JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
MING GU TEMA UNIT /TAJUK Kecemerlangan Diri TEMA 1 : A. Pendidikan PENCAPAI AN KENDIRI ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 1-2 B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. ii. Mengamalkan budaya hidup yang positif. iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan yang terpuji i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. i. ii. HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan ciri-ciri Ke cemerlangan diri. CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan peta minda tentang langkahlangkah mencapai kecemerlangan diri. Menghasilkan akijanji tentang kecemerlangan diri. iii. Tarikh laksana

Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. Lakonan pelbagai perwatakan mengikut situasi berbeza. Berkongsi dengan rakanrakan tentang ciri-ciri perwatakan yang terpuji. Menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara : perayaan hari lahir Main peranan membantu ahli keluarga membuat persiapan sesuatu majlis dan upacara. Simulasi sesebuah keluarga menyambut sesuatu majlis dan upacara.

iv.

ii.

iii. i.

iv.

TEMA 2 : 3-5 HUBUNGA N KEKELUA RGAAN Perpaduan Dalam Keluarga a. Sambut an Hari Khas Keluarga

ii.

iii.

b. B erkongsi Suka Duka

i. Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga. ii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga.

i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi atau meraikan sesuatu kejayaan. ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi

iv.

c. P erpaduan Dalam Keluarga

i.

Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga.

iv.

1

iv. Membincangkan isu perpaduan dalam kumpulan ii. Mengadakan simulasi mesyuarat/ percambahan fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan menghormati hak orang lain iii. iii. Mencari peribahasa yang berkaitan dengan unsur permuafakatan. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga.Berkongsi Suka Duka iii. ii. iii. Menulis esei/rencana tentang kepentingan dan cara menghormati hak orang lain ii. 2 . P ermuafak atan i. P erpaduan i. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain Menghormati hak orang lain Mengamalkan sikap menghormati orang lain Belajar menerima pendapat orang lain i. a. iii. Pendapat ii. iv. Latar Belakang b. ii. v. iii. Mengumpulkan gambargambar berkaitan aktiviti kebajikan. ii. Menjelaskan kepentingan pemupukan semangat kekitaan Mengamalkan unsurunsur perpaduan Menjalin hubungan yang baik antara kaum Menjelaskan kepentingan hidup bermasyarakat iv. iv. K ebajikan i. ii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga.ii. iii. Melakonkan situasi sambutan sesuatu perayaan di Malaysia. i. Menyatakan cara menjaga kebajikan penduduk setempat Melakonkan situasi yang berkaitan dengan kebajikan Mempamerkan sikap saling membantu. atau meraikan sesuatu kejayaan. Keboleha n Dan Bakat c. Menjelaskan caracara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. Penilaian 1 i. Pemupukan Semangat Kekitaan i. Mengadakan kuiz tentang perpaduan kaum iii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” Hormati Orang Lain 6-9 TEMA 3 : HIDUP BERMASY ARAKAT Hak i. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan hidup bermasyarakat. ii. Permainan kad situasi dimainkan dalam kumpulan empat orang ahli i. Mengamalkan semangat permuafakatan dalam masyarakat Menghargai semangat permuafakatan dalam masyarakat. ii. iii. Main peranan – pertolongan cemas. Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan gambar aktiviti kebajikan. Mengadakan aktiviti gotong royong menceriakan kelas. iii. . 10 11-13 ii. iv. iii.

xii. proses pilihanraya : penamaan calon kempen mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang Mencari maklumat manifesto parti-parti yang bertanding. v. Seni Bina. iv. K eselamat an i. ii. Melibatkan diri dalam usaha mengekallkan warisan kesenian pelbagai kaum Warisan Kesenian Kepelbagaian Kaum. Menjelaskan proses i. dan beradab untuk menjaga imej Negara. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja. Menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum iv. iii. Mereka cipta alat muzik dan menghasilkan gubahan muzik sendiri. ii. i. 3 .16 TEMA 4 : WARISAN KEPELBA GAIAN BUDAYA MALAYSIA i. iii.Majlis RajaRaja i. Menghasilkan poster bertemakan “Keselamatan Setempat Tanggung jawab Bersama”. Membuat buku skrap mengenai lambang parti-parti yang bertanding di Malaysia Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen Membuat carta aliran proses penggubalan usul di Parlimen. iii. iv. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara. iii. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAUL AT ii. Mendengar muzik pelbagai jenis kaum di Malaysia ii. Mereka cipta tarian berdasarkan gubahan muzik yang dihasilkan iv. Memberi sumbangan kepada rakyat dan negara viii. vi. Lukisan. Membuat jadual bertugas rondaan di kawasan tempat tinggal . 14. iii. iii. Berbincang tentang Majlis Raja-Raja. Mencadangkan caracara menjaga keselamatan kawasan setempat Bekerjasama untuk menjaga keselamatan kawasan setempat Menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatn kawasan setempat. i. ii. ix. Permainan Kraftangan . Perbincangan kumpulan tentang peranan Rukun Tetanga ii. xiv. 17-20 21-23 Sistem Dempokrasi Berparlimen Di Malaysia i. xiii. vii. ii.iv. x. iii. iv. Piliha nray a Parli men DUN Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentkan budaya Malaysia Perperiksaaan pertengahan i. demokrasi berparlimen di ii. iii. iv. 24-27 Raja Berpelembaga an . i. Mengamalkan v. Alat Muzik Tarian. tingkahlaku sopan vi. tahun Membuat simulasi xv. Malaysia. ii. Menghuraikan system Raja Berpelembagaan di Malaysia. xi. i. “Kenali YB Anda” Membuat carta organisasi Dewan Undangan Negeri Menghasilkan sajak yang bertemakan “Demokrasi” iv.

Mengumpul 4 . enjaga Nama Baik Negara M i. iii. Menjalankan simulasi hari mengundi mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang iii. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja Taat setia kepada raja dan Negara Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. ii. M elibatkan Diri Dalam Rancang an Kerajaan M emberi Pendapat Melalui Saluran Yang Betul M enjaga Keamana n i. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. A malan Berterim a Kasih iii. Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab Negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara iii.ii. Menjelaska i. ii. iv. i. iii. Sumbangsar an tentang langkahlangkah menjaga keamanan ii. ii. i. vii. TEMA 6 : Kestabilan Dan i. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen ii. vi. ii. Mengundi iii. i. Mengumpulkan gambar raja-raja setiap negeri. 28-31 v. Gerak kerja kumpulan -Potong dan tampal artikel dari suratkhabar tentang ancaman terhadap keamanan Negara. iii. Peranan Dan Tanggungjawa b Warganegara Dalam Kerajaan Demokrasi. ii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara ii.

peperangan iv. kemiskinan vi. iii.Cabaran Masa Depan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara. i. K epimpin an Berwaw asan. Saturday. i. Menyediakan buku skrap berkaitan dengan kejadian dan bantuan iii. ii. Menjelaska n kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia ii. ii. Bekerjasa ma dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah iii. Mengharga i sumbangan tokoh dalam membentuk masyarakat yang mapan. ii. 37-38 39-42 Perperiksaan akhir tahun Ulangkaji matapelajaran/ khidmat masyarakat. Mengemukak an pandangan tentang senario dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan/peta minda/ carta/lukisan vii. 2005 5 . Mencipta sajak bertemakan keamanan sejagat ii. K erajaan Telus Dan Amanah n peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara. Berinteraks i dan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. Mencipta dan mendeklamasikan sajak. Lakonan yang memaparkan ciriciri kepimpinan wawasan 32-36 Bekerjasama Dan Bersatu Padu Dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran Serantau Dunia i. bencana alam v. July 02. Mengharga i keamanan negara dan dunia maklumat mengenai sumbangan pemimpin negara. iii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful