PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN Bagi tugasan PRA 3111 ( Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-

kanak) ini, kami diminta membuat sebuah kerja kursus projek berkaitan penaksiran dan penilaian. Dalam bahagian satu ini, kami akan membincangkan konsep penaksiran dan penilaian kanak-kanak, objektif penaksiran dan penilaian kanak-kanak, prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian serta teknik-teknik atau instrumen-instrumen yang boleh digunakan dalam penaksiran dan penilaian. Penaksiran dan penilaian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, penaksiran dan penilaian membolehkan seseorang guru atau pendidik mendapatkan maklumat tentang seseorang kanak-kanak, melihat keberkesanan pembelajaran, kurikulum, pentadbiran dan mengenalpasti aspek-aspek yang boleh diperbaiki (Lihanna Borhan). Penaksiran dan penilaian juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengajaran. Jika penaksiran dan penilaian yang sistematik hanya dilakukan pada satu-satu aspek tertentu sahaja, contohnya aspek kognitif dinilai melalui ujian dan peperiksaan bertulis, maka aspek itulah kelak yang akan menjadi fokus dan strategi pengajaran (Meisels, 1995). Aspek yang tidak dinilai akan diberi perhatian ‘superficial’ atau secara tidak mendalam. Sekiranya ini berlaku, falsafah pendidikan yang seringkali merujuk kepada perkembangan keseluruhan individu seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan menjadi tidak relevan. Oleh itu, penaksiran dan penilaian perlu diberikan perhatian yang serius sejak dari mula lagi, terutamanya ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek dapat dipenuhi. 1.1 KONSEP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. Penaksiran dan penilaian adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan
1

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Secara keseluruhannya penaksiran dan penilaian bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka. Hasil penaksiran dan penialain membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Rohaty dan Abu Bakar (1989), penilaian adalah suatu proses yang melibatkan beberapa langkah utama atau proses yang berterusan untuk mencapai satu tujuan iaitu bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan mencukupi untuk membolehkan guru membuat sesuatu keputusan yang dirasakan perlu. Langkahlangkah utama atau proses yang dinyatakan sebelum ini dapatlah dirumuskan kepada tiga proses utama iaitu proses yang pertama adalah merancang, proses kedua melaksanakan penaksiran dan proses yang ketiga adalah merekod maklumat. Dalam proses pertama iaitu merancang, beberapa perkara penting haruslah diambil kira agar penilaian dan penaksiran yang hendak dibuat berjalan dengan lancar dan sistematik. Perkara-perkara berikut adalah yang pertamanya mengenal pasti murid yang hendak dinilai, yang kedua menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, yang ketiga menentukan instrumen yang hendak digunakan, dan yang seterusnya adalah menentukan aspek yang hendak diperhatikan, menentukan tempoh masa pemerhatian dan yang terakhir menentukan waktu sesuatu penaksiran dan penilaian hendak dijalankan. Selain itu, dalam proses merancang juga pembinaan instrumen perlu dititikberatkan. Instrumen yang dibina seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti tujuan yang jelas, menepati apa yang hendak dinilai, item yang boleh diukur dan perlu diingatkan bahawa setiap item hanya boleh mengukur setiap satu kemahiran sahaja. Dalam proses kedua iaitu proses melaksanakan penaksiran dan penilaian pula, perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana penaksiran dan penilaian
2

bersoal jawab.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK dilaksanakan. membuat aktiviti kumpulan. Di antara contoh hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai oleh guru adalah melalui lukisan. 3 . bacaan atau nyanyian. kemajuan dan pencapaian murid. Untuk pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. Penaksiran dan penilaian dalam pendidikan prasekolah hanya dapat dilakukan melalui pemerhatian. kebolehan. Pemerhatian merupakan proses pengamatan terhadap segala pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka.2 OBJEKTIF PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. Terdapat tiga langkah pemerhatian yang boleh digunakan dalam proses penaksiran dan penilaian iaitu pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku murid. Dalam konteks penilaian dan penaksiran. buku skrap atau kraf tangan yang dihasilkan oleh kanak-kanak. Rekod Anekdot dan Rekod Berterusan. Proses yang ketiga iaitu proses terakhir dalam penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak adalah merekod maklumat yang diperoleh. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Antara contoh-contoh rekod yang boleh digunakan adalah Senarai Semak. 1. guru bolehlah membuatnya ketika kanak-kanak melakukan aktiviti seperti menyusun blok bersama rakan-rakan. pemerhatian melalui perbualan atau interaksi antara murid dengan guru atau murid dengan murid dan yang ketiga pemerhatian terhadap hasil kerja murid. mewarna atau melakukan aktiviti fizikal. Skala Kadar. pemerhatian merupakan satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat agar dapat merekodnya dengan tepat kelak. Melalui interaksi lisan murid pula bolehlah dinilai melalui aktiviti seperti main peranan.

guru prasekolah seharusnya mengubah perhatian mereka ke arah penggunaan sistem penilaian yang lebih 1. Menurut Lihanna Borhan.3 PRINSIP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tujuan atau objektif penaksiran dan penilaian haruslah difahami dengan jelas oleh guru dapat memastikan bentuk penaksiran dan penilaian yang wajar digunakan. antara objektif penaksiran dan penilaian yang penting adalah ianya dapat mengesan perkembangan seseorang murid itu serta mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. dari tujuan penaksiran dan penilaian berdasarkan garis panduan Amalan Bersesuaian Perkembangan dalam pendidikan prasekolah. menjadi asas dalam membuat laporan kepada ibubapa dan menolong kanak-kanak tertentu dalam menilai kemajuan dirinya sendiri. Secara khususnya. Prinsip yang kedua pula adalah penaksiran dan 4 autentik. guru juga dapat menggunakan penaksiran dan penilaian sebagai medium untuk merangsang aktiviti mengikut keperluan dan pertumbuhan murid serta mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Selain itu. Guru juga dapat mengesan keberkesanan sesuatu pengajrannya melalui proses penaksiran dan penilaian. membuat keputusan penempatan. dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan penilaian berbentuk ujian atau peperiksaan bertulis bukanlah satu kaedah yang sesuai di tahap ini. . Sebaliknya. Katz (1997) berpendapat penaksiran dan penilaian di prasekolah betujuan untuk menentukan kemajuan dalam pencapaian perkembangan yang utama. membuat diagnosis masalah pengajaran dan pembelajaran. boleh dipercayai dan boleh dicapai dengan telus. Prinsip yang pertama adalah maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian itu haruslah jelas. membantu dalam membuat keputusan berkaitan pengajaran dan kurikulum. James H. Ianya juga dapat digunakan untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. McMillan (2000) telah menyatakan terdapat tiga utama prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. Secara umumnya.

langkah kedua melaksanakan penaksiran dan langkah yang ketiga adalah merekod maklumat ke dalam instrumen peaksiran dan penilaian yang bersesuaian dengan aspek perkembangan yang ingin dikaji. seterusnya. Ini adalah supaya maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak itu jelas. iaitu semasa kanka-kanak mengalami proses pembelajaran. Prinsip yang terakhir pula adalah penilaian haruslah inklusif dan adil. Senarai Semak pula merupakan instrumen yang terbaik digunakan kerana ianya mudah dan praktikal untuk dikendalikan di samping banyak kemahiran-kemahiran lain yang boleh dimasukkan secara serentak. boleh dipercayai dan telus (James H.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK penilaian seharusnya boleh dipercayai dan konsisten. guru tidak seharusnya menjalankan proses penaksiran dan penilaian hanya sekali atau dua sahaja. McMillan). penaksiran dan penilaian juga hendaklah dilaksanakan secara tidak formal. sesuai dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak. Ini adalah untuk mendapatkan hasil yang autentik dan tidak hanya seperti sebuah sandiwara. Sebagai contoh. Prinsip yang pertama adalah penaksiran dan penilaian seharusnya dijalankan secara berterusan. Rekod Berterusan dapat digunakan untuk merekod perkembangan sosioemosi kanak-kanak. strategi dan instrumen penilaian yang berbeza-beza sesuai dengan setiap tujuan penilaian dan hasil pembelajaran. Surayah dan Haslinda (2009) pula menyatakan terdapatnya enam prinsip penaksiran dan penilaian. Prinsip yang kedua adalah penaksiran dan penilaian haruslah mempunyai perancangan. Hal ini adalah selari dengan sifat perkembangan kanak-kanak itu sendiri iaitu perkembangan adalah satu proses yang berterusan. Prinsip penaksiran dan penilaian yang ketiga adalah ia perlulah mempunyai kriteria-kriteria penilaian perkembangan yang sesuai dengan objektif pembelajaran. Prinsip yang terakhir pula adalah proses penaksiran dan 5 . Prinsip ini adalah menepati langkah melaksanakan penaksiran dan penilaian yang iaitu langkah yang pertama adalah proses merancang. Prinsip yang seterusnya adalah ianya harus memberikan manfaat dan bermakna dalam pengalaman harian kanak-kanak. Oleh itu.

Senarai semak juga digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. Terdapat beberapa kebaikan yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan Senarai Semak iaitu penggunaannya mudah dan praktikal. kemajuan dan pencapaian murid iaitu dengan menggunakan Senarai Semak. kebolehan. Skala Kadar. sikap dan kebolehan. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. orang yang tidak mahir dan menilai juga dapat menggunakannya dengan selesa. kemahiran. Selain itu. Terdapat beberapa teknik merekod maklumat yang diperoleh secara sistematik berkaitan perkembangan. Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak adalah yang pertamanya ia perlu disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Tingkah laku yang diperhatikan hanya perlu dinyatakan dengan ringkas dan jelas. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. Rekod Anekdot dan juga Rekod Berterusan. Ianya dapat digunakan di hadapan kanak-kanak ataupun semasa ketiadaannya dengan hanya mengingati tingkah laku yang sudah diperlihatkan. Selain itu. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian. Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat atau amalan yang lebih tepat dan kekal. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Segala maklumat yang diperolehi hasil daripada proses penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak perlulah dicatat dan direkod dengan jelas dan sistematik.4 TEKNIK PENAKSIRAN DAN PENILAIAN. 1.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK penilaian perlu dilaksanakan melalui pemerhatian dan dokumentasi untuk membuktikan kesasihannya. dengan menggunakan Senarai 6 . sesuatu perlakuan telah dilakukan dan juga kekerapan sesuatu tingkah laku itu berlaku. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada sesuatu tingkah laku atau ciri ada atau dapat diperhatikan.

Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. unik dan signifikan untuk direkod. Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku. Di antaranya adalah ianya mengandungi kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti dan masa semasa merekodkan tingkah laku atau kemahiran yang dipamerkan kanak-kanak. 7 . menulis maklumat selepas sesuatu peristiwa berlaku dan menulis apa yang dilihat secara objektif. Rekod Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. Rekod Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. terdapat juga beberapa kelemahan penggunaan Senarai Semak. ada kalanya guru akan terlepas pandang daripada melihat dan memehatikan tingkah laku yang lebih signifikan. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. Oleh itu. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid. Tahap pencapaian dapat ditentukan untuk sesuatu kemahiran dengan penggunaan Skala Kadar. Di sebalik kebaikan-kebaikan yang telah dinyatakan. Dalam Rekod Anekdot. Penggunaan Senarai Semak adalah penting dalam merancang kurikulum untuk kanak-kanak.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Semak guru dapat memberi fokus pemerhatian pada beberapa tingkah laku pada satu masa. data atau maklumat yang direkodkan hanyalah pada tingkah laku yang dipamerkan oleh kanak-kanak sahaja. bila dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Selain itu juga. Pemerhatian menggunakan instrumen Senarai Semak juga hanya melihat pada tingkah laku tertentu shaja dan bukan kesemuanya. merangkumi kelebihan dan kekurangan. Penggunaan instrumen ini adalah spesifik untuk semua tunjang. Rekod Anekdot satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting.

kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah instrumen ini dapat digunakan dalam apa jua situasi dan tujuan. Rekod Berterusan yang turut dikenali sebagai Running Record dapat memperlihatkan pelbagai aspek perkembangan seseorang kanak-kanak itu dalam satu rekod. Kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini pula antaranya adalah ia dapat menyebabkan kanak-kanak sedar mereka sedang diperhatikan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Rekod Berterusan pula merupakan catatan dalam bentuk cerita atau "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Selain itu juga. Kami memilih dua buah jurnal berkenaan adalah kerana ianya sangat signifikan dengan perkembangan yang ingin kami kajia iaitu perkembangan sosioemosi ke atas subjek yang kami pilih. Antara kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah ianya dapat memberi gambaran sebenar dan terperinci mengenai situasi sebenar dalam tempoh yang ditetapkan (Surayah dan Haslinda. Langkah ketiga adalah dengan merekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. penggunaan Rekod Berterusan adalah memenatkan kerana seseorang gruru itu perlu memberi lebih tumpuan pada proses perekodan. Prosedur terakhir perlu diambil perhatian adalah mencatatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Prosedur –prosedur untuk menyediakan Rekod Berterusan adalah pertamanya guru perlu memfokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Tugasan dlam bahagian seterusnya pula akan menghuraikan dapatan-dapatan yang telah kami perolehi daripada dua buah jurnal yang kami kaji. Rekod yang dicatat hendaklah tepat dan padat. item yang akan difokuskan semasa pemerhatian perlu dipastikan. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit dan ianya juga boleh berlangsung dalam tempoh lebih lama iaitu sekitar dua puluh lima minit sehingga tiga puluh minit. 8 . Selain itu juga. 2009). Yang keduanya. Seterusnya.

Program pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti harus merangkumi perkembangan sosioemosi kanak-kanak di samping peluang-peluang pengayaan pembelajaran kognitif dan berbahasa. Untuk tugasan dalam bahagian ini. Tidak dinafikan bahawa pendidikan prasekolah harus menyediakan kanak-kanak untuk permulaan pendidikan formal di sekolah rendah dengan membekalkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran berfikir. 2.1 Kemahiran Sosioemosi Pada Kanak-kanak. 1995 menyatakan anak-anak yang memiliki ketrampilan sosial yang baik akan lebih mempunyai keyakinan diri yang tinggi. emosi. Indonesia yang bertajuk Keterampilan Sosial Anak Prasekolah Ditinjau dari Interaksi Guru-Siswa Berdasarkan Model Mediated Leraning Experence. lebih berani mengekspresikan diri. guru.0 Kajian Literatur. sikap dan tingkah laku yang positif di kalangan kanak-kanak. Menurut Elksnin dan Elksnin. Kami juga menggunakan sebuah lagi jurnal dari Surakarta. 9 . rakan-rakan atau orang lain. Hurlock (1997) menyebut masa atau usia tahun-tahun awal kanak-kanak sebagai The Golden Age di mana terdapat enam perkembangan kanak-kanak yang dapat dilihat pada tahap ini tetapi perkembangan yang paling sukar bagi kanak-kanak adalah perkembangan sosioemosi di mana mereka berhadapan kesukaran untuk bergaul dengan ibu bapa. Ibubapa serta guru perlu sedar dan memainkan peranan penting dalam menyuburkan dan memupuk perkembangan kognitif.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 2. kami telah sepakat untuk memilih sebuah jurnal oleh Profesor Madya Anna Christina Abdullah untuk dijadikan bahan kajian. lebih mudah diterima oleh rakan-rakan sebaya dan akan lebih berjaya dalam akademiknya. Jurnal yang bertajuk Tingkah Laku Prososial Kanak-kanak Prasekolah : Mensasarkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Interpersonal ini menjadi pilihan kami kerana ianya dilihat signifikan dengan perkembangan yang ingin kami kaji iaitu perkembangan sosioemosi.

merosak kemudahan awam.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Beberapa penyelidikan telah menunjukkan bahawa kekurangan kemahiran sosial semasa zaman kanak-kanak akan berterusan sehingga kanak-kanak itu menjadi dewasa (Farrington 1990.1 Punca Salah Laku Sosial Di Kalangan Kanak-kanak. 1984). kita semua perlu tahu cara mendampingi orang lain dan menyelesaikan konflik. terutama yang dalam keadaan bimbang. Latihan dalam proses ini sebaik-baiknya bermula dari zaman kanak-kanak lagi. Semasa tahun-tahun prasekolah. satu negatif dan satu lagi positif. 2. Berrueta-Clement. berbohong dan pergaduhan (Barnett 1992. empati dan ciri-ciri lain yang mereka perlu memiliki untuk membentuk pertalian yang erat apabila mereka dewasa kelak. Sebagai orang dewasa. yang mengalami gangguan emosi dan mempunyai personaliti yang tidak baik juga turut mempunyai masalah dalam bersosial (Shaffer 1979). Tiap-tiap peringkat bercirikan oleh satu pertempuran antara dua keadaan dalaman yang berlawanan. Proses tolak ansur dan rundingan yang berterusan yang dilakukan oleh kanak-kanak semasa bermain dapat memupuk perkembangan sosial mereka serta meningkatkan harga diri mereka. pertempuran ialah antara 10 . Erikson (1982) mempercayai manusia perlu berkembang melalui lapan peringkat pertumbuhan emosi sebelum mereka dapat berasa berkeupayaan dan menikmatikepuasan diri (self-fulfilled) dalam kehidupan mereka. Schweinhart & Barnett. tetapi untuk mempelajari erti kerjasama. Persahabatan semasa zaman kanak-kanak bagaikan asas yang akan menentukan bagaimana sifat dan sahsiah seseorang kanak-kanak itu apabila mereka dewasa nanti. bukan sahaja untuk berseronok dan bermain. Terdapat bukti bahawa orang dewasa yang mengalami penyakit psikiatri. Semua kanak-kanak memerlukan kawan. Kagan & Moss 1982). Beberapa kajian telah dilaporkan menunjukkan program prasekolah yang mensasarkan kemahiran sosial telah menghasilkan kesan jangka panjang dari aspek pengurangan tingkah laku anti-sosial seperti mencuri.

Kanak-kanak yang menunjukkan tingkah laku sosial yang kompeten ditanggap dengan lebih positif oleh masyarakat dan justeru dilayan dalam cara yang lebih positif. kanak-kanak ini mengalami interaksi interpersonal yang lebih memuaskan dan merasa lebih bahagia dibandingkan dengan rakan sebaya mereka yang kurang berkompeten.S. Kanak-kanak yang sihat dari aspek emosi lebih berkebolehan menjalinkan pertalian yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya (Trawick-Smith. Sekiranya kanak-kanak diyakinkan bahawa usaha mereka adalah salah. mungkin telah berfikir yang itulah caranya untuk menyelesaikan masalah interpersonalnya. 2000). ganas. Misalnya. Kanak-kanak yang dihukum atau ditegur kerana usaha mereka akan lama kelamaan berhenti mencuba dan membina kepercayaan diri bahawa mereka adalah orang yang jahat. orang lain dan dunia luar. A. Kanakkanak yang dianiayai. kanak-kanak berumur 6 tahun yang telah menembak Kayla Roland. tidak bekerjasama dan tidak terkawal (Knopczyk & Rhodes.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK inisiatif dan perasaan bersalah (guilt). Kanak-kanak yang mengalami layanan yang menggalakkan dan menyokong serta diterima oleh orang dewasa dan rakan sebaya akan menjadi kanak-kanak yang bersuaian secara emosional. main secara olok-olok dan menyertai aktiviti-aktiviti yang berimaginasi dan beraksi. maka mereka akan turut berasa salah. Zaman awal kanak-kanak ialah masa genting untuk pembentukan perasaan positif terhadap diri sendiri. Seorang pakar psikoanalyst yang ditemubual 11 . Apabila orang dewasa menggalakkan aktiviti-aktiviti sedemikian dan elakkan teguran atau had-had yang melampau.. 1996). mengambil risiko. maka inisiatif kanak-kanak akan berkembang. Kanak-kanak yang mempunyai tahap kebolehan sosial yang rendah bertindak secara tidak bertanggungjawab. rakan sebayanya di Michigan. Mereka akan mencipta. Kanak-kanak prasekolah yang sihat dalam aspek emosi ingin mengambil tindakan dan menuntut kemahuan mereka. diabaikan atau disingkirkan boleh mengalami gangguan kesihatan mental dan sosial.

yang seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku sosialnya. Subjek yang kami pilih merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang bersekolah di Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. Bahagian ini akan membincangkan cara atau kaedah kajian yang kami gunakan sepanjang membuat pemerhatian terhadap subjek kajian kami iaitu Zaqwan. Beliau belajar di kelas Al-Falah yang diajar oleh Cikgu Suzana dan duduk dalam kumpulan yang mempunyai 6 12 . or how (he has) seen people being treated. sebaliknya dapat menghasilkan kesudahan yang diingini. to find other ways to deal with troubles. Kognitif sosial atau kefahaman sosial ini ialah komponen penting dalam kemahiran menyelesaikan masalah sosial kanak-kanak.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK tentang tragedi ini mengatakan bahawa kanak-kanak yang telah menembak rakan sebayanya. melibatkan kekurangan dari aspek kognitif sosial yang dapat menyedari seseorang tentang kesan dan akibat sesuatu tindakan serta pendapat yang membolehkan seseorang memikirkan tentang penyelesaian alternatif yang tidak mempunyai unsur-unsur keganasan. http://pareonline. Kuala Terengganu.0 Metodologi Kajian.” (New Sunday Times 2000). dan pada peringkat yang lebih khusus lagi.net/getvn.1 Respondan/Subjek Kajian dan Latar Belakang Keluarganya. and this could come from how (he has) been treated.asp?v=7&n=8 3. 3. “shows a failure. at a very significant level. Kejadian-kejadian seperti ini mencadangkan bahawa satu punca salah laku sosial ialah kekurangan dalam perkembangan sosioemosi pelajar-pelajar tersebut.

keempat kebolehan mengawal diri dan kelima membina kemahiran sosial dalam interaksi dengan orang lain.2 Tempat Kajian Kami telah menjalankan kajian pemerhatian ini di Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. 3. Kelebihan menggunakan Rekod Berterusan ini antaranya pertama dapat memberi gambaran sebenar dan terperinci berkenaan situasi sebenar dalam tempoh 13 .4 Instrumen Penaksiran Dalam kajian pemerhatian ini kami telah menggunakan instrumen Rekod Berterusan untuk mencatat maklumat secara sistematik. ketiga membina perwatakan kendiri. kami juga telah berkunjung ke rumah Zaqwan untuk membuat pemerhatian dengan lebih dekat bagaimana tingkahlakunya ketika berada di rumah. setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat. kedua berkomunikasi dengan berkeyakinan.3 Kemahiran yang dikaji Bagi menjalankan kajian ini. Kuala Terengganu. 3. Selain itu. Dalam perkembangan Sosioemosi.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK orang ahli. Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita (narative) yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Tempat kajian pemerhatian telah dilakukan di dalam dan di luar kelas Prasekolah IPG KDRI. 3. terdapat lima kemahiran yang akan kami fokuskan dalam kajian ini iaitu pertama memahami dan mengurus emosi diri sendiri. Sepanjang tempoh pemerhatian. Kami telah mendapat kebenaran daripada kedua ibu bapanya untuk menggunakan nama sebenar subjek kajian kami ini dengan panggilan nama Zaqwan. kami telah memilih dan menfokuskan perkembangan Sosioemosi sebagai kemahiran kajian pemerhatian kami terhadap Zaqwan.

data-data dapat dikumpulkan secara objektif dan tepat. Ketiga. guru penat kerana lebih tertumpu pada proses merekod. Sewaktu pemerhatian dijalankan. Selain itu. Kedua. terdapat beberapa kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini antaranya pertama. tingkah lakunya semasa mengikut sesi p&p dan kunjungan temubual kami bersama ibu bapanya di rumah mereka. kanak-kanak akan sedar tingkahlaku mereka diperhatikan. Tempoh yang kami gunakan untuk membuat pemerhatian yang terperinci terhadap Zaqwan biasaya dijalankan dalam tempoh 20-30 minit. Gambar juga menjadi sebagai bukti pemerhatian yang telah kami jalankan pada waktu yang dinyatakan contohnya ketika Zaqwan sedang melukis gambar keluarganya. Dan terakhir. Rakaman ini kami gunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan Zaqwan setiap kali melakukan sesuatu aktiviti. hasil kerja dan gambar. Terdapat enam rakaman yang telah dibuat sepanjang pemerhatian kami ke atas Zaqwan. Rakaman juga adalah bukti bagi mengukuhkan lagi catatan pemerhatian sepanjang kajian dijalankan. pelbagai aspek perkembangan dapat dilihat dalam satu rekod. Ketiga. Dua kali pemerhatian telah dilakukan di dalam dan dua kali pemerhatian dilakukan di luar kelas Prasekolah IPG KDRI dan sekali pemerhatian telah dilakukan di rumah Zaqwan. 3. rekod Berterusan ini juga memudahkan guru merekod dan mengumpulkan maklumat. temubual. Kedua. kami telah membuat lima kali pemerhatian Rekod Berterusan. Sepanjang pemerhatian. kami akan mengambil gambar tingkahlaku yang menarik dan pelik yang dilakukan oleh Zaqwan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK yang ditetapkan. Setiap apa yang terjadi ketika pemerhatian akan kami rakam bagi memastikan setiap apa yan dicatat mempunyai bukti yang sahih. guru kurang memberi tumpuan pada kanak-kanak lain kerana terpaksa fokus pada merekod dan yang terakhir ia memerlukan latihan bagi kemahiran merekod untuk mendapatkan hasil dapatan yang bersesuaian dengan kemahiran yang diperhatikan. 14 .5 Kaedah Pengumpulan Data Kami mengumpulkan data-data berkaitan hasil dapatan kajian dengan menggunakan kaedah rakaman.

Aktiviti kegemarannya di rumah ialah menonton televisyen. 3. ibu bapa dan rakan Zaqwan sebanyak sekali sepanjang pemerhatian dijalankan. 4. Mereka sekeluarga tinggal di rumah beralamat B-175 Kampung Desa Durian. ibu bapa Zaqwan dan beberapa orang rakan Zaqwan untuk memastikan dapatan pemerhatian ini dan segala maklumat yang diperolehi adalah tepat dan benar. Kuala Terengganu. berumur 30 tahun dan bekerja sebagai Jururawat Masyarakat di Klinik Kesihatan Bukit Tunggal. Zaqwan merupakan anak sulung daripada dua beradik dan mempunyai seorang adik perempuan berumur 2 tahun. Selain itu. Zaqwan merupakan seorang kanak-kanak yang menulis menggunakan tangan kanan. berumur 33 tahun dan bekerja sebagai Pembantu Am Pejabat di SMK Tengku Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu manakala ibunya pula bernama Norhafiza Binti Alias. kami juga telah menemubual guru Zaqwan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Selain itu. Kini pada 2010 Zaqwan telah berumur 6 tahun. Batu Rakit 21020 Kuala Terengganu. Meminati kuih donat dan semua jenis minuman.0 Perbincangan 4. Zaqwan dilahirkan pada 27 Mac 2004 di Hospital Sultanah Nur Zahirah. 15 . Zaqwan mennggemari semua jenis makanan tetapi tidak suka pada makanan yang pedas. Kuala Terengganu. Kami telah menemubual guru.1 Latar belakang Subjek yang kami pilih merupakan kanak-kanak lelaki yang bernama Muhammad Hariz Zaqwan Bin Mohd Hairil. Zaqwan juga seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pertuturan dan kesihatan. Transkrip temubual kami dengan ibu bapa dan guru Zaqwan telah ditukar kepada Bahasa Melayu standart bagi memudahkan pembacaan terhadap kajian yang dijalankan.6 Cara Pelaporan Kajian Dapatan kajian kami dilaporkan secara narrative. Bapanya bernama Mohd Hairil Bin Muda.

ibu bapanya akan mengajarnya mengaji Al-Quran pada setiap pagi dan petang sewaktu musim cuti sekolah. 4. Dapatan kajian telah dijalankan secara rakaman.1 Berkomunikasi dengan keyakinan Berdasarkan pemerhatian melalui rekod berterusan di Lampiran 1. Ketika di rumah. 16 . Zaqwan seorang yang mudah memberi kerjasama apabila diminta menceritkan mengenai keluarganya. temubual dan hasil kerja. kami dapati segala apa yang ingin diperhatikan berkaitan dengan perkembangan sosioemosi dan beberapa kemahiran yang dikaji mempunyai kaitan yang bersesuaian dengan Zaqwan. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Zaqwan juga sangat tinggi apabila dia begitu bersemangat meyakinkan kami tentang ahli keluarganya. Tetapi walaupun telah bersekolah seawal usia 4 tahun. Rasional kami memilih Zaqwan sebagai subjek kajian adalah berdasarkan cadangan daripada guru prasekolah itu sendiri iaitu Cikgu Suzana.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Sebelum ini. Zaqwan telah dihantar ke pusat tadika Taski Darul Hikmah (ABIM) di Banggol Tok Jiring seawal umur 4 tahun lagi. 4. gambar. Setelah melihat dan berkenalan dengan Zaqwan.2 Rasional pemilihan kemahiran sosioemosial.3 Dapatan kajian melalui pemerhatian Pelbagai kaedah telah kami gunakan untuk memastikan segala maklumat dan dapatan pemerhatian dapat dikumpul dan direkod secara sistematik. Beliau memilih Zaqwan disebabkan Zaqwan mempunyai masalah berkaitan sosioemosi apabila kelihatan sering bertindak ganas. 4. dapat dilihat Zaqwan seorang kanak-kanak yang mudah mesra walaupun dengan orang yang baru dikenalinya. ibu bapanya mengakui perkembangan Zaqwan dalam membaca masih lemah dan lambat berbanding pengalamannya dengan rakan-rakannya yang lain. mempunyai imaginasi yang tinggi dan sering tidak memberi tumpuan terhadap sesi p&p.3.

ibu. Melalui cara ini. Apabila perkara seperti itu berlaku. “Ummmm oo oo…kakak Zaqwan pun pandai melukis rupanya”. telah terbukti menunjukkan Zaqwan tidak mempunyai kakak dan abang seperti yang diceritakannya kepada kami. 4. Perkara ini terbukti apabila kami mengkaji rekod-rekod peribadinya dan mendapati beliau adalah anak sulung daripada dua beradik. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat. Perkara ini dapat dibuktikan melalui permehatian melalui rekod berterusan dalam lampiran…yang menunjukkan Zaqwan tidak berminat untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Suzana. Kami bertanya lagi.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkara ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 1 yang menunjukkan Zaqwan mempunyai fantasi dan imaginasi yang tinggi untuk memiliki sebuah keluarga yang terdiri daripada kakak dan abang.3. “Kalau cikgu minta Zaqwan melukis…Zaqwan penat tak?” Dengan pantas Zaqwan 17 .2 Memahami dan mengurus emosi diri sendiri Zaqwan dilihat sebagai seorang kanak-kanak yang dapat mengurus emosi dirinya sendiri apabila berhadapan dengan sesuatu perkara yang mengganggunya. Zaqwan menceritakan tentang kewujudan kakak dan abang khayalannya dengan penuh yakin. Ini dibuktikan dengan pengakuan Zaqwan sendiri: “ Ayoh dengan mok tak dok yang pandai melukis…belajar melukis dengan kakak…. Zaqwan tidak terus bergerak mengganggu rakan-rakan yang lain sebaliknya dia akan mengeluarkan sebuah buku khas miliknya untuk dia menconteng dan melukis. Ketika kami mengunjungi rumahnya juga. Ini dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 3: “ Penat la nak tulis…penat nak tulis banyak-banyak…”.”jawab Zaqwan ringkas. Ketika pemerhatian di atas dijalankan. dapat dilihat ibu bapanya telah mendisiplinkannya agar meluahkan perasaan dengan menggunakan cara yang disukainya. kami tidak pasti tentang bilangan ahli keluarga Zaqwan yang sebenar. Zaqwan dan adik perempuannya. Ini dapat dibuktikan melalui gambar keluarga Zaqwan yang hanya terdiri daripada ayah.

Ini 18 . Dia juga seorang yang berani melafazkan apa sahaja yang terlintas di fikirannya. melukis.. Zaqwan nak bunuh adik…...tetapi kami telah mendidiknya selepas itu dan sentiasa membelikanya buku mewarna.. Zaqwan seorang kanak-kanak yang mempunyai sikap pendendam. macam itulah cikgu. Zaqwan dilihat dapat mengurus emosi diri sendiri melalui lukisan dan contengan yang dibuatnya.takut dia menganiaya kawan-kawan. tak baik cakap macam tu depan cikgu ni.nak rotan ayah pulak. Kata-kata Zaqwan itu dengan pantas ditegur oleh bapanya dan Zaqwan terus terdiam kerana menghormati bapanya dan tetamu yang datang. dan juga buku kosong untuk dia menconteng dan lama kelamaan Zaqwan dengan sendiri mengikuti disiplin itu”. ada ketika itu Zaqwan tiba-tiba menyampuk dan mengeluarkan kata-kata yang agak ganas bagi pemikiran seorang kanak-kanak sepertinya: Zaqwan : “Nanti Zaqwan dah besar. ini mungkin disebabkan oleh cara didikan yang diberikan oleh keluarganya yang memberi pendedahan awal agar tidak menjadi kebiasanya menconteng dan meluahkan perasaan pada tempat yang tidak sepatutnya.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK mengeluarkan buku contengan khas untuk dia melukis dan tanpa disuruh Zaqwan dengan pantas melukis apa sahaja yang difikirkannya di dalam buku itu.saya cuma risaukan kalau dia suatu hari nanti dah bersekolah.(dengan nada penuh keyakinan)”. Berdasarkan transkripsi temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan. Bapa Zaqwan : Zaqwan... Melalui pemerhatian ini dapat kami lihat. Ini dapat dibuktikan berdasarkan temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan di rumah mereka: “Hehe…sebelum ini di rumah lama kami banyak juga yang Zaqwan conteng. Melalui pemerhatian kami.

Zaqwan dilihat tidak peka dengan arahan ustazah dan dia juga duduk dalam keadaan berpeluk tubuh dan bermain-main mengusik kawankawan disekitarnya. Ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 2: “Apabila ustazah meminta semua murid menyebut ejaan di hadapan papan putih dengan bimbingannya.4 Kebolehan mengawal diri Berdasarkan pemerhatian kami melalui rekod berterusan pada lampiran……. Walaupun kadangkala Zaqwan dilihat tidak selesa dengan keadaan yang sedang dilaluinya. kami dapati ibu Zaqwan bertindak secara positif apabila menggalakkan Zaqwan membuat perkara yang disukainya seterusnya dapat membantu anaknya mengawal emosi dan meningkatkan kendirinya.3 Membina perwatakan kendiri Berdasarkan transkripsi temubual dengan ibu bapa Zaqwan di rumah mereka. Sekali lagi Zaqwan ditegur oleh Ustazah agar tidak mengulanginya 19 .3. Tetapi ada kalanya dia juga boleh diharap seperti membantu saya membuat kerja-kerja di dapur seperti memotong bawang dan membancuh air dan saya masih perlu mengawasi tingkahlakunya ketika berada di dapur”. tetapi dia masih boleh mengawal diri dan tidak berkelakuan negatif sehingga mendatangkan masalah kepada orang lain..Zaqwan ni jenis nak kena suruh baru nak buat.3. 4. Melalui dapatan kajian ini. kami mendapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang dapat mengawal diri dan mendengar arahan apabila ditegur. Ini terbukti berdasarkan temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan di rumah mereka: “Ibu Zaqwan : Hmmm.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK menunjukkan Zaqwan masih mampu mengawal emosinya walaupun hakikatnya dia tidak mengetahui apa yang dilafazkan ketika itu. 4. Kanak-kanak pada tahap umur Zaqwan ini adalah seorang pemerhati yang baik dan sentiasa percaya bahawa mereka juga mampu melakukan apa sahaja yang mereka inginkan. kami dapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang mempunyai keyakinan iaitu percaya bahawa dia boleh melakukan apa sahaja yang diingininya.

Zaqwan masih bermain bersama-sama mereka tetapi dia ingin bermain secara sendirian. Selain daripada proses pengajaran dan pembelajaran di kelas ustazah. kami mendapati bapanya amat risau dengan tingakahlaku Zaqwan yang kadangkala terlampau ganas dan memerlukan pengawasan yang berterusan. kami mendapati walaupun pada akhirnya Zaqwan dilihat tidak mahu berkongsi kiub dengan kawan-kawannya yang lain. kami sentiasa menasihati Zaqwan dan kawan-kawannya agar bermain bersama-sama bagi menggalakkan mereka membina kemahiran sosial dan emosi melalui peraturan yang tertentu.Tiba-tiba Zaqwan dilihat bangun dari barisan dan berjalan ke tempat duduknya. pemerhatian rekod berterusan ketika Zaqwan melakukan aktiviti di luar bilik darjah juga telah menunjukkan dia seorang kanak-kanak yang dapat mengawal diri. Setelah itu dia kembali duduk di dalam barisannya”. Dia meletakkan patung mainan itu dan meninggalkannya di atas mejanya. Zaqwan dilihat tidak menghiraukan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dan melakukan sesuatu perkara yang tidak ketahui oleh kami. Ketika pemerhatian. Mereka juga berminat bermain kiub bongkah bersama-sama dengan Zaqwan. Berdasarkan temubual dengan ibu bapa Zaqwan. Melalui dapatan kajian ini. Dengan langkah yang bersahaja Zaqwan mengeluarkan patung mainan dari beg sekolahnya. Melalui pengakuan ibunya. mereka telah mencuba pelbagai cara bagi mengurangkan tingkahlaku agresif pada Zaqwan: 20 . Ini berdasarkan pemerhatian rekod berterusan di lampiran 4: “Terdapat juga beberapa kawan-kawan Zaqwan yang bermain di sekitarnya. Secara tiba-tiba Zaqwan bertindak mengeluarkan patung mainannya. Tetapi tindakan Zaqwan itu tidak mendatangkan tingkahlaku yang mengganggu terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ustazah. Apabila ditegur oleh ustazah sebanyak dua kali.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK lagi. Di awalnya Zaqwan dilihat tidak berkira untuk berkongsi kiub bongkah untuk bermain bersama-sama tetapi diakhirnya dia sudah tidak mahu berkongsi”.

Ibu bapanya juga sangat ramah melayani kunjungan kami ke rumah mereka. Berdasarkan pemerhatian melalui rekod berterusan pada lampiran 5. Pada semester 6 kali ini. Semasa di rumah.5 Membina kemahiran sosial dalam interaksi dengan orang lain.. 4.kami cuma berharap agar hati Zaqwan mudah diterangkan dan dilembutkan dan tidak lagi terlampau agregsif”. Mereka juga lebih mengenali tingkahlaku Zaqwan dan berharap Zaqwan tidak bertindak ganas diluar jangkaan mereka. kami mendapati ibu bapa Zaqwan amat mengambil berat tentang kebajikan anak mereka. Ini dapat dibuktikan melalui dapatan pada rekod berterusan semasa kami membuat pemerhatian ke atasnya: “Semasa menemubual ibu bapa Zaqwan.w. dia kelihatan mesra dengan ibu bapanya. Tugasan ini memerlukan saya melakukan pemerhatian terhadap 21 .PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK “Ibu Zaqwan : Ada juga kami carikan Zaqwan air penerang hati melalui rawatan Islam ni. Melalui dapatan kajian ini. kami dapati Zaqwan dapat membina kemahiran sosial yang baik dengan orang lain khususnya dengan kami yang baru dikenalinya.3. saya telah mempelajari tentang tajuk berkaitan dengan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak dalam Prasekolah. Kedatangan kami juga telah dimaklumkan oleh Zaqwan kepada ibu bapanya”. Nabilah Binti Jumal (880312565210) Bersyukur saya kehadat Allah s. dia juga berada bersama-sama kedua ibu bapanya. kami mendapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang mudah mesra dan sentiasa mengalu-alakan kedatangan tetamu kerumahnya. Sepanjang pemerhatian kami melihat tingkahlaku Zaqwan di rumah. Melalui dapatan kajian ini. kami juga mendapati Zaqwan telah dididik agar menghormati tetamu seperti bersalaman dan sentiasa mendengar teguran yang diberikan oleh bapanya.t kerana dengan izinNya saya dapat menyiapkan tugasan PRA 3111 ini.

aspek yang diperhatikan adalah perkembangan sosioemosi. Setelah selesai membuat pemerhatian.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK kanak-kanak Prasekolah dan melihat perkembangan mereka melalui pelbagai aspek dan kemahiran. Seterusnya kami mencari maklumat berkaitan dengan jurnal yang selari dengan perkembangan sosioemosi yang ingin kami kaji. Pada permulaan. kami berdua membuat perbincangan dalam melengkapkan laporan. Kesemua kaedah ini amat membantu kami dalam mendapatkan maklumat yang tepat sekaligus sahih berkaitan dengan kanak-kanak yang diperhatikan. Mengikut Rohaty (1992) pandangan kendiri yang positif adalah merupakan asas kejayaan kepada kanak-kanak. pelbagai aspek kemahiran telah dinilai bagi memastikan kanak-kanak dapat mencapai tahap perkembangan sosioemosi yang sesuai dengan peringkat perkembangan umur mereka. Perkara ini terbukti melalui dapatan kajian pemerhatian saya ke atas kanak-kanak yang dikaji 22 . prinsip. Kami berdua telah membuat perancangan bagi memastikan tugasan ini dapat berjalan lancar dan sistematik. objektif. bertindak dan bergerak balas dalam persekiatran yang mengambil berat mengenai mereka termasuk perkembangan minat dan keupayaan. Melalui kajian pemerhatian yang telah saya lakukan. Setelah selesai mencari dan mengumpulkan maklumat berkaitan dengan konsep. teknik penaksiran dan kajian literatur. rakaman. Dengan adanya keinginan ini maka dengan sendirinya kanak-kanak akan mengasah bakat kreatifnya. hasil kerja. dan temubual. Menurut Widmer (1970) menunjukkan kanak-kanak memerlukan banyak peluang untuk bertindak balas dalam persekitarannya mengikut perbezaan individu untuk membuat pilihan. kami memulakan tugasan dengan mencari dan mengumpul maklumat mengenai penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. kami juga membuat kajian melalui pengumpulan data seperti gambar. Dalam tugasan saya ini. kami memulakan langkah kedua iaitu membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak yang dikaji. kami akan ke Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail untuk menjalankan kajian ke atas kanak-kanak yang telah dipilih. Pada setiap minggu jika mempunyai kelapangan masa. Selain daripada instrumen rekod berterusan yang kami gunakan.

Kelebihan tugasan ini antaranya yang pertama ia telah melatih dan memahirkan saya dalam kemahiran merekod terutamanya dalam membuat rekod berterusan. saya berpendapat guru prasekolah tersebut perlu mewujudkan suasana kelas yang dapat mempertingkatkan tahap kreativti kanak-kanak yang mempunyai imaginasi yang tinggi. Kedua. rekod dan maklumat yang dikumpul amat memudahkan saya membuat rujukan tentang tingkahlaku kanak-kanak yang dikaji.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK menunjukkan beliau mempunyai imaginasi yang tinggi dalam membayangkan sesuatu perkara seperti mempunyai keluarga khayalan walaupun hakikatnya perkara itu tidak wujud dalam kehidupan sebenarnya. Guru dan juga ibu bapa perlu sedar tanggungjawab mereka dalam mengenal pasti kebolehan dan tahap keupayaan kanakkanak agar mereka dapat menyalurkan bakat semulajadi yang ada alam diri melalui cara yang lebih efektif. Segala jurnal yang dikumpulkan adalah selari dan berkaitan dengan perkembangan dan kemahiran yang dikaji. Selain itu. Selain itu. Bedasarkan kajian kanak-kanak yang diperhatikan. keluarga. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan melalui lukisan dan pelbagai lagi cara bagi menggalakkan pemikiran mereka yang mempunyai sifat ingin tahu dan berani mencuba sesuatu perkara yang baru. pergaulan melalui persekitaran juga amat membantu kanak-kanak dalam membina kendiri yang positif atau negatif. Melalui aktiviti kreativiti. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat memberi peluang kepada saya membina keyakinan diri dalam bersosial dengan orang lain. pembantu prasekolah dan juga kanak-kanak prasekolah. Segala maklumat dan dapatan yang diterima adalah sebagai bahan bukti yang sahih bagi memastikan kajian yang dibuat mengikut spesifikasi yang tepat. Saya sebagai bakal guru prasekolah perlu mempersiapkan diri dalam membina hubungan yang mesra dan rapat dengan ibu bapa terutamanya bagi memastikan setiap aktiviti yang berkaitan dengan prasekolah mendapat sokongan dan kerjasama daripada ibu 23 . Ini juga adalah pengalaman pertama saya sepanjang membuat tugasan di IPG. guru. tugasan ini juga telah memberi pengalaman yang amat bermakna kepada saya dalam membuat pencarian jurnal daripada pelbagai maklumat. Kelebihan ketiga pula ialah saya dapati tugasan ini telah mendekatkan saya dengan masyarakat sekeliling terutamanya dalam membina hubungan yang positif dengan ibu bapa.

Kelemahan kedua pula ialah kesukaran mencari jurnal yang sesuai untuk dijadikan kajian literatur. aspek penaksiran dan penilaian terhadap perkembangan kanak-kanak terhadap perkembangan mereka tidak patut diabaikan. Keterbatasan pengalaman menyebabkan pencarian jurnal dilihat sukar dan bebanan pada permulaan tugasan dirasakan amat berat untuk memahami apa yang tersirat di dalam maklumat jurnal yang dicari. Permerhatian dan dapatan kajian mungkin lebih teratur dan tidak terlampau singkat seperti yang dialami kini. Rekod yang diperhatikan hanyalah satu sahaja dan saya tidak berpeluang melatih dan memahirkan diri untuk membuat catatan rekod yang lain. Melalui perkembangan sosioemosi ini. Kelebihan terahkir dalam tugasan ini ialah ia telah menggalakkan saya mempelajari dan memahirkan lagi tentang perkembangan yang terdapat pada kanakkanak. Sebagai bakal guru prasekolah. pertama kami tidak mempunyai banyak masa untuk menjalankan kajian terhadap kanak-kanak yang dikaji. Kesemua perkembangan termasuk kognitif. dapat saya rumuskan perkembangan emosi dan sosial yang sihat sangat penting dalam kehidupan seseorang dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka. emosi dan sosial perlu diperhatikan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab. Kelemahan ketiga pula ialah saya tidak dapat memahirkan diri dalam membuat catatan rekod-rekod yang lain kerana hanya menfokuskan pada tugasan rekod yang diberikan sahaja. Sebagai bukti tiada maklumat mengenai rekod berterusan yang saya kaji boleh dijadikan bahan rujukan daripada guru prasekolah.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK bapa. Ini disebabkan oleh kekangan masa untuk menghadiri kelas pada waktu pagi dan prasekolah hanya bersekolah pada waktu pagi juga. Manakala kelemahan yang terakhir pula ialah saya dapati penilaian perkembangan kanak-kanak prasekolah tidak disempurnakan oleh guru prasekolah. Menurut Almy (1975) berpendapat matlamat mana-mana program untuk kanak-kanak yang dikehendakinya sepatutnya menyediakan persekitaran fizikal dan sosial yang akan meninggikan imej 24 . bahasa. Kelemahan tugasan ini antaranya. Tugasan ini mungkin akan lebih bermakna jika ianya diberikan lebih awal dan masa kajian boleh dilakukan lebih lama contonhnya tugasan ini diberikan semasa praktikum selama dua bulan yang lalu.

5. Sebagai contoh. Segala penilaian dan penaksiran yang dijalankan adalah rekod. Hasil kajian kami mendapati secara keseluruhannya Zaqwan masih belum dapat mengawal emosinya dengan baik. tugasan ini memberi pengalaman kepada saya sebagai bakal guru prasekolah pada masa hadapan untuk menentukan penilaian dan penaksiran yang sesuai digunakan ketika berada di prasekolah.1 Rumusan. Sebagai kesimpulan. Selain itu juga. Bahagian ini akan membincang dan menghuraikan rumusan keseluruhan daripada hasil dapatan kajian kami serta cadangan-cadangan untuk kajian seterusnya. Zaqwan masih belum mampu membina kemahiran emosi untuk memahami diri dengan orang lain dan juga masih belum mengamalkan tingkah laku yang baik seperti yang sepatutnya. Oleh itu guru perlu menyediakan segala kemudahan yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. Hal ini dapat dibuktikan sepanjang pemerhatian kami terhadap subjek. 25 . bukti dan maklumat yang dapat digunakan bagi memastikan perkembangan kanak-kanak mempunyai peningkatan dari pelbagai aspek perkembangan yang terdapat dalam kurikulum prasekolah kebangsaan. Subjek yang kami pilih ini juga masih belum sepenuhnya mempunyai kebolehan untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. 5. situasi di mana subjek menconteng muka adiknya dengan menggunakan pen kerana adiknya ingin berkongsi pensil warna dan situasi di mana Zaqwan berlari-lari di atas tembok tanpa memikirkan bahaya dan tanpa menghiraukan larangan ibu dan bapanya.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK diri kanak-kanak.0 Rumusan dan Cadangan.

Manakala otak kanan pula digunakan dalam aktiviti kreatif yang tidak membabitkan perkataan seperti lukisan. minda. Selain itu. Melukis bukanlah suatu kerja yang sia-sia walaupun lukisan seseorang kanak-kanak itu kelihatan seperti cakar ayam. Berdasarkan pemerhatian yang telah kami jalankan. orang lidi sehingga mereka pandai melakar bentuk tertentu. logikal. Bermula daripada contengan. Melalui rujukan yang dan hasil daripada kem tersebut. melukis adalah aktiviti menggembirakan dan boleh menenangkan perasaan anak. Kami telah cuba memerhatikan Zaqwan semasa beliau melukis. Kebanyakan aktiviti seperti percakapan. Pada pendapat kami ini juga adalah merupakan salah satu cara terbaik untuk melatih beliau memberi tumpuan terhadap sesuatu pekerjaan lain yang dilakukan. Keinginan ibu bapa melihat anak mereka pandai dalam bidang akademik (termasuk membaca dan mengira) pada usia sangat muda boleh 26 . Justeru. Beliau akan memberi sepenuh perhatian dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. mereka akan melakukannya dengan tekun dan sepenuh hati. kepada garis senget. kami membuat beberapa pembacaan dan rujukan mengenai terapi emosi melalui seni atau lukisan. beliau juga ada menyatakan kanak-kanak dalam peringkat umur tersebut sudah mempunyai kemahiran untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. Melukis boleh merangsang pembentukan minda kreatif kanakkanak selain ‘menggerakkan’ otak kanan untuk berfikir. kraf dan muzik. Kami juga pernah mengikuti satu Kem Terapi Emosi pada semester dua. kami dapat memahami bahawa lumrah kanak-kanak suka melukis. Mungkin tidak ramai ibu bapa sedar. intelek dan merangsang kemahiran tangan kanak-kanak. Melalui sikap yang ditunjukkannya itu. minat kanak-kanak terhadap lukisan tidak seharusnya dihalang kerana ia banyak memberi manfaat dan memberi sumbangan besar terhadap perkembangan emosi. hanya terdapat satu cara di mana Zaqwan dapat menguruskan emosinya sendiri dengan baik dan bagaimana cara untuk menstabilkan emosinya iaitu melalui terapi lukisan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Ini bertentangan dengan hasil kajian Profesor Madya Anna Christina Abdullah dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dari Universiti Sains Malaysia yang menyatakan kanak-kanak semuda 4 tahun sudah dapat memahami yang tingkah laku mereka ada punca-puncanya bahawa setiap orang mempunyai perasaan dan bahawa terdapat lebih dari satu penyelesaian kepada setiap masalah. rasional. analisis (mentafsir). belajar bahasa dan mengira (termasuk mengenal abjad dan huruf) menggunakan otak kiri. bulatan.

Mereka juga melukis apa yang ingin dimiliki atau dilakukan. Melukis juga cara anak meluahkan pemikiran dan perasaan. terapi seni bukan hanya untuk kanak-kanak bermasalah saja. Kini ramai ibu bapa moden. Ini berdasarkan kepercayaan proses kreatif membabitkan luahan artistik individu membantu mereka menyelesaikan konflik dan masalah. Terapi seni sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku. Terapi seni digunakan untuk membantu kanak-kanak yang mengalami trauma dengan kematian ibu bapa dan hilang tempat tinggal seperti insiden taufan. Ibu bapa boleh menjadikan lukisan anak sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan si kecil. Ia juga proses seni yang membantu membaiki fizikal. Lukisan juga boleh menjadi medium untuk seseorang meluahkan perasaan. Mereka kerap tidak difahami dan kadangkala tidak diberi peluang untuk pulih. Walaupun hanya satu garisan. kraf. Presiden Persatuan Pskiatri Malaysia sendiri iaitu Dr Yen Teck Hoe ada mengatakan bahawa seni asasnya adalah produk pemikiran dan emosi. kekacauan bipolar dan skizofrenia. Beri rangsangan kepada anak dengan memuji lukisan mereka cantik. terutama dalam membantu perkembangan minda serta terbukti dapat meningkatkan daya tumpuan ketika belajar. Seni sama ada lukisan. mula menghantar anak ke kelas seni dan kraf selepas menyedari manfaatnya. walaupun pada pandangan anda ia hanya corengan. Dr Yen berkata. menguruskan tingkah laku. Ini juga sebabnya lukisan dijadikan terapi (dikenali sebagai terapi seni) ke atas kanakkanak yang alami masalah psikiatri atau melalui trauma. marah. Keadaan menjadi lebih sukar kerana kanak-kanak tidak tahu untuk memberitahu mereka berasa tertekan. membangunkan kemahiran dalaman. kebanyakan kanak-kanak tidak tahu menceritakan apa yang ada dalam fikiran mereka. gembira atau takut. proses perubatan itu hanya bersifat holistik. Ubat saja tidak 27 . meningkatkan jati diri. Beliau menambah. mengurangkan tekanan. kolaj atau yang menggunakan tanah liat juga mempunyai kesan terapeutik kepada semua golongan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK membuat anak tertekan. di Malaysia sekurang-kurangnya seorang daripada sembilan pesakit gangguan psikotik berhadapan dengan masalah tekanan. mental dan emosi pesakit. Oleh kerana penguasaan bahasa terhad. Namun. Kanakkanak lebih besar seperti prasekolah pandai menyatakan emosi atau apa terjadi kepada mereka melalui lukisan wajah sedih. gempa bumi atau peperangan. ia adalah luahan emosi pelukis. Ia juga boleh diklasifikasikan sebagai perangkap persepsi yang mewakili minda pada satu-satu masa. terutama yang tinggal di bandar.

Tetapi. ketakutan dan kebimbangan sebaliknya memberikan mereka satu bentuk kebebasan dalam pemikiran. Sebenarnya. anak-anak akan berasa lebih seronok. tetapi menghabiskan masa berkualiti bersama kanakkanak. Sebagai contoh. Beliau juga menyatakan biasanya dalam keadaan gembira kanakkanak lebih mudah berinteraksi dan bercerita. Apa yang dapat kami simpulkan adalah ibubapa tidak seharunya membuat tafsiran sendiri kerana mereka tidak tahu apa yang ada dalam fikiran anak. Proses kreatif ini melonjakkan harga diri mereka. terutama jika mereka seorang yang pendiam.com/2009/01/lukisan-luahan-jiwa. Malah. Sesetengah kanak-kanak sukar diajak berkomunikasi. banyak usaha lain yang boleh dilakukan seperti menyediakan tempat atau bilik khas untuk mempamerkan lukisan anak-anak. Dengan cara itu katanya. Kaedah mudah begini memberi galakan kepada anak meluahkan kreativitinya di atas kertas dan ibubapa juga dapat membantu tugas guru dalam mengesan perubahan emosi kanak-kanak bagi memastikan perkembangan sosioemosi yang positif dan sihat di kalangan kanak-kanak. sebaliknya ibubapa perlu meminta anak-anak bercerita mengenai lukisan mereka. ibubapa boleh membuat ‘ampaian khas’ untuk menggantungkan lukisan anak-anak dengan hanya menggunakan tali dan penyepit. Lebih banyak ibubapa terbabit dalam aktiviti ini. Ini memudahkan ibubapa menukar lukisan baru apabila kanak-kanak menghasilkan karya baru. Sebenarnya komunikasi perlu berlaku dalam dua hala dan lukisan boleh menjadi medium untuk berinteraksi dengan anak-anak. terapi seni lukisan. Namun.blogspot.html 28 . Hal ini dapat kami lihat sendiri dengan jelas pada Zaqwan. mengatakan bahawa komen positif terhadap hasil kerja kanak-kanak seperti lukisan akan membuatkan mereka gembira. ibubapa boleh melukis bersama dengan anak yang secara tidak langsung bukan saja dapat mengeratkan hubungan. sekiranya sesebuah rumah itu sempit.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK boleh mengubati masalah berkaitan komunikasi atau sosial dengan orang lain bagi mereka yang sakit mental. ia dapat mengurangkan tekanan. membantu proses pemikiran dan membolehkan mereka meneroka persoalan peribadi. di mana beliau sebenarnya adalah seorang yang agak sukar untuk bergaul dengan orang lain kecualilah saudara terdekat dan rakan-rakan dari jantina yang sama sahaja. malah muzik dan tarian boleh membantu mereka meluahkan perasaan tanpa bercakap. ibubapa sekaligus dapat menggalakkan menggalakkan anak-anak untuk berfikir iaitu bermula daripada proses melukis hinggalah kepada bercerita. dengan cara ini. Mungkin ada ibu bapa tidak tahu bagaimana hendak memberi rangsangan tambahan kepada anak selain membeli alat melukis dan meluangkan masa bersama mereka. http://ceritarasahati2. Kami telah membuat rujukan di sebuah blog di mana penulisnya. apabila kami meminta beliau untuk melukis beliau akan menunjukkan minat yang tinggi dan senang untuk bercerita mengenai lukisannya.

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 5./Penaksiran-dan-Penilaian-Perkembangan-Kanak-kanak 29 . www.. Manfaat Penaksiran dan Penialain Perkembangan Kanak-kanak.3 Cadangan.scribd..com/.2 5.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful