LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA SMK DAMANSARA DAMAI 1 PETALING JAYA, SELANGOR

.

Tajuk Kajian: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENTERJEMAH OBJEK KE DALAM LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL OBJEK

Disediakan oleh: Puan Noor Azizah Zakaria Puan Yusniza Mohamed Yusuf Puan Nooraihan Rasip

1

2. 8. 2. 6. 4. PENGHARGAAN 2 . 5. 3. 1. 10. 9. 11. 7. ISI KANDUNGAN Muka surat hadapan Isi Kandungan Penghargaan Abstrak Refleksi P&P yang lalu Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian Cadangan kajian akan datang Bibliografi dan lampiran 1 2 2 3 3 3 4 4 9 10 3.

PK) 4. Selangor. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Pn. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menterjemah objek ke dalam lukisan unjuran ortografik dengan menggunakan model objek. Megawati Binti Hasbullah (Pengetua) Pn. Perbandingan antara murid lelaki dan perempuan juga dibuat untuk melihat kecekapan murid kerana tajuk ini agak susah bagi murid perempuan jika dibandingkan dengan murid lelaki. Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. KT. REFLEKSI P&P YANG LALU 3 . 5. Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. Mazlinda (Ketua Panitia) Guru-Guru Kemahiran Hidup (ERT. Petaling Jaya.

Masalah ini amat jelas dilihat semasa mereka menjawab latihan. iv. soalan peperiksaan dan ketika proses dokumentasi kerja kursus Tingkatan 2.Sepanjang beberapa tahun pengajaran kami dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Objektif Khusus Untuk menarik minat murid mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Untuk meningkatkan kemahiran murid Membantu murid menguasai kemahiran lukisan ortografik Membantu murid mengusai kemahiran menterjemah lukisan ortografik Membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas 4 . OBJEKTIF KAJIAN 7. murid tidak menghadapi masalah yang besar untuk melukis tetapi apabila ditunjukkan objek yang agak rumit. ii.2 i. Apabila diberi objek yang asas. v.1 Objektif am Meningkatkan pencapaian murid (markah dan kemahiran) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. ketika pengajaran tajuk Lukisan Teknik. FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi P&P yang lalu. 7. iii. kami akan memberi beberapa contoh objek untuk murid menterjemah dan melukis tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas/pelan. 7. pandangan hadapan dan pandangan sisi. mereka tidak dapat melukis dan menterjemah dengan betul. kami akan memfokuskan kepada cara menguasai tajuk Lukisan Ortografik kerana mereka tidak boleh menterjemah objek yang diberi ke dalam sudut pandangan ortografik. 6.

1.1. Rata –rata murid tidak dapat melukis dan menterjemah lukisan ortografik dengan betul. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. 9. Murid hanya dapat menterjemah objek asas sahaja berbanding objek yang lebih kompleks.2 Soal Selidik 5 . kami telah meninjau masalahmasalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik dan telah membuat analisis terhadap masalah ini.8.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. Petaling Jaya. 9. PELAKSANAAN KAJIAN 9. Selangor. Kami menggunakan pendekatan pemerhatian.1 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja latihan yang murid berikan. soal selidik. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. 9.

Dengan menggunakan soalan yang sama dalam jangka masa yang berbeza. 9. 9.2 Analisis Tinjauan Masalah 6 .Kami membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada murid sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. Dengan ini. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian murid.1. kefahaman dalam pembelajaran. kami dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. keupayaan menterjemah dan melukis. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk lukisan teknik. 9. Dengan ini kesahan kaedah imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. Oleh itu. Cara ini dapat mengesan pencapaian murid mengenai tajuk lukisan teknik.1.3 Temu Bual Temu bual kami lakukan ketika murid ingin menterjemah objek kepada lukisan unjuran ortografik untuk membuat kerja kursus. kami dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan.4 Dokumen Melalui dokumen pula. kami bersandarkan kepada ujian pra dan pos. Sekiranya murid dapat menterjemah objek yang diberi.

kami akan menunjukkan model objek yang sederhana kompleks seperti seperti kon. Tindakan seterusnya ialah : i) Menunjukkan model objek yang asas seperti kubus dan kuboid. maka kami membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. Sikap malas. Murid akan melukis lukisan unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Kurang keyakinan diri. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Tindakan yang dijalankan Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Tidak memahami arahan. sfera. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid.Berdasarkan kepada instrumen yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik. BIL 1 2 3 4 5 6 9. Oleh itu.3 MASALAH Kurang tumpuan. Melakar/melukis tanpa meneliti objek Tiada bimbingan di rumah. 7 JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% . Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. ii) Sekiranya murid melepasi ujian yang pertama.

silinder ortografik berdasarkan ii) dan piramid.4 Dapatan kajian Setelah semua aktiviti mengikut ujian yang dijalankan. kami dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran imaginasi pelajaran dalam melukis lukisan unjuran ortografik amat memuaskan terutamanya untuk ujian 1 dan 2. Berikut adalah dapatan daripada ujian yang telah dijalankan. Murid akan melukis lukisan unjuran model objek yang dipamerkan. rumah dan kereta. meja. kami akan menunjukkan model yang lebih kompleks seperti kerusi. Ujian Tingkatan 2C Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 15 3 15 10 5 10 7 3 18 16 2 16 13 3 13 10 3 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 8 . Murid akan melukis unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Apabila murid telah melepasi kedua-dua ujian. 9.

Hasil daripada ujian pra dan pos juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan dalam kalangan murid. Selain itu. 10. Murid juga telah menunjukkan peningkatan mereka semasa melaksanakan kerja kursus dengan menepati masa dan piawaian yang telah ditetapkan. keputusan peperiksaan pertengahan tahun juga menunjukkan peningkatan kadar lulus dan gred bertambah. Kami bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru Kemahiran Hidup yang lain. Kaedah ini juga boleh kami gunakan untuk tajuk Lukisan Teknik Elektif Kemahiran Teknikal. 9 .Ujian Tingkatan 2H Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 9.5 12 6 12 7 5 7 3 4 18 14 4 14 9 5 9 7 2 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 Refleksi Kajian Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. CADANGAN KAJIAN AKAN DATANG Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang kami jalankan ke atas murid-murid berkenaan.

Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Sharani Ahmad & Zainal Moadon (2003). PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Rahim M. Selangor. Abd. BIBLIOGRAFI DAN LAMPIRAN Mohd. Kajian pertalian antara pencapaian akademik dengan penguasaan kemahiran kerja praktik dan konsep kendiri akademik di kalangan Kemahiran Hidup Bersepadu. Bentong.Thesis (Sarjana Pendidikan). 10 . Pendidikan di Malaysia & Psikologi Pendidikan. Pahang. pelajar Kebangsaan Malaysia. Ali (2001). Kuala Lumpur. Tip Pandai Belajar. Universiti Bangi.11. Mohd Sahandri Ghani bin Hamzah (1995). Ilmu Pendidikan DPM.

Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. CONTOH MODEL OBJEK YANG DIGUNAKAN 11 . Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kemahiran Hidup Tingkatan 2. Kementerian Pendidikan Malaysia. (1993).

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful