BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

KANDUNGAN

1.0

BAHAGIAN A

SOALAN Metafora bukan sahaja merupakan bahasa kiasan tetapi juga sebagai alat pengungkapan fikiran. Seperti pandangan Charteris Black (2004), metafora menghadirkan satu cara baru memandang dunia yang menawarkan satu penggambaran yang segar. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan

1

Dengan kata lain metafora dapat berdiri sendiri sebagai kata tunggal. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan. 3. Contoh. dan makna tersebut bisa dipakai sesuai dengan metaforis (fungsinya). Metafora merupakan gaya bahasa kiasan atau perbandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut atau makna sebenar perkataan berkenaan sebagai perbandingan atau kiasan yang biasa terdapat dalam sajak/ puisi. Daripada pernyataan di atas. Metafora dapat digunakan atau difungsikan dalam arti yang luas. Makna : Hal ini biasa di jelaskan untuk mengungkapkan sebuah makna yang berlebih-lebihan.0 2. metaforis mampu mengambil alih makna sebenarnya sehingga ia lebih dikenal dengan makna metaforisnya ketimbang makna sebenarnya. Satu perkataan bersifat konkrit dan satu lagi bersifat abstrak. Hampir semua kata bisa dipakai secara luas. Dengan memberikan 5 contoh metafora dalam bahasa Melayu. Metafora: Jenis-jenis 2 . Sifat gaya bahasa ini ringkas. namun makna kiasan tersebut sungguh tidak telalu sulit untuk menjelaskan dan mengartikan apa arti dari kata-kata yang dimaksudkan. akan tetapi metafora dapat dibatasi oleh sebuah konteks. kolam-kolam derita. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada 2 perkataan. makna kata yang sesuai metafora adalah sebagai kata yang bernilai. padat.0 Metafora Penerbitan makna lain daripada makna tersurat. perjelaskan cara metafora memerikan makna dalam situasi-situasi yang berkaitan. negeri impian. 1.0 PENGENALAN DEFINISI : Metafora adalah : penggunaan bahasa atau pun kata-kata frase maupun kalimat yang di gunakan untuk mengungkapkan kepada personal ataupun kelompok secara langsung dan bukan dengan arti yang sebenarnya. Metafora juga menjadi bagian yang sangat penting dalam wawasan berbahasa. Hampir semua kata yang memiliki makna bernilai.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU bahawa metafora menembus kehidupan seharian. sehingga makna yang mulanya metaforis menjadi makna yang bernilai baru. Bahkan dalam perkembangan waktu.

Apabila kita mencipta metafora. metafora rancu . tindakan secara tidak langsung dan berhemah. metafora usang . contoh 'merpati putih' dan 'bendera putih'. malah mampu mendidik pendengar untuk memikirkan maksud di sebalik kata-kata yang ditulis/diucapkan. orang atau peristiwa dengan menggunakan sesuatu perkara lain yang beranalogi untuk menerangkan ciri-ciri dengan jelas dan dramatis.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 1. Perkaitan metafora dalam kehidupan ialah penggunaan metafora digunakan untuk menyampaikan pemikiran. Ia membolehkan kita belajar menjana idea-idea sendiri supaya tidak perlu bergantung pada orang lain sebelum membuat pilihan. pengucapan yang mengandungi metafora unsur-unsur bandingan yang memang tersirat implisit sifatnya. Metafora menegaskan ciri-ciri sesuatu objek. 2. perasaan. kita sebenarnya menggunakan suatu analogi secara figuratif.0 RUMUSAN 3 . encipta metafora menggunakan bahasa figuratif untuk menerangkan makna sesuatu perkara. Ini bertujuan perkara.0 LIMA CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU YANG DIGUNAKAN SEHARIAN 5. Ia untuk juga membolehkan kita memikirkan sebab-sebab yang mungkin dan bagi sesuatu untuk menyenaraikan kemungkinan-kemungkinan pilihan penyelesaian dipertimbangkan sebelum membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. 4.metafora atau kiasan yang tidak lagi mempunyai keaslian penyairnya.penggunaan /percampuran dua atau lebih unsur metafora dalam sesuatu pernyataan 3.

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 2.0 BAHAGIAN B 4 .

Perjelaskan setiap satu komponen makna berikut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. a) sinonim b) antonim c) polisemi d) homonim e) hiponim Daripada pernyataan di atas. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan.2 2. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.3 PENGENALAN PERBINCANGAN TENTANG KOMPONEN MAKNA RUMUSAN 5 . Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna.1 2.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU SOALAN Setiap perkataan dalam sesuatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful