Modul Modul

KURIKULUM DAN PENGAJARAN KANAK-KANAK SEKOLAH RENDAH

KBK 3073 KRP 3013

BERKEPERLUAN KHAS

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |1

UNIT PELAJARAN 1 DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi dan konsep pendidikan khas. 2. Menjelaskan Falsafah Pendidikan Khas. 3. Menerangkan peranan dan tugas pasukan pelbagai disiplin.

PENGENALAN
Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. Murid berkeperluan khas yang berada dalam program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada; (a) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme, Hiperaktif, Cerebral Palsy, Epiletik, Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan,(b) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan dan (c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. Bagi memenuhi keperluan murid khas berkenaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran (P&P), masa bagi aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”.

DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan pengalaman terancang dan tanpa dirancang yang membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa berkembang serta belajar melalui interaksi dengan masyarakat dan budayanya. Pendidikan khas adalah program atau perkhidmatan yang dibina untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh kerana keperluan setiap kanak-kanak adalah berbeza, pendidikan khas memerlukan fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Strategi dan teknik pengajaran yang diubah suai untuk diserapkan ke dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas biasa. Perlaksanaan sesuatu program pendidikan khas juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan melibatkan hak-hak asasi manusia dan persamaan peluang.

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |2

Pendidikan khas didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. Pendidikan khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital dan institusi. Manakala Slavin (1997), pula mendefinisikan pendidikan khas sebagai sebarang program yang diperuntukkan atau ditujukan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah seperti kecacatan mental, emosi, dan ketidakupayaan fizikal ataupun penambahan kepada pembelajaran biasa dalam kelas. Bagi Hallahan dan Kauffman (2006) pendidikan khas merupakan program pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas iaitu program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ianya juga mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus (Gargiulo 2003). Pengajaran yang direka bentuk khusus bagai memenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya. Pengajaran ini mungkin dijalankan di bilik darjah, rumah, hospital atau institusi lain (Friend 2005). Menurut Mansor (2005) pendidikan khas merujuk kepada suatu usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kesimpulannya Pendidikan Khas boleh didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan/ kurang upaya. Pendidikan Khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani, dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital, dan institusi. Kurikulum untuk pendidikan khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang telah diubah suai dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan/ kuang upaya itu.

Apakah konsep dan definisi pendidikan khas mengikut akta pendidikan khas yang diamalkan di Malaysia.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

rohani. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. pendekatan pengajaran dan pembelajaran.Manakala prinsip yang ketiga ialah pendidikan sepanjang hayat iaitu merupakan pemerolehan ilmu pengetuahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana penguasaan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian.Guru perlu menjalankan ujian pengesanan untuk menentukan murid layak berada dalam program pendidikan khas. berakhlak mulia. Untuk menentukan keperluan setiap individu. Prinsip di atas perlu dilaksanakan melalui proses yang melibatkan tiga aspek iaitu bidang pembelajaran. komponen Bahasa Inggeris dan komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi. Bagi bidang kerohanian dan nilai-nilai murni merangkumi komponen pendidikan Agama Islam dan komponen Pendidikan Moral. riadah dan kreativiti yang mengandungi komponen- . Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melaluai penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu. komponen Matematik. senarai semak dan pemerhatian perlu dijalankan untuk menentukan tahap kefungsian murid dan seterusnya merancang program pendidikan berdasarkan keperluan individu.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |3 Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. Perhubungan antara bidang pembelajaran. intelik dan sosial. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. dan penilaian yang berteraskan kepada keperluan individu. Setelah murid berada dalam pendidikan khas. berketrampilan. komponen kemahiran menipulatif . berupaya. komponen pengurusan tingkah laku.Suasana penbelajaran yang kondusif perlu diberi penekanan agar murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan untuk keperluan diri dan masyarakat. Ini bermakna aktiviti-aktivi pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan murid yang berbeza berpandukan pemilihan pengalaman pengajaran melalui bidang berikut iaitu bidang pengurusan kehidupan yang merangkumi komponen pengurusan diri. beriman. Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. berhaluan. dan komponen kemahiran hidup. Manakala bidang yang terakhir ialah bidang sosial.Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat. Proses ini boleh bermula daripada mana-mana aspek berpaksikan kepada keperluan murid. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak Falsafah Pendidikan Khas. bertanggungjawab. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. emosi. penilaian awal perlu perlu dijalankan berdasarkan laporan pakar. ujian diagnostik seperti temubual. berdikari.Ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan berfikiran terbuka. Bidang akademik berfungsi pula merangkumi komponen Bahasa Melayu. kurikulum yang dibina berlandaskan kepada tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu bertujuan memberi fokus kepada petensi individu meliputi aspek jasmini.Untuk memenuhi keperluan individu. dan penilaian adalah bersifat interaktif. Prinsip yang kedua ialah pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas kepada pembelajaran.interaksi antara ketiga-tiga aspek di atas boleh berlaku dalam keadaan fleksibel.

komponen Pendidikan Seni. Gerakan dan Drama. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri seperti mampu berdikari.berdisiplin dan bersikap positif. masyarakat dan negara. Locates problem in society. prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan yang sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. sekolah dan masyarakat kepada program pendidikan khas. kumpulan pelbagai displin adalah satu unit yang berfungsi yang terdiri . Model Sosial (Social model) dan Model Perubatan (Medical Model) Kedua-dua model ini mengutamakan ke arah masyarakat penyayang iaitu mengenalpasti masalah dalam komuniti dan kegagalan komuniti memastikan keperluan OKU diambil kira. komponen Pendidikan Muzik. komponen Pendidikan Sains. Semangat kerjasama harus lahir secara sukarela untuk memudahkan pencapaian suatu matlamat. Kolaborasi merupakan kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun untuk mencapai suatu matlamat. keluarga dan bertepatan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Setelah melalui keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dan memiliki ciri-ciri tersebut adalah diharapkan murid dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri. Individual limitations are acknowledged but are seen as less important than society’s failure to ensure the needs of the disabled are taken into account in its organisation and facilities Bagi tujuan menjayakan model ini prinsip kolaborasi dan penglibatan pelbagai pihak amat diutama dengan penglibatan ibubapa.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |4 komponen seperti komponen Pendidikan Jasmani. Dalam proses kolaborasi ini kumpulan pelbagai displin memainkan peranan penting. Keupayaan individu akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan penbelajaran. Bincangkan bagaimanakah anda menerapkan prinsip Falsafah Pendidikan Khas di dalam bilik darjah. berkemahiran dan berketrampilan dan produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga. MODEL-MODEL PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS Terdapat dua model utama dalam pengendalian murid berkeperluan khas iaitu Model Perubatan dan Model Sosial. Menurut Golin dan Ducanis ( 1981). Sosial dan Alam Sekitar Dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. bermoral dan beretika.

kanak ini memang dilahirkan dengan pelbagai kecacatan tetapi pelbagai bakat dan kemahiran tersembunyi dalam diri mereka. boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. merancangkan program pendidikan dan menilai perkembangan pelajar untuk memastikan keberkesanan Program Pendidikan Khas. mengurus kehidupan sendiri. Fungsi Keseluruhan Kumpulan Pelbagai Displin meliputi pengenalpastian masalah iaitu. Kumpulan ini adalah memastikan kanak-kanak mendapatkan penempatan yang adil dan sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. masalah pendengaran dan masalah pembelajaran. Tahukah anda siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program pendidikan khas yang berkesan? Pasukan Pelbagai Disiplin Ibubapa Sekolah Pakar Perubatan Bahagian Pendidikan Khas Jabatan Kebajikan Masyarakat Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Masyarakat Mewujudkan pasukan pelbagai disiplin adalah kaedah yang sering dilakukan oleh guru pendidikan khas. berdikari. a.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |5 daripada pelbagai individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu. boleh merancang. merancang. emosi atau tingkah laku dan sebagainya. Kanak. berhaluan. fizikal. Hanya pendidikan dan pengalaman sahaja yang akan dapat membentuk murid-murid khas yang memiliki bakat dan kemahiran yang tinggi. Potensi diri mereka ini harus dikembangkan supaya mereka dapat berdikari dan menguruskan diri mereka tanpa bantuan orang lain. Sepertimana kita tahu pendidikan khas merupakan satu bentuk pendidikan khusus diwujudkan untuk murid-murid berkeperluan khas seperti masalah penglihatan. penglihatan. Menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik kanak-kanak khas dari segi masalah kognitif. . Maka kumpulan pelbagai displin harus berkolaborasi dan memberi sumbangan tertentu kepada program pendidikan khas ini untuk membolehkan murid-murid istimewa ini mencapai kejayaan dalam hidup mereka. Mereka berfungsi untuk mengenal pasti masalah pelajar. komunikasi. Matlamat falsafah Pendidikan Khas ialah menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan–keperluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran. pendengaran. Kumpulan ini akan bergabung tenaga untuk menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak khas.

Pembentukan kelakuan positif adalah penting supaya anak-anak dapat berkelakuan baik di khalayak ramai kerana bukan semua faham keadaan mental dan emosi kanak-kanak yang memiliki ciri-ciri khas. Adalah penting untuk setiap ibubapa mengetahui cara menjaga anak-anak mereka yang memiliki kecacatan dari segi mental. Ibubapa perlu memilih strategi yang sesuai untuk membentuk kelakuan anak-anak mereka. d. Mereka tidak harus membiarkan sahaja jika mereka dapat mengesan sebarang masalah atau perubahan pada anak mereka. Ibubapa Ibubapa harus sentiasa peka terhadap sebarang aktiviti atau respon yang tidak normal anakanak. Mereka sentiasa perlu mendapatkan nasihat pakar perubatan untuk memulihkan kecacatan kritikal anak mereka kepada keadaan lebih baik. Mungkin peluang untuk memulihkan kecacatan tinggi jika dapat mengesan kecacatan pada peringkat awal. Mencari alternatif dengan memikirkan pelbagai pendekatan untuk pemulihan. Pemilihan penyelesaian melalui pendekatan yang paling sesuai akan dipilih untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak khas. emosi dan fizikal kerana kesilapan kecil boleh membawa kesan negatif kepada perkembangan kanak-kanak ini.Oleh itu mereka perlu bersikap positif dan sentiasa percaya dalam diri yang mereka dapat menangani perkembangan anak-anak mereka. Contohnya apakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak hiperaktif ? Maka ahli kumpulan yang terlibat akan memberikan pelbagai cadangan untuk mengajar kategori kanak-kanak ini. Mereka harus berbincang dengan professional pakar berkaitan masalah atau kecacatan anak mereka supaya tindakan selanjutnya untuk membantu anak-anak mereka dapat diambil dengan segera. Bentuk Kolabarasi Kumpulan Pelbagai Displin 1. f. Mengkaji semula intervensi yang telah dicuba oleh guru khas dan mengenalpasti keberkesanan strategi untuk memulihkan masalah kanak-kanak. Mengenalpasti keperluan khas pelajar dan merekodkan keperluan dan segala maklumat kanakkanak. Jadi ibubapa tidak seharusnya . Universal Declaration of Human Right 1948 menegaskan bahawa setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |6 b. c. Ahli kumpulan akan menilai kesesuaian program pendidikan yang sedia ada. e. Setiap kumpulan pelbagai displin bertanggungjawab untuk menjalankan dan memantapkan rancangan pendidikan. Sebagai contoh kanak-kanak bermasalah pembelajaran akan dicadangkan rancangan pengajaran individu dalam program pendidikan. Mereka patut mengesan kekurangan anak mereka di peringkat awal. Selepas itu juga perlu melakukan pemerhatian dan menganalisis setiap perlakuan anak-anak mereka kerana kelakuan anak-anak berbeza mengikut kecacatan.

Setiap kanak-kanak ini memiliki bakat dan kemahiran tertentu. Peranan pakar perubatan boleh dibahagikan seperti jadual di bawah. sumbing dan Neurologi Terapi pertuturan . 2. Tanggungjawab ibu bapa tidak berhenti setakat menghantar anak mereka ke sekolah sahaja. Mereka harus ke sekolah untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |7 mengabaikan anak-anak mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan. Pakar ini juga mengawal hiperaktif dan masalah menumpu perhatian dengan memberikan kanak-kanak ubat “ Ritalin” untuk mengawal keaktifannya Mereka akan mengesan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa kanak kanak. maka menghantar mereka ke sekolah khas dapat memperkembangkan bakat yang ada pada diri mereka. Pakar Perubatan Pediatrik Peranan Pediatrik bertanggungjawab untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah pembelajaran seperti genetic. Ibu bapa perlu melakukan intervensi di rumah kerana ibu bapa merupakan guru terbaik kerana mereka kerap mendampingi anak-anak mereka. program motivasi dan sebagainya. Pakar neurologi adalah untuk mendiagnostik dan mengubati penyakit yang berkaitan dengan neuorologikal seperti kecederaan otak. Ibubapa juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti perkhemahan. Penglibatan ibu bapa dalam program pendidikan khas adalah penting untuk membina keyakinan dalam diri murid-murid khas selain memberi sokongan kepada mereka. Ibubapa juga harus berkolaborasi dengan guru pendidikan khas dengan mendengar nasihat guru dan menghadirkan diri dalam perjumpaan yang diadakan di sekolah. Ibu bapa disarankan tidak menganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi boleh berperanan sebagai pembantu kepada guru. Ibubapa juga boleh memberi cadangan yang bernas untuk melancarkan lagi program pendidikan khas. Pakar Perubatan Pakar perubatan yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang perubatan memainkan penting untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah kecacatan untuk memulihkan kecacatan tersebut. Terapi pertuturan akan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik untuk membantu kanak-kanak seperti gagap. Penglibatan ibu bapa akan memberi pengaruh dalam perkembangan anak mereka. Sebaliknya mereka harus memberi sokongan dan kerjasama yang penuh untuk membantu anak-anak mereka yang berkeperluan khas. kewarisan. Sumbangan dan sokongan padu daripada pihak ibu bapa sangat diperlukan kepada program pendidikan khas.prenatal dan postnatal. Ibubapa boleh membantu guru dengan mengawasi anak-anak mereka semasa membuat kerja rumah.

jurupulih bahasa dan psikologi klinikal dalam membantu murid-murid pendidikan khas. jurupulih cara kerja. Menyediakan infrastruktur yang serba lengkap adalah salah satu tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah-kaedah khusus dapat berjalan dengan lancar. Bagi sekolah yang mempunyai program integrasi sepatut tidak mengasingkan muridmurid berkeperluan khas dengan murid-murid biasa melalui. 3. Mereka perlu mengambil tahu keperluan program pendidikan khas dan murid-murid berkeperluan khas. pakar pemakanan. Audiologi Oftomologi Bincangkan perananan yang dimainkan oleh pakar-pakar perubatan seperti jurupulih pertuturan. Aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pergaulan antara murid-murid khas dengan murid-murid biasa harus diperbanyakan. Pihak Sekolah Pihak sekolah memainkan peranan penting untuk membentuk kanak-kanak supaya mereka boleh berdikari dan menguruskan diri. Guru pendidikan khas berperanan penting dalam keberkesanan program pendidikan khas. Guru pendidikan khas harus memberi komitmen yang sepenuhnya kepada murid-murid berkeperluan khas dan program pendidkan khas. Pengetua atau guru besar juga harus memberi kerjasama dan sokongan penuh kepada program pendidikan khas. Mereka .Kanak-kanak Berkeperluan Khas |8 kanak-kanak yang mempunyai masalah alat artikulasi untuk bertutur. Langkah sebegini akan membantu murid-murid khas untuk menghadapi masyarakat luar secara normal. Kanak-kanak yang disyaki mempunyai masalah dari segi pendengaran akan dirujuk kepada audiologi untuk mengesan fungsi pendengaran mereka. Pihak sekolah haruslah menyediakan satu bangunan atau bilik khas untuk murid-murid berkeperluan khas. Terapi fizikal Ahli kumpulan ini bertanggungjawab untuk menaksir fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Program pendidikan khas akan berkembang dengan adanya sokongan guru besar atau pengetua. Sekiranya mereka mempunyai masala penglihatan maka akan memerlukan cara pengajaran yang berbeza dengan kanak-kanak biasa. Ini adalah untuk membolehkan murid-murid khas berinteraksi secara normal dengan semua glongan dan tidak akan mengasingkan diri. Pakar ini akan menaksiran penglihatan pelajar. Dan melatih kemahiran hidup serta kemahiran membantu diri.

Guru khas juga harus tahu mengekalkan suasana kelas yang ceria dan mesra supaya murid dapat menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Guru khas dan guru biasa boleh tukar-menukar bahan bantu mengajar supaya dapat menjimatkan masa dan tenaga. kerjasama guru khas dengan program pendidikan arus perdana juga penting untuk melancarkan perkembangan program pendidikan khas. 4. Guru khas harus berupaya memberikan ujian saringan kepada pelajar untuk mengenalpasti tahap pencapaian dan masalah pelajar. Selain itu. Guru khas perlu mengenali setiap anak muridnya secara terperinci supaya mereka dapat melayan murid-murid mengikut kepeluan tertentu. Guru biasa perlu membantu dan memberi tumpuan lebih kepada murid-murid khas dalam program inklusif supaya mereka dapat kekal dalam kekal biasa. Sikap simpati dan juga empati perlu ada ada pada seorang guru pendidikan khas. Seorang guru khas harus berfikiran secara kreatif. Guru khas juga boleh mengubah strategi pengajaran dengan mendengar nasihat dan idea ibubapa jika bersesuain dengan kurikulum. Jabatan Kebajkan Masyarakat Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merangkumi usaha-usaha membantu serta memberi perkhidmatan kepada warga kurang upaya bersesuaian dengan keperluan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Guru biasa boleh mengunakan kemahiran dan idea untuk membolehkan murid –murid mengembangkan bakat dan kemahiran yang pada mereka. Kolaborasi semua staf sekolah kepada program pendidikan khas penting untuk merealisikan aspirasi pendidikan khas. Guru biasa (arus perdana) perlu berkongsi pendapat dan tanggungjawab bersama guru pendidikan khas supaya objektif pendidikan khas dapat dicapai. Hanya guru pendidikan khas sahaja dilatih dengan pelbagai kemahiran untuk mengajar murid-murid keperluan khas. Guru khas juga harus berbincang dengan ibubapa tentang masalah kesihatan dan tingkahlaku murid-murid khas agar mereka dapat mencari jalan penyelesaian dengan mudah kepada suatu masalah dengan adanya kerjasama yang baik antara guru khas dan ibubapa. Perkhidmatan ini hanya diberikan kepada mereka yang .Kanak-kanak Berkeperluan Khas |9 seharusnya menjiwai karier mereka sebagai seorang guru pendidikan khas. Program dan aktiviti dirancang oleh guru tidak seharusnya tertumpu di kawasan sekolah sahaja. Guru biasa perlu mengambil bahagian dalam aktiviti dianjurkan untuk murid-murid khas supaya guru dapat mengenal dan memahami keperluan dan ciri mereka supaya mereka tidak menghadapi masalah semasa mengajar mereka dalam program inklusif. Sebaliknya guru khas perlu membawa murid-murid ke kawasan luar agar murid-murid dapat terdedah kepada masyarakat luar. Mereka juga boleh meluaskan pengetahuan dan pengalaman melalui program lawatan. inovatif dan imagenatif supaya dapat menarik minat murid-murid berkeperluan khas untuk belajar dan menumpukan perhatian. Guru pendidikan khas juga perlu menyediakan Rancangan Pendidikan Individu mengikut kategori dan kesesuaian murid supaya mereka dapat menguasai satu kemahiran dengan baik. Guru khas juga membantu guru biasa dengan mengajar pelajarpelajar lemah dalam kelas biasa. Guru khas perlu memiliki kriteria sebagai seorang guru khas supaya program pendikan khas dapat berjalan lancar.

Jelaskan bagaimana amalan konsep kolaborasi antara pelbagai disiplin dilaksanakan. SEMAK KENDIRI a. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan program latihan kepada kanak-kanak kurang upaya dengan menyediakan program latihan kemahiran dan pemulihan diri di Institusiinstitusi di bawah kelolaan jabatan. Pihak Pentadbir Sekolah . b. d. Dengan adanya kad ini pelbagai faedah seperti rawatan perubatan. rawatan lanjutan dan latihan vokasional juga diberikan. Jabatan Kebajikan Masyarakt iii. Bengkel Daya dan Pusat Pemulihan dan Latihan Perindustrian Bangi.K a n a k . Selain itu. Pusat Dalam Komuniti. Perkhidmatan ini diwujudkan untuk menolong orang kurang upaya supaya mereka dapat berdikari dan membolehkan mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif sejajar dengan kebolehan dan keupayaan mereka. khidmat pemulihan. i. Perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan ini kepada kategori kurang upaya anggota dan akal (bermasalah pembelajaran) seperti Taman Sinar Harapan. Nyatakan dan huraikan perbezaan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan khas. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia iv. Jabatan ini mengeluarkan Kad Kenal Diri Orang Kurang Upaya untuk memudahkan pengenalan supaya mereka mendapat perkhidmatan yang cepat dan akses kepada kemudahan awam. Bincangkan kandungan kurikulum pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Huraikan definisi pendidikan khas dalam konteks pendidikan khas di Malaysia. Pakar Perubatan ii. c.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 10 mendaftar dengan jabatan ini sahaja. Institusi-institusi ini menyediakan latihan dan menggalakkan penyertaan aktif serta sumbangan daripada sektor swasta/ korporat untuk memainkan peranan yang lebih besar dan positif bagi kebajikan orang kurang upaya selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menuju ke arah masyarakat penyayang menghadapi Wawasan 2020 dan menepati Dasar Kebajikan Masyarakat negara. Senaraikan tugas dan peranan pasukan pelbagai disipilin di bawah. e. Kad ini perlu untuk golongan Khas ini mengikuti program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan di sektor awam atau swasta. untuk mendaftar di sekolah dan institusi tertentu kanak-kanak khas perlu juga mendapatkan kebenaran JKM.

pdf Chadd. A Guide for Practitioners. tidak kira Akta Pendidikan di Malaysia mahupun luar negara. Burch.. G. Model Sosial mengutamakan kolaborasi antara pihak ibu bapa. Akta OKU 2008 menekankan penyamaan peluang serta peruntukan hak-hak asas untuk golongan OKU ini dalam aspek yang lebih luas bukan saja dalam aspek pendidikan. Dua model pelaksanaan pendidikan khas iaitu Model Sosial dan Model Perubatan. J. 4. Akta Pendidikan 1996 lebih bersifat umum di mana peruntukan untuk bidang pendidikan khas adalah sebahagian kecil sahaja dalam akta ini dan tidak dinyatakan dengan lebih jelas dan lanjut mengenai takrifan ’murid khas’. akta pendidikan diwujudkan demi mempertahankan hak golongan OKU dalam memperoleh perkhidmatan pendidikan yang sepatutnya. 2. Dudley.05p.pembelajaran yang mengembirakan dan bermakna dan pendidikan sepanjang hayat. K. Special Education And The Law. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Khas memfokus kepada perkembangan dan pengupayaan individu khas ke arah kecemerlangan akademik dan kemahiran melalui tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu.com/article/43665/the_effect_of_the_no_child_left_behind_p g4_pg4.pdf. Dengan itu. R. Manakala. Kepelbagaian kategori murid berkeperluan khas memerlukan kerjasama pasukan pelbagai disiplin untuk tujuan mengesan dan mengenalpasti ciri-ciri serta keperluan pendidikan khas. Allan. Pendidikan Khas di Malaysia memberi peluang kepada semua kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapat pendidikan secara formal di sekolah-sekolah pendidikan khas. P. J. 2001.K a n a k . 5. 31(2). O. California: Crown Press. IDEA dinyatakan lebih jelas dan spesifik dalam takrifan-tarifan tersebut 6. 11. sebagai pendidik. The Effect of the No Child Left Behind Act 2020 on Special Education and Learning. Dimuat turun pada 13 November 2009..44 p. pihak sekolah dan masyarakat. ’sekolah khas’. (2007). (1997). daripada http://414326-Akta-Pendidikan-1996 1. 11. boleh dilihat bahawa terdapatnya perbezaan antara ciri-ciri Akta Pendidikan di Malaysia dengan Akta Pendidikan di Amerika Syarikat. harus sentiasa berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan khas. daripada http://www.greatlakescenter. ’kategori murid khas’ dan sebagainya.34p. Needham Heights. program intergrasi dan inklusif. (2006). Journal of Career and Technical Education Research. Secara umum. 3. Dimuat turun pada 19 November 2009.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 11 Rumusan 1. malah menambahbaikkan lagi kualiti pendidikan untuk golongan khas ini. RUJUKAN Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). Secara kesimpulannya. Alper. (2006).associatedcontent. Model Perubatan pula mengutamakan peranan dan tanggungjawab pakarpakar. Alternate assessement of students with disabilities in inclusive settings.m.2nd Ed. Dimuat turun pada 18 November 2009. No Child Left Behind: Implications for Career and Technical Education.m.m. daripada http://www. S.html? . K. Supplemental Education Services Under NCLB: Emerging Evidence And Policy Issues. & Charles.: Allyn & Bacon.org/docs/Policy-Briefs/Burch_NCLB. 79-99. & Drage. (2006). 4. MA. Secara keseluruhannya.

8.org/images/0015/001585/158536mly. (2002). CO: Love. Undang-undang Malaysia: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). J.php?=dasar+pendidikan+khas. 2002 : Pendidikan Bagi Komuniti Orang Kurang Upaya Penglihatan di Malaysia : Satu Analisis daripada Perspektif Sejarah.paralympic. M.30 p. No Child Left Behind Act.ed.. 1997.m. Trahan.gov/admins/lead/account/ndbreference/reference. A Practical Guide for Every Teacher. No Child Left Behind: A Desktop Reference. J. Bhd. daripada http://findarticles. Kuala Lumpur. Wong Huey Siew & Sandiyao Sebestion. Dimuat turun pada 19 November 2009. Focus on exceptional children. R. (2007).m. New Jersey: Pearson Edu.pdf . daripada http://unesdoc.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 12 Lerner. 2004. . daripada http://www. Boston : Houghton Mifflin Company. Dimuat turun pada 19 November 2009. dalam http://www. Komitmen dan Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Inklusif di Malaysia. 6-9 Disember 2004. L.05p. K. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn.m. (2002). Toodoc.Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad. H. 30(1): 188 – 243./com/search.unesco. & Shriner. 11. Implications of the No Child Left Behind Act of 2001 for Teacher Education. Inc. Tie Fatt Hee.G.00a. M. 3. (1996).m.com/p/articles/mi_pric/is_200212/ai_3334171959/ Turnbull. (2002). Vol 25. Dimuat turun pada 18 November 2009. Case Studies in Special Education Law. A. Supiah Saad. Weishaar. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2008).30 p.pdf. 1998. Yell.Undang-undang Pendidikan di Malaysia. Konvensyen Pendidikan Khas. 3. Free appropriate public education: The law and children with disabilities.my/mpc/doc/ref_doc UNDANG-UNDANG_MALAYSIAAKTA_ORANG_KURANG_UPAYA. 2003. & Bob. (2006). J. Dimuat turun pada 19 November 2009. diagnosis and teaching strategies. m/s 145-163.pdf. 4.K a n a k . Jurnal Kementerian Pengajian Tinggi. dan penyelidikan. Journal Issues in Education. Dimuat turun pada 19 November 2009. The IDEA amendments of 1997: implication for special and general education teachers.15p. The Legal Foundation of Special Education.org. 2005. California: Corwin Press. Paige. United Nations Education. Learning disabilities theories. Ysseldyke.m. administrators and teacher trainers. R. Denver. daripada http://www. C.

. Menerangkan sejarah perkembangan pendidikan khas mengikut peringkat. ia hanya memberi khidmat kepada mereka yang bermasalah penglihatan di sekolah Rendah Pendidikan Khas St Nicholas di Pulau Pinang dan Sekolah Rendah Pendidikah Khas Princes Elizabeth di Johor Bharu (Mohd Sharani Ahmad. Nicholas) di Pulau Pinang dan Sekolah Puteri Elizabeth di Johor Bahru merupakan dua buah sekolah rendah yang paling awal menyediakan kemudahan pendidikan bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan. etnik. dan badan sukarela bersifat tempatan dan antarabangsa. 2006). 2009). Menjelaskan sejarah perkembangan mengikut kategori berkeperluan khas. iaitu masingmasing dalam tahun 1926 dan 1949 (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian.    Peringkat yang pertama dari awal sehingga akhir 1947 Peringkat kedua dari 1948 hingga 1980 Peringkat yang ketiga dari 1981 hingga ke masa kini PERINGKAT PERTAMA: AWAL DAN SEHINGGA AKHIR TAHUN 1947 Pada peringkat permulaan. 2002). ibu bapa. anda diharap dapat: 1.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 13 UNIT PELAJARAN 2 SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Sekolah Rendah Pendidikan Khas Alma (St. PENGENALAN Sekarang kita telahpun memasuki topik ke dua iaitu topik yang akan membincangkan sejarah pendidikan khas di Malaysia secara khusus dan antarabangsa secara amnya. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan pendidikan khas di Malaysia (Nurul Huda Abd Halim.K a n a k . Minat terhadap pendidikan khas di Malaysia bermula pada tahun 1920-an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Pada peringkat awal penubuhan. Menjelaskan perkembangan pendidikan khas di Luar Negara. 2. peranan utama dalam pendidikan khas dan pemulihan pelbagai kecacatan disumbangkan oleh institusi-institusi keluarga dan masyarakat yang terdiri daripada pertubuhan agama. 3. Sejaran perkemangan pendidikan khas boleh dibahagikan kepada tiga peringkat perkembangan berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh badan-badan sukarela dalam dan di luar negeri serta peranan kerajaan sebagai penggerak utama.

Ia telah dipindahkan ke Pulau Pinang pada tahun 1931. Dengan kata lain. contohnya menyediakan keperluan asas bagi pelajar-pelajar istimewa seperti . Ini adalah kerana pihak kerajaan telah merangka satu dasar pendidikan nasional yang komprehensif dan menjadikan perkara mengenai pendidikan khas sebagai sebahagian daripada agenda penting dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi bagi golongan istimewa di Malaysia.Pelbagai langkah diperkenalkan dan diperkemaskan untuk mempertingkatkan mutu pendidikan kanak-kanak khas. Selepas kemerdekaan. Pada ketika itu (1970).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 14 Manakala Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan. Nicholas bagi OKUP di Melaka pada tahun 1926. satu model penyampaian baru dan komunikasi seluruh diperkenalkan kepada guru-guru pendidikan khas bermasalah pendengaran bermula dari tahun 1979 hingga 1981 dan 1984 hingga 1986. keadaan ini telah berubah terutamanya selepas tahun 1960. Pulau Pinang pula dibina khusus untuk masalah pendengaran. sekolah ini merupakan sekolah khas yang pertama di Malaysia bagi kanak-kanak yang memerlukan keperluan khas (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian. Sebelum mencapai kemerdekaan. kerajaan telah mengambil bahagian yang aktif dalam perihal pendidikan khas. Pada zaman penjajahan Inggeris. Selepas kemerdekaan. Justeru. Pendidikan bagi komuniti minoriti yang berkeperluan khas di negara ini juga turut mendapat perhatian daripada pihak berkuasa. didapati bahawa kerajaan tidak melibatkan diri secara langsung dalam menyediakan kemudahan pendidikan bagi golongan pelajar berkeperluan khas kerana tanggungjawab ini telah dipikul oleh pertubuhan sukarela. PERINGKAT KEDUA: DARI TAHUN 1948 HINGGA TAHUN 1980 Tahun 1948 merupakan satu “historical milestone” dengan memperlihatkan peranan dan penglibatan pihak kerajaan membuka dan menubuhkan beberapa buah sekolah seperti Sekolah Rendah Princess Elizabeth di Johor Bahru dan Sekolah Kanak-Kanak Pekak Persekutuan di Pulau Pinang (1954). Pada peringkat awal sekolah-sekolah ini adalah sekolah bukan kerajaan. Seorang sarjana dari barat bernama Bourgeault (1970) turut menyuarakan pandangan ini. dan kemudiannya sekolah ini ditukar kepada sekolah pendidikan khas Separuh Bantuan. seorang tokoh pendidikan khas tempatan yang bernama Chua Tee Tee dalam rencana beliau (Pendidikan Khas di Malaysia) yang diterbitkan di Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1970. Seterusnya. 2002). Pada masa itu. kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah menunjukkan inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk memajukan sistem pendidikan dan bekerja keras untuk mempertingkatkan kemudahan di semua sekolah. Walaubagaimanapun pada hari ini sekolah-sekolah ini telah ditukar statusnya menjadi Sekolah-sekolah Pendidikan Khas Bantuan Penuh Kerajaan. usaha untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pendidikan bagi komuniti khususnya bagi mereka yang bermasalah penglihatan di negara-negara Asia termasuk Tanah Melayu telah dipelopori oleh pergerakan sosial yang terdiri daripada institusi-institusi yang bercorak keagamaan. Antaranya. kemudahan dan perkhidmatan pendidikan bagi golongan pelajar berkeperluan khas ini telah mengalami zaman anjakan paradigma terutamanya dalam tempoh tahun 1960 dan seterusnya. sekolah berkenaan menjaga seramai 80 orang kanak-kanak bermasalah penglihatan di peringkat sekolah rendah.K a n a k . antara lain menyebut bahawa pendidikan khas di negara ini boleh dikatakan telah bermula apabila Misi Anglican mendirikan rumah dan Sekolah St.

171. Kerajaan Malaysia melalui konsep kerjasama antara kementerian yang melibat Kementerian Pendidikan. Akta ini memberi kuasa kepada menteri untuk menyediakan kemudahan pendidikan khas. 2008).K a n a k . Disamping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan (Nurul Huda Abd Halim. Ini bagi menjamin semua kerajaan yang menjadi anggota pertubuhan mengamalkan dasar the disabled child. 172 dan 173 diterbitkan. pendidikan yang sesuai dengan jenis murid-murid serta lain-lain tindakan bagi memperkembangkan pendidikan khas. Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan utama dalam enam aspek iaitu: I. . Sehubungan dengan itu. Unit Pendidikan Khas diletakkan di bawah pengurusan bahagian sekolah. 2002). menggubal kurikulum yang sesuai. Mengutamakan pelbagai strategi dan program yang bersifat intervensi awal (early intervesion) dan pencegahan (potentially preventable) pelbagai kecacatan dari peringkat bayi dan penempatan kanak-kanak dalan program pemulihan dan pendidikan bersesuaian. dan tidak lagi bergantung kepada campassion of charity sebagai temanya. (Noorazimah binti Mohd Noor. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan ditubuhkan bagi menguruskan program pendidikan khas pada tahun 1964. 2009). Kesannya suatu Perakuan Kabinet iaitu perakuan 169. PERINGKAT KETIGA: DARI TAHUN 1981 HINGGA MASA KINI Pihak kerajaan merupakan penggerak utama dalam peringkat ketiga di mana perkhidmatan kemudahan fizikal. 170. Dari aspek latihan guru-guru khas pula telah dimulakan pada tahun 1962 dalam bidang pendidikan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran pada tahun 1963 di Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 15 mana yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian. Kuala Lumpur. maka kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu daripada pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. Manakala dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya. political and economic. namely education. Unit Pendidikan Khas. social. Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat. khidmat sokongan. peruntukan kewangan dan khidmat kepakaran disalurkan terus untuk pendidikan khas. Persidangan Bangsa-bangsa Bersatu pada Tahun Antarabangsa Orang-orang Cacat 1981 menegaskan full participation and justice. Langkah memulakan program latihan guru-guru pendidikan khas di maktab perguruan tempatan adalah wajar kerana usaha menghantar guru-guru mengikuti kursus pendidikan khas ke seberang laut sebelum ini melibatkan belanja yang besar. pupil or adult is entitled to benefit in the equalization of all spheres of activities. beberapa perubahan berlaku bagi membantu memaju dan meluaskan skop program dan aktiviti Pendidikan Khas.

bermasalah pendengaran. Menggalakkan decentralization bagi pusat. VI.K a n a k . Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 16 II. negeri dan wilayah dan tidak hanya tertumpu di kawasan bandar sahaja.Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Pembukaan Institut Taman Harapan. Mewujudkan pelbagai jawatan kuasa antara kementerian bertujuan menyelaras dan memantau perkembangan pelaksanaan program (in. kelas khas dan specialized di peringkat daerah. sekolah.built evaluation and monitoring system for adjustment. V. Cheras Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu 1931 1948 : : 1953 1958 1962 : : : 1963 : 1977 : 1978 : . IV. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas Mengikut Kategori Sejarah perkembangan pendidikan khas lebih jelas dan terperinci dapat dilihat mengikut program pendidikan khas iaitu program bermasalah penglihatan. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney . Mewujudkan kerjasama serantau dan peringkat antarabangsa dengan agensi-agensi kerajaan. Mengutamakan golongan yang tinggal di luar bandar. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka SRPK St. Mengutamakan pendekatan barsifat local community-based daripada the specialized residential centre. III. Sandakan (JKM) Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas. Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan 1926 : Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. bermasalah pembelajaran dan pendidikan inklusif. correction and improvement). Pusat Pertanian.

Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyelenggaraan alatan Braille 1984 : Program Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran 1954 : Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam. Cheras Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional. Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah biasa yang dipilih Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas. Shah Alam 1978 : 1979 : 1985 : 1987 : . Pulau Pinang 1963 : Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan. Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia KodTangan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional. Tanjong Bunga. Pulau Pinang Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah). Kementerian Pendidikan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 17 untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu 1983 : Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan. Setapak Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI-Quran Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan.K a n a k .

: Taman Sinar Harapan. Kuala Lumpur Pembukaan kelas-kelas program inklusif secara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan 1988 : 1993 : 1994 : 1995 : . Kota Kinabalu. : Taman Seri Puteri Kuala Terengganu dikendali oleh Kementerian Kebajikan Masyarakat.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 18 Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran 1988 : Kementerian Pendidikan memulakan kelas perintis untuk murid-murid peringkat rendah bermasalah pembelajaran Program Pendidikan khas Terencat Akal 1955 1964 1966 1969 1975 1979 1982 : Pembukaan Rumah Jubilee.K a n a k . Johor Bahru oleh kementerian Kebajikan Am : Penubuhan persatuan Terencat Akal Selangor. Kuala Kubu Bahru. : Sekolah Khas Semangat Maju. Tanjung Aru. Ipoh (Sekolah Terencat Akal Kg. : Sekolah Terencat Akal Pulau Pinang di Green Lane (Jalan Tun Sardon Jubir) : Taman Sinar Harapan Johor Bahru di bawah kendalian Kementerian Kebajikan Masyarakat : Rumah Tunku Ampuan Najihah Seremban di bawah kendalian Kementerian Kebajikan masyarakat. Tawas) dikelola oleh Persatuan Kanak-kanak Terencat Akal Perak. : Sekolah Khas Seri Mangasih. : Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan membuka kelas 1988 Program Pendidikan Khas Percantuman/Inklusif 1962 : Program percantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki). Selangor.

Perkembangan pendidikan khas di United Kingdom dan Amerika Syarikat telah mencorak program pendidikan khas di Malaysia dari aspek akta. Perkembangan Pendidikan Khas Luar Negara Perkembangan pendidikan khas di luar negara banyak mempengaruhi falsafah dan pemikiran perkembangan pendidikan khas dalam negara. Menurut Abbort (2001) lagi. . Pelopor lama yang semakin dilupakan seperti Cik Bennett yang membuka sekolah pendidikan khas di pondok iaitu Battersea Park. London untuk kanak-kanak tempatan pembawa penyakit TB dan kanak-kanak yang tidak dibenarkan pergi ke sekolah. Sejak implementasi Akta Pendidikan 1981 (Education Act 1981) di United Kingdom sehingga Akta Special Educational Needs and Disability Act (SENDA) 2001. kolej. 1993). dan di New Zealand (Human Rights Act. Australia (Disability Discrimination Act. Keadaan ini menghasilkan satu specialism of education law (Whitbourn. bidang pendidikan khas kadangkala merupakan satu bidang yang 'confrontational and litigious' (Whitbourn. kurikulum kaedah dan strategi pengajaran dan penilaian mengikut kategori berkeperluan khas.K a n a k . Di United Kingdom. serta persediaan bantuan yang sesuai untuk golongan pelajar tersebut. 1992). dan pihak penguasa pendidikan tempatan (Local Education Authorities LEA) untuk memajukan sistem pendidikan khas. 2002). akhirnya mendapat apa yang mereka inginkan apabila kanakkanak ini diajar mata pelajaran utama (Abbott. tenaga pengajar sekolah pendidikan khas ini perlu berjuang untuk memastikan golongan muda yang diamanahkan kepada mereka diberikan peluang untuk terlibat sepenuhnya dalam pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat di sekeliling mereka. negara maju yang lain telah mendahului United Kingdom dari segi meminda dengan memperkenalkan dan memperkukuhkan rangka perundangan yang mengawal sistem pendidikan khas. Perkembangan juga berlaku dalam cara yang digunakan untuk mengesan dan mengenal pasti pelajar yang memerlukan perkhidmatan istimewa dalam bidang pendidikan khas. Sebaliknya. Undang-undang mencegah diskriminasi terhadap golongan yang kurang upaya telah diperkenalkan di Amerika Syarikat (Americans with Disabilities Act 1990).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 19 Bincangkan perkembangan pendidikan khas dari aspek latihan guru dari tahun 1990an hingga kini. 2001). 2002). dalam masa yang sama. langkah yang signifikan telah diambil oleh pihak sekolah. Bilangan kes mahkamah yang bertambah dalam bidang pendidikan khas telah menyumbang kepada perkembangan undang-undang pendidikan khas di United Kingdom. United Kingdom Banyak sekolah pendidikan khas di United Kingdom dibuka pada abad ke 19 dan ia merupakan produk yang terhasil daripada usaha mereka yang mendapat kesedaran dan berada dalam sistem pendidikan supaya perubahan dapat dibuat.

SENDA 2001 juga menukarkan peruntukan yang didapati di dalam dua akta yang lain iaitu the School Standards and Framework Act 1998. Di United Kingdom.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 20 Pada peringkat permulaan. pelajar yang kurang upaya tidak dapat bergantung pada peruntukan di bawah DDA 1995 sahaja untuk membuat aduan bahawa mereka telah mengalami diskriminasi.K a n a k . . dan. kerajaan United Kingdom telah menubuhkan sebuah jawatankuasa untuk mengkaji semula peruntukan berkaitan dengan diskriminasi dalam kalangan golongan kurang upaya. SENDA 2001 memberikan tumpuan pada aspek inclusion golongan yang kurang upaya. Di samping itu. Walau bagaimanapun. the Disability Rights Commission Act 1999. Pada masa yang sama.600 respon diperolehi daripada ibu bapa dan organisasi tertentu. kertas kerja iaitu Green Paper yang bertajuk A Consultation on Government Measures to Tackle Discrimination Against Disabled People telah diterbitkan pada tahun 1994. penyediaan kemudahan dan juga perkhidmatan. seperti Akta Pendidikan 1996 di mana terdapat peruntukan yang disediakan untuk pendidikan khas. Rasional yang diberikan ialah sesuatu aduan itu boleh dilakukan dengan menggunakan peruntukan di dalam undangundang yang lain. (b) memerlukan LEA menyediakan nasihat dan maklumat serta cara menyelesaikan pertelingkahan kepada ibu bapa berkenaan. SENDA 2001 telah meminda peruntukan yang didapati dalam dua bentuk undang-undang yang lama iaitu Akta Pendidikan 1996 dan DDA 1995. Akta DDA 1995 ini melarang pihak tertentu melakukan sesuatu tindakan yang berbentuk diskriminasi terhadap golongan yang kurang upaya seperti di dalam bidang pendidikan. dua perkara baru yang ditegaskan di dalam SENDA 2001 ialah aspek inclusion dan peruntukan yang disediakan untuk golongan yang mempunyai keperluan khas. dua agenda pendidikan baru telah timbul iaitu tuntutan untuk inclusion (inklusif) yang bertambah. Lebih daripada 3. (c) memerlukan LEA mematuhi tempoh masa yang diarahkan oleh Tribunal Pendidikan Keperluan Khas. kertas kerja (Green Paper) bertajuk Excellence for All Children: Meeting Special Educational Needs telah diterbitkan. dan kehendak meningkatkan integrasi pelajar kurang upaya dengan pelajar biasa di sekolah. kerajaan United Kingdom tidak memberikan perhatian kepada perkembangan undang-undang tersebut. Langkah-langkah untuk mempertingkatkan agenda inclusion dalam pendidikan khas yang terdapat dalam SENDA 2001 (dipakai di negeri England dan Wales) terdiri daripada peruntukan seperti berikut:(a) memperkukuhkan hak kanak-kanak berkeperluan khas untuk dididik dalam sekolah biasa apabila dikehendaki oleh ibu bapa dan kepentingan kanak-kanak yang lain masih boleh dilindungi. Malangnya. Pada bulan Oktober 1997. pekerjaan. Cadangan kedua-dua laporan Green Paper dan White Paper) ini dicantumkan dan seterusnya dijadikan Akta Disability Discrimination Act 1995 (DDA). la diikuti dengan kertas kerja White Paper yang bertajuk Ending Discrimination Against Disabled People pada tahun 1995 telah mengubah pandangan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. Pada tahun 1997.

pada abad ke-18 dan abad ke-19. cacat anggota badan. Walau bagaimanapun. pada tahun 1963. khasnya di Amerika Syarikat dan dunia amnya. Manakala National Education Association (NEA) di Amerika Syarikat pula telah meluluskan resolusi pendidikan untuk kanak-kanak cacat (Sufean Hussin. Alexander Graham Bell dalam Sufean Hussin (2008). pada tahun 1950-an dan 1960-an Persatuan Keluarga dan Advokasi telah ditubuhkan untuk membela nasib kanak-kanak kurang upaya. Mereka yang tidak normal atau cacat perlu diberi perhatian khas (Sufean Hussin. kekeliruan pentakrifan perkataan yang dinyatakan telah menyebabkan kekeliruan dari segi penempatan atau penakrifan penempatan kanak-kanak berkenaan di sekolah awam. pada tahun 1900 kebanyakan sekolah awam di Amerika Syarikat telah menubuhkan kelas khas bagi mereka yang buta. Presiden John F. kanak-kanak tidak normal atau cacat diasuh dan dididik oleh institusi khas. Di Amerika Syarikat pada tahun 1950-an. menganjurkan bahawa kanak-kanak pekak sepatutnya dibiarkan bersekolah bersama-sama dengan kanak-kanak normal tetapi mereka perlu diasingkan di kelas khas. 2008). idea Johnn Wilhelm Klein.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 21 (d) memerlukan pihak sekolah memaklumkan ibu bapa apabila pendidikan khas disediakan untuk anak mereka dan membenarkan sekolah meminta penilaian statutori mengenai keperluan pendidikan khas pelajar. Era selepas tahun 1900 menyaksikan perkembangan pesat penubuhan kelas khas di sekolah awam. 2008). tidak mendapat sambutan di kalangan masyarakat Eropah ketika itu. Akibatnya wujud beberapa kes saman-menyaman daripada keluarga yang mempunyai kanak-kanak cacat akal atau fizikal terhadap pihak kerajaan tempatan. mereka yang pekak akan mempelajari mata pelajaran yang sama seperti mereka yang normal. iaitu mereka diasingkan daripada masyarakat. Amerika Syarikat Di Eropah. Hasilnya. Ini menampakkan kemunasabahan dan kebaikannya dari segi perkembangan psikologi bagi mereka yang cacat. timbul pula keperluan untuk mentakrif semula pengertian ‘ketidaknormalan’.Kennedy telah meluluskan kertas perundangan Public Law 94 – 142 yang menghuraikan takrifan serta perkhidmatan untuk kanak-kanak cacat. Dalam kepesatan perkembangannya itu. Menurut psychology wikia. terencat akal. Kerajaan . idea Wilhelm Klein telah dihidupkan semula. Masyarakat berkepercayaan bahawa kanak-kanak cacat perlu di latih melalui program khas di institusi khas disebabkan ketidaknormalan ataupun kecacatan mereka. Hal ini kerana.K a n a k . ’kecacatan’ dan ‘terencat akal’ yang mewujudkan sesuatu kesan kecacatan. Oleh itu. beliau berpendapat bahawa kanak-kanak cacat atau tidak normal sepatutnya belajar bersama-sama dengan kanak-kanak yang normal dan adalah tidak munasabah pengasingan kanak-kanak cacat atau tidak normal kerana beliau beranggapan bahawa apabila dewasa kelak mereka dikehendaki berasingan dalam masyarakat bersama-sama orang yang normal. Pada tahun 1810. Namun selepas 90 tahun kemudian. pekak. dan masalah dalam pertuturan.

Seterusnya pada tahun 1965 peruntukan dana telah disalurkan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah untuk membantu serta mendidik kanak-kanak kurang upaya. Dalam tahun 2004 juga. tabung kanak-kanak kurang upaya diwujudkan bagi membantu masalah yang mereka hadapi. pendengaran dan fizikal. Pada tahun 1975. dadah. atau kekerasan boleh di tempatkan dalam tatacara pendidikan alternatif sementara seperti yang terkandung dalam akta Disabilities Education Act. Pendidikan percuma ini bertujuan memastikan kanakkanak kurang upaya menerima pendidikan dengan memberi penekanan terhadap pendidikan khas dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan mereka. Pada tahun 1961 pula. membangun dan melaksanakan program-program serta perkhidmatan untuk memenuhi keperluan mereka. telah diperluaskan lagi dengan menerima kanak-kanak hyper aktif (ADHD). Di samping itu. Bahagian 504 daripada undang-undang Rehabilitasi tahun 1973 telah menjanjikan hakhak sivil untuk orang kurang upaya dalam konteks agensi yang dibiayai kerajaan persekutuan atau program atau kegiatan persekutuan akan menerima bantuan kewangan.K a n a k . kanak-kanak kurang upaya yang melibatkan diri dalam kegiatan dengan senjata api. skop pendidikan khas diperluaskan kepada kategori autism dan kecederaan otak traumatik dan pada tahun 1997. Undang-undang tersebut antaranya adalah melatih para profesional dan guru yang bekerja dengan mereka yang mempunyai masalah mental yang termaktub pada tahun 1958 dan 1959. Kedua adalah untuk melindungi hak kanak-kanak kurang upaya ini serta penjaga mereka. Seterusnya The Assistive Techology Act of 2004 telah memberi sokongan kepada sekolah yang mahu membuat pinjaman terhadap pembelian barangan teknologi untuk sekolah tersebut. pada tahun 1968. The Elementary and Secondary Education Act of 2001 diperkenalkan adalah untuk memastikan pelajar mencapai kecemerlangan akademik walaupun mereka dalam kalangan kurang upaya seperti mereka yang mengalami masalah penglihatan. latihan kepada guru dalam masalah pendengaran diperkenalkan. pada tahun 1990. undang-undang awam (PL 94-142) telah memberikan hak istimewa kepada kanak-kanak kurang upaya untuk menerima pendidikan secara percuma. Hal ini diperlukan untuk penginapan sekolah orang kurang upaya termasuklah akses kepada bangunan dan struktur serta meningkatkan integrasi dalam masyarakat.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 22 persekutuan telah memperuntukan dana dan undang-undang yang menyokong. undang-undang dikaji semula dan dipinda kerana memasukkan bayi yang berumur 2 tahun ke bawah yang mempunyai masalah kurang upaya termaktub dalam undang-undang ini serta layak untuk mendapat peruntukan yang telah ditetapkan oleh kerajaan persekutuan. Akhir sekali adalah untuk menilai dan menjamin keberkesanan usaha untuk mendidik semua kank-kanak kurang upaya. Kemudian. Kemudian membantu negara dan lembaga pendidikan tempatan untuk menyediakan pendidikan bagi semua kanakkanak kurang upaya. . Amerika memberi perlindungan kepada orang cacat dan menentang diskriminasi terhadap mereka seperti yang diperuntukan dalam Civil Right Act of 1964. (Psychology wikia) Pada tahun 1986.

2000. Sejarah perkembangan pendidikan khas di Malaysia melalui tiga fasa utama iaitu fasa pertama awal 1920an hingga 1947. 5. Dillon dan M. 2. Losing and Excluding Children: Naratives of Difference. Fasa kedua dari 1948 hingga 1980 dan Fasa ketiga 1981 hingga kini.K a n a k . London: RoutledgeFalmer. 3.) Becoming a Teacher:Issues in Secondary Teaching. Australia. 4. Disability Discrimination Act 1992. Terangkan kesan akta pendidikan khas 1996 terhadap perkembang pendidikan khas di Malaysia. Special educational needs: becoming more inclusive’ dlm J. (1981). . Education Act 1981. Secara keseluruhan terdapat perbezaan sejarah perkembangan pendidikan khas dalam negara dan luar negara. (1990). Billington. Americans with Disabilities Act 1990. Perbezaan ini membawa kepada perbezaan ciri-ciri akta pendidikan di Malaysia dengan akta pendidikan di United Kingdom dan dan Amerika Syarikat. ADA Act 1990. London for all children: Meeting special educational needs (1997). RUMUSAN 1. Washington DC. DDA 1995 di luar negara memberi kesan yang besar terhadap perkembangan pendidikan khas secara keseluruhannya. Pembentukan perundangan dan akta pendidikan sama ada dalam negara atau luar negara memberi kesan yang besar terhadap pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. 2001. London. Setiap peringkat sejarah perkembangan memperlihatkan kesedaran dan keprihatinan pihak NGO dan pihak kerajaan dalam membela nasib kanak-kanak berkeperluan khas. Cmnd 3785. C. Akta Pendidikan 1996.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 23 a. Kerjasama antara kementerian membuka ruang kerjasama dan pembelaan kanakkanak berkeperluan khas peringkat antarabangsa. edisi kedua.Akta Pelajaran 1961 dan Perakuan Kabinet perkara 169-172 di Malaysia dan PL 94-142. Separating. Maguire (ed. Penyataan Akta OKU 2008. Rujukan Abbort. Perkembangan pendidikan khas luar negara khususnya United Kingdom dan Amerika Syarikat serta pengenalan pelbagai akta memberi ruang dan melindungi hak untuk murid berkeperluan khas mendapat kemudahan pendidikan dan mendapat bantuan kewangan. (1992).Bincangkan akta pendidikan khas 1969 hingga 1996 b. T. Buckingham: Open University Press.

Dipetik daripada.my/pk/. http://www. (2008. al (2008).net/pk-sejarah.A.scribd. Mei 16): Latar Belakang Pendidikan Khas di Malaysia. Kirk. Australia.spe-ed. NJ: Merril/Printice-Hall. Di Petik pada http://kplijulai08intake.) Englewood Cliffs. Pada 11 November 2009:8. et.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 24 From exclusion to inclusion: A report of the disability rights task force on civil rights for disabled people (1999). Pada 20 November 2009 : 2. (2006). Dipetik daripada http://ppdlms.30 pm .al (1993).html.php.html. Nasaruddin et. S.45 pm. Heward.blogspot. Pendidikan Khas. Masalah Pendidikan. Pada 11 November 2009: 8. Dipetik daripada http://kplijulai08intake. (1993).edu. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas.K a n a k .13 am. Noorazimah Mohd Noor. (2009 Februari 14): Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas.com/2009/02/sejarah-perkembangan-pendidikan khas.Exceptional Children:An Introduction to special education(5thed.1996.com/2009/02/sejarah-perkembangan-pendidikankhas. Pada 11 November 2009:9:00 pm. New Zealand.com/doc/21250478/Pendidikan-Khas. Pada 21 November 2009 : 3. Dipetik pada http://www. Human Rights Act 1993.L.London:Department for Educationand Employment.blogspot. Mohd Faidz Hj Ibrahim: Insan Istimewa Permata Hati. W. Disability Discrimination Act 1992. Universiti Malaya.25 pm Nurul Huda Abd Halim.

K a n a k . PENGENALAN Sekarang kita telahpun memasuki topik ke tiga iaitu satu topik yang akan membincangkan etiologi atau punca-punca yang menyebabkan berlakunya kecacatan dan kaedah pencegahan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa. faktorfaktor seperti bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah. bahagian orbital-limbik otak. ingin saya jelaskan bahawa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. psikologi dan persekitaran adalah dominan kepada semua kategori yang akan dibincangkan. iaitu di bahagian striatum. bersalin dengan cara ekstraksi forcep. Menerusi topik ini. distress fetal. risiko biologi dan risiko persekitaran. Menurut Winzer (1996) wujud tiga kategori utama faktor risiko iaitu risiko yang telah lama wujud (established risk). . Para pelajar sekalian. PUNCA-PUNCA KECACATAN Adakah anda sedar bahawa salah satu punca kecacatan adalah faktor neoroligik yang merangkumi proses kelahiran. Menerangkan punca-punca kecacatan 2. keluarga dan masyarakat. sebagai guru pendidikan khas seharusnya mengetahui kaedah-kaedah pencegahan peringkat awal yang boleh membantu berlakunya gejala kecacatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Setelah mengetahui punca kecacatan setiap kategori.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 25 UNIT PELAJARAN 3 PUNCA DAN PENCEGAHAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. ibu yang merokok dan mengambil alkohol juga mempunyai potensi untuk mendapat anak yang hiperaktif. Beberapa kajian menunjukkan terjadinya gangguan darah di bahagian tertentu pada anak hiperaktif. anda akan bersama-sama dengan saya akan memperhalusi punca kecacatan dan pencegahan secara lebih mendalam. ibu yang terlalu muda. anda diharap dapat: 1. Menerangkan punca dan pencegahan mengikut kategori kanak-kanak berkeperluan khas. Walau bagaimanapun secara umumnya terdapat tiga punca kecacatan iaitu faktor biologi. khususnya sisi sebelah kanan. Di samping itu. toksimia gravidarum atau eklamsia dibandingkan kehamilan dan bersalin normal. Menjelaskan strategi pencegahan 3. Pada hakikatnya punca kecacatan kepada kanak-kanak berkeperluan bergantung kepada kategorikategori.

Kebiasaannya berlaku sekali dalam sebuah keluarga dan melibatkan ibu yang berada pada peringkat penghujung melahirkan. Perinatal (tujuh bulan kehamilan hinggalah kelahiran dan seterusnya dua minggu pertama selepas kelahiran). Permasalahan yang timbul menyebabkan terencat otak dan lewat perkembangan motor dan neuro. bayi . Keadaan di mana bekalan oksigen ke otak janin terputus akibat dari keadaan anemia yang dialami oleh ibu.K a n a k . Kewujudan protein dalam sel darah menghasilkan Rh+ atau Rh-. meningitis. selepas lahir serta semasa membesar yang menyebabkan bayi menghadapi kecacatan atau permasalahan. beban kerja dan lain-lain. masalah keluarga. kelahiran. demam kuning. Pemakanan ibu yang tidak seimbang iaitu kurangan zat makanan akan memberi kesan kepada janin kurang protein. lahir tidak cukup bulan mnyebabkan kecacatan pada bahagian otak. Faktor-faktor yang boleh menyebabkan kecacatan semasa di dalam kandungan:  Jenis darah yang tidak bersesuaian. terutamanya faktor Rh. Melibatkan hanya lelaki tetapi perempuan boleh menjadi pembawa. Kesannya penyakit kuning. sifilis. Faktor penyakit Kencing manis apabila kandungan gula yang tinggi dalam darah kesan besar kemungkinan keguguran. Persekitaran sebelum lahir meliputi juga emosi ibu yang boleh berkaita dengan stres seperti kemiskinan. Keadaan pramatang atau tidak cukup bulan.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 26 Faktor Risiko Biologi Berkait dengan sejarah perkara yang terjadi pada bayi semasa kandungan. Hasilnya kategori ADHD yang kuat menangis dan sangat aktif. Risiko ini boleh berlaku semasa peringkat prenatal atau penghamilan. Jangkitan penyakit yang dialami oleh ibu semasa mengandung seperti penyakit kencing manis. Jika Rh ibu dan janin berlainan darah ibu akan menghasilkan antibodi yang menyerang darah janin. Manakala permasalahan kejanggalan bentuk fizikal dan mental disebabkan Fragile X sindrom iaitu genes luar baisa (abnormal) di bahagian bawah kromosom X. Jika ianya berpanjangan boleh mengeluarkan hormon kortisone yang mengalir ke saluran darah kesannya janin tidak mendapat oksigen yang cukup. Persekitaran meliputi faktor yang mempengaruhi ibu semasa proses mengandung yang melibatkan perubahan fisiologi ibu dan bahan yang diresapi uri yang boleh bergerak ke janin melalui saluran darah. Toksemia ialah keadaan di mana terdapat bahan-bahan beracun di dalam saluran darah ibu semasa mengandung. Ketidak abnormalan kromosom: Genetik-Sebelum Lahir daripada bapa dan 1 daripada ibu) 23 pasang kromosom (1        Jumlah kromosom: 46 Mengandungi keseluruhan warisan biologi ibu bapa Kromosom menentukan baka. Pasangan kromosom ke 21 mempunyai tiga kromosom dan tidak 2 sebagaimana sepatutnya. rubella dan penyakit-penyakit lain yang dibawa oleh virus. vitamin dan zat besi. Postnatal (semasa membesar) Peringkat Prenatal (Sebelum Kelahiran). Contohnya Sindrom Down disebabkan oleh lebihan kromosom dikenali sebagai Trisomy 21.Kecacatan genetik yang melibatkan lebihan kromosom atau serpihan kromosom melekat pada kromosom lain iaitu penyimpangan kromosom (chromosomal aberration).

Masa melahirkan yang terlalu panjang atau terlalu pendek berkemungkinan akan menyebabkan permasalahan (lemas dan menyebabkan kecacatan dan kerencatan akal). Kehadiran penyakit AIDS iaitu virus yang merosakkan sistem antibodi (daya ketahanan badan) akan menyebabkan mudah mendapat penyakit dan penyakit sukar untuk pulih yang berkemungkinan meninggal antara umur 1 hingga 4 tahun.Permasalahanyang timbul adalah cacat anggota (thalidomide).  Faktor umur ibu menjadikan penyumbang kepada kecacatan. Namun begitu sekiranya umur ibu yang terlalu muda akan menyebabkan masalah kesukaran untuk melahirkan dan bagi umur ibu yang agak lewat akan berkemungkinan melahirkan anak yang menghadapi sindrom down. pembesaran yang terbantut. atau dilahirkan buta atau pekak atau cacat otak atau cacat jantung. kerosakan sistem saraf dan sakit tali perut. Pengambilan Alkohol: Meresap ke dalam janin dan berbahaya terutama tiga bulan terakhir sebelum bersalin kerana perkembangan yang pesat berlaku Permasalahan yang timbul adalah saiz bayi yang kecil. Kesannya buta.K a n a k . tidak dapat menumpukan perhatian dan tidak cergas. Pengambilan dadah sama ada ubatan atau bahan khayalan menyebabkan sampai kepada janin daripada uri melalui tali pusat. leukemia. Kesan kecacatan hanya berlaku kepada janin yang sedang dikandungi dan tidak diwariskan pada keturunan akan datang.tidak suka dimanja. Resapan bahan luaran (teratogen) oleh uri yang diperoleh melalui pemakanan atau resapan melalui deria atau kulit. Pendedahan Pancaran Radiasi (x-ray) akan menyebabkan mutasi genetik iaitu Kecacatan kepada sistem saraf.      Peringkat Perinatal (Semasa Kelahiran) Kemungkinan berlaku di 3 peringkat kelahiran iaitu: a. Kesannya kemungkinan bayi meninggal semasa dilahirkan. sakit kulit. mengalami kecacatan dan prestasi rendah di sekolah dan tidak dapat menumpukan perhatian. Rubella (demam campak ) iaitu kewujudan kuman dalam darah lebih bahaya sekiranya dijangkiti semasa tiga bulan pertama kandungan. Penyakit tisu faraj dan struktur serviks tidak normal serta kemungkinan anak lelaki menjadi mandul (penahan keguguran: diethylstilbestrol). Degupan jantung janin menjadi cepat. tidak menentu tidur dan kelewatan perkembangan kognitif dan motor. ketagihan. Permasalahan yang wujud kesan pendedahan ini kanak-kanak akan Menghadapi tumor. Umur yang ideal untuk melahirkan anak antara 22 hingga 25 tahun. Permasalahan adalah keguguran.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 27 terlalu berat (gemuk) serta masalah fizikal dan saraf. Proses yang terlalu lama boleh . Sebelum melahirkan (labour–situasi sakit untuk melahirkan). menunjukkan sindrom penarikan (withdrawal). Masa untuk bersalin memakan masa yang panjang antara 8 hingga 14 jam. Penyakit kelamin (sifilis) wujud kuman dalam darah dan ianya lebih bahaya selepas janin berumur empat bulan ke atas. lambat dalam pembelajaran. bayi mati semasa lahir. Amalan merokok akan menyebabkan saluran darah dalam uri mengecut dan mengurangkan oksigen dan zat makanan sampai kepada janin.

penyakit (demam panas). Kemalangan yang mengakibatkan kerosakan tisu otak ataupun sistem saraf tunjang. meningitis. Keracunan seperti keracunan plumbum (lead poisoning) menyebabkan kerosakan neurologi yang berterusan. sawan dan kerencatan akal. Walau bagamanapun faktor kecacatan selepas lahir banyak bergantung kepada faktor persekitaran di mana seseorang kanak-kanak itu dibesarkan. Permasalahan akan menyebabkan cerebral palsy. a. Bayi juga boleh dijangkiti oleh virus yang dibawa oleh ibu seperti herpes (lepuh-lepuh berair pada kulit).K a n a k .      _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ b. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada otak dan struktur saraf.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 28 menyebabkan terputusnya bekalan oksigen ke otak yang boleh menyebabkan kecacatan pada otak. Senaraikan lima faktor yang menyebabkan kecacatan semasa kelahiran. bayi mungkin akan mengalami kelemasan akibat kekurangan oksigen. menghidu bahan toksik. kekurangan oksigen (lemas. Pemakanan kanak-kanak yang tidak sempurna. Ini akan menyebabkan kesukaran kelahiran. Semasa bersalin kemungkinan yang boleh berlaku ialah bayi songsang atau melintang. tercekik). Anoksia iaitu keadaan di mana tali pusat bayi terbelit dilehernya dan memutuskan bekalan oksigen ke otak bayi. Kebiasaannya permasalahan timbul disebabkan faktor kemalangan kemalangan. b. Semasa kelahiran bekalan oksigen pada bayi akan berkurangan. atau ubat penahan sakit untuk membantu kelahiran boleh membahayakan bayi. Penggunaan forsep. Bersalin (delivery). Virus menyerang selaput/ penutup otak dan saraf tunjang (spinal cord. uri berada di kedudukan yang tidak betul boleh menyebabkan pendarahan yang banyak dan lain-lain. Senaraikan lima faktor penyebab kecacatan semasa kelahiran. Postnatal (Selepas Kelahiran). buta pekak dan lain-lain kecacatan.      ____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ . air mentuban pecah terlalu awal dan menyebabkan jangkitan. Jika bayi tidak dapat dilahirkan secara normal. pendarahan serangan terhadap tisu-tisu otak seperti ensefalitis.

membangkitkan rasa percaya terhadap diri anak-anaknya dan berkerjasama dengan guru di sekolah agar memahami keperluan kanak-kanak yang sebenarnya. kadar timah (lead) dalam serum darah anak yang meningkat.Terdedah kepada bunyi yang terlalu kuat. Kemalangan yang mencederakan bahagian telinga. Permasalahan yang timbul adalah wujud kejadian autisma bagi rumah yang terletak berhampiran dengan kilang yang mengeluarkan asap yang banyak. pendedahan pergaulan dengan komuniti dan masyarakat yang kurang berdisiplin dan lain-lain. ibu bapa perlu mengenali kelebihan dan bakat anaknya dan membantu anak dalam bersosialisasi. 1999).K a n a k . perhatian lebih tertumpu kepada pencemaran dan toksin dalam persekitaran yang boleh membawa kepada autisma. Faktor ini pula bagi kanak-kanak yang mengalami masalah di dalam kehidupan seharian dan sering berhadapan dengan hubungan yang dianggap keliru di antara mereka dengan ibu bapa mereka. terkena sinar Xketikat hamil juga dapat melahirkan anak yang hiperaktif. Beberapa zat makanan seperti bahan pengawet dan pewarna tiruan boleh menyebabkan pembentukan perilaku hiperaktif kepada anak.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 29 RISIKO PERSEKITARAN Permasalahan yang dialami oleh kanak-kanak yang dilahirkan secara biologinya normal dan sihat. Pada masa kini terdapat kejadian kes kanak-kanak autistik dikenalpasti di Brick Township. ibu bapa perlu menambah pengetahuan tentang gangguan hiperaktif. Faktor psikologi juga merupakan penyumbang kepada permasalahan yang timbul khususnya latar belakang ibu bapa dan persekitaran tempat kanak-kanak membesar turut mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial. Mendapat penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bacteria dan virus seperti begok. Di samping itu. Apakah punca utama yang menyebabkan kecacatan kategori Hiperaktif ? Apakah punca utama yang menyebabkan kecacatan kataegori Down Sindrom ? . trauma. Massachuselts di mana terdapat sebuah industri membuat cermin mata. perlulah memberi ruang untuk bergerak yang cukup bagi kegiatan aktiviti seharian anak-anak untuk menyalurkan kelebihan tenaga mereka. Di samping itu juga. permasalahan keluarga. Kanak-kanak yang kurang mendapat kasih sayang daripada kedua ibu bapa kebiasaannya akan bertindak aktif untuk menarik perhatian ibu bapanya. Oleh kerana itu. Bukti yang jelas situasi pencemaran ini apabila terdapat kadar kejadian yang tinggi dalam sebuah bandar kecil di Leomenster. Selain itu. demam campak. demam panas dan sebagainya. Permasalahan pencapaian akademik yang ketinggalan khususnya dalam prestasi pencapaian persekolahan berbanding rakan sebaya menumbangkan kepada masalah tingkahlaku menyimpang. Kini. Permasalahan timbul disebabkan oleh faktor persekitaran seperti kemiskinan. New Jersey sehingga banyak agensi cuba untuk mencari penyebab kepada pertumbuhan kadar kejadian autisma dalam kumpulan komuniti tersebut (Edelson. kuinin dan lain-lain lagi.Terdedah kepada bahan kimia seperti plumbun yang terdapat di dalam pensil warna. menerima batasan. ibu yang merokok dan mengambil alkohol.Pengambilan antibiotik seperti streptomein.

mereka hendaklah merujuk kepada doktor atau pakar. Langkah pencegahan bermula sejak sebelum dan selepas kelahiran bayi. Kaedah ujian ini adalah satu langkah pencegahan yang boleh dilakukan dalam tempoh yang terdekat iaitu dalam tempoh 3 bulan pertama ketika kehamilan. Ujian ini boleh dijalankan oleh ibu-ibu mengandung dari minggu 11 hingga minggu 14 kehamilannya. Jika seseorang itu yang pernah mengalami masalah keguguran atau pernah melahirkan anak yang cacat. Rawatan ini berbentuk imunisasi yang diberikan kepada semua golongan remaja dan wanita. Ia disuntik kepada remaja yang berumur 12 tahun ke atas. maka mereka juga boleh melakukan ujian untuk diuji selnya bagi bayi yang sedang membesar dalam kandungnya. Para ibu sememangnya tidak digalakkan untuk tidak mengandung setelah usia mereke mencecah atau melebihi 35 tahun disebabkan faktor kesuburan. Jika seseorang wanita itu mengalami kehamilan. Ia merupakan satu kaedah yang baru dan ia juga dikenali sebagai Pensempelan Vilus Korion. Disamping itu. Bagi kategori Sindrom Down beberapa langkah dalam pencegahannya dapat dilakukan iaitu meliputi ibu-ibu yang akan dan sedang mengandung. Langkah-langkah pencegahan sering merujuk kepada kategori keperluan khas yang dialami oleh kanak-kanak keperluan khas.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 30 PENCEGAHAN BERLAKUNYA KECACATAN Seterusnya kita akan bersama-sama melihat bagaimana untuk mencegah berlakunya kecacatan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas.K a n a k . Ianya juga kurang merbahaya bagi bayi di dalam kandungan dan kaedah ini juga tidak melibatkan pengambilan cecair dari dalam rahim ibu. Kurangnya pendedahan mengenai rawatan ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui golongan yang menghadapi masalah itu masih ada harapan untuk mendengar semula. Bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran jika masalah pendengaran dikenalpasti seawal tiga bulan. Namun begitu. seterusnya ibu itu boleh mengambil langkah pencegahan dengan segera. Melalui pemeriksaan ini juga. kita dapat mengetahui penyebabnya. prosedur terbaru yang dikenali sebagai Ujian Imbasan Kehamilan Tiga Bulan pertama atau FTPS dapat memberikan penilaian yang lebih tepat mengenai kemungkinan Sindrom Down. kaedah ini membolehkan seseorang doktor mengambil sel ini pada minggu yang kelima kehamilannya. Suntikan ini dapat mengelakkan daripada jangkitan Rubella (German measles) yang menyerang pada ibu yang mengandung tiga bulan pertama. Mengelakkan pengambilan dadah dan alcohol yang berlebihan juga turut menyumbang kepada berlakunya masalah kehilangan pendengaran ini dapat dilaksanakan dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Imunisasi ini disebut sebagai Imuniasasi Rubella. wanita yang berusia 37 tahun dan ke atas berkemungkinan mendapat anak atau bayi Sindrom Down adalah satu dalam setiap 138 kehamilan di dunia. Cara yang sebegini adalah untuk mengetahui punca-punca yang menyebabkan kelahiran anak cacat ataupun Sindrom Down. pencegahan untuk merawatnya tidak mungkin lagi dapat dijalankan walaupun dengan melakukan pemeriksaan darah atau kromosom dari cairan ketuban serta ari-ari seseorang seperti yang telah dinyatakan. dengan adanya kemudahan teknologi yang canggih dalam bidang perubatan sekarang. Prosedur ujian ini tidak mendatangkan kesan serta menyakitkan. Jika kehamilan sudah terjadi. mereka diberi bantuan alat pendengaran dan pembedahan koklea mengikut tahap kecacatan pendengaran yang dialami oleh bayi tersebut. Oleh itu. Kaedah tersebut dilakukan dengan memasukkan satu tiub pig yang halus serta melalui vagina . ibu-ibu yang mengandung kini boleh menjalani ujian untuk mengesan gejala Sindrom Down sebagai langkah pencegahannya. Langkah pencegahan yang paling awal dapat dilaksanakan sebelum ibu mengandung. Namun begitu secara umumnya pencegahan awal dapat membantu mengelakkan daripada berlakunya masalah kecacatan.

Sebarang masalah seperti kekurangan gula. Kaedah mengajar yang menggunakan pelbagai deria dan pelbagai kecerdasan harus menjurus kepada perkembangan mental dan individu berkeperluan khas. Disamping itu. ia dapat memberikan gambaran tentang kandungan uterus serta tiup pig yang telah diletakkan diantara pengalas uterus dan korion. Kesemua mereka ini mempunyai serta mendapat kekuatan dan keyakinan melalui pembelajaran yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki.K a n a k . Kerjasama antara disiplin termasuklah terapi bahasa.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 31 ibu seterusnya ke dalam uterus. Jika dibiarkan. kanak-kanak tersebut akan terkena deman sawan yang merupakan salah satu punca bagi penyakit epilipsi (sawan). Dengan itu. Bagi ibu-ibu yang mengandung digalakkan mengambil makanan yang seimbang dan membuat lawatan ke klinik mengikut jadual yang ditetapkan bagi memastikan perkembangan kandungan yang sihat. Leonardo de Vinci. Fahaman dan galakan serta sokongan daripada ibu bapa dan guru amat diperlukan bagi mengembangkan potensi kanak-kanak berkeperluan khas. Elakkan juga daripada mendapat kecederaan atau hentakan yang kuat di kepala. Segala tindakan serta susun atur program pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas harus menepati pengembangan potensi agar ianya tidak menjadi masalah sosial. ibu bapa boleh mengelap badan kanak-kanak dengan tuala yang basah dan letakkanya dicelah kedua-dua peha dan ketiak. Winston Churchill. satu kariotip akan menunjukkan sama ada bayi yang akan dilahirkan pengidap Sindrom Down atau sebaliknya. Kecederaan itu juga boleh merosakkan sistem saraf dan mereka yang terlibat boleh mengalami kerencatan akal yang kekal. Jika deman masih berterusan disyorkan ke hospital atau klinik bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Sel-sel ini adalah merupakan sel yang mengandungi kromosom dan genetik yang sama seperti bayi dan ia boleh diuji bagi pengesanan sebarang kecacatan genetik. guru pendidikan khas. terapi pertuturan. Selepas sel dianalisis serta ujian kromosom yang boleh mengesan kekurangan biokimia boleh dijalankan. melaluinya sambungan bagi Korion dapat dilihat. Ujian amnioseniesis dilaksanakan dengan sebatang jarum panjang digunakan untuk mengeluarkan sedikit bendalir Amnium dan sel fetus. iaitu satu membran yang melingkungi bayi dalam kandungan yang sedang membesar itu. Sebagai ibu bapa atau penjaga sewajarnya tidak membiarkan kanak-kanak mengalami deman panas yang berpanjangan. Individu berkeperluan khas contohnya kategori disleksia harus digalakkan mempamerkan kekuatan luar biasa terutama dalam pemikiran kreatif secara visual. George Pattorn dan William Butler Yeats. Melalui kaedah ini ia membolehkan kita melihat sebahagian kecil fetus didalam kandungan dan mengambil sample kulit serta darah bagi tujuan untuk dilakukan ujian. Hal ini kerana ia boleh menggangu pintasan elektrik di otak. Pengesanan dan intervensi awal sungguh penting apabila mengenalpasti masalah kecacatan yang dialami. kalsium dan . satu periskop yang kecil dengan satu sumber cahaya sejuk disisipkan melalui satu belahan yang kecil di dalam uterus. pentadbir dan ahli-ahli lain akan mampu membina modul serta pendekatan pengajaran yang boleh digunakan oleh ibu bapa mengembangkan potensi kanak-kanak ini. Langkah pencegahan selepas mendapati seseorang kanak-kanak mengalami kecacatan adalah melaksanakan program kerjasama antara pelbagai disiplin. Dengan bantuan ultrasound juga. Dalam fetoskopi. Contohnya. ahli psikologi. Bagi mengurangkan suhu badan kanak-kanak tersebut. ia dapat mengenal pasti keabnormalan (ketidak normalan) yang berlaku pada ibu ataupun bayi. Jangan gosok badan anak kerana ia boleh meningkatkan suhu badan. Seterusnya penyedut akan digunakan untuk mengeluarkan satu sample Vilus Korion. Kebolehan mereka yang unik harus digunakan supaya mereka juga boleh berjaya dalam bidang seni dan sains dan teknikal sebagaimana dunia luar menghasilkan nama-nama hebat yang tergolong dalam kategori disleksia seperti Thomas Edison. terdapat dua lagi kaedah ujian yang lain boleh digunakan untuk mengumpul sel iaitu melakukan ujian Amniosentesis boleh dilakukan pada kira-kira minggu keenam belas kehamilan.

a. Sebarang masalah yang timbul semasa proses kelahiran boleh menyebabkan bayi mendapat epilepsi contohnya bayi yang lemas semasa lahir disebabkan proses kelahiran yang lama. Elakkan mengambil minuman keras yang berlebihan.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 32 mengnesium di dalam darah boleh mengakibatkan epilepsi kepada bayi. Elakkan juga daripada terdedah dengan keracunan plumbum khususnya bagi ibu-ibu yang mengandung. Penglibatan pasukan pelbagai disiplin dapat membantu pengesanan dan pencegahan awal. Nyatakan dan huraikan faktor genetik penyebab utama berlakunya kecacatan Down Sindrom. petrol dan sebagainya.K a n a k . . ahli keluarga dan sesiapa yang dapat mengurangkan tekanan. Dapatkan tidur dan rehat yang secukupnya. kekeringan air ketuban dan sebagainya. Rumusan       Punca kecacatan disebabkan faktor risiko biologi dan risiko persekitaran Punca kecacatan berbeza mengikut kategori berkeperluan khas Faktor sebelum. Apakah punca kecacatan bagi kategori Down Sindrom ? b. Elakkan mendapat tekanan dan cubalah dapatkan bantuan daripada kawan.semasa dan selepas kelahiran berlaku pada semua kategori berkeperluan khas Langkah pencegahan daripada pihak ibu bapa dan keluarga dapat mengelakkan berlaku kecacatan yang lebih teruk. Keracunan plumbum ini termasuklah seperti terdedah dengan bau cat. Intervensi awal adalah langkah pencegahan awal yang paling penting berkesan dalam merancang strategi pemulihan murid berkeperluan khas. Ibu mengandung yang mengalami masalah kesihatan seperti kencing manis atau darah tinggi perlu membuat rujukan ke hospital bagi mengelakkan komplikasi semasa proses kelahiran. tali pusat terbelit.

Ilustrated Manual of Nursing Practice (2nd Edition). USA : Capstone Press. Hospital Paediatrics (3rd Edition). Coming to Terms with Epilepsy. Human Disease & Conditions (Vol 2).epilepsi. Asas penjagaan Kesihatan Kanak-Kanak. Milner.utusanmalaysia/online/kesihatan.D (1998). Kuala Lumpur : Berita Publishing Sdn Bhd.D & Hull.com. Pennsylvania : Springhouse Cooperation.S. Judith Peacock (2002).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 33 RUJUKAN Baharudin Omar (2002).K a n a k . Epilepsy. Australia : Australian print Group.my . Edinburgh : Churchill Living Stone. Abdul Halim Abdul Jalil (1987) Panduan Kesihatan Kanak-Kanak. (1992). Suzanne Yanko.googles.com.J (1979). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.my http://www.A. Brolin D.kesihatan. Buxbamm B.E & Kokaska C. Career Education For Handicapped Children And Youth. Ohio Bell & Howell Company. Jagaan Lengkap Bayi dan Kanak-Kanak. Mauro E & Norris C. New York : Charles Scribner’s Son.yahoo.heath/encyclopedia:epilepsy http://www.N (2000).G (1994). Izenberg. Miriam Stoppard (1999). Kuala Lumpur : Arus Intelek Sdn Bhd. http://www.

. Menyatakan definisi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. Autisme dan Hiperaktif. Komunikasi dan Tingkahlaku. KOMUNIKASI DAN TINGKAHLAKU HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 34 UNIT PELAJARAN 4 KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN. anda diharapkan dapat: 1. Individu berkeperluan khas yang berada dalam program pendidikan khas Bermasalah Pembelajaran di Malaysia yang digolongkan sebagai kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Komunikasi dan Tingkahlaku. ketidakupayaan fizikal ini akan menjadi halangan dalam proses pembelajaran. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. Terdapat kategori kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam membaca. PENGENALAN Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. mengeja. komunikasi dan tingkahlaku merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down. mengira dan aspek berorganisasi. 2. menulis. Menurut Smith (1996) kanak-kanak yang ”specific difficulties” adalah mereka yang tidak mempunyai kecacatan pencaindera dan kerosakan organik yang nyata.K a n a k . tahap kefungsian intelektual yang rendah dan ko-ordinasi motor yang tidak sesuai. mengeja dan matematik serta kanak-kanak ini tidak memberi tindak balas terhadap pengajaran yang normal. 3. Mengenalpasti jenis kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. Penglibatan secara individual kanak-kanak ini akan terhad dalam proses pembelajaran. penglihatan. menulis. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat. mempunyai masalah kesukaran dalam pembelajaran satu atau lebih seperti membaca. Perkembangan Lewat. Komunikasi dan Tingkahlaku. DEFINISI KANAK DIFFICULTIES) BERMASALAH PEMBELAJARAN (LEARNING Apabila orang melihat kesukaran dalam pembelajaran adalah disebabkan keupayaan fizikal yang terhad atau kurang upaya seperti impairment dalam pendengaran.

menulis ataupun menterjemahkan bahasa. Dyscalculia merupakan sebahagian ketidakbolehan dalam menyelesaikan pengiraan. Manakala Acalculia pula ketidakbolehan secara keseluruhan untuk menyelesaikan masalah pengiraan. ii) Reading difficulties Reading Difficulties pula merupakan tambahan yang terbahagi kepada disleksia dan alexia. iii) Writing difficulties Writting Difficulties pula terbahagi kepada Dysgraphia dan Agraphia. . memanipulasi atau mengekspresi perkataan dalam percakapan dan gaya penulisan. Masalah penggambaran semula merujuk kepada ketidakbolehan untuk membayangkan semua imej huruf atau perkataan. Manakala Aphasia pula ialah kanak-kanak yang kehilangan keupayaan untuk memahami. Manakala Alexia pula ialah kanak-kanak yang kehilangan keupayaa untuk membaca. Di dalam Arithmetic difficulties terdapat dua kategori iaitu Dyscalculia dan Acalculia. Apakah simptom-simptom kanak-kanak yang menghadapi masalah diskelsia b. Sebahagian ketidakbolehan untuk membaca atau memahami apa yang dibaca adalah dikenali sebagai Disleksia. Dysphasia adalah merujuk kepada sebahagian ketidakupayaan untuk memahami percakapan dan kesukaran untuk bercakap. Jenis-jenis learning difficulties adalah berbeza-beza iaitu : i) Oral language difficulties Terdapat dua jenis di dalam Oral Language Difficulties iaitu Dysphasia dan Aphasia.Bincangkan masalah membaca yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia b. Terangkan kesukaran dalam bahasa kanak-kanak yang mengalami aphasia. iv) Arithmetic difficulties Kanak-kanak yang mengalami Arithmetic difficulties pula ialah mereka bermasalah dalam mengasingkan angka atau siri angka.K a n a k .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 35 JENIS-JENIS BERMASALAH PEMBELAJARAN Learning Difficulties dalam kalangan kanak-kanak boleh diklasifikasikan dalam pelbagai jenis kategori bergantung kepada masalah major yang dialaminya. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah mengeja pula. a. Agraphia pula merujuk kepada ketidakbolehan untuk menulis secara keseluruhan. mereka ini akan menghadapi masalah dalam membaca atau menulis. Formulation dan Syntax Disorder adalah ketidakupayan untuk menyusun idea dengan jelas dan meringkaskan corak perkataan. Disgraphia merupakan sebahagian ketidakbolehan untuk menulis.

i) Prenatal Causes Berlaku komplikasi semasa mengandung dan secara empirikalnya boleh menyebabkan berlakunya pelbagai jenis masalah pembelajaran. Terdapat empat punca berlakukan learning difficulties iaitu : a) Acquired Trauma Kecederaan yang berlaku di tengah sistem nervous yang berpunca daripada individu itu sendiri dan keputusan dalam learning disorder dikenal sebagai Acquired Trauma di dalam istilah perubatan. (1980) telah membuat penilaian terhadap lima belas orang kanak-kanak yang mempunyai tahap IQ yang normal dengan Fetal Alcohol Syndrome dan mendapati bahawa semua merujuk kepada program pendidikan khas tahap ketiga. kelahiran yang dirangsang (induce birth) dan kelahiran secara forceps. encephalitis. meningtis dan head trauma. et. Al. iii) Posnatal Causes Kemalangan dan jangkitan penyakit selepas kelahiran akan menyebabkan kepada kerosakan otak dan akan menyumbang kepada masalah pembelajaran termasuk stroke. semasa kelahiran (Perinatal) dan selepas kelahiran (Postnatal). high fever. al (1985) pula mendapati 32 daripada 74 kanak-kanak yang menerima neonatal intensive care memerlukan kepada program pendidikan khas dalam tahap yang asas. Bagi ibu mengandung yang mengambil dadah akan menyebabkan berlakukan komplikasi semasa mengandung dan berikutnya akan menyebabkan learning difficulties. Berdasarkan ciri-ciri yang diperhatikan dalam kalangan kanak-kanak tersebut didapati bahawa mereka mempunyai masalah academic difficulties.K a n a k . terutamanya dalam masalah pembelajaran dan hiperaktif (Lovitt. Sebagai contoh. . Ibu mengandung yang menggunakan tobacco juga akan terdedah kepada pelbagai aspek learning disabilities. Shaywitz et. Gold dan Sherry (1984) dalam kajiannya menjelaskan bahawa terdapat hubungan korelasi di antara ibu yang mengambil alkohol semasa mengandung dan akan menyebabkan berlakunya learning difficulties kepada anak yang dilahirkan. Kerosakan Aquired Central Nervous berlaku semasa dalam kandungan (Prenatal). Shaywitz. Al. (1980) juga berpendapat bahawa pendedahan kepada cocaine akan menyebabkan kepada perkembangan neuro receptors dan transmitters serta menyebabkan ketidakfungsian terhadap central nervous system. Shell et.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 36 PUNCA-PUNCA BERLAKU BERMASALAH PEMBELAJARAN Mercer (1997) punca tentang berlakunya learning difficulties secara perubatannya dan berkaitan dengan etiologies. hiperaktif dan masalah tumpuan (attention problem). 1989 ) ii) Perinatal Causes Colletti (1979) dlm Sujathamalini (2007) pula menjelaskan bahawa kanak-kanak masalah pembelajaran mempunyai banyak masalah seperti prolonged lobour.

d) Biochemical Abnormalities Sesetengah murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran tidak boleh didiagnoskan dengan jelas mempunyai kerosakan neurologikal atau sejarah keluarga yang mempunyai masalah pembelajaran. neropinephrine. 2007). dopamine. guru haruslah meningkatkan persekitaran pengajaran yang sesuai di dalam bilik darjah. gandum. Borphy dan Good (1986) turut menegaskan bahawa persekitaran pembelajaran yang positif akan meningkatkan pembelajaran murid-murid apabila guru percaya yang semua muridmurid boleh belajar dan guru boleh melakukan perbezaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas. Sekiranya persekitaran tidak kondusif akan mewujudkan suatu kesukaran dalam pembelajaran (Sujathamalini.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 37 b) Faktor Keturunan (Genetic/Hereditary Influence) Para penyelidik telah melakukan penyelidikan tentang perhubungan di antara genetik dan bermasalah pembelajaran. Kedua-dua kajian ini menunjukkan bahawa faktor genetik mempunyai pengaruh berlakunya bermasalah pembelajaran. . Ini merupakan tugasan penting yang harus dipikul oleh guru. 1981) telah membandingkan keluarga daripada 125 kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran dengan 125 kanak-kanak tanpa bermasalah pembelajaran mendapati bahawa kadar yang baik tentang masalah membaca adalah terdiri daripada kumpulan keluarga yang tidak mempunyai bermasalah pembelajaran. 1976 dlm. Natural ataupun Synthetic adalah campuran yang dikenal sebagai Salicylate merupakan bahan kimia yang terdapat dalam pewarna dan perisa tiruan di dalam sesetengah makanan. Allergic terhadap makanan yang tidak mengandungi Salicylate seperti susu. gula dan coklat juga boleh menyebabkan bermasalah pembelajaran. Manakala Decker dan Defries (1980. Persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh mempertingkatkan proses pembelajaran. Sebagai contohnya ialah epal. Sebagai fasilitator. 2007). acetlycholine dan bahanbahan kimia yang lain adalah diandaikan sebagai penyebab kepada kesukaran di dalam neural impulse transmission dan kesan kepada pembelajaran serta masalah tingkah laku. Kekurangan dalam pengeluaran neurotransmitters seperti serotin.K a n a k . Buah-buahan ini juga boleh menyebabkan hiperaktiviti dan bermasalah pembelajaran bagi sesetengah kanak-kanak (Feingold. tomato dan beri. Terdapat andaian bahawa Biochemical Abnormalities adalah disebabkan oleh sel-sel. Reaksi yang allergic terhadap sesetengah makanan dan ketagihan makanan juga boleh menyebabkan berlakunya bermasalah pembelajaran. c) Faktor persekitaran Proses pembelajaran terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor persekitaran. Menurut Hallgren (1950) dalam Sujathamalini (2007) mengkaji tentang 276 kanak-kanak Disleksia dengan keluarganya dan didapati kelazimannya permasalahan yang dihadapi dari segi membaca dan bahasa adalah berkaitan dengan masalah pembelajaran yang diwarisi daripada keluarga kanak-kanak tersebut. Sujathamalini. Persekitaran pembelajaran juga boleh menyumbangkan kepada kesukaran belajar kepada kanak-kanak.

. melompat di atas kerusi ataupun meloncat-loncat dari satu tempat ke satu tepat.. viii) Disorder of speech and language ix) Equivocal neurological signs and electro encephalograhic irregulation Kajian yang telah dilakukan oleh Bryant dan Pflaum (1978) dan Sujathamalini (2007) mendedahkan tentang bermasalah pembelajaran gagal untuk membaca isyarat sosial dan boleh salah anggap terhadap reaksi orang lain. v) Language deficits Kanak-kanak yang lambat dalam pertuturan dan sukar untuk memahami serta sukar untuk merumuskan bahasa percakapan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 38 CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Menurut Clements (1966) terdapat sepuluh ciri-ciri kanak-kanak yang telah dikenalpasti iaitu : bermasalah pembelajaran i) Hiperaktif ii) Perceptual impairment iii) Emosi yang tidak stabil iv) Disorder of attention v) Impulsivity vi) Disorder of memory and thinking vii) Masalah pembelajaran yang spesifik dalam membaca. mengeja dan mengira. Mereka adalah terdiri daripada: i) Hiperaktif Kanak-kanak hiperaktif adalah aktitiviti motor mereka tidak sesuai dan melampau seperti mengetuk jari atau kaki.. menulis.. ii) Attention dificit . .K a n a k . vi) Impulsivity Adalah kekurangan dalam tingkah laku yang reflaktif (reflaktive).Distracted by irrelevant stimuli or preservation or attention becomes fixed upon a single task or behaviour that is repeated over and over.. Manakala Seidenberg (1997) telah menyenaraikan sembilan ciri-ciri kanak-kanak learning difficulty. (Sujathamalini 2007: 9) iii) Motor deficits Kanak-kanak yang mengalami motor deficits adalah kerana masalah ko-ordinasi secara umum akan menyebabkan pergerakan yang kaku dan Clumsy. iv) Perceptual-motor deficit Kanak-kanak ini mengalami kesukaran dalam mencantumkan rangsangan penglihatan atau pendengaran dengan tindak balas motor.

comprehention and communication. Menurut Watson (1999) dan Harry (2006). ix) Specific learning difficulties Menghadapi masalah dalam membaca. This condition can interfere with language development and with auditory perception and can also cause learning difficulties. Their acquisition of reading. Bunyi-bunyi yang masuk melalui salur auditori ke gegendang telinga yang kemudianya menyebabkan tiga tulang kecil dalam telinga bergetar dan menghantar bunyi ke telinga dalam mungkin terganggu akibat wax (tahi telinga) atau sebarang kecacatan.K a n a k . BERMASALAH PEMBELAJARAN DAN MASALAH PENDENGARAN (LEARNING DIFFICULTIES AND HEARING IMPAIRED) Sebenarnya terdapat banyak golongan yang menghadapi masalah pendengaran yang turut menghadapi kesukaran dalam pembelajaran dan mereka ini tidak mendapat hak kesamarataan dan pembelaan. Kecacatan di bahagian telinga ini terjadi akibat daripada kerosakan pada telinga yang mengurangkan intensiti bunyi yang sampai ke telinga dalam. . In addition. Pupils with impaired learning often have difficulties with grammar. menulis dan mengira. 2006). Pekak jenis ini baisanya dapat di bantu dengan alat bantu pendengaran (Jamila Mohamed.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 39 vii) Cognitif deficits Kanak-kanak yang lemah dalam memori dan konsep formation.Bincangkan punca berlakunya masalah tingkahlaku b. many pupils can experience temporary hearing loss throught infected tonsils and wax in the ears. viii) Orientation deficits Perkembangan spatial yang lemah atau konsepTemporal. Keadaan ini menyebabkan golongan ini sering ketinggalan dalam pelajaran (Sherwood et. Gegendang telinga yang pecah. Golongan ini tidak mendapat kemudahan dalam pendidikan berbanding dengan golongan normal. 2005). vocabulary.al. menjelaskan masalah kesukaran pembelajaran inidividu yang bermasalah pendengaran ialah: “Hearing impairment can have a significant hearing and learning. syntax. luka ataupun berlubang juga menyebabkan berlakunya pekak. a. Terangkan tanda-tanda symptom awal kanak-kanak yang menghadapi masalah tingkahlaku. spelling and writing skill is often delayed. Their lack of metacognitive knowledge also affects the development of self-regulation and problem-solving skills” (Harry Ayers 2006: 24-93).

yang biasanya berlaku selepas mempunyai pengalaman bercakap. Oleh itu kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai masalah kecacatan iaitu disebabkan tidak dapat mendengar. mereka tidak dapat bertutur dan tidak dapat pula berfikir seperti kanak-kanak normal. Kelambatan ini mempengaruhi perkembangan mentalnya. konduktif atau kedua-duanya. 2006). Keadaan ini dikenali sebagai pelbagai kecacatan. Terdapat banyak kesan keadaan telinga tengah terhadap perkembangan bahasa dan pertuturan. Kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat pratutur menghadapi masalah pembelajaran dan komunikasi lebih teruk daripada kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat postutur (Jamila Mohamed. hal ini yang menentukan perkembangan pertuturan dan bahasanya terganggu ataupun lambat. Menurut Mason (1997) dan Harry (2006). kebolehan membaca dan pencapaian amnya di sekolah. Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pratutur (Prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual). masalah pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada cara mereka mendapat kecacatan dan juga juga kepada faktor umur dan tahap kehilangan masalah pendengaran mereka alami. Kanak-kanak yang mengalami kehilangan pendengaran biasanya mengalami masalah dalam pembelajaran di sekolah. 2006).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 40 Manakala menurut Chua (1992) dan Jamila Mohamed (2006). samada unilateral atau bilateral. manakala kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. Selain itu juga. Sebagai contoh masalah penglihatan boleh disebabkan oleh penyakit-penyakit lain dan kadangkala masalah ini didapati melalui keturunan dan kadangkala boleh diperolehi melalui jangkitan dan persekitaran (Richard. 2003). BERMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGLIHATAN (LEARNING DIFFICULTIES AND BLIND) Individu yang bermasalah penglihatan kadangkala bukan sahaja mempunyai satu kecacatan. Murid yang menghadapi masalah pendengaran ini tidak dapat memberi tumpuan dan perhatian dalam pembelajaran. simetri atau tidak bersimetri dan progresif atau stabil. Hal ini menyebabkan. malah mempunyai kecacatan yang lain disampingnya. Selain itu. tingkah laku. kemahiran mendengar. golongan ini juga mengalami kesulitan dalam pelajaran kerana tidak semua sekolah dikhaskan untuk golongan individu bermasalah pendengaran dan kesukaran dalam pembelajaran ini. golongan masalah pendengaran sering memperolehi keputusan akademik yang rendah serta mengalami masalah dalam pembelajaran. Kecacatan pendengaran disebabkan oleh kerosakan kekal pada sistem sensori-neural biasanya memberi kesan yang lebih serius terhadap kanak-kanak dan penjagaannya (Gargiulo. sementara dalam 30 peratus lagi dikelaskan sebagai kepekakan bersindromik yang boleh didiagnosa secara klinikal dalam satu atau lebih 400 bentuk sindrom berkaitan patologi sistem auditori sangat berbeza dalam kalangan individu yang mengalami masalah pendengaran dan ini termasuklah jenis sensori neural. menurut Barbara (2001) mendapati sebanyak 70 peratus kes kepekakan kongenital yang dikaitkan dengan faktor genetik diklasifikasikan sebagai tidak bersindromik.K a n a k . Kanak-kanak cacat pendengaran pratutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir. menjelaskan pembelajaran inidividu yang bermasalah penglihatan ialah: masalah kesukaran .

Penyakit ini boleh melarat sehingga dewasa dan kebanyakan mereka yang menghidap penyakit ini akan mempunyai penyakit mata. Autoimunisasi adalah apabila badan seseorang mengeluarkan antibodi yang tidak serasi dengan tisu badannya. Anemia ini tidak berjangkit tetapi ia adalah penyakit yang diturunkan oleh generasi ke generasi seterusnya. Penyakit ini selalu berlaku kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun. Kesan jangka panjang daripada penyakit ini adalah kesakitan yang teruk pada sendi. JRA adalah keadaan di mana berlaku kecelaruan autoimunisasi. Anemia sel sabit adalah keadaan di mana sel darah merah berbentuk seperti sabit dan sel darah merah yang normal adalah berbentuk seperti cakera padat. Penyakit ini dikenali sebagai iritis. jantung dan organ badan. Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA) adalah sejenis penyakit arthritis yang menyebabkan radang dan kekejangan pada sendi.K a n a k . Masalah Penglihatan Dan Masalah Fizikal Juvenile Rheumatoid Arthritis Antara penyakit lain yang turut dikaitkan dengan masalah penglihatan dan masalah fizikal ialah seperti juvenile rheumatoid arthritis. Hanya ubat ubatan diberi untuk mengurangkan JRA. jangkitan virus dan kerosakan organ. masalah penglihatan ini terdiri daripada dua keadaan iaitu melibatkan masalah penglihatan dan masalah fizikal dan masalah penglihatan dan kecelaruan tingkah laku. a. (2009). sickle-cell anaemia dan cytomegalovirus. Dan kebanyakan individu yang menghidap anemia ini akan mengalami penyakit mata. Selain itu juga menurut Julia Jantan et. Tindak balas autoimunisasi boleh menyerang sendi. JRA selalunya berlaku kepada kanak-kanak dan ia menyerang empat sendi atau kurang. kanak-kanak tidak berupaya untuk melakukan aktiviti harian. Anemia sel sabit ini boleh menyebabkan kebanyakan organ penting mengalami kerosakan. Sickle-cell pula adalah sel darah merah yang berbentuk seperti sabit dan sel ini mempunyai hemoglobin yang tidak normal dan menyebabkannya berbentuk seperti sabit pekat dan melekit menyebabkan mudah bergumpal dan tersangkut pada salur darah. hati. mata. Tumbesaran kanak-kanak akan menjadi perlahan. di mana radang berlaku kepada bahagian mata yang berwarna. Visual impairment is a term that refers to any eye condition that is not improved by spectacles. dan panjang anggota badan seperti tangan menjadi tidak sekata.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 41 “Vision impairment can be associated with learning difficulties. Children with impaired vision (blindness) are unable to learn through imitation and observation and even partially sighted children have to make disproportionate effort and allow more time to process information through the use of various aids” (Harry 2006: 24-93). A child having difficulty with visual and spatial processing is likely to experience problem with learning. Kerosakan mata yang teruk akan menyebabkan buta dan lain-lain masalah penglihatan. masalah . Sesetengah pula mempunyai penyakit uveitis yang menyerang bahagian dalam mata. Sickle-cell Anaemia Sickle-cell anaemia atau anemia sel sabit adalah anemia darah kronik yang mengakibatkan kekurangan bekalan darah kepada organ-organ penting dan kekurangan bekalan oksigen kepada sel darah. Sehingga kini tiada cara yang spesifik untuk menghalang JRA. Salur darah yang tersumbat ini akan mengakibatkan sakit. Apabila ini berlaku. Penyakit ini memberi kesan kepada mata dan masalah mata boleh timbul akibat daripada keradangan dan juga kesan daripada ubat-ubatan yang diambil untuk mengubati JRA.al. Gumpalan darah merah ini akan menyebabkan aliran dalam darah terganggu.

Selain itu punca berlakunya kecelaruan tingkah laku kepada mereka yang mengalami masalah penglihatan ini ialah kerana ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan juga kekurangan fungsi kawalan otak. Individu juga mudah merasa penat dan bermasalah melawan jangkitan penyakit. CMV boleh menyerang beberapa bahagian badan kesan daripada imunisasi yang lemah dan 5 peratus daripada individu yang positif HIV dijangkiti CMV. Terlebih sensitif atau tidak sensitif langsung kepada kesakitan Tidak merasa takut terhadap sesuatu suasana bahaya . sikap terlalu bergantung kepada orang lain. Sukar bergaul dengan orang lain Gagal berhubung dengan orang lain dengan cara yang sesuai. lengan. Selain itu tanda-tanda lain adalah individu akan mengalami rasa sakit pada dada. Apabila pertahanan imunisasi lemah. Individu yang mengalami anemia sel sabit selalunya menghidap jaundis (demam kuning). perut. Keadaan ini boleh menyebabkan buta kecuali diberi rawatan segera oleh kerana itu ia perlu dirawat dengan agresif pada peringkat awal pengesanannya. Tanda dan gejala bagi kanak-kanak yang bermasalah penglihatan dan kecelaruan tingkah laku menurut Julia Jantan et. suka menentang dan tidak mahu menurut kata. kemahiran mengurus kehidupan dan kemahiran mengawal emosi dan sosial.al (2009) : Interaksi sosial a) b) c) d) e) f) Berminat kepada perkara atau permainan tertentu sahaja. Antara ciri-ciri yang boleh diperhatikan pada kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku dan masalah penglihatan ialah seperti tingkah laku yang ganas. Jaundis menyebabkan bahagian pada putih mata berwarna kuning. Guru-guru juga perlu memahami keadaan situasi mereka. terdapat satu jangkitan yang mudah dijangkiti atau cytomegalovirus (CMV). Selalunya bagi rentitis CMV. Masalah Penglihatan Dan Kecelaruan Tingkah Laku Menurut Julia Jantan et. dan sakit yang kuat pada bahagian abdominal. sikap mengelak dari melakukan sesuatu kerja dan dan tingkah laku pasif.al (2009). Kesakitan ini berlaku kerana aliran darah tersekat akibat gumpalan sickle-cell pada saluran darah. Penyakit yang timbul akibat daripada CMV adalah retinitis yang bermaksud sel pada retina iaitu di bahagian belakang mata mati. Suka bersendirian. kaki atau bahagian lain badan. suntikan terus ke dalam mata adalah sangat berkesan.K a n a k . Antara sebab lain ialah berkaitan dengan kecacatan kerana dengan adanya kecacatan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 42 jantung. tumbesaran yang perlahan dan mengalami akil baligh yang lambat berbanding rakan-rakan seusia. kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku dan mengalami masalah penglihatan adalah memerlukan perhatian yang lebih. Jaundis berlaku apabila berlaku kerosakan pada sel darah merah pada kadar yang tinggi. Individu yang mengalami AIDS atau HIV positif mudah untuk dijangkiti pelbagai penyakit. masalah paru-paru. maka mereka ini sukar dan menghadapi masalah menyesuaikan diri dalam berkomunikasi. Cytomegalovirus Cytomegalovirus merupakan satu penyakit yang berkait rapat dengan AIDS iaitu sejenis penyakit di mana sistem imunisasi sudah menjadi lemah.

e. iaitu mengingat. input-input maklumat contohnya dari deria-deria penglihatan. keseimbangan serta pergerakan tubuh fizikal akan dikumpulkan dan diproses. emosi. Masalah pembelajaran adalah apabila seseorang mengalami masalah atau kesukaran untuk mempelajari sesuatu dan ia seringkali berlaku akibat kekurangan keupayaan kognitif atau intelek pada diri seseorang individu itu.K a n a k . untuk seseorang individu mempelajari sesuatu. kurang pendengaran atau masalah fizikal. Namun. Memproses maklumat pula memerlukan seseorang individu mempunyai keupayaan daya tumpuan. ia perlu mencapai beberapa kemahiran yang sangat kompleks. Senaraikan 5 kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran a. dalam kes-kes sebegini. sekiranya kekurangan upaya ini dapat di atasi dengan penggunaan . 1. b. Dalam proses pembelajaran. menganalisa. c. Sebarang masalah berkaitan dengan mendapatkan input-input maklumat akan menyebabkan masalah dalam proses pembelajaran. d. e.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 43 Komunikasi (lisan dan bukan lisan) Minat dan aktiviti a) Sukar melakukan keinginan sendiri b) Menggunakan banyak bahasa badan daripada perkataan lisan a) Membuat pergerakan berulang-ulang yang aneh b) Ketawa. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ KOMBINASI MASALAH DALAM KETIDAKMAMPUAN DENGAN MASALAH-MASALAH LAIN BELAJAR Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia. c. d. Nyatakan 5 Punca berlakunya bermasalah pembelajaran a. Ia juga boleh berlaku hasil daripada kekurangan upaya. menangis atau rasa tertekan tanpa sebab dan suka mengamuk c) Tiada tindakbalas memberangsangkan kepada kaedah pengajaran normal. __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 2. b. dan mengaplikasi iaitu daya kognitif dan pemikiran yang baik. pendengaran. contohnya masalah kurang penglihatan. sentuhan.

K a n a k . masalah pembelajaran dalam kalangan individu ini dapat dikurangkan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 44 cermin mata contohnya. atau diberikan alat pendengaran seawal mungkin.Hasil keputusan Melalui ujian pemahaman ini adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membangunkan dan melaksanakan test-taking strategies kepada murid-murid yang bermasalah pendengaran. serta diberikan rangsangan dan stimulasi awal. Beberapa masalah perkembangan yang berkemungkinan boleh dikaitkan dengan masalah pembelajaran kelak juga dilakukan semasa pemeriksaan berkala kanak-kanak di klinik kesihatan. Strategi Pengajaran KANAK-KANAK Menurut Yasmin Moslem (1999) dalam kajiannya yang bertajuk The difficulties deaf and hardof-hearing children (d\hh) menyatakan bahawa bahawa kanak-kanak ini memerlukan test-taking strategies yang baik perlu digunakan bagi meningkatkan kefungsian mereka seperti visual matching berkaitan dengan perkataan dalam sesebuah karangan ataupun di dalam soalan. Kanak-kanak yang bermasalah pendengaran atau penglihatan yang mempunyai masalah pembelajaran perlu disahkan oleh doktor supaya mereka dapat diberikan intervensi awal yang sesuai. Pengesanan Awal Pengesanan awal yang sebaiknya adalah semasa di peringkat kanak-kanak lagi dan seringkali masalah ini dikesan oleh ibu bapa atau penjaga. STRATEGI MENINGKATKAN KEFUNGSIAN BERMASALAH PEMBELAJARAN a. kanak-kanak mempunyai masalah membaca pada tahun satu tetapi kanak-kanak ini pandai bercakap. . Saringan penglihatan juga perlu dilakukan terhadap semua kanak-kanak dalam tahun satu dan ujian ini perlu dilakukan setiap tahun kerana bebola mata kanak-kanak masih membesar dan boleh mengakibatkan masalah refraktif iaitu masalah kurang penglihatan yang boleh dibetulkan. bercerita dan sebagainya. saringan pendengaran juga perlu dilakukan bagi mereka yang berisiko contohnya kanak-kanak yang disyaki tidak atau kurang dengar atau mereka yang sering mendengar muzik kuat. iii) Membina kurikulum kepada murid-murid masalah pendengaran dengan menggunaan strategi specific test-taking untuk meningkatkan keupayaan mereka. b. ii) Meningkatkan latihan yang meluas dalam menentukan perbezaan jenis ujian yang dibuat. Selain itu. Di samping itu. Yasmin Moslem (1999) telah menyarankan untuk membangunkan kebolehan mereka melalui : i) Memperkenalkan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran kepada prosedur spectrum ujian yang berbeza secara keseluruhan yang mana guru yang berbeza dapat menentukan pembelajaran berdasarkan pembelajaran berasaskan teks. Strategi yang spesifik digunakan adalah berbeza ke atas kanak-kanak dan faktor ciri-ciri kanakkanak perlu dikaji terutamanya dalam pemahaman bacaan. guru sedar pencapaian di sekolah tidak sama seperti kanak-kanak lain contohnya.

intervensi awal dan pengesanan merupakan kaedah meningkatkan keupayaan dan kebolehan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. serta tatacara intervensi bagi setiap kanak-kanak dan remaja adalah berlainan. Kategori hiperaktif merujuk kepada masalah yang berkaitan dengan tingkahlaku. pendidikan adalah dalam aliran perdana. Bagi mereka yang didapati mengalami masalah pembelajaran akibat kurang stimulasi. . Bagi mereka yang boleh mendengar dengan alat bantu dengar. 5. 3. masalah ini mungkin dapat dikurangkan dengan intervensi awal dan sebagainya dapat menuntut dalam aliran perdana sama seperti kanak-kanak lain (Kementerian Kesihatan Malaysia. mereka perlu menjalani penilaian perkembangan untuk mengenalpasti penyebab kelewatan serta kekuatan dan kekurangan keupayaan mereka. Bagi mereka yang buta.dysphasia. manakala bagi mereka dengan penglihatan terhad. Kanak-kanak dengan masalah pembelajaran yang disebabkan oleh kekurangan intelek atau masalah tingkah laku. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah dalam bahasa. menulis dan mengira serta daya fikir mereka. serta kemahiran tatacara memproses maklumat diberikan. 4.K a n a k . kaedah pembelajaran adalah menggunakan Braille. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan refraktif contohnya. pembelajaran boleh dilakukan dalam aliran perdana.disleksia dan agraphia.tingkahlaku dan deria. alat bantu membaca seperti kanta pembesar perlu digunakan. 2. Oleh kerana perancangan ini adalah bersifat individu. Masalah kurang pendengaran boleh dibantu dengan alat bantu dengar (hearing aid). pembelajaran adalah melalui pendidikan khas menggunakan bahasa isyarat.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 45 c. Strategi pengajaran. penglihatan perlu dibetulkan dengan memakai cermin mata yang sesuai. sering kali dikatakan sebagai kanak-kanak ’lembap pembelajaran’ (slow learner). bagi meningkatkan kemahiran membaca. Bagi mereka yang tidak dapat mendengar walaupun dengan alat bantu pendengaran. 2008). Masalah kurang pendengaran juga menyebabkan masalah pembelajaran kerana setiap apa yang diperkatakan akan di dengar lain oleh pelajar tersebut. RUMUSAN 1. Bagi mereka yang mengalami masalah fizikal sahaja. Intervensi Awal Intervensi awal perlu dimulakan seawal usia kanak-kanak lagi dan intervensi yang efektif bergantung kepada ketepatan mengenal pasti masalah yang dihadapi dan perancangan Individual Care Plan atau Rancangan Pembelajaran Individu yang teliti. kanak-kanak ini memerlukan pendidikan di kelas pemulihan di mana latihan tubi. Jenis masalah pembelajaran bahasa dan komunikasi meliputi masalah percakapan seperti aphasia. Jenis masalah pembelajaran berkaitan dengan deria merujuk kepada masalah pendengaran dan penglihatan.

N. Kuala Lumpur: PTS Publication. 11. (ed). A. 1996. Boston: Pearson. Portal Myhealth. 538-556. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. Kementerian Pelajaran Malaysia. (akses : 20 Dec 2009. http://kidshealth. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. J. Mohd Sharani Ahmad. R. Ms. G. Exeptional Children An Introduction To Special Education. Educating Exeptional Children.. and Rose. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. E. Alberto P. M. R. Bhd. K. Siri Pendidikan Khas.K a n a k . and Health Impairments. Siti Suhaila Samian. http://www. Sensory. Ms.50 am) Rebecca. 2009. (eds). H. Exceptional children: Introduction to special education. 2007. 2003. Bui..gov. New Jersey: Prentice Hall.. L. (2009).50 am). London: David Fulton Publisher. (akses : 18 Jan 2010. Jabatan Pendidikan Khas. D. Hallahan. B. & James.. Boston: Prentice Hall. http://www. 2001. & Schwartzman. Boston: Prentice Hall. 11. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. 2006... United States: Thomson Wadsworth. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms. Special education for today. & Anastasiow. USA: Love Publishing Company. 84 Julia Jantan. 131-137. W. Juvenile Rheumatoid Arthritiss. Deborah D. (eds). Mohamed. Heller K. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. CA: Brooks/Cole. Heward. 2009.gov. Kementerian Kesihatan Malaysia. Gallagher. 2004. Jamila K. Kirk.moe. A. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. 2008. & Kauffman. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. J. & Brian R. J. 2009. Kindshealth. Zinaida Ariffin. 11. Imamshah Natharasah. S.my/jpkhas/. Daniel. D. Understanding Physical. W.myhealth. B. Edward L. Forney P. 2003. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. Pacific Grove. S. Hamidah Sulaiman. 2006. Meyen & Yvonne N.my/myhealth/bm/remaja. (2nd ed). 2003. Boston: Ally and Bacon.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 46 RUJUKAN Byers. Richard.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010. Diane P.15 pm) . 2008. A. K.

A. 1996. Heller. 2005. http://www.usu. Sparkle. 2009. United States: Pearson Merrill Prentice Hall. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 47 Nibedita Dash. Deafblindness.edu/Topics/deafblindness.45pm) Sherwood. Integrated Education for Children with Special Needs. (akses : 2 januari 2010 : 09.edu.30am) T. B. New Delhi: Sonali Publications. Prasad Babu. D.K a n a k .ipbl. and Sandra.pdf. 386-387. Santhanam. Safani Bari. B. Ryndak... Children With Learning Disabilities. 2007. J. K.sparkle. 9. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009). S. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. W. June. 6-7. Sugandhi. Ms. (akses : 2 Jan 2010. Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. L. 2003. L. Boston: Allyn & Bacon. . B. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. Digumarti Bhaskara Rao. Manisah Mohd Ali.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. Dipetik daripada http://www.

Ketika bayi baru dilahirkan. Proses ini bermula dari rangsangan fizikal yang sampai ke mata hinggalah akhirnya imej yang dilihat diterjemahkan oleh otak. manakala pada orang dewasa adalah 23 mm. Tanpa penglihatan kita akan mempunyai masalah dalam kehidupan dan memerlukan bantuan orang lain untuk membantu dalam pergerakan seharian. Adakah anda pernah bertemu dengan golongan kurang upaya penglihatan yang menggunakan tongkat ketika berjalan. Rizlan (2009) menyatakan setiap orang menggunakan penglihatan untuk aktiviti pengurusan diri. perkembangan ketajaman penglihatan mencapai ke tahap 6/6 ketika kanak-kanak berusia 4 tahun. 3. Menjelaskan punca dan masalah kanak-kanak bermasalah pendengaran. Diameter bola mata bayi yang baru dilahirkan adalah 17. Hafiz Baharom dan Sulaiman Mohd.2 peratus dan . Mohd. mengendalikan kemahiran motor dan tingkah laku sosial. Mata merupakan bahagian dalam anggota badan manusia yang paling cepat berkembang jika dibandingkan dengan bahagian lain. Menurut Kementerian Kesihatan (2009). Dalam laman Kementerian Kesihatan Malaysia (2009) menyatakan saiz bola mata manusia akan berkembang antara 5 hingga 7 milimeter (mm) sahaja sepanjang hayat. Mata juga digunakan untuk belajar. 4. keadaan buta meliputi 0. ketajaman penglihatannya adalah 6/60. 2.5 sentimeter padu dari manusia dilahirkan sehingga ia dewasa. Penglihatan merupakan deria yang amat penting untuk perkembangan kepada kanak-kanak kerana 80 peratus daripada yang dipelajari oleh kanak-kanak adalah melalui penglihatan.K a n a k . Kecacatan penglihatan boleh terjadi pada pelbagai peringkat usia dengan tahap gangguan yang berbeza-beza. Menghuraikan strategi mengatasi masalah penglihatan PENGENALAN Selamat bertemu kembali dalam Topik ke 5 yang akan membincangkan kategori kanak-kanak bermasalah penglihatan. Di Malaysia. isipadu bola mata manusia juga akan bertambah sebanayak 3.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 48 UNIT 5 KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah penglihatan Mengenalpasti jenis dan tahap penglihatan. anda diharapkan dapat: 1.5 mm. Mata merupakan deria penglihatan yang amat penting kepada semua manusia kerana penglihatan merupakan sumber untuk mendapat dan menerima informasi. mengenali sesuatu seperti orang dan objek dan sebagainya. gangguan penglihatan boleh berada pada tahap daripada keadaan status penglihatan rendah kepada keadaan buta.

Seringkali mereka tidak dapat mencari atau mencapai objek-objek kecil yang terjatuh.7[b][1]-[13]) . sementara mata tetap pada keadaan biasa (Douglas & McLinden dalam Lewis & Norwich 2005). Ketajaman penglihatan pesakit dinyatakan berhubung dengan ketajaman normal. Menurut Jamilah (2005) kebutaan. Ini kerana keadaan mata mereka tidak sama dengan kanak-kanak normal.K a n a k . Istilah “visual field” sama ertinya dengan jangkauan (area) yang dapat dilihat. Ketajaman visual dari 6/18 bererti pesakit hanya dapat membezakan antara objek yang berjarak 6 meter dimana orang normal dapat membezakannya pada jarak 18 meter. The term include both partial sight and blindness. adversely affects a childs educational performance. . Hal ini sering dilakukan dengan menggunakan grafik yang mempunyai simbol yang mempunyai pelbagai ukuran. 300. Menurut Marylin Friend (2006) definisi buta berdasarkan definisi IDEA beliau menyatakan bahawa “. even with correction.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 49 status penglihatan yang rendah meliputi 2. Lapangan penglihatan bagi orang cacat penglihatan pula adalah tidak lebih daripada 20 darjah pada keluasan diameter. terdapat lagi satu kategori orang cacat penglihatan iaitu separa/rabun (partially sighted). Jadi ketajaman 3/60 bererti seorang pesakit hanya dapat membezakan antara simbol-simbol pada jarak 3 meter dimana orang normal dapat membezakannya pada jarak 60 meter. . teruk dan sangat teruk adalah: . Oleh itu. (Culatta et al 2006). kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan denagn keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka. visual impairment including blindness means an impairment in vision that. rabun ataupun penglihatan terhad (low vision). Masalah penglihatan dari perspektif pendidikan iaitu bermaksud sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan.” JENIS DAN TAHAP PENGLIHATAN Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna ataupun disebut penglihatan terhad (low vision). Sebaliknya keupayaan bagi orang biasa adalah 180 darjah. Ketajaman penglihatan bagi kategori ini adalah di antara 20/70 dan 20/200 pada mata yang terbaik dengan pembetulan. . Pecahan 20/200 bermakna jika seseorang yang penglihatan normal boleh melihat objek tertentu sejauh 200 kaki. Istilah “visual acuity” sama dengan ketajaman penglihatan. Ini dapat di ukur secara kuantitatif oleh kemampuan untuk membezakan antara simbol-simbol pada suatu jarak yang ditentukan.44 peratus daripada jumlah penduduk. Selain daripada orang cacat penglihatan (buta). (Sec. Kanak-kanak yang cacat penglihatan biasanya ketinggalan dari segi perkembangan pergerakan fizikal dan motor. Membantu kanak-kanak ini memahami konsep ruang dan saiz akan membantu perkembangan mereka DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN Definisi masalah penglihatan boleh dilihat dalam dua perspektif iaitu dari segi perundangan dan dari segi pendidikan. . Menurut Wong Huey Siew (2006) dari segi perundangan adalah masalah penglihatan melibatkan penilaian ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik dengan pembetulan. maka ketajaman penglihatan bagi orang yang mempunyai masalah penglihatan hanya dapat melihat objek tersebut dalam lingkungan jarak 20 kaki. Pertubuhan kesihatan dunia (WHO) mendefinisikan kedua-dua kategori di atas iaitu gangguan visual adalah berdasarkan kurangnya ketajaman visual atau kurangnya jangkauan penglihatan. sederhana.

Individu dengan penglihatan terhad dapat melakukan tugas seharian menggunakan deria penglihatan. Tempoh termasuk penglihatan kedua-dua tidak sepenuhnya dan buta.Terdapat beberapa tahap masalah penglihatan yang membezakan antara buta dengan penglihatan terhad ataupun low vision berdasarkan ujian visual akuiti dan juga adaptasi pendidikan khas. Myopia (rabun jauh) dan Hyperopia (rabun dekat) . Ambiplia (mata malas). Sara Begum (2003) menyatakan pelajar yang mengalami masalah penglihatan juga dikategorikan kepada lapan kategori mengikut peringkatnya iaitu Astigmatisme (rabun). Rabun ataupun penglihatan terhad (low vision): Penglihatan kurang dari 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 darjah sesudah rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive). Albinisme (sensitive pada cahaya). Strabismus (juling). b. Sederhana Masalah pada tahap sederhana masih membolehkan kanak-kanak melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan deria penglihatan dengan menggunakan alat Bantu khas seperti kanta. Diplopia (nampak dua). Pelajar-pelajar yang mempunyai masalah penglihatan dikenal pasti mempunyai visual ketajaman 20/70. Kebutaan: Penglihatan kurang daripada 3/60. ii. Masalah penglihatan dapat di lihat dalam tahap berikut: a. Kerosakan ini merujuk terhadap ketidaknormalan mata iaitu saraf optik atau pusat visual untuk otak mengakibatkan kurang ketajaman penglihatan.K a n a k . c.glaukoma (tekanan biji mata yang merosakkan saraf urat mata). Menurut Nancy & Kathleen (2005) kedua-dua kategori di atas iaitu kebutaan dan rabun adalah sebagai kerosakan visual termasuk buta kerana menjejaskan prestasi pendidikan individu yang mengalami masalah buta ini. walaupun dengan bantuan alat khas.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 50 i. Sangat teruk Masalah pada tahap sangat teruk mengakibatkan kanak-kanak menghadapi kesukaran melakukan aktiviti visual seperti membaca dan mobiliti serta perlu bergantung pada deria-deria lain. Teruk Masalah pada tahap teruk menyebabkan kanak-kanak mungkin memerlukan lebih banyak masa dan tenaga dalam menjalankan aktiviti malah mengalami kesukaran melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti. pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 darjah setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive).

Amblyopia/lazy eye atau mata malas adalah di sebabkan juling. kornea atau kanta. Cortical blindness berlaku apabila terdapat beberapa jenis kerosakan pada otak. retinitis pigmentosa. kandungan gula dalam darah menjadikan kanta kurang kenyal dan membentuk katarak dan orang dewasa yang berusia 60 tahun ke atas. astigmatisme dan rabun tua adalah jenis-jenis utama gangguan biasan. Oleh itu tidak dapat memfokuskan pada satu objek yang sama. 33. nistagmus kongenital. retinapathy pra-matang. Keadaan ini menjejaskan penglihatan seseorang dan akan menjadi buta sekiranya lewat. Salah satu mata tidak dapat berfungsi dengan betul. termasuk retina. atau tidak dirawat. Katarak merupakan suatu proses .K a n a k . Oleh itu penglihatan menjadi kabur dan menimbulkan kekeliruan. Satu masalah seumpama adalah strabismus yang mana adalah tidak diselaraskan mata gerak disebabkan oleh otot tidak berfungsi. Punca utama penyebab gangguan visual adalah katarak kongenital. Kanta mata menjadi keruh dan cahaya tidak dapat menembusinya. orang-orang yang terbabit sering mempunyai fotofobia.glaucoma kongenital/keturunan.7% adalah buta. Juling boleh dikesan apabila bayi berumur enam bulan apabila penglihatannya kabur. Masalah katarak berbeza dengan glaukoma yang merupakan sejenis kerosakan mata yang disebabkan oleh tekanan cecair yang terlalu tinggi di dalam bebola mata. b. Berkurangan visual diklasifikasikan seperti berikut: a. Diplopia adalah penglihatan berganda. tetapi bertemu di atas.4% kanak-kanak dikategorikan mengalami masalah penglihatan terhad sederhana. retinablastome. Lain-lain Kecacatan Mata Kecacatan mata lain termasuklah buta warna yang menahan daripada tidak hadir atau rosak sel-sel retina. diabetic retinapathy.9% mengalami penglihatan terhad teruk dan 40.Ocular motility Oculomotor adalah masalah-masalah gangguan-gangguan gerak mata. Albinism adalah satu keadaan pigmen tidak ada daripada semua bahagian badan. katarak.Keadaan Juling wujud kerana tidak adanya kordinasi di antara otot-otot mata menyebabkan mata tidak lurus.Refractive disorder Adalah disebabkan oleh ketaksekataan dalam bentuk atau saiz bola mata. degenerasi makular keturunan dan retinitis pigmentosa. berotot retina kemerosotan.Eye pathologies Pathologies mata adalah kesan kerosakan kepada satu atau lebih struktur mata. hyperopia. Rabun jauh. Nystagmus sebuah pergerakan yang abadi dan tidak sengaja bola-bola mata itu. terpesong keluar atau tegak ke atas ke bawah. Kajian Rokiah et al (2005) menunjukkan 25. Katarak pula adalah sejenis kerosakan mata yang menyebabkan kanta mata berselaput dan rabun.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 51 PUNCA MASALAH PENGLIHATAN DAN BAHAGIAN MATA Menurut Mohd Sharani (2004) masalah-masalah visual timbul daripada sebarang gangguan dengan laluan cahaya itu daripada kemasukannya untuk mata melalui untuk tafsirannya yang bermakna oleh otak. c. adalah satu lagi gangguan aculomotor. Golongan yang berisiko mengidap katarak adalah seperti pesakit kencing manis yang gagal mengawal penyakitnya. pengasingan retina dan atrofi saraf optik. d. Ia termasuk penyakit mata.

dan disebabkan oleh penuaan dan penjarangan tisu-tisu mokular. Tanda-tanda glaucoma. Tekanan yang tinggi ini akan merosakkan sel retina dan serabut saraf sehingga ruang penglihatan menjadi semakin sempit dan akhirnya akan terus menjadi buta. endapan pigmen di dalam mokular atau kombinasi kedua-dua proses di atas. Di antara tanda-tanda glaukoma kronik ialah ruang penglihatan menjadi semakin kecil. 1. Kebocoran ini menyebabkan kerosakan kekal kepada sel-sel retina yang sensitif kepada cahaya dan seterusnya mewujudkan titik buta pada pusat penglihatan. Bagi mata sihat (normal) pula. Degenerasi Makular Basah terjadi apabila saluran darah yang baru membesar di bawah retina pecah dan membocorkan darah dan cecair. a. Age related Mascular Degeneration atau selalunya dipanggil AMD adalah penyebab utama kehilangan penglihatan dan kerabunan (Mason 2001). semakin merosot. pengaliran masuk keluar cecair di dalam bola mata adalah seimbang. b.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 52 akibat usia yang lanjut dan kanak-kanak dan bayi yang baru lahir dengan komplikasi Katarak boleh berlaku pada bayi atau kanak-kanak sekiranya ibu mengidap jangkitan seperti penyakit rubella semasa mengandung. c.K a n a k . AMD berlaku apabila makular yang merupakan sebahagian dari retina yang berfungsi untuk ketajaman. d. 2. Degenerasi Makular Kering (AMD) adalah peringkat awal kepada penyakit ini. Degenerasi makular terbahagi kepada dua.penglihatan kabur dan rabun. a. Bagi mata glaukoma. Senaraikan 5 punca berlakunya masalah penglihatan __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ . e. Diabetic retinopathy sejenis penyakit mata yang disebabkan oleh tekanan cecair yang terlampau tinggi di dalam bola mata seseorang (Friend 2005). b. iaitu dalam bentuk basah dan kering. AMD kering menjadi lebih parah dan menjadi suatu penyakit yang dikenali sebagai degenerasi makular basah. dan pusat penglihatan yang diperlukan untuk membaca atau memandu. iaitu glaukoma akut dan glaukoma kronik. Glaukoma boleh dibahagikan kepada dua.kesukaran menyesuaikan penglihatan dalam keadaan gelap dan kerap menukar cermin mata kerana penglihatan masih tidak terang. Menurut Lim dan Quah (2004) rubella adalah penyakit virus berjangkit seakan-akan cacar yang boleh menyebabkan kecacatan kepada bayi sekiranya dihidapi oleh seseorang ibu yang mengandung antara satu hingga tiga bulan. Kadang kala. c. d. e. tekanan cecair di dalam bola mata meningkat kerana saluran cecair tersekat akibat kerosakan saraf.

kesihatan. berwarna hitam.K a n a k . kecacatan genetik dan tingkahlaku. mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Mempengaruhi hampir keseluruhan kuasa mata. . Retina Makular Iris Kanta Mata Pupil CIRI-CIRI MASALAH PENGLIHATAN Terdapat empat ciri yang boleh dikenalpasti bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan iaitu ciri fizikal. di kelilingi oleh iris. Merupakan kawasan anatomi kecil yang dapat dibezakan daripada tisu sekelilingnya. memfokus objek pada jarak yang berbeza-beza Bahagian tengah anak mata. intelek.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 53 ORGAN MATA DAN FUNGSINYA Bahagian Kornea Keterangan Merupakan selaput hening di hadapan biji mata yang menutup mata hitam dan anak mata. Bahagian yang paling jelas pada matanya dan mempengaruhi warna mata. Bersifat lut sinar. Lapisan mata paling dalam yangg peka kepada cahaya mata hitam.

1 Ciri Fizikal Bermasalah Penglihatan Oesterreich (2009) menyatakan ciri-ciri fizikal yang ada pada kanak-kanak atau individu yang mengalami masalah penglihatan adalah kebanyakannya mempunyai mata juling.K a n a k . Mereka juga mempunyai mata yang tidak boleh memfokus kepada sesuatu perkara.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 54 Rajah 1. mereka kerap berkerut atau mengecilkan mata untuk melihat. ini tidak bermakna mereka tidak memberi perhatian. Jika mereka separa buta. Kanak-kanak yang mengalami masalah ini juga sentiasa mengelakkan matanya dari cahaya terang. warna atau gambar yang besar dan mereka memegang buku atau objek dekat dengan muka untuk melihat atau membaca. Kanak-kanak ini mungkin menoleh ke arah lain apabila dipanggil. Apabila ingin melihat. Kanak-kanak ini sentiasa menutup sebelah mata dan menundukkan kepala ke tepi atau ke depan apabila melihat sesuatu atau ketika berjalan. mereka mungkin dapat melihat bayang. Mereka ini juga tidak dapat mencari dan mengambil objek kecil yang terjatuh ke atas lantai atau ke bawah. Mata mereka juga sering mengerdip atau mereka sering menggosok mata serta sering tersandung atau terjatuh dan terlanggar objek kecil apabila berjalan. tetapi mereka mungkin mempunyai pandangan tepi yang lebih baik. .

Berlaku apabila kanak-kanak mempunyai satu kerosakan visual. Ujian IQ. Ujian minda dirancang khusus untuk menggunakan untuk orang buta. mereka perlukan latihan untuk membiasakan diri dengan keadaan persekitaran. Bagi mereka yang mengalami masalah ini mereka perlu belajar pelbagai kemahiran untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan (c)Interaksi dengan persekitaran kerana kerosakan visual perlu cepat mendapat maklumat jarak. deria-deria ini tidak mempamer sepenuhnya untuk ekspres dan maklumat holistik disediakan oleh kawasan (seperti warna saiz dan hubungan ruang. pengalaman-pengalaman mesti diperolehi dengan menggunakan rasa kekal. Buta atau kerosakan visual teruk menghadkan pergerakan dan juga menjejaskan perhubungan sosial.2 : Contoh Mata Yang Mengalami Kecacatan (Jenis mata Juling) Rujukan: http://rawatankesihatan.K a n a k . seperti Hayes Binet (a special adaptation of the Stanford-Binet IQ Test) atau Wechsler Intelligence of for children-Revised. Walau bagaimanapun. Kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan berupaya untuk berjaya sekiranya diberi peluang. Mereka yang ada masalah penglihatan tidak dapat mengawal persekitaran yang dilalui jika tidak di latih. Menurut Nancy Hunt & Kathleen Marshal (2005) menggambarkan kesan buta pada perkembangan kognitif dengan mengenal pasti had-had asas pada kanak-kanak itu dalam tiga kawasan iaitu: (a) Julat dan pelbagai pengalaman. menunjukkan kanakkanak buta tidak mempunyai IQ yang rendah. Pelajar yang mengalami kerosakan . bimbingan dan tunjuk ajar dalam kehidupan dan juga pendidikan. dan mereka berhubung dengan objek yang di terokai. tidak meletakkan kerosakan visual pada satu kerugian kecuali untuk beberapa aspek kecil dalam komunikasi.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 55 Rajah 1. Kerosakan visual secara langsung mempengaruhi pembangunan dan pengajian kanakkanak. (b) Keupayaan untuk bergerak-gerak. terutama menyentuh dan percakapan. Mereka perlu menjelajah benda-benda dengan sentuhan bahagian untuk keseluruhan proses. Oleh itu.com Menurut pertubuhan kesihatan sedunia (2009) kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan atau cacat anggota tidak semestinya terencat akal. manusia dengan kawasan untuk mengawal persekitaran.

sungguhpun hanya sedikit dari mereka buta sepenuhnya. Ini terjadi kerana pembiasan cahaya pada mata kanak-kanak yang rabun tidak terfokus pada retina dan seterusnya tidak merangsang perkembangan sistem penglihatan. tidak mahu menurut kata. Menurut Mason (2001) terdapat satu kajian membuktikan bahawa penyebab utama penglihatan terhad di kalangan rakyat Malaysia ialah masalah kesihatan yang melibatkan kesalahan refraktif yang tidak diperbetulkan dan katarak. Kuman seperti sitomegalovirus boleh menyebabkan kecacatan saraf pada bayi dan seterusnya bayi boleh menjadi buta (Mason 2001). Kajian yang dilakukan oleh Sharon et. Mereka yang kurang bergerak aktif juga mempuanyai risiko serangan penyakit jantung dan darah tinggi turut menjadi penyebab kepada kehilangan penglihatan sama ada kekal atau sementara. pergantungan pada orang lain. dan ramai pelajar telah menunjukkan keupayaan-keupayaan intelektual. Penglihatan yang kurang jelas dalam kalangan orang-orang dewasa pula atau orang lebih tua memberi kesan kepada kesihatan mental dan boleh menyebabkan serangan jantung dan masalah penglihatan juga dikaitkan dengan mengurangkan aktiviti-aktiviti kehidupan harian seperti sosial. pening atau loya selepas membuat kerja yang perlu penumpuan. risiko kemalangan. Kecacatan refraksi menjadikan kanakkanak rabun dan penyebab utama berlakunya amblyopia. Masalah kesihatan yang sering di alami seperti sering mengadu sakit kepala. Penyakit berjangkit seperti campak yang dialami oleh ibu mengandung boleh menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat penglihatan. Tingkah laku ini terjadi kerana mereka .K a n a k . risiko jatuh dan miskin. suka menentang. Penyakit seperti glaucoma juga boleh menyerang kanakkanak sejak lahir dan ini menyebabkan perkembangan otot-otot mata tidak normal.al (2008) menunjukkan kerosakan penglihatan boleh dikaitkan dengan masalah kesihatan yang lain. Pembetulan masalah penglihatan perlu dilakukan sebelum kanak-kanak berumur lapan tahun supaya sistem penglihatan berkembang dengan normal. Menurut Julia et al (2009) kanak kanak yang mempunyai masalah penglihatan memerlukan perhatian yang lebih daripada ibu bapa dan juga guru. Ini kerana imej kabur dari mata tersebut tidak akan ditafsirkan oleh otak dan akibatnya mata tersebut tidak akan menumpu pada objek yang hendak dilihat. Beberapa pelajar yang mengalami kerosakan visual juga mempunyai bakat. Kongenital Amaurosis Leber mampu menyebabkan buta sepenuhnya atau kehilangan penglihatan teruk semenjak lahir atau awal kanak-kanak. mata yang lebih rabun berkemungkinan besar akan juling. Kanak kanak yang mempunyai masalah penglihatan mempunyai tingkah laku yang ganas. Menurut International Council of Ophthalmology mereka yang mengalami albinisme sering kali menderita kecacatan penglihatan sehingga pada tahap ramai yang disah buta. Masalah ini bukan sahaja menyebabkan masalah psikologi tetapi turut memberi masalah kepada tahap kesihatan seseorang. sifat terlalu bergantung kepada orang lain. Tahap kerabunan antara kedua-dua mata tidak sama. Keadaan persekitaran yang tidak memuaskan seperti kotor dan busuk juga boleh menyebabkan kanakkanak mudah diserang penyakit termasuk buta. mengurangkan status kefungsian dalam masyarakat. Kurang vitamin A juga boleh menyebabkan buta yang di kenali sebagai keratomalasia yang ada kaitannya dengan kekurangan makanan jenis protein. sikap suka mengelak dari melakukan sesuatu kerja dan tingkah laku yang pasif. Keadaan akan menyebabkan kadar kesihatan akan menurun.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 56 visual akan mempamerkan satu julat luas kognitif dan kebolehan-kebolehan intelektual. Misalnya mereka yang mengidap penyakit mata yang kronik dan menyebabkan hilang penglihatan akan mengakibatkan lumpuh sementara waktu. Keadaan ini akan menyebabkan kualiti hidup yang meleset.

__________________________________________ STRATEGI MENGATASI MASALAH PENGLIHATAN Tahap penglihatan bagi rabun dekat kanak-kanak dapat diperbaiki dengan menggunakan kanta pembesar. kemahiran mengurus kehidupan seharian dan kemahiran mengawal emosi dan social. cermin mata berkuasa tinggi.K a n a k . gagal berhubungan dengan orang lain dengan cara yang betul. Ini akan membolehkan kanak-kanak tersebut membaca dengan kadar yang yang lebih pantas dan akan dapat membantu mengurangkan masalah yang dihadapi. __________________________________ d. Selain itu juga mereka turut mengalami masalah dalam aktiviti motor dan fizikal seperti terlalu aktif atau terlalu lembab dan boleh menyebabkan kemusnahan kepada persekitaran. __________________________________________ b. Mengikut kajian oleh Julia et al (2009) didapati 45. __________________________________ 2. a. cermin mata dekat dan bifokal. __________________________________ e. Mereka juga sukar dan menghadapi masalah penyesuaian diri dalam komunikasi. terlebih sentitif dan tidak sensitif kepada kesakitan dan sukar merasa takut kepada suasana bahaya. 1. Nyatakan 5 strategi membantu kanak-kanak bermasalah penglihatan dalam pendidikan. sukar bergaul dengan orang lain. __________________________________________ c. __________________________________ b. Kanak-kanak ini akan terus membesar dengan masalah tersebut jika masalah berkenaan tidak diatasi dari awal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 57 mempunyai ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan juga kekurangan fungsi luar kawal otak. ketawa. . __________________________________________ e.8 peratus daripada kanak-kanak yang cacat yang berumur dari 6-10 tahun mempunyai masalah tingkah laku. Senaraikan 5 ciri fizikal kanak-kanak yang bermasalah penglihatan a. menangis atau rasa tertekan tanpa sebab dan suka mengamuk dan tiada tindak balas memberangsangkan kepada kaedah pengajaran normal. Mereka yang mengalami masalah penglihatan juga menunjukkan tingkah laku atau membuat pergerakan berulang-ulang yang aneh. suka bersendirian. Pemeriksaan penglihatan yang lengkap juga mampu mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak berpenglihatan terhad untuk melakukan tugas harian mereka. __________________________________ c. Dari aspek komunikasi lisan dan bukan lisan mereka sukar meluahkan keinginan sendiri dan menggunakan banyak bahasa badan daripada perkataan lisan. Tingkah laku yang ditunjukkan dalam interaksi sosial adalah berminat kepada perkara atau permainan tertentu. __________________________________________ d.

Selain itu. Definisi masalah penglihatan boleh dilihat dalam dua perspektif iaitu dari segi perundangan dan dari segi pendidikan. model tiga dimensi. 3. Pencapaian akademik kanak-kanak bermasalah penglihatan lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian akademik kategori keperluan khas yang lain. gambar rajah timbul. spectacle magnifier. dan teleskop. masalah fizikal dan sebagainya atau mereka yang di kenali sebagai orang kurang upaya (OKU). Bantuan dan kemudahan turut disediakan untuk memudahkan pergerakan mereka. bilik sumber yang dilengkapi dengan kemudahan mesin Braille. 5. mesin Braille. 6. stand magnifier. Mengetahui punca kepada masalah penglihatan memudahkan guru dan ibu bapa menyusun strategi membantu dalam aspek pendidikan dan kesihatan. bilik penyelenggaraan Braille. Perhatian yang khusus daripada ibu bapa dan guru akan membantu perkembangan kognitif. keputusan kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan memerlukan lebih daripada satu alat bantuan untuk membantu mereka dalam tugasan sebagai pelajar.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 58 Jamilah (2005) menyatakan bahawa pendidikan bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan perlu dilengkapi dengan peralatan yang sesuai mengikut tahap masalah yang dihadapinya sebagai keperluan mobiliti sosial mereka. 4. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat (2009) terdapat banyak kemudahan yang telah di sediakan oleh kerajaan dan badan-badan NGO untuk membantu individu yang menalami masalah penglihatan. Bantuan dan kemudahan bukan sahaja diberikan kepada mereka yang mengalami masalah penglihatan tetapi turut di berikan kepada individu yang mengalami masalah pendengaran. Analisis kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak berpenglihatan terhad lebih suka menggunakan kanta pembesar untuk kerja dekat berbanding cermin mata berkuasa tinggi. sosial dan emosi kanak-kanak bermasalah penglihatan. RUMUSAN 1. . Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna ataupun disebut penglihatan terhad (low vision). Penglihatan merupakan deria yang amat penting untuk perkembangan kepada kanakkanak kerana 80 peratus daripada yang dipelajari oleh kanak-kanak adalah melalui penglihatan.K a n a k . Menurut Zuhayati Yazid (2009) menjelaskan optometris di Malaysia dapat memainkan peranan yang lebih positif untuk membantu menangani masalah gangguan penglihatan di kalangan kanak-kanak. 2. hand held magnifier. alat sentuhan seperti peta. bilik low vision. Antaranya adalah tongkat putih.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 59 RUJUKAN Culatta. (akses 25 December 2009).int/en/. & Quah. L. L. http://www. Coryell. United states: Patricia A. Mohd Sharani Ahmad (2004). Jabatan Kebajikan Masyarakat. New York: Pearson.National Institute of Education.my.jkm. Universiti Putra Malaysia: Press Aremes (M) Sdn . Mohd. 2009. 2005. . Special Teaching For Special Children. Tompkins.A Mohamed. (2004). M. A. New York: Open Marilyn Friend. Kuala lumpur: Meteor Doc.net (Special Education Network). 2009.Penglihatan Terhad UKM: Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 5 (1) 2007: 37-45. www. M. University Press. A. Victor Feizal Knight.all: 2009.ehomemakers.J.spe-ed. 2005. Rizlan.M. www. Sdn. New Jersey: Upper Saddle River. Kementerian kesihatan Malaysia.net/my/article. 2001. (akses 25 December 2009).M. 2006. Marylyn Friend. 2005. R. 2nd ed..who. Pengenalan kepada masalah Penglihatan. United kingdom: Graphic Images. Rokiah Omar. Education learners with Diverse Abilities. Singapore: Nannyang Technological University. 2003. Batu Caves: Pencetakan Zafar Sdn. (Akses 3 Januari 2010) Julia Jantan et. Jamilah K. 2005. Nancy Hunt & Kathleen Marshall. Bhd. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. 2009.R.php?id (akses 26 December 2009). Oesterreich. & Werts G. Fundamentals of Special Children Heather L. Zainora Mohammed & Tholasi. United States: The University Of North Carolina. 2007. Kecacatan Penglihatan. www. Exceptional Children And Youth. Hafiz Baharom & Sulaiman Mohd.K a n a k . Pengenalan kepada pendidikan khas (Masalah Penglihatan). Bhd. & Norwich. Special Education: IDEA 2004: Update Edition. Special Children. Special Education Perspective For School Proffesionals. 2009. Lewis. Ciri Kanakkanak Berpenglihatan Terhad di Klinik .Bhd.myhealth/myhealth/bm/dewasa_content. Lim. www. Spotlight on Special educational Needs: Visual Impairment.Fakulti Pendidikan dan Bahasa. Mason. (akses 26 Disember 2009).gov. Pertubuhan Kesihatan Sedunia. 2006. B. Education. G.

David J. Christ. Diane Zheng.jkscience. London: Routledge. 2009. Social Adjustments and ArheartAssessment of the Effect of Visual Impairment on Mortality through Multiple Health Pathways: Structural Equation Modeling. 2009. Social Adjustments and Rehabilitation of The Blind.org/archive/volume101. & Kristopher L. 06/01/2010. 2006. Ashok K Sharma & Bhavna Raina. Sharon Sharon L. Kanak-kanak bermasalah penglihatan. 2008. Teaching Pupils With Visual Impairment: A Guide To Making The School Curriculum Accessible. Persekitaran Pembelajaran Pelajar Cacat Penglihatan Di Malaysia.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 60 Ruth Salisbury. Zuhayati Yazid. Sudhir Bhagotra. . http://www. 2008. Cognitive Development in blind children. Byron L. Lee. http://www. New Delhi: Discovery Publishing House. Kuala Lumpur: Unit Penerbitan ISM. Lam.K a n a k . (akses 25 December 2009). 5. Utusan Malaysia Online. (akses 3 Januari 2010) Wong Huey Siew.iovs. D.org Rabu.00 pm Sara Begum. 2003.

dia lebih rela memilih sebagai seorang yang buta berbanding menjadi pekak. Ini kerana kecacatan yang di alami mereka tidak kelihatan dan fizikal luaran normal seperti insan biasa. Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah pendengaran 2. Kelambatan mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial mereka. anda diharapkan dapat: 1. Hal ini sukar untuk dilaksanakan oleh kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran kerana tidak dapat mendengar apa yang berlaku disekelilingnya. Menjelaskan jenis-jenis kaedah komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran. Akibatnya. 2005) . kanak-kanak yang mengalami cacat pendengaran lebih bernasib malang berbanding mereka yang mengalami kecacatan lain. mereka mempunyai tiga rangkap kecacatan iaitu pendengaran. Pandangan ini sebenarnya amat bertentangan kerana kecacatan yang mereka alami lebih teruk berbanding dengan yang kategori kecacatan lain. Perkembangan bahasa dan pertuturannya akan terbantut dan lambat kesan daripada kehilangan pendengaran. Semenjak lahir lagi. Secara tidak langsung. PENGENALAN Pada kebiasaannya. pujukan ibu. Kebanyakkan mereka tidak dapat bertutur kerana tidak dapat mendengar bahasa yang selalu digunakan dalam kehidupan. salah satu cara kita belajar mengenal alam sekeliling ialah melalui pendengaran. tangisan dan lain-lain dari sejak lahir lagi.K a n a k . Banyak perkara yang mereka tertinggal berbanding kanak-kanak biasa. Mereka tidak dapat mendengar bunyi kuat dan rendah. bertutur dan terencat akal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 61 UNIT PELAJARAN 6 KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. kanak-kanak akan mula bercakap dan membentuk bahasanya sendiri. Oleh itu. Ketika berusia 1 ke 2 tahun. mereka juga akan mengalami masalah perkembangan sosial kerana malu dengan kekurangan yang dimiliki itu. Mengenalpasti jenis dan tahap pendengaran. orang ramai tidak nampak sebarang kekurangan yang dialami dan menganggap mereka adalah normal seperti orang lain. Di Malaysia kanak-kanak yang mengalami masalah yang berada di sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran seramai 7388 orang yang merangkumi di program sekolah pendidikan khas dan program intergrasi (Jabatan Pendidikan Khas. 3. Ianya diperkukuhkan lagi dengan pendapat Hellen Keller di dalam autobiografinya seseorang yang buta dan pekak.

Menurut Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon (1992) Kanak-kanak pekak sebagai seorang yang rosak pendengaran kerana dalam kebanyakan contoh. Istilah pekak dalam huruf besar merujuk kepada budaya orang pekak. Dari situ kita dapat melihat akan kepentingan mengetahui kedudkan telinga serta fungsi komponen telinga itu sendiri yang amana akan banyak membantu guru untuk lebih mnegetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut. setiap bahagian ini mempunyai komponen tersendiri dan setiap komponen mempunyai fungsi dan tugas tersendiri yang penting dan saling berkait. pesakit yang menghidapi maslah pada telinga dalam dikategorikan sebagai masalah pendengaran sensorineural. adalah dengan mengetahui anatomi telinga dan fisiologinya kita dapat mengetahui lebih mendalam berkaitan mekanisme pergerakan bunyi yang dihasilkan di dalam telinga. dengan mengetahui kedudukan telinga guru pendidikan khas akan lebih mudah untuk mengenalpasti kaedah pengajaran yang perlu digunakan pada murid pendidikan khas tersebut. istilah pekak adalah digalakkan untuk digunakan kerana ia merupakan satu lambang identiti yang positif kepada komuniti orang pekak. kita juga dapat mengetahui kedudukan masalah yang terjadi kepada telinga kita sekiranya kita disahkan menghadapi gangguan pendengaran. ANATOMI DAN FISIOLOGI PENDENGARAN Gangguan pendengaran adalah sebuah kecacatan yang sememangnya sudah diketahui umum seluruh dunia. Setiap bahagian telinga ini memberikan penanda aras masalah pendengaran yang dihidapi oleh pesakit tersebut. hal ini kerana dengan mengetahui mekanisme pendengaran ini. Namun hanya segelintir dari mereka sahaja yang cuba mengambil tahu akan anatomi dan fisiologi telinga itu sendiri.K a n a k . Bagi Smith. anatomi telinga ini adalah sangat penting untuk dipelopori lebih-lebih lagi kepada mereka yang akan terlibat langsung dengan telinga dan masalah pendengaran. guru pendidikan khas ini akan lebih peka akan masalah yang dihadapi oleh murid berkenaan. sebagai contoh. telinga tengah dan telinga dalam. Secara umumnya bahagian telinga terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu telinga luar. Oleh yang demikian. Finn dan Dowdy (1993) mendefinisikan bermasalah pendengaran berdasarkan darjah kepekakan iaitu pekak dan kurang pendengaran. ia mempunyai pendengaran separa. guru-guru yang akan terlibat dengan kanak-kanak masalah pendengaran ini perlu mendalami bahagian anatomi dan fisiologi ini. Istilah pekak dalam huruf kecil adalah merujuk kepada kekurangupayaan pendengaran.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 62 DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN Menurut Kamus Dewan terbitan DBP pekak didefinisikan sebagai tidak dapat mendengar langsung atau tidak dapat mendengar dengan baik. Dalam budaya orang pekak. Selain itu. . Menurut Cruiskshank (1975) kanak-kanak kurang upaya pendengaran merujuk kepada kebolehan kanak-kanak itu mengguna deria dengar dan juga bila kecacatan itu dialami. Kanak-kanak ini luar biasa kerana tidak dapat bertindak balas terhadap bunyi-bunyi di sekelilingnya. Di dalam konteks pendidikan khas pula.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 63 Rajah 6. Jenis Konduktif Bunyi tidak dapat diproses melalui telinga luar ke telinga tengah. Punca berlakunya masalah ini kerana halangan di dalam saluran telinga luar seperti tahi telinga yang terlalu banyak atau sekatan benda asing. Individu yang menghadapi masalah pendengaran ini sukar untuk memproses maklumat linguistik melalui deria pendengaran dengan atau tanpa alat bantu dengar. Masalah ini dikelaskan mengikut masalah iaitu masalah pendengaran ringan. Bagi mereka yang masih mempunyai saki baki pendengaran pula.K a n a k . Tahap kehilangan pendengaran ini tidak melebihi 60 dBHL iaitu kebolehan mendengar hanya setakat 1 hingga 1. bunyi dan sebagainya. kehilangan pendengaran jenis konduktif ini dikategorikan sebagai kehilangan pendengaran ringan dan sederhana kerana masih boleh mendengar sebahagian bunyi-bunyi pertuturan dan suara sendiri serta orang lain melalui tulang mastoid. Kehilangan pendengaran jenis konduktif selalunya boleh dipulihkan secara perubatan atau pembedahan. Namun telinga dalam masih dapat berfungsi dengan baik dalam memproses dan menghantar bunyi ke saraf pendengaran pada otak.1 Anotomi Telinga JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN Pertuturan. sederhana dan teruk. Oleh itu. Kemajuan teknologi pada hari ini telah banyak membantu dalam menjalani kehidupan seharian. Pesakit masih boleh memahami perbualan tapi bermasalah untuk mendengar suara yang perlahan yang memerlukan meraka menggunakan alat bantu pendengaran dan juga terapi pertuturan.5 meter daripadanya. Ini menyebabkan bunyi menjadi perlahan dan tidak jelas. Kecacatan pendengaran bukan sahaja menggugat perkembangan pertuturan bahasa tetapi juga perkembangan sosial seseorang individu itu yang mana golongan ini terpaksa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Ia juga boleh terjadi akibat kemalangan iaitu kerosakan gegendang telinga disebabkan oleh tekanan yang terlalu kuat seperti bunyi letupan dan jolokan benda keras atau tajam ke gegendang telinga. kewujudan dan penciptaan alat bantu dengar pada hari ini telah banyak membantu golongan bermasalah pendengaran untuk menjalani kehidupan seharian khususnya bagi tujuan berkomunikasi dalam masyarakat agar mereka menjalani kehidupan seperti insan normal walaupun terdapat sedikit kekurangan pada mereka. bunyi masih boleh dihantar ke otak melalui tulang mastoid serta bunyi ini tidak dapat bergerak dari telinga luar ke telinga dalam secara efisien kerana tersumbat atau kerosakan pada laluan ini. Selain itu faktor jangkitan . mereka adalah mempunyai potensi untuk memaksimumkan sebaik mungkin pendengaran yang masih terdapat pada mereka agar dapat membantu dalam perkembangan dan pemerolehan bahasa mereka.

Bagi kanak-kanak yang mempunyai keupayaan mendengar yang amat teruk (melebihi 90 dB). Pada peringkat awal kehilangan pendengaran mungkin kurang tetapi akan menjadi semakin teruk dan akhirnya penyakit ini boleh merebak ke telinga dalam dan menyebabkan kehilangan pendengaran konduktif kepada pekak bercampur yang mana berlaku lebih kerap pada kaum wanita yang mengandung kerana mereka mungkin jadi penyumbang. Ciri-ciri bagi yang mengalami kepekakan sensori neural pula adalah seperti keupayaan mendengar bunyi 70 dB ke atas. Otitis Media pula disebabkan oleh salur eustachia yang tersumbat akibat demam selesema. Pengambilan dadah yang mengandungi seperti alkohol. pengambilan bahan Ototoxic/ bahan beracun seperti dalam quinine dan antibiotik. Ketiga. Keempat. selepas lahir akibat daripada kemalangan yang teruk menyebabkan kerosakan koklea. disebabkan keturunan kerana jika ibubapa membawa gen dominan (pekak). Selain itu. Selain itu mereka juga memerlukan terapi pertuturan. tanpa amplikasi. tonsillitis dan jangkitan di hidung dan tekak. aspirin. mereka mengalami kesukaran untuk mendengar dan bertutur. Ianya akibat daripada tulang stapes yang melekat pada jendela bujur tidak dapat bergerak kerana terdapat ketumbuhan tetulang di sekelilingnya. Otistis Media dan Otoslerosis adalah penyebab utama kehilangan pendengaran konduktif ini. Pada tahap ini kanak-kanak sukar untuk memperolehi pertuturan. Apabila menggunakan amlpikasi kanak-kanak ini sepatutnya boleh mengecam bunyi persekitaran dan mengecam semua bunyi pertuturan. Ketumbuhan tetulang halus pada dinding telinga tengah berlaku awal remaja hingga awal 30 an. bunyi bising yang sangat teruk dan berterusan. risiko untuk . campak.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 64 turut mempengaruhi masalah pendengaran konduktif ini seperti jangkitan kronik yang berlaku terhadap lapisan kulit telinga luar atau telinga dalam dikenali sebagai Otitis Externa dan Otitis Media. meningitis (demam yang teruk disebabkan selaput yang meliputi otak dan tulang belakang) seperti meningococcal merosakkan koklea dan saraf pendengaran. quinine dan tranquillisiers serta pengambilan ubat-ubatan seperti pill Thallidomide). Otosklerosis (ketumbuhan tetulang halus pada stapes juga turut mempengaruhi pekak konduktif ini. Masalah ini tidak boleh dirawat kecuali dengan teknologi terkini seperti ABD berkuasa tinggi dan pacakan koklea.K a n a k . berlaku semasa di dalam kandungan atas sebab jangkitan virus atau bakteria seperti rubella/german measles kepada ibu yang mengandung pada 3 bulan pertama dalam kebanyakan kes. Kehilangan pendengaran jenis ini adalah teruk (severe) dan sangat teruk (profound) kerana tidak boleh mendengar bunyi-bunyi pertuturan langsung dan hanya mendengar bunyi-bunyi yang kuat sahaja seperti bunyi mercun. Masalah pendengaran ini selalunya kekal. Kedua. Kebiasaannya ujian pendengaran menunjukkan terdapat perbezaan kehilangan pendengaran di antara ujian melalui tulang dengan ujian melalui udara. Punca berlakunya masalah ini kerana. Melibatkan koklea atau saraf yang menjadi laluan ke otak. Bagi tahap teruk (70 dB -90 dB). pertama. mereka boleh mendengar bunyi kuat alam jarak 1 kaki dari telinga. Otitis Externa disebabkan oleh jangkitan bakteria yang dinamakan “swimmer’s ear” yang biasa berlaku kepada perenang kerana kekerapan air terperangkap di dalam telinga. tinnitus (berdesing). kehilangan pendengaran disebabkan ketuaan dan penyakit meniere kesan vertigo (pening yang teruk). Jenis Sensorineural Masalah ini disebabkan oleh kerosakan telinga dalam atau laluan saraf pendengaran ke otak. Kekuatan bunyi di setiap frekuensi berkurangan tetapi kehilangan pendengaran tidak melebihi 60dB di semua frekuensi. cortisone. Walaubagaimanapun ia dapat dibantu dengan alat bantu pendengaran . Sesetengah bunyi kedengaran kurang jelas menyebabkan herotan dan masalah memahami pertuturan. semasa kelahiran seperti anoxia (kekurangan oksigen) dan jaundice (demam kuning).

c.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 65 mempunyai anak yang pekak sensorineural adalah 50% manakala pembawa gen resesif adalah 25%. e. d. c. Ukuran kehilangan pendengaran ditentukan mengikut keupayaan individu mendengar kekuatan bunyi yang diukur mengikut ukuran unit desibel menurut Williams (1991) dalam Safani Bari (1993). d. Manakala dalam ujian (tulang dan udara) ia tidak menunjukkan banyak perbezaan kerana saraf pendengarannya tidak berfungsi. seseorang yang mempunyai masalah pendengaran sensorineural juga mempunyai mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masalah pendengaran campuran. Jika lebih teruk peringkat cacat pendengaran seseorang. a. Untuk mengetahui darjah pendengaran. Terdapat berbagai-bagai darjah atau peringkat cacat pendengaran iaitu dari peringkat yang sedikit kepada peringkat sangat teruk.K a n a k . Contohnya. b. Dalam pekak bercampur kehilangan pendengaran melalui tulang lebih baik dari ujian melalui udara tetapi kehilangan berlaku kepada keduaduanya. 1. Senaraikan 5 ciri utama kanak-kanak bermasalah pendengaran jenis konduktif __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ TAHAP KEPEKAKAN Dalam bidang perubatan dan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran dikategorikan mengikut tahap kehilangan pendengaran mereka. Berlaku kehilangan pendengaran dalam kedua-dua ujian (bone and air conduction). sejenis alat mengukur yang dipanggil audiometer digunakan. e. maka akan . Frekuensi bagi kehilangan pendengaran jenis sensorineural ialah 71 dB ke atas iaitu teruk dan sangat teruk 91 dB ke atas. Jenis Campuran Masalah pendengaran campuran berlaku apabila terdapat kehadiran kedua-dua masalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama. 2. b. a. Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar atau tengah berserta masalah di telinga dalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran.

 Tanpa memakai amplifier.  Memerlukan tempat pembelajaran yang sesuai dan bimbingan serta perhatian dalam perkembangan bahasa dan pertuturan. kebisingan kelas dan tahap kepekakan. lemah. murid boleh kehilangan sehingga 50% daripada perbincagan kelas apabila tahap kepekakan mencecah 35-40 dB. Walau bagaimanapun. murid pada tahap kepekakan 40dB kehilangan kobolehan pertuturan sebanyak 50% .  Tanpa memakai amplifier. Kehilangan pendengaran bukan sahaja diukur mengikut tahap kekuatan bunyi dalam desibel tetapi juga kekuatan bunyi diambil kira dari tahap frekuesinya. membaca dan bahasa penulisan  .  Perbendaharaan kata kurang dan pertuturan yang kurang sempurna.  Memerlukan pendidikan khas.  Bermasalah mendengar ditempat yang bising.  Tahap pendengaran efektif apabila berada dalam linkungan perbualan 3 . perlahan dan sayup-sayup.100% apabila tahap kepekakan pada 50 dB.75% dan 80% . Frekuensi merupakan kadar getaran gelombang bunyi yang dihasilkan dan kadar getaran gelombang bunyi ini diukur dalam ukuran Hertz menurut Williams (1991) dalam Safani Bari (1993).  Pada peringkat 30 dB individu boleh kehilangan 2540% pertuturan yang didengari. Menurut Hallahan dan Kaufman (1991) mendefinisikan kanak-kanak bermasalah pendengaran ialah kanak-kanak yang tidak dapat mendengar pada satu-satu tahap intensiti (kekuatan bunyi). Nilai 10 dB ialah kekuatan bunyi yang amat perlahan dapat dikesan oleh pendengaran orang yang mempunyai pendengaran normal TAHAP PEKAK DAN KESAN TERHADAP PERTUTURAN DAN BAHASA KATEGORI DAN TAHAP KEPEKAKAN KESAN MASALAH PENDENGARAN KEPADA PERTUTURAN DAN BAHASA Minimal (borderline) 16-25 dB Mild 26-40dB Moderate 41-55 B Mengalami masalah untuk mendengar bunyi yang jauh. tahap ukuran bunyi yang digunakan di beberapa negara mempunyai sedikit perbezaan kerana kategori kehilangan pendengaran diukur mengikut kekuatan bunyi pertuturan purata sesuatu bangsa.K a n a k . penekanan kepada perkembangan bahasa lisan.5 kaki sahaja (bersemuka) dengan sokongan struktur dan perbendaharaan yang terkawal.  Tahap kesukaran mendengar murid di dalam kelas bergantung kepada faktor seperti jarak dengan guru. Sensitiviti pendengaran adalah diukur di dalam unit desibel.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 66 lebih tinggi lagi nilai desibelnya (dB).  Murid akan kehilangan 10% pertuturan yang diujar oleh guru apabila melebihi jarak 3 kaki darinya.

kemahiran berbahasa dan bacaan bibir. tatabahasa. menulis dan membaca.  Lambat dalam perkembangan bahasa.  Memerlukan pendidikan khas dengan penekanan kepada kemahiran berbahasa dan bidang akademik. MASALAH KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN Kanak-kanak cacat pendengran ini sudah pasti tidak dapat mendengar seperti insan normal yang lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 67  Perkembangan auditori dan terapi pertuturan perlu diberi penekanan. Ia akan menjejaskan perkembangan bahasa dan pertuturan mereka. perbendaharaan.  Memerlukan bimbingan khas sepenuh masa dengan memberi penekanan kepada auditori.  Pada tahap 55dB mereka boleh kehilangan 100% untuk mendengar dalam pertuturan komunikasi. Mereka bukan sahaja mengalami masalah . maka perbendaharaan kata yang digunakan orang biasa untuk berkomunikasi juga tidak dapat dikuasai oleh mereka. Severe 71-90 dB  Dapat mendengar suara yang kuat dengan jarak 1 kaki dari telinga. Apabila mereka tidak dapat mendengar. Moderate to severe 56-70 dB  Murid memerlukan bunyi yang kuat untuk mendengar apabila tidak memakai amplifier.K a n a k . sintaksis bahasa dan kebolehan dalam pertuturan. Profound 91 dB  Lebih dapat mengesan getaran daripada nada ton.  Pemakaian amplifier yang optima dapat membantu murid pada tahap kepekakannya 90 dB mengenalpasti bunyi persekitarannya dan mengesan semua bunyi pertuturan.  Kebanyakan mereka lebih bergantung kepada deria penglihatan daripada deria pendengaran  Pemakaian implan koklea dan vibrotactile aid dapat membantu murid yang bermasalah pendengaran pada tahap ini.  Perlu memakai amplifier setiap masa. Perlu bimbingan khas dalam meningkatkan kemahiran berbahasa terutamanya yang melibatkan bahasa yang berkaitan subjek akedemik.

K a n a k . Kemudian akan diperhatikan samada mereka menunjukkan apa-apa gerak balas terhadap bunyi-bunyi yang diperkenalkan itu.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 68 gangguan alat suara rosak tetapi bahasa yang dipertuturkan tidak sama dengan yang digunakan oleh orang biasa. mereka akan menunjukkan gerak balas dengan menggerak-gerakkan mata. Ujian tarikan (distraction test) Kanak-kanak akan didedahkan dengan bunyi-bunyi tanpa pengetahuan atau penglihatan mereka. Oleh itu penting bagi seseorang guru itu mengenal beberapa tingkah laku yang menunjukkan bahawa seseorang kanak-kanak itu mempunyai masalah pendengaran. Cara-cara tersebut ialah : a. Selalunya ujian ini digunakan pada kanak-kanak yang berumur lebih dari 12 bulan. Walaubagaimanapun ia kadangkala menimbulkan masalah kerana tidak semua orang faham isyarat tangan (simbol-simbol) yang digunakan. mereka biasanya lebih senang menggunakan isyarat tangan untuk berkomunikasi dengan orang lain. PENGESANAN AWAL MASALAH PENDENGARAN Terdapat dua cara yang boleh digunakan untuk mengesan kecacatan pendengaran pada peringkat bayi dan kanak-kanak. Guru mungkin menyalah anggap kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pelajaran yang disebabkan kecacatan pendengaran sebagai kanak-kanak lembam. Kaedah ini dikenali sebagai komunikasi menyeluruh. tangan dan kaki mereka. Apakah ujian pengesanan pendengaran yang boleh dilakukan oleh ibu bapa di rumah? . Sungguhpun kanak-kanak yang berumur kurang dari lima bulan tidak begitu berkebolehan lagi untuk memalingkan kepala mereka untuk mencari sumber bunyi yang didedahkan kepada mereka. mereka juga perlu di ajar bertutur agar dapat menggunakan kedua-dua cara berkomunikasi iaitu lisan dan isyarat tangan. Pada peringkat ini pun kadang-kadang guru tidak menyedarinya. terencat akal atau tidak berminat dalam pelajaran. b. Kebanyakan kanak-kanak telah boleh memahami arahan-arahan yang mudah seperti “mana ibu” atau “mana bola” apabila mencapai umur 12 hingga 18 bulan. Kadang-kadang kecacatan pendengaran pada kanak-kanak tidak diketahui oleh ibubapa sehinggalah mereka bersekolah. Ujian pertuturan (speech test) Ujian ini bertujuan untuk memerhati samada kanak-kanak boleh memahami apa yang dituturkan dan seterusnya menunjukkann gerak balas terhadap apa yang disuruh buat. Maka selain kod tangan. Oleh itu ujian ini bersama-sama ujian tarikan boleh digunakan sebaik sahaja kanak-kanak telah boleh memahami beberapa patah perkataan. Oleh itu.

pendapat . Mempunyai tahap komunikasi yang tidak mengikut tahap umur contohnya. c. d. Sering mengelak untuk berkomunikasi dengan orang lain f. Berulangkali menyoal orang yang tidak dikenali.Komunikasi dari segi bahasa pula melibatkan penulis dan pembaca (writer-reader). hubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara personal atau tidak personal melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Komunikasi itu mengandungi sekumpulan isyarat (signal) yang memberi petunjuk atau melambangkan sesuatu mesej. bacaan bibir dan sebagainya. Pertukaran idea . e. Kriteria mengenalpasti masalah komunikasi individu yang mempunyai masalah komunikasi dapat dikenalpasti apabila individu tersebut:a. pertuturan kiu. Merosakkan mekanisme pertuturan contohnya. kanak-kanak yang berumur 6 tahun bertutur seperti anak yang berumur 4 tahun. Individu yang mempunyai masalah komunikasi juga sukar untuk memahami dan mempelajari sesuatu. Mempunyai perlakuan yang berbeza dengan majoriti ahli dalam komuniti. Ini kerana adanya kerosakan pada neurologikal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 69 MASALAH KOMUNIKASI PENDENGARAN MURID BERMASALAH Masalah komunikasi berpunca daripada individu yang mempunyai struktur yang cacat untuk menghasilkan pertuturan yang normal. yang tidak membolehkan mereka untuk berkomunikasi dengan cekap. Komunikasi Seluruh Komunikasi seluruh adalah tatacara pemikiran yang boleh melibatkan orang lain secara keseluruhan yang dengan menggunakan alat komunikasi iaitu lisan. Isyarat ini boleh berbentuk perkataan atau tidak . PENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA BAGI MURID BERMASALAH PENDENGARAN DI MALAYSIA a. dengan menjerit tanpa intonasi.K a n a k . g. yang penting mesej dapat disampaikan. Mempunyai tahap kebolehan memahami hasrat hati pada orang yang tidak dikenali. Kedua-dua komunikasi ini menggunakan kod channel di mana penutur . Komunikasi juga dipengaruhi oleh emosi. maklumat . Komunikasi memerlukan hubungan antara medium-medium asas seperti hubungan mata atau pergerakan tangan dan juga mesti diwujudkan di mana sesuatu pihak itu bersedia untuk menjalankan perhubungan dengan pihak lain. bahasa isyarat. Menghasilkan bunyi yang ganjil dengan pergerakan bibir atau hidung. Komunikasi melibatkan dimensi-dimensi hubungan (contact). b.

dan Komunikasi Menyeluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM). Ejaan Jari Ejaan Jari (Fingerspelling) merupakan bahagian mustahak dalam komunikasi orang-orang berkeperluan khas bermasalah pendengaran yang digunakan untuk mengeja nama khas dan mengeja perkataan-perkataan yang tiada kod tangan.Bacaan Bibir e. KTBM mempunyai aturan dan keseragaman untuk tujuan pembakuan bahasa isyarat. a.Bahasa Isyarat  Isyarat Naratif (direka setempat)  ASL  Komunikasi Seluruh KTMB b.Ejaan Jari d. Ia merupakan bahasa pertama bagi orang pekak yang dibentuk oleh orang pekak sendiri untuk berkomunikasi. Ayat-ayat yang menggunakan KTBM apabila dipertuturkan dalam bentuk tulisan tidak mempunyai perbezaan dari segi semantik atau tatabahasa Melayu. Bahasa isyarat di Malaysia terbahagi kepada tiga iaitu isyarat natif. KTBM menyerupai struktur bahasa Melayu yang berasaskan tatabahasa Melayu sama ada dari segi penulisan atau komunikasi. bahasa isyarat Amerika (ASL). Isyaratnya berbentuk setempat dan penyebarannya tidak luas kerana isyarat yang dibentuk berdasarkan penciptaan sendiri atau berdasarkan kepada ahli keluarga yang pekak.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 70 dan penulis dikenali sebagai encoder yang mana mereka ini adalah sumber. Pendengar dan pembaca pula merupakan sasaran dan dikenali sebagai decorder.Mimik Muka f. Bahasa Isyarat Bahasa yang digunakan oleh mereka yang bermasalah pendengaran untuk berkomunikasi sesama mereka dan orang ramai.   Komunikasi Menyeluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) adalah:Bahasa isyarat yang menggunakan seluruh anggota badan termasuk mimik muka semasa berkomunikasi.Bahasa Melalu Penulisanan b.Pertuturan Kiu c. .K a n a k . rakan-rakan yang pekak dan tidak pekak serta ahli masyarakat yang melingkungi hidup mereka. c. Ia merupakan satu sistem komunikasi visual dan pergerakkan tangan. Bahasa isyarat ini dominan dalam pengajaran Bahasa Inggeris.  Isyarat natif adalah bersifat semula jadi. Bahasa isyarat Amerika (ASL) adalah bahasa isyarat yang berasal dari Amerika dan diperkenalkan oleh sukarelawan dari barat ketika mengajar kanak-kanak pekak di Malaysia. Bahasa isyarat ini berdasarkan sempadan negara.

Ejaan jari mempunyai 3 aspek penting Penyampaian Ejaan Jari iaitu (Expressive Fingerspelling) ialah penggunaan pergerakan fizikal bagi menyampaikan maklumat melalui huruf-huruf gerakan tangan. iaitu mestilah diingatkan selalu yang Ejaan Jari ini digunakan bagi tambahan kepada pertuturan dan bacaan bibir.K a n a k . dan lain-lain. setiap perkataan pertuturan kiu yang ditutur boleh dilihat dengan nyata oleh mereka yang hanya mampu mendengar secara kabur. Ejaan jari ini amat penting apabila perkataan yang hendak diperkatakan itu tidak dapat dikodkan atau diisyaratkan. d. Oleh yang demikian kita mestilah selalu bertutur atau menggerakkan bibir menyebut tiap-tiap perkataan serentak dengan Ejaan Jari dan Kod Tangan. serta didengar dan dilihat secara serentak oleh mereka yang sempurna deria. Pertuturan Kiu Pertuturan kiu terdiri daripada bahasa pertuturan yang diiringi dengan kiu tangan iaitu petunjuk yang ditunjukkan oleh seseorang penutur supaya setiap suku kata yang dituturkan itu boleh dicam dengan jelas memalui penglihatan dan juga melalui pendengaran. Ejaan jari digunakan untuk mengeja nama orang. . Aspek ketiga Ejaan Jari. tempat. Penerimaan Ejaan Jari iaitu (Reseptive Fingerspelling) ialah penggunaan gerakan pandangan mata bagi menerima maklumat melalui huruf-huruf gerakan jari.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 71 Pengejaan jari memerlukan penguasaan abjad kerana setiap perkataan atau kosa kata yang hendak diperkatakan perlu dieja dengan cekap agar komunikasi berkesan berlaku. Oleh yang demikian.

/pa/. R.K a n a k . dan ditunjuk buat julung kalinya oleh beliau pada tahun 1967. Orin Cornett. setiap suku kata yang ditutur boleh dicam dengan jelas melalui corak visual yang terdiri daripada pergerakan bibir yang dilihat ketika suku kata itu ditutur dan kiu tangannya yang diiringi secara serentak. iaitu seperti yang berlaku didalam bacaan bibir. Kemudian ia dibuka apabila suku kata tersebut dituturkan. dari Kolej Galludet. Hanya 8 bentuk tangan digunakan. DC.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 72 Kiu tangan dalam pertutuan kiu tidak direka oleh Dr. Setiap kiu tangan terdiri daripada suatu bentuk tangan yang diletakkan pada posisi tangan yang khas. Dalam kaedah bacaan bibir. Walau bagaimanapun. /ba/. Mengapakah pergerakan bibir tidak boleh digunakan secara sendirian (seperti dalam bacaan bibir) untuk mengecam setiap suku kata. Anda tidak akan dapat mengecam setiap satu daripada suku kata itu dengan hanya melihat pada mulut. Dalam setiap keadaan. kedua-dua bibir anda bermula dengan dietapkan. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan terhadap Bahasa Melayu. kebanyakan suku kata kelihatan serupa walaupun ia berbunyi amat berbeza. Washington. dalam Pertuturan Kiu rupanya begini: . Perhatikan diri anda semasa menyebut suku kata berikut di hadapan cermin: /ma/. iaitu: Dalam pertuturan kiu.

semua suku kata yang berbunyi sama akan kelihatan sama. Kiu tangan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi semasa membaca bibir dengan menjadikan suku kata-suku kata yang berbunyi berbeza juga kelihatan berbeza diantara satu sama lain. Sebagai tambahan kepada Pertuturan Kiu. Sebaliknya. selain daripada mengguna pen dan kertas bagi tujuan ini. penulisan ideograf dan penulisan menurut abjad. Walaupun kebanyakan bahasa biasanya hanya menggunakan salah satu daripada bentuk-bentuk penulisan ini. Dengan cara ini. Sudah tentunya perkataan-perkataan pertuturan boleh dinampakkan dalam bentuk tulisan. Ketiga-tiga cara untuk mewakili perkataan secara visual dengan tangan ini adalah bersamaan dengan tiga bentuk dimana perkataan pertuturan lazim diwakili di dalam penulisan iaitu penulisan silabik. . ketiga-tiga bentuk ini boleh digunakan di dalam penulisan bahasa Jepun. Oleh yang demikian. Namun.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 73 Posisi tangan memudahkan kita melihat perbezaan diantara vokal-vokal yang kelihatan serupa dalam kaedah bacaan bibir.K a n a k . isyarat-isyarat dan kaedah ejaan jari juga mempergunakan tangan untuk mewakili perkataan-perkataan yang disebut. Ini memungkinkan kanak-kanak pekak membaca dengan jelas apa yang sedang dituturkan kepada mereka walaupun mereka mungkin tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dituturkan kepada mereka iaitu mereka akan betul-betul akan dapat membaca apa yang dikatakan oleh penutur melalui bacaan bibir. penulisan adalah sesuai mudah digunakan mahupun boleh dilaksanakan bagi tujuan-tujuan komunikasi secara bersemuka dengan kanak-kanak pekak yang terlalu kecil. tangan telah digunakan dengan pelbagai cara untuk melambangkan perkataan-perkataan yang ditutur. semua perkataan yang ditutur boleh dicam dengan jelas melalui penglihatan apabila pertutuan kiu digunakan.

Bacaan Bibir Bacaan bibir adalah kebolehan memahami apa yang dikata dengan melihat bibir. yang tidak boleh mendengar perkataan-perkataan pertuturan dengan cukup jelas untuk menguasai bahasa pertama mereka melalui cara yang sama dengan kanak-kanak yang boleh mendengar.K a n a k . maka perkataan-perkataan dalam bentuk tangan iaitu perkataan-perkataan isyarat. Kaedah bacaan bibir menekankan kepada penggunaan penglihatan sepenuhnya. .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 74 Kanak-kanak yang berpendengaran normal berupaya mempelajari bahasa pertama mereka dengan mendengar perkataan-perkataan pertuturan. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi seperti (t) . (d) . Latihan pendengaran mampu menambahkan kebolehan bacaan bibir. perkataanperkataan kiu dan perkataan ejaan jari biasanya diguna dalam intervensi bahasa awal dengan kanak-kanak pekak. Oleh kerana perkataanperkataan yang ditulis tidak sesuai untuk tujuan komunikasi dengan kanak-kanak terlalu kecil. Kanak-kanak pekak. kaedah ini mengkehendaki pelajar sentiasa melihat gerak bibir penutur dengan tepat. Menunjukkan bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. (l) dan sebagainya dengan bantiuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. Oleh sebab itu. perlu melihat dengan ketara bahasa yang diperkatakan kepada mereka. Kaedah bacaan bibir amat berkesan sekiranya kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai tahap pendengaran yang sederhana atau rendah iaitu 30 dB – 70 dB. penutur dikehendaki berada dalam keadaan yang terang dan mudah serta jelas untuk dilihat. Dalam situasi ini. Keadaannya cembung dan berperanan sebagai daerah artikulasi iaitu daerah penyebutan. Bibir berfungsi dalam dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar dari rongga mulut. Gusi pula adalah alat pertuturan yang letaknya di antara gigi dan lelangit keras. Ia juga dikenali sebagai lip reading/speech reading. e.

. telinga tengah dan telinga dalam. Ia boleh mendatangkan kesan buruk terhadap perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak tersebut. Ujian tarikan dan ujian pertuturan merupakan ujian awal untuk mengesan masalah pendengaran kanak-kanak. dan adakah saki baki pendengarannya boleh digunakan. Masalah pendengaran perlu dikesan sejak kecil (umur < tiga bulan) agar pemasangan alat bantu dengar yang bersesuaian serta program rawatan seterusnya dapat dilakukan. 5. Saki baki pendengaran yang ada pada mereka ini perlu dirangsang semaksima yang mungkin supaya pelajar ini dapat menggunakan pertuturan dan bacaan bibir semasa berada dalam situasi aktiviti berbahasa. 4. psikologi dan vokasional individu berkenaan. mengenal dan membezakan bunyi-bunyi yang diperkenalkan dan diajar kepada kanak-kanak yang bermasalah pendengaran. Komunikasi Seluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) adalah medium penyampaian dan komunikasi yang kerap digunakan oleh guru dan murid-murid bermasalah pendengaran. setiap bahagian ini mempunyai komponen tersendiri dan setiap komponen mempunyai fungsi dan tugas tersendiri yang penting dan saling berkait. 3. Kaedah mengajar bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada tahap kepekakan dan jenis masalah pendengaran yang dialami.Setelah itu baharulah kemahiran-kemahiran mendiskriminasi bunyi seperti kemahiran mendengar bunyi. Body-Worm Aid (alat Bantu dipakai pada badan). Kaedah ini memerlukan guru pendidikan boleh mengendalikan dan mengenal setiap alat bantuan mengajar seperti Post Aural Aid (alat bantu belakang telinga). Ini seterusnya akan merencat perkembangan sosial. Bagi pelajar-pelajar yang bermasalah pendengaran ringan akan mendapat manfaat mengunakan kaedah ini. 2. iaitu menekankan proses mendengar serta bertutur. Kecuali pelajar-pelajar yang mengalami masalah pendengaran sejak lahir. Auditori Verbal Kaedah ini bertujuan mengajar pertuturan dengan menekankan kemahiran mendengar dari saki baki pendengaran secara lebih berkesan dengan dikuat melalui penggunaan alat bantuan pendengaran disamping menggunakan deria-deria lihat dan sentuh. Kaedah oral auditori adalah menitikberatkan penggunaan saki baki pendengaran yang ada pada mereka. Kaedah Auditori Oral mengajar kanak-kanak mengikut proses normal. komunikasi. Sebelum menentukan kaedah yang sesuai atau tidak kepada seorang pelajar itu. Ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kesan masalah pendengaran yang dihadapi oleh kanak-kanak.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 75 f. RUMUSAN 1. mengajuk.K a n a k . dan teruk pula kadang-kadang mengalami masalah dan kesukaran mengikut kaedah ini. Langkah awal perlulah diambil dalam mengatasi masalah pendengaran terutama dalam kalangan kanak-kanak. mengesan dan mengarah. Secara umumnya bahagian telinga terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu telinga luar. satu ujian diadakan untuk menentukan kehilangan pendengaran. In the Ear Aid (alat Bantu dalam telinga) dan Bone Conductor (konduktor tulang).

Dewan Bahasa dan Pustaka:Kuala Lumpur. Satu Kajian Kes. Tesis Doktor Falsafah. Simin (1990). Psikolingustik.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 76 RUJUKAN Abdullah Yusof (1992). Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman. Komunikasi Seluruh Bahasa Malaysia Kod Tangan (BMKT): Bahasa komunikasi pelajar pekak. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur. Razalli (2010). Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Madinah Mohd Yusof (2004).Steinberg (Terjemahan) Azhar . Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Danny D. Jurnal Dewan Bahasa.K a n a k . Tatabahasa Transformasi. Kuala Lumpur. Dan Isaac Slobin (Terjemahan) Ton Ibrahim (1999). Keberkesanan Kod Tangan Bahasa Melayu terhadap ujian penulisan bahasa melayu pelajar bermasalah pendengaran. Zaiton Ab. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Andrew Radford (Terjemahan) Noor Ein Mohd. Pembakuan bahasa isyarat dan aturannya. Dewan Bahasa dan Pustaka. Razalli (2001). Jurnal Dewan Bahasa. Kesilapan penggunan imbuhan mengikut aturan KTBM di kalangan pelajar bermasalah pendengaran di tiga buah sekolah menengah program percantuman di negeri Perak. Abdul Rahim b. Goh Ong Sing & The Kean Hoe (1993). Universiti Kebangsaan Malaysia. Universiti Kebangsaan Malaysia. 36 (6): 543-552. Kuala Lumpur. Bahasa tulisan pelajar pekak: Analisis struktur sintaksis ayat berdasarkan teori tatabahasa tranformasi generatif. Kuala Lumpur. Marohaini Yusoff (1999). 36 (6): 552-558 Abdullah Yusof (1994). Pengajaran dan pengujian bahasa perspektif untuk perguruan. Noor. 942-954 Abdullah Yusof (1994). Nurin Enterprise: Kuala Lumpur. Bahasa akal Budi dan dunia. Ilmu psikolinguistik edisi ke 2. Abdul Aziz Talib (1989). Rahman (1994). . Abdul Rahim b. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur. Kesan Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Murid Pekak. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Universiti Kebangsaan Malaysia. Penguasaan bahasa kanak-kanak: Satu pemerhatian kes awal: Jurnal Dewan Bahasa.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 77 UNIT PELAJARAN 7 KANAK-KANAK HIPERAKTIF (ADHD) HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. tidak mendengar ajaran guru malah mendapat keputusan yang lemah di dalam kelas. Sememangnya lumrah semua kanak-kanak bersikap begini. Ibu bapa boleh memastikan anak mengalami ADHD jika mereka kelihatan lebih bertenaga daripada biasa. Menjelaskan punca berlakunya hiperaktif PENGENALAN Perasaan marah. terutama jika berminat terhadap sesuatu perkara baru. ADHD biasanya lapan peratus ke sepuluh peratus dikesan bagi kanak-kanak yang sudah bersekolah. cepat gelisah serta hilang tumpuan. tetapi tidak mengendahkannya. Kanak-kanak ADHD gemar bertindak sebelum berfikir. Lelaki adalah tiga kali ganda lebih ramai menghidap ADHD berbanding kanak-kanak perempuan. 3. Kanak-kanak begini sentiasa bergerak ke sana ke mari menerokai persekitaran mereka dan dalam proses ini menyebabkan berlakunya huru-hara ke atas ibu bapa dan individu yang berada di persekitaran mereka. Kanak-kanak ini boleh memahami dan berfikir. . Sebenarnya ibu bapa tidak seharusnya cepat melatah untuk melabelkan anak-anak mereka atau kanak-kanak yang terlalu aktif dan riuh sebagai hiperaktif sebelum membuat pemeriksaan dan penilaian dari pihak tertentu. anda diharapkan dapat: 1. Mengenalpasti ciri tingkahlaku kanak-kanak hiperaktif.K a n a k . tetapi bagi ADHD perangai mereka agak luar biasa nakal daripada kebiasaannya. Menyatakan definisi hiperaktif 2. Kelemahan bagi kanak-kanak ini ialah mereka sukar bergaul dengan masyarakat serta lemah dalam akademik. Sifat anak yang tidak boleh duduk diam dan asyik bermain kemungkinan disebabkan sejenis sindrom dipanggil hiperaktif (attention deficit hyperactivity disorder-ADHD). Adalah menjadi kelaziman bagi kanak-kanak yang sedang mengalami tahap perkembangan mempunyai dorongan yang kuat untuk mencuba sesuatu yang baru walaupun tingkahlaku mereka yang aktif mendatangkan kerisauan kepada kedua ibu bapa. cemas dan gusar sering membelenggu ibu bapa setiap kali menerima panggilan atau surat daripada pihak sekolah yang mengatakan anak mereka nakal. Ramai ibu bapa yang mendapati sukar untuk menguruskan kanak-kanak yang terlalu aktif. terlalu aktif dan sukar menumpukan perhatian terhadap sesuatu tugas.

Penulisan ini akan membincangkan isu mengenai definisi dan konsep ADHD untuk mengetahui dengan tepat apakah itu ADHD. Rief (2005) pula mendifinisikan Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) sebagai     ADHD is neurobiological behavioral disorder characterized by chronic and developmentally inappropriate degrees of inattention. inhibit behavior (impulsivity) and attend to task (inattention) in developmentally appropriate way Marilyn Friend (2006) pula mendefinisikan ADHD sebagai mereka yang memenuhi kriteria seperti yang dinyatakan. Kesukaran ini mungkin disebabkan oleh desakan yang tidak terkawal. Semangat berkobar-kobar. terlalu aktif dan tidak memberi perhatian (Paul Cooper dan Katherine 2002: 9). mungkin ini menandakan kanak-kanak menghadapi masalah tingkah laku hiperaktiviti. . Walaupun kanak-kanak ini ada kalanya menunjukkan tingkah laku yang terlalu aktif atau lasak. punca yang menyebabkan berlakunya ADHD. DEFINISI KANAK-KANAK HIPERAKTIF(Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) ) Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) adalah istilah perubatan yang digunakan kepada kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah daripada segi tingkah laku dan kognitif dalam aspek penting kehidupan mereka seperti dalam keluarga dan hubungan peribadi di sekolah dan ditempat kerja. For some student with ADHD. ibubapa harus berhati-hati agar tidak tersilap membuat andaian dan menganggap anak mereka hiperaktif. consisting of problem with attention span.K a n a k . These student might skip important parts of an assignment may appear to be day dreaming during large group instruction.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 78 Apabila kanak-kanak gagal mencapai kejayaan yang cemerlang di sekolah atau tidak pandai berinteraksi sesama rakannya. ADHD is a brain based disorder that arises out of differences in the central nervous system (CNS)-both in structural and neurochemical areas. inattention is the primary symptom. impulse control and activity level. ADHD is a developmental disorder of self-control. topik 7 ini akan akan mengupas mengenai kanak-kanak yang mengalami masalah ADHD. impulsivity and in some cases hyperactivity. Tetapi semuanya bergantung kepada usia dan tahap pertumbuhan mereka. Kerapkali kanak-kanak yang hiperaktif dianggap sebagai nakal atau jahat. ciri-ciri individu yang mempunyai simptom ADHD dan masalah pendidikan yang dihadapi oleh kanak-kanak yang mengalami ADHD. Oleh sebab itu. bertindak mengikut gerak hati dan suka bergurau dianggap normal. ADHD refers to a family of related chronic neurobiological disorders that interfere with an individuals capacity to regulate activity level (hyperactivity).

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 79 cannot seem to get organized and generally seem forgetful both in school and at home. This variation of the disorder is call ADHD. Foe another group of student with ADHD, the primary symptom is combination of hyperactivity and impulsivity and inability to put on the brakes before acting. Menurut O’regan (2005) mendefinisikan ADHD seperti berikut “........ attention deficit hyperactivity disorder,more commonly known as ADHD,is a complex and often controversial term. It is an internationally validated medical condition, involving brain dysfunction, in which individuals have difficulty in controlling impulses, inhibiting their behaviour and sustaining their attention span. This leads to a variety of educational, behavioural, social and related difficulties.” Merujuk kepada Wintraub (1997) dalam Natural Treatments for ADD and Hyperactivity, bunyi, imej, warna dan pergerakan semuanya berterusan bergerak dan berterusan mengganggu. Pemikiran merawang dan mengembara kerana rangsangan yang ada. Mereka sukar mengawal diri secukupnya untuk menumpukan perhatian dan menyelesaikan segala tugasan. ingatan dan pemikiran berlaku dan ini akan menyebabkan mereka tidak menghiraukan sesiapa yang bercakap dengan mereka. Manakala mengikut The DSM (Dragnostic & Statistical Manual–US), hiperaktif adalah sebahagian dari ADHD, berlaku sebelum umur 7 tahun, berulang-ulang selama tidak kurang 6 bulan. Ciri-ciri yang tetap ialah tingkahlaku yang sukar dikawal disebabkan rangsangan-rangsangan luar, tumpuan yang singkat, pergerakan tangan dan kaki yang kerap, menghilangkan barang dan gagal mendengar dengan baik (American Psychiatic Association, 1987). Selain itu, menurut Lahey et.al (1997) ADHD adalah masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian keranan terhadnya kebolehan untuk memberi tumpuan dan mereka menunjukkan tanda-tanda tingkah-laku yang tidak sabar. Menurut Azizi Yahaya et al. (2006) gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan atau ADHD merujuk kepada suatu kecelaruan perkembangan yang berlaku ketika zaman kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri seperti kurang tumpuan, keadaan hiperaktif-impulsiviti yang lebih kerap dan teruk berbanding dengan keadaan yang biasa diperhatikan pada individu di peringkat perkembangan yang normal. Selalunya ibu bapa dan guru-guru menggambarkan kanak-kanak yang mudah terangsang, lasak atau tidak mendengar cakap ini sebagai hiperaktif. Istilah gangguan hiperaktif atau kurang tumpuan (ADD) digunakan oleh profesional dalam bidang perubatan untuk menggambarkan masalah yang lebih serius dan berpanjangan pada kanakkanak. Gangguan kurang tumpuan (ADD) tanpa hiperaktiviti (terutama sekali jenis yang tidak memberi perhatian penuh) adalah subkategori kepada ADHD. Biasanya, kanak-kanak dalam golongan ini kurang memberi perhatian penuh dan tumpuan mudah terganggu. Adalah dikatakan bahawa ADD tanpa hiperaktiviti kerapkali tidak didiagnosa dengan tepat. Gangguan hiperkinetik merupakan satu lagi istilah yang digunakan untuk menggambarkan ADHD. Justeru itu, kanak-kanak ADD tidak hiperaktif, biasanya kanak-kanak ini tidak menimbulkan gangguan di bilik darjah dan tingkah laku mereka tidak membimbangkan dan dapat di kawal oleh guru.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 80 Walau bagaimanapun, ADHD boleh memberi masalah kepada kanak-kanak dan menyebabkan pencapaian dan konsep kendiri yang rendah.

a.Bincangkan masalah kognitif yang dialami oleh kana-kanak hiperaktif b. Jelaskan ciri-ciri tingkahlaku utama kanak-kanak hiperaktif b. Terangkan masalah sosial dan emosi kanak-kanak hiperaktif

PUNCA DAN CIRI TINGKAHLAKU
Punca yang pertama adalah keturunan. Kajian oleh Friend (2006) menunjukkan bahawa sifat dan ciri ibu bapa, adik beradik atau ahli keluarga yang rapat mempengaruhi kecacatan. Individu yang mengalami ADHD selalunya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kanak-kanak yang mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai ADHD adalah tiga kali ganda lebih berpotensi menjadi ADHD berbanding mereka yang tidak mempunyai sejarah ADHD. Beliau juga membuat kajian terhadap sepasang kembar di mana kembar ini dibesarkan dalam dua persekitaran yang berbeza. Hasilnya beliau mendapati bahawa kanak-kanak ini tetap menunjukkan sindrom hiperaktif walaupun dibesarkan di kawasan dan suasana yang berbeza. Menurut Baekley (1998) 80 peratus kanak-kanak ADHD adalah berpunca daripada keturunan. Pendapat ini turut dipersetujui oleh Lombroso et.al (1998). Kanak-kanak yang mengalami simptom ADHD biasanya mempunyai ibu atau bapa, adik beradik, nenek moyang ataupun saudara rapat yang mempunyai masalah atau simptom ADHD semasa kanak-kanak. Menurut Mohd Sharani Ahmad (2004) kejadian ADHD berkait dengan baka ia bermula dengan hubungan seksual suami dan isteri. Ia dibahagikan kepada dua iaitu jika ibu bapa mempunyai kecacatan maka ia akan diwarisi oleh anak dan jika ibu bapa tidak cacat tetapi anak adalah cacat. Umumnya suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom. Begitu juga isteri menghasilkan 23 pasang ovum. Setiap pasang kromosom yang wujud dalam pasangan itu akan menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat (ketidaksempurnaan). Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu autosomal dominant di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Perwarisan autosomal excessive iaitu kedua ibu bapa pembawa gen cacat. Jika salah seorang sahaja pembawa baka cacat maka anak yang dilahirkan tidak cacat tetapi cuma pembawa baka cacat. Namun bagi pasangan yang normal tetapi pembawa baka cacat maka kemungkinan anak yang dilahirkan cacat adalah tinggi. Rajah 1 di bawah menunjukkan pewarisan baka daripada ibu bapa kepada anak-anak.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 81

Sumber daripada : Eric J. Mash & David A. Wolfe, 2004 Menurut Sandra (2005) ADHD juga berlaku disebabkan kekurangan aktiviti dan tahap metabolisma yang rendah di bahagian otak yang tertentu. Kajian juga menunjukkan bahawa mereka yang mengalami ADHD menghadapi masalah kekurangan aktiviti di bahagian otak berbanding dengan mereka yang tidak mengalami ADHD di mana aktiviti ini mengawal perjalanan bahagian otak yang lain. Bahagian ini akan mengawal tahap aktiviti otak, dorongan dan perhatian seseorang. Friend (2006) menyatakan kajian yang dijalankan ke atas bahagian otak menunjukkan bahawa terdapat tiga bahagian otak iaitu prefrontal cortex, basal ganglia dan cereblum. Ketiga-tiga bahagian otak ini mengawal fungsi yang berlainan. Bagi penghidap ADHD mereka kekurangan electrical activity dan kekurangan tindak balas kepada stimulasi di bahagian otak. Rajah di bawah menunjukkan penghidap ADHD

Sumber daripada : Eric J. Mash & David A. Wolfe, 2004

K a n a k . Malahan di kalangan kanak-kanak yang dikatakan ‘brain damaged’ ramai yang tidak berkelakuan hiperaktif. Inatesi (Kekurangan tumpuan perhatian ) : Kanak-kanak yang sangat senang beralih pandangan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain dan seolah-olah tidak mendengar apabila orang cuba bercakap dengannya tergolong sebagai kanak-kanak yang lemah kuasa penumpuan perhatian terhadap sesuatu. memanjat-manjat perabot sukar duduk diam dan seolah-olah ada kuasa yang menyebabkan dia tidak boleh berdiam diri juga tergolong sebagai hiperaktif. b. Pemeriksaan urat saraf di kalangan kanak-kanak yang dikatakan mengalami Sindrom Hiperaktif. Anggapan umum ialah kanak-kanak yang hiperaktif menghadapi gangguan urat saraf yang minimum.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 82 KATEGORI HIPERAKTF Mengikut perkembangan ADHD (Aftention Deficit Hyperactivitiy Disorder) untuk mengenalpasti kanak-kanak yang hiperaktif terdapat 3 gejala utama yang harus dikenalpasti iaitu Inatesi. Impulsif (Mengikut dorongan hati ) : Kanak-kanak ini tidak pernah merancang dahulu sesuatu pekerjaannya itu malah melakukannya sahaja. CIRI-CIRI KANAK-KANAK HIPERAKTIF Menurut William Cruickshank (1986) cirri-ciri kanak-kanak hiperaktif terbahagi kepada 2 jenis iaitu : . Dia membuat sesuatu dan dia akan dengan cepatnya berubah pada membuat sesuatu yang lain. a. Hiperaktif ( Berlaku terlalu aktif ) : Kanak-kanak yang berkelakuan seperti suka berlari-lari. c. tetapi anggapan ini juga penuh kontroversi. selalu tidak menunjukkan apa-apa gangguan. Impulsif dan Hiperaktif. memanjat dan melompat. Kelakuan hiperaktif selalunya mendapat perhatian serta merungsingkan ibu bapa apabila kanak-kanak yang berusia 2 tahun atau 3 tahun sudah pandai berlari. Kanak-kanak ini selalu tidak boleh duduk bermain dengan lama seperti kanakkanak lain. Ibubapa dan guru-guru mendapati sukar mengawalnya kerana dia tidak mengikut arahan yang diberikan .

perhatiannya tertumpu pada pandangan dan pendengaran yang berulang kali. memukul. membaling atau sebagainya terhadap benda tersebut. Motor Hiperaktif (motor kasar dan motor halus) : Tingkahlaku yang aktif dan melampau : Kanak-kanak ini terlalu aktif dalam aktiviti sehariannya. membezakannya dan menghuraikan sesuatu perkara yang ada hubung kait seperti perbezaan di antara lori dan bas sebagainya contohnya. 2. Dalam lain perkataan.K a n a k . jarak dan keadaan ruang. Memanipulasikan bahan atau apa saja yang dipegang : Apabila mereka mendapat sesuatu. Lemah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ruang : Kanak-kanak ini tidak dapat membezakan suasana dan keadaan persekitaran dari segi saiz. mereka akan mencuba pelbagai cara seperti menghentak. pengasingan dan menyatakan kaitan atau perhubungan : Biasanya kanak-kanak ini tidak dapat membayangkan sesuatu objek. Tidak boleh membuat gambaran. Mudah hilang tumpuan : Apabila proses pembelajaran sedang berlangsung. Sasarannya adalah orang atau benda yang berada berhampiran dengannya. Selalunya mereka gagal memberikan tumpuan yang baik di dalam proses pembelajaran. a. Tumpuan perhatian dengan melihat dan mendengar berulang kali : Di dalam kelas juga atau di tempat-tempat lain seperti di rumah. . Sebagai guru apakah cadangan anda untuk mengurangkan masalah hiperaktif murid berkeperluan khas di dalam bilik darjah. Sensory Hyperactive (pancaindera) : Lemah dan gagal memberi tumpuan : Kanak-kanak hiperaktif ini biasanya lemah dalam pelajaran kerana terlalu suka bermain dan pemikiran sentiasa tertumpu kepada sesuatu yang menghiburkan walaupun seketika.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 83 1. kanakkanak ini tidak boleh duduk diam dan ada ketikanya mereka bersikap agak agresif sehingga menyebabkan pergaduhan mencederakan rakan-rakan. b. kanak-kanak ini hanya memberi tumpuan untuk seketika sahaja tetapi selepas beberapa minit mereka akan mengalihkan tumpuan mereka kepada sesuatu yang lain yang lebih memberikan sesuatu perasaan yang menghiburkan hatinya. Bincangkan perbezaan hiperaktif sensori dengan hiperaktif motor.

K a n a k . mereka biasanya tidak boleh menyiapkannya sendirian. Ciri-cirinya adalah seperti :  Mudah terganggu : Kanak-kanak yang aktif keterlaluan ini adalah mudah terganggu sama ada terganggu daripada orang lain atau dengan dirinya sendiri. apabila disuruh memegang sesuatu benda. kanak-kanak yang mempunyai perlakuan hiperaktif ini adalah suka membuat sesuatu aktiviti. Sebagai contoh.  Tidak boleh menyiapkan kerja atau tugasan : Sekiranya kanak-kanak hiperaktif ini disuruh untuk melakukan sesuatu tugasan atau kerja.  Suka membuat sesuatu aktiviti tetapi sedikit sahaja yang siap : Untuk pengetahuan. maka kerja yang diarahkan supaya dilakukan dengan sempurna tidak dapat dilakukan. Begitu juga di rumah atau di tempat lain. Fikirannya sentiasa terganggu oleh perkara-perkara lain semasa melakukan sesuatu perkara yang dianggap penting.  Menghasilkan kerja yang tidak berkualiti : Oleh kerana kanak-kanak yang terlalu aktif ini tidak suka kepada sesuatu perkara yang membosankan dan memenatkan. Mereka hanya boleh melakukan kerja atau tugasan tersebut dengan baik hanya dipermulaannya sahaja akan tetapi untuk menyiapkan dengan baik dan sempurna mereka tidak mampu lakukannya. kanak-kanak tersebut boleh memegangnya tetapi dalam masa yang sama mereka akan memikirkan sesuatu yang lain sehingga boleh mengakibatkan sesuatu yang dipegang itu boleh terjatuh atau sebagainya. tetapi aktiviti tersebut hanya berkesan untuk seketika sahaja dan menyebabkan sedikit sahaja yang siap. Kesannya. mereka biasanya tidak dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya apabila diminta untuk melakukan sedemikian.  Tidak boleh tumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara : Apabila disuruh oleh guru untuk menumpukan sesuatu perkara yang sedang diajar di dalam kelas. Ini kerana kegemaran atau sikap yang ada padanya adalah berbentuk sementara sebagai contoh mereka hanya suka kepada sesuatu aktiviti yang ringkas dan pendek sesuai dengan dirinya yang mempunyai naluri suka berubah-ubah dan tidak gemar kepada sesuatu yang memenatkan. Mereka asyik memikirkan perkara yang lain dalam tempoh pembelajaran tersebut.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 84 CIRI-CIRI INTELEKTUAL KANAK-KANAK HIPERAKTIF Terdapat beberapa ciri-ciri intelektual kanak-kanak hiperaktif yang perlu kita ketahui terutama ibu bapa dan guru-guru. hasil kerja yang diperolehi tidak berkualiti dan memberangsangkan.  Perkembangan bahasa yang lambat : . Ini kerana kanak-kanak ini cepat bosan dengan sesuatu perkara atau kerja yang memenatkan dan menyusahkan. kanak-kanak hiperaktif ini tidak boleh memberikan perhatian sepenuhnya.

CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK HIPERAKTIF Begitu juga dengan tingkahlaku kanak-kanak hiperaktif. berkhayal dan sebagainya maka mereka mengalami masalah bahasa yang lambat dan pertuturan mereka juga turut terjejas. CIRI-CIRI PERKEMBANGAN MOTOR  Risau/resah/gelisah : Kanak-kanak ini sentiasa risau. Suka mengelamun/berkhayal : Apabila kanak-kanak ini bersendirian.K a n a k .  . mengusik orang di sekitarnya. perkembangan mereka juga terbantut misalnya perkembangan bahasa.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 85 Dalam masalah kanak-kanak yang terlalu aktif ini. mereka banyak berkhayal dan mengelamun tentang perkara-perkara yang digemarinya dan apabila tersedar dari lamunannya mereka akan mengaplikasikan. Ciri-cirinya adalah :                       Suka memberontak Bertindak sebelum berfikir Memerlukan kepuasan dengan segera Tidak boleh menunggu giliran Suka mengganggu kawan Suka mencuri Sentiasa bermasalah Selalu merosakkan harta benda orang Selalu bergaduh dengan rakan Kadangkala berani mencederakan diri sendiri dan orang lain Suka membuat bising Perlakuan secara tiba-tiba Degil dan sukar dikawal Lemah merancang Perlukan perhatian yang lebih Tidak suka dengar nasihat Tidak tahu mempertahankan diri Selalu tukar aktiviti Tidak suka dibelai Suka menjerit Sensitif terhadap bau-bauan Suka bermain tanpa mengira bahaya. mereka resah dan gelisah apabila tidak dapat melakukan sesuatu perkara yang mereka suka dan berminat. Oleh kerana kanak-kanak ini sentiasa aktif dengan perlakuannya. Boleh dikatakan di sini bahawa kanak-kanak ini tidak boleh berbahasa dengan baik. terdapat pelbagai ciri-ciri yang telah dikenalpasti. sentiasa suka bermain.

Semasa sedang tidur juga. Tidak boleh menyesuaikan diri dalam permainan : Apabila berada di dalam sesuatu permainan atau pasukan. kanak-kanak ini biasanya tidur dalam keadaan yang tidak menentu iaitu seringkali beralih ke kiri dan ke kanan.K a n a k . kanak-kanak hiperaktif akan segera melakukan tugasan dengan penuh semangat dan berkeyakinan tetapi dalam masa yang sama tugasan tersebut kurang berkesan kerana dilakukannya dengan tidak teliti dan tiada peraturan atau strategi tertentu. ibu bapa atau seseorang yang lebih dikenalinya atau rapat dengannya. Mereka merasakan berlari itu sesuatu yang menyeronokkan tanpa mempedulikan orang lain walaupun akan mengakibatkannya terjatuh atau tersungkur. kanak-kanak boleh berjalan mengikut suka hatinya sama ada pergi tidur bersama adik-beradik yang lain atau mencari tempat yang lebih selesa. ke atas atau ke bawah dan posisinya sering beralih arah. Kadang-kadang mereka juga kurang tidur ataupun suka tidur lewat.        . Selalu melakukan perlakuan yang merbahaya : Kanak-kanak ini selalu melakukan aktiviti yang merbahaya seperti melompat longkang yang besar. Agresif iaitu suka berlari-lari : Apabila berada di dalam kelas atau berada di mana-mana sahaja. kanak-kanak ini suka berlari ke sana ke mari untuk memuaskan hatinya. Tingkahlaku yang memerlukan pengawasan yang rapi : Biasanya kanak-kanak hiperaktif akan sentiasa berkelakuan dengan mengikut perasaan tanpa memikirkan tentang keselamatan diri sendiri. kanak-kanak ini perlu pengawasan yang rapi oleh guru-guru. memegang kaca yang pecah dan sebagainya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 86  Tidak tahu erti bahaya : Kanak-kanak ini biasanya tidak pernah membayangkan tentang bahaya atau kecederaan yang akan mereka alami dan tempuhi disebabkan mereka sentiasa berkhayal seterusnya dengan tidak disedarinya mereka terus melakukan sesuatu di luar kawalannya. Oleh kerana itu. kanak-kanak hiperaktif ini tidak dapat untuk menyesuaikan dirinya dengan permainan tersebut atau tidak dapat untuk bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain kerana kanak-kanak ini biasanya berada dalam dunianya sendiri tanpa memikirkan tentang orang lain. Mereka ini merasa seronok apabila dapat melakukannya. memanjat pagar seterusnya terjun ke bawah. Bertindak cepat tetapi kurang berkesan : Apabila diberikan tugas oleh guru. Tidak berhati-hati : Apabila kanak-kanak hiperaktif ini melakukan sesuatu perkara. berjalan-jalan dan kurang tidur : Sewaktu tidur pula. Masalah tidur yang lasak. mereka tidak berhati-hati dan sentiasa terdedah dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan masalah kepada diri sendiri atau orang lain.

CIRI-CIRI PERKEMBANGAN SOSIAL Di samping itu juga.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 87  Lemah koordinasi : Perlu juga kita ketahui bahawa kanak-kanak hiperaktif ini adalah lemah koordinasinya. Sebaik sahaja ubat diberhentikan kelakuan hiperaktif akan timbul balik. (2006) RAWATAN DAN PENGENDALIAN KANAK-KANAK ADHD Di sini terdapat tiga cara rawatan bagi kanak-kanak hiperaktif : Terdapat beberapa jenis ubat yang telah digunakan oleh doktor untuk mengurangkan keadaan hiperaktif seperti Amphetamine. Teknik ini perlu diamalkan. Apa yang dimaksudkan adalah mereka mungkin mempunyai pendengaran yang baik dan boleh mendengar arahan tetapi tidak berkeupayaan memahami bunyi yang didengar. Selain daripada itu. Tetapi malangnya dengan cara ini. Misalnya ada kanak-kanak yang memerlukan cara pertama dan kedua dan ada pula yang berjaya dirawat dengan cara kedua sahaja.K a n a k . Teknik kedua dan ketiga lebih berkesan jika digunakan satu demi satu. Kadangkala rawatan ini tidak berkesan dan sebaliknya memberi kesan yang negatif. Mereka juga selalunya gagal mencapai kejayaan yang cemerlang di sekolah atau tidak pandai berinteraksi sesama rakannya APA (2000) dalam dalam Azizi Yahaya et al. Pendekatan pembelajaran (educational approach) cara ini bertujuan untuk mengurangkan aktiviti kanak-kanak ini dan sebaliknya melebihkan kemampuan mereka menumpukan perhatian terhadap aktiviti-aktiviti yang boleh memperkembangkan intelek mereka. Ritalin dan Haloperidol. Teknik pengubahsuaian kelakuan (behavioural modification) cara ini lebih berkesan tetapi cara-caranya perlulah ditunjukkan oleh pakar psikologi. Ini dapat dilihat daripada tindakan yang mengikut gerak hati dan mereka juga gagal memahami kenapa mereka dihukum kerana perbuatan yang dilakukan. Kanak-kanak ADHD kerap mengalami kesukaran pemprosesan auditori. Mereka juga mungkin kurang faham atau tidak empati pada perasaan orang lain. . Mereka sebenarnya tidak dapat menyeimbangkan dirinya atau pemikiran serta perlakuannya dengan lebih sempurna. supaya dapat dilakukan dengan cara yang betul. keadaan individu yang mengalami ADHD mereka cepat berasa bosan dan pada waktu yang sama tidak berdaya hendak menumpukan perhatian pada tugas yang perlu disiapkannya. mereka juga seorang yang pelupa dan tumpuan mereka mudah terganggu. Bagi kanak-kanak mestilah disesuaikan secara orang perseorangan. kesannya tidak berpanjangan.

 Buatkan satu jadual untuknya. suruhlah mereka selalu berkomunikasi dengan guru.  Benarkan kanak-kanak hiperaktif ini berehat untuk menyegarkan dirinya (semasa membuat kerja sekolah).  Bagi kanak-kanak yang bersekolah. Pastikan kanak-kanak hiperaktif ini mengikuti jadual tersebut. Kepada guru-guru juga tindakan dan kaedah yang sesuai hendaklah diaplikasikan dan direalisasikan bagi mengelakkan kanak-kanak yang hiperaktif ini daripada berterusan dengan kepelbagaian masalah yang mereka timbulkan serta dapat mengawal dan membantu mereka dengan sewajarnya. pengorbanan masa.  Suruh mereka mengulangi bahagian yang anda pilih untuk diingati. Mereka akan lebih baik selepas berehat selama 5 hingga 10 minit. Matlamat rawatan supaya kanak-kanak ini boleh menyesuaikan diri di sekolah dan masyarakat dengan sebaik mungkin. Dari masa ke semasa pencapaian perlu dinilai dan strategi perlu diperkemaskan agar sesuai dengan usia serta keadaan. . 4. Apa yang paling penting ialah setiap ibu bapa perlu mempertingkatkan ilmu pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan kanak-kanak hiperaktif. Kanak-kanak hiperaktif ini memerlukan rawatan yang terperinci dan pemeriksaan fizikal serta penilaian perkembangan intelek dan emosinya. Pencegahan lebih baik dari rawatan. Kemudian pastikan anak hiperaktif bertentang mata dengan mata anda ketika bercakap. Berikan arahan dengan tepat dan jelas. Kaunseling yang intensif diperlukan untuk meningkatkan kemampuan ibu bapa melatih dan memberi rawatan kepada anak mereka. juga mesti mendapat bimbingan daripada pihak ibu bapa dan guru-guru. tenaga dan kewangan. 3. Di sini ada beberapa cara membimbing kanak-kanak hiperaktif :  Bermula dengan mendapatkan perhatian anak-anak sebelum bercakap dengannya. 2. Berikan ganjaran kepada tingkahlaku yang baik dan bersesuaian.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 88 CARA-CARA MEMBIMBING KANAK-KANAK HIPERAKTIF Selain daripada rawatan kanak-kanak hiperaktif. Ini memerlukan kesabaran.K a n a k . Jika perlu. Hiperaktif adalah perlakuan atau tingkahlaku yang dianggap bertentangan nilai sosial yang disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem saraf pusat otak dalam mentafsir rangsangan-rangsangan yang ada di persekitaran. pertimbangkan untuk mendapatkan pertolongan dalam pelajaran kanak-kanak ini dari guru yang sesuai. RUMUSAN 1.  Jangan galakkan permainan kasar dan tidak terkawal dengan orang dewasa.

Brunner. et al.). 2003.com/index2.Routledge. 2009.. 2007. 2009. Continuum International Publishing Group.D. Smith. J.K a n a k . 2002. London Seach. et al. Hamid Arshat. http://hisyammieddy.hamidarshat. Caring For A Child With Autism: A Practical Guide For Parents. Kanak-kanak Autistik. Speechmark Publishing Ltd. 2009. S. London. 6th edition. London and Philadelphia. R. M.blogspot. 2000. Mohd Hisyammieddy Bin Esa. Autisme. Wikipedia. Educationg Pupils with Autistic Specktrum Disorder: A Practical Guide. 2005. Clark. www. M. N. Students with Autism: Characteristics and Instruction Programming for Special Educators. Punca Kejadian. N. Philips.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 89 RUJUKAN Fitzgerald.(akses pada 26 Disember 2011. Ives. http://www. Khairul Anwar Bin Sharin. NASOM.com/2009/01/punca-dan-kadar-kejadian-autisma. Published with the National Austistic Society. (akses pada 24 Disember 2011). Writing and Developing Social Stories Practical Interventions in Autism. Birmingham Plotnik. . Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia.C.html. (akses pada 25 Disember 2011). Scott. C. M. Wadsworth Thomson Learning. Autism And Creativity: in there a link between autism in men and expectional ability?. Singular Publishing Group.com.pdf. *Worth. Kanak-kanak Autisme: Ciri-ciri dan Implikasi Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajara. (akses pada 24 Disember 2011). http://rehabmalaysia. Supporting Children with Autism in Mainstream School. 2009. The Questions Publishing Company Ltd. M.org/images/2008-03-17/Press_release_ Voc_Klang_(BM). Autistic Spectrum Disorders.wikipedia. Paul Chapman Publishing.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1999 (akses pada 24 Disember 2011. 2005. Brady. Jessica Kingsley Publishers. London Hanbury. Teching Play to Children with Autism Practical Interventions during Interplay.2001. Introduction to Psychology. San Diego California. UK. Taylor & Francis Group Hove and New York. 2005.). 2004.. US. Paul Chapman Publishing. & Munro. 2009.

Menurut Best et al. Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah fizikal Mengenalpasti jenis kecacatan fizikal Menjelaskan ciri-ciri kecacatan fizikal Membincangkan rawatan dan pemulihan kecacatan fizikal PENGENALAN Sekarang kita akan memasuki topik yang ke lapan dalam modul ini. Terdapat pelbagai kategori kecacatan fizikal di bawah IDEA iaitu terdiri daripada Orthopedic Impairment iaitu Neuromotor impairment (celebral palsy dan spina bifida). Kedua adalah acute iaitu kesakitan yang melampau (serius).. Degenerative diseases ialah ketidakupayaan perkembangan pergerakan motor (Heller et al.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 90 UNIT PELAJARAN 8 KANAK-KANAK BERMASALAH FIZIKAL HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. .K a n a k . Keadaan merujuk kepada empat jenis keadaan. Degenerative diseases (Muscular dystrophy) dan Musculosketel disorders (Juvenile rheumatoid arthritis dan Limb deficiency). 4. (2005) individu yang mengalami degenerative diseases berisiko untuk menghadapi krisis dalam psikososial seperti berhadapan dengan perkara berkaitan hilang kawalan terhadap tubuh badan. tetapi boleh dirawat. Degenerative diseases merupakan sebahagian daripada kecacatan neuromotor atau musculosketel disorder. diubah dan diubati. Multiple disabilities terdiri daripada physical disability plus an other disability dan Traumatic Brain Injury terdiri daripada physical disability resulting from traumatic brain injury. Muscular Dystrophy adalah penyakit yang disebabkan oleh kegagalan tisu-tisu otot untuk berfungsi iaitu di bawah kategori degenerative diseases. 3. tidak berubah dan ianya boleh dipulihkan. Walau bagaimanapun terdapat beberapa jenis penyakit dalam kategori degenerative diseases seperti spinal muscular atrophy. Kumpulan kedua ketidakupayaan dalam kategori kecacatan ortopedik ialah degenerative diseases yang memberi kesan kepada pergerakan motor. Ketiga Progressive disorder iaitu ke arah kematian seperti muscular dystrophy dan yang ke empat adalah episodic iaitu akibat daripada intensity dan dormant. 1996). multiple sclerosis. Menurut Friend (2005) terdapat empat konsep bagi memahami ketidakupayaan fizikal iaitu condition (keadaan). keadaan pertama mengenai adakah kecacatan tersebut kronik. 2. meningkatnya kesukaran untuk bergerak dan mortaliti hidup mereka. Saya pasti ramai di antara anda pernah melihat dan berbicara dengan mereka yang mengalami kecacatan fizikal atau ketidakupayaan fizikal. penyakit Parkinson dan lain-lain lagi. anda diharap dapat: 1. Kemerosotan fungsi fizikal akan meningkatkan keupayaan terbatas terutamanya dalam aktiviti fizikal.

Duchenne Muscular Dystrophy. mengatakan bahawa: “Muscular Dystrophy refers to a group of genetic diseases marked by progressive weakness and degeneration of the skeletal or voluntary muscles that control movement” Menurut NCBI (2003) Muscular Dystrophy ialah sejenis penyakit termasuk dalam kategori neuromuscular yang mana kecacatan otot-otot badan memberi kesan sehingga menyebabkan pergerakan menjadi lemah. cerebral palsy. Muscular Dystrophy juga adalah kelainan genetik pada otot yang kebanyakan ditemui pada kanak-kanak lelaki. ect.. Limb-Girdle Muscular Dystrophy dan Myotonic Muscular Dystrophy. The term includes impairment due to the effects of congenital anatomy (e. poliomyelitis. impairment due to the effects of disease (e. (2005) dan Hardman et al. Muscular Dystrophy ialah penyakit yang diwarisi dan penyakit ini adalah mereka yang mengalami masalah berkaitan otot. kecacatan fizikal jenis Muscular Dystrophy adalah kecacatan yang melibatkan kelemahan otot-otot badan yang melibatkan kaki tangan yang tidak dapat mengawal pergerakan badan.g.K a n a k .. ect). Emery-Drefuss Muscular Dystrophy. amputations and fractures or burns that cause contractures) [C. absence of some member. Kecacatan fizikal menurut Individuals with Disabilities Education Act atau IDEA (2004) adalah. Nama asal penyakit Duchenne Muscular Dystrophy diambil daripada nama pakar neurologi iaitu Guillaume Benjamin Amand Duchenne. waktu kelahiran (perinatal) atau setelah kelahiran. 2005. Terdapat banyak jenis kecacatan Muscular Dystrophy antaranya ialah Berker Muscular Dystrophy..7 (C)(8)]. clubfoot. Semasa kelahiran. Terdapat dua jenis Muscular Dystrophy yang disebabkan oleh genetik iaitu Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) dan Becker Muscular Dystrophy (BMD). DEFINISI KECACATAN FIZIKAL Kecacatan fizikal (Orthopedic impairment) adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik yang tidak normal atau prenatal. . “means a severe orthopedic impairment that adversely affects a child’s educational performance.” Manakala menurut Giuliani & Pierangelo (2007).g.R. Mascular Dystrophy merupakan sejenis penyakit yang disebabkan otot-otot utama menjadi lemah dan gagal berfungsi. Hal ini berlaku kerana terdapatnya gangguan kromosom-X pada kanak-kanak lelaki.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 91 Selain itu. 3007.. bone tuberculosis.g. Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy.) and impairments from other causes (e. menurut Friend (2008). kanak-kanak Muscular Dystrophy melalui perkembangan secara normal tetapi tidak diketahui punca bermulanya otot gentian gagal berfungsi dan digantikan dengan tisu-tisu lemak. Ia biasanya dialami oleh pesakit Duchenne Muscular Dystrophy. Menurut Muscular Dystrophy Family Foundation.F.

kecederaan atau kelumpuhan di dalam otak. apabila kromosom X dan Y bercantum keadaan ini menjadikan anak lelaki yang mewarisi penyakit tersebut. Pembawa penyakit ini mengalami kecacatan genetik hanya kepada satu sahaja kromosom X. It is rather a condition that is nonprogressive and noninfectious. Selalunya perkara ini berlaku kerana kurangnya pendedahan dan maklumat yang tepat kepada ibu bapa mengenai penyebab berlakunya. Menurut Mayo Clinic Staff. Apakah beza kecacatan fizikal Neuromotor impairment (celebral palsy dan spina bifida). Ringkasnya cerebral palsi adalah satu situasi pergerakan anggota badan yang tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh kerana terdapat gangguan. Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) adalah diantara 40 jenis penyakit-penyakit Mascular Dystrophy. Anak lelaki akan mewarisi kromosom X daripada ibu dan kromosom Y daripada ayah mereka. Degenerative diseases (Muscular dystrophy) JENIS KECACATAN FIZIKAL Dalam topic ini tumpuan kecacatan fizikal merujuk kepada Neuromotor impairment (celebral palsy ) dan Degenerative diseases (Muscular dystrophy) Cerebral Palsi Cerebral Palsy secara umumnya bukanlah disebabkan oleh gen yang tidak baik atau kejadian di peringkat pranatal yang tidak diketahui atau genetik yang tidak normal mahupun kerana aktiviti tidak bermoral ibu bapa. kecacatan genetik kromosom X penyebab berlakunya Duchenne dan Becker Muscular Dystrophy. Hallahan dan Kauffman (2006) menyatakan Cerebral Palsy is not a disease. Manakala dua kromosom X yang diwarisi oleh anak perempuan pula menjadikan mereka sebagai pembawa. Jenis genetik yang dibawa oleh ibu dikenali sebagai X-linked recessive inheritance. Cerebral Palsy boleh dikelaskan mengikut jenis- .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 92 PUNCA KECACATAN FIZIKAL (MASALAH FIZIKAL) Muscular Dystrophy (MD) merupakan penyakit genetik. Selepas dilahirkan bayi menunjukan keadaan normal. Menurut Clark (2007). Menurut Heward (2006) Muscular Dystrophy berpunca daripada faktor genetik yang merujuk kepada penyakit diwarisi dan proses badan atau sebahagian anggota badan menjadi lemah. Ianya memberi kesan kepada kanak-kanak lelaki pada nisbah 1:50 kelahiran tetapi hanya satu per tiga kes yang keputusannya disebabkan genetic mutation di dalam keluarga yang tidak mempunyai penyakit tersebut. . terdapat dua jenis Muscular Dystrophy disebabkan oleh genetik iaitu Duchenne dan Becker Muscular Dystrophy. namun tulang-tulang otot akan menjadi lemah ketika umur kanak-kanak tersebut berumur di antara dua dan enam tahun. Punca kecacatan kedua-dua Muscular Dystrophy ini adalah sama iaitu ia berpunca daripada genetik ibu iaitu kromosom X yang mana ia hanya berlaku kepada anak lelaki.K a n a k . yang mana penyakit ini boleh menyebabkan kepada masalah perkembangan otot hati (cardiomyopathy) dan mengalami otot yang lemah. (2009).

Spastik Kecacatan ini disebabkan pada bahagian korteks motor yang boleh mengakibatkan kehilangan kawalan terhadap otot-otot yang boleh dikawal (voluntary muscle).Atetosis Kerosakan berlaku pada bahagian basal ganglion. kelumpuhan otak boleh dibahagikan kepada Monoplegia melibatkan satu anggota. Bahagian bahu. Seseorang itu juga akan mengalami masalah mengawal pengeluaran air liur dan ini akan memalukannya. Hemiplegia (tangan dan kaki di sebelah yang sama). muka. Ini seterusnya akan mengakibatkan getaran dan ketidakseimbangan yang menghalang pergerakan yang sempurna dan lancar. Dari segi penglibatan anggota badan. punggung dan tangan. Seringkali pendengarannya juga turut terjejas. Paraplegia (kedua-dua kaki sahaja). Gangguan perkembangan otot ini memberi kesan kepada otot bahu. .Ataksia Ataksia disebabkan kerosakan pada bahagian serebelum otak. mengatakan bahawa antara ciri-ciri kecacatan fizikal Muscular Dystrophy ialah mereka mengalami masalah lemah otot. pesakit menghadapi masalah kesukaran (lemah) untuk berjalan namun apabila meningkat remaja pesakit tersebut tidak mampu lagi untuk berjalan. kaki. Kedua ia memberi kesan kepada otot betis dan jantung serta fungsi pernafasan. b. Diplegia (kelumpuhan serius di kaki dan sedikit kelumpuhan di tangan).K a n a k .Trilegia (tiga anggota biasanya satu tangan dan kedua-dua kaki) dan Quadriplegia atau tetraplegia (kedua-dua kaki dan kedua-dua tangan lumpuh). Keadaan ini akan menyebabkan koordinasi pergerakan menjadi susah di mana stimulasi akan menyebabkan ketegangan otot-otot. menurut Hardman et al. Terdapat tiga jenis yang utama yang dijeniskan mengikut simptom-simptom nyata yang berkaitan dengan bahagian otak yang rosak iaitu a. c. Seringkali juga ia melibatkan otot-otot tekak yang menyebabkan pertuturan menjadi payah dan tidak jelas. Muscular Dystrophy Menurut Muscular Dystrophy Association (MDA) (2003) Muscular Dystrophy ialah mereka yang mengalami masalah perkembangan otot sehingga menyebabkan pesakit menjadi lemah untuk bergerak dan pergerakan menjadi lambat apabila umur semakin meningkat.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 93 jenis yang tertentu.. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang terbesar di kalangan kanak-kanak yang menghidap Cerebral Palsy atau kelumpuhan otak. Akibatnya seseorang individu tersebut hilang keupayaan untuk bergerak dan gagal menggunakan lengan dan tangan secara efektif. Ini menyebabkan kesulitan mengawal imbangan badan yang boleh dikesan dari perawakan dan pergerakan seseorang spastik. tangan dan lengan menjadi sasaran utama. Atetosis dicirikan oleh pergerakan writhing yang perlahan dan tidak boleh dikawal. Kelemahan otot biasanya bermula pada bahu dan pangkal paha kemudian merebak kebahagian lain termasuk saraf hati sehingga memberi kesan kepada paru-paru. kaki. Semasa kanakkanak. Selain itu. (2005). pertuturan kurang jelas dan juga didapati ia sentiasa meliuk-liukkan badannya. Pergerakannya adalah kekok dan teragak-agak. ketidakupayaan melakukan sesuatu tugas dan ketidakupayaan untuk bergerak.

a. e. c. d. 2. a.K a n a k .thirdeyehealth.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 94 Sumber: http://blog. b. Apakah perbezaan corak pergerakan anggota badan antara monoplegia dengan trilegia _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . c. d. b.com/images/muscular-dystrophy 1. Senaraikan 5 ciri fizikal kanak-kanak spastik __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri kanak yang mengalami masalah ataksia __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 3. e.

lambat dalam perkembangan kemahiran menggunakan otot-otot motor. Bagi pesakit yang mengalami kecacatan Duchenne Muscular Dystrophy mereka menghadapi masalah untuk memanjat tempat yang tinggi dan berlari.tulang belakang bengkok. Keadaan ini menunjukkan bahawa pentingnya kepakaran seseorang guru dalam memainkan peranan.kesukaran berjalan atau kehilangan keupayaan berjalan. Gaya berjalan semacam gunting. Kecacatan intelektual Kecacatan intelektual hanya berlaku pada sesetangah Muscular Dystrophy.K a n a k . lidah dan kerongkong menyebabkan air liur meleleh. Manakala menurut Taylor et al. mereka tersandung-sandung. (2005). Pada umur 10 hingga 14 tahun kanak-kanak Muscular Dystrophy kehilangan keupayaan untuk bergerak. kepenatan. Gejala lower leg muncul apabila tisu-tisu otot digantikan dengan lemak dan otot pelvic girdle pula menjadi lemah dan mereka perlu menggunakan tangan untuk bangun berdiri.gejala perkembangan otot. ketidakhadiran ke sekolah kerana masalah kesihatan dan mengalami masalah tekanan psikologi. .kesukaran untuk mengguna satu atau lebih kumpulan otot motor. Semasa berjalan. Semasa cuba mengambil sesuatu benda. prestasi kanak-kanak ini di sekolah amat menyedihkan kerana kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak Muscular Dystrophy tidak meletakkan harapan yang tinggi terhadap diri sendiri. Sekiranya cuba mengawal pergerakan. bermasalah mengenai kebolehan untuk memahami bahasa. berdiri atas jari kaki dengan lutut yang bengkok dan menuju ke bahagian dalam. Selain itu.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 95 CIRI-CIRI KECACATAN FIZIKAL a. Gerakan mereka adalah tidak stabil dan mereka seolah-olah selalu cuba menstabilkan badan. b. menurut Hunt & Marshall (2005) pesakit Muscular Dystrophy yang mengalami pembantutan otak akan ditempatkan di institusi-institusi dalam percubaan untuk membantu kanak-kanak tersebut untuk membentuk interaksi sosial dan komunikasi antara pesakit dengan komuniti. Menurut Friend (2008). (2009) gejala kecacatan fizikal Duchenne Muscular Dystrophy dapat di lihat antara umur dua dan enam tahun yang mana gejala perkembangan kecacatan berbeza mengikut tahap. tangan mungkin melambai-lambai. Fizikal Menurut Giuliani dan Pierangelo (2007) kecacatan fizikal berbeza mengikut jenis Muscular Dsytrophy. Bagi kanak spastik ciri yang paling ketara dapat dilihat ialah mempunyai otototot yang tegang dan kecut. kesukaran untuk berjalan (lambat berjalan). Ciri-ciri kecacatan fizikal yang dialami oleh kanak-kanak Muscular Dsytrophy antaranya kelemahan otot. Mereka mungkin tidak dapat mengawal otot-otot bibir.. bermasalah mengenai kebolehan untuk ingat sesuatu perkara. kesukaran menggunakan kemahiran motor seperti melompat dan berlari. Gerakan adalah tersentak-sentak dan kurang berkoordinasi mungkin tidak dapat menggenggam benda dengan jari. muka yang kerenyot dan lidah yang terjulur. kelemahan otot-otot biasanya bermula pada lower leg dan otot pelvic girdle.bermasalah mengenai kebolehan untuk bermain menggunakan alat-alat permainan dengan cara yang sesuai. gaya berjalan terhuyung-hayang. kecacatan otot sehingga menyebabkan pesakit menggunakan kerusi roda dan pengawalan otot sehingga menyebabkan penggunaan jari yang terhad dan kehilangan keupayaan pergerakan kepala. pergerakan itu bertambah tersentak-sentak. Menurut Best et al. Keupayaan kognitif kanak-kanak spastic dapat dikesan apabila Kesukaran dalam perkembangan tentang kebolehan pertuturan dengan betul kerana lumpuh di bahagian sekeliling mulut.

menghisap atau menelan.Tidak boleh berjalan atau duduk sendiri atau menggunakan tangan mereka sendiri. suka menyisihkan diri daripada persekitaran sosial dan perubahan tubuh menjadikan mereka kemurungan (Polakoff et al. Perubahan tingkah laku kanak-kanak itu menjadikan situasi tersebut lebih sukar terutamanya apabila keluarga ingin berkongsi masalah untuk menerangkan keadaan yang sebenar tentang penyakit yang mereka hadapi.K a n a k . Kecacatan Tingkah laku Individu yang menghadapi Duchenne Muscular Dystrophy menghadapi masalah dalam perkembangan psikososial dan tingkah laku kesan daripada kesakitan yang mereka alami. jantung dan fungsi pernafasan. Sesetengah mengalami masalah menyuap makanan.. braces atau peralatan lain. (2005). Walaupun ada dalam kalangan yang boleh belajar berjalan tetapi ramai yang menggunakan kerusi roda. Heller & Bigge 2005). d. Menurut Best et al. Masalah Perkembangan Sosial Pergerakan psikomotor adalah terbatas. iaitu kesukaran menguasai kemahiran motor menyebabkan kanak-kanak ini menghadapi masalah kesukaran untuk menulis. c.Kebanyakan mereka bergantung kepada orang lain untuk makan atau ke tandas. Penyesuaian teknologi yang rendah termasuk penggunaan desk podium dan menyediakan pensel yang lembut perlu dititiberatkan agar pelajar-pelajar dapat melalui proses pendidikan yang sempurna. Kecacatan kesihatan Kecacatan kesihatan yang dihadapi kanak-kanak Muscular Dystrophy iaitu akibat daripada kelemahan otot untuk berfungsi sehingga menyebabkan kegagalan sistem otot merebak kebahagian lain termasuk saraf hati sehingga memberi kesan kepada paru-paru. Setiap kematian yang dialami oleh kanak-kanak Muscular Dystrophy adalah disebabkan oleh kegagalan fungsi jantung atau kegagalan kefungsian sistem pernafasan kerana otot dada sudah lemah. bermasalah mengenai eye contact dengan orang lain dan bermasalah dalam kebolehan untuk melukis. Dalam situasi ini guru-guru perlu pembantu-pembantu profesional seperti pekerja sosial dan pakar psikologi agar perundingan dapat menyelesaikan situasi kanak-kanak ini (Best. 1998). f.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 96 bermasalah mengenai kebolehan untuk meniru gaya orang lain. Penggunaan komputer sangat penting untuk pelajar Muscular Dystrophy kerana penggunaan komputer dapat membantu pelajar ini terutamanya yang . Terdapat banyak pembelajaran sesuai yang mudah dan efektif untuk kanak-kanak Muscular Dystrophy. Masalah pembelajaran yang dihadapi kanak-kanak Muscular Dystrophy. Situasi itu menjadikan kanak-kanak Muscular Dystrophy cuba mengasingkan diri daripada berbincang dengan keluarga yang mana ia boleh menyebabkan trauma dan perubahan emosi kanak-kanak tersebut. Masalah Pendidikan (Educational Problem) Perkara yang penting untuk pelajar Muscular Dystrophy adalah proses pendidikan. e. Sekolah merupakan tempat dimana mereka boleh berkawan dan terjalinnya perhubungan mengenai aspek-aspek kehidupan. Tambahan pula keadaan fizikal kanak-kanak itu semakin lemah menyebabkan mereka menyedari tentang kesihatan mereka semakin terjejas. Keadaan ini akan meningkatkan kadar kebergantungan..

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 97 menghadapi kesukaran menggunakan jari. Manakala kanak-kanak yang mengalami masalah hilang kawalan bahagian kepala dan tubuh pula perlu menggunakan sepenuhnya komputer untuk menyiapkan latihan yang diberikan. Selain itu, masalah lain yang dihadapi pelajar tersebut iaitu berkaitan dengan persekitaran pembelajaran. Penting untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh kanakkanak Muscular Dystrophy terutamanya yang berkaitan dengan persekitaran pendidikan yang sentiasa berubah-ubah, keadaan tersebut boleh mempengaruhi kelakuan mereka. Banyak faktor yang perlu diambil kira dalam menilai kesan ke atas perkembangan dan tingkah laku kanak-kanak tersebut. Masalah pendidikan yang dihadapi oleh pelajar Muscular Dystrophy iaitu berkaitan dengan penempatan kelas. Menurut Hallahan & Kauffman (2006) perkhidmatan pendidikan kepada pelajar-pelajar ini haruslah menyediakan jenis persekitaran yang bersesuaian dengan pelajar tersebut, menyediakan kemudahan yang sedia ada dalam komuniti serta menyediakan perubatan kepada pesakit. Fungsi penempatan pendidikan termasuklah kelas pendidikan umum (arus perdana), bilik sumber, kelas khas dan memperbanyakkan lagi persekitaran terbatas kepada pelajar seperti kelas khas, sekolah khas,program inklusif, kemudahan tempat tinggal dan hospital. Perihal masalah pendidikan yang berkaitan keperluan mereka harus sentiasa berubah dan ia perlu disesuaikan dengan persekitaran dan tahap umur mereka agar keperluan yang disediakan mudah dicapai, selamat, dan mereka bebas untuk bergerak. Kemudahan yang disediakan atau yang sedia ada mudah digunakan dan petunjuk yang disediakan di dalam kelas atau sekolah memudahkan mereka mengikutinya. Keadaan ini akan menunjukkan persekitaran tersebut menjadi lebih bermakna kepada kanak-kanak tersebut mengurus diri mereka sendiri tanpa memerlukan bantuan. Perubahan persekitaran termasuklah meningkatkan akses penyediaan penempatan terutamanya dalam aktiviti dan tugas, perubahan cara penyampaian pengajaran dan perubahan tugas tingkah laku sangat penting untuk mereka. (Best, Heller & Bigge, 2005; Heward, 2006; Heller, Dangel & swearman, 1995). Selain itu, menurut McGill & Vogle (2001) perubahan yang paling penting ialah memberi pendidikan dalam persekitaran tidak terhad yang mana pengalaman pelajar di sekolah menjadikan mereka lebih berdikari. Pelajar Muscular Dystrophy juga memerlukan perubahan perkembangan individu dalam kurikulum, berdasarkan umur kanak-kanak dan perkembangan keadaan. Adalah sangat penting untuk seseorang guru itu menyedari dan memahami kesan sosial dan emosi kanak-kanak Muscular Dystrophy ke atas mortaliti mereka.

a. Pada pandangan anda adakah kecacatan intelektual dan kecacatana tingkah laku dalam kalangan kalangan Muscular Dystrophy member kesan terhadap perkembangan emosi mereka. b. Sebagai guru apakah peranan anda dalam meningkatkan pencapaian akademik kanak-kanak spastik ?

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 98

RAWATAN DAN PEMULIHAN
Perkhidmatan pakar perubatan disediakan untuk menjalankan pemeriksaan bulanan dan mengulangkaji kes-kes lama serta memberi bimbingan kepada ibu bapa. Kanak-kanak juga diberi rawatan pemulihan anggota termasuk rawatan pemulihan melalui kegunaan air untuk mengurangkan keadaan spastik dan memperolehi kordinasi. Rawatan pemulihan pertuturan diberikan dengan bantuan kelengkapan bilik-bilik kalis bunyi (sound-proof), berhawa dingin dan dilengkapi dengan alatan-alatan yang diperlukan. Pemulihan pertuturan juga perlu dimulakan pada peringkat awal iaitu pada peringkat bayi lagi. Seseorang kanak-kanak spastik cacat pertuturan disebabkan oleh dua perkara iaitu kerosakan fungsi saraf otot pada bahagian otot pertuturan, pendengaran dan pernafasan dan kekurangan pengalaman akibat dari kekurangan peluang untuk berinteraksi yang disebabkan oleh kecacatan fizikal, walaupun pada asalnya otot-otot pertuturan, pendengaran dan pernafasan tidak rosak secara langsung. Rawatan pemulihan cara kerja pula menggunakan permainan dan aktiviti-aktiviti yang mendorong kanakkanak ke arah berdikari dalam melaksanakan tugasan harian dan juga latihan-latihan vokasional seperti menjahit, pertukangan tangan dan berkebun. Rawatan pemulihan merupakan rawatan yang paling popular dan mudah diperolehi di pusat-pusat pemulihan spastik, di hospital dan juga ianya boleh dijalankan di rumah oleh ibu bapa dan ahli keluarga dengan nasihat dan tunjuk ajar jurupulih. Terdapat beberapa jenis rawatan pemulihan antaranya rawatan pemulihan anggota (fisioterapi), pemulihan pertuturan dan pemulihan carakerja. Rawatan pemulihan adalah lebih berkesan sekiranya ia diberikan pada peringkat awal iaitu pada peringkat bayi lagi. Rawatan pemulihan memberi latihan kepada kanak-kanak spastiK menggunakan anggota terutama kaki dan tangan dengan bantuan alatan seperti kaliper angkup, walking aid, splin, kasut khas, kerusi perawakan (posture chairs), standing boxes dan crawlers. Aktiviti berenang memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melupakan kecacatannya dan bergerak dengan lebih bebas dan normal. Dengan latihan yang diberikan ini, kanak-kanak spastic dapat mengurangkan perawakan dan pergerakan yang kurang normal dan juga dapat mencegah konkraktur iaitu mencegah sendi-sendi dan otot-otot dari mengejang disebabkan oleh kekurangan penggunaan. Bagi aspek pemulihan pendidikan teknik mengajar bantu diri atau kemahiran untuk kehidupan harian misalnya menggunakan tandas, menyuap diri, memakai pakaian, menanggalkan pakaian, membasuh dan minum bagi kanak-kanak yang kecil dan memasak makanan mudah, bersiar, membeli belah dan kebersihan sendiri bagi kanak-kanak yang lebih besar. Mengajar kemahiran membaca, menulis, mengira dan menaakul. Kemahiran ini boleh diletak di bawah kemahiran komunikasi yang melibatkan kefahaman, bahasa ekspresif pertuturan, perbendaharaan kata, pandangan dan bertulis, bahasa isyarat dan bergambar dan kemahiran nombor yang termasuk belajar konsep seperti saiz, tinggi, nombor ordinal, menimbang, mengukur wang dan masa. Mengajar kemahiran mobiliti seperti duduk, berjalan, berlari, mengelak halangan, menggunakan tongkat ketiak atau kereta beroda dan dalam permainan dan berenang. Mengajar kemahiran bermain dan menggunakan masa lapang termasuk mengambil dan memegang permainan manipulasi, permainan pembinaan, permainan sosial dan aktiviti masa lapang. Namun begitu penglibatan ibu bapa dan guru bagi mengendalikan pemulihan dapat mengoptimumkan kebolehan mereka. Rajah di bawah menunjukan ilustrasi mengenai hubungan antara ibu bapa, pelajar dan guru.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 99

`

IBUBAPA
   Perbincangan dengan pihak sekolah Perbincangan mengenai masalah akademik Meningkatkan keperluan    Jagaan pekerja sosial Kesakitan dan kepayahan fizikal Peranan sekolah Keperluan komunikasi antara pelajar dan guru.

INDIVIDU

i) pembelajaran sense belonging mengenai penyakit ii)self-concept berkenaan kemajuan penyakit iii)berlakunya kehilangan keupayaan.

       

GURU


Kemampuan membina komunikasi mengenai kematian. Perkembangan persahabatan Penyertaan Tingkah laku guru Komunikasi dengan ibu bapa Ketakutan dan merawat keperluan perubatan keatas kanak-kanak Sokongan didalam kelas/kolaborasi Persekitaran yang sesuai Serangan diktomi yang sama keatas kanak-kanak tetapi berbeza Fleksibel dan daya penyesuaian

RUMUSAN
1. Kecacatan fizikal adalah penyakit yang disebabkan olef faktor genetik. 2. Jenis kecacatan fizikal terdiri daripada Muscular dystrophy dan cerebral palsi yang terdiri daripada spastic,atetosis dan ataksia. 3. Ciri-ciri kecacatan fizikal dapat dilihat dari aspek kecacatan fizikal,intelek (kognitif), kesihatan, tingkah laku dan sosial. 4.Pengubahsuai situasi dan fizikal tempat kanak-kanak kecacatan fizikal mampu mengoptimumkan kebolehan mereka. 5.Rawatan dan pemulihan yang melibatkan kerjasama antara ibu bapa, guru dan individu kecacatan fizikal sangat membantu meningkat keupayaan mereka dalam komuniti

http://www. 16 November 2011: 23. Macgraw-Hill Higher Education: New York. Clark. inc: USA Heward. (2009).com/print/musculardystrophy/DS00200/DSECTION=all&METHOD=print. (2007).R.my/myhealth/bm/dewasa.L. Heller.K a n a k . Houghton Miffin Company: USA. (2009). John Wiley & Sons. (eight edition). Pearson A&B: USA Gargiulo.2011. (2009). Heward. http://kidshealth. (2001). Hunt. C.myhealth. K. Smiley. & Pierangelo. W.. (2005).(2005). L. 16 Januari 2010: 23.. R. S. Student at Risk: Solutions to Classroom Challenges. & Bigge.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 100 RUJUKAN Best. Pearson Merrill Prentice Hall : USA. J.00 PM. Pearson Merrill Prentice Hall : USA.S. W.html. K. & Richards.10. Giuliani. (2008). Taylor.S. http://www. Muscular Dystrophy.L. (ninth edition).(2nd edition). Exceptional Children and Youth. W.M.org/teen/diseasesconditions/bones/ musculardystrophy.J. Exceptional Student: Preparing Teachers for the 21st Century. (2007).L.L. S. Friend.W. Thomson Wodsworth:U. Heward. Muscular Dystrophy. The Educator’s Diagnostic Manual of Disabilities and Disorders. N. & Marshall. Stenhouse Publishers: USA.mayoclinic.gov. Exceptional Children : An Introduction to Special Education. G.B.12.20am:05.A. R.30 PM Duquette.A. (2003). Special Education Comtemporary Perspective for School Professionals (second edition).Pearson Merrill Prentice Hall: U. Exceptional Children : An Introduction to Special Education. M.L. (2006). Exceptional Children : An Introduction to Special Education. Teaching Individuals with Physical or Multiple Disabilities. (2006). (seventh edition). . R. Pearson Merrill Prentice Hall : USA. Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality. (fifth edition). A. Mayo Clinic Staff.

Deborah & Brian. Menurut penyelidik-penyelidik ini lagi. Ini kerana kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada satu kecacatan mempunyai pola permasalahan yang berbeza daripada kanak-kanak yang hanya mempunyai satu kecacatan. kerencatan akal sederhana dan teruk. kehilangan pendengaran dan disertai dengan buta atau gangguan penglihatan. PENGENALAN Kanak-kanak dilahirkan berbeza-beza dan unik dari segi keupayaan fizikal dan kognitif. Di Malaysia. Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya (Diane. bermasalah pembelajaran atau kesihatan serta kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan. Mengenalpasti jenis pelbagai kecacatan. kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan lebih perhatian oleh ibu bapa dan keluarga kerana ibu bapa perlu memahami masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan kanak-kanak kategori ini. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia. Kanak-kanak berkeperluan khas ini merangkumi golongan kanak-kanak pintar cerdas. bagi menikmati kualiti hidup yang bagus dan selesa dalam bergaul dan berada di sekeliling kanak-kanak normal yang lain. Pendidikan bagi kanak-kanak tersebut dikendalikan oleh dua kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu Kementerian Kesihatan. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah cacat fizikal teruk. 2008). Kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa merupakan salah satu ciri perbezaan individu.K a n a k . cacat pendengaran. penglihatan atau fizikal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 101 UNIT PELAJARAN 9 KANAK-KANAK PELBAGAI KECACATAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. anda diharapkan dapat: 1. Menyatakan definisi pelbagai kecacatan 2. Kanakkanak ini memerlukan sokongan secara berterusan. kerencatan akal. kebanyakan negara menetapkan bahawa kanak-kanak yang memiliki lebih dari satu kecacatan termasuk dalam kategori kanak-kanak pendidikan khas. Contohnya. pelbagai kecacatan dan kecacatan yang . Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai adalah mereka yang secara tradisinya dianggap kanak-kanak yang mempunyai masalah mental yang cukup berat di mana mereka menghadapi kesulitan dalam pergerakan dan masalah dalam tingkah laku. Mereka mungkin berkeadaan lumpuh. Kanak-kanak yang mempunyai lebih dari satu kecacatan atau kecacatan pelbagai merupakan tamparan hebat kepada ibu bapa dan keluarga dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Keunikan dan perbezaan ini perlu dihargai dan dijaga dengan sebaiknya oleh ibu bapa dan guru. 3.

1 di bawah menunjukkan contoh-contoh kecacatan pelbagai. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan Pendidikan Khas. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas ini. Dalam IDEA. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat (Kementerian Pelajaran Malaysia). beriman. kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah mereka yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan. Menurut Edward & Yvonne (2007) pula. kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai pelbagai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai boleh dicungkil sekiranya dapat dipupuk dan diperkembangkan ke arah kecemerlangan individu yang optimum. Lantaran ia merupakan aset yang dapat menyumbangkan dalam kemajuan masyarakat dan tidak hanya dilihat sebagai liabiliti sahaja. Dengan menyatakan bahawa pendidikan khas dapat melahirkan insan yang berkemahiran. kategori ini tidak termasuk dalam pendidikan khas di mana program pendidikan khas hanya membuka peluang kepada mereka yang menghadapi satu jenis kecacatan sahaja (Richard. Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Khas. 2003).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 102 tidak membolehkan kanak-kanak tersebut untuk belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. seseorang yang menghadapi keccatan penglihatan dan pada masa yang sama menghadapi keccatan pendengaran. pelajar yang menghidapi kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya. Definisi Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan Menurut Nibedita (2003). mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri. ataupun perkembangan intelek mereka. berdikari. berupaya. Ini termasuk keperluan pendidikan patut diberikan kepada kanak-kanak yang menghidapi kecacatan yang pelbagai. dalam program pendidikan bersepadu. pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela tertentu. Kementerian Pelajaran Malaysia). latar belakang sosial. justeru persamaan peluang pendidikan dapat dicapai dengan membolehkan setiap murid mengembangkan kapasitinya sendiri dan memaksimukan potensinya. Punca utama mengapa terjadinya kecacatan pelbagai tidak dapat dipastikan sepenuhnya tetapi dalam sesetengah keadaan boleh dikesan ketika bayi di dalam kandungan.K a n a k . Walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. berhaluan. pengenalan kepada kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah penting. Kecacatan pelbagai ialah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi kecacatan yang melibatkan pendidikan. masalah pendengaran serta keadaan yang melumpuhkan. Deklarasi Pertubuhan Bangsa .Bangsa Bersatu Mengenai Hak kanak-kanak 1989 dan 'The Proclamation on the full participation and equality of persons with disabilities 1994). Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan hak ini termaktub dalam beberapa perisytiharan antarabangsa antaranya. Oleh sebab itu. Semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum. Jadual 1. .

E. ibu bapa mempunyai kecacatan dan diwarisi oleh anak dan keduanya. Contohnya daripada tiga kandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan baka normal. Umumnya. bagi pasangan yang normal tetapi keduaduanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetap ada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat. sebenarnya sukar untuk menentukan kanak-kanak yang mengalami kecacatan dalam kategori tertentu sahaja secara total. kecacatan pada kanak-kanak dikenalpasti berlaku akibat daripada baka. CA: Brooks/Cole. 50 peratus menjadi pembawa manakala 25 peratus lagi mungkin normal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 103 Jenis-jenis Kecacatan Fizikal Fizikal Kecederaan Otak Traumatik dan Kecederaan Tulang Belakang Kekejangan Otot Kebutaan dan Cerebral Palsy Apraxia dan Kecederaan Otak Traumatik Mental dan Spina Bifida Gangguan Kecacatan Cerebral Palsy dan Kekejangan Otot Kekejangan otot dan Asma Pekak Apraxia dan Diabetis Gangguan Kecacatan Sensori Komunikasi Kognitif Masalah Pembelajaran dan Asma Psikososial Gangguan Tingkah Laku Gangguan Tingkah Laku dan Asma (Sumber: Diadaptasi daripada Heller K. hiperaktif. sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat (Mohd Sharani Ahmad. ‘autosomal excessive’ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat. Peratus mendapat anak cacat adalah 25 peratus. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat. Jika salah seorang saja pembawa baka cacat. ibu bapa tidak mengalami kecacatan tetapi anak yang mengalami kecacatan. Pertamanya.K a n a k .. Malah terdapat kanak-kanak yang mengalami lebih daripada satu kecacatan termasuklah autistik. mental ataupun sosial.. 2009). and Health Impairments. Apabila dikaitkan dengan baka. pekak-buta dan lain-lain. Contohnya jika salah seorang daripada ibu dan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak cacat adalah 50% pada setiap kali kandungan. W. Alberto P. Ia berlaku dalam dua jenis pewarisan. Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. terencat akal. Sensory. Terdapat perbezaan antara kanak-kanak itu sama ada dalam pendengaran. suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom dan begitu juga dengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom. Pacific Grove. Oleh itu. A. Forney P. maka anak yang dilahirkan tidak cacat cuma masih sebagai pembawa baka cacat. ia bermula pada hubungan seksual suami dan isteri. . di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Understanding Physical. Bagaimanapun.1996) Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009). Setiap pasangan kromosom yang wujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. Punca dan Ciri-ciri Pelbagai Kecacatan Menurut Jamila Mohamed (2006). Pewarisan kedua. and Schwartzman. palsi serebrum. penglihatan. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu ’autosomal dominant’.

. Keadaan ini boleh berlaku akibat beberapa sebab seperti baka atau diperolehi (Jamila Mohamed. belajar dan juga menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial. MASALAH PENGLIHATAN DAN MASALAH PENDENGARAN (DEAFBLINDNESS) Ling (1989) dalam Safani Bari et. Dalam keadaan ini. Kanakkanak deafblindness termasuklah kanak-kanak yang menghidap retinophaty of prematurity (masalah retina akibat pramatang) dan mengalami kehilangan pendengaran akibat meningitis. Deafblindness adalah kombinasi antara masalah penglihatan dengan masalah pendengaran. Masalah penglihatan dan pendengaran sangat memainkan peranan penting untuk menguasai sesuatu pertuturan dan tindak balas pertuturan tersebut dalam berkomunikasi.al. Seorang kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran sekaligus boleh menyebabkan kesukaran untuk menguasai pertuturan dan seterusnya menguasai komunikasi serta bahasa. namun begitu tidak dinafikan terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang pekak dan buta tetapi menjadi manusia berjaya. menekankan bahawa pendengaran dan penglihatan kepada seseorang pelajar amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa. Secara umumnya. Deafblindness tidak bermaksud pekak sepenuhnya atau buta sepenuhnya. Sebagai seorang guru. Apakah kesan pendidikan terhadap kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. Deafblindness berlaku kepada tiga daripada 100. Kecacatan tersebut boleh menjadi masalah seperti masalah penglihatan dan pendengaran. Kegagalan menguasai bahasa pula akan mengakibatkan kesukaran kepada mereka untuk berinteraksi. b. bagaimanakah anda menangani masalah kecacatan pelbagai dari aspek pedagoginya. dan keadaan ini menjadi halangan yang paling besar dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan. 2009). Terdapat juga individu deafblindness yang memang dilahirkan pekak dan mempunyai masalah penglihatan akibat rentitis pigmentosa (Julia Jantan et.K a n a k . Jarang keadaan berlaku di mana individu deafblindness buta sepenuhnnya dan pekak sepenuhnya. 2006). a. Keadaan deafblindness mempengaruhi kehidupan seseorang individu bergantung kepada tiga perkara iaitu jenis dan tahap kebutaan dan kepekakan. masalah penglihatan dan masalah fizikal dan sebagainya. individu mempunyai beberapa kecacatan yang dialami. Mereka masih lagi mempunyai sisa penglihatan atau sisa pendengaran. boleh dikatakan bahawa deafblindness adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori.000 kelahiran. umur ketika kehilangan penglihatan dan pendengaran serta kehadiran kecacatan yang lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 104 Biasanya kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain.al (2009).

Kebanyakan daripada mereka mengalami masalah pendengaran dan penglihatan selalunya mempunyai kedua-dua deria tersebut.  Fetal alcohol Berlaku kecacatan pada embrio kerana pengambilan alkohol yang berlebihan oleh ibu mengandung. Tiga salinan kromosom 21 (biasanya hanya terdapat dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu diperolehi selepas kelahiran dan keadaan kongenital (sejak dilahirkan). kecederaan atau faktor umur. mereka perlu untuk berasa selamat. terlalu fokus kepada sesuatu perkara sahaja atau sibuk memikirkan atau mengambil berat tentang diri mereka sahaja. syndrome Keadaan di mana lilitan kepala bayi adalah lebih kecil  Microcephaly . Jadual 1: Penyebab Utama Deafblindness 1. mempunyai masalah dalam perkembangan dan memahami konsep. a. sebenarnya terdapat banyak sebab boleh terjadinya deafblindness. Manakala menurut Richard (2003). Terdapat kromosom yang lebih pada kromosom 13 (biasanya terdapat 2 kromosom pada bilangan 13 tetapi Sindrom Patau mempunyai 3 kromosom). Sindrom  Down Penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak. sindrom down dan pengambilan dadah oleh ibu.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 105 Menurut Hallahan 2003.K a n a k . Deria-deria tersebut menghadapi masalah kerana penyakit. b. Kongenital (sejak dilahirkan) Kongenital adalah keadaan di mana kanak-kanak dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan penglihatan dan pendengaran. Diperolehi selepas kelahiran Keadaan deafblindness boleh terjadi selepas kelahiran berlaku pada pelbagai peringkat umur. Anamoli congenital Pelbagai Sindrom CHARGE adalah berlaku kecelaruan pada  CHARGE genetik dominan autosomal di mana berlaku mutasi Association pada gen protein-7 (CHD7). Sindrom Patau (Trisomy 13) adalah berlakunya  Trisomy 13 kelainan pada bilangan kromosom. Kadangkala individu dilahirkan dengan cacat pendengaran dan memperoleh cacat penglihatan akibat daripada glukoma atau katarak dan sebaliknya. memerlukan pengubahsuaian yang spesifik untuk membantu dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan dunia luar dan mereka mendapat faedah daripada arahan yang sistematik dan rutin. Individu yang mengalami keadaan ini selalunya dapat menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami. 2. Keadaan ini berlaku kerana jangkitan semasa dalam kandungan seperti rubela. Keadaan ganguan genetik yang berkaitan dengan  Usher mutasi satu daripada 10 gen. bermasalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain. individu deafblindness mempunyai ciri-ciri yang sama berkaitan pembelajaran dan interaksi iaitu mereka suka menyendiri.

rabun. Jangkaan. Faktor motivasi tidak dapat diberikan kerana motivasi tersebut tidak dapat didengar dan dilihat. Akan tetapi. 2003. Kesukaran dalam berkomunikasi. Penyebab post. Jangkitan rubella ketika hamil boleh menyebabkan kecacatan janin yang sedang dikandung dan dikenali sebagai Sindrom Rubella Kognital (CRS). (Jamila Mohamed. otak. najis kucing atau memakan daging mentah atau separuh masak. iii. 3. menjadikan sistem imunisasi tidak dapat melawan jangkitan-jangkitan penyakit luar. buta. pekak atau anak tidak membesar ketika hamil. mata dan tulang. iv.K a n a k . Mereka mengalami kesukaran untuk mengaitkan dan menggambarkan sesuatu keadaan. Cara penyebaran Sifilis sangat kerap berlaku melalui hubungan seksual. 2006).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 106 dari kebiasaan kerana otak tidak membesar secara normal atau otak tidak membesar langsung. iaitu Sifilis Kongenital yang mana memberi kesan kepada jantung. Kesukaran dalam menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya kerana mereka tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu yang diberikan oleh guru. . Adalah jangkitan yang disebabkan oleh parasit yang dikenali sebagai Toxoplasma Gondii. Kecacatan yang mungkin berlaku adalah seperti kecacatan pada jantung. Guru-guru perlukan pendekatan yang berlainan dalam mengajar kanak-kanak deafblindness kerana mereka tidak boleh mendengar dan melihat. Motivasi.natal  Jangkitan bakteria seperti bakteria meningitis yang merebak terus ke otak. terdapat juga Sifilis yang didapati melalui ibu kepada bayinya di dalam rahim. Jangkitan selalu didapati daripada sentuhan dengan kucing. Pramatang  Aids  Rubela  Sifilis  Toxoplasmosis Adalah serangan retrovirus terhadap sistem imunisasi. Antara kesan ke atas pembelajarannya adalah: i. Keradangan pada mambran yang melindungi otak dan  Meningitis saraf tunjang. Enceplalitis Terdapat beberapa ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan ke atas pembelajaran mereka. Sumber: Hallahan. 4. Exceptional Children: Introduction To Special Education. Dalam erti kata lain mereka sukar untuk mempelajari konsep. ii. Penyakit sifilis adalah disebabkan oleh satu organism yang dinamakan Treponema pallidum. Persepsi yang terhad.

Kebolehan membaca dan menulis (Literacy) Walaupun kebanyakan murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai tidak dapat memperolehi kemahiran membaca dan menulis. mereka seringkali mengalami implikasi perubatan dan juga terdapat banyak implikasi pendidikan bagi kanak-kanak ini. 2000. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. Pembelajaran berkait. (Alberto & Fredrick. tidak semestinya mereka tidak dapat melibatkan diri dengan aktiviti tersebut. 1995) Sesetengah murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai. mereka mungkin boleh belajar mengenali sesetengah huruf seperti huruf yang biasa dan kerap digunakan seperti namanya dan perkataan kegemarannya (contoh : Loceng. 2002. masalah pembelajaran. Lewis & Tolla. masalah mobiliti fizikal. Mereka juga mempunyai pelbagai keistimewaan yang luar biasa yang akan mengubah tingkah laku mereka. Murid-murid tersebut juga boleh gunakan gambar bagi membantu mereka mengenali perkataan dan mereka boleh menulis perkataan berdasarkan gambar tersebut. . Murid-murid mungkin boleh membaca dengan bantuan guru dan rakan sebaya serta dengan bantuan gambar bagi meningkatkan kefahaman mereka. Tidak mampu mengaitkan antara satu perkara dengan perkara yang lain. masalah tingkah laku dan masalah sosial. Selain itu juga.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 107 v. objek atau bahagian objek tersebut boleh dilekatkan di dalam buku latihan mereka bagi memudahkan pemahaman mereka semasa membaca buku. 2004) Byers (2004) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai akan mengalami kesukaran untuk mencapai dan mengingat kemahiran ataupun untuk memindahkan kemahiran tersebut daripada satu situasi kepada situasi yang lain. masalah penglihatan. Keupayaan pembelajaran mereka dilihat dari sudut : a. Bagi murid yang mempunyai penglihatan yang terhad. Contoh gambar kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan masalah pendengaran (deafblindness) MASALAH PENDIDIKAN YANG DIHADAPI Kanak-kanak kecacatan pelbagai mempunyai pelbagai kombinasi kecacatan iaitu mengalami masalah pertuturan. Bagi murid-murid yang mengalami cerebral palsy dan autism dan kecederaan otak. Erickson & Koppenhaver.K a n a k . (Byers. pembinaan aktiviti pembelajaran berdasarkan minat murid-murid juga adalah amat penting. tulisan tersebut boleh di buat dalam bentuk tulisan Braille (Downing. mereka juga mempunyai deria rasa yang tidak berfungsi. masalah pendengaran. 2003) Walau bagaimanapun motivasi memainkan peranan penting dalam proses pengajaran kemahiran membaca dan menulis bagi murid-murid kecacatan pelbagai. terencat akal. TV dan bola). Di samping itu juga. Matlamat yang diambil kira dalam pengajaran akademik hendaklah bersesuaian dengan keupayaan pembelajaran mereka. Murid-murid ini mungkin mempunyai kelemahan dalam proses pendengaran (auditory processing) dan mempunyai masalah pertuturan yang terbatas. kecederaan otak dan sebarang kemungkinan yang lain. Sokongan biasanya diperlukan sekiranya berlaku di luar batasan di dalam bilik darjah.

Bahasa lisan (Oral Language) Kesukaran komunikasi pertuturan dengan murid-murid kecacatan pelbagai adalah disebabkan oleh kognitif dan kecacatan fizikal. 2000 dalam Heller. Kebanyakkan murid boleh belajar matematik apabila mereka boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian dan itu juga berlaku kepada murid kecacatan pelbagai. 1998. tetapi mungkin terdapat sesetengah pelajar tersebut tidak dapat mencapai kemahiran matematik ini. sekiranya guru. Contohnya ialah mimik muka (facial expression). jadi apakah kemahiran yang perlu dititikberatkan? Kenapa? Sebab murid yang mempunyai kecacatan pelbagai menggambarkan kemahiran matematik itu dalam pelbagai cara.Matematik Jika seorang guru ingin mengajar murid yang hanya boleh belajar kemahiran matematik yang asas. belajar dengan cara mengenalpasti atau memadankan nombor. Mereka boleh menggunakan sesetengah perkataan yang dapat difahami. tetapi kebanyakkan murid-murid akan menggunakan bentuk komunikasi bukan verbal.K a n a k . kawan-kawan atau pun keluarga memperkenalkan maklumat lisan dengan perkataan dalam bentuk isyarat. Penggunaan bahasa lisan yang mudah boleh membantu murid-murid kecacatan pelbagai memahami apa yang dituturkan oleh guru.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 108 b. Murid-murid tidak boleh bergantung kepada pertuturan untuk berkomunikasi ataupun pertuturan mereka adalah sukar untuk difahami. Mereka boleh memahami perkataan yang dituturkan. Mereka mempunyai tahap kesukaran yang tinggi dalam proses memahami bahasa lisan. Contohnya murid belajar mengenalpasti nombor dengan menggunakan kalkulator atau melakukan langkah dalam membuat penomboran. kerana mereka tidak dapat mengenalpasti nombor di atas telefon tersebut.Sebagai guru apakah alat bantu mengajar yang boleh membantu meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak pelbagai kecacatan fizikal dan mental ? . gambar (picture) dan objek (object) (Beukelman & Mirenda. c. Downing. Sesetengah murid ini. Contoh lain yang berkaitan dengan wang seperti urusan jual beli. gerak badan (body gesture). 2005) a. gambar dan objek. Pada pandangan anda apakah pendekatan yang sesuai mengajar kanakkanak yang mengalami masalah pelbagai kecacatan fizikal dan mental? b. Kemahiran matematik yang mempunyai aplikasi secara langsung dalam aktiviti seharian. 1999). Sesetengah pelajar yang mengalami kecacatan pelbagai mungkin boleh belajar mendail 911 ketika kecemasan. Mereka mungkin belajar melalui aktiviti seperti menggunakan alat bantuan mengajar. terutamanya dalam kalangan keluarga dan kawan-kawan. boleh memberikan kesan yang baik ke atas kualiti hidup pelajar dan menjadi sebahagian daripada kurikulum yang bermakna (Westling & Fox.

Bagi menentukan kurikulum yang bermakna dibina kepada murid-murid tersebut. strategi dan aktiviti perlu dirancang dan direka untuk meningkatkan langkah-langkah pembelajaran murid-murid. matlamat peribadi dan tahap untuk mencapai matlamat tersebut. kurikulum ini secara kronologinya mestilah bersesuaian dengan tahap umur dan tahap pembangunan latihan yang bersesuaian. STRATEGI MEMASTIKAN KEMAJUAN MURID PELBAGAI KECACATAN Dalam memastikan kejayaan dalam kurikulum. walaupun tahap kemahiran murid-murid tersebut adalah di tahap kanak-kanak pra sekolah (Heller. murid-murid ini tidak dapat belajar dengan baik dan tahap kebolehan mereka tidak dapat dikenalpasti. terdapat lima perkara yang berkaitan dengan kejayaan penyertaan iaitu :  Kolaborasi bersama dengan guru dan ibu bapa di dalam bilik darjah  Mengajar dengan kemahiran yang baru di dalam pendidikan . kumpulan dan pengamal pendidikan khususnya dalam pendidikan khas perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat dan objektif dengan menganalisis aktiviti kurikulum yang sesuai.Penglibatan keluarga yang aktif Perkara yang paling penting dalam program pendidikan biasanya melibatkan ahli keluarga.Kurikulum secara individu dan bermakna Kurikulum bermakna adalah sangat sesuai dibekalkan kepada setiap murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai kerana bersesuaian dengan minat. d. Keluarga merupakan orang yang penting dalam pembangunan program individu yang berkesan kerana merekalah yang paling rapat dengan murid-murid tersebut dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku mereka.K a n a k . Oleh itu. 2005) b.Pendekatan pendidikan kolaborasi (Kerjasama) Kolaborasi merupakan satu pendekatan yang penting dalam pendidikan khas.Membuat kurikulum teras yang bermakna Murid-murid pelbagai kecacatan memerlukan kepada pengalaman kurikulum yang sama dengan rakan yang tidak cacat yang lain. c. Walaubagaimanapun. Fisher & Frey. 2001). murid yang berumur lima belas tahun mempunyai pengalaman dan belajar jenis permainan di tahap usia remaja bukan tahap murid-murid pra sekolah. (Downing. 2002. Tanpa pendedahan tentang kurikulum. kolaborasi bersama keluarga dan ahli professional adalah amat penting dan perlu dilengkapkan dengan perkhidmatan terkini. Bagi murid yang mengalami kecacatan pelbagai. Contohnya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 109 PENDIDIKAN YANG DISARANKAN UNTUK MURID PELBAGAI KECACATAN a.

terapi bahasa dan pertuturan.  Pengurusan fizikal di dalam kelas yang memerlukan penyesuaian diri kanak-kanak yang baik. Adalah amat penting untuk mengintegrasikan kanak-kanak ini sekerap yang mungkin.Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya.K a n a k . Menyediakan peralatan yang baik dengan bantuan teknologi yang canggih. Mengadaptasikan murid-murid dengan kurikulum yang bermakna Strategi dan modifikasi Antara strategi yang perlu dilakukan bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai ialah :  Intervensi awal adalah diperlukan – intervensi ini perlu dilakukan dengan cepat iaitu sewaktu kanak-kanak memulakan persekolahan. psiko terapi dan pakar-pakar berkaitan. Apakah yang anda faham dengan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.  Integrasi bersama rakan sebaya adalah amat penting dalam membantu proses pembangunan sosial kanak-kanak kecacatan pelbagai.  Penyelidikan dibuat untuk menandakan murid tersebut menghadiri di dalam komuniti sekolah dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sama dengan rakan sebaya yang lain.  Penglibatan ahli professional. Ini merupakan proses pembinann kemahiran social dan boleh ditingkatkan  Memastikan murid-murid kecacatan pelbagai mempunyai rasa hormat dan menjadi tanggungjawab guru untuk mengajar dan menanam rasa hormat kepada murid-murid di dalam kelas  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu dirancang dengan sistematik dan perlu diubah mengikut pencapaian murid tersebut  Rancangan keselamatan perlu dibina dan selalaunya termasuk di dalam Rancangan Pengajaran Individu (RPI)  Penjagaan yang rapi diperlukan sekiranya berlaku di luar jangkaan dan bagi memastikan keadaan murid-murid sentiasa terkawal. . contohnya ahli terapi.  Pendekatan kumpulan di peringkat sekolah yang melibatkan agensi luar atau perhubungan komuniti.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 110    Menerapkan nilai-nilai persahabatan di kalangan ali keluarga yang terlibat dan kanakkanak berkenaan Memberi galakan yang positif kepada murid tanpa mengambil kira kecacatan yang mereka alami. RUMUSAN 1.

3. 5. mempunyai kesukaran dalam mengeneralisasi pembelajaran dari satu perkara kepada perkara lain. ibu bapa dan komuniti yang lain perlu bersama-sama memberi sokongan bagi kanakkanak luar biasa ini yang merupakan kanak-kanak yang dari segi intelek. Halangan tersebut termasuklah masalah berkomunikasi.Guru. Kanak-kanak pelbagai kecacatan mempunyai beberapa halangan dari segi kemahiran dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan mereka. Oleh yang demikian. sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 111 2. Kanak-kanak yang mengalami kerosakan kognitif mempunyai kebolehan yang terhad untuk berfikir secara abstrak dan memerlukan bantuan dan sokongan yang baik dalam membantu mengeneralisasikan kemahiran dari satu ke situasi yang lain. Namun. program perlu dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid ini. 4. peralatan khas. intervensi-intervensi perlu dilakukan untuk menolong kanak-kanak khas ini bagi mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari dalam kehidupan mereka. sekarang ini terdapat banyak jenis bantuan teknologi yang disediakan untuk membantu mobiliti dan penjagaan diri. mobiliti dan penjagaan diri. Kanak-kanak yang mempunyai kerosakan pancaindera. Kanak-kanak ini memerlukan sokongan kemahiran dalam kehidupan mereka. Selaras dengan falsafah Pendidikan Khas. Di samping itu juga. kanak-kanak ini perlu dididik dan dibentuk melalui perkembangan mental. . teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid tersebut. di samping mempunyai kerosakan kognitif mempunyai cabaran dalam pengajaran. fizikal. kestabilan emosi dan integrasi sosial dalam kehidupan seharian mereka. Perkara yang perlu dititikberatkan ialah termasuk pengunaan bahan-bahan khas.K a n a k .

Bui. L. Educating Exeptional Children.. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. G.gov. Forney P. (akses : 18 Jan 2010. 2009. D.gov. Gallagher. 2003. Bhd. 2004. and Rose. B. A. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms. Jamila K. 11. 2007. 2009. (ed). Kindshealth. . 2003. (akses : 20 Dec 2009. Exeptional Children An Introduction To Special Education. M. (eds). Diane P. Heller K. R.50 am).. USA: Love Publishing Company. Siti Suhaila Samian. Boston: Prentice Hall. CA: Brooks/Cole. & James. A. Zinaida Ariffin. K. Richard. D. Ms. Hamidah Sulaiman. & Brian R. B. Deborah D. & Anastasiow.. Boston: Ally and Bacon. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. S. Mohamed. 2008.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010. (2009). Understanding Physical. Exceptional children: Introduction to special education. http://kidshealth.my/myhealth/bm/remaja. E. London: David Fulton Publisher. Meyen & Yvonne N. (eds).moe. Kirk. United States: Thomson Wadsworth.. A. Daniel. Imamshah Natharasah. 131-137.50 am) Rebecca. Boston: Pearson. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. 1996. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. & Schwartzman. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. Portal Myhealth. Mohd Sharani Ahmad. Special education for today.K a n a k . Jabatan Pendidikan Khas.15 pm) Nibedita Dash. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kuala Lumpur: PTS Publication. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. 2006. Boston: Prentice Hall.myhealth. Siri Pendidikan Khas. (2nd ed). 538-556. 11. R. Hallahan. & Kauffman. Sensory. http://www. 2003. 2001. 2008. 2009. Juvenile Rheumatoid Arthritiss. K. New Jersey: Prentice Hall. Kementerian Kesihatan Malaysia. and Health Impairments. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. Ms. 2006. Integrated Education for Children with Special Needs. J. 84 Julia Jantan. H. Heward. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.my/jpkhas/. 2003. Edward L. J. W. Alberto P. S. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. http://www. 11..k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 112 RUJUKAN Byers. J. Pacific Grove.. W. N.

United States: Pearson Merrill Prentice Hall. . B. K. 1996. 2005. Dipetik daripada http://www.K a n a k .edu/Topics/deafblindness.sparkle. D. http://www. L. 2007. Deafblindness. June. Sugandhi. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009). Manisah Mohd Ali.30am) T. A. Digumarti Bhaskara Rao. L.pdf. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia. Heller. S. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. B. J.edu. 386-387.45pm) Sherwood. W. Ms. Santhanam. Prasad Babu. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran.. B. (akses : 2 Jan 2010.ipbl. 2009. and Sandra. Children With Learning Disabilities. 9.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. Safani Bari. 6-7.usu. New Delhi: Sonali Publications. Sparkle. Boston: Allyn & Bacon..k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 113 Ryndak. Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. (akses : 2 januari 2010 : 09.

suatu program pendidikan khusus amat diperlukan. anda diharapkan dapat: 1. terutama di kalangan mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi impak yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. Menyatakan definisi pintar cerdas 2. banyak isu melibatkan kanak-kanak cerdik dan pintar dipaparkan di dada-dada akhbar tempatan. Seperti baru-baru ini. Dewasa kini mereka telah terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. Golongan pelajar pintar cerdas di Malaysia mula diberi perhatian dalam sistem pendidikan dengan terlaksananya Sistem Kelas Ekspres pada tahun 1962. Bagi mengembangkan potensi dan bakat mereka dengan lebih sistematik dan berkesan. Mengenalpasti kanak-kanak jenis pintar cerdas. Pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. kognitif.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 114 UNIT PELAJARAN 10 KANAK-KANAK PINTAR CERDAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. dewasa ini kita melihat arus perubahan sangat pesat melanda negara kita. sentiasa berlaku perubahan dan pembaikan supaya sistem yang ada akan bertambah baik dan mantap. Namun di sebalik kemajuan dan strategi yang dijalankan. rohani dan intelek. Namun demikian pada awal tahun 1980an. Dalam Sistem ini. dan ledakan maklumat. emosi.K a n a k . masih terdapat kekurangan yang perlu dipantau dan diambil perhatian serius. Isu yang sering ditimbulkan ialah kanak-kanak pintar cerdas. psikomotor dan emosi mereka. Perlaksanaan sistem ini telah diberhentikan pada awal tahun 1970an. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pintar cerdas PENGENALAN Menurut Munirah Bahari (2008). Tidak terkecuali di dalam bidang pendidikan. Oleh itu seluruh usaha dan langkah yang diambil dalam sistem pendidikan mestilah mengambil kira potensi dan keperluan setiap individu pelajar. satu Simposium Kebangsaan Mengenai Kanak-kanak Bergeliga telah diadakan. Persatuan MENSA Malaysia telah ditubuhkan pada . Ekoran daripada Simposium tersebut isu kanak-kanak pintar cerdas ini kembali diperkatakan. baik dari segi teknologi. komunikasi. apakah mekanisme yang dapat membantu kanak-kanak pintar cerdas ini dan sejauh manakah pembelaan ke atas mereka. Pelajar yang mempunyai potensi dan bakat yang luar biasa serta melebihi kebolehan rakan seusianya lebih dikenali sebagai kanak-kanak pintar cerdas (gifted). kanak-kanak yang memiliki potensi dan memperolehi pencapaian yang mengatasi rakan-rakan sebaya telah diberi peluang untuk memendekkan tempoh sekolah rendah mereka daripada 6 tahun kepada 5 tahun sahaja. Setiap individu pelajar yang normal semenjak dari usia bayi telah memiliki potensi dan bakat yang boleh diperkembang dan dipertingkatkan. Falsafah Pendidikan Negara bermatlamat untuk memperkembangkan potensi individu pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani. 3.

or secondary level as possessing demonstrated or potential abilities that gives evidence of high performance capability in areas such as intellectual. Oleh kerana itu mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. keupayaan yang tidak seimbang.K a n a k . sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan emosi mereka. mendefinisikan pintar cerdas sebagai:the term “gifted and talented children” means children and. penilaian ini hanya dilaksanakan dalam tempoh lima tahun sahaja. pihak Universiti Malaya pula telah mengorak langkah memulakan Program BAKA khusus untuk pelajar pintar cerdas. masalah keluarga. perkembangan nilai atau moral.S Department of Education (the Marland definition) dalam Deborah (2007). or leadership ability or in the performing and visual arts and who by reason there of require services or activities not ordinarily provided by the school…. Walau bagaimanapun. Pada tahun 1985. didapati bahawa perancangan dan pelaksanaan program yang sistematik perlu diadakan bagi memenuhi keperluan pelajar yang pintar cerdas serta berbakat. kelebihan ini menimbulkan pula beberapa masalah lain dalam hidup mereka. Pada masa yang sama. diskriminasi terhadap golongan ini. DEFINISI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS Menurut U. yang dikenali sebagai Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 115 tahun 1983. perbezaan setiap individu adalah anugerah Tuhan.. Menurut Morawska dan Sanders (2009) mendefinisikan pintar cerdas sebagai Giftedness is defined as the possession and use of untrained and spontaneously natural abilities in at least one ability domain. Sebagai golongan minoriti. Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). masalah kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. di Fakulti Pendidikan. Menurut Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). where as talent is defined as the superior mastery of . specific academic. who are identified at the preschool. Pada masa yang sama. Bagaimanapun. Antaranya konsep kendiri. Seminar Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas telah diadakan pada tahun 1990. pada tahun 1996. masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem persekitaran dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. elementary. Perbezaan ini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka. Pelajar yang berjaya memperolehi tahap maksimum dibenar meneruskan persekolahan ke Tahun 5. satu bentuk penilaian bagi mengenal pasti pelajar pintar cerdas telah dilaksanakan. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya memperlihatkan kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka. creative. youth. tanpa perlu mengikuti persekolahan Tahun 4. Hasil daripada seminar tersebut. kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan kebolehan mental mereka jauh lebih tinggi daripada rakan sebaya mereka. Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan motivasi mereka berbeza disebabkan perkembangan kebolehan mental mereka jauh lebih maju. lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak pintar cerdas. faktor persekitaran seperti masalah komunikasi. masalah mereka mungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. Manakala Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1987. fobia. Gifted and talented will encompass a minimum of 3 to 5 percent of the school population. Ekoran dengan itu. whenever applicable. Universiti Malaya. bertujuan untuk mengenal pasti individu pintar cerdas. Penilaian ini dilaksanakan ke atas pelajar-pelajar Tahun Tiga sekolah rendah. Menyedari tentang kepentingan untuk memberi perhatian terhadap program pendidikan khusus untuk pelajar pintar cerdas di negara ini. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri mereka.

dan menilai sesuatu perkara itu dalam tindakan reflektif. Gifted and talented students education act : Children and youth with youth either outstanding talent who perform or show the potential for perming at remarkably high levels of accomplishment when compared with others of their age. bukan sahaja gagal untuk mencapai keputusan yang memuaskan tetapi mereka juga sering kali gagal untuk mencapai tahap prestasi yang dicapai oleh kebanyakan rakan sebaya mereka. inventori. experience. creative or productive thinking. Berbakat juga dianggap sebagai bukti adanya pembangunan lanjutan di bidang intelektual. and/ or artistic areas.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 116 systematically developed abilities or skills and knowledge in at least one field of human activity to a degree that places the child in the top 15% of individuals. Menurut Marilyn (2008) definition also clarified that giftedness includes these areas general intellectual ability. Malaysia sepatutnya . yang sesuai dengan kebolehan mereka sendiri. Marilyn (2008).K a n a k . mendefinisikan kecerdasan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks. maka daya kepintaran yang dipunyai oleh seseorang kanak-kanak akan lenyap ditelan zaman. Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. creative. Susan winebrenner (2001). Outstanding talents are present in children and youth from all cultural groups. or environment. Perkins (2003). no single clear definition be cited. Menurut Marland dalam Marilyn (2005) mendefinisikannya sebagai. senarai semak. Kanak-kanak yang mempunyai darjah kecerdasan (IQ) yang tinggi daripada 150 didapati tidak dapat menyesuaikan diri dengan program pendidikan biasa. process an unusual leadership capacity. akademik tertentu atau bidang yang berkaitan dengan seni. They require services or activities not ordinarily provided by the schools. and in all areas of human endeavor. specific academic aptitude. Mereka ini mempunyai darjah kecerdasan yang luar biasa. leadership ability and visual and performing arts. These children and youth exhibit high performance capability in intellectual. Sekiranya bakat dan kepintaran ini tidak dikembangkan melalui pendidikan khas. dan prestasi murid. Ini kerana apabila kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini berada dalam sistem pendidikan biasa. across all economic strata. memantau. Mendefinisikan pelajar pintar cerdas dan berbakat sebagai:“ those who have ability in one or more learning areas that exceeds grade/age level expectations by two years or more ”. Sekolah menilai perkembangan tersebut melalui ujian. or excel in specific academic fields. high levels of task commitment and high level of creativity”. Munirah (2008) mendefinisikan kanak-kanak pintar cerdas sebagai satu amanah dan rahmat daripada Allah yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan demi kebaikan umum. Manakala berbakat pula merujuk kepada pelajar yang lebih menonjol daripada pelajar-pelajar sebaya dengannya. Bagi Mallick (2003) defines giftedness as “an interaction among three basic clusters of human traits-these clusters being above average general abilities. mengembangkan kepakaran dalam bidang yang berasingan dan untuk merancang. Cramond (2004) menyatakan:for gitftedness. These are children who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society. oleh sebab itu ramai di kalangan ahli pendidik menyarankan agar kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini didedahkan kepada program pendidikan yang khusus.

dan kreativiti yang merupakan kapasiti untuk inovasi.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 117 mencontohi Singapura dan Indonesia yang telah memikirkan dengan lebih serius tentang isu ini. Menurut Merilyn (2006) banyak konsep gifttedness lain telah dibangunkan oleh para profesional di bidang ini. Gardner (1993)berpendapat bahawa kecerdasan tidak menjadi satu dimensi yang dilaporkan oleh skor ujian semata-mata. commitment tugas atau motivasi. Renzulli dalam Marilyn (2006) mencadangkan bahawa bakat meliputi tiga dimensi yang berkaitan iaitu “above average ability. Perkembangan konsep kecerdasan bermula dari 1980an hingga kini digambarkan seperti dalam rajah di bawah. originality. iaitu sekolah harus mencipta peluang dan persekitaran untuk memaksimumkan potensi setiap pelajar. Selain itu juga. Renzulli’s Three-Ring Model of Giftedness Tomlinson dalam Marilyn (2006) memberikan sumbangan pemikiran bahawa bakat seseorang tidak static tetapi sangat dipengaruhi oleh persekitaran. ekspresi. hak untuk mengembangkan kebolehan diri. Tidak hairanlah apabila kedua negara ini telah mewujudkan mekanisme bagi membantu kanakkanak pintar dan cerdas dengan menubuhkan pusat pendidikan khas untuk melaksanakan program pendidikan pintar cerdas. Pendidikan khas untuk mereka ini wajar dilaksanakan di negara ini kerana mereka merupakan aset yang penting bagi negara dan mereka dapat memberi sumbangan dan faedah kepada pembangunan negara. Menurut Renzulli (2003) dua jenis prestasi yang boleh diukur di rumah dan sekolah iaitu berdasarkan ujian pencapaian dan pengetahuan dan pemikiran kreatif yang melibatkan penghasilan idea dan produk baru yang memberi kesan kepada masa akan datang. dan hak untuk menjadi manusia yang produktif. visual spastial logik matematik. Renzulli (2003) telah mengemukakan rantaian tiga dimensi seperti rajah di bawah. interpersonal dan naturalis. Namun konsep lain berdasarkan bakat Gardner di bidang kecerdasan berganda. kinestetik. intrapersonal. Sebagai contoh. dan imaginasi dan kemampuan untuk memanipulasi idea-idea menjadi fasih dan fleksibel. kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai hak untuk belajar. Melebihi kemampuan. Beliau mengemukaka bahawa sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan boleh dikenalpasti bagi pelajar yang unggul dalam salah satu atau beberapa daripada verbal linguistik. task commitment and creativity.K a n a k . . muzikal.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 118 1880s 1920s 1930s-1940s 1950s 1960s-1970s 1980spresent

Genius

Intellectually gifted

Gifted

Divergent: highly creative Convergent: High IQ

Nonacademic: humanistic Multitalented Utilitarian academic

Domain specificity Multiple intelligences Componential intelligence Evolving systems

Selain itu, Hassan Mohd Ali (2006) menjelaskan konsep pintar cerdas sebenarnya tidak tertakluk kepada kejayaan individu dalam bidang akademik semata-mata. Kebolehan berkreatif dan bereksperimen termasuk menghasilkan bahan ataupun teori, kebolehan seni yang hebat juga adalah manifestasi kepintaran dan kecerdasan individu.

PUNCA DAN CIRI PINTAR CERDAS
a. Persekitaran Persekitaran keluarga dan sekolah mampu membangunkan bakat kanak-kanak melalui interaksi dengan masyarakat. Kekuatan interaksi antara faktor ini akan mengembangkan lagi bakat yang mereka miliki secara semulajadi (Glynis 2006).Walau bagaimanapun, idea ini ditentang oleh Howe et.al (1998) kerana menurutnya, kanak-kanak menjadi pintar cerdas hasil dari bimbingan dan didikan ibubapa dan guru yang berada di sekeliling mereka sejak lahir dan semasa waktu kritikal iaitu zaman pra-formal di antara 0-6 tahun (Teech Airil, 2009). Mungkin kerana faktor ini juga, pada hari ini terlalu banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan dengan mempromosi program pendidikan atau bahan pengajaran yang menurut mereka boleh „melahirkan‟ anak genius. Dengan kos yang tinggi percambahan program seperti ini bagaimanapun masih belum menampakkan hasil yang kukuh kecuali mungkin untuk menambah pendapatan mereka yang mempromosinya (Teech Airil, 2009). Apa yang pasti, untuk menjadikan anak kita seorang yang pintar cerdas bukan suatu perkara yang mustahil. Tetapi, ramai yang tidak tahu bahawa tahap sokongan diperlukan untuk membentuk anak pintar cerdas di peringkat pra-formal adalah terlalu sukar dan agak mustahil untuk diusahakan (Teech Airil, 2009).

b. Biologikal Menurut Glynis (2006) kepintaran dan bakat seseorang mempunyai komponen genetik. Kecerdasan dalam muzik dan matematik dan ciri-ciri lain dari generasi kepada generasi

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 119 bermula daripada datuk dan nenek dan seterusnya kepada ibu dan bapa.Walau bagaimanapun tidak semua kanak-kanak memperolehi genetik ini. Sebalik ramai kanak-kanak dilahirkan berbakat dan cenderung diwarisi daripada faktor ibu bapa kanak-kanak berkenaan. Bagi Deborah (2007), pula seseorang yang dilahirkan dengan hanya satu bakat dan tidak diisikan dengan bakat bukan bermakna faktor keturunan ibu bapa tetapi perlu digabungkan dengan perkembangan persekitaran. Jika kita hanya berpegang kepada faktor dalaman seperti genetik, ia bermakna kanak-kanak pintar cerdas sudah menjadi pintar cerdas sejak dilahirkan (Teech Airil, 2009). Menurut Catherine & Ralph (2002) tingkahlaku berbakat mampu meningkatkan kualiti untuk memperlihatkan rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai pelbagai kepentingan atau hobi, mempunyai wawasan yang luar biasa dan pengetahuan tentang minat dan hobi, untuk menjadi seorang pembaca yang baik, belajar dengan mudah dan boleh mengatasi dengan idea-idea atau maklumat yang rumit, mempunyai kosa kata yang baik, boleh bekerja dalam waktu lama tentang tugas-tugas yang menarik, mmberikan idea-idea baru untuk memiliki hidup yang sebenar, secara sosial dan memiliki humor yang bagus. Howard Gardner (1998) menyatakan terdapat lapan jenis kecerdasan iaitu

Lapan Kecerdasan Howard Gardner
 Kinestetik – Kebolehan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota badan untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Selain itu, kinestetik juga merupakan kecekapan menginteprestasikan pergerakkan anggota atau tubuh. Naturalis – Kecerdasan naturalis melibatkan alam dan kepintaran yang berkaitan tentang keseluruhan alam. Individu yang mempunyai kecerdasan ini adalah seorang yang sangat prihatin terhadap alam, mempunyai sikap penyayang yang sangat tinggi. Logik Matematik – kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. Mereka juga sering memberi nilai, menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Muzik-Kecerdasan dalam bidang muzik melibatkan kepakaran dalam prestasi, komposisi, dan apresiasi terhadap pola-pola muzik. Ini termasuk keupayaan untuk mengenali dan menyusun bola muzik, nada, dan irama. Verbal Linguistik – Kecerdasan verbal-linguistik merujuk kepada keupayaan dan kebolehan yang berkait dengan penguasaan bahasa, kesusasteraan, pertuturan dan kemahiran menggunakan bahasa yang kompleks. Visual-Ruang – Mereka juga mempunyai kebolehan mengubah persepsi dan pandangan orang lain terhadap sesuatu perkara. Individu yang memiliki kecerdasan ini amat peka akan terhadap warna, garisan, bentuk, corak dan ruang yang terdapat disekeliling mereka Interpersonal – Kecerdasan Interpersonal adalah berkait dengan rapat dengan emosi. Kecerdasan ini adalah berkaitan dengan kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Seterusnya, kecerdasan ini juga adalah kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal seperti menggalakan murid-murid terlibat dalam sesuatu aktiviti. Intrapersonal – Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang individu iaitu kebolehan seseorang mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan terhadap diri sendiri, mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri.

 

  

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 120

Menurut Ng Sen Fa (2005), individu pintar cerdas dan berbakat mempunyai ciri-ciri fizikal seperti berkarisma, popular dan ada gaya tersendiri yang unik (menjadi bintang dalam kelas). Secara keseluruhannya perkembangan fizikal mereka lebih baik daripada rakan sebaya. Berat badan dan ketingiian yang lebih semasa lahir. Kebolehan dan kecerdasan kognitif dalam kalangan pelajar pintar cerdas sering dikaitkan dengan personaliti ekstrovert iaitu suka bergaul, cepat mengeluarkan pendapat, mudah mesra, kreatif dan lebih bersikap terbuka (Mohd Zuri Ghani et.al 2008). Menurut Ng Sen Fa (2005) individu pintar cerdas dan berbakat mampu memahami konsep yang canggih, abstrak dan kompleks. Ahli falsafah, contohnya adalah golongan yang tinggi kecerdasan. Kecerdasan berkait rapat dengan pemahaman abstrak. Kanak-kanak pintar cerdas mempunyai pengetahuan atau skemata yang luas. Kanak-kanak ini juga memahami banyak konsep yang tidak difahami oleh kanak-kanak sebaya mereka. Kanakkanak pintar cerdas meminati permainan yang rumit dan mencabar seperti mainan ingatan, scrabble, silang kata, catur dan permainan komputer yang tertentu. Golongan ini mempunyai tumpuan yang tinggi, membaca secara senyap untuk masa yang panjang. Menurut Ng Sen Fa (2005), golongan pintar cerdas dan berbakat dapat memahami manakah isu yang penting, idea teras dan prinsip asas yang penting. Pelajar biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. Contohnya semasa melakukan hasil seni, mereka mementingkan dan menghasilkan kerja yang tercantik, walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh guru (mungkin menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). Menyedari nilai hasil seni terletak pada kecantikannya, bukan kaedahnya. Menggunakan dan memahami kosa kata yang lebih maju, menggambarkan mereka memahami lebih banyak konsep dan objek berbanding rakan sebaya. Golongan ini juga mempunyai kebolehan membuat rumusan, menganalisa dan menaakul. Contohnya, mengandaikan makanan yang dihadam akan menjadi hasil perkumuhan. Memahami kebolehan intelek sendiri (metakognisi), membantu mereka memahami gaya pembelajaran sendiri dan cara yang paling efektif untuk mencapai keputusan akademik yang baik. Dengan kata lain, mereka menggunakan kecerdasan yang ada pada mereka dengan cara yang lebih berkesan. Antara strategi pembelajaran adalah seperti kalau saya tidak mengaplikasi apa yang dipelajari, saya akan lupa. Metakognisi yang matang ini juga bermakna mereka melatih diri. Mereka mencari peluang dan persekitaran untuk perkembangan diri. Mereka mengoptimakan perkembangan intelek sendiri dengan intelek yang sedia ada. Golongan ini mempunyai ingatan yang kuat. Terdapat pelbagai faktor yang menjadikan ingatan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Akibat pemahaman yang tinggi, mereka tidak perlu menghafal secara membabi buta. Pemahaman yang tinggi memberi dua kelebihan yang nyata iaitu membaca dengan cepat dan cepat mengingati apa yang telah difahami. Cara mengorganisasikan maklumat yang cekap, antaranya mengelaskan item mengikut kumpulan. Berkait rapat dengan kebolehan analitikal iaitu menggunakan cara yang menyeronokkan untuk mengingat (teknik untuk membantu kita mengingat dinamakan mnemonik). Ingatan semulajadi (ingatan “cair”) yang memang tinggi, dibuktikan dengan kadar mereka mengumpul maklumat seperti membina kosa kata yang banyak (walaupun di persekitaran yang sama dengan adikberadik yang lain). Akibat pengetahuan sedia ada yang banyak, mereka cepat membina dan menyerap konsep baru (dengan mengaitkan konsep baru di atas apa yang telah sedia difahami oleh mereka sebelum ini). Menurut Ng Sen Fa (2005), jangkaan hidup yang lebih panjang (akibat sikap mementingkan kesihatan, keadaan status sosio-emosi yang lebih bagus dan mungkin faktor genetik). Kadar penyakit kemerosotan mental seperti Alzheimer yang lebih rendah. Kadar membunuh diri yang lebih rendah (mungkin lebih tinggi bagi mereka yang terlampau pintar cerdas dan berbeza dengan orang lain). Mereka yang berbakat mempunyai

Mereka tidak bersikap ego dalam memberi perhatian untuk kesejahteraan orang lain dan idealisme dalam membuat tindakan. fikirkan bagaimana kita boleh mempengaruhi interaksi kanak-kanak pintar cerdas dengan rakan sekelas. atau kemampuan untuk menumpukan emosi untuk jangka panjang pada sesuatu subjek atau gagasan. Contohnya dalam kajian oleh Marilyn (2008) mendapati pada usia enam tahun. (2006). Sebagai contoh. mereka juga perlu untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. bimbang. . Mereka sangat prihatin terhadap orang tua atau orang dewasa yang lebih tua di persekitaran mereka. Satu kelemahan telah dikenalpasti dengan karektor ini. dan lain-lain. Tidak suka diganggu. 2005). Mereka sering melibatkan mahasiswa dalam perkhidmatan pertubuhan atau kegiatan di waktu lapang. kematian haiwan kesayangan boleh menyebabkan mereka bersedih dalam jangka masa yang panjang.harga diri dan resah apabila gagal bergaul dengan rakan yang sebaya dengan mereka. Pelajar-pelajar ini menunjukkan kecenderungan untuk mendedahkan emosi. Mereka berminat menjadi sukarelawan di hospital atau pusat jagaan dalam komuniti. Pelajar yang berbakat juga sering memaparkan sikap suka membantu orang lain. Menurut Glynis. Renee ingin untuk memprotes pembuangan sisa nuklear. seolah-olah tidak perlu tidur apabila melakukan kerja yang diminati. Ketika kita membaca tentang sifat-sifat ini. Pendedahan emosional ini kemudian ditunjukkan dalam aktiviti sokongan terhadap hak-hak haiwan dan menjadi sukarelawan di tempat penjagaan haiwan. d. Ada ketikanya mereka ini terlalu streotaip mengikut etnik dan bangsa. guru. Menurut Marilyn (2008) mereka yang berbakat sering memaparkan ciri sosial dan emosional yang agak berbeza daripada yang dibahas dengan pelajar lain. Mereka seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak masa untuk membantu kawan-kawan sekelas sehingga menyebabkan pelajaran mereka sendiri terjejas (Marilyn. dan memimpin rakan-rakan sebayanya untuk memprotes pembuangan sisa nuklear. 2008). meskipun. Tingkahlaku ini. menjadi geram apabila diganggu semasa melakukan sesuatu yang diminatinya ( Ng Sen Fa.K a n a k . pelajar-pelajar ini sering diminta untuk membantu teman-teman sekelas. kadang-kadang boleh membuat pelajar yang berbakat sering menjadi sasaran buli. Pelajar yang berbakat sering mempunyai kebolehan untuk membuatkan orang disekelilingnya ketawa dan merasa gembira Humor juga boleh digunakan untuk membela diri dan menghilangkan rasa keterasingan (Marilyn. kanak-kanak pintar cerdas mudah berasa murung. Kebanyakan pelajar yang berbakat memaparkan rasa keadilan yang kuat dalam hubungan kemanusiaan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 121 banyak tenaga. Apakah ciri-ciri utama kanak-kanak pintar cerdas dalam kecerdasan logic matematik dan verbal linguistic. c. mengorganisasikan. 2008). Pelajar yang berbakat lebih sering mengalami reaksi emosional pada tahap yang lebih mendalam daripada rakan-rakan mereka. Renee menunjukkan tanda-tanda. Pendedahan emosi ini juga boleh mengarah kepada kerjaya pada masa hadapan. Mereka biasanya tertarik mempromosikan kesamarataan sosial dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap dunia.

maka terjadilah keadaan di mana mereka merempat di jalanan atau menjadi peniaga apabila sudah dewasa kerana otak yang pintar tidak dikembangkan dan terbantut begitu sahaja. seorang yang mahir dalam bidang Matematik pada umur 7 tahun sehingga dihantar belajar ke luar negara. Berikut adalah gambaran keadaan guru yang merasa tertekan untuk mengakui keupayaan kanak-kanak pintar cerdas: . Mengelakkan pembentukan sikap suka menipu dan memanipulasi orang lain. Namun di manakah Mohd Syukri Hadafi berada sekarang?. Jika kewangan tidak disalurkan kepada mereka yang memerlukan untuk tujuan pembelajaran. Pihak berwajib perlu mengambil ikhtibar atas kejadian yang berlaku agar tidak berulang ke atas Adi Putra Abdul Ghani. beliau melarikan diri dan berkahwin dengan orang Inggeris dan bercerai setahun kemudian. Ada yang menyatakan beliau sekarang menjadi penjual roti canai. Tidak semua kanak-kanak pintar cerdas ini terdiri daripada keluarga yang berada dan ada juga mereka yang keluarganya berpendapatan rendah. Berpunca daripada perkembangan yang terlalu awal dalam lokus kawalan dalaman dan kepuasan hasil kerja sendiri. Kita tidak mahu nasib kanak-kanak ini terabai apabila tiadanya perhatian dan mekanisme yang terbaik untuk mengembangkan minda mereka. Begitu juga dengan Sufiah Farooq. Kegagalan pihak sekolah memberi perhatian yang wajar kepada pelajar pintar cerdas ini kerana menganggap mereka tidak perlu diberi program pendidikan dan bimbingan yang khusus. Suatu ketika dahulu. menafikan pengiktirafan luaran dan memilih untuk menjalani hidup mengikut nilai sendiri. Sesungguhnya negara telah kehilangan aset yang sangat berharga kepada agama dan negara. Mengapakah perkara sebegini terjadi? Perkara ini berkaku kerana kita tidak menghargai otak pintar yang mereka miliki kerana sibuk dengan perbincangan dan percaturan yang dibuat sehingga tiada tindakan yang dilakukan. Mendapatkan tugasan yang mencabar di sekolah b. supaya pemikiran kanak-kanak ini tidak terbantut dan tidak mensia-siakan anugerah kepintaran ini.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 122 MASALAH PENDIDIKAN PINTAR CERDAS Menurut Munirah (2008) Keperluan untuk membantu kanak-kanak gifted dan talented ini perlu dari segi bantuan kewangan dan khidmat nasihat selain pendidikan khas untuk mereka. Semua tingkah laku tersebut dianggap oleh orang lain sebagai mencabar autoriti dan tradisi. Mengelakkan sikap sinis / negatif terhadap autoriti d. Bersabar dengan orang yang tidak secerdiknya (to suffer fools gladly) c. negara pernah dikejutkan dengan berita seorang kanak-kanak berumur 4 tahun yang mahir membaca akhbar sehingga dijadikan anak angkat Prof. Janganlah kita membiarkan permata yang berharga ini terumbang-ambing kerana permata kalau dibiarkan berhabuk. Menentang kecenderungan mengasingkan diri (daripada orang lain yang tidak secerdiknya) dan e. Ungku Aziz. lama-lama akan menjadi kaca . Ini kerana kita tidak bertindak bersungguh-sungguh dalam menangani isu kanak-kanak pintar cerdas ini. kanak-kanak pintar Matematik. pihak berwajib perlu tampil ke hadapan bagi membantu memberikan sumber kewangan kepada mereka. Namun setelah tiga tahun berada di Universiti Oxford. Jika kemiskinan merupakan faktor kanak-kanak pintar cerdas tidak meneruskan pembelajaran. Hollingworth dan McLoughlin (2001) juga mendapati kebanyakan pelajar pintar cerdas bersikap dingin (apathetic) kerana mereka merasa kecewa dengan persekitaran sekolah.K a n a k . mereka menghadapi masalah untuk patuh kepada norma. Menurut Hollingworth dan McLoughlin (2001) telah memberi gambaran terperinci lima masalah atau cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kanak-kanak ini iaitu: a.

Walaupun ini bermakna pelajar pintas cerdas hanya mengulangi sesuatu yang telah sedia ada dikuasai (Gallagher & Gallagher. Bakat muncul dengan lebih awal dan pencapaian lebih tinggi daripada penempatan kelas c. Untuk tujuan mengenal pasti pelajarpelajar pintar cerdas. Program PERMATA Pintar yang di anggotai oleh beberapa individu dari pelbagai latar belakang termasuk agensi kerajaan. Mereka mungkin menganggap kebolehan memanipulasikan nombor ini tidak berpadanan dengan pemahaman yang secukupnya. Mencabar dalam kerja-kerja yang khusus dan kompleks. Ini menjadikan guru tetap memberi latihan yang sama kepada semua pelajar. g. di antara ciri khusus kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat yang mempunyai keistimewaan yang memerlukan program pendidikan yang berbeza dengan pelajar lain adalah seperti berikut: a. f. Mereka telah memperluaskan kesedaran dunia merespon lebih elemen daripada sebuah situasi dan menyedari secara sosial Selain Encyclopedia of Special Education (2002). 3 Februari 2008) sepatutnya sudah sampai masanya kita mewujudkan satu pusat bagi mengurus kemunculan kanak-kanak pintar yang bertaraf genius ini. e. faham dengan mudah dan mempunyai kedalaman intelek dan logik e. Ujian-ujian ini dibina setara dengan ujian-ujian IQ yang diguna pakai di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat.K a n a k . Mencabar pekerjaan melalui penghasilan produk d. Universiti Kebangsaan Malaysia telah di amanahkan untuk melaksanakan program tersebut. Menurut Rashid Mohd Saa (Mingguan Malaysia. United Kingdom dan Australia. Buat masa ini. Mencabar kognitif pada tahap pemikiran yang kompleks b. Mencabar pemikiran kreatif. Mereka cepat dewasa sebelum waktunya. 2009). Mereka mempunyai kosa kata yang luas. Kita perlu membantu mengembangkan minda dan potensi yang ada pada kanak-kanak pintar cerdas supaya tidak mempersiakan kelebihan dan anugerah yang terdapat dalam dirinya.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 123 Guru biasanya berasa ragu-ragu kepada kemahiran matematik yang luar biasa pada tahap ini. Mencabar melalui perbincangan dengan rakan sebaya. Program PERMATA Pintar ini bertujuan untuk membantu kanak-kanak pintar cerdas mengalami proses pembelajaran yang dapat merangsang minda mereka (Rosmah Mansor. Mencabar pengelaman yang menggalakan kesefahaman system nilai kemanusiaan. Mereka membuat keputusan dengan baik.penyelidikan dan penyelesaian masalah serta membuat keputusan dalam kepimpinan. Mencabar kaedah baru dalam sistem pembelajaran h. Sistem yang agak rigid perlu menjadi lebih anjal dalam menangani kes-kes seperti ini. Mencabar menggunakan kebolehan sebenar i. Mencabar peluang untuk pengeluaran produk c. UKM 2 dan UKM 3. ujian saringan PERMATA Pintar UKM 1 telah dimasukkan dalam talian dan boleh diakses oleh . institusi pendidikan tinggi dan NGO telah dilancarkan pada 2 Mac 2009 oleh Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. membaca lebih awal secara lisan dan fasih serta menulis dengan baik d. Mereka cepat belajar bahan baru dengan mudah b.1998 ) Menurut Encyclopedia of Special Education (2002). Salah satunya ciri sistem pendidikan misalnya tidak boleh terlalu rigid. UKM telah membina tiga ujian saringan: Ujian PERMATA Pintar UKM 1. mencadangkan ciri-ciri yang diperlukan untuk program pendidikan bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat ialah: a. Mereka juga berasa gelisah tidak menyediakan latihan secukupnya kepada pelajar tersebut dan takut dipersoalkan oleh ibu bapa.

Binet bersama-sama dengan rakan sekerjanya iaitu Theodore Simon membangunkan soalan-soalan yang memfokuskan tentang persekolahan seperti perhatian. Kecerdasan juga merupakan kebolehan untuk menggunakan pengetahuan dalam mengendalikan suatu persekitaran atau berfikir secara abstrak sebagai pengukuran dengan kriteria-kriteria objektif . Dengan menggunakan soalan-soalan tersebut. dan kemahiran menyelesaikan masalah. Berdasarkan pemerhatian tersebut. atau ukuran kecerdasan berdasarkan purata kebolehan kanak-kanak dalam kumpulan umur tertentu ( Wagner. Ujian Kecerdasan Stanford-Binet (Stanford-Binet Intelligence Test). PENILAIAN (ASSESMENT) Kecerdasan didefinisikan sebagai kebolehan untuk belajar. Intelligence Quotient atau IQ didefinisikan secara teknikal sebagai kadar atau nisbah pengujian antara umur mental (Mental Age) dengan umur kronologi (Chronological Age) yang kebiasaannya dinyatakan sebagai nisbah (Qoutient) didarabkan dengan 100. Binet sendiri tidak mempercayai bahawa psychometric instruments beliau ini boleh digunakan untuk mengukur tahap kecerdasan (Wagner. dalam mempersembahkan skor individu di dalam ujian tersebut. Secara konvensionalnya ia digambarkan sebagai skor ujian. Binet dapat meramalkan murid yang akan berjaya dalam persekolahan. akhirnya telah menjadi asas kepada ujian kecerdasan yang digunakan sehingga ke hari ini. Ujian kecerdasan yang pertama ini dikenali sebagai Binet-Simon Scale. Sebagai contoh. memori. Kecerdasan merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang individu yang dipelajari dari pengalaman untuk membolehkannya membuat penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari. 2010). Walau bagaimanapun. Binet menyatakan bahawa konsep kecerdasan terlalu luas untuk diukur menggunakan angka. memahami atau „deal„ dengan situasi baru serta mempunyai kemahiran dalam menggunakan alasan dan sebab dalam setiap situasi yang dihadapi. Binet dengan tegas menyatakan bahawa kecerdasan terpengaruh dengan beberapa faktor. Ujian Kecerdasan Stanford-Binet menggunakan angka yang dikenali sebagai intelligence quotient (IQ). sementara murid yang sebaya dengannya hanya dapat menjawab soalan-soalan yang biasa dijawab oleh murid pada peringkat umur tersebut.K a n a k . kanak-kanak dengan umur mental 12 dan umur kronologi 10 mempunyai IQ 120 (12/10 x 100). Menurut Wagner (2010). Skor ini dihitung dengan membahagikan umur mental (mental age) individu tersebut dengan umur kronologi (chronological age) mereka dan kemudian membahagikan angka tersebut dengan 100. Binet telah mencadangkan konsep umur mental (Mental Age). a.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 124 pelajar-pelajar dari umur 9 hingga 15 tahun melalui laman sawang yang telah dibina. Pelajar yang berjaya dalam ujian PERMATA Pintar UKM 1. . 2010). 2010). akan diminta untuk menduduki ujian PERMATA Pintar UKM 2 yang akan dijalankan di sekolah-sekolah mengikut zon dan seterusnya PERMATA Pintar UKM 3. Beliau menyedari bahawa sesetengah murid dapat menjawab soalan-soalan yang kebiasaannya dijawab oleh murid yang lebih tua atau dalam kelas yang lebih tinggi. perubahan masa dan hanya boleh dibandingkan diantara kanak-kanak yang mempunyai latarbelakang yang sama ( Wagner. Ujian ini dicipta oleh Alfred Binet untuk membantu dalam menentukan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dalam persekolahan di Perancis.

Wechsler juga turut membangunkan dua ujian yang berbeza khas untuk kanak-kanak iaitu Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) dan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI). Ujian Kecerdasan Wechsler (Wechsler Intelligence Scales) David Wechsler merupakan seorang ahli psikologi Amerika. fortune. 2010). Jika ujian kecerdasan Stanford-Binet skor berasaskan mental age dan chronological age. WAIS-III mengandungi 14 subtests dengan dua skala dan menyediakan tiga skor iaitu composite IQ scores. Wechsler menggambarkan kecerdasan sebagai the global capacity of a person to act purposefully. kebiasaan skor adalah di antara 85 dan 115. Purata skor adalah 100 dengan dua pertiga skor dianggap sebagai menipu dalam ujian. Ujian untuk golongan dewasa telah diubah dari yang asal dan dikenali sebagai WAIS-III. 1998). Kaedah pemarkahan ini telah .Compare two objects from memory Count from twenty to zero Repeat five digits  Ten Years . Paris.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 125 MA / CA x 100 = IQ Antara contoh soalan ujian dalam Binet-Simon Scale (1911 Revision) yang dibina berdasarkan tahap kesukaran kanak-kanak mengikut perbezaan umur (Gardner et al.1996)  Four Years – Name key. penny Repeat three figures Compare (the length of) two lines  Six Years Distinguish morning and evening Copy diamond Count thirteen pennies  Eight Years .. Skor-skor dalam setiap subtest dalam WAIS-III boleh digunakan dalam mengenalpasti masalah pembelajaran. Ekoran dari perasaan tidak puas hati dengan limitations ujian kecerdasan Stanford-Binet.K a n a k . Diantaranya dalam kes-kes di mana skor yang rendah dalam mana-mana bidang digabungkan dengan skor yang tinggi dalam bidang yang lain mungkin menunjukkan individu itu mempunyai masalah pembelajaran yang khusus (Kaufman. to think rationally. di dalam WAIS pula skor dikira berdasarkan perbandingan diantara skor individu dengan skor individu-individu lain dalam kumpulan umur yang sama. Wechsler telah menerbitkan ujian kecerdasan yang baru yang dikenali sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) pada tahun 1955 (Wagner.g. and to deal effectively with his environment. knife. yang juga seperti Binet percaya bahawa kecerdasan melibatkan angka mengikut perbezaan kebolehan mental setiap individu. verbal IQ scores dan performance IQ scores.Place five weights in order Copy a design from memory Place three words (e. and stream) in two sentences  Twelve Years – Give more than sixty words in three minutes Defines three abstract words Comprehend a disarranged sentences b.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 126 menjadi standard technique dalam ujian kecerdasan dan ia juga digunakan dalam ujian kecerdasan Stanford-Binet yang terbaru (Kendra Van Wagner. Wechsler Intelligence Scale subtest (S. 2007) :Subtest Vocabulary Huraian 42 item requiring the examinee to name picture items and provide oral definitions of words 26 item requiring the examinee to choose which pictured objects share a common words are conceptually alike 13 item requiring the examinee to use blocks to reconstruct visual patterns Pengukuran Fund of information. Dalam setiap item ujian calon dikehendaki untuk mengenalpasti bahagian yang soalan yang „hilang‟ untuk menyelesaikan atau menyempurnakan corak yang besar. longterm memory. Mengandungi lima set soalan (A-E) dengan setiap satu set mengandungi 12 item (A1-A12) yang mana item-item dalam setiap set akan lebih sukar yang mengandungi tahap kognitif yang tinggi untuk menganalisis setiap . John C. Raven’s Progressive Matrices Raven‟s Progressive Matrices (kebiasaannya dirujuk sebagai Raven‟s Matrices) merupakan ujian pelbagai pilihan abstrak yang dibangunkan oleh Dr. Raven dalam tahun 1936. verbal reasoning. abstract thinking Similarities Block Design Visual-perceptual organization. fluid reasoning Matrix Reasoning 35 items containing incomplete matrix patterns that the examinee completes by choosing from five possible choices c. Menurut Flynn (2007). verbal expression Acquired knowledge. acquired knowledge. Homack & C. Raven‟s Progressive Matrices merupakan ujian yang menawarkan corak atau pecahan diantara enam hingga lapan gambar atau corak dengan satu daripada corak tersebut tidak diberikan atau dihilangkan. visual problem solving. Matrik ini menawarkan tiga borang (form) yang berbeza mengikut perbezaan kebolehan setiap peserta ujian iaitu:  Standard Progressive Matrices : merupakan borang matrik yang asal yang diterbitkan pada tahun1938.K a n a k .R. fluid reasoning. Anda dikehendaki memilih kepingan atau corak yang sesuai dan ini melibatkan perbezaan dan persamaan dengan corak yang berada dalam kolum yang sama. 2010). Kebanyakan item dipersembahkan dalam borang (form) matrik 3x3 atau 2x2 (Wikipedia. 2010). processing speed Visual-perceptual organization.R. motor coordination. Reynolds. verbal concept formation. abstract reasoning.

2009) T T2 T1 T4 T3 ? . D dan E menjadi lebih senang. dengan cara ini jika peserta dapat melewati jangkaan ujian.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 127 pengetahuan dan koding. Ujian ini mengandungi set A dan B di mana 12 item digabungkan dan menjadi set AB. orang dewasa dan individu yang mempunyai masalah pembelajaran yang teruk dan sederhana.  Colored Progressive Matrices : direka untuk kanak-kanak. Advanced Progressive Matrices : merupakan lanjutan borang matrik yang mengandungi 48 item yang dipersembahkan sebagai satu set yang mengandungi 12 (set I) dan set yang satu lagi mempunyai 36 (set II). Keith McGreggor.K a n a k . Semua item dipersembahkan dalam tulisan atau dakwat hitam manakala „background‟ berwarna putih. Kebanyakan item dipersembahkan dengan „background‟ yang berwarna untuk merangsang penglihatan calon. peralihan dari set C. & Ashok Goel. Walaubagaimanapun dalam item-item terakhir dalam set B dipersembahkan dalam hitam putih. item ini sesuai untuk golongan remaja dan dewasa yang di atas purata kecerdasan  Contoh ujian matrik dalam Raven‟s Progressive Matrices Contoh ujian matrik dalam Raven‟s Progressive Matrices (Maithilee Kunda. Item-item dipersembahkan dalam dakwat hitam dan „background‟ putih dan menjadi semakin sukar dalam setiap set.

Tujuan ujian PERMATA Pintar sebenarnya adalah untuk mencari pelajar yang pintar cerdas. (b) Indeks Penaakulan Persepsi. pencarian simbol. Mereka yang melepasi tiga tahap ujian ini akan melalui program perkhemahan cuti sekolah yang dikendalikan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. Ujian PERMATA Pintar UKM 2 adalah ujian saringan yang dibina setara dengan ujian WISC-IV. Perlu diingatkan bahawa pelajar tidak dibenarkan mendapatkan bantuan dari orang lain semasa mengambil ujian saringan ini.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 128 d. Bagaimana pun. Untuk menjalani ujian saringan ini. . dan setiap pelajar hanya dibenarkan mengambil ujian saringan ini sekali sahaja.com.my. (c) Penaakulan Abstrak dan Visual dan (d) Daya Ingatan Sementara.permatapintar. Pelajar akan diminta memasukkan biodata mereka sebelum memulakan ujian saringan ini (Mansor Zainal. Untuk menjalani ujian saringan ini. Mereka yang berjaya akan ditempatkan di sekolah PERMATA pintar yang akan dibina khusus untuk pelajar pintar cerdas ini. (c) Indeks Daya Ingatan Bekerja dan (d) Indeks Kelajuan Memproses Maklumat. Apakah perbezaan ujian Raven‟s Progressive Matrices dengan ujian Wechsler Intelligence Scales b. (b) Penaakulan Kuantitatif. Ujian PERMATA Pintar UKM 3 dibina setara dengan ujian Stanford-Binet. Sebagai seorang guru. 2010). pemahaman dan koding.K a n a k . bagaimanakah anda melaksanakan pedagogi yang berkesan untuk kanak-kanak pintar cerdas. pelajar harus melepasi ujian saringan yang pertama iaitu Ujian PERMATA Pintar UKM 1. a. Pelajar tidak diberikan had masa untuk menjawab semua soalan dalam ujian saringan ini. pelajar harus melepasi ujian saringan yang ke dua iaitu Ujian PERMATA Pintar UKM. Ujian ini berbentuk ujian atas talian yang boleh dicapai melalui laman web PERMATA Pintar di alamat: http://www. Ujian PERMATA Pintar UKM 1 ini adalah dalam Bahasa Malaysia dan sesuai digunakan untuk menyaring darjah kecerdasan (IQ) pelajar dari umur 9 hingga 15 tahun. Universiti Kebangsaan Malaysia. pelajar hanya perlu tahu perkara-perkara asas penggunaan komputer seperti menggunakan tetikus dan papan kekunci.com. pemadanan pola atau bentuk. pengulangan nombor. jumlah jam atau minit sebenarnya yang digunakan untuk menjawab semua soalan dalam ujian ini akan diambil kira untuk membolehkan pelajar meneruskan ke ujian saringan ke dua. Ia dibina dalam talian dan boleh dicapai dari laman web http//: www.my/ujian1/ujian1 dan dibina oleh sekumpulan penyelidik dari Fakulti Pendidikan. Ujian saringan ini mempunyai 15 bahagian yang menguji pelbagai aspek kepintaran kognisi termasuk aspek perbendaharaan kata. Ujian ini dibina untuk menguji kepintaran dalam empat aspek iaitu (a) Penaakulan Lisan.permatapintar. Untuk menggunakan ujian saringan ini. Hasil ujian saringan ini akan dipaparkan mengikut kategori berikut (a) Indeks Pemahaman Lisan.Ujian PERMATA Pintar UKM Ujian PERMATA Pintar UKM 1 adalah ujian IQ yang dibina setara dengan Ujian Raven Progressive Matrices.

K. G. Intelligence multiple perspectives. M.K. What is intelligence. Identifiying children with special needs: checkless and action plans for teachers. H. USA: Pearson. Seorang anak yang pintar cerdas tidak akan menjadi biasa kalau diabaikan. Perlunya keperluan pendidikan untuk kanak-kanak pintar cerdas ini agar mereka dapat menikmati pembelajaran yang kondusif. Curriculum Instructional Planning & Design: For Gifted Learners. Cambridge.R. M. Educating the gifted and talented: Rasource issues and processes for teachers second edition. James R.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 129 RUMUSAN  Kementerian Pelajaran telah menyediakan ruang untuk kanak-kanak keperluan khas menikmati pembelajaran seperti kanak-kanak biasa dengan mewujudkan Sekolah Pendidikan Khas. USA: Pearson. Flynn (2007). Introduction to Special Education: Making A Difference (sixth edition). New Delhi: Discovery publishing house. Deborah (2007).H. Amerika: Pearson Education. Morawaska. Ralph (2002). Exceptional children seventh edition: An Introduction to special education.W.163-173 . USA: Pearson.D (2006). USA: Thomson Wadsworth. London: David Fulton Publishers. 53 (3). United Kingdom: University Press. D. PTS Millinea sdn. Mindy & K. Mallick (2003). Special Education: Contemporary perspective for school professionals. Mereka ini perlu dibimbing dengan kefahaman agama yang sempurna dari segi rohani dan jasmani agar kelak tidak tersasar daripada batasan agama. sebaliknya dia akan menghadapi masalah sosio-emosi yang serius jika keperluan inteleknya tidak dipenuhi. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk membentuk kanak-kanak pintar cerdas ini menjadi seorang ilmuan yang dapat menyumbang kepada negara. (2009). Special Education: Contemporary perspective for school professionals (2 ed). Marilyn Friend (2006). Bhd: Selangor.S. California: CORWIN PRESS A SAGE Publications Company. Joyce VanTassel-Baska (2003). Gifted Child Quarterly. Sanders. L.K a n a k . Warren (1996). Oleh itu. Catherine Clark & C. Marilyn Friend (2005). Hassan Mohd. Menjadikan seorang anak yang pintar cerdas kepada “normal” tidak lain daripada menjadikan seorang anak yang biasa kepada pintar cerdas. Colorado: Love Publishing Company. William (2003).    RUJUKAN C. Ali Ph. Amerika: Merill Prentice Hall. Howard. Marilyn Friend (2008). Talented children: Identification and education. L. kanak-kanak pintar ini juga tidak boleh dikecualikan dan mereka selayaknya mendapat pendidikan yang sesuai mengikut tahap minda mereka seperti kanak-kanak lain. A. Glynis (2006).. Anak Kita Memang Pintar Cerdas Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak. IDEA 2004 Update Edition Special Education:contemporary perspectives for school Professionals. Parenting Gigted and Talented Children: Conceptual and Empirical Foundations.

Reynolds (2007). Homack & Cecil R. Teaching Gifted Kids In The Regular Classroom: Strategies abd techniques Every Teacher Can Use to Meet The Academic Needs of the Gifted and Talented.11.com/od/psychologicaltesting/a/int-history.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 130 Susan R. Kendra Van Wagner (2010). United States of America: Free Spirit Publishing. http://psychology.50pm . History of intelligence testing: the history and development of modern IQ testing.2011: 9. Susan Winebrenner (2001).htm 17. Essentials of assessment with brief intelligence test.about. New Jersey: John Wiley & Sons.K a n a k .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful