JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
MING GU TEMA UNIT /TAJUK Kecemerlangan Diri TEMA 1 : A. Pendidikan PENCAPAI AN KENDIRI ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 1-2 B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. ii. Mengamalkan budaya hidup yang positif. iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan yang terpuji i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. i. ii. HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan ciri-ciri Ke cemerlangan diri. CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan peta minda tentang langkahlangkah mencapai kecemerlangan diri. Menghasilkan akijanji tentang kecemerlangan diri. iii. Tarikh laksana

Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. Lakonan pelbagai perwatakan mengikut situasi berbeza. Berkongsi dengan rakanrakan tentang ciri-ciri perwatakan yang terpuji. Menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara : perayaan hari lahir Main peranan membantu ahli keluarga membuat persiapan sesuatu majlis dan upacara. Simulasi sesebuah keluarga menyambut sesuatu majlis dan upacara.

iv.

ii.

iii. i.

iv.

TEMA 2 : 3-5 HUBUNGA N KEKELUA RGAAN Perpaduan Dalam Keluarga a. Sambut an Hari Khas Keluarga

ii.

iii.

b. B erkongsi Suka Duka

i. Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga. ii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga.

i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi atau meraikan sesuatu kejayaan. ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi

iv.

c. P erpaduan Dalam Keluarga

i.

Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga.

iv.

1

Mengamalkan semangat permuafakatan dalam masyarakat Menghargai semangat permuafakatan dalam masyarakat. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” Hormati Orang Lain 6-9 TEMA 3 : HIDUP BERMASY ARAKAT Hak i. Menyatakan cara menjaga kebajikan penduduk setempat Melakonkan situasi yang berkaitan dengan kebajikan Mempamerkan sikap saling membantu. iii. Melakonkan situasi sambutan sesuatu perayaan di Malaysia. a. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga. v. ii. Pemupukan Semangat Kekitaan i. iii. Menjelaskan kepentingan pemupukan semangat kekitaan Mengamalkan unsurunsur perpaduan Menjalin hubungan yang baik antara kaum Menjelaskan kepentingan hidup bermasyarakat iv. iii. Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan gambar aktiviti kebajikan.ii. Menjelaskan caracara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iii. P ermuafak atan i. Keboleha n Dan Bakat c. Main peranan – pertolongan cemas. iii. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan hidup bermasyarakat. Mengumpulkan gambargambar berkaitan aktiviti kebajikan. iii. Permainan kad situasi dimainkan dalam kumpulan empat orang ahli i. Penilaian 1 i. Mengadakan aktiviti gotong royong menceriakan kelas. iii. ii.Berkongsi Suka Duka iii. P erpaduan i. iv. iii. ii. Membincangkan isu perpaduan dalam kumpulan ii. Mencari peribahasa yang berkaitan dengan unsur permuafakatan. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. . Mengadakan kuiz tentang perpaduan kaum iii. Mengadakan simulasi mesyuarat/ percambahan fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan menghormati hak orang lain iii. ii. iv. Menulis esei/rencana tentang kepentingan dan cara menghormati hak orang lain ii. iv. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain Menghormati hak orang lain Mengamalkan sikap menghormati orang lain Belajar menerima pendapat orang lain i. iv. i. atau meraikan sesuatu kejayaan. K ebajikan i. 10 11-13 ii. ii. Latar Belakang b. ii. Pendapat ii. 2 .

