Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Kraniofasial Bil Jawatan Nama Staf

Senarai Tugas 1. Ketua Juruteknologi Makmal Perubatan (U36) 1. Marzuki bin Md Yusuf
Pengurusan 1.Mengurus hal ehwal pengurusan Juruteknologi Makmal Peubatan Dan PAR berkaitan: a) Jadual tugas – bulanan/atas panggilan b) Permohonan cuti-tahunan/cuti sakit/cuti tanpa rekod c) Penyemakan tuntutan overtime d) Penilaian prestasi SSB dan PAR e) Penyeliaan kakitangan tugas harian (rutin ) Makmal Craniofacial Biologi f) Mengadakan mesyuarat /taklimat g) Menguruskan perlaksanaan ISO ,GLP jabatan 2.Mengurus hal ehwal perkhidmatan ujian-ujain Makmal berkaitan perkara-perkara berikut : a) Perkhidmatan Oral Patologi b) Sel Kultur c) Menguruskan Penerimaan spesimen dan “Despatch Result”, d) Pembuangan sisa toksik biologikal

Hubungan Kerja Luar PTJ Jab Pembangunan UKKP HUSM PPSP, PPSK

Transfusi Darah .Reagent Dll.2.Imunologi. Haematologi. 3. Menjalankan Amali Oral Histologi 3. F) Menguruskan pengunaan Bilik Clean Room G) Menguruskan caj perkhidmatan mengunakan kemudahan dan peralatan Makmal Sains Kraniofasial. 2.Mengurus penyediaan bahan –bahan untuk kelas amali/peperiksaan pelajar ijazah pertama pergigian.Pengajaran Fasa 1 DDS Program 1.Bahan Kimia.Patologi Kimia. 2.Menguruskan peperiksaan amali .Penyelidikan Menguruskan hal-hal yang berkaitan projek penyelidikan melalui kolobrasi dengan Jabatan luar melalui Top Down Research.Menjalankan ujian amali berasingan dengan PPSP seperti. Pelajar Sarjana A) Menguruskan jadual waktu Juruteknologi menjalankan ujian B) Melatih pelajar dan kakitangan projek menjalankan ujian C) Mengumpul rekod keputusan ujian dan penyemakan D) Memproses tuntutan caj kos ujian makmal E) Menguruskan mendapatkan peralatan.Mikrobiologi.Fisiologi. H ) Menjalankan ujian lebih masa melibatkan R&D pelajar sarjana . pelajar Program DDS PPSG termasuk Elektif dan pensyarah PPSG dan PPSP.

Menguruskan perlaksanaan ISO Makmal Sains Kraniofasial 3.Menguruskan hal-hal berkaitan perolehan – perkhidmatan .2Penyelengaraan /Kebersihan/Keselamatan Galeri 1. taxidermy .4.3 Inventori penyimpanan rekod 4.Tugas-Tugas Khas 1.3 Penyediaan bahan aplikasi seperti plastination .4 Urusan commissioning .1 Penyediaan dan kemas kini dokumentasi 3.2 Menyediakan maklumat teknikal spesifikasi 4. 4.1 Perancangan pembelian mengikut Vot 4.3 Latihan kakitangan dan pelajar elektif dan industri.Menguruskan Bengkel(Workshop)/Seminar Pusat Pengajian 3.Pengurusan Oral Sains Galeri 1.2 Pemeriksaan keselamatan makmal 3.1Penyediaan Produk/ Informasi untuk pameran 1. pelajar sarjana 4.penyelidikan . 2.

perkhidmatan R&D 5.1 Urusan mendapatkan pemeriksaan 8.5. kos ubah suai .Urusan inovasi. Pengurusan Makmal Material Testing dan Biomaterial 5.1 Menguruskan kursus in-house training 6. 8.temperature ) 8.3 Mesyuarat jawatankuasa keselamatan peringkat makmal.2 Technical support –menjalankan ujian penyelidikan pelajar sarjana dan penyelidik dimakmal polymer USM Trans Krian Kampus Kejuteraan.relative humidity.1Biomechanist Instron Team-kursus.1 Urusan perancangan reka bentuk 8.3 Membangunkan aplikasi sistem FTIR dan AFM unit Biomaterial PPSG.2 Urusan perbincangan . 6.sebut harga 8.2 Urusan penyeliaan. 5. 6.2 Mesyuarat perkembangan penyelidikan 7. renovasi . .keselamatan dan kemudahan makmal-makmal. Pengurusan Research Dan Postgraduate Programe Penempatan Di Makmal Craniofacial Biologi Lab.Pengurusan Maintenance Clean Room Facility 7.penender.pemeriksaan kualiti (particle count.

msds dan pakai habis. 2.2.mengadakan dan menghadiri mesyuarat ISO. Membantu merancang. keselamatan dan keperluan aktiviti yang akan dijalankan. keperluan ruang. urusan penyelenggaraan yang baik dan proses latihan berterusan. (bersama kaitangan JTMP lain) 6.membantu membuat spesifikasi . Pentadbiran 1.( membuat perolehan vot HUSM dan PPSG) 4. Memperkemaskan dan memantapkan lagi Pensijilan MS ISO 9001:2000.keperluan pakai habis. . 3. . Mengemaskini rekod peralatan-harta modal. Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1.menyediakan prosedur kerja perkhidmatan bagi Makmal Sains Kraniofasial. Membantu dan mengemaskini inventori bahan kimia.HUSM dan PPSG .mendapatkan sebut harga bahan dan peralatan. Membantu mengurus peralatan makmal dengan mengadakan sistem rekod . Membantu menguruskan makmal bersama Penyelaras Makmal dan Ketua JTMP dari segi keperluan peralatan .(bersama kakitangan JTMP lain) 5. Asiah Abu Bakar A..Keperluan penyelenggaraan.

.lain) 7. Menjalankan verifikasi stor PPSG 9.memantau prestasi unit (objektif Kualiti) . . kompentensi kakitangan dan lain.membuat penambahbaikan berdasarkan audit dalaman.mennjalankan audit dalaman HUSM . Membantu Penyelaras Makmal didalam persediaan persijilan MS ISO 9001:2000 PPSG 8.dan hal-hal lain berkaitan ISO (soal selidik pelanggan. Menjalankan audit dalaman HUSM dan PPSG.mengemaskini dokumen rekod induk dan kualiti . .mengawal pergerakan dokumen dan manual. .

Membantu mengawal bahan – bahan pengajaran seperti slaid. Pengajaran 1. 6. Menjalankan ujian berkaitan sebelum amali diadakan.B. spesimen dan bahanuji. dan penyediaan bahanujii . 7. 5. Memberi tunjukajar pelajar-pelajar dalam penyediaan alatan. Membantu peperiksaan. Membantu kelas – kelas amali di PPSG 4.bahan pengajaran pelajar PPSG . Membantu kakitangan akademik di dalam perolehan dan penyediaan bahan. 8. 2. Membantu mengadakan inventori bahan pengajaran 3. Membantu mengajar dari segi teknikal pelajar ijazah tinggi berkenaan alatan yang digunakan. .

Mempelajari teknik terkini untuk tujuan penyelidikan. Mengoptimumkan bahan atau reagen yang didapati mengikut kaedah yang tepat . 4. 6.bahan projek yang memerlukan pemantauan. Memantau bahan. Penyelidikan 1. Membantu mendapatkan maklumat yang tepat dari internet dan sumber lain berkenaan bahan. 9. Menjalankan kajian. 3. pelajar post graduate dan pensyarah termasuk pengajaran teknikal bagi tujuan penyelidikan 5. Membantu membuat perolehan untuk penyelidikan 8. Menyediakan bahan atau poster penyelidikan untuk persidangan. 10. teknik serta prosedur penyelidikan yang akan dijalankan.C. 2. . Mendapatkan sampel dan menjalankan ujian. Membantu kerja-kerja penyelidikan pelajar elektif. Membantu kemasukan data ke komputer. 7.

Melibatkan diri dalam merangka aktiviti kursus/ bengkel untuk makmal dan pusat pengajian serta peringkat kampus.Merangka aktiviti atau kursus yang boleh dihadiri yang boleh meningkatkan kemahiran bekerja . 4. Lain-lain 1. Perkhidmatan dan rutin 1. Memantau prestasi perkhidmatan 5. 3. Menyelenggara peralatan makmal berkaitan 4.D. Membuat kerja. Melibatkan diri dalam penganjuran aktiviti/ kursus/bengkel/ seminar oleh persatuan dan koperasi kakitangan. Menjalankan ujian oral patologi (contoh semasa kakitangan bercuti) 2. Mempelajari teknik terkini berkaitan perkhidmatan E.kerja semasa mengikut keperluan . 2. Mencatat dan memantau peralatan dan rekod berkaitan 3. Membantu dan memantau kebersihan bilik bersih 6.

Siti Zulaiha binti Khasbullah A. seminar . Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggung jawab. 9. Membantu Penyelenggaraan Bilik FLM. Chairul bin Sophian 5.Menghadiri persidangan. 7.(arahan dari masa ke semasa seperti membantu kakitangan semasa cuti atau membantu pensyarah – pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya) 5. Menghadiri mesyuarat makmal dan pusat pengajian.ISO. 8. . program rakan sains. Menerima dan merekod semua spesimen yang dihantar ke makmal. 2. demo peralatan terkini dan lain-lain. Membantu Bilik Oral Galeri Sains PPSG. Khadijah binti Mohd Ali 4. Memproses spesimen pesakit. PERKHIDMATAN 1. 10.Memantau kebersihan dan keselamatan makmal 3 Juruteknologi Makmal Perubatan 1. Melibatkan diri didalam lawatan agensi lain atau pelajar sekolah. 3.bengkel atau kursus berkaitan di jabatan seperti CME. Siti Fadilah Abdullah 2. 6. Eda binti Sharip 3.

Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknikteknik di dalam bidang masing-masing. 4. Mengkaji atau menyelidik kaedah baru dalam penyelidikan khasnya dalam penyelidikan berkaitan dengan kemahiran masing-masing. Membantu dalam perolehan. 3. . 2. pemprosesan data dan penganalisaan data-data. PENYELIDIKAN 1. dalam ijazah menjalankan penyelidikan mereka. 5. B. Melibatkan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersama-sama penyelidik. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan.4. Membantu pelajar ijazah kerja-kerja tinggi dan penyelidikan pelajar pensyarah.

Mengemas dan menyusun semula peralatan dan bahan uji selepas kelas amali diadakan. kursus. Membantu kakitangan akademik dalam penyediaan bahan-bahan untuk tujuan pengajaran. 5. Membuat kerja-kerja semasa mengikut keperluan (arahan dari semasa ke semasa seperti mengganti tugas kakitangan yang bercuti. 4. dan kaedah yang terlibat dalam penyelidikan. PENGAJARAN 1. Membantu di dalam peperiksaan. Menghadiri seminar. 2. LAIN-LAIN 1. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’. pelajar ijazah tinggi dan pelajar ijazah mengenai teknik.C. membantu juruteknologi kanan atau membantu pensyarah atas keperluan masing-masing dan sebagainya. bengkel.) 2. (Jika ada) 3. Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada penyelidik. D. taklimat dan mesyuarat yang berkaitan bagi memperluaskan . alatan.

pengetahuan.Menyediakan bahan-bahan untuk peperiksaan dan menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan ( OSPE ) . 3. slaid.Membantu mengendalikan kelas amali / praktikal bagi pelajar pergigian. Juruteknologi Makmal Perubatan Kanan (U32) 1.Menyediakan bahan-bahan pengajaran (FLM. UKKP . Pembangunan .Dilantik sebagai pembantu peperiksaan bagi peperiksaan .Mohd Yusuf Soon bin Abdullah Hubungan Kerja Luar PTJ Pengajaran dan Pembelajaran: Pusat Pengajian Sains .Menjadi penasihat teknikal dalam hal ehwal makmal Kejuruteraan untuk pelajar pergigian dan pelajar Sarjana. . Mempelajari dan memahirkan diri dengan teknikteknik pengendalian alatan di makmal. . 4. Jabatan spesimen dan reagen) untuk tujuan amali / praktikal. Melibatkan diri dalam kursus-kursus dan bengkelbengkel yang dianjurkan oleh Pusat Pengajian sebagai ahli jawatankuasa. Nama PTJ : Pusat Pengajian Sains Pergigian Bahagian : Teknikal Makmal Sains Biomaterial Bil Jawatan Nama Staf Senarai Tugas 1.

. Penyelidikan: .Memastikan segala dokumen berkaitan Patologi Oral seperti:o Buku Rekod Penerimaan Spesimen Patologi Oral o Buku Rekod Gross (Patologi Oral) o Rekod permohonan perwarnaan khusus o Keputusan Patologi Oral. .selanjar 2.Memberi penerangan prosedur penyediaan slaid histopatologi jika perlu / diminta. o Laporan Pemantauan Prestasi Unit o Buku Rekod Penyimpanan Blok&Slaid dilengkapkan / difailkan bagi mematuhi keperluan MS ISO9001:2008. memeriksa dan merekod semua spesimen Patologi Oral yang dihantar ke makmal. 3.Melaksanakan program kawalan mutu (QC) ‘internal’ dan ‘external’.Memproses dan menghasilkan slaid histopatologi bagi spesimen Patologi Oral untuk didiagnos oleh pakar patologi. .Menyediakan laporan lengkap keputusan Patologi Oral untuk dihantar ke klinik. Perkhidmatan: Patologi Oral . .Menerima. .

Menyelaras dan menyediakan statistik bulanan makmal. 4. ijazah lanjutan. Melaporkan kerosakan peralatan dan bangunan serta memastikan peralatan makmal sentiasa dalam keadaan baik dan sempurna. Mensasarkan objektif kualiti dan piagam pelanggan dicapai. . Menyediakan Laporan Pretasi Unit untuk menilai statistik bulanan dan tahunan bagi patologi oral. pegawai penyelidik dan pensyarah terutama dalam bidang bio material.. Menyediakan laporan penilaian prestasi tahunan bagi kakitangan bawahan. Lain-lain: . .Membantu kakitangan akademik menjalankan penyelidikan Menunjukajar tatacara ujian-ijian makmal kepada pelajar-pelajar ijazah pergigian.Mengendalikan penerimaan peralatan / reagen. memastikan dan membantu mengemaskini inventori reagen dan alat pakaihabis. 5. Pentadbiran: Menyediakan jadual tugas atas panggilan Membantu dalam menyelia belanjawan dan menyelaraskan urusan pembelian reagen dan alat pakaihabis untuk makmal. Memberi latihan dalam kerja-kerja makmal yang berkaitan kepada pelajar-pelajar ‘attachment’ (jika ada).

PERKHIDMATAN Menerima dan merekodkan semua spesimen yang dihantar ke Makmal Perkhidmatan Oral Patologi HUSM. .pelajar ijazah tinggi dan pelajar pergigian dan dari jabatan lain melakukan penyelidikan di Makmal Sains Kraniofasial dan unit biometerial. Membantu kakitangan yang lain dalam tugasan sekiranya diperlukan. Audit Mingguan. B. Kursus dan Bengkel A. Menghadiri Seminar. Membantu projek penyelidikan pensyarah. PENYELIDIKAN Melibatakan diri dengan kerja-kerja penyelidikan bersamasama kakitangan akademik. Nora Aziz Menghadiri mesyuarat Jabatan. Kawalan Mutu dan lain-lain.2 Juruteknologi Makmal Perubatan (U29) 1. Memproses spesimen pesakit mengikut piawaian ISO 90001:2000 Memastikan dan menentukan kesempurnaan fungsi peralatan makmal serta melaporkan sebarang kerosakan kepada pegawai yang bertanggungjawap Menjalankan perkhidmatan Ujian Tidur di Makmal Sains Beradu.

LAIN-LAIN . D. membantu menyediakan makmal bagi tujuan ujian atau peperiksaan membantu penyediaan/inventori FLM.pemprosesan dan penganalisaan data-data Mengkaji. Mempelajari dan memahirkan diri dalam teknik-teknik berkaitan dengan penyelidikan C.Membantu dalam perolehan. PPSG Membantu menjaga peperiksaan selanjar. menyelidik dan mengaplikasikan kaedah baru dalam penyelidikan. PENGAJARAN Membantu menyediakan kelas amali/praktikal Membantu mengendalikan kelas amali/ praktikal bagi pelajar pergigian/perubatan Tahun 1 (Basic Science) dan kelas praktikal Histologi Oral Tahun 4.

FLM PPSG. . Membantu menyediakan bahan pameran untuk Geleri sain Oral. pusat pengajian dan makmal.Melibatkan diri di dalam aktiviti lawatan/kursus/bengkel yang dianjurkan oleh makmal dan pusat pengajian Melibatkan diri dalam aktiviti/kursus/bengkel/seminar/sukan yang dianjurkan oleh Persatuan. ** Jurutenologi Makmal Perubatan menjalankan tugas secara multitasking dan guna sama di kedua. (AMELS/Kelab kakitangan PPSG) Melibatkan diri bagi menjayakan program anjuran Universiti.dua makmal .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful