P. 1
Kuliyyat at-Talibin Fi Hidayat at-Talibin

Kuliyyat at-Talibin Fi Hidayat at-Talibin

|Views: 1,995|Likes:

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin, terjemahan Melayu kitab panduan Para Salikin Naqshbandi Mujaddidi oleh Hadhrat Faqir Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiya 'Anhu

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin, terjemahan Melayu kitab panduan Para Salikin Naqshbandi Mujaddidi oleh Hadhrat Faqir Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi 'Ufiya 'Anhu

More info:

Published by: Jalalludin Ahmad Ar-Rowi on Apr 24, 2012
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
See more
See less

09/27/2015

Sections

Penyucian

bemuladari

LatifahQalb

Sirr

Khafi

Ruh

Nafs

LatifahQalib, pada

seluruhbadaniaitu

Air, Api, Angin

danakhirnya

Tanah disucikan

ProsespenyucianLatifah-LatifahdariAlamAmrke AlamKhalaq

SetiapLatifah

AlamAmr&

AlamKhalaq

telah disucikan

dandibersihkan

SetiapLatifah AlamAmr&

AlamKhalaq

mengalami U’ruj keMaqam

Kamalat Nubuwwah

SemuaLatifah

berubah

menjadiHaiat

Wahdani pada

Maqam Kamalat

Risalat

ProsesperubahanLatifah-Latifah menjadiHaiatWahdani

Padamaqam

HaiatWahdani inilah

yangdikaitkan

denganpengalaman

Qurbseperti

QabaQausain Wa

Adna(53:9)

Akhfa

Latifahdari

AlamAmr

Latifahdari

AlamKhalaq

Rajah 5: Penyucian Latifah-Latifah Dan Perubahannya

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

87

Rajah 6: Cara Melakukan Muraqabah Ahadiyyat

Limpahan

Faiz Ilahi

Tempah

Jatuh

Limpahan

Faiz = Latifah Qalb

Asal Limpahan

Faiz = Allah

Ta’ala

, yakni Zat yang

Maha

Kekal

, yang

terhimpun

pada

- Nya s egala

Sifat

Kesempurnaan

dan suci dari segala

kekurangan

dan

kelemahan

Muraqabah Ahadiyyat

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

88

AlamKhalaq

AlamAmr

DaerahWilayatSughra/

ParaWali

Daerah

WilayatKubra/

Nubuwat

Daerah

LaTa’ayyun

Sayrdalam

Bayangkepadabayang

AsmadanSifatAllah

Arash

Sayr

Anfusi

Sayr

Afaqi

Sayrdalam

BayanganTajalliyatAf’alliyah

AsmadanSifatAllah

SayrIsm

Az-Zahir

Sayrdalambayangan

ZatAllah

Sayrdalam

ZatAllah

Sayrdalam

AsmadanSifatAllah

Api

Angin

Air

Daerah

WilayatUlya/Para

Malaikat

Daerah

Imkan

AsalLatifahQalb, Ruh,Sirr, Khafi, AkhfaiaituAlam

Malakut, Arwah, Lahut, BahutdanHahut

Asma/Sifat&

Zaidah

Syuyunat

Zatiah

Asal

Pertama

Asal

Kedua

Asal

Ketiga

Qaus

Mahabbah

Aqrabiyyat

Asal

Asma&

Sifat

SayrIsm

Al-Batin

Kamalat

Risalat

Kamalat

Nubuwat

Kamalat

UlulAzmi

Haqiqat

Ka’abah

Haqiqat

Qurani

Haqiqat

Solat

Daerah

Ma’bud

Sirfah

Haqiqat

Puasa

Daerah

HubbSirfah

Haqiqat

Ibrahimi

Haqiqat

Musawi

Haqiqat

Muhammadi

Haqiqat

Ahmadi

Haqiqat

Nubuwat

Haqiqat

Ilahiyah

Daerah

3 Kamalat

Daerah

7Haqiqat

Daerah

Qaiyyumiyat

Tanah

Rajah 7: Perjalanan Rohaniah Dalam Tariqat Mujaddidiyah

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

89

Arash

AlamKhalaq

AlamAmr

Daerah

WilayatSughra/

Para Wali

Daerah

Imkan

Daerah

WilayatKubra/

Nubuwat

Daerah

WilayatUlya/

Malaikat

Daerah

3 Kamalat

Daerah

7 Haqiqat

Daerah La Ta’ayyun&

HubbuSirfah

Daerah

SaifQati’

HakikatSebenarFana

TerzahirnyaFana‘Ana & Fana Nafsu-

Lenyap‘keakuan’ dirimanusiadanNafsumenjadi

Mutma’innah

Terzahirrahsia

QabaQausainAw adna

danseolah-olahRu’yahAllah Ta’ala

Terzahirnyarahsia

SyarahSadr& Tauhid Syuhudi & terasa

Ma’iyyat& Aqrabiyyatdengan

Allah Ta’ala. TerhasilA’niulYaqin

BerlakunyaFathul Bab.

Latifah& Nur Zikirsampaikeseluruhbadan

Kadang–kadangterzahir

TauhidWujudi

& tersingkap Hamma Ust

sebelumLatifahsampaike

seluruhbadan

ManusiamemilikiNafsu Ammarah

& Tawajjuhsemua

Latifahbukanketempatasalnya

KesemuaLatifahbercantum

menjadi Hai’at Wahdaniuntuk

‘UrujkemaqamatFauqani.

TerhasilWusul‘Uryani

TerhasilkesempurnaanHudhur,

Jam’iyyat& Jazbahyang kuat-kuat.

TerzahirTauhidWujudi

& rahsiaMa’iyyatdanterungkap

7 MartabatWujud

AnasirTanah disucikan

Ma’budiayah/

MahabbahSirfah

TerputusnyaSyirikdanterhasil

HaqqulYaqin. TerhasilRafa’ Tawassut

& Fana’ FiRasul

Imanpadatahap

IlmulYaqin

HaqiqatIlahiyah-Ka’abah, Quran danSolat, (Puasa)

HaqiqatKenabian–Ibrahimi, Musawi, (Isa), Muhammadi, Ahmadi

MaqamkhasuntukNabiMuhammad saw sahaja

Peningkatanmaqamatas

FadlAllah Ta’aladi samping

menurutisunnahdantidak

lagiperlukepadaZikirIsmuZat

& ZikirNafi-Isbat

Peningkatanmaqamatas

JazbahatauSulukdan

TawajjuhShaikh

Peningkatanmaqamatas

JazbahatauSulukdan

TawajjuhShaikhdan

perlukepadaZikir

sebanyak-banyaknya,

IsmuZat, NafiIsbat, Tahlil

Lisani

BerlakunyaFanaQalb&

FanapadaLatifahAkhfaakan

terzahirlahakhlaq-akhlaq

Ilahi

Mendapatbahagiandalam

sifat-sifatMalaikatdankadang-

kadangdiziarahimalaikat

HaqiqatFana’ Nafs

TandaQalbsudahmasukkeDaerah iniadalah

Tawajjuhkeatastelahhilang& merasadiri

diliputidarikeenam-enamarah. MerasaIttihad

& ‘Ainaniyat

Rajah 8 : Kesan Yang Terhasil Dari Sayr Dan Suluk

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

90

Rajah 9 : Daerah-Daerah Maqamat Tahtani

DAERAH
IMKAN

DAERAH
WILAYAT
SUGHRA

DAERAH
WILAYAT
KUBRA

DAERAH KAMALAT
NUBUWWAT

DAERAH
KAMALAT
RISALAT

DAERAH
KAMALAT ULUL
‘AZMI

DAERAH
QAYYUMIYYAT

ISIM AZ-ZAHIR

DAERAH
WILAYAT
‘ULYA

ISIM AL-BATIN

DAERAH SAIF
QATI’

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

91

Rajah 10 : Daerah-daerah Maqamat Fauqani

DAERAH
KAMALAT
NUBUWWAT

DAERAH
KAMALAT
RISALAT

DAERAH
KAMALAT
ULUL ‘AZMI

DAERAH
QAYYUMIYAT

DAERAH
HAQIQAT
AL-QURAN
MAJID

DAERAH
HAQIQAT
SOLAT

DAERAH
MA’BUDIYAT
SIRFAH

DAERAH
KHULLAT
HAQIQAT
IBRAHIMI

DAERAH
MAHABBAT
ZATIYAH
SIRFAH
HAQIQAT
MUSAWI

DAERAH
MAHBUBIYAH
ZATIYAH
MUMTAZIJAH
HAQIQAT
MUHAMMADI

DAERAH
MAHBUBIYAH
ZATIYAH SIRFAH
HAQIQAT
AHMADI

DAERAH
HUBBU
SIRFAH

DAERAH
HAQIQAT
PUASA

DAWAIR
HAQAIQ
ILAHIYAH

DAWAIR
HAQAIQ
ANBIYA

DAERAH
PARA IMAM

TARIQAH
PARA IMAM

DAWAIR
KAMALAT

DAERAH
HAQIQAT
KA’ABAH
RABBANI

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

92

Rajah 11: Keseluruhan Daerah-Daerah Maqamat

DAERAH
KAMALA

DAERA
H

DAERA
H
KAMAL

DAERAH

DAERAH
HAQIQAT AL-
QURAN MAJID

DAERAH
HAQIQAT
SOLAT

DAERAH MA’BUDIYAT
SIRFAH

DAERAH
KHULLAT
HAQIQAT
IBRAHIMI

DAERAH
MAHABBAT
ZATIYAH SIRFAH
HAQIQAT
MUSAWI

DAERAH
MAHBUBIYAH
ZATIYAH
MUMTAZIJAH
HAQIQAT
MUHAMMADI

DAERAH MAHBUBIYAH
ZATIYAH SIRFAH
HAQIQAT AHMADI

DAERAH HUBBU
SIRFAH

DAERAH
HAQIQAT
PUASA

DAWAIR
HAQAIQ
ILAHIYAH

DAWAIR
HAQAIQ
ANBIYA

DAERAH PARA
IMAM

TARIQAH PARA
IMAM

DAWAI
R

DAERAH
HAQIQAT
KA’ABAH
RABBANI

DAWAIR MAQAMAT

DAERAH
IMKAN

DAERAH
WILAYAT
SUGHRA

DAERAH
WILAYAT
KUBRA

DAERAH
KAMALAT
NUBUWWAT

DAERAH
KAMALAT
RISALAT

DAERAH
KAMALAT ULUL
‘AZMI

DAERAH
QAYYUMIYYAT

ISIM AZ-ZAHIR

DAERAH
WILAYAT
‘ULYA

ISIM AL-BATIN

DAERAH
SAIF QATI’

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

93

Jenis Muraqabah

Daerah/Wilayat

Nama Limpahan
Faidhz

Asal Faidhz

Tempat jatuh Faiz

Perkara yang dimuraqabahkan

1Ahadiyyat

Limpahan Faidhz
Rahmat Ilahi

Zat Allah Yang Maha
Suci

Latifah Qalb

Kesempurnaan Zat Allah Yang Maha
Suci

2Tajalliyat Af'aliyyah
Latifah Qalb

Limpahan Faidhz
Tajalliyat Af'aliyyah

Latifah Qalb Hadrat
Nabi saw pada Latifah
Qalb Hadrat Adam as

Latifah Qalb

Sifat Af'al Allah Ta'ala

3Tajalliyat Sifat
Tsubutiyyah Latifah
Ruh

Limpahan Faidhz
Tajalliyat Sifat
Tsubutiyyah

Latifah Ruh Hadrat Nabi
saw pada Latifah Ruh
Hadrat Nuh dan Hadrat
Ibrahim as

Latifah Ruh

Sifat Tsubutiyyah Allah Ta'ala

4Tajalliyat Shuyun
Zatiyyah Latifah Sirr

Limpahan Faidhz
Tajalliyat Shuyun
Zatiyyah

Latifah Sirr Hadrat Nabi
saw pada Latifah Sirr
Hadrat Musa as

Latifah Sirr

Sifat Shuyun Zatiyyah Allah Ta'ala

5Tajalliyat Sifat
Salbiyyah Latifah
Khafi

Limpahan Faidhz
Tajalliyat Sifat
Salbiyyah

Latifah Khafi Hadrat
Nabi saw pada Latifah
Khafi Hadrat Isa as

Latifah Khafi

Sifat Salbiyyah Allah Ta'ala

6Tajalliyat Shan Jami'
Latifah Akhfa

Limpahan Faidhz
Tajalliyat Shan Jami' Latifah Akhfa Hadrat
Nabi saw

Latifah Akhfa

Sifat Shan Jami'

7Ma'iyyat

Daerah Wilayat
Sughra iaitu Wilayat
Para -para Awliya

Limpahan Faidhz
Ma'iyyat

Zat Allah yang bersifat
Ma'iyyat

Latifah Qalb

Merenungkan makna Ayat Alquran, 'Dia
beserta dengan kamu di mana juga kamu
berada'. [57:4]

8Aqrabiyyat Daerah Ula

Limpahan Faidhz
Aqrabiyyat Daerah
Ula

Mansha Limpahan
Faidhz Daerah Pertama
Wilayat Kubra yang
merupakan Wilayat Para
Nabi Besar dan asal bagi
Daerah Wilayat Sughra

Latifah Nafs dan 5
Latifah Alam Amr

Merenungkan makna Ayat, 'Dan Kami
lebih dekat kepadanya daripada urat
lehernya sendiri'[50:16]

9Aqrabiyyat Daerah
Tsaniah

Limpahan Faidhz
Aqrabiyyat Daerah
Tsaniah

Mansha Limpahan
Faidhz Daerah Kedua
Wilayat Kubra yang
merupakan Wilayat Para
Nabi Besar dan Asal bagi
Daerah Pertama Wilayat
Kubra

Latifah Nafs

Merenungkan makna ayat, 'Dia
mencintai mereka dan mereka
mencintaiNya' [5:54]

10Aqrabiyyat Daerah
Tsalasah

Limpahan Faidhz
Aqrabiyyat Daerah
Tsalasah

Mansha Limpahan
Faidhz Daerah Ketiga
Wilayat Kubra yang
merupakan Wilayat Para
Nabi Besar dan Asal bagi
Daerah Kedua Wilayat
Kubra

Latifah Nafs

Merenungkan makna ayat, 'Dia
mencintai mereka dan mereka
mencintaiNya' [5:54]

11Aqrabiyyat Daerah
Qaus

Limpahan Faidhz
Aqrabiyyat Daerah
Qaus

Mansha Limpahan
Faidhz Daerah Qaus
Wilayat Kubra yang
merupakan Asal bagi
Daerah Ketiga Wilayat
Kubra

Latifah Nafs

Merenungkan makna ayat, 'Dia
mencintai mereka dan mereka
mencintaiNya' [5:54]

11.1Saif Qati'

Daerah Saif Qati'

Limpahan Faidhz
Daerah Saif Qati'

Latifah Nafs

12Isim Az-Zahir

Limpahan Faidhz
Isim Az-Zahir

Zat Allah yang bernama
Az-Zahir

Latifah Nafs dan 5
Latifah Alam Amr

13Isim Al-Batin

Limpahan Faidhz
Isim Al-Batin

Zat Allah yang bernama
Al-Batin

Semua unsur badan -
Air, Api, Angin
kecuali tanah

Daerah Imkan

Daerah Wilayat Kubra
iaitu Wilayat Para
Nabi Besar

Daerah Wilayat 'Ulya
iaitu Wilayat Para
Malaikat yang agung

Rajah 12: Ringkasan Muraqabah Dalam Tariqat Mujaddidiyah pada Maqamat Tahtani

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

94

Jenis Muraqabah

Daerah/Wilayat

Nama Limpahan
Faidhz

Asal Faidhz

Tempat jatuh Faiz

Perkara yang dimuraqabahkan

14Kamalat Nubuwat

Tanah

15Kamalat Risalat

Ha'iat Wahdani

16Kamalat Ulu 'Azmi

Ha'iat Wahdani

17Haqiqat Ka'abah
Rabbani

Ha'iat Wahdani

18Haqiqat Quran Majid

Ha'iat Wahdani

18.1Haqiqat Puasa

Ha'iat Wahdani

19Haqiqat Solat

Ha'iat Wahdani

20Ma'budiyah Sirfah

Ma'budiyah Sirfah

Ha'iat Wahdani

21Haqiqat Ibrahimi

Ha'iat Wahdani

22Haqiqat Musawi

Ha'iat Wahdani

23Haqiqat Muhammadi

Ha'iat Wahdani

24Haqiqat Ahmadi

Ha'iat Wahdani

25Haqiqat Hubb Sirfah

Haqiqat Hubb Sirfah

Ha'iat Wahdani

26Haqiqat Laa Ta'yyun

Haqiqat Laa Ta'yyun

Ha'iat Wahdani

Daerah Kamalat

Haqiqat Ilahiyah

Haqiqat Nubuwat

Rajah 13: Ringkasan Muraqabah Dalam Tariqat Mujaddidiyah pada Maqamat Fauqani

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

95

ISTILAH NAQSBANDIYAH MUJADDIDIYAH

A

Ahadiyat

- Keesaan

Ahmad

- Yang Paling Terpuji

Ahwal

- Hal-hal keadaan kerohanian

Akabirin

- Syeikh-syeikh besar

Akhfa

- Yang paling tersembunyi, Latifah Alam Hahut di Alam Amar

Alam Amar

- Alam di atas ‘Arasy

Alam Arwah

- Alam Para Ruh

Alam Bahut

- Alam Sifat-Sifat Allah, Alam Ketuhanan.

Alam Hahut

- Alam Zat Allah, Alam Ketuhanan.

Alam Jabarut

- Alam Para Ruh

Alam Kabir

- Makrokosmos

Alam Khalaq

- Alam di bawah ‘Arasy

Alam Lahut

- Alam Bayangan Sifat-Sifat Allah, Alam Ketuhanan. Alam

Malakut

- Alam Para Malaikat

Alam Saghir

- Mikrokosmos

Alf Tsani

- Seribu tahun kedua sesudah Hijrah Nabi saw

Anwar

- Kata jamak bagi Nur, cahaya-cahaya

Aqrab

- Paling dekat

Aqrabiyyat

-

Aqtab

-

Ashya

-

Asrar

- Rahsia-rahsia

Aulia

- Kata jamak bagi Wali

Awrad

- Himpunan wirid-wirid

Azkar

- Kata jamak bagi Zikir

‘Adadi

- Bilangan

‘Adamiyyat

- Perasaan dan merasa hilang wujud diri

‘Ain

- Secara fizikalnya

‘Ainaniyat

- Ciri-ciri fizikal

‘Ain Tsabitah

- Ketentuan yang telah ditetapkan

‘Ainul Yaqin

- Syuhud, Ihsan

‘Aliyah

- Yang tinggi

‘Aqidah

- Pegangan i’tiqad, keimanan

‘Arasy

- Tempat Allah Subhanahu Wa Ta’ala bersemayam

B

Badihi

-

Bai‘ah

- Janji taat setia

Basirah

- Pandangan mata hati

Basyariyah

- Sifat-sifat manusiawi

Baz Gasht

- Kembali kepada Allah dengan Lafaz, ‘Ilahi Anta Maasudi Wa
Ridhoka Matlubi A’tini Mahabbataka Wa Ma’firatika’

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

96

Baqa’

- Berkekalan

Bida’ah

- Amalan yang tidak menuruti Sunnah

C

Chishtiyah

- Tariqat yang dipelopori oleh Hadhrat Maulana Syeikh Mu’inuddin

Chisti rah.

D

Daerah Haqaiq

- Daerah-daerah Haqiqat Ilahiyat dan Haqiqa Nubuwat

Daerah Imkan

- Daerah yang mumkin wujud

Daerah Kamalat

- Daerah yang merangkumi Kamalat Risalat,
Kamalat Nubuwat dan Kamalat ‘Ulul Azmi
Daerah Wilayat Kubra – Daerah Kewalian Besar iaitu Para Nabi
Daerah Wilayat Sughra - Daerah Kewalian Kecil iaitu Para Ahlullah
Daerah Wilayat ‘Ulya

- Daerah Kewalian Malaikat yang agung

Dastagir

- Pembimbing rohani

Dawam

- Secara berterusan, tetap, kekal.

Dawam Agahi

- Sentiasa berjaga-jaga menantikan limpahan Faidhz.

Dawam Hudhur

- Kehadiran Allah swt yang berterusan.

Dehlawi

- Nisbat kepada tempat iaitu Delhi di India..

F

Fadhzal

- Kurniaan Allah Ta’ala

Faidhz

- Limpahan Ketuhanan.

Fa’il Haqiqi

-

Fana

- Kehilangan diri.

Fana Ana

-

Fana Jazbah

-

Faruqi

- Nisbat keturunan kepada Sayyidina Umar Khattab
Faruq rad.

Fasad

- Kerosakan, kejahatan

Fauqani

- Yang teratas

Fauqaniyah

- Yang kedudukannya bersifat teratas.

Faqir

- Orang miskin yang menyerah kepada Allah Ta’ala

G

Ghaib

- Sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh mata kasar

Ghairullah

- Makhluk, segala sesuatu yang selain Allah Ta’ala

Ghaflat

- Kelalaian.

Ghauts

- Darjat kewalian yang tinggi.

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

97

H

Hadhrat

- Kehadiran.

Hadith

- Perkataan, perbuatan dan diam Hadhrat Nabi s.a.w.

Hafiz

- Seorang yang menghafal Al-Quran.

Haiat Wahdani

- Himpunan seluruh Latifah Alam Amar dan Alam Khalaq.

Haikal Jasmani

-

Hamma Ust

- Keadaan perasaan bahawa ‘segala-galanya Allah Ta’ala’.

Haq

- Kebenaran.

Hakikat/Haqiqat

- Kebenaran sesuatu perkara

Hakikat Anbiya

- Hakikat yang merangkumi Hakikat Ibrahimi,
Musawi, Muhammadi dan Ahmadi.

Hakikat Ilahiyat

- Hakikat yang merangkumi Hakikat Ka’bah, Quran
dan solat.

Hasti

- Rasa wujud diri

Haqaiq

- Jamak bagi hakikat

Hidayah

- Petunjuk.

Hijab

- Penghadang, tirai penutup.

Hosh

- Sedar.

Hosh Dar Dam

- Sedar dalam nafas.

Hubbu Sirfah Zatiyyah

- Cinta semata-mata terhadap Zat Allah Ta’ala

Hudhur

- Rasa kesedaran

I

Ihsan

- Merasakan seolah-olah melihat Allah Ta’ala.

Ijmal

- Secara keseluruhan

Ijtihad

- Menetapkan sesuatu hukum Syari‘at.

Ilahi

- Tuhan, Tuhanku

Imam

- Pemimpin

Inabah

- Kembali kepangkuan Allah Ta’ala.

Islah

- Memperbaiki diri

Ismu Zat

- Nama bagi Zat Pencipta iaitu Allah Ta’ala

Istighfar

- Memohon keampunan dari AllahTa’ala.

Istdidlal

- Yang memerlukan dalil-dalil

Istighna

-Yang tidak bergantung kepada sesiapa

Istihlak

- Kehilangan atau kebinasaan diri

Itsnainiyyat

- Keberduaan di antara makhluk dan Allah Ta’ala

Itsbat

- Menetapkan.

Ittiba’

- Ikutan

Ittihad

- Penyatuan

‘Irfan

- Limpahan Ma’rifat Ketuhanan

J

Jam‘iyat

- Kesemua lataif yang tetap mengingati Allah Ta’ala

Jazbah

- Tarikan batin terhadap Allah Ta’ala

Jazbah Ilahiyyat

- Tarikan batin terhadap Allah Ta’ala

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

98

Jemaah

- Secara berkumpulan.

Jihri

- Menguat dan mengeraskan suara, lisan yang kedengaran.

Juz-i

- Secara berjuzuk.

K

Kaifiat

- Cara dan kaedah perlaksanaan, bagaimana.

Kamil

- Sempurna

Kashaf

- Pandangan batin.

Kashafat

- Jamak bagi pandangan batin

Khafi

- Sesuatu yang bersifat tersembunyi, Latifah Alam Bahut.

Khalifah

- Naib, pengganti.

Khalwat

- Bersendirian, berseorangan.
Khalwat Kabirah - Bersendirian dengan Allah dalam kesibukan manusia.
Khalwat Saghirah - Bersendirian dengan Allah jauh dari kesibukan manusia.
Khandan

- Kelompok, golongan, keturunan.

Khanqah

- Tempat Syeikh mendidik Para Muridnya, Zawiyah, Ribat.

Khatrah

- Kekhuatiran dan lintasan hati.

Khilafat

- Menerima tanggungjawab Khalifah.

Khudawanda

- Oh! Tuhanku.

Khullat

- Kedudukan yang khas untukNabi Ibrahim as

Khwajah

- Guru Murshid, Syeikh.

Khwajagan

- Kata jamak bagi Khwajah.

Kibriya

- Kebesaran

Kulli

- Kesemuanya

L

La Ilaha Illa Allah - Tiada Tuhan Melainkan Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
La Makaniyyat

-

La Syaik

-

La Ta’ayyun

- Yang tidak dapat ditentukan

Lafaz

- Sebutan.

Lataif

- Kata jamak bagi Latifah.

Latifah

- Kehalusan sifat Rohani.

Lisani

- Ingatan yang dilakukan menerusi lidah

M

Ma siwa

- Perkara yang selain Allah Ta’ala

Ma’bud

- Yang disembah

Ma’bud Sirfah

- Yang disembah semata-mata

Ma’iyyat

- Kebesertaan dengan Allah Ta’ala

Mabda

- Tempat permulaan

Mabda Faidhz

- Tempat sumber permulaan Faidhz

Ma’rifat

- Pengenalan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Majzub

- Seorang yang ditarik menuju kepada Allah Ta’ala

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

99

Mahabbat

- Cinta, kasih saying

Mahbub

- Yang dikasihi
Mahbub Haqiqi - Yang dikasihi yang Haq, iaitu Allah Ta’ala
Mahbubiyat

-
Mahbubiyat Sifati -
Mahbubiyat Zati -
Maktubat

- Surat-surat

Malakutiyah

- Sifat-sifat Malaikat

Mansab

- Kedudukan

Mansha

- Kehendak-kehendak

Maqam

- Tempat kedudukan

Maqamat

- Kata jamak baig Maqam
Maqamat Fauqani - Maqam – maqam yang di atas
Maqamat Tahtani - Maqam- maqam yang di bawah

Masjudiyyat

- Yang disujud

Masyaikh

- Kata jamak bagi Syeikh

Maulana

- Tuan Guru

Maulawi

- Guru
Mawrid Faidhz - Tempat yang hendak dilimpahkan Faidhz
Muhib

- Yang Mencintai, Pencinta

Muhibbiyyat

- Ciri-ciri yang mencintai atau sifat pencinta

Mukammil

- Yang boleh menyempurnakan

Mujaddid

- Seorang yang memperbaharui Agama Islam

Mujaddidiyah

- Nisbat kepada Imam Rabbani Mujaddid Alf Tsani rah.

Mujahadah

- Jihad melawan hawa nafsu

Muqarrabin

- Orang-orang yang mendekatkan diri dengan Allah Ta’ala.

Muraqabah

- Berjaga-jaga menantikan limpahan Faidhz dari Allah Ta’ala

Murshid

- Syeikh, pembimbing Rohani

Mustahlak

- Rasa kebinasaan diri

Musyahadah

- Ihsan, Syuhud, menyaksikan kehadiran Allah Ta’ala

Mutmainnah

- Ketenangan

N

Nabawiyah

- Kenabian

Nabud

- Merasa kehilangan diri

Nafi

- Menidakkan

Nafi Itsbat

- Ucapan kalimah LA ILAHA ILLA ALLAH

Nafs

- Latifah Alam Khalaq

Nafsu

- Kehendak yang bersifat Duniawi

Naqshband

- Ukiran yang terpahat
Naqshbandiyah - Nisbat kepada Tariqat Shah Bahauddin Naqshband rah.
Nazar

- Memandang

Nazari

- Secara pandangan

Nesti

-Merasa diri tidak berharga tiada nilai apa-apa di sisi Allah

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

100

Nigah

- Berjaga-jaga, memerhati

Nigah Dashat

- Berjaga-jagamenjaga, mengawasi, memelihara hati dengan
bersungguh-sungguh dari sebarang khatrah atau segala lintasan hati

Nisbat

- Pertalian hubungan

Nisbat Batin

- Hubungan batin dengan Allah Ta’ala atau Rasulullah saw

Nisbat Fauqani

- Hubungan pertalian dengan perkara-perkara yang diatas

Nisbat Qalbi

- Hubungan pertalian dengan Qalbi

Nur

- Cahaya

Nur Nisbat

- Cahaya yang ada kaitan dengan hubungan

P

Pir

- Syeikh, Murshid, Khalifah, pembimbing Rohani.

Piran Kibar

- Syeikh yang besar

Q

Qadam

- Kaki.

Qadiriyah

- Nisbat kepada Tariqat Hadhrat Syeikh Abdul Qadir Jailani

Qalb

- Latifah Alam Malakut di Alam Amar.

Qalbi

- Ingatan yang dilakukan dengan hati.

Qalbu

- Hati.

Qalib

- Seluruh badan

Qalibiyah

- Latifah Alam Khalaq iaitu Tanah, Air, Api dan Angin.

Qana‘ah

- Bersederhana dalam segala urusan kehidupan.

Qaus

- Maqam muraqabah di dalam Daerah Wilayah Kubra.

Qayyum Zaman

-

Qutub

- Seorang wali yang mencapai kedudukan tertinggi

Qutub Dauran

-

Qutbul Aqtab

- Wali Qutub yang bertanggungjawab ke atas sekelian Wali

Aqtab.

R

Rabitah

- Menghubungkan diri dengan Syeikh secara jasmani mahupun rohani.

Rabbani

- Pemelihara, pemberi tarbiyah.

Rafa’ Tawassut

-

Rasikh

- Pegangan yang kuat

Redha

- Menerima Qada dan Taqdir Allah dengan lapang dada.

Rohani

- Sesuatu yang bersifat kekal pada diri manusia.

Rahmat

- Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Ruh

- Latifah Alam Jabarut di Alam Amar.

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

101

S

Sabar

- Tetap dalam melakukan ketaatan dan meninggalkan maksiat

Safar

- Perjalanan.
Safar Dar Watan - Merantau di Alam Amar.
Salafus Soleh

- Orang-orang Soleh yang terdahulu.

Salik

- Seseorang yang dalam perjalanan menuju Allah Ta’la

Sanad

- Sijil.

Saif Qati’

- Pedang pemotong

Sayr

- Perjalanan dan bersiar secara kesedaran ma’rifat

Sayr Afaqi

- Perjalanan di luar diri.

Sayr Anfusi

- Perjalanan di dalam diri.

Sayr Nazari

- Perjalanan dengan pandangan

Sayr Qadami

- Perjalanan dengan perjalanan

Sayr Qalb

- Perjalanan dengan perjalanan

Shan

- Keadaan keagungan

Sir

- Latifah Alam Lahut di Alam Amar.

Shauq

- Keseronokan.

Shuyun Zatiyah

- Hal-hal keadaan ZatAllah yang Maha Besar dan Maha Hebat

Shuyunat

- Hal-hal keadaan Af'al Allah yang Maha Besar dan Maha Hebat

Sohbat

- Berdamping, bersahabat

Syaikh

- Pembimbing rohani.
Syaikhul Masyaikh -Syeikh kepada Para Masyaikh, Guru sekelian guru.
Syukur

- Berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala.

Silsilah

- Kesinambungan rantaian sesuatu hubungan.

Subhanahu

- Maha Suci Dia.

Sufi

- Seorang yang membersihkan hati dari ingatan selain Allah

Sukr

- Mabuk ketuhanan
Sultanul Azkar - Zikir pada seluruh badan

Suluk

- Perjalanan khusus menuju Hadhrat Allah Subhanahu Wa

Sunnah

- Amalan Hadhrat Baginda Nabi Sallallahu ‘Alaihi Wasallam

Syarah Sadr

- Pembukaan dada untuk menerima Nur Ilahi

Syari‘at

- Hukum hakam Agama Islam.

Syafa‘at

- Pertolongan dan belas kasihan.

Syughal

- Kegiatan kerohanian

Syuhud

- Ihsan, musyahadah.

T

Ta’ala

- Maha Memiliki Ketinggian.
Ta’ayyun Awwal - Ketetapan yang permulaan
Ta’ayyun Tsani

- Ketetapan yang kedua

Ta’dil Arkan

- Melakukan dengan menjaga adab-adabnya semasa pergerakan dalam solat

Tafsili

- Secara mendalam

Tahtani

- Yang di bawah, atau yang rendah

Tahzib

-Kegiatan secara berturutan

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

102

Tajalli

- Penzahiran, Manifestasi

Tajalli Fi’li

- Penzahiran perbuatan Allah Ta’ala
Tajalli Zati Daimi - Penzahiran Zat Allah Ta’ala secara tetap
Tajalli

- Manifestasi, penzahiran.

Tajalliyat

- Mengenai penzahiran dan manifestasi
Tajalliyat Af’aliyyah - Mengenai penzahiran perbuatan Allah Ta’ala
Talqin

- Menyebut dan mengajarkan sesuatu kalimah zikir.

Taqarrub

- Mendekatkan diri kepada Allah

Tariqat

- Jalan khusus menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta’ala

Tartil

- Dengan bacaan yang betul

Tasawwuf

- Ilmu tentang membersihkan hati.

Tasfiyah

- Menyucikan atau memurnikan

Taubat

- Perjanjian tidak akan mengulangi dosa.

Taufiq

- Asbab kemampuan untuk melakukan ketaatan.

Tawajjuh

- Memberikan penumpuan.

Tawakkal

- Berserah diri sepenuhnya kepada Allah Ta’ala

Tazkiyah

- Tarbiyah

Tilawah

- Pembacaan Al-Quran secara lancar.

U

Ulul ‘Azmi

- Lima Nabi yang tertinggi dan teragung darjatnya iaitu
Hadhrat Nabi Nuh as., Nabi Ibrahim as, Nabi Musa as, Nabi ‘Isa as dan
Nabi Muhammad saw

‘Uruj

- Perjalanan ruh ke atas menuju Zat Allah Ta’ala

Uwaisi

- Nisbat Ruhaniah secara batin dengan seseorang Ahlullah yang jauh
samada yang masih hidup ataupun yang sudah mati.

W

Wali

- Seorang wakil bagi Allah Ta’ala dari kalangan manusia.

Wara’

- Memperbanyakkan amalan ibadah.

Warid

- Sesuatu yang terhasil dari amalan zikir.

Waridat

- Kata jamak bagi Warid

Wasil Ma’rifat

- Sampai kepada Allah dengan Ma’rifat

Wasitah

- Perantaraan

Wazifah

- Amalan zikir yang khusus.

Wijdani

- Suatu pengalaman yang dapat dirasai secara nyata.

Wujud ‘Adam

- Merasa tidak wujud lagi

Wuquf Qalbi

- Menumpukan kepada hati dan hati menumpukan
kepada Allah Ta’ala.

Wuquf ‘Adadi

- Menumpukan kepada bilangan yang ganjil ketika berzikir
Nafi Itsbat.
Wuquf Zamani - Menumpukan kembali ingatan kepada Allah selepas beberapa jam.
Wusul ‘Uryani

- Rasa sampai kepada Allah dalam keadaan tidak berpakaian, tidak ada
apa-apa, tiada ilmu, hanya diri semata-mata mengikut perintahNya.

Kulliyyat At-Talibin Fi Hidayat At-Talibin

103

Y

Yad

- Ingat, zikir.

Yad Dasyat

- Zikir yang bersungguh-sungguh

Z

Zat Bahat

- Zat yang tulen dan suci

Zauq

- Kelazatan.

Zamani

- Berkaitan dengan masa.

Zihni

- Kewujudan sesuatu di ruang fikiran.

Zikir

- Mengingat Allah Subhanahu Wa Ta’ala.
Zikir Ismu Zat - Zikir dengan menyebutkan nama Ismu Zat, Allah
Zikir Nafi-Itsbat - Zikir dengan menyebutkan Kalimah Tayyibah
Zilli

- Bayangan

Zindiq

- Tekeluar dari agama Islam

Zuhud

- Meninggalkan kesenangan dan kelazatan Duniawi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->