P. 1
40671364 Penaksiran Dan Penilaian an Kanak Kanak

40671364 Penaksiran Dan Penilaian an Kanak Kanak

|Views: 60|Likes:
Published by MyraNur

More info:

Published by: MyraNur on Apr 20, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/03/2012

pdf

text

original

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

1.0

PENGENALAN Bagi tugasan PRA 3111 ( Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-

kanak) ini, kami diminta membuat sebuah kerja kursus projek berkaitan penaksiran dan penilaian. Dalam bahagian satu ini, kami akan membincangkan konsep penaksiran dan penilaian kanak-kanak, objektif penaksiran dan penilaian kanak-kanak, prinsip-prinsip penaksiran dan penilaian serta teknik-teknik atau instrumen-instrumen yang boleh digunakan dalam penaksiran dan penilaian. Penaksiran dan penilaian merupakan suatu aspek yang sangat penting dalam pendidikan. Dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak, penaksiran dan penilaian membolehkan seseorang guru atau pendidik mendapatkan maklumat tentang seseorang kanak-kanak, melihat keberkesanan pembelajaran, kurikulum, pentadbiran dan mengenalpasti aspek-aspek yang boleh diperbaiki (Lihanna Borhan). Penaksiran dan penilaian juga mempunyai pengaruh yang besar terhadap pengajaran. Jika penaksiran dan penilaian yang sistematik hanya dilakukan pada satu-satu aspek tertentu sahaja, contohnya aspek kognitif dinilai melalui ujian dan peperiksaan bertulis, maka aspek itulah kelak yang akan menjadi fokus dan strategi pengajaran (Meisels, 1995). Aspek yang tidak dinilai akan diberi perhatian ‘superficial’ atau secara tidak mendalam. Sekiranya ini berlaku, falsafah pendidikan yang seringkali merujuk kepada perkembangan keseluruhan individu seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan akan menjadi tidak relevan. Oleh itu, penaksiran dan penilaian perlu diberikan perhatian yang serius sejak dari mula lagi, terutamanya ke arah pembentukan insan yang seimbang dari semua aspek dapat dipenuhi. 1.1 KONSEP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. Penaksiran dan penilaian adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan murid dengan menggunakan pelbagai kaedah. la merupakan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran yang dijalankan
1

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK

secara berterusan. la hendaklah dilaksanakan secara tidak formal selaras dengan Seksyen 19 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Secara keseluruhannya penaksiran dan penilaian bertujuan untuk mengenalpasti kecerdasan dan potensi murid bagi memperkukuh dan mempertingkatkan perkembangan mereka. Hasil penaksiran dan penialain membolehkan guru mengambil tindakan susulan yang berkesan dan seterusnya membantu guru mengembangkan potensi murid ke tahap optimum dalam domain kognitif, afektif dan psikomotor. Menurut Rohaty dan Abu Bakar (1989), penilaian adalah suatu proses yang melibatkan beberapa langkah utama atau proses yang berterusan untuk mencapai satu tujuan iaitu bagi mendapatkan maklumat yang tepat dan mencukupi untuk membolehkan guru membuat sesuatu keputusan yang dirasakan perlu. Langkahlangkah utama atau proses yang dinyatakan sebelum ini dapatlah dirumuskan kepada tiga proses utama iaitu proses yang pertama adalah merancang, proses kedua melaksanakan penaksiran dan proses yang ketiga adalah merekod maklumat. Dalam proses pertama iaitu merancang, beberapa perkara penting haruslah diambil kira agar penilaian dan penaksiran yang hendak dibuat berjalan dengan lancar dan sistematik. Perkara-perkara berikut adalah yang pertamanya mengenal pasti murid yang hendak dinilai, yang kedua menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai, yang ketiga menentukan instrumen yang hendak digunakan, dan yang seterusnya adalah menentukan aspek yang hendak diperhatikan, menentukan tempoh masa pemerhatian dan yang terakhir menentukan waktu sesuatu penaksiran dan penilaian hendak dijalankan. Selain itu, dalam proses merancang juga pembinaan instrumen perlu dititikberatkan. Instrumen yang dibina seharusnya mempunyai ciri-ciri seperti tujuan yang jelas, menepati apa yang hendak dinilai, item yang boleh diukur dan perlu diingatkan bahawa setiap item hanya boleh mengukur setiap satu kemahiran sahaja. Dalam proses kedua iaitu proses melaksanakan penaksiran dan penilaian pula, perkara penting yang perlu diberi perhatian adalah bagaimana penaksiran dan penilaian
2

Di antara contoh hasil kerja murid yang boleh diperhati dan dinilai oleh guru adalah melalui lukisan. bersoal jawab. Proses yang ketiga iaitu proses terakhir dalam penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak adalah merekod maklumat yang diperoleh. pemerhatian merupakan satu kaedah yang sistematik untuk mengumpul data atau maklumat agar dapat merekodnya dengan tepat kelak.2 OBJEKTIF PENAKSIRAN DAN PENILAIAN KANAK-KANAK. buku skrap atau kraf tangan yang dihasilkan oleh kanak-kanak. Skala Kadar. Melalui interaksi lisan murid pula bolehlah dinilai melalui aktiviti seperti main peranan. kemajuan dan pencapaian murid. Rekod Anekdot dan Rekod Berterusan. bacaan atau nyanyian. mewarna atau melakukan aktiviti fizikal. guru bolehlah membuatnya ketika kanak-kanak melakukan aktiviti seperti menyusun blok bersama rakan-rakan. 1. Untuk pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. Penaksiran dan penilaian dalam pendidikan prasekolah hanya dapat dilakukan melalui pemerhatian. Terdapat tiga langkah pemerhatian yang boleh digunakan dalam proses penaksiran dan penilaian iaitu pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku murid. 3 . Antara contoh-contoh rekod yang boleh digunakan adalah Senarai Semak. Dalam konteks penilaian dan penaksiran. kebolehan. Merekod adalah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik berkaitan perkembangan. Pemerhatian merupakan proses pengamatan terhadap segala pelakuan murid yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. pemerhatian melalui perbualan atau interaksi antara murid dengan guru atau murid dengan murid dan yang ketiga pemerhatian terhadap hasil kerja murid. membuat aktiviti kumpulan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK dilaksanakan.

. McMillan (2000) telah menyatakan terdapat tiga utama prinsip penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Tujuan atau objektif penaksiran dan penilaian haruslah difahami dengan jelas oleh guru dapat memastikan bentuk penaksiran dan penilaian yang wajar digunakan. antara objektif penaksiran dan penilaian yang penting adalah ianya dapat mengesan perkembangan seseorang murid itu serta mengenal pasti pelbagai potensi murid secara menyeluruh. Katz (1997) berpendapat penaksiran dan penilaian di prasekolah betujuan untuk menentukan kemajuan dalam pencapaian perkembangan yang utama. James H. Secara khususnya. Prinsip yang pertama adalah maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian itu haruslah jelas. menjadi asas dalam membuat laporan kepada ibubapa dan menolong kanak-kanak tertentu dalam menilai kemajuan dirinya sendiri. Ianya juga dapat digunakan untuk mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid dalam pembelajaran dari masa ke semasa. dapatlah disimpulkan bahawa penggunaan penilaian berbentuk ujian atau peperiksaan bertulis bukanlah satu kaedah yang sesuai di tahap ini. Menurut Lihanna Borhan. Selain itu. membuat diagnosis masalah pengajaran dan pembelajaran. boleh dipercayai dan boleh dicapai dengan telus. guru prasekolah seharusnya mengubah perhatian mereka ke arah penggunaan sistem penilaian yang lebih 1. Sebaliknya. dari tujuan penaksiran dan penilaian berdasarkan garis panduan Amalan Bersesuaian Perkembangan dalam pendidikan prasekolah. membuat keputusan penempatan. guru juga dapat menggunakan penaksiran dan penilaian sebagai medium untuk merangsang aktiviti mengikut keperluan dan pertumbuhan murid serta mengesan pertumbuhan murid bersesuaian dengan peringkat umur mereka. Secara umumnya. Guru juga dapat mengesan keberkesanan sesuatu pengajrannya melalui proses penaksiran dan penilaian. Prinsip yang kedua pula adalah penaksiran dan 4 autentik. membantu dalam membuat keputusan berkaitan pengajaran dan kurikulum.3 PRINSIP PENAKSIRAN DAN PENILAIAN.

iaitu semasa kanka-kanak mengalami proses pembelajaran. Sebagai contoh. Prinsip yang terakhir pula adalah penilaian haruslah inklusif dan adil. strategi dan instrumen penilaian yang berbeza-beza sesuai dengan setiap tujuan penilaian dan hasil pembelajaran. Prinsip yang pertama adalah penaksiran dan penilaian seharusnya dijalankan secara berterusan. guru tidak seharusnya menjalankan proses penaksiran dan penilaian hanya sekali atau dua sahaja. boleh dipercayai dan telus (James H. Prinsip yang terakhir pula adalah proses penaksiran dan 5 . sesuai dan dapat membantu perkembangan kanak-kanak. Rekod Berterusan dapat digunakan untuk merekod perkembangan sosioemosi kanak-kanak. langkah kedua melaksanakan penaksiran dan langkah yang ketiga adalah merekod maklumat ke dalam instrumen peaksiran dan penilaian yang bersesuaian dengan aspek perkembangan yang ingin dikaji. Oleh itu. seterusnya. Prinsip yang seterusnya adalah ianya harus memberikan manfaat dan bermakna dalam pengalaman harian kanak-kanak. Prinsip ini adalah menepati langkah melaksanakan penaksiran dan penilaian yang iaitu langkah yang pertama adalah proses merancang. McMillan). Ini adalah untuk mendapatkan hasil yang autentik dan tidak hanya seperti sebuah sandiwara. Ini adalah supaya maklumat tentang sesuatu penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak itu jelas. Prinsip yang kedua adalah penaksiran dan penilaian haruslah mempunyai perancangan. Prinsip penaksiran dan penilaian yang ketiga adalah ia perlulah mempunyai kriteria-kriteria penilaian perkembangan yang sesuai dengan objektif pembelajaran. Surayah dan Haslinda (2009) pula menyatakan terdapatnya enam prinsip penaksiran dan penilaian. penaksiran dan penilaian juga hendaklah dilaksanakan secara tidak formal. Senarai Semak pula merupakan instrumen yang terbaik digunakan kerana ianya mudah dan praktikal untuk dikendalikan di samping banyak kemahiran-kemahiran lain yang boleh dimasukkan secara serentak. Hal ini adalah selari dengan sifat perkembangan kanak-kanak itu sendiri iaitu perkembangan adalah satu proses yang berterusan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK penilaian seharusnya boleh dipercayai dan konsisten.

Antara perkara-perkara yang perlu diberi perhatian dalam penyediaan dan penggunaan senarai semak adalah yang pertamanya ia perlu disediakan lebih awal sebelum permerhatian dibuat. Hanya kemahiran penting dinyatakan dalam senarai semak. Ianya dapat digunakan di hadapan kanak-kanak ataupun semasa ketiadaannya dengan hanya mengingati tingkah laku yang sudah diperlihatkan. Terdapat beberapa perkara penting yang perlu diambil perhatian. Terdapat beberapa teknik merekod maklumat yang diperoleh secara sistematik berkaitan perkembangan. sikap dan kebolehan.4 TEKNIK PENAKSIRAN DAN PENILAIAN. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada sesuatu tingkah laku atau ciri ada atau dapat diperhatikan. Selain itu. Senarai semak adalah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan murid dari segi pengetahuan. Tingkah laku yang diperhatikan hanya perlu dinyatakan dengan ringkas dan jelas. kebolehan. Pemerhatian hendaklah dilakukan beberapa kali untuk mendapatkan maklumat atau amalan yang lebih tepat dan kekal. 1. kemahiran. Terdapat beberapa kebaikan yang dapat dikenal pasti dengan menggunakan Senarai Semak iaitu penggunaannya mudah dan praktikal. Senarai semak juga digunakan menilai tingkah laku mudah dalam konteks semula jadi. Selain itu. Segala maklumat yang diperolehi hasil daripada proses penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak perlulah dicatat dan direkod dengan jelas dan sistematik. Item disusun mengikut peningkatan supaya dapat memperlihatkan perkembangan tingkah laku yang akan diperlihatkan. Skala Kadar. orang yang tidak mahir dan menilai juga dapat menggunakannya dengan selesa. Rekod Anekdot dan juga Rekod Berterusan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK penilaian perlu dilaksanakan melalui pemerhatian dan dokumentasi untuk membuktikan kesasihannya. sesuatu perlakuan telah dilakukan dan juga kekerapan sesuatu tingkah laku itu berlaku. dengan menggunakan Senarai 6 . kemajuan dan pencapaian murid iaitu dengan menggunakan Senarai Semak.

Tahap pencapaian dapat ditentukan untuk sesuatu kemahiran dengan penggunaan Skala Kadar. menulis maklumat selepas sesuatu peristiwa berlaku dan menulis apa yang dilihat secara objektif. Oleh itu. 7 . Guru menilai kemahiran atau amalan murid berdasarkan skala. Selain itu juga. terdapat juga beberapa kelemahan penggunaan Senarai Semak. Pemerhatian menggunakan instrumen Senarai Semak juga hanya melihat pada tingkah laku tertentu shaja dan bukan kesemuanya. maklumat yang biasa direkod adalah berpandukan peristiwa yang menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. Rekod Anekdot ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku. Di antaranya adalah ianya mengandungi kurang informasi dan deskripsi berkenaan kualiti dan masa semasa merekodkan tingkah laku atau kemahiran yang dipamerkan kanak-kanak. mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan murid. bila dan di mana sesuatu peristiwa itu berlaku. Antara perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk membuat rekod anekdot ialah membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Semak guru dapat memberi fokus pemerhatian pada beberapa tingkah laku pada satu masa. Skala yang gunakan boleh dinyatakan secara angka atau gred. data atau maklumat yang direkodkan hanyalah pada tingkah laku yang dipamerkan oleh kanak-kanak sahaja. Rekod Skala kadar boleh digunakan untuk menunjukkan darjah kemajuan dan pencapaian sesuatu tingkah laku murid. Penggunaan Senarai Semak adalah penting dalam merancang kurikulum untuk kanak-kanak. Rekod Anekdot satu catatan ringkas mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. Dalam Rekod Anekdot. merangkumi kelebihan dan kekurangan. Di sebalik kebaikan-kebaikan yang telah dinyatakan. pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah murid. Penggunaan instrumen ini adalah spesifik untuk semua tunjang. unik dan signifikan untuk direkod. ada kalanya guru akan terlepas pandang daripada melihat dan memehatikan tingkah laku yang lebih signifikan.

Langkah ketiga adalah dengan merekodkan apa yang dilakukan oleh murid secara terperinci. 8 . Prosedur terakhir perlu diambil perhatian adalah mencatatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. Seterusnya. Kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini pula antaranya adalah ia dapat menyebabkan kanak-kanak sedar mereka sedang diperhatikan. Antara kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah ianya dapat memberi gambaran sebenar dan terperinci mengenai situasi sebenar dalam tempoh yang ditetapkan (Surayah dan Haslinda. Setiap perlakuan dan apa yang ditutur oleh murid akan dicatat sepanjang pemerhatian. Yang keduanya. Kami memilih dua buah jurnal berkenaan adalah kerana ianya sangat signifikan dengan perkembangan yang ingin kami kajia iaitu perkembangan sosioemosi ke atas subjek yang kami pilih.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Rekod Berterusan pula merupakan catatan dalam bentuk cerita atau "narrative" yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Prosedur –prosedur untuk menyediakan Rekod Berterusan adalah pertamanya guru perlu memfokus kepada murid yang ingin diperhatikan. Tugasan dlam bahagian seterusnya pula akan menghuraikan dapatan-dapatan yang telah kami perolehi daripada dua buah jurnal yang kami kaji. 2009). Selain itu juga. Selain itu juga. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh tiga hingga lapan minit dan ianya juga boleh berlangsung dalam tempoh lebih lama iaitu sekitar dua puluh lima minit sehingga tiga puluh minit. Rekod yang dicatat hendaklah tepat dan padat. penggunaan Rekod Berterusan adalah memenatkan kerana seseorang gruru itu perlu memberi lebih tumpuan pada proses perekodan. item yang akan difokuskan semasa pemerhatian perlu dipastikan. Rekod Berterusan yang turut dikenali sebagai Running Record dapat memperlihatkan pelbagai aspek perkembangan seseorang kanak-kanak itu dalam satu rekod. kebaikan menggunakan Rekod Berterusan adalah instrumen ini dapat digunakan dalam apa jua situasi dan tujuan.

Tidak dinafikan bahawa pendidikan prasekolah harus menyediakan kanak-kanak untuk permulaan pendidikan formal di sekolah rendah dengan membekalkan mereka dengan pengetahuan dan kemahiran berfikir. Program pendidikan awal kanak-kanak yang berkualiti harus merangkumi perkembangan sosioemosi kanak-kanak di samping peluang-peluang pengayaan pembelajaran kognitif dan berbahasa. 9 . sikap dan tingkah laku yang positif di kalangan kanak-kanak.1 Kemahiran Sosioemosi Pada Kanak-kanak. 1995 menyatakan anak-anak yang memiliki ketrampilan sosial yang baik akan lebih mempunyai keyakinan diri yang tinggi. Indonesia yang bertajuk Keterampilan Sosial Anak Prasekolah Ditinjau dari Interaksi Guru-Siswa Berdasarkan Model Mediated Leraning Experence. 2. Kami juga menggunakan sebuah lagi jurnal dari Surakarta. lebih mudah diterima oleh rakan-rakan sebaya dan akan lebih berjaya dalam akademiknya.0 Kajian Literatur. emosi. guru. Ibubapa serta guru perlu sedar dan memainkan peranan penting dalam menyuburkan dan memupuk perkembangan kognitif. lebih berani mengekspresikan diri. Hurlock (1997) menyebut masa atau usia tahun-tahun awal kanak-kanak sebagai The Golden Age di mana terdapat enam perkembangan kanak-kanak yang dapat dilihat pada tahap ini tetapi perkembangan yang paling sukar bagi kanak-kanak adalah perkembangan sosioemosi di mana mereka berhadapan kesukaran untuk bergaul dengan ibu bapa. rakan-rakan atau orang lain. kami telah sepakat untuk memilih sebuah jurnal oleh Profesor Madya Anna Christina Abdullah untuk dijadikan bahan kajian. Jurnal yang bertajuk Tingkah Laku Prososial Kanak-kanak Prasekolah : Mensasarkan Kemahiran Menyelesaikan Masalah Interpersonal ini menjadi pilihan kami kerana ianya dilihat signifikan dengan perkembangan yang ingin kami kaji iaitu perkembangan sosioemosi. Menurut Elksnin dan Elksnin. Untuk tugasan dalam bahagian ini.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 2.

pertempuran ialah antara 10 . empati dan ciri-ciri lain yang mereka perlu memiliki untuk membentuk pertalian yang erat apabila mereka dewasa kelak. Tiap-tiap peringkat bercirikan oleh satu pertempuran antara dua keadaan dalaman yang berlawanan. berbohong dan pergaduhan (Barnett 1992. bukan sahaja untuk berseronok dan bermain. Semua kanak-kanak memerlukan kawan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Beberapa penyelidikan telah menunjukkan bahawa kekurangan kemahiran sosial semasa zaman kanak-kanak akan berterusan sehingga kanak-kanak itu menjadi dewasa (Farrington 1990. Terdapat bukti bahawa orang dewasa yang mengalami penyakit psikiatri. terutama yang dalam keadaan bimbang. Kagan & Moss 1982). Berrueta-Clement. tetapi untuk mempelajari erti kerjasama. kita semua perlu tahu cara mendampingi orang lain dan menyelesaikan konflik. Latihan dalam proses ini sebaik-baiknya bermula dari zaman kanak-kanak lagi. Semasa tahun-tahun prasekolah. Erikson (1982) mempercayai manusia perlu berkembang melalui lapan peringkat pertumbuhan emosi sebelum mereka dapat berasa berkeupayaan dan menikmatikepuasan diri (self-fulfilled) dalam kehidupan mereka.1 Punca Salah Laku Sosial Di Kalangan Kanak-kanak. Schweinhart & Barnett. 2. Beberapa kajian telah dilaporkan menunjukkan program prasekolah yang mensasarkan kemahiran sosial telah menghasilkan kesan jangka panjang dari aspek pengurangan tingkah laku anti-sosial seperti mencuri. yang mengalami gangguan emosi dan mempunyai personaliti yang tidak baik juga turut mempunyai masalah dalam bersosial (Shaffer 1979). Persahabatan semasa zaman kanak-kanak bagaikan asas yang akan menentukan bagaimana sifat dan sahsiah seseorang kanak-kanak itu apabila mereka dewasa nanti. merosak kemudahan awam. 1984). satu negatif dan satu lagi positif. Proses tolak ansur dan rundingan yang berterusan yang dilakukan oleh kanak-kanak semasa bermain dapat memupuk perkembangan sosial mereka serta meningkatkan harga diri mereka. Sebagai orang dewasa.

maka mereka akan turut berasa salah. Apabila orang dewasa menggalakkan aktiviti-aktiviti sedemikian dan elakkan teguran atau had-had yang melampau. Zaman awal kanak-kanak ialah masa genting untuk pembentukan perasaan positif terhadap diri sendiri. Kanak-kanak yang menunjukkan tingkah laku sosial yang kompeten ditanggap dengan lebih positif oleh masyarakat dan justeru dilayan dalam cara yang lebih positif. kanak-kanak berumur 6 tahun yang telah menembak Kayla Roland. mengambil risiko. Seorang pakar psikoanalyst yang ditemubual 11 . Kanak-kanak yang dihukum atau ditegur kerana usaha mereka akan lama kelamaan berhenti mencuba dan membina kepercayaan diri bahawa mereka adalah orang yang jahat. Kanak-kanak prasekolah yang sihat dalam aspek emosi ingin mengambil tindakan dan menuntut kemahuan mereka. Kanak-kanak yang mengalami layanan yang menggalakkan dan menyokong serta diterima oleh orang dewasa dan rakan sebaya akan menjadi kanak-kanak yang bersuaian secara emosional. Kanak-kanak yang sihat dari aspek emosi lebih berkebolehan menjalinkan pertalian yang positif dengan orang dewasa dan rakan sebaya (Trawick-Smith. Mereka akan mencipta. mungkin telah berfikir yang itulah caranya untuk menyelesaikan masalah interpersonalnya. maka inisiatif kanak-kanak akan berkembang. tidak bekerjasama dan tidak terkawal (Knopczyk & Rhodes.. Sekiranya kanak-kanak diyakinkan bahawa usaha mereka adalah salah. Kanak-kanak yang mempunyai tahap kebolehan sosial yang rendah bertindak secara tidak bertanggungjawab.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK inisiatif dan perasaan bersalah (guilt). diabaikan atau disingkirkan boleh mengalami gangguan kesihatan mental dan sosial. 1996). rakan sebayanya di Michigan. kanak-kanak ini mengalami interaksi interpersonal yang lebih memuaskan dan merasa lebih bahagia dibandingkan dengan rakan sebaya mereka yang kurang berkompeten. Misalnya. main secara olok-olok dan menyertai aktiviti-aktiviti yang berimaginasi dan beraksi. orang lain dan dunia luar. ganas. 2000). A. Kanakkanak yang dianiayai.S.

1 Respondan/Subjek Kajian dan Latar Belakang Keluarganya. Kognitif sosial atau kefahaman sosial ini ialah komponen penting dalam kemahiran menyelesaikan masalah sosial kanak-kanak. to find other ways to deal with troubles.net/getvn.asp?v=7&n=8 3. 3. Subjek yang kami pilih merupakan seorang kanak-kanak lelaki yang bersekolah di Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. Beliau belajar di kelas Al-Falah yang diajar oleh Cikgu Suzana dan duduk dalam kumpulan yang mempunyai 6 12 .” (New Sunday Times 2000). Bahagian ini akan membincangkan cara atau kaedah kajian yang kami gunakan sepanjang membuat pemerhatian terhadap subjek kajian kami iaitu Zaqwan. Kejadian-kejadian seperti ini mencadangkan bahawa satu punca salah laku sosial ialah kekurangan dalam perkembangan sosioemosi pelajar-pelajar tersebut. or how (he has) seen people being treated.0 Metodologi Kajian. dan pada peringkat yang lebih khusus lagi. Kuala Terengganu. “shows a failure. and this could come from how (he has) been treated. http://pareonline.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK tentang tragedi ini mengatakan bahawa kanak-kanak yang telah menembak rakan sebayanya. sebaliknya dapat menghasilkan kesudahan yang diingini. melibatkan kekurangan dari aspek kognitif sosial yang dapat menyedari seseorang tentang kesan dan akibat sesuatu tindakan serta pendapat yang membolehkan seseorang memikirkan tentang penyelesaian alternatif yang tidak mempunyai unsur-unsur keganasan. yang seterusnya akan mempengaruhi tingkah laku sosialnya. at a very significant level.

Tempat kajian pemerhatian telah dilakukan di dalam dan di luar kelas Prasekolah IPG KDRI. 3. Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita (narative) yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. Kuala Terengganu.3 Kemahiran yang dikaji Bagi menjalankan kajian ini.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK orang ahli. ketiga membina perwatakan kendiri. Selain itu. Kami telah mendapat kebenaran daripada kedua ibu bapanya untuk menggunakan nama sebenar subjek kajian kami ini dengan panggilan nama Zaqwan. Kelebihan menggunakan Rekod Berterusan ini antaranya pertama dapat memberi gambaran sebenar dan terperinci berkenaan situasi sebenar dalam tempoh 13 . kedua berkomunikasi dengan berkeyakinan. kami juga telah berkunjung ke rumah Zaqwan untuk membuat pemerhatian dengan lebih dekat bagaimana tingkahlakunya ketika berada di rumah. terdapat lima kemahiran yang akan kami fokuskan dalam kajian ini iaitu pertama memahami dan mengurus emosi diri sendiri. Dalam perkembangan Sosioemosi. kami telah memilih dan menfokuskan perkembangan Sosioemosi sebagai kemahiran kajian pemerhatian kami terhadap Zaqwan. Sepanjang tempoh pemerhatian. 3. keempat kebolehan mengawal diri dan kelima membina kemahiran sosial dalam interaksi dengan orang lain.4 Instrumen Penaksiran Dalam kajian pemerhatian ini kami telah menggunakan instrumen Rekod Berterusan untuk mencatat maklumat secara sistematik.2 Tempat Kajian Kami telah menjalankan kajian pemerhatian ini di Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail. 3. setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat.

Sepanjang pemerhatian. 3. 14 . terdapat beberapa kelemahan menggunakan Rekod Berterusan ini antaranya pertama. pelbagai aspek perkembangan dapat dilihat dalam satu rekod. Rakaman ini kami gunakan untuk melihat sejauh mana perkembangan Zaqwan setiap kali melakukan sesuatu aktiviti. hasil kerja dan gambar. Sewaktu pemerhatian dijalankan. Ketiga. Setiap apa yang terjadi ketika pemerhatian akan kami rakam bagi memastikan setiap apa yan dicatat mempunyai bukti yang sahih. Rakaman juga adalah bukti bagi mengukuhkan lagi catatan pemerhatian sepanjang kajian dijalankan. data-data dapat dikumpulkan secara objektif dan tepat. Kedua. kami telah membuat lima kali pemerhatian Rekod Berterusan. Kedua. tingkah lakunya semasa mengikut sesi p&p dan kunjungan temubual kami bersama ibu bapanya di rumah mereka. kanak-kanak akan sedar tingkahlaku mereka diperhatikan. Dan terakhir.5 Kaedah Pengumpulan Data Kami mengumpulkan data-data berkaitan hasil dapatan kajian dengan menggunakan kaedah rakaman. Terdapat enam rakaman yang telah dibuat sepanjang pemerhatian kami ke atas Zaqwan. Dua kali pemerhatian telah dilakukan di dalam dan dua kali pemerhatian dilakukan di luar kelas Prasekolah IPG KDRI dan sekali pemerhatian telah dilakukan di rumah Zaqwan. guru penat kerana lebih tertumpu pada proses merekod. temubual. kami akan mengambil gambar tingkahlaku yang menarik dan pelik yang dilakukan oleh Zaqwan. rekod Berterusan ini juga memudahkan guru merekod dan mengumpulkan maklumat. guru kurang memberi tumpuan pada kanak-kanak lain kerana terpaksa fokus pada merekod dan yang terakhir ia memerlukan latihan bagi kemahiran merekod untuk mendapatkan hasil dapatan yang bersesuaian dengan kemahiran yang diperhatikan. Selain itu.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK yang ditetapkan. Tempoh yang kami gunakan untuk membuat pemerhatian yang terperinci terhadap Zaqwan biasaya dijalankan dalam tempoh 20-30 minit. Gambar juga menjadi sebagai bukti pemerhatian yang telah kami jalankan pada waktu yang dinyatakan contohnya ketika Zaqwan sedang melukis gambar keluarganya. Ketiga.

Batu Rakit 21020 Kuala Terengganu.6 Cara Pelaporan Kajian Dapatan kajian kami dilaporkan secara narrative. 3.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Selain itu. 15 . berumur 30 tahun dan bekerja sebagai Jururawat Masyarakat di Klinik Kesihatan Bukit Tunggal. Meminati kuih donat dan semua jenis minuman. Zaqwan dilahirkan pada 27 Mac 2004 di Hospital Sultanah Nur Zahirah. Selain itu. Bapanya bernama Mohd Hairil Bin Muda. Kami telah menemubual guru. Zaqwan mennggemari semua jenis makanan tetapi tidak suka pada makanan yang pedas. Zaqwan juga seorang kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pertuturan dan kesihatan. Mereka sekeluarga tinggal di rumah beralamat B-175 Kampung Desa Durian. 4. Kuala Terengganu. kami juga telah menemubual guru Zaqwan.1 Latar belakang Subjek yang kami pilih merupakan kanak-kanak lelaki yang bernama Muhammad Hariz Zaqwan Bin Mohd Hairil. Zaqwan merupakan anak sulung daripada dua beradik dan mempunyai seorang adik perempuan berumur 2 tahun. berumur 33 tahun dan bekerja sebagai Pembantu Am Pejabat di SMK Tengku Mizan Zainal Abidin Kuala Terengganu manakala ibunya pula bernama Norhafiza Binti Alias.0 Perbincangan 4. ibu bapa dan rakan Zaqwan sebanyak sekali sepanjang pemerhatian dijalankan. ibu bapa Zaqwan dan beberapa orang rakan Zaqwan untuk memastikan dapatan pemerhatian ini dan segala maklumat yang diperolehi adalah tepat dan benar. Aktiviti kegemarannya di rumah ialah menonton televisyen. Kuala Terengganu. Kini pada 2010 Zaqwan telah berumur 6 tahun. Zaqwan merupakan seorang kanak-kanak yang menulis menggunakan tangan kanan. Transkrip temubual kami dengan ibu bapa dan guru Zaqwan telah ditukar kepada Bahasa Melayu standart bagi memudahkan pembacaan terhadap kajian yang dijalankan.

