PANDUAN MEMBUAT SOROTAN LITERATUR
PENGENALAN

Merupakan

sesuatu

proposal

penyelidikan

perlu

menepatkan

permasalahan yang akan diselidiki dalam prespektif sejarah.

Penyelidik perlu mengemukakan permasalahan yang diselidik dan sudut apa daripada permasalahan itu yang akan dianalisis atau dibahas secara meluas.

Penyelidik dapat melanjutkan huraian sejarah dengan membahaskan
penggunaan komputer pada saat sekarang di beberapa lingkungan yang khusus.

 Terdapat pendapat berbeza-beza tentang sejauh manakah sesuatu tinjauan perbahanan perlu dilakukan.  Tinjauan literatur (literature review). iaitu penelitian terhadap kajian terdahulu.SAMB. dirancang untuk merapatkan penyelidik dengan maklumat tertentu yang relevan dengan topik yang diselidiki. manakala yang lainnya suka meninjau perbahanan berupa jurnal-jurnal utama sepuluh tahun terakhir.. . Sejumlah penyelidik mungkin menumpukan perhatian pada pengenalan semua perbahanan yang ada tentang suatu perkara.

.  Soal tentang berapa banyak artikel yang perlu dicantumkan dalam sesuatu proposal penyelidikan. . maka mungkin hanya sedikit atau tiada maklumat daripada perbahanan yang tersedia yang berkait langsung dengan subjek.SAMB.  Dalam hubungan ini. Sekiranya topik penyelidikan relatif baru. sukar dijawab secara kuantitatif. penyelidik mesti mengutip perbahanan yang tersedia yang berkaitan hanya secara tak langsung dengan topik yang akan diselidiki.

sekiranya terdapat bahan yang banyak tentang suatu bidang topik. .SAMB. maka terserah kepada pengkaji untuk menentukan berapa banyak artikel yang akan dipilihnya untuk suatu tinjauan yang representatif..  Usaha merujuk dan mengutip dalam tinjauan literatur dalam proposal dan laporan penyelidikan boleh diselesaikan dengan pantas dan mudah setelah mematuhi prosedur antarabangsa.  Sebaliknya.

Hashim Musa.12-14)..'' Dalam contoh... sesuatu daftar rujukan yang diberi keterangan disajikan diakhir proposal.14)''.. .. hlm. menunjukkan bahawa .  Sebagai contoh "Willer (1971:132) menyatakan bahawa.SAMB. Penerbit: Dewan Bahasa dan Pustaka.'' adalah lebih kurang kaku berbanding dengan "Nik Safiah karim. Abdul Hamid Mahmood (1986. "Asmah (1980. Farid Onn.

jika Asmah memiliki tiga karya tulisan dalam tahun yang sama.  Karya penulis yang lebih dari satu oleh orang yang sama dapat ditangani dengan mudah. Asmah (1980b). Asmah (1980c).SAMB. . maka karya tulis itu boleh ditunjukan sebagai Asmah (1980a).. Sebagai contoh.

CIRI-CIRI SOROTAN LITERATUR  Sorotan literatur dimaksudkan dengan carian bahan-bahan bertulis yang mengandungi hasil penyelidikan terdahulu tentang apa yang hendak dikaji. .  Juga dimaksudkan berdasarkan kepada andaian daripada pengetahuan yang terkumpul. dari pengetahuan itulah manusia belajar dan mmbina sesuatu yg dikutip darapada orang lain.

     Historical review Integrative review Methdological review Self-study review Theoritical review . Terdapat pelbagai jenis sorotan literatur antaranya:  Context review iaitu Penkaji kaitkan dengan kajian khusus kepada pengethaun yang lebih besar.SAMB..

 Tujuan sorotan literatur dibuat adalah untuk menunjukkan kita kenal bidang pengetahuan dan menyakinkan pembaca. Memperlihatkan suatu rangkuman yang berkesan menyusuli pelbagai penemuan (dapatan) penting yang berkenaan langsung denga permasalahan yang diselidiki.  Membantu pembaca untuk memahami keterkaitan antara pelbagai artikel atau buku yang ditemui.  Tujuan sorotan literatur dibuat juga adalah untuk menunjukkan perkembangan sesuatu bidang dan kaitan dengan kajian .

 . Cadangan dan idea dari sudut pandangan pengkaji terdahulu dengan pengkaji yang membuat sorotan literatur untuk membanding beza. Sorotan literatur juga merupakan satu usaha untuk menambah kepada korpus ilmu dengan melihat daripada perspektif lain (idea baru). menambah baik serta menokok idea atau menolak idea dari pengkaji sebelum ini berkenaan tajuk yang berkaitan.

 Mampu mempamerkan ke semua pandangan penyelidik yang terdahulu Mampu mengenalpasti dan mencadangkan hipotesis  untuk replication.Ciri-ciri sorotan literatur yang baik  Mampu meningkatkan keyakinan pembaca  Menempatkan penyelidikan di dalam konteks yang betul dan mmpunyai hubungkait dengan keseluruhan idea bidang yang dikaji.   Menfokuskan kepada soalan atau topik Perlu rancangan dan penulisan yang jelas .

.SAMB.    Sering ditulis beberapa kali Perlu disusun dengan baik Bukan sekadar senarai semua literatur .

kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa.  . Langkah penggunaannya:  Perhatikan dan berikan tumpuan pada 1 atau beberapa ciri kajian tindakan.  Kenalpasti ciri kaijan tindakan tersebut  Nyatakan ciri persamaa dan perbezaan.KAEDAH YANG DIGUNAKAN UNTUK MEMBUAT SOROTAN LITERATUR  Membanding dan membeza Mencari perbezaan dan persamaan dari segi ciri.  Membuat keputusan atau pilihan.sifat. Digunakan apabila: Ada 2 atau lebih ciri atau kemungkinan.

. Selain itu. digunakan untuk memahami dan mengenal hubungkait antara bahagian dan mengenali prinsip-prinsip yang terlibat. Digunakan untuk:   Ingin memilih sesuatu Menerima atau menolak sesuatu idea. .  Menganalisis Menceraikan maklumat ke bahagian-bahagian lebih kecil dan menghuraikan maksud yang tersirat.  Menilai Mempertimbangkan kebaikan dan kelemahan sesuatu perkara berdasarkan bukti yang sah.SAMB.

SAMB. unsur atau item yang berasingan seterusnya menghasilkan gambaran yang menyeluruh dalam bentuk penyataan esei. lukisan atau artifak. menerangkan sesuatu. Selain itu.  Kesimpulan Menyatakan hasil sesuatu kajian berdasarkan pada satu hipotesis dan mengukuhkan berdasarkan penyiasatan. meramal dan menyokong kenyataan. digunakan untuk membuat keputusan..  Mensintesis Menggabungkan idea-idea. .

 . dan instrumen yang terbukti berguna dan yang kurang berguna bagi kajian tersebut.KEPENTINGAN SOROTAN LITERATUR  dapat membantu mereka mengenal pasti kaedah. prosedur. tujuan utama tinjauan literatur adalah untuk menunjukkan bahawa seseorang pengkaji memahami apa yang telah dilakukan dan dicapai oleh pengkaji lain dalam bidang kajian pilihan. dan menjelaskan bagaimana kajian yang hendak dijalankan itu berbeza dari kajian lain.

iaitu sumber utama.  Sebahagian subjek kajian bergantung pada apa yang diperkatakan oleh pengarang lain tentang sesuatu kerja penyelidikan.  Sebahagian sumber yang digunakan oleh subjek kajian adalah berbentuk sumber sekunder. sumber sekunder. Mereka tidak membaca tulisan asal penyelidik itu sendiri . tetapi dalam menyatakan rujukan. sumber tersebut sering kali ditulis sebagai sumber utama. dan sumber ketiga.SUMBER SOROTAN LITERATUR  Boleh dibahagi kepada tiga kategori.

tetapi segelintir sahaja yang pemah menggunakan perkhidmatan tersebut.  Kebanyakan subjek kajian mengetahui tentang perkhidmatan pinjaman antara perpustakaan. kecuali dengan melakukan kerja mencari secara fizikal. sebahagian besar literatur yang dianalisis oleh subjek kajian membabitkan literatur yang dihasilkan oleh sarjana Barat.SAMB.  Seterusnya. Subjek kajian menjelaskan bahawa literatur tempatan sukar untuk dikenal pasti. artikel jurnal mengandungi maklumat penyelidikan yang lebih padat berbanding dengan maklumat dalam buku akademik  ..

Misalnya. mereka akan mencari kajian-kajian literatur yang mempunyai tajuk yang sama dengan kajian yang mereka hendak jalankan. kebanyakan subjek kajian menggunakan tajuk kajian sebagai fokus.  Amalan seperti ini mungkin tidak menimbulkan masalah jikaiau terdapat banyak kajian lepas yang mempunyai tajuk yang sama dengan kajian yang hendak dijalankan  .Dalam mencari literatur lepas yang hendak diteliti.  mereka kurang terbuka dalam penggunaan kata kunci {descriptors) dan sinonim yang lebih luas bagi pencarian literatur.

terdapat subjek kajian yang kurang pasti sama ada pemyataan tentang masalah kajian boleh dianggap sebagai sumber utama bagi kata kunci. Namun begitu. buku. dan laman web. .PROSES DAN ORGANISASI SOROTAN LITERATUR  Subjek kajian mencari literatur yang berkaitan dengan topik kajian mereka dalam pelbagai tempat yang berbeza seperti jurnal.   Mereka juga tidak menyedari bahawa Thesaurus of ERIC Descriptors dapat membantu pengkaji untuk mengenal pasti perkataan pemerihal (descriptors) yang sepadandengan topik kajian mereka.

SAMB.  Bagaimanapun. Menulis satu tinjauan yang melaporkan ringkasan literatur pilihan. dan menyusun literatur pilihan dengan membuat catatan atau abstrak. menilai. Menentukan lokasi literatur tertentu dengan meneliti pelbagai sumber. mensintesiskan.. menganalisis. mereka bersetuju bahawa tinjauan literatur membabitkan beberapa langkah umum yang berkaitan antara satu sama lain:       Menentukan kata kunci bagi mencari literatur tertentu. Memilih dan mendapatkan literatur yang hendak ditinjau. Membaca. .

subjek kajian jarang sekali mempertimbangkan kesahan maklumat yang mereka baca. Berhubung dengan sumber maklumat.  Terdapat jurang antara konsepsi subjek kajian dengan amalan subjek kajian dalam membuat tinjauan literatur.  .. walaupun mereka berpendapat bahawa pertimbangan itu adalah penting. Misalnya.SAMB. kebanyakan subjek kajian berpendapat bahawa sumber sekunder adalah berguna apabila mereka mula membuat tinjauan literatur untuk meneroka sesuatu topik dan menentukan jenis bahan dan tulisan yang berkaitan dengan topik tersebut.

.  dari sudut praktikal.SAMB. sebahagian subjek kajian menerangkan bahawa mereka menghadapi kesukaran untuk mendapatkan bahan terkini yang berkaitan dengan kajian mereka. .

 . Seterusnya. tetapi mereka tidak menerangkan dengan jelas bagaimana kajian tersebut berkaitan dengan soalan kajian mereka. sebahagian subjek kajian tidak menilai kaedah.  Subjek kajian membincangkan beberapa kajian tertentu. hasil.ANALISIS LITERATUR Sebahagian tinjauan literatur yang dibuat oleh subjek kajian adalah tidak lebih dari laporan tentang apa yang dilakukan dan diperkatakan oleh orang lain. dan keputusan kerja seseorang semasa membuat tinjauan literatur.

Menjelaskan aliran umum dalam dapatan kajian yang berkaitan dengan topik pilihan..  Mereka tidak menilai dan mensintesiskan apa yang dilakukan oleh orang lain semasa mereka membuat tinjauan literatur. Secara khusus.   .SAMB. Menunjukkan bagaimana pendekatan tentang topik pilihan telah berubah merentasi masa. sebahagian subjek kajian kurang memberi tumpuan kepada perkara yang berikut semasa membuat tinjauan literature   Membandingkan dan membezakan perspektif teori yang berbeza tentang topik pilihan.

SAMB.   .. Mengenal pasti jurang pengetahuan yang terdapat dalam literatur tentang perkara yang hendak dikaji.  Mengenal pasti dapatan kajian yang bercanggah dan mencadangkan penjelasan yang mungkin bagi percanggahan tersebut. Mengenal pasti tema umum merentasi literatur.

yang bergerak dari aspek umum kepada aspek khusus.KEBAIKAN SOROTAN LITERATUR  Sebahagian subjek kajian memaparkan orientasi psikologi yang jelas dalam menulis tinjauan literatur. Kebanyakan subjek kajian menyusun tinjauan literatur dengan menggunakan organisasi bertopik atau bertema. Kebanyakan subjek kajian menggunakan format segi tiga terbalik. dalam menulis tinjauan literatur. Semua subjek kajian menggunakan ayat pasif diri ketiga dan ayat aktif transitif dalam penulisan tinjauan literatur.    .

 .  Kebanyakan subjek kajian berjaya menjelaskan apa yang sudah berlaku dalam bidang kajian mereka.  Kebanyakan subjek kajian menghasilkan semula (reproduce) literatur dan bukan meninjau (review) literatur.Kebanyakan subjek kajian memberi kredit apabila pemberian kredit diperlukan. Mereka memberi kredit kepada penulis tertentu apabila idea penulis tersebut digunakan atau dapatan kajian tertentu dilaporkan.

.SAMB.  Semua subjek kajian menyimpulkan tinjauan literatur mereka dengan meringkaskan tema utama dan membentangkan alasan bagi menyokong kajian yang dicadangkan atau kepentingan meneliti soalan kajian tertentu. .

proses tersebut diberhentikan apabila satu tempoh masa yang ditetapkan telah tercapai dan beberapa literatur yang relevan telah dikenal pasti. Apabila pandangan baru tidak lagi dapat dikenal pasti dan pengkaji berpendapat bahawa pengetahuan mereka tentang penulisan dan perbincangan tentang perkara yang hendak dikaji adalah mencukupi. Bagaimanapun. Tinjauan literatur adalah satu proses yang berterusan.KELEMAHAN SOROTAN LITERATUR  Apabila lebih dari lapan kajian lepas yang relevan telah dikenal pasti.   . dan kajian tersebut membabitkan kajian klasik dan kajian terkini.

Kurang seimbang Tidak diolah secara kritikal. sorotan adalah lebih mirip kepada beberapa siri abstrak Cuba mengaitkan sumber dengan masalah yang dikaji     Terdapat kesilapan penulisan sumber/tidak lengkap Terdapat melebihi dua sumber sekunder  .SAMB..  Apabila beberapa literatur yang relevan telah dikenal pasti dan pencarian literatur baru menemui jalan buntu.

metodologi. andaian. Subjek kajian didapati mengetahui langkah umum bagi tinjauan literatur. dan kesimpulan kajian yang dibaca.  Dalam aspek penilaian pula. mereka menghadapi kesulitan untuk mengenal pasti literatur tempatan sebab literatur tersebut kurang diterbitkan. mentafsirkan.KESIMPULAN Tinjauan literatur membabitkan proses mencari dan menilai literatur sedia ada tentang topik tertentu. hasil.  Dalam aspek pencarian. kebanyakan subjek kurang memberi perhatian kepada usaha untuk menganalisis.  . dan mempertimbangkan teori.

SAMB.. menganalisis dan mensintesiskan maklumat yang dikumpulkan secara kritis. iaitu meninjau secara menyeluruh literatur berkaitan dengan topik kajian.  Mereka perlu cekap melakukan tiga aktiviti. dan mempersembahkan maklumat yang diringkaskan mengikut sistem organisasi tertentu. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful