 Muhammad Bukhari Lubis et al. Chicago: University of Chicago Press. ____________ (1995). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka Kamus Dewan(1993). (2001). Albert. Approaches To Translation. Anjuran Persatuan Ulama Malaysia. Mildred L. Multilingual Matters. München : Langenscheidt. (1998). Newmark. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka. Pp.Meaning-based translation: A guide to crosslanguage equivalence. Peter (1981). Kuala Lumpur : Penerbitan Adabi. Kamus Dewan (1992). SEAMEO RELC Singapore. J.Novel: A Case Study on the Translation of Manguwijaya’s "BurungBurung Manyar". Sari Sejarah Kesusasteraan Melayu-Indonesia ( Tradisi dan Moden ). Lanham. Sugeng.

“Translation” dalam Current trends in linguistics ( T. E. Raphaelson-West. ). Eugene A. 4th Edition Oxford University Press." In Meta. ______________(1982). di Majlis Pembukaan Bengkel Terjemahaan Kali Ke-2 pada hari Rabu.’" New England Quarterly. Universiti Brunei Darussalam. Kementerian Pelajaran Malaysia. Samovar. CA: Wadsworth.Group – 1869. 87–96. Wan Amizah Wan Mahmud. (1998).B. Larry A. Towards a Science of Translating.J. 3 Safar 1428 / 21 Februari 2007 bertempat di Dewan Canselor. Ucapan Timbalan Menteri Pendidikan. Kaedah penterjemahan sari kata dokumentari dan . Pusat Perkembangan Kurikulum. 47. Porter. Scheik. art and custom. Special Issue on Humor and Translation. Cassell : London. Haji Mohammad bin Pengiran Haji Abdul Rahman. (1989) "On the Feasibility and Strategies of Translating Humor. “Translation” dalam Cassell’s Encyclopedia of Literature. Understanding Intercultural Communication. (1974). pp. Brill. J. ______________(1974b). E. and Nemi C. 1989. 1st published in 1871. (1964). Richard E. (1988). Tatabahasa dewan. Nik Safiah Karim et al. New York : Gordon Press. Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. The Theory and Practice of Translation. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Mouton : The Hague. Tylor. Sabeok ed. Leiden: E. religion. Primitive culture : researches into the development of mythology. Nida. 5531 November 13. V. Volume 34. Oxford Advanced Learner’s Dictionary (1989).(1981). Brill. philosophy. Sukatan Pelajaran Bahasa Jerman.. Rieu. W. 128-141. Yang Mulia Pengiran Dato Seri Setia Dr. 2nd ed.J. Jain. (1974) "The Widower Narrator in Nathaniel Ward’s ‘The Simple Cobler of Aggawam in America. Belmont. (1953). 1975 O Macmillan Journals Ltd 1975 Published weekly. Debra S. Number 1. Leiden : E.

Laman web : <http://www.my/cerita_ rakyat/lebai_malang. Waterman. 04 Apr 2006 11:19:06 +0800 From: .pdf. An Introduction To Sociolinguistics.S) .htm > Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.htm> 113 LAMPIRAN 1 Date: Tue. Laman web : <http://www. (1976). Cerita rakyat Pak Belalang. Dilayari pada 22 Jun 2005. Problem And Methods.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa/ asal_usul_bahasa_melayu.com.com.wikipedia. Disertasi (M.edu. The Science of Translation.lib. ____________ (1982).htm> Dilayari pada 10 Febuari 2006 <http://faculty.org/wiki/Bahasa_Melayu> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://faculty.> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://id.M. [ online ]. The Science Of Translation. Cerita rakyat Lebai Malang. United Kingdom : Blackwell Publishing. (1995).usm. Universiti Malaya.my> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.my/press/DAH/DAH.edu. Seattle : University of Washington Press Wills.arabic.L.unitarklj1.wikipedia.html> .Fakulti Bahasa dan Linguistik.com.my/cerita_rakyat/pak_belalang.tutor. [ online ].html> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://ms. A History of the German Language.org/wiki/Budaya> Dilayari pada 5 Oktober 2006 <http://www.com.bn/news/pelita/25apr/haluan. W.brunet. Ronald. (1981).ashtech. 4th Edition. 112 Wardhaugh. Dilayari pada 22 Jun 2005. Tübingen :Gunter Narr Verlag .my/pdf/terjemahan+Arab-Melayu + ktn.komedi semasa di televisyen : satu kajian perbandingan. John T.ashtech.my/tutor/stpm/asal_usul_bahasa> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www.com.tutor.my> Dilayari pada 16 Januari 2006 <http://www. Stuttgart: Gunter Narr verlag Tubingen.unitarklj1.

de> Liebe KollegInnen. ich schicke hier wieder einmal einen „Info Brief Deutsch als Fremdsprache (3/2006)“. In diesem Workshop sollen malaysische Kurzgeschichten (Ausschnitte) unter fachlicher Anleitung von Holger Warnk (SOA Institut Frankfurt) ins Deutsche uebertragen werden. Sep bis 22.goethe. Uebernachtung und Verkoestigung gesorgt. werde mich aber Anfang Mai wieder mit den neuesten Kulturnachrichten bei Euch melden! Euer Volker 114 LAMPIRAN 2 Terjemahan Lampiran 1 Saudara-Saudari. damit ich den Plan bald konkretisieren kann. dass man diesen Info-Brief selbst kostenlos abonnieren kann! Ausserdem moechte ich fragen. wer von Euch/Ihnen interessiert ist (und sich ausreichend kompetent fuehlt) an einem „Deutsch-Bahasa Malaysia Uebersetzer-Workshop“ teilzunehmen? Der Workshop soll zwar erst im September stattfinden (18. sollte der Workshop auf Pangkor stattfinden. eventuell spaeter auch lukratives Betaetigungsfeld fuer sich suchen. um euch/Sie daran zu erinnern. Bitte lasst mich wissen.org> Add to Address Book Add Mobile Alert Subject: kuadl-lis: Uebersetzerworkshop im September To: “Kuadl-Lis@Goethe. saya ingin mengetahui adakah sesiapa di antara tuantuan dan puanpuan yang berminat (mungkin berbakat) untuk menyertai Bengkel Penterjemahan Bahasa Jerman. wird fuer Transport. aber es sollen sich mindestens 10 Teilnehmer dafuer anmelden.Bahasa Malaysia? Bengkel tersebut akan diadakan pada bulan . es geht dabei weniger um die unmittelbaren Ergebnisse als um ein erstes Qualifizierungsangebot fuer deutsche und malaysische Lehrer und Dozenten. Mit herzlichen Gruessen verabschiede ich mich in die Schulferien meiner Tochter nach Melbourne. De” <kuadl-lis@goethe. Sekali lagi saya ingin memaklumkan maklumat tentang bahasa Jerman sebagai bahasa asing (3/2006). Sep). Di samping itu. selbstverstaendlich werden keine Honorare gezahlt.“Volker Wolf” <director@kualalumpur. die sich fuer literarische Uebersetzungsarbeit interessieren und ein kreatives. wer von Ihnen dabei sein moechte. Den TeilnehmerInnen an diesem Workshop entstehen keine Ausgaben. serta mengingatkan tuan-tuan dan puan-puan agar mendapatkan sendiri informasi bahasa Jerman secara percuma.

Maka kata Pak Lebai. serta dengan tulus ikhlas hatinya kedua laki isteri. sila hubungi saya untuk tujuan perancangan bengkel terjemahan ini. Kembalilah tuan dahulu. Bilangan minima peserta mestilah sekurang-kurangnya sepuluh orang. datanglah seorang laki-laki kerumahnya mengajak akan dia melawat orang mati. Maka itu puj disanggup juga Pak Lebai. terima kasih. Tawaran ini dibuka kepada guru-guru dan pensyarah-pensyarah yang berminat terhadap penterjemahan sastera serta merupakan seorang yang kreatif. istimewa pula perangainya tersangat adab dan santun. Kepada sesiapa yang berminat. Ada sekejap pula datang seorang lagi mempersilakan Pak Lebai keterataknya oleh hendak berdikir kenduri Maulud. Tiada wang sagu hati diperuntukan. baiklah. Sekali peristiwa. Bengkel ini akan menterjemahkan cerita-cerita pendek bahasa Malaysia ke bahasa Jerman. Sekian.September ( 18 September hingga 22 September). Ia itu tinggal disebuag dusun. Secara tidak langsung juga kepada sesiapa yang mencari aktiviti yang akan menguntungkannya kelak. yalah. Peserta tidak akan dibebani dengan sebarang kos. 115 LAMPIRAN 3 116 117 LAMPIRAN 4 Lebai Malang Al kisah. Frankfurt). maka adalah sebuah desa. baliklah engkau dahulu. Maka didalam rantau itu adalah seorang lebai pandai mengaji dan taat ibadatnya kepada Allah ta`ala. di bawah bimbingan Holger Warnk (SOA Institut. demikianlah juga . Jumpa lagi pada awal Mei.. di mana penginapan. makanan dan pengangkutan disediakan. Volker. Maka jawab Pak Lebai. Dan seketika lagi datang pula seorang kanak-kanak menjemput Pak Lebai kerana hendak kenduri berkhatam pengajian.

Dan jikalau aku pergi kepada orang berdikir itu perut aku tentulah kenyang makan lempeng penganan angkatan orang itu. dinanti-nantilah oleh semua pemanggil itu akan Pak Lebai beberapa lamanya hingga beralih matahari. Serta ia sampai kesana. Demi dilihat oleh orang empunya kerja itu. maka ia pun sembahyang zuhur. kerana sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja yang lain-lain. telah Lebai Malang berfikir demikiaan. kemana baik aku pergi ini? Jika aku pergikepada orang mati tentu aku mendapat sedekah kain putih dan tikar. Maka kata saudara si mati. perutku tentulah kenyang. 118 baiklah aku pergi kepada orang mati itu dahulu. Maka ketiga-tiga mereka itu pun pulanglah kerumah masingmasing berhadirkan sekalian alatnya kerana harapkan Pak Lebai akan datang juga kerumahnya. Hatta. mengapa lambat datang? Sudahlah apa boleh buat? Tiada hendak menjadi rezeki saya. Dengan takdir Allah ta`ala Pak Lebai bertemu dengan orang-orang yang pergi menanamkan orang mati itu baru pulang sahaja dari kubur. dan sedekah pula secupak daging kerbau. Pak Lebai. Maka yang mati itu pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan. Dan demikian juga yang berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah dan yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir. Sudah sembahyang lalu berfikir didalam hatinya. Maka Pak Lebai pun pergilah pula kerumah orang berkhatam itu. maka tersebutlah perkataan Pak Lebai. . Hatta. Kemudian daripada mereka yang ketiga itu telah kembali. Kelakian. Dan kalau aku pergi kepada orang berkhatam pengajian itu. serta kelapa setali dan kampit beras satu. tiadalah juga Pak Lebai datang. masing-masing dengan pekerjaannya. maka ia pun pergilah kerumah orang yang kematian itu.katanya. Allah. orang semuanya habis hendak balik. Maka kalau begitu.

ah. orang baru lepas berangkat saja. maka hilanglah fikirannya. dibawanya lari. Maka ia pun pergilah kepohon kabung itu dan lempengnya itu pun disangkutkannya pada singai tempat iaa memanjat pohon itu. semuanya telah habis. Kelakian. Dilihatnya bacuk itu penuh berisi air nira. Lalu diambilnya bungkusan lempeng itu serta berjalan pulang kerumahnya. Maka setelah dilihatnya oleh Pak Lebai akan hal 119 penganannya itu digonggong oleh anjing. Naiklah. Kemudian diperbuatlah mana-mana yang dapat. lalu dibalingkannya. maka hari pun hampir petang Pak Lebai pun sampailah kekampungnya lalu teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi. Maka ia pun terjun dari atas pohon itu berkejar sekuatnya menghambat binatang bedebah itu. Allah mengapa lambat datang Pak Lebai? Hingga penatlah saya menanti tiada juga Pak Lebai sampai. melainkan barang dimaafkan sahajalah hal saya ini. Mengapa Pak Lebai lambat datang? Sekarang apa pun tiada lagi. lalu ia mencabut goloknya serta dipunggaikannya kepada anjing itu. Maka apabila dilihatnya oleh tuan rumah akan Pak Lebai. sudahlah. Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. tiada juga kena. nah inilah yang ada hanya sebungkus penganan saja lagi. ah ini pun Pak Lebai baru sampai. . asalkan sudah selamat.katanya. Kemudian ia pun berjalan menuju kerumah orang bermaulud itu. masing-masing orang pun hendak kembalilah. Pak Lebai. Setelah ia sampai kesana. lain semuanya sekali telah habis. maka katanya. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada bacuk niranya itu. lempengnya yang ditinggalkannya dibawah itu sudah digonggong oleh anjing. tiada mengapa apa pula yang disusahkan saya ini. tiada mengapa. Dengan takdir Allah. Maka kata Pak Lebai. Maka ujar Pak Lebai. kerana semuanya telah habis sekali. tiada kena.

Setelah dilihat oleh Pak Lebai punai itu terbang. Maka sianjing sial itu pun keluarlah lari mengikut lubang yang sebelah lagi yang tiada bertutup itu. Setelah dilihat oleh Pak Lebai akan punai itu datang. maka keduanya pun terbanglah naik keatas pohon kayu yang berhampiran disitu. Maka anjing itu pun masuklah kedalam lubang batang kayu bersembunyi membawa bungkusan kuih yang separuh sudah dimakannya sambil lari itu. mengonggong bungkusan itu dengan pantasnya masuk kedalam hutan lalu hilanglah sekali tiada kelihatan pada mata Pak Lebai. oleh Pak Lebai bertelanjang bogel. Maka ia pun mengucapkan syukurlah kepada Allah lalu ia pun kembalilah kepada lubang kayu tadi hendak mengambil kain bajunya. Wah apabila dirasa oleh burung itu badanya sudah tiada terapit lagi. kerana pada sangka burung itu tunggul kayu. istimewa pula hari sudah malam buta. seurat benang pun tiada lekat pada tubuhnya. Hatta seketika lagi terbanglah dua ekor burung punai betul-betul menuju Pak Lebai. ia pun segeralah mengadakan lengannya dan membukakan kedua ketiaknya. Dicarinya kayu tiada. Maka Pak Lebai pun tinggal bertelanjang bulat sahaja. Maka Pak Lebai pun oleh tersangat berang hatinya. Maka Pak Lebai pun sampailah kepada tempat anjing itu menyembunyikan dirinya. lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya. Maka punai itu pun betullah masuk kedalam lubang ketiaknya. tiada tentu arahnya hendak lari lagi. lalu disumbatkannya kepada lubang itu. dan lain-lain benda pun tiada juga hendak disumbatkannya pada lubang itu.Maka oleh tersangat pantasnya Pak Lebai mengejar anjing itu hingga terkepunglah ia. Maka Pak Lebai pun tercengang-cenganglah mengintai anjing itu kesana kemari. seekor disebelah kiri hendak menangkap burung itu. Sekunyung-kunyung suatu pun tiada . putihlah matanya dengan putus asanya kerana segala pekara yang diusahakannya itu suatu pun tiada memberi faedah kepadanya.

