P. 1
Sains Tingkatan 2

Sains Tingkatan 2

3.83

|Views: 45,391|Likes:
Published by Amir Kadir

More info:

Published by: Amir Kadir on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/12/2015

pdf

text

original

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . memelihara satu cara hidup demokratik. MAKA kami. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia.

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. emosi dan jasmani. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. vii . masyarakat dan negara. bertanggungjawab. rohani.

dinamik. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

Bagi mencapai hasrat ini. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. memandang jauh ke hadapan. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. emosi dan jasmani.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. Biologi dan Sains Tambahan. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. kemahiran saintifik. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. sikap saintifik dan nilai murni. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. rohani. kita perlu membentuk warganegara kritis. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. Kimia. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. 1 .

3. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 9. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 5. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 7. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 10. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 4.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 6.

Contohnya lokasi. bentuk. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Mengelaskan Melalui pemerhatian. graf. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. isipadu. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. saiz . peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. arah. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. pendengaran. 3 . kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. sentuhan. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan.

Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Melakar spesimen. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. 4 . Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. bahan dan peralatan sains dengan tepat. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. mengumpulkan data. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis.

sifat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. bentuk atau bilangan. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. masa. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. sifat. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. 5 .

Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. konsep. 6 . berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. hipotesis. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.

kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. lukisan dan artifak. adil dan saksama. Pernyataan membuktikan kesahihannya. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . rasional. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian.

Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . 1999). KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 4. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. KBSB diperkenalkan. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. 5. 3. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. 2.strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir.

seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . kreatif.

pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 . Dalam pengajaran dan pembelajaran. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

• Bersifat objektif. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Yakin dan berdikari. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. • Berfikir secara rasional. Sebagai contoh. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. 11 . bekerjasama dan jujur. • Sistematik. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Luwes dan berfikiran terbuka. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Berani mencuba. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. • Berfikiran kritikal dan analitis. • Adil dan saksama. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi.membezakan. • Bekerjasama. alam sekeliling. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati.

murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Sebagai contoh. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. 12 . Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. konstruktivisme. berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Murid berpeluang bekerjasama. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Sains. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Namun demikian.

kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. simulasi. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. projek dan lawatan. Dalam kurikulum ini. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. perbincangan. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid.

Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Secara kebiasaan. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. 15 . murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. eksperimen mereka. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Dalam main peranan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. permainan dan penggunaan model. semasa dan selepas menjalankan aktiviti.

komputer dan internet. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. menyeronokkan dan bermakna. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. muzium. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. Hasil projek dalam bentuk laporan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. pembelajaran lebih berkesan. radio. ia mesti dirancang secara rapi. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. institut penyelidikan. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. video. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. pusat sains. paya bakau dan kilang.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo.

menganalisis. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. menghayati. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. mengagumi. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. setiap bidang Walaubagaimanapun. sains. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. mengaplikasi. mensintesis dan menilai. 17 . Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. menyayangi. mensyukuri. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mendalami dan mengamalkan. Secara am. Pada masa yang sama. menghargai. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. memahami.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui.

organ deria dan rangsangan.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. b) menggunakan Braille. haba. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.2 Memahami deria sentuhan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria. 1.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan.1 Memahami organ deria dan fungsinya. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. sakit.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan.

 memerihalkan bagaimana kita mendengar. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia.3 Memahami deria bau. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 .5 Memahami deria pendengaran. carta. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.4 Memahami deria rasa.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1.

Nota Perbendaharaan Kata 1.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Sudut tuju. Hasil Pembelajaran Murid boleh. sudut pantulan. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. titik buta.  memerihalkan bagaimana kita melihat.  mengenal pasti struktur mata manusia. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. Membincangkan bagaimana kita melihat. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). Astigmatisme.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.7 Memahami cahaya dan penglihatan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya.6 Memahami deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya. ilusi optik. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 .

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. b) titik buta. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. alat pengesan ultrabunyi. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. kanta pembesar. 21 . sinar-X. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. periskop patut dinyatakan. teleskop.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. binokular. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik.

 menyatakan had pendengaran.8 Memahami bunyi dan pendengaran.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran. keupayaan pendengaran. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop.  menerangkan kecacatan pendengaran. 22 . digunakan untuk mengatasi had pendengaran.

hidrotropisme. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. tigmotropisme. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. Perbendaharaan Kata 23 . gerakan nastik. geotropisme.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Nota Gerak balas termasuk fototropisme.  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya.

iklim. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). glukosa. pekerjaan. iodin. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. Notes Hanya vitamin utama (A.2 Menilai kepentingan gizi seimbang.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. E dan K) dan mineral (kalsium. besi. natrium. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. jantina. B. keadaan kesihatan. mineral. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak.  menguji kanji. C.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). 2. D.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . protein. saiz.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. glukosa (larutan Benedict). Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. B2 dan dsb. protein dan lemak.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. fosforus dan kalium) diperlukan. lemak. vitamin.

alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.3 Memahami sistem pencernaan manusia. Enzim hanya perlu melibatkan amilase.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. protease dan lipase.  merancang satu gizi seimbang. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. protein dan lemak. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. makan tengahari dan makan malam). Notes Perbendaharaan Kata 2. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. protein dan lemak. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil.  menerangkan penyahtinjaan. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan. Struktur vilus tidak diperlukan.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 . Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan.

 mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. .TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. . mamalia. 28 .  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan. burung. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga.Haiwan: invertebrata. . Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. vertebrata. reptilia. dikotiledon. tumbuhan tidak berbunga. ikan.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. . amfibia. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. monokotiledon. Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

habitat.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. 29 .  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. populasi. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. komuniti dalam suatu ekosistem. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. 2. populasi dan komuniti.

Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.2 Menilai interaksi antara organisma hidup. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 . c) persaingan. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. mutualisme. cacing pita dan manusia). b) simbiosis: komensalisme. alga dan kulat. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang.

Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. pengguna. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor.3 Mensintesis siratan makanan. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. pengguna dan pengurai.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. pengguna dan pengurai. mengenal pasti pengeluar. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. pengurai dan piramid nombor.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. 31 . membina piramid nombor daripada rantai makanan. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. . meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada.

kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan. air. cahaya dan klorofil). Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.Objektif pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. 32 .  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan hasil fotosintesis.4 Menganalisa fotosintesis. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle .  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis.

 menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. 33 . Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.

kepupusan spesis. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 . penebangan hutan. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. pengurusan sisa pepejal.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. tanah dan air. kemusnahan habitat. pencemaran udara.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. produktif dan seimbang. penggunaan tanah yang tidak terkawal.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. penangkapan ikan tidak terkawal. kehilangan tanah lembap.

Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  memerihalkan ciri fizikal air. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. takat didih air. Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik.  menyatakan maksud takat didih air. 35 .  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.1 Menganalisa ciri fizikal air.

Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 .2 Menganalisa komposisi air. Nisbah gas diperlukan. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

37 . Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. suhu persekitaran.  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan.3 Menganalisa proses penyejatan air. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. luas permukaan dan pergerakan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik.

menerangkan maksud kelarutan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. pelarut dan larutan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. larutan pekat dan larutan tepu. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. membanding dan membezakan antara larutan cair. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan maksud bahan terampai. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut.  jenis zat terlarut. larutan pekat dan larutan tepu. 38 . larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair.  suhu pelarut. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. pelarut dan larutan. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki.

Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian.  saiz zat terlarut.  kadar kacauan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 . Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali. sifat mengkakis. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid.5 Menganalisa asid dan alkali. 40 . menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. sifat alkali dari aspek nilai pH. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. kesan ke atas kertas litmus. Gunakan hanya asid dan alkali cair. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. mengenal pasti sifat alkali. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. menerangkan maksud peneutralan. rasa. rasa. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. kesan ke atas kertas litmus. mengkakis. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian.

Membincangkan maksud peneutralan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. dan meneutralkan sengatan serangga). Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.1 Memahami tekanan udara. Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. 45 . Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas.

Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. sifon. 46 . Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. pam penyembur dan penyedut minuman. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara.

1 Memahami daya. daya elektrostatik dan daya magnetik).  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. menerangkan pelbagai jenis daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran.2 Memahami pengukuran daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk. menerangkan kesan daya.  mengukur magnitud daya.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. kedudukan. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 . Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya. kelajuan dan arah). Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. daya graviti. 1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya.

Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. . menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan cara mengurangkan geseran. 48 . Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran.3 Mengaplikasi daya geseran. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran.

melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. sketch – lakaran 49 .5 Mengaplikasi kuasa. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya.4 Mengaplikasi kerja.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan. menyatakan unit untuk kerja. power – kuasa 1. Membincangkan dengan contoh. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1. menyatakan unit untuk kuasa. menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. menentukan kerja yang dilakukan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster.

Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. rangka dalam dan rangka hidrostatik. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. Nota Bagi haiwan invertebrata. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. ruang udara dalam tumbuhan akuatik.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. 50 .BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. 2. duri. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. perkenalkan rangka luar.

Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.

Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. 52 .TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. 1. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. b) luas tapak. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata.

Nota Perbendaharaan Kata 53 .Objektif pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan.2 Menghargai kepentingan kestabilan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. mengenal pasti beban. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. kedua dan ketiga. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. daya dan fulkrum dalam tuas. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. mengelaskan tuas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. Mengenal pasti beban.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat.  54 . menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. menyelesaikan masalah berkaitan tuas. menerangkan maksud momen daya.1 Menganalisa tuas. daya dan fulkrum. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat.

Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2. design – reka innovative – inovatif 55 .

Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Editor 56 . Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Teluk Intan.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->