4. Zaqwan seorang yang mudah memberi kerjasama apabila diminta menceritkan mengenai keluarganya. Tetapi walaupun telah bersekolah seawal usia 4 tahun. 4. Dapatan kajian telah dijalankan secara rakaman. gambar.1 Berkomunikasi dengan keyakinan Berdasarkan pemerhatian melalui rekod berterusan di Lampiran 1.2 Rasional pemilihan kemahiran sosioemosial. Setelah melihat dan berkenalan dengan Zaqwan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Sebelum ini. Zaqwan telah dihantar ke pusat tadika Taski Darul Hikmah (ABIM) di Banggol Tok Jiring seawal umur 4 tahun lagi. Beliau memilih Zaqwan disebabkan Zaqwan mempunyai masalah berkaitan sosioemosi apabila kelihatan sering bertindak ganas. Rasional kami memilih Zaqwan sebagai subjek kajian adalah berdasarkan cadangan daripada guru prasekolah itu sendiri iaitu Cikgu Suzana. kami dapati segala apa yang ingin diperhatikan berkaitan dengan perkembangan sosioemosi dan beberapa kemahiran yang dikaji mempunyai kaitan yang bersesuaian dengan Zaqwan.3 Dapatan kajian melalui pemerhatian Pelbagai kaedah telah kami gunakan untuk memastikan segala maklumat dan dapatan pemerhatian dapat dikumpul dan direkod secara sistematik. 4. temubual dan hasil kerja. dapat dilihat Zaqwan seorang kanak-kanak yang mudah mesra walaupun dengan orang yang baru dikenalinya. Keyakinan yang ditunjukkan oleh Zaqwan juga sangat tinggi apabila dia begitu bersemangat meyakinkan kami tentang ahli keluarganya. mempunyai imaginasi yang tinggi dan sering tidak memberi tumpuan terhadap sesi p&p.3. Ketika di rumah. ibu bapanya akan mengajarnya mengaji Al-Quran pada setiap pagi dan petang sewaktu musim cuti sekolah. ibu bapanya mengakui perkembangan Zaqwan dalam membaca masih lemah dan lambat berbanding pengalamannya dengan rakan-rakannya yang lain. 16 .

4. Berdasarkan pemerhatian yang dibuat.2 Memahami dan mengurus emosi diri sendiri Zaqwan dilihat sebagai seorang kanak-kanak yang dapat mengurus emosi dirinya sendiri apabila berhadapan dengan sesuatu perkara yang mengganggunya. Apabila perkara seperti itu berlaku. Perkara ini terbukti apabila kami mengkaji rekod-rekod peribadinya dan mendapati beliau adalah anak sulung daripada dua beradik.3.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Perkara ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 1 yang menunjukkan Zaqwan mempunyai fantasi dan imaginasi yang tinggi untuk memiliki sebuah keluarga yang terdiri daripada kakak dan abang. kami tidak pasti tentang bilangan ahli keluarga Zaqwan yang sebenar. Zaqwan dan adik perempuannya. Zaqwan menceritakan tentang kewujudan kakak dan abang khayalannya dengan penuh yakin. Perkara ini dapat dibuktikan melalui permehatian melalui rekod berterusan dalam lampiran…yang menunjukkan Zaqwan tidak berminat untuk menyelesaikan tugasan yang diberikan oleh Cikgu Suzana. Kami bertanya lagi. “Ummmm oo oo…kakak Zaqwan pun pandai melukis rupanya”. telah terbukti menunjukkan Zaqwan tidak mempunyai kakak dan abang seperti yang diceritakannya kepada kami. Zaqwan tidak terus bergerak mengganggu rakan-rakan yang lain sebaliknya dia akan mengeluarkan sebuah buku khas miliknya untuk dia menconteng dan melukis. dapat dilihat ibu bapanya telah mendisiplinkannya agar meluahkan perasaan dengan menggunakan cara yang disukainya. Ini dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 3: “ Penat la nak tulis…penat nak tulis banyak-banyak…”. Ini dibuktikan dengan pengakuan Zaqwan sendiri: “ Ayoh dengan mok tak dok yang pandai melukis…belajar melukis dengan kakak…. Ini dapat dibuktikan melalui gambar keluarga Zaqwan yang hanya terdiri daripada ayah. Melalui cara ini. Ketika pemerhatian di atas dijalankan.”jawab Zaqwan ringkas. Ketika kami mengunjungi rumahnya juga. ibu. “Kalau cikgu minta Zaqwan melukis…Zaqwan penat tak?” Dengan pantas Zaqwan 17 .

Kata-kata Zaqwan itu dengan pantas ditegur oleh bapanya dan Zaqwan terus terdiam kerana menghormati bapanya dan tetamu yang datang. Ini dapat dibuktikan berdasarkan temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan di rumah mereka: “Hehe…sebelum ini di rumah lama kami banyak juga yang Zaqwan conteng.. tak baik cakap macam tu depan cikgu ni. Zaqwan nak bunuh adik….(dengan nada penuh keyakinan)”..takut dia menganiaya kawan-kawan. ada ketika itu Zaqwan tiba-tiba menyampuk dan mengeluarkan kata-kata yang agak ganas bagi pemikiran seorang kanak-kanak sepertinya: Zaqwan : “Nanti Zaqwan dah besar.tetapi kami telah mendidiknya selepas itu dan sentiasa membelikanya buku mewarna.. dan juga buku kosong untuk dia menconteng dan lama kelamaan Zaqwan dengan sendiri mengikuti disiplin itu”. Berdasarkan transkripsi temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK mengeluarkan buku contengan khas untuk dia melukis dan tanpa disuruh Zaqwan dengan pantas melukis apa sahaja yang difikirkannya di dalam buku itu. Ini 18 .saya cuma risaukan kalau dia suatu hari nanti dah bersekolah. Zaqwan seorang kanak-kanak yang mempunyai sikap pendendam. Zaqwan dilihat dapat mengurus emosi diri sendiri melalui lukisan dan contengan yang dibuatnya. Melalui pemerhatian kami. macam itulah cikgu....nak rotan ayah pulak. melukis. Dia juga seorang yang berani melafazkan apa sahaja yang terlintas di fikirannya. ini mungkin disebabkan oleh cara didikan yang diberikan oleh keluarganya yang memberi pendedahan awal agar tidak menjadi kebiasanya menconteng dan meluahkan perasaan pada tempat yang tidak sepatutnya. Bapa Zaqwan : Zaqwan. Melalui pemerhatian ini dapat kami lihat.

4 Kebolehan mengawal diri Berdasarkan pemerhatian kami melalui rekod berterusan pada lampiran……. Ini terbukti berdasarkan temubual kami bersama ibu bapa Zaqwan di rumah mereka: “Ibu Zaqwan : Hmmm. Sekali lagi Zaqwan ditegur oleh Ustazah agar tidak mengulanginya 19 . kami dapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang mempunyai keyakinan iaitu percaya bahawa dia boleh melakukan apa sahaja yang diingininya. kami mendapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang dapat mengawal diri dan mendengar arahan apabila ditegur.3 Membina perwatakan kendiri Berdasarkan transkripsi temubual dengan ibu bapa Zaqwan di rumah mereka. kami dapati ibu Zaqwan bertindak secara positif apabila menggalakkan Zaqwan membuat perkara yang disukainya seterusnya dapat membantu anaknya mengawal emosi dan meningkatkan kendirinya. Melalui dapatan kajian ini.. 4. Kanak-kanak pada tahap umur Zaqwan ini adalah seorang pemerhati yang baik dan sentiasa percaya bahawa mereka juga mampu melakukan apa sahaja yang mereka inginkan. Tetapi ada kalanya dia juga boleh diharap seperti membantu saya membuat kerja-kerja di dapur seperti memotong bawang dan membancuh air dan saya masih perlu mengawasi tingkahlakunya ketika berada di dapur”. Walaupun kadangkala Zaqwan dilihat tidak selesa dengan keadaan yang sedang dilaluinya. Zaqwan dilihat tidak peka dengan arahan ustazah dan dia juga duduk dalam keadaan berpeluk tubuh dan bermain-main mengusik kawankawan disekitarnya. tetapi dia masih boleh mengawal diri dan tidak berkelakuan negatif sehingga mendatangkan masalah kepada orang lain.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK menunjukkan Zaqwan masih mampu mengawal emosinya walaupun hakikatnya dia tidak mengetahui apa yang dilafazkan ketika itu. 4.3.Zaqwan ni jenis nak kena suruh baru nak buat.3. Ini dapat dibuktikan melalui pemerhatian rekod berterusan di lampiran 2: “Apabila ustazah meminta semua murid menyebut ejaan di hadapan papan putih dengan bimbingannya.

Melalui dapatan kajian ini. Dengan langkah yang bersahaja Zaqwan mengeluarkan patung mainan dari beg sekolahnya. Ini berdasarkan pemerhatian rekod berterusan di lampiran 4: “Terdapat juga beberapa kawan-kawan Zaqwan yang bermain di sekitarnya. Setelah itu dia kembali duduk di dalam barisannya”. Zaqwan dilihat tidak menghiraukan proses pengajaran dan pembelajaran yang sedang berlangsung dan melakukan sesuatu perkara yang tidak ketahui oleh kami. Selain daripada proses pengajaran dan pembelajaran di kelas ustazah. kami sentiasa menasihati Zaqwan dan kawan-kawannya agar bermain bersama-sama bagi menggalakkan mereka membina kemahiran sosial dan emosi melalui peraturan yang tertentu. Zaqwan masih bermain bersama-sama mereka tetapi dia ingin bermain secara sendirian.Tiba-tiba Zaqwan dilihat bangun dari barisan dan berjalan ke tempat duduknya. Tetapi tindakan Zaqwan itu tidak mendatangkan tingkahlaku yang mengganggu terhadap proses pengajaran dan pembelajaran ustazah. kami mendapati bapanya amat risau dengan tingakahlaku Zaqwan yang kadangkala terlampau ganas dan memerlukan pengawasan yang berterusan. Melalui pengakuan ibunya. mereka telah mencuba pelbagai cara bagi mengurangkan tingkahlaku agresif pada Zaqwan: 20 . Mereka juga berminat bermain kiub bongkah bersama-sama dengan Zaqwan. Berdasarkan temubual dengan ibu bapa Zaqwan.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK lagi. Ketika pemerhatian. Di awalnya Zaqwan dilihat tidak berkira untuk berkongsi kiub bongkah untuk bermain bersama-sama tetapi diakhirnya dia sudah tidak mahu berkongsi”. pemerhatian rekod berterusan ketika Zaqwan melakukan aktiviti di luar bilik darjah juga telah menunjukkan dia seorang kanak-kanak yang dapat mengawal diri. kami mendapati walaupun pada akhirnya Zaqwan dilihat tidak mahu berkongsi kiub dengan kawan-kawannya yang lain. Apabila ditegur oleh ustazah sebanyak dua kali. Dia meletakkan patung mainan itu dan meninggalkannya di atas mejanya. Secara tiba-tiba Zaqwan bertindak mengeluarkan patung mainannya.

Pada semester 6 kali ini.3.kami cuma berharap agar hati Zaqwan mudah diterangkan dan dilembutkan dan tidak lagi terlampau agregsif”. Melalui dapatan kajian ini. Ibu bapanya juga sangat ramah melayani kunjungan kami ke rumah mereka. dia kelihatan mesra dengan ibu bapanya.. kami mendapati ibu bapa Zaqwan amat mengambil berat tentang kebajikan anak mereka. Tugasan ini memerlukan saya melakukan pemerhatian terhadap 21 . Kedatangan kami juga telah dimaklumkan oleh Zaqwan kepada ibu bapanya”. Mereka juga lebih mengenali tingkahlaku Zaqwan dan berharap Zaqwan tidak bertindak ganas diluar jangkaan mereka.w. Melalui dapatan kajian ini. Ini dapat dibuktikan melalui dapatan pada rekod berterusan semasa kami membuat pemerhatian ke atasnya: “Semasa menemubual ibu bapa Zaqwan. kami mendapati Zaqwan seorang kanak-kanak yang mudah mesra dan sentiasa mengalu-alakan kedatangan tetamu kerumahnya. Semasa di rumah. 4.5 Membina kemahiran sosial dalam interaksi dengan orang lain. dia juga berada bersama-sama kedua ibu bapanya. saya telah mempelajari tentang tajuk berkaitan dengan Penaksiran dan Penilaian Perkembangan Kanak-Kanak dalam Prasekolah. kami dapati Zaqwan dapat membina kemahiran sosial yang baik dengan orang lain khususnya dengan kami yang baru dikenalinya.t kerana dengan izinNya saya dapat menyiapkan tugasan PRA 3111 ini. Berdasarkan pemerhatian melalui rekod berterusan pada lampiran 5. kami juga mendapati Zaqwan telah dididik agar menghormati tetamu seperti bersalaman dan sentiasa mendengar teguran yang diberikan oleh bapanya.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK “Ibu Zaqwan : Ada juga kami carikan Zaqwan air penerang hati melalui rawatan Islam ni. Sepanjang pemerhatian kami melihat tingkahlaku Zaqwan di rumah. Nabilah Binti Jumal (880312565210) Bersyukur saya kehadat Allah s.

kami akan ke Prasekolah IPG Kampus Dato’ Razali Ismail untuk menjalankan kajian ke atas kanak-kanak yang telah dipilih. aspek yang diperhatikan adalah perkembangan sosioemosi. Perkara ini terbukti melalui dapatan kajian pemerhatian saya ke atas kanak-kanak yang dikaji 22 . kami berdua membuat perbincangan dalam melengkapkan laporan. Dengan adanya keinginan ini maka dengan sendirinya kanak-kanak akan mengasah bakat kreatifnya. pelbagai aspek kemahiran telah dinilai bagi memastikan kanak-kanak dapat mencapai tahap perkembangan sosioemosi yang sesuai dengan peringkat perkembangan umur mereka. objektif. Melalui kajian pemerhatian yang telah saya lakukan. teknik penaksiran dan kajian literatur. Menurut Widmer (1970) menunjukkan kanak-kanak memerlukan banyak peluang untuk bertindak balas dalam persekitarannya mengikut perbezaan individu untuk membuat pilihan. kami memulakan tugasan dengan mencari dan mengumpul maklumat mengenai penaksiran dan penilaian perkembangan kanak-kanak. Pada permulaan. kami memulakan langkah kedua iaitu membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak yang dikaji. Selain daripada instrumen rekod berterusan yang kami gunakan. rakaman.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK kanak-kanak Prasekolah dan melihat perkembangan mereka melalui pelbagai aspek dan kemahiran. prinsip. Mengikut Rohaty (1992) pandangan kendiri yang positif adalah merupakan asas kejayaan kepada kanak-kanak. Dalam tugasan saya ini. hasil kerja. Kesemua kaedah ini amat membantu kami dalam mendapatkan maklumat yang tepat sekaligus sahih berkaitan dengan kanak-kanak yang diperhatikan. Pada setiap minggu jika mempunyai kelapangan masa. kami juga membuat kajian melalui pengumpulan data seperti gambar. Seterusnya kami mencari maklumat berkaitan dengan jurnal yang selari dengan perkembangan sosioemosi yang ingin kami kaji. Setelah selesai mencari dan mengumpulkan maklumat berkaitan dengan konsep. Setelah selesai membuat pemerhatian. Kami berdua telah membuat perancangan bagi memastikan tugasan ini dapat berjalan lancar dan sistematik. dan temubual. bertindak dan bergerak balas dalam persekiatran yang mengambil berat mengenai mereka termasuk perkembangan minat dan keupayaan.

Kelebihan ketiga pula ialah saya dapati tugasan ini telah mendekatkan saya dengan masyarakat sekeliling terutamanya dalam membina hubungan yang positif dengan ibu bapa.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK menunjukkan beliau mempunyai imaginasi yang tinggi dalam membayangkan sesuatu perkara seperti mempunyai keluarga khayalan walaupun hakikatnya perkara itu tidak wujud dalam kehidupan sebenarnya. Selain itu. Selain itu. Guru dan juga ibu bapa perlu sedar tanggungjawab mereka dalam mengenal pasti kebolehan dan tahap keupayaan kanakkanak agar mereka dapat menyalurkan bakat semulajadi yang ada alam diri melalui cara yang lebih efektif. Bedasarkan kajian kanak-kanak yang diperhatikan. saya berpendapat guru prasekolah tersebut perlu mewujudkan suasana kelas yang dapat mempertingkatkan tahap kreativti kanak-kanak yang mempunyai imaginasi yang tinggi. pembantu prasekolah dan juga kanak-kanak prasekolah. Segala jurnal yang dikumpulkan adalah selari dan berkaitan dengan perkembangan dan kemahiran yang dikaji. tugasan ini juga telah memberi pengalaman yang amat bermakna kepada saya dalam membuat pencarian jurnal daripada pelbagai maklumat. kanak-kanak dapat meluahkan perasaan melalui lukisan dan pelbagai lagi cara bagi menggalakkan pemikiran mereka yang mempunyai sifat ingin tahu dan berani mencuba sesuatu perkara yang baru. Kedua. rekod dan maklumat yang dikumpul amat memudahkan saya membuat rujukan tentang tingkahlaku kanak-kanak yang dikaji. guru. Ini juga adalah pengalaman pertama saya sepanjang membuat tugasan di IPG. Melalui aktiviti kreativiti. Saya sebagai bakal guru prasekolah perlu mempersiapkan diri dalam membina hubungan yang mesra dan rapat dengan ibu bapa terutamanya bagi memastikan setiap aktiviti yang berkaitan dengan prasekolah mendapat sokongan dan kerjasama daripada ibu 23 . Segala maklumat dan dapatan yang diterima adalah sebagai bahan bukti yang sahih bagi memastikan kajian yang dibuat mengikut spesifikasi yang tepat. Pengalaman berinteraksi dengan masyarakat memberi peluang kepada saya membina keyakinan diri dalam bersosial dengan orang lain. pergaulan melalui persekitaran juga amat membantu kanak-kanak dalam membina kendiri yang positif atau negatif. keluarga. Kelebihan tugasan ini antaranya yang pertama ia telah melatih dan memahirkan saya dalam kemahiran merekod terutamanya dalam membuat rekod berterusan.

Kesemua perkembangan termasuk kognitif. Kelemahan tugasan ini antaranya. bahasa. Kelebihan terahkir dalam tugasan ini ialah ia telah menggalakkan saya mempelajari dan memahirkan lagi tentang perkembangan yang terdapat pada kanakkanak. Keterbatasan pengalaman menyebabkan pencarian jurnal dilihat sukar dan bebanan pada permulaan tugasan dirasakan amat berat untuk memahami apa yang tersirat di dalam maklumat jurnal yang dicari.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK bapa. Manakala kelemahan yang terakhir pula ialah saya dapati penilaian perkembangan kanak-kanak prasekolah tidak disempurnakan oleh guru prasekolah. Ini disebabkan oleh kekangan masa untuk menghadiri kelas pada waktu pagi dan prasekolah hanya bersekolah pada waktu pagi juga. emosi dan sosial perlu diperhatikan dengan penuh kesedaran dan tanggungjawab. Melalui perkembangan sosioemosi ini. Sebagai bukti tiada maklumat mengenai rekod berterusan yang saya kaji boleh dijadikan bahan rujukan daripada guru prasekolah. Rekod yang diperhatikan hanyalah satu sahaja dan saya tidak berpeluang melatih dan memahirkan diri untuk membuat catatan rekod yang lain. aspek penaksiran dan penilaian terhadap perkembangan kanak-kanak terhadap perkembangan mereka tidak patut diabaikan. pertama kami tidak mempunyai banyak masa untuk menjalankan kajian terhadap kanak-kanak yang dikaji. Menurut Almy (1975) berpendapat matlamat mana-mana program untuk kanak-kanak yang dikehendakinya sepatutnya menyediakan persekitaran fizikal dan sosial yang akan meninggikan imej 24 . Kelemahan kedua pula ialah kesukaran mencari jurnal yang sesuai untuk dijadikan kajian literatur. Kelemahan ketiga pula ialah saya tidak dapat memahirkan diri dalam membuat catatan rekod-rekod yang lain kerana hanya menfokuskan pada tugasan rekod yang diberikan sahaja. Tugasan ini mungkin akan lebih bermakna jika ianya diberikan lebih awal dan masa kajian boleh dilakukan lebih lama contonhnya tugasan ini diberikan semasa praktikum selama dua bulan yang lalu. Permerhatian dan dapatan kajian mungkin lebih teratur dan tidak terlampau singkat seperti yang dialami kini. dapat saya rumuskan perkembangan emosi dan sosial yang sihat sangat penting dalam kehidupan seseorang dan seterusnya mempengaruhi kejayaan dalam pembelajaran mereka. Sebagai bakal guru prasekolah.

Hal ini dapat dibuktikan sepanjang pemerhatian kami terhadap subjek. Sebagai kesimpulan. Sebagai contoh.0 Rumusan dan Cadangan. Hasil kajian kami mendapati secara keseluruhannya Zaqwan masih belum dapat mengawal emosinya dengan baik. Subjek yang kami pilih ini juga masih belum sepenuhnya mempunyai kebolehan untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. bukti dan maklumat yang dapat digunakan bagi memastikan perkembangan kanak-kanak mempunyai peningkatan dari pelbagai aspek perkembangan yang terdapat dalam kurikulum prasekolah kebangsaan. Selain itu juga. Oleh itu guru perlu menyediakan segala kemudahan yang sesuai dengan tahap perkembangan kanak-kanak. tugasan ini memberi pengalaman kepada saya sebagai bakal guru prasekolah pada masa hadapan untuk menentukan penilaian dan penaksiran yang sesuai digunakan ketika berada di prasekolah. Segala penilaian dan penaksiran yang dijalankan adalah rekod. situasi di mana subjek menconteng muka adiknya dengan menggunakan pen kerana adiknya ingin berkongsi pensil warna dan situasi di mana Zaqwan berlari-lari di atas tembok tanpa memikirkan bahaya dan tanpa menghiraukan larangan ibu dan bapanya. Zaqwan masih belum mampu membina kemahiran emosi untuk memahami diri dengan orang lain dan juga masih belum mengamalkan tingkah laku yang baik seperti yang sepatutnya. 25 .PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK diri kanak-kanak.1 Rumusan. Bahagian ini akan membincang dan menghuraikan rumusan keseluruhan daripada hasil dapatan kajian kami serta cadangan-cadangan untuk kajian seterusnya. 5. 5.

melukis adalah aktiviti menggembirakan dan boleh menenangkan perasaan anak. kami dapat memahami bahawa lumrah kanak-kanak suka melukis. hanya terdapat satu cara di mana Zaqwan dapat menguruskan emosinya sendiri dengan baik dan bagaimana cara untuk menstabilkan emosinya iaitu melalui terapi lukisan. Kebanyakan aktiviti seperti percakapan. Mungkin tidak ramai ibu bapa sedar. intelek dan merangsang kemahiran tangan kanak-kanak. kraf dan muzik. mereka akan melakukannya dengan tekun dan sepenuh hati. minda. rasional. Justeru. kami membuat beberapa pembacaan dan rujukan mengenai terapi emosi melalui seni atau lukisan. Berdasarkan pemerhatian yang telah kami jalankan. Keinginan ibu bapa melihat anak mereka pandai dalam bidang akademik (termasuk membaca dan mengira) pada usia sangat muda boleh 26 . orang lidi sehingga mereka pandai melakar bentuk tertentu. Kami juga pernah mengikuti satu Kem Terapi Emosi pada semester dua.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK Ini bertentangan dengan hasil kajian Profesor Madya Anna Christina Abdullah dari Pusat Pengajian Ilmu Pendidikan dari Universiti Sains Malaysia yang menyatakan kanak-kanak semuda 4 tahun sudah dapat memahami yang tingkah laku mereka ada punca-puncanya bahawa setiap orang mempunyai perasaan dan bahawa terdapat lebih dari satu penyelesaian kepada setiap masalah. Selain itu. Melalui rujukan yang dan hasil daripada kem tersebut. Melukis boleh merangsang pembentukan minda kreatif kanakkanak selain ‘menggerakkan’ otak kanan untuk berfikir. Manakala otak kanan pula digunakan dalam aktiviti kreatif yang tidak membabitkan perkataan seperti lukisan. belajar bahasa dan mengira (termasuk mengenal abjad dan huruf) menggunakan otak kiri. logikal. beliau juga ada menyatakan kanak-kanak dalam peringkat umur tersebut sudah mempunyai kemahiran untuk menilai sama ada sesuatu idea itu baik atau kurang baik. bulatan. analisis (mentafsir). Beliau akan memberi sepenuh perhatian dan melakukannya dengan bersungguh-sungguh. Kami telah cuba memerhatikan Zaqwan semasa beliau melukis. Melalui sikap yang ditunjukkannya itu. Bermula daripada contengan. Pada pendapat kami ini juga adalah merupakan salah satu cara terbaik untuk melatih beliau memberi tumpuan terhadap sesuatu pekerjaan lain yang dilakukan. kepada garis senget. Melukis bukanlah suatu kerja yang sia-sia walaupun lukisan seseorang kanak-kanak itu kelihatan seperti cakar ayam. minat kanak-kanak terhadap lukisan tidak seharusnya dihalang kerana ia banyak memberi manfaat dan memberi sumbangan besar terhadap perkembangan emosi.

mengurangkan tekanan. kolaj atau yang menggunakan tanah liat juga mempunyai kesan terapeutik kepada semua golongan. Ia juga boleh diklasifikasikan sebagai perangkap persepsi yang mewakili minda pada satu-satu masa. Terapi seni digunakan untuk membantu kanak-kanak yang mengalami trauma dengan kematian ibu bapa dan hilang tempat tinggal seperti insiden taufan. Ibu bapa boleh menjadikan lukisan anak sebagai perantara untuk berkomunikasi dengan si kecil. Mereka kerap tidak difahami dan kadangkala tidak diberi peluang untuk pulih. membangunkan kemahiran dalaman. Ubat saja tidak 27 . Kanakkanak lebih besar seperti prasekolah pandai menyatakan emosi atau apa terjadi kepada mereka melalui lukisan wajah sedih. proses perubatan itu hanya bersifat holistik. ia adalah luahan emosi pelukis. meningkatkan jati diri. Keadaan menjadi lebih sukar kerana kanak-kanak tidak tahu untuk memberitahu mereka berasa tertekan. Ini juga sebabnya lukisan dijadikan terapi (dikenali sebagai terapi seni) ke atas kanakkanak yang alami masalah psikiatri atau melalui trauma. Lukisan juga boleh menjadi medium untuk seseorang meluahkan perasaan. kraf. Namun. Mereka juga melukis apa yang ingin dimiliki atau dilakukan. terutama dalam membantu perkembangan minda serta terbukti dapat meningkatkan daya tumpuan ketika belajar. di Malaysia sekurang-kurangnya seorang daripada sembilan pesakit gangguan psikotik berhadapan dengan masalah tekanan. Terapi seni sebenarnya satu bentuk terapi emosi dan tingkah laku. Ini berdasarkan kepercayaan proses kreatif membabitkan luahan artistik individu membantu mereka menyelesaikan konflik dan masalah. Presiden Persatuan Pskiatri Malaysia sendiri iaitu Dr Yen Teck Hoe ada mengatakan bahawa seni asasnya adalah produk pemikiran dan emosi. kebanyakan kanak-kanak tidak tahu menceritakan apa yang ada dalam fikiran mereka. gempa bumi atau peperangan. Kini ramai ibu bapa moden. Dr Yen berkata. terapi seni bukan hanya untuk kanak-kanak bermasalah saja. terutama yang tinggal di bandar. menguruskan tingkah laku. Ia juga proses seni yang membantu membaiki fizikal. walaupun pada pandangan anda ia hanya corengan. Seni sama ada lukisan. gembira atau takut. Melukis juga cara anak meluahkan pemikiran dan perasaan. mental dan emosi pesakit. marah. Beliau menambah. Walaupun hanya satu garisan. Oleh kerana penguasaan bahasa terhad. mula menghantar anak ke kelas seni dan kraf selepas menyedari manfaatnya.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK membuat anak tertekan. kekacauan bipolar dan skizofrenia. Beri rangsangan kepada anak dengan memuji lukisan mereka cantik.

di mana beliau sebenarnya adalah seorang yang agak sukar untuk bergaul dengan orang lain kecualilah saudara terdekat dan rakan-rakan dari jantina yang sama sahaja. ketakutan dan kebimbangan sebaliknya memberikan mereka satu bentuk kebebasan dalam pemikiran. ibubapa boleh melukis bersama dengan anak yang secara tidak langsung bukan saja dapat mengeratkan hubungan. terutama jika mereka seorang yang pendiam. Dengan cara itu katanya. Hal ini dapat kami lihat sendiri dengan jelas pada Zaqwan. Apa yang dapat kami simpulkan adalah ibubapa tidak seharunya membuat tafsiran sendiri kerana mereka tidak tahu apa yang ada dalam fikiran anak.blogspot. Kaedah mudah begini memberi galakan kepada anak meluahkan kreativitinya di atas kertas dan ibubapa juga dapat membantu tugas guru dalam mengesan perubahan emosi kanak-kanak bagi memastikan perkembangan sosioemosi yang positif dan sihat di kalangan kanak-kanak. Namun. malah muzik dan tarian boleh membantu mereka meluahkan perasaan tanpa bercakap. ia dapat mengurangkan tekanan. Sebenarnya. tetapi menghabiskan masa berkualiti bersama kanakkanak. Sebagai contoh. Beliau juga menyatakan biasanya dalam keadaan gembira kanakkanak lebih mudah berinteraksi dan bercerita. apabila kami meminta beliau untuk melukis beliau akan menunjukkan minat yang tinggi dan senang untuk bercerita mengenai lukisannya. Kami telah membuat rujukan di sebuah blog di mana penulisnya. Tetapi. Mungkin ada ibu bapa tidak tahu bagaimana hendak memberi rangsangan tambahan kepada anak selain membeli alat melukis dan meluangkan masa bersama mereka. Malah. Ini memudahkan ibubapa menukar lukisan baru apabila kanak-kanak menghasilkan karya baru. Lebih banyak ibubapa terbabit dalam aktiviti ini.PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK boleh mengubati masalah berkaitan komunikasi atau sosial dengan orang lain bagi mereka yang sakit mental. ibubapa sekaligus dapat menggalakkan menggalakkan anak-anak untuk berfikir iaitu bermula daripada proses melukis hinggalah kepada bercerita. Proses kreatif ini melonjakkan harga diri mereka. Sebenarnya komunikasi perlu berlaku dalam dua hala dan lukisan boleh menjadi medium untuk berinteraksi dengan anak-anak. Sesetengah kanak-kanak sukar diajak berkomunikasi.html 28 . banyak usaha lain yang boleh dilakukan seperti menyediakan tempat atau bilik khas untuk mempamerkan lukisan anak-anak. http://ceritarasahati2. anak-anak akan berasa lebih seronok. dengan cara ini. membantu proses pemikiran dan membolehkan mereka meneroka persoalan peribadi. sekiranya sesebuah rumah itu sempit. sebaliknya ibubapa perlu meminta anak-anak bercerita mengenai lukisan mereka. terapi seni lukisan.com/2009/01/lukisan-luahan-jiwa. ibubapa boleh membuat ‘ampaian khas’ untuk menggantungkan lukisan anak-anak dengan hanya menggunakan tali dan penyepit. mengatakan bahawa komen positif terhadap hasil kerja kanak-kanak seperti lukisan akan membuatkan mereka gembira.

PRA 3111 : PENAKSIRAN DAN PENILAIAN PERKEMBANGAN KANAK-KANAK 5.com/.3 Cadangan.2 5.. www./Penaksiran-dan-Penilaian-Perkembangan-Kanak-kanak 29 . Manfaat Penaksiran dan Penialain Perkembangan Kanak-kanak.scribd..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->