P. 1
35934406 Per Banding An Antara Teori Pembelajaran

35934406 Per Banding An Antara Teori Pembelajaran

|Views: 25|Likes:
Published by Kamarudin Othman

More info:

Published by: Kamarudin Othman on Apr 25, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/03/2013

pdf

text

original

PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil “Little Albert” (21 Jan 1887 – 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 – 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

terkenal dengan pelaziman klasik -Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 .-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 – 27 Feb 1936) .ahli psikologi Amerika .ahli psikologi Amerika .terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 – 11 Jun 1934) . .ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial -Abraham Harold Maslow (1 April 1908 – 8 Jun 1970) .pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904. psikologi dan fizik Rusia.memperkenalkan konsep hirarki keperluan. .ahli fisiologi.kini) . .

..ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York.terkenal dengan pembelajaran bermakna . -David Ausebel (25 Okt 1918 .ahli psikologi Amerika.9 Julai 2008) . -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 – 9 Ogos 1949) .eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike. .

.ahli psikologi Amerika .terkenal dengan pelaziman operan.-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) .

Gerak balas.Rangsangan.Penyesuaian .Mementingkan kepercayaan. * Thorndike  Hukum kesedihan  Hukum Latihan  Hukum Kesan . atribut kejayaan dan kegagalan.Lebih mementingkan pengukuhan. . kepuasan kendiri .Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya •Proses kognitif skemata (akomodasi ) pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan * Pavlov   Pembelajaran semula Generalisasi – rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi – tindak balas dengan untuk memecahkan emosinya. menyimpan. Ekstrinsik. Dalam masalah dunia nyata. guru membantu klien ( pelajar ) bagi * Ausubel  Resepsi – maklumat penghafalan .Sumber motivasi ialah .PRINSIP/KONSEP TEORI .  .Teori ini mengasaskan kepentingan cara . konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas . Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran. memproses. Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam .Sumber motivasi intrinsik. menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan.Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi ) dan penentuan kendiri.identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan.Sumber motivasi intrinsik. ganjaran . . mencari maklumat dalam memori. .Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. jangkaan. .Proses aktif. Peneguhan dan Hukuman.imsentif dan dendaan.Sumber motivasi intrinsik.penemuan. Lebih mementingkan keperluan harga diri.Pelajar menerima.

rangsangan tertentu sahaja Penghapusan – rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim  pemikiran analisis. Prinsip teori Bandura .Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan .Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur. situasi pemecahan masalah •Proses peribadi mengenal pasti dan tidak masalah. . asimilasi. bertindak bergantung pada terhadap masalah itu dan menuju ke pelaziman operan seperti dalam teori * Bruner  Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar )  Simbolik (manipulasi Simbol) terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif. konvensional tentatif dan evolusioner arah penyelesaian. .Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu. Behavioris.

menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model.Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang .teori ini memberi pembelajaran. .teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan .Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) .teori ini banyak mempengaruhi proses .tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah . . -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi .teori behavioris mudah untuk difahami.

teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten pengalaman. pembelajaran. -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif. membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata. mementingkan pengalaman. pembelajaran yang berbeza-beza.teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial. . -teori ini . -teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman. -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran. asas manusia. . -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru.teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. .penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat. serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar.

-Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna. . -teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar.Dapat menguasai banyak ilmu. -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum. -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru. OPPORTUNITY (PELUANG) . namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan .teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi.Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi dengan pembelajaran tersebut atau situasinya. pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah. .dalam sesuatu situasi. -teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas.WEAKNESS (KELEMAHAN) -teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental. -Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri -Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap -Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk -Murid dapat tantang sesuatu .

murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi -Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara. THREATS (ANCAMAN) . masing-masing. mereka dapat menguasai maklumat.pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik. pembelajaran yang disampaikan oleh guru. perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan. . yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi.teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten. -Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan . idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri. situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada. -Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua -murid-murid akan -Tidak ada pelapis terlalu cerewet dan negara yang .Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat.

berkaliber dan berkualiti. . rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan.Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan. Oleh itu. penekanan hendaklah diberikan kepada . .guru hendaklah menunjukkan . Oleh itu.Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Intensif. maklumat yang penting.Guru perlu sedar . .kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza. . pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran.Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan . .Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari tingkah laku yang positif. iaitu bermula daripada prasekolah.Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. . IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap. ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau. gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja.Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. Jika boleh. dengan secepat mungkin.Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini.Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya. dan berbentuk spesifik.

Peka terhadap konsep enaktif. . .Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh.Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. simbolik.Penyesuaian seimbang. pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan . pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita. ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. .bahawa terdapat .Perhatian perlu diberi terhadap .Perkembangan manusia. murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on. sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya. Oleh itu. berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita. . segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian. guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka . bahan pembelajaran.Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran. aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan.

Perkembangan makna dan kefahaman. pemberian makna dan pembelajaran penerimaan . . .Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan . dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka.Pentingkan pengamatan.yang berpadanan -Mementingkan peneguhan. kemajuan masingmasing.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->