tingkahlaku sopan vi. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara. Menghasilkan poster bertemakan “Keselamatan Setempat Tanggung jawab Bersama”. ii. 17-20 21-23 Sistem Dempokrasi Berparlimen Di Malaysia i. 3 . iii.iv. x. iii. ii. xi. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja. 24-27 Raja Berpelembaga an . ix. demokrasi berparlimen di ii. xiv. ii. i. 14. i. ii. Mereka cipta alat muzik dan menghasilkan gubahan muzik sendiri. Mendengar muzik pelbagai jenis kaum di Malaysia ii. iv.Majlis RajaRaja i. “Kenali YB Anda” Membuat carta organisasi Dewan Undangan Negeri Menghasilkan sajak yang bertemakan “Demokrasi” iv. Seni Bina. Membuat jadual bertugas rondaan di kawasan tempat tinggal . xiii. iii. iii. Mencadangkan caracara menjaga keselamatan kawasan setempat Bekerjasama untuk menjaga keselamatan kawasan setempat Menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatn kawasan setempat. iv. K eselamat an i. xii. Permainan Kraftangan . Berbincang tentang Majlis Raja-Raja. Mereka cipta tarian berdasarkan gubahan muzik yang dihasilkan iv. Alat Muzik Tarian. dan beradab untuk menjaga imej Negara. Malaysia. Menghuraikan system Raja Berpelembagaan di Malaysia. Membuat buku skrap mengenai lambang parti-parti yang bertanding di Malaysia Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen Membuat carta aliran proses penggubalan usul di Parlimen. iii. tahun Membuat simulasi xv. Piliha nray a Parli men DUN Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentkan budaya Malaysia Perperiksaaan pertengahan i. iv. Mengamalkan v. proses pilihanraya : penamaan calon kempen mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang Mencari maklumat manifesto parti-parti yang bertanding. iv. Memberi sumbangan kepada rakyat dan negara viii. iii. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAUL AT ii. Menjelaskan proses i. ii. Menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum iv.16 TEMA 4 : WARISAN KEPELBA GAIAN BUDAYA MALAYSIA i. i. iii. Perbincangan kumpulan tentang peranan Rukun Tetanga ii. v. vi. iii. i. vii. Melibatkan diri dalam usaha mengekallkan warisan kesenian pelbagai kaum Warisan Kesenian Kepelbagaian Kaum. Lukisan.

iii. iv. vi. iii. TEMA 6 : Kestabilan Dan i. Sumbangsar an tentang langkahlangkah menjaga keamanan ii. Menjelaska i. iii. ii. ii. i. i. Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab Negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara iii. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja Taat setia kepada raja dan Negara Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara ii. 28-31 v. Mengundi iii. ii. ii. i.ii. ii. A malan Berterim a Kasih iii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. M elibatkan Diri Dalam Rancang an Kerajaan M emberi Pendapat Melalui Saluran Yang Betul M enjaga Keamana n i. Gerak kerja kumpulan -Potong dan tampal artikel dari suratkhabar tentang ancaman terhadap keamanan Negara. Mengumpul 4 . enjaga Nama Baik Negara M i. Peranan Dan Tanggungjawa b Warganegara Dalam Kerajaan Demokrasi. Mengumpulkan gambar raja-raja setiap negeri. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen ii. vii. Menjalankan simulasi hari mengundi mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang iii.

Bekerjasa ma dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah iii. K epimpin an Berwaw asan. kemiskinan vi. Saturday.Cabaran Masa Depan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara. Mencipta dan mendeklamasikan sajak. peperangan iv. Menyediakan buku skrap berkaitan dengan kejadian dan bantuan iii. Mengemukak an pandangan tentang senario dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan/peta minda/ carta/lukisan vii. i. 2005 5 . Berinteraks i dan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. bencana alam v. Menjelaska n kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia ii. Lakonan yang memaparkan ciriciri kepimpinan wawasan 32-36 Bekerjasama Dan Bersatu Padu Dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran Serantau Dunia i. iii. Mencipta sajak bertemakan keamanan sejagat ii. July 02. ii. ii. ii. 37-38 39-42 Perperiksaan akhir tahun Ulangkaji matapelajaran/ khidmat masyarakat. K erajaan Telus Dan Amanah n peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara. iii. Mengharga i sumbangan tokoh dalam membentuk masyarakat yang mapan. i. Mengharga i keamanan negara dan dunia maklumat mengenai sumbangan pemimpin negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful