PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil “Little Albert” (21 Jan 1887 – 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 – 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 – 11 Jun 1934) . .ahli psikologi Amerika .pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904.kini) .ahli fisiologi. psikologi dan fizik Rusia. .ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial -Abraham Harold Maslow (1 April 1908 – 8 Jun 1970) .-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 – 27 Feb 1936) . .ahli psikologi Amerika .terkenal dengan pelaziman klasik -Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 .memperkenalkan konsep hirarki keperluan.

.terkenal dengan pembelajaran bermakna .. . -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 – 9 Ogos 1949) .eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike.9 Julai 2008) . -David Ausebel (25 Okt 1918 .ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York.ahli psikologi Amerika.

.-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) .ahli psikologi Amerika .terkenal dengan pelaziman operan.

Lebih mementingkan pengukuhan.Sumber motivasi intrinsik. .Penyesuaian . kepuasan kendiri . ganjaran .penemuan. Dalam masalah dunia nyata.Sumber motivasi ialah .Sumber motivasi intrinsik. * Thorndike  Hukum kesedihan  Hukum Latihan  Hukum Kesan . atribut kejayaan dan kegagalan. memproses.imsentif dan dendaan.Rangsangan. Lebih mementingkan keperluan harga diri.Mementingkan kepercayaan. Ekstrinsik. menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan.Teori ini mengasaskan kepentingan cara . Gerak balas. .identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan.Sumber motivasi intrinsik. Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran. . menyimpan. konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas .Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya •Proses kognitif skemata (akomodasi ) pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan * Pavlov   Pembelajaran semula Generalisasi – rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi – tindak balas dengan untuk memecahkan emosinya. mencari maklumat dalam memori. Peneguhan dan Hukuman. guru membantu klien ( pelajar ) bagi * Ausubel  Resepsi – maklumat penghafalan .Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi ) dan penentuan kendiri. . Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam .  .Proses aktif. jangkaan.Pelajar menerima.PRINSIP/KONSEP TEORI .Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik.

Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu. bertindak bergantung pada terhadap masalah itu dan menuju ke pelaziman operan seperti dalam teori * Bruner  Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar )  Simbolik (manipulasi Simbol) terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif.rangsangan tertentu sahaja Penghapusan – rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim  pemikiran analisis.Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan . . asimilasi. . situasi pemecahan masalah •Proses peribadi mengenal pasti dan tidak masalah. konvensional tentatif dan evolusioner arah penyelesaian. Prinsip teori Bandura . Behavioris.Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur.

-teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi .teori ini memberi pembelajaran.tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah .menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model. .Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang .teori ini banyak mempengaruhi proses .teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan .Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) . .teori behavioris mudah untuk difahami.

asas manusia. -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran.teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. . mementingkan pengalaman. . pembelajaran. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. pembelajaran yang berbeza-beza.teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial.teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten pengalaman. .penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat. serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar. membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata. -teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman. -teori ini . -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif.

dalam sesuatu situasi. namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan . .Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi dengan pembelajaran tersebut atau situasinya. -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum.teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi. -teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar. -Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri -Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap -Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk -Murid dapat tantang sesuatu .WEAKNESS (KELEMAHAN) -teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental. OPPORTUNITY (PELUANG) . -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru. -teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas. . -Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna. pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah.Dapat menguasai banyak ilmu.

mereka dapat menguasai maklumat.teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten. .pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik. situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada.Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat. perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan. THREATS (ANCAMAN) . masing-masing.murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi -Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara. idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri. yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi. pembelajaran yang disampaikan oleh guru. -Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan . -Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua -murid-murid akan -Tidak ada pelapis terlalu cerewet dan negara yang .

penekanan hendaklah diberikan kepada .kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza. iaitu bermula daripada prasekolah. Oleh itu.Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan . dengan secepat mungkin. .Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari tingkah laku yang positif. ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau. gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja. .Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan.Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan. Oleh itu. berkaliber dan berkualiti. . dan berbentuk spesifik. . IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap.Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. Intensif. Jika boleh. . pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran. .Guru perlu sedar . maklumat yang penting.guru hendaklah menunjukkan .Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya.Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

. guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka . murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on. bahan pembelajaran.Perkembangan manusia. ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan . . Oleh itu.Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. simbolik. aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan.Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran.Penyesuaian seimbang.Peka terhadap konsep enaktif. berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita. sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya.Perhatian perlu diberi terhadap . segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian. pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita. . .bahawa terdapat .Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh.

.Pentingkan pengamatan.Perkembangan makna dan kefahaman.Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan . dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka. . kemajuan masingmasing.yang berpadanan -Mementingkan peneguhan. pemberian makna dan pembelajaran penerimaan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful