P. 1
Aliran ahmadiyah

Aliran ahmadiyah

|Views: 288|Likes:
Published by Key Vie Lee

More info:

Published by: Key Vie Lee on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/27/2014

pdf

text

original

MAKALAH ILMU KALAM

Tentang ALIRAN AHMADIYAH

Oleh: Indra Putra Via Nurlianti Aaswinda Yunita Sari Idrus wandi : 310. : 310. 256 : 310. : 310.

Dosen pembimbing: Aulia Fahmi, M.Ag

JURUSAN MUAMALAT FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) IMAM BONJOL PADANG 1432 H/2011 M

punjab dan india. Penyaliban isa al masih b.yaitu: a. .ajaran ahmadiyah umumnya dianggap menyimpang adalah terutama mengenai tiga hal. Al mahdi yang di janjikan akan muncul diakhir jaman c. Tentang penghapusan kewajiban berjihad Munculnya ajaran dan gerakan ahmadiyah di india ini meskipun dikemudian hari menyebar hampir keseluruh dunia sudah barang tentu dilatarbelakangi oleh situasi dan kondisi indiapada masa mirza ghulam ahmad.BAB I PENDAHULUAN Ahmadiyah adalah nama ajaran dan gerakan yang ditokohi oleh mirza ghulam ahmad (1839-1908)di qadian.

Faham Mahdi Syari’ah Dan Ahmadiyah Dalam Prespektif. Ia dilahirkan di qadian tahun 1835. Menurut riwayat nenek moyangnya berasal dari Samarkand yang pindah ke india pada tahun 1530. Hlm. ayahnya bernama mirza ghulam murtada. Disini mirza ghulam ahmad yang mengaku telah diangkat sebagai al-mahdi dan al-masih oleh Tuhan. dan oleh karnanya didepan nama keturunan keluaraga ini terdapat sebutan mirza.BAB II PEMBAHASAN ALIRAN AHMADIYAH B. 1994. 51. Latar Belakang Sejarah Lahirnya Ahmadiyah Lahirnya aliran Ahmadiyah merupakan serentetan peristiwa sejarah dalam islam. 1 . merasa mempunyai tanggung jawab moral untuk memejukan islam dan ummat muslim dengan member interpretasi baru terhadap ayat-ayat al-quran sesuai dengan tuntunan zamannya sebagai yang diilhamkan tuhan kepadanya. seperti yang disinggung dimuka. disitu mereka membangun kota qadian. situasi umat muslim yang melatarbelakangi munculnya gerakan mahdiisme ahmadiyah. yang kemunculannya tidak terlepas dari situasi dan kondisi umat islam pada saat itu.Drs Muslim Fathoni M.A. dan meninggal 26 mai 1906 di india . Jakarta: Pt. bahwa kemahdian ahmadiyah berorientasi pada pembaharuan pemikiran. Menurut sustu keterangan family ghulam murtada masih keturunan haji barlas dari dinasti mughal. Ahmadiyah juga berkembang sampai ke Indonesia. Motif mirza ini tampaknya didorong oleh gencarnya serangan kaum misionaris Kristen dan propaganda kaum hindu terhadap ummat muslim saat itu.Gravindo Persada. yaitu sewaktu pemerintahan dinasti mughal.1 Pertumbuhan dan Perkembangan Ahmadiyah Sejarah perkembangan ahmadiyah.yang mana di mulai dari tahun 1883 yang kemudian terus berkembang dan mempunya pengikut . punja-india. mereka tinggal di gundaspur. tidak terlepas dari sejarah mirza ghulam ahmad sendiri sebagai pendiri aliran ini.

masyarakat berbalik memusuhi dan .dan setia kepada nabi. 54-58.ibid.taat. maka yang dimaksud tidaklah ia mesti mempunyai hubungan darah dengan nabi. mirza ghulam ahmad adalah realitas ‘isa almasih dan al-mahdi yang dijanjikan kemunculannya diakhir zaman. Keyakinan ini mereka jadikan sebagai prinsip akidah dan sekaligus merupakan ciri khas teologi aliran tersebut. al-mahdi yang dimaksud dalam hasist-hadist mahdiyyah.di Indonesia pusatnya berada di bogor. terutama dengan hadist-hadist yang berhubungan dengan turunnya ‘isa al-masih dan hadist-hadist mahdiyyah yang relavan dengan prinsip keyakinan diatas. Pada awal kegiatannya ia diterima oleh masyarakat luas termasuk pada kalangan masyarakat islam ortodoks.3 2 3 www.k daerah-daerah di lur jawa seperti di Sumatra.co. Selain itu.bait. Menurut paham pengikut Ahmadiyah.sulawesi.kalimamtan dan lain-lain. dan mereka tafsirkan sesuai dengan paham mereka. dan gencarnya serangan – serangan kaum arya samaj. untuk memperkuat signifikasi keyakinan tersebut sebagai ramalan orang suci atau wali. Untuk meneropong keyakinan kebenaran itu. Demikian pula dengan hadist-hadist nabi.id . Kalaupun ahmad itu harus dari ahlul. muncul setelah ia melihat kemunduran islam dan ummat muslim di satu pihak. mereka menggunakan ayat-ayat al-quran yang berkaitan dengan tanda-tanda hari kiamat. Akan tetapi sesudah mirza menyatakan menerima wahyu dan telah diangkat oleh Tuhan sebagai al-masih dan al-mahdi. dan kaum misionaris Kristen terhadap islam dipihak lain.ahmadiyah mempunyai banyak jaringan yang berkembang di setiap daerah. .yang banyak. akan tetapi dari Persia yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan keturunan rasulullah.aliranahmadiyah.2 Semangat pembaharuan al-mahdi ahmadiyah ini.karenanya ia merasa terpanggil untuk mengadakan pembaharuan dalam masyarakat. bukanlah berasal dari mekah atau madinah. hlm.menghinanya. Bagi kaum ahmadiyah. akan tetapi boleh jadi ia seorang yang saleh. yang mereka tafsirkan dan sesuaikan dengan peristiwa-peristiwa alamiah.

karena sama-sama wahyu dari tuhan. bahwa mirza dalam 1880. agar merekadapatmenerima penjelasannya akan kebenaran yang di nyakininya itu. sehingga merupakan sebuah kitab suci dan di beri nama kitab suci tadzkirah. . mulai aktif menangkis serangan-serangan kaum propagandis hundu dan kaum misionaris Kristen terhadap islam. kemudian ia kembali meredam kemarahan mereka. sehingga mengundang reaksi yang sangat keras. Dalam hubungan ini al-maududi menjelaskan. Sudah tentu. ia pun menyatakan bahwa dirinya adalah mujaddid atau renovator abad ke-14 H. pernah menyatakan dirinya sebangai wali Allah yang paling utama bagi ummat saat itu. Oleh karena itu. Di samping itu. karena ia merasa telah di tunjuk oleh tuhan untuk mempertahankan islam. tetapi tuhan tetap berfirmankepada siapa saja yang dipilih-Nya sampai hari ini. ia juga aktif berdakwah dengan mengadakan pembaharuan pemahaman keagamaan dikalangan masyarakat luas. Ia berusaha menakwilkan pernyataannya itu. Salain itu disaat yang sama. Timbulnya reaksi keras tersebut amatlah mungkin.Mirza ghulam ahmad sebangai pendiri aliran ahmadiyah.4 1. keyakinan dan ajaran islam yang didakwahkannya tidak jauh berbeda yang dikenal dan diketahui oleh ummat muslim pada umumnya. ia menyatakan bahwa wahyu itu tidak terbatas di masa lamoau saja. Kitap suci yang dinyakinin ahmadiyah ada lima yaitu: 4 . kemudian wahyu -wahyu itu dikumpulkan seluruhnya. 2) Mereka meyakini bahwa kitab suci tadzkirah sama sucinya dengan kitab suci al-quran. Pokok-pokok ajaran Ahmadiyah 1) Mirza ghulam ahmad mengaku dirinya nabi dan rasul utusan tuhan. airan dan paham sesat. Lebih besar dari pada kitab suci al-quran. kerena pernyataannya yang di pandang aneh oleh masyarakat yaitu: bahwa untuk menbangun suatu ummat yang telah mengalami kemunduran sebangaimana yang ia hadapi waktu itu masih di perlukan wahyu tuhan( yang baru). Dia mengaku menerima wahyu yang turunnya di india.hartono ahmad jaiz.

d. Tabuk j. Ikhsan g.a. Ikha k. 4) Mereka mempunyai tempat suci sendiri yaitu : qadian dan rabwah. 5) Mereka mempunyai surga sendiri yang letaknya di qadian dan rabwah.yaitu nama bulan : a. Kitab taurat diturunkan kepada nabi musa. 6) Wanita ahmadiyah haram menikah dengan laki-laki yang bukan ahmadiyah. e. Wafa h. Dan sertifikat kavling surga tersebut dijual kepada jamaahnya dengan harga yang sangat mahal. 8) Ahmadiyah mempunyai tanggal. bulan. Kitab ai-quran diturunkan kepada nabi Muhammad saw. b. Kitab zabur diturunkan kepada nabi dawud. Hijrah f.di India. dan tahun sendiri . Syahadah e. Kitab at-tazkirah diturunkan kepada Mirza ghulam ahmad. Nubuwah l. Tabligh c. Suluh b. tetapi laki-laki ahmadiyah boleh kawin dengan perempuan yang bukan ahmadiyah. c. 7) Tidak boleh bermakmum (di belakang) imam yang bukan ahmadiyah. Fatah . Kitab injil diturunkan kepada nabi isa. 3) Wahyu tetap turun sampai hari kiamat begitu juga nabi dan rasul tetap diutus sampai hari kiamat juga. Aman d. Zuhur i.

wahyu ini menurut mereka diteriama dengan keadaan setengah sadar. 5 . akan turun kembali ke dunia dan dia adalah seorang nabi yang di tugaskan oleh tuhan untuk membunuh dajjal. musa di sungai nil. Wahyu yaitu isyarat cepat yang merupakan petunjuk tuhan yang masuk kedalam hati seseorang. Pustaka Jakarta: al-Kautsar. Dari belakang hijab atau tirai. sedangkan al-masih yang siberitahukan dalam hadist sahih. Munculnya paham kewahyuan ahmadiyah. Dengan jalan ilham. Aliran Dan Paham Sesat. sebangai mana yang di ungkapkan dalam al-quran sebangai berikut: a. agar menghanyutkan peteranya. di akhir zaman.9) Sedangkan nama tahun mereka adalah Hijri Syamsyi (disingkat HS)5 10) Masalah wahyu Kemahdian Ahmadiah tidak bisa dipisahkan dengan masalah wahyu. tidak saja membawa pertentangan di kalangan masyarakat islam. seperti petunjuk yang diterima oleh ibu nabi musa. dan wahyu yang berhenti itu hanyalah wahyu tasyri’I atau wahyu syari’at. 2. Dengan kasysyaf seperti petunjuk yuhan yang dialami oleh maryam(ibu nabi isa) sewkatu berdialok dengan malaikat jibril. Demikian juga seperti wahyu yang diterima oleh kaum hawari(murit-murit nabi musa) atau oleh kaum laki-laki lain. akan tetapi juga di berikan kepada selain mereka. tidak di khususkan untuk para nabi saja. menurut mereka. 3.2005. yang maliputi: 1. b. sebangaimana yang yang diterima nabi sewaktu mi’raj. tetapi juga mereka pengikut ahmadiyah sendiri. Dengan ru’yah salihah (mimpi baik). sebab mahdi ahmadiyah. Selanjutnya dijelaskan bahwa yang dimaksud wahyu terakhir ini. bukan wahyu mutlaq. wahyu tuhan tidak terputus setelah rasulullah wafat. hlm. Mereka membagi cara-cara tuhan menyampaikan firman-Nya. . juga mengaku sebagai al-masih.57.Hartono Ahmad jaIz.

musuh ummat islam. Mengutus jibril. Gerakan Pembaharuan Dalam Islam.c. wahyu yang disampaikan jibril ini dikenal dengan wahyu nibuwwah (wahyu kenabian ). sedangkan jihad kecil memiliki beberapa syarat dan berlaku secara insidentil. untuk merusak citra islam. b. Diistilahkan sebangai nubuwwah tasyri’iyyah(kenabian yang menbawa sari’at). 12) Masalah jihad Sebangaimana di ketehui. Sedangkan wahyu jenis lain tetap berlangsung sampai kapan saja. Aliran ini mengaku bahwa dirinya bersumber dari: 1. Nubuwwah gair tasyri’iyyah(kenabian tampa menbawa syari’at). wahyu yang seperti ini yang telah berhenti.sebangai suatu alternative untuk menbela dan menpertahankan diri.6 11) Masalah nubuwwat atau kanabian dan khatamul anbiya’ Bagi ahmadiyah masalah kenabian ini ada dua versi: a. 6 . Dan jihad jihadul akbar(jihad besar) yaitu berperang melawan hawa nafsu.71-72. Alqur'anul karim 2. Selain dua jihad diatas menurut ahmadiyah ada satu lagi jihad yang diistilahkannya dengan jihadul kabir(jihad paling besar)yaitu tablig dan dakwah. akan tetapi para orientalis barat menyelewengkan pengrtian jihat tersebut.jihad dalam islam di lakukan oleh nabi saw.hlm.1978. .dan para sahabatnya adalah berperang dijalan Allah untuk menhadapi ancaman dari musuh. Jihad besar dan yang paling besar terus berjalan sepanjang masa.karena mirza ghulam ahmad mengaku dirinya menerima wahyu dari Allah swt. Ali Yasir. yaitu sebuah buku yang memuat sajak-sajak buatan mirza ghulam ahmad yang diyakini para pengikutnya sebagai alqur'an atau kitab suci yang diterima ghulam ahmad dari Allah swt.Yokyakarta :PP Yayasan perguruan Islam . At-tazkirah. Dua macam jihad dalam islam dikenal dengan jihadul-asgar(jihad kecil) yaitu berperang melawan musuh.

perintah-perintah. 5. Petunjuk huzur. Hadis muatan mirza ghulam ahmad yang berisi petunjuk- petunjuk.lalu dimasukkan ke dalam sajak-sajaknya.namun mereka meyakininya sebagai hadis. Hadis Nabi saw 4.diantaranya ada palsukannya.3.selain di mekkah juga di rubwah dan qadyan di india. .mereka juga meyakini bahwa nabi-nabi akan teris berlanjut dan tak akan pernah berhenti sampai hari kiamat.larangan-larangan.halalharam.hukum-hukum.selain itu mirza ghulam ahmad juga banyak 339 melakukan surat yang pemalsuan di terhadap Alquran.yang semuanya adalah perkataan mirza ahmad ghulam.dll.tapi menurut ahmadiya nabi yang di yakini ada sebanyak 26 orang.dan dikatakan sebagai wahyuwahyu yang di turunkan allah kepadanya.yaitu petunjuk khalifah ahmadiyah al qadiyan Jemaaat ahmaditah alqadiyan berkeyakinan bahwa yanah suci dan tempat menunaikan ibadah haji.

BAB III PENUTUP A. Dan sertifikat kavling surga tersebut dijual kepada jamaahnya dengan harga yang sangat mahal. Mirza ghulam ahmad merupakan nabi dan rasul utusan tuhan. dan tahun sendiri . d. Tidak boleh bermakmum (di belakang) imam yang bukan ahmadiyah. e. karena sama-sama wahyu dari tuhan. Mereka mempunyai tempat suci sendiri yaitu : qadian dan rabwah. a. Mereka meyakini bahwa kitab suci tadzkirah sama sucinya dengan kitab suci al-quran. Mereka mempunyai surga sendiri yang letaknya di qadian dan rabwah. c. tetapi lakilaki ahmadiyah boleh kawin dengan perempuan yang bukan ahmadiyah g. Wanita ahmadiyah haram menikah dengan laki-laki yang bukan ahmadiyah. Kesimpulan 1.di India. f. bulan. h. Ahmadiyah mempunyai tanggal. b. Pokok-pokok ajaran ahmadiyah. Wahyu tetap turun sampai hari kiamat begitu juga nabi dan rasul tetap diutus sampai hari kiamat juga.

(Jakarta: PT.co.id Iqbal. Faham Mahdi Syi'ah Dan Ahmadiyah Dala Perspektif. Hartono.Grafindo persada) 1994 www. Muslih. Islam Dan Ahmadiyah. Aliran Dan Paham Sesat Di Indonesia. (Jakarta: Pustaka alKautsar) 2002 .DAFTAR PUSTAKA Fathoni. Muhammad. (Jakarta:Bumi Aksara) 1991 Ahmad Jaiz.aliranahmadiyah.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->