P. 1
Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2

3.6

|Views: 45,871|Likes:
Published by Amir Kadir

More info:

Published by: Amir Kadir on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2015

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. MAKA kami. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . memelihara satu cara hidup demokratik.

berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. bertanggungjawab. rohani. emosi dan jasmani. vii .Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. rohani. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. kita perlu membentuk warganegara kritis. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Bagi mencapai hasrat ini. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kimia. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. memandang jauh ke hadapan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. kemahiran saintifik. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. emosi dan jasmani. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. 1 . Biologi dan Sains Tambahan. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. sikap saintifik dan nilai murni.

membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 6. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 10. 4. 3. 5. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 9. 7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi.

Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. isipadu. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. graf. Mengelaskan Melalui pemerhatian. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. pendengaran. arah. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. bentuk. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Contohnya lokasi. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. saiz . Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. 3 . Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. sentuhan.

Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. mengumpulkan data. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Melakar spesimen. bahan dan peralatan sains dengan tepat. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. 4 . pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan.

masa. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sifat. bentuk atau bilangan. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. sifat. 5 . kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling.

Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. 6 . Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. hipotesis. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. konsep. berdasarkan bukti atau dalil yang sah.

konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. adil dan saksama. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. lukisan dan artifak. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Pernyataan membuktikan kesahihannya. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . rasional. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 5. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . 4. KBSB diperkenalkan. 1999). 2. 3. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1.strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.

analitis dan sistematik. kreatif. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains.

Dalam pengajaran dan pembelajaran. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 . guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini.

• Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.membezakan. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. 11 . Sebagai contoh. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Sistematik. • Berfikiran kritikal dan analitis. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Adil dan saksama. alam sekeliling. • Berani mencuba. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. bekerjasama dan jujur. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Berfikir secara rasional. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Bersifat objektif. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Yakin dan berdikari. • Bekerjasama. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan.

sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. 12 .4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Sebagai contoh. sekitar. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1.

Murid berpeluang bekerjasama. Namun demikian. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Sains. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. konstruktivisme. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum.

cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. projek dan lawatan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. perbincangan. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. simulasi. Teknologi dan Masyarakat (STM). kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Dalam kurikulum ini. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat.

langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. Secara kebiasaan. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. permainan dan penggunaan model. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. 15 . Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Dalam main peranan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. eksperimen mereka.

Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. ia mesti dirancang secara rapi. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. video. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. pusat sains. paya bakau dan kilang. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. menyeronokkan dan bermakna. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Hasil projek dalam bentuk laporan. komputer dan internet. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. muzium. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. pembelajaran lebih berkesan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. institut penyelidikan. radio.

menyayangi. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. menghargai. mengaplikasi. mendalami dan mengamalkan. mengagumi. mensyukuri. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. memahami. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Pada masa yang sama. sains. menghayati. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. Secara am. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. menganalisis. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. 17 . setiap bidang Walaubagaimanapun. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. mensintesis dan menilai.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi.

1. haba. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 .1 Memahami organ deria dan fungsinya.2 Memahami deria sentuhan.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. organ deria dan rangsangan. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. sakit.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. b) menggunakan Braille.

Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.4 Memahami deria rasa.  memerihalkan bagaimana kita mendengar. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 .  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. carta. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Membincangkan mekanisme pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.5 Memahami deria pendengaran. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.3 Memahami deria bau.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. ilusi optik.  mengenal pasti struktur mata manusia. Nota Perbendaharaan Kata 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.6 Memahami deria penglihatan. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. titik buta. Membincangkan bagaimana kita melihat.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.7 Memahami cahaya dan penglihatan. Astigmatisme.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. sudut pantulan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.  memerihalkan bagaimana kita melihat. Sudut tuju.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.

alat pengesan ultrabunyi. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. 21 . b) titik buta. teleskop. kanta pembesar. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. periskop patut dinyatakan. binokular. sinar-X. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya.

 menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran. digunakan untuk mengatasi had pendengaran.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi.  menerangkan kecacatan pendengaran.  menyatakan had pendengaran. keupayaan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi.8 Memahami bunyi dan pendengaran. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi. 22 .

gerakan nastik. geotropisme. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. Perbendaharaan Kata 23 . b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. hidrotropisme. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. Nota Gerak balas termasuk fototropisme.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. tigmotropisme.

natrium. 2. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). keadaan kesihatan. jantina. glukosa (larutan Benedict).  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. protein. mineral.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. B2 dan dsb.  menguji kanji. fosforus dan kalium) diperlukan. besi. glukosa.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). Notes Hanya vitamin utama (A. vitamin. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. E dan K) dan mineral (kalsium. pekerjaan. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. protein dan lemak.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. saiz. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. B. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. C. D. lemak. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. iklim. iodin.

 menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.3 Memahami sistem pencernaan manusia. Notes Perbendaharaan Kata 2.  merancang satu gizi seimbang.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. protein dan lemak.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. makan tengahari dan makan malam). protease dan lipase. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 . Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Enzim hanya perlu melibatkan amilase.

Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. protein dan lemak. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.  menerangkan penyahtinjaan. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Struktur vilus tidak diperlukan.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.

b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 .

monokotiledon. . .  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.Haiwan: invertebrata.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. burung.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga. ikan. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. dikotiledon. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. reptilia. amfibia. tumbuhan tidak berbunga. vertebrata. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. 28 . kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. . . mamalia.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara.

populasi dan komuniti. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. 2. populasi. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. 29 . komuniti dalam suatu ekosistem.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. habitat.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.

Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. mutualisme. alga dan kulat.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 .  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. b) simbiosis: komensalisme. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. c) persaingan. cacing pita dan manusia).

31 . Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.3 Mensintesis siratan makanan. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. mengenal pasti pengeluar.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. pengurai dan piramid nombor. pengguna dan pengurai. pengguna. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. pengguna dan pengurai.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. . membina piramid nombor daripada rantai makanan.

Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan.Objektif pembelajaran 2. 32 . Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.4 Menganalisa fotosintesis. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle . Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. air. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. cahaya dan klorofil).  menyatakan hasil fotosintesis.

Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. 33 . Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

 memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. produktif dan seimbang. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. pencemaran udara. penangkapan ikan tidak terkawal. kemusnahan habitat. penebangan hutan. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. kepupusan spesis. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. penggunaan tanah yang tidak terkawal. tanah dan air. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . pengurusan sisa pepejal. kehilangan tanah lembap.

35 .1 Menganalisa ciri fizikal air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air.  memerihalkan ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.  menyatakan maksud takat didih air. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik. takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.

2 Menganalisa komposisi air. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Nisbah gas diperlukan. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan.3 Menganalisa proses penyejatan air.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. suhu persekitaran. 37 . Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. luas permukaan dan pergerakan udara.

 jenis zat terlarut. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. membanding dan membezakan antara larutan cair. larutan pekat dan larutan tepu. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. menerangkan maksud kelarutan. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. menerangkan maksud bahan terampai. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut.  suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut. 38 . pelarut dan larutan. larutan pekat dan larutan tepu. pelarut dan larutan. larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki.

Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.  saiz zat terlarut.  kadar kacauan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .

5 Menganalisa asid dan alkali. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. sifat alkali dari aspek nilai pH. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. mengkakis. rasa. mengenal pasti sifat alkali. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. rasa. Gunakan hanya asid dan alkali cair. kesan ke atas kertas litmus. 40 . mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. sifat mengkakis. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. menerangkan maksud peneutralan. kesan ke atas kertas litmus. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . dan meneutralkan sengatan serangga). Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

1 Memahami tekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. 45 . Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.

Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. pam penyembur dan penyedut minuman. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. 46 . Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. sifon.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1.2 Memahami pengukuran daya. daya graviti. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 . Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. menerangkan pelbagai jenis daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya. kedudukan. 1. menerangkan kesan daya. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. kelajuan dan arah).  mengukur magnitud daya.1 Memahami daya.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. daya elektrostatik dan daya magnetik). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk.

48 . Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. menerangkan cara mengurangkan geseran. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. . Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.3 Mengaplikasi daya geseran. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.4 Mengaplikasi kerja. sketch – lakaran 49 . Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. power – kuasa 1. menyatakan unit untuk kuasa.5 Mengaplikasi kuasa. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. menentukan kerja yang dilakukan. menyatakan unit untuk kerja. Membincangkan dengan contoh.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. duri. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. 50 . perkenalkan rangka luar. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. 2. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. rangka dalam dan rangka hidrostatik. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. Nota Bagi haiwan invertebrata. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.

Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.

52 . Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. 1. b) luas tapak. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan.

menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan.Objektif pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata 53 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.2 Menghargai kepentingan kestabilan.

menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Mengenal pasti beban. daya dan fulkrum.  54 . mengenal pasti beban. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. kedua dan ketiga. daya dan fulkrum dalam tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. menyelesaikan masalah berkaitan tuas.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. menerangkan maksud momen daya. mengelaskan tuas. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2.1 Menganalisa tuas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.

design – reka innovative – inovatif 55 .2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.

Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Perak Editor 56 . Teluk Intan. Julaihi Hj. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->