FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL No: 80jDSN-MUIjlIIj2011 tentang

Penerapan Prinsip Syariab dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Sekretariat: JI. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. (021) 3904146

I

Fax: (021) 31903288

I

E-mail: dsnmui@gmail.com

__ b))' • 1'..Majelis Ulama Indonesia . MUI Council of Ulama National Sharia Board . QS.:'!~~ /0/ 0 ~o. DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan pedoman.ME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK Dewan Syariah Nasional Menimbang ~ Majelis Ulama Indonesia (OSN-MUI) setelah: a.('::. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a.al-Baqarah [2]: 275: Dewan Syariah Nasional . ~ r "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di an tara manusia...f.Jakarta Pusat 10320 Teip. b.~~~jgi DEWAN SYARIAH NASIONAI_. " b..: a.. al-Nisa' [4]: 58: . 19 Pegangsaan . QS .lo ... Mengingat 1.Indonesian Sekretariat: JL Oempo No. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisrne Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal.t . : (021) 31903288 FATWA DEWAN SYARI' AH NASIONAL NO: 80/DSN-MUIIIII/2011 Tentang PENERAP AN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANIS. Firman Allah s. hendaklah dengan adil . " c.w. : (021) 3904146 Fax. al-Ma'idah [5]: 1: "Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad flu ... QS.

.J.JI. 0.... oY'-' 0i ':11 c~ J.-c..'jwj .f JJjl G. . jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain.../ . ':1 (}~\ J'··jJll-:. QS.Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me nge rjakan) kebajikan dan takwa. Maka.Majelis Ulama Indonesia . sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. al-Qashash [28]: 26: ~.'jw ~j '. " h. al-Baqarah [2J: 283: 2u\ ~j .r" ~... " e.... I:. t» J"'- "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil..-l ~~ ~ ..lj " .£~Ij yli.......Jg. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi alas sukarela di antara kalian. /tL Dewan Syariah Nasiona/...~. U' .. r r--~ r--~ y IOI~Lf _r-> . '"" .>1 < ..' 01 li)l ~ ~~ 1./. .~?~\ ~r4 ~\:G./ 11-\]\. DC:::~O~ 0C:::\(Oi Q J J"..1G" .._ 01 .. al-Ma'idah [5]: 2: 0\j:hJlj tYI J:.J " . Dan bertakwalah kamu kepada Allah. '" g.~~\ "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata...JI ~I ~-G J:..::. 2 " . 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). ".i.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ada/ah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. al-Nisa' [4] : 29: .. al-Baqarah [2]: 278: jual beli dan mengharamkan ~. I:.~\ .. hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya day hendakJah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya .JI ••• 4. QS. " f QS.:: I:'~~j 2u\ I~\ Ip\ - :... QS..... 411 01 41\ 1_. QS./.. " d.:J\ ~4 "Hat orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribajika kamu orang yang beriman..Allah telah menghalalkan riba ...

.a. 0".- SJ. -t..-L.... 139) ~ Dewan Syariah Nasional : Majelis Ulama Indonesia .. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah: :y'6J\/~ .. saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut.. t. menjawab: "Janganlah' kamu menjual sesuatu yang liday ada padamu" (HR.i ~j ~ ....a....:i ~\~ 'jj ~.__... 3 2. ". ~ ..:. s. J...f-::' .. :.A... Rasulullah saw. ia berkata: Saya menemui Rasulullah saw... Tirmidzi/V..'j 0\ ~ y'6JI/ ~_G."~ . ". c.« !J~ ~....~... '\~~\\ . menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)..\/0 Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam.._\ ~ JJ o~\ Diriwayatkan dari Abi Hurairah r..:. r. ia berkata..J~ ~l..:.» ....?\ ~) .a.. ~\ Ju II:?.\ 4.wI J. Muslim)..l\ ~ o~ ~k) o(a...... melarang jual belt hashah dan jual mengandung gharar " (HR.w..Ji v- o~ u .: a.... J 'v~ J .J ~.. . riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas.lA'--\ oIJ)J . l5.u\ ~ J ~ $I "" ~I <b.i.w."~ 01 <b. cJ "o." 11' "Rasulullah s. dan riwayat Imam Malik dari Yahya: "... . Radis Nabi s.5 ~ ~ I.L: . " b.' 0\ L: ~\ ~ " ~--.t. O~~ ~ JI _?-i) ~J l) 1S cr" : yWI 'i~'i\ J\ (0 J .a.. :.:.. j' sf . lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku merninta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya.'0: "" • ~_) '_)f ~ l) ~ '" (..:..r: L: '...a. "......80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ..>:-j"'i) 0 _)..J.J\ (rY Ar : ~... ~- .)11.--:-.r: '.Co . w. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit.. ~ "" .' « cr:r ~- (i ~ J~ ~f ~ » ~~I (\1.-...:1 .5lJl d.It...ll ~~ J.lj\_. Hadis riwayat Tirmidzi dad Hakim bin Hizam: Rasulullah beli yang -r-L J ~~I ..

..J if Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.. pen. .>.t_y. ~y ~:J> ~~t ~>~ ~.:t.. Beliau menawarkan: "Sipakah yang mau membeli hils dan. e.. ...IJ. :P..G.. (H. 0 ~ ~ /' ./:..~ ~ rJ J (.J~I _r:-i ~ ~W Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r...'v...... J.. I~ rJ / (..-iij ... menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). 4 d.~I o ~'v.~ rj ~ ill ~ / '" Ql :.. ~.t_y."..... melarang (untuk) melakukan najsy ipenawaran palsu).... ~> ~ .) danjangan melakukan bai ' hadhir Ii-bad (orang kota menjual kepada orang desa). ~...l..J ...a.b:...~ ..w..... _?-i) : yWI .'~ 0\ d\~ J u-fi Jr$I/ ..J..... Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari: . "'1!1 .Jl>. J)-I : y~1 I~ (i to tA : ~.. rj ~illI ~ :)JI Jw ~~~ . . ~ /'..('?..... ~ 0 J.... J.r Ju . Hadis Riwayat Bukhari: :yWI (./ ~.::. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik: ~ t I. "".. ._I~../ .-'" . ~ .R Bukhari) f..a. -" ..! r-cj o ::iii ." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir Ii-bad.>. J. . ~I . . berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan.. Juj ... w. .. if l=! 0 ~b...i o ." (H.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ..:ll ill I ~ . /' G.......JI :y~1 (" • " : ~JJ_I ~. I~ ~I J~~ rJ tiiJ . ~~ .z.. -. '" . 0i ..~ ~~ I.. r'....G ". bahwa Rasulullah s..... . : ~JJ_I '--4y.... _.?..J1 : y~1 (' ~.Majelis Ulama Indonesia ....a.R Bukhari). qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya Dewan Syariah Nasional . _T"'-\) .?" fa menjawab: Orang kola tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.. :. a.a bahwa Rasulullah s.J J...wI . : yWI Diriwayatkan dari Anas bin Malik r.~UI ~I :....// // ~~ Jw C~lj ....» ~ -:.. ~ :P -"" .?~?I ~..)1 .

/t'- Dewan Syariah Nasional= Majelis Ulama Indonesia . _.>-i) ~_) . " 1. bersabda: "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.. dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal at~1 menghalalkan yang haram.__j~ J )./:.. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri.~i :." ~\ :P .... .....)1 'i~~\ Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.J ~ -" #- ~ -" .101 ~ .j i.~\.-lo J.a.R at Tinnidzi) _. (HR.... " (RR lbnu Majah) h._ :"C...~ :.... .. ./ Q 0'". ~/ .... beritahukanlah Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: ~ .......i... : ~I : y\£JI/ ~ ~JJ. fi ~. Rasulullah s.. "" ~I..a. Uu.~ ~I J.r--i :.\I lr-! ~ C--'.. ~ ~""' ~I ~ ~I J..I o...l)I '("~ C' ..J ~ o... r? tb:? <9:JJ :~ .•c...__. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar: r-c:.~:. " Nabi menawarkan lagi...80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ...-_r'-\) ./ ~ ...J\ Uu....~I cJ lui J y_) Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani..t..\ §... "(II........fol.. Tirmidzi) g. ji . ~ 0\ ~ ~.>......J. hingga dua ka/i: "Man yazid 'ala dirham in (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah. U~ ~ J? J.w.'~ J~ J~ .. bersabda: "Barang siapa upahnya...I!'I :...v... JJ\ J.s. 5 siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham... d' }"_)lo : ..a. Rasulullah saw bersabda : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.• ' "..: "" ill1 ::...w.... dari ayahnya._ ~~ <_:• }\ J~ . J~ ~l>~r-..'~0f oh :. dari kakeknya. 0 ~IJ "" ..." Beliaupun menjual kedua benda itu kepadanya.. I' 0 J II '.L5" / ~ (1 f.._. . UI > ...JI." .-UI lfoi :.. Nabi s...... d' .l:ll ~_) .J--i ji ._I 4..p >~> ~ i»: .. ~ ~ ~ . . -. D ...~. ia berkata. mempekerjakan pekerja.1.>I?~I.. ~ ~ . ." I~ ~ .

aZ-Asybah wa al-Nadza 'ir. Syarh al-Qawa 'id al-Fiqhiyah. ~ ~ .~\r\ :~J } / ." (al-Suyuthi. kerugian) harus dihilangkan._)yLY_hj1.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek __ 6 3.. " (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa. ~~I 1. 1. h.r ss:: "" ". 1.. " ~I.kJ\J /1.\ C . 15. j. 1. r Il J"'/ :: J ~ - /< i :~J ~ (..Vi 1. "Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat hams berorientasi pada mashlahat..?' ~) c 1\ / ~\. J __.Majelis Ulama Indonesia . " •• i 'iYLJ\ _)b :o_f>W\ .J1 _)b :o_... rl? ~ rl. haram pula hukumnya" (Yusuf Qardhawi.\.'I' •• -v t bl>-) ('I' \ • ~ ..W\ ~. ~\j_))\ ~ J. kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin." (al-Suyuthi.rf) ~~y\ !~~:4 ~~\ -.. h.. " •• i 'i)L. ~~\ )" :~" ('t • V ~ ~...0!/ ~~ II / I-. (_rl .f i "Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram. al-Asybah wa al-Nadza 'ir..lbJIJ ~ ~ uP' \ C d:tll>.'il Y /-/.lbJIJ ~ <'I' 'V ~ ..t r.. Kaidah fikih: "Pada dasarnya..~~I) ~ " JI.. 276) -0 :~J ~ " 1. al-Halal wa al-Haramfi al-Islam [Kairo: Maktabah Wahba~j 1993]. segala sesuatu da/am muamalah dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya....J __. 2 [7). h.'~A. 3]). ". ~ Dewan Syariah Nasional .4W1 "SegaZa madharat (bahaya. j..\ ..." (a1Suyuthi..\ C dajG._bjl>- "Segala madharat (bahaya.I.. h. j.l.._)yLY bG. .li ~ "Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan.J\ J~ c:. 1.. ._ (.\~ • . 0 ~ ~ _1.J\ boleh C_..210) "L:. .0lAJl ... 62) 'iYLJI)b _)yLY :o_".. al-Asybah wa al-Nadza 'ir.

.." 3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni.. CI ¥\~ ~W\j '" o . Pendapat ulama mazhab Syafi'i ten tang Ju 'alah.(aJ~l) . ~~ J -... J~ ..l~<-·~\ \~ 0\5' G~j .... dan itu -menurut pendapat rajih (kuat)-." (QS.".l15' .i C ... hukumnya boleh..! .. Jl :.." Dewan Syariah Nasional ../ Ai:l ''''(1 . ~ r./ _.. pi 0}. 56: 0r. Yusuf [12]: 72). t_? ~ . 0i . akan memperolen bahan makanan (seberat) beban unta ... ~ >. hewan hilang. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah.l:-l~j..~I:JI? OJfi . J..80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ..y o~G.. karena ia berkenaan dengan syari'ah umat sebelum kita. "" "" 0 'i$I.L.~ t? .".. //0 / ..... 7 Memperhatikan 1....v..tidak menjadi syariah kita (umat Nabi Muhammad). juz V h. aJL.. ia tidak menemukan orang yang mall membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan).1... h.lh ""... .)'1 ~ // J . bukan dalil. _. Pendapat Ibnu Qudamah da/am al-Mughni.~ '1 ~j '""..'.. } J/ t_..))J 01j . juz rn1256 (Tahqiq dan Takhrij hadits: 'Abd al-Hakim Muhammad 'Abd alHakim)..I' ~ J t:.....~ "Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju 'alah.... VIII. sementara itu.aJ\j ~':J\ "'-" ~ ~? . t.. dan sebagainya..>-1lS_r. seperti mengembalikan budak yang hilang../ -J - 'j .. ~j Pi~~~ J~~WI ..j _ . co".th. "'". seperti halnya wasaq. kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju 'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidakjelas.3 .i /"" }'~ ~'j . .J ~\ "" CI t.l>. ~J. S~.:: J) / '}I~ '1'i J 0~ 0 ~ ".. /.. ~ :J- '" / u--..o o~ /..pl~LP~~ ~.. c $ ....: o 15'/ { J .:.Majelis Ulama Indonesia . .~ .1 01J . 'jj "" ...../ "../' "Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (oranglpemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali.. u-' J J" o. karena ia membeli hak milik orang lain.....yQ~ r:. ..8 ~? ~ y.!.':0 ~Wl .~ /6-• 'r...2........ ~ Untuk akad ju 'alah dapat dijadikan isti 'nas firman Allah: " .. 323 : -:.. /0 .. ". "Beban (him!) unta" adalah bentuk takaran yang dikenal di kalangan umat nabi Yusuf. sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya).\~ '-fA.. 2./ '" .~? "'0 /'~ ~ ~rl . :!. . ... dan siapa yang dapat mengembalikannya.: ~? ~ .. 0(-'0 "'~ \ ... antara lain alDimyathi al-Bakri dalam Hasyiyah 'I'anab al-Thalibin.. Oleh karena itu....:. .~~ L..... Firman Allah ini hanya dipandang sebagai isti'nas...U_) /. j 0 ~~ . walaupun dalam syariah kita terdapat dalil (hadis) yang menetapkannya (sebagai syariat kita)...

pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.- "" . ~ /. Nabi pernah juga mengutus para. L.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .. O)"}:' .~I ~ /' -'" ...u. ""../ /' /' 00 J.wi L~l :. po ~.. 0 ..iJ .Jj r:-:' J'i ~\) 3.\ YJ tLJ .'1 'C ..':..[i ... 0\5" )~ :0 _?>\. ~ l:~ =: r ~ l5:JI JO ·oJJ ...~ :.~. e •. . h.» <0:' :o/. 8 4. .} ~IS')I jI:'.ill ).if .-../o/~I) d~~l ~W\ ~~ "Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis hesar wakalah itu hukumnya boleh." ....... ~.. juz 6.... Dengan_J demikian.. ~ . kepada Urwah untuk membeli kambing.... 468).oG ~I~ :._\ ..» . 527) . ~ . .Majelis Ulama Indonesia ..-" /' .O ~i) (i ~~ ~I:' jS.. [Kairo: Dar alHadis. ::=-. " ? Dewan Syariah Nasional ...) j:..l~ j d.. ".. . Nail al-Authar....O~I ~.1j~1 ~) ::..~... .j.~~ ~ J1 ~\."'. U ~~ .~ tI ~_) / J.-'" "" J.~:l "Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan..J . t~\ ~. :. ~ uJ 0- '" .ijl] '0l5"' _..' ~".-'" .[i .. L. 2004J. -" .~. ....t JE ~i ." (Ibn Qudamah.LJ. (o.:' ~I . "( ~:. /." (Al-Syaukani.. dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah.J. h. Js"pl j~:. 0 .. Pendapat para ulama... '" '" (i 0..ui) ~..~i:aJ1 t ...-" J /..~\.. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah rnewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman.. 4._\ J.il\] ... ~ :C ..Jjl ~ . :. al-Mughni. ~U\ J..\. [Kairo: Dar aI-Had its.- '" ~c:l. /' .... 2000]. ada kebutuhan terhadap wakalah tersebta..-:. Dan setiap orang tidak bisa memperoleh langsung apa yang dibutuhkan.-" 01 ~ ". coiY :.... baik dengan imbalan maupun tanpaimbalan. "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan. antara lain: .l.JI 0~ . j.......J "" (\ - .\ ~ ). (i '1 A .l "" 1. .. _... :. (semuanya) tanpa memberi-kan irnbalan./ ~w\ Q ~ ~41C~ 0U:' . /' . Pendapat Imam Syaukani ketika rnenjelaskan had is Busr bin Sa'id: JI.. .LJ..

S-) ~ "... (0 )~ :o/u. . 7. 2004].. Substansi fatwa DSN-MUJ No...-..Jp.... ~i .....S- 8.....~\ ~. 4058). 2002]..:~bi) "Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.PGU/01-2011 PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 17 Januari 2011.!J.JI) 0~1 ../ ~ ~) Q ~L.'" ~~ . .U.... juz 6. j uz 5. 9 . J ~\ J:o ~I .80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . J:I. -".ill ~~) o.. SS-pl ~ (Js"')I) ~ (~. hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.- CI . .. [Dimasyq: Dar al-Fikr. ~ 0~ ~) -...2vIJj J.~. ..Majelis Ulama Indonesia . fa boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)._. .Ji) ~ ... h.. No.. al-Mughni. . fatwa DSN-MUI No. ...... Surat dari Direksi 00322/BEl.. maka hal flu boleh.. [Kairo: Dar alHadis. ~:." (Ibn Qudamah..:.if . " (Fath al-Qadir..lI] ... ~.....1 . pada selasaj ~ Dewan Syariah Nasional . 20/DSN-MUI/JV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah....j~ ...l (t .'j ~\) . alFiqh allslami wa Adillatuh.....yi ~)I ~) . 5.. Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah. oA .2JJ~ ~ j~ .~i ~) ..... h.J\:r . h..~ ? J ~ 0~ .UP .... ~ ..... oleh karena itu. ...~G. ~ ~ (~) ~ (t .I 03 Rabi'ul Akhir 1432 H.:.C """" J/ '" 0 .. 470).. 9. P ~~ ~ ~". Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUl 08 Maret 2011 M. Wahbah al-Zuhaili.. Hasil Workshop DSN-MUT dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 02 dan 18 Februari 2011..'j\ <\../ l5"yL.. .ill <I.. _. 2.. 40/DSN-MUI1X12003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 6...5~ L{.""-! ~ 0~i ~ ? "(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain).. karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil.. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64.....~ ~l5"')1. 'C ...t ~t.-._:.juz 6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.

. 2. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Perdaganganini termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak.J. 4.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yan~ teratur. Pertama 3. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dirnaksud daIam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek.l tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.Majelis Ulama Indonesia . yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. 6. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalarn Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK. Bursa yang Bursa bursa 5. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas --selanjutnya disingkat Perdagangan Efek-.. F Dewan Syariah Nasional . wajar dan efisien serta tidak direkayasa.di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar berkesinambungan (bat' al-Musawamahy oleh Anggota Efek dan penyelesaian adrninistrasinya dilakukan pada had ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek. 10 MEMUTUSKAN Menetapkan PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 1. 7.

jual. atas suatu barang tertentu dengan 14. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian. 17. atau. Hawalah bil Ujrah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen (iltizam) untuk menanggung (membayarj-rrya. lain. 12. Bat' adalah akad pertukaran kepemilikan harta tersebut.ang (efek) padahal penju_11. 20. tidak rnerniliki barang (efek) yang dijualnya. Bai' al-Musawamah adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinarnbungan. harta yang bertujuan memindahkan ] 8. baik dengan kebohongan. balk mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. ~_ Dewan Syariah Nasional . . 15. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (al-amwal al-ribawiyahj dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. dan Pihak lain. 16.. 10'. dan atau Manajer Investasi. Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang ucapan maupun tindakan yang mengandung terdorong untuk melakukan transaksi.Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu pembayaran sewa/ujrah.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . 19. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek. Ju 'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. 11 8.. agar 21. ] 3. Bai al-Ma 'dum adalah jual bell yang obyek (mabi ')-nya tidak ada pada saat akad. Perantara Pedagang Efek.. Lembaga Kliring menyelenggarakan Transaksi Bursa.. Anggota 11. dengan ujrah.Majelis Ulama Indonesia . Perusahaan Efek..beli atas bar. dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang jasa kliring dan penjaminan penyelesaian 9. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.

c. Ghabn Fahisy adalah ghabn tingkat berat.Majelis Ulama Indonesia . b. yaitu juaI beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjuaJ tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan. 24. 28. 25.2 22. Dharar adalah tindakan kerugian pihak lain. kualitas atau kuantitas (sh~fat)-nya.. untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Pernbeli boleb menjual efek setelah akad juaJ beli dinilai sah seb. Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal.g. seperti jual-beli barang dengan harga jauh di bawah harga pasar.. menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan dij ual serta menyernbunyikan kecacatannya.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Talaqqi al-rukban adalah bagian dari ghabn. atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjuaI tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya. baik mengenai obyek akad. Kedua Ketentuan Hukum yang dapat menimbulkan yaitu penjual barang yang bahaya atau Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. Ghabn adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad.m humf b. Bai' al-Maksyuf adalah bentuk j ual beli yang mengandung gharar. Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya.upun penyeleS~_ Dewan Syariah Nasional . Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis. 1. 29. Jahalah adalah ketidakjelasan dalam suatu akad. wal. Perdagangan Efek a. 23.imana dimaksud dal. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. 31. Ketiga Ketentuan Khusus 1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akadjual beli (bat '). maupun mengenai waktu penyerahannya. yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjuaJ tidak rnengetahui harga tersebut. harganya (tsaman). 26. Tadlis adaJah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oJeh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad terse but tidak eacat. 30. baik segi kualitas maupun kuantitasnya. atas 27.

Mekanlsme Perdagangan a. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek. g. f. d. f. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3. termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' almusawamahy. e. d. 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek. 13 administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kernudian hari. l. Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek. hanya Efek e. an tara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah.. LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa.. berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akadju'alah. c. berdasarkan prinsip qabdh hukmi. LPP dapat mengenakan biaya (ujrahlrusum) penyimpanan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Ef~ :~~_j Dewan Syariah Nasional : Majelis Ulama Indonesia . Efek 2. mengenakan biaya (ujrahlrusum) kliring dan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang atas Perdagangan Efek h. b. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah. Penyimpanan dan penyelesaian diIakukan melalui LPP. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek. LKP dapat penjaminan dilakukan. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa: 1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek.

Tindakan-tindakan antara lain: yang termasuk dalam kategori Taghrir 1) Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubab kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pernbeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemiIikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham tersebut. ghisysy. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi. yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga uptrend. turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. tujuannya untuk rneraih keuntungan atau mengurangi kerugian.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek. Tujuannya untuk membentuk harga naik. c. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi: a. risywah. 14 3. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi. riba dan tadlis.. dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar. Tindakan-tindakan lain: yang termasuk dalam kategori Tadlis an tara 1) Front Running yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu. talaqqi al-rukban. 2) Pre-arrange trade yaitu transaksi yang terjadi rnelalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karen a adanya perjanjian pembeJi dan penjual sebelumnya. yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. maisir. Tindakan-tindakan lain: yang termasuk dalam kategori Najsy antara 1) Pump and Dump. turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa.. atas dasar adanya inforrnasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar. yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek. rnanipulasi. taghrir. Setelah harga mencapai level tertinggi. 2) Misleading information (Informasi Menyesatkan). b. tanajusylnajsy. riba. ghabn. bai ' al-ma 'dum. gharar. Tujuannya untuk membentuk harga (naik. Selain itujuga untuk mernberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan. ihtikar. maksiat dan kezhaliman. Dewan Svarian Nasional .Majelis Ulama Indonesia .

dilebih-lebihkan. pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). Tindakan-tindakan antara lain: 1) Pooling interest. baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak. yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik. tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau diamend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. 2) Cornering.Majelis Ulama Indonesia . 2) Hype and Dump. Kernudian ada upaya pembelian yang dilakukan Dewan Syarian Nasional . yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya inforrnasi positif yang tidak benar.. Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalarn jumlah yang harnpir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. 15 melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump. yang termasuk dalam kategori Ikhtikar 3) Creating fake d. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk rnenciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid.. melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. Tuj uannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/suplpy yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk rnembeli/menjual. misleading dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. Setelah harga mencapai level tertinggi. demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu).80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi.

yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan. Tindakan yang termasuk dalam kategori Ghabn Fahisy. antara lain: Short Selling (bai' al-maksYl{17jual kosong).h atau berdasarkan peratur~j perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan. yaitu kegiatan iIegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara mernanfanfaatkan inforrnasi internal. h. Tindakan yang tenn. baik merryebabkan harga ditutup meningkat. Tujuannya untuk rnemberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan.. rnaka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Ba. f. 2) Alternate trade. Arbitrase syaria.asuk dalam kategori riba.'. Tindakan-tindakan an tara lain: yang termasuk dalam kategori Ghisysy 1) Marking at the close (pembentukan harga penutupan). yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. 16 pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga rneningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal. antara lain.dan. e. Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai' al-ma'dum. r Dewan Syariah Nasional=Majelis Ulama Indonesia . yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.. Keempat Penyelesaian Perselisihan Jika terjadi perselisihan di antara para pihak.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . antara lain: Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam). Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap. yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar.: Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan). g. rnaka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelurnnya. misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan. naik atau turun.

H. ekrelariS~) --~ DR. Dewan Syariah Nasional .M.A. SAHALMAIIFUDH .80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek : 17 Kelima Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. K. Ditetapkan di Pad a tan ggal : Jakarta : 03 Rabi'ul Akhir1432 H 08 Maret 2011 M DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua. dengan ketentuan j ika di kernudian hari ternyata terdapat kekeliruan. M.ICHWAN SA~.Majelis Ulama Indonesia .

sebagaimana terlampir. : (021) 3904146 Fax. Menunjuk surat Saudara No. Demikian kami sampaikan.PGU/Ol-2011 tertanggal 17 Januari 2011 tentang Permohonan Fatwa PenyeJenggaraan Efek di Bursa Efek Indonesia. 19 Pegangsaan . 09 r. 80/DSN-MUI/II1/2011 Kepada Yth. Awwal1432 H 13 April 2011 M Nomor : U-127 /DSN-MUl/IV /2011 Lamp. MA'RUF AMIN .Indonesian Council of Ulama Sekretariat: JI.H. Dempo No. teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari. dengan ini kami sarnpaikan Fatwa DSN-MUr No. : Direktur Utama Bursa Efek Indonesia diJAKARTA Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.~J:tta~ DEWAN SYARIAH NASlONAL MUl National Sharia Board . Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh KJ?£ K.Jakarta Pusat 10320 Telp. . Atas perhatiannya karni ucapkan terima kasih. 1 (satu) bundel Hal Fatwa No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. (021) 31903288 Jakarta. S-00322/BEI.