JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
MING GU TEMA UNIT /TAJUK Kecemerlangan Diri TEMA 1 : A. Pendidikan PENCAPAI AN KENDIRI ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 1-2 B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. ii. Mengamalkan budaya hidup yang positif. iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan yang terpuji i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. i. ii. HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan ciri-ciri Ke cemerlangan diri. CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan peta minda tentang langkahlangkah mencapai kecemerlangan diri. Menghasilkan akijanji tentang kecemerlangan diri. iii. Tarikh laksana

Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. Lakonan pelbagai perwatakan mengikut situasi berbeza. Berkongsi dengan rakanrakan tentang ciri-ciri perwatakan yang terpuji. Menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara : perayaan hari lahir Main peranan membantu ahli keluarga membuat persiapan sesuatu majlis dan upacara. Simulasi sesebuah keluarga menyambut sesuatu majlis dan upacara.

iv.

ii.

iii. i.

iv.

TEMA 2 : 3-5 HUBUNGA N KEKELUA RGAAN Perpaduan Dalam Keluarga a. Sambut an Hari Khas Keluarga

ii.

iii.

b. B erkongsi Suka Duka

i. Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga. ii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga.

i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi atau meraikan sesuatu kejayaan. ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi

iv.

c. P erpaduan Dalam Keluarga

i.

Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga.

iv.

1

Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” Hormati Orang Lain 6-9 TEMA 3 : HIDUP BERMASY ARAKAT Hak i.Berkongsi Suka Duka iii. 10 11-13 ii. P erpaduan i. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii.ii. Menjelaskan caracara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. Menyatakan cara menjaga kebajikan penduduk setempat Melakonkan situasi yang berkaitan dengan kebajikan Mempamerkan sikap saling membantu. Penilaian 1 i. Permainan kad situasi dimainkan dalam kumpulan empat orang ahli i. ii. Mengamalkan semangat permuafakatan dalam masyarakat Menghargai semangat permuafakatan dalam masyarakat. v. ii. Pemupukan Semangat Kekitaan i. 2 . atau meraikan sesuatu kejayaan. iii. Mengadakan simulasi mesyuarat/ percambahan fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan menghormati hak orang lain iii. Main peranan – pertolongan cemas. Melakonkan situasi sambutan sesuatu perayaan di Malaysia. iii. . ii. iv. Membincangkan isu perpaduan dalam kumpulan ii. iv. iv. iii. Mengadakan aktiviti gotong royong menceriakan kelas. Menulis esei/rencana tentang kepentingan dan cara menghormati hak orang lain ii. iii. ii. Mencari peribahasa yang berkaitan dengan unsur permuafakatan. i. Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan gambar aktiviti kebajikan. ii. iii. Mengumpulkan gambargambar berkaitan aktiviti kebajikan. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan hidup bermasyarakat. K ebajikan i. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain Menghormati hak orang lain Mengamalkan sikap menghormati orang lain Belajar menerima pendapat orang lain i. Mengadakan kuiz tentang perpaduan kaum iii. Latar Belakang b. iii. iii. iv. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga. Pendapat ii. a. P ermuafak atan i. ii. Menjelaskan kepentingan pemupukan semangat kekitaan Mengamalkan unsurunsur perpaduan Menjalin hubungan yang baik antara kaum Menjelaskan kepentingan hidup bermasyarakat iv. Keboleha n Dan Bakat c.

“Kenali YB Anda” Membuat carta organisasi Dewan Undangan Negeri Menghasilkan sajak yang bertemakan “Demokrasi” iv. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara. i. iii. iii. xi. iii. Lukisan.Majlis RajaRaja i. ii. K eselamat an i. Mereka cipta tarian berdasarkan gubahan muzik yang dihasilkan iv. 3 . ii. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAUL AT ii. iii. iii. Membuat buku skrap mengenai lambang parti-parti yang bertanding di Malaysia Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen Membuat carta aliran proses penggubalan usul di Parlimen. Perbincangan kumpulan tentang peranan Rukun Tetanga ii. iv. proses pilihanraya : penamaan calon kempen mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang Mencari maklumat manifesto parti-parti yang bertanding. 17-20 21-23 Sistem Dempokrasi Berparlimen Di Malaysia i. demokrasi berparlimen di ii. i. Mendengar muzik pelbagai jenis kaum di Malaysia ii. ii. vii. Piliha nray a Parli men DUN Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentkan budaya Malaysia Perperiksaaan pertengahan i. vi. iv. 24-27 Raja Berpelembaga an . Melibatkan diri dalam usaha mengekallkan warisan kesenian pelbagai kaum Warisan Kesenian Kepelbagaian Kaum. ix. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja. dan beradab untuk menjaga imej Negara. Menjelaskan proses i. Berbincang tentang Majlis Raja-Raja. Menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum iv. iv.iv. Menghuraikan system Raja Berpelembagaan di Malaysia.16 TEMA 4 : WARISAN KEPELBA GAIAN BUDAYA MALAYSIA i. xiv. ii. tahun Membuat simulasi xv. xiii. Mereka cipta alat muzik dan menghasilkan gubahan muzik sendiri. Mengamalkan v. Alat Muzik Tarian. Seni Bina. iv. iii. iii. iii. xii. Mencadangkan caracara menjaga keselamatan kawasan setempat Bekerjasama untuk menjaga keselamatan kawasan setempat Menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatn kawasan setempat. i. Membuat jadual bertugas rondaan di kawasan tempat tinggal . Malaysia. ii. Permainan Kraftangan . i. v. Memberi sumbangan kepada rakyat dan negara viii. tingkahlaku sopan vi. 14. Menghasilkan poster bertemakan “Keselamatan Setempat Tanggung jawab Bersama”. x.

ii. vii. i. Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab Negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara iii. enjaga Nama Baik Negara M i. iii. iii. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen ii. i. ii. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja Taat setia kepada raja dan Negara Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. A malan Berterim a Kasih iii. M elibatkan Diri Dalam Rancang an Kerajaan M emberi Pendapat Melalui Saluran Yang Betul M enjaga Keamana n i. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. ii. Menjelaska i. iii. Menjalankan simulasi hari mengundi mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang iii. Peranan Dan Tanggungjawa b Warganegara Dalam Kerajaan Demokrasi. Mengundi iii. TEMA 6 : Kestabilan Dan i. Sumbangsar an tentang langkahlangkah menjaga keamanan ii. ii. Mengumpulkan gambar raja-raja setiap negeri. ii. Mengumpul 4 . Gerak kerja kumpulan -Potong dan tampal artikel dari suratkhabar tentang ancaman terhadap keamanan Negara. vi. i.ii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara ii. iv. 28-31 v.

K erajaan Telus Dan Amanah n peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara. Menyediakan buku skrap berkaitan dengan kejadian dan bantuan iii. bencana alam v. iii. July 02. iii.Cabaran Masa Depan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara. Mengharga i sumbangan tokoh dalam membentuk masyarakat yang mapan. i. K epimpin an Berwaw asan. Mencipta dan mendeklamasikan sajak. i. Mencipta sajak bertemakan keamanan sejagat ii. Mengemukak an pandangan tentang senario dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan/peta minda/ carta/lukisan vii. Lakonan yang memaparkan ciriciri kepimpinan wawasan 32-36 Bekerjasama Dan Bersatu Padu Dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran Serantau Dunia i. kemiskinan vi. ii. ii. Menjelaska n kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia ii. ii. 37-38 39-42 Perperiksaan akhir tahun Ulangkaji matapelajaran/ khidmat masyarakat. peperangan iv. Mengharga i keamanan negara dan dunia maklumat mengenai sumbangan pemimpin negara. Berinteraks i dan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. 2005 5 . Bekerjasa ma dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah iii. Saturday.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful