FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL No: 80jDSN-MUIjlIIj2011 tentang

Penerapan Prinsip Syariab dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek

Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Sekretariat: JI. Dempo No. 19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. (021) 3904146

I

Fax: (021) 31903288

I

E-mail: dsnmui@gmail.com

Indonesian Sekretariat: JL Oempo No.w.t ..: a.Majelis Ulama Indonesia ..:'!~~ /0/ 0 ~o.. al-Ma'idah [5]: 1: "Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad flu . MUI Council of Ulama National Sharia Board . 19 Pegangsaan . DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek untuk dijadikan pedoman. : (021) 31903288 FATWA DEWAN SYARI' AH NASIONAL NO: 80/DSN-MUIIIII/2011 Tentang PENERAP AN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANIS.f.~~~jgi DEWAN SYARIAH NASIONAI_.. ~ r "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di an tara manusia. b. bahwa di kalangan masyarakat muncul pertanyaan mengenai kesesuaian syariah atas Mekanisrne Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek di Pasar Modal. QS . al-Nisa' [4]: 58: . " b.ME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK Dewan Syariah Nasional Menimbang ~ Majelis Ulama Indonesia (OSN-MUI) setelah: a.. QS.Jakarta Pusat 10320 Teip..('::. hendaklah dengan adil . QS...al-Baqarah [2]: 275: Dewan Syariah Nasional .__ b))' • 1'.lo . " c. Mengingat 1. Firman Allah s.. : (021) 3904146 Fax. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dikemukakan dalam huruf a.

:: I:'~~j 2u\ I~\ Ip\ - :...Majelis Ulama Indonesia .. . 411 01 41\ 1_.... '" g. 2 " .../ . QS. I:.... al-Baqarah [2J: 283: 2u\ ~j ..-l ~~ ~ .JI ~I ~-G J:.::.JI.' 01 li)l ~ ~~ 1..80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .'jwj . " e..~~\ "Salah seorang dari kedua wanita itu berkata. Maka.Jg. '"" ..Allah telah menghalalkan riba .. kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi alas sukarela di antara kalian... QS. t» J"'- "Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil. Dan bertakwalah kamu kepada Allah.JI ••• 4.. r r--~ r--~ y IOI~Lf _r-> . I:.Dan tolong-menolonglah kamu dalam (me nge rjakan) kebajikan dan takwa. oY'-' 0i ':11 c~ J..~. QS.~\ .-c..f JJjl G. 0. ". al-Nisa' [4] : 29: .. jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain..~?~\ ~r4 ~\:G... karena sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ada/ah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.. " f QS. DC:::~O~ 0C:::\(Oi Q J J".£~Ij yli.. ./. dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.. ':1 (}~\ J'··jJll-:. U' . " h.>1 < ..:J\ ~4 "Hat orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa ribajika kamu orang yang beriman... /tL Dewan Syariah Nasiona/. hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya day hendakJah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya . " d./ 11-\]\. 'Hai ayahku! Ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita)...lj " .r" ~. QS. sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.../.. al-Qashash [28]: 26: ~..i.J. al-Ma'idah [5]: 2: 0\j:hJlj tYI J:.1G" .. al-Baqarah [2]: 278: jual beli dan mengharamkan ~..J " ._ 01 ...'jw ~j '..

..)11...L: .f-::' .. Muslim).\/0 Diriwayatkan dari Hakim bin Hizam..\ 4."~ ...?\ ~) .. c.....a......:i ~\~ 'jj ~...:.-L.. "...:..5 ~ ~ I.. j' sf .'j 0\ ~ y'6JI/ ~_G. ia berkata: Saya menemui Rasulullah saw... s..Co . ". ~\ Ju II:?.t.» ._\ ~ JJ o~\ Diriwayatkan dari Abi Hurairah r.a. r. Rasulullah saw.....i ~j ~ .. -t. menjawab: "Janganlah' kamu menjual sesuatu yang liday ada padamu" (HR."~ 01 <b. l5. O~~ ~ JI _?-i) ~J l) 1S cr" : yWI 'i~'i\ J\ (0 J .: a. . J.. 3 2. lalu berkata : Seorang laki-laki datang kepadaku merninta agar saya menjual suatu barang yang tidak ada pada saya..... dan riwayat Imam Malik dari Yahya: ".wI J.u\ ~ J ~ $I "" ~I <b....a. J 'v~ J . '\~~\\ . ~ .J\ (rY Ar : ~...' « cr:r ~- (i ~ J~ ~f ~ » ~~I (\1.A. Hadis Nabi riwayat Muslim dari Abu Hurairah: :y'6J\/~ .r: '.. Hadis Nabi riwayat Ibnu Majah dari 'Ubadah bin Shamit.... w. :.w.'0: "" • ~_) '_)f ~ l) ~ '" (.-.5lJl d.Ji v- o~ u .:...:1 .:..J ~. ia berkata... Tirmidzi/V. .....:.w. Hadis riwayat Tirmidzi dad Hakim bin Hizam: Rasulullah beli yang -r-L J ~~I . 139) ~ Dewan Syariah Nasional : Majelis Ulama Indonesia .. 0".J~ ~l." 11' "Rasulullah s...... :. menetapkan: Tidak boleh membahayakan/merugikan orang lain dan tidak boleh (pula) membalas bahaya (kerugian yang ditimbulkan oleh orang lain) dengan bahaya (perbuatan yang merugikannya).. Radis Nabi s.- SJ. riwayat Ahmad dari Ibnu 'Abbas...__. ~ "" .a.... saya akan membelikan untuknya di pasar kemudian saya menjualnya kepada orang tersebut.... cJ "o.J.lA'--\ oIJ)J .It.ll ~~ J.' 0\ L: ~\ ~ " ~--. " b. t.>:-j"'i) 0 _).i. ".« !J~ ~. ~- .lj\_..--:-.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .~.a. melarang jual belt hashah dan jual mengandung gharar " (HR.r: L: '..l\ ~ o~ ~k) o(a.

. :P.?" fa menjawab: Orang kola tidak boleh menjadi perantara (calo) bagi orang desa.~ ~~ I..l.:ll ill I ~ .... ~~ ." Ia (periwayat) berkata: Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa arti: "Jangan melakukan bai' hadhir Ii-bad.. "'1!1 ... /' G.. J. ..t_y... .'v. :..:t.) danjangan melakukan bai ' hadhir Ii-bad (orang kota menjual kepada orang desa)..J J./ .. Hadis Riwayat Bukhari: :yWI (..".... ~y ~:J> ~~t ~>~ ~. . 0i ..t_y..>....wI .a. 0 ~ ~ /' .. Hadis Nabi riwayat Imam al-Bukhari: . ~ /'..IJ... .JI :y~1 (" • " : ~JJ_I ~.J .. ... melarang (untuk) melakukan najsy ipenawaran palsu).('?.. I~ rJ / (...Majelis Ulama Indonesia ...G ". J)-I : y~1 I~ (i to tA : ~..)1 ... qadah ini?" Seseorang berkata: "Saya Dewan Syariah Nasional ..-'" ...J~I _r:-i ~ ~W Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r. Hadis Nabi riwayat Tirmidzi dari Anas bin Malik: ~ t I. '" . I~ ~I J~~ rJ tiiJ .?. ~. ~I .. if l=! 0 ~b... _. pen.a bahwa Rasulullah s..... _?-i) : yWI .~ ~ rJ J (.... . ~ 0 J.. -" .....J1 : y~1 (' ~. J.» ~ -:.b:...?~?I ~.'~ 0\ d\~ J u-fi Jr$I/ ....R Bukhari) f. ~ ...! r-cj o ::iii .... r'. 4 d. _T"'-\) . rj ~illI ~ :)JI Jw ~~~ .. J.R Bukhari)...a. ~> ~ .// // ~~ Jw C~lj .J.w.~I o ~'v. : ~JJ_I '--4y.::." (H.. Beliau menawarkan: "Sipakah yang mau membeli hils dan...r Ju ....... -... a.. ~. : yWI Diriwayatkan dari Anas bin Malik r. (H.~UI ~I :. ~ :P -"" ... w.._I~.Jl>...>..-iij .a. . . Juj . e.z./ ~..~ rj ~ ill ~ / '" Ql :.. menjual sehelai hils (alas yang biasanya digelarkan di rumah) dan sebuah qadah (gelas)..G.. berkata: Rasulullah saw bersabda: "Jangan kamu sekalian menemui para pengendara (pembawa barang dagangan.J if Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. ""../:..80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek ..i o . bahwa Rasulullah s.~ ......

..._I 4... ~ ~""' ~I ~ ~I J... J~ ~l>~r-. D . dan kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat mereka kecuali syarat yang mengharamkan yang halal at~1 menghalalkan yang haram.__j~ J )." Beliaupun menjual kedua benda itu kepadanya..R at Tinnidzi) _...>I?~I.i.'~0f oh :..101 ~ .a. . Uu..)1 'i~~\ Diriwayatkan dari Ibnu Umar r. Hadis riwayat Ibn Majah dari Ibnu Umar: r-c:.J--i ji .. 0 ~IJ "" ._ ~~ <_:• }\ J~ . _........" ~\ :P ..~. .J.... UI > . hingga dua ka/i: "Man yazid 'ala dirham in (siapakah yang mau menambahkan pada satu dirham)?" Lalu seseorang menyerahkan dua dirham kepada Rasulullah.-_r'-\) ..I!'I :.." ..p >~> ~ i»: ...s... dari kakeknya. Rasulullah saw bersabda : "Berikanlah upah pekerja sebelum keringatnya kering. U~ ~ J? J. ~ ~ ......a.\ §...._ :"C.. "(II./ Q 0'"..• ' "../:. " Nabi menawarkan lagi. (HR.....80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . ji .. Hadis riwayat 'Abd ar-Razzaq dari Abu Hurairah dan Abu Sa'id al-Khudri.. " (RR lbnu Majah) h...... ~/ .v...j i.. ..r--i :..L5" / ~ (1 f..a.w. dari ayahnya..-lo J.. ~ 0\ ~ ~..~ ~I J. beritahukanlah Hadis Nabi riwayat al-Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf: ~ ." I~ ~ ...... ~ ~ ~ ..l)I '("~ C' . : ~I : y\£JI/ ~ ~JJ.J ~ o.JI..~i :.. -.....~:..>.fol..w.~ :...J ~ -" #- ~ -" . JJ\ J. bersabda: "Perdamaian boleh dilakukan di antara kaum muslimin kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. fi ~.>-i) ~_) .: "" ill1 ::. ia berkata.. "" ~I. I' 0 J II '....-UI lfoi :.. Tirmidzi) g.J\ Uu.... .../t'- Dewan Syariah Nasional= Majelis Ulama Indonesia . 5 siap membeli keduanya dengan harga 1 (satu) dirham.1.•c.I o.~I cJ lui J y_) Diriwayatkan dari 'Amr bin 'Auf al-Muzani. d' }"_)lo : .._.~\. mempekerjakan pekerja.. " 1. Nabi s.l:ll ~_) . bersabda: "Barang siapa upahnya. . r? tb:? <9:JJ :~ ...'~ J~ J~ ..t..../ ~ . Rasulullah s....__. d' ...\I lr-! ~ C--'.

~ ~ .J1 _)b :o_." (al-Suyuthi. ~~I 1.\ .~~I) ~ " JI. (_rl .J\ boleh C_. kerugian) harus dihilangkan..\.." (a1Suyuthi.Majelis Ulama Indonesia . 1. 3]).. 0 ~ ~ _1. kerugian) harus dihindarkan sedapat mungkin. 276) -0 :~J ~ " 1... .kJ\J /1.. rl? ~ rl. 1. al-Halal wa al-Haramfi al-Islam [Kairo: Maktabah Wahba~j 1993]." (al-Suyuthi.J __. j.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek __ 6 3._ (.. segala sesuatu da/am muamalah dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya._bjl>- "Segala madharat (bahaya. " ~I. al-Asybah wa al-Nadza 'ir..rf) ~~y\ !~~:4 ~~\ -. Kaidah fikih: "Pada dasarnya. 1...?' ~) c 1\ / ~\.._)yLY bG. " •• i 'iYLJ\ _)b :o_f>W\ . j. 2 [7)..0lAJl . ~~\ )" :~" ('t • V ~ ~.r ss:: "" ".0!/ ~~ II / I-. .. 15. h. al-Asybah wa al-Nadza 'ir. "Tindakan atau kebijakan Imam [pemegang otoritas] terhadap rakyat hams berorientasi pada mashlahat. ~\j_))\ ~ J. haram pula hukumnya" (Yusuf Qardhawi. " (Ahmad bin Muhammad al-Zarqa. h.lbJIJ ~ ~ uP' \ C d:tll>.'I' •• -v t bl>-) ('I' \ • ~ . h.. ~ Dewan Syariah Nasional .Vi 1..t r. 62) 'iYLJI)b _)yLY :o_".~\r\ :~J } / .. aZ-Asybah wa al-Nadza 'ir. J __.'il Y /-/.li ~ "Mencegah mafsadah (kerusakan) harus didahulukan daripada mengambil kemaslahatan..f i "Apa saja yang menjadi perantara (media) terhadap perbuatan haram. h...W\ ~. "... r Il J"'/ :: J ~ - /< i :~J ~ (.\ C .lbJIJ ~ <'I' 'V ~ ...\ C dajG..210) "L:.l._)yLY_hj1. j.J\ J~ c:. ....I.\~ • .4W1 "SegaZa madharat (bahaya.'~A.... Syarh al-Qawa 'id al-Fiqhiyah. 1. " •• i 'i)L.

lh "".~ "Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju 'alah.aJ\j ~':J\ "'-" ~ ~? .l15' ...\~ '-fA.. .." (QS.:.. ...y o~G.:. .. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (oranglpemiliknya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali. Firman Allah ini hanya dipandang sebagai isti'nas... "'".~ t? ... Pendapat ulama mazhab Syafi'i ten tang Ju 'alah.v... sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya)./' "Jika salah satu pihak dari dua pihak yang bermitra yang bermitra membeli bagian mitranya dalam kemitraan tersebut..... dan sebagainya./ Ai:l ''''(1 . sementara itu. ~ :J- '" / u--.. ~J.. hewan hilang. t.. juz rn1256 (Tahqiq dan Takhrij hadits: 'Abd al-Hakim Muhammad 'Abd alHakim).. 323 : -:.1 01J . h.. karena ia membeli hak milik orang lain.))J 01j .i /"" }'~ ~'j . dan itu -menurut pendapat rajih (kuat)-.. hukumnya boleh. karena ia berkenaan dengan syari'ah umat sebelum kita./ -J - 'j .... ~~ J -.. ~ >..~ '1 ~j '""./ ".. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni. 'jj "" .l>....tidak menjadi syariah kita (umat Nabi Muhammad).".i C .. :!..~I:JI? OJfi ...)'1 ~ // J . kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju 'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidakjelas.. walaupun dalam syariah kita terdapat dalil (hadis) yang menetapkannya (sebagai syariat kita)..>-1lS_r. ~ Untuk akad ju 'alah dapat dijadikan isti 'nas firman Allah: " . //0 / . } J/ t_. S~." Dewan Syariah Nasional . /..(aJ~l) . antara lain alDimyathi al-Bakri dalam Hasyiyah 'I'anab al-Thalibin. CI ¥\~ ~W\j '" o .: ~? ~ . ia tidak menemukan orang yang mall membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan).1.."... Oleh karena itu..... dan siapa yang dapat mengembalikannya..th.... u-' J J" o..: o 15'/ { J ..':0 ~Wl .yQ~ r:..:: J) / '}I~ '1'i J 0~ 0 ~ ". ". Pendapat Ibnu Qudamah da/am al-Mughni.... ~ r. Yusuf [12]: 72).~? "'0 /'~ ~ ~rl .. co"./ _.'.o o~ /..... Jl :....2.l~<-·~\ \~ 0\5' G~j .!. seperti mengembalikan budak yang hilang.. t_? ~ . c $ . "Beban (him!) unta" adalah bentuk takaran yang dikenal di kalangan umat nabi Yusuf. 0i ..! .~ /6-• 'r. _. juz V h.... J...8 ~? ~ y. akan memperolen bahan makanan (seberat) beban unta . aJL.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . ...~ . 0(-'0 "'~ \ ...... bukan dalil.j _ .... "" "" 0 'i$I. ... VIII. 2. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyah. pi 0}..I' ~ J t:.. . j 0 ~~ .. ~j Pi~~~ J~~WI .. seperti halnya wasaq. /0 ... ../ '" .pl~LP~~ ~..3 ." 3.Majelis Ulama Indonesia ...l:-l~j... 7 Memperhatikan 1..J ~\ "" CI t..~~ L..L.U_) /. 56: 0r... J~ .

. po ~.j...l. al-Mughni. "... .. '" '" (i 0.. [Kairo: Dar aI-Had its. juz 6..J . h. . 0 .iJ . :. 0\5" )~ :0 _?>\... h..wi L~l :..J "" (\ - ....-" 01 ~ ". /.~...\. Nabi pernah juga mengutus para....-'" "" J./ ~w\ Q ~ ~41C~ 0U:' . 0 . _. [Kairo: Dar alHadis.~I ~ /' -'" .~ tI ~_) / J.[i .if .." .:' ~I ..':. Dengan_J demikian. (o. :. Dan setiap orang tidak bisa memperoleh langsung apa yang dibutuhkan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah rnewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman... antara lain: .. -" .. ~ l:~ =: r ~ l5:JI JO ·oJJ ...oG ~I~ :./o/~I) d~~l ~W\ ~~ "Umat (ulama) telah sepakat bahwa secara garis hesar wakalah itu hukumnya boleh.Majelis Ulama Indonesia . ~ ..ijl] '0l5"' _. Pendapat para ulama... t~\ ~.\ ~ )...~i:aJ1 t ... pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.LJ. /' ..ui) ~.Jjl ~ . Pendapat Imam Syaukani ketika rnenjelaskan had is Busr bin Sa'id: JI.. "( ~:.' ~".1j~1 ~) ::..~. kepada Urwah untuk membeli kambing.." (Ibn Qudamah. 8 4.~ :. . dan kepada Abu Rafi' untuk melakukan qabul nikah.. ~U\ J." (Al-Syaukani../ /' /' 00 J..\ YJ tLJ .. j.LJ. ::=-.- '" ~c:l... L.JI 0~ .-" /' .O~I ~. (semuanya) tanpa memberi-kan irnbalan.t JE ~i .. "Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan. . Js"pl j~:.) j:.. U ~~ .l "" 1.. ~.-" J /. O)"}:' .l~ j d. baik dengan imbalan maupun tanpaimbalan.... (i '1 A .- "" .-.. .-:. /' .'1 'C .."'......[i . ... ..u.-'" .» . Nail al-Authar. 468).~:l "Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru' boleh menerima imbalan...._\ ....~~ ~ J1 ~\...Jj r:-:' J'i ~\) 3. . " ? Dewan Syariah Nasional .. ~ .. 2000]...~\.. 4... ""..80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .ill ).O ~i) (i ~~ ~I:' jS. 527) . ~ uJ 0- '" . e •. L..._\ J.il\] . ~ /..} ~IS')I jI:'. coiY :. :. ada kebutuhan terhadap wakalah tersebta. ~ :C .J. 2004J.~.» <0:' :o/.

U.PGU/01-2011 PT Bursa Efek Indonesia tertanggal 17 Januari 2011.J\:r ...C """" J/ '" 0 . [Dimasyq: Dar al-Fikr. ~ 0~ ~) -. 7..... Wahbah al-Zuhaili. al-Mughni.S- 8. maka hal flu boleh. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64.yi ~)I ~) ... pada selasaj ~ Dewan Syariah Nasional ...if .... h... 9 . Hasil Workshop DSN-MUT dengan Bursa Efek Indonesia tanggal 02 dan 18 Februari 2011. Substansi fatwa DSN-MUJ No.... ~i .. Apabila wakalah dilakukan dengan memberikan imbalan maka hukumnya sama dengan hukum ijarah.5~ L{.... h..!J. .UP .. (0 )~ :o/u. h. juz 6....ill ~~) o.'j ~\) . ._.~. ~.- CI .2vIJj J. .. fa boleh melakukannya (mewakilkan kepada orang lain)... hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mengutus para pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka..~ ~l5"')1.. P ~~ ~ ~". . 6....-....S-) ~ "... .I 03 Rabi'ul Akhir 1432 H..Jp...l (t .~G.. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608) dan Peraturan Pelaksanaannya. 2004]. 2002]. 4058)...~ ? J ~ 0~ .... .-.j~ . J:I....2JJ~ ~ j~ ./ l5"yL.. 9.'" ~~ .Majelis Ulama Indonesia .80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . J ~\ J:o ~I . . " (Fath al-Qadir..lI] .juz 6.. Pendapat dan saran peserta Rapat Pleno DSN-MUl 08 Maret 2011 M.. 470)../ ~ ~) Q ~L. 20/DSN-MUI/JV/2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksa Dana Syariah..JI) 0~1 .. No.. 'C . [Kairo: Dar alHadis.t ~t. 5. fatwa DSN-MUI No... oleh karena itu.. 40/DSN-MUI1X12003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal.. ~ . ~:. karena hal tersebut merupakan akad yang telah diizinkan kepada wakil...:. ......." (Ibn Qudamah.. j uz 5.:.""-! ~ 0~i ~ ? "(Jika) muwakkil mengizinkan wakil untuk mewakilkan (kepada orang lain).'j\ <\.:~bi) "Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.. 2... alFiqh allslami wa Adillatuh.ill <I.. SS-pl ~ (Js"')I) ~ (~.Ji) ~ ._:. . Surat dari Direksi 00322/BEl....... _..~i ~) .~\ ~. -".. ~ ~ (~) ~ (t . oA ....1 .

Perdaganganini termasuk perdagangan online yang dilakukan dalam satu majelis dengan mekanisme dan peraturan yang menjamin terpenuhinya hak dan kewajiban para pihak. Bursa Efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka. wajar dan efisien serta tidak direkayasa. 6. Harga Pasar Wajar adalah harga pasar dari Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah yang sesuai dengan mekanisme pasar yan~ teratur.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . 4. Bursa yang Bursa bursa 5. F Dewan Syariah Nasional .l tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.di Pasar Reguler Bursa Efek adalah kontrak jual beli efek yang dibuat oleh Anggota Bursa Efek sesuai dengan persyaratan yang ditentukan oleh Bursa Efek.Majelis Ulama Indonesia . Pasar Reguler adalah pasar di mana Perdagangan Efek di Efek dilaksanakan berdasarkan proses tawar menawar berkesinambungan (bat' al-Musawamahy oleh Anggota Efek dan penyelesaian adrninistrasinya dilakukan pada had ketiga setelah terjadinya Perdagangan Efek di Bursa Efek.. 2. Anggota Bursa Efek adalah Perusahaan Efek yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam dan LK) sebagai Perantara Pedagang Efek sebagaimana dirnaksud daIam Undang-Undang tentang Pasar Modal dan telah memperoleh persetujuan keanggotaan bursa untuk mempergunakan sistem dan atau sarana bursa dalam rangka melakukan kegiatan Perdagangan Efek di Bursa Efek sesuai dengan peraturan Bursa Efek. 7.J. Efek Bersifat Ekuitas adalah saham atau efek yang dapat ditukar dengan saham atau efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam dan LK Nomor IX. Pertama 3.. yang dalam penyusunannya melibatkan DSN-MUI. 10 MEMUTUSKAN Menetapkan PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM MEKANISME PERDAGANGAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DI PASAR REGULER BURSA EFEK Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan: 1. Efek Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah adalah Efek Bersifat Ekuitas yang termasuk dalarn Daftar Efek Syariah (DES) yang diterbitkan oleh Bapepam dan LK. Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas --selanjutnya disingkat Perdagangan Efek-.

15.Majelis Ulama Indonesia . ] 3. Kliring adalah Anggota Bursa Efek yang memenuhi ketentuan dan persyaratan LKP untuk mendapatkan layanan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian Transaksi Bursa. atau. lain.. Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad. 20. dan atau Manajer Investasi. agar 21. atas suatu barang tertentu dengan 14. Bai al-Ma 'dum adalah jual bell yang obyek (mabi ')-nya tidak ada pada saat akad... harta yang bertujuan memindahkan ] 8. Taghrir adalah upaya mempengaruhi orang ucapan maupun tindakan yang mengandung terdorong untuk melakukan transaksi. dengan ujrah.jual. Anggota 11.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .ang (efek) padahal penju_11. Bat' adalah akad pertukaran kepemilikan harta tersebut. 19. 17. 10'. Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukaran barangbarang ribawi (al-amwal al-ribawiyahj dan tambahan yang diberikan atas pokok utang dengan imbalan penangguhan pembayaran secara mutlak. dan Penjaminan (LKP) adalah Pihak yang jasa kliring dan penjaminan penyelesaian 9.beli atas bar. dan Pihak lain. tidak rnerniliki barang (efek) yang dijualnya. Perantara Pedagang Efek. 12. baik dengan kebohongan. Bai' al-Musawamah adalah akad jual beli dengan kesepakatan harga pasar yang wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinarnbungan. ~_ Dewan Syariah Nasional . Perusahaan Efek. 11 8. balk mengenai kualitas atau kuantitas obyek akad maupun mengenai penyerahannya. . Perusahaan Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek.. 16. Hawalah bil Ujrah adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang bersedia atau berkomitmen (iltizam) untuk menanggung (membayarj-rrya.. Ju 'alah adalah janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (ju'l) tertentu atas pencapaian hasil (natijah) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.Ijarah adalah akad pemindahan hak guna/manfaat atau pemberian jasa/pekerjaan dalam waktu pembayaran sewa/ujrah. Lembaga Kliring menyelenggarakan Transaksi Bursa. Novasi adalah Pengalihan hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual dengan Anggota Kliring beli menjadi hak dan kewajiban antara Anggota Kliring jual/beli dengan LKP sebagai akibat penjaminan LKP atas Perdagangan Efek di Bursa Efek. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP) adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian.

c. 30. 25. Jahalah adalah ketidakjelasan dalam suatu akad. Ghisysy adalah salah satu bentuk tadlis. untuk menimbulkan kesan banyak pihak yang berminat membelinya. Pernbeli boleb menjual efek setelah akad juaJ beli dinilai sah seb. 31. Ihtikar adalah membeli suatu barang yang sangat diperlukan masyarakat pada saat harga mahal dan menimbunnya dengan tujuan untuk menjualnya kembali pada saat harganya lebih mahal. Kedua Ketentuan Hukum yang dapat menimbulkan yaitu penjual barang yang bahaya atau Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek boleh dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan khusus. baik mengenai obyek akad. Perdagangan Efek a. Talaqqi al-rukban adalah bagian dari ghabn. atas 27. wal. Tanajusy/Najsy adalah tindakan menawar barang dengan harga lebih tinggi oleh pihak yang tidak bermaksud membelinya.2 22. Ghabn Fahisy adalah ghabn tingkat berat. Ketiga Ketentuan Khusus 1. Tadlis adaJah tindakan menyembunyikan kecacatan obyek akad yang dilakukan oJeh penjual untuk mengelabui pembeli seolah-olah obyek akad terse but tidak eacat. Ghabn adalah ketidakseimbangan antara dua barang (obyek) yang dipertukarkan dalam suatu akad.. yaitu jual-beli atas barang dengan harga jauh di bawah harga pasar karena pihak penjuaJ tidak rnengetahui harga tersebut.imana dimaksud dal. Bai' al-Maksyuf adalah bentuk j ual beli yang mengandung gharar. 29.upun penyeleS~_ Dewan Syariah Nasional . menjelaskan/memaparkan keunggulan/keistimewaan dij ual serta menyernbunyikan kecacatannya. baik segi kualitas maupun kuantitasnya. 23. maupun mengenai waktu penyerahannya. 24.Majelis Ulama Indonesia . seperti jual-beli barang dengan harga jauh di bawah harga pasar. Akad jual beli dinilai sah ketika terjadi kesepakatan pada harga serta jenis dan volume tertentu antara permintaan beli dan penawaran jual. kualitas atau kuantitas (sh~fat)-nya. yaitu juaI beli secara tunai atas barang (efek) yang bukan milik penjual dan penjuaJ tidak diberi izin oleh pemilik untuk menjualkan.. b. Perdagangan Efek di Pasar Reguler Bursa Efek menggunakan akadjual beli (bat '). 26. atau jual beli secara tunai atas barang (efek) padahal penjuaI tidak memiliki barang (efek) yang dijualnya.m humf b. Dharar adalah tindakan kerugian pihak lain. harganya (tsaman). 28.g. 1.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek .

f. termasuk namun tidak terbatas pada peraturan bursa dan sistem dalam rangka melakukan pengawasan perdagangan efek. Akad antara penjual atau pembeli efek yang bukan Anggota Bursa Efek dengan Anggota Bursa menggunakan akadju'alah.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Bursa Efek dapat mengenakan biaya (ujrah/rusum) Perdagangan Efek berdasarkan prinsip ijarah atas penyediaan sistem dan/atau sarana perdagangan kepada Anggota Bursa Efek.. hanya Efek e.. Penyimpanan dan penyelesaian diIakukan melalui LPP. Dalam Perdagangan Efek tidak boleh melakukan kegiatan dan/atau tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam angka 3. b. Bursa Efek wajib membuat aturan yang melarang terjadinya dharar dan tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah dalam Perdagangan Efek yang berdasarkan prinsip syariah di Bursa Efek. Efek yang dapat dijadikan obyek perdagangan Bersifat Ekuitas Sesuai Prinsip Syariah. c. l. f. 13 administrasi transaksi pembeliannya (settlement) dilaksanakan di kernudian hari. Mekanlsme Perdagangan a. e. d. mengenakan biaya (ujrahlrusum) kliring dan dari Anggota Bursa/Kliring atas jasa yang atas Perdagangan Efek h. an tara lain untuk mendeteksi dan mencegah kegiatan atau tindakan yang diindikasikan tidak sesuai dengan prinsip syariah. g. berdasarkan prinsip qabdh hukmi. 2) Penjual dan Pembeli Efek yang bukan Anggota Bursa Efek dalam melaksanakan Perdagangan Efek harus melalui Anggota Bursa Efek. Bursa Efek boleh menetapkan aturan bahwa: 1) Perdagangan Efek hanya boleh dilakukan oleh Anggota Bursa Efek. LKP dapat penjaminan dilakukan. d. LPP dapat mengenakan biaya (ujrahlrusum) penyimpanan penyelesaian dari Anggota Bursa Efek selaku Perusahaan Ef~ :~~_j Dewan Syariah Nasional : Majelis Ulama Indonesia . Bursa Efek menyediakan sistem dan/atau sarana perdagangan Efek. Harga dalam jual beli tersebut dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan yang mengacu pada harga pasar wajar melalui mekanisme tawar menawar yang berkesinambungan (bai' almusawamahy. LKP dapat melakukan novasi atas Perdagangan Efek yang dilakukan Anggota Bursa. berdasarkan prinsip hawalah bil ujrah. Efek 2.

risywah. tanajusylnajsy. 2) Pre-arrange trade yaitu transaksi yang terjadi rnelalui pemasangan order beli dan jual pada rentang waktu yang hampir bersamaan yang terjadi karen a adanya perjanjian pembeJi dan penjual sebelumnya. tujuannya untuk rneraih keuntungan atau mengurangi kerugian. ghisysy. rnanipulasi. turun atau tetap dengan memberi kesan seolah-olah harga terbentuk melalui transaksi yang berkesan wajar. Tindakan-tindakan tersebut antara lain meliputi: a. Tindakan-tindakan lain: yang termasuk dalam kategori Tadlis an tara 1) Front Running yaitu tindakan Anggota Bursa Efek yang melakukan transaksi lebih dahulu atas suatu Efek tertentu.. Tindakan-tindakan lain: yang termasuk dalam kategori Najsy antara 1) Pump and Dump. maisir. b. 2) Misleading information (Informasi Menyesatkan). atas dasar adanya inforrnasi bahwa nasabahnya akan melakukan transaksi dalam volume besar atas Efek tersebut yang diperkirakan mempengaruhi harga pasar. yang disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi. talaqqi al-rukban. ghabn.. Dewan Svarian Nasional . Tujuannya untuk membentuk harga naik. c. ihtikar. maksiat dan kezhaliman. Tindakan-tindakan antara lain: yang termasuk dalam kategori Taghrir 1) Wash sale (Perdagangan semu yang tidak mengubab kepemilikan) yaitu transaksi yang terjadi antara pihak pernbeli dan penjual yang tidak menimbulkan perubahan kepemiIikan dan/atau manfaatnya (beneficiary of ownership) atas transaksi saham tersebut. Setelah harga mencapai level tertinggi. taghrir. Tujuannya untuk membentuk harga (naik.Majelis Ulama Indonesia . 14 3. yaitu aktivitas transaksi suatu Efek diawali oleh pergerakan harga uptrend. yaitu membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa Efek. pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi. Tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip syariah Pelaksanaan Perdagangan Efek harus dilakukan menurut prinsip kehati-hatian serta tidak diperbolehkan melakukan spekulasi.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek. bai ' al-ma 'dum. Selain itujuga untuk mernberi kesan bahwa Efek tersebut aktif diperdagangkan. dan tindakan lain yang di dalamnya mengandung unsur dharar. gharar. riba dan tadlis. turun atau tetap) atau kepentingan lainnya baik di dalam maupun di luar bursa. riba.

pada suatu periode tertentu dan hanya diramaikan sekelompok Anggota Bursa Efek tertentu (dalam pembelian maupun penjualan). dilebih-lebihkan. Terdapat upaya dari pemegang saham mayoritas untuk rnenciptakan supply semu yang menyebabkan harga menurun pada pagi hari dan menyebabkan investor publik melakukan short selling. yaitu pola transaksi ini terjadi pada saham dengan kepemilikan publik yang sangat terbatas. yaitu adanya 1 (satu) atau lebih pihak tertentu melakukan pemasangan order beli/jual pada level harga terbaik.. 15 melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. yaitu aktivitas transaksi atas suatu Efek yang terkesan liquid. Selain itu volume transaksi setiap harinya dalam periode tersebut selalu dalarn jumlah yang harnpir sama dan/atau dalam kurun periode tertentu aktivitas transaksinya tiba-tiba melonjak secara drastis. melakukan serangkaian transaksi inisiator jual dengan volume yang signifikan dan dapat mendorong penurunan harga. tetapi jika order beli/jual yang dipasang sudah mencapai best price maka order tersebut di-delete atau diamend (baik dalam jumlahnya dan/atau diturunkan level harganya) secara berulang kali. 2) Hype and Dump. Tujuannya menciptakan kesempatan untuk dapat menjual atau mengumpulkan saham atau menjadikan aktivitas saham tertentu dapat dijadikan benchmark. yaitu aktivitas transaksi suatu Efek yang diawali oleh pergerakan harga uptrend yang disertai dengan adanya inforrnasi positif yang tidak benar. Setelah harga mencapai level tertinggi.. Kernudian ada upaya pembelian yang dilakukan Dewan Syarian Nasional . pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kenaikan harga yang telah terjadi.Majelis Ulama Indonesia . misleading dan juga disebabkan oleh serangkaian transaksi inisiator beli yang membentuk harga naik hingga mencapai level harga tertinggi.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . Pola transaksi tersebut mirip dengan pola transaksi pump and dump. Tindakan-tindakan antara lain: 1) Pooling interest. demand/supply (Permintaan/Penawaran Palsu). yang tujuannya menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. Tujuannya adalah menciptakan kesempatan untuk menjual dengan harga tinggi agar memperoleh keuntungan. 2) Cornering. baik disertai dengan pergerakan harga maupun tidak. Tuj uannya untuk memberi kesan kepada pasar seolah-olah terdapat demand/suplpy yang tinggi sehingga pasar terpengaruh untuk rnembeli/menjual. yang termasuk dalam kategori Ikhtikar 3) Creating fake d.

antara lain: Insider Trading (Perdagangan Orang Dalam). r Dewan Syariah Nasional=Majelis Ulama Indonesia . Dalam hal tidak tercapai kemufakatan. h. menurun ataupun tetap dibandingkan harga penutupan sebelurnnya. yaitu kegiatan iIegal di lingkungan pasar finansial untuk mencari keuntungan yang biasanya dilakukan dengan cara mernanfanfaatkan inforrnasi internal. Tindakan-tindakan an tara lain: yang termasuk dalam kategori Ghisysy 1) Marking at the close (pembentukan harga penutupan). baik merryebabkan harga ditutup meningkat.h atau berdasarkan peratur~j perundang-undangan yang berlaku sesuai prinsip-prinsip syariah. Tujuannya untuk rnemberi kesan bahwa suatu efek aktif diperdagangkan. 16 pemegang saham mayoritas hingga menyebabkan harga rneningkat pada sesi sore hari yang menyebabkan pelaku short sell mengalami gagal serah atau mengalami kerugian karena harus melakukan pembelian di harga yang lebih mahal.dan. g.. yaitu penempatan order jual atau beli yang dilakukan di akhir hari perdagangan yang bertujuan menciptakan harga penutupan sesuai dengan yang diinginkan. f. rnaka penyelesaiannya akan dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Arbitrase syaria. Tindakan yang termasuk dalam kategori Ghabn Fahisy. antara lain. Tindakan yang termasuk dalam kategori Bai' al-ma'dum. Adapun harga yang diakibatkannya dapat tetap. Keempat Penyelesaian Perselisihan Jika terjadi perselisihan di antara para pihak.. antara lain: Short Selling (bai' al-maksYl{17jual kosong).'. naik atau turun. rnaka penyelesaian perselisihan dapat dilakukan melalui Ba. 2) Alternate trade. e.asuk dalam kategori riba. misalnya rencana-rencana atau keputusan-keputusan perusahaan yang belum dipublikasikan. Tindakan yang tenn. yaitu transaksi dari sekelompok Anggota Bursa tertentu dengan peran sebagai pembeli dan penjual secara bergantian serta dilakukan dengan volume yang berkesan wajar. yaitu melakukan transaksi atas Efek dengan fasilitas pinjaman berbasis bunga (riba) atas kewajiban penyelesaian pembelian Efek.: Margin Trading (Transaksi dengan Pembiayaan).80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek . yaitu suatu cara yang digunakan dalam penjualan saham yang belum dimiliki dengan harga tinggi dengan harapan akan membeli kembali pada saat harga turun.

Dewan Syariah Nasional .A.ICHWAN SA~. akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya. dengan ketentuan j ika di kernudian hari ternyata terdapat kekeliruan. ekrelariS~) --~ DR. SAHALMAIIFUDH .H.M.80 Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek : 17 Kelima Penutup Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.Majelis Ulama Indonesia . Ditetapkan di Pad a tan ggal : Jakarta : 03 Rabi'ul Akhir1432 H 08 Maret 2011 M DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA Ketua. M. K.

80/DSN-MUI/III/2011 tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Mekanisme Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas di Pasar Reguler Bursa Efek. sebagaimana terlampir.H. Dempo No. Awwal1432 H 13 April 2011 M Nomor : U-127 /DSN-MUl/IV /2011 Lamp. : Direktur Utama Bursa Efek Indonesia diJAKARTA Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.Indonesian Council of Ulama Sekretariat: JI. 80/DSN-MUI/II1/2011 Kepada Yth. Menunjuk surat Saudara No. (021) 31903288 Jakarta. 19 Pegangsaan . dengan ini kami sarnpaikan Fatwa DSN-MUr No.Jakarta Pusat 10320 Telp. MA'RUF AMIN . Demikian kami sampaikan.PGU/Ol-2011 tertanggal 17 Januari 2011 tentang Permohonan Fatwa PenyeJenggaraan Efek di Bursa Efek Indonesia.~J:tta~ DEWAN SYARIAH NASlONAL MUl National Sharia Board . 1 (satu) bundel Hal Fatwa No. teriring doa semoga Saudara dalam keadaan sehat wal afiat dan mendapat lindungan dari Allah SWT dalam menjalankan tugas sehari-hari. Atas perhatiannya karni ucapkan terima kasih. : (021) 3904146 Fax. 09 r. S-00322/BEI. Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh KJ?£ K. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful