LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA SMK DAMANSARA DAMAI 1 PETALING JAYA, SELANGOR

.

Tajuk Kajian: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENTERJEMAH OBJEK KE DALAM LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL OBJEK

Disediakan oleh: Puan Noor Azizah Zakaria Puan Yusniza Mohamed Yusuf Puan Nooraihan Rasip

1

PENGHARGAAN 2 . 5. 2. 1. 9. 8. 6. 10. 7.2. 3. 4. ISI KANDUNGAN Muka surat hadapan Isi Kandungan Penghargaan Abstrak Refleksi P&P yang lalu Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian Cadangan kajian akan datang Bibliografi dan lampiran 1 2 2 3 3 3 4 4 9 10 3. 11.

Petaling Jaya. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. Mazlinda (Ketua Panitia) Guru-Guru Kemahiran Hidup (ERT. Selangor. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menterjemah objek ke dalam lukisan unjuran ortografik dengan menggunakan model objek. REFLEKSI P&P YANG LALU 3 . Megawati Binti Hasbullah (Pengetua) Pn. KT. Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. 5. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. PK) 4.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Pn. Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. Perbandingan antara murid lelaki dan perempuan juga dibuat untuk melihat kecekapan murid kerana tajuk ini agak susah bagi murid perempuan jika dibandingkan dengan murid lelaki.

iv.2 i. FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi P&P yang lalu. kami akan memfokuskan kepada cara menguasai tajuk Lukisan Ortografik kerana mereka tidak boleh menterjemah objek yang diberi ke dalam sudut pandangan ortografik. murid tidak menghadapi masalah yang besar untuk melukis tetapi apabila ditunjukkan objek yang agak rumit.1 Objektif am Meningkatkan pencapaian murid (markah dan kemahiran) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. ketika pengajaran tajuk Lukisan Teknik.Sepanjang beberapa tahun pengajaran kami dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Masalah ini amat jelas dilihat semasa mereka menjawab latihan. mereka tidak dapat melukis dan menterjemah dengan betul. 7. kami akan memberi beberapa contoh objek untuk murid menterjemah dan melukis tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas/pelan. 6. 7. pandangan hadapan dan pandangan sisi. Apabila diberi objek yang asas. OBJEKTIF KAJIAN 7. Objektif Khusus Untuk menarik minat murid mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Untuk meningkatkan kemahiran murid Membantu murid menguasai kemahiran lukisan ortografik Membantu murid mengusai kemahiran menterjemah lukisan ortografik Membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas 4 . v. soalan peperiksaan dan ketika proses dokumentasi kerja kursus Tingkatan 2. ii. iii.

Petaling Jaya. Selangor.8. Murid hanya dapat menterjemah objek asas sahaja berbanding objek yang lebih kompleks. soal selidik. 9. Rata –rata murid tidak dapat melukis dan menterjemah lukisan ortografik dengan betul. 9. Kami menggunakan pendekatan pemerhatian. 9. PELAKSANAAN KAJIAN 9.1. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini.1. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1.1 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja latihan yang murid berikan.2 Soal Selidik 5 . kami telah meninjau masalahmasalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik dan telah membuat analisis terhadap masalah ini.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil.

4 Dokumen Melalui dokumen pula. kami dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. Dengan ini kesahan kaedah imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. 9.2 Analisis Tinjauan Masalah 6 . Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian murid.1. keupayaan menterjemah dan melukis. Dengan ini. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk lukisan teknik. kami dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan. Sekiranya murid dapat menterjemah objek yang diberi.1. kami bersandarkan kepada ujian pra dan pos. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. 9. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar.3 Temu Bual Temu bual kami lakukan ketika murid ingin menterjemah objek kepada lukisan unjuran ortografik untuk membuat kerja kursus. kefahaman dalam pembelajaran. 9.Kami membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada murid sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. Cara ini dapat mengesan pencapaian murid mengenai tajuk lukisan teknik. Dengan menggunakan soalan yang sama dalam jangka masa yang berbeza. Oleh itu.

3 MASALAH Kurang tumpuan. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. ii) Sekiranya murid melepasi ujian yang pertama. BIL 1 2 3 4 5 6 9. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Tindakan seterusnya ialah : i) Menunjukkan model objek yang asas seperti kubus dan kuboid. Oleh itu. kami akan menunjukkan model objek yang sederhana kompleks seperti seperti kon. maka kami membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. Tindakan yang dijalankan Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. sfera. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Melakar/melukis tanpa meneliti objek Tiada bimbingan di rumah. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Kurang keyakinan diri. Tidak memahami arahan.Berdasarkan kepada instrumen yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik. Murid akan melukis lukisan unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. 7 JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% . Sikap malas. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid.

4 Dapatan kajian Setelah semua aktiviti mengikut ujian yang dijalankan. Murid akan melukis lukisan unjuran model objek yang dipamerkan. kami akan menunjukkan model yang lebih kompleks seperti kerusi. Berikut adalah dapatan daripada ujian yang telah dijalankan. 9. kami dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran imaginasi pelajaran dalam melukis lukisan unjuran ortografik amat memuaskan terutamanya untuk ujian 1 dan 2. rumah dan kereta. meja. Murid akan melukis unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Apabila murid telah melepasi kedua-dua ujian. Ujian Tingkatan 2C Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 15 3 15 10 5 10 7 3 18 16 2 16 13 3 13 10 3 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 8 .silinder ortografik berdasarkan ii) dan piramid.

9 . Murid juga telah menunjukkan peningkatan mereka semasa melaksanakan kerja kursus dengan menepati masa dan piawaian yang telah ditetapkan.5 12 6 12 7 5 7 3 4 18 14 4 14 9 5 9 7 2 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 Refleksi Kajian Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Kami bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru Kemahiran Hidup yang lain. Hasil daripada ujian pra dan pos juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan dalam kalangan murid. keputusan peperiksaan pertengahan tahun juga menunjukkan peningkatan kadar lulus dan gred bertambah. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Selain itu. Kaedah ini juga boleh kami gunakan untuk tajuk Lukisan Teknik Elektif Kemahiran Teknikal.Ujian Tingkatan 2H Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 9. 10. CADANGAN KAJIAN AKAN DATANG Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang kami jalankan ke atas murid-murid berkenaan.

Bentong. Tip Pandai Belajar.Thesis (Sarjana Pendidikan). Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Abd. Selangor. Sharani Ahmad & Zainal Moadon (2003). PTS Publications & Distributor Sdn Bhd.11. Universiti Bangi. BIBLIOGRAFI DAN LAMPIRAN Mohd. 10 . Pendidikan di Malaysia & Psikologi Pendidikan. Pahang. Rahim M. Kuala Lumpur. Mohd Sahandri Ghani bin Hamzah (1995). Kajian pertalian antara pencapaian akademik dengan penguasaan kemahiran kerja praktik dan konsep kendiri akademik di kalangan Kemahiran Hidup Bersepadu. Ali (2001). Ilmu Pendidikan DPM. pelajar Kebangsaan Malaysia.

CONTOH MODEL OBJEK YANG DIGUNAKAN 11 .Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kemahiran Hidup Tingkatan 2. (1993). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful