PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil “Little Albert” (21 Jan 1887 – 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 – 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

ahli psikologi Amerika .ahli fisiologi.-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 – 27 Feb 1936) .terkenal dengan pelaziman klasik -Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 . . psikologi dan fizik Rusia.ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial -Abraham Harold Maslow (1 April 1908 – 8 Jun 1970) . . .terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 – 11 Jun 1934) .pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904.ahli psikologi Amerika .memperkenalkan konsep hirarki keperluan.kini) .

. -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 – 9 Ogos 1949) . .9 Julai 2008) . -David Ausebel (25 Okt 1918 .ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York.terkenal dengan pembelajaran bermakna .ahli psikologi Amerika..eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike.

ahli psikologi Amerika . .-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) .terkenal dengan pelaziman operan.

menyimpan. ganjaran .Sumber motivasi intrinsik.Proses aktif.Lebih mementingkan pengukuhan.Rangsangan. Ekstrinsik. * Thorndike  Hukum kesedihan  Hukum Latihan  Hukum Kesan . Dalam masalah dunia nyata. mencari maklumat dalam memori.Teori ini mengasaskan kepentingan cara . atribut kejayaan dan kegagalan. . . Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran.Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam . Peneguhan dan Hukuman. menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan.imsentif dan dendaan. .PRINSIP/KONSEP TEORI .Sumber motivasi ialah . .Penyesuaian .penemuan.Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya •Proses kognitif skemata (akomodasi ) pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan * Pavlov   Pembelajaran semula Generalisasi – rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi – tindak balas dengan untuk memecahkan emosinya. kepuasan kendiri . jangkaan.Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi ) dan penentuan kendiri. Lebih mementingkan keperluan harga diri.  .Mementingkan kepercayaan.Sumber motivasi intrinsik. Gerak balas. guru membantu klien ( pelajar ) bagi * Ausubel  Resepsi – maklumat penghafalan .Sumber motivasi intrinsik.identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan. memproses. konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas .Pelajar menerima.

Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur. .Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu. situasi pemecahan masalah •Proses peribadi mengenal pasti dan tidak masalah. bertindak bergantung pada terhadap masalah itu dan menuju ke pelaziman operan seperti dalam teori * Bruner  Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar )  Simbolik (manipulasi Simbol) terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif. konvensional tentatif dan evolusioner arah penyelesaian. Behavioris.rangsangan tertentu sahaja Penghapusan – rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim  pemikiran analisis. asimilasi.Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan . Prinsip teori Bandura . .

teori behavioris mudah untuk difahami.teori ini memberi pembelajaran.menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model.Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang . .tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah .teori ini banyak mempengaruhi proses .Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) . .teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan . -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi .

penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat. -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran. . -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif. . -teori ini . pembelajaran yang berbeza-beza. membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata. pembelajaran. asas manusia. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. .teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten pengalaman. mementingkan pengalaman. -teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman. serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar.teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik.teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial.

-teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas. . namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan .teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi.Dapat menguasai banyak ilmu.Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi dengan pembelajaran tersebut atau situasinya. OPPORTUNITY (PELUANG) . -Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri -Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap -Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk -Murid dapat tantang sesuatu .dalam sesuatu situasi. -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru.WEAKNESS (KELEMAHAN) -teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental. pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah. . -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum. -Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna. -teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar.

-Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan . pembelajaran yang disampaikan oleh guru.Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat. . masing-masing. THREATS (ANCAMAN) .teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten. mereka dapat menguasai maklumat. yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi. -Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua -murid-murid akan -Tidak ada pelapis terlalu cerewet dan negara yang .pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik. idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri.murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi -Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara. perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan. situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada.

pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran.Guru perlu sedar . berkaliber dan berkualiti.Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Intensif. maklumat yang penting. . iaitu bermula daripada prasekolah. . . IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap. penekanan hendaklah diberikan kepada .Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan . ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau. rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan.Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari tingkah laku yang positif.Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan. Oleh itu.Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini.Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku.Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya. Jika boleh.Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. dan berbentuk spesifik.kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza. dengan secepat mungkin. . . gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja.guru hendaklah menunjukkan . Oleh itu. .

.bahawa terdapat .Perkembangan manusia.Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh. . Oleh itu. segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian. murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on. sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya.Peka terhadap konsep enaktif. pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita. bahan pembelajaran. . . guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka . aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan.Penyesuaian seimbang.Perhatian perlu diberi terhadap . berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita. simbolik.Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran. ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan .Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap.

. .Perkembangan makna dan kefahaman.Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan .Pentingkan pengamatan. dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka. pemberian makna dan pembelajaran penerimaan . kemajuan masingmasing.yang berpadanan -Mementingkan peneguhan.