JABATAN PELAJARAN NEGERI JOHOR

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN 2
MING GU TEMA UNIT /TAJUK Kecemerlangan Diri TEMA 1 : A. Pendidikan PENCAPAI AN KENDIRI ii. Mengamalkan budaya ilmu untuk kemajuan diri. iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab dan akauntabiliti. 1-2 B. Perwatakan i. Menghuraikan ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. ii. Mengamalkan budaya hidup yang positif. iii. Menunjukkan ciri-ciri perwartakan yang terpuji i. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. ii. Menghuraikan kepentingan perpaduan dalam keluarga iii. Menunjukkan sikap bertanggungjawab sebagai anggota keluarga. i. ii. HASIL PEMBELAJARAN i. Menghuraikan ciri-ciri Ke cemerlangan diri. CADANGAN AKTIVITI i. Menghasilkan peta minda tentang langkahlangkah mencapai kecemerlangan diri. Menghasilkan akijanji tentang kecemerlangan diri. iii. Tarikh laksana

Menghasilkan peta minda tentang ciri-ciri perwatakan diri berilmu pengetahuan. Lakonan pelbagai perwatakan mengikut situasi berbeza. Berkongsi dengan rakanrakan tentang ciri-ciri perwatakan yang terpuji. Menceritakan cara membantu keluarga dalam persiapan sesuatu majlis dan upacara : perayaan hari lahir Main peranan membantu ahli keluarga membuat persiapan sesuatu majlis dan upacara. Simulasi sesebuah keluarga menyambut sesuatu majlis dan upacara.

iv.

ii.

iii. i.

iv.

TEMA 2 : 3-5 HUBUNGA N KEKELUA RGAAN Perpaduan Dalam Keluarga a. Sambut an Hari Khas Keluarga

ii.

iii.

b. B erkongsi Suka Duka

i. Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga. ii. Menjelaskan cara-cara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. iii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga.

i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi atau meraikan sesuatu kejayaan. ii. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” i. Mengenal pasti dan menjelaskan cara-cara mengatasi sesuatu masalah yang dihadapi

iv.

c. P erpaduan Dalam Keluarga

i.

Menghormati dan menghargai sesebuah keluarga.

iv.

1

Pemupukan Semangat Kekitaan i. P ermuafak atan i. iv. Membuat catatan peristiwa suka duka yang berlaku dalam keluarga. iii. ii. Mengadakan aktiviti gotong royong menceriakan kelas. Perbincangan kumpulan tentang kepentingan hidup bermasyarakat. K ebajikan i. ii. iii. iii. Main peranan – pertolongan cemas. ii. iv. iii. Menjelaskan kepentingan menghormati hak orang lain Menghormati hak orang lain Mengamalkan sikap menghormati orang lain Belajar menerima pendapat orang lain i. v. iii. Mengadakan kuiz tentang perpaduan kaum iii. Menyatakan cara menjaga kebajikan penduduk setempat Melakonkan situasi yang berkaitan dengan kebajikan Mempamerkan sikap saling membantu. Penilaian 1 i. Mengadakan simulasi mesyuarat/ percambahan fikiran dengan ahli berbincang secara sopan dan menghormati hak orang lain iii. Latar Belakang b. ii. Keboleha n Dan Bakat c. ii. iv.Berkongsi Suka Duka iii. Mencari peribahasa yang berkaitan dengan unsur permuafakatan. Menjelaskan kepentingan pemupukan semangat kekitaan Mengamalkan unsurunsur perpaduan Menjalin hubungan yang baik antara kaum Menjelaskan kepentingan hidup bermasyarakat iv. atau meraikan sesuatu kejayaan. Mengamalkan semangat permuafakatan dalam masyarakat Menghargai semangat permuafakatan dalam masyarakat. ii. iii. 2 . 10 11-13 ii. Menulis esei/rencana tentang kepentingan dan cara menghormati hak orang lain ii. Menunjukkan rasa simpati sebagai anggota keluarga. Membincangkan isu perpaduan dalam kumpulan ii. Melakonkan situasi sambutan sesuatu perayaan di Malaysia. iii. Pendapat ii. iv. iii. Mengumpulkan gambargambar berkaitan aktiviti kebajikan.ii. a. Permainan kad situasi dimainkan dalam kumpulan empat orang ahli i. Menjelaskan caracara untuk mencapai perpaduan dalam keluarga. i. . P erpaduan i. Melukis poster “Suka Duka Kita Kecapi Bersama” Hormati Orang Lain 6-9 TEMA 3 : HIDUP BERMASY ARAKAT Hak i. Perbincangan dalam kumpulan berdasarkan gambar aktiviti kebajikan.

Alat Muzik Tarian. xi. vii. vi. Menghargai peranan kerajaan dalam pembangunan Negara. xii. Melibatkan diri dalam usaha mengekallkan warisan kesenian pelbagai kaum Warisan Kesenian Kepelbagaian Kaum. Mencadangkan caracara menjaga keselamatan kawasan setempat Bekerjasama untuk menjaga keselamatan kawasan setempat Menunjukkan keprihatinan terhadap keselamatn kawasan setempat. Malaysia. tingkahlaku sopan vi. ii. i. iii. i. x. Menghuraikan system Raja Berpelembagaan di Malaysia. iv. iv. Menerangkan jenisjenis warisan kesenian pelbagai kaum iv. tahun Membuat simulasi xv. Berbincang tentang Majlis Raja-Raja. Mendengar muzik pelbagai jenis kaum di Malaysia ii. Permainan Kraftangan . 24-27 Raja Berpelembaga an . Mereka cipta alat muzik dan menghasilkan gubahan muzik sendiri. iv. ii. v. Memberi sumbangan kepada rakyat dan negara viii. i. Menghasilkan poster bertemakan “Keselamatan Setempat Tanggung jawab Bersama”.16 TEMA 4 : WARISAN KEPELBA GAIAN BUDAYA MALAYSIA i. ii. iii. Perbincangan kumpulan tentang peranan Rukun Tetanga ii. Membuat buku skrap mengenai lambang parti-parti yang bertanding di Malaysia Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen Membuat carta aliran proses penggubalan usul di Parlimen. ii. Piliha nray a Parli men DUN Mengapresiasi sumbangan pelbagai kesenian dalam pembentkan budaya Malaysia Perperiksaaan pertengahan i. 3 . iv. ix.Majlis RajaRaja i. 14. Seni Bina. i. Mereka cipta tarian berdasarkan gubahan muzik yang dihasilkan iv. iii. xiii. xiv. iii. iii. demokrasi berparlimen di ii. ii. proses pilihanraya : penamaan calon kempen mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang Mencari maklumat manifesto parti-parti yang bertanding.iv. iii. 17-20 21-23 Sistem Dempokrasi Berparlimen Di Malaysia i. Menjelaskan proses i. Membuat jadual bertugas rondaan di kawasan tempat tinggal . “Kenali YB Anda” Membuat carta organisasi Dewan Undangan Negeri Menghasilkan sajak yang bertemakan “Demokrasi” iv. Lukisan. iii. K eselamat an i. Mengamalkan v. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja. iii. dan beradab untuk menjaga imej Negara. TEMA 5 : MALAYSIA NEGARA BERDAUL AT ii.

Mengundi iii. ii. ii. A malan Berterim a Kasih iii. iii. i. M elibatkan Diri Dalam Rancang an Kerajaan M emberi Pendapat Melalui Saluran Yang Betul M enjaga Keamana n i. iii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab Negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. ii. Mengumpul 4 .ii. Gerak kerja kumpulan -Potong dan tampal artikel dari suratkhabar tentang ancaman terhadap keamanan Negara. Mengumpulkan gambar raja-raja setiap negeri. Menjelaska i. ii. Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab Negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara iii. Sumbangsar an tentang langkahlangkah menjaga keamanan ii. Menjalankan simulasi hari mengundi mengundi mengira undi pengumuman pemenang ucapan calon yang menang iii. TEMA 6 : Kestabilan Dan i. vii. Menjalankan simulasi Majlis Raja-Raja Taat setia kepada raja dan Negara Mengenalp asti peranan dan tanggungjawab negara Memprakti kkan cara memberi pendapat melalui saluran yang betul Menunjukk an tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara i. i. iii. 28-31 v. i. Membuat simulasi proses perbahasan di Parlimen ii. Mengenalpasti peranan dan tanggungjawab negara Memberi sumbangan kepada negara Menunjukkan tingkahlaku sopan dan beradab untuk menjaga imej negara ii. enjaga Nama Baik Negara M i. ii. iv. vi. Peranan Dan Tanggungjawa b Warganegara Dalam Kerajaan Demokrasi.

Mencipta dan mendeklamasikan sajak. July 02. Mengemukak an pandangan tentang senario dunia pada masa akan datang dalam bentuk penulisan/peta minda/ carta/lukisan vii. 2005 5 . Bekerjasa ma dan bersatu padu dalam menangani sesuatu masalah iii. kemiskinan vi. Menjelaska n kepentingan mengekalkan keamanan negara dan dunia ii. Saturday. ii. i. Mencipta sajak bertemakan keamanan sejagat ii. Mengharga i sumbangan tokoh dalam membentuk masyarakat yang mapan. Menyediakan buku skrap berkaitan dengan kejadian dan bantuan iii.Cabaran Masa Depan Keberkesanan Jentera Pentadbiran Negara. 37-38 39-42 Perperiksaan akhir tahun Ulangkaji matapelajaran/ khidmat masyarakat. ii. iii. Berinteraks i dan bekerjasama dalam menyelesaikan sesuatu tugasan. bencana alam v. peperangan iv. Mengharga i keamanan negara dan dunia maklumat mengenai sumbangan pemimpin negara. K epimpin an Berwaw asan. Lakonan yang memaparkan ciriciri kepimpinan wawasan 32-36 Bekerjasama Dan Bersatu Padu Dalam Menghadapi Pelbagai Cabaran Serantau Dunia i. iii. ii. i. K erajaan Telus Dan Amanah n peranan jentera pentadbiran kerajaan dalam mencapai wawasan negara.