P. 1
Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020

Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020

|Views: 815|Likes:
Published by Mijo Blur

More info:

Published by: Mijo Blur on Apr 28, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/08/2013

pdf

text

original

PELAN STRATEGIK

Interim
Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020

Pel an S t r a teg ik In ter im
KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

2011 - 2020

II

Cetakan Pertama 2012 ©Kementerian Pelajaran Malaysia, 2012

ISBN 978-983-9522-26-6

Semua hak cipta terpelihara. Semua bahagian dalam buku ini tidak boleh diterbitkan semula, disimpan dalam cara yang boleh dipergunakan lagi atau dipindahkan, dalam sebarang bentuk atau dengan sebarang cara, baik secara sebahagian atau keseluruhan, tanpa izin bertulis daripada Kementerian Pelajaran Malaysia.

Perpustakaan Negara Malaysia

Data Pengkatalogan-dalam-Penerbitan

PELAN STRATEGIK INTERIM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020 Disediakan oleh: Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 1-4, Blok E8, Presint 1 Kompleks Kerajaan Putrajaya Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putajaya Tel: +603-8884 6000 Fax: +603-8884 6439 Web: www.moe.gov.my/bppdp

............................................................. 43 Mentransformasikan Kurikulum dan Kokurikulum.2020......... 63 Inovasi dan Kreativiti. vii Bab 1 Bab 2 Bab 3 Bab 4 Bab 5 Bab 6 Bab 7 Bab 8 Bab 9 Pengenalan................................. Misi............ Swasta........ 99 Bab 15 Perkongsian Pintar Awam.. 31 Mengukuhkan Struktur Persekolahan....................... iv Kata Alu-Aluan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia....... Komuniti dan Ibu Bapa.... 69 75 Bab 10 Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional.................... 21 Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni............................................. 9 Memartabatkan Profesion Keguruan................................. 81 Bab 12 Pendidikan Inklusif....................................................................III Kandungan ............ v vi Kerangka Konsep Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011 .................................. 57 Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris...................................... 37 Memantapkan Infrastruktur Institusi Pendidikan KPM................ 93 Bab 14 Pembelajaran Maya................................................................................................................... Visi dan Matlamat ............................................................................................................................. 49 Mentransformasikan Pentaksiran................ 111 ISI KANDUNGAN ............ Bab 11 Pendidikan Awal Kanak-Kanak................................... 87 Bab 13 1Murid 1Sukan.......................... 105 Bab 16 Penutup................. Tajuk Halaman Kata Alu-Aluan Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia.............................................................................................................

Rosli Bin Mohamed Ketua Setiausaha Kementerian Pelajaran Malaysia DATO’ DR. saya mengucapkan syabas kepada semua yang telah berjaya menghasilkan Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 bagi merealisasikan hasrat Wawasan 2020. Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 20112020 akan digunapakai sementara menantikan blueprint Hala Tuju dan Transformasi Pendidikan Negara yang sedang dibangunkan siap sepenuhnya. Saya amat berharap penerbitan buku Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 ini akan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan semua objektif serta sasaran program akan sentiasa difahami dan dihayati oleh semua pelaksana. Modal insan yang berkualiti akan memberi nilai tambah yang diperlukan oleh sesebuah negara yang sedang membangun bagi meningkatkan produktiviti yang dapat menyumbang kepada peningkatan ekonomi negara. Selaras dengan kesedaran tersebut. Saya yakin inisiatif-inisiatif yang dikemukakan dalam Pelan Strategik Interim ini akan dapat melahirkan modal insan yang berupaya membawa negara kita ke puncak kemajuan dan kejayaan.IV KATA ALU-ALUAN | KETUA SETIAUSAHA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Modal insan merupakan satu elemen penting yang menyumbang kepada pembangunan dan kesejahteraan negara. Sesungguhnya usaha ke arah penjanaan modal insan yang berkualiti mencakupi bidang pendidikan. Sekian. Penyediaan pelan strategik ini telah mengambilkira agenda penting negara termasuklah Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan dan Bidang Ekonomi Utama Negara (NKEA) Pendidikan yang akan terus diperkasa demi memperluas akses pendidikan berkualiti dan menggalakkan peranan swasta sebagai pelengkap utama agenda pendidikan negara. Kepesatan pembangunan negara sememangnya memerlukan modal insan yang berilmu dan berkemahiran dalam melaksanakan tanggungjawab pembangunan. ROSLI BIN MOHAMED . Dato’ Dr. Pelan Strategik Interim ini akan memastikan setiap murid akan diberi peluang untuk berjaya. terima kasih.

terima kasih. dokumen Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 berjaya direalisasikan. satu pelan yang mantap disediakan. Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah dalam memastikan pelaksanaan inisiatif dan aktiviti berjalan dengan lancar dan sistematik. Syabas dan tahniah ditujukan kepada seluruh warga KPM yang terlibat dalam menjayakan usaha murni ini. Sekian. usaha melahirkan modal insan yang berpengetahuan. Dengan terhasilnya Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 ini. berkemahiran dan berketerampilan dapat dilaksanakan dengan jayanya. Dengan demikian. Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 ini diharap dapat menjadi pemangkin kepada semua warga Kementerian.V KATA ALU-ALUAN | KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terlebih dahulu saya bersyukur ke hadrat Allah SWT atas nikmat dan limpah kurnia-Nya serta keizinan-Nya. Dato’ Sri Abd Ghafar Bin Mahmud Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Kementerian Pelajaran Malaysia DATO’ SRI ABD GHAFAR BIN MAHMUD KATA ALU-ALUAN . Akhir kata. saya berharap agar kesemua inisiatif yang dicadangkan dapat dilaksanakan secara cekap dan tersusun bagi menjayakan kemajuan dan pembangunan negara. Dalam memastikan sistem pendidikan negara yang berkualiti dapat dinikmati oleh semua rakyat Malaysia. Jabatan Pelajaran Negeri. Semoga segala usaha cemerlang ini akan melonjakkan Kementerian Pelajaran Malaysia ke arah pencapaian Wawasan 2020. Harapan saya adalah supaya Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 ini sewajarnya dijadikan panduan untuk melaksanakan perancangan dengan berkesan dan mencapai sasaran serta hasil yang telah ditetapkan. maka usaha untuk melahirkan modal insan mengikut acuan kita sendiri dapat direalisasikan.

Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu. 4. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan kemajuan negara. Melahirkan insan yang beriman. 2. berakhlak mulia. berilmu.7 7 7 7 7 7 7 7 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . .2020 VISI SEKOLAH UNGGUL PENJANA GENERASI TERBILANG MISI MEMBANGUN POTENSI INDIVIDU MELALUI PENDIDIKAN BERKUALITI MATLAMAT 1. 3. Memberi peluang-peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia. berketerampilan dan sejahtera.

Swasta. Komuniti dan Ibu Bapa Mentransformasikan Pentaksiran KECEKAPAN DAN KEBERKESANAN TADBIR URUS W 2020 RMK 10 PTK PTE MBE FPK PIPP AKSES | EKUITI | KUALITI Kerangka Konsep Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020 .VII SETIAP MURID BERPOTENSI UNTUK BERJAYA Pemantapan Pengupaya Pembaharuan & Lonjakan Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris Inovasi dan Kreativiti Mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional Memartabatkan Profesion Keguruan Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni Mengukuhkan Struktur Persekolahan Pendidikan Awal Kanak-kanak Pendidikan Inklusif Memantapkan Infrastruktur Institusi Pendidikan KPM 1Murid 1Sukan Mentransformasikan Kurikulum dan Kokurikulum Pembelajaran Maya Perkongsian Pintar Awam.

Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 .2020 .

BAB 1: PENGENALAN .

Empat (4) tonggak inilah yang mendasari transformasi pendidikan. politik. persekitaran yang mapan dan kualiti kehidupan secara menyeluruh. meletakkan kedudukan negara yang berdaya saing secara strategik di dalam ekonomi serantau dan global. kejiwaan dan kebudayaan. 1) berpendapatan tinggi. Sejak Wawasan 2020 dilancarkan pada 28 Februari 1991. sosial. Najib Tun Abdul Razak. Program transformasi kerajaan yang dilancarkan oleh YAB Datuk Seri Mohd. Program Transformasi Kerajaan. .2020 Aspirasi Negara Malaysia berhasrat menjadi sebuah negara maju mengikut cara tersendiri tanpa terikut kepada cara dan corak negara maju lain. iaitu Gagasan 1Malaysia. pembangunan teknologi. Kerajaan telah memperkenalkan empat (4) tonggak penting. kerohanian. meritokrasi. Rancangan Malaysia Ke-10 (RMKe-10) dan Model Baru Ekonomi (MBE). kesetiaan.10 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . 2) kemapanan dan 3) keterangkuman akan memacu kemajuan ekonomi negara menjadi sebuah negara yang membangun sepenuhnya. ketabahan. kerajaan telah memberi tumpuan kepada perpaduan. Selaras dengan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Model yang melibatkan tiga (3) prinsip hasil daripada laporan Majlis Perundingan Ekonomi Negara (MPEN) iaitu. Perdana Menteri Malaysia. rendah hati. pendidikan dan integriti. produktiviti dan nilai-nilai moral bagi menghadapi persaingan globalisasi. penerimaan. Model Baru Ekonomi merupakan tunjang penting yang dibentuk khusus untuk memberi perkhidmatan kepada masyarakat pada masa akan datang. pada 2 April 2010 pula memberi penekanan kepada keberkesanan dalam penyampaian perkhidmatan dan tanggungjawab atas keberhasilan yang memberi keutamaan kepada rakyat. Konsep Gagasan 1Malaysia telah diperkenalkan bertujuan menyatupadukan rakyat Malaysia dengan fikiran dan tindakan menjurus kepada satu matlamat umum. Dalam merealisasikan Wawasan 2020 dan dalam usaha negara mengharungi cabaran abad ke-21. Kerajaaan menyasarkan untuk memperbaiki pencapaian pendidikan dengan memastikan setiap murid mempunyai akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Lapan (8) nilai yang diterapkan dalam konsep 1Malaysia ialah budaya kecemerlangan. Kemajuan yang dimaksudkan bukan terhad kepada bidang ekonomi sahaja malah merangkumi segala aspek kehidupan seperti ekonomi.

Carta Asas Pembentukan Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010 PIPP 2006-2010 dihasilkan bagi merealisasikan Misi Nasional yang bertujuan meningkatkan prestasi dan impak pembangunan negara. kerajaan memberi penekanan ke arah pencapaian aspek meningkatkan kualiti guru. memperkenalkan sekolah amanah. Demi membangunkan dan mengekalkan modal insan bertaraf dunia.11 Pendidikan merupakan elemen utama yang menjadi asas untuk merealisasikan aspirasi negara. PENGENALAN . liberalisasi dan perkembangan teknologi maklumat di seluruh dunia memerlukan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) membuat penyesuaian dan penambahbaikan terhadap sistem pendidikan yang sedia ada. Perkara ini terkandung dalam satu (1) daripada lima (5) teras strategik ke arah mencapai matlamat RMKe-10. Kesan globalisasi. meningkatkan bilangan sekolah berprestasi tinggi. RMKe-10 penting dalam memperkukuh sistem pendidikan bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sehingga ke pengajian tinggi. meningkatkan penyertaan murid dan kesaksamaan pendidikan. PIPP menjurus untuk mencapai Misi Nasional di bawah Rancangan Malaysia Ke-9 iaitu meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ‘minda kelas pertama’. Perubahan yang berlaku di peringkat global memberi cabaran terhadap perancangan pendidikan negara.

Teras 2 (92. Teras 4 (98. Ini membuktikan kesungguhan KPM melaksanakan usaha untuk mengangkat pendidikan negara ke peringkat yang lebih tinggi. Kejayaan pelaksanaan PIPP 2006–2010 bagi setiap teras diukur berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. pelbagai cabaran telah dilalui oleh KPM bagi memastikan bahawa segala perancangan yang telah dibuat dapat dilaksanakan sepenuhnya. prestasi pencapaian bagi setiap teras ialah Teras 1 (87. PIPP dilaksanakan melalui enam (6) teras strategik iaitu: 1. Membina Negara Bangsa 2. Memperkasakan Sekolah Kebangsaan 4.8%) dan Teras 6 (95.9%). Secara keseluruhannya. Bagi memacu KPM ke . Membangunkan Modal Insan 3.2020 Dengan matlamat melahirkan modal insan kelas pertama. prestasi pencapaian pelaksanaan hampir 300 pelan tindakan bagi semua teras PIPP telah berjaya mencapai prestasi lebih 80 peratus sasaran yang ditetapkan. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melalui PIPP telah memastikan agenda pendidikan yang dirangka dalam Pembangunan Pendidikan 2001-2010 diteruskan melalui dua pendekatan iaitu kesamarataan peluang pendidikan dan kecemerlangan institusi pendidikan. Walaupun terdapat pelbagai kekangan akibat kegawatan ekonomi di peringkat global.0%). Pelaksanaan PIPP 2006-2010 selama lima (5) tahun menunjukkan prestasi pencapaian yang memberansangkan bagi setiap teras.0%). Teras 5 (90. Sehingga Disember 2010. Memartabatkan Profesion Keguruan 6.9%). PIPP menjadi asas lonjakan sistem pendidikan negara ke tahap yang lebih tinggi dan menjadikannya bertaraf dunia bagi membantu kejayaan Misi Nasional dan Wawasan 2020. Kejayaan yang diperoleh turut dipengaruhi oleh kekuatan jalinan kerjasama di dalam dan di luar KPM. KPM terus mempertingkat usaha agar sasaran yang diharapkan dapat dicapai dengan baik.12 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan Sepanjang pelaksanaan PIPP. Teras 3 (86. Agenda Belum Selesai Kini. Merapatkan Jurang Pendidikan 5.2%).

Berdasarkan Laporan Akhir PIPP 2006-2010 ini. Memantapkan Transformasi Kurikulum dengan pemugaran mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. 2 Menempatkan guru opsyen mata pelajaran Bahasa Malaysia. Tujuannya adalah bagi menginovasikan pengajaran dan pembelajaran yang berupaya menghasilkan tenaga kerja mahir. Memantapkan kemenjadian murid dengan tujuan untuk memastikan murid yang dihasilkan melalui sistem pendidikan kebangsaan mempunyai ilmu pengetahuan. PIPP telah mencetuskan beberapa perkara baru yang menambah baik dan memberi nilai tambah pada setiap teras PIPP. kebolehan menggunakan teknologi maklumat dengan baik. 5 6 7 1 8 Meneruskan program pendidikan yang mempunyai impak tinggi bagi memupuk perpaduan dalam kalangan murid seperti Rancangan Integrasi Murid untuk Perpaduan (RIMUP) agar menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara mereka. KPM juga telah mengenal pasti isu-isu yang memerlukan perhatian dan tindakan lanjut dalam perancangan pendidikan dan cabaran masa hadapan. Memantapkan Transformasi Pentaksiran yang holistik. berupaya berfikir secara kreatif dan kritis serta mampu bertindak secara rasional. bersepadu dan seimbang. dakwah serta aktiviti sivik dan kewarganegaraan. Memantapkan aktiviti Pendidikan Islam bagi menangani gejala sosial dan salah laku dalam kalangan murid dengan mempelbagaikan aktiviti Pendidikan Islam. dilengkapi kemahiran. Menubuhkan Majlis Standard Kualiti Bahasa Inggeris bagi melaksanakan penarafan standard pembelajaran bahasa Inggeris dalam kalangan murid di sekolah. Pendidikan Seni Muzik dan Pendidikan Seni Visual.13 arah pelaksanaan sistem pendidikan yang berkualiti tinggi. komunikasi berkesan. 3 9 . 4 10 PENGENALAN Mengukuhkan konsep sekolah wawasan bagi menarik minat ibu bapa menjadikan sekolah ini sebagai sekolah pilihan. Bagi terus memastikan semua murid mendapat akses kepada pendidikan dan terus melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara. KPM mencadangkan tindakan susulan seperti yang berikut: Menetapkan sasaran baru bagi Projek Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM). Melestarikan Pendidikan Vokasional sejajar dengan Transformasi Pendidikan Vokasional melalui hubungan kolaboratif dengan industri.

Menaraf semula Sekolah Kebangsaan Orang Asli dan Sekolah Kebangsaan Pendidikan Khas daripada sekolah kebangsaan aliran perdana. 21 Meluaskan 22 16 Meningkatkan 17 23 . bilik guru. Menyelaraskan penubuhan prasekolah baru mengikut lokasi. Memperluas penawaran mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di sekolah kebangsaan dengan mengambil kira bilangan guru yang mencukupi. Melaksanakan dasar pendidikan wajib sembilan tahun. 11 12 Mereka bentuk bangunan sekolah dengan lima (5) kaedah reka bentuk menggunakan ‘lightweight building system’ (LBS) merangkumi bilik darjah.2020 Menyelenggara peralatan dan perkakasan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) secara intensif dan bersepadu. pengajaran dalam waktu persekolahan dan kepelbagaian alat bantu mengajar. Penan dan peribumi serta kanak-kanak berkeperluan khas. Mengkaji semula syarat pemberian Tawaran Baru (Bai’ah) dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti pencapaian murid dalam kokurikulum dan kemenjadian serta potensi murid. pulau dan terpencil. kemahiran dan disiplin guru melalui program pemugaran dan penguatkuasaan tindakan punitif . Menjalin kerjasama dengan agensi kerajaan dan bukan kerajaan bagi menyediakan pendidikan khusus kepada kanak-kanak terpinggir. iaitu dari enam (6) tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6) kepada sembilan (9) tahun (Tahun 1 hingga Tingkatan 3). dalam kalangan Orang Asli.14 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . kuarters guru dan asrama. 19 Mengubah suai dan menaik 13 20 14 15 pendidikan alternatif kepada kanak-kanak terpinggir yang tidak berpeluang mendapatkan pendidikan formal terutama bagi mereka yang tinggal di kawasan pedalaman. Menyediakan infrastruktur TMK yang bersepadu dan berterusan di luar bandar dan pedalaman. Mengesan bakal guru lebih awal bagi memastikan kualiti guru bermula seawal pemilihan dan pengambilan calon guru. 18 taraf bangunan bagi sekolah daif dan uzur berdasarkan dapatan audit fizikal.

jalinan dan jaringan sekolah melalui program dan aktiviti antarabangsa. 25 26 M e n u b u h k a n 27 Meningkatkan 28 Menilai 29 • Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020 merangkumi 14 inisiatif strategik atau teras strategik untuk mencapai visi dan misi KPM. Bagi membangunkan sekolah yang unggul. kurikulum dan pentaksiran serta mengarusperdanakan pendidikan vokasional merupakan inisiatif yang diberi keutamaan. Pasukan Pengajaran dan Perkembangan (Teaching and Development Teams) dengan tujuan memupuk rasa pemilikan terhadap amalan pengajaran terbaik serta mengamalkan konsep ketekalan pengajaran serta menjalin hubungan kolaboratif di dalam sekolah dan antara sekolah. Setiap murid berpotensi untuk berjaya bermaksud murid yang memiliki pengetahuan dan kemahiran. ‘grooming’ dan temu duga berdasarkan penyelesaian masalah akan dicadangkan dalam perancangan akan datang. dua (2) pendekatan utama dalam Pelan Strategik telah dikenal pasti iaitu: • Pemantapan pengupaya inisiatif sedia ada untuk memacu perubahan dalam sistem pendidikan. di Institut Pendidikan Guru (IPG) bagi memastikan tahap kualiti pelatih guru dari IPG kekal berada pada tahap yang baik dan cemerlang. PENGENALAN . Pemilihan menggunakan pelbagai kaedah seperti ‘head hunting’.15 24 Mengkaji semula syarat lulus Tumpuan Pendidikan 2011-2020: Inisiatif Strategik “Setiap murid berpotensi untuk berjaya” menjadi matlamat kepada perancangan KPM dengan keyakinan bahawa semua murid mempunyai peluang dan potensi untuk berjaya. transformasi sistem pendidikan seperti penstrukturan semula persekolahan. mengamalkan nilai murni yang tinggi. mengamalkan sikap bersatu padu dalam masyarakat dan gaya hidup sihat. berfikiran kreatif dan inovatif. semula kriteria penganugerahan Sekolah Berprestasi Tinggi supaya tidak berpaksikan kepada akademik semata-mata. Pembaharuan dan lonjakan dimensidimensi baru bagi mencapai kecemerlangan dan pendidikan yang berkualiti. Mempergiat peranan Guru Cemerlang sebagai mentor bagi memotivasikan guru lain supaya meningkatkan kualiti dan kemahiran dalam bidang masingmasing. Mengkaji semula syarat pemilihan guru besar dan pengetua. Bagi memastikan matlamat ini dapat dicapai.

kewangan dan pemikiran akan dapat ditumpukan kepada pembangunan negara kerana masalah dalaman negara telah pun dapat diselesaikan melalui pendidikan yang memberikan penekanan kepada penghayatan akidah. Keperluan memiliki modal insan seperti ini akan dapat digarap melalui penghayatan akidah. Tenaga.16 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Perpaduan wajar menjadi keutamaan dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011–2020 agar tercapai hasrat menjadikan Malaysia sebagai negara maju dengan acuan tersendiri. (MBMMBI) telah dirancang bagi mencapai matlamat tersebut. masa. instrinsik ini akan mengurangkan masalah sosial dan jenayah dalam negara. Dalam PIPP. Karakter murid merupakan satu aset yang paling berharga bagi menentukan modal insan yang dilahirkan memiliki sahsiah unggul. program pembangunan profesionalisme yang berterusan. Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris. dan melestarikan pendekatan pengajaran dan pembelajaran. Justeru. . laluan kerjaya yang menarik. Kualiti guru juga akan menentukan kualiti pembelajaran murid. Pengawalan tingkah laku secara Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI) Matlamat bagi membangunkan dan mengekalkan modal insan merupakan satu usaha penting untuk menjamin keutuhan negara. budaya dan sukan. Usaha ini akan diteruskan dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020 melalui pelbagai insentif kepada guru seperti memantapkan proses pengambilan guru. usaha meningkatkan kualiti guru tidak boleh dipinggirkan dalam usaha memantapkan pendidikan negara. Memartabatkan Profesion Perguruan telah dijadikan satu daripada enam (6) teras dalam PIPP 2006-2010. Memperkukuh Penghayatan Akidah dan Nilai Murni Sahsiah yang unggul merupakan nilai yang perlu ada dalam diri setiap warga Malaysia. Justeru. Sehubungan itu. Perpaduan berasaskan semangat 1Malaysia terus diterapkan dalam kalangan murid. Dasar ini akan dapat memperkukuh daya saing negara dengan mengangkat bahasa sebagai mediumnya. Penghayatan akidah akan menjadi benteng yang dapat mengawal tingkah laku murid secara intrinsik.2020 Memartabatkan Profesion Keguruan Kualiti guru merupakan faktor utama pembinaan modal insan sesebuah negara maju. Membina Negara Bangsa merupakan teras kedua yang dikembangkan melalui pelbagai aktiviti seperti memperkasakan Bahasa Kebangsaan dan memupuk kecintaan murid terhadap kesenian.

Kefasihan dalam berbahasa akan dapat memacu kecemerlangan negara di peringkat antarabangsa kerana kemampuan warga Malaysia berkomunikasi dengan berkesan di peringkat global. salah satu bidang NKRA pendidikan yang dikenal pasti merujuk kepada pendidikan prasekolah. luar bandar dan pedalaman. mendengar dan berucap. Kemahiran membaca. antaranya kekurangan akses dan ketiadaan punca kuasa perundangan bagi melaksanakan asuhan kanak-kanak (bawah umur 4 tahun) dalam Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). tatabahasa dan seni bahasa akan diperkukuh lagi. Menyedari kepentingan pendidikan prasekolah ke arah memperkembang potensi kanak-kanak bagi menyediakan asas kukuh sebelum pendidikan formal. menambahkan bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin bandar. Dasar ini juga akan menjayakan matlamat Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan. Bagi meluaskan lagi akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti beberapa usaha akan dipertingkat seperti pelaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru. Justeru. penyeragaman bantuan kepada murid prasekolah kerajaan. Dasar MBMMBI memberikan penekanan kepada lima (5) bidang utama kemahiran. KPM akan memberi tumpuan dalam pembinaan dan pengambilalihan Pusat Anak PERMATA Negara dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011 – 2020. Langkah ini akan membantu mempercepat penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dalam kalangan murid. meningkatkan perkongsian pintar kerajaan-swasta dalam pendidikan prasekolah dan mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan. Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Awal Kanak-Kanak Pendidikan Prasekolah masih menjadi agenda utama KPM dalam usaha membangunkan modal insan berkualiti. pengajaran Kesusasteraan Melayu akan diperluas di peringkat sekolah rendah. menulis. Tumpuan diberikan kepada meningkatkan penyertaan kanak-kanak dalam prasekolah. Keperluan menyediakan program Pendidikan Awal Kanak-Kanak yang berkualiti sangat penting kerana pelaburan yang dibuat untuk setiap kanak-kanak yang dilahirkan pada hari ini akan memberikan pulangan yang besar pada masa hadapan. Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak Pusat Anak PERMATA Negara KPM dirangka untuk menyediakan program asuhan dan didikan awal kepada kanak-kanak di bawah umur empat (4) tahun. Malahan. Terdapat beberapa isu yang dikaitkan dengan PERMATA.17 dasar memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan memperkukuh penguasaan bahasa Inggeris perlu dilaksanakan bagi mencapai hasrat negara. PENGENALAN .

pendidikan vokasional perlu diperkasakan bagi memenuhi keperluan untuk menambah tenaga mahir dan melonjakkan pendapatan negara ke peringkat yang lebih tinggi. Transformasi kurikulum mampu mengupayakan tahap kesediaan tinggi dalam diri rakyat Malaysia dengan keperluan intelek.2020 Pendidikan Vokasional Transformasi pendidikan akan menjadi asas kepada penghasilan tenaga kerja yang berpengetahuan dan selaras dengan kemahiran abad ke-21.18 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . peranan KPM perlu berubah untuk menyahut cabaran bagi menghasilkan sumber manusia yang inovatif. . kreatif dan berdaya saing selaras dengan keperluan semasa. Melalui transformasi kurikulum ini. Ruang bagi pemikiran kreatif dan kritis akan diperluas. Langkah ini selaras dengan MBE. belum lagi dapat melahirkan pekerja berkemahiran tinggi. emosi. Justeru. rohani. jasmani dan sosial yang lengkap dan sempurna ke arah menghadapi cabaran abad ke-21. mata pelajaran yang kurang sesuai akan dikaji semula. Sehubungan itu. Transformasi Kurikulum Transformasi kurikulum amat perlu kerana melaluinya kemajuan negara dapat dipacu. Sistem pentaksiran akan menjadi lebih holistik serta fleksibel dan memberi penilaian yang lebih menyeluruh untuk pembangunan individu secara menyeluruh. Akibatnya negara berhadapan dengan masalah kekurangan tenaga mahir yang merupakan satu aset penting bagi pembangunan negara. Oleh itu. Perkembangan individu akan ditaksir dari pelbagai dimensi . KPM telah mengarusperdanakan Pendidikan Vokasional untuk melahirkan tenaga manusia berkemahiran tinggi dan fleksibel bagi menghasilkan pekerja yang inovatif. Melalui transformasi kurikulum pelbagai perubahan akan dilaksanakan. Pendidikan yang berorientasikan akademik telah memerangkap negara kita dalam pendapatan sederhana berbanding dengan negara lain. Hanya 27 peratus sahaja tenaga kerja kita berkemahiran tinggi dan masih mengharapkan sumber tenaga dari luar. Malaysia yang terletak di satu rantau yang pesat dalam pertumbuhan produktiviti buruh. kreatif dan berkemahiran tinggi serta mempunyai sahsiah yang terpuji.

19 Orientasi kepada peperiksaan akan berkurangan. Transformasi kandungan kurikulum yang berasaskan hasil pembelajaran akan lebih memberi makna. PENGENALAN . sebaliknya lebih holistik dan memberikan peluang kepada murid menambah pengalaman dan kemahiran. pengajaran guru tidak lagi berfokus kepada peperiksaan. Bab-bab yang seterusnya ialah huraian terperinci setiap inisiatif strategik yang telah dirangka bagi memastikan semua murid berjaya dan berlakunya peningkatan dalam kualiti sistem pendidikan negara. Justeru.

.

BAB 2: MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN .

. 3.1). Kejayaan pelaksanaan pembangunan pendidikan yang dirancang di peringkat pusat meletakkan cabaran dan tanggungjawab kepada pemimpin sekolah dalam merealisasikan perkara yang dirancang dengan bantuan Sistem guru. Keupayaan serta kompetensi guru dan pemimpin amat penting.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 .2020 22 pendidikan negara dirancang dengan menyasarkan pembangunan modal insan kelas pertama yang bakal menerajui pembangunan negara pada masa depan. Oleh kerana realiti semua pelaksanaan dasar adalah tercermin daripada perkara yang sebenarnya berlaku di sekolah dan bilik darjah. Meningkatkan kompetensi guru dan pemimpin pendidikan. Meningkatkan strategi mendapatkan guru baharu terbaik. Oleh itu. Proses ini berfokus kepada keperluan guru bersesuaian dengan ciri murid serta konteks persekitaran pembelajaran yang dihadapi. Memastikan setiap guru dan pemimpin pendidikan berprestasi tinggi. Pemimpin yang bijak berupaya menyedia prasarana dan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan bersesuaian dengan keperluan pembelajaran murid. dan kebajikan guru dimantapkan dalam perancangan ini dengan matlamat menjadikan profesion keguruan dihormati serta dipandang tinggi. pemimpin yang cekap menyumbang dalam kecemerlangan pencapaian murid di samping menjadikan sekolah sebagai organisasi pembelajaran kepada murid dan guru. Hal ini dapat ditunjukkan dalam Model Kontinuum Pembangunan Guru (Rajah 2. Usaha memartabatkan profesion keguruan dengan meningkatkan kualiti guru. Matlamat : Objektif : 2. pembangunan profesionalisme guru termasuk pemimpin merupakan suatu kontinuum yang dirancang di sepanjang kerjaya mereka. Ini bersesuaian dengan amanah yang dipikul oleh guru dalam pembinaan generasi masa depan negara. kerjaya guru. Outcome: Meningkatkan kualiti penyampaian di sekolah dan institusi latihan. Kejayaan pendidikan negara sangat bergantung kepada guru dan pemimpin sekolah yang menjadi tunjang kepada pelaksanaan pendidikan negara. Selain guru. Meningkatkan kualiti guru dan pemimpin pendidikan bagi meningkatkan kemenjadian murid 1. KPM merancang pembangunan pendidikan dengan memberi keutamaan kepada pembangunan kualiti guru dan pemimpin. maka pembangunan keupayaan mereka dirancang di sepanjang kerjaya mulai di peringkat pemilihan.

rakan sekerja. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik memartabatkan profesion keguruan: MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN . Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. Pembangunan profesionalisme guru termasuk pemimpin sekolah merangkumi aktiviti formal dan pengalaman tidak formal yang dapat menyokong perkembangan kerjaya di sepanjang perkhidmatan mereka secara berterusan. dan juga komuniti setempat serta persekitaran pembelajaran yang disediakan di sekolah. Pembangunan profesionalisme guru bukan hanya berfokus kepada latihan melalui kursus rasmi semata-mata malahan merangkumi elemen sokongan profesional daripada pemimpin.23 RAJAH 2. Oleh itu. tempoh. pelbagai tawaran baru kepada pemimpin dilaksanakan melalui inisiatif ini. agensi pelaksana. akauntabiliti kepemimpinan dalam menentukan peningkatan pencapaian pembelajaran murid dipertingkat dengan meningkatkan pengupayaan dan kebertanggungjawaban pemimpin terhadap pengurusan instruksional bagi meningkatkan pencapaian pembelajaran murid di sekolah masing-masing.1 Pada masa yang sama.

BPG 2015 2. IPG Berterusan Pemastian Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran serta Latihan JNJK 2011 1. Membangunkan Performance Management System (PMS). Melaksanakan sistem penarafan IPG dan membuat ranking IPG mulai tahun 2013. JNJK 2012 2. 3. 3. BPG. 4. Mempromosikan profesion keguruan. BPG 2012 JNJK 2015 4. 5. Mengkaji semula syarat lulus di IPG bagi memastikan tahap kualiti pelatih guru dari IPG kekal berada pada tahap baik dan cemerlang. Memperteguh penaziran ke arah pendidikan berkualiti. pelatih guru di IPG/ IPTA/IPTS ditawarkan Biasiswa Cemerlang atau Pinjaman Boleh Ubah (PBU) dan jaminan penempatan dimansuhkan. Mulai tahun 2013. Menghapus jaminan penempatan dan melaksanakan Biasiswa Cemerlang serta Pinjaman Boleh Ubah (PBU) untuk pengajian bidang pendidikan di semua institusi latihan. Memantapkan kualiti penaziran. Mengesan bakal guru lebih awal bagi memastikan kualiti guru bermula seawal pemilihan dan pengambilan calon guru. IAB. 3. BTajaan. 1. . Mensifarkan bilangan sekolah pada tahap Band 6 dan 7 menjelang tahun 2020.2020 24 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Pemasaran dan Pengambilan Calon Guru Agensi Pelaksana BPG Tempoh Berterusan Aktiviti 1. Memastikan kualiti latihan perguruan dan kepimpinan 100% berkualiti menjelang 2015. 2. Memantapkan kriteria dan prosedur pengambilan guru/ pemimpin / pensyarah. Outcome Mengambil 20% guru pelatih dalam kalangan pelajar/graduan cemerlang. BPSM. 4. graduan dengan PNGK 3. Mulai tahun 2013. 6.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . 1. BPG. Mensifarkan tahap p&p lemah dan sederhana dalam kalangan guru menjelang tahun 2015. Membangunkan standard profesional guru. 3. Meningkatkan effective instructional time guru/ pensyarah. IPG Berterusan 2.0 ke atas dipilih dan dilantik sebagai guru.

9. 6. Menjelang tahun 2016. Meningkatkan kemahiran dan disiplin guru melalui program pembugaran dan penguatkuasaan tindakan punitif. Memantapkan program penempatan semula guru / pensyarah mengikut opsyen. 10. Memantapkan kurikulum/program latihan. ELTC. 20% program latihan berkolaboratif dengan institusi swasta dalam dan luar negara. ELTC. Meningkatkan 10% pensyarah menghasil dan membentangkan kertas kerja penyelidikan peringkat antarabangsa setiap tahun.INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Pemastian Kualiti Pengajaran dan Pembelajaran serta Latihan (sambungan) 25 Agensi Pelaksana BPG Tempoh Berterusan Aktiviti 5. IAB Berterusan BPSH 2016 BPG. Membudayakan pengintegerasian TMK dalam pengajaran dan pembelajaran serta latihan. IAB. IPG. IPG JNJK. BPSH Berterusan BPG. Menambah baik penyampaian melalui Professional Learning Community (PLC). 14. 8. ELTC. IPG. 6. 7. Outcome 5. 100% sekolah membangunkan sokongan profesional kepada guru secara berasaskan sekolah dan kolaboratif. BPSH Berterusan BPG. 7. BPG Berterusan Berterusan MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN . Menjelang tahun 2020. Membangunkan dan memastikan pematuhan standard program pendidikan guru. ELTC & IAB 2015 IPG. 8. IPG. 12. BTP. 11. Membangunkan Program Sistem Penarafan Institusi Latihan untuk penandaarasan. Membudayakan kreativiti dan inovasi dalam penyampaian pengajaran dan pembelajaran serta latihan. Melonjakkan kecemerlangan institusi latihan. hanya guru opsyen sahaja yang dibenarkan mengajar subjek berkaitan. BPSH Berterusan BPK. Meningkatkan infrastruktur dan infostruktur institusi latihan. 13. IAB. BPG. IAB 2013 BPG.

Aktiviti Membangunkan dan memastikan pematuhan standard professional guru / pemimpin / pensyarah. IAB. Semua (100%) guru baharu menjalani program induksi setiap tahun. Semua (100%) pemimpin baharu menjalani program induksi setiap tahun. 1. BPG BPG. 2. Membangunkan Program Kursus / Orientasi Pensyarah Baharu. 3. Meningkatkan sokongan profesional untuk guru melalui penglibatan komuniti setempat. graduan dengan PNGK 3. Membangunkan standard profesional guru dan standard program pendidikan guru. IPG 2015 2017 2. . IPTA dan IPTS.2020 26 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Pemilihan dan Penempatan Guru Baharu Agensi Pelaksana BPG Tempoh 2015 1. Semua (100%) guru mempunyai ijazah pertama menjelang tahun 2020. Membangunkan Program Pembangunan Guru Baharu. 3. 1. ELTC Berterusan 3. IAB. Biasiswa Cemerlang dan PBU ditawarkan kepada pelajar dalam bidang pendidikan/ perguruan di IPG. 3. Mulai tahun 2013. 2. Membangunkan Program Kursus / Orientasi Pemimpin Baharu. BT. Semua (100%) pensyarah baharu menjalani program induksi setiap tahun. 2. IAB Berterusan 2.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Pembangunan Profesionalisme Berterusan BPG 2015 1. Semua (100%) guru berprestasi tinggi dan kompeten mengajarkan mata pelajaran. IPG. Mengambil 20% guru pelatih dalam kalangan pelajar/graduan cemerlang. Mulai tahun 2017. BPG 2020 2. Membangunkan Teach for Malaysia (TFM) Membangunkan dan melaksanakan sistem terbuka Outcome 1. 3 Program Induksi Guru Baharu BPG Berterusan 1. BPSM.0 ke atas dipilih dan dilantik sebagai guru. Memantapakn Program Pensiswazahan Guru (PPG) untuk meningkatkan tahap kelayakan pendidikan guru / pemimpin melalui perkongsian pintar awam-swasta.

prasekolah. dan keperluan dasar KPM dengan cara perkongsian pintar awam-swasta. BPG 2015 6. PERMATA. kokurikulum. Semua (100%) pendidik asuhan kanak-kanak mendapat latihan bertauliah dan mempunyai tahap kelayakan akademik diploma menjelang tahun 2020. pendidikan khas. Membangunkan program School Improvement Specialist Coaches untuk guru/ pensyarah dan School Improvement Partner untuk pemimpin. Meningkatkan bilangan jurulatih utama dalam pelbagai bidang mata pelajaran. kokurikulum. ELTC.INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Pembangunan Profesionalisme Berterusan (sambungan) 27 Agensi Pelaksana BPG. IPG. BPSH 2015 MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN 10. Meningkatkan peluang dan saluran bagi guru dan pemimpin pendidikan mengikuti latihan pembangunan profesionalisme berterusan. pendidikan khas. Meningkatkan penglibatan komuniti setempat/ibu bapa. sukan. Aktiviti Memantapkan kompetensi guru melalui pembangunan profesionalisme berterusan dalam pelbagai bidang mata pelajaran. 100% pensyarah mempunyai ijazah sarjana dan 50% mempunyai ijazah kedoktoran menjelang tahun 2020. IAB Berterusan 8. BPG. BPG Berterusan 4. 7. BPG. sukan. 5. IAB Berterusan 7. voktek. 8. Outcome 100% pensyarah mendapat skor tahap cemerlang (66-84). 9. ELTC Tempoh Berterusan 3. Menjelang tahun 2020. prasekolah. Menjelang tahun 2020. ELTC. BPG. . dan keperluan dasar KPM dengan cara perkongsian pintar awam-swasta serta berasaskan sekolah. 4. IPG 2015 5. PERMATA. semua aktiviti pembangunan profesionalisme guru mendapat pengiktirafan untuk pindah kredit/nilai taraf. terhasil pangkalan data jurulatih sukan dalam kalangan guru sekolah. 6. 9. terhasil kumpulan specialist coaches mengikut mata pelajaran bagi membantu p&p guru. Menjelang tahun 2020. Membudayakan Professional Learning Community sebagai sokongan profesional kepada guru/pensyarah /pemimpin. Memberi nilai tambah kepada aktiviti pembangunan profesionalisme. IAB. voktek. Menambah bilangan mod latihan untuk meningkatkan peluang latihan kepada guru.

3. BPG. Memperluas pangkalan data EMIS untuk pemantapan data guru yang menyeluruh serta bersepadu untuk kegunaan pelbagai pihak. Menubuhkan pasukan pengajaran dan perkembangan (Teaching & Development Teams) dengan tujuan memupuk rasa pemilikan terhadap amalan pengajaran terbaik serta mengamalkan konsep ketekalan pengajaran serta menjalin hubungan kolaboratif di dalam dan antara sekolah. Membangunkan penilaian berasaskan kompetensi untuk laluan kerjaya pantas. Memantapkan program Tawaran Baru. BPSH. IPG. 3. BPSBPSK Tempoh Berterusan Aktiviti 10. IAB BPG. ELTC. Menganugerahkan sekurang-kurangnya 2% pemimpin Tawaran Baru pada tahun 2011 dan mencapai 6% pada 2013. 12. Outcome Berterusan Tawaran Baru. BPPDP 2012 . Meningkatan peranan Guru Cemerlang sebagai mentor bagi memotivasikan guru lain supaya meningkatakan kualiti dan kemahiran dalam bidang masing-masing. 2% guru setiap tahun berpeluang mendapat kenaikan gred melalui laluan pantas. 2. Penilaian dan Pengurusan Prestasi JNJK 2013 1. 2. 40% pensyarah IPG naik gred menjelang tahun 2020 melalui laluan pantas. BPSM 2012 1. BPPK. Meningkatkan kompetensi pensyarah. 11.2020 28 INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Pembangunan Profesionalisme Berterusan (sambungan) Agensi Pelaksana IPG.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 .

Menjelang 2012. Mengkaji semula syarat pemberian Tawaran Baru dengan mengambil kira pelbagai aspek seperti pencapaian murid dalam kokurikulum dan kemenjadian serta potensi murid. 6. 5.INISIATIF 1 : MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN Pelan Tindakan Utama Tawaran Baru. IAB. Penilaian dan Pengurusan Prestasi (sambungan) 29 Agensi Pelaksana BPPDP. MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN . pangkalan data pelapis pemimpin pendidikan dibangunkan dan digunakan untuk tujuan kenaikan pangkat. BPSM Tempoh 2012 Aktiviti 4. BPG. Membangunkan pelan pelapis pemimpin pendidikan. Outcome 4. grooming dan temu duga berdasarkan penyelesaian masalah. Mengkaji semula syarat pemilihan guru besar dan pengetua dengan menggunakan pelbagai kaedah seperti head hunting.

.

BAB 3 : MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI .

. Golongan muda khasnya. Bagi umat Islam. Objektif : 1.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Manakala. Pendidikan yang berteraskan akidah yang sahih dengan pengajaran dan pendidikan yang sebenar. kepercayaan kepada tuhan membentuk akidah yang dapat melahirkan insan atau murid yang mengamalkan nilai-nilai yang baik. 1. Outcome : Semua warga pendidikan menghayati akidah agama dan mengamalkan nilai murni. 2. Arus globalisasi yang melanda. sebenarnya tidak mempunyai pilihan melainkan untuk meneliti secara kritikal daripada segenap aspek cabaran. akidah yang sahih mengajar dan mendidik seseorang supaya berpegang teguh kepada ajaran agama. 2. akhlak dan adab warga pendidikan. Daripada segi istilah pula akidah bererti ‘kepercayaan’. jika tidak diawasi dengan bijaksana boleh menyebabkan kelunturan akidah dan nilai murni rakyat. Akidah berasal daripada bahasa Arab yang bermakna ‘ikatan’ atau ‘sangkutan’ atau menyimpulkan sesuatu. Perubahan demi perubahan berIaku dengan begitu cepat. bagi penganut agama lain. implikasi dan trend globalisasi ini. mudah terpengaruh disebabkan oleh akidah dan pegangan serta amalan beragama yang lemah. Matlamat : Melahirkan modal insan yang mantap akidah. Melahirkan murid yang mempunyai karakter yang unggul. Meningkatkan kesedaran warga KPM mengenai amalan nilai murni.2020 32 amat berbeza dengan dunia hari ini. Kita sebagai rakyat Malaysia. penghayatan rohani yang mantap serta amalan nilai murni yang kukuh mampu menjadi paksi dan benteng kehidupan. Lebih-Iebih lagi dengan tercetusnya gelombang teknologi maklumat yang membolehkan penyebaran maklumat secara meluas ke segenap pelosok dunia tanpa halangan dalam masa yang singkat atau disebut sebagai globalisasi. ‘keyakinan’ atau ‘keimanan’ yang mantap dan tidak mudah terurai oleh sebarang pengaruh sama ada dari dalam atau dari luar diri seseorang. Dunia dahulu adalah Globalisasi sosial kini mampu membawa kepada penyebaran budaya yang bertentangan dengan tuntutan nilai kerohanian dan moral yang murni rakyat Malaysia. mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikkan Allah merupakan asas kepada amalan nilai murni. Melaksanakan program pendidikan bagi memantapkan akidah. berilmu dan berakhlak mulia. Justeru.

agensi pelaksana. berakhlak mulia. berketerampilan dan sejahtera serta selaras juga dengan hasrat dan semangat Rukun Negara.Peranan pendidikan amat penting sebagai alat memantapkan akidah dan amalan nilai murni bagi melahirkan modal insan yang berkualiti untuk mencapai kesejahteraan dan keselesaan hidup yang lebih sempurna. 33 MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI . Falsafah Pendidikan Kebangsaan serta Gagasan 1Malaysia. yang mewarnai kehidupan dengan amalan nilai-nilai murni dan mempunyai keperibadian unggul serta bersifat ehsan. berilmu. strategi memperkukuh penghayatan akidah dan nilai murni dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020 bermatlamat untuk melahirkan modal insan yang mantap akidah. Hal ini adalah selaras dengan matlamat pendidikan untuk melahirkan insan yang beriman. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik memperkukuh penghayatan akidah dan nilai murni: Akidah yang kukuh dan mantap akan dapat melahirkan warganegara berkualiti. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. taat setia kepada pemimpin. taat mengabdikan diri kepada tuhan. menjadi rakyat yang bersopan santun dan beradab tinggi. akhlak dan adab. Untuk itu. saling menghormati antara satu dengan yang lain. tempoh. bersatu padu dan seterusnya dapat mencapai kesejahteraan abadi.

BPPDP. Melaksanakan pengajaran mata pelajaran Sejarah di peringkat Sekolah Rendah. BPI. BPSH. Mengurangkan gejala sosial dalam kalangan murid.2020 Mengukuhkan jalinan kerjasama antara sekolah dengan komuniti. Mengurangkan gejala sosial dalam kalangan murid. IPG Tempoh 2011 . Melaksanakan Program Cinta Negara. BS. Meningkatkan kepimpinan moral yang berkesan di semua peringkat persekolahan. BPG. BKK. . Meningkatkan program pendidikan yang mempunyai impak tinggi bagi memupuk perpaduan dalam kalangan murid agar menggalakkan kerjasama dan persefahaman antara mereka. BPK. BPSH 2011 – 2020 1. BS. 2. Meningkatkan Hubungan Kolaboratif Agensi Luar bagi Menangani Masalah Sosial dalam Kalangan Murid Mengukuhkan Penghayatan Murid Terhadap Kecintaan Terhadap Negara BPG.2020 INISIATIF 2: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI 34 Pelan Tindakan Utama Memperbanyak Program Pendidikan Mengenai Penghayatan Murid Terhadap Amalan Nilai Murni Agensi Pelaksana BPI. Melahirkan murid yang mempunyai karakter terpuji. 2. BPSH.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . LP. BPI. IAB. Meningkatkan penglibatan ibu bapa dan komuniti. Outcome Mengurangkan gejala sosial dalam kalangan murid. Memperluas Pembangunan Karakter Murid bagi Membentuk Sahsiah Murid Unggul BPG. BKK. BKK 2011 . 3.2020 1. BPI. IAB. BPSH. BS. Menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan murid. Aktiviti Melaksanakan program penghayatan amalan nilai murni.2020 1. Melahirkan murid yang mempunyai karakter terpuji. 2. 1. BS. BKK 2011 . 2.

amalan beragama dan nilai murni merentasi kurikulum dan aktiviti kokurikulum sekolah. Menambah bilangan SMKA. Menjalankan kajian penghayatan akidah dan amalan nilai murni secara komprehensif. 8. 2. 7. Memantapkan Etika Kerja dan Nilai dalam Kalangan Warga KPM BPG. Penghayatan dan Amalan Murid terhadap Ajaran Islam Agensi Pelaksana BPI. Menyediakan dan melaksanakan elemen penghayatan akidah. 35 MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI . Melaksanakan pendaftaran SAR dan SAN sebagai SABK. 5. JNJK 2011 – 2020 Mempergiat program pemantapan etika kerja dan nilai dalam kalangan warga KPM.INISIATIF 2: MEMPERKUKUH PENGHAYATAN AKIDAH DAN NILAI MURNI Pelan Tindakan Utama Memantapkan Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Islam bagi Mengukuhkan Akidah. Melaksanakan Program Pemantapan Akidah. Outcome Mengurangkan gejala sosial dalam kalangan murid. 3. BPI. IPG. Mengurangkan kes salah laku dalam kalangan warga pendidik. Melaksanakan Program Pematuhan Etika dan Moral. IPG Tempoh 2011 – 2020 Aktiviti 1. Memartabatkan kurikulum STAM dan Dinie sebagai kurikulum kebangsaan. 6. BPSH.

.

BAB 4: MENGUKUHKAN STRUKTUR PERSEKOLAHAN

Pelan Strategik Interim

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020

38

pendidikan negara sentiasa mengalami perubahan agar kekal terbaik dan setanding dengan negara maju dalam usaha melahirkan modal insan berkualiti. Perkembangan dunia masa kini menuntut struktur pendidikan negara diperkukuh bagi memastikan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran yang berasaskan kreativiti, penerapan akidah serta moral dan kemahiran teknologi dan komunikasi. Di samping itu, pendidikan berkualiti untuk semua merupakan asas lonjakan sistem pendidikan negara menelurusi arus perubahan dalam usaha menyediakan modal insan berpendidikan tinggi, berkeperibadian unggul, berkemahiran tinggi dan mudah dipasarkan di peringkat global. Penstrukturan semula persekolahan bermaksud penyusunan semula daripada segi klasifikasi peringkat dan tempoh persekolahan yang akan direalisasikan melalui Model Baru Persekolahan. Model Baru Persekolahan akan dimantapkan lagi dengan memulakan kemasukan awal 5+ tahun ke sekolah rendah dan mengubah sistem penggal kepada Sistem Semester.

Sistem

Model Baru Persekolahan
Pengukuhan pendidikan menengah akan berlaku dengan menawarkan pendidikan yang komprehensif dan berkualiti kepada pelajar yang berumur antara 12+ hingga 17+ tahun. Penstrukturan semula sistem persekolahan akan menyediakan pendidikan menengah selama enam tahun. Pada peringkat ini, pilihan jurusan disediakan bagi membina kemahiran dan memenuhi keperluan murid mengikut potensi, bakat dan minat serta memperkembangkan sahsiah. Dengan itu, murid akan menguasai aliran pengkhususan berdasarkan bakat, minat dan kebolehan murid.
Matlamat : Menyediakan struktur persekolahan yang mantap dan relevan bersesuaian dengan perkembangan pendidikan dan keperluan modal insan negara. Menyediakan sistem persekolahan yang fleksibel dan relevan dengan keperluan semasa bagi melahirkan murid yang kreatif dan inovatif, dihakupaya dengan kemahiran abad ke 21. Meningkatkan kualiti sistem pendidikan setanding dengan amalan negara maju.

Objektif :

Outcome :

Kemasukan Awal 5+
KPM bercadang memulakan kemasukan awal ke Tahun 1 pada umur 5+ tahun memandangkan tahap kesediaan kanak-kanak pada usia ini adalah tinggi. Data menunjukkan bahawa pada tahun 2009, lebih 700,000 orang murid telah mengikuti prasekolah yang merupakan jalan penghubung antara rumah dan alam persekolahan. Di samping mencapai kemahiran asas membaca, menulis dan mengira (3M), murid juga mendapat kemahiran bersosialisasi dengan rakan sebaya. Hal ini akan memberikan pendedahan autentik tentang persekitaran dan pergaulan di alam persekolahan yang akan mempercepat proses pembelajaran di peringkat lebih tinggi.

Pembelajaran akan lebih menyeronokkan kerana penilaian dan pentaksiran murid adalah secara berterusan dan berbentuk formatif. Fleksibeliti dalam pentaksiran ini akan menghasilkan pembelajaran autentik serta dapat membangunkan murid secara holistik. Penstrukturan semula struktur persekolahan merupakan asas yang menjadi pemangkin kepada pencapaian hasrat pendidikan KPM bagi melahirkan murid yang seimbang daripada segi intelek, rohani, emosi dan jasmani warganegara yang bertanggungjawab dan global player bagi meningkatkan daya saing negara di pentas dunia. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama, agensi pelaksana, tempoh aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik mengukuhkan struktur persekolahan.

39

Sistem Semester
Pelaksanaan sistem semester di sekolah berfungsi sebagai satu sistem amaran awal yang dapat memberikan isyarat berkenaan tahap penguasaan dan potensi murid. Sistem semester ini mempunyai nilai tambah dan memberikan kelebihan kepada murid dan guru memantau tahap pencapaian dan merancang program intervensi yang sesuai bagi menangani kelemahan murid.

MENGUKUHKAN STRUKTUR PERSEKOLAHAN

40 Melaksanakan Kemasukan Murid 5+ Tahun ke Tahun 1 Semua Bahagian KPM 2015 Mengubah Sistem Persekolahan Berbentuk Penggal ke Sistem Semester Semua Bahagian KPM 2015 1. . Menyediakan aktiviti kokurikulum mengikut semester. Melaksanakan pentaksiran dan penilaian secara kumulatif. Menetapkan takwim persekolahan. 3. 7. Murid berumur 5+ tahun mendapat pendidikan formal di peringkat rendah. 1. 2. 2. 2. 6. 4. Meningkatkan latihan praperkhidmatan dan dalam perkhidmatan guru bagi murid 5+ tahun. Meminda Akta Pendidikan 1996. Mengkaji semula konsep latihan guru sekolah rendah (generalist vs specialist). 5. bengkel dan makmal sejajar dengan pertambahan enrolmen. 5. Menubuhkan JK Bertindak bagi memantau kesediaan sekolah dan pelaksanaan inisiatif. Merancang pertambahan bilik darjah. 4. Murid berumur 5+ tahun mendapat pendidikan formal di peringkat rendah.2020 INISIATIF 3: MENGUKUHKAN STRUKTUR PERSEKOLAHAN Pelan Tindakan Utama Melaksanakan Pendidikan Prasekolah dan 12 Tahun (P-12) Agensi Pelaksana Semua Bahagian KPM Tempoh 2011 . Meletakkan sistem pendidikan negara standing dengan amalan negara maju. Merintis pelaksanaan penilaian kumulatif. iaitu dari enam (6) tahun (Tahun 1 hingga Tahun 6) kepada sembilan (9) tahun (Tahun 1 hingga Tingkatan 3).Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . 3. Melaksanakan dasar pendidikan wajib sembilan (9) tahun. 6. Mengkaji kebolehlaksanaan kemasukan murid 5+ tahun ke Tahun 1. Menyediakan sistem pendidikan berkualiti untuk semua. 2.2020 Aktiviti 1. Menyediakan kurikulum mengikut semester. Outcome 1. Mengkaji kebolehlaksanaan sistem persekolahan berbentuk penggal ke bentuk semester.

41 .

.

BAB 5: MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM .

Hal ini merupakan perkara asas yang turut diberikan perhatian dalam Pelan Stategik Interim KPM 20112020. pendidikan negara. tumpuan diberi terhadap usaha berterusan dan menyeluruh bagi memantapkan kemudahan fizikal dan infrastruktur institusi pendidikan KPM seluruh negara. Usaha meningkatkan kualiti kemudahan fizikal di sekolah terutamanya yang telah beroperasi selama 30 tahun akan terus diberi tumpuan. Hal ini dilaksanakan bagi memastikan keselesaan murid. Tiga (3) fokus utama KPM merangkumi perkara berikut: Dalam tempoh sepuluh (10) tahun akan datang. KPM akan memastikan setiap institusi pendidikan KPM mempunyai infrastruktur yang mencukupi dan selesa untuk membolehkan proses pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. Kepentingan untuk memenuhi piawai. Dalam inisiatif ini. dan kemudahan infrastuktur yang baik tidak dapat dinafikan amat kritikal dalam menyokong kejayaan agenda • Memastikan bekalan air bersih dan elektrik di semua sekolah.2020 Dalam memastikan pembangunan • Menyediakan kemudahan bangunan institusi pendidikan mengikut pendidikan yang seimbang dan piawai berasaskan keperluan dan meningkatkan ekuiti dalam pendidikan. Langkah ini bertujuan untuk menyediakan kemudahan persekolahan di lokasi yang masih tidak mempunyai sekolah bagi memberi akses kepada pendidikan terutamanya di kawasan luar bandar. keperluan perancangan dan penyediaan dan kesesuaian. Masih terdapat keperluan untuk mengurangkan kesesakan kelas iaitu maksimum 35 orang murid setiap kelas. pembinaan sekolah baru dan bilik darjah tambahan akan terus dilaksanakan. kesesuaian. kemudahan infrastruktur merupakan satu elemen penting yang diberikan perhatian dalam perancangan • Memastikan kemudahan fizikal bangunan pendidikan diselenggara pendidikan KPM. terutama di bandar utama.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . 44 .

Objektif : Outcome : MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM KPM akan menyalurkan peruntukan secara berkala dalam jangka masa panjang bagi penyelenggaraan lebih sistematik kemudahan fizikal di institusi pendidikan KPM agar institusi ini sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Hal demikian adalah bagi menjamin kesejahteraan murid di luar bandar dan seterusnya menyumbang ke arah kemenjadian murid. agensi pelaksana. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik memantapkan infrastruktur institusi pendidikan KPM. Memastikan setiap murid termasuk murid berkeperluan khas disediakan persekitaran pembelajaran yang kondusif. KPM akan terus memberikan sokongan padu ke arah memastikan kemudahan bekalan air bersih dan bekalan elektrik ke sekolah terutamanya di kawasan pedalaman mengguna pakai sistem bekalan alternatif mengikut kesesuaian. makmal sains. 45 . tempoh. Matlamat : Memantapkan Infrastruktur Institusi Pendidikan KPM Meningkatkan kemudahan fizikal dan kemudahan asas institusi pendidikan KPM. bengkel kemahiran. Penyelenggaraan yang berjadual akan dapat menyumbang secara positif ke arah kelangsungan dan keutuhan kemudahan fizikal itu sendiri. perpustakaan dan bilik pentadbiran yang lebih selesa. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama.Hal ini merangkumi keperluan kemudahan tambahan/gantian seperti bilik darjah baru.

blok tambahan dan gantian. JPN 2011 . 3.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . BKew. Mengubah suai dan menaik taraf bangunan bagi sekolah daif dan uzur berdasarkan dapatan audit fizikal. 5. Menjalankan kajian keperluan penyelenggaraan sekolah. BPPA Tempoh 2011 . Mengenal pasti keperluan pembangunan institusi pendidikan KPM. Keperluan dan Kesesuaian BPPA. BP. 4. 4. Murid dapat belajar dalam suasana persekolahan yang selamat dan kondusif. bilik guru. 46 . JPN.2020 INISIATIF 4 : MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM Pelan Tindakan Utama Menyediakan Kemudahan Bangunan dan Infrastruktur Institusi Pendidikan Mengikut Piawai Berasaskan Keperluan dan Kesesuaian Agensi Pelaksana BPPDP. Menyelaras penubuhan prasekolah baru mengikut lokasi. Melaksanakan pemberian peruntukan penyelenggaraan sekolah dan penilaian. Mereka bentuk bangunan sekolah yang menarik merangkumi bilik darjah. Menyediakan infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi yang bersepadu dan berterusan di luar bandar dan pedalaman. Merancang dan melaksanakan pembinaan baru institusi pendidikan KPM. 3.2020 1. Outcome Murid dapat belajar dalam suasana persekolahan yang selamat dan kondusif. Menentukan mekanisme / kaedah pemberian peruntukan penyelenggaraan.2020 Aktiviti 1. Agensi. 2. Memastikan Kemudahan Fizikal Bangunan Pendidikan Diselenggara untuk Memenuhi Piawai. kuarters guru dan asrama. 2.

47 MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM . JPN 2011-2020 1. 3. Menyediakan Kemudahan Infrastruktur bagi Murid Berkeperluan Khas di Sekolah BPPDP. BPKhas. Merancang dan melaksanakan pembinaan infrastruktur bagi murid berkeperluan khas di sekolah. Melaksanakan penyelenggaraan sistem bekalan air bersih dan elektrik secara berterusan. 2. Menjalankan kajian keperluan dan kaedah bekalan air bersih dan elektrik sekolah.INISIATIF 4 : MEMANTAPKAN INFRASTRUKTUR INSTITUSI PENDIDIKAN KPM Pelan Tindakan Utama Memastikan Bekalan Air Bersih dan Elektrik di Semua Sekolah Agensi Pelaksana BP & BPPA Tempoh 2011 . Melaksanakan projek bekalan air bersih dan elektrik sekolah. Murid dapat belajar dalam suasana persekolahan yang selamat dan kondusif. 2. Outcome Murid dapat belajar dalam suasana persekolahan yang selamat dan kondusif. BP. Mengumpulkan maklumat taburan murid yang mempunyai kecacatan fizikal.2020 Aktiviti 1.

.

BAB 6: MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM .

Bagi tujuan ini. Transformasi ini melibatkan semua peringkat persekolahan dari prasekolah. .2020 kurikulum dilaksanakan dengan melakukan perubahan kepada struktur dan organisasi kandungan. pelaporan dan penilaian program kurikulum dan kokurikulum kebangsaan. berkemahiran tinggi. Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dibentuk dan telah mula dilaksanakan pada 2010. mengamalkan nilai murni bertujuan melahirkan modal insan yang berdaya saing di peringkat global. Kurikulum Standard Sekolah Rendah (KSSR) yang menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) mula dilaksanakan pada tahun 2011 bermula dengan murid Tahun 1. Outcome : Melahirkan murid yang menguasai kemahiran abad ke-21 iaitu berpengetahuan dan berupaya menjadi insan yang seimbang. Transformasi Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang akan menggantikan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) dijangka akan dilaksanakan secara berperingkat bermula tahun 2017 bermula dengan murid Tingkatan 1. 3. Matlamat : Menyediakan kurikulum dan kokurikulum yang holistik dan seimbang bagi memperkembang kepelbagaian potensi individu untuk kemenjadian insan. Menyediakan kurikulum bagi pelaksanaan program kokurikulum sebagai langkah penyelarasan kepada struktur dan organisasi kokurikulum persekolahan kebangsaan Meningkatkan kualiti pemantauan. Mempertingkat kualiti kurikulum persekolahan kebangsaan sesuai dengan tuntutan dan keperluan semasa dan cabaran masa akan datang. 50 Objektif : 2. Transformasi kurikulum bertujuan memastikan kurikulum kebangsaan kekal relevan dalam usaha menyediakan guna tenaga yang dapat memenuhi keperluan industri dan pihak berkepentingan yang lain. Matlamat transformasi ini adalah untuk menyediakan kurikulum persekolahan kebangsaan yang berupaya membentuk warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan. kemahiran serta nilai dalam kurikulum persekolahan kebangsaan peringkat rendah dan menengah supaya memenuhi keperluan abad ke-21 dan juga cabaran masa akan datang. 1.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . sekolah rendah dan sekolah menengah.

Kemanusiaan serta Keterampilan Diri. Kerohanian. Fokus dalam setiap tunjang turut mempengaruhi kategori bidang ilmu yang relevan dengan keperluan tunjang-tunjang tersebut. KSSR dan KSSM digubal bagi memastikan murid dibekalkan ilmu yang relevan dengan kehendak serta keperluan masa akan datang seterusnya menjana suatu sistem pendidikan yang berkualiti. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik mentransformasikan kurikulum dan kokurikulum. Setiap tunjang ini mempunyai penegasan dan fokus tersendiri. KSSR dan KSSM mengkategorikan disiplin ilmu dalam enam (6) tunjang. Perkembangan Fizikal dan Estetika.Kurikulum Standard Sekolah Menengah (KSSM) yang akan menggantikan KBSM masih dalam proses penggubalan dan dijangka akan dilaksanakan secara berperingkat -peringkat bermula pada tahun 2017 bermula dengan murid Tingkatan 1. rohani. Sikap dan Nilai. Enam (6) tunjang tersebut ialah tunjang Komunikasi. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. Enam (6) tunjang dikenal pasti mewakili bidang ilmu. kemahiran dan nilai yang menjadi asas kepada pembangunan insan yang seimbang dan berpemikiran kreatif. kritis dan inovatif. kemahiran dan nilai yang berfokus kepada pembentukan modal insan seimbang daripada segi intelek. iaitu satu bentuk pengklasifikasian bidang ilmu. jasmani dan sosial. Transformasi kurikulum dan kokurikulum memperkenalkan konsep tunjang. kemahiran dan nilai yang perlu dikuasai murid. agensi pelaksana. tempoh. emosi. Sains dan Teknologi. Pendekatan enam (6) tunjang ini menggambarkan penstrukturan secara eksplisit tentang ilmu pengetahuan. 51 MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM .

JPN. BPG. Memperluas penawaran mata pelajaran Bahasa Cina dan Bahasa Tamil di SK. . 5. JPN. JNJK. BPG. 2. Memugarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. JNJK. Melaksanakan pakej baru mata pelajaran teras dan elektif bagi Tahap II. PPD. Melaksanakan pakej baru mata pelajaran teras dan elektif peringkat menengah rendah melalui KSSM. 52 4. BPKhas. Outcome 100% sekolah rendah melaksanakan KSSR mengikut spesifikasi standard kurikulum yang ditetapkan. Melaksanakan KSSR sesuai dengan keperluan murid pendidikan khas 3. Pendidikan Seni Muzik dan Pendidikan Seni Visual melalui pelbagai kaedah pengajaran. Memperkenalkan pakej baru mata pelajaran teras dan mata pelajaran elektif berdasar aliran di menengah atas melalui KSSM. BPSH. 3.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . BPKhas. PPD. Melaksanakan Modul Teras Asas. Memugarkan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan. BPSH. 100% sekolah menengah melaksanakan KSSM mengikut spesifikasi standard kurikulum yang ditetapkan. BBT. Sekolah 2017 1. Sekolah Tempoh 2011 dan berterusan Aktiviti 1. Pendidikan Seni Muzik dan Pendidikan Seni Visual melalui pelbagai kaedah pengajaran. Modul Teras Tema dan Modul Elektif di Tahap I. 2. BBT.2020 INISIATIF 5: MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Pelan Tindakan Utama Melaksanakan KSSR Agensi Pelaksana BPK. Melaksanakan KSSM BPK.

Menyediakan bahan multimedia mengikut senarai mata pelajaran berdasarkan kohort persekolahan. Melaksanakan kursus orientasi kurikulum KSSR berdasarkan peluasan tahun persekolahan. 100% buku teks disediakan sebelum sesi persekolahan tahunan bermula. 3.INISIATIF 5: MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Pelan Tindakan Utama Melaksanakan Kursus Orientasi Kurikulum sebagai Persediaan Guru bagi Pelaksanaan KSSR dan KSSM serta Pelaksanaan Kokurikulum dalam KSSR dan KSSM Agensi Pelaksana BPG. 3. BTP. PPD. Melatih JU KSSR mengikut mata pelajaran. 2. JPN. Sekolah Tempoh 2010 – 2017 Aktiviti 1. 100% guru SR dan SM bersedia melaksanakan aktiviti kokurikulum menjelang 2021. Melatih JU KSSM mengikut mata pelajaran. 1. 100% guru sekolah menengah bersedia melaksanakan KSSM menjelang 2021. Peningkatan penyediaan bahan sumber pendidikan untuk p&p. BPK 2011 – 2018 1. 2.BKK. IPGM. 3. MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM . 4. 53 Menyediakan Bahan Bantu Mengajar Mengikut Keperluan Kurikulum BBT. Menetapkan sasaran baru bagi program Nadi Ilmu Amalan Membaca (NILAM). 4. 5. BPK. 2. Melatih JU Bidang Kokurikulum untuk SR dan SM. Melaksanakan kursus orientasi kurikulum KSSM berdasarkan peluasan tingkatan persekolahan. 2. Menyediakan buku panduan guru untuk pemantapan p&p mengikut senarai mata pelajaran berdasarkan kohort persekolahan. 1. Mencetak buku teks mengikut senarai mata pelajaran berdasarkan kohort persekolahan. Outcome 100% guru sekolah rendah bersedia melaksanakan KSSR menjelang 2016.

Sekolah Tempoh 2011-2018 Aktiviti 1. 100% murid sekolah menengah rendah yang tidak mempunyai masalah pembelajaran mencapai standard kandungan Matematik & Sains menjelang tahun 2016. . kebangsaan. daerah. daerah. 3. sekolah. PPD. 2. BPSH. Penambahan kegiatan kokurikulum yang bersepadu dengan KSSR dan KSSM. Peningkatan enrolmen murid dalam aliran sains di peringkat menengah atas. negeri. negeri. 1. kebangsaan. Menanda aras kurikulum Sains dan Matematik KSSR dan KSSM dengan kurikulum negara maju lain. kebangsaan. 100% murid sekolah rendah dan menengah mendapat pengiktirafan kegiatan kokurikulum berdasarkan tahap penglibatan yang berpandukan struktur yang standard. IPGM. Meningkatkan bilangan perkhemahan aktiviti kokurikulum (pakaian seragam) di setiap peringkat – antarabangsa. 54 Membangunkan Kurikulum bagi Kegiatan Kokurikulum yang Menjurus kepada Bidang yang Diminati Secara Khusus sehingga ke Tahap Menguasai Pengetahuan dan Kemahiran yang Sesuai untuk Semua Golongan Murid BKK. sekolah. JPN. Pelaksanaan 100% kegiatan kokurikulum yang selaras dan berstruktur di semua sekolah. BPG. negeri. sekolah. Pembangunan kurikulum bagi aktiviti kokurikulum mengikut struktur dan organisasi aktiviti kokurikulum sedia ada. Outcome 1. 100% murid sekolah rendah yang tidak mempunyai masalah pembelajaran mencapai standard kandungan kurikulum Matematik & Sains Tahap I menjelang tahun 2013 dan tahun 2016 bagi Tahap II . 2. 3. 3. 3. JNJK. IAB.2020 INISIATIF 5: MENTRANSFORMASIKAN KURIKULUM DAN KOKURIKULUM Pelan Tindakan Utama Meningkatkan Minat dan Penguasaan Sains dan Matematik Agensi Pelaksana BPK. daerah. Menyediakan konstruk pengiktirafan yang standard untuk penglibatan murid dalam kokurikulum di setiap peringkat penyertaan – antarabangsa. JPN. Sekolah 2011 – 2016 1. 2. 2. Menambah program pertandingan matematik dan sains di setiap peringkat pelaksana.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Meningkatkan bilangan pertandingan aktiviti kokurikulum (kelab & persatuan) di setiap peringkat – antarabangsa. BPSH. JNJK. Melaksanakan latihan peningkatan profesionalisme guru matematik dan sains sekolah rendah dan menengah. PPD. 4.

55 .

.

BAB 7: MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN .

Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . pelaporan. Transformasi melibatkan perubahan kepada definisi. Justeru. Standard prestasi murid yang dirujuk merupakan antara langkah penjaminan kualiti untuk memastikan ketepatan dan ketekalan pentaksiran yang dijalankan di peringkat sekolah. Lima (5) kaedah iaitu Pentaksiran Sekolah. menginterpretasi maklumat. perekodan. Sukan dan Kokurikulum. adil dan merujuk standard. Pencapaian murid Malaysia dalam peperiksaan peringkat antarabangsa seperti Trend in Mathematics and Science Study (TIMSS) dan Programme for International Student Assessment (PISA) menunjukkan bahawa sistem pentaksiran perlu berubah. Untuk berlaku adil. transformasi pentaksiran membawa penghijrahan daripada pentaksiran berorientasikan peperiksaan kepada pentaksiran yang holistik. sistem peperiksaan sekarang perlu diperkukuh dengan memperluas konsepnya kepada pentaksiran. pembinaan instrumen dan garis panduan (manual). Dalam konteks pendidikan. Pentaksiran Psikometrik dan Peperiksaan Pusat diketengahkan. Gabungan hasil pentaksiran oleh pusat dan sekolah yang telah dirangka selari dengan matlamat pendidikan ini diberi nama Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK). pentaksiran telah dikonsepsikan semula sebagai integrasi proses mengumpul maklumat tentang perkembangan individu dan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran.2020 58 pentaksiran ialah satu proses perubahan ke arah penambahbaikan kaedah penilaian murid sedia ada. dan membuat keputusan tentang apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pembelajaran individu berkenaan. fokus. bentuk. bentuk dan pentadbiran boleh disesuaikan mengikut keperluan kumpulan individu yang ditaksir. pentadbiran. . satu proses penandaarasan kepada sistem pentaksiran perlu berlaku. Demi menjamin kualiti pendidikan yang menjurus kepada pembangunan modal insan ’minda kelas pertama’. Transformasi Fokus diberi kepada hasil pentaksiran yang berlaku di sekolah setiap hari. fleksibel. membuat inferens. Pelaksanaan pentaksiran secara umum meliputi aktiviti perancangan. memberi nilai kepada maklumat. Perkara yang ditaksir untuk menentukan kemenjadian murid mencakupi semua aspek pembangunan manusia. analisis dan penjaminan kualiti. SPPK merupakan satu sistem pentaksiran murid yang holistik dan seimbang dari segi perkara yang ditaksir. Pentaksiran Aktiviti Jasmani. penskoran (pemeriksaan). seimbang. Pentaksiran Pusat. ciri dan amalan kerja.

PBS mempunyai dua (2) tujuan. PBS bermaksud pentaksiran yang dilaksanakan di sekolah sebagai sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran. 3. sama ada untuk memantau perkembangan dan memberi maklum balas (formatif) atau untuk tujuan sumatif. tetapi juga sikap. tempoh. 4. Melaksanakan pentaksiran yang mengumpulkan pelbagai maklumat. seimbang dan adil untuk perkembangan pelbagai potensi individu ke arah kemenjadian dan kebolehpasaran insan. 59 . produktiviti dan mutu kerja. MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN Melalui transformasi pentaksiran. Harapan yang diletakkan melalui sistem pentaksiran ini ialah pembentukan budaya generasi muda Malaysia yang bukan hanya cemerlang daripada segi pencapaian akademik. Menyediakan pelaporan holistik tentang murid. 2. Outcome : SPPK mengurangkan kesan negatif sistem berorientasikan peperiksaan di samping memberi fokus dalam membudayakan pentaksiran untuk pembelajaran dan pentaksiran tentang pembelajaran. Menggunakan pelbagai kaedah untuk mengumpul maklumat. karakter. Objektif : 1. hasil pentaksiran berasaskan sekolah (PBS) bagi semua mata pelajaran yang ditaksir akan diiktiraf dan diambil kira dalam pelaporan atau pensijilan oleh agensi pusat. Membudayakan teknologi dalam pentaksiran.Matlamat : Menyediakan pentaksiran holistik. seterusnya mampu memimpin negara ke status negara maju dan berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik mentransformasikan pentaksiran. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. SPPK berfungsi sebagai kayu pengukur kualiti pendidikan di Malaysia. agensi pelaksana.

pemantauan. BPK.2020 INISIATIF 6: MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN Pelan Tindakan Utama Melaksanakan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) Agensi Pelaksana LP. 6. Menetapkan standard prestasi yang meliputi penguasaan pengetahuan. emosi. perkembangan dan penglibatan murid dalam aspek intelek. Penandaarasan sistem pentaksiran selaras dengan sistem penilaian antarabangsa seperti TIMSS dan PISA 2. 60 2016 2. . Pentaksiran Aktiviti Jasmani. Outcome Peluasan pelaksanaan PBS untuk mengumpul maklumat tentang. pencapaian. BPG. pengesanan dan pementoran sebagai jaminan kualiti PBS. Sukan dan Kokurikulum d. Memperbanyak penataran. kemahiran dan adab dalam tingkah laku murid. pencapaian. Mengadakan pentaksiran alternatif mengikut keperluan kumpulan murid yang dikenal pasti. Mempelbagaikan kaedah pentaksiran untuk mengumpulkan maklumat tentang profil. latihan serta pentauliahan kepada personel utama dan pelaksana pentaksiran. 2016 4. Pentaksiran Sekolah b. IPG Tempoh 2020 Aktiviti 1. Berterusan 5. 3. jasmani dan sosial. perkembangan dan penglibatan murid menggunakan lima kaedah secara berperingkat-peringkat: a. profil. Pentaksiran Psikometrik e. Mengukuhkan PBS yang merujuk kepada standard yang diiktiraf di dalam dan di luar negara. Peperiksaan Pusat 1.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Mengukuhkan penyelarasan. rohani. Pentaksiran Pusat c.

2. pangkalan data dan perkongsian maklumat.INISIATIF 6: MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN Pelan Tindakan Utama Melaksanakan Sistem Pentaksiran Pendidikan Kebangsaan (SPPK) (sambungan) Agensi Pelaksana Tempoh Berterusan 7. Melibatkan lebih ramai guru dalam penghasilan item pentaksiran dengan bantuan teknologi. JPN dan PPD. Aktiviti Memantapkan kualiti peperiksaan pusat. Mengoperasikan sistem TMK untuk tujuan penghasilan instrumen. Mengintegrasi Teknologi dalam Amalan Pentaksiran Berterusan 1. pelaporan prestasi mengikut standard. Outcome 8. 61 3. Menaik taraf sistem dan prasarana TMK untuk meningkatkan kecekapan pengurusan data dan pengoperasian kerja pentaksiran di LP. MENTRANSFORMASIKAN PENTAKSIRAN . pengurusan dan pemprosesan data. Meningkatkan penyelidikan sebagai asas pemantapan konsep dan pelaksanaan SPPK.

.

BAB 8: MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS .

Fokus kepada bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris bertujuan melahirkan masyarakat yang bersatu padu dan menjanakan daya saing bangsa hingga ke peringkat dunia. Bahasa Malaysia juga merupakan bahasa pengantar utama pendidikan berdasarkan Akta Pendidikan 1996.2020 mewujudkan masyarakat yang menguasai bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris adalah antara fokus baru dalam sistem pendidikan negara. 4. sesuai dengan kedudukannya sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam Perkara 152. Menyediakan guru BM dan BI mengikut opsyen yang mencukupi dan meningkatkan kompetensi guru BM dan BI. 3. Meningkat penguasaan murid dalam BM dan BI. aktiviti dan outcome inisiatif strategik Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris. Meningkatkan penggunaan BM dan BI dalam aktiviti luar bilik darjah. 2. agensi pelaksana. Perlembagaan Malaysia. . Objektif : 64 Outcome : Meningkatkan penguasaan murid dalam BM dan BI pada tahap tinggi. Matlamat Manakala tujuan utama untuk memperkukuh bahasa Inggeris adalah untuk membolehkan penerokaan pelbagai ilmu dan bersaing di peringkat nasional serta global. Matlamat : Melahirkan murid yang fasih dan yakin menggunakan bahasa Malaysia dan bahasa Inggeris.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Hal sedemikian kerana bahasa Inggeris merupakan bahasa komunikasi antarabangsa yang perlu dikuasai dengan baik dan berkesan. Matlamat ini selaras dengan pelaksanaan Dasar Memartabatkan Bahasa Malaysia Memperkukuh Bahasa Inggeris (MBMMBI). Memartabatkan bahasa Malaysia bermaksud meletakkan bahasa Malaysia pada tempat yang sepatutnya. tempoh. Meningkatkan infrastruktur dan bahan sokongan dalam p&p BM dan BI. Tujuan utama memartabatkan bahasa Malaysia adalah untuk mengembalikan peranan bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan. bahasa perhubungan utama dan bahasa ilmu ke arah membina negara bangsa untuk mencapai hasrat 1Malaysia. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. 1.

INISIATIF 7: MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS Pelan Tindakan Utama Mentransformasikan Kurikulum Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Agensi Pelaksana BPK. 65 MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS . Meningkatkan tahap kompetensi guru. JPN. Melaksanakan Program Certificate in the Practice of English Language Teaching (C-PELT) . Sekolah 2016 .14 minggu. 5. PPD 2010 . berpantun dan bercerita. Outcome 1. Melaksanakan Program Reinforcing English Language Proficiency for NonOption Teachers (RELP NOTe) . 1. Murid boleh menguasai kemahiran asas berbahasa. Melaksanakan Komponen Sastera (KOMSAS) dalam BM & BI. IPGM. Memantapkan Kompetensi Guru BM dan BI BPG. 2. Meningkatkan minat murid dengan mewujudkan suasana p&p yang lebih menyeronokkan melalui aktiviti nyanyian. Meningkatkan tahap kualiti p&p. 3. 4. Melaksanakan Kurikulum Modular SR dan SM. BPK. 3.2020 1. JPN 2011 . Melaksanakan Program LINUS. Guru menggunakan Standard British English sebagai panduan dalam p&p daripada segi sebutan. BBT. BPK. PPD. Melaksanakan program latihan guru bukan opsyen. BPKhas. BBT. Murid minat membaca bahan sastera dan dapat menghasilkan penulisan karangan yang lebih kreatif. JPN Tempoh 2016 Aktiviti 1.2020 2. Murid menguasai kemahiran 2M (literasi). b.6 minggu. Meningkatkan tahap kualiti latihan guru. JNJK. a. c. penulisan dan tatabahasa. Murid boleh bertutur dan menulis dengan bahasa yang betul. JNJK. 2.2012 3. BPK. BPG. JNJK. JPN. 6. Melaksanakan KPKI Peningkatan Profisiensi Guru BI 12 hari.

Menggunakan khidmat guru penutur jati BI. Melaksanakan program memantapkan pedagogi guru BM dan BI. Outcome 66 2020 Pangkalan data guru BM dan BI yang lengkap. PPD 2013 1. Memantapkan dasar penempatan guru mengikut opsyen. Melaksanakan Latihan Peningkatan Profesionalisme mode KPKI. Memantapkan sistem data EMIS untuk penempatan guru mengikut opsyen. Menyediakan buku teks. PPD 2011 . JPN.2020 INISIATIF 7: MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS Pelan Tindakan Utama Memantapkan Kompetensi Guru BM dan BI (sambungan) Agensi Pelaksana Tempoh Aktiviti 2. b. BPK. 2. Guru BI menggunakan bahan rujukan dan sampel rancangan pengajaran yang disediakan secara dalam talian untuk p&p. Memperluas Penggunaan Bahan dan TMK dalam p&p BM dan BI BTP. 2.2020 1. Meningkatkan peralatan TMK di semua makmal bahasa sekolah. d. Melaksanakan penempatan semula guru opsyen BM dan BI. . Melaksanakan Kursus dalam Perkhidmatan 4 Minggu. c. BPSH. JPN. Menggunakan khidmat guru BI bersara secara kontrak. 2018 2. a. Menempatkan Guru BM dan BI Mengikut Opsyen BPSH. P&P BM dan BI yang berkualiti. P&P BM dan BI yang berkualiti. Memantapkan dasar penempatan guru mengikut opsyen. Memantapkan sistem data EMIS untuk penempatan guru mengikut opsyen.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . bahan sokongan dan buku sumber digital (maya). Menggunakan Khidmat Penutur Jati dan Guru Kontrak BPSM. 3. PPD 2014 1. JPN.

Memperluas kerjasama pintar dengan agensi luar dalam aktiviti bahasa.2020 4. Sekolah 2011 . PPD 2012 1.2020 5. JPN. 2011 . BSukan. Meningkatkan penggunaan BM di sekolah swasta/ antarabangsa. BPSH. 67 2011 . PPD. Menubuhkan jawatankuasa pemantau bahasa komunikasi murid di luar bilik darjah.2020 3. Melaksanakan penyertaan wajib murid dalam aktiviti pengucapan awam.2020 2. 3. UKK. Melaksanakan pelaporan rujukan standard pencapaian murid. PPD Tempoh 2011 .2020 MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS . Meningkatkan Penyertaan Murid dalam Aktiviti Bahasa di Luar Kelas BPPDP. Meningkatkan penguasaan kefasihan dan keyakinan BM dan BI murid. JPN.2020 Aktiviti 1. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan BM dan BI yang betul. Memantapkan pelaksanaan program bahasa di luar bilik darjah. Meningkatkan maklum balas positif dan sokongan awam. Memperluas aktiviti penyebaran maklumat MBMMBI. 2011 . Mewujudkan budaya penggunaan BM dan BI yang betul dalam aktiviti luar bilik darjah. Meningkatkan penguasaan dan penggunaan BM dan BI yang betul di sekolah swasta. Memantapkan ujian lisan BM dan BI. JPN. BKK. Murid dapat menyertai aktiviti bahasa dengan sistematik dan terancang bagi mengimbangi tumpuan kepada akademik. BPSwasta. 2011 .INISIATIF 7: MEMARTABATKAN BAHASA MALAYSIA MEMPERKUKUH BAHASA INGGERIS Pelan Tindakan Utama Memperluas Publisiti dan Kempen Pengukuhan Bahasa Agensi Pelaksana BPPDP. 1. Melaksanakan Pentaksiran dan Pelaporan Keperihalan Pencapaian Murid LP. 2. Menubuhkan Majlis Standard Kualiti Bahasa Inggeris bagi melaksanakan penarafan standard pembelajaran BI dalam kalangan murid di sekolah. 2. Outcome Publisiti menyeluruh dalam kalangan masyarakat akan meningkatkan kesedaran mewujudkan persekitaran / penggunaan bahasa yang betul.

.

BAB 9: INOVASI DAN KREATIVITI

70

Pelan Strategik Interim

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 - 2020

“Matlamat kita adalah untuk menjadikan pendidikan berkualiti sebagai landasan untuk melahirkan modal insan yang kreatif, yang inovatif dan yang berkemahiran tinggi yang sejajar dengan aspirasi kerajaan untuk meningkatkan daya saing negara melalui peningkatan kualiti modal insan yang dilahirkan oleh sistem pendidikan kita. Dalam model ekonomi baharu kejayaan untuk melahirkan modal insan yang berkeupayaan untuk berinovasi dan meneroka bidang-bidang baharu bagi menjana kekayaan negara merupakan faktor yang kritikal, yang akan menentukan kemajuan dan kemakmuran masa depan negara”.
YAB Tan Sri Muhyiddin bin Haji Mohd Yassin, 2010

Tahun 2010 telah diisytiharkan
oleh YAB Perdana Menteri sebagai tahun inovasi dan kreativiti. Penekanan kepada aspek inovasi dan kreativiti terutama di peringkat nasional amat penting kerana ini menggalakkan daya saing negara dan menyedarkan masyarakat Malaysia terutama generasi muda mengenai pentingnya inovasi dan kreativiti, dan seterusnya membudayakannya sebagai amalan seharian. Bagi membudayakan inovasi dan kreativiti ini, inovasi perlu difahami dan diamalkan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam pelbagai bidang kepakaran masing-masing. Bagi mewujudkan pusat pendidikan yang cemerlang dan mampu untuk terus relevan pada era globalisasi serta berdaya saing, KPM perlulah menyediakan modal insan yang lebih inovatif dan kreatif serta berupaya menghasilkan idea baru ke arah kecemerlangan dan melaksanakan penambahbaikan berterusan. Bagi merealisasikan hasrat kerajaan, inisiatif inovasi dan kreativiti diwujudkan sebagai salah satu strategi dalam Pelan Strategik Interim KPM 20112020. Hal ini selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menekankan pembinaan insan yang baik, seimbang dan bersepadu agar dapat menganjak diri ke kedudukan yang terkehadapan. Strategi ini adalah untuk melahirkan murid yang inovatif dan kreatif dengan kemahiran dan pengetahuan terkini.

71
Matlamat : Melahirkan murid yang inovatif dan kreatif dengan kemahiran dan pengetahuan terkini. Pembudayaan inovasi dan kreativiti di institusi pendidikan. 1. Murid mempunyai pemikiran kritis, kreatif dan inovatif dengan pengetahuan terkini. 2. Meningkatkan daya inovasi dan kreativiti warga pendidik.

Objektif :

Outcome :

Elemen pembudayaan inovasi dan kreativiti dalam kalangan pendidik dan pengurus pendidikan memerlukan perekayasaan program pembangunan sumber manusia di KPM. Melalui program tersebut, penerapan budaya inovasi dan kreativiti akan meningkatkan nilai keterbukaan, berfikiran kritikal dan berani mencuba dalam kalangan pendidik dan pengurus pendidikan. Dengan terbentuknya nilai berkenaan sistem penyampaian yang cekap dan berkesan untuk meningkatkan prestasi murid dapat dilaksanakan dengan efektif. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama, agensi pelaksana, tempoh, aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik inovasi dan kreativiti.

Dalam usaha untuk mencapai matlamat inisiatif ini, KPM telah mencadangkan empat (4) pelan tindakan berikut: • memperluas penggunaan TMK; • memperkasakan budaya inovasi dan kreativiti di sekolah kebangsaan; • mengukuhkan perkongsian pintar; dan • memacu sekolah kluster dan sekolah berprestasi tinggi sebagai sekolah inovatif.

INOVASI DAN KREATIVITI

JPN Berterusan Pengiktirafan terhadap keupayaan dan hasil inovasi Karnival dan Pertandingan “Young Malaysian Inventor’s Challenge” BPSH Berterusan BKew Berterusan Peruntukan khas inovasi yang berterusan. kreatif dan inovatif dengan pengetahuan terkini. BKP 2013 Penataran dasar inovasi kebangsaan. Murid mempunyai pemikiran kritis. Memperkasakan Budaya Inovasi dan Kreativiti di SK BPPDP. Khidmat kepakaran inovasi sekolah dan komuniti. kreatif dan inovatif dengan pengetahuan terkini. Menambah baik kemudahan TMK untuk pelaksanaan p&p. BPSH. JPN. Perkongsian sumber untuk program inovasi dengan IPTA/IPTS. JPN. Murid mempunyai pemikiran kritis. Murid mempunyai pemikiran kritis. BPSH.72 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 .2020 INISIATIF 8 : INOVASI DAN KREATIVITI Pelan Tindakan Utama Agensi Pelaksana Tempoh Aktiviti Outcome Memperluas Penggunaan TMK BTP. Mengukuhkan Perkongsian Pintar BPSH Berterusan BPSH. PIBG Berterusan . BPM Berterusan 1. kreatif dan inovatif dengan pengetahuan terkini. Mempergiatkan aktiviti inovasi dalam p&p melalui TMK. PIBG Berterusan Penglibatan ibu bapa dalam pertandingan “Keluarga Berinovasi”. 2.

kreatif dan inovatif dengan pengetahuan terkini. Murid mempunyai pemikiran kritis. JNJK Berterusan Memantau prestasi sekolah melalui School Improvement Program (SIP).73 INISIATIF 8 : INOVASI DAN KREATIVITI Pelan Tindakan Utama Memacu Sekolah Kluster dan Sekolah Berprestasi Tinggi sebagai Pusat Inovasi Agensi Pelaksana Tempoh Aktiviti Outcome BPSBPSK Berterusan Meningkatkan kualiti dan memberi autonomi kepada sekolah untuk bekerjasama dalam meningkatkan elemen inovasi dan kreativiti di sekolah-sekolah lain. kreatif dan inovatif dengan pengetahuan terkini. BPSBPSK Berterusan Murid mempunyai pemikiran kritis. INOVASI DAN KREATIVITI . Meningkatkan penyertaan murid dalam program inovasi dan kreativiti di peringkat antarabangsa.

.

BAB 10: MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL .

Justeru. peningkatan kemahiran secara radikal perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kebolehpasaran dengan fokus utama untuk mengarusperdanakan dan memperluas akses kepada pendidikan vokasional yang berkualiti. Sehubungan itu. Pengarusperdanaan pendidikan vokasional mampu menjanakan bakatbakat yang kreatif dan inovatif serta membantu ke arah mempercepat proses melahirkan tenaga kerja mahir yang mempunyai nilai-nilai insaniah. . Hal ini penting kerana banyak negara maju telah mengamalkan dasar yang komprehensif dan progresif dalam membangunkan modal insan yang berkemahiran serta berdaya saing untuk menjana ekonomi berpendapatan tinggi. Malaysia perlu memesatkan pembangunan modal insan berkualiti dan bertaraf dunia. Pendidikan vokasional di bawah institusi pendidikan KPM meletakkan matlamat mencapai penambahan bekalan modal insan berkemahiran melalui penyediaan pendidikan berkualiti kepada murid yang mempunyai kecenderungan dan keupayaan dalam bidang vokasional. kebolehpasaran dan kemahiran yang mencapai standard dunia.2020 76 Untuk mencapai status negara maju menjelang tahun 2020.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . transformasi pendidikan vokasional menjurus kepada mencungkil bakat serta mengembangkan potensi murid mengikut keupayaan dan minat melalui penekanan bidang vokasional yang menjadi permintaan di pasaran kerja pada masa ini.

agensi pelaksana. Mengembangkan bakat dan potensi murid bagi melahirkan modal insan yang kreatif. 3. 2. Melahirkan tenaga kerja separa mahir untuk memenuhi keperluan negara dan industri. Meningkatkan enrolmen kepada 20% menjelang 2015. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik mengarusperdanakan pendidikan vokasional. inovatif dan berdaya saing. Menyediakan peluang ke arah peningkatan profesionalisme. 2. 77 Objektif : 1. tempoh.Matlamat : 1. Outcome : MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL . Mendapat pengiktirafan industri tempatan dan antarabangsa. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. Meningkatkan standard dan kompetensi.

JPA 2011-2013 1. . Membangunkan Institusi Pendidikan Vokasional BPTV 2011-2020 1. BPSM. 900 buah SMK menawakan PAV. Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional diwujudkan dalam struktur organisasi KPM. 2011-2014 1. Melahirkan murid yang mempunyai kebolehpasaran. Mewujudkan Program Pendidikan Asas Vokasional. 2. BPemb. BPK Tempoh 2011-2013 Aktiviti 1. 100 buah ILKA menawar program vokasional KV KPM. Outcome Menghasilkkan Kurikulum berasaskan industri dan diiktiraf oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. BPG 2011-2012 2. JPK Berterusan 2. KSM. Sijil/Diploma yang dikeluarkan oleh LP diiktiraf oleh industri. Mewujudkan Sektor Pendidikan Teknik dan Vokasional. NKEA 2012-2020 BPTV. Menubuhkan Kolej Vokasional (Swasta) Menerusi Inisiatif Pembiayaan Swasta. Melaksanakan Kurikulum Pendidikan Asas Vokasional. BPTV 2013-2015 3. Melaksanakan Kurikulum Kolej Vokasional. Menubuhkan Kolej Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia. 88 buah KV KPM ditubukan. 86 buah Kolej Vokasional (Swasta) ditubuhkan Mempergiat Usaha Kolaboratif dengan Rakan Strategik dalam Industri BPTV. Memperkasakan sumber manusia pendidikan vokasional menerusi latihan. Menubuhkan Kolej Vokasional Agensi Awam Lain. IPG Teknik. Melaksanakan pentaksiran berasaskan standard kompetensi vokasional. Mempertingkat Daya Upaya Organisasi Pendidikan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia BPTV. BPTV 2011-2015 2. 1.2020 78 INISIATIF 9: MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL Pelan Tindakan Utama Menyediakan Kurikulum Pendidikan Vokasional Berasaskan Industri Agensi Pelaksana BPTV.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Melahirkan guru yang berkemahiran SKM Tahap 5 bagi KV dan SKM Tahap 3 bagi PAV. Menubuhkan Majlis Penasihat Pendidikan Vokasional Kebangsaan. BPTV. JPK dan agensi yang berkaitan Menyediakan Mekanisme Pentaksiran yang Menjurus kepada Pentauliahan dan Pengiktirafan Lulusan Pendidikan Vokasional LP.

INISIATIF 9: MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL Pelan Tindakan Utama Mempertingkat Daya Upaya Organisasi Pendidikan Vokasional Kementerian Pelajaran Malaysia (sambungan) Agensi Pelaksana BPTV. Memperkasakan sumber manusia pendidikan vokasional menerusi penambahbaikan skim perkhidmatan. Outcome 79 MENGARUSPERDANAKAN PENDIDIKAN VOKASIONAL . BSM. JPA Tempoh 2011-2020 Aktiviti 3.

.

BAB 11: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK .

NKRA bidang pendidikan telah memberikan fokus kepada memperluas akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Pendidikan Awal Kanak-Kanak ialah satu bidang yang sangat penting bagi memastikan outcome daripada pendidikan tersebut mencapai piawaian modal insan yang berkualiti. Program Transformasi Kerajaan yang diperkenalkan oleh YAB Perdana Menteri telah banyak memberikan kesan dan perubahan yang membanggakan kepada kepentingan pendidikan prasekolah di negara kita. Untuk itu.2020 Sebagai modal insan yang 82 sangat bermakna kepada masa depan negara. bagi Pendidikan Prasekolah juga adalah tanggungjawab bersama Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS). .Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Pada masa ini agensi yang mengendalikan Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak adalah Jabatan Perdana Menteri. Atas kesedaran tersebut. Manakala. Pendidikan Awal KanakKanak sebagai satu inisiatif dalam Pelan Strategik Interim Kementerian Pelajaran Malaysia 2011-2020 merangkumi dua (2) kategori iaitu Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak serta Pendidikan Prasekolah. Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional (JPNIN) serta agensi swasta lain. Manakala. Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak adalah bagi kanak-kanak yang berusia 0 tahun hingga 4 tahun. Pendidikan Awal Kanak-Kanak merupakan asas kepada permulaan pendidikan formal bagi seseorang murid. Sementara NKEA pula berperanan menyokong pelaksanaan NKRA dengan memberikan tumpuan kepada peluasan Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-Kanak dan Prasekolah oleh pihak swasta. pendidikan asas yang kukuh perlu disediakan kepada kanak-kanak di negara ini. Pendidikan Prasekolah adalah bagi kanakkanak yang berusia 4+ tahun hingga 5+ tahun.

Memperluas peluang pendidikan awal kepada semua kanak-kanak berusia di bawah 4 tahun supaya bersedia daripada aspek sosioemosi. Memberikan pendidikan yang berkualiti kepada semua kanak-kanak tanpa mengira bangsa dan lokasi penempatan mereka. 1. Memastikan semua kanak-kanak telah bersedia untuk menghadapi cabaran alam persekolahan di sekolah rendah. 3.Matlamat : 1. tempoh. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK . Semua kanak-kanak yang disasarkan untuk mengikuti Pendidikan Awal Kanak-kanak ini merangkumi kanakkanak normal dan kanak-kanak dengan keperluan khas. intelek dan jasmani untuk ke Tahun 1. serta perancangan program dan kemudahan infrastruktur diambil kira dalam inisiatif ini. emosi. Bagi memenuhi matlamat tersebut. jasmani dan sosial apabila mereka melangkah ke Tahun 1. perancangan yang melibatkan peluasan kelas. intelek dan jasmani. Memastikan semua kanak-kanak telah dilengkapi dengan nilai intelek. 1. latihan guru dan Pembantu Pengurusan Murid. rohani. 2. Memberikan peluang pendidikan terbaik kepada kanak-kanak seawal mungkin supaya negara dapat melahirkan insan yang berkualiti. 83 Objektif : Outcome : Matlamat inisiatif ini adalah untuk memberi peluang kepada semua kanak-kanak untuk mengikuti pendidikan berkualiti seawal usia. Memperluas peluang pendidikan kepada semua kanak-kanak supaya bersedia daripada aspek sosioemosi. 2. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik pendidikan awal kanak-kanak. agensi pelaksana.

IPG. Menyediakan Buku Garis Panduan Program PERMATA Negara. BPSH. Memastikan bilangan guru beropsyen prasekolah dan Pembantu Pengurusan Murid mencukupi. Aktiviti Memasukkan peruntukan klausa PERMATA Negara ke dalam AKTA Pendidikan 1996 (AKTA 550) dan menggubal Akta Taman Asuhan 1996. BPG. a. . JPNIN. 2. KEMAS. BPPA 2011 – 2015 3. IPG 2020 6. Outcome Meningkatkan peratus enrolmen kanak-kanak ke Program Asuhan dan Didikan Awal Kanak-kanak. BPSM 2011 – 2015 4. Memastikan Semua Kanakkanak Berusia di antara 4 dan 6 Tahun Mendapat Pendidikan Prasekolah yang Berkualiti KPM. rohani. Menambah pembukaan kelas prasekolah baru. BPSH 2011 BPSH. Memastikan Kurikulum PERMATA Negara digunakan sepenuhnya. Melatih Pendidik dalam bidang Pendidikan Awal Kanak-Kanak (PAKK). BP. emosi. Menaik taraf kelayakan akademik minimum pendidikan kepada diploma. BPG. Swasta 2010 – 2020 1. jasmani dan sosial apabila mereka melangkah ke Tahun 1.2020 INISIATIF 10: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK 84 Pelan Tindakan Utama Memastikan Semua Kanak-kanak di Bawah Umur 4 Tahun Mendapat Pendidikan Awal yang Berkualiti Agensi Pelaksana BPPDP. Memastikan semua kanakkanak telah dilengkapi dengan nilai intelek. b.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . PUU Tempoh 2011 1. Menambah bilangan pusat asuhan dan didikan kanak-kanak. BPPDP. JNJK 2011 – 2015 5. Memperluas akses kepada Pendidikan Prasekolah di kawasan berkeperluan.

Menyemak dan melaksanakan penambahbaikan secara berterusan. Mengganti perabot dan peralatan rosak mengikut spesifikasi standard c. BPKhas 2010 – 2020 1. Menatar kaedah Pentaksiran Autentik. b. Menyediakan perkhidmatan terapi terhadap murid berkeperluan khas secara berkala. betul dan mudah capai. Outcome 85 PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK . Menakrif standard kualiti pendidikan prasekolah. Membekalkan kemudahan fizikal mengikut spesifikasi standard. e. f. Intelek dan Jasmani BPSH. Membina satu sistem data yang tepat. BPPA. a. 2010 – 2020 3. b. Memastikan pembangunan infrastruktur mengikut spesifikasi. c. BP. a.INISIATIF 10: PENDIDIKAN AWAL KANAK-KANAK Pelan Tindakan Utama Agensi Pelaksana Tempoh 2010 – 2020 Aktiviti 2. d. Melatih lebih ramai personel dalam bidang terapi. b. Melaksanakan Intervensi dan Rehabilitasi bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Melaporkan dapatan Pentaksiran Autentik. Menetapkan standard pencapaian murid prasekolah. Melaksanakan Pentaksiran Autentik. a. Menyediakan peralatan dan bahan p&p yang mengikut spesifikasi. Memastikan Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif dan Menyokong Perkembangan Sosioemosi.

.

BAB 12: PENDIDIKAN INKLUSIF .

3. keluarga. Meningkatkan peluang pendidikan kepada semua kanak-kanak terpinggir tanpa mengira kewarganegaraan. Secara amnya Pendidikan Inklusif bermakna bahawa kanak-kanak yang normal atau kanak-kanak yang dinilai berkeperluan khas dan kanakkanak terpinggir selayaknya dididik Salah bersama-sama dalam situasi yang seragam. komuniti dan negara. Falsafah yang mendasari pendidikan inklusif ialah keyakinan bahawa setiap kanak-kanak. agensi pelaksana. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . komuniti dan negara. tetapi mereka juga belajar tentang kehidupan itu sendiri. Meningkatkan kompetensi asas pendidikan khas dalam kalangan guru pendidikan khas. salah satu usaha KPM adalah untuk memberikan Pendidikan Inklusif kepada murid berkeperluan khas dan kanak-kanak terpinggir tanpa mengira golongan dan latar belakang murid tersebut. . Hal demikian bermakna. Meningkatkan potensi diri individu murid-murid. Objektif : Outcome : Meningkatkan potensi diri setiap murid dalam pelbagai bidang. dan menjadi kewajipan negara untuk memastikan bahawa pendidikan utama percuma dan wajib. baik yang mempunyai gangguan perkembangan fizikal/mental. tempoh. mereka tidak mengejar kemampuan akademik semata-mata. menggalakkan pendidikan menengah dalam berbagai bentuk yang mudah diperoleh oleh setiap kanakkanak dan untuk menjadikan pendidikan tinggi diadakan kepada semua atas dasar keupayaan. Matlamat : Meningkatkan potensi diri individu murid agar menjadi modal insan yang dapat berdikari dan memanfaatkan keupayaan dan kebolehan ke arah kehidupan bermakna untuk kesejahteraan diri. Di bawah inisiatif ini. keluarga. 1.” Justeru. 2. Pendidikan Inklusif ialah pendidikan menyeluruh yang didasari semangat terbuka dan melibatkan semua kanak-kanak. Pendidikan Inklusif diterjemahkan dalam bentuk memperluas pendidikan khas dan pendidikan alternatif dijadikan titik tolak untuk meningkatkan potensi diri individu menjadi modal insan yang dapat berdikari dan memanfaatkan kebolehan mereka untuk kesejahteraan diri. cerdas/ bakat istimewa dan kanak-kanak terpinggir berhak untuk memperoleh pendidikan seperti kanak-kanak normal yang lain dalam lingkungan yang sama.2020 88 satu aspek yang ditekankan dalam pendemokrasian pendidikan ialah akses kepada pendidikan kepada semua selaras dengan Perkara 28 (1) Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak iaitu: “Kanak-kanak mempunyai hak terhadap pendidikan. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik Pendidikan Inklusif.

89 2. Meningkatkan Kadar Penyertaan Murid Berkeperluan Khas Secara Inklusif di Sekolah BPKhas. Mempergiat program seperti outreach. Outcome Peningkatan pendaftaran murid berkeperluan khas dalam sistem pendidikan pada kadar 20% setiap tahun. BPPDP Tempoh 2015 1. 2.pencarian dalaman dan promosi serta memantapkan pelaksanaan Pusat Perkhidmatan Pendidikan Khas (3PK). 4.0%. Kadar penyertaan murid berkeperluan khas secara inklusif di sekolah meningkat daripada 7. Menghasilkan kaedah pelaksanaan dan kriteria murid yang perlu diinklusifkan. BPSH.INISIATIF 11: PENDIDIKAN INKLUSIF Pelan Tindakan Utama Mengesan Murid Berkeperluan Khas dan Mendaftar ke dalam Sistem Pendidikan Agensi Pelaksana BPKhas. PENDIDIKAN INKLUSIF .5% kepada 30. 3. 3. Menambah bilangan guru dan pegawai pakar dalam program dan menaiktaraf infrastruktur sedia ada. Aktiviti Mendaftarkan semua kanak-kanak berkeperluan khas di sekolah dan PPKI sebagai murid berkeperluan khas. BPSH. Meningkatkan kefahaman dan tanggungjawab kepada pihak sekolah tentang konsep penglibatan sekolah secara menyeluruh. BPPDP 2015 1. Menambah bilangan Program Pendidikan Khas. Memberi pengiktirafan kepada sekolah yang melaksanakan program Inklusif terbaik. Mewujudkan dasar 1 sekolah rendah dan 1 sekolah menengah yang mesra murid berkeperluan khas di setiap daerah. 4.

BPG.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . BPTV Tempoh 2015 Aktiviti 1. 2. Meningkatkan keyakinan dan motivasi diri guru dalam menangani murid-murid berkeperluan khas. Meningkatkan bilangan murid berkeperluan khas dalam latihan kemahiran vokasional selaras dengan Transformasi Pendidikan Vokasional. BPK 2015 1. Meningkatkan kefahaman para guru dan ibu bapa tentang penggunaan Rancangan Pendidikan Individu (RPI) kepada semua kategori murid berkeperluan khas. Meningkatkan siri latihan dalam p&p kepada guru-guru pendidikan khas mengikut kategori kecacatan murid. Menempatkan murid berkeperluan khas di Institut Latihan Kemahiran Awam seperti Kolej Komuniti. GiatMARA dan institusi di bawah kelolaan kementerian lain. 4. 5. Outcome 90 . Meningkatkan kemudahan untuk murid berkeperluan khas dalam latihan kemahiran. seperti mengadakan Sekolah Model Khas Komprehensif (K-9) dengan menaik taraf Sekolah Pendidikan Khas sedia ada Mempertingkat Penguasaan Kompetensi Asas Pendidikan Khas Guru Mengikut Standard yang Ditetapkan BPKhas. 3. Jumlah guru yang menguasai kompetensi asas pendidikan khas mengikut standard ditetapkan meningkat. 2.2020 INISIATIF 11: PENDIDIKAN INKLUSIF Pelan Tindakan Utama Meningkatkan Pencapaian Setiap Murid Berkeperluan Khas Berdasarkan Potensi Individu ke Arah Kehidupan Bermakna Agensi Pelaksana BPKhas. IPGM. Melaksanakan Program Transisi Kerjaya.

Memperkemas kemahiran guru dalam pengajaran secara individu mengikut keperluan murid. 2. NGO 2011 . BPSwasta. Jumlah kanak-kanak terpinggir yang mendapat pendidikan meningkat.INISIATIF 11: PENDIDIKAN INKLUSIF Pelan Tindakan Utama Mempertingkat Penguasaan Kompetensi Asas Pendidikan Khas Guru Mengikut Standard yang Ditetapkan (sambungan) Agensi Pelaksana Tempoh Aktiviti 3. Mengkaji semula syarat penarafan band SK Orang Asli dan SK Pendidikan Khas berbanding dengan sekolah aliran perdana. Agensi Kerajaan Lain. 4. 3. Meningkatkan kerjasama dengan pelbagai agensi dalam menyediakan peluang pendidikan kepada kanak-kanak terpinggir.2020 1. Memperkemas kemahiran guru dalam pengajaran secara individu mengikut keperluan murid. Swasta. Memperluas Pendidikan Alternatif kepada Kanakkanak Terpinggir BPPDP. Meningkatkan bilangan pusat bimbingan pendidikan alternatif bagi kanak-kanak terpinggir. Outcome 91 PENDIDIKAN INKLUSIF .

.

BAB 13: 1MURID 1SUKAN .

8 peratus. penglibatan murid dalam sukan di sekolah perlu dipandang serius bagi mengurangkan masalah obesiti dalam kalangan kanak-kanak. Masalah obesiti ini juga semakin ketara dalam kalangan remaja berumur 13 hingga 17 tahun. Sukan juga dapat dilihat sebagai medium yang berupaya menjana ekonomi negara. Kanak-kanak yang mengalami masalah kegemukan berisiko untuk menjadi obes apabila dewasa dan keadaan ini akan menjurus kepada kewujudan masalah kesihatan kronik pada masa hadapan. Dasar ini juga melengkapi usaha membangunkan sukan untuk kecemerlangan. Aktiviti sukan di sekolah merupakan satu landasan yang dapat mendorong murid ke arah budaya hidup aktif dan sihat di samping menggalakkan mereka ke arah kecemerlangan sukan melalui program-program sukan berprestasi tinggi. Di samping itu. rohani. Penglibatan atlet negara di persada antarabangsa bukan sahaja mengharumkan nama negara bahkan setiap kejayaan yang dicapai meningkatkan imej negara seterusnya mampu melonjakkan industri pelancongan bagi menyemarakkan ekonomi Malaysia melalui pengiklanan dan promosi negara. cergas dan berdaya saing.6 peratus hingga 13. dasar 1Murid 1Sukan ini juga menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang berhasrat untuk melahirkan insan yang seimbang daripada segi intelek. Di Malaysia. Menyedari akan hal ini. emosi dan jasmani.2020 Dasar satu murid menyertai sekurang-kurangnya satu sukan dilaksanakan mulai tahun 2011. Tidak dapat dinafikan bahawa titik permulaan seseorang atlet negara ke persada antarabangsa adalah daripada penglibatan awal mereka dalam sukan di peringkat sekolah lagi. 94 Dasar 1Murid 1Sukan merupakan usaha KPM menggalakkan penyertaan aktif setiap murid dalam sekurangkurangnya satu jenis sukan khususnya bagi murid-murid yang kurang atau tidak aktif dalam sukan agar dapat melahirkan modal insan yang sihat. Justeru. Sebanyak 12.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . peningkatan masalah obesiti dalam kalangan kanakkanak berumur 7-10 tahun adalah di antara 6.8 peratus daripada masalah obesiti tersebut ialah dalam kalangan kanak-kanak lelaki. Pelaksanaan dasar ini telah diumumkan oleh YAB Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pelajaran pada 17 Mac 2010 dalam Mesyuarat Pembangunan Sukan. penekanan kepada penglibatan dan penyertaan . Pembangunan sukan sekolah dapat melahirkan atlet murid berbakat dan berpotensi dan seterusnya dapat melahirkan jaguh sukan negara.

Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. agensi pelaksana. 1MURID 1SUKAN . tempoh. Meningkatkan kecergasan jasmani. jati diri.murid dalam sekurang-kurangnya satu jenis sukan merupakan inisiatif KPM dalam membudayakan hidup dan pemikiran sihat melalui Dasar 1Murid 1Sukan. sejahtera dan berproduktiviti tinggi untuk negara. 2. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik 1Murid 1Sukan. 95 Objektif : 3. Outcome : Meningkatkan penyertaan semua murid dalam sukan serta memupuk budaya bersukan. 1. Matlamat : Meningkatkan penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid dalam kegiatan sukan sepanjang tahun. Memupuk perpaduan di antara kaum. disiplin dan nilai murni. Hasrat murni KPM melalui dasar ini perlu disambut bagi melahirkan generasi sihat. Membentuk sahsiah.

Meningkatkan PCG Sukan. Menyediakan prasarana asas dan peralatan sukan. Menaik taraf. Menggalakkan kepelbagaian program sukan di sekolah. Menyediakan modul latihan kepada guru penasihat kelab sukan. Meningkatkan bilangan jenis sukan prestasi tinggi sekolah. Pelaksanaan aktiviti sukan dan PJK yang lebih mantap . BPI. BPSH. JPN. cerdas dan berdaya saing.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . BPG 2011 . Memberi latihan asas kejurulatihan sukan kepada guru-guru.2020 1. Memberi Peluang kepada Murid yang Berbakat dan Berpotensi dalam Sukan BS. Outcome 1. Dapat melahirkan murid yang cergas. 2. Meningkatkan bilangan atlet murid prestasi tinggi.2020 INISIATIF 12: 1MURID 1SUKAN Pelan Tindakan Utama Memberi Akses kepada Semua Murid Sihat untuk Bersukan Agensi Pelaksana BS. 96 1. BPPA. menyelenggara serta menambah prasarana dan sumber sukan. Sukan sebagai aktiviti yang diiktiraf di sekolah. SSN. . 2. 2. 3. Sekolah 2011 . Meningkatkan bilangan guru PJK yang berkelayakan.2020 Aktiviti 1. Menyebarluaskan pelaksanaan Dasar 1M 1S. PPD. Membina interaksi dan perpaduan antara murid. PPD. 3. 4. 4. 3. BKew. Membangunkan Sukan Sekolah BS. 5. 2. JPN. BPSBPSK. 3. 2. Sekolah Tempoh 2011 . BPTV.2020 1. Melahirkan jurulatih sukan dalam kalangan guru yang cemerlang 2. BPKHAS. 1. Menganjurkan dan melaksanakan kejohanan sukan peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid. Penglibatan murid dalam sukan akan meningkat. Jumlah atlet remaja dan kebangsaan dalam kalangan murid sekolah meningkat. 3. SSM. Menambah jurulatih sukan berkelayakan yang terdiri daripada guru-guru sekolah.

Meningkatkan hubungan kolaboratif dengan badan-badan sukan. Mewujudkan pasukan sukarela sukan sekolah. UKK.INISIATIF 12: 1MURID 1SUKAN Pelan Tindakan Utama Melibatkan Kerjasama daripada Pihak Kerajaan Tempatan dengan Swasta Agensi Pelaksana BS. PUU.2020 Aktiviti 1. BPSH Tempoh 2011 . 2. BDHA. 3. Outcome Meletakkan KPM sebagai agensi yang berperanan dalam membangunkan sukan negara 97 1MURID 1SUKAN . BPPDP. Meningkatkan program bersama-sama kerajaan tempatan dan swasta.

.

BAB 14: PEMBELAJARAN MAYA .

iaitu ruang belajar maya. Matlamat : Memantapkan kualiti p&p melalui penggunaan TMK ke arah p&p yang berkesan. Pembelajaran juga boleh dicapai dalam pelbagai konteks persekitaran dan situasi serta mempunyai kandungan yang paling adaptif . keperluan wujudnya ruang belajar baru. Kehadiran TMK dalam pendidikan telah membuka ruang dan peluang baru untuk kita memikirkan Objektif : Outcome : . pembelajaran seharusnya dapat diperoleh di mana-mana sahaja.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Hal ini melibatkan kreativiti. Pembelajaran bentuk ini menggalakkan semua guru dan murid ke arah menggunakan teknologi berasaskan web untuk mengajar dan belajar. Mengoptimumkan penggunaan TMK dalam p&p. Meningkatkan keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran melalui pembelajaran maya secara berterusan. kemahiran abad ke-21 diperlukan untuk memenuhi keperluan baharu. Kemahiran ini bermaksud kecekapan menggunakan alat digital yang digerakkan oleh teknologi baharu di institusi pendidikan supaya proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan dapat dijalankan. Dalam usaha menguasai kemahiran abad ke-21. Ruang belajar yang baru perlu memenuhi keperluan generasi yang lahir dan membesar dalam era ledakan maklumat. Mereka dikenali sebagai Generasi Net atau Technology Natives selaras dengan generasi X. Dalam konteks pendidikan. Pembelajaran Maya dikenali sebagai pendidikan on-line atau e-pembelajaran bermula pada tahun 1998. kebolehan membuat wajaran dan inovasi yang lebih mantap dengan menggunakan TMK sebagai penggeraknya. Hakikatnya proses pembelajaran tidak semestinya berlaku di dalam bilik darjah sahaja. iaitu senario pengajaran dan pembelajaran (p&p) moden dalam era digital dengan kemunculan inovasi teknologi baharu.2020 100 KPM berpandangan bahawa penggunaan Teknologi Maklumat dan Komunikasi (TMK) dalam pengajaran dan pembelajaran serta dalam bidang pentadbiran dan pengurusan sekolah dan institusi pendidikan adalah prasyarat bagi Malaysia untuk menjadi negara yang berpendapatan tinggi. Proses ini boleh berlaku di mana-mana melampaui batas ruang fizikal. kemahiran berfikir. Y dan juga ke arah generasi alpha dan seterusnya.

agensi pelaksana. Pengajaran boleh disampaikan pada waktu yang sama atau pada waktu yang berbeza. televisyen interaktif dan CD-ROM adalah sebahagian daripada media elektronik yang dimaksudkan dalam kategori ini. pita audio dan video. interaksi atau pemudahcaraan. E-pembelajaran merupakan p&p yang menggunakan rangkaian elektronik untuk menyampaikan isi kandungan. Internet.Fokus utama e-pembelajaran ialah murid perlu berdikari pada masamasa tertentu dan bertanggungjawab ke atas pembelajarannya. jelas bahawa e-pembelajaran membolehkan pembelajaran kendiri dilaksanakan dengan lebih berkesan dan dapat mengurangkan penggunaan teknologi maklumat bagi kegunaan negatif yang lain. Murid membuat perancangan dan persediaan dengan rapi untuk mencari bahan maklumat berkaitan dengan pembelajaran atas daya usaha dan inisiatif sendiri. Justeru. 101 PEMBELAJARAN MAYA . intranet. Suasana e-pembelajaran mendorong murid memainkan peranan lebih aktif dalam pembelajarannya. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik pembelajaran maya. setelit. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. tempoh.

4. Membekalkan e-bahan bagi setiap mata pelajaran ke semua sekolah rendah dan menengah. Meningkatkan keupayaan murid untuk membuat capaian kepada sumber pendidikan dan menggunakannya secara berkesan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Memperluas penggunaan EduWeb. audio dan video. . Outcome Mewujudkan suasana p&p yang lebih kondusif. Memperluas Sistem Pengurusan Pembelajaran.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . 3. Menyediakan rangkaian jalur lebar yang stabil dan boleh menampung penggunaan aplikasi berasaskan data. fleksibel dan efektif. Memudahkan pencarian maklumat dan bahan p&p secara meluas. 2. Menyediakan Standard Kompetensi TMK untuk murid. BP. BPPDP Berterusan 1. Meningkatkan keupayaan murid untuk membuat capaian kepada sumber pendidikan dan menggunakannya secara berkesan pada bila-bila masa dan di mana-mana sahaja. Memantapkan aplikasi e-bahan. BTP Tempoh 2012 Aktiviti 1. Menggunakan TMK bagi Menggalakkan Pembelajaran Tanpa Sempadan BTP Berterusan 1. 3. Menyediakan perisian khusus mengikut kategori pengguna. 102 Menyediakan Prasarana dan Bahan Bantu TMK di Semua Sekolah Terutama di Kawasan Pedalaman dan Luar Bandar BTP. penerokaan aplikasi dan komunikasi.2020 INISIATIF 13: PEMBELAJARAN MAYA Pelan Tindakan Utama Meningkatkan Keberkesanan p&p melalui Pengintegrasian TMK Sepenuhnya untuk Semua Mata Pelajaran Agensi Pelaksana BPG. BPI. IPG. Mewujudkan suasana pembelajaran secara interaktif. 2. 2. Memberi latihan kepada murid dalam aspek pembelajaran tutorial. BPTV. 3.

103 PEMBELAJARAN MAYA . Memperluas school linkages. Meningkatkan kerjasama dan penyertaan agensi tempatan dan luar negara dalam pelaksanaan pembelajaran maya terutama di kawasan luar bandar dan pedalaman. BPSwasta Tempoh Berterusan Aktiviti 1. BPSH.INISIATIF 13: PEMBELAJARAN MAYA Pelan Tindakan Utama Mengukuhkan Kerjasama antara Sekolah dengan Agensi Luar dalam Memperluas Pelaksanaan Pembelajaran Maya Agensi Pelaksana BTP. Outcome Meningkatkan keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. Menjalankan program kerjasama antara industri TMK tempatan dengan sekolah berdekatan. 2. 3.

.

BAB 15: PERKONGSIAN PINTAR AWAM. KOMUNITI DAN IBU BAPA . SWASTA.

Di bawah inisiatif ini. hinggalah kepada institusi swasta yang menyediakan pendidikan rendah. menawarkan ekuiti yang munasabah. komuniti dan ibu bapa 1. Melalui peluasan ini. Objektif : Outcome : Melahirkan masyarakat yang prihatin kepada dunia pendidikan. Matlamat : Memperkukuh kerjasama antara awam dengan swasta. pihak swasta akan dapat membantu kerajaan menyediakan kemudahan pendidikan yang berkualiti kepada murid dan rakyat Malaysia yang telah menamatkan persekolahan. NKEA dan Gagasan 1Malaysia turut memperlihatkan kepentingan penglibatan pihak swasta dalam perkongsian pintar ini. Misalnya potongan cukai ‘dua kali’ kepada pengusaha swasta yang membeli peralatan pendidikan bagi tujuan latihan kepada murid-murid yang belajar di institusi mereka.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . perkongsian pintar diterjemahkan dalam bentuk memperluas bilangan institusi pendidikan swasta. 2. Justeru. Dasar-dasar baru yang diperkenalkan oleh kerajaan pada masa ini seperti NKRA. . meningkatkan sumbangan kepakaran swasta. menengah dan lepas menengah terutama yang berasaskan sains dan teknologi. Kerajaan juga boleh menghantar murid-murid yang berminat untuk meningkatkan kemahiran mereka dengan bayaran yang minimum kepada institusi pendidikan swasta yang terlibat. menengah dan program kemahiran. Ekuiti ini merupakan ‘situasi menangmenang’ antara kerajaan dengan swasta. pihak swasta turut memainkan peranan penting untuk memajukan pendidikan negara dengan menyediakan kemudahan pendidikan di semua peringkat persekolahan sama ada di peringkat prasekolah. rendah. menyemak semula peraturan-peraturan pendidikan yang lama dan juga menggalakkan kerjasama institusi pendidikan dengan swasta. Meningkatkan penglibatan komuniti dan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak muda khususnya dan pembangunan pendidikan umumnya. komuniti dan ibu bapa. Peluasan bilangan institusi pendidikan swasta di negara ini bermula dari prasekolah. Meningkatkan kerjasama dengan swasta bagi memastikan perancangan tercapai sepenuhnya. 106 Penawaran ekuiti yang munasabah kepada pengusaha institusi pendidikan swasta lebih menjurus kepada potongan cukai dan juga bekalan murid-murid yang berminat dalam bidang kemahiran belajar di institusi pendidikan swasta.2020 Kerajaan amat menggalakkan penyertaan swasta dalam pembangunan pendidikan negara.

menyediakan kemudahan alatan pembelajaran dan sebagainya dapat dilaksanakan dengan kerjasama pihak swasta terutama sumbangan kewangan dan sebagainya. agensi pelaksana. Dalam hal ini. aktiviti dan outcome bagi inisiatif strategik perkongsian pintar awam. Hal demikian akan memberikan kelebihan kepada kerajaan untuk mengawal selia institusi pendidikan dengan lebih efisien lagi. KOMUNITI DAN IBU BAPA . SWASTA. Peraturan-peraturan Pendidikan yang tidak lagi sesuai dengan perkembangan masa kini akan dibuat semakan seperti peraturan pendaftaran tadika swasta di bawah Akta Pelajaran 1961 akan digantikan dengan peraturan yang lebih sesuai di bawah Akta Pendidikan 1996 (Akta 550). komuniti dan ibu bapa. tempoh. pihak sekolah perlu menyediakan ruang dan peluang untuk meningkatkan peranan ibu bapa dalam pendidikan anak-anak mereka. swasta.Penglibatan komuniti dan ibu bapa dengan kerjasama Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG) juga akan dapat meningkatkan kerjasama awam dan swasta. Jadual berikut menerangkan secara terperinci pelan tindakan utama. Peranan PIBG di peringkat sekolah perlu diperkukuh supaya peranan PIBG dapat membantu meningkatkan pencapaian akademik. 107 PERKONGSIAN PINTAR AWAM.

SWASTA. JPN 2011 108 . Meningkatkan Perkongsian Kepakaran Swasta bagi Kemajuan Pendidikan BPSwasta. 2. guru dan murid. Membina sekolah antarabangsa baru. Menawar insentif ekuiti kepada pengusaha swasta yang berminat melabur dalam pendidikan. KOMUNITI DAN IBU BAPA Pelan Tindakan Utama Memperluas Bilangan Institusi Pendidikan Swasta Agensi Pelaksana BPSwasta Tempoh 2011 – 2020 Aktiviti 1.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Menawarkan insentif cukai yang munasabah kepada pengusaha swasta yang melabur dalam pendidikan. Meningkatkan bilangan agensi swasta yang menyumbang dana untuk suntikan modal. 3.2020 INISIATIF 14: PERKONGSIAN PINTAR AWAM. Membina prasekolah swasta baru. Menawarkan Ekuiti yang Menarik kepada Pengusaha Pendidikan Swasta MITI. Meningkatkan jumlah pelaburan dalam pendidikan oleh pengusaha swasta. Meningkatkan bilangan institusi latihan swasta yang memberi latihan kepada murid. 3. 2. Meningkatkan jalinan jaringan sekolah melalui penglibatan dalam program dan aktiviti antarabangsa. KPM 2011 – 2020 1. agensi kerajaan. Outcome Meningkatkan enrolmen murid di prasekolah swasta dan kualiti pengurusan. 2. BPSBPSK 2011 – 2020 1. 10 % pusat SKM terlibat dalam menyediakan peluang kemahiran kepada murid-murid sekolah. Pusat Latihan SKM. BPSwasta. Mendaftar prasekolah di bawah NGO. BPPDP.

Outcome Pengurusan institusi pendidikan swasta yang lebih cekap dan efisien. 109 PERKONGSIAN PINTAR AWAM. 1. KOMUNITI DAN IBU BAPA Pelan Tindakan Utama Memantapkan Peraturan Berkaitan Pendidikan Swasta yang Lebih Fleksibel Agensi Pelaksana BPPDP. pencapaian dan kemenjadian/karakter murid. SWASTA. KOMUNITI DAN IBU BAPA . Sektor Operasi KPM. disiplin. 2011 – 2020 1. 2. Komuniti dan Ibu Bapa BPSwasta. SWASTA.INISIATIF 14: PERKONGSIAN PINTAR AWAM. Menggalakkan Pengurusan Institusi Pendidikan Bekerjasama dengan Swasta. BPSwasta Tempoh 2011 . Mempertingkat penglibatan ibu bapa dalam pendidikan anakanak. Memantapkan peranan PIBG. 2. Mempertingkat kempen kesedaran tanggungjawab sosial korporat.2020 Aktiviti Mengkaji dan mewujudkan peraturan-peraturan pendidikan yang berkaitan dengan pendidikan swasta agar lebih relevan. Peningkatan kehadiran. 3. PIBG memainkan peranan penting di peringkat sekolah.

.

BAB 16: PENUTUP .

murid. Pelan Strategik Interim KPM 2011–2020 ini penting bukan sahaja kepada penggubal dasar tetapi kepada pelbagai pihak yang mempunyai kaitan dengan sistem pendidikan negara termasuk pihak berkepentingan. institusi pendidikan yang terlibat secara langsung dengan pendidikan prasekolah. Sehubungan itu. KPM akan memantau petunjuk prestasi utama bagi setiap inisiatif strategik dan melaporkan pencapaian setiap inisiatif dalam kad laporan tahunan. Pemantauan akan diadakan secara berkala dan dibuat penambahbaikan pada setiap peringkat pelaksanaan supaya sasaran 112 yang ditetapkan tercapai.2020 Tempoh 10 tahun (20112020) adalah jangka masa untuk melonjakkan kecemerlangan sistem pendidikan negara supaya relevan bagi memenuhi tuntutan semasa dan membina keupayaan (capacity building) untuk mendepani cabaran akan datang. rendah dan menengah di Malaysia. aktiviti pemantapan pengupaya dan lonjakan pembaharuan akan dilaksanakan bagi menuju kecemerlangan pendidikan. kemahiran yang bersifat hands on serta kemahiran interpersonal yang tinggi bagi menjamin kebolehpasaran serta kebolehan hidup bermasyarakat. ibu bapa. Sistem pendidikan negara berperanan melahirkan murid yang menguasai kemahiran literasi dan numerasi serta mempunyai keupayaan untuk berhadapan dengan tuntutan dan cabaran persaingan sengit dunia tanpa sempadan.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL Pendidikan adalah agenda negara yang perlu dijayakan secara bersama-sama oleh pelbagai pihak bagi menghasilkan modal insan berkualiti. tahun pencapaian Wawasan 2020. Pelan Strategik Interim KPM 2011–2020 yang komprehensif dan holistik ini dijangka dapat membangunkan modal insan yang dapat memenuhi hasrat dan cabaran Wawasan 2020. Kejayaan dalam tempoh sepuluh (10) tahun akan datang menentukan kegemilangan dan kelestarian sistem pendidikan negara menjelang tahun 2020. amat bergantung pada pelaksanaan dan pemantauan yang mantap. Sistem pendidikan negara perlu melahirkan murid yang mempunyai kemampuan berfikir di aras tinggi. Kejayaan Pelan Strategik Interim KPM 2011–2020 ini. Melalui strategi dan pelan tindakan. Kejayaan sistem pendidikan adalah berdasarkan keupayaannya untuk menghasilkan modal insan berkualiti .

Tumpuan adalah terhadap faktorfaktor berikut: Kualiti Guru • Memastikan pengajaran dan pembelajaran berkesan. • Menyediakan bangunan dan infrastruktur yang kondusif agar p&p berkesan dapat dijalankan. Kualiti Kepimpinan • Memastikan pemimpin sekolah sebagai instructional leader bekerjasama dengan guru. ibu bapa dan swasta. inovatif. beberapa faktor diberi tumpuan bagi memastikan kejayaan Pelan Strategik Interim KPM 2011-2020. Pelbagai cabaran semasa perlu diambil kira dan diberi tumpuan bagi memastikan kejayaan pelaksanaan Pelan Strategik Interim KPM 20112020. • Memastikan kurikulum di sekolah dijalankan dengan baik dan cemerlang. • Memastikan sokongan PIBG dalam menjayakan program/ aktiviti sekolah. • Menempatkan guru yang berpengetahuan dan kelayakan mengikut opsyen.daripada segi berpengetahuan. Penglibatan Komuniti dan Swasta • Mendapatkan sokongan dan sumbangan pihak swasta. • Memastikan Pembangunan Profesionalisme Berterusan. komuniti. kejayaan ini banyak dipengaruhi oleh pelaksanaan yang cekap dan berkesan serta kekuatan kerjasama antara KPM dengan pelbagai agensi awam. komuniti. bersatu padu dan menjaga kesihatan. • Memastikan pemimpin sekolah berkeupayaan mempengaruhi pihak swasta untuk membantu sekolah dalam pelbagai bidang. PENUTUP . Walau bagaimanapun. • Menjaga kebajikan guru. • Mengambil kira pengalaman guru. masyarakat dan ahli politik. Infrastruktur • Memastikan prasarana sekolah berkualiti terutama kemudahan asas di luar bandar. keluarga. mempunyai nilai kreatif. sekolah. Penglibatan Ibu Bapa CABARAN DAN TUMPUAN PELAN STRATEGIK INTERIM KPM 2011-2020 Berdasarkan cabaran masa kini. 113 Melibatkan ibu bapa secara aktif dalam meningkatkan pencapaian dan kemenjadian murid. • Melaksanakan pengurusan sekolah yang berkesan.

Kurikulum dan Pentaksiran. Salah satu usaha yang sedang dilaksanakan oleh KPM adalah untuk menilai semula sistem pendidikan negara. etika dan moral yang tinggi. transformasi sistem pendidikan negara perlu dilaksanakan. Bidang-bidang yang dinilai melibatkan Pelaksanaan Dasar KPM. ini. holistik. Justeru. • Memastikan pemilihan pegawaipegawai yang berkualiti di kementerian. Pengurusan dan Tadbir Urus. Sistem penyampaian dan pemantauan yang lebih realistik ini dapat memacu ke arah sistem pendidikan yang cemerlang. bermula daripada pendidikan awal kanak-kanak sehingga ke pengajian tinggi. praktikal dan dapat membangunkan modal insan yang menekankan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan. Struktur dan Jenis Sekolah. • Memastikan sistem penyampaian berkesan di kementerian. Penilaian semula sistem pendidikan negara bertepatan pada masa dan kehendak serta keperluan masyarakat Malaysia masa kini yang menuntut supaya sistem pendidikan negara lebih berkualiti setanding dengan negara maju. jabatan dan daerah. • Sistem pemantauan dan penilaian yang berkesan. • Memastikan pengurusan program sokongan/bantuan cekap. • Mendapatkan sokongan Kesatuan Guru. KAJIAN SEMULA SISTEM PENDIDIKAN NEGARA Cabaran di dalam dan luar negara telah menyedarkan KPM untuk mengukuhkan lagi sistem pendidikan sedia ada. Pada dasarnya tranformasi sistem pendidikan memerlukan komitmen semua pihak. • Melibatkan Organisasi Pendidikan Serantau dan Antarabangsa seperti SEAMEO. Kualiti Guru 114 Tadbir Urus yang Mantap • Memastikan pemilihan pengetua/ guru besar yang berkualiti. serta pengamalan nilai. Sumber Tenaga Manusia. Penilaian sistem pendidikan negara yang sedang dijalankan merupakan penilaian yang menyeluruh dan bersepadu dengan penglibatan panel penilai dari dalam dan luar negara. jabatan dan daerah.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . KPM mengambil langkah untuk meningkatkan usaha mentransformasi sistem pendidikan. Penilaian ini bertujuan untuk mengenal pasti kekuatan dan kelemahan yang wujud di dalam sistem pendidikan. Atas kesedaran . Sistem Penyampaian yang Berkesan • Memastikan sistem penyampaian berkesan di sekolah.2020 • Mewujudkan jalinan dan jaringan agensi-agensi awam. pembudayaan sikap progresif. UNESCO dan OECD.

KPM merangka pelan strategik interim ini untuk memastikan kesinambungan proses pembangunan pendidikan sebelum pelan yang lebih komprehensif disiapkan. pelajar. dalam memastikan matlamat setiap murid berpotensi untuk berjaya. Oleh itu. kerjasama berpasukan dan rasa pemilikan bersama dalam kalangan pelbagai pihak di dalam dan di luar KPM adalah amat penting. HARAPAN MASA HADAPAN Setelah berakhirnya tempoh perlaksanaan PIPP 2006-2010. kerohanian dan kebudayaan. bukan sahaja kepada penggubal dasar tetapi kepada pihak yang mempunyai kaitan dengan KPM termasuk pihak berkepentingan. Dapatan laporan yang disediakan oleh pelbagai agensi ini akan dikumpulkan dan dianalisis bagi menghasilkan satu laporan penilaian yang komprehensif dikenali sebagai Laporan Penilaian Sistem Pendidikan Negara (LPSPN). PENUTUP . satu keadaan vakum tidak boleh wujud kerana pembinaan modal insan ialah satu proses yang memakan masa dan memerlukan komitmen yang berterusan. Sesungguhnya. iaitu hasrat untuk menjadi sebuah negara maju mengikut acuan sendiri dan masyarakat yang mencapai kemajuan seimbang daripada segi ekonomi.dan Kepimpinan. ibu bapa. politik. Kemudahan dan Prasarana serta proses pengajaran dan pembelajaran. KPM mengharapkan inisiatif strategik ini menjadi pemacu kepada peningkatan mutu pendidikan negara ke arah pencapaian matlamat Wawasan 2020. 115 KPM akan meneliti cadangan serta syor yang dikemukakan dalam LPSPN dan satu Laporan Pencapaian dan Hala Tuju Pendidikan akan disediakan. koordinasi. KPM juga akan menyediakan Pelan Strategik Pelaksanaan bagi membantu pihak pelaksana merancang. Oleh itu. inisiatif dalam Pelan Strategik Interim KPM 2011 – 2020 ini dirangka untuk kepentingan pelbagai pihak. institusi dalam dan luar negara yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dengan KPM. Laporan ini merupakan Pelan Pembangunan (Blueprint) KPM bagi tempoh sepuluh tahun yang akan datang. sosial. melaksanakan dan memantau program pendidikan bagi tujuan meningkatkan kualiti dan keberkesanan sistem pendidikan negara.

iaitu: 1. Syarifah Fetom binti Syed Zain Jemaah Nazir & Jaminan Kualiti 2. Isham binti Ishak Dr. BPPDP) Dr. Samsuddeen KMS Abdul Aziz Puan Rusminah binti Musliman Puan Noorzaidah binti Mohamed Noor Pengerusi : Naib Pengerusi : 116 Urus setia Sekalung penghargaan atas sumbangan Wakil Penulis daripada Bahagian KPM. . BPPDP) Dr. Hajah Masnah binti Ali Muda (Timbalan Pengarah (DP). Dr.2020 JAWATANKUASA PENYEDIAAN DAN PENULISAN PELAN STRATEGIK INTERIM KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 – 2020 Penaung Penasihat : : Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia (Dasar dan Pembangunan Pendidikan) Dr. 3. Zainal Aalam bin Hassan (Timbalan Pengarah (PP) BPPDP) Ahli-ahli : Puan Khalijah binti Mohammad Dr. Rosli bin Yacob Puan Mahawa binti Pilus Institut Pendidikan Guru Cik Hjh. Hj.Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 . Zanariah binti Hj. Ahmad Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional Puan Norfadzlianawaty binti Mohd Fathel Encik Mohammad Bustaman bin Abdul Manaf Encik Wan Ghazali bin Wan Din Institut Aminuddin Baki Dr. Zuber bin Hassan Puan Haryati binti Mohamed Razali Cik Nor Fariza binti Mohd Idris Dr. 4. Faridah binti Abu Hassan (Pengarah.

15.5. 7. Markhaini Wati binti Sarwani Dr. 13. 12. Puan Noor Akmar binti Alias Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Dr. Khalik Khassunah Muzir Cik Faridah binti Lani Puan Zurina binti Zulkarnain Puan Norhayati binti Uteh Puan Norhayati binti Ab Wahab Bahagian Perancangan Pendidikan Dasar Pendidikan Puan Yasmin binti Othman Bahagian Sukan Encik Mohd Rashid bin Mean Bahagian Kokurikulum dan Kesenian Encik Yazit bin Kechik Bahagian Pendidikan Islam Encik Baharin bin Selamat Bahagian Pendidikan Khas Encik Zamzaitul Akmal bin Hisham Bahagian Pembangunan Kurikulum Encik Alias bin Samsudin Bahagian Teknologi Pendidikan Dr. Zaharian bin Zainuddin Dr. 9. . 8. Hanizah binti Hamzah Lembaga Peperiksaan 6. 14. Zaini binti Ahmad Puan Faridah binti Salehan Encik Ismail bin Ibrahim Encik Abd. Mahanom binti Mat Sam Bahagian Pendidikan Guru Encik Hamidun bin Abdullah Bahagian Pendidikan Swasta Puan Rohayati binti Abdul Hamed Dr. 11. 117 10.

118 118 118 118 118 118 118 118 Pelan Strategik Interim KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA 2011 .2020 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->