PENAMATAN KONTRAK PERKHIDMATAN & FAEDAH PENAMATAN KERJA .

Seksyen 12 . ii. Kontrak-kontrak sesuatu tempoh tertentu tamat pada akhir tempoh tersebut. Seksyen 11 iii. Kontrak Perkhidmatan boleh ditamatkan mengikut peruntukan bertulis dalam kontrak tersebut.PENAMATAN KONTRAK PERKHIDMATAN (a) Penamatan Biasa i. Kontrak-kontrak bagi melaksanakan sesuatu kerja tertentu tamat pada masa siapnya kerja tersebut.

Majikan telah memberhentikan atau berniat untuk berhenti menjalankan perniagaan di tempat di mana pekerja itu dikontrakkan untuk bekerja.iv. Sekiranya tiada peruntukan sedemikian atau sekiranya penamatan berlaku kerana keadaan-keadaan berikut. . c. b. maka tempoh notis yang disebutkan di bawah ini mestilah diberi: a. Kehendak-kehendak perniagaan tersebut bagi pekerja menjalankan kerja dari jenis tertentu telah tamat atau susut atau dijangka tamat atau susut. Majikan telah memberhentikan atau berniat untuk berhenti menjalankan perniagaan.

Kehendak-kehendak perniagaan tersebut bagi pekerja menjalankan kerja dari jenis kerja tertentu ditempat ia dikontrakkan untuk bekerja telah tamat atau susut atau dijangka tamat atau susut.d. Berlakunya pertukaran dalam pemilikan sesuatu perniagaan atau sebahagian dari sesuatu perniagaan. e. Seksyen 12 PENAMATAN BIASA . melainkan kontrak perkhidmatannya menghendaki ia menerima pemindahan tersebut. f. Pekerja-pekerja enggan menerima pemindahannya ke mana-mana tempat pekerjaan.

TEMPOH NOTIS    Bekerja kurang 2 tahun Bekerja 2 tahun atau lebih hingga kurang 5 tahun Bekerja 5 tahun atau lebih - 4 minggu 6 minggu 8 minggu .

Seksyen 12 Notis penamatan tidak diperlukan jika pihak yang menamatkan kontrak itu membayar kepada pihak yang lain satu jumlah wang yang sama dengan gaji yang diterima semasa tempoh notis. atau dalam keadaan melanggar sesuatu syarat dalam kontrak oleh pihak yang lain. Seksyen 13 PENAMATAN BIASA .KAEDAH PENAMATAN KONTRAK PERKHIDMATAN Notis penamatan kerja mestilah dibuat secara bertulis dan boleh diberi pada bila-bila masa.

Penamatan kerana sebab-sebab khas Sekiranya pekerja melakukan salahlaku.(b) i. atau b. Seksyen 14 . majikan boleh selepas mengadakan siasatan: a. mengenakan mana-mana hukuman yang lebih ringan yang difikirkan patut. atau c. membuangnya tanpa notis. maka tempoh gantung kerja itu mestilah tidak melebihi 2 minggu. menurunkan pangkat pekerja itu. Sekiranya hukuman itu menggantung kerjanya dengan tanpa gaji.

Seksyen 14(3) . baki gaji 2 minggu itu mestilah dikembalikan kepadanya. dia boleh menamatkan kontrak perkhidmatannya dengan tanpa notis. Sekiranya pekerja itu atau orang tanggungannya diancam dengan bahaya kekerasan atau penyakit. Bagi maksud siasatan ke atas salahlaku dan mengadakan satu siasatan.ii. iii. majikan boleh menggantung kerja seseorang pekerja dengan separuh gaji bagi tempoh sehingga 2 minggu. Sekiranya pekerja itu didapati tidak bersalah.

. Seksyen 15(2) .(c) Perlanggaran Kontrak / (Breach of contract) Oleh Majikan Sekiranya ia gagal membayar gaji dalam tempoh 7 hari dari tarikh akhir tempoh gaji. Seksyen 15(1) Oleh Pekerja Tidak hadir bekerja melebihi 2 hari kerja berturutturur secara berterusan dengan tanpa cuti atau tanpa alasan yang munasabah dan tanpa memberitahu atau cuba memberitahu kepada majikan.

HAK PEKERJA . 5 tahun atau lebih . Peraturan-Peraturan Kerja (Faedah-Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara) 1980 .20 hari gaji setahun. 2 tahun < 5 tahun -15 hari gaji setahun. Peraturan 6 (1).FAEDAH PENAMATAN KERJA Perkhidmatan:1 tahun < 2 tahun -10 hari gaji setahun.

FORMULA PENGIRAAN FAEDAH PENAMATAN KERJA Gaji setahun x kelayakan (hari)/365 hari .

Peraturan 11.PEMBAYARAN FAEDAH PENAMATAN KERJA Tempoh Bayaran:Dalam tempoh 7 hari selepas penamatan dan disertakan penyata perkiraan bayaran faedah penamatan . Peraturan-Peraturan Kerja (Faedah-Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara) 1980 .

SELAMAT MAJU JAYA TERIMA KASIH .