BAB I

Proses Terjadinya Manusia dan Tugasnya Sebagai Khalifah di Bumi Click to edit Master subtitle style
Kelas: X-4 Disusun Oleh: KhairunissaAinun

4/26/12

Peta Konsep

4/26/12

1.1 Kedudukan Manusia

ARTINYA:

Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: ” Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang 4/26/12 khalifah di muka bumi “.

1.1.1 Kandungan surat Al-Baqarah 30
 Rencana Allah untuk menciptakan khalifah dimuka

bumi yang akan diperankan oleh manusia 

Malaikat menyaksikan kemampuan manusia

sebagai khalifah dimuka bumi, tetapi  Allah meyakinkannya. Dengan diberi karunia akal manusia dapat mengkonstruksi pengetahuan dan keterampilan.
Tugas manusia di muka bumi adalah melestarikan

dan memanfaatkan segala isinya dengan tetap menjaga keseimbangan alamnya.
4/26/12

1.2 Proses Terjadinya Manusia

ARTINYA: “Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang 4/26/12 Paling Baik. “ (Q.S. al-Mu`Minun (23): 12-14)

1.2.1 Kandungan Surat Al-Mukminun 12-14
 Secara lebih detail, manusia diciptakan dalam beberapa tahap

sebagai  berikut. 

 Sulalatin min tin adalah sari pati tanah yang didapatkan melalui

makanan  yang di komsumsi oleh Manusia, baik berupa hewan maupun tumbuh-tumbuhan. tanah.

 Nutfah adalah sel sperma yang di jadiakan Allah SWT. Dari sari pati  Fi qurarin makin adalah tempat yang kukuh atau rahim. Sel sperma

yang  dibuat dari sari pati tanah tersebut kemudian di letakan ke dalam rahim  sehingga terjadi pembuahan.

4/26/12  Alaqah adalah embrio yang merupakan hasil pembuahan dan

1.3 Tugas Manusia

ARTINYA: “Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku.” (QS : Az-Zariyat [51] :56)

4/26/12

1.3.1 Kandungan Surat Az-Zariyat 56
Allah menciptakan manusia adalah untuk

menyembah (beribadah ) kepada-Nya, baik beribadah secara langsung (hablum minallah ) yaitu hubungan kepada Allah seperti sholat, berdo`a dan sebagainya yang disebut mahdah, maupun beribadah secara tidak langsung ( hablum minannas ) yaitu hubungan kepada sesama manusia dalam rangka mencari rida Allah SWT. Yang disebut Ibadah gairu mahdah.
Jin diciptakan Allah agar mereka menyembah dan
4/26/12

mengabdi hanya kepada Allah  SWT.

1.4 Kewajiban Manusia

"Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati  nurani, agar kamu bersyukur". (Q.S. An- Nahl (16): 78)
4/26/12

1.4.1 Kandungan Surat An-Nahl 78
Kandungan Ayat Berdasarkan terjemahan surat tersebut dapat disimpulkan kandungannya; bahwa  Allah membekali manusia 3 (tiga) hal : a. Pendengaran  b. Penglihatan  c. Hati Nurani. Al-Qur`an surah an-Nahl ayat 78 tersebut menegaskan bahwa kita dilahirkan ke  dunia ini dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Kita lahir dalam keadaan lemah  dan tidak bisa melakukan apa-apa. Itulah sesungguhnya pada awal kehidupan kita. Dengan menyadari hal itu, kita akan terjauh dari sifat sombong dan takabur. Ayat tersebut juga menegaskan bahwa Allah membekali manusia dengan tiga hal,  4/26/12 yaitu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Dengan tiga hal tersebut, 

Latihan Soal
 I. PILIHAN GANDA
Alasan para malaikat  Berilah tanda silang (x)a. mencari pada huruf 1. mempertanyakan kepada Allah SWT tentang penciptaan manusia menurut Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 30 adalah… a. karena manusia makhluk yang paling sempurna b. kerena manusia diberi akal dan nafsu c. karena manusia suka lupa dan berbuat kesalahan d. karena manusia suka berbuat kerusakan dan saling menumpahkan darah e. kerana manusia dibuat dari 4/26/12 tanah

kebahagiaan a, b, c, d, atau e pada jawaban b. mencari yang paling benar! kesenangan

c. memperbanyak amal d. untuk mencari rizki e. beribadah kepada Allah SWT 3. Isi kandungan surat AlMukmin ayat 67 antara lain… a. tentang proses

5. Ayat yang menjelaskan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia terdapat dalam surat ... a. b. c. d. QS. al-Baqarah 30 QS. al-An’am 162-163 QS. al-Bayinah 5 QS. al-Mu’minun 12-14 e. QS. An-Nahl; 78

e. Memasukan orang yang bertakwa ke dalam surga 8. Dalam proses penciptaan manusia Allah menciptakan manusia dari saripati tanah yang disebut dengan ... a. ‫سللة ِن طين‬ ْ ِ ْ ‫ََُ ٍ م‬ b. ‫نطفة‬ َْ ُ c. ‫ُضغة‬ َْ ‫م‬ d. ‫علقة‬ َ ََ

6. Nun mati menghadap hurup ba pada kalimat ‫ من بعد‬mengandung hukum ِْ َ ْ ِ bacaan ... a. b. c. d. e. Ikhfa Iqlab Idgham bilaghunah Idzhar Qalqalah

7. Kalimat ‫ ااحسن الخلقين‬yang terdapat َ ْ ِ َِ ُ َ ْ َ 4/26/12 dalam Q.S. Al-Mu’minuun ayat 14,

11. Ayat yang menunjukan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu adalah ... a. ‫ويس ِك الدماء‬ َ ّ ُ ‫َ ُ ْف‬ b. ‫ل َل ُم تشك ُون‬ َ ْ ‫َعَك ْ َ ْ ُر‬ c. ‫قال اني اعلم مالتعلمون‬ ْ ُ َ ْ َ َ َ ُ َْ َ ّ ِ َ َ d. ‫وال اخرجكم من بطون‬ ِ ْ ُ ُ ْ ِ َُْ َ ْ ُ َ 4/26/12

14. Beribadah dengan maksud keduniaan dinamakan ... a. b. b. Fasik e. Riya’

Jahil

Maksiat c. Fasad

15. Tugas manusia sebagai khalifah di muka Bumi adalah ... a. Memakmurkan Bumi b. Beramal saleh c. Amar maruf nahi munkar d. Mengislamkan manusia e. Mendamaikan manusia

II. 1.

Essai Perhatikan ayat di bawah ini!

Kunci Jawaban

I. Pilihan Ganda
1. 2. 3. 4. 5.

D E E E E

6. B 7. D 8. A 9. A 10. A

11. C 12. E 13. D 14. 15. A

II. ESSAI 1. a. "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatupun, dan dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, agar kamu bersyukur". (Q.S. An- Nahl (16): 78)

b.

4/26/12 Ayat tersebut menjelaskan kepada kita tentang pendengaran, penglihatan,

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful