Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

MAKA kami.RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. rakyat Malaysia.

Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. berakhlak mulia. rohani. masyarakat dan negara. vii .Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. bertanggungjawab. emosi dan jasmani. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga.

dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif. tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix .

.

objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. memandang jauh ke hadapan. stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan. rohani. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. Biologi dan Sains Tambahan. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. sikap saintifik dan nilai murni. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. Kimia. kemahiran saintifik. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Bagi mencapai hasrat ini. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. kita perlu membentuk warganegara kritis. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. emosi dan jasmani. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. 1 .

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. 9. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. 4. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. 6. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. 7. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. 3. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. 10. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. 5. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11.

rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. sentuhan. pendengaran. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. Contohnya lokasi. isipadu. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Mengelaskan Melalui pemerhatian. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. graf. Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. saiz . Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. 3 . arah. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. bentuk. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Melakar spesimen. bahan dan peralatan sains dengan tepat.Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. 4 . Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. mengumpulkan data.

Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. sifat. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif. sifat. masa. 5 . bentuk atau bilangan. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling.

konsep. 6 . hipotesis.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran. Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara.

diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. adil dan saksama. Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. rasional. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan. lukisan dan artifak. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. Pernyataan membuktikan kesahihannya. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan.

Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. 3. 2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 4. 1999). KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir.strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 5.

analitis dan sistematik. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. Untuk menguasai kemahiran proses sains.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . kreatif.

guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 . hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik.

Sebagai contoh. • Bersifat objektif. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Adil dan saksama. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam. • Bekerjasama. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. • Berfikiran kritikal dan analitis. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. alam sekeliling. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Berfikir secara rasional. bekerjasama dan jujur. • Luwes dan berfikiran terbuka. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan.membezakan. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. 11 . • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. • Sistematik. • Berani mencuba. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Yakin dan berdikari. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid.

Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1. Sebagai contoh. Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. sekitar. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. 12 . mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat.4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama.

Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Murid berpeluang bekerjasama. berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. Sains. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. konstruktivisme. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Namun demikian. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat.

Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. simulasi. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. perbincangan. Teknologi dan Masyarakat (STM). Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Dalam kurikulum ini. kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. projek dan lawatan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.

adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. 15 . Perbincangan perlu dijalankan sebelum. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. Dalam main peranan. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. permainan dan penggunaan model. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. eksperimen mereka. Secara kebiasaan.

Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. pusat sains. Hasil projek dalam bentuk laporan. paya bakau dan kilang. pembelajaran lebih berkesan. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. muzium. menyeronokkan dan bermakna. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. komputer dan internet. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. radio. ia mesti dirancang secara rapi. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan. kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. video. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. institut penyelidikan. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi.

Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. menyayangi. 17 . menghargai. mengaplikasi. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Pada masa yang sama. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. menganalisis. menghayati. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. Secara am. mendalami dan mengamalkan. aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. setiap bidang Walaubagaimanapun. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mengagumi. mensintesis dan menilai. memahami. sains. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. mensyukuri.

haba. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. 1. sakit.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan. b) menggunakan Braille. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.2 Memahami deria sentuhan.1 Memahami organ deria dan fungsinya.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. organ deria dan rangsangan. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 .TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.

 mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 . Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau.4 Memahami deria rasa. bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.3 Memahami deria bau. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.  memerihalkan bagaimana kita mendengar.5 Memahami deria pendengaran. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia. Membincangkan mekanisme pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. carta. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung.

density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 .  mengenal pasti struktur mata manusia. titik buta.6 Memahami deria penglihatan.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan. Astigmatisme.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. Sudut tuju. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian. Membincangkan bagaimana kita melihat. Hasil Pembelajaran Murid boleh.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. ilusi optik. sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata.7 Memahami cahaya dan penglihatan.  memerihalkan bagaimana kita melihat. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan). b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan. Nota Perbendaharaan Kata 1. sudut pantulan.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata.  menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. sinar-X. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan. b) titik buta. teleskop. periskop patut dinyatakan. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. kanta pembesar. alat pengesan ultrabunyi. binokular. 21 .

 menyatakan had pendengaran. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi.  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi.  menerangkan kecacatan pendengaran. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi.8 Memahami bunyi dan pendengaran. digunakan untuk mengatasi had pendengaran. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. keupayaan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi. 22 .

geotropisme. hidrotropisme.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. gerakan nastik.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. Perbendaharaan Kata 23 . b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. tigmotropisme. Nota Gerak balas termasuk fototropisme. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan.

Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. B.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. iodin. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 . Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak. E dan K) dan mineral (kalsium.1 Menganalisa kelas-kelas makanan.  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. fosforus dan kalium) diperlukan. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. mineral. glukosa (larutan Benedict). glukosa. Notes Hanya vitamin utama (A. lemak. pekerjaan. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. jantina. saiz. 2.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. keadaan kesihatan. protein.  menguji kanji. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). iklim. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin).BIDANG PEMBELAJARAN: 2.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan. B2 dan dsb. D. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. vitamin. besi. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. C. protein dan lemak. natrium.

Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. makan tengahari dan makan malam). protease dan lipase.3 Memahami sistem pencernaan manusia.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan.  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan.  merancang satu gizi seimbang.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan. Notes Perbendaharaan Kata 2.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. Enzim hanya perlu melibatkan amilase. Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 . protein dan lemak.

Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan.  menerangkan penyahtinjaan. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. protein dan lemak.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar. Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. Struktur vilus tidak diperlukan. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.

mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 . mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana).Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.

. BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat. . dikotiledon.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya. Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya. amfibia. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup. vertebrata.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1. . ikan. burung. monokotiledon. . Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. tumbuhan tidak berbunga. mamalia.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. 28 . reptilia.Haiwan: invertebrata.

SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. komuniti dalam suatu ekosistem. Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. populasi. habitat. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. 2.1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. 29 . Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis. populasi dan komuniti.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.

Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran. Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. cacing pita dan manusia). parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. alga dan kulat. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 . Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah. mutualisme.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. b) simbiosis: komensalisme. c) persaingan.2 Menilai interaksi antara organisma hidup.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu.

pengurai dan piramid nombor. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. pengguna dan pengurai. membina piramid nombor daripada rantai makanan. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga.3 Mensintesis siratan makanan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar. Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. mengenal pasti pengeluar. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. pengguna dan pengurai. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. pengguna. 31 . .

Objektif pembelajaran 2. air.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan. Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle .  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen.4 Menganalisa fotosintesis. cahaya dan klorofil).  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis. 32 .  menyatakan hasil fotosintesis. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang.

Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah. 33 .  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.

penebangan hutan. pencemaran udara. produktif dan seimbang.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. pengurusan sisa pepejal. tanah dan air. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi. penangkapan ikan tidak terkawal. kepupusan spesis. kemusnahan habitat. kehilangan tanah lembap.  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. penggunaan tanah yang tidak terkawal.

1 Menganalisa ciri fizikal air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  memerihalkan ciri fizikal air.  menyatakan maksud takat didih air. 35 . Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air. takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Nisbah gas diperlukan.2 Menganalisa komposisi air. Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan.

 membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan. luas permukaan dan pergerakan udara. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik.  menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. suhu persekitaran.3 Menganalisa proses penyejatan air. 37 .  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.

memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki.  jenis zat terlarut. Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai. pelarut dan larutan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut.4 Menganalisa larutan dan kelarutan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. larutan pekat dan larutan tepu. 38 . larutan pekat dan larutan tepu.  suhu pelarut. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut. menerangkan maksud bahan terampai. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. pelarut dan larutan. menerangkan maksud kelarutan. larutan pekat dan larutan tepu. membanding dan membezakan antara larutan cair.

 saiz zat terlarut. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .  kadar kacauan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut.

mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. sifat mengkakis. mengenal pasti sifat alkali. sifat alkali dari aspek nilai pH. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. kesan ke atas kertas litmus. mengkakis. menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. rasa. Gunakan hanya asid dan alkali cair. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. rasa. kesan ke atas kertas litmus.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian.5 Menganalisa asid dan alkali. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. menerangkan maksud peneutralan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid. 40 . menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian.

Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 . dan meneutralkan sengatan serangga). Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. Membincangkan maksud peneutralan.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu.1 Memahami tekanan udara. menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik. 45 . Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.BIDANG PEMBELAJARAN: 2.

pam penyembur dan penyedut minuman. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. 46 . Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. sifon. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi.

1.1 Memahami daya.2 Memahami pengukuran daya. daya graviti. kelajuan dan arah).  mengukur magnitud daya.  menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 . Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. menerangkan pelbagai jenis daya. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. menerangkan kesan daya. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. daya elektrostatik dan daya magnetik). Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya. kedudukan.

menerangkan cara meningkatkan geseran. b) mengurangkan geseran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. 48 . menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. . Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.3 Mengaplikasi daya geseran. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. menerangkan cara mengurangkan geseran.

menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. menyatakan unit untuk kerja. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. power – kuasa 1. sketch – lakaran 49 . Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya.5 Mengaplikasi kuasa. menentukan kerja yang dilakukan. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud.4 Mengaplikasi kerja. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. menyatakan unit untuk kuasa. Membincangkan dengan contoh. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1.

50 . membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik. Nota Bagi haiwan invertebrata. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. rangka dalam dan rangka hidrostatik. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. duri. 2. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. perkenalkan rangka luar.

b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 . Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.

Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. b) luas tapak. 1.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. 52 .

menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.Objektif pembelajaran 1. Nota Perbendaharaan Kata 53 .2 Menghargai kepentingan kestabilan. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.

kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas. mengenal pasti beban.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2. daya dan fulkrum. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. menerangkan maksud momen daya. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas. Mengenal pasti beban. daya dan fulkrum dalam tuas. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. kedua dan ketiga. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas.  54 . menyelesaikan masalah berkaitan tuas.1 Menganalisa tuas. mengelaskan tuas.

design – reka innovative – inovatif 55 . Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas.Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.

Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Julaihi Hj. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Perak Editor 56 . Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful