P. 1
PIM3101 Pen Gen Alan Kurikulum Pendidikan Islam SR

PIM3101 Pen Gen Alan Kurikulum Pendidikan Islam SR

|Views: 99|Likes:
Published by Mila Glieshiiteru

More info:

Published by: Mila Glieshiiteru on Apr 26, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/27/2013

pdf

text

original

MODUL PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG)

MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH









PIM 3101


PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (SR)










INSTITUT PENDIDIKAN GURU
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3,
BLOK 2200, PERSIARAN APEC,
CYBER 6, 63000 CYBERJAYA

Berkuat kuasa pada Jun 2011
IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN




i





Falsafah Pendidikan Kebangsaan

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah
memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh
dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha
ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu
pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan
diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan
kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.






Falsafah Pendidikan Guru

Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan
saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung
warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu,
dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu,
demokratik, progresif, dan berdisiplin.







Cetakan Jun 2011
Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak
ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa
mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel,
ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan
dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi,
mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis
daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran
Malaysia.



ii

























Cetakan Jun 2011
Institut Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia



MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN
PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT
PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI
MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH
SARJANA MUDA PERGURUAN.

MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN
PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM
TERSEBUT.




Falsafah Pendidikan Kebangsaan
Falsafah Pendidikan Guru
I
Panduan Pelajar vi - viii
Pengenalan ix
Tajuk Pembelajaran
Tajuk 1 : Sejarah Pendidikan Islam Zaman
Rasulullah dan Khulafak Ar- Rasyidin
1.1 Sinopsis
1.2 Hasil Pembelajaran
1.3 Kerangka Tajuk
1.4 Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam
1.4.1 Zaman Rasulullah SAW
1.4.2 Pendidikan Islam di Madinah
1.3.3 Pendidikan Islam Zaman Khulafak
Ar Rasyidin
1 - 8

Tajuk 2 : Perkembangan Pendidikan Islam di
Malaysia
2.1 Sinopsis
2.2 Hasil Pembelajaran
2.3 Kerangka Tajuk
2.4 Perkembangan Pendidikan Islam di
Malaysia
2.4.1 Zaman Kerajaan Melayu Melaka
2.4.2 Zaman Penjajahan
2.4.3 Sistem Pendidikan Pondok
2.4.4 Pendidikan Islam Selepas
Merdeka
2.4.5 Institusi Pendidikan Islam di
Malaysia Selepas Merdeka
9 – 21


KANDUNGAN
MUKA SURAT
ii

Tajuk 3 : Asas-asas Pembinaan Kurikulum
Pendidikan Islam Sekolah Rendah
3.1 Sinopsis
3.2 Hasil Pembelajaran
3.3 Kerangka Tajuk
3.4 Konsep dan Matlamat Pendidikan Islam
3.5 Pendidikan Islam dan Sarjana Islam
3.6 Matlamat Pendidikan Islam
3.7 Bidang Pendidikan Islam
3.8 Falsafah Pendidikan Islam




22- 36
Tajuk 4: Analisa Perbandingan Kurikulum Lama dan
Kurikulum Baru Pendidikan Islam Sekolah
Rendah.

4.1 Sinopsis
4.2 Hasil pembelajaran
4.3 Kerangka Tajuk
4.4 KLSR dan KBSR
4.5 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)
4.6 Pengenalan KSSR
37-56
Tajuk 5: Analisis Kandungan Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran.

5.1 Sinopsis
5.2 Hasil pembelajaran
5.3 Kerangka Tajuk
5.4 Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah
5.5. Objektif Pendidikan Islam
5.6 Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam Sekolah Rendah
5.7 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan
Islam


57-73
iii

Tajuk 6: Penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan
Guru
6.1 Sinopsis
6.2 Hasil pembelajaran
6.3 Kerangka Tajuk
6.4 Konsep Buku Teks
6.4.1 Keberkesanan Buku Teks :
6.5 Buku Panduan Guru
6.5.1 Fungsi Buku Panduan Guru

Tajuk 7: Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF
7.0 Sinopsis
7.1 Hasil pembelajaran
7.3 Kerangka Tajuk
7.4 Pengenlan Program j-Qaf
7.4.1 Konsep Program j-Qaf
7.4 2 Objektif Program j-Qaf
7.4.3 Kepentingan program j-Qaf
7.5 Pelaksanaan j-Qaf

80-92
Tajuk 8: Pengenalan Model-Model Program j-QAF

8.1 Sinopsis
8.2 Hasil pembelajaran
8.3 Kerangka Tajuk
8.4 Pengenalan Model-Model j-QAf
8.4.1 Model KelaS Pemulihan Jawi
8.4.2 Model 6 Bulan Khatam al-Quran
8.4.3 Model Tasmik al-Quran




93- 109
iv

Tajuk 9: Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi
dan Model Kem Bestari Solat

9.1 Sinopsis
9.2 Hasil pembelajaran
9.3 Kerangka Tajuk
9.4 Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi
9.4.1 Takrif
9.4.2 Matlamat
9.4.3 Objektif
9.4.4 Strategi Pelaksanaan
9.4.5 Agihan Tugas
9.4.6 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran
9.4.7 Penilaian
9.5 Konsep Program Bestari Solat
9.5.1 Konsep
9.5.2 Objektif
9.5.3 Langkah-langkah pelaksanaan
9.5.4 Jawatankuasa Pelaksana
9.5 5 Peruntukan Kewangan
9.5.6 Lantikan Fasilitator
9.5.7 Cadangan Jadual Aktivitii
9.6 Penutup

94-120
Tajuk 10: Pelaksanaan Program Pendidikan Islam
Enam Bulan Pertama Tahun Satu

10.0 Sinopsis
10.1 Hasil pembelajaran
10.3 Kerangka Tajuk
10.4 Program Pendidikan Islam Enam Bulan
10.4.1 Objektif
10.4.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu
121-128
v
Pembelajaran
10.4.3 Langkah Pengajaran
10.4.4 Tindakan Susulan
10.4.5 Harapan

Bibliografi 129
Panel Penulis Modul 130
Ikon Modul 131


vi



PENGENALAN

Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan
pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda mungkin
kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun
meninggalkannya. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah
kendiri ini. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk
menguruskan corak pembelajaran, sumber-sumber pembelajaran, dan masa anda.


PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI

Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang
pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda.
Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras
pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan
mudah. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai
peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri.


SASARAN KURSUS

Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut
Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program
Pensiswazahan Guru (PPG).


JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP)

Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam
pembelajaran bagi setiap jam kredit. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah
seperti dalam Jadual 1:
PANDUAN PELAJAR
vii
* Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif.



SUSUNAN TAJUK MODUL

Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk
bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.
Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat
semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang
apa yang anda telah baca. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan.
Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih
membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau
menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda boleh
berbincang dengan pensyarah, tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat
masalah berhubung dengan modul ini.

IKON

Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar
pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat.



Aktiviti-aktiviti Pembelajaran
Agihan Jam pembelajaran
Mengikut Kredit Kursus
3 Kredit 2 Kredit 1 Kredit
Tanpa
Amali
(3+0)
Ada
Amali
(2+1)
(1+2)
(0+3)
Tanpa
Amali
(2+0)
Ada
Amali
(1+1)
(0+2)
Tanpa
Amali
(1+0)
Ada
Amali
(0+1)
Membaca modul
pembelajaran dan
menyiapkan latihan /
tugasan terarah / amali

70

60

70

62

70

65
Menghadiri kelas interaksi
bersemuka (5 kali)
10 10 5 5 5 5
Latihan Amali* - 10 - 8 - 5
Perbincangan Atas Talian 7½ 7½ 5½ 5½ 5½ 5½
Kerja Kursus 20 20 20 20 15 15
Ulangkaji 10 10 10 10 5 5
Amali/Peperiksaan 2½ 2½ 2½ 2½ 2½ 2½
Jumlah Jam Pembelajaran 120 80 40
viii
PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN

Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus.
Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Peperiksaan
bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti.

Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga
perbincangan


Tip untuk membantu anda melalui kursus ini.

1. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan
diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke
perpustakaan.

2. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri
pembelajaran anda. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Setelah membaca
modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang
dicadangkan.

3. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira
sasaran pembelajaran anda.

4. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami
pembacaan anda.

5. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.
Teliti maklumat yang diterima.

6. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahan-
bahan yang bermakna.

7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda.


ix

Pengenalan

Modul ini membincangkan mengenai Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam
Pendidikan Rendah di Malaysia. Kursus ini mencakupi tajuk sejarah Pendidikan
Islam di zaman rasulullah, zaman khulafak dan selepasnya, zaman sebelum
merdeka dan selepas merdeka. Perbincangan dilanjutkan dengan menyentuh
aspek matlamat, falsafah dan objektif pembinaan kurikulum Pendidikan Islam di
Malaysia dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Baru
Sekolah Rendah (KBSR).

Bidang-bidang pengajian seperti Asuhan Tilawah al-Quran, Asas Ulum
Syar`iyyah, Adab dan Akhlak Islamiah dan Jawi. Bidang-bidang pengajian
tersebut diterjemahkan dalam bentuk Buku Teks yang memerlukan para guru
memahami fungsi, kepentingan dan kemahiran-kemahiran yang terkandung di
dalamnya. Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia dimantapkan lagi dengan
pengenalan pelaksanaan program j-QAF yang merupakan program sokongan
dan pemantapan kepada pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam. Bagi
memantapkan pelaksanaan program j-QAF, lima model telah disediakan oleh
pihak Kementerian Pelajaran iaitu;
i. Model Kelas Pemulihan Jawi
ii. Model 6 bulan Khatam al-Quran
iii.Model Tasmik al-Quran
iv.Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi, dan
v. Model Kem Bestari Solat

Modul ini diagihkan kepada 10 tajuk-tajuk kecil. Setiap topik disusuli dengan
pengenalan ringkas mengenai topik berkenaan, pernyataan hasil pembelajaranm
kerangka tajuk dan isi pembelajaran. Setiap pelajar kehendaki membaca isi
pembelajaran berkenaan dan dikehendaki menyelesaikan soalan-soalan tugasan
yang disediakan. Para pensyarah perlu memastikan soalan-soalan perbincangan
dikuasai oleh pelajar dengan baik. Secara tidak langsung, aktiviti sebegini akan
memantapkan kefahaman pelajar berkaitan topik yang dibincangkan.
(KOD DAN NAMA KURSUS)


TAJUK 1 (TAJUK KURSUS)

 SINOPSIS

 HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI)

 KERANGKA TAJUK-TAJUK ( dengan peta minda yang sesuai
seperti contoh di bawah)









 KANDUNGAN ISI
(Panduan: aktiviti-aktiviti boleh disediakan untuk membantu pelajar
memahami tajuk tertentu, dan 2 latihan ( pengetahuan dan aplikasi)
boleh diberikan pada akhir modul untuk menguji kefahaman pelajar.
Jawapan aktiviti / latihan boleh dihantar kepada pensyarah untuk
semakan melalui emel, OLL atau serahan ketika berkursus di IPG.
Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai
bahan bukti. Aktivit dan latihan yang diberi perlu mengambil kira
beban pembelajaran pelajar.)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CATATAN:

1. ISI PELAJARAN SETIAP TAJUK PERLU MELIPUTI 4 PERKARA DI ATAS.

2. LAYOUT SETTING MENGIKUT KETETAPAN YANG BERIKUT:
a) FONT : ARIAL
b) SAIZ FONT : TAJUK UTAMA – 14
SUB TAJUK – 12
ISI KANDUNGAN – 12
c) SPACING : 1.5
3. BOLEH MENGGUNAKAN IKON YANG DILAMPIRKAN.

viii


Nama Kursus : Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Kod : PIM 3101

Bilangan
Interaksi
Tajuk/Topik

Kandungan
Jam
Kredit
Catatan
1
Pendaftaran Dan
Taklimat
11 Jun 2011
2

Topik 1:Perkembangan
Pendidikan Islam

 Zaman Rasulullah s.a.w
 Pendidi Islam Di Madinah
 Zaman Khulafa’ al-Rasyidin

6
25 Jun 2011
Topik 2:Perkembangan
Pendidikan Islam di
Malaysia Hingga kini
 Zaman Sebelum Merdeka
 Zaman Kerajaan Melayu
Melaka
 Zaman Penjajahan
 Sistem Pendidikan
Pondok
 Zaman Selepas Merdeka
 Institusi Pendidikan Islam
di Malaysia Selepas
Merdeka
6
3

Topik 3: Asas-Asas
Pembinaan Kurikulum
Pendidikan Islam
Sekolah Rendah.

 Kurikulum Pendidikan Islam
 Konsep
 Matlamat
 Falsafah


2
30 Julai 2011
Topik 4: Analisa
Kurikulum Lama dan
Kurikulum Baru
Pendidikan Islam
Sekolah Rendah dan
Pengenalan Kurikulum
Standart Sekolah
Rendah.

 Kurikulum Lama Sek Rendah
 Pengenalan
 Pengurusan Bilik Darjah
KLSR
 Ciri-ciri bilik darjah tradisi
 Pengujian dan Penilaian
dalam KLSR
 Kurikulum Baru Sek Rendah
 Matlamat dan Objektif
KBSR
 Prinsip dan Ciri KBSR
 Pelaksanaan KBSR
 Pengurusan Bilik Darjah
KBSR
 Pengujian dan penilaian
dalam KBSR
 Fokus dan Struktur KBSR
 Kekuatan dan
Kelemahan KBSR
 Pengenalan KSSR
4

AGIHAN TAJUK

ix
Bilangan
Interaksi
Tajuk/Topik

Kandungan
Jam
Kredit
Catatan
4
Topik 5: Analisis
kandungan Sukatan
Pelajaran dan Huraian
Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam
KBSR
 Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam
 Matlamat
 Bidang

 Huraian Sukatan Pelajaran
 Matlamat
 Kandungan
 Fokus


6
20 Ogos 2011
Topik 6: Pengenalan
Buku Teks dan Buku
Panduan Guru dan
kaitan dengan sukatan
pelajaran
 Konsep Buku Teks
 Keberkesanan Buku Teks
 Buku Panduan Guru
 Fungsi Buku Panduan Guru
 Keberkesanan Buku
Panduan Guru

6

5


Topik 7: Pengenalan
Pendidikan Islam
Program j-QAF

 Objektif
 Konsep
 Matlamat
 Kepentingan j-QAF
 Pelaksanaan Program j-QAF

3
24 Sep 2011
Topik 8: Pengenalan
Model-model dalam
program j-QAF
Model Kelas Pemulihan Jawi
Model 6 bulan Khatam Al
Quran
Model Kelas Tasmik Khatam
Al Quran

4
6
Topik 9: Model-model
dalam program j-QAF
dan pelaksanaannya

Model Peluasan Bahasa Arab
Komunikasi
Model Kem Bestari Solat



2 1 Okt 2011
x
Bilangan
Interaksi
Tajuk/Topik

Kandungan
Jam
Kredit
Catatan
Topik 10: Pelaksanaan
Program Pendidikan
Islam Enam Bulan
Pertama Tahun Satu

Latarbelakang Program
Konsep Program
 Objektif
 Kumpulan Sasaran
dan Waktu
Pembelajaran
 Langkah Pengajaran
Tindakan Susulan
 Harapan




6

JUMLAH



45






PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
122
BIBLIOGRAFI

Abdullah Basmih, (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran
Bahagian Jabatan Perdana Menteri. Kuala Lumpur

Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh, (1991) Kursus Qari dan Qariah , Cetakan ke 18,
Terbitan Pustakan Aman Press , Kota Bharu, Kelantan

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi ( 1997),
Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ahmad Mohd. Saleh, Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi
Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam, Selangor : Oxford Fajar sdn. Bhd.

Ahmad Mohd Salleh Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam, (2011)
Edisi Kedua, Shah Alam , Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd.


Ee Ah Meng, Pedagogi 1 , Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 )
( 1997 ) Shah Alam, Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng, Pendidikan di Malaysia 1, Falsafah Pendidikan, Guru dan Sekolah,
( Semester 1 ) ( 1996 ), . Shah Alam, Selangor: Fajar Bakti, Sdn. Bhd.


Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Dasar, Perlaksanaan dan
Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004).

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan Model-
Model Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004).


Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah
Rendah

Kementerian Pendidikan Malaysia,Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dewan Bahasa dan
Pustaka.2002

Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan
Islam Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Dewan Bahasa
dan Pustaka 2002.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Buku Teks Pendidikan Islam, Tahun 1- 6


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
123
Mok Soon Sang, Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ), Kuala Lumpur :
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd..

Mok Soon Sang , Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994),
Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Bhd .



www.sabah.edu.my
www.ppdhl.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B.Arab
www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdfail
www.4shared.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.html
www.bpi.edu.my
























PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
124







IKON


Rehat

Perbincangan

Bahan Bacaan

Buku Rujukan

Latihan

Membuat Nota

Senarai Semakan

Layari Internet

Panduan Pengguna

Mengumpul Maklumat

Tutorial

Memikir

Tamat





PIM3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
 

16

PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN
PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH
(PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH)
PIM3101 PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (SR)

NAMA KELAYAKAN

Dr NORIATI BINTI A. RASHID
Ketua Penolong Pengarah
Unit Kurikulum
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pelajaran Malaysia


Kelulusan:
PhD.(Sosiolinguistik), UM
Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan), UM
B.A. Hons.(Geografi & Bahasa Melayu), UM
Dip. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu),UM
EN. OTHMAN BIN LOMAN
Unit Kurikulum
Bahagian Pendidikan Guru
Kementerian Pendidikan Malaysia

Tel:016-2737473
othmalok@yahoo.com


Kelulusan:
B.A (Hons). (Pendidikan al-Quran dan al-
Sunnah), UKM.
Sijil Guru Perguruan Khas (Qiraat dan
Tarannum) IPIS.
Sijil Perguruan Asas IPIS

Pengalaman:
Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra
Perkhidmatan Sekolah Rendah).
Pensyarah IPG 4 tahun.
Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun
Guru Sekolah Menengah 16 Tahun
Guru Sekolah Rendah 2 Tahun
DR RIDZUAN BIN AHMAD
Pensyarah
Institut Pendidikan Guru
Kampus Sultan Abdul Halim
Jalan Kuala Ketil
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

drridzuan3190@gmail.com


Kelulusan:
Ph.D ( Pengajian Islam),USM
M Ed. (Pengurusan dan Pentadbiran), UTM
B.A. Hons. (Pengajian Islam), Uni Al-Azhar,
Kaherah
Dip. Pendidikan (Pendidikan Islam), MPI

Pengalaman:
Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
IPSAH (13 tahun)
Panel Penggubal Kurikulum Pengajian/
Pendidikan Islam KPLI (R), KPLI(j-QAF), dan
KDPM SABK
Panel Penggubal Modul LPBS/KDC –
KPLI (R), KPLI(j-QAF) dan KDPM SABK
PN HJH AFIFAH BT ABU BAKAR
Pensyarah
Institut Perguruan Guru
Kampus Sultan Abdul Halim
08000 Sungai Petani
Kedah Darul Aman

afifah_abu_bakar@yahoo.com


Kelulusan:
M. Ed. USM (1999)
B.A. Hons. (Pendidikan Islam), UM (1988)
Pengalaman:
Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
IPSAH (17 tahun)
Guru Sekolah 6 tahun
Panel Penggubal Modul LPBS/KDC-KPLI (R),
KPLI(j-QAF), KDPM SABK.
PIM3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
 

16


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
1

TAJUK 1

SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH
SAW DAN ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN



1.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 1. Tajuk-tajuk dalam unit ini
membincangkan tentang perkembangan Pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW.
Bermula dari kebangkitan baginda di Mekah, kemudian berhijrah ke Madinah
sehinggalah kewafatan baginda saw merangkumi pusat penyebaran ilmu, peringkat
pengajian, institusi pengajian, method pengajian dan kurikulum. Diteruskan pada zaman
Khulafa’ al-Rasyidin dimana Pendidikan Islam berkembang luas ke serata alam dalam
pelbagai bidang.


1.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menghuraikan sumber metodologi dan pusat Pendidikan Islam pada zaman
Rasulullah
ii Anaslis kurikulum zaman Rasulullah SAW
iii Menjelaskan metodologi, sumber dan pusat Pendidikan Islam pada zaman
Khulafa’ al Rasyidin.
iv Menganaslis kurikulum zaman Khulafa’ al-Rasyidin.



1.3 Kerangka Tajuk














Pendidikan Islam Pada
zaman Rasulullah SAW
SEJARAH
PENDIDIKAN ISLAM
PADA ZAMAN
RASULULLAH SAW

Pendidikan Islam pada
zaman Khulafa al-Rasyidin
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
2
1.4 Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam

1.4.1 Zaman Rasulullah SAW

Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW. memperlihatkan tahap-tahap kemajuan,
pemikiran yang berubah sikap, pandangan hidup dan perlakuan manusia. Pendidikan
tersebut memperlihatkan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam yang
berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliah arab yang berasaskan pemikiran logik
dan matlamat keduniaan semata-mata.

Perbincangan mengenai pendidikan Islam pada peringkat ini, merangkumi skop
perkembangan Pendidikan Islam pada period Makkiyah berlaku secara rahsia, dan
period Madiniyyah iaitu pada tahap terbuka. Bagaimanapun pemikiran pendidikan yang
berlangsung pada zaman Rasulullah SAW. adalah berkisar di sekitar pembentukan
individu mukmin dalam rangka pembentukan masyarakat Islam dan bukan seperti
pemikiran pendidikan yang berlangsung dalam falsafah pendidikan moden yang ada
sekarang.

Ibn Khaldun meriwayatkan sebelum kedatangan Islam penduduk Semananjung Tanah
Arab adalah buta huruf, hanya sebilangan kecil sahaja di antara mereka yang tahu
membaca dan menulis. Menurutnya orang yang belajar menulis di Hirah ialah Sufyan
bin Umaiyyah dan mempelajarinya dari Aslam bin Sidrah, Menurut sejarah orang yang
mula-mula mengajar menulis dan membaca sebagai satu mata pencarian di Tanah Arab
ialah seorang yang berasal dari Wadi al-Qura. Ia telah berusah memberi pelajaran
kepada beberapa orang penduduk negeri itu. Semenjak dari itulah tersibarnya
kemahiran tulis menulis dan membaca di Semananjung Tanah Arab, bagaimanapun
proses perkembangan tersebut berlaku secara lambat, sehinggalah kedatangan Islam.

Kedatangan agama Islam membawa perubahan besar terhadap bidang ilmu
pengetahuan dan pendidikan terutama mengenai pelajaran tulis menulis dan membaca.
Situasi demikian adalah menurut inspirasi al-Quran sebagai wahyu Allah yang mula-
mula kepada RasulNya. Perintah membaca seperti dalam wahyu pertama ءاﺮﻗا
perintah Allah supaya menulis dan membaca adalah untuk melepaskan diri mereka
daripada kongkongan kejahilan dan kemunduran dalam semua bentuk kehidupan.
Menerusi pembacaan atau pemilikan ilmu manusia dapat melibatkan diri dengan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
3
pelbagai proses kemajuan dan kematangan seperti proses pengenalan (cognition)
ingatan (memory) pengamatan (perception) pengucapan (verbalization) pemikiran
(reasoning) daya kreatif (creatibity) dan sebagainya untuk mencapai kesempurnaan dan
kebahgian.

Pembacaan juga dapat menyingkap tabir kejahilan, yang sentiasa menghalang manusia
bagi mengenal Tuhan yang sebenar. Dengan membaca manusia sudah didorong
kepada rasa ingin tahu atau ingin memahami hakikat kejadian yang sebenar.
Berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa Pencipta Alam, dapat mengenali dan
menginsafi diri sendiri. Menerusi pembacaan atau berilmu merupakan alat yang unik
bagi mencapai tahap iman yang sebenar yang boleh mendorong kepada melaksanakan
tanggungjawab untuk mencapai kebahagian hakiki di dunia dan di akhirat. Bagi
menyelaras dan memantapkan penyibaran Islam yang berasaskan aqidah, syariah dan
akhlak Rasulullah SAW. dipertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan
dan pendidikan Islam kepada umatnya. Baginda bertanggungjawab menyampaikan
ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam kepada umatnya. Sebagai langkah pertama
baginda memperkenalkan pembacaan al-Quran dan asas-asas di samping pelajaran
tulis menulis dan membaca sebagai alat utama bagi mencapai ilmu pengetahuan. Al-
Quran sebagai sumber pertama dikuatkan lagi dengan penafsiran yang dilakukan sendiri
oleh baginda Rasulullah SAW. yang berupa percakapan, perbuatan dan pengakuan.

Tahap pendidikan di peringkat awal kebangkitan berlaku semasa di Makah bermula
dengan pengajaran al-Quran khusus kepada kaum keluarga baginda. Hasil daripada
usaha ini Khadijah binti Khuwailid, Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah telah memeluk
agama Islam dan meyakini ketauhidan Allah.

Di kalangan sahabat baginda yang menerima terus pengajaran daripada baginda
Rasulullah SAW. ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. Melalui perantaraan Abu Bakar,
Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan,
Zubair bin al-Awwam, saad bin Abi Waqqas, Abdul Rahman bin Auf, Talhah bin
Ubaidullah, Abu Ubaidah bin Jarrah, Arqam bin Abi al-Arqam, Fatimah binti al-Khattab,
Said bin Zaid al-Adawi dan lain-lain. Pertambahan penganut Islam telah mewujudkan
suatu bentuk pendidikan yang mula tersusun. Rumah baginda menjadi pusat
pendidikan pertama dan selepas itu rumah Arqam bin Abi Arqam. Rasulullah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
4
menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada para sahabat dan kaum
muslimin tanpa disembunyikan, seperti firman Allah SWT;.

Og¬³Ò^4C N·O÷c·O¯- 'uggU4
.4` 4·@O^q¡ ¬C^O·¯)³ }g` El))OO
W p)³4Ò ¯¦-¯ ¯E¬^¼·> E©··
=e^¯^U4 +O4-·¯EcjO _

“Wahai rasul, sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada
engkau daripada Tuhan engkau, kiranya engkau tidak melakukan demikian,
maka tidaklah engkau menyampaikan risalahNya”.
( al-Maidah :67)

Strategi pembelajaran yang dilakukan ketika itu dengan mendengar kuliah daripada
Rasulullah SAW. sendiri secara talaqqi dan musyafahah. Pembelajaran berlaku secara
hafazan iatu menghafaz ayat-ayat al-Quran yang dibacakan dan melalui tunjuk cara.
Seterusnya baginda menyuruh umat Islam atau para sahabat mempraktik, mengamal
dan menghayati isi pelajaran tersebut. Sebagai seorang rasul dan guru telah mendidik,
melatih dan memandu pengikut-pengikutnya dengan penuh mesra dan perasaan kasih
sayang. Beliau mendidik dan memandu mereka bukan sahaja dari segi pengetahuan
(kognitif) malah dari segi sikap, peribadi dan tingkahlaku dengan memperlihatkan
contoh-contoh dan tauladan yang dilakukannya sendiri.

Selepas turun surah al-Hijr (rujuk ayat 94);

Ayat tersebut memerintahkan Rasulullah SAW. menyebarkan Islam secara terang-
terangan, bermula dari sini pendidikan Islam dilakukan secara umum kepada seluruh
lapisan masyarakat. Pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong, pasar,
kawasan perumahan dan disekitar Kaabah. Kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih
tertumpu kepada pembentukan aqidah tauhid, kerana itu isi pelajaran yang disampai
oleh baginda tertumpu kepada penolakan adat istidat, kepercayaan dan cara beribadat
kaum jahiliah yang mensyirikkan Allah SWT. Pada tahap ini juga perkembangan
pendidikan Islam tersebar ke Habsyah, Jaafar bin Abi talib menerangkan kepada Raja
Habsyah iaitu Najasyi berkaitan dengan Islam dan membaca al-Quran di hadapannya.



PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
5

1.3.2 Pendidikan Islam di Madinah

Perpindahan Rasulullah SAW. ke Madinah pada tahun 622 Masihi, membawa
perubahan dan pengertian yang besar terhadap penyibaran dan kestabilan agama
Islam. Kurikulum pendidikan peringkat ini bertukar kepada memenuhi tuntutan
perundangan dan perhubungan antarabangsa. Institusi pendidikan Islam memilih
masjid sebagai tempat menyampai ilmu, sistem halaqah bermula di Masjid dan
dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Fungsi masjid mengikut termenologi Islam adalah
sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat, khususnya dalam hal-hal
yang berhubung dengan aktiviti ibadat, pelajaran dan pendidikan. Al-Abrasyi
menyatakan Rasulullah SAW. menjadikan masjid Nabawi sebagai tempat belajar
mengenai urusan dunia dan agama disamping beribadat. Situasi masjid lebih bebas
dan sesuai sebagai tempat belajar. Rasulullah SAW. telah mendirikan sebuah surau
yang bersambung dengan masjid tersebut, dikenali sebagai al-suffah. Merupakan
sebagai sebuah sekolah yang membimbing pelajarnya dengan lebih sistematik.
Matapelajarannya termasuklah al-Quran. Asas agama (Aqidah, syariah, akhlak) khat,
sejarah, bahasa. Kurikulum yang diberi merangkumi pendidikan rohani dan jasmani
yang menjadi keperluan kepada individu dan masyarakat.

Struktur pendidikan Islam telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk

Rajah 1: Struktur Pendidikan Islam di Madinah

i. Pendidikan umum di jalankan oleh Rasulullah SAW. atau para sahabat daripada
Struktur Pendidikan Islam di Madinah
Pendidikan Umum Pendidikan Khusus
Pendidikan Institusi
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
6
Khulafa al-Rashidun. Perlaksanaannya dilakukan dengan penyampaian pidato
selepas sembahyang fardu atu selepas sembahyang jumaat. Kurikulum nya
merangkumi bidang aqidah, syariat, muamalat dan lain-lain. Bidang lain seperti
menunggang kuda, bermain pedang, berenang, bergusti dan lumba lari.

ii. Pendidikan khusus: pengajaran yang berbentuk khusus ialah pengajaran yang
diberikan oleh baginda kepada orang-orang yang tertentu tanpa mengira tempat
atau masa. Sahabat-sahabat baginda seperti Ali bin Abi Talib, Abu Bakar as-
Siddiq, Abu Hurairah dan lain-lain adalah di antar orang yang sering mendapat
pendidikan khusus berupa tunjuk ajar secara langsung.

iii. Pendidikan Institusi: Merupakan intisari Pendidikan Islam pada peringkat
Madinah. Pendidikan bentuk ini banyak melahirkan cendiakawan Islam pada
masa selanjutnya.

1.3.3 Pendidikan Islam Pada Zaman Khulafa Al-Rasyidin


Modul ini akan membincangkan sejarah pendidikan Islam pada zaman pemerintahan
Khulafa al-Rashidin (11H/623M – 40H/661M) yang diperintah oleh empat orang sahabat
Rasulullah SAW. bertindak sebagai Uli al-Amr memelihara kesetabilan dan keselamatan
negara bahkan memberi penekanan yang begitu intensif terhadap perkembangan ilmu
pengetahuan dan pendidikan Islam. Para sahabat telah menumpukan perhatian
mendidik disamping pada masa yang sama mentadbir negara.

Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab (634-644 Masihi) seluruh
Semenanjung Tanah Arab, Parsi, Sham dan Mesir serta beberapa wilayah Islam yang
ditakluki, tidak terdapat sebuah kampong pun di daerah tersebut melainkan
dibangunkan masjid sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat pelajaran dan
pendidikan Islam.

Pusat pentadbiran Khulafa’ al-Rashidin masih lagi dibuat di Madinah sebagai lanjutan
pusat pentadbiran Nabi SAW. Pada zaman ini para sahabat nabi seperti Abdullah bin
Umar, Zaid bin Thabit dan lain-lain masih aktif menyambung perjuangan Rasulullah
SAW dalam bidang keilmuan Islam khasnya Fekah dan Tauhid. Bersumberkan al-
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
7
Quran dan ajaran sunnah Nabawi, para sahabat meneruskan proses pengajaran dan
pembelajaran kepada kaum muslimin.
Tahun-tahun pemerintahan khulafa’ al-Rashidin dipenuhi dengan pelbagai cabaran
seperti masalah arridah, ancaman Quraisy Makkah, Rom, Parsi, Yahudi dan kaum
Nasrani, bahkan juga ancaman dari dalam yang dibuat oleh kaum munafikin. Semua
masalah itu dapat diatasi bahkan proses pendidikan Islam semakin berkembang luas ke
serata alam dalam pelbagai bidang serta lahir pula tokoh-tokoh ilmu yang terbilang pada
zamannya.

Para sahabat yang terdiri daripada Sayidina Abu Bakar, Omar, Uthman dan Ali adalah
orang yang mewarisi risalah Rasulullah SAW. Mereka bukan sahaja menyambung
usaha-usaha yang telah diatur oleh Rasulullah SAW bahkan melangkau lebih jauh lagi
ekoran pertambahan umat Islam dan keluasan wilayah Islam.

Sebagai contoh di zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (11H – 13H) di samping
memelihara keutuhan negara dari berlakunya kehancuran, akibat tindakan liar orang-
orang munafik dan musuh-musuh Islam, beliau amat memberi perhatian berat terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan. Beliau bukan sahaja menggalak umat Islam supaya
mempelajari dan menghayati al-Quran dan al-Sunnah bahkan bertindak mengumpul dan
menulis semula ayat-ayat al-Quran di dalam sebuah Mashaf. Dengan alasan kitab suci
al-Quran dapat diedarkan ke seluruh wilayah Islam yang terletak jauh dari wilayah
pentadbiran kerajaan Islam Madinah.

Manakala khalifah Umar al-Khattab memberi perhatian yang sama terhadap
perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Ahli-ahli sejarah menyatakan,
seluruh Semenanjung Tanah Arab, Farsi, Sham dan Mesir menjadi wilayah kerajaan
Islam pada masa pemerintahannya. Dikatakan tidak terdapat sebuah desa pun yang
tidak didirikan masjid dan surau sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat
pelajaran dan pendidikan Islam. Beliau memberi penekanan yang serious terhadap ilmu
pengetahuan yang bersifat spiritual atau rohani kepada seluruh rakyat, di samping
menekankan ilmu pengetahuan yang berbentuk fizikal atau jasmani seperti berenang,
menunggang kuda memanah, matematik dan kemahiran berfikir (mantik). Galakan
tersebut dapat dilihat melalui perutusannya kepada gabenor-gabenor wilayah,
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
8
anataranya dengan menyebut: Ajarlah anak-anak kamu berenang, menunggang kuda
dan riwayat-riwayat yang baik dan syair-syair yang indah.

Begitu juga berlaku pada masa khalifah Uthman Ibn Affan, beliau menegaskan
mengenai pembukuan al-Quran dan penulisanNya, beliau telah melantik sahabat-
sahabat untuk menulis dan membukukan al-Quran. Dengan usaha beliau itu, dapat
menyelamatkan pembacaan al-Quran mengikut Rasm Uthmani.
































Rajah: Peringkat Pendidikan Islam di zaman khulafa’ al-Rashidin dan Umaiyah




Anda boleh rehat kemudian sila teruskan pembacaan

Peringkat Pendidikan
Formal Informal








Menengah
Rendah Menengah
Kuliah Tinggi
Tempat Rumah Masjid
Awam Sahabat






Membaca Al-Quran
Menulis Tafsir
Membaca al-Quran Hadith
Hafazan Fiqh Aqidah
Fardu Ain Akhlak
Sastera Syariat
Sukan
Kurikulum

Kurikulum
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
9
anda untuk unit seterusnya



PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
121

TAJUK 10
Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam
Bulan Pertama Tahun Satu


10.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Semoga anda terus bersemangat untuk mengkaji dan memahami isi pelajaran
dalam topik-topik berikutnya. Dalam tajuk ini, beberapa aspek penting yang
membincangkan kandungan Pendidikan Islam dalam kurikulum lama iaitu KLSR
( Kurikulum Lama Sekolah Rendah) dan kurikulum baru yang dikenali sebagai
KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah). Kurikulum Pendidikan Islam di
Malaysia terus dimantapkan melalui KSSR ( Kurikulum Standart Sekolah
Rendah).


10.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i Menghuraikan latar belakang pelaksanaan Program Pendidikan Islam
Enam Bulan Pertama.

ii Menjelaskan objektif dan kumpulan sasaran pelaksanaan Program
Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.

iii Menghuraikan langkah-langkah dan prosuder pelaksanaan Program
Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.














PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
122
10.3 Kerangka Tajuk







10.4 Latar belakang Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan

Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan
KBSM pada 21 Januari 1994 telah bersetuju supaya murid tahun satu sekolah
kebangsaan diberi penekanan Pendidikan al-Quran dengan menggunakan
kaedah Iqra` dalam jangka masa 6 bulan mulai sesi persekolahan 1994/1995.
Kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat siaran KP.5206/3/60 Jld.3 (4)
yang dikeluarkan pada 1 Mac 1994 telah memaklumkan pelaksanaan kaedah
Iqra` dalam tilawah al-Quran di sekolah. Dalam jangka masa 6 bulan tersebut
murid-murid hendaklah dipastikan dapat menguasai bacaan al-Quran.

Pada tahun 2003 sedikit perubahan dari segi pelaksanaan Jawi dan al-Quran
KBSR dan KBSM dilakukan. Mengikut surat siaran (JAPIM) 5206/4/4.1 Jld. 2 (4)
bertarikh 3 Januari 2003 telah memaklumkan beberapa mekanisma baru
perlaksanaan tersebut antaranya:

 Murid tahun satu diberi tumpuan khusus dalam 6 bulan pertama
persekolahan. Guru hendaklah memberi tumpuan khusus kepada
penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dan al-Quran.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
123
Selepas 6 bulan guru boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Islam berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Satu
yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.

 Dalam tempoh ini juga perkara-perkara yang berkaitan Rukun Iman,
Rukun Islam dan Solat hendaklah diajar seperti biasa manakala bahagian
Adab dan Akhlak Islamiah diajar secara merentas.

 Selepas 6 bulan pertama persekolahan guru hendaklah melaksanakan
pemulihan dan pengayaan secara berterusan.

 Untuk murid tahun 2 dan seterusnya serta sekolah menengah aktiviti
pemulihan dan pengayaan Jawi dan al-Quran dibuat secara berterusan di
semua peringkat rendah dan menengah.

 Tulisan Jawi digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran
Pendidikan Islam dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam di
peringkat sekolah.

 Aktiviti-aktiviti khusus, latih tubi dan kerja rumah serta sebarang bentuk
pertandingan dan sebagainya melibatkan tulisan jawi di peringkat bilik
darjah dan sekolah dilaksanakan bagi memperkukuh dan meningkatkan
penguasaan kemahiran tersebut.

10.4.1 Objektif

 Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam dengan mempastikan setiap murid
menguasai kemahiran al-Quran dan Jawi terutama di peringkat awal
persekolahan.

 Murid-murid dapat menguasai bacaan al-Quran dalam masa 6 bulan
pertama tahun satu.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
124

 Penguasaan bacaan al-Quran melalui kaedah Iqra`, sekaligus membantu
murid-murid dapat membaca dan menulis jawi dengan fasih dan betul.

 Murid-murid tidak akan rasa dibebani dengan sukatan pelajaran yang
berat di peringkat ini.

 Program ini disertakan dengan program transisi Pendidikan Islam agar
murid-murid tidak menghadapi kejutan budaya.

 Panduan ini diharapkan dapat membantu guru merancang pengajaran
dan pembelajaran Pendidikan Islam untuk 6 bulan pertama tahun satu
mengikut surat siaran yang diedarkan.


10.4.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu Pembelajaran

 Kumpulan sasaran ialah semua murid tahun satu sekolah kebangsaan
dan sekolah jenis kebangsaan bermula tahun 2003.

 Masa yang diperuntukkan dalam waktu pembelajaran seminggu adalah
seperti berikut:
i. Asas Ulum Syariah ialah 30 minit (1 waktu)
ii. Pelajaran Jawi ialah 60 minit (2waktu)
iii. Asuhan Tilawah al-Quran (Iqra`) ialah 90 minit (3waktu)

 Pelajaran Jawi diajar dengan menggunakan Buku Sayang jawi 1, Buku
Sayang Jawi 2 dan Buku Kemahiran Menulis yang disusun mengikut
Sukatan Pelajaran Jawi KBSR.



PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
125
10.4.3 Langkah Pengajaran

 Guru mengenalpasti murid di dalam sesuatu kelas dari segi kuantiti, kualiti
pencapaian murid dan latar belakang keluarga secara rambang.

 Guru hendaklah merangka strategi pengajaran dengan mengenalpasti
satu kaedah yang akan digunakan seumpama kaedah berkumpulan atau
individu. Jika sekiranya bilangan murid adalah kecil, adalah lebih
berkesan digunakan pendekatan pengajaran secara individu. Tetapi
sebaliknya jika murid melebihi kuantiti yang sewajarnya guru boleh
mengenalpasti murid yang mahir untuk membantu proses pengajaran dan
pembelajaran.

 Pengajaran dan pembelajaran boleh berasaskan taburan pengajaran dan
pembelajaran yang dicadangkan dalam panduan ini.

 Penilaian pertama terhadap pencapaian murid hendaklah dilakukan
selepas tiga bulan pengajaran dijalankan. Penilaian ini hendaklah
menggunakan borang penilaian yang dilampirkan.

 Guru mesti membuat analisis pencapaian murid dan seterusnya
merangka strategi sehingga tempoh 6 bulan berakhir.

 Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang diharapkan dalam
tempoh tersebut, pemulihan mesti dijalankan agar tidak ada pelajar yang
cicir.

 Selepas tamat tempoh 6 bulan satu lagi bentuk penilaian keseluruhan
hendaklah dibuat bagi mengenalpasti semua pelajar dapat membaca al-
Quran dengan baik, membaca dan menulis jawi dengan betul dan fasih
serta beradab.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
126
10.4.4 Tindakan Susulan

 Pemantauan berterusan Sektor Pendidikan Islam dan Moral negeri bagi
memastikan program ini berjalan lancar dan dapat mencapai tahap
kejayaan yang diharapkan. Pemantauan ini adalah bertujuan memberi
bimbingan kepada guru-guru dan membuat penambahbaikan dari aspek
pelaksanaan.

 Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri juga dikehendaki menyediakan
laporan lengkap yang menunjukkan prestasi guru dan murid serta
kekangan-kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran
dijalankan. Laporan tersebut hendaklah dihantar ke Bahagian Pendidikan
Islam dan Moral, Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.

 Guru mestilah menyediakan laporan lengkap prestasi pencapaian murid
dalam Tilawah al-Quran, Pelajaran Jawi dan perkembangan lain. Contoh
borang maklumat prestasi murid dilampirkan. Laporan tersebut hendaklah
dihantar kepada Bahagian Pendidikan Islam dan Moral, Jabatan
Pendidikan Islam dan Moral dan salinan kepada Sektor Pendidikan Islam
dan Moral Negeri.



10.4.5 Harapan

Mudah-mudahan usaha murni semua pihak termasuk guru akan membuahkan
hasil yang diharapkan. Kegigihan guru-guru menjalankan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran amat diharapkan. Malah kejayaan program ini banyak bergantung
kepada semangat dan motivasi para guru yang berdedikasi. Peranan Jurulatih
Utama (JU) hendaklah distrategikan bagi memaksima penyaluran dan
penyampaian maklumat kepada semua guru-guru Pendidikan Islam.
Pemantauan JPN juga secara berterusan amat perlu bagi mengesani masalah-
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
127
masalah semasa pelaksanaan dan berusaha untuk menanganinya secara
berkesan..



Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini
dengan jayanya!
.








1. Bincangkan sejauhmanakah keberkesanan program j-QAF Model Perluasan
Bahasa Arab Komunikasi di sekolah anda.

2. Jelaskan bagaimana Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dapat
membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Arab di kalangan anak didik
anda.

3. Bincangkan dalam kumpulan , bagaimanakah peranan anda sebagai guru
Pendidikan Islam dalam membantu guru-guru j-QAF melaksanakan program
Kem Bestari Solat di tempat anda bertugas.

4. Sebagai seorang guru Pendidikan Islam yang berpengalaman anda perlu
membuat suatu analisa program Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun
satu dan perbandingannya dengan program j-QAF enam bulan pertama khatam
Al Quran.



LATIHAN & TUGASAN
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
128
RUJUKAN

Abdullah Basmih, (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran
Bahagian Jabatan Perdana Menteri. Kuala Lumpur

Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh, (1991) Kursus Qari dan Qariah , Cetakan ke 18,
Terbitan Pustakan Aman Press , Kota Bharu, Kelantan

Ahmad Mohd. Saleh, Pendidikan Islam, Falsafah, Pedagogi dan Metodologi ( 1997),
Shah Alam , Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ahmad Mohd. Saleh, Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi
Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam, Selangor : Oxford Fajar sdn. Bhd.

Ahmad Mohd Salleh Kurikulum, Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam, (2011)
Edisi Kedua, Shah Alam , Selangor : Oxford Fajar Sdn.Bhd.


Ee Ah Meng, Pedagogi 1 , Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 )
( 1997 ) Shah Alam, Selangor : Fajar Bakti Sdn. Bhd.

Ee Ah Meng, Pendidikan di Malaysia 1, Falsafah Pendidikan, Guru dan Sekolah,
( Semester 1 ) ( 1996 ), . Shah Alam, Selangor: Fajar Bakti, Sdn. Bhd.


Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Buku Panduan Dasar, Perlaksanaan dan
Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004).

Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan Model-
Model Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004).


Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah
Rendah

Kementerian Pendidikan Malaysia,Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Dewan Bahasa dan
Pustaka.2002

Kementerian Pendidikan Malaysia, Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan
Islam Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Dewan Bahasa
dan Pustaka 2002.

Kementerian Pendidikan Malaysia, Buku Teks Pendidikan Islam, Tahun 1- 6



PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
129

Mok Soon Sang, Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ), Kuala Lumpur :
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd..

Mok Soon Sang , Penilaian, Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994),
Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Bhd .



www.sabah.edu.my
www.ppdhl.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B.Arab
www.fp.utm.my/ePusatSumber/pdfail
www.4shared.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.html
www.bpi.edu.my


























PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
130




TA


3.0

Semo
topik-
meng
Islam
perka
peng
di Ma


3.1

Pada

i
ii
iii
iv.


3.2

















AJUK 3
Sinopsis
oga anda te
-topik beriku
genai konse
m mengenai
ara-perkara
gubalan ku
alaysia.
Hasil pem
a akhir tajuk
Menghura
Menghura
Menjelask
Mengena
Kerangka
Ko

Asas-Asas
Sekolah R



erus bersem
utnya. Dalam
p, matlamat
matlamat da
tersebut t
rikulum Pen
mbelajaran
ini, pelajar-p
aikan konse
aikan matlam
kan falsafah
l kompenen
a Tajuk
onsep
s Pembinaa
Rendah.
mangat untuk
m tajuk ini,
t dan falsafa
an falsafah P
telah menja
ndidikan Islam
pelajar dihar
p atlamat da
mat Pendidik
dan hasrat
pembentuk
PE
22
an Kurikulu
k mengkaji
beberapa a
ah Pendidika
Pendidikan I
adi kerang
m untuk digu
rapkan dapa
an falsafah
kan Islam da
pengubalan
an Kurikulum
KURIKUL
NDIDIKAN
Matla
Pengenalan K
um Pendidi
dan memah
aspek pentin
an Islam. Pe
Islam turut d
ka utama
unakan oleh
at:
Pendidikan
ari perspektif
n Kurikulum
m pendidika
LUM            
N ISLAM
mat
Kurikulum Pend
ikan Islam
hami isi pe
ng yang me
endapat-pen
dibincangkan
dalam pe
h sekolah-se
Islam.
f Sarjana Isl
Pendidikan
an Islam di M
           
PIM 31
didikan Islam (S

elajaran dala
embincangk
ndapat sarja
n. Berasask
mbinaan d
ekolah Rend
lam.
Islam.
Malaysia.
Falsafah
101
SR)
am
kan
na
kan
an
ah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
23
3.3 KONSEP DAN MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM

Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiah, yang pada asalnya membawa makna;
pertambahan, perkembangan dan ketinggian. Perkataan tarbiah berasal dari kata kerja
rabba yang antara maknanya ialah; memperbaiki (islah), memimpin dan mentadbir.
Menurut ahli bahasa, tarbiah bererti membangun sesuatu secara tahap demi tahap
menuju kepada kesempurnaan. Salah satu dari nama Allah ialah ar-Rab kerana yang
mengawal, mengislah, mentadbir dan mengarahkan makhluk kepada kesempurnaan.
Semuanya ini merupakan inti daripada pendidikan. Oleh sebab itu Rabbul ‘Alamin
ditafsirkan sebagai Murabbil ‘Alamin (pendidik seluruh Alam) dan Allah s.w.t. ialah
Pendidik Yang Teragung. Jadi perkataan tarbiah mengandungi dua unsur terpenting;
iaitu pertambahan dan perbaikan (Islah) hingga ke tahap kesempurnaan.

Pendidikan dalam Islam mempunyai kedudukan yang suci dan penting sekali. Ia
menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada Islam dan merupakan satu
ibadat yang besar. Kedudukan dan kepentingan pendidikan itu amat jelas apabila kita
meneliti ayat al-Quran yang pertama diturunkan . Ia tidak dimulai dengan perintah yang
berhubung perkara lain seperti ibadat, tetapi dimulakan degan perintah yang berhubung
dengan pendidikan.

Firman Allah S.W.T.
·¡4O^~- ´¦¯c) El)Þ4O
Og~-.- 4-ÞUE· ^¯÷ 4-ÞUE·
=}=Oee"- ;}g` -ÞU4N ^g÷
·¡4O^~- El¬4O4Ò N¯4O^·-
^@÷ Og~-.- =¦^U4× ´¦ÞU·³^¯)
^j÷ =¦^U4× =}=Oee"- 4` ¯¦·¯
u®··u¬4C ^)÷


“Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian
makhluk), Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku; bacalah, dan Tuhanmu
Yang Maha Pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajar
manusia apa yang tidak diketahuinya”.
(Al-`Alaq : 1-5)

Islam tidak melihat pendidikan daripada skop yang sempit. Ia tidak terbatas pada
pendidikan duniawi semata-mata, tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
24
Dalam hubungan ini, Abud (1985) menyatakan bahawa Islam telah membahagikan ilmu
kepada dua kumpulan yang besar. Pertama ialah fardu ain yang dituntut ke atas setiap
orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama.
Kedua, ilmu fardu kifayah iaitu ilmu yang mesti kepada individu tertentu seperti ilmu
pertukangan, kemahiran, perniagaan, kedoktoran, ekoonomi, kimia, fizik, pembuatan
senjata dan sebagainya. Walau bagaimanapun, ilmu yang kedua ini menjadi fardu ain
apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya.

Konsep pendidikan yang bersatu (unified) ini berdasarkan kepada konsep ilmu yang
bersepadu (integrated) yang merupakan keistimewaan Islam. Ia berlawanan sekali
dengan aliran pemikiran yang memisahkan ilmu kepada dua bahagian yang tidak dapat
didamaikan, iaitu disebut sebagai theology dan science atau religious knowledge di
Barat.

Pembahagian yang bertentangan ini tidak dapat berlaku dan tidak dibenarkan berlaku
dalam teori pendidikan Islam. Menurut Mohd. Kamal Hassan (1981) isi kandungan
theology dan science dalam Islam tidak bercanggah antara satu sama lain, malah ia
bersifat saling melengkapi dan kedua-duanya lahir daripada pandangan yang satu, iaitu
tauhid. Dalam pendidikan ini, walaupun terdapat beberapa pembahagian ilmu seperti
ilmu aqidah, syariah dan akhlak, namun ia tetap berada dalam satu lingkaran konsep
bersepadu yang membawa keseimbangan antara akal dan wahyu.

3.4 Pendidikan Islam Mengikut Sarjana Pendidikan Islam
Untuk menggambarkan pengertian Pendidikan Islam, dikemukakan beberapa definisi
yang dikemukakan oleh para sarjana Islam. Antaranya adalah seperti berikut:
1. Khurshid Ahmad (1973) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai

”satu latihan aqliah, jasmaniah dan ruhiyah bertujuan melahirkan manusia; yang
berkebudayaan tinggi, sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insan
yang baik dan warganegara yang berguna.

2. Miqdad Yalchin (1977) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai

“proses melaksanakan falsafah Pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya
dalam bidang pembinaan, pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras
dengan keperibadian yang digariskan oleh falsafah supaya sahsiah Islamiah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
25
dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk, tingkah laku dan sikap seseorang
muslim, walau bila dan di mana sahaja berada”.

3. Hassan Langgulung (1979 ) menegaskan, pendidikan membawa erti:

“merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam
masyarakat melalui berbagai-bagai proses. Proses-proses itu pengajaran, latihan
dan indoktrinasi. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan
pengetahuan dari seorang ke seorang dan latihan ialah membiasakan diri
melakukan sesuatu pekerjaan bagi memperoleh kemahiran sementara proses
indoktrinasi pula menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh
orang lain. Ketiga-tiga proses tersebut berjalan serentak dalam masyarakat
primitif atau moden”.


3.5 Matlamat Pendidikan Islam
Setiap sistem pendidikan mempunyai matlamatnya. Sistem pendidikan bukan Islam
menjurus kepada melahirkan warganegara yang baik, untuk mencapai matlamat tersebut
adalah berbeza antara sesebuah negara dari segi falsafah dan kreteria tersendiri
berasaskan latar belakang sejarah masyarakat, kebudayaan dan sempadan negara.

Sejak akhir-akhir ini muncul pelbagai usaha daripada para penyelidik untuk menentukan
matlamat am pendidikan sesuai dengan makna yang difahami daripada nas-nas al-Quran
dan hadith dan daripada sejarah pemikiran dan pendidikan Islam. Matlamat pendidikan
Islam adalah lebih luas dan syumul, ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik
dan melahirkan insan saleh yang tidak mengenal batas masa, negeri, bangsa sebaliknya
menuju kepada Allah dan alam akhirat. Bagi mencapai martabat insan saleh mestilah
mempunyai sifat taqwa; firman Allah s.w.t. pada ayat:

Ep)³ ¯7¯4`4O-±Ò¡ E³4gN *.-
¯ª7¯¯·³^>Ò¡ _
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih bertaqwa.”
(al-Hujurat : 13)

Manusia yang bertaqwa ialah orang yang sebenarnya mengabdikan diri kepada Allah
s.w.t. seperti firman Allah s.w.t.;

4`4Ò ¬e^³ÞUE= O}´_^¯- "·^e"-4Ò
·º)³ ÷pÒ÷³+lu¬4Og¯ ^)g÷
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
26
"Sesungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Ku"
(al-Dhariyyat: 56)

Ibadat yang dimaksudkan di sini ialah merangkumi setiap perbuatan, pemikiran dan
perasaan yang pada keseluruhannya ditujukan untuk mencapai keredhaan Allah S.W.T.
dengan menjaga sempadan yang diredhaiNya dan menjauhkan diri dari segala yang
dimurkaiNya. Objek pendidikan ialah manusia, merupakan makhluk yang mempunyai
tiga unsur utama yang saling berkait antara satu dengan lain iaitu jasad, akal dan roh.


Akal
Ruh




Jasad
Rajah 1: Menunjukkan hubungan di antara jasad, ruh dan akal.

Untuk menjaga kepentingan ketiga-tiga unsur tersebut, perlu diwujudkan aktiviti
pendidikan. Tujuannya ialah untuk memberi kemahiran-kemahiran asas kepada individu
sama ada lelaki atau pun perempuan. Oleh itu, segala usaha untuk membentuk watak
manusia sebagai khalifah di bumi dianggap pendidikan menurut pandangan Islam.
Kelayakan manusia sehingga dilantik menjadi khalifah adalah kerana ia mempunyai
beberapa ciri istimewa seperti:
i. Fitrah : hakikat semula jadi manusia yang baik, bersih dari dosa.
ii. Roh: Unsur yang membezakannya dengan makhluk lain.
iii. Kebebasan kemahuan: dapat menerima dengan kemahuannya sendiri
akan amanah yang tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk-makhluk lain.
iv. Akal: Membolehkannya membuat pilihan betul atau salah.

Matlamat bolehlah diertikan sebagai tujuan atau objektif terhadap sesuatu perkara yang
ingin dicapai. Sesuatu sistem yang akan dilaksanakan mestilah memenuhi matlamat
yang telah dirancang. Prof. Dr. A. Athiyah al-Abrasyi menjelaskan matlamat pendidikan
Islam seperti berikut:

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
27

“Pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup
dengan sempurna, bahagia, cintakan negara, kuat jasmaninya, sempurna
akhlaknya, teratur pendidikannya, halus dan murni perasaannya, cekap dalam
kerjanya, bekerjasama dengan orang lain, baik bahasanya, tulisannya dan
lisannya serta tangannya dapat membuat sesuatu pekerjaan itu dengan baik.’.

Berdasarkan ungkapan di atas, matlamat pendidikan Islam seperti berikut:
i. Mempersiapkan warganegara yang baik.
ii. Membentuk manusia memiliki keperibadian yang unggul
iii. Membekalkan anak didik dengan ilmu pengetahuan
iv. Mendidik manusia ke arah kecemerlangan rohani dan jasmani
v. Membentuk akhlak yang sempurna sebagai manusia yang ideal
vi. Kebolehan dan kecekapan dalam kerja supaya dapat hidup bahagia

Menurut al-Ghazali matlamat pendidikan ialah:
“Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperolehi kedudukan,
bermegah-megah dan berlumba-lumba.”

Beliau menekankan matlamat pendidikan Islam yang paling utama ialah untuk
membuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenali Pencipta
dan matlamat ilmu yang sebenar membolehkan individu dapat bertaqarrub kepada Allah.
Jadi, tujuan pendidikan yang selain daripada taqarrub ilallah adalah tidak tergolong ke
dalam objektif pendidikan Islam.

Ibn Khaldun pula menekankan tujuan keilmuan Islam sebagai tujuan pendidikan Islam itu
sendiri. Katanya ada dua tujuan iaitu:
i. Tujuan Keagamaan.
Pendidikan mestilah membawa individu tersebut kepada mengenal Tuhannya,
dapat beramal untuk akhirat dan dapat menunaikan hak-hak Allah yang menjadi
kewajipan kepadanya.

ii. Tujuan Keilmuan.
Iaitu membawa seseorang kepada kemahiran yang membolehkan individu
tersebut untuk menghadapi kehidupan dunianya.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
28
Apabila kita lihat keterangan di atas, jelas menunjukkan bahawa Ibnu Khaldun
menjelaskan matlamat pendidikan adalah untuk menjaga kepentingan hidup di dunia dan
di akhirat, dapat mengimbangkan kedua-duanya sebagai satu panduan hidup manusia.
Ahmad Saleh Jamja'an dalam Naquib al-Attas (1984) mengungkapkan matlamat
pendidikan Islam sebagai:

“The aim of Muslim education is the creation of the good and righteous man
who worships Allah in the true sense of the term, builds up the structure
of his earthly life “

Kita harus ingat bahawa Islam sebagai al-din yang merangkumi segala aspek
penghidupan, kerana itu matlamat pendidikannya juga tentulah suatu yang ideal, iaitu
untuk memperbaiki hidup di dunia mengikut tujuan hukum syarak. Ini kerana Islam itu
sendiri bertujuan untuk menuju kepada kesempurnaan hidup.

Mengikut Dr. Muhammad Fadhil al-Jamaly (1966) merumuskan matlamat pendidikan
Islam seperti berikut:
i. Memperkenalkan kepada manusia statusnya di kalangan makhluk dan
tanggungjawab masing-masing dalam hidup mereka di dunia.

ii. Memperkenalkan kepada manusia tentang interaksinya dalam masyarakat dan
tanggungjawab mereka d tengah-tengah sistem masyarakat manusia.

iii. Memperkenalkan manusia dengan makhluk (alam semester) dan membimbingnya
untuk mencapai hikmah Allah dalam penciptaan alam semesta dan memungkinkan
manusia menggunakannya.

iv. Mengajak manusia mengenali Tuhan pencipta alam dan mendorong untuk
beribadah kepadanya.

Al-Buthi menyenaraikan matlamat pendidikan Islam secara umumnya kepada tujuh
matlamat berikut;

i. Mendapat keredaan Allah dengan menjauhi kemurkaan dan siksaan Nya serta
mengabdikan diri dengan keikhlasan keranaNya. Tujuan ini dianggap induk
daripada semua tujuan pendidikan Islam.

ii. Meningkatkan taraf akhlak masyarakat berdasarkan agama yang diturunkan oleh
Allah untuk membimbing manusia ke arah yang diredai olehNya.

iii. Memupuk rasa cinta kepada tanahair, diri sendiri dan masyarakat berdasarkan
agama Islam untuk membimbing masyarakat ke arah yang diredai olehNya.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
29

iv. Memupuk rasa cinta kepada tanahair, diri sendiri dan masyarakat berdasarkan
ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s.a.w. dan mengajar manusia akan nilai-
nilai dan akhlak yang mulia.

v. Mewujudkan ketenangan jiwa di samping memiliki aqidah yang teguh, penyerahan
dan kepatuhan yang ikhlas semata-mata kepada Allah s.w.t.

vi. Memelihara bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan sebagai wadah
kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan Islam yang paling menonjol.
Menyebarkan kesedaran agama yang sebenar dan menunjukkan hakikat Islam
sebagai agama yang suci dan agong.

vii. Meneguhkan perpaduan rakyat untuk keamanan tanahair dengan menyatupadukan
mereka dalam satu barisan melalui usaha-usaha menghapuskan perselisihan,
bergabung dan bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan kepercayaan
Islam yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah.

Kesimpulannya, dalam konteks terkini matlamat pendidikan Islam mempunyai empat
halatuju iaitu:
i. Melahirkan insan kamil yang beriman, bertaqwa dan beramal soleh. Orang yang
beriman dan beramal soleh telah dijanjikan oleh Allah s.w.t. dengan kejayaan di
dunia dan di akhirat.

ii. Melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang sempurna, berakhlak mulia
dan bertanggung jawab kepada diri, keluarga, masyarakat, negara dan agama
kerana Allah s.w.t. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s.a.w. dalam hadith yang
bermaksud:

“Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin. Tiap-tiap kamu
bertanggungjawab ke atas pimpinannya. Pemerintah adalah pemimpin, maka
ia bertanggungjawab ke atas rakyat. Seorang lelaki adalah pemimpin, maka
ia bertanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Manakala seorang
perempuan itu pula adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab terhadap ahli
rumahnya, suaminya dan anaknya. Orang gaji adalah penjaga harta
bendanya, maka ia adalah bertanggungjawab terhadap harta tersebut. Tiap-
tiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap
pimpinannya."

iii. Menanamkan semangat cintakan Allah agar dapat melaksanakan segala suruhan
dan meninggalkan segala laranganNya. Gemar kepada amal ibadat khusus yang
berpusat di masjid. Patuh serta menyerah diri kepada Allah s.w.t. Menghormati
ulamak, ibu bapa, orang yang lebih dewasa dan menjamin kebebasan beragama
dikalangan orang yang bukan Islam.

iv. Mengembangkan bakat intelektual secara bebas dan demokrasi kepada kadar yang
paling maksimum. Ini semua berdasarkan bimbingan wahyu untuk mencetuskan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
30
manusia dan menguasai alam ini untuk kebahagian, kemakmuran dan
kesejahteraan manusia sejagat.
Inilah sebahagian daripada matlamat umum pendidikan Islam yang telah digariskan oleh
sarjana-sarjana Islam. Manakala matlamat khas adalah merupakan perubahan-
perubahan yang diingini yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. Dengan lain
perkataan, gabungan pengetahuan, penampilan pola-pola tingkah laku, sikap, nilai dan
kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa
terlaksananya matlamat akhir dan umum tidak sempurna perlaksanaannya.

Saleh Samak (1980) menyenaraikan matlamat khas dalam pendidikan Islam seperti
berikut:
i. Mengajar murid-murid didikan agama supaya mengenal Tuhan yang menjadikan
langit dan bumi, memberikan kehidupan dan nikmat dan menyediakan balasan
baik dan jahat di dunia dan akhirat.

ii. Mendidikan jiwa murid-murid sehingga mencetuskan kesedaran beragama yang
mendalam dalam jiwa mereka.

iii. Mendidik jiwa murid-murid supaya beramal dengan akhlak yang terpuji sejak kecil
di samping memandu mereka supaya menghargai kemuliaan tingkah laku dan
beramal dengan tuntutannya.

iv. Menunjukkan murid-murid bahawa semua ajaran agama, baik dari suruhan atau
larangan, adalah bertujuan untuk kebaikan diri seseorang dan faedahnya
terpulang kepada masyarakat. Tujuannya adalah untuk menghindarkan
kejahatan dan perkara yang mudarat bagi diri individu dan masyarakat.

v. Menambahkan pengetahuan murid-murid tentang kelebihan-kelebihan hukum
agama yang berasaskan kepada al-Quran dan al-Hadith.

vi. Memupuk kecenderungan ke dalam jiwa murid-murid perasaan suka mempelajari
al-Quran dan membacanya. Mengajar mereka membaca al-Quran dengan betul
tentang bunyi, baris dan tempat berhenti.

vii. Mengajar hadith-hadith nabi supaya murid-murid mendapatkan pengajaran dari
segi kesopanan, adab dan tingkahlaku.

viii. Mengamalkan teladan yang baik daripada biografi Rasulullah s.a.w. , para
sahabat dan pahlawan-pahlawan Islam yang berjasa.


3.6 Bidang Pendidikan Islam:
Hakikatnya dasar utama pendidikan Islam ialah menjauhkan diri daripada menyekutukan
Allah, seperti yang difahami dari nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya agar tidak
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
31
menyekutukan Allah. Perbuatan syirik merupakan punca segala maksiat, dan tidak ada
pada diri orang yang syirik sifat-sifat mulia dan kehalusan budi. Untuk menjayakan
wawasan tersebut, berasaskan al-Quran dan al-Sunnah kurikulum pendidikan Islam
dijelmakan melalui dua komponen kurikulum iaitu ;
 Ulum al Syariah
 Pendidikan Al Quran

Kedua komponen ini mempunyai objektif dan falsafahnya bagi melahirkan penghayatan
dan pengamalan Islam pada individu muslim. Bidang-bidang yang dicakupi melalui dua
komponen di atas ialah :

a. Pendidikan Akidah
Ini merupakan pendidikan paling penting bagi pendidikan terhadap kanak-kanak Islam
berdasarkan hadith Rasulullah s.a.w. yang bermaksud;
"Setiap anak yang dilahirkan adalah mengikut fitrah, ibu bapalah yang
menjadikan ia majusi, nasrani atau yahudi."

Tujuan pendidikan keimanan ini ialah untuk mendidik anak-anak daripada kecil lagi
dengan pendidikan keimanan, dapat memahami Islam sebagai al-din setelah mereka
dewasa. Mengakui ke Esaan Allah serta mengakui kebesaran dan kekuasaanNya.
Pendidikan keimanan dalam pengertiannya yang lebih luas bukan sahaja
menitikberatkan idea tentang ke-Esaan Allah tetapi juga memberi pengertian terhadap
konsep ilmu, ilmu menurut Islam bersifat sepadu. Memahami konsep tauhid dalam
bentuk ilmu pendidikan membawa kita kepada kefahaman bahawa wujud pembahagian
atau pemisahan antara ilmu mengenai alam sains dan ilmu akhirat (agama) menerusi
konsep tauhid juga kita dapati dalam Islam wujudnya kesepaduan yang harmoni antara
peranan wahyu, ilham, akal dan indera di dalam epistemology Islam.

Manusia sebagai makluk Allah adalah fitrahnya berinteraksi dengan Allah sebagai
Khaliqnya, dengan sesama manusia dan alam. Maka sewajarlah diri manusia
diperlengkapkan dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan serta nilai-nilai yang memampukan
dia berbuat demikian dengan akhlak yang sebaiknya, serta syakhsiah yang seimbang
samada ketika menghadapi Allah atau ketika bermuamalah sesama manusia atau ketika
manfaatkan kurniaan Ilahi.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
32

b. Pendidikan Akal
Salah satu dari aspek-aspek pendidikan yang terpenting ialah mendidik akal
sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah SWT dalam ayat pertama surah al-Alaq.
Pendidikan akal dalam ayat yang dijelaskan berlaku dalam keadaan akal yang sentiasa
menerima bimbingan Tuhan. Akal juga merupakan satu unsur yang paling mulia dan
berharga bagi manusia, dengan adanya fungsi akal ini proses pendidikan dapat berlaku
dalam diri manusia. Pendidikan Islam menekankan kepentingan mengisi dan melatih
akal manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (ilmu tauhid), penekanan yang tidak seimbang
boleh melahirkan insan yang tempang, tidak sepadu atau tidak seimbang, yang kosong
jiwanya. Kerana itu kanak-kanak wajib disedarkan akan kewajipan mendekatkan diri
kepada Allah.

c. Pendidikan Jasad
Memberi pendidikan dalam menjaga kesihatan tubuh badan agar terhindar dari segala
jangkitan penyakit.

d. Pendidikan Akhlak/Moral
Kepincangan peribadi generasi muda di negara Islam selalu menjadi bahan perbahasan
pemikir-pemikir Islam. Di Malaysia masalah yang sama juga menjadi bahan
perbincangan yang terpenting berhubung dengan isu-isu pendidikan semasa. Antara
kepincangan yang menonjol ialah keruntuhan akhlak dan penolakan nilai-nilai tradisi
bangsa dan agama serta kecenderungan untuk menerima segala nilai baru tanpa
mengira sama ada ia serasi dengan agama Islam atau tidak. Ini berlaku kerana aliran
liberalisme dan sekularisma yang mendasari sistem pendidikan yang diamalkan tidak
mampu menerapkan secara serentak nilai-nilai ilmu, budi pekerti, keluhuran dan
kemuliaan dalam diri manusia.

Seluruh aktiviti yang terlibat dalam proses pendidikan adalah berupa pembinaan
syakhsiah manusia berakhlak mulia. Pendidikan ini berasaskan tarbiyah imaniyah
kerana sekiranya anak-anak yang dididik dari kecil supaya beriman dengan Allah s.w.t.
terutama menghayati aspek muraqabah yang diharap akan melahirkan akhlak mulia.
Kepentingan aspek ini dapat dilihat daripada beberapa hadith yang bermaksud:

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
33

" Daripada hak seorang bapa terhadap anaknya ialah memperelokkan adab dan
namanya"
(H.R. Baihaqi)

" Tidak ada satu pemberian dari seorang bapa yang lebih baik daripada adab".
(H.R. Tarmizi)

e. Pendidikan Wujdan
Mendidik rohani agar dapat menjalinkan ikatan pertalian yang erat antara manusia
dengan Pencipta dalam semua keadaan dan membebaskan diri manusia daripada
memperhambakan diri kepada kebendaan.

f. Pendidikan Kesihatan
Memberi didikan agar anak-anak menghargai kesihatan serta menjaga kesihatan mental
dan fizikal untuk melahirkan insani muslim yang kuat bagi melaksanakan amanah Allah.






3.7 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM

Falsafah merupakan komponen yang paling utama dan tertinggi di dalam pendidikan,
kerana bentuk manusia yang ingin dilahirkan adalah bergantung kepada falsafahnya.
Pendidikan diertikan oleh cendikiawan sebagai pemindahan nilai-nilai dari generasi ke
generasi samada ilmu atau kemahiran, sedangkan nilai-nilai ini adalah ditentukan oleh
falsafahnya yang disogokkan melalui sistem pendidikan.

Sarjana Pendidikan Islam mentafsirkan falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang
menentukan tujuan akhir, maksud, objektif, nilai dan cita-cita yang telah ditentukan
terlebih dahulu oleh falsafah hidup Islam dan dilaksanakan dalam proses pendidikan.
Hasan Langgulung (1986) menyatakan falsafah Islam yang telah meletakkan seluruh
prinsip dan norma yang meliputi keseluruhan skop pendidikan. Al-Syaibani (1979)
menjelaskan, falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang dirancangkan dengan hikmah
TUNGGU !!! sebelum anda meneruskan pembacaan ke topik seterusnya,
Sila pastikan anda telah mencatat isi penting topik di atas..
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
34
untuk menjadikan proses pendidikan dan usaha pendidikan bagi suatu bangsa.
Pendidikan juga menyiapkan generasi muda dan warganegara umumnya supaya
beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan oleh Nya.

Kesimpulannya, Falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang bersumberkan falsafah
hidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam bidang pendidikan. Falsafah
Pendidikan Islam menentukan keseluruhan tujuan akhir kehidupan dunia akhirat tercapai
dengan jayanya. Falsafah Pendidikan Islam menegaskan bahawa manusia ialah makhluk
Allah dan manusia mempunyai batasan dalam tindakannya. Oleh itu pendidikan ini
merupakan satu aliran falsafah yang berbentuk keagamaan, berusaha menanam
keimanan manusia kepada Allah s.w.t. dalam usaha membangunkan manusia sebagai
insan ciptaan Allah, dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi
dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya.

Sebelum membincangkan hubungan Falsafah Pendidikan Islam dengan falsafah
pendidikan umum hendaklah disedari bahawa falsafah Pendidikan Islam mempunyai
sumbernya yang khusus iaitu al Quran dan al Sunnah. Falsafah pendidikan umum pula
bersumberkan penyelidikan dan pengalaman manusia semata-mata. Walau bagaimana
pun keduanya mempunyai perhubungan atau persamaan dalam beberapa segi yang
berkaitan dengan proses pendidikan.

Perhubungan yang jelas ialah kedua-duanya berusaha mencari dan mendapatkan
hakikat kebenaran yang berkaitan dengan proses pendidikan. Ianya juga sentiasa
membahaskan dan meramalkan tentang perkara yang mungkin mengarah, mengukuh
dan membantu memperkemaskan lagi sistem pendidikan. Falsafah pendidikan umum
juga sama dengan falsafah Pendidikan Islam dalam matlamatnya untuk melahirkan insan
yang baik, berakhlak dan harmonis di samping mempunyai keupayaan untuk membina
manusia yang berguna kepada masyarakatnya.

Walau bagaimanapun berdasar sumber yang khusus, Falsafah Pendidikan Islam lebih
unggul dan mantap kerana falsafah ini bersumberkan al Quran dan al Sunnah yang
diwahyukan oleh Allah. Falsafah pendidikan umum hanya berasaskan pemikiran,
penyelidikan dan pengalaman manusia yang terbatas dan akan berubah dari semasa ke
semasa mengikut citarasa masing-masing. Di samping itu juga, matlamat falsafah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
35
Pendidikan Islam juga lebih unggul dan menyeluruh, yang bertujuan untuk melahirkan
insan yang mulia dan mampu mencapai kebahagiaan bukan sahaja di dunia malah di
akhirat kerana falsafah Pendidikan Islam mengkaji kebenaran dan meletakkan sesuatu
pada yang berhak. Falsafah Pendidikan Islam amat diperlukan bagi tujuan pendidikan
Islam;
I. Membantu merancang pendidikan untuk melahirkan pemikiran yang sihat
terhadap proses pendidikan

II. Menjadi asas terbaik untuk menilai sistem pendidikan negara dalam ertikata yang
menyeluruh

III. Membentuk asas pendidikan khususnya dalam kaedah pengajaran di sekolah,
universiti dan institusi pendidikan yang lain.

IV. Membina suatu identiti sendiri bagi sistem pendidikan negara dengan wujudnya
nilai Islam dalam perkembangan kebudayaan dan masyarakat.

V. Menyelesaikan krisis dan masalah yang timbul dalam sistem pendidikan.

Keperluan untuk menyatakan falsafah pendidikan Islam secara tersurat mula disedari
oleh Jawatankuasa Pengubal Sukatan/kurikulum Pendidikan Islam KBSR. Beberapa siri
perbincangan cendekiawan Islam telah diadakan. Hasilnya pernyataan Falsafah
Pendidikan Islam KBSR dirumuskan seperti berikut:
"Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu,
kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah, bagi
membentuk sikap, kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba
Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri, masyarakat,
alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan
abadi di akhirat."
( Sumber : Kementerian Pendidikan Malaysia )

Penyataan falsafah ini menegaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran di dalam
mata pelajaran pendidikan Islam memberi penekanan kepada :
a. Ilmu dan pengetahuan
b. Kemahiran atau amalan
c. Menghayati Islam
d. Membentuk sikap
e. Membentuk pandangan hidup atau pemikiran Islam
f. Tanggungjawab membangun diri, masyarakat, alam sekitar dan Negara
g. Mewujudkan kebaikan di dunia
h. Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
36
Berdasarkan Falsafah Pendidikan Islam yang berlandaskan al-Quran dan al Sunnah
dalam membentuk sikap kemahiran, keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah
(pelajar) yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri, masyarakat, alam
sekitar dan Negara ke arah mencapai kebahgian di dunia dan kesejahteraan abadi di
akhirat.




















Bersifat
dinamik
Mengimbangi
antara dunia &
akhirat
Bersifat
sejagat
Bersifat
terbuka
Bersifat
membentuk
akhlak
Sesuai
dengan
ajaran
Islam
Cirri-Ciri
Falsafah
Pendidikan
Islam


TA


4.0

Semo
topik-
meng
telah
Kurik
Kurik
pena
buda
(Kurik


4.1

Pada

i
ii
iii
iv

4.2
















AJUK 4
Sinopsis
oga anda te
-topik beriku
genai konse
menjadi ke
kulum Lama
kulum Pendi
mbahbaikan
ya kreatif da
kulum Stand
Hasil pem
a akhir tajuk
Menghura
Menjelask
Mengana
Mengena
Kerangka
K

Analisa P
Pendidika


erus bersem
utnya. Dalam
ep, matlama
rangka utam
Sekolah Re
dikan Islam
n. Selaras d
an inovatif, k
dart Sekolah
mbelajaran
ini, pelajar-p
aikan konse
kan skop da
lisis kandun
al pasti elem
a Tajuk
KLSR
Perbandinga
n Islam Sek
mangat untuk
m tajuk ini,
at dan falsa
ma dalam pe
endah (KLSR
di Malaysia
dengan perk
kurikulum Pe
h Rendah).
pelajar dihar
p, matlamat
n bidang ku
gan kurikulu
en-elemen p
KURIKULU
37
an Kurikulu
kolah Renda
k mengkaji
beberapa a
fah Pendidi
enggubalan
R) dan Kurik
a telah mela
kembangan
endidikan Isl
rapkan dapa
dan falsafah
rikulum Pen
um lama dan
penambaika
UM    PEND
KBSR
Pengenalan K
um Lama d
ah.
dan memah
aspek pentin
kan Islam.
kurikulum P
kulum Baru
alui beberap
sains dan
am terus dim
at:
h Pendidika
ndidikan Isla
n kurikulum b
an yang terda
DIDIKAN IS
R
Kurikulum Pend
dan Kuriku
hami isi pe
ng yang me
Perkara-per
Pendidikan
Sekolah Re
pa fasa pem
teknologi, m
mantapkan m
an Islam.
m.
baru Pendid
apat di dala
SLAM
PIM 31
didikan Islam (S
lum Baru
elajaran dala
embincangk
rkara terseb
Islam sama
endah (KBSR
mantapan d
menggalakk
melalui KSS
dikan Islam.
m kurikulum
KSSR
101
SR)
am
kan
but
da
R).
an
kan
SR
m.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
38

4.3 Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah
(KBSR)

4.3.1 Pengenalan
Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) mula dilaksanakan sejak Negara mencapai
kemerdekaan. Pada tahun 1960, sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata pelajaran telah
dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. Jawatankuasa ini diketuai oleh
Menteri Pelajaran ketika itu, iaitu Abdul Rahman Talib. Jawatankuasa ini ditubuhkan
bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah
dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan
awal sebelum itu iaitu Ordinan Pelajaran 1957. Laporan Rahman Talib telah
mencadangkan beberapa aspek pendidikan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa
pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil.
Laporan Rahman Talib ini kemudiannya dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang
mana kemudiannya dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Sejak itu,
perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi
pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini.Seterusnya pada
tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. Sekolah umum menggunakan bahasa
Melayu sebagai bahasa pengantar, sementara sekolah jenis umum seperti sekolah
Inggeris, sekolah Cina, dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masing-
masing. Satu sukatan yang sama diwujudkan untuk semua sekolah.

Perkembangan sistem pendidikan negara pada tahun ini boleh dibahagikan kepada tiga
tahap iaitu Tahap Pertama (1963 -1965), Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga
(1971-1975). Tahap pertama merupakan tahap perlaksanaan rancangan sistem
pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Tahap kedua pula
merupakan tahap perlaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia
Pertama. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial
yang timbul dalam tempoh ini. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah
memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial,
kebudayaan dan politik , menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik
dan selesa kepada para pelajar, meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta
melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa, kaum mahu pun
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
39
agama. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan
pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan
ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar
Ekonomi Baru (DEB). Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi
sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa.
Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang
tercetus pada 13 Mei 1969. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat -
matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang
lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat
mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali.


4.3.2 Pengurusan Bilik Darjah KLSR
Bilik darjah tradisi digunakan di Negara kita untuk mendidik murid di bawah Kurikulum
Lama Sekolah Rendah ( KLSR ) iaitu sebelum KBSR diperkenalkan. Bilik darjah tradisi ini
merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan
oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas. Di dalam bilik darjah jenis ini
biasanya pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris. Guru
lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan meyampaikan pengajaran menggunakan
kaedah dan strategi tertentu. Terdapat juga kerusi dan meja guru serta papan hitam yang
digantung dihadapan kelas.

4.3.3 Ciri-ciri bilik darjah tradisi:

1. Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris.

2. Pelajar yang rendah.bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan pendengaran
ditempatkan di hadapan.

3. Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih
berpusat pada guru.

4. Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam
bilik darjah.

5. Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan

6. Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan
oleh guru.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
40
4.3.4 Pengujian dan Penilaian dalam KLSR
Dalam aspek pengujian menurut Laporan Rahman Talib, semua murid perlulah lulus
dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam, di mana kertas peperiksaan
tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. Hal ini bertujuan
untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang
kaum.Selain itu, sistem pendidikan pada tahap ini berorientasikan kepada pembasmian
buta huruf. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu
huruf. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini.
Peperiksaan LCE juga telah dimansuhkan dan diganti dengan SRP. (1978). Justeru,
peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary
School Entrance Examination (MSSEE), Ujian Penilaian Darjah Lima, Ujian Diagnostik
darjah Tiga, SRP, SPMV dan MCE. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan
peperiksaan bermula pada darjah tiga. Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan
pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Sementara itu, mulai
tahun 1967, muridmurid dikehendaki menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5.
Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam
darjah enam.

Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah
dilaksanakan sejak merdeka, jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa
kelemahan seperti:-
1. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan
antara mata pelajaran atau antara darjah.

2. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. Ini
membebankan dan membosankan murid.

3. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama
apabila ada peperiksaan.

4. Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks. Ini
menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih
menarik dan berkesan.







PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
41
4.4 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)
4.4.1 Matlamat KBSR
Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi
murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspek-
aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang,
harmonis dan berakhlak mulia.
4.4.2 Objektif KBSR
Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk
membolehkan untuk membolehkan murid:
i. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa
Kebangsaan dan bahasa rasmi negara;

ii. menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis
dalam bahasa pengantar sekolah;

iii. menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya
dalam menyelesaikan masalah harian;

iv. menguasai kemahiran belajar;

v. menguasai kemahiran berfikir;

vi. bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan
kedudukannya sebagai bahasa kedua;

vii. memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya;
viii. membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri;

ix. mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia
dan alam sekitar;

x. menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal;

xi. memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan
rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional;

xii. menjaga kesihatan dan kecergasan diri;

xiii. menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap
keusahawanan dan produktiviti;


xiv.
xv.
xvi.
xvii.
xviii.
4.4.3
KBSR
Pend
Rajah
KBSR
menguas
ayat terte

menyakin
akhlak mu

membina

mengemb

mengama
menjadika


Prinsip d
R digubal
didikan Keba
i. Pende
ii. Perke
iii. Pendi
iv. Pendi
h di bawah m
R iaitu;



ai kemahira
ntu dalam A
ni asas-asas
ulia;
semangat p
bangkan bak
alkan sikap d
annya asas
dan Ciri KBS
berlandaska
angsaan:-
ekatan Berse
embangan in
dikan yang s
dikan seum
menjelaskan
n membaca
Al-Quran bag
keimanan,
patriotisme;
kat dan krea
dan perlakua
bagi amalan
SR
an prinsip-p
epadu;
ndividu secar
sama untuk
ur hidup.
n cirri-ciri yan
42
, menghafaz
gi murid Islam
mengerjaka
ativiti; dan
an yang berp
n hidup.
prinsip berik
ra menyelur
semua mur
ng menjadik
Pengenalan K
z dan mema
m;
n amal ibad
pandukan n
kut yang s
ruh;
rid; dan
kan modus o





Kurikulum Pend
ahami penge
at dan meng
ilai murni ya
selaras den
operasi pelak
PIM 31
didikan Islam (S
ertian ayat-
gamalkan
ang
ngan Falsaf
ksanaan
101
SR)
fah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
43
4.4.4 Pelaksanaan KBSR
1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia.
1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah.
1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup.
1988 – Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi
1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu
Sekolah Rendah.
1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.
Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan
Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada
tahun 1979. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap
Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka
tersebut mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Antaranya
termasuklah isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan
antara satu sama lain. Keduanya ialah dari segi sukatan pelajarannya yang terlalu
banyak sehingga membosankan murid. Yang ketiga ialah guru dan murid terpaksa
menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Aspek keempat ialah
pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan
sebarang bahan bantu lain. Aspek kelima ialah aktiviti kokurikulum dijalankan secara
berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah.

Justeru, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah dilancarkan sepenuhnya pada
tahun 1983. Pada tahun 1993, Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan kepada nama
baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Namun, hanya perubahan nama
sahaja yang berlaku. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. Antara
objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama, murid dapat
menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai
alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. Rancangan KBSR juga telah menekankan
penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca , menulis dan mengira.
Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam Kurikulum Baru
Sekolah Rendah dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia,
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
44
murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud
dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi borangborang yang sesuai untuk
keperluan seharian. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi
pengajiannya. Di samping itu juga, ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan
individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani, emosi, rohani, intelek dan
sosial (JERIS). Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut
ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. Pengajaran mata pelajaran moral dan
Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran, bukannya terletak
pada guru agama sahaja. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang
komunikasi, bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri
individu. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri daripada komponen Kemahiran Asas
yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa Melayu, Cina, Tamil dan
Inggeris serta mata pelajaran Matematik. Bidang Kemanusiaan dan Alam Sekitar pula
terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian, Nilai dan Sikap serta Komponen
Kemanusiaan dengan Alam. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata
pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang
perkembangan diri individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Rekreasi yang
mengandungi mata pelajaran Muzik, Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani.
Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas, maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan
KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh
dari aspek intelek, rohani, jasmani, emosi, bakat, akhlak, nilai-nilai estetika dan sosial
selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara
dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem
pendidikan yang tersusun dan bersistematik.

Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya meliputi aktiviti kelab, persatuan, permainan
serta unit beruniform. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum, memahami
budaya kaum lain, mendisiplinkan diri, serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan
kerjasama dengan rakan- rakan yang berlain agama dan budaya. Justeru, penerapan
nilai- nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi
nasional.



PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
45
4.4.5 Pengurusan Bilik Darjah KBSR
Bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di Negara kita pada tahun 1982 di beberapa buah
sekolah rendah sebagai percubaan manakala bilik darjah KBSM pula diperkenalkan
apabila pelajar dari sekolah rendah tadi meneruskan pengajian ke sekolah menengah
pada tahun 1988. Bilik darjah jenis ini mempunyai perbezaan yang begitu ketara jika
dibandingkan dengan bilik darjah tradisi.

Dari segi susunan fizikal, kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan. Ini
kerana program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan
interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan pelajar sangat ditekankan. Dari
segi strategi pengajaran,pendekatan yang digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar
dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat
digalakkan.

Dari segi bentuk dan kemudahan,di dalam bilik darjah KBSR disediakan ruang
pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Selain itu
bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang tersebut. Hal ini
menimbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan
pembelajaran. Berikut dirumuskan cirri-ciri bilik darjah dalam KBSR;

i. Kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan

ii. Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kobolehan
tersendiri.

iii. Menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif

iv. Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar

v. Kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan
pelajar

vi. Hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasan pembelajaran yang kondusif

vii. Pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif.






PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
46
4.4.5 Pengujian dan Penilaian dalam KBSR
Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang
dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. Penilaian Darjah 5 pula telah
digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR,
tahun 6. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian
Menengah Rendah(PMR) pada tingkatan tiga, Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) atau Sijil
Pelajaran Vokasional Malaysia(SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM). Aspek
penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu
dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan, kemahiran membaca, dan kemahiran menulis.
Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan.

Daripada aspek penilaian pula, kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara
automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti
kelas pemulihan yang dijalankan.

Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif.
Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu matapelajaran.
Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun, dan ujian bulanan. Penilaian formatif pula
ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab.

4.4.6 Fokus dan Struktur KBSR
KBSR mempunyai dua tahap iaitu;
Fokus Tahap I
i. Penguasaan kemahiran asas berbahasa(mendengar, bertutur, membaca dan
menulis)
ii. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira
iii. Mengenal huruf serta membaca, menhafaz dan menghayati ayat-ayat Al-Quran;
iv. Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
47
Fokus Tahap II
i. Pengukuhan kemahiran asas berbahasa;
ii. Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah;
iii. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain
iv. Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif;
v. Membaca, menghafaz, memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran;
vi. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai
Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:-
i. Komunikasi;
ii. Manusia dan Alam Kelilingnya; dan
iii. Perkembangan Diri Individu.
Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada
struktur KBSR. Komponen-komponen tersebut ialah:-
i. Kemahiran Asas;
ii. Manusia dengan Persekitaran;
iii. Kesenian dan Kesihatan;
iv. Kerohanian, nilai dan sikap
v. Kemahiran Hidup; dan
vi. Kokurikulum

4.4.7 Kekuatan dan Kelemahan KBSR

Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang
menyeluruh kepada murid-murid. Jadi, oleh yang demikian, kejayaan KBSR ini dapat
dilihat dari segi aspek pencapaian 3M - Membaca, Menulis dan Mengira - kemahiran
belajar dan perkembangan sahsiah.

Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh
Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Laporan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
48
Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam
3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti
kurikulum lama. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah
seperti menyoal, berbincang dan mengeluarkan pendapat . Sebilangan besar murid juga
telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea
utama dan membuat rumusan Dari segi perkembangan sahsiah, murid-murid KBSR juga
didapati lebih berani bercakap dan yakin-dan menunjukkan minat dalam pembelajaran
mereka. Budaya membaca juga memuaskan. Selain daripada itu mereka boleh
berinteraksi sesama sendiri , bekerjasama dan bertolak ansur.

Laporan kajian penilaian pencapaian KBSR, Fasa II telah dibentangkan pada tahun
1990. Jadi, satu lagi kajian "Projek Inspire" yang menilai tentang pencapaian KBSR bagi
murid-murid di luar bandar telah dijalankan. Projek Inspire ini adalah kajian yang
berterusan mengenai penggunaan alat Bantu mengajar .

KBSR telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi murid. Penekanan KBSR
ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid, kepelbagaian aktiviti serta
penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan muridmurid
yang lebih berminat dalam pembelajaran. Cadangan pengelolaan pengajaran seperti
kaedah kelas, kumpulan, rakan sebaya dan individu serta penggunaan berbagai jenis
bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran dan pembelajaran,
gerakerja kumpulan khasnya pula dapat menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan
bekerjasama di kalangan murid-murid. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek
penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan
hendaklah dijalankan berterusan. Ini adalah dengan tujuan supaya kelemahan tidak
terkumpul dan langkah-langkah pemulihan dapat dijalankan dengan serta-merta.
Program pemulihan dan pengayaan dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid
berbeza dari segi pengalaman, tingkah-laku, amalan kecenderungan, bakat dan
kebolehan.

Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR, adalah didapati bahawa golongan murid-
murid yang tahu membaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka
membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. Penilaian yang telah
dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia,
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
49
Bahasa Inggeris, Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid
dalam KLSR. Dari sumber-sumber pengesanan yang lain didapati juga murid KBSR lebih
cekap dan lebih berdikari.


Kelemahan KBSR

Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. Ini
mengakibatkan kesepaduan pengetahuan, kemahiran dan nilai tidak tercapai
sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. Antara faktor yang mendorong kepada
perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan.
Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses
menyediakan pelajar untuk peperiksaan, bukannya bersifat menyampaikan ilmu
pengetahuan, kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata
pelajaran tersebut. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah
membangunkan insan yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berdaya saing,
berkemahiran dan mempunyai jati diri bagi mememnuhi cirri-ciri modal insan cemerlang
yang dihasratkan.


4.5 Pengenalan Kurikulum Standart Pendidikan Islam Sekolah Rendah
Secara umumnya, Kurikulum Standart Sekolah Rendah berteraskan kepada beberapa
sandaran utama iaitu;
 Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y.A.B. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung
UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada
:
 Pembangunan modal insan
 Penghasilan pelajar celik minda
 Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu, kemahiran dan
maklumat
 Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul
al-bab.

 Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:

 Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan
kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.
 Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat
menguasai ilmu pengetahuan, kemahiran dan kompetensi, menerap nilai

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
50

Oleh itu, kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang
holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat
menangani cabaran semasa dan masa depan. Berikut rentetan sejarah perkembangan
kurikulum sekolah rendah seperti berikut;

1983 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR)

1993 - Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR)

2003 - KBSR (semakan)

2011 - Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR)



4.5.1 Transformasi Kurikulum

Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan
sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk, organisasi, kandungan, pedagogi,
peruntukan masa, kaedah pentaksiran, bahan dan pengurusan kurikulum di
sekolah.
























KSSR
ORGANISAS
KANDUNGAN
BENTUK
PERUNTUKAN
MASA
PEDAGOGI
PENTAKSIRAN
BAHAN
PENGURUSAN
KURIKULUM
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
51
Hasrat Pendidikan

 Falsafah Pendidikan Kebangsaan
 Cabaran Abad Ke-21
 Dasar Pendidikan Kebangsaan
 Model Baru Ekonomi (MBE)
 Wawasan 2020
 Teori Pembelajaran
 Rangka Rancangan Jangka Panjang
 4 Tonggak dalam Pendidikan iaitu;
























4.5.2 CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH)

Pada akhir peringkat pendidikan rendah, murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk
kehidupan seharian. Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:
 Penguasaan kemahiran asas – membaca, menulis dan mengira
 Kemahiran menaakul, kreatif dan inovatif
 Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental)
 Percaya kepada tuhan, berakhlak mulia dan amalan nilai murni
 Jati diri dan semangat patriotisme
 Memahami dan menghayati budaya nasional

Murid yang seimbang dari segi intelek,
rohani, jasmani dan emosi:
• Berilmu Pengetahuan
• Berketrampilan
• Percaya kepada Tuhan
• Berakhlak Mulia
• Berkeyakinan
• ‘Independent learner’
Warga Negara Bertanggung jawab :
• Berbudi
• Bersatu padu
• Patriotik
• Adil
• Penyayang
• Berbakti

Pekerja Berilmu:
• Inovatif
• Kreatif
• Dahagakan Ilmu
• Menguasai Kemahiran
Teknologi Maklumat &
Komunikasi
• Creator of Technology
• Belajar Sepanjang Hayat

‘Global Player’:
• Daya Saing
• Daya Tahan
• Kemahiran Berkomunikasi
• Jati Diri

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
52

4.5.3 Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa

BIL MODUL
MASA DALAM SEMINGGU (MINIT)
SK SJKC

SJKT
MODUL TERAS ASAS
1 Bahasa Malaysia 360 300 300
2 Bahasa Inggeris 300 150 150
3
Bahasa Cina 360
Bahasa Tamil 360
4
Pendidikan Islam
180 120 120
Pendidikan Moral
5 Pendidikan Jasmani 60 60 60
6 Pendidikan Kesihatan 30 30 30
7 Matematik 180 180 180
MODUL TERAS TEMA
8
Dunia Seni Visual 60 60 60
Dunia Muzik 30 30 30
Dunia Sains dan Teknologi 60 60 60
MODUL ELEKTIF
9 BCSK/BTSK/B. Arab/B. Iban* 90
Perhimpunan 30 30 30
Jumlah 1380 1380 1380
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
53


Bahan Kurikulum

1. Dokumen Kurikulum

2. Buku Teks

• Standard Kandungan
• Standard Pembelajaran

• Berpendekatan Modular



Namun begitu, dalam konteks kurikulum Pendidikan Islam mempunyai matlamat dan
kandungan yang digubal khusus bagi merelisasikan hasrat tersebut. Perbincangan
selanjutnya akan memfokuskan dalam konteks Pendidikan Islam.

4.5.4 Matlamat
Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang
berilmu, beriman, beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan
al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah
yang berjaya didunia dan di akhirat.

4.5.5 Objektif

Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan
Islam sekolah rendah berkebolehan untuk:

i. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya
dalam kehidupan seharian;

ii. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan
ibadat harian;

iii. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati
pengajarannya;

iv. Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya;
v. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan
benteng keagamaan;

vi. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah
sebagai kewajipan umat Islam;

vii. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.a.w. bagi menanam
rasa kecintaan kepada baginda;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
54

viii. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam
kehidupan seharian; dan

ix. Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa;


4.5.6 Fokus

Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada
kemahiran membaca al-Quran, hadis, pemantapan asas-asas akidah, ibadah, akhlak
dan sirah Rasulullah s.a.w. serta kemahiran jawi. Pada akhir pembelajaran
Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu memahami, mengamal dan
menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian.


4.5.7 Organisasi Kandungan Pendidikan Islam

Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan
pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh
dilakukan oleh murid. Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah
dibahagikan kepada enam modul iaitu:

Modul al Quran
Modul ini memberikan tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul, fasih dan
bertajwid, menghafaz dan memahami surah al- Fatihah dan surah tertentu daripada juzu’
Amma serta menghayati pengajarannya.

Modul Hadis
Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami maksud hadis secara umum serta
menghayati pengajarannya.

Modul Akidah
Modul ini memberikan tumpuan kepada pembentukan akidah, sikap dan tanggungjawab
terhadap Allah s.w.t, pemahaman akidah yang sahih dan mengaplikasikan tuntutan
akidah dalam kehidupan harian .

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
55
Modul Ibadah
Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami dan menghayati cara beribadah yang
ditentukan oleh Allah s.w.t. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian.

Modul Sirah
Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami sirah Rasulullah s.a.w dan
mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan dalam kehidupan harian.

Modul Adab
Modul ini memberikan tumpuan kepada menghayati tatacara perhubungan manusia
dengan Allah, manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.

Modul Jawi
Modul ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta
mempelajari asas seni khat.


Sebagai kesimpulan, persoalannya mengapa Standard diperlukan? Standart diperlukan
bagi merealisasikan hasrat;
• Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan.
• Penetapan ilmu, kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas.
• Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning).
• Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran.
• Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah .





Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini
dengan jayanya!
.





PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
56







i. Berasaskan pendapat-pendapat sarjana Islam mengenai matlamat pendidikan Islam,
huraikan perkaitan pendapat-pendapat tersebut dengan kurikulum Pendidikan Islam
di Malaysia.
ii. Bincang dan kemukakan rasional dalam melaksanakan penambaikan dan
pemantapan kurikulum Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.
iii. Bina satu grafik banding beza bagi merumuskan analisa kandungan KLSR dan
KBSR.
iv. Kenal pasti elemen-elemen baru dalam Kurikulum Standart Sekolah Rendah (KSSR)
dan cadangkan langkah-langkah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi
merealisasikan hasrat tersebut.





LATIHAN & TUGASAN
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
57

TAJUK 5

Analisis Kandungan Sukatan Pelajaran dan
Huraian Sukatan Pelajaran.




5.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 5. Tajuk-tajuk dalam unit ini
membincangkan tentang analisis kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan
pelajaran Pendidikan Islam. Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran
merupakan dokumen rasmi yang penting bagi seseorang guru Pendidikan Islam.
Analisis sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merupakan satu dokumen
yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran
seseorang guru. Para pelajar akan dapat menguasai dan mengaplikasikan aspek-aspek
penting dalam organisasi kandungan Pendidikan Islam KBSR.


5.2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i. Memahami dan menghurai matlamat, objektif dan organisasi kandungan Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

ii. Memahami dan menghuraikan bidang, tajuk,isi pelajaran dan aktiviti pengajaran
dan pembelajaran di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR.
kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSR.

iii. Menguasai kemahiran terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan
Islam KBSR.







PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
58


Pelajar-pelajar sekelian!

Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1
hingga tahun 6. Pendidikan Islam sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran
asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan,
kemanusiaan, kemasyarakatan dan kenegaraan. Anda sekarang adalah seorang
pendidik. Untuk menjadi seorang pendidik yang professional anda perlulah mengetahui,
memahami dan menguasai isi kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam ,
Huraian Sukatan Pelajaran, Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Justeru itu modul ini
diharap dapat membantu anda memahami dan menguasai Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam dan Huraian Sukatan Pelajaran.

Tumpuan Khusus mata pelajaran Pendidikan Islam:

i. Pendidikan Asas Tilawah al-Quran
ii. Pembentukan Aqidah dan Bimbingan Asas Fardu Ain
iii. Pemupukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh syariat
iv. Penerapan Adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid.

Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. Penyampaian
yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar
mempunyai cita-cita tinggi, daya tahan, semangat juang, gigih berusaha dan mampu
mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat, bangsa dan
negara.

Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu, amalan dan kemahiran
yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang
ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu, beriman, beradab, berakhlak mulia,
berketrampilan, bertanggungjawab, beramal salih dan bertakwa selaras dengan
Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam.




PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
59

5.4 Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah

Matlamat pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu, beriman,
berketrampilan, beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan al-
Sunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang ke
arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara.


5.5. Objektif Pendidikan Islam


Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah, murid dapat :

1. Membaca surah-surah terpilih dari juzu’ Amma dengan betul dan fasih bagi
memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan harian.

2. Menghafaz ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian.

3. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati
pengajarannya kearah meyakini al-Quran sebagai rujukan petunjuk Allah.

4. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan
benteng keagamaan.

5. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ain serta memahami fardu kifayah
sebagai tuntutan kewajipan umat Islam.

6. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah SAW sebagai asas
perkembangan tamadun manusia.

7. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan
seharian.

8. Membaca dan menulis jawi sebagai kecintaan terhadap warisan budaya
bangsa.




5.6 O


Kand
berik


Rajah
dalam
deng


Bil.

1
B
Organisasi
dungan Pend
ut iaitu:
Ra
h 1 di atas
m Pendidika
an lebih terp

BIDA

Asuhan T
Al-Quran
Bidang Asuh
Tilawah al
Quran 
Kandungan
didikan Islam
ajah 1 : Bid
menunjukka
an Islam sek
perinci tenta
NG
Tilawah

1.

2.
han 

P
n Sukatan P
m sekolah re
dang-bidang
an kandung
kolah renda
ng bidang-b
OB
. Membaca
terpilih dar
dengan be
memupuk
Quran.
. Menghafaz
yang terp
dalam so
Orga
Pe
S
Bidang 
Pelajaran Ja
P
60
Pelajaran Pe
endah dibah
g Pendidikan
an bidang-b
ah. Manakal
bidang terse

BJEKTIF
Surah
ripada juzuk
etul dan fas
minat memb
z ayat-ayat
ilih untuk
olat dan
anisasi Kan
endidikan Is
ekolah Ren
awi
Pengenalan Ku
endidikan Is
agikan kepa
n Islam Seko
bidang mata
a Jadual 1
ebut .
h–surah
k Amma
sih bagi
baca Al-
t lazim
bacaan
ibadah

1
2


dungan
slam
ndah
Bidang As
Ulum Syariy
urikulum Pendid
slam Sekola
ada empat b
olah Rendah
a pelajaran y
di bawah m
TUMP
1. Membaca
al-Quraa
Betul dan

2. Menghaf
tertentu d
dan fasih
as 
yah 
PIM 310
dikan Islam (SR
ah Rendah
bidang seper
h
yang terdapa
menerangka

PUAN

a ayat-ay
n denga
n fasih.
faz ayat-ayat
dengan betu
h
Bidang As
Akhlak 
Islamiah
01
R)
rti

at
an
yat
an
t
ul
sas 
 

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
61

Bil.

BIDANG

OBJEKTIF

TUMPUAN

harian.

3. Memahami maksud beberapa
surah yang dipelajari ddengan
menghayati beberapa surah
sebagai rujukan petunjuk
Allah.



3. Memahami pengertian
surah-surah tertentu
daripada Juzuk Amma
(Juzuk 30 ) dan
menghayati
pengajarannya.


2

Asas Ulum As-
Syariah

1. Memahami dan meyakini
asas-asas keimanan sebagai
pegangan akidah dan benting
keagmaan

2. Mengamalkan ibadah-ibadah
asas Fardu Ain s erta
memahami Fardu Kifayah
sebagai tuntutan kewajipan
umat Islam

3. Memahami dan mengambil
Iktibar dengan sirah
Rasulullah S.A.W. sebagai
asas perkembangan tamadun
manusia,

1. Penekanan
akidah,pembentukan
sikap dan
tanggungjawab
terhadap Allah

2. Pengetahuan
mengenai peraturan
ibadah yang
ditentukan oleh Allah
Taala dan
melaksanakannya

3. Percontohan dan
pengambilan iktibar
dari Sirah Rasulullah
S. A..W

4. Implikasi
Akidah,Ibadah dan
Sirah dari segi
tanggungjawab
terhadap diri,
keluarga,masyarakat
dan Negara.

3.

Asas Akhlak
Islamiah

Mengamal adab dan
menghayati nilai-nilai akhlak
dalam kehidupan seharian

1. Kepatuhan terhadap
perturan dan cara hidup
Muslim dalam hubungan
dengan Allah S.W.T.
dan Rasulullah S.A.W

2. Kepatuhan terhadap
peraturan dan tatacara
perhubungan manusia
dengan diri, keluarga,
alam sekitar,masyarakat
dan Negara
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
62

Bil.

BIDANG

OBJEKTIF

TUMPUAN



4.

Pelajaran Jawi

Membaca dan menulis jawi serta
mencintainya sebagai warisan
budaya bangsa.

1. Menulis tulisan jawi
dengan baik
2. Membaca jawi dengan
lancar
3. Menghayati seni tulisan
jawi.





5.7 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam

Anda telah pun memahami secara terperinci Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR
melalui unit yang lepas, Insyaallah, semoga dengan pemahaman dan pengamatan yang
telah anda berikan itu, memudahkan anda meneruskan pembelajaran seterusnya.

Baiklah, sekarang marilah kita meneruskan perbincangan ini mengenai Huraian Sukatan
Pelajaran Pendidikan Islam KBSR.

Dalam unit ini anda akan dapat mengetahui secara lebih terperinci mengenai matlamat,
objektif dan bidang yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam
Sekolah Rendah dari tahun 1 hingga tahun 6.

5.7.1 Pendahuluan
Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) merupakan satu daripada dokumen utama
kurikulum Pendidikan Islam. Dalam dokumen Huraian Sukatan Pelajaran (HSP)
khususnya dimuatkan maklumat mengenai keperluan kurikulum Pendidikan Islam.
Berikut ini dihuraikan konsep HSP , struktur HSP, organisasi isi, bahan, kaedah
pengajaran dan pembelajaran serta keperluan penilaian Pendidikan Islam. Bahagian
“ Pengenalan HSP Pendidikan Islam ” merupakan satu bahagian yang penting daripada
dokumen HSP ini. Ia menerangkan bagaimana kandungan Pendidikan Islam perlu
dikembangkan dan disempurnakan kepada murid.


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
63
5.7.2 Konsep Huraian Sukatan Pelajaran

Huraian Sukatan Pelajaran ialah satu dokumen yang memperkembangkan dan
memperjelaskan maksud dan kehendak Sukatan Pelajaran. Ia juga merupakan
keutamaan hampir setara dengan Sukatan Pelajaran dan perlu dibaca bersama-sama.
Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam Huraian Sukatan pelajaran adalah
menjadi ukuran pencapaian murid. Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran
serta penilaian dibina berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran.


Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran ialah untuk:

 Menentukan skop sukatan

 Panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti
pembelajaran

 Kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan
membina isi kandungan aktiviti pembelajaran, soalan penilaian dan kerja
lanjutan

 Kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran samada berbentuk
formatif atau sumatif



5.7.3 Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran


Huraian sukatan pelajaran disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi
semua matapelajaran. Kandungan Huraian Sukatan dipersembahkan dalam bentuk
lajur seperti berikut :.

Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Pengalaman Pembelajaran

Aras 1 :

Aras 2 :

Aras 3 :






PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
64
Keterangan lajur

Lajur Kandungan dalam Lajur


Lajur Bidang Pembelajaran

Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan
sukatan pelajaran.


Lajur Hasil Pembelajaran

 Berkaitan dengan hasil pembelajaran
yang mesti dicapai oleh murid.

 Mengandungi kenyataan atau
keterangan mengenai kesan atau hasil
dari proses pembelajran yang dialami
oleh murid, samada kesan berbentuk
dalaman (implisit) atau luaran (
eksplisit).


 Hasil pembelajaran yang mesti dicapai
bagi setiap tajuk telah dibahagikan
kepada 3 aras iaitu aras 1, aras 2 dan
aras 3 bertujuan untuk memenuhi
keperluan tiga golongan prestasi murid.

Aras 1 :
Aras ini bertujuan memenuhi
keperluan golongan murid
berpencapaian rendah. Ia merupakan
aras yang paling rendah atau paling
mudah yang mesti dikuasai oleh
keseluruhan murid. Bimbingan dan
dorongan dengan aktiviti yang
sewajarnya perlu diberi untuk
mencapai penguasaan hasil
pembelajaran aras ini, iaitu tahap
yang paling minima.

Aras 2 :
Aras sederhana atau pertengahan
yang perlu dikuasai oleh murid yang
mempunyai aras kebolehan yang
sederhana. 60% - 70% daripada
keseluruhan murid dalam kelas
sepatutnya menguasai tahap ini .

Aras 3 :
Aras paling tinggi. Ia perlu dikuasai
oleh murid-murid pencapaian tinggi.
Selalunya 15 % - 20% murid yang
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
65
diajar boleh menguasai aras ini



Lajur Cadangan Pengalaman
Pembelajaran


 Memuatkan cadangan strategi, kaedah,
teknik, aktiviti yang boleh dilakukan oleh
guru untuk mencapai hasil
pembelajaran yang baik.

 Cadangan kepada guru tentang
pengalaman pembelajaran yang akan
dialami oleh murid dalam proses
pengajaran dan pembelajaran




5.7.4 Tumpuan mata pelajaran Pendidikan Islam

Kekuatan bagi mana-mana mata pelajaran adalah bergantung kepada aspek
kandungan pelajaran, pendekatan , kaedah dan aktiviti pengajaran dan
pembelajaran serta kekuatan dan kesan bahan-bahan yang digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran.

Peruntukan masa bagi mata pelajaran sekolah rendah ialah 150 minit seminggu dan
boleh dibahagikan kepada 5 waktu dengan 30 minit setiap waktu. Sebanyak 30 minit
atau satu waktu diperuntukkan bagi pelajaran Jawi.




















PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
66
A. Asuhan Tilawah al-Quran


Perhatikan rajah berikut kemudian ikuti huraiannya:



Rajah : Bidang satu Asuhan Tilawah Al-Quran








Rajah di atas , menunjukkan Bidang Asuhan Tilawah Al-Quran, bidang ini
mengandungi tiga bahagian iaitu Bacaan, Hafazan dan Kefahaman seperti berikut;

I. Bacaan :

i. Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal, bersambung dan berbaris
fathah, kasrah,dhammah, tanwin, sukun dan syaddah.

ii. Membaca kalimah dan potongan ayat

iii. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris

iv. Membaca surah-surah dengan betul dan fasih :

v. Membaca potongan ayat-ayat dari surah-surah tertentu yang
mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf

vi. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi nun sakinah dan tanwin

.Asuhan Tilawah Al-Qurann
1. Bacaan
2 Hafazan
3. Kefahaman
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
67
vii. Membaca potongan ayat-ayat dari surah-surah tertentu yang
mengandungi mim syaddah, nun syaddah dan mim sakinah

viii. Membaca potongan ayat-ayat daripada surah-surah tertentu yang
mengandungi bacaan qalqalah.




Berikut surah-surah yang dicadangkan;



Bil

Surah

Bil

Surah

Bil

Surah

1 Al-Fatihah 11 Al-Fil 21 Al-Tin
2 An-Nas 12 Al-Humazah 22 Al-syarh
3 Al-Falaq 13 Al-‘Asr 23 Al-Dhuha
4 Al-Ikhlas 14 Al-Takathur 24 Al-Lail
5 Al-Masad 15 Al-Qari’ah 25 Al-Syams
6 Al-Nasr 16 Al-Adiyat 26 Al-Balad
7 Al-Kafirun 17 Al-Zalzalah 27 Al-Fajr
8 Al-Kawthar 18 Al-Bayyinah 28 Al-Ghasiyyah
9 Al-Ma’un 19 Al;-Qadr 29 Al-A’la
10 Al-Quraisy 20 Al-‘Alaq 30 Al-Tariq


II Hafazan :

Menghafaz surah-surah berikut :


a. Al-Fatihah l. Al-Takathur
b. An-Nas m. Al-Qari’ah
c. Al-Falaq n. Al-Adiyat
d. Al-Ikhlas o. Al-Zalzalah
e. Al-Kafirun p. Al-Bayyinah
f. Al-Kawthar q. Al;-Qadr
g. Al-Ma’un r. Al-‘Alaq
h. Al-Quraisy s. Al-Tin
i. Al-Fil t. Al-syarh
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
68
j. Al-Humazah u. Al-Dhuha
k. Al-‘Asr






III Kefahaman :


Pengertian Al-Quraan
Kelebihan membaca Al-Quraan
Sejarah ringkas al-Quraan
Memahami surah-surah berikut secara umum
 Surah Al-Fatuhah ayat 1 - 7
 Surah al-Nas ayat 1-6
 Surah al-Falaq ayat 1-5
 Surah al-Ikhlas
 Surah al-Kawthar
 Surah al-Ma’un ayat 1-7
 Surah al-Qadr ayat 1-5
 Surah al-Dhuha ayat 1-11


Lihat rajah berikut kemudian ikuti huraiannya:



Rajah 13 : Bidang Asas Ulum Syar’iyah


Perhatikan dengan teliti bidang Asas Ulum Syar’iyah terdapat di dalam rajah di atas,
bidang ini terbahagi kepada bidang Akidah, Ibadah dan Sirah.

B Bidang Ulum Syariah
. I. Tajuk-tajuk Akidah ialah:
 Pengertian Rukun Iman
 Beriman Kepada Allah
 Beriman Kepada Maliakat
Bidang Asas
Ulum
Syar’iyah
Akidah Ibadah Sirah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
69
 Beriman Kepada Rasul
 Beriman kepada Kitab-Kitab
 Beriman kepada Hari Akhirat
 Beriman kepada Qadak dan Qadar
 Pengertian Rukun IslamSifat wajib Allah
 Nama-nama Allah (Asma al-Husna ) yang berikut:
 Pengertian Dosa dan pahala
 Pengertian Syirik.
 Sam’iyyat : Pengertian
 Perkara-perkara sam’iyyat


II Ibadah

Konsep Ibadah
Pengertian
Jenis-jenis
Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah
Jenis-jenis hukum
Bersuci :
 Pengertian
 Tanggungjawab bersuci
 Istinjak
 Bersuci dari najis
 Bersuci dari hadas
 Tayammum

Solat:

 Pengertian
 Solat Fardu
 Bacaan dalam solat serta
terjemahannya
- Takratul Ihram
- Surah AlFatihah
- iii.Doa Iftitah
- Ketika Ruku’
- Ketika Iktidal
- Ketika Sujud
- Ketika duduk antara dua sujud
- Tahyatul awal dan akhir
- Doa Qunut.
 Pelakuan Solat (Rukun Fi’li) dan
hikmahnya
 Perkara-perkara yang membatal solat
 Rukun-rukun
 Syarat-syarat wajib
 Syarat-syarat sah
 Sunat Ab’adh dan Hai’ah.
 Azan dan Iqamah
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
70
 Solat berjamaah
 Solat Jumaat
 Ibadah puasa
 Solat Hari Raya Aidil fitri dan Aidiladha
 Solat Jenazah





III Sirah :

3.1 Tanda-tanda kenabian 3.16 Tentangan terhadap Rasulullah
3.2. Salasilah keturunan Nabi 3.17 Israk dan Mikraj
3.3 Penyusuan dan Pemelihraan Nabi 3.18 Perjanjian Aqabah
3.4 Nabi dibesarkan dan dididik nilai
murni
3.19 Hijrah kemadinah
3.5 Kematian bapa dan ibu Nabi 3,20 Pembinaan Masjid pertama
3.6 Kematian Datuk 3.21 Persaudaraan Muhajirin dan Ansar
3.7 Pemeliharaan Nabi oleh bapa
saudara
3.22 Pembentukan Negara Madinah
3.8 Pekerjaan Nabi( Semasa Kecil &
Dewasa
3.23 Mempertahankan Madinah
3.9 Pekhawinan Nabi 3.24 Piagam Madinah
3.10 Peritiwa Hajarul al-Aswad 3.25 Perjanjian Hudaibiah
3.11 Peristiwa di Gua Hira’ 3.26 Pembukaan Kota Mekah
3.12 Mukjizat Al-Quraan 3.27 Perkembangan Islam Zaman
Rasul
3.13 Dakwah Rasulullah (sulit dan
terang)
3.28 Haji Wida’
3.14 Hijrah ke Habsyah 3.29 Kewafatan Rasulullah S.A.W.
3.15 Pembesar Mekah terima
Rasulullah


Sebenarnya anda sekarang sedang mengkaji perincian sukatan dalam bidang Ulum
Syar’iah mulai dari tahun 1 hingga tahun 6. Syabas dan tahniah !.


C. Bidang Adab dan Akhlak Islamiah


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
71



Rajah 16 : Bidang Adab dan Akhlak Islamiah


Anda akan meneliti setiap bahagian yang terdapat dalam rajah 16 satu persatu. Adakah
anda bersedia sekarang!.

a. Adab dalam Kehidupan Harian

Dalam bahagian ini anda akan didedahkan mengenai perkara
berikut :
3.1.1 Adab Makan Minum 3.1.7 Adab berkenderaan
3.1.2 Adab Qada Hajat 3.1.8 Adab masuk dan keluar rumah
3.1.3 Adab tidur dan bangun
tidur
3.1.9 Adab menghidang makan dan
minuman
3.1.4 Adab mandi dan bersugi 3.1.10 Adab berjalan
3.1.5 Adab berwuduk 3.1.11 Adab bertanya
3.1.6 Adab berpakaian 3.1.12 Adab mengurus diri

b. Adab terhadap Ibu Bapa dan Keluarga

1.2.1 Adab bercakap dengan ibu bapa
1.2.2 Adab menolong ibu bapa
1.2.3 Adab bergaul dengan keluarga

c. Adab dalam kehidupan Bersosial

3.2.1 Adab bergaul
dengan rakan
3.2.12 Adab berkumpul
3.2.2 Adab di masjid 3.2.13 Adab berjual beli
Adab dan Akhlak Islamiah
Adab dalam Kehidupan Harian
Adab terhadap Kehidupan Sosial
Adab Menuntut Ilmu
Adab terhadap ibubapa/keluarga
Adab dengan Al-Quran
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
72
dan surau
3.2.3 Adab bercakap
dengan rakan
3.2.14 Adab bekerja
3.2.4 Adab melayan
tetamu
3.2.15 Adab menziarah jiran
3.2.5 Adab menziarah
orang sakit
3.2.16 Adab ketika bermaian
3.2.6 Adab menziarah
rakan
3.2.17 Adab terhadap tempat dan harta benda
awam
3.2.7 Adab menziarah
orang tua
3.2.18 Adab kecintaan kepada Negara
3.2.8 Adab dengan
orang tua
3.2.19 Adab menjaga kebersihan sungai dan
alam sekitar
3.2.9 Adab menziarah
jenazah kubur
3.2.20 Adab rehlah
3.2.10 Adab makan di
majlis keramaian
3.2.21 Adab manusia dan makhluk lain
3.2.11 Adab berjiran 3.2.22 Adab dengan pemimpin

d. Adab Menuntut Ilmu

i. Adab bercakap dengan guru
ii. Adab ke sekolah
iii. Adab Belajar
iv. Adab semasa di sekolah
v. Adab berhujah
vi. Adab menolong guru
vii. Adab menjaga harta benda sekolah

e. Adab dengan Al-Quraan

3.5.1 Adab membawa dan menyimpan Al-Quraan
3.5.2 Adab membaca Al-Quraan


2. Pelajaran Jawi

a. Mengenal , menyebut dan menulis huruf jawi tunggal
b. Mengenal , menyebut dan menulis huruf jawi sambung
c. Mengenal , menyebut dan menulis suku kata terbuka
d. Mengenal , menyebut dan menulis suku kata tertutup
e. Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat
f. Mengenal , membaca dan menulis perkataan pinjaman
g. Mengenal , membaca dan menulis perkataan berimbuhan
dan ayat pendek
h. Menggunakan tanda baca
i. Membaca pelbagai jenis teks bacaan
j. Menulis pelbagai jenis teks
k. Mengenal dan menulis khat Nasakh dan Rik’ah.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
73

Rumusan

Kurikulum pendidikan Islam adalah bermatlamat untuk mencapai keberkesanan dari
segi penghayatan dan aplikasi, berfungsi sebagai benteng keagamaan dan amalan
nilai-nilai budaya bangsa. Oleh itu, setiap bakal pendidik hendaklah memahami dengan
jelas tentang Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah kerana ia
merupakan asas utama sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran di
bilik darjah. Dengan pemahaman ini guru akan lebih mudah merancang pengajaran
mereka serta dapat menghurai setiap tajuk yang dicadangkan.

Huraian sukatan pelajaran ialah satu dokumen yang memperkembang dan memperjelas
maksud serta kehendak sukatan pelajaran. Sukatan ini mempunyai institusi yang tinggi
yang hampir setara dengan sukatan pelajaran. Sukatan pelajaran perlu difahami
bersama-sama dengan huraian sukatan pelajaran. Penguasaan terhadap segala yang
terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid.

Mengkaji dan meneliti Sukatan Pelajaran adalah amat mustahak sebelum guru
memulakan tugasan dibilik darjah, pengajaran dan pembelajaran hendaklah
berdasarkan kepada sukatan Pelajaran, melalui sukatan pelajaran pelajar dapat
menimba ilmu dan kemahiran.




Latihan

i. Berdasarkan maklumat-maklumat di atas, bincangkan bidang-bidang pendidikan
Islam sekolah rendah mengikut susunan?

ii. Senaraikan Objektif setiap bidang mengikut tumpuan sukatan tersebut.



Syabas! Atas kesabaran anda ………………..




PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
74

TAJUK 6

Penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru.




6.0 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 5. Tajuk-tajuk dalam unit ini
membincangkan tentang penggunaan buku teks dan buku panduan guru Pendidikan
Islam . Penggunaan buku teks dan buku panduan guru amat penting bagi seseorang
guru Pendidikan Islam dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan
Islam di dalam bilik darjah .Kedua-duanya juga penting sebagai dokumen rasmi yang
menjadi rujukan utama semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

6.1 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i. Menghurai dan menganalisis bahan dari buku teks Pendidikan Islam.
ii. Menghurai dan menganalisis buku panduan guru Pendidikan Islam.
iii. Membuat perbandingan kandungan buku teks lama dan buku teks terkini.

6.3 Kerangka Tajuk




















PENGGUNAAN
BUKU TEKS &
BUKU
PANDUAN
GURU
Konsep Buku Teks
Keberkesanan Buku Teks
Penggunaan Buku Panduan Guru
Fungsi Buku Panduan Guru
Keberkesanan Penggunaan BPG
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
75
6.4 Konsep Buku Teks

Buku teks Pendidikan Islam terbaru dibina berdasarkan semakan semula KBSR .
Ianya telah melalui proses pemerakuan yang tertentu di peringkat Kementerian
Pelajaran Malaysia. Isi kandungannya memenuhi dan menepati kehendak sukatan
pelajaran dan huraian sukatan pelajaran

Ciri-ciri semakan kepada buku teks ialah untuk menampilkan buku teks sebagai agen
perubahan yang berkemampuan untuk membantu memberikan prospek baru dalam
penerokaan, penguasaan kemahiran baru dan terkini, progresif, dinamik dan seimbang
yang dapat dinikmati oleh anak dididik kita. Seterusnya dapat membantu dalam
menyediakan guna tenaga negara dan peningkatan kualiti pendidikan.

Buku teks merupakan satu wadah penulisan yang mengandungi fakta, pengetahuan
dan maklumat lain yang diperlukan untuk membentuk minda pelajar. Ianya tidak hanya
berfokus kepada aspek peperiksaan sahaja tetapi lebih dari itu. Penggunaaan bahasa
yang ringkas dan padat, di samping ilustrasi yang menarik diharap dapat merangsang
minda pelajar menghayati matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran.

Sebelum anda teruskan, dicadangkan anda haruslah memiliki senaskah Buku
Teks, Buku Panduan Guru, Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran
Pendidikan Islam KBSR


Kandungan Buku Teks :

I. Buku teks telah digubal oleh panel penulisan yang telah dilantik.

II. Buku Teks mengandungi dua jilid iaitu jilid satu untuk ‘ Asuhan Tilawah Al
Quran’ dan ‘Pelajaran Jawi’ dan jilid dua “Bidang Asas Ulum Syariyyah” dan
“Adab dan Akhlak Islamiah’

III. Setiap tajuk pelajaran telah disediakan dengan isi pelajaran yang lengkap.

IV. Bagi setiap isi pelajaran telah ditentukan hasil pembelajaran dan aras
pembelajaran seperti yang telah ditetapkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran.

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
76
V. Isi kandungan buku teks dilengkapkan dengan grafik-grafik yang menarik
perhatian murid-murid .

VI. Di akhir setiap topik dicadangkan aktiviti susulan dan latihan untuk penilaian.

VII. Setiap tajuk juga disediakan dengan aktiviti gerak minda, penghayatan dan info
islam.



6.4.1 Keberkesanan Buku Teks :

1. Buku teks boleh membantu murid-murid membuat persediaan belajar.
2. Membangkitkan minat murid untuk membaca dengan ilustrasi yang menarik.
3. Buku teks juga sebagai bahan rujukan murid-murid di sekolah dan di rumah
ketika membuat ulangkaji.
4. Buku teks juga menjadi panduan awal kepada murid dalam proses pengajaran
dan pembelajaran.
5. Buku teks juga memberikan kemudahan kepada guru untuk membuat aktiviti dan
latihan.


Rumusan

Buku teks sangat membantu anda dalam merancang aktiviti pengajaran dan
pembelajaran. Ilustrasinya yang menarik dan aktiviti berpusatkan murid akan
menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas anda ‘hidup dan
menyeronokkan, ia perlu dijadikan sebagai sumber rujukan utama murid. Kita
hendaklah menanamkan kepada pelajar mengenai kepentingan mengguna dan
memelihara buku teks. Pendekatan Buku Teks Semakan Semula diharapkan menjadi
rujukan terkini pelajar. Isu pelajar sering mendapatkan sumber dari buku tambahan luar
lebih dari buku teks seharusnya dapat diatasi.


Dapatkan buku teks yang lama dan buat perbandingan dengan buku
teks terkini.





Aktiv

i.

ii.

iii.









6.5 B

Pelaj
Bagi
Keme
Peng
bidan
mera

Sebe
kuriku





iti :
Cuba sem
Dapatkan
menggun
Senaraika
oleh diper
Buku Pandu
ar sekelian!
memastika
enterian Pe
gajaran dan
ng di man
ancang peng
enarnya te
ulum semak
 Sukat
 Huraia
 Buku
 Buku
 Buku
 Buku
 Buku

T


mak buku tek
n maklumat
akan buku t
an 10 aktivit
rolehi di dala
uan Guru
an hasrat
endidikan te
Pembelajar
a ianya me
gajaran dan
rdapat be
kan Pendidik
tan Pelajaran
an Sukatan
Panduan Pe
Penilaian Ke
Penilaian Ke
Panduan As
Panduan Ja
Tahniah ! ke
sekali. Sim
ks yang lama
t dari pela
eks. Tentu
ti yang difi
am buku tek
dan tujua
elah menye
ran. Buku
encadangka
pembelajara
berapa lagi
kan Islam 20
n ( sudah p
Pelajaran (
engajaran da
endalian Se
endalian Se
sas Fardu A
awi
erana anda t
mpan dokume
P
77
a dan yang
ajar meng
ada pro dan
kirkan mena
ks.
an pendidik
ediakan bah
ini disediak
an butur-bu
an .
dokumen
002. Dokum
pun diterang
sudah ditera
an Pembelaj
kolah Renda
kolah Mene
in
telah menye
en latihan a
Pengenalan Ku
baru. Buat
genai peras
n kontranya.
arik dan me
kan dapa
han asas
kan secara
utir terperin
yang dibin
en tersebut
gkan di unit
angkan di u
jaran Pendid
ah
ngah
elesaikan tug
nda dengan
urikulum Pendid
perbandinga
saan merek
Bincangka
nyeronokka
at dicapai
seperti Bu
berasingan
ci bagi me
na berses
t :
1.1.1 )
nit 1.1.2 )
dikan Islam
gasan denga
n sempurna.
PIM 310
dikan Islam (SR
an.
ka apabil
n.
n murid yan
sepenuhnya
uku Pandua
n bagi setia
mbantu gur
suian denga
an baik
01
R)
la
ng
a,
an
ap
ru
an
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
78
 Buku Panduan Penilaian Al Quran
 Buku Panduan Amali
 Buku Panduan Pengurusan Panitia

Buku Panduan ini mengandungi pelbagai contoh kaedah pengajaran dan pembelajaran
dan contoh rancangan mengajar bagi setiap bidang. Ianya dapat mem- bantu anda
sebagai guru dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam, di
samping untuk merangsang daya pemikiran murid anda supaya lebih kreatif, kritis dan
inovatif.

6.5.1 Fungsi Buku Panduan Guru

 Wujud pembelajaran yang berkesan dan suasana bilik darjah yang
mengembirakan .
 Penglibatan murid secara aktif
 Strategi pengajaran yang merangsangkan perbincangan dan penerokaan
 Suasana pembelajaran koperatif di mana murid berpeluang melihat diri
mereka sebagai murid yang berkebolehan
 Kemahiran Berfikir
 Pengajaran Berasaskan kajian Masa Depan (KMD)
 Pembelajaran secara konstruktivisme
 Pembelajaran secara kontekstual
 Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran


6.5.2 Keberkesanan Penggunaan Buku Panduan Guru

1. Membantu guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan
lebih berkesan dalam bilik darjah.

2. Sebagai garis panduan yang terarah bagi guru untuk melaksanakan pengajaran
dan pembelajaran.

3. Buku Panduan Guru juga menyediakan contoh-contoh aktiviti dan latihan yang
sesuai yang boleh membantu guru di dalam kelas.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
79


Rumusan

Buku Panduan Guru ialah antara strategi Kementerian Pendidikan bagi memastikan
kurikulum dilaksanakan dengan cara yang terbaik dan terkini. Melalui buku ini
pembelajaran akan menjadi lebih ceria dan menyeronokkan. Setiap pendidik perlu
menjadikan Buku Panduan Guru ini sebagai panduan utama dalam pengajaran dan
pembelajaran mereka














I. Baca Buku Panduan Guru Pendidikan Islam sepenuhnya. Kemudian senaraikan
teknik yang sering anda gunakan yang terdapat dalam buku panduan guru

II. Senaraikan juga teknik yang jarang dan tidak langsung digunakan oleh anda
semasa pengajaran namun anda mengetahuinya bahawa ia menarik dan
menyeronokkan pelajar .




LATIHAN & TUGASAN
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

80

TAJUK 7

PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM J-QAF




7.1 Sinopsis

Pelajar-pelajar yang dikasihi

Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 7. Tajuk ini membincangkan tentang
Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF yang meliputi pengenalan, objektif, matlamat,
kandungan kurikulum dan pelaksanaannya. Kertas Dasar pelaksanaannya juga turut
dilampirkan sebagai rujukan dan informasi tambahan.

7. 2 Hasil pembelajaran

Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:

i- Menghuraikan konsep dan objektif j-QAF

ii- Penjelasan tentang pelaksanaan j-QAF


7.3.1 Kerangka Tajuk





















 Konsep
 Objektif
 matlamat
 Kepentingan j-QAF PENGENALAN
PENDIDIKAN ISLAM
PROGRAM j-QAF

 Pelaksanaan
program j-QAF

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

81

7.4 PENGENALAN PROGRAM j-QAF


Pendahuluan

Para pelajar sekalian…

Pada 24 Disember 2003, semasa YAB Perdana Menteri menyampaikan ucapan pada
perjumpaan dengan ulama dan pegawai-pegawai agama sempena Majlis Tilawah al-
Quran Peringkat Antarabangsa Keli ke 45 di Kuala Lumpur, antara lain ada menyebut
tentang khatam al-Quran, mewajibkan pembelajaran bahasa Arab dan menghayati
amalan fardhu ain. Hasrat itu diulangi sekali lagi semasa lawatan beliau ke Kementerian
Pendidikan Malaysia pada 30 Disember 2003. Beliau mencadangkan supaya perkara
tersebut dilaksanakan seberapa segera yang boleh.

Kementerian pendidikan Malaysia telah mengambil tindakan dengan mengadakan
beberapa mesyuarat dan bengkel, dan akhirnya mengadakan seminar Jawi, al-Quran,
bahasa Arab dan Fardhu Ain (j-Qaf) pada 3 hinga 5 Mac 2004. Seminar ini telah
bersetuju menerima beberapa model untuk dilaksanakan sebagai projek rintis pada
April 2004 sebelum pelaksanaan sebenar pada tahun 2005 secara berperingkat-
peringkat.

7.4.1 Konsep Program j-Qaf

Tahukah anda apa yang dikatakan j-QAF ?
Program j-QAF adalah usaha memperkasakan Pendidikan Islam melalaui penekanan
khusus dalam pengajaran Jawi, al Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain yang
dilaksanakan di peringkat persekolahan rendah. j-QAF adalah singkatan jawi, al-Quran,
Bahasa Arab, dan Fardu Ain. Ia menggunakan kurikulum, model dan modul tersendiri
melalui tenaga guru yang khusus untuk pemulihan, bimbingan, kemahiran, pengukuhan,
pengayaan dan penghayatan murid. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual
waktu sedia ada
.


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

82
7.4 2 Objektif Program j-Qaf
Setelah projek ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan diharapkan semua
murid yang menganut agama Islam, semasa di sekolah rendah dapat
i menguasai bacaan dan tulisan jawi
ii khatam al-Quran
iii mempelajari bahasa Arab dan
iv mantap dan menghayati fardhu ain

7.4.3 Kepentingan program j-Qaf

Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakan
Pendidikan Islam (PI) yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iwi dan Jawi
lebih berkesan iaitu bidang Tilawah al Quran, Akidah, Ibadah, Sirah Nabawi, Akhlak dan
Jawi lebih berkesan dan diamalkan dalam kehidupan.

i. Kepentingan Jawi
Jawi telah diajar sebagai komponen Pendidikan Islam dan mula dilaksanakan
pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 6 bulan pertama di tahun 1.
Laporan pemantauan mendapati penguasaan bacaan Jawi dalam pendidikan
Islam semata-mata masih belum mencukupi dan berkesan. Oleh itu Pemulihan
Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan kepada murid tercicir supaya semua
murid boleh menguasai jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan.

ii. Kepentingan al-Quran
Al-Quran telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam dalam bidang
Asuhan tilawah al-Quran pada masa ini. Namun tidak menekankan
pembelajaran sehingga khatam al-Quran kerana ia memerlukan bimbingan
berterusan daripada bilanganan guru yang sesuai dengan nisbah murid yang
menepati pendekatan talaqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah pembelajaran
secara bersemuka dengan guru bagi mendengar, membetul kesalahan dan
menyebut semula dengan baik dan lancar). Pendidikan Islam pada masa ini
hanya mengutamakan kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam
tidak ditekankan di sekolah tetapi hanya menyerahkannya kepada masyarakat .



iii.

iv

V

7.5

j-Qaf
Keme
meng
khusu
adala
tidak
Keme
modu

Kepentin
Status Ba
bahasa ta
terhad. Ti
Kepentin
Ibu bapa
anak mer
Kepentin
Masa pen
SJKT dan
aktiviti kh
Fardhu A
Bahasa A
Ini menyu
Bahasa A
Pelaksan
telah dila
enterian Pe
genai cara
us bagi pel
ah makluma
menggam
enterian Pe
ul yang terka
ngan Bahas
ahasa Arab
ambahaan.
idak semua
ngan Fardhu
masih belum
reka terhada
ngan Progra
ngajaran PI
n 4 waktu d
hatam al-Qu
Ain yang m
Arab di seko
ukarkan pela
Arab yang ha
naan j-Qaf
ksanakan m
elajaran Mal
pelaksanaa
aksanaan 2
t awal yang
mbarkan ke
elajaran Mal
andung dala
a Arab
Sekolah Re
Ia diajar d
murid berpe
u Ain
m berpuas h
ap amalan F
am j-Qaf pa
Sekolah Re
di SJKC. Pe
uran, pemul
encukupi d
olah- sekolah
aksanaan B
akiki tidak diw
mulai tahun
laysia sen
an model-m
2005. Pandu
berguna un
adaan seb
laysia meng
m buku ini.
P

83
endah pada
di sekolah-s
eluang memp
hati dengan
Fardhu Ain te
ada keseluru
endah pada
runtukan wa
ihan dan p
i laksanaka
h diajar ole
ahasa Arab
wujudkan.
n 2005 se
ntiasa memb
model yang
uan modul y
ntuk persiap
benar pelak
gambil kepu
Pengenalan Ku
a masa ini
sekolah rend
pelajarinya
n pencapaian
erutama hal
uhan
a masa ini i
aktu ini tida
pengukuhan
an di seko
eh guru Pen
b di semua
cara berpe
beri maklum
g terpilih se
yang terkan
pan kearah
kasanaan j
utusan men

urikulum Pendid
sebagai ma
dah secara
n dan pengu
ibadah men
alah 6 wakt
ak membole
Jawi dan
olah-sekolah
ndidikan Isla
sekolah se
eringkat-perin
mat yang le
erta persiap
ndung di da
pelaksanaan
j-Qaf mela
ngekalkan p
PIM 310
dikan Islam (SR
ata pelajara
berpilih da
uasaan anak
ndirikan sola
tu, 5 waktu d
ehkan aktivit
latihan ama
h. Manakal
m sedia ada
ekiranya gur
ngkat. Piha
ebih lengka
pan-persiapa
alam buku in
n sebenar. I
ainkan piha
panduan da
01
R)
an
an
k-
at.
di
ti-
ali
la
a.
ru
ak
ap
an
ni
Ia
ak
an
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

84

Perkembangan Pelaksanaan j-QAF mengikut laporan yang dipetik dari laman :
SEKTOR PENGURUSAN PENDIDIKAN
ISLAM DAN MORAL,
JABATAN PELAJARAN TERENGGANU,
JLN BUKIT KECIL, 20604 KUALA TERENGGANU
Tel : 09-6253020 ; Fax : 09-6314909
http://www.geocities.com/spimjpntrg
emel : a_sulong@yahoo.com

Dasar & Status Pelaksanaan Program j-QAF
Tujuan Taklimat:
Memaklumkan kepada Penyelia Pendidikan Islam dasar dan status pelaksanaan program j-QAF

Pengenalan:
Program j-QAF merupakan usaha memperkasa Pendidikan Islam melalui penekanan khusus
dalm pengajaran & pembelajaran jawi, al-Quran, Bahasa Arab, Fardhu ‘Ain. Ia menggunakan
kurikulum, model dan modul tersendiri. Pelaksanaannya mengguna peruntukan waktu sedia ada
yang diajar oleh tenaga guru yg dilantik khusus.

Latar Belakang Program j-QAF:
Program j-QAF dilaksana hasil cetusan idea YAB Perdana Menteri ketika melawat KPM pada 30
Dis 2003.Hajat suci beliau diperhalusi di peringkat KPM dalam seminar j-QAF pada 3-5 Mac
2004. Projek rintis dijalankan selama 3 bulan di 36 buah sekolah seluruh negara .Dalam Majlis
taklimat KPM kpd YAB Perdana Menteri pada 6 Ogos 2004 berhubung dengan cadangan JK Tan
Sri Murad dan laporan Projek Rintas j-QAF bahawa YAB Perdana Menteri bersetuju program ini
dilaksana mulai tahun 2005

Punca Kuasa:
Arahan YAB Perdana Menteri
”Subseksyen 50.1, (Akta Pendidikan Pengajaran Agama Islam)” – Jika di dalam sesuatu institusi
pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam, maka murid-
murid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh pihak
Berkuasa Negeri.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

85

Syor JK Khas Tan Sri Murad:
1. KPM hendaklah mengadakan satu kurikulum Pendidikan Islam yang bersepadu dan
berasaskan pendekatan Islam Hadhari
2. Semua pelajar Islam wajib belajar Bahasa Arab di sekolah Rendah dan Menengah serta wajib
khatam al-Quran di sekolah rendah
3. Penggunaan ICT dalam P & P Pendidikan agama hendaklah dieksploitasikan sepenuhnya
4. Pendidikan agama hendaklah dijadikan sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial
5. Guru-Gur agama hendaklah diberi latihan semula secara khusus dan intensif terutama dalam
kaedah P&P serta aplikasi ilmu pengetahuan dan kemahiran
6. Semua institusi pendidikan di peringkat rendah dan menengah hendaklah bebas drp pengaruh
yg tidak wajar

Objektif:
Semua Murid sekolah rendah akan dapat;
1. menguasai bacaaan dan tulisan jawi
2. khatam al-Quran
3. menguasai asas Bahasa Arab
4. Memantapkan dan menghayati amalan Fardhu ’Ain

Strategi:
1. Unjuran Sekolah j-QAF
Tahun Unjuran Bilangan Sekolah
2005 1221 1221
2006 1235 2456
2007 1247 3703
2008 827 *(470) 4173
2009 766
2010 762


2. Unjuran Guru j-QAF;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

86
Tahun Unjuran Bilangan Guru
2005 3663 3615
2006 3705 3613
2007 4962 3800
2008 6236 2442 (13470)
2009 6301 -
2010 7304 -

3. Aktiviti Pemantapan j-QAF:
Mesyuarat :
Mesy memperkasa SK dan SAR
Mesy pasukan petugas khas j-QAF
Mesy JK Pelaksana j-QAF
Mesy penyelarasan kurikulum JAPIM – JAKIM
Mesy mingguan j-QAF
Mesy JK pemilihan dan
Penempatan guru-guru pelatih j-QAF
Mesy JK Pemilihan sekolah

Kursus dan Taklimat:
Kursus JLU Iqra’ dan kursus pemantapan guru j-QAF
Taklimat kepada Jemaah Nazir Sekolah
Taklimat kepada JPN
Taklimat kepada Guru Besar
Taklimat kepada Guru pembimbing
Taklimat kepada Guru Pend Islam
Taklimat kepada Pensyarah Maktab / Institut Perguruan

Pemantauan;
Pemantauan bersepadu KPM-SPPIM JPN
Pemantauan awal tahun persekolahan
Pemantauan secara berkala / pusat
Pemantauan secara berterusan negeri, PPD, PPG



Model-Model j-QAF;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

87
1. Model Kelas Pemulihan Jawi
2. Model 6 bulan Khatam al-Quran
3. Model Tasmik Khatam al-Quran
4. Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi
5. Model Bestari Solat

Model Kelas Pemulihan Jawi;
Pengajaran dijalankan oleh guru pemulihan utk memulihkan murid yg keciciran dalam jawi
Bilangan murid seramai 6 – 10 yg belum mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka
dlm ujian pengesanan khas
urid akan dipulihkan supaya dapat mengenal, menyebut dan menulis huruf tunggal, suku
kata terbuka dan tertutup serta membina perkataan mudah

Model 6 Bulan Khatam al-Quran;
 Tumpuan P&P kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran pada 6 bulan pertama
tahun 1 dan aspek al-Quran pada 6 bulan pertama tahun 2 hingga tahun 6
 Kaedah P&P secara talaqqi dan Musyafahah (membaca secara bersemuka)
 Dikendalikan oleh GPI dan 3 orang guru j-QAF. Bimbingan secara 1:1
 Murid yang belum menguasai bacaan al-Quran akan terus menggunakan kaedah Iqra’


Model Tasmik Khatam al-Quran;
 Membimbing dan merekod perkembangan bacaan al-Quran murid secara individu
 Dijalankan oleh guru pembimbing yg terdiri drp GPI, Guru j-QAF atau guru akademik, yg
berkebolehan dalam al-Quran
 Dijalankan di luar sidang persekolahan
 Murid yg cemerlang dalam bacaan boleh meneruskan bacaan al-Quran tanpa terikat dgn
agihan juzuk yg dicadangkan


Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

88
 Salah satu drp mata pelajaran bahasa tambahan yg diwajibkan kpd murid islam yg tidak
mengambil bahasa tambahan ini
 Bertujuan menanam minat terhadap bahasa arab dan berupaya berkomunikasi dengan
perkataan yg mudah

Model Bestari Solat;
 Aktiviti yg dilaksana bagi memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna
dari segi bacaan dan perbuatan
 Dijalankan sebanyak 4 kali setahun dalam bentuk kem
 Setiap kem mengambil masa selama 10 jam
 Pengisian kem adalah latihan amali wudhuk, amali solat, solat berjemaah, ujian pra dan
pasca program, riadah dan pertandingan
Penjadualan:Kelas 6 Bulan Pertama 6 Bulan Kedua
Kelas Pemulihan jawi 60 min seminggu (2 waktu
X 30 min)
30 min seminggu ( 1 waktu
x 30 min)
Model 6 bulan khatam al-
Quran
120 min seminggu (4
waktu X 30 minit)
90 min seminggu (3 waktu
X 30 min)
Model tasmik Khatam al-
Quran
Dilaksanakan di Luar Jadual Waktu
Bahasa Arab Komunikasi 60 min seminggu (2 waktu
x 30 min)
60 min seminggu (2 waktu
X 30 min)
Kem Bestari Solat 4 kali setahun


Kokurikulum;
 Majlis khatam al-Quran sekolah peringkat negeri
 Majlis khatam al-Quran sekolah peringkat kebangsaan
 Kem literasi al-Quran
 Kelab jawi dan khat
 Persatuan bahasa arab
 Kem bina juara

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

89
Pembinaan Bahan;
Pembinaan bahan kurikulum;
 Sukatan pelajaran pemulihan jawi
 Sukatan pelajaran khatam al-Quran
 Sukatan pelajaran bahasa arab komunikasi KBSR
 Huraian sukatan pemulihan jawi
 Huraian sukatan pelajaran khatam al-Quran
 Huraian sukatan bahasa arab komunikasi tahun 1
 Modul pemulihan jawi tahun 2
 Modul pemulihan jawi tahun 3
 Modul bestari solat tahun 2
 Modul bestari solat tahun 3
Buku panduan;
 Buku panduan dasar, pelaksanaan dan pengurusan kurikulum j-QAF
 Buku panduan pelaksanaan model-model P&P dan kokurikulum j-QAF tahun 1
 Buku panduan pelaksanaan model-model P&P dan kokurikulum j-QAF tahun 2
Bahan bantu Mengajar;
Kelas Pemulihan jawi;
 Permainan belon
 Keretapi dan kad huruf
 Permainan senawi
 Pokok hikmat
 Rumah merpati
 Minda ceria
 Permainan imbang jawi
 Boling
 Tenteng
 CD nasyid
 Pancing ikan
 Tol ilmu
 Kincir ilmu


PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

90
Model Khatam al-Quran;
 Buku Iqra jilid 1-6
 Al-Quran rasm Uthmani bertajwid dan berwarna
 Buku rekod bacaan al-Quran
 CD interaktif Iqra’

Bahasa Arab Komunikasi;
 Kad imbasan bhs Arab tahun 1
 Kad imbasan bhs Arab tahun 2
 CD interaktif bhs Arab Tahun 1
 Buku bacaan tambahan bhs Arab

Model Bestari Solat;
 Carta wudhuk
 Carta solat
 Carta surah pendek
 VCD bacaan & Perlakuan solat
 Debu tayammum

Konsep Makmal j-QAF
 Ruang pemulihan jawi
 Ruang khatam al-Quran
 Bilik interaktif dilengkapi dengan 7 komputer
 Bilik utility
Penyelarasan Tindakan;
 Perjawatan
 Kurikulum
 Buku Teks
 Kokurikulum
 Dasar & Perancangan
 Bahan Bantu
 Kewangan
 Latihan

PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

91
Penyelarasan Tindakan Bahagian KPM;
Bil Bahagian Peranan / Fungsi
1 Bhg Pendidikan
Guru
Pemilihan calon guru j-QAF
Pengambilan guru dalam latihan secara LPBS
Melatih guru-guru di Maktab perguruan
Menjalankan bimbingan
Melaksana dan menilai praktikum
Menjalankan peperiksaan
Mengiktiraf kelayakan dengan mengeluarkan sijil perguruan /
ikhtisas
2 Bhg Sumber
Manusia
Mengenal pasti keperluan norma perjawatan guru j-QAF
Mewujudkan norma perjawatan guru
Memohon norma perjawatan guru j-QAF ke agensi pusat JPA
3 Bhg Buku Teks Menyediakan buku teks bhs arab
Mengedarkan buku teks bhs arab ke sekolah
4 Bhg
Pembangunan
dan Perolehan
Menyelaras pembelian bhn pembelajaran j-QAF
Menyelaras pembinaan makmal pembelajaran j-QAF
5 EPRD Merancang dasar pelaksanaan program j-QAF
Menyediakan unjuran sekolah j-QAF
Menyediakan perancangan makmal pembelajaran j-
QAF
6 Jbt Pendidikan
Khas
Merancang pelaksanaan program j-QAF di sekolah
pendidikan khas
Melaksanakan program j-QAF di sekolah pendidikan
khas
Memantau pelaksanaan








PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

92
Isu-Isu;
Penempatan dan pertukaran guru j-QAF semasa dalam latihan
Kemudahan asas seperti surau atau kelas tidak mencukupi
Guru masih dlm latihan dan tidak mendapat pendedahan mencukupi kaedah Iqra’
Sumber kewangan terhad membiayai Kem Bestari solat
Pertembungan masa pembelajaran kelas KAFA dengan model tasmik
Pertambahan pegawai diperlukan bagi memantau pelaksanaan j-QAF kerana perluasan
sekolah yg melaksana program j-QAF


Harapan:
Kursus dan latihan kemahiran diperlukan untuk kemahiran guru j-QAF
Modul khas kepada murid istimewa perlu diwujudkan
Makmal pembelajaran j-QAF perlu disegerakan
Penggunaan ICT di kalangan guru j-QAF dapat dipertingkatkan
Kurikulum pendidikan Islam perlu disatukan dan diselaraskan oleh KPM





Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan
jayanya!
.










PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
93
TAJUK 8 PENGENALAN MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF
8.0 Sinopsis
Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 8. Secara umumnya, tajuk ini
merupakan kesinambungan tajuk sebelumnya cuma fokus perbincangan dalam tajuk
ini menyentuh secara terperinci berkaitan model-model program j-QAF yang telah
dilaksanakan di sekolah -sekolah seluruh Malaysia. Terdapat 5 model yang
diperkenalkan iaitu;
i. Model Kelas Pemulihan Jawi
ii. Model 6 bulan Khatam al-Quran
iii. Model Tasmik Khatam al-Quran
iv. Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi, dan
v. Model Kem Bestari Solat
Dalam tajuk ini, hanya tiga model sahaja yang akan dihuraikan iaitu Model Kelas
Pemulihan Jawi, Model 6 bulan Khatam al-Quran dan Model Tasmik Khatam al-Quran.
Manakala yang dua model selebihnya akan dibincangkan dalam tajuk berikutnya.
8.2 Hasil pembelajaran
Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat;
i. Memahami dan menghuraikan konsep Model Kelas Pemulihan Jawi
ii. Memahami dan menghuraikan konsep Model 6 bulan Khatam al-Quran
iii. Memahami dan menghuraikan konsep Model Tasmik Khatam al-Quran
8.3 Kerangka Tajuk
PENGENALAN
MODEL-MODEL
PROGRAM j-QAF
Model Kelas
Pemulihan Jawi
Model 6 bulan
Khatam al-Quran
Model Tasmik
Khatam al-Quran
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
94
8.4 PENGENALAN MODEL-MODEL J-QAF
Program j-QAF adalah suatu projek memperkasakan Pendidikan Islam melalui
penekanan khusus dalam pengajaran jawi, al-Quran, Bahasa Arab dan Fardhu Ain.
Projek ini dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Perlaksanaan program ini
menggunakan kurikulum dengan mewujudkan model-model tersendiri yang terdiri
daripada ;
i. Model Kelas Pemulihan Jawi
ii. Model 6 bulan Khatam al-Quran
iii. Model Tasmik Khatam al-Quran
iv. Model Peluasan Bahasa Arab Komunikasi dan
v. Model Kem Bestari Solat
Adalah diharapkan melalui model-model yang diperkenalkan, para pelajar akan dapat;
i. Menguasai kemahiran jawi dengan baik
ii. Mengkhatam al-Quran sebelum ke sekolah menengah
iii. Menguasai kemahiran berkomunikasi dan asas-asas Bahasa Arab
iv. Menguasai amalan Fardhu Ain khususnya tata cara berwudhuk dan solat lima
waktu.
Bagi membantu para guru dalam melaksanakan model-model berkenaan, pihak
Kementerian Pelajaran juga menyediakan beberapa buah buku panduan seperti;
i. Buku Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi dan Buku Modul
Pengajaran dan Pembelajaran Jawi
ii. Buku Panduan Pelaksanaan Model Khatam al-Quran Model 6 bulan dan
Buku Panduan Khatam al-Quran Model Tasmik
iii. Buku Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab dan Modul Pengajaran Bahasa
dan Pembelajaran Bahasa Arab.
iv. Buku Panduan Pelaksanaan Model Bestari Solat.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
95
8.4.1 MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI
Takrif
Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru pemulihan untuk
memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. Kelas ini dijalankan serentak dengan
jadual waktu persekolahan sedia ada.
Objektif
Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang-kurangnya dapat
mengenal, menyebut, dan menulis huruf-huruf tunggal, suku kata terbuka, suku kata
tertutup dan perkataan-perkatan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan
suku kata tertutup.
Kumpulan Sasar
Kumpulan sasar kelas ini ialah murid-murid yang tidak dapat melepasi ujian khas iaitu
tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka.
Strategi Pelaksanaan
i. Laksana Kelas Pemulihan Jawi ikut agihan kemahiran dan kaedah P & P
yang telah ditentukan.
ii. P & P guna kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan.
iii. Buat penilaian dan rekod pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan.
Agihan Tugas
Pihak sekolah bertanggungjawab menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat
sekolah yang dipengerusikan oleh Guru Besar.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
96
Guru Besar
 Tubuh Jawatankuasa Pelaksana
 Adakan mesyuarat penyelarasan
 Pastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna.
 Pantau perlaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.
Jawatankuasa Pelaksana;
i. Kenalpasti murid-murid yang keciciran melalui ujian khas atau maklumat
daripada guru yang mengajar. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan
hendaklah di antara 6 hingga 10 orang.
ii. Sedia tempat bagi pelaksanaan kelas pemulihan.
iii. Sedia bahan bantu mengajar.
Ketua Panitia Pendidikan Islam
 Setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah.
 Bekerjasama dengan guru pemulihan dan guru-guru Pendidikan Islam
menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.
 Semak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru pemulihan.
Guru Mata Pelajaran
 Buat ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan
Jawi.
 Teruskan pengajaran mengikut jadual persekolahan biasa.
Guru Pemulihan Jawi
 Laksana Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran dan kaedah
pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan.
 Rekod hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan
pembelajaran.
 Laporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia dan Guru
Besar.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
97
8.4.1.1 AGIHAN DAN FOKUS KEMAHIRAN
Waktu Kemahiran
Waktu 1 Memperkenalkan huruf tunggal ، ، ،
Waktu 2 Memperkenalkan huruf tunggal
Waktu 3 Memperkenalkan huruf tunggal
Waktu 4 Memperkenalkan huruf tunggal غ ف
Waktu 5 Memperkenalkan huruf tunggal ـ ﻫ ،
Waktu 6 Memperkenalkan huruf tunggal ؤ
Waktu 7 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf ، ،
Waktu 8 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf ، خ
Waktu 9 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf غ
Waktu 10 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf ف
Waktu 11 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf
Waktu 12 Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf ،ـ ﻫ ث
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
98
Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
Untuk memantapkan pelaksanaan program pemulihan jawi beberapa kaedah yang
menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran turut dicadangkan
seperti kaedah permainan dan nyanyian. Antara permainan dan nyanyian yang
dicadangkan seperti;
Permainan bagi kemahiran huruf tunggal:
 Bowling
 Tenteng
 Main kad
 Keretapi
Bowling
Tenteng
Keretapi
Kad Huruf
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
99
Permainan bagi kemahiran suku kata :
 Sahibba
 Pancing Ikan
Nyanyian:
 Rasa Sayang Jawi
 Eja dan Baca
 Vokal dan Suku kata.
Penilaian
Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan. Penilaian
hendaklah menguji kemahiran membaca dan menulis huruf-huruf dan suku katasuku
kata yang dipelajari. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian
Kelas Pemulihan Jawi.
Kerja Rumah
Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja berkaitan huruf yang telah dipelajari..
Antara bentuk kerja rumah yang boleh disediakan seperti menulis semula huruf-huruf,
mewarna dan sebaginya. Ibu bapa juga dikehendaki menanda tangani di ruang yang
disediakan apabila pelajar telah menyempurnakan tugasan tersebut. Guru perlu
menyemak tugasan tersebut pada keesokan hari.
Sahiba Pancing Ikan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
100
8.4.2 MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN
Objektif Khatam Quran j-QAF
Setelah projek j-QAF dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan diharapkan semua
murid yang menganut agama Islam, semasa berada di sekolah rendah akan dapat:
i. Membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid, dan
ii. Murid dapat mengkhatamkan al-Quran 30 juzuk.
Kepentingan Khatam Al-Quran j-QAF
Khatam al-Quran j-QAF melalui proses talaqqi musyafahah adalah penting demi
memastikan setiap murid diberi peluang sama rata untuk menguasai tilawah al-Quran
dengan lancar dan bertajwid. Setiap murid diharap dapat menghatamkan bacaan al-
Quran sebanyak 30 juzuk dalam jangka masa 6 tahun berada di sekolah rendah
mengikut tahap penguasaan individu. Namun bagi murid yang tidak menguasai bacaan
al-Quran berpeluang meneruskan pembelajaran menggunakan kaedah Iqra` dengan
pemantauan dari guru dari masa ke semasa.
Pelaksanaan dan Penilaian Khatam Quran j-QAF
Pelaksanaan khatam al-Quran j-QAF terbahagi kepada dua iaitu program khatam al-
Quran Model 6 bulan dan program khatam al-Quran Model Tasmik. Walaupun objektif
kedua-dua model ini sama, namun kaedah pelaksanaannya berbeza di antara satu
sama lain.
Program Khatam Quran Model 6 Bulan
Program Khatam al-Quran Model 6 Bulan ialah proram yang menumpukan kepada
penguasaan kemahiran membaca al-quran pada 6 bulan pertama tahun satu dan aspek
khatam al-Quran pada 6 bulan pertama tahun 2 hinggaa tahun 6.
 Objektif
a. Murid dapat membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid
b. Murid dapat menghabiskan bacaan al-Quran sebanyak 30 juzuk.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
101
 Kumpulan Sasaran
Semua murid yang beragama Iskam tahun 2 hingga tahun 6
 Strategi Pelaksanaan
 Tempoh Pelaksanaan
Murid tahun 2 hingga tahun 6 akan mengikuti Model 6 Bulan Khatam
Al-Quran selam 6 bulan pertama setiap tahun. Bagi bulan berikut dan
sseterusnya mereka akan mengikuuti kurikulum Pendidikan Islam
berdasarkan sukatan pelajaran sedia ada.
 Peruntukan Waktu
Pengajaran dan pembelajaran berfokus kepada Tilawah al-Quran
selama 6 bulanmulai Januari hingga Jun drngan peruntukan masa 4
kali seminggu. Dua waktu selebihnya digunakan untuk program Asas
Ulum Syariah danJawi.
 Proses Pengajaran dan Pembelajaran
i. Semua murid membaca al-Quran menggunakan mushaf Rasm
Uthmani
ii. Setiap murid membaca al-Quran mengikut kedah talaqqi dan
musyafahah.
Iii. Proses talaqqi dan musyafahah di dalam kelas dikendalikan oleh
guru Pendidikan Islam (GPI) yang mengajar dengan dibantu oleh
sekkurang-kurangnya seorang guru pembimbing yang boleh terdiri
daripada guru GPI lain, guru akademik biasa, pentadbir sekolah,
kaki tangan sekolah dan murid turus.
Iv. Merekod bacaan setiap murid di dalam Buku Rekod Bacaan al-
Quran masing-masing.
v. Panduan proses P&P boleh dirujuk dari contoh Model Pengajaran
dan Pembelajaran Model 6 Bulan .
vi. Murid yang tidak menguasai bacaan al-Quran hendaklah
meneruskan pembelajaran dengan menggunakan kaedah Iqra`.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
102
vii. Aktiviti-aktiviti pemulihan seperti kelas pemulihan atau kem al-
Quran perlu diadakan kepada murid yang tidakdapat membaca
(ummi) al-Quran.
viii Agihan bacaan mengikut jadual dan hendaklah dirujuk dalam
Model Pengajaran dan Pembelajaran Model 6 Bulan.
 Agihan Tugas
 Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral , Penolong
Pengarah Kurikulum, Penyelia Pendidikan Islam Negeri dan Daerah
bertanggungjawab:
a. Memberi taklimat pelaksanaan projek
b. Memantau pelaksanaan projek
c. Menyediakan laporan projek
 Guru Besar bertanggungjawab;
a. Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah.
b. Mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan projek
dilaksanakan dengan sempurna.
c. Memberi taklimat kepada guru dan pembimbing guru yang terlibat.
d. Memastikan projek ini dapat dilaksanakan dengan sempurna.
e. Memantau pelaksanaan projek
f. Mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantarke JPN
selepas tamat pelaksanaan projek.
 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab;
a. Bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat
sekolah.
b. Mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagi mencari guru
pembimbing.
c. Bekerjasama dengan guru Pendidikan Islam menyediakan
keperluan pelaksanaan projek.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
103
d. Menyemak laporan.
 Guru Pendidikan Islam Bertanggungjawab;
a. Mengenalpasti guru pembimbing yang boleh dilibatkan dengan
projek.
b. Memastikan setiap murid memiliki Buku Rekod Bacaan Al-Quran.
c. Membuat pengesahan bacaan setiapmurid seminggu sekali dalam
Buku Rekod Bacaan Al-Quran.
d. Memaklumkan sebarang masalah murid dan guru pembimbing
kepada jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah.
e. Melaporkan pencapaian projejke Sektor Pengurusan Pendidikan
Islam,Jabatan pendidikan Negeri dengan mengisi Borang Laporan
Penilaian Projek Khatam Al-Quran Model 6 Bulan.
 Guru Pembimbing
a. Membantu dan membimbing murid sehingga khatam al-Quran
b. Mencatat bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan.
c. Mengenalpasti kelemahan murid dan membuat catatan dalam Buku
Rekod Bacaan.
d. Sentiasa berbincang dengan guru yang mengajar untuk
menyelesaikan sebarang masalah.
 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran
Model 6 Bulan Khatam Al-Quran menekankan penggunaan kaedah
talaqqi dan musyafahah. Kaedah ini dilaksanakan melalui proses berikut:
1. Murid mendengar bacaan contoh dari guru
2. Murid membaca dengan bimbingan guru, pembimbing/ murid turus.
3. Guru, pembimbing/ murid turus membetulkan bacaan murid.
4. Guru, pembimbing/ murid turus mengesahkan bacaan murid
dengan memberikan pujian atau mengiyakan.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
104
Penilaian
Penilaian ringkas perlu dilakukan secara mingguan bagi mengesahkan murid tersebut
benar-benar menguasai bacaan yang direkodkan oleh guru pembimbing. Penilaian
secara menyeluruh hendaklah dilakukan di akhir tahun bagi menentukan tahap
pencapaian bacaan al-Quran setiap individu. Guru boleh memilih mana-mana ayat
untuk menilai murid berkenaan. Penilaian ini hendaklah berdasarkan panduan berikut;
 Agihan Markah
1. Jumlah ayat : 60 markah
2. Kualiti bacaan : 40 markah
Markah jumlah ayat dikira berdasarkan jumlah ayat tertinggi yang dibaca oleh murid
iaitu:
Ayat tertinggi X60
_______________
Jumlah ayat keseluruhan
Kualiti bacaan seseorang murid hendaklah dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut:
i. Tidak berulang-ulang menyebut kalimah yang sama
ii. Menyalahi makhraj dan sifat huruf.
iii. Bertukar-tukar kalimah.
iv. Wajibul Ghunnah
v. Makhraj dan Sifat Huruf
vi. Hukum Mim dan Nun Sakinah
vii. Mad dan Qalqalah.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
105
8.4.3 MODEL TASMIK KHATAM AL-QURAN
Model tasmik telah dicadang dan mendapat respon yang baik daripada pelbagai
peringkat pengurusan Kementerian Pelajaran dan daripada pelbagai pihak lain.
Panduan ini bertujuan menjelaskan mengenai Model Tasmik Khatam Al-Quran dan cara
pelaksanaannya. Penjelasan dalam panduan ini menyentuh tentang takrif, objektif,
kumpulan sasar, strategi pelaksanaan, agihan, kaedah pengajaran dan pembelajaran
serta penilaian. Model Tasmik Khatam al-Quran ditakrifkan sebagai satu program
membimbing dan merekod perkembangan Iqra’ dan bacaan al-Quran murid secara
individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam al-Quran
semasa berada di Sekolah Kebangsaan dan dilaksanakan di luar jadual waktu.
Objektif
3.1 Murid dapat membaca al Quran dengan bertajwid.
3.2 Murid dapat mengkhatamkan bacaan al-Quran 30 juzuk.
Kumpulan Sasar
Semua murid beragama Islam Tahun Satu sekolah rendah.
Strategi Pelaksnaan
i. Semua murid hendaklah menggunakan buku Iqra’ yang dibekalkan oleh
Kementerian dan al-Quran Rasm Uthmani.
ii. Setiap murid perlu mempunyai guru tasmik yang dilantik oleh pihak sekolah.
iii. Guru tasmik terdiri daripada guru j-QAF. Pihak sekolah boleh melantik guru
Pendidikan Islam dan guru akademik yang berkebolehan al-Quran untuk
terlibat dalam program ini. Murid yang telah khatam al-Quran boleh menjadi
pembantu kepada guru tasmik.
iv. Guru tasmik hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid
dalam Buku Rekod Bacaan setiap kali ditasmik.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
106
v. Murid yang masih tidak dapat menguasai Iqra’ dan bacaan al-Quran perlu
dibimbing secara berterusan menggunakan kaedah dan aktiviti yang sesuai
seperti Kem Literasi al-Quran, kelas tambahan dan sebagainya oleh guru j-
QAF dan Guru Pendidikan Islam
v. Setiap murid mesti memiliki Buku Rekod Bacaan al-Quran yang disediakan
oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia.
vi. Guru j-QAF hendaklah menilai dan mengesahkan pencapaian murid
sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam Buku Rekod Bacaan.
vii. Guru j-QAF hendaklah memastikan murid-murid mendapat bimbingan dari
guru tasmik sebelum penilaian dilaksanakan.
viii.Murid dikehendaki membaca Al-Quran berdasarkan agihan muka surat yang
dicadangkan dalam agihan rancangan tahunan bacaan individu di Lampiran
A.
ix. Murid-murid yang cemerlang boleh meneruskan bacaan tanpa terikat dengan
agihan juzuk yang dicadangkan.
x. Bagi melaksanakan agihan yang dicadangkan, murid digalakkan membaca
al-Quran setiap hari supaya mereka dapat member tumpuan kepada kualiti
bacaan. Ini penting terutama bagi murid yang belum menguasai bacaan.
xi. Murid boleh membaca dan mentasmik bacaan al-Quran pada masa yang
sesuai (luar jadual waktu) seperti:
a. Waktu petang bagi sesi pagi
b. Waktu pagi bagi sesi petang
c. Waktu Kokurikulum
xii. Pihak sekolah hendaklah membuat penilaian dan menyediakan laporan
kepada Jabatan Pelajaran Negeri.
Agihan Tugas
Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral, Penolong Pengarah Kurikulum,
Penyelia Pendidikan Islam Negeri, Pegawai j-QAF dan Penyelia Pelajaran daerah
bertanggungjawab memastikan program j-QAF berjalan seperti yang dijadualkan.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
107
 Guru Besar bertanggungjawab
a. menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah;
b. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan program j-QAF;
c. mengeluarkan surat pelantikan kepada guru pembimbing;
d. memberi taklimat kepada guru pembimbing murid yang terlibat;
e. memastikan program j-QAF ini dapat dilaksanakan dengan sempurna;
f. memantau perlaksanaan Model Tasmik; dan
g. mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantar ke JPN. Laporan
pencapaian murid dibuat menggunakan boring Analisa Pencapaian Murid
yang disedikan oleh JAPIM.
 Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab
a. bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah;
b. mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagi mencari Guru tasmik;
c. bekerjasama dengan Guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan
pelaksanaan program j-QAF; dan
d. menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran.
 Guru j-QAF bertanggungjawab
a. mengumpul data guru tasmik al-Quran;
b. menentukan guru tasmik untuk semua murid yang terlibat dengan projek ini;
c. menjadi penilai serta membuat pengesahan dalam rekod bacaan murid
seminggu sekali;
d. menentukan pencapaian murid dan dicatatkan dalam Buku Rekod Bacaan;
e. memaklumkan sebarang masalah murid dan guru tasmik kepada
jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah;
f. membuat laporan dengan mengisi borang pencapaian al-Quran.
g. memantau pelaksanaan tasmik dijalankan.
 Guru Tasmik bertanggungjawab;
a. membimbing murid sehingga khatam al-Quran;
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
108
b. mencatat setiap kali bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan;
c. mengenalpasti kelemahan dan membuat pemulihan; dan
d. mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah yang timbul.
PENILAIAN
Seperti yang dinyatakan dalam model 6 bulan Khatam al-Quran, penilaian menyeluruh
pencapaian murid hendaklah dibuat dengan menggunakan borang menggunakan
borang yang disediakan. Laporan yang dinyatakan dalam borang-borang berkenaan
mengandungi pencapaian murid yang merangkumi kedua-dua model. Ini kerana
pencapaian murid untuk kedua-dua model ini direkodkan dalam Buku Rekod Bacaan
al-Quran dan borang tersebut menggunakan maklumat dari buku ini.
Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini
dengan jayanya!
.
i. Dengan menggunakan grafik peta minda yang bersesuaian, rumuskan kembali
matlamat, objektif, kepentingan program j-QAF yang diperkenalkan.
ii. Setelah anda membaca modul ini, buat satu analisa perbandingan mengenai
persamaan dan perbezaan yang anda perolehi di antara kandungan kurikulum
Pendidikan Islam KBSR dengan kurikulum j-QAF.
iii. Bina satu borang penilaian prestasi pemulihan jawi yang bersesuaian.sebagai
mekanisma penyaluran maklumat kepada kepada ibu bapa mengenai tahap
pencapaian pelajar.
iv. Sediakan borang penilaian akhir bagi program khatam al-Quran dengan
memasukkan aspek-aspek yang perlu dinilai semasa akhir program berkenaan.
LATIHAN & TUGASAN
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
109
Lampiran A
نﻮھﺎﺗ ناﻮﻀﻐﯿﻣ ﻦﻐﺨﻧار ﻦﮭﯿﺿا 1
ﺔﯾا ةرﻮﺳ ءﺰﺟ ﺖﯿﻧوا
1 - 7 ﻟا ةرﻮﺳ ﺔﺤﺗﺎﻔ
1
1
1 - 16
ةﺮﻔﺒﻟا ةرﻮﺳ
2
17 - 24 3
25 - 29 4
30 - 37 5
38 - 48 6
49 - 57 7
58 - 61 8
62 - 69 9
70 - 76 10
77 - 83 11
84 - 88 12
89 - 93 13
94 -101 14
102 - 105 15
106 - 112 16
113 - 119 17
120 - 126 18
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
110
TAJUK 9
MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF & PELAKSANAANNYA
( Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dan Model
Kem Bestari Solat )
9.1 SINOPSIS
Pelajar-pelajar yang dikasihi ,
Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 9. Tajuk ini merupakan
kesinambungan tajuk 8 yang membincangkan tentang model-model program j-QAF. Di
dalam tajuk ini, dua tajuk akan dibincangkan iaitu Model Perluasan Bahasa Arab
Komunikasi dan Model Kem Bestari Solat. Perbincangan model-model j-Qaf dilanjutkan
bagi mengenal pasti cabaran-cabaran yang perlu difahami oleh setiap guru pelaksana.
9.2 HASIL PEMBELAJARAN
Pada akhir tajuk ini, pelajar-pelajar diharapkan dapat:
i. Memahami dan menghuraikan konsep Model Perluasan Bahasa Arab
Komunikasi.
ii. Memahami dan menghuraikan konsep Model Kem Bestari Solat.
iii. Mengenal pasti cabaran dalam melaksanakan model-model prgram j-QAF.
9.3 KERANGKA TAJUK
PENGENALAN
MODEL-MODEL
PROGRAM j-QAF
MODEL PELUASAN
BAHASA ARAB
KOMUNIKASI
MODEL KEM
BESTARI SOLAT
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
111
9.4 MODEL PERLUASAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI
Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan berkenaan dengan Model Perluasan
Bahasa Arab di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF. Panduan ini
menerangkan tentang takrif, matlamat, objektif, strategi pelaksanaan, kaedah
pengajaran dan pembelajaran serta penilaian yang akan digunakan dalam pelaksanaan
model ini.
9.4.1 Takrif
Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab bermaksud pelaksanaan mata pelajaran
Bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid di sekolah-sekolah yang
melaksanakan Program j-QAF. Merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 13/2004:
Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah (KP(85)8591/Jld.XVII(13) bertarikh 30
Disember 2004), “status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan.
Walau bagaimanapun murid (Islam) hendaklah memilih Bahasa Arab Komunikasi
sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil
Komunikasi”. Murid bukan Islam diberi pilihan sama ada ingin mengambil Bahasa Arab
atau pun tidak.
9.4.2 Matlamat
Pengajaran dan pembelajaran bahasa di peringkat rendah bermatlamat menanam
minat mempelajari Bahasa Arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping
membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah.
9.4.3 Objektif
Di akhir pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah murid dapat:
i. mendengar bunyi huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab dan
memahaminya.
ii. menyebut dengan betul huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab.
iii. bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
112
iv. membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab.
v. menulis dengan betul huruf-huruf, perkataan dan ayat bahasa Arab dan
memahaminya.
vi. menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan
memahaminya.
9.4.4 Strategi Pelaksanaan
1. Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab dilaksanakan dengan menggunakan
peruntukan masa sedia ada bahasa Arab di sekolah kebangsaan iaitu 60 minit
seminggu (30 minit x 2 waktu) seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas
Bil. 8 Tahun 2002 KP (BS) 8591 Jilid XVII (8) bertarikh 1 Oktober 2002 : Penawaran
Mata Pelajaran Bahasa Arab Tambahan di Sekolah Kebangsaan (SK).
2. Peruntukan masa ini mestilah berada di dalam jadual waktu rasmi persekolahan.
3. Model ini dilaksanakan berpandukan kepada sepuluh unit atau topik yang terkandung
dalam Pakej Buku Teks Bahasa Arab Komunikasi Tahun1,2 dan 3 edisi 2004.
Penerbitan pakej buku ini terdiri daripada Buku Teks, Buku Latihan dan aktiviti murid
serta Buku panduam Guru yang dibina berdasarkan Sukatan pelajaran Bahasa Arab
Komunikasi dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Komunikasi Tahun 1, 2 dan 3.
4. Guru Bahasa Arab hendaklah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran
berpandukan agihan aktiviti/ hasil pembelajaran (ﻢ ) yang dicadangkan seperti di
dalam jadual Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR).
5. Bagi membantu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran, guru-guru
disarankan menggunakan bahan bantu yang dibekalkan ke sekolah-sekolah.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
113
9.4.5 Agihan Tugas
1. Penolong Pengarah j-QAF Negeri, Penolong Pegawai Pelajaran Daerah
Unit Pendidikan Islam / Penyelia Kanan Pendidikan Islam Daerah
bertanggungjawab :
a. memberi taklimat pelaksanaan model dan
b. memantau pelaksanaan model.
2. Guru Besar bertanggungjawab :
a. memastikan program dapat dilaksanakan dengan sempurna.
b. meneliti dan mengemukakan laporan pelaksanaan model kepada Unit Pendidikan
Islam, Pejabat Pelajaran Daerah dan Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pelajaran
Negeri.
3. Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab :
a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan model.
b. bekerjasama dengan semua pihak di sekolah bagi menjayakan pelaksanaan model.
c. menyediakan dan menyerahkan laporan pelaksanaan model kepada Guru Besar.
4. Guru Bahasa Arab bertanggungjawab :
a. menggunakan Buku Teks, Buku Panduan Guru Bahasa Arab dan bahan bantu
mengajar yang disediakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam kelas.
b. merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan
bermakna.
c. mempelbagaikan aktiviti komunikatif untuk menarik minat murid.
d. memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.
e. membuat penilaian dengan menggunakan instrumen yang disediakan.
f. merekodkan hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan
pembelajaran.
g. melaporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
114
9.4.6 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran
1. Berdasarkan teori-teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa, terdapat pelbagai
pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab boleh dilaksanakan di sekolah.
Namun begitu, pendekatan komunikatif dicadangkan untuk dilaksanakan di sekolah
kerana sifat dan tujuan bahasa Arab itu sendiri ialah untuk berkomunikasi.
2. Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dijalankan menggunakan
kaedah-kaedah berikut iaitu :
a. Kaedah Tematik ( )
b. Kaedah Ajuk-Hafaz (
c. Kaedah Semula Jadi / Kaedah Terus ( .
d. Kaedah Latih Tubi ( )
e. Kaedah Eklektik ( )
9.4.7 Penilaian
1. Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian
merupakan aktiviti untuk mendapatkanmaklumat yang berguna bagi menentukan
pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran.
Oleh itu,penilaian perlu dijalankan secara berterusan bermula dari tahun 1 (silarujuk
Panduan Pelaksanaan PKSR Bahasa Arab seperti yang terdapat di dalam buku
Panduan Pelaksanaan Model-model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum j-
QAF Tahun 6).
2. Guru perlu menjalankan 3 penilaian iaitu penilaian sikap, penilaian lisan dan
penilaian tulisan secara formatif berdasarkan topik pembelajaran. Walau bagaimanapun
penilaian yang perlu dilaporkan kepada Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK)
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
115
untuk tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) ialah penilaian sumatif yang akan dibekal
ke sekolah-sekolah pada bulan Mei dan Oktober sahaja.
3. Penilaian Bahasa Arab di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut format Penilaian
Kendalian Sekolah Rendah (PKSR). Penilaian Kendalian Sekolah Rendah mempunyai
prinsip-prinsip berikut :
a. bersifat formatif.
b. mengesan perkembangan individu secara menyeluruh (intelek, emosi, rohani
dan jasmani).
c. sistematik dan berterusan.
d. menggunakan pelbagai kaedah (pemerhatian, lisan dan penulisan).
e. berasaskan kriteria.
f. dikendalikan oleh guru.
g. membolehkan tindakan susulan.
9.5 KONSEP PROGRAM BESTARI SOLAT
Pelajar sekelian,
Seminar Jawi, Al-Quran, Bahasa Arab dan Fardu Ain ( j-QAF ) Peringkat Kebangsaan
anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah berlangsung pada 3 hingga 5 Mac
2004 telah memutuskan supaya Model Bestari Solat dilaksanakan secara rintis
bersama model-model projek j-QAF yang lain bagi menguji sejauhmana kelemahan dan
kekuatannya. Program Kem Bestari Solat perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi
memastikan kejayaan program j-QAF. Kerjasama dan hubungan yang erat antara
pihak sekolah dan ibu bapa amat penting bagi mempastikan hasrat murni dapat
direalisasikan.
Tahukah pelajar apakah maksud ‘Kem Bestari Solat’?
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
116
9.5.1 Konsep
Kem Bestari Solat ialah aktiviti perkhemahan yang dilaksanakan untuk memastikan
murid boleh menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan.
Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian
sesebuah sekolah.
9.5.2 Objektif
Kem Bestari Solat diadakan bertujuan untuk memastikan murid dapat:
 mengetahui kepentingan solat
 berwuduk dengan sempurna
 mengetahui bilangan rakaat solat-solat fardu
 melaksanakan semua perbuatan dalam solat dengan betul
 menguasai bacaan dan mengaplikasikannya dalam solat dengan betul dan
lancar
9.5.3 Langkah-langkah pelaksanaan
Bagi memastikan Kem Bestari Solat berjalan dengan lancar , beberapa langkah perlu
diambil:
i. Panitia Pendidikan Islam hendaklah menyediakan kertas kerja dan dibentangkan
dalam mesyuarat bagi memutuskan perkara-perkara berikut:
 Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah
 Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem Bestari Solat
 Menentukan guru yang layak untuk menjadi fasilitator
 Menyediakan jadual pelaksanaan aktiviti Kem Bestari Solat
 Mengagihkan murid-murid yang akan mengikuti Kem Bestari Solat
mengikut kumpulan yang ditentukan.
 Memberi taklimat kepada fasilitator untuk panduan tenaga sebagai
pengajar dalam Kem Bestari Solat.
ii. Program ini dilaksanakan dua kali dalam tempoh setahun.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
117
iii. Aktiviti ini dilaksanakan dalam bentuk kursus intensif di luar waktu P & P sama
ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.
iv. Setiap kem peringkat sekolah tidak melebihi 60 orang murid dan setiap
kumpulan tidak melebihi 10 orang.
v. Antara pengisian aktiviti Kem Bestari Solat ini ialah latihan amali wuduk,
amali
solat, solat berjemaah, ujian penilaian pra dan pasca program, riadah,
pertandingan bacaan dan amali solat.
vi. Instrumen penilaian perlu disediakan bagi menentukan tahap kebolehan
murid
dalam mendirikan solat .
vii.Menyusun pengisian aktiviti kem .
viii.Mengumpul maklumat murid yang tidak tahu solat selepas tamat Kem Bestari
Solat
ix. Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti
dilaksanakan.
x. Melaporkan rekod pencapaian murid kepada guru yang mengajar, ibu bapa,
penjaga, ketua panitia dan guru besar.
xi. Borang Catatan Pelaksanaan Solat. Borang Catatan Pelaksanaan Solat
diedarkan kepada ibu bapa dan penjaga
.
 Ibu bapa / penjaga hendaklah mencatat pelaksanaan amalan solat murid
di rumah selama dua bulan
 Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada pihak
sekolah untuk dianalisa.
 Pihak sekolah akan menyediakan laporan untuk pelaksanaan kem kedua.
Kem Bestari Solat Kedua dilaksanakan setelah mengenalpasti kekuatan
dan kelemahan Kem Bestari Solat Pertama.
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
118
9.5.4 Jawatankuasa Pelaksana
Sebelum melaksanakan Kem Bestari Solat, sebuah jawatankuasa pelaksana perlulah
ditubuhkan. Jawatankuasa Pelaksana terdiri daripada :
a. Penaung
b. Penasihat
c. Pengerusi
d. Setiausaha
e. Bendahari
f. Ahli Jawatankuasa :
i. Urusetia
ii. Pendaftaran dan Penginapan
iii. Makanan dan Minuman
iv. Keselamatan / Kebajikan / Disiplin
v. Dokumentasi / Penilaian
vi. Riadhah
vii. Kem Komandan
viii. Siaraya
ix. Warden
x. Teknik & Peralatan
xi. Sijil dan Hadiah.
9.5 5 Peruntukan Kewangan
a. Kewangan
i. Peruntukan kewangan khusus
ii. Sumbangan PIBG
iii. Sumbangan swasta dan lain-lain
b. Perbelanjaan
i. Penyediaan Bahan ( Kertas Kerja, kertas Edaran, Fail )
ii. Perbelanjan Runcit
iii. Perbelanjaan makan dan minum
iv. Hadiah galakan
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
119
9.5.6 Lantikan Fasilitator
Fasilitator terdiri daripada :
i. Guru Pendidikan Islam ( Dalaman / Luaran )
ii. Guru-Guru Akademik yang berkebolehan
iii. Ibubapa / Penjaga yang berkebolehan
iv. Guru-Guru KAFA
v. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak pengurusan
sekolah.
9.5.7 Cadangan Jadual Aktiviti
i. Pembahagian kumpulan berdasarkan ujian pra-kem .
ii. Memberi taklimat kem berhubung pelaksanaan jadual, senarai aktiviti, etika
dan peraturan kem, keselamatan dan sebagainya.
iii. Cadangan tajuk Kuliah Maghrib/Subuh : Memilih tajuk-tajuk yang ringan,
mudah dan asas berhubung kepentingan solat dan bersuci, seperti “Solat
tiang agama”, “Kedudukan solat dalam hidup mukmin”, “Mengapa wajib
bersolat”, “Hubungan bersuci dengan solat”, “Mengapa perlu bersuci”, “Jika
anda muslim anda mesti solat” dan tajuk-tajuk lain yang difikirkan sesuai
dengan tahap pemikiran murid bagi sekurang-kurangnya dapat
menyelesaikan soalan apa, mengapa, kenapa, bagaimana dan di mana.
iv. LDK (latihan dalam kumpulan) 1 – 6 mengikut tajuk yang disediakan. Fokus
kepada latih tubi bacaan dan tunjuk cara solat.
9.6 PENUTUP
Model Perluasan Bahasa Arab merupakan suatu usaha yang murni ke arah
menanamkan minat dan kemahiran berbahasa Arab yang merupakan Bahasa Al Quran
yang ditanamkan sejak peringkat sekolah rendah lagi. Manakala Program Kem Bestari
Solat perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kejayaan kesinambungan
terhadap amalan fardhu ain di kalangan murid-murid sekolah rendah. Kedua-dua
PIM 3101
Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)
120
program ini merupakan program j-QAF yang perlu dilaksanakan oleh para guru yang
berkenaan walaupun pada peringkat awal pelaksanaan beberapa cabaran, yang diduga
atau yang tidak diduga, telah dihadapi oleh pihak sekolah. Namun semua guru j-QAF
dan guru Pendiidkanj Islam perlu bertangungjawab melaksanakan dan mengatasi
segala kerumitan bagi menjamin kejayaan inisiatif besar pihak Kementerian Pelajaran
Malaysia. Jesteru bagi mencapai hasrat murni ini, kerjasama dan hubungan erat pihak
sekolah dan ibu bapa amat penting. Mudah-mudahan dengan program ini dapat ia
menambah rasa tanggungjawab dan minat murid terhadap perintah Allah s.w.t.
Tahniah, kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini
dengan jayanya!
.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

MODUL PEMBELAJARAN INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN INSTITUT PENDIDIKAN GURU, KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL PEMBELAJARAN INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

ii

4.KANDUNGAN Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Sejarah Pendidikan Islam Zaman Rasulullah dan Khulafak Ar.4.1 1.4 Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam 1.Rasyidin 1.4.2 Hasil Pembelajaran 1.3.3 Kerangka Tajuk 1.4 Pendidikan Islam Selepas Merdeka 2.2 Hasil Pembelajaran 2.viii ix 1-8 Tajuk 2 : Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia 2.1 Sinopsis 1.5 Institusi Pendidikan Islam di Malaysia Selepas Merdeka 9 – 21 .4.3 Kerangka Tajuk 2.4.1 Sinopsis 2.2 Zaman Penjajahan 2.1 Zaman Kerajaan Melayu Melaka 2.2 1.4 Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia 2.4.3 Zaman Rasulullah SAW Pendidikan Islam di Madinah Pendidikan Islam Zaman Khulafak Ar Rasyidin MUKA SURAT I vi .4.3 Sistem Pendidikan Pondok 2.

2 Hasil pembelajaran 4.4 KLSR dan KBSR 4.4 Konsep dan Matlamat Pendidikan Islam 3.1 Sinopsis 3.3 Kerangka Tajuk 4.1 Sinopsis 5.5.36 ii .7 Bidang Pendidikan Islam 3.Tajuk 3 : Asas-asas Pembinaan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3.7 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam 57-73 37-56 22. 5.1 Sinopsis 4.4 Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah 5. Objektif Pendidikan Islam 5.3 Kerangka Tajuk 5.6 Matlamat Pendidikan Islam 3.5 Pendidikan Islam dan Sarjana Islam 3.5 Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 4. 4.2 Hasil pembelajaran 5.3 Kerangka Tajuk 3.2 Hasil Pembelajaran 3.6 Pengenalan KSSR Tajuk 5: Analisis Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran.6 Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah 5.8 Falsafah Pendidikan Islam Tajuk 4: Analisa Perbandingan Kurikulum Lama dan Kurikulum Baru Pendidikan Islam Sekolah Rendah.

4 2 Objektif Program j-Qaf 7.1 Sinopsis 6.3 Kerangka Tajuk 7.5 Pelaksanaan j-Qaf 80-92 Tajuk 8: Pengenalan Model-Model Program j-QAF 8.1 Model KelaS Pemulihan Jawi 8.4 Konsep Buku Teks 6.1 Konsep Program j-Qaf 7.2 Hasil pembelajaran 8.1 Fungsi Buku Panduan Guru Tajuk 7: Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF 7.3 Kerangka Tajuk 8.3 Model Tasmik al-Quran 93.3 Kepentingan program j-Qaf 7.4.4 Pengenlan Program j-Qaf 7.4.2 Hasil pembelajaran 6.109 iii .4.4.5 Buku Panduan Guru 6.3 Kerangka Tajuk 6.0 Sinopsis 7.1 Hasil pembelajaran 7.5.Tajuk 6: Penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru 6.1 Keberkesanan Buku Teks : 6.4.2 Model 6 Bulan Khatam al-Quran 8.4 Pengenalan Model-Model j-QAf 8.4.1 Sinopsis 8.

6 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran 9.5.4.5.2 Matlamat 9.5 Agihan Tugas 9.5.4.1 Takrif 9.7 Cadangan Jadual Aktivitii 9.3 Objektif 9.2 Hasil pembelajaran 9.4 Strategi Pelaksanaan 9.5 5 Peruntukan Kewangan 9.1 Hasil pembelajaran 10.1 Konsep 9.4.2 Objektif 9.4.4.5.4 Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi 9.5.6 Penutup 94-120 Tajuk 10: Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu 10.4.3 Kerangka Tajuk 9.3 Langkah-langkah pelaksanaan 9.6 Lantikan Fasilitator 9.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu 121-128 iv .5.Tajuk 9: Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dan Model Kem Bestari Solat 9.0 Sinopsis 10.4.5 Konsep Program Bestari Solat 9.1 Objektif 10.4 Program Pendidikan Islam Enam Bulan 10.1 Sinopsis 9.4 Jawatankuasa Pelaksana 9.3 Kerangka Tajuk 10.7 Penilaian 9.4.4.

3 Langkah Pengajaran 10.4.4 Tindakan Susulan 10.4.4.5 Harapan Bibliografi Panel Penulis Modul Ikon Modul 129 130 131 v .Pembelajaran 10.

dan masa anda. Kementerian Pelajaran Malaysia (IPG KPM) di bawah Program Pensiswazahan Guru (PPG). PEMBELAJARAN ARAH KENDIRI Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Modul pembelajaran ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. sumber-sumber pembelajaran. JAM PEMBELAJARAN PELAJAR (JPP) Berdasarkan standard IPG KPM yang memerlukan pelajar mengumpulkan 40 jam pembelajaran bagi setiap jam kredit. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah.PANDUAN PELAJAR PENGENALAN Modul pembelajaran ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Anggaran peruntukan jam pembelajaran adalah seperti dalam Jadual 1: vi . SASARAN KURSUS Pelajar Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang mendaftar dengan Institut Pendidikan Guru.

tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. vii . Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. IKON Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Anda boleh berbincang dengan pensyarah.Agihan Jam pembelajaran Aktiviti-aktiviti Pembelajaran 3 Kredit Tanpa Amali (3+0) Ada Amali (2+1) (1+2) (0+3) Mengikut Kredit Kursus 2 Kredit Tanpa Amali (2+0) Ada Amali (1+1) (0+2) 1 Kredit Tanpa Amali (1+0) Ada Amali (0+1) Membaca modul pembelajaran dan menyiapkan latihan / tugasan terarah / amali Menghadiri kelas interaksi bersemuka (5 kali) Latihan Amali* Perbincangan Atas Talian Kerja Kursus Ulangkaji Amali/Peperiksaan Jumlah Jam Pembelajaran 10 7½ 20 10 2½ 120 10 10 7½ 20 10 2½ 5 5½ 20 10 2½ 80 5 8 5½ 20 10 2½ 5 5½ 15 5 2½ 40 5 5 5½ 15 5 2½ 70 60 70 62 70 65 * Latihan amali akan dijalankan pada hari Ahad atau melalui kursus intensif. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. SUSUNAN TAJUK MODUL Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda.

Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. 1. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 3. 4. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. 5. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Soalan peperiksaan akan meliputi semua tajuk dalam modul pembelajaran dan juga perbincangan Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. 2. 7. 6. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda.PEPERIKSAAN DAN PENTAKSIRAN Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Teliti maklumat yang diterima. viii .

Bidang-bidang pengajian tersebut diterjemahkan dalam bentuk Buku Teks yang memerlukan para guru memahami fungsi. Model Kem Bestari Solat Modul ini diagihkan kepada 10 tajuk-tajuk kecil. Setiap topik disusuli dengan pengenalan ringkas mengenai topik berkenaan. Bagi memantapkan pelaksanaan program j-QAF. Para pensyarah perlu memastikan soalan-soalan perbincangan dikuasai oleh pelajar dengan baik.Model Tasmik al-Quran iv. Asas Ulum Syar`iyyah. lima model telah disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran iaitu.Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi. Setiap pelajar kehendaki membaca isi pembelajaran berkenaan dan dikehendaki menyelesaikan soalan-soalan tugasan yang disediakan. Model Kelas Pemulihan Jawi ii. Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia dimantapkan lagi dengan pengenalan pelaksanaan program j-QAF yang merupakan program sokongan dan pemantapan kepada pelaksanaan kurikulum Pendidikan Islam. Model 6 bulan Khatam al-Quran iii. aktiviti sebegini akan memantapkan kefahaman pelajar berkaitan topik yang dibincangkan. kepentingan dan kemahiran-kemahiran yang terkandung di dalamnya. zaman sebelum merdeka dan selepas merdeka. zaman khulafak dan selepasnya. Kursus ini mencakupi tajuk sejarah Pendidikan Islam di zaman rasulullah. ix . i. dan v. falsafah dan objektif pembinaan kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia dalam Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Secara tidak langsung. pernyataan hasil pembelajaranm kerangka tajuk dan isi pembelajaran. Adab dan Akhlak Islamiah dan Jawi. Perbincangan dilanjutkan dengan menyentuh aspek matlamat.Pengenalan Modul ini membincangkan mengenai Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Pendidikan Rendah di Malaysia. Bidang-bidang pengajian seperti Asuhan Tilawah al-Quran.

(KOD DAN NAMA KURSUS) TAJUK 1 (TAJUK KURSUS)    SINOPSIS HASIL PEMBELAJARAN ( UNTUK TAJUK INI) KERANGKA TAJUK-TAJUK ( dengan peta minda yang sesuai seperti contoh di bawah)  KANDUNGAN ISI (Panduan: aktiviti-aktiviti boleh disediakan untuk membantu pelajar memahami tajuk tertentu. Jawapan tersebut perlu disimpan dalam portfolio pelajar sebagai bahan bukti. Aktivit dan latihan yang diberi perlu mengambil kira beban pembelajaran pelajar. 2. ISI PELAJARAN SETIAP TAJUK PERLU MELIPUTI 4 PERKARA DI ATAS. Jawapan aktiviti / latihan boleh dihantar kepada pensyarah untuk semakan melalui emel. dan 2 latihan ( pengetahuan dan aplikasi) boleh diberikan pada akhir modul untuk menguji kefahaman pelajar. BOLEH MENGGUNAKAN IKON YANG DILAMPIRKAN. OLL atau serahan ketika berkursus di IPG.) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------CATATAN: 1. LAYOUT SETTING MENGIKUT KETETAPAN YANG BERIKUT: a) FONT : ARIAL b) SAIZ FONT : TAJUK UTAMA – 14 SUB TAJUK – 12 ISI KANDUNGAN – 12 c) SPACING : 1.5 3. .

w  Pendidi Islam Di Madinah  Zaman Khulafa’ al-Rasyidin  Zaman Sebelum Merdeka  Zaman Kerajaan Melayu Melaka  Zaman Penjajahan  Sistem Pendidikan Pondok  Zaman Selepas Merdeka  Institusi Pendidikan Islam di Malaysia Selepas Merdeka  Kurikulum Pendidikan Islam  Konsep  Matlamat  Falsafah  Kurikulum Lama Sek Rendah  Pengenalan  Pengurusan Bilik Darjah KLSR  Ciri-ciri bilik darjah tradisi  Pengujian dan Penilaian dalam KLSR  Kurikulum Baru Sek Rendah  Matlamat dan Objektif KBSR  Prinsip dan Ciri KBSR  Pelaksanaan KBSR  Pengurusan Bilik Darjah KBSR  Pengujian dan penilaian dalam KBSR  Fokus dan Struktur KBSR  Kekuatan dan Kelemahan KBSR  Pengenalan KSSR 11 Jun 2011 6 2 Topik 2:Perkembangan Pendidikan Islam di Malaysia Hingga kini 25 Jun 2011 6 Topik 3: Asas-Asas Pembinaan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah.AGIHAN TAJUK Nama Kursus : Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kod : PIM 3101 Bilangan Interaksi Tajuk/Topik Kandungan Jam Kredit Catatan 1 Pendaftaran Dan Taklimat Topik 1:Perkembangan Pendidikan Islam  Zaman Rasulullah s. 30 Julai 2011 4 viii .a. 2 3 Topik 4: Analisa Kurikulum Lama dan Kurikulum Baru Pendidikan Islam Sekolah Rendah dan Pengenalan Kurikulum Standart Sekolah Rendah.

Bilangan Interaksi Tajuk/Topik Kandungan Jam Kredit Catatan Topik 5: Analisis kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR 4  Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam  Matlamat  Bidang   Huraian Sukatan Pelajaran  Matlamat  Kandungan  Fokus  Konsep Buku Teks  Keberkesanan Buku Teks  Buku Panduan Guru  Fungsi Buku Panduan Guru  Keberkesanan Buku Panduan Guru  Objektif  Konsep  Matlamat  Kepentingan j-QAF  Pelaksanaan Program j-QAF Model Kelas Pemulihan Jawi Model 6 bulan Khatam Al Quran Model Kelas Tasmik Khatam Al Quran 6 20 Ogos 2011 6 Topik 6: Pengenalan Buku Teks dan Buku Panduan Guru dan kaitan dengan sukatan pelajaran 5 Topik 7: Pengenalan Pendidikan Islam Program j-QAF 3 24 Sep 2011 Topik 8: Pengenalan Model-model dalam program j-QAF 4 6 Topik 9: Model-model dalam program j-QAF dan pelaksanaannya Model Peluasan Bahasa Arab Komunikasi Model Kem Bestari Solat 2 1 Okt 2011 ix .

Bilangan Interaksi Tajuk/Topik Kandungan Jam Kredit Catatan Latarbelakang Program Konsep Program   Topik 10: Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu Objektif Kumpulan Sasaran dan Waktu Pembelajaran Langkah Pengajaran Tindakan Susulan Harapan   6 JUMLAH 45 x .

. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Dewan Bahasa dan Pustaka 2002. Pedagogi dan Metodologi ( 1997). Bhd. Selangor : Fajar Bakti Sdn.6 122 . Ahmad Mohd. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Kementerian Pendidikan Malaysia. Kuala Lumpur Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Selangor : Oxford Fajar Sdn. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. (2011) Edisi Kedua. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan ModelModel Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004). Pedagogi 1 . Saleh.Bhd. Shah Alam . Bhd. Ahmad Mohd Salleh Kurikulum. Ee Ah Meng. Falsafah Pendidikan. Terbitan Pustakan Aman Press . Pendidikan di Malaysia 1. Cetakan ke 18. Kelantan Ahmad Mohd. Dewan Bahasa dan Pustaka. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 ) ( 1997 ) Shah Alam. Sdn. Kota Bharu. Selangor: Fajar Bakti. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam. (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran Bahagian Jabatan Perdana Menteri. Selangor : Oxford Fajar sdn. Saleh. (1991) Kursus Qari dan Qariah .2002 Kementerian Pendidikan Malaysia. Buku Panduan Dasar. Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam. Pendidikan Islam. Buku Teks Pendidikan Islam. Ee Ah Meng. ( Semester 1 ) ( 1996 ). Shah Alam.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) BIBLIOGRAFI Abdullah Basmih. Falsafah. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004). Kementerian Pendidikan Malaysia. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Tahun 1. Bhd. Guru dan Sekolah. Shah Alam .

Bhd. Penilaian.fp.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model. Mok Soon Sang .utm..my/ePusatSumber/pdfail www.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B. Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn. Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ). Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994).bpi.my 123 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Mok Soon Sang.my www.ppdhl. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn. Bhd .sabah.4shared. www.edu.Arab www.edu.html www.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 124 .

IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

(Pengajian Islam).PIM3101   Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU SEKOLAH RENDAH (PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH) PIM3101 PENGENALAN KURIKULUM PENDIDIKAN ISLAM (SR) NAMA Dr NORIATI BINTI A.UM Kelulusan: B. (Pengurusan dan Pentadbiran).A.USM M Ed. Hons. Ed.D ( Pengajian Islam). MPI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPSAH (13 tahun) Panel Penggubal Kurikulum Pengajian/ Pendidikan Islam KPLI (R).com Kelulusan: Ph.A. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). KPLI(j-QAF).A (Hons). KPLI(j-QAF) dan KDPM SABK Kelulusan: M. RASHID Ketua Penolong Pengarah Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia EN. UTM B. Kaherah Dip. (Pendidikan al-Quran dan alSunnah). Sijil Perguruan Asas IPIS Pengalaman: Penolong Pengarah Unit Kurikulum (Pra Perkhidmatan Sekolah Rendah). UM Dip.A. Pensyarah IPG 4 tahun.(Sosiolinguistik). Uni Al-Azhar.com 16 . (Pendidikan Islam). Sijil Guru Perguruan Khas (Qiraat dan Tarannum) IPIS. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). UKM. KDPM SABK. UM B.(Geografi & Bahasa Melayu). UM (1988) Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pendidikan Islam dan Moral IPSAH (17 tahun) Guru Sekolah 6 tahun Panel Penggubal Modul LPBS/KDC-KPLI (R). Guru Kelas Khas Kemahiran al-Quran 4 Tahun Guru Sekolah Menengah 16 Tahun Guru Sekolah Rendah 2 Tahun DR RIDZUAN BIN AHMAD Pensyarah Institut Pendidikan Guru Kampus Sultan Abdul Halim Jalan Kuala Ketil 08000 Sungai Petani Kedah Darul Aman drridzuan3190@gmail. OTHMAN BIN LOMAN Unit Kurikulum Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pendidikan Malaysia Tel:016-2737473 othmalok@yahoo. Hons. PN HJH AFIFAH BT ABU BAKAR Pensyarah Institut Perguruan Guru Kampus Sultan Abdul Halim 08000 Sungai Petani Kedah Darul Aman afifah_abu_bakar@yahoo. USM (1999) B. dan KDPM SABK Panel Penggubal Modul LPBS/KDC – KPLI (R). Hons.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Pendidikan (Pendidikan Islam). KPLI(j-QAF).

PIM3101   Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 16 .

method pengajian dan kurikulum. Diteruskan pada zaman Khulafa’ al-Rasyidin dimana Pendidikan Islam pelbagai bidang. kemudian berhijrah ke Madinah sehinggalah kewafatan baginda saw merangkumi pusat penyebaran ilmu.3 Kerangka Tajuk Pendidikan Islam Pada zaman Rasulullah SAW SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH SAW Pendidikan Islam pada zaman Khulafa al-Rasyidin 1 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) TAJUK 1 SEJARAH PENDIDIKAN ISLAM PADA ZAMAN RASULULLAH SAW DAN ZAMAN KHULAFA AL-RASYIDIN 1. sumber dan pusat Pendidikan Islam pada zaman Khulafa’ al Rasyidin. peringkat pengajian.2 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Tajuk-tajuk dalam unit ini membincangkan tentang perkembangan Pendidikan Islam di zaman Rasulullah SAW. institusi pengajian. berkembang luas ke serata alam dalam 1. Menganaslis kurikulum zaman Khulafa’ al-Rasyidin. 1. Bermula dari kebangkitan baginda di Mekah. pelajar-pelajar diharapkan dapat: i ii iii iv Menghuraikan sumber metodologi dan pusat Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah Anaslis kurikulum zaman Rasulullah SAW Menjelaskan metodologi.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 1.

memperlihatkan tahap-tahap kemajuan.4 Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam 1. Menurutnya orang yang belajar menulis di Hirah ialah Sufyan bin Umaiyyah dan mempelajarinya dari Aslam bin Sidrah. Ia telah berusah memberi pelajaran kepada beberapa orang penduduk negeri itu. Menerusi pembacaan atau pemilikan ilmu manusia dapat melibatkan diri dengan 2 .1 Zaman Rasulullah SAW Pendidikan Islam pada zaman Rasulullah SAW. adalah berkisar di sekitar pembentukan individu mukmin dalam rangka pembentukan masyarakat Islam dan bukan seperti pemikiran pendidikan yang berlangsung dalam falsafah pendidikan moden yang ada sekarang. Perintah membaca seperti dalam wahyu pertama ‫اﻗﺮاء‬ perintah Allah supaya menulis dan membaca adalah untuk melepaskan diri mereka daripada kongkongan kejahilan dan kemunduran dalam semua bentuk kehidupan. hanya sebilangan kecil sahaja di antara mereka yang tahu membaca dan menulis. Menurut sejarah orang yang mula-mula mengajar menulis dan membaca sebagai satu mata pencarian di Tanah Arab ialah seorang yang berasal dari Wadi al-Qura. Pendidikan tersebut memperlihatkan satu garis pemisah antara natijah pendidikan Islam yang berteraskan tauhid dengan pendidikan jahiliah arab yang berasaskan pemikiran logik dan matlamat keduniaan semata-mata. merangkumi skop perkembangan Pendidikan Islam pada period Makkiyah berlaku secara rahsia. Ibn Khaldun meriwayatkan sebelum kedatangan Islam penduduk Semananjung Tanah Arab adalah buta huruf. dan period Madiniyyah iaitu pada tahap terbuka. Kedatangan agama Islam membawa perubahan besar terhadap bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan terutama mengenai pelajaran tulis menulis dan membaca. Perbincangan mengenai pendidikan Islam pada peringkat ini.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 1. bagaimanapun proses perkembangan tersebut berlaku secara lambat. Bagaimanapun pemikiran pendidikan yang berlangsung pada zaman Rasulullah SAW. Situasi demikian adalah menurut inspirasi al-Quran sebagai wahyu Allah yang mulamula kepada RasulNya. pemikiran yang berubah sikap.4. pandangan hidup dan perlakuan manusia. sehinggalah kedatangan Islam. Semenjak dari itulah tersibarnya kemahiran tulis menulis dan membaca di Semananjung Tanah Arab.

Abu Ubaidah bin Jarrah. Tahap pendidikan di peringkat awal kebangkitan berlaku semasa di Makah bermula dengan pengajaran al-Quran khusus kepada kaum keluarga baginda. Said bin Zaid al-Adawi dan lain-lain. ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. Di kalangan sahabat baginda yang menerima terus pengajaran daripada baginda Rasulullah SAW. syariah dan akhlak Rasulullah SAW. yang sentiasa menghalang manusia bagi mengenal Tuhan yang sebenar. Dengan membaca manusia sudah didorong kepada rasa ingin tahu atau ingin memahami hakikat kejadian yang sebenar. 3 . dipertanggungjawab untuk menyampaikan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam kepada umatnya. Hasil daripada usaha ini Khadijah binti Khuwailid. yang berupa percakapan. AlQuran sebagai sumber pertama dikuatkan lagi dengan penafsiran yang dilakukan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW. Ali bin Abi Talib dan Zaid bin Harithah telah memeluk agama Islam dan meyakini ketauhidan Allah.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) pelbagai proses kemajuan dan kematangan seperti proses pengenalan (cognition) ingatan (memory) pengamatan (perception) pengucapan (verbalization) pemikiran (reasoning) daya kreatif (creatibity) dan sebagainya untuk mencapai kesempurnaan dan kebahgian. dapat mengenali dan menginsafi diri sendiri. saad bin Abi Waqqas. Fatimah binti al-Khattab. Pertambahan penganut Islam telah mewujudkan suatu bentuk pendidikan yang mula tersusun. Abdul Rahman bin Auf. Rumah baginda menjadi pusat Rasulullah pendidikan pertama dan selepas itu rumah Arqam bin Abi Arqam. Islam mula berkembang dengan penerimaan aqidah tauhid oleh Uthman bin Affan. Arqam bin Abi al-Arqam. perbuatan dan pengakuan. Berkeyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa Pencipta Alam. Melalui perantaraan Abu Bakar. Bagi menyelaras dan memantapkan penyibaran Islam yang berasaskan aqidah. Menerusi pembacaan atau berilmu merupakan alat yang unik bagi mencapai tahap iman yang sebenar yang boleh mendorong kepada melaksanakan tanggungjawab untuk mencapai kebahagian hakiki di dunia dan di akhirat. Pembacaan juga dapat menyingkap tabir kejahilan. Baginda bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam kepada umatnya. Sebagai langkah pertama baginda memperkenalkan pembacaan al-Quran dan asas-asas di samping pelajaran tulis menulis dan membaca sebagai alat utama bagi mencapai ilmu pengetahuan. Zubair bin al-Awwam. Talhah bin Ubaidullah.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada para sahabat dan kaum muslimin tanpa disembunyikan. pasar. melatih dan memandu pengikut-pengikutnya dengan penuh mesra dan perasaan kasih sayang. Beliau mendidik dan memandu mereka bukan sahaja dari segi pengetahuan (kognitif) malah dari segi sikap. Selepas turun surah al-Hijr (rujuk ayat 94). seperti firman Allah SWT. ( al-Maidah :67) Strategi pembelajaran yang dilakukan ketika itu dengan mendengar kuliah daripada Rasulullah SAW. Jaafar bin Abi talib menerangkan kepada Raja Habsyah iaitu Najasyi berkaitan dengan Islam dan membaca al-Quran di hadapannya. mengamal dan menghayati isi pelajaran tersebut.                 “Wahai rasul. sendiri secara talaqqi dan musyafahah.. sampaikanlah apa-apa yang telah diturunkan oleh Allah kepada engkau daripada Tuhan engkau. Sebagai seorang rasul dan guru telah mendidik. Seterusnya baginda menyuruh umat Islam atau para sahabat mempraktik. bermula dari sini pendidikan Islam dilakukan secara umum kepada seluruh lapisan masyarakat. Pada tahap ini juga perkembangan pendidikan Islam tersebar ke Habsyah. kepercayaan dan cara beribadat kaum jahiliah yang mensyirikkan Allah SWT. kiranya engkau tidak melakukan demikian. Pusat pendidikan Islam terbuka luas meliputi lorong-lorong. Pembelajaran berlaku secara hafazan iatu menghafaz ayat-ayat al-Quran yang dibacakan dan melalui tunjuk cara. kerana itu isi pelajaran yang disampai oleh baginda tertumpu kepada penolakan adat istidat. Ayat tersebut memerintahkan Rasulullah SAW. peribadi dan tingkahlaku dengan memperlihatkan contoh-contoh dan tauladan yang dilakukannya sendiri. 4 . Kurikulum pendidikan pada tahap ini lebih tertumpu kepada pembentukan aqidah tauhid. kawasan perumahan dan disekitar Kaabah. menyebarkan Islam secara terangterangan. maka tidaklah engkau menyampaikan risalahNya”.

Situasi masjid lebih bebas dan sesuai sebagai tempat belajar. membawa perubahan dan pengertian yang besar terhadap penyibaran dan kestabilan agama Islam. telah mendirikan sebuah surau Merupakan yang bersambung dengan masjid tersebut. bahasa. Struktur pendidikan Islam telah disusun oleh Rasulullah dalam beberapa bentuk Struktur Pendidikan Islam di Madinah Pendidikan Umum Pendidikan Khusus Pendidikan Institusi Rajah 1: Struktur Pendidikan Islam di Madinah i.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 1. Pendidikan umum di jalankan oleh Rasulullah SAW. sebagai sebuah sekolah yang membimbing pelajarnya dengan lebih sistematik. syariah. khususnya dalam hal-hal yang berhubung dengan aktiviti ibadat.3. Kurikulum yang diberi merangkumi pendidikan rohani dan jasmani yang menjadi keperluan kepada individu dan masyarakat. pelajaran dan pendidikan. masjid sebagai tempat menyampai ilmu. akhlak) khat. sejarah. Matapelajarannya termasuklah al-Quran. Kurikulum pendidikan peringkat ini bertukar kepada memenuhi tuntutan Institusi pendidikan Islam memilih perundangan dan perhubungan antarabangsa. Asas agama (Aqidah. menjadikan masjid Nabawi sebagai tempat belajar mengenai urusan dunia dan agama disamping beribadat.2 Pendidikan Islam di Madinah Perpindahan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW. atau para sahabat daripada 5 . sistem halaqah bermula di Masjid dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Fungsi masjid mengikut termenologi Islam adalah sebagai markas bagi segala aktiviti agama dan masyarakat. dikenali sebagai al-suffah. ke Madinah pada tahun 622 Masihi. Al-Abrasyi menyatakan Rasulullah SAW.

syariat.3. Bersumberkan al- 6 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Khulafa al-Rashidun.3 Pendidikan Islam Pada Zaman Khulafa Al-Rasyidin Modul ini akan membincangkan sejarah pendidikan Islam pada zaman pemerintahan Khulafa al-Rashidin (11H/623M – 40H/661M) yang diperintah oleh empat orang sahabat Rasulullah SAW. Bidang lain seperti menunggang kuda. Pusat pentadbiran Khulafa’ al-Rashidin masih lagi dibuat di Madinah sebagai lanjutan pusat pentadbiran Nabi SAW. Para sahabat telah menumpukan perhatian mendidik disamping pada masa yang sama mentadbir negara. Sham dan Mesir serta beberapa wilayah Islam yang ditakluki. tidak terdapat sebuah kampong pun di daerah tersebut melainkan dibangunkan masjid sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat pelajaran dan pendidikan Islam. bertindak sebagai Uli al-Amr memelihara kesetabilan dan keselamatan negara bahkan memberi penekanan yang begitu intensif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. Kurikulum nya merangkumi bidang aqidah. Pendidikan khusus: pengajaran yang berbentuk khusus ialah pengajaran yang diberikan oleh baginda kepada orang-orang yang tertentu tanpa mengira tempat atau masa. Perlaksanaannya dilakukan dengan penyampaian pidato selepas sembahyang fardu atu selepas sembahyang jumaat. iii. muamalat dan lain-lain. Pendidikan bentuk ini banyak melahirkan cendiakawan Islam pada masa selanjutnya. Pendidikan Institusi: Merupakan intisari Pendidikan Islam pada peringkat Madinah. Abu Hurairah dan lain-lain adalah di antar orang yang sering mendapat pendidikan khusus berupa tunjuk ajar secara langsung. Sahabat-sahabat baginda seperti Ali bin Abi Talib. bergusti dan lumba lari. Pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin al-Khattab (634-644 Masihi) seluruh Semenanjung Tanah Arab. 1. Abu Bakar asSiddiq. Pada zaman ini para sahabat nabi seperti Abdullah bin Umar. bermain pedang. Parsi. Zaid bin Thabit dan lain-lain masih aktif menyambung perjuangan Rasulullah SAW dalam bidang keilmuan Islam khasnya Fekah dan Tauhid. berenang. ii.

para sahabat meneruskan proses pengajaran dan pembelajaran kepada kaum muslimin. 7 . bahkan juga ancaman dari dalam yang dibuat oleh kaum munafikin. Manakala khalifah Umar al-Khattab memberi perhatian yang sama terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan pendidikan Islam. matematik dan kemahiran berfikir (mantik). Dengan alasan kitab suci al-Quran dapat diedarkan ke seluruh wilayah Islam yang terletak jauh dari wilayah pentadbiran kerajaan Islam Madinah. Para sahabat yang terdiri daripada Sayidina Abu Bakar. Ahli-ahli sejarah menyatakan. Uthman dan Ali adalah orang yang mewarisi risalah Rasulullah SAW. Sham dan Mesir menjadi wilayah kerajaan Islam pada masa pemerintahannya. Beliau bukan sahaja menggalak umat Islam supaya mempelajari dan menghayati al-Quran dan al-Sunnah bahkan bertindak mengumpul dan menulis semula ayat-ayat al-Quran di dalam sebuah Mashaf. di samping menekankan ilmu pengetahuan yang berbentuk fizikal atau jasmani seperti berenang. Galakan tersebut dapat dilihat melalui perutusannya kepada gabenor-gabenor wilayah.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Quran dan ajaran sunnah Nabawi. Tahun-tahun pemerintahan khulafa’ al-Rashidin dipenuhi dengan pelbagai cabaran seperti masalah arridah. beliau amat memberi perhatian berat terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Parsi. Sebagai contoh di zaman Khalifah Abu Bakar al-Siddiq (11H – 13H) di samping memelihara keutuhan negara dari berlakunya kehancuran. Beliau memberi penekanan yang serious terhadap ilmu pengetahuan yang bersifat spiritual atau rohani kepada seluruh rakyat. Rom. seluruh Semenanjung Tanah Arab. Omar. Dikatakan tidak terdapat sebuah desa pun yang tidak didirikan masjid dan surau sebagai tempat ibadat di samping menjadi pusat pelajaran dan pendidikan Islam. ancaman Quraisy Makkah. Mereka bukan sahaja menyambung usaha-usaha yang telah diatur oleh Rasulullah SAW bahkan melangkau lebih jauh lagi ekoran pertambahan umat Islam dan keluasan wilayah Islam. menunggang kuda memanah. Semua masalah itu dapat diatasi bahkan proses pendidikan Islam semakin berkembang luas ke serata alam dalam pelbagai bidang serta lahir pula tokoh-tokoh ilmu yang terbilang pada zamannya. Yahudi dan kaum Nasrani. akibat tindakan liar orangorang munafik dan musuh-musuh Islam. Farsi.

dapat menyelamatkan pembacaan al-Quran mengikut Rasm Uthmani. menunggang kuda dan riwayat-riwayat yang baik dan syair-syair yang indah. Peringkat Pendidikan Formal Informal Menengah Rendah Kuliah Menengah Tinggi Tempat Awam Rumah Sahabat Masjid Kurikulum Kurikulum Membaca Menulis Membaca al-Quran Hafazan Fardu Ain Sastera Sukan Al-Quran Tafsir Hadith Fiqh Aqidah Akhlak Syariat Rajah: Peringkat Pendidikan Islam di zaman khulafa’ al-Rashidin dan Umaiyah Anda boleh rehat kemudian sila teruskan pembacaan 8 . beliau telah melantik sahabatsahabat untuk menulis dan membukukan al-Quran. Begitu juga berlaku pada masa khalifah Uthman Ibn Affan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) anataranya dengan menyebut: Ajarlah anak-anak kamu berenang. Dengan usaha beliau itu. beliau menegaskan mengenai pembukuan al-Quran dan penulisanNya.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) anda untuk unit seterusnya 9 .

pelajar-pelajar diharapkan dapat: i Menghuraikan latar belakang pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. Dalam tajuk ini.2 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini. Menghuraikan langkah-langkah dan prosuder pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Semoga anda terus bersemangat untuk mengkaji dan memahami isi pelajaran dalam topik-topik berikutnya. Menjelaskan objektif dan kumpulan sasaran pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama. beberapa aspek penting yang membincangkan kandungan Pendidikan Islam dalam kurikulum lama iaitu KLSR ( Kurikulum Lama Sekolah Rendah) dan kurikulum baru yang dikenali sebagai KBSR (Kurikulum Baru Sekolah Rendah). ii iii 121 . Kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia terus dimantapkan melalui KSSR ( Kurikulum Standart Sekolah Rendah).PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) TAJUK 10 Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Pertama Tahun Satu 10. 10.

Kementerian Pendidikan Malaysia melalui surat siaran KP.1 Jld. 2 (4) bertarikh 3 Januari 2003 telah memaklumkan beberapa mekanisma baru perlaksanaan tersebut antaranya:  Murid tahun satu diberi tumpuan khusus dalam 6 bulan pertama persekolahan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10.5206/3/60 Jld. Dalam jangka masa 6 bulan tersebut murid-murid hendaklah dipastikan dapat menguasai bacaan al-Quran. Mengikut surat siaran (JAPIM) 5206/4/4. Pada tahun 2003 sedikit perubahan dari segi pelaksanaan Jawi dan al-Quran KBSR dan KBSM dilakukan.3 Kerangka Tajuk 10.3 (4) yang dikeluarkan pada 1 Mac 1994 telah memaklumkan pelaksanaan kaedah Iqra` dalam tilawah al-Quran di sekolah. 122 . Guru hendaklah memberi tumpuan khusus kepada penguasaan kemahiran menulis dan membaca Jawi dan al-Quran.4 Latar belakang Pelaksanaan Program Pendidikan Islam Enam Bulan Mesyuarat Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum Pendidikan Islam KBSR dan KBSM pada 21 Januari 1994 telah bersetuju supaya murid tahun satu sekolah kebangsaan diberi penekanan Pendidikan al-Quran dengan menggunakan kaedah Iqra` dalam jangka masa 6 bulan mulai sesi persekolahan 1994/1995.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Selepas 6 bulan guru boleh meneruskan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam berpandukan Huraian Sukatan Pelajaran Tahun Satu yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan.  Murid-murid dapat menguasai bacaan al-Quran dalam masa 6 bulan pertama tahun satu.  Selepas 6 bulan pertama persekolahan guru hendaklah melaksanakan pemulihan dan pengayaan secara berterusan.  Tulisan Jawi digunakan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam peringkat sekolah. 123 . Rukun Islam dan Solat hendaklah diajar seperti biasa manakala bahagian Adab dan Akhlak Islamiah diajar secara merentas.  Dalam tempoh ini juga perkara-perkara yang berkaitan Rukun Iman. 10.4.  Untuk murid tahun 2 dan seterusnya serta sekolah menengah aktiviti pemulihan dan pengayaan Jawi dan al-Quran dibuat secara berterusan di semua peringkat rendah dan menengah. dan ujian serta peperiksaan Pendidikan Islam di  Aktiviti-aktiviti khusus.1 Objektif  Meningkatkan kualiti Pendidikan Islam dengan mempastikan setiap murid menguasai kemahiran al-Quran dan Jawi terutama di peringkat awal persekolahan. latih tubi dan kerja rumah serta sebarang bentuk pertandingan dan sebagainya melibatkan tulisan jawi di peringkat bilik darjah dan sekolah dilaksanakan bagi memperkukuh dan meningkatkan penguasaan kemahiran tersebut.

 Masa yang diperuntukkan dalam waktu pembelajaran seminggu adalah seperti berikut: i. 10.4. 124 . ii.2 Kumpulan Sasaran dan Waktu Pembelajaran  Kumpulan sasaran ialah semua murid tahun satu sekolah kebangsaan dan sekolah jenis kebangsaan bermula tahun 2003. Buku Sayang Jawi 2 dan Buku Kemahiran Menulis yang disusun mengikut Sukatan Pelajaran Jawi KBSR.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)  Penguasaan bacaan al-Quran melalui kaedah Iqra`. sekaligus membantu murid-murid dapat membaca dan menulis jawi dengan fasih dan betul.  Murid-murid tidak akan rasa dibebani dengan sukatan pelajaran yang berat di peringkat ini.  Panduan ini diharapkan dapat membantu guru merancang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam untuk 6 bulan pertama tahun satu mengikut surat siaran yang diedarkan. iii. Asas Ulum Syariah ialah 30 minit (1 waktu) Pelajaran Jawi ialah 60 minit (2waktu) Asuhan Tilawah al-Quran (Iqra`) ialah 90 minit (3waktu)  Pelajaran Jawi diajar dengan menggunakan Buku Sayang jawi 1.  Program ini disertakan dengan program transisi Pendidikan Islam agar murid-murid tidak menghadapi kejutan budaya.

Penilaian ini hendaklah menggunakan borang penilaian yang dilampirkan. membaca dan menulis jawi dengan betul dan fasih serta beradab.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10.  Guru mesti membuat analisis pencapaian murid dan seterusnya merangka strategi sehingga tempoh 6 bulan berakhir.  Pengajaran dan pembelajaran boleh berasaskan taburan pengajaran dan pembelajaran yang dicadangkan dalam panduan ini.  Selepas tamat tempoh 6 bulan satu lagi bentuk penilaian keseluruhan hendaklah dibuat bagi mengenalpasti semua pelajar dapat membaca alQuran dengan baik.  Jika terdapat murid yang tidak mencapai tahap yang diharapkan dalam tempoh tersebut. kualiti pencapaian murid dan latar belakang keluarga secara rambang. adalah lebih Tetapi berkesan digunakan pendekatan pengajaran secara individu.  Penilaian pertama terhadap pencapaian murid hendaklah dilakukan selepas tiga bulan pengajaran dijalankan.4. Jika sekiranya bilangan murid adalah kecil. 125 .  Guru hendaklah merangka strategi pengajaran dengan mengenalpasti satu kaedah yang akan digunakan seumpama kaedah berkumpulan atau individu.3 Langkah Pengajaran  Guru mengenalpasti murid di dalam sesuatu kelas dari segi kuantiti. pemulihan mesti dijalankan agar tidak ada pelajar yang cicir. sebaliknya jika murid melebihi kuantiti yang sewajarnya guru boleh mengenalpasti murid yang mahir untuk membantu proses pengajaran dan pembelajaran.

Kegigihan guru-guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran amat diharapkan. Contoh borang maklumat prestasi murid dilampirkan. Malah kejayaan program ini banyak bergantung kepada semangat dan motivasi para guru yang berdedikasi. Pemantauan ini adalah bertujuan memberi bimbingan kepada guru-guru dan membuat penambahbaikan dari aspek pelaksanaan.4.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 10. Laporan tersebut hendaklah dihantar kepada Bahagian Pendidikan Islam dan Moral.  Guru mestilah menyediakan laporan lengkap prestasi pencapaian murid dalam Tilawah al-Quran. Pelajaran Jawi dan perkembangan lain.4. Utama (JU) hendaklah distrategikan penyampaian maklumat kepada bagi memaksima guru-guru Peranan Jurulatih penyaluran dan semua Pendidikan Islam. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral dan salinan kepada Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri. 10.4 Tindakan Susulan  Pemantauan berterusan Sektor Pendidikan Islam dan Moral negeri bagi memastikan program ini berjalan lancar dan dapat mencapai tahap kejayaan yang diharapkan. Pemantauan JPN juga secara berterusan amat perlu bagi mengesani masalah126 .5 Harapan Mudah-mudahan usaha murni semua pihak termasuk guru akan membuahkan hasil yang diharapkan. Laporan tersebut hendaklah dihantar ke Bahagian Pendidikan Islam dan Moral. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral.  Sektor Pendidikan Islam dan Moral Negeri juga dikehendaki menyediakan laporan lengkap yang menunjukkan prestasi guru dan murid serta kekangan-kekangan yang dihadapi semasa pengajaran dan pembelajaran dijalankan.

. Tahniah. Bincangkan dalam kumpulan . LATIHAN & TUGASAN 1. bagaimanakah peranan anda sebagai guru Pendidikan Islam dalam membantu guru-guru j-QAF melaksanakan program Kem Bestari Solat di tempat anda bertugas.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) masalah semasa pelaksanaan dan berusaha untuk menanganinya secara berkesan. 127 . Jelaskan bagaimana Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dapat membantu meningkatkan kemahiran berbahasa Arab di kalangan anak didik anda. 2. 3. Sebagai seorang guru Pendidikan Islam yang berpengalaman anda perlu membuat suatu analisa program Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu dan perbandingannya dengan program j-QAF enam bulan pertama khatam Al Quran. Bincangkan sejauhmanakah keberkesanan program j-QAF Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi di sekolah anda. kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . 4.

Kuala Lumpur Abdullah Al-Qari bin Haji Salleh. Saleh.2002 Kementerian Pendidikan Malaysia. Shah Alam. Cetakan ke 18. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. (1985) Tafsir pimpinan Ar Rahman kepada pengertian Al Quran Bahagian Jabatan Perdana Menteri. Kementerian Pendidikan Malaysia. Ahmad Mohd Salleh Kurikulum. Bhd. Kelantan Ahmad Mohd. J-QAF: Buku Panduan Perlaksanaan ModelModel Pengajaran dan Pembelajaran dan KoKurikulum (2004). Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Buku Teks Pendidikan Islam. Bhd. Kurikulum dan Pengurusan Bilik Darjah ( Semester 1 ) ( 1997 ) Shah Alam. Dewan Bahasa dan Pustaka 2002. Ee Ah Meng.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) RUJUKAN Abdullah Basmih. Shah Alam . Ahmad Mohd. Selangor : Oxford Fajar Sdn. . Metodologi dan Pedagogi Pengajian Islam. Saleh. (1991) Kursus Qari dan Qariah . Pedagogi dan Metodologi ( 1997). Kementerian Pendidikan Malaysia. Selangor: Fajar Bakti. Falsafah. Perlaksanaan dan Pengurusan Kurikulum j-QAF (2004).6 128 . ( Semester 1 ) ( 1996 ).Bhd. Jabatan Pendidikan Islam dan Moral. Selangor : Fajar Bakti Sdn.Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Sdn. Falsafah Pendidikan. Pendidikan Islam. Kurikulum Bersepadu Sekolah rendah. Buku Panduan Dasar. Ee Ah Meng. Pendidikan di Malaysia 1. Pedagogi 1 . Guru dan Sekolah. Kota Bharu. Selangor : Fajar Bakti Sdn. Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah Kementerian Pendidikan Malaysia. (2011) Edisi Kedua. Terbitan Pustakan Aman Press . Pengajian Agama Islam & j-QAF Metodologi dan Pedagogi Pendidikan untuk KPLI (2008) Shah Alam. Bhd. Kementerian Pendidikan Malaysia. Shah Alam . Selangor : Oxford Fajar sdn. Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. Dewan Bahasa dan Pustaka. Tahun 1. Bhd.

Kuala Lumpur: Percetakan Sentosa ( KL ) SDn.edu. Ilmu Pendidikan KPLI ( semester 1 ) ( 1999 ). Pemulihan dan Pengayaan dalam Pendidikan (1994). Bhd .ppdhl. Mok Soon Sang .sabah.bpi.fp..Arab www.utm.html www. Penilaian.edu.com/file/f/buku_Panduan_Pelaksanaan_Model.my 129 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Mok Soon Sang.my www. Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn.4shared.net/v2/images/10/_Panduan_Pelakasanaan_B.my/ePusatSumber/pdfail www. www. Bhd.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 130 .

2 a Kerangka Tajuk KURIKUL LUM                         PENDIDIKAN N ISLAM Ko onsep Matlamat Falsafah 22 . f Menjelask falsafah dan hasrat pengubalan Kurikulum Pendidikan Islam. aikan konsep atlamat da falsafah Pendidikan Islam. pelajar-p a pelajar dihar rapkan dapa at: i ii iii iv. kan n Mengenal kompenen pembentukan Kurikulum pendidika Islam di M m an Malaysia. Pe t ah an endapat-pen ndapat sarjana Islam mengenai matlamat da falsafah Pendidikan I m an P Islam turut d dibincangkan Berasask n.1 Hasil pem mbelajaran Pada akhir tajuk ini. 3.PIM 31 101 Pengenalan K Kurikulum Pend didikan Islam (S SR) AJUK 3 TA Asas-Asas Pembinaa Kurikulu Pendidi s an um ikan Islam Sekolah Rendah. R 3. di Ma 3. kan perka ara-perkara tersebut telah menja t adi kerang ka utama dalam pembinaan dan penggubalan kurikulum Pen ndidikan Islam untuk digu m unakan oleh sekolah-se h ekolah Rendah alaysia. matlamat dan falsafa Pendidika Islam.0 Sinopsis Semo oga anda te erus bersem mangat untuk mengkaji dan memah k hami isi pe elajaran dala am topik-topik beriku utnya. Dalam tajuk ini. an Menghura Menghura aikan matlam Pendidik Islam da perspektif Sarjana Isl mat kan ari lam. beberapa a m aspek pentin yang me ng embincangk kan meng genai konsep.

mengislah. perkembangan dan ketinggian. pertambahan.t.w. yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan.3 KONSEP DAN MATLAMAT PENDIDIKAN ISLAM Pendidikan dalam bahasa Arab disebut tarbiah. Jadi perkataan tarbiah mengandungi dua unsur terpenting. Kedudukan dan kepentingan pendidikan itu amat jelas apabila kita meneliti ayat al-Quran yang pertama diturunkan . tetapi meliputi dua lapangan iaitu dunia dan akhirat. Menurut ahli bahasa. tetapi dimulakan degan perintah yang berhubung dengan pendidikan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 3. Ia tidak terbatas pada pendidikan duniawi semata-mata. dan Tuhanmu Yang Maha Pemurah.                          “Bacalah (wahai Muhammad) dengan nama Tuhanmu yang menciptakan (sekalian makhluk). Pendidikan dalam Islam mempunyai kedudukan yang suci dan penting sekali. tarbiah bererti membangun sesuatu secara tahap demi tahap menuju kepada kesempurnaan. mentadbir dan mengarahkan makhluk kepada kesempurnaan. Salah satu dari nama Allah ialah ar-Rab kerana yang mengawal. 23 . yang pada asalnya membawa makna. bacalah. Oleh sebab itu Rabbul ‘Alamin ditafsirkan sebagai Murabbil ‘Alamin (pendidik seluruh Alam) dan Allah s. ialah Pendidik Yang Teragung. memperbaiki (islah). Ia menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan daripada Islam dan merupakan satu ibadat yang besar.T.W. memimpin dan mentadbir. Semuanya ini merupakan inti daripada pendidikan. (Al-`Alaq : 1-5) Islam tidak melihat pendidikan daripada skop yang sempit. Ia tidak dimulai dengan perintah yang berhubung perkara lain seperti ibadat. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Firman Allah S. iaitu pertambahan dan perbaikan (Islah) hingga ke tahap kesempurnaan. Ia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya”. Perkataan tarbiah berasal dari kata kerja rabba yang antara maknanya ialah.

Miqdad Yalchin (1977) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai “proses melaksanakan falsafah Pendidikan Islam dan merealisasikan hasilnya dalam bidang pembinaan. Khurshid Ahmad (1973) mendefinisikan pendidikan Islam sebagai ”satu latihan aqliah. dikemukakan beberapa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana Islam. Walau bagaimanapun. kemahiran. iaitu tauhid. Kedua. Konsep pendidikan yang bersatu (unified) ini berdasarkan kepada konsep ilmu yang bersepadu (integrated) yang merupakan keistimewaan Islam. Kamal Hassan (1981) isi kandungan theology dan science dalam Islam tidak bercanggah antara satu sama lain. Antaranya adalah seperti berikut: 1. sanggup melaksanakan tanggungjawab sebagai insan yang baik dan warganegara yang berguna. fizik. Menurut Mohd. Pertama ialah fardu ain yang dituntut ke atas setiap orang supaya mengetahui dan mempelajarinya dalam melaksanakan suruhan agama. ilmu yang kedua ini menjadi fardu ain apabila tiada seorang pun muslim dalam masyarakat itu yang mempelajarinya. perniagaan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Dalam hubungan ini. yang berkebudayaan tinggi. Dalam pendidikan ini. pembuatan senjata dan sebagainya. Ia berlawanan sekali dengan aliran pemikiran yang memisahkan ilmu kepada dua bahagian yang tidak dapat didamaikan. pembentukan dan pemasyarakatan seseorang selaras dengan keperibadian yang digariskan oleh falsafah supaya sahsiah Islamiah 24 . 2. iaitu disebut sebagai theology dan science atau religious knowledge di Barat. ekoonomi. ilmu fardu kifayah iaitu ilmu yang mesti kepada individu tertentu seperti ilmu pertukangan. Abud (1985) menyatakan bahawa Islam telah membahagikan ilmu kepada dua kumpulan yang besar. walaupun terdapat beberapa pembahagian ilmu seperti ilmu aqidah. Pembahagian yang bertentangan ini tidak dapat berlaku dan tidak dibenarkan berlaku dalam teori pendidikan Islam. syariah dan akhlak. 3. namun ia tetap berada dalam satu lingkaran konsep bersepadu yang membawa keseimbangan antara akal dan wahyu. kedoktoran.4 Pendidikan Islam Mengikut Sarjana Pendidikan Islam Untuk menggambarkan pengertian Pendidikan Islam. kimia. jasmaniah dan ruhiyah bertujuan melahirkan manusia. malah ia bersifat saling melengkapi dan kedua-duanya lahir daripada pandangan yang satu.

t.5 Matlamat Pendidikan Islam Setiap sistem pendidikan mempunyai matlamatnya. Hassan Langgulung (1979 ) menegaskan.t.w. bangsa sebaliknya menuju kepada Allah dan alam akhirat. walau bila dan di mana sahaja berada”.w. latihan dan indoktrinasi.t. tingkah laku dan sikap seseorang muslim.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) dapat terbentuk dalam setiap tindak tanduk. Matlamat pendidikan Islam adalah lebih luas dan syumul. pada ayat:       “Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang lebih bertaqwa. Sejak akhir-akhir ini muncul pelbagai usaha daripada para penyelidik untuk menentukan matlamat am pendidikan sesuai dengan makna yang difahami daripada nas-nas al-Quran dan hadith dan daripada sejarah pemikiran dan pendidikan Islam. Pemindahan nilai-nilai melalui pengajaran ialah memindahkan pengetahuan dari seorang ke seorang dan latihan ialah membiasakan diri melakukan sesuatu pekerjaan bagi memperoleh kemahiran sementara proses indoktrinasi pula menjadikan seseorang dapat meniru apa yang dilakukan oleh orang lain. Proses-proses itu pengajaran. seperti firman Allah s.” (al-Hujurat : 13) Manusia yang bertaqwa ialah orang yang sebenarnya mengabdikan diri kepada Allah s. 3. Sistem pendidikan bukan Islam menjurus kepada melahirkan warganegara yang baik. 3. negeri. kebudayaan dan sempadan negara..        25 .w. Ketiga-tiga proses tersebut berjalan serentak dalam masyarakat primitif atau moden”. ia bertujuan mewujudkan warganegara yang baik dan melahirkan insan saleh yang tidak mengenal batas masa. firman Allah s. untuk mencapai matlamat tersebut adalah berbeza antara sesebuah negara dari segi falsafah dan kreteria tersendiri berasaskan latar belakang sejarah masyarakat. pendidikan membawa erti: “merubah dan memindahkan nilai-nilai kebudayaan kepada setiap individu dalam masyarakat melalui berbagai-bagai proses. Bagi mencapai martabat insan saleh mestilah mempunyai sifat taqwa.

A. Oleh itu. Akal: Membolehkannya membuat pilihan betul atau salah. ruh dan akal. iii. dengan menjaga sempadan yang diredhaiNya dan menjauhkan diri dari segala yang dimurkaiNya. segala usaha untuk membentuk watak manusia sebagai khalifah di bumi dianggap pendidikan menurut pandangan Islam. Dr. Sesuatu sistem yang akan dilaksanakan mestilah memenuhi matlamat yang telah dirancang. akal dan roh. ii. Akal Ruh Jasad Rajah 1: Menunjukkan hubungan di antara jasad. merupakan makhluk yang mempunyai tiga unsur utama yang saling berkait antara satu dengan lain iaitu jasad. Untuk menjaga kepentingan ketiga-tiga unsur tersebut. bersih dari dosa. Kelayakan manusia sehingga dilantik menjadi khalifah adalah kerana ia mempunyai beberapa ciri istimewa seperti: i. Athiyah al-Abrasyi menjelaskan matlamat pendidikan Islam seperti berikut: 26 . iv. Kebebasan kemahuan: dapat menerima dengan kemahuannya sendiri akan amanah yang tidak dapat dilaksanakan oleh makhluk-makhluk lain. Fitrah : hakikat semula jadi manusia yang baik.T. Roh: Unsur yang membezakannya dengan makhluk lain.W. Objek pendidikan ialah manusia. Matlamat bolehlah diertikan sebagai tujuan atau objektif terhadap sesuatu perkara yang ingin dicapai. perlu diwujudkan aktiviti pendidikan. pemikiran dan perasaan yang pada keseluruhannya ditujukan untuk mencapai keredhaan Allah S. Prof.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) "Sesungguhnya tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali beribadat kepada Ku" (al-Dhariyyat: 56) Ibadat yang dimaksudkan di sini ialah merangkumi setiap perbuatan. Tujuannya ialah untuk memberi kemahiran-kemahiran asas kepada individu sama ada lelaki atau pun perempuan.

Tujuan Keagamaan. vi. kuat jasmaninya. Berdasarkan ungkapan di atas. bermegah-megah dan berlumba-lumba. Iaitu membawa seseorang kepada kemahiran yang membolehkan individu tersebut untuk menghadapi kehidupan dunianya. teratur pendidikannya. ii. cintakan negara. ii. Membentuk manusia memiliki keperibadian yang unggul Membekalkan anak didik dengan ilmu pengetahuan Mendidik manusia ke arah kecemerlangan rohani dan jasmani Membentuk akhlak yang sempurna sebagai manusia yang ideal Kebolehan dan kecekapan dalam kerja supaya dapat hidup bahagia Menurut al-Ghazali matlamat pendidikan ialah: “Untuk mendekatkan diri kepada Allah dan bukan untuk memperolehi kedudukan.’. Ibn Khaldun pula menekankan tujuan keilmuan Islam sebagai tujuan pendidikan Islam itu sendiri. sempurna akhlaknya. cekap dalam kerjanya. tulisannya dan lisannya serta tangannya dapat membuat sesuatu pekerjaan itu dengan baik. 27 . bahagia. iv. matlamat pendidikan Islam seperti berikut: i.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) “Pendidikan hendaklah menyediakan seseorang itu sehingga ia dapat hidup dengan sempurna. baik bahasanya. Jadi. bekerjasama dengan orang lain. Katanya ada dua tujuan iaitu: i. iii. dapat beramal untuk akhirat dan dapat menunaikan hak-hak Allah yang menjadi kewajipan kepadanya. Tujuan Keilmuan. tujuan pendidikan yang selain daripada taqarrub ilallah adalah tidak tergolong ke dalam objektif pendidikan Islam.” Beliau menekankan matlamat pendidikan Islam yang paling utama ialah untuk membuang segala kejahilan diri sehingga individu tersebut dapat mengenali Pencipta dan matlamat ilmu yang sebenar membolehkan individu dapat bertaqarrub kepada Allah. Mempersiapkan warganegara yang baik. Pendidikan mestilah membawa individu tersebut kepada mengenal Tuhannya. halus dan murni perasaannya. v.

iv. jelas menunjukkan bahawa Ibnu Khaldun menjelaskan matlamat pendidikan adalah untuk menjaga kepentingan hidup di dunia dan di akhirat. Tujuan ini dianggap induk daripada semua tujuan pendidikan Islam. iii. makhluk dan ii. Mendapat keredaan Allah dengan menjauhi kemurkaan dan siksaan Nya serta mengabdikan diri dengan keikhlasan keranaNya. i. Mengikut Dr. Meningkatkan taraf akhlak masyarakat berdasarkan agama yang diturunkan oleh Allah untuk membimbing manusia ke arah yang diredai olehNya. Memperkenalkan kepada manusia statusnya di kalangan tanggungjawab masing-masing dalam hidup mereka di dunia. Mengajak manusia mengenali Tuhan pencipta alam dan mendorong untuk beribadah kepadanya. builds up the structure of his earthly life “ Kita harus ingat bahawa Islam sebagai al-din yang merangkumi segala aspek penghidupan. Memperkenalkan kepada manusia tentang interaksinya dalam masyarakat dan tanggungjawab mereka d tengah-tengah sistem masyarakat manusia. 28 . Memperkenalkan manusia dengan makhluk (alam semester) dan membimbingnya untuk mencapai hikmah Allah dalam penciptaan alam semesta dan memungkinkan manusia menggunakannya.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Apabila kita lihat keterangan di atas. diri sendiri dan masyarakat berdasarkan agama Islam untuk membimbing masyarakat ke arah yang diredai olehNya. Al-Buthi menyenaraikan matlamat pendidikan Islam secara umumnya kepada tujuh matlamat berikut. Muhammad Fadhil al-Jamaly (1966) merumuskan matlamat pendidikan Islam seperti berikut: i. iii. iaitu untuk memperbaiki hidup di dunia mengikut tujuan hukum syarak. kerana itu matlamat pendidikannya juga tentulah suatu yang ideal. Memupuk rasa cinta kepada tanahair. ii. Ini kerana Islam itu sendiri bertujuan untuk menuju kepada kesempurnaan hidup. Ahmad Saleh Jamja'an dalam Naquib al-Attas (1984) mengungkapkan matlamat pendidikan Islam sebagai: “The aim of Muslim education is the creation of the good and righteous man who worships Allah in the true sense of the term. dapat mengimbangkan kedua-duanya sebagai satu panduan hidup manusia.

ii. Memupuk rasa cinta kepada tanahair. Mewujudkan ketenangan jiwa di samping memiliki aqidah yang teguh. maka ia bertanggungjawab terhadap ahli keluarganya. Melahirkan anggota masyarakat dan warganegara yang sempurna. Pemerintah adalah pemimpin.w. suaminya dan anaknya. Melahirkan insan kamil yang beriman.w. penyerahan dan kepatuhan yang ikhlas semata-mata kepada Allah s.t. Mengembangkan bakat intelektual secara bebas dan demokrasi kepada kadar yang paling maksimum." iii. Ini semua berdasarkan bimbingan wahyu untuk mencetuskan 29 . v. Menanamkan semangat cintakan Allah agar dapat melaksanakan segala suruhan dan meninggalkan segala laranganNya. maka ia adalah bertanggungjawab terhadap harta tersebut.a.w. Tiap-tiap kamu bertanggungjawab ke atas pimpinannya. berakhlak mulia dan bertanggung jawab kepada diri. bergabung dan bekerjasama dalam melaksanakan prinsip-prinsip dan kepercayaan Islam yang terkandung dalam al-Quran dan al-Sunnah. negara dan agama kerana Allah s. Seorang lelaki adalah pemimpin.t. dan mengajar manusia akan nilainilai dan akhlak yang mulia. Orang gaji adalah penjaga harta bendanya. Tiaptiap orang daripada kamu adalah pemimpin dan bertanggungjawab terhadap pimpinannya. Menghormati ulamak. diri sendiri dan masyarakat berdasarkan ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah s. vii. bertaqwa dan beramal soleh. maka ia bertanggungjawab ke atas rakyat. iv.w. Menyebarkan kesedaran agama yang sebenar dan menunjukkan hakikat Islam sebagai agama yang suci dan agong. vi.t. Hal ini dijelaskan oleh Rasulullah s. Manakala seorang perempuan itu pula adalah pemimpin dan ia bertanggungjawab terhadap ahli rumahnya. dengan kejayaan di dunia dan di akhirat. Gemar kepada amal ibadat khusus yang berpusat di masjid. Kesimpulannya. Patuh serta menyerah diri kepada Allah s.t. Orang yang beriman dan beramal soleh telah dijanjikan oleh Allah s.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) iv. Memelihara bahasa Arab sebagai bahasa al-Quran dan sebagai wadah kebudayaan dan unsur-unsur kebudayaan Islam yang paling menonjol. masyarakat. Meneguhkan perpaduan rakyat untuk keamanan tanahair dengan menyatupadukan mereka dalam satu barisan melalui usaha-usaha menghapuskan perselisihan. keluarga.w.a. ibu bapa. dalam konteks terkini matlamat pendidikan Islam mempunyai empat halatuju iaitu: i.w. dalam hadith yang bermaksud: “Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin. orang yang lebih dewasa dan menjamin kebebasan beragama dikalangan orang yang bukan Islam.

viii. sikap. Dengan lain perkataan. Mendidik jiwa murid-murid supaya beramal dengan akhlak yang terpuji sejak kecil di samping memandu mereka supaya menghargai kemuliaan tingkah laku dan beramal dengan tuntutannya. adalah bertujuan untuk kebaikan diri seseorang dan faedahnya terpulang kepada masyarakat. iv. Tujuannya adalah untuk menghindarkan kejahatan dan perkara yang mudarat bagi diri individu dan masyarakat. seperti yang difahami dari nasihat Luqman al-Hakim kepada anaknya agar tidak 30 . Mengamalkan teladan yang baik daripada biografi Rasulullah s. Mengajar murid-murid didikan agama supaya mengenal Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. memberikan kehidupan dan nikmat dan menyediakan balasan baik dan jahat di dunia dan akhirat.w. Menunjukkan murid-murid bahawa semua ajaran agama. penampilan pola-pola tingkah laku. . vii.6 Bidang Pendidikan Islam: Hakikatnya dasar utama pendidikan Islam ialah menjauhkan diri daripada menyekutukan Allah. Mendidikan jiwa murid-murid sehingga mencetuskan kesedaran beragama yang mendalam dalam jiwa mereka.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) manusia dan menguasai alam ini untuk kebahagian. baik dari suruhan atau larangan. baris dan tempat berhenti. ii. v. gabungan pengetahuan. vi. iii. Mengajar hadith-hadith nabi supaya murid-murid mendapatkan pengajaran dari segi kesopanan. Manakala matlamat khas adalah merupakan perubahan- perubahan yang diingini yang termasuk dalam matlamat umum pendidikan. adab dan tingkahlaku. Inilah sebahagian daripada matlamat umum pendidikan Islam yang telah digariskan oleh sarjana-sarjana Islam. para sahabat dan pahlawan-pahlawan Islam yang berjasa. nilai dan kebiasaan yang terkandung dalam matlamat akhir pendidikan yang mana tanpa terlaksananya matlamat akhir dan umum tidak sempurna perlaksanaannya. kemakmuran dan kesejahteraan manusia sejagat. Memupuk kecenderungan ke dalam jiwa murid-murid perasaan suka mempelajari al-Quran dan membacanya. Saleh Samak (1980) menyenaraikan matlamat khas dalam pendidikan Islam seperti berikut: i. 3. Mengajar mereka membaca al-Quran dengan betul tentang bunyi. Menambahkan pengetahuan murid-murid tentang kelebihan-kelebihan hukum agama yang berasaskan kepada al-Quran dan al-Hadith.a.

31 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) menyekutukan Allah. ilmu menurut Islam bersifat sepadu. akal dan indera di dalam epistemology Islam. berasaskan al-Quran dan al-Sunnah kurikulum pendidikan Islam dijelmakan melalui dua komponen kurikulum iaitu . Pendidikan Akidah Ini merupakan pendidikan paling penting bagi pendidikan terhadap kanak-kanak Islam berdasarkan hadith Rasulullah s. ilham. dapat memahami Islam sebagai al-din setelah mereka dewasa. ibu bapalah yang menjadikan ia majusi. Perbuatan syirik merupakan punca segala maksiat.a. yang bermaksud. Memahami konsep tauhid dalam bentuk ilmu pendidikan membawa kita kepada kefahaman bahawa wujud pembahagian atau pemisahan antara ilmu mengenai alam sains dan ilmu akhirat (agama) menerusi konsep tauhid juga kita dapati dalam Islam wujudnya kesepaduan yang harmoni antara peranan wahyu. nasrani atau yahudi. Untuk menjayakan wawasan tersebut. serta syakhsiah yang seimbang samada ketika menghadapi Allah atau ketika bermuamalah sesama manusia atau ketika manfaatkan kurniaan Ilahi. Manusia sebagai makluk Allah adalah fitrahnya berinteraksi dengan Allah sebagai Khaliqnya.w.   Ulum al Syariah Pendidikan Al Quran Kedua komponen ini mempunyai objektif dan falsafahnya bagi melahirkan penghayatan dan pengamalan Islam pada individu muslim." Tujuan pendidikan keimanan ini ialah untuk mendidik anak-anak daripada kecil lagi dengan pendidikan keimanan. dan tidak ada pada diri orang yang syirik sifat-sifat mulia dan kehalusan budi. dengan sesama manusia dan alam. "Setiap anak yang dilahirkan adalah mengikut fitrah. Bidang-bidang yang dicakupi melalui dua komponen di atas ialah : a. Pendidikan keimanan dalam pengertiannya yang lebih luas bukan sahaja menitikberatkan idea tentang ke-Esaan Allah tetapi juga memberi pengertian terhadap konsep ilmu. Maka sewajarlah diri manusia diperlengkapkan dengan ilmu-ilmu atau pengetahuan serta nilai-nilai yang memampukan dia berbuat demikian dengan akhlak yang sebaiknya. Mengakui ke Esaan Allah serta mengakui kebesaran dan kekuasaanNya.

d. Antara kepincangan yang menonjol ialah keruntuhan akhlak dan penolakan nilai-nilai tradisi bangsa dan agama serta kecenderungan untuk menerima segala nilai baru tanpa mengira sama ada ia serasi dengan agama Islam atau tidak. Seluruh aktiviti yang terlibat dalam proses pendidikan adalah berupa pembinaan syakhsiah manusia berakhlak mulia. Ini berlaku kerana aliran liberalisme dan sekularisma yang mendasari sistem pendidikan yang diamalkan tidak mampu menerapkan secara serentak nilai-nilai ilmu. Pendidikan Islam menekankan kepentingan mengisi dan melatih akal manusia dengan nilai-nilai ketuhanan (ilmu tauhid). budi pekerti.w. Pendidikan Jasad Memberi pendidikan dalam menjaga kesihatan tubuh badan agar terhindar dari segala jangkitan penyakit. Pendidikan Akal Salah satu dari aspek-aspek pendidikan yang terpenting ialah mendidik akal sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah SWT dalam ayat pertama surah al-Alaq. Akal juga merupakan satu unsur yang paling mulia dan berharga bagi manusia. Pendidikan Akhlak/Moral Kepincangan peribadi generasi muda di negara Islam selalu menjadi bahan perbahasan pemikir-pemikir Islam. Kerana itu kanak-kanak wajib disedarkan akan kewajipan mendekatkan diri kepada Allah. penekanan yang tidak seimbang boleh melahirkan insan yang tempang. Pendidikan akal dalam ayat yang dijelaskan berlaku dalam keadaan akal yang sentiasa menerima bimbingan Tuhan. tidak sepadu atau tidak seimbang. dengan adanya fungsi akal ini proses pendidikan dapat berlaku dalam diri manusia. yang kosong jiwanya. Pendidikan ini berasaskan tarbiyah imaniyah kerana sekiranya anak-anak yang dididik dari kecil supaya beriman dengan Allah s. Kepentingan aspek ini dapat dilihat daripada beberapa hadith yang bermaksud: 32 . keluhuran dan kemuliaan dalam diri manusia. terutama menghayati aspek muraqabah yang diharap akan melahirkan akhlak mulia.t. Di Malaysia masalah yang sama juga menjadi bahan perbincangan yang terpenting berhubung dengan isu-isu pendidikan semasa. c.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) b.

(H..PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) " Daripada hak seorang bapa terhadap anaknya ialah memperelokkan adab dan namanya" (H. Hasan Langgulung (1986) menyatakan falsafah Islam yang telah meletakkan seluruh prinsip dan norma yang meliputi keseluruhan skop pendidikan. Al-Syaibani (1979) menjelaskan. 3. TUNGGU !!! sebelum anda meneruskan pembacaan ke topik seterusnya. f. objektif. falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang dirancangkan dengan hikmah 33 . Pendidikan Kesihatan Memberi didikan agar anak-anak menghargai kesihatan serta menjaga kesihatan mental dan fizikal untuk melahirkan insani muslim yang kuat bagi melaksanakan amanah Allah. Pendidikan diertikan oleh cendikiawan sebagai pemindahan nilai-nilai dari generasi ke generasi samada ilmu atau kemahiran. Sarjana Pendidikan Islam mentafsirkan falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang menentukan tujuan akhir. Pendidikan Wujdan Mendidik rohani agar dapat menjalinkan ikatan pertalian yang erat antara manusia dengan Pencipta dalam semua keadaan dan membebaskan diri manusia daripada memperhambakan diri kepada kebendaan. Tarmizi) e. nilai dan cita-cita yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh falsafah hidup Islam dan dilaksanakan dalam proses pendidikan.R. sedangkan nilai-nilai ini adalah ditentukan oleh falsafahnya yang disogokkan melalui sistem pendidikan.7 FALSAFAH PENDIDIKAN ISLAM Falsafah merupakan komponen yang paling utama dan tertinggi di dalam pendidikan. Baihaqi) " Tidak ada satu pemberian dari seorang bapa yang lebih baik daripada adab". Sila pastikan anda telah mencatat isi penting topik di atas. maksud.R. kerana bentuk manusia yang ingin dilahirkan adalah bergantung kepada falsafahnya.

Falsafah Pendidikan Islam menentukan keseluruhan tujuan akhir kehidupan dunia akhirat tercapai dengan jayanya.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) untuk menjadikan proses pendidikan dan usaha pendidikan bagi suatu bangsa. Falsafah pendidikan umum pula bersumberkan penyelidikan dan pengalaman manusia semata-mata. matlamat falsafah 34 . Perhubungan yang jelas ialah kedua-duanya berusaha mencari dan mendapatkan hakikat kebenaran yang berkaitan dengan proses pendidikan. Ianya juga sentiasa membahaskan dan meramalkan tentang perkara yang mungkin mengarah. Oleh itu pendidikan ini merupakan satu aliran falsafah yang berbentuk keagamaan. Pendidikan juga menyiapkan generasi muda dan warganegara umumnya supaya beriman kepada Allah dan kepada apa yang diwahyukan oleh Nya. Sebelum membincangkan hubungan Falsafah Pendidikan Islam dengan falsafah pendidikan umum hendaklah disedari bahawa falsafah Pendidikan Islam mempunyai sumbernya yang khusus iaitu al Quran dan al Sunnah. Falsafah pendidikan umum juga sama dengan falsafah Pendidikan Islam dalam matlamatnya untuk melahirkan insan yang baik. Di samping itu juga. berusaha menanam keimanan manusia kepada Allah s. Falsafah Pendidikan Islam lebih unggul dan mantap kerana falsafah ini bersumberkan al Quran dan al Sunnah yang diwahyukan oleh Allah. Walau bagaimanapun berdasar sumber yang khusus. Falsafah Pendidikan Islam ialah falsafah yang bersumberkan falsafah hidup Islam kerana menggunakan prinsip Islam dalam bidang pendidikan. dapat melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah di muka bumi dalam keadaan tunduk dan patuh kepadanya. berakhlak dan harmonis di samping mempunyai keupayaan untuk membina manusia yang berguna kepada masyarakatnya. Falsafah Pendidikan Islam menegaskan bahawa manusia ialah makhluk Allah dan manusia mempunyai batasan dalam tindakannya.t. Kesimpulannya. dalam usaha membangunkan manusia sebagai insan ciptaan Allah. Falsafah pendidikan umum hanya berasaskan pemikiran. penyelidikan dan pengalaman manusia yang terbatas dan akan berubah dari semasa ke semasa mengikut citarasa masing-masing.w. Walau bagaimana pun keduanya mempunyai perhubungan atau persamaan dalam beberapa segi yang berkaitan dengan proses pendidikan. mengukuh dan membantu memperkemaskan lagi sistem pendidikan.

Membentuk asas pendidikan khususnya dalam kaedah pengajaran di sekolah. Hasilnya pernyataan Falsafah 35 ." ( Sumber : Kementerian Pendidikan Malaysia ) Penyataan falsafah ini menegaskan bahawa pengajaran dan pembelajaran di dalam mata pelajaran pendidikan Islam memberi penekanan kepada : a. masyarakat. kemahiran dan penghayatan Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Keperluan untuk menyatakan falsafah pendidikan Islam secara tersurat mula disedari oleh Jawatankuasa Pengubal Sukatan/kurikulum Pendidikan Islam KBSR. Falsafah Pendidikan Islam amat diperlukan bagi tujuan pendidikan Islam. bagi membentuk sikap. Beberapa siri perbincangan cendekiawan Islam telah diadakan. d. Membina suatu identiti sendiri bagi sistem pendidikan negara dengan wujudnya nilai Islam dalam perkembangan kebudayaan dan masyarakat. e. I. Pendidikan Islam KBSR dirumuskan seperti berikut: "Pendidikan Islam adalah satu usaha berterusan untuk menyampaikan ilmu. alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebaikan di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Membantu merancang pendidikan untuk melahirkan pemikiran yang sihat terhadap proses pendidikan II. masyarakat. Menyelesaikan krisis dan masalah yang timbul dalam sistem pendidikan. b. g. h. f. Menjadi asas terbaik untuk menilai sistem pendidikan negara dalam ertikata yang menyeluruh III. kemahiran keperibadian dan pandangan hidup sebagai hamba Allah yang mempunyai tanggungjawab untuk membangunkan diri. c. alam sekitar dan Negara Mewujudkan kebaikan di dunia Mencapai kesejahteraan abadi di akhirat. universiti dan institusi pendidikan yang lain. yang bertujuan untuk melahirkan insan yang mulia dan mampu mencapai kebahagiaan bukan sahaja di dunia malah di akhirat kerana falsafah Pendidikan Islam mengkaji kebenaran dan meletakkan sesuatu pada yang berhak. V. Ilmu dan pengetahuan Kemahiran atau amalan Menghayati Islam Membentuk sikap Membentuk pandangan hidup atau pemikiran Islam Tanggungjawab membangun diri.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Pendidikan Islam juga lebih unggul dan menyeluruh. IV.

alam sekitar dan Negara ke arah mencapai kebahgian di dunia dan kesejahteraan abadi di akhirat. Sesuai dengan ajaran Islam Bersifat dinamik Bersifat membentuk akhlak Cirri-Ciri Falsafah Pendidikan Islam Mengimbangi antara dunia & akhirat Bersifat terbuka Bersifat sejagat 36 . masyarakat. keperibadian dan pandangan hidup hamba Allah (pelajar) yang mempunyai tanggungjawab untuk membangun diri.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Berdasarkan Falsafah Pendidikan Islam yang berlandaskan al-Quran dan al Sunnah dalam membentuk sikap kemahiran.

2 aikan konsep.0 Sinopsis oga anda te erus bersem mangat untuk mengkaji dan memah k hami isi pe elajaran dala am Semo topik-topik beriku utnya. Dalam tajuk ini. Menganalisis kandungan kurikulu lama dan kurikulum b um n dikan Islam. Kurik Kurik kulum Pendidikan Islam di Malaysia telah mela beberap fasa pem a pa mantapan dan alui penambahbaikan Selaras dengan perk n. an Menghura h Menjelask skop dan bidang kurikulum Pen kan ndidikan Islam. d kembangan sains dan teknologi. matlamat dan falsafah Pendidika Islam. beberapa a m aspek pentin yang me ng embincangk kan meng genai konse matlama dan falsafah Pendidi kan Islam. Perkara-per ep. pelajar-p a pelajar dihar rapkan dapa at: i ii iii iv 4. m menggalakk kan an k endidikan Isl am terus dim mantapkan m melalui KSS SR budaya kreatif da inovatif. at rkara terseb but telah menjadi kerangka utam dalam pe ma enggubalan kurikulum P Pendidikan Islam samada kulum Lama Sekolah Re endah (KLSR dan Kurik R) kulum Baru Sekolah Re endah (KBSR R). kurikulum Pe kulum Stand Sekolah Rendah).PIM 31 101 Pengenalan K Kurikulum Pend didikan Islam (S SR) TA AJUK 4 Analisa Perbandinga Kurikulu Lama d P an um dan Kurikulum Baru Pendidikan Islam Sek kolah Renda ah. baru Pendid al p an apat di dalam kurikulum m. 4.1 Hasil pem mbelajaran Pada akhir tajuk ini. dart h (Kurik 4. Mengena pasti elemen-elemen penambaika yang terda Kerangka Tajuk a KURIKULU UM    PEND DIDIKAN IS SLAM KLSR K KBSR R KSSR 37 .

1 Pengenalan Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) mula dilaksanakan sejak Negara mencapai kemerdekaan.3.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4. meningkatkan taraf pendidikan di seluruh negara serta melaksanakan pendemokrasian pendidikan tanpa mengira bangsa. perkembangan pendidikan kebangsaan selanjutnya adalah berdasarkan kepada polisi pendidikan kebangsaan yang tercatat dalam Akta Pelajaran 1961 ini. Pada tahun 1960. kebudayaan dan politik . sekolah Cina. Ia digubal dengan tujuan untuk menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang timbul dalam tempoh ini. Satu sukatan yang sama diwujudkan untuk semua sekolah. Laporan Rahman Talib ini kemudiannya dibentangkan di Parlimen dan diluluskan yang mana kemudiannya dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Jawatankuasa ini ditubuhkan bertujuan untuk mengkaji semula polisi pendidikan kebangsaan sebagaimana yang telah dicadangkan dalam Laporan Razak yang dibuat pada tahun 1956 dan dasar pendidikan awal sebelum itu iaitu Ordinan Pelajaran 1957. menyediakan kemudahan pendidikan yang lebih bersistematik dan selesa kepada para pelajar.3 Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) dan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) 4. Laporan Rahman Talib telah mencadangkan beberapa aspek pendidikan. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di setiap sekolah termasuk Sekolah Jenis Kebangsaan Cina dan Tamil. Perkembangan sistem pendidikan negara pada tahun ini boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu Tahap Pertama (1963 -1965).Seterusnya pada tahun 1966 Laporan Razak telah diperkenalkan. sebuah Jawatankuasa Penyemak Mata pelajaran telah dibentuk yang dikenali sebagai Laporan Rahman Talib. kaum mahu pun 38 . sementara sekolah jenis umum seperti sekolah Inggeris. dan Tamil boleh menggunakan bahasa pengantar masingmasing. Sekolah umum menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Tahap kedua pula merupakan tahap perlaksanaan rancangan pendidikan di bawah Rancangan Malaysia Pertama. Sejak itu. Tahap Kedua (1966-1970) dan Tahap Ketiga (1971-1975). Jawatankuasa ini diketuai oleh Menteri Pelajaran ketika itu. iaitu Abdul Rahman Talib. Tahap pertama merupakan tahap perlaksanaan rancangan sistem pendidikan yang telah dikuatkuasakan dalam Akta Pelajaran 1961. Antara matlamat lain yang ingin dicapai ialah memperkukuhkan sistem pendidikan kebangsaan bagi memupuk perpaduan sosial.

3 Ciri-ciri bilik darjah tradisi: 1. 39 . 4. Perkembangan sistem pendidikan dalam tahap ketiga pula ialah merupakan pengubahsuaian sistem pelajaran dan latihan untuk memenuhi keperluan perkembangan ekonomi serta untuk menghasilkan lebih ramai pekerja mahir bagi melaksanakan Dasar Ekonomi Baru (DEB). Di dalam bilik darjah jenis ini biasanya pelajar duduk mengikut susunan kerusi dan meja sebaris demi sebaris. 2.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) agama. Pelajar berada dalam keadaan pasif dan menerima apa sahaja yang disampaikan oleh guru.3. 3. 4. Kerusi dan meja disusun mengikut baris demi baris. Guru lazimnya berdiri di hadapan bilik darjah dan meyampaikan pengajaran menggunakan kaedah dan strategi tertentu.3. Kerusi dan meja pelajar disusun sesuai dengan kaedah pengajaran yang lebih berpusat pada guru. Pelajar yang rendah.2 Pengurusan Bilik Darjah KLSR Bilik darjah tradisi digunakan di Negara kita untuk mendidik murid di bawah Kurikulum Lama Sekolah Rendah ( KLSR ) iaitu sebelum KBSR diperkenalkan. Sistem pendidikan pada tahap ini dirancang supaya memberi sumbangan penting bagi menggalakkan perpaduan di kalangan rakyat berbilang bangsa. Cara pengajaran keseluruhan kelas merupakan kaedah mengajar utama di dalam bilik darjah.bertubuh kecil dan kurang pengelihatan dan pendengaran ditempatkan di hadapan. Kerajaan Malaysia terpaksa mengkaji semula matlamat matlamat pendidikan negara dan seterusnya merancang suatu sistem pendidikan yang lebih sesuai dengan harapan boleh menyatupadukan rakyat berbilang kaum dan dapat mengelakkan tragedi konflik perkauman itu daripada berulang kembali. 4. Perubahan-perubahan sistem pendidikan ini adalah akibat dari konflik perkauman yang tercetus pada 13 Mei 1969. Bilik darjah tradisi ini merupakan satu tempat bagi sekumpulan pelajar mengikuti pelajaran yang disampaikan oleh guru menggunakan kaedah keseluruhan kelas. Jarang mempraktikkan aktiviti berkumpulan 6. Terdapat juga kerusi dan meja guru serta papan hitam yang digantung dihadapan kelas. 5.

Pada tahun 1973 ujian Diagnostik diperkenalkan pada Darjah 3 supaya kerja pemulihan dapat dilaksanakan awal. Murid diuji untuk mengetahui kebolehan mereka untuk mengujarkan sesuatu huruf. Aspek penilaian dibuat sepenuhnya berdasarkan peperiksaan bermula pada darjah tiga.Selain itu. SPMV dan MCE. SRP. Ini membebankan dan membosankan murid. 40 . Justeru. muridmurid dikehendaki menduduki peperiksaan Penilaian Darjah 5. peperiksaan Umum yang wujud pada masa ini ialah Peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination (MSSEE). jawatankuasa kabinet telah mengenalpasti beberapa kelemahan seperti:1. Peperiksaan LCE juga telah dimansuhkan dan diganti dengan SRP. 4. Ini menghadkan penggunaan teknik dan bahan pengajaran lain yang lebih menarik dan berkesan. sistem pendidikan pada tahap ini berorientasikan kepada pembasmian buta huruf. semua murid perlulah lulus dalam mata pelajaran Bahasa Melayu peperiksaan awam. Ujian Penilaian Darjah Lima. Sementara itu. 3.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4.3. di mana kertas peperiksaan tersebut ditulis dengan menggunakan Bahasa Melayu dan sebagainya. Guru dan murid selalu terdsak menghabiskan sukatan pelajaran terutama apabila ada peperiksaan. Pengujian dalam aspek bacaan dititikberatkan mengikut kurikulum KLSR ini. Tujuannya adalah bagi menjalankan pemulihan ketika murid tersebut berada dalam darjah enam. Sukatan pelajaran mengandungi butiran yang terlalu banyak. Ujian Diagnostik darjah Tiga. mulai tahun 1967. Isi kandungan sukatan pelajaran kadangkala berulang dan tidak ada kaitan antara mata pelajaran atau antara darjah. Mengikut kajian terhadap Kurikulum lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka. 2.4 Pengujian dan Penilaian dalam KLSR Dalam aspek pengujian menurut Laporan Rahman Talib. Hal ini bertujuan untuk memupuk semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat yang berbilang kaum. (1978). Pengajaran dan pembelajaran selalunya berdasarkan buku teks.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

4.4 4.4.1

Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Matlamat KBSR

Matlamat pendidikan sekolah rendah adalah untuk memastikan perkembangan potensi murid secara menyeluruh, seimbang dan bersepadu. Perkembangan ini meliputi aspekaspek intelek, rohani, emosi dan jasmani bagi melahirkan insan yang seimbang, harmonis dan berakhlak mulia. 4.4.2 Objektif KBSR

Bagi mencapai matlamat tersebut, pendidikan di peringkat rendah bertujuan untuk membolehkan untuk membolehkan murid: i. menguasai bahasa Melayu sesuai dengan kedudukannya sebagai Bahasa Kebangsaan dan bahasa rasmi negara; menguasai kemahiran asas berbahasa iaitu bertutur, membaca dan menulis dalam bahasa pengantar sekolah; menguasai asas yang kukuh dalam kemahiran mengira dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah harian; menguasai kemahiran belajar; menguasai kemahiran berfikir; bertutur, membaca, menulis dan memahami bahasa Inggeris selaras dengan kedudukannya sebagai bahasa kedua; memperolehi ilmu pengetahuan dan berusaha menambahnya; membina daya kepimpinan dan daya keyakinan diri; mempunyai pengetahuan, kefahaman, minat serta kepekaan terhadap manusia dan alam sekitar; menguasai kemahiran sainstifik dan teknikal; memahami, meminati, menikmati dan menyertai aktiviti-aktiviti amal, kesenian dan rekreasi dalam lingkungan kebudayaan nasional; menjaga kesihatan dan kecergasan diri; menguasai kemahiran serta membina minat dan sikap yang positif terhadap keusahawanan dan produktiviti;

ii.

iii.

iv. v. vi.

vii. viii. ix.

x. xi.

xii. xiii.

41

PIM 31 101 Pengenalan K Kurikulum Pend didikan Islam (S SR)

xiv.

menguasai kemahiran membaca, menghafaz dan mema z ahami penge ertian ayatayat tertentu dalam Al-Quran bag murid Islam A gi m; menyakin asas-asas keimanan, mengerjaka n amal ibadat dan meng ni gamalkan akhlak mu ulia; membina semangat patriotisme; p mengemb bangkan bak dan krea kat ativiti; dan pandukan nilai murni ya mengama alkan sikap dan perlakua yang berp d an ang menjadika annya asas bagi amalan hidup. n

xv.

xvi. xvii. xviii.

4.4.3

d SR Prinsip dan Ciri KBS

KBSR digubal berlandaska prinsip-p R an prinsip berik kut yang s selaras den ngan Falsaf fah Pend didikan Keba angsaan:i. ii. iii. iv. Pende ekatan Berse epadu; Perke embangan in ndividu secar menyelur ra ruh; Pendidikan yang sama untuk semua mur dan s rid; Pendidikan seumur hidup.

Rajah di bawah menjelaskan cirri-ciri yan menjadik modus o h m n ng kan operasi pelak ksanaan KBSR iaitu; R

42

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

4.4.4

Pelaksanaan KBSR 1982 - Percubaan di 305 buah sekolah seluruh Malaysia. 1983 - Pelaksanaan penuh di semua sekolah. 1984 - Amalan perdagangan disisipkan dan diganti dengan Kemahiran Hidup. 1988 – Falsafah Pendidikan Negara dinyatakan secara rasmi 1993 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukar kepada Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. 1994 - Alam Dan Manusia digantikan dengan Sains Dan Kajian Tempatan.

Perlaksanaan KBSR adalah susulan daripada perubahan yang dilakukan oleh Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengenai Perlaksanaan Dasar Pelajaran yang dikeluarkan pada tahun 1979. Kajian yang telah dilakukan oleh Jawatankuasa Kabinet ini terhadap Kurikulum Lama Sekolah Rendah (KLSR) yang telah dilaksanakan sejak merdeka tersebut mendapati bahawa terdapat beberapa kelemahan yang perlu diatasi. Antaranya termasuklah isi kandungan sukatan pelajaran yang berulang dan tidak mempunyai kaitan antara satu sama lain. Keduanya ialah dari segi sukatan pelajarannya yang terlalu banyak sehingga membosankan murid. Yang ketiga ialah guru dan murid terpaksa menghabiskan sukatan pelajaran apabila menjelang peperiksaan. Aspek keempat ialah pengajaran dan pembelajaran adalah menggunakan buku teks tanpa menggunakan sebarang bahan bantu lain. Aspek kelima ialah aktiviti kokurikulum dijalankan secara berpisah dan tiada kaitan dengan kurikulum formal bilik darjah.

Justeru, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah telah dilancarkan sepenuhnya pada tahun 1983. Pada tahun 1993, Kurikulum Baru Sekolah Rendah ditukarkan kepada nama baharu iaitu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah. Namun, hanya perubahan nama sahaja yang berlaku. Kandungan kurikulum itu masih sama seperti sebelumnya. Antara objektif penting pembentukan KBSR yang perlu dicapai ialah yang pertama, murid dapat menguasai dan menghargai Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan dan sebagai alat perpaduan dengan baik dan memuaskan. Rancangan KBSR juga telah menekankan penguasaan terhadap kemahiran asas 3M iaitu membaca , menulis dan mengira. Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah 1983 dalam Kurikulum Baru Sekolah Rendah dengan jelas menyatakan bahawa di akhir program Bahasa Malaysia,

43

Melalui aktiviti kokurikulum KBSR pula ianya meliputi aktiviti kelab. Bidang komunikasi pada asasnya terdiri daripada komponen Kemahiran Asas yang mengandungi mata pelajaran Bahasa iaitu Bahasa Melayu. serta dapat mengamalkan sikap toleransi dan kerjasama dengan rakan. KBSR dibahagikan kepada tiga bidang asas iaitu bidang komunikasi. Bidang Kemanusiaan dan Alam Sekitar pula terbahagi kepada dua komponen iaitu Kerohanian. persatuan. permainan serta unit beruniform. jasmani. rohani. bidang kemanusiaan dengan persekitaran dan bidang perkembangan diri individu. Justeru. memahami budaya kaum lain.rakan yang berlain agama dan budaya. Berdasarkan perkara yang berkaitan di atas. nilai-nilai estetika dan sosial selaras dengan falsafah dan dasar pendidikan negara iaitu untuk membangunkan negara dan menyemai perpaduan kaum yang kukuh serta integrasi nasional melalui sistem pendidikan yang tersusun dan bersistematik. 44 . emosi. intelek dan sosial (JERIS). Tamil dan Inggeris serta mata pelajaran Matematik. Bidang yang ketiga pula iaitu bidang perkembangan diri individu terdiri daripada komponen Kesenian dan Rekreasi yang mengandungi mata pelajaran Muzik. Pendidikan Seni dan Pendidikan Jasmani. maka jelaslah bahawa matlamat pendidikan KBSR di sekolah rendah untuk memastikan perkembangan murid secara menyeluruh dari aspek intelek. ia juga memberi tumpuan terhadap perkembangan individu secara menyeluruh yang meliputi aspek jasmani. Di samping itu juga. penerapan nilai. Aspek pengajaran nilai-nilai murni dan kewarganegaraan juga turut ditekankan berbanding KLSR sebelum ini. Mata pelajaran yang mewakili bidang ini ialah mata pelajaran Pendidikan Islam dan Pendidikan Moral. Cina. mendisiplinkan diri.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) murid seharusnya boleh menulis karangan dan surat kiriman yang tepat dengan maksud dan tajuknya serta memahami dan boleh mengisi borangborang yang sesuai untuk keperluan seharian. Pengajaran mata pelajaran moral dan Pendidikan Islam pula menjadi unsur kesepaduan dalam pengajaran. bukannya terletak pada guru agama sahaja. emosi. Mereka yang lemah akan diberikan pemulihan ataupun mengulangi pengajiannya. rohani. Nilai dan Sikap serta Komponen Kemanusiaan dengan Alam. bakat.nilai murni ini adalah penting dalam pemupukan individu ke arah mencapai integrasi nasional. Murid-murid dapat berinteraksi dengan pelbagai kaum. akhlak.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4. Dari segi strategi pengajaran. Berikut dirumuskan cirri-ciri bilik darjah dalam KBSR. Menggalakkan penglibatan pelajar secara aktif iv.4. Kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kumpulan ii.di dalam bilik darjah KBSR disediakan ruang pembelajaran untuk memudahkan pelajar menjalankan aktiviti pembelajaran. Menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran berpusatkan pelajar v. Pelajar dibahagikan mengikut kumpulan tertentu berdasarkan kobolehan tersendiri. Dari segi bentuk dan kemudahan. Bilik darjah jenis ini mempunyai perbezaan yang begitu ketara jika dibandingkan dengan bilik darjah tradisi.pendekatan yang digunakan lebih bersifat berpusatkan pelajar dan pengelibatan mereka secara aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran amat digalakkan. Hal ini menimbulkan suasana bilik darjah yang menarik dan merangsang proses pengajran dan pembelajaran.5 Pengurusan Bilik Darjah KBSR Bilik darjah KBSR telah diperkenalkan di Negara kita pada tahun 1982 di beberapa buah sekolah rendah sebagai percubaan manakala bilik darjah KBSM pula diperkenalkan apabila pelajar dari sekolah rendah tadi meneruskan pengajian ke sekolah menengah pada tahun 1988. Pelajar sentiasa berada dalam keadaan aktif. Selain itu bahan pengajaran dan hasil pembelajran juga diletakkan di ruang tersebut. Ini kerana program KBSR menekankan aktiviti pembelajaran secara berkumpulan dan interaksi antara guru dengan pelajar serta pelajar dengan pelajar sangat ditekankan. Dari segi susunan fizikal. 45 . kerusi dan meja pelajar disusun mengikut kaedah kumpulan. iii. Hasil kerja yang dipamerkan memperlihatkan suasan pembelajaran yang kondusif vii. i. Kerap melaksanakan interaksi antara guru dengan pelajar dan pelajar dengan pelajar vi.

Menyedari dan memahami norma dan nilai murni masyarakat. Penguasaan kemahiran asas berbahasa(mendengar. Penguasaan nombor dan operasi asas mengira Mengenal huruf serta membaca. dan ujian bulanan. Fokus Tahap I i. tahun 6. 46 . membaca dan menulis) ii. Murid yang tidak dapat menguasai kemahiran ini akan diberikan pemulihan.4.5 Pengujian dan Penilaian dalam KBSR Ujian Diagnostik Darjah 3 telah digantikan dengan Penilaian Tahap Satu (PTS) yang dapat dijalankan selama tiga tahun sebelum dimansuhkan. iv. 4.4. kurikulum ini memberikan kenaikan darjah secara automatik tetapi murid yang lemah diberi peluang untuk mengulang darjah atau mengikuti kelas pemulihan yang dijalankan. Penilaian formatif pula ialah penilaian yang dijalankan secara berterusan seperti kuiz dan soal-jawab. Antara jenis ujian lain yang terdapat dalam kurikulum baru ialah Penilaian Menengah Rendah(PMR) pada tingkatan tiga. dan kemahiran menulis. Aspek penilaian dalam KBSR pula menekankan penguasaan tiga kemahiran yang perlu dikuasai dan diuji iaitu kemahiran lisan. Penilaian sumatif ialah penilaian yang dijalankan di akhir sesuatu matapelajaran. Dari aspek bentuk penilaian yang dilaksanakan guru adalah secara formatif dan sumatif.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4. Penilaian Darjah 5 pula telah digantikan dengan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) untuk murid-murid KBSR. Contohnya adalah seperti ujian akhir tahun. iii. Daripada aspek penilaian pula. menhafaz dan menghayati ayat-ayat Al-Quran. kemahiran membaca.6 Fokus dan Struktur KBSR KBSR mempunyai dua tahap iaitu. Sijil Pelajaran Malaysia(SPM) atau Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia(SPVM) dan Sijil Tinggi Pelajaran Malaysia(STPM). bertutur.

iii. oleh yang demikian. ii. Laporan 47 . dan Kokurikulum 4. ii. iv. ii. iii. iv. Kesenian dan Kesihatan. Pemerolehan pengetahuan dan kemahiran-kemahiran lain Kemahiran Belajar serta Kemahiran Berfikir secara Kritis dan Kreatif.7 Kekuatan dan Kelemahan KBSR Matlamat kurikulum baru Sekolah Rendah adalah untuk memberikan pendidikan yang menyeluruh kepada murid-murid.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Fokus Tahap II i. Jadi.kemahiran belajar dan perkembangan sahsiah. memahami dan menghayati pengajaran Al-Quran. kejayaan KBSR ini dapat dilihat dari segi aspek pencapaian 3M . Pengukuhan kemahiran asas operasi matematik dan penyelesaian masalah. dan Perkembangan Diri Individu. Manusia dengan Persekitaran. Kerohanian. menghafaz. v. vi. nilai dan sikap Kemahiran Hidup. Komunikasi.4. v. vi. Membaca. Menulis dan Mengira . Pengukuhan kemahiran asas berbahasa. Tiga bidang tersebut dibahagi pula kepada enam komponen yang menjadi teras kepada struktur KBSR. Kemahiran Asas. Satu kajian tentang penilaian pencapaian KBSR ini yang telah dijalankan oleh Kementerian Pendidikan dengan Universiti Sains Malaysia pada tahun 1982. Komponen-komponen tersebut ialah:i. iii. Manusia dan Alam Kelilingnya.Membaca. Menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Struktur KBSR terdiri daripada tiga bidang iaitu:i.

Sebilangan besar murid juga telah menguasai kemahiran belajar yang lebih kompleks lagi seperti mengenal idea-idea utama dan membuat rumusan Dari segi perkembangan sahsiah. Penilaian yang telah dijalankan yang menunjukkan bahawa pencapaian murid KBSR dalam Bahasa Malaysia. Selain daripada itu mereka boleh berinteraksi sesama sendiri . Penekanan KBSR ke atas pengajaran yang berpusatkan kepada murid. Murid-murid KBSR berjaya menguasai kemahiran belajar yang raudah seperti menyoal. rakan sebaya dan individu serta penggunaan berbagai jenis bahan telah dapat memberi kepelbagaian dalam teknik pengajaran dan pembelajaran. Laporan kajian penilaian pencapaian KBSR. Ini adalah dengan tujuan supaya kelemahan tidak terkumpul dan langkah-langkah pemulihan dapat dijalankan dengan serta-merta.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Fasa I (1988) kajian tersebut menunjukkan bahawa taraf penguasaan murid-murid dalam 3M ini adalah lebih tinggi apabila dibandingkan dengan murid-murid yang mengikuti kurikulum lama. amalan kecenderungan. kepelbagaian aktiviti serta penglibatan semua murid dalam aktiviti yang berkenaan telah menghasilkan muridmurid yang lebih berminat dalam pembelajaran. Fasa II telah dibentangkan pada tahun 1990. berbincang dan mengeluarkan pendapat . bakat dan kebolehan. satu lagi kajian "Projek Inspire" yang menilai tentang pencapaian KBSR bagi murid-murid di luar bandar telah dijalankan. kumpulan. Cadangan pengelolaan pengajaran seperti kaedah kelas. Projek Inspire ini adalah kajian yang berterusan mengenai penggunaan alat Bantu mengajar . murid-murid KBSR juga didapati lebih berani bercakap dan yakin-dan menunjukkan minat dalam pembelajaran mereka. tingkah-laku. Budaya membaca juga memuaskan. Jadi. KBSR telah menimbulkan kesan yang positif terutama dari segi murid. Program pemulihan dan pengayaan dijalankan untuk mengambil kira bahawa murid berbeza dari segi pengalaman. gerakerja kumpulan khasnya pula dapat menanamkan sifat-sifat kepimpinan dan bekerjasama di kalangan murid-murid. KBSR juga telah menegaskan bahawa aspek penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan hendaklah dijalankan berterusan. adalah didapati bahawa golongan muridmurid yang tahu membaca adalah lebih ramai daripada dalam KLSR dan mereka membaca lebih pantas daripada murid-murid dalam KLSR. Melalui temuramah dengan guru-guru KBSR. bekerjasama dan bertolak ansur. 48 .

A. Dari sumber-sumber pengesanan yang lain didapati juga murid KBSR lebih cekap dan lebih berdikari. Ini mengakibatkan kesepaduan pengetahuan. kemahiran dan kompetensi. Ini secara langsung mengurangkan keberkesanan usaha ke arah membangunkan insan yang berilmu pengetahuan. 4. Perdana Menteri dalam Perhimpunan Agung UMNO 2006 – menuntut supaya pendidikan Negara memberi penekanan kepada :  Pembangunan modal insan  Penghasilan pelajar celik minda  Pembentukan warganegara yang menguasai ilmu. berketrampilan. kemahiran dan maklumat  Program yang membangunkan akal manusia dalam melahirkan insan Ulul al-bab. Kelemahan KBSR Beberapa prinsip KBSR tidak dilaksanakan dengan berkesan dalam proses P&P. kemahiran dan nilai tidak tercapai sepenuhnya melalui proses P&P di bilik darjah. kemahiran dan nilai yang perlu seperti mana dituntut oleh kurikulum mata pelajaran tersebut. menerap nilai  49 .5 Pengenalan Kurikulum Standart Pendidikan Islam Sekolah Rendah Secara umumnya. Antara faktor yang mendorong kepada perkara ini ialah fokus berlebihan untuk mencapai gred kelulusan A dalam peperiksaan. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil adalah lebih baik daripada murid-murid dalam KLSR. berdaya saing.  Gagasan ke 3 Ucapan Dasar Y. Teras ke 2 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan:   Dasar – membangunkan modal insan yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran serta menghayati nilai-nilai murni.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Bahasa Inggeris. bukannya bersifat menyampaikan ilmu pengetahuan.B. berkemahiran dan mempunyai jati diri bagi mememnuhi cirri-ciri modal insan cemerlang yang dihasratkan. Matlamat – memastikan anak bangsa Malaysia dipupuk semangat menguasai ilmu pengetahuan. Maka kebanyakan proses P&P yang berlaku di bilik darjah lebih berupa proses menyediakan pelajar untuk peperiksaan. Kurikulum Standart Sekolah Rendah berteraskan kepada beberapa sandaran utama iaitu.

1983 1993 2003 2011 - Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) KBSR (semakan) Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) 4.5. pedagogi. peruntukan masa. BENTUK BAHAN PENGURUSAN KURIKULUM ORGANISAS KSSR KANDUNGAN PENTAKSIRAN PEDAGOGI PERUNTUKAN MASA 50 . organisasi.1 Transformasi Kurikulum Proses melakukan satu bentuk perubahan yang holistik kepada kurikulum persekolahan sedia ada yang melibatkan perubahan bentuk. kaedah pentaksiran.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Oleh itu. kurikulum kebangsaan perlu dikaji semula bagi memastikan kurikulum yang holistik dan sentiasa releven bagi melahirkan modal insan yang seimbang yang dapat menangani cabaran semasa dan masa depan. kandungan. Berikut rentetan sejarah perkembangan kurikulum sekolah rendah seperti berikut. bahan dan pengurusan kurikulum di sekolah.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Hasrat Pendidikan         Falsafah Pendidikan Kebangsaan Cabaran Abad Ke-21 Dasar Pendidikan Kebangsaan Model Baru Ekonomi (MBE) Wawasan 2020 Teori Pembelajaran Rangka Rancangan Jangka Panjang 4 Tonggak dalam Pendidikan iaitu. Antara kemahiran asas tersebut adalah seperti berikut:       Penguasaan kemahiran asas – membaca.2 CIRI MODAL INSAN (SEKOLAH RENDAH) Pada akhir peringkat pendidikan rendah. menulis dan mengira Kemahiran menaakul. jasmani dan emosi: • Berilmu Pengetahuan • Berketrampilan • Percaya kepada Tuhan • Berakhlak Mulia • Berkeyakinan • ‘Independent learner’ ‘Global Player’: • Daya Saing • Daya Tahan • Kemahiran Berkomunikasi • Jati Diri Warga Negara Bertanggung jawab : • Berbudi • Bersatu padu • Patriotik • Adil • Penyayang • Berbakti Pekerja Berilmu: • Inovatif • Kreatif • Dahagakan Ilmu • Menguasai Kemahiran Teknologi Maklumat & Komunikasi • Creator of Technology • Belajar Sepanjang Hayat 4.5. rohani. murid perlu mempunyai kemahiran asas untuk kehidupan seharian. Murid yang seimbang dari segi intelek. kreatif dan inovatif Kesedaran kesejahteraan diri (fizikal dan mental) Percaya kepada tuhan. berakhlak mulia dan amalan nilai murni Jati diri dan semangat patriotisme Memahami dan menghayati budaya nasional 51 .

Iban* Perhimpunan Jumlah 90 30 1380 30 1380 30 1380 60 30 60 60 30 60 60 30 60 52 .3 Organisasi KSSR Tahap I dan Peruntukan Masa MASA DALAM SEMINGGU (MINIT) BIL MODUL SK SJKC SJKT MODUL TERAS ASAS 1 2 Bahasa Malaysia Bahasa Inggeris Bahasa Cina 3 Bahasa Tamil Pendidikan Islam 4 Pendidikan Moral 5 6 7 Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matematik 60 30 180 60 30 180 60 30 180 180 120 120 360 360 300 300 150 360 300 150 MODUL TERAS TEMA Dunia Seni Visual 8 Dunia Muzik Dunia Sains dan Teknologi MODUL ELEKTIF 9 BCSK/BTSK/B.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 4. Arab/B.5.

bagi menanam rasa kecintaan kepada baginda. maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati iv.a. Buku Teks • Berpendekatan Modular Namun begitu. dalam konteks kurikulum Pendidikan Islam mempunyai matlamat dan kandungan yang digubal khusus bagi merelisasikan hasrat tersebut. beriman.5. 4. beramal soleh dan berakhlak mulia dengan menjadikan al-Quran dan al-Sunnah sebagai panduan dalam kehidupan seharian supaya menjadi hamba Allah yang berjaya didunia dan di akhirat. v. Memahami pengajarannya.4 Matlamat Matlamat Pendidikan Islam sekolah rendah adalah untuk menghasilkan insan yang berilmu. Perbincangan selanjutnya akan memfokuskan dalam konteks Pendidikan Islam. vi.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Bahan Kurikulum 1. iii. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. 4. 53 . Membaca dan memahami hadis-hadis terpilih serta menghayati pengajarannya. Dokumen Kurikulum • • Standard Kandungan Standard Pembelajaran 2. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah s.5. ii.w. vii.5 Objektif Murid yang mengikuti pengajaran dan pembelajaran kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah berkebolehan untuk: i. Menghafaz surah-surah terpilih dari juzu’ amma untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. Membaca al-Quran dengan betul dan bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam kehidupan seharian. Memahami dan mengamalkan ibadat-ibadat asas fardu ‘ain dan fardu kifayah sebagai kewajipan umat Islam.

Membaca dan menulis jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya bangsa.6 Fokus Kurikulum standard Pendidikan Islam sekolah rendah memberi penekanan kepada kemahiran membaca al-Quran. fasih dan bertajwid. 4. Modul Akidah Modul ini memberikan tumpuan kepada pembentukan akidah.7 Organisasi Kandungan Pendidikan Islam Kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah dibangunkan dengan memberi penekanan pada standard kandungan dan standard pembelajaran yang perlu diketahui dan boleh dilakukan oleh murid. Standard kandungan Pendidikan Islam Sekolah Rendah dibahagikan kepada enam modul iaitu: Modul al Quran Modul ini memberikan tumpuan kepada membaca al-Quran dengan betul. menghafaz dan memahami surah al. serta kemahiran jawi. pemantapan asas-asas akidah. sikap dan tanggungjawab terhadap Allah s. 4. Memahami dan mengamalkan adab serta menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian.5. Modul Hadis Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami maksud hadis secara umum serta menghayati pengajarannya. 54 . ibadah.w.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) viii. akhlak dan sirah Rasulullah s.w.a.Fatihah dan surah tertentu daripada juzu’ Amma serta menghayati pengajarannya. mengamal dan menghayati tuntutan fardu ain dan fardu kifayah dalam kehidupan harian. pemahaman akidah yang sahih dan mengaplikasikan tuntutan akidah dalam kehidupan harian .5. Pada akhir pembelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah murid mampu memahami. dan ix. hadis.t.

t. 55 . Pelaksanaan pentaksiran berasaskan sekolah . • • • • • Memastikan SEMUA murid melepasi standard yang ditetapkan. Mengatasi masalah murid keciciran dalam pembelajaran. kemahiran dan nilai yang perlu diukur dengan jelas. Modul Sirah Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami sirah Rasulullah s. Modul Jawi Modul ini memberikan tumpuan kepada kemahiran membaca dan menulis jawi serta mempelajari asas seni khat.w. Modul Adab Modul ini memberikan tumpuan kepada menghayati tatacara perhubungan manusia dengan Allah. kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! .a. Mengenal pasti strategi penambahbaikan (assessment for learning). persoalannya mengapa Standard diperlukan? Standart diperlukan bagi merealisasikan hasrat.w dan mengambil iktibar daripadanya serta mengaplikasikan dalam kehidupan harian. Sebagai kesimpulan. dan melaksanakannya dalam kehidupan harian. Tahniah. Penetapan ilmu. manusia sesama manusia dan manusia dengan alam sekitar.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Modul Ibadah Modul ini memberikan tumpuan kepada memahami dan menghayati cara beribadah yang ditentukan oleh Allah s.

Kenal pasti elemen-elemen baru dalam Kurikulum Standart Sekolah Rendah (KSSR) dan cadangkan langkah-langkah pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran bagi merealisasikan hasrat tersebut.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) LATIHAN & TUGASAN i. ii. 56 . Berasaskan pendapat-pendapat sarjana Islam mengenai matlamat pendidikan Islam. iv. Bina satu grafik banding beza bagi merumuskan analisa kandungan KLSR dan KBSR. iii. huraikan perkaitan pendapat-pendapat tersebut dengan kurikulum Pendidikan Islam di Malaysia. Bincang dan kemukakan rasional dalam melaksanakan penambaikan dan pemantapan kurikulum Pendidikan Islam dari semasa ke semasa.

objektif dan organisasi kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah. 5. Menguasai kemahiran terhadap aspek-aspek yang berkaitan dengan pendidikan Islam KBSR. Para pelajar akan dapat menguasai dan mengaplikasikan aspek-aspek penting dalam organisasi kandungan Pendidikan Islam KBSR. 5. iii. ii. Memahami dan menghurai matlamat.1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 5. kandungan sukatan pelajaran Pendidikan Islam KBSR.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) TAJUK 5 Analisis Kandungan Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran. Analisis sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merupakan satu dokumen yang tidak dapat dipisahkan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran seseorang guru. Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran merupakan dokumen rasmi yang penting bagi seseorang guru Pendidikan Islam.isi pelajaran dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR. Tajuk-tajuk dalam unit ini membincangkan tentang analisis kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Islam. Memahami dan menghuraikan bidang. pelajar-pelajar diharapkan dapat: i. tajuk. 57 .2 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini.

beramal salih dan bertakwa selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Islam. Justeru itu modul ini diharap dapat membantu anda memahami dan menguasai Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam dan Huraian Sukatan Pelajaran. Pendidikan Asas Tilawah al-Quran ii. Untuk menjadi seorang pendidik yang professional anda perlulah mengetahui. Tumpuan Khusus mata pelajaran Pendidikan Islam: i. Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Pembentukan Aqidah dan Bimbingan Asas Fardu Ain iii. berketrampilan. Para pendidik perlu memastikan setiap murid menguasai ilmu. kemanusiaan. semangat juang. kemasyarakatan dan kenegaraan. Huraian Sukatan Pelajaran. bangsa dan negara. gigih berusaha dan mampu mengubah diri yang menyumbang kepada asas tamadun masyarakat. Pemupukan amalan Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah yang dituntut oleh syariat iv. 58 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Pelajar-pelajar sekelian! Pendidikan Islam sekolah rendah wajib dipelajari oleh setiap murid Islam dari tahun 1 hingga tahun 6. Penerapan Adab yang berteraskan Akhlak Islamiah ke dalam diri murid. beradab. Pendidikan Islam sekolah rendah menekankan kemahiran-kemahiran asas yang perlu dikuasai oleh individu Muslim merangkumi aspek keimanan. amalan dan kemahiran yang telah ditetapkan supaya mata pelajaran Pendidikan Islam ini dapat menyumbang ke arah pembentukan muslim mukmin yang berilmu. berakhlak mulia. memahami dan menguasai isi kandungan Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam . daya tahan. Keempat-empat bidang ini hendaklah disampaikan dengan berkesan. bertanggungjawab. beriman. Penyampaian yang berkesan mampu menanam asas keimanan dan membentuk murid-murid agar mempunyai cita-cita tinggi. Anda sekarang adalah seorang pendidik.

3. Mengamalkan ibadat-ibadat asas dalam fardu ain serta memahami fardu kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam. 7. 8. beriman.4 Matlamat Pendidikan Islam Sekolah Rendah Matlamat pendidikan Islam adalah untuk menghasilkan muslim yang berilmu. 4.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 5. Membaca surah-surah terpilih dari juzu’ Amma dengan betul dan fasih bagi memupuk minat membaca al-Quran dan menjadi amalan harian. berketrampilan. Memahami dan mengambil iktibar daripada sirah Rasulullah SAW sebagai asas perkembangan tamadun manusia.5. Membaca dan menulis jawi bangsa. beramal soleh dan berakhlak mulia berdasarkan al-Quran dan alSunnah supaya menjadi hamba dan khalifah Allah yang bertaqwa dan menyumbang ke arah mempertingkat tamadun bangsa dan negara. 2. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari dan menghayati pengajarannya kearah meyakini al-Quran sebagai rujukan petunjuk Allah. Mengamalkan adab dan menghayati nilai-nilai akhlak dalam kehidupan seharian. 5. murid dapat : 1. sebagai kecintaan terhadap warisan budaya 59 . Objektif Pendidikan Islam Setelah mengikuti kurikulum Pendidikan Islam sekolah rendah. Menghafaz ayat lazim yang terpilih untuk bacaan dalam solat dan ibadat harian. 6. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benteng keagamaan. 5.

6 Organisasi Kandungan Sukatan Pelajaran Pe O n P endidikan Is slam Sekola Rendah ah dungan Pend didikan Islam sekolah re m endah dibah agikan kepa empat b ada bidang seper rti Kand berikut iaitu: Orga anisasi Kandungan Pe endidikan Is slam Sekolah Ren ndah Bidang Asuh B han  Tilawah al‐ Quran  Bidang  Pelajaran Ja P awi Bidang Asas  yah  Ulum Syariy Bidang As sas  Akhlak   h  Islamiah ajah 1 : Bid dang-bidang Pendidikan Islam Seko g n olah Rendah h Ra h an bidang mata pelajaran y a yang terdapa at Rajah 1 di atas menunjukka kandungan bidang-b dalam Pendidika Islam sek m an kolah renda Manakal a Jadual 1 di bawah m ah.PIM 310 01 P Pengenalan Ku urikulum Pendid dikan Islam (SR R) 5. Bil. Surah h–surah terpilih dar ripada juzuk Amma k dengan be etul dan fas bagi sih memupuk minat memb baca AlQuran. 2 Menghaf ayat-ayat 2. 2. Menghafaz ayat-ayat lazim . BIDANG OB BJEKTIF TUMP PUAN 1 Asuhan Tilawah T Al-Quran 1. z t yang terpilih untuk bacaan olat dan ibadah dalam so 1. Membaca . a ayat-ay yat 1 Membaca al-Quraan denga an n Betul dan fasih. menerangka an dengan lebih terp perinci tentang bidang-b bidang terse ebut . faz t tertentu d dengan betu ul dan fasih h 60 .

dan Rasulullah S.W.Ibadah dan Sirah dari segi tanggungjawab terhadap diri.W 2. keluarga. Memahami dan meyakini asas-asas keimanan sebagai pegangan akidah dan benting keagmaan 2.. Asas Akhlak Islamiah Mengamal adab dan 1. Implikasi Akidah. OBJEKTIF TUMPUAN 3. Pengetahuan mengenai peraturan ibadah yang ditentukan oleh Allah Taala dan melaksanakannya 3.W.T.pembentukan sikap dan tanggungjawab terhadap Allah 2. 3.A. Memahami pengertian surah-surah tertentu daripada Juzuk Amma (Juzuk 30 ) dan menghayati pengajarannya.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Bil. Penekanan akidah. 2 Asas Ulum AsSyariah 1.masyarakat dan Negara. Memahami maksud beberapa surah yang dipelajari ddengan menghayati beberapa surah sebagai rujukan petunjuk Allah. alam sekitar. Mengamalkan ibadah-ibadah asas Fardu Ain s erta memahami Fardu Kifayah sebagai tuntutan kewajipan umat Islam 3. Kepatuhan terhadap menghayati nilai-nilai akhlak perturan dan cara hidup dalam kehidupan seharian Muslim dalam hubungan dengan Allah S.A. Kepatuhan terhadap peraturan dan tatacara perhubungan manusia dengan diri. keluarga. sebagai asas perkembangan tamadun manusia. A. 1.W 4. Percontohan dan pengambilan iktibar dari Sirah Rasulullah S. Memahami dan mengambil Iktibar dengan sirah Rasulullah S. 3. BIDANG harian.masyarakat dan Negara 61 .

5. 2. kaedah pengajaran dan pembelajaran serta keperluan penilaian Pendidikan Islam. memudahkan anda meneruskan pembelajaran seterusnya. 5. Menulis tulisan jawi mencintainya sebagai warisan dengan baik budaya bangsa. sekarang marilah kita meneruskan perbincangan ini mengenai Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR.7. bahan.1 Pendahuluan Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) merupakan satu daripada dokumen utama kurikulum Pendidikan Islam. Baiklah. Menghayati seni tulisan jawi. 62 . Dalam unit ini anda akan dapat mengetahui secara lebih terperinci mengenai matlamat. objektif dan bidang yang terdapat dalam Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah dari tahun 1 hingga tahun 6. Bahagian “ Pengenalan HSP Pendidikan Islam ” merupakan satu bahagian yang penting daripada dokumen HSP ini. Berikut ini dihuraikan konsep HSP .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Bil. Dalam dokumen Huraian Sukatan Pelajaran (HSP) khususnya dimuatkan maklumat mengenai keperluan kurikulum Pendidikan Islam. Membaca jawi dengan lancar 3. semoga dengan pemahaman dan pengamatan yang telah anda berikan itu. Pelajaran Jawi Membaca dan menulis jawi serta 1. struktur HSP. Ia menerangkan bagaimana kandungan Pendidikan Islam perlu dikembangkan dan disempurnakan kepada murid. Insyaallah. BIDANG OBJEKTIF TUMPUAN 4.7 Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Anda telah pun memahami secara terperinci Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR melalui unit yang lepas. organisasi isi.

Penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran serta penilaian dibina berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran. Fungsi utama Huraian Sukatan Pelajaran ialah untuk:  Menentukan skop sukatan  Panduan guru dalam menyediakan isi pelajaran dan pemilihan aktiviti pembelajaran  Kegunaan penyedia buku teks dan bahan pembelajaran bagi memilih dan membina isi kandungan aktiviti pembelajaran.3 Organisasi Huraian Sukatan Pelajaran Huraian sukatan pelajaran disusun dengan menggunakan format yang diselaraskan bagi semua matapelajaran.7.7. Ia juga merupakan keutamaan hampir setara dengan Sukatan Pelajaran dan perlu dibaca bersama-sama. Kandungan Huraian Sukatan dipersembahkan dalam bentuk lajur seperti berikut :.2 Konsep Huraian Sukatan Pelajaran Huraian Sukatan Pelajaran ialah memperjelaskan satu dokumen yang memperkembangkan dan maksud dan kehendak Sukatan Pelajaran. soalan penilaian dan kerja lanjutan  Kegunaan pembinaan soalan ujian dan penaksiran samada berbentuk formatif atau sumatif 5.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 5. Bidang Pembelajaran Hasil Pembelajaran Aras 1 : Aras 2 : Aras 3 : Cadangan Pengalaman Pembelajaran 63 . Penguasaan terhadap apa yang terkandung dalam Huraian Sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

Keterangan lajur Lajur Kandungan dalam Lajur

Lajur Bidang Pembelajaran

Mengandungi tajuk-tajuk seperti dalam kandungan sukatan pelajaran.  Berkaitan dengan hasil pembelajaran yang mesti dicapai oleh murid.  Mengandungi kenyataan atau keterangan mengenai kesan atau hasil dari proses pembelajran yang dialami oleh murid, samada kesan berbentuk dalaman (implisit) atau luaran ( eksplisit).  Hasil pembelajaran yang mesti dicapai bagi setiap tajuk telah dibahagikan kepada 3 aras iaitu aras 1, aras 2 dan aras 3 bertujuan untuk memenuhi keperluan tiga golongan prestasi murid. Aras 1 : Aras ini bertujuan memenuhi keperluan golongan murid berpencapaian rendah. Ia merupakan aras yang paling rendah atau paling mudah yang mesti dikuasai oleh keseluruhan murid. Bimbingan dan dorongan dengan aktiviti yang sewajarnya perlu diberi untuk mencapai penguasaan hasil pembelajaran aras ini, iaitu tahap yang paling minima. Aras 2 : Aras sederhana atau pertengahan yang perlu dikuasai oleh murid yang mempunyai aras kebolehan yang sederhana. 60% - 70% daripada keseluruhan murid dalam kelas sepatutnya menguasai tahap ini . Aras 3 : Aras paling tinggi. Ia perlu dikuasai oleh murid-murid pencapaian tinggi. Selalunya 15 % - 20% murid yang

Lajur Hasil Pembelajaran

64

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

diajar boleh menguasai aras ini

Lajur Cadangan Pembelajaran

Pengalaman  Memuatkan cadangan strategi, kaedah, teknik, aktiviti yang boleh dilakukan oleh guru untuk mencapai hasil pembelajaran yang baik.  Cadangan kepada guru tentang pengalaman pembelajaran yang akan dialami oleh murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran

5.7.4 Tumpuan mata pelajaran Pendidikan Islam Kekuatan bagi mana-mana mata pelajaran adalah bergantung kepada aspek kandungan pelajaran, pendekatan , kaedah dan aktiviti pengajaran dan

pembelajaran serta kekuatan dan kesan bahan-bahan yang digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran.

Peruntukan masa bagi mata pelajaran sekolah rendah ialah 150 minit seminggu dan boleh dibahagikan kepada 5 waktu dengan 30 minit setiap waktu. Sebanyak 30 minit atau satu waktu diperuntukkan bagi pelajaran Jawi.

65

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

A. Asuhan Tilawah al-Quran

Perhatikan rajah berikut kemudian ikuti huraiannya:

Rajah : Bidang satu Asuhan Tilawah Al-Quran

.Asuhan Tilawah Al-Qurann

1. Bacaan

2 Hafazan

3. Kefahaman

Rajah

di atas , menunjukkan Bidang Asuhan Tilawah Al-Quran, bidang ini

mengandungi tiga bahagian iaitu Bacaan, Hafazan dan Kefahaman seperti berikut; I. Bacaan : i. Mengenal huruf-huruf hijaiyyah tunggal, bersambung dan berbaris fathah, kasrah,dhammah, tanwin, sukun dan syaddah.

ii. Membaca kalimah dan potongan ayat iii. Membaca kalimah dan ayat-ayat pendek pelbagai baris iv. Membaca surah-surah dengan betul dan fasih : v. Membaca potongan ayat-ayat dari surah-surah tertentu yang mengandungi tanda bacaan mad dan waqaf vi. Membaca ayat-ayat pendek mengandungi nun sakinah dan tanwin

66

r. q. h. f. c. o. Membaca potongan ayat-ayat dari surah-surah tertentu yang mengandungi mim syaddah. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Surah Al-Fatihah An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas Al-Masad Al-Nasr Al-Kafirun Al-Kawthar Al-Ma’un Al-Quraisy Bil 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Surah Al-Fil Al-Humazah Al-‘Asr Al-Takathur Al-Qari’ah Al-Adiyat Al-Zalzalah Al-Bayyinah Al. n. d.-Qadr Al-‘Alaq Al-Tin Al-syarh 67 . m. p. Berikut surah-surah yang dicadangkan. i. e. Al-Takathur Al-Qari’ah Al-Adiyat Al-Zalzalah Al-Bayyinah Al. Al-Fatihah An-Nas Al-Falaq Al-Ikhlas Al-Kafirun Al-Kawthar Al-Ma’un Al-Quraisy Al-Fil l. s.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) vii.-Qadr Al-‘Alaq Bil 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Surah Al-Tin Al-syarh Al-Dhuha Al-Lail Al-Syams Al-Balad Al-Fajr Al-Ghasiyyah Al-A’la Al-Tariq II Hafazan : Menghafaz surah-surah berikut : a. Membaca potongan ayat-ayat daripada surah-surah tertentu yang mengandungi bacaan qalqalah. nun syaddah dan mim sakinah viii. b. t. g.

Al-Humazah Al-‘Asr u. Al-Dhuha III Kefahaman : Pengertian Al-Quraan Kelebihan membaca Al-Quraan Sejarah ringkas al-Quraan Memahami surah-surah berikut secara umum  Surah Al-Fatuhah ayat 1 . Bidang Ulum Syariah I. k.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) j. B .7  Surah al-Nas ayat 1-6  Surah al-Falaq ayat 1-5  Surah al-Ikhlas  Surah al-Kawthar  Surah al-Ma’un ayat 1-7  Surah al-Qadr ayat 1-5  Surah al-Dhuha ayat 1-11 Lihat rajah berikut kemudian ikuti huraiannya: Bidang Asas Ulum Syar’iyah Akidah Ibadah Sirah Rajah 13 : Bidang Asas Ulum Syar’iyah Perhatikan dengan teliti bidang Asas Ulum Syar’iyah terdapat di dalam rajah di atas. Tajuk-tajuk Akidah ialah:  Pengertian Rukun Iman  Beriman Kepada Allah  Beriman Kepada Maliakat 68 . bidang ini terbahagi kepada bidang Akidah. Ibadah dan Sirah.

Pelakuan Solat (Rukun Fi’li) dan hikmahnya Perkara-perkara yang membatal solat Rukun-rukun Syarat-syarat wajib Syarat-syarat sah Sunat Ab’adh dan Hai’ah.iii.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)           Beriman Kepada Rasul Beriman kepada Kitab-Kitab Beriman kepada Hari Akhirat Beriman kepada Qadak dan Qadar Pengertian Rukun IslamSifat wajib Allah Nama-nama Allah (Asma al-Husna ) yang berikut: Pengertian Dosa dan pahala Pengertian Syirik.Ketika Iktidal .Surah AlFatihah . Sam’iyyat : Pengertian Perkara-perkara sam’iyyat II Ibadah Konsep Ibadah Pengertian Jenis-jenis Fardhu Ain dan Fardhu Kifayah Jenis-jenis hukum Bersuci :  Pengertian  Tanggungjawab bersuci  Istinjak  Bersuci dari najis  Bersuci dari hadas  Tayammum  Solat:    Pengertian Solat Fardu Bacaan dalam solat serta terjemahannya . Azan dan Iqamah        69 .Tahyatul awal dan akhir .Ketika Sujud .Ketika Ruku’ .Doa Iftitah .Ketika duduk antara dua sujud .Doa Qunut.Takratul Ihram .

15 Pembesar Mekah terima Rasulullah 3.16 3.6 Kematian Datuk 3. 3.29 Kewafatan Rasulullah S.W.12 Mukjizat Al-Quraan 3.19 Tentangan terhadap Rasulullah Israk dan Mikraj Perjanjian Aqabah Hijrah kemadinah 3.21 Persaudaraan Muhajirin dan Ansar 3.20 Pembinaan Masjid pertama 3.17 3.22 Pembentukan Negara Madinah 3.14 Hijrah ke Habsyah 3. C.1 3.13 Dakwah Rasulullah (sulit dan terang) 3.27 Piagam Madinah Perjanjian Hudaibiah Pembukaan Kota Mekah Perkembangan Islam Zaman Rasul 3.2.5 Kematian bapa dan ibu Nabi 3.9 Pekhawinan Nabi 3.26 3.18 3.25 3.11 Peristiwa di Gua Hira’ 3. Bidang Adab dan Akhlak Islamiah 70 .24 3.28 Haji Wida’ 3.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)      Solat berjamaah Solat Jumaat Ibadah puasa Solat Hari Raya Aidil fitri dan Aidiladha Solat Jenazah III Sirah : Tanda-tanda kenabian Salasilah keturunan Nabi Penyusuan dan Pemelihraan Nabi Nabi dibesarkan dan dididik nilai murni 3.8 Pekerjaan Nabi( Semasa Kecil & Dewasa 3.4 3. Sebenarnya anda sekarang sedang mengkaji perincian sukatan dalam bidang Ulum Syar’iah mulai dari tahun 1 hingga tahun 6.3 3.7 Pemeliharaan Nabi oleh bapa saudara 3.10 Peritiwa Hajarul al-Aswad 3.23 Mempertahankan Madinah 3. Syabas dan tahniah !.A.

1.8 3.2. a.2.1.2.6 b. Adab dalam kehidupan Bersosial 3.5 3.4 3.2 1.10 Adab berjalan 3.1.12 Adab berkumpul 3.1 3.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Adab dan Akhlak Islamiah Adab dalam Kehidupan Harian Adab terhadap ibubapa/keluarga Adab terhadap Kehidupan Sosial Adab Menuntut Ilmu Adab dengan Al-Quran Rajah 16 : Bidang Adab dan Akhlak Islamiah Anda akan meneliti setiap bahagian yang terdapat dalam rajah 16 satu persatu.7 3.2 3.1.2 Adab bergaul dengan rakan Adab di masjid 3.1.1 1.13 Adab berjual beli 71 .2.1.1.1.2.12 Adab mengurus diri Adab terhadap Ibu Bapa dan Keluarga 1.2. Adakah anda bersedia sekarang!.1.9 Adab berkenderaan Adab masuk dan keluar rumah Adab menghidang makan dan minuman 3.1.2. Adab dalam Kehidupan Harian Dalam bahagian ini anda akan didedahkan mengenai perkara berikut : 3.1 3.3 Adab bercakap dengan ibu bapa Adab menolong ibu bapa Adab bergaul dengan keluarga c.3 Adab Makan Minum Adab Qada Hajat Adab tidur dan bangun tidur 3.11 Adab bertanya 3.1. Adab mandi dan bersugi Adab berwuduk Adab berpakaian 3.1.

2. Mengenal .2.16 Adab ketika bermaian 3. membaca dan menulis perkataan berimbuhan dan ayat pendek h. iv.5. c.2.8 3.21 Adab manusia dan makhluk lain 3.2. menyebut dan menulis huruf jawi tunggal Mengenal .10 3. vii. Mengenal dan menulis khat Nasakh dan Rik’ah. v.18 Adab kecintaan kepada Negara 3. g.2. Menggunakan tanda baca i. dan surau Adab bercakap dengan rakan Adab melayan tetamu Adab menziarah orang sakit Adab menziarah rakan Adab menziarah orang tua Adab dengan orang tua Adab menziarah jenazah kubur Adab makan di majlis keramaian Adab berjiran 3.14 Adab bekerja 3.2.9 3. d.2.2.2.5 3. ii.22 Adab dengan pemimpin Adab Menuntut Ilmu i.20 Adab rehlah 3. e. vi.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 3. Pelajaran Jawi a.19 Adab menjaga kebersihan sungai dan alam sekitar 3. menyebut dan menulis huruf jawi sambung Mengenal .15 Adab menziarah jiran 3.11 d.2.2. Membaca pelbagai jenis teks bacaan j.17 Adab terhadap tempat dan harta benda awam 3. menyebut dan menulis suku kata tertutup Membaca dan menulis rangkai kata dan ayat Mengenal . b.3 3.2. f.1 3. membaca dan menulis perkataan pinjaman Mengenal . Adab dengan Al-Quraan 3. 72 .2.2 Adab membawa dan menyimpan Al-Quraan Adab membaca Al-Quraan 2.5.2.2. menyebut dan menulis suku kata terbuka Mengenal .2.2.2. iii. Menulis pelbagai jenis teks k.6 3. Adab bercakap dengan guru Adab ke sekolah Adab Belajar Adab semasa di sekolah Adab berhujah Adab menolong guru Adab menjaga harta benda sekolah e.7 3.4 3.

Sukatan pelajaran perlu difahami bersama-sama dengan huraian sukatan pelajaran. Dengan pemahaman ini guru akan lebih mudah merancang pengajaran mereka serta dapat menghurai setiap tajuk yang dicadangkan. bincangkan bidang-bidang pendidikan Islam sekolah rendah mengikut susunan? ii. Huraian sukatan pelajaran ialah satu dokumen yang memperkembang dan memperjelas maksud serta kehendak sukatan pelajaran. Latihan i.. Penguasaan terhadap segala yang terkandung dalam huraian sukatan pelajaran adalah menjadi ukuran pencapaian murid. 73 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Rumusan Kurikulum pendidikan Islam adalah bermatlamat untuk mencapai keberkesanan dari segi penghayatan dan aplikasi. pengajaran dan pembelajaran hendaklah berdasarkan kepada sukatan Pelajaran. Oleh itu. berfungsi sebagai benteng keagamaan dan amalan nilai-nilai budaya bangsa. setiap bakal pendidik hendaklah memahami dengan jelas tentang Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam Sekolah Rendah kerana ia merupakan asas utama sebelum memulakan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Syabas! Atas kesabaran anda ………………. Mengkaji dan meneliti Sukatan Pelajaran adalah amat mustahak sebelum guru memulakan tugasan dibilik darjah. Sukatan ini mempunyai institusi yang tinggi yang hampir setara dengan sukatan pelajaran. Berdasarkan maklumat-maklumat di atas. melalui sukatan pelajaran pelajar dapat menimba ilmu dan kemahiran. Senaraikan Objektif setiap bidang mengikut tumpuan sukatan tersebut.

6. Penggunaan buku teks dan buku panduan guru amat penting bagi seseorang guru Pendidikan Islam dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam di dalam bilik darjah .3 Kerangka Tajuk Konsep Buku Teks Keberkesanan Buku Teks PENGGUNAAN BUKU TEKS & BUKU PANDUAN GURU Penggunaan Buku Panduan Guru Fungsi Buku Panduan Guru Keberkesanan Penggunaan BPG 74 . 6. Membuat perbandingan kandungan buku teks lama dan buku teks terkini.1 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini. ii.0 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 5. Menghurai dan menganalisis buku panduan guru Pendidikan Islam.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) TAJUK 6 Penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. Menghurai dan menganalisis bahan dari buku teks Pendidikan Islam. iii. 6. Tajuk-tajuk dalam unit ini membincangkan tentang penggunaan buku teks dan buku panduan guru Pendidikan Islam .Kedua-duanya juga penting sebagai dokumen rasmi yang menjadi rujukan utama semasa pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pelajar-pelajar diharapkan dapat: i.

Penggunaaan bahasa yang ringkas dan padat. Buku teks telah digubal oleh panel penulisan yang telah dilantik. Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Islam KBSR Kandungan Buku Teks : I. Ianya tidak hanya berfokus kepada aspek peperiksaan sahaja tetapi lebih dari itu. penguasaan kemahiran baru dan terkini. Isi kandungannya memenuhi dan menepati kehendak sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Ciri-ciri semakan kepada buku teks ialah untuk menampilkan buku teks sebagai agen perubahan yang berkemampuan untuk membantu memberikan prospek baru dalam penerokaan. Setiap tajuk pelajaran telah disediakan dengan isi pelajaran yang lengkap. pengetahuan dan maklumat lain yang diperlukan untuk membentuk minda pelajar.4 Konsep Buku Teks Buku teks Pendidikan Islam terbaru dibina berdasarkan semakan semula KBSR . di samping ilustrasi yang menarik diharap dapat merangsang minda pelajar menghayati matlamat dan objektif pengajaran dan pembelajaran. progresif. Bagi setiap isi pelajaran telah ditentukan hasil pembelajaran dan aras pembelajaran seperti yang telah ditetapkan dalam Huraian Sukatan Pelajaran. Sebelum anda teruskan. IV. Ianya telah melalui proses pemerakuan yang tertentu di peringkat Kementerian Pelajaran Malaysia. dicadangkan anda haruslah memiliki senaskah Buku Teks. Buku Panduan Guru. Seterusnya dapat membantu dalam menyediakan guna tenaga negara dan peningkatan kualiti pendidikan. II. Buku teks merupakan satu wadah penulisan yang mengandungi fakta.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 6. Buku Teks mengandungi dua jilid iaitu jilid satu untuk ‘ Asuhan Tilawah Al Quran’ dan ‘Pelajaran Jawi’ dan jilid dua “Bidang Asas Ulum Syariyyah” dan “Adab dan Akhlak Islamiah’ III. 75 . dinamik dan seimbang yang dapat dinikmati oleh anak dididik kita.

penghayatan dan info islam. 4. 5. Dapatkan buku teks yang lama dan buat perbandingan dengan buku teks terkini. hendaklah menanamkan kepada pelajar mengenai kepentingan mengguna dan memelihara buku teks. VI. 3. VII. 76 . Buku teks boleh membantu murid-murid membuat persediaan belajar. 6. Ilustrasinya yang menarik dan aktiviti berpusatkan murid akan menjadikan sesi pengajaran dan pembelajaran di kelas anda ‘hidup dan Kita menyeronokkan. Isu pelajar sering mendapatkan sumber dari buku tambahan luar lebih dari buku teks seharusnya dapat diatasi. Setiap tajuk juga disediakan dengan aktiviti gerak minda. Di akhir setiap topik dicadangkan aktiviti susulan dan latihan untuk penilaian.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) V. Isi kandungan buku teks dilengkapkan dengan grafik-grafik yang menarik perhatian murid-murid .4. Buku teks juga memberikan kemudahan kepada guru untuk membuat aktiviti dan latihan. Rumusan Buku teks sangat membantu anda dalam merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran.1 Keberkesanan Buku Teks : 1. ia perlu dijadikan sebagai sumber rujukan utama murid. Buku teks juga menjadi panduan awal kepada murid dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Pendekatan Buku Teks Semakan Semula diharapkan menjadi rujukan terkini pelajar. Membangkitkan minat murid untuk membaca dengan ilustrasi yang menarik. 2. Buku teks juga sebagai bahan rujukan murid-murid di sekolah dan di rumah ketika membuat ulangkaji.

an enarnya Sebe terdapat beberapa lagi dokumen yang dibin na berses suian denga an kuriku ulum semak Pendidik Islam 20 kan kan 002. Buat perbandinga mak ks a an. Bincangkan. Tentu ada pro dan kontranya.1.5 Buku Pandu Guru Pelajar sekelian! an Bagi memastika hasrat dan tujua pendidik an kan dapa dicapai sepenuhnya at a.2 ) Huraia Sukatan Pelajaran ( sudah ditera an Buku Panduan Pe engajaran da Pembelajjaran Pendid an dikan Islam Buku Penilaian Ke endalian Sekolah Renda ah Buku Penilaian Ke endalian Sekolah Mene ngah Buku Panduan As Fardu Ain sas Buku Panduan Ja awi 77 . ii. Tahniah ! ke T erana anda telah menye t elesaikan tug gasan denga baik an sekali.PIM 310 01 P Pengenalan Ku urikulum Pendid dikan Islam (SR R) Aktiviti : i.1. en n B uan 6. Cuba sem buku tek yang lama dan yang baru. Dapatkan maklumat dari pela n t ajar meng genai peras saan merek ka la apabil menggunakan buku teks. n iii. uku Pandua an seperti Bu berasingan bagi setia n ap enterian Pe endidikan te elah menye ediakan bah han asas Keme Peng gajaran dan Pembelajar ran. Senaraika 10 aktivit an ti yang difikirkan mena dan menyeronokkan murid yan arik ng oleh diper rolehi di dala buku tek am ks. Buku ini disediak kan secara bidan ng di mana ianya me encadangka an butur-bu terperinci bagi membantu gur utir ru mera ancang peng gajaran dan pembelajara . Dokum en tersebut : t        Sukat Pelajaran ( sudah pun diterang tan n p gkan di unit 1. Sim mpan dokume latihan a nda dengan sempurna.1 ) angkan di unit 1.

Membantu guru dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan dalam bilik darjah. Buku Panduan Guru juga menyediakan contoh-contoh aktiviti dan latihan yang sesuai yang boleh membantu guru di dalam kelas. di samping untuk merangsang daya pemikiran murid anda supaya lebih kreatif. 6. kritis dan inovatif. 3. Penglibatan murid secara aktif bilik darjah yang Strategi pengajaran yang merangsangkan perbincangan dan penerokaan Suasana pembelajaran koperatif di mana murid berpeluang melihat diri mereka sebagai murid yang berkebolehan Kemahiran Berfikir Pengajaran Berasaskan kajian Masa Depan (KMD) Pembelajaran secara konstruktivisme Pembelajaran secara kontekstual Penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran 6.5.1 Fungsi Buku Panduan Guru          Wujud pembelajaran yang berkesan dan suasana mengembirakan . 78 . 2.bantu anda sebagai guru dalam memantapkan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.5. Ianya dapat mem.2 Keberkesanan Penggunaan Buku Panduan Guru 1.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)    Buku Panduan Penilaian Al Quran Buku Panduan Amali Buku Panduan Pengurusan Panitia Buku Panduan ini mengandungi pelbagai contoh kaedah pengajaran dan pembelajaran dan contoh rancangan mengajar bagi setiap bidang. Sebagai garis panduan yang terarah bagi guru untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Rumusan Buku Panduan Guru ialah antara strategi Kementerian Pendidikan bagi memastikan kurikulum dilaksanakan dengan cara yang terbaik dan terkini. Melalui buku ini pembelajaran akan menjadi lebih ceria dan menyeronokkan. Kemudian senaraikan teknik yang sering anda gunakan yang terdapat dalam buku panduan guru II. Baca Buku Panduan Guru Pendidikan Islam sepenuhnya. Senaraikan semasa juga teknik yang jarang dan tidak langsung namun anda mengetahuinya digunakan oleh anda pengajaran bahawa ia menarik dan menyeronokkan pelajar . 79 . Setiap pendidik perlu menjadikan Buku Panduan Guru ini sebagai panduan utama dalam pengajaran dan pembelajaran mereka LATIHAN & TUGASAN I.

1 Sinopsis Pelajar-pelajar yang dikasihi Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 7. pelajar-pelajar diharapkan dapat: iiiMenghuraikan konsep dan objektif j-QAF Penjelasan tentang pelaksanaan j-QAF 7. Kertas Dasar pelaksanaannya juga turut dilampirkan sebagai rujukan dan informasi tambahan. Tajuk ini membincangkan tentang Pengenalan Pendidikan Islam j-QAF yang meliputi pengenalan.1 Kerangka Tajuk PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM PROGRAM j-QAF     Konsep Objektif matlamat Kepentingan j-QAF  Pelaksanaan program j-QAF 80 . 2 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini. matlamat.3.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) TAJUK 7 PENGENALAN PENDIDIKAN ISLAM J-QAF 7. 7. kandungan kurikulum dan pelaksanaannya. objektif.

pengayaan dan penghayatan murid. dan Fardu Ain.4. Ia menggunakan kurikulum. 81 . kemahiran. mewajibkan pembelajaran bahasa Arab dan menghayati amalan fardhu ain. al-Quran. bersetuju menerima beberapa model untuk dilaksanakan sebagai projek rintis pada sebelum pelaksanaan sebenar 7. bimbingan.1 Konsep Program j-Qaf Tahukah anda apa yang dikatakan j-QAF ? Program j-QAF adalah usaha memperkasakan Pendidikan Islam melalaui penekanan khusus dalam pengajaran Jawi. Bahasa Arab dan Fardu Ain yang dilaksanakan di peringkat persekolahan rendah. al-Quran.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 7. Bahasa Arab. j-QAF adalah singkatan jawi. antara lain ada menyebut tentang khatam al-Quran. model dan modul tersendiri melalui tenaga guru yang khusus untuk pemulihan. bahasa Arab dan Fardhu Ain (j-Qaf) April 2004 peringkat. pengukuhan. dan akhirnya mengadakan seminar Jawi. Hasrat itu diulangi sekali lagi semasa lawatan beliau ke Kementerian Pendidikan Malaysia pada 30 Disember 2003. al Quran. Kementerian pendidikan Malaysia telah mengambil tindakan dengan mengadakan pada 3 hinga 5 Mac 2004. Seminar ini telah pada tahun 2005 secara berperingkat- beberapa mesyuarat dan bengkel.4 PENGENALAN PROGRAM j-QAF Pendahuluan Para pelajar sekalian… Pada 24 Disember 2003. semasa YAB Perdana Menteri menyampaikan ucapan pada perjumpaan dengan ulama dan pegawai-pegawai agama sempena Majlis Tilawah alQuran Peringkat Antarabangsa Keli ke 45 di Kuala Lumpur. Beliau mencadangkan supaya perkara tersebut dilaksanakan seberapa segera yang boleh. Pelaksanaannya menggunakan peruntukan jadual waktu sedia ada .

Namun tidak menekankan pembelajaran sehingga khatam al-Quran kerana ia memerlukan bimbingan berterusan daripada bilanganan guru yang sesuai dengan nisbah murid yang menepati pendekatan talaqi dan musyafahah (iaitu satu kaedah pembelajaran secara bersemuka dengan guru bagi mendengar.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 7. 82 . Laporan pemantauan mendapati penguasaan bacaan Jawi dalam pendidikan Islam semata-mata masih belum mencukupi dan berkesan.4 2 Objektif Program j-Qaf Setelah projek ini dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan diharapkan semua murid yang menganut agama Islam. membetul kesalahan dan menyebut semula dengan baik dan lancar).3 Kepentingan program j-Qaf Program j-QAF menjadi lebih penting sebagai suatu usaha ke arah memperkasakan Pendidikan Islam (PI) yang sedia ada supaya semua bidang dalam PI iwi dan Jawi lebih berkesan iaitu bidang Tilawah al Quran. Kepentingan al-Quran Al-Quran telah diajar sebagai sebahagian Pendidikan Islam Asuhan tilawah al-Quran dalam bidang pada masa ini. Kepentingan Jawi Jawi telah diajar sebagai komponen Pendidikan Islam dan mula dilaksanakan pada tahun 2003 dengan pendekatan pengajaran 6 bulan pertama di tahun 1. Sirah Nabawi. semasa di sekolah rendah dapat i ii iii iv menguasai bacaan dan tulisan jawi khatam al-Quran mempelajari bahasa Arab dan mantap dan menghayati fardhu ain 7. ii. Akhlak dan Jawi lebih berkesan dan diamalkan dalam kehidupan. Akidah. i. Ibadah. Oleh itu Pemulihan Jawi dalam j-QAF menjadi keutamaan kepada murid tercicir supaya semua murid boleh menguasai jawi setelah diberi bimbingan secara berterusan. Pendidikan Islam pada masa ini hanya mengutamakan kebolehan membaca sahaja manakala aspek khatam tidak ditekankan di sekolah tetapi hanya menyerahkannya kepada masyarakat .4.

di SJKT dan 4 waktu di SJKC. Ti idak semua murid berpe eluang memp pelajarinya iv Kepentin ngan Fardhu Ain u Ibu bapa masih belum berpuas hati dengan pencapaian dan pengu m h n n uasaan anak kanak mer reka terhada amalan Fardhu Ain te ap F erutama hal ibadah men ndirikan sola at. Ia diajar di sekolah-s d sekolah rend dah secara berpilih da an terhad. pemulihan dan p pengukuhan Jawi dan latihan ama ali Fardhu Ain yang mencukupi di laksanaka A an di seko olah-sekolah h. Peruntukan wa n d aktu ini tida membole ak ehkan aktivit tiaktiviti kh hatam al-Qu uran. ngan Bahasa Arab Kepentin Status Ba ahasa Arab Sekolah Re endah pada masa ini sebagai ma pelajara a ata an bahasa ta ambahaan.PIM 310 01 P Pengenalan Ku urikulum Pendid dikan Islam (SR R) iii.5 Pelaksan naan j-Qaf j-Qaf telah dilaksanakan mulai tahun 2005 se cara berpe m n eringkat-perin ngkat. Piha ak Keme enterian Pe elajaran Mal laysia meng genai cara pelaksanaa an sen ntiasa memb beri maklum yang le mat ebih lengka ap model-m model yang terpilih se g erta persiap pan-persiapa an khusu bagi pelaksanaan 2005. Manakal la Bahasa Arab di seko A olah. I n Ia tidak menggam mbarkan keadaan seb benar pelak kasanaan jj-Qaf mela ainkan piha ak enterian Pe elajaran Mal laysia meng gambil kepu utusan men ngekalkan p panduan da an Keme modu yang terka ul andung dalam buku ini. 7. V uhan Kepentin ngan Progra j-Qaf pa keseluru am ada Masa pen ngajaran PI Sekolah Re endah pada masa ini ialah 6 wakt 5 waktu d a tu. 83 .sekolah diajar ole guru Pen h eh ndidikan Islam sedia ada a. Ini menyu ukarkan pela aksanaan Bahasa Arab di semua sekolah se b ekiranya gur ru Bahasa Arab yang ha A akiki tidak diw wujudkan. Pandu us 2 uan modul y yang terkan ndung di da alam buku in ni adala maklumat awal yang berguna un ah ntuk persiap pan kearah pelaksanaan sebenar.

model dan modul tersendiri. Pelaksanaannya mengguna peruntukan waktu sedia ada yang diajar oleh tenaga guru yg dilantik khusus. Latar Belakang Program j-QAF: Program j-QAF dilaksana hasil cetusan idea YAB Perdana Menteri ketika melawat KPM pada 30 Dis 2003. Bahasa Arab. 20604 KUALA TERENGGANU Tel : 09-6253020 .com/spimjpntrg emel : a_sulong@yahoo. 84 .1.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Perkembangan Pelaksanaan j-QAF mengikut laporan yang dipetik dari laman : SEKTOR PENGURUSAN PENDIDIKAN ISLAM DAN MORAL. Projek rintis dijalankan selama 3 bulan di 36 buah sekolah seluruh negara . JABATAN PELAJARAN TERENGGANU. JLN BUKIT KECIL.com Dasar & Status Pelaksanaan Program j-QAF Tujuan Taklimat: Memaklumkan kepada Penyelia Pendidikan Islam dasar dan status pelaksanaan program j-QAF Pengenalan: Program j-QAF merupakan usaha memperkasa Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalm pengajaran & pembelajaran jawi.Hajat suci beliau diperhalusi di peringkat KPM dalam seminar j-QAF pada 3-5 Mac 2004. Fardhu ‘Ain. Fax : 09-6314909 http://www.geocities. maka muridmurid itu hendaklah diberikan pengajaran agama Islam oleh guru yang diluluskan oleh pihak Berkuasa Negeri.Dalam Majlis taklimat KPM kpd YAB Perdana Menteri pada 6 Ogos 2004 berhubung dengan cadangan JK Tan Sri Murad dan laporan Projek Rintas j-QAF bahawa YAB Perdana Menteri bersetuju program ini dilaksana mulai tahun 2005 Punca Kuasa: Arahan YAB Perdana Menteri ”Subseksyen 50. Ia menggunakan kurikulum. al-Quran. (Akta Pendidikan Pengajaran Agama Islam)” – Jika di dalam sesuatu institusi pendidikan terdapat lima orang murid atau lebih yang menganut agama Islam.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Syor JK Khas Tan Sri Murad: 1. 3. Semua pelajar Islam wajib belajar Bahasa Arab di sekolah Rendah dan Menengah serta wajib khatam al-Quran di sekolah rendah 3. KPM hendaklah mengadakan satu kurikulum Pendidikan Islam yang bersepadu dan berasaskan pendekatan Islam Hadhari 2. 85 . menguasai bacaaan dan tulisan jawi khatam al-Quran menguasai asas Bahasa Arab Memantapkan dan menghayati amalan Fardhu ’Ain Strategi: 1. Penggunaan ICT dalam P & P Pendidikan agama hendaklah dieksploitasikan sepenuhnya 4. Guru-Gur agama hendaklah diberi latihan semula secara khusus dan intensif terutama dalam kaedah P&P serta aplikasi ilmu pengetahuan dan kemahiran 6. 4. Pendidikan agama hendaklah dijadikan sebagai sebahagian daripada tanggungjawab sosial 5. Semua institusi pendidikan di peringkat rendah dan menengah hendaklah bebas drp pengaruh yg tidak wajar Objektif: Semua Murid sekolah rendah akan dapat. Unjuran Sekolah j-QAF Unjuran 1221 1235 1247 827 *(470) 766 762 Bilangan Sekolah 1221 2456 3703 4173 Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2. 2. Unjuran Guru j-QAF. 1.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Tahun 2005 2006 2007 2008 2009 2010 3. Pemantauan bersepadu KPM-SPPIM JPN Pemantauan awal tahun persekolahan Pemantauan secara berkala / pusat Pemantauan secara berterusan negeri. Unjuran 3663 3705 4962 6236 6301 7304 Bilangan Guru 3615 3613 3800 2442 (13470) - Aktiviti Pemantapan j-QAF: Mesy memperkasa SK dan SAR Mesy pasukan petugas khas j-QAF Mesy JK Pelaksana j-QAF Mesy penyelarasan kurikulum JAPIM – JAKIM Mesy mingguan j-QAF Mesy JK pemilihan dan Penempatan guru-guru pelatih j-QAF Mesy JK Pemilihan sekolah Mesyuarat : Kursus dan Taklimat: Kursus JLU Iqra’ dan kursus pemantapan guru j-QAF Taklimat kepada Jemaah Nazir Sekolah Taklimat kepada JPN Taklimat kepada Guru Besar Taklimat kepada Guru pembimbing Taklimat kepada Guru Pend Islam Taklimat kepada Pensyarah Maktab / Institut Perguruan Pemantauan. PPD. 86 . PPG Model-Model j-QAF.

4. suku kata terbuka dan tertutup serta membina perkataan mudah Model 6 Bulan Khatam al-Quran. menyebut dan menulis huruf tunggal. 2.   Membimbing dan merekod perkembangan bacaan al-Quran murid secara individu Dijalankan oleh guru pembimbing yg terdiri drp GPI. 3. Bimbingan secara 1:1 Murid yang belum menguasai bacaan al-Quran akan terus menggunakan kaedah Iqra’    Model Tasmik Khatam al-Quran. Model Kelas Pemulihan Jawi Model 6 bulan Khatam al-Quran Model Tasmik Khatam al-Quran Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi Model Bestari Solat Model Kelas Pemulihan Jawi. 5. Guru j-QAF atau guru akademik. yg berkebolehan dalam al-Quran Dijalankan di luar sidang persekolahan Murid yg cemerlang dalam bacaan boleh meneruskan bacaan al-Quran tanpa terikat dgn agihan juzuk yg dicadangkan   Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 1. Pengajaran dijalankan oleh guru pemulihan utk memulihkan murid yg keciciran dalam jawi Bilangan murid seramai 6 – 10 yg belum mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka dlm ujian pengesanan khas urid akan dipulihkan supaya dapat mengenal.  Tumpuan P&P kepada penguasaan kemahiran membaca al-Quran pada 6 bulan pertama tahun 1 dan aspek al-Quran pada 6 bulan pertama tahun 2 hingga tahun 6 Kaedah P&P secara talaqqi dan Musyafahah (membaca secara bersemuka) Dikendalikan oleh GPI dan 3 orang guru j-QAF. 87 .

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

Salah satu drp mata pelajaran bahasa tambahan yg diwajibkan kpd murid islam yg tidak mengambil bahasa tambahan ini Bertujuan menanam minat terhadap bahasa arab dan berupaya berkomunikasi dengan perkataan yg mudah

Model Bestari Solat;

Aktiviti yg dilaksana bagi memastikan murid dapat menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan Dijalankan sebanyak 4 kali setahun dalam bentuk kem Setiap kem mengambil masa selama 10 jam Pengisian kem adalah latihan amali wudhuk, amali solat, solat berjemaah, ujian pra dan pasca program, riadah dan pertandingan

  

Penjadualan:Kelas Kelas Pemulihan jawi Model 6 bulan khatam alQuran Model tasmik Khatam alQuran Bahasa Arab Komunikasi Kem Bestari Solat

6 Bulan Pertama 60 min seminggu (2 waktu X 30 min) 120 min seminggu (4 waktu X 30 minit)

6 Bulan Kedua 30 min seminggu ( 1 waktu x 30 min) 90 min seminggu (3 waktu X 30 min)

Dilaksanakan di Luar Jadual Waktu 60 min seminggu (2 waktu x 30 min) 4 kali setahun 60 min seminggu (2 waktu X 30 min)

Kokurikulum;
     

Majlis khatam al-Quran sekolah peringkat negeri Majlis khatam al-Quran sekolah peringkat kebangsaan Kem literasi al-Quran Kelab jawi dan khat Persatuan bahasa arab Kem bina juara

88

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

Pembinaan Bahan; Pembinaan bahan kurikulum;
        

Sukatan pelajaran pemulihan jawi Sukatan pelajaran khatam al-Quran Sukatan pelajaran bahasa arab komunikasi KBSR Huraian sukatan pemulihan jawi Huraian sukatan pelajaran khatam al-Quran Huraian sukatan bahasa arab komunikasi tahun 1 Modul pemulihan jawi tahun 2 Modul pemulihan jawi tahun 3 Modul bestari solat tahun 2 Modul bestari solat tahun 3

Buku panduan;
  

Buku panduan dasar, pelaksanaan dan pengurusan kurikulum j-QAF Buku panduan pelaksanaan model-model P&P dan kokurikulum j-QAF tahun 1 Buku panduan pelaksanaan model-model P&P dan kokurikulum j-QAF tahun 2

Bahan bantu Mengajar; Kelas Pemulihan jawi;
            

Permainan belon Keretapi dan kad huruf Permainan senawi Pokok hikmat Rumah merpati Minda ceria Permainan imbang jawi Boling Tenteng CD nasyid Pancing ikan Tol ilmu Kincir ilmu

89

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)

Model Khatam al-Quran;
   

Buku Iqra jilid 1-6 Al-Quran rasm Uthmani bertajwid dan berwarna Buku rekod bacaan al-Quran CD interaktif Iqra’

Bahasa Arab Komunikasi;
   

Kad imbasan bhs Arab tahun 1 Kad imbasan bhs Arab tahun 2 CD interaktif bhs Arab Tahun 1 Buku bacaan tambahan bhs Arab

Model Bestari Solat;
    

Carta wudhuk Carta solat Carta surah pendek VCD bacaan & Perlakuan solat Debu tayammum

Konsep Makmal j-QAF
   

Ruang pemulihan jawi Ruang khatam al-Quran Bilik interaktif dilengkapi dengan 7 komputer Bilik utility Perjawatan Kurikulum Buku Teks Kokurikulum Dasar & Perancangan Bahan Bantu Kewangan Latihan

Penyelarasan Tindakan;
      

90

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Penyelarasan Tindakan Bahagian KPM. Bil 1 Bahagian Bhg Pendidikan Guru Peranan / Fungsi Pemilihan calon guru j-QAF Pengambilan guru dalam latihan secara LPBS Melatih guru-guru di Maktab perguruan Menjalankan bimbingan Melaksana dan menilai praktikum Menjalankan peperiksaan Mengiktiraf kelayakan dengan mengeluarkan sijil perguruan / ikhtisas 2 Bhg Sumber Manusia 3 4 Bhg Buku Teks Bhg Pembangunan dan Perolehan 5 EPRD Merancang dasar pelaksanaan program j-QAF Menyediakan unjuran sekolah j-QAF Menyediakan perancangan makmal pembelajaran jQAF 6 Jbt Pendidikan Khas Merancang pelaksanaan program j-QAF di sekolah pendidikan khas Melaksanakan program j-QAF di sekolah pendidikan khas Memantau pelaksanaan Mengenal pasti keperluan norma perjawatan guru j-QAF Mewujudkan norma perjawatan guru Memohon norma perjawatan guru j-QAF ke agensi pusat JPA Menyediakan buku teks bhs arab Mengedarkan buku teks bhs arab ke sekolah Menyelaras pembelian bhn pembelajaran j-QAF Menyelaras pembinaan makmal pembelajaran j-QAF 91 .

92 . Penempatan dan pertukaran guru j-QAF semasa dalam latihan Kemudahan asas seperti surau atau kelas tidak mencukupi Guru masih dlm latihan dan tidak mendapat pendedahan mencukupi kaedah Iqra’ Sumber kewangan terhad membiayai Kem Bestari solat Pertembungan masa pembelajaran kelas KAFA dengan model tasmik Pertambahan pegawai diperlukan bagi memantau pelaksanaan j-QAF kerana perluasan sekolah yg melaksana program j-QAF Harapan: Kursus dan latihan kemahiran diperlukan untuk kemahiran guru j-QAF Modul khas kepada murid istimewa perlu diwujudkan Makmal pembelajaran j-QAF perlu disegerakan Penggunaan ICT di kalangan guru j-QAF dapat dipertingkatkan Kurikulum pendidikan Islam perlu disatukan dan diselaraskan oleh KPM Tahniah.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Isu-Isu. kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! .

Terdapat 5 model yang diperkenalkan iaitu. Secara umumnya. Memahami dan menghuraikan konsep Model Kelas Pemulihan Jawi ii.3 Kerangka Tajuk Model Kelas Pemulihan Jawi PENGENALAN MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF 93 Model 6 bulan Khatam al-Quran Model Tasmik Khatam al-Quran . i. Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi. Model Kelas Pemulihan Jawi ii. pelajar-pelajar diharapkan dapat. dan v. tajuk ini Selamat datang merupakan kesinambungan tajuk sebelumnya cuma fokus perbincangan dalam tajuk ini menyentuh secara terperinci berkaitan model-model program j-QAF yang telah dilaksanakan di sekolah -sekolah seluruh Malaysia. 8. Memahami dan menghuraikan konsep Model 6 bulan Khatam al-Quran iii. Model Kem Bestari Solat Dalam tajuk ini.0 Sinopsis dan berinteraksi dengan tajuk 8. Model 6 bulan Khatam al-Quran iii. Model Tasmik Khatam al-Quran iv. i. hanya tiga model sahaja yang akan dihuraikan iaitu Model Kelas Pemulihan Jawi. Model 6 bulan Khatam al-Quran dan Model Tasmik Khatam al-Quran. Manakala yang dua model selebihnya akan dibincangkan dalam tajuk berikutnya.2 Hasil pembelajaran Pada akhir tajuk ini.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) TAJUK 8 PENGENALAN MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF 8. Memahami dan menghuraikan konsep Model Tasmik Khatam al-Quran 8.

Bahasa Arab dan Fardhu Ain. Model Peluasan Bahasa Arab Komunikasi dan v. Mengkhatam al-Quran sebelum ke sekolah menengah iii. Buku Panduan Pelaksanaan Model Kelas Pemulihan Jawi dan Buku Modul Pengajaran dan Pembelajaran Jawi ii. Menguasai kemahiran jawi dengan baik ii. Menguasai amalan Fardhu Ain khususnya tata cara berwudhuk dan solat lima waktu. pihak Kementerian Pelajaran juga menyediakan beberapa buah buku panduan seperti. iv. Projek ini dilaksanakan di peringkat sekolah rendah. Model Kem Bestari Solat Adalah diharapkan melalui model-model yang diperkenalkan. i. Bagi membantu para guru dalam melaksanakan model-model berkenaan.4 PENGENALAN MODEL-MODEL J-QAF Program j-QAF adalah suatu projek memperkasakan Pendidikan Islam melalui penekanan khusus dalam pengajaran jawi.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 8. Perlaksanaan program ini menggunakan kurikulum dengan mewujudkan model-model tersendiri yang terdiri daripada . Model Kelas Pemulihan Jawi ii. Model Tasmik Khatam al-Quran iv. Buku Panduan Pelaksanaan Model Khatam al-Quran Model 6 bulan dan Buku Panduan Khatam al-Quran Model Tasmik iii. para pelajar akan dapat. Buku Panduan Pelaksanaan Model Bestari Solat. Buku Panduan Pelaksanaan Bahasa Arab dan Modul Pengajaran Bahasa dan Pembelajaran Bahasa Arab. al-Quran. i. i. 94 . Menguasai kemahiran berkomunikasi dan asas-asas Bahasa Arab iv. Model 6 bulan Khatam al-Quran iii.

95 . Agihan Tugas Pihak sekolah bertanggungjawab menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah yang dipengerusikan oleh Guru Besar. Laksana Kelas Pemulihan Jawi ikut agihan kemahiran dan kaedah P & P yang telah ditentukan. Buat penilaian dan rekod pencapaian murid setiap kali kelas dilaksanakan. dan menulis huruf-huruf tunggal. Strategi Pelaksanaan i.1 MODEL KELAS PEMULIHAN JAWI Takrif Kelas Pemulihan Jawi ialah pengajaran yang dilaksanakan oleh guru pemulihan untuk memulihkan murid yang keciciran dalam jawi. menyebut.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 8. ii. P & P guna kaedah permainan dan nyanyian yang menyeronokkan. Objektif Murid yang keciciran dalam jawi akan dipulihkan dengan sekurang-kurangnya dapat mengenal. suku kata tertutup dan perkataan-perkatan mudah yang dibina daripada suku kata terbuka dan suku kata tertutup. iii.4. Kumpulan Sasar Kumpulan sasar kelas ini ialah murid-murid yang tidak dapat melepasi ujian khas iaitu tidak mengenal huruf tunggal atau suku kata terbuka. Kelas ini dijalankan serentak dengan jadual waktu persekolahan sedia ada. suku kata terbuka.

ii. Kenalpasti murid-murid yang keciciran melalui ujian khas atau maklumat daripada guru yang mengajar. Rekod hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. Pantau perlaksanaan Kelas Pemulihan Jawi. Bekerjasama dengan guru pemulihan dan guru-guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan Kelas Pemulihan Jawi.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Guru Besar     Tubuh Jawatankuasa Pelaksana Adakan mesyuarat penyelarasan Pastikan Kelas Pemulihan Jawi ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. Jawatankuasa Pelaksana. Semak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran dan guru pemulihan. Guru Mata Pelajaran   Buat ujian khas untuk memilih pelajar yang akan mengikuti Kelas Pemulihan Jawi. i. Jumlah murid bagi satu kelas pemulihan hendaklah di antara 6 hingga 10 orang. Teruskan pengajaran mengikut jadual persekolahan biasa. 96 . Laporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia dan Guru Besar. Guru Pemulihan Jawi    Laksana Kelas Pemulihan Jawi mengikut agihan kemahiran dan kaedah pengajaran dan pembelajaran yang telah ditetapkan. Ketua Panitia Pendidikan Islam    Setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. Sedia tempat bagi pelaksanaan kelas pemulihan. Sedia bahan bantu mengajar. iii.

4.1.1 AGIHAN DAN FOKUS KEMAHIRAN Waktu Waktu 1 Waktu 2 Waktu 3 Waktu 4 Waktu 5 Waktu 6 Waktu 7 Waktu 8 Waktu 9 Waktu 10 Waktu 11 Waktu 12 Kemahiran Memperkenalkan huruf tunggal Memperkenalkan huruf tunggal Memperkenalkan huruf tunggal Memperkenalkan huruf tunggal Memperkenalkan huruf tunggal Memperkenalkan huruf tunggal ، ، ، ‫غ، ف‬ ‫،ﻫـ‬ ‫ؤ‬ ، ، ، ‫،خ‬ ‫غ‬ ‫ف‬ Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf Membaca dan menulis suku kata terbuka daripada huruf-huruf ‫ﻫـ،ث‬ 97 .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 8.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Untuk memantapkan pelaksanaan program pemulihan jawi beberapa kaedah yang menggunakan pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran turut dicadangkan seperti kaedah permainan dan nyanyian. Permainan bagi kemahiran huruf tunggal:     Bowling Tenteng Main kad Keretapi yang Bowling Tenteng Keretapi 98 Kad Huruf . Antara permainan dan nyanyian dicadangkan seperti.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Permainan bagi kemahiran suku kata :   Sahibba Pancing Ikan Sahiba Nyanyian:    Rasa Sayang Jawi Eja dan Baca Vokal dan Suku kata. Guru perlu menyemak tugasan tersebut pada keesokan hari. Penilaian hendaklah menguji kemahiran membaca dan menulis huruf-huruf dan suku katasuku kata yang dipelajari. Hasil penilaian hendaklah direkod ke dalam Borang Penilaian Kelas Pemulihan Jawi. 99 . Antara bentuk kerja rumah yang boleh disediakan seperti menulis semula huruf-huruf. mewarna dan sebaginya. Ibu bapa juga dikehendaki menanda tangani di ruang yang disediakan apabila pelajar telah menyempurnakan tugasan tersebut. Kerja Rumah Guru hendaklah menyediakan lembaran kerja berkaitan huruf yang telah dipelajari. Pancing Ikan Penilaian Guru hendaklah melaksanakan penilaian setiap kali kelas dijalankan..

2 MODEL 6 BULAN KHATAM AL-QURAN Objektif Khatam Quran j-QAF Setelah projek j-QAF dapat dilaksanakan dengan baik dan berkesan diharapkan semua murid yang menganut agama Islam. 100 .4. namun kaedah pelaksanaannya berbeza di antara satu sama lain. Kepentingan Khatam Al-Quran j-QAF Khatam al-Quran j-QAF melalui proses talaqqi musyafahah adalah penting demi memastikan setiap murid diberi peluang sama rata untuk menguasai tilawah al-Quran dengan lancar dan bertajwid. semasa berada di sekolah rendah akan dapat: i.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 8. Murid dapat mengkhatamkan al-Quran 30 juzuk. Pelaksanaan dan Penilaian Khatam Quran j-QAF Pelaksanaan khatam al-Quran j-QAF terbahagi kepada dua iaitu program khatam alQuran Model 6 bulan dan program khatam al-Quran Model Tasmik. Murid dapat membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid b. Namun bagi murid yang tidak menguasai bacaan al-Quran berpeluang meneruskan pembelajaran menggunakan kaedah Iqra` dengan pemantauan dari guru dari masa ke semasa. Murid dapat menghabiskan bacaan al-Quran sebanyak 30 juzuk. Membaca al-Quran dengan lancar dan bertajwid. Setiap murid diharap dapat menghatamkan bacaan alQuran sebanyak 30 juzuk dalam jangka masa 6 tahun berada di sekolah rendah mengikut tahap penguasaan individu. dan ii.  Objektif a. Program Khatam Quran Model 6 Bulan Program Khatam al-Quran Model 6 Bulan ialah proram yang menumpukan kepada penguasaan kemahiran membaca al-quran pada 6 bulan pertama tahun satu dan aspek khatam al-Quran pada 6 bulan pertama tahun 2 hinggaa tahun 6. Walaupun objektif kedua-dua model ini sama.

 Peruntukan Waktu Pengajaran dan pembelajaran berfokus kepada Tilawah al-Quran selama 6 bulanmulai Januari hingga Jun drngan peruntukan masa 4 kali seminggu. pentadbir sekolah. Dua waktu selebihnya digunakan untuk program Asas Ulum Syariah danJawi. 101 . Bagi bulan berikut dan sseterusnya mereka akan mengikuuti kurikulum Pendidikan Islam berdasarkan sukatan pelajaran sedia ada. Murid yang tidak menguasai bacaan al-Quran hendaklah meneruskan pembelajaran dengan menggunakan kaedah Iqra`. vi. Iv. v.  Proses Pengajaran dan Pembelajaran i. Iii. Merekod bacaan setiap murid di dalam Buku Rekod Bacaan alQuran masing-masing. Proses talaqqi dan musyafahah di dalam kelas dikendalikan oleh guru Pendidikan Islam (GPI) yang mengajar dengan dibantu oleh sekkurang-kurangnya seorang guru pembimbing yang boleh terdiri daripada guru GPI lain. guru akademik biasa. Semua murid membaca al-Quran menggunakan mushaf Rasm Uthmani ii. Panduan proses P&P boleh dirujuk dari contoh Model Pengajaran dan Pembelajaran Model 6 Bulan . kaki tangan sekolah dan murid turus. Setiap murid membaca al-Quran mengikut kedah talaqqi dan musyafahah.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)  Kumpulan Sasaran Semua murid yang beragama Iskam tahun 2 hingga tahun 6  Strategi Pelaksanaan  Tempoh Pelaksanaan Murid tahun 2 hingga tahun 6 akan mengikuti Model 6 Bulan Khatam Al-Quran selam 6 bulan pertama setiap tahun.

c. Penyelia Pendidikan Islam Negeri dan Daerah bertanggungjawab: a. Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah. Mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagi mencari guru pembimbing.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) vii. Bekerjasama dengan guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan projek. Memastikan projek ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. b.  Agihan Tugas  Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral . Bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. Menyediakan laporan projek  Guru Besar bertanggungjawab. Aktiviti-aktiviti pemulihan seperti kelas pemulihan atau kem alQuran perlu diadakan kepada murid yang tidakdapat membaca (ummi) al-Quran. Memantau pelaksanaan projek f. a. e. c. Memberi taklimat kepada guru dan pembimbing guru yang terlibat. Mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantarke JPN selepas tamat pelaksanaan projek. Memberi taklimat pelaksanaan projek b. b. Mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan projek dilaksanakan dengan sempurna. Penolong Pengarah Kurikulum. a. Memantau pelaksanaan projek c. viii Agihan bacaan mengikut jadual dan hendaklah dirujuk dalam Model Pengajaran dan Pembelajaran Model 6 Bulan. d.  Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab. 102 .

103 . Memaklumkan sebarang masalah murid dan guru pembimbing kepada jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. Membuat pengesahan bacaan setiapmurid seminggu sekali dalam Buku Rekod Bacaan Al-Quran. e.  Guru Pembimbing a. b. Murid mendengar bacaan contoh dari guru 2. Mengenalpasti guru pembimbing yang boleh dilibatkan dengan projek. Melaporkan pencapaian projejke Sektor Pengurusan Pendidikan Islam. c. a. Membantu dan membimbing murid sehingga khatam al-Quran b. 4. Kaedah ini dilaksanakan melalui proses berikut: 1. Memastikan setiap murid memiliki Buku Rekod Bacaan Al-Quran.  Guru Pendidikan Islam Bertanggungjawab. Guru. d. Sentiasa berbincang dengan guru yang mengajar untuk menyelesaikan sebarang masalah. Guru. d. 3. pembimbing/ murid turus mengesahkan bacaan murid dengan memberikan pujian atau mengiyakan. pembimbing/ murid turus. Mencatat bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan. c.Jabatan pendidikan Negeri dengan mengisi Borang Laporan Penilaian Projek Khatam Al-Quran Model 6 Bulan. Mengenalpasti kelemahan murid dan membuat catatan dalam Buku Rekod Bacaan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) d. Murid membaca dengan bimbingan guru.  Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Model 6 Bulan Khatam Al-Quran menekankan penggunaan kaedah talaqqi dan musyafahah. Menyemak laporan. pembimbing/ murid turus membetulkan bacaan murid.

Bertukar-tukar kalimah. Guru boleh memilih mana-mana ayat untuk menilai murid berkenaan. 104 . iii. Penilaian ini hendaklah berdasarkan panduan berikut. iv.  Agihan Markah 1. Wajibul Ghunnah v. Penilaian secara menyeluruh hendaklah dilakukan di akhir tahun bagi menentukan tahap pencapaian bacaan al-Quran setiap individu. Makhraj dan Sifat Huruf vi.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) Penilaian Penilaian ringkas perlu dilakukan secara mingguan bagi mengesahkan murid tersebut benar-benar menguasai bacaan yang direkodkan oleh guru pembimbing. Hukum Mim dan Nun Sakinah vii. Menyalahi makhraj dan sifat huruf. Mad dan Qalqalah. Jumlah ayat 2. Kualiti bacaan : 60 markah : 40 markah Markah jumlah ayat dikira berdasarkan jumlah ayat tertinggi yang dibaca oleh murid iaitu: Ayat tertinggi X60 _______________ Jumlah ayat keseluruhan Kualiti bacaan seseorang murid hendaklah dinilai berdasarkan aspek-aspek berikut: i. Tidak berulang-ulang menyebut kalimah yang sama ii.

ii. kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penilaian. strategi pelaksanaan. Setiap murid perlu mempunyai guru tasmik yang dilantik oleh pihak sekolah. Kumpulan Sasar Semua murid beragama Islam Tahun Satu sekolah rendah.1 Murid dapat membaca al Quran dengan bertajwid. Penjelasan dalam panduan ini pihak lain. Pihak sekolah boleh melantik guru Pendidikan Islam dan guru akademik yang berkebolehan al-Quran untuk terlibat dalam program ini. Guru tasmik hendaklah membimbing bacaan dan merekod bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan setiap kali ditasmik. 105 . agihan. iv. kumpulan sasar.2 Murid dapat mengkhatamkan bacaan al-Quran 30 juzuk. iii. Semua murid hendaklah menggunakan buku Iqra’ yang dibekalkan oleh Kementerian dan al-Quran Rasm Uthmani. Model Tasmik Khatam al-Quran ditakrifkan sebagai satu program membimbing dan merekod perkembangan Iqra’ dan bacaan al-Quran murid secara individu berdasarkan program yang diatur bagi membolehkan murid khatam al-Quran semasa berada di Sekolah Kebangsaan dan dilaksanakan di luar jadual waktu. Strategi Pelaksnaan i. Panduan ini bertujuan menjelaskan mengenai Model Tasmik Khatam Al-Quran dan cara menyentuh tentang takrif.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 8. Guru tasmik terdiri daripada guru j-QAF. 3.3 MODEL TASMIK KHATAM AL-QURAN Model tasmik telah dicadang dan mendapat respon yang baik daripada pelbagai peringkat pengurusan Kementerian Pelajaran dan daripada pelbagai pelaksanaannya. Murid yang telah khatam al-Quran boleh menjadi pembantu kepada guru tasmik. objektif. Objektif 3.4.

x.Murid dikehendaki membaca Al-Quran berdasarkan agihan muka surat yang dicadangkan dalam agihan rancangan tahunan bacaan individu di Lampiran A. Ini penting terutama bagi murid yang belum menguasai bacaan. Murid-murid yang cemerlang boleh meneruskan bacaan tanpa terikat dengan agihan juzuk yang dicadangkan. viii. Bagi melaksanakan agihan yang dicadangkan. Pihak sekolah hendaklah membuat penilaian dan menyediakan laporan kepada Jabatan Pelajaran Negeri.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) v. Murid yang masih tidak dapat menguasai Iqra’ dan bacaan al-Quran perlu dibimbing secara berterusan menggunakan kaedah dan aktiviti yang sesuai seperti Kem Literasi al-Quran. 106 . Penolong Pengarah Kurikulum. kelas tambahan dan sebagainya oleh guru jQAF dan Guru Pendidikan Islam v. xi. vi. Setiap murid mesti memiliki Buku Rekod Bacaan al-Quran yang disediakan oleh pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Penyelia Pendidikan Islam Negeri. murid digalakkan membaca al-Quran setiap hari supaya mereka dapat member tumpuan kepada kualiti bacaan. Guru j-QAF hendaklah menilai dan mengesahkan pencapaian murid sekurang-kurangnya sekali seminggu dalam Buku Rekod Bacaan. vii. Guru j-QAF hendaklah memastikan murid-murid mendapat bimbingan dari guru tasmik sebelum penilaian dilaksanakan. Waktu pagi bagi sesi petang c. Waktu petang bagi sesi pagi b. Murid boleh membaca dan mentasmik bacaan al-Quran pada masa yang sesuai (luar jadual waktu) seperti: a. Pegawai j-QAF dan Penyelia Pelajaran daerah bertanggungjawab memastikan program j-QAF berjalan seperti yang dijadualkan. Waktu Kokurikulum xii. ix. Agihan Tugas Ketua Sektor Pengurusan Pendidikan Islam dan Moral.

g. mengadakan mesyuarat dan perbincangan bagi mencari Guru tasmik. c. c. menentukan pencapaian murid dan dicatatkan dalam Buku Rekod Bacaan.  Guru j-QAF bertanggungjawab a. b. menyemak laporan yang dibuat oleh guru mata pelajaran. Laporan pencapaian murid dibuat menggunakan boring Analisa Pencapaian Murid yang disedikan oleh JAPIM. e.  Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab a. b. mengesahkan laporan yang dibuat oleh guru dan dihantar ke JPN. mengeluarkan surat pelantikan kepada guru pembimbing. memastikan program j-QAF ini dapat dilaksanakan dengan sempurna. memaklumkan sebarang masalah murid dan guru tasmik kepada jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. bertindak sebagai setiausaha jawatankuasa pelaksana peringkat sekolah. membuat laporan dengan mengisi borang pencapaian al-Quran. menjadi penilai serta membuat pengesahan dalam rekod bacaan murid seminggu sekali. menubuhkan Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah. f. mengumpul data guru tasmik al-Quran. menentukan guru tasmik untuk semua murid yang terlibat dengan projek ini. a. d. membimbing murid sehingga khatam al-Quran. f.  Guru Tasmik bertanggungjawab. c.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR)  Guru Besar bertanggungjawab a. memantau pelaksanaan tasmik dijalankan. e. b. memberi taklimat kepada guru pembimbing murid yang terlibat. 107 . dan g. d. bekerjasama dengan Guru Pendidikan Islam menyediakan keperluan pelaksanaan program j-QAF. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan program j-QAF. dan d. memantau perlaksanaan Model Tasmik.

mencatat setiap kali bacaan murid dalam Buku Rekod Bacaan. dan d. rumuskan kembali matlamat. Tahniah. iii. Dengan menggunakan grafik peta minda yang bersesuaian. ii. objektif. buat satu analisa perbandingan mengenai persamaan dan perbezaan yang anda perolehi di antara kandungan kurikulum Pendidikan Islam KBSR dengan kurikulum j-QAF. 108 . mengambil langkah-langkah menyelesaikan masalah yang timbul. Sediakan borang penilaian akhir bagi program khatam al-Quran dengan memasukkan aspek-aspek yang perlu dinilai semasa akhir program berkenaan. LATIHAN & TUGASAN i. penilaian menyeluruh pencapaian murid hendaklah dibuat dengan menggunakan borang menggunakan borang yang disediakan. mengenalpasti kelemahan dan membuat pemulihan.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) b.sebagai mekanisma penyaluran maklumat kepada kepada ibu bapa mengenai tahap pencapaian pelajar. Ini kerana pencapaian murid untuk kedua-dua model ini direkodkan dalam Buku Rekod Bacaan al-Quran dan borang tersebut menggunakan maklumat dari buku ini. c. Laporan yang dinyatakan dalam borang-borang berkenaan mengandungi pencapaian murid yang merangkumi kedua-dua model. kepentingan program j-QAF yang diperkenalkan. Bina satu borang penilaian prestasi pemulihan jawi yang bersesuaian. Setelah anda membaca modul ini. kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . PENILAIAN Seperti yang dinyatakan dalam model 6 bulan Khatam al-Quran. iv.

94‬ ‫16 .52‬ ‫73 .71‬ ‫92 .49‬ ‫501 .85‬ ‫96 .021‬ ‫ﺟﺰء‬ ‫اوﻧﯿﺖ‬ ‫1‬ ‫2‬ ‫3‬ ‫4‬ ‫5‬ ‫6‬ ‫7‬ ‫8‬ ‫9‬ ‫01‬ ‫11‬ ‫21‬ ‫31‬ ‫41‬ ‫51‬ ‫61‬ ‫71‬ ‫81‬ ‫ﺳﻮرة اﻟﺒﻔﺮة‬ ‫1‬ ‫901‬ .601‬ ‫911 .1‬ ‫42 .201‬ ‫211 .48‬ ‫39 .83‬ ‫75 .26‬ ‫67 .98‬ ‫101.311‬ ‫621 .‫1013 ‪PIM‬‬ ‫)‪Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR‬‬ ‫‪Lampiran A‬‬ ‫1‬ ‫اﺿﯿﮭﻦ راﻧﺨﻐﻦ ﻣﯿﻐﻀﻮان ﺗﺎھﻮن‬ ‫ﺳﻮرة‬ ‫ﺳﻮرة اﻟﻔﺎﺗﺤﺔ‬ ‫اﯾﺔ‬ ‫7-1‬ ‫61 .77‬ ‫88 .07‬ ‫38 .03‬ ‫84 .

Tajuk iaitu ini merupakan kesinambungan tajuk 8 yang membincangkan tentang model-model program j-QAF.2 HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir tajuk ini.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF & PELAKSANAANNYA TAJUK 9 ( Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dan Model Kem Bestari Solat ) 9. Memahami dan menghuraikan konsep Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi.1 SINOPSIS Pelajar-pelajar yang dikasihi . 9. Memahami dan menghuraikan konsep Model Kem Bestari Solat. 9. pelajar-pelajar diharapkan dapat: i. Selamat datang dan berinteraksi dengan tajuk 9. Di dalam tajuk ini. iii.3 KERANGKA TAJUK PENGENALAN MODEL-MODEL PROGRAM j-QAF MODEL PELUASAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI MODEL KEM BESTARI SOLAT 110 . Perbincangan model-model j-Qaf dilanjutkan bagi mengenal pasti cabaran-cabaran yang perlu difahami oleh setiap guru pelaksana. dua tajuk akan dibincangkan Model Perluasan Bahasa Arab Komunikasi dan Model Kem Bestari Solat. ii. Mengenal pasti cabaran dalam melaksanakan model-model prgram j-QAF.

PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 9. mendengar bunyi huruf-huruf. Walau bagaimanapun murid (Islam) hendaklah memilih Bahasa Arab Komunikasi sekiranya tidak mengambil mata pelajaran Bahasa Cina Komunikasi atau Bahasa Tamil Komunikasi”. objektif. 9. “status mata pelajaran ini adalah sebagai mata pelajaran pilihan. iii. perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. ii.4. menyebut dengan betul huruf-huruf. matlamat. 111 menanam minat mempelajari Bahasa Arab bagi menguasai kemahiran berbahasa di samping . Panduan ini menerangkan tentang takrif. strategi pelaksanaan. 9.4.4.XVII(13) bertarikh 30 Disember 2004). perkataan dan ayat bahasa Arab. kaedah pengajaran dan pembelajaran serta penilaian yang akan digunakan dalam pelaksanaan model ini. 13/2004: Pelaksanaan Program j-QAF di Sekolah Rendah (KP(85)8591/Jld.2 Matlamat Pengajaran dan pembelajaran bahasa di peringkat rendah bermatlamat membolehkan murid berkomunikasi dengan mudah. 9. bertutur dalam bahasa Arab berdasarkan situasi tertentu dan memahaminya.1 Takrif Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab bermaksud pelaksanaan mata pelajaran Bahasa Arab diperluaskan kepada semua murid di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF.3 Objektif Di akhir pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah murid dapat: i. Murid bukan Islam diberi pilihan sama ada ingin mengambil Bahasa Arab atau pun tidak.4 MODEL PERLUASAN BAHASA ARAB KOMUNIKASI Bahagian ini bertujuan memberi penjelasan berkenaan dengan Model Perluasan Bahasa Arab di sekolah-sekolah yang melaksanakan Program j-QAF. Merujuk kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

2 dan 3 edisi 2004. Peruntukan masa ini mestilah berada di dalam jadual waktu rasmi persekolahan. 2 dan 3. 5. Buku Latihan dan aktiviti murid serta Buku panduam Guru yang dibina berdasarkan Sukatan pelajaran Bahasa Arab Komunikasi dan Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Arab Komunikasi Tahun 1. membaca dengan betul dan memahami perkataan dan ayat bahasa Arab. 2. 9. Penerbitan pakej buku ini terdiri daripada Buku Teks.4 Strategi Pelaksanaan 1.4. 8 Tahun 2002 KP (BS) 8591 Jilid XVII (8) bertarikh 1 Oktober 2002 : Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Arab Tambahan di Sekolah Kebangsaan (SK). perkataan dan ayat bahasa Arab dan memahaminya. vi. menulis petikan berdasarkan situasi tertentu menggunakan ayat-ayat mudah dan memahaminya.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) iv. 3. v. Bagi membantu keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran. 112 . menulis dengan betul huruf-huruf. Model ini dilaksanakan berpandukan kepada sepuluh unit atau topik yang terkandung dalam Pakej Buku Teks Bahasa Arab Komunikasi Tahun1. Guru Bahasa Arab hendaklah melaksanakan pengajaran dan pembelajaran berpandukan agihan aktiviti/ hasil pembelajaran (‫ﻢ‬ ) yang dicadangkan seperti di dalam jadual Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR). 4. Model Perluasan Pelaksanaan Bahasa Arab dilaksanakan dengan menggunakan peruntukan masa sedia ada bahasa Arab di sekolah kebangsaan iaitu 60 minit seminggu (30 minit x 2 waktu) seperti yang dinyatakan dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. guru-guru disarankan menggunakan bahan bantu yang dibekalkan ke sekolah-sekolah.

2. 3. Penolong Pegawai Pelajaran Daerah Unit Pendidikan Islam / Penyelia Kanan Pendidikan Islam Daerah bertanggungjawab : a. mengadakan mesyuarat penyelarasan pelaksanaan model. membuat penilaian dengan menggunakan instrumen yang disediakan. b. d. Penolong Pengarah j-QAF Negeri. Jabatan Pelajaran Negeri. memantau pelaksanaan model. b. c. b. Guru Besar bertanggungjawab : a. mempelbagaikan aktiviti komunikatif untuk menarik minat murid.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 9. g. merancang aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang menarik dan bermakna.5 Agihan Tugas 1. menyediakan dan menyerahkan laporan pelaksanaan model kepada Guru Besar. Ketua Panitia Pendidikan Islam bertanggungjawab : a. merekodkan hasil penilaian yang dilakukan selepas proses pengajaran dan pembelajaran. memastikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berpusatkan murid.4. f. memastikan program dapat dilaksanakan dengan sempurna. Pejabat Pelajaran Daerah dan Sektor Pendidikan Islam. Buku Panduan Guru Bahasa Arab dan bahan bantu mengajar yang disediakan untuk pengajaran dan pembelajaran dalam kelas. menggunakan Buku Teks. meneliti dan mengemukakan laporan pelaksanaan model kepada Unit Pendidikan Islam. bekerjasama dengan semua pihak di sekolah bagi menjayakan pelaksanaan model. c. memberi taklimat pelaksanaan model dan b. 4. e. melaporkan perjalanan kelas dan hasil penilaian kepada Ketua Panitia. 113 . Guru Bahasa Arab bertanggungjawab : a.

Namun begitu.7 Penilaian 1. Walau bagaimanapun penilaian yang perlu dilaporkan kepada Bahagian Perkembangan Kurikulum (BPK) 114 . Pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab dijalankan menggunakan kaedah-kaedah berikut iaitu : a. Kaedah Semula Jadi / Kaedah Terus d. Kaedah Tematik b. terdapat pelbagai pendekatan pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab boleh dilaksanakan di sekolah.4.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 9. Penilaian ialah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian merupakan aktiviti untuk mendapatkanmaklumat yang berguna bagi menentukan pencapaian sesuatu hasil pembelajaran dan objektif pengajaran dan pembelajaran. pendekatan komunikatif dicadangkan untuk dilaksanakan di sekolah kerana sifat dan tujuan bahasa Arab itu sendiri ialah untuk berkomunikasi. Kaedah Ajuk-Hafaz c. penilaian lisan dan penilaian tulisan secara formatif berdasarkan topik pembelajaran.4.penilaian perlu dijalankan secara berterusan bermula dari tahun 1 (silarujuk Panduan Pelaksanaan PKSR Bahasa Arab seperti yang terdapat di dalam buku Panduan Pelaksanaan Model-model Pengajaran dan Pembelajaran dan Kokurikulum jQAF Tahun 6). 2. Guru perlu menjalankan 3 penilaian iaitu penilaian sikap. Kaedah Latih Tubi e. 2. Berdasarkan teori-teori pemerolehan dan pembelajaran bahasa. ) ( ( ) ) 9.6 Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran 1. Oleh itu. Kaedah Eklektik ( ( (.

Seminar Jawi. membolehkan tindakan susulan. berasaskan kriteria. Penilaian Bahasa Arab di peringkat sekolah dilaksanakan mengikut format Penilaian Kendalian Sekolah Rendah (PKSR). mengesan perkembangan individu secara menyeluruh (intelek. emosi. 9. c. sistematik dan berterusan. Tahukah pelajar apakah maksud ‘Kem Bestari Solat’? j-QAF.5 KONSEP PROGRAM BESTARI SOLAT Pelajar sekelian. Kerjasama dan hubungan yang erat antara pihak sekolah dan ibu bapa amat penting bagi mempastikan hasrat murni dapat 115 . 3. f. Program Kem Bestari Solat perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kejayaan program direalisasikan. dikendalikan oleh guru. Al-Quran. menggunakan pelbagai kaedah (pemerhatian. rohani dan jasmani). Penilaian Kendalian Sekolah Rendah mempunyai prinsip-prinsip berikut : a.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) untuk tahap dua (Tahun 4 hingga Tahun 6) ialah penilaian sumatif yang akan dibekal ke sekolah-sekolah pada bulan Mei dan Oktober sahaja. lisan dan penulisan). g. Bahasa Arab dan Fardu Ain ( j-QAF ) Peringkat Kebangsaan anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia yang telah berlangsung pada 3 hingga 5 Mac 2004 telah memutuskan supaya Model Bestari Solat dilaksanakan secara rintis bersama model-model projek j-QAF yang lain bagi menguji sejauhmana kelemahan dan kekuatannya. b. d. e. bersifat formatif.

1 Konsep Kem Bestari Solat ialah aktiviti perkhemahan yang dilaksanakan untuk memastikan murid boleh menunaikan solat dengan sempurna dari segi bacaan dan perbuatan. Aktiviti ini dilaksanakan secara intensif di satu tempat khas mengikut kesesuaian sesebuah sekolah. Memberi taklimat kepada fasilitator untuk panduan tenaga sebagai pengajar dalam Kem Bestari Solat.2 Objektif Kem Bestari Solat diadakan bertujuan untuk memastikan murid dapat:      mengetahui kepentingan solat berwuduk dengan sempurna mengetahui bilangan rakaat solat-solat fardu melaksanakan semua perbuatan dalam solat dengan betul menguasai bacaan dan mengaplikasikannya dalam solat dengan betul dan lancar 9.5. ii. Program ini dilaksanakan dua kali dalam tempoh setahun. beberapa langkah perlu diambil: i.5. Panitia Pendidikan Islam hendaklah menyediakan kertas kerja dan dibentangkan dalam mesyuarat bagi memutuskan perkara-perkara berikut:       Membentuk Jawatankuasa Pelaksana peringkat sekolah Menetapkan tempat dan masa untuk mengadakan Kem Bestari Solat Menentukan guru yang layak untuk menjadi fasilitator Menyediakan jadual pelaksanaan aktiviti Kem Bestari Solat Mengagihkan murid-murid yang akan mengikuti Kem Bestari Solat mengikut kumpulan yang ditentukan. 116 .3 Langkah-langkah pelaksanaan Bagi memastikan Kem Bestari Solat berjalan dengan lancar .PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 9.5. 9.

Melaporkan rekod pencapaian murid kepada guru yang mengajar. x.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) iii. solat berjemaah. viii. Aktiviti ini dilaksanakan dalam bentuk kursus intensif di luar waktu P & P sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah. vi. ibu bapa. ketua panitia dan guru besar. iv. Borang Catatan Pelaksanaan Solat.  Ibu bapa / penjaga hendaklah mencatat pelaksanaan amalan solat murid di rumah selama dua bulan   Borang yang telah lengkap hendaklah dikembalikan kepada pihak sekolah untuk dianalisa.Menyusun pengisian aktiviti kem . Borang Catatan Pelaksanaan Solat diedarkan kepada ibu bapa dan penjaga . vii. Instrumen penilaian perlu disediakan bagi menentukan tahap kebolehan murid dalam mendirikan solat . ujian penilaian pra dan pasca program. Setiap kem peringkat sekolah tidak melebihi 60 orang murid dan setiap kumpulan tidak melebihi 10 orang. 117 . amali solat. Pihak sekolah akan menyediakan laporan untuk pelaksanaan kem kedua.Mengumpul maklumat murid yang tidak tahu solat selepas tamat Kem Bestari Solat ix. pertandingan bacaan dan amali solat. xi. Antara pengisian aktiviti Kem Bestari Solat ini ialah latihan amali wuduk. Kem Bestari Solat Kedua dilaksanakan setelah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan Kem Bestari Solat Pertama. penjaga. riadah. Membuat penilaian dan merekodkan pencapaian murid setiap kali aktiviti dilaksanakan. v.

Kewangan i. iii. Siaraya ix. Kem Komandan viii. Riadhah vii.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 9. Makanan dan Minuman iv. iii. b. Teknik & Peralatan xi. Urusetia ii. Sijil dan Hadiah. Bendahari f.5 5 Peruntukan Kewangan a. Setiausaha e. ii. Peruntukan kewangan khusus Sumbangan PIBG Sumbangan swasta dan lain-lain Penyediaan Bahan ( Kertas Kerja. Fail ) Perbelanjan Runcit Perbelanjaan makan dan minum Hadiah galakan Perbelanjaan 118 .4 Jawatankuasa Pelaksana Sebelum melaksanakan Kem Bestari Solat. Warden x. Penaung b. Pendaftaran dan Penginapan iii. 9.5. Keselamatan / Kebajikan / Disiplin v. Jawatankuasa Pelaksana terdiri daripada : a. Pengerusi d. kertas Edaran. i. iv. Dokumentasi / Penilaian vi. ii. Penasihat c. Ahli Jawatankuasa : i. sebuah jawatankuasa pelaksana perlulah ditubuhkan.

keselamatan dan sebagainya. LDK (latihan dalam kumpulan) 1 – 6 mengikut tajuk yang disediakan. Cadangan tajuk Kuliah Maghrib/Subuh : Memilih tajuk-tajuk yang ringan. Ibubapa / Penjaga yang berkebolehan iv. Guru-Guru KAFA v. “Jika anda muslim anda mesti solat” dan tajuk-tajuk lain yang difikirkan sesuai dengan tahap pemikiran murid bagi sekurang-kurangnya dapat menyelesaikan soalan apa.6 Lantikan Fasilitator Fasilitator terdiri daripada : i. “Kedudukan solat dalam hidup mukmin”. kenapa. ii. Manakala Program Kem Bestari Solat perlu dilaksanakan oleh pihak sekolah bagi memastikan kejayaan kesinambungan terhadap amalan fardhu ain di kalangan murid-murid sekolah rendah.6 PENUTUP Model Perluasan Bahasa Arab merupakan suatu usaha yang murni ke arah menanamkan minat dan kemahiran berbahasa Arab yang merupakan Bahasa Al Quran yang ditanamkan sejak peringkat sekolah rendah lagi.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) 9. mudah dan asas berhubung kepentingan solat dan bersuci. mengapa. Pembahagian kumpulan berdasarkan ujian pra-kem . etika dan peraturan kem. Guru Pendidikan Islam ( Dalaman / Luaran ) ii. “Mengapa wajib bersolat”. Fokus kepada latih tubi bacaan dan tunjuk cara solat. “Hubungan bersuci dengan solat”.5. Pihak lain yang berkelayakan dan dipersetujui oleh pihak pengurusan sekolah. iv.7 Cadangan Jadual Aktiviti i. Guru-Guru Akademik yang berkebolehan iii. 9. seperti “Solat tiang agama”. bagaimana dan di mana. “Mengapa perlu bersuci”.5. Kedua-dua 119 . iii. senarai aktiviti. Memberi taklimat kem berhubung pelaksanaan jadual. 9.

Namun semua guru j-QAF dan guru Pendiidkanj Islam perlu bertangungjawab melaksanakan dan mengatasi segala kerumitan bagi menjamin kejayaan inisiatif besar pihak Kementerian Pelajaran Malaysia. Jesteru bagi mencapai hasrat murni ini. kerjasama dan hubungan erat pihak sekolah dan ibu bapa amat penting. telah dihadapi oleh pihak sekolah. Tahniah.t.w. kerana anda telah berjaya menamatkan pembelajaran unit ini dengan jayanya! . Mudah-mudahan dengan program ini dapat ia menambah rasa tanggungjawab dan minat murid terhadap perintah Allah s.PIM 3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (SR) program ini merupakan program j-QAF yang perlu dilaksanakan oleh para guru yang berkenaan walaupun pada peringkat awal pelaksanaan beberapa cabaran. yang diduga atau yang tidak diduga. 120 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->