Barter adalah kegiatan tukar-menukar barang atau jasa yang terjadi tanpa perantaraan uang.

Tahap selanjutnya menghadapkan manusia pada kenyataan bahwa apa yang diproduksi sendiri tidak cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dapat dihasilkan sendiri mereka mencari dari orang yang mau menukarkan barang yang dimilikinya dengan barang lain yang dibutuhkannya. Akibatnya barter, yaitu barang ditukar dengan barang. Pada masa ini timbul benda-benda yang selalu dipakai dalam pertukaran. Kesulitan yang dialami oleh manusia dalam barter adalah kesulitan mempertemukan orang-orang yang saling membutuhkan dalam waktu bersamaan. Kesulitan itu telah mendorong manusia untuk menciptakan kemudahan dalam hal pertukaran, dengan menetapkan benda-benda tertentu sebagai alat tukar. Sampai sekarang barter masih dipergunakaan pada saat terjadi krisis ekonomi di mana nilai mata uang mengalami devaluasi akibat hiperinflasi. Sistem barter merupakan sejenis bentuk perniagaan yang tidak menggunakan sebarang bentuk perantara pertukaran, di mana barangan atau perkhidmatan ditukar dengan barangan dan/atau perkhidmatan lain. Ia boleh jadi dibuat antara dua atau beberapa pihak. Melalui sistem ini mereka terpaksa membuat pilihan sesama mereka untuk mendapatkan barang perantaraan yang dapat membawa manfaat bersama antara mereka. Oleh sebab itu, barang-barang yang digunakan sebagai alat perantaraan itu berbeza mengikut suasana dan zaman. maka jelaslah di sini bahawa pertukaran adalah tidak mustahil tanpa wang dan tidak hairanlah manusia boleh menjalankan kegiatan perdagangan dengan sistem pertukaran barter.

Kelemahan sistem barter Dalam ekonomi moden, kehendak manusia adalah pelbagai dan kegiatan manusia adalah luas termasuk di dalam dan di luar negara. Oleh itu, sistem barter mempunyai banyak kelemahan jika dipraktikkan dalam masyarakat moden. Antara kelemahan-kelemahannya ialah: Penemuan kehendak beregu Kedua-dua pihak A dan B harus mempunyai kehendak yang saling menggenapkan sebelum pertukaran boleh dilakukan. Pihak A harus dapat menawarkan barang X yang dikehendaki oleh B dan pada masa sama pihak A juga harus mempunyai keinginan kepada barang Y yang ditawarkan oleh B. Kadangkala proses pemadanan kehendak yang sesuai mengambil masa yang lama sebeluum proses pertukaran boleh dilakukan. Masalah penemuan kehendak bergu ini merupakan masalah paling utama dalam sistem pertukaran barter. Masalah membahagi Komoditi yang ditukarkan mungkin besar dan sukar dibahagikan kepada unit-unit kecil semasa membuat pertukaran dengan barang lain yang bernilai kecil. Contohnya, sekiranya satu pihak yang menginginkan sebahagian daging kerbau sahaja dan menawarkan seekor ayam sebagai pertukaran, sudah tentu pemilik kerbau tidak akan menyembelih seekor kerbau hanya untuk tujuan pertukaran dengan seekor ayam sahaja. Masalah simpanan nilai

Jika seseorang ingin melakukan barter dengan mereka (biasanya pedagang). Sistem barter membolehkan pengeluaran ditingkatkan sebab terdapat kemungkinan pertukaran. Setelah diketemukan. Jika mereka mau. jika orang Kubu tadi tidak ingin melanjutkan transaksi. maka berarti mereka mau diajak untuk barter. Jika sesuai maka mereka akan pukul banir dan membawa pulang sejumlah barang yang disediakan oleh pedagang. jika itu terjadi dapat berakibat fatal bagi si pedagang. Namun. barter di kalangan orang Kubu dan orang terang non-impersonal. Kemungkinan pertukaran telah menggalakkan unit-unit ekonomi menghasilkan pengeluaran yang melebihi keperluannya sendiri. Begitu sampai di hutan. Sistem Barter Pada mulanya orang Kubu hanya mengenal barter (tukar-menukar barang). tidak ada tatap muka. jika belum sesuai. ia pukul banir dan menjauh lagi dari tempat itu guna memberi kesempatan kepada orang Kubu untuk melihat dan menilai atau menaksir apakah jumlah barang yang disediakan oleh pedagang sesuai dengan keinginannya. Memang ternyatalah bahawa kebanyakan pihak tidak ingin melangsungkan pertukaran untuk memperoleh barangan lain yang tidak tahan lama dan tidak mempunyai ciri simpanan nilai. Jika pemukulan itu disambut dengan pemukulan yang sama oleh orang Kubu yang berada jauh di dalam hutan. maka mereka juga pukul banir. pertukaran selalunya berasaskan barangan lebihan yang tidak akan digunakan dengan segera. Walaupun terdapat kemungkinan pertukaran. seseorang atau pedagang segera menjauh dari tempat itu karena orang Kubu pun akan segera datang dengan membawa sejumlah hasil hutan yang akan dipertukarkan. Dan. Dengan demikian. maka ia harus datang ke suatu tempat (hutan) yang sering disinggahi orang Kubu. Ini artinya. tetapi tanpa membawa pulang barangnya pedagang dan atau barangnya sendiri. pertukaran di bawah sistem barter adalah terhad. pedagang tidak dapat melihat gerak-gerik mereka. Banyak pertukaran tidak dapat dijalankan kerana masalah-masalah tersebut dan juga masalah-masalah lain seperti tidak mempunyai sistem penilaian am dan wujudnya kos dalam ekonomi. Meskipun demikian. Pemukulan ini oleh orang Kubu disebut dengan pukul banir. ia meletakkan sejumlah barang yang biasanya diperlukan oleh mereka. dan sebaliknya. Sebelum pergi mereka memberi tanda dengan pukul banir. kecuali ia hendak digunakan dengan segera. Sebahagian masalah itu berpunca daripada kekangan bahawa barangan itu harus ditukarkan satu demi satu dan secara langsung. jumlah barang yang disediakan oleh pedagang harus ditambah lagi. iaitu sistem mampu diri. . harus diakui bahawa ekonomi yang menggunakan sistem barter atau pertukaran secara langsung itu merupakan satu sistem yang lebih baik daripada sistem sebelumnya. Artinya. Kemudian. Akan tetapi. mereka dapat melomparkan tombaknya. suara yang ditimbulkan akan terdengar sampai jauh ke dalam hutan. kemudian menghilang dan tidak kembali lagi. proses pertukaran itu tidak sempurna. maka pertukaran yang melibatkan barangan yang tidak tahan lama adalah tidak sesuai untuk ditukarkan. maka hasil hutan miliknya akan diambil kembali. Akan tetapi.Oleh kerana sebahagian besar barangandalam masyarakat primitif itu merupakan hasil pertanian yang mudah rosak dan tidak tahan lama. Walaupun terdapat beberapa kelemahan. Sementara. Pertukaran juga membolehkan unit-unit ekonomi menikmati barangan yang sebelumnya tidak pernah dinikmati. Dan. Biasanya tidak begitu sulit karena berada di tempat yang agak terbuka. banir itu dipukul dengan kayu. orang Kubu senantiasa memperhatikan gerak-gerik pedagang dari tempat persembunyianya. segera mencari banir1 yang ada di pepohonan. Setelah itu. Dengan terdengarnya pukul banir Sang pedagang pun mendatanginya. Oleh itu. dan orang Kubu masih ingin melanjutkan barter. sehingga jika ia berbuat sesuatu yang merugikan.

maka negara pengimpor itu dapat mengalihkan (switching) barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkan. Direct Barter Direct Barter atau barter langsung merupakan sistem pertukaran barang dengan mempergunakan alat “penentu nilai” atau “denominator of value” suatu mata uang asing seperti “dollar Amerika”. Eksportir yang melakukan perjanjian counter purchase dan buy back harus menggunakan suatu perusahaan untuk memasarkan produk yang dibeli. Karena Rusia tidak membutuhkan the dan karung goni. Jenis barter antara lain : a. . dan penyelesaian dilakukan melalui “clearing” pada neraca perdagangan antara kedua negara yang bersangkutan. 2. India dirugikan karena teh India akan bersaing dengan teh India hasil barteran Rusia dengan London. maka Rusia dapat mengalihkan the ini ke pasar London dengan harga lebih murah dibandingkan dengan the/karung goni yang langsung diekspor ke London. tapi dalam bntuk barang yang dapat dijual di dalam negeri untuk mendapatkan kembali pembayaran dalam mata uang rupiah. Transaksi direct barter ini biasanya dilakukan melalui bank yang mempunyai staf ahli yang bergiat dalam perdagangan barter ini. dan India akan membayarnya dengan mengirim teh atau karung goni (Jute-Bag) ke Rusia. teknologi. Sistem barter ini masih diteruskan dalam pergaulan antara bangsa dalam jaman modern dan dikenal dengan istilah seperti: 1. Barter Pengiriman barang ke luar negri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negri. Misalnya. Direct Barter Sistem pertukaran barang dengan barang dengan menggunakan alat penetu nilai atau lazim disebut dengan denominator of valuesuatu mata uang asing dan penyelesaiannya dilakukan melalui clearing pada neraca perdagangan antar kedua negara yang bersangkutan. eksportir menjual barang. tidak menerima pembayaran dalam matauang asing. Barter Barter adalah pengiriman barang-barang ke luar negeri untuk ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan dalam negeri. COUNTER PURCHASE DAN BUY BACK BARTER (IMBAL BELI) Definisi menurut Moerdjono dan Jamal Wiwoho dalam buku “Transaksi Perdagangan Luar Negeri Documentary Credit dan Devisa”: Counter purchase adalah system perdagangan timbal balik antara dua Negara. Barang atau jasa tersebut tidak ada kaitannya dengan barang yang diekspor. Rusia mengirim mesin pabrik baja ke India. Dalam pengaturan ini. Dalam hal ini berarti pengiriman barang. 2. Dalam pihak ini. Counter purchase dapat menjadi alat yang beguna bagi perusahaan yang sedang mencari perusahaan baru untuk memasuki pasar dan mendapatkan kemenangan pesaing.B. Switch Barter Switch Barter atau barter alih terjadi apabila salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang diterimanya dari pertukaran itu. atau layanan ke importir dan wajib untuk membeli barang / jasa dari importir yang nilainya bisa separuh atau sesuai dengan kontrak.

Switch Barter Sistem ini dapat diterapkan bilamana salah satu pihak tidak mungkin memanfaatkan sendiri barang yang akan diterimanya dari pertukaran tersebut. Sebagai contoh suatu negara yang menjual barang kepada negara lain. yang nantinya hasil produksinya ditampung atau dibeli kembali oleh negara maju.b. mka negara yang bersangkutan juga harus membeli barang dari negara tersebut. d. . Buy Back Barter Suatu sistem penerapan alih teknologi dari suatu negara maju kepada negara berkembang dengan cara membantu menciptakan kapasitas produksi di negara berkembang . c. Counter Purchase Suatu sistem perdagangan timbal balik antar dua negara. maka negara pengimpor dapat mengambil alih barang tersebut ke negara ketiga yang membutuhkannya.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful