P. 1
Kbk3073 Kanak-kanak Berkeperluan Khas

Kbk3073 Kanak-kanak Berkeperluan Khas

|Views: 2,184|Likes:
Published by Bee Huey

More info:

Published by: Bee Huey on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Sections

  • UNIT PELAJARAN 1
  • UNIT PELAJARAN 2
  • UNIT PELAJARAN 3
  • UNIT PELAJARAN 4
  • UNIT PELAJARAN 6
  • UNIT PELAJARAN 7
  • UNIT PELAJARAN 8
  • UNIT PELAJARAN 9 KANAK-KANAK PELBAGAI KECACATAN
  • UNIT PELAJARAN 10

Modul Modul

KURIKULUM DAN PENGAJARAN KANAK-KANAK SEKOLAH RENDAH

KBK 3073 KRP 3013

BERKEPERLUAN KHAS

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |1

UNIT PELAJARAN 1 DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi dan konsep pendidikan khas. 2. Menjelaskan Falsafah Pendidikan Khas. 3. Menerangkan peranan dan tugas pasukan pelbagai disiplin.

PENGENALAN
Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. Murid berkeperluan khas yang berada dalam program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada; (a) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme, Hiperaktif, Cerebral Palsy, Epiletik, Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan,(b) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan dan (c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. Bagi memenuhi keperluan murid khas berkenaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran (P&P), masa bagi aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”.

DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan pengalaman terancang dan tanpa dirancang yang membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa berkembang serta belajar melalui interaksi dengan masyarakat dan budayanya. Pendidikan khas adalah program atau perkhidmatan yang dibina untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh kerana keperluan setiap kanak-kanak adalah berbeza, pendidikan khas memerlukan fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Strategi dan teknik pengajaran yang diubah suai untuk diserapkan ke dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas biasa. Perlaksanaan sesuatu program pendidikan khas juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan melibatkan hak-hak asasi manusia dan persamaan peluang.

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |2

Pendidikan khas didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. Pendidikan khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital dan institusi. Manakala Slavin (1997), pula mendefinisikan pendidikan khas sebagai sebarang program yang diperuntukkan atau ditujukan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah seperti kecacatan mental, emosi, dan ketidakupayaan fizikal ataupun penambahan kepada pembelajaran biasa dalam kelas. Bagi Hallahan dan Kauffman (2006) pendidikan khas merupakan program pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas iaitu program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ianya juga mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus (Gargiulo 2003). Pengajaran yang direka bentuk khusus bagai memenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya. Pengajaran ini mungkin dijalankan di bilik darjah, rumah, hospital atau institusi lain (Friend 2005). Menurut Mansor (2005) pendidikan khas merujuk kepada suatu usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kesimpulannya Pendidikan Khas boleh didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan/ kurang upaya. Pendidikan Khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani, dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital, dan institusi. Kurikulum untuk pendidikan khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang telah diubah suai dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan/ kuang upaya itu.

Apakah konsep dan definisi pendidikan khas mengikut akta pendidikan khas yang diamalkan di Malaysia.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

Manakala prinsip yang ketiga ialah pendidikan sepanjang hayat iaitu merupakan pemerolehan ilmu pengetuahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana penguasaan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak Falsafah Pendidikan Khas. ujian diagnostik seperti temubual. Perhubungan antara bidang pembelajaran. berdikari.Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat. emosi. dan penilaian yang berteraskan kepada keperluan individu. komponen kemahiran menipulatif . berketrampilan.Untuk memenuhi keperluan individu. kurikulum yang dibina berlandaskan kepada tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu bertujuan memberi fokus kepada petensi individu meliputi aspek jasmini. berakhlak mulia. Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melaluai penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu. senarai semak dan pemerhatian perlu dijalankan untuk menentukan tahap kefungsian murid dan seterusnya merancang program pendidikan berdasarkan keperluan individu. penilaian awal perlu perlu dijalankan berdasarkan laporan pakar.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |3 Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Proses ini boleh bermula daripada mana-mana aspek berpaksikan kepada keperluan murid. berhaluan. komponen Bahasa Inggeris dan komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi. beriman. Bidang akademik berfungsi pula merangkumi komponen Bahasa Melayu. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran.interaksi antara ketiga-tiga aspek di atas boleh berlaku dalam keadaan fleksibel. Setelah murid berada dalam pendidikan khas. Prinsip di atas perlu dilaksanakan melalui proses yang melibatkan tiga aspek iaitu bidang pembelajaran. Prinsip yang kedua ialah pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas kepada pembelajaran. komponen Matematik. dan komponen kemahiran hidup. Bagi bidang kerohanian dan nilai-nilai murni merangkumi komponen pendidikan Agama Islam dan komponen Pendidikan Moral. komponen pengurusan tingkah laku.Guru perlu menjalankan ujian pengesanan untuk menentukan murid layak berada dalam program pendidikan khas.Suasana penbelajaran yang kondusif perlu diberi penekanan agar murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan untuk keperluan diri dan masyarakat. riadah dan kreativiti yang mengandungi komponen- .Ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan berfikiran terbuka. Untuk menentukan keperluan setiap individu. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. bertanggungjawab. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Manakala bidang yang terakhir ialah bidang sosial. Ini bermakna aktiviti-aktivi pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan murid yang berbeza berpandukan pemilihan pengalaman pengajaran melalui bidang berikut iaitu bidang pengurusan kehidupan yang merangkumi komponen pengurusan diri. rohani. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. berupaya. intelik dan sosial. dan penilaian adalah bersifat interaktif.

Setelah melalui keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dan memiliki ciri-ciri tersebut adalah diharapkan murid dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri seperti mampu berdikari. Model Sosial (Social model) dan Model Perubatan (Medical Model) Kedua-dua model ini mengutamakan ke arah masyarakat penyayang iaitu mengenalpasti masalah dalam komuniti dan kegagalan komuniti memastikan keperluan OKU diambil kira. kumpulan pelbagai displin adalah satu unit yang berfungsi yang terdiri . komponen Pendidikan Muzik. komponen Pendidikan Seni. Locates problem in society.berdisiplin dan bersikap positif. Menurut Golin dan Ducanis ( 1981). Keupayaan individu akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan penbelajaran. komponen Pendidikan Sains. Dalam proses kolaborasi ini kumpulan pelbagai displin memainkan peranan penting. Kolaborasi merupakan kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun untuk mencapai suatu matlamat. prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan yang sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. Individual limitations are acknowledged but are seen as less important than society’s failure to ensure the needs of the disabled are taken into account in its organisation and facilities Bagi tujuan menjayakan model ini prinsip kolaborasi dan penglibatan pelbagai pihak amat diutama dengan penglibatan ibubapa. Gerakan dan Drama. Bincangkan bagaimanakah anda menerapkan prinsip Falsafah Pendidikan Khas di dalam bilik darjah. Semangat kerjasama harus lahir secara sukarela untuk memudahkan pencapaian suatu matlamat. sekolah dan masyarakat kepada program pendidikan khas.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |4 komponen seperti komponen Pendidikan Jasmani. keluarga dan bertepatan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. MODEL-MODEL PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS Terdapat dua model utama dalam pengendalian murid berkeperluan khas iaitu Model Perubatan dan Model Sosial. Sosial dan Alam Sekitar Dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. berkemahiran dan berketrampilan dan produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga. masyarakat dan negara. bermoral dan beretika.

Sepertimana kita tahu pendidikan khas merupakan satu bentuk pendidikan khusus diwujudkan untuk murid-murid berkeperluan khas seperti masalah penglihatan. .Kanak-kanak Berkeperluan Khas |5 daripada pelbagai individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu. boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Maka kumpulan pelbagai displin harus berkolaborasi dan memberi sumbangan tertentu kepada program pendidikan khas ini untuk membolehkan murid-murid istimewa ini mencapai kejayaan dalam hidup mereka. boleh merancang. Kumpulan ini adalah memastikan kanak-kanak mendapatkan penempatan yang adil dan sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. emosi atau tingkah laku dan sebagainya. berdikari. masalah pendengaran dan masalah pembelajaran. Fungsi Keseluruhan Kumpulan Pelbagai Displin meliputi pengenalpastian masalah iaitu. Potensi diri mereka ini harus dikembangkan supaya mereka dapat berdikari dan menguruskan diri mereka tanpa bantuan orang lain. Kumpulan ini akan bergabung tenaga untuk menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak khas.kanak ini memang dilahirkan dengan pelbagai kecacatan tetapi pelbagai bakat dan kemahiran tersembunyi dalam diri mereka. merancang. Matlamat falsafah Pendidikan Khas ialah menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan–keperluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran. a. merancangkan program pendidikan dan menilai perkembangan pelajar untuk memastikan keberkesanan Program Pendidikan Khas. pendengaran. Hanya pendidikan dan pengalaman sahaja yang akan dapat membentuk murid-murid khas yang memiliki bakat dan kemahiran yang tinggi. mengurus kehidupan sendiri. Kanak. Menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik kanak-kanak khas dari segi masalah kognitif. penglihatan. fizikal. berhaluan. Mereka berfungsi untuk mengenal pasti masalah pelajar. Tahukah anda siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program pendidikan khas yang berkesan? Pasukan Pelbagai Disiplin Ibubapa Sekolah Pakar Perubatan Bahagian Pendidikan Khas Jabatan Kebajikan Masyarakat Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Masyarakat Mewujudkan pasukan pelbagai disiplin adalah kaedah yang sering dilakukan oleh guru pendidikan khas. komunikasi.

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |6 b. Bentuk Kolabarasi Kumpulan Pelbagai Displin 1. Mencari alternatif dengan memikirkan pelbagai pendekatan untuk pemulihan. Pemilihan penyelesaian melalui pendekatan yang paling sesuai akan dipilih untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak khas. Mereka harus berbincang dengan professional pakar berkaitan masalah atau kecacatan anak mereka supaya tindakan selanjutnya untuk membantu anak-anak mereka dapat diambil dengan segera. Sebagai contoh kanak-kanak bermasalah pembelajaran akan dicadangkan rancangan pengajaran individu dalam program pendidikan. Ibubapa perlu memilih strategi yang sesuai untuk membentuk kelakuan anak-anak mereka. d. f. emosi dan fizikal kerana kesilapan kecil boleh membawa kesan negatif kepada perkembangan kanak-kanak ini. Mereka patut mengesan kekurangan anak mereka di peringkat awal. Mungkin peluang untuk memulihkan kecacatan tinggi jika dapat mengesan kecacatan pada peringkat awal.Oleh itu mereka perlu bersikap positif dan sentiasa percaya dalam diri yang mereka dapat menangani perkembangan anak-anak mereka. Ibubapa Ibubapa harus sentiasa peka terhadap sebarang aktiviti atau respon yang tidak normal anakanak. e. Pembentukan kelakuan positif adalah penting supaya anak-anak dapat berkelakuan baik di khalayak ramai kerana bukan semua faham keadaan mental dan emosi kanak-kanak yang memiliki ciri-ciri khas. c. Mengenalpasti keperluan khas pelajar dan merekodkan keperluan dan segala maklumat kanakkanak. Mereka tidak harus membiarkan sahaja jika mereka dapat mengesan sebarang masalah atau perubahan pada anak mereka. Adalah penting untuk setiap ibubapa mengetahui cara menjaga anak-anak mereka yang memiliki kecacatan dari segi mental. Universal Declaration of Human Right 1948 menegaskan bahawa setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Mereka sentiasa perlu mendapatkan nasihat pakar perubatan untuk memulihkan kecacatan kritikal anak mereka kepada keadaan lebih baik. Ahli kumpulan akan menilai kesesuaian program pendidikan yang sedia ada. Jadi ibubapa tidak seharusnya . Contohnya apakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak hiperaktif ? Maka ahli kumpulan yang terlibat akan memberikan pelbagai cadangan untuk mengajar kategori kanak-kanak ini. Mengkaji semula intervensi yang telah dicuba oleh guru khas dan mengenalpasti keberkesanan strategi untuk memulihkan masalah kanak-kanak. Selepas itu juga perlu melakukan pemerhatian dan menganalisis setiap perlakuan anak-anak mereka kerana kelakuan anak-anak berbeza mengikut kecacatan. Setiap kumpulan pelbagai displin bertanggungjawab untuk menjalankan dan memantapkan rancangan pendidikan.

Tanggungjawab ibu bapa tidak berhenti setakat menghantar anak mereka ke sekolah sahaja. Peranan pakar perubatan boleh dibahagikan seperti jadual di bawah. Penglibatan ibu bapa dalam program pendidikan khas adalah penting untuk membina keyakinan dalam diri murid-murid khas selain memberi sokongan kepada mereka. Pakar Perubatan Pakar perubatan yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang perubatan memainkan penting untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah kecacatan untuk memulihkan kecacatan tersebut. Pakar ini juga mengawal hiperaktif dan masalah menumpu perhatian dengan memberikan kanak-kanak ubat “ Ritalin” untuk mengawal keaktifannya Mereka akan mengesan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa kanak kanak.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |7 mengabaikan anak-anak mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan. Ibubapa juga boleh memberi cadangan yang bernas untuk melancarkan lagi program pendidikan khas. 2. Penglibatan ibu bapa akan memberi pengaruh dalam perkembangan anak mereka. Ibubapa juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti perkhemahan. program motivasi dan sebagainya. sumbing dan Neurologi Terapi pertuturan . Ibubapa boleh membantu guru dengan mengawasi anak-anak mereka semasa membuat kerja rumah. Setiap kanak-kanak ini memiliki bakat dan kemahiran tertentu. Sumbangan dan sokongan padu daripada pihak ibu bapa sangat diperlukan kepada program pendidikan khas. Ibubapa juga harus berkolaborasi dengan guru pendidikan khas dengan mendengar nasihat guru dan menghadirkan diri dalam perjumpaan yang diadakan di sekolah.prenatal dan postnatal. Ibu bapa perlu melakukan intervensi di rumah kerana ibu bapa merupakan guru terbaik kerana mereka kerap mendampingi anak-anak mereka. kewarisan. Mereka harus ke sekolah untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka. Ibu bapa disarankan tidak menganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi boleh berperanan sebagai pembantu kepada guru. Sebaliknya mereka harus memberi sokongan dan kerjasama yang penuh untuk membantu anak-anak mereka yang berkeperluan khas. maka menghantar mereka ke sekolah khas dapat memperkembangkan bakat yang ada pada diri mereka. Pakar neurologi adalah untuk mendiagnostik dan mengubati penyakit yang berkaitan dengan neuorologikal seperti kecederaan otak. Terapi pertuturan akan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik untuk membantu kanak-kanak seperti gagap. Pakar Perubatan Pediatrik Peranan Pediatrik bertanggungjawab untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah pembelajaran seperti genetic.

Bagi sekolah yang mempunyai program integrasi sepatut tidak mengasingkan muridmurid berkeperluan khas dengan murid-murid biasa melalui. Aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pergaulan antara murid-murid khas dengan murid-murid biasa harus diperbanyakan. Kanak-kanak yang disyaki mempunyai masalah dari segi pendengaran akan dirujuk kepada audiologi untuk mengesan fungsi pendengaran mereka. Guru pendidikan khas berperanan penting dalam keberkesanan program pendidikan khas. jurupulih cara kerja. jurupulih bahasa dan psikologi klinikal dalam membantu murid-murid pendidikan khas. Sekiranya mereka mempunyai masala penglihatan maka akan memerlukan cara pengajaran yang berbeza dengan kanak-kanak biasa. Dan melatih kemahiran hidup serta kemahiran membantu diri. Langkah sebegini akan membantu murid-murid khas untuk menghadapi masyarakat luar secara normal. Guru pendidikan khas harus memberi komitmen yang sepenuhnya kepada murid-murid berkeperluan khas dan program pendidkan khas. Terapi fizikal Ahli kumpulan ini bertanggungjawab untuk menaksir fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Pakar ini akan menaksiran penglihatan pelajar. Pengetua atau guru besar juga harus memberi kerjasama dan sokongan penuh kepada program pendidikan khas. Program pendidikan khas akan berkembang dengan adanya sokongan guru besar atau pengetua. Mereka perlu mengambil tahu keperluan program pendidikan khas dan murid-murid berkeperluan khas. Pihak Sekolah Pihak sekolah memainkan peranan penting untuk membentuk kanak-kanak supaya mereka boleh berdikari dan menguruskan diri. Pihak sekolah haruslah menyediakan satu bangunan atau bilik khas untuk murid-murid berkeperluan khas. 3. Ini adalah untuk membolehkan murid-murid khas berinteraksi secara normal dengan semua glongan dan tidak akan mengasingkan diri. Menyediakan infrastruktur yang serba lengkap adalah salah satu tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah-kaedah khusus dapat berjalan dengan lancar. Mereka . pakar pemakanan. Audiologi Oftomologi Bincangkan perananan yang dimainkan oleh pakar-pakar perubatan seperti jurupulih pertuturan.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |8 kanak-kanak yang mempunyai masalah alat artikulasi untuk bertutur.

Guru khas harus berupaya memberikan ujian saringan kepada pelajar untuk mengenalpasti tahap pencapaian dan masalah pelajar. Sikap simpati dan juga empati perlu ada ada pada seorang guru pendidikan khas. Guru khas juga boleh mengubah strategi pengajaran dengan mendengar nasihat dan idea ibubapa jika bersesuain dengan kurikulum. Guru pendidikan khas juga perlu menyediakan Rancangan Pendidikan Individu mengikut kategori dan kesesuaian murid supaya mereka dapat menguasai satu kemahiran dengan baik.Guru khas juga harus tahu mengekalkan suasana kelas yang ceria dan mesra supaya murid dapat menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Guru biasa boleh mengunakan kemahiran dan idea untuk membolehkan murid –murid mengembangkan bakat dan kemahiran yang pada mereka. kerjasama guru khas dengan program pendidikan arus perdana juga penting untuk melancarkan perkembangan program pendidikan khas. inovatif dan imagenatif supaya dapat menarik minat murid-murid berkeperluan khas untuk belajar dan menumpukan perhatian. Jabatan Kebajkan Masyarakat Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merangkumi usaha-usaha membantu serta memberi perkhidmatan kepada warga kurang upaya bersesuaian dengan keperluan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Guru biasa perlu membantu dan memberi tumpuan lebih kepada murid-murid khas dalam program inklusif supaya mereka dapat kekal dalam kekal biasa. Guru khas juga membantu guru biasa dengan mengajar pelajarpelajar lemah dalam kelas biasa. Guru khas perlu memiliki kriteria sebagai seorang guru khas supaya program pendikan khas dapat berjalan lancar. Selain itu. Seorang guru khas harus berfikiran secara kreatif. Guru khas juga harus berbincang dengan ibubapa tentang masalah kesihatan dan tingkahlaku murid-murid khas agar mereka dapat mencari jalan penyelesaian dengan mudah kepada suatu masalah dengan adanya kerjasama yang baik antara guru khas dan ibubapa. Perkhidmatan ini hanya diberikan kepada mereka yang . 4. Guru khas perlu mengenali setiap anak muridnya secara terperinci supaya mereka dapat melayan murid-murid mengikut kepeluan tertentu. Program dan aktiviti dirancang oleh guru tidak seharusnya tertumpu di kawasan sekolah sahaja. Sebaliknya guru khas perlu membawa murid-murid ke kawasan luar agar murid-murid dapat terdedah kepada masyarakat luar. Hanya guru pendidikan khas sahaja dilatih dengan pelbagai kemahiran untuk mengajar murid-murid keperluan khas. Guru khas dan guru biasa boleh tukar-menukar bahan bantu mengajar supaya dapat menjimatkan masa dan tenaga. Kolaborasi semua staf sekolah kepada program pendidikan khas penting untuk merealisikan aspirasi pendidikan khas. Mereka juga boleh meluaskan pengetahuan dan pengalaman melalui program lawatan.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |9 seharusnya menjiwai karier mereka sebagai seorang guru pendidikan khas. Guru biasa perlu mengambil bahagian dalam aktiviti dianjurkan untuk murid-murid khas supaya guru dapat mengenal dan memahami keperluan dan ciri mereka supaya mereka tidak menghadapi masalah semasa mengajar mereka dalam program inklusif. Guru biasa (arus perdana) perlu berkongsi pendapat dan tanggungjawab bersama guru pendidikan khas supaya objektif pendidikan khas dapat dicapai.

Jelaskan bagaimana amalan konsep kolaborasi antara pelbagai disiplin dilaksanakan. e. Jabatan Kebajikan Masyarakt iii. Perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan ini kepada kategori kurang upaya anggota dan akal (bermasalah pembelajaran) seperti Taman Sinar Harapan. i. d. Perkhidmatan ini diwujudkan untuk menolong orang kurang upaya supaya mereka dapat berdikari dan membolehkan mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif sejajar dengan kebolehan dan keupayaan mereka. khidmat pemulihan. Nyatakan dan huraikan perbezaan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan khas. Senaraikan tugas dan peranan pasukan pelbagai disipilin di bawah.K a n a k . Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia iv. b. rawatan lanjutan dan latihan vokasional juga diberikan. Huraikan definisi pendidikan khas dalam konteks pendidikan khas di Malaysia. Bengkel Daya dan Pusat Pemulihan dan Latihan Perindustrian Bangi. Dengan adanya kad ini pelbagai faedah seperti rawatan perubatan. Institusi-institusi ini menyediakan latihan dan menggalakkan penyertaan aktif serta sumbangan daripada sektor swasta/ korporat untuk memainkan peranan yang lebih besar dan positif bagi kebajikan orang kurang upaya selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menuju ke arah masyarakat penyayang menghadapi Wawasan 2020 dan menepati Dasar Kebajikan Masyarakat negara. Pusat Dalam Komuniti. Bincangkan kandungan kurikulum pendidikan khas bermasalah pembelajaran. c. Selain itu. Kad ini perlu untuk golongan Khas ini mengikuti program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan di sektor awam atau swasta.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 10 mendaftar dengan jabatan ini sahaja. Pakar Perubatan ii. SEMAK KENDIRI a. Pihak Pentadbir Sekolah . Jabatan ini mengeluarkan Kad Kenal Diri Orang Kurang Upaya untuk memudahkan pengenalan supaya mereka mendapat perkhidmatan yang cepat dan akses kepada kemudahan awam. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan program latihan kepada kanak-kanak kurang upaya dengan menyediakan program latihan kemahiran dan pemulihan diri di Institusiinstitusi di bawah kelolaan jabatan. untuk mendaftar di sekolah dan institusi tertentu kanak-kanak khas perlu juga mendapatkan kebenaran JKM.

34p. Burch. Dengan itu. California: Crown Press.05p. 5. Dimuat turun pada 19 November 2009. 3. daripada http://www. Pendidikan Khas di Malaysia memberi peluang kepada semua kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapat pendidikan secara formal di sekolah-sekolah pendidikan khas. Secara kesimpulannya.m. R.pdf Chadd. K.pembelajaran yang mengembirakan dan bermakna dan pendidikan sepanjang hayat. akta pendidikan diwujudkan demi mempertahankan hak golongan OKU dalam memperoleh perkhidmatan pendidikan yang sepatutnya.m. J. G. harus sentiasa berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan khas. 2. sebagai pendidik. Alper. Kepelbagaian kategori murid berkeperluan khas memerlukan kerjasama pasukan pelbagai disiplin untuk tujuan mengesan dan mengenalpasti ciri-ciri serta keperluan pendidikan khas. O. Needham Heights. Model Sosial mengutamakan kolaborasi antara pihak ibu bapa. 11.: Allyn & Bacon.org/docs/Policy-Briefs/Burch_NCLB. Journal of Career and Technical Education Research. tidak kira Akta Pendidikan di Malaysia mahupun luar negara. (2006). malah menambahbaikkan lagi kualiti pendidikan untuk golongan khas ini. daripada http://414326-Akta-Pendidikan-1996 1. pihak sekolah dan masyarakat. Alternate assessement of students with disabilities in inclusive settings. The Effect of the No Child Left Behind Act 2020 on Special Education and Learning. 4. Secara umum. Manakala. (2007). MA.K a n a k . IDEA dinyatakan lebih jelas dan spesifik dalam takrifan-tarifan tersebut 6. ’kategori murid khas’ dan sebagainya. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Khas memfokus kepada perkembangan dan pengupayaan individu khas ke arah kecemerlangan akademik dan kemahiran melalui tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu. Special Education And The Law.44 p. 31(2). Akta Pendidikan 1996 lebih bersifat umum di mana peruntukan untuk bidang pendidikan khas adalah sebahagian kecil sahaja dalam akta ini dan tidak dinyatakan dengan lebih jelas dan lanjut mengenai takrifan ’murid khas’.html? . (2006). boleh dilihat bahawa terdapatnya perbezaan antara ciri-ciri Akta Pendidikan di Malaysia dengan Akta Pendidikan di Amerika Syarikat. Dimuat turun pada 13 November 2009.greatlakescenter.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 11 Rumusan 1. P.associatedcontent. 79-99. 11.. Dimuat turun pada 18 November 2009. (2006). S. program intergrasi dan inklusif.. & Charles. No Child Left Behind: Implications for Career and Technical Education.2nd Ed. Dudley. & Drage. (1997). RUJUKAN Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). K. J. Akta OKU 2008 menekankan penyamaan peluang serta peruntukan hak-hak asas untuk golongan OKU ini dalam aspek yang lebih luas bukan saja dalam aspek pendidikan. Dua model pelaksanaan pendidikan khas iaitu Model Sosial dan Model Perubatan.com/article/43665/the_effect_of_the_no_child_left_behind_p g4_pg4. 2001. Secara keseluruhannya. Supplemental Education Services Under NCLB: Emerging Evidence And Policy Issues.m. 4. ’sekolah khas’.pdf. daripada http://www. Model Perubatan pula mengutamakan peranan dan tanggungjawab pakarpakar. A Guide for Practitioners. Allan.

& Shriner. & Bob.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 12 Lerner.my/mpc/doc/ref_doc UNDANG-UNDANG_MALAYSIAAKTA_ORANG_KURANG_UPAYA. C. (2002).com/p/articles/mi_pric/is_200212/ai_3334171959/ Turnbull. Konvensyen Pendidikan Khas.ed.m. dan penyelidikan. Boston : Houghton Mifflin Company. daripada http://www. J.gov/admins/lead/account/ndbreference/reference. Jurnal Kementerian Pengajian Tinggi. J. CO: Love.30 p.php?=dasar+pendidikan+khas. Komitmen dan Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Inklusif di Malaysia. (2002). Paige. 6-9 Disember 2004. K. 11.G. A.K a n a k . Kuala Lumpur.m. Toodoc. 2003. Learning disabilities theories. Free appropriate public education: The law and children with disabilities. daripada http://unesdoc. Trahan. Vol 25. Tie Fatt Hee.00a.Undang-undang Pendidikan di Malaysia. Wong Huey Siew & Sandiyao Sebestion. Ysseldyke. Dimuat turun pada 19 November 2009. No Child Left Behind Act. (1996). Denver. 2004.. Dimuat turun pada 19 November 2009.m.m. R. 2005.m. Focus on exceptional children. (2006). Inc. 1997.pdf. A Practical Guide for Every Teacher. m/s 145-163. Undang-undang Malaysia: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). H. 3. Bhd. New Jersey: Pearson Edu.org. J.05p. M. Supiah Saad. Journal Issues in Education. Implications of the No Child Left Behind Act of 2001 for Teacher Education. daripada http://findarticles.30 p. daripada http://www. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Yell.pdf . 3. California: Corwin Press. dalam http://www. M. 30(1): 188 – 243. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2008). Weishaar. (2007). No Child Left Behind: A Desktop Reference.pdf. R. The Legal Foundation of Special Education. 4. (2002).paralympic. administrators and teacher trainers. diagnosis and teaching strategies. Case Studies in Special Education Law.org/images/0015/001585/158536mly. 2002 : Pendidikan Bagi Komuniti Orang Kurang Upaya Penglihatan di Malaysia : Satu Analisis daripada Perspektif Sejarah. 1998. United Nations Education. . The IDEA amendments of 1997: implication for special and general education teachers.unesco. L. Dimuat turun pada 18 November 2009.Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad./com/search.15p. Dimuat turun pada 19 November 2009. 8. Dimuat turun pada 19 November 2009.

   Peringkat yang pertama dari awal sehingga akhir 1947 Peringkat kedua dari 1948 hingga 1980 Peringkat yang ketiga dari 1981 hingga ke masa kini PERINGKAT PERTAMA: AWAL DAN SEHINGGA AKHIR TAHUN 1947 Pada peringkat permulaan. Menjelaskan perkembangan pendidikan khas di Luar Negara. 3. Sekolah Rendah Pendidikan Khas Alma (St. 2006).K a n a k . etnik. dan badan sukarela bersifat tempatan dan antarabangsa. Minat terhadap pendidikan khas di Malaysia bermula pada tahun 1920-an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Sejaran perkemangan pendidikan khas boleh dibahagikan kepada tiga peringkat perkembangan berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh badan-badan sukarela dalam dan di luar negeri serta peranan kerajaan sebagai penggerak utama. Pada peringkat awal penubuhan. Menjelaskan sejarah perkembangan mengikut kategori berkeperluan khas. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan pendidikan khas di Malaysia (Nurul Huda Abd Halim. ia hanya memberi khidmat kepada mereka yang bermasalah penglihatan di sekolah Rendah Pendidikan Khas St Nicholas di Pulau Pinang dan Sekolah Rendah Pendidikah Khas Princes Elizabeth di Johor Bharu (Mohd Sharani Ahmad. ibu bapa. Nicholas) di Pulau Pinang dan Sekolah Puteri Elizabeth di Johor Bahru merupakan dua buah sekolah rendah yang paling awal menyediakan kemudahan pendidikan bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan. peranan utama dalam pendidikan khas dan pemulihan pelbagai kecacatan disumbangkan oleh institusi-institusi keluarga dan masyarakat yang terdiri daripada pertubuhan agama. . 2002). iaitu masingmasing dalam tahun 1926 dan 1949 (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian. Menerangkan sejarah perkembangan pendidikan khas mengikut peringkat. 2009). 2. anda diharap dapat: 1.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 13 UNIT PELAJARAN 2 SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. PENGENALAN Sekarang kita telahpun memasuki topik ke dua iaitu topik yang akan membincangkan sejarah pendidikan khas di Malaysia secara khusus dan antarabangsa secara amnya.

Seterusnya. Ini adalah kerana pihak kerajaan telah merangka satu dasar pendidikan nasional yang komprehensif dan menjadikan perkara mengenai pendidikan khas sebagai sebahagian daripada agenda penting dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi bagi golongan istimewa di Malaysia. usaha untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pendidikan bagi komuniti khususnya bagi mereka yang bermasalah penglihatan di negara-negara Asia termasuk Tanah Melayu telah dipelopori oleh pergerakan sosial yang terdiri daripada institusi-institusi yang bercorak keagamaan. Dengan kata lain. Ia telah dipindahkan ke Pulau Pinang pada tahun 1931. antara lain menyebut bahawa pendidikan khas di negara ini boleh dikatakan telah bermula apabila Misi Anglican mendirikan rumah dan Sekolah St. dan kemudiannya sekolah ini ditukar kepada sekolah pendidikan khas Separuh Bantuan. Antaranya. Selepas kemerdekaan. Pendidikan bagi komuniti minoriti yang berkeperluan khas di negara ini juga turut mendapat perhatian daripada pihak berkuasa. kerajaan telah mengambil bahagian yang aktif dalam perihal pendidikan khas. Justeru. seorang tokoh pendidikan khas tempatan yang bernama Chua Tee Tee dalam rencana beliau (Pendidikan Khas di Malaysia) yang diterbitkan di Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1970.Pelbagai langkah diperkenalkan dan diperkemaskan untuk mempertingkatkan mutu pendidikan kanak-kanak khas. sekolah berkenaan menjaga seramai 80 orang kanak-kanak bermasalah penglihatan di peringkat sekolah rendah. Nicholas bagi OKUP di Melaka pada tahun 1926. Sebelum mencapai kemerdekaan. Walaubagaimanapun pada hari ini sekolah-sekolah ini telah ditukar statusnya menjadi Sekolah-sekolah Pendidikan Khas Bantuan Penuh Kerajaan. Selepas kemerdekaan. PERINGKAT KEDUA: DARI TAHUN 1948 HINGGA TAHUN 1980 Tahun 1948 merupakan satu “historical milestone” dengan memperlihatkan peranan dan penglibatan pihak kerajaan membuka dan menubuhkan beberapa buah sekolah seperti Sekolah Rendah Princess Elizabeth di Johor Bahru dan Sekolah Kanak-Kanak Pekak Persekutuan di Pulau Pinang (1954). Pada zaman penjajahan Inggeris. satu model penyampaian baru dan komunikasi seluruh diperkenalkan kepada guru-guru pendidikan khas bermasalah pendengaran bermula dari tahun 1979 hingga 1981 dan 1984 hingga 1986. contohnya menyediakan keperluan asas bagi pelajar-pelajar istimewa seperti . Pada peringkat awal sekolah-sekolah ini adalah sekolah bukan kerajaan.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 14 Manakala Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan. sekolah ini merupakan sekolah khas yang pertama di Malaysia bagi kanak-kanak yang memerlukan keperluan khas (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian.K a n a k . Seorang sarjana dari barat bernama Bourgeault (1970) turut menyuarakan pandangan ini. keadaan ini telah berubah terutamanya selepas tahun 1960. 2002). Pulau Pinang pula dibina khusus untuk masalah pendengaran. kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah menunjukkan inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk memajukan sistem pendidikan dan bekerja keras untuk mempertingkatkan kemudahan di semua sekolah. kemudahan dan perkhidmatan pendidikan bagi golongan pelajar berkeperluan khas ini telah mengalami zaman anjakan paradigma terutamanya dalam tempoh tahun 1960 dan seterusnya. Pada ketika itu (1970). didapati bahawa kerajaan tidak melibatkan diri secara langsung dalam menyediakan kemudahan pendidikan bagi golongan pelajar berkeperluan khas kerana tanggungjawab ini telah dipikul oleh pertubuhan sukarela. Pada masa itu.

Sehubungan dengan itu. dan tidak lagi bergantung kepada campassion of charity sebagai temanya. PERINGKAT KETIGA: DARI TAHUN 1981 HINGGA MASA KINI Pihak kerajaan merupakan penggerak utama dalam peringkat ketiga di mana perkhidmatan kemudahan fizikal. social. Disamping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan (Nurul Huda Abd Halim. Unit Pendidikan Khas. Mengutamakan pelbagai strategi dan program yang bersifat intervensi awal (early intervesion) dan pencegahan (potentially preventable) pelbagai kecacatan dari peringkat bayi dan penempatan kanak-kanak dalan program pemulihan dan pendidikan bersesuaian.K a n a k . Akta ini memberi kuasa kepada menteri untuk menyediakan kemudahan pendidikan khas. Kesannya suatu Perakuan Kabinet iaitu perakuan 169. political and economic. Langkah memulakan program latihan guru-guru pendidikan khas di maktab perguruan tempatan adalah wajar kerana usaha menghantar guru-guru mengikuti kursus pendidikan khas ke seberang laut sebelum ini melibatkan belanja yang besar. Kuala Lumpur. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan ditubuhkan bagi menguruskan program pendidikan khas pada tahun 1964. pendidikan yang sesuai dengan jenis murid-murid serta lain-lain tindakan bagi memperkembangkan pendidikan khas. Kerajaan Malaysia melalui konsep kerjasama antara kementerian yang melibat Kementerian Pendidikan. maka kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu daripada pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. 2002). . Dari aspek latihan guru-guru khas pula telah dimulakan pada tahun 1962 dalam bidang pendidikan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran pada tahun 1963 di Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 15 mana yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian. 171. peruntukan kewangan dan khidmat kepakaran disalurkan terus untuk pendidikan khas. Manakala dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya. khidmat sokongan. menggubal kurikulum yang sesuai. Ini bagi menjamin semua kerajaan yang menjadi anggota pertubuhan mengamalkan dasar the disabled child. Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat. 2008). 2009). namely education. Persidangan Bangsa-bangsa Bersatu pada Tahun Antarabangsa Orang-orang Cacat 1981 menegaskan full participation and justice. Unit Pendidikan Khas diletakkan di bawah pengurusan bahagian sekolah. beberapa perubahan berlaku bagi membantu memaju dan meluaskan skop program dan aktiviti Pendidikan Khas. (Noorazimah binti Mohd Noor. 170. pupil or adult is entitled to benefit in the equalization of all spheres of activities. 172 dan 173 diterbitkan. Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan utama dalam enam aspek iaitu: I.

Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya. Pusat Pertanian. bermasalah pendengaran. Menggalakkan decentralization bagi pusat. Sandakan (JKM) Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas. VI. Cheras Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu 1931 1948 : : 1953 1958 1962 : : : 1963 : 1977 : 1978 : . Mewujudkan pelbagai jawatan kuasa antara kementerian bertujuan menyelaras dan memantau perkembangan pelaksanaan program (in.Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Pembukaan Institut Taman Harapan. negeri dan wilayah dan tidak hanya tertumpu di kawasan bandar sahaja. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka SRPK St. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney . correction and improvement). V. IV.K a n a k .k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 16 II. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas Mengikut Kategori Sejarah perkembangan pendidikan khas lebih jelas dan terperinci dapat dilihat mengikut program pendidikan khas iaitu program bermasalah penglihatan. bermasalah pembelajaran dan pendidikan inklusif. sekolah. Mengutamakan golongan yang tinggal di luar bandar. Mengutamakan pendekatan barsifat local community-based daripada the specialized residential centre. kelas khas dan specialized di peringkat daerah. III. Mewujudkan kerjasama serantau dan peringkat antarabangsa dengan agensi-agensi kerajaan.built evaluation and monitoring system for adjustment. Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan 1926 : Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St.

k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 17 untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu 1983 : Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan.K a n a k . Tanjong Bunga. Pulau Pinang Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah). Shah Alam 1978 : 1979 : 1985 : 1987 : . Cheras Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional. Kementerian Pendidikan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh. Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyelenggaraan alatan Braille 1984 : Program Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran 1954 : Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam. Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah biasa yang dipilih Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas. Pulau Pinang 1963 : Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia KodTangan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional. Setapak Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI-Quran Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan.

: Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan membuka kelas 1988 Program Pendidikan Khas Percantuman/Inklusif 1962 : Program percantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki). Johor Bahru oleh kementerian Kebajikan Am : Penubuhan persatuan Terencat Akal Selangor. : Taman Seri Puteri Kuala Terengganu dikendali oleh Kementerian Kebajikan Masyarakat. Tawas) dikelola oleh Persatuan Kanak-kanak Terencat Akal Perak. Kuala Kubu Bahru. : Taman Sinar Harapan. : Sekolah Khas Semangat Maju. : Sekolah Khas Seri Mangasih. Kuala Lumpur Pembukaan kelas-kelas program inklusif secara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan 1988 : 1993 : 1994 : 1995 : . : Sekolah Terencat Akal Pulau Pinang di Green Lane (Jalan Tun Sardon Jubir) : Taman Sinar Harapan Johor Bahru di bawah kendalian Kementerian Kebajikan Masyarakat : Rumah Tunku Ampuan Najihah Seremban di bawah kendalian Kementerian Kebajikan masyarakat. Ipoh (Sekolah Terencat Akal Kg.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 18 Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran 1988 : Kementerian Pendidikan memulakan kelas perintis untuk murid-murid peringkat rendah bermasalah pembelajaran Program Pendidikan khas Terencat Akal 1955 1964 1966 1969 1975 1979 1982 : Pembukaan Rumah Jubilee. Selangor.K a n a k . Kota Kinabalu. Tanjung Aru.

2002). 2001).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 19 Bincangkan perkembangan pendidikan khas dari aspek latihan guru dari tahun 1990an hingga kini. Sejak implementasi Akta Pendidikan 1981 (Education Act 1981) di United Kingdom sehingga Akta Special Educational Needs and Disability Act (SENDA) 2001. dalam masa yang sama. kurikulum kaedah dan strategi pengajaran dan penilaian mengikut kategori berkeperluan khas. bidang pendidikan khas kadangkala merupakan satu bidang yang 'confrontational and litigious' (Whitbourn. negara maju yang lain telah mendahului United Kingdom dari segi meminda dengan memperkenalkan dan memperkukuhkan rangka perundangan yang mengawal sistem pendidikan khas. tenaga pengajar sekolah pendidikan khas ini perlu berjuang untuk memastikan golongan muda yang diamanahkan kepada mereka diberikan peluang untuk terlibat sepenuhnya dalam pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat di sekeliling mereka. Australia (Disability Discrimination Act. Bilangan kes mahkamah yang bertambah dalam bidang pendidikan khas telah menyumbang kepada perkembangan undang-undang pendidikan khas di United Kingdom. . akhirnya mendapat apa yang mereka inginkan apabila kanakkanak ini diajar mata pelajaran utama (Abbott. United Kingdom Banyak sekolah pendidikan khas di United Kingdom dibuka pada abad ke 19 dan ia merupakan produk yang terhasil daripada usaha mereka yang mendapat kesedaran dan berada dalam sistem pendidikan supaya perubahan dapat dibuat.K a n a k . 1993). langkah yang signifikan telah diambil oleh pihak sekolah. Menurut Abbort (2001) lagi. Di United Kingdom. Perkembangan juga berlaku dalam cara yang digunakan untuk mengesan dan mengenal pasti pelajar yang memerlukan perkhidmatan istimewa dalam bidang pendidikan khas. 1992). Keadaan ini menghasilkan satu specialism of education law (Whitbourn. Pelopor lama yang semakin dilupakan seperti Cik Bennett yang membuka sekolah pendidikan khas di pondok iaitu Battersea Park. Undang-undang mencegah diskriminasi terhadap golongan yang kurang upaya telah diperkenalkan di Amerika Syarikat (Americans with Disabilities Act 1990). serta persediaan bantuan yang sesuai untuk golongan pelajar tersebut. dan pihak penguasa pendidikan tempatan (Local Education Authorities LEA) untuk memajukan sistem pendidikan khas. 2002). Perkembangan Pendidikan Khas Luar Negara Perkembangan pendidikan khas di luar negara banyak mempengaruhi falsafah dan pemikiran perkembangan pendidikan khas dalam negara. kolej. Perkembangan pendidikan khas di United Kingdom dan Amerika Syarikat telah mencorak program pendidikan khas di Malaysia dari aspek akta. London untuk kanak-kanak tempatan pembawa penyakit TB dan kanak-kanak yang tidak dibenarkan pergi ke sekolah. Sebaliknya. dan di New Zealand (Human Rights Act.

Pada bulan Oktober 1997. la diikuti dengan kertas kerja White Paper yang bertajuk Ending Discrimination Against Disabled People pada tahun 1995 telah mengubah pandangan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. (b) memerlukan LEA menyediakan nasihat dan maklumat serta cara menyelesaikan pertelingkahan kepada ibu bapa berkenaan. . Cadangan kedua-dua laporan Green Paper dan White Paper) ini dicantumkan dan seterusnya dijadikan Akta Disability Discrimination Act 1995 (DDA). pelajar yang kurang upaya tidak dapat bergantung pada peruntukan di bawah DDA 1995 sahaja untuk membuat aduan bahawa mereka telah mengalami diskriminasi.K a n a k . SENDA 2001 telah meminda peruntukan yang didapati dalam dua bentuk undang-undang yang lama iaitu Akta Pendidikan 1996 dan DDA 1995. Akta DDA 1995 ini melarang pihak tertentu melakukan sesuatu tindakan yang berbentuk diskriminasi terhadap golongan yang kurang upaya seperti di dalam bidang pendidikan. Lebih daripada 3. Langkah-langkah untuk mempertingkatkan agenda inclusion dalam pendidikan khas yang terdapat dalam SENDA 2001 (dipakai di negeri England dan Wales) terdiri daripada peruntukan seperti berikut:(a) memperkukuhkan hak kanak-kanak berkeperluan khas untuk dididik dalam sekolah biasa apabila dikehendaki oleh ibu bapa dan kepentingan kanak-kanak yang lain masih boleh dilindungi. dua perkara baru yang ditegaskan di dalam SENDA 2001 ialah aspek inclusion dan peruntukan yang disediakan untuk golongan yang mempunyai keperluan khas. SENDA 2001 juga menukarkan peruntukan yang didapati di dalam dua akta yang lain iaitu the School Standards and Framework Act 1998. dan kehendak meningkatkan integrasi pelajar kurang upaya dengan pelajar biasa di sekolah. SENDA 2001 memberikan tumpuan pada aspek inclusion golongan yang kurang upaya. kerajaan United Kingdom telah menubuhkan sebuah jawatankuasa untuk mengkaji semula peruntukan berkaitan dengan diskriminasi dalam kalangan golongan kurang upaya. Walau bagaimanapun. Di samping itu. seperti Akta Pendidikan 1996 di mana terdapat peruntukan yang disediakan untuk pendidikan khas. kertas kerja iaitu Green Paper yang bertajuk A Consultation on Government Measures to Tackle Discrimination Against Disabled People telah diterbitkan pada tahun 1994. pekerjaan. Rasional yang diberikan ialah sesuatu aduan itu boleh dilakukan dengan menggunakan peruntukan di dalam undangundang yang lain. penyediaan kemudahan dan juga perkhidmatan.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 20 Pada peringkat permulaan.600 respon diperolehi daripada ibu bapa dan organisasi tertentu. Pada masa yang sama. kertas kerja (Green Paper) bertajuk Excellence for All Children: Meeting Special Educational Needs telah diterbitkan. the Disability Rights Commission Act 1999. kerajaan United Kingdom tidak memberikan perhatian kepada perkembangan undang-undang tersebut. Pada tahun 1997. Di United Kingdom. Malangnya. dua agenda pendidikan baru telah timbul iaitu tuntutan untuk inclusion (inklusif) yang bertambah. (c) memerlukan LEA mematuhi tempoh masa yang diarahkan oleh Tribunal Pendidikan Keperluan Khas. dan.

khasnya di Amerika Syarikat dan dunia amnya. pada tahun 1950-an dan 1960-an Persatuan Keluarga dan Advokasi telah ditubuhkan untuk membela nasib kanak-kanak kurang upaya. iaitu mereka diasingkan daripada masyarakat.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 21 (d) memerlukan pihak sekolah memaklumkan ibu bapa apabila pendidikan khas disediakan untuk anak mereka dan membenarkan sekolah meminta penilaian statutori mengenai keperluan pendidikan khas pelajar. Namun selepas 90 tahun kemudian. Oleh itu. terencat akal. cacat anggota badan. Pada tahun 1810. 2008). Hasilnya. Walau bagaimanapun. idea Wilhelm Klein telah dihidupkan semula. beliau berpendapat bahawa kanak-kanak cacat atau tidak normal sepatutnya belajar bersama-sama dengan kanak-kanak yang normal dan adalah tidak munasabah pengasingan kanak-kanak cacat atau tidak normal kerana beliau beranggapan bahawa apabila dewasa kelak mereka dikehendaki berasingan dalam masyarakat bersama-sama orang yang normal. pada tahun 1900 kebanyakan sekolah awam di Amerika Syarikat telah menubuhkan kelas khas bagi mereka yang buta. Presiden John F. Akibatnya wujud beberapa kes saman-menyaman daripada keluarga yang mempunyai kanak-kanak cacat akal atau fizikal terhadap pihak kerajaan tempatan. timbul pula keperluan untuk mentakrif semula pengertian ‘ketidaknormalan’.K a n a k . kanak-kanak tidak normal atau cacat diasuh dan dididik oleh institusi khas. Ini menampakkan kemunasabahan dan kebaikannya dari segi perkembangan psikologi bagi mereka yang cacat. idea Johnn Wilhelm Klein. Masyarakat berkepercayaan bahawa kanak-kanak cacat perlu di latih melalui program khas di institusi khas disebabkan ketidaknormalan ataupun kecacatan mereka. Alexander Graham Bell dalam Sufean Hussin (2008). tidak mendapat sambutan di kalangan masyarakat Eropah ketika itu. pekak. 2008). mereka yang pekak akan mempelajari mata pelajaran yang sama seperti mereka yang normal. Era selepas tahun 1900 menyaksikan perkembangan pesat penubuhan kelas khas di sekolah awam. kekeliruan pentakrifan perkataan yang dinyatakan telah menyebabkan kekeliruan dari segi penempatan atau penakrifan penempatan kanak-kanak berkenaan di sekolah awam. Hal ini kerana. ’kecacatan’ dan ‘terencat akal’ yang mewujudkan sesuatu kesan kecacatan. Manakala National Education Association (NEA) di Amerika Syarikat pula telah meluluskan resolusi pendidikan untuk kanak-kanak cacat (Sufean Hussin. Mereka yang tidak normal atau cacat perlu diberi perhatian khas (Sufean Hussin. Kerajaan .Kennedy telah meluluskan kertas perundangan Public Law 94 – 142 yang menghuraikan takrifan serta perkhidmatan untuk kanak-kanak cacat. pada abad ke-18 dan abad ke-19. Amerika Syarikat Di Eropah. dan masalah dalam pertuturan. Menurut psychology wikia. Di Amerika Syarikat pada tahun 1950-an. menganjurkan bahawa kanak-kanak pekak sepatutnya dibiarkan bersekolah bersama-sama dengan kanak-kanak normal tetapi mereka perlu diasingkan di kelas khas. pada tahun 1963. Dalam kepesatan perkembangannya itu.

k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 22 persekutuan telah memperuntukan dana dan undang-undang yang menyokong. pendengaran dan fizikal. Kedua adalah untuk melindungi hak kanak-kanak kurang upaya ini serta penjaga mereka. (Psychology wikia) Pada tahun 1986. Di samping itu. Pada tahun 1975. The Elementary and Secondary Education Act of 2001 diperkenalkan adalah untuk memastikan pelajar mencapai kecemerlangan akademik walaupun mereka dalam kalangan kurang upaya seperti mereka yang mengalami masalah penglihatan. Hal ini diperlukan untuk penginapan sekolah orang kurang upaya termasuklah akses kepada bangunan dan struktur serta meningkatkan integrasi dalam masyarakat. pada tahun 1990. kanak-kanak kurang upaya yang melibatkan diri dalam kegiatan dengan senjata api. Akhir sekali adalah untuk menilai dan menjamin keberkesanan usaha untuk mendidik semua kank-kanak kurang upaya. undang-undang dikaji semula dan dipinda kerana memasukkan bayi yang berumur 2 tahun ke bawah yang mempunyai masalah kurang upaya termaktub dalam undang-undang ini serta layak untuk mendapat peruntukan yang telah ditetapkan oleh kerajaan persekutuan. latihan kepada guru dalam masalah pendengaran diperkenalkan.K a n a k . Seterusnya The Assistive Techology Act of 2004 telah memberi sokongan kepada sekolah yang mahu membuat pinjaman terhadap pembelian barangan teknologi untuk sekolah tersebut. pada tahun 1968. tabung kanak-kanak kurang upaya diwujudkan bagi membantu masalah yang mereka hadapi. Pendidikan percuma ini bertujuan memastikan kanakkanak kurang upaya menerima pendidikan dengan memberi penekanan terhadap pendidikan khas dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan mereka. Amerika memberi perlindungan kepada orang cacat dan menentang diskriminasi terhadap mereka seperti yang diperuntukan dalam Civil Right Act of 1964. Seterusnya pada tahun 1965 peruntukan dana telah disalurkan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah untuk membantu serta mendidik kanak-kanak kurang upaya. dadah. membangun dan melaksanakan program-program serta perkhidmatan untuk memenuhi keperluan mereka. Pada tahun 1961 pula. Undang-undang tersebut antaranya adalah melatih para profesional dan guru yang bekerja dengan mereka yang mempunyai masalah mental yang termaktub pada tahun 1958 dan 1959. . atau kekerasan boleh di tempatkan dalam tatacara pendidikan alternatif sementara seperti yang terkandung dalam akta Disabilities Education Act. Bahagian 504 daripada undang-undang Rehabilitasi tahun 1973 telah menjanjikan hakhak sivil untuk orang kurang upaya dalam konteks agensi yang dibiayai kerajaan persekutuan atau program atau kegiatan persekutuan akan menerima bantuan kewangan. telah diperluaskan lagi dengan menerima kanak-kanak hyper aktif (ADHD). undang-undang awam (PL 94-142) telah memberikan hak istimewa kepada kanak-kanak kurang upaya untuk menerima pendidikan secara percuma. Kemudian. skop pendidikan khas diperluaskan kepada kategori autism dan kecederaan otak traumatik dan pada tahun 1997. Kemudian membantu negara dan lembaga pendidikan tempatan untuk menyediakan pendidikan bagi semua kanakkanak kurang upaya. Dalam tahun 2004 juga.

Dillon dan M. Terangkan kesan akta pendidikan khas 1996 terhadap perkembang pendidikan khas di Malaysia.) Becoming a Teacher:Issues in Secondary Teaching. Losing and Excluding Children: Naratives of Difference. T. Disability Discrimination Act 1992. Maguire (ed. (1992). Perbezaan ini membawa kepada perbezaan ciri-ciri akta pendidikan di Malaysia dengan akta pendidikan di United Kingdom dan dan Amerika Syarikat. DDA 1995 di luar negara memberi kesan yang besar terhadap perkembangan pendidikan khas secara keseluruhannya. Australia. Americans with Disabilities Act 1990. London. Pembentukan perundangan dan akta pendidikan sama ada dalam negara atau luar negara memberi kesan yang besar terhadap pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. Penyataan Akta OKU 2008. Billington. Separating. ADA Act 1990. Education Act 1981. 2001. London: RoutledgeFalmer. 4. Akta Pendidikan 1996.Akta Pelajaran 1961 dan Perakuan Kabinet perkara 169-172 di Malaysia dan PL 94-142. 2. Setiap peringkat sejarah perkembangan memperlihatkan kesedaran dan keprihatinan pihak NGO dan pihak kerajaan dalam membela nasib kanak-kanak berkeperluan khas. RUMUSAN 1. Special educational needs: becoming more inclusive’ dlm J. Cmnd 3785. edisi kedua.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 23 a. 3. Sejarah perkembangan pendidikan khas di Malaysia melalui tiga fasa utama iaitu fasa pertama awal 1920an hingga 1947. Kerjasama antara kementerian membuka ruang kerjasama dan pembelaan kanakkanak berkeperluan khas peringkat antarabangsa. C. 2000.K a n a k . Secara keseluruhan terdapat perbezaan sejarah perkembangan pendidikan khas dalam negara dan luar negara. . (1990). Buckingham: Open University Press. Rujukan Abbort. Fasa kedua dari 1948 hingga 1980 dan Fasa ketiga 1981 hingga kini. Washington DC. 5. London for all children: Meeting special educational needs (1997). (1981).Bincangkan akta pendidikan khas 1969 hingga 1996 b. Perkembangan pendidikan khas luar negara khususnya United Kingdom dan Amerika Syarikat serta pengenalan pelbagai akta memberi ruang dan melindungi hak untuk murid berkeperluan khas mendapat kemudahan pendidikan dan mendapat bantuan kewangan.

Australia.blogspot.London:Department for Educationand Employment. Universiti Malaya.) Englewood Cliffs.13 am. (2008.html.A. (1993). Pada 20 November 2009 : 2.25 pm Nurul Huda Abd Halim. Dipetik daripada http://ppdlms. Pada 11 November 2009: 8. al (2008).com/2009/02/sejarah-perkembangan-pendidikan khas. (2006).blogspot. Nasaruddin et.com/2009/02/sejarah-perkembangan-pendidikankhas.php.html.45 pm. Dipetik pada http://www.spe-ed.30 pm . S. Noorazimah Mohd Noor. Pada 11 November 2009:9:00 pm.1996. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas.edu.scribd.com/doc/21250478/Pendidikan-Khas. Pada 11 November 2009:8.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 24 From exclusion to inclusion: A report of the disability rights task force on civil rights for disabled people (1999). Mei 16): Latar Belakang Pendidikan Khas di Malaysia.L. Human Rights Act 1993. Dipetik daripada http://kplijulai08intake. W. Pendidikan Khas. Di Petik pada http://kplijulai08intake.my/pk/. (2009 Februari 14): Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas.K a n a k . Dipetik daripada. Kirk. Heward. http://www. Masalah Pendidikan. et. Pada 21 November 2009 : 3. NJ: Merril/Printice-Hall. Mohd Faidz Hj Ibrahim: Insan Istimewa Permata Hati.Exceptional Children:An Introduction to special education(5thed. New Zealand.al (1993). Disability Discrimination Act 1992.net/pk-sejarah.

iaitu di bahagian striatum. PUNCA-PUNCA KECACATAN Adakah anda sedar bahawa salah satu punca kecacatan adalah faktor neoroligik yang merangkumi proses kelahiran. Beberapa kajian menunjukkan terjadinya gangguan darah di bahagian tertentu pada anak hiperaktif. ibu yang merokok dan mengambil alkohol juga mempunyai potensi untuk mendapat anak yang hiperaktif. psikologi dan persekitaran adalah dominan kepada semua kategori yang akan dibincangkan. Menerangkan punca dan pencegahan mengikut kategori kanak-kanak berkeperluan khas. bersalin dengan cara ekstraksi forcep. Setelah mengetahui punca kecacatan setiap kategori. Pada hakikatnya punca kecacatan kepada kanak-kanak berkeperluan bergantung kepada kategorikategori. khususnya sisi sebelah kanan. faktorfaktor seperti bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah. PENGENALAN Sekarang kita telahpun memasuki topik ke tiga iaitu satu topik yang akan membincangkan etiologi atau punca-punca yang menyebabkan berlakunya kecacatan dan kaedah pencegahan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa. Para pelajar sekalian. toksimia gravidarum atau eklamsia dibandingkan kehamilan dan bersalin normal. Menjelaskan strategi pencegahan 3. bahagian orbital-limbik otak. Menerangkan punca-punca kecacatan 2. sebagai guru pendidikan khas seharusnya mengetahui kaedah-kaedah pencegahan peringkat awal yang boleh membantu berlakunya gejala kecacatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Menurut Winzer (1996) wujud tiga kategori utama faktor risiko iaitu risiko yang telah lama wujud (established risk). distress fetal. risiko biologi dan risiko persekitaran. Di samping itu. anda akan bersama-sama dengan saya akan memperhalusi punca kecacatan dan pencegahan secara lebih mendalam. . ingin saya jelaskan bahawa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. ibu yang terlalu muda. keluarga dan masyarakat. anda diharap dapat: 1. Walau bagaimanapun secara umumnya terdapat tiga punca kecacatan iaitu faktor biologi. Menerusi topik ini.K a n a k .k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 25 UNIT PELAJARAN 3 PUNCA DAN PENCEGAHAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini.

Contohnya Sindrom Down disebabkan oleh lebihan kromosom dikenali sebagai Trisomy 21.Kecacatan genetik yang melibatkan lebihan kromosom atau serpihan kromosom melekat pada kromosom lain iaitu penyimpangan kromosom (chromosomal aberration). Pemakanan ibu yang tidak seimbang iaitu kurangan zat makanan akan memberi kesan kepada janin kurang protein. Kebiasaannya berlaku sekali dalam sebuah keluarga dan melibatkan ibu yang berada pada peringkat penghujung melahirkan. Postnatal (semasa membesar) Peringkat Prenatal (Sebelum Kelahiran).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 26 Faktor Risiko Biologi Berkait dengan sejarah perkara yang terjadi pada bayi semasa kandungan. bayi . Risiko ini boleh berlaku semasa peringkat prenatal atau penghamilan. Kewujudan protein dalam sel darah menghasilkan Rh+ atau Rh-. meningitis. Persekitaran meliputi faktor yang mempengaruhi ibu semasa proses mengandung yang melibatkan perubahan fisiologi ibu dan bahan yang diresapi uri yang boleh bergerak ke janin melalui saluran darah. Keadaan di mana bekalan oksigen ke otak janin terputus akibat dari keadaan anemia yang dialami oleh ibu. sifilis.K a n a k . Faktor-faktor yang boleh menyebabkan kecacatan semasa di dalam kandungan:  Jenis darah yang tidak bersesuaian. kelahiran. Jangkitan penyakit yang dialami oleh ibu semasa mengandung seperti penyakit kencing manis. Perinatal (tujuh bulan kehamilan hinggalah kelahiran dan seterusnya dua minggu pertama selepas kelahiran). vitamin dan zat besi. rubella dan penyakit-penyakit lain yang dibawa oleh virus. Kesannya penyakit kuning. Manakala permasalahan kejanggalan bentuk fizikal dan mental disebabkan Fragile X sindrom iaitu genes luar baisa (abnormal) di bahagian bawah kromosom X. Keadaan pramatang atau tidak cukup bulan. Toksemia ialah keadaan di mana terdapat bahan-bahan beracun di dalam saluran darah ibu semasa mengandung. Ketidak abnormalan kromosom: Genetik-Sebelum Lahir daripada bapa dan 1 daripada ibu) 23 pasang kromosom (1        Jumlah kromosom: 46 Mengandungi keseluruhan warisan biologi ibu bapa Kromosom menentukan baka. Persekitaran sebelum lahir meliputi juga emosi ibu yang boleh berkaita dengan stres seperti kemiskinan. terutamanya faktor Rh. beban kerja dan lain-lain. Pasangan kromosom ke 21 mempunyai tiga kromosom dan tidak 2 sebagaimana sepatutnya. Hasilnya kategori ADHD yang kuat menangis dan sangat aktif. Melibatkan hanya lelaki tetapi perempuan boleh menjadi pembawa. Jika ianya berpanjangan boleh mengeluarkan hormon kortisone yang mengalir ke saluran darah kesannya janin tidak mendapat oksigen yang cukup. Faktor penyakit Kencing manis apabila kandungan gula yang tinggi dalam darah kesan besar kemungkinan keguguran. demam kuning. lahir tidak cukup bulan mnyebabkan kecacatan pada bahagian otak. Jika Rh ibu dan janin berlainan darah ibu akan menghasilkan antibodi yang menyerang darah janin. masalah keluarga. Permasalahan yang timbul menyebabkan terencat otak dan lewat perkembangan motor dan neuro. selepas lahir serta semasa membesar yang menyebabkan bayi menghadapi kecacatan atau permasalahan.

Rubella (demam campak ) iaitu kewujudan kuman dalam darah lebih bahaya sekiranya dijangkiti semasa tiga bulan pertama kandungan. ketagihan. leukemia. Kesan kecacatan hanya berlaku kepada janin yang sedang dikandungi dan tidak diwariskan pada keturunan akan datang. pembesaran yang terbantut. Amalan merokok akan menyebabkan saluran darah dalam uri mengecut dan mengurangkan oksigen dan zat makanan sampai kepada janin.      Peringkat Perinatal (Semasa Kelahiran) Kemungkinan berlaku di 3 peringkat kelahiran iaitu: a. Kesannya buta. bayi mati semasa lahir. tidak menentu tidur dan kelewatan perkembangan kognitif dan motor. tidak dapat menumpukan perhatian dan tidak cergas. atau dilahirkan buta atau pekak atau cacat otak atau cacat jantung.Permasalahanyang timbul adalah cacat anggota (thalidomide). Masa melahirkan yang terlalu panjang atau terlalu pendek berkemungkinan akan menyebabkan permasalahan (lemas dan menyebabkan kecacatan dan kerencatan akal). Pendedahan Pancaran Radiasi (x-ray) akan menyebabkan mutasi genetik iaitu Kecacatan kepada sistem saraf. Proses yang terlalu lama boleh . Permasalahan adalah keguguran.tidak suka dimanja.K a n a k . Resapan bahan luaran (teratogen) oleh uri yang diperoleh melalui pemakanan atau resapan melalui deria atau kulit. Sebelum melahirkan (labour–situasi sakit untuk melahirkan). mengalami kecacatan dan prestasi rendah di sekolah dan tidak dapat menumpukan perhatian. Penyakit tisu faraj dan struktur serviks tidak normal serta kemungkinan anak lelaki menjadi mandul (penahan keguguran: diethylstilbestrol). lambat dalam pembelajaran. Pengambilan Alkohol: Meresap ke dalam janin dan berbahaya terutama tiga bulan terakhir sebelum bersalin kerana perkembangan yang pesat berlaku Permasalahan yang timbul adalah saiz bayi yang kecil.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 27 terlalu berat (gemuk) serta masalah fizikal dan saraf. sakit kulit. Penyakit kelamin (sifilis) wujud kuman dalam darah dan ianya lebih bahaya selepas janin berumur empat bulan ke atas. Kesannya kemungkinan bayi meninggal semasa dilahirkan. Degupan jantung janin menjadi cepat. Kehadiran penyakit AIDS iaitu virus yang merosakkan sistem antibodi (daya ketahanan badan) akan menyebabkan mudah mendapat penyakit dan penyakit sukar untuk pulih yang berkemungkinan meninggal antara umur 1 hingga 4 tahun. Namun begitu sekiranya umur ibu yang terlalu muda akan menyebabkan masalah kesukaran untuk melahirkan dan bagi umur ibu yang agak lewat akan berkemungkinan melahirkan anak yang menghadapi sindrom down.  Faktor umur ibu menjadikan penyumbang kepada kecacatan. kerosakan sistem saraf dan sakit tali perut. menunjukkan sindrom penarikan (withdrawal). Permasalahan yang wujud kesan pendedahan ini kanak-kanak akan Menghadapi tumor. Pengambilan dadah sama ada ubatan atau bahan khayalan menyebabkan sampai kepada janin daripada uri melalui tali pusat. Masa untuk bersalin memakan masa yang panjang antara 8 hingga 14 jam. Umur yang ideal untuk melahirkan anak antara 22 hingga 25 tahun.

kekurangan oksigen (lemas. Penggunaan forsep. uri berada di kedudukan yang tidak betul boleh menyebabkan pendarahan yang banyak dan lain-lain. atau ubat penahan sakit untuk membantu kelahiran boleh membahayakan bayi. Semasa bersalin kemungkinan yang boleh berlaku ialah bayi songsang atau melintang. Virus menyerang selaput/ penutup otak dan saraf tunjang (spinal cord. b. Keracunan seperti keracunan plumbum (lead poisoning) menyebabkan kerosakan neurologi yang berterusan.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 28 menyebabkan terputusnya bekalan oksigen ke otak yang boleh menyebabkan kecacatan pada otak. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada otak dan struktur saraf. Postnatal (Selepas Kelahiran). Senaraikan lima faktor yang menyebabkan kecacatan semasa kelahiran. Pemakanan kanak-kanak yang tidak sempurna. Kemalangan yang mengakibatkan kerosakan tisu otak ataupun sistem saraf tunjang. Bayi juga boleh dijangkiti oleh virus yang dibawa oleh ibu seperti herpes (lepuh-lepuh berair pada kulit).      ____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ . Senaraikan lima faktor penyebab kecacatan semasa kelahiran. tercekik). bayi mungkin akan mengalami kelemasan akibat kekurangan oksigen. a. Walau bagamanapun faktor kecacatan selepas lahir banyak bergantung kepada faktor persekitaran di mana seseorang kanak-kanak itu dibesarkan.      _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ b. pendarahan serangan terhadap tisu-tisu otak seperti ensefalitis. air mentuban pecah terlalu awal dan menyebabkan jangkitan. Permasalahan akan menyebabkan cerebral palsy. Kebiasaannya permasalahan timbul disebabkan faktor kemalangan kemalangan. Ini akan menyebabkan kesukaran kelahiran. meningitis. buta pekak dan lain-lain kecacatan. Jika bayi tidak dapat dilahirkan secara normal.K a n a k . Bersalin (delivery).penyakit (demam panas). sawan dan kerencatan akal. menghidu bahan toksik. Semasa kelahiran bekalan oksigen pada bayi akan berkurangan. Anoksia iaitu keadaan di mana tali pusat bayi terbelit dilehernya dan memutuskan bekalan oksigen ke otak bayi.

k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 29 RISIKO PERSEKITARAN Permasalahan yang dialami oleh kanak-kanak yang dilahirkan secara biologinya normal dan sihat. Bukti yang jelas situasi pencemaran ini apabila terdapat kadar kejadian yang tinggi dalam sebuah bandar kecil di Leomenster. demam campak. ibu yang merokok dan mengambil alkohol. Massachuselts di mana terdapat sebuah industri membuat cermin mata. New Jersey sehingga banyak agensi cuba untuk mencari penyebab kepada pertumbuhan kadar kejadian autisma dalam kumpulan komuniti tersebut (Edelson. Apakah punca utama yang menyebabkan kecacatan kategori Hiperaktif ? Apakah punca utama yang menyebabkan kecacatan kataegori Down Sindrom ? . Di samping itu juga. kadar timah (lead) dalam serum darah anak yang meningkat. menerima batasan. Pada masa kini terdapat kejadian kes kanak-kanak autistik dikenalpasti di Brick Township. 1999). Permasalahan timbul disebabkan oleh faktor persekitaran seperti kemiskinan. Oleh kerana itu. Mendapat penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bacteria dan virus seperti begok.Pengambilan antibiotik seperti streptomein. Di samping itu. perlulah memberi ruang untuk bergerak yang cukup bagi kegiatan aktiviti seharian anak-anak untuk menyalurkan kelebihan tenaga mereka. demam panas dan sebagainya. Selain itu.Terdedah kepada bahan kimia seperti plumbun yang terdapat di dalam pensil warna.K a n a k . kuinin dan lain-lain lagi. Kemalangan yang mencederakan bahagian telinga. Beberapa zat makanan seperti bahan pengawet dan pewarna tiruan boleh menyebabkan pembentukan perilaku hiperaktif kepada anak. ibu bapa perlu menambah pengetahuan tentang gangguan hiperaktif.Terdedah kepada bunyi yang terlalu kuat. Kanak-kanak yang kurang mendapat kasih sayang daripada kedua ibu bapa kebiasaannya akan bertindak aktif untuk menarik perhatian ibu bapanya. Kini. terkena sinar Xketikat hamil juga dapat melahirkan anak yang hiperaktif. ibu bapa perlu mengenali kelebihan dan bakat anaknya dan membantu anak dalam bersosialisasi. Faktor psikologi juga merupakan penyumbang kepada permasalahan yang timbul khususnya latar belakang ibu bapa dan persekitaran tempat kanak-kanak membesar turut mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial. Permasalahan yang timbul adalah wujud kejadian autisma bagi rumah yang terletak berhampiran dengan kilang yang mengeluarkan asap yang banyak. trauma. Faktor ini pula bagi kanak-kanak yang mengalami masalah di dalam kehidupan seharian dan sering berhadapan dengan hubungan yang dianggap keliru di antara mereka dengan ibu bapa mereka. membangkitkan rasa percaya terhadap diri anak-anaknya dan berkerjasama dengan guru di sekolah agar memahami keperluan kanak-kanak yang sebenarnya. permasalahan keluarga. perhatian lebih tertumpu kepada pencemaran dan toksin dalam persekitaran yang boleh membawa kepada autisma. Permasalahan pencapaian akademik yang ketinggalan khususnya dalam prestasi pencapaian persekolahan berbanding rakan sebaya menumbangkan kepada masalah tingkahlaku menyimpang. pendedahan pergaulan dengan komuniti dan masyarakat yang kurang berdisiplin dan lain-lain.

pencegahan untuk merawatnya tidak mungkin lagi dapat dijalankan walaupun dengan melakukan pemeriksaan darah atau kromosom dari cairan ketuban serta ari-ari seseorang seperti yang telah dinyatakan. Langkah pencegahan bermula sejak sebelum dan selepas kelahiran bayi. Suntikan ini dapat mengelakkan daripada jangkitan Rubella (German measles) yang menyerang pada ibu yang mengandung tiga bulan pertama. Rawatan ini berbentuk imunisasi yang diberikan kepada semua golongan remaja dan wanita. Ianya juga kurang merbahaya bagi bayi di dalam kandungan dan kaedah ini juga tidak melibatkan pengambilan cecair dari dalam rahim ibu. Kaedah ujian ini adalah satu langkah pencegahan yang boleh dilakukan dalam tempoh yang terdekat iaitu dalam tempoh 3 bulan pertama ketika kehamilan. Bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran jika masalah pendengaran dikenalpasti seawal tiga bulan. Melalui pemeriksaan ini juga. Imunisasi ini disebut sebagai Imuniasasi Rubella.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 30 PENCEGAHAN BERLAKUNYA KECACATAN Seterusnya kita akan bersama-sama melihat bagaimana untuk mencegah berlakunya kecacatan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Kaedah tersebut dilakukan dengan memasukkan satu tiub pig yang halus serta melalui vagina . mereka hendaklah merujuk kepada doktor atau pakar. Cara yang sebegini adalah untuk mengetahui punca-punca yang menyebabkan kelahiran anak cacat ataupun Sindrom Down. Ujian ini boleh dijalankan oleh ibu-ibu mengandung dari minggu 11 hingga minggu 14 kehamilannya. dengan adanya kemudahan teknologi yang canggih dalam bidang perubatan sekarang. Langkah pencegahan yang paling awal dapat dilaksanakan sebelum ibu mengandung. Langkah-langkah pencegahan sering merujuk kepada kategori keperluan khas yang dialami oleh kanak-kanak keperluan khas. seterusnya ibu itu boleh mengambil langkah pencegahan dengan segera. Disamping itu. Prosedur ujian ini tidak mendatangkan kesan serta menyakitkan. Kurangnya pendedahan mengenai rawatan ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui golongan yang menghadapi masalah itu masih ada harapan untuk mendengar semula. maka mereka juga boleh melakukan ujian untuk diuji selnya bagi bayi yang sedang membesar dalam kandungnya. kaedah ini membolehkan seseorang doktor mengambil sel ini pada minggu yang kelima kehamilannya. ibu-ibu yang mengandung kini boleh menjalani ujian untuk mengesan gejala Sindrom Down sebagai langkah pencegahannya. Namun begitu secara umumnya pencegahan awal dapat membantu mengelakkan daripada berlakunya masalah kecacatan. kita dapat mengetahui penyebabnya. Bagi kategori Sindrom Down beberapa langkah dalam pencegahannya dapat dilakukan iaitu meliputi ibu-ibu yang akan dan sedang mengandung.K a n a k . Namun begitu. Mengelakkan pengambilan dadah dan alcohol yang berlebihan juga turut menyumbang kepada berlakunya masalah kehilangan pendengaran ini dapat dilaksanakan dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Ia merupakan satu kaedah yang baru dan ia juga dikenali sebagai Pensempelan Vilus Korion. Ia disuntik kepada remaja yang berumur 12 tahun ke atas. Para ibu sememangnya tidak digalakkan untuk tidak mengandung setelah usia mereke mencecah atau melebihi 35 tahun disebabkan faktor kesuburan. mereka diberi bantuan alat pendengaran dan pembedahan koklea mengikut tahap kecacatan pendengaran yang dialami oleh bayi tersebut. wanita yang berusia 37 tahun dan ke atas berkemungkinan mendapat anak atau bayi Sindrom Down adalah satu dalam setiap 138 kehamilan di dunia. Oleh itu. Jika seseorang itu yang pernah mengalami masalah keguguran atau pernah melahirkan anak yang cacat. Jika seseorang wanita itu mengalami kehamilan. Jika kehamilan sudah terjadi. prosedur terbaru yang dikenali sebagai Ujian Imbasan Kehamilan Tiga Bulan pertama atau FTPS dapat memberikan penilaian yang lebih tepat mengenai kemungkinan Sindrom Down.

Disamping itu. Individu berkeperluan khas contohnya kategori disleksia harus digalakkan mempamerkan kekuatan luar biasa terutama dalam pemikiran kreatif secara visual. melaluinya sambungan bagi Korion dapat dilihat.K a n a k . iaitu satu membran yang melingkungi bayi dalam kandungan yang sedang membesar itu. guru pendidikan khas. George Pattorn dan William Butler Yeats. Kecederaan itu juga boleh merosakkan sistem saraf dan mereka yang terlibat boleh mengalami kerencatan akal yang kekal. Selepas sel dianalisis serta ujian kromosom yang boleh mengesan kekurangan biokimia boleh dijalankan. Leonardo de Vinci. Kaedah mengajar yang menggunakan pelbagai deria dan pelbagai kecerdasan harus menjurus kepada perkembangan mental dan individu berkeperluan khas. ia dapat mengenal pasti keabnormalan (ketidak normalan) yang berlaku pada ibu ataupun bayi. Ujian amnioseniesis dilaksanakan dengan sebatang jarum panjang digunakan untuk mengeluarkan sedikit bendalir Amnium dan sel fetus. Jika dibiarkan. Sebagai ibu bapa atau penjaga sewajarnya tidak membiarkan kanak-kanak mengalami deman panas yang berpanjangan. terapi pertuturan. ia dapat memberikan gambaran tentang kandungan uterus serta tiup pig yang telah diletakkan diantara pengalas uterus dan korion. Langkah pencegahan selepas mendapati seseorang kanak-kanak mengalami kecacatan adalah melaksanakan program kerjasama antara pelbagai disiplin. Hal ini kerana ia boleh menggangu pintasan elektrik di otak. pentadbir dan ahli-ahli lain akan mampu membina modul serta pendekatan pengajaran yang boleh digunakan oleh ibu bapa mengembangkan potensi kanak-kanak ini.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 31 ibu seterusnya ke dalam uterus. satu periskop yang kecil dengan satu sumber cahaya sejuk disisipkan melalui satu belahan yang kecil di dalam uterus. Elakkan juga daripada mendapat kecederaan atau hentakan yang kuat di kepala. Segala tindakan serta susun atur program pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas harus menepati pengembangan potensi agar ianya tidak menjadi masalah sosial. Jika deman masih berterusan disyorkan ke hospital atau klinik bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. ibu bapa boleh mengelap badan kanak-kanak dengan tuala yang basah dan letakkanya dicelah kedua-dua peha dan ketiak. Seterusnya penyedut akan digunakan untuk mengeluarkan satu sample Vilus Korion. Sel-sel ini adalah merupakan sel yang mengandungi kromosom dan genetik yang sama seperti bayi dan ia boleh diuji bagi pengesanan sebarang kecacatan genetik. Bagi ibu-ibu yang mengandung digalakkan mengambil makanan yang seimbang dan membuat lawatan ke klinik mengikut jadual yang ditetapkan bagi memastikan perkembangan kandungan yang sihat. Dalam fetoskopi. Melalui kaedah ini ia membolehkan kita melihat sebahagian kecil fetus didalam kandungan dan mengambil sample kulit serta darah bagi tujuan untuk dilakukan ujian. Sebarang masalah seperti kekurangan gula. Contohnya. Dengan itu. kanak-kanak tersebut akan terkena deman sawan yang merupakan salah satu punca bagi penyakit epilipsi (sawan). terdapat dua lagi kaedah ujian yang lain boleh digunakan untuk mengumpul sel iaitu melakukan ujian Amniosentesis boleh dilakukan pada kira-kira minggu keenam belas kehamilan. Jangan gosok badan anak kerana ia boleh meningkatkan suhu badan. Kebolehan mereka yang unik harus digunakan supaya mereka juga boleh berjaya dalam bidang seni dan sains dan teknikal sebagaimana dunia luar menghasilkan nama-nama hebat yang tergolong dalam kategori disleksia seperti Thomas Edison. Kesemua mereka ini mempunyai serta mendapat kekuatan dan keyakinan melalui pembelajaran yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan bantuan ultrasound juga. Bagi mengurangkan suhu badan kanak-kanak tersebut. ahli psikologi. Fahaman dan galakan serta sokongan daripada ibu bapa dan guru amat diperlukan bagi mengembangkan potensi kanak-kanak berkeperluan khas. kalsium dan . satu kariotip akan menunjukkan sama ada bayi yang akan dilahirkan pengidap Sindrom Down atau sebaliknya. Pengesanan dan intervensi awal sungguh penting apabila mengenalpasti masalah kecacatan yang dialami. Winston Churchill. Kerjasama antara disiplin termasuklah terapi bahasa.

petrol dan sebagainya. a. Intervensi awal adalah langkah pencegahan awal yang paling penting berkesan dalam merancang strategi pemulihan murid berkeperluan khas. kekeringan air ketuban dan sebagainya. Sebarang masalah yang timbul semasa proses kelahiran boleh menyebabkan bayi mendapat epilepsi contohnya bayi yang lemas semasa lahir disebabkan proses kelahiran yang lama. Keracunan plumbum ini termasuklah seperti terdedah dengan bau cat. Rumusan       Punca kecacatan disebabkan faktor risiko biologi dan risiko persekitaran Punca kecacatan berbeza mengikut kategori berkeperluan khas Faktor sebelum. Elakkan mengambil minuman keras yang berlebihan. Elakkan mendapat tekanan dan cubalah dapatkan bantuan daripada kawan. ahli keluarga dan sesiapa yang dapat mengurangkan tekanan.K a n a k .k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 32 mengnesium di dalam darah boleh mengakibatkan epilepsi kepada bayi.semasa dan selepas kelahiran berlaku pada semua kategori berkeperluan khas Langkah pencegahan daripada pihak ibu bapa dan keluarga dapat mengelakkan berlaku kecacatan yang lebih teruk. tali pusat terbelit. . Elakkan juga daripada terdedah dengan keracunan plumbum khususnya bagi ibu-ibu yang mengandung. Penglibatan pasukan pelbagai disiplin dapat membantu pengesanan dan pencegahan awal. Dapatkan tidur dan rehat yang secukupnya. Apakah punca kecacatan bagi kategori Down Sindrom ? b. Ibu mengandung yang mengalami masalah kesihatan seperti kencing manis atau darah tinggi perlu membuat rujukan ke hospital bagi mengelakkan komplikasi semasa proses kelahiran. Nyatakan dan huraikan faktor genetik penyebab utama berlakunya kecacatan Down Sindrom.

my .my http://www. New York : Charles Scribner’s Son.utusanmalaysia/online/kesihatan.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 33 RUJUKAN Baharudin Omar (2002). Suzanne Yanko. Brolin D.G (1994).S. Pennsylvania : Springhouse Cooperation.kesihatan.googles. Hospital Paediatrics (3rd Edition). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Career Education For Handicapped Children And Youth. Epilepsy. (1992). http://www. Ilustrated Manual of Nursing Practice (2nd Edition). Asas penjagaan Kesihatan Kanak-Kanak.D (1998).epilepsi. Izenberg.D & Hull. Edinburgh : Churchill Living Stone. Judith Peacock (2002). Miriam Stoppard (1999).heath/encyclopedia:epilepsy http://www. Kuala Lumpur : Arus Intelek Sdn Bhd. Australia : Australian print Group. Human Disease & Conditions (Vol 2). Abdul Halim Abdul Jalil (1987) Panduan Kesihatan Kanak-Kanak.com.J (1979). Kuala Lumpur : Berita Publishing Sdn Bhd.yahoo. Buxbamm B.K a n a k . Ohio Bell & Howell Company. Jagaan Lengkap Bayi dan Kanak-Kanak. Mauro E & Norris C. Milner.N (2000).com. USA : Capstone Press.E & Kokaska C. Coming to Terms with Epilepsy.A.

tahap kefungsian intelektual yang rendah dan ko-ordinasi motor yang tidak sesuai. menulis. PENGENALAN Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. penglihatan. mengeja dan matematik serta kanak-kanak ini tidak memberi tindak balas terhadap pengajaran yang normal. 3. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. komunikasi dan tingkahlaku merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down. anda diharapkan dapat: 1. Komunikasi dan Tingkahlaku. Individu berkeperluan khas yang berada dalam program pendidikan khas Bermasalah Pembelajaran di Malaysia yang digolongkan sebagai kanak-kanak bermasalah pembelajaran.K a n a k . KOMUNIKASI DAN TINGKAHLAKU HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. ketidakupayaan fizikal ini akan menjadi halangan dalam proses pembelajaran. 2. Komunikasi dan Tingkahlaku.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 34 UNIT PELAJARAN 4 KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN. Mengenalpasti jenis kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. mempunyai masalah kesukaran dalam pembelajaran satu atau lebih seperti membaca. Menyatakan definisi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. Perkembangan Lewat. Menurut Smith (1996) kanak-kanak yang ”specific difficulties” adalah mereka yang tidak mempunyai kecacatan pencaindera dan kerosakan organik yang nyata. . DEFINISI KANAK DIFFICULTIES) BERMASALAH PEMBELAJARAN (LEARNING Apabila orang melihat kesukaran dalam pembelajaran adalah disebabkan keupayaan fizikal yang terhad atau kurang upaya seperti impairment dalam pendengaran. Terdapat kategori kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam membaca. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat. Komunikasi dan Tingkahlaku. mengira dan aspek berorganisasi. menulis. Penglibatan secara individual kanak-kanak ini akan terhad dalam proses pembelajaran. Autisme dan Hiperaktif. mengeja.

memanipulasi atau mengekspresi perkataan dalam percakapan dan gaya penulisan. Masalah penggambaran semula merujuk kepada ketidakbolehan untuk membayangkan semua imej huruf atau perkataan. Di dalam Arithmetic difficulties terdapat dua kategori iaitu Dyscalculia dan Acalculia. Agraphia pula merujuk kepada ketidakbolehan untuk menulis secara keseluruhan. Apakah simptom-simptom kanak-kanak yang menghadapi masalah diskelsia b. ii) Reading difficulties Reading Difficulties pula merupakan tambahan yang terbahagi kepada disleksia dan alexia. menulis ataupun menterjemahkan bahasa.Bincangkan masalah membaca yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia b. Jenis-jenis learning difficulties adalah berbeza-beza iaitu : i) Oral language difficulties Terdapat dua jenis di dalam Oral Language Difficulties iaitu Dysphasia dan Aphasia.K a n a k . Dysphasia adalah merujuk kepada sebahagian ketidakupayaan untuk memahami percakapan dan kesukaran untuk bercakap. Manakala Aphasia pula ialah kanak-kanak yang kehilangan keupayaan untuk memahami. Manakala Alexia pula ialah kanak-kanak yang kehilangan keupayaa untuk membaca.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 35 JENIS-JENIS BERMASALAH PEMBELAJARAN Learning Difficulties dalam kalangan kanak-kanak boleh diklasifikasikan dalam pelbagai jenis kategori bergantung kepada masalah major yang dialaminya. iii) Writing difficulties Writting Difficulties pula terbahagi kepada Dysgraphia dan Agraphia. Sebahagian ketidakbolehan untuk membaca atau memahami apa yang dibaca adalah dikenali sebagai Disleksia. . Manakala Acalculia pula ketidakbolehan secara keseluruhan untuk menyelesaikan masalah pengiraan. Formulation dan Syntax Disorder adalah ketidakupayan untuk menyusun idea dengan jelas dan meringkaskan corak perkataan. Terangkan kesukaran dalam bahasa kanak-kanak yang mengalami aphasia. Dyscalculia merupakan sebahagian ketidakbolehan dalam menyelesaikan pengiraan. a. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah mengeja pula. Disgraphia merupakan sebahagian ketidakbolehan untuk menulis. iv) Arithmetic difficulties Kanak-kanak yang mengalami Arithmetic difficulties pula ialah mereka bermasalah dalam mengasingkan angka atau siri angka. mereka ini akan menghadapi masalah dalam membaca atau menulis.

K a n a k . Terdapat empat punca berlakukan learning difficulties iaitu : a) Acquired Trauma Kecederaan yang berlaku di tengah sistem nervous yang berpunca daripada individu itu sendiri dan keputusan dalam learning disorder dikenal sebagai Acquired Trauma di dalam istilah perubatan. meningtis dan head trauma. Shaywitz et. encephalitis. terutamanya dalam masalah pembelajaran dan hiperaktif (Lovitt. et.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 36 PUNCA-PUNCA BERLAKU BERMASALAH PEMBELAJARAN Mercer (1997) punca tentang berlakunya learning difficulties secara perubatannya dan berkaitan dengan etiologies. Shell et. kelahiran yang dirangsang (induce birth) dan kelahiran secara forceps. Kerosakan Aquired Central Nervous berlaku semasa dalam kandungan (Prenatal). . high fever. al (1985) pula mendapati 32 daripada 74 kanak-kanak yang menerima neonatal intensive care memerlukan kepada program pendidikan khas dalam tahap yang asas. 1989 ) ii) Perinatal Causes Colletti (1979) dlm Sujathamalini (2007) pula menjelaskan bahawa kanak-kanak masalah pembelajaran mempunyai banyak masalah seperti prolonged lobour. Berdasarkan ciri-ciri yang diperhatikan dalam kalangan kanak-kanak tersebut didapati bahawa mereka mempunyai masalah academic difficulties. semasa kelahiran (Perinatal) dan selepas kelahiran (Postnatal). (1980) telah membuat penilaian terhadap lima belas orang kanak-kanak yang mempunyai tahap IQ yang normal dengan Fetal Alcohol Syndrome dan mendapati bahawa semua merujuk kepada program pendidikan khas tahap ketiga. Bagi ibu mengandung yang mengambil dadah akan menyebabkan berlakukan komplikasi semasa mengandung dan berikutnya akan menyebabkan learning difficulties. iii) Posnatal Causes Kemalangan dan jangkitan penyakit selepas kelahiran akan menyebabkan kepada kerosakan otak dan akan menyumbang kepada masalah pembelajaran termasuk stroke. Ibu mengandung yang menggunakan tobacco juga akan terdedah kepada pelbagai aspek learning disabilities. Al. Al. (1980) juga berpendapat bahawa pendedahan kepada cocaine akan menyebabkan kepada perkembangan neuro receptors dan transmitters serta menyebabkan ketidakfungsian terhadap central nervous system. hiperaktif dan masalah tumpuan (attention problem). Shaywitz. i) Prenatal Causes Berlaku komplikasi semasa mengandung dan secara empirikalnya boleh menyebabkan berlakunya pelbagai jenis masalah pembelajaran. Gold dan Sherry (1984) dalam kajiannya menjelaskan bahawa terdapat hubungan korelasi di antara ibu yang mengambil alkohol semasa mengandung dan akan menyebabkan berlakunya learning difficulties kepada anak yang dilahirkan. Sebagai contoh.

K a n a k . Terdapat andaian bahawa Biochemical Abnormalities adalah disebabkan oleh sel-sel. Allergic terhadap makanan yang tidak mengandungi Salicylate seperti susu. Menurut Hallgren (1950) dalam Sujathamalini (2007) mengkaji tentang 276 kanak-kanak Disleksia dengan keluarganya dan didapati kelazimannya permasalahan yang dihadapi dari segi membaca dan bahasa adalah berkaitan dengan masalah pembelajaran yang diwarisi daripada keluarga kanak-kanak tersebut. Kedua-dua kajian ini menunjukkan bahawa faktor genetik mempunyai pengaruh berlakunya bermasalah pembelajaran. Borphy dan Good (1986) turut menegaskan bahawa persekitaran pembelajaran yang positif akan meningkatkan pembelajaran murid-murid apabila guru percaya yang semua muridmurid boleh belajar dan guru boleh melakukan perbezaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. acetlycholine dan bahanbahan kimia yang lain adalah diandaikan sebagai penyebab kepada kesukaran di dalam neural impulse transmission dan kesan kepada pembelajaran serta masalah tingkah laku. gandum. Sebagai contohnya ialah epal. Sebagai fasilitator. Manakala Decker dan Defries (1980. gula dan coklat juga boleh menyebabkan bermasalah pembelajaran. Ini merupakan tugasan penting yang harus dipikul oleh guru. Buah-buahan ini juga boleh menyebabkan hiperaktiviti dan bermasalah pembelajaran bagi sesetengah kanak-kanak (Feingold. Sujathamalini. Reaksi yang allergic terhadap sesetengah makanan dan ketagihan makanan juga boleh menyebabkan berlakunya bermasalah pembelajaran. Kekurangan dalam pengeluaran neurotransmitters seperti serotin. . 2007). guru haruslah meningkatkan persekitaran pengajaran yang sesuai di dalam bilik darjah. 2007). d) Biochemical Abnormalities Sesetengah murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran tidak boleh didiagnoskan dengan jelas mempunyai kerosakan neurologikal atau sejarah keluarga yang mempunyai masalah pembelajaran. c) Faktor persekitaran Proses pembelajaran terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor persekitaran. 1981) telah membandingkan keluarga daripada 125 kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran dengan 125 kanak-kanak tanpa bermasalah pembelajaran mendapati bahawa kadar yang baik tentang masalah membaca adalah terdiri daripada kumpulan keluarga yang tidak mempunyai bermasalah pembelajaran. dopamine. Persekitaran pembelajaran juga boleh menyumbangkan kepada kesukaran belajar kepada kanak-kanak. Sekiranya persekitaran tidak kondusif akan mewujudkan suatu kesukaran dalam pembelajaran (Sujathamalini. neropinephrine. Persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh mempertingkatkan proses pembelajaran. tomato dan beri. 1976 dlm.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 37 b) Faktor Keturunan (Genetic/Hereditary Influence) Para penyelidik telah melakukan penyelidikan tentang perhubungan di antara genetik dan bermasalah pembelajaran. Natural ataupun Synthetic adalah campuran yang dikenal sebagai Salicylate merupakan bahan kimia yang terdapat dalam pewarna dan perisa tiruan di dalam sesetengah makanan.

(Sujathamalini 2007: 9) iii) Motor deficits Kanak-kanak yang mengalami motor deficits adalah kerana masalah ko-ordinasi secara umum akan menyebabkan pergerakan yang kaku dan Clumsy. viii) Disorder of speech and language ix) Equivocal neurological signs and electro encephalograhic irregulation Kajian yang telah dilakukan oleh Bryant dan Pflaum (1978) dan Sujathamalini (2007) mendedahkan tentang bermasalah pembelajaran gagal untuk membaca isyarat sosial dan boleh salah anggap terhadap reaksi orang lain. vi) Impulsivity Adalah kekurangan dalam tingkah laku yang reflaktif (reflaktive)... iv) Perceptual-motor deficit Kanak-kanak ini mengalami kesukaran dalam mencantumkan rangsangan penglihatan atau pendengaran dengan tindak balas motor. Manakala Seidenberg (1997) telah menyenaraikan sembilan ciri-ciri kanak-kanak learning difficulty.K a n a k . ii) Attention dificit .. v) Language deficits Kanak-kanak yang lambat dalam pertuturan dan sukar untuk memahami serta sukar untuk merumuskan bahasa percakapan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 38 CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Menurut Clements (1966) terdapat sepuluh ciri-ciri kanak-kanak yang telah dikenalpasti iaitu : bermasalah pembelajaran i) Hiperaktif ii) Perceptual impairment iii) Emosi yang tidak stabil iv) Disorder of attention v) Impulsivity vi) Disorder of memory and thinking vii) Masalah pembelajaran yang spesifik dalam membaca. Mereka adalah terdiri daripada: i) Hiperaktif Kanak-kanak hiperaktif adalah aktitiviti motor mereka tidak sesuai dan melampau seperti mengetuk jari atau kaki. mengeja dan mengira.. melompat di atas kerusi ataupun meloncat-loncat dari satu tempat ke satu tepat.. . menulis.Distracted by irrelevant stimuli or preservation or attention becomes fixed upon a single task or behaviour that is repeated over and over.

K a n a k . Their lack of metacognitive knowledge also affects the development of self-regulation and problem-solving skills” (Harry Ayers 2006: 24-93). many pupils can experience temporary hearing loss throught infected tonsils and wax in the ears. Pekak jenis ini baisanya dapat di bantu dengan alat bantu pendengaran (Jamila Mohamed.al. Gegendang telinga yang pecah. Golongan ini tidak mendapat kemudahan dalam pendidikan berbanding dengan golongan normal. This condition can interfere with language development and with auditory perception and can also cause learning difficulties. Terangkan tanda-tanda symptom awal kanak-kanak yang menghadapi masalah tingkahlaku. ix) Specific learning difficulties Menghadapi masalah dalam membaca. 2006). menulis dan mengira.Bincangkan punca berlakunya masalah tingkahlaku b. vocabulary. In addition. luka ataupun berlubang juga menyebabkan berlakunya pekak. Bunyi-bunyi yang masuk melalui salur auditori ke gegendang telinga yang kemudianya menyebabkan tiga tulang kecil dalam telinga bergetar dan menghantar bunyi ke telinga dalam mungkin terganggu akibat wax (tahi telinga) atau sebarang kecacatan. comprehention and communication. Kecacatan di bahagian telinga ini terjadi akibat daripada kerosakan pada telinga yang mengurangkan intensiti bunyi yang sampai ke telinga dalam. syntax. spelling and writing skill is often delayed. Menurut Watson (1999) dan Harry (2006). Pupils with impaired learning often have difficulties with grammar. BERMASALAH PEMBELAJARAN DAN MASALAH PENDENGARAN (LEARNING DIFFICULTIES AND HEARING IMPAIRED) Sebenarnya terdapat banyak golongan yang menghadapi masalah pendengaran yang turut menghadapi kesukaran dalam pembelajaran dan mereka ini tidak mendapat hak kesamarataan dan pembelaan. Their acquisition of reading. a. Keadaan ini menyebabkan golongan ini sering ketinggalan dalam pelajaran (Sherwood et.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 39 vii) Cognitif deficits Kanak-kanak yang lemah dalam memori dan konsep formation. menjelaskan masalah kesukaran pembelajaran inidividu yang bermasalah pendengaran ialah: “Hearing impairment can have a significant hearing and learning. 2005). . viii) Orientation deficits Perkembangan spatial yang lemah atau konsepTemporal.

Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pratutur (Prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual). manakala kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. menurut Barbara (2001) mendapati sebanyak 70 peratus kes kepekakan kongenital yang dikaitkan dengan faktor genetik diklasifikasikan sebagai tidak bersindromik. Kanak-kanak yang mengalami kehilangan pendengaran biasanya mengalami masalah dalam pembelajaran di sekolah. golongan ini juga mengalami kesulitan dalam pelajaran kerana tidak semua sekolah dikhaskan untuk golongan individu bermasalah pendengaran dan kesukaran dalam pembelajaran ini. 2003). kemahiran mendengar. Kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat pratutur menghadapi masalah pembelajaran dan komunikasi lebih teruk daripada kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat postutur (Jamila Mohamed. hal ini yang menentukan perkembangan pertuturan dan bahasanya terganggu ataupun lambat. masalah pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada cara mereka mendapat kecacatan dan juga juga kepada faktor umur dan tahap kehilangan masalah pendengaran mereka alami. konduktif atau kedua-duanya. Keadaan ini dikenali sebagai pelbagai kecacatan. Kelambatan ini mempengaruhi perkembangan mentalnya. 2006). kebolehan membaca dan pencapaian amnya di sekolah. mereka tidak dapat bertutur dan tidak dapat pula berfikir seperti kanak-kanak normal. samada unilateral atau bilateral. Oleh itu kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai masalah kecacatan iaitu disebabkan tidak dapat mendengar. Selain itu juga.K a n a k . Sebagai contoh masalah penglihatan boleh disebabkan oleh penyakit-penyakit lain dan kadangkala masalah ini didapati melalui keturunan dan kadangkala boleh diperolehi melalui jangkitan dan persekitaran (Richard. simetri atau tidak bersimetri dan progresif atau stabil. tingkah laku. Terdapat banyak kesan keadaan telinga tengah terhadap perkembangan bahasa dan pertuturan. golongan masalah pendengaran sering memperolehi keputusan akademik yang rendah serta mengalami masalah dalam pembelajaran. Murid yang menghadapi masalah pendengaran ini tidak dapat memberi tumpuan dan perhatian dalam pembelajaran. Menurut Mason (1997) dan Harry (2006). Kecacatan pendengaran disebabkan oleh kerosakan kekal pada sistem sensori-neural biasanya memberi kesan yang lebih serius terhadap kanak-kanak dan penjagaannya (Gargiulo.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 40 Manakala menurut Chua (1992) dan Jamila Mohamed (2006). malah mempunyai kecacatan yang lain disampingnya. Selain itu. Kanak-kanak cacat pendengaran pratutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir. 2006). yang biasanya berlaku selepas mempunyai pengalaman bercakap. menjelaskan pembelajaran inidividu yang bermasalah penglihatan ialah: masalah kesukaran . BERMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGLIHATAN (LEARNING DIFFICULTIES AND BLIND) Individu yang bermasalah penglihatan kadangkala bukan sahaja mempunyai satu kecacatan. Hal ini menyebabkan. sementara dalam 30 peratus lagi dikelaskan sebagai kepekakan bersindromik yang boleh didiagnosa secara klinikal dalam satu atau lebih 400 bentuk sindrom berkaitan patologi sistem auditori sangat berbeza dalam kalangan individu yang mengalami masalah pendengaran dan ini termasuklah jenis sensori neural.

sickle-cell anaemia dan cytomegalovirus. Dan kebanyakan individu yang menghidap anemia ini akan mengalami penyakit mata. Penyakit ini memberi kesan kepada mata dan masalah mata boleh timbul akibat daripada keradangan dan juga kesan daripada ubat-ubatan yang diambil untuk mengubati JRA. Salur darah yang tersumbat ini akan mengakibatkan sakit. Autoimunisasi adalah apabila badan seseorang mengeluarkan antibodi yang tidak serasi dengan tisu badannya. Sickle-cell pula adalah sel darah merah yang berbentuk seperti sabit dan sel ini mempunyai hemoglobin yang tidak normal dan menyebabkannya berbentuk seperti sabit pekat dan melekit menyebabkan mudah bergumpal dan tersangkut pada salur darah. Sesetengah pula mempunyai penyakit uveitis yang menyerang bahagian dalam mata. jangkitan virus dan kerosakan organ. JRA adalah keadaan di mana berlaku kecelaruan autoimunisasi. A child having difficulty with visual and spatial processing is likely to experience problem with learning. Tumbesaran kanak-kanak akan menjadi perlahan. di mana radang berlaku kepada bahagian mata yang berwarna. dan panjang anggota badan seperti tangan menjadi tidak sekata. Selain itu juga menurut Julia Jantan et. hati. Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA) adalah sejenis penyakit arthritis yang menyebabkan radang dan kekejangan pada sendi. Visual impairment is a term that refers to any eye condition that is not improved by spectacles. Tindak balas autoimunisasi boleh menyerang sendi. Kesan jangka panjang daripada penyakit ini adalah kesakitan yang teruk pada sendi. Sehingga kini tiada cara yang spesifik untuk menghalang JRA. Kerosakan mata yang teruk akan menyebabkan buta dan lain-lain masalah penglihatan. (2009).al. Anemia ini tidak berjangkit tetapi ia adalah penyakit yang diturunkan oleh generasi ke generasi seterusnya. mata.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 41 “Vision impairment can be associated with learning difficulties. Penyakit ini selalu berlaku kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun. a. Anemia sel sabit adalah keadaan di mana sel darah merah berbentuk seperti sabit dan sel darah merah yang normal adalah berbentuk seperti cakera padat. Hanya ubat ubatan diberi untuk mengurangkan JRA. masalah . masalah penglihatan ini terdiri daripada dua keadaan iaitu melibatkan masalah penglihatan dan masalah fizikal dan masalah penglihatan dan kecelaruan tingkah laku. jantung dan organ badan. Children with impaired vision (blindness) are unable to learn through imitation and observation and even partially sighted children have to make disproportionate effort and allow more time to process information through the use of various aids” (Harry 2006: 24-93). Penyakit ini dikenali sebagai iritis. Masalah Penglihatan Dan Masalah Fizikal Juvenile Rheumatoid Arthritis Antara penyakit lain yang turut dikaitkan dengan masalah penglihatan dan masalah fizikal ialah seperti juvenile rheumatoid arthritis. Apabila ini berlaku. Gumpalan darah merah ini akan menyebabkan aliran dalam darah terganggu.K a n a k . Sickle-cell Anaemia Sickle-cell anaemia atau anemia sel sabit adalah anemia darah kronik yang mengakibatkan kekurangan bekalan darah kepada organ-organ penting dan kekurangan bekalan oksigen kepada sel darah. JRA selalunya berlaku kepada kanak-kanak dan ia menyerang empat sendi atau kurang. Penyakit ini boleh melarat sehingga dewasa dan kebanyakan mereka yang menghidap penyakit ini akan mempunyai penyakit mata. kanak-kanak tidak berupaya untuk melakukan aktiviti harian. Anemia sel sabit ini boleh menyebabkan kebanyakan organ penting mengalami kerosakan.

Apabila pertahanan imunisasi lemah. Individu yang mengalami anemia sel sabit selalunya menghidap jaundis (demam kuning). Antara sebab lain ialah berkaitan dengan kecacatan kerana dengan adanya kecacatan. perut. lengan. Masalah Penglihatan Dan Kecelaruan Tingkah Laku Menurut Julia Jantan et.al (2009). suka menentang dan tidak mahu menurut kata. Individu yang mengalami AIDS atau HIV positif mudah untuk dijangkiti pelbagai penyakit. Suka bersendirian. dan sakit yang kuat pada bahagian abdominal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 42 jantung.al (2009) : Interaksi sosial a) b) c) d) e) f) Berminat kepada perkara atau permainan tertentu sahaja. Selain itu tanda-tanda lain adalah individu akan mengalami rasa sakit pada dada. Kesakitan ini berlaku kerana aliran darah tersekat akibat gumpalan sickle-cell pada saluran darah. sikap terlalu bergantung kepada orang lain. masalah paru-paru. Jaundis berlaku apabila berlaku kerosakan pada sel darah merah pada kadar yang tinggi. terdapat satu jangkitan yang mudah dijangkiti atau cytomegalovirus (CMV). Antara ciri-ciri yang boleh diperhatikan pada kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku dan masalah penglihatan ialah seperti tingkah laku yang ganas. Selalunya bagi rentitis CMV. Selain itu punca berlakunya kecelaruan tingkah laku kepada mereka yang mengalami masalah penglihatan ini ialah kerana ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan juga kekurangan fungsi kawalan otak. Cytomegalovirus Cytomegalovirus merupakan satu penyakit yang berkait rapat dengan AIDS iaitu sejenis penyakit di mana sistem imunisasi sudah menjadi lemah. kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku dan mengalami masalah penglihatan adalah memerlukan perhatian yang lebih. CMV boleh menyerang beberapa bahagian badan kesan daripada imunisasi yang lemah dan 5 peratus daripada individu yang positif HIV dijangkiti CMV. Jaundis menyebabkan bahagian pada putih mata berwarna kuning. Penyakit yang timbul akibat daripada CMV adalah retinitis yang bermaksud sel pada retina iaitu di bahagian belakang mata mati. sikap mengelak dari melakukan sesuatu kerja dan dan tingkah laku pasif. tumbesaran yang perlahan dan mengalami akil baligh yang lambat berbanding rakan-rakan seusia. Keadaan ini boleh menyebabkan buta kecuali diberi rawatan segera oleh kerana itu ia perlu dirawat dengan agresif pada peringkat awal pengesanannya. kaki atau bahagian lain badan. Terlebih sensitif atau tidak sensitif langsung kepada kesakitan Tidak merasa takut terhadap sesuatu suasana bahaya . Sukar bergaul dengan orang lain Gagal berhubung dengan orang lain dengan cara yang sesuai. suntikan terus ke dalam mata adalah sangat berkesan. Guru-guru juga perlu memahami keadaan situasi mereka. maka mereka ini sukar dan menghadapi masalah menyesuaikan diri dalam berkomunikasi. Tanda dan gejala bagi kanak-kanak yang bermasalah penglihatan dan kecelaruan tingkah laku menurut Julia Jantan et. kemahiran mengurus kehidupan dan kemahiran mengawal emosi dan sosial.K a n a k . Individu juga mudah merasa penat dan bermasalah melawan jangkitan penyakit.

pendengaran.K a n a k . 1. sekiranya kekurangan upaya ini dapat di atasi dengan penggunaan . Nyatakan 5 Punca berlakunya bermasalah pembelajaran a. b. Masalah pembelajaran adalah apabila seseorang mengalami masalah atau kesukaran untuk mempelajari sesuatu dan ia seringkali berlaku akibat kekurangan keupayaan kognitif atau intelek pada diri seseorang individu itu. kurang pendengaran atau masalah fizikal. e. keseimbangan serta pergerakan tubuh fizikal akan dikumpulkan dan diproses. Memproses maklumat pula memerlukan seseorang individu mempunyai keupayaan daya tumpuan. untuk seseorang individu mempelajari sesuatu. Sebarang masalah berkaitan dengan mendapatkan input-input maklumat akan menyebabkan masalah dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran. Senaraikan 5 kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran a. sentuhan. Namun. c. ia perlu mencapai beberapa kemahiran yang sangat kompleks. Ia juga boleh berlaku hasil daripada kekurangan upaya. menganalisa. dan mengaplikasi iaitu daya kognitif dan pemikiran yang baik. emosi. c. d. menangis atau rasa tertekan tanpa sebab dan suka mengamuk c) Tiada tindakbalas memberangsangkan kepada kaedah pengajaran normal. d. e. iaitu mengingat. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ KOMBINASI MASALAH DALAM KETIDAKMAMPUAN DENGAN MASALAH-MASALAH LAIN BELAJAR Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia. contohnya masalah kurang penglihatan. __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 2. input-input maklumat contohnya dari deria-deria penglihatan. b. dalam kes-kes sebegini.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 43 Komunikasi (lisan dan bukan lisan) Minat dan aktiviti a) Sukar melakukan keinginan sendiri b) Menggunakan banyak bahasa badan daripada perkataan lisan a) Membuat pergerakan berulang-ulang yang aneh b) Ketawa.

serta diberikan rangsangan dan stimulasi awal. bercerita dan sebagainya. .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 44 cermin mata contohnya. masalah pembelajaran dalam kalangan individu ini dapat dikurangkan. atau diberikan alat pendengaran seawal mungkin. saringan pendengaran juga perlu dilakukan bagi mereka yang berisiko contohnya kanak-kanak yang disyaki tidak atau kurang dengar atau mereka yang sering mendengar muzik kuat. Saringan penglihatan juga perlu dilakukan terhadap semua kanak-kanak dalam tahun satu dan ujian ini perlu dilakukan setiap tahun kerana bebola mata kanak-kanak masih membesar dan boleh mengakibatkan masalah refraktif iaitu masalah kurang penglihatan yang boleh dibetulkan. guru sedar pencapaian di sekolah tidak sama seperti kanak-kanak lain contohnya. Pengesanan Awal Pengesanan awal yang sebaiknya adalah semasa di peringkat kanak-kanak lagi dan seringkali masalah ini dikesan oleh ibu bapa atau penjaga.Hasil keputusan Melalui ujian pemahaman ini adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membangunkan dan melaksanakan test-taking strategies kepada murid-murid yang bermasalah pendengaran. STRATEGI MENINGKATKAN KEFUNGSIAN BERMASALAH PEMBELAJARAN a. Strategi Pengajaran KANAK-KANAK Menurut Yasmin Moslem (1999) dalam kajiannya yang bertajuk The difficulties deaf and hardof-hearing children (d\hh) menyatakan bahawa bahawa kanak-kanak ini memerlukan test-taking strategies yang baik perlu digunakan bagi meningkatkan kefungsian mereka seperti visual matching berkaitan dengan perkataan dalam sesebuah karangan ataupun di dalam soalan.K a n a k . b. Beberapa masalah perkembangan yang berkemungkinan boleh dikaitkan dengan masalah pembelajaran kelak juga dilakukan semasa pemeriksaan berkala kanak-kanak di klinik kesihatan. Yasmin Moslem (1999) telah menyarankan untuk membangunkan kebolehan mereka melalui : i) Memperkenalkan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran kepada prosedur spectrum ujian yang berbeza secara keseluruhan yang mana guru yang berbeza dapat menentukan pembelajaran berdasarkan pembelajaran berasaskan teks. ii) Meningkatkan latihan yang meluas dalam menentukan perbezaan jenis ujian yang dibuat. Selain itu. Di samping itu. iii) Membina kurikulum kepada murid-murid masalah pendengaran dengan menggunaan strategi specific test-taking untuk meningkatkan keupayaan mereka. Strategi yang spesifik digunakan adalah berbeza ke atas kanak-kanak dan faktor ciri-ciri kanakkanak perlu dikaji terutamanya dalam pemahaman bacaan. Kanak-kanak yang bermasalah pendengaran atau penglihatan yang mempunyai masalah pembelajaran perlu disahkan oleh doktor supaya mereka dapat diberikan intervensi awal yang sesuai. kanak-kanak mempunyai masalah membaca pada tahun satu tetapi kanak-kanak ini pandai bercakap.

intervensi awal dan pengesanan merupakan kaedah meningkatkan keupayaan dan kebolehan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. serta tatacara intervensi bagi setiap kanak-kanak dan remaja adalah berlainan. 4. pembelajaran adalah melalui pendidikan khas menggunakan bahasa isyarat. masalah ini mungkin dapat dikurangkan dengan intervensi awal dan sebagainya dapat menuntut dalam aliran perdana sama seperti kanak-kanak lain (Kementerian Kesihatan Malaysia. Bagi mereka yang didapati mengalami masalah pembelajaran akibat kurang stimulasi. Bagi mereka yang mengalami masalah fizikal sahaja.disleksia dan agraphia.tingkahlaku dan deria. Masalah kurang pendengaran boleh dibantu dengan alat bantu dengar (hearing aid). sering kali dikatakan sebagai kanak-kanak ’lembap pembelajaran’ (slow learner). 2008). Oleh kerana perancangan ini adalah bersifat individu. 2. pendidikan adalah dalam aliran perdana. mereka perlu menjalani penilaian perkembangan untuk mengenalpasti penyebab kelewatan serta kekuatan dan kekurangan keupayaan mereka. . Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan refraktif contohnya. Bagi mereka yang boleh mendengar dengan alat bantu dengar.K a n a k . Masalah kurang pendengaran juga menyebabkan masalah pembelajaran kerana setiap apa yang diperkatakan akan di dengar lain oleh pelajar tersebut. menulis dan mengira serta daya fikir mereka. bagi meningkatkan kemahiran membaca. RUMUSAN 1. Jenis masalah pembelajaran berkaitan dengan deria merujuk kepada masalah pendengaran dan penglihatan. 3. Bagi mereka yang buta. serta kemahiran tatacara memproses maklumat diberikan. pembelajaran boleh dilakukan dalam aliran perdana. Jenis masalah pembelajaran bahasa dan komunikasi meliputi masalah percakapan seperti aphasia. kanak-kanak ini memerlukan pendidikan di kelas pemulihan di mana latihan tubi. 5. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah dalam bahasa. kaedah pembelajaran adalah menggunakan Braille.dysphasia. Bagi mereka yang tidak dapat mendengar walaupun dengan alat bantu pendengaran. Kanak-kanak dengan masalah pembelajaran yang disebabkan oleh kekurangan intelek atau masalah tingkah laku. penglihatan perlu dibetulkan dengan memakai cermin mata yang sesuai. Strategi pengajaran. Intervensi Awal Intervensi awal perlu dimulakan seawal usia kanak-kanak lagi dan intervensi yang efektif bergantung kepada ketepatan mengenal pasti masalah yang dihadapi dan perancangan Individual Care Plan atau Rancangan Pembelajaran Individu yang teliti. manakala bagi mereka dengan penglihatan terhad.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 45 c. Kategori hiperaktif merujuk kepada masalah yang berkaitan dengan tingkahlaku. alat bantu membaca seperti kanta pembesar perlu digunakan.

50 am) Rebecca. 2003. 2006. Jamila K. (eds). CA: Brooks/Cole. Edward L. 2006. Daniel. & James. 2008.. (ed). A. & Kauffman.K a n a k . Heward. 2003. Kuala Lumpur: PTS Publication. Ms. B. Special education for today.my/jpkhas/. A. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. W. Understanding Physical.50 am). 2001. Boston: Prentice Hall. G. Heller K.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010.15 pm) . A. Exceptional children: Introduction to special education.myhealth. Sensory. R. Kindshealth. Mohamed. S. & Schwartzman. 2009. Meyen & Yvonne N. 538-556. K. 11.gov. J. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. 2009. (eds). Gallagher. B.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 46 RUJUKAN Byers. K. 11. and Rose. Alberto P.. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. USA: Love Publishing Company. Juvenile Rheumatoid Arthritiss. Boston: Ally and Bacon. Kementerian Kesihatan Malaysia.. United States: Thomson Wadsworth. 1996. Pacific Grove. Bui. S. http://www. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. and Health Impairments.. 84 Julia Jantan.. E. Jabatan Pendidikan Khas. Mohd Sharani Ahmad. Exeptional Children An Introduction To Special Education. Ms. L. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms. Bhd. H. Zinaida Ariffin. Kementerian Pelajaran Malaysia.gov. 2004. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. W. Imamshah Natharasah. J. 131-137. Hamidah Sulaiman. M. 2008. http://www. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. London: David Fulton Publisher. Educating Exeptional Children. Portal Myhealth. D. N. 2003. Forney P. Siti Suhaila Samian. Boston: Pearson. J. New Jersey: Prentice Hall. Diane P. http://kidshealth. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. Deborah D. (akses : 20 Dec 2009. & Brian R. (2009).moe. Richard. Siri Pendidikan Khas. 2009. Kirk. & Anastasiow. 2007. Hallahan. (2nd ed).my/myhealth/bm/remaja. (akses : 18 Jan 2010. Boston: Prentice Hall.. D. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. R. 11.

http://www. Manisah Mohd Ali.. 6-7. Dipetik daripada http://www.ipbl. 2007. K.edu. Digumarti Bhaskara Rao. L.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 47 Nibedita Dash. 2009. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. 2005. W. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. and Sandra. Sparkle. June. Ms. Ryndak. 386-387.usu. 2003. Safani Bari. L. . A. Children With Learning Disabilities. Prasad Babu. United States: Pearson Merrill Prentice Hall.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. 9.30am) T. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009).sparkle. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.K a n a k . B. Boston: Allyn & Bacon. (akses : 2 Jan 2010. J. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. (akses : 2 januari 2010 : 09. Deafblindness. D.edu/Topics/deafblindness. New Delhi: Sonali Publications. Heller. B.pdf.45pm) Sherwood. 1996. Santhanam. S.. Integrated Education for Children with Special Needs. Sugandhi. B.

2. Di Malaysia. gangguan penglihatan boleh berada pada tahap daripada keadaan status penglihatan rendah kepada keadaan buta. Tanpa penglihatan kita akan mempunyai masalah dalam kehidupan dan memerlukan bantuan orang lain untuk membantu dalam pergerakan seharian.5 mm. ketajaman penglihatannya adalah 6/60. Menurut Kementerian Kesihatan (2009). anda diharapkan dapat: 1. Proses ini bermula dari rangsangan fizikal yang sampai ke mata hinggalah akhirnya imej yang dilihat diterjemahkan oleh otak. Mohd.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 48 UNIT 5 KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini.2 peratus dan . Adakah anda pernah bertemu dengan golongan kurang upaya penglihatan yang menggunakan tongkat ketika berjalan. Ketika bayi baru dilahirkan. Menghuraikan strategi mengatasi masalah penglihatan PENGENALAN Selamat bertemu kembali dalam Topik ke 5 yang akan membincangkan kategori kanak-kanak bermasalah penglihatan.5 sentimeter padu dari manusia dilahirkan sehingga ia dewasa. Rizlan (2009) menyatakan setiap orang menggunakan penglihatan untuk aktiviti pengurusan diri. Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah penglihatan Mengenalpasti jenis dan tahap penglihatan. Diameter bola mata bayi yang baru dilahirkan adalah 17. mengendalikan kemahiran motor dan tingkah laku sosial. Mata juga digunakan untuk belajar. isipadu bola mata manusia juga akan bertambah sebanayak 3.K a n a k . Penglihatan merupakan deria yang amat penting untuk perkembangan kepada kanak-kanak kerana 80 peratus daripada yang dipelajari oleh kanak-kanak adalah melalui penglihatan. mengenali sesuatu seperti orang dan objek dan sebagainya. Kecacatan penglihatan boleh terjadi pada pelbagai peringkat usia dengan tahap gangguan yang berbeza-beza. keadaan buta meliputi 0. Mata merupakan deria penglihatan yang amat penting kepada semua manusia kerana penglihatan merupakan sumber untuk mendapat dan menerima informasi. 4. 3. Hafiz Baharom dan Sulaiman Mohd. perkembangan ketajaman penglihatan mencapai ke tahap 6/6 ketika kanak-kanak berusia 4 tahun. Mata merupakan bahagian dalam anggota badan manusia yang paling cepat berkembang jika dibandingkan dengan bahagian lain. Dalam laman Kementerian Kesihatan Malaysia (2009) menyatakan saiz bola mata manusia akan berkembang antara 5 hingga 7 milimeter (mm) sahaja sepanjang hayat. Menjelaskan punca dan masalah kanak-kanak bermasalah pendengaran. manakala pada orang dewasa adalah 23 mm.

44 peratus daripada jumlah penduduk.K a n a k . Pecahan 20/200 bermakna jika seseorang yang penglihatan normal boleh melihat objek tertentu sejauh 200 kaki. rabun ataupun penglihatan terhad (low vision). Hal ini sering dilakukan dengan menggunakan grafik yang mempunyai simbol yang mempunyai pelbagai ukuran. Kanak-kanak yang cacat penglihatan biasanya ketinggalan dari segi perkembangan pergerakan fizikal dan motor.7[b][1]-[13]) . maka ketajaman penglihatan bagi orang yang mempunyai masalah penglihatan hanya dapat melihat objek tersebut dalam lingkungan jarak 20 kaki. Oleh itu. Ketajaman penglihatan bagi kategori ini adalah di antara 20/70 dan 20/200 pada mata yang terbaik dengan pembetulan. (Culatta et al 2006). Lapangan penglihatan bagi orang cacat penglihatan pula adalah tidak lebih daripada 20 darjah pada keluasan diameter. Menurut Marylin Friend (2006) definisi buta berdasarkan definisi IDEA beliau menyatakan bahawa “. Ketajaman penglihatan pesakit dinyatakan berhubung dengan ketajaman normal. Ini dapat di ukur secara kuantitatif oleh kemampuan untuk membezakan antara simbol-simbol pada suatu jarak yang ditentukan. The term include both partial sight and blindness. Pertubuhan kesihatan dunia (WHO) mendefinisikan kedua-dua kategori di atas iaitu gangguan visual adalah berdasarkan kurangnya ketajaman visual atau kurangnya jangkauan penglihatan. sementara mata tetap pada keadaan biasa (Douglas & McLinden dalam Lewis & Norwich 2005). Sebaliknya keupayaan bagi orang biasa adalah 180 darjah. terdapat lagi satu kategori orang cacat penglihatan iaitu separa/rabun (partially sighted). Masalah penglihatan dari perspektif pendidikan iaitu bermaksud sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan. kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan denagn keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka. Membantu kanak-kanak ini memahami konsep ruang dan saiz akan membantu perkembangan mereka DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN Definisi masalah penglihatan boleh dilihat dalam dua perspektif iaitu dari segi perundangan dan dari segi pendidikan. Ini kerana keadaan mata mereka tidak sama dengan kanak-kanak normal. Ketajaman visual dari 6/18 bererti pesakit hanya dapat membezakan antara objek yang berjarak 6 meter dimana orang normal dapat membezakannya pada jarak 18 meter. Istilah “visual field” sama ertinya dengan jangkauan (area) yang dapat dilihat. even with correction. Menurut Jamilah (2005) kebutaan. . Istilah “visual acuity” sama dengan ketajaman penglihatan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 49 status penglihatan yang rendah meliputi 2. Selain daripada orang cacat penglihatan (buta). Jadi ketajaman 3/60 bererti seorang pesakit hanya dapat membezakan antara simbol-simbol pada jarak 3 meter dimana orang normal dapat membezakannya pada jarak 60 meter. Seringkali mereka tidak dapat mencari atau mencapai objek-objek kecil yang terjatuh. . . Menurut Wong Huey Siew (2006) dari segi perundangan adalah masalah penglihatan melibatkan penilaian ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik dengan pembetulan. (Sec. 300. .” JENIS DAN TAHAP PENGLIHATAN Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna ataupun disebut penglihatan terhad (low vision). teruk dan sangat teruk adalah: . adversely affects a childs educational performance. sederhana. visual impairment including blindness means an impairment in vision that.

Rabun ataupun penglihatan terhad (low vision): Penglihatan kurang dari 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 darjah sesudah rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive). Strabismus (juling).glaukoma (tekanan biji mata yang merosakkan saraf urat mata). walaupun dengan bantuan alat khas. Pelajar-pelajar yang mempunyai masalah penglihatan dikenal pasti mempunyai visual ketajaman 20/70. Albinisme (sensitive pada cahaya).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 50 i.K a n a k . Myopia (rabun jauh) dan Hyperopia (rabun dekat) . ii. Sederhana Masalah pada tahap sederhana masih membolehkan kanak-kanak melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan deria penglihatan dengan menggunakan alat Bantu khas seperti kanta. Kebutaan: Penglihatan kurang daripada 3/60. Sangat teruk Masalah pada tahap sangat teruk mengakibatkan kanak-kanak menghadapi kesukaran melakukan aktiviti visual seperti membaca dan mobiliti serta perlu bergantung pada deria-deria lain. Menurut Nancy & Kathleen (2005) kedua-dua kategori di atas iaitu kebutaan dan rabun adalah sebagai kerosakan visual termasuk buta kerana menjejaskan prestasi pendidikan individu yang mengalami masalah buta ini. Kerosakan ini merujuk terhadap ketidaknormalan mata iaitu saraf optik atau pusat visual untuk otak mengakibatkan kurang ketajaman penglihatan. c.Terdapat beberapa tahap masalah penglihatan yang membezakan antara buta dengan penglihatan terhad ataupun low vision berdasarkan ujian visual akuiti dan juga adaptasi pendidikan khas. Diplopia (nampak dua). Masalah penglihatan dapat di lihat dalam tahap berikut: a. Individu dengan penglihatan terhad dapat melakukan tugas seharian menggunakan deria penglihatan. Sara Begum (2003) menyatakan pelajar yang mengalami masalah penglihatan juga dikategorikan kepada lapan kategori mengikut peringkatnya iaitu Astigmatisme (rabun). Teruk Masalah pada tahap teruk menyebabkan kanak-kanak mungkin memerlukan lebih banyak masa dan tenaga dalam menjalankan aktiviti malah mengalami kesukaran melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti. Tempoh termasuk penglihatan kedua-dua tidak sepenuhnya dan buta. pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 darjah setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive). Ambiplia (mata malas). b.

glaucoma kongenital/keturunan. Satu masalah seumpama adalah strabismus yang mana adalah tidak diselaraskan mata gerak disebabkan oleh otot tidak berfungsi. Oleh itu penglihatan menjadi kabur dan menimbulkan kekeliruan. Keadaan ini menjejaskan penglihatan seseorang dan akan menjadi buta sekiranya lewat. kornea atau kanta. berotot retina kemerosotan. kandungan gula dalam darah menjadikan kanta kurang kenyal dan membentuk katarak dan orang dewasa yang berusia 60 tahun ke atas.Keadaan Juling wujud kerana tidak adanya kordinasi di antara otot-otot mata menyebabkan mata tidak lurus.4% kanak-kanak dikategorikan mengalami masalah penglihatan terhad sederhana.Eye pathologies Pathologies mata adalah kesan kerosakan kepada satu atau lebih struktur mata. astigmatisme dan rabun tua adalah jenis-jenis utama gangguan biasan. Albinism adalah satu keadaan pigmen tidak ada daripada semua bahagian badan. Nystagmus sebuah pergerakan yang abadi dan tidak sengaja bola-bola mata itu. atau tidak dirawat. Punca utama penyebab gangguan visual adalah katarak kongenital. Rabun jauh. 33. degenerasi makular keturunan dan retinitis pigmentosa. pengasingan retina dan atrofi saraf optik. Kanta mata menjadi keruh dan cahaya tidak dapat menembusinya. Diplopia adalah penglihatan berganda. hyperopia. Amblyopia/lazy eye atau mata malas adalah di sebabkan juling. Cortical blindness berlaku apabila terdapat beberapa jenis kerosakan pada otak. retinapathy pra-matang. termasuk retina. Salah satu mata tidak dapat berfungsi dengan betul. Ia termasuk penyakit mata. Masalah katarak berbeza dengan glaukoma yang merupakan sejenis kerosakan mata yang disebabkan oleh tekanan cecair yang terlalu tinggi di dalam bebola mata. tetapi bertemu di atas. d.Refractive disorder Adalah disebabkan oleh ketaksekataan dalam bentuk atau saiz bola mata. Kajian Rokiah et al (2005) menunjukkan 25. retinitis pigmentosa. katarak.7% adalah buta. c. orang-orang yang terbabit sering mempunyai fotofobia.9% mengalami penglihatan terhad teruk dan 40. diabetic retinapathy. Katarak merupakan suatu proses . b. terpesong keluar atau tegak ke atas ke bawah. Golongan yang berisiko mengidap katarak adalah seperti pesakit kencing manis yang gagal mengawal penyakitnya. Katarak pula adalah sejenis kerosakan mata yang menyebabkan kanta mata berselaput dan rabun. adalah satu lagi gangguan aculomotor. nistagmus kongenital. Berkurangan visual diklasifikasikan seperti berikut: a. Juling boleh dikesan apabila bayi berumur enam bulan apabila penglihatannya kabur.Ocular motility Oculomotor adalah masalah-masalah gangguan-gangguan gerak mata. retinablastome.K a n a k . Lain-lain Kecacatan Mata Kecacatan mata lain termasuklah buta warna yang menahan daripada tidak hadir atau rosak sel-sel retina.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 51 PUNCA MASALAH PENGLIHATAN DAN BAHAGIAN MATA Menurut Mohd Sharani (2004) masalah-masalah visual timbul daripada sebarang gangguan dengan laluan cahaya itu daripada kemasukannya untuk mata melalui untuk tafsirannya yang bermakna oleh otak. Oleh itu tidak dapat memfokuskan pada satu objek yang sama.

b. a. d. Age related Mascular Degeneration atau selalunya dipanggil AMD adalah penyebab utama kehilangan penglihatan dan kerabunan (Mason 2001). Di antara tanda-tanda glaukoma kronik ialah ruang penglihatan menjadi semakin kecil. 1.kesukaran menyesuaikan penglihatan dalam keadaan gelap dan kerap menukar cermin mata kerana penglihatan masih tidak terang. a. tekanan cecair di dalam bola mata meningkat kerana saluran cecair tersekat akibat kerosakan saraf.penglihatan kabur dan rabun. c. iaitu dalam bentuk basah dan kering. e. endapan pigmen di dalam mokular atau kombinasi kedua-dua proses di atas. semakin merosot. Senaraikan 5 punca berlakunya masalah penglihatan __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ . Degenerasi Makular Basah terjadi apabila saluran darah yang baru membesar di bawah retina pecah dan membocorkan darah dan cecair. 2. Kebocoran ini menyebabkan kerosakan kekal kepada sel-sel retina yang sensitif kepada cahaya dan seterusnya mewujudkan titik buta pada pusat penglihatan. Diabetic retinopathy sejenis penyakit mata yang disebabkan oleh tekanan cecair yang terlampau tinggi di dalam bola mata seseorang (Friend 2005). c. e.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 52 akibat usia yang lanjut dan kanak-kanak dan bayi yang baru lahir dengan komplikasi Katarak boleh berlaku pada bayi atau kanak-kanak sekiranya ibu mengidap jangkitan seperti penyakit rubella semasa mengandung. AMD berlaku apabila makular yang merupakan sebahagian dari retina yang berfungsi untuk ketajaman. Bagi mata sihat (normal) pula. Glaukoma boleh dibahagikan kepada dua. dan pusat penglihatan yang diperlukan untuk membaca atau memandu. Tanda-tanda glaucoma. AMD kering menjadi lebih parah dan menjadi suatu penyakit yang dikenali sebagai degenerasi makular basah. b. dan disebabkan oleh penuaan dan penjarangan tisu-tisu mokular. pengaliran masuk keluar cecair di dalam bola mata adalah seimbang. Bagi mata glaukoma. Menurut Lim dan Quah (2004) rubella adalah penyakit virus berjangkit seakan-akan cacar yang boleh menyebabkan kecacatan kepada bayi sekiranya dihidapi oleh seseorang ibu yang mengandung antara satu hingga tiga bulan. iaitu glaukoma akut dan glaukoma kronik. Kadang kala. Tekanan yang tinggi ini akan merosakkan sel retina dan serabut saraf sehingga ruang penglihatan menjadi semakin sempit dan akhirnya akan terus menjadi buta. d. Degenerasi Makular Kering (AMD) adalah peringkat awal kepada penyakit ini. Degenerasi makular terbahagi kepada dua.K a n a k .

kesihatan. Bahagian yang paling jelas pada matanya dan mempengaruhi warna mata. kecacatan genetik dan tingkahlaku. Retina Makular Iris Kanta Mata Pupil CIRI-CIRI MASALAH PENGLIHATAN Terdapat empat ciri yang boleh dikenalpasti bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan iaitu ciri fizikal. mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. berwarna hitam.K a n a k . memfokus objek pada jarak yang berbeza-beza Bahagian tengah anak mata. intelek. . Merupakan kawasan anatomi kecil yang dapat dibezakan daripada tisu sekelilingnya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 53 ORGAN MATA DAN FUNGSINYA Bahagian Kornea Keterangan Merupakan selaput hening di hadapan biji mata yang menutup mata hitam dan anak mata. Mempengaruhi hampir keseluruhan kuasa mata. Lapisan mata paling dalam yangg peka kepada cahaya mata hitam. di kelilingi oleh iris. Bersifat lut sinar.

K a n a k . Kanak-kanak yang mengalami masalah ini juga sentiasa mengelakkan matanya dari cahaya terang. Apabila ingin melihat. Jika mereka separa buta. tetapi mereka mungkin mempunyai pandangan tepi yang lebih baik. Mereka juga mempunyai mata yang tidak boleh memfokus kepada sesuatu perkara. mereka mungkin dapat melihat bayang.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 54 Rajah 1. Kanak-kanak ini mungkin menoleh ke arah lain apabila dipanggil. . Kanak-kanak ini sentiasa menutup sebelah mata dan menundukkan kepala ke tepi atau ke depan apabila melihat sesuatu atau ketika berjalan. Mereka ini juga tidak dapat mencari dan mengambil objek kecil yang terjatuh ke atas lantai atau ke bawah. ini tidak bermakna mereka tidak memberi perhatian.1 Ciri Fizikal Bermasalah Penglihatan Oesterreich (2009) menyatakan ciri-ciri fizikal yang ada pada kanak-kanak atau individu yang mengalami masalah penglihatan adalah kebanyakannya mempunyai mata juling. Mata mereka juga sering mengerdip atau mereka sering menggosok mata serta sering tersandung atau terjatuh dan terlanggar objek kecil apabila berjalan. mereka kerap berkerut atau mengecilkan mata untuk melihat. warna atau gambar yang besar dan mereka memegang buku atau objek dekat dengan muka untuk melihat atau membaca.

Ujian minda dirancang khusus untuk menggunakan untuk orang buta. Bagi mereka yang mengalami masalah ini mereka perlu belajar pelbagai kemahiran untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan (c)Interaksi dengan persekitaran kerana kerosakan visual perlu cepat mendapat maklumat jarak. Buta atau kerosakan visual teruk menghadkan pergerakan dan juga menjejaskan perhubungan sosial.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 55 Rajah 1. Ujian IQ. Walau bagaimanapun. terutama menyentuh dan percakapan.com Menurut pertubuhan kesihatan sedunia (2009) kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan atau cacat anggota tidak semestinya terencat akal. Menurut Nancy Hunt & Kathleen Marshal (2005) menggambarkan kesan buta pada perkembangan kognitif dengan mengenal pasti had-had asas pada kanak-kanak itu dalam tiga kawasan iaitu: (a) Julat dan pelbagai pengalaman. mereka perlukan latihan untuk membiasakan diri dengan keadaan persekitaran. dan mereka berhubung dengan objek yang di terokai. Mereka perlu menjelajah benda-benda dengan sentuhan bahagian untuk keseluruhan proses. Mereka yang ada masalah penglihatan tidak dapat mengawal persekitaran yang dilalui jika tidak di latih. (b) Keupayaan untuk bergerak-gerak. deria-deria ini tidak mempamer sepenuhnya untuk ekspres dan maklumat holistik disediakan oleh kawasan (seperti warna saiz dan hubungan ruang. seperti Hayes Binet (a special adaptation of the Stanford-Binet IQ Test) atau Wechsler Intelligence of for children-Revised. pengalaman-pengalaman mesti diperolehi dengan menggunakan rasa kekal. Oleh itu. Pelajar yang mengalami kerosakan . manusia dengan kawasan untuk mengawal persekitaran.K a n a k . Berlaku apabila kanak-kanak mempunyai satu kerosakan visual.2 : Contoh Mata Yang Mengalami Kecacatan (Jenis mata Juling) Rujukan: http://rawatankesihatan. Kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan berupaya untuk berjaya sekiranya diberi peluang. tidak meletakkan kerosakan visual pada satu kerugian kecuali untuk beberapa aspek kecil dalam komunikasi. bimbingan dan tunjuk ajar dalam kehidupan dan juga pendidikan. menunjukkan kanakkanak buta tidak mempunyai IQ yang rendah. Kerosakan visual secara langsung mempengaruhi pembangunan dan pengajian kanakkanak.

Menurut International Council of Ophthalmology mereka yang mengalami albinisme sering kali menderita kecacatan penglihatan sehingga pada tahap ramai yang disah buta. sifat terlalu bergantung kepada orang lain. Kanak kanak yang mempunyai masalah penglihatan mempunyai tingkah laku yang ganas. Ini kerana imej kabur dari mata tersebut tidak akan ditafsirkan oleh otak dan akibatnya mata tersebut tidak akan menumpu pada objek yang hendak dilihat.K a n a k . Beberapa pelajar yang mengalami kerosakan visual juga mempunyai bakat. Kongenital Amaurosis Leber mampu menyebabkan buta sepenuhnya atau kehilangan penglihatan teruk semenjak lahir atau awal kanak-kanak. Keadaan akan menyebabkan kadar kesihatan akan menurun. Penyakit berjangkit seperti campak yang dialami oleh ibu mengandung boleh menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat penglihatan. sungguhpun hanya sedikit dari mereka buta sepenuhnya. pergantungan pada orang lain. Kajian yang dilakukan oleh Sharon et. Menurut Julia et al (2009) kanak kanak yang mempunyai masalah penglihatan memerlukan perhatian yang lebih daripada ibu bapa dan juga guru. Misalnya mereka yang mengidap penyakit mata yang kronik dan menyebabkan hilang penglihatan akan mengakibatkan lumpuh sementara waktu. Keadaan ini akan menyebabkan kualiti hidup yang meleset. Menurut Mason (2001) terdapat satu kajian membuktikan bahawa penyebab utama penglihatan terhad di kalangan rakyat Malaysia ialah masalah kesihatan yang melibatkan kesalahan refraktif yang tidak diperbetulkan dan katarak. Masalah kesihatan yang sering di alami seperti sering mengadu sakit kepala. tidak mahu menurut kata. sikap suka mengelak dari melakukan sesuatu kerja dan tingkah laku yang pasif. risiko jatuh dan miskin. risiko kemalangan. pening atau loya selepas membuat kerja yang perlu penumpuan. mata yang lebih rabun berkemungkinan besar akan juling. Kuman seperti sitomegalovirus boleh menyebabkan kecacatan saraf pada bayi dan seterusnya bayi boleh menjadi buta (Mason 2001). Tingkah laku ini terjadi kerana mereka . Penglihatan yang kurang jelas dalam kalangan orang-orang dewasa pula atau orang lebih tua memberi kesan kepada kesihatan mental dan boleh menyebabkan serangan jantung dan masalah penglihatan juga dikaitkan dengan mengurangkan aktiviti-aktiviti kehidupan harian seperti sosial. Pembetulan masalah penglihatan perlu dilakukan sebelum kanak-kanak berumur lapan tahun supaya sistem penglihatan berkembang dengan normal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 56 visual akan mempamerkan satu julat luas kognitif dan kebolehan-kebolehan intelektual. Keadaan persekitaran yang tidak memuaskan seperti kotor dan busuk juga boleh menyebabkan kanakkanak mudah diserang penyakit termasuk buta. Masalah ini bukan sahaja menyebabkan masalah psikologi tetapi turut memberi masalah kepada tahap kesihatan seseorang. Kecacatan refraksi menjadikan kanakkanak rabun dan penyebab utama berlakunya amblyopia. Tahap kerabunan antara kedua-dua mata tidak sama. dan ramai pelajar telah menunjukkan keupayaan-keupayaan intelektual. suka menentang.al (2008) menunjukkan kerosakan penglihatan boleh dikaitkan dengan masalah kesihatan yang lain. Penyakit seperti glaucoma juga boleh menyerang kanakkanak sejak lahir dan ini menyebabkan perkembangan otot-otot mata tidak normal. mengurangkan status kefungsian dalam masyarakat. Mereka yang kurang bergerak aktif juga mempuanyai risiko serangan penyakit jantung dan darah tinggi turut menjadi penyebab kepada kehilangan penglihatan sama ada kekal atau sementara. Ini terjadi kerana pembiasan cahaya pada mata kanak-kanak yang rabun tidak terfokus pada retina dan seterusnya tidak merangsang perkembangan sistem penglihatan. Kurang vitamin A juga boleh menyebabkan buta yang di kenali sebagai keratomalasia yang ada kaitannya dengan kekurangan makanan jenis protein.

__________________________________ 2. __________________________________________ e. cermin mata dekat dan bifokal. __________________________________________ d.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 57 mempunyai ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan juga kekurangan fungsi luar kawal otak. Nyatakan 5 strategi membantu kanak-kanak bermasalah penglihatan dalam pendidikan. Mereka yang mengalami masalah penglihatan juga menunjukkan tingkah laku atau membuat pergerakan berulang-ulang yang aneh. sukar bergaul dengan orang lain. __________________________________________ STRATEGI MENGATASI MASALAH PENGLIHATAN Tahap penglihatan bagi rabun dekat kanak-kanak dapat diperbaiki dengan menggunakan kanta pembesar. gagal berhubungan dengan orang lain dengan cara yang betul. kemahiran mengurus kehidupan seharian dan kemahiran mengawal emosi dan social.8 peratus daripada kanak-kanak yang cacat yang berumur dari 6-10 tahun mempunyai masalah tingkah laku. __________________________________ e. Pemeriksaan penglihatan yang lengkap juga mampu mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak berpenglihatan terhad untuk melakukan tugas harian mereka. Kanak-kanak ini akan terus membesar dengan masalah tersebut jika masalah berkenaan tidak diatasi dari awal. __________________________________________ b.K a n a k . Mengikut kajian oleh Julia et al (2009) didapati 45. Dari aspek komunikasi lisan dan bukan lisan mereka sukar meluahkan keinginan sendiri dan menggunakan banyak bahasa badan daripada perkataan lisan. Tingkah laku yang ditunjukkan dalam interaksi sosial adalah berminat kepada perkara atau permainan tertentu. 1. ketawa. menangis atau rasa tertekan tanpa sebab dan suka mengamuk dan tiada tindak balas memberangsangkan kepada kaedah pengajaran normal. a. suka bersendirian. Senaraikan 5 ciri fizikal kanak-kanak yang bermasalah penglihatan a. . cermin mata berkuasa tinggi. __________________________________________ c. Ini akan membolehkan kanak-kanak tersebut membaca dengan kadar yang yang lebih pantas dan akan dapat membantu mengurangkan masalah yang dihadapi. Mereka juga sukar dan menghadapi masalah penyesuaian diri dalam komunikasi. __________________________________ d. __________________________________ b. Selain itu juga mereka turut mengalami masalah dalam aktiviti motor dan fizikal seperti terlalu aktif atau terlalu lembab dan boleh menyebabkan kemusnahan kepada persekitaran. __________________________________ c. terlebih sentitif dan tidak sensitif kepada kesakitan dan sukar merasa takut kepada suasana bahaya.

keputusan kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan memerlukan lebih daripada satu alat bantuan untuk membantu mereka dalam tugasan sebagai pelajar. bilik penyelenggaraan Braille. Menurut Zuhayati Yazid (2009) menjelaskan optometris di Malaysia dapat memainkan peranan yang lebih positif untuk membantu menangani masalah gangguan penglihatan di kalangan kanak-kanak. Pencapaian akademik kanak-kanak bermasalah penglihatan lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian akademik kategori keperluan khas yang lain. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat (2009) terdapat banyak kemudahan yang telah di sediakan oleh kerajaan dan badan-badan NGO untuk membantu individu yang menalami masalah penglihatan. model tiga dimensi. dan teleskop. Bantuan dan kemudahan turut disediakan untuk memudahkan pergerakan mereka. . alat sentuhan seperti peta. Bantuan dan kemudahan bukan sahaja diberikan kepada mereka yang mengalami masalah penglihatan tetapi turut di berikan kepada individu yang mengalami masalah pendengaran. Definisi masalah penglihatan boleh dilihat dalam dua perspektif iaitu dari segi perundangan dan dari segi pendidikan. 2. Perhatian yang khusus daripada ibu bapa dan guru akan membantu perkembangan kognitif. spectacle magnifier. Antaranya adalah tongkat putih. 3. Penglihatan merupakan deria yang amat penting untuk perkembangan kepada kanakkanak kerana 80 peratus daripada yang dipelajari oleh kanak-kanak adalah melalui penglihatan. masalah fizikal dan sebagainya atau mereka yang di kenali sebagai orang kurang upaya (OKU). bilik low vision. 5. mesin Braille.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 58 Jamilah (2005) menyatakan bahawa pendidikan bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan perlu dilengkapi dengan peralatan yang sesuai mengikut tahap masalah yang dihadapinya sebagai keperluan mobiliti sosial mereka. Mengetahui punca kepada masalah penglihatan memudahkan guru dan ibu bapa menyusun strategi membantu dalam aspek pendidikan dan kesihatan. 6. hand held magnifier. Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna ataupun disebut penglihatan terhad (low vision). stand magnifier. RUMUSAN 1. sosial dan emosi kanak-kanak bermasalah penglihatan. gambar rajah timbul. bilik sumber yang dilengkapi dengan kemudahan mesin Braille. 4.K a n a k . Analisis kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak berpenglihatan terhad lebih suka menggunakan kanta pembesar untuk kerja dekat berbanding cermin mata berkuasa tinggi. Selain itu.

2005. (Akses 3 Januari 2010) Julia Jantan et. Tompkins. Exceptional Children And Youth. Pengenalan kepada masalah Penglihatan.jkm. L. Education learners with Diverse Abilities.ehomemakers. (akses 25 December 2009).Penglihatan Terhad UKM: Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 5 (1) 2007: 37-45. Singapore: Nannyang Technological University.Bhd.net/my/article. 2009. New York: Pearson. Rokiah Omar. Universiti Putra Malaysia: Press Aremes (M) Sdn . Batu Caves: Pencetakan Zafar Sdn. Kementerian kesihatan Malaysia.all: 2009.gov. Rizlan.php?id (akses 26 December 2009). & Werts G. Bhd. Coryell. Lewis. 2009. Special Education: IDEA 2004: Update Edition. (akses 26 Disember 2009). B. Bhd. G.R.net (Special Education Network). New Jersey: Upper Saddle River. 2nd ed. A. (akses 25 December 2009). 2005.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 59 RUJUKAN Culatta. 2009. Lim. www. Victor Feizal Knight. (2004). Marylyn Friend. Pertubuhan Kesihatan Sedunia.myhealth/myhealth/bm/dewasa_content.National Institute of Education.A Mohamed. Mohd Sharani Ahmad (2004). Spotlight on Special educational Needs: Visual Impairment. 2001. L. Oesterreich. Kuala lumpur: Meteor Doc. 2006. 2003. & Quah. A. Pengenalan kepada pendidikan khas (Masalah Penglihatan). & Norwich. United kingdom: Graphic Images. 2005. Ciri Kanakkanak Berpenglihatan Terhad di Klinik . United States: The University Of North Carolina. Fundamentals of Special Children Heather L. Jabatan Kebajikan Masyarakat. Mohd. Sdn. New York: Open Marilyn Friend.who.spe-ed. Special Children. M. 2006. http://www.int/en/. University Press. .. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Mason.my. Special Education Perspective For School Proffesionals. M. Kecacatan Penglihatan.Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Special Teaching For Special Children.K a n a k . United states: Patricia A. Education. 2005. 2009. 2007. Nancy Hunt & Kathleen Marshall. Jamilah K. www. Zainora Mohammed & Tholasi. www.J. Hafiz Baharom & Sulaiman Mohd.M.M. www. R.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 60 Ruth Salisbury. 2008.00 pm Sara Begum.jkscience. Christ. 2003. Utusan Malaysia Online. Cognitive Development in blind children. (akses 3 Januari 2010) Wong Huey Siew. Sharon Sharon L. 2009.iovs. Zuhayati Yazid. & Kristopher L. Teaching Pupils With Visual Impairment: A Guide To Making The School Curriculum Accessible.K a n a k . 2008. New Delhi: Discovery Publishing House. . 5.org Rabu. Diane Zheng. Sudhir Bhagotra. http://www. Kuala Lumpur: Unit Penerbitan ISM. 2006. Byron L. 2009. London: Routledge. Lam. http://www. Persekitaran Pembelajaran Pelajar Cacat Penglihatan Di Malaysia. Lee. David J.org/archive/volume101. 06/01/2010. (akses 25 December 2009). Social Adjustments and Rehabilitation of The Blind. Kanak-kanak bermasalah penglihatan. Ashok K Sharma & Bhavna Raina. Social Adjustments and ArheartAssessment of the Effect of Visual Impairment on Mortality through Multiple Health Pathways: Structural Equation Modeling. D.

2005) . Pandangan ini sebenarnya amat bertentangan kerana kecacatan yang mereka alami lebih teruk berbanding dengan yang kategori kecacatan lain. Ketika berusia 1 ke 2 tahun. Di Malaysia kanak-kanak yang mengalami masalah yang berada di sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran seramai 7388 orang yang merangkumi di program sekolah pendidikan khas dan program intergrasi (Jabatan Pendidikan Khas. mereka juga akan mengalami masalah perkembangan sosial kerana malu dengan kekurangan yang dimiliki itu. Ianya diperkukuhkan lagi dengan pendapat Hellen Keller di dalam autobiografinya seseorang yang buta dan pekak. kanak-kanak akan mula bercakap dan membentuk bahasanya sendiri. mereka mempunyai tiga rangkap kecacatan iaitu pendengaran.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 61 UNIT PELAJARAN 6 KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Ini kerana kecacatan yang di alami mereka tidak kelihatan dan fizikal luaran normal seperti insan biasa. Kebanyakkan mereka tidak dapat bertutur kerana tidak dapat mendengar bahasa yang selalu digunakan dalam kehidupan. kanak-kanak yang mengalami cacat pendengaran lebih bernasib malang berbanding mereka yang mengalami kecacatan lain. PENGENALAN Pada kebiasaannya. bertutur dan terencat akal. Menjelaskan jenis-jenis kaedah komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran. Akibatnya. Oleh itu. Kelambatan mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial mereka. Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah pendengaran 2. 3. Hal ini sukar untuk dilaksanakan oleh kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran kerana tidak dapat mendengar apa yang berlaku disekelilingnya. Secara tidak langsung. orang ramai tidak nampak sebarang kekurangan yang dialami dan menganggap mereka adalah normal seperti orang lain.K a n a k . Perkembangan bahasa dan pertuturannya akan terbantut dan lambat kesan daripada kehilangan pendengaran. Mengenalpasti jenis dan tahap pendengaran. Banyak perkara yang mereka tertinggal berbanding kanak-kanak biasa. tangisan dan lain-lain dari sejak lahir lagi. Semenjak lahir lagi. Mereka tidak dapat mendengar bunyi kuat dan rendah. salah satu cara kita belajar mengenal alam sekeliling ialah melalui pendengaran. pujukan ibu. dia lebih rela memilih sebagai seorang yang buta berbanding menjadi pekak. anda diharapkan dapat: 1.

sebagai contoh. ANATOMI DAN FISIOLOGI PENDENGARAN Gangguan pendengaran adalah sebuah kecacatan yang sememangnya sudah diketahui umum seluruh dunia.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 62 DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN Menurut Kamus Dewan terbitan DBP pekak didefinisikan sebagai tidak dapat mendengar langsung atau tidak dapat mendengar dengan baik.K a n a k . ia mempunyai pendengaran separa. . anatomi telinga ini adalah sangat penting untuk dipelopori lebih-lebih lagi kepada mereka yang akan terlibat langsung dengan telinga dan masalah pendengaran. Dalam budaya orang pekak. guru-guru yang akan terlibat dengan kanak-kanak masalah pendengaran ini perlu mendalami bahagian anatomi dan fisiologi ini. guru pendidikan khas ini akan lebih peka akan masalah yang dihadapi oleh murid berkenaan. Menurut Cruiskshank (1975) kanak-kanak kurang upaya pendengaran merujuk kepada kebolehan kanak-kanak itu mengguna deria dengar dan juga bila kecacatan itu dialami. Di dalam konteks pendidikan khas pula. Finn dan Dowdy (1993) mendefinisikan bermasalah pendengaran berdasarkan darjah kepekakan iaitu pekak dan kurang pendengaran. Secara umumnya bahagian telinga terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu telinga luar. Kanak-kanak ini luar biasa kerana tidak dapat bertindak balas terhadap bunyi-bunyi di sekelilingnya. Bagi Smith. Dari situ kita dapat melihat akan kepentingan mengetahui kedudkan telinga serta fungsi komponen telinga itu sendiri yang amana akan banyak membantu guru untuk lebih mnegetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut. istilah pekak adalah digalakkan untuk digunakan kerana ia merupakan satu lambang identiti yang positif kepada komuniti orang pekak. adalah dengan mengetahui anatomi telinga dan fisiologinya kita dapat mengetahui lebih mendalam berkaitan mekanisme pergerakan bunyi yang dihasilkan di dalam telinga. telinga tengah dan telinga dalam. pesakit yang menghidapi maslah pada telinga dalam dikategorikan sebagai masalah pendengaran sensorineural. Istilah pekak dalam huruf besar merujuk kepada budaya orang pekak. dengan mengetahui kedudukan telinga guru pendidikan khas akan lebih mudah untuk mengenalpasti kaedah pengajaran yang perlu digunakan pada murid pendidikan khas tersebut. hal ini kerana dengan mengetahui mekanisme pendengaran ini. setiap bahagian ini mempunyai komponen tersendiri dan setiap komponen mempunyai fungsi dan tugas tersendiri yang penting dan saling berkait. Oleh yang demikian. kita juga dapat mengetahui kedudukan masalah yang terjadi kepada telinga kita sekiranya kita disahkan menghadapi gangguan pendengaran. Selain itu. Menurut Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon (1992) Kanak-kanak pekak sebagai seorang yang rosak pendengaran kerana dalam kebanyakan contoh. Namun hanya segelintir dari mereka sahaja yang cuba mengambil tahu akan anatomi dan fisiologi telinga itu sendiri. Istilah pekak dalam huruf kecil adalah merujuk kepada kekurangupayaan pendengaran. Setiap bahagian telinga ini memberikan penanda aras masalah pendengaran yang dihidapi oleh pesakit tersebut.

Kehilangan pendengaran jenis konduktif selalunya boleh dipulihkan secara perubatan atau pembedahan. Tahap kehilangan pendengaran ini tidak melebihi 60 dBHL iaitu kebolehan mendengar hanya setakat 1 hingga 1. Selain itu faktor jangkitan .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 63 Rajah 6. Masalah ini dikelaskan mengikut masalah iaitu masalah pendengaran ringan.5 meter daripadanya. Individu yang menghadapi masalah pendengaran ini sukar untuk memproses maklumat linguistik melalui deria pendengaran dengan atau tanpa alat bantu dengar. Oleh itu.1 Anotomi Telinga JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN Pertuturan. Namun telinga dalam masih dapat berfungsi dengan baik dalam memproses dan menghantar bunyi ke saraf pendengaran pada otak. sederhana dan teruk. Ini menyebabkan bunyi menjadi perlahan dan tidak jelas.K a n a k . bunyi masih boleh dihantar ke otak melalui tulang mastoid serta bunyi ini tidak dapat bergerak dari telinga luar ke telinga dalam secara efisien kerana tersumbat atau kerosakan pada laluan ini. Jenis Konduktif Bunyi tidak dapat diproses melalui telinga luar ke telinga tengah. Punca berlakunya masalah ini kerana halangan di dalam saluran telinga luar seperti tahi telinga yang terlalu banyak atau sekatan benda asing. mereka adalah mempunyai potensi untuk memaksimumkan sebaik mungkin pendengaran yang masih terdapat pada mereka agar dapat membantu dalam perkembangan dan pemerolehan bahasa mereka. kehilangan pendengaran jenis konduktif ini dikategorikan sebagai kehilangan pendengaran ringan dan sederhana kerana masih boleh mendengar sebahagian bunyi-bunyi pertuturan dan suara sendiri serta orang lain melalui tulang mastoid. Pesakit masih boleh memahami perbualan tapi bermasalah untuk mendengar suara yang perlahan yang memerlukan meraka menggunakan alat bantu pendengaran dan juga terapi pertuturan. kewujudan dan penciptaan alat bantu dengar pada hari ini telah banyak membantu golongan bermasalah pendengaran untuk menjalani kehidupan seharian khususnya bagi tujuan berkomunikasi dalam masyarakat agar mereka menjalani kehidupan seperti insan normal walaupun terdapat sedikit kekurangan pada mereka. Bagi mereka yang masih mempunyai saki baki pendengaran pula. Kemajuan teknologi pada hari ini telah banyak membantu dalam menjalani kehidupan seharian. Ia juga boleh terjadi akibat kemalangan iaitu kerosakan gegendang telinga disebabkan oleh tekanan yang terlalu kuat seperti bunyi letupan dan jolokan benda keras atau tajam ke gegendang telinga. Kecacatan pendengaran bukan sahaja menggugat perkembangan pertuturan bahasa tetapi juga perkembangan sosial seseorang individu itu yang mana golongan ini terpaksa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. bunyi dan sebagainya.

K a n a k . Walaubagaimanapun ia dapat dibantu dengan alat bantu pendengaran . Masalah ini tidak boleh dirawat kecuali dengan teknologi terkini seperti ABD berkuasa tinggi dan pacakan koklea. Melibatkan koklea atau saraf yang menjadi laluan ke otak. Bagi tahap teruk (70 dB -90 dB). meningitis (demam yang teruk disebabkan selaput yang meliputi otak dan tulang belakang) seperti meningococcal merosakkan koklea dan saraf pendengaran. tinnitus (berdesing). bunyi bising yang sangat teruk dan berterusan. kehilangan pendengaran disebabkan ketuaan dan penyakit meniere kesan vertigo (pening yang teruk). quinine dan tranquillisiers serta pengambilan ubat-ubatan seperti pill Thallidomide). tonsillitis dan jangkitan di hidung dan tekak. Otitis Media pula disebabkan oleh salur eustachia yang tersumbat akibat demam selesema. Selain itu mereka juga memerlukan terapi pertuturan. Otistis Media dan Otoslerosis adalah penyebab utama kehilangan pendengaran konduktif ini. pengambilan bahan Ototoxic/ bahan beracun seperti dalam quinine dan antibiotik. risiko untuk . Kehilangan pendengaran jenis ini adalah teruk (severe) dan sangat teruk (profound) kerana tidak boleh mendengar bunyi-bunyi pertuturan langsung dan hanya mendengar bunyi-bunyi yang kuat sahaja seperti bunyi mercun. pertama. Pengambilan dadah yang mengandungi seperti alkohol. cortisone. Ianya akibat daripada tulang stapes yang melekat pada jendela bujur tidak dapat bergerak kerana terdapat ketumbuhan tetulang di sekelilingnya. tanpa amplikasi. campak. berlaku semasa di dalam kandungan atas sebab jangkitan virus atau bakteria seperti rubella/german measles kepada ibu yang mengandung pada 3 bulan pertama dalam kebanyakan kes. selepas lahir akibat daripada kemalangan yang teruk menyebabkan kerosakan koklea. Otitis Externa disebabkan oleh jangkitan bakteria yang dinamakan “swimmer’s ear” yang biasa berlaku kepada perenang kerana kekerapan air terperangkap di dalam telinga. Sesetengah bunyi kedengaran kurang jelas menyebabkan herotan dan masalah memahami pertuturan. aspirin. mereka boleh mendengar bunyi kuat alam jarak 1 kaki dari telinga. Ketumbuhan tetulang halus pada dinding telinga tengah berlaku awal remaja hingga awal 30 an. Kedua. Masalah pendengaran ini selalunya kekal. Punca berlakunya masalah ini kerana. Apabila menggunakan amlpikasi kanak-kanak ini sepatutnya boleh mengecam bunyi persekitaran dan mengecam semua bunyi pertuturan. Kekuatan bunyi di setiap frekuensi berkurangan tetapi kehilangan pendengaran tidak melebihi 60dB di semua frekuensi. Jenis Sensorineural Masalah ini disebabkan oleh kerosakan telinga dalam atau laluan saraf pendengaran ke otak.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 64 turut mempengaruhi masalah pendengaran konduktif ini seperti jangkitan kronik yang berlaku terhadap lapisan kulit telinga luar atau telinga dalam dikenali sebagai Otitis Externa dan Otitis Media. semasa kelahiran seperti anoxia (kekurangan oksigen) dan jaundice (demam kuning). disebabkan keturunan kerana jika ibubapa membawa gen dominan (pekak). Otosklerosis (ketumbuhan tetulang halus pada stapes juga turut mempengaruhi pekak konduktif ini. Keempat. Ciri-ciri bagi yang mengalami kepekakan sensori neural pula adalah seperti keupayaan mendengar bunyi 70 dB ke atas. Pada peringkat awal kehilangan pendengaran mungkin kurang tetapi akan menjadi semakin teruk dan akhirnya penyakit ini boleh merebak ke telinga dalam dan menyebabkan kehilangan pendengaran konduktif kepada pekak bercampur yang mana berlaku lebih kerap pada kaum wanita yang mengandung kerana mereka mungkin jadi penyumbang. mereka mengalami kesukaran untuk mendengar dan bertutur. Bagi kanak-kanak yang mempunyai keupayaan mendengar yang amat teruk (melebihi 90 dB). Pada tahap ini kanak-kanak sukar untuk memperolehi pertuturan. Selain itu. Kebiasaannya ujian pendengaran menunjukkan terdapat perbezaan kehilangan pendengaran di antara ujian melalui tulang dengan ujian melalui udara. Ketiga.

Ukuran kehilangan pendengaran ditentukan mengikut keupayaan individu mendengar kekuatan bunyi yang diukur mengikut ukuran unit desibel menurut Williams (1991) dalam Safani Bari (1993). Senaraikan 5 ciri utama kanak-kanak bermasalah pendengaran jenis konduktif __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ TAHAP KEPEKAKAN Dalam bidang perubatan dan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran dikategorikan mengikut tahap kehilangan pendengaran mereka. maka akan . 1. d. Jenis Campuran Masalah pendengaran campuran berlaku apabila terdapat kehadiran kedua-dua masalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama. Frekuensi bagi kehilangan pendengaran jenis sensorineural ialah 71 dB ke atas iaitu teruk dan sangat teruk 91 dB ke atas. Untuk mengetahui darjah pendengaran. Manakala dalam ujian (tulang dan udara) ia tidak menunjukkan banyak perbezaan kerana saraf pendengarannya tidak berfungsi. b. Terdapat berbagai-bagai darjah atau peringkat cacat pendengaran iaitu dari peringkat yang sedikit kepada peringkat sangat teruk. a. c. b. d. e.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 65 mempunyai anak yang pekak sensorineural adalah 50% manakala pembawa gen resesif adalah 25%. Contohnya. Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar atau tengah berserta masalah di telinga dalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran. 2. seseorang yang mempunyai masalah pendengaran sensorineural juga mempunyai mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masalah pendengaran campuran. c.K a n a k . Berlaku kehilangan pendengaran dalam kedua-dua ujian (bone and air conduction). a. Dalam pekak bercampur kehilangan pendengaran melalui tulang lebih baik dari ujian melalui udara tetapi kehilangan berlaku kepada keduaduanya. Jika lebih teruk peringkat cacat pendengaran seseorang. e. sejenis alat mengukur yang dipanggil audiometer digunakan.

Sensitiviti pendengaran adalah diukur di dalam unit desibel.K a n a k .  Tanpa memakai amplifier.  Perbendaharaan kata kurang dan pertuturan yang kurang sempurna.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 66 lebih tinggi lagi nilai desibelnya (dB). perlahan dan sayup-sayup.  Tanpa memakai amplifier. membaca dan bahasa penulisan  . murid boleh kehilangan sehingga 50% daripada perbincagan kelas apabila tahap kepekakan mencecah 35-40 dB.  Memerlukan tempat pembelajaran yang sesuai dan bimbingan serta perhatian dalam perkembangan bahasa dan pertuturan. Frekuensi merupakan kadar getaran gelombang bunyi yang dihasilkan dan kadar getaran gelombang bunyi ini diukur dalam ukuran Hertz menurut Williams (1991) dalam Safani Bari (1993).  Memerlukan pendidikan khas.  Bermasalah mendengar ditempat yang bising. Walau bagaimanapun.  Pada peringkat 30 dB individu boleh kehilangan 2540% pertuturan yang didengari. penekanan kepada perkembangan bahasa lisan. tahap ukuran bunyi yang digunakan di beberapa negara mempunyai sedikit perbezaan kerana kategori kehilangan pendengaran diukur mengikut kekuatan bunyi pertuturan purata sesuatu bangsa.75% dan 80% .  Tahap kesukaran mendengar murid di dalam kelas bergantung kepada faktor seperti jarak dengan guru. murid pada tahap kepekakan 40dB kehilangan kobolehan pertuturan sebanyak 50% .  Tahap pendengaran efektif apabila berada dalam linkungan perbualan 3 .100% apabila tahap kepekakan pada 50 dB. kebisingan kelas dan tahap kepekakan. Menurut Hallahan dan Kaufman (1991) mendefinisikan kanak-kanak bermasalah pendengaran ialah kanak-kanak yang tidak dapat mendengar pada satu-satu tahap intensiti (kekuatan bunyi).  Murid akan kehilangan 10% pertuturan yang diujar oleh guru apabila melebihi jarak 3 kaki darinya.5 kaki sahaja (bersemuka) dengan sokongan struktur dan perbendaharaan yang terkawal. lemah. Nilai 10 dB ialah kekuatan bunyi yang amat perlahan dapat dikesan oleh pendengaran orang yang mempunyai pendengaran normal TAHAP PEKAK DAN KESAN TERHADAP PERTUTURAN DAN BAHASA KATEGORI DAN TAHAP KEPEKAKAN KESAN MASALAH PENDENGARAN KEPADA PERTUTURAN DAN BAHASA Minimal (borderline) 16-25 dB Mild 26-40dB Moderate 41-55 B Mengalami masalah untuk mendengar bunyi yang jauh. Kehilangan pendengaran bukan sahaja diukur mengikut tahap kekuatan bunyi dalam desibel tetapi juga kekuatan bunyi diambil kira dari tahap frekuesinya.

tatabahasa. sintaksis bahasa dan kebolehan dalam pertuturan.  Lambat dalam perkembangan bahasa. Severe 71-90 dB  Dapat mendengar suara yang kuat dengan jarak 1 kaki dari telinga.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 67  Perkembangan auditori dan terapi pertuturan perlu diberi penekanan. Profound 91 dB  Lebih dapat mengesan getaran daripada nada ton.  Memerlukan pendidikan khas dengan penekanan kepada kemahiran berbahasa dan bidang akademik.  Pada tahap 55dB mereka boleh kehilangan 100% untuk mendengar dalam pertuturan komunikasi. perbendaharaan.K a n a k . Ia akan menjejaskan perkembangan bahasa dan pertuturan mereka. Apabila mereka tidak dapat mendengar.  Perlu memakai amplifier setiap masa. MASALAH KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN Kanak-kanak cacat pendengran ini sudah pasti tidak dapat mendengar seperti insan normal yang lain. menulis dan membaca.  Memerlukan bimbingan khas sepenuh masa dengan memberi penekanan kepada auditori. kemahiran berbahasa dan bacaan bibir. Perlu bimbingan khas dalam meningkatkan kemahiran berbahasa terutamanya yang melibatkan bahasa yang berkaitan subjek akedemik.  Pemakaian amplifier yang optima dapat membantu murid pada tahap kepekakannya 90 dB mengenalpasti bunyi persekitarannya dan mengesan semua bunyi pertuturan.  Kebanyakan mereka lebih bergantung kepada deria penglihatan daripada deria pendengaran  Pemakaian implan koklea dan vibrotactile aid dapat membantu murid yang bermasalah pendengaran pada tahap ini. Moderate to severe 56-70 dB  Murid memerlukan bunyi yang kuat untuk mendengar apabila tidak memakai amplifier. Mereka bukan sahaja mengalami masalah . maka perbendaharaan kata yang digunakan orang biasa untuk berkomunikasi juga tidak dapat dikuasai oleh mereka.

Kebanyakan kanak-kanak telah boleh memahami arahan-arahan yang mudah seperti “mana ibu” atau “mana bola” apabila mencapai umur 12 hingga 18 bulan. Oleh itu.K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 68 gangguan alat suara rosak tetapi bahasa yang dipertuturkan tidak sama dengan yang digunakan oleh orang biasa. Pada peringkat ini pun kadang-kadang guru tidak menyedarinya. Ujian pertuturan (speech test) Ujian ini bertujuan untuk memerhati samada kanak-kanak boleh memahami apa yang dituturkan dan seterusnya menunjukkann gerak balas terhadap apa yang disuruh buat. Ujian tarikan (distraction test) Kanak-kanak akan didedahkan dengan bunyi-bunyi tanpa pengetahuan atau penglihatan mereka. Kadang-kadang kecacatan pendengaran pada kanak-kanak tidak diketahui oleh ibubapa sehinggalah mereka bersekolah. mereka akan menunjukkan gerak balas dengan menggerak-gerakkan mata. tangan dan kaki mereka. Oleh itu penting bagi seseorang guru itu mengenal beberapa tingkah laku yang menunjukkan bahawa seseorang kanak-kanak itu mempunyai masalah pendengaran. Apakah ujian pengesanan pendengaran yang boleh dilakukan oleh ibu bapa di rumah? . Oleh itu ujian ini bersama-sama ujian tarikan boleh digunakan sebaik sahaja kanak-kanak telah boleh memahami beberapa patah perkataan. Walaubagaimanapun ia kadangkala menimbulkan masalah kerana tidak semua orang faham isyarat tangan (simbol-simbol) yang digunakan. Selalunya ujian ini digunakan pada kanak-kanak yang berumur lebih dari 12 bulan. mereka juga perlu di ajar bertutur agar dapat menggunakan kedua-dua cara berkomunikasi iaitu lisan dan isyarat tangan. mereka biasanya lebih senang menggunakan isyarat tangan untuk berkomunikasi dengan orang lain. terencat akal atau tidak berminat dalam pelajaran. Guru mungkin menyalah anggap kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pelajaran yang disebabkan kecacatan pendengaran sebagai kanak-kanak lembam. Kemudian akan diperhatikan samada mereka menunjukkan apa-apa gerak balas terhadap bunyi-bunyi yang diperkenalkan itu. Cara-cara tersebut ialah : a. Kaedah ini dikenali sebagai komunikasi menyeluruh. Sungguhpun kanak-kanak yang berumur kurang dari lima bulan tidak begitu berkebolehan lagi untuk memalingkan kepala mereka untuk mencari sumber bunyi yang didedahkan kepada mereka. b. Maka selain kod tangan. PENGESANAN AWAL MASALAH PENDENGARAN Terdapat dua cara yang boleh digunakan untuk mengesan kecacatan pendengaran pada peringkat bayi dan kanak-kanak.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 69 MASALAH KOMUNIKASI PENDENGARAN MURID BERMASALAH Masalah komunikasi berpunca daripada individu yang mempunyai struktur yang cacat untuk menghasilkan pertuturan yang normal. c. PENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA BAGI MURID BERMASALAH PENDENGARAN DI MALAYSIA a. Merosakkan mekanisme pertuturan contohnya. bahasa isyarat. Mempunyai tahap kebolehan memahami hasrat hati pada orang yang tidak dikenali. Isyarat ini boleh berbentuk perkataan atau tidak . Pertukaran idea . Kriteria mengenalpasti masalah komunikasi individu yang mempunyai masalah komunikasi dapat dikenalpasti apabila individu tersebut:a. e. Komunikasi melibatkan dimensi-dimensi hubungan (contact). d. Ini kerana adanya kerosakan pada neurologikal. Komunikasi juga dipengaruhi oleh emosi. yang penting mesej dapat disampaikan. Mempunyai tahap komunikasi yang tidak mengikut tahap umur contohnya. Individu yang mempunyai masalah komunikasi juga sukar untuk memahami dan mempelajari sesuatu. Komunikasi itu mengandungi sekumpulan isyarat (signal) yang memberi petunjuk atau melambangkan sesuatu mesej. kanak-kanak yang berumur 6 tahun bertutur seperti anak yang berumur 4 tahun. yang tidak membolehkan mereka untuk berkomunikasi dengan cekap. hubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara personal atau tidak personal melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. maklumat . g. Mempunyai perlakuan yang berbeza dengan majoriti ahli dalam komuniti. pendapat . bacaan bibir dan sebagainya. b. Sering mengelak untuk berkomunikasi dengan orang lain f. Berulangkali menyoal orang yang tidak dikenali. Menghasilkan bunyi yang ganjil dengan pergerakan bibir atau hidung. dengan menjerit tanpa intonasi.K a n a k . Komunikasi memerlukan hubungan antara medium-medium asas seperti hubungan mata atau pergerakan tangan dan juga mesti diwujudkan di mana sesuatu pihak itu bersedia untuk menjalankan perhubungan dengan pihak lain. Kedua-dua komunikasi ini menggunakan kod channel di mana penutur .Komunikasi dari segi bahasa pula melibatkan penulis dan pembaca (writer-reader). pertuturan kiu. Komunikasi Seluruh Komunikasi seluruh adalah tatacara pemikiran yang boleh melibatkan orang lain secara keseluruhan yang dengan menggunakan alat komunikasi iaitu lisan.

Ayat-ayat yang menggunakan KTBM apabila dipertuturkan dalam bentuk tulisan tidak mempunyai perbezaan dari segi semantik atau tatabahasa Melayu. a.Pertuturan Kiu c. Bahasa isyarat Amerika (ASL) adalah bahasa isyarat yang berasal dari Amerika dan diperkenalkan oleh sukarelawan dari barat ketika mengajar kanak-kanak pekak di Malaysia. KTBM mempunyai aturan dan keseragaman untuk tujuan pembakuan bahasa isyarat. Ia merupakan bahasa pertama bagi orang pekak yang dibentuk oleh orang pekak sendiri untuk berkomunikasi. Bahasa Isyarat Bahasa yang digunakan oleh mereka yang bermasalah pendengaran untuk berkomunikasi sesama mereka dan orang ramai. dan Komunikasi Menyeluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM).Bacaan Bibir e. KTBM menyerupai struktur bahasa Melayu yang berasaskan tatabahasa Melayu sama ada dari segi penulisan atau komunikasi.Bahasa Isyarat  Isyarat Naratif (direka setempat)  ASL  Komunikasi Seluruh KTMB b. Bahasa isyarat di Malaysia terbahagi kepada tiga iaitu isyarat natif. Ejaan Jari Ejaan Jari (Fingerspelling) merupakan bahagian mustahak dalam komunikasi orang-orang berkeperluan khas bermasalah pendengaran yang digunakan untuk mengeja nama khas dan mengeja perkataan-perkataan yang tiada kod tangan. Ia merupakan satu sistem komunikasi visual dan pergerakkan tangan.Mimik Muka f.Bahasa Melalu Penulisanan b. Pendengar dan pembaca pula merupakan sasaran dan dikenali sebagai decorder. rakan-rakan yang pekak dan tidak pekak serta ahli masyarakat yang melingkungi hidup mereka.   Komunikasi Menyeluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) adalah:Bahasa isyarat yang menggunakan seluruh anggota badan termasuk mimik muka semasa berkomunikasi. Isyaratnya berbentuk setempat dan penyebarannya tidak luas kerana isyarat yang dibentuk berdasarkan penciptaan sendiri atau berdasarkan kepada ahli keluarga yang pekak. bahasa isyarat Amerika (ASL).  Isyarat natif adalah bersifat semula jadi. . Bahasa isyarat ini dominan dalam pengajaran Bahasa Inggeris. Bahasa isyarat ini berdasarkan sempadan negara. c.Ejaan Jari d.K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 70 dan penulis dikenali sebagai encoder yang mana mereka ini adalah sumber.

Oleh yang demikian kita mestilah selalu bertutur atau menggerakkan bibir menyebut tiap-tiap perkataan serentak dengan Ejaan Jari dan Kod Tangan. Ejaan jari digunakan untuk mengeja nama orang. d. Penerimaan Ejaan Jari iaitu (Reseptive Fingerspelling) ialah penggunaan gerakan pandangan mata bagi menerima maklumat melalui huruf-huruf gerakan jari.K a n a k . setiap perkataan pertuturan kiu yang ditutur boleh dilihat dengan nyata oleh mereka yang hanya mampu mendengar secara kabur. serta didengar dan dilihat secara serentak oleh mereka yang sempurna deria. Ejaan jari ini amat penting apabila perkataan yang hendak diperkatakan itu tidak dapat dikodkan atau diisyaratkan. dan lain-lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 71 Pengejaan jari memerlukan penguasaan abjad kerana setiap perkataan atau kosa kata yang hendak diperkatakan perlu dieja dengan cekap agar komunikasi berkesan berlaku. Oleh yang demikian. Ejaan jari mempunyai 3 aspek penting Penyampaian Ejaan Jari iaitu (Expressive Fingerspelling) ialah penggunaan pergerakan fizikal bagi menyampaikan maklumat melalui huruf-huruf gerakan tangan. Aspek ketiga Ejaan Jari. tempat. . iaitu mestilah diingatkan selalu yang Ejaan Jari ini digunakan bagi tambahan kepada pertuturan dan bacaan bibir. Pertuturan Kiu Pertuturan kiu terdiri daripada bahasa pertuturan yang diiringi dengan kiu tangan iaitu petunjuk yang ditunjukkan oleh seseorang penutur supaya setiap suku kata yang dituturkan itu boleh dicam dengan jelas memalui penglihatan dan juga melalui pendengaran.

Dalam kaedah bacaan bibir. Dalam setiap keadaan. R. dari Kolej Galludet. Kemudian ia dibuka apabila suku kata tersebut dituturkan. kebanyakan suku kata kelihatan serupa walaupun ia berbunyi amat berbeza. kedua-dua bibir anda bermula dengan dietapkan. /ba/. dalam Pertuturan Kiu rupanya begini: .K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 72 Kiu tangan dalam pertutuan kiu tidak direka oleh Dr. DC. setiap suku kata yang ditutur boleh dicam dengan jelas melalui corak visual yang terdiri daripada pergerakan bibir yang dilihat ketika suku kata itu ditutur dan kiu tangannya yang diiringi secara serentak. Perhatikan diri anda semasa menyebut suku kata berikut di hadapan cermin: /ma/. Hanya 8 bentuk tangan digunakan. iaitu: Dalam pertuturan kiu. Anda tidak akan dapat mengecam setiap satu daripada suku kata itu dengan hanya melihat pada mulut. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan terhadap Bahasa Melayu. Washington. /pa/. dan ditunjuk buat julung kalinya oleh beliau pada tahun 1967. Walau bagaimanapun. Setiap kiu tangan terdiri daripada suatu bentuk tangan yang diletakkan pada posisi tangan yang khas. Orin Cornett. iaitu seperti yang berlaku didalam bacaan bibir. Mengapakah pergerakan bibir tidak boleh digunakan secara sendirian (seperti dalam bacaan bibir) untuk mengecam setiap suku kata.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 73 Posisi tangan memudahkan kita melihat perbezaan diantara vokal-vokal yang kelihatan serupa dalam kaedah bacaan bibir. selain daripada mengguna pen dan kertas bagi tujuan ini. Namun. Sebaliknya. penulisan adalah sesuai mudah digunakan mahupun boleh dilaksanakan bagi tujuan-tujuan komunikasi secara bersemuka dengan kanak-kanak pekak yang terlalu kecil. Kiu tangan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi semasa membaca bibir dengan menjadikan suku kata-suku kata yang berbunyi berbeza juga kelihatan berbeza diantara satu sama lain. Oleh yang demikian. Sudah tentunya perkataan-perkataan pertuturan boleh dinampakkan dalam bentuk tulisan. penulisan ideograf dan penulisan menurut abjad. tangan telah digunakan dengan pelbagai cara untuk melambangkan perkataan-perkataan yang ditutur. Sebagai tambahan kepada Pertuturan Kiu. semua perkataan yang ditutur boleh dicam dengan jelas melalui penglihatan apabila pertutuan kiu digunakan.K a n a k . Walaupun kebanyakan bahasa biasanya hanya menggunakan salah satu daripada bentuk-bentuk penulisan ini. ketiga-tiga bentuk ini boleh digunakan di dalam penulisan bahasa Jepun. . semua suku kata yang berbunyi sama akan kelihatan sama. Ketiga-tiga cara untuk mewakili perkataan secara visual dengan tangan ini adalah bersamaan dengan tiga bentuk dimana perkataan pertuturan lazim diwakili di dalam penulisan iaitu penulisan silabik. Ini memungkinkan kanak-kanak pekak membaca dengan jelas apa yang sedang dituturkan kepada mereka walaupun mereka mungkin tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dituturkan kepada mereka iaitu mereka akan betul-betul akan dapat membaca apa yang dikatakan oleh penutur melalui bacaan bibir. Dengan cara ini. isyarat-isyarat dan kaedah ejaan jari juga mempergunakan tangan untuk mewakili perkataan-perkataan yang disebut.

kaedah ini mengkehendaki pelajar sentiasa melihat gerak bibir penutur dengan tepat. Kaedah bacaan bibir menekankan kepada penggunaan penglihatan sepenuhnya. Bacaan Bibir Bacaan bibir adalah kebolehan memahami apa yang dikata dengan melihat bibir. Bibir berfungsi dalam dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar dari rongga mulut. Latihan pendengaran mampu menambahkan kebolehan bacaan bibir. Kanak-kanak pekak. perkataanperkataan kiu dan perkataan ejaan jari biasanya diguna dalam intervensi bahasa awal dengan kanak-kanak pekak. Keadaannya cembung dan berperanan sebagai daerah artikulasi iaitu daerah penyebutan. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. (d) . Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi seperti (t) . penutur dikehendaki berada dalam keadaan yang terang dan mudah serta jelas untuk dilihat. . (l) dan sebagainya dengan bantiuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Kaedah bacaan bibir amat berkesan sekiranya kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai tahap pendengaran yang sederhana atau rendah iaitu 30 dB – 70 dB. Menunjukkan bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. maka perkataan-perkataan dalam bentuk tangan iaitu perkataan-perkataan isyarat. Oleh kerana perkataanperkataan yang ditulis tidak sesuai untuk tujuan komunikasi dengan kanak-kanak terlalu kecil. yang tidak boleh mendengar perkataan-perkataan pertuturan dengan cukup jelas untuk menguasai bahasa pertama mereka melalui cara yang sama dengan kanak-kanak yang boleh mendengar. e.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 74 Kanak-kanak yang berpendengaran normal berupaya mempelajari bahasa pertama mereka dengan mendengar perkataan-perkataan pertuturan. Gusi pula adalah alat pertuturan yang letaknya di antara gigi dan lelangit keras. Oleh sebab itu. Ia juga dikenali sebagai lip reading/speech reading.K a n a k . perlu melihat dengan ketara bahasa yang diperkatakan kepada mereka. Dalam situasi ini.

mengajuk. Langkah awal perlulah diambil dalam mengatasi masalah pendengaran terutama dalam kalangan kanak-kanak. Ini seterusnya akan merencat perkembangan sosial. In the Ear Aid (alat Bantu dalam telinga) dan Bone Conductor (konduktor tulang). 4. . dan adakah saki baki pendengarannya boleh digunakan. satu ujian diadakan untuk menentukan kehilangan pendengaran. Secara umumnya bahagian telinga terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu telinga luar.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 75 f. Ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kesan masalah pendengaran yang dihadapi oleh kanak-kanak. Auditori Verbal Kaedah ini bertujuan mengajar pertuturan dengan menekankan kemahiran mendengar dari saki baki pendengaran secara lebih berkesan dengan dikuat melalui penggunaan alat bantuan pendengaran disamping menggunakan deria-deria lihat dan sentuh. psikologi dan vokasional individu berkenaan. Ujian tarikan dan ujian pertuturan merupakan ujian awal untuk mengesan masalah pendengaran kanak-kanak. Komunikasi Seluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) adalah medium penyampaian dan komunikasi yang kerap digunakan oleh guru dan murid-murid bermasalah pendengaran. telinga tengah dan telinga dalam. iaitu menekankan proses mendengar serta bertutur. Kaedah mengajar bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada tahap kepekakan dan jenis masalah pendengaran yang dialami. 2. Kecuali pelajar-pelajar yang mengalami masalah pendengaran sejak lahir. Body-Worm Aid (alat Bantu dipakai pada badan).Setelah itu baharulah kemahiran-kemahiran mendiskriminasi bunyi seperti kemahiran mendengar bunyi. RUMUSAN 1.K a n a k . Ia boleh mendatangkan kesan buruk terhadap perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak tersebut. Masalah pendengaran perlu dikesan sejak kecil (umur < tiga bulan) agar pemasangan alat bantu dengar yang bersesuaian serta program rawatan seterusnya dapat dilakukan. Saki baki pendengaran yang ada pada mereka ini perlu dirangsang semaksima yang mungkin supaya pelajar ini dapat menggunakan pertuturan dan bacaan bibir semasa berada dalam situasi aktiviti berbahasa. dan teruk pula kadang-kadang mengalami masalah dan kesukaran mengikut kaedah ini. Kaedah ini memerlukan guru pendidikan boleh mengendalikan dan mengenal setiap alat bantuan mengajar seperti Post Aural Aid (alat bantu belakang telinga). Sebelum menentukan kaedah yang sesuai atau tidak kepada seorang pelajar itu. mengesan dan mengarah. 3. mengenal dan membezakan bunyi-bunyi yang diperkenalkan dan diajar kepada kanak-kanak yang bermasalah pendengaran. Kaedah Auditori Oral mengajar kanak-kanak mengikut proses normal. 5. setiap bahagian ini mempunyai komponen tersendiri dan setiap komponen mempunyai fungsi dan tugas tersendiri yang penting dan saling berkait. komunikasi. Bagi pelajar-pelajar yang bermasalah pendengaran ringan akan mendapat manfaat mengunakan kaedah ini. Kaedah oral auditori adalah menitikberatkan penggunaan saki baki pendengaran yang ada pada mereka.

Universiti Kebangsaan Malaysia. 36 (6): 543-552. Abdul Rahim b. Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 76 RUJUKAN Abdullah Yusof (1992). Kuala Lumpur. Kesilapan penggunan imbuhan mengikut aturan KTBM di kalangan pelajar bermasalah pendengaran di tiga buah sekolah menengah program percantuman di negeri Perak. Dan Isaac Slobin (Terjemahan) Ton Ibrahim (1999). . Marohaini Yusoff (1999). Jurnal Dewan Bahasa. Razalli (2001). Abdul Rahim b. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Zaiton Ab. Tesis Doktor Falsafah. Jurnal Dewan Bahasa. 942-954 Abdullah Yusof (1994). Kuala Lumpur. Tatabahasa Transformasi. Bahasa tulisan pelajar pekak: Analisis struktur sintaksis ayat berdasarkan teori tatabahasa tranformasi generatif. Razalli (2010). Psikolingustik. Keberkesanan Kod Tangan Bahasa Melayu terhadap ujian penulisan bahasa melayu pelajar bermasalah pendengaran. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. 36 (6): 552-558 Abdullah Yusof (1994).Steinberg (Terjemahan) Azhar . Simin (1990). Satu Kajian Kes.K a n a k . Kesan Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Murid Pekak. Nurin Enterprise: Kuala Lumpur. Noor. Rahman (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Pengajaran dan pengujian bahasa perspektif untuk perguruan. Dewan Bahasa dan Pustaka:Kuala Lumpur. Madinah Mohd Yusof (2004). Andrew Radford (Terjemahan) Noor Ein Mohd. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Bahasa akal Budi dan dunia. Abdul Aziz Talib (1989). Komunikasi Seluruh Bahasa Malaysia Kod Tangan (BMKT): Bahasa komunikasi pelajar pekak. Universiti Kebangsaan Malaysia. Goh Ong Sing & The Kean Hoe (1993). Ilmu psikolinguistik edisi ke 2. Danny D. Penguasaan bahasa kanak-kanak: Satu pemerhatian kes awal: Jurnal Dewan Bahasa. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Pembakuan bahasa isyarat dan aturannya.

terlalu aktif dan sukar menumpukan perhatian terhadap sesuatu tugas. Mengenalpasti ciri tingkahlaku kanak-kanak hiperaktif. Sifat anak yang tidak boleh duduk diam dan asyik bermain kemungkinan disebabkan sejenis sindrom dipanggil hiperaktif (attention deficit hyperactivity disorder-ADHD).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 77 UNIT PELAJARAN 7 KANAK-KANAK HIPERAKTIF (ADHD) HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. tetapi bagi ADHD perangai mereka agak luar biasa nakal daripada kebiasaannya. tetapi tidak mengendahkannya. Kelemahan bagi kanak-kanak ini ialah mereka sukar bergaul dengan masyarakat serta lemah dalam akademik. Lelaki adalah tiga kali ganda lebih ramai menghidap ADHD berbanding kanak-kanak perempuan. Kanak-kanak ini boleh memahami dan berfikir. cepat gelisah serta hilang tumpuan. terutama jika berminat terhadap sesuatu perkara baru. ADHD biasanya lapan peratus ke sepuluh peratus dikesan bagi kanak-kanak yang sudah bersekolah. Menyatakan definisi hiperaktif 2. cemas dan gusar sering membelenggu ibu bapa setiap kali menerima panggilan atau surat daripada pihak sekolah yang mengatakan anak mereka nakal. Kanak-kanak ADHD gemar bertindak sebelum berfikir. Sebenarnya ibu bapa tidak seharusnya cepat melatah untuk melabelkan anak-anak mereka atau kanak-kanak yang terlalu aktif dan riuh sebagai hiperaktif sebelum membuat pemeriksaan dan penilaian dari pihak tertentu. Sememangnya lumrah semua kanak-kanak bersikap begini. Ramai ibu bapa yang mendapati sukar untuk menguruskan kanak-kanak yang terlalu aktif. Kanak-kanak begini sentiasa bergerak ke sana ke mari menerokai persekitaran mereka dan dalam proses ini menyebabkan berlakunya huru-hara ke atas ibu bapa dan individu yang berada di persekitaran mereka.K a n a k . . Menjelaskan punca berlakunya hiperaktif PENGENALAN Perasaan marah. Adalah menjadi kelaziman bagi kanak-kanak yang sedang mengalami tahap perkembangan mempunyai dorongan yang kuat untuk mencuba sesuatu yang baru walaupun tingkahlaku mereka yang aktif mendatangkan kerisauan kepada kedua ibu bapa. tidak mendengar ajaran guru malah mendapat keputusan yang lemah di dalam kelas. Ibu bapa boleh memastikan anak mengalami ADHD jika mereka kelihatan lebih bertenaga daripada biasa. anda diharapkan dapat: 1. 3.

Walaupun kanak-kanak ini ada kalanya menunjukkan tingkah laku yang terlalu aktif atau lasak. topik 7 ini akan akan mengupas mengenai kanak-kanak yang mengalami masalah ADHD. inattention is the primary symptom. ADHD is a developmental disorder of self-control. bertindak mengikut gerak hati dan suka bergurau dianggap normal. inhibit behavior (impulsivity) and attend to task (inattention) in developmentally appropriate way Marilyn Friend (2006) pula mendefinisikan ADHD sebagai mereka yang memenuhi kriteria seperti yang dinyatakan. Rief (2005) pula mendifinisikan Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) sebagai     ADHD is neurobiological behavioral disorder characterized by chronic and developmentally inappropriate degrees of inattention. ciri-ciri individu yang mempunyai simptom ADHD dan masalah pendidikan yang dihadapi oleh kanak-kanak yang mengalami ADHD. These student might skip important parts of an assignment may appear to be day dreaming during large group instruction. terlalu aktif dan tidak memberi perhatian (Paul Cooper dan Katherine 2002: 9). For some student with ADHD. ADHD refers to a family of related chronic neurobiological disorders that interfere with an individuals capacity to regulate activity level (hyperactivity). impulse control and activity level. DEFINISI KANAK-KANAK HIPERAKTIF(Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) ) Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) adalah istilah perubatan yang digunakan kepada kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah daripada segi tingkah laku dan kognitif dalam aspek penting kehidupan mereka seperti dalam keluarga dan hubungan peribadi di sekolah dan ditempat kerja. consisting of problem with attention span. ibubapa harus berhati-hati agar tidak tersilap membuat andaian dan menganggap anak mereka hiperaktif.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 78 Apabila kanak-kanak gagal mencapai kejayaan yang cemerlang di sekolah atau tidak pandai berinteraksi sesama rakannya. Kerapkali kanak-kanak yang hiperaktif dianggap sebagai nakal atau jahat. Oleh sebab itu. Semangat berkobar-kobar. Kesukaran ini mungkin disebabkan oleh desakan yang tidak terkawal. Penulisan ini akan membincangkan isu mengenai definisi dan konsep ADHD untuk mengetahui dengan tepat apakah itu ADHD. mungkin ini menandakan kanak-kanak menghadapi masalah tingkah laku hiperaktiviti. punca yang menyebabkan berlakunya ADHD. Tetapi semuanya bergantung kepada usia dan tahap pertumbuhan mereka. . impulsivity and in some cases hyperactivity.K a n a k . ADHD is a brain based disorder that arises out of differences in the central nervous system (CNS)-both in structural and neurochemical areas.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 79 cannot seem to get organized and generally seem forgetful both in school and at home. This variation of the disorder is call ADHD. Foe another group of student with ADHD, the primary symptom is combination of hyperactivity and impulsivity and inability to put on the brakes before acting. Menurut O’regan (2005) mendefinisikan ADHD seperti berikut “........ attention deficit hyperactivity disorder,more commonly known as ADHD,is a complex and often controversial term. It is an internationally validated medical condition, involving brain dysfunction, in which individuals have difficulty in controlling impulses, inhibiting their behaviour and sustaining their attention span. This leads to a variety of educational, behavioural, social and related difficulties.” Merujuk kepada Wintraub (1997) dalam Natural Treatments for ADD and Hyperactivity, bunyi, imej, warna dan pergerakan semuanya berterusan bergerak dan berterusan mengganggu. Pemikiran merawang dan mengembara kerana rangsangan yang ada. Mereka sukar mengawal diri secukupnya untuk menumpukan perhatian dan menyelesaikan segala tugasan. ingatan dan pemikiran berlaku dan ini akan menyebabkan mereka tidak menghiraukan sesiapa yang bercakap dengan mereka. Manakala mengikut The DSM (Dragnostic & Statistical Manual–US), hiperaktif adalah sebahagian dari ADHD, berlaku sebelum umur 7 tahun, berulang-ulang selama tidak kurang 6 bulan. Ciri-ciri yang tetap ialah tingkahlaku yang sukar dikawal disebabkan rangsangan-rangsangan luar, tumpuan yang singkat, pergerakan tangan dan kaki yang kerap, menghilangkan barang dan gagal mendengar dengan baik (American Psychiatic Association, 1987). Selain itu, menurut Lahey et.al (1997) ADHD adalah masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian keranan terhadnya kebolehan untuk memberi tumpuan dan mereka menunjukkan tanda-tanda tingkah-laku yang tidak sabar. Menurut Azizi Yahaya et al. (2006) gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan atau ADHD merujuk kepada suatu kecelaruan perkembangan yang berlaku ketika zaman kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri seperti kurang tumpuan, keadaan hiperaktif-impulsiviti yang lebih kerap dan teruk berbanding dengan keadaan yang biasa diperhatikan pada individu di peringkat perkembangan yang normal. Selalunya ibu bapa dan guru-guru menggambarkan kanak-kanak yang mudah terangsang, lasak atau tidak mendengar cakap ini sebagai hiperaktif. Istilah gangguan hiperaktif atau kurang tumpuan (ADD) digunakan oleh profesional dalam bidang perubatan untuk menggambarkan masalah yang lebih serius dan berpanjangan pada kanakkanak. Gangguan kurang tumpuan (ADD) tanpa hiperaktiviti (terutama sekali jenis yang tidak memberi perhatian penuh) adalah subkategori kepada ADHD. Biasanya, kanak-kanak dalam golongan ini kurang memberi perhatian penuh dan tumpuan mudah terganggu. Adalah dikatakan bahawa ADD tanpa hiperaktiviti kerapkali tidak didiagnosa dengan tepat. Gangguan hiperkinetik merupakan satu lagi istilah yang digunakan untuk menggambarkan ADHD. Justeru itu, kanak-kanak ADD tidak hiperaktif, biasanya kanak-kanak ini tidak menimbulkan gangguan di bilik darjah dan tingkah laku mereka tidak membimbangkan dan dapat di kawal oleh guru.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 80 Walau bagaimanapun, ADHD boleh memberi masalah kepada kanak-kanak dan menyebabkan pencapaian dan konsep kendiri yang rendah.

a.Bincangkan masalah kognitif yang dialami oleh kana-kanak hiperaktif b. Jelaskan ciri-ciri tingkahlaku utama kanak-kanak hiperaktif b. Terangkan masalah sosial dan emosi kanak-kanak hiperaktif

PUNCA DAN CIRI TINGKAHLAKU
Punca yang pertama adalah keturunan. Kajian oleh Friend (2006) menunjukkan bahawa sifat dan ciri ibu bapa, adik beradik atau ahli keluarga yang rapat mempengaruhi kecacatan. Individu yang mengalami ADHD selalunya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kanak-kanak yang mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai ADHD adalah tiga kali ganda lebih berpotensi menjadi ADHD berbanding mereka yang tidak mempunyai sejarah ADHD. Beliau juga membuat kajian terhadap sepasang kembar di mana kembar ini dibesarkan dalam dua persekitaran yang berbeza. Hasilnya beliau mendapati bahawa kanak-kanak ini tetap menunjukkan sindrom hiperaktif walaupun dibesarkan di kawasan dan suasana yang berbeza. Menurut Baekley (1998) 80 peratus kanak-kanak ADHD adalah berpunca daripada keturunan. Pendapat ini turut dipersetujui oleh Lombroso et.al (1998). Kanak-kanak yang mengalami simptom ADHD biasanya mempunyai ibu atau bapa, adik beradik, nenek moyang ataupun saudara rapat yang mempunyai masalah atau simptom ADHD semasa kanak-kanak. Menurut Mohd Sharani Ahmad (2004) kejadian ADHD berkait dengan baka ia bermula dengan hubungan seksual suami dan isteri. Ia dibahagikan kepada dua iaitu jika ibu bapa mempunyai kecacatan maka ia akan diwarisi oleh anak dan jika ibu bapa tidak cacat tetapi anak adalah cacat. Umumnya suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom. Begitu juga isteri menghasilkan 23 pasang ovum. Setiap pasang kromosom yang wujud dalam pasangan itu akan menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat (ketidaksempurnaan). Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu autosomal dominant di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Perwarisan autosomal excessive iaitu kedua ibu bapa pembawa gen cacat. Jika salah seorang sahaja pembawa baka cacat maka anak yang dilahirkan tidak cacat tetapi cuma pembawa baka cacat. Namun bagi pasangan yang normal tetapi pembawa baka cacat maka kemungkinan anak yang dilahirkan cacat adalah tinggi. Rajah 1 di bawah menunjukkan pewarisan baka daripada ibu bapa kepada anak-anak.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 81

Sumber daripada : Eric J. Mash & David A. Wolfe, 2004 Menurut Sandra (2005) ADHD juga berlaku disebabkan kekurangan aktiviti dan tahap metabolisma yang rendah di bahagian otak yang tertentu. Kajian juga menunjukkan bahawa mereka yang mengalami ADHD menghadapi masalah kekurangan aktiviti di bahagian otak berbanding dengan mereka yang tidak mengalami ADHD di mana aktiviti ini mengawal perjalanan bahagian otak yang lain. Bahagian ini akan mengawal tahap aktiviti otak, dorongan dan perhatian seseorang. Friend (2006) menyatakan kajian yang dijalankan ke atas bahagian otak menunjukkan bahawa terdapat tiga bahagian otak iaitu prefrontal cortex, basal ganglia dan cereblum. Ketiga-tiga bahagian otak ini mengawal fungsi yang berlainan. Bagi penghidap ADHD mereka kekurangan electrical activity dan kekurangan tindak balas kepada stimulasi di bahagian otak. Rajah di bawah menunjukkan penghidap ADHD

Sumber daripada : Eric J. Mash & David A. Wolfe, 2004

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 82 KATEGORI HIPERAKTF Mengikut perkembangan ADHD (Aftention Deficit Hyperactivitiy Disorder) untuk mengenalpasti kanak-kanak yang hiperaktif terdapat 3 gejala utama yang harus dikenalpasti iaitu Inatesi. Inatesi (Kekurangan tumpuan perhatian ) : Kanak-kanak yang sangat senang beralih pandangan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain dan seolah-olah tidak mendengar apabila orang cuba bercakap dengannya tergolong sebagai kanak-kanak yang lemah kuasa penumpuan perhatian terhadap sesuatu. memanjat dan melompat. b. a. memanjat-manjat perabot sukar duduk diam dan seolah-olah ada kuasa yang menyebabkan dia tidak boleh berdiam diri juga tergolong sebagai hiperaktif. Hiperaktif ( Berlaku terlalu aktif ) : Kanak-kanak yang berkelakuan seperti suka berlari-lari. Impulsif dan Hiperaktif. Malahan di kalangan kanak-kanak yang dikatakan ‘brain damaged’ ramai yang tidak berkelakuan hiperaktif. c. CIRI-CIRI KANAK-KANAK HIPERAKTIF Menurut William Cruickshank (1986) cirri-ciri kanak-kanak hiperaktif terbahagi kepada 2 jenis iaitu : . Impulsif (Mengikut dorongan hati ) : Kanak-kanak ini tidak pernah merancang dahulu sesuatu pekerjaannya itu malah melakukannya sahaja. Ibubapa dan guru-guru mendapati sukar mengawalnya kerana dia tidak mengikut arahan yang diberikan . Anggapan umum ialah kanak-kanak yang hiperaktif menghadapi gangguan urat saraf yang minimum. Dia membuat sesuatu dan dia akan dengan cepatnya berubah pada membuat sesuatu yang lain. selalu tidak menunjukkan apa-apa gangguan. Pemeriksaan urat saraf di kalangan kanak-kanak yang dikatakan mengalami Sindrom Hiperaktif. tetapi anggapan ini juga penuh kontroversi. Kelakuan hiperaktif selalunya mendapat perhatian serta merungsingkan ibu bapa apabila kanak-kanak yang berusia 2 tahun atau 3 tahun sudah pandai berlari. Kanak-kanak ini selalu tidak boleh duduk bermain dengan lama seperti kanakkanak lain.K a n a k .

Sensory Hyperactive (pancaindera) : Lemah dan gagal memberi tumpuan : Kanak-kanak hiperaktif ini biasanya lemah dalam pelajaran kerana terlalu suka bermain dan pemikiran sentiasa tertumpu kepada sesuatu yang menghiburkan walaupun seketika.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 83 1. Sebagai guru apakah cadangan anda untuk mengurangkan masalah hiperaktif murid berkeperluan khas di dalam bilik darjah. mereka akan mencuba pelbagai cara seperti menghentak. Mudah hilang tumpuan : Apabila proses pembelajaran sedang berlangsung. Motor Hiperaktif (motor kasar dan motor halus) : Tingkahlaku yang aktif dan melampau : Kanak-kanak ini terlalu aktif dalam aktiviti sehariannya. membaling atau sebagainya terhadap benda tersebut. Bincangkan perbezaan hiperaktif sensori dengan hiperaktif motor. Sasarannya adalah orang atau benda yang berada berhampiran dengannya. jarak dan keadaan ruang. perhatiannya tertumpu pada pandangan dan pendengaran yang berulang kali. Selalunya mereka gagal memberikan tumpuan yang baik di dalam proses pembelajaran. b. 2. Tidak boleh membuat gambaran. Lemah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ruang : Kanak-kanak ini tidak dapat membezakan suasana dan keadaan persekitaran dari segi saiz. pengasingan dan menyatakan kaitan atau perhubungan : Biasanya kanak-kanak ini tidak dapat membayangkan sesuatu objek. Memanipulasikan bahan atau apa saja yang dipegang : Apabila mereka mendapat sesuatu. Tumpuan perhatian dengan melihat dan mendengar berulang kali : Di dalam kelas juga atau di tempat-tempat lain seperti di rumah. . memukul. kanak-kanak ini hanya memberi tumpuan untuk seketika sahaja tetapi selepas beberapa minit mereka akan mengalihkan tumpuan mereka kepada sesuatu yang lain yang lebih memberikan sesuatu perasaan yang menghiburkan hatinya. Dalam lain perkataan. kanakkanak ini tidak boleh duduk diam dan ada ketikanya mereka bersikap agak agresif sehingga menyebabkan pergaduhan mencederakan rakan-rakan.K a n a k . a. membezakannya dan menghuraikan sesuatu perkara yang ada hubung kait seperti perbezaan di antara lori dan bas sebagainya contohnya.

kanak-kanak tersebut boleh memegangnya tetapi dalam masa yang sama mereka akan memikirkan sesuatu yang lain sehingga boleh mengakibatkan sesuatu yang dipegang itu boleh terjatuh atau sebagainya. Sebagai contoh.  Perkembangan bahasa yang lambat : . Ini kerana kanak-kanak ini cepat bosan dengan sesuatu perkara atau kerja yang memenatkan dan menyusahkan. Ciri-cirinya adalah seperti :  Mudah terganggu : Kanak-kanak yang aktif keterlaluan ini adalah mudah terganggu sama ada terganggu daripada orang lain atau dengan dirinya sendiri. Mereka asyik memikirkan perkara yang lain dalam tempoh pembelajaran tersebut. Mereka hanya boleh melakukan kerja atau tugasan tersebut dengan baik hanya dipermulaannya sahaja akan tetapi untuk menyiapkan dengan baik dan sempurna mereka tidak mampu lakukannya.K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 84 CIRI-CIRI INTELEKTUAL KANAK-KANAK HIPERAKTIF Terdapat beberapa ciri-ciri intelektual kanak-kanak hiperaktif yang perlu kita ketahui terutama ibu bapa dan guru-guru. Begitu juga di rumah atau di tempat lain. mereka biasanya tidak dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya apabila diminta untuk melakukan sedemikian. kanak-kanak yang mempunyai perlakuan hiperaktif ini adalah suka membuat sesuatu aktiviti.  Tidak boleh menyiapkan kerja atau tugasan : Sekiranya kanak-kanak hiperaktif ini disuruh untuk melakukan sesuatu tugasan atau kerja.  Menghasilkan kerja yang tidak berkualiti : Oleh kerana kanak-kanak yang terlalu aktif ini tidak suka kepada sesuatu perkara yang membosankan dan memenatkan. hasil kerja yang diperolehi tidak berkualiti dan memberangsangkan. Kesannya. maka kerja yang diarahkan supaya dilakukan dengan sempurna tidak dapat dilakukan.  Tidak boleh tumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara : Apabila disuruh oleh guru untuk menumpukan sesuatu perkara yang sedang diajar di dalam kelas. mereka biasanya tidak boleh menyiapkannya sendirian.  Suka membuat sesuatu aktiviti tetapi sedikit sahaja yang siap : Untuk pengetahuan. apabila disuruh memegang sesuatu benda. tetapi aktiviti tersebut hanya berkesan untuk seketika sahaja dan menyebabkan sedikit sahaja yang siap. kanak-kanak hiperaktif ini tidak boleh memberikan perhatian sepenuhnya. Fikirannya sentiasa terganggu oleh perkara-perkara lain semasa melakukan sesuatu perkara yang dianggap penting. Ini kerana kegemaran atau sikap yang ada padanya adalah berbentuk sementara sebagai contoh mereka hanya suka kepada sesuatu aktiviti yang ringkas dan pendek sesuai dengan dirinya yang mempunyai naluri suka berubah-ubah dan tidak gemar kepada sesuatu yang memenatkan.

