LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA SMK DAMANSARA DAMAI 1 PETALING JAYA, SELANGOR

.

Tajuk Kajian: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENTERJEMAH OBJEK KE DALAM LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL OBJEK

Disediakan oleh: Puan Noor Azizah Zakaria Puan Yusniza Mohamed Yusuf Puan Nooraihan Rasip

1

ISI KANDUNGAN Muka surat hadapan Isi Kandungan Penghargaan Abstrak Refleksi P&P yang lalu Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian Cadangan kajian akan datang Bibliografi dan lampiran 1 2 2 3 3 3 4 4 9 10 3. 10. 11. 6. 5. 4.2. 7. 2. 8. 1. PENGHARGAAN 2 . 9. 3.

Megawati Binti Hasbullah (Pengetua) Pn. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. REFLEKSI P&P YANG LALU 3 .Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Pn. Selangor. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menterjemah objek ke dalam lukisan unjuran ortografik dengan menggunakan model objek. Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. KT. Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Perbandingan antara murid lelaki dan perempuan juga dibuat untuk melihat kecekapan murid kerana tajuk ini agak susah bagi murid perempuan jika dibandingkan dengan murid lelaki. Mazlinda (Ketua Panitia) Guru-Guru Kemahiran Hidup (ERT. 5. PK) 4. Petaling Jaya.

ketika pengajaran tajuk Lukisan Teknik.Sepanjang beberapa tahun pengajaran kami dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Masalah ini amat jelas dilihat semasa mereka menjawab latihan. OBJEKTIF KAJIAN 7. murid tidak menghadapi masalah yang besar untuk melukis tetapi apabila ditunjukkan objek yang agak rumit.2 i. Apabila diberi objek yang asas. ii. 6. v. kami akan memberi beberapa contoh objek untuk murid menterjemah dan melukis tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas/pelan. 7. FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi P&P yang lalu. Objektif Khusus Untuk menarik minat murid mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Untuk meningkatkan kemahiran murid Membantu murid menguasai kemahiran lukisan ortografik Membantu murid mengusai kemahiran menterjemah lukisan ortografik Membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas 4 . 7.1 Objektif am Meningkatkan pencapaian murid (markah dan kemahiran) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. kami akan memfokuskan kepada cara menguasai tajuk Lukisan Ortografik kerana mereka tidak boleh menterjemah objek yang diberi ke dalam sudut pandangan ortografik. soalan peperiksaan dan ketika proses dokumentasi kerja kursus Tingkatan 2. iii. mereka tidak dapat melukis dan menterjemah dengan betul. iv. pandangan hadapan dan pandangan sisi.

kami telah meninjau masalahmasalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik dan telah membuat analisis terhadap masalah ini. Petaling Jaya.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. 9. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. Rata –rata murid tidak dapat melukis dan menterjemah lukisan ortografik dengan betul.1.1 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja latihan yang murid berikan.2 Soal Selidik 5 . soal selidik.1. Selangor. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. Murid hanya dapat menterjemah objek asas sahaja berbanding objek yang lebih kompleks. Kami menggunakan pendekatan pemerhatian. 9. PELAKSANAAN KAJIAN 9.8. 9.

Oleh itu. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk lukisan teknik. Dengan menggunakan soalan yang sama dalam jangka masa yang berbeza.1. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. kami dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. keupayaan menterjemah dan melukis. Cara ini dapat mengesan pencapaian murid mengenai tajuk lukisan teknik.1. Dengan ini kesahan kaedah imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. kami bersandarkan kepada ujian pra dan pos. 9. 9. 9. Sekiranya murid dapat menterjemah objek yang diberi. Dengan ini. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian murid.2 Analisis Tinjauan Masalah 6 .3 Temu Bual Temu bual kami lakukan ketika murid ingin menterjemah objek kepada lukisan unjuran ortografik untuk membuat kerja kursus. kefahaman dalam pembelajaran. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus.4 Dokumen Melalui dokumen pula.Kami membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada murid sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. kami dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan.

langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan.3 MASALAH Kurang tumpuan. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Murid akan melukis lukisan unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Sikap malas.Berdasarkan kepada instrumen yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik. 7 JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% . Tindakan yang dijalankan Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Kurang keyakinan diri. Oleh itu. kami akan menunjukkan model objek yang sederhana kompleks seperti seperti kon. maka kami membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. ii) Sekiranya murid melepasi ujian yang pertama. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. BIL 1 2 3 4 5 6 9. Tidak memahami arahan. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. Melakar/melukis tanpa meneliti objek Tiada bimbingan di rumah. sfera. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Tindakan seterusnya ialah : i) Menunjukkan model objek yang asas seperti kubus dan kuboid.

kami dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran imaginasi pelajaran dalam melukis lukisan unjuran ortografik amat memuaskan terutamanya untuk ujian 1 dan 2. rumah dan kereta. kami akan menunjukkan model yang lebih kompleks seperti kerusi. Murid akan melukis lukisan unjuran model objek yang dipamerkan.silinder ortografik berdasarkan ii) dan piramid. 9. Apabila murid telah melepasi kedua-dua ujian.4 Dapatan kajian Setelah semua aktiviti mengikut ujian yang dijalankan. Murid akan melukis unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Ujian Tingkatan 2C Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 15 3 15 10 5 10 7 3 18 16 2 16 13 3 13 10 3 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 8 . Berikut adalah dapatan daripada ujian yang telah dijalankan. meja.

Ujian Tingkatan 2H Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 9. Hasil daripada ujian pra dan pos juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan dalam kalangan murid. CADANGAN KAJIAN AKAN DATANG Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang kami jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Kami bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru Kemahiran Hidup yang lain.5 12 6 12 7 5 7 3 4 18 14 4 14 9 5 9 7 2 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 Refleksi Kajian Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Kaedah ini juga boleh kami gunakan untuk tajuk Lukisan Teknik Elektif Kemahiran Teknikal. 9 . 10. Selain itu. keputusan peperiksaan pertengahan tahun juga menunjukkan peningkatan kadar lulus dan gred bertambah. Murid juga telah menunjukkan peningkatan mereka semasa melaksanakan kerja kursus dengan menepati masa dan piawaian yang telah ditetapkan.

pelajar Kebangsaan Malaysia. PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. 10 . Ali (2001). Ilmu Pendidikan DPM. Universiti Bangi. Pendidikan di Malaysia & Psikologi Pendidikan. BIBLIOGRAFI DAN LAMPIRAN Mohd. Rahim M.11.Thesis (Sarjana Pendidikan). Bentong. Selangor. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Tip Pandai Belajar. Sharani Ahmad & Zainal Moadon (2003). Pahang. Kuala Lumpur. Mohd Sahandri Ghani bin Hamzah (1995). Abd. Kajian pertalian antara pencapaian akademik dengan penguasaan kemahiran kerja praktik dan konsep kendiri akademik di kalangan Kemahiran Hidup Bersepadu.

CONTOH MODEL OBJEK YANG DIGUNAKAN 11 . Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kemahiran Hidup Tingkatan 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1993).

12 .