P. 1
Konsep & Definisi Wacana

Konsep & Definisi Wacana

|Views: 91|Likes:

More info:

Published by: Mohd Hanafiah Abd Jamal on Apr 24, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/24/2012

pdf

text

original

Menurut Lakoff (1970), wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat.

Unit bahasa ini juga mengandung satu penyatuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat, satu perenggan, satu bab, sebuah buku atau satu siri buku. Wacana turut menunjukkan perkembangan berurutan dalam fikiran secara tersusun dengan sempurna, selain menghasilkan satu pemikiran yang utuh. Dalam tatabahasa, wacana terletak dalam hierarki tertinggi yang hadir selepas tingkat ayat. Susunannya daripada unit terkecil, secara kasar, adalah seperti yang berikut: perkataan – frasa – klausa – ayat – wacana.

A

pabila kita bercakap tentang tatabahasa, unit tertinggi yang lazim menjadi rujukan ialah

ayat. Namun perlu diingat bahawa dalam sistem perhubungan, sama ada dalam bentuk lisan atau tulisan, kita menyampaikan maksud bukan dalam satu ayat tetapi dalam beberapa ayat. Ayat-ayat itu terjalin rapi untuk membawa maksud dengan jelas. Gabungan ayat-ayat yang dijalinkan ini merupakan kesatuan yang utuh yang dinamakan wacana. Menurut Beaugrand & Dressler dalam buku mereka berjudul Introduction to Text Linguistics (1981), terdapat tujuh ciri yang perlu dipenuhi untuk menghasilkan wacana, iaitu: tautan, runtutan, tujuan, penerimaan, maklumat, keada-an dan interteks. Berikut dihuraikan ketujuhtujuh ciri ini secara ringkas. Tautan atau kohesi ialah keserasian hubungan antara satu unsur linguistik dengan unsur linguistik lain dalam sebuah wacana yang berjaya menghasilkan wacana yang mantap. Unsur tautan ini tercapai melalui hubungan antara perkataan, frasa atau ayat de-ngan perkataan, frasa atau ayat lain dalam wacana berkenaan. Sebagai contoh, perhatikan dua ayat berikut yang hadir secara berikutan: (1) Maria, Liza dan Ainun pergi ke sekolah. (2) Mereka ke sana dengan bas. Dalam ayat-ayat ini terdapat dua unsur tautan, iaitu antara mereka dalam ayat (2) dengan Maria, Liza dan Ainun dalam ayat (1), dan antara ke sana dengan ayat (2) dengan pergi ke sekolah dalam ayat (1). Unsur-unsur tautan ini menjadikan kedua-dua ayat ini wacana. Runtutan atau koheren ialah aspek kesinambungan idea yang terdapat dalam sesebuah wacana sehingga bentuk bahasa itu bermakna. Kesinambungan fakta yang wujud melalui penggunaan perkataan dan frasa tertentu menjadikan sesuatu teks itu mempunyai makna dan wujud sebagai satu wacana. Perhatikan contoh berikut: Penyakit sindrom kurang daya tahan atau AIDS bukanlah gejala yang baharu. Penyakit ini telah lama dikesan di beberapa buah negara di Eropah. Walaupun bidang sains teknologi berkembang maju, tetapi masalah ini masih tidak dapat diatasi. Melalui perkataan dan frasa AIDS, gejala, penyakit dan masalah ini wujud kesinambungan antara ketiga-tiga ayat di atas sehingga membentuk wacana yang bermakna. Tujuan bermaksud sebab sesuatu bentuk bahasa digunakan, misalnya untuk mendapat maklumat, untuk menyampaikan sesuatu maklumat atau untuk berlakunya sesuatu tindakan. Jika hendak mendapat maklumat, kita kerap kali menggunakan soalan atau ayat tanya; untuk menyatakan se-suatu, kita menggunakan ayat penyata; dan untuk menjadikan sesuatu tindakan berlaku, kita boleh memberi arahan. Jikalau tujuan penggunaan bahasa kita itu tercapai, maka sudah wujud wacana, tidak kira dalam bentuk lisan atau tulisan. Sesuatu wacana, baik lisan mahupun tulisan, perlu mempunyai pendengar atau pembaca. Pendengar atau pembaca merupakan penerima sesuatu wacana. Tahap penerimaan se-seorang itu tinggi jika pende-ngar atau pembaca memahami sepenuhnya wacana yang digunakan,

Dengan kata lain. ayat .Ucapan. kuliah. dalam hierarki tatabahasa merupakan satuan tatabahasa tertinggi atau terbesar. Sehingga kini telah dibincangkan empat daripada tujuh ciri yang mewujudkan wacana yang utuh.sama ada dalam bentuk tulisan atau lisan. MICHAEL: Wacana merupakan kesatuan bahasa yang lebih besar daripada ayat atau klausa. 208) menjelaskan bahawa wacana sebagai satuan bahasa terlengkap. dalam hierarki gramatikal dan juga merupakan satuan tertinggi atau terbesar. atau percakapan -Hubungan secara umum. siri buku (cerita) dan sebagainya. terutama sebagai suatu subjek kajian atau pokok bahasan -Risalah tulisan. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan . Tidak dapat dinafikan bahawa sebuah penulisan karangan yang baik ialah karangan yang mempunyai isi yang banyak dan bertepatan dengan tajuk. perenggan. 1. pertuturan. dialog. sekiranya sesebuah karangan itu tidak menggunakan penanda wacana yang sesuai. maka sudah tentu karangan itu menjadi tidak sempurna disebabkan binaan ayatnya yang tidak gramatis. Secara ringkasnya. 1983 bererti: -Hubungan fikiran dengan kata-kata. seperti ertukaran-pertukaran percakapan atau teks-teks tertulis. Wacana juga merupakan satuan bahasa yang lengkap strukturnya dalam hierarki tatabahasa. ensiklopedia. paragraf. disertasi formal. wacana merupakan unit-unit linguistik yang lebih besar daripada ayat atau klausa. sejumlah ayat. Harimurti Kridalaksana (1984.Keseluruhan terbitan atau hasil karya dalam sesuatu bahasa 3. KAMUS WEBSTER. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap. tujuan dan penerimaan. buku. HARIMURTI KRIDALAKSANA: Wacana ialah satuan bahasa terlengkap. khutbah 2. yang di dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berurutan seperti ayat. yang disebut teks bagi wacanaadalah ayat bagi ujaran. ekspresi idea-idea atau gagasan-gagasan. novel. Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. STUBBS. siri ensiklopedia. Secara ringkas. runtutan. ASMAH HAJI OMAR: Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat. KAMUS DEWAN EDISI BARU 1993 bererti: . Penanda wacana merupakan perangkai ayat untuk menentukan perkaitan atau kesinambungan antara satu idea dengan satu idea yang lain dalam ayat atau perenggan. cerpen. 4. Walau bagaimanapun. dan sebagainya). Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh seperti (novel1. buku. iaitu tautan. wacana dapat ditafsirkan sebagai unit bahasa yang melangkaui batas ayat. bab. buku. Huraian tentang tiga ciri lagi akan disambung dalam ruang-an ini pada bulan hadapan. percakapan. 5. ceramah. dan sebagainya) perenggan. cerita. ceraian. Tahap penerimaan juga menjadi tinggi apabila tahap tujuan sama dengan tahap penerimaan.

1982) TEKS PRA-U STPM Wacana didefinisikan sebagai unit bahasa yang mempunyai kesantunan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. siri ensiklopedia dan sebagainya). Mengatasi ayat / klausa 4. pertuturan. buku. Dalam bentuk lisan / tulisan 8. percakapan. CARLSON : Wacana ialah rentetan ujaran yang berkesinambungan dan gramatis serta tersusun rapi 7. ucapan. namun begitu kita dapat mengemukakan bahawa hakikat wacana itu adalah terdiri daripada lapan unsur penting. Satuan bahasa 2. 1996:1540 Wacana ini direalisasikan dalam bentuk karangan yang utuh (novel. ASMAH HAJI OMAR. iaitu sistem bahasa dan unsur-unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam berkomunikasi. Terlengkap / terbesar / tertinggi kedudukannya 3. Kesatuan fikitan yang utuh. . Berkesinambungan 6. Huraian daripada beberapa batasan wacana ini memperlihatkan persamaan dan perbezaan pendapat. 6. paragraf. Perbincangan atau pertukaran idea secara lisan. kalimat atau kata yang membawa amanat yang lengkap (Harimurti Kridalaksana. HENRY GUNTUR TARIGAN: Wacana ialah satuan bahasa yang terlengkap dan tertinggi atau terbesar di atas kalimat atau klausa dengan koherensi dan kohesi tinggi yang berkesinambungan yangg mempunyai awal dan akhir yang nyata disampaikan secara lisan atau tertulis. KAMUS DEWAN. Teratur / tersusun rapi / rasa koheren (kepautan) 5. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. Mempunyai permulaan dan penutup KAMUS DEWAN EDISI KEEMPAT Keseluruhan tutur yang merupakan satu kesatuan. iaitu 1. Rasa kohesi (kesepaduan) 7. 1986 Wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis. iaitu hadir selepas tingkat ayat. Dalam hierarki bahasa.atau kata yang membawa amanat yang lengkap. sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan.

pendahuluan b. dialog. sama ada dalam bentuk lisan (seperti pidato. TEKS DAN RUJUKAN LENGKAP BAHASA MELAYU KERTAS 1&2 Wacana ialah unit bahasa yang melebihi batas ayat.KAJIAN BAHASA Wacana adalah unit bahasa yang melebihi batas ayat. ucapan. wacana adalah satu satuan bahasa yang lengkap. miring. dan sebagainya yang dalamnya memperlihatkan hubungan-hubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. cetakan tebal. Dengan perkataan lain. munasabah. cerpen). Retorik menjadi komponen yang penting bagi wacana. Ia melebihi tingkat ayat. khutbah) atau tulisan (seperti surat. berkesan. peta dan statistik. iaitu boleh terdiri daripada ayat. frasa. satu bab. cerita. aartikel. kata. penutup d. bab. Kamus Dewan mentakrifkan wacana sebagai: i. Sintaksis pula mengkaji ayat sebagai unit bahasa. klausa. ceraian. Tingkat-tingkat fonem. logik. usur-unsur paralinguistik (tanda bacaan. graf. morfem. Bagaimanapun kebolehan menguasai bidang-bidang ini hanya menjamin kebolehan menggunakan sistem dan peraturan-peraturan tatabahasa sahaja. dan ayat merupakan peringkat bentuk. jadual. sebuah buku atau satu siri buku. pertuturan. Oleh kerana sifatnya yang lengkap wacana mempunyai tubuh teks seperti berikut: a. Ia dapat digambarkan seperti berikut: . binaan serta konstruksinya. percakapan' ii. Wacana bermaksud Semua perkara yang melibatkan bahasa ialah wacana. menarik. novel. buku.isi. Fonologi merupakan kajian mengenai fonem sebagai unit bahasa. kesatuan fikiran yang utuh. Wacana ialah satu unit bahasa yag lengkap . manakala wacana merupakan peringkat fungsi. Wacana merupakan satu satuan bahasa yang lengkap kerana sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua atau beberapa gabungan ayat. sejumlah ayat. tubuh . satu perenggan. keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan. garis tebal) c.

Definisi: Unit bahasa yang mempunyai kesatuan fikiran yang utuh dan melebihi batas ayat. sejumlah ayat. surat. satu perenggan. ucapan. ahli bahasa dapat menentukan sama ada sesuatu bentuk ujaran atau tulisan itu merupakan wacana atau hanya terdiri daripada kumpulan ayat yang tidak berhubungan. ayat ini ialah ayat perintah. . deskriptif (pengambaran). aspek yang diteliti tidak terbatas pada tahap ayat sahaja tetapi turut merangkum aspek-aspek yang lebih luas daripada ayat. dan puisi.Wacana boleh ditulis dalam pelbagai bentukpenulisan. sebuah karangan. Dalam hierarki bahasa. wacana terletak pada tingkat yang tertinggi. Wacana boleh terdiri daripada satu ayat yang dikaitkan dengan konteks dan fungsi penggunaanya. Fonem Morfem Kata Frasa Klausa Ayat Wacana Wacana terdapat dalam bentuk lisan atau tulisan. Wacana juga dikatakan melebihi batas ayat. ataupun satu siri buku. Sesuatu wacana mungkin terdiri daripada dua ayat. iaitu hadir selepas tingkat ayat. Contoh wacana dalam bentuk lisan ialah pidato. dan dialog Dalam bentuk tulisan pula terdiri daripada laporan. rencana. novel. Ahli bahasa berpendapat bahawa huraian bahasa yang berasaskan aliran stuktural (rumus) dan transformasi generatif adalah tidak lengkap kerana huraian mereka berakhir pada tahap ayat sahaja walhal penggunaan bahasa yang sebenarnya sering melebihi batas ayat. ini adalah kerana: Dalam kajian wacana. satu bab. khutbah. Hal yang demikian adalah kerana menerusi keutuhan ini. iaitu sama ada naratif (pemerian). iaitu seorang guru dengan tegas memerintahkan pelajarnya supaya senyap. Keutuhan fikiran dalam wacana sangat penting. eksposisi (pendedahan) atau penghujahan. sebuah buku. cerpen. Contoh ayat “Mengapa bising sangat” : Daripada segi struktur merupakan ayat tanya Tetapi apabila dilihat dalam konteks di bilik darjah.

– Hubungan sebab dan tujuan. – Hubungan sebab dan hasil. iaitu sebagai contoh. Siti sangat rajin menelaah buku. Ahmad tidak bersungguhsungguh berlatih. tetapi banyak harta benda telah musnah. huraian bahasa sewajarnya dilanjutkan hingga tahap wacana. ceraian. Kesungguhan akan menghasilkan kejayaan. – Hubungan perbandingan.Oleh hal yang demikian. Sehubungan dengan itu. Dia gagal dalam setiap pertandingan yang disertainya. Rumah Romzi besar. siri buku dan sebagainya yang menunjukkan hubunganhubungan dan perkembangan fikiran yang berturutan. bab buku. MAKNA DALAM WACANA Makna dalam wacana dapat ditinjau daripada kepaduan makna yang wujud dalam sesuatu hubungan makna. iaitu sebagai contoh. Rosmah menangis. . iaitu sebagai contoh. iaitu sebagai contoh. dialog. cerita. iaitu sebagai contoh. Hubungan penjelasan. Antara bahagian yang ada hubungan dalam sesebuah wacana ditunjukkan seperti berikut: – Hubungan sebab dan akibat. iaitu sebagai contoh. Dia ingin berjaya dalam pelajaran. Dia lulus dengan cemerlang dalam peperiksaan akhir. – Hubungan latar dan kesimpulan. iaitu sebagai contoh. Rupa-rupanya dia terlalu gembira kerana lulus peperiksaan dengan cemerlang. kemampuan menghasilkan wacana menjadi kayu ukur terhadap kecekapan berbahasa seseorang. Rumah Rosli lebih besar. – Hubungan syarat dan hasil. Salmah begitu rajin belajar. Pelajar-pelajar mestilah belajar bersungguh-sungguh. Bencana tersebut bukan sahaja telah mengorbankan nyawa. Tsunami yang berlaku baru-baru ini sungguh dahsyat. KESIMPULANNYA… Wacana ialah unit bahasa yang melebihi had ayat yang terdiri daripada ayat. sejumlah ayat.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->