PENAMATAN KONTRAK PERKHIDMATAN & FAEDAH PENAMATAN KERJA .

PENAMATAN KONTRAK PERKHIDMATAN (a) Penamatan Biasa i. ii. Seksyen 11 iii. Kontrak Perkhidmatan boleh ditamatkan mengikut peruntukan bertulis dalam kontrak tersebut. Seksyen 12 . Kontrak-kontrak sesuatu tempoh tertentu tamat pada akhir tempoh tersebut. Kontrak-kontrak bagi melaksanakan sesuatu kerja tertentu tamat pada masa siapnya kerja tersebut.

Sekiranya tiada peruntukan sedemikian atau sekiranya penamatan berlaku kerana keadaan-keadaan berikut. . Kehendak-kehendak perniagaan tersebut bagi pekerja menjalankan kerja dari jenis tertentu telah tamat atau susut atau dijangka tamat atau susut. Majikan telah memberhentikan atau berniat untuk berhenti menjalankan perniagaan di tempat di mana pekerja itu dikontrakkan untuk bekerja. c. b. maka tempoh notis yang disebutkan di bawah ini mestilah diberi: a.iv. Majikan telah memberhentikan atau berniat untuk berhenti menjalankan perniagaan.

f. Seksyen 12 PENAMATAN BIASA .d. Berlakunya pertukaran dalam pemilikan sesuatu perniagaan atau sebahagian dari sesuatu perniagaan. Kehendak-kehendak perniagaan tersebut bagi pekerja menjalankan kerja dari jenis kerja tertentu ditempat ia dikontrakkan untuk bekerja telah tamat atau susut atau dijangka tamat atau susut. e. melainkan kontrak perkhidmatannya menghendaki ia menerima pemindahan tersebut. Pekerja-pekerja enggan menerima pemindahannya ke mana-mana tempat pekerjaan.

TEMPOH NOTIS    Bekerja kurang 2 tahun Bekerja 2 tahun atau lebih hingga kurang 5 tahun Bekerja 5 tahun atau lebih - 4 minggu 6 minggu 8 minggu .

Seksyen 12 Notis penamatan tidak diperlukan jika pihak yang menamatkan kontrak itu membayar kepada pihak yang lain satu jumlah wang yang sama dengan gaji yang diterima semasa tempoh notis. Seksyen 13 PENAMATAN BIASA .KAEDAH PENAMATAN KONTRAK PERKHIDMATAN Notis penamatan kerja mestilah dibuat secara bertulis dan boleh diberi pada bila-bila masa. atau dalam keadaan melanggar sesuatu syarat dalam kontrak oleh pihak yang lain.

atau c. majikan boleh selepas mengadakan siasatan: a. Seksyen 14 . Penamatan kerana sebab-sebab khas Sekiranya pekerja melakukan salahlaku. maka tempoh gantung kerja itu mestilah tidak melebihi 2 minggu. menurunkan pangkat pekerja itu. mengenakan mana-mana hukuman yang lebih ringan yang difikirkan patut. Sekiranya hukuman itu menggantung kerjanya dengan tanpa gaji. membuangnya tanpa notis. atau b.(b) i.

Sekiranya pekerja itu didapati tidak bersalah. Seksyen 14(3) . iii. baki gaji 2 minggu itu mestilah dikembalikan kepadanya. majikan boleh menggantung kerja seseorang pekerja dengan separuh gaji bagi tempoh sehingga 2 minggu. Sekiranya pekerja itu atau orang tanggungannya diancam dengan bahaya kekerasan atau penyakit. Bagi maksud siasatan ke atas salahlaku dan mengadakan satu siasatan.ii. dia boleh menamatkan kontrak perkhidmatannya dengan tanpa notis.

(c) Perlanggaran Kontrak / (Breach of contract) Oleh Majikan Sekiranya ia gagal membayar gaji dalam tempoh 7 hari dari tarikh akhir tempoh gaji. . Seksyen 15(2) . Seksyen 15(1) Oleh Pekerja Tidak hadir bekerja melebihi 2 hari kerja berturutturur secara berterusan dengan tanpa cuti atau tanpa alasan yang munasabah dan tanpa memberitahu atau cuba memberitahu kepada majikan.

5 tahun atau lebih .HAK PEKERJA . Peraturan 6 (1).20 hari gaji setahun.FAEDAH PENAMATAN KERJA Perkhidmatan:1 tahun < 2 tahun -10 hari gaji setahun. 2 tahun < 5 tahun -15 hari gaji setahun. Peraturan-Peraturan Kerja (Faedah-Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara) 1980 .

FORMULA PENGIRAAN FAEDAH PENAMATAN KERJA Gaji setahun x kelayakan (hari)/365 hari .

PEMBAYARAN FAEDAH PENAMATAN KERJA Tempoh Bayaran:Dalam tempoh 7 hari selepas penamatan dan disertakan penyata perkiraan bayaran faedah penamatan . Peraturan 11. Peraturan-Peraturan Kerja (Faedah-Faedah Penamatan dan Rentikerja Sentara) 1980 .

SELAMAT MAJU JAYA TERIMA KASIH .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful