FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL No: 80jDSN-MUIjlIIj2011 tentang

Penerapan Prinsip Syariab dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Sekretariat: JI. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. (021) 3904146

I

Fax: (021) 31903288

I

E-mail: dsnmui@gmail.com

. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisrne Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal.('::. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a. MUI Council of Ulama National Sharia Board .t ..al-Baqarah [2]: 275: Dewan Syariah Nasional . : (021) 3904146 Fax.: a. al-Nisa' [4]: 58: . QS. 19 Pegangsaan . DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan pedoman. QS.f.ME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK Dewan Syariah Nasional Menimbang ~ Majelis Ulama Indonesia (OSN-MUI) setelah: a. Firman Allah s. QS . ~ r "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di an tara manusia..w.~~~jgi DEWAN SYARIAH NASIONAI_.__ b))' • 1'.lo .Indonesian Sekretariat: JL Oempo No. : (021) 31903288 FATWA DEWAN SYARI' AH NASIONAL NO: 80/DSN-MUIIIII/2011 Tentang PENERAP AN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANIS.Jakarta Pusat 10320 Teip.. Mengingat 1.. b.. al-Ma'idah [5]: 1: "Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad flu .:'!~~ /0/ 0 ~o.Majelis Ulama Indonesia .. hendaklah dengan adil . " c... " b.

/.£~Ij yli.:J\ ~4 "Hat orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribajika kamu orang yang beriman... al-Baqarah [2J: 283: 2u\ ~j ... " h.:: I:'~~j 2u\ I~\ Ip\ - :.. karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ada/ah orang yang kuat lagi dapat dipercaya. .' 01 li)l ~ ~~ 1.. jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain. .. " f QS._ 01 .1G" .80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . al-Qashash [28]: 26: ~...r" ~...JI... 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita). /tL Dewan Syariah Nasiona/.'jw ~j '. '" g. QS....i. U' . 411 01 41\ 1_. Dan bertakwalah kamu kepada Allah./..-l ~~ ~ . t» J"'- "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil. Maka. " d. " e.Majelis Ulama Indonesia .~.. QS.f JJjl G.. DC:::~O~ 0C:::\(Oi Q J J".J " .lj " .. 0.Jg.JI ••• 4.'jwj .../ 11-\]\.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me nge rjakan) kebajikan dan takwa.. 2 " . I:....-c.~\ .J. al-Baqarah [2]: 278: jual beli dan mengharamkan ~... dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.. QS...JI ~I ~-G J:.. kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi alas sukarela di antara kalian.::.Allah telah menghalalkan riba . I:. QS... sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya... al-Nisa' [4] : 29: .. ':1 (}~\ J'··jJll-:.>1 < . r r--~ r--~ y IOI~Lf _r-> ./ . oY'-' 0i ':11 c~ J. '"" .. ".~?~\ ~r4 ~\:G.~~\ "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya day hendakJah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya . al-Ma'idah [5]: 2: 0\j:hJlj tYI J:.

... j' sf .)11..' 0\ L: ~\ ~ " ~--..:..~.J. 0". s.« !J~ ~.. :.:.... l5.." 11' "Rasulullah s..-.\/0 Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam.... t..:1 .. 3 2...' « cr:r ~- (i ~ J~ ~f ~ » ~~I (\1.f-::' .. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit.J ~. r... melarang jual belt hashah dan jual mengandung gharar " (HR."~ ..-L.. ~ . c.:..It.. O~~ ~ JI _?-i) ~J l) 1S cr" : yWI 'i~'i\ J\ (0 J ..ll ~~ J.- SJ..r: L: '....>:-j"'i) 0 _)...'j 0\ ~ y'6JI/ ~_G. ia berkata: Saya menemui Rasulullah saw...Ji v- o~ u . Muslim). "..w.. J.. " b... '\~~\\ . Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah: :y'6J\/~ .r: '.J\ (rY Ar : ~..lj\_. ".5lJl d.a.--:-.wI J.lA'--\ oIJ)J ..__.. dan riwayat Imam Malik dari Yahya: ".l\ ~ o~ ~k) o(a.5 ~ ~ I. 139) ~ Dewan Syariah Nasional : Majelis Ulama Indonesia ... Radis Nabi s.:.t.i."~ 01 <b. Hadis riwayat Tirmidzi dad Hakim bin Hizam: Rasulullah beli yang -r-L J ~~I .u\ ~ J ~ $I "" ~I <b. .a.a.: a.. -t.. cJ "o.... lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku merninta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya.:i ~\~ 'jj ~. saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut. J 'v~ J . ia berkata.w.... Rasulullah saw.» .. riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas....?\ ~) ... w.J~ ~l. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya)..a.i ~j ~ ..:..\ 4.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .Co ..A._\ ~ JJ o~\ Diriwayatkan dari Abi Hurairah r. ~\ Ju II:?.. .a...... :. menjawab: "Janganlah' kamu menjual sesuatu yang liday ada padamu" (HR. ~ "" .. ". ~- . Tirmidzi/V.L: ..'0: "" • ~_) '_)f ~ l) ~ '" (...

" (H." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir Ii-bad._I~. /' G..... "'1!1 ...'~ 0\ d\~ J u-fi Jr$I/ ...a. -" .// // ~~ Jw C~lj . ~....Majelis Ulama Indonesia . :.~ ~ rJ J (. J..R Bukhari).t_y... bahwa Rasulullah s.-'" .. I~ rJ / (. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas). ~y ~:J> ~~t ~>~ ~... J. ~I .. Juj . I~ ~I J~~ rJ tiiJ ..JI :y~1 (" • " : ~JJ_I ~.~ ~~ I..R Bukhari) f./ ~. J)-I : y~1 I~ (i to tA : ~..'v..:ll ill I ~ ../:. r'.... ..)1 .Jl>...::... qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya Dewan Syariah Nasional . Beliau menawarkan: "Sipakah yang mau membeli hils dan... ..r Ju .>.. a.. ..! r-cj o ::iii .... ..a....w. ~ ...» ~ -:..) danjangan melakukan bai ' hadhir Ii-bad (orang kota menjual kepada orang desa)... : yWI Diriwayatkan dari Anas bin Malik r. melarang (untuk) melakukan najsy ipenawaran palsu)...('?... ~> ~ . e..J1 : y~1 (' ~..... 0i ..J ....t_y...:t.?.IJ..J~I _r:-i ~ ~W Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.. :P.. ~. -.J if Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.b:... ~~ .. rj ~illI ~ :)JI Jw ~~~ .~ rj ~ ill ~ / '" Ql :./ . _. pen. "".~ ..G.. _T"'-\) .........?" fa menjawab: Orang kola tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.. w..z.i o .J. ~ 0 J.wI .. J.?~?I ~...~UI ~I :. Hadis Riwayat Bukhari: :yWI (. berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik: ~ t I....80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .a. .~I o ~'v..a bahwa Rasulullah s... 4 d.. _?-i) : yWI . ~ :P -"" . 0 ~ ~ /' .. '" . ~ /'. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari: .G ".-iij .. ... (H.J J..".. . : ~JJ_I '--4y.>. ..l. if l=! 0 ~b..

.~..80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .~:._I 4.. dari ayahnya.~I cJ lui J y_) Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani. .J.I o. . ~ 0\ ~ ~.i." Beliaupun menjual kedua benda itu kepadanya.• ' ".. r? tb:? <9:JJ :~ ./t'- Dewan Syariah Nasional= Majelis Ulama Indonesia . ... Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar: r-c:." .s.. : ~I : y\£JI/ ~ ~JJ... dari kakeknya. fi ~..p >~> ~ i»: ....__j~ J ). bersabda: "Barang siapa upahnya..." ~\ :P ...... UI > .. bersabda: "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.. Rasulullah saw bersabda : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering.__.. ~ ~ ~ . " Nabi menawarkan lagi. d' .)1 'i~~\ Diriwayatkan dari Ibnu Umar r.a....J ~ -" #- ~ -" .....>./:.......t. ... ia berkata.. . Uu..a..~ ~I J.. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri. d' }"_)lo : .. ~ ~ ... beritahukanlah Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: ~ .. 0 ~IJ "" .fol../ Q 0'".L5" / ~ (1 f..•c..._ :"C.101 ~ ..JI...-lo J.._. ji ... _.I!'I :..w. J~ ~l>~r-..r--i :...: "" ill1 ::.>I?~I.>-i) ~_) .v.\ §.'~0f oh :.. -../ ~ ..J\ Uu..w........ Rasulullah s.1..J--i ji .... ~/ .... (HR... JJ\ J. " 1.. . "" ~I.. mempekerjakan pekerja..\I lr-! ~ C--'.R at Tinnidzi) _.~\.~ :..l:ll ~_) ...~i :. I' 0 J II '. Tirmidzi) g... 5 siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham.'~ J~ J~ .. ~ ~""' ~I ~ ~I J. "(II..-UI lfoi :.l)I '("~ C' ....j i..-_r'-\) ._ ~~ <_:• }\ J~ . " (RR lbnu Majah) h." I~ ~ . dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal at~1 menghalalkan yang haram... D . hingga dua ka/i: "Man yazid 'ala dirham in (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah.. U~ ~ J? J..a..J ~ o.. Nabi s.

.I. " ~I.210) "L:.'~A._)yLY bG. segala sesuatu da/am muamalah dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. j.0lAJl ." (al-Suyuthi. haram pula hukumnya" (Yusuf Qardhawi.'I' •• -v t bl>-) ('I' \ • ~ .f i "Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram..t r... ~ ~ .. ~~\ )" :~" ('t • V ~ ~.W\ ~... " •• i 'iYLJ\ _)b :o_f>W\ . ~\j_))\ ~ J. . J __. j.J __..J\ boleh C_...r ss:: "" ".J1 _)b :o_..." (a1Suyuthi.\. r Il J"'/ :: J ~ - /< i :~J ~ (.. 1.. Syarh al-Qawa 'id al-Fiqhiyah.\ C dajG.'il Y /-/..4W1 "SegaZa madharat (bahaya._)yLY_hj1.0!/ ~~ II / I-. Kaidah fikih: "Pada dasarnya..lbJIJ ~ <'I' 'V ~ ... 1. 3]).. h.J\ J~ c:.. al-Asybah wa al-Nadza 'ir..Majelis Ulama Indonesia ... "Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat hams berorientasi pada mashlahat. kerugian) harus dihilangkan.. ..rf) ~~y\ !~~:4 ~~\ -.Vi 1. 62) 'iYLJI)b _)yLY :o_".. 0 ~ ~ _1. al-Asybah wa al-Nadza 'ir.~~I) ~ " JI. " •• i 'i)L." (al-Suyuthi. . 276) -0 :~J ~ " 1.. ~ Dewan Syariah Nasional ._ (. h.kJ\J /1.. "... j.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek __ 6 3. 1. h.\~ • .li ~ "Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan. al-Halal wa al-Haramfi al-Islam [Kairo: Maktabah Wahba~j 1993]. ~~I 1._bjl>- "Segala madharat (bahaya.~\r\ :~J } / .lbJIJ ~ ~ uP' \ C d:tll>.?' ~) c 1\ / ~\. h. 1. 2 [7).l. (_rl .\ . " (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa. aZ-Asybah wa al-Nadza 'ir. 15.\ C . kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin. rl? ~ rl.

.J ~\ "" CI t." 3.... .... bukan dalil.i C .1 01J ..j _ .! .. akan memperolen bahan makanan (seberat) beban unta .v... :!. ... 323 : -:../ Ai:l ''''(1 . sementara itu...>-1lS_r.. j 0 ~~ .l:-l~j....: o 15'/ { J . ~ Untuk akad ju 'alah dapat dijadikan isti 'nas firman Allah: " . "" "" 0 'i$I. co"..o o~ /... antara lain alDimyathi al-Bakri dalam Hasyiyah 'I'anab al-Thalibin..lh "".'... 0(-'0 "'~ \ . dan sebagainya.... "Beban (him!) unta" adalah bentuk takaran yang dikenal di kalangan umat nabi Yusuf.~ ..l~<-·~\ \~ 0\5' G~j . Pendapat ulama mazhab Syafi'i ten tang Ju 'alah. t... ~j Pi~~~ J~~WI . Oleh karena itu..i /"" }'~ ~'j .. dan siapa yang dapat mengembalikannya. h. walaupun dalam syariah kita terdapat dalil (hadis) yang menetapkannya (sebagai syariat kita)../ _..th.I' ~ J t:. //0 / ... sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya)." Dewan Syariah Nasional . 0i ./' "Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut.~ t? .". J~ . Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah.. ~ r..2..1..(aJ~l) . 56: 0r..l>. "'"... aJL. .. Pendapat Ibnu Qudamah da/am al-Mughni... .aJ\j ~':J\ "'-" ~ ~? .80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ....Majelis Ulama Indonesia .... karena ia berkenaan dengan syari'ah umat sebelum kita.~I:JI? OJfi .". ~ :J- '" / u--. dan itu -menurut pendapat rajih (kuat)-..3 .y o~G. 7 Memperhatikan 1. /0 ./ ". hukumnya boleh.8 ~? ~ y. Firman Allah ini hanya dipandang sebagai isti'nas.tidak menjadi syariah kita (umat Nabi Muhammad). J.../ -J - 'j .U_) /. u-' J J" o.l15' ... juz rn1256 (Tahqiq dan Takhrij hadits: 'Abd al-Hakim Muhammad 'Abd alHakim). Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (oranglpemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali.~ "Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju 'alah. kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju 'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidakjelas. seperti mengembalikan budak yang hilang.~ /6-• 'r.......L. 2..../ '" . ~ >...:. seperti halnya wasaq. CI ¥\~ ~W\j '" o . ia tidak menemukan orang yang mall membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan)..~~ L.. _.. hewan hilang. ~J.. pi 0}. ~~ J -.... /..: ~? ~ .. . VIII. } J/ t_. c $ . Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni. "...... t_? ~ ... juz V h..)'1 ~ // J .:: J) / '}I~ '1'i J 0~ 0 ~ ".~ '1 ~j '"". Yusuf [12]: 72)..... Jl :.. 'jj "" .\~ '-fA. . karena ia membeli hak milik orang lain...:. S~." (QS.yQ~ r:.~? "'0 /'~ ~ ~rl ..!. ..pl~LP~~ ~.))J 01j .....':0 ~Wl ..

...\ YJ tLJ .. t~\ ~...» <0:' :o/. (semuanya) tanpa memberi-kan irnbalan.. (o.." (Ibn Qudamah.O~I ~. :. 4. 0 ..-" J /.l..~. ~ uJ 0- '" . " ? Dewan Syariah Nasional . ada kebutuhan terhadap wakalah tersebta.. 468). /... -" .J . Dengan_J demikian."'. ::=-..' ~". . :.Jj r:-:' J'i ~\) 3.ui) ~.t JE ~i ...':...~I ~ /' -'" . Nabi pernah juga mengutus para. dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah. ~. .~..~\.. 527) ... ~ . Pendapat Imam Syaukani ketika rnenjelaskan had is Busr bin Sa'id: JI...l "" 1. O)"}:' ... kepada Urwah untuk membeli kambing...O ~i) (i ~~ ~I:' jS.} ~IS')I jI:'.-'" "" J. ~ :C ...-'" .[i . 0\5" )~ :0 _?>\.. :..\ ~ ). Dan setiap orang tidak bisa memperoleh langsung apa yang dibutuhkan.. e •... U ~~ .:' ~I ._\ . juz 6....il\] . 0 .j.u._\ J. /' .. L..-:.....JI 0~ . Nail al-Authar.. . (i '1 A . _. /' .. 8 4..1j~1 ~) ::. 2004J...J./o/~I) d~~l ~W\ ~~ "Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis hesar wakalah itu hukumnya boleh. ~ . ~U\ J..-./ ~w\ Q ~ ~41C~ 0U:' .ijl] '0l5"' _.- "" . Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah rnewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman. "".. 2000]. po ~. antara lain: ... Js"pl j~:.) j:. [Kairo: Dar alHadis. '" '" (i 0..~ tI ~_) / J.." . coiY :.ill )... ~ /...J "" (\ - .oG ~I~ :.l~ j d. "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan. .- '" ~c:l. j.. L.../ /' /' 00 J. .....iJ ...LJ. Pendapat para ulama.wi L~l :.~:l "Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan.. "( ~:.Jjl ~ ..LJ.» .if . baik dengan imbalan maupun tanpaimbalan.. .\. .. al-Mughni..~ :.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . h.. .. ".~~ ~ J1 ~\." (Al-Syaukani.. ~ l:~ =: r ~ l5:JI JO ·oJJ .'1 'C ..[i . pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.~..-" 01 ~ "..~i:aJ1 t . h.-" /' .Majelis Ulama Indonesia .. [Kairo: Dar aI-Had its.

.~ ~l5"')1. j uz 5..'j ~\) .. h..... .PGU/01-2011 PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 17 Januari 2011..:. oA . ~... -"....- CI .. Surat dari Direksi 00322/BEl. SS-pl ~ (Js"')I) ~ (~..~.lI] ._.5~ L{.. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya.. No..-. ~ ~ (~) ~ (t ... 5. Hasil Workshop DSN-MUT dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 02 dan 18 Februari 2011.~\ ~..2JJ~ ~ j~ ....-.. 7. ... alFiqh allslami wa Adillatuh..C """" J/ '" 0 . .. fatwa DSN-MUI No.Majelis Ulama Indonesia . maka hal flu boleh...yi ~)I ~) .. karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil... [Kairo: Dar alHadis. h..... 9. 470).. J:I.. Wahbah al-Zuhaili. (0 )~ :o/u.1 ..._:." (Ibn Qudamah. 20/DSN-MUI/JV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah.if . ~:.. .. 40/DSN-MUI1X12003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. 'C ..""-! ~ 0~i ~ ? "(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain)..2vIJj J.. 2002]..JI) 0~1 ... .~ ? J ~ 0~ .'" ~~ . " (Fath al-Qadir.Ji) ~ .J\:r .j~ ..!J.S-) ~ ". pada selasaj ~ Dewan Syariah Nasional . ~ 0~ ~) -. fa boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain). juz 6.../ l5"yL.:~bi) "Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. h.......ill ~~) o.juz 6....I 03 Rabi'ul Akhir 1432 H... Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64...t ~t. al-Mughni.'j\ <\.U. [Dimasyq: Dar al-Fikr. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUl 08 Maret 2011 M.l (t .S- 8.....:. 2004]. ./ ~ ~) Q ~L. J ~\ J:o ~I ...UP .. ..... . ~ ..80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . oleh karena itu... _. 6. hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.. 4058)..ill <I.~G.. P ~~ ~ ~". 2.. 9 . ..Jp..~i ~) . ~i .. Substansi fatwa DSN-MUJ No.

di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek. 6. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yan~ teratur. 7. F Dewan Syariah Nasional ..l tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik. wajar dan efisien serta tidak direkayasa..80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas --selanjutnya disingkat Perdagangan Efek-. 10 MEMUTUSKAN Menetapkan PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 1. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dirnaksud daIam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. Pertama 3. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalarn Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK. Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar berkesinambungan (bat' al-Musawamahy oleh Anggota Efek dan penyelesaian adrninistrasinya dilakukan pada had ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. 2. 4. yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI.Majelis Ulama Indonesia .J. Perdaganganini termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Bursa yang Bursa bursa 5.

dan atau Manajer Investasi. ~_ Dewan Syariah Nasional . 12. atau.Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu pembayaran sewa/ujrah. 11 8.ang (efek) padahal penju_11. Perantara Pedagang Efek. 19. Ju 'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Hawalah bil Ujrah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen (iltizam) untuk menanggung (membayarj-rrya.. Bai al-Ma 'dum adalah jual bell yang obyek (mabi ')-nya tidak ada pada saat akad. agar 21. 15. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .. balk mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya.. Lembaga Kliring menyelenggarakan Transaksi Bursa. Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang ucapan maupun tindakan yang mengandung terdorong untuk melakukan transaksi.jual. Bai' al-Musawamah adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinarnbungan. dan Pihak lain.Majelis Ulama Indonesia . dengan ujrah.. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad. Anggota 11. Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.beli atas bar. Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang jasa kliring dan penjaminan penyelesaian 9. Perusahaan Efek. harta yang bertujuan memindahkan ] 8. ] 3. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (al-amwal al-ribawiyahj dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. atas suatu barang tertentu dengan 14. Bat' adalah akad pertukaran kepemilikan harta tersebut. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian. lain.. 10'. . 20. tidak rnerniliki barang (efek) yang dijualnya. 16. 17. baik dengan kebohongan.

Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya. Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis. Pernbeli boleb menjual efek setelah akad juaJ beli dinilai sah seb. 24. menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan dij ual serta menyernbunyikan kecacatannya. Ketiga Ketentuan Khusus 1. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akadjual beli (bat '). maupun mengenai waktu penyerahannya. c. 29. Kedua Ketentuan Hukum yang dapat menimbulkan yaitu penjual barang yang bahaya atau Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. 1. 23. atas 27. yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjuaJ tidak rnengetahui harga tersebut.. yaitu juaI beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjuaJ tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan.m humf b.Majelis Ulama Indonesia . Talaqqi al-rukban adalah bagian dari ghabn. 31. 28.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .. Perdagangan Efek a. Ghabn Fahisy adalah ghabn tingkat berat. baik segi kualitas maupun kuantitasnya.upun penyeleS~_ Dewan Syariah Nasional . Dharar adalah tindakan kerugian pihak lain. atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjuaI tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya. Ghabn adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad. untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. harganya (tsaman). Bai' al-Maksyuf adalah bentuk j ual beli yang mengandung gharar. Tadlis adaJah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oJeh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad terse but tidak eacat. Jahalah adalah ketidakjelasan dalam suatu akad.g. 30. seperti jual-beli barang dengan harga jauh di bawah harga pasar.2 22. kualitas atau kuantitas (sh~fat)-nya. b.imana dimaksud dal. 25. 26. wal. Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. baik mengenai obyek akad.

LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa. an tara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah.. hanya Efek e. mengenakan biaya (ujrahlrusum) kliring dan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang atas Perdagangan Efek h. d. b. f. LKP dapat penjaminan dilakukan.. g. c. Mekanlsme Perdagangan a. Efek 2. Penyimpanan dan penyelesaian diIakukan melalui LPP. Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek. 13 administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kernudian hari. d. termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek. l. 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' almusawamahy. f. e. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akadju'alah. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa: 1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek. berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah. Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3. LPP dapat mengenakan biaya (ujrahlrusum) penyimpanan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Ef~ :~~_j Dewan Syariah Nasional : Majelis Ulama Indonesia . berdasarkan prinsip qabdh hukmi. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek.

Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi.Majelis Ulama Indonesia . turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa. Tujuannya untuk membentuk harga naik. maisir. yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga uptrend. rnanipulasi.. ghisysy. tanajusylnajsy. gharar. Tindakan-tindakan lain: yang termasuk dalam kategori Tadlis an tara 1) Front Running yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi. riba dan tadlis. tujuannya untuk rneraih keuntungan atau mengurangi kerugian. atas dasar adanya inforrnasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar. yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek. 2) Misleading information (Informasi Menyesatkan). turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. b. maksiat dan kezhaliman. Selain itujuga untuk mernberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan. riba. dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar. 2) Pre-arrange trade yaitu transaksi yang terjadi rnelalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karen a adanya perjanjian pembeJi dan penjual sebelumnya. Tujuannya untuk membentuk harga (naik.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi: a. talaqqi al-rukban. 14 3. risywah. Tindakan-tindakan antara lain: yang termasuk dalam kategori Taghrir 1) Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubab kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pernbeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemiIikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham tersebut. c. ihtikar.. Tindakan-tindakan lain: yang termasuk dalam kategori Najsy antara 1) Pump and Dump. Setelah harga mencapai level tertinggi. Dewan Svarian Nasional . bai ' al-ma 'dum. ghabn. yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. taghrir.

misleading dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalarn jumlah yang harnpir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. dilebih-lebihkan. yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya inforrnasi positif yang tidak benar. 2) Hype and Dump. yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak.Majelis Ulama Indonesia . yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid. tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau diamend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik. pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan).. 2) Cornering. Tuj uannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/suplpy yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk rnembeli/menjual. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan.. Kernudian ada upaya pembelian yang dilakukan Dewan Syarian Nasional . Setelah harga mencapai level tertinggi. yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi. Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump. demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu). Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk rnenciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. Tindakan-tindakan antara lain: 1) Pooling interest. yang termasuk dalam kategori Ikhtikar 3) Creating fake d. 15 melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga.

naik atau turun. Tindakan-tindakan an tara lain: yang termasuk dalam kategori Ghisysy 1) Marking at the close (pembentukan harga penutupan). Keempat Penyelesaian Perselisihan Jika terjadi perselisihan di antara para pihak. yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Tujuannya untuk rnemberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan. r Dewan Syariah Nasional=Majelis Ulama Indonesia . rnaka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Ba. e. Arbitrase syaria. yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek. g. Dalam hal tidak tercapai kemufakatan.asuk dalam kategori riba. antara lain: Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam). rnaka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Tindakan yang tenn. menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelurnnya. antara lain. yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan.. yaitu kegiatan iIegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara mernanfanfaatkan inforrnasi internal. 2) Alternate trade. h.. yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. f.: Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan). misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan. antara lain: Short Selling (bai' al-maksYl{17jual kosong).h atau berdasarkan peratur~j perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah. 16 pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga rneningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.dan. Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai' al-ma'dum. baik merryebabkan harga ditutup meningkat.'. Tindakan yang termasuk dalam kategori Ghabn Fahisy.

Majelis Ulama Indonesia .ICHWAN SA~. M. SAHALMAIIFUDH .M. ekrelariS~) --~ DR. dengan ketentuan j ika di kernudian hari ternyata terdapat kekeliruan. akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. Dewan Syariah Nasional . K. Ditetapkan di Pad a tan ggal : Jakarta : 03 Rabi'ul Akhir1432 H 08 Maret 2011 M DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua.A.H.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek : 17 Kelima Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

. 09 r. Menunjuk surat Saudara No.PGU/Ol-2011 tertanggal 17 Januari 2011 tentang Permohonan Fatwa PenyeJenggaraan Efek di Bursa Efek Indonesia. 19 Pegangsaan . 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. sebagaimana terlampir. : (021) 3904146 Fax.Jakarta Pusat 10320 Telp. 80/DSN-MUI/II1/2011 Kepada Yth. dengan ini kami sarnpaikan Fatwa DSN-MUr No. S-00322/BEI. teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari.H. Awwal1432 H 13 April 2011 M Nomor : U-127 /DSN-MUl/IV /2011 Lamp. : Direktur Utama Bursa Efek Indonesia diJAKARTA Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.Indonesian Council of Ulama Sekretariat: JI. Demikian kami sampaikan. Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh KJ?£ K. (021) 31903288 Jakarta.~J:tta~ DEWAN SYARIAH NASlONAL MUl National Sharia Board . Dempo No. MA'RUF AMIN . 1 (satu) bundel Hal Fatwa No. Atas perhatiannya karni ucapkan terima kasih.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful