gg KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Literasi TMK Sekolah Menengah Panduan Rendah
Guru

Bahagian Pembangunan Kurikulum

Kementerian Pelajaran Malaysia

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Sekolah Literasi TMK Menengah Panduan Rendah Guru
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

2010

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Cetakan Pertama 2007 © Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2007 Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain sebelum mendapat kebenaran bertulis daripada Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62604 Putrajaya. Perpustakaan Negara Malaysia. Cataloging-in-Publication Data

ICT Literacy for secondary school guideline ISBN 978-983-2717-82-9 1. Information technology – Study and teaching (Secondary)-Malaysia. 1. Title : Information communication technology literacy For secondary school guideline. II. Title. 004.0712

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

KANDUNGAN

RUKUN NEGARA....................................................................................................................................................V FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN............................................................................................................VI KATA PENGANTAR..............................................................................................................................................VII PENGENALAN.........................................................................................................................................................1 MATLAMAT..............................................................................................................................................................2 OBJEKTIF................................................................................................................................................................3 ORGANISASI KANDUNGAN...................................................................................................................................4 PELAKSANAAN PERINGKAT SEKOLAH...............................................................................................................6 .................................................................................................................................................................................6 PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN.........................................................................................7 DALAM PENDEKATAN BERASASKAN PENGETAHUAN INI GURU PERLU BERTINDAK SEBAGAI PENUNJUKCARA. GURU DIKEHENDAKI:.............................................................................................................7 PENTAKSIRAN........................................................................................................................................................9 PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER................................................................................................................10 SUMBER BACAAN TAMBAHAN & LAMAN WEB.................................................................................................16 MODUL PEMBELAJARAN....................................................................................................................................17 SPESIFIKASI KANDUNGAN.................................................................................................................................17
iv

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

LAMPIRAN.............................................................................................................................................................53

vi

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagaibagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden; MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN

v

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberikan sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vi

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

KATA PENGANTAR
Program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) yang diperkenalkan pada tahun 1992 secara rintis di 60 buah sekolah menengah merupakan titik permulaan kepada program Literasi Komputer di kalangan pelajar sekolah menengah. Sekolah-sekolah ini dibekalkan dengan sebuah makmal komputer yang dilengkapi dengan 20 buah komputer pelajar, satu komputer guru dan satu pelayan. Satu garis panduan untuk pelaksanaan program ini telah diedarkan ke sekolah melalui surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2/1992 KP(PPK) 8601/01/0400/Jld ll (91) bertarikh 17 Februari 1992. Pada tahun 1996 program KDP telah diperluas ke 90 buah sekolah dan pada 1999 ke 110 buah sekolah menengah melalui surat siaran KP(PPK) 8601/01/0400/Jld.Xll (91) bertarikh 11 Februari 2000. Pada tahun 2002, satu surat perkeliling KP(BS-PP)8786/004/35 (8) bertarikh 20 Mac 2002 telah memaklumkan kepada semua sekolah yang dibekalkan makmal komputer di bawah Program Pengkomputeran Sekolah Kementerian Pelajaran Malaysia supaya melaksanakan program Literasi Komputer di tingkatan 1 dan 2. Pada tahun 2005, selari dengan perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi serta dapatan kajian keperluan yang dijalankan di bawah program Partners In Learning (PIL) antara Kementerian Pelajaran Malaysia dengan Microsoft (Malaysia) Sdn. Bhd., kandungan program Literasi Komputer sekolah menengah telah disemak semula. Hasil dari semakan semula ini, program ICT Literacy for Secondary School diperkenalkan dan akan dilaksanakan di sekolah menengah mulai 2007. ICT Literacy for Secondary School Guideline disediakan sebagai panduan bagi membantu guru untuk melaksanakan program Information and Communication Technology Literacy for Secondary School dengan jayanya.

vii

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Dengan adanya program ini, usaha Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melengkapkan pelajar dengan kemahiran asas teknologi maklumat dan komunikasi dapat direalisasikan. Program ini merupakan langkah permulaan ke arah menyediakan tenaga kerja teknologi maklumat dan komunikasi pada masa akan datang. Disamping itu, program ini dapat membantu kerajaan dalam usaha mengurangkan jurang digital di kalangan pelajar luar bandar dan bandar. Akhir kata, usaha menyempurnakan garis panduan ini telah melibatkan banyak pihak iaitu pensyarah universiti, Institut Pendidikan Guru, guru dan pegawai Kementerian Pelajaran. Sehubungan itu, Pusat Perkembanagan Kurikulum merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih di atas sumbangan kepakaran, masa dan tenaga yang telah diberikan bagi menghasilkan garis panduan ini.

(MAHZAN BIN BAKAR SMP, AMP)
Pengarah Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

viii

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PENGENALAN
Dalam dunia tanpa sempadan, Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) telah menjadi satu alat yang berkesan untuk meningkatkan produktiviti, kecekapan dan menyebarkan maklumat terkini. Menyedari kepentingan TMK dalam pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah mengambil langkah yang signifikan untuk memperluaskan penggunaan TMK di kalangan murid dengan menyediakan infrastruktur TMK di sekolah. Ini bertujuan untuk merapatkan jurang antara mereka yang mempunyai akses dan tidak mempunyai akses kepada kemudahan TMK. Program Komputer Dalam Pendidikan (KDP) telah dilaksanakan pada tahun 1992 secara rintis di 60 buah sekolah menengah untuk murid tingkatan satu dan dua. Setiap makmal komputer di sekolah tersebut telah dilengkapi dengan 20 unit komputer meja dan 1 unit pelayan. Garis panduan guru juga disediakan bagi membantu dalam pelaksanaan program ini melalui surat pekeliling iktisas KP (PPK) 8601/01/0400/Jld II (91) bertarikh 17 Februari 1992 (Lampiran A). Program ini diterima dengan baik dan didapati sangat bermanfaat kepada murid dalam meningkatkan pembelajaran di bidang TMK. Oleh itu, program ini telah diperluaskan ke 90 buah sekolah lagi pada tahun 1996, dan 110 buah sekolah lain pada tahun 1999 melalui surat, KP(PPK) 8601/01/0400/Jld. XII (91) bertarikh 11 Februari 2000 (Lampiran B). Pada tahun 2002, surat pekeliling KP(BSPP)8786/004/35 (8) bertarikh 20 Mac 2002 (Lampiran C) menyatakan bahawa semua sekolah yang dilengkapi dengan makmal komputer hendaklah melaksanakan Program Literasi Komputer di tingkatan satu dan dua. Disebabkan oleh perkembangan TMK yang pesat, Program Literasi Komputer perlu disemak semula. Pada tahun 2005, berdasarkan analisis kajian keperluan di bawah Program Partners In Learning (PIL), kandungan Program Literasi Komputer untuk sekolah menengah telah disemak semula. Didapati bahawa terdapat keperluan untuk memenuhi kepelbagaian tahap kemahiran TMK di kalangan murid. Oleh itu, satu program perlu dirangka bagi membolehkan murid mendapat pengetahuan TMK mengikut bidang pembelajaran. Hasil kajian juga mendapati adanya keperluan untuk mendedahkan murid kepada pelbagai bidang TMK seperti Pengaturcaraan, Rangkaian dan Internet.

1

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Hasil kajian keperluan yang dijalankan, Program Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Sekolah Menengah (LTMKSM) diperkenalkan dan mula dilaksanakan pada tahun 2007 bagi murid di tingkatan satu dan dua di semua sekolah menengah yang mempunyai makmal komputer. Dalam usaha merangka garis panduan ini, kandungan Program LTMKSR diambil kira bagi memastikan kesinambungannya dengan Program LTMKSM. Program LTMKSM dikembangkan berdasarkan program LTMKSR untuk memberi kelebihan kepada murid bagi memperluaskan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam bidang TMK. Ini memberi ruang kepada murid untuk menggunakan sepenuh teknologi dalam pelbagai bidang. Pada masa yang sama, nilai moral juga dititikberatkan dalam perlaksanaan program ini. Garis panduan LTMKSM ini direka bentuk untuk memberikan idea kepada guru mengenai skop kandungan dan strategi pengajaran dan pembelajaran. Bersama dengan garis panduan ini, spesifikasi kandungan juga telah disediakan untuk membantu pelaksanaan program. Guru juga digalakkan menggunakan sumber lain atau menghasilkan modul pembelajaran mereka sendiri berpandukan skop kandungan yang diberi mengikut kebolehan dan kemahiran komputer murid.

MATLAMAT
Matlamat Program LTMKSM adalah untuk menghasilkan murid celik komputer. Ini selaras dengan aspirasi Kementerian Pelajaran Malaysia untuk melahirkan individu holistik seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

2

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

OBJEKTIF
Pada akhir program ini, murid dapat:

• •

memperoleh dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran TMK secara kreatif dalam berkongsi idea dan maklumat di antara mereka sama ada di dalam atau di luar persekitaran

kehidupan seharian mereka; sekolah, dan

• menunjukkan

sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti terhadap infrastruktur TMK dan

penggunaannya.

