PEMBAGIAN HADIS

A.Hadis Ditinjau dari segi Kuantitasnya
Dibagi menjadi dua,yaitu hadis mutawwatir dan hadis ahad.

1. Pengertian hadis mutawwatir Dari segi bahasa,mutatabi yaitu sesuatu yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya.Sedangkan menurut istilah:hadis yang diriwayatkan berdasarkan pengamatan pancaindera orang banyak yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk berbuat dusta. a. Syarat-syarat Hadis Mutawwatir 1. Diriwayatkan oleh sejumlah sebagian besar perawi. 2. Adanya keseimbangan antarperawi pada tabaqah(lapisan) pertama dengan berikutnya. 3. Berdasarkan tanggapan pancaindera. b. Pembagian Hadis Mutawwatir Terbagi menjadi dua,yaitu: 1. Mutawwatir lafzi Hadis yang mutawwatir periwayatannya dengan satu redaksi yang sama atau hadis yang mutawwatir lafal dan maknanya. 2. Mutawwatir maknawi Hadis yang maknanya mutawwatir akan tetapi lafalnya tidak. Contoh:hadis tentang Nabi saw.bedo‟a sambil mengangkat tangan. c. Faedah hadis mutawwatir Mutawwatir memiliki kualitas yang paling tinggi.Baik dari segi perawi dan kedabitannya tidak perlu diragukan lagi,sebab dengan penyaringan dan

Sedangkan dari segi istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat. Hadis aziz . Hadis ghairu masyhur Dibagi menjadi dua.Jumlah perawinya tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawwatir. PENGERTIAN HADIS AHAD Segi bahasa satu. Barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yangakan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi maka (hasil) hijrahnya adalah apa yang dia niatkan”. HADIS AHAD A. Contoh hadits ahad dan gharib: “Sesungguhnya amal itu dengan niat. dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan.tidak mungkin periwayat sepakat berdusta.yaitu: a. B. Macam-macam hadis ahad Dibagi menjadi dua. Contoh hadits masyhur: َ‫حدثَىَا آدم بْهُ أَبِي إِيَاس قَال حدثَىَا شعبَةُ عَهْ عبد َّللاِ به أَبِي السفَر َإِسماعيل به أَبِي خالِد عَهْ الشعبِي عَهْ عبد َّللاِ به عمر‬ َّ َ َ ٍ َّ َ ُْ ٍ َ ٍ ْ َ ِ ْ َّ ِ ْ َ ِّ ْ َّ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َّ ِ ْ َّ ِ ْ َ َُ ْ َ ِِ َ ِ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ِ َ ‫رضي َّللاُ عىٍماعَهْ الىَّبِي ىلاَّّ َّللاُ علاَيً َسلاَّا قَال المسلاِا سهْ سلاِا المسلاِمُنَ سهْ لِساوًِ َيَدي َالمٍاجر سهْ ٌَجر سا وٍَّ َّللا‬ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ َّ َ ِّ ِ ُ ُ َ ُ ِ َ ُ َُ َْ ًُ‫عى‬ 2.tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawwatir. Hadis Masyhur Masyhur dari segi bahasa al-intisayar wa az-zuyu‟ yaitu sesuatu yang sudah tersebar dan popular. [Muttafaqun „alaih].Secara istilah hadis ahad adalah kabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi.yaitu:hadis masyhur dan hadis gairu masyhur 1.persyaratan sebagaimana yang telah diterangkan diatas.

yakni tabiin bukan sahabat.sahih artinya yang sehat. b. Perawi adil. dan hadis daif 1. Secara istilah.Pengertian aziz yaitu hadis yang perawinya kurang dari dua orang dalam semua tabaqah sanadnya. . Hadis sahih memenuhi syarat-syarat berikut: a. b.sanadnya bersambung ..yang benar yang sah. HADIS SAHIH Secara bahasa. c. Hadis Ditinjau dari Segi Kualitasnya Dibagi menjadi tiga.diriwayatkan perawi yang adil dan dabit sampai akhir sanad.yang selamat. Garib mutlak yaitu apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personalnya.hadis hasan. B .tidak ada kejanggalan dan tidak berillat(cacat). Tidak janggal e. Hadis garib Hadis garib adalah hadis yang pada sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Perawi dabit d.atau yang sempurna. Garib nisbi yaitu penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi.yaitu:hadis sahih. Tidak ada cacat(illat).hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw.dimana saja penyendiri dalam sanad itu terjadi. Sanadnya bersambung dari perawi pertama sampai perawi terakhir. sebab kalau sahabat sudah diakui keadilannya sehingga periwayatannya dapat diterima.

d. HADIS HASAN Secara bahasa. b.hadis hasan berarti hadis yang baik. e. 3. Perawi dabit. HADIS DAIF Secara bahasa.2. Nur Ad-Din Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis maqbul(hadis yang sahih atau hadis yang hasan) C. Imam Nawawi Hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan.Secara istilah. Sanadnya bersambung. Para ulama memberikan definisi berbeda-beda a. Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi hadis hasan a. Tidak terdapat kejanggalan(syad).Rawi. Perawi adil c.terjadi perbedaan pendapat.tetapi kedabitannya dibawah perawi hadis sahih. Tidak ada illat. Hadis Ditinjau dari Matan. b. Ibnu Hajar Al-Asqalani Hadis hasan hamper sama dengan hadis sahih. At-Tirmidzi Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang dusta.daif artinya lemah atau lawan kata dari kuat.dan Sanad . b. a.

daif banyak macamnya. e. Hadis yang termasuk mardud adalah daif.dan para perawinya sempurna hafalannya. Hadis mardud Segi bahasa. d.1.contoh: a. Hadis maqbul Hadis yang dapat dijadikan sumber hukum.Hadis mardud adalah hadi yang tidak dapat dijadikan sumber hukum.yang ditolak atau tidak diterima. Mutawwatir:memiliki banyak sanad.mustahil perawinya berdusta. b.secara berturut-turut. Mu‟dal:hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih. rawinya kurang bila dibandingkan hadis sahih.yaitu: a. c. Maqtu‟:hadis yang diriwayatkan dari tabiin dan disandarkan kepadanya. Munqatik:hadis yang sanadnya terdapat seorang perawi yang gugur pada sanad tersebut atau tidak disebutkan nama seseorang. . b. Mursal:hadis yang disandarkan langsung oleh tabiin kepada Rasulullah saw.baik perkataan maupun perbuatannya. c. 2. Hasan:hadis yang dari segi hafalannya. Mauquf:hadis yang disandarkan kepada para sahabat. Sahih:hadis yang cukup sanadnya dari awal sampai akhir.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful