LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA SMK DAMANSARA DAMAI 1 PETALING JAYA, SELANGOR

.

Tajuk Kajian: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENTERJEMAH OBJEK KE DALAM LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL OBJEK

Disediakan oleh: Puan Noor Azizah Zakaria Puan Yusniza Mohamed Yusuf Puan Nooraihan Rasip

1

2. 3. 6. 10. 2. 11. 4. ISI KANDUNGAN Muka surat hadapan Isi Kandungan Penghargaan Abstrak Refleksi P&P yang lalu Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian Cadangan kajian akan datang Bibliografi dan lampiran 1 2 2 3 3 3 4 4 9 10 3. 1. 8. 5. PENGHARGAAN 2 . 9. 7.

Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. 5. Mazlinda (Ketua Panitia) Guru-Guru Kemahiran Hidup (ERT. Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menterjemah objek ke dalam lukisan unjuran ortografik dengan menggunakan model objek. Petaling Jaya. Perbandingan antara murid lelaki dan perempuan juga dibuat untuk melihat kecekapan murid kerana tajuk ini agak susah bagi murid perempuan jika dibandingkan dengan murid lelaki. Megawati Binti Hasbullah (Pengetua) Pn. KT. PK) 4. REFLEKSI P&P YANG LALU 3 .Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Pn. Selangor.

7.1 Objektif am Meningkatkan pencapaian murid (markah dan kemahiran) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. Apabila diberi objek yang asas.2 i. ii. kami akan memberi beberapa contoh objek untuk murid menterjemah dan melukis tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas/pelan. FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi P&P yang lalu. soalan peperiksaan dan ketika proses dokumentasi kerja kursus Tingkatan 2. pandangan hadapan dan pandangan sisi. iv. iii. mereka tidak dapat melukis dan menterjemah dengan betul. Masalah ini amat jelas dilihat semasa mereka menjawab latihan. murid tidak menghadapi masalah yang besar untuk melukis tetapi apabila ditunjukkan objek yang agak rumit.Sepanjang beberapa tahun pengajaran kami dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup. Objektif Khusus Untuk menarik minat murid mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Untuk meningkatkan kemahiran murid Membantu murid menguasai kemahiran lukisan ortografik Membantu murid mengusai kemahiran menterjemah lukisan ortografik Membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas 4 . 6. 7. ketika pengajaran tajuk Lukisan Teknik. OBJEKTIF KAJIAN 7. v. kami akan memfokuskan kepada cara menguasai tajuk Lukisan Ortografik kerana mereka tidak boleh menterjemah objek yang diberi ke dalam sudut pandangan ortografik.

Kami menggunakan pendekatan pemerhatian. Rata –rata murid tidak dapat melukis dan menterjemah lukisan ortografik dengan betul. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. kami telah meninjau masalahmasalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik dan telah membuat analisis terhadap masalah ini.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil.8.1. PELAKSANAAN KAJIAN 9. 9. Selangor. Petaling Jaya.1.2 Soal Selidik 5 . soal selidik. 9.1 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja latihan yang murid berikan. Murid hanya dapat menterjemah objek asas sahaja berbanding objek yang lebih kompleks. 9.

Oleh itu. kami dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan.4 Dokumen Melalui dokumen pula. kefahaman dalam pembelajaran. Dengan menggunakan soalan yang sama dalam jangka masa yang berbeza. Dengan ini kesahan kaedah imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. Sekiranya murid dapat menterjemah objek yang diberi. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk lukisan teknik.1.3 Temu Bual Temu bual kami lakukan ketika murid ingin menterjemah objek kepada lukisan unjuran ortografik untuk membuat kerja kursus. Dengan ini. keupayaan menterjemah dan melukis. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. Cara ini dapat mengesan pencapaian murid mengenai tajuk lukisan teknik. kami dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. 9. pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. kami bersandarkan kepada ujian pra dan pos. 9. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian murid.1.Kami membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada murid sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. 9.2 Analisis Tinjauan Masalah 6 .

Kurang keyakinan diri. Tindakan yang dijalankan Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. 7 JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% . Oleh itu. Sikap malas.3 MASALAH Kurang tumpuan. sfera. kami akan menunjukkan model objek yang sederhana kompleks seperti seperti kon. ii) Sekiranya murid melepasi ujian yang pertama. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Murid akan melukis lukisan unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. BIL 1 2 3 4 5 6 9. Tindakan seterusnya ialah : i) Menunjukkan model objek yang asas seperti kubus dan kuboid.Berdasarkan kepada instrumen yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik. Tidak memahami arahan. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Melakar/melukis tanpa meneliti objek Tiada bimbingan di rumah. maka kami membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah.

Ujian Tingkatan 2C Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 15 3 15 10 5 10 7 3 18 16 2 16 13 3 13 10 3 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 8 . Murid akan melukis unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan.silinder ortografik berdasarkan ii) dan piramid. Murid akan melukis lukisan unjuran model objek yang dipamerkan. Apabila murid telah melepasi kedua-dua ujian. kami dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran imaginasi pelajaran dalam melukis lukisan unjuran ortografik amat memuaskan terutamanya untuk ujian 1 dan 2. Berikut adalah dapatan daripada ujian yang telah dijalankan. kami akan menunjukkan model yang lebih kompleks seperti kerusi. rumah dan kereta. meja. 9.4 Dapatan kajian Setelah semua aktiviti mengikut ujian yang dijalankan.

CADANGAN KAJIAN AKAN DATANG Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang kami jalankan ke atas murid-murid berkenaan. Kami bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru Kemahiran Hidup yang lain. Selain itu. keputusan peperiksaan pertengahan tahun juga menunjukkan peningkatan kadar lulus dan gred bertambah.5 12 6 12 7 5 7 3 4 18 14 4 14 9 5 9 7 2 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 Refleksi Kajian Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Murid juga telah menunjukkan peningkatan mereka semasa melaksanakan kerja kursus dengan menepati masa dan piawaian yang telah ditetapkan. Hasil daripada ujian pra dan pos juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan dalam kalangan murid. Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Kaedah ini juga boleh kami gunakan untuk tajuk Lukisan Teknik Elektif Kemahiran Teknikal. 10. 9 .Ujian Tingkatan 2H Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 9.

pelajar Kebangsaan Malaysia. Sharani Ahmad & Zainal Moadon (2003). Ilmu Pendidikan DPM. PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. 10 . Selangor. Tip Pandai Belajar. Pahang. Ali (2001). BIBLIOGRAFI DAN LAMPIRAN Mohd. Bentong. Kajian pertalian antara pencapaian akademik dengan penguasaan kemahiran kerja praktik dan konsep kendiri akademik di kalangan Kemahiran Hidup Bersepadu. Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Mohd Sahandri Ghani bin Hamzah (1995). Pendidikan di Malaysia & Psikologi Pendidikan. Abd.Thesis (Sarjana Pendidikan). Kuala Lumpur. Rahim M. Universiti Bangi.11.

Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kemahiran Hidup Tingkatan 2.Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. (1993). Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. CONTOH MODEL OBJEK YANG DIGUNAKAN 11 .

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful