P. 1
PENYELIDIKAN ILMIAH

PENYELIDIKAN ILMIAH

|Views: 14|Likes:
Published by Zunaida Ali

More info:

Published by: Zunaida Ali on Apr 21, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPTX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/10/2013

pdf

text

original

PANDUAN MEMBUAT SOROTAN LITERATUR
PENGENALAN

Merupakan

sesuatu

proposal

penyelidikan

perlu

menepatkan

permasalahan yang akan diselidiki dalam prespektif sejarah.

Penyelidik perlu mengemukakan permasalahan yang diselidik dan sudut apa daripada permasalahan itu yang akan dianalisis atau dibahas secara meluas.

Penyelidik dapat melanjutkan huraian sejarah dengan membahaskan
penggunaan komputer pada saat sekarang di beberapa lingkungan yang khusus.

 Tinjauan literatur (literature review). . Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara. manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir.  Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan. dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki.SAMB. iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu..

.SAMB. Sekiranya topik penyelidikan relatif baru. penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tak langsung dengan topik yang akan diselidiki. maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek. sukar dijawab secara kuantitatif.  Soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan.  Dalam hubungan ini..

 Sebaliknya. sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik.  Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosedur antarabangsa..SAMB. . maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif.

 Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa. Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka. hlm. Farid Onn. "Asmah (1980. .. Hashim Musa. menunjukkan bahawa .14)''.'' Dalam contoh.'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim..SAMB...12-14). sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal.. Abdul Hamid Mahmood (1986.

Sebagai contoh.SAMB.. maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a). Asmah (1980b). Asmah (1980c). jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama. .  Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah.

 Juga dimaksudkan berdasarkan kepada andaian daripada pengetahuan yang terkumpul.CIRI-CIRI SOROTAN LITERATUR  Sorotan literatur dimaksudkan dengan carian bahan-bahan bertulis yang mengandungi hasil penyelidikan terdahulu tentang apa yang hendak dikaji. dari pengetahuan itulah manusia belajar dan mmbina sesuatu yg dikutip darapada orang lain. .

.      Historical review Integrative review Methdological review Self-study review Theoritical review . Terdapat pelbagai jenis sorotan literatur antaranya:  Context review iaitu Penkaji kaitkan dengan kajian khusus kepada pengethaun yang lebih besar.SAMB.

 Tujuan sorotan literatur dibuat adalah untuk menunjukkan kita kenal bidang pengetahuan dan menyakinkan pembaca. Memperlihatkan suatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung denga permasalahan yang diselidiki.  Membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui.  Tujuan sorotan literatur dibuat juga adalah untuk menunjukkan perkembangan sesuatu bidang dan kaitan dengan kajian .

 Sorotan literatur juga merupakan satu usaha untuk menambah kepada korpus ilmu dengan melihat daripada perspektif lain (idea baru). menambah baik serta menokok idea atau menolak idea dari pengkaji sebelum ini berkenaan tajuk yang berkaitan. Cadangan dan idea dari sudut pandangan pengkaji terdahulu dengan pengkaji yang membuat sorotan literatur untuk membanding beza.  .

 Mampu mempamerkan ke semua pandangan penyelidik yang terdahulu Mampu mengenalpasti dan mencadangkan hipotesis  untuk replication.   Menfokuskan kepada soalan atau topik Perlu rancangan dan penulisan yang jelas .Ciri-ciri sorotan literatur yang baik  Mampu meningkatkan keyakinan pembaca  Menempatkan penyelidikan di dalam konteks yang betul dan mmpunyai hubungkait dengan keseluruhan idea bidang yang dikaji.

   Sering ditulis beberapa kali Perlu disusun dengan baik Bukan sekadar senarai semua literatur .SAMB..

sifat.  Kenalpasti ciri kaijan tindakan tersebut  Nyatakan ciri persamaa dan perbezaan.  Membuat keputusan atau pilihan. Langkah penggunaannya:  Perhatikan dan berikan tumpuan pada 1 atau beberapa ciri kajian tindakan.  .kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.KAEDAH YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT SOROTAN LITERATUR  Membanding dan membeza Mencari perbezaan dan persamaan dari segi ciri. Digunakan apabila: Ada 2 atau lebih ciri atau kemungkinan.

Selain itu.  Menilai Mempertimbangkan kebaikan dan kelemahan sesuatu perkara berdasarkan bukti yang sah.. Digunakan untuk:   Ingin memilih sesuatu Menerima atau menolak sesuatu idea. .  Menganalisis Menceraikan maklumat ke bahagian-bahagian lebih kecil dan menghuraikan maksud yang tersirat. digunakan untuk memahami dan mengenal hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip-prinsip yang terlibat.SAMB.

SAMB. unsur atau item yang berasingan seterusnya menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan esei. meramal dan menyokong kenyataan. . lukisan atau artifak. Selain itu.  Mensintesis Menggabungkan idea-idea. menerangkan sesuatu..  Kesimpulan Menyatakan hasil sesuatu kajian berdasarkan pada satu hipotesis dan mengukuhkan berdasarkan penyiasatan. digunakan untuk membuat keputusan.

 . dan instrumen yang terbukti berguna dan yang kurang berguna bagi kajian tersebut.KEPENTINGAN SOROTAN LITERATUR  dapat membantu mereka mengenal pasti kaedah. prosedur. tujuan utama tinjauan literatur adalah untuk menunjukkan bahawa seseorang pengkaji memahami apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh pengkaji lain dalam bidang kajian pilihan. dan menjelaskan bagaimana kajian yang hendak dijalankan itu berbeza dari kajian lain.

SUMBER SOROTAN LITERATUR  Boleh dibahagi kepada tiga kategori. Mereka tidak membaca tulisan asal penyelidik itu sendiri .  Sebahagian sumber yang digunakan oleh subjek kajian adalah berbentuk sumber sekunder.  Sebahagian subjek kajian bergantung pada apa yang diperkatakan oleh pengarang lain tentang sesuatu kerja penyelidikan. tetapi dalam menyatakan rujukan. sumber tersebut sering kali ditulis sebagai sumber utama. sumber sekunder. dan sumber ketiga. iaitu sumber utama.

. tetapi segelintir sahaja yang pemah menggunakan perkhidmatan tersebut.  Kebanyakan subjek kajian mengetahui tentang perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan.  Seterusnya. sebahagian besar literatur yang dianalisis oleh subjek kajian membabitkan literatur yang dihasilkan oleh sarjana Barat. kecuali dengan melakukan kerja mencari secara fizikal.SAMB. Subjek kajian menjelaskan bahawa literatur tempatan sukar untuk dikenal pasti. artikel jurnal mengandungi maklumat penyelidikan yang lebih padat berbanding dengan maklumat dalam buku akademik  .

 mereka kurang terbuka dalam penggunaan kata kunci {descriptors) dan sinonim yang lebih luas bagi pencarian literatur.Dalam mencari literatur lepas yang hendak diteliti. kebanyakan subjek kajian menggunakan tajuk kajian sebagai fokus. mereka akan mencari kajian-kajian literatur yang mempunyai tajuk yang sama dengan kajian yang mereka hendak jalankan.  Amalan seperti ini mungkin tidak menimbulkan masalah jikaiau terdapat banyak kajian lepas yang mempunyai tajuk yang sama dengan kajian yang hendak dijalankan  . Misalnya.

terdapat subjek kajian yang kurang pasti sama ada pemyataan tentang masalah kajian boleh dianggap sebagai sumber utama bagi kata kunci. . buku.PROSES DAN ORGANISASI SOROTAN LITERATUR  Subjek kajian mencari literatur yang berkaitan dengan topik kajian mereka dalam pelbagai tempat yang berbeza seperti jurnal. Namun begitu. dan laman web.   Mereka juga tidak menyedari bahawa Thesaurus of ERIC Descriptors dapat membantu pengkaji untuk mengenal pasti perkataan pemerihal (descriptors) yang sepadandengan topik kajian mereka.

menilai. Memilih dan mendapatkan literatur yang hendak ditinjau.  Bagaimanapun. menganalisis. Menentukan lokasi literatur tertentu dengan meneliti pelbagai sumber. Membaca. dan menyusun literatur pilihan dengan membuat catatan atau abstrak. mereka bersetuju bahawa tinjauan literatur membabitkan beberapa langkah umum yang berkaitan antara satu sama lain:       Menentukan kata kunci bagi mencari literatur tertentu.. . Menulis satu tinjauan yang melaporkan ringkasan literatur pilihan.SAMB. mensintesiskan.

Misalnya..SAMB.  . kebanyakan subjek kajian berpendapat bahawa sumber sekunder adalah berguna apabila mereka mula membuat tinjauan literatur untuk meneroka sesuatu topik dan menentukan jenis bahan dan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut. Berhubung dengan sumber maklumat. walaupun mereka berpendapat bahawa pertimbangan itu adalah penting. subjek kajian jarang sekali mempertimbangkan kesahan maklumat yang mereka baca.  Terdapat jurang antara konsepsi subjek kajian dengan amalan subjek kajian dalam membuat tinjauan literatur.

. sebahagian subjek kajian menerangkan bahawa mereka menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bahan terkini yang berkaitan dengan kajian mereka.SAMB.  dari sudut praktikal..

 .ANALISIS LITERATUR Sebahagian tinjauan literatur yang dibuat oleh subjek kajian adalah tidak lebih dari laporan tentang apa yang dilakukan dan diperkatakan oleh orang lain. hasil. Seterusnya. dan keputusan kerja seseorang semasa membuat tinjauan literatur. sebahagian subjek kajian tidak menilai kaedah.  Subjek kajian membincangkan beberapa kajian tertentu. tetapi mereka tidak menerangkan dengan jelas bagaimana kajian tersebut berkaitan dengan soalan kajian mereka.

Secara khusus. Menunjukkan bagaimana pendekatan tentang topik pilihan telah berubah merentasi masa. Menjelaskan aliran umum dalam dapatan kajian yang berkaitan dengan topik pilihan.. sebahagian subjek kajian kurang memberi tumpuan kepada perkara yang berikut semasa membuat tinjauan literature   Membandingkan dan membezakan perspektif teori yang berbeza tentang topik pilihan.   .  Mereka tidak menilai dan mensintesiskan apa yang dilakukan oleh orang lain semasa mereka membuat tinjauan literatur.SAMB.

  .  Mengenal pasti dapatan kajian yang bercanggah dan mencadangkan penjelasan yang mungkin bagi percanggahan tersebut.. Mengenal pasti tema umum merentasi literatur.SAMB. Mengenal pasti jurang pengetahuan yang terdapat dalam literatur tentang perkara yang hendak dikaji.

dalam menulis tinjauan literatur. Kebanyakan subjek kajian menggunakan format segi tiga terbalik. Semua subjek kajian menggunakan ayat pasif diri ketiga dan ayat aktif transitif dalam penulisan tinjauan literatur. yang bergerak dari aspek umum kepada aspek khusus.KEBAIKAN SOROTAN LITERATUR  Sebahagian subjek kajian memaparkan orientasi psikologi yang jelas dalam menulis tinjauan literatur. Kebanyakan subjek kajian menyusun tinjauan literatur dengan menggunakan organisasi bertopik atau bertema.    .

 Kebanyakan subjek kajian menghasilkan semula (reproduce) literatur dan bukan meninjau (review) literatur.  Kebanyakan subjek kajian berjaya menjelaskan apa yang sudah berlaku dalam bidang kajian mereka.Kebanyakan subjek kajian memberi kredit apabila pemberian kredit diperlukan. Mereka memberi kredit kepada penulis tertentu apabila idea penulis tersebut digunakan atau dapatan kajian tertentu dilaporkan.  .

SAMB.  Semua subjek kajian menyimpulkan tinjauan literatur mereka dengan meringkaskan tema utama dan membentangkan alasan bagi menyokong kajian yang dicadangkan atau kepentingan meneliti soalan kajian tertentu.. .

Tinjauan literatur adalah satu proses yang berterusan. Apabila pandangan baru tidak lagi dapat dikenal pasti dan pengkaji berpendapat bahawa pengetahuan mereka tentang penulisan dan perbincangan tentang perkara yang hendak dikaji adalah mencukupi. Bagaimanapun. dan kajian tersebut membabitkan kajian klasik dan kajian terkini.KELEMAHAN SOROTAN LITERATUR  Apabila lebih dari lapan kajian lepas yang relevan telah dikenal pasti. proses tersebut diberhentikan apabila satu tempoh masa yang ditetapkan telah tercapai dan beberapa literatur yang relevan telah dikenal pasti.   .

SAMB.  Apabila beberapa literatur yang relevan telah dikenal pasti dan pencarian literatur baru menemui jalan buntu. sorotan adalah lebih mirip kepada beberapa siri abstrak Cuba mengaitkan sumber dengan masalah yang dikaji     Terdapat kesilapan penulisan sumber/tidak lengkap Terdapat melebihi dua sumber sekunder  .. Kurang seimbang Tidak diolah secara kritikal.

KESIMPULAN Tinjauan literatur membabitkan proses mencari dan menilai literatur sedia ada tentang topik tertentu. metodologi. mentafsirkan. kebanyakan subjek kurang memberi perhatian kepada usaha untuk menganalisis. Subjek kajian didapati mengetahui langkah umum bagi tinjauan literatur.  Dalam aspek penilaian pula. hasil. andaian.  Dalam aspek pencarian.  . dan mempertimbangkan teori. mereka menghadapi kesulitan untuk mengenal pasti literatur tempatan sebab literatur tersebut kurang diterbitkan. dan kesimpulan kajian yang dibaca.

. iaitu meninjau secara menyeluruh literatur berkaitan dengan topik kajian. menganalisis dan mensintesiskan maklumat yang dikumpulkan secara kritis. dan mempersembahkan maklumat yang diringkaskan mengikut sistem organisasi tertentu.SAMB. .  Mereka perlu cekap melakukan tiga aktiviti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->