Lampiran 1

BORANG PERMOHONAN BAYARAN BANTUAN MENGURUSKAN JENAZAH PESARA ATM (Pesara Berpencen Sahaja)
A. BUTIR-BUTIR PEMOHON
(Sila penuhkan dan tandakan ‘x’ dimana berkenaan)

1. Nama

: .............................................................................................................................

2. No Kad Pengenalan (Baru) :............................................... 3. Pertalian dengan Simati: .............................. 4. Jantina 6. Alamat Surat Menyurat : Lelaki Perempuan 5. Umur : ...................... Tahun

:.............................................................................................................................. ...............................................................................................................................

7. Nombor Telefon 9. Cara Bayaran : B. 1.

: .......................................... Cek - Ambil Sendiri

8. Alamat Email : .............................................. Kredit terus ke Akaun Bank
(Sila lampirkan sesalinan akaun bank)

Cek- Melalui Pos

BUTIR-BUTIR GEMULAH(SIMATI)
UNTUK KEGUNAAN PEJABAT

Nama

: ......................................................

D.

PENGESAHAN DAN KELULUSAN

................................................................................................... 2. 3. 4. 5. Nombor Tentera Pangkat Terakhir Umur : ..................................................... :...................................................... :......................................................

Adalah disahkan bahawa butir-butir permohonan adalah betul dan menepati peraturan yang sedia ada, oleh yang demikian pemohon layak diberi Bayaran Bantuan Menguruskan Jenazah (BMJ) sebanyak RM 3,000.00

Tarikh Meninggal Dunia :........................................................
...................................................................... (Tandatangan Pegawai yang Meluluskan) Cop Nama dan Jawatan Tarikh:.............................

C. PERAKUAN PEMOHON Saya memperakui bahawa semua butir- butir diatas serta dokumen-dokumen yang dilampirkan adalah betul.

....................................................... (Tandatangan Pemohon)

Tarikh: ...........................

Nota: Bagi kes kematian Veteran yang tidak berpencen atau isteri Veteran(samada berpencen atau tidak) sila salurkan permohonan kepada Yayasan Veteran ATM untuk bayaran Khairat Kematian mengunakan borang yang dikeluarkan oleh Yayasan Veteran ATM.

2.Alamat Surat Menyurat: Sila catatkan alamat yang mana boleh digunakan untuk tujuan surat menyurat. Kadi. Perkara 5. 6. Perkara 9.No telefon: Sila sertakan nombor telefon bimbit atau rumah yang boleh dihubungi. di poskan atau di kreditkan ke akaun bank. Kes kematian veteran berpencen sahaja. Perkara 2. ANAK atau sebagainya. Jalan Sultan Ismail. Tingkat 8. 2. Perkara 7. Hendaklah diisi oleh orang yang memohon Perkara 1-nama: Sila catatkan nama anda dengan jelas dan tepat sepertimana tercatat didalam kad pengenalan. Ruang C. Sesalinan Sijil Nikah (utk balu) 7. 3.No Kad Pengenalan : Masukan nombor kad Pengenalan anda.Nombor Tentera : Catatkan nombor tentera gemulah. Anak bawah 18 tahun perlu dibayar melalui penjaga. Perkara 8. Kadar bayaran RM 3. (Tidak Perlu diisi) Dokumen yang perlu dimajukan oleh Pemohon: 1. Perkara 4. Bayaran sekali sahaja.Pangkat. Ketua Balai Polis.Pertalian dengan simati: Nyatakan hubungan anda dengan simati seperti. Perkara 6. Perkara 3.000. Ruang B – Butir-butir gemulah(Simati).gov. Nyatakan pangkat gemulah semasa bersara. Kes kematian sebelum tarikh tersebut tidak tertakluk kepada faedah ini.Cara Bayaran: Tandakan ’x’ pada kotak berkenaan samada anda ingin datang sendiri mengambil cek. Pegawai Kerajaan Pengurusan Tertinggi dan Kumpulan Pengurusan & Profesional.Jantina: Tanda ’x’ dalam kotak berkenaan. Menara TH Perdana. Imam.00. mana-mana Ketua Pejabat Kerajaan. Hendaklah diisi oleh orang yang memohon Perkara 1-nama: Sila catatkan nama gemulah dengan jelas dan tepat .PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN BORANG BAYARAN MENGURUSKAN JENAZAH VETERAN ATM Ruang A – Butir-butir pemohon. satu salinan buku akaun bank perlu disertakan. Perkara 2. Sesalinan KBT/ Buku Pengakuan Perkhidmatan Gemulah 6. Penggawa. Ruang D –Untuk Kegunaan Pejabat. melalui cek samada ambil sendiri. Pesuruhjaya Sumpah atau Ketua Anak Negeri) SYARAT KELAYAKAN 1. Perkara 4. Bahagian Pencen. diposkan atau kredit terus keakaun bank. anak dan ibubapa 5.my . Perkara 5. Anak yang berumur melebihi 18 tahun. 3. 4. Perkara 3. Hendaklah ditandatangani oleh Pemohon Pemohon perlu mengesahkan permohonan dengan menurunkan tandatangan serta tarikh.Alamat email: Sekiranya ada. Salurkan permohonan anda ke alamat:Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM. 50250 KUALA LUMPUR. Tuntutan dibuat dalam tempoh 1 tahun dari tarikh kematian. Borang boleh di muat turun melalui laman web di: www. Salinan Sijil kelahiran (utk anak) Nota: (Salinan dokumen hendaklah disahkan oleh. BALU . Guru Besar. Penghulu. Maklumat lanjut boleh di perolehi melalui talian 03-20508000 samb 8113/8116.jhev. (Jika lebih dari seorang perlu persetujuan semua anak melalui surat akuan bersumpah untuk melantik seorang dari mereka sebagai penerima bayaran).Perakuan Pemohon. Sekiranya ingin dikreditkan keakaun bank. Ibu atau bapa Orang perseorangan atau agensi yang menguruskan jenazah pesara tersebut 4 5 Pesara bujang Pesara yang tidak mempunyai balu. Pegawai Daerah.Tarikh meninggal dunia: Nyatakan dengan tepat tarikh gemulah tersebut meninggal dunia.Status persaraan: Sila tandakan samada berpencen atau tidak dengan tanda ’x’ pada kotak berkenaan. Tarikh kuatkuasa 15 Oktober 2010. dibayar kepada waris terdekat yang menguruskan jenazah veteran terbabit seperti berikut: Bil 1 2 3 Situasi Pesara yang mempunyai satu balu Pesara yang mempunyai lebih dari satu balu Pesara yang tidak mempunyai balu tetapi mempunyai anak Bayar kepada Balu Balu yang menanggung perbelanjaan menguruskan jenazah. Sesalinan Sijil Mati Pesara/Permit Penguburan Sesalinan Kad Pengenalan Pemohon Sesalinan Akaun Bank Pemohon Sesalinan surat Akuan Bersumpah 5. mohon dicatatkan alamat email anda. Borang Permohonan 8.Umur: Nyatakan umur anda.

…………………………………………………………………………………………………………. Saya telah mendapat persetujuan daripada waris yang lain untuk membuat tuntutan pengurusan Jenazah.…. …………..) di………………………………...… No Kad 580712-03-5580 Pengenalan …………………………………… hubungan …………………… yang beralamat 8A1-T03-U03 PARCEL 8. menurut Akta Akuan Berkanun.. No Kad Pengenalan..………….) …………………. ARIFFIN BIN ABDULLAH ……………………………………………….….) pada ………………...…………………….……. (b) Saya membuat surat akuan ini bertujuan untuk membuat tuntutan terhadap pengurusan Jenazah Veteran ATM... Pengadil atau Persuruhanjaya Sumpah TERHAD ..……… (Tandatangan Pewaris) Dihadapan saya. haribulan ……….……. 1960.………….………….…. Dengan sesungguh dan sebenar mengaku bahawa: ISTERI (a) Saya adalah pewaris kepada Gemulah ………………………. (c) (d) Diperbuat dan dengan sebenar-benarnya diakui oleh yang tersebut namanya di atas iaitu: ……………………………………….. PRESINT 9. 540603-07-5245 (T212370) 13 OKTOBER 2011 ……………………………… yang meninggal dunia pada : …………………. JALAN P9C/1.. Tandatangan Yang Di Pertua Mahkamah Tengah.TERHAD SURAT AKUAN MENGURUSKAN JENAZAH VETERAN ATM AZIZAH BINTI ZAKARIA Saya ………………………………………………………………………………. ………………………………….……. Saya membuat surat akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar.……. 62250 WP PUTRAJAYA di ………………………………………………………………………………….