LAPORAN KAJIAN TINDAKAN MATA PELAJARAN KEMAHIRAN HIDUP TINGKATAN DUA SMK DAMANSARA DAMAI 1 PETALING JAYA, SELANGOR

.

Tajuk Kajian: MENINGKATKAN KEMAHIRAN MURID DALAM MENTERJEMAH OBJEK KE DALAM LUKISAN UNJURAN ORTOGRAFIK DENGAN MENGGUNAKAN MODEL OBJEK

Disediakan oleh: Puan Noor Azizah Zakaria Puan Yusniza Mohamed Yusuf Puan Nooraihan Rasip

1

7. 10. 8. 2. 5. 1. 3. 4. 6. 11. PENGHARGAAN 2 . 9. ISI KANDUNGAN Muka surat hadapan Isi Kandungan Penghargaan Abstrak Refleksi P&P yang lalu Fokus Kajian Objektif Kajian Kumpulan Sasaran Pelaksanaan Kajian Cadangan kajian akan datang Bibliografi dan lampiran 1 2 2 3 3 3 4 4 9 10 3.2.

PK) 4. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Selangor. Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1. 5. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid.Setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kami ucapkan atas sokongan dan kerjasama yang telah diberikan sepanjang saya menjalankan kajian ini kepada : Pn. Perbandingan antara murid lelaki dan perempuan juga dibuat untuk melihat kecekapan murid kerana tajuk ini agak susah bagi murid perempuan jika dibandingkan dengan murid lelaki. Mazlinda (Ketua Panitia) Guru-Guru Kemahiran Hidup (ERT. KT. Megawati Binti Hasbullah (Pengetua) Pn. Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. REFLEKSI P&P YANG LALU 3 . ABSTRAK Kajian ini bertujuan untuk membantu meningkatkan kemahiran murid dalam menterjemah objek ke dalam lukisan unjuran ortografik dengan menggunakan model objek. Petaling Jaya.

iii. FOKUS KAJIAN Berdasarkan refleksi P&P yang lalu. Apabila diberi objek yang asas. murid tidak menghadapi masalah yang besar untuk melukis tetapi apabila ditunjukkan objek yang agak rumit. 7. Masalah ini amat jelas dilihat semasa mereka menjawab latihan.Sepanjang beberapa tahun pengajaran kami dalam mata pelajaran Kemahiran Hidup.2 i. Objektif Khusus Untuk menarik minat murid mempelajari mata pelajaran Kemahiran Hidup Untuk meningkatkan kemahiran murid Membantu murid menguasai kemahiran lukisan ortografik Membantu murid mengusai kemahiran menterjemah lukisan ortografik Membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran di dalam kelas 4 . mereka tidak dapat melukis dan menterjemah dengan betul. ii. iv. v.1 Objektif am Meningkatkan pencapaian murid (markah dan kemahiran) bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup. OBJEKTIF KAJIAN 7. ketika pengajaran tajuk Lukisan Teknik. pandangan hadapan dan pandangan sisi. soalan peperiksaan dan ketika proses dokumentasi kerja kursus Tingkatan 2. kami akan memfokuskan kepada cara menguasai tajuk Lukisan Ortografik kerana mereka tidak boleh menterjemah objek yang diberi ke dalam sudut pandangan ortografik. kami akan memberi beberapa contoh objek untuk murid menterjemah dan melukis tiga sudut pandangan iaitu pandangan atas/pelan. 7. 6.

1. kami telah meninjau masalahmasalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik dan telah membuat analisis terhadap masalah ini. 9.2 Soal Selidik 5 . 9. Petaling Jaya. soal selidik. Kami menggunakan pendekatan pemerhatian. temu bual dan menganalisis dokumen dalam membuat kajian ini. Rata –rata murid tidak dapat melukis dan menterjemah lukisan ortografik dengan betul.1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya diambil. 9. PELAKSANAAN KAJIAN 9. Murid hanya dapat menterjemah objek asas sahaja berbanding objek yang lebih kompleks. KUMPULAN SASARAN Kajian ini akan melibatkan seramai 36 orang murid yang diambil secara rawak daripada Tingkatan 2 Cendekia dan 2 Hikmah di Sekolah Menengah Kebangsaan Damansara Damai 1.8.1. Selangor.1 Pemerhatian Kami telah membuat pemerhatian semasa pembelajaran dan hasil kerja latihan yang murid berikan.

9. Soal selidik ini berkaitan dengan minat tentang tajuk lukisan teknik.4 Dokumen Melalui dokumen pula.2 Analisis Tinjauan Masalah 6 . pencapaian mendapat markah yang tinggi dan keinginan mendapatkan kemahiran belajar. keupayaan menterjemah dan melukis.1. Dengan ini kesahan kaedah imaginasi ini dapat diukur kejayaan atau kelemahannya. 9. Dengan menggunakan soalan yang sama dalam jangka masa yang berbeza. kefahaman dalam pembelajaran.1.3 Temu Bual Temu bual kami lakukan ketika murid ingin menterjemah objek kepada lukisan unjuran ortografik untuk membuat kerja kursus. barulah mereka boleh melakukan amali kerja kursus. Cara ini dapat mengesan pencapaian murid mengenai tajuk lukisan teknik.Kami membuat borang soal selidik dan memberikannya kepada murid sebelum dan setelah selesai menjalankan kajian tindakan. Oleh itu. Saya tidak memaklumkan kedua-dua hasil pencapaian murid. Dengan ini. kami bersandarkan kepada ujian pra dan pos. Sekiranya murid dapat menterjemah objek yang diberi. kami dapat mengetahui minat dan tajuk yang selalu mereka ulangkaji. 9. kami dapat membuat perbandingan tentang keberkesanan kaedah yang diperkenalkan.

Murid akan melukis lukisan unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. Tindakan yang dijalankan Model objek akan digunakan untuk sesi pengajaran dan pembelajaran bagi meningkatkan pemahaman murid. Beberapa contoh model digunakan daripada yang asas hingga yang kompleks bagi memperlihatkan peningkatan murid. Oleh itu. Jika hanya ditunjukkan secara visual sahaja agak rumit untuk diterangkan kepada murid. Kurang keyakinan diri. Sikap malas. BIL 1 2 3 4 5 6 9. Tindakan dijalankan berdasarkan analisis yang dibuat. sfera.3 MASALAH Kurang tumpuan.Berdasarkan kepada instrumen yang dijalankan untuk meninjau masalah yang menyebabkan kegagalan murid dalam menguasai tajuk lukisan unjuran ortografik. kami akan menunjukkan model objek yang sederhana kompleks seperti seperti kon. Tidak memahami arahan. maka kami membuat analisis seperti yang terkandung dalam jadual di bawah. langkah pertama yang saya jalankan ialah memberi motivasi kepada murid terbabit bahawa mereka juga boleh berjaya sekiranya ada kesungguhan. Murid lemah selalunya tidak pernah mendapat pujian. Melakar/melukis tanpa meneliti objek Tiada bimbingan di rumah. Tindakan seterusnya ialah : i) Menunjukkan model objek yang asas seperti kubus dan kuboid. ii) Sekiranya murid melepasi ujian yang pertama. 7 JUMLAH 18% 7% 11% 5% 77% 14% .

9. kami dapati peningkatan dalam menguasai kemahiran imaginasi pelajaran dalam melukis lukisan unjuran ortografik amat memuaskan terutamanya untuk ujian 1 dan 2. Apabila murid telah melepasi kedua-dua ujian. Ujian Tingkatan 2C Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 15 3 15 10 5 10 7 3 18 16 2 16 13 3 13 10 3 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 8 .silinder ortografik berdasarkan ii) dan piramid. Berikut adalah dapatan daripada ujian yang telah dijalankan. meja. Murid akan melukis unjuran ortografik berdasarkan model objek yang dipamerkan. kami akan menunjukkan model yang lebih kompleks seperti kerusi.4 Dapatan kajian Setelah semua aktiviti mengikut ujian yang dijalankan. rumah dan kereta. Murid akan melukis lukisan unjuran model objek yang dipamerkan.

Keyakinan diri murid juga menunjukkan peningkatan yang positif. Kami bercadang untuk meneruskan program ini di samping berkongsi idea bersama guru Kemahiran Hidup yang lain. Murid juga telah menunjukkan peningkatan mereka semasa melaksanakan kerja kursus dengan menepati masa dan piawaian yang telah ditetapkan. Selain itu. Hasil daripada ujian pra dan pos juga menunjukkan peningkatan yang amat memberangsangkan dalam kalangan murid. keputusan peperiksaan pertengahan tahun juga menunjukkan peningkatan kadar lulus dan gred bertambah. 10. CADANGAN KAJIAN AKAN DATANG Kesemua aktiviti yang dijalankan banyak membantu menjayakan kajian tindakan yang kami jalankan ke atas murid-murid berkenaan. 9 .Ujian Tingkatan 2H Ujian Pra Ujian 1 Ujian 2 Jumlah 18 Murid Lulus Gagal 9.5 12 6 12 7 5 7 3 4 18 14 4 14 9 5 9 7 2 Ujian Pos Ujian 2 Ujian 3 Ujian 1 Ujian 3 Refleksi Kajian Kesemua aktiviti yang dirancang telah berjalan dengan lancar. Kaedah ini juga boleh kami gunakan untuk tajuk Lukisan Teknik Elektif Kemahiran Teknikal.

Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. BIBLIOGRAFI DAN LAMPIRAN Mohd. Bentong. Ilmu Pendidikan DPM. Kajian pertalian antara pencapaian akademik dengan penguasaan kemahiran kerja praktik dan konsep kendiri akademik di kalangan Kemahiran Hidup Bersepadu. Mohd Sahandri Ghani bin Hamzah (1995). Sharani Ahmad & Zainal Moadon (2003). Ali (2001). Pendidikan di Malaysia & Psikologi Pendidikan. Tip Pandai Belajar. Selangor. 10 . Kuala Lumpur. Rahim M. Abd. Pahang.11.Thesis (Sarjana Pendidikan). PTS Publications & Distributor Sdn Bhd. Universiti Bangi. pelajar Kebangsaan Malaysia.

Sukatan pelajaran kurikulum bersepadu sekolah menengah: Kemahiran Hidup Tingkatan 2. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional. CONTOH MODEL OBJEK YANG DIGUNAKAN 11 . (1993). Kementerian Pendidikan Malaysia.

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful