PERBANDINGAN ANTARA TEORI PEMBELAJARAN

PERKARA/TEORI SEJARAH/BIODATA TOKOH TEORI BEHAVIORIS TEORI KOGNITIF TEORI KONSTRUKTIVISME TEORI HUMANISME TEORI SOSIAL

- Jean Piaget (9 -Wolgang Kohler -John Broadus Watson (9 Jan 1878 - 25 Sept 1958) - ahli psikologi Amerika. - mengendalikan satu eksperimen yang kontroversi yang dipanggil “Little Albert” (21 Jan 1887 – 11 Jun 1967) - ahli psikologi Jerman dan pengasas Psikologi Gestalt. - terkenal dengan jenis pembelajaran Celik Akal. Ogos 1896 – 16 Sept 1980) - ahli psikologi Switzerland. - teori konstruktivis kognitif.

- Carl Ransom Rogers (8 Jan 1902-4 Feb 1987) - ahli psikologi Amerika - teori pembelajaran eksperimental -Albert Bandura (4 Dis 1925 - kini) - dilahirkan di Kanada -eksperiman yang terkenal ialah kajian patung Bobo iaitu pembelajaran pemerhatian.

ahli fisiologi.terkenal dengan pembelajaran penemuan -Lev Vygotsky (17 Nov 1896 – 11 Jun 1934) .kini) . psikologi dan fizik Rusia.ahli psikologi Amerika . . .ahli psikologi Amerika .terkenal dengan pelaziman klasik -Jerome Seymour Bruner (1 Okt 1915 .pemenang Hadiah Nobel pada tahun 1904.-Ivan Pavlov (14 Sept 1849 – 27 Feb 1936) .ahli psikologi Rusia -terkenal dengan teori konstuktivis sosial -Abraham Harold Maslow (1 April 1908 – 8 Jun 1970) . .memperkenalkan konsep hirarki keperluan.

terkenal dengan pembelajaran bermakna . -Edward Lee Thorndike (31 Ogos 1874 – 9 Ogos 1949) .ahli psikologi Amerika. .eksperimen yang dijalankan dikenali sebagai kotak ajaib Thorndike. ..9 Julai 2008) .ahli psikologi Amerika yang dilahirkan di New York. -David Ausebel (25 Okt 1918 .

-Burhuss Frederic Skinner (20 Mac 1904 18 Ogos 1990) .terkenal dengan pelaziman operan. .ahli psikologi Amerika .

Lebih mementingkan pengukuhan.imsentif dan dendaan. menggunakan alat yang tersedia dala Kontek pendidikan. mencari maklumat dalam memori. . Lebih mementingkan keperluan harga diri.Menguatkan pengetahuan baru dengan pengalaman lama (asimilasi ) dan penentuan kendiri. memproses.Teori Pembelajaran sosial adalah gabungan peneguhan behavioris dengan psikologi kognitif dalam pembelajaran yang sistematik. Ekstrinsik.Sumber motivasi intrinsik.Proses aktif.PRINSIP/KONSEP TEORI . .Rangsangan. Gerak balas.Menumpukan kepada apa yang pelajar tahu dan bagaimana mereka mengetahuinya •Proses kognitif skemata (akomodasi ) pengajaran yang dapat memenuhi kehendak individu berdasarkan perkembangan * Pavlov   Pembelajaran semula Generalisasi – rangsangan yang sama menghasilkan tindak balas yang sama Diskriminasi – tindak balas dengan untuk memecahkan emosinya. Dalam masalah dunia nyata.Sumber motivasi intrinsik. * Thorndike  Hukum kesedihan  Hukum Latihan  Hukum Kesan .Teori ini mengasaskan kepentingan cara .Sumber motivasi ialah .  .Mementingkan kepercayaan.Penyesuaian . menyimpan. guru membantu klien ( pelajar ) bagi * Ausubel  Resepsi – maklumat penghafalan . Para pelajar ditekankan agar menggunakan pemikiran dalam . . atribut kejayaan dan kegagalan.penemuan.Sumber motivasi intrinsik. konstruktif yang terjadi di lingkungan luar kelas .Pelajar menerima. kepuasan kendiri . Peneguhan dan Hukuman.identiti melalui penglibatan dalam aktiviti kumpulan. ganjaran . jangkaan. Mementingkan penglibatan dalam komuniti pembelajaran. .

Prinsip teori Bandura . bertindak bergantung pada terhadap masalah itu dan menuju ke pelaziman operan seperti dalam teori * Bruner  Enaktif ( manipulasi objek langsung ) Ikonik (representasi gambar )  Simbolik (manipulasi Simbol) terus menerus untuk mengetahui kemajuan kemahiran bersifat perspektif. Behavioris. situasi pemecahan masalah •Proses peribadi mengenal pasti dan tidak masalah.Menggunakan model yang sesuai dengan perbezaan individu. . asimilasi.rangsangan tertentu sahaja Penghapusan – rangsangan terlazim tidak disertai dengan rangsangan tidak terlazim  pemikiran analisis.Proses pemerhatian dilakukan mengikut prosedur. .Keupayaan mengawal dan manipulasi diri dengan . konvensional tentatif dan evolusioner arah penyelesaian.

teori ini banyak mempengaruhi proses . -teori ini adalah berasaskan premis lanjutan daripada refleksi . .menggunakan pemikiran refleksi diri serta maklum balas daripada model.teori ini memberi pembelajaran.tokoh teori sosial mengatakan setiap kanak-kanak memerlukan kaedah .teori ini berfokuskan unsur-unsur minat dan keperluan . .teori behavioris mudah untuk difahami.Kecekapan meniru dan reproduksi dengan latihan secara sistematik daripada mudah kepada kompleks dan demonstrasi berulang-ulang .Konsep kendiri pasif ( beri peneguhan positif ) STRENGTH (KEKUATAN) .

-Murid dapat berinteraksi sama ada dengan murid atau guru semasa proses -teori ini memberi peluang kepada guru untuk memupuk pelajar berfikir induktif. -teori ini membolehkan pelajar mentafsir pengalaman.teori ini melatih pelajar untuk melakukan sesuatu tugas dengan cara yang sama dengan konsisten pengalaman. -Murid dapat berkongsi idea dan pendapat ketika pembelajaran.teknik-teknik seperti pengukuhan positif dan negatif agak berkesan dalam rawatan kecelaruan manusia seperti autism dan tingkahlaku anti-sosial. mementingkan pengalaman.penekanan kepada tingkahlaku yang boleh diperhatikan serta memerihalkan beberapa peraturan tingkahlaku yang sejagat. serta memerlukan penglibatan secara aktif dalam proses belajar. -teori ini membolehkan pelajar menggunakan pengetahuan yang mereka punyai dengan lebih baik bagi sebuah situasi baru. -teori ini .teori ini menekankan pentingnya isi dari proses belajar bersifat eklektik. . pembelajaran yang berbeza-beza. . asas manusia. . pembelajaran. membolehkan pelajar menghadapi situasi kehidupan nyata.

. pemikiran yang berbeza mungkin menyebabkan timbulnya masalah.dalam sesuatu situasi. -teori ini tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru. namun ia mungkin tidak menjadi cara terbaik atau disesuaikan . -Murid tidak dirangsang untuk berfikir secara optimum. OPPORTUNITY (PELUANG) . -teori ini terlalu memberi kebebasan pada pelajar.teori ini tidak memberi penekanan kepada kognitif tahap tinggi. .Dapat menguasai banyak ilmu.Murid tidak hanya perlu diberikan penekanan kepada tingkah laku tetapi dengan pembelajaran tersebut atau situasinya. -teori ini membolehkan pelajar mempelajari cara untuk menyelesaikan sesebuah tugas. -Murid diberi peluang untuk meneroka sendiri -Guru dapat membentuk murid dalam mencapai tahap -Guru dapat memberi peluang yang sama kepada murid untuk -Murid dapat tantang sesuatu . -Murid berinteraksi tetapi kadang-kala interaksi tersebut aalah tidak bermakna.WEAKNESS (KELEMAHAN) -teori ini tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan kesemua aktiviti mental.

murid-murid akan mementingkan diri sendiri kerana ingin memenuhi -Guru yang gagal mengawal murid akan menghasilkan generasi yang tidak produktif kepada negara.pemantaun perlu dijalankan bagi memastikan murid memberikan tumpuan semasa proses pengajaran dan pembelajaran melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran dan dapat meluahkan idea tentang sesuatu topik. mereka dapat menguasai maklumat. idea dan kemahiran yang penting di samping dapat memikirkan cara menyelesaikan masalah yang timbul -Murid dapat memperoleh pengalaman melalui eksperimen yang dilakukan sendiri. pembelajaran yang disampaikan oleh guru. yang mampu untuk berubah ke arah kualiti hidup yang tinggi. THREATS (ANCAMAN) . -Tidak semua murid dapat mengikuti -Tidak semua -murid-murid akan -Tidak ada pelapis terlalu cerewet dan negara yang .teori cepat membuatkan murid bosan dengan menjalankan tugas secara sama dan konsisten. perkembangan diri yang jauh melebihi tahap maksimum seterusnya melahirkan murid memperoleh pencapaian cemerlang kerana dengan adanya aktiviti berkumpulan. masing-masing. . situasi baru dengan keperluan diri pengalaman yang sedia ada. -Masalah akan timbul sekiranya murid tidak dapat menyesuaikan .Penekanan kepada tingkah laku tidak memberi peluang kepada murid untuk berfikir dan mengemukakan pendapat.

IMPLIKASI -Pastikan maklumbalas diberi dengan kerap.Guru memberi peluang kepada murid untuk meneroka dan membekalkan mereka dengan . maklumat yang penting. Oleh itu. . ingin akan keselesaan diri sendiri yang melampau. Intensif. . . dengan secepat mungkin.kaedah yang digunakan kerana setiap murid mempunyai tahap pemikiran yang berbeza-beza.Guru menyediakan persekitaran sosial yang kondusif agar modeling boleh berlaku. gunakan keduaduanya dan bukan hanya menggunakan pengukuhan primer atau sekunder sahaja.Guru perlu sedar .Guru berperanan sebagai fasilitator dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Jika boleh. . Oleh itu.Kurikulum yang disediakan di sekolah pada setiap tahap persekolahan.guru hendaklah menunjukkan . .Guru perlu peruntukkan sedikit masa pada awal sesi pengajaran untuk mengenalpasti apakah kekurangan dari tingkah laku yang positif. rendah hingga menengah hendaklah berasaskan pengetahuan lalu pembelajar yang berkenaan. berkaliber dan berkualiti.Memberi peluang kepada murid untuk memerhati dan mencontohi pelbagai tingkah laku yang diingini. dan berbentuk spesifik. pelajar mempunyai pengalaman yang sesuai dengan sesuatu pembelajaran.Guru perlu sedar bahawa setiap murid mempunyai keperluan asas yang perlu dipenuhi terlebih dahulu. penekanan hendaklah diberikan kepada .Pelbagaikan pengukuhan positif yang digunakan agar dapat mengekalkan keberkesanannya. iaitu bermula daripada prasekolah. .

Guru hendaklah merancang dan melaksankan strategi pengajaran seperti soalansoalan terbuka dan dialog yang meluas agar berpadanan dengan respon pelajar serta menggalakkan mereka menganalisis maklumat yang diperoleh. bahan pembelajaran. segi keperluan asas yang perlu diberi perhatian. aktiviti dan alatan eksperimen yang telah dilakukan. simbolik. Oleh itu.Perkembangan manusia. .Penyesuaian seimbang.Perhatian perlu diberi terhadap .Gunakan pengukuhan berjadual bagi mengekalkan berlakunya pembelajaran. . murid-murid yang mungkin berada pada mod pembelajaran yang berbeza sama ada kaedah menyelesaikan masalah secara hands-on. ikonik atau penghapusan bagi mengurangkan berlakunya tingkah laku yang tidak diingini. . pemilihan tugasan pembelajaran yang dapat meransangkan minat dan naluri ingin tahu dalam kalangan muridmurid kita. sebagai satu cara untuk pelajari daripada mendorong muridmurid yang kurang bermotivasi untuk belajar dan sebagainya.bahawa terdapat .Murid seharusnya dibekalkan dengan -Mementingkan pembelajaran kemahiran dan sikap. guru boleh mengadakan satu perbincangan berasaskan apa -Gunakan pengukuhan yang telah mereka . pengukuhan dan sokongan moral seharusnya diberi bagi menggalakkan . .Peka terhadap konsep enaktif. berlakunya tingkah laku yang baik dalam kalangan murid-murid kita.

Murid-murid akan dinilai dan mereka hendaklah berusaha dalam menentukan . .Pentingkan pengamatan. pemberian makna dan pembelajaran penerimaan . kemajuan masingmasing. dan selaras dengan tahap kebolehan kognitif mereka. .Perkembangan makna dan kefahaman.yang berpadanan -Mementingkan peneguhan.