Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

SAINS TINGKATAN 2

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011

Buku Spesifikasi Kurikulum Sains Tingkatan 2 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum Specifications Form 2 Science terbitan Curriculum Development Centre, Ministry Of Education Malaysia, Putrajaya. BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 4-8, Blok E9 Kompleks Kerajaan Parcel E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya Malaysia Tel: 603-88842000 Faks: 603-88889917 Laman Web: http://www.moe.gov.my Cetakan Pertama 2011 © Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum © Curriculum Development Centre, 2003 Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN Muka Surat Rukun Negara Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Sains Negara Prakata Pengenalan Matlamat dan Objektif Kemahiran Saintifik Kemahiran Berfikir Sikap Saintifik dan Nilai Murni Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Organisasi Kandungan Tema Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup Manusia dan Kepelbagaian Benda Hidup Jirim dalam Alam Daya dan Gerakan Perkembangan Teknologi dan Industri dalam Masyarakat Panel Penterjamah 18 28 35 47 52 56 v vii ix xi 1 2 3 5 11 13 17

.

RUKUN NEGARA BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita untuk • • • • • mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. rakyat Malaysia. membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden. MAKA kami. mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsip-prinsip yang berikut: • • • • • KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA KELUHURAN PERLEMBAGAAN KEDAULATAN UNDANG-UNDANG KESOPANAN DAN KESUSILAAN v . memelihara satu cara hidup demokratik.

bertanggungjawab. rohani.Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek. vii . emosi dan jasmani. masyarakat dan negara. berakhlak mulia. berketerampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan.

tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan ketrampilan teknologi ix . dinamik.Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif.

.

kita perlu membentuk warganegara kritis. Sebagai sebuah Negara yang sedang melangkah kearah status negara maju. Mata pelajaran Sains Elektif ditawarkan pada Menengah Atas dan terdiri daripada Fizik. Mata pelajaran Sains Teras untuk Sekolah rendah dan Menengah direka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains kepada murid. Biologi dan Sains Tambahan. 1 . stategi Pengajaran dan Pembelajaran dan kandungan kurikulum. cadangan aktiviti pengajaran dan hasil pembelajaran dan perbendaharaan kata. sikap saintifik dan nilai murni. kemahiran saintifik. Kurikulum sains sekolah rendah dan menengah dibangunkan dengan hasrat untuk menghasilkan insan yang dihasratkan. kerjaya dalam bidang sains dan teknologi yang memainkan peranan dalam bidang pembangunan negara. inovatif dan berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains. Sains Menengah Rendah dan Sains Menengah Atas. Golongan murid ini akan menceburi memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang dan harmoni dari segi intelek. penerangan kemahiran berfikir dan stategi berfkir. memandang jauh ke hadapan. Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. kreatif dan berketerampilan yang mengamalkan budaya sains dan teknologi. Kimia. emosi dan jasmani. objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun untuk mata pelajaran Sains Teras. Huraian sukatan pelajaran mengandungi maklumat kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum. Mata pelajaran teras adalah Sains Sekolah Rendah. Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung dalam bidang sains untuk melanjutkan pelajaran di bidang sains pada peringkat pra-menengah atas. pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan untuk menyediakan murid supaya celik sains dan mampu mengikuti sains di peringkat menengah atas. inovatif serta penyumbang kepada tamadun sains dan teknologi masa depan. Kandungan kurikulum mengandungi objektif pengajaran. Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains teras dan empat mata pelajaran sains elektif. Mata pelajaran Sains Teras untuk Menengah atas direka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains. membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan. rohani. yakni masyarakat yang mempunyai daya perubahan yang tinggi. Malaysia perlu mewujudkan masyarakat yang saintifik dan progresif serta berilmu. Sukatan Pelajaran mengandungi tujuan. Bagi mencapai hasrat ini.PENGENALAN Seperti yang termaktub dalam Polisi Pendidikan Kebangsaan.

7. Menangani cabaran dalam dunia sains dan teknologi serta bersedia memberi sumbangan kepada perkembangan sains dan teknologi. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip sains serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena alam semulajadi dan pengalaman harian. dinamik dan berdaya maju dengan 8. Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir. 3. Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai murni dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan. 9. Menghargai sumbangan sains dan teknologi terhadap pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat. Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak dan berkesan. OBJEKTIF Kurikulum Sains untuk sekolah menengah membolehkan murid: 1. Menyedari bahawa pengetahuan yang diperoleh melalui kajian sains merupakan hasil usaha manusia untuk memperoleh penerangan yang rasional tentang fenomena alam berasaskan kemampuan akal 11. Murid yang telah mengikuti kurikulum sains sekolah menengah akan memperolehi asas sains yang membolehkan mereka memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara rasmi dan tidak rasmi. 5. 6. Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip sains dalam bidang teknologi dan kehidupan harian. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang kepada alam sekitar dan memainkan peranan dalam pemuliharaan dan pemeliharaannya 2 . 4. 10. Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang bertanggungjawab.MATLAMAT Matlamat kurikulum sains untuk sekolah menengah adalah bertujuan untuk membekalkan murid dengan pengetahuan dan kemahiran sains dan teknologi serta membolehkan mereka menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni 2. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. membudayakan sains dan teknologi secara semulajadi dalam menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

Dalam proses inkuiri dan menyelesaikan masalah. pendengaran. objek atau peristiwa Menggunakan perhubungan ruang dan masa Mentafsir data Memperihalkan perubahan parameter dengan masa. arah.KEMAHIRAN SAINTIFIK Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah. 3 . Berkomunikasi Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem. sentuhan. berat dan jisim Memberi penerangan yang rasional tentang objek. bentuk. Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan kemahiran manipulatif. Meramalkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir digunakan. peristiwa atau pola daripada data yang dikumpulkan. Kemahiran saintifik merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen dan projek. isipadu. Mengelaskan Melalui pemerhatian. Contohnya lokasi. Mendefinasi secara operasi Menggunakan perkataan atau simbol grafik seperti jadual. Kemahiran Proses Sains Mengukur dan menggunakan nombor Membuat pemerhatian secara kuantitatif dengan menggunakan nombor dan alat berunit piawai. Membuat inferens Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. Pengukuran menjadikan pemerhatian lebih jitu. mengumpulkan objek atau fenomena berdasarkan persamaan dan perbezaan. Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti berikut: Memerhatikan Menggunakan deria penglihatan. rajah atau model untuk menerangkan tindakan. rasa atau bau untuk mengumpulkan maklumat tentang objek dan fenomena. Memberi tafsiran tentang sesuatu konsep dengan menyatakan perkara yang dilakukan dan diperhatikan. graf. saiz .

Mengawal pemboleh ubah Mengenalpasti dimanipulasikan. Mengeksperimen Merancang dan menjalankan aktiviti untuk menguji sesuatu hipotesis. pemboleh pemboleh ubah ubah bergerak Kemahiran Manipulatif balas dan pemboleh ubah yang dimalarkan. Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul. Pernyataan ini boleh diuji untuk membuktikan kesahihannya. Menyimpan peralatan sains dan bahan dengan betul dan selamat. Melakar spesimen. Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Dalam sesuatu penyiasatan dimanipulasikan satu untuk Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains yang membolehkan murid:      pembolehubah memerhatikan hubungannya dengan pemboleh ubah yang bergerak balas. Pada masa yang sama pemboleh ubah yang lain dimalarkan. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan dimanipulasi antara dan pemboleh pemboleh ubah ubah yang yang Menggunakan dan mengendalikan peralatan sains dan bahan dengan betul. mentafsirkan data sehingga mendapat rumusan daripada aktiviti itu. bahan dan peralatan sains dengan tepat. 4 . mengumpulkan data. bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

kualiti dan unsur sesuatu konsep atau objek. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya. Strategi menggabungjalinkan pengetahuan. mempertingkatkan daya berfikir di kalangan murid.KEMAHIRAN BERFIKIR Berfikir merupakan satu proses mental yang memerlukan individu Strategi berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya yang melibatkan beberapa langkah dan setiap langkah melibatkan beberapa kemahiran berfikir kritis dan kreatif. Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi yang tinggi. Mengumpulkan dan mengelaskan Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau fenomena kepada kumpulan masing-masing berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat. menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. bentuk atau bilangan. Objektif ini boleh dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah. sifat. kualiti dan unsur sesuatu objek atau peristiwa. Membuat urutan Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya seperti saiz. berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli. berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada proses berfikir. kemahiran dan sikap yang ada pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam sekeliling. sifat. masa. serta boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Kemahiran Berfikir Kritis Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti yang berikut : Mencirikan Mengenal pasti kriteria seperti ciri. Dalam proses ini aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang dirancang dapat mencungkil minda murid dan mendorongnya untuk berfikir agar mereka dapat mengkonsepsikan. Pengumpulan ini adalah berdasarkan ciri atau sifat sepunya. Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Membandingkan Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan dan membezakan kriteria seperti ciri. 5 . Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah. Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan pemikiran kreatif.

Menghubungkaitkan Membuat perkaitan dalam sesuatu Mengolah maklumat dengan menghuraikannya kepada bahagian yang lebih kecil bagi Membuat inferens keadaan atau peristiwa untuk mencari sesuatu struktur atau corak hubungan. berdasarkan bukti atau dalil yang sah. Membuat kesimpulan Membuat pernyataan tentang hasil sesuatu kajian yang berdasarkan kepada sesuatu Mengitlakkan Membuat jangkaan tentang sesuatu peristiwa berdasarkan pemerhatian dan pengalaman yang lalu atau data yang boleh dipercayai. Kemahiran Berfikir Kreatif Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah seperti yang berikut: Membuat gambaran mental Membuat tanggapan atau membayangkan sesuatu idea. Menggunakan pengumpulan data dan pengalaman lalu untuk membuat memahami sesuatu lonsep atau peristiwa serta mencari makna yang tersirat. Membuat pernyataan umum terhadap sesuatu perkara untuk keselurahan kumpulan berdasarkan pemerhatian ke atas sampel atau beberapa maklumat daripada kumpulan itu. Menjanakan idea Menghasilkan idea yang berkaitan dengan sesuatu perkara. Meramalkan Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara dari segi kebaikan dan keburukan. hipotesis. 6 . keadaan atau gagasan dalam minda atau fikiran.Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib berdasarkan kepentingan atau keutamaan. Mengesan Kecondongan Menilai Mengesan pandangan atau pendapat yang berpihak kepada atau menentang sesuatu. kesimpulan dan menerangkan sesuatu peristiwa. konsep.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut. diuji untuk Mengkonsepsikan Membuat pengitlakan ke arah membina pengertian. kemahiran menaakul merupakan satu lagi kemahiran yang diutamakan. rasional.Mensintesiskan Menggabungkan unsur yang berasingan untuk menghasilkan dalam satu bentuk gambaran seperti Strategi Berfikir Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang berikut : menyeluruh pernyataan. sesuatu yang sedia ada untuk mengatasi masalah secara terancang. Pernyataan membuktikan kesahihannya. lukisan dan artifak. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan untuk membuat pertimbangan seccara logik. Membuat hipotesis Membuat sesuatu penyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah yang dimanipulasi dan pemboleh ubah yang bergerak balas untuk menerangkan sesuatu peristiwa ini atau boleh pemerhatian. Penguasaan kemahiran berfikir kritis dan kreatif serta 7 . konsep atau model berdasarkan ciri spesifik sepunya yang saling berhubung kait. Mereka cipta Menghasilkan sesuatu yang baru atau melakukan pengubahsuaian kepada Membuat keputusan Memilih satu alternatif penyelesaian yang terbaik daripada beberapa alternatif berdasarkan kriteria tertentu bagi mencapai matlamat yang ditetapkan. Menganalogikan Membentuk kefahaman tentang sesuatu konsep yang kompleks atau abstrak secara mengaitkan konsep itu dengan konsep yang mudah atau maujud yang mempunyai ciri yang serupa. adil dan saksama. Menyelesaikan masalah Mencari penyelesaian yang tepat secara terancang terhadap situasi yang tidak pasti atau mencabar ataupun kesulitan yang tidak dijangkakan.

strategi berfikir menjadi lebih mudah jika seseorang itu berkebolehan membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Penerangan lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat Pembangunan Kurikulum. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru. 2. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk mencapai tugasan berfikir. Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui peringkat berikut : 1. 4. 3. Rajah 1 memberi gambaran keseluruhan tentang kemahiran berfikir dan strategi berfikir. KBSB diperkenalkan. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru. 1999). 5.          Kemahiran Berfikir Kritis Mencirikan Membandingkan & membezakan Mengumpulkan & mengelaskan Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Menganalisis Mengesan kecondongan Menilai Membuat kesimpulan      Kreatif Menjana idea Menghubungkait Membuat inferens Meramalkan Membuat hipotesis Mensintesiskan Mengitlakkan Membuat gambaran mental Menganalogikan Mereka cipta Menaakul      mmmm Strategi Berfikir    Mengkonsepsikan Membuat keputusan Menyelesaikan masalah Rajah 1: Model KBSB dalam Sains 8 . KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan dengan bimbingan guru.

seseorang perlu Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Membuat inferes menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah seperti berikut: Kemahiran Proses Sains Memerhatikan Kemahiran Berfikir Mencirikan Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Mentafsir data Menggunakan perhubungan ruang dan masa Meramalkan Menghubungkaitkan Membuat gambaran mental Membuat urutan Menyusun mengikut keutamaan Membandingkan dan membezakan Menganalisis Mengesan kecondongan Membuat kesimpulan Mengitlakkan Menilai 9 . Untuk menguasai kemahiran proses sains. Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir secara berkesan. analitis dan sistematik.Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses Sains Mengelaskan Mencirikan Membandingkan dan membezakan Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan secara bersistem. Ia merupakan satu proses mental yang Mengukur dan menggunakan nombor Membuat inferens Mengumpulkan dan mengelaskan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan menggalakkan pemikiran secara. kreatif.

Mendefini secara operasi Menghubungkaitkan Menganalogikan Membuat gambaran mental Menganalisis Pengajaran dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran Berfikir dan Kemahiran Saintifik Kurikulum sains ini menekankan pembelajaran berfikrah yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. guru perlu menitikberatkan penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan. Contoh : Hasil Pembelajaran: Membandingkan dan membezakan logam dan bukan logam berdasarkan sifat fizik. Dalam pengajaran dan pembelajaran. Dalam Mengawal pemboleh Mencirikan ubah Membandingkan dan membezakan Menghubungkaitkan Menganalisis Membuat hipotesis Mencirikan Menghubungkaitkan Membandingkan dan membezakan Menjana idea Membuat hipotesis Meramalkan Mensintesiskan Mengeksperimen Berkomunikasi Semua kemahiran berfikir Semua kemahiran berfikir kurikulum ini. di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Berikut diberi beberapa contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan dengan penguasaan kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dan bukan logam dalam kehidupan harian mereka dipelajari melalui membandingkan dan Membandingkan dan membezakan 10 . Kemahiran Berfikir: Penerangan: Untuk mencapai hasil pembelajaran yang tersebut.

• Luwes dan berfikiran terbuka. • Bersifat objektif. • Sistematik. • Berani mencuba. semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali guru perlu sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan eksperimen secara berhati-hati. • Mensyukuri nikmat yang dikurniakan Tuhan. • Yakin dan berdikari. SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI Pengalaman pembelajaran sains boleh memupuk sikap dan nilai positif dalam diri murid. • Berhemah tinggi dan hormat –menghormati. Sebagai contoh. 11 . • Menghargai keseimbangan alam semula jadi. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah seperti berikut : • Minat dan bersifat ingin tahu tentang • Rajin dan tabah. • Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni. • Bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta terhadap alam sekitar. Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. • Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni. bekerjasama dan jujur. • Menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara untuk memahami alam. • Berfikir secara rasional. Penguasaan kemahiran membandingkan dan • Baik hati dan penyayang. • Jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data. • Adil dan saksama. • Berfikiran kritikal dan analitis. • Menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan sihat. alam sekeliling. Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku mengikut peringkat berikut : • Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap saintifik dan nilai murni. • Menghargai sumbangan sains dan teknologi. membezakan adalah sama penting dengan pengetahuan tentang sifat fizikal dan kegunaan logam dam bukan logam.membezakan. • Bekerjasama.

4 Menyedari murni sekitar Bersikap sistematik Bersikap bekerjasama. Bahan Kimia Dalam Perindustrian Objektit Pembelajaran: 1.Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains. sekitar. dalam pembelajaran proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem. Menghargai keseimbangan alam kepentingan orang lain dan alam Contoh : Tahun : Bidang Pembelajaran: Tingkatan Empat 1. sisa kepentingan sikap dalam buangan di kalangan murid. Sebagai contoh. mereka akan menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara dan meningkatkan kecintaan kepada negara. Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan penerapan sikap saintifik dan nilai murni. 12 . Hasil Pembelajaran: Menerangkan mengamalkan bertanggungjawab melupuskan industri. dan nilai murni sebelum memulakan Cadangan aktiviti pembelajaran Melihat simulasi tayangan video atau komputer tentang pencemaran sisa buangan industri dan kesannya terhadap alam sekitar. Membincangkan kepentingan mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam melupuskan sisa buangan industri Sikap saintifik dan nilai Menyayangi dan menghargai alam sekitar. Penerapan Unsur Patriotisme Kurikulum sains dapat mengukuhkan dan memupuk unsur patriotisme pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar dari pencemaran sisa buangan industri untuk kepentingan manusia sejagat. murid akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara. Bertanggungjawab ke atas diri sendiri. Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang penerapan sikap saintifik pelajaran.

