JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
MING GU TEMA UNIT /TAJUK Kecemerlangan Diri TEMA 1 : A. Pendidikan PENCAPAI AN KENDIRI ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 1-2 B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. ii. Mengamalkan budaya hidup yang positif. iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan yang terpuji i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. i. ii. HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan ciri-ciri Ke cemerlangan diri. CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan peta minda tentang langkahlangkah mencapai kecemerlangan diri. Menghasilkan akijanji tentang kecemerlangan diri. iii. Tarikh laksana

Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. Lakonan pelbagai perwatakan mengikut situasi berbeza. Berkongsi dengan rakanrakan tentang ciri-ciri perwatakan yang terpuji. Menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara : perayaan hari lahir Main peranan membantu ahli keluarga membuat persiapan sesuatu majlis dan upacara. Simulasi sesebuah keluarga menyambut sesuatu majlis dan upacara.

iv.

ii.

iii. i.

iv.

TEMA 2 : 3-5 HUBUNGA N KEKELUA RGAAN Perpaduan Dalam Keluarga a. Sambut an Hari Khas Keluarga

ii.

iii.

b. B erkongsi Suka Duka

i. Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga. ii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga.

i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi atau meraikan sesuatu kejayaan. ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi

iv.

c. P erpaduan Dalam Keluarga

i.

Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga.

iv.

1

Mengadakan kuiz tentang perpaduan kaum iii. iv. Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan gambar aktiviti kebajikan. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. Main peranan – pertolongan cemas.ii. . i. ii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga. Keboleha n Dan Bakat c. Permainan kad situasi dimainkan dalam kumpulan empat orang ahli i. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” Hormati Orang Lain 6-9 TEMA 3 : HIDUP BERMASY ARAKAT Hak i. ii. Mengadakan simulasi mesyuarat/ percambahan fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan menghormati hak orang lain iii.Berkongsi Suka Duka iii. Latar Belakang b. P ermuafak atan i. Melakonkan situasi sambutan sesuatu perayaan di Malaysia. 10 11-13 ii. Pemupukan Semangat Kekitaan i. Mengadakan aktiviti gotong royong menceriakan kelas. Menjelaskan caracara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. ii. iv. iii. P erpaduan i. ii. iv. Mengamalkan semangat permuafakatan dalam masyarakat Menghargai semangat permuafakatan dalam masyarakat. a. K ebajikan i. iii. Menjelaskan kepentingan pemupukan semangat kekitaan Mengamalkan unsurunsur perpaduan Menjalin hubungan yang baik antara kaum Menjelaskan kepentingan hidup bermasyarakat iv. iii. iii. iv. Menyatakan cara menjaga kebajikan penduduk setempat Melakonkan situasi yang berkaitan dengan kebajikan Mempamerkan sikap saling membantu. Penilaian 1 i. Membincangkan isu perpaduan dalam kumpulan ii. iii. iii. iii. iii. Pendapat ii. ii. v. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan hidup bermasyarakat. atau meraikan sesuatu kejayaan. ii. Mengumpulkan gambargambar berkaitan aktiviti kebajikan. Mencari peribahasa yang berkaitan dengan unsur permuafakatan. Menulis esei/rencana tentang kepentingan dan cara menghormati hak orang lain ii. 2 . Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain Menghormati hak orang lain Mengamalkan sikap menghormati orang lain Belajar menerima pendapat orang lain i.

Lukisan. Menghasilkan poster bertemakan “Keselamatan Setempat Tanggung jawab Bersama”. ii. Membuat buku skrap mengenai lambang parti-parti yang bertanding di Malaysia Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen Membuat carta aliran proses penggubalan usul di Parlimen. ix. iii. K eselamat an i. Mereka cipta alat muzik dan menghasilkan gubahan muzik sendiri. vi. Permainan Kraftangan . dan beradab untuk menjaga imej Negara. tingkahlaku sopan vi. iii. iii. 14. Piliha nray a Parli men DUN Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentkan budaya Malaysia Perperiksaaan pertengahan i. ii. Malaysia. x. i. iv. i. xii. Menjelaskan proses i. tahun Membuat simulasi xv. 17-20 21-23 Sistem Dempokrasi Berparlimen Di Malaysia i. xiii. 3 . iii. i. Melibatkan diri dalam usaha mengekallkan warisan kesenian pelbagai kaum Warisan Kesenian Kepelbagaian Kaum. Alat Muzik Tarian. i. Menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum iv.iv. Menghuraikan system Raja Berpelembagaan di Malaysia. xi. iv. iv. iii. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAUL AT ii. Mengamalkan v. iii.Majlis RajaRaja i. Berbincang tentang Majlis Raja-Raja. iii. Membuat jadual bertugas rondaan di kawasan tempat tinggal . iii. ii. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja. iv. Perbincangan kumpulan tentang peranan Rukun Tetanga ii. v. demokrasi berparlimen di ii. xiv. Mencadangkan caracara menjaga keselamatan kawasan setempat Bekerjasama untuk menjaga keselamatan kawasan setempat Menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatn kawasan setempat. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara. “Kenali YB Anda” Membuat carta organisasi Dewan Undangan Negeri Menghasilkan sajak yang bertemakan “Demokrasi” iv. proses pilihanraya : penamaan calon kempen mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang Mencari maklumat manifesto parti-parti yang bertanding. Mereka cipta tarian berdasarkan gubahan muzik yang dihasilkan iv. Seni Bina. Mendengar muzik pelbagai jenis kaum di Malaysia ii. 24-27 Raja Berpelembaga an . Memberi sumbangan kepada rakyat dan negara viii. ii.16 TEMA 4 : WARISAN KEPELBA GAIAN BUDAYA MALAYSIA i. ii. vii.

i. i. Mengundi iii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. ii. Menjelaska i. 28-31 v. enjaga Nama Baik Negara M i. Mengumpul 4 . iv. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara ii. Sumbangsar an tentang langkahlangkah menjaga keamanan ii. vi. ii. A malan Berterim a Kasih iii. iii. Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab Negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara iii. Gerak kerja kumpulan -Potong dan tampal artikel dari suratkhabar tentang ancaman terhadap keamanan Negara. iii. M elibatkan Diri Dalam Rancang an Kerajaan M emberi Pendapat Melalui Saluran Yang Betul M enjaga Keamana n i. iii. TEMA 6 : Kestabilan Dan i. Peranan Dan Tanggungjawa b Warganegara Dalam Kerajaan Demokrasi. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen ii. Menjalankan simulasi hari mengundi mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang iii. ii. ii. vii.ii. Mengumpulkan gambar raja-raja setiap negeri. i. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja Taat setia kepada raja dan Negara Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. ii.

peperangan iv. Saturday. Lakonan yang memaparkan ciriciri kepimpinan wawasan 32-36 Bekerjasama Dan Bersatu Padu Dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran Serantau Dunia i. kemiskinan vi. ii. i. ii. Menyediakan buku skrap berkaitan dengan kejadian dan bantuan iii. Mengharga i sumbangan tokoh dalam membentuk masyarakat yang mapan. Mengemukak an pandangan tentang senario dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan/peta minda/ carta/lukisan vii. iii. Mencipta sajak bertemakan keamanan sejagat ii. K erajaan Telus Dan Amanah n peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara. 37-38 39-42 Perperiksaan akhir tahun Ulangkaji matapelajaran/ khidmat masyarakat. Mengharga i keamanan negara dan dunia maklumat mengenai sumbangan pemimpin negara. Menjelaska n kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia ii. Mencipta dan mendeklamasikan sajak. K epimpin an Berwaw asan. ii. i. July 02. Bekerjasa ma dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah iii. bencana alam v. iii.Cabaran Masa Depan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara. Berinteraks i dan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. 2005 5 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful