Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

MAKA kami. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . rakyat Malaysia. memelihara satu cara hidup demokratik.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. emosi dan jasmani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. masyarakat dan negara. rohani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. berakhlak mulia. vii . bertanggungjawab.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

Bagi mencapai hasrat ini. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. 1 . kita perlu membentuk warganegara kritis. Biologi dan Sains Tambahan. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. kemahiran saintifik. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. memandang jauh ke hadapan. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. rohani. Kimia. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. sikap saintifik dan nilai murni. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. emosi dan jasmani.

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 6. 10. 7. 4.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. 5. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . dinamik dan berdaya maju dengan 8. 9. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. 3. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi.

objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. sentuhan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. 3 . isipadu. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. graf. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Mengelaskan Melalui pemerhatian. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. pendengaran. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. saiz . Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Contohnya lokasi. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. arah. bentuk.

Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. 4 . Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. bahan dan peralatan sains dengan tepat. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. mengumpulkan data. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Melakar spesimen. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas.

kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. 5 . bentuk atau bilangan. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. sifat. sifat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. masa. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. 6 . hipotesis. konsep. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu.

konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. rasional. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. lukisan dan artifak. Pernyataan membuktikan kesahihannya. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. adil dan saksama.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. 4. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . 2. 5. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 1999). KBSB diperkenalkan. 3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.

Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. analitis dan sistematik. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . kreatif. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan.

Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 . Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Dalam pengajaran dan pembelajaran. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

• Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Yakin dan berdikari. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Sistematik. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Bersifat objektif. • Adil dan saksama. • Berani mencuba. Sebagai contoh. • Berfikiran kritikal dan analitis. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. 11 . Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Berfikir secara rasional. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. alam sekeliling. • Luwes dan berfikiran terbuka. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat.membezakan. • Bekerjasama. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. bekerjasama dan jujur.

murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. 12 . sekitar.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. Sebagai contoh. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar.

berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Namun demikian. Sains. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . Murid berpeluang bekerjasama. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. konstruktivisme. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran.

simulasi. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. perbincangan. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . Teknologi dan Masyarakat (STM). guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Dalam kurikulum ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. projek dan lawatan. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.

Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Dalam main peranan.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. eksperimen mereka. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. 15 . Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Secara kebiasaan. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. permainan dan penggunaan model.

Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. paya bakau dan kilang. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. video. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. muzium. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. pusat sains. pembelajaran lebih berkesan. komputer dan internet. ia mesti dirancang secara rapi. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Hasil projek dalam bentuk laporan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . menyeronokkan dan bermakna. radio. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. institut penyelidikan. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. menyayangi. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. mengagumi. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. mensyukuri. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. mensintesis dan menilai. Pada masa yang sama. mendalami dan mengamalkan. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. sains. Secara am. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. menghayati. menghargai. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. menganalisis. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. setiap bidang Walaubagaimanapun. mengaplikasi. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. 17 . aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. memahami.

Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.1 Memahami organ deria dan fungsinya. organ deria dan rangsangan.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan. 1. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. haba.2 Memahami deria sentuhan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. sakit.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. b) menggunakan Braille.

 memerihalkan bagaimana kita mendengar. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model. Membincangkan mekanisme pendengaran.3 Memahami deria bau.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia.5 Memahami deria pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.4 Memahami deria rasa.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 . carta. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.

Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). sudut pantulan. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Astigmatisme. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. titik buta. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan.  mengenal pasti struktur mata manusia. Nota Perbendaharaan Kata 1. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan.6 Memahami deria penglihatan.7 Memahami cahaya dan penglihatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. ilusi optik.  memerihalkan bagaimana kita melihat.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. Sudut tuju. Membincangkan bagaimana kita melihat. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.

binokular.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. 21 . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. sinar-X. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. periskop patut dinyatakan. b) titik buta. alat pengesan ultrabunyi. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. kanta pembesar. teleskop.

 menerangkan kecacatan pendengaran. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran. 22 . Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. keupayaan pendengaran. digunakan untuk mengatasi had pendengaran. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop.  menyatakan had pendengaran.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami bunyi dan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Perbendaharaan Kata 23 . gerakan nastik.  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. tigmotropisme. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. geotropisme. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. hidrotropisme. Nota Gerak balas termasuk fototropisme.

Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. E dan K) dan mineral (kalsium. vitamin. C. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. B. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. Notes Hanya vitamin utama (A. jantina. D. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). besi. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. protein dan lemak.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. 2. iodin. glukosa. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. glukosa (larutan Benedict).  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). pekerjaan.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. keadaan kesihatan. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. mineral.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . B2 dan dsb.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. natrium. lemak. saiz. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. iklim.  menguji kanji. protein. fosforus dan kalium) diperlukan.

makan tengahari dan makan malam). Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.  merancang satu gizi seimbang. protein dan lemak. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan.3 Memahami sistem pencernaan manusia.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. Notes Perbendaharaan Kata 2. protease dan lipase. Enzim hanya perlu melibatkan amilase. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 .  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.

Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Struktur vilus tidak diperlukan.  menerangkan penyahtinjaan. protein dan lemak. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.

Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 . b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.

reptilia. vertebrata. tumbuhan tidak berbunga. burung. amfibia.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. .  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. 28 . dikotiledon. ikan.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. monokotiledon. . Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. . Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga.Haiwan: invertebrata. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. . kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. mamalia.

 menyatakan maksud habitat dan ekosistem. habitat. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. 29 .  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. populasi dan komuniti. populasi. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan. komuniti dalam suatu ekosistem.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. 2. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.

Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. mutualisme. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 .  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. b) simbiosis: komensalisme. alga dan kulat. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. cacing pita dan manusia).  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. c) persaingan. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah.

. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga.3 Mensintesis siratan makanan. pengguna dan pengurai. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. pengguna dan pengurai. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. 31 . membina piramid nombor daripada rantai makanan. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. pengurai dan piramid nombor.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. mengenal pasti pengeluar. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. pengguna. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle . Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. air. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis. cahaya dan klorofil).4 Menganalisa fotosintesis.Objektif pembelajaran 2. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. 32 .  menyatakan hasil fotosintesis.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan.

Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup. 33 . Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. penggunaan tanah yang tidak terkawal. pencemaran udara. pengurusan sisa pepejal.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. kemusnahan habitat. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. kehilangan tanah lembap. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . penangkapan ikan tidak terkawal. penebangan hutan.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. kepupusan spesis.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. produktif dan seimbang.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. tanah dan air.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.  memerihalkan ciri fizikal air.  menyatakan maksud takat didih air.1 Menganalisa ciri fizikal air. 35 .

Nisbah gas diperlukan. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air.2 Menganalisa komposisi air.

Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. luas permukaan dan pergerakan udara. suhu persekitaran. 37 .  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian.3 Menganalisa proses penyejatan air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.

memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. larutan pekat dan larutan tepu. larutan pekat dan larutan tepu.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair.  jenis zat terlarut. menerangkan maksud kelarutan. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki. larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. pelarut dan larutan. 38 . menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. menerangkan maksud bahan terampai. pelarut dan larutan. membanding dan membezakan antara larutan cair.  suhu pelarut.

Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 . Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.  kadar kacauan.  saiz zat terlarut.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.

mengenal pasti sifat alkali. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. sifat alkali dari aspek nilai pH. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. sifat mengkakis. kesan ke atas kertas litmus. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.5 Menganalisa asid dan alkali. mengkakis.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian. rasa. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. kesan ke atas kertas litmus. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. menerangkan maksud peneutralan. Gunakan hanya asid dan alkali cair. 40 . Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. rasa. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali.

dan meneutralkan sengatan serangga). Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . Membincangkan maksud peneutralan.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. 45 . Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.1 Memahami tekanan udara. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara.

pam penyembur dan penyedut minuman. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. sifon.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. 46 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring.1 Memahami daya.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. kedudukan.2 Memahami pengukuran daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya. menerangkan kesan daya. daya elektrostatik dan daya magnetik). kelajuan dan arah).TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk.  mengukur magnitud daya. menerangkan pelbagai jenis daya. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. 1. daya graviti. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 .

menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran.3 Mengaplikasi daya geseran. 48 . menerangkan cara mengurangkan geseran. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. . Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. b) mengurangkan geseran. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.4 Mengaplikasi kerja. menentukan kerja yang dilakukan.5 Mengaplikasi kuasa. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. menyatakan unit untuk kuasa. power – kuasa 1. menyatakan unit untuk kerja. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. sketch – lakaran 49 . Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. Membincangkan dengan contoh. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1.

Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Bagi haiwan invertebrata. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. 50 . mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. perkenalkan rangka luar. rangka dalam dan rangka hidrostatik. duri. 2. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik.

3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.

Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. b) luas tapak. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. 1. 52 . Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan.

Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. Nota Perbendaharaan Kata 53 . menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.2 Menghargai kepentingan kestabilan.Objektif pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. mengelaskan tuas. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. daya dan fulkrum dalam tuas. menerangkan maksud momen daya. Mengenal pasti beban. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. mengenal pasti beban. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. kedua dan ketiga.  54 .BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat.1 Menganalisa tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. daya dan fulkrum. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak.

Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2. design – reka innovative – inovatif 55 . Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja.

KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Perak Editor 56 . Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Julaihi Hj. Teluk Intan. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful