PANDUAN MEMBUAT SOROTAN LITERATUR
PENGENALAN

Merupakan

sesuatu

proposal

penyelidikan

perlu

menepatkan

permasalahan yang akan diselidiki dalam prespektif sejarah.

Penyelidik perlu mengemukakan permasalahan yang diselidik dan sudut apa daripada permasalahan itu yang akan dianalisis atau dibahas secara meluas.

Penyelidik dapat melanjutkan huraian sejarah dengan membahaskan
penggunaan komputer pada saat sekarang di beberapa lingkungan yang khusus.

SAMB. dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki. iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu.  Tinjauan literatur (literature review).  Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan. Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara. . manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir..

SAMB. Sekiranya topik penyelidikan relatif baru.  Dalam hubungan ini. . penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tak langsung dengan topik yang akan diselidiki.  Soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan. maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek.. sukar dijawab secara kuantitatif.

maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif..SAMB. sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik.  Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosedur antarabangsa. .  Sebaliknya.

Farid Onn. Abdul Hamid Mahmood (1986.14)''. sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal.. Hashim Musa... hlm.'' Dalam contoh. "Asmah (1980.  Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa. menunjukkan bahawa . Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka.SAMB.12-14)... .'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim.

maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a).SAMB..  Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah. jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama. Asmah (1980c). Asmah (1980b). . Sebagai contoh.

dari pengetahuan itulah manusia belajar dan mmbina sesuatu yg dikutip darapada orang lain. .CIRI-CIRI SOROTAN LITERATUR  Sorotan literatur dimaksudkan dengan carian bahan-bahan bertulis yang mengandungi hasil penyelidikan terdahulu tentang apa yang hendak dikaji.  Juga dimaksudkan berdasarkan kepada andaian daripada pengetahuan yang terkumpul.

. Terdapat pelbagai jenis sorotan literatur antaranya:  Context review iaitu Penkaji kaitkan dengan kajian khusus kepada pengethaun yang lebih besar.      Historical review Integrative review Methdological review Self-study review Theoritical review .SAMB.

 Tujuan sorotan literatur dibuat adalah untuk menunjukkan kita kenal bidang pengetahuan dan menyakinkan pembaca.  Tujuan sorotan literatur dibuat juga adalah untuk menunjukkan perkembangan sesuatu bidang dan kaitan dengan kajian .  Membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui. Memperlihatkan suatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung denga permasalahan yang diselidiki.

 Sorotan literatur juga merupakan satu usaha untuk menambah kepada korpus ilmu dengan melihat daripada perspektif lain (idea baru). Cadangan dan idea dari sudut pandangan pengkaji terdahulu dengan pengkaji yang membuat sorotan literatur untuk membanding beza.  . menambah baik serta menokok idea atau menolak idea dari pengkaji sebelum ini berkenaan tajuk yang berkaitan.

  Menfokuskan kepada soalan atau topik Perlu rancangan dan penulisan yang jelas .Ciri-ciri sorotan literatur yang baik  Mampu meningkatkan keyakinan pembaca  Menempatkan penyelidikan di dalam konteks yang betul dan mmpunyai hubungkait dengan keseluruhan idea bidang yang dikaji.  Mampu mempamerkan ke semua pandangan penyelidik yang terdahulu Mampu mengenalpasti dan mencadangkan hipotesis  untuk replication.

   Sering ditulis beberapa kali Perlu disusun dengan baik Bukan sekadar senarai semua literatur ..SAMB.

 Membuat keputusan atau pilihan.sifat.  . Digunakan apabila: Ada 2 atau lebih ciri atau kemungkinan.KAEDAH YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT SOROTAN LITERATUR  Membanding dan membeza Mencari perbezaan dan persamaan dari segi ciri.kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.  Kenalpasti ciri kaijan tindakan tersebut  Nyatakan ciri persamaa dan perbezaan. Langkah penggunaannya:  Perhatikan dan berikan tumpuan pada 1 atau beberapa ciri kajian tindakan.

 Menganalisis Menceraikan maklumat ke bahagian-bahagian lebih kecil dan menghuraikan maksud yang tersirat. digunakan untuk memahami dan mengenal hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip-prinsip yang terlibat.SAMB. Selain itu.. Digunakan untuk:   Ingin memilih sesuatu Menerima atau menolak sesuatu idea.  Menilai Mempertimbangkan kebaikan dan kelemahan sesuatu perkara berdasarkan bukti yang sah. .

meramal dan menyokong kenyataan. Selain itu.. . menerangkan sesuatu. unsur atau item yang berasingan seterusnya menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan esei.SAMB.  Mensintesis Menggabungkan idea-idea. lukisan atau artifak. digunakan untuk membuat keputusan.  Kesimpulan Menyatakan hasil sesuatu kajian berdasarkan pada satu hipotesis dan mengukuhkan berdasarkan penyiasatan.

prosedur.  . tujuan utama tinjauan literatur adalah untuk menunjukkan bahawa seseorang pengkaji memahami apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh pengkaji lain dalam bidang kajian pilihan.KEPENTINGAN SOROTAN LITERATUR  dapat membantu mereka mengenal pasti kaedah. dan menjelaskan bagaimana kajian yang hendak dijalankan itu berbeza dari kajian lain. dan instrumen yang terbukti berguna dan yang kurang berguna bagi kajian tersebut.

SUMBER SOROTAN LITERATUR  Boleh dibahagi kepada tiga kategori. sumber sekunder. sumber tersebut sering kali ditulis sebagai sumber utama. iaitu sumber utama.  Sebahagian subjek kajian bergantung pada apa yang diperkatakan oleh pengarang lain tentang sesuatu kerja penyelidikan. Mereka tidak membaca tulisan asal penyelidik itu sendiri . tetapi dalam menyatakan rujukan.  Sebahagian sumber yang digunakan oleh subjek kajian adalah berbentuk sumber sekunder. dan sumber ketiga.

SAMB. artikel jurnal mengandungi maklumat penyelidikan yang lebih padat berbanding dengan maklumat dalam buku akademik  .  Kebanyakan subjek kajian mengetahui tentang perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan. kecuali dengan melakukan kerja mencari secara fizikal. Subjek kajian menjelaskan bahawa literatur tempatan sukar untuk dikenal pasti.. sebahagian besar literatur yang dianalisis oleh subjek kajian membabitkan literatur yang dihasilkan oleh sarjana Barat. tetapi segelintir sahaja yang pemah menggunakan perkhidmatan tersebut.  Seterusnya.

 mereka kurang terbuka dalam penggunaan kata kunci {descriptors) dan sinonim yang lebih luas bagi pencarian literatur.Dalam mencari literatur lepas yang hendak diteliti. mereka akan mencari kajian-kajian literatur yang mempunyai tajuk yang sama dengan kajian yang mereka hendak jalankan. kebanyakan subjek kajian menggunakan tajuk kajian sebagai fokus. Misalnya.  Amalan seperti ini mungkin tidak menimbulkan masalah jikaiau terdapat banyak kajian lepas yang mempunyai tajuk yang sama dengan kajian yang hendak dijalankan  .

Namun begitu. dan laman web. terdapat subjek kajian yang kurang pasti sama ada pemyataan tentang masalah kajian boleh dianggap sebagai sumber utama bagi kata kunci.PROSES DAN ORGANISASI SOROTAN LITERATUR  Subjek kajian mencari literatur yang berkaitan dengan topik kajian mereka dalam pelbagai tempat yang berbeza seperti jurnal. buku.   Mereka juga tidak menyedari bahawa Thesaurus of ERIC Descriptors dapat membantu pengkaji untuk mengenal pasti perkataan pemerihal (descriptors) yang sepadandengan topik kajian mereka. .

. mensintesiskan. mereka bersetuju bahawa tinjauan literatur membabitkan beberapa langkah umum yang berkaitan antara satu sama lain:       Menentukan kata kunci bagi mencari literatur tertentu. Menulis satu tinjauan yang melaporkan ringkasan literatur pilihan. dan menyusun literatur pilihan dengan membuat catatan atau abstrak. menilai. Membaca..SAMB.  Bagaimanapun. Menentukan lokasi literatur tertentu dengan meneliti pelbagai sumber. Memilih dan mendapatkan literatur yang hendak ditinjau. menganalisis.

walaupun mereka berpendapat bahawa pertimbangan itu adalah penting. kebanyakan subjek kajian berpendapat bahawa sumber sekunder adalah berguna apabila mereka mula membuat tinjauan literatur untuk meneroka sesuatu topik dan menentukan jenis bahan dan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut.  Terdapat jurang antara konsepsi subjek kajian dengan amalan subjek kajian dalam membuat tinjauan literatur. subjek kajian jarang sekali mempertimbangkan kesahan maklumat yang mereka baca. Berhubung dengan sumber maklumat.  .SAMB. Misalnya..

SAMB.  dari sudut praktikal.. . sebahagian subjek kajian menerangkan bahawa mereka menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bahan terkini yang berkaitan dengan kajian mereka.

tetapi mereka tidak menerangkan dengan jelas bagaimana kajian tersebut berkaitan dengan soalan kajian mereka. Seterusnya.  Subjek kajian membincangkan beberapa kajian tertentu.  . hasil.ANALISIS LITERATUR Sebahagian tinjauan literatur yang dibuat oleh subjek kajian adalah tidak lebih dari laporan tentang apa yang dilakukan dan diperkatakan oleh orang lain. dan keputusan kerja seseorang semasa membuat tinjauan literatur. sebahagian subjek kajian tidak menilai kaedah.

  .. Menjelaskan aliran umum dalam dapatan kajian yang berkaitan dengan topik pilihan.  Mereka tidak menilai dan mensintesiskan apa yang dilakukan oleh orang lain semasa mereka membuat tinjauan literatur. Menunjukkan bagaimana pendekatan tentang topik pilihan telah berubah merentasi masa. sebahagian subjek kajian kurang memberi tumpuan kepada perkara yang berikut semasa membuat tinjauan literature   Membandingkan dan membezakan perspektif teori yang berbeza tentang topik pilihan. Secara khusus.SAMB.

Mengenal pasti jurang pengetahuan yang terdapat dalam literatur tentang perkara yang hendak dikaji.SAMB. Mengenal pasti tema umum merentasi literatur.  Mengenal pasti dapatan kajian yang bercanggah dan mencadangkan penjelasan yang mungkin bagi percanggahan tersebut..   .

Semua subjek kajian menggunakan ayat pasif diri ketiga dan ayat aktif transitif dalam penulisan tinjauan literatur.KEBAIKAN SOROTAN LITERATUR  Sebahagian subjek kajian memaparkan orientasi psikologi yang jelas dalam menulis tinjauan literatur.    . Kebanyakan subjek kajian menyusun tinjauan literatur dengan menggunakan organisasi bertopik atau bertema. Kebanyakan subjek kajian menggunakan format segi tiga terbalik. dalam menulis tinjauan literatur. yang bergerak dari aspek umum kepada aspek khusus.

 .  Kebanyakan subjek kajian menghasilkan semula (reproduce) literatur dan bukan meninjau (review) literatur.  Kebanyakan subjek kajian berjaya menjelaskan apa yang sudah berlaku dalam bidang kajian mereka.Kebanyakan subjek kajian memberi kredit apabila pemberian kredit diperlukan. Mereka memberi kredit kepada penulis tertentu apabila idea penulis tersebut digunakan atau dapatan kajian tertentu dilaporkan.

. .SAMB.  Semua subjek kajian menyimpulkan tinjauan literatur mereka dengan meringkaskan tema utama dan membentangkan alasan bagi menyokong kajian yang dicadangkan atau kepentingan meneliti soalan kajian tertentu.

Tinjauan literatur adalah satu proses yang berterusan. Apabila pandangan baru tidak lagi dapat dikenal pasti dan pengkaji berpendapat bahawa pengetahuan mereka tentang penulisan dan perbincangan tentang perkara yang hendak dikaji adalah mencukupi. Bagaimanapun.KELEMAHAN SOROTAN LITERATUR  Apabila lebih dari lapan kajian lepas yang relevan telah dikenal pasti. dan kajian tersebut membabitkan kajian klasik dan kajian terkini. proses tersebut diberhentikan apabila satu tempoh masa yang ditetapkan telah tercapai dan beberapa literatur yang relevan telah dikenal pasti.   .

Kurang seimbang Tidak diolah secara kritikal.  Apabila beberapa literatur yang relevan telah dikenal pasti dan pencarian literatur baru menemui jalan buntu.SAMB.. sorotan adalah lebih mirip kepada beberapa siri abstrak Cuba mengaitkan sumber dengan masalah yang dikaji     Terdapat kesilapan penulisan sumber/tidak lengkap Terdapat melebihi dua sumber sekunder  .

KESIMPULAN Tinjauan literatur membabitkan proses mencari dan menilai literatur sedia ada tentang topik tertentu. andaian. kebanyakan subjek kurang memberi perhatian kepada usaha untuk menganalisis.  Dalam aspek pencarian. mereka menghadapi kesulitan untuk mengenal pasti literatur tempatan sebab literatur tersebut kurang diterbitkan.  . Subjek kajian didapati mengetahui langkah umum bagi tinjauan literatur. hasil.  Dalam aspek penilaian pula. metodologi. dan kesimpulan kajian yang dibaca. dan mempertimbangkan teori. mentafsirkan.

. menganalisis dan mensintesiskan maklumat yang dikumpulkan secara kritis.SAMB.  Mereka perlu cekap melakukan tiga aktiviti.. dan mempersembahkan maklumat yang diringkaskan mengikut sistem organisasi tertentu. iaitu meninjau secara menyeluruh literatur berkaitan dengan topik kajian.