KANDUNGAN PROGRAM LITERASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEKOLAH MENENGAH
Program ini memberi penekanan kepada pengetahuan, kemahiran dan nilai.

PENGETAHUAN
Pengetahuan yang diperolehi daripada Program LTMK untuk Sekolah Menengah terdiri daripada konsep, fakta dan istilah TMK. Pengetahuan tersebut merangkumi prosedur dalam pengurusan makmal komputer, perkakasan komputer, perisian komputer, rangkaian dan Internet.

KEMAHIRAN
Kemahiran yang terlibat adalah kemahiran komunikasi, kemahiran maklumat, pengurusan sistem komputer dan kemahiran penyelesaian masalah.

NILAI

3

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Nilai yang dipupuk dalam Program LTMKSM adalah sikap bertanggungjawab, akauntabiliti, hormat-menghormati, bekerjasama, dan mematuhi kod etika TMK.

ORGANISASI KANDUNGAN
Skop kandungan Program LTMKSM direka bentuk berdasarkan kepada empat bidang: • Pengurusan Makmal Komputer • Perkakasan Komputer • Perisian Komputer • Rangkaian dan Internet Setiap bidang dibahagikan kepada bidang pembelajaran yang akan membolehkan murid memperluaskan pengetahuan, meningkatkan kemahiran dan mengamalkan nilai dalam kehidupan mereka. Pendekatan holistik organisasi kandungan membolehkan murid menggabungkan budaya, kepercayaan, persekitaran dan pengalaman untuk menjadi insan yang berfikiran terbuka, berdisiplin, berkeyakinan dan kreatif (Rajah 1). Murid mempunyai pelbagai tahap kecekapan dalam kemahiran TMK. Oleh itu, bidang pembelajaran mungkin boleh diajar dalam mana-mana urutan yang sesuai mengikut kemampuan murid. Ini bermakna guru tidak semestinya mengikut urutan topik yang telah ditetapkan.

4

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Rajah 1: Organisasi Kandungan LTMKSM

PROJEK MURID

PROJEK MURID DENT PROJECT Pengalaman Kurikulum Persekitaran

PROJEK MURID

Pengurusan Makmal Perkakasan Pengetahuan Komputer Komputer Kemahiran Nilai

Perisian Komputer

Rangkaian dan Internet

Budaya

Kepercayaan PROJEK MURID

5

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PELAKSANAAN PERINGKAT SEKOLAH

Program Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi (LTMK) dilaksanakan di makmal komputer sekolah untuk tingkatan satu dan tingkatan dua. Dua waktu dalam seminggu diperuntukkan untuk program ini. Program ini juga boleh dilaksanakan dalam jadual waktu persekolahan yang dipanjangkan. Jadual waktu persekolahan mungkin berbeza bergantung kepada subjek yang ditawarkan oleh sesebuah sekolah. Contohnya, sekolah yang menawarkan subjek bahasa tambahan seperti Bahasa Arab, Bahasa Cina, atau Bahasa Tamil, mungkin mempunyai 49 waktu persekolahan seminggu. Manakala, sekolah lain hanya ada 43 waktu seminggu. Oleh itu, sekolah disarankan supaya membuat pengurusan yang sesuai untuk program LTMKSM. Waktu mengajar LTMKSM guru perlu dimasukkan dalam jumlah waktu mengajar guru. Terdapat empat (4) sampel jadual waktu pelaksanaan program LTMKSM iaitu: Sampel A: Jadual waktu kelas untuk Program LTMKSM bagi sekolah satu sesi (Lampiran D). Sampel B: Jadual waktu makmal komputer untuk Program LTMKSM bagi sekolah satu sesi (Lampiran E). Sampel C: Jadual waktu kelas untuk Program LTMKSM bagi sekolah dua sesi (tingkatan satu dan tingkatan dua). Kelas LTMKSM dijalankan sebelum sesi petang bermula (Lampiran F). Sampel D: Jadual waktu makmal komputer untuk Program LTMKSM bagi sekolah dua sesi. Murid tingkatan satu dan tingkatan dua perlu hadir pada sesi pagi untuk kelas LTMKSM (Lampiran G).

6

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PENDEKATAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang sesuai adalah penting bagi mencapai objektif pembelajaran mengikut spesifikasi kandungan. Guru berperanan sebagai penunjukcara atau fasilitator bergantung kepada jenis aktiviti dan hasil pembelajaran yang dirancang. Murid akan menghasilkan produk berasaskan hasil pembelajaran menggunakan kemahiran TMK yang dipelajari. Murid boleh bermula dari mana-mana aras mengikut kompetensi dan kemampuan diri. Pembelajaran LTMKSM boleh dijalankan dengan menggunakan pendekatan pengajaran dan pembelajaran seperti berikut: Pendekatan Berasaskan Pengetahuan Dalam pendekatan berasaskan pengetahuan ini guru perlu bertindak sebagai penunjukcara. Guru dikehendaki:

• • • •

memperkenalkan bidang pengajaran dari segi konsep, definisi dan istilah. menunjuk dan mendemonstrasikan prosedur pengurusan makmal perkakasan komputer, perisian komputer, rangkaian dan Internet. komputer,

memberi bimbingan pembelajaran yang menjadi asas kepada murid untuk menguasai kandungan program. menggalakkan murid untuk mencari maklumat dari pelbagai sumber dan rujukan bagi menyiapkan projek.

7

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Pendekatan Berasaskan Kemahiran
Pendekatan berasaskan kemahiran ini menitikberatkan aktiviti berpusatkan murid di mana guru bertindak sebagai penunjukcara dan fasilitator. Guru perlu:

• •

memberi panduan praktis kepada murid untuk memperolehi kemahiran yang relevan dalam setiap bidang pembelajaran menggalakkan murid untuk membina kemahiran diri secara berdikari dan sistematik

Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek
Pendekatan pembelajaran berasaskan projek adalah berpusatkan murid. Ia menumpukan aktiviti individu atau kumpulan yang dijalankan dalam satu tempoh masa tertentu sehingga menghasilkan produk atau persembahan. Contohnya, buku skrap elektronik, persembahan multimedia dan aplikasi ringkas. Proses ini ditumpukan kepada bidang pembelajaran dan juga merentasi kurikulum seperti Bahasa Inggeris, Sains dan Kajian Tempatan. Dalam usaha membimbing aktiviti berasaskan projek, guru perlu:


• •

memberi nasihat mengenai prosedur pengurusan projek dan cara pengendalian tugas memantau kemajuan projek murid memberi nasihat, petunjuk (tips) dan cadangan menilai hasil kerja murid

8

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Pendekatan Pembelajaran Kadar Kendiri
Pendekatan pembelajaran kadar kendiri diperkenalkan untuk memupuk sikap bertanggungjawab terhadap pembelajaran sendiri serta membina keyakinan dan jati diri mengikut spesifikasi projek yang diberi. Strategi ini menggalakkan murid belajar berdikari, bekerjasama antara ahli kumpulan untuk menghasilkan kerja produktif dan memupuk sikap berdisiplin dalam kalangan murid.

Pendekatan Pembelajaran Terarah Kendiri
Dalam pendekatan pembelajaran terarah kendiri, murid menentukan tajuk yang ingin dipelajari mengikut skop kandungan dan kadar sendiri. Murid perlu mencari maklumat yang spesifik dalam bidang pembelajaran daripada pelbagai sumber seperti buku rujukan, majalah, CD-ROM dan Internet di pusat sumber atau perpustakaan. Di samping itu, murid digalakkan untuk menilai kemajuan diri sendiri dalam bidang pembelajaran yang khusus. .

PENTAKSIRAN
Pentaksiran digunakan sebagai kayu pengukur untuk menilai tahap prestasi murid dalam penguasaan pengetahuan dan kemahiran LTMKSM. Proses pentaksiran perlu dijalankan secara berterusan untuk memantau kemajuan pengetahuan, kemahiran dan nilai murid. Murid boleh dinilai secara formatif atau sumatif atau kedua-duanya. Pengetahuan kandungan boleh dinilai dengan menggunakan ujian bertulis, manakala penguasaan kemahiran dinilai dengan penghasilan folio yang mengandungi lembaran kerja, projek atau persembahan multimedia. Nilai murid dapat dinilai melalui senarai semak atau pemerhatian (Lampiran H).

9

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER
Pengurusan makmal komputer amat penting untuk memastikan wujudnya persekitaran pembelajaran yang selamat dan kondusif. Ia dapat membantu guru dalam merancang, menyelenggara dan mengurus makmal dengan teratur. Oleh itu, pihak sekolah perlu menyediakan carta organisasi, peraturan penggunaan makmal, buku log dan sudut pameran supaya makmal menjadi lebih kondusif dan menarik serta sesuai untuk pengajaran dan pembelajaran. Setiap sekolah perlu membentuk satu jawatankuasa untuk membantu pengurusan makmal komputer dan pemantauan program LTMKSM (Lampiran I dan J). Selain itu, peraturan makmal komputer diadakan sebagai panduan kepada guru dan murid terhadap perkara yang boleh atau tidak boleh dilakukan di dalam makmal komputer (Lampiran K). Pelan lokasi komputer dan peralatan perlu dipamerkan di makmal komputer bagi tujuan keselamatan. Alat pemadam api mesti dalam keadaaan berfungsi dan diletakkan di tempat yang sesuai. Dua jenis buku log perlu disediakan untuk memantau penggunaan makmal komputer dan set komputer, iaitu: Buku Log Makmal Komputer dan Buku Log Komputer. Setiap pengguna yang memasuki makmal perlu mencatat maklumat penggunaan dalam Buku Log Penggunaan Makmal Komputer. Manakala, setiap meja komputer diletakkan satu Buku Log Penggunaan Komputer untuk mencatat penggunaan komputer (Lampiran L). Persekitaran pembelajaran yang baik seharusnya mempunyai papan kenyataan yang lengkap dengan jadual bertugas, jadual waktu, pelan kecemasan, risalah-risalah yang berinformasi dan hasil kerja murid. Satu sudut pameran perlu disediakan untuk mempamerkan hasil kerja murid atau perkakasan komputer.

10

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

KERANGKA KERJA PROGRAM LITERASI TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI SEKOLAH MENENGAH. Kerangka kerja ini merangkumi skop pengajaran dan pembelajaran dalam Program LTMKSM. Program ini dibahagi kepada empat bidang : • Pengurusan Makmal Komputer • • • Perkakasan Komputer Perisian Komputer Rangkaian dan Internet

Setiap bidang mengandungi bidang pembelajaran dan skop kandungan seperti berikut:

Pengurusan Makmal Komputer Bidang Pembelajaran
1. Pengendalian Makmal Komputer

Skop Kandungan
1.1 Peraturan Makmal Komputer 1.2 Pengguna 1.3 Peralatan 1.4 Keselamatan Data dan Pengguna

2. Organisasi Makmal Komputer

2.1 Carta Organisasi 2.2 Jadual Penggunaan Makmal Komputer 2.3 Buku Log

11

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

3. Etika Penggunaan Komputer

3.1 Hak Cipta 3.2 Penggunaan Tidak Beretika

Perkakasan Komputer Bidang Pembelajaran
1. Pengenalan kepada Komputer

Skop Kandungan
1.1 Evolusi Komputer 1.2 Jenis Komputer

2. Bahagian dan Komponen Komputer

2.1 Pengenalan kepada Sistem Komputer 2.2 Unit Sistem 2.3 Periferil 2.4 Peranti Input 2.5 Peranti Output 2.6 Peranti Storan

3. Penyenggaraan Asas

3.1 Pengendalian Peranti Input dan Output 3.2 Tetapan Komputer

4. Perkembangan Teknologi

4.1 Perkembangan Teknologi Perkakasan Semasa

12

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Perisian Komputer Bidang Pembelajaran
1. Pengenalan kepada Perisian Komputer

Skop Kandungan
1.1 Definisi 1.2 Kegunaan 1.3 Jenis Perisian

2. Sistem Pengoperasian (OS)

2.1 Pengenalan kepada Sistem Pengoperasian 2.2 Persekitaran Antara Muka Sistem Pengoperasian 2.3 Pengurusan Fail

3. Perisian Utiliti

3.1 Utiliti Berasaskan Sistem Pengoperasian 3.2 Utiliti Tidak Berasaskan Sistem Pengoperasian

4. Perisian Aplikasi

4.1 Pengenalan kepada Perisian Aplikasi 4.2 Pasang dan Nyah Pasang Perisian Aplikasi

5. Perisian Pemprosesan Perkataan

5.1 Pengenalan kepada Perisian Pemprosesan Perkataan 5.2 Memulakan Perisian Pemprosesan Perkataan 5.3 Menghasilkan Dokumen 5.4 Menyunting Dokumen 5.5 Cantuman Mel

13

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Bidang Pembelajaran
6. Perisian Hamparan Elektronik

Skop Kandungan
6.1 Pengenalan kepada Perisian Hamparan Elektronik 6.2 Memulakan Perisian Hamparan Elektronik 6.3 Menghasilkan Helaian Kerja 6.4 Menyunting Helaian Kerja 7.1 Konsep Multimedia 7.2 Langkah Pembangunan Multimedia 7.3 Pengenalan kepada Perisian Persembahan 7.4 Memulakan Perisian Persembahan 7.5 Menghasilkan Persembahan 7.6 Menyunting Persembahan

7. Perisian Persembahan

8. Perisian Pangkalan Data

8.1 Pengenalan kepada Perisian Pangkalan Data 8.2 Memulakan Perisian Pangkalan data 8.3 Menghasilkan Pangkalan Data 8.4 Menyunting Pangkalan Data 8.5 Mendapatkan Data Luaran

9. Pengaturcaraan

9.1 Pengenalan kepada Pengaturcaraan 9.2 Langkah Pembangunan Pengaturcaraan 9.3 Membangunkan Aturcara

14

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Rangkaian dan Internet Bidang Pembelajaran
1. Rangkaian

Skop Kandungan
1.1 Pengenalan kepada Rangkaian 1.2 Jenis Rangkaian 1.3 Topologi Rangkaian 1.4 Perkongsian Dokumen 1.5 Perkongsian Perkakasan 1.6 Teknologi Rangkaian Komputer Semasa

2. Internet

2.1 Pengenalan kepada Internet 2.2 Keperluan Internet 2.3 Aplikasi Internet 2.4 Komunikasi Internet 2.5 Netika 2.6 Undang-undang Siber

3. Laman Web

3.1 Pengenalan kepada Laman Web 3.2 Membangunkan Laman Web

15

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

SUMBER BACAAN TAMBAHAN & LAMAN WEB
A. BUKU

1. 2. 3. 4. 5. 6.
B. 1.

International Society for Technology in Education (2000) National Educational Technology Standards for Students: Connecting Curriculum and Technology. ISTE, US Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002) Panduan Pelaksanaan Program Pengkomputeran di Sekolah, Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia Mokhtar Bin Ahmad. (2001) Siri Jalan Pantas Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT), “Word, Excel, PowerPoint ”. Kumpulan Usahawan Muslim Sdn. Bhd., Kuala Lumpur Shelly Cashman Vermaat (2011) Discovery Computers 2011, Thomson Course Technology, USA Zainuddin Zakaria (2004) Computer Learning Series, Win Publication, Selangor H.L Capron J.A Johnson (2004) Computers: Tool for Information Age – Eighth Edition. Pearson Education International

LAMAN WEB

2. 3.
4.

http://www.moe.gov.my/bpk http://www.microsoft.com/digitalliteracy http://www.microsoft.com/unlimitedpotential http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/vb/download/

16

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

MODUL PEMBELAJARAN
Bagi mencapai objektif pembelajaran, Bahagian Pembangunan Kurikulum telah membangunkan modul pembelajaran yang mengandungi cadangan aktiviti yang boleh digunakan oleh guru dalam melaksanakan program LTMKSM seperti yang tercatat di dalam cadangan aktiviti pembelajaran. Modul pembelajaran boleh dimuat turun melalui laman web : http://moe.gov.my/bpk. Guru boleh mengubahsuai atau membina sendiri modul mengikut keperluan bagi memenuhi objektif pembelajaran.

SPESIFIKASI KANDUNGAN Spesifikasi kandungan menjelaskan rangka kerja secara terperinci untuk membantu guru memahami dan melaksanakan LTMKSM. Spesifikasi kandungan dipaparkan dalam tiga lajur iaitu Bidang Pembelajaran, Hasil Pembelajaran dan Cadangan Aktiviti Pembelajaran. Terdapat empat bidang; Pengurusan Makmal Komputer, Perkakasan Komputer, Perisian Komputer serta Rangkaian dan Internet. Setiap bidang dibahagikan kepada bidang pembelajaran. Hasil pembelajaran bagi setiap bidang menjelas kan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi murid. Cadangan aktiviti pembelajaran menyediakan pelbagai aktiviti kepada guru untuk membantu murid mencapai hasil pembelajaran. Guru juga digalakkan mencari maklumat tambahan untuk aktiviti pengayaan.

17

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER
Bidang Pembelajaran
1. Pengendalian Makmal Komputer 1.1 Peraturan Makmal Komputer 1.2 Pengguna

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.1.1 1.2.1

Menyenaraikan peraturan makmal komputer. Mengamalkan peraturan makmal komputer. Menggunakan peralatan secara bertanggungjawab.


Menunjuk dan menerangkan peraturan di dalam makmal komputer. Membuat laporan berdasarkan pemerhatian terhadap peraturan makmal komputer dalam lembaran kerja. Menerangkan prosedur penggunaan peralatan. Membincang dan menyenaraikan langkah pengendalian peralatan yang betul. Menerangkan kepentingan nama pengguna dan kata laluan.

1.3

Peralatan

1.3.1

• •

1.4

Keselamatan Data dan Pengguna

1.4.1

Menyatakan kepentingan keselamatan data dan pengguna.

2.

Organisasi Makmal 2.1 Carta Organisasi 2.1.1 Menyatakan Carta Organisasi makmal komputer. Mengenalpasti Penyelaras Makmal Komputer. Menyatakan tanggungjawab penyelaras makmal komputer. • Menggunakan makmal komputer mengikut masa yang dijadualkan. • Menunjukkan dan menerangkan Carta Organisasi.

2.1.2

2.1.3

2.2

Jadual Penggunaan Makmal Komputer

Mematuhi jadual penggunaan makmal komputer.

18

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER
Bidang Pembelajaran
2.3 Buku Log

Hasil Pembelajaran
Mengenalpasti jenis buku log. Menyenaraikan kegunaan buku log. Mengamalkan penggunaan komputer secara bertanggungjawab.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menunjukkan penggunaan buku log. Buku Log Komputer Buku Log Makmal Komputer (Lampiran L) Menandatangani daftar masuk dan keluar dalam buku log. Menandatangani Buku Log Komputer yang digunakan.

• •

Etika Penggunaan Komputer 3.1 Hak Cipta 3.1.1 3.1.2 3.1.3 Menyatakan etika penggunaan komputer. Mendefinisikan maksud hak cipta. Menyatakan kesan pelanggaran hak cipta. Menyenaraikan perbuatan tidak beretika dalam penggunaan komputer. Menyatakan kesan penggunaan komputer yang tidak beretika. • • • Menerangkan etika penggunaan komputer. Menerangkan maksud hak cipta. Membincangkan kesan pelanggaran hak cipta secara berkumpulan. Mengendalikan perbincangan mengenai penyalahgunaan komputer. Melayari Internet untuk mencari maklumat mengenai penyalahgunaan komputer secara berpasangan.

3.2

Penggunaan Komputer Yang Tidak Beretika

3.2.1

3.2.2

19

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

20

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERKAKASAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran
1. Pengenalan kepada Komputer

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.1

Evolusi Komputer

1.1.1

Menyatakan generasi komputer dan pemproses yang digunakan.

Menerangkan evolusi komputer dari tiub vakum hingga ke generasi kelima Memadankan jenis pemproses yang digunakan mengikut generasi komputer pada lembaran kerja yang disimpan dalam folio. Mengumpul maklumat mengenai evolusi komputer dan mempersembahkan maklumat dalam kumpulan.

1.1.2 Menerangkan generasi komputer dan pemproses yang digunakan.

1.2

Jenis Komputer

1.2.1

Mengenalpasti jenis komputer :


Superkomputer Kerangka Utama Komputer Mini Komputer Mikro Stesen Kerja

• •

Memperkenalkan jenis komputer menggunakan persembahan PowerPoint. Melabelkan carta alir jenis komputer pada lembaran kerja dan disimpan dalam folio.

• • •

21

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERKAKASAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran 1.2.2 Mendefinisikan perbezaan jenis
komputer.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Mengumpul maklumat jenis komputer dan dipersembahkan dalam kumpulan.

2.

Bahagian dan Komponen Komputer

2.1

Pengenalan kepada Sistem Komputer

2.1.1

Mengenalpasti komponen utama sistem komputer : • Monitor • Papan Kekunci • Pembesar Suara • Tetikus • Sistem Unit • Pencetak Menyatakan fungsi utama sistem komputer.

Menunjukkan komponen utama sistem komputer. Melabel komponen utama sistem komputer pada lembaran kerja dan disimpan dalam folio.

2.1.2

Mengadakan sesi percambahan minda mengenai fungsi komponen utama sistem komputer. Menulis fungsi komponen utama sistem komputer pada lembaran kerja dan disimpan dalam folio. Melukis dan menerangkan kitaran pemprosesan data sistem komputer pada lembaran kerja dan disimpan dalam folio.


2.1.3 Menerangkan secara ringkas kitaran pemprosesan data: • Input

Proses Input  Proses  Output

22
Storan

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERKAKASAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
• Output Storan

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2.2

Unit Sistem

2.2.1

Mengenalpasti komponen sistem unit:

• • •
• •

Port Input/Output (Port I/O) Butang reset Pemacu CD-ROM Pemacu cakera liut Pemacu cakera keras

• • •

Memperkenalkan komponen sistem unit. Melabel komponen sistem unit yang berbeza pada lembaran kerja dan disimpan dalam folio Menunjukkan dan menerangkan unit sistem kepada murid

2.2.2

Menyatakan fungsi komponen utama unit sistem.

Menerangkan fungsi komponen unit sistem seperti port I/O, butang reset , pemacu CD-ROM, pemacu cakera liut, pemacu cakera keras Menulis fungsi komponen unit sistem pada lembaran kerja dan disimpan dalam folio Menunjuk dan menerangkan komponen yang terdapat pada papan induk Mengenalpasti dan menyatakan fungsi CPU, RAM, ROM dan slot tambah pada papan induk Menulis fungsi setiap komponen unit sistem pada

• 2.2.3
Menyatakan fungsi CPU, RAM, ROM dan slot tambah pada papan induk.

• • •

23

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERKAKASAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
lembaran kerja dan disimpan dalam folio

2.2.4

Memupuk nilai tanggungjawab dan kerjasama dalam kalangan murid.

Menjalankan aktiviti berkumpulan atau berpasangan.

2.3

Periferil

2.3.1 2.3.2

Menyatakan definisi periferil. Mengenalpasti jenis periferil: • Peranti input

• •

Menerangkan definisi periferil Menunjukkan jenis periferil yang berbeza


• 2.3.3

Peranti output Peranti storan

Menyatakan beberapa contoh periferil: • Pencetak

Menunjukan contoh periferil seperti pencetak, pengimbas, projektor LCD, kamera digital, pemacu CD luaran dan storan luaran. Mengumpul gambar periferil dan disimpan dalam folio


• • • •

Pengimbas Projektor LCD Kamera digital Pemacu CD luaran Storan luaran

24

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERKAKASAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
2.3.4 Menerangkan fungsi setiap periferil .

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

• • •

Menunjukkan jenis periferil yang terdapat di dalam makmal komputer Mengadakan sesi percambahan minda mengenai fungsi setiap periferil Menulis fungsi setiap periferil pada lembaran kerja dan disimpan dalam folio

• • 2.4
Peranti Input Mengenalpasti peranti input.

Menerangkan dan menunjukcara penggunaan periferil Melakukan latihan amali dengan bimbingan guru Mengadakan sesi percambahan minda mengenai kepelbagaian peranti input Menunjukkan contoh peranti input Mengumpul dan melabel gambar peranti input, dan disimpan dalam folio Mengadakan perbincangan kumpulan mengenai fungsi peranti input Mengadakan sesi percambahan minda mengenai kepelbagaian peranti output

• •

Menyenaraikan peranti input.

• • •

2.4.3 2.5

Menyatakan fungsi peranti input .

Peranti Output

Mengenalpasti peranti output. Menyenaraikan peranti output.

25

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERKAKASAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

• •
Menyatakan fungsi peranti output.

Menunjukkan contoh peranti output Mengumpul dan melabel gambar peranti output, dan disimpan dalam folio Mengadakan perbincangan kumpulan mengenai fungsi peranti output Mengadakan sesi percambahan minda mengenai kepelbagaian peranti storan Mengumpul dan melabel gambar peranti storan, dan disimpan dalam folio Mengadakan perbincangan kumpulan mengenai fungsi peranti storan

• 2.6
Peranti Storan Mengenalpasti peranti storan. Menyenaraikan peranti storan. •


2.6.3 Menyatakan fungsi peranti storan.

2.6.4

Mengenalpasti perbezaan di antara storan utama dan storan sekunder.

• •

Menerangkan perbezaan di antara storan primer dan storan sekunder Mengkategorikan dua peranti storan Menerangkan unit pengukuran data Melengkapkan jadual penukaran unit data

Menyatakan unit pengukuran data : • Bit • Bait

• •

• • •

Kilobait Megabait Gigabait

26

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERKAKASAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
2.6.6 Memupuk nilai tanggungjawab, akauntabiliti dan kerjasama.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran
• Melaksanakan latihan amali secara berkumpulan

3.

Penyenggaraan Asas

3.1

Pengendalian Peranti Input dan Output

3.1.1

Memasang peranti input dan output dengan betul.

Memasang peranti input dan output : o Monitor o Papan kekunci o Tetikus o Pembesar suara

3.1.2

Memupuk nilai tanggungjawab semasa mengendalikan perkakasan.

3.2

Tetapan Komputer

3.2.1

Membuat tetapan bagi : • Paparan • Tetikus • Bunyi

• • • •

Menunjukcara membuat tetapan paparan, tetikus dan bunyi. Melaksanakan aktiviti amali Menunjukcara tetapan tarikh dan waktu, pilihan bahasa dan wilayah Melaksanakan aktiviti amali mengikut arahan.

3.2.2

Membuat tetapan bagi : • Tarikh dan waktu • Pilihan bahasa dan wilayah

27

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERKAKASAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran
4. Perkembangan Teknologi 4.1 Perkembangan Teknologi Perkakasan Semasa

Hasil Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

4.1.1

Mengumpul maklumat perkembangan teknologi perkakasan semasa.

• •

Mengumpul maklumat atau membuat penyelidikan mengenai perkembangan teknologi semasa Menulis dan membentang laporan Menghasilkan folio perkakasan (Kompilasi hasil kerja murid sepanjang mempelajari bidang perkakasan komputer) Lawatan ke pameran komputer atau kedai komputer

28

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

1.

Pengenalan Kepada Perisian Komputer 1.1 Definisi 1.2 Penggunaan

1.1.1 1.2.1

Menyatakan definisi perisian. Menyatakan penggunaan perisian.

Menerangkan definisi perisian Membincangkan penggunaan perisian Membincangkan jenis perisian Menyatakan contoh jenis perisian


1.3

Jenis Perisian

1.3.1

Menyenaraikan jenis-jenis perisian:


• •

Sistem Pengoperasian (OS) Program Utiliti Perisian Aplikasi

27

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

2. 2.1

Sistem Pengoperasian (OS)

Pengenalan Kepada Sistem Pengoperasian (OS)

1.1 1.2

Mendefinisikan sistem pengoperasian (OS) Menyatakan fungsi sistem pengoperasian (OS)

• • •

Membincangkan jenis dan fungsi sistem pengoperasian (OS) Menunjukkan perbezaan di antara paparan DOS dan paparan Windows Menghidup dan mematikan komputer Meneroka persekitaran Windows

2.2

Persekitaran Antara Muka Sistem Pengoperasian (OS)

2.1

Menyatakan ciri-ciri persekitaran antara muka sistem pengoperasian (OS) berdasarkan Antara Muka Pengguna Grafik (GUI). Mengurus folder dan subfolder:

2.3

Pengurusan Fail

2.3.1


Membuat folder Menamakan folder Memindahkan fail

• • •
• •

Membuat folder dan subfolder Menamakan semula fail dan folder Memindahkan fail dan folder Menyalin fail dan folder Menghapuskan fail dan folder

3. 3.1

Perisian Utiliti

Utiliti Berasaskan Sistem Pengoperasian (OS)

3.1.1 3.1.2

Menjalankan imbasan pada cakera. Mendefragmentasi cakera keras. Mengimbas komputer untuk mengesan virus.

Mengimbas dan mendefragmentasi cakera keras

3.2 Utiliti Tidak Berasaskan Sistem Pengoperasian

3.2.1

Mengimbas komputer untuk mengesan virus

28

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Mengemaskini definisi virus (menggunakan perisian antivirus yang dibekalkan atau memuat turun perisian antivirus percuma) Memampat dan menyahmampat fail

3.2.2
4. Perisian Aplikasi

Memampat dan menyahmampat fail.

4.1

Pengenalan Kepada Perisian Aplikasi

4.1.1
aplikasi:

Mengenal pasti jenis perisian • • • • • Pemprosesan perkataan Hamparan elektronik Persembahan Pangkalan data Pengaturcaraan

• •

Membincangkan jenis perisian aplikasi Menunjukkan contoh perisian aplikasi

4.2

Pasang Dan Nyahpasang Perisian Aplikasi

4.2.1 4.2.2

Memasang perisian Menyahpasang perisian

Menunjukcara memasang dan menyahpasang perisian aplikasi

• •

Memasang perisian aplikasi

Menyahpasang perisian aplikasi

5. Perisian Pemprosesan Perkataan

29

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran
5.1 Pengenalan Kepada Perisian Pemprosesan Perkataan

Hasil Pembelajaran
5.1.1 Menyatakan kegunaan pemprosesan perkataan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

• • •

Menunjukkan pelbagai jenis perisian pemprosesan perkataan Membincangkan kegunaan perisian pemprosesan perkataan. Menunjukkan dokumen yang dihasilkan dengan perisian pemprosesan perkataan seperti surat, esei dan minit mesyuarat.

5.2

Memulakan Perisian Pemprosesan Perkataan

5.2.1
5.2.2

Memulakan perisian pemprosesan perkataan. Menyatakan langkah memulakan perisian pemprosesan perkataan. Menyatakan dan mengenal pasti fitur dalam perisian pemprosesan perkataan dan menunjukcara penggunaan antaramuka pengguna. Menyatakan bar alat utama di dalam perisian pemprosesan perkataan: •

• •

Menunjukcara memulakan perisian pemprosesan perkataan dan menerangkan antaramuka pengguna Memulakan perisian pemprosesan perkataan dan meneroka antaramuka pengguna

5.2.3

5.2.4

Membincangkan kegunaan bar alat MS Word

Standard Toolbar Formatting Toolbar

5.2.5 5.2.6

• Drawing Toolbar Menyenaraikan ikon Standard Toolbar, Formatting Toolbar dan Drawing Toolbar. Menyatakan fungsi ikon Standard Toolbar, Formatting Toolbar dan

Melabelkan setiap ikon dalam lembaran kerja Menjelaskan fungsi ikon Standard Toolbar, Formatting Toolbar dan Drawing Toolbar.

30

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Drawing Toolbar.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

5.3

Menghasilkan dokumen

5.3.1 5.3.2
5.3.3

Menghasilkan dokumen menggunakan perisian pemprosesan perkataan. Menetapkan Page Setup. Memasukkan data ke dalam dokumen Menyimpan dokumen dengan nama fail baru. Menutup fail.

o
o o o

Menjalankan aktiviti amali: Menetapkan Page Setup Memasukkan data Menyimpan dokumen Menutup dokumen

5.3.4 5.3.5
5.4 Menyunting dokumen

5.4.1
lokasi.

Mengenal pasti fail dan


o o o

5.4.2 5.4.3

Membuka fail.

Menjalankan aktiviti amali: Membuka dokumen sedia ada Memotong dan menampal teks Menyalin dan menampal Menukar fon – size / type / style Menjajar teks Menukar case Pembetulan data taip – Delete / Insert / Backspace

Mengenal pasti dan menggunakan alat suntingan untuk menyunting dokumen.

o
o

o o

31

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

o

Menetapkan jarak baris

5.4.4

Menghasilkan dokumen yang mempunyai jadual dan lajur.

o o o o o o

Menetapkan lajur Menggunakan Drop Cap Memasukkan header and footer Memasukkan nombor muka surat Memasukkan grafik Membuat indentasi

5.4.5

Mencetak dokumen

Mencetak dokumen o Memasukkan jadual

o o 5.4.6
Menghasilkan dokumen menggunakan Drawing Toolbar

Memasukkan Bullets and Numbering Menetapkan birai

o Menggunakan kekunci tab

o

Memasukkan WordArt

o o o

Memasukkan ClipArt Memasukkan warna Menggunakan AutoShapes

32

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

o o

Menggunakan Text Box Menggunakan 3D-Style

5.4.7

Menunjukan kreativiti melalui penghasilan dokumen

Menghasilkan dokumen seperti :

o o
o o

Buletin sekolah Surat siaran Brosur Pamplet Buku program

o 5.4.8 5.4.9
arahan Mengamalkan nilai bekerjasama dalam kumpulan Mematuhi peraturan dan

Mencetak hasil kerja dan menyimpan di dalam folio.

5.5

Cantuman Mel

5.5.1
5.5.2 5.5.3

Menyatakan kegunaan cantuman mel.

Menjelaskan penggunaan cantuman mel Menggunakan cantuman mel untuk membuat sijil, surat, atau borang Mencetak dan menyimpan dokumen cantuman mel

Menghasilkan dokumen cantuman mel • Mencetak dokumen •

33

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
dalam folio. Rujuk kepada: o BPK “Modul Pembelajaran Akses Kendiri” Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Sekolah Menengah - Modul Pemproseses Perkataan atau o Microsoft Unlimited Potential A Community Learning Curriculum – Word Processing Fundamentals 6. Perisian Hamparan Elektronik

6.1

6.1.1

Pengenalan kepada Perisian Hamparan Elektronik

Menyatakan kegunaan hamparan elektronik

Menunjukkan pelbagai jenis perisian hamparan elektronik

• •

Menunjukkan fitur hamparan elektronik

Menerangkan elemen asas helaian kerja: o Sel o Lajur o Baris

6.2

Memulakan Perisian Hamparan Elektronik

6.2.1

Memulakan perisian hamparan. elektronik

• •

Menunjukcara memulakan perisian hamparan elektronik dan menerangkan antaramuka pengguna Memulakan perisian hamparan elektronik dan meneroka antaramuka pengguna

6.2.2

Menyatakan langkahlangkah untuk memulakan perisian hamparan elektronik.

6.2.3

Menyatakan dan mengenal pasti fitur antaramuka pengguna

34

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
perisian hamparan elektronik dan menunjukcara penggunaannya

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6.2.4

Menyatakan bar alat utama dalam perisian hamparan elektronik:

Perbincangan kegunaan bar alat dalam MS Excel

• • • • 6.2.5

Standard Toolbar Formatting Toolbar Formula Toolbar Bar Chart

Melabelkan setiap ikon dalam lembaran kerja

Menyenaraikan ikon Standard Toolbar, Formatting Toolbar, Formula Toolbar dan Bar Chart. Menyatakan fungsi ikon Standard Toolbar, Formatting Toolbar, Formula Toolbar dan Bar Chart.

6.2.6

Menerangkan fungsi ikon dalam Standard Toolbar, Formatting Toolbar, Formula Toolbar dan Bar Chart.

35

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

6.3

Menghasilkan Helaian Kerja

6.3.1 6.3.2 6.3.3

Menghasilkan helaian kerja menggunakan perisian hamparan. Menetapkan Page Setup. Memasukkan data dalam helaian kerja. 6.3.4 Menyimpan helaian kerja.

• Menjalankan aktiviti amali: Menghasilkan helaian kerja
Menetapkan Page Setup Memasukkan data Menyimpan helaian kerja Menutup buku kerja Membuka helaian kerja sedia ada Memotong dan menampal data Menyelaraskan baris dan lajur. Menyelit baris dan lajur. Mencetak helaian kerja:  Cetakan biasa  Cetakan pilihan

6.3.5 6.3.6

Mencetak helaian kerja. Menutup buku kerja dan keluar daripada perisian hamparan elektronik.

6.3.7

Menggunakan formula dalam helaian kerja : • Sum • Average

o o o o o o o
o o o

Memasukkan data Menggunakan formula: Sum, Average, Grading (Lookup, VLookup), Percentage dan Ranking. Menggunakan format mata wang. Memasukkan jadual Menghasilkan carta. Menukar jenis dan ciri carta. Menghapuskan carta Memaparkan carta Mencetak carta Menyimpan carta


• •

Grading (Lookup,VLookup) Percentage Ranking

6.3.8

Memasukkan carta dalam helaian kerja.

36

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Membuka fail sedia ada Menghasilkan beberapa helaian kerja Memindah dan menyalin helaian kerja Menamakan semula atau menghapuskan helaian kerja

6.4

Menyunting helaian kerja

6.4.1
6.4.2

Mengenalpasti fail dan lokasi Membuka fail

6.4.3

Mengenal pasti dan menggunakan alatan suntingan untuk menyunting helaian kerja.

o Menukar fon – size / type / style Menjajarkan teks Memformat sel
Merujuk kepada: BPK “Modul Pembelajaran Kendiri LTMK ” Untuk sekolah menengah – Modul Hamparan Elektronik atau o Microsoft Unlimited Potential A Community Learning Curriculum – Spreadsheet Fundamentals

7.

Perisian Persembahan 7.1 Konsep Multimedia

7.1.1 Menyatakan konsep multimedia.

Menerangkan konsep multimedia

37

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
• Menerangkan langkah-langkah dalam pembangunan multimedia.

7.2

Langkah Pembangunan Multimedia

7.2.1

Menyatakan langkah-langkah dalam pembangunan multimedia: • Analisis


Reka bentuk (Papan Cerita) Implementasi Pengujian Penilaian Penerbitan

• •
• 7.3 7.4 Pengenalan kepada Perisian Persembahan. Memulakan Perisian Persembahan.

7.3.1
7.4.1 7.4.2

Menyatakan kegunaan perisian persembahan. Memulakan perisian persembahan. Menyatakan langkah-langkah memulakan perisian persembahan. Menyatakan dan mengenal pasti fitur perisian persembahan dan menunjukcara penggunaan antaramuka pengguna. Menyatakan bar alatan utama dalam perisian persembahan:

• • •

Menerangkan kegunaan perisian persembahan dan menunjukkan contoh persembahan. Menunjukcara memulakan perisian persembahan dan menerangkan paparan antaramuka pengguna. Memulakan perisian persembahan dan meneroka antaramuka pengguna.

7.4.3

7.4.4

Membincang bar alatan dalam PowerPoint


• • • •

Standard Toolbar Formatting Toolbar Drawing Toolbar Task Pane Toolbar Slide Design Slide Layout • Melabel setiap ikon dalam lembaran kerja.

7.4.5

Menyenaraikan ikon Standard

38

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
Toolbar, Formatting Toolbar, Drawing Toolbar dan Task Pane Toolbar

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

7.4.6

Menyatakan fungsi ikon Standard Toolbar, Formatting Toolbar, Drawing Toolbar dan Task Pane Toolbar Menghasilkan slaid persembahan dengan menggunakan Slide Layout: o o Memasukkan teks o Memasukkan gambar o o Menyimpan persembahan Menutup dan keluar daripada persembahan Membuka persembahan sedia ada Melaksanakan persembahan slaid Mencetak persembahan. Menghasilkan persembahan: o

Menerangkan fungsi ikon Standard Toolbar, Formatting Toolbar, Drawing Toolbar dan Task Pane Toolbar.

7.5

Menghasilkan Persembahan

7.5.1

7.5.2

o

7.5.3 7.5.4 7.5.5 7.5.6
7.6 Menyunting Persembahan

Menjalankan aktiviti amali: Memasukkan teks Memasukkan gambar Menyimpan persembahan Menutup persembahan Membuka persembahan sedia ada Menjalankan persembahan slaid Mencetak persembahan:  Slaid  Handouts

7.6.1

• • • • 7.6.2

Memasukkan Textbox Memasukkan WordArt Memaasukkan gambar Memasukkan video dan bunyi

o o o
o

Menjalankan aktiviti amali : Membina slaid persembahan Memasukkan Textbox Memasukkan WordArt Memasukkan gambar Memasukkan video dan bunyi Mengubahsuai teks

o
o

Mengubahsuai teks.

39

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Memasukkan warna latar belakang Memasukkan slaid baru

7.6.3

Memasukkan warna latar belakang. o o

7.6.4

Memasukkan slaid baru menggunakan kesan berikut: • Custom animation • Slide transition Menggunakan slide design Membina pautan. Membina persembahan multimedia yang mengandungi teks, imej, video, bunyi, animasi, transisi dan pautan. Mengamalkan kerjasama dan akauntabiliti

o o
o

Memasukkan kesan. Menggunakan slide design Menggunakan pautan

7.6.5 7.6.6 7.6.7


Action button Teks pautan.

Menghasilkan dan mempersembahkan satu persembahan ringkas.

7.6.8

Rujuk kepada: o BPK “Modul Pembelajaran Akses Kendiri” Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Sekolah Menengah Modul Microsoft PowerPoint. atau o Microsoft Unlimited Potential A Community Learning Curriculum – Presentation Fundamentals

40

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran

8.

Perisian Pangkalan Data 8.1.1 Menyatakan kegunaan perisian pangkalan data. • Menunjukkan contoh-contoh perisian pangkalan data Menjelaskan kegunaan perisian pangkalan data Contoh –contoh aplikasi pangkalan data o EMIS o Sistem Maklumat Murid (SMM) Menunjukcara memulakan pangkalan data dan menerangkan antara muka pengguna.

8.1

Pengenalan kepada Pangkalan Data


8.2

Memulakan Perisian Pangkalan Data.

8.2.1

Memulakan perisian pangkalan data. Menyatakan langkah-langkah untuk memulakan perisian pangkalan data Menyatakan dan mengenal pasti fitur

8.2.2
8.2.3

41

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran
perisian pangkalan data dan menunjukcara penggunaan antara muka pengguna.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

8.2.4

Menyatakan bar alat utama perisian pangkalan data:

• •

Membincangkan bar alat MS Access Melabelkan setiap ikon dalam lembaran kerja.

• • • 8.2.5 8.2.6

Database Toolbar Database Window Toolbar Object Toolbar

Menyenaraikan ikon dalam Database Toolbar, Database Window Toolbar dan Object Toolbar. Menyatakan fungsi ikon dalam Database Toolbar, Database Window, Toolbar dan Object Toolbar.

Menerangkan kegunaan ikon dalam Database Toolbar, Database Window, Toolbar dan Object Toolbar.

8.3

Menghasilkan Pangkalan Data

8.3.1 8.3.2
8.3.3

Menyimpan fail pangkalan data . Menghasilkan jadual dengan mengguna wizard. Membezakan medan, rekod dan jadual. Mendefinisi kunci primer

Menjalankan aktiviti amali. Menamakan pangkalan data Menyimpan pangkalan data Menutup pangkalan data Membuka pangkalan data sedia ada Memasukkan data

o o
o

8.3.4

o o o

Menambah dan menyunting rekod

42

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
o o Mencari rekod Mencetak rekod

8.3.5 8.3.6 8.3.7 8.3.8

Memasukkan data dalam jadual Menyimpan jadual Mencari rekod dari jadual

Memghasilkan borang menggunakan wizard: • Menambah rekod

Menyunting rekod

8.3.9 8.3.10
8.4 Menyunting Pangkalan Data 8.4.1 8.4.2

Menghasilkan pertanyaan menggunakan wizard Menghasilkan laporan menggunakan wizard Mengubahsuai jadual • Tambah medan Mengubahsuai borang Mengimport data dari fail lain.

Rujuk kepada: o BPK“modul Pembelajaran Akses Kendiri’ Literasi Teknologi Maklumat dan cessnikasi untuk Sekolah Menengah Modul Microsoft Access ‘ atau o Microsoft Unlimited Potential A Community Learning Curriculum – Database Fundamentals

8.5 9. 9.1

Mendapatkan Data Luaran

8.5.1

Pengaturcaraan

Pengenalan kepada Pengaturcaraan

9.1.1

Mendefinisi aturcara dan bahasa pengaturcaraan

o

Membincangkan definisi aturcara dan bahasa pengaturcaraan: o BASIC o COBOL o PASCAL

43

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
o o BASIC: o o C Perkembangan bahasa pengaturcaraan Basic Visual Basic Visual Basic.Net

o

Menunjukkan perbezaan alatan pengaturcaraan (antaramuka) BASIC. Menerangkan langkah-langkah pembangunan pengaturcaraan menggunakan Kitar Hayat Pembangunan Aturcara

9.2

Langkah Pembangunan Pengaturcaran

9.2.1

Menyatakan langkah-langkah utama pembangunan aturcara:

• •
• • •

Analisa permasalahan Merekabentuk aturcara Mengekod Menguji dan penyahpepijatan Dokumentasi

9.3.

Pembangunkan Aturcara

9.3.1.

Menyatakan fitur alatan pengaturcaraan.

Menerangkan fitur Perisian Pengaturcaraan (Visual Basic Express atau Just Basic) http://msdn.microsoft.com/vstudio/express/vb/dow nload/ Membiasakan dengan antaramuka Visual Basic Express Menghasilkan objek dalam borang menggunakan Toolbar. Mengubah sifat objek dalam properties window.

• •

44

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

PERISIAN KOMPUTER
Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran
• Menerangkan pembolehubah pengaturcaraan yang merangkumi:

9.3.2.

Mengenal pasti persekitaran alatan pengaturcaraan secara visual.


Toolbar Toolbox

Jenis Data Istihar Pembolehubah Penentuan nilai pembolehubah

9.3.3.

Menghasilkan objek menggunakan toolbar:


• •

Label Button Textbox Picture box

Membangunkan program biodata: Borang Login Borang Biodata

• 9.3.4.

Mengistihar Pembolehubah: • String • Integer • Double Menulis kod program.

Membangunkan program akaun peribadi

9.3.5.

Projek: Membangunkan program mudah untuk keperluan harian murid berdasarkan elemen asas Rujuk kepada:

o

BPK “Modul Pembelajaran Akses Kendiri” Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Sekolah Menengah – Modul Pengaturcaraan

45

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

RANGKAIAN DAN INTERNET
Learning Area
1. Rangkaian 1.1 Pengenalan Kepada Rangkaian

Learning Outcomes

Suggested Learning Activities

1.1.1 1.1.2

Mendefinisi rangkaian.

Mencari definisi rangkaian daripada buku, majalah, surat khabar dan sumber yang bersesuaian.

Menyenaraikan faedah rangkaian komputer.

• Membincangkan faedah rangkaian komputer: perkongsian peranti perkongsian data dan maklumat perkongsian akses Internet

1.1.3

Mengenal pasti peranti yang diperlukan dalam rangkaian komputer. Menyenaraikan jenis rangkaian komputer :


• o

Menunjukkan contoh rangkaian makmal komputer.

1.2

Jenis Rangkaian

1.2.1


Rangkaian Kawasan Setempat (LAN) Rangkaian Kawasan Metropolitan (MAN) Rangkaian Kawasan Luas (WAN)

o o

Menyenaraikan pelbagai jenis rangkaian: LAN MAN WAN

• 1.2.2

Membezakan jenis rangkaian komputer.

• o o
• •

Mengenal pasti perbezaan jenis rangkaian komputer bagi: kawasan liputan perlaksanaan rangkaian dalam organisasi Menunjuk dan menerangkan jenis topologi rangkaian Melakarkan jenis topologi rangkaian

1.3

Topologi Rangkaian

1.3.1

Menyatakan jenis topologi rangkaian : • Topologi Bintang • Topologi Gelang

46

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

RANGKAIAN DAN INTERNET
Learning Area

Learning Outcomes
Topologi Bas

Suggested Learning Activities

1.4

Perkongsian Dokumen

1.4.1 1.4.2

Berkongsi dokumen dengan pengguna lain melalui rangkaian kawasan setempat. Menerima dan menghantar dokumen melalui LAN. Berkongsi pencetak dalam LAN. Menerangkan teknologi rangkaian komputer semasa


• •

Membuat folder kongsian Menerima dan menghantar dokumen Mencetak dokumen menggunakan pencetak kongsian Membincangkan teknologi rangkaian komputer semasa: o WiFi o Bluetooth Mendapat dan mengumpulkan dokumen berkaitan teknologi rangkaian komputer semasa dan disimpan dalam folio. Mencari maksud internet daripada buku, majalah dan sumber lain yang sesuai Membincangkan kelebihan dan kekurangan Internet.

1.5 1.6

Perkongsian Perkakasan Teknologi Rangkaian Komputer Semasa

1.5.1
1.6.1

2. 2.1

Internet Pengenalan Kepada Internet

2.1.1 2.1.2

Mendefinisi Internet Membincangkan kelebihan dan kekurangan Internet

47

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

RANGKAIAN DAN INTERNET
Learning Area
2.2 Keperluan Internet 2.2.1

Learning Outcomes
Menyenaraikan keperluan yang diperlukan untuk akses internet

Suggested Learning Activities

Menunjuk dan menerangkan keperluan asas untuk akses Internet: o Modem (dalaman dan luaran) o Akaun akses

o o o
2.3 Aplikasi Internet

Kad Antaramuka Rangkaian (NIC)

Kad Antaramuka Rangkaian Wayarles o Hab/ Suis o Penghala Titik Capaian Wayarles

2.3.1 2.3.2

Mendefinisi World Wide Web (WWW) Menyatakan pelayar web

• •

Menerangkan maksud World Wide Web (WWW) Memperkenalkan pelayar web: o Internet Explorer o Netscape Navigator o Opera o Safari o Mozilla Firefox Menyenaraikan contoh enjin gelintar: o Yahoo o Google o AltaVista o Hot Bot Membincangkan fungsi enjin gelintar Menunjukcara mencari maklumat dari Internet Mencari maklumat menggunakan Google

2.3.3

Menyenaraikan enjin gelintar

2.3.4 2.3.5

Menyatakan fungsi enjin gelintar Mencari maklumat menggunakan enjin gelintar


48

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

RANGKAIAN DAN INTERNET
Learning Area Learning Outcomes Suggested Learning Activities

2.3.6

Memuat turun fail dari Internet


Menunjukcara memuat turun fail dari Internet Memuat turun fail dari Internet: o Imej o Video o Audio

2.3.7

Mengamalkan sikap bertanggungjawab semasa memuat turun maklumat dari Internet

• •

Menunjukcara melayari Internet dengan selamat Menunjukcara tetapan keselamatan yang terdapat dalam pelayar web Mendapatkan pengetahuan sahih melalui sumber internet. Menunjukcara tetapan keselamatan semasa melayari internet Mencari maksud netika dari buku, majalah dan sumber lain Mengaitkan Netika dengan komunikasi atas talian

2.3.8

Mengamalkan akauntabiliti ke atas maklumat yang dicari.


2.4 Netika 2.4.1 Menerangkan maksud Netika.

• •

49

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

RANGKAIAN DAN INTERNET
Learning Area Learning Outcomes Suggested Learning Activities

2.4.2

Menyenaraikan apa yang Boleh dan Tidak Boleh semasa berkomunikasi dalam talian. Bernetika semasa menggunakan pelbagai komunikasi dalam talian.

Menyenaraikan apa yang boleh dan tidak boleh semasa berkomunikasi di atas talian (melayari internet) o o o o o o Menyenaraikanitem netika: Menggunakan bahasa yang baik semasa menulis Memastikan mesej adalah jelas dan ringkas Elakkan penspaman Elakkan “Faming” Gunakan emotikon dengan bijak Membuat pertimbangan sebelum menghantar mesej

2.4.3

2.5

Komunikasi Internet

2.5.1

Menyatakan pelbagai bentuk komunikasi dalam Internet

Memperkenalkan pelbagai bentuk komunikasi internet: o Mel elektronik o Perbualan dalam talian

o o o 2.5.2
Menyenaraikan periferil untuk berkomunikasi

Persidangan dalam talian Mesyuarat dalam talian

Kumpulan berita (Newsgroup) o Forum

Menyenaraikan periferil yang digunakan untuk berkomunikasi Kamera web Mikrofon Fon telinga

50

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

RANGKAIAN DAN INTERNET
Learning Area Learning Outcomes Suggested Learning Activities

2.5.3
2.5.4

Berkomunikasi menggunakan e-mel. Mengamalkan kejujuran semasa berkomunikasi dalam talian. Mematuhi langkah keselamatan apabila menerima e-mel. Berkomunikasi menggunakan Saling Bual Internet (IRC)

Menunjukcara untuk: o mendaftar akaun e-mail

2.5.5 2.5.6

o o o o o •

menghantar mesej memuat naik fail kepada mesej menerima/mendapat semula mesej memuat turun fail lampiran menghapus/menyimpan mesej

2.5.7

Mematuhi langkah keselamatan apabila berkomunikasi dalam talian

Memperkenalkan Saling Bual Internet (IRC): o mIRC o MS-Chat o ICQ o Messenger tool Perbualan menggunakan Messenger: o Berkomunikasi antara dua pengguna atau lebih o Mematuhi langkah keselamatan

o
2.6 Undang-Undang Siber 2.6.1 Menerangkan undang-undang siber.

Mematuhi netika

• •

Membincangkan keperluan undang-undang siber. Menulis esei mengenai undang-undang siber. Memperkenalkan perisian reka bentuk web: o Microsoft FrontPage o Macromedia Dreamweaver o Claris

3.

Laman Web

3.1

Pengenalan kepada Laman Web

3.1.1 3.1.2

Mendefinisi Laman Web. Menyenaraikan perisian reka bentuk Web.

51

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

RANGKAIAN DAN INTERNET
Learning Area Learning Outcomes Suggested Learning Activities

3.2

Pembangun Laman Web

3.2.1

Membangunkan laman web.

Membangunkan laman web menggunakan alat reka bentuk laman web: o masukkan teks

o o •
3.2.2 3.2.3 Mendaftar dengan pelayan web Memuat naik laman web. • • o o

masukkan imej masukkan pautan

Membangunkan laman web secara berkumpulan: o Sekolah o Kelab o Masyarakat Memilih pelayan web di laman web. Memuat-naik halaman web dari pengurusan web percuma: Yahoo Time.net

Rujuk kepada: BPK “Modul Pembelajaran Akses Kendiri” Literasi Teknologi Maklumat dan Komunikasi Untuk Sekolah Menengah – Modul menghasilkan laman web

52

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

LAMPIRAN

53

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran A

54

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran B

55

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran C

56

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran D

Sampel A Jadual waktu kelas untuk Program LTMKSM bagi sekolah satu sesi

7.30 12.30

8.10 1.10

8.50 1.50 2.30

9.30

10.10

10.30

11.10

11.50

Isnin Selasa Rabu Kamis Jumaat
KH ICTL

KH

Sains BI Sivik PS BI BI

R E H A T

P.F/P.Moral/BC/BT Sains Mat BM Mat Mat BM Sains Geo

BI PI / PM Sej Geo Sej

Mat BM

P.I / BC / BT PJK

57

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran E
Sampel B

Jadual waktu makmal komputer untuk Program LTMKSM bagi sekolah satu sesi

77.30 1.10 Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

8.10 1.50

8.50 2.30 TMK – 1B TMK – 1A

9.30 R E H A T

10.10

10.30

11.10 TMK – 2C

11.50

12.30

TMK – 2 A TMK – 1E TMK – 1F TMK – 1G TMK – 2 B

TMK – 2F

TMK – 1C

TMK – 2D TMK – 1D

TMK – 2E

58

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran F

Sampel C Jadual waktu kelas untuk Program LTMKSM bagi sekolah dua sesi (tingkatan satu dan tingkatan dua). Kelas LTMKSM dijalankan sebelum sesi petang bermula.

11.55 12.30 Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat

1.05

1.40

2.10 Geo

2.45

3.20 PM

3.55 KH

4.15 R E

4.45 Sivik BI Sains PJ BC

5.20

5.55 Math

6.30 BM PS PJ KH BI

Sains

BM BI PM

BM Geo PM Sains Sej Math

Math Sej Sej BC

BC Sains BI BM

PS Math KH BM

TMK

BI BM

H A T

Sains

59

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran G

Sampel D Jadual waktu makmal komputer untuk Program LTMKSM bagi sekolah dua sesi. Murid tingkatan satu dan tingkatan dua perlu hadir pada sesi pagi untuk kelas LTMKSM

10.45 Isnin Selasa Rabu Khamis Jumaat R E H A T

11.20

11.50

12.25 TMK – 1C

12.50

1.25 2.00

TMK – 2E TMK – 2B TMK – 1E TMK – 2D

TMK – 1A TMK – 2A TMK – 1B TMK – 1D TMK – 2C

60

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran H

Senarai Semak Pemantauan Berikut adalah contoh bagaimana guru menilai pemahaman murid. Guru dinasihatkan membina senarai semak pemantauan berdasarkan pengajaran yang telah dilaksanakan. Nama: Tingkatan: Bidang: Bidang Pembelajaran: Hasil Pembelajaran: Arahan Bil 1. 2. 3. : Tandakan ( √ Aktiviti Boleh memberi pendapat tentang pelbagai jenis peranti storan. Berkongsi idea bagi menerangkan perbezaan antara peranti storan primer dan sekunder dalam kumpulan. Menyiapkan projek pada masa yang ditetapkan. Johana binti Muhammad 1 Bestari Perkakasan Komputer 2.6 Peranti Storan 2.6.6 Menyemai nilai tanggungjawab, akauntabiliti dan kerjasama murid. ) pada kotak yang berkaitan. 1. Sederhana, 2. Baik dan 3. Cemerlang 1 2 3

Tandatangan

(Cik Lim Guat Bee)

61

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Pengurusan Makmal Komputer Contoh Carta Organisasi Pengurusan Makmal Komputer Carta Organisasi Jawatankuasa Induk ICT
Pengerusi (Pengetua)

LAMPIRAN I

Timbalan Pengerusi (Penolong Kanan – PK1) Naib Pengerusi (Penolong Kanan: PK HEM , PK Kokurikulum, Penyelia Petang)

Setiausaha (Penyelaras ICT)

Penolong Setiausaha (Penolong Penyelaras ICT)

Jawatankuasa Pembangunan Staf

Jawatankuasa

Ketua Panitia Mata Pelajaran

62

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Contoh Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja ICT Carta Organisasi Jawatankuasa Kerja ICT
Pengerusi (Penolong Kanan 1)

Lampiran J

Penyelaras ICT

Penolong Penyelaras ICT

Jawatankuasa Kurikulum

Jawatankuasa Pengurusan dan Penyenggaraan

Tugas-tugas Khas

Ketua Panitia

Jawatankuasa Pengurusan Stok dan Dokumentasi

Jawatankuasa Penyenggaraan dan Keselamatan

Jawatankuasa Kebersihan, Keselamatan dan Keceriaan

63

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Peraturan dan Pengendalian Makmal Komputer
Di bawah adalah cadangan peraturan dan pengendalian penggunaan makmal komputer.

Lampiran K

1. 2.
3. 4.

Murid dilarang masuk ke makmal komputer tanpa kebenaran guru. Mengimbas peranti storan luaran sebelum digunakan. Laporkan sebarang masalah berkaitan sistem kepada guru. Tidak dibenarkan membaiki atau membega peralatan makmal. Bertanggungjawab apabila menggunakan peralatan, perisian dan kemudahan dalam makmal Tidak dibenarkan mengubah sebarang peralatan dari tempat asal. Tidak dibenarkan membuang atau memuat turun sebarang perisian dalam komputer . Tidak dibenarkan mengubah sebarang tetapan dalam komputer. Simpan semua hasil kerja dalam peranti storan luaran dan bukannya dalam komputer. Tidak dibenarkan membawa beg, makanan dan minuman ke dalam makmal. Mematikan komputer selepas digunakan. Mematikan suis bekalan kuasa sebelum meninggalkan makmal. Kemudahan Internet hanya untuk kegunaan pendidikan . Guru perlu merekodkan penggunaan makmal komputer dalam buku log makmal komputer. Semua pengguna perlu merekodkan penggunaan komputer dalam buku log komputer. Pastikan makmal sentiasa bersih dan kemas.

5.
6.

7.
8.

9. 10. 11.
12.

13. 14. 15. 16.

64

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

65

Garis Panduan Literasi TMK Sekolah Menengah Rendah

Lampiran L Buku Log Makmal Komputer (Guru) Sampel Bil Tarikh Nama Tingkatan Masa Masuk Keluar Tandatangan Catatan

Buku Log Komputer (Pengguna) Sampel Bil Tarikh Nama Nombor Komputer Tingkatan Masa Masuk Keluar Tandatangan Catatan

66

Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia

ICT for Secondary School L Towards Moving
Excellence