Maka pergi pula ia kepohon kabung mencari goloknya dan 120 bacuk niranya. sudah diambil oleh orang. Pulang kerumah mendapat mara. Dapat sedekah sebungkus lempeng. Penganan habis dibaham anjing. adanya. lalu duduk termenung memikirkan halnya yang telah jadi. Maka Pak Lebai pun naiklah kerumahnya. Kesana kemari tersera-sera. seraya katanya. lalu teringatlah ia akan bidalan orang tua-tua.my/cerita_rakyat/lebai_malang. Lalu ia bersyair pula: ‘ Ayuhai nasib fikir miskin. Maka Mak Lebai pun naiklah radangnya. marahlah ia.lagi. disesahkannya kebelakang Pak Lebai seraya berkata: ‘ Lebai nasib langkahan malang .' Maka Pak Lebai pun lari masuk kedalam kelambu mencari kain. rezeki sudah sebanyak itu. Wah apatah lagi. Penat berkejar tidak terkira.ashtech. Punah golok bersama nira. http://www. kalau secupak. takkan segantang. Telah dilihat oleh isterinya Pak Lebai bertelanjang bogel itu. seraya mengambil kayu api. semuanya telah ghaib. Habis hilang baju dan kain.' Maka demikianlah ceritanya Pak Lebai Malang itu. suatu pun tiada lagi. Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang. serta dengan berangnya sebab penat dan sakit kena bahan oleh kayu api Mak Lebai. seperti laku orang gila? Kemana pergi seluar dan baju awak? Maka oleh Pak Lebai diceritakannya segala hal ehwal yang telah berlaku keatas dirinya.com. kena apa awak demikian ini. sesal Pak Lebai pun tiadalah berguna lagi.html 121 LAMPIRAN 5 122 123 124 125 126 .

melainkan dengan makanan kutip katap sahaja. Maka pada suatu tahun semua orang tiada dapat padi berladang. kononnya sebuah negeri nama Halban Cundung. Maka yang hal sepeladang tiga beranak itu sangatlah kesusahan hendak mencari makanan. Maka jawab anaknya. apakah fikiran aki? Maka kata Pak Belalang. lagi pula menyuburkan pokok padi sampai kepada buahnya. Maka ada pula yang memagar dan berbuat berbagai-bagai ikhtiar supaya terpelihara daripada mara bahaya musuhnya seperti tikus. cukup dengan hulubalang menterinya. oleh sangat kemarau. boleh senang menanam padi. Hatta. anaknya laki-laki dinamakannya Belalang. apalah sudah untung kita demikian ini. Maka didalam hal yang demikian itu semua orang membuat pekerjaan. menjadi orang-orang semuanya memanggil orang tua peladang itu Pak Belalang. ada yang mencuci parit. antara beberapa lamanya didalam hal yang demikian itu. tebu. ulat dan babi. melainkan Pak Belalang tiga beranak asyik dengan tidur siang malam dirumahnya dengan berdukacita yang teramat sangat akan kehidupannya yang akan boleh makan. dan ada yang menengala dengan kerbau. tiadalah dapat daya dan upaya lagi. Maka pada suatu hari Pak Belalang berkata kepada anaknya nama Si Belalang itu. sampailah pula musim piama. ya ni tanah didalam petak bendang itu supaya menjadi lembut semuanya. ya ni terkadang makan ubi. Tiadalah dapat apa-apa yang dijadikan makanan kita anak beranak. pisang. wahai anakku. Maka adalah dipeminggiran negeri raja itu seorang peladang tiga beranak. membaiki batas-batas mana-mana yang patut dan rusuk. keladi dan sebagainya. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang .LAMPIRAN 6 Pak Belalang Al kisah. Nama rajanya Indera Maya. Maka orang bekerja bendang pun masing-masing turun kebendangnya membuat pekerjaan. maka adalah suatu cerita.

moh la. habis dikabarkannya hal ehwalnya. lepas bermesyuarat dengan bapanya itu. masingmasing pun turunlah kebendangnya sambil hendak mengambil kerbau. Hatta. bapaku tahu juga sedikit-sedikit bertenung. diambilnya dua ekor.menenggala dibendang itu barang dua ekor. Apabila telah beralih hari. Lalu pergilah orang-orang bendang itu kepada Pak Belalang. Maka pada ketika itu Si Belalang sedang bermain dekat-dekat meraka itu. Maka kerbau-kerbau mereka itu ditambatkan ditepi batas yang disebelah naung. Jawabnya tahu juga. Jawab kawannya. Sebermula. katakana aku tahu bertenung menentukan dimana-mana tempat kerbau itu. Maka katanya. Telah sampai lalu dipegangnya tali kerbau. lalulah ketempat kerbau yang teramat itu dengan seorang dirinya terhendap-hendap mengintau tuan kerbau itu. Maka dilihat dua ekor kerbaunya sudah hilang. siapakah gerangan agaknya tahu bertenung ini? Kita hendak tenungkan kerbau yang hilang ini. makan rumput dan setengah dilepaskan dengan tali-talinya berkubang. marilah kita sekalian pergi kepada Pak Belalang minta ditenungkan. sambil berkata. pada waktu matahari rembang orang-orang bendang itu kelelahanlah penat. Jenuh mencari tiada jump. Arakian. Maka ia pun pulang kepada bapanya. Jikalau orang itu gempar 127 kehilangan kerbaunya. ditambatkannya kepada pohon kayu besar kira-kira sebatu jauhnya daripada tempat itu. Maka kata orang bendang itu. Maka pada ketika itu Pak Belalang pun ada dirumah . Si Belalang pun. telah sudah bermesyuarat kedua beranaknya. Maka sangatlah sukacita bapanya mendengarkan perkataan anaknya oleh mengikut seperti pengajarannya. taruh didalam semaksemak itu. Masing-masing pun berhentilah naik kedangaunya makan minum dan setengah tidur. tersebut perkataan orang-orang bendang itu.

Lalulah pergi setenganya mencari dan yang setengah balik pulang. sangatlah sukacita hatinya. Kemudian antara beberapa lamanya mereka itu pun sampailah ketempat yang ditambatkan oleh Si Belalang itu. ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja. dengan beberapa kesenangan ia makan anak-beranak. tembakau. dibawa pulang kerumahnya akan Pak Belalang tahu tenung. jenuh mencarinya. ikan dan lain-lainnya adalah berharga kadar lima puluh derham.sedang memegang gobek. Katanya. kita ini mendapatkan Pak Belalang minta tenungkan kerbau kita hilang. Pada suatu malam kecurianlah baginda tujuh biji peti yang berisi emas. ditambatkan orang dipohon kayu besar. intan. Demi orang-orang itu mendengarkan perkataan Pak Belalang. serta membawa beberapa banyak hadiah daripada beras. Maka kerbau dua ekor itu hampir akan mati kerana tersangat dahaga. yang kita tahu. gambir. Maka dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan didalam negeri itu. apakah hajat anakku sekalian ini? Jawab orang-orang itu. kerbau itu dua yang hilang ada 128 disebelah matahari mati. boleh dapat dengan segeranya. Maka kata Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk. derham dan lain-lain mata benda yang mahal-mahal harganya. hendak minta tenungkan harta yang hilang kecurian tujuh buji peti semalam. Maka didengar oleh bendang yang hilang kerbau itu. siapa-siapa tahu bertenung raja memanggil kedalam. Lalu ditegurnya akan mereka itu seraya katanya. Kelakian. . Maka sangatlah kesukaan hati Pak Belalang menerima hadiah mereka itu. tersebutlah Raja Indera Maya didalam negeri itu. titahnya. lalu diambilnya. Katanya. dengan tawakal diperbuatnya serta membilangbilang jarinya dan memejam-mejamkan matanya. Pada petuanya jikalau lambat dituruti nescayalah ia mati. padi. Maka singgahlah mereka itu dirumah Pak Belalang. ayuhi anakku. orang yang pandai bertenung.

diberikan kepada isterinya. Maka tepung ini perbuatlah roti. Maka kata tukang canang. marilah mengadap baginda. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. bolehlah patik tenungkan. hai Pak Belalang. Maka sembah Pak Belalang. itulah rumahnya. ikan. Insyaallah ta`ala. minyak dan tepung. Tuanku. kerana baginda kecurian tujuh biji peti semalam. apabila sampai kepekan. Maka pergilah tukang canang itu. Maka tanya isterinya. Aku teragak hendak makan roti rasanya. dimana Pak Belalang dapat barang banyak-banyak ini? Curikah? Jawabnya. dikurniakan oleh baginda seratus derham akan belanjanya. iakah sungguhh tahu bertenung? Maka jawabnya. ayuhai Pak Belalang. tahukah engkau bertenung? Maka sembah Pak Belalang. Jika tiada dapat engkau tenungkan harta itu. Maka Pak Belalang pun bermohon balik. Maka titah baginda. dimanakah rumahnya? Jawab orang bendang itu. Didapati Pak Belalang ada hadir dirumahnya. Hatta. Lalu mereka bertanya. raja memberi kepada aku. berkat dengan tinggi daulat. Apabila sampai kedalam lalu ditegur oleh baginda seraya bertitah. jikalau baginda beta beri tempoh didalam tujuh hari ini. Seketika nanti hari . disuruhnya bertenung hartanya hilanh tujuh biji peti semalam konon. dibawa balik kerumahnya. nescaya beta bunuh kerana membuat bohong mengatakan ada empat biji peti tib ilmu nujum. tiada aku curi. maka dibelinya beras. baiklah.Maka kata tukang canang itu. beta minta tenungkan harta beta yang hilang itu. Maka ia pun pergilah mengadap baginda bersamasama dengan tukang canang. tahu juga sedikit. tahu juga sedikit kerana patik ditinggalkan hamba tua 129 dahulu empat peti kitab tiba dirumah patik dari hal kisah pencuri barang-barang yang hilang. Daulat Tuanku titah patik junjung. Maka jawab Pak Belalang. Maka diambil oleh perempuannya barang-barang itu diperbuat roti.

dua. Maka oleh Pak Belalang dibilangnya dari tengah rumah itu. Kemudian tujuh keping roti dibilang oleh Pak Belalang. Jangan kamu . berkat ia bertawakal membuat pembohong itu. Jawab yang berenam itu lagi. dari mana datang dan apakah hajat? Maka jawab pencuri. maka pencuri itu pun sudah tiga orang disitu. kami datang ini minta nyawa kepada Pak Belalang. Maka pencuri itu pun sudah dua berdiri dihalamannya. Kemudian chur bunyinya sekeping roti lagi. ada pun kita ni sudah diketahui oleh orang tua Pak Belalang akan kita ada disini. kita hendak berjumpa dengan Pak Belalang. barulah ia keluar dari hutan. dibilangnya. Maka pencuri ketujuh itu pun pergilah mengetuk pintu Pak Belalang. Maka kata Pak Belalang siapa itu? Jawabnya. satu membilang roti itu. chur bunyinya. tentulah ia tahu kita tujuh orang ini yang mengambil harta raja itu dan sekarang baiklah kita pergi berjumpa dengan dia berkabarkan kesalahan kita yang mengambil harta raja itu. Kemudian tiga. baiklah mari kita pergi kabarkan supaya lepas nyawa kita mati dibunuh raja itu. direndangnya sebiji-biji. Maka kata Pak Belalang. katanya. 130 Maka kata kepala pencuri itu. Hai kawan-kawan sekalian. Pada fikiranku.pun malam. Pak Belalang pun berbaring ditengah rumahnya oleh sebab letih berjalan tadi. maka berbunyilah roti itu kena minyak didalam kuali. tatkala ia membilang roti itu maka kepala pencuri yang mengambil harta baginda itu ada orang terdiri dihalam Pak Belalang. Maka dibuka oleh Pak Belalang pintunya lalu naiklah pencuri ketujuh-tujuh orang itu seraya duduk berjabat tangan dengan Pak Belalang. Maka dengan takdir Allah. Maka isterinya pun masaklah roti itu didapurnya. bersetuju dengan pencuri itu telah ada disitu ketujuhtujuhnya. kerana jalannya pergi datang itu dekat dengan rumah Pak Belalang. Lepas makan nasi tiga beranak itu.

Pak belalang? Adakah dapat ditenungkan di dalam tib darihal itu? Maka sembah Pak Belalang. kami di tanah lagi belum nampak sudah Pak Belalang bilang. Kemudian roti yang dimasak oleh isteri Pak Belalang itu pun dijamukannyalah kepada pencuri-pencuri 131 itu. Benar atau tidak bilangan aku itu? Maka jawab pencuri itu dengan ketakutan. insyaallah ta`ala. dibawahnya kesebelah selatan. Kami sekalian tanamkan didalam tanah tiada apa-apa rusak. jikalau sungguh anakku sekalian berkata benar. Masa anakku di tanah tadi aku bilang di rumah ini satu hingga ketujuh. Tuanku. Pak Belalang pun pergilah mengadap Raja Indera Maya seraya baginda bertitah. baiklah. kerana kamilah semua yang mengambil peti raja negeri ini. dengan berkat tinggi daulat dapatlah dalam tib-tib patik itu. Maka kata Pak Belalang. yang hilang tujuh biji itu. adalah kami sekalian tanamkan disebelah selatan didalam hutan. dengan sesungguhnya aku tahu. Itulah sebabnya kami sekalian takut akan Pak Belalang berkabar kepada raja. Lepas makan mereka itu pun turunlah berjalan. Katanya. matilah kami sekalian di bunuh oleh raja itu. tidaklah dibunuh oleh raja. benar. tetapi jangan membuat bohong. Pak Belalang sudah tahu. kerana Pak Belalang di rumah. Maka bersumpahlah pencuri itu mengatakan tidak bohong sekali-kali. lebih kurang ada sebatu dari sini. Dimanakah harta raja itu sekarang? Jawab pencuri itu. bolehlah Pak Belalang ambil harta raja itu balik. . apa kabar. telah siang hari. Oleh sebab jikalau tiada kita berkabarkan benar pun. Patik peroleh satu buku. Maka kata Pak Belalang. Hatta.sekalian dibunuh. didalamnya ada tersebut bahawasanya ada pun hartanya yang hilang tujuh orang. Tentu aku suruh bunuh kepada raja. Sebermula telah didengar oleh Pak Belalang akan perkataan pencuri ketujuh itu sangatlah sukacitanya sambil berdaham.

Maka baginda pun turunlah dari atas singgahsana sambil berkata. rakyat pergi mencari harta itu. Setelah menitahkan dua orang menteri dengan seratus hulubalang dan lima ratus rakyat mencari peti baginda itu dengan segeranya. dipikul oleh rakyat sekalian. serta diangkat naik. Selang beberapa lamanya sampailah kedalam hutan besar. patik mohonkan ampunlah dikurniakan 132 harta itu. betullah sungguh Pak Belalang ini. Hai ahlunnujum. dan barangsiapa memanggil Pak Belalang. dibawa balik mengadap baginda. menteri hulubalang pun mengatakan Ahlunnujum sekaliannya. Maka baginda pun tinggallah dengan Pak Belalang di balairong seri dihadapi oleh bentara biduanda sida-sida sekalian. kerana ayapan yang kurniai oleh dulu Tuanku dahulu itu pun cukup patik ayapi anak beranak. besar untungnya dan kebaktiannya kepada aku. Titahnya pula. Maka diambil oleh menteri anak-anak kayu suruh tikam kedalam tanah. Dengan takdir Allah subhanahu wata`ala betullah sampai mereka kepada tempat peti yang ditanamkan oleh pencuri itu. tetapi tiada rosak barang-barang itu lagi. lalu kenalah kepada peti itu. Maka sekalian rakyat. ada pun Pak Belalang ini telah beta gelar Ahlunnujum pada hari ini. Maka sembah Ahlunnujum Belalang. maka masing-masing menyembah lalu berjala. beta anugerahi sebiji peti ini akan dikau. ditujunya kesebelah selatan. seraya memandang kepada muka Pak Belalang. Maka tersebutlah kisah menteri dengan hulubalang. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Baginda bertitah itu dengan teramat sukacitanya. ratna . berjumpa dengan suatu lubang bekas ditimbus orang. berikan kepada anak isteri engkau. Maka titah baginda menyuruh juga hantarkan sebiji peti yang berisi emas. Maka titah baginda. beta guntingkan lidahnya. intan. bawalah pulang kerumah.sudah ditanamkannya didalam tanah.

patik turun kain sehelai sepinggang sahaja. baiklah encik Juragan. Hai Ahlun nujum . negeri Tuanku ini patik pohonkan supaya menjadi milik patik. Maka juragan itu pun bermohon balik kekapalnya. boleh beta kenalkan jantan betinanya. meminta kenalkan jantan betinanya. titah memanggil bersama-sama sahaya mengadap dengan segeranya. hulubalang. antara selang tiga bulan. meminta kenalkan jantan dan betinanya patik persembahkan kebawah duli Tuanku kapal patik tiga buah itu dengan isinya. Maka biduanda pun naik. Sembahnya. harapkan diampun beribu-ribu ampun. Maka ahlunnujum pun bermohon kembali pulang kerumahnya dengan sukacita sekalian anak isterinya. Maka baginda pun menitaahkan seorang biduanda panggil ahlunnujum belalang. Maka sahut baginda. kerumah ahlunnujum Belalang itu. Serta baginda memandang. . Maka juragan itu pun naiklah kebalai pengahadapan masuk mengadap dibawa oleh bahtera baginda. Jawab biduanda ada kapal masuk membawa anak itik baru menetas. Juragannya naik kedarat mengadap Raja Indera Maya. Tetapi jika Tuanku terkenal anak itik itu jantan betinanya. minta kenalkan jantan betinanya. Maka ada pun tatkala itu baginda sedang dihadapi oleh menteri. biduanda sekaliannya. Maka biduanda pergi kepada Ahlun nujum Belalang. juragan pun bertelut kepada baginda. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Tatkala itu Ahlun nujum Belalang ada dirumahnya sedang merojak sireh hendak dimakannya. sida-sida. beta minta tempoh tiga hari dahulu. Kepada hari yang ketiga itu pagi-pagi bolehlah datang bawakan anak-anak itik itu. patik ini datang dari sebuah negeri kesebuah negeri membawa anak itik baru menetas. Maka kapal itu pun sampailah kepelabuhan. Maka sahut Ahlun nujum Belalang. Itulah sebab Tuanku memanggil.mutu manikam. Hatta. Katanya. masuklah pula tiga buah kapal membawa anak itik baru jadi.

ya Saidi. Kepada Tuhanku juga hamba menyerahkan diri. marilah kesini dekat dengan beta ini. Maka dengan berkat tinggi daulat Tuanku adalah pula buku tib itu tinggal di rumah patik. ia pun termenung seketika serta menyerahkan dirinya kepada Tuhan sarwa sekalian alam harapkan makbul sebarang maksudnya membuat perkataannya yang pembohong itu semuanya. Demi terpandang kepada Ahlun nujum. dua tiga empat peti penuh berisi dengan pasal anak itik itu sahaja. Hatta. maka dengan takdir Allah subhanahuwata`ala dibukakan hatinya . baiklah. perjanjian dengan baginda itu pun sampailah dua hari sudah. apalah hal beta ini ahlun nujum? Ada pula masuk tiga buah kapal membawa anak itik baru menetas dari telur. Maka titah baginda. lalu ia mengambil tongkat berjalan bersama-sama dengan biduanda mengadap 133 baginda kebalairong seri. Dan harapkan ampun patik bertempuh tiga hari mencari dalam tib itu. Maka sangatlah dukacita Pak Belalang akan perkara yang disanggupinya itu.Baiklah. ya Allah. Setelah sampai kepada malam ketiganya. maka baginda pun bertitah. kepada beta. melainkan di dalam hatinya berkata. Maka titah baginda. Maka Pak Belalang pun bermohon balik pulang kerumahnya dengan dukacita yang teramat sangat kerana takut kalau kedapatan budi pembohongnya itu. Maka keluh kesahlah ia tiada lalu makan dan minum dan tidur. Juragannya meminta kenalkan jantan betinanya. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Maka Pak Belalang pun datanglah hampir dengan baginda seraya meyembah. hendak bermesyuarat. titah Tuanku terjunjunglah diatas otak batu kepala patik. ya Maulai. Jika tidak kenal. Maka sekarang apakah halnya beta hendak mengenalnya itu? Setelah Ahlun nujum Belalang mendengarkan titah baginda. barang dimakbulkan kiranya seperti maksud dan hajat hamba ini akan mengetahui jantan betina anak itik itu dengan mudahnya. ya Rabbi. negeri ini pulanglah kepadanya.

fikiran yang baik. Setelah Pak Belalang sampai kepada kapal yang tiga buah berlabuh itu seraya perlahan-lahan mendengarkan apa-apa percakapan orang dikapal itu. Jikalau tiada lalu raja itu mengenalnya negeri ini kita miliki. Maka jawab juragan itu. pada ketika itu bercakaplah isteri juragan kapal itu dengan suaminya. takut didengar oleh orang. berapa lama sudah saya bersama-sama belayar menjajakan anak itik ini minta kenalkan jantan betinanya belum juga saya tahu bagaimana hendak mengenalnya itu. Kita sekalian turun kain sehelai sepinggang sahaja. kabarkan. kapal yang tiga buah ini pulang kepadanya. jikalau hendak mengenal jantan betina anak itik itu. Tetapi oleh kasih kekanda. Baiklah aku pergi bersampan berkayuh dekat-dekat kapal mendengar perkabaran itik itu. Maka dengan takdir 134 Allah subhanahu wata`ala melakukan kudrat diatas hambanya. Shahadan maka Pak Belalang pun sekalian hal ehwal itu semuanya didengar. hendaklah dibubuh air didalam terenang. Jikalau sungguh kasih kepada saya tolonglah kabarkan supaya saya tahu. . tiadalah dapat kekanda hendak mengabarkan hal itu. Janganlah dicakapkan kepada orang. Katanya ayuhi Encik Juragan. Setelah didengar oleh isterinya. Maka jawab isterinya. dan jikalau lalu pula raja itu mengenalnya. ia pun diam. kerana esok hari hendak kekanda bawa mengadap raja negeri ini minta kenalkan jantan betinanya. katanya. Lalu tidur kedua laki isteri menantikan siang. katakanlah supaya adinda dengar. Maka ia pun berkayuhlah dengan perahunya yang pipih supaya tidak kedengaran bunyi air. Mana-mana yang dahulu menyelam itulah betina dan yang kemudiannya jantan. Di mana pula ada orang tengah malam datang hampir kemari? Lalu dikabarkan oleh juragan kepada isterinya. buah hati kekanda. ayuhai adinda.

Maka kata Pak Belalang. Setelah itu. Setelah sampai lalu memanggil perempuannya emak Belalang. Juragan dan sekalian orang telah berhimpun dibalai semuanya. Maka dapatlah patik di dalam buku kecil sahaja. Pergilah masak segera. Maka Ahlun nujum Belalang pun dekatlah dengan baginda. bahawasanya ada pun hendak mengenal anak itik itu . apa digaduhkan masak nasi ransom? Belanja kita raja memberi. Maka emak Belalang pun bangun memebuka pintu. Maka titah baginda. maka tersebutlah perkataan juragan kapal. Maka Pak Belalang pun bersalin kainnya lalu duduk serta memakan nasi. sudah ada nasi. Ampun Tuanku beribu-ribu ampun. marilah kemari. sambil berkayuh perlahan-lahan balik pulang kerumahnya. hulubalang. ada \kah nasi emak Belalang? Aku lapar ini. Maka sampailah kebalairung seri. Maka biduanda pun menyembah lalu turun berjalan kerumah Ahlun nujum Belalang. rakyat bala. jenuh patikmencari di dalam tin patik. hina dina hendak melihat temasya itu. Maka baginda pun hadir diatas singgasana tahta kerajaan 135 dihadapi oleh sekalian menteri. Makanlah. Maka titah baginda. sida-sida bentara. ada di dalam dua baris tertulis di tulis disitu mengatakan demikian. Hatta. Apakah hal ahlun nujum hendak mengenal anak itik itu jantan betinanya? Maka sembah Pak Belalang. Telah hari siang pagi-pagi hari.Sangatlah suka hatinya serasa mati hidup kembali. Maka Ahlun nujum pun bersiapsiapkan sirehnya lalu mengadap baginda. ia pun tidur dengan kesukaannya. Sebermula. Maka katanya titah Tuanku memanggil Ahlun nujum. Maka jawab isterinya. Seketika lagi hari pun sianglah lalu ia bangun duduk sambil merojak sirehnya. baginda pun menitahkan seorang biduanda memanggil ahlun nujum Belalang dengan segeranya. maka juragan pun bersiaplah lalu naik kedarat diiringkan oleh anak-anak perahunya membawa anak itik itu.

Titah baginda. ampun tuanku beribu-ribu ampun. ahlun nujum. beta tiada tahu. dengan sebolah-bolehnya patik mohon ampunlah dikurniai itu.jantan betinanya. dimana hendak patik simpangkan perkataan yang sebenar itu? Maka titah baginda. Kemudian dilepaskan pula seekor lagi. Kapal itu pun diserahkan kepada bendahara dengan isi-isinya. maka anak itik pun menyelam. Maka Pak Belalang pun bangun seraya menyembah melepaskan itik itu. Maka apabila dilepaskannya seekor dalam terenan. sembah patik harapkan diampun. Maka baginda pun memandang kepada juragan kapal itu. Maka titah baginda menyuruh ambilkan suatu terenang emas. tersebutlah kisah baginda itu pula memberi titah kepada Pak Belalang. lepaskanlah. Maka sembah Pak Belalang. dengan kerelaan hati beta memberi sebuah kapal itu kepada saudara dengan isi-isinya. Maka perdana menteri pun menyembah dan juragan kapal pun turun bersama-sama dengan menterinya seraya menyembah baginda. Maka titahnya. Titahnya ayuhai saudara beta. Manamana yang dahulu menyelam. Maka titah baginda. tuanku. inilah air. Sebermula. Maka sembah Pak Belalang. kemudian lepaskan seekor. Titah baginda. itulah yang betina dan yang kemudian menyelam itulah jantannya. Sembah Pak Belalang. . Sembah Pak Belalang. apakah kabar Juragan? Betulkah seperti kata ahlun nujum ini. Titahnya. Tuanku. baiklah perdana menteri 136 beri juragan ini tiga buah perahu dan bekalnya sampai ia balik kenegerinya. jikalau begitu. silakanlah Tuanku melepaskannya. lambat menyelam. lambat pula menyelan itu. hendaklah dengan air. Maka sembah Pak Belalang. yang lambat menyelam itu jantan. ahlun nujum yang bijaksana. itulah betina. Maka di bawa oleh dayang-dayang di persembahkan kepada baginda. sebenar sangat seperti titah itu.

Tetapi kawinkan dia mana-mana yang diperkenankan dan kapal ini pemberian betalah kepadanya Si Belalang itu. Katanya. panjangnya kira-kira sehasta. nakhodanya itu pun naiklah mengadap baginda bermaklumkan halnya serta membawa kayu itu. budakbudak sahajanya gemar main muda itu. Maka sembah Pak Belalang. apa pasal memanggil aku? Lalu ia pun turun dengan segera mengadap baginda bersamasama dengan biduanda kebalai. telah selesai kisah anak itik itu. Sebermula. tiada mengapa. Baginda pun tertawa gelak-gelak. titah tuanku memanggil kebalai. daulat Tuanku. patik turun sehelai sepinggang sahaja. Maka biduanda pun menyembah serta bermohon pergi mendapatkan ahlun 137 nujum Belalang itu. adanya. baginda pun memberi titah kepadanya. dengan takdir Allah subhanahu wa`tala. masuklah pula tujuh buah kapal membawa kayu yang teramat licin dan bulat. Maka baginda pun bertitah menyuruh panggil Pak Belalang. apalah ikhtiar diri sekarang? Ada seorang nakhoda . Setelah sudah. tiada pula menjadi kesalahan. Jawab Pak Belalang.kerana mana-mana harta yang duli Tuanku kurniakan dahulu sekarang telah sudah dihabiskan oleh didik itu bersuka ria. dipersembahkan kepada baginda. lalu titah baginda. ampun tuanku beribu-ribu ampun. titahnya. ampun tuanku bermain muda sahaja kerjanya. Patik minta kenalkan kayu tentukan ujung dan pangkalnya patik persembahkan ketujuh buah kapal patik ini. Hatta. maka nahkoda kapal itu pun bermohonlah balik kekapalnya. Adalah patik datang ini mengadap tuanku membawa suatu kayu bulat licin semuanya. Katanya. baiklah beta minta tempoh tujuh hari kepada nakhoda. sembah patik harap diampun jua kiranya. setelah baginda melihat Pak Belalang datang itu. Maka kapal itu pun disuruh hantarkan kepelabuhan Pak Belalang. ayuhai ahlun nujum. Demi didengar oleh baginda sembah nahkoda itu.

kalau didengar . kapal yang tujuh buah itu diberikannya kepada beta. telah Pak Belalang mendengar titah baginda. berkat tinggi daulat tuanku. dalam pada itu sampailah perjanjian itu tujuh hari kepada malam. Jikalau lalu terkenal oleh beta ujung dan pangkalnya. Hatta. Maka pada ketika hulubalang. maka lalu ia mengangkat tangan mendatangkan sembah. kerana ia ada membawa kayu bulat licin. Beta minta tempoh tujuh hari. maka negeri ini pulang kepadanya. Maka hal Pak Belalang pada malam yang ketujuh itu turunlah ia kesampan berkayuh kekapal nahkoda itu daripada sebuah kapal kepada sebuah kapal. bentara. kerana ada tujuh peti tib patik dirumah pasal mengenal kayukayu. Jika tiada terkenal. janganlah kau sekalian cakapkan kepada orang rahsia ini. Hatta dengan takdir Allah subanahu wata`ala sampailah ia kekapal nahkoda yang jauh ditengah lautan sekali. penuh sesak hendak melihat temasya itu. Kepada masa itu nahkoda pun ada duduk sedang bermesyuaratkan darihal hendak membawa kayu itu esok harinya mengadap baginda. Dan dua peti buku-buku pasal itu sahaja. Maka Pak Belalang pun bermohonlah kembalilah kerumahnya. bolehlah juga patik kenalka. ada pun dari hal mengenal kayu. baiklah boleh ahlun nujum lihat didalam buku-buku itu. Maka sahut nahkoda kepada anak-anak 138 perahunya itu. hamba sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenali ujung pangkal kayu itu. ayuhai Tuan nahkoda. sida-sida. Arakian. Maka daripada pagi-pagi hari nakhoda kapal pun bersiaplah dengan anak perahunya hendak naik kebalairung seri membawa kayu itu. sembah patik harap diampun.membawa kapal tujuh buah datang kepada beta. ampun tuanku beribu-ribu ampun. Maka kata sekalian anakanak perahunya itu. Titah baginda. Ia meminta kenalkan ujung pangkal kayu itu.

tuanku lepaskan kayu itu. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. Telah sudah nahkoda berkabarkan rahsia itu kepada anak-anak perahunya. marilah dekat dengan beta disini. diletakkan diatas air. Maka ditimbangnya betul sama-sama tengah kayu. Maka ditegur oleh baginda sambil bertitah. Maka nahkoda kapal itu pun naiklah mengadap baginda membawa kayu itu.oleh orang rosaklah kita. lalu naik keatas balai penghadapan seraya menyembah baginda. Kemudian mana-mana dahulu yang tenggelam. Maka kata sekalian anak-anak perahu itu. semuanya didengar oleh Pak Belalang perkataan itu. . dilepaskannya didalam air itu. beta tiada tahu. dibubuh didalam batil emas. Maka sembah Pak Belalang. Ahlun nujum sendiri lepaskan. ada pun hendak mengenal ujung kayu itu dipegang sama tengahnya. Apa yang dahulu temggelam itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. Maka tenggelam sebelah dahulu. telah hari siang. yang tenggelam itu pangkalnya dan ujungnya itu kemudian tenggelam kerana ringan dan pangkalnya itu berat. ada pun didalam tib patik darihal hendak mengenal ujung pangkal kayu itu hendaklah dengan air. disitulah pangkalnya. Maka titah baginda menyuruh ambil air kepada dayang-dayang pun mengambil air. Ia pun balik kerumahnya. pagi-pagi hari berhimpunlah sekaliannya. Apa kabar dalam tib ahlun nujum itu? Maka sembah Pak Belalang. Maka titah baginda. dibawa kehadapan baginda. Hatta. Maka Pak Belalang pun menyembah baginda seraya mengambil kayu itu. dimana datang orang tengah malam ini? Maka kata nahkoda sekalian pun sangatlah ajaib bagaimanakah hendak mengenal ujung pangkal kayu itu. Titah baginda. ampun Tuanku beribu-ribu ampun. tuanku. Maka baginda pun bertitah suruh duduk seraya memandang kepintu balai penghadapan itu menantikan ahlun nujum Belalang. ya tuan nahkoda.

tuanku kerana patik dengar ahlun nujum tuanku ini arif bijaksana sangat. 139 sebenarnyalah seperti kata ahlun nujum Tuanku itu. Maka nahkoda itu pun bermohon kepada baginda naik keperahunya langsung pulang kenegerinya. Hatta.Maka baginda pun memandang kepada nahkoda kapal itu seraya bertitah. Demikianlah bunyinya: Sembah sujud serta ta`zim serta takrim daripada anakanda Raja Baharum Indera Sakti dinegeri Askalan Rum. Maka disambut oleh bentera dan dibaca dihadapan baginda. tiada dikeluarkannya. Maka sahut ahlun nujum. Maka terasalah dihati nahkoda itu teringatkan tatkala anak-anak perahunya itu bertanyakan ujung pangkal kayu dahulu agaknya barangkali Pak Belalang itu mengendapmendengarkan kisah itu. Apa hendak patik salahkan lagi? Sudah nasib patik. Jikalau ada kepandaian arif bijaksana sekali pun jika tiada rajin usaha tiada berguna juga. barang disampaikan kiranya mengadap kebawah tahta paduka . Maka nahkoda itu pun turun dari kapal sehelai sepinggang sahaja. Maka kapal tujuh buah serta dengan isinya itu pulang kepada baginda semuanya. Maka titah baginda menyuruh biduanda berikan ampun kurnia kepada nahkoda itu tujuh buah perahu serta belanja makanannya. dengan sebenarnya juga encik nahkoda menyembah kebawah duli yanga maha mulia itu. Perdana Menteri itu pun naik lalu menyembah baginda dan mempersembahkan surat itu. Tatkala itu baginda sedang semayam diatas takhta kerajaan dibalairung seri. selang antara berapa lamanya. Tetapi itu fikiran didalam hatinya sahaja. masuk pula sebuah kapal perdana menteri Askalan Rum mengadap baginda membawa surat rajanya kepada baginda. apa kabar nahkoda adakah betul seperti kata ahlun nujum beta dan tiada? Maka sembah nahkoda itu. Inilah sebab patik mencuba kepandaiannya itu. kerana ada cakapnya itu berusaha.

berkat dengan tinggi daulat duli yang maha mulia. Ada seketika lamanya. Maka datanglah putera baginda itu mendapatkan Pak Belalang dengan tangisnya. sampailah kejambatan larangan. Patik pohon ampun pulang keteratak patik dahulu. Maka titah baginda. usahlah balik dahulu.ayahanda duli yang maha mulia. Ampun tuanku beribu-ribu ampun. dari hal itu barangkali ada didalam tib-tib patik tangkal jin itu supaya ia takut. baginda pun menyuruh panggil ahlun nujum Belalang. hai ahlun nujum. Maka disambut oleh baginda itu menteri serta dengan Ahlun nujum Belalang. ayuhai bapa hamba. insya Allah ta`ala. Maka sembah Ahlun nujum Belalang. ada pun sebab beta memanggil ini kerana ada sebuah kapal masuk kemari mengadap membawa surat darihal putera baginda negeri Askalan Rum hilang isteriny. Telah didengar bunyi surat itu. baiklah tuanku. Ihwal anakanda maklumkan jikalau ada mudahmudahan rahim kasihan belas ayahanda. Belanja-belanja ada beta beri. Titahnya . ia sedang tidur bersama-sama dicuri oleh seorang jin. Maka sembahnya. ahlun nujum Belalang pun sampailah bersama-sama dengan biduanda mengadap baginda. Daulat tuanku. minta lihatkan anakanda kehilangan isteri anakanda baru kawin tujuh hari. Lalu ia menyembahkan kepada baginda bersama-sama turun kekapal Perdana Menteri itu langsung belayar kenegeri Askalan Rum. baiklah boleh pergi sekarang bersama-sama Perdana menteri baginda ini. Selang antara beberapa lamanya. anakanda pohonkan Ahlun nujum ayahanda. Maka titah baginda. titah patik junjunglah. Adakah dapat ahlun nujum mengembalikan balik daripada jin itu? Maka sembah ahlun nujum Belalang. sedang tidur dicuri oleh jin. Maka baginda pun 140 bertitah. Maka biduanda pun pergilah. Maka haraplah dipohonkan bersama-sama pacal Perdana Menteri itu. tolonglah .

ampun tuanku beribu-ribu ampun. Hatta. Lalu berhentilah akan lelahnya teramat sangat. tuanku sekalian rakyat pun berhenti jauh-jauh daripada patik. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekaliannya mengikut patik. Hatta. 141 Maka putera baginda serta dengan dengan sekalian menteri. Telah malamlah. kepada ketika itu datanglah seorang tua.hamba minta carikan isteri hamba yang telah dicuri oleh jin itu dengan segeranya. seraya berkata dengan suara yang . Maka antara beberapa lamanya sampailah Pak Belalang kepada sepohon kayu beringin ditengah padang . pertetapkan juga hati tuanku. Tuanku pun bersama-sama berangkat. Apabila patik berhenti. Hatta. waktu dinihari. ayam dan itik. rakyat bala tuanku pergi masuk kehutan sekalian isi negeri. Insya Allah ta`ala patik pergi mencari paduka adinda itu. apabila gari pun sudah cerah Pak Belalang pun berjalanlah bersama-sama dengan putera baginda itu diiringkan oleh menteri. Pak Belalang pun berdatang sembah kepada putera baginda itu. Maka baginda pun berangkat dari kapal naik keistana membawa Ahlun nujum Belalang. Sembahnya. hulubalangnya sekalian yang tiada tepermanai banyaknya. Maka sembah Pak Belalang. lembu. hulubalangnya pun mengakulah seperti sembah ahlun nujum itu. dengan takdir Allah Tuhan sarwa sekalian alam. ampun tuanku beribu-ribu ampun. lepas itu. perdana menteri pun menyuruhkan sekalian rakyat isi negeri semua kehutan rimba belantara itu dengan terlalu amat kesusahannya. jangan dekat. janggutnya putih hingga kepusatnya. diperjamu makan dan minum tujuh hari tujuh malam. Ia pun berbaring dibawah kayu beringin itu lalu tertidur. disembelih kerbau. nanti pada waktu dinihari tuanku titahkan sekalian isi negeri. dan matanya pun mengantuk seperti diperekat rasanya. terlalu amat rendang pokoknya.

hamba tuan dititahkan oleh putera baginda ini meminta carikan isterinya dicuri oleh jin konon. rakyat . katanya. tetapi bohong engkau itu diperkenankan Allah ta`ala tiada menganiayai orang sekalikali. Kutubu`l alam menjaga hutan dan daratan dengan titah Tuhan beta. semata-mata membuat kerana Allah memelihara raja sendiri daripada percubaan Tuhan sarwa sekalian alam keatas hambanya. Inilah hamba kerjakan. Maka diajarkannya suatu isim kepada Pak Belalang. Hatta. hai Pak Belalang apakah pekerjaan engkau demikian ini sentiasa berbuat bohong sahaja. kerana dengan hal mencari napakah hamba. Apakah nama tuan hamba? Maka disahut oleh orang tua itu. telah sudah berkatakata Pak Belalang pun jaga daripada tidurnya. entahlah tuan tiada hamba tahu. Maka putera baginda dengan menteri. Kemudian engkau ambilah tuan puteri itu. Maka sabda orang tua itu. betalah yang bernama nabi Allah Khidir. 142 beta ajarkan. Dapatlah olehnya. Bacalah kepada jin itu supaya ia lari. hamba tuan sungguhlah berbohong sahaja. seraya menyembah.dahsyat. Ada pun darihal engkau hendak mengambil tuan puteri itu. Maka sabda orang tua itu. hulubalang. Segeralah pergi ketempat itu. Sabdanya. bagaimanakah hal engkau hendak mencarinya itu? Maka sembah Pak Belalang. inilah isim Allah ta`ala ya`ni tangkal yang ditakuti oleh jin. Maka sekarang ini apalah pekerjaan engkau? Hendak kemana? Maka sembah Pak Belalang didalam tidurnya. Maka sabda Kutubul`alam. ada pun sekarang jin itu sedang tidur memangku Tuan Puteri itu didalam suatu gua batu ditepi gunung. Maka dengan tiada lengah lagi lalu berjalan menuju kegunung itu. tiada perkataan yang sebenarnya? Maka Pak Belalang pun terkejut mendengarkan sabda orang tua itu. dengan sebenarnya engkau berbuat bohong semata-mata.

pun bersama-samalah mengikuti jauh-jauh dari belakang. Dalam hal yang demikian sampailah kepada suatu gua batu. Betullah dilihatnya jin itu sedang memangku Tuan Puteri itu sedang tidur juga kedua-duanya. Maka balutlah mata Tuan Puetri itu bekas menangis. Tersangatlah belas kasihan Pak Belalang melihatnya. Maka segeralah ia membacakan isim Allah ta`alaseperti pengajaran Kutubul alam itu. Dengan berkat isim doa itu, dihembuskan oleh Ahlun nujum dikepalanya, maka jin itu pun terbanglah lari, tinggallah Tuan Puteri itu. Maka segeralah diambil oleh Pak Belalang dengan besar suaranya meminta tolong. Katanya, tolong Yuanku, segera ini adinda. Maka apabila didengar oleh putera baginda dengan menteri, hulubalangnya maka sekalian rakyat pun berhimpum mengiringkan puteri itu, diletakkan diatas geta yang keemasan, dihadapi oleh dayang-dayang, bentar, sida-sida sekalian bertunggu menjaga Tuan Puteri itu lagi pengsan tiada sedarkan dirinya. Maka diambil oelh Pak Belalang air, dibacanya isim tadi, disiramkan pada seluruh tubuhnya. Maka Tuan Puteri pun sehatlah sedikit lalu bangun duduk santap nasi. Maka putera baginda itu pun teramatlah sukacita melihat isterinya sudah didapati, lalu duduk disitu serta memuji-muji ahlun nujum itu, lalu menitahkan menteri hulubalang rakyat hina dina sekalian bersiap hendak kenduri melepaskan nazarnya, menyembelih kerbau, lembu, ayam dan itik makan minum tujuh hari tujuh malam.memberi sedekah kepada fakir miskin dengan beberapa pula hadiah kelelahan ahlun nujum Belalang itu, dikurniakan oleh baginda daripada harta emas, perak, kain baju dan hamba, dan kapal sebuah, cukup dengan isinya kapal itu. 143 Maka ahlun nujum Belalang pun mengajar putera baginda itu akan isim yang diajarkan oleh Kutubul alam itu, di perbuat tangkal Tuan Puteri itu, supaya jangan dicuri oleh jin itu balik. Maka kepada ketika yang baik, Pak Belalang pun bermohon hendak balik

kenegerinya dihantar oleh putera baginda itu kedua laki isteri hingga kekapal serta dipasangkan meriam alamat tanda kebesaran diatas ahlun nujum itu. Setelah sampai kapal. Putera baginda itu pun berpeluk bercium denga ahlun nujum Belalang, bertangistangisan. Lalu berangkat kembali keistananya. Maka ahlun nujum Belalang pun belayarlah pulang kenegerinya. 144 LAMPIRAN 7 Jadual 4.1: Analisis 1 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. Pak Lebai 06 Pa Lebai 07 LM 01 Jadual 4.2: Analisis 2 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. … dan tikar … 21 … und eine Matte … 12 LM 02 Jadual 4.3: Analisis 3 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 121) Baris No. Ruj. … Pak Belalang pun mengambil kertas yang buruk, ditulisnya bagai bekas cakar ayam sahaja … 26-27 … Als die Leute bei Vater Heuschreck sa_en, holte jener ein Blatt Papier, kritzelte allerlei

Krähenfü_e darauf … 2-3 PB 01 Jadual 4.4: Analisis 4 Teks Sumber (Lampiran 6, m/s129 ) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5, m/s 122 ) Baris No. Ruj. …direndangnya sebijibiji , maka berbunyilah roti itu kena minyak di dalam kuali, chur bunyinya 18 Einen Teig nach dem anderen lie_ sie in den Kessel mit Öl fallen. Tschur machten der ersten Kuchen… 22-23 PB 02 145 Jadual 4.5: Analisis 5 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115) Baris No. Ruj. …kenduri berkhatam pengajian … 07-08 … Feier der Beendingung seiner Schulstudien… 03 LM 03 Jadual 4.6: Analisis 6 Teks Sumber (Lampiran 4, m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3, m/s 115 ) Baris No. Ruj. …hingga beralih

…secupak daging. …yang mati pun dimandikan serta disembahyangkan lalu ditanamkan … …berkhatam itu pun dikhatamkan oranglah… 14-15 15 … der Tote ohne ihn begraben… …der Knabe Feierte sein Fest ohne ihn… 07-08 08 LM 05 LM 06 Jadual 4.9: Analisis 9 Teks Sumber . Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No. m/s 115) Baris No. Ruj.8: Analisis 8 Teks Sumber (Lampiran 4.Kokonüsse und Reis … 13-14 LM 07 146 Jadual 4.matahari 14 … jeder wartete und wartete… 06-07 LM 04 Jadual 4.7: Analisis 7 Teks Sumber (Lampiran 4. serta kelapa setali dan kampit beras satu … 22-23 …Fleisch. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

10: Analisis 10 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.11: Analisis 11 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. Ruj. Lebai nasib langkahan malang Kehulu hilir penat berulang Celaka sial bedebah jembalang Pakaian dibuang bertelanjang pulang 10-13 .(Lampiran 4. Ruj. …sabda junjungan dahulukan kerja wajib daripada kerja-kerja yang lain … 01 …Die Plicht rief ihn jedoch zu dem Toten … 15 LM 08 Jadual 4. … putihlah matanya … 24 .LM 09 Jadual 4. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) ..LM 10 147 Jadual 4. m/s115) Baris No. m/s 115) Baris No.. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 115) Baris No.12: Analisis 12 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

Ruj. …pada ketika itu Pak Belalang pun ada di rumah sedang memegang gobek. padi. m/s 126) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.LM 11 Jadual 4.14: Analisis 14 Teks Sumber (Lampiran 6. 17-24 . m/s 121 ) Baris No...Baris No.. Habis hilang baju dan kain.Geh hinüber zu diesen Bauern und entführe.13: Analisis 13 Teks Sumber (Lampiran 6. Maka kata Pak Belalang. Ruj. Penganan habis dibaham anjing.… 22-23 .. m/s 122) Baris No. Ayuhai nasib fikir miskin. Ruj. m/s 127) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. ihnen heimlich die Büffel. Verstecke sie im Wald!” 14-18 PB 03 Jadual 4. pada fikiranku pergilah anakku sembunyikan kerbau orang yang menenggala di bendang itu barang dua ekor. Dapat sedekah sebungkus lempeng . …beras. .

ikan… 23 09 … mit Reis.tembakau. berkat dengan tinggi daulat… 06-07 . m/s 121) Baris No. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. m/s 116) Baris No..15: Analisis 15 Teks Sumber (Lampiran 6. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. …tentulah kenyang makan lempeng penganan … .16: Analisis 16 Teks Sumber (Lampiran 4. …Insyaallah ta’ala.PB 06 Jadual 4.17: Analisis 17 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. m/s 115) Baris No. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 6. Tabak und Fischen im Wert… PB 04 PB 05 148 Jadual 4. Ruj. Lebai Malang 00 Der Unglücks – Geistliche 00 LM 12 Jadual 4. gambir.

deren Saft er abzapfte.18: Analisis 18 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj. …Dan diambil bacuk nira yang penuh dengan nira itu. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 116) Baris No. lalu dibalingkannya … 25 … und warf noch das Gefä_ mit Palmsaft… 08 LM 15 Jadual 4. m/s 116) .24 … Der Gastgeber überreichte ihm jedoch ein Päckchen mit Kuchen … 1 LM 13 Jadual 4.19: Analisis 19 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No.das Gefä_ mit dem Palmsaft noch nicht abgenommen hatte … 03-04 LM 14 149 Jadual 4. Ruj.20: Analisis 20 Teks Sumber (Lampiran 4. …teringatlah ia akan air niranya diatas pohon kabung tiada berambil lagi … 23 …dass er an einer Kabong-Palme. m/s 120) Baris Teks Sasaran (Lampiran 4. m/s 118) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.

Baris No.22: Analisis 22 Teks Sumber (Lampiran 6. … Maka tepung ini perbuatlah roti… … direndangnya sebijibiji. m/s 128) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5. …dititahkan oleh baginda memukul canang segenap pekan… 14 …Er lie_ überall im Land nach einer Person fragen. m/s 117) . holte sich einen anderen Sarong… 29 LM 16 Jadual 4. 13 … Dann lie_ er sich von seiner Frau Kuchen backen. m/s 129) Baris Teks Sasaran (Lampiran 5.21: Analisis 21 Teks Sumber (Lampiran 6.23: Analisis 23 Teks Sumber (Lampiran 4. Ruj.. die… 11-12 B 07 Jadual 4. Ruj. m/s 122 ) Baris No. Ruj. m/s 122 ) Baris No. … lari masuk ke dalam kelambu mencari kain … 14 … flüchtete ins Bett. … Einen Teig nach dem anderen lie_ sie … 23 PB 08 150 Jadual 4.

Ruj. Ruj. m/s 117) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. Ruj. …yang berkenduri itu pun bertampillah berdikir… 16 …die Gebetversammlung fand ohne seine Anwesenheit statt… 08-09 LM 17 Jadual 4. m/s 115) Baris No. ……lalu menanggalkan seluar dan baju serta songkoknya … 11 … nahm in seiner Wut seine schlie_lich seine Hose. Jacke und Kopftuch… . m/s 115) Baris No.25: Analisis 25 Teks Sumber (Lampiran 4. m/s 116) Baris No. …Jika aku pergi kepada orang mati tentu mendapat sedekah kain putih … 21 … Bei der Beerdigung wurde ihm ein wei_es Gewand … 12 LM 18 Jadual 4.Baris Teks Sasaran (Lampiran 3. m/s 119) Baris Teks Sasaran (Lampiran 3.24: Analisis 24 Teks Sumber (Lampiran 4.

iaitu kata Sanskrit yang bermaksud akal. Perlakuan manusia yang dipelajari (learned behaviour) adalah menjadi asas kepada pertumbuhan budaya.LM 05.Kebudayaan itu bermaksud segala hasil dari ciptaan itu.L. Kroeber dan C.Budaya adalah kata singkat daripada kebudayaan. Nombor Rujukan Kategori 1 LM 01. Kemudian mereka menganalisis dan membuat kesimpulan. seperti norma. Kluckhohn pernah mengumpul sehingga160 definisi budaya yang telah digunakan oleh sarjana-sarjana. LM 09. PB 04. Perlakuan ini .Dalam bahasa Melayu ³budaya´ itu berasal daripada perkataan ³budi´. LM 08. LM 10. LM 04 . LM 19 Salah terjemahan Pengertian Budaya Budaya yang dikonsepsikan oleh orang ramai selalunya meliputi hal-hal mengenai Kesenian. kepercayaan. Budaya itu ialah perlakuan-perlakuan manusia yang berkaitan dengan akal fikiran. LM 16 PB 07. adat resam. Dalam intepretasi lain difahamkan bahawa budaya itu daripada rangkaian³daya´ dan ³budi´ yang dapat dikatakan segala yang berupa cipta. LM 11 PB 03. nilai. LM 18. rasa dan penggunaan fikiran manusia.26: Analisis Keseluruhan Bil. PB 02 Unsur budaya dikekalkan 2 LM 03. undang-undang dan sebagainya. LM 02.12-13 LM 19 151 Jadual 4. peraturan. Sedangkan pengertian budaya dalam pengajian anthropologi adalah suatu jalinan yang kompleks. A. Perlakuan manusia didorongkan oleh berbagai-bagai aspek lain. LM 13. PB 06 Unsur budaya dihilangkan 3 LM 12. Definisi budaya itu berbagai-bagai sebagaimana yang diberikan oleh sarjana-sarjana anthropologi budaya. LM 15. PB 08 Unsur budaya disesuaikan semula 4 LM 17. LM 06.Budaya itu dapat dilihat dari aspek perlakuan dan hasil perlakuan anggota-anggota masyarakat. LM 14. PB 01. LM 07. PB 05.

Umat Islam tidak wajar menentang Barat mahupun Timur tetapi proses pembaratan yang menghakis aspek . Perkembangan teknologi maklumat dan telekomunikasi umpamanya menjadikan dunia ini suatu daerah yang semakin kecil dan dekat. Seluruh apa yang difikir. Budaya adalah cara hidup sesuatu bangsa atau umat. bidang keilmuan dan penyelidikan. upaya keilmuan dalam menghasilkan perisian dan program berasaskan acuan sendiri menjadi terbatas menyebabkan pengaruh globalisasi tidak dapat dielakkan malah meletakkan umat Islam sebagai pengguna berorientasi kebaratan. tarian. lakonan dan kegiatan seumpamanya. muzik. Globalisasi yang melakukan hegemoni atau penguasaan dalam hampir semua kehidupan manusia amat besar kesannya terhadap umat Islam. bidang bahasa dan sistem nilai sehingga menyebabkan proses pembaratan dan pengliberalan berlaku dalam semua aspek kehidupan umat Islam.Sesuatu sistem itu merupakan perlakuan individu dan gabungan dengan alat-alat yang dihasilkan. Budaya tidak lagi dilihat sebagai pancaran ilmu dan pemikiran yang tinggi dan murni dari sesuatu bangsa untuk mengatur kehidupan berasaskan peradaban.adalah hasildari berbagai-bagai proses dan ini juga yang melahirkan berbagai-bagai peralatan budaya. aspek teknologi canggih dan dominasi sistem ekonomi kapitalis-liberal. Perubahan dalam maksud yang luas tidak boleh dibatasi secara pengasingan. Makna budaya pada hari ini dibatasi dengan maksud lagu. Memang ada aspek berbanding yang boleh dimanfaatkan daripada globalisasi. Namun begitu. Pengaruh globalisasi tidak saja subur dalam aspek maklumat tetapi juga amat luar biasa dikembangkan dalam bidang hiburan popular Barat. tetapi yang pastinya pengukuhan cara hidup sekular dan liberal semakin kuat. Umat Islam semacam menghadapi krisis identiti dan tidak mampu menawarkan corak budaya serta jalur kehidupan yang mantap berasaskan acuan sendiri. Petikan dari kata-kata Prof Dr Sidek Baba.Pengajian budaya sekat liberalisasi Barat Keupayaan berfikir perlu dipertingkat untuk tapis pengaruh sekular BUDAYA dalam pengertian yang luas adalah pancaran daripada budi dan daya. dirasa dan direnung diamalkan dalam bentuk daya menghasilkan kehidupan.

seloka.Acuan budaya Islam umpamanya tidak menolak faktor menyumbang dari tamadun atau budaya lain. Memerdekakan budaya tidak harus dilihat memutar jarum jam ke belakang sebaliknya dilihat sebagai asas pengukuhan jati diri di samping tidak menolak aspek positif yang berkembang di Barat dan Timur. pemahaman yang baik terhadap kekuatan tamadun silam menjadi faktor penyaring yang berkesan bagaimana kreativiti boleh berlaku dalam budaya. pepatah-petitih.Walaupun genre puisi itu daripada sumber budaya lain tetapi ia tetap menjadi sebahagian pengucapan seni yang murni. drama menggambarkan konflik dan tragedi tidak berkesudahan. drama yang merangsang ke arah keluarga bahagia dan nilai murni yang harus didukung. filem menggambarkan kekecewaan hambar dalam percintaan. tetapi tetap mengekalkan jati diri Islami. rasa pasrah menyalahi takdir.Akhirnya media elektronik mempamerkan dengan gagah aspek budaya menerusi iklan komersial yang mendukung budaya Barat. aspek budaya tidak difahami secara tuntas. Pantun sebagai genre puisi Melayu asli mengalami proses pemurnian isi dan maksud apabila elemen Islam dimasukkan ke dalamnya. nazam. rasa kekecewaan yang tidak membawa jalan putus asas dan dorongan untuk maju dalam acuan sendiri.budaya. Dengan kekuatan akidah. Syair. filem pancaran peradaban tinggi patut dikongsi. Walaupun ada usaha sesetengah pihak untuk memperkasa budaya tradisi. qitah dan seumpamanya melalui proses peMelayuan dan pengIslaman. adegan seks murahan merangsang nafsi. Ia berkembang selama lebih 30 tahun dan kini sedang menghadapi gugatan pengaruh globalisasi yang amat menekan. Apa yang sedang berlaku kini adalah jelmaan terhadap corak kehidupan yang berlaku sebelum 1970-an iaitu ada kesedaran baru di kalangan generasi muda dan umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai sumber budaya serta cara hidup.Tidak iklan yang mengambil kira budaya setempat amat kaya dengan kesantunan. nilai dan pemikiran murni semakin terancam dan sebahagian besar generasi muda seakan selesa dengan proses yang sedang berlaku. ilmu dan syariah orang Islam. ia berlaku dalam upaya yang terbatas dan kadang-kadang boleh bersimpang siur. ilmu yang memancarkan kebijaksanaan dan melambangkan pemikiran tinggi kalangan umat Melayu. gurindam. Pada hari ini apabila upaya berfikir umat Islam menjadi lesu. daya kreativiti seni menjadi malap. Di sini perlunya azam budaya (cultural will) yang tinggi . menyebabkan kemandulan budaya berlaku.

di kalangan umat memanfaatkan perkembangan teknologi media untuk menghasilkan kreativiti yang sifatnya dinamik tetapi terkandung imej jati diri yang jelas. Pengertian Kebudayaan – Banyak berbagai definisi tentang kebudayaan yang telah di paparkan oleh para ahli. Ketika seseorang berusaha berkomunikasi dengan orang-orang . kreativiti tinggi dan bersifat maju. merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. akhirnya pemahaman budaya hanya dalam batas upacara atau majlis tertentu. Jika tidak. kebudayaan itu bersifat abstrak. Bagaimana cara pandang kita terhadap kebudayaan. adat istiadat. dan karya seni. Azam budaya memerlukan penyuburan ilmu sepadu. banyak hal-hal yang dapat kita pelajari tentang definisi kebudayaan. Budaya terbentuk dari banyak unsur yang rumit. bangunan. perkakas. pakaian. Definis Budaya Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Secara lebih rinci. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa. Ia akan mengekalkan umat Islam sebagai umat pengguna terhadap sumber orang lain dan tidak mampu lahir sebagai umat penyumbang terhadap pembinaan budaya murni untuk umat manusia. pembelenguan budaya dari faktor luar akan terus gagah dan penampilan budaya sendiri semakin terpinggir. yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. serta bagaimana cara untuk menetrasi kebudayaan yang faktanya telah mempengaruhi kebudayaan lain. termasuk sistem agama dan politik. sebagaimana juga budaya.Sekolah dan institut pengajian tinggi harus memberi fokus terhadap pengajian budaya dan seni supaya di kalangan warga umat terdedah dengan potensi pemahaman budaya secara lebih jelas. Kata budaya atau kebudayaan itu sendiri berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhayah. Ia bakal mendorong penghasilan kreativiti seni dan budaya yang sifatnya berkembang tetapi dalam acuan sendiri. bahasa. Dari berbagai definisi dapat diperoleh kesimpulan mengenai pengertian kebudayaan yaitu sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia.

Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. Beberapa alasan mengapa orang mengalami kesulitan ketika berkomunikasi dengan orang dari budaya lain terlihat dalam definisi budaya: Budaya adalah suatu perangkat rumit nilainilai yang dipolarisasikan oleh suatu citra yang mengandung pandangan atas keistimewaannya sendiri. Dengan demikian.norma sosial. “keselarasan individu dengan alam” d Jepang dan “kepatuhan kolektif” di Cina. budayalah yang menyediakan suatu kerangka yang koheren untuk mengorganisasikan aktivitas seseorang dan memungkinkannya meramalkan perilaku orang lain. membuktikan bahwa budaya itu dipelajari. Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri. Menurut Andreas Eppink. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. . 2. abstrak. ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial.yang berbada budaya dan menyesuaikan perbedaan-perbedaannya. kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial. dan luas. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain. religius.PengertianKebudayaan Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. budaya bersifat kompleks. Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia. tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. dan lain-lain. Melville J.”Citra yang memaksa” itu mengambil bentuk-bentuk berbeda dalam berbagai budaya seperti “individualisme kasar” di Amerika. yang kemudian disebut sebagai superorganic. Citra budaya yang brsifat memaksa tersebut membekali anggota-anggotanya dengan pedoman mengenai perilaku yang layak dan menetapkan dunia makna dan nilai logis yang dapat dipinjam anggotaanggotanya yang paling bersahaja untuk memperoleh rasa bermartabat dan pertalian dengan hidup mereka.

Sebagai contoh. Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi. dari aktivitas-aktivitas di atas. bahasa. sehingga dalam kehidupan sehari-hari. jika seseorang berpendendapat bahwa musik klasik adalah musik yang “berkelas”. fine art. Cara pandang terhadap kebudayaan 3. elit. sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman. yang di dalamnya terkandung pengetahuan. maka timbul anggapan bahwa ia adalah orang yang sudah “berkebudayaan”. sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui. dan bercita rasa seni. moral. kesenian. kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan. kepercayaan. religi. seni.Menurut Edward Burnett Tylor. . peralatan hidup. kebudayaan adalah sarana hasil karya. adat istiadat. dapat diperoleh pengertian mengenai kebudayaan adalah sesuatu yang akan memengaruhi tingkat pengetahuan dan meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia. kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang “elit” seperti misalnya memakai baju yang berkelas. Mereka menganggap ‘kebudayaan’ sebagai “peradaban” sebagai lawan kata dari “alam”. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya. Dari berbagai definisi tersebut. kebanyakan orang memahami gagasan “budaya” yang dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. kebudayaan itu bersifat abstrak.1 Kebudayaan Sebagai Peradaban Saat ini. Pada prakteknya. berupa perilaku dan bendabenda yang bersifat nyata. Menurut cara pikir ini. kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks. yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya. dan mengambil bagian. dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. organisasi sosial. dan cipta masyarakat. 3. Gagasan tentang “budaya” ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. hukum. atau mendengarkan musik klasik. misalnya pola-pola perilaku. rasa. dan lain-lain.

Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap “tidak elit” dan “kebudayaan elit” adalah sama – masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan “jalan hidup yang alami” (natural way of life). budaya tidak dapat diperbandingkan.Orang yang menggunakan kata “kebudayaan” dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur. Dalam hal ini. mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme – seperti misalnya perjuangan nasionalis untuk menyatukan Jerman.” Orang yang “tidak berkebudayaan” dikatakan lebih “alam.” dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran “manusia alami” (human nature) Sejak abad ke-18. bukan sebagai orang “dari kebudayaan yang lain. Saat ini kebanyak ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Menurut cara pandang ini. 3. para cendekiawan di Jerman. beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. dan perjuangan nasionalis dari etnis minoritas melawan Kekaisaran AustriaHongaria – mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam “sudut pandang umum”. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing.dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan “tidak alami” yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan. Meskipun . Karenanya. seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang “berkebudayaan” disebut sebagai orang yang “tidak berkebudayaan”. tetapi perbandingan itu -berkebudayaan dan tidak berkebudayaan. yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang.2 Kebudayaan sebagai “sudut pandang umum” Selama Era Romantis.

3. 4. Pada abad ini pula. Akulturasi adalah bersatunya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan . tetapi memperkaya khasanah budaya masyarakat setempat.begitu. Pengaruh kedua kebudayaan ini pun tidak mengakibatkan hilangnya unsur-unsur asli budaya masyarakat. mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama.3 Kebudayaan sebagai Mekanisme Stabilisasi Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat. Penetrasi kebudayaan Penetrasi kebudayaan dapat terjadi dengan dua cara: 4. masuknya pengaruh kebudayaan Hindu dan Islam ke Indonesia. Penerimaan kedua macam kebudayaan tersebut tidak mengakibatkan konflik.” Pada akhir abad ke-19. subkebudayaan – kelompok dengan perilaku yang sedikit berbeda dari kebudayaan induknya – mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi. Misalnya. para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Asimilasi. terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan – perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja. atau Sintesis. Bertolak dari teori evolusi. gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara “berkebudayaan” dengan “tidak berkebudayaan” atau kebudayaan “primitif.1 Penetrasi damai (penetration pasifique) Masuknya sebuah kebudayaan dengan jalan damai. dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan. Penyebaran kebudayaan secara damai akan menghasilkan Akulturasi. Pada tahun 50-an. atau biasa disebut dengan tribalisme.

• Refferensi Wikipedia. 4. Wujud budaya dunia barat antara lain adalah budaya dari Belanda yang menjajah selama 350 tahun lamanya. ia adalah konsep yang saling bergantung dan sama. Sedangkan Sintesis adalah bercampurnya dua kebudayaan yang berakibat pada terbentuknya sebuah kebudayaan baru yang sangat berbeda dengan kebudayaan asli. itu sudah menjadi suatu budaya. Apabila ianya dizahirkan dan dapat dilihat perlaksanaanya. misalnya kita melihat adat bercukur.2 Penetrasi Kekerasan (penetration violante) Masuknya sebuah kebudayaan dengan cara memaksa dan merusak. adat bersanding dan sebagainya. Walaupun dari aspek bunyinya ia berbeza. Suatu perkataan yang sinonim dengan adat ialah budaya. Itu ialah perkara yang selalu difahami khalayak berkenaan dengan adat. bentuk bangunan Candi Borobudur yang merupakan perpaduan antara kebudayaan asli Indonesia dan kebudayaan India.baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli. Contohnya.org ADAT DALAM MASYARAKAT MALAYSIA DAN KEPENTINGANYA Aspek Adat Dalam Masyarakat Malaysia dan Kepentinganya Adat secara umumnya didefinisikan sebagai suatu aturan dan cara hidup. Adat seperti yang didefinisikan tadi ialah cara hidup iaitu tingkah laku. kepercayaan dan sebagainya. masuknya kebudayaan Barat ke Indonesia pada zaman penjajahan disertai dengan kekerasan sehingga menimbulkan goncangan-goncangan yang merusak keseimbangan dalam masyarakat. Maknanya. Ia timbul daripada suatu pemikiran berkenaan cara hidup dan tidak dizahirkan. Contohnya. budaya ialah suatu bentuk perlakuan yang mencerminkan adat sesuatu masyarakat itu. Budaya warisan Belanda masih melekat di Indonesia antara lain pada sistem pemerintahan Indonesia. tetapi dari segi pengertiannya. Adat bersifat maya iaitu tidak dapat dilihat. . Asimilasi adalah bercampurnya dua kebudayaan sehingga membentuk kebudayaan baru. Ianya mencerminkan segala perbuatan yang adakalanya dilakukan setiap hari ataupun musim sama ada berpandukan bulan atau tahun.

oleh itu bolehlah kita katakan adat sebagai budaya yang asal. Kerana masyarakat Malaysia itu masyarakat Jawi. cara pertabalan Luak dan sebagainya. Justeru tidak hairanlah jika didalam masyarakat mereka wujud istilah-istilah seperti “undang-undang adat”. cara menyantap hidangan makanan. Tidak terkecuali berbeza dari segi adat dan budaya.Kerana dua entiti ini terlalu berkait sifatnya. Yang berbeza cuma cara sebutannya. “ketua adat” dan sebagainya. Justeru dalam membicarakan kepentingan adat dalam membentuk budaya Malaysia pada hari ini. Dalam membicarakan fokus esei ini iaitu kepentingan aspek adat yang menjadi penyatu bagi mewujudkan peribadi dan identiti kebangsaan. maka setiap bangsa atau ras didalam sistem sosial Malaysia pastinya berbeza satu sama lain dari segi latar belakangnya. kita pada hari ini selesa menjadikan adat dan budaya itu sebagai satu benda yang sama. Ia juga disebut sebagai masyarakat Jawi iaitu masyarakat yang bercampur dari pelbagai latar belakang. kita akan membicarakan tentang kepentingan budaya asal yang diubah untuk dijadikan budaya bersama rakyat Malaysia bagi mewujudkan identiti dan peribadi rakyat majmuk yang bersifat seragam. maka ia jelaslah boleh berubah. Bagi . iaitu yang pelbagai latar belakangnya. ini menunjukkan budaya lama dan budaya hari ini tidak sama. Budaya yang difahami dan dilihat. hakikatnya ialah adat. kita seharusnya mengetahui dahulu berkenaan aspek adat yang menjadi identiti masyarakat yang pelbagai di Malaysia. adat dianggap sebagai sebuah tradisi lisan yang tinggi sekali martabatnya dalam kehidupan mereka. “mahkamah adat”. Budaya bersifat tidak tetap iaitu boleh berubah. Justeru wujud pengkelasan budaya tradisional dan budaya moden. tetapi adat ialah suatu peraturan hidup yang perlu dipegang kuat oleh generasi mereka sehingga ke hari ini. Martabat adat itu sendiri berbeza kedudukanya bagi masyarakat Malaysia pada hari ini. Adat pula ialah suatu ketetapan yang tidak boleh berubah. aspek adat masih lagi dianggap sebagai suatu pengungkap identiti bangsa dan terus dipertahankan walaupun ia sudah banyak berubah jika dibandingkan dengan perlaksanaanya suatu ketika dahulu. Masyarakat Malaysia ialah suatu masyarakat yang bersifat majmuk dan pelbagai. Adat dalam konteks Minangkabau bukan sekadar cara bersanding. Begitu juga dengan lain-lain kaum di Malaysia. Adat bagi setiap kaum di Malaysia pastinya dilihat dari sistem nilai yang berbeza. Bagi masyarakat Minangkabau sebagai contoh.

Masyarakat Melayu ialah masyarakat asal di Tanah Melayu. Ada diantara adat-adat dalam period Hindu dan Buddha ini masih diamalkan sehingga ke hari ini. Adat Melayu yang awal dipengaruhi oleh unsur-unsur Hindu dan Buddha yang diperolehi melalui kitab-kitab lama seperti Rayamana dan Mahabrata. Justeru zaman ini digelar zaman campuran adat Hindu/Buddha dan Islam dalam masyarakat Melayu. Pastinya kita pernah melihat upacara persandingan didalam majlis-majlis perkahwinan masyarakat Melayu. Ini merupakan salah satu contoh adat-adat Hindu yang ditiru oleh masyarakat Melayu dahulu. yang kedua ialah adat yang dipengaruhi zaman Hindu/Buddha dan Islam. Islam masih belum sampai ke Nusantara.maksud itu. Cina dan India. didalam bahagian ini kita akan melihat aspek adat yang mencerminkan identiti tiga kaum utama di Malaysia iaitu Melayu. Pada zaman ini. namun ianya dapat dinafikan dengan mengetengahkan konsep merantau yang menjadi amalan masyarakat Melayu di Nusantara ketika itu. ramai sarjana mengatakan bahawa adat Melayu merupakan adat jawi iaitu adat yang bercampur. Period atau peringkat yang kedua ialah pengaruh unsur campuran Hindu/Buddha dan Islam. yang ketiga ialah adat yang berteraskan Islam. walaupun masyarakat Melayu sudah Islam. . Pada zaman ini Islam sudah datang ke Nusantara dan majoriti orang Melayu pun sudah beragama Islam. Ini menunjukkan pelbagai percampuran dalam pembinaan adat Melayu. Walaupun ada sesetengah sejarawan khususnya sejarawan Barat era kolonial mendakwa masyarakat Melayu juga masyarakat pendatang. Begitu juga dari aspek pertabalan dan adat istiadat Istana Melayu. terlihat lagi kekuatan unsur Hindu dan Buddha dalam mencorakkan adat Melayu itu. Bercakap berkenaan adat didalam masyarakat Melayu. maka wujudlah apa yang dipanggil Melayu itu. Dalam soal pembinaan adat Melayu. Pemujaan Raja secara melebih-lebih dalam masyarakat Melayu suatu ketika dahulu juga merupakan cerminan kepada pengaruh Hindu Dan Buddha dalam masyarakat Melayu bahkan perkataan “Raja” itu sendiri pun sudah memperlihatkan pengaruh Hindu yang tebal. Pertamanya ialah adat yang dipengaruhi adat Hindu dan Buddha. Namun pengaruh adat lama yang berteraskan Hindu dan Buddha masih diamalkan. Ketika adat ini diamalkan. Ini sesuai dengan pemahaman kita berkenaan proses pembentukan Melayu itu sendiri yang merupakan cantuman ras-ras kecil yang beragama Islam. kita dapat melihat tiga bentuk pengaruh yang besar dalam proses pembinaan adat Melayu.

namun mereka mengamalkan adat-adat yang dianggap menyimpang dari ajaran Islam. Pengaruh unsur luar yang ketiga didalam masyarakat Melayu ialah pengaruh Islam iaitu pengaruh yang paling kuat sekali dalam kebudayaan dan adat Melayu. adat dalam kehidupan sehari-hari dan adat ketika seseorang itu meninggal dunia. adat-adat lampau yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam tetap diteruskan pengamalanya. Kerana kepentingan itu. Namun pada zaman Islam ini. Bercukur bertujuan membuang rambut asal bayi yang dianggap . puja pantai dan sebagainya. Adat-adat Melayu yang bercirikan Islam merangkumi adat ketika seseorang dilahirkan. Begitu juga adat puja kampung. Ia jelas bertentangan dengan ajaran Islam yang menganggap perbuatan itu sebagai khurafat. masyarakat Melayu menjadikan Islam sebagai teras kepada pembentukan adatnya. Bagi masyarakat Melayu. bertutur dalam bahasa Melayu dan mengamalkan budaya Melayu. tetapi tetap diamalkan dengan meluas didalam masyarakat Melayu yang masih tebal dengan pengaruh Hindu dan Buddha ketika itu. Kepatuhan kuat orang Melayu kepada agama Islam diakui oleh Prof. Sebagai contoh masyarakat Melayu mengamalkan adat mandi Safar yang dianggap sebagai suatu usaha untuk membuang sial bulan Safar dalam kehidupan mereka. Antaranya ialah adat bercukur. Apa yang ingin dijelaskan disini ialah betapa pentingnya agama Islam kepada orang Melayu. Adat-adat yang bertentangan dengan ajaran Islam semakin tidak popular dalam kalangan masyarakat Melayu dan semakin dikurangkan penggunaanya. Sebagai petunjuk kepada pengaruh Islam didalam adat Melayu ialah adat ketika seseorang itu baru dilahirkan. ianya biasa diadakan pada hari-hari ganjil seperti hari ketiga. adat ialah kepatuhan yang kedua selepas agama mereka iaitu Islam. ketujuh. Syed Naquib Al-Attas yang mengatakan Islam telah mentamadunkan masyarakat Melayu. Perlembagaan Malaysia sendiri telah mendefinisikan Melayu sebagai mereka yang beragama Islam. dewasa. Adat-adat yang diamalkan ini sebenarnya merupakan apa yang disebut sebagai perkara sunat didalam ajaran Islam. kesembilan dan seterusnya. melaungkan azan dan iqamat ke telinga bayi dan adat membelah mulut. Bercukur ialah perbuatan mencukur rambut asal bayi sehingga botak. Ia jelas bertentangan dengan Islam. Ini menunjukkan betapa kuatnya Islam didalam hidup orang Melayu. pada zaman pengaruh Islam yang kuat ini. seseorang meningkat remaja.

Lazimnya adat istiadat Cina dipengaruhi oleh unsur Buddha yang menjadi pegangan kebanyakan ahli dalam masyarakat Cina. Adat membelah mulut pula menjadi tradisi masyarakat Melayu dengan melalukan manisan ke bibir bayi yang baru dilahirkan. Adakalanya juga digunakan emas bagi maksud itu. dapat kita katakan bahawa adat kaum Cina di Malaysia ialah warisan daripada negara China. masyarakat Cina juga mempunyai adat tentang perkahwinan. yang mana pengaruhnya masih menebal dalam kalangan mereka pada hari ini. Azan dan Iqamat pula merupakan tuntutan Islam untuk memulakan pendengaran seseorang yang baru dilahirkan itu dengan kalimat-kalimat yang mulia. kemasukan kaum Cina ke Tanah Melayu ketika itu secara tidak langsung telah membawa sekali segala adat istiadat mereka. Ia bertujuan supaya bayi yang dibelah mulutnya akan mengikut perangai orang yang membelah mulutnya apabila sudah dewasa nanti. kematian. Adat membelah mulut ini biasanya dilaksanakan oleh orang-orang yang dianggap alim oleh masyarakat. masyarakat Cina juga mementingkan nasab keluarga dari sebelah lelaki. Falsafah lampau juga banyak mempengaruhi adat istiadat Cina sehingga menyebabkan mereka mempunyai pelbagai acara-acara dan pantang larang yang berorientasikan adat. Ada juga golongan tua Melayu mengatakan ianya merupakan simbolik kepada singkatnya hidup didunia ini iaitu sesingkat masa yang diambil antara iqamat dan solat yang akan didirikan. seperti juga lain-lain kaum.kotor dan tidak akan tumbuh dengan baik. Masyarakat Cina di Malaysia juga seperti masyarakat-masyarakat lain yang mempunyai adat dan cara hidupnya sendiri. Ia sesuai dengan ajaran Islam yang mementingkan aspek kebersihan dan kesihatan. Ada masa-masanya. Kaum Cina di Malaysia mempunyai beberapa pegangan dalam menjalankan proses kehidupan mereka. Ketika dilahirkan kita diazan dan diiqamatkan. Seperti juga masyarakat majoriti Melayu dan Islam. Nama pangkal seseorang iaitu nama keluarga didalam . dan apabila kita meninggal dunia. dan sebagainya. Ini memandangkan berlaku proses kemasukan besar-besaran kaum Cina ke Tanah Melayu pada awal abad ke 19 dahulu. Secara teorinya. ia juga dilakukan oleh bidan yang menyambut kelahiran bayi itu. Apa yang menarik berkenaan adat kaum Cina ialah suatu bentuk adat dan petua untuk kehidupan yang mereka namakan “Feng Shui”. kita disolatkan dengan solat jenazah.

Bagi masyarakat Cina inilah hadiah terbaik seorang anak kepada ibu bapanya. Keranda yang baik. Kelahiran anak mengikut adat dan pantang larang Cina ialah sangat penting. kafan dan bertanggungjawab memasukkan mayat ke dalam keranda seperti yang dinasihatkan oleh seorang tukang tilik. Kematian ibu bapa dalam masyarakat Cina adalah upacara yang amat berharga dan mahal kosnya yang terpaksa ditanggung oleh anak-anak. Dr. anak itu dibersihkan dan akan dibedung. dilantik menjadi ketua keluarrga dan merupakan waris utama pusaka keluarga. Keranda tersebut akan dijaga hingga beberapa hari tertentu untuk lawatan dan sembahyang seterusnya akan dikebumikan pada satu hari yang ganjil. . Kepentingan meneruskan kesinambungan keluarga didalam masyarakat Cina menyebabkan perkahwinan seorang lelaki didalam keluarga adalah amat penting. pada zaman yang lebih moden ini. hanya pendaftaran menurut undang-undang saja yang diperlukan dan akan diadakan majlis keraian yang mewah di restoran. Rambut itu akan digantung berdekatan bantalnya selama 100 hari dan kemudian rambut itu dibuang ke sungai. rambut si anak dicukur dan rambutnya dibungkus dengan kain merah. nama Prof. masyarakat sekeliling pasti akan membantu. Anak itu diharap akan menjadi berani pada masa hayatnya. membaca buku yang baik dan melihat benda-benda yang cantik. Apabila anak itu dilahirkan. Pada hari ke 29 kelahiran. Justeru kesihatan si ibu dan kandunganya adalah amat dititik beratkan. Secara tradisi. Anak lelaki yang tua memainkan peranan utama memastikan upacara mandi. Sebagai contoh. Wang Gunwu. Teo Kok Seong dan Prof. Ini merupakan salah satu aspek adat yang menjadi amalan masyarakat Cina. nama pangkal mereka iaitu Teo dan Wang itu ialah nama warisan keluarga ayah mereka yakni nama keluarga sebelah lelaki.masyarakat Cina ialah nama keluarga disebelah lelaki. perkahwinan tersebut akan mengikuti beberapa upacara yang bermula dengan merisik oleh seorang perantara hinggalah perkahwinan. tanah kuburan yang baik dan pakaian kematian yang bagus pastinya memerlukan belanja besar. Jika si anak tidak mampu. Si ibu digalakkan tidur dan makan dengan baik. Kaum lelaki Cina juga seperti kebanyakan lelaki bangsa lain. Ulang tahun kelahiran seseorang kaun Cina tidak akan diperingati. Namun. Setelah sebulan kelahiran anak itu. upacara Bulan Penuh akan diadakan dengan meriah. memberi makan. kecuali diperingati oleh anaknya apabila seseorang itu sudah tua dan ianya akan diadakan secara besar-besaran.

Samada kemasukan itu suatu bentuk penghijrahan atau sekadar merantau untuk mencari rezeki. tukang dan sebagainya tidak terlepas pandang untuk memasuki Tanah Melayu dengan pelbagai kepentingan. adat Mencuci Kubur. upacara pengkebumian adalah acara yang amat meriah dengan dipenuhi dengan peraturan dan adat tertentu. banyak sekali perayaan yang diikuti dan diraikan oleh orang Cina. Oleh kerana adat kematian ini dianggap terlalu penting dalam masyarakat Cina. Sembahyang Hajat dan Menjamu Keramat.masyarakat India yang terdiri daripada golongan pedagang. Namun ianya pastilah berbeza dan dijalankan dengan cara dan matlamat yang berbeza bagi mewujudkan identiti masyarakat Cina yang tersendiri. hakikatnya kemasukan ini sudah berlaku sejak sekian lama. Setiap bulan. Seperti juga kaum Cina. banyak kepercayaan dan pantang larang mesti diperhatikan dan dipatuhi apabila berlaku sesuatu kematian. pasti ada kegiatan dan upacara tertentu serta dewanya yang berlainan untuk dipuja. Adat-adat ini tampak seumpama perbuatan-perbuatan yang menjadi amalan masyarakat Melayu. jika kita ingin berkunjung kerumah tetamu. Apabila Melaka muncul sebagai pusat perdagangan serantau menjelang abad ke 15. Sepanjang tahun dalam kehidupan masyarakat Cina. Seperti kaum-kaum lain di Malaysia. Masyarakat India biasanya mengikuti adat resam yang berteraskan agama Hindu meskipun ramai orang India pada hari ini beragama lain. adat Puja Kampung. Selepas pengkebumian mayat. Adat resam masyarakat Cina amat banyak dan ianya akan diamalkan mengikut perubahan musim pertanian dan negeri China. Didalam masyarakat India. mereka juga mempunyai budaya berkunjung ke rumah rakan dan sanak saudara serta turut bersedia menerima kunjungan dari jiran tetangga. Kemasukan mereka ini juga sudah pasti membawa bentuk adat istiadat mereka yang tersendiri. Antara upacara-upacara yang diraikan masyarakat Cina selain dari Tahun Baru Cina dan Chap Goh Meh ialah adat Ulang Tahun Kematian. kaum India juga bukanlah penduduk asal Malaysia. Upacara ini biasanya akan diketuai oleh seorang Sami yang diamanahkan oleh keluarga si mati. amatlah digalakkan membawa buah tangan sebagai tanda . sami Buddha dan Hindu. Kemasukan masyarakat India ke Tanah Melayu sudah berlaku sejak sekian lama. akan diadakan pelbagai upacara lain terutama adat pembakaran colok dan alatan yang diperbuat daripada kertas sebagai bekalan hidup si mati di alam akhirat.Didalam masyarakat Cina.

Masa perkahwinan yang dianggap bertuah amatlah penting bagi menjalankan segala acara dan upacara untuk mengelakkan berlakunya malapetaka ataupun nasib buruk. Semua saudara mara akan dimaklumkan apabila lahirnya seorang bayi. Pada satu kawasan empat segi di kuil itu. Mereka juga biasanya melangkah kedalam rumah dengan kaki kanan dahulu. Oleh kerana itu. Didalam masyarakat India juga. maka biasanya perkahwinan dilakukan pada waktu tengah malam atau waktu matahari akan naik. Seperti juga adat kaum-kaum lain. kelahiran seorang bayi adalah acara yang penting kepada keluarga dan masyarakat India. jika menerima sesuatu. Selama 16 hari selepas kelahiran bayi. penjagaan anak perempuan amat dititik beratkan terutama ketika mereka masih dara. Meskipun bapa memainkan peranan utama tetapi ibu adalah institusi yang paling dihormati dan dianggap mulia. Mereka menyapa dengan sebutan ‘vanakam’ dan sentiasa bertanyakan tentang kesihatan. Pada hari ke 16 kelahiran. ‘Ibu adalah umpama Tuhan’ dan anak perempuan juga dipanggil ‘amma’ seperti seorang ibu didalam tradisi India. ahli keluarga tidak boleh melakukan sebarang upacara agama. Apabila tetamu bertandang ke rumah mereka. Ketika ini rumah dan buaian akan dihias cantik dan jiran-jiran dijemput bersama meraikan upacara tersebut. Keluarga amat penting dalam masyarakat India. perniagaan atau sebagainya antara rakan dan sanak saudara mereka.terima kasih kepada tuan rumah. . Seorang suami pula didalam masyarakat India adalah ‘Tuhan bagi isterinya’ dan mesti sentiasa dihormati. sami akan menyalakan api dan menyembah Tuhan untuk menyaksikan perkahwinan itu. dimestikan menggunakan tangan kanan sebagai tanda kebaikan dan kesyukuran. Oleh itu. tetamu sentiasa dijamu dengan minuman atau makanan dan tetamu mesti sudi menerima hidangan dengan baik sebagai tanda hormat kepada tuan rumah. Kaum India juga mengamalkan adat bertegur sapa sesama sendiri. Upacara perkahwinan dilakukan di rumah pengantin perempuan ataupun di kuil oleh seorang ketua agama. proses perkahwinan India mesti ditentukan oleh seorang ketua agama yang membuat tilikan masa bertuah serta keserasian pasangan yang akan berkahwin. Untuk mengelakkan dari keadaan buruk. kerja. upacara penting diadakan untuk menamakan anak.

Dalam aspek pemberian nama anak, nama seorang anak diperolehi dari almanak Hindu mengikuti bintang dan hari kelahirannya. Seorang ketua agama akan dirujuk untuk mencari nama bertuah mengikuti aksara bintangnya. Ketika menamakan itu, bayi dipangku oleh orang tua satu persatu sambil dinyanyikan doa agama oleh kaum wanita mereka. Dari aspek perayaan, terdapat banyak perayaan di kalangan masyarakat India. Di sepanjang tahun, mengikut kalendar Hindu mereka akan mengadakan pelbagai upacara sembahyang berkaitan musim dan perubahan tahun seperti di negeri India. Masyarakat Hindu akan bersembahyang sebanyak tiga kali sehari iaitu pada waktu pagi, tengahari dan petang di tempat tertentu di rumah. Mereka juga pergi ke kuil untuk bersembahyang ataupun mengadakan upacara agama. Perayaan kaum India diadakan dengan mengikuti peredaran bulan dan setiap bulan ditandakan oleh bulan mengembang dan bulan menirus. Terdapat 21 jenis perayaan didalam adat masyarakat India. Perayaan-perayaan itu termasuklah Deepavali, Thaipusam dan Thaiponggal. Deepavali ialah ‘perayaan cahaya’ sebagai tanda kejayaan ‘cahaya’ ke atas ‘gelap’ atau ‘ilmu’ ke atas ‘kejahilan’ ataupun ‘keadilan’ mengatasi ‘kezaliman’. Inilah perayaan paling utama bagi masyarakat India. Pada hari ini sembahyang akan diadakan terutama untuk mendoakan roh keluarga yang sudah meninggal dunia. Thaipusam pula adalah perayaan bulan “Thai” untuk membersihkan diri dengan menggunakan susu, madu dan bunga di kuil dan membuat persembahan kepada Dewa Subramaniam. Pada masa perayaan ini diadakan, ‘kavadi’ yang berisi buah-buahan, susu dan akan dibawa pelbagai persembahan. Thaiponggal pula merupakan perayaan menuai dan ‘masak padi baru’ serta ‘memuja semangat padi’. Ia adalah masa yang amat baik untuk mangadakan perkahwinan dan upacara lain. Rumah akan dibersihkan dan dihiasi, ‘ponggal’ pula akan dimasak di dalam periuk baru untuk dipersembahkan kepada Dewa Matahari dan juga disedekahkan kepada jiran tetangga. Melanjutkan perbicaraan terdahulu berkaitan adat atau disebut juga budaya masyarakatmasyarakat utama Malaysia, apa yang cuba digambarkan bukanlah bagaimana bentuk adatadat tradisi masyarakat di Malaysia semata-mata, tetapi kita berusaha untuk melihat bagaimana setiap kaum itu mempunyai adat dan kepercayaanya yang membentuk identiti

dan keperibadian mereka yang tersendiri. Secara tidak langsung juga didalam bahagian itu kita telah membicarakan kepentingan adat kepada kaum-kaum tersebut. Walaupun tidak dinyatakan dengan jelas, namun jika diteliti, kita pasti akan memahami akan kepentingan adat-adat itu sekurang-kurangnya sebagai perlambangan identiti dan peribadi masyarakat mereka. Bercakap berkenaan identiti dan keperibadian masyarakat. Kita sedia memaklumi bahawa di Malaysia, kita tidak hanya mempunyai satu bangsa sahaja. Malaysia merupakan sebuah negara yang bangsa-bangsa didalamnya adalah bercampur ataupun dalam istilah yang lebih mudah, masyarakat yang majmuk. Justeru apa yang ingin dijadikan topik disini ialah bagaimana kepelbagaian adat didalam masyarakat Malaysia yang membentuk identiti masing-masing ini mampu disatukan dan dijadikan sebagai cerminan peribadi dan identiti kepelbagaian itu secara menyeluruh dan bersifat nasional. Maknanya kita perlu membicarakan tentang bagaimana kepelbagaian adat di Malaysia itu dapat disatukan dan dijadikan sebagai adat yang satu bagi menjadi lambang identiti dan peribadi nasional. Perlu dibincangkan juga ialah apakah aspek teras yang menjadi garis panduan budaya nasional ini. Dalam mengungkap permasalahan ini, kita sebenarnya hanya perlu mencari aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan adat nasional yang menjadi perlambangan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia dan apakah kepentingan aspek adat itu serta kepentingan identiti dan keperibadian kebangsaan itu sendiri. Aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional lebih mudah kita fahami melalui pembentukan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang digubal pada 1971. Dasar ini diputuskan melalui Kongres Kebudayaan Kebangsaan yang dirasmikan oleh Perdana Menteri Kedua, Tun Abdul Razak dan ianya dihadiri oleh wakil-wakil dari setiap kaum di Malaysia. Melalui pembentukan ini, secara rasmi telah digariskan beberapa perkara yang menjadi teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian seluruh rakyat Malaysia. Justeru melalui kewujudan Dasar Kebudayaan Kebangsaan yang memang digagaskan bagi maksud itu, kita akan dapat mengungkap aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional yang menjadi fokus tulisan ini.

Antara aspek teras dalam pembentukan identiti dan peribadi nasional ialah identiti dan kepribadian Malaysia haruslah berteraskan adat asal rantau ini. Definisi geografi berkaitan ‘rantau ini’ ialah kawasan yang merangkumi Malaysia, Indonesia, Filipina, Singapura, Brunei, Thailand, Kampuchea serta Kepulauan Selatan Pasifik iaitu Polynesia, Melanesia, Oceania sehingga ke Madagascar. Rantau ini adalah merupakan bahagian utama dari kawasan tamadun atau budaya Melayu. Rantau ini merupakan pusat pemancaran, pengembangan warisan adat masyarakat Melayu sejak zaman berzaman dan ditandai pula oleh kegemilangan dan keagungan tamadun Melayu yang berpusat di Melaka yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa perhubungan antarabangsa yang juga dipanggil sebagai linguafranca. Adat serantau ini juga digambarkan melalui persamaan-persamaan di bidang bahasa yang berasaskan keluarga bahasa Melayu iaitu Austronesia, kedudukan geografi, pengalaman sejarah, kekayaan alam, kesenian dan nilai-nilai keperibadiannya. Justeru dalam aspek Malaysia, secara mudahnya, aspek adat yang menjadi teras kepada pembentukan identiti nasional ialah adat masyarakat Melayu. Hal ini tidak dapat dipertikaikan oleh masyarakat lain kerana adat atau budaya Melayu pada hari ini merupakan cara hidup, lambang identiti dan asas ukuran keperibadian kepada lebih 200 juta umat manusia yang menuturkan satu rumpun bahasa yang sama. Maka apabila dipersetujui adat masyarakat asal serantau dijadikan identiti Malaysia, pastilah di Malaysia, adat Melayu yang paling layak diletakkan didalam kategori itu. Prof. Emeritus Tan Sri Dr. Khoo Kay Kim sendiri, walaupun berbangsa Cina, turut mengakui bahawa masyarakat Melayu ialah nuklius ataupun teras dalam masyarakat Malaysia. Justeru adat Melayu dijadikan teras identiti semua kaum di Malaysia adalah sangat berpatutan ataupun dalam istilah arab dipanggil adil. Aspek teras pembentukan identiti yang kedua ialah menggunakan unsur-unsur adat dan kebudayaan luar yang sesuai dan wajar untuk diterima sebagai identiti Malaysia. Aspek ini bertepatan dengan situasi penduduk berbilang kaum yang mewarisi pelbagai adat dan budaya. Dengan itu unsur-unsur adat Cina, India, Kadazandusun, Arab, Barat dan lain-lain unsur adat yang sesuai, boleh diberi pertimbangan untuk diterima dan dijadikan sebagai identiti kebangsaan.

Dalam penerimaan teras kedua ini. sebaliknya ia jelas berperanan untuk menyeragamkan identiti masyarakat yang pelbagai untuk dijadikan identiti Malaysia yang satu. adat luar yang sesuai dan adat yang berpandukan Islam pasti mempunyai kepentingannya yang tertentu. Bercakap pula tentang kepentingan aspek-aspek adat yang dijadikan teras kepada pembentukan identiti dan keperibadian kebangsaan. kita melihat berlaku tolak ansur sesama kaum di Malaysia dalam soal pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan.Kesesuaian penerimaan dalam penyerapan ini adalah bergantung kepada kerelevenannya yang pasti tidak boleh bercanggah dengan Perlembagaan. hal ini juga tidak boleh dijadikan isu samada identiti kebangsaan itu orientasinya adalah daripada warisan adat kaum yang mana. Agama Islam memberi panduan kepada manusia dalam mengimbang dan memadukan usaha bagi mengisi kehendak-kehendak emosi dan fizikal. Namun. Agama juga perlu bagi merealisasikan pembentukan rakyat yang berakhlak dan berperibadi mulia. Ini kerana pembentukkan identiti dan keperibadian kebangsaan itu bukanlah bertujuan untuk mempromosikan adat masingmasing untuk digunakan oleh semua rakyat Malaysia. Namun identiti bangsa juga masih boleh dikekalkan dan dipelihara kelangsunganya. Bukan sahaja identiti Melayu diangkat sebagai identiti kebangsaan. kepentingan adat Melayu dijadikan sebagai teras dalam pembentukan identiti nasional ialah untuk memastikan kestabilan sosial dan politik di Malaysia terus . tetapi juga identiti kaum-kaum lain di Malaysia. Di samping itu. asas-asas moral serta kerohanian sejagat pada amnya dan pada Islam sebagai agama rasmi negara khasnya. Ia juga diterima kerana terdapat unsur-unsur adat yang sama dan seiring dengan adat teras iaitu adat dan kebudayaan Melayu. kepentingan nasional. Agama atau kepercayaan kepada Tuhan merupakan unsur penting didalam proses pembangunan dan perpaduan negara. Kerana itu ia patut dijadikan unsur yang penting dalam pembentukan identiti kebangsaan. prinsip-prinsip Rukun Negara. Aspek ketiga yang menjadi teras kepada pembentukkan keperibadian dan identiti kebangsaan ialah agama Islam. telah wujudnya fakta sejarah dan nilai-nilai Islam yang telah sedia didukung oleh sebahagian besar rakyat rantau ini sejak dahulu lagi. aspek teras yang disenaraikan seperti adat masyarakat rantau ini. Ini juga memandangkan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara. Yang pertama.

Kedudukan mereka yang menjadi lambang perpaduan negara ini menyebabkan adat istiadat mereka iaitu adat istiadat Melayu diterima sebagai suatu unsur teras dalam melaksanakan identiti Malaysia secara bersama. majoriti penduduknya ialah orang Melayu. maka dalam usaha untuk membentuk identiti dan peribadi kebangsaan. Raja-Raja dan Yang Dipertuan Agong merupakan tuan kepada negeri-negeri dan negara Malaysia sendiri. Kerana orang Melayu ialah majoriti didalam masyarakat Malaysia. Walaupun telah dipersetujui bahawa adat Melayu merupakan adat teras yang dijadikan ikutan setiap rakyat Malaysia. Kedudukan Raja-Raja. namun ketetapan itu tidak bermaksud hanya itu sahaja adat yang akan diterima kearah pembentukan identiti yang seragam dalam masyarakat Malaysia. penerimaan unsur-unsur asing ini ialah supaya keharmonian kaum di Malaysia akan terus berlangsung dengan jayanya. Adat dan budaya kaum lain yang sesuai juga dapat dipraktikkan asalkan ianya tidak bertentangan dengan semangat Perlembagaan dan Rukun Negara. Ini bagi memastikan tidak berlaku pertikaian kepada masyarakat lain di Malaysia khususnya kepada masyarakat Melayu sendiri sebagai entiti yang terbesar dan bertaraf peribumi di Malaysia.terpelihara. Pendek kata. Kita juga harus melihat kepentingan untuk menerima mana-mana unsur adat dan budaya luar untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan. Ini bagi memastikan tiada suara-suara yang mempertikaikan tindakan kerajaan yang menggariskan unsur-unsur penting kearah membentuk budaya kebangsaan. adat Melayu tidak boleh dikesampingkan. adat lain juga perlu disenaraikan. adalah penting untuk menjadikan adat kaum yang majoriti sebagai ikutan kepada kaum-kaum lain yang lebih kecil populasinya. Mereka juga merupakan orang Melayu. Harus kita fahami apabila kita bercakap berkenaan Malaysia. Justeru untuk memastikan Institusi Raja-Raja Melayu terus dilindungi dan dihormati. Yang Dipertua Negeri dan Yang Dipertuan Agong juga merupakan aspek yang penting untuk menjadikan adat Melayu sebagai pemangkin identiti nasional. Unsur-unsur adat dan budaya luar juga penting untuk dijadikan adat dan budaya kebangsaan kerana bagi menghasilkan budaya kebangsaan yang tidak terlalu stereotaip dengan adat dan budaya Melayu. Budaya kebangsaan . Kedudukan masyarakat Melayu yang dianggap nuklius didalam sistem sosial di Malaysia juga merupakan kepentingan yang perlu diambil berat sesuai dengan kedudukan istimewanya yang dijamin Perlembagaan.

Dalam erti kata yang lain. Identiti dan kepribadian kebangsaan juga berkepentingan untuk menghindarkan masyarakat dari me1akukan perkara-perkara yang menyalahi norma-norma dan garis panduan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya unsur-unsur yang diluar daripada adat dan budaya Melayu yang sesuai. Penyeragaman identiti dan keperibadian berbagai-bagai etnik adalah perlu untuk rakyat Malaysia hidup bersatu padu dan aman daripada persengketaan serta kucar-kacir. bertimbang rasa dan penuh dengan sikap toleran. Budaya kebangsaan ini penting ke arah melahirkan satu negara bangsa Malaysia yang maju. agama. budaya dan bahasa pertuturan tetapi dapat hidup berdampingan. Selain kerana kedudukan Islam sebagai agama rasmi. Maka dalam usaha menerapkan identiti kebangsaan. berganding bahu.diwujudkan untuk menunjukkan peribadi dan identiti masyarakat Malaysia yang pelbagai. penyeragaman identiti dan keperibadian kebangsaan ini perlu dilakukan. bukan hanya untuk melambangkan budaya dan adat Melayu semata-mata. progresif. Unsur Islam yang dijadikan teras kebudayaan kebangsaan juga penting bagi menjamin kedudukannya yang merupakan agama rasmi Malaysia. saintifik dan bersatu padu tanpa ada unsur-unsur . Masyarakat Malaysia sudah mempunyai adat yang tersendiri. maka akan terhasil suatu modul identiti masyarakat yang pelbagai dan bersifat luwes. Walaupun identiti dan peribadi kebangsaan adalah berteraskan Islam. Antara kepentingan masyarakat Malaysia disatukan melalui adat dan budaya kebangsaan ialah untuk melahirkan satu cara hidup masyarakat Malaysia yang mempunyai pelbagai bangsa. Islam tidak boleh dikesampingkan. Islam tidak boleh dan tidak dapat disamakan dengan agama-agama lain kerana ia merupakan agama yang sebenar. tidak dapat tidak. tetapi kenapa kerajaan masih berkehendak supaya diwujudkan suatu adat dan budaya baru bagi mencerminkan identiti dan keperibadian Malaysia yang seragam? Adakah dengan budaya dan adat kaum-kaum yang sedia ada di Malaysia tidak cukup untuk mencerminkan identiti negara? Bagi mewujudkan identiti yang seragam seiring dengan kesanggupan pelbagai kaum untuk hidup bersama di Malaysia. namun agama-agama lain bebas untuk dilaksanakan dengan syarat amalan agama-agama lain tidak akan menggugat kedudukan agama Islam sebagai agama utama di Malaysia. identiti dan keperibadian yang seragam ini akan membolehkan perpaduan nasional berlangsung dengan lebih utuh lagi. ia juga penting kerana Islam merupakan tunjang kepada kehidupan masyarakat Melayu iaitu masyarakat peribumi dan majoriti di Malaysia.

Segala tindakan idealisme kebangsaan ini juga adalah suatu usaha untuk membina bangsa Malaysia melalui semangat Rukunegara. budaya dan identiti seragam ini penting untuk memastikan cita-cita tersebut dapat direalisasikan dengan jayanya. Oleh itu. Interaksi antara kaum ini penting untuk menghindari masyarakat daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang tidak sihat dan menyalahi normanorma kehidupan. namun mempunyai asas yang sama iaitu membentuk keperibadian dan jati diri individu ke arah yang lebih baik. Perlu diingat bahawa didalam pembentukan dan pewujudan satu kebudayaan kebangsaan. tradisi budaya serta masyarakat progresif. kehidupan demokratik. keadilan. Maka identiti dan keperibadian kebangsaan ini diharap akan meneguhkan kembali kekuatan peribadi dan jati diri masyarakat. Kebudayaan dan adat ahli masyarakat Malaysia walaupun berbeza. Perisytiharan Rukunegara dengan jelas meletakkan negara di atas cita-cita perpaduan. ia membolehkan masyarakat negara kita berinteraksi dengan lebih baik di antara satu sama dalam melaksanakan matlamat yang sama iaitu untuk membentuk masyarakat Malaysia yang bepegang teguh dengan ajaran agama masing-masing dan mementingkan nilai-nilai murni yang diajar didalarn agama mereka. Cina dan India yang mengamalkan kebudayaan. agarna dan bahasa masing-masing diharap akan dapat bersatu melalui usaha bersama yang murni ini. Secara umumnya pencapaian matlamat dan objektif hasrat ini telah menunjukkan kejayaan yang boleh dibanggakan. Interaksi antara kaum yang baik juga adalah merupakan satu jalan kearah perpaduan nasional dan mencetuskan masyarakat yang harmonis dan bersatu padu. Melalui usaha membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan. Budaya yang seragam bagi rakyat Malaysia juga penting bagi memastikan perancangan dan tindakan kerajaan untuk menerap serta menanam nilai-nilai murni ke dalam akal fikiran. proses penyerapan dan . Amalan budi bahasa dan nilai-nilai murni yang merupakan perkara penting dalam Dasar Kebudayaan Kebangsaan seharusnya ditegaskan sebagai sebahagian dari proses pembangunan identiti untuk mencapai tahap keutuhan peribadi dan perilaku yang mulia dan berbudi bahasa. Tiga etnik terbesar iaitu Melayu.negatif dalam kehidupan seharian sesama sendiri. Berbagai usaha telah dijalankan bagi mencapai matlamat untuk mewujudkan identiti dan keperibadian kebangsaan. adat resarn. hati budi serta perilaku masyarakat Malaysia di pelbagai lapisan masyarakat dapat direalisasikan.

Anwar Din(Penyunting). 1981.Manimaran.penerimaannya akan mengambil masa yang lama dan mungkin melangkaui satu generasi ke satu generasi yang lain. . M. Adalah didapati bahawa pencapaian ke arah ini telahpun jelas kelihatan semenjak ia mula diterapkan.K. Masyarakat Dan Kebudayaan Malaysia(Edisi Baharu). Identiti kewarganegaraan dan adat Malaysia pada hari ini boleh didapati didalam perayaan-perayaan antarabangsa dan juga di dalam kegiatan seni sukan dan perayaan pelbagai kaum di Malaysia sama ada secara rasmi atau tidak rasmi.KEKKWA.1986. Lumpur. Identiti dan keperibadian yang dipupuk itu akan mencirikan sifat-sifat persamaan yang melampaui batas-batas suku kaum dan akan memperlihatkan keperibadian kebangsaan Malaysia itu sendiri sebagai sebuah negara yang merdeka dan bermaruah.Lumpur.K.Bangi. Asimilasi Budaya:Kajian Kes Komuniti Cina Di Kelantan.Lumpur.Westview Press.Asas Kebudayaan Dan Kesenian Melayu. 2008. J .Rajantheran & S. Namun demikian pelaksanaannya pasti rumit dan tidak akan dapat dicapai dalam masa yang singkat. Malaysia:Economic Expansion and National Unity.1994. Perayaan Dan Keraian Orang India. A. . .DBP.Penerbit UKM. 2004. Penerbit Fajar UKM. Buku panduan Budi Bahasa Budaya Kita. BIBLIOGRAFI ___________________. Bakti. Secara ringkas bolehlah dikatakan aspek adat yang menjadi teras identiti dan keperibadian negara Malaysia telah dapat diterima dan diikuti secara beransur-ansur oleh setiap golongan rakyat Malaysia. Penggubalan dan pelaksanaan dasar ini. 2001. meskipun masih lagi baru usianya namun pembentukan identiti nasional dan perpaduan kaum dan nilai murni Islam telah pun dilaksanakan.K.London. Hanapi Dollah.Bangi. Gullick. Kesedaran dan kefahaman yang luas akan dapat membantu mencapai hasrat dan cita-cita pelaksanaan ini kerana dengan keinsafan itu sahaja adat yang membentuk identiti dan keperibadian kebangsaan akan dapat dibezakan dengan adat yang bersifat kesukuan atau perkauman.Aziz Deraman.

Share this: • • • • StumbleUpon Digg Reddit Tinggalkan Jawapan Enter your comment here.Lumpur.Pustaka Kebangsaan. Pantang Larang Orang Melayu Tradisional. 1983.DBP... K. Jab. Bunga Rampai Kebudayaan Melayu. Taib Osman. Puti Reno Raudha Thaib.Lumpur. Wan Abd.Utusan Publications. Pengajian Melayu.Lumpur. . K.Jakarta.1989.K. Kadir Yusoff & Zainal Abidi Borhan. 1985.UMalaya. Peran Adat Dalam Pengembangan Aksara. Kepariwisataan. 1999.Mohd. Idealogi dan Kebudayaan Wan Ramli Wan Muhd & Hanapi Dollah.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful