Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantaraan uang.

Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sampai sekarang barter masih dipergunakaan pada saat terjadi krisis ekonomi di mana nilai mata uang mengalami devaluasi akibat hiperinflasi. Sistem barter merupakan sejenis bentuk perniagaan yang tidak menggunakan sebarang bentuk perantara pertukaran, di mana barangan atau perkhidmatan ditukar dengan barangan dan/atau perkhidmatan lain. Ia boleh jadi dibuat antara dua atau beberapa pihak. Melalui sistem ini mereka terpaksa membuat pilihan sesama mereka untuk mendapatkan barang perantaraan yang dapat membawa manfaat bersama antara mereka. Oleh sebab itu, barang-barang yang digunakan sebagai alat perantaraan itu berbeza mengikut suasana dan zaman. maka jelaslah di sini bahawa pertukaran adalah tidak mustahil tanpa wang dan tidak hairanlah manusia boleh menjalankan kegiatan perdagangan dengan sistem pertukaran barter.

Kelemahan sistem barter Dalam ekonomi moden, kehendak manusia adalah pelbagai dan kegiatan manusia adalah luas termasuk di dalam dan di luar negara. Oleh itu, sistem barter mempunyai banyak kelemahan jika dipraktikkan dalam masyarakat moden. Antara kelemahan-kelemahannya ialah: Penemuan kehendak beregu Kedua-dua pihak A dan B harus mempunyai kehendak yang saling menggenapkan sebelum pertukaran boleh dilakukan. Pihak A harus dapat menawarkan barang X yang dikehendaki oleh B dan pada masa sama pihak A juga harus mempunyai keinginan kepada barang Y yang ditawarkan oleh B. Kadangkala proses pemadanan kehendak yang sesuai mengambil masa yang lama sebeluum proses pertukaran boleh dilakukan. Masalah penemuan kehendak bergu ini merupakan masalah paling utama dalam sistem pertukaran barter. Masalah membahagi Komoditi yang ditukarkan mungkin besar dan sukar dibahagikan kepada unit-unit kecil semasa membuat pertukaran dengan barang lain yang bernilai kecil. Contohnya, sekiranya satu pihak yang menginginkan sebahagian daging kerbau sahaja dan menawarkan seekor ayam sebagai pertukaran, sudah tentu pemilik kerbau tidak akan menyembelih seekor kerbau hanya untuk tujuan pertukaran dengan seekor ayam sahaja. Masalah simpanan nilai

Kemudian. dan sebaliknya. Jika seseorang ingin melakukan barter dengan mereka (biasanya pedagang). Meskipun demikian. Sebahagian masalah itu berpunca daripada kekangan bahawa barangan itu harus ditukarkan satu demi satu dan secara langsung. maka ia harus datang ke suatu tempat (hutan) yang sering disinggahi orang Kubu. ia meletakkan sejumlah barang yang biasanya diperlukan oleh mereka. Setelah diketemukan. dan orang Kubu masih ingin melanjutkan barter. Akan tetapi. banir itu dipukul dengan kayu. Artinya. tetapi tanpa membawa pulang barangnya pedagang dan atau barangnya sendiri. barter di kalangan orang Kubu dan orang terang non-impersonal. maka mereka juga pukul banir. Namun. Dan. tidak ada tatap muka. Dengan terdengarnya pukul banir Sang pedagang pun mendatanginya. pertukaran selalunya berasaskan barangan lebihan yang tidak akan digunakan dengan segera. Jika pemukulan itu disambut dengan pemukulan yang sama oleh orang Kubu yang berada jauh di dalam hutan. kecuali ia hendak digunakan dengan segera. sehingga jika ia berbuat sesuatu yang merugikan. Pertukaran juga membolehkan unit-unit ekonomi menikmati barangan yang sebelumnya tidak pernah dinikmati. harus diakui bahawa ekonomi yang menggunakan sistem barter atau pertukaran secara langsung itu merupakan satu sistem yang lebih baik daripada sistem sebelumnya. Sistem barter membolehkan pengeluaran ditingkatkan sebab terdapat kemungkinan pertukaran. Walaupun terdapat kemungkinan pertukaran. jika itu terjadi dapat berakibat fatal bagi si pedagang. pertukaran di bawah sistem barter adalah terhad. Ini artinya. Banyak pertukaran tidak dapat dijalankan kerana masalah-masalah tersebut dan juga masalah-masalah lain seperti tidak mempunyai sistem penilaian am dan wujudnya kos dalam ekonomi. mereka dapat melomparkan tombaknya. ia pukul banir dan menjauh lagi dari tempat itu guna memberi kesempatan kepada orang Kubu untuk melihat dan menilai atau menaksir apakah jumlah barang yang disediakan oleh pedagang sesuai dengan keinginannya. maka pertukaran yang melibatkan barangan yang tidak tahan lama adalah tidak sesuai untuk ditukarkan. Pemukulan ini oleh orang Kubu disebut dengan pukul banir. Jika sesuai maka mereka akan pukul banir dan membawa pulang sejumlah barang yang disediakan oleh pedagang. Sebelum pergi mereka memberi tanda dengan pukul banir. Begitu sampai di hutan. Dan. Biasanya tidak begitu sulit karena berada di tempat yang agak terbuka. . maka berarti mereka mau diajak untuk barter. Walaupun terdapat beberapa kelemahan. jika belum sesuai. proses pertukaran itu tidak sempurna. suara yang ditimbulkan akan terdengar sampai jauh ke dalam hutan. Sementara. Oleh itu. Akan tetapi.Oleh kerana sebahagian besar barangandalam masyarakat primitif itu merupakan hasil pertanian yang mudah rosak dan tidak tahan lama. Setelah itu. Sistem Barter Pada mulanya orang Kubu hanya mengenal barter (tukar-menukar barang). segera mencari banir1 yang ada di pepohonan. maka hasil hutan miliknya akan diambil kembali. iaitu sistem mampu diri. kemudian menghilang dan tidak kembali lagi. Memang ternyatalah bahawa kebanyakan pihak tidak ingin melangsungkan pertukaran untuk memperoleh barangan lain yang tidak tahan lama dan tidak mempunyai ciri simpanan nilai. Jika mereka mau. pedagang tidak dapat melihat gerak-gerik mereka. jumlah barang yang disediakan oleh pedagang harus ditambah lagi. orang Kubu senantiasa memperhatikan gerak-gerik pedagang dari tempat persembunyianya. seseorang atau pedagang segera menjauh dari tempat itu karena orang Kubu pun akan segera datang dengan membawa sejumlah hasil hutan yang akan dipertukarkan. jika orang Kubu tadi tidak ingin melanjutkan transaksi. Dengan demikian. Kemungkinan pertukaran telah menggalakkan unit-unit ekonomi menghasilkan pengeluaran yang melebihi keperluannya sendiri.

2. Eksportir yang melakukan perjanjian counter purchase dan buy back harus menggunakan suatu perusahaan untuk memasarkan produk yang dibeli. Jenis barter antara lain : a. maka Rusia dapat mengalihkan the ini ke pasar London dengan harga lebih murah dibandingkan dengan the/karung goni yang langsung diekspor ke London. Rusia mengirim mesin pabrik baja ke India. Dalam hal ini berarti pengiriman barang. . maka negara pengimpor itu dapat mengalihkan (switching) barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan.B. Sistem barter ini masih diteruskan dalam pergaulan antara bangsa dalam jaman modern dan dikenal dengan istilah seperti: 1. tidak menerima pembayaran dalam matauang asing. COUNTER PURCHASE DAN BUY BACK BARTER (IMBAL BELI) Definisi menurut Moerdjono dan Jamal Wiwoho dalam buku “Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit dan Devisa”: Counter purchase adalah system perdagangan timbal balik antara dua Negara. Barter Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. 2. Direct Barter Direct Barter atau barter langsung merupakan sistem pertukaran barang dengan mempergunakan alat “penentu nilai” atau “denominator of value” suatu mata uang asing seperti “dollar Amerika”. atau layanan ke importir dan wajib untuk membeli barang / jasa dari importir yang nilainya bisa separuh atau sesuai dengan kontrak. dan penyelesaian dilakukan melalui “clearing” pada neraca perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan. Dalam pengaturan ini. dan India akan membayarnya dengan mengirim teh atau karung goni (Jute-Bag) ke Rusia. Direct Barter Sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penetu nilai atau lazim disebut dengan denominator of valuesuatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan. eksportir menjual barang. Transaksi direct barter ini biasanya dilakukan melalui bank yang mempunyai staf ahli yang bergiat dalam perdagangan barter ini. Switch Barter Switch Barter atau barter alih terjadi apabila salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang diterimanya dari pertukaran itu. Barang atau jasa tersebut tidak ada kaitannya dengan barang yang diekspor. Barter Pengiriman barang ke luar negri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negri. teknologi. Counter purchase dapat menjadi alat yang beguna bagi perusahaan yang sedang mencari perusahaan baru untuk memasuki pasar dan mendapatkan kemenangan pesaing. India dirugikan karena teh India akan bersaing dengan teh India hasil barteran Rusia dengan London. Karena Rusia tidak membutuhkan the dan karung goni. Dalam pihak ini. tapi dalam bntuk barang yang dapat dijual di dalam negeri untuk mendapatkan kembali pembayaran dalam mata uang rupiah. Misalnya.

. maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya. Sebagai contoh suatu negara yang menjual barang kepada negara lain. d. mka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut.b. c. yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju. Counter Purchase Suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. Buy Back Barter Suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang .Switch Barter Sistem ini dapat diterapkan bilamana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful