KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DALAM PENDIDIKAN KHAS.

KAEDAH INKUIRI Kaedah inkuiri adalah satu proses yang mencari dan menyiasat

masalah,membina hipotesis serta membentuk eksperimen dan mengumpul data serta membuat kesimpulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Definisi kaedah inkuiri juga ialah dimana proses mencari kebenaran maklumat ataupun pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Proses ini bermula dengan mengumpul maklumat melalui deria penglihatan,pendengaran,sentuhah,rasa dan bau. WHET SCHOOL & DISNEY LEARNING PARTNERSHIP 2000 Kaedah inkuiri juga ialah merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dalam membina pengetahuan mereka dan memahami idea-idea sainstifik seperti kaedah yang dilakukan oleh para sainstis yang menyelidiki alam ini. Piawaian Pendidikan Sains Antarabangsa (National Research Council 1996) Di dalam kaedah inkuiri terdapat prinsip-prinsip kaedah inkuiri iaitu guru harus memilih tajuk mengikut objektif pelajaran serta kebolehan murid. Guru juga harus menyediakan alatan dan radas yang perlu digunakan untuk menjalankan kajian. Selain itu juga,guru harus berbincang dengan murid-murid mengenai tujuan kajian. Guru juga harus memastikan murid-murid telah memahami langkah-langkah dalam melaksanakan kajian. Guru menjadi pembimbing murid dalam setiap peringkat proses melaksanakan kajian serta guru harus mengelakkan daripada memberitahu jawapan atau keseimpulan yang diharapkan oleh murid. Setiap segala aktiviti kajian yang di jalankan dan dilaksanakan oleh murid sendiri, guru harus mengawasi setiap aktiviti dan pergerakan murid supaya mereka tidak menyeleweng daripada kaedah kajian yang betul. Selepas selesai kajian guru dan murid haruslah berbincang mengenai hasil dapatan daripada kajian tersebut.

. Inkuiri terbuka ini lalah penyelidikan dilakukan oleh mereka sendiri berdasarkan langkah-langkah dan soalansoalan yang dibina mereka sendiri. Contohnya guru telah menyediakan langkah-langkah dan soalan-solaan bagi sesuatu topik dan murid haruslah mengikut langkah –langkah tersebut dan menjawap soalan. ciri-ciri pembelajaran berasaskan inkuiri ialah adanya unsur bermain. Guru juga berbincang dengan murid mengani topik kajian dan tujuan kajian dijalankan.Seterusnya. Yang pertama ialah jenis inkuri pengenalan iaitu pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih dahulu. guru menerangkan secara keseluruhan mengenai maklumatmaklumat berkaitan dengan jenis tumbuhan berakar serabut dan tumbuhan berakar tunjang dengan menunjukkan bahan maujud. Langkah kedua ialah merancang strategi penyelesaian. Jenis inkuiri ini ialah pemilihan langkah-langkah penerokaan ditentukan oleh pelajar sendiri dan pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru. Contohnya. Topik kajian ini ditentukan oleh guru dan mendedahkan topik kajian kepada murid. Jenis inkuiri yang keempat ialah inkuiri terbuka. wujudnya interaksi guru dan murid. Jenis inkuiri yang ketiga ialah inkuiri terbimbing. Di dalam kaedah inkuiri ini terdapat lima langkah pengajaran iaitu yang pertama mengenalpasti topik kajian. Kaedah inkuiri terbahagi kepada beberapa jenis. interaksi murid dengan alam sekitar. Jenis inkuiri yang kedua ialah inkuiri berstruktur iaitu pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru. wujudnya sifat suka bertanya dan adanya peluang untuk murid meneroka. Contohnya seperti murid menyusun sendiri langkah-langkah penyelidikan berdasarkan soalan yang telah dierikan oleh guru. Contohnya guru hanya memberikan tajuk sahaja dan mereka perlu mencari sendiri dan melakukan penyelidikan sendiri. Murid meramal dan membuat hipotesis dan guru menentukan cara menjalankan kajian melalui aktiviti soal jawap.

Kaedah eksperimen ialah di mana murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu. Di dalam kaedah eksperimen kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen di jalankan.langkah yang terakhir ini murid harus membuat generalisasi atau rumusan berdasarkan daripada hasil pentaksiran dan merekod generalisasi atau rumusan didalam buku nota. Langkah keempat di dalam kaedah inkuiri ini ialah menganalisis dan mengkaji maklumat yang dikumpul.kemahiran proses dan kemahiran manipulatif digunakan ketika menjalankan eksperimen. Murid akan mengelaskan dan menjadualkan maklumat.) penerangan. Pembelajaran melalui eksperimen atau kaedah amali lebih cepat berlaku kerana pelajar menjalankan sendiri penyiasatan bagi memperoleh maklumat melalui bahan yang sebenar.teknik penyiasatan dan teknik perbincangan. KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen merupakan satu kaedah yang biasa dijalankan dalam pelajaran sains. (ogunniyi 11983: Yusup 1997 :Berg 2003) Kaedah amali biasanya dijalankan dalam bentuk kumpulan kerana ia dapat menerapakan nilai saintifik dan nilai murni seperti bekerjasama. Dan langkah terakhir ialah membuat generalisasi atau rumusan. Mereka juga harus menginterpretasi dan mentafsir maklumat. melakukan eksperimen atau membuat rujukan. Murid juga harus mencatat maklumat yang telah dikumpul. (Christensen & McRobbie 1994 : KPM 2002.sistematik dan yakin.2005) Terdapat tiga teknik pengajaran yang berbeza dalam kaedah amali iaitu teknik (Hoftein & Lunetta 2003 : Marzano 1992 : Smith 1971 : Tamir 1977. . Ia juga dapat menerapkan sifat kejujuran dalam merekod data. Murid mengumpul maklumat melalui cara memerhati. Kemahiran berfikir.menyukat.Untuk langkah ketiga iaitu mengumpul maklumat yang berkaitan.

Teknik pengajaran lab work ialah teknik penyiasatan iaitu pada tahap penyiasatan yang melibatkan kemahiran pembelajaran iaitu mengenalpasti komponen utama penyiasatan.Membuat laporan.Menganalisis data 7. Terdapat dua kriteria eksperimen iaitu murid .menjalankan penyiasatan dan berinteraksi antara guru dan pelajar dan bahan.pegelasan dan meramal.Membuat kesimpulan 9. merancang penyiasatan dan mengenal pasti prosedur.Mengumpulkan data 6. terlibat ialah mengenalpasti masalah. Ia melibatkan kemahiran pembelajaran menganalisi data. Terdapat sembilan langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen : 1. menghipotesis dan membuat 3. Teknik pengajaran post lab ialah teknik perbincangan iaitu pada tahap menganalisis dan mengintrepretasi. Teknik pengajaran pre-lab ialah teknik yang di panggil sebagai mini pengajaran iaitu pada tahap prapenyiasatan.Mentafsirkan data 8. perancangan dan reka bentuk. Membuat hipotesis     Merancang eksperimen mengawal pemboleh ubah menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentukan langkah menjalankan eksperimen.Kaedah amali mengandungi tiga teknik pengajaran iaitu pre-lab.Kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4.Melakukan eksperimen 5. Dalam melaksanakan eksperimen kemahiran bersepadu wujud iaitu adanya pemerhatian. mengaplikasi pengetahuan sedia ada. Mengenal pasti masalah 2.lab work dan post-lab.menganalisis keputusan dan menginterpretasi maklumat. Kemahiran pembelajaran yang jangkaan.

ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik. Ia juga ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. Contohnya guru meminta murid membuat simulasi mengenai peredaran darah dalam tubuh badan manusia. cadangan. Pelajar juga digalakan untuk memberi pendapat. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Murid juga mengenal pemboleh ubah dan murid hanya mengubah satu syarat pada satu masa dan membanding objek yang di ubah dengan objek yang sepadan yang tidak boleh diubah.Ia menwujudkan pelabagi aktiviti menarik dan murid bermotivasi untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. Ia melibatkan aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi yang sebenarnya. pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. Oleh kerana sosiodrama adalah . isu atau tugasan semula. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan untuk memudahkan murid memahami dan menyelesaikan masalah Melalui teknik simulasi.harus mempunyai idea mengenai apa yang hendak diuji dan membuat hipotesis. Terdapat dua jenis kaedah simulasi Sosiodrama yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah iaitu sosio drama dan main peranan. Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. SIMULASI Simulasi adalah satu kaedah pengajaran yang menarik.

Biasanya. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentang watak-watak agar dapat membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan.merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang disediakan lebih awal. o Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. o Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada muridmurid. penilaian dibuat didalam bilik darjah. peniaian peserta hendaklah dibuat. . di dalam aktiviti main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan situasi yang di bayangkan tadi dengan cara sepontan. Kaedah kedua ialah kaedah main peranan.barulah guru memilih murid untuk melakonkan situasi tersebut. muridmurid dapat di memahami terlebih awal. o o Setelah selesai sesi main peranan. Setelah selesai. Setelah menerangkan secara ringakas. o Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di berikan pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. o Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini.Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. Main peranan merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip.Contohnya murid membuat simulasi kaedah sosio drama mengenai haiwan di hutan yang berkaki empat. Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pada ketika itu. o Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela.

Guru akan bertanyakan kepada murid yang lain watak siapa yang paling banyak memainkan peranan.Menganalisis kesan main peranan. o Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. dan peringkat selepas main peranan. Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: o 4. 1.Peringkat sebelum main peranan. o o Pelaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringkat sebelum sesi main peranan. o Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan. o Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan.Peringkat semasa sesi main peranan. . 3.Peringkat selepas sesi main peranan. peringkat semasa main peranan. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemerhati. o o 2. Guru memberitahu aspek-aspek yang perlu diberi perhatian. o o Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid.o Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiranya ada kekurangan dan jika perlu. Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan. o Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid mengenai watak yang ditentukan. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal bole menukar kepada peranan pelakon. o Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek-aspek lakonan yang tertentu.

o Penyerapan nilai. Guru menentukan jenis penilaian yang akan digunakan dalam simulasi. Pengukuhan dan pengayaan. peringkat perlaksanaan simulasi. Peringkat perlaksanaan simulasi.Penilaian o o o Guru menentukan jenis penilaian yang akan di gunakan. o Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. 2. o o Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. o Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan. Arahan jelas. Perlaksanaan aktiviti simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu peringkat sebelum simulasi. dan peringkat selepas simulasi. o Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai.Objektif pembelajaran. o Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satukemahiran.Alatan. o Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Peringkat sebelum simulasi : 1. 3. . Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka. o Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan.o Membaiki kelemahan jika ada. o Guru mengenal pasti kemahiran yang menjadi fokus. o o Set induksi yang menarik minat murid. o Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar.

o Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan.o o Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. . o Menulis laporan tentang masalah yang dihadapi. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan. o Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi.Peringkat selepas simulasi. o Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. 4. o Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful