Kepimpinan Peringkat Sekolah

Gaya Kepimpinan Terbahagi kepada 4 iaitu: Autokratik Demokratik Laissez-faire Kontigensi

Autokratik
Hubungan sehala Pemimpin Dipimpin

-Arahan dari pengetua -Guru-guru menurut arahan tanpa soal -Rancangan pengetua perlu dilaksanakan -Menjalankan kawalan yang ketat dan kurang mempercayai orang lain -Tidak menggalakkan percambahan minda

Demokratik Demokratik
-Lebih liberal -Pengetua akan berbincang, menerima dan memberi pandangan. -Keputusan: dasar persetujuan majoriti -Pandangan guru diambil perhatian oleh pihak pengurusan sekolah -Percambahan minda

Laissez-faire Laissez-faire
-Bertentangan dengan autokratik -Memberi kebebasan, kurang unsurunsur kawalan dan kurang memberi pandangan -Kurang mengambil bahagian dalam perlaksanaan aktiviti -Pengetua berperanan sebagai pemerhati senyap -Pandangan guru diterima

Kepimpinan Kontingensi
Berpendapat: Bahawa tiada cara khusus yang sama dalam semua keadaan untuk memimpin dan mentadbir organisasi sekolah.Kepimpinan mengikut situasi.

Kepimpinan bilik darjah

Kepimpinan guru
Kepimpinan pengajaran

Definisi kepimpinan pengajaran:
 Southworth (2002) mendefinisikan pemimpin pengajaran adalah berkait dengan pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran profesion perguruan dan juga perkembangan pelajar.

 De Bevoise (1984) pula menegaskan bahawa kepimpinan pengajaran ialah segala tindakan yang dilakukan oleh seseorang pengetua atau pihak-pihak yang diamanahkan untuk menggalakkan pertumbuhan pembelajaran di kalangan murid-murid.

Kesimpulan: Guru sewajarnya mengambil berat terhadap pengajaran dan pembelajaran termasuk pembelajaran profesionnya mahupun pertumbuhan pelajar itu sendiri.

Definisi Kepimpinan Bilik Darjah:
Hook dan Vass (2000) mendefinisikan kepimpinan bilik darjah sebagai satu kemahiran di mana guru menggunakan kepimpinan untuk mengurus dirinya sendiri dan berkomunikasi dengan yang lain, mengaitkan perkara yang berlaku sehari-hari dengan interaksi dua pihak, menyampaikan visi kepada muridmurid dan meyakinkan mereka supaya mengikut.

1) Guru kelas atau guru subjek. 2) Murid-murid yang diberi kuasa untuk memimpin sewaktu guru hadir ataupun tidak (Wilcox, 2005).

Setiap kali muridmurid mengharapkan panduan atau teladan dari seseorang guru.

Apabila murid-murid mencapai sesuatu yang mereka tidak jangka dapat capai di dalam setiap bilik darjah

Kepimpinan dalam bilik darjah wujud :

Apabila seorang guru mengangkat tangan semua murid dalam bilik darjah menjadi senyap

Setiap kali apabila terdapat pertumbuhan yang positif walaupun sedikit dalam personaliti mereka

Sentiasa mengamalkan pembelajaran berterusan untuk menambah ilmu pengetahuan dan kemahiran diri Boleh membentuk dan menyampaikan visi yang jelas di dalam bilik darjah
Ciri-ciri guru berkepimpinan berkesan, Shippen (2004):

Mampu membuat pertimbangan yang wajar untuk mengelak perasaan tidak puas hati dalam kalangan murid disamping membentuk kerjasama

Mempunyai kebolehan memimpin dan fleksibel.

Membuang sifat mementingkan diri sendiri.

Menjadi teladan kepada muridmuridnya

Bijak membuat keputusan.

GAYA PENGAJARAN...

DEFINISI GAYA PENGAJARAN
*tindakan-tindakan yang guru lakukan dalam mengendalikan proses pengajaran-pembelajaran. *segala kegiatan terarah yang dijalankan oleh guru dalam rangka menyampaikan pengajaran yang berkesan.

PERSOALANNYA!!!!
Adakah gaya pengajaran guru dipengaruhi oleh cara pembelajaran pelajar ?????

Gregore & Ward (1977) mengatakan bahawa pendidik yang berjaya dalam tugasnya mendidik pelajar haruslah menghubungkan cara pengajaran guru dengan cara pembelajaran pelajar.

jenis-jenis gaya pengajaran:
a) pengajaran secara langsung (pengajaran berpusatkan guru) b)pengajaran secara tak langsung (pengajaran berpusatkan pelajar) c) pengajaran berpusatkan bahan bantu mengajar

pengajaran secara langsung (pengajaran berpusatkan guru)
Komunikasi berlaku sehala mengutamakan kaedah kuliah

Pengajaran berpusatkan guru & pelajar pasif
Suasana kepimpinan guru bersifat autokratif

Kaedah syarahan

Kaedah bercerita

Pengajaran secara kelas

pengajaran secara tak langsun (pengajaran berpusatkan pelajar) mempercayai bahawa pelajar
mempunyai keinginan semulajadi untuk belajar guru sebagai tutor mencungkil pendapat daripada murid Fokus terhadap pelajar

projek

perbincangan

simulasi

Penyelesaian masalah

pengajaran berpusatkan bahan bantu
Peranan bahan adalah membantu tugas guru di dalam kelas Guru menggunakan bahan sebagai saluran untuk menyalurkan segala ilmu pengetahuan Contoh bahan bantu mengajar: komputer, LCD, kertas major, software, internet dan lain-lain

RUJUKAN:
Amir Hasan Dawi (2009) . Penteorian Sosiologi dan Pendidikan (Edisi ke-3) : Tanjong Malim, Quantum books Abu Bakar Nordin & Ikhsan Othman (2008), Falsafah & Kurikulum (Edisi ke-2) : Tanjong Malim, Quantum books Rahmad Sukor Ab. Samad dan Shahrir Jamaluddin. Peranan kepimpinan guru dalam mempengaruhi iklim bilik darjah: Universiti Malaya. Diperolehi pada Januari 10, 2010 daripada http://myais.fsktm.um.edu.my/4990/1/11.pdf

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.