Oleh kerana kanak-kanak ini sentiasa aktif dengan perlakuannya. terdapat pelbagai ciri-ciri yang telah dikenalpasti. mengusik orang di sekitarnya. berkhayal dan sebagainya maka mereka mengalami masalah bahasa yang lambat dan pertuturan mereka juga turut terjejas. Boleh dikatakan di sini bahawa kanak-kanak ini tidak boleh berbahasa dengan baik. CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK HIPERAKTIF Begitu juga dengan tingkahlaku kanak-kanak hiperaktif.K a n a k . mereka banyak berkhayal dan mengelamun tentang perkara-perkara yang digemarinya dan apabila tersedar dari lamunannya mereka akan mengaplikasikan. CIRI-CIRI PERKEMBANGAN MOTOR  Risau/resah/gelisah : Kanak-kanak ini sentiasa risau. Suka mengelamun/berkhayal : Apabila kanak-kanak ini bersendirian.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 85 Dalam masalah kanak-kanak yang terlalu aktif ini. Ciri-cirinya adalah :                       Suka memberontak Bertindak sebelum berfikir Memerlukan kepuasan dengan segera Tidak boleh menunggu giliran Suka mengganggu kawan Suka mencuri Sentiasa bermasalah Selalu merosakkan harta benda orang Selalu bergaduh dengan rakan Kadangkala berani mencederakan diri sendiri dan orang lain Suka membuat bising Perlakuan secara tiba-tiba Degil dan sukar dikawal Lemah merancang Perlukan perhatian yang lebih Tidak suka dengar nasihat Tidak tahu mempertahankan diri Selalu tukar aktiviti Tidak suka dibelai Suka menjerit Sensitif terhadap bau-bauan Suka bermain tanpa mengira bahaya. mereka resah dan gelisah apabila tidak dapat melakukan sesuatu perkara yang mereka suka dan berminat. sentiasa suka bermain. perkembangan mereka juga terbantut misalnya perkembangan bahasa.  .

berjalan-jalan dan kurang tidur : Sewaktu tidur pula. Bertindak cepat tetapi kurang berkesan : Apabila diberikan tugas oleh guru. Mereka merasakan berlari itu sesuatu yang menyeronokkan tanpa mempedulikan orang lain walaupun akan mengakibatkannya terjatuh atau tersungkur. Mereka ini merasa seronok apabila dapat melakukannya. kanak-kanak ini suka berlari ke sana ke mari untuk memuaskan hatinya. Kadang-kadang mereka juga kurang tidur ataupun suka tidur lewat. kanak-kanak ini perlu pengawasan yang rapi oleh guru-guru. Oleh kerana itu.        . Semasa sedang tidur juga. kanak-kanak hiperaktif akan segera melakukan tugasan dengan penuh semangat dan berkeyakinan tetapi dalam masa yang sama tugasan tersebut kurang berkesan kerana dilakukannya dengan tidak teliti dan tiada peraturan atau strategi tertentu. kanak-kanak boleh berjalan mengikut suka hatinya sama ada pergi tidur bersama adik-beradik yang lain atau mencari tempat yang lebih selesa. Tidak berhati-hati : Apabila kanak-kanak hiperaktif ini melakukan sesuatu perkara.K a n a k . Masalah tidur yang lasak. mereka tidak berhati-hati dan sentiasa terdedah dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan masalah kepada diri sendiri atau orang lain. ibu bapa atau seseorang yang lebih dikenalinya atau rapat dengannya. ke atas atau ke bawah dan posisinya sering beralih arah. memanjat pagar seterusnya terjun ke bawah. Selalu melakukan perlakuan yang merbahaya : Kanak-kanak ini selalu melakukan aktiviti yang merbahaya seperti melompat longkang yang besar. memegang kaca yang pecah dan sebagainya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 86  Tidak tahu erti bahaya : Kanak-kanak ini biasanya tidak pernah membayangkan tentang bahaya atau kecederaan yang akan mereka alami dan tempuhi disebabkan mereka sentiasa berkhayal seterusnya dengan tidak disedarinya mereka terus melakukan sesuatu di luar kawalannya. Agresif iaitu suka berlari-lari : Apabila berada di dalam kelas atau berada di mana-mana sahaja. Tidak boleh menyesuaikan diri dalam permainan : Apabila berada di dalam sesuatu permainan atau pasukan. kanak-kanak ini biasanya tidur dalam keadaan yang tidak menentu iaitu seringkali beralih ke kiri dan ke kanan. Tingkahlaku yang memerlukan pengawasan yang rapi : Biasanya kanak-kanak hiperaktif akan sentiasa berkelakuan dengan mengikut perasaan tanpa memikirkan tentang keselamatan diri sendiri. kanak-kanak hiperaktif ini tidak dapat untuk menyesuaikan dirinya dengan permainan tersebut atau tidak dapat untuk bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain kerana kanak-kanak ini biasanya berada dalam dunianya sendiri tanpa memikirkan tentang orang lain.

(2006) RAWATAN DAN PENGENDALIAN KANAK-KANAK ADHD Di sini terdapat tiga cara rawatan bagi kanak-kanak hiperaktif : Terdapat beberapa jenis ubat yang telah digunakan oleh doktor untuk mengurangkan keadaan hiperaktif seperti Amphetamine. Mereka sebenarnya tidak dapat menyeimbangkan dirinya atau pemikiran serta perlakuannya dengan lebih sempurna. Selain daripada itu.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 87  Lemah koordinasi : Perlu juga kita ketahui bahawa kanak-kanak hiperaktif ini adalah lemah koordinasinya. Apa yang dimaksudkan adalah mereka mungkin mempunyai pendengaran yang baik dan boleh mendengar arahan tetapi tidak berkeupayaan memahami bunyi yang didengar. Teknik pengubahsuaian kelakuan (behavioural modification) cara ini lebih berkesan tetapi cara-caranya perlulah ditunjukkan oleh pakar psikologi.K a n a k . keadaan individu yang mengalami ADHD mereka cepat berasa bosan dan pada waktu yang sama tidak berdaya hendak menumpukan perhatian pada tugas yang perlu disiapkannya. Bagi kanak-kanak mestilah disesuaikan secara orang perseorangan. Kadangkala rawatan ini tidak berkesan dan sebaliknya memberi kesan yang negatif. Pendekatan pembelajaran (educational approach) cara ini bertujuan untuk mengurangkan aktiviti kanak-kanak ini dan sebaliknya melebihkan kemampuan mereka menumpukan perhatian terhadap aktiviti-aktiviti yang boleh memperkembangkan intelek mereka. Teknik ini perlu diamalkan. . Mereka juga mungkin kurang faham atau tidak empati pada perasaan orang lain. kesannya tidak berpanjangan. Ritalin dan Haloperidol. supaya dapat dilakukan dengan cara yang betul. Sebaik sahaja ubat diberhentikan kelakuan hiperaktif akan timbul balik. Teknik kedua dan ketiga lebih berkesan jika digunakan satu demi satu. mereka juga seorang yang pelupa dan tumpuan mereka mudah terganggu. Tetapi malangnya dengan cara ini. CIRI-CIRI PERKEMBANGAN SOSIAL Di samping itu juga. Ini dapat dilihat daripada tindakan yang mengikut gerak hati dan mereka juga gagal memahami kenapa mereka dihukum kerana perbuatan yang dilakukan. Mereka juga selalunya gagal mencapai kejayaan yang cemerlang di sekolah atau tidak pandai berinteraksi sesama rakannya APA (2000) dalam dalam Azizi Yahaya et al. Kanak-kanak ADHD kerap mengalami kesukaran pemprosesan auditori. Misalnya ada kanak-kanak yang memerlukan cara pertama dan kedua dan ada pula yang berjaya dirawat dengan cara kedua sahaja.

pengorbanan masa.  Benarkan kanak-kanak hiperaktif ini berehat untuk menyegarkan dirinya (semasa membuat kerja sekolah). 4. tenaga dan kewangan. Hiperaktif adalah perlakuan atau tingkahlaku yang dianggap bertentangan nilai sosial yang disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem saraf pusat otak dalam mentafsir rangsangan-rangsangan yang ada di persekitaran. Kaunseling yang intensif diperlukan untuk meningkatkan kemampuan ibu bapa melatih dan memberi rawatan kepada anak mereka. pertimbangkan untuk mendapatkan pertolongan dalam pelajaran kanak-kanak ini dari guru yang sesuai.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 88 CARA-CARA MEMBIMBING KANAK-KANAK HIPERAKTIF Selain daripada rawatan kanak-kanak hiperaktif. Kanak-kanak hiperaktif ini memerlukan rawatan yang terperinci dan pemeriksaan fizikal serta penilaian perkembangan intelek dan emosinya. Pencegahan lebih baik dari rawatan. 3. Apa yang paling penting ialah setiap ibu bapa perlu mempertingkatkan ilmu pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan kanak-kanak hiperaktif. Matlamat rawatan supaya kanak-kanak ini boleh menyesuaikan diri di sekolah dan masyarakat dengan sebaik mungkin. Mereka akan lebih baik selepas berehat selama 5 hingga 10 minit. Kepada guru-guru juga tindakan dan kaedah yang sesuai hendaklah diaplikasikan dan direalisasikan bagi mengelakkan kanak-kanak yang hiperaktif ini daripada berterusan dengan kepelbagaian masalah yang mereka timbulkan serta dapat mengawal dan membantu mereka dengan sewajarnya.K a n a k .  Suruh mereka mengulangi bahagian yang anda pilih untuk diingati. juga mesti mendapat bimbingan daripada pihak ibu bapa dan guru-guru. . Berikan arahan dengan tepat dan jelas. Ini memerlukan kesabaran. Jika perlu. Di sini ada beberapa cara membimbing kanak-kanak hiperaktif :  Bermula dengan mendapatkan perhatian anak-anak sebelum bercakap dengannya.  Bagi kanak-kanak yang bersekolah.  Jangan galakkan permainan kasar dan tidak terkawal dengan orang dewasa. Berikan ganjaran kepada tingkahlaku yang baik dan bersesuaian. RUMUSAN 1. suruhlah mereka selalu berkomunikasi dengan guru.  Buatkan satu jadual untuknya. Pastikan kanak-kanak hiperaktif ini mengikuti jadual tersebut. Dari masa ke semasa pencapaian perlu dinilai dan strategi perlu diperkemaskan agar sesuai dengan usia serta keadaan. 2. Kemudian pastikan anak hiperaktif bertentang mata dengan mata anda ketika bercakap.

London. 2007. J. The Questions Publishing Company Ltd. (akses pada 24 Disember 2011). 2000. N. M. 2005. . Hamid Arshat. Speechmark Publishing Ltd.Routledge.html. Wikipedia. www.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 89 RUJUKAN Fitzgerald. M. (akses pada 25 Disember 2011). Birmingham Plotnik. 2009. S. 2009. Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia.).(akses pada 26 Disember 2011. Supporting Children with Autism in Mainstream School.hamidarshat. 2009.com/2009/01/punca-dan-kadar-kejadian-autisma.D. M. (akses pada 24 Disember 2011). 6th edition.. et al. London Hanbury. NASOM. Autisme.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1999 (akses pada 24 Disember 2011. Writing and Developing Social Stories Practical Interventions in Autism. Autistic Spectrum Disorders. US.).org/images/2008-03-17/Press_release_ Voc_Klang_(BM). 2005. Clark. M. R. 2009. Educationg Pupils with Autistic Specktrum Disorder: A Practical Guide. Kanak-kanak Autisme: Ciri-ciri dan Implikasi Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajara. Mohd Hisyammieddy Bin Esa.2001. Taylor & Francis Group Hove and New York. Paul Chapman Publishing. & Munro.com. 2002. 2004. Autism And Creativity: in there a link between autism in men and expectional ability?. London Seach.K a n a k . http://hisyammieddy. San Diego California.C. Punca Kejadian. N. et al. Jessica Kingsley Publishers. Published with the National Austistic Society. 2003. Kanak-kanak Autistik. Wadsworth Thomson Learning. Teching Play to Children with Autism Practical Interventions during Interplay. Brady.. *Worth. Caring For A Child With Autism: A Practical Guide For Parents. Philips. 2009. Brunner.wikipedia. Students with Autism: Characteristics and Instruction Programming for Special Educators. Khairul Anwar Bin Sharin. Scott.com/index2. 2005. http://rehabmalaysia. UK. Continuum International Publishing Group. C.blogspot. Paul Chapman Publishing. Singular Publishing Group.pdf. Ives. London and Philadelphia. Introduction to Psychology. http://www. Smith.

Kedua adalah acute iaitu kesakitan yang melampau (serius). 3. tetapi boleh dirawat. penyakit Parkinson dan lain-lain lagi. tidak berubah dan ianya boleh dipulihkan. Saya pasti ramai di antara anda pernah melihat dan berbicara dengan mereka yang mengalami kecacatan fizikal atau ketidakupayaan fizikal. Menurut Best et al. Walau bagaimanapun terdapat beberapa jenis penyakit dalam kategori degenerative diseases seperti spinal muscular atrophy.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 90 UNIT PELAJARAN 8 KANAK-KANAK BERMASALAH FIZIKAL HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Keadaan merujuk kepada empat jenis keadaan. Degenerative diseases ialah ketidakupayaan perkembangan pergerakan motor (Heller et al.. Terdapat pelbagai kategori kecacatan fizikal di bawah IDEA iaitu terdiri daripada Orthopedic Impairment iaitu Neuromotor impairment (celebral palsy dan spina bifida). multiple sclerosis. 2. . Menurut Friend (2005) terdapat empat konsep bagi memahami ketidakupayaan fizikal iaitu condition (keadaan). meningkatnya kesukaran untuk bergerak dan mortaliti hidup mereka. (2005) individu yang mengalami degenerative diseases berisiko untuk menghadapi krisis dalam psikososial seperti berhadapan dengan perkara berkaitan hilang kawalan terhadap tubuh badan. Muscular Dystrophy adalah penyakit yang disebabkan oleh kegagalan tisu-tisu otot untuk berfungsi iaitu di bawah kategori degenerative diseases. Degenerative diseases (Muscular dystrophy) dan Musculosketel disorders (Juvenile rheumatoid arthritis dan Limb deficiency). Kemerosotan fungsi fizikal akan meningkatkan keupayaan terbatas terutamanya dalam aktiviti fizikal. diubah dan diubati. Multiple disabilities terdiri daripada physical disability plus an other disability dan Traumatic Brain Injury terdiri daripada physical disability resulting from traumatic brain injury. Ketiga Progressive disorder iaitu ke arah kematian seperti muscular dystrophy dan yang ke empat adalah episodic iaitu akibat daripada intensity dan dormant. Degenerative diseases merupakan sebahagian daripada kecacatan neuromotor atau musculosketel disorder. Kumpulan kedua ketidakupayaan dalam kategori kecacatan ortopedik ialah degenerative diseases yang memberi kesan kepada pergerakan motor. 1996). anda diharap dapat: 1. 4.K a n a k . Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah fizikal Mengenalpasti jenis kecacatan fizikal Menjelaskan ciri-ciri kecacatan fizikal Membincangkan rawatan dan pemulihan kecacatan fizikal PENGENALAN Sekarang kita akan memasuki topik yang ke lapan dalam modul ini. keadaan pertama mengenai adakah kecacatan tersebut kronik.

g. Kecacatan fizikal menurut Individuals with Disabilities Education Act atau IDEA (2004) adalah. absence of some member. Hal ini berlaku kerana terdapatnya gangguan kromosom-X pada kanak-kanak lelaki. Duchenne Muscular Dystrophy. kanak-kanak Muscular Dystrophy melalui perkembangan secara normal tetapi tidak diketahui punca bermulanya otot gentian gagal berfungsi dan digantikan dengan tisu-tisu lemak. Emery-Drefuss Muscular Dystrophy. Ia biasanya dialami oleh pesakit Duchenne Muscular Dystrophy. . amputations and fractures or burns that cause contractures) [C.. waktu kelahiran (perinatal) atau setelah kelahiran..g. impairment due to the effects of disease (e. Nama asal penyakit Duchenne Muscular Dystrophy diambil daripada nama pakar neurologi iaitu Guillaume Benjamin Amand Duchenne.F. 3007. Limb-Girdle Muscular Dystrophy dan Myotonic Muscular Dystrophy.K a n a k . Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy. menurut Friend (2008). Terdapat dua jenis Muscular Dystrophy yang disebabkan oleh genetik iaitu Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) dan Becker Muscular Dystrophy (BMD). mengatakan bahawa: “Muscular Dystrophy refers to a group of genetic diseases marked by progressive weakness and degeneration of the skeletal or voluntary muscles that control movement” Menurut NCBI (2003) Muscular Dystrophy ialah sejenis penyakit termasuk dalam kategori neuromuscular yang mana kecacatan otot-otot badan memberi kesan sehingga menyebabkan pergerakan menjadi lemah. cerebral palsy. 2005.7 (C)(8)]. ect. Mascular Dystrophy merupakan sejenis penyakit yang disebabkan otot-otot utama menjadi lemah dan gagal berfungsi. ect).. poliomyelitis. bone tuberculosis. kecacatan fizikal jenis Muscular Dystrophy adalah kecacatan yang melibatkan kelemahan otot-otot badan yang melibatkan kaki tangan yang tidak dapat mengawal pergerakan badan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 91 Selain itu. (2005) dan Hardman et al. Terdapat banyak jenis kecacatan Muscular Dystrophy antaranya ialah Berker Muscular Dystrophy. Muscular Dystrophy ialah penyakit yang diwarisi dan penyakit ini adalah mereka yang mengalami masalah berkaitan otot..g. Menurut Muscular Dystrophy Family Foundation. Muscular Dystrophy juga adalah kelainan genetik pada otot yang kebanyakan ditemui pada kanak-kanak lelaki. DEFINISI KECACATAN FIZIKAL Kecacatan fizikal (Orthopedic impairment) adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik yang tidak normal atau prenatal. clubfoot.R. The term includes impairment due to the effects of congenital anatomy (e.” Manakala menurut Giuliani & Pierangelo (2007).) and impairments from other causes (e. Semasa kelahiran. “means a severe orthopedic impairment that adversely affects a child’s educational performance.

Cerebral Palsy boleh dikelaskan mengikut jenis- . Punca kecacatan kedua-dua Muscular Dystrophy ini adalah sama iaitu ia berpunca daripada genetik ibu iaitu kromosom X yang mana ia hanya berlaku kepada anak lelaki. Anak lelaki akan mewarisi kromosom X daripada ibu dan kromosom Y daripada ayah mereka. Menurut Heward (2006) Muscular Dystrophy berpunca daripada faktor genetik yang merujuk kepada penyakit diwarisi dan proses badan atau sebahagian anggota badan menjadi lemah. Pembawa penyakit ini mengalami kecacatan genetik hanya kepada satu sahaja kromosom X. Manakala dua kromosom X yang diwarisi oleh anak perempuan pula menjadikan mereka sebagai pembawa. Hallahan dan Kauffman (2006) menyatakan Cerebral Palsy is not a disease. Menurut Mayo Clinic Staff. Selalunya perkara ini berlaku kerana kurangnya pendedahan dan maklumat yang tepat kepada ibu bapa mengenai penyebab berlakunya. Selepas dilahirkan bayi menunjukan keadaan normal. yang mana penyakit ini boleh menyebabkan kepada masalah perkembangan otot hati (cardiomyopathy) dan mengalami otot yang lemah. Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) adalah diantara 40 jenis penyakit-penyakit Mascular Dystrophy. Ianya memberi kesan kepada kanak-kanak lelaki pada nisbah 1:50 kelahiran tetapi hanya satu per tiga kes yang keputusannya disebabkan genetic mutation di dalam keluarga yang tidak mempunyai penyakit tersebut. kecacatan genetik kromosom X penyebab berlakunya Duchenne dan Becker Muscular Dystrophy. apabila kromosom X dan Y bercantum keadaan ini menjadikan anak lelaki yang mewarisi penyakit tersebut. It is rather a condition that is nonprogressive and noninfectious.K a n a k . . Ringkasnya cerebral palsi adalah satu situasi pergerakan anggota badan yang tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh kerana terdapat gangguan. Jenis genetik yang dibawa oleh ibu dikenali sebagai X-linked recessive inheritance. (2009). terdapat dua jenis Muscular Dystrophy disebabkan oleh genetik iaitu Duchenne dan Becker Muscular Dystrophy. Degenerative diseases (Muscular dystrophy) JENIS KECACATAN FIZIKAL Dalam topic ini tumpuan kecacatan fizikal merujuk kepada Neuromotor impairment (celebral palsy ) dan Degenerative diseases (Muscular dystrophy) Cerebral Palsi Cerebral Palsy secara umumnya bukanlah disebabkan oleh gen yang tidak baik atau kejadian di peringkat pranatal yang tidak diketahui atau genetik yang tidak normal mahupun kerana aktiviti tidak bermoral ibu bapa. namun tulang-tulang otot akan menjadi lemah ketika umur kanak-kanak tersebut berumur di antara dua dan enam tahun. Apakah beza kecacatan fizikal Neuromotor impairment (celebral palsy dan spina bifida).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 92 PUNCA KECACATAN FIZIKAL (MASALAH FIZIKAL) Muscular Dystrophy (MD) merupakan penyakit genetik. Menurut Clark (2007). kecederaan atau kelumpuhan di dalam otak.

(2005). Diplegia (kelumpuhan serius di kaki dan sedikit kelumpuhan di tangan). Bahagian bahu.. Paraplegia (kedua-dua kaki sahaja). Semasa kanakkanak. c. menurut Hardman et al. Gangguan perkembangan otot ini memberi kesan kepada otot bahu. pertuturan kurang jelas dan juga didapati ia sentiasa meliuk-liukkan badannya. Akibatnya seseorang individu tersebut hilang keupayaan untuk bergerak dan gagal menggunakan lengan dan tangan secara efektif.Spastik Kecacatan ini disebabkan pada bahagian korteks motor yang boleh mengakibatkan kehilangan kawalan terhadap otot-otot yang boleh dikawal (voluntary muscle).Trilegia (tiga anggota biasanya satu tangan dan kedua-dua kaki) dan Quadriplegia atau tetraplegia (kedua-dua kaki dan kedua-dua tangan lumpuh). Ini menyebabkan kesulitan mengawal imbangan badan yang boleh dikesan dari perawakan dan pergerakan seseorang spastik. muka. ketidakupayaan melakukan sesuatu tugas dan ketidakupayaan untuk bergerak. punggung dan tangan. Kelemahan otot biasanya bermula pada bahu dan pangkal paha kemudian merebak kebahagian lain termasuk saraf hati sehingga memberi kesan kepada paru-paru.K a n a k . Terdapat tiga jenis yang utama yang dijeniskan mengikut simptom-simptom nyata yang berkaitan dengan bahagian otak yang rosak iaitu a. Seseorang itu juga akan mengalami masalah mengawal pengeluaran air liur dan ini akan memalukannya. Keadaan ini akan menyebabkan koordinasi pergerakan menjadi susah di mana stimulasi akan menyebabkan ketegangan otot-otot. kaki. Seringkali juga ia melibatkan otot-otot tekak yang menyebabkan pertuturan menjadi payah dan tidak jelas. Dari segi penglibatan anggota badan. Hemiplegia (tangan dan kaki di sebelah yang sama). mengatakan bahawa antara ciri-ciri kecacatan fizikal Muscular Dystrophy ialah mereka mengalami masalah lemah otot. Kedua ia memberi kesan kepada otot betis dan jantung serta fungsi pernafasan.Ataksia Ataksia disebabkan kerosakan pada bahagian serebelum otak. Atetosis dicirikan oleh pergerakan writhing yang perlahan dan tidak boleh dikawal. kelumpuhan otak boleh dibahagikan kepada Monoplegia melibatkan satu anggota. Selain itu. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang terbesar di kalangan kanak-kanak yang menghidap Cerebral Palsy atau kelumpuhan otak. kaki.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 93 jenis yang tertentu. Seringkali pendengarannya juga turut terjejas. pesakit menghadapi masalah kesukaran (lemah) untuk berjalan namun apabila meningkat remaja pesakit tersebut tidak mampu lagi untuk berjalan. . Muscular Dystrophy Menurut Muscular Dystrophy Association (MDA) (2003) Muscular Dystrophy ialah mereka yang mengalami masalah perkembangan otot sehingga menyebabkan pesakit menjadi lemah untuk bergerak dan pergerakan menjadi lambat apabila umur semakin meningkat.Atetosis Kerosakan berlaku pada bahagian basal ganglion. Pergerakannya adalah kekok dan teragak-agak. tangan dan lengan menjadi sasaran utama. Ini seterusnya akan mengakibatkan getaran dan ketidakseimbangan yang menghalang pergerakan yang sempurna dan lancar. b.

c. b. c. a. Senaraikan 5 ciri fizikal kanak-kanak spastik __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri kanak yang mengalami masalah ataksia __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 3. e. a.thirdeyehealth. b. e. Apakah perbezaan corak pergerakan anggota badan antara monoplegia dengan trilegia _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ .K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 94 Sumber: http://blog. 2.com/images/muscular-dystrophy 1. d. d.

prestasi kanak-kanak ini di sekolah amat menyedihkan kerana kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak Muscular Dystrophy tidak meletakkan harapan yang tinggi terhadap diri sendiri. Menurut Best et al. tangan mungkin melambai-lambai. Bagi pesakit yang mengalami kecacatan Duchenne Muscular Dystrophy mereka menghadapi masalah untuk memanjat tempat yang tinggi dan berlari. Gaya berjalan semacam gunting. Bagi kanak spastik ciri yang paling ketara dapat dilihat ialah mempunyai otototot yang tegang dan kecut. ketidakhadiran ke sekolah kerana masalah kesihatan dan mengalami masalah tekanan psikologi. lambat dalam perkembangan kemahiran menggunakan otot-otot motor. kelemahan otot-otot biasanya bermula pada lower leg dan otot pelvic girdle. Fizikal Menurut Giuliani dan Pierangelo (2007) kecacatan fizikal berbeza mengikut jenis Muscular Dsytrophy. kepenatan. bermasalah mengenai kebolehan untuk memahami bahasa. Keadaan ini menunjukkan bahawa pentingnya kepakaran seseorang guru dalam memainkan peranan. Selain itu. (2005). bermasalah mengenai kebolehan untuk ingat sesuatu perkara. mereka tersandung-sandung. Semasa cuba mengambil sesuatu benda. pergerakan itu bertambah tersentak-sentak. kesukaran menggunakan kemahiran motor seperti melompat dan berlari. kesukaran untuk berjalan (lambat berjalan). Mereka mungkin tidak dapat mengawal otot-otot bibir. Kecacatan intelektual Kecacatan intelektual hanya berlaku pada sesetangah Muscular Dystrophy. kecacatan otot sehingga menyebabkan pesakit menggunakan kerusi roda dan pengawalan otot sehingga menyebabkan penggunaan jari yang terhad dan kehilangan keupayaan pergerakan kepala. Sekiranya cuba mengawal pergerakan. .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 95 CIRI-CIRI KECACATAN FIZIKAL a. Gejala lower leg muncul apabila tisu-tisu otot digantikan dengan lemak dan otot pelvic girdle pula menjadi lemah dan mereka perlu menggunakan tangan untuk bangun berdiri. Keupayaan kognitif kanak-kanak spastic dapat dikesan apabila Kesukaran dalam perkembangan tentang kebolehan pertuturan dengan betul kerana lumpuh di bahagian sekeliling mulut. lidah dan kerongkong menyebabkan air liur meleleh. gaya berjalan terhuyung-hayang. b.K a n a k . berdiri atas jari kaki dengan lutut yang bengkok dan menuju ke bahagian dalam. Gerakan adalah tersentak-sentak dan kurang berkoordinasi mungkin tidak dapat menggenggam benda dengan jari. Ciri-ciri kecacatan fizikal yang dialami oleh kanak-kanak Muscular Dsytrophy antaranya kelemahan otot.kesukaran untuk mengguna satu atau lebih kumpulan otot motor. muka yang kerenyot dan lidah yang terjulur. Semasa berjalan. Menurut Friend (2008). Gerakan mereka adalah tidak stabil dan mereka seolah-olah selalu cuba menstabilkan badan.bermasalah mengenai kebolehan untuk bermain menggunakan alat-alat permainan dengan cara yang sesuai. Manakala menurut Taylor et al. (2009) gejala kecacatan fizikal Duchenne Muscular Dystrophy dapat di lihat antara umur dua dan enam tahun yang mana gejala perkembangan kecacatan berbeza mengikut tahap.tulang belakang bengkok. menurut Hunt & Marshall (2005) pesakit Muscular Dystrophy yang mengalami pembantutan otak akan ditempatkan di institusi-institusi dalam percubaan untuk membantu kanak-kanak tersebut untuk membentuk interaksi sosial dan komunikasi antara pesakit dengan komuniti. Pada umur 10 hingga 14 tahun kanak-kanak Muscular Dystrophy kehilangan keupayaan untuk bergerak.gejala perkembangan otot.kesukaran berjalan atau kehilangan keupayaan berjalan..

1998). Penggunaan komputer sangat penting untuk pelajar Muscular Dystrophy kerana penggunaan komputer dapat membantu pelajar ini terutamanya yang . Perubahan tingkah laku kanak-kanak itu menjadikan situasi tersebut lebih sukar terutamanya apabila keluarga ingin berkongsi masalah untuk menerangkan keadaan yang sebenar tentang penyakit yang mereka hadapi. bermasalah mengenai eye contact dengan orang lain dan bermasalah dalam kebolehan untuk melukis. Kecacatan Tingkah laku Individu yang menghadapi Duchenne Muscular Dystrophy menghadapi masalah dalam perkembangan psikososial dan tingkah laku kesan daripada kesakitan yang mereka alami. Dalam situasi ini guru-guru perlu pembantu-pembantu profesional seperti pekerja sosial dan pakar psikologi agar perundingan dapat menyelesaikan situasi kanak-kanak ini (Best. Kecacatan kesihatan Kecacatan kesihatan yang dihadapi kanak-kanak Muscular Dystrophy iaitu akibat daripada kelemahan otot untuk berfungsi sehingga menyebabkan kegagalan sistem otot merebak kebahagian lain termasuk saraf hati sehingga memberi kesan kepada paru-paru. Tambahan pula keadaan fizikal kanak-kanak itu semakin lemah menyebabkan mereka menyedari tentang kesihatan mereka semakin terjejas. (2005). Keadaan ini akan meningkatkan kadar kebergantungan. braces atau peralatan lain..K a n a k . f. d. Masalah Pendidikan (Educational Problem) Perkara yang penting untuk pelajar Muscular Dystrophy adalah proses pendidikan. c. Menurut Best et al. jantung dan fungsi pernafasan.. Masalah pembelajaran yang dihadapi kanak-kanak Muscular Dystrophy. Penyesuaian teknologi yang rendah termasuk penggunaan desk podium dan menyediakan pensel yang lembut perlu dititiberatkan agar pelajar-pelajar dapat melalui proses pendidikan yang sempurna. Situasi itu menjadikan kanak-kanak Muscular Dystrophy cuba mengasingkan diri daripada berbincang dengan keluarga yang mana ia boleh menyebabkan trauma dan perubahan emosi kanak-kanak tersebut. suka menyisihkan diri daripada persekitaran sosial dan perubahan tubuh menjadikan mereka kemurungan (Polakoff et al.Tidak boleh berjalan atau duduk sendiri atau menggunakan tangan mereka sendiri. Terdapat banyak pembelajaran sesuai yang mudah dan efektif untuk kanak-kanak Muscular Dystrophy. menghisap atau menelan. Sesetengah mengalami masalah menyuap makanan. Walaupun ada dalam kalangan yang boleh belajar berjalan tetapi ramai yang menggunakan kerusi roda. Sekolah merupakan tempat dimana mereka boleh berkawan dan terjalinnya perhubungan mengenai aspek-aspek kehidupan. Heller & Bigge 2005).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 96 bermasalah mengenai kebolehan untuk meniru gaya orang lain. iaitu kesukaran menguasai kemahiran motor menyebabkan kanak-kanak ini menghadapi masalah kesukaran untuk menulis. Setiap kematian yang dialami oleh kanak-kanak Muscular Dystrophy adalah disebabkan oleh kegagalan fungsi jantung atau kegagalan kefungsian sistem pernafasan kerana otot dada sudah lemah.Kebanyakan mereka bergantung kepada orang lain untuk makan atau ke tandas. e. Masalah Perkembangan Sosial Pergerakan psikomotor adalah terbatas.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 97 menghadapi kesukaran menggunakan jari. Manakala kanak-kanak yang mengalami masalah hilang kawalan bahagian kepala dan tubuh pula perlu menggunakan sepenuhnya komputer untuk menyiapkan latihan yang diberikan. Selain itu, masalah lain yang dihadapi pelajar tersebut iaitu berkaitan dengan persekitaran pembelajaran. Penting untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh kanakkanak Muscular Dystrophy terutamanya yang berkaitan dengan persekitaran pendidikan yang sentiasa berubah-ubah, keadaan tersebut boleh mempengaruhi kelakuan mereka. Banyak faktor yang perlu diambil kira dalam menilai kesan ke atas perkembangan dan tingkah laku kanak-kanak tersebut. Masalah pendidikan yang dihadapi oleh pelajar Muscular Dystrophy iaitu berkaitan dengan penempatan kelas. Menurut Hallahan & Kauffman (2006) perkhidmatan pendidikan kepada pelajar-pelajar ini haruslah menyediakan jenis persekitaran yang bersesuaian dengan pelajar tersebut, menyediakan kemudahan yang sedia ada dalam komuniti serta menyediakan perubatan kepada pesakit. Fungsi penempatan pendidikan termasuklah kelas pendidikan umum (arus perdana), bilik sumber, kelas khas dan memperbanyakkan lagi persekitaran terbatas kepada pelajar seperti kelas khas, sekolah khas,program inklusif, kemudahan tempat tinggal dan hospital. Perihal masalah pendidikan yang berkaitan keperluan mereka harus sentiasa berubah dan ia perlu disesuaikan dengan persekitaran dan tahap umur mereka agar keperluan yang disediakan mudah dicapai, selamat, dan mereka bebas untuk bergerak. Kemudahan yang disediakan atau yang sedia ada mudah digunakan dan petunjuk yang disediakan di dalam kelas atau sekolah memudahkan mereka mengikutinya. Keadaan ini akan menunjukkan persekitaran tersebut menjadi lebih bermakna kepada kanak-kanak tersebut mengurus diri mereka sendiri tanpa memerlukan bantuan. Perubahan persekitaran termasuklah meningkatkan akses penyediaan penempatan terutamanya dalam aktiviti dan tugas, perubahan cara penyampaian pengajaran dan perubahan tugas tingkah laku sangat penting untuk mereka. (Best, Heller & Bigge, 2005; Heward, 2006; Heller, Dangel & swearman, 1995). Selain itu, menurut McGill & Vogle (2001) perubahan yang paling penting ialah memberi pendidikan dalam persekitaran tidak terhad yang mana pengalaman pelajar di sekolah menjadikan mereka lebih berdikari. Pelajar Muscular Dystrophy juga memerlukan perubahan perkembangan individu dalam kurikulum, berdasarkan umur kanak-kanak dan perkembangan keadaan. Adalah sangat penting untuk seseorang guru itu menyedari dan memahami kesan sosial dan emosi kanak-kanak Muscular Dystrophy ke atas mortaliti mereka.

a. Pada pandangan anda adakah kecacatan intelektual dan kecacatana tingkah laku dalam kalangan kalangan Muscular Dystrophy member kesan terhadap perkembangan emosi mereka. b. Sebagai guru apakah peranan anda dalam meningkatkan pencapaian akademik kanak-kanak spastik ?

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 98

RAWATAN DAN PEMULIHAN
Perkhidmatan pakar perubatan disediakan untuk menjalankan pemeriksaan bulanan dan mengulangkaji kes-kes lama serta memberi bimbingan kepada ibu bapa. Kanak-kanak juga diberi rawatan pemulihan anggota termasuk rawatan pemulihan melalui kegunaan air untuk mengurangkan keadaan spastik dan memperolehi kordinasi. Rawatan pemulihan pertuturan diberikan dengan bantuan kelengkapan bilik-bilik kalis bunyi (sound-proof), berhawa dingin dan dilengkapi dengan alatan-alatan yang diperlukan. Pemulihan pertuturan juga perlu dimulakan pada peringkat awal iaitu pada peringkat bayi lagi. Seseorang kanak-kanak spastik cacat pertuturan disebabkan oleh dua perkara iaitu kerosakan fungsi saraf otot pada bahagian otot pertuturan, pendengaran dan pernafasan dan kekurangan pengalaman akibat dari kekurangan peluang untuk berinteraksi yang disebabkan oleh kecacatan fizikal, walaupun pada asalnya otot-otot pertuturan, pendengaran dan pernafasan tidak rosak secara langsung. Rawatan pemulihan cara kerja pula menggunakan permainan dan aktiviti-aktiviti yang mendorong kanakkanak ke arah berdikari dalam melaksanakan tugasan harian dan juga latihan-latihan vokasional seperti menjahit, pertukangan tangan dan berkebun. Rawatan pemulihan merupakan rawatan yang paling popular dan mudah diperolehi di pusat-pusat pemulihan spastik, di hospital dan juga ianya boleh dijalankan di rumah oleh ibu bapa dan ahli keluarga dengan nasihat dan tunjuk ajar jurupulih. Terdapat beberapa jenis rawatan pemulihan antaranya rawatan pemulihan anggota (fisioterapi), pemulihan pertuturan dan pemulihan carakerja. Rawatan pemulihan adalah lebih berkesan sekiranya ia diberikan pada peringkat awal iaitu pada peringkat bayi lagi. Rawatan pemulihan memberi latihan kepada kanak-kanak spastiK menggunakan anggota terutama kaki dan tangan dengan bantuan alatan seperti kaliper angkup, walking aid, splin, kasut khas, kerusi perawakan (posture chairs), standing boxes dan crawlers. Aktiviti berenang memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melupakan kecacatannya dan bergerak dengan lebih bebas dan normal. Dengan latihan yang diberikan ini, kanak-kanak spastic dapat mengurangkan perawakan dan pergerakan yang kurang normal dan juga dapat mencegah konkraktur iaitu mencegah sendi-sendi dan otot-otot dari mengejang disebabkan oleh kekurangan penggunaan. Bagi aspek pemulihan pendidikan teknik mengajar bantu diri atau kemahiran untuk kehidupan harian misalnya menggunakan tandas, menyuap diri, memakai pakaian, menanggalkan pakaian, membasuh dan minum bagi kanak-kanak yang kecil dan memasak makanan mudah, bersiar, membeli belah dan kebersihan sendiri bagi kanak-kanak yang lebih besar. Mengajar kemahiran membaca, menulis, mengira dan menaakul. Kemahiran ini boleh diletak di bawah kemahiran komunikasi yang melibatkan kefahaman, bahasa ekspresif pertuturan, perbendaharaan kata, pandangan dan bertulis, bahasa isyarat dan bergambar dan kemahiran nombor yang termasuk belajar konsep seperti saiz, tinggi, nombor ordinal, menimbang, mengukur wang dan masa. Mengajar kemahiran mobiliti seperti duduk, berjalan, berlari, mengelak halangan, menggunakan tongkat ketiak atau kereta beroda dan dalam permainan dan berenang. Mengajar kemahiran bermain dan menggunakan masa lapang termasuk mengambil dan memegang permainan manipulasi, permainan pembinaan, permainan sosial dan aktiviti masa lapang. Namun begitu penglibatan ibu bapa dan guru bagi mengendalikan pemulihan dapat mengoptimumkan kebolehan mereka. Rajah di bawah menunjukan ilustrasi mengenai hubungan antara ibu bapa, pelajar dan guru.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 99

`

IBUBAPA
   Perbincangan dengan pihak sekolah Perbincangan mengenai masalah akademik Meningkatkan keperluan    Jagaan pekerja sosial Kesakitan dan kepayahan fizikal Peranan sekolah Keperluan komunikasi antara pelajar dan guru.

INDIVIDU

i) pembelajaran sense belonging mengenai penyakit ii)self-concept berkenaan kemajuan penyakit iii)berlakunya kehilangan keupayaan.

       

GURU


Kemampuan membina komunikasi mengenai kematian. Perkembangan persahabatan Penyertaan Tingkah laku guru Komunikasi dengan ibu bapa Ketakutan dan merawat keperluan perubatan keatas kanak-kanak Sokongan didalam kelas/kolaborasi Persekitaran yang sesuai Serangan diktomi yang sama keatas kanak-kanak tetapi berbeza Fleksibel dan daya penyesuaian

RUMUSAN
1. Kecacatan fizikal adalah penyakit yang disebabkan olef faktor genetik. 2. Jenis kecacatan fizikal terdiri daripada Muscular dystrophy dan cerebral palsi yang terdiri daripada spastic,atetosis dan ataksia. 3. Ciri-ciri kecacatan fizikal dapat dilihat dari aspek kecacatan fizikal,intelek (kognitif), kesihatan, tingkah laku dan sosial. 4.Pengubahsuai situasi dan fizikal tempat kanak-kanak kecacatan fizikal mampu mengoptimumkan kebolehan mereka. 5.Rawatan dan pemulihan yang melibatkan kerjasama antara ibu bapa, guru dan individu kecacatan fizikal sangat membantu meningkat keupayaan mereka dalam komuniti

Pearson Merrill Prentice Hall : USA..M.W. W. J. Clark. Pearson Merrill Prentice Hall : USA. (ninth edition). Hunt. Houghton Miffin Company: USA. Thomson Wodsworth:U. W. Heward. inc: USA Heward.12. (2001)..B.30 PM Duquette. Student at Risk: Solutions to Classroom Challenges. R.myhealth. K. Giuliani. & Richards.10. John Wiley & Sons. M. K. (seventh edition). Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 100 RUJUKAN Best. Exceptional Student: Preparing Teachers for the 21st Century.20am:05.J.com/print/musculardystrophy/DS00200/DSECTION=all&METHOD=print.mayoclinic.L.L. Teaching Individuals with Physical or Multiple Disabilities.gov.org/teen/diseasesconditions/bones/ musculardystrophy. (2005). R. (2006). (2009). Muscular Dystrophy. Friend. Special Education Comtemporary Perspective for School Professionals (second edition).my/myhealth/bm/dewasa. S. (2009).R. Stenhouse Publishers: USA. Macgraw-Hill Higher Education: New York.L. (2009). S. Smiley.00 PM. G. (2007). (2003). & Marshall. (2007).(2nd edition).L. A. .K a n a k . 16 November 2011: 23. L.2011. Exceptional Children : An Introduction to Special Education. Heller.html.Pearson Merrill Prentice Hall: U. R. & Pierangelo. Mayo Clinic Staff. http://kidshealth. Muscular Dystrophy. (2006). Pearson Merrill Prentice Hall : USA. 16 Januari 2010: 23. Taylor. http://www.A. (2008). W. Exceptional Children and Youth. (eight edition).A. C. http://www.S. Exceptional Children : An Introduction to Special Education. Pearson A&B: USA Gargiulo. Exceptional Children : An Introduction to Special Education. N. The Educator’s Diagnostic Manual of Disabilities and Disorders.S. Heward. (fifth edition).(2005).L. & Bigge.

PENGENALAN Kanak-kanak dilahirkan berbeza-beza dan unik dari segi keupayaan fizikal dan kognitif. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan. Keunikan dan perbezaan ini perlu dihargai dan dijaga dengan sebaiknya oleh ibu bapa dan guru. kerencatan akal sederhana dan teruk. Mengenalpasti jenis pelbagai kecacatan. kerencatan akal. Deborah & Brian.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 101 UNIT PELAJARAN 9 KANAK-KANAK PELBAGAI KECACATAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini.K a n a k . penglihatan atau fizikal. Menyatakan definisi pelbagai kecacatan 2. Kanak-kanak yang mempunyai lebih dari satu kecacatan atau kecacatan pelbagai merupakan tamparan hebat kepada ibu bapa dan keluarga dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia. cacat pendengaran. 3. kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan lebih perhatian oleh ibu bapa dan keluarga kerana ibu bapa perlu memahami masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan kanak-kanak kategori ini. bagi menikmati kualiti hidup yang bagus dan selesa dalam bergaul dan berada di sekeliling kanak-kanak normal yang lain. Contohnya. Kanakkanak ini memerlukan sokongan secara berterusan. Pendidikan bagi kanak-kanak tersebut dikendalikan oleh dua kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Mereka mungkin berkeadaan lumpuh. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah cacat fizikal teruk. Kanak-kanak berkeperluan khas ini merangkumi golongan kanak-kanak pintar cerdas. anda diharapkan dapat: 1. kebanyakan negara menetapkan bahawa kanak-kanak yang memiliki lebih dari satu kecacatan termasuk dalam kategori kanak-kanak pendidikan khas. 2008). Ini kerana kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada satu kecacatan mempunyai pola permasalahan yang berbeza daripada kanak-kanak yang hanya mempunyai satu kecacatan. Menurut penyelidik-penyelidik ini lagi. Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya (Diane. kehilangan pendengaran dan disertai dengan buta atau gangguan penglihatan. pelbagai kecacatan dan kecacatan yang . Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai adalah mereka yang secara tradisinya dianggap kanak-kanak yang mempunyai masalah mental yang cukup berat di mana mereka menghadapi kesulitan dalam pergerakan dan masalah dalam tingkah laku. perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu Kementerian Kesihatan. bermasalah pembelajaran atau kesihatan serta kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai. Kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa merupakan salah satu ciri perbezaan individu. Di Malaysia.

Oleh sebab itu. Semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum. kategori ini tidak termasuk dalam pendidikan khas di mana program pendidikan khas hanya membuka peluang kepada mereka yang menghadapi satu jenis kecacatan sahaja (Richard. Kecacatan pelbagai ialah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi kecacatan yang melibatkan pendidikan. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan Pendidikan Khas. Menurut Edward & Yvonne (2007) pula.Bangsa Bersatu Mengenai Hak kanak-kanak 1989 dan 'The Proclamation on the full participation and equality of persons with disabilities 1994). masalah pendengaran serta keadaan yang melumpuhkan. kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah mereka yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan. berhaluan. Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Khas. Definisi Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan Menurut Nibedita (2003). semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan hak ini termaktub dalam beberapa perisytiharan antarabangsa antaranya.K a n a k . Deklarasi Pertubuhan Bangsa . Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat (Kementerian Pelajaran Malaysia). Punca utama mengapa terjadinya kecacatan pelbagai tidak dapat dipastikan sepenuhnya tetapi dalam sesetengah keadaan boleh dikesan ketika bayi di dalam kandungan. Ini termasuk keperluan pendidikan patut diberikan kepada kanak-kanak yang menghidapi kecacatan yang pelbagai. Dengan menyatakan bahawa pendidikan khas dapat melahirkan insan yang berkemahiran. Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran.1 di bawah menunjukkan contoh-contoh kecacatan pelbagai. latar belakang sosial. Jadual 1. 2003).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 102 tidak membolehkan kanak-kanak tersebut untuk belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. ataupun perkembangan intelek mereka. pengenalan kepada kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah penting. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri. . Kementerian Pelajaran Malaysia). Selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas ini. beriman. seseorang yang menghadapi keccatan penglihatan dan pada masa yang sama menghadapi keccatan pendengaran. justeru persamaan peluang pendidikan dapat dicapai dengan membolehkan setiap murid mengembangkan kapasitinya sendiri dan memaksimukan potensinya. pelajar yang menghidapi kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya. berdikari. kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai pelbagai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai boleh dicungkil sekiranya dapat dipupuk dan diperkembangkan ke arah kecemerlangan individu yang optimum. Dalam IDEA. berupaya. pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela tertentu. Lantaran ia merupakan aset yang dapat menyumbangkan dalam kemajuan masyarakat dan tidak hanya dilihat sebagai liabiliti sahaja. Walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. dalam program pendidikan bersepadu.

Ia berlaku dalam dua jenis pewarisan. Forney P. palsi serebrum. ibu bapa tidak mengalami kecacatan tetapi anak yang mengalami kecacatan. Peratus mendapat anak cacat adalah 25 peratus. bagi pasangan yang normal tetapi keduaduanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetap ada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat. Contohnya jika salah seorang daripada ibu dan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak cacat adalah 50% pada setiap kali kandungan.1996) Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009). Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu ’autosomal dominant’. ‘autosomal excessive’ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat. maka anak yang dilahirkan tidak cacat cuma masih sebagai pembawa baka cacat. Setiap pasangan kromosom yang wujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. Apabila dikaitkan dengan baka. Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. 50 peratus menjadi pembawa manakala 25 peratus lagi mungkin normal. A. Terdapat perbezaan antara kanak-kanak itu sama ada dalam pendengaran. sebenarnya sukar untuk menentukan kanak-kanak yang mengalami kecacatan dalam kategori tertentu sahaja secara total. Pacific Grove. Jika salah seorang saja pembawa baka cacat. terencat akal.K a n a k . Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat. Contohnya daripada tiga kandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan baka normal. W. ia bermula pada hubungan seksual suami dan isteri. and Schwartzman.. Umumnya. and Health Impairments. sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat (Mohd Sharani Ahmad. Bagaimanapun. 2009). Pewarisan kedua. Punca dan Ciri-ciri Pelbagai Kecacatan Menurut Jamila Mohamed (2006).. hiperaktif. Alberto P. Pertamanya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 103 Jenis-jenis Kecacatan Fizikal Fizikal Kecederaan Otak Traumatik dan Kecederaan Tulang Belakang Kekejangan Otot Kebutaan dan Cerebral Palsy Apraxia dan Kecederaan Otak Traumatik Mental dan Spina Bifida Gangguan Kecacatan Cerebral Palsy dan Kekejangan Otot Kekejangan otot dan Asma Pekak Apraxia dan Diabetis Gangguan Kecacatan Sensori Komunikasi Kognitif Masalah Pembelajaran dan Asma Psikososial Gangguan Tingkah Laku Gangguan Tingkah Laku dan Asma (Sumber: Diadaptasi daripada Heller K. . suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom dan begitu juga dengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom. CA: Brooks/Cole. penglihatan. Oleh itu. ibu bapa mempunyai kecacatan dan diwarisi oleh anak dan keduanya. mental ataupun sosial. kecacatan pada kanak-kanak dikenalpasti berlaku akibat daripada baka. pekak-buta dan lain-lain. Sensory. Malah terdapat kanak-kanak yang mengalami lebih daripada satu kecacatan termasuklah autistik. E. Understanding Physical. di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak.

MASALAH PENGLIHATAN DAN MASALAH PENDENGARAN (DEAFBLINDNESS) Ling (1989) dalam Safani Bari et. Terdapat juga individu deafblindness yang memang dilahirkan pekak dan mempunyai masalah penglihatan akibat rentitis pigmentosa (Julia Jantan et. Masalah penglihatan dan pendengaran sangat memainkan peranan penting untuk menguasai sesuatu pertuturan dan tindak balas pertuturan tersebut dalam berkomunikasi. namun begitu tidak dinafikan terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang pekak dan buta tetapi menjadi manusia berjaya. Keadaan deafblindness mempengaruhi kehidupan seseorang individu bergantung kepada tiga perkara iaitu jenis dan tahap kebutaan dan kepekakan. Kegagalan menguasai bahasa pula akan mengakibatkan kesukaran kepada mereka untuk berinteraksi.al. dan keadaan ini menjadi halangan yang paling besar dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan.al (2009). umur ketika kehilangan penglihatan dan pendengaran serta kehadiran kecacatan yang lain. 2009). Deafblindness berlaku kepada tiga daripada 100. Secara umumnya. Mereka masih lagi mempunyai sisa penglihatan atau sisa pendengaran. boleh dikatakan bahawa deafblindness adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori. Sebagai seorang guru. Jarang keadaan berlaku di mana individu deafblindness buta sepenuhnnya dan pekak sepenuhnya. belajar dan juga menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial. menekankan bahawa pendengaran dan penglihatan kepada seseorang pelajar amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa. 2006). . Kecacatan tersebut boleh menjadi masalah seperti masalah penglihatan dan pendengaran. Apakah kesan pendidikan terhadap kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. Deafblindness adalah kombinasi antara masalah penglihatan dengan masalah pendengaran. Seorang kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran sekaligus boleh menyebabkan kesukaran untuk menguasai pertuturan dan seterusnya menguasai komunikasi serta bahasa. masalah penglihatan dan masalah fizikal dan sebagainya. bagaimanakah anda menangani masalah kecacatan pelbagai dari aspek pedagoginya. individu mempunyai beberapa kecacatan yang dialami. Keadaan ini boleh berlaku akibat beberapa sebab seperti baka atau diperolehi (Jamila Mohamed.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 104 Biasanya kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain.000 kelahiran. Dalam keadaan ini.K a n a k . Kanakkanak deafblindness termasuklah kanak-kanak yang menghidap retinophaty of prematurity (masalah retina akibat pramatang) dan mengalami kehilangan pendengaran akibat meningitis. Deafblindness tidak bermaksud pekak sepenuhnya atau buta sepenuhnya. a. b.

Sindrom  Down Penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. a. sebenarnya terdapat banyak sebab boleh terjadinya deafblindness. Diperolehi selepas kelahiran Keadaan deafblindness boleh terjadi selepas kelahiran berlaku pada pelbagai peringkat umur. Deria-deria tersebut menghadapi masalah kerana penyakit. Anamoli congenital Pelbagai Sindrom CHARGE adalah berlaku kecelaruan pada  CHARGE genetik dominan autosomal di mana berlaku mutasi Association pada gen protein-7 (CHD7). b. memerlukan pengubahsuaian yang spesifik untuk membantu dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan dunia luar dan mereka mendapat faedah daripada arahan yang sistematik dan rutin. Kadangkala individu dilahirkan dengan cacat pendengaran dan memperoleh cacat penglihatan akibat daripada glukoma atau katarak dan sebaliknya. terlalu fokus kepada sesuatu perkara sahaja atau sibuk memikirkan atau mengambil berat tentang diri mereka sahaja. Manakala menurut Richard (2003). Jadual 1: Penyebab Utama Deafblindness 1. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu diperolehi selepas kelahiran dan keadaan kongenital (sejak dilahirkan).  Fetal alcohol Berlaku kecacatan pada embrio kerana pengambilan alkohol yang berlebihan oleh ibu mengandung. Terdapat kromosom yang lebih pada kromosom 13 (biasanya terdapat 2 kromosom pada bilangan 13 tetapi Sindrom Patau mempunyai 3 kromosom). mempunyai masalah dalam perkembangan dan memahami konsep.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 105 Menurut Hallahan 2003. individu deafblindness mempunyai ciri-ciri yang sama berkaitan pembelajaran dan interaksi iaitu mereka suka menyendiri. syndrome Keadaan di mana lilitan kepala bayi adalah lebih kecil  Microcephaly . Keadaan ini berlaku kerana jangkitan semasa dalam kandungan seperti rubela. bermasalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. Sindrom Patau (Trisomy 13) adalah berlakunya  Trisomy 13 kelainan pada bilangan kromosom. mereka perlu untuk berasa selamat. Kongenital (sejak dilahirkan) Kongenital adalah keadaan di mana kanak-kanak dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan penglihatan dan pendengaran. sindrom down dan pengambilan dadah oleh ibu. Kebanyakan daripada mereka mengalami masalah pendengaran dan penglihatan selalunya mempunyai kedua-dua deria tersebut. 2. Tiga salinan kromosom 21 (biasanya hanya terdapat dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel. Individu yang mengalami keadaan ini selalunya dapat menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami.K a n a k . Keadaan ganguan genetik yang berkaitan dengan  Usher mutasi satu daripada 10 gen. kecederaan atau faktor umur.

Keradangan pada mambran yang melindungi otak dan  Meningitis saraf tunjang. Persepsi yang terhad. otak. Faktor motivasi tidak dapat diberikan kerana motivasi tersebut tidak dapat didengar dan dilihat. Pramatang  Aids  Rubela  Sifilis  Toxoplasmosis Adalah serangan retrovirus terhadap sistem imunisasi. Kesukaran dalam berkomunikasi. ii. terdapat juga Sifilis yang didapati melalui ibu kepada bayinya di dalam rahim. menjadikan sistem imunisasi tidak dapat melawan jangkitan-jangkitan penyakit luar. pekak atau anak tidak membesar ketika hamil. Cara penyebaran Sifilis sangat kerap berlaku melalui hubungan seksual. Guru-guru perlukan pendekatan yang berlainan dalam mengajar kanak-kanak deafblindness kerana mereka tidak boleh mendengar dan melihat. Mereka mengalami kesukaran untuk mengaitkan dan menggambarkan sesuatu keadaan. 4. Akan tetapi. Penyebab post. Motivasi. iaitu Sifilis Kongenital yang mana memberi kesan kepada jantung. Enceplalitis Terdapat beberapa ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan ke atas pembelajaran mereka.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 106 dari kebiasaan kerana otak tidak membesar secara normal atau otak tidak membesar langsung. . iv. Antara kesan ke atas pembelajarannya adalah: i. Jangkaan. 2006). 2003. najis kucing atau memakan daging mentah atau separuh masak. (Jamila Mohamed. Adalah jangkitan yang disebabkan oleh parasit yang dikenali sebagai Toxoplasma Gondii. Penyakit sifilis adalah disebabkan oleh satu organism yang dinamakan Treponema pallidum.K a n a k . Jangkitan selalu didapati daripada sentuhan dengan kucing. Exceptional Children: Introduction To Special Education. Kecacatan yang mungkin berlaku adalah seperti kecacatan pada jantung. Sumber: Hallahan. Kesukaran dalam menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya kerana mereka tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu yang diberikan oleh guru. mata dan tulang. iii.natal  Jangkitan bakteria seperti bakteria meningitis yang merebak terus ke otak. Jangkitan rubella ketika hamil boleh menyebabkan kecacatan janin yang sedang dikandung dan dikenali sebagai Sindrom Rubella Kognital (CRS). 3. buta. Dalam erti kata lain mereka sukar untuk mempelajari konsep. rabun.

mereka mungkin boleh belajar mengenali sesetengah huruf seperti huruf yang biasa dan kerap digunakan seperti namanya dan perkataan kegemarannya (contoh : Loceng. Sokongan biasanya diperlukan sekiranya berlaku di luar batasan di dalam bilik darjah. Keupayaan pembelajaran mereka dilihat dari sudut : a. Murid-murid mungkin boleh membaca dengan bantuan guru dan rakan sebaya serta dengan bantuan gambar bagi meningkatkan kefahaman mereka.Kebolehan membaca dan menulis (Literacy) Walaupun kebanyakan murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai tidak dapat memperolehi kemahiran membaca dan menulis. tidak semestinya mereka tidak dapat melibatkan diri dengan aktiviti tersebut. 2004) Byers (2004) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai akan mengalami kesukaran untuk mencapai dan mengingat kemahiran ataupun untuk memindahkan kemahiran tersebut daripada satu situasi kepada situasi yang lain. (Alberto & Fredrick. Murid-murid tersebut juga boleh gunakan gambar bagi membantu mereka mengenali perkataan dan mereka boleh menulis perkataan berdasarkan gambar tersebut. 2000. . 2003) Walau bagaimanapun motivasi memainkan peranan penting dalam proses pengajaran kemahiran membaca dan menulis bagi murid-murid kecacatan pelbagai. Matlamat yang diambil kira dalam pengajaran akademik hendaklah bersesuaian dengan keupayaan pembelajaran mereka. Contoh gambar kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan masalah pendengaran (deafblindness) MASALAH PENDIDIKAN YANG DIHADAPI Kanak-kanak kecacatan pelbagai mempunyai pelbagai kombinasi kecacatan iaitu mengalami masalah pertuturan. masalah penglihatan. Erickson & Koppenhaver. Selain itu juga. masalah mobiliti fizikal.K a n a k . kecederaan otak dan sebarang kemungkinan yang lain. Tidak mampu mengaitkan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Murid-murid ini mungkin mempunyai kelemahan dalam proses pendengaran (auditory processing) dan mempunyai masalah pertuturan yang terbatas. 2002. masalah pembelajaran. Bagi murid yang mempunyai penglihatan yang terhad. mereka juga mempunyai deria rasa yang tidak berfungsi. objek atau bahagian objek tersebut boleh dilekatkan di dalam buku latihan mereka bagi memudahkan pemahaman mereka semasa membaca buku. 1995) Sesetengah murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai. Lewis & Tolla. tulisan tersebut boleh di buat dalam bentuk tulisan Braille (Downing. Di samping itu juga.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 107 v. terencat akal. Pembelajaran berkait. mereka seringkali mengalami implikasi perubatan dan juga terdapat banyak implikasi pendidikan bagi kanak-kanak ini. pembinaan aktiviti pembelajaran berdasarkan minat murid-murid juga adalah amat penting. masalah pendengaran. (Byers. masalah tingkah laku dan masalah sosial. Mereka juga mempunyai pelbagai keistimewaan yang luar biasa yang akan mengubah tingkah laku mereka. TV dan bola). Bagi murid-murid yang mengalami cerebral palsy dan autism dan kecederaan otak. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai.

Penggunaan bahasa lisan yang mudah boleh membantu murid-murid kecacatan pelbagai memahami apa yang dituturkan oleh guru. kerana mereka tidak dapat mengenalpasti nombor di atas telefon tersebut. gambar dan objek. Mereka mungkin belajar melalui aktiviti seperti menggunakan alat bantuan mengajar. c. 1999). 1998. Downing.Bahasa lisan (Oral Language) Kesukaran komunikasi pertuturan dengan murid-murid kecacatan pelbagai adalah disebabkan oleh kognitif dan kecacatan fizikal. 2000 dalam Heller. tetapi kebanyakkan murid-murid akan menggunakan bentuk komunikasi bukan verbal. gerak badan (body gesture). Kemahiran matematik yang mempunyai aplikasi secara langsung dalam aktiviti seharian. Contohnya ialah mimik muka (facial expression). Murid-murid tidak boleh bergantung kepada pertuturan untuk berkomunikasi ataupun pertuturan mereka adalah sukar untuk difahami.Sebagai guru apakah alat bantu mengajar yang boleh membantu meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak pelbagai kecacatan fizikal dan mental ? . Sesetengah murid ini. belajar dengan cara mengenalpasti atau memadankan nombor. terutamanya dalam kalangan keluarga dan kawan-kawan. jadi apakah kemahiran yang perlu dititikberatkan? Kenapa? Sebab murid yang mempunyai kecacatan pelbagai menggambarkan kemahiran matematik itu dalam pelbagai cara. Kebanyakkan murid boleh belajar matematik apabila mereka boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian dan itu juga berlaku kepada murid kecacatan pelbagai.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 108 b. Contohnya murid belajar mengenalpasti nombor dengan menggunakan kalkulator atau melakukan langkah dalam membuat penomboran. Contoh lain yang berkaitan dengan wang seperti urusan jual beli. boleh memberikan kesan yang baik ke atas kualiti hidup pelajar dan menjadi sebahagian daripada kurikulum yang bermakna (Westling & Fox. 2005) a. Pada pandangan anda apakah pendekatan yang sesuai mengajar kanakkanak yang mengalami masalah pelbagai kecacatan fizikal dan mental? b.Matematik Jika seorang guru ingin mengajar murid yang hanya boleh belajar kemahiran matematik yang asas.K a n a k . Mereka boleh menggunakan sesetengah perkataan yang dapat difahami. kawan-kawan atau pun keluarga memperkenalkan maklumat lisan dengan perkataan dalam bentuk isyarat. Sesetengah pelajar yang mengalami kecacatan pelbagai mungkin boleh belajar mendail 911 ketika kecemasan. Mereka mempunyai tahap kesukaran yang tinggi dalam proses memahami bahasa lisan. Mereka boleh memahami perkataan yang dituturkan. gambar (picture) dan objek (object) (Beukelman & Mirenda. tetapi mungkin terdapat sesetengah pelajar tersebut tidak dapat mencapai kemahiran matematik ini. sekiranya guru.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 109 PENDIDIKAN YANG DISARANKAN UNTUK MURID PELBAGAI KECACATAN a. Oleh itu.Membuat kurikulum teras yang bermakna Murid-murid pelbagai kecacatan memerlukan kepada pengalaman kurikulum yang sama dengan rakan yang tidak cacat yang lain. STRATEGI MEMASTIKAN KEMAJUAN MURID PELBAGAI KECACATAN Dalam memastikan kejayaan dalam kurikulum. kurikulum ini secara kronologinya mestilah bersesuaian dengan tahap umur dan tahap pembangunan latihan yang bersesuaian.K a n a k . Fisher & Frey. murid-murid ini tidak dapat belajar dengan baik dan tahap kebolehan mereka tidak dapat dikenalpasti. (Downing. terdapat lima perkara yang berkaitan dengan kejayaan penyertaan iaitu :  Kolaborasi bersama dengan guru dan ibu bapa di dalam bilik darjah  Mengajar dengan kemahiran yang baru di dalam pendidikan . walaupun tahap kemahiran murid-murid tersebut adalah di tahap kanak-kanak pra sekolah (Heller. Bagi menentukan kurikulum yang bermakna dibina kepada murid-murid tersebut.Penglibatan keluarga yang aktif Perkara yang paling penting dalam program pendidikan biasanya melibatkan ahli keluarga. strategi dan aktiviti perlu dirancang dan direka untuk meningkatkan langkah-langkah pembelajaran murid-murid. Contohnya. 2002. Walaubagaimanapun.Pendekatan pendidikan kolaborasi (Kerjasama) Kolaborasi merupakan satu pendekatan yang penting dalam pendidikan khas. Keluarga merupakan orang yang penting dalam pembangunan program individu yang berkesan kerana merekalah yang paling rapat dengan murid-murid tersebut dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku mereka. murid yang berumur lima belas tahun mempunyai pengalaman dan belajar jenis permainan di tahap usia remaja bukan tahap murid-murid pra sekolah. kumpulan dan pengamal pendidikan khususnya dalam pendidikan khas perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat dan objektif dengan menganalisis aktiviti kurikulum yang sesuai. c. Bagi murid yang mengalami kecacatan pelbagai.Kurikulum secara individu dan bermakna Kurikulum bermakna adalah sangat sesuai dibekalkan kepada setiap murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai kerana bersesuaian dengan minat. Tanpa pendedahan tentang kurikulum. matlamat peribadi dan tahap untuk mencapai matlamat tersebut. kolaborasi bersama keluarga dan ahli professional adalah amat penting dan perlu dilengkapkan dengan perkhidmatan terkini. 2005) b. 2001). d.

 Penyelidikan dibuat untuk menandakan murid tersebut menghadiri di dalam komuniti sekolah dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sama dengan rakan sebaya yang lain. Adalah amat penting untuk mengintegrasikan kanak-kanak ini sekerap yang mungkin.  Pengurusan fizikal di dalam kelas yang memerlukan penyesuaian diri kanak-kanak yang baik.  Pendekatan kumpulan di peringkat sekolah yang melibatkan agensi luar atau perhubungan komuniti.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 110    Menerapkan nilai-nilai persahabatan di kalangan ali keluarga yang terlibat dan kanakkanak berkenaan Memberi galakan yang positif kepada murid tanpa mengambil kira kecacatan yang mereka alami. psiko terapi dan pakar-pakar berkaitan. RUMUSAN 1. . Mengadaptasikan murid-murid dengan kurikulum yang bermakna Strategi dan modifikasi Antara strategi yang perlu dilakukan bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai ialah :  Intervensi awal adalah diperlukan – intervensi ini perlu dilakukan dengan cepat iaitu sewaktu kanak-kanak memulakan persekolahan.  Integrasi bersama rakan sebaya adalah amat penting dalam membantu proses pembangunan sosial kanak-kanak kecacatan pelbagai. terapi bahasa dan pertuturan. Apakah yang anda faham dengan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya.  Penglibatan ahli professional.K a n a k . contohnya ahli terapi. Ini merupakan proses pembinann kemahiran social dan boleh ditingkatkan  Memastikan murid-murid kecacatan pelbagai mempunyai rasa hormat dan menjadi tanggungjawab guru untuk mengajar dan menanam rasa hormat kepada murid-murid di dalam kelas  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu dirancang dengan sistematik dan perlu diubah mengikut pencapaian murid tersebut  Rancangan keselamatan perlu dibina dan selalaunya termasuk di dalam Rancangan Pengajaran Individu (RPI)  Penjagaan yang rapi diperlukan sekiranya berlaku di luar jangkaan dan bagi memastikan keadaan murid-murid sentiasa terkawal. Menyediakan peralatan yang baik dengan bantuan teknologi yang canggih.

Namun. Oleh yang demikian. Di samping itu juga.Guru. Kanak-kanak yang mempunyai kerosakan pancaindera. 4. Kanak-kanak pelbagai kecacatan mempunyai beberapa halangan dari segi kemahiran dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan mereka. 5. mobiliti dan penjagaan diri. kestabilan emosi dan integrasi sosial dalam kehidupan seharian mereka. Kanak-kanak yang mengalami kerosakan kognitif mempunyai kebolehan yang terhad untuk berfikir secara abstrak dan memerlukan bantuan dan sokongan yang baik dalam membantu mengeneralisasikan kemahiran dari satu ke situasi yang lain.K a n a k . peralatan khas. . mempunyai kesukaran dalam mengeneralisasi pembelajaran dari satu perkara kepada perkara lain. program perlu dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid ini. ibu bapa dan komuniti yang lain perlu bersama-sama memberi sokongan bagi kanakkanak luar biasa ini yang merupakan kanak-kanak yang dari segi intelek. sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa. teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid tersebut. Selaras dengan falsafah Pendidikan Khas. Halangan tersebut termasuklah masalah berkomunikasi. Kanak-kanak ini memerlukan sokongan kemahiran dalam kehidupan mereka. Perkara yang perlu dititikberatkan ialah termasuk pengunaan bahan-bahan khas. intervensi-intervensi perlu dilakukan untuk menolong kanak-kanak khas ini bagi mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari dalam kehidupan mereka. 3.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 111 2. fizikal. kanak-kanak ini perlu dididik dan dibentuk melalui perkembangan mental. sekarang ini terdapat banyak jenis bantuan teknologi yang disediakan untuk membantu mobiliti dan penjagaan diri. di samping mempunyai kerosakan kognitif mempunyai cabaran dalam pengajaran.

Ms. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms.. Juvenile Rheumatoid Arthritiss. New Jersey: Prentice Hall. Boston: Pearson. K. Deborah D. S. Bui.my/jpkhas/. Boston: Prentice Hall. N. 11. J. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. Diane P. Imamshah Natharasah. 2008. Jamila K. 2001. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. 2006. L. (ed). Meyen & Yvonne N. http://kidshealth. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. Gallagher.. 538-556. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. Siti Suhaila Samian. 2004. 11. and Rose. B. 131-137. USA: Love Publishing Company. D. London: David Fulton Publisher. B. & James. (2009). Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. Special education for today.50 am) Rebecca. Sensory. Mohamed.my/myhealth/bm/remaja. 2008. Heward. CA: Brooks/Cole. & Kauffman. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. Pacific Grove. Hamidah Sulaiman.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 112 RUJUKAN Byers. Bhd. Ms. United States: Thomson Wadsworth. A. (2nd ed). Hallahan. 2009. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. and Health Impairments.. Alberto P. M. Kementerian Kesihatan Malaysia. Daniel. (akses : 18 Jan 2010. Kindshealth. & Schwartzman. Kirk. Understanding Physical. J. 2003. http://www. S.50 am). Boston: Ally and Bacon. (eds). R. G. Heller K. Forney P. K. W. . 2007. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. 2009. 1996.15 pm) Nibedita Dash...moe.. R. 2006. & Anastasiow. 2009. 11.gov. A. Boston: Prentice Hall. Kuala Lumpur: PTS Publication. Exeptional Children An Introduction To Special Education. D. H. Zinaida Ariffin.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010. Mohd Sharani Ahmad. http://www. Richard. A. Kementerian Pelajaran Malaysia. Educating Exeptional Children.K a n a k . Edward L. J. E.myhealth. Siri Pendidikan Khas. 84 Julia Jantan. Integrated Education for Children with Special Needs. (akses : 20 Dec 2009. Jabatan Pendidikan Khas. (eds). W. Exceptional children: Introduction to special education. 2003. 2003. & Brian R. 2003.gov. Portal Myhealth.

my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. Heller.pdf.ipbl. Safani Bari. 2005.usu. B. S. B. Ms. and Sandra. June. A. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 113 Ryndak. 2009. United States: Pearson Merrill Prentice Hall. Manisah Mohd Ali. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. . Boston: Allyn & Bacon.edu/Topics/deafblindness. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. 1996. Sparkle.30am) T. D. K. Prasad Babu. (akses : 2 januari 2010 : 09. Sugandhi. L. 6-7.45pm) Sherwood.. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. B.. 386-387. Deafblindness. Children With Learning Disabilities. 2007. W. http://www.edu. 9. Santhanam. J. (akses : 2 Jan 2010.sparkle. Digumarti Bhaskara Rao. L. Dipetik daripada http://www.K a n a k . New Delhi: Sonali Publications.

masih terdapat kekurangan yang perlu dipantau dan diambil perhatian serius.K a n a k . Seperti baru-baru ini. psikomotor dan emosi mereka. dewasa ini kita melihat arus perubahan sangat pesat melanda negara kita. Menyatakan definisi pintar cerdas 2. anda diharapkan dapat: 1. Ekoran daripada Simposium tersebut isu kanak-kanak pintar cerdas ini kembali diperkatakan. terutama di kalangan mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. dan ledakan maklumat. Persatuan MENSA Malaysia telah ditubuhkan pada . Falsafah Pendidikan Negara bermatlamat untuk memperkembangkan potensi individu pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani. satu Simposium Kebangsaan Mengenai Kanak-kanak Bergeliga telah diadakan. Setiap individu pelajar yang normal semenjak dari usia bayi telah memiliki potensi dan bakat yang boleh diperkembang dan dipertingkatkan. Bagi mengembangkan potensi dan bakat mereka dengan lebih sistematik dan berkesan. banyak isu melibatkan kanak-kanak cerdik dan pintar dipaparkan di dada-dada akhbar tempatan. Isu yang sering ditimbulkan ialah kanak-kanak pintar cerdas.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 114 UNIT PELAJARAN 10 KANAK-KANAK PINTAR CERDAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi impak yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. emosi. sentiasa berlaku perubahan dan pembaikan supaya sistem yang ada akan bertambah baik dan mantap. Pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. Tidak terkecuali di dalam bidang pendidikan. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pintar cerdas PENGENALAN Menurut Munirah Bahari (2008). rohani dan intelek. kanak-kanak yang memiliki potensi dan memperolehi pencapaian yang mengatasi rakan-rakan sebaya telah diberi peluang untuk memendekkan tempoh sekolah rendah mereka daripada 6 tahun kepada 5 tahun sahaja. Mengenalpasti kanak-kanak jenis pintar cerdas. Dewasa kini mereka telah terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. 3. suatu program pendidikan khusus amat diperlukan. Pelajar yang mempunyai potensi dan bakat yang luar biasa serta melebihi kebolehan rakan seusianya lebih dikenali sebagai kanak-kanak pintar cerdas (gifted). komunikasi. Golongan pelajar pintar cerdas di Malaysia mula diberi perhatian dalam sistem pendidikan dengan terlaksananya Sistem Kelas Ekspres pada tahun 1962. Namun di sebalik kemajuan dan strategi yang dijalankan. Oleh itu seluruh usaha dan langkah yang diambil dalam sistem pendidikan mestilah mengambil kira potensi dan keperluan setiap individu pelajar. kognitif. apakah mekanisme yang dapat membantu kanak-kanak pintar cerdas ini dan sejauh manakah pembelaan ke atas mereka. Dalam Sistem ini. Namun demikian pada awal tahun 1980an. baik dari segi teknologi. Perlaksanaan sistem ini telah diberhentikan pada awal tahun 1970an.

keupayaan yang tidak seimbang. Pelajar yang berjaya memperolehi tahap maksimum dibenar meneruskan persekolahan ke Tahun 5. Universiti Malaya. whenever applicable. Menurut Morawska dan Sanders (2009) mendefinisikan pintar cerdas sebagai Giftedness is defined as the possession and use of untrained and spontaneously natural abilities in at least one ability domain. didapati bahawa perancangan dan pelaksanaan program yang sistematik perlu diadakan bagi memenuhi keperluan pelajar yang pintar cerdas serta berbakat. masalah mereka mungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. Penilaian ini dilaksanakan ke atas pelajar-pelajar Tahun Tiga sekolah rendah. youth. yang dikenali sebagai Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS). di Fakulti Pendidikan. Hasil daripada seminar tersebut. tanpa perlu mengikuti persekolahan Tahun 4. Gifted and talented will encompass a minimum of 3 to 5 percent of the school population. Sebagai golongan minoriti. Menyedari tentang kepentingan untuk memberi perhatian terhadap program pendidikan khusus untuk pelajar pintar cerdas di negara ini. kelebihan ini menimbulkan pula beberapa masalah lain dalam hidup mereka. Ekoran dengan itu. DEFINISI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS Menurut U. masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem persekitaran dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. Bagaimanapun. or secondary level as possessing demonstrated or potential abilities that gives evidence of high performance capability in areas such as intellectual. who are identified at the preschool. masalah kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. faktor persekitaran seperti masalah komunikasi. diskriminasi terhadap golongan ini. Menurut Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya memperlihatkan kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. penilaian ini hanya dilaksanakan dalam tempoh lima tahun sahaja. pihak Universiti Malaya pula telah mengorak langkah memulakan Program BAKA khusus untuk pelajar pintar cerdas. Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan motivasi mereka berbeza disebabkan perkembangan kebolehan mental mereka jauh lebih maju. Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan kebolehan mental mereka jauh lebih tinggi daripada rakan sebaya mereka. pada tahun 1996. Seminar Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas telah diadakan pada tahun 1990.K a n a k .. Pada masa yang sama. or leadership ability or in the performing and visual arts and who by reason there of require services or activities not ordinarily provided by the school…. bertujuan untuk mengenal pasti individu pintar cerdas. sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan emosi mereka.S Department of Education (the Marland definition) dalam Deborah (2007). Walau bagaimanapun. mendefinisikan pintar cerdas sebagai:the term “gifted and talented children” means children and. where as talent is defined as the superior mastery of . elementary. Perbezaan ini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka. fobia. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri mereka. specific academic. masalah keluarga. perbezaan setiap individu adalah anugerah Tuhan. Oleh kerana itu mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. Pada masa yang sama.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 115 tahun 1983. creative. satu bentuk penilaian bagi mengenal pasti pelajar pintar cerdas telah dilaksanakan. Antaranya konsep kendiri. perkembangan nilai atau moral. Pada tahun 1985. lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak pintar cerdas. Manakala Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1987.

Cramond (2004) menyatakan:for gitftedness. Gifted and talented students education act : Children and youth with youth either outstanding talent who perform or show the potential for perming at remarkably high levels of accomplishment when compared with others of their age. inventori. experience. and/ or artistic areas. Perkins (2003). bukan sahaja gagal untuk mencapai keputusan yang memuaskan tetapi mereka juga sering kali gagal untuk mencapai tahap prestasi yang dicapai oleh kebanyakan rakan sebaya mereka. creative. Bagi Mallick (2003) defines giftedness as “an interaction among three basic clusters of human traits-these clusters being above average general abilities. Manakala berbakat pula merujuk kepada pelajar yang lebih menonjol daripada pelajar-pelajar sebaya dengannya. Menurut Marilyn (2008) definition also clarified that giftedness includes these areas general intellectual ability. Berbakat juga dianggap sebagai bukti adanya pembangunan lanjutan di bidang intelektual. oleh sebab itu ramai di kalangan ahli pendidik menyarankan agar kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini didedahkan kepada program pendidikan yang khusus. specific academic aptitude. Sekiranya bakat dan kepintaran ini tidak dikembangkan melalui pendidikan khas. Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. Mendefinisikan pelajar pintar cerdas dan berbakat sebagai:“ those who have ability in one or more learning areas that exceeds grade/age level expectations by two years or more ”. Ini kerana apabila kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini berada dalam sistem pendidikan biasa. maka daya kepintaran yang dipunyai oleh seseorang kanak-kanak akan lenyap ditelan zaman.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 116 systematically developed abilities or skills and knowledge in at least one field of human activity to a degree that places the child in the top 15% of individuals. creative or productive thinking. These children and youth exhibit high performance capability in intellectual. Mereka ini mempunyai darjah kecerdasan yang luar biasa. Munirah (2008) mendefinisikan kanak-kanak pintar cerdas sebagai satu amanah dan rahmat daripada Allah yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan demi kebaikan umum. Marilyn (2008). yang sesuai dengan kebolehan mereka sendiri. Kanak-kanak yang mempunyai darjah kecerdasan (IQ) yang tinggi daripada 150 didapati tidak dapat menyesuaikan diri dengan program pendidikan biasa. or environment. process an unusual leadership capacity. They require services or activities not ordinarily provided by the schools. or excel in specific academic fields. Outstanding talents are present in children and youth from all cultural groups. across all economic strata. high levels of task commitment and high level of creativity”. no single clear definition be cited. mengembangkan kepakaran dalam bidang yang berasingan dan untuk merancang. and in all areas of human endeavor. dan menilai sesuatu perkara itu dalam tindakan reflektif. mendefinisikan kecerdasan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. Susan winebrenner (2001). memantau. akademik tertentu atau bidang yang berkaitan dengan seni. Menurut Marland dalam Marilyn (2005) mendefinisikannya sebagai. leadership ability and visual and performing arts. senarai semak. Malaysia sepatutnya .K a n a k . dan prestasi murid. Sekolah menilai perkembangan tersebut melalui ujian. These are children who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society.

dan hak untuk menjadi manusia yang produktif. dan kreativiti yang merupakan kapasiti untuk inovasi. task commitment and creativity. Perkembangan konsep kecerdasan bermula dari 1980an hingga kini digambarkan seperti dalam rajah di bawah. intrapersonal. Gardner (1993)berpendapat bahawa kecerdasan tidak menjadi satu dimensi yang dilaporkan oleh skor ujian semata-mata. muzikal. dan imaginasi dan kemampuan untuk memanipulasi idea-idea menjadi fasih dan fleksibel. hak untuk mengembangkan kebolehan diri. interpersonal dan naturalis.K a n a k . iaitu sekolah harus mencipta peluang dan persekitaran untuk memaksimumkan potensi setiap pelajar. visual spastial logik matematik. originality. Tidak hairanlah apabila kedua negara ini telah mewujudkan mekanisme bagi membantu kanakkanak pintar dan cerdas dengan menubuhkan pusat pendidikan khas untuk melaksanakan program pendidikan pintar cerdas. Pendidikan khas untuk mereka ini wajar dilaksanakan di negara ini kerana mereka merupakan aset yang penting bagi negara dan mereka dapat memberi sumbangan dan faedah kepada pembangunan negara. Sebagai contoh. commitment tugas atau motivasi. . ekspresi. kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai hak untuk belajar. Namun konsep lain berdasarkan bakat Gardner di bidang kecerdasan berganda. Renzulli’s Three-Ring Model of Giftedness Tomlinson dalam Marilyn (2006) memberikan sumbangan pemikiran bahawa bakat seseorang tidak static tetapi sangat dipengaruhi oleh persekitaran. Beliau mengemukaka bahawa sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan boleh dikenalpasti bagi pelajar yang unggul dalam salah satu atau beberapa daripada verbal linguistik. Selain itu juga. Melebihi kemampuan. Renzulli dalam Marilyn (2006) mencadangkan bahawa bakat meliputi tiga dimensi yang berkaitan iaitu “above average ability. kinestetik.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 117 mencontohi Singapura dan Indonesia yang telah memikirkan dengan lebih serius tentang isu ini. Menurut Merilyn (2006) banyak konsep gifttedness lain telah dibangunkan oleh para profesional di bidang ini. Menurut Renzulli (2003) dua jenis prestasi yang boleh diukur di rumah dan sekolah iaitu berdasarkan ujian pencapaian dan pengetahuan dan pemikiran kreatif yang melibatkan penghasilan idea dan produk baru yang memberi kesan kepada masa akan datang. Renzulli (2003) telah mengemukakan rantaian tiga dimensi seperti rajah di bawah.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 118 1880s 1920s 1930s-1940s 1950s 1960s-1970s 1980spresent

Genius

Intellectually gifted

Gifted

Divergent: highly creative Convergent: High IQ

Nonacademic: humanistic Multitalented Utilitarian academic

Domain specificity Multiple intelligences Componential intelligence Evolving systems

Selain itu, Hassan Mohd Ali (2006) menjelaskan konsep pintar cerdas sebenarnya tidak tertakluk kepada kejayaan individu dalam bidang akademik semata-mata. Kebolehan berkreatif dan bereksperimen termasuk menghasilkan bahan ataupun teori, kebolehan seni yang hebat juga adalah manifestasi kepintaran dan kecerdasan individu.

PUNCA DAN CIRI PINTAR CERDAS
a. Persekitaran Persekitaran keluarga dan sekolah mampu membangunkan bakat kanak-kanak melalui interaksi dengan masyarakat. Kekuatan interaksi antara faktor ini akan mengembangkan lagi bakat yang mereka miliki secara semulajadi (Glynis 2006).Walau bagaimanapun, idea ini ditentang oleh Howe et.al (1998) kerana menurutnya, kanak-kanak menjadi pintar cerdas hasil dari bimbingan dan didikan ibubapa dan guru yang berada di sekeliling mereka sejak lahir dan semasa waktu kritikal iaitu zaman pra-formal di antara 0-6 tahun (Teech Airil, 2009). Mungkin kerana faktor ini juga, pada hari ini terlalu banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan dengan mempromosi program pendidikan atau bahan pengajaran yang menurut mereka boleh „melahirkan‟ anak genius. Dengan kos yang tinggi percambahan program seperti ini bagaimanapun masih belum menampakkan hasil yang kukuh kecuali mungkin untuk menambah pendapatan mereka yang mempromosinya (Teech Airil, 2009). Apa yang pasti, untuk menjadikan anak kita seorang yang pintar cerdas bukan suatu perkara yang mustahil. Tetapi, ramai yang tidak tahu bahawa tahap sokongan diperlukan untuk membentuk anak pintar cerdas di peringkat pra-formal adalah terlalu sukar dan agak mustahil untuk diusahakan (Teech Airil, 2009).

b. Biologikal Menurut Glynis (2006) kepintaran dan bakat seseorang mempunyai komponen genetik. Kecerdasan dalam muzik dan matematik dan ciri-ciri lain dari generasi kepada generasi

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 119 bermula daripada datuk dan nenek dan seterusnya kepada ibu dan bapa.Walau bagaimanapun tidak semua kanak-kanak memperolehi genetik ini. Sebalik ramai kanak-kanak dilahirkan berbakat dan cenderung diwarisi daripada faktor ibu bapa kanak-kanak berkenaan. Bagi Deborah (2007), pula seseorang yang dilahirkan dengan hanya satu bakat dan tidak diisikan dengan bakat bukan bermakna faktor keturunan ibu bapa tetapi perlu digabungkan dengan perkembangan persekitaran. Jika kita hanya berpegang kepada faktor dalaman seperti genetik, ia bermakna kanak-kanak pintar cerdas sudah menjadi pintar cerdas sejak dilahirkan (Teech Airil, 2009). Menurut Catherine & Ralph (2002) tingkahlaku berbakat mampu meningkatkan kualiti untuk memperlihatkan rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai pelbagai kepentingan atau hobi, mempunyai wawasan yang luar biasa dan pengetahuan tentang minat dan hobi, untuk menjadi seorang pembaca yang baik, belajar dengan mudah dan boleh mengatasi dengan idea-idea atau maklumat yang rumit, mempunyai kosa kata yang baik, boleh bekerja dalam waktu lama tentang tugas-tugas yang menarik, mmberikan idea-idea baru untuk memiliki hidup yang sebenar, secara sosial dan memiliki humor yang bagus. Howard Gardner (1998) menyatakan terdapat lapan jenis kecerdasan iaitu

Lapan Kecerdasan Howard Gardner
 Kinestetik – Kebolehan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota badan untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Selain itu, kinestetik juga merupakan kecekapan menginteprestasikan pergerakkan anggota atau tubuh. Naturalis – Kecerdasan naturalis melibatkan alam dan kepintaran yang berkaitan tentang keseluruhan alam. Individu yang mempunyai kecerdasan ini adalah seorang yang sangat prihatin terhadap alam, mempunyai sikap penyayang yang sangat tinggi. Logik Matematik – kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. Mereka juga sering memberi nilai, menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Muzik-Kecerdasan dalam bidang muzik melibatkan kepakaran dalam prestasi, komposisi, dan apresiasi terhadap pola-pola muzik. Ini termasuk keupayaan untuk mengenali dan menyusun bola muzik, nada, dan irama. Verbal Linguistik – Kecerdasan verbal-linguistik merujuk kepada keupayaan dan kebolehan yang berkait dengan penguasaan bahasa, kesusasteraan, pertuturan dan kemahiran menggunakan bahasa yang kompleks. Visual-Ruang – Mereka juga mempunyai kebolehan mengubah persepsi dan pandangan orang lain terhadap sesuatu perkara. Individu yang memiliki kecerdasan ini amat peka akan terhadap warna, garisan, bentuk, corak dan ruang yang terdapat disekeliling mereka Interpersonal – Kecerdasan Interpersonal adalah berkait dengan rapat dengan emosi. Kecerdasan ini adalah berkaitan dengan kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Seterusnya, kecerdasan ini juga adalah kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal seperti menggalakan murid-murid terlibat dalam sesuatu aktiviti. Intrapersonal – Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang individu iaitu kebolehan seseorang mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan terhadap diri sendiri, mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri.

 

  

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 120

Menurut Ng Sen Fa (2005), individu pintar cerdas dan berbakat mempunyai ciri-ciri fizikal seperti berkarisma, popular dan ada gaya tersendiri yang unik (menjadi bintang dalam kelas). Secara keseluruhannya perkembangan fizikal mereka lebih baik daripada rakan sebaya. Berat badan dan ketingiian yang lebih semasa lahir. Kebolehan dan kecerdasan kognitif dalam kalangan pelajar pintar cerdas sering dikaitkan dengan personaliti ekstrovert iaitu suka bergaul, cepat mengeluarkan pendapat, mudah mesra, kreatif dan lebih bersikap terbuka (Mohd Zuri Ghani et.al 2008). Menurut Ng Sen Fa (2005) individu pintar cerdas dan berbakat mampu memahami konsep yang canggih, abstrak dan kompleks. Ahli falsafah, contohnya adalah golongan yang tinggi kecerdasan. Kecerdasan berkait rapat dengan pemahaman abstrak. Kanak-kanak pintar cerdas mempunyai pengetahuan atau skemata yang luas. Kanak-kanak ini juga memahami banyak konsep yang tidak difahami oleh kanak-kanak sebaya mereka. Kanakkanak pintar cerdas meminati permainan yang rumit dan mencabar seperti mainan ingatan, scrabble, silang kata, catur dan permainan komputer yang tertentu. Golongan ini mempunyai tumpuan yang tinggi, membaca secara senyap untuk masa yang panjang. Menurut Ng Sen Fa (2005), golongan pintar cerdas dan berbakat dapat memahami manakah isu yang penting, idea teras dan prinsip asas yang penting. Pelajar biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. Contohnya semasa melakukan hasil seni, mereka mementingkan dan menghasilkan kerja yang tercantik, walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh guru (mungkin menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). Menyedari nilai hasil seni terletak pada kecantikannya, bukan kaedahnya. Menggunakan dan memahami kosa kata yang lebih maju, menggambarkan mereka memahami lebih banyak konsep dan objek berbanding rakan sebaya. Golongan ini juga mempunyai kebolehan membuat rumusan, menganalisa dan menaakul. Contohnya, mengandaikan makanan yang dihadam akan menjadi hasil perkumuhan. Memahami kebolehan intelek sendiri (metakognisi), membantu mereka memahami gaya pembelajaran sendiri dan cara yang paling efektif untuk mencapai keputusan akademik yang baik. Dengan kata lain, mereka menggunakan kecerdasan yang ada pada mereka dengan cara yang lebih berkesan. Antara strategi pembelajaran adalah seperti kalau saya tidak mengaplikasi apa yang dipelajari, saya akan lupa. Metakognisi yang matang ini juga bermakna mereka melatih diri. Mereka mencari peluang dan persekitaran untuk perkembangan diri. Mereka mengoptimakan perkembangan intelek sendiri dengan intelek yang sedia ada. Golongan ini mempunyai ingatan yang kuat. Terdapat pelbagai faktor yang menjadikan ingatan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Akibat pemahaman yang tinggi, mereka tidak perlu menghafal secara membabi buta. Pemahaman yang tinggi memberi dua kelebihan yang nyata iaitu membaca dengan cepat dan cepat mengingati apa yang telah difahami. Cara mengorganisasikan maklumat yang cekap, antaranya mengelaskan item mengikut kumpulan. Berkait rapat dengan kebolehan analitikal iaitu menggunakan cara yang menyeronokkan untuk mengingat (teknik untuk membantu kita mengingat dinamakan mnemonik). Ingatan semulajadi (ingatan “cair”) yang memang tinggi, dibuktikan dengan kadar mereka mengumpul maklumat seperti membina kosa kata yang banyak (walaupun di persekitaran yang sama dengan adikberadik yang lain). Akibat pengetahuan sedia ada yang banyak, mereka cepat membina dan menyerap konsep baru (dengan mengaitkan konsep baru di atas apa yang telah sedia difahami oleh mereka sebelum ini). Menurut Ng Sen Fa (2005), jangkaan hidup yang lebih panjang (akibat sikap mementingkan kesihatan, keadaan status sosio-emosi yang lebih bagus dan mungkin faktor genetik). Kadar penyakit kemerosotan mental seperti Alzheimer yang lebih rendah. Kadar membunuh diri yang lebih rendah (mungkin lebih tinggi bagi mereka yang terlampau pintar cerdas dan berbeza dengan orang lain). Mereka yang berbakat mempunyai

dan memimpin rakan-rakan sebayanya untuk memprotes pembuangan sisa nuklear. meskipun. 2008). kematian haiwan kesayangan boleh menyebabkan mereka bersedih dalam jangka masa yang panjang. Mereka biasanya tertarik mempromosikan kesamarataan sosial dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap dunia. dan lain-lain. pelajar-pelajar ini sering diminta untuk membantu teman-teman sekelas. Tidak suka diganggu. Apakah ciri-ciri utama kanak-kanak pintar cerdas dalam kecerdasan logic matematik dan verbal linguistic. Tingkahlaku ini. bimbang. c. Ada ketikanya mereka ini terlalu streotaip mengikut etnik dan bangsa. Mereka tidak bersikap ego dalam memberi perhatian untuk kesejahteraan orang lain dan idealisme dalam membuat tindakan. Ketika kita membaca tentang sifat-sifat ini. guru. mengorganisasikan. atau kemampuan untuk menumpukan emosi untuk jangka panjang pada sesuatu subjek atau gagasan. 2005). Mereka seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak masa untuk membantu kawan-kawan sekelas sehingga menyebabkan pelajaran mereka sendiri terjejas (Marilyn. kanak-kanak pintar cerdas mudah berasa murung. (2006). Menurut Marilyn (2008) mereka yang berbakat sering memaparkan ciri sosial dan emosional yang agak berbeza daripada yang dibahas dengan pelajar lain. Pelajar yang berbakat juga sering memaparkan sikap suka membantu orang lain. Pendedahan emosi ini juga boleh mengarah kepada kerjaya pada masa hadapan. Pelajar-pelajar ini menunjukkan kecenderungan untuk mendedahkan emosi. Renee ingin untuk memprotes pembuangan sisa nuklear. 2008). mereka juga perlu untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Mereka berminat menjadi sukarelawan di hospital atau pusat jagaan dalam komuniti. menjadi geram apabila diganggu semasa melakukan sesuatu yang diminatinya ( Ng Sen Fa. . Mereka sering melibatkan mahasiswa dalam perkhidmatan pertubuhan atau kegiatan di waktu lapang. Pelajar yang berbakat sering mempunyai kebolehan untuk membuatkan orang disekelilingnya ketawa dan merasa gembira Humor juga boleh digunakan untuk membela diri dan menghilangkan rasa keterasingan (Marilyn. Mereka sangat prihatin terhadap orang tua atau orang dewasa yang lebih tua di persekitaran mereka.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 121 banyak tenaga. Pelajar yang berbakat lebih sering mengalami reaksi emosional pada tahap yang lebih mendalam daripada rakan-rakan mereka. kadang-kadang boleh membuat pelajar yang berbakat sering menjadi sasaran buli. Renee menunjukkan tanda-tanda. d. Pendedahan emosional ini kemudian ditunjukkan dalam aktiviti sokongan terhadap hak-hak haiwan dan menjadi sukarelawan di tempat penjagaan haiwan. Sebagai contoh. Menurut Glynis. Kebanyakan pelajar yang berbakat memaparkan rasa keadilan yang kuat dalam hubungan kemanusiaan.K a n a k . Contohnya dalam kajian oleh Marilyn (2008) mendapati pada usia enam tahun.harga diri dan resah apabila gagal bergaul dengan rakan yang sebaya dengan mereka. Satu kelemahan telah dikenalpasti dengan karektor ini. fikirkan bagaimana kita boleh mempengaruhi interaksi kanak-kanak pintar cerdas dengan rakan sekelas. seolah-olah tidak perlu tidur apabila melakukan kerja yang diminati.

maka terjadilah keadaan di mana mereka merempat di jalanan atau menjadi peniaga apabila sudah dewasa kerana otak yang pintar tidak dikembangkan dan terbantut begitu sahaja. seorang yang mahir dalam bidang Matematik pada umur 7 tahun sehingga dihantar belajar ke luar negara. negara pernah dikejutkan dengan berita seorang kanak-kanak berumur 4 tahun yang mahir membaca akhbar sehingga dijadikan anak angkat Prof. Semua tingkah laku tersebut dianggap oleh orang lain sebagai mencabar autoriti dan tradisi. menafikan pengiktirafan luaran dan memilih untuk menjalani hidup mengikut nilai sendiri. Jika kemiskinan merupakan faktor kanak-kanak pintar cerdas tidak meneruskan pembelajaran. Sesungguhnya negara telah kehilangan aset yang sangat berharga kepada agama dan negara.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 122 MASALAH PENDIDIKAN PINTAR CERDAS Menurut Munirah (2008) Keperluan untuk membantu kanak-kanak gifted dan talented ini perlu dari segi bantuan kewangan dan khidmat nasihat selain pendidikan khas untuk mereka. Suatu ketika dahulu. beliau melarikan diri dan berkahwin dengan orang Inggeris dan bercerai setahun kemudian. Berpunca daripada perkembangan yang terlalu awal dalam lokus kawalan dalaman dan kepuasan hasil kerja sendiri. Begitu juga dengan Sufiah Farooq. Jika kewangan tidak disalurkan kepada mereka yang memerlukan untuk tujuan pembelajaran. supaya pemikiran kanak-kanak ini tidak terbantut dan tidak mensia-siakan anugerah kepintaran ini. Ini kerana kita tidak bertindak bersungguh-sungguh dalam menangani isu kanak-kanak pintar cerdas ini. Namun di manakah Mohd Syukri Hadafi berada sekarang?. Berikut adalah gambaran keadaan guru yang merasa tertekan untuk mengakui keupayaan kanak-kanak pintar cerdas: . pihak berwajib perlu tampil ke hadapan bagi membantu memberikan sumber kewangan kepada mereka. Janganlah kita membiarkan permata yang berharga ini terumbang-ambing kerana permata kalau dibiarkan berhabuk. Mendapatkan tugasan yang mencabar di sekolah b. Menurut Hollingworth dan McLoughlin (2001) telah memberi gambaran terperinci lima masalah atau cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kanak-kanak ini iaitu: a.K a n a k . Hollingworth dan McLoughlin (2001) juga mendapati kebanyakan pelajar pintar cerdas bersikap dingin (apathetic) kerana mereka merasa kecewa dengan persekitaran sekolah. Mengelakkan pembentukan sikap suka menipu dan memanipulasi orang lain. Ungku Aziz. lama-lama akan menjadi kaca . Ada yang menyatakan beliau sekarang menjadi penjual roti canai. Pihak berwajib perlu mengambil ikhtibar atas kejadian yang berlaku agar tidak berulang ke atas Adi Putra Abdul Ghani. Kita tidak mahu nasib kanak-kanak ini terabai apabila tiadanya perhatian dan mekanisme yang terbaik untuk mengembangkan minda mereka. Mengelakkan sikap sinis / negatif terhadap autoriti d. Tidak semua kanak-kanak pintar cerdas ini terdiri daripada keluarga yang berada dan ada juga mereka yang keluarganya berpendapatan rendah. Bersabar dengan orang yang tidak secerdiknya (to suffer fools gladly) c. Kegagalan pihak sekolah memberi perhatian yang wajar kepada pelajar pintar cerdas ini kerana menganggap mereka tidak perlu diberi program pendidikan dan bimbingan yang khusus. kanak-kanak pintar Matematik. mereka menghadapi masalah untuk patuh kepada norma. Mengapakah perkara sebegini terjadi? Perkara ini berkaku kerana kita tidak menghargai otak pintar yang mereka miliki kerana sibuk dengan perbincangan dan percaturan yang dibuat sehingga tiada tindakan yang dilakukan. Namun setelah tiga tahun berada di Universiti Oxford. Menentang kecenderungan mengasingkan diri (daripada orang lain yang tidak secerdiknya) dan e.

Mencabar kognitif pada tahap pemikiran yang kompleks b. ujian saringan PERMATA Pintar UKM 1 telah dimasukkan dalam talian dan boleh diakses oleh . Buat masa ini. membaca lebih awal secara lisan dan fasih serta menulis dengan baik d. Mereka cepat belajar bahan baru dengan mudah b. Mencabar pemikiran kreatif. Menurut Rashid Mohd Saa (Mingguan Malaysia. Walaupun ini bermakna pelajar pintas cerdas hanya mengulangi sesuatu yang telah sedia ada dikuasai (Gallagher & Gallagher. f. mencadangkan ciri-ciri yang diperlukan untuk program pendidikan bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat ialah: a. Program PERMATA Pintar yang di anggotai oleh beberapa individu dari pelbagai latar belakang termasuk agensi kerajaan. Mereka mungkin menganggap kebolehan memanipulasikan nombor ini tidak berpadanan dengan pemahaman yang secukupnya. Mencabar pengelaman yang menggalakan kesefahaman system nilai kemanusiaan.penyelidikan dan penyelesaian masalah serta membuat keputusan dalam kepimpinan. institusi pendidikan tinggi dan NGO telah dilancarkan pada 2 Mac 2009 oleh Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. faham dengan mudah dan mempunyai kedalaman intelek dan logik e. Mereka telah memperluaskan kesedaran dunia merespon lebih elemen daripada sebuah situasi dan menyedari secara sosial Selain Encyclopedia of Special Education (2002). Mencabar pekerjaan melalui penghasilan produk d. Mencabar dalam kerja-kerja yang khusus dan kompleks. di antara ciri khusus kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat yang mempunyai keistimewaan yang memerlukan program pendidikan yang berbeza dengan pelajar lain adalah seperti berikut: a. Mereka juga berasa gelisah tidak menyediakan latihan secukupnya kepada pelajar tersebut dan takut dipersoalkan oleh ibu bapa. Mereka mempunyai kosa kata yang luas. Sistem yang agak rigid perlu menjadi lebih anjal dalam menangani kes-kes seperti ini. Program PERMATA Pintar ini bertujuan untuk membantu kanak-kanak pintar cerdas mengalami proses pembelajaran yang dapat merangsang minda mereka (Rosmah Mansor. Mencabar melalui perbincangan dengan rakan sebaya.K a n a k . Universiti Kebangsaan Malaysia telah di amanahkan untuk melaksanakan program tersebut. Mencabar peluang untuk pengeluaran produk c. UKM telah membina tiga ujian saringan: Ujian PERMATA Pintar UKM 1. Salah satunya ciri sistem pendidikan misalnya tidak boleh terlalu rigid. Bakat muncul dengan lebih awal dan pencapaian lebih tinggi daripada penempatan kelas c. Kita perlu membantu mengembangkan minda dan potensi yang ada pada kanak-kanak pintar cerdas supaya tidak mempersiakan kelebihan dan anugerah yang terdapat dalam dirinya. Ujian-ujian ini dibina setara dengan ujian-ujian IQ yang diguna pakai di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. Mencabar kaedah baru dalam sistem pembelajaran h. Ini menjadikan guru tetap memberi latihan yang sama kepada semua pelajar. UKM 2 dan UKM 3.1998 ) Menurut Encyclopedia of Special Education (2002). 2009).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 123 Guru biasanya berasa ragu-ragu kepada kemahiran matematik yang luar biasa pada tahap ini. e. Mereka membuat keputusan dengan baik. g. Mencabar menggunakan kebolehan sebenar i. United Kingdom dan Australia. 3 Februari 2008) sepatutnya sudah sampai masanya kita mewujudkan satu pusat bagi mengurus kemunculan kanak-kanak pintar yang bertaraf genius ini. Untuk tujuan mengenal pasti pelajarpelajar pintar cerdas. Mereka cepat dewasa sebelum waktunya.

sementara murid yang sebaya dengannya hanya dapat menjawab soalan-soalan yang biasa dijawab oleh murid pada peringkat umur tersebut. Secara konvensionalnya ia digambarkan sebagai skor ujian. dalam mempersembahkan skor individu di dalam ujian tersebut. dan kemahiran menyelesaikan masalah. Intelligence Quotient atau IQ didefinisikan secara teknikal sebagai kadar atau nisbah pengujian antara umur mental (Mental Age) dengan umur kronologi (Chronological Age) yang kebiasaannya dinyatakan sebagai nisbah (Qoutient) didarabkan dengan 100. 2010). perubahan masa dan hanya boleh dibandingkan diantara kanak-kanak yang mempunyai latarbelakang yang sama ( Wagner. Ujian ini dicipta oleh Alfred Binet untuk membantu dalam menentukan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dalam persekolahan di Perancis.K a n a k . akan diminta untuk menduduki ujian PERMATA Pintar UKM 2 yang akan dijalankan di sekolah-sekolah mengikut zon dan seterusnya PERMATA Pintar UKM 3. PENILAIAN (ASSESMENT) Kecerdasan didefinisikan sebagai kebolehan untuk belajar. Pelajar yang berjaya dalam ujian PERMATA Pintar UKM 1. Sebagai contoh. Dengan menggunakan soalan-soalan tersebut. Binet dengan tegas menyatakan bahawa kecerdasan terpengaruh dengan beberapa faktor.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 124 pelajar-pelajar dari umur 9 hingga 15 tahun melalui laman sawang yang telah dibina. Binet telah mencadangkan konsep umur mental (Mental Age). Skor ini dihitung dengan membahagikan umur mental (mental age) individu tersebut dengan umur kronologi (chronological age) mereka dan kemudian membahagikan angka tersebut dengan 100. . Kecerdasan merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang individu yang dipelajari dari pengalaman untuk membolehkannya membuat penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari. Walau bagaimanapun. Binet bersama-sama dengan rakan sekerjanya iaitu Theodore Simon membangunkan soalan-soalan yang memfokuskan tentang persekolahan seperti perhatian. memahami atau „deal„ dengan situasi baru serta mempunyai kemahiran dalam menggunakan alasan dan sebab dalam setiap situasi yang dihadapi. Binet sendiri tidak mempercayai bahawa psychometric instruments beliau ini boleh digunakan untuk mengukur tahap kecerdasan (Wagner. Binet menyatakan bahawa konsep kecerdasan terlalu luas untuk diukur menggunakan angka. Binet dapat meramalkan murid yang akan berjaya dalam persekolahan. Beliau menyedari bahawa sesetengah murid dapat menjawab soalan-soalan yang kebiasaannya dijawab oleh murid yang lebih tua atau dalam kelas yang lebih tinggi. atau ukuran kecerdasan berdasarkan purata kebolehan kanak-kanak dalam kumpulan umur tertentu ( Wagner. Ujian Kecerdasan Stanford-Binet (Stanford-Binet Intelligence Test). 2010). 2010). memori. a. Ujian Kecerdasan Stanford-Binet menggunakan angka yang dikenali sebagai intelligence quotient (IQ). akhirnya telah menjadi asas kepada ujian kecerdasan yang digunakan sehingga ke hari ini. Kecerdasan juga merupakan kebolehan untuk menggunakan pengetahuan dalam mengendalikan suatu persekitaran atau berfikir secara abstrak sebagai pengukuran dengan kriteria-kriteria objektif . kanak-kanak dengan umur mental 12 dan umur kronologi 10 mempunyai IQ 120 (12/10 x 100). Menurut Wagner (2010). Berdasarkan pemerhatian tersebut. Ujian kecerdasan yang pertama ini dikenali sebagai Binet-Simon Scale.

Kaedah pemarkahan ini telah . Jika ujian kecerdasan Stanford-Binet skor berasaskan mental age dan chronological age. 2010). to think rationally. Paris. kebiasaan skor adalah di antara 85 dan 115. penny Repeat three figures Compare (the length of) two lines  Six Years Distinguish morning and evening Copy diamond Count thirteen pennies  Eight Years . WAIS-III mengandungi 14 subtests dengan dua skala dan menyediakan tiga skor iaitu composite IQ scores. Diantaranya dalam kes-kes di mana skor yang rendah dalam mana-mana bidang digabungkan dengan skor yang tinggi dalam bidang yang lain mungkin menunjukkan individu itu mempunyai masalah pembelajaran yang khusus (Kaufman. Wechsler menggambarkan kecerdasan sebagai the global capacity of a person to act purposefully. Skor-skor dalam setiap subtest dalam WAIS-III boleh digunakan dalam mengenalpasti masalah pembelajaran. Wechsler juga turut membangunkan dua ujian yang berbeza khas untuk kanak-kanak iaitu Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) dan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI). Wechsler telah menerbitkan ujian kecerdasan yang baru yang dikenali sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) pada tahun 1955 (Wagner. yang juga seperti Binet percaya bahawa kecerdasan melibatkan angka mengikut perbezaan kebolehan mental setiap individu.. Ujian Kecerdasan Wechsler (Wechsler Intelligence Scales) David Wechsler merupakan seorang ahli psikologi Amerika.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 125 MA / CA x 100 = IQ Antara contoh soalan ujian dalam Binet-Simon Scale (1911 Revision) yang dibina berdasarkan tahap kesukaran kanak-kanak mengikut perbezaan umur (Gardner et al.1996)  Four Years – Name key.g.K a n a k .Compare two objects from memory Count from twenty to zero Repeat five digits  Ten Years . and to deal effectively with his environment. di dalam WAIS pula skor dikira berdasarkan perbandingan diantara skor individu dengan skor individu-individu lain dalam kumpulan umur yang sama. and stream) in two sentences  Twelve Years – Give more than sixty words in three minutes Defines three abstract words Comprehend a disarranged sentences b. Ujian untuk golongan dewasa telah diubah dari yang asal dan dikenali sebagai WAIS-III. Purata skor adalah 100 dengan dua pertiga skor dianggap sebagai menipu dalam ujian. verbal IQ scores dan performance IQ scores. fortune. knife. Ekoran dari perasaan tidak puas hati dengan limitations ujian kecerdasan Stanford-Binet.Place five weights in order Copy a design from memory Place three words (e. 1998).

Homack & C. fluid reasoning. 2010). fluid reasoning Matrix Reasoning 35 items containing incomplete matrix patterns that the examinee completes by choosing from five possible choices c. Mengandungi lima set soalan (A-E) dengan setiap satu set mengandungi 12 item (A1-A12) yang mana item-item dalam setiap set akan lebih sukar yang mengandungi tahap kognitif yang tinggi untuk menganalisis setiap . John C. Raven‟s Progressive Matrices merupakan ujian yang menawarkan corak atau pecahan diantara enam hingga lapan gambar atau corak dengan satu daripada corak tersebut tidak diberikan atau dihilangkan. Dalam setiap item ujian calon dikehendaki untuk mengenalpasti bahagian yang soalan yang „hilang‟ untuk menyelesaikan atau menyempurnakan corak yang besar.R.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 126 menjadi standard technique dalam ujian kecerdasan dan ia juga digunakan dalam ujian kecerdasan Stanford-Binet yang terbaru (Kendra Van Wagner. 2007) :Subtest Vocabulary Huraian 42 item requiring the examinee to name picture items and provide oral definitions of words 26 item requiring the examinee to choose which pictured objects share a common words are conceptually alike 13 item requiring the examinee to use blocks to reconstruct visual patterns Pengukuran Fund of information.R. motor coordination. Matrik ini menawarkan tiga borang (form) yang berbeza mengikut perbezaan kebolehan setiap peserta ujian iaitu:  Standard Progressive Matrices : merupakan borang matrik yang asal yang diterbitkan pada tahun1938. acquired knowledge. Raven dalam tahun 1936. abstract thinking Similarities Block Design Visual-perceptual organization. 2010). Reynolds. Raven’s Progressive Matrices Raven‟s Progressive Matrices (kebiasaannya dirujuk sebagai Raven‟s Matrices) merupakan ujian pelbagai pilihan abstrak yang dibangunkan oleh Dr. Menurut Flynn (2007). Anda dikehendaki memilih kepingan atau corak yang sesuai dan ini melibatkan perbezaan dan persamaan dengan corak yang berada dalam kolum yang sama. verbal expression Acquired knowledge. visual problem solving. processing speed Visual-perceptual organization.K a n a k . Kebanyakan item dipersembahkan dalam borang (form) matrik 3x3 atau 2x2 (Wikipedia. verbal concept formation. abstract reasoning. Wechsler Intelligence Scale subtest (S. verbal reasoning. longterm memory.

Walaubagaimanapun dalam item-item terakhir dalam set B dipersembahkan dalam hitam putih. D dan E menjadi lebih senang. peralihan dari set C. item ini sesuai untuk golongan remaja dan dewasa yang di atas purata kecerdasan  Contoh ujian matrik dalam Raven‟s Progressive Matrices Contoh ujian matrik dalam Raven‟s Progressive Matrices (Maithilee Kunda.K a n a k . Semua item dipersembahkan dalam tulisan atau dakwat hitam manakala „background‟ berwarna putih. Kebanyakan item dipersembahkan dengan „background‟ yang berwarna untuk merangsang penglihatan calon. dengan cara ini jika peserta dapat melewati jangkaan ujian. 2009) T T2 T1 T4 T3 ? . & Ashok Goel. Ujian ini mengandungi set A dan B di mana 12 item digabungkan dan menjadi set AB.  Colored Progressive Matrices : direka untuk kanak-kanak. orang dewasa dan individu yang mempunyai masalah pembelajaran yang teruk dan sederhana. Keith McGreggor. Item-item dipersembahkan dalam dakwat hitam dan „background‟ putih dan menjadi semakin sukar dalam setiap set.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 127 pengetahuan dan koding. Advanced Progressive Matrices : merupakan lanjutan borang matrik yang mengandungi 48 item yang dipersembahkan sebagai satu set yang mengandungi 12 (set I) dan set yang satu lagi mempunyai 36 (set II).

Mereka yang melepasi tiga tahap ujian ini akan melalui program perkhemahan cuti sekolah yang dikendalikan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia.com. Ujian PERMATA Pintar UKM 2 adalah ujian saringan yang dibina setara dengan ujian WISC-IV. Ujian ini berbentuk ujian atas talian yang boleh dicapai melalui laman web PERMATA Pintar di alamat: http://www. (b) Penaakulan Kuantitatif. Ia dibina dalam talian dan boleh dicapai dari laman web http//: www. Ujian saringan ini mempunyai 15 bahagian yang menguji pelbagai aspek kepintaran kognisi termasuk aspek perbendaharaan kata.Ujian PERMATA Pintar UKM Ujian PERMATA Pintar UKM 1 adalah ujian IQ yang dibina setara dengan Ujian Raven Progressive Matrices.K a n a k . pencarian simbol. a. Ujian ini dibina untuk menguji kepintaran dalam empat aspek iaitu (a) Penaakulan Lisan. Ujian PERMATA Pintar UKM 3 dibina setara dengan ujian Stanford-Binet. Tujuan ujian PERMATA Pintar sebenarnya adalah untuk mencari pelajar yang pintar cerdas. Bagaimana pun. Untuk menggunakan ujian saringan ini. pelajar harus melepasi ujian saringan yang ke dua iaitu Ujian PERMATA Pintar UKM. Apakah perbezaan ujian Raven‟s Progressive Matrices dengan ujian Wechsler Intelligence Scales b. Ujian PERMATA Pintar UKM 1 ini adalah dalam Bahasa Malaysia dan sesuai digunakan untuk menyaring darjah kecerdasan (IQ) pelajar dari umur 9 hingga 15 tahun. jumlah jam atau minit sebenarnya yang digunakan untuk menjawab semua soalan dalam ujian ini akan diambil kira untuk membolehkan pelajar meneruskan ke ujian saringan ke dua. pemahaman dan koding. Untuk menjalani ujian saringan ini. Pelajar akan diminta memasukkan biodata mereka sebelum memulakan ujian saringan ini (Mansor Zainal. Pelajar tidak diberikan had masa untuk menjawab semua soalan dalam ujian saringan ini. Hasil ujian saringan ini akan dipaparkan mengikut kategori berikut (a) Indeks Pemahaman Lisan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 128 d. pelajar hanya perlu tahu perkara-perkara asas penggunaan komputer seperti menggunakan tetikus dan papan kekunci. (c) Indeks Daya Ingatan Bekerja dan (d) Indeks Kelajuan Memproses Maklumat. (c) Penaakulan Abstrak dan Visual dan (d) Daya Ingatan Sementara. Sebagai seorang guru.permatapintar.my. (b) Indeks Penaakulan Persepsi. Perlu diingatkan bahawa pelajar tidak dibenarkan mendapatkan bantuan dari orang lain semasa mengambil ujian saringan ini. pemadanan pola atau bentuk. Universiti Kebangsaan Malaysia. Mereka yang berjaya akan ditempatkan di sekolah PERMATA pintar yang akan dibina khusus untuk pelajar pintar cerdas ini.permatapintar. dan setiap pelajar hanya dibenarkan mengambil ujian saringan ini sekali sahaja. 2010). pelajar harus melepasi ujian saringan yang pertama iaitu Ujian PERMATA Pintar UKM 1. bagaimanakah anda melaksanakan pedagogi yang berkesan untuk kanak-kanak pintar cerdas. pengulangan nombor. . Untuk menjalani ujian saringan ini.com.my/ujian1/ujian1 dan dibina oleh sekumpulan penyelidik dari Fakulti Pendidikan.

Catherine Clark & C. William (2003). Intelligence multiple perspectives.H. Special Education: Contemporary perspective for school professionals. H. L. kanak-kanak pintar ini juga tidak boleh dikecualikan dan mereka selayaknya mendapat pendidikan yang sesuai mengikut tahap minda mereka seperti kanak-kanak lain. James R. A. USA: Pearson. Hassan Mohd. Gifted Child Quarterly. PTS Millinea sdn. USA: Thomson Wadsworth. Marilyn Friend (2005). Ali Ph.D (2006). Bhd: Selangor. M. California: CORWIN PRESS A SAGE Publications Company.    RUJUKAN C. Perlunya keperluan pendidikan untuk kanak-kanak pintar cerdas ini agar mereka dapat menikmati pembelajaran yang kondusif. 53 (3). Semua pihak perlu memainkan peranan untuk membentuk kanak-kanak pintar cerdas ini menjadi seorang ilmuan yang dapat menyumbang kepada negara.R. Flynn (2007). Parenting Gigted and Talented Children: Conceptual and Empirical Foundations.W.K a n a k . Curriculum Instructional Planning & Design: For Gifted Learners. M. London: David Fulton Publishers. Special Education: Contemporary perspective for school professionals (2 ed). Oleh itu. USA: Pearson. New Delhi: Discovery publishing house. Anak Kita Memang Pintar Cerdas Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. United Kingdom: University Press. Morawaska. Howard. Introduction to Special Education: Making A Difference (sixth edition). Amerika: Merill Prentice Hall.K. Glynis (2006). D. Joyce VanTassel-Baska (2003). USA: Pearson..163-173 . What is intelligence. Colorado: Love Publishing Company. Identifiying children with special needs: checkless and action plans for teachers. Ralph (2002). Mindy & K. Menjadikan seorang anak yang pintar cerdas kepada “normal” tidak lain daripada menjadikan seorang anak yang biasa kepada pintar cerdas. Exceptional children seventh edition: An Introduction to special education. IDEA 2004 Update Edition Special Education:contemporary perspectives for school Professionals. sebaliknya dia akan menghadapi masalah sosio-emosi yang serius jika keperluan inteleknya tidak dipenuhi. Sanders. Educating the gifted and talented: Rasource issues and processes for teachers second edition. Talented children: Identification and education.S. Mereka ini perlu dibimbing dengan kefahaman agama yang sempurna dari segi rohani dan jasmani agar kelak tidak tersasar daripada batasan agama. G. Cambridge. Mallick (2003). L. Amerika: Pearson Education. (2009).K. Warren (1996). Marilyn Friend (2008). Deborah (2007).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 129 RUMUSAN  Kementerian Pelajaran telah menyediakan ruang untuk kanak-kanak keperluan khas menikmati pembelajaran seperti kanak-kanak biasa dengan mewujudkan Sekolah Pendidikan Khas. Seorang anak yang pintar cerdas tidak akan menjadi biasa kalau diabaikan. Marilyn Friend (2006).

com/od/psychologicaltesting/a/int-history. Reynolds (2007). New Jersey: John Wiley & Sons. Teaching Gifted Kids In The Regular Classroom: Strategies abd techniques Every Teacher Can Use to Meet The Academic Needs of the Gifted and Talented.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 130 Susan R. Homack & Cecil R. United States of America: Free Spirit Publishing. Susan Winebrenner (2001).htm 17.2011: 9. History of intelligence testing: the history and development of modern IQ testing.50pm . Essentials of assessment with brief intelligence test.K a n a k .about. Kendra Van Wagner (2010). http://psychology.11.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->