Pembelajaran berfikrah adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang murid ke tahap yang optimum. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri. Murid melalui aktiviti seperti eksperimen akan menyiasat sesuatu fenomena dan mencapai kesimpulan sendiri. Soalan atau masalah yang beraras tinggi ditanyakan kepada murid dan murid diminta menyelesaikan masalah mneggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Inkuiri secara am bermaksud mencari maklumat. perlu diingat bahawa pendekatan inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan pembelajaran.STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Strategi pengajaran dan pembelajaran dalam kurikulum sains mengutamakan pembelajaran berfikrah. Teknologi dan Masyarakat (STM) Pembelajaran yang bermakna akan berlaku jika murid dapat menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian mereka. Murid berpeluang bekerjasama. menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang berlaku di sekeliling. utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. konstruktivisme. Pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal dengan idea baru bagi menstrukturkan semula idea mereka. Murid perlu sedar secara eksplisit kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang digunakan dalam pembelajaran. Pembelajaran berfikrah dapat mencetuskan pelbagai pendekatan pembelajaran seperti inkuiri. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing. Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:     Guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid Pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri. Sains. Murid dilibatkan secara aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan pemerolehan pengetahuan. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti 13 . Guru kemudian membimbing murid untuk memahami konsep sains melalui hasil inkuiri tersebut. berkongsi idea dan Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains Penemuan Inkuiri Penemuan inkuiri merupakan pendekatan yang mementingkan pembelajaran melalui pengalaman. pembelajaran kontekstual dan pembelajaran masteri. Konstruktivisme Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid belajar sesuatu apabila mereka membina pemahaman mereka sendiri. Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip pengalaman serta membuat refleksi. Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa proses inkuiri ini. penguasaan kemahiran dan penerapan nilai murni dan sikap saintifik. Aktiviti yang dirancangkan dalam pembelajaran berfikrah mesti yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid dan bukan berbentuk rutin. Namun demikian.

projek dan lawatan. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Pendekatan pengajaran dan pembelajaran tersebut boleh dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran seperti eksperimen. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains dan teknologi dalam masyarakat. Pelajaran sains yang kurang menarik tidak memotivasikan murid untuk belajar dan kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan. Penentuan kaedah pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan Pembelajaran Masteri Pembelajaran masteri merupakan satu pendekatan yang memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang ditetapkan. sains dan teknologi serta implikasi kepada masyarakat. perlu dijadikan sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. tindakan pengayaan dan pemulihan kurikulum. Teknologi dan Masyarakat (STM). Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap murid mampu belajar jika diberi peluang.pembelajaran kontekstual dan Pendekatan Sains. perbincangan. Di samping berperanan sebagai penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang pelbagai dapat pembelajaran kehidupan meningkatkan minat murid terhadap sains. Dalam konteks ini murid tidak belajar secara teori sahaja sains tetapi dengan dapat menghargai mereka. Peluang perlu diberi kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya. Guru perlu prihatin terhadap kepelbagaian jenis kecerdasan di kalangan murid. Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan dalam kurikulum ini. seterusnya mempegaruhi pencapaian murid. guru boleh mengubahsuaikan cadangan aktiviti pembelajaran jika perlu. simulasi. Pengetahuan sains dan teknologi dipelajari bersama dengan aplikasi. Kaedah dan aktiviti yang berbeza 14 . kerelevanan Pendekatan Walaubagaimanapun. Dalam kurikulum ini. kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta sumber dan prasarana yang ada. cadangan kaedah pengajaran dan pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu dinyatakan secara eksplisit dalam bentuk ‘Cadangan Aktiviti Pembelajaran’. guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan pembelajaran. Pembelajaran Kontekstual Pembelajaran kontekstual adalah pembelajaran yang dikaitkan dengan kehidupan murid.

Contoh simulasi yang utama ialah main peranan. semasa dan selepas menjalankan aktiviti. permainan dan penggunaan model. murid melakonkan sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang telah ditentukan. Perbincangan Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat berlandaskan alasan yang sahih. Berikut diberi penerangan ringkas tentang beberapa kaedah     Menganalisis data Mentafsirkan data Membuat kesimpulan Menulis laporan pengajaran dan pembelajaran. Dalam perlaksanaan kurikulum ini. Dalam main peranan. Eksperimen Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan dalam pembelajaran sains. 15 . eksperimen mereka. Secara kebiasaan. Murid menguji hipotesis melalui penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu secara saintifik. iaitu mereka sendiri yang merangka cara eksperimen yang berkenaan. langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti berikut:       Mengenal pasti masalah Membuat hipotesis Merancang eksperimen Mengawal pembolehubah Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan Menentukan langkah menjalankan eksperimen dan mengumpulkan data dan menganalisis data   Menjalankan eksperimen Mengumpulkan data kaedah Simulasi Aktiviti yang dijalankan menyerupai yang sebenarnya. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran berfikir. adalah dicadangkan selain daripada eksperimen yang dibimbing oleh guru. Guru bertindak sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri. Perbincangan perlu dijalankan sebelum. data yang boleh diukur dan bagaimana menganalisis data serta bagaimana membentangkan hasil kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan kecerdasan yang berbeza. murid diberi peluang merekabentuk eksperimen.

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri. video. Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar tugasan semasa lawatan. Projek mengambil masa yang panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk dilengkapkan. Penggunaan Teknologi Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran sains. Projek Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu. Untuk mengoptimumkan pembelajaran melalui lawatan. pengajaran dan pembelajaran sains boleh menjadi lebih menarik dan berkesan. komputer dan internet. pembelajaran lebih berkesan. menyeronokkan dan bermakna. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen. paya bakau dan kilang. Perkakasan aplikasi seperti ‘word processers’. Murid dapat membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep dan prinsip yang dipelajari. Kerja projek menggalakkan perkembangan kemahiran penyelesaian masalah. Model boleh digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. ia mesti dirancang secara rapi.Permainan pula mempunyai peraturan yang harus dipatuhi. institut penyelidikan. Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo. muzium. Simulasi dan animasi berkomputer juga boleh dipersembahkan dalam bentuk perisian atau melalui laman web. perisian persembahan grafik (graphic presentation softwear) dan hamparan elektronik (electronic spreadsheets) adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk menganalisis dan mempersembahkan data. radio. Hasil projek dalam bentuk laporan. Simulasi dan animasi berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang sukar. Penggunaan teknologi lain seperti ‘data loggers’ dan antara muka berkomputer dalam dan projek dapat membantu pengajaran dan Pembelajaran sains tidak hanya terhad di sekolah sahaja. artifak atau lain-lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan 16 . pusat sains. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Lawatan ke tempat-tempat sedemikian boleh menjadikan eksperimen pembelajaran sains berkesan. Perbincangan selepas lawatan perlu diadakan.

aktiviti pembelajaran perlu dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan pelbagai hasil pembelajaran di capai mengikut keperluan dan konteks. menghayati. dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Secara am. Peringkat dalam domain kognitif adalah mengetahui. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini sesuai dengan jenis kecerdasan. mengaplikasi. sains. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pembelajaran Hasil pembelajaran ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Hasil pembelajaran umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan afektif. 17 . mengagumi. Objektif pembelajaran mempunyai satu atau lebih hasil pembelajaran. menghargai. Guru perlu menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai hasil pembelajaran secara pembelajaran mempunyai beberapa objektif pembelajaran. Cadangan aktiviti pembelajaran diberi untuk membantu guru merancang aktiviti yang perlu dijalankan bagi mencapai hasil pembelajaran yang berkaitan. mensyukuri. Satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Penerapan sikap siantifik dan nilai murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran. mensintesis dan menilai. Setiap tema mengandungi beberapa bidang pembelajaran.ORGANISASI KANDUNGAN Kurikulum sains ini disusun atur mengikut beberapa tema. Pada masa yang sama. memahami. menyayangi. Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari. Ini adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan dan semulajadi. mendalami dan mengamalkan. Hasil pembelajaran dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam aktiviti pembelajaran. menganalisis. Hasil Pelajaran dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti pembelajaran yang dicadangkan. bersepadu mengikut susunan dalam huraian sukatan pelajaran. lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu hasil pembelajaran. setiap bidang Walaubagaimanapun. Hasil pembelajaran dalam sesuatu objektif pembelajaran disusun secara berurutan daripada mudah kepada yang lebih kompleks. tahap kebolehan murid dan juga keadaan sekeliling mereka. Cadangan aktiviti pembelajaran memberi cadangan pengalaman pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu hasil pembelajaran.

Murid boleh:  mengenal pasti struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan. DUNIA MELALUI DERIA KITA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mengenal pasti dan mengaitkan organ deria dengan rangsangannya. b) menggunakan Braille.1 Memahami organ deria dan fungsinya. haba. sakit. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkait lima deria. Membincangkan kepekaan kulit berhubung situasi berikut: a) menerima suntikan.  menyatakan fungsi reseptor yang berbeza – tekanan. b) kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. Membincangkan apa yang berlaku dalam badan kita apabila rangsangan dikesan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji yang berikut: a) struktur kulit manusia yang terlibat dalam pengesanan rangsangan.2 Memahami deria sentuhan. organ deria dan rangsangan.  membuat kesimpulan tentang kepekaan kulit pada bahagian badan yang berlainan terhadap rangsangan. menyatakan laluan daripada rangsangan kepada gerak balas: Rangsangan  Organ deria  Saraf  Otak Saraf  Gerak balas Nota Lima organ deria telah diperkenalkan dalam Sains Rendah Perbendaharaan Kata brain – otak nerve – saraf response – gerakbalas stimuli – rangsangan sensory organ – organ deria BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.TEMA: PENYENGGARAAN DAN KESINAMBUNGAN HIDUP 1. Struktur reseptor tidak perlu diperkenalkan cold – kesejukan heat – kepanasan pain – kesakitan pressure – tekanan receptor – hujung saraf sensitivity – kepekaan skin – kulit touch – sentuhan 18 . 1.

4 Memahami deria rasa.  mengenal pasti kedudukan sel deria bau dalam pengesanan bau. Menjalankan aktiviti untuk menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mengenal pasti struktur hidung.  memerihalkan bagaimana kita mendengar. perisian komputer dan bahan bantu mengajar yang lain. Memerhati dan mengenal pasti struktur telinga manusia. Guru digalakkan menggunakan simulasi komputer untuk menerangkan mekanisme pendengaran.  menghubungkaitkan deria rasa dengan deria bau. Murid boleh:  mengenal pasti struktur telinga manusia. Menjalankan aktiviti untuk mengesan kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza.  menerangkan fungsi bahagian berbeza pada telinga manusia.3 Memahami deria bau. Nota Perbendaharaan Kata nose – hidung sensory cells – sel deria 1. Murid boleh:  mengenal pasti kawasan berbeza pada lidah yang bergerak balas terhadap rasa yang berbeza. Membincangkan fungsi setiap bahagian pada struktur telinga manusia.5 Memahami deria pendengaran. Membincangkan struktur hidung dan kedudukan sel-sel deria bau menggunakan model.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. carta. cochlea – koklea ear – telinga ear drum – gegendang telinga 19 . bitter – pahit salty – masin sour – masam sweet – manis taste – rasa tongue – lidah 1. Membincangkan mekanisme pendengaran.

 menyatakan dan memberi contoh had deria penglihatan. b) pembiasan cahaya di antara dua medium yang berbeza ketumpatan.  mengenal pasti struktur mata manusia. penglihatan monokular dan stereoskopik patut diperkenalkan.  menyatakan pelbagai jenis kecacatan penglihatan.  memerihalkan bagaimana kita melihat.  mengenal pasti alat-alat yang sesuai untuk mengatasi had deria penglihatan. Menghubungkaitkan sifat cahaya dengan fenomena semulajadi dan penggunaan harian.  menerangkan cara pembetulan kecacatan penglihatan. titik buta. Murid boleh:  memerihalkan sifat-sifat cahaya (iaitu: pantulan dan pembiasan).Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Astigmatisme. Mengumpul maklumat tentang struktur dan fungsi setiap bahagian mata. sudut pantulan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) pantulan cahaya. Membincangkan bagaimana kita melihat. Mengumpul maklumat tentang jenis kecacatan penglihatan dan sumbangan/penggunaan teknologi untuk membetulkannya.6 Memahami deria penglihatan. density – ketumpatan medium – bahantara/medium reflection – pantulan refraction – pembiasan 20 . sudut biasan dan garis normal tidak diperlukan. Sudut tuju. ilusi optik. Memeriksa mata lembu atau model mata manusia.  mengaitkan penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.7 Memahami cahaya dan penglihatan. Nota Perbendaharaan Kata 1.  menerangkan fungsi bahagian yang berbeza pada mata. Hasil Pembelajaran Murid boleh.

b) titik buta. alat pengesan ultrabunyi. periskop patut dinyatakan. 21 . Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata astigmatism – astigmatisme blind spot – bintik (or titik) buta long sightedness – rabun dekat monocular vision – penglihatan monokular optical illusion – ilusi optik periscope – periskop short sightedness – rabun jauh stereoscopic vision – penglihatan stereoskopik Mikroskop. Membincangkan maksud astigmatisme dan cara membetulkannya. teleskop. kanta pembesar. binokular. Membincangkan hubungan antara penglihatan stereoskopik dan monokular dengan kemandirian haiwan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan rabun jauh dan rabun dekat serta cara membetulkanannya. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) ilusi optik. Mengumpul maklumat tentang alat untuk mengatasi had deria penglihatan. sinar-X.

 menyatakan had pendengaran. b) keperluan medium untuk pemindahan bunyi. keupayaan pendengaran. c) pantulan dan penyerapan bunyi. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji: a) penghasilan bunyi. b) cara pembetulan kecacatan  menyatakan alat yang pendengaran. Masukkan alat seperti alat bantu pendengaran dan stetoskop. Hasil Pembelajaran Murid boleh: Notes Perbendaharaan Kata  memerihalkan sifat bunyi.  menerangkan pantulan dan penyerapan bunyi. digunakan untuk mengatasi had pendengaran. Membincangkan had pendengaran  menerangkan pendengaran dan cara meningkatkan stereofonik. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pendengaran stereofonik yang diperlukan bagi menentukan arah bunyi. 22 .  menerangkan cara pembetulan kecacatan pendengaran.8 Memahami bunyi dan pendengaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  menerangkan kecacatan pendengaran. Mengumpulkan maklumat tentang: a) kecacatan pendengaran.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  mengenal pasti bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan tertentu.9 Memahami rangsangan dan gerak balas tumbuhan Menjalankan eksperimen untuk mengkaji dan mengenal pasti: a) rangsangan-rangsangan yang dikesan oleh tumbuhan.  menghubungkait gerak balas tumbuhan dengan kemandiriannya. hidrotropisme. Nota Gerak balas termasuk fototropisme. geotropisme. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan rangsangan yang menyebabkan gerak balas tumbuhan. Membincangkan bagaimana gerak balas terhadap ransanganrangsangan penting untuk kemandirian tumbuhan. b) bahagian-bahagian tumbuhan yang peka terhadap rangsangan yang tertentu. tigmotropisme. gerakan nastik. Perbendaharaan Kata 23 .

B2 dan dsb. b) faktor yang menentukan gizi seimbang seseorang: umur. protein dan lemak. iodin. mineral. iklim. natrium. Unit untuk tenaga dalam makanan boleh diukur samada dalam joule atau kalori. Menjalankan aktiviti untuk menguji kanji (larutan iodin). Membincangkan: a) apa maksud diet seimbang. glukosa. protein (bahan uji Millon) dan lemak (ujian alkohol-emulsi). D. Murid boleh:  menyatakan maksud gizi seimbang. B. Vitamin B tidak perlu dikelaskan kepada B1. 2.  menyatakan fungsi setiap kelas makanan.  menyatakan faktor yang mesti dipertimbangkan apabila merancang gizi seimbang. pelawas dan air serta menyatakan fungsinya. Notes Hanya vitamin utama (A. C. E dan K) dan mineral (kalsium. Membincangkan kelas makanan iaitu karbohidrat. Perkenalkan ujian alkohol-emulsi untuk lemak.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Perbendaharaan Kata fats – lemak fibre – pelawas potassium – kalium starch – kanji sodium – natrium Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. NUTRISI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan melalui contoh kelas makanan. fosforus dan kalium) diperlukan. balanced diet – gizi seimbang calorific value – nilai kalori climate – cuaca food wrapper – bungkusan makanan 24 .  menerangkan bagaimana faktor berkenaan memberi kesan kepada gizi seimbang. protein.  menguji kanji. vitamin. pekerjaan. glukosa (larutan Benedict). saiz.1 Menganalisa kelas-kelas makanan. lemak. besi. jantina.2 Menilai kepentingan gizi seimbang. keadaan kesihatan.

Membincangkan untuk menganggar nilai kalori makanan dalam satu hidangan.  memerihalkan aliran makanan melalui salur pencernaan. Hasil Pembelajaran  menyatakan kuantiti tenaga dalam setiap gram karbohidrat. protein dan lemak. Merancang gizi seimbang untuk satu hari (sarapan. makan tengahari dan makan malam).  memerihalkan proses pencernaan dalam salur pencernaan.  menganggar kalori makanan yang diambil dalam setiap hidangan. Enzim hanya perlu melibatkan amilase. Notes Perbendaharaan Kata 2. Membincangkan pencernaan sebagai penguraian molekul makanan yang besar kepada molekul yang lebih kecil yang boleh larut dan sedia diserap oleh badan.3 Memahami sistem pencernaan manusia.  merancang satu gizi seimbang. protease dan lipase.  menyatakan fungsi organ dalam sistem pencernaan. Mengenal pasti bahagian sistem pencernaan dan aliran makanan melalui salur pencernaan dengan menggunakan model/carta/CD ROM Murid boleh:  menerangkan maksud pencernaan.  mengenal pasti bahagian sistem pencernaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul pembungkus makanan yang menunjukkan nilai kalori makanan dan membuat senarai untuk menunjukkan nilai kalori bagi setiap jenis makanan. alimentary canal – salur penghadaman anus – dubur appendix – umbai usus bile – jus hempedu digestion – penghadaman enzyme – enzim gall bladder – pundi hempedu gut – salur penghadaman insoluble – tidak larut large intestine – usus besar 25 .

Membincangkan proses penyerapan hasil pencernaan dalam usus kecil. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan penyerapan glukosa melalui tiub Visking.  membuat inferens tentang penyerapan glukosa melalui tiub Visking.5 Memahami penyerapan semula air dan penyahtinjaan. Membincangkan kepentingan amalan pemakanan yang baik untuk mengelakkan sembelit. Hasil Pembelajaran  menyenaraikan hasil pencernaan karbohidrat.  mengaitkan masalah penyahtinjaan dengan amalan pemakanan. Struktur vilus tidak diperlukan. Murid boleh:  menyatakan bagaimana air diserap semula dalam usus besar.  menerangkan penyahtinjaan.4 Memahami proses penyerapan makanan tercerna. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tindakan enzim dalam air liur terhadap kanji. Membincangkan penyerapan semula air oleh usus besar dan proses penyahtinjaan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Membincangkan fungsi organ dalam sistem pencernaan dan enzim yang terlibat. absorption – penyerapan analogise – membuat analogi blood stream – aliran darah diffusion – resapan 2. Notes Perbendaharaan Kata liver – hati saliva – air liur small intestine – usus kecil stomach – perut 2. Hanya perlu nyatakan vilus menambah luas permukaan penyerapan. Murid boleh:  menerangkan proses penyerapan hasil pencernaan. constipation – sembelit defecation – penyahtinjaan large intestine – usus besar reabsoption – penyerapan semula 26 . protein dan lemak.

mewajarkan pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mengaitkan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.6 Mempraktikkan amalan pemakanan yang sihat. Membincangkan topik berikut: a) mempraktikkan amalan pemakanan sihat (contoh: makan makanan seimbang dan makan secara sederhana). Nota Perbendaharaan Kata habits – amalan needy – sangat miskin nutritious food – makanan berkhasiat underprivileged – kurang bernasib baik religious beliefs – kepercayaan agama 27 . Hasil Pembelajaran Murid boleh:     mewajarkan kepentingan makan makanan berkhasiat. b) pengagihan makanan kepada yang kurang bernasib baik/memerlukan. mempraktikkan amalan pemakanan yang betul. Merancang dan melaksanakan amalan pemakanan yang sihat.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. c) membudayakan adab makan yang menepati sensitiviti dan kepercayaan agama.

amfibia. Hanya perlu menekankan pada pengelasan dalam cadangan aktiviti pembelajaran. . . BIODIVERSITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kepelbagaian organisma hidup dalam satu habitat.  menerangkan kepentingan kepelbagaian kepada persekitaran. vertebrata. . Perbendaharaan Kata amphibian – amfibia bird – burung dicotyledon – dikotiledon diversity – kepelbagaian fish – ikan flowering plant – tumbuhan berbunga invertebrate – invertebrata living organism – organisma hidup mammal – mamalia monocotyledon – monokotiledon non-flowering plant – tumbuhan tidak berbunga reptile – reptilia vertebrates – vertebrata BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.Tumbuhan: Tumbuhan berbunga.  mengelaskan kepelbagaian tumbuhan berdasarkan ciri sepunya. ikan. 28 . Nota Konsep asas tentang kepelbagaian benda hidup telah diperkenalkan dalam sains sekolah rendah. dikotiledon. mamalia. . reptilia.TEMA: MANUSIA DAN KEPELBAGAIAN BENDA HIDUP 1.Haiwan: invertebrata.1 Membincangkan kepelbagaian ciri Memahami umum organisma hidup.Membina peta konsep tentang organisma hidup berdasarkan pengelasan di atas. kepelbagaian organisma Mengumpul dan mengelaskan hidup dan pelbagai tumbuhan dan haiwan pengelasannya berdasarkan ciri sepunya. Malaysia sebagai salah satu daripada dua belas negara ‘mega-biodiversiti’ di dunia harus ditonjolkan. tumbuhan tidak berbunga. Membincangkan kepentingan kepelbagaian biologi sebagai satu warisan semulajadi negara. burung. monokotiledon.  mengelaskan kepelbagaian haiwan berdasarkan ciri sepunya.

Menjalankan perbincangan tentang saling bersandaran antara organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang. populasi. 29 .1 Menganalisa saling bersandaran antara organisma hidup. SALING BERSANDARAN ANTARA ORGANISMA HIDUP DAN PERSEKITARAN Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud spesis. komuniti dalam suatu ekosistem. habitat.  menerangkan melalui contoh saling bersandaran organisma hidup dan persekitaran untuk mewujudkan ekosistem yang seimbang.  menyatakan maksud habitat dan ekosistem. 2. populasi dan komuniti.BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 2. Konsep ekologi dibina melalui pembelajaran kontekstual semasa kajian lapangan. Nota Konsep asas habitat telah diperkenalkan di sekolah rendah. Perbendaharaan Kata community – komuniti ecosystem – ekosistem environment – persekitaran habitat – habitat interdependence – saling bersandaran predict – meramal population – populasi species – spesis Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji spesis.  mengenal pasti pelbagai habitat dalam satu ekosistem.

Menjalankan satu aktiviti untuk menunjukkan kepentingan interaksi antara organisma dan persekitaran. c) persaingan. b) simbiosis: komensalisme.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.  menerangkan dengan contoh interaksi antara organisma hidup.  mewajarkan kepentingan interaksi antara organisma hidup dan persekitaran.  menerangkan melalui contoh kebaikan dan keburukan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. Membincangkan kebaikan kawalan biologi dalam mengawal bilangan musuh tanaman di kawasan tertentu. parasitisme (contoh: ikan remora dan jerung. alga dan kulat. Rujuk kepada isu tempatan seperti masalah burung gagak di Klang. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan jenis interaksi antara organisma hidup. Mengumpul dan mentafsir data tentang jenis interaksi antara organisma hidup seperti berikut: a) mangsa-pemangsa. cacing pita dan manusia). Nota Konsep asas mangsa-pemangsa dan persaingan telah diajar di sekolah rendah. Perbendaharaan Kata advantage – kebaikan biological control – kawalan biologi competition – persaingan disadvantage – keburukan interaction – interaksi parasitism – parasitisme pest – perosak prey predator – mangsa pemangsa regulate – mengawal symbiosis – simbiosis 30 .2 Menilai interaksi antara organisma hidup. mutualisme.

membina piramid nombor daripada rantai makanan. pengguna dan pengurai.3 Mensintesis siratan makanan. pengguna dan pengurai. . 31 . Nota Perbendaharaan Kata balance in naturekeseimbangan alam consumer. Membincangkan akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. mengenal pasti pengeluar. Mengumpul dan mentafsir data tentang pengeluar. menggabungkan beberapa rantai makanan untuk membina siratan makanan. Membina siratan makanan daripada beberapa rantai makanan dan mengenal pasti pengeluar. Rujuk kepada masalah tapak sulaiman iaitu mahkota duri di taman laut. meramal akibat sekiranya satu komponen organisma hidup dalam satu ekosistem tiada. pengguna. Mengendalikan satu permainan untuk menunjukkan kesan penambahan atau pengurangan bilangan organisma dalam piramid nombor.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Membincangkan aliran tenaga dalam siratan makanan yang dibina. mengaitkan siratan makanan dan piramid nompor dengan aliran tenaga. pengurai dan piramid nombor. Hasil Pembelajaran Murid boleh:       menerangkan maksud pengeluar.pengguna decomposer-pengurai food web-siratan makanan primary consumer – pengguna primer producer-pengeluar pyramid number-piramid nombor secondary consumer – pengguna sekunder tertiary consumer – pengguna tertier Rantai makanan telah diajar di sekolah rendah. pengguna dan pengurai dalam siratan makanan.

Nota Perbendaharaan Kata balanced ecosystem – ekosistem yang seimbang oxygen cycle .Objektif pembelajaran 2.4 Menganalisa fotosintesis.  menerangkan peranan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kepentingan fotosintesis dalam mengekalkan ekosistem yang seimbang. Membincangkan kitar karbon dan kitar oksigen. Menjalankan eksperimen menentukan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis (contoh: karbon dioksida.  mengawal pembolehubah yang diperlukan untuk fotosintesis.  menyatakan hasil fotosintesis.kitar oksigen carbon cycle – kitar karbon photosynthesis-fotosintesis Kitar karbon dan oksigen harus dimasukkan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan perbincangan tentang fotosintesis. 32 .  menyatakan faktor yang diperlukan untuk fotosintesis. cahaya dan klorofil). air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud fotosintesis.

hutan tanah tinggi atau hutan hujan tropika) atau santuari haiwan untuk mengkaji pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  mewajarkan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Menjalankan satu kempen yang menekankan kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup / menjalankan ‘main peranan’ yang melibatkan pihak yang berkenaan dalam penyelesaian masalah yang berhubungkait dengan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menerangkan langkah yang diambil untuk memelihara dan memulihara organisma hidup. Menjalankan kajian lapangan di hutan simpan semulajadi (tanah lembap. 33 . Menjalankan perbincangan tentang bagaimana kemajuan dalam sains dan teknologi membantu pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Nyatakan juga hutan merupakan tempat tinggal bagi orang asli. Mengumpul dan mentafsir data tentang memulihara dan memelihara organisma hidup.5 Menilai kepentingan pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan maksud pemuliharaan dan pemeliharaan organisma hidup.  menyokong aktiviti yang dianjurkan oleh pelbagai pihak memelihara dan memulihara organisma hidup. Nota Perbendaharaan Kata conservation-pemuliharaan reserve forest – hutan simpan highland forest – hutan tanah tinggi indigenous people – orang asli preservation-pemeliharaan sanctuary-santuari tropical rainforest – hutan hujan tropika wetlands – tanah bencah / lembap Peranan manusia dalam pemuliharaan dan pemeliharaan telah ditekankan di sekolah rendah.

penggunaan tanah yang tidak terkawal. toksin dalam persekitaran (membebaskan bahan kimia lebihan dalam persekitaran – termasuk pestisid. Nota Contoh isu persekitaran: Perubahan iklim global. penebangan hutan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. Menjalankan sesi sumbangsaran untuk membincangkan isu persekitaran yang memberi kesan kepada keseimbangan semulajadi dan cara menyelesaikannya. kemusnahan habitat. penangkapan ikan tidak terkawal. produktif dan seimbang. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan kesan aktiviti manusia terhadap keseimbangan semulajadi.6 Menilai peranan manusia dalam mengekalkan keseimbangan semulajadi. pencemaran udara. Menjalankan perbincangan untuk mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil dan produktif untuk memastikan kehidupan yang harmoni. kehilangan tanah lembap.  mewajarkan bahawa manusia memerlukan ekosistem yang stabil. baja dan bahan cemar) Perbendaharaan Kata acid rain – hujan asid brainstorming – sumbangsaran climate change – perubahan iklim deforestation – penebangan hutan excessive – berlebihan land overuse – penggunaan tanah yang tidak terkawal green house effect – kesan rumah hijau over fishing – penangkapan ikan tidak terkawal pollution – pencemaran solid waste management – pengurusan sisa pepejal pesticides – pestisid species extinction – kepupusan spesis toxin – toksin 34 .  memerihalkan cara manusia menyelesaikan masalah yang berhubungkait dengan persekitaran. kepupusan spesis. pengurusan sisa pepejal. tanah dan air.

TEMA: JIRIM DALAM ALAM BIDANG PEMBELAJARAN: AIR DAN LARUTAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. 35 . Hubungkaitkan takat beku dan takat didih air dengan Teori Kinetik. takat didih air. Nota Teori Kinetik harus diperkenalkan.1 Menganalisa ciri fizikal air.  menerangkan melalui contoh kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.  memerihalkan ciri fizikal air. Perbendaharaan Kata boiling point – takat didih freezing point – takat beku impurities – bendasing inference – inferens physical characteristics – ciri fizikal Menjalankan aktiviti untuk memerhatikan kesan bendasing ke atas ciri fizikal air.  menyatakan maksud takat didih air. Menjalankan aktiviti untuk menentukan yang berikut:   takat beku air. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyatakan maksud takat beku air.

Memahami hidrogen dihasilkan pada katod dan oksigen dihasilkan pada anod adalah memadai. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menentukan komposisi air. Nisbah gas diperlukan.2 Menganalisa komposisi air.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. menguji kehadiran hidrogen dan oksigen. Perbendaharaan Kata anode – anod cathode – katod composition – komposisi ionic theory – teori ionik electrolysis – elektrolisis discharge – terhasil 36 . Nota Teori ionik tentang elektrolisis tidak diperlukan. Menjalankan elektrolisis untuk menentukan nisbah hidrogen kepada oksigen dalam satu molekul air.

 menerangkan melalui contoh faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan air dengan merujuk Teori Kinetik. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata agricultural product – hasil pertanian evaporation – penyejatan evaporation of water – penyejatan air humidity – kelembapan movement of air – pergerakan udara preservation – pengawetan processing of food – pemprosesan makanan rate of evaporation – kadar penyejatan surface area – luas permukaan temperature of the surrounding – suhu sekeliling Murid boleh:  menerangkan maksud penyejatan.  memerihalkan aplikasi penyejatan air dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk mengkaji faktor mempengaruhi penyejatan air iaitu kelembapan. Membincangkan faktor yang mempengaruhi kadar penyejatan dan kaitannya dengan Teori Kinetik. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara penyejatan dengan pendidihan. suhu persekitaran.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.  membanding dan membezakan antara penyejatan dengan pendidihan. 37 . Mengumpul maklumat tentang proses penyejatan dan aplikasinya dalam kehidupan harian iaitu mengeringkan pakaian.3 Menganalisa proses penyejatan air. luas permukaan dan pergerakan udara. pengawetan hasil pertanian dan pemprosesan makanan.

Membincangkan perbezaan antara zat terlarut. membanding dan membezakan antara larutan cair. Menjalankan aktiviti untuk menyediakan larutan cair. menerangkan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut di dalam air. memberi contoh kegunaan pelarut organik di dalam kehidupan harian. Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kelarutan zat terlarut  jenis pelarut. 38 . pelarut dan larutan.  suhu pelarut.4 Menganalisa larutan dan kelarutan. Membincangkan persamaan dan perbezaan antara larutan cair. menerangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan. pelarut dan larutan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan maksud zat terlarut. larutan pekat dan larutan tepu. menerangkan maksud bahan terampai. larutan pekat dan larutan tepu. menerangkan maksud kelarutan.  jenis zat terlarut. Nota Perbendaharaan Kata concentrated solution – larutan pekat dilute solution – larutan cair nature of solute – jenis zat pelarut nature of solvent – jenis pelarut organic solvent – pelarut organik residue – baki/sisa suspension – bahan terampai saturated solution – larutan tepu sediment – bahan mendapan solubility – kelarutan solute – zat pelarut solution – larutan solvent – pelarut universal solvent – pelarut universal volume of solvent – isipadu pelarut      Memperkenalkan bahan mendapan tidak terlarut sebagai sisa/baki.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. larutan pekat dan larutan tepu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan perbezaan antara larutan dengan bahan terampai.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Menjalankan eksperimen untuk menentukan faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan:  suhu pelarut. Mengupul maklumat tentang aplikasi pelarut organik dalam kehidupan harian. Membincangkan kepentingan air sebagai pelarut universal dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 39 .  kadar kacauan.  saiz zat terlarut.

mengenal pasti bahan berasid dan beralkali dalam kehidupan harian. menerangkan melalui contoh kegunaan peneutralan dalam kehidupan harian.5 Menganalisa asid dan alkali. sifat mengkakis. Awas: Nota Perbendaharaan Kata active metal – logam aktif alkaline substance –bahan beralkali concentration – kepekatan concentrated acid – asid pekat concentrated alkali – alkali pekat corrosive – mengkakis dilute acid – asid cair dilute alkali – alkali cair equation in words – persamaan perkataan hydrochloric acid – asid hidroklorik litmus paper – kertas litmus metal – logam neutralization – peneutralan operational definition – definisi secara operasi potassium – kalium sodium – natrium sodium hydroxide – natrium hidroksida Bahan kimia di dalam makmal tidak boleh dirasa. mengkakis. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji:  sifat asid dari aspek nilai pH. rasa.   Menjalalankan aktiviti untuk menentukan bahan berasid dan bahan beralkali dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. 40 . menyatakan asid dan alkali hanya menunjukkan sifatnya dengan kehadiran air. Gunakan hanya asid dan alkali cair. kesan ke atas kertas litmus. menjalankan perbincangan untuk mendefinisi secara operasi asid dan alkali. sifat alkali dari aspek nilai pH. menulis persamaan perkataan untuk memerihalkan proses peneutralan. rasa. menyatakan kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian. menerangkan maksud peneutralan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:          mengenal pasti sifat asid. mengenal pasti sifat alkali. Jangan gunakan logam aktif seperti kalium dan natrium dalam tindak balas dengan asid. tindakan terhadap logam seperti magnesium dan zink. kesan ke atas kertas litmus. menerangkan melalui contoh definisi asid dan alkali.

Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 41 .Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran Mengumpul maklumat tentang kegunaan asid dan alkali dalam kehidupan harian seperti bidang pertanian dan industri. dan meneutralkan sengatan serangga). Menjalankan aktiviti untuk menentukan peneutralan dengan menggunakan asid hidroklorik dan natrium hidroksida pada kepekatan yang sama. Membincangkan maksud peneutralan. Membincangkan aplikasi peneutralan dalam kehidupan harian (contoh: menggunakan syampu dan perapi.

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.6 Menganalisa kaedah pembersihan air. Membuat lawatan ke loji pembersihan air. Sumbangsaran tentang yang berikut:  sumber air semula jadi.  sebab pembersihan air. Membincangkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan, pengklorinan dan penyulingan. Menjalankan aktiviti untuk mengkaji pelbagai jenis kaedah pembersihan air seperti penurasan, pendidihan dan penyulingan.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     menyenaraikan sumber air semula jadi. menyatakan sebab pembersihan air. memerihalkan pelbagai jenis kaedah pembersihan air. membandingkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Nota

Perbendaharaan Kata boiling – pendidihan chlorination – pengklorinan distillation – penyulingan filtration – penurasan natural resources – sumber semula jadi water purification site – loji pembersihan air

Murid membentangkan dapatan mereka untuk membincangkan kelebihan dan kekurangan pelbagai kaedah pembersihan air.

Kemajuan terkini dalam pembersihan air (contoh: rawatan ultra-violet boleh dibincangkan).

42

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.7 Menganalisa sistem bekalan air. Melawat ke loji pemprosesan air untuk mengkaji sistem bekalan air dan peringkat yang terlibat dalam pembersihan air. Membincangkan cara menjimatkan air. Membuat projek untuk mengkaji jumlah purata kegunaan air di rumah.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:   memerihalkan bagaimana sistem bekalan air berfungsi. menerangkan cara untuk menjimatkan air.

Nota

Perbendaharaan Kata domestic uses – penggunaan domestik usage of water – penggunaan air water supply system – sistem bekalan air

43

Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.8 Memahami pemeliharaan kualiti air. . Mengumpul dan mentafsir data tentang bahan cemar yang merangkumi:  bahan buangan industri seperti bahan kimia dan sisa radioaktif.  bahan buangan domestik seperti sampah sarap dan kumbahan.  bahan kimia daripada aktiviti pertanian seperti baja dan racun haiwan perosak.  pengelodakan yang berpunca daripada pembinaan dan penebangan hutan.  tumpahan daripada kapal minyak. Mengendalikan perbincangan tentang kesan pencemaran air ke atas benda hidup. Menjana idea tentang cara mengawal pencemaran air. Membincangkan cara memulihara dan memelihara air dan kualitinya. Menjalankan kempen ‘Cintai Sungai Kita’.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:     memberi contoh bahan cemar air. menerangkan kesan pencemaran air ke atas benda hidup. menerangkan cara mengawal pencemaran air. menerangkan cara memelihara air dan kualitinya.

Nota

Perbendaharaan Kata construction – pembinaan deforestation – penebangan hutan domestic waste – bahan buangan domestik fertiliser – baja garbage – sampah-sarap industrial waste – bahan buangan industri pesticide – pestisid preservation – pemeliharaan radioactive residue – sisa radioaktif siltation – pengelodakan sewage – sisa / bahan kumbahan water pollutant – bahan cemar air

44

menerangkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara. Menjalankan aktiviti untuk membincangkan teori kinetik gas.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan faktor yang mempengaruhi tekanan udara iaitu isipadu dan suhu. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan udara mengenakan tekanan.1 Memahami tekanan udara. 45 . Nota Perbendaharaan Kata air pressure – tekanan udara appliances – peralatan existence – kewujudan temperature – suhu volume – isipadu Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. TEKANAN UDARA Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan kewujudan tekanan udara dengan merujuk kepada Teori Kinetik.

2 Mengaplikasi prinsip tekanan udara dalam kehidupan harian. Mengumpul maklumat dan membincangkan aplikasi tekanan udara dalam picagari. menjana idea untuk menyelesaikan masalah dengan menggunakan prinsip tekanan udara. sifon. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   menerangkan dengan contoh alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. menghubungkaitkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Mengumpul maklumat bagaimana tangki gas di bawah tekanan tinggi berfungsi. Mengumpul dan mentafsir data pada alatan yang menggunakan prinsip tekanan udara. pam penyembur dan penyedut minuman. Awas: Nota Perbendaharaan Kata syringe – picagari siphon – sifon spray – penyembur drinking straw – penyedut minuman blockage – tersumbat gas under high pressure – gas di bawah tekanan tinggi safety measures – langkah keselamatan  Jangan letakkan tangki gas di bawah tekanan tinggi berdekatan dengan sumber haba. Membincangkan langkah keselamatan yang perlu diambil apabila menggunakan gas di bawah tekanan tinggi. Membincangkan cara menggunakan prinsip tekanan udara untuk menyelesaikan masalah harian seperti sinki tersumbat dan menuang susu pekat daripada tin. 46 .

 menerangkan bagaimana neraca spring berfungsi. 1.2 Memahami pengukuran daya. kelajuan dan arah). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan tolakan dan tarikan adalah daya. Menjalankan aktiviti untuk mengukur magnitud daya. kedudukan. Membincangkan unit daya dan prinsip neraca spring.  mengukur magnitud daya. menerangkan kesan daya. DINAMIK Hasil Pembelajaran Murid boleh:    nyatakan daya adalah tolakan atau tarikan. Nota Perbendaharaan Kata electrostatic force – daya elektrostatik frictional force – daya geseran gravitational force – daya graviti magnetic force – daya magnetik speed – kelajuan BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan pelbagai jenis daya (daya geseran. daya graviti.1 Memahami daya. Murid boleh:  menyatakan unit untuk daya.TEMA: DAYA DAN GERAKAN 1. menerangkan pelbagai jenis daya. daya elektrostatik dan daya magnetik). Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan kesan daya (perubahan bentuk. magnitude – magnitud spring balance – neraca spring 47 .

Menjalankan aktiviti cara: a) meningkatkan geseran. menerangkan cara mengurangkan geseran. menerangkan kebaikan dan keburukan geseran. Menjalankan aktiviti untuk mengenal pasti arah bagi daya geseran dan mengukur magnitud bagi daya tersebut. Membincangkan aplikasi meningkatkan dan mengurangkan geseran dalam kehidupan harian. Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh kewujudan daya geseran. Nota Perbendaharaan Kata existence – kewujudan surface – permukaan     Abaikan daya geseran statik. Membincangkan dengan contoh untuk menunjukkan kewujudan daya geseran. menerangkan dengan contoh aplikasi geseran dalam kehidupan harian.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1. b) mengurangkan geseran. Menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi magnitud daya geseran. Mengumpulkan maklumat dan membincangkan kebaikan dan keburukan geseran. 48 . menjalankan eksperimen untuk menunjukkan bagaimana permukaan yang berbeza mempengaruhi daya geseran. menerangkan cara meningkatkan geseran. menyatakan arah bagi daya geseran dan magnitud bagi daya tersebut. .3 Mengaplikasi daya geseran.

menyatakan unit untuk kuasa. sketch – lakaran 49 . menentukan kuasa ke atas kerja yang dilakukan. menyatakan unit untuk kerja. power – kuasa 1. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kuasa dengan menggunakan rumus berikut: Kuasa (W) = Kerja (J) Masa (s) Murid boleh:    menyatakan maksud kuasa. Murid boleh:  memerihalkan bagaimana kehidupan jika daya tidak wujud. Nota Perbendaharaan Kata distance – jarak work – kerja 1.4 Mengaplikasi kerja.5 Mengaplikasi kuasa. Mereka satu aktiviti contoh melukis poster. Menjalankan aktiviti untuk menentukan kerja dilakukan dengan menggunakan rumus berikut: Kerja (J) = Daya (N) X Jarak (m) Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menerangkan dengan contoh bagaimana kerja dilakukan. kerja dilakukan apabila objek digerakkan oleh daya. menentukan kerja yang dilakukan. melakonkan sketsa atau lakonan untuk menunjukkan bagaimana kehidupan sekiranya tiada daya. Membincangkan dengan contoh.6 Menganalisa kepentingan daya dalam kehidupan.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 1.

Perbendaharaan Kata aquatic – akuatik buoyancy – keapungan chitin – kitin cuticle – kutikel endoskeleton – rangka dalam exoskeleton – rangka luar hydrostatic – hidrostatik shell – cangkerang skeletal system – sistem rangka support system – sistem sokongan   Murid boleh:   menerangkan pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan berkayu dan tidak berkayu. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan invertebrata darat dan akuatik. membanding dan membezakan sistem sokongan antara haiwan vertebrata darat dan akuatik. Nota Bagi haiwan invertebrata. Menjalankan perbincangan tentang yang berikut: a) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan vertebrata darat dan akuatik. perkenalkan rangka luar. b) haiwan invertebrata darat dan akuatik. duri.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. Menjalankan kajian lapangan untuk mengkaji pelbagai sistem sokongan bagi tumbuhan. mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya. SOKONGAN DAN GERAKAN Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2.1 Memahami sistem sokongan dalam haiwan. rangka dalam dan rangka hidrostatik. Ciri yang membantu tumbuhan tidak berkayu termasuklah sulur paut. Mengumpul maklumat dan membincangkan pelbagai sistem sokongan bagi: a) haiwan vertebrata darat dan akuatik. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menerangkan sistem sokongan haiwan vertebrata dan pelbagai sistem sokongan haiwan invertebrata. ruang udara dalam tumbuhan akuatik. b) persamaan dan perbezaan antara sistem sokongan haiwan invertebrata darat dan akuatik.2 Memahami sistem sokongan dalam tumbuhan. 2. 50 . Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan tumbuhan berdasarkan sistem sokongannya.

Hasil Pembelajaran Murid boleh:  mewajarkan kepentingan sistem sokongan kepada benda hidup.Objektif Cadangan Aktiviti Pembelajaran pembelajaran 2. b) orang kurang berupaya yang menggunakan tongkat ketiak untuk sokongan. Membincangkan isu seperti berikut: a) ketidakupayaan paus kembali ke laut selepas terdampar ke darat. Nota Perbendaharaan Kata beached whale – paus yang terdampar di pantai crippled – tempang crutches – tongkak ketiak inability – ketidakupayaan 51 .3 Menghargai sistem sokongan dalam benda hidup.

TEMA: PERKEMBANGAN TEKNOLOGI DAN INDUSTRI DALAM MASYARAKAT BIDANG PEMBELAJARAN: Objektif pembelajaran 1. 52 . 1. Menjalankan aktiviti untuk menyiasat bagaimana pusat graviti mempengaruhi kestabilan objek dengan memanipulasikan: a) tinggi.1 Memahami bahawa pusat graviti mempengaruhi kestabilan. menghubungkait titik keseimbangan sebagai pusat graviti objek. b) luas tapak. Nota Perbendaharaan Kata base area – luas tapak center of gravity – pusat graviti height – ketinggian manipulating – mengubah point of equilibrium – titik keseimbangan stability – kestabilan Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menjalankan aktiviti untuk mencari titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. STABILITI Hasil Pembelajaran Murid boleh:    menentukan titik keseimbangan bagi bentuk sekata dan tidak sekata. menghubungkait pusat graviti dengan kestabilan objek. Membincangkan hubungan antara pusat graviti dan kestabilan.

Nota Perbendaharaan Kata 53 .2 Menghargai kepentingan kestabilan. Hasil Pembelajaran Murid boleh:   mencadangkan cara meningkatkan kestabilan objek di sekeliling mereka.Objektif pembelajaran 1. Menjalankan aktiviti seperti membuat projek atau permainan untuk membina model yang mengaplikasikan konsep kestabilan. menerangkan dengan contoh aplikasi kestabilan dalam kehidupan. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Mengadakan sesi sumbangsaran tentang cara meningkatkan kestabilan.

mengelaskan tuas. Membincangkan momen daya = daya X jarak tegak dari pangsi ke daya. Perbendaharaan Kata fulcrum – fulcrum force – daya lever – tuas load – beban perpendicular distance – jarak tegak Membuat pemerhatian tentang alat yang menggunakan prinsip  tuas.1 Menganalisa tuas. menerangkan maksud momen daya.BIDANG PEMBELAJARAN: 2. kita mengenakan daya yang menghasilkan kesan putaran seperti yang dikehendaki. kedua dan ketiga. daya dan fulkrum. Nota Apabila membuka pintu atau menggunakan spanar untuk melonggarkan nat. Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan hubungan momen daya dan hasil darab daya dan jarak. Hasil Pembelajaran Murid boleh:  menyenaraikan objek di sekeliling mereka yang menggunakan prinsip tuas. Cadangan Aktiviti Pembelajaran Membincangkan bagaiamana daya yang kecil mampu mengangkat beban yang berat dengan menggunakan tuas.  Membincangkan bagaimana  manusia mengaplikasi prinsip tuas untuk mengatasi beban yang berat. menyelesaikan masalah berkaitan tuas.  54 . Mengenal pasti beban. dan seterusnya  mengelaskan sistem kepada tuas kelas pertama. mengenal pasti beban. menyatakan apa yang boleh dilakukan oleh tuas. Kesan putaran itu dinamakan momen daya. daya dan fulkrum dalam tuas. MESIN RINGKAS Objektif pembelajaran 2.

design – reka innovative – inovatif 55 .Objektif pembelajaran Cadangan Aktiviti Pembelajaran Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan tuas dengan menggunakan rumus berikut: Beban (N) X jarak beban dari fulkrum (m) = Daya (N) X jarak daya dari fulkrum (m) Hasil Pembelajaran Nota Perbendaharaan Kata 2.2 Menghargai usaha inovatif dalam mereka bentuk mesin untuk memudahkan kerja. Menjalankan projek untuk membina alat menggunakan prinsip tuas. Murid boleh:  mereka bentuk atau mengubahsuai alat yang menggunakan prinsip tuas.

Julaihi Hj.KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH SAINS TINGKATAN 2 PANEL PENTERJEMAH Penasihat Datu Dr Hj. Majid Ketua Unit Sains Teras Bahagian Pembangunan Kurikulum Aizatul Adzwa Mohd. Bujang Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Mohd Zanal bin Dirin Timbalan Pengarah (Sains dan Teknologi) Bahagian Pembangunan Kurikulum Penasihat Editorial Zainon Abd. Perak Roslan Yusoff SMK Seri Perak Teluk Intan. Perak Maslina Ayu Shaharuddin SMK Convent Taiping. Perak Norhaida Alias SMK Sultan Abdul Jalil Shah Seberang Perak. Basri Penolong Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum Penterjemah Burhanuddin Dahalan SMK Alang Iskandar Bagan Serai. Perak Nazirah Abdul Rahman SMJK Hua Lian Taiping. Perak Editor 56 . Perak Fong Woon Yoke SMK Menglembu Menglembu. Perak Hafiz Zaki Hamdan SMK Seri Perkasa Hutan Melintang. Teluk Intan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .