BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU

KANDUNGAN

1.0

BAHAGIAN A

SOALAN Metafora bukan sahaja merupakan bahasa kiasan tetapi juga sebagai alat pengungkapan fikiran. Seperti pandangan Charteris Black (2004), metafora menghadirkan satu cara baru memandang dunia yang menawarkan satu penggambaran yang segar. Lakoff dan Johnson (1980) menyatakan

1

Sifat gaya bahasa ini ringkas. Makna : Hal ini biasa di jelaskan untuk mengungkapkan sebuah makna yang berlebih-lebihan. Metafora dapat digunakan atau difungsikan dalam arti yang luas. Dengan memberikan 5 contoh metafora dalam bahasa Melayu. negeri impian. sehingga makna yang mulanya metaforis menjadi makna yang bernilai baru. metaforis mampu mengambil alih makna sebenarnya sehingga ia lebih dikenal dengan makna metaforisnya ketimbang makna sebenarnya. perjelaskan cara metafora memerikan makna dalam situasi-situasi yang berkaitan. Dengan kata lain metafora dapat berdiri sendiri sebagai kata tunggal. Metafora: Jenis-jenis 2 . makna kata yang sesuai metafora adalah sebagai kata yang bernilai. akan tetapi metafora dapat dibatasi oleh sebuah konteks. Satu perkataan bersifat konkrit dan satu lagi bersifat abstrak. padat. kolam-kolam derita. 1. namun makna kiasan tersebut sungguh tidak telalu sulit untuk menjelaskan dan mengartikan apa arti dari kata-kata yang dimaksudkan. Metafora juga menjadi bagian yang sangat penting dalam wawasan berbahasa. Hampir semua kata bisa dipakai secara luas. Hampir semua kata yang memiliki makna bernilai. Bahkan dalam perkembangan waktu. Daripada pernyataan di atas. Metafora merupakan gaya bahasa kiasan atau perbandingan yang membawa maksud lain daripada makna biasa kata atau frasa tersebut atau makna sebenar perkataan berkenaan sebagai perbandingan atau kiasan yang biasa terdapat dalam sajak/ puisi.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU bahawa metafora menembus kehidupan seharian. 3. dan makna tersebut bisa dipakai sesuai dengan metaforis (fungsinya).0 Metafora Penerbitan makna lain daripada makna tersurat.0 PENGENALAN DEFINISI : Metafora adalah : penggunaan bahasa atau pun kata-kata frase maupun kalimat yang di gunakan untuk mengungkapkan kepada personal ataupun kelompok secara langsung dan bukan dengan arti yang sebenarnya. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i.0 2. Contoh. tersusun rapi dan biasanya terdiri daripada 2 perkataan. bukan sekadar bahasa tetapi fikiran dan tindakan.

metafora rancu . 4. metafora usang . malah mampu mendidik pendengar untuk memikirkan maksud di sebalik kata-kata yang ditulis/diucapkan.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 1. pengucapan yang mengandungi metafora unsur-unsur bandingan yang memang tersirat implisit sifatnya. perasaan. Perkaitan metafora dalam kehidupan ialah penggunaan metafora digunakan untuk menyampaikan pemikiran.metafora atau kiasan yang tidak lagi mempunyai keaslian penyairnya. Apabila kita mencipta metafora. encipta metafora menggunakan bahasa figuratif untuk menerangkan makna sesuatu perkara. orang atau peristiwa dengan menggunakan sesuatu perkara lain yang beranalogi untuk menerangkan ciri-ciri dengan jelas dan dramatis. Ini bertujuan perkara.penggunaan /percampuran dua atau lebih unsur metafora dalam sesuatu pernyataan 3. 2. tindakan secara tidak langsung dan berhemah. Ia untuk juga membolehkan kita memikirkan sebab-sebab yang mungkin dan bagi sesuatu untuk menyenaraikan kemungkinan-kemungkinan pilihan penyelesaian dipertimbangkan sebelum membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. kita sebenarnya menggunakan suatu analogi secara figuratif. Ia membolehkan kita belajar menjana idea-idea sendiri supaya tidak perlu bergantung pada orang lain sebelum membuat pilihan.0 LIMA CONTOH METAFORA DALAM BAHASA MELAYU YANG DIGUNAKAN SEHARIAN 5. Metafora menegaskan ciri-ciri sesuatu objek. contoh 'merpati putih' dan 'bendera putih'.0 RUMUSAN 3 .

BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU 2.0 BAHAGIAN B 4 .

1 2. berikan ulasan anda tentang perkara-perkara berikut: i. Perjelaskan setiap satu komponen makna berikut dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. a) sinonim b) antonim c) polisemi d) homonim e) hiponim Daripada pernyataan di atas.3 PENGENALAN PERBINCANGAN TENTANG KOMPONEN MAKNA RUMUSAN 5 . Banyak faktor yang melibatkan interpretasi makna dan amat sukar memastikan ketepatan makna.2 2. 2.BML 3083 : SEMANTIK DAN PRAGMATIK BAHASA MELAYU SOALAN Setiap perkataan dalam sesuatu bahasa dikatakan mempunyai hubungan yang erat antara satu sama lain. Hubungan antara makna perkataan berdasarkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful