PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil “Little Albert” (21 Jan 1887 – 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 – 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

ahli psikologi Amerika . .terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 – 11 Jun 1934) . psikologi dan fizik Rusia.ahli fisiologi.kini) . .memperkenalkan konsep hirarki keperluan.pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904.-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 – 27 Feb 1936) .ahli psikologi Amerika .ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial -Abraham Harold Maslow (1 April 1908 – 8 Jun 1970) .terkenal dengan pelaziman klasik -Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 . .

. .ahli psikologi Amerika. -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 – 9 Ogos 1949) . -David Ausebel (25 Okt 1918 .terkenal dengan pembelajaran bermakna ..ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York.eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike.9 Julai 2008) .

ahli psikologi Amerika .terkenal dengan pelaziman operan. .-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) .

menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan. Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran. jangkaan. menyimpan.penemuan. ganjaran .Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya •Proses kognitif skemata (akomodasi ) pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan * Pavlov   Pembelajaran semula Generalisasi – rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi – tindak balas dengan untuk memecahkan emosinya.Proses aktif.Teori ini mengasaskan kepentingan cara .Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi ) dan penentuan kendiri. mencari maklumat dalam memori.Rangsangan. * Thorndike  Hukum kesedihan  Hukum Latihan  Hukum Kesan .  . Lebih mementingkan keperluan harga diri.Lebih mementingkan pengukuhan. Peneguhan dan Hukuman. .Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. Dalam masalah dunia nyata. memproses.PRINSIP/KONSEP TEORI .Pelajar menerima.Mementingkan kepercayaan. .Sumber motivasi ialah . atribut kejayaan dan kegagalan.Sumber motivasi intrinsik.imsentif dan dendaan. guru membantu klien ( pelajar ) bagi * Ausubel  Resepsi – maklumat penghafalan .Sumber motivasi intrinsik.Penyesuaian . Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam . Gerak balas. kepuasan kendiri . .Sumber motivasi intrinsik.identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan. Ekstrinsik. konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas . .

. konvensional tentatif dan evolusioner arah penyelesaian. bertindak bergantung pada terhadap masalah itu dan menuju ke pelaziman operan seperti dalam teori * Bruner  Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar )  Simbolik (manipulasi Simbol) terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif.Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan .rangsangan tertentu sahaja Penghapusan – rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim  pemikiran analisis. Behavioris. . situasi pemecahan masalah •Proses peribadi mengenal pasti dan tidak masalah. asimilasi.Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu. Prinsip teori Bandura .Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur.

teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan .teori ini banyak mempengaruhi proses .tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah . . -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi .Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang .teori behavioris mudah untuk difahami.teori ini memberi pembelajaran. .Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) .menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model.

-teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman. mementingkan pengalaman. serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar.penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat. . . pembelajaran yang berbeza-beza.teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. . membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata. pembelajaran.teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten pengalaman.teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial. -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif. -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. asas manusia. -teori ini .

. -teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar. pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah. -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum. . -teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas.Dapat menguasai banyak ilmu.teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi. -Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna.dalam sesuatu situasi. OPPORTUNITY (PELUANG) .WEAKNESS (KELEMAHAN) -teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental. namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan . -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru. -Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri -Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap -Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk -Murid dapat tantang sesuatu .Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi dengan pembelajaran tersebut atau situasinya.

pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik. masing-masing. -Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan .Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat. mereka dapat menguasai maklumat. THREATS (ANCAMAN) . . pembelajaran yang disampaikan oleh guru.murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi -Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara. idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri. situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada. perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan. -Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua -murid-murid akan -Tidak ada pelapis terlalu cerewet dan negara yang .teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten. yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi.

gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja. . .Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. . maklumat yang penting.Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari tingkah laku yang positif. . IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap.Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. dengan secepat mungkin. iaitu bermula daripada prasekolah. ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau.Guru perlu sedar .Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan . rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan. Intensif. . Jika boleh.kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza.Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan. Oleh itu.Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. berkaliber dan berkualiti.Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya.Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Oleh itu. pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran. .guru hendaklah menunjukkan . penekanan hendaklah diberikan kepada . dan berbentuk spesifik.

berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita. aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan. . guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka . .Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita. segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian. . simbolik. .Perkembangan manusia. ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. bahan pembelajaran. murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on.Peka terhadap konsep enaktif.Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran.bahawa terdapat . sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya.Perhatian perlu diberi terhadap . Oleh itu.Penyesuaian seimbang.Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh. pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan .

.Pentingkan pengamatan. . kemajuan masingmasing.Perkembangan makna dan kefahaman.yang berpadanan -Mementingkan peneguhan. pemberian makna dan pembelajaran penerimaan .Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan . dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful