PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil “Little Albert” (21 Jan 1887 – 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 – 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial -Abraham Harold Maslow (1 April 1908 – 8 Jun 1970) .ahli psikologi Amerika .pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904.memperkenalkan konsep hirarki keperluan.ahli psikologi Amerika . . . psikologi dan fizik Rusia.terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 – 11 Jun 1934) .kini) . .terkenal dengan pelaziman klasik -Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 .-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 – 27 Feb 1936) .ahli fisiologi.

eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike. -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 – 9 Ogos 1949) .terkenal dengan pembelajaran bermakna ..ahli psikologi Amerika.9 Julai 2008) .ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York. . . -David Ausebel (25 Okt 1918 .

-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) .ahli psikologi Amerika .terkenal dengan pelaziman operan. .

Sumber motivasi intrinsik. atribut kejayaan dan kegagalan.Lebih mementingkan pengukuhan.imsentif dan dendaan. .penemuan. menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan. ganjaran . kepuasan kendiri .Penyesuaian . mencari maklumat dalam memori. guru membantu klien ( pelajar ) bagi * Ausubel  Resepsi – maklumat penghafalan . Gerak balas.Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi ) dan penentuan kendiri.Mementingkan kepercayaan. . Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran.Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. jangkaan.Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya •Proses kognitif skemata (akomodasi ) pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan * Pavlov   Pembelajaran semula Generalisasi – rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi – tindak balas dengan untuk memecahkan emosinya.Pelajar menerima.Sumber motivasi ialah . menyimpan.identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan.  . Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam . Dalam masalah dunia nyata.Sumber motivasi intrinsik. Ekstrinsik.Rangsangan.Sumber motivasi intrinsik. Lebih mementingkan keperluan harga diri. . * Thorndike  Hukum kesedihan  Hukum Latihan  Hukum Kesan . konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas .Proses aktif. Peneguhan dan Hukuman. memproses.Teori ini mengasaskan kepentingan cara .PRINSIP/KONSEP TEORI . .

bertindak bergantung pada terhadap masalah itu dan menuju ke pelaziman operan seperti dalam teori * Bruner  Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar )  Simbolik (manipulasi Simbol) terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif. situasi pemecahan masalah •Proses peribadi mengenal pasti dan tidak masalah. konvensional tentatif dan evolusioner arah penyelesaian. .Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan .rangsangan tertentu sahaja Penghapusan – rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim  pemikiran analisis. . asimilasi. Prinsip teori Bandura .Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur. Behavioris.Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu.

teori ini banyak mempengaruhi proses .Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) .tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah .Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang . .teori ini memberi pembelajaran.teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan .menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model. . -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi .teori behavioris mudah untuk difahami.

teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten pengalaman. . membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata. -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif. pembelajaran yang berbeza-beza. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru.teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. mementingkan pengalaman.penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat. -teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman. . pembelajaran. . -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran.teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial. -teori ini . serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar. asas manusia.

-teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar. namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan .dalam sesuatu situasi. pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah. . .teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi.Dapat menguasai banyak ilmu. -Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri -Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap -Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk -Murid dapat tantang sesuatu . OPPORTUNITY (PELUANG) . -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum.WEAKNESS (KELEMAHAN) -teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental. -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru. -Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna. -teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas.Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi dengan pembelajaran tersebut atau situasinya.

.pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik.Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat. -Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan . pembelajaran yang disampaikan oleh guru.murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi -Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara. THREATS (ANCAMAN) . mereka dapat menguasai maklumat. idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri. perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan. yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi.teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten. situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada. -Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua -murid-murid akan -Tidak ada pelapis terlalu cerewet dan negara yang . masing-masing.

guru hendaklah menunjukkan . . IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap. . pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran. Jika boleh. . .Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini.Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari tingkah laku yang positif. . iaitu bermula daripada prasekolah.Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan.Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan . ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau. Intensif.kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza.Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya.Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. Oleh itu. berkaliber dan berkualiti. rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan. dan berbentuk spesifik. dengan secepat mungkin. .Guru perlu sedar . gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja.Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. penekanan hendaklah diberikan kepada .Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. maklumat yang penting. Oleh itu.

pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita.Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. . simbolik. sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya. . aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan.Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran. bahan pembelajaran. Oleh itu. guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka . .Peka terhadap konsep enaktif. pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan . berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita. ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini.Perhatian perlu diberi terhadap .Penyesuaian seimbang. murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on. .Perkembangan manusia.bahawa terdapat .Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh. segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian.

Perkembangan makna dan kefahaman.yang berpadanan -Mementingkan peneguhan. dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka.Pentingkan pengamatan. . kemajuan masingmasing. pemberian makna dan pembelajaran penerimaan . .Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful