Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah) Nama Kursus

Kod Kursus Kredit Jam Interaksi Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Tilawah Dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al-Quran) PQE 3101 3 (3+0) 45 jam Bahasa Melayu Tiada Ketiga

1. 2.
3.

Menjelaskan kelebihan dan hukum berkaitan dengan al-Quran dan tilawah. Menghuraikan hukum isti`azah, basmalah dan takbir serta khatam al-Quran. Mengaplikasikan isti`azah, basmalah dan takbir dalam tilawah surah-surah AlQuran juzuk “Amma”. mempersembahkan tilawah al-Quran surah-surah pilihan iaitu surah Ali`Imran, AnNisa`, Al-Maidah, Al-An`am dan Al-Kahfi dengan lancar, fasih dan bertajwid. Menjelaskan perkara-perkara berkaitan dengan Israiliyyat serta bahayanya terhadap ajaran Islam. Mengaitkan pengajaran ayat-ayat al-Quran berkaitan dengan aqidah, fiqh , akhlak dan kisah para nabi yang dipelajari dengan isu-isu semasa.

4.
5. 6.

Sinopsis

Kursus ini menggabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran, isti`azah, basmalah, takbir, dan khatam al-Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir, tafsir ayat aqidah, tafsir ayat hukum, tafsir ayat akhlak, tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. This course composes of tilawah and tafsir al-Quran topics. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al- Quran, isti’azah, basmalah, takbir, and khatam al-Quran. The discussed topics in the interpretation component is related to israiliyyat, interpretation ayat aqidah, interpretation ayat hukum, interpretation ayat akhlak, interpretation history of prophets from al-Quran and recitation of selected verses in al-Quran.

1

perawi dan hukum meriwayatkan Israiliyyat • Contoh Israiliyyat dalam Tafsir. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa • Surah al-Baqarah 138-141: Pengertian/Asbab an-Nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Tafsir Ayat Hukum • Surah al-Baqarah ayat 221: (Kahwin Kafir) Pengertian/Asbab an-Nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa Tafsir Ayat Akhlak • Surah al-Anfal ayat 24-25: (Me nyahut seruan Allah dan Rasul-Nya): Pengertian/Asbab an-Nuzul.Tajuk 1 Kandungan Teori Beberapa Kelebihan Berkaitan Al-Quran Jam • Kelebihan Al-Quran kepada manusia • Kelebihan membaca dan mendengar bacaan Al-Quran • Kelebihan belajar dan mengajar al-Quran Beberapa Hukum Berkaitan Al-Quran • Hukum membaca al-Quran atas orang yang berhadas • Hukum menyentuh al-Quran atas orang yang berhadas • Hukum mengajar dan mengambil upah mengajar al-Quran Isti`azah.a. para ulama` salaf dan Panduan Khatam al-Quran 2 Israiliyyat Dalam Tafsir: • Pengertian Israiliyyat dan cara penyerapannya dalam Tafsir serta bahayanya terhadap ajaran Islam • Pembahagian. Basmalah dan Takbir • Perbincangan Isti`azah dan hukumnya ketika hendak membaca al-Quran • Perbincangan Basmalah dan hukumnya dalam Tilawah al-Quran • Perbincangan Takbir dan hukumnya dalam Tilawah al-Quran Khatam al-Quran • Perbincangan hukum dan perkara yang berkaitan dengannya 12 • Khatam al-Quran Rasulullah s. • Surah al-Baqarah ayat 228-230: (Talak) Pengertian/Asbab an-Nuzul. pengajaran 14 2 . • Surah al-Mu`minun ayat 1-11: (Ciri-ciri Mu`min yang berjaya) Pengertian/Asbab an-Nuzul.w. • Surah al-An`am ayat 11-19: Pengertian/Asbab an-Nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. alasan memasukkan Israiliyyat dalam Tafsir dan hujjah menolaknya sahabat dan 4 3 Tafsir Ayat Aqidah • Surah al-Baqarah ayat 1-5: Pengertian/Asbab an-Nuzul. • Surah an-Nisa` ayat 11-12: (Tirkah) Pengertian/Asbab an-Nuzul. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa.. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa. pengajaran dan kaitannya dengan isu semasa.

Al-Qahirah: Dar Umar Ibn al-Khattab Subhi al-Soleh. Kuala Lumpur : Al-Jenderaki Enterprise Fahad bin abdul Rahman bin Sulaiman ar-Rumi Ustaz Dr. Tafsir Al-Azhar. Juddah Manna’ al-Qattan.Munayirah.t). Tafsir Kisah Para Nabi dari Al-Quran • Surah al-Anbiya` ayat 51-56 (SikapNabi Ibrahim terhadap bapa dan kaumnya dalam menegakkan dakwah kebenaran) • Surah al-Anbiya` ayat 57-65 (Nabi Ibrahim menghancurkan kemungkaran) • Surah al-Anbiya` ayat 66-73 (Nabi Ibrahim sanggup menghadapi risiko kematian kerana dakwah kebenaran) Jam 4 Tilawah Surah-Surah Pilihan • Surah Ali `Imran • Surah An-Nisa` • Surah Al-Maidah • Surah Al-An`am • Surah Al-Kahfi 15 Jumlah Keseluruhan 45 Pentaksiran Rujukan Asas Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim 50 % 50 % Abdul Fattah as-Sayyid `Ajmi al-Mursifi (2001). Al-Qahirah: Maktabah Wahbah Muhammad Ali as-Sobuni (t. (2006). (1990).Tajuk Kandungan dan kaitannya dengan isu semasa. Mabahith fi ulum al-quran. Cetakan Pertama. al-Waqfu wa al-Ibtida’. Rujukan Tambahan Abdul Karim Ibrahim Audu Solih. Mabahith fi ulum al-quran. Ahkam al-quran. Penerbit Dar al.Dr. Abu Mardhiyah. 1998. Jumhuriah Mesir al-Arabiah : Dar as-Salam lit-Thobaah wa an-Nashr Wa at-Tauzi’ Wa at-terjemah Al-Jassas. Dr. Abu Bakr ibn Ahmad ibn Ali al-Razi (1325H). Beirut: Dar 3 . 2004.5) Muhammad Abdul ‘Azim al-Zarqani.(1988).riwayat hafsh toriq al-syatibi.Prof. Beirut: Al-Maktabah Al-‘Asriyyah. Haq al-tilawah. Hidayah al-qari` ila Tajwidi Kalam al-Bari. (1997). Tajwid al-Quran ‘aashim . Tafsir ayat al-ahkam. Madinah al-Munawwarah: Dar al-Fajr al-Islamiyyah. Manahil al-irfan fi ulum al-quran. Riyadh: Maktabah at-Taubah (cet. Istanbul: Al-Auqaf al-Islamiayyah HAMKA . Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD (Jilid 1-10) Husni Syekh Othman. Cetakan Kedua. (2001). Buhuth fi usul at-tafsir wa manahijuhu.(1420H).

al-Ilmi lil.Malayin 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful