Jenis-Jenis Disleksia 1) Disleksia Visual Tidak dapat menterjemahkan lambing-lambang bahasa yang ditulis atau dicetak

supa ya ianya bermakna. Perkataan ¨Cperkataan atau huruf-huruf yang dilihat terbalik. Sukar mengingati dan mengenal huruf, tidak berupaya menterjemah symbol. Kesukaran utama yang dihadapi ialah untuk mengigat dan mengenal abjad serta konf ugirasi perkataan. Simbol-simbol perkataan yang dicetak juga sukar untuk diterje mahkan. Kemungkinan untuk melihat abjad-abjad tertentu atau sebahagian perkataan adalah secara terbali 2) Disleksia Auditori Tidak dapat membuat pengamatan pendengaran atau tidak dapat membezakan bunyi hur uf yang diperdengarkan padanya. Sukar mengingatai bunyi huruf, memahami bunyi mengikut suku kata dan menyusun at au menggabungkan suku kata untuk menyebut perkataan. Kesukaran untuk mengingat bunyi abjad, menganalisis bunyi mengikut suku kata per kataan dan menyusun atau menggabungkan suku kata bagi menyembunyikan perkataan. Bunyi percakapan yang tuturkan secara halus juga tidak dapat dibezakan. Masalah untuk membezakan bunyi vokal dengan konsonan juga dihadapi oleh disleksia audito ri 3) Disgraphia Kesukaran dalam mengkoordinasikan tangan dan otot-otot tangan agar dapat menulis dengan baik dan tulisannya dapat dibaca. Kesukaran mambaca yang amat teruk dan ini disebabkan oleh kelemahan untuk mempro ses tulisan secara visual dan audio