PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil “Little Albert” (21 Jan 1887 – 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 – 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 – 11 Jun 1934) . psikologi dan fizik Rusia.memperkenalkan konsep hirarki keperluan.ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial -Abraham Harold Maslow (1 April 1908 – 8 Jun 1970) .terkenal dengan pelaziman klasik -Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 .ahli fisiologi. .ahli psikologi Amerika .-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 – 27 Feb 1936) .ahli psikologi Amerika .kini) . . .pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904.

.ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York.terkenal dengan pembelajaran bermakna . -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 – 9 Ogos 1949) .ahli psikologi Amerika. ..eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike.9 Julai 2008) . -David Ausebel (25 Okt 1918 .

terkenal dengan pelaziman operan.-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) .ahli psikologi Amerika . .

Penyesuaian .identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan. mencari maklumat dalam memori.Sumber motivasi intrinsik.  . Lebih mementingkan keperluan harga diri.Lebih mementingkan pengukuhan. Peneguhan dan Hukuman.Sumber motivasi intrinsik.Sumber motivasi ialah .imsentif dan dendaan.Proses aktif. Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran. Gerak balas.Rangsangan.Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya •Proses kognitif skemata (akomodasi ) pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan * Pavlov   Pembelajaran semula Generalisasi – rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi – tindak balas dengan untuk memecahkan emosinya.PRINSIP/KONSEP TEORI . konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas .Mementingkan kepercayaan. ganjaran . atribut kejayaan dan kegagalan. . kepuasan kendiri . jangkaan.Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. * Thorndike  Hukum kesedihan  Hukum Latihan  Hukum Kesan .Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi ) dan penentuan kendiri.Teori ini mengasaskan kepentingan cara . memproses. menyimpan. . . Dalam masalah dunia nyata. . menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan. guru membantu klien ( pelajar ) bagi * Ausubel  Resepsi – maklumat penghafalan . Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam .Pelajar menerima.Sumber motivasi intrinsik. Ekstrinsik.penemuan.

. asimilasi. Behavioris. Prinsip teori Bandura . . bertindak bergantung pada terhadap masalah itu dan menuju ke pelaziman operan seperti dalam teori * Bruner  Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar )  Simbolik (manipulasi Simbol) terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif. situasi pemecahan masalah •Proses peribadi mengenal pasti dan tidak masalah. konvensional tentatif dan evolusioner arah penyelesaian.Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur.Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan .rangsangan tertentu sahaja Penghapusan – rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim  pemikiran analisis.Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu.

Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) .teori ini memberi pembelajaran. -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi .menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model.teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan .tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah .teori ini banyak mempengaruhi proses .Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang .teori behavioris mudah untuk difahami. . .

teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. -teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman. asas manusia. serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar. -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran. . -teori ini .teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten pengalaman. pembelajaran. mementingkan pengalaman. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. pembelajaran yang berbeza-beza. membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata. .teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial. -Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif. .penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat.

OPPORTUNITY (PELUANG) . -Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri -Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap -Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk -Murid dapat tantang sesuatu . -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru.Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi dengan pembelajaran tersebut atau situasinya. . -teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar.dalam sesuatu situasi. pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah. -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum.teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi. -teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas.WEAKNESS (KELEMAHAN) -teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental.Dapat menguasai banyak ilmu. . -Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna. namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan .

. idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri.teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten. situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada. -Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua -murid-murid akan -Tidak ada pelapis terlalu cerewet dan negara yang . pembelajaran yang disampaikan oleh guru. THREATS (ANCAMAN) . perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan.pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik. mereka dapat menguasai maklumat. masing-masing.murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi -Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara. -Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan . yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi.Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat.

pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran.Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran.Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu.Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan. iaitu bermula daripada prasekolah.guru hendaklah menunjukkan . dengan secepat mungkin. Oleh itu. rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan.Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari tingkah laku yang positif.kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza. IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap.Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya. maklumat yang penting. .Guru perlu sedar . Jika boleh. ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau.Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan . .Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. . . berkaliber dan berkualiti. dan berbentuk spesifik.Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. . penekanan hendaklah diberikan kepada . Oleh itu. Intensif. gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja. .

Oleh itu.Perkembangan manusia. sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya. pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita.Penyesuaian seimbang.bahawa terdapat .Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran. ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. . .Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. bahan pembelajaran. pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan . simbolik.Perhatian perlu diberi terhadap .Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh.Peka terhadap konsep enaktif. . berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita. aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan. guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka . segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian. . murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on.

. dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka. . kemajuan masingmasing.Perkembangan makna dan kefahaman.yang berpadanan -Mementingkan peneguhan.Pentingkan pengamatan. pemberian makna dan pembelajaran penerimaan .Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful