PEMBAGIAN HADIS

A.Hadis Ditinjau dari segi Kuantitasnya
Dibagi menjadi dua,yaitu hadis mutawwatir dan hadis ahad.

1. Pengertian hadis mutawwatir Dari segi bahasa,mutatabi yaitu sesuatu yang datang berturut-turut dengan tidak ada jaraknya.Sedangkan menurut istilah:hadis yang diriwayatkan berdasarkan pengamatan pancaindera orang banyak yang menurut adat kebiasaan mustahil untuk berbuat dusta. a. Syarat-syarat Hadis Mutawwatir 1. Diriwayatkan oleh sejumlah sebagian besar perawi. 2. Adanya keseimbangan antarperawi pada tabaqah(lapisan) pertama dengan berikutnya. 3. Berdasarkan tanggapan pancaindera. b. Pembagian Hadis Mutawwatir Terbagi menjadi dua,yaitu: 1. Mutawwatir lafzi Hadis yang mutawwatir periwayatannya dengan satu redaksi yang sama atau hadis yang mutawwatir lafal dan maknanya. 2. Mutawwatir maknawi Hadis yang maknanya mutawwatir akan tetapi lafalnya tidak. Contoh:hadis tentang Nabi saw.bedo‟a sambil mengangkat tangan. c. Faedah hadis mutawwatir Mutawwatir memiliki kualitas yang paling tinggi.Baik dari segi perawi dan kedabitannya tidak perlu diragukan lagi,sebab dengan penyaringan dan

Hadis aziz . Hadis Masyhur Masyhur dari segi bahasa al-intisayar wa az-zuyu‟ yaitu sesuatu yang sudah tersebar dan popular. Hadis ghairu masyhur Dibagi menjadi dua.Sedangkan dari segi istilah adalah hadis yang diriwayatkan dari sahabat.Jumlah perawinya tersebut tidak mencapai jumlah perawi hadis mutawwatir. Macam-macam hadis ahad Dibagi menjadi dua. Contoh hadits ahad dan gharib: “Sesungguhnya amal itu dengan niat. B. PENGERTIAN HADIS AHAD Segi bahasa satu. HADIS AHAD A.persyaratan sebagaimana yang telah diterangkan diatas.Secara istilah hadis ahad adalah kabar yang jumlah perawinya tidak sebanyak jumlah perawi. Contoh hadits masyhur: َ‫حدثَىَا آدم بْهُ أَبِي إِيَاس قَال حدثَىَا شعبَةُ عَهْ عبد َّللاِ به أَبِي السفَر َإِسماعيل به أَبِي خالِد عَهْ الشعبِي عَهْ عبد َّللاِ به عمر‬ َّ َ َ ٍ َّ َ ُْ ٍ َ ٍ ْ َ ِ ْ َّ ِ ْ َ ِّ ْ َّ ِ ْ َ ِ َ ْ َ ِ َّ ِ ْ َّ ِ ْ َ َُ ْ َ ِِ َ ِ َ َّ َ َ َ َ ْ َ َّ َ ِ َ ‫رضي َّللاُ عىٍماعَهْ الىَّبِي ىلاَّّ َّللاُ علاَيً َسلاَّا قَال المسلاِا سهْ سلاِا المسلاِمُنَ سهْ لِساوًِ َيَدي َالمٍاجر سهْ ٌَجر سا وٍَّ َّللا‬ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ْ ُ ْ َ َ َ َ ِ ْ َ َّ َ ِّ ِ ُ ُ َ ُ ِ َ ُ َُ َْ ًُ‫عى‬ 2. [Muttafaqun „alaih]. dan sesungguhnya bagi masing-masing orang apa yang dia niatkan.yaitu:hadis masyhur dan hadis gairu masyhur 1.tidak mungkin periwayat sepakat berdusta.tetapi bilangannya tidak mencapai ukuran bilangan mutawwatir.yaitu: a. Barangsiapa yang hijrahnya kepada dunia yangakan ia dapatkan atau kepada perempuan yang akan dia nikahi maka (hasil) hijrahnya adalah apa yang dia niatkan”.

Hadis Ditinjau dari Segi Kualitasnya Dibagi menjadi tiga. Tidak ada cacat(illat). Perawi adil. Tidak janggal e.atau yang sempurna. Hadis garib Hadis garib adalah hadis yang pada sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkan. Garib nisbi yaitu penyendirian itu mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang rawi. Sanadnya bersambung dari perawi pertama sampai perawi terakhir.hadis sahih adalah hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw. Secara istilah. B ..sahih artinya yang sehat.Pengertian aziz yaitu hadis yang perawinya kurang dari dua orang dalam semua tabaqah sanadnya.hadis hasan. sebab kalau sahabat sudah diakui keadilannya sehingga periwayatannya dapat diterima. Hadis sahih memenuhi syarat-syarat berikut: a.diriwayatkan perawi yang adil dan dabit sampai akhir sanad.yang selamat. Perawi dabit d. b.yaitu:hadis sahih. c.yang benar yang sah. b.dimana saja penyendiri dalam sanad itu terjadi. dan hadis daif 1.tidak ada kejanggalan dan tidak berillat(cacat). HADIS SAHIH Secara bahasa. .yakni tabiin bukan sahabat.sanadnya bersambung . Garib mutlak yaitu apabila penyendirian rawi dalam meriwayatkan hadis itu mengenai personalnya.

Hadis Ditinjau dari Matan. b. Para ulama memberikan definisi berbeda-beda a.2.daif artinya lemah atau lawan kata dari kuat. Nur Ad-Din Hadis yang hilang salah satu syaratnya dari syarat-syarat hadis maqbul(hadis yang sahih atau hadis yang hasan) C. b.dan Sanad . Berikut adalah syarat-syarat untuk menjadi hadis hasan a.terjadi perbedaan pendapat. b. Ibnu Hajar Al-Asqalani Hadis hasan hamper sama dengan hadis sahih. d. Sanadnya bersambung.hadis hasan berarti hadis yang baik. HADIS DAIF Secara bahasa. HADIS HASAN Secara bahasa.Secara istilah.tetapi kedabitannya dibawah perawi hadis sahih. Perawi dabit. Imam Nawawi Hadis yang didalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Tidak ada illat. At-Tirmidzi Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang dusta. a. Perawi adil c. 3.Rawi. e. Tidak terdapat kejanggalan(syad).

rawinya kurang bila dibandingkan hadis sahih.baik perkataan maupun perbuatannya. b.Hadis mardud adalah hadi yang tidak dapat dijadikan sumber hukum. e. Munqatik:hadis yang sanadnya terdapat seorang perawi yang gugur pada sanad tersebut atau tidak disebutkan nama seseorang.1. b. Mauquf:hadis yang disandarkan kepada para sahabat.secara berturut-turut. Sahih:hadis yang cukup sanadnya dari awal sampai akhir. . c.daif banyak macamnya. Mursal:hadis yang disandarkan langsung oleh tabiin kepada Rasulullah saw. Mu‟dal:hadis yang gugur dua orang sanadnya atau lebih. c.yaitu: a.dan para perawinya sempurna hafalannya.mustahil perawinya berdusta. Hadis maqbul Hadis yang dapat dijadikan sumber hukum.contoh: a. d. Maqtu‟:hadis yang diriwayatkan dari tabiin dan disandarkan kepadanya. Hasan:hadis yang dari segi hafalannya. Hadis yang termasuk mardud adalah daif.yang ditolak atau tidak diterima. 2. Mutawwatir:memiliki banyak sanad. Hadis mardud Segi bahasa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful