P. 1
35934406 Per Banding An Antara Teori Pembelajaran

35934406 Per Banding An Antara Teori Pembelajaran

|Views: 25|Likes:
Published by Kamarudin Othman

More info:

Published by: Kamarudin Othman on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil “Little Albert” (21 Jan 1887 – 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 – 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

ahli fisiologi.pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904. .terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 – 11 Jun 1934) . psikologi dan fizik Rusia.memperkenalkan konsep hirarki keperluan.ahli psikologi Amerika .ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial -Abraham Harold Maslow (1 April 1908 – 8 Jun 1970) .kini) .ahli psikologi Amerika .terkenal dengan pelaziman klasik -Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 . .-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 – 27 Feb 1936) . .

-David Ausebel (25 Okt 1918 . ..ahli psikologi Amerika. .terkenal dengan pembelajaran bermakna . -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 – 9 Ogos 1949) .ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York.9 Julai 2008) .eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike.

terkenal dengan pelaziman operan.-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) . .ahli psikologi Amerika .

Lebih mementingkan pengukuhan.  . Ekstrinsik. Dalam masalah dunia nyata. Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran. .Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi ) dan penentuan kendiri.imsentif dan dendaan.Penyesuaian . . . mencari maklumat dalam memori. . menyimpan. konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas .Sumber motivasi ialah .Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik.Sumber motivasi intrinsik. Lebih mementingkan keperluan harga diri.Pelajar menerima.Sumber motivasi intrinsik.Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya •Proses kognitif skemata (akomodasi ) pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan * Pavlov   Pembelajaran semula Generalisasi – rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi – tindak balas dengan untuk memecahkan emosinya. jangkaan. ganjaran .PRINSIP/KONSEP TEORI . Gerak balas. menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan.Rangsangan. guru membantu klien ( pelajar ) bagi * Ausubel  Resepsi – maklumat penghafalan .Sumber motivasi intrinsik. * Thorndike  Hukum kesedihan  Hukum Latihan  Hukum Kesan .Teori ini mengasaskan kepentingan cara .Proses aktif. kepuasan kendiri .identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan.Mementingkan kepercayaan. atribut kejayaan dan kegagalan. Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam . Peneguhan dan Hukuman. memproses.penemuan.

bertindak bergantung pada terhadap masalah itu dan menuju ke pelaziman operan seperti dalam teori * Bruner  Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar )  Simbolik (manipulasi Simbol) terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif.Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu.Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan . asimilasi. Behavioris. . situasi pemecahan masalah •Proses peribadi mengenal pasti dan tidak masalah.Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur. Prinsip teori Bandura .rangsangan tertentu sahaja Penghapusan – rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim  pemikiran analisis. konvensional tentatif dan evolusioner arah penyelesaian. .

menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model.Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) . . .Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang .teori ini banyak mempengaruhi proses .teori ini memberi pembelajaran.tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah .teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan .teori behavioris mudah untuk difahami. -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi .

asas manusia.teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten pengalaman.teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial. . -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif. -teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman. -teori ini .teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. mementingkan pengalaman. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata. serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar. pembelajaran yang berbeza-beza. . . -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran. pembelajaran.penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat.

-Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna.dalam sesuatu situasi. -Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri -Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap -Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk -Murid dapat tantang sesuatu .Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi dengan pembelajaran tersebut atau situasinya. -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum. OPPORTUNITY (PELUANG) .Dapat menguasai banyak ilmu. . -teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar.teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi. -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru.WEAKNESS (KELEMAHAN) -teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental. -teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas. pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah. namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan . .

. THREATS (ANCAMAN) . perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan. idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri. situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada. yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi. mereka dapat menguasai maklumat.pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik.Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat. masing-masing.teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten. -Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua -murid-murid akan -Tidak ada pelapis terlalu cerewet dan negara yang . -Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan . pembelajaran yang disampaikan oleh guru.murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi -Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara.

penekanan hendaklah diberikan kepada .Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. iaitu bermula daripada prasekolah.guru hendaklah menunjukkan .Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya.Guru perlu sedar . Oleh itu.Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran. dengan secepat mungkin. Jika boleh.kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza.Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari tingkah laku yang positif. Oleh itu. dan berbentuk spesifik. IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap. maklumat yang penting. Intensif. . rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan. ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau. gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja. .Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan . berkaliber dan berkualiti. . . . .Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan.

Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran. ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini.Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya.Penyesuaian seimbang.Peka terhadap konsep enaktif.Perhatian perlu diberi terhadap . segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian. aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan. guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka . murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on. simbolik. . pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan . . berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita.Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh.bahawa terdapat . Oleh itu. . pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita. .Perkembangan manusia. bahan pembelajaran.

Perkembangan makna dan kefahaman. dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka. . kemajuan masingmasing.yang berpadanan -Mementingkan peneguhan.Pentingkan pengamatan. pemberian makna dan pembelajaran penerimaan . .Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->