KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN SAINS DALAM PENDIDIKAN KHAS.

KAEDAH INKUIRI Kaedah inkuiri adalah satu proses yang mencari dan menyiasat

masalah,membina hipotesis serta membentuk eksperimen dan mengumpul data serta membuat kesimpulan bagi menyelesaikan sesuatu masalah. Definisi kaedah inkuiri juga ialah dimana proses mencari kebenaran maklumat ataupun pengetahuan melalui kaedah penyoalan. Proses ini bermula dengan mengumpul maklumat melalui deria penglihatan,pendengaran,sentuhah,rasa dan bau. WHET SCHOOL & DISNEY LEARNING PARTNERSHIP 2000 Kaedah inkuiri juga ialah merujuk kepada aktiviti yang dilakukan oleh para pelajar dalam membina pengetahuan mereka dan memahami idea-idea sainstifik seperti kaedah yang dilakukan oleh para sainstis yang menyelidiki alam ini. Piawaian Pendidikan Sains Antarabangsa (National Research Council 1996) Di dalam kaedah inkuiri terdapat prinsip-prinsip kaedah inkuiri iaitu guru harus memilih tajuk mengikut objektif pelajaran serta kebolehan murid. Guru juga harus menyediakan alatan dan radas yang perlu digunakan untuk menjalankan kajian. Selain itu juga,guru harus berbincang dengan murid-murid mengenai tujuan kajian. Guru juga harus memastikan murid-murid telah memahami langkah-langkah dalam melaksanakan kajian. Guru menjadi pembimbing murid dalam setiap peringkat proses melaksanakan kajian serta guru harus mengelakkan daripada memberitahu jawapan atau keseimpulan yang diharapkan oleh murid. Setiap segala aktiviti kajian yang di jalankan dan dilaksanakan oleh murid sendiri, guru harus mengawasi setiap aktiviti dan pergerakan murid supaya mereka tidak menyeleweng daripada kaedah kajian yang betul. Selepas selesai kajian guru dan murid haruslah berbincang mengenai hasil dapatan daripada kajian tersebut.

Di dalam kaedah inkuiri ini terdapat lima langkah pengajaran iaitu yang pertama mengenalpasti topik kajian. Contohnya seperti murid menyusun sendiri langkah-langkah penyelidikan berdasarkan soalan yang telah dierikan oleh guru. Topik kajian ini ditentukan oleh guru dan mendedahkan topik kajian kepada murid. Contohnya guru hanya memberikan tajuk sahaja dan mereka perlu mencari sendiri dan melakukan penyelidikan sendiri. Guru juga berbincang dengan murid mengani topik kajian dan tujuan kajian dijalankan. Langkah kedua ialah merancang strategi penyelesaian. Jenis inkuiri yang ketiga ialah inkuiri terbimbing. Yang pertama ialah jenis inkuri pengenalan iaitu pelajar mengesahkan prinsip-prinsip tertentu berdasarkan aktiviti penerangan oleh guru dan keputusan sesuatu penyelidikan telah diketahui terlebih dahulu. guru menerangkan secara keseluruhan mengenai maklumatmaklumat berkaitan dengan jenis tumbuhan berakar serabut dan tumbuhan berakar tunjang dengan menunjukkan bahan maujud. Inkuiri terbuka ini lalah penyelidikan dilakukan oleh mereka sendiri berdasarkan langkah-langkah dan soalansoalan yang dibina mereka sendiri. Kaedah inkuiri terbahagi kepada beberapa jenis. Jenis inkuiri yang keempat ialah inkuiri terbuka.Seterusnya. Contohnya. . ciri-ciri pembelajaran berasaskan inkuiri ialah adanya unsur bermain. Jenis inkuiri yang kedua ialah inkuiri berstruktur iaitu pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan dan langkah-langkah yang telah ditentukan oleh guru. interaksi murid dengan alam sekitar. Jenis inkuiri ini ialah pemilihan langkah-langkah penerokaan ditentukan oleh pelajar sendiri dan pelajar melakukan penyelidikan berdasarkan soalan-soalan yang telah disediakan oleh guru. Contohnya guru telah menyediakan langkah-langkah dan soalan-solaan bagi sesuatu topik dan murid haruslah mengikut langkah –langkah tersebut dan menjawap soalan. wujudnya interaksi guru dan murid. wujudnya sifat suka bertanya dan adanya peluang untuk murid meneroka. Murid meramal dan membuat hipotesis dan guru menentukan cara menjalankan kajian melalui aktiviti soal jawap.

Ia juga dapat menerapkan sifat kejujuran dalam merekod data. (Christensen & McRobbie 1994 : KPM 2002. Murid akan mengelaskan dan menjadualkan maklumat. Di dalam kaedah eksperimen kaedah saintifik digunakan semasa eksperimen di jalankan. Kaedah eksperimen ialah di mana murid menguji hipotesis secara penyiasatan untuk menemui konsep atau idea sains yang tertentu.2005) Terdapat tiga teknik pengajaran yang berbeza dalam kaedah amali iaitu teknik (Hoftein & Lunetta 2003 : Marzano 1992 : Smith 1971 : Tamir 1977. KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen merupakan satu kaedah yang biasa dijalankan dalam pelajaran sains. Murid mengumpul maklumat melalui cara memerhati.langkah yang terakhir ini murid harus membuat generalisasi atau rumusan berdasarkan daripada hasil pentaksiran dan merekod generalisasi atau rumusan didalam buku nota. Kemahiran berfikir.teknik penyiasatan dan teknik perbincangan.Untuk langkah ketiga iaitu mengumpul maklumat yang berkaitan.menyukat. Dan langkah terakhir ialah membuat generalisasi atau rumusan. Langkah keempat di dalam kaedah inkuiri ini ialah menganalisis dan mengkaji maklumat yang dikumpul. .) penerangan. Pembelajaran melalui eksperimen atau kaedah amali lebih cepat berlaku kerana pelajar menjalankan sendiri penyiasatan bagi memperoleh maklumat melalui bahan yang sebenar. Murid juga harus mencatat maklumat yang telah dikumpul.kemahiran proses dan kemahiran manipulatif digunakan ketika menjalankan eksperimen.sistematik dan yakin. (ogunniyi 11983: Yusup 1997 :Berg 2003) Kaedah amali biasanya dijalankan dalam bentuk kumpulan kerana ia dapat menerapakan nilai saintifik dan nilai murni seperti bekerjasama. melakukan eksperimen atau membuat rujukan. Mereka juga harus menginterpretasi dan mentafsir maklumat.

Terdapat dua kriteria eksperimen iaitu murid .Menganalisis data 7.Kaedah amali mengandungi tiga teknik pengajaran iaitu pre-lab.Kaedah mengumpulkan data dan menganalisis data 4. Terdapat sembilan langkah yang diikuti semasa menjalankan eksperimen : 1. perancangan dan reka bentuk. Membuat hipotesis     Merancang eksperimen mengawal pemboleh ubah menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan menentukan langkah menjalankan eksperimen. Teknik pengajaran pre-lab ialah teknik yang di panggil sebagai mini pengajaran iaitu pada tahap prapenyiasatan.menganalisis keputusan dan menginterpretasi maklumat.Membuat laporan. terlibat ialah mengenalpasti masalah. Dalam melaksanakan eksperimen kemahiran bersepadu wujud iaitu adanya pemerhatian.Mentafsirkan data 8. menghipotesis dan membuat 3. merancang penyiasatan dan mengenal pasti prosedur.Mengumpulkan data 6.Membuat kesimpulan 9. Teknik pengajaran post lab ialah teknik perbincangan iaitu pada tahap menganalisis dan mengintrepretasi.lab work dan post-lab. mengaplikasi pengetahuan sedia ada.pegelasan dan meramal. Teknik pengajaran lab work ialah teknik penyiasatan iaitu pada tahap penyiasatan yang melibatkan kemahiran pembelajaran iaitu mengenalpasti komponen utama penyiasatan. Mengenal pasti masalah 2. Kemahiran pembelajaran yang jangkaan.menjalankan penyiasatan dan berinteraksi antara guru dan pelajar dan bahan. Ia melibatkan kemahiran pembelajaran menganalisi data.Melakukan eksperimen 5.

Terdapat dua jenis kaedah simulasi Sosiodrama yang biasa di gunakan dalam aktiviti pembelajaran di dalam bilik darjah iaitu sosio drama dan main peranan. SIMULASI Simulasi adalah satu kaedah pengajaran yang menarik. cadangan. Ia juga ditakrifkan sebagai satu situasi yang diwujudkan hampir menyerupai keadaan sebenar yang memerlukan pelajar berinteraksi sesama sendiri berdasarkan peranan masing-masing bagi membuat keputusan dalam menyelesaikan masalah. Oleh kerana sosiodrama adalah . pelajar mengalami sendiri situasi dan masalah. isu atau tugasan semula. ianya adalah berdasarkan sesuatu cerita yang menggambarkan sesuatu situasi atau isu berkonflik.harus mempunyai idea mengenai apa yang hendak diuji dan membuat hipotesis. Ia melibatkan aktiviti yang dijalankan menyerupai situasi yang sebenarnya.Ia menwujudkan pelabagi aktiviti menarik dan murid bermotivasi untuk meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran. Tujuannya ialah untuk menjalankan latihan untuk memudahkan murid memahami dan menyelesaikan masalah Melalui teknik simulasi. Simulasi adalah suatu situasi pembelajaran dalam keadaan yang terkawal dan sengaja diwujudkan sama dengan situasi yang sebenar. adalah merupakan satu aktiviti lakonan yang menarik. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah berdasarkan peranan yang dipertanggungjawabkan. Contohnya guru meminta murid membuat simulasi mengenai peredaran darah dalam tubuh badan manusia. Murid juga mengenal pemboleh ubah dan murid hanya mengubah satu syarat pada satu masa dan membanding objek yang di ubah dengan objek yang sepadan yang tidak boleh diubah. mempunyai perwatakan yang menentang sosial. Pelajar juga digalakan untuk memberi pendapat. menjalankan temuramah dengan individu tertentu dan mencatat isi-isi penting. pelajar dapat menggunakan kemahiran belajar seperti mengumpulkan maklumat.

Sebelum mengadakan aktiviti main peranan ini pada kebiasaannya keterangan yang ringkas mengenai objektif lakonan dan watak-watak yang terlibat dalam situasi ini akan dihuraikan oleh guru. o Reka situasi secara terperinci dan teratur sebelum diperkenalkan kepada muridmurid. Langkah-langkah perlaksanaan main peranan. Kaedah kedua ialah kaedah main peranan. Pemerhati-pemerhati hendaklah menulis nota tentang watak-watak agar dapat membuat pandangan tentang peranan itu disampaikan. penilaian dibuat didalam bilik darjah. Setelah selesai.Contohnya murid membuat simulasi kaedah sosio drama mengenai haiwan di hutan yang berkaki empat.Aktiviti main peranan ini bermula daripada suatu situasi yang direka dan ditimbulkan oleh guru. muridmurid dapat di memahami terlebih awal. Oleh kerana aktiviti main peranan ini merupakan satu lakonan yang di lakukan secara spontan masa yang di berikan pendek sahaja iaitu sekitar 5-7 minit sahaja. peniaian peserta hendaklah dibuat. o o Setelah selesai sesi main peranan.barulah guru memilih murid untuk melakonkan situasi tersebut. ianya adalah merupakan lakonan yang berdasarkan kepada satu masalah yang timbul pada ketika itu. o Berikan masa untuk mereka membincangkan tentnag masalah yang ada. Setelah menerangkan secara ringakas. . Main peranan merupakan satu lakonan yang sepontan yang melibatkan sekumpulan pelajar tanpa menggunakan sebarang skrip.merupakan aktiviti lakonan yang berdasarkan cerita yang disediakan lebih awal. o Adakan perbincangan dengan murid tentang situasi ini. Biasanya. di dalam aktiviti main peranan pelajar membayangkan situasi yang timbul dan kemudian mereka melakonkan situasi yang di bayangkan tadi dengan cara sepontan. o Pilih murid-murid yang terlibat secara suka rela. o Terangkan peranan kepada murid-murid yang terlibat.

o Guru memaklumkan apa yang perlu dilakonkan. o o Guru menjalankan perbincangan dengan murid-murid. Guru memberikan taklimat semula dengan tujuan: o 4. o o Pelaksanaan sesi main peranan juga memuatkan tiga peringkat iaitu peringkat sebelum sesi main peranan. 3.o Sebahagian daripada main peranan boleh diulangi serta dibaiki sekiranya ada kekurangan dan jika perlu. . 1. o Guru menentukan tajuk yang sesuai untuk sesi main peranan. Guru memberitahu aspek-aspek yang perlu diberi perhatian.Menganalisis kesan main peranan.Peringkat sebelum main peranan.Peringkat selepas sesi main peranan. peringkat semasa main peranan. Wujudkan suasana kebebasan serta keselamatan. dan peringkat selepas main peranan. o Guru memilih peserta serta berbincang dengan murid mengenai watak yang ditentukan.Peringkat semasa sesi main peranan. Sekiranya ada emosi yang sukar untuk dikawal bole menukar kepada peranan pelakon. o o 2. o Perbincangan dijalankan sama ada dalam kumpulan. Guru akan bertanyakan kepada murid yang lain watak siapa yang paling banyak memainkan peranan. Guru menentukan murid-murid lain sebagai pemerhati. o Lakonan semula diadakan jika perlu untuk memperbaiki aspek-aspek lakonan yang tertentu.

Peringkat perlaksanaan simulasi. dan peringkat selepas simulasi. o o Edarkan kad arahan kepada murid yang mengambil bahagian. peringkat perlaksanaan simulasi. o Guru hendaklah menentukan objektif pembelajaran yang hendak dicapai.Alatan. o Pecahkan kelas kepada beberapa kumpulan. 2. o Guru memastikan bahawa semua alatan yang dipelukan telah disediakan. Pengukuhan dan pengayaan.o Membaiki kelemahan jika ada. o Guru mengenal pasti kemahiran yang menjadi fokus. o Guru perlu memikirkan jenis aktiviti pengukuhan dan pengayaan. Perlaksanaan aktiviti simulasi ini terbahagi kepada tiga peringkat iaitu peringkat sebelum simulasi. Guru menentukan jenis penilaian yang akan digunakan dalam simulasi. Arahan jelas. . o o Set induksi yang menarik minat murid.Penilaian o o o Guru menentukan jenis penilaian yang akan di gunakan. o Penyerapan nilai. o Membantu murid-murid membuat rumusan tentang perlakuan mereka dalam main peranan. o Menerangkan apa yang berlaku dalam keadaan sebenar. o Membantu murid membuat renungan dan mengembangkan satu-satukemahiran. 3. Peringkat sebelum simulasi : 1.Objektif pembelajaran. Minta murid cuba memahmi tugas yang diberikan kepada mereka.

o Menulis semula dialog yang digunakan dalam simulasi. 4.Peringkat selepas simulasi. o Menulis laporan tentang masalah yang dihadapi. . o Diakhir simulasi penilaian dijalan kan. Murid yangh lain akan mencatatkan dan memerhatikan aktiviti simulasi yang diadakan.o o Setiap kumpulan menjalankan simulasi berkenaan. o Guru berbincang dengan murid tentang masalah yang dikemukakan. o Menyediakan carta aliran bagi menjelaskan konsep yang ditonjolkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful