Modul Modul

KURIKULUM DAN PENGAJARAN KANAK-KANAK SEKOLAH RENDAH

KBK 3073 KRP 3013

BERKEPERLUAN KHAS

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |1

UNIT PELAJARAN 1 DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS

HASIL PEMBELAJARAN
Di akhir unit ini, anda diharap dapat: 1. Menerangkan definisi dan konsep pendidikan khas. 2. Menjelaskan Falsafah Pendidikan Khas. 3. Menerangkan peranan dan tugas pasukan pelbagai disiplin.

PENGENALAN
Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. Murid berkeperluan khas yang berada dalam program Pendidikan Khas di Malaysia terdiri daripada; (a) Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran (KKBP) merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down, Perkembangan Lewat, Autisme, Hiperaktif, Cerebral Palsy, Epiletik, Masalah Emosi dan Masalah Pertuturan,(b) Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan dan (c) Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran. Bagi memenuhi keperluan murid khas berkenaan program pengajaran dan pembelajaran (P&P) yang dibentuk adalah fleksibel selaras dengan peraturan-peraturan Pendidikan (Pendidikan Khas) 1997, yang menyatakan “ guru-guru boleh mengubah suai kaedah atau teknik pengajaran atau pembelajaran (P&P), masa bagi aktiviti, mata pelajaran dan bahan bantu mengajar bagi mencapai tujuan dan matlamat Pendidikan Khas”.

DEFINISI DAN KONSEP PENDIDIKAN KHAS
Pendidikan adalah perkara yang berkaitan dengan pengalaman terancang dan tanpa dirancang yang membolehkan kanak-kanak dan orang dewasa berkembang serta belajar melalui interaksi dengan masyarakat dan budayanya. Pendidikan khas adalah program atau perkhidmatan yang dibina untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas. Oleh kerana keperluan setiap kanak-kanak adalah berbeza, pendidikan khas memerlukan fleksibiliti dan motivasi dalam amalan pengajaran dan pembelajaran (P&P). Strategi dan teknik pengajaran yang diubah suai untuk diserapkan ke dalam kaedah pengajaran dan pembelajaran kelas biasa. Perlaksanaan sesuatu program pendidikan khas juga memerlukan perbelanjaan yang tinggi dan melibatkan hak-hak asasi manusia dan persamaan peluang.

Kanak-kanak Berkeperluan Khas |2

Pendidikan khas didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan atau kurang upaya. Pendidikan khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital dan institusi. Manakala Slavin (1997), pula mendefinisikan pendidikan khas sebagai sebarang program yang diperuntukkan atau ditujukan kepada pelajar-pelajar yang bermasalah seperti kecacatan mental, emosi, dan ketidakupayaan fizikal ataupun penambahan kepada pembelajaran biasa dalam kelas. Bagi Hallahan dan Kauffman (2006) pendidikan khas merupakan program pendidikan yang disediakan untuk memenuhi keperluan kanak-kanak berkeperluan khas iaitu program pengajaran khusus yang direka bentuk untuk memenuhi keperluan pelajar luar biasa. Ianya juga mungkin memerlukan penggunaan bahan-bahan peralatan dan kaedah pengajaran khusus (Gargiulo 2003). Pengajaran yang direka bentuk khusus bagai memenuhi keperluan kanakkanak yang kurang upaya. Pengajaran ini mungkin dijalankan di bilik darjah, rumah, hospital atau institusi lain (Friend 2005). Menurut Mansor (2005) pendidikan khas merujuk kepada suatu usaha yang berterusan untuk menggalakkan perkembangan optima seseorang sebagai yang berkemahiran, berhaluan, berupaya, beriman, berdikari, mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Kesimpulannya Pendidikan Khas boleh didefinisikan sebagai kaedah-kaedah yang dibentuk khusus untuk memenuhi keperluan kanak-kanak yang mengalami pelbagai kecacatan/ kurang upaya. Pendidikan Khas juga merangkumi aspek-aspek pengajaran dan pembelajaran, latihan jasmani, dan juga pendidikan yang berteraskan rumah, hospital, dan institusi. Kurikulum untuk pendidikan khas ini juga sebahagian daripada kurikulum biasa yang telah diubah suai dengan tujuan memenuhi keperluan-keperluan khas bagi murid-murid yang mengalami pelbagai jenis kecacatan/ kuang upaya itu.

Apakah konsep dan definisi pendidikan khas mengikut akta pendidikan khas yang diamalkan di Malaysia.

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAN DAN FALSAFAH PENDIDIKAN KHAS

Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan.

Bagi bidang kerohanian dan nilai-nilai murni merangkumi komponen pendidikan Agama Islam dan komponen Pendidikan Moral. Proses ini boleh bermula daripada mana-mana aspek berpaksikan kepada keperluan murid.interaksi antara ketiga-tiga aspek di atas boleh berlaku dalam keadaan fleksibel. Prinsip yang kedua ialah pembelajaran yang menggembirakan dan bermakna merujuk kepada proses pengajaran dan pembelajaran yang merangsang dan mengekalkan minat murid berkeperluan khas kepada pembelajaran.Ini dapat melahirkan murid yang berkeyakinan dan berfikiran terbuka. Perhubungan antara bidang pembelajaran. Potensi ini hendaklah dipertingkatkan melaluai penglibatan kumpulan pelbagai disiplin secara kolaboratif dan bersepadu. dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara. dan komponen kemahiran hidup. senarai semak dan pemerhatian perlu dijalankan untuk menentukan tahap kefungsian murid dan seterusnya merancang program pendidikan berdasarkan keperluan individu. dan penilaian yang berteraskan kepada keperluan individu. dan penilaian adalah bersifat interaktif.Guru perlu menjalankan ujian pengesanan untuk menentukan murid layak berada dalam program pendidikan khas. Ini bermakna aktiviti-aktivi pembelajaran boleh dibentuk mengikut keperluan murid yang berbeza berpandukan pemilihan pengalaman pengajaran melalui bidang berikut iaitu bidang pengurusan kehidupan yang merangkumi komponen pengurusan diri.Kurikulum ini juga menetapkan satu bentuk pengajaran yang tidak terikat. Manakala bidang yang terakhir ialah bidang sosial. emosi.Manakala prinsip yang ketiga ialah pendidikan sepanjang hayat iaitu merupakan pemerolehan ilmu pengetuahuan dan kemahiran di alam persekolahan yang dapat menjana penguasaan ilmu secara berterusan untuk digunakan dalam kehidupan seharian. berketrampilan. beriman. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Falsafah Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. berupaya. Prinsip di atas perlu dilaksanakan melalui proses yang melibatkan tiga aspek iaitu bidang pembelajaran. komponen pengurusan tingkah laku. berakhlak mulia. Bagi memenuhi keperluan dan kehendak Falsafah Pendidikan Khas. komponen Matematik. berdikari.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |3 Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan. riadah dan kreativiti yang mengandungi komponen- . rohani. Untuk menentukan keperluan setiap individu. pendekatan pengajaran dan pembelajaran. ujian diagnostik seperti temubual. penilaian awal perlu perlu dijalankan berdasarkan laporan pakar. Setelah murid berada dalam pendidikan khas. bertanggungjawab. komponen kemahiran menipulatif .Suasana penbelajaran yang kondusif perlu diberi penekanan agar murid dapat menguasai pengetahuan dan kemahiran yang boleh digunakan untuk keperluan diri dan masyarakat.Untuk memenuhi keperluan individu. Bidang akademik berfungsi pula merangkumi komponen Bahasa Melayu. intelik dan sosial. berhaluan. kurikulum yang dibina berlandaskan kepada tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu bertujuan memberi fokus kepada petensi individu meliputi aspek jasmini. komponen Bahasa Inggeris dan komponen Teknologi Maklumat dan Komunikasi.

MODEL-MODEL PELAKSANAAN PENDIDIKAN KHAS Terdapat dua model utama dalam pengendalian murid berkeperluan khas iaitu Model Perubatan dan Model Sosial. masyarakat dan negara. Sosial dan Alam Sekitar Dalam menjalani proses pengajaran dan pembelajaran. Model Sosial (Social model) dan Model Perubatan (Medical Model) Kedua-dua model ini mengutamakan ke arah masyarakat penyayang iaitu mengenalpasti masalah dalam komuniti dan kegagalan komuniti memastikan keperluan OKU diambil kira. Locates problem in society. Kolaborasi merupakan kerjasama yang diberikan oleh beberapa pihak dalam menyelesaikan sesuatu masalah ataupun untuk mencapai suatu matlamat. komponen Pendidikan Muzik. Menurut Golin dan Ducanis ( 1981).berdisiplin dan bersikap positif. berkemahiran dan berketrampilan dan produktif dan boleh menyumbang kepada keluarga. Melalui proses pengajaran dan pembelajaran yang fleksibel dan bersepadu diharapkan dapat melahirkan individu yang memiliki ciri-ciri seperti mampu berdikari. komponen Pendidikan Seni. Semangat kerjasama harus lahir secara sukarela untuk memudahkan pencapaian suatu matlamat. Dalam proses kolaborasi ini kumpulan pelbagai displin memainkan peranan penting. prinsip-prinsip teori pembelajaran boleh digabungkan dengan kerja-kerja praktikal dalam situasi kehidupan yang sebenar supaya murid berkeperluan khas mendapat input sepenuhnya. keluarga dan bertepatan dengan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat. Gerakan dan Drama. Individual limitations are acknowledged but are seen as less important than society’s failure to ensure the needs of the disabled are taken into account in its organisation and facilities Bagi tujuan menjayakan model ini prinsip kolaborasi dan penglibatan pelbagai pihak amat diutama dengan penglibatan ibubapa. kumpulan pelbagai displin adalah satu unit yang berfungsi yang terdiri . sekolah dan masyarakat kepada program pendidikan khas.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |4 komponen seperti komponen Pendidikan Jasmani. Bincangkan bagaimanakah anda menerapkan prinsip Falsafah Pendidikan Khas di dalam bilik darjah. Keupayaan individu akan menentukan pemilihan pendekatan pengajaran dan penbelajaran. Setelah melalui keseluruhan proses pengajaran dan pembelajaran dan memiliki ciri-ciri tersebut adalah diharapkan murid dapat menjalani satu kehidupan yang bermakna kepada diri. bermoral dan beretika. komponen Pendidikan Sains.

.kanak ini memang dilahirkan dengan pelbagai kecacatan tetapi pelbagai bakat dan kemahiran tersembunyi dalam diri mereka. Hanya pendidikan dan pengalaman sahaja yang akan dapat membentuk murid-murid khas yang memiliki bakat dan kemahiran yang tinggi. komunikasi. merancang. Potensi diri mereka ini harus dikembangkan supaya mereka dapat berdikari dan menguruskan diri mereka tanpa bantuan orang lain. Mereka berfungsi untuk mengenal pasti masalah pelajar. boleh menyedari potensi sendiri dan boleh menyesuaikan diri dalam masyarakat. Matlamat falsafah Pendidikan Khas ialah menyediakan perkembangan optimum kanak-kanak dengan keperluan–keperluan pendidikan khas agar dapat berfungsi sebagai individu yang berkemahiran. a. Sepertimana kita tahu pendidikan khas merupakan satu bentuk pendidikan khusus diwujudkan untuk murid-murid berkeperluan khas seperti masalah penglihatan. fizikal. masalah pendengaran dan masalah pembelajaran. Kanak.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |5 daripada pelbagai individu yang mempunyai kemahiran atau kepakaran dalam bidang tertentu. mengurus kehidupan sendiri. merancangkan program pendidikan dan menilai perkembangan pelajar untuk memastikan keberkesanan Program Pendidikan Khas. boleh merancang. Kumpulan ini akan bergabung tenaga untuk menyediakan perkhidmatan kepada kanak-kanak khas. Maka kumpulan pelbagai displin harus berkolaborasi dan memberi sumbangan tertentu kepada program pendidikan khas ini untuk membolehkan murid-murid istimewa ini mencapai kejayaan dalam hidup mereka. berhaluan. Fungsi Keseluruhan Kumpulan Pelbagai Displin meliputi pengenalpastian masalah iaitu. emosi atau tingkah laku dan sebagainya. Tahukah anda siapakah yang akan terlibat dalam menjayakan program pendidikan khas yang berkesan? Pasukan Pelbagai Disiplin Ibubapa Sekolah Pakar Perubatan Bahagian Pendidikan Khas Jabatan Kebajikan Masyarakat Badan Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO) Masyarakat Mewujudkan pasukan pelbagai disiplin adalah kaedah yang sering dilakukan oleh guru pendidikan khas. berdikari. pendengaran. Kumpulan ini adalah memastikan kanak-kanak mendapatkan penempatan yang adil dan sesuai untuk kanak-kanak berkeperluan khas. penglihatan. Menaksirkan dan memperincikan masalah asal atau spesifik kanak-kanak khas dari segi masalah kognitif.

Mengkaji semula intervensi yang telah dicuba oleh guru khas dan mengenalpasti keberkesanan strategi untuk memulihkan masalah kanak-kanak. Universal Declaration of Human Right 1948 menegaskan bahawa setiap kanak-kanak berhak untuk mendapatkan pendidikan. Mereka sentiasa perlu mendapatkan nasihat pakar perubatan untuk memulihkan kecacatan kritikal anak mereka kepada keadaan lebih baik. Jadi ibubapa tidak seharusnya . Bentuk Kolabarasi Kumpulan Pelbagai Displin 1. Adalah penting untuk setiap ibubapa mengetahui cara menjaga anak-anak mereka yang memiliki kecacatan dari segi mental. f. Mereka patut mengesan kekurangan anak mereka di peringkat awal. Pembentukan kelakuan positif adalah penting supaya anak-anak dapat berkelakuan baik di khalayak ramai kerana bukan semua faham keadaan mental dan emosi kanak-kanak yang memiliki ciri-ciri khas. Ibubapa Ibubapa harus sentiasa peka terhadap sebarang aktiviti atau respon yang tidak normal anakanak. Ahli kumpulan akan menilai kesesuaian program pendidikan yang sedia ada. Ibubapa perlu memilih strategi yang sesuai untuk membentuk kelakuan anak-anak mereka. d. Selepas itu juga perlu melakukan pemerhatian dan menganalisis setiap perlakuan anak-anak mereka kerana kelakuan anak-anak berbeza mengikut kecacatan. Mengenalpasti keperluan khas pelajar dan merekodkan keperluan dan segala maklumat kanakkanak. Mereka harus berbincang dengan professional pakar berkaitan masalah atau kecacatan anak mereka supaya tindakan selanjutnya untuk membantu anak-anak mereka dapat diambil dengan segera. Contohnya apakah pendekatan pengajaran yang sesuai untuk kanak-kanak hiperaktif ? Maka ahli kumpulan yang terlibat akan memberikan pelbagai cadangan untuk mengajar kategori kanak-kanak ini. c. Mungkin peluang untuk memulihkan kecacatan tinggi jika dapat mengesan kecacatan pada peringkat awal. Pemilihan penyelesaian melalui pendekatan yang paling sesuai akan dipilih untuk menyelesaikan masalah kanak-kanak khas. emosi dan fizikal kerana kesilapan kecil boleh membawa kesan negatif kepada perkembangan kanak-kanak ini. Mereka tidak harus membiarkan sahaja jika mereka dapat mengesan sebarang masalah atau perubahan pada anak mereka. Sebagai contoh kanak-kanak bermasalah pembelajaran akan dicadangkan rancangan pengajaran individu dalam program pendidikan. Setiap kumpulan pelbagai displin bertanggungjawab untuk menjalankan dan memantapkan rancangan pendidikan.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |6 b.Oleh itu mereka perlu bersikap positif dan sentiasa percaya dalam diri yang mereka dapat menangani perkembangan anak-anak mereka. e. Mencari alternatif dengan memikirkan pelbagai pendekatan untuk pemulihan.

program motivasi dan sebagainya. Tanggungjawab ibu bapa tidak berhenti setakat menghantar anak mereka ke sekolah sahaja. Sumbangan dan sokongan padu daripada pihak ibu bapa sangat diperlukan kepada program pendidikan khas. Pakar neurologi adalah untuk mendiagnostik dan mengubati penyakit yang berkaitan dengan neuorologikal seperti kecederaan otak. Ibubapa boleh membantu guru dengan mengawasi anak-anak mereka semasa membuat kerja rumah. 2. Ibubapa juga harus berkolaborasi dengan guru pendidikan khas dengan mendengar nasihat guru dan menghadirkan diri dalam perjumpaan yang diadakan di sekolah. Penglibatan ibu bapa akan memberi pengaruh dalam perkembangan anak mereka. Ibu bapa perlu melakukan intervensi di rumah kerana ibu bapa merupakan guru terbaik kerana mereka kerap mendampingi anak-anak mereka. kewarisan. Pakar ini juga mengawal hiperaktif dan masalah menumpu perhatian dengan memberikan kanak-kanak ubat “ Ritalin” untuk mengawal keaktifannya Mereka akan mengesan masalah komunikasi dari segi pertuturan dan bahasa kanak kanak. maka menghantar mereka ke sekolah khas dapat memperkembangkan bakat yang ada pada diri mereka. Ibubapa juga boleh memberi cadangan yang bernas untuk melancarkan lagi program pendidikan khas. Pakar Perubatan Pediatrik Peranan Pediatrik bertanggungjawab untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah pembelajaran seperti genetic. Penglibatan ibu bapa dalam program pendidikan khas adalah penting untuk membina keyakinan dalam diri murid-murid khas selain memberi sokongan kepada mereka.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |7 mengabaikan anak-anak mereka yang memiliki kekurangan dan kecacatan. Peranan pakar perubatan boleh dibahagikan seperti jadual di bawah. Setiap kanak-kanak ini memiliki bakat dan kemahiran tertentu. Mereka harus ke sekolah untuk mengetahui perkembangan semasa anak-anak mereka. Ibubapa juga boleh melibatkan diri dalam aktiviti yang dianjurkan oleh pihak sekolah seperti perkhemahan. Sebaliknya mereka harus memberi sokongan dan kerjasama yang penuh untuk membantu anak-anak mereka yang berkeperluan khas. Terapi pertuturan akan menggunakan pelbagai pendekatan dan teknik untuk membantu kanak-kanak seperti gagap.prenatal dan postnatal. Ibu bapa disarankan tidak menganggu dalam proses pengajaran dan pembelajaran tetapi boleh berperanan sebagai pembantu kepada guru. Pakar Perubatan Pakar perubatan yang mempunyai pelbagai kepakaran dalam bidang perubatan memainkan penting untuk mendiagnostik dan merawat penyakit kanak-kanak dan mengesan punca masalah kecacatan untuk memulihkan kecacatan tersebut. sumbing dan Neurologi Terapi pertuturan .

pakar pemakanan. Guru pendidikan khas berperanan penting dalam keberkesanan program pendidikan khas. jurupulih cara kerja. Pengetua atau guru besar juga harus memberi kerjasama dan sokongan penuh kepada program pendidikan khas. Menyediakan infrastruktur yang serba lengkap adalah salah satu tanggungjawab pihak sekolah untuk memastikan proses pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah-kaedah khusus dapat berjalan dengan lancar. Ini adalah untuk membolehkan murid-murid khas berinteraksi secara normal dengan semua glongan dan tidak akan mengasingkan diri.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |8 kanak-kanak yang mempunyai masalah alat artikulasi untuk bertutur. Langkah sebegini akan membantu murid-murid khas untuk menghadapi masyarakat luar secara normal. Terapi fizikal Ahli kumpulan ini bertanggungjawab untuk menaksir fungsi-fungsi motor halus dan motor kasar kanak-kanak. Pakar ini akan menaksiran penglihatan pelajar. Audiologi Oftomologi Bincangkan perananan yang dimainkan oleh pakar-pakar perubatan seperti jurupulih pertuturan. Guru pendidikan khas harus memberi komitmen yang sepenuhnya kepada murid-murid berkeperluan khas dan program pendidkan khas. Program pendidikan khas akan berkembang dengan adanya sokongan guru besar atau pengetua. Pihak Sekolah Pihak sekolah memainkan peranan penting untuk membentuk kanak-kanak supaya mereka boleh berdikari dan menguruskan diri. jurupulih bahasa dan psikologi klinikal dalam membantu murid-murid pendidikan khas. Bagi sekolah yang mempunyai program integrasi sepatut tidak mengasingkan muridmurid berkeperluan khas dengan murid-murid biasa melalui. 3. Sekiranya mereka mempunyai masala penglihatan maka akan memerlukan cara pengajaran yang berbeza dengan kanak-kanak biasa. Mereka . Mereka perlu mengambil tahu keperluan program pendidikan khas dan murid-murid berkeperluan khas. Pihak sekolah haruslah menyediakan satu bangunan atau bilik khas untuk murid-murid berkeperluan khas. Kanak-kanak yang disyaki mempunyai masalah dari segi pendengaran akan dirujuk kepada audiologi untuk mengesan fungsi pendengaran mereka. Aktiviti-aktiviti yang menggalakkan pergaulan antara murid-murid khas dengan murid-murid biasa harus diperbanyakan. Dan melatih kemahiran hidup serta kemahiran membantu diri.

Guru khas juga harus berbincang dengan ibubapa tentang masalah kesihatan dan tingkahlaku murid-murid khas agar mereka dapat mencari jalan penyelesaian dengan mudah kepada suatu masalah dengan adanya kerjasama yang baik antara guru khas dan ibubapa. Guru khas dan guru biasa boleh tukar-menukar bahan bantu mengajar supaya dapat menjimatkan masa dan tenaga. kerjasama guru khas dengan program pendidikan arus perdana juga penting untuk melancarkan perkembangan program pendidikan khas. Sikap simpati dan juga empati perlu ada ada pada seorang guru pendidikan khas. inovatif dan imagenatif supaya dapat menarik minat murid-murid berkeperluan khas untuk belajar dan menumpukan perhatian. Guru khas perlu memiliki kriteria sebagai seorang guru khas supaya program pendikan khas dapat berjalan lancar. Perkhidmatan ini hanya diberikan kepada mereka yang . Sebaliknya guru khas perlu membawa murid-murid ke kawasan luar agar murid-murid dapat terdedah kepada masyarakat luar. Guru biasa boleh mengunakan kemahiran dan idea untuk membolehkan murid –murid mengembangkan bakat dan kemahiran yang pada mereka. Guru biasa perlu mengambil bahagian dalam aktiviti dianjurkan untuk murid-murid khas supaya guru dapat mengenal dan memahami keperluan dan ciri mereka supaya mereka tidak menghadapi masalah semasa mengajar mereka dalam program inklusif. Jabatan Kebajkan Masyarakat Peranan Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) merangkumi usaha-usaha membantu serta memberi perkhidmatan kepada warga kurang upaya bersesuaian dengan keperluan serta syarat-syarat yang ditetapkan. Guru khas juga boleh mengubah strategi pengajaran dengan mendengar nasihat dan idea ibubapa jika bersesuain dengan kurikulum.Kanak-kanak Berkeperluan Khas |9 seharusnya menjiwai karier mereka sebagai seorang guru pendidikan khas. Selain itu. 4. Program dan aktiviti dirancang oleh guru tidak seharusnya tertumpu di kawasan sekolah sahaja. Guru khas juga membantu guru biasa dengan mengajar pelajarpelajar lemah dalam kelas biasa. Guru khas harus berupaya memberikan ujian saringan kepada pelajar untuk mengenalpasti tahap pencapaian dan masalah pelajar. Hanya guru pendidikan khas sahaja dilatih dengan pelbagai kemahiran untuk mengajar murid-murid keperluan khas. Guru biasa (arus perdana) perlu berkongsi pendapat dan tanggungjawab bersama guru pendidikan khas supaya objektif pendidikan khas dapat dicapai.Guru khas juga harus tahu mengekalkan suasana kelas yang ceria dan mesra supaya murid dapat menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka. Mereka juga boleh meluaskan pengetahuan dan pengalaman melalui program lawatan. Kolaborasi semua staf sekolah kepada program pendidikan khas penting untuk merealisikan aspirasi pendidikan khas. Guru khas perlu mengenali setiap anak muridnya secara terperinci supaya mereka dapat melayan murid-murid mengikut kepeluan tertentu. Seorang guru khas harus berfikiran secara kreatif. Guru biasa perlu membantu dan memberi tumpuan lebih kepada murid-murid khas dalam program inklusif supaya mereka dapat kekal dalam kekal biasa. Guru pendidikan khas juga perlu menyediakan Rancangan Pendidikan Individu mengikut kategori dan kesesuaian murid supaya mereka dapat menguasai satu kemahiran dengan baik.

Bincangkan kandungan kurikulum pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Selain itu. d. Perkhidmatan ini diwujudkan untuk menolong orang kurang upaya supaya mereka dapat berdikari dan membolehkan mereka menjadi anggota masyarakat yang lebih produktif sejajar dengan kebolehan dan keupayaan mereka. Pihak Pentadbir Sekolah . Senaraikan tugas dan peranan pasukan pelbagai disipilin di bawah. Institusi-institusi ini menyediakan latihan dan menggalakkan penyertaan aktif serta sumbangan daripada sektor swasta/ korporat untuk memainkan peranan yang lebih besar dan positif bagi kebajikan orang kurang upaya selaras dengan hasrat Kerajaan untuk menuju ke arah masyarakat penyayang menghadapi Wawasan 2020 dan menepati Dasar Kebajikan Masyarakat negara. untuk mendaftar di sekolah dan institusi tertentu kanak-kanak khas perlu juga mendapatkan kebenaran JKM. Pusat Dalam Komuniti. Nyatakan dan huraikan perbezaan falsafah pendidikan kebangsaan dengan falsafah pendidikan khas. SEMAK KENDIRI a.K a n a k . c. khidmat pemulihan. e. Jabatan ini mengeluarkan Kad Kenal Diri Orang Kurang Upaya untuk memudahkan pengenalan supaya mereka mendapat perkhidmatan yang cepat dan akses kepada kemudahan awam. i.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 10 mendaftar dengan jabatan ini sahaja. Bahagian Pendidikan Khas Kementerian Pelajaran Malaysia iv. Jelaskan bagaimana amalan konsep kolaborasi antara pelbagai disiplin dilaksanakan. Dengan adanya kad ini pelbagai faedah seperti rawatan perubatan. Kad ini perlu untuk golongan Khas ini mengikuti program Pemulihan Dalam Komuniti (PDK) dan juga untuk mendapatkan peluang pekerjaan di sektor awam atau swasta. Perkhidmatan yang disediakan oleh jabatan ini kepada kategori kurang upaya anggota dan akal (bermasalah pembelajaran) seperti Taman Sinar Harapan. Bengkel Daya dan Pusat Pemulihan dan Latihan Perindustrian Bangi. Jabatan Kebajikan Masyarakat menyediakan program latihan kepada kanak-kanak kurang upaya dengan menyediakan program latihan kemahiran dan pemulihan diri di Institusiinstitusi di bawah kelolaan jabatan. b. Huraikan definisi pendidikan khas dalam konteks pendidikan khas di Malaysia. Pakar Perubatan ii. rawatan lanjutan dan latihan vokasional juga diberikan. Jabatan Kebajikan Masyarakt iii.

Dengan itu. Pendidikan Khas di Malaysia memberi peluang kepada semua kanak-kanak berkeperluan khas untuk mendapat pendidikan secara formal di sekolah-sekolah pendidikan khas. Secara keseluruhannya. Allan. 31(2).pdf Chadd. Alternate assessement of students with disabilities in inclusive settings. Alper.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 11 Rumusan 1.34p. Manakala. (2006).44 p.K a n a k . & Drage. 79-99. IDEA dinyatakan lebih jelas dan spesifik dalam takrifan-tarifan tersebut 6. Dudley. 2. No Child Left Behind: Implications for Career and Technical Education. & Charles. R. Dimuat turun pada 19 November 2009.. tidak kira Akta Pendidikan di Malaysia mahupun luar negara. Akta Pendidikan 1996 lebih bersifat umum di mana peruntukan untuk bidang pendidikan khas adalah sebahagian kecil sahaja dalam akta ini dan tidak dinyatakan dengan lebih jelas dan lanjut mengenai takrifan ’murid khas’. A Guide for Practitioners. P. G. Secara kesimpulannya. (2007). Needham Heights.m. Akta OKU 2008 menekankan penyamaan peluang serta peruntukan hak-hak asas untuk golongan OKU ini dalam aspek yang lebih luas bukan saja dalam aspek pendidikan. daripada http://www. S. harus sentiasa berusaha untuk memperbaiki kelemahan yang wujud dalam sistem pendidikan khas. K. Journal of Career and Technical Education Research. 11. ’sekolah khas’. MA. Dimuat turun pada 13 November 2009. malah menambahbaikkan lagi kualiti pendidikan untuk golongan khas ini. (2006).com/article/43665/the_effect_of_the_no_child_left_behind_p g4_pg4. 4. K. pihak sekolah dan masyarakat. program intergrasi dan inklusif.pembelajaran yang mengembirakan dan bermakna dan pendidikan sepanjang hayat. O. akta pendidikan diwujudkan demi mempertahankan hak golongan OKU dalam memperoleh perkhidmatan pendidikan yang sepatutnya.greatlakescenter. Special Education And The Law. daripada http://414326-Akta-Pendidikan-1996 1. (2006). 4. boleh dilihat bahawa terdapatnya perbezaan antara ciri-ciri Akta Pendidikan di Malaysia dengan Akta Pendidikan di Amerika Syarikat. Model Sosial mengutamakan kolaborasi antara pihak ibu bapa.05p. 3.. The Effect of the No Child Left Behind Act 2020 on Special Education and Learning.html? . RUJUKAN Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). J.associatedcontent. 2001. 5.2nd Ed. ’kategori murid khas’ dan sebagainya. Dimuat turun pada 18 November 2009.pdf. J. Model Perubatan pula mengutamakan peranan dan tanggungjawab pakarpakar. Secara umum. Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Khas memfokus kepada perkembangan dan pengupayaan individu khas ke arah kecemerlangan akademik dan kemahiran melalui tiga prinsip utama iaitu pendidikan menyeluruh dan bersepadu. 11. Burch.: Allyn & Bacon.m.org/docs/Policy-Briefs/Burch_NCLB. sebagai pendidik. Dua model pelaksanaan pendidikan khas iaitu Model Sosial dan Model Perubatan. (1997). Kepelbagaian kategori murid berkeperluan khas memerlukan kerjasama pasukan pelbagai disiplin untuk tujuan mengesan dan mengenalpasti ciri-ciri serta keperluan pendidikan khas.m. daripada http://www. Supplemental Education Services Under NCLB: Emerging Evidence And Policy Issues. California: Crown Press.

2005.15p.m. No Child Left Behind Act.G. Ysseldyke. Denver. Bhd. (2002).05p. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Boston : Houghton Mifflin Company. (2002).org/images/0015/001585/158536mly.m. Scientific and Cultural Organization (UNESCO) (2008). Dimuat turun pada 18 November 2009. L. H. Vol 25. 30(1): 188 – 243. 11. 1997.php?=dasar+pendidikan+khas. C. 8. United Nations Education. daripada http://www. & Bob. A Practical Guide for Every Teacher. 3.Undang-undang Pendidikan di Malaysia. Komitmen dan Peranan Guru Dalam Pelaksanaan Pendekatan Pendidikan Inklusif di Malaysia. Konvensyen Pendidikan Khas. (2006). dalam http://www. Undang-undang Malaysia: Akta Pendidikan 1996 (Akta 550).gov/admins/lead/account/ndbreference/reference.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 12 Lerner. Toodoc. California: Corwin Press. R.m. J. Dimuat turun pada 19 November 2009.pdf .pdf. diagnosis and teaching strategies.ed. The IDEA amendments of 1997: implication for special and general education teachers.my/mpc/doc/ref_doc UNDANG-UNDANG_MALAYSIAAKTA_ORANG_KURANG_UPAYA. 2002 : Pendidikan Bagi Komuniti Orang Kurang Upaya Penglihatan di Malaysia : Satu Analisis daripada Perspektif Sejarah.m.. Wong Huey Siew & Sandiyao Sebestion. Dimuat turun pada 19 November 2009. Focus on exceptional children. M. Supiah Saad.com/p/articles/mi_pric/is_200212/ai_3334171959/ Turnbull. Jurnal Kementerian Pengajian Tinggi. Dimuat turun pada 19 November 2009. Kuala Lumpur. dan penyelidikan./com/search. 2003. K. Tie Fatt Hee. J. m/s 145-163.paralympic. No Child Left Behind: A Desktop Reference.K a n a k . R. (1996). 4.00a. J. New Jersey: Pearson Edu. daripada http://www.unesco. A. Case Studies in Special Education Law. 3. . Inc. Learning disabilities theories. (2007).30 p. Dimuat turun pada 19 November 2009. Implications of the No Child Left Behind Act of 2001 for Teacher Education. Paige.m. administrators and teacher trainers. Weishaar. Yell. (2002). CO: Love. daripada http://unesdoc. Free appropriate public education: The law and children with disabilities.org. The Legal Foundation of Special Education.Kuala Lumpur: Percetakan Nasional Malaysia Berhad. daripada http://findarticles. Journal Issues in Education.30 p. 2004. 1998. Trahan. 6-9 Disember 2004. M.pdf. & Shriner.

etnik. 2002). . dan badan sukarela bersifat tempatan dan antarabangsa. 2006). Sekolah Rendah Pendidikan Khas Alma (St. Minat terhadap pendidikan khas di Malaysia bermula pada tahun 1920-an di kalangan sukarelawan yang terlibat dalam pembukaan sekolah-sekolah cacat penglihatan dan pendengaran. Pada peringkat awal penubuhan. anda diharap dapat: 1. ia hanya memberi khidmat kepada mereka yang bermasalah penglihatan di sekolah Rendah Pendidikan Khas St Nicholas di Pulau Pinang dan Sekolah Rendah Pendidikah Khas Princes Elizabeth di Johor Bharu (Mohd Sharani Ahmad. 2.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 13 UNIT PELAJARAN 2 SEJARAH PERKEMBANGAN PENDIDIKAN KHAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Menjelaskan sejarah perkembangan mengikut kategori berkeperluan khas. Sejaran perkemangan pendidikan khas boleh dibahagikan kepada tiga peringkat perkembangan berdasarkan kepada peranan dan tanggungjawab yang dimainkan oleh badan-badan sukarela dalam dan di luar negeri serta peranan kerajaan sebagai penggerak utama. iaitu masingmasing dalam tahun 1926 dan 1949 (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian. peranan utama dalam pendidikan khas dan pemulihan pelbagai kecacatan disumbangkan oleh institusi-institusi keluarga dan masyarakat yang terdiri daripada pertubuhan agama. 2009). 3. Nicholas) di Pulau Pinang dan Sekolah Puteri Elizabeth di Johor Bahru merupakan dua buah sekolah rendah yang paling awal menyediakan kemudahan pendidikan bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan. PENGENALAN Sekarang kita telahpun memasuki topik ke dua iaitu topik yang akan membincangkan sejarah pendidikan khas di Malaysia secara khusus dan antarabangsa secara amnya. Menerangkan sejarah perkembangan pendidikan khas mengikut peringkat. Laporan Jawatankuasa Kabinet yang mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran melalui Perakuan 169 merupakan satu titik tolak yang membawa kepada satu penekanan dan tumpuan yang lebih jelas kepada perkembangan pendidikan khas di Malaysia (Nurul Huda Abd Halim.    Peringkat yang pertama dari awal sehingga akhir 1947 Peringkat kedua dari 1948 hingga 1980 Peringkat yang ketiga dari 1981 hingga ke masa kini PERINGKAT PERTAMA: AWAL DAN SEHINGGA AKHIR TAHUN 1947 Pada peringkat permulaan. ibu bapa.K a n a k . Menjelaskan perkembangan pendidikan khas di Luar Negara.

Pendidikan bagi komuniti minoriti yang berkeperluan khas di negara ini juga turut mendapat perhatian daripada pihak berkuasa. 2002). PERINGKAT KEDUA: DARI TAHUN 1948 HINGGA TAHUN 1980 Tahun 1948 merupakan satu “historical milestone” dengan memperlihatkan peranan dan penglibatan pihak kerajaan membuka dan menubuhkan beberapa buah sekolah seperti Sekolah Rendah Princess Elizabeth di Johor Bahru dan Sekolah Kanak-Kanak Pekak Persekutuan di Pulau Pinang (1954). Pada peringkat awal sekolah-sekolah ini adalah sekolah bukan kerajaan. Pada zaman penjajahan Inggeris. Sebelum mencapai kemerdekaan. antara lain menyebut bahawa pendidikan khas di negara ini boleh dikatakan telah bermula apabila Misi Anglican mendirikan rumah dan Sekolah St. dan kemudiannya sekolah ini ditukar kepada sekolah pendidikan khas Separuh Bantuan. Walaubagaimanapun pada hari ini sekolah-sekolah ini telah ditukar statusnya menjadi Sekolah-sekolah Pendidikan Khas Bantuan Penuh Kerajaan. sekolah berkenaan menjaga seramai 80 orang kanak-kanak bermasalah penglihatan di peringkat sekolah rendah. Antaranya. Seorang sarjana dari barat bernama Bourgeault (1970) turut menyuarakan pandangan ini. Ini adalah kerana pihak kerajaan telah merangka satu dasar pendidikan nasional yang komprehensif dan menjadikan perkara mengenai pendidikan khas sebagai sebahagian daripada agenda penting dalam usaha kerajaan untuk meningkatkan taraf sosial dan ekonomi bagi golongan istimewa di Malaysia. Pada masa itu. keadaan ini telah berubah terutamanya selepas tahun 1960. usaha untuk menyediakan kemudahan dan perkhidmatan pendidikan bagi komuniti khususnya bagi mereka yang bermasalah penglihatan di negara-negara Asia termasuk Tanah Melayu telah dipelopori oleh pergerakan sosial yang terdiri daripada institusi-institusi yang bercorak keagamaan. Pulau Pinang pula dibina khusus untuk masalah pendengaran.K a n a k . didapati bahawa kerajaan tidak melibatkan diri secara langsung dalam menyediakan kemudahan pendidikan bagi golongan pelajar berkeperluan khas kerana tanggungjawab ini telah dipikul oleh pertubuhan sukarela. Ia telah dipindahkan ke Pulau Pinang pada tahun 1931.Pelbagai langkah diperkenalkan dan diperkemaskan untuk mempertingkatkan mutu pendidikan kanak-kanak khas. Seterusnya. Selepas kemerdekaan. Pada ketika itu (1970). seorang tokoh pendidikan khas tempatan yang bernama Chua Tee Tee dalam rencana beliau (Pendidikan Khas di Malaysia) yang diterbitkan di Jurnal Kementerian Pendidikan Malaysia pada tahun 1970. Nicholas bagi OKUP di Melaka pada tahun 1926. kemudahan dan perkhidmatan pendidikan bagi golongan pelajar berkeperluan khas ini telah mengalami zaman anjakan paradigma terutamanya dalam tempoh tahun 1960 dan seterusnya. Selepas kemerdekaan. contohnya menyediakan keperluan asas bagi pelajar-pelajar istimewa seperti . Dengan kata lain. kerajaan telah mengambil bahagian yang aktif dalam perihal pendidikan khas. sekolah ini merupakan sekolah khas yang pertama di Malaysia bagi kanak-kanak yang memerlukan keperluan khas (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian. Justeru.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 14 Manakala Sekolah Menengah Pendidikan Khas Persekutuan. kerajaan Persekutuan Tanah Melayu telah menunjukkan inisiatif yang bersungguh-sungguh untuk memajukan sistem pendidikan dan bekerja keras untuk mempertingkatkan kemudahan di semua sekolah. satu model penyampaian baru dan komunikasi seluruh diperkenalkan kepada guru-guru pendidikan khas bermasalah pendengaran bermula dari tahun 1979 hingga 1981 dan 1984 hingga 1986.

Disamping itu penyertaan oleh badan-badan sukarela dalam memajukan pendidikan kanak-kanak cacat hendaklah terus digalakkan (Nurul Huda Abd Halim. Manakala dasar mengenai pendidikan khas di Malaysia dinyatakan dalam Akta Pelajaran 1961 iaitu sekolah khas bermakna sekolah yang menyediakan layanan pendidikan yang khas untuk murid-murid yang kurang upaya. Unit Pendidikan Khas. Kesannya suatu Perakuan Kabinet iaitu perakuan 169. (Noorazimah binti Mohd Noor. peruntukan kewangan dan khidmat kepakaran disalurkan terus untuk pendidikan khas. pendidikan yang sesuai dengan jenis murid-murid serta lain-lain tindakan bagi memperkembangkan pendidikan khas. maka kerajaan hendaklah mengambil alih sepenuhnya tanggungjawab pendidikan itu daripada pihak-pihak persatuan yang mengendalikannya pada masa ini. 2009). dan tidak lagi bergantung kepada campassion of charity sebagai temanya. 172 dan 173 diterbitkan. khidmat sokongan. Dengan adanya kesedaran bahawa kerajaan seharusnya bertanggungjawab terhadap pendidikan kanak-kanak cacat.K a n a k . 2002). Mengutamakan pelbagai strategi dan program yang bersifat intervensi awal (early intervesion) dan pencegahan (potentially preventable) pelbagai kecacatan dari peringkat bayi dan penempatan kanak-kanak dalan program pemulihan dan pendidikan bersesuaian.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 15 mana yang termaktub dalam Akta Pelajaran 1961 (Wong Huey Siew dan Sandiyao Sebestian. Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan ditubuhkan bagi menguruskan program pendidikan khas pada tahun 1964. Akta ini memberi kuasa kepada menteri untuk menyediakan kemudahan pendidikan khas. . political and economic. Langkah memulakan program latihan guru-guru pendidikan khas di maktab perguruan tempatan adalah wajar kerana usaha menghantar guru-guru mengikuti kursus pendidikan khas ke seberang laut sebelum ini melibatkan belanja yang besar. menggubal kurikulum yang sesuai. social. 2008). Sehubungan dengan itu. 170. Kementerian Kesihatan dan Jabatan Kebajikan Masyarakat memainkan peranan utama dalam enam aspek iaitu: I. PERINGKAT KETIGA: DARI TAHUN 1981 HINGGA MASA KINI Pihak kerajaan merupakan penggerak utama dalam peringkat ketiga di mana perkhidmatan kemudahan fizikal. 171. Persidangan Bangsa-bangsa Bersatu pada Tahun Antarabangsa Orang-orang Cacat 1981 menegaskan full participation and justice. Kuala Lumpur. namely education. Unit Pendidikan Khas diletakkan di bawah pengurusan bahagian sekolah. beberapa perubahan berlaku bagi membantu memaju dan meluaskan skop program dan aktiviti Pendidikan Khas. Ini bagi menjamin semua kerajaan yang menjadi anggota pertubuhan mengamalkan dasar the disabled child. pupil or adult is entitled to benefit in the equalization of all spheres of activities. Dari aspek latihan guru-guru khas pula telah dimulakan pada tahun 1962 dalam bidang pendidikan kanak-kanak bermasalah penglihatan dan bermasalah pendengaran pada tahun 1963 di Maktab Perguruan Ilmu Khas (MPIK). Kerajaan Malaysia melalui konsep kerjasama antara kementerian yang melibat Kementerian Pendidikan.

Mewujudkan pelbagai jawatan kuasa antara kementerian bertujuan menyelaras dan memantau perkembangan pelaksanaan program (in. Nicholas oleh Gereja Anglican di Melaka SRPK St. Program Pendidikan Khas Bermasalah Penglihatan 1926 : Pembukaan Sekolah Rendah (SRPK) St. sekolah. Mewujudkan kerjasama serantau dan peringkat antarabangsa dengan agensi-agensi kerajaan. Menggalakkan decentralization bagi pusat. Nicholas berpindah ke Pulau Pinang Pembukaan SRPK Princess Elizabeth dengan kemudahan asrama oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat di Johor Bahru Pembukaan Institut Berasrama Pusat Latihan Gurney . negeri dan wilayah dan tidak hanya tertumpu di kawasan bandar sahaja. correction and improvement). Mengutamakan pendekatan barsifat local community-based daripada the specialized residential centre. Mengutamakan golongan yang tinggal di luar bandar. V. kelas khas dan specialized di peringkat daerah.K a n a k . bermasalah pendengaran. III. Pusat Pertanian.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 16 II.built evaluation and monitoring system for adjustment.Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) Pembukaan Institut Taman Harapan. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas Mengikut Kategori Sejarah perkembangan pendidikan khas lebih jelas dan terperinci dapat dilihat mengikut program pendidikan khas iaitu program bermasalah penglihatan. Pusat Pertanian Temerloh (JKM) Pembukaan Institut Taman Cahaya. Cheras Penubuhan Jawatankuasa Utama Pembentukan Kod Braille Bahasa Melayu 1931 1948 : : 1953 1958 1962 : : : 1963 : 1977 : 1978 : . IV. VI. bermasalah pembelajaran dan pendidikan inklusif. Sandakan (JKM) Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan Rancangan percantuman bagi pendidikan kanak-kanak cacat penglihatan di sekolah rendah dan menengah biasa yang dipilih diperkenalkan Permulaan Latihan perguruan Khas dalam bidang cacat penglihatan di Maktab Perguruan Ilmu Khas.

Kementerian Pendidikan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Penyelarasan Komunikasi Seluruh.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 17 untuk mengembangkan Sistem Kod Braille Bahasa Melayu 1983 : Pembukaan Sekolah Menengah Berasrama Cacat Penglihatan. Tanjong Bunga. Shah Alam 1978 : 1979 : 1985 : 1987 : . Percantuman Cacat Pendengaran oleh Kementerian pendidikan di sekolah rendah dan sekolah menengah biasa yang dipilih Permulaan Latihan Perguruan Pendidikan Khas Cacat Pendengaran di Maktab perguruan Ilmu Khas. Setapak Pengambilalihan SRPK Princess Elizabeth oleh Kementerian Pendidikan sebagai sekolah bertaraf penuh Penubuhan Jawatankuasa Kod Braille AI-Quran dan Bengkel Penulisannya bagi tujuan mengembangkan Sistem Kod Braille AI-Quran Penubuhan Unit Perintis Penerbitan dan Percetakan Braille/Kerabunan.K a n a k . Kementerian Pendidikan untuk menyediakan bahan-bahan dalam braille khususnya buku teks dan penyelenggaraan alatan Braille 1984 : Program Pendidikan Khas Bermasalah Pendengaran 1954 : Pembukaan kelas pendidikan khas di Jalan Northam. Pulau Pinang Pembukaan Sekolah Kanak-Kanak Pekak persekutuan (Rendah dan Menengah). Cheras Pengenalan Kaedah Komunikasi Seluruh oleh Kementerian Pendidikan untuk menggubal sistem Bahasa Melayu Kod Tangan Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Komunikasi Seluruh Kementerian pendidikan Kursus Dalam Perkhidmatan bagi guru-guru yang mengajar masalah pendengaran dalam Bidang Komunikasi Seluruh 1984 Penubuhan Jawatankuasa Kebangsaan Kurikulum Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vokasional. Kementerian Pendidikan untuk perkembangan Sistem Kod Buku Pendidikan Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar Agama Islam Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Kod Dasar KBSR Tahap II Bahasa Malaysia KodTangan Penubuhan Jawatankuasa Kerja Kecil Penggubalan Kod Tangan Pendidikan Vokasional dan Teknikal Pembukaan Sekolah Menengah pendidikan Khas Vokasional. Pulau Pinang 1963 : Pembukaan kelas-kelas Pendidikan Khas Rancangan.

Selangor.K a n a k . Tawas) dikelola oleh Persatuan Kanak-kanak Terencat Akal Perak. : Sekolah Khas Semangat Maju. Kota Kinabalu. : Sekolah Terencat Akal Pulau Pinang di Green Lane (Jalan Tun Sardon Jubir) : Taman Sinar Harapan Johor Bahru di bawah kendalian Kementerian Kebajikan Masyarakat : Rumah Tunku Ampuan Najihah Seremban di bawah kendalian Kementerian Kebajikan masyarakat.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 18 Program Pendidikan Khas Bermasalah Pembelajaran 1988 : Kementerian Pendidikan memulakan kelas perintis untuk murid-murid peringkat rendah bermasalah pembelajaran Program Pendidikan khas Terencat Akal 1955 1964 1966 1969 1975 1979 1982 : Pembukaan Rumah Jubilee. Tanjung Aru. : Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan membuka kelas 1988 Program Pendidikan Khas Percantuman/Inklusif 1962 : Program percantuman dan inklusif bagi murid-murid cacat penglihatan dimulakan Permulaan kelas perintis untuk murid-murid peringkat bermasalah pembelajaran Tiga (3) pelajar pendidikan inklusif ditempatkan belajar di Tingkatan 6 Bawah di Sekolah Menengah Methodist (Lelaki). Johor Bahru oleh kementerian Kebajikan Am : Penubuhan persatuan Terencat Akal Selangor. Kuala Kubu Bahru. : Sekolah Khas Seri Mangasih. : Taman Seri Puteri Kuala Terengganu dikendali oleh Kementerian Kebajikan Masyarakat. Kuala Lumpur Pembukaan kelas-kelas program inklusif secara projek rintis di 14 buah sekolah di seluruh negara Program Bermasalah Pembelajaran peringkat menengah dimulakan 1988 : 1993 : 1994 : 1995 : . Ipoh (Sekolah Terencat Akal Kg. : Taman Sinar Harapan.

negara maju yang lain telah mendahului United Kingdom dari segi meminda dengan memperkenalkan dan memperkukuhkan rangka perundangan yang mengawal sistem pendidikan khas. 1993). 2001). Perkembangan pendidikan khas di United Kingdom dan Amerika Syarikat telah mencorak program pendidikan khas di Malaysia dari aspek akta. . Undang-undang mencegah diskriminasi terhadap golongan yang kurang upaya telah diperkenalkan di Amerika Syarikat (Americans with Disabilities Act 1990). Australia (Disability Discrimination Act. United Kingdom Banyak sekolah pendidikan khas di United Kingdom dibuka pada abad ke 19 dan ia merupakan produk yang terhasil daripada usaha mereka yang mendapat kesedaran dan berada dalam sistem pendidikan supaya perubahan dapat dibuat. tenaga pengajar sekolah pendidikan khas ini perlu berjuang untuk memastikan golongan muda yang diamanahkan kepada mereka diberikan peluang untuk terlibat sepenuhnya dalam pendidikan dan kehidupan sosial masyarakat di sekeliling mereka. Menurut Abbort (2001) lagi. Sejak implementasi Akta Pendidikan 1981 (Education Act 1981) di United Kingdom sehingga Akta Special Educational Needs and Disability Act (SENDA) 2001. 1992). London untuk kanak-kanak tempatan pembawa penyakit TB dan kanak-kanak yang tidak dibenarkan pergi ke sekolah. dan di New Zealand (Human Rights Act. Pelopor lama yang semakin dilupakan seperti Cik Bennett yang membuka sekolah pendidikan khas di pondok iaitu Battersea Park. kolej. dalam masa yang sama. Bilangan kes mahkamah yang bertambah dalam bidang pendidikan khas telah menyumbang kepada perkembangan undang-undang pendidikan khas di United Kingdom. Keadaan ini menghasilkan satu specialism of education law (Whitbourn. langkah yang signifikan telah diambil oleh pihak sekolah. serta persediaan bantuan yang sesuai untuk golongan pelajar tersebut. dan pihak penguasa pendidikan tempatan (Local Education Authorities LEA) untuk memajukan sistem pendidikan khas. Perkembangan Pendidikan Khas Luar Negara Perkembangan pendidikan khas di luar negara banyak mempengaruhi falsafah dan pemikiran perkembangan pendidikan khas dalam negara. kurikulum kaedah dan strategi pengajaran dan penilaian mengikut kategori berkeperluan khas. bidang pendidikan khas kadangkala merupakan satu bidang yang 'confrontational and litigious' (Whitbourn. 2002). Di United Kingdom. Perkembangan juga berlaku dalam cara yang digunakan untuk mengesan dan mengenal pasti pelajar yang memerlukan perkhidmatan istimewa dalam bidang pendidikan khas. 2002). akhirnya mendapat apa yang mereka inginkan apabila kanakkanak ini diajar mata pelajaran utama (Abbott. Sebaliknya.K a n a k .k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 19 Bincangkan perkembangan pendidikan khas dari aspek latihan guru dari tahun 1990an hingga kini.

(b) memerlukan LEA menyediakan nasihat dan maklumat serta cara menyelesaikan pertelingkahan kepada ibu bapa berkenaan. Pada tahun 1997. Walau bagaimanapun. Rasional yang diberikan ialah sesuatu aduan itu boleh dilakukan dengan menggunakan peruntukan di dalam undangundang yang lain. dan. Di samping itu. pekerjaan. Pada bulan Oktober 1997. la diikuti dengan kertas kerja White Paper yang bertajuk Ending Discrimination Against Disabled People pada tahun 1995 telah mengubah pandangan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. SENDA 2001 juga menukarkan peruntukan yang didapati di dalam dua akta yang lain iaitu the School Standards and Framework Act 1998. Langkah-langkah untuk mempertingkatkan agenda inclusion dalam pendidikan khas yang terdapat dalam SENDA 2001 (dipakai di negeri England dan Wales) terdiri daripada peruntukan seperti berikut:(a) memperkukuhkan hak kanak-kanak berkeperluan khas untuk dididik dalam sekolah biasa apabila dikehendaki oleh ibu bapa dan kepentingan kanak-kanak yang lain masih boleh dilindungi. seperti Akta Pendidikan 1996 di mana terdapat peruntukan yang disediakan untuk pendidikan khas.600 respon diperolehi daripada ibu bapa dan organisasi tertentu. Lebih daripada 3. kertas kerja (Green Paper) bertajuk Excellence for All Children: Meeting Special Educational Needs telah diterbitkan. (c) memerlukan LEA mematuhi tempoh masa yang diarahkan oleh Tribunal Pendidikan Keperluan Khas. pelajar yang kurang upaya tidak dapat bergantung pada peruntukan di bawah DDA 1995 sahaja untuk membuat aduan bahawa mereka telah mengalami diskriminasi. Akta DDA 1995 ini melarang pihak tertentu melakukan sesuatu tindakan yang berbentuk diskriminasi terhadap golongan yang kurang upaya seperti di dalam bidang pendidikan.K a n a k . penyediaan kemudahan dan juga perkhidmatan. Di United Kingdom. Cadangan kedua-dua laporan Green Paper dan White Paper) ini dicantumkan dan seterusnya dijadikan Akta Disability Discrimination Act 1995 (DDA). Pada masa yang sama. SENDA 2001 memberikan tumpuan pada aspek inclusion golongan yang kurang upaya. Malangnya. dua perkara baru yang ditegaskan di dalam SENDA 2001 ialah aspek inclusion dan peruntukan yang disediakan untuk golongan yang mempunyai keperluan khas. the Disability Rights Commission Act 1999. dua agenda pendidikan baru telah timbul iaitu tuntutan untuk inclusion (inklusif) yang bertambah. dan kehendak meningkatkan integrasi pelajar kurang upaya dengan pelajar biasa di sekolah. kerajaan United Kingdom telah menubuhkan sebuah jawatankuasa untuk mengkaji semula peruntukan berkaitan dengan diskriminasi dalam kalangan golongan kurang upaya. SENDA 2001 telah meminda peruntukan yang didapati dalam dua bentuk undang-undang yang lama iaitu Akta Pendidikan 1996 dan DDA 1995.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 20 Pada peringkat permulaan. kertas kerja iaitu Green Paper yang bertajuk A Consultation on Government Measures to Tackle Discrimination Against Disabled People telah diterbitkan pada tahun 1994. kerajaan United Kingdom tidak memberikan perhatian kepada perkembangan undang-undang tersebut. .

idea Wilhelm Klein telah dihidupkan semula. pada tahun 1900 kebanyakan sekolah awam di Amerika Syarikat telah menubuhkan kelas khas bagi mereka yang buta.K a n a k . Walau bagaimanapun. beliau berpendapat bahawa kanak-kanak cacat atau tidak normal sepatutnya belajar bersama-sama dengan kanak-kanak yang normal dan adalah tidak munasabah pengasingan kanak-kanak cacat atau tidak normal kerana beliau beranggapan bahawa apabila dewasa kelak mereka dikehendaki berasingan dalam masyarakat bersama-sama orang yang normal. iaitu mereka diasingkan daripada masyarakat. Pada tahun 1810. kekeliruan pentakrifan perkataan yang dinyatakan telah menyebabkan kekeliruan dari segi penempatan atau penakrifan penempatan kanak-kanak berkenaan di sekolah awam. pada abad ke-18 dan abad ke-19. Presiden John F. tidak mendapat sambutan di kalangan masyarakat Eropah ketika itu. Mereka yang tidak normal atau cacat perlu diberi perhatian khas (Sufean Hussin. idea Johnn Wilhelm Klein. Namun selepas 90 tahun kemudian. khasnya di Amerika Syarikat dan dunia amnya. cacat anggota badan. Dalam kepesatan perkembangannya itu. Alexander Graham Bell dalam Sufean Hussin (2008). pekak. Akibatnya wujud beberapa kes saman-menyaman daripada keluarga yang mempunyai kanak-kanak cacat akal atau fizikal terhadap pihak kerajaan tempatan. Hasilnya. terencat akal. timbul pula keperluan untuk mentakrif semula pengertian ‘ketidaknormalan’. 2008).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 21 (d) memerlukan pihak sekolah memaklumkan ibu bapa apabila pendidikan khas disediakan untuk anak mereka dan membenarkan sekolah meminta penilaian statutori mengenai keperluan pendidikan khas pelajar. 2008). Era selepas tahun 1900 menyaksikan perkembangan pesat penubuhan kelas khas di sekolah awam. Hal ini kerana. Masyarakat berkepercayaan bahawa kanak-kanak cacat perlu di latih melalui program khas di institusi khas disebabkan ketidaknormalan ataupun kecacatan mereka. kanak-kanak tidak normal atau cacat diasuh dan dididik oleh institusi khas. menganjurkan bahawa kanak-kanak pekak sepatutnya dibiarkan bersekolah bersama-sama dengan kanak-kanak normal tetapi mereka perlu diasingkan di kelas khas. Di Amerika Syarikat pada tahun 1950-an. Menurut psychology wikia. Amerika Syarikat Di Eropah. pada tahun 1950-an dan 1960-an Persatuan Keluarga dan Advokasi telah ditubuhkan untuk membela nasib kanak-kanak kurang upaya. Kerajaan . Ini menampakkan kemunasabahan dan kebaikannya dari segi perkembangan psikologi bagi mereka yang cacat. mereka yang pekak akan mempelajari mata pelajaran yang sama seperti mereka yang normal. ’kecacatan’ dan ‘terencat akal’ yang mewujudkan sesuatu kesan kecacatan. pada tahun 1963.Kennedy telah meluluskan kertas perundangan Public Law 94 – 142 yang menghuraikan takrifan serta perkhidmatan untuk kanak-kanak cacat. Manakala National Education Association (NEA) di Amerika Syarikat pula telah meluluskan resolusi pendidikan untuk kanak-kanak cacat (Sufean Hussin. Oleh itu. dan masalah dalam pertuturan.

atau kekerasan boleh di tempatkan dalam tatacara pendidikan alternatif sementara seperti yang terkandung dalam akta Disabilities Education Act. Kemudian. telah diperluaskan lagi dengan menerima kanak-kanak hyper aktif (ADHD). undang-undang dikaji semula dan dipinda kerana memasukkan bayi yang berumur 2 tahun ke bawah yang mempunyai masalah kurang upaya termaktub dalam undang-undang ini serta layak untuk mendapat peruntukan yang telah ditetapkan oleh kerajaan persekutuan. (Psychology wikia) Pada tahun 1986. undang-undang awam (PL 94-142) telah memberikan hak istimewa kepada kanak-kanak kurang upaya untuk menerima pendidikan secara percuma. Pada tahun 1975. Akhir sekali adalah untuk menilai dan menjamin keberkesanan usaha untuk mendidik semua kank-kanak kurang upaya. Seterusnya The Assistive Techology Act of 2004 telah memberi sokongan kepada sekolah yang mahu membuat pinjaman terhadap pembelian barangan teknologi untuk sekolah tersebut. Seterusnya pada tahun 1965 peruntukan dana telah disalurkan kepada sekolah rendah dan sekolah menengah untuk membantu serta mendidik kanak-kanak kurang upaya. Pendidikan percuma ini bertujuan memastikan kanakkanak kurang upaya menerima pendidikan dengan memberi penekanan terhadap pendidikan khas dan perkhidmatan yang berkaitan dengan keperluan mereka. tabung kanak-kanak kurang upaya diwujudkan bagi membantu masalah yang mereka hadapi. latihan kepada guru dalam masalah pendengaran diperkenalkan. pada tahun 1990. pendengaran dan fizikal. Bahagian 504 daripada undang-undang Rehabilitasi tahun 1973 telah menjanjikan hakhak sivil untuk orang kurang upaya dalam konteks agensi yang dibiayai kerajaan persekutuan atau program atau kegiatan persekutuan akan menerima bantuan kewangan. Pada tahun 1961 pula. Di samping itu. Kemudian membantu negara dan lembaga pendidikan tempatan untuk menyediakan pendidikan bagi semua kanakkanak kurang upaya. skop pendidikan khas diperluaskan kepada kategori autism dan kecederaan otak traumatik dan pada tahun 1997.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 22 persekutuan telah memperuntukan dana dan undang-undang yang menyokong. Hal ini diperlukan untuk penginapan sekolah orang kurang upaya termasuklah akses kepada bangunan dan struktur serta meningkatkan integrasi dalam masyarakat. Kedua adalah untuk melindungi hak kanak-kanak kurang upaya ini serta penjaga mereka.K a n a k . Dalam tahun 2004 juga. Amerika memberi perlindungan kepada orang cacat dan menentang diskriminasi terhadap mereka seperti yang diperuntukan dalam Civil Right Act of 1964. dadah. pada tahun 1968. The Elementary and Secondary Education Act of 2001 diperkenalkan adalah untuk memastikan pelajar mencapai kecemerlangan akademik walaupun mereka dalam kalangan kurang upaya seperti mereka yang mengalami masalah penglihatan. kanak-kanak kurang upaya yang melibatkan diri dalam kegiatan dengan senjata api. Undang-undang tersebut antaranya adalah melatih para profesional dan guru yang bekerja dengan mereka yang mempunyai masalah mental yang termaktub pada tahun 1958 dan 1959. membangun dan melaksanakan program-program serta perkhidmatan untuk memenuhi keperluan mereka. .

Australia. T. Separating. Disability Discrimination Act 1992. Perbezaan ini membawa kepada perbezaan ciri-ciri akta pendidikan di Malaysia dengan akta pendidikan di United Kingdom dan dan Amerika Syarikat. 2000. 3. London for all children: Meeting special educational needs (1997). 2001.) Becoming a Teacher:Issues in Secondary Teaching. Kerjasama antara kementerian membuka ruang kerjasama dan pembelaan kanakkanak berkeperluan khas peringkat antarabangsa. Buckingham: Open University Press. Akta Pendidikan 1996. Cmnd 3785. Special educational needs: becoming more inclusive’ dlm J. Billington. 5. 2. (1981). Education Act 1981.K a n a k . Penyataan Akta OKU 2008. London: RoutledgeFalmer. Secara keseluruhan terdapat perbezaan sejarah perkembangan pendidikan khas dalam negara dan luar negara. C. London. Rujukan Abbort. (1992). Setiap peringkat sejarah perkembangan memperlihatkan kesedaran dan keprihatinan pihak NGO dan pihak kerajaan dalam membela nasib kanak-kanak berkeperluan khas. Terangkan kesan akta pendidikan khas 1996 terhadap perkembang pendidikan khas di Malaysia. (1990). edisi kedua. Perkembangan pendidikan khas luar negara khususnya United Kingdom dan Amerika Syarikat serta pengenalan pelbagai akta memberi ruang dan melindungi hak untuk murid berkeperluan khas mendapat kemudahan pendidikan dan mendapat bantuan kewangan. Maguire (ed. Fasa kedua dari 1948 hingga 1980 dan Fasa ketiga 1981 hingga kini. Sejarah perkembangan pendidikan khas di Malaysia melalui tiga fasa utama iaitu fasa pertama awal 1920an hingga 1947.Bincangkan akta pendidikan khas 1969 hingga 1996 b.Akta Pelajaran 1961 dan Perakuan Kabinet perkara 169-172 di Malaysia dan PL 94-142. Dillon dan M. Washington DC. ADA Act 1990. 4.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 23 a. Pembentukan perundangan dan akta pendidikan sama ada dalam negara atau luar negara memberi kesan yang besar terhadap pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas. RUMUSAN 1. . DDA 1995 di luar negara memberi kesan yang besar terhadap perkembangan pendidikan khas secara keseluruhannya. Americans with Disabilities Act 1990. Losing and Excluding Children: Naratives of Difference.

Heward. New Zealand.com/doc/21250478/Pendidikan-Khas.London:Department for Educationand Employment. (2008.13 am.1996. NJ: Merril/Printice-Hall. Pada 21 November 2009 : 3. Kirk.al (1993).blogspot.30 pm . et. Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas.scribd.K a n a k .) Englewood Cliffs. Mei 16): Latar Belakang Pendidikan Khas di Malaysia. Dipetik pada http://www. Dipetik daripada. Dipetik daripada http://kplijulai08intake.edu. Nasaruddin et. Universiti Malaya. (2009 Februari 14): Sejarah Perkembangan Pendidikan Khas. Human Rights Act 1993. W. al (2008). Dipetik daripada http://ppdlms. Disability Discrimination Act 1992.html.Exceptional Children:An Introduction to special education(5thed.net/pk-sejarah. S. (2006).45 pm.blogspot. Mohd Faidz Hj Ibrahim: Insan Istimewa Permata Hati. Di Petik pada http://kplijulai08intake. http://www. Pada 11 November 2009:8. Masalah Pendidikan.25 pm Nurul Huda Abd Halim. Pada 11 November 2009:9:00 pm. Australia. Pada 11 November 2009: 8.A.php.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 24 From exclusion to inclusion: A report of the disability rights task force on civil rights for disabled people (1999).com/2009/02/sejarah-perkembangan-pendidikankhas. Pendidikan Khas.html. (1993). Noorazimah Mohd Noor.my/pk/.spe-ed. Pada 20 November 2009 : 2.com/2009/02/sejarah-perkembangan-pendidikan khas.L.

Walau bagaimanapun secara umumnya terdapat tiga punca kecacatan iaitu faktor biologi. Menurut Winzer (1996) wujud tiga kategori utama faktor risiko iaitu risiko yang telah lama wujud (established risk). Pada hakikatnya punca kecacatan kepada kanak-kanak berkeperluan bergantung kepada kategorikategori. faktorfaktor seperti bayi yang lahir dengan berat badan yang rendah.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 25 UNIT PELAJARAN 3 PUNCA DAN PENCEGAHAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Di samping itu. ibu yang merokok dan mengambil alkohol juga mempunyai potensi untuk mendapat anak yang hiperaktif.K a n a k . Para pelajar sekalian. khususnya sisi sebelah kanan. Menjelaskan strategi pencegahan 3. anda akan bersama-sama dengan saya akan memperhalusi punca kecacatan dan pencegahan secara lebih mendalam. . psikologi dan persekitaran adalah dominan kepada semua kategori yang akan dibincangkan. PENGENALAN Sekarang kita telahpun memasuki topik ke tiga iaitu satu topik yang akan membincangkan etiologi atau punca-punca yang menyebabkan berlakunya kecacatan dan kaedah pencegahan yang boleh dilakukan oleh ibu bapa. iaitu di bahagian striatum. keluarga dan masyarakat. Menerangkan punca-punca kecacatan 2. ibu yang terlalu muda. anda diharap dapat: 1. bersalin dengan cara ekstraksi forcep. Beberapa kajian menunjukkan terjadinya gangguan darah di bahagian tertentu pada anak hiperaktif. toksimia gravidarum atau eklamsia dibandingkan kehamilan dan bersalin normal. ingin saya jelaskan bahawa banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kecacatan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas. bahagian orbital-limbik otak. Menerangkan punca dan pencegahan mengikut kategori kanak-kanak berkeperluan khas. distress fetal. sebagai guru pendidikan khas seharusnya mengetahui kaedah-kaedah pencegahan peringkat awal yang boleh membantu berlakunya gejala kecacatan kepada kanak-kanak berkeperluan khas. Setelah mengetahui punca kecacatan setiap kategori. PUNCA-PUNCA KECACATAN Adakah anda sedar bahawa salah satu punca kecacatan adalah faktor neoroligik yang merangkumi proses kelahiran. risiko biologi dan risiko persekitaran. Menerusi topik ini.

Faktor-faktor yang boleh menyebabkan kecacatan semasa di dalam kandungan:  Jenis darah yang tidak bersesuaian. bayi .K a n a k . Ketidak abnormalan kromosom: Genetik-Sebelum Lahir daripada bapa dan 1 daripada ibu) 23 pasang kromosom (1        Jumlah kromosom: 46 Mengandungi keseluruhan warisan biologi ibu bapa Kromosom menentukan baka. terutamanya faktor Rh. Jika ianya berpanjangan boleh mengeluarkan hormon kortisone yang mengalir ke saluran darah kesannya janin tidak mendapat oksigen yang cukup. Persekitaran sebelum lahir meliputi juga emosi ibu yang boleh berkaita dengan stres seperti kemiskinan. sifilis. lahir tidak cukup bulan mnyebabkan kecacatan pada bahagian otak. Melibatkan hanya lelaki tetapi perempuan boleh menjadi pembawa. kelahiran. Toksemia ialah keadaan di mana terdapat bahan-bahan beracun di dalam saluran darah ibu semasa mengandung. vitamin dan zat besi. Contohnya Sindrom Down disebabkan oleh lebihan kromosom dikenali sebagai Trisomy 21. Jika Rh ibu dan janin berlainan darah ibu akan menghasilkan antibodi yang menyerang darah janin. rubella dan penyakit-penyakit lain yang dibawa oleh virus. Kewujudan protein dalam sel darah menghasilkan Rh+ atau Rh-. Hasilnya kategori ADHD yang kuat menangis dan sangat aktif. selepas lahir serta semasa membesar yang menyebabkan bayi menghadapi kecacatan atau permasalahan. Persekitaran meliputi faktor yang mempengaruhi ibu semasa proses mengandung yang melibatkan perubahan fisiologi ibu dan bahan yang diresapi uri yang boleh bergerak ke janin melalui saluran darah. masalah keluarga. Kebiasaannya berlaku sekali dalam sebuah keluarga dan melibatkan ibu yang berada pada peringkat penghujung melahirkan. Keadaan di mana bekalan oksigen ke otak janin terputus akibat dari keadaan anemia yang dialami oleh ibu. Permasalahan yang timbul menyebabkan terencat otak dan lewat perkembangan motor dan neuro. Kesannya penyakit kuning. Jangkitan penyakit yang dialami oleh ibu semasa mengandung seperti penyakit kencing manis. meningitis. demam kuning. Pasangan kromosom ke 21 mempunyai tiga kromosom dan tidak 2 sebagaimana sepatutnya. Faktor penyakit Kencing manis apabila kandungan gula yang tinggi dalam darah kesan besar kemungkinan keguguran. Pemakanan ibu yang tidak seimbang iaitu kurangan zat makanan akan memberi kesan kepada janin kurang protein. Manakala permasalahan kejanggalan bentuk fizikal dan mental disebabkan Fragile X sindrom iaitu genes luar baisa (abnormal) di bahagian bawah kromosom X.Kecacatan genetik yang melibatkan lebihan kromosom atau serpihan kromosom melekat pada kromosom lain iaitu penyimpangan kromosom (chromosomal aberration). Keadaan pramatang atau tidak cukup bulan. Risiko ini boleh berlaku semasa peringkat prenatal atau penghamilan. Postnatal (semasa membesar) Peringkat Prenatal (Sebelum Kelahiran).k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 26 Faktor Risiko Biologi Berkait dengan sejarah perkara yang terjadi pada bayi semasa kandungan. Perinatal (tujuh bulan kehamilan hinggalah kelahiran dan seterusnya dua minggu pertama selepas kelahiran). beban kerja dan lain-lain.

Degupan jantung janin menjadi cepat. Permasalahan adalah keguguran. Pengambilan Alkohol: Meresap ke dalam janin dan berbahaya terutama tiga bulan terakhir sebelum bersalin kerana perkembangan yang pesat berlaku Permasalahan yang timbul adalah saiz bayi yang kecil. pembesaran yang terbantut. Penyakit kelamin (sifilis) wujud kuman dalam darah dan ianya lebih bahaya selepas janin berumur empat bulan ke atas. Umur yang ideal untuk melahirkan anak antara 22 hingga 25 tahun.Permasalahanyang timbul adalah cacat anggota (thalidomide). Penyakit tisu faraj dan struktur serviks tidak normal serta kemungkinan anak lelaki menjadi mandul (penahan keguguran: diethylstilbestrol). Kesan kecacatan hanya berlaku kepada janin yang sedang dikandungi dan tidak diwariskan pada keturunan akan datang. Namun begitu sekiranya umur ibu yang terlalu muda akan menyebabkan masalah kesukaran untuk melahirkan dan bagi umur ibu yang agak lewat akan berkemungkinan melahirkan anak yang menghadapi sindrom down. menunjukkan sindrom penarikan (withdrawal). tidak dapat menumpukan perhatian dan tidak cergas. sakit kulit. Masa untuk bersalin memakan masa yang panjang antara 8 hingga 14 jam. leukemia. kerosakan sistem saraf dan sakit tali perut. Permasalahan yang wujud kesan pendedahan ini kanak-kanak akan Menghadapi tumor. lambat dalam pembelajaran. Masa melahirkan yang terlalu panjang atau terlalu pendek berkemungkinan akan menyebabkan permasalahan (lemas dan menyebabkan kecacatan dan kerencatan akal). bayi mati semasa lahir. Pengambilan dadah sama ada ubatan atau bahan khayalan menyebabkan sampai kepada janin daripada uri melalui tali pusat. Kesannya kemungkinan bayi meninggal semasa dilahirkan. mengalami kecacatan dan prestasi rendah di sekolah dan tidak dapat menumpukan perhatian. Kehadiran penyakit AIDS iaitu virus yang merosakkan sistem antibodi (daya ketahanan badan) akan menyebabkan mudah mendapat penyakit dan penyakit sukar untuk pulih yang berkemungkinan meninggal antara umur 1 hingga 4 tahun. Rubella (demam campak ) iaitu kewujudan kuman dalam darah lebih bahaya sekiranya dijangkiti semasa tiga bulan pertama kandungan. Pendedahan Pancaran Radiasi (x-ray) akan menyebabkan mutasi genetik iaitu Kecacatan kepada sistem saraf. Resapan bahan luaran (teratogen) oleh uri yang diperoleh melalui pemakanan atau resapan melalui deria atau kulit. Kesannya buta. Amalan merokok akan menyebabkan saluran darah dalam uri mengecut dan mengurangkan oksigen dan zat makanan sampai kepada janin. atau dilahirkan buta atau pekak atau cacat otak atau cacat jantung. Proses yang terlalu lama boleh .  Faktor umur ibu menjadikan penyumbang kepada kecacatan.      Peringkat Perinatal (Semasa Kelahiran) Kemungkinan berlaku di 3 peringkat kelahiran iaitu: a. ketagihan.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 27 terlalu berat (gemuk) serta masalah fizikal dan saraf. Sebelum melahirkan (labour–situasi sakit untuk melahirkan). tidak menentu tidur dan kelewatan perkembangan kognitif dan motor.K a n a k .tidak suka dimanja.

k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 28 menyebabkan terputusnya bekalan oksigen ke otak yang boleh menyebabkan kecacatan pada otak.      ____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ . Penggunaan forsep. pendarahan serangan terhadap tisu-tisu otak seperti ensefalitis. Postnatal (Selepas Kelahiran). Senaraikan lima faktor yang menyebabkan kecacatan semasa kelahiran. Pemakanan kanak-kanak yang tidak sempurna. Keracunan seperti keracunan plumbum (lead poisoning) menyebabkan kerosakan neurologi yang berterusan. kekurangan oksigen (lemas. Senaraikan lima faktor penyebab kecacatan semasa kelahiran. Ini boleh menyebabkan kerosakan pada otak dan struktur saraf. sawan dan kerencatan akal. uri berada di kedudukan yang tidak betul boleh menyebabkan pendarahan yang banyak dan lain-lain. tercekik).      _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ _____________________________________________ b. Permasalahan akan menyebabkan cerebral palsy. Anoksia iaitu keadaan di mana tali pusat bayi terbelit dilehernya dan memutuskan bekalan oksigen ke otak bayi. Kemalangan yang mengakibatkan kerosakan tisu otak ataupun sistem saraf tunjang. air mentuban pecah terlalu awal dan menyebabkan jangkitan. atau ubat penahan sakit untuk membantu kelahiran boleh membahayakan bayi. Walau bagamanapun faktor kecacatan selepas lahir banyak bergantung kepada faktor persekitaran di mana seseorang kanak-kanak itu dibesarkan.penyakit (demam panas).K a n a k . Virus menyerang selaput/ penutup otak dan saraf tunjang (spinal cord. Kebiasaannya permasalahan timbul disebabkan faktor kemalangan kemalangan. a. buta pekak dan lain-lain kecacatan. Bersalin (delivery). bayi mungkin akan mengalami kelemasan akibat kekurangan oksigen. Semasa bersalin kemungkinan yang boleh berlaku ialah bayi songsang atau melintang. Bayi juga boleh dijangkiti oleh virus yang dibawa oleh ibu seperti herpes (lepuh-lepuh berair pada kulit). b. Ini akan menyebabkan kesukaran kelahiran. meningitis. menghidu bahan toksik. Jika bayi tidak dapat dilahirkan secara normal. Semasa kelahiran bekalan oksigen pada bayi akan berkurangan.

K a n a k .k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 29 RISIKO PERSEKITARAN Permasalahan yang dialami oleh kanak-kanak yang dilahirkan secara biologinya normal dan sihat. Pada masa kini terdapat kejadian kes kanak-kanak autistik dikenalpasti di Brick Township. New Jersey sehingga banyak agensi cuba untuk mencari penyebab kepada pertumbuhan kadar kejadian autisma dalam kumpulan komuniti tersebut (Edelson.Terdedah kepada bunyi yang terlalu kuat. Selain itu. Mendapat penyakit berjangkit yang disebabkan oleh bacteria dan virus seperti begok. trauma. terkena sinar Xketikat hamil juga dapat melahirkan anak yang hiperaktif. perhatian lebih tertumpu kepada pencemaran dan toksin dalam persekitaran yang boleh membawa kepada autisma. ibu yang merokok dan mengambil alkohol. Di samping itu. menerima batasan. ibu bapa perlu mengenali kelebihan dan bakat anaknya dan membantu anak dalam bersosialisasi. 1999). Kemalangan yang mencederakan bahagian telinga. Faktor psikologi juga merupakan penyumbang kepada permasalahan yang timbul khususnya latar belakang ibu bapa dan persekitaran tempat kanak-kanak membesar turut mempengaruhi perkembangan emosi dan sosial. Kini. membangkitkan rasa percaya terhadap diri anak-anaknya dan berkerjasama dengan guru di sekolah agar memahami keperluan kanak-kanak yang sebenarnya. perlulah memberi ruang untuk bergerak yang cukup bagi kegiatan aktiviti seharian anak-anak untuk menyalurkan kelebihan tenaga mereka. permasalahan keluarga. Massachuselts di mana terdapat sebuah industri membuat cermin mata. ibu bapa perlu menambah pengetahuan tentang gangguan hiperaktif. kadar timah (lead) dalam serum darah anak yang meningkat. Apakah punca utama yang menyebabkan kecacatan kategori Hiperaktif ? Apakah punca utama yang menyebabkan kecacatan kataegori Down Sindrom ? . Oleh kerana itu. Bukti yang jelas situasi pencemaran ini apabila terdapat kadar kejadian yang tinggi dalam sebuah bandar kecil di Leomenster.Terdedah kepada bahan kimia seperti plumbun yang terdapat di dalam pensil warna. Beberapa zat makanan seperti bahan pengawet dan pewarna tiruan boleh menyebabkan pembentukan perilaku hiperaktif kepada anak. Permasalahan yang timbul adalah wujud kejadian autisma bagi rumah yang terletak berhampiran dengan kilang yang mengeluarkan asap yang banyak. demam campak. pendedahan pergaulan dengan komuniti dan masyarakat yang kurang berdisiplin dan lain-lain.Pengambilan antibiotik seperti streptomein. demam panas dan sebagainya. Kanak-kanak yang kurang mendapat kasih sayang daripada kedua ibu bapa kebiasaannya akan bertindak aktif untuk menarik perhatian ibu bapanya. Faktor ini pula bagi kanak-kanak yang mengalami masalah di dalam kehidupan seharian dan sering berhadapan dengan hubungan yang dianggap keliru di antara mereka dengan ibu bapa mereka. kuinin dan lain-lain lagi. Di samping itu juga. Permasalahan pencapaian akademik yang ketinggalan khususnya dalam prestasi pencapaian persekolahan berbanding rakan sebaya menumbangkan kepada masalah tingkahlaku menyimpang. Permasalahan timbul disebabkan oleh faktor persekitaran seperti kemiskinan.

Imunisasi ini disebut sebagai Imuniasasi Rubella. wanita yang berusia 37 tahun dan ke atas berkemungkinan mendapat anak atau bayi Sindrom Down adalah satu dalam setiap 138 kehamilan di dunia. seterusnya ibu itu boleh mengambil langkah pencegahan dengan segera. Rawatan ini berbentuk imunisasi yang diberikan kepada semua golongan remaja dan wanita. Jika seseorang wanita itu mengalami kehamilan. Cara yang sebegini adalah untuk mengetahui punca-punca yang menyebabkan kelahiran anak cacat ataupun Sindrom Down. mereka diberi bantuan alat pendengaran dan pembedahan koklea mengikut tahap kecacatan pendengaran yang dialami oleh bayi tersebut. Langkah pencegahan yang paling awal dapat dilaksanakan sebelum ibu mengandung. Oleh itu. Jika seseorang itu yang pernah mengalami masalah keguguran atau pernah melahirkan anak yang cacat. Kaedah ujian ini adalah satu langkah pencegahan yang boleh dilakukan dalam tempoh yang terdekat iaitu dalam tempoh 3 bulan pertama ketika kehamilan. prosedur terbaru yang dikenali sebagai Ujian Imbasan Kehamilan Tiga Bulan pertama atau FTPS dapat memberikan penilaian yang lebih tepat mengenai kemungkinan Sindrom Down. kita dapat mengetahui penyebabnya. Ujian ini boleh dijalankan oleh ibu-ibu mengandung dari minggu 11 hingga minggu 14 kehamilannya. Langkah-langkah pencegahan sering merujuk kepada kategori keperluan khas yang dialami oleh kanak-kanak keperluan khas. Namun begitu. Namun begitu secara umumnya pencegahan awal dapat membantu mengelakkan daripada berlakunya masalah kecacatan. pencegahan untuk merawatnya tidak mungkin lagi dapat dijalankan walaupun dengan melakukan pemeriksaan darah atau kromosom dari cairan ketuban serta ari-ari seseorang seperti yang telah dinyatakan. Melalui pemeriksaan ini juga. mereka hendaklah merujuk kepada doktor atau pakar. Langkah pencegahan bermula sejak sebelum dan selepas kelahiran bayi. maka mereka juga boleh melakukan ujian untuk diuji selnya bagi bayi yang sedang membesar dalam kandungnya. Jika kehamilan sudah terjadi. Ianya juga kurang merbahaya bagi bayi di dalam kandungan dan kaedah ini juga tidak melibatkan pengambilan cecair dari dalam rahim ibu. ibu-ibu yang mengandung kini boleh menjalani ujian untuk mengesan gejala Sindrom Down sebagai langkah pencegahannya. Bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran jika masalah pendengaran dikenalpasti seawal tiga bulan. Kaedah tersebut dilakukan dengan memasukkan satu tiub pig yang halus serta melalui vagina . Ia merupakan satu kaedah yang baru dan ia juga dikenali sebagai Pensempelan Vilus Korion. Disamping itu. Mengelakkan pengambilan dadah dan alcohol yang berlebihan juga turut menyumbang kepada berlakunya masalah kehilangan pendengaran ini dapat dilaksanakan dengan mengamalkan gaya hidup sihat. Prosedur ujian ini tidak mendatangkan kesan serta menyakitkan. Kurangnya pendedahan mengenai rawatan ini menyebabkan masyarakat tidak mengetahui golongan yang menghadapi masalah itu masih ada harapan untuk mendengar semula. Para ibu sememangnya tidak digalakkan untuk tidak mengandung setelah usia mereke mencecah atau melebihi 35 tahun disebabkan faktor kesuburan. Suntikan ini dapat mengelakkan daripada jangkitan Rubella (German measles) yang menyerang pada ibu yang mengandung tiga bulan pertama. kaedah ini membolehkan seseorang doktor mengambil sel ini pada minggu yang kelima kehamilannya. dengan adanya kemudahan teknologi yang canggih dalam bidang perubatan sekarang.K a n a k . Bagi kategori Sindrom Down beberapa langkah dalam pencegahannya dapat dilakukan iaitu meliputi ibu-ibu yang akan dan sedang mengandung. Ia disuntik kepada remaja yang berumur 12 tahun ke atas.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 30 PENCEGAHAN BERLAKUNYA KECACATAN Seterusnya kita akan bersama-sama melihat bagaimana untuk mencegah berlakunya kecacatan terhadap kanak-kanak berkeperluan khas.

Elakkan juga daripada mendapat kecederaan atau hentakan yang kuat di kepala. Seterusnya penyedut akan digunakan untuk mengeluarkan satu sample Vilus Korion. ia dapat mengenal pasti keabnormalan (ketidak normalan) yang berlaku pada ibu ataupun bayi.K a n a k . Leonardo de Vinci.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 31 ibu seterusnya ke dalam uterus. terdapat dua lagi kaedah ujian yang lain boleh digunakan untuk mengumpul sel iaitu melakukan ujian Amniosentesis boleh dilakukan pada kira-kira minggu keenam belas kehamilan. Melalui kaedah ini ia membolehkan kita melihat sebahagian kecil fetus didalam kandungan dan mengambil sample kulit serta darah bagi tujuan untuk dilakukan ujian. Sebarang masalah seperti kekurangan gula. Disamping itu. Sebagai ibu bapa atau penjaga sewajarnya tidak membiarkan kanak-kanak mengalami deman panas yang berpanjangan. Jika dibiarkan. ibu bapa boleh mengelap badan kanak-kanak dengan tuala yang basah dan letakkanya dicelah kedua-dua peha dan ketiak. pentadbir dan ahli-ahli lain akan mampu membina modul serta pendekatan pengajaran yang boleh digunakan oleh ibu bapa mengembangkan potensi kanak-kanak ini. Fahaman dan galakan serta sokongan daripada ibu bapa dan guru amat diperlukan bagi mengembangkan potensi kanak-kanak berkeperluan khas. guru pendidikan khas. Bagi ibu-ibu yang mengandung digalakkan mengambil makanan yang seimbang dan membuat lawatan ke klinik mengikut jadual yang ditetapkan bagi memastikan perkembangan kandungan yang sihat. Winston Churchill. Contohnya. Kaedah mengajar yang menggunakan pelbagai deria dan pelbagai kecerdasan harus menjurus kepada perkembangan mental dan individu berkeperluan khas. terapi pertuturan. kalsium dan . Pengesanan dan intervensi awal sungguh penting apabila mengenalpasti masalah kecacatan yang dialami. Ujian amnioseniesis dilaksanakan dengan sebatang jarum panjang digunakan untuk mengeluarkan sedikit bendalir Amnium dan sel fetus. ia dapat memberikan gambaran tentang kandungan uterus serta tiup pig yang telah diletakkan diantara pengalas uterus dan korion. Kebolehan mereka yang unik harus digunakan supaya mereka juga boleh berjaya dalam bidang seni dan sains dan teknikal sebagaimana dunia luar menghasilkan nama-nama hebat yang tergolong dalam kategori disleksia seperti Thomas Edison. Langkah pencegahan selepas mendapati seseorang kanak-kanak mengalami kecacatan adalah melaksanakan program kerjasama antara pelbagai disiplin. Individu berkeperluan khas contohnya kategori disleksia harus digalakkan mempamerkan kekuatan luar biasa terutama dalam pemikiran kreatif secara visual. iaitu satu membran yang melingkungi bayi dalam kandungan yang sedang membesar itu. Jika deman masih berterusan disyorkan ke hospital atau klinik bagi mendapatkan rawatan selanjutnya. Jangan gosok badan anak kerana ia boleh meningkatkan suhu badan. melaluinya sambungan bagi Korion dapat dilihat. Bagi mengurangkan suhu badan kanak-kanak tersebut. Selepas sel dianalisis serta ujian kromosom yang boleh mengesan kekurangan biokimia boleh dijalankan. ahli psikologi. satu periskop yang kecil dengan satu sumber cahaya sejuk disisipkan melalui satu belahan yang kecil di dalam uterus. Hal ini kerana ia boleh menggangu pintasan elektrik di otak. Segala tindakan serta susun atur program pendidikan kanak-kanak berkeperluan khas harus menepati pengembangan potensi agar ianya tidak menjadi masalah sosial. Kecederaan itu juga boleh merosakkan sistem saraf dan mereka yang terlibat boleh mengalami kerencatan akal yang kekal. Dalam fetoskopi. Kerjasama antara disiplin termasuklah terapi bahasa. Kesemua mereka ini mempunyai serta mendapat kekuatan dan keyakinan melalui pembelajaran yang sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Dengan itu. satu kariotip akan menunjukkan sama ada bayi yang akan dilahirkan pengidap Sindrom Down atau sebaliknya. Sel-sel ini adalah merupakan sel yang mengandungi kromosom dan genetik yang sama seperti bayi dan ia boleh diuji bagi pengesanan sebarang kecacatan genetik. Dengan bantuan ultrasound juga. kanak-kanak tersebut akan terkena deman sawan yang merupakan salah satu punca bagi penyakit epilipsi (sawan). George Pattorn dan William Butler Yeats.

ahli keluarga dan sesiapa yang dapat mengurangkan tekanan. a. Rumusan       Punca kecacatan disebabkan faktor risiko biologi dan risiko persekitaran Punca kecacatan berbeza mengikut kategori berkeperluan khas Faktor sebelum. Dapatkan tidur dan rehat yang secukupnya. Elakkan juga daripada terdedah dengan keracunan plumbum khususnya bagi ibu-ibu yang mengandung. Apakah punca kecacatan bagi kategori Down Sindrom ? b. petrol dan sebagainya. Sebarang masalah yang timbul semasa proses kelahiran boleh menyebabkan bayi mendapat epilepsi contohnya bayi yang lemas semasa lahir disebabkan proses kelahiran yang lama.K a n a k . Nyatakan dan huraikan faktor genetik penyebab utama berlakunya kecacatan Down Sindrom. Keracunan plumbum ini termasuklah seperti terdedah dengan bau cat.semasa dan selepas kelahiran berlaku pada semua kategori berkeperluan khas Langkah pencegahan daripada pihak ibu bapa dan keluarga dapat mengelakkan berlaku kecacatan yang lebih teruk. Penglibatan pasukan pelbagai disiplin dapat membantu pengesanan dan pencegahan awal.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 32 mengnesium di dalam darah boleh mengakibatkan epilepsi kepada bayi. Intervensi awal adalah langkah pencegahan awal yang paling penting berkesan dalam merancang strategi pemulihan murid berkeperluan khas. Elakkan mendapat tekanan dan cubalah dapatkan bantuan daripada kawan. . Ibu mengandung yang mengalami masalah kesihatan seperti kencing manis atau darah tinggi perlu membuat rujukan ke hospital bagi mengelakkan komplikasi semasa proses kelahiran. kekeringan air ketuban dan sebagainya. tali pusat terbelit. Elakkan mengambil minuman keras yang berlebihan.

my http://www.epilepsi. Izenberg. Human Disease & Conditions (Vol 2). Edinburgh : Churchill Living Stone.k a n a k B e r m a s a l a h P e m b e l a j a r a n | 33 RUJUKAN Baharudin Omar (2002). Australia : Australian print Group. (1992). Asas penjagaan Kesihatan Kanak-Kanak. http://www.N (2000).com.com.K a n a k . Buxbamm B.A. Ohio Bell & Howell Company. USA : Capstone Press.yahoo. Kuala Lumpur : Berita Publishing Sdn Bhd. Suzanne Yanko.E & Kokaska C.D (1998). Miriam Stoppard (1999).S. Judith Peacock (2002). Mauro E & Norris C. Coming to Terms with Epilepsy. New York : Charles Scribner’s Son. Epilepsy. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Brolin D. Career Education For Handicapped Children And Youth.utusanmalaysia/online/kesihatan. Pennsylvania : Springhouse Cooperation.heath/encyclopedia:epilepsy http://www.kesihatan.G (1994).D & Hull. Kuala Lumpur : Arus Intelek Sdn Bhd.my .J (1979). Jagaan Lengkap Bayi dan Kanak-Kanak. Abdul Halim Abdul Jalil (1987) Panduan Kesihatan Kanak-Kanak. Milner. Ilustrated Manual of Nursing Practice (2nd Edition). Hospital Paediatrics (3rd Edition).googles.

Penglibatan secara individual kanak-kanak ini akan terhad dalam proses pembelajaran. Komunikasi dan Tingkahlaku. mengira dan aspek berorganisasi. PENGENALAN Pendidikan untuk semua menegaskan tentang hak semua kanak-kanak untuk diberi pendidikan tanpa mengira latar belakang sosial mahupun perkembangan intelek kanak-kanak tersebut. Individu berkeperluan khas yang berada dalam program pendidikan khas Bermasalah Pembelajaran di Malaysia yang digolongkan sebagai kanak-kanak bermasalah pembelajaran. mengeja dan matematik serta kanak-kanak ini tidak memberi tindak balas terhadap pengajaran yang normal. . mengeja. DEFINISI KANAK DIFFICULTIES) BERMASALAH PEMBELAJARAN (LEARNING Apabila orang melihat kesukaran dalam pembelajaran adalah disebabkan keupayaan fizikal yang terhad atau kurang upaya seperti impairment dalam pendengaran. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. Perkembangan Lewat. Menurut Smith (1996) kanak-kanak yang ”specific difficulties” adalah mereka yang tidak mempunyai kecacatan pencaindera dan kerosakan organik yang nyata. 2. Menyatakan definisi Kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. anda diharapkan dapat: 1. Komunikasi dan Tingkahlaku. tahap kefungsian intelektual yang rendah dan ko-ordinasi motor yang tidak sesuai. KOMUNIKASI DAN TINGKAHLAKU HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini.K a n a k . ketidakupayaan fizikal ini akan menjadi halangan dalam proses pembelajaran. menulis. mempunyai masalah kesukaran dalam pembelajaran satu atau lebih seperti membaca.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 34 UNIT PELAJARAN 4 KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN. penglihatan. menulis. 3. komunikasi dan tingkahlaku merupakan mereka yang terdiri daripada pelbagai kategori seperti Sindrom Down. Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat. Mengenalpasti jenis kanak-kanak Bermasalah Pembelajaran. Komunikasi dan Tingkahlaku. Terdapat kategori kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam membaca. Autisme dan Hiperaktif.

ii) Reading difficulties Reading Difficulties pula merupakan tambahan yang terbahagi kepada disleksia dan alexia. iii) Writing difficulties Writting Difficulties pula terbahagi kepada Dysgraphia dan Agraphia. Manakala Alexia pula ialah kanak-kanak yang kehilangan keupayaa untuk membaca.Bincangkan masalah membaca yang dihadapi oleh kanak-kanak disleksia b. . Jenis-jenis learning difficulties adalah berbeza-beza iaitu : i) Oral language difficulties Terdapat dua jenis di dalam Oral Language Difficulties iaitu Dysphasia dan Aphasia. Manakala Acalculia pula ketidakbolehan secara keseluruhan untuk menyelesaikan masalah pengiraan. Dyscalculia merupakan sebahagian ketidakbolehan dalam menyelesaikan pengiraan. memanipulasi atau mengekspresi perkataan dalam percakapan dan gaya penulisan. iv) Arithmetic difficulties Kanak-kanak yang mengalami Arithmetic difficulties pula ialah mereka bermasalah dalam mengasingkan angka atau siri angka.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 35 JENIS-JENIS BERMASALAH PEMBELAJARAN Learning Difficulties dalam kalangan kanak-kanak boleh diklasifikasikan dalam pelbagai jenis kategori bergantung kepada masalah major yang dialaminya. mereka ini akan menghadapi masalah dalam membaca atau menulis. Masalah penggambaran semula merujuk kepada ketidakbolehan untuk membayangkan semua imej huruf atau perkataan. a. Agraphia pula merujuk kepada ketidakbolehan untuk menulis secara keseluruhan. menulis ataupun menterjemahkan bahasa. Di dalam Arithmetic difficulties terdapat dua kategori iaitu Dyscalculia dan Acalculia. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah mengeja pula. Manakala Aphasia pula ialah kanak-kanak yang kehilangan keupayaan untuk memahami. Disgraphia merupakan sebahagian ketidakbolehan untuk menulis. Apakah simptom-simptom kanak-kanak yang menghadapi masalah diskelsia b.K a n a k . Terangkan kesukaran dalam bahasa kanak-kanak yang mengalami aphasia. Sebahagian ketidakbolehan untuk membaca atau memahami apa yang dibaca adalah dikenali sebagai Disleksia. Formulation dan Syntax Disorder adalah ketidakupayan untuk menyusun idea dengan jelas dan meringkaskan corak perkataan. Dysphasia adalah merujuk kepada sebahagian ketidakupayaan untuk memahami percakapan dan kesukaran untuk bercakap.

Bagi ibu mengandung yang mengambil dadah akan menyebabkan berlakukan komplikasi semasa mengandung dan berikutnya akan menyebabkan learning difficulties. Shaywitz. Gold dan Sherry (1984) dalam kajiannya menjelaskan bahawa terdapat hubungan korelasi di antara ibu yang mengambil alkohol semasa mengandung dan akan menyebabkan berlakunya learning difficulties kepada anak yang dilahirkan. meningtis dan head trauma. encephalitis. Ibu mengandung yang menggunakan tobacco juga akan terdedah kepada pelbagai aspek learning disabilities. kelahiran yang dirangsang (induce birth) dan kelahiran secara forceps.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 36 PUNCA-PUNCA BERLAKU BERMASALAH PEMBELAJARAN Mercer (1997) punca tentang berlakunya learning difficulties secara perubatannya dan berkaitan dengan etiologies. et. . Shaywitz et. Berdasarkan ciri-ciri yang diperhatikan dalam kalangan kanak-kanak tersebut didapati bahawa mereka mempunyai masalah academic difficulties. high fever. Shell et. (1980) juga berpendapat bahawa pendedahan kepada cocaine akan menyebabkan kepada perkembangan neuro receptors dan transmitters serta menyebabkan ketidakfungsian terhadap central nervous system. 1989 ) ii) Perinatal Causes Colletti (1979) dlm Sujathamalini (2007) pula menjelaskan bahawa kanak-kanak masalah pembelajaran mempunyai banyak masalah seperti prolonged lobour. Terdapat empat punca berlakukan learning difficulties iaitu : a) Acquired Trauma Kecederaan yang berlaku di tengah sistem nervous yang berpunca daripada individu itu sendiri dan keputusan dalam learning disorder dikenal sebagai Acquired Trauma di dalam istilah perubatan. iii) Posnatal Causes Kemalangan dan jangkitan penyakit selepas kelahiran akan menyebabkan kepada kerosakan otak dan akan menyumbang kepada masalah pembelajaran termasuk stroke. Al. Kerosakan Aquired Central Nervous berlaku semasa dalam kandungan (Prenatal). Al. terutamanya dalam masalah pembelajaran dan hiperaktif (Lovitt. semasa kelahiran (Perinatal) dan selepas kelahiran (Postnatal). hiperaktif dan masalah tumpuan (attention problem). al (1985) pula mendapati 32 daripada 74 kanak-kanak yang menerima neonatal intensive care memerlukan kepada program pendidikan khas dalam tahap yang asas. Sebagai contoh. (1980) telah membuat penilaian terhadap lima belas orang kanak-kanak yang mempunyai tahap IQ yang normal dengan Fetal Alcohol Syndrome dan mendapati bahawa semua merujuk kepada program pendidikan khas tahap ketiga.K a n a k . i) Prenatal Causes Berlaku komplikasi semasa mengandung dan secara empirikalnya boleh menyebabkan berlakunya pelbagai jenis masalah pembelajaran.

Sekiranya persekitaran tidak kondusif akan mewujudkan suatu kesukaran dalam pembelajaran (Sujathamalini. gandum. Kekurangan dalam pengeluaran neurotransmitters seperti serotin. tomato dan beri. dopamine. 2007). Persekitaran pembelajaran juga boleh menyumbangkan kepada kesukaran belajar kepada kanak-kanak. d) Biochemical Abnormalities Sesetengah murid-murid yang mengalami masalah pembelajaran tidak boleh didiagnoskan dengan jelas mempunyai kerosakan neurologikal atau sejarah keluarga yang mempunyai masalah pembelajaran. Allergic terhadap makanan yang tidak mengandungi Salicylate seperti susu. guru haruslah meningkatkan persekitaran pengajaran yang sesuai di dalam bilik darjah. neropinephrine. Kedua-dua kajian ini menunjukkan bahawa faktor genetik mempunyai pengaruh berlakunya bermasalah pembelajaran. c) Faktor persekitaran Proses pembelajaran terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor persekitaran. Sujathamalini. Sebagai contohnya ialah epal. Borphy dan Good (1986) turut menegaskan bahawa persekitaran pembelajaran yang positif akan meningkatkan pembelajaran murid-murid apabila guru percaya yang semua muridmurid boleh belajar dan guru boleh melakukan perbezaan dalam proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas.K a n a k . acetlycholine dan bahanbahan kimia yang lain adalah diandaikan sebagai penyebab kepada kesukaran di dalam neural impulse transmission dan kesan kepada pembelajaran serta masalah tingkah laku. 1976 dlm. 2007). 1981) telah membandingkan keluarga daripada 125 kanak-kanak yang bermasalah pembelajaran dengan 125 kanak-kanak tanpa bermasalah pembelajaran mendapati bahawa kadar yang baik tentang masalah membaca adalah terdiri daripada kumpulan keluarga yang tidak mempunyai bermasalah pembelajaran. Terdapat andaian bahawa Biochemical Abnormalities adalah disebabkan oleh sel-sel. . Ini merupakan tugasan penting yang harus dipikul oleh guru. Menurut Hallgren (1950) dalam Sujathamalini (2007) mengkaji tentang 276 kanak-kanak Disleksia dengan keluarganya dan didapati kelazimannya permasalahan yang dihadapi dari segi membaca dan bahasa adalah berkaitan dengan masalah pembelajaran yang diwarisi daripada keluarga kanak-kanak tersebut. Reaksi yang allergic terhadap sesetengah makanan dan ketagihan makanan juga boleh menyebabkan berlakunya bermasalah pembelajaran. Natural ataupun Synthetic adalah campuran yang dikenal sebagai Salicylate merupakan bahan kimia yang terdapat dalam pewarna dan perisa tiruan di dalam sesetengah makanan. Sebagai fasilitator. Manakala Decker dan Defries (1980. Persekitaran pembelajaran yang kondusif boleh mempertingkatkan proses pembelajaran. Buah-buahan ini juga boleh menyebabkan hiperaktiviti dan bermasalah pembelajaran bagi sesetengah kanak-kanak (Feingold. gula dan coklat juga boleh menyebabkan bermasalah pembelajaran.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 37 b) Faktor Keturunan (Genetic/Hereditary Influence) Para penyelidik telah melakukan penyelidikan tentang perhubungan di antara genetik dan bermasalah pembelajaran.

. v) Language deficits Kanak-kanak yang lambat dalam pertuturan dan sukar untuk memahami serta sukar untuk merumuskan bahasa percakapan.. .K a n a k .Distracted by irrelevant stimuli or preservation or attention becomes fixed upon a single task or behaviour that is repeated over and over. Manakala Seidenberg (1997) telah menyenaraikan sembilan ciri-ciri kanak-kanak learning difficulty. vi) Impulsivity Adalah kekurangan dalam tingkah laku yang reflaktif (reflaktive). iv) Perceptual-motor deficit Kanak-kanak ini mengalami kesukaran dalam mencantumkan rangsangan penglihatan atau pendengaran dengan tindak balas motor.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 38 CIRI-CIRI KANAK-KANAK BERMASALAH PEMBELAJARAN Menurut Clements (1966) terdapat sepuluh ciri-ciri kanak-kanak yang telah dikenalpasti iaitu : bermasalah pembelajaran i) Hiperaktif ii) Perceptual impairment iii) Emosi yang tidak stabil iv) Disorder of attention v) Impulsivity vi) Disorder of memory and thinking vii) Masalah pembelajaran yang spesifik dalam membaca. Mereka adalah terdiri daripada: i) Hiperaktif Kanak-kanak hiperaktif adalah aktitiviti motor mereka tidak sesuai dan melampau seperti mengetuk jari atau kaki. (Sujathamalini 2007: 9) iii) Motor deficits Kanak-kanak yang mengalami motor deficits adalah kerana masalah ko-ordinasi secara umum akan menyebabkan pergerakan yang kaku dan Clumsy. menulis... melompat di atas kerusi ataupun meloncat-loncat dari satu tempat ke satu tepat. ii) Attention dificit .. mengeja dan mengira. viii) Disorder of speech and language ix) Equivocal neurological signs and electro encephalograhic irregulation Kajian yang telah dilakukan oleh Bryant dan Pflaum (1978) dan Sujathamalini (2007) mendedahkan tentang bermasalah pembelajaran gagal untuk membaca isyarat sosial dan boleh salah anggap terhadap reaksi orang lain.

many pupils can experience temporary hearing loss throught infected tonsils and wax in the ears. Pupils with impaired learning often have difficulties with grammar. Terangkan tanda-tanda symptom awal kanak-kanak yang menghadapi masalah tingkahlaku. Their acquisition of reading. Golongan ini tidak mendapat kemudahan dalam pendidikan berbanding dengan golongan normal.al. vocabulary. spelling and writing skill is often delayed. BERMASALAH PEMBELAJARAN DAN MASALAH PENDENGARAN (LEARNING DIFFICULTIES AND HEARING IMPAIRED) Sebenarnya terdapat banyak golongan yang menghadapi masalah pendengaran yang turut menghadapi kesukaran dalam pembelajaran dan mereka ini tidak mendapat hak kesamarataan dan pembelaan. This condition can interfere with language development and with auditory perception and can also cause learning difficulties. Their lack of metacognitive knowledge also affects the development of self-regulation and problem-solving skills” (Harry Ayers 2006: 24-93).Bincangkan punca berlakunya masalah tingkahlaku b. menulis dan mengira. syntax. Keadaan ini menyebabkan golongan ini sering ketinggalan dalam pelajaran (Sherwood et. Kecacatan di bahagian telinga ini terjadi akibat daripada kerosakan pada telinga yang mengurangkan intensiti bunyi yang sampai ke telinga dalam. 2005). Gegendang telinga yang pecah.K a n a k . Menurut Watson (1999) dan Harry (2006). 2006). In addition. . ix) Specific learning difficulties Menghadapi masalah dalam membaca.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 39 vii) Cognitif deficits Kanak-kanak yang lemah dalam memori dan konsep formation. Pekak jenis ini baisanya dapat di bantu dengan alat bantu pendengaran (Jamila Mohamed. Bunyi-bunyi yang masuk melalui salur auditori ke gegendang telinga yang kemudianya menyebabkan tiga tulang kecil dalam telinga bergetar dan menghantar bunyi ke telinga dalam mungkin terganggu akibat wax (tahi telinga) atau sebarang kecacatan. viii) Orientation deficits Perkembangan spatial yang lemah atau konsepTemporal. comprehention and communication. luka ataupun berlubang juga menyebabkan berlakunya pekak. menjelaskan masalah kesukaran pembelajaran inidividu yang bermasalah pendengaran ialah: “Hearing impairment can have a significant hearing and learning. a.

konduktif atau kedua-duanya. Keadaan ini dikenali sebagai pelbagai kecacatan. 2006). Kanak-kanak cacat pendengaran biasanya digolongkan dalam dua kumpulan iaitu kanak-kanak cacat pendengaran pratutur (Prelingual) dan kanak-kanak cacat pendengaran postutur (postlingual). kemahiran mendengar. 2006). Kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat pratutur menghadapi masalah pembelajaran dan komunikasi lebih teruk daripada kanak-kanak cacat pendengaran dalam peringkat postutur (Jamila Mohamed. hal ini yang menentukan perkembangan pertuturan dan bahasanya terganggu ataupun lambat. manakala kanak-kanak cacat pendengaran postutur adalah cacat pendengaran separa atau sepenuhnya. Selain itu juga. simetri atau tidak bersimetri dan progresif atau stabil.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 40 Manakala menurut Chua (1992) dan Jamila Mohamed (2006). sementara dalam 30 peratus lagi dikelaskan sebagai kepekakan bersindromik yang boleh didiagnosa secara klinikal dalam satu atau lebih 400 bentuk sindrom berkaitan patologi sistem auditori sangat berbeza dalam kalangan individu yang mengalami masalah pendengaran dan ini termasuklah jenis sensori neural. BERMASALAH PEMBELAJARAN DAN PENGLIHATAN (LEARNING DIFFICULTIES AND BLIND) Individu yang bermasalah penglihatan kadangkala bukan sahaja mempunyai satu kecacatan. golongan ini juga mengalami kesulitan dalam pelajaran kerana tidak semua sekolah dikhaskan untuk golongan individu bermasalah pendengaran dan kesukaran dalam pembelajaran ini. Terdapat banyak kesan keadaan telinga tengah terhadap perkembangan bahasa dan pertuturan. Kecacatan pendengaran disebabkan oleh kerosakan kekal pada sistem sensori-neural biasanya memberi kesan yang lebih serius terhadap kanak-kanak dan penjagaannya (Gargiulo. menurut Barbara (2001) mendapati sebanyak 70 peratus kes kepekakan kongenital yang dikaitkan dengan faktor genetik diklasifikasikan sebagai tidak bersindromik. Hal ini menyebabkan. Kanak-kanak cacat pendengaran pratutur adalah kanak-kanak pekak dari sejak lahir. samada unilateral atau bilateral. Sebagai contoh masalah penglihatan boleh disebabkan oleh penyakit-penyakit lain dan kadangkala masalah ini didapati melalui keturunan dan kadangkala boleh diperolehi melalui jangkitan dan persekitaran (Richard.K a n a k . tingkah laku. Kanak-kanak yang mengalami kehilangan pendengaran biasanya mengalami masalah dalam pembelajaran di sekolah. Selain itu. Menurut Mason (1997) dan Harry (2006). yang biasanya berlaku selepas mempunyai pengalaman bercakap. Kelambatan ini mempengaruhi perkembangan mentalnya. Murid yang menghadapi masalah pendengaran ini tidak dapat memberi tumpuan dan perhatian dalam pembelajaran. mereka tidak dapat bertutur dan tidak dapat pula berfikir seperti kanak-kanak normal. 2003). Oleh itu kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai masalah kecacatan iaitu disebabkan tidak dapat mendengar. menjelaskan pembelajaran inidividu yang bermasalah penglihatan ialah: masalah kesukaran . golongan masalah pendengaran sering memperolehi keputusan akademik yang rendah serta mengalami masalah dalam pembelajaran. malah mempunyai kecacatan yang lain disampingnya. masalah pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada cara mereka mendapat kecacatan dan juga juga kepada faktor umur dan tahap kehilangan masalah pendengaran mereka alami. kebolehan membaca dan pencapaian amnya di sekolah.

Selain itu juga menurut Julia Jantan et. jantung dan organ badan. Penyakit ini boleh melarat sehingga dewasa dan kebanyakan mereka yang menghidap penyakit ini akan mempunyai penyakit mata. Penyakit ini dikenali sebagai iritis. Salur darah yang tersumbat ini akan mengakibatkan sakit.K a n a k . Sickle-cell pula adalah sel darah merah yang berbentuk seperti sabit dan sel ini mempunyai hemoglobin yang tidak normal dan menyebabkannya berbentuk seperti sabit pekat dan melekit menyebabkan mudah bergumpal dan tersangkut pada salur darah. Juvenile Rheumatoid Arthritis (JRA) adalah sejenis penyakit arthritis yang menyebabkan radang dan kekejangan pada sendi. masalah . Dan kebanyakan individu yang menghidap anemia ini akan mengalami penyakit mata. Hanya ubat ubatan diberi untuk mengurangkan JRA. Kesan jangka panjang daripada penyakit ini adalah kesakitan yang teruk pada sendi. Kerosakan mata yang teruk akan menyebabkan buta dan lain-lain masalah penglihatan. masalah penglihatan ini terdiri daripada dua keadaan iaitu melibatkan masalah penglihatan dan masalah fizikal dan masalah penglihatan dan kecelaruan tingkah laku. di mana radang berlaku kepada bahagian mata yang berwarna. JRA selalunya berlaku kepada kanak-kanak dan ia menyerang empat sendi atau kurang. Apabila ini berlaku.al. kanak-kanak tidak berupaya untuk melakukan aktiviti harian. Autoimunisasi adalah apabila badan seseorang mengeluarkan antibodi yang tidak serasi dengan tisu badannya. Tumbesaran kanak-kanak akan menjadi perlahan. Sickle-cell Anaemia Sickle-cell anaemia atau anemia sel sabit adalah anemia darah kronik yang mengakibatkan kekurangan bekalan darah kepada organ-organ penting dan kekurangan bekalan oksigen kepada sel darah. Tindak balas autoimunisasi boleh menyerang sendi.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 41 “Vision impairment can be associated with learning difficulties. jangkitan virus dan kerosakan organ. mata. hati. Gumpalan darah merah ini akan menyebabkan aliran dalam darah terganggu. Anemia sel sabit ini boleh menyebabkan kebanyakan organ penting mengalami kerosakan. (2009). Penyakit ini memberi kesan kepada mata dan masalah mata boleh timbul akibat daripada keradangan dan juga kesan daripada ubat-ubatan yang diambil untuk mengubati JRA. Anemia ini tidak berjangkit tetapi ia adalah penyakit yang diturunkan oleh generasi ke generasi seterusnya. Masalah Penglihatan Dan Masalah Fizikal Juvenile Rheumatoid Arthritis Antara penyakit lain yang turut dikaitkan dengan masalah penglihatan dan masalah fizikal ialah seperti juvenile rheumatoid arthritis. Visual impairment is a term that refers to any eye condition that is not improved by spectacles. sickle-cell anaemia dan cytomegalovirus. Children with impaired vision (blindness) are unable to learn through imitation and observation and even partially sighted children have to make disproportionate effort and allow more time to process information through the use of various aids” (Harry 2006: 24-93). Anemia sel sabit adalah keadaan di mana sel darah merah berbentuk seperti sabit dan sel darah merah yang normal adalah berbentuk seperti cakera padat. Sesetengah pula mempunyai penyakit uveitis yang menyerang bahagian dalam mata. a. A child having difficulty with visual and spatial processing is likely to experience problem with learning. Penyakit ini selalu berlaku kepada kanak-kanak yang berumur di bawah 12 tahun. dan panjang anggota badan seperti tangan menjadi tidak sekata. Sehingga kini tiada cara yang spesifik untuk menghalang JRA. JRA adalah keadaan di mana berlaku kecelaruan autoimunisasi.

al (2009) : Interaksi sosial a) b) c) d) e) f) Berminat kepada perkara atau permainan tertentu sahaja. Guru-guru juga perlu memahami keadaan situasi mereka. lengan. Masalah Penglihatan Dan Kecelaruan Tingkah Laku Menurut Julia Jantan et. Selain itu tanda-tanda lain adalah individu akan mengalami rasa sakit pada dada. sikap terlalu bergantung kepada orang lain. Kesakitan ini berlaku kerana aliran darah tersekat akibat gumpalan sickle-cell pada saluran darah.al (2009). kemahiran mengurus kehidupan dan kemahiran mengawal emosi dan sosial. Terlebih sensitif atau tidak sensitif langsung kepada kesakitan Tidak merasa takut terhadap sesuatu suasana bahaya . suka menentang dan tidak mahu menurut kata. Sukar bergaul dengan orang lain Gagal berhubung dengan orang lain dengan cara yang sesuai. Antara sebab lain ialah berkaitan dengan kecacatan kerana dengan adanya kecacatan. terdapat satu jangkitan yang mudah dijangkiti atau cytomegalovirus (CMV). Selain itu punca berlakunya kecelaruan tingkah laku kepada mereka yang mengalami masalah penglihatan ini ialah kerana ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan juga kekurangan fungsi kawalan otak. Keadaan ini boleh menyebabkan buta kecuali diberi rawatan segera oleh kerana itu ia perlu dirawat dengan agresif pada peringkat awal pengesanannya. Individu yang mengalami AIDS atau HIV positif mudah untuk dijangkiti pelbagai penyakit. Cytomegalovirus Cytomegalovirus merupakan satu penyakit yang berkait rapat dengan AIDS iaitu sejenis penyakit di mana sistem imunisasi sudah menjadi lemah. tumbesaran yang perlahan dan mengalami akil baligh yang lambat berbanding rakan-rakan seusia. CMV boleh menyerang beberapa bahagian badan kesan daripada imunisasi yang lemah dan 5 peratus daripada individu yang positif HIV dijangkiti CMV. suntikan terus ke dalam mata adalah sangat berkesan. Jaundis menyebabkan bahagian pada putih mata berwarna kuning. maka mereka ini sukar dan menghadapi masalah menyesuaikan diri dalam berkomunikasi. Apabila pertahanan imunisasi lemah. Suka bersendirian. Selalunya bagi rentitis CMV. masalah paru-paru.K a n a k . Tanda dan gejala bagi kanak-kanak yang bermasalah penglihatan dan kecelaruan tingkah laku menurut Julia Jantan et. kanak-kanak yang bermasalah tingkah laku dan mengalami masalah penglihatan adalah memerlukan perhatian yang lebih. perut. Antara ciri-ciri yang boleh diperhatikan pada kanak-kanak yang mempunyai masalah tingkah laku dan masalah penglihatan ialah seperti tingkah laku yang ganas. Penyakit yang timbul akibat daripada CMV adalah retinitis yang bermaksud sel pada retina iaitu di bahagian belakang mata mati. dan sakit yang kuat pada bahagian abdominal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 42 jantung. kaki atau bahagian lain badan. Individu yang mengalami anemia sel sabit selalunya menghidap jaundis (demam kuning). Individu juga mudah merasa penat dan bermasalah melawan jangkitan penyakit. sikap mengelak dari melakukan sesuatu kerja dan dan tingkah laku pasif. Jaundis berlaku apabila berlaku kerosakan pada sel darah merah pada kadar yang tinggi.

Ia juga boleh berlaku hasil daripada kekurangan upaya. dalam kes-kes sebegini. sekiranya kekurangan upaya ini dapat di atasi dengan penggunaan . b. dan mengaplikasi iaitu daya kognitif dan pemikiran yang baik. Namun. keseimbangan serta pergerakan tubuh fizikal akan dikumpulkan dan diproses. menangis atau rasa tertekan tanpa sebab dan suka mengamuk c) Tiada tindakbalas memberangsangkan kepada kaedah pengajaran normal. d. Memproses maklumat pula memerlukan seseorang individu mempunyai keupayaan daya tumpuan. menganalisa. Masalah pembelajaran adalah apabila seseorang mengalami masalah atau kesukaran untuk mempelajari sesuatu dan ia seringkali berlaku akibat kekurangan keupayaan kognitif atau intelek pada diri seseorang individu itu. c. e. emosi. contohnya masalah kurang penglihatan. Sebarang masalah berkaitan dengan mendapatkan input-input maklumat akan menyebabkan masalah dalam proses pembelajaran. c. sentuhan. ia perlu mencapai beberapa kemahiran yang sangat kompleks.K a n a k . e. __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ 2. __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ KOMBINASI MASALAH DALAM KETIDAKMAMPUAN DENGAN MASALAH-MASALAH LAIN BELAJAR Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia. iaitu mengingat. kurang pendengaran atau masalah fizikal. pendengaran. b. Senaraikan 5 kategori kanak-kanak bermasalah pembelajaran a. Nyatakan 5 Punca berlakunya bermasalah pembelajaran a. 1. untuk seseorang individu mempelajari sesuatu. Dalam proses pembelajaran.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 43 Komunikasi (lisan dan bukan lisan) Minat dan aktiviti a) Sukar melakukan keinginan sendiri b) Menggunakan banyak bahasa badan daripada perkataan lisan a) Membuat pergerakan berulang-ulang yang aneh b) Ketawa. d. input-input maklumat contohnya dari deria-deria penglihatan.

. Yasmin Moslem (1999) telah menyarankan untuk membangunkan kebolehan mereka melalui : i) Memperkenalkan kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran kepada prosedur spectrum ujian yang berbeza secara keseluruhan yang mana guru yang berbeza dapat menentukan pembelajaran berdasarkan pembelajaran berasaskan teks. atau diberikan alat pendengaran seawal mungkin. guru sedar pencapaian di sekolah tidak sama seperti kanak-kanak lain contohnya. STRATEGI MENINGKATKAN KEFUNGSIAN BERMASALAH PEMBELAJARAN a. iii) Membina kurikulum kepada murid-murid masalah pendengaran dengan menggunaan strategi specific test-taking untuk meningkatkan keupayaan mereka. saringan pendengaran juga perlu dilakukan bagi mereka yang berisiko contohnya kanak-kanak yang disyaki tidak atau kurang dengar atau mereka yang sering mendengar muzik kuat. ii) Meningkatkan latihan yang meluas dalam menentukan perbezaan jenis ujian yang dibuat. b.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 44 cermin mata contohnya. Kanak-kanak yang bermasalah pendengaran atau penglihatan yang mempunyai masalah pembelajaran perlu disahkan oleh doktor supaya mereka dapat diberikan intervensi awal yang sesuai.Hasil keputusan Melalui ujian pemahaman ini adalah menjadi tanggungjawab guru untuk membangunkan dan melaksanakan test-taking strategies kepada murid-murid yang bermasalah pendengaran. Selain itu. serta diberikan rangsangan dan stimulasi awal. masalah pembelajaran dalam kalangan individu ini dapat dikurangkan. Strategi yang spesifik digunakan adalah berbeza ke atas kanak-kanak dan faktor ciri-ciri kanakkanak perlu dikaji terutamanya dalam pemahaman bacaan. Di samping itu. kanak-kanak mempunyai masalah membaca pada tahun satu tetapi kanak-kanak ini pandai bercakap. bercerita dan sebagainya. Strategi Pengajaran KANAK-KANAK Menurut Yasmin Moslem (1999) dalam kajiannya yang bertajuk The difficulties deaf and hardof-hearing children (d\hh) menyatakan bahawa bahawa kanak-kanak ini memerlukan test-taking strategies yang baik perlu digunakan bagi meningkatkan kefungsian mereka seperti visual matching berkaitan dengan perkataan dalam sesebuah karangan ataupun di dalam soalan.K a n a k . Beberapa masalah perkembangan yang berkemungkinan boleh dikaitkan dengan masalah pembelajaran kelak juga dilakukan semasa pemeriksaan berkala kanak-kanak di klinik kesihatan. Pengesanan Awal Pengesanan awal yang sebaiknya adalah semasa di peringkat kanak-kanak lagi dan seringkali masalah ini dikesan oleh ibu bapa atau penjaga. Saringan penglihatan juga perlu dilakukan terhadap semua kanak-kanak dalam tahun satu dan ujian ini perlu dilakukan setiap tahun kerana bebola mata kanak-kanak masih membesar dan boleh mengakibatkan masalah refraktif iaitu masalah kurang penglihatan yang boleh dibetulkan.

kanak-kanak ini memerlukan pendidikan di kelas pemulihan di mana latihan tubi. Kanak-kanak dengan masalah pembelajaran yang disebabkan oleh kekurangan intelek atau masalah tingkah laku. Jenis masalah pembelajaran berkaitan dengan deria merujuk kepada masalah pendengaran dan penglihatan. Bagi kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan refraktif contohnya. serta tatacara intervensi bagi setiap kanak-kanak dan remaja adalah berlainan.K a n a k . Oleh kerana perancangan ini adalah bersifat individu.dysphasia. Bagi mereka yang boleh mendengar dengan alat bantu dengar. RUMUSAN 1. Kategori hiperaktif merujuk kepada masalah yang berkaitan dengan tingkahlaku. menulis dan mengira serta daya fikir mereka. masalah ini mungkin dapat dikurangkan dengan intervensi awal dan sebagainya dapat menuntut dalam aliran perdana sama seperti kanak-kanak lain (Kementerian Kesihatan Malaysia. pembelajaran adalah melalui pendidikan khas menggunakan bahasa isyarat. Kanak-kanak bermasalah pembelajaran merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah dalam bahasa. 2. 2008). mereka perlu menjalani penilaian perkembangan untuk mengenalpasti penyebab kelewatan serta kekuatan dan kekurangan keupayaan mereka. Bagi mereka yang didapati mengalami masalah pembelajaran akibat kurang stimulasi. alat bantu membaca seperti kanta pembesar perlu digunakan. kaedah pembelajaran adalah menggunakan Braille. Bagi mereka yang buta.intervensi awal dan pengesanan merupakan kaedah meningkatkan keupayaan dan kebolehan kanak-kanak bermasalah pembelajaran. Masalah kurang pendengaran juga menyebabkan masalah pembelajaran kerana setiap apa yang diperkatakan akan di dengar lain oleh pelajar tersebut. Masalah kurang pendengaran boleh dibantu dengan alat bantu dengar (hearing aid). Bagi mereka yang tidak dapat mendengar walaupun dengan alat bantu pendengaran. Strategi pengajaran. pendidikan adalah dalam aliran perdana. 5. pembelajaran boleh dilakukan dalam aliran perdana. serta kemahiran tatacara memproses maklumat diberikan. Jenis masalah pembelajaran bahasa dan komunikasi meliputi masalah percakapan seperti aphasia. manakala bagi mereka dengan penglihatan terhad.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 45 c. penglihatan perlu dibetulkan dengan memakai cermin mata yang sesuai. . sering kali dikatakan sebagai kanak-kanak ’lembap pembelajaran’ (slow learner).tingkahlaku dan deria.disleksia dan agraphia. Intervensi Awal Intervensi awal perlu dimulakan seawal usia kanak-kanak lagi dan intervensi yang efektif bergantung kepada ketepatan mengenal pasti masalah yang dihadapi dan perancangan Individual Care Plan atau Rancangan Pembelajaran Individu yang teliti. bagi meningkatkan kemahiran membaca. Bagi mereka yang mengalami masalah fizikal sahaja. 4. 3.

moe.gov. 2009. Hallahan. 538-556.my/jpkhas/. Portal Myhealth. Boston: Pearson. Mohamed. H. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa.my/myhealth/bm/remaja. E. Boston: Prentice Hall. CA: Brooks/Cole. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. A. J. 2006.50 am) Rebecca.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 46 RUJUKAN Byers. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. USA: Love Publishing Company. R. and Rose. W. B. (eds). R. & Schwartzman. Ms. Mohd Sharani Ahmad. Kuala Lumpur: PTS Publication. Kementerian Kesihatan Malaysia. Meyen & Yvonne N. and Health Impairments. 2003. http://www. Deborah D. B. N. Ms. 11.15 pm) . 11. United States: Thomson Wadsworth. Alberto P. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. (ed). 2008. S. 11. Bhd. Heward. Hamidah Sulaiman. Exceptional children: Introduction to special education. D.K a n a k . K. & Anastasiow. Forney P. 2003. Sensory. & Kauffman. A. 2006. K.. M. Understanding Physical. Educating Exeptional Children. Zinaida Ariffin.50 am). (eds). & Brian R. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. Boston: Prentice Hall. L. D.. Exeptional Children An Introduction To Special Education. (2009). Juvenile Rheumatoid Arthritiss. A. 2007. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. G. Kementerian Pelajaran Malaysia. Jamila K. Edward L. 1996. London: David Fulton Publisher. Diane P. J. 2009. Boston: Ally and Bacon. Jabatan Pendidikan Khas. 2001. Daniel.. http://kidshealth. W. New Jersey: Prentice Hall. Gallagher. Pacific Grove. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms.gov. & James. S. Siri Pendidikan Khas. 2009. Kirk. Kindshealth.. 2003. (akses : 18 Jan 2010. 2008.myhealth. Heller K. 84 Julia Jantan.. Bui. 2004. Imamshah Natharasah. J. (akses : 20 Dec 2009. (2nd ed). Siti Suhaila Samian. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Special education for today. 131-137. http://www. Richard..

9. Digumarti Bhaskara Rao.30am) T. Manisah Mohd Ali. Safani Bari. Prasad Babu. Sugandhi.. Children With Learning Disabilities. 6-7.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 47 Nibedita Dash. S. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. 2005.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. L. B. (akses : 2 januari 2010 : 09. Ms. B. 1996. (akses : 2 Jan 2010.ipbl. Boston: Allyn & Bacon. June. Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. http://www. W. 2009. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.edu/Topics/deafblindness.sparkle. 386-387. and Sandra. L. . D. Ryndak. United States: Pearson Merrill Prentice Hall.K a n a k . Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. J. 2007.edu. Heller.pdf. 2003. New Delhi: Sonali Publications. Dipetik daripada http://www. Sparkle. K. Integrated Education for Children with Special Needs. B. A. Santhanam. Deafblindness. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009).45pm) Sherwood..usu.

mengendalikan kemahiran motor dan tingkah laku sosial. keadaan buta meliputi 0. Mohd. Rizlan (2009) menyatakan setiap orang menggunakan penglihatan untuk aktiviti pengurusan diri. perkembangan ketajaman penglihatan mencapai ke tahap 6/6 ketika kanak-kanak berusia 4 tahun. manakala pada orang dewasa adalah 23 mm. gangguan penglihatan boleh berada pada tahap daripada keadaan status penglihatan rendah kepada keadaan buta.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 48 UNIT 5 KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Menurut Kementerian Kesihatan (2009). ketajaman penglihatannya adalah 6/60. 3. Tanpa penglihatan kita akan mempunyai masalah dalam kehidupan dan memerlukan bantuan orang lain untuk membantu dalam pergerakan seharian. anda diharapkan dapat: 1.2 peratus dan . 4. Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah penglihatan Mengenalpasti jenis dan tahap penglihatan. Kecacatan penglihatan boleh terjadi pada pelbagai peringkat usia dengan tahap gangguan yang berbeza-beza. Hafiz Baharom dan Sulaiman Mohd.5 sentimeter padu dari manusia dilahirkan sehingga ia dewasa.K a n a k . mengenali sesuatu seperti orang dan objek dan sebagainya. isipadu bola mata manusia juga akan bertambah sebanayak 3. Ketika bayi baru dilahirkan. Mata juga digunakan untuk belajar. Menghuraikan strategi mengatasi masalah penglihatan PENGENALAN Selamat bertemu kembali dalam Topik ke 5 yang akan membincangkan kategori kanak-kanak bermasalah penglihatan. 2. Menjelaskan punca dan masalah kanak-kanak bermasalah pendengaran. Di Malaysia. Mata merupakan deria penglihatan yang amat penting kepada semua manusia kerana penglihatan merupakan sumber untuk mendapat dan menerima informasi. Mata merupakan bahagian dalam anggota badan manusia yang paling cepat berkembang jika dibandingkan dengan bahagian lain. Adakah anda pernah bertemu dengan golongan kurang upaya penglihatan yang menggunakan tongkat ketika berjalan. Penglihatan merupakan deria yang amat penting untuk perkembangan kepada kanak-kanak kerana 80 peratus daripada yang dipelajari oleh kanak-kanak adalah melalui penglihatan.5 mm. Diameter bola mata bayi yang baru dilahirkan adalah 17. Dalam laman Kementerian Kesihatan Malaysia (2009) menyatakan saiz bola mata manusia akan berkembang antara 5 hingga 7 milimeter (mm) sahaja sepanjang hayat. Proses ini bermula dari rangsangan fizikal yang sampai ke mata hinggalah akhirnya imej yang dilihat diterjemahkan oleh otak.

Istilah “visual acuity” sama dengan ketajaman penglihatan. Sebaliknya keupayaan bagi orang biasa adalah 180 darjah. Ketajaman penglihatan bagi kategori ini adalah di antara 20/70 dan 20/200 pada mata yang terbaik dengan pembetulan. Ini kerana keadaan mata mereka tidak sama dengan kanak-kanak normal. teruk dan sangat teruk adalah: . visual impairment including blindness means an impairment in vision that. sederhana. Kanak-kanak yang cacat penglihatan biasanya ketinggalan dari segi perkembangan pergerakan fizikal dan motor. Pertubuhan kesihatan dunia (WHO) mendefinisikan kedua-dua kategori di atas iaitu gangguan visual adalah berdasarkan kurangnya ketajaman visual atau kurangnya jangkauan penglihatan.7[b][1]-[13]) . Menurut Wong Huey Siew (2006) dari segi perundangan adalah masalah penglihatan melibatkan penilaian ketajaman penglihatan 20/200 atau kurang pada mata yang terbaik dengan pembetulan. Pecahan 20/200 bermakna jika seseorang yang penglihatan normal boleh melihat objek tertentu sejauh 200 kaki. . maka ketajaman penglihatan bagi orang yang mempunyai masalah penglihatan hanya dapat melihat objek tersebut dalam lingkungan jarak 20 kaki.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 49 status penglihatan yang rendah meliputi 2. Istilah “visual field” sama ertinya dengan jangkauan (area) yang dapat dilihat. terdapat lagi satu kategori orang cacat penglihatan iaitu separa/rabun (partially sighted). Menurut Marylin Friend (2006) definisi buta berdasarkan definisi IDEA beliau menyatakan bahawa “.44 peratus daripada jumlah penduduk. Membantu kanak-kanak ini memahami konsep ruang dan saiz akan membantu perkembangan mereka DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PENGLIHATAN Definisi masalah penglihatan boleh dilihat dalam dua perspektif iaitu dari segi perundangan dan dari segi pendidikan. Selain daripada orang cacat penglihatan (buta). adversely affects a childs educational performance. even with correction. .K a n a k . (Sec. (Culatta et al 2006). sementara mata tetap pada keadaan biasa (Douglas & McLinden dalam Lewis & Norwich 2005). Ketajaman visual dari 6/18 bererti pesakit hanya dapat membezakan antara objek yang berjarak 6 meter dimana orang normal dapat membezakannya pada jarak 18 meter. Hal ini sering dilakukan dengan menggunakan grafik yang mempunyai simbol yang mempunyai pelbagai ukuran. Seringkali mereka tidak dapat mencari atau mencapai objek-objek kecil yang terjatuh. 300. Oleh itu. Menurut Jamilah (2005) kebutaan. kaedah penyampaian pembelajaran dan bahan bantu mengajar perlu diadaptasikan denagn keperluan kanak-kanak ini supaya dapat mengoptimakan pembelajaran dan pencapaian mereka. . Jadi ketajaman 3/60 bererti seorang pesakit hanya dapat membezakan antara simbol-simbol pada jarak 3 meter dimana orang normal dapat membezakannya pada jarak 60 meter. Masalah penglihatan dari perspektif pendidikan iaitu bermaksud sekumpulan kanakkanak yang memerlukan pendidikan khas kerana masalah penglihatan. .” JENIS DAN TAHAP PENGLIHATAN Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna ataupun disebut penglihatan terhad (low vision). Ini dapat di ukur secara kuantitatif oleh kemampuan untuk membezakan antara simbol-simbol pada suatu jarak yang ditentukan. Lapangan penglihatan bagi orang cacat penglihatan pula adalah tidak lebih daripada 20 darjah pada keluasan diameter. The term include both partial sight and blindness. rabun ataupun penglihatan terhad (low vision). Ketajaman penglihatan pesakit dinyatakan berhubung dengan ketajaman normal.

Ambiplia (mata malas). walaupun dengan bantuan alat khas. Individu dengan penglihatan terhad dapat melakukan tugas seharian menggunakan deria penglihatan.glaukoma (tekanan biji mata yang merosakkan saraf urat mata). Albinisme (sensitive pada cahaya). Diplopia (nampak dua). c. ii. Kebutaan: Penglihatan kurang daripada 3/60. Strabismus (juling). Pelajar-pelajar yang mempunyai masalah penglihatan dikenal pasti mempunyai visual ketajaman 20/70. Sangat teruk Masalah pada tahap sangat teruk mengakibatkan kanak-kanak menghadapi kesukaran melakukan aktiviti visual seperti membaca dan mobiliti serta perlu bergantung pada deria-deria lain. Sederhana Masalah pada tahap sederhana masih membolehkan kanak-kanak melihat cahaya dan menjalankan aktiviti melibatkan deria penglihatan dengan menggunakan alat Bantu khas seperti kanta. Rabun ataupun penglihatan terhad (low vision): Penglihatan kurang dari 6/18 sehingga persepsi cahaya pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 darjah sesudah rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive).Terdapat beberapa tahap masalah penglihatan yang membezakan antara buta dengan penglihatan terhad ataupun low vision berdasarkan ujian visual akuiti dan juga adaptasi pendidikan khas.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 50 i. Teruk Masalah pada tahap teruk menyebabkan kanak-kanak mungkin memerlukan lebih banyak masa dan tenaga dalam menjalankan aktiviti malah mengalami kesukaran melakukan aktiviti berkaitan penglihatan termasuk mobiliti. pada mata yang terbaik ataupun medan penglihatan kurang daripada 10 darjah setelah menerima rawatan ataupun pembetulan biasa (refractive). Kerosakan ini merujuk terhadap ketidaknormalan mata iaitu saraf optik atau pusat visual untuk otak mengakibatkan kurang ketajaman penglihatan. Myopia (rabun jauh) dan Hyperopia (rabun dekat) . Sara Begum (2003) menyatakan pelajar yang mengalami masalah penglihatan juga dikategorikan kepada lapan kategori mengikut peringkatnya iaitu Astigmatisme (rabun).K a n a k . Masalah penglihatan dapat di lihat dalam tahap berikut: a. Tempoh termasuk penglihatan kedua-dua tidak sepenuhnya dan buta. Menurut Nancy & Kathleen (2005) kedua-dua kategori di atas iaitu kebutaan dan rabun adalah sebagai kerosakan visual termasuk buta kerana menjejaskan prestasi pendidikan individu yang mengalami masalah buta ini. b.

Eye pathologies Pathologies mata adalah kesan kerosakan kepada satu atau lebih struktur mata. Oleh itu tidak dapat memfokuskan pada satu objek yang sama. retinapathy pra-matang. kornea atau kanta. Katarak merupakan suatu proses .9% mengalami penglihatan terhad teruk dan 40.Refractive disorder Adalah disebabkan oleh ketaksekataan dalam bentuk atau saiz bola mata. orang-orang yang terbabit sering mempunyai fotofobia.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 51 PUNCA MASALAH PENGLIHATAN DAN BAHAGIAN MATA Menurut Mohd Sharani (2004) masalah-masalah visual timbul daripada sebarang gangguan dengan laluan cahaya itu daripada kemasukannya untuk mata melalui untuk tafsirannya yang bermakna oleh otak. Keadaan ini menjejaskan penglihatan seseorang dan akan menjadi buta sekiranya lewat. Berkurangan visual diklasifikasikan seperti berikut: a. Juling boleh dikesan apabila bayi berumur enam bulan apabila penglihatannya kabur. termasuk retina.Keadaan Juling wujud kerana tidak adanya kordinasi di antara otot-otot mata menyebabkan mata tidak lurus. Oleh itu penglihatan menjadi kabur dan menimbulkan kekeliruan. Lain-lain Kecacatan Mata Kecacatan mata lain termasuklah buta warna yang menahan daripada tidak hadir atau rosak sel-sel retina. diabetic retinapathy. Nystagmus sebuah pergerakan yang abadi dan tidak sengaja bola-bola mata itu. Amblyopia/lazy eye atau mata malas adalah di sebabkan juling. 33. atau tidak dirawat. Katarak pula adalah sejenis kerosakan mata yang menyebabkan kanta mata berselaput dan rabun. terpesong keluar atau tegak ke atas ke bawah.7% adalah buta. Diplopia adalah penglihatan berganda.glaucoma kongenital/keturunan. Cortical blindness berlaku apabila terdapat beberapa jenis kerosakan pada otak. Satu masalah seumpama adalah strabismus yang mana adalah tidak diselaraskan mata gerak disebabkan oleh otot tidak berfungsi. nistagmus kongenital. degenerasi makular keturunan dan retinitis pigmentosa. retinitis pigmentosa. adalah satu lagi gangguan aculomotor. b. Albinism adalah satu keadaan pigmen tidak ada daripada semua bahagian badan. Kanta mata menjadi keruh dan cahaya tidak dapat menembusinya.Ocular motility Oculomotor adalah masalah-masalah gangguan-gangguan gerak mata. d. tetapi bertemu di atas. retinablastome. berotot retina kemerosotan. Rabun jauh. Kajian Rokiah et al (2005) menunjukkan 25. pengasingan retina dan atrofi saraf optik.4% kanak-kanak dikategorikan mengalami masalah penglihatan terhad sederhana. Salah satu mata tidak dapat berfungsi dengan betul. Ia termasuk penyakit mata.K a n a k . c. astigmatisme dan rabun tua adalah jenis-jenis utama gangguan biasan. Punca utama penyebab gangguan visual adalah katarak kongenital. Golongan yang berisiko mengidap katarak adalah seperti pesakit kencing manis yang gagal mengawal penyakitnya. hyperopia. katarak. Masalah katarak berbeza dengan glaukoma yang merupakan sejenis kerosakan mata yang disebabkan oleh tekanan cecair yang terlalu tinggi di dalam bebola mata. kandungan gula dalam darah menjadikan kanta kurang kenyal dan membentuk katarak dan orang dewasa yang berusia 60 tahun ke atas.

Di antara tanda-tanda glaukoma kronik ialah ruang penglihatan menjadi semakin kecil.K a n a k . endapan pigmen di dalam mokular atau kombinasi kedua-dua proses di atas.kesukaran menyesuaikan penglihatan dalam keadaan gelap dan kerap menukar cermin mata kerana penglihatan masih tidak terang. c. e. dan disebabkan oleh penuaan dan penjarangan tisu-tisu mokular. iaitu dalam bentuk basah dan kering. pengaliran masuk keluar cecair di dalam bola mata adalah seimbang. iaitu glaukoma akut dan glaukoma kronik. dan pusat penglihatan yang diperlukan untuk membaca atau memandu. a. Menurut Lim dan Quah (2004) rubella adalah penyakit virus berjangkit seakan-akan cacar yang boleh menyebabkan kecacatan kepada bayi sekiranya dihidapi oleh seseorang ibu yang mengandung antara satu hingga tiga bulan. d. c. Bagi mata sihat (normal) pula.penglihatan kabur dan rabun. 2. tekanan cecair di dalam bola mata meningkat kerana saluran cecair tersekat akibat kerosakan saraf. d. e. Tekanan yang tinggi ini akan merosakkan sel retina dan serabut saraf sehingga ruang penglihatan menjadi semakin sempit dan akhirnya akan terus menjadi buta. semakin merosot. Bagi mata glaukoma. b. Degenerasi makular terbahagi kepada dua. Glaukoma boleh dibahagikan kepada dua. Kadang kala. Diabetic retinopathy sejenis penyakit mata yang disebabkan oleh tekanan cecair yang terlampau tinggi di dalam bola mata seseorang (Friend 2005).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 52 akibat usia yang lanjut dan kanak-kanak dan bayi yang baru lahir dengan komplikasi Katarak boleh berlaku pada bayi atau kanak-kanak sekiranya ibu mengidap jangkitan seperti penyakit rubella semasa mengandung. Kebocoran ini menyebabkan kerosakan kekal kepada sel-sel retina yang sensitif kepada cahaya dan seterusnya mewujudkan titik buta pada pusat penglihatan. b. AMD kering menjadi lebih parah dan menjadi suatu penyakit yang dikenali sebagai degenerasi makular basah. Tanda-tanda glaucoma. Senaraikan 5 punca berlakunya masalah penglihatan __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ . Age related Mascular Degeneration atau selalunya dipanggil AMD adalah penyebab utama kehilangan penglihatan dan kerabunan (Mason 2001). AMD berlaku apabila makular yang merupakan sebahagian dari retina yang berfungsi untuk ketajaman. 1. Degenerasi Makular Kering (AMD) adalah peringkat awal kepada penyakit ini. Degenerasi Makular Basah terjadi apabila saluran darah yang baru membesar di bawah retina pecah dan membocorkan darah dan cecair. a.

kecacatan genetik dan tingkahlaku. memfokus objek pada jarak yang berbeza-beza Bahagian tengah anak mata. mengawal jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Bersifat lut sinar.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 53 ORGAN MATA DAN FUNGSINYA Bahagian Kornea Keterangan Merupakan selaput hening di hadapan biji mata yang menutup mata hitam dan anak mata. Retina Makular Iris Kanta Mata Pupil CIRI-CIRI MASALAH PENGLIHATAN Terdapat empat ciri yang boleh dikenalpasti bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah penglihatan iaitu ciri fizikal. di kelilingi oleh iris. Bahagian yang paling jelas pada matanya dan mempengaruhi warna mata. Merupakan kawasan anatomi kecil yang dapat dibezakan daripada tisu sekelilingnya. Mempengaruhi hampir keseluruhan kuasa mata. kesihatan. berwarna hitam. intelek. . Lapisan mata paling dalam yangg peka kepada cahaya mata hitam.K a n a k .

Kanak-kanak yang mengalami masalah ini juga sentiasa mengelakkan matanya dari cahaya terang. Mereka juga mempunyai mata yang tidak boleh memfokus kepada sesuatu perkara.1 Ciri Fizikal Bermasalah Penglihatan Oesterreich (2009) menyatakan ciri-ciri fizikal yang ada pada kanak-kanak atau individu yang mengalami masalah penglihatan adalah kebanyakannya mempunyai mata juling. mereka mungkin dapat melihat bayang. Mereka ini juga tidak dapat mencari dan mengambil objek kecil yang terjatuh ke atas lantai atau ke bawah. Mata mereka juga sering mengerdip atau mereka sering menggosok mata serta sering tersandung atau terjatuh dan terlanggar objek kecil apabila berjalan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 54 Rajah 1. Apabila ingin melihat. . Jika mereka separa buta. mereka kerap berkerut atau mengecilkan mata untuk melihat. warna atau gambar yang besar dan mereka memegang buku atau objek dekat dengan muka untuk melihat atau membaca. ini tidak bermakna mereka tidak memberi perhatian.K a n a k . tetapi mereka mungkin mempunyai pandangan tepi yang lebih baik. Kanak-kanak ini sentiasa menutup sebelah mata dan menundukkan kepala ke tepi atau ke depan apabila melihat sesuatu atau ketika berjalan. Kanak-kanak ini mungkin menoleh ke arah lain apabila dipanggil.

menunjukkan kanakkanak buta tidak mempunyai IQ yang rendah. Berlaku apabila kanak-kanak mempunyai satu kerosakan visual. Mereka perlu menjelajah benda-benda dengan sentuhan bahagian untuk keseluruhan proses. bimbingan dan tunjuk ajar dalam kehidupan dan juga pendidikan.K a n a k . seperti Hayes Binet (a special adaptation of the Stanford-Binet IQ Test) atau Wechsler Intelligence of for children-Revised. Ujian minda dirancang khusus untuk menggunakan untuk orang buta. Buta atau kerosakan visual teruk menghadkan pergerakan dan juga menjejaskan perhubungan sosial. dan mereka berhubung dengan objek yang di terokai. manusia dengan kawasan untuk mengawal persekitaran. Oleh itu. tidak meletakkan kerosakan visual pada satu kerugian kecuali untuk beberapa aspek kecil dalam komunikasi. Ujian IQ. terutama menyentuh dan percakapan.com Menurut pertubuhan kesihatan sedunia (2009) kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan atau cacat anggota tidak semestinya terencat akal. Kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan berupaya untuk berjaya sekiranya diberi peluang. deria-deria ini tidak mempamer sepenuhnya untuk ekspres dan maklumat holistik disediakan oleh kawasan (seperti warna saiz dan hubungan ruang. Walau bagaimanapun. Menurut Nancy Hunt & Kathleen Marshal (2005) menggambarkan kesan buta pada perkembangan kognitif dengan mengenal pasti had-had asas pada kanak-kanak itu dalam tiga kawasan iaitu: (a) Julat dan pelbagai pengalaman. mereka perlukan latihan untuk membiasakan diri dengan keadaan persekitaran. Kerosakan visual secara langsung mempengaruhi pembangunan dan pengajian kanakkanak. (b) Keupayaan untuk bergerak-gerak. Bagi mereka yang mengalami masalah ini mereka perlu belajar pelbagai kemahiran untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan (c)Interaksi dengan persekitaran kerana kerosakan visual perlu cepat mendapat maklumat jarak. pengalaman-pengalaman mesti diperolehi dengan menggunakan rasa kekal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 55 Rajah 1. Pelajar yang mengalami kerosakan .2 : Contoh Mata Yang Mengalami Kecacatan (Jenis mata Juling) Rujukan: http://rawatankesihatan. Mereka yang ada masalah penglihatan tidak dapat mengawal persekitaran yang dilalui jika tidak di latih.

Kongenital Amaurosis Leber mampu menyebabkan buta sepenuhnya atau kehilangan penglihatan teruk semenjak lahir atau awal kanak-kanak. risiko jatuh dan miskin. Kecacatan refraksi menjadikan kanakkanak rabun dan penyebab utama berlakunya amblyopia. Kanak kanak yang mempunyai masalah penglihatan mempunyai tingkah laku yang ganas. suka menentang. pening atau loya selepas membuat kerja yang perlu penumpuan.K a n a k . Pembetulan masalah penglihatan perlu dilakukan sebelum kanak-kanak berumur lapan tahun supaya sistem penglihatan berkembang dengan normal. Keadaan akan menyebabkan kadar kesihatan akan menurun.al (2008) menunjukkan kerosakan penglihatan boleh dikaitkan dengan masalah kesihatan yang lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 56 visual akan mempamerkan satu julat luas kognitif dan kebolehan-kebolehan intelektual. sifat terlalu bergantung kepada orang lain. Keadaan ini akan menyebabkan kualiti hidup yang meleset. Beberapa pelajar yang mengalami kerosakan visual juga mempunyai bakat. sungguhpun hanya sedikit dari mereka buta sepenuhnya. Masalah kesihatan yang sering di alami seperti sering mengadu sakit kepala. pergantungan pada orang lain. tidak mahu menurut kata. Misalnya mereka yang mengidap penyakit mata yang kronik dan menyebabkan hilang penglihatan akan mengakibatkan lumpuh sementara waktu. Menurut Mason (2001) terdapat satu kajian membuktikan bahawa penyebab utama penglihatan terhad di kalangan rakyat Malaysia ialah masalah kesihatan yang melibatkan kesalahan refraktif yang tidak diperbetulkan dan katarak. sikap suka mengelak dari melakukan sesuatu kerja dan tingkah laku yang pasif. mata yang lebih rabun berkemungkinan besar akan juling. Penglihatan yang kurang jelas dalam kalangan orang-orang dewasa pula atau orang lebih tua memberi kesan kepada kesihatan mental dan boleh menyebabkan serangan jantung dan masalah penglihatan juga dikaitkan dengan mengurangkan aktiviti-aktiviti kehidupan harian seperti sosial. Tingkah laku ini terjadi kerana mereka . Keadaan persekitaran yang tidak memuaskan seperti kotor dan busuk juga boleh menyebabkan kanakkanak mudah diserang penyakit termasuk buta. Penyakit seperti glaucoma juga boleh menyerang kanakkanak sejak lahir dan ini menyebabkan perkembangan otot-otot mata tidak normal. Kurang vitamin A juga boleh menyebabkan buta yang di kenali sebagai keratomalasia yang ada kaitannya dengan kekurangan makanan jenis protein. Menurut Julia et al (2009) kanak kanak yang mempunyai masalah penglihatan memerlukan perhatian yang lebih daripada ibu bapa dan juga guru. Penyakit berjangkit seperti campak yang dialami oleh ibu mengandung boleh menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami cacat penglihatan. risiko kemalangan. Kajian yang dilakukan oleh Sharon et. Masalah ini bukan sahaja menyebabkan masalah psikologi tetapi turut memberi masalah kepada tahap kesihatan seseorang. dan ramai pelajar telah menunjukkan keupayaan-keupayaan intelektual. Tahap kerabunan antara kedua-dua mata tidak sama. mengurangkan status kefungsian dalam masyarakat. Ini terjadi kerana pembiasan cahaya pada mata kanak-kanak yang rabun tidak terfokus pada retina dan seterusnya tidak merangsang perkembangan sistem penglihatan. Ini kerana imej kabur dari mata tersebut tidak akan ditafsirkan oleh otak dan akibatnya mata tersebut tidak akan menumpu pada objek yang hendak dilihat. Mereka yang kurang bergerak aktif juga mempuanyai risiko serangan penyakit jantung dan darah tinggi turut menjadi penyebab kepada kehilangan penglihatan sama ada kekal atau sementara. Menurut International Council of Ophthalmology mereka yang mengalami albinisme sering kali menderita kecacatan penglihatan sehingga pada tahap ramai yang disah buta. Kuman seperti sitomegalovirus boleh menyebabkan kecacatan saraf pada bayi dan seterusnya bayi boleh menjadi buta (Mason 2001).

K a n a k . __________________________________________ STRATEGI MENGATASI MASALAH PENGLIHATAN Tahap penglihatan bagi rabun dekat kanak-kanak dapat diperbaiki dengan menggunakan kanta pembesar. cermin mata berkuasa tinggi. __________________________________ c.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 57 mempunyai ketidakseimbangan bahan kimia di dalam otak dan juga kekurangan fungsi luar kawal otak. Senaraikan 5 ciri fizikal kanak-kanak yang bermasalah penglihatan a. 1. Kanak-kanak ini akan terus membesar dengan masalah tersebut jika masalah berkenaan tidak diatasi dari awal. __________________________________________ d. terlebih sentitif dan tidak sensitif kepada kesakitan dan sukar merasa takut kepada suasana bahaya. kemahiran mengurus kehidupan seharian dan kemahiran mengawal emosi dan social. __________________________________________ b. ketawa. Ini akan membolehkan kanak-kanak tersebut membaca dengan kadar yang yang lebih pantas dan akan dapat membantu mengurangkan masalah yang dihadapi. __________________________________ 2. Pemeriksaan penglihatan yang lengkap juga mampu mengurangkan masalah yang dihadapi oleh kanak-kanak berpenglihatan terhad untuk melakukan tugas harian mereka. sukar bergaul dengan orang lain. Tingkah laku yang ditunjukkan dalam interaksi sosial adalah berminat kepada perkara atau permainan tertentu. __________________________________ b. a. . menangis atau rasa tertekan tanpa sebab dan suka mengamuk dan tiada tindak balas memberangsangkan kepada kaedah pengajaran normal. suka bersendirian. __________________________________________ e. Mereka yang mengalami masalah penglihatan juga menunjukkan tingkah laku atau membuat pergerakan berulang-ulang yang aneh. gagal berhubungan dengan orang lain dengan cara yang betul. __________________________________ e. Mengikut kajian oleh Julia et al (2009) didapati 45. Selain itu juga mereka turut mengalami masalah dalam aktiviti motor dan fizikal seperti terlalu aktif atau terlalu lembab dan boleh menyebabkan kemusnahan kepada persekitaran. cermin mata dekat dan bifokal. Dari aspek komunikasi lisan dan bukan lisan mereka sukar meluahkan keinginan sendiri dan menggunakan banyak bahasa badan daripada perkataan lisan. __________________________________ d.8 peratus daripada kanak-kanak yang cacat yang berumur dari 6-10 tahun mempunyai masalah tingkah laku. Mereka juga sukar dan menghadapi masalah penyesuaian diri dalam komunikasi. __________________________________________ c. Nyatakan 5 strategi membantu kanak-kanak bermasalah penglihatan dalam pendidikan.

. Perhatian yang khusus daripada ibu bapa dan guru akan membantu perkembangan kognitif. sosial dan emosi kanak-kanak bermasalah penglihatan. gambar rajah timbul.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 58 Jamilah (2005) menyatakan bahawa pendidikan bagi kanak-kanak bermasalah penglihatan perlu dilengkapi dengan peralatan yang sesuai mengikut tahap masalah yang dihadapinya sebagai keperluan mobiliti sosial mereka. mesin Braille. Bantuan dan kemudahan turut disediakan untuk memudahkan pergerakan mereka. RUMUSAN 1. Terdapat dua kategori utama dalam masalah penglihatan iaitu buta dan rabun warna ataupun disebut penglihatan terhad (low vision). hand held magnifier. Menurut Zuhayati Yazid (2009) menjelaskan optometris di Malaysia dapat memainkan peranan yang lebih positif untuk membantu menangani masalah gangguan penglihatan di kalangan kanak-kanak. bilik penyelenggaraan Braille. 5. Bantuan dan kemudahan bukan sahaja diberikan kepada mereka yang mengalami masalah penglihatan tetapi turut di berikan kepada individu yang mengalami masalah pendengaran. 4. Pencapaian akademik kanak-kanak bermasalah penglihatan lebih baik jika dibandingkan dengan pencapaian akademik kategori keperluan khas yang lain. dan teleskop. 6. keputusan kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan memerlukan lebih daripada satu alat bantuan untuk membantu mereka dalam tugasan sebagai pelajar. bilik low vision. masalah fizikal dan sebagainya atau mereka yang di kenali sebagai orang kurang upaya (OKU). alat sentuhan seperti peta. spectacle magnifier. 3. Definisi masalah penglihatan boleh dilihat dalam dua perspektif iaitu dari segi perundangan dan dari segi pendidikan. model tiga dimensi. 2.K a n a k . Penglihatan merupakan deria yang amat penting untuk perkembangan kepada kanakkanak kerana 80 peratus daripada yang dipelajari oleh kanak-kanak adalah melalui penglihatan. Menurut Jabatan Kebajikan Masyarakat (2009) terdapat banyak kemudahan yang telah di sediakan oleh kerajaan dan badan-badan NGO untuk membantu individu yang menalami masalah penglihatan. stand magnifier. Mengetahui punca kepada masalah penglihatan memudahkan guru dan ibu bapa menyusun strategi membantu dalam aspek pendidikan dan kesihatan. bilik sumber yang dilengkapi dengan kemudahan mesin Braille. Analisis kajian juga menunjukkan bahawa kanak-kanak berpenglihatan terhad lebih suka menggunakan kanta pembesar untuk kerja dekat berbanding cermin mata berkuasa tinggi. Selain itu. Antaranya adalah tongkat putih.

Special Education Perspective For School Proffesionals. Tompkins. Special Children. University Press. Kuala lumpur: Meteor Doc. 2007.all: 2009. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa. www. www. Lewis. www. L. Special Education: IDEA 2004: Update Edition.M. A. Nancy Hunt & Kathleen Marshall. Ciri Kanakkanak Berpenglihatan Terhad di Klinik . (Akses 3 Januari 2010) Julia Jantan et. http://www. Mohd Sharani Ahmad (2004). Bhd. 2001. Kecacatan Penglihatan. Singapore: Nannyang Technological University.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 59 RUJUKAN Culatta.net/my/article. Pengenalan kepada pendidikan khas (Masalah Penglihatan). Universiti Putra Malaysia: Press Aremes (M) Sdn .K a n a k .net (Special Education Network). Spotlight on Special educational Needs: Visual Impairment. 2006. (akses 25 December 2009).gov.jkm.who. 2005.ehomemakers. Lim. 2005. 2009. M. Victor Feizal Knight..National Institute of Education. Jabatan Kebajikan Masyarakat. (akses 25 December 2009).php?id (akses 26 December 2009). A. Education learners with Diverse Abilities.A Mohamed. Oesterreich. M. United states: Patricia A. Kementerian kesihatan Malaysia. New York: Open Marilyn Friend.spe-ed. R. 2009. New York: Pearson. Mason.Penglihatan Terhad UKM: Jurnal Sains Kesihatan Malaysia 5 (1) 2007: 37-45. & Quah. Jamilah K.my.Bhd. United kingdom: Graphic Images. 2006. Pengenalan kepada masalah Penglihatan. Special Teaching For Special Children.R.M. L.myhealth/myhealth/bm/dewasa_content. 2nd ed. 2005. 2005. 2009. Fundamentals of Special Children Heather L. Exceptional Children And Youth. Rokiah Omar. Pertubuhan Kesihatan Sedunia. B. New Jersey: Upper Saddle River. (2004). Bhd. (akses 26 Disember 2009). Coryell. Marylyn Friend. www. & Werts G. Education. Rizlan. 2003. Mohd. Batu Caves: Pencetakan Zafar Sdn. G. Hafiz Baharom & Sulaiman Mohd.Fakulti Pendidikan dan Bahasa. . United States: The University Of North Carolina. 2009.J. Sdn. & Norwich.int/en/. Zainora Mohammed & Tholasi.

Kanak-kanak bermasalah penglihatan. 2009. Utusan Malaysia Online. Byron L. Diane Zheng. 2009.jkscience. 5. D. Sharon Sharon L. http://www. New Delhi: Discovery Publishing House.00 pm Sara Begum. Zuhayati Yazid. .K a n a k . http://www. Kuala Lumpur: Unit Penerbitan ISM. 06/01/2010. 2003. & Kristopher L. Social Adjustments and Rehabilitation of The Blind. (akses 25 December 2009). 2008.iovs. (akses 3 Januari 2010) Wong Huey Siew. Sudhir Bhagotra. Lam.org/archive/volume101. Christ. 2006. David J. Social Adjustments and ArheartAssessment of the Effect of Visual Impairment on Mortality through Multiple Health Pathways: Structural Equation Modeling. Cognitive Development in blind children. London: Routledge. Lee. Persekitaran Pembelajaran Pelajar Cacat Penglihatan Di Malaysia. Ashok K Sharma & Bhavna Raina. Teaching Pupils With Visual Impairment: A Guide To Making The School Curriculum Accessible.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 60 Ruth Salisbury. 2008.org Rabu.

Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah pendengaran 2. Pandangan ini sebenarnya amat bertentangan kerana kecacatan yang mereka alami lebih teruk berbanding dengan yang kategori kecacatan lain. mereka juga akan mengalami masalah perkembangan sosial kerana malu dengan kekurangan yang dimiliki itu. Menjelaskan jenis-jenis kaedah komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak bermasalah pendengaran. kanak-kanak yang mengalami cacat pendengaran lebih bernasib malang berbanding mereka yang mengalami kecacatan lain. bertutur dan terencat akal. Ketika berusia 1 ke 2 tahun. Banyak perkara yang mereka tertinggal berbanding kanak-kanak biasa. kanak-kanak akan mula bercakap dan membentuk bahasanya sendiri. Mereka tidak dapat mendengar bunyi kuat dan rendah. Kelambatan mempengaruhi perkembangan kognitif dan sosial mereka. 3. Oleh itu. mereka mempunyai tiga rangkap kecacatan iaitu pendengaran. Perkembangan bahasa dan pertuturannya akan terbantut dan lambat kesan daripada kehilangan pendengaran. PENGENALAN Pada kebiasaannya. Akibatnya. Semenjak lahir lagi. 2005) . tangisan dan lain-lain dari sejak lahir lagi. dia lebih rela memilih sebagai seorang yang buta berbanding menjadi pekak. Secara tidak langsung. salah satu cara kita belajar mengenal alam sekeliling ialah melalui pendengaran. Ini kerana kecacatan yang di alami mereka tidak kelihatan dan fizikal luaran normal seperti insan biasa. anda diharapkan dapat: 1. Kebanyakkan mereka tidak dapat bertutur kerana tidak dapat mendengar bahasa yang selalu digunakan dalam kehidupan.K a n a k . Mengenalpasti jenis dan tahap pendengaran. Di Malaysia kanak-kanak yang mengalami masalah yang berada di sekolah-sekolah Kementerian Pelajaran seramai 7388 orang yang merangkumi di program sekolah pendidikan khas dan program intergrasi (Jabatan Pendidikan Khas. Ianya diperkukuhkan lagi dengan pendapat Hellen Keller di dalam autobiografinya seseorang yang buta dan pekak.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 61 UNIT PELAJARAN 6 KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. orang ramai tidak nampak sebarang kekurangan yang dialami dan menganggap mereka adalah normal seperti orang lain. Hal ini sukar untuk dilaksanakan oleh kanak-kanak yang mengalami masalah pendengaran kerana tidak dapat mendengar apa yang berlaku disekelilingnya. pujukan ibu.

telinga tengah dan telinga dalam. ANATOMI DAN FISIOLOGI PENDENGARAN Gangguan pendengaran adalah sebuah kecacatan yang sememangnya sudah diketahui umum seluruh dunia. Bagi Smith. Oleh yang demikian. Menurut Chua Tee Tee dan Koh Boh Boon (1992) Kanak-kanak pekak sebagai seorang yang rosak pendengaran kerana dalam kebanyakan contoh. ia mempunyai pendengaran separa. Menurut Cruiskshank (1975) kanak-kanak kurang upaya pendengaran merujuk kepada kebolehan kanak-kanak itu mengguna deria dengar dan juga bila kecacatan itu dialami. dengan mengetahui kedudukan telinga guru pendidikan khas akan lebih mudah untuk mengenalpasti kaedah pengajaran yang perlu digunakan pada murid pendidikan khas tersebut. sebagai contoh.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 62 DEFINISI KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN Menurut Kamus Dewan terbitan DBP pekak didefinisikan sebagai tidak dapat mendengar langsung atau tidak dapat mendengar dengan baik. . Istilah pekak dalam huruf besar merujuk kepada budaya orang pekak. Setiap bahagian telinga ini memberikan penanda aras masalah pendengaran yang dihidapi oleh pesakit tersebut. Finn dan Dowdy (1993) mendefinisikan bermasalah pendengaran berdasarkan darjah kepekakan iaitu pekak dan kurang pendengaran. setiap bahagian ini mempunyai komponen tersendiri dan setiap komponen mempunyai fungsi dan tugas tersendiri yang penting dan saling berkait. Kanak-kanak ini luar biasa kerana tidak dapat bertindak balas terhadap bunyi-bunyi di sekelilingnya. Dalam budaya orang pekak. anatomi telinga ini adalah sangat penting untuk dipelopori lebih-lebih lagi kepada mereka yang akan terlibat langsung dengan telinga dan masalah pendengaran. guru-guru yang akan terlibat dengan kanak-kanak masalah pendengaran ini perlu mendalami bahagian anatomi dan fisiologi ini. Dari situ kita dapat melihat akan kepentingan mengetahui kedudkan telinga serta fungsi komponen telinga itu sendiri yang amana akan banyak membantu guru untuk lebih mnegetahui masalah yang dihadapi oleh pelajar tersebut. Namun hanya segelintir dari mereka sahaja yang cuba mengambil tahu akan anatomi dan fisiologi telinga itu sendiri. hal ini kerana dengan mengetahui mekanisme pendengaran ini.K a n a k . guru pendidikan khas ini akan lebih peka akan masalah yang dihadapi oleh murid berkenaan. Selain itu. kita juga dapat mengetahui kedudukan masalah yang terjadi kepada telinga kita sekiranya kita disahkan menghadapi gangguan pendengaran. pesakit yang menghidapi maslah pada telinga dalam dikategorikan sebagai masalah pendengaran sensorineural. Di dalam konteks pendidikan khas pula. istilah pekak adalah digalakkan untuk digunakan kerana ia merupakan satu lambang identiti yang positif kepada komuniti orang pekak. Istilah pekak dalam huruf kecil adalah merujuk kepada kekurangupayaan pendengaran. Secara umumnya bahagian telinga terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu telinga luar. adalah dengan mengetahui anatomi telinga dan fisiologinya kita dapat mengetahui lebih mendalam berkaitan mekanisme pergerakan bunyi yang dihasilkan di dalam telinga.

Masalah ini dikelaskan mengikut masalah iaitu masalah pendengaran ringan. Oleh itu. bunyi masih boleh dihantar ke otak melalui tulang mastoid serta bunyi ini tidak dapat bergerak dari telinga luar ke telinga dalam secara efisien kerana tersumbat atau kerosakan pada laluan ini. Kehilangan pendengaran jenis konduktif selalunya boleh dipulihkan secara perubatan atau pembedahan. sederhana dan teruk. Selain itu faktor jangkitan . kehilangan pendengaran jenis konduktif ini dikategorikan sebagai kehilangan pendengaran ringan dan sederhana kerana masih boleh mendengar sebahagian bunyi-bunyi pertuturan dan suara sendiri serta orang lain melalui tulang mastoid. bunyi dan sebagainya. kewujudan dan penciptaan alat bantu dengar pada hari ini telah banyak membantu golongan bermasalah pendengaran untuk menjalani kehidupan seharian khususnya bagi tujuan berkomunikasi dalam masyarakat agar mereka menjalani kehidupan seperti insan normal walaupun terdapat sedikit kekurangan pada mereka.1 Anotomi Telinga JENIS KEHILANGAN PENDENGARAN Pertuturan. Pesakit masih boleh memahami perbualan tapi bermasalah untuk mendengar suara yang perlahan yang memerlukan meraka menggunakan alat bantu pendengaran dan juga terapi pertuturan. Tahap kehilangan pendengaran ini tidak melebihi 60 dBHL iaitu kebolehan mendengar hanya setakat 1 hingga 1. Kemajuan teknologi pada hari ini telah banyak membantu dalam menjalani kehidupan seharian. Namun telinga dalam masih dapat berfungsi dengan baik dalam memproses dan menghantar bunyi ke saraf pendengaran pada otak. Punca berlakunya masalah ini kerana halangan di dalam saluran telinga luar seperti tahi telinga yang terlalu banyak atau sekatan benda asing. Kecacatan pendengaran bukan sahaja menggugat perkembangan pertuturan bahasa tetapi juga perkembangan sosial seseorang individu itu yang mana golongan ini terpaksa menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi dengan masyarakat.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 63 Rajah 6. Jenis Konduktif Bunyi tidak dapat diproses melalui telinga luar ke telinga tengah.K a n a k . Individu yang menghadapi masalah pendengaran ini sukar untuk memproses maklumat linguistik melalui deria pendengaran dengan atau tanpa alat bantu dengar. mereka adalah mempunyai potensi untuk memaksimumkan sebaik mungkin pendengaran yang masih terdapat pada mereka agar dapat membantu dalam perkembangan dan pemerolehan bahasa mereka.5 meter daripadanya. Ia juga boleh terjadi akibat kemalangan iaitu kerosakan gegendang telinga disebabkan oleh tekanan yang terlalu kuat seperti bunyi letupan dan jolokan benda keras atau tajam ke gegendang telinga. Bagi mereka yang masih mempunyai saki baki pendengaran pula. Ini menyebabkan bunyi menjadi perlahan dan tidak jelas.

Otitis Externa disebabkan oleh jangkitan bakteria yang dinamakan “swimmer’s ear” yang biasa berlaku kepada perenang kerana kekerapan air terperangkap di dalam telinga. Masalah ini tidak boleh dirawat kecuali dengan teknologi terkini seperti ABD berkuasa tinggi dan pacakan koklea. Apabila menggunakan amlpikasi kanak-kanak ini sepatutnya boleh mengecam bunyi persekitaran dan mengecam semua bunyi pertuturan. Pada peringkat awal kehilangan pendengaran mungkin kurang tetapi akan menjadi semakin teruk dan akhirnya penyakit ini boleh merebak ke telinga dalam dan menyebabkan kehilangan pendengaran konduktif kepada pekak bercampur yang mana berlaku lebih kerap pada kaum wanita yang mengandung kerana mereka mungkin jadi penyumbang. Kebiasaannya ujian pendengaran menunjukkan terdapat perbezaan kehilangan pendengaran di antara ujian melalui tulang dengan ujian melalui udara. tanpa amplikasi. mereka mengalami kesukaran untuk mendengar dan bertutur. bunyi bising yang sangat teruk dan berterusan. Bagi kanak-kanak yang mempunyai keupayaan mendengar yang amat teruk (melebihi 90 dB). pertama. tinnitus (berdesing). Otistis Media dan Otoslerosis adalah penyebab utama kehilangan pendengaran konduktif ini. Pada tahap ini kanak-kanak sukar untuk memperolehi pertuturan. mereka boleh mendengar bunyi kuat alam jarak 1 kaki dari telinga. Otitis Media pula disebabkan oleh salur eustachia yang tersumbat akibat demam selesema. tonsillitis dan jangkitan di hidung dan tekak. Kedua.K a n a k . Ianya akibat daripada tulang stapes yang melekat pada jendela bujur tidak dapat bergerak kerana terdapat ketumbuhan tetulang di sekelilingnya. Walaubagaimanapun ia dapat dibantu dengan alat bantu pendengaran . selepas lahir akibat daripada kemalangan yang teruk menyebabkan kerosakan koklea. Ketiga. quinine dan tranquillisiers serta pengambilan ubat-ubatan seperti pill Thallidomide). berlaku semasa di dalam kandungan atas sebab jangkitan virus atau bakteria seperti rubella/german measles kepada ibu yang mengandung pada 3 bulan pertama dalam kebanyakan kes. Keempat. Melibatkan koklea atau saraf yang menjadi laluan ke otak. Pengambilan dadah yang mengandungi seperti alkohol. Ketumbuhan tetulang halus pada dinding telinga tengah berlaku awal remaja hingga awal 30 an. cortisone. disebabkan keturunan kerana jika ibubapa membawa gen dominan (pekak). Kehilangan pendengaran jenis ini adalah teruk (severe) dan sangat teruk (profound) kerana tidak boleh mendengar bunyi-bunyi pertuturan langsung dan hanya mendengar bunyi-bunyi yang kuat sahaja seperti bunyi mercun. campak. Otosklerosis (ketumbuhan tetulang halus pada stapes juga turut mempengaruhi pekak konduktif ini. Kekuatan bunyi di setiap frekuensi berkurangan tetapi kehilangan pendengaran tidak melebihi 60dB di semua frekuensi. Selain itu mereka juga memerlukan terapi pertuturan. kehilangan pendengaran disebabkan ketuaan dan penyakit meniere kesan vertigo (pening yang teruk). Jenis Sensorineural Masalah ini disebabkan oleh kerosakan telinga dalam atau laluan saraf pendengaran ke otak. Bagi tahap teruk (70 dB -90 dB).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 64 turut mempengaruhi masalah pendengaran konduktif ini seperti jangkitan kronik yang berlaku terhadap lapisan kulit telinga luar atau telinga dalam dikenali sebagai Otitis Externa dan Otitis Media. semasa kelahiran seperti anoxia (kekurangan oksigen) dan jaundice (demam kuning). Selain itu. risiko untuk . Punca berlakunya masalah ini kerana. aspirin. Masalah pendengaran ini selalunya kekal. pengambilan bahan Ototoxic/ bahan beracun seperti dalam quinine dan antibiotik. Sesetengah bunyi kedengaran kurang jelas menyebabkan herotan dan masalah memahami pertuturan. Ciri-ciri bagi yang mengalami kepekakan sensori neural pula adalah seperti keupayaan mendengar bunyi 70 dB ke atas. meningitis (demam yang teruk disebabkan selaput yang meliputi otak dan tulang belakang) seperti meningococcal merosakkan koklea dan saraf pendengaran.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 65 mempunyai anak yang pekak sensorineural adalah 50% manakala pembawa gen resesif adalah 25%. a. Ukuran kehilangan pendengaran ditentukan mengikut keupayaan individu mendengar kekuatan bunyi yang diukur mengikut ukuran unit desibel menurut Williams (1991) dalam Safani Bari (1993). d. Contohnya. Frekuensi bagi kehilangan pendengaran jenis sensorineural ialah 71 dB ke atas iaitu teruk dan sangat teruk 91 dB ke atas. e. c. Manakala dalam ujian (tulang dan udara) ia tidak menunjukkan banyak perbezaan kerana saraf pendengarannya tidak berfungsi. Terdapat berbagai-bagai darjah atau peringkat cacat pendengaran iaitu dari peringkat yang sedikit kepada peringkat sangat teruk. Jika lebih teruk peringkat cacat pendengaran seseorang. maka akan . a. Untuk mengetahui darjah pendengaran. Jenis Campuran Masalah pendengaran campuran berlaku apabila terdapat kehadiran kedua-dua masalah pendengaran serentak iaitu masalah pendengaran konduktif dan sensorineural hadir bersama. seseorang yang mempunyai masalah pendengaran sensorineural juga mempunyai mampatan tahi telinga dikategorikan sebagai mempunyai masalah pendengaran campuran. b.K a n a k . Apa jua masalah yang berlaku di telinga luar atau tengah berserta masalah di telinga dalam disebut sebagai masalah pendengaran campuran. Dalam pekak bercampur kehilangan pendengaran melalui tulang lebih baik dari ujian melalui udara tetapi kehilangan berlaku kepada keduaduanya. Senaraikan 5 ciri utama kanak-kanak bermasalah pendengaran jenis konduktif __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ TAHAP KEPEKAKAN Dalam bidang perubatan dan pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran dikategorikan mengikut tahap kehilangan pendengaran mereka. 1. sejenis alat mengukur yang dipanggil audiometer digunakan. b. Berlaku kehilangan pendengaran dalam kedua-dua ujian (bone and air conduction). c. 2. d. e.

Sensitiviti pendengaran adalah diukur di dalam unit desibel. lemah. murid pada tahap kepekakan 40dB kehilangan kobolehan pertuturan sebanyak 50% .  Perbendaharaan kata kurang dan pertuturan yang kurang sempurna. Walau bagaimanapun. Kehilangan pendengaran bukan sahaja diukur mengikut tahap kekuatan bunyi dalam desibel tetapi juga kekuatan bunyi diambil kira dari tahap frekuesinya. murid boleh kehilangan sehingga 50% daripada perbincagan kelas apabila tahap kepekakan mencecah 35-40 dB.  Tanpa memakai amplifier.5 kaki sahaja (bersemuka) dengan sokongan struktur dan perbendaharaan yang terkawal. perlahan dan sayup-sayup.100% apabila tahap kepekakan pada 50 dB.  Tahap pendengaran efektif apabila berada dalam linkungan perbualan 3 .  Tanpa memakai amplifier.  Bermasalah mendengar ditempat yang bising.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 66 lebih tinggi lagi nilai desibelnya (dB).  Memerlukan pendidikan khas. tahap ukuran bunyi yang digunakan di beberapa negara mempunyai sedikit perbezaan kerana kategori kehilangan pendengaran diukur mengikut kekuatan bunyi pertuturan purata sesuatu bangsa.  Memerlukan tempat pembelajaran yang sesuai dan bimbingan serta perhatian dalam perkembangan bahasa dan pertuturan.75% dan 80% . kebisingan kelas dan tahap kepekakan. Menurut Hallahan dan Kaufman (1991) mendefinisikan kanak-kanak bermasalah pendengaran ialah kanak-kanak yang tidak dapat mendengar pada satu-satu tahap intensiti (kekuatan bunyi).  Pada peringkat 30 dB individu boleh kehilangan 2540% pertuturan yang didengari. membaca dan bahasa penulisan  . penekanan kepada perkembangan bahasa lisan.  Murid akan kehilangan 10% pertuturan yang diujar oleh guru apabila melebihi jarak 3 kaki darinya.  Tahap kesukaran mendengar murid di dalam kelas bergantung kepada faktor seperti jarak dengan guru. Frekuensi merupakan kadar getaran gelombang bunyi yang dihasilkan dan kadar getaran gelombang bunyi ini diukur dalam ukuran Hertz menurut Williams (1991) dalam Safani Bari (1993). Nilai 10 dB ialah kekuatan bunyi yang amat perlahan dapat dikesan oleh pendengaran orang yang mempunyai pendengaran normal TAHAP PEKAK DAN KESAN TERHADAP PERTUTURAN DAN BAHASA KATEGORI DAN TAHAP KEPEKAKAN KESAN MASALAH PENDENGARAN KEPADA PERTUTURAN DAN BAHASA Minimal (borderline) 16-25 dB Mild 26-40dB Moderate 41-55 B Mengalami masalah untuk mendengar bunyi yang jauh.K a n a k .

 Memerlukan pendidikan khas dengan penekanan kepada kemahiran berbahasa dan bidang akademik. Moderate to severe 56-70 dB  Murid memerlukan bunyi yang kuat untuk mendengar apabila tidak memakai amplifier.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 67  Perkembangan auditori dan terapi pertuturan perlu diberi penekanan.  Kebanyakan mereka lebih bergantung kepada deria penglihatan daripada deria pendengaran  Pemakaian implan koklea dan vibrotactile aid dapat membantu murid yang bermasalah pendengaran pada tahap ini. sintaksis bahasa dan kebolehan dalam pertuturan. MASALAH KANAK-KANAK BERMASALAH PENDENGARAN Kanak-kanak cacat pendengran ini sudah pasti tidak dapat mendengar seperti insan normal yang lain. kemahiran berbahasa dan bacaan bibir.  Pemakaian amplifier yang optima dapat membantu murid pada tahap kepekakannya 90 dB mengenalpasti bunyi persekitarannya dan mengesan semua bunyi pertuturan. menulis dan membaca.  Memerlukan bimbingan khas sepenuh masa dengan memberi penekanan kepada auditori. tatabahasa. Mereka bukan sahaja mengalami masalah . Ia akan menjejaskan perkembangan bahasa dan pertuturan mereka. Apabila mereka tidak dapat mendengar. Perlu bimbingan khas dalam meningkatkan kemahiran berbahasa terutamanya yang melibatkan bahasa yang berkaitan subjek akedemik. maka perbendaharaan kata yang digunakan orang biasa untuk berkomunikasi juga tidak dapat dikuasai oleh mereka. Severe 71-90 dB  Dapat mendengar suara yang kuat dengan jarak 1 kaki dari telinga.  Pada tahap 55dB mereka boleh kehilangan 100% untuk mendengar dalam pertuturan komunikasi.K a n a k . perbendaharaan.  Perlu memakai amplifier setiap masa.  Lambat dalam perkembangan bahasa. Profound 91 dB  Lebih dapat mengesan getaran daripada nada ton.

K a n a k . mereka akan menunjukkan gerak balas dengan menggerak-gerakkan mata. Walaubagaimanapun ia kadangkala menimbulkan masalah kerana tidak semua orang faham isyarat tangan (simbol-simbol) yang digunakan. Pada peringkat ini pun kadang-kadang guru tidak menyedarinya. Oleh itu penting bagi seseorang guru itu mengenal beberapa tingkah laku yang menunjukkan bahawa seseorang kanak-kanak itu mempunyai masalah pendengaran. Cara-cara tersebut ialah : a. Kaedah ini dikenali sebagai komunikasi menyeluruh. Kadang-kadang kecacatan pendengaran pada kanak-kanak tidak diketahui oleh ibubapa sehinggalah mereka bersekolah. Oleh itu. Guru mungkin menyalah anggap kanak-kanak yang mempunyai masalah dalam pelajaran yang disebabkan kecacatan pendengaran sebagai kanak-kanak lembam. Ujian pertuturan (speech test) Ujian ini bertujuan untuk memerhati samada kanak-kanak boleh memahami apa yang dituturkan dan seterusnya menunjukkann gerak balas terhadap apa yang disuruh buat. Kebanyakan kanak-kanak telah boleh memahami arahan-arahan yang mudah seperti “mana ibu” atau “mana bola” apabila mencapai umur 12 hingga 18 bulan. mereka biasanya lebih senang menggunakan isyarat tangan untuk berkomunikasi dengan orang lain. PENGESANAN AWAL MASALAH PENDENGARAN Terdapat dua cara yang boleh digunakan untuk mengesan kecacatan pendengaran pada peringkat bayi dan kanak-kanak. terencat akal atau tidak berminat dalam pelajaran. mereka juga perlu di ajar bertutur agar dapat menggunakan kedua-dua cara berkomunikasi iaitu lisan dan isyarat tangan. Ujian tarikan (distraction test) Kanak-kanak akan didedahkan dengan bunyi-bunyi tanpa pengetahuan atau penglihatan mereka. b. Sungguhpun kanak-kanak yang berumur kurang dari lima bulan tidak begitu berkebolehan lagi untuk memalingkan kepala mereka untuk mencari sumber bunyi yang didedahkan kepada mereka. Kemudian akan diperhatikan samada mereka menunjukkan apa-apa gerak balas terhadap bunyi-bunyi yang diperkenalkan itu. Oleh itu ujian ini bersama-sama ujian tarikan boleh digunakan sebaik sahaja kanak-kanak telah boleh memahami beberapa patah perkataan. Selalunya ujian ini digunakan pada kanak-kanak yang berumur lebih dari 12 bulan. Apakah ujian pengesanan pendengaran yang boleh dilakukan oleh ibu bapa di rumah? . Maka selain kod tangan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 68 gangguan alat suara rosak tetapi bahasa yang dipertuturkan tidak sama dengan yang digunakan oleh orang biasa. tangan dan kaki mereka.

Sering mengelak untuk berkomunikasi dengan orang lain f. hubungan dan sebagainya yang mempunyai tujuan dan dipersembahkan secara personal atau tidak personal melalui simbol atau isyarat yang bertujuan untuk mencapai matlamat organisasi. Mempunyai tahap kebolehan memahami hasrat hati pada orang yang tidak dikenali. Ini kerana adanya kerosakan pada neurologikal. bahasa isyarat. bacaan bibir dan sebagainya. Komunikasi juga dipengaruhi oleh emosi. Komunikasi Seluruh Komunikasi seluruh adalah tatacara pemikiran yang boleh melibatkan orang lain secara keseluruhan yang dengan menggunakan alat komunikasi iaitu lisan. d. e.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 69 MASALAH KOMUNIKASI PENDENGARAN MURID BERMASALAH Masalah komunikasi berpunca daripada individu yang mempunyai struktur yang cacat untuk menghasilkan pertuturan yang normal. maklumat . Individu yang mempunyai masalah komunikasi juga sukar untuk memahami dan mempelajari sesuatu. b. yang tidak membolehkan mereka untuk berkomunikasi dengan cekap. c. Kriteria mengenalpasti masalah komunikasi individu yang mempunyai masalah komunikasi dapat dikenalpasti apabila individu tersebut:a. pendapat . Isyarat ini boleh berbentuk perkataan atau tidak . Berulangkali menyoal orang yang tidak dikenali. kanak-kanak yang berumur 6 tahun bertutur seperti anak yang berumur 4 tahun. pertuturan kiu. Pertukaran idea . PENDEKATAN PENGAJARAN BAHASA BAGI MURID BERMASALAH PENDENGARAN DI MALAYSIA a. Komunikasi memerlukan hubungan antara medium-medium asas seperti hubungan mata atau pergerakan tangan dan juga mesti diwujudkan di mana sesuatu pihak itu bersedia untuk menjalankan perhubungan dengan pihak lain.K a n a k . Mempunyai tahap komunikasi yang tidak mengikut tahap umur contohnya. dengan menjerit tanpa intonasi. Kedua-dua komunikasi ini menggunakan kod channel di mana penutur . Komunikasi melibatkan dimensi-dimensi hubungan (contact). Komunikasi itu mengandungi sekumpulan isyarat (signal) yang memberi petunjuk atau melambangkan sesuatu mesej. Mempunyai perlakuan yang berbeza dengan majoriti ahli dalam komuniti.Komunikasi dari segi bahasa pula melibatkan penulis dan pembaca (writer-reader). g. yang penting mesej dapat disampaikan. Merosakkan mekanisme pertuturan contohnya. Menghasilkan bunyi yang ganjil dengan pergerakan bibir atau hidung.

Ejaan Jari d. KTBM menyerupai struktur bahasa Melayu yang berasaskan tatabahasa Melayu sama ada dari segi penulisan atau komunikasi.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 70 dan penulis dikenali sebagai encoder yang mana mereka ini adalah sumber. Ia merupakan satu sistem komunikasi visual dan pergerakkan tangan. Bahasa isyarat ini berdasarkan sempadan negara.K a n a k . Ia merupakan bahasa pertama bagi orang pekak yang dibentuk oleh orang pekak sendiri untuk berkomunikasi. bahasa isyarat Amerika (ASL). c. Ejaan Jari Ejaan Jari (Fingerspelling) merupakan bahagian mustahak dalam komunikasi orang-orang berkeperluan khas bermasalah pendengaran yang digunakan untuk mengeja nama khas dan mengeja perkataan-perkataan yang tiada kod tangan. Bahasa isyarat ini dominan dalam pengajaran Bahasa Inggeris. Bahasa isyarat di Malaysia terbahagi kepada tiga iaitu isyarat natif. a.Mimik Muka f. Bahasa Isyarat Bahasa yang digunakan oleh mereka yang bermasalah pendengaran untuk berkomunikasi sesama mereka dan orang ramai. rakan-rakan yang pekak dan tidak pekak serta ahli masyarakat yang melingkungi hidup mereka. Isyaratnya berbentuk setempat dan penyebarannya tidak luas kerana isyarat yang dibentuk berdasarkan penciptaan sendiri atau berdasarkan kepada ahli keluarga yang pekak.Bahasa Isyarat  Isyarat Naratif (direka setempat)  ASL  Komunikasi Seluruh KTMB b.Pertuturan Kiu c.Bahasa Melalu Penulisanan b. Bahasa isyarat Amerika (ASL) adalah bahasa isyarat yang berasal dari Amerika dan diperkenalkan oleh sukarelawan dari barat ketika mengajar kanak-kanak pekak di Malaysia. KTBM mempunyai aturan dan keseragaman untuk tujuan pembakuan bahasa isyarat. Pendengar dan pembaca pula merupakan sasaran dan dikenali sebagai decorder. .   Komunikasi Menyeluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) adalah:Bahasa isyarat yang menggunakan seluruh anggota badan termasuk mimik muka semasa berkomunikasi. dan Komunikasi Menyeluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM). Ayat-ayat yang menggunakan KTBM apabila dipertuturkan dalam bentuk tulisan tidak mempunyai perbezaan dari segi semantik atau tatabahasa Melayu.  Isyarat natif adalah bersifat semula jadi.Bacaan Bibir e.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 71 Pengejaan jari memerlukan penguasaan abjad kerana setiap perkataan atau kosa kata yang hendak diperkatakan perlu dieja dengan cekap agar komunikasi berkesan berlaku. Ejaan jari ini amat penting apabila perkataan yang hendak diperkatakan itu tidak dapat dikodkan atau diisyaratkan. iaitu mestilah diingatkan selalu yang Ejaan Jari ini digunakan bagi tambahan kepada pertuturan dan bacaan bibir. dan lain-lain. Oleh yang demikian kita mestilah selalu bertutur atau menggerakkan bibir menyebut tiap-tiap perkataan serentak dengan Ejaan Jari dan Kod Tangan. Aspek ketiga Ejaan Jari. Ejaan jari mempunyai 3 aspek penting Penyampaian Ejaan Jari iaitu (Expressive Fingerspelling) ialah penggunaan pergerakan fizikal bagi menyampaikan maklumat melalui huruf-huruf gerakan tangan. Ejaan jari digunakan untuk mengeja nama orang. serta didengar dan dilihat secara serentak oleh mereka yang sempurna deria. setiap perkataan pertuturan kiu yang ditutur boleh dilihat dengan nyata oleh mereka yang hanya mampu mendengar secara kabur. tempat. Oleh yang demikian. . Pertuturan Kiu Pertuturan kiu terdiri daripada bahasa pertuturan yang diiringi dengan kiu tangan iaitu petunjuk yang ditunjukkan oleh seseorang penutur supaya setiap suku kata yang dituturkan itu boleh dicam dengan jelas memalui penglihatan dan juga melalui pendengaran.K a n a k . Penerimaan Ejaan Jari iaitu (Reseptive Fingerspelling) ialah penggunaan gerakan pandangan mata bagi menerima maklumat melalui huruf-huruf gerakan jari. d.

Dalam kaedah bacaan bibir. setiap suku kata yang ditutur boleh dicam dengan jelas melalui corak visual yang terdiri daripada pergerakan bibir yang dilihat ketika suku kata itu ditutur dan kiu tangannya yang diiringi secara serentak. dalam Pertuturan Kiu rupanya begini: . Walau bagaimanapun. Kemudian ia dibuka apabila suku kata tersebut dituturkan. Dalam setiap keadaan. DC. Anda tidak akan dapat mengecam setiap satu daripada suku kata itu dengan hanya melihat pada mulut. /pa/.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 72 Kiu tangan dalam pertutuan kiu tidak direka oleh Dr. iaitu seperti yang berlaku didalam bacaan bibir. dan ditunjuk buat julung kalinya oleh beliau pada tahun 1967. dari Kolej Galludet. /ba/. R. Setiap kiu tangan terdiri daripada suatu bentuk tangan yang diletakkan pada posisi tangan yang khas. kedua-dua bibir anda bermula dengan dietapkan. Prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan terhadap Bahasa Melayu.K a n a k . Mengapakah pergerakan bibir tidak boleh digunakan secara sendirian (seperti dalam bacaan bibir) untuk mengecam setiap suku kata. kebanyakan suku kata kelihatan serupa walaupun ia berbunyi amat berbeza. Perhatikan diri anda semasa menyebut suku kata berikut di hadapan cermin: /ma/. iaitu: Dalam pertuturan kiu. Washington. Hanya 8 bentuk tangan digunakan. Orin Cornett.

Sebaliknya. ketiga-tiga bentuk ini boleh digunakan di dalam penulisan bahasa Jepun. Dengan cara ini. Namun.K a n a k . Kiu tangan membantu mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi semasa membaca bibir dengan menjadikan suku kata-suku kata yang berbunyi berbeza juga kelihatan berbeza diantara satu sama lain. Walaupun kebanyakan bahasa biasanya hanya menggunakan salah satu daripada bentuk-bentuk penulisan ini. Ini memungkinkan kanak-kanak pekak membaca dengan jelas apa yang sedang dituturkan kepada mereka walaupun mereka mungkin tidak dapat mendengar dengan jelas apa yang dituturkan kepada mereka iaitu mereka akan betul-betul akan dapat membaca apa yang dikatakan oleh penutur melalui bacaan bibir.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 73 Posisi tangan memudahkan kita melihat perbezaan diantara vokal-vokal yang kelihatan serupa dalam kaedah bacaan bibir. semua suku kata yang berbunyi sama akan kelihatan sama. tangan telah digunakan dengan pelbagai cara untuk melambangkan perkataan-perkataan yang ditutur. . Ketiga-tiga cara untuk mewakili perkataan secara visual dengan tangan ini adalah bersamaan dengan tiga bentuk dimana perkataan pertuturan lazim diwakili di dalam penulisan iaitu penulisan silabik. Oleh yang demikian. semua perkataan yang ditutur boleh dicam dengan jelas melalui penglihatan apabila pertutuan kiu digunakan. penulisan ideograf dan penulisan menurut abjad. selain daripada mengguna pen dan kertas bagi tujuan ini. penulisan adalah sesuai mudah digunakan mahupun boleh dilaksanakan bagi tujuan-tujuan komunikasi secara bersemuka dengan kanak-kanak pekak yang terlalu kecil. Sebagai tambahan kepada Pertuturan Kiu. isyarat-isyarat dan kaedah ejaan jari juga mempergunakan tangan untuk mewakili perkataan-perkataan yang disebut. Sudah tentunya perkataan-perkataan pertuturan boleh dinampakkan dalam bentuk tulisan.

maka perkataan-perkataan dalam bentuk tangan iaitu perkataan-perkataan isyarat. (d) . Gusi pula adalah alat pertuturan yang letaknya di antara gigi dan lelangit keras. Kanak-kanak pekak. Kaedah bacaan bibir amat berkesan sekiranya kanak-kanak bermasalah pendengaran mempunyai tahap pendengaran yang sederhana atau rendah iaitu 30 dB – 70 dB. Latihan pendengaran mampu menambahkan kebolehan bacaan bibir. Kaedah bacaan bibir menekankan kepada penggunaan penglihatan sepenuhnya. perlu melihat dengan ketara bahasa yang diperkatakan kepada mereka. Bibir terdiri daripada otot-otot kenyal yang boleh dihamparkan dan dibundarkan.K a n a k . Oleh sebab itu. . perkataanperkataan kiu dan perkataan ejaan jari biasanya diguna dalam intervensi bahasa awal dengan kanak-kanak pekak. Menunjukkan bibir adalah alat artikulasi yang terletak pada bahagian luar rongga mulut. (l) dan sebagainya dengan bantiuan hujung lidah yang berfungsi membuat penyekatan. yang tidak boleh mendengar perkataan-perkataan pertuturan dengan cukup jelas untuk menguasai bahasa pertama mereka melalui cara yang sama dengan kanak-kanak yang boleh mendengar. Keadaannya cembung dan berperanan sebagai daerah artikulasi iaitu daerah penyebutan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 74 Kanak-kanak yang berpendengaran normal berupaya mempelajari bahasa pertama mereka dengan mendengar perkataan-perkataan pertuturan. e. Ia juga dikenali sebagai lip reading/speech reading. kaedah ini mengkehendaki pelajar sentiasa melihat gerak bibir penutur dengan tepat. penutur dikehendaki berada dalam keadaan yang terang dan mudah serta jelas untuk dilihat. Dalam situasi ini. Oleh kerana perkataanperkataan yang ditulis tidak sesuai untuk tujuan komunikasi dengan kanak-kanak terlalu kecil. Bibir berfungsi dalam dalam membuat sekatan kepada udara yang keluar dari rongga mulut. Gusi berperanan dalam pengeluaran bunyi seperti (t) . Bacaan Bibir Bacaan bibir adalah kebolehan memahami apa yang dikata dengan melihat bibir.

In the Ear Aid (alat Bantu dalam telinga) dan Bone Conductor (konduktor tulang). Secara umumnya bahagian telinga terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu telinga luar. Saki baki pendengaran yang ada pada mereka ini perlu dirangsang semaksima yang mungkin supaya pelajar ini dapat menggunakan pertuturan dan bacaan bibir semasa berada dalam situasi aktiviti berbahasa. psikologi dan vokasional individu berkenaan. Kecuali pelajar-pelajar yang mengalami masalah pendengaran sejak lahir. Ini adalah bertujuan untuk mengurangkan kesan masalah pendengaran yang dihadapi oleh kanak-kanak. Langkah awal perlulah diambil dalam mengatasi masalah pendengaran terutama dalam kalangan kanak-kanak. 2. Kaedah oral auditori adalah menitikberatkan penggunaan saki baki pendengaran yang ada pada mereka. mengesan dan mengarah. Sebelum menentukan kaedah yang sesuai atau tidak kepada seorang pelajar itu. Kaedah mengajar bahasa kanak-kanak bermasalah pendengaran bergantung kepada tahap kepekakan dan jenis masalah pendengaran yang dialami. 5. satu ujian diadakan untuk menentukan kehilangan pendengaran. Bagi pelajar-pelajar yang bermasalah pendengaran ringan akan mendapat manfaat mengunakan kaedah ini. Ia boleh mendatangkan kesan buruk terhadap perkembangan bahasa dan pertuturan kanak-kanak tersebut. Komunikasi Seluruh Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) adalah medium penyampaian dan komunikasi yang kerap digunakan oleh guru dan murid-murid bermasalah pendengaran. Ini seterusnya akan merencat perkembangan sosial. mengenal dan membezakan bunyi-bunyi yang diperkenalkan dan diajar kepada kanak-kanak yang bermasalah pendengaran. RUMUSAN 1. setiap bahagian ini mempunyai komponen tersendiri dan setiap komponen mempunyai fungsi dan tugas tersendiri yang penting dan saling berkait. dan adakah saki baki pendengarannya boleh digunakan. dan teruk pula kadang-kadang mengalami masalah dan kesukaran mengikut kaedah ini. Kaedah Auditori Oral mengajar kanak-kanak mengikut proses normal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 75 f. 4. Ujian tarikan dan ujian pertuturan merupakan ujian awal untuk mengesan masalah pendengaran kanak-kanak. Auditori Verbal Kaedah ini bertujuan mengajar pertuturan dengan menekankan kemahiran mendengar dari saki baki pendengaran secara lebih berkesan dengan dikuat melalui penggunaan alat bantuan pendengaran disamping menggunakan deria-deria lihat dan sentuh. Body-Worm Aid (alat Bantu dipakai pada badan). mengajuk.K a n a k . telinga tengah dan telinga dalam. .Setelah itu baharulah kemahiran-kemahiran mendiskriminasi bunyi seperti kemahiran mendengar bunyi. Kaedah ini memerlukan guru pendidikan boleh mengendalikan dan mengenal setiap alat bantuan mengajar seperti Post Aural Aid (alat bantu belakang telinga). komunikasi. 3. iaitu menekankan proses mendengar serta bertutur. Masalah pendengaran perlu dikesan sejak kecil (umur < tiga bulan) agar pemasangan alat bantu dengar yang bersesuaian serta program rawatan seterusnya dapat dilakukan.

Goh Ong Sing & The Kean Hoe (1993). Universiti Kebangsaan Malaysia. 36 (6): 552-558 Abdullah Yusof (1994). Kuala Lumpur. 942-954 Abdullah Yusof (1994). Dewan Bahasa dan Pustaka. Marohaini Yusoff (1999). Jurnal Dewan Bahasa. Komunikasi Seluruh Bahasa Malaysia Kod Tangan (BMKT): Bahasa komunikasi pelajar pekak. Madinah Mohd Yusof (2004). Tesis Doktor Falsafah. Ilmu psikolinguistik edisi ke 2. Abdul Aziz Talib (1989). Bahasa tulisan pelajar pekak: Analisis struktur sintaksis ayat berdasarkan teori tatabahasa tranformasi generatif. Kementerian Pendidikan Malaysia: Kuala Lumpur. Satu Kajian Kes. Rahman (1994). Andrew Radford (Terjemahan) Noor Ein Mohd. Universiti Kebangsaan Malaysia. Penguasaan bahasa kanak-kanak: Satu pemerhatian kes awal: Jurnal Dewan Bahasa. Psikolingustik. Kuala Lumpur. Simin (1990). Bahasa akal Budi dan dunia. Nurin Enterprise: Kuala Lumpur. 36 (6): 543-552. Pembakuan bahasa isyarat dan aturannya. Universiti Kebangsaan Malaysia. Noor. Jurnal Dewan Bahasa. Keberkesanan Kod Tangan Bahasa Melayu terhadap ujian penulisan bahasa melayu pelajar bermasalah pendengaran. Dewan Bahasa dan Pustaka:Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Dan Isaac Slobin (Terjemahan) Ton Ibrahim (1999). Abdul Rahim b. Kesan Penggunaan Bahasa Isyarat Malaysia (BIM) Dalam Pengajaran Bahasa Melayu Murid Pekak. . Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur.K a n a k .Steinberg (Terjemahan) Azhar .k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 76 RUJUKAN Abdullah Yusof (1992). Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Strategi pengajaran bacaan dan kefahaman. Abdul Rahim b. Pengajaran dan pengujian bahasa perspektif untuk perguruan. Kesilapan penggunan imbuhan mengikut aturan KTBM di kalangan pelajar bermasalah pendengaran di tiga buah sekolah menengah program percantuman di negeri Perak. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kertas Projek Sarjana Pendidikan. Danny D. Tatabahasa Transformasi. Dewan Bahasa dan Pustaka : Kuala Lumpur. Razalli (2001). Kuala Lumpur. Zaiton Ab. Razalli (2010).

K a n a k . cepat gelisah serta hilang tumpuan. tetapi tidak mengendahkannya. Ramai ibu bapa yang mendapati sukar untuk menguruskan kanak-kanak yang terlalu aktif. Adalah menjadi kelaziman bagi kanak-kanak yang sedang mengalami tahap perkembangan mempunyai dorongan yang kuat untuk mencuba sesuatu yang baru walaupun tingkahlaku mereka yang aktif mendatangkan kerisauan kepada kedua ibu bapa. Menjelaskan punca berlakunya hiperaktif PENGENALAN Perasaan marah. tidak mendengar ajaran guru malah mendapat keputusan yang lemah di dalam kelas. Menyatakan definisi hiperaktif 2. Sebenarnya ibu bapa tidak seharusnya cepat melatah untuk melabelkan anak-anak mereka atau kanak-kanak yang terlalu aktif dan riuh sebagai hiperaktif sebelum membuat pemeriksaan dan penilaian dari pihak tertentu. Kanak-kanak begini sentiasa bergerak ke sana ke mari menerokai persekitaran mereka dan dalam proses ini menyebabkan berlakunya huru-hara ke atas ibu bapa dan individu yang berada di persekitaran mereka. terutama jika berminat terhadap sesuatu perkara baru. anda diharapkan dapat: 1. cemas dan gusar sering membelenggu ibu bapa setiap kali menerima panggilan atau surat daripada pihak sekolah yang mengatakan anak mereka nakal. Kanak-kanak ADHD gemar bertindak sebelum berfikir. tetapi bagi ADHD perangai mereka agak luar biasa nakal daripada kebiasaannya. . Ibu bapa boleh memastikan anak mengalami ADHD jika mereka kelihatan lebih bertenaga daripada biasa. ADHD biasanya lapan peratus ke sepuluh peratus dikesan bagi kanak-kanak yang sudah bersekolah. Kelemahan bagi kanak-kanak ini ialah mereka sukar bergaul dengan masyarakat serta lemah dalam akademik. 3. Sifat anak yang tidak boleh duduk diam dan asyik bermain kemungkinan disebabkan sejenis sindrom dipanggil hiperaktif (attention deficit hyperactivity disorder-ADHD). terlalu aktif dan sukar menumpukan perhatian terhadap sesuatu tugas. Mengenalpasti ciri tingkahlaku kanak-kanak hiperaktif. Lelaki adalah tiga kali ganda lebih ramai menghidap ADHD berbanding kanak-kanak perempuan. Sememangnya lumrah semua kanak-kanak bersikap begini.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 77 UNIT PELAJARAN 7 KANAK-KANAK HIPERAKTIF (ADHD) HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Kanak-kanak ini boleh memahami dan berfikir.

impulsivity and in some cases hyperactivity.K a n a k . Penulisan ini akan membincangkan isu mengenai definisi dan konsep ADHD untuk mengetahui dengan tepat apakah itu ADHD.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 78 Apabila kanak-kanak gagal mencapai kejayaan yang cemerlang di sekolah atau tidak pandai berinteraksi sesama rakannya. inhibit behavior (impulsivity) and attend to task (inattention) in developmentally appropriate way Marilyn Friend (2006) pula mendefinisikan ADHD sebagai mereka yang memenuhi kriteria seperti yang dinyatakan. For some student with ADHD. bertindak mengikut gerak hati dan suka bergurau dianggap normal. topik 7 ini akan akan mengupas mengenai kanak-kanak yang mengalami masalah ADHD. Oleh sebab itu. . ADHD is a brain based disorder that arises out of differences in the central nervous system (CNS)-both in structural and neurochemical areas. mungkin ini menandakan kanak-kanak menghadapi masalah tingkah laku hiperaktiviti. Tetapi semuanya bergantung kepada usia dan tahap pertumbuhan mereka. ciri-ciri individu yang mempunyai simptom ADHD dan masalah pendidikan yang dihadapi oleh kanak-kanak yang mengalami ADHD. Rief (2005) pula mendifinisikan Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) sebagai     ADHD is neurobiological behavioral disorder characterized by chronic and developmentally inappropriate degrees of inattention. consisting of problem with attention span. ibubapa harus berhati-hati agar tidak tersilap membuat andaian dan menganggap anak mereka hiperaktif. These student might skip important parts of an assignment may appear to be day dreaming during large group instruction. Walaupun kanak-kanak ini ada kalanya menunjukkan tingkah laku yang terlalu aktif atau lasak. Kesukaran ini mungkin disebabkan oleh desakan yang tidak terkawal. Kerapkali kanak-kanak yang hiperaktif dianggap sebagai nakal atau jahat. ADHD refers to a family of related chronic neurobiological disorders that interfere with an individuals capacity to regulate activity level (hyperactivity). terlalu aktif dan tidak memberi perhatian (Paul Cooper dan Katherine 2002: 9). DEFINISI KANAK-KANAK HIPERAKTIF(Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) ) Attention Deficit Hyperactive Disorder (ADHD) adalah istilah perubatan yang digunakan kepada kanak-kanak dan remaja yang mempunyai masalah daripada segi tingkah laku dan kognitif dalam aspek penting kehidupan mereka seperti dalam keluarga dan hubungan peribadi di sekolah dan ditempat kerja. impulse control and activity level. punca yang menyebabkan berlakunya ADHD. inattention is the primary symptom. Semangat berkobar-kobar. ADHD is a developmental disorder of self-control.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 79 cannot seem to get organized and generally seem forgetful both in school and at home. This variation of the disorder is call ADHD. Foe another group of student with ADHD, the primary symptom is combination of hyperactivity and impulsivity and inability to put on the brakes before acting. Menurut O’regan (2005) mendefinisikan ADHD seperti berikut “........ attention deficit hyperactivity disorder,more commonly known as ADHD,is a complex and often controversial term. It is an internationally validated medical condition, involving brain dysfunction, in which individuals have difficulty in controlling impulses, inhibiting their behaviour and sustaining their attention span. This leads to a variety of educational, behavioural, social and related difficulties.” Merujuk kepada Wintraub (1997) dalam Natural Treatments for ADD and Hyperactivity, bunyi, imej, warna dan pergerakan semuanya berterusan bergerak dan berterusan mengganggu. Pemikiran merawang dan mengembara kerana rangsangan yang ada. Mereka sukar mengawal diri secukupnya untuk menumpukan perhatian dan menyelesaikan segala tugasan. ingatan dan pemikiran berlaku dan ini akan menyebabkan mereka tidak menghiraukan sesiapa yang bercakap dengan mereka. Manakala mengikut The DSM (Dragnostic & Statistical Manual–US), hiperaktif adalah sebahagian dari ADHD, berlaku sebelum umur 7 tahun, berulang-ulang selama tidak kurang 6 bulan. Ciri-ciri yang tetap ialah tingkahlaku yang sukar dikawal disebabkan rangsangan-rangsangan luar, tumpuan yang singkat, pergerakan tangan dan kaki yang kerap, menghilangkan barang dan gagal mendengar dengan baik (American Psychiatic Association, 1987). Selain itu, menurut Lahey et.al (1997) ADHD adalah masalah kanak-kanak yang mempunyai kesukaran untuk menumpukan perhatian keranan terhadnya kebolehan untuk memberi tumpuan dan mereka menunjukkan tanda-tanda tingkah-laku yang tidak sabar. Menurut Azizi Yahaya et al. (2006) gangguan hiperaktif dan kurang tumpuan atau ADHD merujuk kepada suatu kecelaruan perkembangan yang berlaku ketika zaman kanak-kanak yang mempunyai ciri-ciri seperti kurang tumpuan, keadaan hiperaktif-impulsiviti yang lebih kerap dan teruk berbanding dengan keadaan yang biasa diperhatikan pada individu di peringkat perkembangan yang normal. Selalunya ibu bapa dan guru-guru menggambarkan kanak-kanak yang mudah terangsang, lasak atau tidak mendengar cakap ini sebagai hiperaktif. Istilah gangguan hiperaktif atau kurang tumpuan (ADD) digunakan oleh profesional dalam bidang perubatan untuk menggambarkan masalah yang lebih serius dan berpanjangan pada kanakkanak. Gangguan kurang tumpuan (ADD) tanpa hiperaktiviti (terutama sekali jenis yang tidak memberi perhatian penuh) adalah subkategori kepada ADHD. Biasanya, kanak-kanak dalam golongan ini kurang memberi perhatian penuh dan tumpuan mudah terganggu. Adalah dikatakan bahawa ADD tanpa hiperaktiviti kerapkali tidak didiagnosa dengan tepat. Gangguan hiperkinetik merupakan satu lagi istilah yang digunakan untuk menggambarkan ADHD. Justeru itu, kanak-kanak ADD tidak hiperaktif, biasanya kanak-kanak ini tidak menimbulkan gangguan di bilik darjah dan tingkah laku mereka tidak membimbangkan dan dapat di kawal oleh guru.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 80 Walau bagaimanapun, ADHD boleh memberi masalah kepada kanak-kanak dan menyebabkan pencapaian dan konsep kendiri yang rendah.

a.Bincangkan masalah kognitif yang dialami oleh kana-kanak hiperaktif b. Jelaskan ciri-ciri tingkahlaku utama kanak-kanak hiperaktif b. Terangkan masalah sosial dan emosi kanak-kanak hiperaktif

PUNCA DAN CIRI TINGKAHLAKU
Punca yang pertama adalah keturunan. Kajian oleh Friend (2006) menunjukkan bahawa sifat dan ciri ibu bapa, adik beradik atau ahli keluarga yang rapat mempengaruhi kecacatan. Individu yang mengalami ADHD selalunya dipengaruhi oleh faktor keturunan. Kanak-kanak yang mempunyai sejarah keluarga yang mempunyai ADHD adalah tiga kali ganda lebih berpotensi menjadi ADHD berbanding mereka yang tidak mempunyai sejarah ADHD. Beliau juga membuat kajian terhadap sepasang kembar di mana kembar ini dibesarkan dalam dua persekitaran yang berbeza. Hasilnya beliau mendapati bahawa kanak-kanak ini tetap menunjukkan sindrom hiperaktif walaupun dibesarkan di kawasan dan suasana yang berbeza. Menurut Baekley (1998) 80 peratus kanak-kanak ADHD adalah berpunca daripada keturunan. Pendapat ini turut dipersetujui oleh Lombroso et.al (1998). Kanak-kanak yang mengalami simptom ADHD biasanya mempunyai ibu atau bapa, adik beradik, nenek moyang ataupun saudara rapat yang mempunyai masalah atau simptom ADHD semasa kanak-kanak. Menurut Mohd Sharani Ahmad (2004) kejadian ADHD berkait dengan baka ia bermula dengan hubungan seksual suami dan isteri. Ia dibahagikan kepada dua iaitu jika ibu bapa mempunyai kecacatan maka ia akan diwarisi oleh anak dan jika ibu bapa tidak cacat tetapi anak adalah cacat. Umumnya suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom. Begitu juga isteri menghasilkan 23 pasang ovum. Setiap pasang kromosom yang wujud dalam pasangan itu akan menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat (ketidaksempurnaan). Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu autosomal dominant di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. Perwarisan autosomal excessive iaitu kedua ibu bapa pembawa gen cacat. Jika salah seorang sahaja pembawa baka cacat maka anak yang dilahirkan tidak cacat tetapi cuma pembawa baka cacat. Namun bagi pasangan yang normal tetapi pembawa baka cacat maka kemungkinan anak yang dilahirkan cacat adalah tinggi. Rajah 1 di bawah menunjukkan pewarisan baka daripada ibu bapa kepada anak-anak.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 81

Sumber daripada : Eric J. Mash & David A. Wolfe, 2004 Menurut Sandra (2005) ADHD juga berlaku disebabkan kekurangan aktiviti dan tahap metabolisma yang rendah di bahagian otak yang tertentu. Kajian juga menunjukkan bahawa mereka yang mengalami ADHD menghadapi masalah kekurangan aktiviti di bahagian otak berbanding dengan mereka yang tidak mengalami ADHD di mana aktiviti ini mengawal perjalanan bahagian otak yang lain. Bahagian ini akan mengawal tahap aktiviti otak, dorongan dan perhatian seseorang. Friend (2006) menyatakan kajian yang dijalankan ke atas bahagian otak menunjukkan bahawa terdapat tiga bahagian otak iaitu prefrontal cortex, basal ganglia dan cereblum. Ketiga-tiga bahagian otak ini mengawal fungsi yang berlainan. Bagi penghidap ADHD mereka kekurangan electrical activity dan kekurangan tindak balas kepada stimulasi di bahagian otak. Rajah di bawah menunjukkan penghidap ADHD

Sumber daripada : Eric J. Mash & David A. Wolfe, 2004

Hiperaktif ( Berlaku terlalu aktif ) : Kanak-kanak yang berkelakuan seperti suka berlari-lari. b. Dia membuat sesuatu dan dia akan dengan cepatnya berubah pada membuat sesuatu yang lain. Impulsif (Mengikut dorongan hati ) : Kanak-kanak ini tidak pernah merancang dahulu sesuatu pekerjaannya itu malah melakukannya sahaja. CIRI-CIRI KANAK-KANAK HIPERAKTIF Menurut William Cruickshank (1986) cirri-ciri kanak-kanak hiperaktif terbahagi kepada 2 jenis iaitu : .K a n a k . Malahan di kalangan kanak-kanak yang dikatakan ‘brain damaged’ ramai yang tidak berkelakuan hiperaktif. memanjat-manjat perabot sukar duduk diam dan seolah-olah ada kuasa yang menyebabkan dia tidak boleh berdiam diri juga tergolong sebagai hiperaktif. a. Kelakuan hiperaktif selalunya mendapat perhatian serta merungsingkan ibu bapa apabila kanak-kanak yang berusia 2 tahun atau 3 tahun sudah pandai berlari. Impulsif dan Hiperaktif. Anggapan umum ialah kanak-kanak yang hiperaktif menghadapi gangguan urat saraf yang minimum. Ibubapa dan guru-guru mendapati sukar mengawalnya kerana dia tidak mengikut arahan yang diberikan . tetapi anggapan ini juga penuh kontroversi. memanjat dan melompat. c. selalu tidak menunjukkan apa-apa gangguan. Kanak-kanak ini selalu tidak boleh duduk bermain dengan lama seperti kanakkanak lain. Inatesi (Kekurangan tumpuan perhatian ) : Kanak-kanak yang sangat senang beralih pandangan dari satu perbuatan ke perbuatan yang lain dan seolah-olah tidak mendengar apabila orang cuba bercakap dengannya tergolong sebagai kanak-kanak yang lemah kuasa penumpuan perhatian terhadap sesuatu.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 82 KATEGORI HIPERAKTF Mengikut perkembangan ADHD (Aftention Deficit Hyperactivitiy Disorder) untuk mengenalpasti kanak-kanak yang hiperaktif terdapat 3 gejala utama yang harus dikenalpasti iaitu Inatesi. Pemeriksaan urat saraf di kalangan kanak-kanak yang dikatakan mengalami Sindrom Hiperaktif.

Tumpuan perhatian dengan melihat dan mendengar berulang kali : Di dalam kelas juga atau di tempat-tempat lain seperti di rumah. a. Mudah hilang tumpuan : Apabila proses pembelajaran sedang berlangsung. Motor Hiperaktif (motor kasar dan motor halus) : Tingkahlaku yang aktif dan melampau : Kanak-kanak ini terlalu aktif dalam aktiviti sehariannya. memukul. Bincangkan perbezaan hiperaktif sensori dengan hiperaktif motor. Lemah dalam hal-hal yang berkaitan dengan ruang : Kanak-kanak ini tidak dapat membezakan suasana dan keadaan persekitaran dari segi saiz. jarak dan keadaan ruang. perhatiannya tertumpu pada pandangan dan pendengaran yang berulang kali. Sebagai guru apakah cadangan anda untuk mengurangkan masalah hiperaktif murid berkeperluan khas di dalam bilik darjah. Dalam lain perkataan. Tidak boleh membuat gambaran. kanak-kanak ini hanya memberi tumpuan untuk seketika sahaja tetapi selepas beberapa minit mereka akan mengalihkan tumpuan mereka kepada sesuatu yang lain yang lebih memberikan sesuatu perasaan yang menghiburkan hatinya. mereka akan mencuba pelbagai cara seperti menghentak.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 83 1.K a n a k . Selalunya mereka gagal memberikan tumpuan yang baik di dalam proses pembelajaran. . Sasarannya adalah orang atau benda yang berada berhampiran dengannya. b. membezakannya dan menghuraikan sesuatu perkara yang ada hubung kait seperti perbezaan di antara lori dan bas sebagainya contohnya. Sensory Hyperactive (pancaindera) : Lemah dan gagal memberi tumpuan : Kanak-kanak hiperaktif ini biasanya lemah dalam pelajaran kerana terlalu suka bermain dan pemikiran sentiasa tertumpu kepada sesuatu yang menghiburkan walaupun seketika. Memanipulasikan bahan atau apa saja yang dipegang : Apabila mereka mendapat sesuatu. kanakkanak ini tidak boleh duduk diam dan ada ketikanya mereka bersikap agak agresif sehingga menyebabkan pergaduhan mencederakan rakan-rakan. pengasingan dan menyatakan kaitan atau perhubungan : Biasanya kanak-kanak ini tidak dapat membayangkan sesuatu objek. 2. membaling atau sebagainya terhadap benda tersebut.

kanak-kanak hiperaktif ini tidak boleh memberikan perhatian sepenuhnya.  Menghasilkan kerja yang tidak berkualiti : Oleh kerana kanak-kanak yang terlalu aktif ini tidak suka kepada sesuatu perkara yang membosankan dan memenatkan. kanak-kanak yang mempunyai perlakuan hiperaktif ini adalah suka membuat sesuatu aktiviti. mereka biasanya tidak dapat memberikan perhatian yang sepenuhnya apabila diminta untuk melakukan sedemikian. apabila disuruh memegang sesuatu benda.  Tidak boleh menyiapkan kerja atau tugasan : Sekiranya kanak-kanak hiperaktif ini disuruh untuk melakukan sesuatu tugasan atau kerja. Ciri-cirinya adalah seperti :  Mudah terganggu : Kanak-kanak yang aktif keterlaluan ini adalah mudah terganggu sama ada terganggu daripada orang lain atau dengan dirinya sendiri. Kesannya. mereka biasanya tidak boleh menyiapkannya sendirian.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 84 CIRI-CIRI INTELEKTUAL KANAK-KANAK HIPERAKTIF Terdapat beberapa ciri-ciri intelektual kanak-kanak hiperaktif yang perlu kita ketahui terutama ibu bapa dan guru-guru. Mereka hanya boleh melakukan kerja atau tugasan tersebut dengan baik hanya dipermulaannya sahaja akan tetapi untuk menyiapkan dengan baik dan sempurna mereka tidak mampu lakukannya. Fikirannya sentiasa terganggu oleh perkara-perkara lain semasa melakukan sesuatu perkara yang dianggap penting.K a n a k . Mereka asyik memikirkan perkara yang lain dalam tempoh pembelajaran tersebut.  Tidak boleh tumpukan perhatian terhadap sesuatu perkara : Apabila disuruh oleh guru untuk menumpukan sesuatu perkara yang sedang diajar di dalam kelas. kanak-kanak tersebut boleh memegangnya tetapi dalam masa yang sama mereka akan memikirkan sesuatu yang lain sehingga boleh mengakibatkan sesuatu yang dipegang itu boleh terjatuh atau sebagainya. tetapi aktiviti tersebut hanya berkesan untuk seketika sahaja dan menyebabkan sedikit sahaja yang siap. Ini kerana kegemaran atau sikap yang ada padanya adalah berbentuk sementara sebagai contoh mereka hanya suka kepada sesuatu aktiviti yang ringkas dan pendek sesuai dengan dirinya yang mempunyai naluri suka berubah-ubah dan tidak gemar kepada sesuatu yang memenatkan. Sebagai contoh.  Suka membuat sesuatu aktiviti tetapi sedikit sahaja yang siap : Untuk pengetahuan. Ini kerana kanak-kanak ini cepat bosan dengan sesuatu perkara atau kerja yang memenatkan dan menyusahkan. maka kerja yang diarahkan supaya dilakukan dengan sempurna tidak dapat dilakukan. Begitu juga di rumah atau di tempat lain. hasil kerja yang diperolehi tidak berkualiti dan memberangsangkan.  Perkembangan bahasa yang lambat : .

berkhayal dan sebagainya maka mereka mengalami masalah bahasa yang lambat dan pertuturan mereka juga turut terjejas. Oleh kerana kanak-kanak ini sentiasa aktif dengan perlakuannya. Boleh dikatakan di sini bahawa kanak-kanak ini tidak boleh berbahasa dengan baik. mengusik orang di sekitarnya. Suka mengelamun/berkhayal : Apabila kanak-kanak ini bersendirian. CIRI-CIRI TINGKAHLAKU KANAK-KANAK HIPERAKTIF Begitu juga dengan tingkahlaku kanak-kanak hiperaktif.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 85 Dalam masalah kanak-kanak yang terlalu aktif ini. mereka resah dan gelisah apabila tidak dapat melakukan sesuatu perkara yang mereka suka dan berminat. terdapat pelbagai ciri-ciri yang telah dikenalpasti. sentiasa suka bermain. mereka banyak berkhayal dan mengelamun tentang perkara-perkara yang digemarinya dan apabila tersedar dari lamunannya mereka akan mengaplikasikan. CIRI-CIRI PERKEMBANGAN MOTOR  Risau/resah/gelisah : Kanak-kanak ini sentiasa risau. Ciri-cirinya adalah :                       Suka memberontak Bertindak sebelum berfikir Memerlukan kepuasan dengan segera Tidak boleh menunggu giliran Suka mengganggu kawan Suka mencuri Sentiasa bermasalah Selalu merosakkan harta benda orang Selalu bergaduh dengan rakan Kadangkala berani mencederakan diri sendiri dan orang lain Suka membuat bising Perlakuan secara tiba-tiba Degil dan sukar dikawal Lemah merancang Perlukan perhatian yang lebih Tidak suka dengar nasihat Tidak tahu mempertahankan diri Selalu tukar aktiviti Tidak suka dibelai Suka menjerit Sensitif terhadap bau-bauan Suka bermain tanpa mengira bahaya. perkembangan mereka juga terbantut misalnya perkembangan bahasa.K a n a k .  .

Tingkahlaku yang memerlukan pengawasan yang rapi : Biasanya kanak-kanak hiperaktif akan sentiasa berkelakuan dengan mengikut perasaan tanpa memikirkan tentang keselamatan diri sendiri. Tidak berhati-hati : Apabila kanak-kanak hiperaktif ini melakukan sesuatu perkara.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 86  Tidak tahu erti bahaya : Kanak-kanak ini biasanya tidak pernah membayangkan tentang bahaya atau kecederaan yang akan mereka alami dan tempuhi disebabkan mereka sentiasa berkhayal seterusnya dengan tidak disedarinya mereka terus melakukan sesuatu di luar kawalannya. Bertindak cepat tetapi kurang berkesan : Apabila diberikan tugas oleh guru.        . Mereka merasakan berlari itu sesuatu yang menyeronokkan tanpa mempedulikan orang lain walaupun akan mengakibatkannya terjatuh atau tersungkur. Agresif iaitu suka berlari-lari : Apabila berada di dalam kelas atau berada di mana-mana sahaja. Tidak boleh menyesuaikan diri dalam permainan : Apabila berada di dalam sesuatu permainan atau pasukan. memanjat pagar seterusnya terjun ke bawah. berjalan-jalan dan kurang tidur : Sewaktu tidur pula. Masalah tidur yang lasak.K a n a k . Selalu melakukan perlakuan yang merbahaya : Kanak-kanak ini selalu melakukan aktiviti yang merbahaya seperti melompat longkang yang besar. kanak-kanak ini perlu pengawasan yang rapi oleh guru-guru. ke atas atau ke bawah dan posisinya sering beralih arah. memegang kaca yang pecah dan sebagainya. kanak-kanak ini suka berlari ke sana ke mari untuk memuaskan hatinya. Mereka ini merasa seronok apabila dapat melakukannya. mereka tidak berhati-hati dan sentiasa terdedah dengan perkara-perkara yang akan mendatangkan masalah kepada diri sendiri atau orang lain. kanak-kanak hiperaktif ini tidak dapat untuk menyesuaikan dirinya dengan permainan tersebut atau tidak dapat untuk bersama-sama dengan rakan-rakan yang lain kerana kanak-kanak ini biasanya berada dalam dunianya sendiri tanpa memikirkan tentang orang lain. Oleh kerana itu. kanak-kanak hiperaktif akan segera melakukan tugasan dengan penuh semangat dan berkeyakinan tetapi dalam masa yang sama tugasan tersebut kurang berkesan kerana dilakukannya dengan tidak teliti dan tiada peraturan atau strategi tertentu. ibu bapa atau seseorang yang lebih dikenalinya atau rapat dengannya. Semasa sedang tidur juga. kanak-kanak ini biasanya tidur dalam keadaan yang tidak menentu iaitu seringkali beralih ke kiri dan ke kanan. kanak-kanak boleh berjalan mengikut suka hatinya sama ada pergi tidur bersama adik-beradik yang lain atau mencari tempat yang lebih selesa. Kadang-kadang mereka juga kurang tidur ataupun suka tidur lewat.

Pendekatan pembelajaran (educational approach) cara ini bertujuan untuk mengurangkan aktiviti kanak-kanak ini dan sebaliknya melebihkan kemampuan mereka menumpukan perhatian terhadap aktiviti-aktiviti yang boleh memperkembangkan intelek mereka.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 87  Lemah koordinasi : Perlu juga kita ketahui bahawa kanak-kanak hiperaktif ini adalah lemah koordinasinya. Sebaik sahaja ubat diberhentikan kelakuan hiperaktif akan timbul balik. Selain daripada itu. Ini dapat dilihat daripada tindakan yang mengikut gerak hati dan mereka juga gagal memahami kenapa mereka dihukum kerana perbuatan yang dilakukan. supaya dapat dilakukan dengan cara yang betul. Teknik ini perlu diamalkan. Apa yang dimaksudkan adalah mereka mungkin mempunyai pendengaran yang baik dan boleh mendengar arahan tetapi tidak berkeupayaan memahami bunyi yang didengar.K a n a k . Misalnya ada kanak-kanak yang memerlukan cara pertama dan kedua dan ada pula yang berjaya dirawat dengan cara kedua sahaja. Mereka juga selalunya gagal mencapai kejayaan yang cemerlang di sekolah atau tidak pandai berinteraksi sesama rakannya APA (2000) dalam dalam Azizi Yahaya et al. Kanak-kanak ADHD kerap mengalami kesukaran pemprosesan auditori. Mereka sebenarnya tidak dapat menyeimbangkan dirinya atau pemikiran serta perlakuannya dengan lebih sempurna. mereka juga seorang yang pelupa dan tumpuan mereka mudah terganggu. Tetapi malangnya dengan cara ini. keadaan individu yang mengalami ADHD mereka cepat berasa bosan dan pada waktu yang sama tidak berdaya hendak menumpukan perhatian pada tugas yang perlu disiapkannya. Ritalin dan Haloperidol. Teknik kedua dan ketiga lebih berkesan jika digunakan satu demi satu. Teknik pengubahsuaian kelakuan (behavioural modification) cara ini lebih berkesan tetapi cara-caranya perlulah ditunjukkan oleh pakar psikologi. . Mereka juga mungkin kurang faham atau tidak empati pada perasaan orang lain. kesannya tidak berpanjangan. (2006) RAWATAN DAN PENGENDALIAN KANAK-KANAK ADHD Di sini terdapat tiga cara rawatan bagi kanak-kanak hiperaktif : Terdapat beberapa jenis ubat yang telah digunakan oleh doktor untuk mengurangkan keadaan hiperaktif seperti Amphetamine. CIRI-CIRI PERKEMBANGAN SOSIAL Di samping itu juga. Bagi kanak-kanak mestilah disesuaikan secara orang perseorangan. Kadangkala rawatan ini tidak berkesan dan sebaliknya memberi kesan yang negatif.

Di sini ada beberapa cara membimbing kanak-kanak hiperaktif :  Bermula dengan mendapatkan perhatian anak-anak sebelum bercakap dengannya. Mereka akan lebih baik selepas berehat selama 5 hingga 10 minit. 4. Kanak-kanak hiperaktif ini memerlukan rawatan yang terperinci dan pemeriksaan fizikal serta penilaian perkembangan intelek dan emosinya.K a n a k .  Suruh mereka mengulangi bahagian yang anda pilih untuk diingati. juga mesti mendapat bimbingan daripada pihak ibu bapa dan guru-guru.  Bagi kanak-kanak yang bersekolah. Hiperaktif adalah perlakuan atau tingkahlaku yang dianggap bertentangan nilai sosial yang disebabkan oleh ketidakseimbangan sistem saraf pusat otak dalam mentafsir rangsangan-rangsangan yang ada di persekitaran. Kaunseling yang intensif diperlukan untuk meningkatkan kemampuan ibu bapa melatih dan memberi rawatan kepada anak mereka. 3. Pencegahan lebih baik dari rawatan. . Berikan ganjaran kepada tingkahlaku yang baik dan bersesuaian.  Jangan galakkan permainan kasar dan tidak terkawal dengan orang dewasa. suruhlah mereka selalu berkomunikasi dengan guru. Ini memerlukan kesabaran. Jika perlu.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 88 CARA-CARA MEMBIMBING KANAK-KANAK HIPERAKTIF Selain daripada rawatan kanak-kanak hiperaktif. Pastikan kanak-kanak hiperaktif ini mengikuti jadual tersebut. RUMUSAN 1. tenaga dan kewangan. Dari masa ke semasa pencapaian perlu dinilai dan strategi perlu diperkemaskan agar sesuai dengan usia serta keadaan. pertimbangkan untuk mendapatkan pertolongan dalam pelajaran kanak-kanak ini dari guru yang sesuai.  Benarkan kanak-kanak hiperaktif ini berehat untuk menyegarkan dirinya (semasa membuat kerja sekolah). Berikan arahan dengan tepat dan jelas. Matlamat rawatan supaya kanak-kanak ini boleh menyesuaikan diri di sekolah dan masyarakat dengan sebaik mungkin.  Buatkan satu jadual untuknya. Apa yang paling penting ialah setiap ibu bapa perlu mempertingkatkan ilmu pengetahuan tentang permasalahan-permasalahan kanak-kanak hiperaktif. 2. Kepada guru-guru juga tindakan dan kaedah yang sesuai hendaklah diaplikasikan dan direalisasikan bagi mengelakkan kanak-kanak yang hiperaktif ini daripada berterusan dengan kepelbagaian masalah yang mereka timbulkan serta dapat mengawal dan membantu mereka dengan sewajarnya. pengorbanan masa. Kemudian pastikan anak hiperaktif bertentang mata dengan mata anda ketika bercakap.

D. London and Philadelphia.). 2009. San Diego California. Punca Kejadian. M. Scott. Writing and Developing Social Stories Practical Interventions in Autism. Paul Chapman Publishing. C. 6th edition. & Munro. Philips. Introduction to Psychology. Speechmark Publishing Ltd. Educationg Pupils with Autistic Specktrum Disorder: A Practical Guide. Brady.blogspot.org/images/2008-03-17/Press_release_ Voc_Klang_(BM). Paul Chapman Publishing. 2009.. Smith. 2005. Singular Publishing Group. Autistic Spectrum Disorders. 2002. Published with the National Austistic Society. Teching Play to Children with Autism Practical Interventions during Interplay. Wadsworth Thomson Learning.pdf. Persatuan Kebangsaan Autisme Malaysia. 2009. 2009. Ives. Autisme. J. (akses pada 24 Disember 2011). UK. London.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 89 RUJUKAN Fitzgerald. Students with Autism: Characteristics and Instruction Programming for Special Educators. M. 2003.C.com/index2. Taylor & Francis Group Hove and New York. Continuum International Publishing Group. (akses pada 25 Disember 2011).K a n a k .(akses pada 26 Disember 2011. . 2004. M. Clark. http://hisyammieddy. N. 2000. http://www.php?option=com_content&do_pdf=1&id=1999 (akses pada 24 Disember 2011. et al. 2007. N. http://rehabmalaysia. Jessica Kingsley Publishers. 2005. Hamid Arshat. Caring For A Child With Autism: A Practical Guide For Parents. Mohd Hisyammieddy Bin Esa..2001. US.html.com. Birmingham Plotnik. Wikipedia. Supporting Children with Autism in Mainstream School. NASOM. Khairul Anwar Bin Sharin. 2005. (akses pada 24 Disember 2011).Routledge. Brunner. Autism And Creativity: in there a link between autism in men and expectional ability?. 2009. Kanak-kanak Autisme: Ciri-ciri dan Implikasi Dalam Proses Pengajaran dan Pembelajara.hamidarshat. London Hanbury. M.com/2009/01/punca-dan-kadar-kejadian-autisma. London Seach. *Worth. S.). www. The Questions Publishing Company Ltd.wikipedia. R. Kanak-kanak Autistik. et al.

multiple sclerosis. 1996). Kedua adalah acute iaitu kesakitan yang melampau (serius). meningkatnya kesukaran untuk bergerak dan mortaliti hidup mereka. (2005) individu yang mengalami degenerative diseases berisiko untuk menghadapi krisis dalam psikososial seperti berhadapan dengan perkara berkaitan hilang kawalan terhadap tubuh badan. Walau bagaimanapun terdapat beberapa jenis penyakit dalam kategori degenerative diseases seperti spinal muscular atrophy. Saya pasti ramai di antara anda pernah melihat dan berbicara dengan mereka yang mengalami kecacatan fizikal atau ketidakupayaan fizikal.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 90 UNIT PELAJARAN 8 KANAK-KANAK BERMASALAH FIZIKAL HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. . Kemerosotan fungsi fizikal akan meningkatkan keupayaan terbatas terutamanya dalam aktiviti fizikal. anda diharap dapat: 1. Terdapat pelbagai kategori kecacatan fizikal di bawah IDEA iaitu terdiri daripada Orthopedic Impairment iaitu Neuromotor impairment (celebral palsy dan spina bifida). Menurut Best et al. keadaan pertama mengenai adakah kecacatan tersebut kronik.. Kumpulan kedua ketidakupayaan dalam kategori kecacatan ortopedik ialah degenerative diseases yang memberi kesan kepada pergerakan motor. penyakit Parkinson dan lain-lain lagi. diubah dan diubati. 3.K a n a k . 4. Multiple disabilities terdiri daripada physical disability plus an other disability dan Traumatic Brain Injury terdiri daripada physical disability resulting from traumatic brain injury. Degenerative diseases merupakan sebahagian daripada kecacatan neuromotor atau musculosketel disorder. Menurut Friend (2005) terdapat empat konsep bagi memahami ketidakupayaan fizikal iaitu condition (keadaan). tetapi boleh dirawat. tidak berubah dan ianya boleh dipulihkan. Ketiga Progressive disorder iaitu ke arah kematian seperti muscular dystrophy dan yang ke empat adalah episodic iaitu akibat daripada intensity dan dormant. 2. Menyatakan definisi kanak-kanak bermasalah fizikal Mengenalpasti jenis kecacatan fizikal Menjelaskan ciri-ciri kecacatan fizikal Membincangkan rawatan dan pemulihan kecacatan fizikal PENGENALAN Sekarang kita akan memasuki topik yang ke lapan dalam modul ini. Degenerative diseases ialah ketidakupayaan perkembangan pergerakan motor (Heller et al. Keadaan merujuk kepada empat jenis keadaan. Degenerative diseases (Muscular dystrophy) dan Musculosketel disorders (Juvenile rheumatoid arthritis dan Limb deficiency). Muscular Dystrophy adalah penyakit yang disebabkan oleh kegagalan tisu-tisu otot untuk berfungsi iaitu di bawah kategori degenerative diseases.

3007. mengatakan bahawa: “Muscular Dystrophy refers to a group of genetic diseases marked by progressive weakness and degeneration of the skeletal or voluntary muscles that control movement” Menurut NCBI (2003) Muscular Dystrophy ialah sejenis penyakit termasuk dalam kategori neuromuscular yang mana kecacatan otot-otot badan memberi kesan sehingga menyebabkan pergerakan menjadi lemah.. bone tuberculosis. cerebral palsy. (2005) dan Hardman et al. Nama asal penyakit Duchenne Muscular Dystrophy diambil daripada nama pakar neurologi iaitu Guillaume Benjamin Amand Duchenne.. waktu kelahiran (perinatal) atau setelah kelahiran.g. Terdapat dua jenis Muscular Dystrophy yang disebabkan oleh genetik iaitu Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) dan Becker Muscular Dystrophy (BMD). Duchenne Muscular Dystrophy. DEFINISI KECACATAN FIZIKAL Kecacatan fizikal (Orthopedic impairment) adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik yang tidak normal atau prenatal. Kecacatan fizikal menurut Individuals with Disabilities Education Act atau IDEA (2004) adalah. poliomyelitis. Muscular Dystrophy juga adalah kelainan genetik pada otot yang kebanyakan ditemui pada kanak-kanak lelaki. kecacatan fizikal jenis Muscular Dystrophy adalah kecacatan yang melibatkan kelemahan otot-otot badan yang melibatkan kaki tangan yang tidak dapat mengawal pergerakan badan. “means a severe orthopedic impairment that adversely affects a child’s educational performance. Facioscapulohumeral Muscular Dystrophy.g. Emery-Drefuss Muscular Dystrophy. The term includes impairment due to the effects of congenital anatomy (e. Mascular Dystrophy merupakan sejenis penyakit yang disebabkan otot-otot utama menjadi lemah dan gagal berfungsi.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 91 Selain itu.” Manakala menurut Giuliani & Pierangelo (2007). impairment due to the effects of disease (e.g.F. Limb-Girdle Muscular Dystrophy dan Myotonic Muscular Dystrophy. menurut Friend (2008).7 (C)(8)]. . 2005. Terdapat banyak jenis kecacatan Muscular Dystrophy antaranya ialah Berker Muscular Dystrophy. Hal ini berlaku kerana terdapatnya gangguan kromosom-X pada kanak-kanak lelaki. Semasa kelahiran. ect). clubfoot. ect.R.) and impairments from other causes (e..K a n a k . kanak-kanak Muscular Dystrophy melalui perkembangan secara normal tetapi tidak diketahui punca bermulanya otot gentian gagal berfungsi dan digantikan dengan tisu-tisu lemak.. absence of some member. Ia biasanya dialami oleh pesakit Duchenne Muscular Dystrophy. amputations and fractures or burns that cause contractures) [C. Muscular Dystrophy ialah penyakit yang diwarisi dan penyakit ini adalah mereka yang mengalami masalah berkaitan otot. Menurut Muscular Dystrophy Family Foundation.

Apakah beza kecacatan fizikal Neuromotor impairment (celebral palsy dan spina bifida). Menurut Mayo Clinic Staff. kecederaan atau kelumpuhan di dalam otak. Ringkasnya cerebral palsi adalah satu situasi pergerakan anggota badan yang tidak dapat dikawal sepenuhnya oleh kerana terdapat gangguan. Hallahan dan Kauffman (2006) menyatakan Cerebral Palsy is not a disease. Jenis genetik yang dibawa oleh ibu dikenali sebagai X-linked recessive inheritance. (2009). Manakala dua kromosom X yang diwarisi oleh anak perempuan pula menjadikan mereka sebagai pembawa. Punca kecacatan kedua-dua Muscular Dystrophy ini adalah sama iaitu ia berpunca daripada genetik ibu iaitu kromosom X yang mana ia hanya berlaku kepada anak lelaki. namun tulang-tulang otot akan menjadi lemah ketika umur kanak-kanak tersebut berumur di antara dua dan enam tahun. Pembawa penyakit ini mengalami kecacatan genetik hanya kepada satu sahaja kromosom X.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 92 PUNCA KECACATAN FIZIKAL (MASALAH FIZIKAL) Muscular Dystrophy (MD) merupakan penyakit genetik. Selalunya perkara ini berlaku kerana kurangnya pendedahan dan maklumat yang tepat kepada ibu bapa mengenai penyebab berlakunya. Selepas dilahirkan bayi menunjukan keadaan normal. It is rather a condition that is nonprogressive and noninfectious. Duchenne Muscular Dystrophy (DMD) adalah diantara 40 jenis penyakit-penyakit Mascular Dystrophy. Ianya memberi kesan kepada kanak-kanak lelaki pada nisbah 1:50 kelahiran tetapi hanya satu per tiga kes yang keputusannya disebabkan genetic mutation di dalam keluarga yang tidak mempunyai penyakit tersebut. Menurut Clark (2007). kecacatan genetik kromosom X penyebab berlakunya Duchenne dan Becker Muscular Dystrophy. yang mana penyakit ini boleh menyebabkan kepada masalah perkembangan otot hati (cardiomyopathy) dan mengalami otot yang lemah. Anak lelaki akan mewarisi kromosom X daripada ibu dan kromosom Y daripada ayah mereka. Cerebral Palsy boleh dikelaskan mengikut jenis- . Degenerative diseases (Muscular dystrophy) JENIS KECACATAN FIZIKAL Dalam topic ini tumpuan kecacatan fizikal merujuk kepada Neuromotor impairment (celebral palsy ) dan Degenerative diseases (Muscular dystrophy) Cerebral Palsi Cerebral Palsy secara umumnya bukanlah disebabkan oleh gen yang tidak baik atau kejadian di peringkat pranatal yang tidak diketahui atau genetik yang tidak normal mahupun kerana aktiviti tidak bermoral ibu bapa. Menurut Heward (2006) Muscular Dystrophy berpunca daripada faktor genetik yang merujuk kepada penyakit diwarisi dan proses badan atau sebahagian anggota badan menjadi lemah. terdapat dua jenis Muscular Dystrophy disebabkan oleh genetik iaitu Duchenne dan Becker Muscular Dystrophy.K a n a k . apabila kromosom X dan Y bercantum keadaan ini menjadikan anak lelaki yang mewarisi penyakit tersebut. .

Semasa kanakkanak. Ini menyebabkan kesulitan mengawal imbangan badan yang boleh dikesan dari perawakan dan pergerakan seseorang spastik. Ini seterusnya akan mengakibatkan getaran dan ketidakseimbangan yang menghalang pergerakan yang sempurna dan lancar. kaki. Dari segi penglibatan anggota badan. Muscular Dystrophy Menurut Muscular Dystrophy Association (MDA) (2003) Muscular Dystrophy ialah mereka yang mengalami masalah perkembangan otot sehingga menyebabkan pesakit menjadi lemah untuk bergerak dan pergerakan menjadi lambat apabila umur semakin meningkat. pertuturan kurang jelas dan juga didapati ia sentiasa meliuk-liukkan badannya. b. Diplegia (kelumpuhan serius di kaki dan sedikit kelumpuhan di tangan). Keadaan ini akan menyebabkan koordinasi pergerakan menjadi susah di mana stimulasi akan menyebabkan ketegangan otot-otot. pesakit menghadapi masalah kesukaran (lemah) untuk berjalan namun apabila meningkat remaja pesakit tersebut tidak mampu lagi untuk berjalan. c. punggung dan tangan. Selain itu. Paraplegia (kedua-dua kaki sahaja).Atetosis Kerosakan berlaku pada bahagian basal ganglion.Ataksia Ataksia disebabkan kerosakan pada bahagian serebelum otak. Pergerakannya adalah kekok dan teragak-agak. Bahagian bahu.Trilegia (tiga anggota biasanya satu tangan dan kedua-dua kaki) dan Quadriplegia atau tetraplegia (kedua-dua kaki dan kedua-dua tangan lumpuh).. Kedua ia memberi kesan kepada otot betis dan jantung serta fungsi pernafasan. menurut Hardman et al. Seseorang itu juga akan mengalami masalah mengawal pengeluaran air liur dan ini akan memalukannya. Kelemahan otot biasanya bermula pada bahu dan pangkal paha kemudian merebak kebahagian lain termasuk saraf hati sehingga memberi kesan kepada paru-paru.Spastik Kecacatan ini disebabkan pada bahagian korteks motor yang boleh mengakibatkan kehilangan kawalan terhadap otot-otot yang boleh dikawal (voluntary muscle). . Seringkali pendengarannya juga turut terjejas. Terdapat tiga jenis yang utama yang dijeniskan mengikut simptom-simptom nyata yang berkaitan dengan bahagian otak yang rosak iaitu a. Kumpulan ini merupakan kumpulan yang terbesar di kalangan kanak-kanak yang menghidap Cerebral Palsy atau kelumpuhan otak. Atetosis dicirikan oleh pergerakan writhing yang perlahan dan tidak boleh dikawal. Gangguan perkembangan otot ini memberi kesan kepada otot bahu. mengatakan bahawa antara ciri-ciri kecacatan fizikal Muscular Dystrophy ialah mereka mengalami masalah lemah otot. Akibatnya seseorang individu tersebut hilang keupayaan untuk bergerak dan gagal menggunakan lengan dan tangan secara efektif. kaki. (2005).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 93 jenis yang tertentu. muka.K a n a k . tangan dan lengan menjadi sasaran utama. Seringkali juga ia melibatkan otot-otot tekak yang menyebabkan pertuturan menjadi payah dan tidak jelas. kelumpuhan otak boleh dibahagikan kepada Monoplegia melibatkan satu anggota. ketidakupayaan melakukan sesuatu tugas dan ketidakupayaan untuk bergerak. Hemiplegia (tangan dan kaki di sebelah yang sama).

K a n a k . d.thirdeyehealth. b. e. Apakah perbezaan corak pergerakan anggota badan antara monoplegia dengan trilegia _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ . b. c.com/images/muscular-dystrophy 1. a. 2.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 94 Sumber: http://blog. d. e. c. Senaraikan 5 ciri fizikal kanak-kanak spastik __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ __________________________________ Nyatakan 5 ciri kanak yang mengalami masalah ataksia __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ __________________________________________ 3. a.

bermasalah mengenai kebolehan untuk memahami bahasa. Gejala lower leg muncul apabila tisu-tisu otot digantikan dengan lemak dan otot pelvic girdle pula menjadi lemah dan mereka perlu menggunakan tangan untuk bangun berdiri. tangan mungkin melambai-lambai. Bagi pesakit yang mengalami kecacatan Duchenne Muscular Dystrophy mereka menghadapi masalah untuk memanjat tempat yang tinggi dan berlari.K a n a k . Gerakan adalah tersentak-sentak dan kurang berkoordinasi mungkin tidak dapat menggenggam benda dengan jari. gaya berjalan terhuyung-hayang. Bagi kanak spastik ciri yang paling ketara dapat dilihat ialah mempunyai otototot yang tegang dan kecut. ketidakhadiran ke sekolah kerana masalah kesihatan dan mengalami masalah tekanan psikologi.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 95 CIRI-CIRI KECACATAN FIZIKAL a. (2005). . Selain itu. lidah dan kerongkong menyebabkan air liur meleleh. Fizikal Menurut Giuliani dan Pierangelo (2007) kecacatan fizikal berbeza mengikut jenis Muscular Dsytrophy. Menurut Friend (2008). kecacatan otot sehingga menyebabkan pesakit menggunakan kerusi roda dan pengawalan otot sehingga menyebabkan penggunaan jari yang terhad dan kehilangan keupayaan pergerakan kepala.kesukaran untuk mengguna satu atau lebih kumpulan otot motor. prestasi kanak-kanak ini di sekolah amat menyedihkan kerana kajian menunjukkan bahawa kanak-kanak Muscular Dystrophy tidak meletakkan harapan yang tinggi terhadap diri sendiri. Gaya berjalan semacam gunting. Keadaan ini menunjukkan bahawa pentingnya kepakaran seseorang guru dalam memainkan peranan. Sekiranya cuba mengawal pergerakan. kesukaran untuk berjalan (lambat berjalan). Kecacatan intelektual Kecacatan intelektual hanya berlaku pada sesetangah Muscular Dystrophy.tulang belakang bengkok. b. lambat dalam perkembangan kemahiran menggunakan otot-otot motor. Pada umur 10 hingga 14 tahun kanak-kanak Muscular Dystrophy kehilangan keupayaan untuk bergerak. Keupayaan kognitif kanak-kanak spastic dapat dikesan apabila Kesukaran dalam perkembangan tentang kebolehan pertuturan dengan betul kerana lumpuh di bahagian sekeliling mulut. (2009) gejala kecacatan fizikal Duchenne Muscular Dystrophy dapat di lihat antara umur dua dan enam tahun yang mana gejala perkembangan kecacatan berbeza mengikut tahap. Mereka mungkin tidak dapat mengawal otot-otot bibir. Ciri-ciri kecacatan fizikal yang dialami oleh kanak-kanak Muscular Dsytrophy antaranya kelemahan otot.gejala perkembangan otot. menurut Hunt & Marshall (2005) pesakit Muscular Dystrophy yang mengalami pembantutan otak akan ditempatkan di institusi-institusi dalam percubaan untuk membantu kanak-kanak tersebut untuk membentuk interaksi sosial dan komunikasi antara pesakit dengan komuniti. muka yang kerenyot dan lidah yang terjulur. Semasa cuba mengambil sesuatu benda. kelemahan otot-otot biasanya bermula pada lower leg dan otot pelvic girdle.bermasalah mengenai kebolehan untuk bermain menggunakan alat-alat permainan dengan cara yang sesuai.. Gerakan mereka adalah tidak stabil dan mereka seolah-olah selalu cuba menstabilkan badan. Menurut Best et al. bermasalah mengenai kebolehan untuk ingat sesuatu perkara. berdiri atas jari kaki dengan lutut yang bengkok dan menuju ke bahagian dalam.kesukaran berjalan atau kehilangan keupayaan berjalan. mereka tersandung-sandung. Manakala menurut Taylor et al. Semasa berjalan. kepenatan. kesukaran menggunakan kemahiran motor seperti melompat dan berlari. pergerakan itu bertambah tersentak-sentak.

Penggunaan komputer sangat penting untuk pelajar Muscular Dystrophy kerana penggunaan komputer dapat membantu pelajar ini terutamanya yang . Masalah pembelajaran yang dihadapi kanak-kanak Muscular Dystrophy.Kebanyakan mereka bergantung kepada orang lain untuk makan atau ke tandas..k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 96 bermasalah mengenai kebolehan untuk meniru gaya orang lain. d. Kecacatan Tingkah laku Individu yang menghadapi Duchenne Muscular Dystrophy menghadapi masalah dalam perkembangan psikososial dan tingkah laku kesan daripada kesakitan yang mereka alami. Heller & Bigge 2005). Sesetengah mengalami masalah menyuap makanan. Setiap kematian yang dialami oleh kanak-kanak Muscular Dystrophy adalah disebabkan oleh kegagalan fungsi jantung atau kegagalan kefungsian sistem pernafasan kerana otot dada sudah lemah. jantung dan fungsi pernafasan. menghisap atau menelan. 1998).Tidak boleh berjalan atau duduk sendiri atau menggunakan tangan mereka sendiri. braces atau peralatan lain. iaitu kesukaran menguasai kemahiran motor menyebabkan kanak-kanak ini menghadapi masalah kesukaran untuk menulis. Kecacatan kesihatan Kecacatan kesihatan yang dihadapi kanak-kanak Muscular Dystrophy iaitu akibat daripada kelemahan otot untuk berfungsi sehingga menyebabkan kegagalan sistem otot merebak kebahagian lain termasuk saraf hati sehingga memberi kesan kepada paru-paru. Walaupun ada dalam kalangan yang boleh belajar berjalan tetapi ramai yang menggunakan kerusi roda. Perubahan tingkah laku kanak-kanak itu menjadikan situasi tersebut lebih sukar terutamanya apabila keluarga ingin berkongsi masalah untuk menerangkan keadaan yang sebenar tentang penyakit yang mereka hadapi. Menurut Best et al. Situasi itu menjadikan kanak-kanak Muscular Dystrophy cuba mengasingkan diri daripada berbincang dengan keluarga yang mana ia boleh menyebabkan trauma dan perubahan emosi kanak-kanak tersebut. Sekolah merupakan tempat dimana mereka boleh berkawan dan terjalinnya perhubungan mengenai aspek-aspek kehidupan. suka menyisihkan diri daripada persekitaran sosial dan perubahan tubuh menjadikan mereka kemurungan (Polakoff et al.K a n a k . bermasalah mengenai eye contact dengan orang lain dan bermasalah dalam kebolehan untuk melukis. f. Penyesuaian teknologi yang rendah termasuk penggunaan desk podium dan menyediakan pensel yang lembut perlu dititiberatkan agar pelajar-pelajar dapat melalui proses pendidikan yang sempurna. Masalah Perkembangan Sosial Pergerakan psikomotor adalah terbatas.. (2005). Keadaan ini akan meningkatkan kadar kebergantungan. Terdapat banyak pembelajaran sesuai yang mudah dan efektif untuk kanak-kanak Muscular Dystrophy. e. Tambahan pula keadaan fizikal kanak-kanak itu semakin lemah menyebabkan mereka menyedari tentang kesihatan mereka semakin terjejas. c. Dalam situasi ini guru-guru perlu pembantu-pembantu profesional seperti pekerja sosial dan pakar psikologi agar perundingan dapat menyelesaikan situasi kanak-kanak ini (Best. Masalah Pendidikan (Educational Problem) Perkara yang penting untuk pelajar Muscular Dystrophy adalah proses pendidikan.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 97 menghadapi kesukaran menggunakan jari. Manakala kanak-kanak yang mengalami masalah hilang kawalan bahagian kepala dan tubuh pula perlu menggunakan sepenuhnya komputer untuk menyiapkan latihan yang diberikan. Selain itu, masalah lain yang dihadapi pelajar tersebut iaitu berkaitan dengan persekitaran pembelajaran. Penting untuk mengenalpasti masalah yang dihadapi oleh kanakkanak Muscular Dystrophy terutamanya yang berkaitan dengan persekitaran pendidikan yang sentiasa berubah-ubah, keadaan tersebut boleh mempengaruhi kelakuan mereka. Banyak faktor yang perlu diambil kira dalam menilai kesan ke atas perkembangan dan tingkah laku kanak-kanak tersebut. Masalah pendidikan yang dihadapi oleh pelajar Muscular Dystrophy iaitu berkaitan dengan penempatan kelas. Menurut Hallahan & Kauffman (2006) perkhidmatan pendidikan kepada pelajar-pelajar ini haruslah menyediakan jenis persekitaran yang bersesuaian dengan pelajar tersebut, menyediakan kemudahan yang sedia ada dalam komuniti serta menyediakan perubatan kepada pesakit. Fungsi penempatan pendidikan termasuklah kelas pendidikan umum (arus perdana), bilik sumber, kelas khas dan memperbanyakkan lagi persekitaran terbatas kepada pelajar seperti kelas khas, sekolah khas,program inklusif, kemudahan tempat tinggal dan hospital. Perihal masalah pendidikan yang berkaitan keperluan mereka harus sentiasa berubah dan ia perlu disesuaikan dengan persekitaran dan tahap umur mereka agar keperluan yang disediakan mudah dicapai, selamat, dan mereka bebas untuk bergerak. Kemudahan yang disediakan atau yang sedia ada mudah digunakan dan petunjuk yang disediakan di dalam kelas atau sekolah memudahkan mereka mengikutinya. Keadaan ini akan menunjukkan persekitaran tersebut menjadi lebih bermakna kepada kanak-kanak tersebut mengurus diri mereka sendiri tanpa memerlukan bantuan. Perubahan persekitaran termasuklah meningkatkan akses penyediaan penempatan terutamanya dalam aktiviti dan tugas, perubahan cara penyampaian pengajaran dan perubahan tugas tingkah laku sangat penting untuk mereka. (Best, Heller & Bigge, 2005; Heward, 2006; Heller, Dangel & swearman, 1995). Selain itu, menurut McGill & Vogle (2001) perubahan yang paling penting ialah memberi pendidikan dalam persekitaran tidak terhad yang mana pengalaman pelajar di sekolah menjadikan mereka lebih berdikari. Pelajar Muscular Dystrophy juga memerlukan perubahan perkembangan individu dalam kurikulum, berdasarkan umur kanak-kanak dan perkembangan keadaan. Adalah sangat penting untuk seseorang guru itu menyedari dan memahami kesan sosial dan emosi kanak-kanak Muscular Dystrophy ke atas mortaliti mereka.

a. Pada pandangan anda adakah kecacatan intelektual dan kecacatana tingkah laku dalam kalangan kalangan Muscular Dystrophy member kesan terhadap perkembangan emosi mereka. b. Sebagai guru apakah peranan anda dalam meningkatkan pencapaian akademik kanak-kanak spastik ?

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 98

RAWATAN DAN PEMULIHAN
Perkhidmatan pakar perubatan disediakan untuk menjalankan pemeriksaan bulanan dan mengulangkaji kes-kes lama serta memberi bimbingan kepada ibu bapa. Kanak-kanak juga diberi rawatan pemulihan anggota termasuk rawatan pemulihan melalui kegunaan air untuk mengurangkan keadaan spastik dan memperolehi kordinasi. Rawatan pemulihan pertuturan diberikan dengan bantuan kelengkapan bilik-bilik kalis bunyi (sound-proof), berhawa dingin dan dilengkapi dengan alatan-alatan yang diperlukan. Pemulihan pertuturan juga perlu dimulakan pada peringkat awal iaitu pada peringkat bayi lagi. Seseorang kanak-kanak spastik cacat pertuturan disebabkan oleh dua perkara iaitu kerosakan fungsi saraf otot pada bahagian otot pertuturan, pendengaran dan pernafasan dan kekurangan pengalaman akibat dari kekurangan peluang untuk berinteraksi yang disebabkan oleh kecacatan fizikal, walaupun pada asalnya otot-otot pertuturan, pendengaran dan pernafasan tidak rosak secara langsung. Rawatan pemulihan cara kerja pula menggunakan permainan dan aktiviti-aktiviti yang mendorong kanakkanak ke arah berdikari dalam melaksanakan tugasan harian dan juga latihan-latihan vokasional seperti menjahit, pertukangan tangan dan berkebun. Rawatan pemulihan merupakan rawatan yang paling popular dan mudah diperolehi di pusat-pusat pemulihan spastik, di hospital dan juga ianya boleh dijalankan di rumah oleh ibu bapa dan ahli keluarga dengan nasihat dan tunjuk ajar jurupulih. Terdapat beberapa jenis rawatan pemulihan antaranya rawatan pemulihan anggota (fisioterapi), pemulihan pertuturan dan pemulihan carakerja. Rawatan pemulihan adalah lebih berkesan sekiranya ia diberikan pada peringkat awal iaitu pada peringkat bayi lagi. Rawatan pemulihan memberi latihan kepada kanak-kanak spastiK menggunakan anggota terutama kaki dan tangan dengan bantuan alatan seperti kaliper angkup, walking aid, splin, kasut khas, kerusi perawakan (posture chairs), standing boxes dan crawlers. Aktiviti berenang memberi peluang kepada kanak-kanak untuk melupakan kecacatannya dan bergerak dengan lebih bebas dan normal. Dengan latihan yang diberikan ini, kanak-kanak spastic dapat mengurangkan perawakan dan pergerakan yang kurang normal dan juga dapat mencegah konkraktur iaitu mencegah sendi-sendi dan otot-otot dari mengejang disebabkan oleh kekurangan penggunaan. Bagi aspek pemulihan pendidikan teknik mengajar bantu diri atau kemahiran untuk kehidupan harian misalnya menggunakan tandas, menyuap diri, memakai pakaian, menanggalkan pakaian, membasuh dan minum bagi kanak-kanak yang kecil dan memasak makanan mudah, bersiar, membeli belah dan kebersihan sendiri bagi kanak-kanak yang lebih besar. Mengajar kemahiran membaca, menulis, mengira dan menaakul. Kemahiran ini boleh diletak di bawah kemahiran komunikasi yang melibatkan kefahaman, bahasa ekspresif pertuturan, perbendaharaan kata, pandangan dan bertulis, bahasa isyarat dan bergambar dan kemahiran nombor yang termasuk belajar konsep seperti saiz, tinggi, nombor ordinal, menimbang, mengukur wang dan masa. Mengajar kemahiran mobiliti seperti duduk, berjalan, berlari, mengelak halangan, menggunakan tongkat ketiak atau kereta beroda dan dalam permainan dan berenang. Mengajar kemahiran bermain dan menggunakan masa lapang termasuk mengambil dan memegang permainan manipulasi, permainan pembinaan, permainan sosial dan aktiviti masa lapang. Namun begitu penglibatan ibu bapa dan guru bagi mengendalikan pemulihan dapat mengoptimumkan kebolehan mereka. Rajah di bawah menunjukan ilustrasi mengenai hubungan antara ibu bapa, pelajar dan guru.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 99

`

IBUBAPA
   Perbincangan dengan pihak sekolah Perbincangan mengenai masalah akademik Meningkatkan keperluan    Jagaan pekerja sosial Kesakitan dan kepayahan fizikal Peranan sekolah Keperluan komunikasi antara pelajar dan guru.

INDIVIDU

i) pembelajaran sense belonging mengenai penyakit ii)self-concept berkenaan kemajuan penyakit iii)berlakunya kehilangan keupayaan.

       

GURU


Kemampuan membina komunikasi mengenai kematian. Perkembangan persahabatan Penyertaan Tingkah laku guru Komunikasi dengan ibu bapa Ketakutan dan merawat keperluan perubatan keatas kanak-kanak Sokongan didalam kelas/kolaborasi Persekitaran yang sesuai Serangan diktomi yang sama keatas kanak-kanak tetapi berbeza Fleksibel dan daya penyesuaian

RUMUSAN
1. Kecacatan fizikal adalah penyakit yang disebabkan olef faktor genetik. 2. Jenis kecacatan fizikal terdiri daripada Muscular dystrophy dan cerebral palsi yang terdiri daripada spastic,atetosis dan ataksia. 3. Ciri-ciri kecacatan fizikal dapat dilihat dari aspek kecacatan fizikal,intelek (kognitif), kesihatan, tingkah laku dan sosial. 4.Pengubahsuai situasi dan fizikal tempat kanak-kanak kecacatan fizikal mampu mengoptimumkan kebolehan mereka. 5.Rawatan dan pemulihan yang melibatkan kerjasama antara ibu bapa, guru dan individu kecacatan fizikal sangat membantu meningkat keupayaan mereka dalam komuniti

S. Special Education in Contemporary Society: An Introduction to Exceptionality. W. Mayo Clinic Staff. John Wiley & Sons. 16 November 2011: 23. K. http://www.myhealth. (2009).K a n a k . & Marshall. (seventh edition). (2006). Macgraw-Hill Higher Education: New York.. Heller. & Pierangelo.M.10. G. Exceptional Children : An Introduction to Special Education. S. R. The Educator’s Diagnostic Manual of Disabilities and Disorders.(2005). Stenhouse Publishers: USA. (2003). Pearson Merrill Prentice Hall : USA. A.gov.org/teen/diseasesconditions/bones/ musculardystrophy. Pearson Merrill Prentice Hall : USA. Heward. L. Teaching Individuals with Physical or Multiple Disabilities. Smiley. (ninth edition).L.Pearson Merrill Prentice Hall: U.J.mayoclinic. http://www. inc: USA Heward. Exceptional Children and Youth. Muscular Dystrophy. R.S.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 100 RUJUKAN Best. W. R. & Richards. K. Special Education Comtemporary Perspective for School Professionals (second edition).. (2009). (2009). (2001). . Thomson Wodsworth:U.L. (eight edition). Pearson Merrill Prentice Hall : USA.L. C.com/print/musculardystrophy/DS00200/DSECTION=all&METHOD=print. Clark.2011. (2007). Student at Risk: Solutions to Classroom Challenges. Taylor. Exceptional Student: Preparing Teachers for the 21st Century.A. (2005).R.B.my/myhealth/bm/dewasa. (2006). Giuliani. W.(2nd edition). J.00 PM. Muscular Dystrophy. Friend. 16 Januari 2010: 23.30 PM Duquette. http://kidshealth. Hunt. (2008).12.html.L. Pearson A&B: USA Gargiulo. N. Heward. Exceptional Children : An Introduction to Special Education. (fifth edition).20am:05. M. Exceptional Children : An Introduction to Special Education.L.A.S. (2007). & Bigge.W. Houghton Miffin Company: USA.

Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya (Diane. Menurut penyelidik-penyelidik ini lagi. Deborah & Brian. cacat pendengaran. Di Malaysia. Mereka mungkin berkeadaan lumpuh. anda diharapkan dapat: 1. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat menyediakan perkhidmatan pendidikan kepada kanak-kanak yang menghadapi masalah cacat fizikal teruk.K a n a k . pelbagai kecacatan dan kecacatan yang . Kanak-kanak berkeperluan khas atau kanak-kanak istimewa merupakan salah satu ciri perbezaan individu. Kanak-kanak yang mempunyai lebih dari satu kecacatan atau kecacatan pelbagai merupakan tamparan hebat kepada ibu bapa dan keluarga dan ini merupakan satu cabaran yang sangat besar. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai adalah mereka yang secara tradisinya dianggap kanak-kanak yang mempunyai masalah mental yang cukup berat di mana mereka menghadapi kesulitan dalam pergerakan dan masalah dalam tingkah laku. Menyatakan definisi pelbagai kecacatan 2. Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat dan Kementerian Pelajaran Malaysia. kanak-kanak yang mempunyai masalah pendengaran memerlukan lebih perhatian oleh ibu bapa dan keluarga kerana ibu bapa perlu memahami masalah-masalah khusus yang berkaitan dengan kanak-kanak kategori ini. PENGENALAN Kanak-kanak dilahirkan berbeza-beza dan unik dari segi keupayaan fizikal dan kognitif. bagi menikmati kualiti hidup yang bagus dan selesa dalam bergaul dan berada di sekeliling kanak-kanak normal yang lain. penglihatan atau fizikal. perkhidmatan kepada kanak-kanak kurang upaya adalah tanggungjawab tiga kementerian iaitu Kementerian Kesihatan. kerencatan akal. Mengenalpasti jenis pelbagai kecacatan. kehilangan pendengaran dan disertai dengan buta atau gangguan penglihatan. Ini kerana kanak-kanak yang mempunyai lebih daripada satu kecacatan mempunyai pola permasalahan yang berbeza daripada kanak-kanak yang hanya mempunyai satu kecacatan. 2008). kerencatan akal sederhana dan teruk. Pendidikan bagi kanak-kanak tersebut dikendalikan oleh dua kementerian iaitu Kementerian Pelajaran Malaysia dan Kementerian Perpaduan Negara dan Pembangunan Masyarakat. Kanak-kanak berkeperluan khas ini merangkumi golongan kanak-kanak pintar cerdas.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 101 UNIT PELAJARAN 9 KANAK-KANAK PELBAGAI KECACATAN HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. 3. bermasalah pembelajaran atau kesihatan serta kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai. kebanyakan negara menetapkan bahawa kanak-kanak yang memiliki lebih dari satu kecacatan termasuk dalam kategori kanak-kanak pendidikan khas. Kanakkanak ini memerlukan sokongan secara berterusan. Keunikan dan perbezaan ini perlu dihargai dan dijaga dengan sebaiknya oleh ibu bapa dan guru. Contohnya. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan.

semua kanak-kanak berhak mendapat pendidikan dan hak ini termaktub dalam beberapa perisytiharan antarabangsa antaranya. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri sendiri sebagai seorang individu dan ahli masyarakat yang seimbang dan produktif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (Jabatan Pendidikan Khas. berdikari.Bangsa Bersatu Mengenai Hak kanak-kanak 1989 dan 'The Proclamation on the full participation and equality of persons with disabilities 1994). Keperluan untuk memberi pendidikan kepada semua kanak-kanak adalah menjadi satu daripada tanggungjawab sosial yang penting dalam masyarakat (Kementerian Pelajaran Malaysia). Kecacatan pelbagai ialah istilah di mana merangkumi pelbagai kombinasi kecacatan yang melibatkan pendidikan. ataupun perkembangan intelek mereka. Kementerian Pelajaran Malaysia). . masalah pendengaran serta keadaan yang melumpuhkan. Dalam IDEA. pelajar yang menghidapi kecacatan pelbagai mempunyai kombinasi kecacatan di mana terdapat dua atau lebih kecacatan iaitu seseorang yang menghadapi kecacatan lebih daripada satu jenis ketidakupayaan misalnya. latar belakang sosial. Jadual 1. Dengan menyatakan bahawa pendidikan khas dapat melahirkan insan yang berkemahiran. 2003). Lantaran ia merupakan aset yang dapat menyumbangkan dalam kemajuan masyarakat dan tidak hanya dilihat sebagai liabiliti sahaja. beriman. berhaluan. Definisi Kanak-kanak Pelbagai Kecacatan Menurut Nibedita (2003). kanak-kanak berkeperluan khas mempunyai pelbagai kecerdasan dan kebolehan yang pelbagai boleh dicungkil sekiranya dapat dipupuk dan diperkembangkan ke arah kecemerlangan individu yang optimum. mampu merancang dan menguruskan kehidupan serta menyedari potensi diri. berupaya. pemulihan sokongan kerajaan dan kumpulan-kumpulan sukarela tertentu. kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah mereka yang mempunyai dua atau lebih kecacatan seperti kecacatan mental disertai masalah penglihatan. Walaupun mereka mempunyai keupayaan yang berbeza. kategori ini tidak termasuk dalam pendidikan khas di mana program pendidikan khas hanya membuka peluang kepada mereka yang menghadapi satu jenis kecacatan sahaja (Richard. Punca utama mengapa terjadinya kecacatan pelbagai tidak dapat dipastikan sepenuhnya tetapi dalam sesetengah keadaan boleh dikesan ketika bayi di dalam kandungan. Pendidikan Khas di Malaysia adalah satu usaha yang berterusan untuk melahirkan insan yang berkemahiran. Ini termasuk keperluan pendidikan patut diberikan kepada kanak-kanak yang menghidapi kecacatan yang pelbagai. seseorang yang menghadapi keccatan penglihatan dan pada masa yang sama menghadapi keccatan pendengaran. pengenalan kepada kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai adalah penting. Oleh sebab itu. Merujuk kepada Falsafah Pendidikan Khas.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 102 tidak membolehkan kanak-kanak tersebut untuk belajar di sekolah-sekolah yang disediakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Semua kanak-kanak perlu diberi pendidikan tanpa mengira kaum.K a n a k . Menurut Edward & Yvonne (2007) pula.1 di bawah menunjukkan contoh-contoh kecacatan pelbagai. Deklarasi Pertubuhan Bangsa . justeru persamaan peluang pendidikan dapat dicapai dengan membolehkan setiap murid mengembangkan kapasitinya sendiri dan memaksimukan potensinya. dalam program pendidikan bersepadu. Selaras dengan Falsafah Pendidikan Khas ini.

Pacific Grove. A. kecacatan pada kanak-kanak dikenalpasti berlaku akibat daripada baka. di mana pewarisan baka ini diwarisi oleh anak. mental ataupun sosial.K a n a k . Pertamanya. 50 peratus menjadi pembawa manakala 25 peratus lagi mungkin normal. ‘autosomal excessive’ iaitu kedua ibu bapa pembawa cacat. ibu bapa tidak mengalami kecacatan tetapi anak yang mengalami kecacatan. Contohnya daripada tiga kandungan mungkin dua anaknya dilahirkan normal kerana penerimaan baka normal. and Health Impairments. CA: Brooks/Cole. maka anak yang dilahirkan tidak cacat cuma masih sebagai pembawa baka cacat. 2009). Dalam keadaan inilah anak mungkin mewarisi sifat cacat. Setiap pasangan kromosom yang wujud dalam pasangan itu menghasilkan empat percantuman apabila berlaku persenyawaan. W. Forney P. Punca dan Ciri-ciri Pelbagai Kecacatan Menurut Jamila Mohamed (2006). Umumnya. sebahagian ibu bapa yang normal juga mempunyai anak cacat (Mohd Sharani Ahmad.1996) Menurut Mohd Sharani Ahmad (2009). E. Terdapat perbezaan antara kanak-kanak itu sama ada dalam pendengaran. .. Malah terdapat kanak-kanak yang mengalami lebih daripada satu kecacatan termasuklah autistik. Apabila dikaitkan dengan baka.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 103 Jenis-jenis Kecacatan Fizikal Fizikal Kecederaan Otak Traumatik dan Kecederaan Tulang Belakang Kekejangan Otot Kebutaan dan Cerebral Palsy Apraxia dan Kecederaan Otak Traumatik Mental dan Spina Bifida Gangguan Kecacatan Cerebral Palsy dan Kekejangan Otot Kekejangan otot dan Asma Pekak Apraxia dan Diabetis Gangguan Kecacatan Sensori Komunikasi Kognitif Masalah Pembelajaran dan Asma Psikososial Gangguan Tingkah Laku Gangguan Tingkah Laku dan Asma (Sumber: Diadaptasi daripada Heller K. Ketidakseimbangan kromosom yang pertama iaitu ’autosomal dominant’. Pewarisan kedua. palsi serebrum. Jika salah seorang saja pembawa baka cacat.. Alberto P. terencat akal. and Schwartzman. Oleh itu. Sensory. Understanding Physical. Bagaimanapun. Ia berlaku dalam dua jenis pewarisan. suami menghasilkan sperma dalam 23 pasangan kromosom dan begitu juga dengan isteri menghasilkan telur dalam 23 pasangan kromosom. hiperaktif. penglihatan. Keadaan ini berlaku setiap kali kandungan. pekak-buta dan lain-lain. ia bermula pada hubungan seksual suami dan isteri. Peratus mendapat anak cacat adalah 25 peratus. ibu bapa mempunyai kecacatan dan diwarisi oleh anak dan keduanya. sebenarnya sukar untuk menentukan kanak-kanak yang mengalami kecacatan dalam kategori tertentu sahaja secara total. Contohnya jika salah seorang daripada ibu dan bapanya mempunyai baka cacat maka peluang mendapat anak cacat adalah 50% pada setiap kali kandungan. bagi pasangan yang normal tetapi keduaduanya pembawa baka cacat kemungkinan anak cacat tetap ada kerana kedua-dua ibu bapanya adalah pembawa baka cacat.

umur ketika kehilangan penglihatan dan pendengaran serta kehadiran kecacatan yang lain. Keadaan deafblindness mempengaruhi kehidupan seseorang individu bergantung kepada tiga perkara iaitu jenis dan tahap kebutaan dan kepekakan. masalah penglihatan dan masalah fizikal dan sebagainya. Apakah kesan pendidikan terhadap kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. Kanakkanak deafblindness termasuklah kanak-kanak yang menghidap retinophaty of prematurity (masalah retina akibat pramatang) dan mengalami kehilangan pendengaran akibat meningitis. Deafblindness berlaku kepada tiga daripada 100. Mereka masih lagi mempunyai sisa penglihatan atau sisa pendengaran. bagaimanakah anda menangani masalah kecacatan pelbagai dari aspek pedagoginya. namun begitu tidak dinafikan terdapat juga yang pintar cerdas seperti Hellen Keller yang pekak dan buta tetapi menjadi manusia berjaya. Dalam keadaan ini. belajar dan juga menyesuaikan diri dalam persekitaran sosial. Kegagalan menguasai bahasa pula akan mengakibatkan kesukaran kepada mereka untuk berinteraksi. dan keadaan ini menjadi halangan yang paling besar dihadapi oleh kanak-kanak bermasalah pendengaran dan penglihatan. Secara umumnya. Sebagai seorang guru. a. individu mempunyai beberapa kecacatan yang dialami.K a n a k . menekankan bahawa pendengaran dan penglihatan kepada seseorang pelajar amat memainkan peranan yang sangat penting kepada kanak-kanak untuk mempelajari bahasa. Kecacatan tersebut boleh menjadi masalah seperti masalah penglihatan dan pendengaran. MASALAH PENGLIHATAN DAN MASALAH PENDENGARAN (DEAFBLINDNESS) Ling (1989) dalam Safani Bari et. 2009). boleh dikatakan bahawa deafblindness adalah keadaan di mana seseorang individu mengalami masalah untuk mendapat maklumat secara visual dan auditori. Masalah penglihatan dan pendengaran sangat memainkan peranan penting untuk menguasai sesuatu pertuturan dan tindak balas pertuturan tersebut dalam berkomunikasi. 2006). Jarang keadaan berlaku di mana individu deafblindness buta sepenuhnnya dan pekak sepenuhnya. b. . Keadaan ini boleh berlaku akibat beberapa sebab seperti baka atau diperolehi (Jamila Mohamed.al. Seorang kanak-kanak yang mengalami masalah penglihatan dan pendengaran sekaligus boleh menyebabkan kesukaran untuk menguasai pertuturan dan seterusnya menguasai komunikasi serta bahasa.al (2009).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 104 Biasanya kanak-kanak yang mengalami kecacatan pada tahap teruk dan sangat teruk turut menghadapi pelbagai kecacatan ataupun ketidakupayaan lain. Terdapat juga individu deafblindness yang memang dilahirkan pekak dan mempunyai masalah penglihatan akibat rentitis pigmentosa (Julia Jantan et. Deafblindness tidak bermaksud pekak sepenuhnya atau buta sepenuhnya. Deafblindness adalah kombinasi antara masalah penglihatan dengan masalah pendengaran.000 kelahiran.

2. Diperolehi selepas kelahiran Keadaan deafblindness boleh terjadi selepas kelahiran berlaku pada pelbagai peringkat umur. bermasalah dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 105 Menurut Hallahan 2003. terlalu fokus kepada sesuatu perkara sahaja atau sibuk memikirkan atau mengambil berat tentang diri mereka sahaja. Manakala menurut Richard (2003). Tiga salinan kromosom 21 (biasanya hanya terdapat dua salinan) terdapat dalam setiap satu sel. Keadaan ganguan genetik yang berkaitan dengan  Usher mutasi satu daripada 10 gen. Sindrom Patau (Trisomy 13) adalah berlakunya  Trisomy 13 kelainan pada bilangan kromosom. individu deafblindness mempunyai ciri-ciri yang sama berkaitan pembelajaran dan interaksi iaitu mereka suka menyendiri. sindrom down dan pengambilan dadah oleh ibu. Jadual 1: Penyebab Utama Deafblindness 1. sebenarnya terdapat banyak sebab boleh terjadinya deafblindness. Kongenital (sejak dilahirkan) Kongenital adalah keadaan di mana kanak-kanak dilahirkan dengan kedua-dua kecacatan penglihatan dan pendengaran. Penyebab kepada deafblindness boleh dikategorikan kepada dua keadaan iaitu diperolehi selepas kelahiran dan keadaan kongenital (sejak dilahirkan). syndrome Keadaan di mana lilitan kepala bayi adalah lebih kecil  Microcephaly . kecederaan atau faktor umur. mempunyai masalah dalam perkembangan dan memahami konsep. a. memerlukan pengubahsuaian yang spesifik untuk membantu dalam pembelajaran dan berinteraksi dengan dunia luar dan mereka mendapat faedah daripada arahan yang sistematik dan rutin. Terdapat kromosom yang lebih pada kromosom 13 (biasanya terdapat 2 kromosom pada bilangan 13 tetapi Sindrom Patau mempunyai 3 kromosom).K a n a k . Kebanyakan daripada mereka mengalami masalah pendengaran dan penglihatan selalunya mempunyai kedua-dua deria tersebut. mereka perlu untuk berasa selamat. b. Keadaan ini berlaku kerana jangkitan semasa dalam kandungan seperti rubela. Anamoli congenital Pelbagai Sindrom CHARGE adalah berlaku kecelaruan pada  CHARGE genetik dominan autosomal di mana berlaku mutasi Association pada gen protein-7 (CHD7). Kadangkala individu dilahirkan dengan cacat pendengaran dan memperoleh cacat penglihatan akibat daripada glukoma atau katarak dan sebaliknya.  Fetal alcohol Berlaku kecacatan pada embrio kerana pengambilan alkohol yang berlebihan oleh ibu mengandung. Deria-deria tersebut menghadapi masalah kerana penyakit. Individu yang mengalami keadaan ini selalunya dapat menggunakan maklumat dari penglihatan dan pendengaran yang pernah mereka alami. Sindrom  Down Penyakit keturunan disebabkan oleh kromosom tambahan pada kromosom nombor 21 yang terdapat pada seseorang kanak-kanak.

4. Mereka mengalami kesukaran untuk mengaitkan dan menggambarkan sesuatu keadaan. buta. 2003. Jangkaan. pekak atau anak tidak membesar ketika hamil. iaitu Sifilis Kongenital yang mana memberi kesan kepada jantung. Pramatang  Aids  Rubela  Sifilis  Toxoplasmosis Adalah serangan retrovirus terhadap sistem imunisasi.K a n a k . Kesukaran dalam berkomunikasi. Keradangan pada mambran yang melindungi otak dan  Meningitis saraf tunjang. Antara kesan ke atas pembelajarannya adalah: i. iii. 3. ii. Jangkitan selalu didapati daripada sentuhan dengan kucing. Guru-guru perlukan pendekatan yang berlainan dalam mengajar kanak-kanak deafblindness kerana mereka tidak boleh mendengar dan melihat.natal  Jangkitan bakteria seperti bakteria meningitis yang merebak terus ke otak. Faktor motivasi tidak dapat diberikan kerana motivasi tersebut tidak dapat didengar dan dilihat. Penyakit sifilis adalah disebabkan oleh satu organism yang dinamakan Treponema pallidum. rabun. Motivasi. Enceplalitis Terdapat beberapa ciri kanak-kanak deafblindness yang mempunyai kesan ke atas pembelajaran mereka. Sumber: Hallahan. Kecacatan yang mungkin berlaku adalah seperti kecacatan pada jantung. Cara penyebaran Sifilis sangat kerap berlaku melalui hubungan seksual. (Jamila Mohamed. . mata dan tulang. Dalam erti kata lain mereka sukar untuk mempelajari konsep. iv. Exceptional Children: Introduction To Special Education. otak.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 106 dari kebiasaan kerana otak tidak membesar secara normal atau otak tidak membesar langsung. najis kucing atau memakan daging mentah atau separuh masak. Penyebab post. Jangkitan rubella ketika hamil boleh menyebabkan kecacatan janin yang sedang dikandung dan dikenali sebagai Sindrom Rubella Kognital (CRS). Kesukaran dalam menjangkakan apa yang akan berlaku seterusnya kerana mereka tidak terdengar dan tidak terlihat sebarang kiu yang diberikan oleh guru. Persepsi yang terhad. Akan tetapi. 2006). Adalah jangkitan yang disebabkan oleh parasit yang dikenali sebagai Toxoplasma Gondii. menjadikan sistem imunisasi tidak dapat melawan jangkitan-jangkitan penyakit luar. terdapat juga Sifilis yang didapati melalui ibu kepada bayinya di dalam rahim.

mereka seringkali mengalami implikasi perubatan dan juga terdapat banyak implikasi pendidikan bagi kanak-kanak ini. 2004) Byers (2004) berpendapat kanak-kanak yang mempunyai kecacatan pelbagai akan mengalami kesukaran untuk mencapai dan mengingat kemahiran ataupun untuk memindahkan kemahiran tersebut daripada satu situasi kepada situasi yang lain.Kebolehan membaca dan menulis (Literacy) Walaupun kebanyakan murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai tidak dapat memperolehi kemahiran membaca dan menulis. Sokongan biasanya diperlukan sekiranya berlaku di luar batasan di dalam bilik darjah. . tulisan tersebut boleh di buat dalam bentuk tulisan Braille (Downing. (Alberto & Fredrick. Contoh gambar kanak-kanak yang mempunyai masalah penglihatan dan masalah pendengaran (deafblindness) MASALAH PENDIDIKAN YANG DIHADAPI Kanak-kanak kecacatan pelbagai mempunyai pelbagai kombinasi kecacatan iaitu mengalami masalah pertuturan. mereka mungkin boleh belajar mengenali sesetengah huruf seperti huruf yang biasa dan kerap digunakan seperti namanya dan perkataan kegemarannya (contoh : Loceng. Lewis & Tolla. mereka juga mempunyai deria rasa yang tidak berfungsi. Di samping itu juga. 2000. Tidak mampu mengaitkan antara satu perkara dengan perkara yang lain. Pembelajaran berkait. Murid-murid mungkin boleh membaca dengan bantuan guru dan rakan sebaya serta dengan bantuan gambar bagi meningkatkan kefahaman mereka. (Byers. 2002. masalah pembelajaran. Keupayaan pembelajaran mereka dilihat dari sudut : a.K a n a k . 1995) Sesetengah murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai. kecederaan otak dan sebarang kemungkinan yang lain. Selain itu juga. Murid-murid tersebut juga boleh gunakan gambar bagi membantu mereka mengenali perkataan dan mereka boleh menulis perkataan berdasarkan gambar tersebut. Erickson & Koppenhaver. masalah tingkah laku dan masalah sosial. tidak semestinya mereka tidak dapat melibatkan diri dengan aktiviti tersebut. Mereka juga mempunyai pelbagai keistimewaan yang luar biasa yang akan mengubah tingkah laku mereka. masalah penglihatan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 107 v. masalah mobiliti fizikal. Bagi murid-murid yang mengalami cerebral palsy dan autism dan kecederaan otak. terencat akal. Matlamat yang diambil kira dalam pengajaran akademik hendaklah bersesuaian dengan keupayaan pembelajaran mereka. Bagi murid yang mempunyai penglihatan yang terhad. pembinaan aktiviti pembelajaran berdasarkan minat murid-murid juga adalah amat penting. objek atau bahagian objek tersebut boleh dilekatkan di dalam buku latihan mereka bagi memudahkan pemahaman mereka semasa membaca buku. TV dan bola). 2003) Walau bagaimanapun motivasi memainkan peranan penting dalam proses pengajaran kemahiran membaca dan menulis bagi murid-murid kecacatan pelbagai. masalah pendengaran. Kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai. Murid-murid ini mungkin mempunyai kelemahan dalam proses pendengaran (auditory processing) dan mempunyai masalah pertuturan yang terbatas.

kawan-kawan atau pun keluarga memperkenalkan maklumat lisan dengan perkataan dalam bentuk isyarat.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 108 b.K a n a k . Mereka mempunyai tahap kesukaran yang tinggi dalam proses memahami bahasa lisan. gerak badan (body gesture). 1999). tetapi kebanyakkan murid-murid akan menggunakan bentuk komunikasi bukan verbal. kerana mereka tidak dapat mengenalpasti nombor di atas telefon tersebut. Downing. belajar dengan cara mengenalpasti atau memadankan nombor. Contoh lain yang berkaitan dengan wang seperti urusan jual beli. Pada pandangan anda apakah pendekatan yang sesuai mengajar kanakkanak yang mengalami masalah pelbagai kecacatan fizikal dan mental? b. c.Matematik Jika seorang guru ingin mengajar murid yang hanya boleh belajar kemahiran matematik yang asas. Murid-murid tidak boleh bergantung kepada pertuturan untuk berkomunikasi ataupun pertuturan mereka adalah sukar untuk difahami. 2000 dalam Heller. Mereka boleh memahami perkataan yang dituturkan. terutamanya dalam kalangan keluarga dan kawan-kawan. Kemahiran matematik yang mempunyai aplikasi secara langsung dalam aktiviti seharian. gambar (picture) dan objek (object) (Beukelman & Mirenda. 2005) a.Bahasa lisan (Oral Language) Kesukaran komunikasi pertuturan dengan murid-murid kecacatan pelbagai adalah disebabkan oleh kognitif dan kecacatan fizikal. 1998. sekiranya guru. tetapi mungkin terdapat sesetengah pelajar tersebut tidak dapat mencapai kemahiran matematik ini.Sebagai guru apakah alat bantu mengajar yang boleh membantu meningkatkan kemahiran motor kanak-kanak pelbagai kecacatan fizikal dan mental ? . jadi apakah kemahiran yang perlu dititikberatkan? Kenapa? Sebab murid yang mempunyai kecacatan pelbagai menggambarkan kemahiran matematik itu dalam pelbagai cara. Contohnya ialah mimik muka (facial expression). gambar dan objek. boleh memberikan kesan yang baik ke atas kualiti hidup pelajar dan menjadi sebahagian daripada kurikulum yang bermakna (Westling & Fox. Mereka boleh menggunakan sesetengah perkataan yang dapat difahami. Penggunaan bahasa lisan yang mudah boleh membantu murid-murid kecacatan pelbagai memahami apa yang dituturkan oleh guru. Sesetengah pelajar yang mengalami kecacatan pelbagai mungkin boleh belajar mendail 911 ketika kecemasan. Mereka mungkin belajar melalui aktiviti seperti menggunakan alat bantuan mengajar. Contohnya murid belajar mengenalpasti nombor dengan menggunakan kalkulator atau melakukan langkah dalam membuat penomboran. Kebanyakkan murid boleh belajar matematik apabila mereka boleh mengaplikasikan kemahiran tersebut dalam kehidupan seharian dan itu juga berlaku kepada murid kecacatan pelbagai. Sesetengah murid ini.

k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 109 PENDIDIKAN YANG DISARANKAN UNTUK MURID PELBAGAI KECACATAN a. terdapat lima perkara yang berkaitan dengan kejayaan penyertaan iaitu :  Kolaborasi bersama dengan guru dan ibu bapa di dalam bilik darjah  Mengajar dengan kemahiran yang baru di dalam pendidikan . Fisher & Frey. strategi dan aktiviti perlu dirancang dan direka untuk meningkatkan langkah-langkah pembelajaran murid-murid. kurikulum ini secara kronologinya mestilah bersesuaian dengan tahap umur dan tahap pembangunan latihan yang bersesuaian. d. Keluarga merupakan orang yang penting dalam pembangunan program individu yang berkesan kerana merekalah yang paling rapat dengan murid-murid tersebut dan mempunyai pengaruh yang besar terhadap tingkah laku mereka.K a n a k . murid-murid ini tidak dapat belajar dengan baik dan tahap kebolehan mereka tidak dapat dikenalpasti. 2005) b. c. Oleh itu. matlamat peribadi dan tahap untuk mencapai matlamat tersebut. Tanpa pendedahan tentang kurikulum. 2002.Membuat kurikulum teras yang bermakna Murid-murid pelbagai kecacatan memerlukan kepada pengalaman kurikulum yang sama dengan rakan yang tidak cacat yang lain. kolaborasi bersama keluarga dan ahli professional adalah amat penting dan perlu dilengkapkan dengan perkhidmatan terkini.Pendekatan pendidikan kolaborasi (Kerjasama) Kolaborasi merupakan satu pendekatan yang penting dalam pendidikan khas. Bagi menentukan kurikulum yang bermakna dibina kepada murid-murid tersebut.Kurikulum secara individu dan bermakna Kurikulum bermakna adalah sangat sesuai dibekalkan kepada setiap murid-murid yang mengalami kecacatan pelbagai kerana bersesuaian dengan minat. Walaubagaimanapun. 2001). STRATEGI MEMASTIKAN KEMAJUAN MURID PELBAGAI KECACATAN Dalam memastikan kejayaan dalam kurikulum. Bagi murid yang mengalami kecacatan pelbagai. Contohnya. (Downing. kumpulan dan pengamal pendidikan khususnya dalam pendidikan khas perlu bekerjasama untuk mencapai matlamat dan objektif dengan menganalisis aktiviti kurikulum yang sesuai.Penglibatan keluarga yang aktif Perkara yang paling penting dalam program pendidikan biasanya melibatkan ahli keluarga. murid yang berumur lima belas tahun mempunyai pengalaman dan belajar jenis permainan di tahap usia remaja bukan tahap murid-murid pra sekolah. walaupun tahap kemahiran murid-murid tersebut adalah di tahap kanak-kanak pra sekolah (Heller.

 Pendekatan kumpulan di peringkat sekolah yang melibatkan agensi luar atau perhubungan komuniti. .Kanak-kanak yang mempunyai pelbagai kecacatan merupakan kelompok terbesar dalam kategori kanak-kanak kurang upaya. Apakah yang anda faham dengan strategi pengendalian kanak-kanak pelbagai kecacatan. Ini merupakan proses pembinann kemahiran social dan boleh ditingkatkan  Memastikan murid-murid kecacatan pelbagai mempunyai rasa hormat dan menjadi tanggungjawab guru untuk mengajar dan menanam rasa hormat kepada murid-murid di dalam kelas  Rancangan Pendidikan Individu (RPI) perlu dirancang dengan sistematik dan perlu diubah mengikut pencapaian murid tersebut  Rancangan keselamatan perlu dibina dan selalaunya termasuk di dalam Rancangan Pengajaran Individu (RPI)  Penjagaan yang rapi diperlukan sekiranya berlaku di luar jangkaan dan bagi memastikan keadaan murid-murid sentiasa terkawal.K a n a k . Mengadaptasikan murid-murid dengan kurikulum yang bermakna Strategi dan modifikasi Antara strategi yang perlu dilakukan bagi kanak-kanak yang mengalami kecacatan pelbagai ialah :  Intervensi awal adalah diperlukan – intervensi ini perlu dilakukan dengan cepat iaitu sewaktu kanak-kanak memulakan persekolahan. contohnya ahli terapi.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 110    Menerapkan nilai-nilai persahabatan di kalangan ali keluarga yang terlibat dan kanakkanak berkenaan Memberi galakan yang positif kepada murid tanpa mengambil kira kecacatan yang mereka alami.  Penglibatan ahli professional.  Integrasi bersama rakan sebaya adalah amat penting dalam membantu proses pembangunan sosial kanak-kanak kecacatan pelbagai. terapi bahasa dan pertuturan. RUMUSAN 1. Menyediakan peralatan yang baik dengan bantuan teknologi yang canggih. Adalah amat penting untuk mengintegrasikan kanak-kanak ini sekerap yang mungkin.  Pengurusan fizikal di dalam kelas yang memerlukan penyesuaian diri kanak-kanak yang baik.  Penyelidikan dibuat untuk menandakan murid tersebut menghadiri di dalam komuniti sekolah dan melibatkan diri dalam aktiviti yang sama dengan rakan sebaya yang lain. psiko terapi dan pakar-pakar berkaitan.

Namun.Guru.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 111 2. Oleh yang demikian. Selaras dengan falsafah Pendidikan Khas. mempunyai kesukaran dalam mengeneralisasi pembelajaran dari satu perkara kepada perkara lain. Perkara yang perlu dititikberatkan ialah termasuk pengunaan bahan-bahan khas. Kanak-kanak yang mengalami kerosakan kognitif mempunyai kebolehan yang terhad untuk berfikir secara abstrak dan memerlukan bantuan dan sokongan yang baik dalam membantu mengeneralisasikan kemahiran dari satu ke situasi yang lain. 4. 5. Halangan tersebut termasuklah masalah berkomunikasi. kestabilan emosi dan integrasi sosial dalam kehidupan seharian mereka. peralatan khas. Kanak-kanak yang mempunyai kerosakan pancaindera. mobiliti dan penjagaan diri. teknik pengajaran dan pembelajaran mengikut tahap kebolehan dan keupayaan murid tersebut. Kanak-kanak pelbagai kecacatan mempunyai beberapa halangan dari segi kemahiran dalam pembelajaran dan juga dalam kehidupan mereka. kanak-kanak ini perlu dididik dan dibentuk melalui perkembangan mental. fizikal. intervensi-intervensi perlu dilakukan untuk menolong kanak-kanak khas ini bagi mencapai kepuasan diri dari segi akedemik dan vokasional untuk membolehkan mereka berdikari dalam kehidupan mereka. Di samping itu juga.K a n a k . sosial dan emosi yang tidak mencapai pertumbuhan dan penyuburan biasa hinggakan mereka tidak dapat faedah sepenuhnya daripada rancangan sekolah biasa. ibu bapa dan komuniti yang lain perlu bersama-sama memberi sokongan bagi kanakkanak luar biasa ini yang merupakan kanak-kanak yang dari segi intelek. . Kanak-kanak ini memerlukan sokongan kemahiran dalam kehidupan mereka. di samping mempunyai kerosakan kognitif mempunyai cabaran dalam pengajaran. program perlu dirancang khusus untuk memenuhi pelbagai keperluan murid-murid ini. 3. sekarang ini terdapat banyak jenis bantuan teknologi yang disediakan untuk membantu mobiliti dan penjagaan diri.

Siri Pendidikan Khas. Imamshah Natharasah.my/myhealth/bm/remaja..K a n a k . USA: Love Publishing Company. S. Special education for today. New Delhi: Dominant Publishers and Distributors. Planning The Curiculum for Pupils With Special Education Needs. Hallahan. (2009). N. 84 Julia Jantan. Bhd. Forney P. 11. Boston: Pearson. (ed). (eds). Boston: Ally and Bacon. M. 2004. 2009. A. 2003. Boston: Prentice Hall.. Integrated Education for Children with Special Needs. (eds). 2001. 2003.. Richard. Boston: Prentice Hall. G. and Rose. L. D. http://www. Alberto P. Juvenile Rheumatoid Arthritiss. London: David Fulton Publisher. Sensory. Daniel. & Brian R. Heller K. Kuala Lumpur: PTS Publication. & James. Meyen & Yvonne N. B. Jamila K. 2003. Kirk. Zinaida Ariffin.gov.org/parent/medical /arthristis (akses : 09 Januari 2010. S. United States: Thomson Wadsworth. 2006.15 pm) Nibedita Dash. J. 1996. Ms. Kementerian Kesihatan Malaysia. Edward L. New Jersey: Prentice Hall.50 am) Rebecca. 2009. Bui. 2003. 11. (akses : 18 Jan 2010. W. R. & Schwartzman. Pendidikan Khas Untuk Kanak-Kanak Istimewa..myhealth. & Kauffman. Mohamed. Pengenalan Kepada Masalah Penglihatan. Kuala Lumpur: Open Universiti Malaysia. Jabatan Pendidikan Khas. H. Kindshealth. http://kidshealth. Educating Exeptional Children. Siti Suhaila Samian. 2008. (2nd ed).gov. J. W. Diane P. Shah Alam: PTS Professional Publishing Sdn.my/jpkhas/. K.50 am). Portal Myhealth. Teaching Students with Special Needs in Inclusive Classrooms. 131-137. D. Understanding Physical. and Health Impairments. A. CA: Brooks/Cole. Kementerian Pelajaran Malaysia. Hamidah Sulaiman.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 112 RUJUKAN Byers. 2007..moe. K. 2008. Exeptional Children An Introduction To Special Education. 538-556. Heward. E. http://www. Gallagher. (akses : 20 Dec 2009. Pacific Grove. Exceptional Children in Today’s Schools: What Teachers Need to Know. B. Mengurus Kanak-kanak Yang Susah Belajar. 11. Deborah D. Mohd Sharani Ahmad. J. Ms. & Anastasiow. 2009. . 2006. A. R.. Special Education: In Contemporary An Introduction To Exceptionality. Exceptional children: Introduction to special education.

Dipetik daripada http://www. L. Digumarti Bhaskara Rao. United States: Pearson Merrill Prentice Hall. 6-7. and Sandra. 2005.. B.45pm) Sherwood.. 1996.sparkle. Ms. Prasad Babu. A. Sparkle. Santhanam. Children With Learning Disabilities. Curiculum Content for Students With Moderate and Severe Disabilities In Inclusive Settings. D.edu/Topics/deafblindness. 9. Norani Mohd Salleh dan Aliza Alias (2009). S. Safani Bari. K.pdf. Fakulti Pendidikan Universiti Kebangsaan Malaysia.usu.K a n a k . . Penggunaan Alat Bantuan Pendengaran Di Kalangan Murid-Murid Bermasalah Pendengaran. June. L. Teaching Individuals WithPhysical or Multiple Disabilities. 2007. B. J. W. Boston: Allyn & Bacon.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 113 Ryndak. B.30am) T. Heller.ipbl. (akses : 2 Jan 2010.my/inter/penyelidikan/seminarpapers/2003/SafaniUKMkk. Sugandhi.edu. (akses : 2 januari 2010 : 09. 386-387. http://www. Manisah Mohd Ali. New Delhi: Sonali Publications. 2009. Deafblindness.

Dewasa kini mereka telah terdedah lebih awal dengan pelbagai sumber maklumat. Menjelaskan strategi pengendalian kanak-kanak pintar cerdas PENGENALAN Menurut Munirah Bahari (2008). Persatuan MENSA Malaysia telah ditubuhkan pada . kognitif. Oleh itu seluruh usaha dan langkah yang diambil dalam sistem pendidikan mestilah mengambil kira potensi dan keperluan setiap individu pelajar. dewasa ini kita melihat arus perubahan sangat pesat melanda negara kita. komunikasi. Golongan pelajar pintar cerdas di Malaysia mula diberi perhatian dalam sistem pendidikan dengan terlaksananya Sistem Kelas Ekspres pada tahun 1962. Perlaksanaan sistem ini telah diberhentikan pada awal tahun 1970an. Setiap individu pelajar yang normal semenjak dari usia bayi telah memiliki potensi dan bakat yang boleh diperkembang dan dipertingkatkan. Namun demikian pada awal tahun 1980an. psikomotor dan emosi mereka. Fenomena ini sedikit sebanyak boleh memberi impak yang besar dalam perkembangan dan pertumbuhan fizikal. 3. Dalam Sistem ini. Falsafah Pendidikan Negara bermatlamat untuk memperkembangkan potensi individu pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dari segi jasmani. apakah mekanisme yang dapat membantu kanak-kanak pintar cerdas ini dan sejauh manakah pembelaan ke atas mereka. Isu yang sering ditimbulkan ialah kanak-kanak pintar cerdas. suatu program pendidikan khusus amat diperlukan. banyak isu melibatkan kanak-kanak cerdik dan pintar dipaparkan di dada-dada akhbar tempatan. terutama di kalangan mereka yang dikenali sebagai pelajar pintar cerdas. Tidak terkecuali di dalam bidang pendidikan. emosi. sentiasa berlaku perubahan dan pembaikan supaya sistem yang ada akan bertambah baik dan mantap. satu Simposium Kebangsaan Mengenai Kanak-kanak Bergeliga telah diadakan. anda diharapkan dapat: 1. rohani dan intelek. Seperti baru-baru ini. dan ledakan maklumat. Mengenalpasti kanak-kanak jenis pintar cerdas. Ekoran daripada Simposium tersebut isu kanak-kanak pintar cerdas ini kembali diperkatakan. Pelajar pintar cerdas dan berbakat merupakan individu yang memiliki potensi yang tinggi dalam pelbagai aspek perkembangan dan pertumbuhan. Menyatakan definisi pintar cerdas 2. kanak-kanak yang memiliki potensi dan memperolehi pencapaian yang mengatasi rakan-rakan sebaya telah diberi peluang untuk memendekkan tempoh sekolah rendah mereka daripada 6 tahun kepada 5 tahun sahaja. masih terdapat kekurangan yang perlu dipantau dan diambil perhatian serius. Namun di sebalik kemajuan dan strategi yang dijalankan. Pelajar yang mempunyai potensi dan bakat yang luar biasa serta melebihi kebolehan rakan seusianya lebih dikenali sebagai kanak-kanak pintar cerdas (gifted).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 114 UNIT PELAJARAN 10 KANAK-KANAK PINTAR CERDAS HASIL PEMBELAJARAN Di akhir unit ini. Bagi mengembangkan potensi dan bakat mereka dengan lebih sistematik dan berkesan.K a n a k . baik dari segi teknologi.

yang dikenali sebagai Ujian Penilaian Tahap Satu (PTS). Penilaian ini dilaksanakan ke atas pelajar-pelajar Tahun Tiga sekolah rendah. Oleh kerana itu mereka tidak dapat memanfaatkan sepenuhnya sistem pendidikan sedia ada. Menurut Morawska dan Sanders (2009) mendefinisikan pintar cerdas sebagai Giftedness is defined as the possession and use of untrained and spontaneously natural abilities in at least one ability domain. creative. Pada tahun 1985. Pelajar yang berjaya memperolehi tahap maksimum dibenar meneruskan persekolahan ke Tahun 5.S Department of Education (the Marland definition) dalam Deborah (2007). mendefinisikan pintar cerdas sebagai:the term “gifted and talented children” means children and. tanpa perlu mengikuti persekolahan Tahun 4. Perbezaan ini menimbulkan beberapa konflik dalam hidup mereka. specific academic. masalah keluarga.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 115 tahun 1983. Antaranya konsep kendiri. Gifted and talented will encompass a minimum of 3 to 5 percent of the school population. Sebagai golongan minoriti. or leadership ability or in the performing and visual arts and who by reason there of require services or activities not ordinarily provided by the school…. Bagaimanapun. perbezaan setiap individu adalah anugerah Tuhan. masalah tidak dapat menyesuaikan diri dengan sistem persekitaran dan pandangan orang lain terhadap mereka menyebabkan masalah mereka yang sedia ada semakin bertambah. youth. Masalah berkenaan sebenarnya berpunca daripada sifat unik yang ada pada diri mereka. di Fakulti Pendidikan. DEFINISI KANAK-KANAK PINTAR CERDAS Menurut U. Pada masa yang sama. satu bentuk penilaian bagi mengenal pasti pelajar pintar cerdas telah dilaksanakan. faktor persekitaran seperti masalah komunikasi. Ekoran dengan itu. Menurut Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). who are identified at the preschool. Seminar Pendidikan Pelajar Pintar Cerdas telah diadakan pada tahun 1990. Universiti Malaya.K a n a k . pada tahun 1996. keupayaan yang tidak seimbang. kelebihan ini menimbulkan pula beberapa masalah lain dalam hidup mereka. diskriminasi terhadap golongan ini. didapati bahawa perancangan dan pelaksanaan program yang sistematik perlu diadakan bagi memenuhi keperluan pelajar yang pintar cerdas serta berbakat. kanak-kanak pintar cerdas adalah golongan kebolehan mental mereka jauh lebih tinggi daripada rakan sebaya mereka. pihak Universiti Malaya pula telah mengorak langkah memulakan Program BAKA khusus untuk pelajar pintar cerdas. fobia. where as talent is defined as the superior mastery of . sukar bagi kita untuk menentukan hubungan antara kejayaan pelajar pintar cerdas dengan kecerdasan emosi mereka. bertujuan untuk mengenal pasti individu pintar cerdas. perkembangan nilai atau moral. Walau bagaimanapun. whenever applicable. or secondary level as possessing demonstrated or potential abilities that gives evidence of high performance capability in areas such as intellectual. Manakala Persatuan Kanak-kanak Bergeliga Malaysia telah ditubuhkan pada tahun 1987. masalah kemahiran bersosial dan masalah mengembangkan potensi. masalah mereka mungkin tidak difahami dan tidak dipedulikan oleh orang ramai. Hasil daripada seminar tersebut. elementary. Kanak-kanak pintar cerdas sememangnya memperlihatkan kelebihan intelek yang luar biasa berbanding rakan sebaya mereka.. Keadaan ini berlaku kerana keperluan dan motivasi mereka berbeza disebabkan perkembangan kebolehan mental mereka jauh lebih maju. penilaian ini hanya dilaksanakan dalam tempoh lima tahun sahaja. Ng Sen Fa & Sandiyao Sebestian (2005). Pada masa yang sama. Menyedari tentang kepentingan untuk memberi perhatian terhadap program pendidikan khusus untuk pelajar pintar cerdas di negara ini. lebih-lebih lagi bagi kanak-kanak pintar cerdas.

and in all areas of human endeavor. Menurut Marilyn (2008) definition also clarified that giftedness includes these areas general intellectual ability. Malaysia sepatutnya . high levels of task commitment and high level of creativity”. Gifted and talented students education act : Children and youth with youth either outstanding talent who perform or show the potential for perming at remarkably high levels of accomplishment when compared with others of their age. They require services or activities not ordinarily provided by the schools. no single clear definition be cited. memantau. oleh sebab itu ramai di kalangan ahli pendidik menyarankan agar kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini didedahkan kepada program pendidikan yang khusus. Outstanding talents are present in children and youth from all cultural groups. Cramond (2004) menyatakan:for gitftedness. dan prestasi murid. mengembangkan kepakaran dalam bidang yang berasingan dan untuk merancang. yang sesuai dengan kebolehan mereka sendiri. inventori. specific academic aptitude. creative or productive thinking. Gifted and talented children are those identified by professionally qualified persons who by virtue of outstanding abilities are capable of high performance. maka daya kepintaran yang dipunyai oleh seseorang kanak-kanak akan lenyap ditelan zaman. Marilyn (2008). senarai semak. Mereka ini mempunyai darjah kecerdasan yang luar biasa. Berbakat juga dianggap sebagai bukti adanya pembangunan lanjutan di bidang intelektual. dan menilai sesuatu perkara itu dalam tindakan reflektif. Sekolah menilai perkembangan tersebut melalui ujian. Perkins (2003). Manakala berbakat pula merujuk kepada pelajar yang lebih menonjol daripada pelajar-pelajar sebaya dengannya. Munirah (2008) mendefinisikan kanak-kanak pintar cerdas sebagai satu amanah dan rahmat daripada Allah yang perlu dikembangkan dan dimanfaatkan demi kebaikan umum. or environment. These are children who require differentiated educational programs and services beyond those normally provided by the regular school program in order to realize their contribution to self and society. akademik tertentu atau bidang yang berkaitan dengan seni. or excel in specific academic fields. These children and youth exhibit high performance capability in intellectual.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 116 systematically developed abilities or skills and knowledge in at least one field of human activity to a degree that places the child in the top 15% of individuals. Kanak-kanak yang mempunyai darjah kecerdasan (IQ) yang tinggi daripada 150 didapati tidak dapat menyesuaikan diri dengan program pendidikan biasa. Mendefinisikan pelajar pintar cerdas dan berbakat sebagai:“ those who have ability in one or more learning areas that exceeds grade/age level expectations by two years or more ”. mendefinisikan kecerdasan sebagai keupayaan dalam menyelesaikan masalah yang kompleks.K a n a k . Susan winebrenner (2001). leadership ability and visual and performing arts. Bagi Mallick (2003) defines giftedness as “an interaction among three basic clusters of human traits-these clusters being above average general abilities. bukan sahaja gagal untuk mencapai keputusan yang memuaskan tetapi mereka juga sering kali gagal untuk mencapai tahap prestasi yang dicapai oleh kebanyakan rakan sebaya mereka. and/ or artistic areas. Ini kerana apabila kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat ini berada dalam sistem pendidikan biasa. Menurut Marland dalam Marilyn (2005) mendefinisikannya sebagai. experience. across all economic strata. Sekiranya bakat dan kepintaran ini tidak dikembangkan melalui pendidikan khas. process an unusual leadership capacity. creative.

Renzulli (2003) telah mengemukakan rantaian tiga dimensi seperti rajah di bawah. dan hak untuk menjadi manusia yang produktif. Gardner (1993)berpendapat bahawa kecerdasan tidak menjadi satu dimensi yang dilaporkan oleh skor ujian semata-mata. Sebagai contoh. Menurut Merilyn (2006) banyak konsep gifttedness lain telah dibangunkan oleh para profesional di bidang ini. dan kreativiti yang merupakan kapasiti untuk inovasi. Pendidikan khas untuk mereka ini wajar dilaksanakan di negara ini kerana mereka merupakan aset yang penting bagi negara dan mereka dapat memberi sumbangan dan faedah kepada pembangunan negara. hak untuk mengembangkan kebolehan diri. visual spastial logik matematik. task commitment and creativity. intrapersonal. kinestetik. kanak-kanak pintar cerdas ini mempunyai hak untuk belajar. . Renzulli dalam Marilyn (2006) mencadangkan bahawa bakat meliputi tiga dimensi yang berkaitan iaitu “above average ability. Beliau mengemukaka bahawa sekurang-kurangnya lapan jenis kecerdasan boleh dikenalpasti bagi pelajar yang unggul dalam salah satu atau beberapa daripada verbal linguistik.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 117 mencontohi Singapura dan Indonesia yang telah memikirkan dengan lebih serius tentang isu ini. originality. interpersonal dan naturalis. commitment tugas atau motivasi. Namun konsep lain berdasarkan bakat Gardner di bidang kecerdasan berganda. Selain itu juga. Tidak hairanlah apabila kedua negara ini telah mewujudkan mekanisme bagi membantu kanakkanak pintar dan cerdas dengan menubuhkan pusat pendidikan khas untuk melaksanakan program pendidikan pintar cerdas. Menurut Renzulli (2003) dua jenis prestasi yang boleh diukur di rumah dan sekolah iaitu berdasarkan ujian pencapaian dan pengetahuan dan pemikiran kreatif yang melibatkan penghasilan idea dan produk baru yang memberi kesan kepada masa akan datang. Renzulli’s Three-Ring Model of Giftedness Tomlinson dalam Marilyn (2006) memberikan sumbangan pemikiran bahawa bakat seseorang tidak static tetapi sangat dipengaruhi oleh persekitaran.K a n a k . dan imaginasi dan kemampuan untuk memanipulasi idea-idea menjadi fasih dan fleksibel. Perkembangan konsep kecerdasan bermula dari 1980an hingga kini digambarkan seperti dalam rajah di bawah. ekspresi. Melebihi kemampuan. muzikal. iaitu sekolah harus mencipta peluang dan persekitaran untuk memaksimumkan potensi setiap pelajar.

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 118 1880s 1920s 1930s-1940s 1950s 1960s-1970s 1980spresent

Genius

Intellectually gifted

Gifted

Divergent: highly creative Convergent: High IQ

Nonacademic: humanistic Multitalented Utilitarian academic

Domain specificity Multiple intelligences Componential intelligence Evolving systems

Selain itu, Hassan Mohd Ali (2006) menjelaskan konsep pintar cerdas sebenarnya tidak tertakluk kepada kejayaan individu dalam bidang akademik semata-mata. Kebolehan berkreatif dan bereksperimen termasuk menghasilkan bahan ataupun teori, kebolehan seni yang hebat juga adalah manifestasi kepintaran dan kecerdasan individu.

PUNCA DAN CIRI PINTAR CERDAS
a. Persekitaran Persekitaran keluarga dan sekolah mampu membangunkan bakat kanak-kanak melalui interaksi dengan masyarakat. Kekuatan interaksi antara faktor ini akan mengembangkan lagi bakat yang mereka miliki secara semulajadi (Glynis 2006).Walau bagaimanapun, idea ini ditentang oleh Howe et.al (1998) kerana menurutnya, kanak-kanak menjadi pintar cerdas hasil dari bimbingan dan didikan ibubapa dan guru yang berada di sekeliling mereka sejak lahir dan semasa waktu kritikal iaitu zaman pra-formal di antara 0-6 tahun (Teech Airil, 2009). Mungkin kerana faktor ini juga, pada hari ini terlalu banyak pihak yang cuba mengambil kesempatan dengan mempromosi program pendidikan atau bahan pengajaran yang menurut mereka boleh „melahirkan‟ anak genius. Dengan kos yang tinggi percambahan program seperti ini bagaimanapun masih belum menampakkan hasil yang kukuh kecuali mungkin untuk menambah pendapatan mereka yang mempromosinya (Teech Airil, 2009). Apa yang pasti, untuk menjadikan anak kita seorang yang pintar cerdas bukan suatu perkara yang mustahil. Tetapi, ramai yang tidak tahu bahawa tahap sokongan diperlukan untuk membentuk anak pintar cerdas di peringkat pra-formal adalah terlalu sukar dan agak mustahil untuk diusahakan (Teech Airil, 2009).

b. Biologikal Menurut Glynis (2006) kepintaran dan bakat seseorang mempunyai komponen genetik. Kecerdasan dalam muzik dan matematik dan ciri-ciri lain dari generasi kepada generasi

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 119 bermula daripada datuk dan nenek dan seterusnya kepada ibu dan bapa.Walau bagaimanapun tidak semua kanak-kanak memperolehi genetik ini. Sebalik ramai kanak-kanak dilahirkan berbakat dan cenderung diwarisi daripada faktor ibu bapa kanak-kanak berkenaan. Bagi Deborah (2007), pula seseorang yang dilahirkan dengan hanya satu bakat dan tidak diisikan dengan bakat bukan bermakna faktor keturunan ibu bapa tetapi perlu digabungkan dengan perkembangan persekitaran. Jika kita hanya berpegang kepada faktor dalaman seperti genetik, ia bermakna kanak-kanak pintar cerdas sudah menjadi pintar cerdas sejak dilahirkan (Teech Airil, 2009). Menurut Catherine & Ralph (2002) tingkahlaku berbakat mampu meningkatkan kualiti untuk memperlihatkan rasa ingin tahu yang tinggi, mempunyai pelbagai kepentingan atau hobi, mempunyai wawasan yang luar biasa dan pengetahuan tentang minat dan hobi, untuk menjadi seorang pembaca yang baik, belajar dengan mudah dan boleh mengatasi dengan idea-idea atau maklumat yang rumit, mempunyai kosa kata yang baik, boleh bekerja dalam waktu lama tentang tugas-tugas yang menarik, mmberikan idea-idea baru untuk memiliki hidup yang sebenar, secara sosial dan memiliki humor yang bagus. Howard Gardner (1998) menyatakan terdapat lapan jenis kecerdasan iaitu

Lapan Kecerdasan Howard Gardner
 Kinestetik – Kebolehan yang dimiliki oleh seseorang dalam menggunakan sebahagian atau keseluruhan anggota badan untuk berkomunikasi atau menyelesaikan masalah. Selain itu, kinestetik juga merupakan kecekapan menginteprestasikan pergerakkan anggota atau tubuh. Naturalis – Kecerdasan naturalis melibatkan alam dan kepintaran yang berkaitan tentang keseluruhan alam. Individu yang mempunyai kecerdasan ini adalah seorang yang sangat prihatin terhadap alam, mempunyai sikap penyayang yang sangat tinggi. Logik Matematik – kecerdasan ini adalah seseorang individu yang cemerlang dalam bidang matematik boleh bermain dengan angka dan tidak mudah keliru dengan masalah yang timbul dalam pengiraan matematik. Mereka juga sering memberi nilai, menghitung dan mencari penyelesaian secara tepat mengenai sesuatu perkara. Muzik-Kecerdasan dalam bidang muzik melibatkan kepakaran dalam prestasi, komposisi, dan apresiasi terhadap pola-pola muzik. Ini termasuk keupayaan untuk mengenali dan menyusun bola muzik, nada, dan irama. Verbal Linguistik – Kecerdasan verbal-linguistik merujuk kepada keupayaan dan kebolehan yang berkait dengan penguasaan bahasa, kesusasteraan, pertuturan dan kemahiran menggunakan bahasa yang kompleks. Visual-Ruang – Mereka juga mempunyai kebolehan mengubah persepsi dan pandangan orang lain terhadap sesuatu perkara. Individu yang memiliki kecerdasan ini amat peka akan terhadap warna, garisan, bentuk, corak dan ruang yang terdapat disekeliling mereka Interpersonal – Kecerdasan Interpersonal adalah berkait dengan rapat dengan emosi. Kecerdasan ini adalah berkaitan dengan kebolehan memahami perasaan, motivasi, tabiat serta hasrat orang lain. Seterusnya, kecerdasan ini juga adalah kemahiran bertindak secara berkesan terhadap orang lain secara praktikal seperti menggalakan murid-murid terlibat dalam sesuatu aktiviti. Intrapersonal – Kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang individu iaitu kebolehan seseorang mengenali diri sendiri secara mendalam dan mempunyai tanggapan terhadap diri sendiri, mempunyai kesedaran terhadap perasaan dalaman, kehendak, motivasi, kemarahan, dorongan serta kemampuan untuk mendisiplinkan diri dan jati diri.

 

  

K a n a k - k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 120

Menurut Ng Sen Fa (2005), individu pintar cerdas dan berbakat mempunyai ciri-ciri fizikal seperti berkarisma, popular dan ada gaya tersendiri yang unik (menjadi bintang dalam kelas). Secara keseluruhannya perkembangan fizikal mereka lebih baik daripada rakan sebaya. Berat badan dan ketingiian yang lebih semasa lahir. Kebolehan dan kecerdasan kognitif dalam kalangan pelajar pintar cerdas sering dikaitkan dengan personaliti ekstrovert iaitu suka bergaul, cepat mengeluarkan pendapat, mudah mesra, kreatif dan lebih bersikap terbuka (Mohd Zuri Ghani et.al 2008). Menurut Ng Sen Fa (2005) individu pintar cerdas dan berbakat mampu memahami konsep yang canggih, abstrak dan kompleks. Ahli falsafah, contohnya adalah golongan yang tinggi kecerdasan. Kecerdasan berkait rapat dengan pemahaman abstrak. Kanak-kanak pintar cerdas mempunyai pengetahuan atau skemata yang luas. Kanak-kanak ini juga memahami banyak konsep yang tidak difahami oleh kanak-kanak sebaya mereka. Kanakkanak pintar cerdas meminati permainan yang rumit dan mencabar seperti mainan ingatan, scrabble, silang kata, catur dan permainan komputer yang tertentu. Golongan ini mempunyai tumpuan yang tinggi, membaca secara senyap untuk masa yang panjang. Menurut Ng Sen Fa (2005), golongan pintar cerdas dan berbakat dapat memahami manakah isu yang penting, idea teras dan prinsip asas yang penting. Pelajar biasa hanya memberi perhatian kepada perincian yang kurang penting. Contohnya semasa melakukan hasil seni, mereka mementingkan dan menghasilkan kerja yang tercantik, walaupun tidak mengikut cara yang dicadangkan oleh guru (mungkin menggunakan cara yang tidak terfikir oleh orang lain). Menyedari nilai hasil seni terletak pada kecantikannya, bukan kaedahnya. Menggunakan dan memahami kosa kata yang lebih maju, menggambarkan mereka memahami lebih banyak konsep dan objek berbanding rakan sebaya. Golongan ini juga mempunyai kebolehan membuat rumusan, menganalisa dan menaakul. Contohnya, mengandaikan makanan yang dihadam akan menjadi hasil perkumuhan. Memahami kebolehan intelek sendiri (metakognisi), membantu mereka memahami gaya pembelajaran sendiri dan cara yang paling efektif untuk mencapai keputusan akademik yang baik. Dengan kata lain, mereka menggunakan kecerdasan yang ada pada mereka dengan cara yang lebih berkesan. Antara strategi pembelajaran adalah seperti kalau saya tidak mengaplikasi apa yang dipelajari, saya akan lupa. Metakognisi yang matang ini juga bermakna mereka melatih diri. Mereka mencari peluang dan persekitaran untuk perkembangan diri. Mereka mengoptimakan perkembangan intelek sendiri dengan intelek yang sedia ada. Golongan ini mempunyai ingatan yang kuat. Terdapat pelbagai faktor yang menjadikan ingatan mereka lebih tinggi daripada orang lain. Akibat pemahaman yang tinggi, mereka tidak perlu menghafal secara membabi buta. Pemahaman yang tinggi memberi dua kelebihan yang nyata iaitu membaca dengan cepat dan cepat mengingati apa yang telah difahami. Cara mengorganisasikan maklumat yang cekap, antaranya mengelaskan item mengikut kumpulan. Berkait rapat dengan kebolehan analitikal iaitu menggunakan cara yang menyeronokkan untuk mengingat (teknik untuk membantu kita mengingat dinamakan mnemonik). Ingatan semulajadi (ingatan “cair”) yang memang tinggi, dibuktikan dengan kadar mereka mengumpul maklumat seperti membina kosa kata yang banyak (walaupun di persekitaran yang sama dengan adikberadik yang lain). Akibat pengetahuan sedia ada yang banyak, mereka cepat membina dan menyerap konsep baru (dengan mengaitkan konsep baru di atas apa yang telah sedia difahami oleh mereka sebelum ini). Menurut Ng Sen Fa (2005), jangkaan hidup yang lebih panjang (akibat sikap mementingkan kesihatan, keadaan status sosio-emosi yang lebih bagus dan mungkin faktor genetik). Kadar penyakit kemerosotan mental seperti Alzheimer yang lebih rendah. Kadar membunuh diri yang lebih rendah (mungkin lebih tinggi bagi mereka yang terlampau pintar cerdas dan berbeza dengan orang lain). Mereka yang berbakat mempunyai

mengorganisasikan. . Mereka tidak bersikap ego dalam memberi perhatian untuk kesejahteraan orang lain dan idealisme dalam membuat tindakan.harga diri dan resah apabila gagal bergaul dengan rakan yang sebaya dengan mereka. dan memimpin rakan-rakan sebayanya untuk memprotes pembuangan sisa nuklear. Mereka berminat menjadi sukarelawan di hospital atau pusat jagaan dalam komuniti. Kebanyakan pelajar yang berbakat memaparkan rasa keadilan yang kuat dalam hubungan kemanusiaan. Ada ketikanya mereka ini terlalu streotaip mengikut etnik dan bangsa. Menurut Marilyn (2008) mereka yang berbakat sering memaparkan ciri sosial dan emosional yang agak berbeza daripada yang dibahas dengan pelajar lain. atau kemampuan untuk menumpukan emosi untuk jangka panjang pada sesuatu subjek atau gagasan.K a n a k . kanak-kanak pintar cerdas mudah berasa murung. Mereka sering melibatkan mahasiswa dalam perkhidmatan pertubuhan atau kegiatan di waktu lapang. 2008). Satu kelemahan telah dikenalpasti dengan karektor ini. guru. Mereka biasanya tertarik mempromosikan kesamarataan sosial dan melakukan kegiatan-kegiatan yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap dunia. Pelajar yang berbakat lebih sering mengalami reaksi emosional pada tahap yang lebih mendalam daripada rakan-rakan mereka. Pendedahan emosional ini kemudian ditunjukkan dalam aktiviti sokongan terhadap hak-hak haiwan dan menjadi sukarelawan di tempat penjagaan haiwan. bimbang. Tidak suka diganggu. Ketika kita membaca tentang sifat-sifat ini. menjadi geram apabila diganggu semasa melakukan sesuatu yang diminatinya ( Ng Sen Fa. Apakah ciri-ciri utama kanak-kanak pintar cerdas dalam kecerdasan logic matematik dan verbal linguistic. meskipun. 2008). kadang-kadang boleh membuat pelajar yang berbakat sering menjadi sasaran buli. dan lain-lain.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 121 banyak tenaga. Renee ingin untuk memprotes pembuangan sisa nuklear. Pelajar yang berbakat juga sering memaparkan sikap suka membantu orang lain. Pelajar-pelajar ini menunjukkan kecenderungan untuk mendedahkan emosi. Mereka seharusnya tidak menghabiskan begitu banyak masa untuk membantu kawan-kawan sekelas sehingga menyebabkan pelajaran mereka sendiri terjejas (Marilyn. Mereka sangat prihatin terhadap orang tua atau orang dewasa yang lebih tua di persekitaran mereka. fikirkan bagaimana kita boleh mempengaruhi interaksi kanak-kanak pintar cerdas dengan rakan sekelas. Pelajar yang berbakat sering mempunyai kebolehan untuk membuatkan orang disekelilingnya ketawa dan merasa gembira Humor juga boleh digunakan untuk membela diri dan menghilangkan rasa keterasingan (Marilyn. Pendedahan emosi ini juga boleh mengarah kepada kerjaya pada masa hadapan. Sebagai contoh. (2006). Tingkahlaku ini. kematian haiwan kesayangan boleh menyebabkan mereka bersedih dalam jangka masa yang panjang. pelajar-pelajar ini sering diminta untuk membantu teman-teman sekelas. d. c. Contohnya dalam kajian oleh Marilyn (2008) mendapati pada usia enam tahun. Renee menunjukkan tanda-tanda. 2005). mereka juga perlu untuk mengembangkan potensi mereka sendiri. Menurut Glynis. seolah-olah tidak perlu tidur apabila melakukan kerja yang diminati.

Jika kewangan tidak disalurkan kepada mereka yang memerlukan untuk tujuan pembelajaran. Begitu juga dengan Sufiah Farooq. menafikan pengiktirafan luaran dan memilih untuk menjalani hidup mengikut nilai sendiri. Mengelakkan pembentukan sikap suka menipu dan memanipulasi orang lain. Suatu ketika dahulu. Berpunca daripada perkembangan yang terlalu awal dalam lokus kawalan dalaman dan kepuasan hasil kerja sendiri. Ada yang menyatakan beliau sekarang menjadi penjual roti canai. Kita tidak mahu nasib kanak-kanak ini terabai apabila tiadanya perhatian dan mekanisme yang terbaik untuk mengembangkan minda mereka. Tidak semua kanak-kanak pintar cerdas ini terdiri daripada keluarga yang berada dan ada juga mereka yang keluarganya berpendapatan rendah. Mengelakkan sikap sinis / negatif terhadap autoriti d.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 122 MASALAH PENDIDIKAN PINTAR CERDAS Menurut Munirah (2008) Keperluan untuk membantu kanak-kanak gifted dan talented ini perlu dari segi bantuan kewangan dan khidmat nasihat selain pendidikan khas untuk mereka. beliau melarikan diri dan berkahwin dengan orang Inggeris dan bercerai setahun kemudian. negara pernah dikejutkan dengan berita seorang kanak-kanak berumur 4 tahun yang mahir membaca akhbar sehingga dijadikan anak angkat Prof. Semua tingkah laku tersebut dianggap oleh orang lain sebagai mencabar autoriti dan tradisi. Janganlah kita membiarkan permata yang berharga ini terumbang-ambing kerana permata kalau dibiarkan berhabuk. Menentang kecenderungan mengasingkan diri (daripada orang lain yang tidak secerdiknya) dan e. supaya pemikiran kanak-kanak ini tidak terbantut dan tidak mensia-siakan anugerah kepintaran ini. kanak-kanak pintar Matematik. seorang yang mahir dalam bidang Matematik pada umur 7 tahun sehingga dihantar belajar ke luar negara. Ini kerana kita tidak bertindak bersungguh-sungguh dalam menangani isu kanak-kanak pintar cerdas ini. mereka menghadapi masalah untuk patuh kepada norma. pihak berwajib perlu tampil ke hadapan bagi membantu memberikan sumber kewangan kepada mereka. Kegagalan pihak sekolah memberi perhatian yang wajar kepada pelajar pintar cerdas ini kerana menganggap mereka tidak perlu diberi program pendidikan dan bimbingan yang khusus. Mengapakah perkara sebegini terjadi? Perkara ini berkaku kerana kita tidak menghargai otak pintar yang mereka miliki kerana sibuk dengan perbincangan dan percaturan yang dibuat sehingga tiada tindakan yang dilakukan. maka terjadilah keadaan di mana mereka merempat di jalanan atau menjadi peniaga apabila sudah dewasa kerana otak yang pintar tidak dikembangkan dan terbantut begitu sahaja. Bersabar dengan orang yang tidak secerdiknya (to suffer fools gladly) c. Namun di manakah Mohd Syukri Hadafi berada sekarang?. Sesungguhnya negara telah kehilangan aset yang sangat berharga kepada agama dan negara. Ungku Aziz. Hollingworth dan McLoughlin (2001) juga mendapati kebanyakan pelajar pintar cerdas bersikap dingin (apathetic) kerana mereka merasa kecewa dengan persekitaran sekolah. lama-lama akan menjadi kaca . Menurut Hollingworth dan McLoughlin (2001) telah memberi gambaran terperinci lima masalah atau cabaran yang terpaksa dihadapi oleh kanak-kanak ini iaitu: a. Pihak berwajib perlu mengambil ikhtibar atas kejadian yang berlaku agar tidak berulang ke atas Adi Putra Abdul Ghani. Jika kemiskinan merupakan faktor kanak-kanak pintar cerdas tidak meneruskan pembelajaran. Mendapatkan tugasan yang mencabar di sekolah b.K a n a k . Berikut adalah gambaran keadaan guru yang merasa tertekan untuk mengakui keupayaan kanak-kanak pintar cerdas: . Namun setelah tiga tahun berada di Universiti Oxford.

Mereka juga berasa gelisah tidak menyediakan latihan secukupnya kepada pelajar tersebut dan takut dipersoalkan oleh ibu bapa. 3 Februari 2008) sepatutnya sudah sampai masanya kita mewujudkan satu pusat bagi mengurus kemunculan kanak-kanak pintar yang bertaraf genius ini. Mereka telah memperluaskan kesedaran dunia merespon lebih elemen daripada sebuah situasi dan menyedari secara sosial Selain Encyclopedia of Special Education (2002). Walaupun ini bermakna pelajar pintas cerdas hanya mengulangi sesuatu yang telah sedia ada dikuasai (Gallagher & Gallagher. Ujian-ujian ini dibina setara dengan ujian-ujian IQ yang diguna pakai di negara-negara maju seperti Amerika Syarikat. mencadangkan ciri-ciri yang diperlukan untuk program pendidikan bagi pelajar pintar cerdas dan berbakat ialah: a. g. Program PERMATA Pintar yang di anggotai oleh beberapa individu dari pelbagai latar belakang termasuk agensi kerajaan. Mencabar kognitif pada tahap pemikiran yang kompleks b. Menurut Rashid Mohd Saa (Mingguan Malaysia. e. Mencabar menggunakan kebolehan sebenar i. Universiti Kebangsaan Malaysia telah di amanahkan untuk melaksanakan program tersebut. f. Buat masa ini. Mereka cepat dewasa sebelum waktunya.K a n a k . Untuk tujuan mengenal pasti pelajarpelajar pintar cerdas. Mencabar melalui perbincangan dengan rakan sebaya. Mencabar kaedah baru dalam sistem pembelajaran h. Program PERMATA Pintar ini bertujuan untuk membantu kanak-kanak pintar cerdas mengalami proses pembelajaran yang dapat merangsang minda mereka (Rosmah Mansor. UKM telah membina tiga ujian saringan: Ujian PERMATA Pintar UKM 1. Mereka mungkin menganggap kebolehan memanipulasikan nombor ini tidak berpadanan dengan pemahaman yang secukupnya. faham dengan mudah dan mempunyai kedalaman intelek dan logik e.1998 ) Menurut Encyclopedia of Special Education (2002). Salah satunya ciri sistem pendidikan misalnya tidak boleh terlalu rigid. Mencabar pemikiran kreatif. 2009). Bakat muncul dengan lebih awal dan pencapaian lebih tinggi daripada penempatan kelas c. membaca lebih awal secara lisan dan fasih serta menulis dengan baik d. Mencabar peluang untuk pengeluaran produk c. United Kingdom dan Australia. Mereka cepat belajar bahan baru dengan mudah b. Mereka mempunyai kosa kata yang luas. Mencabar pengelaman yang menggalakan kesefahaman system nilai kemanusiaan.penyelidikan dan penyelesaian masalah serta membuat keputusan dalam kepimpinan.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 123 Guru biasanya berasa ragu-ragu kepada kemahiran matematik yang luar biasa pada tahap ini. Mereka membuat keputusan dengan baik. ujian saringan PERMATA Pintar UKM 1 telah dimasukkan dalam talian dan boleh diakses oleh . Sistem yang agak rigid perlu menjadi lebih anjal dalam menangani kes-kes seperti ini. di antara ciri khusus kanak-kanak pintar cerdas dan berbakat yang mempunyai keistimewaan yang memerlukan program pendidikan yang berbeza dengan pelajar lain adalah seperti berikut: a. Mencabar dalam kerja-kerja yang khusus dan kompleks. institusi pendidikan tinggi dan NGO telah dilancarkan pada 2 Mac 2009 oleh Datin Paduka Seri Rosmah Mansor. Kita perlu membantu mengembangkan minda dan potensi yang ada pada kanak-kanak pintar cerdas supaya tidak mempersiakan kelebihan dan anugerah yang terdapat dalam dirinya. UKM 2 dan UKM 3. Mencabar pekerjaan melalui penghasilan produk d. Ini menjadikan guru tetap memberi latihan yang sama kepada semua pelajar.

Walau bagaimanapun. sementara murid yang sebaya dengannya hanya dapat menjawab soalan-soalan yang biasa dijawab oleh murid pada peringkat umur tersebut.K a n a k . akan diminta untuk menduduki ujian PERMATA Pintar UKM 2 yang akan dijalankan di sekolah-sekolah mengikut zon dan seterusnya PERMATA Pintar UKM 3. kanak-kanak dengan umur mental 12 dan umur kronologi 10 mempunyai IQ 120 (12/10 x 100).k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 124 pelajar-pelajar dari umur 9 hingga 15 tahun melalui laman sawang yang telah dibina. atau ukuran kecerdasan berdasarkan purata kebolehan kanak-kanak dalam kumpulan umur tertentu ( Wagner. Binet bersama-sama dengan rakan sekerjanya iaitu Theodore Simon membangunkan soalan-soalan yang memfokuskan tentang persekolahan seperti perhatian. 2010). memori. Ujian kecerdasan yang pertama ini dikenali sebagai Binet-Simon Scale. Ujian ini dicipta oleh Alfred Binet untuk membantu dalam menentukan pelajar-pelajar yang mempunyai masalah dalam persekolahan di Perancis. Ujian Kecerdasan Stanford-Binet (Stanford-Binet Intelligence Test). Sebagai contoh. Kecerdasan merujuk kepada kebolehan kognitif seseorang individu yang dipelajari dari pengalaman untuk membolehkannya membuat penyesuaian diri dalam kehidupan sehari-hari. 2010). a. 2010). Menurut Wagner (2010). Binet dapat meramalkan murid yang akan berjaya dalam persekolahan. Binet sendiri tidak mempercayai bahawa psychometric instruments beliau ini boleh digunakan untuk mengukur tahap kecerdasan (Wagner. Binet dengan tegas menyatakan bahawa kecerdasan terpengaruh dengan beberapa faktor. Berdasarkan pemerhatian tersebut. PENILAIAN (ASSESMENT) Kecerdasan didefinisikan sebagai kebolehan untuk belajar. Ujian Kecerdasan Stanford-Binet menggunakan angka yang dikenali sebagai intelligence quotient (IQ). Secara konvensionalnya ia digambarkan sebagai skor ujian. Beliau menyedari bahawa sesetengah murid dapat menjawab soalan-soalan yang kebiasaannya dijawab oleh murid yang lebih tua atau dalam kelas yang lebih tinggi. . Intelligence Quotient atau IQ didefinisikan secara teknikal sebagai kadar atau nisbah pengujian antara umur mental (Mental Age) dengan umur kronologi (Chronological Age) yang kebiasaannya dinyatakan sebagai nisbah (Qoutient) didarabkan dengan 100. dalam mempersembahkan skor individu di dalam ujian tersebut. Binet telah mencadangkan konsep umur mental (Mental Age). Skor ini dihitung dengan membahagikan umur mental (mental age) individu tersebut dengan umur kronologi (chronological age) mereka dan kemudian membahagikan angka tersebut dengan 100. Pelajar yang berjaya dalam ujian PERMATA Pintar UKM 1. memahami atau „deal„ dengan situasi baru serta mempunyai kemahiran dalam menggunakan alasan dan sebab dalam setiap situasi yang dihadapi. perubahan masa dan hanya boleh dibandingkan diantara kanak-kanak yang mempunyai latarbelakang yang sama ( Wagner. Dengan menggunakan soalan-soalan tersebut. dan kemahiran menyelesaikan masalah. akhirnya telah menjadi asas kepada ujian kecerdasan yang digunakan sehingga ke hari ini. Binet menyatakan bahawa konsep kecerdasan terlalu luas untuk diukur menggunakan angka. Kecerdasan juga merupakan kebolehan untuk menggunakan pengetahuan dalam mengendalikan suatu persekitaran atau berfikir secara abstrak sebagai pengukuran dengan kriteria-kriteria objektif .

Compare two objects from memory Count from twenty to zero Repeat five digits  Ten Years . Ekoran dari perasaan tidak puas hati dengan limitations ujian kecerdasan Stanford-Binet. Skor-skor dalam setiap subtest dalam WAIS-III boleh digunakan dalam mengenalpasti masalah pembelajaran. and to deal effectively with his environment. Paris.Place five weights in order Copy a design from memory Place three words (e. yang juga seperti Binet percaya bahawa kecerdasan melibatkan angka mengikut perbezaan kebolehan mental setiap individu. Kaedah pemarkahan ini telah .g.. Diantaranya dalam kes-kes di mana skor yang rendah dalam mana-mana bidang digabungkan dengan skor yang tinggi dalam bidang yang lain mungkin menunjukkan individu itu mempunyai masalah pembelajaran yang khusus (Kaufman. kebiasaan skor adalah di antara 85 dan 115.1996)  Four Years – Name key. Ujian Kecerdasan Wechsler (Wechsler Intelligence Scales) David Wechsler merupakan seorang ahli psikologi Amerika. to think rationally. WAIS-III mengandungi 14 subtests dengan dua skala dan menyediakan tiga skor iaitu composite IQ scores. 1998). Wechsler menggambarkan kecerdasan sebagai the global capacity of a person to act purposefully. fortune. penny Repeat three figures Compare (the length of) two lines  Six Years Distinguish morning and evening Copy diamond Count thirteen pennies  Eight Years .K a n a k . di dalam WAIS pula skor dikira berdasarkan perbandingan diantara skor individu dengan skor individu-individu lain dalam kumpulan umur yang sama. 2010). knife. and stream) in two sentences  Twelve Years – Give more than sixty words in three minutes Defines three abstract words Comprehend a disarranged sentences b. Purata skor adalah 100 dengan dua pertiga skor dianggap sebagai menipu dalam ujian. Wechsler juga turut membangunkan dua ujian yang berbeza khas untuk kanak-kanak iaitu Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC) dan Wechsler Preschool and Primary Scale of Intelligence (WPPSI). verbal IQ scores dan performance IQ scores. Wechsler telah menerbitkan ujian kecerdasan yang baru yang dikenali sebagai Wechsler Adult Intelligence Scale (WAIS) pada tahun 1955 (Wagner. Jika ujian kecerdasan Stanford-Binet skor berasaskan mental age dan chronological age. Ujian untuk golongan dewasa telah diubah dari yang asal dan dikenali sebagai WAIS-III.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 125 MA / CA x 100 = IQ Antara contoh soalan ujian dalam Binet-Simon Scale (1911 Revision) yang dibina berdasarkan tahap kesukaran kanak-kanak mengikut perbezaan umur (Gardner et al.

K a n a k . Homack & C. Raven’s Progressive Matrices Raven‟s Progressive Matrices (kebiasaannya dirujuk sebagai Raven‟s Matrices) merupakan ujian pelbagai pilihan abstrak yang dibangunkan oleh Dr. 2010). Menurut Flynn (2007). 2010). Kebanyakan item dipersembahkan dalam borang (form) matrik 3x3 atau 2x2 (Wikipedia. verbal expression Acquired knowledge.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 126 menjadi standard technique dalam ujian kecerdasan dan ia juga digunakan dalam ujian kecerdasan Stanford-Binet yang terbaru (Kendra Van Wagner. motor coordination. Anda dikehendaki memilih kepingan atau corak yang sesuai dan ini melibatkan perbezaan dan persamaan dengan corak yang berada dalam kolum yang sama. Raven‟s Progressive Matrices merupakan ujian yang menawarkan corak atau pecahan diantara enam hingga lapan gambar atau corak dengan satu daripada corak tersebut tidak diberikan atau dihilangkan. visual problem solving. longterm memory. John C. Wechsler Intelligence Scale subtest (S. verbal reasoning. Matrik ini menawarkan tiga borang (form) yang berbeza mengikut perbezaan kebolehan setiap peserta ujian iaitu:  Standard Progressive Matrices : merupakan borang matrik yang asal yang diterbitkan pada tahun1938. Raven dalam tahun 1936. abstract thinking Similarities Block Design Visual-perceptual organization.R. abstract reasoning. fluid reasoning Matrix Reasoning 35 items containing incomplete matrix patterns that the examinee completes by choosing from five possible choices c.R. 2007) :Subtest Vocabulary Huraian 42 item requiring the examinee to name picture items and provide oral definitions of words 26 item requiring the examinee to choose which pictured objects share a common words are conceptually alike 13 item requiring the examinee to use blocks to reconstruct visual patterns Pengukuran Fund of information. fluid reasoning. processing speed Visual-perceptual organization. acquired knowledge. Mengandungi lima set soalan (A-E) dengan setiap satu set mengandungi 12 item (A1-A12) yang mana item-item dalam setiap set akan lebih sukar yang mengandungi tahap kognitif yang tinggi untuk menganalisis setiap . Dalam setiap item ujian calon dikehendaki untuk mengenalpasti bahagian yang soalan yang „hilang‟ untuk menyelesaikan atau menyempurnakan corak yang besar. verbal concept formation. Reynolds.

dengan cara ini jika peserta dapat melewati jangkaan ujian. item ini sesuai untuk golongan remaja dan dewasa yang di atas purata kecerdasan  Contoh ujian matrik dalam Raven‟s Progressive Matrices Contoh ujian matrik dalam Raven‟s Progressive Matrices (Maithilee Kunda.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 127 pengetahuan dan koding. Keith McGreggor. Kebanyakan item dipersembahkan dengan „background‟ yang berwarna untuk merangsang penglihatan calon. D dan E menjadi lebih senang. orang dewasa dan individu yang mempunyai masalah pembelajaran yang teruk dan sederhana. peralihan dari set C. Walaubagaimanapun dalam item-item terakhir dalam set B dipersembahkan dalam hitam putih. Item-item dipersembahkan dalam dakwat hitam dan „background‟ putih dan menjadi semakin sukar dalam setiap set. & Ashok Goel. Advanced Progressive Matrices : merupakan lanjutan borang matrik yang mengandungi 48 item yang dipersembahkan sebagai satu set yang mengandungi 12 (set I) dan set yang satu lagi mempunyai 36 (set II). 2009) T T2 T1 T4 T3 ? .K a n a k . Ujian ini mengandungi set A dan B di mana 12 item digabungkan dan menjadi set AB. Semua item dipersembahkan dalam tulisan atau dakwat hitam manakala „background‟ berwarna putih.  Colored Progressive Matrices : direka untuk kanak-kanak.

(c) Penaakulan Abstrak dan Visual dan (d) Daya Ingatan Sementara.permatapintar. pelajar harus melepasi ujian saringan yang ke dua iaitu Ujian PERMATA Pintar UKM. Apakah perbezaan ujian Raven‟s Progressive Matrices dengan ujian Wechsler Intelligence Scales b. Hasil ujian saringan ini akan dipaparkan mengikut kategori berikut (a) Indeks Pemahaman Lisan. Mereka yang berjaya akan ditempatkan di sekolah PERMATA pintar yang akan dibina khusus untuk pelajar pintar cerdas ini. Ujian PERMATA Pintar UKM 2 adalah ujian saringan yang dibina setara dengan ujian WISC-IV. Pelajar tidak diberikan had masa untuk menjawab semua soalan dalam ujian saringan ini. pencarian simbol. Bagaimana pun. Ujian ini berbentuk ujian atas talian yang boleh dicapai melalui laman web PERMATA Pintar di alamat: http://www.Ujian PERMATA Pintar UKM Ujian PERMATA Pintar UKM 1 adalah ujian IQ yang dibina setara dengan Ujian Raven Progressive Matrices.my. Ujian ini dibina untuk menguji kepintaran dalam empat aspek iaitu (a) Penaakulan Lisan. pemadanan pola atau bentuk.com. (b) Penaakulan Kuantitatif. pengulangan nombor. (c) Indeks Daya Ingatan Bekerja dan (d) Indeks Kelajuan Memproses Maklumat. (b) Indeks Penaakulan Persepsi. dan setiap pelajar hanya dibenarkan mengambil ujian saringan ini sekali sahaja.permatapintar. Untuk menjalani ujian saringan ini. Untuk menggunakan ujian saringan ini.com. Mereka yang melepasi tiga tahap ujian ini akan melalui program perkhemahan cuti sekolah yang dikendalikan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia. pelajar hanya perlu tahu perkara-perkara asas penggunaan komputer seperti menggunakan tetikus dan papan kekunci. Ia dibina dalam talian dan boleh dicapai dari laman web http//: www. Tujuan ujian PERMATA Pintar sebenarnya adalah untuk mencari pelajar yang pintar cerdas. .my/ujian1/ujian1 dan dibina oleh sekumpulan penyelidik dari Fakulti Pendidikan. 2010). Sebagai seorang guru. Pelajar akan diminta memasukkan biodata mereka sebelum memulakan ujian saringan ini (Mansor Zainal. pelajar harus melepasi ujian saringan yang pertama iaitu Ujian PERMATA Pintar UKM 1. pemahaman dan koding.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 128 d. Ujian PERMATA Pintar UKM 3 dibina setara dengan ujian Stanford-Binet. Perlu diingatkan bahawa pelajar tidak dibenarkan mendapatkan bantuan dari orang lain semasa mengambil ujian saringan ini. a.K a n a k . bagaimanakah anda melaksanakan pedagogi yang berkesan untuk kanak-kanak pintar cerdas. Ujian PERMATA Pintar UKM 1 ini adalah dalam Bahasa Malaysia dan sesuai digunakan untuk menyaring darjah kecerdasan (IQ) pelajar dari umur 9 hingga 15 tahun. Ujian saringan ini mempunyai 15 bahagian yang menguji pelbagai aspek kepintaran kognisi termasuk aspek perbendaharaan kata. jumlah jam atau minit sebenarnya yang digunakan untuk menjawab semua soalan dalam ujian ini akan diambil kira untuk membolehkan pelajar meneruskan ke ujian saringan ke dua. Universiti Kebangsaan Malaysia. Untuk menjalani ujian saringan ini.

USA: Pearson. USA: Pearson. (2009).K. IDEA 2004 Update Edition Special Education:contemporary perspectives for school Professionals. 53 (3). Introduction to Special Education: Making A Difference (sixth edition). Curriculum Instructional Planning & Design: For Gifted Learners.R. Cambridge. D.K a n a k .S. Hassan Mohd. Mallick (2003).163-173 . Morawaska. Marilyn Friend (2008). L.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 129 RUMUSAN  Kementerian Pelajaran telah menyediakan ruang untuk kanak-kanak keperluan khas menikmati pembelajaran seperti kanak-kanak biasa dengan mewujudkan Sekolah Pendidikan Khas. PTS Millinea sdn. sebaliknya dia akan menghadapi masalah sosio-emosi yang serius jika keperluan inteleknya tidak dipenuhi. New Delhi: Discovery publishing house. Glynis (2006). Ali Ph. Ralph (2002). Marilyn Friend (2005).    RUJUKAN C. Exceptional children seventh edition: An Introduction to special education. Intelligence multiple perspectives. M. kanak-kanak pintar ini juga tidak boleh dikecualikan dan mereka selayaknya mendapat pendidikan yang sesuai mengikut tahap minda mereka seperti kanak-kanak lain. Marilyn Friend (2006). James R. Flynn (2007). Special Education: Contemporary perspective for school professionals (2 ed). Educating the gifted and talented: Rasource issues and processes for teachers second edition. Identifiying children with special needs: checkless and action plans for teachers.D (2006). Catherine Clark & C. Howard. United Kingdom: University Press. Oleh itu. Anak Kita Memang Pintar Cerdas Panduan Membina Potensi Diri Anak-anak.W. Bhd: Selangor.. What is intelligence. L. Deborah (2007). Special Education: Contemporary perspective for school professionals. William (2003). Seorang anak yang pintar cerdas tidak akan menjadi biasa kalau diabaikan. USA: Thomson Wadsworth. Gifted Child Quarterly. Talented children: Identification and education.K. Colorado: Love Publishing Company. Menjadikan seorang anak yang pintar cerdas kepada “normal” tidak lain daripada menjadikan seorang anak yang biasa kepada pintar cerdas. G. Amerika: Pearson Education. USA: Pearson. Warren (1996). A. H. Amerika: Merill Prentice Hall. California: CORWIN PRESS A SAGE Publications Company.H. Perlunya keperluan pendidikan untuk kanak-kanak pintar cerdas ini agar mereka dapat menikmati pembelajaran yang kondusif. London: David Fulton Publishers. Mindy & K. Joyce VanTassel-Baska (2003). Parenting Gigted and Talented Children: Conceptual and Empirical Foundations. M. Sanders. Semua pihak perlu memainkan peranan untuk membentuk kanak-kanak pintar cerdas ini menjadi seorang ilmuan yang dapat menyumbang kepada negara. Mereka ini perlu dibimbing dengan kefahaman agama yang sempurna dari segi rohani dan jasmani agar kelak tidak tersasar daripada batasan agama.

Essentials of assessment with brief intelligence test.about.50pm .com/od/psychologicaltesting/a/int-history.k a n a k B e r k e p e r l u a n K h a s | 130 Susan R. Homack & Cecil R. Teaching Gifted Kids In The Regular Classroom: Strategies abd techniques Every Teacher Can Use to Meet The Academic Needs of the Gifted and Talented. http://psychology.11. History of intelligence testing: the history and development of modern IQ testing.htm 17. Kendra Van Wagner (2010). United States of America: Free Spirit Publishing. Susan Winebrenner (2001). Reynolds (2007). New Jersey: John Wiley & Sons.2011: 9.K a n a k .